Autoevaluare-Profilul-Matematica

159
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROB Rectorul USM, doctor habilitat, profesor universitar _______________ Gheorghe Ciocanu ____ _____________ 2011 RAPORT DE AUTOEVALUARE 2006-2010 PROFILUL „Matematică teoretică şi aplicată” Aprobat la şedinţa Senatului USM din 01.03.2011 (proces verbal nr.6) şi şedinţa Consiliului de Administraţie al USM din 22.03.2011(proces verbal nr.6)

Transcript of Autoevaluare-Profilul-Matematica

Page 1: Autoevaluare-Profilul-Matematica

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

APROB Rectorul USM, doctor habilitat,

profesor universitar

_______________ Gheorghe Ciocanu

____ _____________ 2011

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2006-2010

PROFILUL

„Matematică teoretică şi aplicată”

Aprobat la şedinţa Senatului USM din 01.03.2011 (proces verbal nr.6)şi şedinţa Consiliului de Administraţie al USM din 22.03.2011(proces verbal nr.6)

Alexandru LUNGUdr. hab., prof. univ.,

Preşedintele Comisiei pentru profilul„Matematică teoretică şi aplicată”

__________________________

CHIŞINĂU 2011

Page 2: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Cuprins1. Date generale ........................................................................................................................... 42. Capacitatea instituţională şi resursele .................................................................................. 52.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare .......................................................................... 52.1.1. Structura instituţională ........................................................................................................ 52.1.2. Direcţiile principale de cercetare ........................................................................................ 52.1.3. Proiectele instituţionale de cercetare .................................................................................. 62.1.4. Proiecte din cadrul programelor de stat ..............................................................................172.1.5. Proiecte de cercetare internaţionale ...................................................................................192.1.6. Proiecte pentru tineri cercetători ....................................................................................... 252.1.7. Proiecte pentru procurarea utilajului ................................................................................. 262.2. Personalul uman ................................................................................................................... 272.3. Mijloacele financiare disponibile ......................................................................................... 332.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare ................................................................ 343. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul ........................................ 353.1. Rezultate ştiinţifice mai importante ..................................................................................... 353.2. Publicaţii de performanţă ..................................................................................................... 363.3. Alte informaţii privind eficienţa procesului de cercetare realizat ........................................ 364. Antrenări în activităţi conexe cercetării ............................................................................. 364.1. Cercetători implicaţi în procesul de instruire ...................................................................... .364.2. Preşedinţi al comisiei examenelor de licenţă/masterat/doctorat .......................................... 374.3. Membri ale unor societăţi ştiinţifice internaţionale ............................................................. 374.4. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară .......................................... 374.5. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare ...............................374.6. Expert al proiectelor şi/sa membri ai activităţilor ştiinţifice de peste hotare ....................... 384.7. Referenţi ştiinţifici al revistelor de peste hotare .................................................................. 384.8. Referent la teza de doctor susţinute în străinătate ................................................................ 384.9. Premii naţionale obţinute ...................................................................................................... 384.10. Conducători ai programelor de stat, proiectelor de cercetare ............................................. 384.11. Membri ai comitetelor de program a Manifestărilor ştiinţifice internaţionale ................... 384.12. Membri ai comitetelor de program a Manifestărilor ştiinţifice naţionale ........................... 384.13. Expert ai CNAA .................................................................................................................. 394.14. Membri ai comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizaţiilor ............ 394.15. Manuale şi capitole în manuale pentru învăţământul universitar ....................................... 394.16. Manuale şi capitole în manuale pentru învăţământul preuniversitar .................................. 404.17. Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedinte, Parlament, Guvern .............. 404.18. Articole şi cărţi de popularizare a ştiinţei ........................................................................... 404.19. Seminare sau alte manifestări organizate pentru utilizatori ............................................... 415. Cooperări naţionale şi internaţionale ................................................................................. 435.1. Cooperare în cadrul naţional ................................................................................................ 435.2. Cooperare internaţională ...................................................................................................... 446. Fişa statistică ......................................................................................................................... 467. Lista materialelor solicitate pentru evaluare şi acreditare ............................................... 537.1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu ................................................. 537.2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu. ....................................................... 547.3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine ........................................................................... .. 547.4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară ............................................................................ 557.5. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate ......................... 567.6. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate........................................................ . 597.7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară .................................. 597.8. Lista capitolelor din monografii apărute în ţară. ................................................................ 647.9. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri. ................................................................. 65

2

Page 3: Autoevaluare-Profilul-Matematica

7.10. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate..... 68

7.11. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral..... 747.12. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral............. 787.13. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini).

În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară............................................ 807.14. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate . ........................................................................ 877.15. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor).................. 877.16. Lista brevetelor şi a certificatelor de soi, de rase ............................................................... 887.17. Lista certificatelor de depunere în colecţii a suşelor .......................................................... 887.18. Lista cererilor de brevetare şi certificare ............................................................................ 887.19. Lista contractelor de licenţă în baza brevetelor, know-how .............................................. 887.20. Lista manualelor ............................................................................................................... 887.21. Lista capitolelor în manuale ............................................................................................. 897.22. Lista lucrărilor instructiv-metodice .................................................................................. 897.23 Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate ......................................................... 907.24.Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea autorităţilor

publice centrale şi/sau locale. ............................................................................................... 907.25. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat). ............................ 907.26. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei . ............................................................................ 907.27. Lista articolelor de popularizare a ştiinţei.......................................................................... 917.28. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori. ............................................................. 917.29. Lista tîrgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat organizaţia.927.30. Lista filialelor ..................................................................................................................... 927.31. Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării ................................................... 927.32 Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare .................................. 927.33. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia .................. 927.34 Lista stagierilor şi delegaţiilor de care au bineficiat cercetătorii ......................................... 937.35. Lista proiectelor prezentate la concursuri internaţionale ................................................... 95 7.36. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate................................................................................ 967.37. Editare de reviste ştiinţifice ................................................................................................ 96

3

Page 4: Autoevaluare-Profilul-Matematica

1. Date generaleCercetarea ştiinţifică pe profilul „Matematica Teoretică şi Aplicată” se efectuază în

cadrul Centrului de cercetări ştiinţifice (CCŞ) „Probleme actuale ale matematicii, Informaticii şi Economiei” de la Facultatea de Matematică şi Informatică (FMI) a Universităţii de Stat din Moldova (USM). USM este organizaţie de profil din sfera ştiinţei şi inovării, de tipul instituţie de învăţămînt superior şi structuri ale ei în sfera ştiinţei şi inovării, fondată de stat, cu forma organizatorico – juridică - instituţie publică, finanţată din bugetul de stat. USM, FMI şi în paticular CCŞ „Probleme actuale ale matematicii, Informaticii şi Economiei” activează în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova a aderat, ale altor acte normative, inclusiv actele normative ale Academiei de Ştiinţe şi Statutul USM. USM este persoană juridică, are patrimoniu şi balanţă distinctă, cont de decontare în lei moldoveneşti şi valută a altor ţări, are ştampilă rotundă, formular cu antet şi emblema sa, alte simboluri şi atribute. Perioada de activitate a USM este nelimitată. Sediul USM: mun. Chişinău, str. Mateevici, 60, MD-2009. USM dispune de Senat unde sunt aleşi şi reprezentaţi ai profilului.

FMI dispune de Consiliu Profesoral (echivalentul Consiluilui Ştiinţific) care coordonează şi activitatea ştiinţifică. Fiecare catedră a profilului este reprezentată în Consiliul Profesoral de către patru persoane. Consiliul Profesoral constă din 30 persoane, conducerea facultăţii este reprezentată prin decan, prodecani şi secretarul ştiinţific ceea ce nu depăşeşte o treime din numărul membrilor acestuia. Anual s-au desfăşurat nu mai puţin de 5 şedinţe ale consiliului. Printre chestiunile examinate sunt: organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, alegerea prin concurs a cercetătorilor ştiinţifici, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, rezultatele atestării personalului, confirmarea planurilor de cercetare, numirea în post a personalului de conducere, confirmarea planului de finanţare, rezultatele evaluării colectivelor de cercetare, dările de seamă ştiinţifice şi financiare, referate ştiinţifice.

Activitatea de cercetare în domeniul matematicii la USM se realizează începând cu anul 1946, odată cu fondarea facultăţii. Iniţial investigaţiile s-au concentrat, formând câteva direcţii principale promovate de colective de cercetători: algebră, geometrie şi topologie, analiză matematică, metodica predării matematicii. Începând cu anul 1972, odată cu fondarea, în baza Facultăţii de Fizică şi Matematică, a Facultăţii de Matematică şi Cibernetică, domeniile de cercetare s-au extins.

La facultate în general şi în prezent în cadrul profilului „Matematica Teoretică şi Aplicată” au activat şi activează mai mulţi savanţi cu renume. Au fost fondate şi îşi continuă cu succes cercetările 3 şcoli ştiinţifice:

1 Şcoala de geometrie, topologie şi matematică aplicată – fondator Soltan Petru, academician al AŞM;

2 Şcoala de geometrie discretă şi cristalografie matematică – fondator Zamorzaev Alexandru, membru-corespondent al AŞM;

3 Şcoala de ecuţii diferenţiale – fondator Sibirschi Constantin, academician al AŞM.

În ce priveşte şcolile ştiinţifice de algebră (fondator Andrunachievici Vladimir, academician al AŞM), de teorie a cvasigrupurilor (fondator Belousov Valentin, membru-corespondent al AŞ Pedagogice a URSS), de ecuaţii diferenţiale (fondator Sibirschi Constantin, academician al AŞM) şi de analiză funcţională şi metode aproximative (fondator Gohberg Izrael, membru-corespondent al AŞM) apoi ele au prins rădăcini puternice la USM prin intermediul unor discipoli de vază, cum sunt doctorii habilitaţi Ciocanu Gheorghe, Şcerbakov Boris, Glavan Vasile, Ceban David, Şubă Alexandru, Zolotarevschii Vladimir, Lozovanu Dumitru, Krupnik Naum, Neaga Vasile, Perjan Andrei ş.a.

4

Page 5: Autoevaluare-Profilul-Matematica

2. Capacitatea instituţională şi resursele

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare

2.1.1. Structura instituţională

Facultatea de Matematică şi Informatică al Universităţii de Stat din Moldova include în sine 7 catedre şi un centru de cercetări ştiinţifice: Algebră şi geometrie, Analiză matematică şi ecuaţii diferenţiale, Matematică aplicată, Informatică şi optimizare discretă, Tehnologii de programare, Informatică aplicată, Limbi străine aplicate, şi un centru de cercetări ştiinţifice (CCŞ) „Probleme actuale ale matematicii, Informaticii şi Economiei”. Cercetările ştiinţifice pe profilul „Matematică teoretică şi aplicată” s-au desfăşurat pe parcursul anilor 2006-2010 la primele patru catedre şi în cadrul laboratorului de cercetări ştiinţifice (LCŞ) „Structuri matematice fundamentale”.

2.1.2. Direcţiile principale de cercetare

Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice referitoare profilului „Matematică teoretică şi aplicată” sunt: cercetări fundamentale în algebra contemporană, geometrie discretă şi cristalografie matematică, ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice, analiză matematică, problemele actuale ale matematicii aplicate, modelarea matematică şi optimizarea.

Activitatea ştiinţifică pe profilul „Matematică teoretică şi aplicată” se încadrează în Direcţia strategică 16.08: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă, având ca prioritate „Asigurarea unui suport matematic soluţionării problemelor complexe ale ţării”.

Obiectivele cercetării:

1. Studierea şi stabilirea unor relaţii intre două direcţii de cercetare ale algebrei moderne: teoria radicalilor în module şi teoria claselor naturale de module. Probleme de clasificare şi de structură a buclelor medii Bol. Quasigrupuri cu identităţi minimale, izotope grupurilor abeliene.

2. Valorificarea unor noi metode geometrice, algebrice şi topologice din teoria grupurilor, din teoria grupurilor hiperbolice, din teoria varietăţilor de dimensiuni mici, din teoria suprafeţelor Riemaniene pentru extinderea teoriei simetriei şi vice versa.

3. Studiul singularităţilor, perturbărilor singulare şi comportării soluţiilor problemelor singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic şi ale inegalităţilor variaţionale de evoluţie. Cercetări teoretice în domeniul procedurilor simbolice, analitice şi numerice în probleme de modelare matematică, control optimal şi sisteme dinamice. Extinderea metodelor dinamicii topologice şi simbolice, analizei funcţionale şi metodelor stocastice asupra studierii dinamicii multivoce, incluziunilor, problemelor neliniare singular perturbate şi de evoluţie din domeniul modelărilor matematice şi controlului optimal.

4. Cercetarea problemelor de optimizare pe structuri discrete reprezentate prin simplexul de relaţii multi-are, care servesc drept generalizare a structurilor clasice cum ar fi: grafurile, hipergrafurile, cimplexele simpliceale etc.

5. Elaborarea şi implementarea metodelor eficiente de prelucrare a datelor statistice pentru soluţionarea problemelor cu caracter socio-economic. Studierea metodelor ce ţin de formarea selecţiei eficiente şi culegerea corectă a datelor în cazul studierii problemelor cu caracter social.

6. Generalizarea unor probleme de control optimal discret pe sisteme dinamice aleatoare sau deterministe, elaborarea şi argumentarea teoretică a unor algoritmi de complexitate

5

Page 6: Autoevaluare-Profilul-Matematica

polinomială pentru rezolvarea lor. Stabilirea proprietăţilor, condiţiilor de existenţă şi algoritmii de aflare a diferitor mulţimi de echilibre (Stackelberg, Nash, Pareto) în jocurile diadice în strategii mixte, precum şi în jocurile informaţional extinse.

2.1.3. Proiectele instituţionale de cercetare

06.411.027F, „Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice”Termenul executării: 2006-2010Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. CiocanuExecutorii proiectului: d.h.ş.f.m. A. Caşu, d.ş.f.m. P. Sârbu, d.ş.f.m.V. Popa, d.ş.f.m. A.Topală. Doctoranzi: N.Varzari.Masteranzi: I.Prisacari, I.Larionov, D.Ceban. Termenul de realizare a proiectului a fost (2006-2010).

Obiectivele generale ale proiectului:Stabilirea unor relaţii intre două direcţii de cercetare ale algebrei moderne: teoria

radicalilor (torsiunilor) în module şi teoria mai recentă a claselor naturale de module.Studiul unor probleme ce ţin de structura grupurilor abeliene local compacte cu diferite

restricții asupra inelului de endomorfisme continue şi, respectiv, asupra subgrupurilor închise ale grupurilor în cauză.

Studiul categoriei modulelor local compacte şi a functorilor de bază ai lor. Cercetarea problemelor de clasificare şi de structură a buclelor medii Bol.Caracterizarea quasigrupurilor cu identităţi minimale, izotope grupurilor abeliene.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Au fost obţinute rezultate noi ce poartă un caracter teoretic şi pot fi utilizate în cercetările

ştiinţifice efectuale în domeniile: teoria inelelor, teoria algebrelor asociative, teoria modulelor şi a categoriilor, teoria inelelor şi a grupurilor topologice, teoria quasigrupurilor, combinatorică ş.a. Rezultatele au fost publicate în reviste de specialitate, pot fi aplicate în domeniile adiacente, la predarea unor cursuri opţionale şi pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:Au fost obţinute estimări ale nilpotenţei algebrelor de matrice. Au fost stabilite relaţii între torsiunile categoriei modulelor şi clasele naturale ale acestei

categorii. Au fost demonstrate proprietăţi esenţiale ale unor clase de module şi ale preradicalilor asociaţi.

Au fost descrise grupurile abeliene local compacte cu anumite proprietăţi: compact generate ce nu admit extinderi esenţiale proprii, grupurile abeliene local compacte fără torsiune divizibile t-complementate şi cele cărora functorii asociaţi le pun în corespondenţă grupuri fără torsiune, etc.

Au fost stabiliţi invarianţi si proprietăţi duale de structură in buclele medii Bol si in buclele Bol la stânga corespunzătoare. Au fost caracterizate pi-quasigrupurile izotope grupurilor abeliene.

06.411.028F, „Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi”.Termenul executării: 2006-2010Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. A.Lungu Executorii proiectului: d.h.ş.f.m. A.Palistrant, d.ş.f.m. F.Damian, d.ş.f.m. E.Zamorzaeva, d.ş.f.m. A.Zabolotnîi.

6

Page 7: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Doctoranzi: M.Branişte. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 5 ani (2006-2010).

Obiectivele generale ale proiectului:Explorarea diferitor generalizări ale grupurilor cristalografice cu scopul de a construi şi a

studia noi categorii de grupuri discrete inclusiv dimensionale; vizualizarea pe calculator a unui spectru destul de larg al grupurilor discrete inclusiv de simetrii generalizate; crearea algoritmilor noi şi realizarea lor la calculator, care permit atît obţinerea unor rezultate originale, cît şi ilustrarea eficientă a lor pe diferite dispozitive grafice; menţinerea potenţialului ştiinţific acumulat şi a colectivului de creaţie ca lider regional în domeniul geometriei discrete şi a cristalografiei matematice.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Au fost obţinute rezultate fundamentale noi în teoria grupurilor de simetrii generalizate,

în teoria varietăţilor hiperbolice şi în teoria descompunerilor. Rezultatele au fost publicate în reviste de specialitate, pot fi aplicate în domeniile adiacente, la predarea unor cursuri opţionale şi pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:Au fost studiate şi analizate: grupurile spaţiale de simetrie magnetică; grupurile

multidimensionale de simetrie de categoriile , şi ; grupurile minore, semiminore şi pseudominore ale simetriilor cristalografice ciclice pentru unele categorii de grupuri generatoare;

A fost elaborată teoria generală a grupurilor pseudominore de simetrie şi simetrie (criterii, structura generală, unele proprietăţi specifice, metode de deducere). Pentru spaţiile hiperbolice a fost elaborată metoda faţetării fictive a stereoedrului. În baza analizei comparative a 3 metode: secţionarea orbifoldului, simbolul de adiacenţă, simbolurile Delany-Dress au fost elaborate recomandări asupra eficienţei aplicării lor la deducerea descompunerilor.

A fost cercetată şi analizată cu ajutorul calculatorului structura grupurilor de tipul şi ale grupurilor 3/2, 3/4 şi 3/5.

06.411.029F, „Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale” Termenul executării: 2006-2010Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. N. JităraşuExecutorii proiectului: d.h.ş.f.m. A. Perjan, d.h.ş.f.m. V. Glavan, d.ş.f.m. V. Guţu, Doctoranzi: G. Rusu. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 5 ani (2006-2010).

Obiectivele generale ale proiectului:

Obţinerea reprezentărilor integrale şi asimptotice ale soluţiilor singulare ale ecuaţiilor eliptice şi parabolice model în vecinătatea frontierei; studiul comportării soluţiilor problemelor singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic şi ale inegalităţilor variaţionale de evoluţie; studierea dinamicii haotice a iteraţiilor unor clase de funcţii pe spaţii de dimensiuni mici; studierea proprietăţii de filare şi a mulţimilor limită pentru unele clase de sisteme iterate de funcţii.

Impactul ştiinţific, economic şi social:

7

Page 8: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Au fost obţinute rezultate fundamentale noi în teoria ecuaţiilor eliptice şi parabolice, în descrierea comportării soluţiilor singular perturbate şi în studierea dinamicii haotice. Rezultatele au fost publicate în reviste de specialitate, pot fi aplicate în domeniile adiacente, la elaborarea şi predarea unor cursuri opţionale, pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:

Au fost obţinute formule de reprezentări integrale şi asimptotice ale soluţiilor singulare ale ecuaţiilor eliptice în vecinătatea subvarietăţilor de dimensiuni arbitrare ale frontierei.

A fost stabilită comportarea asimptotică a soluţiilor problemei singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic în cazul, când problema neperturbată este guvernată de puterile unui oprerator pozitiv definit.

Au fost stabilite proprietatea de filare a pseudo-traiectoriilor şi structura mulţimilor-limită pentru unele tipuri de sisteme dinamice generalizate, determinate de sisteme dinamice cu discontinuităţi, extensiuni liniare, sisteme afine de funcţii iterate şi cu elemente de condensaţie.

06.411.030F, „Complexe de relaţii multi-are şi aplicaţii” Termenul executării: 2006-2010Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. P. Soltan, academician AŞMExecutorii proiectului: d.ş.f.m. S. Cataranciuc, d.ş.f.m. A. Poştaru, d.ş.f.m.O. Topală, d.ş.f.m. N. Prodan, d.ş.f.m. B. Hâncu, lect. super. I. Băţ, lect. E. Cataranciuc, lect. N. Grigoriu, A. Creţu La realizarea acestui proiect s-a lucrat 5 ani (2006-2010).

Obiectivele generale ale proiectului:

Obiectul de studiu îl constituie complexul de relaţii multi-are. Prin definirea acestui obiect şi studierea proprietăţilor acestuia au fost puse bazele unei direcţii noi de cercetare care prezintă interes prin faptul că sunt create premizele pentru obţinerea unor generalizări ale rezultatelor importante ce ţin de teoria grafurilor şi a hipergrafurilor, complexelor simplicial abstracte, topologiei combinatorice, care la rândul său vor contribui la soluţionarea problemelor cu caracter practic, studierea cărora cu ajutorul instrumentariului clasic nu este posibilă sau destul de complicată. Pentru soluţionarea problemelor aplicative un rol important îl joacă rezultatele teoretice ce ţin de studierea numărului ciclomatic al unui complex de relaţii multi-are, a omologiilor complexului, automorfismelor netriviale cu elemente fixe etc.

Impactul ştiinţific, economic şi social: A fost soluţionată problema calculării medianei într-un spaţiu metric finit cu puncte

ponderate fără utilizarea metricii acestuia. Se propune un algoritm eficient de calculare a medianei unui complex omogen de coburi abstracte. Rezultatele pot fi utilizate la soluţionarea problemelor de amplasare, caracteristice problemelor cu caracter economic.Rezultatele au fost publicate în reviste de specialitate, pot fi aplicate la predarea unor cursuri opţionale, pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:În cadrul proiectului ” Complexe de relaţii multi-are şi aplicaţii” a fost fundamentată baza

teoretică a unei noi direcţii ştiinţifice de cercetare ce ţine de domeniul matematicii discrete. Cercetările au fost axate în jurul studierii complexului de relaţii multi-are, care a condus la obţinerea unor rezultate, ce generalizează rezultatele clasice din domeniul teoriei grafurilor, complexelor simplicial abstracte, topologiei combinatorice, precum şi de obţinerea unor metode noi, aplicabile la soluţionarea problemelor practice. Cercetările au fost axate în jurul complexelor generalizate de relaţii, adică a complexelor infinite şi care pot conţine bucle.

8

Page 9: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Au fost construite grupurile de omologii şi coomologii ale unui complex infinit de relaţii multi-are Kⁿ cu repetari de elemente (bucle) peste un grup comutativ. Metodele utilizate pentru aceste construcţii, în mare măsură, sunt analoage cu cele clasice. Important şi original este aplicarea relaţiilor multi-are a unei mulţimi de obiecte în construirea omologiilor. Deasemenea, au fost indicate unele posibile aspecte aplicative.Complexul studiat reprezintă o generalizare a complezului studiat anterior (complex finit şi fără bucle).

La efectuarea investigaţiilor ştiinţifice s-au folosit metode de cercetare, analoage metodelor clasice din domeniul topologiei combinatorice, teoriei grafurilor şi teoriei convexităţii. Rezultatele obţinute pentru complexul generalizat de relaţii multi-are sunt:

1) descrierea grupurilor de omologii şi coomologii a complexului de relaţii multi-are peste un grup aditiv şi comutativ;

2) a fost obţinută a relaţia dintre caracteristica Euler a complexului şi rangurile grupurilor de omologii;

3) a fost descris principiul dualităţii a grupurilor de omologii directe şi coomologii pentru varietăţile multidimensionale abstracte orientabile şi fără borduri;

4) au fost construite construite omologiile diluate şi a fost descris procedeul lui Hopf de determinare a urmei constantei a automorfizmelor în grupul de lanţuri;

Rezultatele preconizate au fost determinate de caracterul teoretico-aplicativ al domeniului nou de cercetare, care se află acum în proces de consolidare sub forma unei teorii bine fundamentate. Sunt obţinute deja un şir de rezultate ce ţin de studierea proprietăţilor complexului de relaţii multi-are, care poate fi considerat drept o completare substanţială a teoriei hipergrafurilor. Rezultatele preconizate vor permite elaborarea metodelor noi de soluţionare a problemelor practice.

Toate rezultatele obţinute au fost expuse în cadrul şedinţelor seminarului ştiinţific al catedrei Infomatică şi Optimizare Discretă, la diferite întruniri ştiinţifice din ţară şi peste hotare, au fost publicate mai multe articole ştiinţifice.

9

Page 10: Autoevaluare-Profilul-Matematica

2006Codul (cifrul)

proiectuluiDenumirea proiectului Rezultatele obţinute în 2006

Termenul executării Proiectului

Conducătorul Proiectului

06.411.027F Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice

Au fost obţinute rezultate structurale despre nilpotenţa algebrelor cu funcţie de creştere polinomială, cercetate proprietăţi ale buclelor Bol ce sunt invariante la izotopia buclelor şi au fost descrise grupurile abeliene local compacte care sunt extinderi esenţiale ale subgrupurilor închise proprii.

2006-2010 Dr. hab. Gh. Ciocanu

06.411.028F Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi

Au fost deduse grupuri de tipuri diferite ale unor simetrii concrete din grupuri discrete bidimensionale şi a fost analizată structura generală a lor. Grupurile liniare tridimensionale simorfe de simetrii pentru rozete au fost aplicate la descrierea grupurilor n-dimensionale de simetrie. Au fost analizate incidenţele “nff” – “nu faţă în faţă” pe poliedre hiperbolice ce conduc la varietăţi complete. Au fost comparate simbolul de adiacenţă cu simbolul Delaney-Dress pentru aceleaşi clase de descompuneri. A fost realizat la calculator un algoritm de generare directă a unui grup finit, evidenţiindu-se grupurile punctuale de transformări geometrice.

2006-2010 Dr. hab. Alexandru Lungu

06.411029F Singularităţi, perturbări sin-gulare şi comportări asimp-totice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale

Au fost obţinute reprezentări integrale ale soluţiilor singulare în vecinătatea componentelor de mici dimensiuni ale frontierei. A fost studiată problema Cauchy singular perturbată liniară în spaţii Hilbert, cît şi problema lui Dirichlet neliniară singular perturbată de tip hiperbolic-hiperbolic şi hiperbolic-parabolic de ordinul doi. Au fost stabilite condiţii de existenţă a stratului limită, a funcţiilor de strat limită şi de comportare a soluţiilor cu 0. A fost studiată dinamica haotică a iteraţiilor funcţiilor Mobius inclusiv prin utilizarea teoriei filării.

2006-2010 Dr. hab. Nicolae Jitaraşu

06.411.030F Complexe de relaţii multiare şi aplicaţii

Au fost studiate unele proprietăţi noi ale complexului de relaţii multiare şi a varietăţilor discrete multidimensionale ca un caz particular al complexului. Au fost elaborate metode de clasificare a varietăţilor abstracte. A fost dedusă formula elementului fix.

2006-2010 Acad. Petru Soltan

Page 11: Autoevaluare-Profilul-Matematica

2007

Codul (cifrul)proiectului

Denumirea proiectului Rezultatele obţinute în 2007Termenul executării Proiectului

Conducătorul proiectului

06.411.027F Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice

A fost cercetată corelaţia dintre rangul special finit al algebrei şi rangul special finit al subalgebrelor comutative. Pentru algebrele nilpotente au fost indicate estimaţii referitor la dimensiunea ei în dependenţă de rangul special finit şi indicele de nilpotenţă, unele aplicaţii ale rangului special finit în teoria structurală a algebrei local finit dimensionale. A fost studiată proprietatea de diasociativitate în buclele medii Bol şi în buclele cu elasticitate universală. Au fost construite exemple noi de bucle medii Bol şi bucle cu elasticitate universală, demonstrate proprietăţi ale asociatorilor în buclele cu elasticitate universală. Au fost studiate şi descrise grupurile abeliene local compacte, orice subgrup propriu şi închis al cărora este superfluu.

2006-2010 dr. hab.Gh. Ciocanu

06.411.028F Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi

Au fost construite şi analizate comparativ structurile concrete ale aplicaţiilor cvasiomomorfe de dreapta şi de stânga simple şi, respectiv, generalizate ale unor grupuri concrete şi au fost elucidate posibilităţile de folosire a acestor aplicaţii în teoria simetriilor generalizate. Unele categorii de grupuri n-dimensionale de simetrie au fost descrise în general cu ajutorul grupurilor liniare hemisimorfe de -simetrii pentru rozete. Au fost deduse şi analizate sub aspect topologic şi al teoriei grupurilor unele descompuneri anormale ale spaţiului hiperbolic şi rezul-tatele obţinute au fost generalizate pentru dimensiuni mai mari ale spaţiului. Au fost deduse unele clase de descom-puneri bidimensionale prin metoda simbolului de adiacenţă generalizat şi prin metoda Delaney-Dress. A fost cercetată la calculator structura algebrică şi proprietăţile generale ale

2006-2010 dr. hab.Alexandru

Lungu

11

Page 12: Autoevaluare-Profilul-Matematica

grupurilor punctuale cristalografice direct generate.

06.411029F Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale

Au fost studiate relaţiile dintre soluţiile generalizate, singulare şi singular regularizate ale problemelor eliptice la limită. A fost studiată problema Cauchy şi problema Dirichlet singular perturbate pentru sisteme neliniare de ordinul întîi cu neliniarităţi lipschitziene. A fost studiată dinamica iteraţiilor unor clase de funcţii olomorfe pe sfera Reimann, pe mulţimi hiperbolice.

2006-2010 dr. hab.Nicolae Jitaraşu

06.411.030F Complexe de relaţii multiare şi aplicaţii

Au fost calculate grupurile de omologii şi analizate buclele n-dimensionale. Au fost calculate mediana pentru scheletul l-dimensional a G-complexului de relaţii multiare şi a fost elaborat algoritmul respectiv. Au fost stabilite condiţiile de existenţă a conturului Euler în cazul torului n-dimensional. A fost elaborat un model de dispozitiv de transmitere eficientă a informaţiei.

2006-2010 Acad.Petru Soltan

2008

Codul (cifrul)proiectului

Denumirea proiectului Rezultatele obţinute în 2008Termenul executării Proiectului

Conducătorul proiectului

06.411.027F Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice

Au fi studiate condiţiile de finitudine pentru algebre finit determinate, grupurile abeliene local compacte fără acoperire proprie minimală şi au fost cercetate probleme structurale ale buclelor Bol şi probleme de existenţă a complemenţilor în latice de topologii.

2006-2010 dr. hab.Gh. Ciocanu

06.411.028F Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi

Au fost generalize cu simetria grupurile de simetrie ale rozetelor, analizată structura grupurilor minore, simiminore şi pseudominore deduse. Grupurile liniare asimorfe de simetrii de rozete au fost sistematizate şi aplicate la descrierea grupurilor n-dimensionale de anumite categorii. Au fost construite şi descrise noi descompuneri a acoperirii universale în baza simetriilor subvarietăţilor. Au fost analizate diferite metode de studiere a descompunerilor k-izoedrice pentru suprafeţe de gen 2. Analiza

2006-2010 dr. hab.Alexandru Lungu

12

Page 13: Autoevaluare-Profilul-Matematica

posibilităţii folosirii calculatorului la cercetarea grupurilor izomorfe cu grupul generat direct, cercetarea structurii şi a proprietăţilor generale ale grupurilor de simetrie caracterizate de 2 axe de rotaţii ce formează un unghi ascuţit.

06.411029F Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale

Au fost obţinute criterii de filare pentru sisteme de ecuaţii diferenţiale cu impulsuri stocastice pe plan, reprezentări integrale ale soluţiilor ecuaţiilor liniare parabolice, generate de distribuţii cu suportul pe varietăţi de diferite dimensiuni.Au fost evaluate soluţiile problemei Cauchy singular perturbate, convergenţa lor către soluţiile problemei neperturbate.

2006-2010 dr. hab.Nicolae Jitaraşu

06.411.030F Complexe de relaţii multiare şi aplicaţii

Au fost stabilite unele proprietăţi speciale ale complexelor celulare şi aplicarea lor la soluţionarea problemei automorfismului. A fost soluţionată problema medianei în cazul unor structuri discrete speciale fără utilizarea metricii spaţiului. Au fost stabilite strategiile optime în cazul unor jocuri definite pe complexele de relaţii multi-are.

2006-2010 Acad.Petru Soltan

2009

Codul (cifrul)proiectului

Denumirea proiectului Rezultatele obţinute în 2009Termenul executării Proiectului

Conducătorul proiectului

06.411.027F Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice

Limbajul matricelor a fost aplicat la cercetarea algebrelor nil finit determinate. Au fost descrise unele clase de grupuri abeliene local compacte complementate. Au fost studiate buclele cu elasticitate universală şi conexiuni ale lor cu buclele medii Bol. A fost cercetat functorul principal covariant Hom din punct de vedere al teoriei radicalilor în module, fiind evidenţiate proprietaţi ale preradicalilor asociaţi functorului Hom şi relaţiile dintre ei.

2006-2010dr. hab.

Gh. Ciocanu

06.411.028F Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi

Au fost deduse grupuri minore, semiminore şi pseudominore ale unor simetrii din unele grupuri discrete bidimensionale şi au fost generalizate cu simetriile de birozete grupurile de categoria , aplicîndu-le la descrierea structurii generale a grupurilor de categoriile şi . A fost cercetată

2006-2010 dr. hab.Alexandru

Lungu

13

Page 14: Autoevaluare-Profilul-Matematica

posibilitatea reconstrucţiilor metrice pe subvarietăţi total geodezice ale unor varietăţi hiperbolice de dimensiune 3 şi 4 cu anumite proprietăţi geometrice şi au fost constuite exemple cînd reconstrucţia metrică schimbă geometria corpurilor şi incidenţele pe hiperfeţe. A fost elaborată o metodă geometrică de obţinere a descompunerilor k-izoedrice în baza metodei secţionării orbifoldului. A fost elaborată o concepţie de determinare la calculator a simetriei de rotaţie a unui sistem finit bidimensional de puncte, a fost găsit un sistem unic de coordonate în care au fost descrise grupurile 3/2, 3/4, 3/5.

06.411029F Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale

Au fost stabilite condiţiile de existenţă a limitelor singulare ale soluţiilor problemelor singular perturbate şi inegalităţilor variaţionale liniare. Au fost analizate şi determinate condiţiile de controlabilitate nulă a sistemelor parabolice liniare la limită singulară a sistemelor hiperbolice. Au fost găsite formule de comportare asimptotică a soluţiilor ecuaţiilor parabolice de ordinul doi în vecinătatea unor componente de mici dimen-siuni ale frontierei şi de comportare asimptotică când t → ∞. Au fost studiate condiţiile de existenţă a proprietăţii de filare şi comportament asimptotic al traiectoriilor şi pseudo-traiectoriilor sistemelor dinamice guvernate de semigrupuri abeliene.

2006-2010dr. hab.

Nicolae Jitaraşu

06.411.030F Complexe de relaţii multiare şi aplicaţii

A fost definit un complex cubic abstract n-dimensional ca un caz particular al complexului de relaţii multi-are, şi au fost calculate grupurile de omologii ale acestuia. A fost elaborată o metodă de calculare a medianei unui complex paralelipipedic. A fost elaborat algoritmul de calculare a medianei unui complex cubic abstract n-dimensional.

2006-2010Acad.

Petru Soltan

201014

Page 15: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Codul (cifrul)proiectului

Denumirea proiectului Rezultatele obţinute în 2010Termenul executării proiectului

Conducătorul proiectului

06.411.027F Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice

Au fost studiate algebrele nil finit determinate, grupurile abeliene local compacte în care grupurile de omomorfisme continue sunt libere de torsiune, clase de module definite de functorul Hom contravariant. Au fost deduse criterii de coincidenţă a unor pre-radicali definiţi de functorul Hom contravariant, determinate paratopiile sistemelor ortogonale de quasigrupuri ternare si identităţi corespunzătoare lor.

2006-2010dr. hab.

Gh. Ciocanu

06.411.028F Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi

Au fost enumerate într-o simbolică unică toate simet-riile de birozete şi au fost analizate aplicările lor la descrierea grupurilor dimensionale de anumite categorii. A fost elaborată teoria generală a grupurilor pseudominore de

simetrie şi simetrie (unele proprietăţi, metode de deducere). Au fost aplicate reconstrucţiile pe subvarietăţi la obţinerea descompu-nerilor în dimensiunea 4. Au fost elaborate recomandări asupra eficienţei aplicării a 3 metode conceptual diferite la deducerea descompunerilor. Au fost descrise într-o schemă unică rezultatele cercetărilor la calculator a grupurilor din seria şi a grupurilor de rotaţii ale poliedrelor regulate.

2006-2010dr. hab.

Alexandru Lungu

06.411029F Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale

Au fost obţinute reprezentările ecuaţiilor diferenţiale, reprezentări asimptotice ale soluţiilor singulare ale problemei parabolice Sobolev model în vecinătatea frontierei şi a datelor iniţiale pentru ecuaţii de ordinul doi. Au fost stabilite teoreme de existenţă a limitelor singulare ale soluţiilor problemelor semiliniare singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic în cazul când problema neperturbată este guvernată de puteri fracţionare ale unui operator pozitiv definit. Au fost studiate sisteme dinamice generate de aplicaţii liniare în spaţii multidimensionale şi au fost determinate condiţii suficiente pentru proprietatea de filare a pseudo-traiectoriilor şi de comportare haotică a traiectoriilor.

2006-2010dr. hab.

Nicolae Jitaraşu

06.411.030F Complexe de relaţii multiare şi Pornind de la complexul de relaţii multi-are a fost definit complexul 2006-2010 Acad.

15

Page 16: Autoevaluare-Profilul-Matematica

aplicaţii de cuburi abstracte n-dimensionale pentru care au fost propuse metode eficiente de soluţionare a problemelor aplicative: calcularea medianei, generalizarea dispozitivului Postumus pentru transmiterea şi recepţionarea informaţiei.

Petru Soltan

16

Page 17: Autoevaluare-Profilul-Matematica

2.1.4. Proiecte din cadrul programelor de stat

07.410.01.04PA, „Cercetări şi studii avansate în matematică şi informatică” din cadrul Programului de stat Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior, direcţia strategică 01: Edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextul integrarii europene.Termenul executării: 2007- 2008Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. CiocanuExecutorii proiectului: d.ş.f.m. F.Damian, d.ş.f.m. V.Guţu, d.ş.f.m. P.Sirbu, d.ş.f.m. I.Verlan, d.h.ş.f.m. D.Lozovanu, d.h.ş.f.m. A.Lungu, d.h.ş.f.m. N.Jităraşu, d.h.ş.f.m. A.Perjan, d.ş.f.m. V.Patiuc, d.ş.f.m. B.Hincu, d.ş.f.m. S.Cataranciuc, d.ş.f.m. A.Prepeliţa, d.ş.f.m. T.Capcelea, d.h.ş.f.m.G.Rîbacova, d.h.ş.f.m. A.Tkacenco, specialişti în informatică, doctoranzi, masteranzi. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani.

Obiectivele generale ale proiectului:Cercetări teoretice în domeniul Matematicii Teoretice, Matematicii Aplicate şi al

Informaticii, implementarea realizărilor ştiinţifice actuale din aceste domenii şi a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului dat în învăţământul superior. Analiza si extinderea (modernizarea) cursurilor existente la FMI, referitoare la modulele: a) Algoritmi şi Programare paralela, b) Sisteme de operare. Elaborarea programelor de invatamant la modulele „Algoritmi şi Programare paralela” si „Sisteme de operare” pentru Ciclul II Masterat.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Rezultatele ştiinţifice obţinute poartă un caracter teoretic sau aplicativ şi pot fi utilizate în

cercetările ştiinţifice efectuale în diverse domenii de cercetare, oferind pentru ele modele matematice pentru simularea proceselor, teoriilor sau experienţelor. Impactul socio-economic este determinat de multitudinea de probleme cu caracter economic în procesul de soluţionare a cărora tot mai des se recurge la diverse metode ale matematicii de calcul.

Beneficiari: Catedrele de specialitate de la Universitatea de Stat din Moldova, grupurile de cercetare de la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM., Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), precum şi ministerele de resort, instituţii ale AŞM, întreprinderi şi firme de stat sau private.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:Cercetările ştiinţifice în cadrul proiectului au fost efectuate în domeniul Matematicii

Teoretice şi Aplicate şi în domeniul Informaticii. Au fost obţinute următoarele rezultate de bază: Au fost efectuate cercetări ce ţin atât de modelarea matematică a unor procese prin

intermediul ecuaţiilor integrale (EI), cât şi de elaborarea şi fundamentarea teoretică a unor algoritmi aproximativi pentru rezolvarea lor. Rezultatele obţinute permit studiul modelelor matematice ale unor procese din teoria elasticităţii, electrostatică, electrodinamică şi aerodinamică, utilizând în calitate de aparat matematic EI. Obiectul principal de studiu l-au constituit EI singulare, EI singulare ce conţin conjugata funcţiei necunoscute, EI singulare ce conţin concomitent şi conjugata funcţiei necunoscute şi translaţia Carleman, EI slab singulare. A fost studiat cazul când ecuaţiile sunt definite pe un contur închis din planul complex.

S-au elaborat algoritmi eficienţi de rezolvare numerică a ecuaţiilor obţinute, ce ţin cont de comportarea calitativă a soluţiilor acestora. S-a obţinut fundamentarea teoretică a acestor algoritmi în diferite spaţii funcţionale. Algoritmii elaboraţi în proiect au fost implementaţi la calculator, testaţi pe un şir de exemple şi recomandaţi pentru utilizare în practică. În baza rezultatelor numerice obţinute s-a făcut interpretarea grafică şi simularea proceselor studiate.

Page 18: Autoevaluare-Profilul-Matematica

06.411.030F, „Modele matematice moderne şi aplicarea acestora la soluţionarea problemelor de optimizare discretă cu caracter aplicativ”Termenul executării: 2010-2011Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. P. Soltan, academician AŞMExecutorii proiectului: d.ş.f.m. S. Cataranciuc, d.ş.f.m. A. Poştaru, d.ş.f.m.O. Topală, d.ş.f.m. F. Damian, d.ş.f.m. O. Benderschi, lect. super. I. Băţ, Doctoranzi: C. Ţurcanu La realizarea acestui proiect s-a lucrat 1 an (2010).

Obiectivele generale ale proiectului:Studierea proprietăţilor unor clase speciale de structuri matematice discrete constituie esenţa de

bază a cercetărilor din domeniul optimizării discrete. Probleme studiate: 1) divizarea poliedrelor multidimensionale în părţi d-convexe. (A fost determinată formula de calcul a numărului optim de părţi d-convexe în care se divide un poliedru n-dimensional.) 2)metode de clasificare şi analiza datelor cu aplicaţii. (S-a făcut analiza unor masive voluminoase de date statistice cu caracter determinist sau stochastic ce se examinează după un ansamblu de caracteristici precum şi elaborarea unor metode matematice şi algoritmi de clasificare).

Impactul ştiinţific, economic şi social: A fost elaborat un algoritm de complexitate polinomială pentru divizarea unui poliedru într-un

număr minim de părţi d-convexe. Algoritmul a fost testat pe exemple concrete.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:Au fost obţinute rezultate ce ţin de soluţionarea onor probleme de optimizare discretă prin

intermediul unor metode clasice din domeniul optimizării convexe, combinatoricii, precum şi a unor rezultate legate de analiza statistică a datelor. Rezultatele de bază se referă la studiarea a două probleme aplicative:

A) divizarea poliedrelor multidimensionale în părţi d-convexe. Au fost descrise metode noi, iar în baza acestora au fost elaboraţi algoritmi de soluţionare pentru o anumită clasă de poliedre cum ar fi, de exemplu, politopurile convexe. Strategia de soluţionare a problemelor de ecest gen este de a diviza poliedrele generale în părţi mai simple, rezolvarea problemei pentru fiecare componentă folosind algoritmul respectiv şi combinarea soluţiilor parţiale.

B) Aplicarea metodelor de analiză a datelor multidimensionale pentru soluţionarea problemelor socio-economice. La moment, au fost analizate metode şi algoritmi cunoscuţi de analiză a datelor multidimensionale: metode de analiză factorială, diverse variante a metodei componentelor principale, metode de scalare metrică şi nonmetrică, algoritmi de clasificare supervizată şi nesupervizată a datelor cu caracter determinist şi probabilist (mulţimi fussy) metode de planificarea experimentului ş.a. În continuare se preconizează de efectuat o analiză comparativă a acestor metode şi algoritmi în funcţie de diverşi parametri, şi aplicarea ulterioară la soluţionarea problemelor cu caracter socio-economic.

06411.411.029F, „Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale”Termenul executării: 2010-2011Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. A. PerjanExecutorii proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. Ciocanu, d.h.ş.f.m. D. Ceban, d.h.ş.f.m. V. Glavan, d.h.ş.f.m. N. Jitaraşu, d.ş.f.m. V. Guţu, d.ş.f.m. A. Musteaţă, Doctoranzi: G. RusuMasteranzi: V. Lozan, I. Grecu La realizarea acestui proiect s-a lucrat în anul 2010, se continuie în 2011.

Obiectivele generale ale proiectului:

18

Page 19: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Studiul atractorilor compacţi si globali in sisteme de control şi a stabilităţii asimptotice globale a sistemelor cu transfer de comandă. Studiul comportării soluţiilor problemelor singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic şi ale inegalitţilor variaţionale de evoluţie. Studiul comportării soluţiilor singulare ale ecuaţiilor de tip eliptic şi parabolic în vecinătatea varietăţilor de dimensiuni mici. Apariţia haosului in sistemele dinamice şi studiul comportării acestuia in timp.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Rezultatele cercetărilor pot servi drept suporturi de cursuri speciale la masterat, teme de teze de

magistru şi dictorat si bază pentru noi proiecte de cercetare.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:Au fost obţinute criterii de stabilitate asimptotică globală pentru clase concrete de sisteme

de control: liniare, omogene şi potenţiale. A fost demonstrată existenţa soluţiilor singulare a problemei Sobolev model cu date

admisibile la limită pentru ecuaţii eliptice de ordin arbitrar in vecinătatea subvarietăţilor de dimensiuni mici ale frontierei.

Au fost stabilite teoreme de existenţă a limitelor singulare pentru soluţiile problemei Cauchy singular perturbată de tip hiperbolic-parabolic pentru ecuaţii diferenţiale abstracte de ordinul al doilea cu neliniarităţi lipschitziene.

Au fost stabilite condiţii de existenăă a proprieăţii de filare a pseudo-orbitelor in termeni de hiperbolicitate a extensiunilor liniare, in particular, pentru extensiuni liniare determinate de un sistem de funţii afine iterate.

2.1.5. Proiecte de cercetare internaţionale

06.33CRF, „Dezvoltarea procedurilor simbolice, analitice şi numerice în probleme de modelare matematică, control optimal şi sisteme dinamice” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.Termenul executării: 2006-2007Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. V. GlavanExecutorii proiectului: d.h.ş.f.m. A.Perjan, d.h.ş.f.m. N.Jităraşu, d.ş.f.m. V. Guţu, d.ş.f.m. V. Dragan. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani (2006-2007).

Obiectivele generale ale proiectului:Cercetări teoretice în domeniul procedurilor simbolice, analitice şi numerice în probleme

de modelare matematică, control optimal şi sisteme dinamice. Extinderea metodelor dinamicii topologice şi simbolice, analizei funcţionale şi metodelor stocastice asupra studierii dinamicii multivoce, incluziunilor, problemelor neliniare singular perturbate şi de evoluţie din domeniul modelărilor matematice şi controlului optimal.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Rezultatele obţinute pot fi aplicate în teoria ecuaţiilor diferenţiale ordinare şi în teoria

ecuaţiilor cu derivate parţiale, în teoria ecuaţiilor stocastice, în teoria sistemelor dinamice, în modelarea matematică, în controlul optimal. Pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:

19

Page 20: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Au fost localizate şi caracterizate mulţimile-limită şi proprietatea de filare a pseudo-orbitelor în diverse clase de Sisteme de Funcţii Iterate şi aplicaţii multivoce, inclusiv în sisteme de ecuaţii diferenţiale cu impulsuri.

Au fost obţinute teoreme de convergenţă slabă a soluţiilor problemelor Cauchy abstracte singular perturbate pentru sisteme de ecuaţii diferenţiale de evoluţie în spaţii Hilbert când parametrul mic tinde către zero.

Au fost obţinute reprezentări integrale şi asimptotice ale soluţiilor singulare ale ecuaţiilor eliptice în vecinătatea componentelor de dimensiuni mici ale frontierei.

Au fost studiate probleme stocastice cu parametru în topologia spaţiilor de aplicaţii Caratheodory şi au fost elaborate metode de mediere şi congelare pentru incluziuni integro-diferenţiale şi probleme stocastice cu astfel de soluţii. A fost rezolvată problema de control optimal a valorii finale în cazul ecuaţiilor liniare stocastice cu derivata Hukuhara.

06.34CRF, „Geometria spaţiilor de curbură constantă şi a varietăţilor”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.Termenul executării: 2006-2007Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. F. Damian Executorii proiectului: d.h.ş.f.m. A. Lungu, d.ş.f.m. E. Zamorzaeva, , d.ş.f.m. I. Guţul La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani (2006-2007).

Obiectivele generale ale proiectului: Cercetarea descompunerilor spaţiilor de curbură constantă, inclusiv a descompunerilor pe

varietăţi de curbură constantă, cercetări comune cu partenerii din Rusia. Studierea geometriei unor varietăţi hiperbolice şi obţinerea a noi exemple de varietăţi şi descompuneri de diferite tipuri. Studiul reconstrucţiilof metrice pe varietăţi hiperbolice cu poliedru fundamental octaedrul regulat necompact şi descrirea descompunerilor nu faţă în faţă ce le corespund. Cercetarea sorturilor de bază Delone a descompunerilor 2-izoedrice ale sferei în discuri. Descrirea tabloului geometric complet al completării varietăţilor hiperbolice incomplete. definitivarea clasificării complete a descompunerilor 2-izoedrice a sferei bidimensionale în discuri.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Au fost obţinute rezultate noi în teoria grupurilor discrete de izometrii, în teoria

descompunerilor spaţiilor de curbură constantă şi a varietăţilor hiperbolice. Rezultatele au fost comunicate la diverse conferinţe şi publicate în reviste de specialitate, pot fi aplicate în diverse domenii de cercetare fundamentală şi aplicativă, inclisiv cristalografie matematică şi în noua direcţie de elaborare a teoriei cuasicristalelor, la elaborarea unor cursuri opţionale, teze de masterat şi doctorat.

Rrezultate ştiinţifice:A fost studiată geometria unor varietăţi hiperbolice de dimensiune 3 şi 4 obţinute prin

incidenţe nu faţă în faţă a hiperfeţelor unor poliedre hiperbolice şi au fost obişnuite noi clase de descompuneri pentru spaţiul Lobacevski de dimensiune 3 şi 4. Reconstrucţia metrica pe hipersubvarietăţile total geodezice pentru varietăţile hiperbolice menţionate a condus la varietăţi hiperbolice complete de volum mai mic acoperite de varietăţile iniţiale.

Au fost construite exemple noi de varietăţi hiperbolice de dimensiune 4 cu caracteristica Euler diferită de 1 şi a fost studiată geometria acestor varietăţi, geometria subvarietăţilor ei total geodezice. Au fost obţinute noi poliedre şi noi descompuneri ale ale spaţiului hiperbolic 4 dimensional.

20

Page 21: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Metoda lui M.I.Ştogrin a fost aplicată claselor fundamentale Delone a descompunerilor 2-izoedrale ale sferei în discuri. Au fost deduse şi tabulate integral clasele nefundamentale de descompuneri 2-izoedrale în discuri pentru sfera bidimensională. Rezultatele fiind definitive, au fost prezentate sub formă de articol, care este acceptat spre publicare.

Au fost analizate proprietăţile generale ale împletirilor standard de stânga a unui grup tranzitiv şi finit de substituţii cu un grup de simetrie clasică.

08.820.08.04 RF, „Proceduri analitice, simbolice şi numerice pentru sisteme dinamice perturbate tare, probleme de modelare matematică şi control optimal”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.Termenul executării: 2008-2009Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. V. GlavanExecutorii proiectului: d.h.ş.f.m. A.Perjan, d.h.ş.f.m. N.Jităraşu, d.ş.f.m. V. Guţu, d.ş.f.m. V. Dragan. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani (2008-2009).

Obiectivele generale ale proiectului: Studiu teoretic în domeniul procedurilor simbolice, analitice şi numerice ale sistemelor

dinamice tare perturbate. Cercetarea unor probleme de modelare matematică, control optimal şi sisteme dinamice.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Rezultatele obţinute pot fi aplicate în teoria ecuaţiilor diferenţiale ordinare şi în teoria

ecuaţiilor cu derivate parţiale, în teoria ecuaţiilor stocastice, în teoria sistemelor dinamice, în modelarea matematică, în controlul optimal. Pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:A fost studiată comportarea soluţiilor în vecinătatea mulţimilor-limită, structura de tip

atractor-repelor pentru sisteme dinamice generalizate şi de control, proprietatea de filare a pseudo-orbitelor. A fost arătat că astfel de sisteme posedă atractori compact globali, în unele condiţii având structură fractală. A fost studiată structura topologic·a a acestor fractali.

A fost cercetată problema parabolică mixtă în distribuţii cu suportul pe varietăţi. Folosind soluţia fundamentală a ecuaţiei a fost obţinută formula reprezentării integrale a soluţiilor generate de distribuţiile cu suportul pe varietăţi.

A fost obţinută reprezentarea soluţiei singulare în vecinătatea componentelor de dimensiuni mici ale frontierei pentru ecuaţia parabolică de ordin superior.

A fost examinată problema aproximării soluţiilor problemei Cauchy neliniare parabolice abstracte de ordinul întâi cu familii de soluţii ale sistemului singular perturbat de tip hiperbolic de ordiunul al doilea. Această legatură este folosită la rezolvarea problemei controlabilităţii distribuite cu observare finală pentru ecuaţia parabolică de ordinul întâi.

Au fost studiate incluziunile funcţional-diferenţiale stocastice de tip hiperbolic pentru care au fost stabilite teorema de existenţă a soluţiilor stocastice şi teorema de mediere în sens N.N.Bogoliubov pentru inclusiuni cu parametru mic.

08.820.08.06 RF, „Poliedre, descompuneri şi varietăţi hiperbolice”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.Termenul executării: 2008-2009

21

Page 22: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. F. Damian Executorii proiectului: d.h.ş.f.m. A. Lungu, d.ş.f.m. E. Zamorzaeva, d.ş.f.m. I. Guţul La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani (2008-2009).

Obiectivele generale ale proiectului:Cercetarea descompunerilor cu proprietate de tranzitivitate ale spaţiilor de curbură

constantă, inclusiv a varietăţilor de curbură constantă. Stabilirea legăturilor geometriei discrete, a teoriei reţelilor de puncte in spaţii de curbură constantă şi a teoriei descompunerilor cu compartimentele topologiei în dimensiuni mici.

Obiectul studiului – teoriea varietăţilor hiperbolice – noi aspecte geometrice şi topologice prin prisma legăturilor cu teoria descompunerilor spaţiilor de curbură constantă, construirii a noi poliedre fundamentale pentru grupuri discrete hiperbolice de covolum finit, noi varietăţi hiperbolice prin completarea structurilor hiperbolice incomplete, tabularea completă a unor noi clase de descompuneri ale suprafeţelor Riemanniene de gen 2, teoriea descompunerilor regulate ale spaţiilor de curbură constantă, ponderate cu încărcătură „fizică” scalară şi respectiv orientată.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Au fost obţinute rezultate fundamentale noi în teoria grupurilor discrete de izometrii, în

teoria varietăţilor hiperbolice şi în teoria descompunerilor spaţiilor de curbură constantă. Rezultatele au fost comunicate la diverse conferinţe, inclusiv rapoarte invitate şi publicate în reviste de specialitate, pot fi aplicate în diverse domenii de cercetare fundamentală şi aplicativă, la elaborarea unor cursuri opţionale, teze de licenţă sau master.

Rrezultate ştiinţifice:Pe parcursul realizării proiectului au fost studiate:

- geometria completării varietăţilor hiperbolice octaedrale şi bitetraedrale din punct de vedere sintetic, fiind deduse ecuaţiile ce determina parametrii tetraedrelor necompacte şi concomitent au fost deduse condiţiile în care la completare sunt obţinute spaţii-orbită (orbifolzi). Au fost calculati parametrii metrici pentru unele exemple, inclusiv şi pentru orbifolzi.

- geometria unor varietăţi hiperbolice de dimensiune 4 şi 5 obţinute prin incidenţele hiperfeţelor unor poliedre hiperbolice şi au fost obţinute noi clase de descompuneri pentu spaţiul Lobacevski. A fost cercetată şi geometria subvarietăţilor şi caspurilor acestor varietăţi

- geometria celor mai simetrice 3 suprafeţe riemaniene de gen 2, au fost deduse pentru ele subgrupurile grupurilor lor de simetrie şi aceste subgrupuri au fost repartizete în clase conjugate, au fost descriese transformărilr conforme şi autoconforme şi deduse descompunrilr izoedrice.

- descompunerile regulate ale spaţiului geometric de curbură constantă, ponderat cu încărcătură „fizică” scalară şi respectiv orientată, analizate posibilităţile de descriere a structurii generale a spaţiului geometric cu pondere „fizică” scalară şi respectiv orientată.

10.820.08.16/BA, „Metode de soluţionare a problemelor de optimizare pe grafuri şi reţele şi aplicaţii”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe din Bielorusia.Termenul executării: 2010-2011Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. S. Cataranciuc Executorii proiectului: d.h.ş.f.m. P. Soltan, academician, d.h.ş.f.m. D. Lozovanu Doctoranzi: C. Ţurcanu, A. Lazari La realizarea acestui proiect s-a lucrat 1 an (2010).

Obiectivele generale ale proiectului:

22

Page 23: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Studierea proprietăţilor unor clase de grafuri şi a structurilor matematice discrete care reprezintă o generalizare a noţiunii de graf şi constituie esenţa de bază a cercetărilor din domeniul optimizării discrete. Rezultatele teoretice respective se folosesc ca regulă la elaborarea metodelor eficiente de soluţionare a problemelor cu caracter aplicativ. Deoarece multe probleme din domeniul optimizării discrete sunt NP-complete, o atenţie deosebită se acordă acelor clase de grafuri/hipergrafuri pentru care pot fi elaborate metode de soluţionare ce conduc la obţinerea algoritmilor polinomiali.

Impactul ştiinţific, economic şi social:

S-a alaborat un algoritm eficient pentru calcularea medianei într-un arbore omogen de cuburi abstracte n-dimensionale. Sunt elaborate metode eficiente de aflare a fluxurilor în reţele statice, a fost studiată problema de control multicriterial discret, sunt realizaţi algoritmi de soluţionare a problemelor de control multicriterial discret.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:Au fost examinate următoarele probleme:

a) pornind de la teoria clasică a jocurilor noncooperatiste s-a definit jocul pe complexul de relaţii multi-are. Strategiile optime ale jucătorilor se determină prin studierea mulţimilor stabile a elementelor ce constituie complexul de relaţii multi-are;

b) calcularea medianei în cazul unui complex de relaţii multi-are. Structura complexului permite soluţionarea eficientă a problemei medianei, fără a utiliza metrica spaţiului. S-a elaborat algoritmul respectiv.

c) determinarea fluxului maxim în reţele. Au fost studiate diverse variaţii ale problemei şi elaboraţi algoritmi efecienţi de soluţionare. Sunt elaborate metode eficiente de aflare a fluxurilor în reţele statice, a fost studiată problema de control multicriterial discret, sunt realizaţi algoritmi de soluţionare a problemelor de control multicriterial discret.

Proiect CRDF/MRDA CERIM-1006-06, „Center for Education and Research in Mathematics and Computer Science” (CECMI) of the Moldova State University. Termenul executării: 01.04.2006-31.10.2009Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. Ciocanu

Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) al Universităţii de Stat din Moldova a fost creat în aprilie 2006 cu suportul financiar al Fundaţiei Civile pentru Cercetare şi Dezvoltare (CRDF) din Statele Unite ale Americii şi Asociaţiei pentru Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA). Grantul CRDF\MRDA prevede pentru realizarea acestui proiect suma de 300.000 USD. USM a oferit o co-finanţare în valoare de 60.000 USD.

Managementul CECMI este asigurat de: dr.hab.,prof.univ. Gh.Ciocanu (director proiect), dr.,conf.univ. P.Sârbu (manager coordonator), dr.,conf.univ. F.Damian (manager cercetare), dr.,conf.univ. V.Guţu (manager educaţie), dr.,conf.univ. I.Verlan (manager relaţii externe), dr.hab., prof.univ. D.Lozovanu (coordonator direcţie de cercetare), dr.hab., prof.univ. N.Vulpe (coordonator direcţie de cercetare), dr.,conf.univ. B.Hâncu (administrator sistem).

Obiectivele generale ale proiectului:CECMI îşi propune crearea unui mediu educaţional avansat care ar contribui la

modernizarea procesului instructiv în domeniul Matematicii şi al Informaticii la Universitatea de Stat din Moldova şi la alte instituţii de profil, prin integrarea procesului instruirii cu cercetarea ştiinţifică şi crearea unei baze tehnice performante.

Impactul ştiinţific, economic şi social: 1. CECMI a organizat cicluri de lecţii (cursuri) şi cîteva şcoli pentru tinerii specialişti în

matematică şi informatică de la universităţile din Republica Moldova: a) Şcoala de Vară-2006 în

23

Page 24: Autoevaluare-Profilul-Matematica

perioada 26 iunie-9 iulie. b) Scoala de toamna CECMI cu tematica “Metode numerice si Programare paralela” în perioada 10-23 septembrie 2007. c) Şcoală de Vară cu tema „Utilizarea tehnicii performante în instruire şi cercetare” în perioada 30 iunie – 9 iulie 2008. d) Un ciclu de lecţii pentru studenţii CECMI (studenţi, masteranzi, doctoranzi, tineri lectori) de la Universitatea de Stat „A.Russo” din Balti, în perioada 12-24mai 2008, în care au fost ţinute şase cursuri (in total 75 de ore academice).

Cursurile CECMI au fost organizate pentru a familiariza studentii, masteranzii, cadrele didactice si ştiinţifice tinere cu rezultate si domenii ştiinţifice moderne si de perspectivă ce ţin de Informatica si Tehnologii Informationale, Matematica Teoretică si Aplicată, care nu se contin in cursurile universitare curente. O atentie sporita s-a acordat familiarizării doritorilor cu unele probleme si metode de cercetare la clusterul CECMI.

2. Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) al USM si Facultatea de Matematica şi Informatică, în anii 2008 şi 2009 au organizat conferinţele: “Matematica & TI: Cercetare si Educaţie” (Mathematics & IT: Research and Education (MITRE'2008, MITRE'2009)). La fiecare din conferinţele menţionate au participat peste 100 de specialisti din Rep. Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Matematica si Informatica al ASM, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chisinau), Universitatea Tehnica a Moldovei, Universitatea Libera Internationala a Moldovei, Universitatea de Stat din Balti), Romania si Germania. Conferinta si-a desfasurat lucrarile in cadrul a patru sectii: 1) Matematica Teoretica; 2) Matematica Aplicata, 3) Ingformatica; 4) Didactica matematicii.

3. CECMI a contribuit substanţial la organizarea şi desfăşurarea unui şir de Conferinţe Ştiinţifice Internaţionale importante la Chişinău: CAIM-XIV în 2006, CASC-2006, ASADE-2007.

4. CECMI a organizat un şir de manifestări ştiinţifice pentru tinerii cercetători din Republica Moldova: a) Conference “The youth is the future”, State University of Moldova, April 14-18, 2008. b) Conference “To the European integration throw creativity and innovation”, March 4-5, 2009. c) Conference for PhD candidates and master degree candidates of MSU, September 23-24, 2009. d) Seminar “IT Perspectives and Opportunities for Young in Moldova”, State University of Moldova, March, 2007.

5. CECMI a aderat în a. 2008 la proiectul “Center of Excellence for Applications of Mathematics”, cu support financiar DAAD, Director de Proiect Prof. Dr. Heiner Gonska, Universitatea Duisburg-Essen din Germania. CECMI a obţinut un grant pentru organizarea unei scoli DAAD: Autumn School “Parallel Programming in Mathematical Modeling” Moldova State University Chisinau, September 10-16, 2009.Professors: Dr. hab. Boris Ribachin (Institute of Mathematics and Computer Science, Academy of Sciences of Moldova), Dr. Boris Hancu, Dr. Galina Ribacova (Moldova State University).

6. CECMI a iniţiat editarea unei serii de manuale şi monografii în domeniul matematicii şi al informaticii. În perioada 2006-2010 au fost editate 4 monografii şi 4 manuale, suporturi de curs, ş.a.

DAAD grant (November - December 2006: Paderborn, Germany), personal grant (Ceban D.).

The Programa de Movilidad de Profesores Universitarios y Extranjeros (Ministerio de Educacion, Spain) grant SAB2009-0078 (Sevilla, Spain: February 2010—September 2010), Ceban D. - Visiting Researcher.

Grant of the Consejeri a de Innovacion Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia (Seville, Spain: November 2007 – January 2008), Ceban D. - Visiting Research.

24

Page 25: Autoevaluare-Profilul-Matematica

2.1.6. Proiecte pentru tineri cercetători

07.411.08INDF, „Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor de optimizare pe structuri discrete”Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. Iu. Cărăuş

Proiectul a fost câştigat în cadrul concursului naţional anunţat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) de grupul de tineri de la catedra Informatica şi Optimizare Discretă şi catedra Informatica Aplicată ale Facultăţii de Matematică şi Informatică a USM, în componenţa: dr. Iu. Caraus – conducător de proiect, I. Băţ, N. Sur, M. Bujac, L. Novac si S. Leonte. Proiectul a fost realizat în anii 2007-2008, fiind finanţat cu 180 000 lei de la CSŞDT. CECMI USM a cofinaţat acest proiect cu 1000 USD.

Obiectivele generale ale proiectului:Studiul operaţiilor algebrice in mulţimea grafurilor neorientaţi d-convex simpli, fluxurilor

circulare în grafuri bipartite orientate, divizarea poliedrelor multidimensionale în părţi d-convexe. Elaborarea unor algoritmi de determinare a situaţiilor Nash de echilibru pentru jocurile bimatriceale informaţional extinse, de găsire a fluxurilor circulare în grafuri bipartite orientate sau neorientate.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Au fost elaboraţi algoritmi eficienţi de determinare a situaţiilor Nash de echilibru pentru

jocurile bimatriceale informaţional extinse, de găsire a fluxurilor circulare în grafuri bipartite orientate, de soluţionare a problemei mulţimii independente maxime într-un graf neorientat. Rezultatele pot fi utilizate la soluţionarea unor probleme similare şi pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:Au fost definite operaţii algebrice noi in mulţimea grafurilor neorientate d-convex simple

şi quasi-simple şi cercetate prorpietaţile lor. Cu ajutorul acestor operaţii au fost definite clase noi de astfel de grafuri. Au fost studiate mulţimile inchise şi mulţimile complete de grafuri neorientate d-convex simple în raport cu una din operaţiile definite.

Au fost studiate grupurile de omologii directe peste grupul numerelor întregi ale complexelor poliedrale şi aplicarea lor la divizarea poliedrelor multidimensionali în părţi d-convexe.Au fost definite condiţiile de existenţă a situaţiilor Nash de echilibru pentru jocurile bimatriceale informaţional extinse şi cele noncooperatiste informaţional extinse. A fost elaborat un algoritm de determinare a situaţiilor Nash de echilibru pentru jocurile bimatriceale informaţional extinse.

A fost definită noţiunea de flux circular într-un graf orientat. Au fost formulate condiţiile necesare şi suficiente de existenţă a fluxurilor circulare într-un graf conex orientat. Au fost elaboraţi algoritmi de găsire a fluxurilor circulare în grafuri bipartite orientate.

A fost generalizată problema lui Postumus pentru transmiterea şi recepţionarea informaţiei date prin simboluri binare în baza noţiunii de produs cartezian orientat, cubiliaj normal şi contur Euler multidimensional pentru o varietate abstractă, orientabilă şi fără borduri, dată prin cuburi abstracte.

A fost elaborat un algoritm aproximativ de soluţionare a problemei mulţimii independente maxime într-un graf neorientat. Au fost rezolvate, aplicând programarea bilineară, un şir de probleme de amplasare pe clase speciale de grafuri.

10.819.08.04 F, “Metode numerice avansate de rezolvare a ecuaţiilor integro-diferenţiale şi a problemelor de optimizare cu aplicaţii”

25

Page 26: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Termenul executării: 2010-2011Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. T. Capcelea Executorii proiectului: d.ş.f.m. L. Novac, d.ş.f.m. N. Sur, lector sup. I. Băţ Doctoranzi: A. Lazar., M. Capcelea, V. Lozan, M. Cârnaţ La realizarea acestui proiect s-a lucrat în anul 2010, se continuie în 2011.

Obiectivele generale ale proiectului:Studiul unor metode aproximative numerice pentru rezolvarea unor clase de ecuaţii

integro-diferenţiale singulare şi elaborarea, în baza acestor rezultate, a unor algoritmi eficienţi (în sensul resurselor de calcul utilizate) pentru rezolvarea ecuaţiilor, obţinute la modelarea matematică a unor probleme din teoria elasticităţii şi electrodinamică.

Generalizarea unor probleme de control optimal discret pe sisteme dinamice aleatoare sau deterministe, elaborarea şi argumentarea teoretică a unor algoritmi de complexitate polinomială pentru rezolvarea lor.

Stabilirea proprietăţilor, condiţiilor de existenţă şi algoritmii de aflare a diferitor mulţimi de echilibre (Stackelberg, Nash, Pareto) în jocurile diadice în strategii mixte, precum şi în jocurile informaţional extinse.

Impactul ştiinţific, economic şi social: Rezultatele obţinute în cadrul proiectului sunt şi vor fi utilizate în cadrul cursurilor

opţionale pentru studenţi şi masteranzi, mai mult, ele îşi vor găsi aplicaţie în soluţionarea unui şir de probleme cu aspect practic (din domeniul tehnicii şi economiei).

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:S-a elaborat şi fundamentat teoretic un algoritm eficient de rezolvare a ecuaţiilor

integrale singulare cu nucleu Cauchy, care s-a dovedit a fi esenţial mai econom, în sensul resurselor de calcul utilizate, în comparaţie cu algoritmii din clasa metodelor direct-aproximative.

Au fost stabilite teoreme de existenţă a soluţiilor optime pentru problemele stocastice de control optimal discret cu criteriul optim al costului mediu şi cu criteriul optim al costului sumar mediu cu discount şi au fost elaboraţi algoritmi numerici polinomiali de soluţionare a lor.

Au fost stabilite proprietăţile, condiţiile de existenţă şi algoritmi de aflare a mulţimii de echilibre Stackelberg şi Pareto- Nash în jocurile diadice în strategii mixte.

Au fost implementaţi eficient algoritmi de divizare a poliedrelor în părţi d-convexe.S-au determinat componentele diferenţiale ale matricei de transfer şi a caracteristicilor

probabilistice ale timpului de evoluţie în sistemele aleatoare discrete.

2.1.7. Proiecte pentru procurarea utilajului

Proiect CRDF/MRDA CERIM-1006-06, „Center for Education and Research in Mathematics and Computer Science” (CECMI) of the Moldova State University. Termenul executării: 01.04.2006-31.10.2009Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. Ciocanu

Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) al Universităţii de Stat din Moldova a fost creat în aprilie 2006 cu suportul financiar al Fundaţiei Civile pentru Cercetare şi Dezvoltare (CRDF) din Statele Unite ale Americii şi Asociaţiei pentru Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA). Grantul CRDF\MRDA prevede pentru realizarea acestui proiect suma de 300.000 USD. USM a oferit o co-finanţare în valoare de 60.000 USD. Grantul a fost activ în perioada 01.04.2006- 31.12.2009.

26

Page 27: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Un rol important pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice complexe revine clusterului USM, care a fost procurat, instalat, testat şi lansat în cadrul CECMI. Clusterul are următoarele componente tehnice de bază: 12 servere de calcul (HP ProLiant DL145R02 2200 DC 4G Server on dual Core processors); 3 servere (HP ProLiant DL385G1 2400 DC EU Server); un dispozitiv de stocare a informaţiei (HP Storage Works MSA20 Storage Enclosure); HP ProCurve Switch 2824 24 port (2 unităţi) şi 48 port (1 unitate); HP Universal Rack 10642 (1 unitate) cu UPS HP R3000 XR (2 unităţi), 12 calculatoare (terminale) HP dx5150 MT A64-32 PC conectate direct la cluster.

2.2. Personalul uman

În cadrul profilului evaluat au fost sau sunt angajate 43 de persoane, din care 36 titulari (1 de bază, 35 cumul intern) şi 6 netitulari. Ultima categorie fiind prezentată de 3 doctoranzi (contract) şi 3 persoane de la IMI (cumul extern). Dintre cele 42 de persoane angajate (situaţia în 2010) sunt 13 doctori habilitati, 24 doctori, 2 foşti doctoranzi (2005-2008, încă nu susţinuse tezele, dar G.Rusu a susţinut teza la 18.02.2011) şi 4 doctoranzi actuali. Datele asupra personalului uman sunt prezentate în tabelul ce urmează.

27

Page 28: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Numele prenumele

Anul naşterii

Studiile obţinute

Gradul ştiinţific

Titlul ştiinţific sau ştiinţifico-didactic

Stagiile de

perfecţionare

efectuate în ţară

Stagiile de perfecţionare

şi/sau documentare

efectuate peste hotare

Abilitarea cu dreptul

de conducător/ consultant de doctorat

Forma de angajare (de bază, cumul in-

tern, cumul extern)

Funcţia deţinută

Data şi rezultatul ultimeiatestări

(concurs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Lozovanu

Dmitrii1948

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor hablitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

Germania, Munchen,

Universitatea Forţelor Armate

Dispoziţia CNAA nr.

561 din 14.04.2006

cumul intern

Şef Centru, şef catedră, cercetător

ştiinţ.coord.

30.05.2006, şef catedră

2.Ciocanu

Gheorghe1953

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor habilitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

cumul intern

Rector,cercetător ştiinţific principal

02.01.2007, prof.univ.

3. Soltan Petru 1931

Universitatea Lomonosov

din Moscova, matematica

Doctor hablitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

Dispoziţia CNAA nr.5

din 14.04.2005

De bazăCercetător ştiinţific principal

Contract, prof.univ.

4.Lungu

Alexandru1949

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor habilitat în

şt.f.-m.

Conferenţiaruniversitar

Dispoziţia CNAAnr. 487,

1.03.2006

cumul intern

cercetător ştiinţific principal

27.11.2007, şef catedră

5. Caşu Alexei 1940

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor habilitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

Dispoziţia CNAA

nr.544 din 10.03.2006

cumul extern

Cercetător ştiinţific

coord.; IMI

Angajat la IMI

6.Palistrant Alexandru

1933Univ. de Stat din Moldova, matematica

Doctor habilitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

Dispoziţia CNAA nr.490,

1.03.2006

cumul intern,

din 2011 - de bază

Cercetător ştiinţific coord.

Contract, prof.univ.

7. Perjan Andrei

1948 Universitatea de Stat din

Doctor habilitat în

Conferenţiaruniversitar

Dis.CNAA nr.489 din

cumul intern

Cercetător ştiinţific

28.06.2010 prof.univ.,

Page 29: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Moldova, matematica

şt.f.-m. 1.03.2006 coord. 30.11.2009

8.Jitaraşu Nicolae

1939

Universitatea de Stat din Cernăuţi,

matematica

Doctor habilitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific principal

Contract, prof.univ.

9. Ceban David 1952

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Profesor universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific coord.

25.11.2008 prof.univ.,

10.Glavan Vasile

1949

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor habilitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

cumul intern,

din 2011 - de bază

Cercetător ştiinţific coord.

28.06.2010 prof.univ.,

11.Şubă

Alexandru1953

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor habilitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

Dispoziţia CNAA

nr.522 din 9.03.2006

cumul intern

Cercetător ştiinţific principal

Angajat la IMI de la

01.07.2010

12.Neagu Vasile

1945

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor habilitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

Dispoziţia CNAA

nr.210 din 9.12.2005

cumul intern

Cercetător ştiinţific coord.

28.06.2010 prof.univ.,

13.Vulpe

Nicolae1949

Universitatea de Stat din

Tiraspol “T. Şevcenko”, matematica

Doctor habilitat în

şt.f.-m.

Profesor universitar

Dispoziţia CNAA

nr.546 din 10.03.2006

Cumul extern

Coord. direcţie de cercetare

la CECMI

Angajat la IMI

14. Popa Valeriu 1956

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

Dispoziţia CNAA

nr.676 din 30.10.2006

cumul extern

Cercetător ştiinţific superior,

IMI

02.03.2009 cercetător ştiinţific

coordonator

15.Sârbu

Parascovia1959

Univ. de Stat din Moldova, matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

Dis. CNAA nr.488 din 1.03.2006

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

28.06.2010 conf.univ.,

29

Page 30: Autoevaluare-Profilul-Matematica

16.Damian Florin

1963

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern,

din 2011 - de bază

Cercetător ştiinţific superior

28.06.2010 conf.univ.,

17.Zamorzaev Elizaveta

1954

Universitatea de Stat din Chişinău, Moldova

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

Dispoziţia CNAA nr.682

30.10.2006

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

28.06.2010 conf.univ.,

18.Zabolotnîi

Pavel1947

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

29.11.2005 conf.univ.,

19. Goian Ion 1937

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

Contract, conf.univ.

20. Achiri Ion 1953

Universitatea de Stat din Cernăuţi,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

Eliberat de la USM în

2009

21. Efros Petru 1957

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

27.11.2007 conf.univ.,

22. Guţu Valeriu 1956

Universitatea Lomonosov

din Moscova, matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

28.06.2010 şef catedră,25.11.2008 conf.univ.

23.Paţiuc

Vladimir1952

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific coord.

29.11.2005 conf.univ.,

24.Rîbacova

Galina1959

Univ. de Stat din Moldova, matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

25.11.2008 conf.univ.,

30

Page 31: Autoevaluare-Profilul-Matematica

25.Tkacenko Alexandra

1961Univ. de Stat din Moldova, matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

27.11.2007 conf.univ.,

26.Ungureanu

Valeriu1959

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

Dispoziţia CNAA

nr.23 din 20.04.2005

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

30.05.2006 conf.univ.,

27. Secrieru Ion 1944

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

Dispoziţia CNAA

nr.22 din 20.04.2005

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

Contract, conf.univ.

28. Verlan Igor 1959

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

25.11.2008 conf.univ.

29.Cataranciuc

Sergiu1957

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

Dispoziţia CNAA

nr.323 din 22.12.2005

cumul intern Cercetător

ştiinţific principal

02.01.2007 şef catedră

30. Hîncu Boris 1957

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

Dispoziţia CNAA

nr.322 din 22.12.2005

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

30.05.2006 conf.univ.,

31.Poştaru Andrei

1940

Universitatea Lomonosov

din Moscova, matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

Contract, conf.univ.

32. Topală Oleg 1953

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m.

Conferenţiar universitar

cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

Contract, conf.univ.

33.Benderschi

Olga1976

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m. din

2009

cumul intern

Cercetător ştiinţific 25.11.2008

lect.sup..

31

Page 32: Autoevaluare-Profilul-Matematica

34. Sur Nadejda 1982

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m. din

2009

cumul intern

Cercetător ştiinţific Contract,

lect.univ.

35.Bujac

Mariana1979

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m. din

2007

cumul intern

Cercetător ştiinţific

Eliberată de la USM

în 2008

36.Novac

Ludmila1978

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m. din

2009

cumul intern

Cercetător ştiinţific 28.06.2010

lect.sup..

37.Capcelea

Titu1980

Universitatea de Stat din Moldova,

matematica

Doctor în şt.f.-m. din

2008

cumul intern

Cercetător ştiinţific coord.

25.11.2008 lect.sup..

38. Băţ Ion 1974USM,

matematicaDoctorand, din 2009-

2012

cumul intern

Cercetător ştiinţific

28.06.2010 lect.sup..

39. Rusu Galina 1979

USM, matematica

Doctorand,din 2005-

2008

A susţinut teza de doc-tor în febru-arie 2011

cumul intern

Cercetător ştiinţific stagiar

28.06.2010 lect.sup..

40.Branişte Marina

1982USM,

matematica

Doctorand,din 2005-

2008

cumul intern

Cercetător ştiinţific stagiar

Contract, lect.univ.

41.Lazari

Alexandru1985

USM, matematica

Doctorand, din 2008-

2011contract

Cercetător ştiinţific stagiar

2008,Doctorand

42.Capcelea

Maria1978

USM, matematica

Doctorand, din 2009-

2013Contract

Cercetător ştiinţific stagiar

28.06.2010 lect.sup..

43.Ţurcanu

Călin1984

USM, matematica

Doctorand, din 2008-

2011contract

Cercetător ştiinţific stagiar

Contract, lect.univ.

32

Page 33: Autoevaluare-Profilul-Matematica

2.3. Mijloacele financiare disponibile Profilului

Volumul total al finanţării pentru perioada 2006-2010 constituie 4730,1 mii lei, în anul

2006 constituind – 436,0 mii lei, iar în 2010 – 897,6 mii lei.

Ponderea cheltuielilor de bază în cadrul volumului total de finanţare în anul 2006

constituind 8,15%, către anul 2010 fiind de 79,7%.

Volumul alocărilor pe proiectele instituţionale în 2006 a constituit 181,3 mii lei, iar în 2010

– 320,1 mii lei, înregistrând o creştere de 138,8 mii lei.

Finanţarea prin proiecte din cadrul Programelor de Stat, pentru tineri cercetători, proiecte

bilaterale constituie în 2006 174,4 mii lei, ponderea mijloacelor obţinute prin concurs în anul

2006 constituie 40,0%, iar în 2010 – 44,0% din volumul total de finanţare.

Volumul total al mijloacelor speciale în perioada 2006-2010 constituie 1587,0 mii lei.

Ponderea în cadrul volumului total de finanţare constituie 33,55%, inclusiv în 2006 – 18,4%, iar

în 2010 – 20,3%.

Ponderea cheltuielilor utilizate în scopul achiziţionării echipamentului ştiinţific a constituit:

în anul 2006 – 22,9%, în anul 2007 – 60,7%, în anul 2008 – 9,45%, în anul 2009 – 10,4%, în

anul 2010 – 10,2%, diminuarea acestui indicator este cauzată de situaţia de criză din republică.

Pentru acoperirea cheltuielilor de stagiere, participare la simpozioane, expoziţii şi de

detaşare a personalului pentru schimb de experienţă în scopuri ştiinţifice, respectiv: în anul 2006

– 4,5%, în anul 2007 – 2,4%, în anul 2008 – 6,2%, în anul 2009 – 0,5%, în anul 2010 – 2,8%.

Page 34: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Grantul CRDF\MRDA CERIM-1006-06 (CECMI) în total a constat din 300.000 USD.

Banii au fost cheltuiţi conform următoarei informaţii:

1. Utilaj (investitii in fonduri fixe) – 172703,24 USD (Supercalculatorul "Cluster CECMI USM", sala de calculatoare, calculatoare, proiectoare, ecrane, notebook-uri, imprimante, table interactive etc).

2. Deplasari -  9517,65 USD. 3. Conferinte si şcoli de vară (organizare) – 10375,61 USD.   4. Stagieri tineri - 19376, 77 USD. 5. Fondul de salarii a echipei manageriale (9 persoane) - 30000 USD. 6. Cofinantate USM (reparatii, mobilier, intretinere) - 60000 USD

2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare a facultăţii

Costul de balanţă a echipamentului la facultate în anii 2006-2010 s-a majorat substanţial. Această majorare se datorează procurării echipamentului nou şi modernizării celui vechi. Personalul ştiinţifico-didactic este asigurat cu calculatoare practic la 100%. Spaţiul informaţional formează calculatoare personale conectate la reţeaua internă cu asigurarea accesului la Internet 100%. Suprafaţa totală a cabinetelor catedrelor Profilului este aproximativ 266 m2. La balanţa catedrelor Profilului şi a centrului „Microsoft” în perioada anilor 2006-2010 au fost următoarele unităţi de tehnică de calcul şi accesorii:

2006 2007 2008 2009 2010Calculatoare 30 33 29 24 30Imprimante 11 14 14 15 18Scanere 2 3 5 5 5

Un rol important pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice complexe revine clusterului USM, care a fost procurat, instalat, testat şi lansat în cadrul CECMI. Clusterul are următoarele componente tehnice de bază: 12 servere de calcul (HP ProLiant DL145R02 2200 DC 4G Server on dual Core processors); 3 servere (HP ProLiant DL385G1 2400 DC EU Server); un dispozitiv de stocare a informaţiei (HP Storage Works MSA20 Storage Enclosure); HP ProCurve Switch 2824 24 port (2 unităţi) şi 48 port (1 unitate); HP Universal Rack 10642 (1 unitate) cu UPS HP R3000 XR (2 unităţi), 12 calculatoare (terminale) HP dx5150 MT A64-32 PC conectate direct la cluster.

Baza tehnică asigurată de proiectul CECMI permite realizarea programării paralele în medii performante UNIX, crearea şi gestionarea unor baze ample de date (biblioteci electronice, cursuri electronice, etc.), prestare de servicii de calcul avansat pentru centre de cercetare de la Universitatea de Stat din Moldova, instituţii parteneri, întreprinderi din economia naţională, inclusiv contra plată, ceea ce va permite asigurarea durabilităţii centrului în timp. Baza tehnică creată şi experienţa ce a fost acumulată în cadrul CECMI creează premize pentru elaborarea şi lansarea învăţământului la distanţă la Universitatea de Stat din Moldova. Clusterul CECMI a fost inclus în procesul de cercetare şi în cel de instruire atât în cadrul centrului cât şi în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, a altor instituţii de cercetare (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM). A fost realizată conectarea în reţea a cluster-ului CECMI cu clusterul analog (dar de capacitate mai mică) instalat la IMI AŞM. Clusterul CECMI este conectat prin reţeaua naţională GRID la reţeaua GRID a ţărilor din sud-estul Europei.

Este de menţionat că Rectoratul USM promovează o politică consecventă de asigurare a cercetărilor cu echipament de calcul performant. Permanent în Universitate se procură soft licenţiat necesar pentru realizarea cercetărilor planificate, utilizînd la fel pe scară largă şi softul liber (OpenSourse).

34

Page 35: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) al USM a participat în anii 2007-2010 la Programul AMS „National Mathematical Reviews Subscription Program”, de asigurare a accesului la bazele de date MathSciNet (revistă referativă Mathematical Reviews, Mathematical Reviews Database şi Current Mathematical Publications).

Bazele de date MathSciNet cuprind referatele tuturor articolelor şi monografiilor din domeniul matematicii, mecanicii şi informaticii publicate după a.1940 în reviste recenzate apărute la edituri ştiinţifice internaţionale şi naţionale. Baza de date cuprinde integral cea mai prestigioasă revistă referativă Mathematical Reviews şi, respectiv, Mathematical Reviews Database şi Current Mathematical Publications.

Produsele informaţionale sunt oferite la un preţ cuprins între 5% şi 25% din costul real , în dependenţă de indicele de activitate calculat pentru fiecare instituţie academică în parte în cazul accesului pe Internet sau 50% pe CD-ROM.

Universitatea de Stat din Moldova şi Academia de Ştiinţe din Moldova sunt cotate drept centre de cercetare cu maximă activitate matematică în Republica Moldova.

Republica Moldova are calculată (în baza PIB pe cap de locuitor) o cotizaţie de 750 USD la nivel naţional, diferenţa de până la US$ 8,647 anual fiind acoperită de AMS. Deasemenea cotizaţia plătită de CECMI USM oferă tuturor abonaţilor MathSciNet accesul la produsele informaţionale (reviste AMS etc.) la un preţ cuprins între 5% şi 25% din costul real , în dependenţă de indicele de activitate calculat pentru fiecare instituţie academică în parte în cazul accesului pe Internet sau 50% pe CD-ROM.

Din octombrie 2010 seria de manuale şi monografii CECMI USM este inclusă în registrul Abbreviations of Names of Serials al Mathematical Reviews fiind recomandată a fi citată în versiune prescurtată: †Textb. Monogr. Textbooks and Monographs. Mold. State Univ., Center Educ. Res. Math. Comput. Sci., Chişinău (†- monographic serie).

Vom menţiona apatrte că Universitatea de Stat din Moldova şi Academia de Ştiinţe din Moldova sunt cotate drept centre de cercetare cu maximă activitate matematică în Republica Moldova pe arcursul ultimilor decenii, iar din 2010 fiind inclusă şi UST (cu sediul la Chişinău).

3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul

3.1. Rezultate ştiinţifice mai importante

1. Resolvarea problemei lui G. Seifert (1971) şi generalizarea teoriei lui Favard, pentru sistemele slab convergente determinate de ecuaţii de forma x’=f(t,x) sau x”=f(t,x’,x). Au fost analizate condiţiile cînd ecuatia respectivă admite o solutie unică recurentă in sensul Birkgoff (respectiv, almost periodică, almost automorphică, quasi-periodică).

2. Au fost elaborate metode şi algoritmi ce permit soluţionarea problemelor dinamice de control multicriterial discret (cazul neliniar). Aceste rezultate constituie baza teoretică pentru suportul procesului decizional în diverse domenii şi prezintă subiectul unei monografii publicate în 2009 de către editura „Springer”.

3. Au fost elaborate metode de rezolvare a unor ecuaţii integrale singulare perturbate cu operatori compacţi prin reducerea lor la sisteme de ecuaţii integrale singulare clasice.

4. Au fost: stabilite relaţii între torsiunile categoriei modulelor şi clasele naturale ale acestei categorii, demonstrate proprietăţi esenţiale ale unor clase de module şi ale preradicalilor asociaţi, stabiliţi invarianţi si proprietăţi duale de structură in buclele medii Bol si in buclele Bol la stânga corespunzătoare, caracterizate pi-quasigrupurile izotope grupurilor abeliene.

5. Au fost studiate şi analizate: grupurile spaţiale de simetrie magnetică; grupurile multidimensionale de simetrie ale categoriilor , şi ; teoria generală a grupurilor pseudominore de simetrie şi de W-simetrie; pentru spaţiile hiperbolice a fost elaborată metoda faţetării fictive a stereoedrului.

35

Page 36: Autoevaluare-Profilul-Matematica

6. Au fost stabilite teoreme de existenţa limitelor singulare ale problemei singular perturbate pentru ecuaţii diferenţiale semiliniare de ordinul al doilea ăn spaţii Hilbert în cazul când nelinearităţile sunt lipschitziene sau local lipschitziene şu monotone.

Aceste rezultate constituie un pas important în dezvoltarea domeniilor respective, sunt publicate în reviste cu impact factor mai mare ca 1, au fost comunicate la şedinţele plenare a diferitor foruri ştiinţifice de mare prestigiu, multe dintre ele au fost obţinute în cadrul realizării proiectelor comune internaţionale, ceia ce le dă un statut special de credibilitate şi o perspectivă reală de utilizare pe plan internaţional.

3.2. Publicaţii de performanţăVom evidenţia cîteva publicaţii de performanţă:

1. Lozovanu, D., Pickl, S. Algorithms and the calculation on Nash equilibria for multi-objective control of time-discrete systems and polynomial-time algorithms for dynamic c-games on networks. //European Journal of Operational Research, Springer, 181(3), 2007, pp. 1214-1232. (IF: 1,627).

2. Lozovanu D., Pickl S. A constructive algorithm for max-min paths problems on energy networks. //Applied Mathematics and Computation, Elsevier. Amsterdam-New York-Boston, 2008, nr. 3, p.136-145. (IF: 1.292).

3. Caraballo T., D. Cheban D. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. I //J. Differential Equations, v.246 (2009), p.108-128. (IF: 1,349).

4. Caraballo T., D. Cheban. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. II //J. Differential Equations, v.246 (2009), p.1164-1186. (IF: 1,349).

5. Vulpe N., Artes J., Llibre J. Quadratic systems with a polynomial first integral: a complete classification in the coefficient space . //J. Differential Equations, 246(2009), p. 3535—3558 (IF: 2.161).

3.3. Alte informaţii privind eficienţa procesului de cercetare realizat Rezultatele ştiinţifice performante au obţinut o apreciere înaltă în ţară şi peste hotare, care

contribuie la determinarea eficienţei cercetărilor:1. Profesorului D. Lozovanu i-a fost decernat premiul „Savantul anului 2009”. 2. Profesorului V. Neagu i-a fost decernat Premiul AŞM anul 2007. 3. Profesorului A.Caşu i-a fost decernat Premiul acad. C. Sibirschi – 2006.4. Profesorului A. Caşu i-a fost decernată Medalia AŞM „Dimitrie Cantemir”, 2010.5. Profesorului A. Caşu i-a fost decernat Ordinul RM „Gloria muncii”, 2010.

4. Antrenări în activităţi conexe cercetării

4.1. Cercetători implicaţi în procesul de instruire

Toţi cercetătorii ştiinţifici sunt implicaţi în procesul de instruire la facultatea noastră sau şi în alte instituţii de învăţămînt superior, ţinînd cursuri normative, de spealizare, opţionale, atît la ciclul I (licenţa), cît şi la ciclul II (masterat). Fiecate din doctorii habilitaţi şi majoritatea doctorilor incluşi în lista de autoevaluare a Profilului sunt conducători ai tezelor de licenţă (în medie cîte 2 anual) şi a tezelor de master (anual în medie cîte 0,3-0,5). În anii 2006 - 2010 respectiv 143, 113, 120, 169, 115 au susţinut teze de licenţă la catedrele ce ţin de profil.

36

Page 37: Autoevaluare-Profilul-Matematica

4.2. Preşedinţi al comisiei examenelor de licenţă/masterat/doctorat

A. Lungu – preşedinte al comisiei de licenţă/masterat la UST (2010), A. Lungu, N. Jităraşu, S. Cataranciuc, D. Lozovanu, A. Caşu – preşedinţi ai

comisiilor de examene la doctorat (specialităţi diferite)

4.3. Membri ale unor societăţi ştiinţifice internaţionale

A. Lungu, F. Damian, P. Sârbu, V.Popa, V. Paţiuc, G. Rîbacova, V. Popa, I. Secrieru, A. Tcacenco – membri ai Societăţii Române de Matematică Aplicată şi Industrială.

E. Zamorzaeva, V. Glavan, A. Şubă – membru al Societăţii Americane de Matematică.

F.Damian – membru al Comitetului Executiv al Societăţii Europene de Matematică

MASSE.

V. Guţu, N. Jităraşu, A. Perjan, V. Glavan, S. Cataranciuc - membri ai Societăţii Române de cercetări ştiinţifice în matematică.

4.4. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară

N. Vulpe, D. Lozovanu, F. Damian, A.Caşu, E.Zamorzaeva, Gh. Ciocanu, N. Jităraşu – Buletinul AŞM. Matematica.

D. Lozovanu, S. Cataranciuc – Journal of Computer Science of Moldova, AŢM. Gh. Ciocanu, A. Perjan, B. Hîncu, N. Jităraşu, D. Lozovanu, A. Lungu, S.

Cataranciuc, V. Paţiuc – revista „Studia Universitas”, USM. Ştiinţe exacte şi economice.

Gh. Ciocanu, A. Perjan, B. Hîncu, N. Jităraşu, D. Lozovanu, A. Lungu, S. Cataranciuc, V Paţiuc, N. Vulpe, V. Neagu, I. Goian – revista „Anale ştiinţifice. Facultatea de Matematică şi Informatică”, USM.

S. Cataranciuc – „Delta” – revistă de matematică şi informatică.

4.5. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare

Glăvan V. – International Journal „Fixed Point Theory”  Computation and Applications. ISI Journal (IF:0.700).

Perjan A. - “Annals of the Academy of Romanian Scientists”, series on Mathematics and Applications”. ISSN 2066-5997.

N. Jităraşu – “Studia Universitatis”, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, România. Guţu V. – „Carpathian Journal of Mathematics”, Baia-Mare, România (IF:0.500); Guţu V. - „Integral”, Erevan, Armenia. Ceban D. - „International Journal of Mathematics and Computation” (Indian Institute

of Technology, Kharagpur, India). A. Caşu - „Algebra and discrete mathematics” (Ucraina). S. Cataranciuc – „International journal of computing & Information Technology”

New Delhi, India. S. Cataranciuc – „Studia Informatica”, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca,

România. S. Cataranciuc – „Knowledge engineering: Principles and techniques.” KEPT-2007,

KEPT-2009, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, România.

37

Page 38: Autoevaluare-Profilul-Matematica

4.6. Expert al proiectelor şi/sa membri ai activităţilor ştiinţifice de peste hotare D.Lozovanu – Preşedinte a Parchetului de Expertiză INTAS , 2006-2007. A.Lungu - expert INTAS (2002-2006) – Geometrie discretă, Grupuri discrete,

Geometrie algebrică.

4.7. Referenţi ştiinţifici al revistelor de peste hotare A.Caşu, E.Zamorzaeva, A. Şubă – referenţi la Mat.Rev. (USA), Zentral Blatt.,

Referativnyi Jurnal. D. Lozovanu – Discrete Applied Mathematics, European Journal of Operational

Research, Central European Journal of Operational Research. S. Cataranciuc – „International journal of computing & Information Technology”

(IJCIT), New Delhi, India.

4.8. Referent la teza de doctor susţinute în străinătate N.Jitaraşu – 2007, teză de doctor habilitat, Kiev, Ucraina N.Jitaraşu – 2009, teză de doctor habilitat, Kiev, Ucraina

4.9. Premii naţionale obţinute

D. Lozovanu – Premiul „Savantul anului – 2009.” V. Neagu - Premiul AŞM anul 2007, A.Caşu - Premiul acad. C. Sibirschi anul 2006.

4.10. Conducători ai programelor de stat, proiectelor de cercetare Gh Ciocanu – Conducător ai programelor de stat, P. Soltan, A. Perjan - Conducători ai proiectelor de cercetare în cadrul programelor de

stat, Gh. Ciocanu, P. Soltan, A. Lungu, N. Jităraşu, D. Lozovanu, A. Perjan, V. Glavan, S.

Cataranciuc, F. Damian - Conducători ai proiectelor de cercetare.

4.11. Membri ai Comitetelor Organizatorice a Manifestărilor ştiinţifice internaţionale

A.Caşu – Conferinţa anuală de Algebră din Ucraina, ediţiile 2006-2010. D. Lozovanu – Cehia, Praga, 2007. D. Lozovanu – Germania, Bon, 2009. F. Damian – The International Conference "GEOMETRY, TOPOLOGY, ALGEBRA

and NUMBER THEORY, APPLICATIONS", dedicated to the 120th anniversary of Boris Delone (Steklov Mathematical Institute (Moscow), August 16-20, 2010).

4.12. Membri ai Comitetelor de Program a Manifestărilor ştiinţifice naţionale

Gh. Ciocanu, N. Jităraşu, P. Soltan, A. Şubă, F. Damian, D. Lozovanu, A. Lungu, N.Vulpe, P. Sârbu – membri ai Comitetului Ştiinţific şi ai Comitetului de Organizare a Conferinţei XIV Internaţionale de Matematică Aplicată şi Industrială (CAIM-2006), Chişinău, 2006.

Gh. Ciocanu, F. Damian, V. Guţu, P. Sârbu – membri ai Comitetului de Organizare a Conferinţei CECMI (pentru tinerii cercetători), afiliate Conferinţei Internaţionale CASC-2006, Chişinău, 2006.

38

Page 39: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Gh. Ciocanu, N. Jităraşu, F. Damian, V. Guţu, A. Şubă, A. Caşu, N.Vulpe – membri ai Comitetului de Organizare a Conferinţei ASADE-2007, Chişinău, 2007.

Gh. Ciocanu, A. Perjan, N. Jităraşu, F. Damian, V. Guţu, P. Sârbu, D. Lozovanu, A. Lungu, N.Vulpe, S. Cataranciuc, B. Hîncu, G. Rîbacova – membri ai Comitetului de Organizare a Conferinţei MITRE-2008, Chişinău, 2008.

Gh. Ciocanu, A. Perjan, N. Jităraşu, F. Damian, V. Guţu, P. Sârbu, D. Lozovanu, A. Lungu, N.Vulpe, S. Cataranciuc, B. Hîncu – membri ai Comitetului de Organizare a Conferinţei MITRE-2009, Chişinău, 2009.

D. Lozovanu – vicepreşedinte al Comitet. de Program a Conferinţei Internaţionale „Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale”, Chişinău, 2009.

P. Soltan, A. Perjan, F. Damian – membri ai Comitetului Ştiinţific a Conferinţei „Actual problems of mathematics and informatics”, Chişinău, 2010.

4.13. Experţi ai CNAA A. Lungu, V. Neaga, A.Caşu, A. Şubă – membri ai Comisiei de experţi în matematică

a CNAA. S. Cataranciuc, B. Hâncu - membri ai Comisiei de experţi în matematica aplicată şi

mecanica corpului solid a CNAA.

Membri ai seminarelor ştiinţifice de profil a CNAA P. Soltan, S. Cataranciuc, B. Hâncu, O. Topală, A. Poştaru, D. Lozovanu - membri ai

Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 01.01.09 – cibernetică matematică şi cercetări operaţionale.

A. Lungu, F. Damian, A. Palistrant, E. Zamorzaeva, V. Popa, P. Zabolotnîi – membri ai Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 01.01.04 – geometrie şi topologie.

N.Jităraşu, V. Guţu, D.Ceban, A. Perjan, V. Glavan, A. Şubă, N. Vulpe - membri ai Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 01.01.02 –ecuaţii diferenţiale.

A. Perjan, N. Jităraşu, V. Neagu - membri ai Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 01.01.01 – analiza matematică.

S. Cataranciuc – membru al seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 08.00.13 – metode economico-matematice, 08.00.11 – statistica şi 13.00.02 – teoria şi metodologia instruirii (ştiinţe exacte).

4.14. Membri ai comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizaţiilor

A. Lungu, F. Damian – membri al Comisiei de evaluare a profilului „Probleme Actuale ale Matematicii Fundamentale” la UST (2007),

S. Cataranciuc, , N. Jitarasu, V. Neagu – membru al Comisiei de evaluare a profilului „Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare” la IMI (2010)

4.15. Manuale şi capitole în manuale pentru învăţământul universitar Casu A., Goian I., Sarbu P. Sisteme numerice. Seria de manuale şi monografii, vol.

4, CECMI, CEP USM, 2008, 165 p. Cataranciuc S., A. Niculiţă. Aspecte algoritmice ale teoriei grafurilor. Partea I.

Chişinău, USM, 2006. - 142p. Lica D., Dyachenko S., Teodorescu R. F., Băţ I., Introducere în econometrie. CEP

USM, Chişinău, 2007. Lungu Alexandru, Banaru Valentina, Solovei Lilia. Geometrie afină. Partea II. Ciclu

de prelegeri. Chişinău, CEP USM, 2006, 106 p.

39

Page 40: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Poştaru A.. Teoria probabilităţilor. Seria de manuale şi monografii, vol. 2, CECMI, CEP USM, 2008, 366 p.

4.16. Manuale şi capitole în manuale pentru învăţământul preuniversitar Achiri Ion, Garit Valentin, Efros Petru, ş.a. Matematica. Manual pentru clasa X.

(în limba română şi în limba rusă). Prut Internaţional, Chişinău, 2007. Achiri Ion, Garit Valentin, Efros Petru, Topală Anatol ş.a. Matematica. Manual pentru

clasa XI. Ed.3. Chişinău. Prut Internaţional, 2009. 304p. Achiri Ion, ş.a. Matematica. Manual pentru clasa VII. Cartdidact, Chişinău, 2007. Ciobanu V., V. Neagu, D. Taragan ş.a. Matematică. Culegere de probleme pentru

clasa a XI-a. Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2009, 198 p. Ciobanu V., V. Neagu, D. Taragan ş.a. Matematică. Manual pentru clasa a XI-a.

Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2009, 304 p. Popa V. – Teste pentru clasa X, Cap. I, VII,VIII, IX.

4.17. Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedinte, Parlament, Guvern

P. Soltan, D.Lozovanu, S. Cataranciuc – membri Comisiei de stat pentru interpretarea voturilor în Parlament, anul 2009.

4.18. Articole şi cărţi de popularizare a ştiinţei

1. Lungu Al., Palistrant Al., Sârbu P. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei. //Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei. CEP USM, 2006, p. 151-166.

2. Lungu Al., Palistrant Al. Teoria simetriilor generalizate. // Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova”. (coordonatori M. M. Cioban, I. I. Valuţă), Chişinău, 2006. p. 306-326.

3. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2006. 32 p.4. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2006. 32 p. (În limba rusă.)5. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2007. 32 p.6. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2007. 32 p. (În limba rusă.)7. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2008. 32 p.8. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2008. 32 p. (În limba rusă.)9. Goian I. ş.a. Rezumate la matematică. Pentru clasele V-IX. Editura „Teo educational”, 2008,

96 p. 10. Goian I. ş.a. Rezumate la matematică. Pentru clasele X-XII. Editura „Teo educational”,

2008, 240 p.11. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2009. 32 p.12. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2009. 32 p. (În limba rusă.)13. Goian I. Rezumate la matematică. Pentru clasele V-IX. Editura „Teo educational”, 2009, 101

p. 14. Goian I. Rezumate la matematică. Pentru clasele X-XII. Editura „Teo educational”, 2009,

269 p.15. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2010. 32 p.16. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2010. 32 p. (În limba rusă.)17. Marin V., Goian I. Rezumate la matematică. Clasele V-IX. TEO Educaţional, Chişinău.

2010, 99p.18. Marin V., Goian I. Rezumate la matematică. Clasele X-XII. TEO Educaţional, Chişinău.

2010, 260p.

40

Page 41: Autoevaluare-Profilul-Matematica

19. F. Damian, P.Sârbu – „Societatea de Matematică din Moldova”, în revista Recreaţii matematice, Iaşi, România.

4.19. Seminare sau alte manifestări organizate pentru utilizatori

La activităţile conexe cercetării se atribuie şi activitatea CECMI, care prevede stabilirea relaţiilor: la nivel local: prin atragerea tinerilor dotaţi şi a specialiştilor calificaţi de la alte instituţii atât la procesul instructiv, cât şi la cel de cercetare, prin acordarea serviciilor în baza tehnologiilor informaţionale; la nivel internaţional: prin organizarea schimbului de experienţă cu alte centre similare (România, Ungaria, SUA, Rusia, Polonia), prin colaborare ştiinţifică şi implicarea specialiştilor la programul instructiv al Centrului.

CECMI a semnat acorduri de colaborare: cu IMI AŞM, UTM, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi (România). Centrul menţine relaţii de colaborare cu centre de cercetare din Rusia (Parallel.ru,

Universitatea „M.V.Lomonosov”, Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe din Rusia), SUA (Georgia State University, Atlanta), IMAR (Bucureşti, România) ş.a.

CECMI a organizat:1. Şcoala de Vară-2006 în perioada 26 iunie-9 iulie 2006 care a activat în două etape:

Etapa I în perioada 26-30 iunie, 2006, la USM, Facultatea de Matematică şi Informatică; Etapa II în perioada 3-9 iulie, 2006, la Baza de odihna a USM de la Vadul lui Voda.

2. Scoala de Toamna cu tematica ``Metode numerice si Programare paralela`` in perioada 10-23 septembrie 2007. La Scoala de Toamna-2007 s-au tinut urmatoarele patru cursuri: 1. Prof. B.Ribachin (IMI ASM), Modelare matematica cu utilizarea sistemelor tip Cluster. (12 ore). 2. Prof. B.Hancu (USM), Utilizarea Clusterului in programarea paralela. (8 ore). 3. Prof. V.Patiuc (USM), Metode numerice contemporane pentru Ecuatiile Fizicii Matematice. (10 ore). 4. Prof. G.Ribacova (USM), Calcul paralel in algebra liniara. (10 ore).Cursurile s-au tinut la Facultatea de Matematica si Informatica USM (Str. A.Mateevici nr. 60, bloc 4), sala 213a/4, orele 17.15-20.05.

3. Şcoală de Vară cu tema „Utilizarea tehnicii performante în instruire şi cercetare”. în perioada 30 iunie – 9 iulie 2008 la Facultatea de Matematică şi Informatică a USM (Chişinău, str. A.Mateevici, nr. 60, blocul 4). Şcoala a fost destinată profesorilor, tinerilor specialişti în matematică şi informatică de la universităţile din Republica Moldova.

4. La Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balti, în perioada 12 mai - 24 mai 2008, a fost organizată o scoală pentru studenţii de la această universitate, începând cu nivelul anului 2 (Bac). Scopul acestei şcoli a fost deschiderea unor noi perspective pentru tinerii de la USB de a-şi continua studiile, cercetarea la Chişinau, la USM sau in colaborare cu USM (ciclul 2, doctorat). În cadrul acestei şcoli au fost ţinute cursuri pe teme moderne, de perspectiva pentru cercetare. La cursurile organizate de CECMI al USM au participat in calitate de ascultători 19 studenţi şi 4 tineri lectori de la USB.

5. DAAD Autumn School “Parallel Programming in Mathematical Modeling” Moldova State University Chisinau, September 10-16, 2009. Professors: Dr. hab. Boris Ribachin (Institute of Mathematics and Computer Science, Academy of Sciences of Moldova), Dr. Boris Hancu, Dr. Galina Ribacova (Moldova State University).

41

Page 42: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare

Numărul cercetătorilor ştiinţifici abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al

tezelor de doctorat în 2010 este de 16 din totalul de 42.

Raportul nr. doctoranzi/nr. cercetători este prezentat în tabela ce urmează:

anii 2006 2007 2008 2009 2010

raportul nr. Doctoranzi / nr. cercetători constituie

5/43 6/43 6/42 6/42 8/42

Tinerii cercetători, care au beneficiat de burse:

În cadrul concursuri de granturi si burse de cercetare pentru tineri cercetatori (studenţi, masteranzi, doctoranzi, tineri lectori) CECMI a acordat burse individuale de cercetare, suport financiar pentru definitivarea şi susţinerea tezei de doctorat, în mărime de 400 dolari SUA urmatorilor tineri cercetatori:

1.Doctorandului Capcelea Titu, Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctorat este „Metode direct-aproximative pentru rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu coeficienţi discontinui”, conducător ştiinţific dr., conf.univ. Paţiuc V. Susţinerea tezei a avut loc în anul 2008.

2. Doctorandei Fonoberova Maria, Institutul de Matematică şi Informatică al A.Ş.M. Tema tezei de doctorat este „Fluxuri optime în reţele dinamice şi algoritmi de aflare a lor”, conducător ştiinţific dr.hab., prof.univ. D.Lozovanu. Susţinerea tezei a avut loc în anul 2008.

3. Doctorandei Sur Nadejda, lector superior la catedra „Informatică şi Optimizare Discretă”, Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctorat este „Grafuri cu mulţimi d-convexe apriori date”, conducător ştiinţific: dr.,conf.univ. Cataranciuc Sergiu. Susţinerea tezei a avut loc în anul 2008.

4. Lectorului Novac Ludmila, catedra Informatică şi Optimizare Discretă, facultatea Matematică şi Informatică USM. Tema tezei de doctorat este „Extinderi informaţionale în teoria jocurilor”, conducător ştiinţific: dr.,conf.univ. Hâncu Boris. L. Novac a absolvit doctorantura USM în a. 2006. Susţinerea tezei a avut loc în anul 2009.

5. Cercetătorului ştiinţific stagiar Diaconescu Oxana, Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Tema tezei de doctorat este „Algebrele Lie şi integralele invariante pentru sistemele diferenţiale polinomiale”, conducător ştiinţific dr.hab., prof.univ. M.Popa. Susţinerea tezei a avut loc în anul 2008.

Pe perioada anilor 2006 – 2010 în termenul stabilit şi pe durata următorilor trei ani au susţinut teza de doctorat 5 persoane: Capcelea Titu, Sur Nadejda, Bujac Mariana, Novac Ludmila, Benderschi Olga.În scopul diseminării rezultatelor cercetării, precum şi a promovării imaginii ştiinţei au fost întreprinse următoarele activităţi:

- Participarea cu rapoarte la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale;- Publicarea unor lucrări (cărţi, broşuri, articole).

42

Page 43: Autoevaluare-Profilul-Matematica

5. Cooperări naţionale şi internaţionale

5.1. Cooperare în cadrul naţional

Formele principale de cooperare la nivel naţional sunt seminarele şi conferinţele ştiinţifice, participarea la elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare:

1. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat) întruneşte specialişti de la USM, IMI al AŞM, UTM, UST.

2. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01.01.04 – Geometrie și topologie (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat) întruneşte specialişti de la USM, IMI al AŞM, UST, ASEM; conducător A.Lungu.

3. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale „Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale” (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat) întruneşte specialişti de la USM şi IMI al AŞM; conducători B.Şcerbacov, N.Vulpe.

4. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat) întruneşte specialişti de la USM, ASEM şi ATIC; conducător academicianul P. Soltan.

5. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01.01.01 – Analiză Matematică (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat); conducător A.Perjan.

6. Seminarul „Algebră şi logică matematică” (seminar comun cu IMI al AŞM; conducători A. Caşu, Gh. Ciocanu).

- conferinţe ştiinţifice organizate:

1. Conferinţa XIV Internaţională de Matematică Aplicată şi Industrială (CAIM-2006), Chişinău, 2006, satelit al ICM-2006.

2. Conferinţa CECMI (pentru tinerii cercetători), afiliate Conferinţei Internaţionale CASC-2006, Chişinău, 2006.

3. Conferinţa ştiinţifică „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, dedicată jubileului de 60 ani ai USM, Chişinău, septembrie 2006.

4. Conferinţa MITRE-2008, Chişinău, 2008.5. Conferinţa MITRE-2009, Chişinău, 2009.

- proiecte de cercetare/lucrările realizate în colaborare cu parteneri din ţară:

Parteneri din ţară implicaţi în realizarea proiectelor de cercetare: d.h.ş.f.m. A. Caşu, d.ş.f.m. V. Popa, d.ş.f.m. I. Guţul de la IMI al AŞM; d.ş.f.m. V. Dragan de la UTM.

Vom menţiona următoarele rezultate importante obţinute în colaborare:

1. Resolvarea problemei lui G. Seifert (1971) şi generalizarea teoriei lui Favard, pentru sistemele slab convergente determinate de ecuaţii de forma x’=f(t,x) sau x”=f(t,x’,x). Au fost analizate condiţiile cînd ecuatia respectivă admite o solutie unică recurentă in sensul Birkgoff (respectiv, almost periodică, almost automorphică, quasi-periodică). Rezultatele obţinute prezintă subiectul a două monografii publicate de către editurile „Nova Science

43

Page 44: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Publishers Inc”, New York în 2010 şi, respectiv, „Hindawi Publishing Corporation”, New York în 2009.

2. Elaborarea metodelor şi algoritmilor care permit soluţionarea problemelor dinamice de control multicriterial discret (pentru cazul neliniar). Aceste rezultate constituie baza teoretică pentru suportul procesului decizional în diverse domenii. Rezultatele obţinute prezintă subiectul unei monografii publicate în 2009 de către editura „Springer”.

5.2. Cooperare internaţională

Acorduri de colaborare sunt încheiate cu:

1. Facultatea de Matematică a Universităţii „Al. I.Cuza” din Iaşi, Romania. Acordul de colaborare oferă oportunităţi pentru doctoranzii, masteranzii şi studenţii de la FMI de a participa anual la conferinţele UAIC, de a efectua stagieri etc.

2. Facultatea de Informatică a Universităţii „Al. I.Cuza” din Iaşi, Romania. Acordul de colaborare oferă oportunităţi pentru doctoranzii, masteranzii şi studenţii de la FMI de a participa anual la conferinţele UAIC, de a efectua stagieri etc.

3. Universitatea “M.V.Lomonosov” din Moscova (USM L). Acordul a fost semnat in a. 2009 şi oferă astfel de oportunitati ca: a) sustinerea facultatilor USM cu reviste si carti editate de USM L, b) organizarea şcolilor ştiinţifice comune (internaţionale) de vara-toamna in Moldova ş.a.

Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare.

1. În cadrul colaborării existente între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea Claude Bernard Lyon 1 (Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces, Professor Dominique Luneau), această universitate a procurat softul necesar cercetărilor (quantum chemical programs Jaguar and Crystal), care împreună cu Siesta code au fost instalate pe clusterul CECMI, unde au fost efectuate calculele respective.

Activităţile întreprinse cu concursul partenerilor de peste hotare:

1. Cu concursul partenerilor din SUA, Rusia, Germania, Belarusia, Spania, Italia şi alte ţări au fost elaborate o serie (peste 10) de proiecte ştiinţifice bilaterale susţinute cu granturi.

Reprezentanţii Profilului au fost invitaţi în următoarele centre universitare şi ştiinţifice pentru activitate didactică şi/sau ştiinţifică:

1. prof. univ. D. Lozovanu a fost invitat pe două luni (20.10 -22.12.2008 ) în Germania, Munhen, la Universitatea Forţelor Armate Bundesfer, Departamentul Cercetări operaţionale.

2. prof. univ. D. Lozovanu a fost invitat pe 20 zile (23.04-14.05.2006) în SUA, Universitatea de Stat din Georgia.

3. prof. univ. D. Lozovanu a fost invitat pe 15 zile în Olanda, Amsterdam, în 2010.4. prof., univ. D. Ceban a fost invitat (visiting researcher) pe 60 zile în Spania (University of

Seville – prof. T. Caraballo), în 2010.5. prof. univ. D. Ceban a fost invitat (visiting professor) pe 60 zile în Franţa (University of

Limoges– prof. D. Boularas), în 2008.

44

Page 45: Autoevaluare-Profilul-Matematica

6. prof. univ. D. Ceban a fost invitat (visiting researcher) pe 60 zile în Spania (University of Seville – prof. T. Caraballo), în 2007.

7. prof. univ. D. Ceban a fost invitat (visiting researcher) pe 60 zile în Germania (University of Paderborn – prof. B. Schmalfuss), în 2006.

8. Universitatea din Montreal, Departamentul de Matematică şi Statistică (Canada): d.h.ş.f.m. N. Vulpe, anual (2-3 luni) a fost invitat pentru activitate ştiinţifică.

9. Universitatea Autonoma din Barcelona, Departamentul de Matematică (Spania): d.h.ş.f.m. N. Vulpe anual (2-3 luni) a fost invitat pentru activitate ştiinţifică.

10. conf. univ. V.Guţu la School of Mathematical Sciences "Abdus Salam", GCU, Lahore, Pakistan (2006) (Visiting professor)

11. conf. univ. V.Guţu (Inaugural Visiting Fellowship) la United Kingdom Mathematics Trust (UKMT), Leeds, United Kingdom (2009)

12. prof. univ. V.Glavan la Univeersitatea din Siedlce, Polonia (1999–2011).13. prof. univ. V.Glavan, conf. univ. V.Guţu, prof. univ. N.Jitaraşu, prof. univ.

A.Perjan sunt profesori asociaţi la facultatea de Matematică a Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, România.

În colaborare cu colegii de peste hotare au fost obţinute o serie de rezultate, din care vom menţiona următoarele:

1. A fost efectuată clasificarea familiei de sisteme pătratice ce posedă drepte invariante de multiplicitate totală egală cu patru. Vulpe N., Schlomiuk D. Planar quadratic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity four. Nonlinear Analysis. Theory, Methods & Applications, 2008, 68, No. 4, p. 681—715 (IF: 2.161).

2. Aplicând polinoamele afin invariante a fost efectuată clasificarea completă a familiei de sisteme pătratice, ce poseda integrala prima polinomiala. Vulpe N., Artes J., Llibre J. Quadratic systems with a polynomial first integral: a complete classification in the coefficient space . In: J. Differential Equations, 246(2009), p. 3535-3558 (IF: 2.161).

3. Au fost elaborate metode şi algoritmi pentru soluţionarea problemelor dinamice de control multicriterial discret (cazul neliniar). Lozovanu, D., Pickl, S. Algorithms and the calculation on Nash equilibria for multi-objective control of time-discrete systems and polynomial-time algorithms for dynamic c-games on networks. //European Journal of Operational Research, Springer, 181(3), 2007, pp. 1214-1232. (IF: 1,627).

4. Resolvarea problemei lui G. Seifert (1971) pentru sistemele slab convergente determinate de ecuaţii de forma x’=f(t,x). Caraballo T., D. Cheban D. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. I //J. Differential Equations, v.246 (2009), p.108-128. (IF: 1,349).

5. Generalizarea teoriei lui Favard pentru sistemele slab convergente determinate de ecuaţii de forma x”=f(t,x’,x). Caraballo T., D. Cheban. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. II //J. Differential Equations, v.246 (2009), p.1164-1186. (IF: 1,349).

45

Page 46: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Anexa nr. 1

FIŞA STATISTICĂ

I. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Denumirea organizaţiei: Universitatea de Stat din Moldova

________________________________________________________________________________________________

1.2. Statutul juridic Instituţie publică

_______________________________________________________________________________________________________

1.3. Anul fondării: 1946

_______________________________________________________________________________________________________

1.4. Actul de înfiinţare

_______________________________________________________________________________________________________

1.5. Numărul de înregistrare atribuit de Camera Înregistrării de Stat

_______________________________________________________________________________________________________

1.6 .Profilul de cercetare: “Matematica Teoretică şi Aplicată”_______________________________________________________________________________________________________

1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază: cercetări fundamentale în algebra contemporană, geometrie discretă şi cristalografie matematică, ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice, analiză matematică, problemele actuale ale matematicii aplicate, modelarea matematică şi optimizarea. _______________________________________________________________________________________________________

1.8. Structura organizatorică: CCŞ „Probleme actuale ale matematicii, Informaticii şi Economiei”,

LCŞ „Structuri matematice fundamentale”,

LCŞ „Modelare matematică şi optimizare”. ______________________________________________________________________________________________________

1.9. Director: CCŞ - d.h.ş.f.m. D. Lozovanu, şef LCŞ - d.h.ş.f.m. N. Jitaraşu

_______________________________________________________________________________________________________

1.10. Adresa: Sediul USM: mun. Chişinău, str. Mateevici, 60, MD-2009._______________________________________________________________________________________________________

1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail: 577627 (decan), http://www.usm.md/ , [email protected]

_______________________________________________________________________________________________________

46

Page 47: Autoevaluare-Profilul-Matematica

II. RESURSE UMANEIndicatorul Anul

2006 2007 2008 2009 2010

Med

ia

anu

ală

1 2 3 4 5 6 7

2.1.Total posturi (conform statelor de personal), total 8 8 10,75 10,75 10 9,52.1 .1. Posturi ocupate 8 8 10,75 10,75 10 9,52.1.2. Posturi vacante - - - - -

2.2.

Structura personalului după activitate

2.2.1.

Personal din sfera ştiinţei şi inovării , total (2.2.1.1+2.2.1.2.) 43 43 42 42 42 42,42.2.1.1. titulari 36 36 36 35 35 35,6

a. de bază 1 1 1 1 1 1,0b. cumul intern 35 35 35 34 34 34,4

2.2.1.2. netitulari 7 7 6 7 7 6,8a. cumul extern 3 3 3 3 3 3,0b. acord de muncă 4 4 3 4 4 3,8

2.2.1.3. angajaţi femei 11 11 11 10 10 10,6

2.2.2.Personal auxiliar, total - - - - - -2.2.2.1. posturi ocupate2.2.2.2. posturi vacante

2.2.3.Personal de conducere, total - - - - - - 2.2.3.1. posturi ocupate 2.2.3.2. posturi vacante

2.2.4.Personal ştiinţifico-didactic, total 43 43 42 42 42 42,42.2.4.1. titulari ai organizaţiei 40 40 39 39 39 39,42.2.4.2. titulari ai instituţiei de învăţămînt superior 40 40 39 39 39 39,4

2.3.

Structura personalului după calificare

2.3.1.

Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii superioare, total(2.3.1.1.+2.3.1.2.)

43 43 42 42 42 42,4

2.3.1.1. cercetători ştiinţifici 43 43 42 42 42 42,4inclusiv: a. doctori/ doctori habilitaţi 20/12 21/12 22/12 24/13 24/13 22,2

b. profesori universitari/cercetători 11 11 11 11 11 11,0c. conferenţiari universitari/cercetători 21 21 21 21 21 21,0d. membri titulari/ membri corespondenţi 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

2.3.1.2. ingineri - - - - - -2.3.2. Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii medii - - - - - -2.3.3. Personal auxiliar cu studii superioare - - - - - -2.3.4. Personal auxiliar cu studii medii - - - - - -

2.4.

Perfecţionarea personalului

2.4.1.

Doctoranzi, total (2.4.1.1.+2.4.1.3.) 5 6 6 6 8 6,2inclusiv :

2.4.1.1.care studiază în organizaţie ( zi/ cu frecvenţă redusă)

4/1 4/2 4/2 5/1 5/3 4,2/1,8

2.4.1.2.îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul organizaţiei (angajaţi în proiecte de cercetare)

3 3 3 2 2 2,6

2.4.1.3. care studiază în exterior, total - - - - - -2.4.1.4. dintre care în străinătate - - - - - -

2.4.2. Postdoctoranzi, total - - 1 1 2 0,82.4.3. Competitori, total - 1 1 1 1 0,8

2.4.4.Stagii în străinătate (de peste 1 lună), număr de personal/total (luni)

- - 1 - - 0,2

2.4.5.Susţinere de teze, total - 1 1 4 - 1,22.4.5.1. doctori habilitaţi - - - 1 - 0,22.4.5.2. doctori - 1 1 3 - 1,0

2.4.6. Persoane abilitate cu dreptul de conducător 16 16 16 16 16 16

2.5.

Structura personalului după vîrstă 2.5.1. Sub 35 de ani 11 11 11 10 10 10,62.5.2. 35-44 de ani 1 1 - 1 1 0,82.5.3. 45-54 de ani 16 13 11 11 11 12,42.5.4. 55-64 de ani 9 12 14 14 13 12,42.5.5. Peste 65 de ani 6 6 6 6 7 6,2

47

Page 48: Autoevaluare-Profilul-Matematica

48

Page 49: Autoevaluare-Profilul-Matematica

IV. POTENŢIAL LOGISTIC1 2 3 4 5 6 7

4.1.

Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

4.1.1. Proprii 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,04.1.2. Primite în folosinţă4.1.3. Luate în arendă4.1.4. Per cercetător ştiinţific 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9

4.2.Echipament ştiinţific4.2.1. Total (mii lei) 257,6 318,4 328,6 317,4 423,7 329,144.2.1. Per cercetător ştiinţific 5,6 7,4 7,6 7,38 9,85 7,65

4.3.

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific, (după vîrstă, reieşind din cost ) (%)4.3.1. Sub 5 ani 80 80 80 80 80 804.3.2. 6 – 10 ani 10 10 10 10 10 104.3.3. Peste 10 ani 10 10 10 10 10 10

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE1 2 3 4 5 6 7

5. 1.

Număr de lucrări ştiinţifice publicate/volum (coli editoriale) (5.2.+5.3. +5.8.7)

101/105,7

112/80,0

115/143,9

107/108,6

65/52,5

100/490,7

inclusiv:5.1.1. Publicaţii ştiinţifice electronice - 2 - - 2 0,85.1.2. Media număr lucrări/cercetător 2,35 2,6 3,43 2,55 1,55 2,50

5.1.3.Media cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a utilajului, lucrări de reparaţii capitale)/lucrare publicată (mii lei)

2,78 5,63 4,87 4,04 9,26 5,01

5.2.

Număr de articole ştiinţifice publicate, total (5.2.1.+5.2.2.) 37/22,5

38/28,6

56/46,0

37/26,2

21/15,2

37,8/27,7

5.2.1.

În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.) 29/19,4

23/22,4

47/42,1

27/22,4

19/ 14,3

29/24,10

5.2.1.1.

în ţară (a+b+c) 17/11,6

12/10,7

36/22,6

17/11,7

13/9,1

19/13,14

a. categoria A - - - - - -b. categoria B 10/

7,78/8,5

19/14,8

9/7,2

3/3,7

9,8/8,38

c. categoria C 7/3,9

4/2,2

16/7,8

8/4,5

10/5,4

9/4,76

5.2.1.2.

în străinătate (a+b+c+d) 12/7,8

11/7,7

11/19,5

10/10,7

5/4,3

9,8/10,0

a. ISI, cu factor de impact > 1 1/1,2 1/1,2 3/6,6 3/4,3 - 1,6/2,7b. ISI, cu factor de impact 0,1- 1 2/1,9 2/2,5 4/8,7 3/2,9 1/1,4 2,4/3,5c. ISI, cu factor de impact <0,1 - - - - - -d. alte reviste ştiinţifice atestate 9/4,7 8/4,0 4/4,2 4/3,5 4/2,9 5,8/3,9

5.2.2.În culegeri, total 8/3,1 15/6,2 9/3,9 10/3,8 2/0,9 8,8/3,65.2.2.1. în ţară 5/1,8 2/0,4 7/3,2 1/0,4 2/0,9 3,4/1,35.2.2.2. în străinătate 3/1,3 13/5,8 2/0,7 9/3,4 - 5,4/2,2

5.3.

Număr de lucrări editate, total (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3) 8/70,6 3/35,5 4/87,5 8/69,7 2/30,3 5/58,7

5.3.1.

Monografii (5.3.1.1.+ 5.3.1.2) 1/8,3 3/35,5 2/76,0 4/59,0 1/19,2 2,2/39,60

5.3.1.1.în ţară 1/8,3 3/35,5 2/76,0 2/27,6 - 1,6/

29,48

5.3.1.2.în străinătate - - - 2/31,5 1/19,2 0,6/

10,12

5.3.1.3.în ediţii internaţionale incluse în Web of Science

- - - 2/31,5 1/19,2 0,6/ 10,12

5.3.1.4.capitole în monografii în ţară 4/3,4 - - - - 0,8/

0,68

5.3.1.5.capitole în monografii peste hotare - - 1/5,9 3/4,5 - 0,8/

2,085.3.2. Dicţionare - - - - - -5.3.3. Culegeri etc. 3/58,9 - 1/5,6 1/6,2 1/11,1 1,2/

16,36

49

Page 50: Autoevaluare-Profilul-Matematica

5.4.

Număr de brevete obţinute/implementate (5.4.1+5.4.2.) - - - - - -

5.4.1. Brevete obţinute în ţară/implementate 5.4.2. Brevete obţinute în străinătate /implementate 5.4.3. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI5.4.4. Certificate de soiuri obţinute5.4.5. Certificate de rase obţinute5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în colecţii5.4.7. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor

5.4.8.Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know-how şi soiurilor de plante omologate, raselor, tipurilor, liniilor de animale şi păsări

5.4.9.

Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în ţară/peste hotare cu: 5.4.9.1 medalii de aur5.4.9.2. medalii de argint5.4.9.3. medalii de bronz

5.5

Elaborări ştiinţifice şi tehnologice - - - - - -5.5.1. Produse, echipamente asimilate în fabricare în serie

5.5.2.Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin contract cu un volum de finanţare >100 mii lei

5.5.3.Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin contract cu un volum de finanţare <100 mii lei

5.5.4.Produse noi valorificate de agenţii economici prin colaborare sau contracte royalty

5.5.5.Mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţional elaborate

5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate5.5.8. Tehnologii noi documentate5.5.9. Metode noi documentate5.5.10. Procedee documentate5.5.11. Softuri elaborate/implementate5.5.12. Hibrizi documentaţi 5.5.13. Suşe documentate5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc.

5.6.

Materiale ştiinţifice utilizate în elaborarea de: - - - - - -5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii5.6.2. Programe 5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice

5.7.

Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total 5.7.1. Internaţionale (străini - peste 20% din participanţi ) 2 1 3/55.7.2. Naţionale cu participare internaţională 1 1 1 3/55.7.3. Naţionale 2 2 1 1 1 7/5

5.8.

Număr de participări la manifestări ştiinţifice (5.8.1+5.8.2+...5.8.6.)

5.8.1.Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări naţionale

4 3 3 3 2 3

5.8.2.Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări naţionale cu participare internaţională

5.8.3.Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări internaţionale

1 4 1 2 2 2

5.8.4. Comunicări orale, postere la manifestări naţionale 40 19 34 33 18 28,85.8.5. Comunicări orale, postere la manifestări internaţionale 16 52 21 29 24 28,8

5.8.6.Comunicări orale, postere la manifestări naţionale cu participare internaţională

5.8.7

Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice 56/12,6

71/15,9

55/10,4

62/12,7

42/7,0

57,2/11,7

5.8.7.1 internaţionale 16/4,2 52/13,0

21/4,1 29/7,9 24/4,7 28,4/6,8

5.8.7.2. naţionale cu participare internaţională5.8.7.3. naţionale 40/8,4 19/2,9 34/6,3 33/4,8 18/2,3 28,8/

4,9

50

Page 51: Autoevaluare-Profilul-Matematica

5.9

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă şi popularizare a ştiinţei

5.9.1.Prestări de servicii în laboratoare acreditate

5.9.2. Prestări de servicii în laboratoare neacreditate

5.9.3.Expertize ecologice, tehnice, medicale, terminologice, pedagogice, testări biologice, chimice etc.

5.9.4. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)5.9.5. Consultanţă5.9.6. Recomandări ştiinţifico-practice documentate5.9.7. Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru utilizatori 1 2 3 3 -5.9.8. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei 2 2 4 4 45.9.9. Articole de popularizare a ştiinţei 5 - - 1 -

5.9.10.Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.

5.10.

Distincţii şi premii5.10.1. Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată 1

5.10.2.Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în perioada evaluată

- - - - -

5.10.3.Premii acordate în rezultatul Concursului Naţional de Susţinere a Ştiinţei obţinute în perioada evaluată

5.10.4.Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei obţinute în perioada evaluată

1 1 - 1 -

VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII1 2 3 4 5 6 7

6.1.

Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific)

6.1.1.Număr de persoane / cursuri susţinute 40/130 40/120 39/117 39/117 39/117 39,4/

120,26.1.2. Cursuri noi elaborate/revăzute în perioada evaluată 10 10 10 10 10 10,0

6.1.3.

Alte forme de implicare în procesul educaţional

6.1.3.1.preşedinte al Comisiei examenelor de licenţă/masterat

1/1 1/1 1/1

6.1.3.2.membru al Comisiei examenelor de licenţă/masterat,

8 8 4 4 4 5,6

6.1.3.3.conducător al tezei de licenţă/ masterat susţinute

93/15 78/17 80/12 108/16 75/22 86,8/16,4

6.1.3.4.conducător ştiinţific al tezei de doctor susţinute

- 1 1 3 - 1,0

6.1.3.5. consultant ştiinţific al tezei de doctor susţinute

6.1.3.6.consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat susţinute

6.2.

Număr de materiale didactice publicate pentru instituţiile de învăţămînt superior şi preuniversitar (6.2.1..+6.2.2.)

10 9 11 8 - 7,6

6.2.1.

Manuale (6.2.1.1.+6.2.1.2.) 2 3 2 5 -6.2.1.1. manuale pentru învăţămîntul universitar 2 1 2 2 - 1,46.2.1.2. manuale pentru învăţămîntul preuniversitar - 2 - 3 - 1,0

6.2.1.3.capitole în manuale pentru învăţămîntul universitar

-

6.2.1.4.capitole în manuale pentru învăţămîntul preuniversitar

-

6.2.2.

Lucrări instructiv-metodice 8 6 9 3 -

6.2.2.1.Lucrări metodice, note de curs, compendiumuri

8 5 7 2 - 4,4

6.2.2.2. Lucrări didactice digitale - 1 2 1 - 0,8

6.3.Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte legislative şi de alte acte normative, asupra programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării

51

Page 52: Autoevaluare-Profilul-Matematica

VII. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE1 2 3 4 5 6 7

7.1.

Cooperări bilaterale naţionale

7.1.1.Realizare de programe (proiecte, lucrări) în comun cu alte organizaţii (număr de proiecte şi de lucrări comune)

7.1.2. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării

7.1.3.Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de învăţămînt superior/ale instituţiilor de învăţămînt superior în organizaţie

7.2. Colaborări cu organele centrale de specialitate7.2.1. Documente de politici elaborate/ aprobate7.2.2. Recomandări metodologice elaborate/ implementate în

activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale7.2.3. Participări în activitatea comisiilor instituite de Preşedinţie,

Parlament, Guvern- - - 3 - 0,6

7.2.4. Participări în activitatea grupurilor de lucru instituite de ministere, departamente

6 6+2 6 6 6+3 7

7.3.

Cooperări bilaterale internaţionale7.3.1. Acorduri de cooperare cu parteneri din străinătate 2 2 2 3 3 2,47.3.2. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate 2 1 3 3 - 1,87.3.3. Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la susţinerea în

străinătate a tezelor de doctor şi doctor habilitat7.3.4. Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi

doctor habilitat- 1 - 1 - 0,4

7.3.5. Cercetători invitaţi în străinătate pentru activitatea ştiinţifică

3 3 4 3 4 3,4

7.3.6. Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară din străinătate pentru activitatea didactică

6 5 6 5 5 5,4

7.3.7. Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la invitaţie

6 6 6 7 6 6,2

7.3.8. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia 1 1 2 0,8

7.4.

Cooperări în programe europene şi internaţionale7.4.1. Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din

străinătate, cu un volum de finanţare mai mare de 100 mii euro

1 1 1 1 - 0,8

7.4.2. Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din străinătate, cu un volum de finanţare mai mic de 100 mii euro

7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului Cadru 7

7.4.4. Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale de studii pentru efectuarea cercetărilor în ţară

7.5..

Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice

7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în perioada evaluată

7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din străinătate, aleşi în perioada evaluată

7.5.3. Membri/experţi/consultanţi ai altor organisme ştiinţifice din ţară, aleşi în perioada evaluată (Seminare de profil, experţi CNAA)

20/6/ 20/6/ 20/6/ 20/6/ 20/6/ 20/6/

7.5.4.Membri/experţi/consultanţi ai organismelor ştiinţifice de peste hotare, aleşi în perioada evaluată (INTAS, Mat.Rev., Zentral Blatt., Ref. Jurnal)

/2/5 /1/5 /0 /5 /0/5 /0 /5 /0,6/5

7.5.5.Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi în perioada evaluată

14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14

7.5.6.Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de peste hotare, aleşi în perioada evaluată

10/5 10/5 10/5 10/5 10/5 10/5

52

Page 53: Autoevaluare-Profilul-Matematica

53

Page 54: Autoevaluare-Profilul-Matematica

7. Lista materialelor solicitate pentru evaluare şi acreditare

7.1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu

06.411.027F, „Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice”Termenul executării: 2006-2010; Conducătorul - d.h.ş.f.m. Gh. Ciocanu

06.411.028F, „Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi”.Termenul executării: 2006-2010; Conducătorul - d.h.ş.f.m. A.Lungu

06.411.029F, „Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale” Termenul executării: 2006-2010; Conducătorul - d.h.ş.f.m. N. Jităraşu

06.411.030F, „Complexe de relaţii multi-are şi aplicaţii” Termenul executării: 2006-2010; Conducătorul - d.h.ş.f.m. P. Soltan, academician AŞM

07.410.01.04PA, „Cercetări şi studii avansate în matematică şi informatică” din cadrul Programului de stat Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior, direcţia strategică 01: Edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextul integrarii europene. Termenul executării: 2007- 2008;Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. Ciocanu

06.411.030F, „Modele matematice moderne şi aplicarea acestora la soluţionarea problemelor de optimizare discretă cu caracter aplicativ”Termenul executării: 2010-2011; Conducătorul - d.h.ş.f.m. P. Soltan, academician AŞM

06411.411.029f, „Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale” Termenul executării: 2010-2011; Conducătorul - d.h.ş.f.m. A. Perjan

06.33CRF, „Dezvoltarea procedurilor simbolice, analitice şi numerice în probleme de modelare matematică, control optimal şi sisteme dinamice” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Termenul executării: 2006-2007; Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. V. Glavan

06.34CRF, „Geometria spaţiilor de curbură constantă şi a varietăţilor”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Termenul executării: 2006-2007; Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. F. Damian

08.820.08.04 RF, „Proceduri analitice, simbolice şi numerice pentru sisteme dinamice perturbate tare, probleme de modelare matematică şi control optimal”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Termenul executării: 2008-2009; Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. V. Glavan

08.820.08.06 RF, „Poliedre, descompuneri şi varietăţi hiperbolice”

54

Page 55: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Termenul executării: 2008-2009; Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. F. Damian

Proiect CRDF/MRDA CERIM-1006-06, „Center for Education and Research in Mathematics and Computer Science” (CECMI) of the Moldova State University. Termenul executării: 01.04.2006-31.10.2009; Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. Ciocanu

10.820.08.16/BA, „Metode de soluţionare a problemelor de optimizare pe grafuri şi reţele şi aplicaţii”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe din Bielorusia. Termenul executării: 2010-2011; Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. S. Cataranciuc

DAAD grant (November - December 2006: Paderborn, Germany), personal grant (Ceban D.).

The Programa de Movilidad de Profesores Universitarios y Extranjeros (Ministerio de Educacion, Spain) grant SAB2009-0078 (Sevilla, Spain: February 2010—September 2010), Ceban D. - Visiting Researcher.

Grant of the Consejeri a de Innovacion Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia (Seville, Spain: November 2007 – January 2008), Ceban D. - Visiting Research.

07.411.08INDF, „Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor de optimizare pe structuri discrete” Termenul executării: 2007-2008. Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. Iu. Cărăuş

10.819.08.04 F, “Metode numerice avansate de rezolvare a ecuaţiilor integro-diferenţiale şi a problemelor de optimizare cu aplicaţii”

Termenul executării: 2010-2011; Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. T. Capcelea

7.2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu

7.3. Lista lucrărilor apărute în edituri străineo monografii

20091. Lozovanu D., Pickl S. Optimization and Multiobjective Control of Time Discrete Systems.

Monograph. Springer, 2009, 300 p.2. Cheban D.N. Asymptotically Almost Periodic Solutions of Differential Equations. Hindawi

Publishing Corporation, 2009, 203 pp.

2010

3. Cheban D.N. Global Attractors of Set-Valued Dynamical and Control Systems. Nova Science Publishers Inc, New York, 2010, 307 p.

7.4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară

55

Page 56: Autoevaluare-Profilul-Matematica

o monografii

20061. Lozovanu D., Fonoberova M. Optimal flows in Dynamic Networks. Chişinău, CEP USM,

2006, 133 p.

20072. Римский В.К., Берзан В.П., Тыршу М.С., Пацюк В.И., Узун М.Н. Волновые явления в

неоднородных линиях. Том 3. Передача мощности по цепям постоянного и переменного напряжения. Chişinău, Tipografia A.Ş.M., 2007. 328 p.

3. Римский В.К., Берзан В.П., Карчева Н.Ф., Пацюк В.И., Андрос И.В. Как увеличить передаваемую мощность в десятки раз. Chişinău, Tipografia A.Ş.M., 2007. 180 p.

4. Римский В.К., Берзан В.П., Пацюк В.И., Тыршу М.С., Филипп К.В., Узун М.Н., Римский С.В. Расчет потерь и перетоков мощности в сетях постоянного и переменного тока. Chişinău, Tipografia A.Ş.M., 2007, 60 p.

20085. Римский В.К., Берзан В.П., Пацюк В.И., Карчева Н.Ф., Андрос И.В. Волновые явления

в неоднородных линиях. Том 4. Параметрические цепи. Chişinău, Tipografia A.Ş.M., 2008. 552 p.

6. Римский В.К., Берзан В.П., Пацюк В.И., Рыбакова Г.А., Капчеля Т.Г. Волновые явления в неоднородных структурах. Том 5. Теория и методы расчета электрических цепей, электромагнитных полей и защитных оболочек АЭС. Chişinău, Tipografia A.Ş.M., 2008. 664 p.

20097. Cataranciuc S., N. Sur. Grafuri d-convex simple şi quasi-simple. Chişinău, USM, 2009.

200p.8. Paţiuc V. Mathematical methods for electrical circuits and fields calculation. Chişinău, CEP

USM, 2009. 442 p.o culegeri

2006

1. The 14th Conference on Applied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60 th

anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). Satellite Conference of ICM. Communications. Chişinău, 2006, 368 p.

2. “CECMI International Conference of Young Scientists”, affiliated to the International Conference "Computer Algebra in Scientific Computing–2006" (CASC-2006), September 11-15, 2006, Communications. Chisinau, 2006, 206 p. (see http://www.usm.md/cecmi/ctc).

3. Conferinţa ştiinţifică Internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, dedicată jubileului de 60 ani ai USM. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale. CEP USM, Chişinău, 2006, 367 p.

2008

4. Conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008). Chişinău, October 1-4, 2008; Abstracts. Chişinău, 2008, 90 p.

20095. Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-

2009)”. Chişinău, October 8-9, 2009; Abstracts. Chişinău, 2009, 99 p.

56

Page 57: Autoevaluare-Profilul-Matematica

20106. Proceeedings of the Conferences „Mathematics & Information Technologies: Research and

Education (MITRE 2008-2009)”¸ Chişinău, CEP USM, 2010. 177 p.

7.5. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate

- reviste ISI2006

1. Cheban D., C. Mammana. Compact Global Attractors of Discrete Inclusions. // Nonlinear Analysis, v.65, No.8, 2006, pp.1669-1687. (IF: 1,2895).

2. Glăvan V., Guţu V. Shadowing in parameterized IFS. // Fixed Point Theory, 7 (2006), No. 2, pp.263-274. (IF: 0,728).

3. Lozovanu D., Pickl S. An approach for an algorithmic solution of discrete optimal control problems and their games-theoretical extension. // Central European Journal of operation research CEJOR, Springer, Vol.14, No.4, 2006, pp. 357-375. (IF: 0,368).

2007

4. Cheban D., C. Mammana. Continuous Dependence of Attractors on Parameters of Non-Autonomous Dynamical Systems and Infinite Iterated Function Systems. // Discrete and Continuous Dynamical Systems, Vol. 18, No.2-3, 2007, pp.499-515. (IF: 0,889).

5. Lozovanu D., Pickl S. Algorithms and the calculation on Nash equilibria for multi-objective control of time-discrete systems and polynomial-time algorithms for dynamic c-games on networks. // European Journal of Operational Research, Springer, 181(3), 2007, pp. 1214-1232. (IF: 1,627).

6. Lozovanu D., Pickl S. Algorithms for solving multiobjective discrete control problems and dynamic c-games on networks. // Discrete Applied Mathematics, 155(14), 2007, pp. 158-180. (IF: 0,783).

2008

7. Cheban D. N. Levitan Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of V-monotone Differential Equations. // J. Dyn. Diff. Eqns, Vol.20, No.3, 2008, pp.669-697. (IF: 0,919).

8. Cheban D. N., B. Schmalfuss. Invariant Manifolds, Global Attractors, Almost Automrphic and Almost Periodic Solutions of Non-Autonomous Differential Equations. // J. Math. Anal. Appl., V. 340, no.1 (2008), pp.374-393. (IF: 1,046).

9. Lozovanu D., Pickl S. A constructive algorithm for max-min paths problems on energy networks. // Applied Mathematics and Computation. Elsevier. No. 3(2008), pp.136-145. (IF: 0,948).

10. N. Vulpe, J. C. Artes, J. Llibre. The types of the singular points for quadratic system: a complete solution of the problem in the coefficient space R12. International Journal of Bifurcation Theory and Chaos, Vol. 18, No.2 (2008), pp. 313 – 362. (ISI: 1,020).

11. N. Vulpe, D. Schlomiuk. Planar quadratic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity four. Nonlinear Analysis. Theory, Methods & Applications, 2008, 68, No. 4, p. 681 – 715 (IF: 2,161).

12. N. Vulpe, D. Schlomiuk. Integrals and phase portraits of planar quadratic differential systems with invariant lines of at least five total multiplicity. Rocky Mountain Journal of Mathematics, Vol. 38(2008), No. 6, p.2015-2076. (IF: 0,778).

13. N. Vulpe, D. Schlomiuk. The full study of planar quadratic differential systems possessing a line of singularities at infinity. Journal of Dynamics and Diff. Equations, Vol. 20(2008), No.4, pp. 737-775. (IF: 0,333).

2009

57

Page 58: Autoevaluare-Profilul-Matematica

14. Caraballo T., D. Cheban D. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. I. // J. Differential Equations, v.246 (2009), pp.108-128. (IF: 1,349).

15. Caraballo T., D. Cheban. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. II // J. Differential Equations, v.246 (2009), pp.1164-1186. (IF: 1,349).

16. Glăvan V., Guţu V. Shadowing in affine Iterated Function Systems. // Fixed Point Theory, 10 (2009), No. 2, pp.229-243. (IF: 0,728).

17. Lozovanu D., Pickl S. Algorithms for Solving Discrete Optimal Control Problems with Infinite Time Hoison and Determining mean Cost Cycles in a Directed Graph as Decision Support Tool. // Central European Journal of Operations Research (CEJOR), v. 17, 3, 2009, pp. 255-264. (IF: 0,368).

18. Lozovanu D., Pickl S. Discrete Control and Algorithms for Solving Antagonistic Dynamic Games on Networks. // Optimization Journal, v. 58, 6, 2009, pp.665-685. (IF: 0,845).

19. N. Vulpe, J. Artes, J. Llibre. Quadratic systems with a polynomial first integral: a complete classification in the coefficient space . In: J. Differential Equations, 246(2009), p. 3535 – 3558 (IF: 2,161).

201020. Cheban D. N., Compact Global Attractors of Control Systems. // Journal of Dynamical and

Control Systems. 2010, vol.16, no.1, pp. 23-44 (IF: 0,368).

- alte reviste atestate2006

1. Boularas D., A. Păşcanu, A. Şubă. Les GL(2,R)-orbites des systèmes différentiels polynomiaux plans. // Scientific Papers (Scientific Annals) of UASVM, Iaşi. Tom. XLIX, v.2, 2006, pp.159-174.

2. Bulat M., Leon D., Bivol L., Ciobanu I., Zgureanu, A. Generadores de numeros primos y factorizadores de numeros compuestos // Revista de Matematica: Teoria y Aplicaciones, 2006 , 13(1) CIMPA-UCR-CCSS: pp.1-15.

3. Cataranciuc S. An algorithm for determination of the median independent on the metric of the space. // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations, Approximation and Convexity, vol.4, 2006, Cluj-Napoca. pp. 13-22.

4. Cheban D., C. Mammana. Almost Periodic Solutions of Non-Autonomous Beverton-Holt Difference Equations. // WSEAS Transactions on Systems, Issue 5, Volume 5, May 2006, pp.1048-1053.

5. Lozovanu D., Fonoberova M. Optimal dynamic multicommodity flows in networks. // Electronic Notes in Discrete Mathematics, No.25, 2006, pp. 93–100.

6. Patiuc V. Numerical building the orthogonal mapping of the curvilinear quadrangle domain into the rectangle. // ROMAI Journal, vol. 2, nr. 2 (2006). pp. 149-152.

7. Râbacova G. Numerical discretization of the arbitrary shaped region by means of Lame equations. // ROMAI Journal, V.2, N2, 2006, pp.175-177.

8. Tkacenko A. The multiobjective transportation problem of fractional type. // ROMAI Journal, V.2, Nr1, 2006, România, pp. 197-202.

9. Tkacenko A., Nikos E. Mastotakis, Iu.Caraus. The efficiency analysis for Moldavian industry. // WSEAS Transactions on Business and Economics, Issue 11, volume 3, November 2006, Zographou, Athens, Greece, pp.730-736.

2007

58

Page 59: Autoevaluare-Profilul-Matematica

10. Benderschi O., Mishkoy Gh., Andronaty N., Griza Iu. Numerical Algorithms for evaluating the traffic coefficient in Generalized Queueing Systems. // ROMAI Journal, vol. 3 n.2, Romania 2007, pp. 21-30.

11. Cataranciuc S. The stables sets of a G–complex of multi-ary relations and its applications. KEPT-2007. Knowledge engineering: Principles and techniques. Vol. I. 2007, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca (România), pp. 269 – 273.

12. Cataranciuc S., M. Bujac, P. Soltan. The Problem of Existence of the n-Dimensional Directed Euler Tour of Cubic Manifold with Pozitiv Genus. // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations, Approximation and Convexity. Vol. 5, 2007, Cluj-Napoca, pp. 55-59.

13. Novac L. An algorithm for determination of Nash equilibria in the informational extended two-matrix games // Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Informatica, Vol. LII, Nr. 1, 2007, pp. 23-34.

14. Lozovanu D. An Approach for Solving Integer and Combinatorial Optimization Problems on Bilinear and Linear Parametrical Programming. // Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Science and Telecommunication, 2007, No. 2(13), pp.69-78.

15. Palistrant A.F. Числовой обзор полного вывода пространственных групп магнитной симметрии кристаллов. // Кристаллография, Москва, 2007, том 52, № 6. с. 1088-1095.

16. Patiuc V. The finite volume method for electrostatic problem in heterogeneous media. // ROMAI Journal, vol. 3, nr. 2 (2007). pp. 259-262.

17. Ungureanu V. Nash Equilibrium Conditions for Strategic Form Games. // Libertas Mathematica, 2007, T. XXVII, pp. 131-140.

200818. Cataranciuc S., P. Soltan. The generalized complex of multi-ary relations and its

homology. // Annals of the Tiberiu Popoviciu seminar of functional equations, approximations and convexity. 2008, Vol. 6, Cluj-Napoca, Romania, pp. 17-44.

19. Glavan V., V. Guţu. Limit sets of weakly contracting relations with eventual condensation. // J. Prime Research in Mathematics, 4 (2008), pp.101-112.

20. Novac L. Conditions of single Nash equilibrium existence in the informational extended two-matrix games. // ROMAI Journal, vol. 4, nr.1, 2008, pp. 193-201.

21. Ungureanu V. Solution principles for simultaneous and sequential games mixture. // ROMAI Journal, 2008, Volume 4, No. 1, pp. 225-242.

200922. Cataranciuc S., P. Soltan. The median of the n-dimensioanal abstract tree. // Annals of the

Tiberiu Popoviciu seminar of functional equations, approximations and convexity. Vol. 7, 2009, Cluj-Napoca, Romania, pp. 33-46.

23. Palistrant A.F. Применение пространственных групп кристаллографических Р-симметрий к исследованию шестимерных групп симметрии. // Кристаллография, 2009, том 54, №4, с. 581-589.

24. Perjan A., G. Rusu. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equation of second order in Hilbert spaces. // Annals of the Academy of Romanian scientist, Series on Mathematics and its Applications, no.1, vol. 1, 2009, pp.31-61.

25. Puţuntică V., Şubă A. Classification of the cubic differential systems with seven real invariant straight lines. // ROMAI Journal, 5(2009), no.1, pp.121-122.

201026. Benderschi O., Mishkoy Gh. Generalized priority models with „Look Ahead” strategy:

numerical algorithms for busy periods. // ROMAI Journal vol. 6, nr. 1, Romania 2010, pp. 125-134.

27. Boularas D., Cheban D. Asymptototic Stability of Switching Systems. // Electronical Journal of Differential Equations, 2010, no.21, pp. 1-18.

59

Page 60: Autoevaluare-Profilul-Matematica

28. Lozovanu D., Pickl S. Algorithms for solving discrete optimal control problems with varying time of states’ transactions of dynamical systems. Dynamics of continuous, discrete and impulsive systems, ser. // Applications and Algorithms. ISSN 1492-8760. 2010, 17, pp. 101-111.

29. Sarbu P. On middle Bol loops. // ROMAI journal, Romania. Vol. 6, no. 2, 2010. 7 p.

7.6. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate

20081. Lozovanu D. Multiobjective Control of Time-Discrete Systems and Dynamic Games on

Networks. // Chapter in the book “Pareto Optima, Theory of Games and Equilibria”, Springer, 2008, pp. 665-759.

20092. Cheban D. N., Kloeden P. E., Schmalfuss B. Relation Between pullback and Global

Attractors of Nonautonomous Dynamical Systems. Advances in Chaotic Dynamics and Applications. Stability, Oscilations and Optimization of Systems. Editors: C. Cruz-Hernandez and A. A. Martynyuk: Vol. 4, Cambridge Scientific Publishers, 2009, pp .1-25.

3. Cheban D., C. Mammana. Invariant Manifolds, Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Second-Order Monotone Equations. // Chapter in the book (Chapter 8): New Research on Evolution Equations: Editor G. M. N'Guerekata. Nova Science Publishers, New-York, 2009. pp. 123-145.

4. Lozovanu D., Fonoberova M. Optimal Dynamic Flows in Networks and Algorithms for Finding Them. // Chapter in the book:Analysis of Complex Networks (Edited by Dehmer M and Emmert-Streib F.) WILEY-VCH Verlag GmbH&Co.KGaA, 2009, pp. 377-400.

7.7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară

- reviste categoria B:

2006

1. Capcelea T. Collocation and quadrature methods for solving singular integral equations with piecewise continuous coefficients // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 3(52), 2006, pp.27-44.

2. Cataranciuc S., Bujac M., Soltan P. On the Division in Cubes of Abstract Manifolds. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 2(51), 2006, pp. 9-17.

3. Kashu A.I. Natural classes and torsion free classes in categories of modules. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat. 2006, no. 3, pp. 101-108.

4. Lozovanu D., Drucioc D., Popovici M. Dynamic Programming Approach for Solving Discrete Optimal Control Problem and its Multicriterion Version. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, 1(50), 2006, pp. 31-38.

5. Lozovanu D., Fonoberova M. A Linear Parametrical Programming Approach for Studying and Solving Bilinear Programming Problem. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, 3(52), 2006, pp. 73-86.

6. Neagu V. On an algebraic method in the study of integral equations with shift. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, no. 2, 2006, pp.69-74.

7. Perjan A. Limits of solutions to the semilinear wave equations with small parameter. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, 2006, no. 1(50), pp.65-84.

60

Page 61: Autoevaluare-Profilul-Matematica

8. Popa V. On topological torsion LCA groups with commutative ring of continuous endomorphisms. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat. 2006, no. 3, pp. 87-100.

9. Ungureanu V. Nash equilibria set computing in finite extended games. // Computer Science Journal of Moldova, Vol. 14, No. 3 (42), 2006, pp. 345-365.

10. Ungureanu V. Transportation TSP. // Computer Science Journal of Moldova, Vol. 14, No. 2 (41), 2006, pp. 201-205.

200711. Băţ I. Minimum convex partitions of multidimensional polyhedrons. // Computer Science

Journal of Moldova 3 (2007), pp. 288-302.12. Cataranciuc S., Holban M. The Pico’s formula generalization. // Computer Science Journal of

Moldova., vol.15, nr. 1(43), 2007, pp. 54-73.13. Fonoberova M., Lozovanu D. Minimum Cost Multicommodity Flows in Dynamic Networks

and Algorithms for their Finding. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica, 1(53), 2007, pp. 107-119.

14. Lozovanu D. Parametrical Approach for Bilinear Programming and its Application for solving Integer and Combinatorial Optimization Problems. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, 3(56), 2007, pp. 16-26.

15. Mishkoy Gh., Giordano S., Bejan A., Benderschi O. Generalized Priority Models for QoS and CoS Network Technologies. // Comput. Sci. J. Moldova, 2007, vol. 15, 2 (44), pp. 217-242.

16. Patiuc V. Soluţia analitică privind propagarea undei în linia lungă cu sarcină. // Revista electronica № 2 (2007) "Problemele energeticii regionale", A.Ş.M., Institutul de Energetică; http://ieasm.webart.md/contents_ro/ 13 p.

17. Popa V. On mixed LCA groups with commutative rings of continuous endomorphisms. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat. 2007, no. 3, pp. 73-90.

18. Popa V. On torsionfree LCA groups with commutative rings of continuous endomorphisms. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat. 2007, no. 2, pp. 81-100.

200819. Băţ I. Minimum d-convex partition of a multidimensional polyhedron with holes. //

Computer Science Journal of Moldova, 3 (2008), pp. 347-363.20. Boularas D., A. Matei, A. Şubă. The GL(2,R)-orbits of the homogeneous polynomial

differential systems. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Rep. Moldova, Matematica, 2008, no.3(58), pp.44-56.

21. Cataranciuc S., Bujac-Leisz Mariana, Soltan P. The Euler tour of n-dimensional manifold with positive genus. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. 2008, 2(57), pp. 110-113.

22. Cataranciuc S., Sur N.. About directed d-convex simple graphs. // Computer Science Journal of Moldova., vol.16, nr. 3(48), 2008, pp. 323-346.

23. Cheban D.N., C. Mammana, E. Michetti. Global Attractors of Quasi-Linear Non-Autonomous Difference Equations. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica, No.1 (56), 2008, pp.84-104.

24. Guţu V. Attractors in affine differential systems with impulsive control. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 56(2008), No.1, pp.153-160.

25. Lozovanu D., A. Lazari. Discrete Optimal Control Problem with Varying Time of States Transactions of Dynamical System and Algorithm for its solving. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, 2(57), 2008, pp. 46-58.

26. Mishkoy Gh., A. Bejan, O. Benderschi. Evaluating of the traffic coefficient in priority queueing systems. // Computer Science Journal of Moldova vol. 16, 2(47), 2008, pp. 269-285.

61

Page 62: Autoevaluare-Profilul-Matematica

27. Mishkoy Gh., Benderschi O., Giordano S., Bejan A. On numerical algorithms for solving multidimensional analogs of the Kendall functional equation. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Matematica, 2(57), 2008, pp.118-121.

28. Patiuc V. Влияние распределенных и сосредоточенных параметров на режимы линий переменного напряжения. // Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 2(7), 2008, Institutul de Energetică A.Ş.M., 2008, pp. 17-26.

29. Patiuc V. Как настроить четвертьволновую линию на полуволновой режим работы. // Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 2(7), 2008, Institutul de Energetică A.Ş.M., 2008. pp. 27-34.

30. Patiuc V. Несинусоидальные напряжения при синусоидальном токе на входе разомкнутой линии с потерями. // Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 3(8), 2008, Institutul de Energetică A.Ş.M., 2008, pp. 47-60.

31. Patiuc V. Разряд движущегося конденсатора на длинную линию. // Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 3(8), 2008, Institutul de Energetică A.Ş.M., 2008. pp. 85-100.

32. Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, 2008, no. 1(56), p.195-204.

33. Rimschi V.C., Berzan V.P., Patiuc V. Аварийные режимы в нагруженной полуволновой электропередаче. // Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 3(8), 2008, Institutul de Energetică A.Ş.M., 2008. pp. 34-47.

34. Rimschi V.C., Berzan V.P., Patiuc V. Численное моделирование переходных и установившихся процессов в электрических цепях с переменными параметрами. // Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 2(7), 2008, Institutul de Energetică A.Ş.M., 2008, pp. 7-16.

35. Rimschi V.C., Berzan V.P., Patiuc V., Carceva N.F., Andros I.V. Pierderile de putere activă în liniile lungi în regimurile racordate, de limită şi de avarie. // Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 1(6), 2008, Institutul de Energetică A.Ş.M., 2008. pp. 46-58.

36. Sur N. About Division of d-Convex Simple Graphs in M-Prime Graphs. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, 3(58), 2008, pp. 88-97.

37. Zamorzaeva E. Non-fundamental 2-isohedral tilings of the sphere. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 2(57), 2008, pp. 35-45.

200938. Cheban D.N., Mammana C.E. Global Attractors of Nonautonomous Difference Equations. //

Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica, No.1 (59), 2009, pp.45-57.

39. Kashu A. On preradicals associated to principal functors of module categories. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica. 2009, no.2 (69), pp.62-72.

40. Lozovanu D., Pickl S. Dynamic Programming Algorithms for Solving Stochastic Discrete Control Problems. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, no. 2, 2009, pp.73-90.

41. Neagu V., Scherbacova A. The solvability one of integral equations of the convolutional type. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, 1(59), 2009, pp.53-62.

42. Novac L. Nash equilibria in the noncooperative informational extended games. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Matematica, 1(59), 2009, pp. 96-103.

43. Puţuntică V., A. Şubă. Cubic differential systems with six real invariant straight lines along three directions. // Buletinul Academiei de Ştiinţe al Rep. Moldova, Matematica, 2009, no.2(60), pp.111-130.

62

Page 63: Autoevaluare-Profilul-Matematica

44. Rusu G. Singular limits of solutions to the Cauchy problem for second order linear differential equations in Hilbert spaces. // Buletinul Acad. Ştiinte Republ. Moldova, Matematica, 3(61), 2009, pp. 81-95.

45. Syrbu P. On -quasigroups isotopic to abelian groups. // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold., Matematica, 2009, no.3, pp. 109-117.

46. Verlan I. About one algorithm of C2 interpolation using splines. // Computer Science Journal of Moldova, vol. 17, no 1(49), 2009, pp. 37-47.

201047. Cataranciuc S., Soltan P. Abstract complexes, their homologies and applications. // Buletinul

Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. 2010, 2(63), pp.31-58.48. Lazari A. Algorithms for Determining the Transient and Diferential Matrices in Finite

Markov Processes. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova, Matematica, 2 (63), 2010, pp.84-99.

49. Lozovanu D., Lazari A. An Approach for Determining the Matrix of Limiting State Probabilities in Discrete Markov Processes. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova, Matematica, 1 (62), 2010, pp.77-91.

- reviste categoria C:

2006

1. Cataranciuc S. G-complexul de relaţii multi-are. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe fizico-matematice”. Chişinău, 2006, pp. 119-122.

2. Cataranciuc S., B. Hâncu, P. Soltan. Realizări în studierea structurilor matematice moderne. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe reale”. Lucrări de sinteză. Chişinău, 2006, pp. 214-228.

3. Ciocanu Gh. Algebre nil finit dimensionale. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe fizico-matematice”, vol.8, Chişinău, 2006, pp. 33-43.

4. Lungu A. Aspecte geometrice generale ale extensiunilor disociabile ale unui grup finit şi tranzitiv de substituţii. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe fizico-matematice”, 2006, pp. 96-101.

5. Lungu A., Palistrant A., Sârbu P. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei. //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe reale”. Lucrări de sinteză. 1996-2006. Chişinău, 2006. USM. pp. 151-166.

6. Sur N. Despre o Clasă Nouă de Grafuri d-Convex Simple. // Analele ştiinţifice ale USM, Seria ştiinţe fizico–matematice, 2006, pp 123-126.

7. Zabolotnîi P. Геометрическое обоснование алгебраической структуры точечных групп серии . // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe fizico-matematice”, 2006, pp. 109-114.

2007

8. Capcelea T. Algoritm efectiv pentru rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare. // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, USM, 2007, Nr. 2, pp.17-22.

9. Lungu A., Branişte M. Structura automorfismelor grupurilor cristalografice de categoria

. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. USM. Nr.8, 2007, pp. 5-11.10. Neagu V., D. Afteni. Criterii Noetheriene pentru ecuaţii integrale singulare perturbate cu

operatori cu nuclee omogene. // Studia Universitatis, USM, No.2, 2007, pp.5-16.11. Palistrant A. Линейные точечные группы симметрии классических и n-мерных

эвклидовых пространств при n > 3. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr.8, 2007. 10 p.

2008

63

Page 64: Autoevaluare-Profilul-Matematica

12. Benderschi O. Heavy traffic analysis in queueing systems. // Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Exacte şi Economice, nr. 8(18), USM, 2008, pp. 38 - 48.

13. Benderschi O. Indicatorul încărcării sitemului în analiza sistemelor de aşteptare. // Studii Economice nr. 3-4, Editura ULIM, 2008, pp.27-32.

14. Capcelea M., Capcelea T. Metoda subdomeniilor la rezolvarea sistemelor de ecuaţii integrale singulare, definite pe contururi netede închise în planul complex. // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, USM, 2008, Nr. 8(18), pp.49-57.

15. Capcelea M., Capcelea T., Lazari A. Algoritmi eficienţi pentru rezolvarea sistemelor de ecuaţii ce apar la discretizarea ecuaţiilor integrale singulare // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, USM, 2008, Nr. 3(13), pp.5-13.

16. Cataranciuc S. The special metrics of the abstract cubic complex. // Studia Universitatis. Seria ”Ştiinţe exacte şi economice”. Nr.3 (13), 2008, pp. 39 – 43.

17. Hancu B. Stability of the set of full Stackelberg equilibrium in the dynamic game of three players with three stages. // Studia Universitatis, seria Stiinte exacte si economice, nr. 8(18), 2008. pp. 17-25.

18. Lungu A., Branişte M. Asupra interpretării geometrice a grupurilor minore de -simetrie cu figuri „indexate”. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. USM. Nr. 8(13), 2008. pp. 75-80.

19. Novac L. Nash equilibria in the two players noncooperative informational extended games. // Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Exacte şi Economice, nr.3(13), 2008, USM, pp. 34-38.

20. Novac L. The Class Of The Informational Extended Games. // Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Exacte şi Economice, nr.8(18), 2008, pp. 25-29.

21. Palistrant A. Трехмерные гемисимморфные кристаллографические линейные группы розеточных Р-симметрий и их многомерные приложения. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr. 8(18), 2008, pp. 81-89.

22. Palistrant A. Трехмерные симморфные кристаллографические линейные группы розеточных Р-симметрий и их многомерные приложения. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr.3(13), 2008, pp. 14-22.

23. Palistrant A., Şeneşeuţcaia A. Младшие асимморфные пространственные группы трех независимых родов преобразований антисимметрии, (221)-симметрии и (221/)-симметрии. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. USM. Nr. 8(18), 2008. pp. 90-99.

24. Poştaru A., Maftuleac D. O problemă referitoare la centru probabilist al arborelui. // Studia Universitatis, seria Ştiinţe exacte şi economice, nr. 8 (18), 2008. 5 p.

25. Prodan N. About an Aplication of Games with Fixed Order of Movement. // Studia Universitatis, Seria Ştiinţe exacte şi economice, nr. 8 (18), 2008. 5 p.

26. Puţuntică V., Şubă A. Cubic differential systems with six real invariant straight lines along two directions. // Studia Universitatis. Secţia ştiinţe exacte şi economice, nr. 8(18), 2008, pp. 5-16.

27. Sur N. Grafuri cu o familie redusă de mulţimi d-convexe. // Studia Universitatis, Seria ”Ştiinţe exacte şi economice”, 2008, pp 23-33.

200928. Lazari A. Caracteristicile probabilistice ale timpului de evoluţie al sistemelor aleatoare

discrete. // Studia Universitatis, USM, 2(22), 2009, pp. 5 – 16.29. Lazari A. Probabilităţile limită de transfer ale sistemelor aleatoare discrete. // Studia

Universitatis, USM, 2009, 5 p.30. Lungu A. Simetria descompunerilor regulate ale spaţiului geometric ponderat cu încărcătură

“fizică”. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr. 7(27), 2009, pp. 5-11.

31. Palistrant A. Бирозеточные Р-симметрии, их свойства и геометрические приложения. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr. 7(27), 2009, pp. 12-24.

64

Page 65: Autoevaluare-Profilul-Matematica

32. Palistrant A. Трёхмерные асиморфные кристаллографические линейные группы розеточных Р-симметрий и их применение к завершению полного обзора пятимерных групп симметрии с инвариантными трёхмерной плоскостью и прямой в ней. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”, Nr. 2(22), 2009, pp.17-29.

33. Topală O. A Helly type theorem for d-starshaped sets. // Studia Universitatis, seria Ştiinţe exacte şi economice, N7 (27), 2009, pp. 63-64.

34. Zabolotnîi P. Grupuri finite de simetrie, generate de rotaţiile în jurul a două axe, aşezate sub unghi ascuţit. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr. 7(27), 2009, pp. 36-44.

35. Zabolotnîi P. Informaţii despre grupurile rotative ale poliedrelor regulate. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr. 7(27), 2009, pp. 25-35.

201036. Branişte M., Lungu A. Asupra proprietăţilor grupurilor pseudominore de -simetrie. //

Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. USM. Nr. 2(32), 2010, pp.5-14.37. Branişte M., Lungu A. Structura generală a grupurilor discrete pseudominore de -simetrie.

// Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. USM. Nr. 7 (37), 2010, pp. 5-9.38. Capcelea M. An approach for studying and solving stochastic discrete control problems with

finite time horizon. // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, USM, 2010, Nr. 2(32), pp.62-67.

39. Capcelea M. Linear Programming Approach for Markov Decision Problems with Average Cost Optimization Criterion. // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, USM, 2010, 6 p.

40. Lozan V., Ungureanu V. Mulţimi de echilibre Stackelberg în jocurile diadice în strategii mixte. // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, USM, Nr. 2(32), 2010, pp.73-86.

41. Lozan V., Ungureanu V. Principii de echilibru Pareto-Nash-Stackelberg. // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, USM, 2010, Nr. 2(32), pp.68-72.

42. Lozovanu D. Markov decision processes and determining Nash equilibria for stocastic positional games. // Academus, Journal of Academy od Sciences of Moldova, 4(19), 2010, pp. 103-111.

43. Lungu A., Branişte M. Unele aspecte ale teoriei generale a grupurilor discrete pseudominore de -simetrie. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. USM, Nr. 7 (37), 2010, pp. 10-19.

44. Palistrant A.F. Одномерные линейные группы бирозеточных Р-симметрий и их применение к исследованию пятимерных групп симметрии категории . // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr.7 (37), 2010, 10 p.

45. Palistrant A.F. Средние группы бирозеточных Р-симметрий. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr. 2(32), 2010, pp. 15-26.

7.8. Lista capitolelor din monografii apărute în ţară.

20061. Cataranciuc S., Ch. Prisacaru. Cercetări în domeniul topologiei combinatorice, mulţimilor

convexe, teoriei grafurilor, hipergrafurilor şi aplicaţiilor acestora. In: Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova. (coordonatori: Choban M. M., Valuta I. I.). Chişinău, Editura Acad. de Şt. a Moldovei, 2006, pp. 327-345.

2. Cheban D. N. Dynamical systems in the works of moldavian mathematicians. In: Elemente de istorie a matematicii si matematica in Republica Moldova (coordonatori: Choban M. M., Valuta I. I.). Chişinău, Editura Acad. de Şt. a Moldovei, 2006, pp.361-367.

65

Page 66: Autoevaluare-Profilul-Matematica

3. Lungu A., Palistrant A. Teoria simetriilor generalizate. În: Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova (coordonatori: Cioban M.M., Valuţă I.I.), Chişinău: Editura Acad. de Şt. a Moldovei, 2006, pp.306-326.

4. Şubă A. S., D. V. Cozma. Teoria generală a sistemelor dinamice. În: Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova (coordonatori: Cioban M.M., Valuţă I.I.), Chişinău: Editura Acad. de Şt. a Moldovei, 2006, pp.351-357.

7.9. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri

apărute în străinătate2006

1. Casian A., Dusciac R., Dusciac V., Patiuc V. . Symbolic and Numerical Calculation of Transport Integrals for Some Organic Crystals. Computer Algebra in Scientific Computing. // In: 9-th International Workshop. CASC 2006, Chisinau, Moldova, September 2006. Proceedings. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006. pp. 101-108.

2. Lozovanu D., Fonoberova M. Optimal dynamic multicommodity flows in networks. // In: CTW06 Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization, Lambrecht, Germany, 2006, pp. 73-79.

3. Lozovanu D., Pickl S. Nash Equilibria Condition for Cyclic Games with p Players. // In: CTW06 Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization, Lambrecht, Germany, 2006, pp. 96-101.

20074. Branişte M. Grupuri discrete de simetrie. // In: Lucrările prezentate în cadrul Sesiunii

Naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti de matematică. Ediţia III, Iaşi, 3-8 iulie 2007, pp. 47-57.

5. Cheban D., C. Mammana. Invariant Manifolds and Almost Automorphic Solutions of Second-Order Monotone Equations. // In: Proceedins: EQUADIFF 11. International cnference on differential equations: Czecho-Slovak series. Comenius University, Bratislava, SLOVAKIA, July 25 - 29, 2007, pp.141-147.

6. Gadomski L., V. Glăvan, V. Guţu. Fractals by weak contractions and CAS Mathematica. In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research, 4th Intern. Workshop, CASTR 2007, Siedlce, Poland, Jan 31 - Feb 3, 2007. // In: Proceedings. L.Gadomski et al. (Eds.). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2007, pp.129-134.

7. Glavan V., V. Guţu, D. Iu. Karamzin. Strange attractors as effect of impulsive actions on linear oscillators. // In: Theoretical and Applied Problems of Nonlinear Analysis. Moscow, CC RAS, 2007, pp. 148-156.

8. Guţu V., D. M. Diarova, N. I. Zemtsova. Analysis of the stability of stationary solutions of diamond-shaped bounded ten-bodies problem. // In: Theoretical and Applied Problems of Nonlinear Analysis. Moscow, CC RAS, 2007, pp. 99-109.

9. Jitaraşu N. On the integral and asymptotic representation of singular solutions of elliptic boundary problems near components of small dimensions of boundary. // In: Applied Analysis and Differential Equations, Ed: O.Cârjă and I.Vrabie. World Scientific, Hackensack, NJ, 2007, pp.177-184.

10. Lozovanu D., Pickl S. Multiobjective Hierarchical Control of Time-Discrete Systems and Determining Stackelberg Strategies. // In: The 6th Cologne Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization CTW 2007. Proceedings, 2007, pp. 111-114.

11. Neagu V., D. Afteni. О максимальных идеалах алгебр сингулярных интегральных операторов. // In: Материалы XIII-го Международного симпозиума „Методы дискретных особенностей в задачах матфизики”, Херсон, 2007, pp. 43-47.

66

Page 67: Autoevaluare-Profilul-Matematica

12. Perjan A. Limits of solutions to the initial boundary Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation with smal parameter. // In: Applied Analysis and Differential Equations, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2007, pp. 281-294.

13. Sarbu P., Prisăcari I. On loops with universal flexibility. //Lucr. Sesiunii Naţ. de Comunic. Şt. St. de Matem. 3-8 iulie 2007. Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2007, pp. 150-154.

14. Tkacenko A. The multiobjective transportation problem of non-linear type. // In: Proceedings of the 13 meeting of European Women in Mathematics, September 3-7, 2007, Cambridge. 3p.

15. Tkacenko A., Nikos E. Mastotakis, Iu.Caraus. The DEA Method in Economical Efficiency Analysis (micro-level). // In: Proceeding of the 11 WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH’07), Dallas, Texas, USA, March 22-24, 2007, pp.103-107.

16. Tkacenko A., Nikos E. Mastotakis, Iu.Caraus. The Forward Input-Oriented Efficiency Analysis of Moldavian Micro-level Economy. // In: Proceeding of the 11 WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH’07), Dallas, Texas, USA, March 22-24, 2007, pp.108-111.

200817. Cataranciuc S., P. Soltan. Asupra complexului generalizat de relaţii multi-are şi omologiile

acestuia. // In: Lucrările seminarului T. Popoviciu de ecuaţii diferenţiale, aproximare şi convexitate. 24-27 septembrie, 2008, Cluj-Napoca, pp. 7-13.

18. Glavan V., V. Guţu. Strange attractors in simple control systems. // In: World Congress of Engineering 2008, London, U.K., 2 – 4 July, 2008. Proceedings, V. II., pp.874-877.

19. Lozovanu D., Pickl S., Multilayered Network Games:Algorithms for Solving Discrete Optimal Control Problems with Infinite Time Horizon via Minimal Mean Cost Cycles and Game Theoreyical Approach. // In: Operation Research Proceedings 2008, GOR, Springer, 2009, pp. 513-518.

200920. Cataranciuc S. The complex of parallelepipeds and the 3-dimensional tree. // In: The 33-rd

Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), June 02-07, 2009. Proceedings, vol. II, pp.293-296.

21. Glăvan V., V. Guţu. Limit relations and attractors of set-valued contractions with eventual condensations. // In: Proceedings of the Sixth Congress of Romanian Mathematicians, Bucharest, 2007. Vol. 1. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pp.253-260.

22. Guţu V. Dynamics and shadowing in affine impulsive control systems. //In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Evolution, Control and Stability of Dynamical Systems. L.Gadomski et al. (Eds.). Wydawnictwo WSFiZ, Siedlce, 2009, pp.112-117.

23. Hancu B. The full set of Stackelberg equilibrium profiles in the multilevel dynamic games. // In: The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). Sibiu, Romania. June 02-07, 2009. Proceedings, Volume II, Polytechnic International Press, Montreal, Quebec, 2009, pp. 301-303.

24. Lozovanu D., Pickl S. Algorithmic Solutions of Discrete Control Problems on Stochastic Networks. // In: 8th Cologne –Twente Workshop on Graph and Combinatorial Optimization (CTW09), Ecole Polytechnique and CNAM, Paris, France, 2009 (Proceedings of the Conference), pp. 221-224.

25. Mishkoy G. K., V. M. Vishnevsky, O. A. Benderschi, The algorithms of evaluation of the mean of length of the busy period and auxiliary characteristics for the class of generalized priority queueing systems. // In: International Workshop Distributed Computer and Communication network. Proceedings, Sofia, Bulgaria, October 5-9, 2009, pp.183-191.

26. Perjan A. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract systems of equations in Hilbert spaces. //Proceedings of the Sixth Congress of Romanian Mathematicians, Bucharest, 2007. Vol. 1. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pp. 285-294.

67

Page 68: Autoevaluare-Profilul-Matematica

27. Tkacenko A. The Multiple Criteria Transportation Model (Special case). //Proceedings of 15th American Conference on Appl. Math., Houston, USA, April 30-May 2, 2009, pp. 45-49.

apărute în ţară2006

1. Benderschi O., Mişcoi Gh. Probleme ale traficului critic în modele de aşteptare cu cerinţe neomogene, // In: Symposia Professorum, ULIM, 21 October, 2006, pp. 202-205.

2. Capcelea T. Convergenţa metodei de colocaţii la rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu coeficienţi continui pe porţiuni. // In: Culegere de lucrări ştiinţifice în memoria prof.univ. V.A. Zolotarevschi „Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP-2005)”. V. I, Chisinau, 2006, pp.28-33.

3. Neagu V. Condiţii noetheriene pentru ecuaţii liniare ce conţin operatori involutivi generalizaţi. // In: Acta et commentationes, V.III, Chişinău, 2006, pp.191-197.

4. Tkacenko A. The Decompozition Method in Optimization. // In: Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP-2005), dedicated in memory of Professor V.A.Zolotarevschi. Trade Cooperative University of Moldova, Science Series, V.I, Chisinau 2006, pp.204-209.

5. Topală O. Теорема Радона для одного класса графов. // In: Analele ştiinţifice ale Institutului de Stat de Instruire Continuă, vol. 2, Chişinău, 2006, pp. 436-441.

20076. Damian F. Non-face-to-face tilings of Hn that arise by a manifold reconstruction. // In:

International Conference Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics (ASADE), Chisinau, 2007, p. 56-59.

7. Mişcoi Gh, Benderschi O. Prioritate dependentă de timp în modelele generalizate ale teoriei aşteptării. // In: Symposia Professorum, ULIM, 13-14 Octombrie 2007, pp. 305-307.

20088. Cataranciuc S. Metrica complexului cubic abstract. // In: Modelare matematică, optimizare şi

tehnologii informaţionale. Materialele conferinţei internaţionale, Chişinău, 19-21 martie 2008, pp. 205-210.

9. Lozovanu D., Lazari A. Algorithm for solving discrete optimal control problem with varying time of states transactions. // In: Conferinţa ATIC, Chişinău, 2008, pp. 100-106.

10. Mişcoi Gh, Benderschi O. Cu privire la calculul intensităţii de trafic în sistemele de aşteptare generalizate. // In: Modelarea matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale, Materialele Conferinţei Internaţionale. Academia de transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Chişinău, Evrica 2008, pp.167-174.

11. Secrieru I., V.Ticau. Scheme de calcul la determinarea unei zone ecologice optimale. // In: Conferinta Internationala “Modelare matematica, optimizare, Tehnologii informationale”, ATIC Chisinau, 2008, pp.179-184.

12. Sur N. Mulţimi Închise şi Complete de Grafuri d-Convex Simple şi Generatorii lor // In: Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale, Materialele Conferinţei Internaţionale, ATIC, Chişinău, Evrica, 2008, pp. 199-204.

13. Tkacenko A. The economical efficiency study based on the fractional DEA-type models. // In: Materialele conferinţei internaţionale Acad. de Transp., Informatică şi Comunicaţii, 19-21 martie, 2008, Chişinău, Ed. Evrica, pp.255-263.

14. Ungureanu V. Solution Principles for Generalized Stackelberg Games. // In: Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale, Materialele Conferinţei Internaţionale, ATIC, 19-21 martie 2008, Chişinău, Evrica, 2008, pp. 181-189.

2009

68

Page 69: Autoevaluare-Profilul-Matematica

15. Lozovanu D., Lazari A. Dynamic programming approach for solving stochastic discrete control problems. // In: Analele ATIC − 2007-2008, Vol. I (XII), Evrica, Chişinău, 2009, pp. 42 – 47.

201016. Lazari A. Algoritmi de descompunere a matricei de transfer a sistemelor aleatoare discrete. //

In: Conferinţa internaţională “Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale”, 24-26 martie, 2010, Evrica, Chişinău, 2010, pp. 119 – 126.

17. Lozovanu D., Capcelea M. Algorithms for determining optimal stationary strategies of discounted stochastic optimal control problem on networks. // In: Materialele conferinţei internaţionale „Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale” (24-26 martie 2010), ediţia a II-a, ATIC. Chişinău, 2010, pp. 50-55.

18. Gadomski L, Glavan V. On some new estimators for the Value-at-Risk. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009), Chişinău, USM, 2010, pp. 15-22.

19. Lazari A. Characteristics of evolution time of random discrete systems with interdependent states and algorithm for their determination. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009), Chişinău, USM, 2010, pp. 23-33.

20. Lazari A., Lozovanu D. Discrete optimal control problems with varying time of states transitions and infinite time horizon. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009), Chişinău, USM, 2010, pp. 34-41.

21. Novac L. The class of the informational extended games. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009), Chişinău, USM, 2010, pp. 47-53.

22. Patsiuk V. Finite element method for elliptical equations. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009), Chişinău, USM, 2010, pp. 62-65.

23. Rusu G. Singularlz perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009), Chişinău, USM, 2010, pp. 66-74.

24. Secrieru I., Ţicău V. The special form of matrices in stability analysis of approximating schemes. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009), Chişinău, USM, 2010, pp. 75-78.

25. Achiri I. Predarea-învăţarea-evaluarea matematicii în liceu axată pe formarea de competenţe. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009), Chişinău, USM, 2010, pp. 124-129.

7.10. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate

20061. Cheban D., C. Mammana. Global Attractors and Almost Periodic Solutions of V-Monotone

Non-Autonomous Dynamical Systems. // In: International Congress of Mathematicians, Madrid 2006. Abstracts (Posters, Short Communications, Mathematical Software, Other Activities), p.373.

2. Cheban D., Mammana C., Michetti E. Global Attractors of Non-Autonomous Difference Equations. // In: 6th AIMS Internatinal Conference on Dynamical Systems and Differential Equations, June 25-28, 2006, Poitiers, France, p.103.

69

Page 70: Autoevaluare-Profilul-Matematica

3. Damian F., Macarov P. О правильных звездных многогранниках в пространстве Лобачевского. // In: Труды второй всероссийской школы Математические исследования в кристаллографии, минералогии и петрографии. Апатиты 2006, с. 58-60.

4. Glăvan V., Guţu V. Attractor-repeller pairs and weakly Picard operators associated with IFS on compact metric spaces. // In: 5th Intern. Conf. Appl. Mathematics, September 21--24, 2006, Baia Mare, Romania. Abstracts, p. 19.

5. Jitaraşu N. On the integral and asymptotical representation of singular solutions of elliptic equations near boundary. // In: Intern. Confer. ''Appl. Analysis and Differ. Equations'', Iaşi, Romania, September 2006, p.192.

6. Lozovanu D., Pickl S. Polynomial Time Algorithm for Max-Min Paths Problems on Networks and its Applications for solving Zero Values Cyclic Games. // In: International Conference on Operations research 2006, Germany, 2006, p. 165.

7. Tkacenko A. The Multiobjective Fractional Transportation Problem of “bottleneck” type. EUROXXI 2006. // In: 21 st. European Conference on Operational Research, ICORS, Iceland, 2006, pp.199-200.

8. Ungureanu V. A method for Nash equilibria set computing in multi-matrix extended games. // In: Spanish-Italian-Netherlands Game Theory Meeting (SING2) and XVI Italian Meeting on Game Theory (XVI IMGTA), Foggia, Italy, 14-17 June 2006, Conference Book, p. 156.

9. Jitaraşu N. On the integral and asymptotic representation of solutions of elliptic equations near boundary. // In: Intern. Conference ''Differ. Equations and Applications'', Book of abstracts. Cernivtsy, 2006, p.192.

10. Lozovanu D. Multiobjective Control of Time-Discrete System and Dynamic Games on Networks. // In: 21st European conference on operational research, EUROXXI, Iceland, July 2-5, 2006, p. 201.

200711. Achiri I. Tehnologii simulative în predarea-învăţarea-evaluarea matematicii în liceu. // In: A

XI-a Conferinţă anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România. Bucureşti, 26-27 iunie 2007.

12. Palistrant A. Двумерные кристаллографические точечные группы некоторых частных случаев Р-симметрии и их геометрические приложения. // In: Theses of the reports to the 7-th International Conference on Geometry and Topology. Cherkassy, 2007, pp. 58-59.

13. Patiuc V. The Finite Volume Method for Electrostatic Problem in Heterogeneous Media. // In: XV-th conference on applied and industrial mathematics (CAIM 2007), Abstracts, Mioveni, Romania, October 12-14, 2007. p. 49.

14. Cataranciuc S., Bujac M., Soltan P. Existenţa conturului Euler n-dimensional al varietăţii cubice n-dimensionale cu genul pozitiv. // In: Lucrările Seminarului “Tiberiu Popoviciu”, 26-29 septembrie 2007, Cluj-Napoca, pp. 15-16.

15. Glăvan V., Guţu V. Attractors and limit relations in set-valued dynamics. // In: 3rd Intern. Conf. on 21st Century Mathematics 2007, Lahore, Pakistan, March 4-7, 2007. Abstracts, pp.28-29.

16. Guţu V. Attractors in affine differential systems with impulsive control. // In: XVth Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM-2007. Abstracts. October 12-14, 2007, Mioveni, Romania, p.28.

17. Guţu V. Limit sets as supports of invariant measures for weakly contracting in mean IFSP. // In: Intern. Conf. Nonlinear Operators, Diff. Equations and Applic. Cluj-Napoca, Romania, July 4--8, 2007. Abstracts, pp.27-29.

18. Damian F. Fictive facets method for hyperbolic stereohedra. // In: The 15th Conference on Aplied and Industrial Mathematics, 2007, Mioveni, Romania, p. 21.

70

Page 71: Autoevaluare-Profilul-Matematica

19. Guţu V. Limit sets of weakly contracting relations with eventual condensation. // In: The 6th Congress of Romanian Mathematicians. June 28 - July 4, 2007, Bucharest, Romania. Abstracts, pp.78-79.

20. Guţu V. Shadowing in impulsive linear differential equations. // In: Intern. Conf. Algebraic Systems and their Applic. in Diff. Equations and other domains of Mathematics. Chişinău, August 21-23, 2007. Abstracts, pp.76-77.

21. Guţu V. Strange limit sets in impulsive linear oscillators. // In: Intern. Conf. Diff. Equations and Related Topics, dedicated to I.G.Petrovskii, Moscow, Russia, May 21--26, 2007. Book of abstracts, pp.116-117.

22. Hincu B. Stability of the Stackelberg equilibrium in the dynamic game of the three players with three stages. // In: The 22nd European Conference on Operational Research, Prague, July 8-11, 2007. Book of Abstracts. p. 223.

23. Jitaraşu N. Asymptotic behaviour of solutions of elliptic equations in the neighbourhood of boundary and boundary value problems with singular boundary conditions. // In: The 6th Congress of Romanian Mathematicians. June 28 -- July 4, 2007, Bucharest, Romania. Abstracts, p.89.

24. Lozovanu D. Determining Stackelberg Solution for Hierarchical Discrete Control Problem. // In: 22nd European Conference oh Operational Research EURO XXII, Book of abstracts, Prague, Czech Republic, 2007, p. 223.

25. Lozovanu D., Pickl S. Computational Aspects of Stackelberg Solutions within Intelligent Networks. // In: 22nd European Conference oh Operational Research EURO XXII, Book of abstracts, Prague, Czech Republic, 2007, p. 50.

26. Lozovanu D., Pickl S. Max-Min Paths Problems on Networks – A Theoretical Foundation and First Results. ORBEL 21 Quantative Methods for Decision Making. // In: 21st national conference of the Belgian Operational Research Society, Booklet of abstracts, Luxembourg, 2007, pp. 104-105.

27. Lungu A., Branişte M. К свойствам квазигомоморфных отображений групп. // In: Theses of the reports to the 7-th International Conference on Geometry and Topology. Cherkassy, 2007, pp. 47-48.

28. Lungu A., Branişte M. О полумладших и псевдомладших дискретных группах -симметрии. // In: Theses of the reports to the 7-th International Conference on Geometry and Topology. Cherkassy, 2007, pp. 7-8.

29. Lungu A. Standard wreath product of two groups and sym-metry of geometrical space by load. // In: The 15th Conference on Aplied and Industrial Mathematics, 2007, Mioveni, Romania, p. 41.

30. Rîbacova G. Numerical solution of the dynamic problem of the elasticity theory in arbitrary shaped plane domain. // In: 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ETH and University of Zürich, Switzerland, 16-20 July 2007, Abstract Book, p. 436.

31. Râbacova G. Numerical solution of the dynamic problem of the elasticity theory in arbitrary shaped plane domain. PAMM // In: Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, Zürich 2007, Volume 7, Issue 1, Date: December 2007, pp. 2020125-2020126.

32. Râbacova G. On some approach to numerical grid generation. // In: XV conference on applied and industrial mathematics (CAIM-2007), October 12-14,2007, Mioveni, Romania, pp. 52-54.

33. Râbacova G. Численное построение регулярных сеток в областях произвольной формы. // In: Труды XIII Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2007), Харьков-Херсон, 2007, с.252 – 253.

34. Secrieru I. The spectral properties of operators in approximate schemes. // In: Abstract of 6 th

Congress of Romamian Mathematicians, June 28 - July 4, Bucharest 2007, pp. 144-145.35. Syrbu P. On п-quasigroups. // In: Rep. Cehă, Praga. Univ. Carol. Abstr. of the conf.

Loops’07. Aug. 20-25, 2007. p.26.

71

Page 72: Autoevaluare-Profilul-Matematica

36. Tkacenko A. The Generalized Algorithm for Solving the Multiovjective Fractional Transportation Problem of “Bottleneck” type. // In: Book of Abstracts at 22rd European Conference on Operational Research, Prague, July 8-11, 2007, p. 243.

37. Tkacenko A. Time-constraining multiobjective fractional transportation problem. // In: Book of Abstracts at 6th Congress of Romanian Mathematicians, June 28-July 4, 2007, Bucharest, Romania, p.160.

38. Ungureanu V. Equilibrium Principles for Pareto-Nash-Stackelberg Games. // In: 6th Congress of Romanian Mathematicians, June 28 – July 4, 2007, University of Bucharest, Romania, Abstracts, pp. 164-165.

39. Ungureanu V. Equilibrium Principles for Pareto-Nash-Stackelberg Games. // In: Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory (SING3) and the 7th Spanish Meeting on Game Theory, 4-6 July, 2007, Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Complutense, Madrid, Spain, Abstract Book, p. 81.

40. Ungureanu V. Nash Equilibrium Conditions for Strategic Form Games. // In: 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ETH and University of Zürich, Switzerland, 16-20 July 2007, Abstract Book, p. 436.

41. Ungureanu V. Nash-equilibrium conditions for strategic games. //PAMM, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Volume 7, Issue 1, Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, Zürich 2007, pp. 2060059 – 2060060.

42. Paţiuc V. Численное построение конформного отображения методом конечных объемов. // In: Труды XIII Международного симпозиума “Методы дискретных особенностей в задачах математической физики” (МДОЗМФ-2007), Харьков-Херсон, 2007. p. 236-238.

200843. Glăvan V. Guţu V. Numerical dynamics of some control systems. // In: 9-eme Colloque

Franco-Roumain de Mathematiques Appliquees. Livre des resumes. 28 Aout – 2 Septembre 2008, Braşov, Roumanie, p.35.

44. Guţu V. Shadowing in impulsive affine differential equations. // In: Intern. Conf. Bogolyubov Readings, 2008, Diff. Equations, Theory of Functions and their Applications, Melitipol, Ukraine, June 16—21, 2008. Abstracts, pp. 39-40.

45. Guţu V. Shadowing in affine control systems. // In: The Fifth Intern. Conf. Diff. and Function. Diff. Equations, Moscow, Russia, August 17-24, 2008. Abstracts, pp.26-27.

46. Lozovanu D., Pickl S. Multilayered Network Games – Algorithms for Solving discrete Optimal Control problems – Theory and Examples. // In: International Conference “Operations Research 2008”, p. 215.

47. Guţu V. Dynamics in affine impulsive control systems. In: 6th Intern. // In: Conf. Appl. Mathematics, September 18--21, 2008, Baia Mare, Romania. Abstracts, p.9.

48. Guţu V. Limit sets of affine impulsive differential equations with eventual condensation. // In: Intern. Conf. Diff. Equations and Topology, dedicated to the Centennial Anniversary of L.S.Pontryagin, Moscow, Russia, June 17-22, 2008. Abstracts, p.47.

49. Cataranciuc S. The abstract complex of multidimensional relations. // In: Sevent Workshop on Mathematical Modeling of Environmental and Life Sciences Problems, Constantza, 22-25 october 2008, pp.11-12.

50. Berzan V.P., Rimschi V.C., Patiuc V., Uzun M. Research of power throughput possibility for long transmission lines of electricity. // In: Book of Abstracts. Conference “Integrating science and technology for a sustainable and secure future: energy, environment, informatics and human health”, SSF-2008, 15-18 May, 2008, Minsk, Belarus. pp. 14-15.

51. Lungu A., Branişte M. On the problem of geometrical interpretation of groups of -symmetry with “indexed” figures. // In: The 16th Conference on Applied and Industrial Mathematics. CAIM 2008. Oradea, October 9-11, 2008, Book of abstracts, pp. 8-9.

72

Page 73: Autoevaluare-Profilul-Matematica

52. Lungu A. Transformations of geometric space well-balanced by scalar “physical” load. // In: The 16th Conference on Applied and Industrial Mathematics. CAIM 2008. Oradea, October 9-11, 2008, Book of abstracts, p. 39-40.

53. Neagu V. On some perturbations of singular integral operators. // In: International Conference on Complex Analysis and Related Topics, the XIth Romanian-Finnish Seminar, 2008, p.14.

54. Patiuc V., Rîbacova G. The finite difference method for objects detecting in a given image. // In: The 16-th conference on applied and industrial mathematics (CAIM 2008), Book of Abstracts, Oradea, Romania, October 9-11, 2008. pp. 48-49.

55. Patsiuc V., Râbacova G., The conservative finite difference scheme for solving the dynamical elasticity problems in plane arbitrary shaped domains. //9-eme Colloque Franco-Roumain de Mathematiques Appliquees, 28.08 – 2.09.2008, Brasov, Roumanie, Livre des resumes, p. 51.

56. Patsiuc V., Râbacova G., The finite difference method for objects detecting in a given image. //XVI Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2008), October 9-11, 2008, Oradea, Romania, p. 52-54.

57. Puţuntică V., Şubă A., Classification of the cubic differential systems with six real invariant straight lines along two directions. //In: International Conference of Applied Mathematics. Abstract. Baia Mare, September 18-21, 2008, p.27.

58. Puţuntică V., Şubă A., Classification of the cubic differential systems with seven real invariant straight lines. //In: The 16th Conference of Applied and Industrial Mathematics. Book of abstract. Oradea, October 9-11, 2008, p.54.

59. Tkacenko A. Some problems of nonlinear optimization. // In: The 16 Conf. on Appl. and Ind. Math. Oradea, Oct.9-11 2008, p. 63.

60. Ungureanu V. Solution principles for simultaneous and sequential games mixture. // In: The XVI-th Conference on Applied and Industrial Mathematics, CAIM XVI, Oradea, October 9-11, 2008, Book of Abstracts, p. 66.

200961. Cataranciuc S. The complex of parallelepipeds and the 3-dimensional tree. // In: The 33-rd

Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), June 02-07, 2009. Proceedings, vol. II, pp.293-296.

62. Cataranciuc S., Soltan P. The generalized complex of multi-ary relations and its application aspects. // In: International Scientific Conference “Дискретная математика, алгебра и их приложения”. 19-22 oct., 2009, Minsk, Belarusi, pp. 162-163.

63. Kashu A. On classes of modules and preradicals defined by functor Hom. // In: 7-th Intern. Algebraic Conf. in Ucraine. August 18-23, 2009, Kharkov. Abstracts, p.68. (plenar).

64. Kashu A.I. Radicals and principal functors of module categories. // In: Abstracts, Workshop “Radical of rings and related topics”, Poland, Warsaw, Stefan Banach Math. Center, 2-8 August, 2009. p.5. (plenar)

65. Lozovanu D., Pickl S. Defining Stackelberg Equilibria on Discrete Multilayered Structure. // In: Book of Abstracts of 23th European Conference on Operational Research, Bon, 2009, p. 79.

66. Lozovanu D. Algorithms for Solving Discrete Control Problems with Deterministic and Random States Transactions of Dynamical System. // In: Book of Abstracts of 23th European Conference on Operational Research, Bon, 2009, pp. 46-47.

67. Lozovanu D. Optimal Control of Discrete Systems with Infinite Time Horison and Determining Minimal Mean Cost Cicles in a Directed Graph. // In: Abstacts of International Conference “Discrete Mathematics,Algebra and Their Applications”, Minsk, 2009, pp.148-149.

68. Lozovanu D., Pickl S. Algorithmic Solutions of Discrete Control Problems on Stochastic Networks. // In: 8th Cologne –Twente Workshop on Graph and Combinatorial Optimization

73

Page 74: Autoevaluare-Profilul-Matematica

(CTW09), Ecole Polytechnique and CNAM, Paris, France, 2009 (Proceedings of the Conference), pp. 221-224.

69. Lungu A. The symmetry of geometric space well-balanced by “physical” orientated load. // In: The 17th Conference on Applied and Industrial Mathematics. Abstracts. Constantza, September 17-20, 2009, p. 53-54.

70. Pickl S, Lozovanu D. Stochastic Discrete Control Problems and Dunamic Programming Algorithms for Solving Them. //Abstacts of International Conference “Actual Problems of Stability and Control Theory., Ekaterinburg, 2009, pp.174-175.

71. Popa V. On tensor product of locally compact modules. Abstracts, 7-th Intern. Algebraic Conf. in Ukraine. Kharkov, 18-23 August, 2009. p.111.

72. Popa V. On some radicals of the ring of continous endomorphisms of LCA-groups, Conference „Radicals of rings and related topics”, Warsaw, Poland 2-8 August, 2009, p. 8. (plenar)

73. Secrieru I., Ţicau V. The special form of matrix in computational approximate schemes. // In: The 17th Conference of Appieid and Industrial Mathematics, 17-20 septembre 2009, Constantza, Romania.

74. Puţuntică V., Şubă A., Classification of cubic differential systems with six real invariant straight lines along four directions. //In: The 17th Conference on Applied and Industrial Mathematics. September 17-20, 2009. Constanţa, România. Abstracts, 2009, p.69.

75. Syrbu P. On -quasigroups isotopic to abelian groups. // In: Abstracts of the 17 th Conference on Applied and Industrial Mathematics. September 17-20, 2009. Constanţa. România, pp.77-78.

76. Tkacenko A. The Stochastic Multiple Criteria Transportation Problem. // In: The 14 general meeting of EWM, Novi Sad, Serbia, August 25-28, 2009, Book of abstracts 2, pp.27-28.

201077. Cîrnaţ M., Ungureanu V. About a transportation problem formulation and on the notion of

cycle. // In: Proceedings of the International Student Conference on Pure and Applied Mathematics, July 12-16, Abstract Book, Iaşi, Romania, 2010, p.8.

78. Damian F. Hyperbolic 5-manifold with cusps over the most symmetric 4-dimensional torus. // In: “Alexandru Myller” Mathematical Seminar Centennial Conference, University „Al.I. Cuza”, Iasi, Romania, 2010, p. 22.

79. Capcelea M. Linear programming approach for stochastic discrete optimal control problems with infinite time horizon. // In: Proceedings of the International Student Conference on Pure and Applied Mathematics, July 12-16, Abstract Book, Iaşi, Romania, 2010, p.7.

80. Damian F. New tilings of hyperbolic spaces and new manifolds that arise by a manifold reconstruction. // In: The International Conference "Geometry, Topology, Algebra and Number theory, Applications" dedicated to the 120th anniversary of Boris Delone, Abstracts, Steklov Mathematical Institute and Moscow State University, Moscow, 2010, pp. 33-34.

81. Damian F. Tilings of hyperbolic spaces by a manifold reconstruction. // In: CAIM-2010, Iaşi, October 14-17, 2010. pp. 36-37.

82. Glavan V. Fractals as fixed points, once more. // In: 7th Intern. Conf. Appl. Mathematics, September 1-4, 2010, Baia Mare, Romania. Abstracts. p. 9.

83. Glavan V. Conley decomposition and chain recurrence in IFS on the circle. // In: ''Alexandru Myller'' Mathematical Seminar Centennial Conference. Iaşi, June 24-26, 2010. p.19.

84. Guţu, V. Shadowing in affine IFS. // In: ''Alexandru Myller'' Mathematical Seminar Centennial Conference. Abstract book. Iasi, June 21-26, 2010. p.20.

85. Guţu V. Hyperbolicity in linear IFS. // In: 7th Intern. Conf. Appl. Mathematics, September 1-4, 2010, Baia Mare, Romania. Abstracts. pp. 10-11.

86. Jitaraşu N. On asymptotical representation of the singular solutions near the boundary. // In: "Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centennial Conference. Abstract book. Iaşi, June 24-26, 2010, p. 23.

74

Page 75: Autoevaluare-Profilul-Matematica

87. Lazari A., Polynomial algorithms for determining the matrix of limiting state probabilities and differential matrices in discrete Markov processes. // In: Proceedings of the International Student Conference on Pure and Applied Mathematics, July 12-16, Abstract Book, Iaşi, Romania, 2010, p.13.

88. Branişte M. Pseudo-minor discrete groups of W-symmetry. // In: Book, International Student Conference on Pure and Applied Mathematics, July 12-16, Iasi, Romania, 2010, pp. 5-6.

89. Lozan V., Ungureanu V. Sets of Pareto-Nash-Stackelberg equilibria in strategic games. // In: Proceedings of the International Student Conference on Pure and Applied Mathematics, July 12-16, Abstract Book, Iaşi, Romania, 2010, p.14.

90. Lungu A., Branişte M. On the methods for deriving pseudo-minor groups of -symmetry. // In: The 18th Conference on Applied and Industrial Mathematics. CAIM – 2010, Abstracts. UAIC Iaşi, Romania, October 14-17, 2010, pp. 56-57.

91. Lungu A., Branişte M. On the theory of pseudo-minor groups of -symmetry. // In: Conference "XVI Geometrical Seminar". Book of Abstracts. Vrnjacka Banja, Serbia, September 20-25, 2010, pp.28-29.

92. Perjan, A., Rusu, G. Convergence estimates for abstract second order Cauchy problems with Lipschitzian nonlinearity. //Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centennial Conference. Abstract book. Iaşi, June 24-26, 2010. P. 26.

93. Syrbu P. On middle Bol loops // In: Abs. CAIM-2010, October 14-17, 2010. Iaşi: Univ. “Al.I.Cuza”, p. 91.

94. Syrbu P. -Quasigroups isotopic to groups // In: Abstracts of the "Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centennial Conference. Iasi: Univ. “Al.I.Cuza”, 2010, p. 35.

95. Zamorzaeva E. On the study of dihedral folding tilings of the sphere. // In: The International Conference "Geometry, Topology, Algebra and Number theory, Applications" dedicated to the 120th anniversary of Boris Delone. Abstracts. Steklov Mathematical Institute and Moscow State University. Moscow, 2010, p. 80.

7.11. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral

2006

1. Bulat M., Leon D., Bivol L., Ciobanu I., Zgureanu,A. Generadores de numeros primos y factorizadores de numeros compuestos // In: Revista de Matematica: Teoria y Aplicaciones, 2006 ,13(1) CIMPA-UCR-CCSS: 1-15.

2. Casian A., Dusciac R., Dusciac V., Patiuc V. Symbolic and Numerical Calculation of Transport Integrals for Some Organic Crystals. // In: Computer Algebra in Scientific Computing. 9-th International Workshop. CASC 2006, Chisinau, Moldova, September 2006. Proceedings. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006. pp. 101-108.

3. Cataranciuc S. An algorithm for determination of the median independent on the metric of the space. // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations, Approximation and Convexity, vol.4, 2006, Cluj-Napoca. pp. 13-22.

4. Damian Florin, Macarov Petru. О правильных звездных многогранниках в пространстве Лобачевского. // Труды второй всероссийской школы Математические исследования в кристаллографии, минералогии и петрографии. Апатиты 2006, с. 58-60.

5. Lozovanu D., Pickl S., Nash Equilibria Condition For Cyclic Games with p Players. // CTW06 Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization, Lambrecht, Germany, 2006, pp. 96-101.

75

Page 76: Autoevaluare-Profilul-Matematica

6. Tkacenko A., Nikos E. Mastotakis, Caraus Iu., The efficiency analysis for Moldavian industry. //WSEAS Transactions on Business and Economics, Issue 11, volume 3, November 2006, Zographou, Athens, Greece, pp.730-736.

2007

7. Пацюк В.И. Численное построение конформного отображения методом конечных объемов. //Труды XIII Международного симпозиума “Методы дискретных особенностей в задачах математической физики” (МДОЗМФ-2007), Харьков-Херсон, 2007. p. 236-238.

8. Paţiuc V. Численное построение конформного отображения методом конечных объемов. // In: Труды XIII Международного симпозиума “Методы дискретных особенностей в задачах математической физики” (МДОЗМФ-2007), Харьков-Херсон, 2007. p. 236-238.

9. Branişte M. Grupuri discrete de simetrie. // In: Lucrările prezentate în cadrul Sesiunii Naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti de matematică. Ediţia III, Iaşi, 3-8 iulie 2007, pp. 47-57.

10. Cataranciuc S. The stables sets of a G – complex of multi-ary relations and its applications. KEPT-2007. // Knowledge engineering: Principles and techniques. Vol. I. 2007, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca (România), pp. 269 – 273.

11. Cataranciuc S., M. Bujac, P. Soltan. The Problem of Existence of the n-Dimensional Directed Euler Tour of Cubic Manifold with Pozitiv Genus. // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations, Approximation and Convexity. Vol. 5, 2007, Cluj-Napoca, pp. 55-59.

12. Cataranciuc S., The stables sets of a G – complex of multi-ary relations and its applications. // KEPT-2007. Int. conf.: Knowledge engineering: Principles and techniques. Vol. I. 2007, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca (România), pp. 269 – 273.

13. Cheban D., C. Mammana. Invariant Manifolds and Almost Automorphic Solutions of Second-Order Monotone Equations. // In: Proceedins: EQUADIFF 11. International cnference on differential equations: Czecho-Slovak series. Comenius University, Bratislava, SLOVAKIA, July 25 - 29, 2007, pp. 141-147.

14. Gadomski L., Glăvan V., Guţu V., Fractals by weak contractions and CAS Mathematica. // In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research, 4th Intern. Workshop, CASTR 2007, Siedlce, Poland, Jan 31 - Feb 3, 2007. Proceedings. L.Gadomski et al. (Eds.). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2007, pp.129-134.

15. Glavan V., V. Guţu, D. Iu. Karamzin. Strange attractors as effect of impulsive actions on linear oscillators. In: Theoretical and Applied Problems of Nonlinear Analysis. Moscow, CC RAS, 2007, p. 148-156.

16. Lozovanu, D., Pickl, S. Multiobjective Hierarchical Control of Time-Discrete Systems and Determining Stackelberg Strategies. //The 6th Cologne Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization CTW 2007. Proceedings, 2007, pp. 111-114.

17. Neagu V., Afteni D., О максимальных идеалах алгебр сингулярных интегральных операторов. //Материалы XIII-го Международного симпозиума „Методы дискретных особенностей в задачах матфизики”, Херсон, 2007, p.43-47.

18. Syrbu P., Prisacari I. On loops with universal flexibility. //Ed.Univ. „Al.I.Cuza”, Lucr. Sesiunii Naţ. de Comunic. Şt. St. de Matem. România, Iaşi, 3-8 iulie 2007. P.150-154.

19. Tkacenko A., Nikos E. Mastotakis, Caraus Iu. The Forward Input-Oriented Efficiency Analysis of Moldavian Micro-level Economy. //Proceeding of the 11 WSEAS International Conference on Applied Mathematics(MATH’07) Mastotakis, Dallas, Texas, USA, March 22-24, 2007, pp108-111.

20. Tkacenko A., The multiobjective transportation problem of non-linear type. //Proceeding of the 13 meeting of European Women in Mathematics September 3-7, 2007, Cambridge.

76

Page 77: Autoevaluare-Profilul-Matematica

21. Ungureanu V., Nash Equilibrium Conditions for Strategic Form Games. //Libertas Mathematica.- 2007, T. XXVII, pp. 131-140.

22. Guţu V., D. M. Diarova, N. I. Zemtsova. Analysis of the stability of stationary solutions of diamond-shaped bounded ten-bodies problem. //In: Theoretical and Applied Problems of Nonlinear Analysis. Moscow, CC RAS, 2007, p. 99-109.

23. Jitaraşu N. On the integral and asymptotic representation of singular solutions of elliptic boundary problems near components of small dimensions of boundary. //In: Applied Analysis and Differential Equations, Ed: O.Cârjă and I.Vrabie. World Scientific, Hackensack, NJ, 2007, p.177-184.

24. Tkacenko A., Nikos E. Mastotakis, Caraus Iu. The DEA Method in Economical Efficiency Analysis (micro-level). //Proceeding of the 11 WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH’07) , Dallas, Texas, USA, March 22-24, 2007, pp103-107.

25. Ungureanu V., Nash-equilibrium conditions for strategic games. PAMM, //Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Volume 7, Issue 1, Pages 2060059 – 2060060. Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, Zürich 2007 Published Online: 12 Dec 2008 Copyright © 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

26. Perjan A. Limits of solutions to the initial boundary Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation with smal parameter. //In: Applied Analysis and Differential Equations, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2007, p.281-294.

2008

27. Cataranciuc S., P. Soltan. Asupra complexului generalizat de relaţii multi-are şi omologiile acestuia. // Lucrările seminarului T. Popoviciu de ecuaţii diferenţiale, aproximare şi convexitate. 24-27 septembrie, 2008, Cluj-Napoca, pp. 7-13.

28. Cataranciuc S., P. Soltan. The generalized complex of multi-ary relations and its homology. // Annals of the Tiberiu Popoviciu seminar of functional equations, approximations and convexity. 2008, Vol. 6, Cluj-Napoca, Romania, pp. 17-44.

29. Glavan V., Guţu V., Strange attractors in simple control systems. //In: World Congress of Engineering 2008, London, U.K., 2—4 July, 2008. Proceedings, V. II., p.874-877.

2009

30. Guţu V. Dynamics and shadowing in affine impulsive control systems. //In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Evolution, Control and Stability of Dynamical Systems. L.Gadomski et al. (Eds.). Wydawnictwo WSFiZ, Siedlce, 2009, p.112-117.

31. Cataranciuc S., Soltan P. The median of the n-dimensioanal abstract tree. // Annals of the Tiberiu Popoviciu seminar of functional equations, approximations and convexity. Vol. 7, 2009, Cluj-Napoca, Romania, pp. 33-46.

32. Cataranciuc S. The complex of parallelepipeds and the 3-dimensional tree. // The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), June 02-07, 2009. Proceedings, vol. II, pp. 293-296.

33. Cataranciuc S. The complex of parallelepipeds and the 3-dimensional tree. // The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), June 02-07, 2009. Proceedings, vol. II, pp. 293-296.

34. Lozovanu D., Pickl S., Multilayered Network Games: Algorithms for Solving Discrete Optimal Control Problems with Infinite Time Horizon via Minimal Mean Cost Cycles and Game Theoreyical Approach. //Operation Research. Proceedings 2008, GOR, Springer, 2009, pp. 513-518.

35. Glăvan V., V. Guţu. Limit relations and attractors of set-valued contractions with eventual condensations. //In: Proceedings of the Sixth Congress of Romanian

77

Page 78: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Mathematicians, Bucharest, 2007. Vol. 1. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, p.253-260.

36. Mishkoy G. K., Vishnevsky V. M., Benderschi O. A., The algorithms of evaluation of the mean of length of the busy period and auxiliary characteristics for the class of generalized priority queueing systems. //International Workshop Distributed Computer and Communication network. Proceedings, Sofia, Bulgaria, October 5-9, 2009, p.183-191.

37. Neagu V., O. Paladi. О сингулярных интегральных операторах в случае сложного контура. //In: Материалы XIV-го Международного симпозиума „Методы дискретных особенностей в задачах математической физики”, Харьков, 2009, p.132-135.

38. Perjan A. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract systems of equations in Hilbert spaces. //In: Proceedings of the Sixth Congress of Romanian Mathematicians, Bucharest, 2007. Vol. 1. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, p.285-294.

39. Tkacenko A., The Multiple Criteria Transportation Model (Special case). //Proceedings of 15th American Conference on Appl. Math., Houston, USA, April 30-May 2, 2009, pp 45-49.

40. Капчеля М., Капчеля Т., Метод подобластей для приближенного решения систем сингулярных интегральных уравнений, заданных на замкнутых контурах интегрирования // Труды XIV Международного симпозиума ”Методы дискретных особенностей в задачах математической физики” (МДОЗМФ-2009) – Харьков-Херсон, 2009.

41. Hancu Boris. The full set of Stackelberg equilibrium profiles in the multilevel dynamic games. //The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). Sibiu, Romania. June 02-07, 2009. Proceedings, Volume II, Polytechnic International Press, Montreal, Quebec, 2009, pp. 301-303.

42. Lozovanu D., Pickl S. Algorithmic Solutions of Discrete Control Problems on Stochastic Networks. //8th Cologne –Twente Workshop on Graph and Combinatorial Optimization (CTW09), Ecole Polytechnique and CNAM, Paris, France, 2009 (Proceedings of the Conference), pp. 221-224.

2010

43. Lozovanu D., Pickl S., Determining Optimal Stationary Strategies for Discounted Stochastic Optimal Control Problem on Networks. //Proceedings of 9th Cologne-Twenty Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization. Cologne, Germany. 2010, p. 115-119.

44. Lozovanu D., Pickl S., A linear programming approach for solving the discounted stochastic optimal control problem on certain networks. //Proceedings of the NEAC-2010 conference, Italy, Riva de Gardo, 2010, p. 1-4.

45. Lozovanu D., Pickl S., Determining the Optimal Stationary Strategies of Players for Stochastic Positional Games. //Proceedings of the NEAC-2010 conference, Italy, Riva de Gardo, 2010, p. 71-73.

46. Cataranciuc S. The cubical abstract tree and its median. // Mathematical modelling of invironmental and life sciences problems. Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2010, pp.157-166.

47. Lozovanu D., Pickl S., Optimal Stationary Control of discrete Processes and a Polynomial Time Algorithm for Stochastic Control Problem on Networks. //International Conference on Computational Science ICCS 2010; Proceedings of ICC5-2010 Conference, Amsterdam. 2010, p. 1-10.

7.12. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral.

2006

78

Page 79: Autoevaluare-Profilul-Matematica

1. Benderschi O., Mişcoi Gh. Probleme ale traficului critic în modele de aşteptare cu cerinţe neomogene, //“ Symposia Professorum”, ULIM, 21 October, 2006, p. 202-205.

2. Boularas D., A. Păşcanu, A. Şubă. Integrability on the GL(2,R)orbits of polynomial differential systems with distinct eigenvalues. //In: The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics, Chişinău, August 17-19, 2006. Communications, p.62-65.

3. Bulat, M.; Zgureanu, A.; Ciobanu, I.; Bivol, L. (2006) “A method for obtaining arbitrary form prime numbers”, //Satellite Conference of the ICM 2006. The XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics, Chisinau: 70–73.

4. Capcelea T., Capcelea M., Approximate methods for solving singular integral equations with piecewise continuous coefficients //The XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics (satellite conference of ICM 2006). Communications - Chisinau, August 17-19, 2006 - p.89-92.

5. Capcelea T., Convergenţa metodei de colocaţii la rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu coeficienţi continui pe porţiuni //Culegere de lucrări ştiinţifice în memoria prof.univ. V.A. Zolotarevschi „Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP-2005)”. Volume I - Chisinau, 2006 - p.28-33.

6. Cataranciuc S., Bujac M., Soltan P., On the Proprieties of multidimensional Torus. //The XIVth Conference on applied and industrial mathematics. (Satelite Conference of ICM 2006). Chisinau, August 17-19, 2006, p. 66-70.

7. Cheban D., Markus-Yamabe Conjecture. //The 14-th Conference of Applied and Industrial Mathematics. Chisinau, August 17-19, 2006, Communications, p.107-110.

8. Hancu B. Stackelberg equilibrium in the dynamic game of three players with three stages”. //The XIV Conference on applied and industrial mathematics. Satelite conference of ICM 2006. Communications. Chisinau 2006. pp.196-200.

9. Tkacenko A., The Decompozition Method in Optimization. //Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP-2005) dedicated in memory of University Professor V.A. Zolotarevschi, Trade Cooperative University of Moldova, Science Series, V.I, Chisinau 2006, pp.204-209.

10. Neagu V. On relation between solutions to a singular equation and to regularized one. // The XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics, Chişinău, 2006, p.259-262.

11. Novac L., The Nash equilibrium in the informational extended games, //The XIV conference on applied and industrial mathematics, (dedicated to 60th anniversary of the foundation of the faculty of mathematics and computer science of Moldova State University) / Satellite Conference of ICM2006, Chişinău, Republic of Moldova, CAIM-2006, august 17-19, 2006, pg. 264-267.

12. Patiuc V., The finite volume method for numerical mapping of the curvilinear domain on the unit circle. //The XIV-th conference on applied and industrial mathematics (CAIM 2006), Abstracts, Chisinau, Rep. of Moldova, August 17-19, 2006 p. 267-270.

13. Perjan A. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract system of linear equations in Hilbert spaces. //Communications of the XIVth Conference on Applied and industrial Mathematics (Satelite Conference of ICM 2006), Chişinău, 2006, p.273-276.

14. Perjan A., G. Rusu., Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. //In: Communications of the XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics (Satelite Conference of ICM 2006), Chişinău, 2006, p.280-283.

200715. Branişte Marina. Grupuri discrete de simetrie. //Lucrările prezentate în cadrul Sesiunii

Naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti de matematică. Ediţia III, Iaşi, 3-8 iulie 2007, p. 47-57.

79

Page 80: Autoevaluare-Profilul-Matematica

16. Damian F., Non-face-to-face tilings of Hn that arise by a manifold reconstruction. //International Conference Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics (ASADE), Chisinau, 2007, p. 56-59.

17. Damian F., Non-face-to-face tilings of Hn that arise by a manifold reconstruction. //International Conference Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics (ASADE), Chisinau, 2007, p. 56-59.

200818. Bulat M., Zgureanu A., Ciobanu I., Bivol L. Sisteme de criptare cu chei vectoriale.

//Conferinţa ştiinţifică internaţională. Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale. Chişinau, 19-21 martie, 2008. ATIC. Pag. 281 – 285.

19. Cataranciuc S. Metrica complexului cubic abstract. Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale. //Materialele conferinţei internaţionale, Chişinău, 19-21 martie 2008. pag. 205-210.

20. Cataranciuc S., Metrica complexului cubic abstract. //Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale. Materialele conferinţei internaţionale, Chişinău, 19-21 martie 2008. pag. 205-210.

21. Secrieru I., Ticau V., Scheme decalcul la determinarea unei zone ecologice optimale. //Conferinta Internationala “ Modelare matematica ,optimizare ,Tehnologii informationale”, ATIC, Chisinau, martie 2008, p.179-184.

22. Sur N., Mulţimi Închise şi Complete de Grafuri d-Convex Simple şi Generatorii lor. //Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale, Materialele Conferinţei Internaţionale, ATIC, Chişinău, Evrica, 2008, pp 199-204.

23. Tkacenko A., The economical efficiency study based on the fractional DEA-type models. //Materialele conferinţei internaţionale ATIC, 19-21 martie, 2008, Chişinău, Ed. Evrica, pp.255-263.

24. Ungureanu V., Solution Principles for Generalized Stackelberg Games. //Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale, Materialele Conferinţei Internaţionale, ATIC, 19-21 martie 2008, Chişinău, Evrica, 2008, pp. 181-189.

25. Lozovanu D., Lazari A., Algorithm for solving discrete optimal control problem with varying time of states transactions. //Conferinţa ATIC, Chişinău, 2008, pp. 100-106.

26. Mişcoi Gh, Benderschi O., Cu privire la calculul intensităţii de trafic în sistemele de aşteptare generalizate. //Modelarea matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale, Materialele Conferinţei Internaţionale. Academia de transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Chişinău, Evrica 2008, p.167-174.

27. Mişcoi Gh, Benderschi. O., Cu privire la calculul intensităţii de trafic în sistemele de aşteptare generalizate. //Modelarea matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale. Materialele Conferinţei Internaţionale. ATIC, Chişinău, Evrica 2008, p.167-174.

200928. Lozovanu D, Lazari A., Dynamic programming approach for solving stochastic discrete

control problems. //Analele ATIC − 2007-2008, Vol. I (XII), p. 42 − 47, Evrica, Chişinău, 2009.

29. Lozovanu D., Lazari A., Dynamic programming approach for solving stochastic discrete control problems. //Analele ATIC − 2007-2008, Vol. I (XII), p. 42 − 47, Evrica, Chişinău, 2009.

7.13. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară

2006

80

Page 81: Autoevaluare-Profilul-Matematica

1. Achiri I., Matematica în sistemul de discipline şcolare integrate. //The 14th Conference on Aplied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). Chisinau, august 17-19, 2006. Communications in didactics. CEP USM, p. 3-5.

2. Balcan Vladimir, Damian Florin. Descompuneri nu faţă în faţă ale spaţiilor de curbură constantă generate de grupuri uniform discrete. //Conferinţa ştiinţifică dedicată 15 ani ASEM “Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial” 22-23 septembrie 2006. Chişinău – 2006, ASEM 3p.

3. Cataranciuc S. About connectivity of general complexes of multi-ary relations. //The XIV th

Conference on applied and industrial mathematics. (Satelite Conference of ICM 2006). Chisinau, August 17-19, 2006, p. 94-95.

4. Cataranciuc S., Complexul generalizat de relaţii multi-are. //Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoştinţe”. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale. Chişinău – 2006, p. 45-46.

5. Cataranciuc S., Holban M., The Pico’s formula generalization. //The XIV th Conference on applied and industrial mathematics. (Satelite Conference of ICM 2006). Chisinau, August 17-19, 2006, p. 92-93.

6. Capcelea T., Capcelea M., Approximate methods for solving singular integral equations with piecewise continuous coefficients // The XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics (satellite conference of ICM 2006). Communications - Chisinau, August 17-19, 2006 - p.89-92.

7. Capcelea T., Fast algorithms for solving Cauchy singular integral equations with piecewise continuous coefficients //International Conference of Young Researchers: IV edition. Scientific Abstracts – Chisinau, November 10, 2006 - p.108.

8. Glăvan V., Guţu V., Shadowing pseudo-orbits in parameterized IFS. //In: The XIVth Conf. Appl. Ind. Mathematics, Chişinău, August 17-19, 2006. Communications. Chişinău, 2006, p.182-184.

9. Jitaraşu N., On the asymptotic representations of singular solutions of elliptic equations near components with small dimension of boundary. //In: The XIV Conference on Applied and Industrial Mathematics. Chişinău, August 17-19, 2006. Communications, p.204-206.

10. Lungu Alexandru. Aspecte geometrice ale echivalenţei grupurilor de simetrii generalizate. //Conf. ştiinţifică internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 60 ani ai USM. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale. Chişinău - 2006, CEP USM, p.3-4.

11. Lungu Alexandru. General geometrical aspects of equivalence of discrete groups of generalized symmetry. //Satellite Conference of ICM 2006. The 14th Conference on Aplied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). Chisinau, august 17-19, 2006. Communications, p. 225-227.

12. Lungu Alexandru., Branişte Marina. Grupuri minore, semiminore şi pseudominore de simetrii ciclice cristalografice. //Conferinţa ştiinţifică internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 60 ani ai USM. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale. Chişinău - 2006, CEP USM, p. 5-6.

13. Novac Ludmila, „The informational impact in the in the non-cooperative games”, //Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători, Chişinău, 11 noiembrie, 2006, pag.130.

14. Palistrant Alexandru. Одномерные линейные группы бирозеточных Р-симметрий и их многомерные приложения. //Conferinţa ştiinţifică internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 60 ani ai USM. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale. Chişinău – 2006, CEP USM, p.7-8.

81

Page 82: Autoevaluare-Profilul-Matematica

15. Niculiţă A. Uniquely Colorable Mixed Hypertrees. //The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics, Satellite Conferince of ICM 2006, Chisinau, August 17-19, 2006., Comunications, p. 262-264.

16. Popa V., Commutativity of some endomorphisms rings Satellite Conference of ICM 2006. //The 14th Conference on Applied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). Chisinau, August 17-19, 2006. Communications, p. 287-288. ISBN 978-9975-9690-1-7.

17. Secrieru I., Globa A., The analysis of the approximate schemes of evolution problems. //The XIY Conference of Applied and Industrial Mathematics, Satellite Conference of ICM, Chisinau , 2006,3 p.313-315.

18. Sur N., O Operaţie Algebrică în Mulţimea Grafurilor d-Convex Simple. //Conferinţa ştiinşifică internaţoinală dedicată jubileului de 60 ani USM, 2006, pp 55-56.

19. Syrbu P., On π-quasigroups. //Satellite Conference of ICM 2006. The 14th Conference on Applied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). Chisinau, August 17-19, 2006. Communications, p. 310-312.

20. Verlan I., Numerical Differention using generalized cubic splines. //The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics. Communications. Chisinau 2006, pp.335-336.

21. Ungureanu V., Nash Equilibrium Conditions for Normal Form Strategic Games. //The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics dedicated to the 60-th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University, Satellite Conference of ICM 2006, CAIM XIV, Chisinau, august 17-19, 2006, pp. 328-330.

22. Zamorzaeva Elizaveta, On adjacency symbols and theirgeneralizations. //Satellite Conference of ICM 2006. The 14th Conference on Aplied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). Chisinau, august 17-19, 2006. Communications, p. 342-343.

2007

23. Băţ Ion, Minimum convex partitions of special multidimensional polyhedrons. //International Conference on Algebraic Systems and their Applications in Diferential Equations and other domains of mathematics, Chisinau, August 21-23, 2007, pp. 18-19.

24. Cataranciuc S., Ţurcanu C., Analiza comparativă a algoritmilor de determinare a mulţimilor stabile interior maxime. Conferinţa “Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 2007, Chişinău, pag. 105.

25. Damian Florin. Non-face-to-face tilings of Hn that arise by a manifold reconstruction. //International Conference Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics (ASADE), Chisinau, 2007, p. 56-59.

26. Guţu V. Shadowing in impulsive linear differential equations. //In: Intern. Conf. Algebraic Systems and their Applic. in Diff. Equations and other domains of Mathematics. Chişinău, August 21-23, 2007. Abstracts, p.76-77.

27. Lazari A., Discrete optimal control problem with varying time of states transactions of dynamical system and algorithm for its solving. //International Conference of Young Researchers, V edition, Scientific Abstracts, p. 124, Chişinău, 2007.

28. Lazari A., Lozovanu D., ”Problema de control optimal discret pe reţele dinamice”. //Conferinţa Ştiinţifică Studenţească “Instruirea şi Cercetarea ─ Piloni ai societăţii bazate pe Cunoaştere”, p. 89, CEP USM, Chişinău, 2007.

29. Lungu Alexandru, Branişte Marina. The automorphisms of group and -symmetry. //International Conference „Algebraic Systems and their Applications in Differential

82

Page 83: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Equations and other domains of mathematics”, (ASADE), Chisinau, August 21-23, 2007. Abstracts. p. 88-89.

30. Mişcoi Gh, Benderschi O. Prioritate dependentă de timp în modelele generalizate ale teoriei aşteptării, //“Symposia Professorum”, ULIM, 13-14 Octombrie 2007, p. 305-307.

31. Neagu V., Afteni D., On normal resolvability of potential operators. In: Algebraic Systems and their Applictions in Differential Equations, ASADE, Chişinău, 2007, p.4-5.

32. Novac Ludmila, “The theorem of single Nash equilibrium existence in the informational extended game 1Г”, //International Conference – Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics, (dedicated to V. A. Andrunachievici, C. S. Sibirschi), Chişinău, aug. 21-23, 2007. Abstracts. pg. 102-103.

33. Păşcanu A., Şubă A., The classification of the GL(2,R)-orbits of polynomial differential systems of degree four. //In: International Conference "Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics", Chişinău, August 21-23, 2007. Abstracts, p.106-107.

34. Popa V., On topologically maximal ideals in rings of continuous endomorphisms of LCA groups //Intern. Conf.ASADE. Chişinău, August 21-23, 2007. P.111-112

35. Sarbu P., Prisăcari I., Asupra unor clase de bucle monoasociative. //Rez. Comunic. Conf. Şt.St. „Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. CEP Universitatea de Stat din Moldova. 2007. P.26.

36. Zamorzaeva Elizaveta, Ways of encoding 3-dimensional tilings. //International Conference ASADE 2007, Chisinau, 2007, p. 129.

200837. Benderschi O., On heavy-traffic queueing in priority systems and improved algorithm for

evaluation of the busy period. //Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2008), Abstracts, Chişinău, 1-4 octombrie 2008, p. 32.

38. Botnaru S., Popa V., On Zorn endomorphism rings. //Abstracts of the conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008). Chişinău, October 1-4, 2008. P.3

39. Capcelea M., Capcelea T., Subdomain method for solving systems of singular integral equations defined on closed smooth contours in the complex plane //Conferinţa ”Matematica & TI: Cercetare şi Educaţie (MITRE-2008)”. Abstracts -Chişinău, 1-4 octombrie, 2008, p.33.

40. Damian Florin, On the geometry of cusps for hyperbolic 5-manifold of finite volume. //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2008)”. Chisinau, October 1-4, 2008, Abstracts, p. 10-11.

41. Guţu V., Shadowing in affine impulsive control systems. //In: Conference ''Mathematics & Information Technologies: Research and Education'' (MITRE-2008), Chişinău, October 1--4, 2008. Abstracts, p.13-14.

42. Hancu Boris, „Strategy equilibrium profiles in the noncooperative games with errors” // Conference "Mathematics and information technologies:research and education(MITRE-2008)" Chisinau 2008 , p34-35.

43. Jardan Iu., Popa V., Topologically full and topologically hollow LCA groups. //Abstracts of the conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008). Chişinău, USM, October 1-4, 2008. P.16.

44. Jitaraşu N., On a model boundary value problem. //In: Conference ''Mathematics & Information Technologies: Research and Education'' (MITRE-2008), Chişinău, October 1-4, 2008. Abstracts, p.12-13.

45. Lazari A., Algorithm for determining the characteristics time evolution of random discrete systems with varying time of states transitions. //International Conference of Young Researchers, VI edition, Scientific Abstracts, p. 115, Chişinău, 2008.

83

Page 84: Autoevaluare-Profilul-Matematica

46. Lazari A., Lozovanu D., ”Problema de control optimal discret pe reţele dinamice cu timp de transfer pe arce variabil”. //Conferinţa Ştiinţifică Studenţească “Tineretul de azi ─ Viitorul de mâine”, p. 9-10, CEP USM, Chişinău, 2008.

47. Lazari A., Lozovanu D., Discrete optimal control problems with infinite time horizon. //Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE − 2008)”, Abstracts, p. 35-36, Chişinău, 2008.

48. Lazari A., Lozovanu D., Problema de control optimal discret pe reţele dinamice cu timp de transfer pe arce variabil. //Conferinţa Ştiinţifică Studenţească “Tineretul de azi ─ Viitorul de mâine”, p. 9-10, CEP USM, Chişinău, 2008.

49. Lungu Alexandru, Regular decompositions of geometric space well-balanced by scalar „physical” load. //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2008)”. Chisinau, October 1-4, 2008, Abstracts, p. 18-19.

50. Novac Ludmila, The class of the informational extended games. //Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2008), Abstracts, p. 37-38, Chişinău, 1-4 oct. 2008.

51. Patiuc V., Finite element method for elliptical equations. //Conference “Mathematics & Information Technologies: research and education” (MITRE-2008), Chişinău, October 1-4, 2008. Abstracts. p. 38-39.

52. Perjan A., Limits of solutions to the singularly perturbed Cauchy problem for semilinear second order differential equations in Hilbert spaces. //In: Conference „Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education” (MITRE-2008), Chişinău, October 1-4, 2008, p.22-23.

53. Perjan A., Rusu G., Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. //In: Conference „Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education” (MITRE-2008), Chişinău, October 1-4, 2008, p.25-26.

54. Râbacova G., Parallelization of the Sweep Method for Tridiagonal Systems. //Conferinţa ”Matematica & TI: Cercetare şi Educaţie (MITRE-2008)” -Chişinău, 2-4 octombrie, 2008.

55. Syrbu P., Paratopies of OSQs and minimal identitie. //Abstracts of the conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008). Chişinău, October 1-4, 2008. P.26-28.

56. Tkacenko A., The DEA methods in efficiency and productive analysis. //Conf. Mahematics& Inf. Technologies: Res. and Ed. MSU, Chişinău Oct.,1-4, 2008,pp.45-46.

57. Verlan I., Numerical integration using generalized cubic splines. //Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education, Chisinau, 2008, pp.46-47.

58. Капчеля М., Капчеля Т., О прямых методах решения сингулярных интегральных уравнений с комплексно сопряженными значениями неизвестной функции и cо cдвигом Карлемана на замкнутом контуре Ляпунова // International Conference of Young Investigators. Scientific Abstracts. -Chişinău, 6-7 noiembrie, 2008, p. 110.

2009

59. Achiri Ion, Formarea competenţelor în cadrul procesului educaţional în liceu. //Conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008)”. Chişinău, October 1-4, 2008. Abstracts, P.68-69.

60. Achiri Ion. Aspecte didactice ale aplicării problemelor de matematică de tip cascadă. // Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2009) ”. Chisinau, October 8-9, 2009, Abstracts, p. 73-74.

61. Cataranciuc S., A median of the abstract homogeneous cubical complexe. //Mathematics and Informatic Technologies: Research and Education (MITRE 2009). 2009, Chişinău, p. 38-39.

84

Page 85: Autoevaluare-Profilul-Matematica

62. Damian Florin, Studies on geometry of Davis manifold. //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2009) ”. Chisinau, October 8-9, 2009, Abstracts, p. 16.

63. Glavan V., Comparative analysis of expected shortfall and Harrel-Davis estimators for Value-at-Risk. //In: Conference ''Mathematics & Information Technologies: Research and Education'' (MITRE-2009), Chişinău, October 8--9, 2009. Abstracts, p.42.

64. Guţu V., Chaos game on the Pythagoras tree. //In: Conference ''Mathematics & Information Technologies: Research and Education'' (MITRE-2009), Chişinău, October 8--9, 2009. Abstracts, p.21-22.

65. Hancu Boris, „Parallel algorithm to find the Stackelberg equilibrium profiles in the three stage dynamic game”//Conference "Mathematics and information technologies:research and education(MITRE-2009)" Chisinau 2009 , p44-45

66. Jitaraşu N., On the model Sobolev boundary value problem for elliptic equations. //In: Intern. Conference ''Mathematics and Inform. Technologies: Research and Education'' (MITRE-2009), Chisinau, October 8-9, 2009. Abstracts, CEP USM, Chişinău, 2009, p.22.

67. Lazari A., Characteristics of evolution time of random discrete systems with interdependent states and algorithm for their determination. //Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE − 2009)”, Abstracts, p. 45-46, Chisinău, 2009.

68. Lazari A., Lozovanu D., ”Algoritm polinomial de determinare a matricei probabilitătilor limită de transfer al sistemelor aleatoare discrete unitare”. //Conferinta Stiintifică a masteranzilor si doctoranzilor “Cercetare si inovare − perspective de evolutie si integrare europeană”, Rezumatele comunicărilor, Stiinte reale si exacte, p. 113 – 115, CEP USM, Chisinău, 2009.

69. Lozovanu D. Polynomial Time Algorithm for Solving Stochastic Discrete Optimal Control Problem with Infinite Time Horizon. //Absttacts of the Conference of The Mathematical Society of THE republic of Moldova (MITRE-2009), 2009, p.47.

70. Lungu Alexandru, Mixed transformations of geometric space well-balanced by "physical" orientated load. //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2009) ”. Chisinau, October 8-9, 2009, Abstracts, p. 23-24.

71. Palistrant Alexandru, Multidimensional applications of linear space groups of rosette. // Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2009) ”. Chisinau, October 8-9, 2009, Abstracts, p. 24-25.

72. Patiuc V. Finite volume method for space distribution of potential in high-voltage divider // Conference “Mathematics & Information Technologies: research and education” (MITRE-2009), Chişinău, October 8-9, 2009. Abstracts. p. 50-51.

73. Perjan A. Hyperbilic singular perturbations for parabolic sestems. //Conference „Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education” (MITRE-2009), Chişinău, October 8-9, 2009, Chişinău, 2009, p.27-28.

74. Popa V., On Jacobson radical of endomorphism rings. //Abstracts of the Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2009)”. Chisinau, October 8-9, 2009, p.29.

75. Poştaru A., Prodan N., Asupra unei variante probabiliste de centru a unui graf. //Conferinţa ştiinţifică republicană „Matematică – probleme actuale cu aplicaţii”, Programul conferinţei, Chişinău, 2009, p.7

76. Puţuntică V., Şubă A., Cubic differential systems with six real invariant straight lines along five directions. //In: Conference "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-2009), Chişinău, October 8-9, 2009. Abstracts, Chişinău, USM, 2009, p.31-32.

77. Rusu G., Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. //Conference, Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2009), Chişinău , October 8-9, 2009.

85

Page 86: Autoevaluare-Profilul-Matematica

78. Rusu G., Problema Cauchy singular perturbată pentru ecuaţii diferentiale liniare de ordinul doi în spaţii Hilbert. //Conferinta stiintifica Republicana: Matematica-Probleme Actuale cu Aplicatii, Chişinău, 8 aprilie 2009.

79. Secrieru I, Ticau V., Stability of aproximate scheme for practical order diferential equation, //Conference “ Mathematics Information Techologies: Research and Eduacation, 8-9 october, 2009, USM, Chisinau, p.52-53.

80. Syrbu P., On C3-quasigroups isotopic to abelian groups. //Abstracts of the Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2009)”. Chisinau, October 8-9, 2009, p.33-35.

81. Tkacenko A., Fuzzy Interactive Procedure for Multi-Criteria Transportation Problems. //Conf. MITRE-2009, MSU, Chisinau, October 8-9, 2009, Abstracts, pp.54.

82. Tkacenko A., Modele si metode matematice in analiza eficientei economice. //Conf. Ştiinţifică Rep-nă Matematica - probleme Actuale cu aplicatii, ASEM, 8 aprilie 2009.

83. Topală O. Mulţimi convexe în grafuri şi numărul Hadwiger. //Conferinţa ştiinţifică republicană „Matematică – probleme actuale cu aplicaţii”, Programul conferinţei, Chişinău, 2009, p.6

84. Topală O., The Helly Theorem for d-starshaped sets. //Conference Mathematics and Informatic Technologies (MITRE 2009), p. 54-55, Chişinău, 2009.

85. Ungureanu V., Cirnaţ M., Mulţimi de echilibre Nash în jocuri multimatriceale mixte. //Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE-2009), Chişinău, October 8-9, 2009. Abstracts, Chişinău, USM, 2009, pp. 40-41.

86. Ungureanu V., Cirnaţ M., Mulţimi de echilibre Nash în jocurile multimatriceale mixte. //Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor: Cercetare şi Inovare – Perspective de Evoluţie şi Integrare Europeană, 23 septembrie 2009, Chişinău, CEP USM, 2009, pp. 152-153.

87. Ungureanu V., Lozan V., Principii de echilibru în jocurile de tip Pareto-Nash-Stackelberg. //Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor: Cercetare şi Inovare – Perspective de Evoluţie şi Integrare Europeană, 23 septembrie 2009, Chişinău, CEP USM, 2009, pp. 150-151.

88. Zamorzaeva Elizaveta, On 2-isohedral folding tilings of the sphere. //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2009) ”. Chisinau, October 8-9, 2009, Abstracts, p. 36.

89. Verlan I., About one type of C2 splines. //Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education, Chisinau, 2009, pp.56.

2010

90. Guţu V., Concordant shadowing in affine IFS. //In: Conf. „Actual problems of Mathematics and Informatics”. Communications. Chişinău, September 24–25, 2010. Chişinău, 2010, p. 111-112.

91. Ceban D., Sârbu P. Morfisme şi congruenţe în quasigrupuri n-are. //Rez. Comunic. Conf. Şt. St.Chisinau: CEP USM, 2010.

92. Damian F., Methods and results for hyperbolic 5-manifolds. //Conf. “Actual problems of mathematics and informatics”. Tiraspol State University. Chisinau, September 24-25, 2010. P. 98-99.

93. Capcelea, T.; Capcelea, M. Eficient algorithms for solving Cauchy singular integral equations. //Scientific Conference ”Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80th anniversary of the foundation of the Tiraspol State University and of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies, Chişinău, September 24-25, 2010, pp.65-67.

94. Cataranciuc S., N-Dimensional Homogeneous Tree of Abstract A-normal Cubes. //”Actual problems of mathematics and informatics”. Scientific Conference dedicated to the 80-th

86

Page 87: Autoevaluare-Profilul-Matematica

anniversary of the foundation of the Tiraspol State University, 24-25 september, 2010, pp.68-69.

95. Goian I., Marin V., Ore theoremfor near-rings. //Conference „Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80th anniversary of the TSU, Communications. Chisinau, September 24-25, 2010. P. 107.

96. Guţu, V., Concordant shadowing in affine IFS. //In: Conf. „Actual problems of Mathematics and Informatics”. Communications. Chişinău, September 24–25, 2010. Chişinău, 2010, p. 111-112.

97. Kashu A., On preradicals associated to the contravariant functor Hom. //Conference „Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80 th anniversary of the TSU, Communications. Chisinau, September 24-25, 2010, P. 67.

98. Larionova I., Sârbu P., Paratopiile sistemelor ortogonale de quasigrupuri. //Rez. Comunic. Conf. Şt. St.Chisinau: CEP USM, 2010.

99. Lazari, A., Extended network method for determining the main probabilistic characteristics of the evolution for stochastic discrete systems with positive rational transitions. //International Conference of Young Researchers, VIII edition, Scientific Abstracts, Chişinău, 2010.

100. Lazari, A., Generalized and optimized algorithm for determining probabilistic characteristics of the evolution time of random discrete systems. //Scientific Conference ”Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80 th anniversary of the foundation of the Tiraspol State University and of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies, Chişinău, September 24-25, 2010, pp. 115-117.

101. Lazari, A., Lozovanu, D. Algoritmi eficienţi de determinare a componentelor diferenţiale ale matricei de transfer în procesele Markov discrete. //Conferinta Stiintifică a masteranzilor si doctoranzilor, Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe reale şi exacte, CEP USM, Chişinău, 2010.

102. Lozan, V., Ungureanu, V. Multimi Pareto-Nash în jocul diadic bicriterial în strategii mixte. //Conferinta Stiintifică a masteranzilor si doctoranzilor, Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe reale şi exacte, CEP USM, Chişinău, 2010.

103. Lungu A., Branişte M., Some properties of pseudo-minor groups of -symmetry. //Conference „Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80 th

anniversary of the TSU, Communications. Chisinau, September 24-25, 2010, P. 118.104. Perjan, A., Rusu, G., Convergence estimates for second order singulrly perturbed Cauchy

problems with Lipschitzian nonlinearity. //Actual Problems of Mathematics and Informatics, (Communications on Scientific Conference dedicated to the 80th anniversary of the fondation of Tiraspol State University and of the Faculty of Fhysics, Mathematics and Information Tehnologies, Chişinău, September 24-25), 2010, p. 129-130.

105. Popa V., On topological rings with two nontrivial closed ideals. // Scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Tiraspol State University and the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies. Chişinău, September 24-25, 2010. - P. 135-136.

106. Syrbu P., Larionova I., On recursive differentiable quasigroups. // Communications of the Conf. “Actual Problems of Mathematics and Informatics”. Chisinau: Tiraspol State University. September 24-25, 2010. - P.150-151.

7.14. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate

- internaţionale

87

Page 88: Autoevaluare-Profilul-Matematica

1. The 14th Conference on Applied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60 th

anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). Satellite Conference of ICM, Chisinau, August 17-19, 2006. 160 de participanti.

2. Conference of Young Scientists on Computer Algebra in Scientific Computing (CYS CASC), affiliated to the International Conference "Computer Algebra in Scientific Computing – 2006" (CASC-2006), during September 11-15, 2006 (see http://www.usm.md/cecmi/ctc).

3. DAAD International School for PhD students “Parallel Programing in Mathematical Modelling”, September 10-17, 2009, Chisinau.

- naţionale cu participare internaţională

1. International Scientific Conference “Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other Domains of Mathematics” (ASADE), dedicated to the memory of Acad. V.Andrunachievici (1917-1997) and Acad. C.Sibirschi (1927-1990), August 21-23, 2007, held at the Institute of Mathematics and Computer Science of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova (co-organizer).

- naţionale

1. Conferinţa ştiinţifică Internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, dedicată jubileului de 60 ani ai USM. septembrie 2006. Chişinău.

2. Conferinţa „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008). Chişinău, October 1-4, 2008; Universitatea de Stat din Moldova; 60 de participanti.

3. Conferinţa “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2009)”. Chisinau, October 8-9, 2009; Universitatea de Stat din Moldova; 100 de participanti.

4. Seminarul “IT Perspectives and Opportunities for Young in the Republic of Moldova”; March 20, 2007. Moldova State University. In jur de 100 participanti.

5. Conferinţe ştiinţifice ale tinerilor cercetători (doctoranzi şi masteranzi, studenţeşti) - anuale 2006-2010, USM, Chişinău.

7.15. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)

1. Efros P. Numere complexe. www.stireal.edu.md/matematica/candidat.html 2. Efros P. Axiomele geometriei în plan şi în spaţiu.

www.stireal.edu.md/matematica/candidat.html 3. Efros P. Geometria triunghiului. www.stireal.edu.md/matematica/candidat.html 4. Efros P. Polinoame, exerciţii, metode de rezolvare.

www.stireal.edu.md/matematica/candidat.html 5. Ungureanu V., Brega A., Moon Landing Simulation. //The Wolfram Demonstrations Project http://demonstrations.wolfram.com/MoonLandingSimulation/ Posted January 2010.

6. Ungureanu V., Lozan V., Stackelberg Equilibrium Set in 2×2 Mixed Extended Games. //The Wolfram Demonstrations Project http://demonstrations.wolfram.com/StackelbergEquilibriumSetIn2×2MixedExtendedGames/ Posted January 2010.

7. Ungureanu V., Nash equilibrium conditions: extensions of some classical theorems. //CODE-2007: Conférence de la SMAI sur l'Optimisation et la Décision, Colloque satellite de la

88

Page 89: Autoevaluare-Profilul-Matematica

conférence SMAI-2007, Institut Henri Poincaré, Paris, France, 18-20 avril 2007, http://www.ann.jussieu.fr/~plc/code2007/ungureanu.pdf

8. Ungureanu V., Set of Nash Equilibria in 2x2 Mixed Extended Games. //The Wolfram Demonstrations Project http://demonstrations.wolfram.com/SetOfNashEquilibriaIn2x2MixedExtendedGames/ Posted November 17, 2007.

7.16. Lista brevetelor şi a certificatelor de soi, de rase

7.17. Lista certificatelor de depunere în colecţii a suşelor

7.18. Lista cererilor de brevetare şi certificare

7.19. Lista contractelor de licenţă în baza brevetelor, know-how

7.20. Lista manualelor

- pentru învăţămîntul universitar;

2006

1. Lungu Alexandru, Banaru Valentina, Solovei Lilia. Geometrie afină. Partea II. Ciclu de prelegeri. Chişinău, CEP USM, 2006, 106 p.

2. Cataranciuc S., A. Niculiţă. Aspecte algoritmice ale teoriei grafurilor. Partea I. Chişinău, USM, 2006. - 142p.

20073. Lica D., Dyachenko S., Teodorescu R. F., Băţ I., Introducere în econometrie. CEP USM,

Chişinău, 2007.2008

4. Poştaru A.. Teoria probabilităţilor. USM, CECMI, 2008, 366 p.5. Casu A., Goian I., Sarbu P. Sisteme numerice. CEP USM, 2008, 165 p.

20096. Hancu B. ”Parallel scientific computing on linear models. Practical training”, CEP USM,

2009, 78p.7. Rabacova G. ”Parallel scientific computing on linear models”, CEP USM, 2009, 38p.

- pentru învăţămîntul preuniversitar;

20071. Achiri I, Garit V,, Efros P, ş.a. Matematica. Manual pentru clasa X. (în limba română şi în

limba rusă). Prut Internaţional, Chişinău, 2007. 2. Achiri I, ş.a. Matematica. Manual pentru clasa VII. Cartdidact, Chişinău, 2007.

20093. Ciobanu V., Neagu V., Taragan D. ş.a. Matematică. Culegere de probleme pentru clasa a

XI-a. Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2009, 198 p.

89

Page 90: Autoevaluare-Profilul-Matematica

4. Ciobanu V., Neagu V., Taragan D. ş.a. Matematică. Manual pentru clasa a XI-a. Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2009, 304 p.

5. Achiri I,, Garit V,, Efros P,, Topală A ş.a. Matematica. Manual pentru clasa XI. Ed.3. Chişinău. Prut Internaţional, 2009. 304p.

7.21. Lista capitolelor în manuale

1. Popa V. – Teste pentru clasa X, Cap. I, VII,VIII, IX.

7.22. Lista lucrărilor instructiv-metodice

2006

1. Achiri I. Probleme actuale ale învăţămîntului matematic preuniversitar în Republica Moldova. Revista „Delta”, Nr. 1, Chişinău. 2006, Prut Internaţional. p. 71-72.

2. Achiri I., Ceapa V. ş. a. Curriculum pentru clasele a X-a – a XII-a (profil real, profil umanist). Univers Pedagogic, Chişinău. 2006, 59 p.

3. Achiri I., Ceapa V., Şpuntenco O. Model de test la matematică pentru examenul de absolvire a şcolii medii de cultură generală. Revista „Delta”, Nr. 2, Chişinău. 2006, Prut Internaţional. p.36.

4. Achiri I., Efros P., Garit V. ş.a. Probleme şi exerciţii la geometrie. Matematica. Culegere de probleme şi exerciţii pentru clasa XII (limba rusă). Chişinău. Prut Internaţional, 2006, 24 p.

5. Achiri I., Raileanu A. ş.a. Curriculum şcolar pentru clasele a V-a – a IX-a. Univers Pedagogic, Chişinău. 2006, 64 p.

6. Achiri I., Şpuntenco O., Braicov A. Manualul de matematică pentru clasa a X-a, profil umanist (proiect). Revista „Delta”, Nr. 1, Chişinău, 2006, Prut Internaţional. p. 39-46.

7. Secrieru, M. Botosanu, V.Zavadschi, Elemente de modelare şi analiză numerică. Material didactic pentru Colegii si licee Editura “Univers Pedagogic” Chisinau 2006, 131 pag.

2007

8. Achiri I. ş.a. Bacalaureatul la matematică în Franţa. Delta, Nr. 1(4), Chişinău, 2007, p. 71-74.9. Achiri I. ş.a. Matematica. Clasa 7. Ghid pentru profesori. Cartdidact, Chişinău, 2007.10. Achiri I. ş.a. Matematica. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul

liceal. Ştiinţa, Chişinău, 2007.11. Achiri I. ş.a. Teste integrative la matematică. Delta, Nr. 1(4), Chişinău, 2007, p. 38-46.12. Lupu I., A. Poştaru. Metodologia studierii combinatoricii şi a binomului lui Newton.

Chişinău, Ed. Prut-Internaţional, 2007, 108 p.

200813. Achiri I. ş.a. Matematica. Programă pentru examenul de absolvire a gimnaziului. Univers

Pedagogic, Chişinău, 2008, 30 p.14. Achiri I. ş.a. Matematica. Programă pentru examenul de absolvire a liceului. Univers

Pedagogic, Chişinău, 2008, 23 p.15. Achiri I. ş.a. Matematica. Programă pentru examenul de bacalaureat anul de studii 2007-

2008. Univers Pedagogic, Chişinău, 2008, 71 p.16. Achiri I. ş.a. Matematica. Teste sumative. Pregătire pentru examenul de absolvire a

gimnaziului. Prut Internaţional, Chişinău, 2008, 84 p. 17. Achiri I. ş.a. Matematica. Teste. Pregătire pentru BACalaureat. Prut Internaţional, Chişinău,

2008, 152 p. 18. Achiri I. ş.a. Testarea la matematică în Ucraina. Delta, Nr.1(7) 2008, p.69-73.

90

Page 91: Autoevaluare-Profilul-Matematica

19. Zabolotnîi Pavel. Geometrie analitică şi algebră superioară. // Chişinău, CEP USM, 2008.

2008

20. Capcelea M., Capcelea T., Secrieru I., Metode şi algoritmi la Analiza Numerică (Lucrare metodico-didactică), CEP USM, 2009, 120p.

21. Hancu Boris. Parallel Scientific Computing on Linear Models. Practical traning. Chisinau 2009, pp. 25.

7.23 Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate

7.24.Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale

7.25. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat)

7.26. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei

20061. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2006. 32 p.2. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2006. 32 p. (În limba rusă.)

20073. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2007. 32 p.4. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2007. 32 p. (În limba rusă.)

20085. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2008. 32 p.6. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2008. 32 p. (În limba rusă.)7. Goian I. ş.a. Rezumate la matematică. Pentru clasele V-IX. Editura „Teo educational”, 2008,

96 p. 8. Goian I. ş.a. Rezumate la matematică. Pentru clasele X-XII. Editura „Teo educational”, 2008,

240 p.2009

9. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2009. 32 p.10. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2009. 32 p. (În limba rusă.)11. Goian Ion. Rezumate la matematică. Pentru clasele X-XII. Editura „Teo educational”, 2009,

269 p.12. Goian Ion. Rezumate la matematică. Pentru clasele V-IX. Editura „Teo educational”, 2009,

101 p. 2010

13. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2010. 32 p.14. I.Guţu, V.Guţu, G.Rîbacova. Matematicile Cangurului-2010. 32 p. (În limba rusă.)15. Marin V., Goian I. Rezumate la matematică. Clasele V-IX. TEO Educaţional, Chişinău.

2010, 99 p.16. Marin V., Goian I. Rezumate la matematică. Clasele X-XII. TEO Educaţional, Chişinău.

2010, 260 p.7.27. Lista articolelor de popularizare a ştiinţei

91

Page 92: Autoevaluare-Profilul-Matematica

2006

1. Damian F., Sârbu P. Societatea matematică din Republica Moldova. // Revista „Recreaţii matematice”, Iaşi, Volumul VIII, nr.2, 2006, p. 124-125.

2. Goian I., Victime ale buisinessului cu manuale. // Ziarul „Timpul”, Nr. 91 (366), 31 mai 2006, Chişinău.

3. Lungu Al., Palistrant Al. Teoria simetriilor generalizate. // Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova”. (coordonatori M. M. Cioban, I. I. Valuţă), Chişinău, 2006. p. 306-326.

4. Lungu Al., Palistrant Al., Sârbu P. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe reale”. Lucrări de sinteză. 1996-2006. Chişinău, 2006. CEP USM. p. 151-166.

5. Cataranciuc S. Informatica şi rolul calculatoarelor moderne în dezvoltarea ei. // In: Revistă de matematică şi informatică Delta, nr.1, Chişinău, 2006, p. 75-78.

20096. Goian I., Ciocanu Gh. Academician Iurie Reabuhin - 70th anniversary// Bul. Acad. Ştiinţe

Repub. Mold. Mat. – 2009. No. 3 . –P.125–127.

7.28. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori

20061. Şcoala de Vară-2006 a CECMI, 26 iunie-9 iulie 2006 cu două etape: 1) 26-30 iunie, 2006, la

USM, FMI, 2) 3-9 iulie, 2006, Baza de odihna a USM de la Vadul lui Voda.

2007

2. Seminar “IT Perspectives and Opportunities for Young in Moldova”, State University of Moldova, March , 2007.

3. Scoala de toamna CECMI cu tematica ``Metode numerice si Programare paralela``, 10-23 septembrie 2007.

2008

4. Conference for young investigators “The youth is the future”, State University of Moldova, April 14-18, 2008.

5. Şcoală de Vară „Utilizarea tehnicii performante în instruire şi cercetare” a CECMI, 30 iunie – 9 iulie 2008 la FMI a USM.

6. Ciclu de lecţii pentru studenţii CECMI (studenţi, masteranzi, doctoranzi, tineri lectori) de la Universitatea de Stat „A.Russo” din Balti, 12-24mai 2008. (75 de ore academice).

2009

7. DAAD Autumn School “Parallel Programming in Mathematical Modeling” Moldova State University Chisinau, September 10-16, 2009.

8. Conference “To the European integration throw creativity and innovation”, March 4-5, 2009.9. Scientific Conference for PhD candidates and master degree candidates of MSU, September

23-24, 2009.

7.29. Lista tîrgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat organizaţia

92

Page 93: Autoevaluare-Profilul-Matematica

7.30. Lista filialelor

7.31. Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării

7.32 Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare

Preprinturi recenzate şi rapoarte tehnice, publicate peste hotare

20061. J. Artes, J. Llibre, N. Vulpe. When singular points determine quadratic systems. Preprint:

num. 44, 2006, Universitat Autonoma de Barcelona, 54 p.2. D. Schlomiuk, N. Vulpe. Integrals and phase portrayits of planar quadratic differential

systems with invariant lines of total multiplicity four. Centre de Researche Mathématique, Universite de Montreal, Report no. 3237, 2006, 45 p.

20073. N. Vulpe, J. C. Artes, J. Llibre. Quadratic systems with a rational first integral of degree 2: a

complete classification in the coefficient space R12 . Proiect instituţional 06.411.003F Barcelona (Spania). CRM-Report, 2007, Universitat Autónoma de Barcelona, 23 p.

20084. N. Vulpe, J.C. Artes, J. Llibre. Quadratic systems with a polynomial first integral: a complete

classification in the coefficient space R12. Barcelona (Spania) CRM Report, num. 22, 2008, Universitat Autónoma de Barcelona, 2008, 23 p.

5. N. Vulpe, D. Schlomiuk. The Moduli space of planar quadratic vector fields with invariant lines of total multiplicity at least four. Montreal (Canada) CRM Report no. 3256, Université de Montreal, 2008, 48 p.

6. N. Vulpe, J. Llibre, A. Mahdi. Phase portraits and invariant straight lines of cubic polynomial vector fields having a quadratic rational first integral. Barcelona (Spania) CRM Report, num. 18, 2008, Universitat Autónoma de Barcelona, 2008, 32 p.

2009

7. N. Vulpe. Characterization of the weak foci and centers of quadratic systems via invariant theory. Preprint, núm. 20, 2009, Universitat Autónoma de Barcelona, 40 p.

8. N. Vulpe, J. Artes , J. Llibre. Quadratic systems with a rational first integral of degree three:

a complete classification in the coefficient space . Preprint, nr. 26, 2009, Universitat Autónoma de Barcelona, 40 p.

9. N. Vulpe, D. Schlomiuk. Global classification of the planar Lotka-Volterra differential systems according to the configurations of invariant straight lines. Montreal (Canada) CRM Report no. 3290, Université de Montreal, 2009, 48 p.

7.33. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia

1. Universitatea „Al. I.Cuza” din Iaşi, Romania. Sunt semnate acorduri de colaborare cu două facultăţi: Facult. Matematică şi Facult. Informatică. În cadrul acestor acorduri doctoranzi, masteranzi şi studenţi de la FMI participă anual la conferinţele UAIC, efectueaza stagieri, (info – de la decanat).

7.34 Lista stagierilor şi delegaţiilor de care au bineficiat cercetătorii

93

Page 94: Autoevaluare-Profilul-Matematica

1. Managerul CECMI Damian Florin, iunie 2008 - vizită de lucru la Centrul de Calcul al Universitatii de Stat “M.V.Lomonosov” din Moscova in vederea discutarii unui accord de colaborare. În rezultatatul discuţiilor cu vicedirectorul CCŞC al Univrsităţii „M.V.Lomonosov” m.c. al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, prof. V.V.Voevodin, s-a convenit asupra stagierii a 3tineri cercetatori la acest centru în lunile aprilie – mai 2008, imediat după lansarea la sfârşitul lunii martie a celui mai performant supercalculator din Europa de Răsărit, CSI şi Rusia cu o capacitate de 60 TF.

2. Managerul CECMI, Gutu V., a reprezentat centrul la întrunirea coordonatorilor Proiectului “Center of Excellence for Applications of Mathematics”, care a avut loc la Novi Sad, în perioada 1-4 mai, 2008.

3. Stagierea tinerilor la Universitatea de Stat “M.V.Lomonosov” din Moscova. Trei tineri specialisti din Rep. Moldova pentru 40 zile (Universitatea de Stat din Moldova si Institutul de Matematica si Informatica al ASM) pentru formarea primei grupe academice interdisciplinare de la Universitatea de Stat din Moscova: Sider Natalia – inginer programator, doctoranda, Laboratorul "Modelare Matematica", Institutul de Matematica si Informatica, ASM; Epifanova Irina, lector superior, USM, Catedra Informatica Aplicata, Universitatea de Stat din Moldova; Calmis Elena, doctorand, catedra Informatica si Optimizare Discreta, Universitatea de Stat din Moldova.

4. In perioada 20-27 octombrie 2009, managerii CECMI F.Damian si V.Gutu s-au aflat in deplasare la Universitatea “M.V.Lomonosov” din Moscova (USM L). A fost semnat un acord de colaborare cu universitatea data. In discutiile cu acad. V.A. Sadovnicii, rectorul Universitatii “M.V.Lomonosov” din Moscova, si cu oficialii din rectorat (prorector pentru relatii internationale, lucratori ai departamentului relatii internationale) s-au confirmat urmatoarele:

USM L este dispusa sa sustina si sa intensifice relatiile de colaborare cu USM Ch (Chisinau) in orice directie de interes pentru USM. Tratatul semnat intre universitatile noastre ofera multe oportunitati in acest sens.

Relatii stiintifice: va fi incurajata (moral si financiar) participarea reprezentantilor nostri cu referate la seminarele stiintifice de la facultati ale MGU, la conferinte stiintifice. Participantii cu referate vor fi invitati in baza rigoriilor (stiintifice) generale ale evenimentului, dar USM L va incerca sa acorde conditii de cazare mai optime.

Literatura: S-a propus sustinerea facultatilor USM cu reviste si carti editate de USM L (se poate consulta site-ul Izdatelistvo MGU http://www.msu.ru/depts/MSUPubl2005/ ), cartile si revistele vor putea fi procurate direct sau prin schimb (au avut loc discutii cu directorul bibliotecii USM L).

Va fi incurajata crearea scolilor stiintifice comune (internationale) de vara-toamna in Moldova. USM L va incerca sa acopere cheltuielile pentru participantii lor.

USM L poate ajuta la organizarea stagiunii specialistilor nostri (profesori, doctoranzi) la USM L pe 1-2 luni, cheltuielilefiind ale din partea USM.

USM L propune colaborare in organizarea sistemului de invatamant la distanta.  

5. Stagiul de pregătire şi documentare efectuat de doctoranzii Lazari Alexandru şi Ţurcanu Călin la Facultatea de Matematică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În perioada 9.12.2008 − 19.12.2008.

6. In perioada 21-26 septembrie 2009 - workshop-ul “Научный сервис в сети Интернет: масштабируемость, параллельность, эффективность” in or. Novorosiisk, Rusia. CECMI a selectat pentru participare la acest workshop 8 tineri savanti cu specializarea in domeniul informaticii aplicate, matematicii aplicate si calculului performant, inclusiv,

94

Page 95: Autoevaluare-Profilul-Matematica

doctoranzi, lectori tineri, ce activeaza la Institutul de Matematica si Informatica al ASM si la Universitatea de Stat din Moldova. Pentru tinerii selectati CECMI a achitat toate cheltuielile de participare (drumul, cazarea, diurna si cotizatia de participare – 6500 USD). Lista tinerilor cercetatori, care au participat:

1. Bruc Natalia - inginer programator, doctoranda, Laboratorul "Sisteme de Programare"

2. Popcova Olga - cercetator stiintific stagiar, Laboratorul "Sisteme Informatice” 3. Sider Natalia – inginer programator, doctoranda, Laboratorul "Modelare

Matematica", 4. Gutuliac Elena - doctoranda,Laboratorul "Modelare Matematica", 5. Macari Veaceslav, injiner programist IMI,6. Nigretcaia-Croitor Liudmila, lector superior, USM, Catedra Informatica Aplicata,7. Croitor Mihail, lector superior, USM, Catedra Informatica Aplicata, 8. Ciurganov Denis, masterand USM, Catedra Tehnologii de Programare.

7. International Conference of Applied and Engineering Mathematics, 2008 World Congress of Engineering, London, July 2-4, 2008. (Gutu V. “Strange Attractors in Single Control Systems“).

8. International conference on Differential Equations and Topology dedicated to the Centennial of L.S. Pontryagin, 17-22 June, 2008, Moscow, Russia. Partitipation with reports: Damian Florin, Fictive facets method for stereohedra in Lobachevski spaces. Guţu Valeriu , Limit sets of affine impulsive differential equations with eventual condensation.

9. Damian F. Moscow State University, Russia, participated with the report “Non face-to-face incidences of fundamental polytops and decomposition for universal covering” at the International Conference on Topology dedicated to the 110-th anniversary of acad. P.S.Alexandrov.

10. Sarbu P. participated at the scientific Conference “Loops’07” which was held on August 19-25, 2007, at Charles University, Prague, Czech Republic where I delivered the report “On pi-quasigroups”.

11. Sîrbu P., catedra Algebră şi Geometrie, a participat în perioada 22-25 iunie la conferinţa ştiinţifică dedicată aniversării a 100-a a Seminarului de Matematică "Alexandru Myller" din Iaşi ("Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centennial Conference), care şi-a ţinut lucrările la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, Romania. În cadrul acestei conferinţe a prezentat raportul „ -Quasigroups isotopic to groups”.

12. Sarbu P. The main objectives of my trip were: a) to participate at the annual conference of the CRDF Basic Research and High Education Program (BRHE), organized on June 14-15, 2007, in Perm, Russia; b) to make a short presentation of the Center of Education and Research in Mathematics and Computer Science at MSU (CECMI) at this conference section “BRHE expansion in CIS, CoRE, BRAU, AzURE, CERIM, CREST. Cooperation with RECs in Russia”;

13. Sirbu Parascovia,Participare cu comunicarea „ On middle Bol loops” la conferinta internationala (CAIM 2010), October 14-17, 2010, Iaşi, Romania, Dedicated to memory of Adelina Georgescu.

95

Page 96: Autoevaluare-Profilul-Matematica

14. Lozovanu D. have participated at the International Conference “Actual Problems of Stability and Control Theory” and presented the scientific report “Stochastic discrete control problems a nd dynamic programming algorithms for solving them”.

15. Hancu B. participate to the 22ND European Conference on Operational Research, Prague July 8-11, 2007; presentation of the results of my scientific activity in the theory of Dynamical Games and oral presentation at the EURO XXII Conference the communication “Stability of the Stackelberg equilibrium in the dynamic game of three players with three stages”

16. Braniste Marina participated at the Conference on Convex and Discrete Geometry, held on July 13-17, 2009, in Vienna, Austria.

17. Opinca Carolina participated at the 2008 Computational and Systems Biology (CoSBi), organized on March 10-14, 2008, in Trento, Italy;

18. Ciurganov Denis participated at the Moscow Summer School 2009 “Economic Growth: Mathematical Dimensions”, organized on July 19-26, 2009, in Moscow, Russia.

7.35. Lista proiectelor prezentate la concursuri internaţionale 2006

1. 06.33CRF, „Dezvoltarea procedurilor simbolice, analitice şi numerice în probleme de modelare matematică, control optimal şi sisteme dinamice” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Termenul executării: 2006-2007; Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. V. Glavan

2. 06.34CRF, „Geometria spaţiilor de curbură constantă şi a varietăţilor”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Termenul executării: 2006-2007; Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. F. Damian

20083. 08.820.08.04 RF, „Proceduri analitice, simbolice şi numerice pentru sisteme dinamice

perturbate tare, probleme de modelare matematică şi control optimal” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Termenul executării: 2008-2009; Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. V. Glavan

4. 08.820.08.06 RF, „Poliedre, descompuneri şi varietăţi hiperbolice”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Termenul executării: 2008-2009; Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. F. Damian

5. CECMI a aderat la proiectul “Center of Excellence for Applications of Mathematics”, cu support financiar DAAD, Director de Proiect Prof. Dr. Heiner Gonska, Universitatea Duisburg-Essen din Germania.

20096. CECMI a obţinut un grant pentru organizarea unei scolii DAAD: Autumn School “Parallel

Programming in Mathematical Modeling” Moldova State University Chisinau, September 10-16, 2009. Professors: Dr. hab. Boris Ribachin (Institute of Mathematics and Computer Science, Academy of Sciences of Moldova), Dr. Boris Hancu, Dr. Galina Ribacova (Moldova State University).

20107. 10.820.08.16/BA, „Metode de soluţionare a problemelor de optimizare pe grafuri şi reţele şi

aplicaţii”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de

96

Page 97: Autoevaluare-Profilul-Matematica

Matematică al Academiei de Ştiinţe din Bielorusia. Termenul executării: 2010-2011; Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. S. Cataranciuc

7.36. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate

1. Referenţi la Zentralblatt MATH ţi MathRev (contra plată): la ZMATH: E.Zamorzaeva – 24(recenzii), V.Popa – 1, A.Caţu – 45; la MathRev: V.Popa – 8.

2. D. Lozovanu: Consultant INTAS ţi Preţedintele parchetului INTAS pentru desemnarea granturilor (2006-2007).

7.37. Editare de reviste ştiinţifice

1. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe fizico-matematice”. ISSN 1811-2641 (a apărut din 1996 pînă în 2006).

2. Studia Universitatis. Revistă ştiinţifică. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. ISSN 1857-2073 (apare din 2007).

3. Scientific Annals Faculty of Mathematics and Informatics. State University of Moldova, Chisinau ISBN 9975-917-27-5 (apare din 1999).

97