Autorizatie ISCIR

of 5 /5
l_ INSPECTIA TERITORIALA PITE$TI I.S.C.I.R. iNSPECTIA DE STAT PENTRIJ CONTROLUL CAZANELOR, RI]CIPIENI-IJLOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RTDICAT PT/CR't/C/8/0044/0/08.06.2010 @ AUTORIZATIE (contbrm procesului-verbal nr.555C-198 din09.04.2010 ) l Persoana juridicS: S.C. CONARG CONSTRUCT S.R.L. Pite$ti, Str. Depozitelor,nr. 10, (camera 1), Jud. Arges RC: J03/1 047/2007; CUI:RO 21 805488 Tel. /fax: 0248- 213.449, 0248:216.309 2. Domeniul d€ a||torizareI Reparare (ecipiente metalice stabile sub prcsiune cu: v < 50m3, p."" < 16bar, ooc< T<44ooc 3. Personal tehtric de specialitat€: - responsabil cu supravegherea lucrdrilor: ing. Celugarescu l\45rgdrit, - responsabil tehnic cu sudura: ing. lMilitaru [,4. Dan-Liviu-Aurel 4. Men!iuni: Orice modificare care conduce la neindeolinirea ceaintelor in baza cdrora s-aacordat autorizatia, kebuie anunlau la ISCIR de catre percoana juridice autorizatd, in termen de cel mult'15 zile de la data la care aceasla 6-a produs. Persoana juridicd, prin rcprezentantii seilegali impreuna cu personalul nominalizat in autorizalie, rdspunde de fespectarea prevederilof legale indomeniu. "siTffi*ra Fdt", 'l \i.r,.,.', ., '';" -' ':i-.,,r';:"- . Cod r r0l?4, PrTE$Tl RoMANIA Telefon 00,1-024&250882;250883t250884 Fax: 004-0248-220194 97t1330 Trezoreda Municipiului Pile$i Cont IBAN:RO62TREZO465032XXX0082?3 Email r [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Autorizatie ISCIR

Page 1: Autorizatie ISCIR

l_INSPECTIA TERITORIALA PITE$TI

I.S.C.I.R.iNSPECTIA DE STAT PENTRIJ CONTROLUL CAZANELOR,

RI]CIPIENI-IJLOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RTDICAT

PT/CR't/C/8/0044/0/08.06.2010 @AUTORIZATIE

(contbrm procesului-verbal nr. 555C-198 din 09.04.2010 )

l Persoana juridicS:

S.C. CONARG CONSTRUCT S.R.L.Pite$ti, Str. Depozitelor,nr. 10, (camera 1), Jud. Arges

RC: J03/1 047/2007; CUI:RO 21 805488Tel. /fax: 0248- 213.449, 0248:216.309

2. Domeniul d€ a||torizare I

Reparare (ecipiente metalice stabile sub prcsiune cu:v < 50 m3, p."" < 16 bar, ooc< T<44ooc

3. Personal tehtric de specialitat€:- responsabil cu supravegherea lucrdrilor: ing. Celugarescu l\45rgdrit,

- responsabil tehnic cu sudura: ing. lMilitaru [,4. Dan-Liviu-Aurel

4. Men!iuni:

Orice modificare care conduce la neindeolinirea ceaintelor in baza cdrora s-a acordatautorizatia, kebuie anunlau la ISCIR de catre percoana juridice autorizatd, in termen de celmult'15 zile de la data la care aceasla 6-a produs.

Persoana juridicd, prin rcprezentantii sei legali impreuna cu personalul nominalizat inautorizalie, rdspunde de fespectarea prevederilof legale in domeniu.

"siTffi*ra

Fdt", 'l

\i.r,.,.', ., ' ';" -'':i-.,,r';:"-

. Cod r r0l?4, PrTE$Tl RoMANIATelefon 00,1-024&250882;250883t250884Fax: 004-0248-220194

9 7 t 1 3 3 0Trezoreda Municipiului Pile$iCont IBAN: RO62TREZO465032XXX0082?3Email r [email protected]

Page 2: Autorizatie ISCIR

INSPECTIA TERITORIALA PITE$TIr.s.c.I.R.

INSPECTIA DE STAT PENTRI] CONTROLUL CAZANELOR.RECTPIENTELOR SIIB PRESTUNE SI TNSTALA'IIILOR DE RIDICAT

PT / CR4 tB,C/ t9 /0046 t0l08.06.2010

AUTORIZATIE(conform procesului-verbal nr. 555C-119 din 19.04.2010 )

1, Persoana juridici:

S.C. CONARG CONSTRUCT S.R.L.Piteqti, Str. Depozilelor,nr. 10, (came|a 1), Jud. Argeg

RC: J03h04712007 | CU l:RO 21805488

Tel. /fa-\: 0248- 213.449, 0248-216.309

2. Domenill de autorizare :

Montare $i reparare conducte pentu abur qi pettru apd fierbinte cu:p-a. 100 bar, T < 4400C, DN - 8oo mm.

3. Personal t€hnic de specialitate:- responsabil cu supravegherea lucriritor: ing. CSlugarcscu lvldrgdrit,

- responsabil tehnic cu sudura: ing. l\4ilitaru lVL Dan-Liviu-Aurel

4. Mentiuni:

Orice modificare care conduce la neindeplinifea cedntelor in baza carora s-a acordatautorizatia, trebuie anuntatd Ia ISCIR de c6tre persoana juddicd autorizatd, in termen oe celmult 15 zile de la dala la care aceasta s-a produs.

Persoana juridicii, prin reprezentanlii sdi legali imprcund cu personalul nominalizat lnauiorizalie, nispunde de respectarea prevederilor legale in domeniu.

ffi.e

fW\ i l . ' :_,

Cod ll0l71, PITE$TI ROMAN]A. Telefon: 004'0248-250882t2508811250884Fd:004 0248 220194

9 7 3 1 3 3 0Trezoreria Mujcipiului PitegiCont IBAN] RO62TREZ0465032XXX00827IEmail : pitesti@'scir ro

Page 3: Autorizatie ISCIR

INSPECTIA TERITORIALA PITE$TILS.C.I.R

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELORIRECIPIENTf,LOR SUB PRESTUM SI INSTALATTTLOR DE RIDICAT

PT/CR4/B.C/13/004s/0/08.06.2010

AUTORIZATIE(confbrm procesului-verbal nr. 555C-tl8 din 19.04.2010 )

1. Persoana juridicd:

S.C. CONARG CONSTRUCT S.R.L.PiteSti, Str. Depozitelor,nr. '10, (camera 1), Jud. Arges

RCi J03/1 04712007; CUI:RO 21 805488

Tel. ffax: 0248- 213 .449, 0248:216.309

2. Domeniul de autorizare :

Montarc $i repaEre conducte metalice pentru fluide cu :pm* < '100 bar, ooc < T<44ooc.

3. Personal tehnic de specialitate:- responsabil cu sup.avegherea lucrarilor ing. Cdlugdfescu Mdrgdrit,

tehnic cu sudura: ina. l\4ilitaru l\4. Dan-Liviu-Aurel

4. Mentiuni:

Orice modificare care conduce la neindeplinirea cedntelor in baza cdrcra s-a acordatautorizalia, trebuie anunlate la ISCIR de cdtre persoana juridice aulorizale, in termen oe celmull'15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridicd, prin reprezentantii sei legali impreun; cu personalul nominalizat inautorizatie, respunde de respectarea prevederi in domeniu.

,6si:i+I';\c'"ifi68&t.-;g*. {ilF'rr,/

r.,ffii;:t

. Cod Il0l74, PITE$TI- ROMANIATehfon: 004-0248-250882:250881;250884ta{: 0044248-220194

C o d f i s c a l : 9 ? 3 1 1 1 0Trczor€ria Mlnicipiului Pite$iCont IBAN: RO62TRE20465032)o(xo08273Enail : [email protected]

Page 4: Autorizatie ISCIR

WProces-verbal de verificare

tehni€nr] l .21C473

26C

IT ISCIRINSPECTLd TERITORI{LA BUCI]R.ESTIAalresa str. trlefterie nr.47-49, sectorul .5Telefonr 021/4ll 97 60/021-411.91.61F&x: 0378 102 323

ircheiai astazi 27.11.2013. cu ocazia VIRIFICARIE PROGR-A.MATA efectuatd in haza pre\ederilor:)Legii nr.6412008 republicatn, HG lJ40/2001 cu modi{icirile E completirile ulterioare 9i a prescriptiilortehnice aplicabilerr PT CR 4-2009, PT C4-2010, C6-2010, Cl0-2010 la persoani juridica autorizati ISCIR,lv^nd IJaranetrii ultimei verilicari: N/A

De!iaikn+r{4€+i€i+ u+ Persoana juridicd autoizati: CONARG CONSTRUCT SRI-, din localitateaPITEITI. str. DEPOZTELOR, nr. 10, CANIERd I,jude! ARGEE, CUlr 21805488, J03/1047/2007, CONT:RO02 RZBR 0000 0600 0921 7685 bancr Raiffeisen rcdezeniat 1esa1 administrator: NELU CIBANU.

Verificarea s-a efectuat lai CONARG CONSTRUCT SRI, din localitatea PITEml, str.Df,POZITELOR, nr. 10, CAMERA l,judet ARGEq TeI: 0248 213449, Fa"\: 0248 216309

Subsemnatii,: ing.TURCU GABRItrL IOSIF n Dr. ing. VITAN ION, inspectori de specialitate amconslatat u 1laloarele:

l. Veriicarea persoanei juridice a fost efectuata ca umare a programului de verificad a persoanelor j uridiceautorizate stabilit de catre LT ISCIR Bucuresti. confonn Circularei ISCIR nr. 1042/08.02.2013 si a delegatiei decontrol nr. 27906/27.I 1.2013:

2. Persoa ajuridicA detine autorizaliile emise de ISCIR ir.:. PTlCR4lcl8l0014l0l08.06.20l0 - reparare, recipiente metrlice stabile sub presiune;. PT/CR4/B,C/13/0015/0/08.06.2010 - montare n reparare conducte metalice pentru fluide;. PT/CR4E,Cn9l0046/0/08.06.20f0 - montare D reparare conducte pentru abur n pentru rpi

fierbinte::1. Existi certificate de etalonare/buletine de veri{icAri metoologice pentru echipamentele de mAsurare si

control utilizate in activititile penlru ca.re este autorizati DA - NU - N/A tr;5. Sudorir detin autorizatii ISCIR DAc NUtr N/Atr si acestea sunt in termen de valabilitate: DAa NUo

NJA:6. I,rocedurile/instructiunile proprii privlnd modul de efectuare a activitafilor sunt acfualizate prin

REVIZLA I OCTOMBRIE 201o:DAtr NU-:7. Atesiatele personalului iehnic de specialitate nomlnalizai in autorjzatie/actualizarea autodzatiei sunt in

temen de valabililate: DA tr NU !- MILITARU DAN-LIVIU AUREL ateslat nr. DISPRII/3608/06.04.2012. (RTS)- cALUGARESCU MARCARIT atesrat nr. DISpR/c/3590/06.04.2012. (RSL-IP)

8. Exisia registre de evrdenta lucrdrilor DAD NU. si sunt intoqnite corect confomr modelelor dinprescriptiile tehnice aplicabile: DAtr NUtrr

- registru pentru evidenla lucriri de reparare recipiente metalice stabjle sub presiune;- registru pentru evidenla lucrAri de montare conducte netalice sub presiune pentru fluide:- registru pentru evidenla lucriri de reparare conducte metalice sub presiune pentru fluide;- registru pentru evidenla lucrfui de rcparare conducte abur ii apd flerbinte:- registru peniru evider(a lucriri de montare conducie abur ;i apA fierbintePersoanajuddica verilicati decLa.ri cA in ullimii trei ani nu a efectuat lucriri din domeniile reglementate

pentru care poseda autorizalii.9. Atributiile si responsabilitAdle stabilite de Prescriptiile Tebnice ISCIR aplicabile si Legea nr.64/2008sunt indeplilrile de cAte persoanajuridicA autorizlte10. La verificiri au pafticipat:

- MILITARU DAN-LIVru AURiL:, CALUGARESCU MARGARITI

Am dat urmatoarele dispozitii:. Se vor respecta in continuare prevederile ?T ISCIR in vigoare menlionale mai sus pentru care firma

dumneavoastri deline autorizatii ISCIR

ft k dlt! inhlnini prcesului.veibal lbFa r 6,11003 prniDd FscioD4a ln sndiljj dr s'@nd a iffhlariilo! sb nrcsiu€'rniri,iiordcndicd!la.Fnrrorconsmdoedeomb6ibir).ccishrlibaaeletuanilerificinicl[iE.

sepE.zdpr* plri Gln'.n sp

' se pcc;eai p.nm6' de lin lionaie ii inshlilra. nrcle de iahl (lpll) aen.i?: sem<iazi rscrR n r'$&r'r

Page 5: Autorizatie ISCIR

ffi"taProces-verbal de verilicare

IT ISCIRINSPECTIA TERIToRIALA BUCURESTIAdresa str. Elefterie nr. ,17-49, seclorul .5Telefonr 021/4ll 97 60/021-411.97.61Iax: 0378 102 323

tehnic;ff. 21C-473

26C

Dupi rceasti verilicare s-a admis'r: Se vor respecta in continuare prevederile PT ISCIR in vigoare

Scadenta urnitoarei veriliciri se fixeazi la data det N/A

I)upi rceasti verificare s-a admis'r:N/A

Scadenta urmitoarei verificiri se fixeaz5 la data de:N/APentru aceaste verificare se va plAti suma de 800 lei. (conlbrm PT CRl-2013, Anexa .2 Noia 8). de citre.

CONARC CONSTRUCT SRL, din localitatea PITEOTI, sft. DEPOZTELOR, ff. 10, CAMER-{ r. ilrde!ARGE!, in coni RO75 TREZ 7005 032X )O(00 415?, deschis la Banca ATCPMB.

Am lutt It cunorti4n

Responsabil cu supraveghereaS!!€ildl ti verificdea€tnict a instalatiilor

Deleg.tul agertLrlui eco.onnc.montalor repdatoi. intcnnitor.lc

GABRIEL RTS - AUREL

MARGARIT

l!->

: r i. .-:i'

tue h 't!h i o.nini Felului-rclbal (Lcsea r 641003 D;ind fiuctoDaEa iD cmdjiii de iannri i insfrhnior s'rr llsm.islildnior d. ndidd !i i 4dt(' onsodoe de .onb$ibil). ce . shi la b?zr e]ictutun r€nfctun thnieI SepEciaziFscnptabhoi.:aplicabiliqrcasdhbuda.oinlrdilic.nirebni€

:r rucpa. rdere r pnmde"' se pEct zi pffiii de nncriore .i itrblilei, nrncne de tth (!pd) sdeis:' sepEcrezi: rscrR$nrspe.rir