Astrologie natala

download Astrologie natala

of 37

Transcript of Astrologie natala

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  1/48

  http://www.luxbeauty.ro/31-produse-epilat-unica-folosinta-

  consumabile

  ASTROLOGIA NATAL| , bazat\ pe elemente foarte exacte:

  locul, data [i ora na[terii, indic\ [i fixeaz\ pe o hart\ a cerului, numit\

  tema natal\, pozi]ia Planetelor, Constela]iilor [i a Caselor Astrologice.

  Tema natal\, ^mpreun\ cu interpretarea [i descifrarea ei constituie

  horoscopul [i cuprinde date referitoare la corpul fizic al unui nativ,

  capacitatea sa intelectual\, structura emo]ional\ afectiv\, rela]iile

  sociale [i profesionale [i alte date legate de domeniile vie]ii.

  Astrologia poate face lumin\ ^n via]a noastr\ [i ne poate

  ajuta s\ ne explic\m de ce se ^ntmpl\ anumite lucruri [i de ce nu se

  poate face mai mult. Mul]i oameni se ^ntreab\ care zodie este

  cea mai bun\, dar ceea ce se poate spune este c\ fiecare om s-a

  ^ncarnat succesiv sub semnul tuturor Zodiilor. {i poarte pu]ini oameni

  accept\ ideea c\ au trecut prin mai multe ^ncarn\ri ... ajungnd ^n

  momentul vie]ii prezente s\ constate c\ nu este nici prima [i nici nu va

  fi ultima. Consecin]ele faptelor noastre anterioare ne determin\ s\

  revenim ^n planul fizic pentru a achita datoriile acumulate ^n

  vie]ile anterioare, iar cel ce reu[e[te s\ ^[i achite, ^n decursul vie]ii,

  toate datoriile se elibereaz\ de sub inciden]a Legii Karmei [i nu este

  obligat s\ se ^ncarneze dect dac\ dore[te. Ace[tia sunt marii

  oameni care vin din proprie dorin]\ s\ ajute umanitatea s\ progreseze,

  chiar dac\ astfel, prin acest gest, ei risc\ s\ fac\ gre[eli care s\ ^i

  readuc\ sub inciden]a Legii Karmice.

  Fiecare om s-a ^ncarnat ^ntr-un anumit loc, la o

  anumit\ or\ a unei zile [i sub semnul pozi]iei astrelor. Pe baza acestor

  elemente se stabile[te ecua]ia astrologic\ a unei persoane. Elementele

  astrologice ce definesc personalitatea nativei n\scut\ smb\t\,

  25.09.1976, ora

  16 : 45, sunt: Dragon de Foc, Balan]\, M\slin, ascendent V\rs\tor.

  http://www.luxbeauty.ro/31-produse-epilat-unica-folosinta-consumabilehttp://www.luxbeauty.ro/31-produse-epilat-unica-folosinta-consumabilehttp://www.luxbeauty.ro/31-produse-epilat-unica-folosinta-consumabilehttp://www.luxbeauty.ro/31-produse-epilat-unica-folosinta-consumabile
 • 8/8/2019 Astrologie natala

  2/48

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  3/48

  cu el/ ea ^n frunte. Din cauza ambi]iilor sale personale instabile este

  irascibil\, nepoliticoas\ [i incapabil\ s\ se descurce cu lucrurile mai

  pu]in perfecte. De ademenea, generalizeaz\ prea mult sau sare direct

  la concluzii, adesea ^ncadrnd oamenii ^n categorii, f\r\ s\ admit\ saus\ perceap\ diferen]ele individuale. F\r\ ^ndoial\ avem ^n fa]\ un tip de

  performan]\ de cel mai ^nalt rang, care ar putea fi u[or o surs\ de

  inspira]ie pentru cei apropia]i lui/ei [i o personalitate care ar capta

  aten]ia publicului mai prietenos cu cei din jurul lui/ei.

  Al doilea element este determinat de luna

  ^ncarn\rii [i anume de pozi]ia Soarelui ^ntr-una din cele 12

  Constela]ii care formeaz\ baza Zodiacului Chaldeean. Zodia Balan]ei

  [i cuvintele cheie: adaptare, echilibru, compromis, curtoazie, varia]ie,

  pacifism, oportunism. Semn masculin aer cardinal diurn. Esen]a

  venusian\ a semnului implic\ inspira]ie, accentueaz\ dragostea [i

  leg\turile afective, iar latura saturnian\ genereaz\ complementarul prin

  deta[are, medita]ie [i pesimism. Aceast\ zodie ofer\ reac]ii delicate [i

  rafinate, cu st\ri ce oscileaz\ ^ntre spontaneitate sociabil\ [i medita]ie,

  abandon [i furie, atac [i recul. Necesitatea unui cadru armonios pentru

  care face concesii [i modera]ie cu efecte ^n atitudini efeminate.

  Domina]ia realizat\ prin influen]a venusian\ poate conduce la

  eliberarea impulsurilor generoase, la abandon spontan sau la

  rafinament estetic, iar prin influen]a saturnian\ la concentrarea

  tr\irilor, la rezerv\ cu profunzimea pasiunilor [i rafinament spiritual.

  Atitudinile sunt alternante, de la cea mai vie exaltare la depresia cea

  mai adnc\. ~n concluzie, spiritul are neap\rat\ nevoie s\ se

  temporizeze pentru a putea masca lucrurile nepl\cute [i a alege

  solu]iile cu risc minim. Con[tiin]a sim]ului m\surii modeleaz\ decizia

  just\, altruismul, nonviolen]a, candoarea, plasnd ap\rarea drept\]ii [i

  compasiunea pe prim plan. Echitatea este una dintre principalele

  calit\]i ce se al\tur\ dorin]ei de justi]ie, impar]ialitate [i fair-play, de o

  mare valoare moral\. Natura suport\ cu greu o situa]ie ^ncordat\, mai

  3

  3

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  4/48

  ales cnd se interfereaz\ cu conceptul de pace sau de confort [i

  g\se[te solu]ii prin atitudini meditatve sau filosofice. Domeniile

  nevralgice sunt oferite de incon[tien]\, lipsa de voin]\ [i comoditate ce

  blocheaz\ direc]ia [i scopul general. Datorit\ sl\biciunii voin]ei [i acodului de valori morale se degaj\ o filosofie a c\rei principal\ calitate

  aparent\ este r\bdarea de tip pesimist. Lipsa de profunzime [i

  instabilitatea sentimentelor conduc la fluctua]ia tr\irilor sau la un

  umanism aberant [i ineficient prin eforturi zadarnice. Capriciul,

  exagerarea [i indulgen]a fa]\ de sine provoac\ mult\ disimulare,

  compromisuri pentru protejarea inac]iunii, interferen]e de neglijen]\ [i

  senzualitate, de am\gire [i vanitate. Zodia ofer\ ignorarea clipei

  prezente [i o ^ncredere spontan\ ^n viitor, genernd certitudini dificil

  de ^n]eles prin prisma curgerii temporale, sintetizat prin sintagma

  timpul va rezolva totul.

  Prezen]a semnului implic\ conciliere [i repulsie fa]\ de

  polemic\, armonie [i sensibilitate, lini[te, gust pentru distrac]ii [i

  manifest\ri artistice. ~ntreaga energie este folosit\ ^n scopul lini[tirii

  spiritelor [i a limit\rii dezl\n]uirilor de mnie, iar situa]iile dramatice

  sunt rezolvate cu farmec potolit. Structura de observator fin [i prudent

  permite ordonare [i subtilitate, victorii prin diploma]ie ^n sus]inerea

  drept\]ii. ~n varianta negativ\ apar erori, ezit\ri, lips\ de opinie [i

  nehot\rre. Natura zodiei ofer\ capacitatea de a suporta constrngerile

  sau situa]iile dezagreabile, considernd, ^n interior, c\ starea este

  trec\toare, iar victoria ^i apar]ine ^n final. Intui]ia permite aprecierea

  adev\rului ^n situa]ii tulburi [i g\sirea variantelor potrivite.

  Detestnd pozi]iile categorice, discu]iile [i

  ne^n]elegerile familiale, caut\ rela]iile familiale bune, dar ele se vor

  degrada de-a lungul timpului, cnd mul]imea de compromisuri a

  erodat ^n]elegerea. Ca principii masculine la un nativ se observ\ ochii

  cercet\tori dar st\pni]i, privirea blnd\ cu putere de p\trundere, tonul

  binevoitor [i gesturi domoale. ~n structura personalit\]ii se observ\

  4

  4

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  5/48

  maniere impecabile, r\bdare, sim] estetic dezvoltat, comunicativitate.

  Dotat\ cu agilitate, sim] de observa]ie remarcabil, nativa se str\duie[te

  s\ cunoasc\ realitatea [i sufer\ ^n fa]a greut\]ilor sau vulgarit\]ilor

  vie]ii. ~n esen]\, nativa este un egocentric particular, care ascundesub aspectul lini[tit [i amabil puterea de a se ap\ra cu promptitudine,

  dar este mai atras\ de discu]ii inteligente, punctate cu sentimente [i

  sim]uri, fantezie bogat\ [i intui]ie erotic\, iar nativa reac]ioneaz\ la

  complimente [i laude. Nu poate r\ni sentimentele, dar nu [tie s\

  diferen]ieze prietenia de iubire [i nu se poate decide ^n alegerea sa,

  fiind ^ntr-o ve[nic\ tendin]\ de a afla perfec]iunea.

  Ca principii feminine, pentru nativ\ se accentueaz\

  domeniul feminin cu efecte vizibile: farmec indiscutabil, senzualitate,

  elegan]\ subtil\, capriciu, frumuse]ea. Se d\ruie[te dac\ este apreciat\.

  Natura cam vis\toare, frivol\ ori exhibi]ionist\, tinde spre efect [i se

  desf\[oara sub influen]a artei teatrale sau dramatice. Nativa atrage

  prin ochi expresivi, catifela]i, privirea mngietoare [i sursul

  captivant, iar structura personalit\]ii ]ine de romantism, sociabilitate,

  dorin]\ de perfec]iune ce ignor\ critica [i sfaturile. Admir\ frumosul sub

  toate manifest\rile, imaginea ei corespunznd unui etalon al

  farmecului. Chiar dac\ are concep]ii de via]\ preten]ioase este gata s\

  ierte [i s\ uite. Aceast\ simpatic\ nativ\, cochet\ [i atr\g\toare, foarte

  potrivit\ pentru via]a monden\, oscileaz\ ^ntre excese senzuale [i

  temporizare. Sim]\mintele ei sunt superficiale, iar nestatornicia este

  de necomb\tut. Fiind relaxat\, se poate desf\[ura ^n toate

  ^mprejur\rile cu mult\ vaselie, dar st\rile de bun\ dispozi]ie alterneaz\

  cu cele de depresie [i pasivitate.

  Despre principiile androgine: structura nativei con]ine

  inteligen]\ profund\, adaptabilitate mare la schimb\ri, principii

  teoretice ce resping violen]a, dar lipsesc motiva]ia [i scopul ^n via]\.

  Esen]a tr\s\turilor const\ ^n amabilitate, pl\cerea confortului, fantezie.

  Sub o aparen]\ de lini[te se ascunde ^nc\p\]narea. Lipsit\ de energie

  5

  5

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  6/48

  [i de stimulente, se descurajeaz\ repede [i se refugiaz\ ^n rolul

  personajelor din basme. ~n scopul men]inerii echilibrului interior se

  orienteaz\ c\tre col]uri sau aspecte din natur\ [i caut\ exprim\ri prin

  form\ [i culoare. De[i lupt\ pentru promovare [i pozi]ie ^nalt\,progresul va fi blocat datorit\ instabilit\]ii sau refuzului de a oferi ce

  are mai bun. Aflat\ ^n ipostaza unui giuvaer prost [lefuit, ea scoate la

  suprafa]\ partea negativ\ dac\ nu este apreciat\ sau este respins\,

  devenind tragic\ [i insensibil\ sau caustic\ [i cinic\ la dorin]ele mediului.

  Odat\ ce a pornit lupta nu mai accept\ discu]iile [i , ne^nduplecat\, va

  erupe ca un vulcan.

  S\n\tatea , prin aceast\ pozi]ie, ofer\ o structur\ fragil\,

  f\r\ prea mult\ vitalitate, dar [i o foarte bun\ capacitate de recuperare.

  Simbolul balan]ei, cele dou\ talere cu o tij\ la mijloc, indic\ organele

  predispuse ^n special s\ fie afectate: rinichii, coloana vertebral\ [i

  sistemul nervos, ^n care decep]iile conduc rapid la depresie.

  Predispozi]ii la lombosciatic\, reumatism, nevralgii, scolioz\ sau

  deform\ri ale coloanei, nefrit\ sau uremie, febr\ eruptiv\, migrene. Mai

  apar disfunc]ii ale ficatului, ^nso]ite de dischinezii biliare. Din punct

  de vedere energetic se amplific\ posibilitatea de afec]iuni ale vezicii

  urinare, ale rinichilor [i ale zonei lombare a coloanei vertebrale. Mai

  apar suferin]e ale sistemului nervos (ame]eli, cefalee) sau ale

  membrului inferior drept.

  Predestinare Aceast\ pozi]ie avantajeaz\ planul

  comunitar unde, prin delicate]e [i rafinament, nativa ^[i construie[te o

  existen]\ agreabil\ [i armonioas\, bazat\ pe marile valori ale sufletului.

  Soarta poate oferi [anse pe plan social, dar mai apar multe

  dezavantaje din lipsa sim]ului combativ [i a preocup\rii pentru reu[it\.

  ~n plan intim, familial, apar ca extrem de probabile crize materiale,

  ne^n]elegeri cu cei apropia]i [i procese de familie sau divor]uri.

  Situa]ia financiar\ poate fi fluctuant\, c\ci pentru a se ^nconjura de

  obiectele favorite nativa nu ezit\ s\ fac\ cheltuieli nes\buite. Primul

  6

  6

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  7/48

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  8/48

  acestui zodiac, ca elemente generale, nativa corespunde mai ^nti

  gradului 3 solar cu:

  activ\, cercet\toare, corect\, simpatic\, iluminat\

  apoi cel corespunz\tor zilei precedente [i ^n final gradul pozi]ionat ^nziua urm\toare ^ncarn\rii:

  2 - sentimente corecte, intui]ie, partenerul favorizeaz\

  bun\starea;

  4 - afectuoas\, dar ^[i atac\ aproapele, ^[i iube[te munca.

  Aceste elemente toat\ prezentarea alc\tuiesc partea de generalit\]i

  a ecua]iei, con]innd date [i caracteristici comune multor entit\]i.

  Al patrulea element este ascendentul. Importan]a acestuial patrulea element al ecua]iei astrologice este semnificativ\, deoarece

  asigur\ trecerea de la informa]ia general\, con]inut\ ^n Zodiace, la cea

  cu caracter individual. Determinarea lui se face prin calcul pe baza

  orei de na[tere [i indic\ caracteristicile [i particularit\]ile fiec\ruia dintre

  noi, deosebindu-ne unii de al]ii. Ascendentul reprezint\ vrful (cuspida)

  Casei I. Ascendentul indic\ Zodia sau Constela]ia care r\s\rea la

  marginea orizontului, privind din locul ^ncarn\rii, la ora na[terii, ^ndirec]ia punctului celui mai estic. Influxul astral primit prin aceast\

  antena indic\ caracteristici importante ale aspectului fizic, ale

  temperamentului [i caracterului unei entit\]i.

  Casa I 26 V\rs\tor

  ~n interesul nativei [i atitudinii sale se vor afla oamenii; fie ea

  depinde de oameni, fie lumea depinde de ea. ~nzestrat\ cu

  sensibilitate [i fine]e, nativa ^[i conduce via]a pe baza puterniceioriginalit\]i [i tendin]a de prietenie. Capacitatea [i puterea de sacrificiu

  pentru prieteni se ^mbin\ cu dezinteresul fa]\ de propriul cstig.

  Bogat\ sau s\rac\, profund\ sau superficial\, ea r\mne o individualist\

  ce nu cunoa[te solitudinea. Monden\ [i interesat\ de societate, nativa

  este sufletul petrecerii ^n, [i prin via]\. Frecventeaz\ locuri [i se

  implic\ ^n activit\]i f\r\ finalitate sau ^[i irose[te via]a ^n vise [i

  8

  8

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  9/48

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  10/48

  Planete din semnul natal Balan]\. Nativa se preocup\ mai mult de

  rela]iile umane [i de aparen]ele sociale. Are dorin]a de a str\luci ^n

  societate sau cel pu]in de a se ridica deasupra condi]iei sociale de

  baz\. Via]a ^i poate oferi unele [anse ^n plan social, dar apardezavantaje prin lipsa spiritului combativ.

  Soarele ^n c\dere ^n Balan]\, dar sus]inut de Mercur

  [i Jupiter, indic\ o fire sociabil\, artistic\, iubind pacea [i armonia. Nativa

  este indulgent\ cu sine ^ns\[i, are spirit justi]iar [i tendin]a de a media

  conflicte [i tensiuni. Prezint\ o afectivitate mare, talente artistice; este

  amabil\. Natura acestei native este caracterizat\ printr-un echilibru

  fragil. Apreciaz\ mediul de via]\ armonios, unde dragostea este cea

  care se eviden]iaz\. Are nevoie de un mediu plin de afec]iune, care s\

  r\spund\ impulsurilor sale, ^n care iubirea s\ fie unicul criteriu [i nu

  poate admite existen]a persoanelor lipsite de reac]ii generoase.

  Alegerea subiectelor de discu]ie, atitudinea, comportamentul, toate

  reac]iile sale indic\ o atmosfer\ plin\ de farmec [i seduc]ie, bun\ pentru

  destindere. Pentru a evita disputele [i situa]iile disonante, nativa poate

  fi un cameleon sau poate adopta o poz\ pe care o exploateaz\ ^n

  mod con[tient. Simpatia intelectual\ pentru o persoan\ va fi echilibrat\

  de antipatia pentru o alta, confirmnd ^nc\ o dat\ echilibrul semnului.

  Soarele aflat ^n c\dere, genereaz\ multe momente de

  sl\bire a voin]ei [i de deficit energetic, compensate oarecum prin

  activitate [i spirit justi]iar. Ac]iunile mentale [i fizice au la baz\

  non[alan]a [i ezitarea ^ntre dou\ solicit\ri opuse, pendulnd ^ntre

  spontaneitate [i medita]ie, abandon [i mnie, atac [i recul ^n fa]a

  vie]ii. Motiva]ia indeciziei este simpl\: intui]ia ^i ofer\ o viziune de

  ansamblu asupra tuturor problemelor, dar ^ntmpin\ dificult\]i ^n a

  alege una din solu]ii. Aceast\ nativ\, romantic\ [i rafinat\, conciliant\,

  este predestinat\ s\ se ^mplineasc\ prin schimb\ri, dar nu reu[e[te s\

  ^[i structureze sensul faptelor [i s\ ^[i fixeze propria opinie. Plin\ de

  farmec ^[i poart\ diploma]ia [i amabilitatea c\utnd armonia [i

  10

  10

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  11/48

  condi]iile de via]\ agreabile. Dominantele caracteristice sunt legate de

  dispozi]ia efeminat\, de temperamentul sociabil, adaptabil [i cteodat\

  oportunist, ^nclinat\ spre compromis [i concesii. Mai mult, nativa

  poate fi caracterizat\ prin egalitatea tr\irilor, calm, lini[tite senin\.Componenta introvertit\ amplific\ incertitudinea resim]it\ ^n fa]a unei

  persoane. Sentimentul se concentreaz\ [i cstig\ ^n intensitate, dar

  are mai mult\ fragilitate. Aerul calm [i agreabil ce completeaz\

  caracterul rezervat al nativei reprezint\ numai o aparen]\ sub care

  g\sim pasiuni aprinse, o sensibilitate u[or de r\nit [i suferin]a pentru

  altul.

  Mercur ^n Fecioar\ contribuie la ascu]irea spiritului [i

  indic\ o conduit\ modelat\. Soarele la 2 poate provoca o abordare

  algebric\ a vie]ii ^n care totul este privit prin prisma m\surii, a

  numerelor, a ordinii. Tot ceea ce este plasat pe planul doi va reu[i.

  De[i intr\ ^n categoria oamenilor blnzi, ea nu este deloc comod\, c\ci

  poart\ ^n permanen]\ amprenta unei lovituri morale sau fizice. Se

  conduce ^n via]\ dup\ no]iunea de politic\. Apar]innd comunit\]ii

  prin delicate]e [i rafinament, nativa ^[i construie[te o existen]\

  agreabil\ [i armonioas\, bazat\ pe marile valori ale sufletului. Ea

  trebuie s\ ^nve]e s\ o poten]eze prin agresivitate [i dorin]a de victorie,

  bazndu-se pe sine [i evitnd amprenta vie]ii afetciv-conjugale.

  Soarele conjunc]ie Mercur indic\ o fire artistic\, abilitate pentru [tiin]ele

  exacte, memorie bun\, literatur\, fine]e [i subtilitate ^n exprimare,

  bog\]ie [i atrac]ie spre lux.

  Trigonul Soare Jupiter ofer\ maturitate, atitudine calm\

  [i binevoitoare, deta[at\. Optimismul, ^mpreun\ cu conservatorismul

  senin [i responsabilitatea stau la baza ideilor [i ini]iativelor fericite. S-

  ar putea considera c\ este un factor de bog\]ie, de succes [i noroc, dar

  nu este tocmai a[a (Jupiter = Marele Benefic). Bine^nteles, aspectul

  fizic poate aduce noroc [i satisfac]ii, dar bog\]ia poate fi foarte bine de

  ordin intelectual. Structura evenimentelor ce intersecteaz\ via]a

  11

  11

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  12/48

  nativei con]ine ac]iune [i protec]ie manifestate ^n special spre rolul

  social. Apare astfel un raport direct cu profesiuni sau conjuncturi

  legate de editur\, justi]ie.

  Din punct de vedere Karmic, Soarele ^n Balan]\ arat\ c\nativa a tr\it cel pu]in o existen]\a ^n care a f\cut imense eforturi

  pentru a reu[i ^ntr-o c\s\torie, aducndu-i enorm partenerului. ~n

  aceast\ via]\ rezult\ adesea calit\]i rela]ionale [i, ^n general, este un

  bun sf\tuitor ^n orice domeniu rela]ional. Are nevoie de echilibru [i ^[i

  imagineaz\ c\ partenerul va face pentru ea ceea ce [i ea a facut pentru

  un altul. Este idealist\ ^n iubire [i ^[i imagineaz\ c\ ar putea ^ntlni

  sufletul-frate care va fi perfecta sa jum\tate, ceea ce este evident

  imposibil. Lec]ia karmic\: acceptarea compromisurilor [i concesiilor

  necesare ^n orice cuplu pentru a g\si un echilibru ^n doi. Ea va trebui

  s\ dezvolte toleran]a [i respectul deosebirilor.

  Luna ^n Balan]\. Nativa [i-a format o imagine mental\

  care o prezint\ drept o persoan\ de bun\ condi]ie [i plin\ de elegan]\.

  Sistemul s\u de valori cuprinde numai gra]ia [i rafinamentul pe care le

  eman\ [i le percepe. Este convins\ c\ ^n sinea sa poart\ cele mai

  frumoase vise [i nu permite ca un aspect exterior brusc s\ ^i

  umbreasc\ farmecul. ~n gndurile sale nativa [tie c\ la baza curajului

  stau compasiunea [i ^n]elegerea, ce reprezint\ un mod ^n]elept de a

  urma ^ndemnul inimii, de a fi loial. ~n domeniul rela]iilor interumane,

  ea se bazeaz\ pe intui]ie [i instincte. Comportamentul cordial,

  acomodant, diplomatic ^i permite s\ caute [i s\ fie c\utat\ de semeni

  pentru sfaturi, asocieri sau munca de echip\. Aceast\ pozi]ie ^i ofer\ o

  natur\ ^n]eleg\toare, un deosebit farmec al exprim\rii [i al manierelor,

  o corelare particular\ ^ntre bucuria mut\ [i durerea surd\, f\cute s\

  alimenteze fericirea personal\. Luna ^n Balan]\ este o pozi]ie

  privilegiat\ ^n care tr\s\turile specific feminine sunt puternic

  accentuate. Imagina]ie, atrac]ie spre societatea tinerilor. Nativa

  resimte necesitatea de a vorbi pn\ la satura]ie, dar f\r\ a pierde din

  12

  12

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  13/48

  vedere subiectul central, pentru a r\spndi ^n jur bun\tate [i farmec

  natural. Ea are dispozi]ii strict legate de emo]ii [i atitudini afective,

  care sunt controlate cu grij\ pentru a nu cobor^ sub standardul dorit.

  Aspira]iile [i idealurile sale indic\ un suflet simpatic [i curtenitor, aflat^n c\utarea acordurilor armonioase. Luna la 27 arat\ cum nativa se

  situeaz\ ^ntr-o continu\ urcare [i chiar cu un aspect nepl\cut a lui

  Marte (ce va indica ocazional o pr\bu[ire) nu este definitiv pentru ea [i

  se va ridica din nou. Nativa are o concep]ie de via]\ extrem de

  frumoas\ [i este dornic\ s\ o transpun\ ^n realitate. Att de adevarat\

  este noble]ea spiritului s\u ^nct reu[e[te s\ transpun\ gndul ^n fapt\

  [i s\ ajung\ la ^n\l]imile visate. Mai sunt de rezolvat ni[te mici

  am\nunte: dezvoltarea ^ncrederii ^n sine [i dep\[irea pasivit\]ii.

  Luna conjunc]ie Venus. Tr\s\turile venusiene fiind

  accentuate, la nivelul personalit\]ii nativei se genereaz\ emo]ii calme,

  lini[tite. Nativa este vesel\, amabil\, prietenoas\ [i o foarte mare

  amatoare de pl\ceri (artistice, lux, flirt, elegan]\...). Aspectul

  favorizeaz\ zonele sociale, ^n special cele legate de anturaje amabile,

  public pl\cut, lume artistic\. {ansele apar prin femei sau prin

  intermediul ^ntlnirilor feminine. ~mprejur\rile dau ocazia unor

  ocupa]ii ^n care arta se aplic\ vie]ii cotidiene [i d\ o mare popularitate.

  Aspectul indic\ prezen]a unui so] cu o anumit\ doz\ de popularitate,

  care o ^nconjoar\ cu dragoste pe nativ\. Posibilit\]i de cstig financiar,

  de[i profesia va fi modest\.

  Luna conjunc]ie Marte. Rolul determinant al aspectului este

  dat de opozi]ia calit\]ilor elementelor (Luna Apa [i Marte Foc).

  Nativa este plin\ de energie, dar direc]ia ei de manifestare este

  stabilit\ de alte elemente ale temei. Ea poate fi ^ndr\znea]\ [i

  insolent\, senin\ [i ner\bdatoare, bucuroas\ [i bosumflat\, ^ntr-o tem\

  feminin\ putnd ^nsemna bravur\ dar [i pl\cerea unor aventuri.

  Luna conjunc]ie Uranus. Rela]ia reprezint\ o asociere a

  valorilor incompatibile care se opun prin toate calit\]ile. Aspectul

  13

  13

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  14/48

  stimuleaz\ puternic imagina]ia, originalitatea, dar genereaz\ o foarte

  mare tensiune emo]ional\ [i detestarea ideilor care nu corespund

  propriilor convingeri. Pe de alt\ parte conjuncturile favorizeaz\ pozi]ia

  ^n societate [i mai ales rolul social [i politic al nativei. Experien]eleneobi[nuite (de exemplu, numai ac]iunile ^ncepute noaptea sunt

  finalizate) [i ^ntmpl\ri ^n care moralitatea joac\ rolul principal

  reprezint\ cadrul obi[nuit ^n care decurge via]a pentru ea. Pe de alt\

  parte pot ap\rea conjuncturi dificile care duc la banale experien]e de

  via]\, la pierderi financiare (dac\ comer]ul se leag\ de aur sau implic\

  prezen]a galbenului) sau ^mprejur\ri de o excentricitate pervers\,

  corup]ie, depravare, posibilit\]i de devia]ii [i perversiuni sexuale.

  Rela]iile de familie se caracterizeaz\ prin leg\turi neconventionale,

  apropieri [i rupturi bru[te, partener infidel, atrac]ie pentru persoane

  divor]ate.

  Luna Karmic\ ^n Balan]\ arat\ c\ nativa a tr\it o existen]\

  precedent\ ^n care c\s\toria era idealizat\ de familia sa, ^n care

  de]inea un statut social important. Ea a p\strat astfel imaginea

  c\minului ideal pe care va dori s\ ^l recreeze [i ^n aceast\ via]\, avnd

  tendin]a accentuat\ de a refuz\ s\ recunoasc\ conflictele. Ea trebuie s\

  ^nve]e s\ fac\ alegeri [i concesii pentru a g\si echilibrul cu partenerul

  s\u.

  Mercur Jupiter. Aspectul genereaz\ optimism, inteligen]\,

  abilitate. Manevreaz\ umorul de bun\ calitate, evit\ ^n general

  discu]iile ^n contradictoriu. Aspectul nu este un factor de reu[it\ ^n

  via]a public\, dar indep\rteaz\ problemele materiale. Nativa traverseaz\

  conjuncturi de organizare, schimburi, pe care le dirijeaz\ cu mult\

  inteligen]\. ~n multe ^mprejur\ri, talentul de mediator ^i permite s\

  ob]in\ cele mai mari avantaje, dar contextul ^ntmpl\rii [i lipsa de

  ambi]ie o ^mpiedic\ s\ valorifice momentul la ^ntreaga valoare. Chiar

  ^n contactele de afaceri, bine f\cute de altfel, nativa este repede

  mul]umit\ cu fructul eforturilor sale, mai ales dac\ Balan]\ domin\.

  14

  14

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  15/48

  Nativa apreciaz\ conjuncturile legate de rela]iile cu publicul, de

  contactul cu structuri legale (magistratur\, religie), de principiul

  adev\rului. Acesta este contextul care i se potrive[te. Rela]iile de

  familie sunt marcate de ^ncredere reciproc\ [i schimburi excelente deidei ce contribuie la o existen]\ lung\ [i ordonat\.

  Mercur ^n Fecioar\ la 25 40, plasat ^ntr-o pozi]ie foarte bun\,

  dominant\ prin pozi]ia ^n domiciliu [i prin dou\ aspecte pozitive pe

  care Mercur le face cu Soarele (conjunc]ie) [i trigonul cu Jupiter. Pe

  lng\ dominanta Balan]\, se al\tur\ [i dominanta Mercur ^n Fecioar\. La

  aceast\ nativ\ contactul senzorial este profund alterat prin

  suprapunerea ra]iunii ^ntre impresie [i perceperea ei. Ce vede, ce

  aude, ce simte ^n mediul fizic ^ncepe s\ aib\ semnifica]ie dup\ ce

  revine din ... sala de disec]ie a creierului. Ea nu vede niciodat\ un

  scaun, ci vede un scaun frumos, vechi, pl\cut, confortabil sau

  neconfortabil. Ea nu aude numai un sunet, ci imediat ce ^l percepe ^l

  eticheteaz\ ca pl\cut, deranjant, dulce sau altfel. Nativa ar trebui s\

  ^ncerce s\ vad\ lucrurile de dragul lor [i s\ nu uite c\ un trandafir,

  oricum l-ar numi, miroase la fel de dulce [i ^ncnt\ ochiul la fel de

  pl\cut. Va g\si mai mult\ atrac]ie ^ntr-o ^mbr\]i[are tandr\ [i un s\rut

  dac\ nu se gnde[te la ele ca la un artificiu al naturii pentru a ^ncuraja

  reproducerea. La baza comportamentului ei st\ dorin]a de a ^nv\]a,

  dar gndind prea intelectualizat satisfac]iile oferite de semeni [i lumea

  ^nconjur\toare tind s\ se diminueze pe parcursul vie]ii. Sim]urile sale

  le urc\ la ra]iune [i le depune ^n arhiva ^n care catalogheaz\ fiecare

  persoan\, gest sau experien]\ senzitiv\ care o atinge. Aceasta va duce

  la plictiseal\ ^n rela]iile umane pentru c\ ^n curnd fiecare om sau

  ^ntmplare cade ^n sertarul s\u, [i cum nu e nimic nou sub soare ...

  ~n aceast\ pozi]ie, Mercur este exaltat [i indic\ o nativ\ cu o fire

  analitic\ introvertit\. Spiritul logic, ra]ional, lipsit de tr\iri subiective va

  privi lucrurile unilateral, acordnd aten]ie ^n special detaliilor.

  Inteligen]a sa cap\t\ aspecte critice, sceptice, punnd faptele sau

  15

  15

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  16/48

  problemele unui examen analitic meticulos. Este curioas\ dar plin\ de

  discern\mnt, controleaz\ observa]ia trimi]nd mereu c\tre ra]iune [i

  poate deveni hipercritic\ cnd este ^ncordat\. ~n sinea sa exist\ o

  filosofie idealist\, elevat\, care o face s\ cread\ c\ organizarea perfect\a am\nuntelor va duce la perfec]iunea ^ntregului. (Se poate interesa

  de probleme privind s\n\tatea, igiena, dietetica, adesea vegetarian\.)

  Pozi]ia lui Mercur la 2540 indic\ posibilitatea unei reu[ite prin ajutor

  feminin. Ar fi indicat pentru ea s\ arunce dic]ionarul [i s\ exerseze

  mul]imea cuvintelor din templul naturii ^n numele pl\cerii [i al

  amuzamentului. Ar trebui s\ ^nve]e c\ hazardul exist\ [i are un loc

  anume ^n via]a oamenilor.

  Mercur este o Planet\ neutr\ ce guverneaz\ Zodia Gemenilor [i Zodia

  Fecioarei. Mercur Karmic ^n Fecioar\ arat\ c\ nativa a lucrat ^n

  mod cert ^ntr-un domeniu tehnic, ^n precedentele existen]e. Ea [i-a

  dezvoltat un spirit critic cam exagerat. Are tendin]a de a-i ^ndep\rta

  pe cei care nu sunt suficient de puri [i perfec]i. Acum ea trebuie s\ ^[i

  dezvolte toleran]a [i umilin]a, acceptndu-i pe ceilal]i, cu defectele lor.

  Ea posed\ capacitate de analiz\, de metod\ [i sim] practic.

  Tema nativei are dou\ Planete ^n retrograda]ie, plus ^nc\ o planet\

  minor\ Orion; Mercur, retrograd, [i Jupiter, retrograd. O planet\

  retrograd\ este o planet\ care pare s\ se mi[te ^n sensul invers

  Zodiacului. Planetele retrograde ^n tem\ nu ac]ioneaz\ negativ, ci de o

  manier\ mai introvertit\ dect o planet\ direct\. ~n plus, se produce o

  stare de confuzie ^ntre utilizarea acestei func]ii ^n vie]ile trecute [i ce

  poate face ^n via]a prezent\, ca [i cum nativul ar dori s\ regreseze ^n

  trecut pentru a-[i continua o anumit\ activitate sau ca [i cum ar dori s\

  ^[i rezolve o problem\ pe care nu a putut s\ o rezolve ^ntr-o

  precedent\ existen]\. Planeta retrograd\ ^l conecteaz\ pe nativ cu

  Karma sa [i ^l face s\ retr\iasc\ acelea[i situa]ii, s\ ^nlneasc\ mereu

  acelea[i persoane (cunoscute ^n alte vie]i).

  16

  16

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  17/48

  Marte face parte din cele mai semnificative retrograd\]ii (pe lng\

  Venus, Marte). Cnd una din cele trei planete este retrograd\, planeta

  respectiv\ (Mercur) va fi puternic legat\ de vie]ile trecute, ceea ce

  faciliteaz\ ^n]elegerea Karmei, [i dac\ nativa ajunge s\ fac\ diferen]a^ntre situa]iile care sunt replica celor ce trebuie s\ tr\iasc\ [i s\

  ^n]eleag\ ^n via]a sa actual\ (ceea ce nu este ^ntotdeauna evident

  pentru ea). Mercur reprezint\ planul mental. Cnd este retrograd indic\

  o Karm\ rela]ional\, deoarece nativa nu [i-a folosit corect unele

  cuno[tin]e sau capacit\]ile sale de comunicare. ~n aceast\ via]\ ea

  trebuie s\ ^[i dezvolte o comunicare mai concret\ care o va ajuta s\ se

  fac\ ^n]eleas\ mai u[or (ceea ce nu este ^ntotdeauna clar pentru ea).

  ~n general, aceast\ nativ\ este foarte inspirat\ [i foarte senzitiv\, ceea

  ce o poate orienta spre cariera de scriitor sau de psiholog (sau ^n

  activitatea ulterioar\ ^[i poate utiliza capacit\]ile ^n acest sens). Este

  important pentru ea s\ lucreze asupra modului de a comunica cu

  ceilal]i, dar mai ales asupra a ceea ce ^i marcheaz\ existen]a. Uneori

  apare un desechilibru al Karmei laringelui. Tot despre Mercur, Karmic,

  ^n Casa VII se arat\ (din nou) c\ nativa [i-a creat ^n vie]ile anterioare

  o Karm\ rela]ional\ de imaturitate fa]\ de partenerii s\i pe care i-a f\cut

  s\ sufere datorit\ atitudinii sale neserioase ori copil\re[ti ^n c\s\torie.

  ~n aceast\ via]\ ea risc\ s\ continue ^n aceea[i manier\ [i s\

  ^ntlneasc\ un partener instabil cu care c\s\toria nu va dura. Lec]ia

  Karmic\ const\ ^n evolu]ie [i ^n a cstiga maturitate ^n domeniul

  uniunii. Mercur indic\, pe lng\ alte elemente, comunicarea, tinere]ea,

  fra]ii, veri[orii, studiul, intelectul, con[tientul.

  Venus ^n Balan]\ la 2919. Nativa cu imina pur\ [i ve[nic tn\r\ ^[i

  construie[te un loc emo]ional simplu [i direct. De[i usor de r\nit,

  dificult\]ile vie]ii nu o ating [i nu ^i distrug credin]a ^n frumuse]ea

  dragostei. Aparent nu comand\ [i nici m\car nu p\streaz\ resentimente

  fa]\ de cei ce o r\nesc. Prin aceast\ credin]\ ^n iubire, ce o

  caracterizeaz\ pe sine, va g\si cu certitudine mai mult\ fericire ^n via]\

  17

  17

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  18/48

  dect majoritatea oamenilor. Are capacitatea s\ gndeasc\ [i bine

  despre oameni, iar ace[tia ^i vor ^ntoarce gndurile bune. (A nu se

  uita [i de caracteristicile lui Mercur.)

  R\spunsul direct la rela]iile sociale face din ea o companiec\utat\ [i un musafir sau gazd\ agreabil\. Afec]iunea exprimat\ printr-un

  amestec de sinceritate [i impresionabilitate ^i d\ prilejul pentru

  ^n]elegerea [i implicarea ^n problemele semenilor. Venus aflat ^n

  domiciliul s\u ^n aceast\ zodie indic\ un caracter delicat, rafinat,

  armonios. Tr\irile sale subiective, pline de blnde]e [i bun\tate dau

  farmec acestui suflet sensibil. Atrac]ia c\tre iubire (legat\ ^n principiu

  de sim]ul estetic) este temperat\ printr-un joc de impulsuri [i re]ineri,

  de dorin]e [i team\. Aceast\ fiin]\ are nevoie s\ ^[i fac\ cunoscut\

  pasiunea, s\ ^[i reverse preaplinul emo]iilor ^ntr-un cadru de

  convenien]e [i obiceiuri. Bun\voin]a [i armonia ^n rela]ii sau asocieri

  pe planul afacerilor [i pe plan sentimental joac\ un rol important, f\cut

  s\ ^mfloreasc\ personalitatea. Atitudinea este una afectiv\ [i plin\ de

  bun\tate, noble]e [i grandoare, c\ci, ^n concep]ia sa, numai a fi

  ^ndr\gostit\ de dragoste poate fi considerat\ drept iubire adevarat\.

  Acest suflet afectuos este f\cut pentru uniune, pentru c\s\torie, pentru

  farmecul iubirii. Satisfacerea sensibilit\]ii, dragostea confortului [i

  generozitatea pot provoca cheltuieli excesive. Nativa trebuie s\

  ^nve]e s\ p\streze un echilibru ^n domeniul afectiv. Att o implicare

  prea rapid\, ct [i o re]inere prea precaut\ poate distruge iremediabil o

  rela]ie. Prezint\ aptitudini artistice. Tendin]a spre infidelitate, atrac]ie

  pentru parteneri rafina]i, dragostea fiind o component\ de baz\ a

  nativei. De[i, prin pozi]ia celor cinci Planete ^n Semnul Balan]ei, fapt

  ce confirm\ dominanta prin semn, Venus trebuie s\ fac\ fa]\ singur\,

  mai mult: ea poate fi influen]at\ (Uranus [i Luna).

  Venus conjunc]ie Uranus. Rela]ia dintre Venus [i Uranus

  grupeaz\ valori incompatibile care focalizeaz\ sentimentele. Aspectul

  idealizeaz\ [i bruscheaz\ sentimentele, genereaz\ o tensiune

  18

  18

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  19/48

  emo]ional\ intens\ (ce se poate exterioriza [i prin art\). Nativa caut\ o

  form\ de armonie [i pace la un nivel foarte ^nalt., adesea inaccesibil

  ^n]elegerii comune [i manifest\ mult dezinteres asupra consecin]elor

  realiz\rii practice. Aspectul este favorabil prin domiciliul lui Venus, iardac\ aceast\ tendin]\ nu ^[i g\se[te manifest\ri pozitive, nativa va

  traversa ^ntmpl\ri ^n care se las\ antrenat\, purtat\ de emo]iile sale.

  Apar contexte periculoase relativ la reputa]ia sa. Daca impulsul este

  lansat pe un plan pozitiv, ea va avea drept consecin]\ o mare

  popularitate ^n public sau ^ntre prieteni, beneficiind de un puternic

  magnetism personal (Uranus ^n Scorpion) care atrage ^n mod

  deosebit sexul opus.

  Rela]iile de familie sunt marcate de voca]ie artistic\ [i

  magnetism ^n dragoste. Aceast\ asociere neobi[nuit\ indic\ nevoia de

  libertate pe plan afectiv, iubiri timpurii [i c\s\torii aleatorii. Venus nu

  realizeaz\ dect dou\ conjunc]ii, aspecte ^n general pozitive. Tema

  nativei ^n general nu prezint\ dect aspecte pozitive [i nici unul

  negativ: sunt cinci conjunc]ii, trei trigoane [i dou\ sextile. (O tem\ care

  nu are aspecte rele este o tem\ a unui om care nu [i-a propus s\

  ^nve]e prea multe [i care a venit mai mult ^n vacan]\ ^n actuala

  existen]\ [i ^n concluzie va avea o via]\ lipsit\ de evenimente,

  monoton\.)

  Venus, din punctul de vedere al Astrologiei Karmice, ^n Semn

  arat\ lec]ii ce afecteaz\ sfera sentimental\ [i expresia emo]iilor. Scopul,

  prin pozi]ie, este de a se putea conecta la forma sa cea mai ^nalta a

  iubirii (reprezentat\ printr-un Neptun care este octava superioar\ a lui

  Venus [i simbolizeaz\ iubirea cristic\ tema nativei nu indic\ aspecte

  speciale cu Neptun). Venus ^n Balan]\ arat\ c\ ^ntr-o via]\ anterioar\,

  nativa s-a devotat celuilalt, poate chiar pn\ la sacrificiu de sine.

  Aceast\ pozi]ie corespunde bine^n]eles unei Karme pozitive a planetei

  Venus. ~n aceast\ via]\, ea este o norocoas\ sentimental\ [i nu este

  niciodat\ singur\. Aceast\ pozi]ie este favorabil\ c\s\toriei. Uneori

  19

  19

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  20/48

  reg\se[te ca partener pe cineva pentru care s-a sacrificat ^n alt\ via]\,

  ^mpreun\ tr\ind o frumoas\ poveste de dragoste. Tot Venus, prin

  pozi]ia ^n Cas\, nu reprezint\ dect o Karm\ minor\, ^n func]ie de

  aspectele pe care le prime[te. Venus Karmic\ ^n Casa VIII indic\despre Karma nativei c\ are o latur\ pasional\ prea dezvoltat\ din care

  cteva vie]i precedente care conduce azi la confundarea sexualit\]ii cu

  iubirea. Rezult\ ^n general rupturi afective. Lec]ia Karmic\ este de a

  g\si un echilibru ^ntre iubirea sentimental\ [i sexualitate.

  Continund sub semnul Balan]ei, urmeaz\ planeta r\zboinic\,

  Marte. Marte, planet\ masculin\, guverneaz\ Zodia Berbecului [i Casele

  I [i VIII, iar ^ntr-o tem\ a rela]iilor de familie indic\ partenerul de via]\

  (a[a cum Venus indic\ partenera). Din nou o planet\ cu pu]ine aspecte

  [i nesemnificative prin dinamismul unei cuadraturi sau opozi]ii. Marte

  ^n Balan]\ se afl\ ^n exil (cea mai slab\ pozi]ie; opozi]ia

  domiciliului). Marte nu are prea mare putere ^n Balan]\, [i tot Venus

  domin\ zona. Marte s-a unit cu Luna printr-o conjunc]ie total nepotrivit\

  (a se vedea conjunc]ia Luna Marte). Energia mar]ian\ curge

  alternativ prin canalul central [i prin cel lunar, conlucrnd cu succes

  sau ac]ionnd una ^mpotriva alteia. Emo]ia va exprima energia

  nativei sau psihicul (ego-ul), va ac]iona prin intermediul canalului

  emo]ional. Nativa este condus\ de puternicul stimulent din exterior

  oamenii care se revars\ datorit\ sensibilit\]ii ^n dragoste [i ^n

  c\utarea propriei armonii. Avnd impresionabilitate emo]ional\,

  energia sa curge spre ceilal]i [i revine ^nc\rcat\ magnetic ^n bine sau

  ^n r\u. Ca un semnal, trebuie s\ urm\reasc\ [i s\ sus]in\ adev\rul numai

  ^n cooperare cu spiritul s\u, altfel du[m\nia, ur\ [i furia ^i vor perturba

  canalul central cu mult mai r\u dect la ceilal]i, fiind foarte vulnerabil\

  la energii.

  ~n comportamentul s\u ea g\se[te un sens propriu ^n faptul

  de a fi impresionabil\, dar face eforturi instinctive de a dep\[i aceast\

  stare. Comportamentul reflect\ dorin]a alternativ\ de a nu se arunca

  20

  20

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  21/48

  ^n joc, dar [i de a se proteja eficient. Pozi]ia lui Marte ^n exil ^n

  Balan]\ influen]eaz\ serios firea nativei. Astrul lipsit de rolul s\u

  ofensiv, prezint\ o fragilitate extrem\. Nativa este caracterizat\ prin

  perseveren]\, pasiuni arz\toare care fie nu sunt satisfacute, fie suntfolosite ^n ap\rare, activitate cerebral\. Energia fluctuant\ dezarmeaz\

  nativa provocnd fie o stare de indolen]\, fie ^i activeaz\ intui]ia

  f\cnd-o foarte pasionat\, interesat\. Nu cru]\ nici un efort pentru a

  lega noi rela]ii [i folose[te toat\ puterea de convingere pentru a seduce

  un b\rbat. Se ^ndragoste[te cu u[urin]\, dar nu trage concluzii din

  deceptiile sale. Marte ^n Balan]\ umanizeaz\ nativa, ]innd activat\

  sensibilitatea [i genernd reac]ii pozitive [i maniere directe ^n

  rezolvarea unei crize sau ^n ap\rarea celor slabi. Marte la aceste

  grade activeaz\ inteligen]a, m\rindu-i viteza de reac]ie, ^nct ea nu

  este niciodat\ prins\ pe picior gre[it.

  ~n concluzie, nativa trebuie s\ ^nve]e c\ nu este suficient s\

  pretind\ armonie, ci trebuie s\ lupte pentru ob]inerea ei. Idealul care ^i

  impune s\ nu se afirme ^n detrimentul semenilor este deosebit, dar

  asta nu ^nseamn\ c\ trebuie s\ cedeze aproape permanent doar de

  dragul de a-i ajuta. Karmic, Marte ^n Balan]\, indic\ faptul de a avea o

  Karm\ rela]ional\, care semnific\ c\ ea, ^ntr-o anumit\ existen]\, a

  respins pe cineva, chiar l-a aruncat ^n afara societ\]ii. ~n aceast\ via]\

  ea va avea perioade [i de singur\tate, sau se va sim]i respins\ sau va

  da peste parteneri ce o vor respinge sau o vor l\sa s\ cad\, ^ntlnind

  persoane agresive. Lec]ia carmic\ const\ ^n acceptarea datoriei sale

  Karmice, c\utnd s\ ^[i amelioreze rela]iile.

  Pluton simbolizeaz\ energiile subtile, transform\rile, dorin]a de putere

  [i rela]iile intime, spiritualitatea. Pluton la 11 ^n Balan]\ astrul

  influen]eaz\ genera]ia anilor 1971 1983 indic\ mai mult un

  comportament de epoc\ [i anumite posibilit\]i. Probabil c\ aceast\

  pozi]ie reprezint\ cea mai pacifist\ pozi]ie, genereaz\ o atitudine

  intelectual\ mai deschis\, mai tolerant\ fa]\ de problemele vie]ii. Multe

  21

  21

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  22/48

  dogme vor fi eliminate prin convingere, oamenii vor considera via]a ca

  un joc ce trebuie jucat bine [i ^n care problemele vor fi tratate cu art\

  [i prin art\. Pe plan personal, influen]ele sunt similare: indic\ o carier\

  politic\ [i tendin]e reformatoare ^n aceast\ direc]ie. Cariera artistic\puternic\, ce poate aduce popularitate [i succes. Posibilitate de a avea

  mai multe c\s\torii; via]a este privit\ ca un joc, ca o aventur\; tendin]a

  de a rezolva totul prin mijloacele artei.

  Jupiter Planet\ masculin\ simboliznd legea, justi]ia patroneaz\

  ficatul, intestinele, arterele. Jupiter ^n Gemeni Planet\ grea iat\ o

  zon\ ^n care atitudinea aventuroas\ ^ndeamn\ nativa c\tre risc. Orice

  moment [i orice situa]ie este privit\ ca un prilej favorabil pentru

  extravagan]e [i noi aventuri. O preocup\ dorin]a de a fi prezentabil\,

  fermec\toare, dar de nep\truns, doar scopul de a curta norocul [i de a

  atrage situa]iile favorabile. Cnd se gnde[te la [ans\, nu ^[i dore[te

  bani sau faim\, ci un mijloc favorabil care s\ ^i permit\ s\ fac\ deplas\ri

  pentru a vedea [i a tr\i via]a ^n toat\ splendoarea ei. Este capabil\ s\

  c[tige bani din afaceri, dar nu prea mult, [i aceasta se datoreaz\ mai

  pu]in norocului [i mai mult conducerii inteligente. Se vorbe[te de

  noroc, [ans\ Jupiter este numit Marele Benefic. Nativa este

  interesat\ s\ pun\ ^n valoare numai ocaziile de schimbare de decor,

  deoarece pozi]ia social\ sau material\ nu o preocup\... Pare capabil\ s\

  mint\, s\ devin\ un aventurier sau hoinar de ocazie, numai pentru a

  ajunge la cap\tul lumii. Datorit\ pozi]iei ^n exil a lui Jupiter ^n

  Gemeni, autoritatea [i puterea astrului este afectat\. Pentru a se

  integra ^n mediu nativa adopt\ rnd pe rnd, datorit\ dispersiei, o

  atitudine sceptic\ sau credul\. Situa]iile favorabile apar ^n domeniile

  legate de abilitatea de manevra, de exemplu, ^n diploma]ie, dar

  capacitatea de a le pune ^n valoare poate fi compromis\ datorit\

  superficialit\]ii. Depune eforturi pentru a deveni un spirit ^mplinit,

  pentru a-[i dezvolta viitorul [i a beneficia de [ans\ ^n domeniul

  22

  22

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  23/48

  intelectual. Dac\ se poate controla, poate deveni un excelent profesor

  de nva]\mnt superior.

  Pentru nativ\ situa]ia intelectual\ [i material\ se concretizeaz\ c\tre 45

  de ani, dar deziluziile sentimentale continu\... Versat\, vorb\rea]\,nativa are tendin]a spre superficialitate; este inventiv\, dar ^nclinat\

  spre abstract [i estetic, avnd talent literar. Posibile studii [i ^n

  str\in\tate sau succese ^n jurnalistic\. Apare faptul pozitiv c\ banul sau

  pozi]ia nu sunt scopuri ^n sine, ci ^i sunt utile dorin]elor de evadare,

  dar nativa trecbuie s\ ^nve]e c\ ^[i provoac\ singur\ ne[ansa atunci

  cnd se risipe[te prea mult ^n dorin]e confuze...

  Jupiter, din punctul de vedere al Astrologiei Karmice, este o planet\

  semnificativ\. La nivel esoteric, ea reprezint\ ghidul spiritual care

  vegheaz\ asupra noastr\ [i care ne ajuta s\ evolu\m fie c\ suntem

  con[tien]i sau nu. Jupiter ^n tem\ este retrograd, ceea ce simbolizeaz\

  o karm\ legat\ de un ideal (poate fi [i religios) care nu a putut fi

  exprimat ^n mod satisf\c\tor de c\tre nativ\. Evolu]ia spiritual\,

  idealurile [i c\l\toriile (ea se re^ntoarce ^n locurile unde a tr\it alt\dat\)

  sunt domenii foarte importante pentru ea. Utilizndu-l pe Jupiter

  retrograd de o maniera pozitiv\, aici [i acum, poate dezvolta calit\]i

  de ghid, poate practica comunicarea pe vertical\ cu ghidul ei spiritual.

  Aceast\ nativ\ caut\ ^n general onestitatea [i necesitatea unei

  cunoa[teri de sine. Jupiter ^n Gemeni arat\ c\ nativa s-a ^ncarnat ^n

  diferite ]\ri ^n ultimile sale existen]e [i a acumulat cuno[tin]e de tot

  felul. Acum ea are dorin]a s\ c\l\toreasc\, nu are loc [i are tendin]a s\

  se disperseze ^n tot felul de preocup\ri intelectuale. Totu[i, ea

  exagereaz\ importan]a schimb\rii intelectuale ^n detrimentul

  exprim\rii sentimentelor sale.

  Saturn ^n Leu la 13 28 indic\ o fire ^nchis\, ambi]ie, voin]\, dorin]\

  de a conduce masele, dar [i mult\ re]inere, replici foarte acide [i

  prompte, abilit\]i organizatorice. Are tendin]a de a se suprasolicita,

  afectndu-[i astfel s\n\tatea. Poate avea predispozi]ie pentru boli ale

  23

  23

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  24/48

  aparatului cardiovascular, inima fiind de obicei suprasolicitat\ [i putnd

  claca. (Saturn se situeaz\ [i ^n Casa VI Casa s\n\t\]ii, el fiind privit ca

  o planet\ rea.) Cu Saturn ^n Leu, personalitatea ia o direc]ie ce ^i

  ofer\ nativei ap\rarea ^n via]\ ^ntr-un mod ct mai dramatic, lund oform\ agresiv\, dur\. Manifest\ un interes, mai ^nti pentru justificarea

  ^n ochii lumii [i un interes minor pentru justificarea ^n proprii ochi.

  Un serviciu prost, bine platit, nu este acceptat, nativa prefernd s\ fie

  conduc\torul unei ... parade care nu duce la nimic, fiind chiar dispus\ s\

  pl\teasc\ pentru acest lucru. Pentru o personalitate introvertit\, nu va

  accepta s\ se analizeze sau s\ fie anelizat\, fiind ferm convins\ c\

  acesta este un mijloc de a i se fura spectacolul vie]ii sale private.

  ~mboln\virile sunt frecvente, mai ales datorit\ lipsei de aten]ie: boli

  psihice pe fundalul neurologic. Comportamentul este intim legat de

  necesitatea de aprobare [i atitudinea publicului. Nativa se mi[c\ ^n

  largul ei cnd autoprotec]ia [i lumina reflectoarelor sunt perfect

  centrate pe fiin]a sa. Ea poate s\ realizeze aceast\ centrare

  (egocentrism) fie [i numai pentru sine, pentru satisfacerea ^n

  singur\tate a orgoliului.

  ~n analiz\ se porne[te de la Saturn ce se afl\^n pseudoexil. Voin]a,

  sim]ul onoarei, calit\]ile organizatorice [i autoritatea (Leului) sunt

  plasate sub domina]ia caracterului concentrat [i a re]inerii (Saturn). Se

  creeaz\ o contradic]ie ^ntre agerimea spiritului [i concep]ia auster\ de

  via]\. Practic psihicul reac]ioneaz\ ca [i cum ar fi capabil, vrea, poate,

  dar este ^mpiedicat s\ se bucure de pl\cerile vie]ii. Sentimentele de

  invidie (tacite) se pot ar\ta cu att mai nocive, explodnd adesea sub

  forma unei gelozii nejustificate. Acest semn permite s\ se clarifice

  problemele pn\ la r\d\cina lor. ~ntr-o tem\ feminin\, indic\ tendin]a

  c\tre limba ascu]it\. Nativa ^mbin\ amabilitatea cu r\utatea. Fascinat\

  de mul]imea blitzurilor, se poate arunca ^ntr-un joc prea mare care o

  poate prinde nepreg\tit\ sau este prea m\runt pentru ea. Ar trebui s\

  24

  24

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  25/48

  ^nve]e c\ atacul eronat preg\tit al vie]ii poate conduce fie la jignirea

  sentimentelor, fie se poate ^ntoarce ^mpotriva sa.

  Saturn trigon Neptun De[i este un aspect armonic, de trigon,

  ac]iunea lui Saturn are drept efect blocarea calit\]ilor neptuniene,genernd un deosebit sin] constructiv, sim] practic [i o mare

  capacitate de munc\. Intui]ia [i imagina]ia sunt foarte puternice, dar

  controlate [i bine folosite. Nativa, att la nivel individual ct [i ^n

  anturaj, posed\ calit\]i oculte [i aptitudini de a instaura o nou\ ordine

  de valori. Caracterizarea acestor posibilit\]i se realizeaz\ ^n cazul

  benefic prin cultur\ intelectual\ excep]ional\ [i calit\]i de investiga]ie

  (^n filosofie, ocultism), iar ^n cazul malefic, prin duritate, sufocarea

  sentimentului de protec]ie [i organe de poli]ie. Nativa are un instinct

  de conservare dezvoltat, ac]ionnd sistematic [i ^n general nu ^i

  place s\ fie dep\[it\. Posibilitate de a-[i realiza ]elurile indiferent de

  obstacole; atrac]ie pentru compania persoanelor mature [i serioase,

  autocenzurarea sentimentelor [i a emo]iilor. Saturn sextil Pluton indic\

  tenacitate, profunzime ^n idei, calit\]i de conducere, atrac]ie spre

  cercetare. Este disciplinat\, capabil\ s\ ^ndure mult; are o coordonare

  destul de bun\ a energiilor. Saturn, denumit de esoterici [i seniorul

  Karmei se bucur\ de o proast\ reputa]ie. Dac\ se ^n]elege ^ns\ c\

  orice experien]\ dificil\, orice ^bcercare este purt\toarea unei evolu]ii

  personale, a unei cre[teri, atunci se poate admite c\ Saturn nu este

  negativ. Saturn reprezint\ sim]ul responsabilit\]ilor [i cu to]ii suntem

  responsabili de experien]ele pe care le tr\im pentru c\ ele sunt

  rezultatul ac]iunilor noastre anterioare. Arefuza re^ncarnarea [i karma

  care decurge din aceasta ar ^nsemna refuzul responsabilit\]ilor ^n

  leg\tur\ cu trecutul pe care l-am creat [i pe care trebuie s\ ni-l asum\m

  ast\zi. Aaccepta re^ncarnarea [i Legea Karmei ^nseamn\ a face

  dovada maturit\]ii [i a sim]ului responsabilit\]ii fa]\ de destinul nostru.

  Saturn reprezint\ principala lec]ie karmic\ a fiec\rei existen]e. Pozi]ia

  lui Saturn ^n tem\ indic\ principalul test ^n aceast\ viata [i domeniul

  25

  25

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  26/48

  ^n care trebuie s\ dea dovad\ de ^n]elepciune. Pozi]ia sa ^n Cas\

  arat\ ^n ce sector al vie]ii va ^ntlni aceast\ lec]ie kermic\. Pozi]ia sa

  ^n Semn arat\ la ce tip de karm\ se refer\ aceast\ lec]ie (agresivitate,

  ata[ament sau ignoran]\). Pe scurt, Saturn ^n Leu: Lec]ia Karmic\const\ ^n st\pnirea orgoliului propriu [i a arogan]ei. Saturn [i Casa VI:

  Lec]ia Karmic\ indic\ zona lucrului, a muncii, a vie]ii cotidiene sau a

  s\n\t\]ii. Nativa nu va ob]ine ceea ce dore[te dect dac\ face dovad\ de

  seriozitate, perseveren]\, aten]ie, eforturi [i sim] al responsabilit\]ilor.

  26

  26

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  27/48

  Uranus ^n Scorpion la 5 22 Uranus ^n exaltare se mi[c\ cu

  dezinvoltur\ ^n aceast\ zon\. Indic\ o fire independent\, sensibilitate,

  intui]ie, emotivitate ascuns\ sub o masc\ energic\ [i hot\rt\. O fire

  r\zbun\toare, secret\, misterioas\, dispunnd de metode neobi[nuite dea se ocupa de nevoile celorlal]i. Nativa este atras\ de descoperirea

  misterelor [i a cauzelor subtile a fenomenelor, ac]ionnd uneori f\r\

  scrupule, pentru a-[i atinge scopul. Are o mare voin]\ [i un caracter

  hot\rt, putnd s\ treac\ peste orice obstacole. Poate avea o moarte

  violent\, provocat\ de explozie sau electricitate. Impuls erotic puternic.

  Nativa, prin dorin]a ei de transformare, poate fi ^nger sau demon sau

  periodic ambele. Uranus ofer\ lips\ de m\sur\ ^n pasiune (dragostea

  sau sexul devin foarte importante). Cnd exist\ autocontrol, devine un

  executant corect al cerin]elor ori impune reguli celorlal]i, caut\

  metoda, sistemul bun pentru supunerea anturajului, mediului. Neptun

  sextil Pluton (de[i sl\bu]) indic\ abilitate ^n a se orienta spre nevoile

  celorlal]i. Fire mistic\, spiritual\, posed\ o cunoa[tere intuitiv\ a for]elor

  subtile, percep]ii profunde, atrac]ie pentru cunoa[terea interioar\.

  Neptun ^n S\get\tor indic\ o fire vesel\, bonom\, serviabil\. Imagina]ie

  bogat\, for]\ creatoare ^n domenii artistice, putnd fi tentat\ spre

  formalism [i aparen]e. Poate fi un vizionar. Iube[te c\l\toriile, munca de

  cercetare. Are talent literar. Prezint\ o oarecare doz\ de naivitate [i

  credulitate, idealism [i pare c\ poate fi [i influen]abil\.

  Qiron Chiron planet\ minor\ sau planetaidul plasat ^ntre

  Saturn [i Uranus. Scopul lui Qiron este acela de restabilire a

  echilibrului ^n corp (vindecare) ca [i de preocupare a unui echilibru

  interior mult dorit. Qiron reprezint\ persoana independent\ care tr\ie[te

  la marginea oric\rei situa]ii, adic\ nu este nici pentru, nici contra

  valorilor stabilite. Este diferit [i prezint\ propriile sale valori. Este altfel,

  ^n timp ce Saturn reprezint\ tradi]iile [i greut\]ile vie]ii, ^n timp ce

  Uranus reprezint\ noul, noile structuri, noua con[tiin]\. Qiron este

  cheia, trecerea ^ntre cele dou\, mijlocul de a trece de la Saturn [i

  27

  27

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  28/48

  Uranus, f\r\ a distruge nimic. Qiron reprezint\ punctele semnificative

  ale existen]ei noastre (prin zonele ce le tranziteaz\) cnd nimic nu va

  mai fi la fel ca ^nainte. Qiron permite s\ se vad\ dar ^n orice

  experien]\, pentru ca ea s\ ne fie profitabil\ [i pentru ca de ea s\ poat\profita [i altul. Ofer\ [anse de sesizat [i permite schimbarea direc]iei.

  ~n harta natal\ Qiron ocup\ tipul de dificultate pe care un

  nativ ^[i propune, dore[te cel mai mult s\ fie rezolvat\. Este un punct

  cheie ^n care se simte capabil s\ dep\[easc\ orice obstacol. Qiron

  simbolizeaz\ ghidul de care uneori este nevoie pentru a ne ^n\l]a;

  cercetarea spiritual\. El reprezint\ momentul prezent; el reprezint\ aici

  [i acum. Prin tranzit, semnul [i Casa ^n care va fi Qiron arat\

  principala preocupare a nativei ^n timpul perioadei ^n care va fi ^n

  Semn [i Cas\.

  Qiron la 0 48 R ^n Taur Nativa are nevoie de securitate material\.

  Are un sim] unic al valorilor. Va trebui s\ [tie ce vrea [i s\ ac]ioneze ^n

  consecin]\. Qiron ^n Casa II - satisfacerea dorin]elor proprii este ceea

  ce motiveaz\ cel mai mult nativa. Poate s\ ajute pe cei strmtora]i.

  Este senzual\ [i atras\ de putere. Are o lec]ie de ^nv\]at ^n privin]a

  banilor [i a posesiunilor. Qiron ^ntr-un semn de P\mnt arat\ c\ nativa

  are ^ntotdeauna un scop practic [i material. Caut\ o transformare ce

  ^i permite atingerea unui scop (adesea pe termen lung) concret [i

  profitabil. Qiron ^ntr-un semn Fix punctul de plecare al cercat\rii

  personale ([i evolu]ie spiritual\) este adesea intelectual sau

  sentimental, apoi ea va folosi ^ntreaga sa for]\ de concentrare pentru

  a se transcede ^ntr-un scop concret cu sau f\r\ ajutorul unui ghid

  (spiritual). Exist\ tendin]a de a c\uta ghidul; propriu interior prin

  introspec]ie. Nativa nu este ^ntotdeauna con[tient\ de poten]ialul ei

  de transformare. ~mprejur\rile vie]ii ^i vor ghida procesul de

  con[tientizare de sine. Idealist\ [i intuitiv\, ea poate fi un bun ^nv\]\tor

  sau un cercet\tor ^n domeniul esoteric (mai curnd dect a fi un

  practicant). Mai curnd ghid, dect executant.

  28

  28

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  29/48

  Cadranul II este mai spiritual, mai activ [i dispune de un mai mare liber

  arbitru. Cercetarea spiritual\ personal\ este mai subiectiv\, mai

  personal\ [i mai intuitiv\. Transformarea sa va fi metafizic\ [i poetic\.

  Singur\tatea poate marca cercetarea personal\ [i va ajuta ^n evolu]ie.Nativa ^ns\ are Qironul retrograd [i astfel va avea tendin]a de a fi mai

  pasiv\, mai contemplativ\ fa]\ de cercetareasa. Ea o va face mai mult

  ^n gnd (sau ^n vis) dect ^n practic\, iar Qiron va r\mne practic

  neutralizat sau va trebui s\ fie sublimat. Va trebui astfel s\ aib\ nevoie

  de un ghid pentru a-[i pune ^n practic\ cercetarea sa. (Qiron

  direct determin\ nativul spre o cercetare activ\ [i transformarea este o

  experien]\ acceptat\ de personalitatea sa.) Qiron face o opozi]ie cu

  Venus, dar [i cu Luna: nativa are gusturi artistice foarte originale. Are

  frecvent probleme rela]ionale (pozi]ia afecteaz\ mai mult pe b\rba]i

  dect pe femei). Calit\]i de protector.

  N. N. Nodul Nord Lunar

  N. S. Nodul Sud Lunar

  Cu opozi]ia cu Luna va trebui s\ ^nve]e s\ se adapteze la orice

  situa]ie, s\ observe [i s\ nu refuze schimbarea din cauza ^ncerc\rilor

  (familiale, ^n special). Are har. Este un combatant. Sensibilitate,

  aspect foarte creator. Are nevoie de a fi ghidat\ pentru a fi ajutat\ ^n

  exprimarea sentimentelor sale. Opozi]ia Qiron Uranus indic\ o mare

  nevoie de mi[care, de schimbare, de descoperiri. Are nevoie de spa]iu

  [i noutate. Apar]ine genera]iei adepte a uniunii libere. Va trebui s\

  ^nve]e s\ ^mpart\ spa]iul [i independen]a cu altul.

  N. S. reprezint\ trecutul nostru ^ndepartat, iar N. N. ]ine de

  noua experien]\ a vie]ii actuale. N. S. este robinetul pentru toate

  energiile karmice ale trecutului. Energia karmic\ a N. S. trebuie s\ fie

  transformat\ de c\tre nativ\ [i redistribuit\, sub o form\ pozitiv\, de

  cre[tere personal\, prin N. N.. N. S. reprezint\ punctul de intrare a

  energiei karmice ^n aceast\ via]\. N. N. simbolizeaz\ distribu]ia acestei

  29

  29

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  30/48

  energii, ^n aceast\ via]\ [i transformarea ce trebuie s\ o realizeze.

  Scorpion Taur.

  N. N. la 5 02 N. S. Anterior, nativa a dezvoltat dorin]a

  pentru lux, bani, lenevie, pentru un sistem de valori bine stabilit,pentru o via]\ stabil\, terestr\ [i f\r\ probleme. Avea tendin]a s\ ^[i

  cheltuiasc\ prea mult energia fizic\ [i senzual\. Era posesiv\ [i geloas\.

  ~n aceast\ via]\ ea trebuie s\ accepte schimb\rile, muta]iile [i

  transform\rile existen]ei sale, ceea ce nu este evident pentru ea.

  Trebuie s\ cultive deta[area. Va ^n]elege c\ ea trebuie s\ ^[i

  regndeasc\ ^ntotdeauna sistemul de valori. Instinctele sale sunt

  puternice [i dispune de mari resurse energetice. Trebuie s\ ^nve]e s\

  se lase dus\ de cursul vie]ii, t\ind leg\turile cu trecutul s\u. Cre[terea

  (evolu]ia) sa trebuie s\ treac\ prin aceast\ rena[tere...

  N. N. ^n Casa VIII N. S. ^n Casa II. Anterior, nativa a fost

  posesiv\, era geloas\ [i ata[amentul ei a creat probleme rela]ionale. S-

  a inplicat ^n tot felul de istorii situa]ii ce ]ineau din nou de bani, de

  lux etc.. A folosit gre[it for]a sa sexual\ [i farmecul ei magnetic. Nu

  respecta nici o valoare [i dorea s\ aib\ totul, cu orice pre], de o manier\

  instinctiv\.~n aceast\ via]\ p\streaz\ o latur\ foarte materialist\ din

  precedentele sale existen]e. ~n via]\ se bazeaz\ ^n general pe

  manifestarea magnetismului s\u sexual. Se intereseaz\ de ezoterism [i

  de tot ceea ce este misterios (moarte, re^ncarnare). Uneori ea

  dispune de o karm\ pozitiva, de reu[it\ ulterioar\. Trebuie s\

  progreseze, trecnd prin numeroase crize care reprezint\ moartea [i

  rena[terea elementelor personalit\]ii sale. Trebuie s\ ^nve]e s\ se

  st\pneasc\ c\ci ea este o extremist\. Venus conjunc]ie cu N. N.

  faciliteaz\ expresia artistic\ [i planul sentimental.

  Lilith sau Luna Neagr\ reprezint\ un punct virtual care ]ine de

  Astrologia Karmic\. Semnifica]ia sa general\ este legat\ de

  manifest\rile senzualit\]ii, ^n special de latura negativ\; pozi]ia Lilith-

  ului indicnd o posibil\ lovitur\ suferit\ ^n vie]ile anterioare [i care

  30

  30

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  31/48

  afecteaz\ acum corpul fizic al nativei, genernd mai mult o

  manifestare incon[tient\, instinctual\ ce ^[i g\se[te astfel cauza [i

  posibilitatea de a fi rezolvat\. Malefic\. Este legat\ de sexualitate [i de

  instince; poate releva dorin]e sexuale ciudate. ~ntr-o tem\ reprezint\puterea feminin\, emanciparea feminin\ [i nesupunerea. Pentru un

  b\rbat, reprezint\ Anima (partea feminin\ a sa), iar pentru o femeie

  simbolizeaz\ Animus (partea masculin\ a sa). Lilith desemneaz\ o

  karm\, adic\ un loc ^n tem\ care presupune un proces de

  con[tientizare [i de dep\[ire de sine. Este adesea un loc de suferin]e

  penibile [i r\u ^n]elese. Trebuie subliniat faptul c\ influen]ele Lilith-ului

  nu constituie dect explica]ii pentru unele manifest\ri incon[tiente [i c\

  orict de negative ar p\rea ele, acestea pot fi schimbate dup\ ce sunt

  cunoscute [i analizate ^n cunc]ie de decizia [i voin]a nativei.

  Lilith ^n Taur indic\ o senzualitate stabil\, afectivitate mare,

  dar care poate neglija sentimentele. Atrac]ie mai mare pentru latura

  material\. Mult\ gelozie [i posesivitate. Raporturile cu banii sunt

  afectate. Dorin]\ sau refuz de bani; uneori fascina]ie, pl\cere prin

  puterea banului sau renun]are la bani. Probleme financiare. Dificult\]i

  ^n exprimarea senzualit\]ii [i sublimare senzual\ ^n art\. Uneori

  hipersensibilitate. Probleme de nutri]ie. Lilith ^n Casa II indic\

  necesitatea nativei de a ar\ta altuia propria sa valoare. C\utarea

  siguran]ei [i ^ncrederii ^n sine, pentru a ob]ine recunoa[terea propriei

  sale valori de c\tre altul (al]ii). {i aceast\ pozi]ie confirm\ probleme

  financiare, datorii, sacrificii materiale, probleme legate de

  posesivitate, gelozie, dorin]\ sau refuz de achizi]ie. Uneori poate lega

  banii de sexualitate. Pericol de a fi furat\, bani c[tiga]i [i prin metode

  incorecte, dificult\]i ^n asigurarea mijloacelor de existen]\. Se cere o

  regndire a propriilor sale sisteme de valori, a raporturilor cu banii [i

  cu posesiunile. Dep\[ire a propriei nevoi de siguran]\ [i stabilitate. Lilith

  conjunc]ie Qiron aduce o hiperoriginalitate. Marginalitate, sete de

  absolut, c\utarea adev\rului, hiperluciditate, comportament antisocial,

  31

  31

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  32/48

  sexualitate anarhic\, refuzul medicinii sau al spiritualit\]ii tradi]ionale,

  esoterism, spirit analitic. Lilith conjinc]ie N. S. ( foarte strns\) indic\

  ^mtlnire cu ceva profund ascuns ^n sine, nevoie de securitate,

  instincte puternice, materialism, refuzul trecutului, al r\d\cinilor.Datorie karmic\ ^n raport cu Casa [i semnul lui Lilith (men]ionat mai

  sus). Conjunc]ia, ^n general, aduce ^ncerc\ri dramatice [i cere o

  transformare a personalit\]ii. Dezl\n]uirea instinctelor, accidente, doliu,

  separ\ri. Trebuie subliniate instinctele pentru a evoluaq. Uneori se face

  o leg\tur\ ^ntre sexualitate [i evolu]ie, iar tranzitele lui Lilith sunt

  revelatoare. Opozi]ia Qiron Uranus arat\ c\ ^ncerc\rile se produc

  brusc, brutal.

  Soarele ^n Casa VII ofer\ ^ntreaga m\sur\ a valorii prin intermediul

  echilibrului [i flexibilit\]ii date de leg\turile multe. Via]a fericit\ este

  condi]ionat\ de mariaj, asociere sau lupt\. Norocul, onorurile vin dup\

  uniune [i este asigurat\ o ridicare care devine stabil\ cu un Soare

  puternic ^n armonie cu astrele. ~n\l]area se manifest\ pe plan

  material ori social, prin colabor\ri excelente pentru afaceri, sau pe plan

  personal prin satisfac]ie sufleteasc\ ob]inut\ prin c\s\torie. So]ul, prin

  pozi]ia onorabil\ sau stabil\ ofer\ un sprijin considerabil [i un element

  important ^n a fi ^nvins ^n fa]a adversarelor. Dependen]\ de ceilel]i;

  trebuie s\ ^nve]e s\ nu preia conducerea ^n rela]iile intime [i s\ nu fie

  esagerat de exigent\ cu ceilal]i. Popularitate, succes ^n politic\; va

  c[tiga ^n rela]iile cu justi]ia.

  Soarele karmic - Casa VII, nativa [i-a creat ^n trecut o karm\

  rela]ional\ fa]\ de unul sau mai mul]i parteneri, comportndu-se rece,

  dur [i insensibil. Acum ea risc\ s\ ^ntlneasc\ un partener care se va

  purta la fel. Lec]ia const\ ^n a g\si echilibrul ^ntre faptul de a acorda

  prea mult\ importan]\ so]ului sau de a dori s\ ^l manipuleze pe baza

  unor idei, ^n general, gre[ite. Lec]ia karmic\ const\ ^n buna

  ^n]elegere [i cooperare ^ntre cei doi so]i.

  32

  32

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  33/48

  Luna ^n Case. Pozi]ia ^n care se g\se[te Luna reprezint\ domeniul

  ^n care fiin]a tr\ie[te [i reac]ioneaz\ la nivelul psihicului, al visului, al

  imagina]iei, al emotivit\]ii ^n care obiceiurile [i comportamentul sunt

  cele mai apropiate de copil\rie, de instinct. Casa VIII Casa mor]ii [irena[terii, a spiritualit\]ii [i ocultismului, a sexului [i a mo[tenirilor, dar

  [i Casa accidentelor [i divor]ului [i a proceselor. Luna ^n Casa VIII. La

  nativ\ se dezvolt\ interesul pentru probleme de sexualitate, [tiin]ele

  oculte, via]a de apoi [i reprezint\ un indice ridicat de senzitivitate. Se

  poate ocupa de finan]e, mai ales cnd ^[i administreaz\ mo[tenirile.

  Luna slab\ sus]inere financiar\ din partea so]ului, exprimnd mai

  mult asumarea greut\]ilor menajului. Risc pentru via]a sa ^n copil\rie.

  Cre[te probabilitatea v\duviei. Indic\, ^n general, moartea ^n public

  sau ^ntr-o tem\ mai special\, de celebritate. Moartea va provoca sau

  va indica popularitate.

  Luna, dup\ Astrologia Karmic\ ^n Casa VIII. Nativa [i-a creat o

  karm\ fa]\ de partenerii pe care i-a folosit numai pentru a ob]ine

  satisfac]ii pe plan sexual, f\r\ a lua ^n considerare iubirea pe care

  ace[tia i-o purtau. Ea nu a tr\it dect pentru pasiunile sale. Ast\zi ea

  risc\ s\ nu g\seasc\ iubirea atta timp ct nu este capabil\ s\ o exprime

  dincolo de pasiunea sa.

  Mercur ^n Casele Cerului. Pozi]ia pe care o ocup\ Mercur reprezint\

  [i modalit\]ile ^n cae se manifest\ mobilitatea [i variabilitatea,

  contactele [i schimburile intelectuale, raporturile [i comunic\rile

  mentale [i fizice. Din punctul de vedere al organismului uman se

  asociaz\ sistemul respirator coordon\rii sistemului nervos, glandei

  tiroide. Casa VII [i Mercur la 25 40 (R). ~n caracterul nativei

  predomin\ adaptarea, ^n]elegerea [i necesitatea schimburilor

  intelectuale. C\s\toria joac\ un rol important ^n via]\ [i nativa dore[te

  un partener stimulant pe plan intelectual sau fine]e ^n rela]iile

  conjugale. Posibilit\]ile ce se deschid sunt: mariaj din tinere]e sau cu

  un partener tn\r (ca vrst\, aspect adolescentin, mic, finu], inteligent,

  33

  33

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  34/48

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  35/48

  reu[it\, expansiune material\, social\ sau afectiv\, studii aprofunsate,

  atitudine filosofic\ ^n fa]a problemelor vie]ii, gndire abstract\.

  Jupiter ^n Casa III. Aceast\ asociere ^ntre expansivitate [i

  comunic\rile din anturaj faciliteaz\ ^n]elegerea cu fra]ii, rela]iile cuanturajul care ^i ofer\ sprijin [i reu[it\. Nativa este favorizat\ fie ^n

  domeniul studiilor (succese la [coal\, la examene, diplome

  universitare, remarcat\ de mari societ\]i), fie este protejat\ ^n

  deplas\ri (numeroase c\l\torii ^n confort, protec]ie pe [osele; ocazii de

  a se face remarcat\ ^n voiaj). Adopt\ o filosofie conven]ional\, dar

  optimist\ pentru a deveni popular\. Pozi]ia poate permite reu[ita ^n

  domeniul comunic\rii sau un scriitor de talent. Pozi]ie foarte bun\

  pentru educa]ie, cu ... preferin]e pentru religie. Jupiter reprezint\

  karma pozitiv\; se poate deduce care sunt principalele sale cuno[tin]e,

  orientarea sau specialitatea (uneori [i]are de origine) [i ce va avea de

  lucrat pentru evolu]ia sa nativ\. ~n Casa III Jupiter faciliteaz\ reu[ita ^n

  domeniul comunic\rii. Ea are o deschidere a spiritului Jupiter,

  retrograd.

  Saturn ^n Casele Cerului. Astrul d\ concentrare, duritate, prob\.

  Este gndirea interioar\. Saturn se a[eaz\ greu ^n zona ce relev\ fie un

  loc de lipsuri, de priva]iuni, de restric]ii, de dificult\]i, de ^ntrzieri, de

  abandon. E[ec, sterilitate, pierderi, frustr\ri, gndul otr\vitor, c\derea

  sau ne[ansa, dar [i un centru de putere interioar\, de for]\ moral\, de

  superioritate intelectual\ sau spiritual\. Aceast\ planet\ aduce ^n\l]\ri [i

  coborri, ridic\ pentru a dobor^ sau doboar\ pentru a te obliga s\ te

  ridici. (De rev\zut Saturn karmic [i Saturn ^n exil ^n Leu.) Saturn

  ^n Casa VI. Pozi]ie ce d\ tenacitate [i stabilitate ^n activitate, cu

  toate c\ ea (munca) poate fi [i dezagreabil\. Efortul con[tiincios [i

  continuu conduce, cu timpul, la rezultate frumoase, excelente,

  existnd [i riscul unui exces care duce la uzur\. (Saturn Leu inima)

  Pozi]ia indic\ dificult\]i cu s\n\tatea; tendin]e spre lucrul individual,

  dificult\]i ^n rela]iile cu colegii. Saturn, planet\ masculin\, patroneaz\

  35

  35

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  36/48

  sistemul osos [i articula]iile. Casa VI Casa s\n\t\]ii, rela]ia la locul de

  munc\, rela]iile cu colegii sau cu subalternii.

  Uranus ^n Casele Cerului. Casa Cerului ^n care este plasat Uranus

  indic\ zona vie]ii ^n care fiin]a este, ^n sens pozitiv, cea maiindividualizat\, cea mai independent\, ^n care se manifest\ cu

  originalitate, iar ^n sens negativ, cea mai individualist\, cea mai

  inadaptat\, cea mai revoltat\. Uranus ^n Casa VIII. Banii provin din

  surse nea[teptate, prin c\s\torie, asocia]ii sau mo[teniri. Dar [i surprize

  de pierderi financiare legate de afaceri. Dorin]a de solitudine [i ideile

  neconformiste asupra sexualit\]ii [i a mor]ii dezvolt\ interesul pentru

  metafizic\ [i regenerare. O fire curioas\ dar [i atrac]ie pentru

  singur\tate. Nativa are calit\]i psihice dezvoltate, simte nevoia de a

  studia ocultismul [i are experien]e stranii. (Pozi]ia subscrie pozi]iei lui

  Uranus ^n exaltare ^n Scorpion.) Se pare c\ este a treia dominant\ ^n

  tem\.

  Neptun ^n Casele Cerului. Pozi]ia acestui astru ^n sectoare (case)

  situeaz\ locul ^n care fiin]a apar]ine ^n cel mai ^nalt grad comunit\]ii;

  este cea mai sensibil\ la ambian]\, cea mai integrat\ ^n colectivitate,

  ^n care elementul imaginativspiritual se manifest\ cu subtilitate, ^n

  care inspira]ia artistic\ sau religioas\ erupe. Contribuie la a extinde

  fiin]a, la a o face s\ tr\iasc\ ^n lumea imaginarului, a iluziei, a

  misticismului sau a credin]ei. Excelent\ pozi]ie pentru Neptun ^n Casa

  IX (mai ales c\ Neptun este ^n S\get\tor) care orienteaz\ c\tre filosofie,

  teologie, art\ poetic\. Opinii, credin]e [i vise aflate sub semnul

  credin]ei afective, al comunit\]ii spirituale, al ^n]elegerii intuitive. O

  mare for]\ a imagina]iei, capacit\]i psihice mari [i are vise deosebite [i

  profunde (^n]elegerea tacit\, din priviri). Favorabil deplas\rilor lungi [i

  chiar a instal\rii la distan]\.

  Pluton ^n Casele Cerului. Pozi]ia acestui astru ^n Casele Cerului

  plaseaz\ locul ^n care fiin]a ^[i folose[te instinctele sale cele mai

  primitive, manifest\ impulsurile cele mai stridente. Tinde s\ aduc\ fie o

  36

  36

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  37/48

  criz\ profund\, dur\ prin intensitate care ia aspectul unei autodistrugeri

  (psihice: angoas\, tulbur\ri nevrotice, boli, accident, e[ec) sau a unei

  distrugeri (prin procese sau consecin]e ale mor]ii), fie a unei crea]ii

  sau pasiuni. Pluton ^n Casa VII. Pozi]ie excelent\ pentru asocieri ^nafaceri. Dorin]\ obligatorie de colaborare [i pasiuni profunde ce conduc

  la c\s\torii nu tocmai reu[ite [i, poate de aceea, se preocup\ de

  conservarea aparen]elor ^n infidelitatea conjugal\. Spirit competitiv,

  atras\ de complexul puterii. Poate tr\i o transformare radical\ ^ntr-un

  anumit moment al vie]ii, ca urmare a influen]ei altei persoane. Pluton,

  al doilea astru al karmei, arat\ prin pozi]ia sa ceea ce trebuie

  transformat ^n aceast\ via]\. Pluton este un astru interior [i exterior

  ^n acela[i timp. Ac]ioneaz\ uneori ^n exterior de manier\ intens\, f\r\

  nici o m\sur\, iar alteori se exteriorizeaz\ (Pluton) pn\ la a tortura

  fiin]a la limitele sale [i spre distrugere. Orice situa]ie dramatic\

  stimuleaz\ [i poate s\ ajute s\ se dep\[easc\. Tr\im tranzitele lui Pluton

  cu to]ii, ^n fiecare zi, iar cei ce au ^n drumul lor [i suferin]\ vor trebui

  s\ se deschid\ schimb\rii (^n toate domeniile). Acceptarea schimb\rii.

  Nativa va trebui s\ nu se team\ s\ [tearg\ trecutul dup\ ce l-a analizat [i

  ^n]eles pentru a construi altul nou. Transformare la toate nivelele,

  reorientare, altfel exist\ riscul de a pierde totul (material [i afectiv),

  chiar dac\ situa]ia pare a fi foarte stabil\ (mai ales a nu fi posesiv,

  orgolios).

  Alte elemente de Astrologie Holistic\: Semne interceptate; Case

  legate; Astrul Cerceta[. Planeta Scut (Astrul Cerceta[) este planeta

  care tocmai se ridica ^naintea Soarelui, la na[terea nativei, adic\

  planeta care precede Soarele ^n harta natal\, ^n ordinea semnelor.

  Ea poate s\ se situeze ^n acela[i semn ca [i Soarele, dar la un grad

  inferior sau ^n semnul precedent (^n tema nativei: Soarele la 2 39

  ^n Balan]\ [i planeta scut Mercur, 25 40 ^n Fecioar\).Planeta scut d\

  o imagine ce coloreaz\ puternic personalitatea nativei. Nativul, ^n

  general, este perceput prin acest filtru al astrului cerceta[. Astrul

  37

  37

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  38/48

  poate desemna [i un anumit talent sau un dar particular ce ac]ioneaz\

  uneori ca o voca]ie.

  Mercur tipul gnditor aparen]\ flexiv\, ale c\rei prime interese sunt

  cele intelectuale. Observator deta[at ^n propriile rela]ii. ~n generaleste un bun psiholog. Resim]it\ uneori ca fiind prea superficial\.

  Capabil\ de a g\si o solu]ie ra]ional\ la orice problem\. Calit\]i pentru

  comunicare, educa]ie, scriere.

  Semnul interceptat este semnul ^n care nici o Cas\ nu ^[i are cuspida

  sa Semnele interceptate sunt dou\ cte dou\: Pe[ti Fecioar\. Semnele

  interceptate nu sunt inactive. Ele sunt cu att mai influente, cu ct au

  incluse planete. Semnele interceptate corespund frecvent frustr\rilor,

  lipsurilor, blocajelor, refuzurilor. Reprezint\ valori, calit\]i de dezvoltat,

  de st\pn, un loc dificil de realizat. Uneori, axa Caselor ce con]ine

  semnele interceptate este cea mai activ\, cea mai demonstrativ\ a

  temei. La nivel spiritual, semnele interceptate indic\ lec]ii gre[ite tr\ite,

  r\u ^n]elese [i realizate ^n alte existen]e. Ele (semnele) semnific\

  datorii karmice de reglat ^n aceast\ existen]\, ^n raport cu st\pnii

  semnelor interceptate [i ai Caselor ^n care acestea se situeaz\. Nativa

  trebuie s\ transforme poten]ialul energetic al semnelor interceptate

  (Pe[ti Fecioar\), acceptnd provocarea pe care acesta i-o propune.

  Semnele interceptate reprezint\ calit\]i de st\pn prin autodep\[ire. Ele

  vor fi atunci purt\toare de evolu]ie. De obicei ele simbolizeaz\ refuzuri,

  renun]\ri, obsesii. Nativa va refuza s\ st\pneasc\ atributele acestor

  semne din egoism, lasitate, materialism [i independen]\.

  Aten]ie ! Fecioara Pe[ti: dificultate ^n a se devota cu adev\rat

  serviciului pentru aproapele s\u; refuz de a folosi darurile sale (anume)

  de vindecare sau de a face o cercetare interioar\. Con[tientiznd

  pozitiv aceste dificult\]i va putea s\ le remedieze. Aceste eforturi

  con[tiente vor fi purt\toare de evolu]ie.

  Casele legate. Dac\ ^n harta cerului exist\ semne interceptate, atunci

  ^n mod obligatoriu vor fi case legate. Casele legate sunt dou\ case

  38

  38

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  39/48

  avnd cuspida lor ^n acela[i semn: Casele V [i VI, respectiv, XI [i XII.

  Astfel dou\ Case legate ^mpart acela[i semn [i sunt legate pentru c\

  sunt ^nl\n]uite. Domeniile existen]ei nativei prin cele dou\ Case legate

  au tendin]a de a se amesteca, a se asocia, a depinde una de alta.Aten]ie ! Casele V [i VI legate: posibilitatea lucrului ^n asocia]ie sau

  cu so]ul, lucru cu un grup, cu un public. Indic\ amestec ^nre munc\ [i

  rela]iile personale sau ^nrea munc\ [i public (medicin\ tradi]ional\).

  Casele XI [i XII: capacitate de a veni ^n sprijinul aproapelui.

  Compasiune. Compasiune interioar\ - esoteric\ [i spiritual\ - cu

  prietenii [i rela]iile sale. Proiecte secrete ^n domeniul esoteric sau al

  spitalului (psiholog, consilier sau astrolog).

  Zodiile (semnele) ^n Casele Cerului Studiu [i semnifica]ie

  Casa I (Ascendentul) reprezint\ cea mai important\ cuspid\,

  prin modific\rile majore aduse modelului zodiacal (Balan]a) indicat de

  pozi]ia Soarelui. Indic\ aspectul cu care nativa se prezint\ ^n fa]a lumii

  (temperamentul, condi]iile personale [i ^nclina]iile psihologice ce ^i

  domin\ ac]iunile). Combina]ia (combina]iile) semn zodiacal

  ascendent a fost deja interpretat\.

  Casa II (indic\ banii proveni]i din munca depus\) la 17 Berbec

  + 19 din Taur. Nativa reu[e[te s\ cucereasc\ o bun\ pozi]ie financiar\,

  dar de fapt ^nseamn\ c\ va primi, nu c\ va avea bani. Apreciaz\

  confortul oferit ^n via]\ de elementele materiale, dar nu este

  interesat\ de reu[ita material\ ct de stabilizarea sentimentului de

  securitate. ~n concluzie pozi]ia indic\ ignorarea posesiunilor materiale

  [i cheltuieli nejustificate. Nativa are [ans\ dar o folose[te cu imprecizie

  [i asta conduce la blocarea norocului. Fiindu-i greu s\ refuze o

  rug\minte, ea va ajuta rude sau persoane care caut\ ^n]elegere [i

  ajutor material, ^ns\ nu-[i va recupera banii. Ea ob]ine beneficiu dac\

  investe[te ^n propriet\]i materiale sau ceva palpabil, dac\ se

  ^ndreapt\ spre artarela]iilor ori se ocup\ de fotografie, de ocultism [i

  va pierde ^n lumea competi]iei sau dac\ manevreaz\ acte (ac]iuni,

  39

  39

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  40/48

  contracte). ~n a doua parte a vie]ii apar influen]e [i din partea

  Taurului (sau influen]ele Berbec-Taur). Tot ^n contextul Casei II

  aceast\ pozi]ie indic\ un noroc variabil [i va crea multe adversit\]i

  legate de rezultatele materiale ale muncii sale. Fie inconstan]aprovoac\ abandonul tocmai cnd se afl\ pe drumul reu[itei, fie lipsa de

  profunzime o ^mpiedic\ s\ stabileasc\ riscurile. Nativa nu dore[te s\ fie

  mai strng\toare, iar talentul [i ^ndemnarea ei nu sunt

  recompensate pe m\sur\. ~n concluzie, varia]ii bru[te, c[tiguri rapide,

  dar prin efort [i cheltuieli impulsive, mari pierderi ce fac s\ p\leasc\

  triumful s\u. Ea consider\ c\ un aspect exterior agreabil este necesar [i

  folose[te banii pentru a fi ct de ct ^n pas cu moda. Aceasta o face s\

  se simt\ mai plin\ de ^ncredere [i capabil\ de reu[it\. (Combina]ia

  Semn-Zodiacal este fondul, zona de acces, iar planetele Casei prin

  prezen]\ [i aspecte contribuie la dinamismul [i mobilitatea Casei. De

  v\zut [i impactul lui Qiron, a Lilith-ului [i a N. S..)

  Casa III, casa comunic\rii, ]ine de domeniul intelectual,

  mental; micile studii (pn\ la nivel de liceu); micile c\l\torii (maxim 3

  zile); rela]ia cu fra]ii. Casa III la 19 Taur ^ncepe [i cuprinde 13 din

  Gemeni. Combina]ia genereaz\ o lume indecis\ a contactelor imediate,

  inconsecven]e ^n care se dore[te un lucru [i ac]ioneaz\ exact invers.

  Influen]ele exterioare datorate educa]iei sau studiului ^i creeaz\ st\ri

  de nelini[te legate de responsabilit\]ile care ^i vor reveni ca urmare a

  aplic\rii ^n practic\. Sistemul de gndire [i motiva]ii este att de

  complex ^nct de multe ori nativa urm\re[te hot\rt\ un scop, dar

  imediat ce-l atinge se dezintereseaz\ de el, deoarece nu se poate

  hot\r^ s\-i foloseasc\ roadele. ~n concluzie, pozi]ia indic\ fie rela]ii

  slabe cu persoanele apropiate, fie leg\turi numeroase, dar instabile,

  ini]iative ^n[el\toare sau risc\ s\ fie p\c\lit\. Fatalitatea ^i paralizeaz\

  ini]iativa, aducnd nativa ^n situa]ia de a se l\sa ghidat\ de

  evenimente. De asemenea, exist\ probabilitatea influen]ei semnului

  Gemeni (ceea ce face s\ se suprapun\ peste tema fundamental\ a

  40

  40

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  41/48

  P\mntului: I berbec; II Taur; III Gemeni etc., aceasta indicnd o fixare,

  stabilitate terestr\ - Nu cu capul ^n nori.).

  Rela]ia cu familia [i rudele apropiate este dificil\ [i devine

  exploziv\ dac\ este pus\ ^n fa]a faptului ^mplinit sau remarc\gre[eala. Modelul de prezentare a ideilor proprii este politicos, afectat,

  dar ^n permanen]\ ^nceac\ s\ impun\ anturajului maniera sa de a

  gndi. Poate deveni ira]ional\ sau arogant\ cnd se sup\r\, dar va ierta

  ^n momentul ^n care explozia s-a ^ncheiat, a[teptnd acela[i lucru [i

  de la ceilal]i. Ea va pune deoparte resentimentele [i va ajuta anturajul

  cu promptitudine. ~n concluzie, inteligen]\ prompt\ ^n ac]iune,

  controvers\, c\l\torii active, precipitare ^n comunicare, dar nativa

  trebuie s\ ^[i controleze impulsurile interioare spre a nu dep\[i cadrul

  gndului sau ideii bune avute.

  Casa IV (Fundul Cerului) reprezint\ cel de al patrulea punct

  important al temei (cuspid\). Este legat de via]a particular\ [i de lumea

  interioar\, intim\, ^n care ne refugiem [i la care apel\m pentru

  ^nc\rcarea moral\. Ofer\ informa]ii asupra ambian]ei familiale legat de

  cas\, p\rin]i sau tot ce se poate defini la tine (instincte, receptivitate,

  gnduri, mo[tenire ancestral\). Casa IV de la 13 Gemeni cuprinde

  doar 17 din acest semn + 2 Cancer, ^nsemnnd o Cas\ cu interes [i

  influen]\ limitat\ (^n compara]ie cu limitele Casei I sau VII).

  Adesea devotamentul va fi r\spl\tit cu nerecuno[tin]\ [i devine

  izvorul unei continue suferin]e ^n inima sa. Motiva]ia sa este profund\,

  iar insuccesul se datoreaz\ mai curnd dificult\]ii misiunii, dect

  incapacit\]ii de a-i face fa]\. Puternic deta[at\ de familie, va ^ncerca s\

  men]in\ echilibrul situa]iilor [i a tonusului general; sus]ine moral cu

  u[urin]\ grupul dar cu dificultate pe sine. Din p\cate nu poate face fa]\

  compromisurilor [i adesea se simte o ghinionist\ sau o ratat\ atunci

  cnd nu trebuie. ~n concluzie, atmosfera familial\ va plin\ de accese

  verbale, de sfaturi conven]ionale, de accese de indulgen]\, de activit\]i

  artistice. Aceast\ pozi]ie mai induc\ mo[teniri nea[teptate, ct [i

  41

  41

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  42/48

  posibilitatea unor funda]ii menite s\ ridice spiritul uman. Cnd nativa

  urmeaz\ porunca inimii, a dorin]elor l\untrice de a fi folositoare, de a

  se cunoa[te pe sine [i de a dezvolta capacit\]ile spirituale, va fi cea

  mai fericit\ [i capabil\ dintre muritori.Casa V, a crea]iei, a bucuriilor [i distrac]iilor, a rela]iilor

  sentimentale (inclusiv aman]i), Casa copiilor, a jocului [i a specula]iilor

  dar [i Casa instinctelor dominante. Casa V slab limitat\ (21 ^n total)

  Cancer. Aceast\ pozi]ie duce la o concep]ie particular\ despre via]\, ^n

  care tendin]ele opuse coexist\, dar nu pe acela[i plan. Nativa pune

  mult\ visare, ^n crea]ia ei se apropie pe calea sensibilit\]ii, dar se va

  adapta greu la rutina de zi cu zi [i nu se poate avnta ^n ea. Pozi]ia

  nu anuleaz\ pl\cerile [i pasiunile amoroase, dar nu are curajul de a le

  transpune ^n practic\. ~n conclizie, capacitate de adaptare sc\zut\ la

  condi]iile vie]ii cotidiene, situa]ii dramatice care sunt dep\[ite dup\

  eforturi deosebite. Ideile [i crea]iile spontane reu[esc s\ echilibreze ct

  de ct situa]ioa. Misterul sau necunoscutul planeaz\ asupra vie]ii

  amoroase (sacrificii, evitare, renun]are, tr\dare, separare).

  Casa VI cu influen]\ ^n Cancer-Leu 7 din Cancer. Presiunea

  datorat\ ^ngrijor\rii poate deveni cauza bolilor cronice (digestive,

  dezechilibru glandular, probleme cardiovasculare), iar nativa trebuie s\

  ^[i impun\ un autocontrol mental pentru a-[i crea pacea interioar\. Ea

  este interesat\ de leg\turile la distan]\ ori se afl\ ^n antifaz\ cu ele, ori

  acestea o energizeaz\. Ar fi preferabil s\ ^nve]e s\ foloseasc\ timpul

  ^n loc de a-l organiza cu atta habotnicie. ~n concluzie, este atras\ de

  munca ^n colectivitate, de progres, dar ^ntlne[te elemente pline de

  neprev\zut ^n activitate. Se implic\ ^n grijile vie]ii, dar totu[i va fi

  m\cinat\ de toate r\uta]ile lumii. ~n c\utarea perfec]iunii, nu sesizeaz\

  ^nchistarea, nervozitatea [i lipsa rela]iilor cu subordona]ii; acele

  deplas\ri ^n scop de afaceri sunt nefericite. Tot Casa [i Leul: dificil de

  determinat o anumit\ zon\ care va suporta [ocul de excese;

  simptomele sunt neconven]ionale; constitu]ie delicat\. Evenimente ce

  42

  42

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  43/48

  ^mping spre compromisuri ^n care ^i place s\ fie comp\timit\ [i se

  consider\ victima ^mprejur\rilor. ~n concluzie, nativa are nevoie de

  sus]inerea ferm\ ^n fa]a corvezilor vie]ii [i de prieteni ^n care s\ poat\

  avea ^ncredere; neglijen]a de care d\ dovad\ ^n aceste abord\ri st\ labaza crizelor morale. Indulgen]a fa]\ de subordona]i, indecizia ^n

  munc\ [i tulbur\rile emo]ionale resin]ite ^n prezen]a lor, blocheaz\

  mult, grav comunicarea. De[i dore[te s\ fie la curent cu diferite

  evenimente, nativa alterneaz\ perioadele de interes cu cele de

  dezinteres, refuznd s\ se implice energic ^n probleme de munc\ [i

  via]\.

  Casa VII, a descendentului, reprezint\ al treilea element ca

  valoare, fiind strns legat de aspectele afective personale. Are ^n

  vedere rela]iile sentimentale (c\s\torie, via]\ [i colaborarea ^n familie

  [i ^n afara ei) [i implicit explic\ ajutoarele sau piedicile create de

  acestea ^n ini]iativele personale. Casa VII [i 4 din Leu: via]a familial\

  (din c\snicie) este pl\cut\ deoarece nativa ^[i g\se[te sus]inerea att

  ^n propria libertate, ct [i ^n ^n]elegerea manifestat\ de partener.

  Totodat\ nativa este plin\ de resentimente fa]\ de oricine ^i

  stinghere[te obiectivele secrete ^n via]a particular\. ~n c\snicie, ^n

  colabor\ri cu parteneri [i ^n general ^n via]\ nativa nu pare a fi

  interesat\ de bani ct este atras\ de onoare [i/sau onoruri. ~n

  concluzie, c\s\toria se afl\ sub bune auspicii, c\snicia fiind favorizat\ de

  compania intelectual\ [i spiritual\. Mariajul este liber, bazat pe simpatie

  [i sus]inut de amici]ie. Nativa poate contracta, f\r\ probleme, leg\turi

  matrimoniale de convenien]\ dac\ exist\ comuniune de idei. Nu

  dore[te s\ conduc\ casa, dar nici nu ^i place s\ i se impun\ ceva. De[i

  ^[i iube[te familia are tendin]a de a uita de ea atunci cnd este

  ocupat\ cu alte probleme.

  Dar trebuie urm\rit\ [i influen]a Fecioarei (30). Nativa este o

  vis\toare cu aspira]ii ^nalte, a c\rei via]\ f\r\ dragoste este goal\. Se

  bag\ cu u[urin]\ [i poate descoperi prea trziu c\ persoana iubit\ nu

  43

  43

 • 8/8/2019 Astrologie natala

  44/48

  posed\ calit\]ile pe care ea i le atribuia. Lipsa de ^ncredere ^n sine [i

  ^n ceilal]i, gelozia, dorin]a de a i se demonstra ^n permanen]\

  dragostea va da na[tere la o via]\ casnic\ plin\ de necazuri sau

  plictisitoare. Pn\ ^[i va stabiliza afectivitatea, va ^ntmpina multedificult\]i ^n adaptarea la cerin]ele vie]ii de familie. ~n concluzie,

  nativa percepe sus]inerea oferit\ de familie ca insatisf\c\toare

  (capricioasa Fecioar\) datorit\ mai ales dificult\]ilor sale de a face fa]\

  aspectelor practice ale familiei. ~n principiu, aceast\ pozi]ie nu este

  prea bun\ pentru c\min, in