ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE PERMANENŢĂ ŞI ACCESUL ÎN UNITĂŢILE MAI

48
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE PERMANENŢĂ ŞI ACCESUL DE PERMANENŢĂ ŞI ACCESUL ÎN UNITĂŢILE MAI ÎN UNITĂŢILE MAI

description

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE PERMANENŢĂ ŞI ACCESUL ÎN UNITĂŢILE MAI. 1. Organizarea serviciului de permanenţă. 2. Atribuţiile personalului de permanenţă. 3. Accesul în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. BIBLIOGRAFIE: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE PERMANENŢĂ ŞI ACCESUL ÎN UNITĂŢILE MAI

ATRIBUŢIILE ATRIBUŢIILE PERSONALULUIPERSONALULUI

DE PERMANENŢĂ ŞI DE PERMANENŢĂ ŞI ACCESULACCESUL

ÎN UNITĂŢILE MAIÎN UNITĂŢILE MAI

1. Organizarea serviciului de permanenţă.1. Organizarea serviciului de permanenţă.

2. Atribuţiile personalului de permanenţă.2. Atribuţiile personalului de permanenţă.

3. Accesul în unităţile Ministerului 3. Accesul în unităţile Ministerului Administraţiei şiAdministraţiei şi

Internelor.Internelor.

BIBLIOGRAFIE:BIBLIOGRAFIE:

- Constituţia României, republicată, Editura Regia- Constituţia României, republicată, Editura Regia

autonomă Monitorul Oficial, 2003.autonomă Monitorul Oficial, 2003.

- Hotărârea CSAT nr. 62 din 17.04.2006 cu privire la- Hotărârea CSAT nr. 62 din 17.04.2006 cu privire la

Strategia naţională de securitate a României.Strategia naţională de securitate a României.

- Hotărârea nr. 196 din 17.03.2005 privind aprobarea- Hotărârea nr. 196 din 17.03.2005 privind aprobarea

Strategiei MAI de realizare a ordinii şi siguranţei publi-Strategiei MAI de realizare a ordinii şi siguranţei publi-

ce pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi preveni-ce pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi preveni-

rea criminalităţii stradale.rea criminalităţii stradale.

- OUG nr. 30 din 25.04.2007 privind organizarea şi- OUG nr. 30 din 25.04.2007 privind organizarea şi

funcţionarea MAI, publicată în Monitorul Oficial, nr.funcţionarea MAI, publicată în Monitorul Oficial, nr.

309 din 09.05.2007, cu modificările şi completările309 din 09.05.2007, cu modificările şi completările

ulterioare.ulterioare.

- OUG nr. 1 din 21.01.1999 privind regimul stării de- OUG nr. 1 din 21.01.1999 privind regimul stării de

urgenţă şi regimul stării de asediu, publicată în Moni-urgenţă şi regimul stării de asediu, publicată în Moni-

torul Oficial nr. 22 din 21.01.1999, cu modificările şitorul Oficial nr. 22 din 21.01.1999, cu modificările şi

completările ulterioare.completările ulterioare.

- Regulamentul nr. 459 din 27.05.2003 privind servi-- Regulamentul nr. 459 din 27.05.2003 privind servi-

ciul de permanenţă şi accesul în unităţile MAI.ciul de permanenţă şi accesul în unităţile MAI.

1. ORGANIZAREA SERVICIULUI DE1. ORGANIZAREA SERVICIULUI DE

PERMANENŢĂ:PERMANENŢĂ:

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor specificePentru îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor specifice

conferite prin lege, menţinerea ordinii interioare şi asi-conferite prin lege, menţinerea ordinii interioare şi asi-

gurarea securităţii şi pazei obiectivelor din competenţăgurarea securităţii şi pazei obiectivelor din competenţă

în unităţile MAI, se stabilesc, cu caracter permanent,în unităţile MAI, se stabilesc, cu caracter permanent,

următoarele categorii de servicii şi personalul destinaturmătoarele categorii de servicii şi personalul destinat

executării acestora, astfel:executării acestora, astfel:

- - serviciul operativserviciul operativ: este o misiune cu caracter perma-: este o misiune cu caracter perma-

nent şi obligatoriu şi are ca scop asigurarea continui-nent şi obligatoriu şi are ca scop asigurarea continui-

tăţii îndeplinirii atribuţiilor specifice structurilor MAI.tăţii îndeplinirii atribuţiilor specifice structurilor MAI.

- - serviciul interiorserviciul interior:constituie ansamblul regulilor :constituie ansamblul regulilor insti-insti-

tuite pentru organizarea şi executarea tuite pentru organizarea şi executarea activităţilor deactivităţilor de

menţinere a ordinii interioare, asigurarea menţinere a ordinii interioare, asigurarea securităţii şisecurităţii şi

pazei obiectivelor proprii din competenţă, pazei obiectivelor proprii din competenţă, specificespecifice

unităţilor MAI.unităţilor MAI.

- - serviciul de pazăserviciul de pază..

(1, 2,)(1, 2,)

Categoriile de servicii şi personalul destinat Categoriile de servicii şi personalul destinat execută-execută-

rii acestora, se stabilesc de către şefii rii acestora, se stabilesc de către şefii (comandanţii)(comandanţii)

unităţilor la începutul fiecărui an, prin Dispoziţia unităţilor la începutul fiecărui an, prin Dispoziţia sausau

Ordinul de zi nr.1, şi se actualizează ori de câte oriOrdinul de zi nr.1, şi se actualizează ori de câte ori

este nevoie, în funcţie de schimbările intervenite este nevoie, în funcţie de schimbările intervenite înîn

structura organizatorică şi funcţională a acestora.structura organizatorică şi funcţională a acestora.

În funcţie de specificul unităţii, în serviciul deÎn funcţie de specificul unităţii, în serviciul de

permanenţă, pe categorii de servicii, se numeş-permanenţă, pe categorii de servicii, se numeş-

te, de regulă, următorul personal:te, de regulă, următorul personal:

- continuitatea conducerii în afara programului de- continuitatea conducerii în afara programului de

lucru.lucru.

- ofiţer operativ / de serviciu (principal) pe unitate.- ofiţer operativ / de serviciu (principal) pe unitate.

- ajutor al ofiţerului operativ / de serviciu pe unitate.- ajutor al ofiţerului operativ / de serviciu pe unitate.

- subunitatea operativă.- subunitatea operativă.

- subunitatea / formaţiunea de pază.- subunitatea / formaţiunea de pază.

- subunitatea de intervenţie.- subunitatea de intervenţie.

- personal de serviciu în punctul de comandă - personal de serviciu în punctul de comandă operativoperativ

sau dispecerat.sau dispecerat.

- agent / subofiţer de serviciu pe punctul de control -- agent / subofiţer de serviciu pe punctul de control -

acces.acces.

- ajutorul agentului / subofiţerului de serviciu pe pun-- ajutorul agentului / subofiţerului de serviciu pe pun-

ctul de control - acces.ctul de control - acces.

- agent / subofiţer de serviciu pe parcul cu tehnică- agent / subofiţer de serviciu pe parcul cu tehnică

auto.auto.

- agenţi / subofiţeri conducători ai autospecialelor,- agenţi / subofiţeri conducători ai autospecialelor,

autovehiculelor de intervenţie sau serviciu.autovehiculelor de intervenţie sau serviciu.

- agent / subofiţer de serviciu pe Blocul alimentar.- agent / subofiţer de serviciu pe Blocul alimentar.

- personal pentru diverse servicii: sanitar, pompier,- personal pentru diverse servicii: sanitar, pompier,

electrician, instalator, îngrijitori câini de serviciu, electrician, instalator, îngrijitori câini de serviciu, etc.etc.

- student sau elev de serviciu şi plantoane. - student sau elev de serviciu şi plantoane. (3)(3)

Planificarea personalului în serviciul de permanenţăPlanificarea personalului în serviciul de permanenţă

se întocmeşte, de regulă, lunar de compartimentul sause întocmeşte, de regulă, lunar de compartimentul sau

persoana desemnată prin Dispoziţie sau Ordin de zipersoana desemnată prin Dispoziţie sau Ordin de zi

pe unitate şi se aprobă de către şeful sau pe unitate şi se aprobă de către şeful sau comandantulcomandantul

unităţii.unităţii.

După aprobare, planificarea se aduce la cunoştinţaDupă aprobare, planificarea se aduce la cunoştinţa

celor interesaţi până la data de 25 ale lunii în curs,celor interesaţi până la data de 25 ale lunii în curs,

pentru luna următoare. Modificările ulterioare se facpentru luna următoare. Modificările ulterioare se fac

numai cu aprobarea şefului sau comandantului unităţiinumai cu aprobarea şefului sau comandantului unităţii

Personalul nou mutat într-o unitate sau Personalul nou mutat într-o unitate sau subunitate,subunitate,

se numeşte în serviciul de permanenţă numai după se numeşte în serviciul de permanenţă numai după oo

perioadă de cel puţin 20 de zile de la sosire.perioadă de cel puţin 20 de zile de la sosire.

Cel detaşat de la alte unităţi sau subunităţi, Cel detaşat de la alte unităţi sau subunităţi, pentrupentru

diferite activităţi, pe o perioadă mai mare de 20 de diferite activităţi, pe o perioadă mai mare de 20 de zilezile

poate executa serviciul începând cu a 21-a zi, dupăpoate executa serviciul începând cu a 21-a zi, după

efectuarea unei pregătiri în acest sens.efectuarea unei pregătiri în acest sens.(4, 5)(4, 5)

Durata serviciului de permanenţă este de 24 Durata serviciului de permanenţă este de 24 de orede ore

şi se asigură, de regulă, din unitate.şi se asigură, de regulă, din unitate.

Personalul de serviciu care asigură Personalul de serviciu care asigură permanenţa lapermanenţa la

domiciliu, este obligat să ia toate măsurile ca, în domiciliu, este obligat să ia toate măsurile ca, în cazcaz

de necesitate, să se prezinte în cel mai scurt de necesitate, să se prezinte în cel mai scurt timp latimp la

unitate.unitate.

Documentele personalului din serviciul de perma-Documentele personalului din serviciul de perma-

nenţă se stabilesc de şeful sau comandantul unităţii şinenţă se stabilesc de şeful sau comandantul unităţii şi

se întocmesc de către compartimentele sau ofiţerii cuse întocmesc de către compartimentele sau ofiţerii cu

atribuţii în domeniu.atribuţii în domeniu.

Documentele ofiţerului operativ / de serviciuDocumentele ofiţerului operativ / de serviciu

pe unitate, în principiu, sunt:pe unitate, în principiu, sunt:

- atribuţiile care reglementează activitatea categoriilor- atribuţiile care reglementează activitatea categoriilor

de personal din serviciul de permanenţă şi sinopticede personal din serviciul de permanenţă şi sinoptice

cu activităţile pe care le desfăşoară în situaţii cu activităţile pe care le desfăşoară în situaţii deosebitedeosebite

- planul de alertare / alarmare al unităţii.- planul de alertare / alarmare al unităţii.

- planul de pază şi planul de apărare / intervenţie - planul de pază şi planul de apărare / intervenţie alal

obiectivului.obiectivului.

- planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de - planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgen-urgen-

ţe civile.ţe civile.

- planul dislocării unităţii în situaţii de dezastre.- planul dislocării unităţii în situaţii de dezastre.

- programul orar al unităţii.- programul orar al unităţii.

- planul / extrasul din planul de apărare împotriva- planul / extrasul din planul de apărare împotriva

incendiilor.incendiilor.

- tabelul cu adresele şi numerele de telefon ale - tabelul cu adresele şi numerele de telefon ale perso-perso-

nalului unităţii.nalului unităţii.

- situaţia zilnică a efectivelor.- situaţia zilnică a efectivelor.

- documentele de conducere în secret.- documentele de conducere în secret.

- registrul cu note telefonice transmise şi primite.- registrul cu note telefonice transmise şi primite.

- regulamente, ordine şi instrucţiuni specifice.- regulamente, ordine şi instrucţiuni specifice.

- registru de procese-verbale de predare-primire a- registru de procese-verbale de predare-primire a

serviciului.serviciului.

- registru adnotări.- registru adnotări.

- ordine de serviciu de rezervă.- ordine de serviciu de rezervă.

- condică de expediţie corespondenţă clasificată.- condică de expediţie corespondenţă clasificată.

- opis cu documentele şi materialele din dotare. - opis cu documentele şi materialele din dotare. (6)(6)

2. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE2. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE

SERVICIU:SERVICIU:

2.1.2.1. Persoana care asigură continuitatea Persoana care asigură continuitatea

con-con-ducerii în afara programului de lucruducerii în afara programului de lucru: : (7)(7)

Întregul personal din serviciul de permanenţă peÎntregul personal din serviciul de permanenţă peunitate, se subordonează persoanei care asigurăunitate, se subordonează persoanei care asigurăcontinuitatea conducerii în afara programului de continuitatea conducerii în afara programului de

lucrulucruiar aceasta iar aceasta este obligatăeste obligată::

- să cunoască activităţile care s-au planificat, - să cunoască activităţile care s-au planificat, organizatorganizat

şi sunt în curs de desfăşurare, precum şi situaţia şi sunt în curs de desfăşurare, precum şi situaţia ope-ope-

rativă din zona de competenţă a unităţii.rativă din zona de competenţă a unităţii.

- să dispună / adopte măsuri de primă urgenţă şi să- să dispună / adopte măsuri de primă urgenţă şi să

conducă, împreună cu personalul aflat în serviciul deconducă, împreună cu personalul aflat în serviciul de

permanenţă, activităţile din unitate, impuse de evolu-permanenţă, activităţile din unitate, impuse de evolu-

ţia situaţiei operative.ţia situaţiei operative.

- să informeze imediat şeful / comandantul unităţii şi- să informeze imediat şeful / comandantul unităţii şi

eşalonul superior acesteia, potrivit reglementărilor îneşalonul superior acesteia, potrivit reglementărilor în

vigoare, despre producerea evenimentelor deosebitevigoare, despre producerea evenimentelor deosebite

în unitatea din care face parte sau în zona deîn unitatea din care face parte sau în zona de

competenţă.competenţă.

- să verifice modul în care personalul aflat în - să verifice modul în care personalul aflat în serviciulserviciul

de permanenţă, îşi exercită atribuţiile.de permanenţă, îşi exercită atribuţiile.

2.2. Ofiţerul operativ / de serviciu 2.2. Ofiţerul operativ / de serviciu pe unitatepe unitate::

(8)(8)

Este obligatEste obligat::

- să controleze, prin alternanţă cu ajutorul său, - să controleze, prin alternanţă cu ajutorul său, modulmodul

cum personalul de serviciu îşi îndeplineşte cum personalul de serviciu îşi îndeplineşte atribuţiile,atribuţiile,

precum şi respectarea ordinii interioare în precum şi respectarea ordinii interioare în unitate. unitate.

- să îl informeze, de îndată, pe şeful sau comandantul- să îl informeze, de îndată, pe şeful sau comandantul

unităţii, despre evenimentele deosebite produse, atâtunităţii, despre evenimentele deosebite produse, atât

în unitate cât şi în sectorul din responsabilitate, luândîn unitate cât şi în sectorul din responsabilitate, luând

totodată măsurile ce se impun, potrivit ordinelor întotodată măsurile ce se impun, potrivit ordinelor în

vigoare.vigoare.

- să pună în aplicare documentele pe care le are la- să pună în aplicare documentele pe care le are la

dispoziţie, la producerea unor evenimente deosebitedispoziţie, la producerea unor evenimente deosebite

(alarmare, mobilizare, dezastre, tulburarea ordinii(alarmare, mobilizare, dezastre, tulburarea ordinii

publice, etc.)publice, etc.)

- să cunoască principalele activităţi desfăşurate - să cunoască principalele activităţi desfăşurate dede

unitate şi structurile subordonate.unitate şi structurile subordonate.

- la ordin, să distribuie armamentul şi muniţia - la ordin, să distribuie armamentul şi muniţia din do-din do-

tarea individuală a personalului unităţii tarea individuală a personalului unităţii (subunităţii).(subunităţii).

- să verifice funcţionarea permanentă a - să verifice funcţionarea permanentă a sistemului desistemului de

alarme şi de comunicaţii al unităţii (legăturilor) alarme şi de comunicaţii al unităţii (legăturilor) cucu

structurile subordonate şi cu eşalonul superior.structurile subordonate şi cu eşalonul superior.

- să cunoască situaţia zilnică de efective a - să cunoască situaţia zilnică de efective a unităţii.unităţii.

- să cunoască situaţia zilnică de răspândiri a - să cunoască situaţia zilnică de răspândiri a efective-efective-

lor unităţii.lor unităţii.

Ofiţerul operativ / de serviciu consemnează Ofiţerul operativ / de serviciu consemnează toatetoate

neregulile constatate, evenimentele şi neregulile constatate, evenimentele şi informaţiile deinformaţiile de

interes operativ, în interes operativ, în Registrul pentru procese-Registrul pentru procese-verbaleverbale

de predare-primire a serviciuluide predare-primire a serviciului, pe care îl , pe care îl prezintăprezintă

şefului sau comandantului unităţii sau persoanei şefului sau comandantului unităţii sau persoanei de-de-

semnate, cu ocazia predării serviciului.semnate, cu ocazia predării serviciului.

2.3. Ajutorul ofiţerului operativ / de 2.3. Ajutorul ofiţerului operativ / de serviciuserviciu::

(9)(9)

În lipsa ofiţerului operativ / de serviciu pe În lipsa ofiţerului operativ / de serviciu pe unitate,unitate,

îndeplineşte atribuţiile acestuia iar la nevoie îndeplineşte atribuţiile acestuia iar la nevoie poatepoate

înlocui, temporar, alte categorii de personal din înlocui, temporar, alte categorii de personal din servi-servi-

ciul de permanenţă.ciul de permanenţă.

2.4. Agentul / subofiţerul de serviciu 2.4. Agentul / subofiţerul de serviciu pepe

punctul de control-accespunctul de control-acces: : (10)(10)

Este obligatEste obligat::

- să legitimeze şi să verifice documentele de - să legitimeze şi să verifice documentele de identitateidentitate

ale tuturor persoanelor care se prezintă la ale tuturor persoanelor care se prezintă la punctul depunctul de

control-acces, procedând pentru fiecare caz în control-acces, procedând pentru fiecare caz în parte,parte,

potrivit reglementărilor în vigoare.potrivit reglementărilor în vigoare.

- să fie politicos, să dea dovadă de solicitudine - să fie politicos, să dea dovadă de solicitudine faţă defaţă de

persoanele sosite la punctul de control-acces şi persoanele sosite la punctul de control-acces şi săsă

rezolve, în timp scurt, cererile acestora.rezolve, în timp scurt, cererile acestora.

- să informeze ofiţerul operativ / de serviciu pe - să informeze ofiţerul operativ / de serviciu pe unitateunitate

despre toate persoanele care solicită accesul în despre toate persoanele care solicită accesul în unita-unita-

te, după terminarea programului de lucru.te, după terminarea programului de lucru.

- în situaţia în care prin punctul de control au acces - în situaţia în care prin punctul de control au acces şişi

autovehicule, să verifice cu atenţie foaia de parcurs autovehicule, să verifice cu atenţie foaia de parcurs şişi

documentele transportului, precum şi pe ale documentele transportului, precum şi pe ale şoferuluişoferului

şi însoţitorilor.şi însoţitorilor.

- să nu permită accesul persoanelor din afara - să nu permită accesul persoanelor din afara unităţiiunităţii

decât cu avizul celor care au acest drept şi numai decât cu avizul celor care au acest drept şi numai cucu

însoţitor.însoţitor.

- să înscrie în - să înscrie în Registrul de intrareRegistrul de intrare toate toate persoanelepersoanele

care nu aparţin unităţii.care nu aparţin unităţii.

- să urmărească menţinerea ordinii şi curăţeniei - să urmărească menţinerea ordinii şi curăţeniei atât înatât în

incinta destinată camerei pentru vizitatori, cât incinta destinată camerei pentru vizitatori, cât şi înşi în

perimetrul aferent intrării principale.perimetrul aferent intrării principale.

2.5. Echipamentul, dotarea personalului 2.5. Echipamentul, dotarea personalului dindin

serviciul de permanenţă precum şi dotarea în-serviciul de permanenţă precum şi dotarea în-

căperilor destinate acestuiacăperilor destinate acestuia::

Ţinuta personalului este cea de serviciu, în Ţinuta personalului este cea de serviciu, în funcţiefuncţie

de anotimp, starea vremii şi condiţiile specifice dede anotimp, starea vremii şi condiţiile specifice de

îndeplinire a serviciului, cu excepţia situaţiilor în îndeplinire a serviciului, cu excepţia situaţiilor în carecare

şefii / comandanţii de unităţi au precizat, prin şefii / comandanţii de unităţi au precizat, prin dispozi-dispozi-

ţii sau ordine, altă ţinută.ţii sau ordine, altă ţinută.

Pe timpul serviciului, personalul din Pe timpul serviciului, personalul din serviciul deserviciul de

permanenţă poartă, la vedere, ecusoane cu permanenţă poartă, la vedere, ecusoane cu denumireadenumirea

în clar a serviciului. în clar a serviciului. (11, 12)(11, 12)

2.6. Activităţi în caz de alarmare2.6. Activităţi în caz de alarmare::

- se dă semnalul de alarmare.- se dă semnalul de alarmare.

- ofiţerul operativ / de serviciu pe unitate sau - ofiţerul operativ / de serviciu pe unitate sau ajutorulajutorul

acestuia notează gradul, numele şi prenumele acestuia notează gradul, numele şi prenumele persoa-persoa-

nei care a transmis semnalul de alarmare, unitatea nei care a transmis semnalul de alarmare, unitatea dindin

care face parte, conţinutul ordinului precum şi ora lacare face parte, conţinutul ordinului precum şi ora la

care s-a primit semnalul.care s-a primit semnalul.

- raportează şefului / comandantului unităţii sau ofiţe-- raportează şefului / comandantului unităţii sau ofiţe-rului care asigură continuitatea conducerii.rului care asigură continuitatea conducerii.

- confruntă parola de recunoaştere primită cu cea care- confruntă parola de recunoaştere primită cu cea carese găseşte în plicul sigilat, corespunzător semnaluluise găseşte în plicul sigilat, corespunzător semnaluluiprimit.primit.

- raportează în cel mult 30 de minute la DGOPMR- raportează în cel mult 30 de minute la DGOPMR(Direcţia Generală Organizare, Planificare, Misiuni şi(Direcţia Generală Organizare, Planificare, Misiuni şiResurse) despre primirea ordinului (sau semnalului).Resurse) despre primirea ordinului (sau semnalului).

- pune în aplicare planul de alarmare a unităţii pentru- pune în aplicare planul de alarmare a unităţii pentrualarma de intervenţie.alarma de intervenţie.

- ia măsuri de întărire a pazei unităţii.- ia măsuri de întărire a pazei unităţii.

- raportează şefului sau comandantului unităţii, - raportează şefului sau comandantului unităţii, lala

sosirea acestuia, despre măsurile luate şi stadiulsosirea acestuia, despre măsurile luate şi stadiul

alarmării efectivelor.alarmării efectivelor.

- ATENŢIE: în situaţia în care parola de - ATENŢIE: în situaţia în care parola de recunoaştererecunoaştere

nu corespunde, nu se mai execută aceste nu corespunde, nu se mai execută aceste activităţi şiactivităţi şi

se raportează imediat la DGOPMR.se raportează imediat la DGOPMR.

Tipuri de semnaleTipuri de semnale::

- “EXECUTAŢI VIJELIA”- “EXECUTAŢI VIJELIA”

- “M – 101”- “M – 101”

- Telegrafic: AI 8 C- Telegrafic: AI 8 C

Cine poate transmite semnalul de alarmare şi Cine poate transmite semnalul de alarmare şi prinprin

ce mijloace:ce mijloace:

- Direcţia Generală Organizare, Planificare, - Direcţia Generală Organizare, Planificare, Misiuni şiMisiuni şi

Resurse.Resurse.

- Centrala de alarmare “A”.- Centrala de alarmare “A”.

- Telefon.- Telefon.

- Radio.- Radio.

- Curier.- Curier.

2.7. Prezentarea raportului, schimbarea 2.7. Prezentarea raportului, schimbarea per-per-

sonalului din serviciul de permanenţă, timpulsonalului din serviciul de permanenţă, timpul

pentru odihnă şi de recuperarepentru odihnă şi de recuperare::

(13) (13) “ “Domnule Domnule ... (gradul) ... (gradul) în timpul serviciu-în timpul serviciu-

lui meu nu s-a întâmplat nimic deosebit lui meu nu s-a întâmplat nimic deosebit (dacă(dacă

s-a întâmplat ceva, informează ce anume). s-a întâmplat ceva, informează ce anume). SuntSunt ... ...

(denumirea categoriei de personal de serviciu) ...(denumirea categoriei de personal de serviciu) ...

(gradul şi numele)”(gradul şi numele)”

(14)(14) “ “Domnule Domnule ... (gradul), ... (denumirea în ... (gradul), ... (denumirea în clar aclar a

unităţii sau subunităţii) unităţii sau subunităţii) execută execută ... (informează ... (informează cece

activitate se desfăşoară) .... activitate se desfăşoară) .... SuntSunt ... ... (denumirea(denumirea

funcţiei în cadrul serviciului) ... (gradul şi funcţiei în cadrul serviciului) ... (gradul şi numele)”.numele)”.

(15)(15)

(16)(16)

“ “DomnuleDomnule ... (gradul), ... (gradul), sunt sunt ... (denumirea ... (denumirea funcţieifuncţiei

în cadrul serviciului) ... (gradul şi numele)”.în cadrul serviciului) ... (gradul şi numele)”.

““Domnule Domnule ... (gradul), ... (gradul), suntsunt ... (gradul şi ... (gradul şi

numele),numele),am predat am predat ... (denumirea serviciului)”.... (denumirea serviciului)”.

““DomnuleDomnule ... (gradul), ... (gradul), suntsunt (gradul şi (gradul şi numele), numele), amam

luat în primire luat în primire ... (denumirea serviciului) ... (denumirea serviciului) fără fără pro-pro-

bleme deosebitebleme deosebite”. Dacă sunt probleme, ”. Dacă sunt probleme, informeazăinformează

care sunt acestea.care sunt acestea.

(17)(17)

3. ACCESUL ÎN UNITĂŢILE MINISTERULUI3. ACCESUL ÎN UNITĂŢILE MINISTERULUI

ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR:ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR:

(18)(18)

Accesul persoanelor este permis numai prin puncteleAccesul persoanelor este permis numai prin punctele

de control-acces, pe baza următoarelor documentede control-acces, pe baza următoarelor documente::

- legitimaţia de serviciu, pe care este înscris dreptul - legitimaţia de serviciu, pe care este înscris dreptul dede

acces.acces.

- bilet de intrare, eliberat de personalul de serviciu din- bilet de intrare, eliberat de personalul de serviciu din

punctul de control-acces sau, după caz, de comparti-punctul de control-acces sau, după caz, de comparti-

mentul (biroul, oficiul sau ghişeul de relaţii-informaţii)mentul (biroul, oficiul sau ghişeul de relaţii-informaţii)

cu atribuţii stabilite în acest sens.cu atribuţii stabilite în acest sens.

- permis cu acces limitat, eliberat de - permis cu acces limitat, eliberat de Biroul Biroul ResurseResurse

Umane, Planificare, Reacţii pentru Situaţii de Umane, Planificare, Reacţii pentru Situaţii de UrgenţăUrgenţă

şi Securitate Sediuşi Securitate Sediu persoanelor din alte unităţi persoanelor din alte unităţi ale MAIale MAI

de la Curtea de Conturi sau Asociaţiile de la Curtea de Conturi sau Asociaţiile veteranilor şiveteranilor şi

rezerviştilor acestei instituţii.rezerviştilor acestei instituţii.

(19)(19)

Modele de ecusoane pentru acces persoaneModele de ecusoane pentru acces persoane::

cetăţeni români cetăţenicetăţeni români cetăţeni

din structura MI din afara MI străinidin structura MI din afara MI străini

VĂ MULŢUMESC !VĂ MULŢUMESC !