Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

of 135 /135
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT “A.RUSSO” DIN B Ă L ŢI BIBLIOTECA ŞTIINŢ IFICĂ UNIVERSITARĂ ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ TENDINŢE Ş I PERSPECTIVE BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ BĂ LŢ I, 2003

description

ISBN 9975-931-25-1

Transcript of Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

Page 1: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUB LICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT “A.RUSSO” DIN BĂLŢI

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ UNIVERSITARĂ

ASISTENŢĂ SOCIALĂ TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

BĂLŢI, 2003

Page 2: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

2

CZU: 364.465

Asistenţă socială: Tendinţe şi perspective: Bibliografie selectivă / Alcăt.: E.Scurtu; Red.: L.Stupacenco. – Bălţi, 2003. – 134 p. Prezenta bi bliografie este menită să contribuie la realizarea performanţelor în activitatea asistentului social, în munca de cercetare ştiinţifică în domeniu, precum şi în devenirea studentului ca specialist de valoare

Culegere computerizată: E:Scurtu, M.Fotescu

Tehnoredactare computerizată: Iu.Pogrebneac

@Biblioteca Ştiinţifică Uni versitară, Bălţi 2003

ISBN 9975-931-25-1

Page 3: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

3

Fi ecare om este dependent de toţi ceilalţi. S.Sebastian

PREAMBUL

În ultime le decenii tendinţe le dezvoltării societăţii

postmoderne se caracterizează prin două trăsă turi: activ itatea statului are o orientare socială b ine pronunţată, o componentă importantă devine sistema protec ţie i sociale; profesia de asistent social devine cea mai importantă pentru un stat civilizat.

Profesia de asistent socia l a fost cunoscută în d iferite epoci istorice sub diverse forme şi numiri.

Pentru prima dată despre această profesie se pomeneşte în anul 1750 îna inte de Hristos în Babilon , c înd se elaborau primele acte civ ice, ce conţineau adresări că tre cetăţeni de a-şi iubi aproapele şi de a avea grijă de cei săraci.

Prime le programe orientate spre pregă tirea cadrelor pentru asistenţa socială au fost elaborate la sfîrşitul sec. XIX în Amsterdam, apoi în Berlin şi Londra. Tot atunci se dezvoltă tendinţa de a fundamenta ştiinţific profesia de asistent social.

Multe probleme au apărut şi continuă să apară în urma reformelor economice, în urma reevaluării s istemului de valori: perfecţionarea rela ţiilor în tre oameni care cere o fundamentare etică a activităţii profesionale a asistentulu i socia l.

În condiţiile actuale, în care asistenţa socială a devenit parte integră a funcţionării statului ş i societăţii, c înd asistenţii sociali s-au inclus în structurile politice, economice şi sociale , apare necesitatea de a formaliza standardele etice ale asistenţei sociale.

Institutu l asistenţe i sociale realizează un obiectiv major – stabilizarea şi păstrarea sociumului, susţinerea şi armonizarea relaţiilor soc iale existente ş i determinarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea lu i continuă.

Vocaţia profesională a asistentulu i soc ial este de a contribui la bunăstarea şi realizarea de sine a fiinţe i umane; de a asista persoanele care traversează momente dificile ale vieţii; de a-

Page 4: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

4

şi dezvolta propriile capacităţi spre a face fa ţă în mod creativ şi eficace problemelor; de a mobiliza resursele comunităţii pentru sprijinul celor aflaţi în d ificultate; de a partic ipa la in iţierea, dezvoltarea şi aplicarea măsurilor de politică socială în domeniu; de a participa activ la v iaţa socială . Lucrînd cu fiinţa umană aflată , de regulă, în momente critice ale existenţei, realizarea cu succes a profesiei de asistent social necesită îmbinarea unei arii larg i de cunoştinţe ştiinţifice despre om şi soc ietate.

Lid ia Stupacenco doctor în pedagogie,con feren ţiar

Page 5: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

5

NOTA REDACŢIEI Biblioteca Universităţii de Stat “A.Russo” Bălţi propune

beneficiarilor o lucrare bib liografică cu informaţii despre

publicaţii în limba română şi alte limbi străine (lb.rusă, lb.

engleză) ce de ţin aspecte teoretice, practice şi axio logice referitor la ro lu l, funcţiile , caracteristic ile şi sarcin ile asistenţei socia le.

Materialul selectat a fost structurat în dependenţă de

varietatea aspectelor pe care le desemnează asistenţa socială :

protecţia familie i ş i copilu lui, a tinerilor neintegraţi, a persoanelor

în etate, a persoanelor cu deficienţe de sănătate, a şomerilor.

În capitole aparte sînt prezentate materiale oficiale cu

privire la asistenţa socială ş i lucrări necesare procesului de

formare a asistentu lu i socia l.

Sursele de inspira ţie în selectarea literatur ii: resursele

documentare ale Bibliotecii Universităţii “A.Russo”, Bibliografia Naţională a Moldove i (1995-2002), Baza de date “EBSCO”.

Descrierea bibliografică a fost efectuată conform

standardelor în v igoare: STAS-ul 12629-88 “Descrierea

bibliografică a documentelor”, STAS-ul 8256-82 “Prescurtările

cuvintelor şi expresiilor tipice româneşti şi stră ine d in referin ţele

bibliografice”.

Indexul de nume va în lesni consultarea bibliografie i.

Page 6: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

6

Asistenţa Socială a ieşit din făgaşul

sentimentalismului generos şi al simplelor bune intenţii pentr u a păşi

în domeniul unei acţiuni sociale şi etice ordonate şi temei nic motivate,

cu scopul exclusiv de a ser vi societatea nu prin cărţi şi teorie, ci prin găsirea

adevărului social în mijlocul grelelor conflicte ale vieţii

D.Gusti

INTRODUCERE ÎN SPECIALITATE. AGOLOGIE 1. Amerio , P. Putem să ne ocupăm de libertate, demnitate,

dreptate? / P. Amerio // Psihologia socială : buletinul laboratorulu i “Ps ihologia câmpului soc ial” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaş i. - 1998. – Nr.3. – P.7-12.

Page 7: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

7

2. Bako, Erika. Culegeri de texte pentru pregătirea asistenţilor maternali profesionişti / Erika Bako, Fabian Ilka Szasz, Kinga Vitus. – Sfîntu- Gheorghe: s.n. , 2001. – 72 p.

3. Bădescu, I. Fenomenul frontierei şi teoria agresiunii: implicaţii

psihologice: [Psihologie socia lă] / I. Bădescu // Psihologia. - 1993. – Nr.1. – P.6-7.

4. Becker, Garz S. Comportamentul uman o abordare economică

/ Garz S. Becker; Trad. de D. Baltag. – Bucureşti: Ed. All, 1994. – 334 p.

5. Bo Sanitioso, Rasyd. Cogniţie socia lă: Manual pentru studenţi

/ Rasyd Bo Sanitioso , Mark M. Brown, Ovidiu Lungu. – Iaşi: Eurocart, 1999. – 147 p. - (Psihologia c împului social).

6. Bogdan, A. Separare – integrare: o lege psihologică în

conveţuirea socio-umană / A. Bogdan // Psihologia. – 1993. – Nr.3. – P.6-7.

7. Boncu, Ştefan. Devianţa tolerată / Ştefan Boncu. – Iaşi: Ed.

Univ. “A.I.Cuza”, 2000. – 278 p. 8. Boncu, Ştefan. Experimentul în psihologia socia lă / Ştefan

Boncu // Psihologia socială : buletinul laboratorulu i “Psihologia câmpului soc ial” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi . – 1998. – Nr.1. – P.135-141.

9. Boncu, Ştefan. O teorie emoţiona lă a devianţei to lerate / Ştefan

Boncu // Psihologia socială : buletinul laboratorulu i “Psihologia câmpului social” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi. – 1998. – Nr.1. – P.71-80.

10. Bontaş, Ioan. Sistemul instutuţional de educa ţie / Ioan Bontaş

// Bontaş Ioan. Pedagogie: Tratat. – Bucureşti, 2001. – P.264-329.

Page 8: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

8

11. Boudon, Raymond. Efecte perverse şi ord ine socia lă / Raymond Boudon, A.-L. Sto ica. – Bucureşti: Ed. Eurosong and Book, 1998. – 340 p.

12. Brehm, Sharow S. Socia l psychology / Sharow S. Brehm, Saul

M. Kassin. – Boston, 1990. – 798 p. 13. Briceag, S. Aspecte ale pregă tirii psiho-pedagogului socia l în

cadrul cursulu i de psihologie medicală / S.Br iceag // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P.35-36.

14. Brown, David J. Policy , pedagogy, and socia l ineguality /

David J. Brown // Contemporary socio logy. – 2001. - Vol. 30. – Issue 2. – P. 212-214.

15. Bujor, Emilian. Psihosociologie ş i re la ţii cu publicul / Emilian

Bujor. – Iaşi: Ed. Contes, 2000. – 316 p. 16. Bulgaru , Maria. Perioada de tranziţie necesită o asistenţă

socială cu cadre specializate / Maria Bulgaru // Asistenţa socială în perioada de tranziţie : probleme şi modalităţi de soluţionare. – Ch., 2000. – P.7-15.

17. Carazanu, V. Practica pe teren – verigă importantă în

pregă tirea psihopedagogului social / V.Carazanu // Psihopedagogie socială : Reflec ţii pe marginea unei inovaţii universitare. - Ch., 1995. – P.51-56.

18. Câmpul socia l: Intervenţii ps ihopedagogice / Vol. proiect. şi

coord. M. Şleahtiţchi, A. Bologa, A. Cemîrtan , S. Che lcea,… - Ch.: Ed. Ştiinţa, 1996. – 244 p.

19. Ceobanu, Ciprian. Mentalitatea ca reprezentare socială /

Ciprian Ceobanu // Psihologia. – 1993. – Nr.1. – P.4-5.

Page 9: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

9

20. Chelcea, Septimiu. Analiza psihosocio logică a opin ie i publice / Septimiu Che lcea // Psihosocio logia. – 2000. – Nr.3. – P.11-15.

21. Chelcea, Septimiu. Cunoaşterea vieţii soc iale : fundamente

metodologice / Septimiu Che lcea. – Bucureşti: Ed. Inst. Naţ. de Informa ţii, 1995. – 186 p.

22. Chelcea, Septimiu. Opinia publică : Elogiul ş i defăimarea ei /

Septimiu Che lcea // Psihologia. – 2000. – Nr.3. – P.3-5. 23. Chelcea, Septimiu. Opinia publică în societăţile democratice:

[Psihologie socia lă] / Septimiu Chelcea // Psihologia. – 2000. – Nr.3. – P.6-10.

24. Chelcea, Septimiu. Perioada clasică a psihosocio logiei /

Septimiu Che lcea // Chelcea, Septimiu. Un secol de psihosocio logie : autori, lucrări, evenimente. – [S.l.]. – 1999. – P.54-88.

25. Chelcea, Septimiu. Personalitate şi societate în tranziţie :

Studiu de psihologie socială / Septimiu Chelcea. – Bucureşti: Ştiinţă & tehnică SA, 1995. – 335 p.

26. Chelcea, Septimiu. Psihosocio logia contemporană / Septimiu

Chelcea // Chelcea, Septimiu. Un secol de psihosociologie : autori, lucrări, evenimente. – [S.l.]. – 1999. – P.128-204.

27. Chelcea, Septimiu. Psihosociologia modernă / Septimiu

Chelcea // Chelcea, Septimiu. Un secol de psihosociologie : autori, lucrări, evenimente. – [S.l.]. – 1999. – P.89-127.

28. Chelcea, Septimiu. Psihologia succesulu i / Septimiu Chelcea

// Psihologia. – 1993. – Nr.4. – P.22-23.

Page 10: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

10

29. Chelcea, Septimiu. Un secol de psihosocio logie : autori, lucrări, evenimente / Septimiu Chelcea. – Ed. a II-a. – [S.l.]. – 1999. – 242 p.

30. Chelcea, Septimiu. Vademecum în ps ihosociologie / Septimiu

Chelcea. – Bucureşti: Ed. I.N.I. , 1997. – 112 p. 31. Chir ică , Sofia. Psihologie organizaţională: modele de

diagnoză şi intervenţie / Sofia Chirică. – Cluj-Napoca: Casa de Editură şi consultanţă “Studiul organizării” , 1996. – 370 p.

32. Clas ic şi modern în psihopedagogia socială / Coord. Miha i

Şleahtiţchi. – Ch.: Ştiinţa, 1996. – 248 p. 33. Comunicare publică şi asistenţă socială : [curs de lecţii] / Ş.

Celmare, D. Stan, C. Să lăvăstru,…; Univ. “Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie. Învăţămînt Deschis la Distanţă. - Iaşi: Erata, 2001. – 392 p.

34. Comunicarea în câmpul socia l: Texte alese / Volum realizat

de L.M. Iacob, B. Balan, Şt. Boncu. – Iaşi: Eurocart, 1999. – 295 p. – (Psihologia câmpului soc ial).

35. Community , society and the school: School community

relations // Educational administration abstracts. – 2002. – Vol.37. – Issue 4. – p. 508-513.

36. Cornelius , Helena. Ştiinţa rezolvării conflictelor / Helena

Cornelius, Shospona Faire; Trad. ş i pref. A. Stoica-Constantin. – Bucureşti: Ed. Ştiinţă şi Tehnică , 1996. – 271 p.

37. Cre ţu, Carmen. Psihopedagogia succesului / Carmen Creţu. –

Iaşi: Polirom, 1997. – 232 p. 38. Cristea, Dumitru. Tratat de psihologie socială / Dumitru

Cristea. – Bucureşti: Pro Transilvania, 2001. – 470 p.

Page 11: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

11

39. Cucoş, Constantin. Cîte ceva despre minciună, inducere în eroare, simulare: [Psihologie socială] / Constantin Cucoş // Psihologia. – 1994. – Nr.2. – P.21-23.

40. Cucoş, Constantin. Inadaptarea socială : abordare psihologică /

Constantin Cucoş // Psihologia. – 2000. – Nr.4. – P.8. 41. Cucoş, Constantin. Pedagogia socială în actualitate /

Constantin Cucoş // Cercetări sociale. – 1994. – Nr.4. – P.175-177.

42. Dafinoiu , Ion. Aspecte ale motiva ţie i actorilor sociali din

cîmpul şcolar / Ion Dafinoiu // Psihologia socia lă : buletinul laboratorulu i “Ps ihologia câmpului soc ial” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaş i. – 1998. – Nr.2. – P.49-57.

43. Dafinoiu , Ion. Relaţia psihoterapeutică – perspectivă

psihosocia lă / Ion Dafinoiu // Psihologia socială : buletinul laboratorulu i “Ps ihologia câmpului soc ial” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaş i. – 1999. – Nr.4. – P.25-29.

44. Delhomme, P. Culegerea datelor ca interac ţiune socială :

prescriere, conversaţie , interogare / P. Delhomme, T. Meyer // Psihologia socială: buletinul laboratorului “Ps ihologia câmpului social” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi. – 1998. – Nr.1. – P.143-150.

45. Doise, Wille m. Psihologie socială experimentală / Willem

Doise, Jean-Claude Deschamps, Gabrie l Mugny; Trad. I.Mărăşescu; Prefa ţă de Adrian Neculau. – Iaşi: Polirom, 1999. – 256 p.

46. Doise, Wille m. Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă /

Willem Doise, Gabrie l Mugny; Trad. de Corneliu Panaite . – Iaşi: Polirom, 1998. – 232 p.

Page 12: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

12

47. Drozda-Senkowska, Eva. Psihologie socială experimenta lă / Eva Drozda-Senkowska; Trad. B. Balan, M. Boza. -–Iaşi: Polirom, 2000. – 190 p.

48. Druţă, Maria Elena. Psihologie socială : pentru uzul studenţilor

anului II, fac. Management – Administraţie Publică / Maria Elena Druţă , Florin Druţă. – Bucureşti: ASE, 2000. – 222 p.

49. Educaţia socială în România: vol.1-2 / Coord. T.M. Alexiu. –

Timişoara: Mirton , 1999-2000. Vol. I. – 1999. – 60 p. Vol. II. – 2000. – 70 p.

50. Forman, Jack. Book reviews: Soc ial sciences / J.Forman, E. Bryant // Library Journal. – 1999. – Vol. 124. – Issue 1. – P.118-120.

51. Freud, Zigmund. Ps ihologia colectivă şi analiza eulu i /

Zigmund Freud; Trad. D. Lăzărescu; Cop. de D. Chelsoi. – Bucureşti: Mediarex, 1995. – 142 p.

52. Ganci, A. Idei complimentare: [Probleme de psihologie

socială] / A. Ganci. – Bucureşti: Ed. I.N.I., 1995. – 247 p. 53. Goble, Norman M. The changing role of the teacher:

International perspectives / Norman M. Gable, James F. Porter. – Paris, 1977. – 234 p.

54. Golu, Pantelimon. Fundamentele psihologie i sociale /

Pantelimon Golu. – Constanţa: Ed. Ponto , 2000. – 332 p. 55. Grunewald, Karl. Curs de pregătire: p/n specia lişti şi părinţi

care au în gr ijă persoane cu disabilităţi / trad. Carmen Lundgren. – Ch.: Pontos , 2002. – 171 p.

56. Gusti, Dimitrie . Pagini a lese / Dimitrie Gusti. – Bucureşti: Ed.

Ştiinţifică, 1965. – 406 p.

Page 13: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

13

57. Hilobis, S. Competenţă profesională ş i protecţia socială :

Restrîngerile de activ itate / S. H ilobis // Tribuna învăţămîntulu i. – 1992. – Nr.25. – P.7

58. Hriţuleac, A. Normalitatea psih ică şi conformismul socia l / A.

Hriţuleac // Psihologia. – 1993. – Nr.3. – P.22-23. 59. Ilie , Sandina. Ps ihologie socia lă : curs / Sandina Ilie . – Sib iu :

Ed. Acad. Trupelor de Uscat “Nicolae Bălcescu”, 1999. – 149 p.

60. Ionescu, Ion I. Sociologia şcolii: Politici, practic i şi actori a i

educa ţiei şcolare / Ion I. Ionescu. – Iaşi: Polirom, 1997. – 204 p.

61. Jennings, Louise B. Parents and children: Inguir ing together

written conversations about social justice / Louise B. Jennings, Tim O’Keefe // Language arts. – 2002. – Vol. 79. – Issue 5. – P.404-415.

62. Jiga, Lucia. Pregă tirea practică a lucrătorulu i soc ial din

mediul rural / Luc ia Jiga , Rodica Negrea. – Timişoara: Mirton , 2001. – 104 p.

63. Joule, R.V. Angajament, d isonanţă şi norma internalităţii:

reflec ţii ş i princip ii de acţiune / R.V. Joule // Ps ihologia socială : buletinul laboratorulu i “Psihologia câmpului socia l” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi. – 1999. – Nr.4. – P.15-24.

64. Joule, R.V. Tratat de manipulare / R.V. Joule , J.-L. Beauvois;

Trad. de N.-F. Petrişor. – Bucureşti, 1997. – 180 p. 65. Kellner, Douglas. Critical pedagogy, cultural studuies and

radical democracy at the turn of the Millenium: Reflections on the work of Henry Giroux / Douglas Kellner // Cultura l

Page 14: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

14

studies: critica l methodologies. – 2001. – Vol.1. – Issue 2. – P.220-240.

66. Lăzăroiu , S. Despre… ezitare: [Probleme de psihologie

socială] / S. Lăzăroiu // Psihologia. – 1994. – Nr.3. – P.20-21. 67. Le Bon, Gustave. Psihologia maselor / Gustave Le Bon;

Trad., cuvînt îna inte şi note de dr. L. Gavriliu ; Red. M. Stanciu. – Bucureşti: Ed. Ştiin ţifică, 1991. – 141 p.

68. Marcus, S. Noi direcţii în cercetarea empatiei / S. Marcus //

Academica. – 1993. – Nr.10. – P.15. 69. Mc Fadden, Mark. Student engagement and the social

relations of pedagogy / Mark Mc Fadden, Geoff Munus // Britich journal of socio logy of education. – 2002, - Vol.23. – Issue 3. – P.357-367.

70. Modrea, Margareta. Psihologia în în trebări şi răspunsuri /

Margareta Modrea. – Ed. a 2-a rev. şi îmbună tăţită. – Focşani: Ed. Aleter, 1997. – 219 p.

71. Moldoveanu, M. Democratizarea societăţii şi educarea

comportamentelor sociale / M. Moldoveanu // Rev.de pedagogie. – 1990. – Nr.12. – P.6-9.

72. Moscovici, Serge. Psihopedagogia socială sau maşina de

fabricat zei / Serge Moscovici; Trad. O. Popârdă ; Selec ţia textelor ş i postfaţa Adrian Neculau. – Iaşi: Ed. Univ. “Al.I.Cuza”, 1994. – 272 p.

73. Mucchielli, Alex. Noua psihologie / Alex Mucchielli; Trad. D.

Grama. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1996. – 131 p. 74. Mugny, Gabriel. Influenţa socială şi reprezentările sociale – o

abordare experimentală / Gabriel Mugny // Psihologia socială :

Page 15: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

15

buletinul laboratorului “Psihologia câmpului social” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi. – 1998. – Nr.2. – P.7-22.

75. Mureşan, P. Învăţarea socială şi valenţe le ei ps ihopedagogice /

P. Mureşan // Rev. de pedagogie. – 1979. – Nr.5. – P.38-41. 76. Neculau, Adrian. Cui serveşte astăzi psihologia socială /

Adrian Neculau // Ps ihologia socia lă : buletinul laboratorulu i “Psihologia câmpului social” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi. – 1998. – Nr.2. – P.151-156.

77. Neculau, Adrian. Pedagogie socială : (experienţe româneşti) /

Adrian Neculau. – Iaşi: Ed. Univ. “Al.I.Cuza”, 1994. – 203 p. 78. Neculau, Adrian. Psihologia socială a câmpului educa ţional /

Adrian Neculau, Ştefan Boncu // Psihopedagogie. Pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Curs elaborat în tehnologia învăţămîntulu i deschis la d istanţă – Iaşi, 1998. – P.249-280.

79. Niskier, Arnoldo. Instituţiile educaţionale forma le şi

nonformale – educaţia ca reflectare a conflicte lor / Arnoldo Niskier // Niskier, Arnoldo. Filosofia educa ţiei: o v iziune critică. – Bucureşti, 2000. – P.113-127.

80. Orford, J im. Psihologia comunităţii: teorie şi practică / Jim

Orford; Trad. A. Paşcu. – Bucureşti: Oscar Print, 1998. – 491 p.

81. Pârvălescu, Ion. Psihologie socială : curs / Ion Pârvă lescu. –

Petroşani: Focus, 2001. – 93 p. 82. Păun, Emil. Şcoala – abordare sociopedagogică / Emil Păun. –

Iaşi: Polirom, 1999. – 174 p.

Page 16: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

16

83. Prelici, V iorel. Personalitate ş i ps ihologie soc ială : Bazele teoretice ale asistenţei sociale / Viorel Prelic i. – Timişoara: Mirton , 2001. – 104 p.

84. Psihologia câmpului socia l: reprezentările sociale / Coord.

Adrian Neculau; Trad. de Ioana Mărăşescu şi Radu Neculau. – Ed. a 2-a. – Iaşi: Polirom: Soc. “Ştiinţă ş i Tehnică”, 1997. – 248 p.

85. Psihologia socială a relaţiilor cu celă la lt / Coord. Serge

Moscovici; Trad. Cr istina Moşu. – Iaşi: Polirom, 1998. – 252 p.

86. Psihologia v ie ţii cotid iene / Coord. Mielu Zlate. – Iaşi:

Polirom, 1997. – 263 p. 87. Psihologie socială / Nicolae Radu, Carmen Furtună, Monica

Calenic ,…; Red. M. Cernea; Univ. “Spiru Haret”, Fac. de Psihologie. – Bucureşti: Ed. Fundaţiei “România de mâine”, 1998. – 284 p.

88. Psihologie socia lă : Aspecte contemporane / Coord. Adrian

Neculau; Pref. Serge Moscovici. – Iaşi: Polirom, 1996. – 478 p.

89. Psihopedagogie socială : Cursurile anului II. Modulul de

învăţămînt deschis la distanţă / Adrian Neculau, Luminiţa Iacob, Dorina Să lăvăstru. – Iaşi: Univ. “A l.I.Cuza”, 2000. – 464 p.

90. Psihopedagogie socială : Reflecţii pe marginea unei inovaţii

univ. / Univ. de Stat “A.Russo” din Bă lţi; Coord. Miha i Şleahtiţchi. – Ch.: Ştiinţa, 1995. – 158 p.

91. Psohosocio logia rezolvării conflictulu i / Coord. Ana Stoica-

Constantin, Adrian Neculau. – Iaşi: Polirom, 1998. – 288 p.

Page 17: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

17

92. Psihosocio logia schimbării / Coord. Adrian Neculau, Gilles Ferreol. – Iaşi: Polirom, 1998. – 302 p.

93. Quashigah, Lao A. Social studies teaching: A study of

pedagogy for global perspective education / Lao A. Quashigah // Southerm social studies journal. – 2000. – Vol.26. – Nr.1. – P.44-63.

94. Radu, Ioan. Psihologie socială / I. Radu, P. I luţ, L. Matei. –

Cluj Napoca: Ed. EXE S.R.L., 1994. – 346 p. 95. Rădulescu, Sorin M. Devianţă , criminalitate şi pato logie

socială / Sorin M. Rădulescu. – Bucureşti: Lumina Lex, 1999. – 288 p.

96. Rădulescu, Sorin M. Homo sociologicus (ra ţionalitate şi

ira ţiona litate în acţiunea umană) / Sorin M. Rădulescu. – Bucureşti: Ed. “Şansa”- S.R.L., 1994. – 301 p.

97. Rîjicov, S. D iscip linele psihologice în pregătirea lucrătorulu i

social / S.Rîjicov // Psihopedagogie socia lă : Ref lecţii pe marginea unei inovaţii univers itare. – Ch., 1995. – C.79-84.

98. Rîjicov, S. Problema implicăr ii psihopedagogului social în

contextul rela ţiilor interpersonale / S.Rîjicov // Clasic şi modern în ps ihopedagogia socială . – Ch., 1996. – C.227-233.

99. Rouquette , Michel-Louis. Despre o categorie particulară de

reprezentări socia le în psihologia politică / M.L. Rouquette // Psihologia socială: buletinul laboratorului “Ps ihologia câmpului social” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi. – 2001. – Nr.8. – P.6-11.

100. Savage, Tom V. Effective teaching in e lementary social

studies / Tom V.Savage, David G. Armstrong. – New Iork, 1987. – 385 p.

Page 18: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

18

101. Saverda, Mike. Supervizarea: (probleme de pedagogie socială) / Mike Saverda, J. Hawthoru; Trad. A. Trij; Coord. Trad. C. Anisescu. – Bucureşti: Soc. Ştiinţă şi Tehnică , 1996. – 208 p.

102. Sirota , Andre. Cînd lipseşte regula, se deschide o breşă

pentru un atac pervers obişnuit / Andre Sirota // Psihologia socială : buletinul laboratorului “Psihologia câmpului socia l” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi. – 2000. – Nr.2. – P.39-48.

103. Sirota , Andre. Conduite perverse în grup: in terpretări şi

in tervenţii / Andre Sirota; Trad. de O. Popescu; Prefaţa de A. Neculau. – Iaşi: Polirom, 1998. – 191 p.

104. Slavici, Ion. Pedagogie socială / Ion Slavic i // Slavici, Ion.

Opere: scrieri pedagogice. – Bucureşti, 1983. – Vol.12. – P.155-289.

105. Socia l inf luences on behavior: An instructional unit

produced by the human behavior curriculum project / American psychol. Assoc. – New Iork: Teachers college press, 1981. – 70 p.

106. Solcan, A. “Rezistenţa la schimbarea socială” - o

componentă didactică în actualitate / A.Solcan // Psihopedagogie socială : Reflec ţii pe marginea unei inovaţii universitare. – Ch., 1995. – P.92-101.

107. Stănculescu, Elisabeta. Teorii sociologice ale educaţiei:

Producerea eului ş i construc ţia socio logie i / Elisabeta Stănculescu. – Iaşi: Polirom, 1996. – 223 p.

108. Stereotipuri, reprezentări şi identitate socială / Ed. îngr. de

Cornel Constantinescu. – Piteşti: Ed. Univ. din P iteşti, 2000. – 273 p.

Page 19: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

19

109. Stog, L. Asistenţa psihologică în ajutorul psihologului şcolar. Proiecte informative / L.Stog // Culegere de proiecte didactice. – Ch., 1997. – Vol.V. – P.82-95.

110. Stupacenco, L. Aspecte ale pregă tirii pedagogului socia l în

contextul programului TEMPUS-TACIS / L.Stupacenco, G.Petcu // Clasic şi modern în psihopedagogia socială . – Ch., 1996. – P.44-48.

111. Şleahtiţchi, Miha i. Eseu asupra reprezentării puterii: cazul

liderilor / Mihai Şleahtiţchi; Red. D. Boicu; Cop. O. Beşliu. – Ch.: Ştiinţa , 1998. – 313 p.

112. Şleahtiţchi, Miha i. Reprezentările sociale – o deschidere

completă spre umanitate / Miha i Şleahtiţchi // Ştiinţa psihologică : Progres, probleme şi perspective. – Ch., 1996. – P.157-159.

113. Şleahtiţchi, Mihai. Universul reprezentărilor sociale :

studiu teoretic / Mihai Şleahtiţchi. – Ch.: Ştiinţa, 1995. – 91 p. 114. Ştiinţa psihologică: progres, probleme şi perspective /

Univ. Ped. de Stat “Ion Greangă”; Coord. I. Racu, O. Stomatin. – Ch.: Ştiin ţa, 1996. – 174 p.

115. Tiţa-Că lin , I. Cum aplicăm pedepsele şi recompensele:

psihologie socia lă / I. Tiţa-Că lin // Psihologia. – Nr.4. – P.33-35.

116. Vă ideanu, George. O formulă socio-pedagogică:

metodologia elaborării legii ş i a reformei / George Văideanu // Tribuna învăţămîntulu i. – 1992. – N15. – P.3

117. Vintilă , A. Reprezentările sociale ale riscurilor colective.

Efectele statutului minorilor ş i a le normativităţii unui mesaj asupra reprezentării socia le emergente a poluării atmosferice / A. Vintilă // Psihologia socială : buletinul laboratorulu i

Page 20: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

20

“Psihologia câmpului social” / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi. – 2001. – Nr.8. – P.38-51.

118. Viziuni moderne ale psihopedagogiei: Colaborarea

Flandra-Moldova, 2000 / Promotor a l pro iectu lu i, editor şi resp. de ediţie M.V.Hende. – Ch.: Pontos, 2000. – 283 p.

119. Wagner, Regine. Work-based learning as critical socia l

pedagogy / Regine Wagner, Merilyn Childs, Mick Houlbrook // Australian journa l of adult learning. – 2001. – Vol. 41. – Nr.3. – P. 314-317.

120. Zamfir , Elena. Psihologie socială : Teste alese / Elena

Zamfir. – Iaş i: Ancarom, 1997. – 491 p. 121. Zolotar iov, E. Or ientări pentru o ameliorare a calităţii

pregă tirii profesionale a specialistu lu i de profil soc ial / E.Zolotariov // Materia lele conferinţei de tota lizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bă lţi, 1998. – P.29-32.

122. Агеев, Владимир Сергеевич. Межгрупповое

взаимодействие : социал.-психол. пробл. / Владимир Сергеевич Агеев. – М., 1990. – 240 с.

123. Аксенова, Л.И. Социальная педагогика: (для фак. и

отд-ний специальной педагогики): Прогр. пед. учеб. заведений / Л.И. Аксенова // Дефектология. – 1997. - №2. – С.63-74.

124. Андреева, Галина Михайловна. Психология

социального познания: Учеб. пособие для психол. и пед. спец. вузов / Галина Михайловна Андреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс , 2000. – 288 с.

125. Андреева, Галина Михайловна. Социальная

психология: Учеб. для вузов / Галина Михайловна Андреева . – М.: Аспект Пресс, 1999. – 375 с.

Page 21: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

21

126. Андреева, Т. К дискуссии о проблеме группы в

социальной психологии / Т. Андреева , А. Шевелева // Вестн. Моск. ун-та. Психология. – 1998. - №1. – С.41-46.

127. Андриенко, Елена Васильевна. Социальная

психология: Учеб. пособие для вузов / Елена Васильевна Андриенко; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 264 с.

128. Батуев, А.С. О соотношении биологического и

социального в природе человека / А.С. Батуев, Л.Б. Соколова // Вопр. психологии. – 1994. - №1. – С.81-92.

129. Беларди, Нандо. Консультирование. Введение в

социальную педагогику / Нандо Беларди; Пер. с нем. А .Н. Галецкой. – Б.М., 1996. – 106 с .

130. Беличева , С.А. Деловые игры как активный метод

обучения социальных работников / С.А. Беличева , Т.А. Подольская // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1995. - №3. – С.3-12.

131. Беличева , С.А. Проблемы подготовки специалистов по

социальной и психосоциальной работе: Учеб. прогр. «Психологические основы социальной работы» для фак. соц. работы / С.А. Беличева , Н.А. Рыбакова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2002. - №2. – С.3-29.

132. Березина, В. Социальный педагог в школе / В.

Березина, Г. Ермоленко // Воспитание школьников. – 1994. - №2. – С.2-5.

133. Бим-Бад, Б.М. Воспитание человека обществом и

общество человеком / Б.М. Бим-Бад // Педагогика. – №.5. – C.3-9.

Page 22: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

22

134. Бим-Бод, Б.М. Образование в контексте социализации /

Б.М. Бим-Бод, А.В. Петровский // Педагогика. – 1996. - №1.– С.3-8.

135. Болотов, В. Должность социального педагога скоро

станет привычной / В. Болотов // Учит . газ. – 1994. - №9. – С.17.

136. Борисова , В.А. Социальный педагог в условиях села /

В.А. Борисова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1998. - №1. – С.61-64.

137. Бочарова, В.Г. Деликатное ремесло: новая

педагогическая профессия помогает ребенку строить отношения с миром: О профессии социал. педагога / В.Г. Бочарова // Первое сент. – 1994. – 20 сент .

138. Бочарова, В.Г. Социальная служба: состояние и

тенденции развития / В.Г. Бочарова // Педагогика. – 1992. - №3-4. – С.20-27.

139. Бояринцева , А.В. Психологические проблемы

экономической социализации: По материалам отеч. и зарубеж. исслед. с ист. экскурсом / А.В. Бояринцева // Педагогика. – 1994. - №4. – С.12-18.

140. Бражнокова, И.М. Социальный педагог специальной /

коррекционной школы-интерната для детей-сирот с нарушениями интеллекта : основные направления деятельности и специфика работы / И.М. Бражнокова // Дефектология. – 1998. – Nr.6. – C.18-21.

141. Брайер, К.Х. Социальная работа как профессия: ист . и

соврем. аспекты / К.Х. Брайер // Социол. исслед. – 1993. - №10. – С.90-100.

Page 23: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

23

142. Бруднов, А. Социально-педагогическая работа в школе / А. Бруднов, В. Березина // Воспитание школьников. – 1994. - №1. – С.2-3.

143. Вальков, В.И. Межведомственный подход к

социально-педагогической работе / В.И. Вальков // Педагогика. – 1999. - №8. – С.100-104.

144. Василькова, Ю.В. Методика и опыт работы

социального педагога : Учеб. пособие для пед. вузов / Ю.В. Василькова. – М.: Academia, 2001. - 160 c.

145. Василькова, Ю.В. Социальная педагогика / Ю.В.

Василькова, Т.А. Василькова. – М.: Academia, 2000. – 440 с.

146. Вронских, Михаил Дмитриевич. Психологические

основы управления: администрирование персонала / Михаил Дмитриевич Вронских; Днестров. Ин-т экономики и права. – 2-е изд. доп. и перераб. – Бэлць , 2000. – 208 с .

147. Вульфов, Б.З. Социальный педагог в системе

общественного воспитания / Б.З. Вульфов // Педагогика. – 1992. - №5-6.- С.45-49.

148. Выгорбина , А.Е. Специфика воспитательной работы

социального педагога / А.Е. Выгорбина // Педагогика . – 2000. - №5. – С.36-40.

149. Гапон, Ю. О социально-педагогической концепции

воспитания / Ю. Гапон // Вестн. высш. шк. – 1990. - №3. – С.19-23.

150. Горгес , Роланд. Дидактика : Введение для социальных

профессий / Роланд Горгес ; Пер. А. Смирнова . – Бэлць, 1998. – 113 с .

Page 24: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

24

151. Гудзенко, Б. Формирование личности социального педагога как фактор успешности его деятельности / Б. Гудзенко // Materiale le conferinţei de tota lizare a Proiectulu i “Tempus-Tacis”. – Bă lţi, 1998. – C. 32-35.

152. Гуров, В.Н. Опыт организации социально-

педагогической работы: (Ставроп. край) / В.Н. Гуров // Педагогика. – 1993. - №4. – С.54-58.

153. Гурьянова , М.П. Воспитательная направленность

социальной работы / М.П. Гурьянова // Педагогика. – 1997. - №6. – С.49-55.

154. Давыдова, В. Через игру к социализации личности / В.

Давыдова // Воспитание школьников. – 2001. - №9. – С.30-32.

155. Елисеев, А. Взаимодействие субъектов

воспитательного процесса: [Соц. педагог, кл. руководитель] / А. Елисеев, Т. Соколова // Воспитание школьников. – 2000. - №10. – С.2-3.

156. Еникеев, Марат Исхакович. Большие социальные

группы. Психология массовидных явлений, массовой коммуникации и социального управления / Марат Исхакович Еникеев // Еникеев, М.И . Общая и социальная психология . – М., 1999. – С.505-528.

157. Еникеев, Марат Исхакович. Понятие и виды

социальных общностей. Социум как фактор организации индивидуального поведения / Марат Исхакович Еникеев // Еникеев, М.И. Общая и социальная психология. – М., 1999. – С.404-411.

158. Еникеев, Марат Исхакович. Социально-

психологическая организация социальных групп / Марат

Page 25: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

25

Исхакович Еникеев // Еникеев, М.И. Общая и социальная психология. – М., 1999. – С.412-426.

159. Захаров, И. Культурная миссия университета , или

социальная педагогика как политическая программа / И. Захаров, Е. Ляхович // A lma Mater. – 1991. - №10. – С.46-55.

160. Зимин, А.И. Социология образования: вопросы

остаются / А.И. Зимин // Социол. исслед. – 1994. - №3. – С.102-108.

161. Зобов, Р. Социальные детерминанты формирования

творческой личности студента / Р. Зобов, В. Келасьев, Б. Тихонов // A lma Mater. – 1991. - №9. – С.21-27.

162. Капустина, А.Н. К вопросу о социально-

психологической диагностике професионально-значимых качеств личности / А.Н. Капустина, В.А. Чикер // Вестн. СПб ГУ Философия , политология, социология , психология, право. – 1994. - №1. – С.62-68.

163. Капустина, З. О проектировании и моделировании

деятельности социального педагога образовательного учреждения / З. Капустина // Воспитание школьников. – 2002. - №6. – С.23-26.

164. Капустина, З. Организация аттестации социальных

педагогов образовательных школ / З. Капустина // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1999. - №2. – С.3-13.

165. Клемантович, И. Культура профессионального

мышления социального педагога / И. Клемантович // Воспитание школьников. – 2000. - №10. – С.16-17.

Page 26: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

26

166. Клемантович, И. Культурологическая подготовка социального педагога / И. Клемантович // Воспитание школьников. – 2002. - №4. – С.50-52.

167. Клемантович, И. Новая профессия – социальный

педагог / И . Клемантович // Школа. – 1998. - №3. – С.8-14. 168. Лассуэлл, Г.Д. Принцип тройного воздействия : ключ к

анализу социальных процессов: социал. психология / Г.Д. Лассуэлл // Социол. исслед. – 1994. - №1. – С.135-143.

169. Липман, М. Обучение с целью уменьшения насилия и

развития миролюбия / М. Липман // Вопр. философии. – 1995. - №2. – С.110-121.

170. Липский, И .А. Понятийный аппарат и парадигмы

развития социальной педагогики / И.А. Липский // Педагогика. – 2001. - №10. – С.13-20.

171. Майерс , Дэвид. Альтруизм: помощь другим / Дэвид

Майерс // Майерс Д. Социальная психология . - СПб., 1999. – С.585-630.

172. Майерс , Дэвид. Влечение и близость / Дэвид Майерс //

Майерс Д. Социальная психология . - СПб., 1999. – С.532-585.

173. Майерс , Дэвид. Конфликт и примерение / Дэвид

Майерс // Майерс Д. Социальная психология . - СПб., 1999. – С.631-672.

174. Майерс , Дэвид. Конформизм / Дэвид Майерс //

Майерс, Д. Социальная психология . - СПб., 1999. – С.532-585.

Page 27: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

27

175. Майерс , Дэвид. Поведение и установки / Дэвид Майерс // Майерс Д. Социальная психология. - СПб. , 1999. – С.153-194.

176. Майерс , Дэвид. Предрассудки: Неприязнь к другим /

Дэвид Майерс // Майерс Д. Социальная психология . - СПб., 1999. – С.433-482.

177. Майерс , Дэвид. Социальная психология и правосудие /

Дэвид Майерс // Майерс Д. Социальная психология . - СПб., 1999. – С.398-432.

178. Майерс , Дэвид. Социальные убеждения и суждения /

Дэвид Майерс // Майерс Д. Социальная психология . - СПб., 1999. – С.99-152.

179. Мереакре, И.А. Воспитывающие отношения в

микросоциуме / И.А. Мереакре // Педагогика. – 1994. - №1. – С.32-35.

180. Мигелева, П.В. Содержание и методы работы

социального педагога / П.В. Мигелева // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2001. - №3. – С.18-31.

181. Мингалиева, М.Р. Психологические аспекты в

деятельности социального работника / М.Р. Мингалиева // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2001. - №1. – С.72-85.

182. Мудрик, Анатолий Викторович. Социализация и

воспитание / Анатолий Викторович Мудрик. – М.: Сентябрь , 1997. – 96 с.

183. Мудрик, Анатолий Викторович. Социальная

педагогика : Учеб. для студентов пед. вузов / Анатолий Викторович Мудрик; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Academia, 2000. – 200 c.

Page 28: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

28

184. Муздыбаев, К. Переживание времени в период

кризисов: [Социальная психология] / К. Муздыбаев // Психол. журнал. – 2000. – Т.21, №4. – С.5-22.

185. Мустаева, Флюра Алютафовна. Социальная педагогика

как наука и область практической деятельности / Флюра Алютафовна Мустаева // Мустаева , Ф.А. Основы социальной педагогики: учеб. для пед. вузов. – М. , 2001. – С.31-65.

186. Мустаева, Флюра Алютафовна. Школьный

социальный педагог, ученик и его семья – зона общих интересов / Флюра Алютафовна Мустаева // Лучшие страницы педагогической прессы: журн. для рук. учеб. заведений и органов образования . – 2002. - №2. – С.50-55.

187. Назаретян, А.П. Психология предкризисного

социального развития: исторический опыт и современность / А.П. Назаретян // Психол. журнал. – 2000. – Т.21, №1. – С.39-48.

188. Нечаев, Валерий Я. Социология образования / Валерий

Я. Нечаев. – М.: Изд-во Моск. ун-та , 1992. – 201 с. 189. Никитина, Л. Нормативно-правовая база деятельности

социального педагога / Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2001. - №4. – С.30-34.

190. Никитина, Л. Основные направления и методы

социально-педагогической работы / Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2000. - №9. – С.13-15.

191. Никитина, Л. Права и этические нормы социального

педагога / Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2001. - №2. – С.20-23; №3. – С.29-31.

Page 29: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

29

192. Никитина, Л. Содержание работы социального педагога в образовательном учреждении / Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2001. - №1. – С.31-33.

193. Никитина, Л. Технология социально-педагогической

работы: краткий анализ / Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2000. - №10. – С.14-15.

194. Никитина, Л. Узловые моменты профессии: [Cоц.

педагог] / Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2000. - №7. – С.20-22.

195. Никитина, Л. Функции и роли социального педагога /

Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2000. - №8. – С.30-36.

196. Овчаров, Е.А . Специальность – социальная педагогика

/ Е.А. Овчаров // Высш. образование в России. – 1994. - №4. – С.101-104.

197. Овчарова, Р.В. Справочная книга социального

педагога : Учеб. пособие / Р.В. Овчарова. – М.: Сфера, 2001. – 479 с .

198. Осухова , Н.Г. Социальное воспитание в наследии В.Н.

Шульгина / Н.Г. Осухова, Н .Н. Леев // Педагогика . – 1993. - №3. – С.73-77.

199. Панова, Е.И. Взаимоотношение «учитель-ученик»: [по

материалам исслед. Центра соц. адаптации подростков] / Е.И . Панова, Л.Н. Рыбакова, Е.С. Мороз // Педагогика . – 1993. - №6. – С.49-53.

200. Петрова, Е.Ю. Использование идеи психологических

типов Юнга в практике социальных работников и консультантов / Е.Ю. Петрова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1995. - №2. – С.46-54.

Page 30: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

30

201. Пилиповский, В.Я. Социологические исследования на

Западе: модели школы как социальной структуры / В.Я. Пилиповский // Новые исследования в педагогических науках. – М., 1991. – Вып.1(57). – С.12-17.

202. Практикум по социальной психологии / Эйала Пайнс,

Кристина Маслач; пер. с англ. Н. Мальгиной. – 4-е междунар. изд. – СПб.: Питер, 2000. – 522 с.

203. Профессионально-этический кодекс членов

межрегиональной ассоциации социальных служб // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2000. - №2. – С. 84-93.

204. Психология личности зарубежных психологов / Сост.

А.А. Реан; ред. В. Усманов. – СПб.: Питер, 2000. – 316 с. 205. Раскин, В.Н . Социально-психологический тренинг в

подготовке социальных работников: тренинговая форма обучения / В.Н . Раскин // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1995. - №2. – С.46-54.

206. Реан, А.А. Социальная педагогическая психология /

А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб. : Питер, 2000. – 414 с.

207. Росс , Ли. Человек и ситуация: уроки социал.

психологии / Ли Росс, Ричард Нисбет. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 429 с.

208. Соколов, А.А. Социальный педагог – объект

социологического исследования / А.А. Соколов // Школьные технологии. – 2001. - №5. – С.181-184.

Page 31: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

31

209. Соколов, Я.В. Азбука социальной психологии / Я.В. Соколов, А.С. Прутченков // Соц.-полит . журн. – 1994. - №10. – С.107-118; 1995. – №1. – С.117-129.

210. Социальная педагогика: Учеб. пособие для вузов /

[И.М. Бгаженкова, С.А . Беличева , О.Е. Буланова ,…]; Под ред. В.А. Никитина . – М.: Владос: Моск. гос . Соц. ун-т, 2000. – 269 с .

211. Социальная педагогика: превратности судьбы // Учит.

газ. – 2000. – 13 июня. – С.8-9. 212. Социальная психология: Учеб. пособие для вузов /

А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев; Под ред. А .Н. Сухова, А .А. Деркача. – М.: Изд. центр Академия , 2001. – 600 с.

213. Социальная психология в трудах отечественных

психологов / Сост . и общ. ред. А.А. Свенцицкого. – Спб. : Питер, 2000. – 512 с .

214. Социальная психология: хрестоматия / Сост. Е.П.

Белинская , О.А. Тихомандрицкая . – М.: Аспект Пресс , 2000. – 476 с. 215. Стефаненко, Татьяна . Этнопсихология: Учеб. для

студентов вузов / Татьяна Стефаненко. – М.: ИП РАН, Академ. Проспект ; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 320 с.

216. Теория социальной работы / Под ред. Е.И. Холостовой.

– М.: Юрист, 1999. – 332 с. 217. Тетерский, С.В. Введение в социальную работу: Учеб.

пособие. – М.: Академический проект, 2000. – 496 с.

Page 32: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

32

218. Федотова, Е. План социального педагога на учебный год / Е. Федотова , Л. Фарафанова , Е. Фарафанова // Воспитание школьников. – 2002. - №6. – С.26-29.

219. Фернхем, Адриан. Личность и социальное поведение /

Адриан Фернхем, Патрик Хейвен. – СПб.: Питер, 2001. – 360 с.

220. Филонов , Г.Н. Социальная педагогика : сопряжение

наук о человеке / Г. Н.Филонов // Педагогика . – 1996. - №6. – С.35-40.

221. Филонов , Г.Н. Социальная педагогика: науч. статус и

прикладные функции / Г.Н. Филонов // Педагогика. – 1994. - №6. – С.37-42.

222. Филонов , Г.Н. Социально-педагогическая теория:

сущность и тенденции развития / Г.Н. Филонов // Педагогика. – 1997. - №6. – С.36-42.

223. Фоломеева , Т.В. Опыт применения проективной

методики «Психологический рисунок» в исследовании восприятия социальных объектов / Т.В.Фоломеева // Вестн. Моск. ун.та . Психология . – 2000. - №2. – С.27-39.

224. Франкл, Виктор. Человек в поисках смысла / Виктор

Франкл; общ. ред. Л.Я. Гозмона и А. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

225. Фролова , Т. Социальный педагог: его предназначение

и стратегии деятельности / Т. Фролова // Директор шк. – 2002. – №2. – С.31-37.

226. Функциональные обязанности социального педагога

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-социальной группы // Школьный психолог. – 2001. - №11. – С.3.

Page 33: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

33

227. Чечет , В. Альтернатива социальному сиротству / В.

Чечет // Нар. образование – 2001. - №9. – С.105-108. 228. Чечулин, Александр А. Социальная психология

первичного научного коллектива / Александр А. Чечулин. – Новосибирск: Наука, 1992. – 175 с.

229. Шапиро, Б. Психосоциальное консультирование как

технология социальной работы / Б. Шапиро // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2001. - №3. – С.3-17.

230. Шахирев, Петр Н. Современная социальная

психология: Учеб. пособие для вузов / Петр. Н . Шахирев. – М.: Деловая кн., Екатеринбург: КСЛ. - 2000. – 448 с.

231. Шевандрин, Николай И. Социальная психология в

образовании. Ч.1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии: Учеб. пособие / Николай И. Шевандрин. – М. : Гуманит. изд. центр Владос , 1995. – 544 с.

232. Шептенко, Полина А. Методика и технология работы

социального педагога : Учеб. пособие для пед. вузов / Полина А. Шептенко, Галина А . Воронина . – М. : Academia, 2001. – 206 c.

233. Шибутани, Тамотcу. Социальная психология / Тамотcу

Шибутани; Пер. с англ. – М.: АСТ; Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 539 с .

234. Шиллер, Х. Групповая педагогика как метод

социальной работы / Х. Шиллер; Пер. с нем. О.В. Симак. – Б.М., 1996. – 51 с.

Page 34: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

34

235. Щукина, Г.И. Социально-педагогические приоритеты современности / Г.И. Щукина // Сов. Педагогика . – 1991. - №1. – С.50-54.

236. Этика социальной работы: принципы и стандарты //

Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2001. - №1. – С.87-94.

237. Яшнова , О. Профессиограмма социального педагога

начальной образовательной школы / О. Яшнова // Воспитание школьников. – 2002. - №7. – С.29-33.

BAZELE LEGISLAŢIEI CU PRIVIRE LA ASISTENŢA SOCIALĂ

238. Declaraţia universală a drepturilor omului.- Bucureşti:

ONU, 1998. – 48 p. 239. Constituţia Moldovei: adoptată la 29 iu lie 1994. – Ch.:

Moldpres, 1994. – 48 p. 240. Lege cu priv ire la asigurarea obligator ie de asistenţă

medicală = Закон об обязательном медицинском страховании [nr.1585-XIII din 27 februarie 1998] // Monitorul Ofic ial al Republic ii Moldova. – 1998. – Nr.38-39 (30 apr.). – P.29-32.

241. Lege cu privire la Fondul de şomaj al Republic ii Moldova

= Закон о Фонде занятости населения Республики Молдова [nr. 714-XV din 6 decembrie 2001] //Monitorul oficia l al Republic ii Moldova. – 2001. – Nr.161 (31 dec.). – P.10-12.

242. Lege cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi

planif icarea familie i = Закон об охране репродуктивного здоровья и планировании семьи [nr.185-XV din 24 mai

Page 35: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

35

2001] // Monitorul Oficial al Republic ii Moldova. – 2001. – Nr.90-91 (2 aug.). – P.2-4.

243. Lege cu privire la protec ţia socială specială a unor

categorii de popula ţie = Закон об особой социальной защите некоторых категорий населения [nr.933-XIV din 14 aprilie 2000] // Monitorul Oficial al Republic ii Moldova. – 2000. – Nr.70-72 (22 iunie). – P.4-5.

244. Lege priv ind a loca ţiile socia le de stat pentru unele

categorii de cetăţeni = Закон о государственных социальных пособиях некоторым категориям граждан [nr.499-XIV din 14 iu lie 1999] // Mesagerul Min. Muncii, Protecţie i Soc ia le şi Familie i a l Republicii Moldova. – 1999. – Nr.10. – P.3-4

245. Lege privind drepturile copilulu i = Закон о правах

ребенка [nr.338-XIII d in 15 decembrie 1994] // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.131 (2 mart.). – P.16-20.

246. Lege privind măsurile antidumping, compensatorii şi de

salvgardare = Закон об антидемпинговых, компенсационных и защитных мерах [nr.820-XIV din 17 februarie 2000] // Monitorul Ofic ial a l Republic ii Moldova. – 2001. – Nr.5-7 (18 ian.). – P.3-29.

247. Lege priv ind minimul de asistenţă medicală gratuită ,

garantat de stat = Закон о минимуме бесплатной медицинской помощи гарантированном государством [nr.267-XIV din 3 februarie 1999] // Monitorul Oficial a l Republicii Moldova. – 1999. – Nr.33-34 (8 apr.). – P.3-5.

248. Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de

susţinere socială a populaţiei = Закон о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения [nr.827-XIV din 18 februarie 2000] // Monitorul Of icia l a l Republicii Moldova. – 2000. – Nr.65-67 (8 iunie). – P.5-6.

Page 36: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

36

249. Legi şi reglamentări care reflectă trecutul ş i prezentul

protecţiei persoanelor ci d isabilităţi // Viziuni moderne ale psihopedagogie i. Colaborare Flandra-Moldova. – Ch., 2000. – P.211-251.

250. Cu priv ire la aprobarea Programului Naţiona l de Atenuare

a Sărăciei = Национальная программа снижения уровня бедности: Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova [nr.564 din 14 iunie 2000] // Monitorul Of ic ia l a l Republicii Moldova. – 2000. – Nr.70-72 (22 iunie 2000). – P.48-62.

251. Cu priv ire la compensaţiile nominative pentru unele

categorii de populaţie = Об адресных компенсациях для некоторых категорий населения: Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova [nr.751 d in 31 iulie 2000] // Monitorul Ofic ial a l Republic ii Moldova. – 2000. – Nr.94-97 (3 aug.). – P.50-60.

252. Cu privire la normele de asigurare materială a copiilor

orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familia l = Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детских домах семейного типа: Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova [nr.1733 din 31 decembrie 2002] // Monitorul oficial al Republic ii Moldova. – 2002. – 190-197 (31 dec.). – P.157.

253. Despre modificarea unor hotărîri a le Guvernului Republic ii

Moldova priv ind protec ţia socială a familiilor cu copii = Об изменении некоторых постановлений Правительства Республики Молдова о социальной защите семей с детьми: Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova [nr.75 din 30 ianuarie 2001] // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. – Nr.14-15 (8 febr.). – P.14-15.

Page 37: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

37

254. Priv ind unele măsuri de prevenire a şomajului în masă = О некоторых мерах по предупреждению массовой безработицы: Hotărîrea Guvernului Republic ii Moldova [nr.173 d in 10 martie 1995] // Monitorul oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.21 (13 apr.). – P.116-126.

255. Priv ind unele măsuri pentru d iminuarea fenomenelor

cerşetoriei, vagabondajulu i ş i “copiilor străzii” = О некоторых мерах по уменьшению таких социальных явлений как попрошайничество, бродяжничество и «дети улицы»: Hotărîrea Guvernului Republic ii Moldova [nr.233 d in 28 martie 2001] // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. – Nr.39 (3 apr.). – P.8.

256. Concepţia naţiona lă privind protecţia copilu lu i şi a familie i

= Национальная концепция по защите ребенка и семьи: Aprobată prin hotărîrea Guvernului Republic ii Moldova [nr.51 din 23 ianuarie 2002] // Monitorul Ofic ial al Republicii Moldova. – 2002. – Nr.17-19 (31 ian.). – P.28-35.

257. Concepţia reformării s istemului asistenţe i medicale d in

Republica Moldova în condiţiile economice noi pentru anii 1997–2003 = Концепция реформирования системы здравоохранения Республики Молдова в новых экономических условиях на 1997-2003: Aprobată pr in hotărîrea Guvernului Republicii Moldova [nr.668 d in 17 iu lie 1997] // Monitorul Oficial al Republic ii Moldova. – 1997. – Nr.54-55 (21 aug.). – P.47-51.

258. Programul naţiona l de asistenţă în planificarea familie i şi

protejarea sănătăţii reproductive pe anii 1999–2003 = Национальная Программа планирования семьи и репродуктивного здоровья на 1999–2003 годы: Aprobat prin hotărîrea Guvernului Republic ii Moldova [nr.527 d in 8 iunie 1999] // Monitorul Ofic ia l al Republic ii Moldova. – 1999. – Nr.65-66 (24 iunie). – P.13-20.

Page 38: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

38

259. Programul na ţional de ocupare a forţei de muncă şi protecţie socială a şomerilor în anii 2001–2002 = Национальная программа занятости населения и социальной защиты безработных на 2001–2002 годы: Aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova [nr.548 din 28 iunie 2001] // Monitorul Of ic ia l a l Republicii Moldova. – 2001. – Nr.75-77 (6 iu lie). – P.54-61.

260. Programul Naţional de protecţie , reabilitare şi in tegrare

socială a persoanelor cu handicap pentru anii 2000–2005 = Национальная программа социальной защиты, реабилитации и интеграции инвалидов на 2000–2005 годы: Aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova [nr.1153 din 16 noiembrie 2000] // Monitorul Ofic ial a l Republicii Moldova. – 2000. – Nr.149-151 (30 noiembr ie). – P.23-33.

261. Programul-pilot “Copii cu d isabilităţi” = Программа-

пилот «Дети с ограниченными физическими возможностями»: Aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova [nr.1730 din 31 decembrie 2002] // Monitorul of ic ial al Republicii Moldova. – 2002. – Nr.190-197 (31 decembrie). – P.150-157.

262. Strategia preliminară de reducere a sărăciei = Предварительная стратегия снижения уровня бедности: Aprobată prin hotăr îrea Guvernului Republic ii Moldova [nr.524 din 24 aprilie 2002] // Monitorul Oficial al Republic ii Moldova. – 2002. – Nr.65 (18 mai). – P.9-21.

263. Culegere de acte normative pr iv ind dreptur ile familie i şi copilu lu i / UNICEF; col. red.: Raisa Botezatu, …; cop. Lică Sainciuc. – Ch- : Milenium, 2001. – Vol.1. Reglamentări interna ţionale. – 2001. – 222 p. Vol.2. Reglamentări interne. – 2001. – 261 p.

264. Legis laţie în asistenţa socială : În 2 vol. – S.l. : Ed. Naţional,

2000.

Page 39: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

39

Vol.1. Reglamentări in terna ţiona le / Alcăt. De Pavel Abraham. – 2000. - 496 p. Vol.2. Reglamentări interne / Alcăt. De Pavel Abraham, Adriana Crăciun. – 2000. – 863 p.

265. Protec ţia socială în cadrul Cons iliulu i Europei: Documente ale Consiliu lu i Europe i // Bul.Centru lu i de Informare şi Documentare al Consiliu lui Europe i în Republica Moldova. – 1999. – Nr.1-2. – P.8-48.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ: PROBLEME ŞI MODALITĂŢI DE SOLUŢIONARE

266. Acordarea ajutorulu i socia l: Norme metodologice //

Economie şi administraţie locală. – 1996. – Nr.5. – P.29-31; Nr.6. – P.31-34.

267. Alexiu , Teodor-Mircea. Managementul agenţiei de

asistenţă socială / Teodor-Mircea Alexiu. – Timişoara: Mirton , 2001. – 106 p.

Page 40: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

40

268. Anderson, Steven G. When social program responsabilities tricle down: impacts of devolution on local human services provision / Steven G. Anderson, Anthony Halter, Brian Gryzlac // Journal of socilogy and social welfare. – 2002. – Vol.29. – Issue 2. – P.143-165.

269. Armonizarea legis la ţiei în domeniul politic ii şi măsurilor

sociale /Tacis; Uniunea Europeană şi RM; Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare. – Ch., 2000. – 13 p.

270. Asistenţa socială – activitatea de mediere în societate:

conf. studenţească: rez. comunic., 3 martie 1999 / Univ. de Stat d in Moldova. – Ch.: U.S.M., 1999. – 49 p.

271. Asistenţa socială ca activ itate de mediere în societate:

comunicări prezentate la Colocviul Naţ. de Asistenţă socială , Cluj-Napoca, aprilie 1995 / Vol. ed itat de Silv ia Popescu şi Maria Roth. – C luj-Napoca: Presa Univ. C lujeană , 1995. – 269 p.

272. Asistenţa socială în Marea Britanie şi România: studiu

comparativ / Coord. Teodor-Mircea Alexiu , Clive Sellick. – Bucureşti: UNICEF, 2000. – 127 p.

273. Asistenţa socială în perioada de tranziţie : probleme şi

modalităţi de soluţionare: (culeg. de art. de la conf. din 29-30 octombrie 1999) / Univ. de Stat d in Moldova; Coord. Maria Bulgaru. – Ch.: USM., 2000. – 134 p.

274. Baciu, Ana Cristina. Asistenţa socială: metode de lucru în

cadrul grupurilor: Ca iet de seminar pentru anul III / Ana Cristina Baciu, Florin Moişa. – Cluj-Napoca: Univ. Babeş-Bolya i, 1997. – 149 p.

275. Bavier, Richard. Welfare reform date from the survey of

income anf program participation / Richard Bavier // Monthly labor reviw. – 2001. – Vol.124. – Issue 7. – P.13-25.

Page 41: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

41

276. Berdaga, Vior ica. Accesul populaţiei la serviciile medicale

= Populasion’s Acces to Healthcare services / Viorica Berdaga // ONU în Moldova. – 2001. – Nr.3(81). – P.15.

277. Bistriceanu, Gheorghe. Lexicon de protecţie socială :

asigurări ş i reasigurări / Gheorghe Bistriceanu. – Bucureşti: Karat, 1997. – 716 p.

278. Bocancea, Cristian. Elemente de asistenţă socială / Cr istian

Bocancea, George Neamţu. – Iaşi: Polirom, 1999. – 126. 279. Bodea, Vita lie . “Dorim ca oamenii să a ibă încredere în noi

şi să ştie că sîntem împreună cu ei: [Interv iu cu V.Bodea, dir. gen.al Companie i de Asigurări “Galas”] / Consemnare: Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2002. – 3 mai. – P.16-17.

280. Briceag, Silvia. Strategii teoretice şi aplicative de asistenţă

psiho-socia lă în sfera medicală / Silv ia Briceag; Univ.de Stat “A.Russo” - Bă lţi, 1999. – 25 p.

281. Brovelli, Gerard. Citizenchip social welfare system and

social policies in France / Gerard Brovelli // Europeen societies. – 2002. – Vol.4. – Issue 2. – P.161-183.

282. Bulgaru, Maria. Asistenţa socială – disc ip lină ştiinţif ică /

Maria Bulgaru // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.707-710.

283. Bulgaru, Maria. Concepte fundamentale ale asistenţei

sociale : (note de curs) / Maria Bulgaru, Marcela Dilion; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: USM., 2000. – 316 p.

284. Bulgaru, Maria. Din istoricul asistenţei socia le în Moldova

/ Maria Bulgaru, Marcela Dilion // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.711-718.

Page 42: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

42

285. Bulgaru, Maria. Ghid de practică : Îndrumări metodice privind organizarea practicii la specialitatea Asistenţă Socia lă / Maria Bulgaru. – Ch.: USM, 2000. – 32 p.

286. Cantemir, Andrei. Protec ţia socială d in perspectiva

in tegrării europene: cazul Republic ii Moldova / Andrei Cantemir // Moldova, România , Ucraina: integrarea în structurile europene, Rep. Moldova, Chiş inău, 15-16 oct. 1999. – Ch., 2000. – P.298-304.

287. Capiţa, Lora. În Germania e cu totul a ltfel: [ asoc. de

binefacere pentru Moldova la Schtutgard / Lora Capiţa // Dialog. – 1999. – 24 dec. – P.4.

288. Capşa, T. Reforma sistemului de asistenţă socială / T.

Capşa // Legea şi v ia ţa. – 1999. – Nr.10. – P.27-31. 289. Cheianu, D iana. D.Gusti: La orig inea asistenţei socia le /

Diana Cheianu // Asistenţa socială în perioada de tranziţie : probleme şi modalităţi de soluţionare. – Ch., 2000. – P.107-112.

290. Cheng, Tyrone. Welfare recip ients: How to they become

independent? / Tyrone Cheng // Social work research. – 2002. – vol.26. – Issue 3. – p.159-171.

291. Chircă , Anatolie. “Binele care trebuie să vină la timp” :

Interviu cu d l. A.Chircă, prim-şef adjunct al Dir. gen. asistenţă socială a Primărie i mun. Chiş inău / Consemnare Maria Morăraş // Capitala. – 2000. – 30 sept. – P.2.

292. Chisari, Aliona. Protecţia socială – prerogativă de bază a

unui stat de drept / Aliona Chisari // Adminis trarea publică . – 2001. – Nr.4. – P.73-76.

293. Costa-Foru Andreescu, Xenia. Dimitrie Gusti şi concepţia

asistenţei socia le ca ramură de socio logie concretă / Xenia

Page 43: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

43

Costa-Foru Andreescu // Dimitrie Gusti: Studii critice. – Bucureşti, 1980. – P.338-346.

294. Coulshed, Veronica. Practica asistenţei soc iale / Veronica

Coulshed. – Bucureşti: Ed. Alternative, 1993. – 160 p. 295. Cristescu, Gabrie l. Politic i socia le / Gabriel Cristescu. –

Petroşani: Focus, 2002. – 109 p. 296. Curelaru, Miha i. Reprezentările sociale, opin ii şi a titudini /

Mihai Curelaru // Psihologia socială : buletinul laboratorulu i “Psihologia câmpului soc ial” / Univ.”A.I.Cuza” din Iaşi. – 2001. – Nr.8. – P.106-118.

297. Cuzuioc, Ion. Caritatea – un imperativ a l timpului:

[activ itatea Fondului Carităţii şi Sănătăţii din Rep. Moldova / Ion Cuzuioc // Lit. -ş i arta . – 1999. – 9 dec. – P.3.

298. Dan, Maria. Politic i sociale : note de curs / Maria Dan. –

Cluj-Napoca: Napoca Star, 2001. – 192 p. 299. Davies, L. Beyond the state: conceptualizing protection in

community setting / L.Davies, J. Krane, Mc. Kinnon I. // Social work education. – 2002. – Vol.21. – Issue 6. – P.623-634.

300. Diagnoza problemelor socia le comunitare: studii de caz /

Coord. Elena Zamfir, Marian Preda. – Bucureşti: Ed.Expert, 2000. – 450 p.

301. Dicţionar de politic i sociale / coord. Miruna Pop. –

Bucureşti: Expert, 2002. – 875 p. 302. Dimensiuni ale asistenţei socia le: forme şi strategii de

protecţie a grupurilor defavorizate / Coord. V.Miftode. – Botoşani: Ed. Eidos , 1995. – 397 p.

Page 44: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

44

303. Dobrînin, Tatiana. Experienţa ştiinţifică in terna ţională şi protecţia socială în Moldova: [ Proiect ] / Tatiana Dobrîn in // Curieru l de seară . – 1997. – 11 mart.

304. Donos, Evlampie. Princ ip ii a le protec ţiei sociale în

Republica Moldova / Evlampie Donos // Mesagerul Min. Muncii, Protec ţie i Socia le ş i Familie i a l Republicii Moldova. – 1999. – Nr.1-2. – P.3-6.

305. Donos, Evlampie. Să evităm dezastrul: [Sistemul de

protecţie socială în Republica Moldova] / Evlampie Donos // Lit. ş i arta. – 1998. – 12 febr. – P.3.

306. Donos, Evlampie. Sisteme de asistenţă socială în România

şi Republica Moldova: puncte de interferenţă : rez. tezei de doc. – Bucureşti: Ed. Univ. Bucureşti, 1996. – 35 p.

307. Doru, N. Reforma sistemului de protecţie socială – un

imperativ al timpului / N. Doru // Mesagerul Min. Muncii, Protecţiei Soc iale ş i Familie i a l Republic ii Moldova. – 1999. – Nr.4. – P.20-22.

308. Ferge, Zsursa. Soc ial security in Hungary: a balance shut

after twelwe years / Zsursa Ferge // Soc ia l policy and administration. – 2002. – Vol.36. – Issue 2. – P. 176-188.

309. Frunză, Andre i. Protecţia socia lă a cetăţenilor este o

chezăşie a stabilităţii în ţară / Andrei Frunză // Moldova Suverană . – 2001. – 27 dec.

310. Garey, Anita Iita. Socia l domains and concepts of care:

protection, instruction and containment in after-school programs / Anita Iita Garney // Journal of family issues. – 2002. – Vol.23. – Issue 6. – P.768-789.

311. Godonoagă, I. Cu priv ire la starea de lucru în domeniul

ocrotirii sănătăţii şi măsurile vizînd ameliorarea deservirii

Page 45: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

45

medicale a populaţie i: Raportu l prezentat de dl I. Godonoagă, Preşedintele Federa ţiei Generale a Sindicatelor // Vocea poporului. – 1997. – 30 apr.

312. Grupur ile de ajutor cu implicare personală // Mâine / Asoc.

de Caritate şi Asistenţă Socială “Acasă”. – 2002. – Nr.5. – P.8-9.

313. Guriţenco, V. Sarcin ile primordia le privind promovarea

reformelor şi intensif icarea protecţiei socia le a popula ţie i / V. Gur iţenco // Mesagerul Min. Muncii, Protec ţie i Sociale şi Familie i a l Republicii Moldova. – 1999. – Nr.4. – P. 4-13.

314. Howe, David. Introducere în teoria asistenţei socia le :

importanţa aplicării teorie i în practică / David Howe. – Bucureşti: Mar Link, 2001. – 128 p.

315. Intervenţia psihosocia lă în grupurile socia le defavorizate:

strategie şi metodologie / Fac. de Psihologie şi St ale Educaţiei; Centrul de formare în analiză şi intervenţie pentru grupurile sociale defavorizate; Coord. Adrian Neculau. – Iaşi: Ed. Erata, 2001. – 199 p.

316. Ionescu, Ion. Soc io logiile clin ice şi reformarea

învăţămîntulu i de socio logie şi asistenţă socială / Ion Ionescu // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.719-728.

317. Ioviţu, Mariana. Bazele politic ii sociale: abordare

economică / Mariana Ioviţu. – Bucureşti: Eficient, 1997. – 400 p.

318. Ioviţu, Mariana. Protecţie şi asiguranţă socială / M.Ioviţu //

Ioviţu Mariana. Bazele politicii sociale: abordare economică. – Bucureşti, 1997. – P.196-295.

Page 46: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

46

319. Isac, Oxana. Rolul asistenţei socia le şi prevenirea fenomenului su icidar / Oxana Isac // Asistenţa socială în perioada de tranziţie: probleme şi modalităţi de solu ţionare. – Ch., 2000. – P.101-106.

320. Janda, B. Sistemul de protec ţie socia lă din State le Unite ale

Americii / B. Janda // Vocea civică . – 1999. – Vol.4, nr.6. – P.14.

321. Lens, Vicki. Public voices and public policy: changing the

societal d iscourse on welfare / Vicki Lens // Journal of socio logy and socia l welfare. – 2002. – Vol. 29. – Issue 1. – P.137-155.

322. Lewis, Paul G. Offering incentives for new development:

the role of city soc ial status, politics and local growth experiences / Paul G.Lewis // Journal of urban affairs. – 2002. – Vol.24. – Issue 2. – P.143-158.

323. Liviţchi, Maric ica. Iarbă prin asfalt: [Asistenţă socială ] /

Maricica Liviţchi. – Ch.: Ed. Ruxanda, 2000. – 124 p. 324. Marchevsky, Alexandra. Welfare reform, g lobalization and

the racialization of entitlement / Alexandra Marchevsky, Jean Theoharis // American studies. – 2000. – Vol.41. – Issue 2/3. – P.235-266.

325. Matei, Gheorghe. Protec ţie şi asigurări socia le / Gheorghe

Matei. – Craiova: Univ. d in Craiova , 1997. – 140 p. 326. Mănoiu, Florica. Asistenţa socială în România / Florica

Mănoiu, Viorica Epureanu. – Bucureşti: Ed. All, 1997. – 223 p.

327. Mărginean, Ioan. Politica socia lă şi s istemul protecţie i

sociale în România / Ioan Mărginean // Starea societăţii

Page 47: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

47

româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.97-111.

328. Metode şi tehnic i în asistenţa socia lă / Maria Bulgaru ,

Marcela Dilion , Oxana Isac, Stela Milicenco. – Ch.: Centru l ed. al USM., 2002. – 432 p.

329. Miftode, Vasile. Fundamente ale asistenţei sociale: teorii,

metode, tehnici specifice şi exemple practice destinate univers itarilor şi profesioniştilor din servic iile sociale / Vasile Miftode. – Bucureşti: Ed. Eminescu, 1999. – 252 p.

330. Miftode, Vasile. Teorie şi metodă în asistenţa socială :

elemente introductive / Vasile Miftode. – Iaşi: Ed. Fundaţie i “Axis”, 1994. – 224 p.

331. Milicenco, Stela. Aspecte ale asistenţei socia le / Stela

Milicenco // Metode şi tehnic i în asistenţa socială. – Ch., 2002. – P.293-318.

332. Moldovanu, Liviu. Teorii în asistenţa socia lă: curs pentru

studenţi / Liv iu Moldovanu. – Arad: Ed. Univ. “Aurel Vlaicu”, 2001. – 96 p.

333. Mostovoi, Valeriu. Componente le func ţionării stabile a

mecanismului as istenţei soc iale : [Interviu cu Valeriu Mostovoi, şeful Dir. Gen. Asistenţă socială a Primăriei mun. Chişinău] / Consemnare M. Morăraş // Capitala. – 2001. – 24 ian. – P.6.

334. Neamţu, N icoleta. Managementul serviciilor de asistenţă

socială / N icoleta Neamţu. – Cluj-Napoca: Motiv , 2001. – 160 p.

335. Noul concept al Organiza ţie i Na ţiunilor Unite cu privire la

securitatea umană // Raportul Naţional al dezvoltării umane:

Page 48: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

48

Republica Moldova 1999: Tranziţia şi securitatea umană /PNUD. – Ch., 1999. – P.15-18.

336. Paşa, Florin. As istenţă socială : Princ ipale le reglamentări

juridice / Flor in Paşa // Economie şi administraţie locală. – 2002. – Nr.5(77). – P.24-27.

337. Paşa, Florin. Managementul asistenţei sociale / Florin Paşa

// Economie şi administra ţie locală . – 2001. – Nr.11(71) . – P.41-42.

338. Politic i sociale în România : 1990-1998 / Coord. Că tă lin

Zamfir. – Bucureşti: Ed. Expert, 1999. – 750 p. 339. Popa, Svetlana. În susţinerea persoanelor socia l

dezavantajate: [Asistenţă socială] / Svetlana Popa // Func ţionarul public . – 2002. – Nr.22. – P.5.

340. Popescu, Livia. Protec ţia socială în Uniunea Europeană /

Liv ia Popescu. – Cluj-Napoca: Presa Univ. Clujeană, 1998. – 113 p.

341. Postică, Maia. Asigurarea medicală – un mijloc efectiv de

protecţie socială a popula ţie i în economia de tranziţie / Maia Postică // Economie şi finanţe. – 1997. – Nr.3. – P.51-57.

342. Potoroacă , Valeriu. Încă de la începuturile ei Biserica a

acordat asistenţă tuturor celor suferinzi: [Interviu cu preotu l Valeriu Potoroacă] / Consemnare Corneliu Barbu // Mâine / Asoc.de Caritate şi Asistenţă Socială “Acasă”. – 2002. – Nr.5. – P.10.

343. Prelici, Viore l. As istenţa socială : ide i, demers, profesie /

Viore l Prelic i. – Timişoara: Mirton , 2001. – 88 p.

Page 49: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

49

344. Priţcan, Valentina. Asistenţa psiho-soc ială a femeii victimizate / Valentina Priţcan // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.697-701.

345. Protec ţia socială a populaţie i apte de muncă // Raportul

Na ţional a l Dezvoltării Umane: Republica Moldova 1999: Tranziţia şi securitatea umană / PNUD. – Ch., 1999. – P.73-80.

346. Protec ţia socială în cadrul Cons iliulu i Europei: Documente

ale Consiliu lu i Europei // Buletinul Centru lu i de Informare şi Documentare al Consiliu lui Europei în Republica Moldova = Buletin du Centre d’Information et de Documentation sur le Conseil de l’Europe dans la Republique de Moldavie. – 1999. – Nr.1-2. – P.8-48.

347. Racu, Aurelia . Asistenţa socială – pr ior itate na ţiona lă /

Aurelia Racu // Făclia . – 1996. – 7 dec. – P.3. 348. Răscanu, Ruxandra. Metode şi tehnic i de asistenţă socială /

Ruxandra Răscanu. – Bucureşti: Ed. Fundaţie i Humanitas, 2001. – 215 p.

349. Răscanu, Ruxandra. Psihologie medicală şi asistenţă

socială / Ruxandra Răscanu. – Bucureşti: Soc. Ştiin ţă şi Tehnică, 1996. – 352 p.

350. Revenco, Valerian. Parametrii activ ităţii Ministerulu i

Muncii şi Protecţiei Soc iale: Dia log cu ministru l V.Revenco / A dialogat Aneta Voitun // Moldova Suverană . – 2002. – 3 ian.

351. Revenco, Valerian. Promovarea politic ii sociale: [art. Min.

Muncii, Protec ţiei socia le ş i Familie i] / Valerian Revenco // Moldova suverană. – 2000. – 26 dec.

352. Rîjicova , Svetlana. Asistenţa psiho-socia lă a persoanelor

infectate de HIV/SIDA / Svetlana Rîjicova // Starea societăţii

Page 50: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

50

româneşti după 10 ani de tranziţie . – Bucureşti, 2000. – P.702-706.

353. Rom, Mark Carl. From Welfare state to opportunity / Mark

Carl Rom // American behavioral scientist. – 1999. – Vol.43. – Issue 1. – P. 155-177.

354. Romandaş, Nicolai. Dreptul protec ţiei socia le: pentru uzul

studenţilor / Nicola i Romandaş. – Ch.: Univers itas, 2001. – 303 p. – Bibliogr.: p.299-303.

355. Rouchy, J.C. Problematica intervenţiei: in tervenţia socială

/ J.C. Rouchy // Bul. Centru lu i de formare în analiză şi in tervenţie pentru grupurile sociale defavorizate. – 2001. – Nr.1. – P.33-49.

356. Rowe, Mike. D iscretion and inconsistency implementing

the social fund / Mike Rowe // Public money and management. – 2002. – Vol.22. – Issue 4. – P.19-25.

357. Rusu, Teodor. Asistenţa socială – un imperativ al zile i:

Despre fac. Asistenţă socială , Socio logie şi Filosofie a Univ. Naţ. din Rep. Moldova / Teodor Rusu // Făclia. – 2002. – 22 iunie – p.4.

358. Sărătilă , T. Carta socială europeană – garantul dreptur ilor

sociale şi economice fundamentale ale cetăţenilor / T. Sărătilă // Mesagerul Min. Munc ii, Protec ţie i Socia le şi Familiei a l Republicii Moldova. – 1998. – Nr.1-2. – P.10-11.

359. Sărătilă , T. Sistemul de asistenţă socială necesită o

reformare / T. Sărătilă // Mesagerul Min. Muncii, Protecţie i Sociale şi Familie i al Republicii Moldova. – 1999. – Nr.3. – P.18-20.

360. Shearer, Jennifer E. The concept of protection: a

dimensiona l analysis and critique of a theory of protection /

Page 51: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

51

Jennifer E. Shearer // Advances in nursing science. – 2002. – Vol.25. – P.65-79.

361. Sherraden, Margaret S. Innovation in socia l policy:

collaborative policy advocacy / Margaret S. Sherraden, Betsy Slosar, Michael Sherraden // Social work. – 2002. – Vol.47. – Issue 3. – P.209-222.

362. Simion, Doina-Maria. Integrarea psiho-socio-profesiona lă :

criteriu managerial: o abordare cibernetică / Doina-Maria Simion. – Sib iu : Ed. Imago, 1998. – 196 p.

363. Sirota , A. Munca cu grupurile defavorizate: abordare

psihosocio logică de ansamblu / A. Siro ta // Bul. Centrului de formare în analiză şi intervenţie pentru grupurile sociale defavorizate. – 2000. – Nr.1. – P.9-32.

364. Sistemul de protec ţie socială d in China : [Materia l prezentat

de Ambasada Rep. Populare Chineze ] // Flux. – 2000. – 27 sept.

365. Stighler, Frank. Budjet cuts, social assistance and

voluntary unemployment / Frank Stighler // Journal of public economic theory. – 2002. – Vol.4. – Issue 4. – P.573-580.

366. Tacsi, Ladislau. Re ţeaua de asistenţă socială în mediul

rural: re ţeaua instituţiilor de protec ţie a copilului şi vârstniculu i / Ladislau Tacsi. – Timişoara: Mirton , 2001. – 121 p.

367. Tihan, Eusebiu. Urgenţe în asistenţa socială / Eusebiu

Tihan. – Bucureşti: Ed. B.E.S., 2001. – 172 p. 368. Toole, Mike. Improving psychsocial surviva l in complex

emergiences / Mike Toole // Lancet. – 2002. – Vol.360. – Issue 9336. – P.869-871.

Page 52: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

52

369. Trandafir, Corne l. Codul protecţie i sociale / Cornel Trandafir. – Craiova: Ed. de Sud, 1999. – 162 p.

370. Ţiclea, Alexandru. Dreptul securităţii socia le / Alexandru

Ţiclea. – Arad: “Vasile Goldiş” University Press, 2001. – 296 p.

371. Vârzaru, Panteleimon. Probleme şi so lu ţii pentru o lume

mai dreaptă şi mai bună: [Protec ţia socia lă a popula ţie i] / Panteleimon Vârzaru // Republica. – 1996. – 11,18 ian. – P.4.

372. Weyme, Leen. Serviciu l social / Leen Weyme, Freya

Lombarde De // Viziuni moderne ale psihopedagogiei. Colaborare Flandra-Moldova, 2000. – Ch., 2000. – P.161-163.

373. Zamfir, Că tălin. Politica socială în România în tranziţie /

Cătălin Zamfir // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P. 13-33.

374. Zamfir, Elena. Finanţarea sistemului de asistenţă socială :

profil general, puncte critice şi direc ţii de reformă / Elena Zamfir // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie . – Bucureşti, 2000. – P.81-96.

375. Власов, Р. Социальная защита в условиях банкротства

предприятия / Р.Власов // Государство и право. – 1995. – №8. – C.15-19.

376. Жуков, Константин. На доброте мир держится : Фонд

социал. поддержки в г.Бэлць / Константин Жуков // Голос Бэлць. – 2002. – 25 янв.

377. Иванченко, В. Оздоровление социальной сферы –

определенный фактор экономического роста / В. Иванченко, Н. Гайдук // Экономист. – 2001. – №8. – C.69-76.

Page 53: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

53

378. Кантемир, А . Социальная реформа . Для кого? / А. Кантемир // Экон. Обозрение . – 1999. - №2. – С. 17.

379. Капша , Т. Реформа системы социальной помощи /

Т.Капша // Закон и жизнь . – 1999. – №8. – C.15-19. 380. Карауш, Н. Выполнить свою часть задачи: [Cоциал.

защита населения] / Н.Карауш // Твой адвокат . – 1997. – №6. – C.8.

381. Кицак, Илья . Не рубите сук, на котором сидите:

[Cоциал. защита населения] / Илья Кицак // Голос Бэлць. – 2002. – 22 февр.

382. Либман, Г. «Щведская модель» социальной политики /

Г.Либман, Л. Преснякова // Рос . экон. журн. – 1993. – №8. – C.88 – 94.

383. Матвеев, Р.Ф. Учреждения и методы социальной

защиты населения в условиях рынка / Р.Ф.Матвеев // Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993. – С.188-236.

384. Параскан, Р. Не пройти мимо чужой беды: [Cоциал.

помощь в г.Бэлць] / Р. Параскан // Голос Бэлць. – 2002. – 8 мая .

385. Платонова , А.А . Психосоциальные и коррекционно-

реабилитационные технологии / А.А.Платонова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – №4. – C.31-47.

386. Романова, Л. Социальная политика государства // Курс

экономической теории: Учеб. пособие / Л.Романова. – Киров, 1995. – С.441-454.

Page 54: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

54

387. Социальное обеспечение // Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб.пособие. – М., 1997. – С.274-299.

388. Субаши, Б. Проблемы рынка труда и социальной

защиты трудоспособного населения / Б. Субаши // Economie şi socio logie. – 1999. – Nr.2. – P.64-73.

389. Теория социальной работы: Учеб. для вузов / Под ред.

Е.И.Хвостовой. – М.: Юристь, 1999. – 332 с. 390. Тимуш, А. Есть социальная политика, нет заботы о

человеке / А.Тимуш // Независимая Молдова . – 2001. – 22 марта.

391. Тимуш, А. Человек на рынке и его социальная защита /

А. Тимуш // Economie şi socio logie. – 1999. – Nr.3. – Р.57-72.

392. Торлопов, В.А. Социальная политика в России:

история и современность / В.А. Торлопов. – СПб., 1999. – 128 с.

393. Фрунзэ, Андрей. Социальная защита граждан – залог

стабильности в государстве / Андрей Фрунзэ // Независимая Молдова. – 2001. – 25 дек.

394. Шестакова , Е. Реформирование социальной защиты

населения в странах Восточной Европы / Е. Шестакова // Мировая экон. И междунар. Отношения. – 1997. - №1. – С.45-53.

395. Шипицына , Л.М. Старое и новое : Социальная защита в

России: Учеб.-метод. Пособие / Л.М. Шипицына ; Междунар. Ун-т семьи и ребенка им. Рауля Валленберга. – СПб., 1997. – 41 с.

Page 55: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

55

396. Штерн, Сюзан. Инициативы граждан, группы самооценки и общественные объединения : частная активность в Германии. – Boon: In ter Nationes, 1996. – 18 c.

397. Шундякова, К. Главным из искусств для нас является

искусство выживания: [Cоциал. помощь] / К. Шундякова // Голос Бэлць. – 2002. – 29 янв.

398. Ялов, А.М. Ретимигориентированные программы на

улучшение качество жизни / А.М.Ялов // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2000. - №4. – С.42-51.

ASISTENŢA SOCIALĂ A FAMILIEI

399. Adopţia: protecţia copilu lu i: Legis la ţie; Alocaţie

suplimentară ; Concediu plă tit pentru îngrijirea copiilor / Comis ia pentru Protecţia copilu lu i; Comitetul Naţiona l pentru Protec ţia Copilulu i. – Bucureşti: Lumina Lex, 1998. – 76 p.

400. Alexiu , Teodor-Mircea. Părinţi care îşi abandonează copiii

/ Teodor-Mircea Alexiu. – Timişoara: Mirton , 2001. – 144 p.

Page 56: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

56

401. Alianţa ONG-urilor în domeniul protec ţie i sociale a copilu lu i şi familiei // In terac ţiunea. – 2000. – Nr.5(11). – P.6-7.

402. Balan A. Particularităţile reprezentărilor despre familie la

copiii din familii nefavorizate / A.Balan, S.Rîjicov // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P.55-58.

403. Batâr, Dumitru. Rolur i conjugale , mijloc de manifestare a

modelulu i cultural în comportamentul familiilor tinere / Dumitru Batâr // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.738-743.

404. Briceag, S. Impactul social asupra homeostaziei familia le /

S.Briceag // Probleme actuale medico-sociale, psihologice şi demografice ale familie i: Materialele conf. şt. ( 6 noiembr ie 1998). – Ch., 1998. – P.222-223.

405. Bulgaru, Maria. Asistenţa socială a familiei / M.Bulgaru //

Metode şi tehnici în asistenţa socială. – Ch., 2000. – P.93-166. 406. Centrul de consiliere ş i sprijin pentru păr inţi: [servic iu de

monitorizare a evoluţie i procesulu i de reintegrare familia lă : prezentare generală , benefic iar, obiectul activ ităţii, a tribuţii; Centre din Bucureşti şi d in ţară] / Coord.: Agenţia Naţională pentru protecţia Drepturilor Copilulu i. – Bucureşti: Model M, 2000. – 38 p.

407. Chavkin , Wendy. What’s a mother to do?: Welfare, work

and family / Wendy Chavkin // American Journal of public health. – 1999. – Issue 4. – P.477-481.

408. Colman, Adrian. Services and welfare / Adrian Colman //

Youth studies Australia . – 2000. – Vol.19. – Issue 4. – p.10.

Page 57: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

57

409. Community connection’addresses family needs: cover story // Nation’s c ities weekly. – 2000. – Vol.23. – Issue. – 3. – P.1-7.

410. Druţă , Flor in. Ps ihosocio logia familie i / Florin Druţă. –

Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1998. – 240 p. 411. Filipescu, Ion P. Adopţia ş i pro tecţia copilu lu i aflat în

dificultate / Ion P. Filipescu. – Ed. rev. – Bucureşti: All Beck, 1998. – 218 p.

412. Ghebrea, George. Necesitatea serviciilor de consiliere

familia lă / George Ghebrea // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.765-777.

413. Iluţ, Petru. Familia: cunoaştere şi asistenţă / Petru Iluţ. –

Cluj: Argonaut, 1995. – 222 p. – (Filosof ie. Psihologie. Sociologie).

414. Iluţ, Petru. Socia l ş i psihosocia l în a legerea partenerulu i

conjugal (piaţa mar itală) / Petru Iluţ // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Sociologia. Polito logia. – 1993. – Nr.2. – P.13-27.

415. Iurchevici, Iulia. Asistenţa socială a familie i în s istemul

administra ţie i publice locale la hotarul secolului XXI / Iu lia Iurchevici // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.761-764.

416. Jinga, Ioan. Economie, cultură , timp liber: [Probleme

sociale ale familie i] / Ioan Jinga, Ion Negreţ // Jinga, Ioan. Familia , acest miracol înşelător / Ioan Jinga, Ion Negre ţ. – Bucureşti, 1999. – P.108-126.

417. Knei-Paz, Ciga l. A narrative perspective on doing for

multiproblem families / Ciga l Knei-Paz, David S. Ribner // Families in society. – 2000. – Vol.81. – Issue 5. – P.475-483.

Page 58: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

58

418. Larrison, Christopher R. A new perspective on families

that receive temporary for needy families / Christopher R.Larrison // Journa l of sociology and socia l welfare. – 2001. – vol.28. – Issue 3. – P.46-60.

419. Mc Bride, Murry. Poverty in families receiv ing

government assistance / Murry Mc Bride, Gene H.Brody // Family re lation. – 2002. – Vol.51. – Issue 2. – P.112-121.

420. Mc Grath, P. Tra ined volunteers for families coping w ith a

child w ith a life-limiting condition / P.Mc Grath // Child and family soc ial work. – 2001. – Vol.6. – Issue 1. – P. 23-30.

421. Mermet, Gerard. Francoscopie 1997: comment v ivent les

francais: Fa its – analyses – tendances: Comparaison 10000 chifres / Gerard Mermet. – s.l. : Larousse, 1996. – 438 p.

422. Minow, Martha. Violence against women – a challenge to

the supreme court / Martha Minow // New england journa l of medic ine. – 1999. – Vol.341. – Issue 25. – P-1927-1929.

423. Mitrofan, Iolanda. Incursiune în psihosociologia şi

psihosexologia familie i / Io landa Mitrofan, Cr istian Ciupercă; Cop.C.Pohrib. – Bucureşti: Ed. Press Mihaela, 1998. – 389 p.

424. Neamţu, Nicoleta. Metode de asistenţă socială a familie i /

Nicoleta Neamţu, Andrea Fabian. – Cluj-Napoca: Univ. “Babeş-Bolyai”, 2001. – 69 p.

425. Newman, Jocelyn. The commonwealth government’s

approach to family policy / Jocelyn Newman // Family matters. – 1999. – Issue 54. – P.36-42.

426. Parkinson, Lisa. Separarea, divorţul şi familia : [Probleme

de asistenţă socială] / Lisa Parkinson. – Bucureşti: Ed. Alternative, 1993. – 176 p.

Page 59: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

59

427. Pogrebnaia, L. Şi protecţia familiilor vulnerabile reclamă

voin ţa politică: [Reflecţii a le L. Pogrebnaia, şef. adjunct al Dir. Politic ii familiale ş i opor tunităţii egale a Min. Muncii, Protec ţiei socia le şi Familie i // Dialog. – 2000. – 17 mart. – P.4.

428. Porterfield, Shir ly. Where do we go from here?: The

impacts of welfare reform on rural families and implications for the reauthorization debate economic vulnerability among rural s ingle-mother families / Shirly Porterfield // American journal of agricultural economics. – 2001. – Vol.83. – Issue 5. – P.1302-1312.

429. Protec ţia socială a familie i şi copilulu i // Luceafărul. –

1999. – 11 mart. 430. Protec ţia socială a popula ţiei apte de muncă //Raportul

na ţiona l a l dezvoltării umane: Republica Moldova 1999. Tranziţia şi securitatea umană. – Ch., 1999. – P.73-80.

431. Reicu, Ion. Reprezentările despre familie la adolescenţi d in

diferite medii sociale: Lucr. de dipl. /Ion Re icu; Univ. De Stat “A.Russo”; Cond. şt. S.Rîjicov. – Bă lţi, 1996. – 149 p.

432. Rosetti, Ioan. Fundamentele practicii în asistenţa socială :

Asistenţa socială a familiei în mediul rural / Ioan Rosetti. - Timişoara: Mirton , 2001. - 104 p.

433. Rothstein , Richard. How to ease the burden of homework

for families // Richard Rothstein // New York times. – 2001. – Vol.150. – Issue 51762. – P.B8, op.1 cartoon.

434. Semeniuc, Valentina. Neajunsuri care se cer lich idate şi nu

numai constatate: [Protecţia socia lă a familiilor cu mulţi copii] / Valentina Semeniuc // Luceafărul. – 1996. – 8 mart. – P.6.

Page 60: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

60

435. Situa ţia copiilor ş i familie i în Republica Moldova : Evaluare şi analiză 2000-2001 / UNICEF. – Ch.: Cartier, 2002. – 62 p.

436. Smith , Carole R. Adopţie şi p lasament familia l: Cum şi de

ce? / Carole R. Smith. – Bucureşti: Ed. Alternative, 1993. – 160 p.

437. Smith , Judith R. We lfare and work: complementary

strategies for gowincome women? / Judith R.Smith , Jeann Brooks-Gunn, Pamela K.Klebanov // Journal of marriage and family. – Vol.62. – Issue 3. – P.808-812.

438. Spânu, Mariana. Introducere în asistenţa socială a familie i

şi protec ţia copilulu i / Mariana Spânu. – Ch.: Tehnica, 1998. – 222 p.

439. Ştefan, Cristina. Familia monoparentală : aspecte priv ind

protecţia socială / Cristina Ştefan. – Bucureşti: Ed. Arefeană , 2001. – 86 p.

440. Sturgeon – Adams, James. Understanding exceptionality :

differing perceptions on the family assistance order / James Sturgeon – Adams // Child and family social work. – 2000. – Vol.5. – Issue 2. – P.177-185.

441. Voinea, Maria. Familia tânără – particularităţi

sociodemografice în perioada de tranziţie / Maria Voinea // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.734-737.

442. Voinea, Maria. Psihosocio logia familiei / Maria Voinea. –

Bucureşti: Ed. Univ. Bucureşti, 1996. – 104 p. 443. Welfare: what is to be // Social policy. – 2001. – Vol.32. –

Issue 1. – P.40-45.

Page 61: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

61

444. Wennemo, Irene. Sharing the costs of children: Studies on the development of family on the OECD countries / Irene Wennemo. – Edsbruk: Akademit-ryck Ab, 1994. – 186 p.

445. Алексеева, Л.С. Психологическая служба семьи в

системе социальной работы / Л.С. Алексеева // Школа . – 1999. - №1. – С.14-19.

446. Антонов, А.И . Социология семьи: Учеб. пособие для

студентов вузов / А.И.Антонов, В.М.Медков. – М.: Изд-во МГУ; Изд-во Междунар. ун-та бизнеса и управления, 1996. – 304 с .

447. Беличева , С.А. Служба социальной защиты семьи и

детства / С.А. Беличева // Педагогика. – 1992. - №7-8. – С.23-37.

448. Беличева , С.А. Социально-педагогические методы

оценки социального развития дезадаптированных подростков / С.А. Беличева // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1995. - №1. – С.3-19.

449. Гуров, В.Н. Опыт социальной работы с семьей в

Ставропольском крае / В.Н. Гуров // Педагогика . – 1997. - №1. – С.43-47.

450. Гуров, В.Н. Ставрополье : опыт подготовки семейных

социал. педагогов / В.Н. Гуров // Педагогика. – №6. – С.57-60.

451. Гурьянова, М.П. Сельская семья и общество: орг.

социал. помощи на основе данных социол. исслед. / М.П. Гурьянов // Педагогика . – 1995. - №3. – С.14-19.

452. Гусарова , Т. Социализация детей-сирот и детей,

оставшихся без попечение родителей в Самарской области

Page 62: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

62

/ Т. Гусарова // Нар. образование . – 2001. - №7. – С.182-184.

453. Дармодехин, С.В. Проблемы семьи и семейной

политики / С.В. Дармодехин, В.В. Елизаров // Социально-политический журн. – 1994. - №9-10. – С.43-55.

454. Дармодехин, С.В. Семья и государство /

С.В.Дармодехин // Педагогика. – 1999. –№.1. – C.3-11. 455. Дзугаева, А. Как устранить судьбу детей, оставшихся

без попечения родителей / А. Дзугаева // Нар. образование. – 2001. - №7. – С.174-179.

456. Иванцова, А.О работе с проблемными семьями: в

работе социал. педагога / А.О. Иванцова // Воспитание школьников. – 2000. - №10. – С.18-20.

457. Кевлл, Ф.И. Социально-педагогическая поддержка

семей и детей группы риска / Ф.И. Кевлл // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1998. - №1. – С.22-26.

458. Лодкина , Т.В. Из опыта работы семейного педагога в

школе / Т.В. Лодкина // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1996. - №4. – С.67-73.

459. Лодкина , Т. В. Социальный педагог приходит в семье /

Т.В. Лодкина // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1996. - №5. – С.25-29.

460. Мустаева, Ф. Школьник , его семья и социальный

педагог – зона доверия / Ф. Мустаева // Нар. образование. – 2001. – №7. – С.190-194.

461. Право и семья: Социальное право / Ж. Бауер, Х.

Юрген, В. Домель. – Б.м., 1995. – 23 с.

Page 63: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

63

462. Рыбакова, Н.А. Патронат и патронатные воспитатели /

Н.А. Рыбакова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2002. - №3. – С.44-52.

463. Сатир, Вирджиния. Психотерапия семьи / Вирджиния

Сатир. – СПб.: Речь , 2000. – 283 с. – (Психотерапия на практике).

464. Северный, А. Региональная модель защиты детства и

семьи / А. Северный // Нар. образование. – 2001. - №7. – С.179-182.

465. Солодников, В.В. Семья . Социологическая и

социально-психологическая парадигмы / В.В.Солодников // Социол. исслед. – 1994. - №6. – С.130-138.

466. Титова, М.А. Социально-символическая

интерпретация функции отца в процессе социализации ребенка / М.А.Титова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1997. - №3. – С.101-113.

467. Черникова , Т.В. Социально-психологическая

поддержка семей с детьми-инвалидами на разных этапах переживания случившегося / Т.В. Черникова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2000. - №4. – С.83-89.

468. Шинкаренко, Н. «Открытая» школа : нам верят дети и

родители: [Oрг. экспериментов «Роль семьи в развитии интересов учащихся через клубные формы работы в г. Ставрополе] / Н. Шинкаренко // Нар. образование . – 1993. - №7-8. С.25-27.

469. Шуржунов, Е.В. Опыт работы социально-

реабилитационного центра г. Балахны Нижнегородской области по социальному патронажу семей / Е.В.

Page 64: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

64

Шуржунов // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2002. - №1. – С.51-64.

ASPECTE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A COPIILOR ŞI TINERILOR

470. Albu, Gabrie l. Introducere într-o pedagogie a libertăţii:

despre libertatea copilu lu i ş i autoritatea adultului / Gabrie l Albu. – Iaşi: Polirom, 1998. – 190 p.

471. Alianţa ONG-urilor în domeniul protec ţiei sociale a

copilu lu i şi familiei // In terac ţiunea. – 2000. – Nr.5(11). – P.6-7.

472. Amato, Paul R. Parenting practices, child adjustement and

family d iversity / Paul R.Amato , Frieda Fowler // Journal of marriage. – 2002. – Vol.64. – Issue 3. – P.703-717.

473. Ayoub, Van Voht. În problema protecţiei copiilor trebuie

în lăturată moştenirea trecutului / Van Voht Ayoub // Revista 22. – 1997. – Nr.48. – P.II-III.

474. Balahur, Doina. Protec ţia drepturilor copilului ca principiu

al asistenţei soc iale / Doina Balahur. – Bucureşti: All Beck, 2001. – 380 p.

Page 65: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

65

475. Bellamy, Carol. La s ituation des enfants dans le monde,

2001 / Carol Bellamy. – UNICEF, 2001. – 15 p. – ( La petite enfance).

476. Bellamy, Carol. La s ituation des enfants dans le monde,

2002: Prendre l’ in itiative / Carol Be llamy. – New York: UNICEF, 2002. – 103 p.

477. Bellamy, Carol. The state of world’s children, 2001 / Carol

Bellamy. – New York: UNICEF, 2001. – 116 p. 478. Bellamy, Carol. The state of the world’s children, 2002:

Leadership / Carol Bellamy. – New York: UNICEF, 2002. – 103 p.

479. Bruns, Deborah A. Leaving home at on early age: Parents

decisions about out-of-home placement for young children with complet medical needs / Deborah A. Bruns // Mental retardation. – 2000. – Vol.38. – Nr.1. – P.50-60.

480. Bulgaru, Maria. Intervenţia în cazurile de maltratare a

copilu lui / Maria Bulgaru, Marcela Dilion // Metode şi tehnic i în asistenţa socială. – Ch., 2002. – P.167-186.

481. Camerzan, A. E necesar de găsit o solu ţie : Problema

copiilor orfani / A. Camerzan // Moldova suverană . – 2000. – 3 aug.

482. Centrul de consiliere ş i sprijin pentru părinţi: [servic iu de

monitorizare a evoluţie i procesulu i de reintegrare familia lă : prezentare generală, benefic iar, obiectu l activ ităţii, atribuţii, centre din Bucureşti şi din ţară] / coord. lucrării: Agenţia Naţ. pentru Protec ţia Drepturilor Copilu lu i. - Bucureşti: Mode l M, 2000. - 38 p.

Page 66: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

66

483. Centrul de pregă tire ş i sprijin ire a reintegrării ş i integrării copilu lu i în familie: [defin iţia servic iu lu i de evaluare a dezvoltăr ii re la ţiilor familia le ale copilu lu i; beneficiari, atribuţii, centrele d in Bucureşti şi din ţară] / coord. lucrării: Agenţia Na ţ. pentru Protec ţia Drepturilor Copilului . – Bucureşti: Mode l M, 2000. – 30 p.

484. Cine ş i unde, în domeniul protec ţie i copilu lu i: Index ‘97-

‘98 Româna = Who is When, in the field of child protection: Directory ‘97-’98 România = Qui et ou , dans le doma ine de la protecton de l’enfant: repertoire’ 97-‘98 Roumanie. – Bucureşti: Departamentul pentru protecţia copilu lu i a l Guvernului României, 1997. – 305 p.

485. Convenţia cu priv ire la drepturile copiilor / ONU; org.

“Salvaţi copiii” Soros Moldova. – Ch.: Ed. Ştiinţa, S.a. – 20 p. 486. Cooper, David M. Abuzul asupra copilulu i: Asistenţa

socială / David M. Cooper, David Ball. – Bucureşti: Ed. Alternative, 1993. – 142 p.

487. Copeland, Ivory. Us ing unspent TANF funds to further

self-sufficiency among welfare recipients / Ivory Copeland // Issue notes. – 2000. – Vol.4. – Nr.14.

488. Costache, Jana. Problemele copiilor pot f i so luţionate

numai prin parteneriat social: [interviu cu J. Costache, viceministru al Muncii, Protecţiei soc iale şi Familiei] // Moldova suverană. – 1998. – 21 noiembrie. – P.3

489. Culea, Ş. Acţiuni de ameliorare a situa ţie i copiilor / Ş.

Culea. – Moldova suverană. – 2000. – 1 aug. 490. Danii, Nina. Integrarea copiilor cu cerinţe educative

speciale în comunitate: [D in experienţa SUA] / Nina Danii // Făclia . – 2000. – 3,10 iunie. – P.7.

Page 67: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

67

491. Davitz, Joel R. Psihologia procesului educa ţional / Joel R. Davitz; Trad. de I. Burlu i. – Bucureşti: Ed. D idactică şi pedagogică, 1978. – 605 p.

492. Declaraţia asupra protecţie i femeilor şi copiilor în per ioade

excepţionale şi de conflict armat // Drepturile femeilor: Documente internaţionale ş i in terne / selecţie Irina Martîncic. – Chişinău, 2001. – P.24-26.

493. Dicu, A. Probleme de psihosocio logie a educa ţiei / A.

Dicu, E. Dimitriu. – Bucureşti: Ed. Ştiin ţifică , 1973. – 262 p. 494. Dumitrana, Magdalena. Copilu l instituţiona lizat:

abandonul în institu ţie - cauze şi efecte; institu ţia casei de copii – caracteristici actuale şi d irecţii / Magdalena Dumitrana. – Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică , 1998. – 112 p.

495. Drepturile tinerilor d in Republica Moldova la servicii de

asistenţă // Gaudeamus. – 2002. – Nr.7. – P.8. 496. Estate planning needed for special – needs children

resources and elig ibility k inds // The legal intelligencer. – 2002. – Vol.226. – Issue 43.

497. Fiecare copil trebuie să tră iască în familie : [Despre org.

nonguvernamentală “Salva ţi copiii] // Patria tînără. – 1996. – 7 dec. – P.14-15.

498. Fornea, T. Protecţia socia lă a copiilor şi combaterea

sărăciei / T. Fornea // Economie şi sociologie : Rev. teoretico-ştiinţifică = Экономика и социология. – 2001. – Nr.1. – P.88-93.

499. Furdui, Emilia. Asistenţa psihopedagogică a elevului din

clasa corecţiona l-dezvoltativă / Emilia Furdui, Svetlana Goncearuc; Inst. de Şt. Pedagogice şi Psihologice. – Ch.: Ed. Cartea Moldovei, 1999. – 59 p.

Page 68: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

68

500. Ghid metodologic pentru practicienii din sectorul pro tecţie i

copilu lu i din România / Document elaborat de Magda Ionescu, Ioana Popa, Dominque Forestier,… - Bucureşti: Alternativa , 1997. – 131 p.

501. Gilligan, Robbie. Adversity , resilence and young people:

The protection value of positive school and spare time : Experiences / Robbie Gilligan // Children and society. 2000. – Vol.14. – Nr.1. – P.37-47.

502. Grinberg, C. Orfanii – problema noastră cea de toate zile le :

[in terviu cu C. Grinberg, şef adjunct al Dir. Mun. Pentru protecţia drepturilor copilu lu i] // Capitala. – 1999. – 31 dec. – P.7.

503. Guzun, Igor. Cruciada mondială a copiilor: [priorităţi

declarate de Fondul Na ţiunilor Unite pentru copii] // Săptămîna. – 2001. – 9 mart. – P.11.

504. Harasemiuc, D. Sisteme de protec ţie a copiilor / D.

Harasemiuc // Economie şi administraţie locală. – 2001. – Nr.11. – P.46-47.

505. Hibbler, Dan K. Interracial couples experience of leisure :

A social network approach / Dan K. Hibbler, K imberly J. Shinew // Journal of le isure researh. – 2002. – Vol.34. – Issue. – P.135-157.

506. Huston, Aletha C. Work-based antipoverty programs for

parents can enhance the school performance and social behavior of children / Aletha C. Huston, Grig J.Duncan, Robert Granger // Child development. – 2001. – Vol.72. – Issue 1. – P.318-319.

507. Istrate, E. Socia lizarea copiilor prin joc / E. Istrate //

Revista de pedagogie. – 1990. – Nr.9. – P.26-28.

Page 69: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

69

508. Janes, Loring. The characteristics of domestic vio lence

victime in a child protective service caselood / Lor ing James, Paul Gross, Irene Becker // Families in society. – 2002. – Vol.83. – Issue 4. – P.405-416.

509. Lataianu, Came lia-Manuela. Social polic ies for protection

of abandoned children / C.-M. Latoianu. – Bucureşti: Ed. B.C.S., 2001. – 225 p.

510. Leu, I. Formarea conştiinţe i naţiona le: Probleme de

educa ţie / I. Leu // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1993. – Nr.5-8. – P.34-38.

511. Linares, L. Oriana. A meditiona l mode l for the impact of

exposure to community v io lence on early child behaviour problems / Oriana L.Linares, Timothy Heeren, Elisa Bronfman // Child development. – 2001. – Vol.72. – Issue 2. – P.639-653.

512. Mc Grath, P. Trained volunteers for families copimg w ith a

child w ith a life- limiting condition / P. Mc Grath // Child and family soc ial work. – 2001. – Vol.6. – Issue 1. – P.23-30.

513. Mc Lintyre , Lynn. Child hunger in Canada: results of the

1994 National Longitudinal survey of children and iouth / Lynn Mc Lintyre, Sarah K.Connor, James Warren // Canadian medical association journal. – 2000. – Vol.163. – Isuue 8. – P.961-966.

514. Moise, C. Răspunsuri la marginalizarea tinerilor: ac ţiuni

cultura le şi politice / C.Moise // Bul. Centru lu i de formare în analiză şi intervenţie pentru grupurile sociale defavorizate. – 2001. – Nr.1. – P.66-77.

515. Moldovanu, I. Copiii împotriva vio lenţe i / I. Moldovanu //

Făclia . – 1996. – 30 mart.

Page 70: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

70

516. Murry, Velma. Linking employment status, maternal

psychological well-being, parenting and children’s attributions about poverty in families receiving government assistance /Velma Murry, Br ide Mc Brody, Anita Brown // Family relations. – 2002. – Vol.51. – Issue 2. – P.112-120.

517. Nelson, Michael C. Educating students with emotiona l and

behavioral d isabilities in the 21 st. Century: looking through windows, opening doors / Michael C. Nelson // Education and treatment of children. – 2000. - Vol.23. - Issue 3. - P.204-226.

518. Ocupa ţiile din s istemul de serviciu de protec ţie a copilu lu i

/ Cr istian Bâzdoacă , Constantin Stoenescu, Aurora Toca, Mire la Turcu. – Bucureşti: Model M, 2000. – 78 p.

519. Pentru o societate centrată pe copil: [Protecţia socială a

copilu lu i]: Raport realizat de Inst. de Cercetare a calităţii Vieţii, Bucureşti, iunie 1997 / Doru Burducea, Adrian-Nicolae Doru, Rodica Chetău, …; Coord.: Cătălin Zamfir; Contribuţie specială E. Zamfir. – Bucureşti: Ed. Alternative , 1997. – 161 p.

520. Potîngă , A. Ocrotirea copilu lui – o sarcină politică şi

socială de prim ordin / A. Potîngă // Juristu l Moldovei. – 1998. – Nr.4(56). – P.8-9.

521. Romero, Diana. Impact of welfare reform policies on child

protective services: A nationa l study / Diana Romero, Chavkin Wendy, Paul H.Wise // Journal of social issues. – 2000. – Vol.56. / Issue 4.

522. Roth-Szamoskozi, Maria. Modernitate şi tradiţie în

protecţia copilu lu i - perspectiva unei cercetări calitative / Maria Roth-Szamoskozi, Adina Bereczki // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie . – Bucureşti, 2000. – P.744-760.

Page 71: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

71

523. Roth-Szamoskozi, Maria. Protec ţia copilului: d ileme ,

concepţii ş i metode / Maria Roth-Szamoskozi. – Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană , 1999. – 310 p.

524. Servic iu l de asistenţă şi sprijin pentru copil în exprimarea

liberă a opiniei sale / Coord. Lucrării: Agenţia Naţională pentru Protec ţia Drepturilor Copilu lu i. – Bucureşti: Model M, 2000. – 26 p.

525. Smith , Judith R. Commitment to mother ing and preference

for employment: the voices of women on public assistance witch young children / Judith R.Smith // Journal of children and poverty. – 2002. – Vol.8. – Issue 1. – P.51-66.

526. Snir, Raphael. Work-le isure relations: le isure orientation

and the meaning of work / Raphael Snir, Itzhac Harpaz // Journal of le isure research. – 2002. – Vol.34. – Issue. – 2. – P.204-232.

527. Starea de nutriţie în Republica Moldova: Ana liza situaţie i

şi strategiile de intervenţie: Raport 1996-2000 / UNICEF Moldova: Protecţia copiilor. – Ch.: Ştiinţa, 2002. – 38 p.

528. States work to improve child care assistance so parents can

go from welfare to work // State legis latures. – 2002. – Vol.28. – Issue 4. – P.10-12.

529. Stereotipuri, reprezentări şi identitate socială / Ed. îngrijită

de Cornel Constantinescu. – Piteşti: Ed. Univ. din P iteşti, 2000. – 271 p.

530. Sto ianov, Maria. Elemente de legis la ţie în domeniul

asistenţei socia le: Legislaţie privind protec ţia copilu lu i şi a familie i / Maria Stoianov. – Timişoara: Mirton , 2001. – 100 p.

Page 72: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

72

531. Stupeanu, A. Protecţia socială a tinerilor în legis la ţia românească şi europeană / A. Stupeanu // Rev. română de socio logie. – 1999. – Nr.3-4. – P.327-351.

532. Tineretul la răscruce de milenii: realităţi ş i perspective /

Coord. Maria, Bulgaru , Oxana Isac. – Chişinău, 2000. – 143 p.

533. Toca, Aurora. Standarde de calitate priv ind protec ţia

copilu lu i în centrul de plasament / Aurora Toca. – Bucureşti: Model M, 2000. – 61 p.

534. Trandafir, Cornel. Protec ţia socială a tinerilor / Cornel

Trandafir. – Craiova: Ed. de Sud, 1998. – 180 p. 535. Tyord, Lakshmi Laura. Ethos and embodiment: the socia l

and emotiona l development of deaj children / Laura Lakshmi Tyord // Scandinavian Audiology. – Supplement 53. – Vol.30. – Issue 2. – P.110-116.

536. Young people in changing societies: Discussion Guide /

UNICEF. - Siena, 2001. – 90 p. 537. Young people in changing societies: Regional monitoring

report Nr.7. Summary – 2000. – Florence: UNICEF, 2000. – 20 p.

538. Vodă , Gheorghe. Palma pe care o merităm: ocrotirea

copilu lu i şi bă trîne ţei / Gheorghe Vodă // Ţara. – 1998. – 29 mai.

539. Welton, David A. Children and their wor ld : strategies for teaching soc.studies / David A. Welton, John T.Mallan. – Boston: Houghton Miff lin Company, 1988. – 554 p.

Page 73: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

73

540. Алиева, Л.В. Детские общественные объединения в воспитательном пространстве социума / Л.В. Алиева // Педагогика. – 2000. - №7. – С.48-52.

541. Асмолов, А. Социальная работа: ребенок и культурa

достоинства / А. Асмолов // Учит . газ . – 1993. - №4. – С.21. 542. Беллами, Кэрол. Положение детей в мире, 2000 год.

Вглядываясь в ХХI век / Кэрол Беллами. – Б.м.: Б.и. , 2000. – 44 с.

543. Беллами, Кэрол. Положение детей в мире , 2002:

Лидерство / К. Беллами. – New York: UNICEF, 2002. – 97 p.

544. Бреева , Е.Б. Политика, дети и рынок: [Социол. изуч.

пробл. детства] / Е.Б. Бреева // Социол. исслед. – 1993. - №2. – С.26-33. – Библиогр. : 5 назв.

545. Бруднов, А. Социально-педагогическая работа в

школе : Реализация комплекс . Федер.-регион. прогр. «Социальная педагогика» / А. Бруднов // Воспитание школьников. – 1994. - №1. – С.2-3.

546. Бутырин, Г.Н. Дети на улице: размышления социолога

/ Г.Н. Бутырин, А.В. Клубов , В.Д. Чеснокова // Социол. исслед. 1994. - №1. – С.68-73.

547. Всемирная декларация об обеспечении выживания и

развития детей // Управл. школой. – 2002. – Nr.18. – C.6. 548. Галагузова , Л.Н. Проблема социальной изоляции детей

/ Л.Н. Галагузова // Вопр. психологии. – 1996. - №3. – С.101-116.

Page 74: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

74

549. Галагузова , М.А. Кто защитит права ребенка в школе? / М.А.Галагузова, В.А. Шеманков // Педагогика. – 1994. - №5. – С.41-44.

550. Галагузова , М.А. Муниципальные детские социально-

педагогические учреждения / М.А. Галагузова, Д.М. Комский, В.Л. Назаров // Педагогика. – 1994. - №4. – С.71-75.

551. Гульдан, В.В. Подросток-наркоман и его окружение:

[Социол. исслед.] / В.В.Гульдан, О.Л.Романова, О.К.Сиденко // Вопр. психологии. – 1993. - №2. – С.44-48.

552. Гуров, В. «Открытая» школа и социально-

педагогическая работа с детьми / В. Гуров, Н. Шинкаренко // Воспитание школьников. – 1994. - №2. – С.6-9.

553. Дементьева , И.Ф. Социальная адаптация детей-сирот:

проблемы и перспективы в условиях рынка / И.Ф. Дементьева // Социол. исслед. – 1992. - №10. – С.62-70.

554. Дзугаева, А. Как устроить судьбу детей, оставшихся

без попечения родителей / А. Дзугаева // Нар. образование. – 2001. - №7. – С.174-179.

555. Доронова, Т. Защита прав и достоинства маленького

ребенка / Т. Доронова // Дошкол. Воспитание. – 2000. - №9. – С.64-67.

556. Егорычев, И.Д. Центр социально-психологической

помощи подросткам как образовательное учреждение. Цели, задачи, особенности организации, некоторые итоги работы / И.Д. Егорычев // Мир психологии. – 1998. - №1. – С.260-276.

Page 75: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

75

557. Ефимова, В. Социальная защита детей станет более последовательной и комплексной / В. Ефимова // Голос Бэлць. – 2001. – 17 авг.

558. Железнова , А.К. Проблемы межведомственного

взаимодействия в работе по профилактике безнадзорности и преступности / А.К. Железнова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1999. - №4. – С.39-50.

559. Иванников, В. Социальная служба помощи детям и

молодежи: пути развития / В. Иванников // Воспитание школьников. – 1993. - №4. – С.9-11.

560. Иванцова, А. Работа социального педагога с детьми из

неблагополучных семей / А. Иванцова // Воспитание школьников. – 2000. - №7. – С.22-25.

561. Иванцова, А . Социальный педагог и инспектор по

делам несовершеннолетних / А. Иванцов // Воспитание школьников. – 2000. - №8. – С.37-39.

562. Камаева , Г.И. Воспитательный дом как модель

организации реабилитационного пространства для дезадаптировании детей: Структура, задачи / Г.И. Камаева // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1999. - №1. – С.73-78.

563. Камалдинова , Э. Социальному становлению детей

нужна защита / Э. Камалдинова // Нар. образование. – 1993. - №5. – С.40-43.

564. Камышалова, И.В. Социально-психологическое

сопровождение полоролевой социализации молодежи / И.В. Камышалова , Т.В. Черникова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2001. - №3. – С.57-66.

Page 76: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

76

565. Клемантович, И. Социальная адаптация школьников к жизни в рыночных условиях / И. Клементович // Воспитание школьников. – 1995. - №6. – С.9-11.

566. Климова, Ю.А. Консультирование детей в социальной

работе / Ю.А.Климова // Мир психологии. – 2002. - №3. – С.250.258.

567. Колков, В.В. Социальная работа с молодежью как

средство преодоления ксенофобии и насилия в молодежной среде : Крат. обзор материалов междунар. семинара в Страсбурге (Франция), март 1995 г. / В.В. Колков // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1995. - №2. – С.55-59.

568. Конвенция о правах ребенка / Центр ООН по правам

человека ; ЮНИСЕФ. – New York: UNICEF, S.a. – 68 p. 569. Кондратьева , В. Школа и социум: грани общения :

[образоват .-культурный центр”Марьина роща”] / В. Кондратьева // Нар. образование . – 1994. - №1. – С.59-60.

570. Копытов, Л.Д. Проблемы занятости молодежи: регион.

подход : (Томская обл.) / Л.Д. Копытов // Педагогика. – 1999. - №1. – С.24-31.

571. Лазутова, М. Стоп, господин Девиант: О проекте

типового положения о спец. учеб.-воспитат. учреждениях для подростков с девиант . поведение / М. Лазутова // Учит. газ. – 1994. - №3. – С.12-13.

572. Лихачев, Б.Т. Социально-педагогические

противоречия воспитания: Размышления ученого / Б.Т. Лихачев // Сов. Педагогика. – 1990. - №5. – С.72-77.

573. Лукьяненко, Л.С. Опыт работы Центра Социальной

помощи семьи и детям Большеречинского района Омской

Page 77: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

77

обл. / Л.С. Лукьяненко, Н.А. Степанова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1997. - №3. – С.68-77.

574. Лученков, А.В. Технология социальной работы с

табакокурением подростков: Опыт социол. учреждений для несовершеннолетних г. Красноярска / А.В. Лученков, М.Т. Садовский, С.Д. Семенов // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1998. - №4. – С.19-27.

575. Махлин, М.Д. Помощники или школа-помощник?: О

новых подходах к воспитанию и образованию в шк. Санкт -Петербурга: Социол. аспект / М.Д. Махлин // Педагогика. – 1994. - №3. – С.44-46.

576. Молодежь в меняющемся обществе : Проект MONEE

ЦВЕ / СНГ / Балтия: Региональный мониторинговый доклад №7. – 2000г. - Флоренция : Firenze: Типогр. Giuntina, 2000. – 194 p.

577. Нагаев, В.В. Основные направления социально-

психологической, психотерапевтической и правовой реабилитации подростков-девиантов / В.В. Нагаев // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2001. - №3. – С.40-46.

578. Никитин, А.Ф. Воспитание школьников в духе прав

человека / А .Ф. Никитин // Педагогика . – 1992. - №1-2. – С.6-10.

579. Опыт работы Красноярского центра социального

здоровья «Качинский» с девиантными подростками / М.Т. Садовский, С.Д. Семенов, С.Д. Стойко, С.Д. Чиганова // Вестн. психосоц. И коррекц.-реабилитац.работы. – 1996. – Nr.3. – C.59-65.

Page 78: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

78

580. Панина, Л. Спасательный кров: О приюте для бесприз. детей в Нижнем Новгороде / Л. Панина // Нар. образование. – 1997. - №5. – С.42-45.

581. Петрова, Н . Спасти детей: К пробл.

совершенствования соврем. системы воспитания и социал. защиты школьников / Н. Петрова // Воспитание школьников. – 1994. - №1. – С.8-10.

582. Плоткин, М.М. Педагогические условия социальной

реабилитации подростков: О социал. приюте «Дом Астрид» в г. Санкт -Петербург / М.М. Плоткин // Педагогика. – 1994. - №3. – С.36-39.

583. Ротовская , И.Б. Методика индивидуальных программ

социальной реабилитации несовершеннолетних в условиях социал.-реабилит . центра : Помощь детям и подросткам в г. Кемерово / И.Б. Ротовская, Л.П. Четвергова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2000. - №1. – С.22-46.

584. Рубцов, В.В. Социальные взаимодействия и обучение /

В.В. Рубцов // Психол. наука и образование . – 1996. – №2. – С.9-19.

585. Руткевич, М.Н. Социальная ориентация выпускников

средней школы / М.Н. Руткевич // Социол. исслед. – 1994. - №12. – С.53-59.

586. Рыков, С. Беглецы: о причинах дет. бродяжничества:

Для бесед с родителями / С. Рыков // Воспитание школьников. – 1993. - №6. – С.21-26; №4. – С.33-35 ; 1994. - №1. – С.33-37; №3. – С.32-34.

587. Санников, А.Л. Вопросы полового просвещения

подростков в деятельности социального работника и психолога учебного заведения / А.Л. Санников // Вестн.

Page 79: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

79

психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1999. - №4. – С.39-50.

588. Свиридов, А.Н . Барнаульский центр социально-

педагогической помощи семье и детям как институт социального воспитания / А.Н . Свиридов // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2000. - №4. – С.61-75.

589. Северный, А. Региональная модель защиты детства и

семьи / А . Северный // Нар. образование . 2001. - №7. – С.179-182.

590. Сердитова, А. Труд вернул подростков к полноценной

жизни: опыт сотрудничества обществ. фонда «Кедр» с православной церковью / А. Сердитова // Нар. образование. – 2001. - №10. – С.143-146.

591. Слот, В. Нидерландская модель социальной помощи

детям и подросткам, ориентированная на социальную компетенцию / В. Слот // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2000. - №1. – С.60-74.

592. Слуцкий, В.М. Социальная изоляция и психическое

развитие дошкольников: анализ когнитивного , эмоционального и личностного развития / В.М. Слуцкий // Психол. журн. – 1996. – Т.17, №1. – С.86-96.

593. Соколова, Эмма . Наща цель – социализация детей /

Эмма Соколова // Нар. образование. – 2001. – №.6. – C.169-175.

594. Социальная инфраструктура детства // Нар.

образование. – 1993. – №5. – С.15-20.

Page 80: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

80

595. Толстов, В. Дом где возрождаются сердца: Опыт работы шк. социол. реабилитации в г. Норильске / В. Толстов // Нар. образование . – 1993. - №7-8. – С.56-60.

596. Фрумин, И .Д. Как преодолеть отчуждение от школы?:

Социол. эксперимент в Краснояр. ун-те / И.Д. Фрумин // Педагогика. – 1993. - №2. – С.45-48.

597. Хворостов, А.В. Шаг к построению социологической

теории образования / А.В. Хворостов // Социол. исслед. – 1993. - №1. – С.152-154.

598. Чудинов, В.П. Литературная социализация детей и

подростков: негативные процессы / В.П. Чудинов // Социол. исслед. – 1992. - №2. – С.83-89.

599. Шинкаренко, Н.Ф. «Открытая» школа и социально-

педагогическая работа с детьми: г. Ставрополь / Н.Ф. Шинкаренко // Педагогика. – 1994. - №1. – С.35-38.

600. Шнекендорф, З.К. Воспитание учащихся в духе

культуры мира, взаимопонимания, прав человека / З.К. Шнекендорф // Педагогика. – 1997. - №2. – С.43-50.

601. Яцко, А. Защитить права ребенка – значит обеспечить

свободное , гармоничное развитие и формирование юной творческой личности / А. Яцко // Голос Бэлць . – 2001. – 27 ноябр.

Page 81: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

81

INTERVENŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE ÎN ETATE

602. Beekman, A.T. The prognosis of depression in o ld age:

outcome six to e ight years after clinical treatment / A.T.Beekman // Aging and menta l health. - 2002. – Vol.6. – Issue 3. – P.282-286.

603. Berkowitz, Edward. Pensions, politics and the elderly /

Edward Berkowitz // Industria l and labor relations review. – 2002. – Vol.55. – Issue 3. – P.559-561.

604. Blându, I. Grupur ile sociale în etate pr iv ite d in perspectiva

unui eficient sistem de pregă tire a cadrelor de lucrători socia li / I.Blându // Psihopedagogie socială : Reflec ţii pe marginea unei inovaţii universitare. – Ch., 1995. – P.55-58.

605. Blomquvist, Kerstin. Managing pain in o lder persons who

receive home-help for their da ily liv ing perceptions by older persons and care providers / Kerstin Blomquvist, Inga lill R. Hallberg // Scandinavian journal of caring sciences. – 2002.- Vol.16. – Issue 3. – P.319-329.

Page 82: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

82

606. Bogdan, Constantin. Abuzul ş i v io lenţa contra persoanelor

vârstnice / Constantin Bogdan // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P.778-790.

607. Browne, Anthony. A grand old age / Anthony Browne,

Adam Blenford // World press review. – 2002. – Vol.49. – Issue 8. – P.22-24.

608. Calitatea vie ţii persoanelor în etate şi schematizarea

standardelor na ţiona le de îngrijire / Manager de proiect Irina Baicalov. – Bă lţi, 2000. – 64 p. – (Organizaţia obştească “Respira ţia a doua pentru Moldova”).

609. Cazaciuc, Boris. “Noi nu facem politică, noi vrem să

salvăm oamenii”: [Interv iu cu preş . Asoc. Umanitare “Salvaţi bă trîn ii”] / Consemnare: Gheorghe Armaşu // Capitala. – 2002. – 4 mai. – P.7.

610. David, Eugenia. Pledoarie pentru vîrsta a treia: [Asistenţa

socială a persoanelor în etate ] / Eugenia David // Săptămîna. – 2000. – 6 oct. – P.10-11.

611. Gaba, A. Fiecare bătrîn , fiecare bă trînă este o persoană / A.

Gaba // Bul. Centrului de formare în analiză şi intervenţie pentru grupurile sociale defavorizate. – 2000. – Nr.1. – P.92-111.

612. Gur iţenco, V ladimir. Atitudinea fa ţă de bătrîn i: indiciu al

umanismului nostru : [art. Min. Muncii, Protec ţiei sociale şi Familie i Vladimir Gur iţenco] // Moldova suverană. – 1999. – 30 sept.

613. Guţu, Lidia. “Numai prin efortur i comune şi conciliere

putem ameliora situa ţia persoanelor de vârsta înaintată: D in alocuţiunea viceprimministrulu i al Rep. Moldova la Congr. al II-lea al Consiliului veteranilor din Rep. Moldova

Page 83: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

83

/Consemnare: Ştefan Culea // Moldova Suverană. – 2000. – 5 dec.

614. HHS report on phys ical activ ity for older americans //

American family phys ician. – 2002. – Vol.66. – Issue 3. – P.515-517.

615. Kafka, C larissa L. Psychosocial influences on possible

selves: A comparison of three cohorts of older adults / Clar issa L.Kafka // International journa l of behavioral development. – 2002. – Vol.26. – Issue 4. – P.308-318.

616. Marshall, Mary. Asistenţa socială pentru bătrîni / Mary

Marshall. – Ed. a 2-a. – Bucureşti: Alternative, 1993. – 104 p.- (Asistenţă socială).

617. Miller, Katharina. Old age security in the Baltics: Legacy,

early reforms and recent trends / Katharina Miller // Europe-Asia studies. – 2002. – Vol.54. – Issue 5. – P.725-749.

618. Minică, Dana Galieta. Pertinenţa unor servicii medico-

sociale destinate populaţie i vârstnice din mediul urban: rezumatul tezei de doctorat / Dana Galieta Minică; Cond. şt. Dan Enăchescu. – Bucureşti: Univ. De Medicină ş i Farmacie “Carol Davila”, 1997. - 24 p.

619. Montague, James. How to help a pensioner / James

Montague // New statesman. - 2002. – Vol.131. – Issue 4586. – P.16-17.

620. Odoleanu, Vasile. Polonezii au multe tradiţii, dar cea mai

frumoasă e respectul deosebit pentru oamenii de vîrstă îna intată / Vasile Odoleanu // Moldova Suverană. – 1998. – 12 sept. – P.3.

621. Old age not ground for denying disability award // Nationa l

law journal. – 2002. – Vol.24. – Issue 48. – P. 235-241.

Page 84: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

84

622. Paraschiv, V. Asocia ţia “Bă trîne ţe fericită”: organiza ţie

neguvernamentală apolitică, nonprofit din Iaş i / V. Paraschiv // Bul. Centru lui de formare în analiză şi in tervenţie pentru grupurile socia le defavorizate. – 2000. – Nr.1. – P.139-143.

623. Paşa, Florin. Persoanele vârstnice, categorie socială cu

pondere importantă în comunităţi – cadrul lor / Flor in Paşa // Economie şi administra ţie locală. – 2002. – Nr.10. – P.38-40.

624. Pensions in a new age // Canadien investment review. –

2002. – Vol.15. – Issue 2. – P.9-11. 625. Popescu, Eugenia. Pedagogia socială în faţa probleme i

şomajului ş i a le populaţie i vârstn ice / Eugenia Popescu. – Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1999. – 94 p.

626. Protec ţia socială a popula ţie i inapte de muncă . Securitatea

umană a populaţiei vârstnice // Raportul naţional a l dezvoltării umane: Republica Moldova 1999: Tranziţia şi securitatea umană . – Ch., 1999. – P.65-72.

627. Rădulescu, Sorin. M. Factori socio-economici care

influenţează situaţia bă trînilor d in România / Sor in Rădulescu // Rev. română de socio logie. – 1998. – Nr.1-2. – P.115-132.

628. Rădulescu, Sorin M. Soc iologia probleme lor sociale ale

vârstnicilor / Sorin M. Rădulescu. – Bucureşti: Lumina Lex, 1999. – 440 p.

629. Regulament-tip cu privire la deservirea la domic iliu a

persoanelor vârstnice şi persoanelor cu disabilităţi // Gaudeamus. – 2002. – Nr.7(7). – P.6.

630. Revenco, Valerian. Reforma sistemului de pensionare:

Scopuri ş i probleme / Valerian Revenco // Moldova suverană. – 2001. – 16 mai.

Page 85: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

85

631. Socia l issues: Aging and the elderly // Peace research

abstracts journal. – 2002. – Vol.39. – Issue 2. – P.190-192. 632. Sorochin, Mihail. Colacul de salvare al celor de pe

marginea prăpastiei: Progr. mun. de protec ţie socială a categoriilor dezavantajate şi de combatere a sărăciei / Mihail Sorochin // Capita la. – 2001. – 4 aug. – P-5.

633. Stratu lat, Eliza. Un colac de salvare pentru cei neajutoraţi:

îngr ijirea bă trînilor la domiciliu / Eliza Stratulat // Mâine / Asoc. de Caritate şi Asistenţă Socia lă “Acasă”. – 2002. – Nr.5. – P.13.

634. Thurtle , Gary. Confusion and o ld age still do together /

Gary Thurtle // Marketing week. – 2002. – Vol.25. – Issue 20. – P.20-25.

635. Ţârdea, M. Protecţia socială a persoanelor de vârsta a treia:

situaţia în Republica Moldova şi experienţa ţărilor europene / M. Ţârdea // Simpoz. Şt. Int. : Strategii şi modalităţi de intensif icare a colab. Dintre Moldova şi România în condiţiile extinderii Uniunii Europene spre Est, 28-29 septembrie 2000. – Ch., 2000. – Vol.1. – P.176-178.

636. Valcov, Vitalie . Pensiile nu acoperă minimul de existenţă:

Asistenţa socială a oamenilor în etate / Vita lie Valcov // Moldova suverană. – 2002. – 25 apr.

637. Vanden Hende, Martin. Sistemul modern de îngrijire de zi

pentru adulţii cu d isabilităţi în instituţii mic i / Martin Vanden Hende // Viziuni moderne ale psihopedagogiei. Colaborarea Moldova-Flandra, 2000. – Ch., 2000. - P.156-160.

638. Vartanian, Thomas R. Old women in poverty: The impact

of midlife factors / Thomas R. Vartanian, Justine M. Mc

Page 86: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

86

Namara // Journal of marriage and family. – 2002. – Vol.64. – Issue 2. – P.532-549.

639. Voitun , Aneta. Strategia de dezvoltare a serviciilor de

îngrijiri la domic iliu : [persoanelor de vârsta a treia şi bolnavilor: inf. asupra conf. сu acelaşi generic, 27-28 aprilie 2001, Chişinău] / Aneta Voitun // Moldova suverană . – 2001. – 5 mai. – p.5.

640. Вебер, Р. Без добрых дел нет доброго имени: Из опыта

работы клуба «Забота», специализир. об-ния для помощи пожилым , орг. старшекласниками и учителями сред. шк. №23 пос . Уптар Магадан. Обл. / Р. Вебер // Нар. образование. – 2997. - №8. – С.112-118.

641. Малевич, Е. К анализу сущности и формы социальной

старости / Е. Малевич // Социол. исслед. – 2001. - №4. – С.61-64.

642. Медведева , Г.П. Введение в социальную геронтологию

/ Г.П. Медведева. – М.; Воронеж: Моск. Психолого-Социал. ин-т; Изд-во НПО МОДЭК, 2000. – 96 с .

643. Элкинт, Н. Удел старости одиночество? : Соц. помощь

старикам в Молдове / Н. Элкинт // Независимая Молдова. – 2000. – 7 марта.

Page 87: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

87

SĂRĂCIE: ASISTENŢĂ DE COMBATERE

644. Asistenţa de combatere a sărăciei // Evaluarea comună de ţară / ONU în Moldova. – S.l. : S.n., 2000. – P.39.

645. Aspecte psihosociale a le

sărăciei / Coord.: Adrian Neculau, Gilles

Ferreol. – Iaşi: Polirom, 1999. – 319 p. – (Psihologie aplicată). 646. Atamanenco, V. De săraci e

plină lumea: 17 octombr ie - ziua in terna ţională a eradicării

sărăciei / V. Atamanenco // Moldova suverană. – 1997. – 17 oct.

647. Atamanenco, V. Program de bază al ONU: 17-26

octombrie – decadă a combaterii sărăciei / V. Atamanenco // Moldova suverană. – 1997. – 22 oct.

648. Beadoin, Jack. Two faces of poverty / Jack Beadoin ,

Rebecca Norris // Scholastic update. – 1997. – Vol.129. – Ussue 10. – P.6-10.

649. Blanovschi, Andrei. D iminuarea sărăciei – funcţie a

statulu i modern / Andrei Blanovschi // Administrarea publică. – 2002. – Nr.1. – P.41-47.

650. Câşlaru, A. Programul Na ţional de Atenuare a sărăciei – o

promisiune sinceră sau un truc al conducerii de vârf / A. Câşlaru // Jurn. Na ţ. (Chiş inău). – 2000. – 14 iu lie . – P.4.

651. Chircă , Anatol. Efortur i susţinute de atenuare a sărăciei:

(mun. Chiş inău) / Anatol Chircă // Capitala. – 2001. – 28 iu lie.

Page 88: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

88

652. Choices for the poor = Des choix pour les pauvres =

Opciones para las pobres. – New York: UNDP, s.a. – 11 f + CD

653. Choices for the poor: Lessons from national poverty

strategies. – s.l. : UNDP, s.a. – 370 p. 654. Cucu, A. Strategia de reducere a sărăciei – o cauză a

tuturor : raport pe marginea “Strategiei naţ. preliminară de reducere a sărăciei, prezentat la seminarul naţ. 27 noiembrie , 2000 / A. Cucu // Moldova suverană. – 2000. – 29 noiembr.

655. Dying for change: poor people’s experience of health and

ill-pealth. – s.l. : s.n., s.a . – 38 p. 656. Fenomenul sărăciei în gospodăriile casnice din Republica

Moldova = Phenomena of Poverty in the Moldovan households //ONU în Moldova. – 2001. – Nr.3(8). – P.9.

657. Fornea, T. Protecţia socia lă a copiilor ş i combaterea

sărăciei / T. Fornea // Economie şi socio logie. – 2001. – Nr.1. – P.88-93.

658. 40 percent of elderly live in extreme poverty // The news. –

2001. – 10(04). 659. Garbuz, Bor is. Cu gândul la aproapele nostru: [realizarea

Progr. mun. de protecţie socială a categoriilor soc ialmente dezavantajate şi de combatere a sărăciei / Boris Garbuz // Capitala. – 1999. – 29 mai. – P.4.

660. Grinspun, Ale jandro. Choices for the poor: Lessons from

national poverty strategies /Alejandro Grinspun. – s.l. , s.a. – 370 p.

Page 89: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

89

661. Informarea înseamnă eradicarea sărăciei: [Inaugurarea Centrulu i de Informare şi Documentare al ONU la Bă lţi] // Accent provincia l. – 2001. – 26 oct.

662. Landell-Mills , Jos lin. He lping the poor: The IMF’S new

facilities for structural adjustement / Joslin Landell-Mills. – Washinton: In t.Monetary fund, 1992. – 64 p.

663. Lipson. Debora I. Poverty and health: A ligning sectoral

progr. with national health polic ies / Debora I. Lipson. – Geneva: World health organisation , 1998. – 35 p.

664. Making tranzition work for everyone. Poverty and

inequality in Europe and Central Asia / The World Bank. – Washington, 2000. – 160 p.

665. Materiale pentru cursul “Teorii ş i asistenţă centrate pe

sărăcie” din volumul “Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară / Coord. Elena Zamfir. – Bă lţi, 2000. – 92 p.

666. Milanovic, Branko. Income, inequality and poverty during

the transition from planned to market economy / Branko Milanovic. – Washington: The Wor ld Banc, 1998. – 237 p.

667. Miroiu , M. Săracii şi sărăcia: Situaţia social-economică din

România / M. Miroiu // Rev. 22. – 1999. – Nr.44. – P.9-10. 668. Moldova : Eva luarea sărăciei: Studiu de ţară al Băncii

Mondia le. – Washington: Banca Mondială, s.a . – 55 p. 669. Molnar, Maria. Sărăcia şi protecţia socia lă / Maria Molnar.

– Bucureşti: Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, 1999. – 232 p.

670. Overcoming human poverty: UNDP poverty report 2000. –

New York: UNDP, 2000. – 139 p.

Page 90: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

90

671. Partnership in health and poverty: Towards a common agenda: report of an Int.meeting WHO headquarters, 12-14 june 2000 / Departament of health in sustainable development. – Geneva: world health organisation, 2001. – 36 p.

672. Partnerships to fight poverty: Annual report 2001 /UNDP.

– New York, 2001. – 20 p. 673. Paşa, Florin. Cons iliile locale implicate activ în

combaterea sărăciei / Florin Paşa // Economie şi administra ţie locală . – 2001. – Nr.9. – P.47-48.

674. Pălăngean, Dan Cristian. Combaterea sărăciei /Dan

Cristian Pă lăngean // Piaţa financiară .- 2002. – Nr.10. – P.27-28.

675. Poverty and climate change reducing the vulnerability of

the poor: A contribution to the eighth conference of the parties to the united nations framework convention on climate chance, october 2002. – S.l. : S.n., 2002. – 53 p.

676. Programul de acţiuni ONU pentru eradicarea sărăciei,

crearea de locuri de muncă şi integrare socială // Moldova suverană. – 1995. – 21 mart.

677. Programul Naţiona l de atenuare a sărăciei // Mesagerul

Min. Munc ii, Protecţiei Sociale şi Familie i a Republic ii Moldova. – 2000. – Nr.7-8. – P.8-13.

678. Shobe, Marcia A. The future in anti-poverty strategies /

Marcia A. Shobe // Journal of children and poverty. – 2002. – Vol.8. – Issue 1. – P.35-50.

679. Skold , Margareta. Poverty and health who lives, who dies,

who cares? / Margareta Skold. – Geneva: World health organisation , 1998. – 43 p.

Page 91: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

91

680. Sorochin, D. Combaterea sărăciei – acţiuni concrete / D. Sorochin // Capita la. – 1999. – 12 ian. – P.3.

681. State of world population 2002: People, poverty and

possibilities / UNFPA. – New York, 2002. – 80 p. 682. Strategia preliminară de reducere a sărăciei: O contribuţie

la compania de infor mare şi conştientizare publică // Interacţiunea. – 2002. – Nr.5(11). – P.10.

683. Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară / Coord.

Elena Zamfir. – Bucureşti: Ed.Expert. – 2000. – 560 p. 684. Teşliuc, Corne lea Mihaela. Sărăcie şi sistemul de protecţie-

socială / Cornelia Mihaela Teşliuc , Lucian Pop, Emil Danie l Teşliuc; cuv. Înainte de Că tălin Zamfir şi Daniel Dă ianu. – Iaşi: Polirom, 2001. – 248 p.

685. Timuş , E. Combaterea sărăciei – o direc ţie strategică

prioritară : [interv iu cu E. Timuş , d ir. Adjunct al Fondului municipa l de protec ţie socială a popula ţie i] / Consemnare D.Bărbuţă // Capitala. – 2000. – 18 noiembr. – P.12.

686. The state of food insecurity in the world 2000: when

people live with huger and fear starvation. – Rome: FAO, 2000. – 31 p.

687. 3 rd united nations conference on the least developed

countries, 14-20 may 2001, Brussels. – Geneva: UNCTAD, 2001. – 20 p.

688. Urechean, Serafim. Programul de combatere a sărăciei are

drept scop susţinerea celor mai nevoiaşe pături ale populaţiei / Serafim Urechean // Capitala. – 1999. – 16 ian. – P.3-5.

689. Zamfir, Elena. Sărăcia: teorii şi factori // Zamfir , Elena.

Psihologie socia lă : Teste alese. – Iaşi, 1994. – 491 p.

Page 92: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

92

690. Zamfir, Elena. Sărăcia – o abordare psihologică //

Psihologie socială : Aspecte contemporane. – Iaşi, 1996. – P.416-432.

691. Working together to fight hunger and poverty / FAO,

IFAD, WEP. – s.l. : s.n., 2001. – 21 p. 692. Доклад о мировом развитии 2000/2001 года.

Наступление на бедность / Всемирный банк. – М.: Изд-во «Весь мир»б 2001. – 376 с .

693. Коваленко, Ирина . «Гражданское общество»

мобилизовано на борьбу с бедностью / Ирина Коваленко // Экон. Обозрение . – 1 ноябр. (№40). – С.16.

694. Народонаселение мира в 2002 году: Население, нищета

и возможности / UNFPA. – New York, 2002. – 92 p. 695. Нищета переходного периода? / Региональное Бюро по

странам Европы и СНГ. – Б.м.: ПРООН, 1998. – 248 с . 696. Равальон, Мартин. Нищета или рост экономики? /

Мартин Равальон // Экон. Обозрение. – 2001. - №1. – С.6 697. Рожко, Анатолий. Основные положения методики

измерения бедности / Анатолии Рожко //Economie şi socio logie : rev. teoretico-şt. = Экономика и социология. – 2001. - №1. – P.43-51.

698. Танци, В. Нищета, сoциальные расходы и программы

МВФ: миф или реальность / В. Танци // Экон. Обозрение. – 2000. - №3. – С.21.

699. Тейно , Сорен. Бедность и коррупция – две проблемы,

которые Молдове необходимо решать одновременно / Сорен Тейно // Независимая Молдова. – 2000. – 25 окт.

Page 93: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

93

700. Шундякова, К. За равенство и справедливость , против

нищеты и дискриминации: социал. защита населения / К. Шундякова // Голос Бэлць. – 2001. – 14 сент .

ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

701. Adler, A lfred.

Psihologia şcolarulu i greu educabil / Alfred Adler; Trad., cuv. Înainte şi note de L.Gavriliu. – Bucureşti: IRI, 1995. – 227 p.

702. Albu, Adriana.

Asistenţa psihopedagogică şi medicală a copilu lu i deficient fizic / Adriana Albu,

Constantin A lbu; pref. de Constantin Cucoş. – Iaşi: Polirom, 2000. – 224 p.

703. Aronaff, Gerald M. American academy of disability

evaluating physicians (AADEP). Position paper. Complex regional pain. Syndrom (RSD). Impairment and d isability issues / Gerald M.Aronaff // Pain medicine. – Vol.3. - Issue 3. – P. 274-289.

704. Butler, Alan. Bolile mintale: (As istenţa socială a

handicapa ţilor) / Alan Butler, Collin Pritchard. – Bucureşti: Ed. Alternative, 1993. – 126 p.

Page 94: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

94

705. Caunenco, I. Particularităţile munc ii de corijare a copiilor dific ili / I. Caunenco // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1995. – P.49-55.

706. Cebotar, A. “Star” – o viziune nouă asupra unei probleme

vechi: probleme le persoanelor cu handicap: [interviu cu A. Cebotar, coord. proiectulu i “Colaborarea Flandra-Moldova” / N. Gheorghiţă // Capita la. – 2000. – 15 iu lie – P.8.

707. Ceobanu, Cipr ian. Conota ţii psihosocia le ale dificienţe i

mentale / Ciprian Ceobanu. – Iaşi: Ed. “A92”, 1996. – 207 p. 708. Colaborarea Flandra – Moldova: Materiale le conf. de

deschidere a proiectului 25 iunie 1999, Chiş inău, Moldova / Asoc. pentru persoane handicapate mintal. – Ch.: Humanitas, 1999. – 75 p.

709. Cotovan, Violeta. Vrem să efectuăm protec ţia socială :

[copii cu d isabilităţi] / Violeta Cotovan, Maria Grozavu, Iu lia Obreja // Vocea părinţilor. Educaţia / şcoala inclus ivă. 4. / Asoc. Umanitas din Moldova. – Ch., 2001. – P.23-24.

710. Cu priv ire la politica coerentă pentru persoanele

handicapate: recomandarea nr.R(92)6 / Concil of Europe. – Ch.: CID al Cons liu lu i Europe i în Moldova, 2000. – 56 p.

711. Danii, Anatol. Studiu sociodemografic priv ind s itua ţia

persoanelor cu disabilităţi d in instituţiile socia le / Anatol Danii // V iziuni moderne ale psihopedagogiei. Colaborarea Flandra-Moldova, 2000. – Ch., 2000. – P.176-202.

712. Deficienţă, incapacitate, handicap: ghid fundamental

pentru protecţia , educaţia specială , readaptarea şi integrarea socioprofesională a persoanelor în deficultate / Coord.: Constantin Rusu, V iore l Honcu, Dorin Carantină. – Bucureşti: Ed. Pro Humanitate, 1997. – 300 p.

Page 95: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

95

713. “Deficienţe de integrare în societate şi în cadrul universitar a tinerilor cu d isabilităţi” : Materiale le conf. şt.-practice, 18 apr.2002 / Asoc. Studenţilor cu Disabilităţi d in Moldova “Gaudeamus”. – Ch., 2002. – 31 p.

714. Dreptul tinerilor d in Republica Moldova la servic ii şi

asistenţă: Tineri cu disabilităţi // Gaudeamus. – 2002. – Nr.7(7). – P.8.

715. Egan, Kelly. Staffind companies opening new doors to

people with disabilities / Kelly Egan // Journal of vocationa l rehabilitation. – 2001. – Vol.16. – Issue 2.

716. Facilitation awards for scientists and engenneers with

disabilities // Health grants and contracts weekly. – 2002. – Vol.25. – Issue 19. – P.11-16.

717. Gherguţ, A lois. Integrarea şi reabilitarea copiilor cu

deficienţe în/prin comunitate / A lois Gherguţ // Gherguţ Alois. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educa ţie integrală. – Iaşi, 2001. – P.129-138.

718. Gillen, Sa lly. Disabled children miss out on basic items as

poverty trap snores parents / Sally Gillen // Community care. – 2002. – Issue 1437. – P.12-14.

719. Gîrleanu, Ion. Coordonate psihosociale ale delicvenţei

juvenile în perioada tranziţie i / Ion Gîrleanu. – Timişoara: Ando Tours, 1996. – 124 p.

720. Goncearuc, Svetlana. Asistenţa psihopedagogică a elevilor

cu eşec şcolar / Svetlana Goncearuc // Viziuni moderne ale psihopedagogie i: Colaborarea Flandra-Moldova, 2000. – Ch., 2000. – P.132-135.

721. Gummer, Burton. Peer relationships in organizations:

mutual assistance, employees with disabilities and distributive

Page 96: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

96

justice / Burton Gummer // Adminis tration in socia l work. – 2001. – Vol.25. – Issue 4. – P.85-104.

722. Hutzler, Yeshayahu. Perspectives of children with phys ical

disabilities on inclus ion and empowerment: Supporting and limiting factors / Yeshayahu Hutzler, Osnat Fliess, Anat Chachom // Adapted Physical activ ity quarterly. – 2002. – Vol.19. – Issue 3. – P.300-318.

723. Integrarea socială a persoanelor cu handicap – un

imperativ al statu lu i de drept: Materiale le conf. a 2-a şt. pract. na ţ. cu prezenţă int. (22 oct. 1999) / Red. Eugen Popuşoi. – Ch.: s.n. , 1999. – 127 p.

724. Interacţiunea serviciilor de sprijin socio-medico

psihologice pentru copiii cu nevoi specia le: recomandări metodice / Univ. Pedagogică de stat “Ion Creangă” din Chişinău; aut.: Aurelia Racu, Elena Stempovschi. – Ch.: Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 1999. – 61 p.

725. Kaufman-Scarborough, Carol. Sharing the experience of

mobility – d isabled consumers: building understanding through the use of etnographic research methods / Carol Kaufmam-Scarborough // Journal of contemporary ethnography. – 2001. – Vol.30. – Issue 4. – P.430-435.

726. Killbsy, Mark S. Ehhancing se lf-determination in job

matching in supported employment for people with learning disabilities / Mark S. Killbsy, Stephen Beyer // Journal of vocational rehabilitation. – 2002. – Vol.17. – Issue 2. – P.125-136.

727. Lapoşina, Emilia . Aspecte noi privind educa ţia copiilor cu

cerinţe educative speciale / Emilia Lapoşina , Valentina Şuberneţcaia // Vocea părinţilor. Educaţia / şcoală inclusivă . 4./ Asoc. Umanitas din Moldova. – Ch., 2001. – p.10-12.

Page 97: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

97

728. Manea, Liv ius. Protec ţia socială a persoanelor cu handicap / Livius Manea. – Bucureşti: Casa de ed. şi presa “Şansa” S.R.L., 2000. – 352 p.

729. Miller, Sammuel D. Cognitive and motivational effects of

seeking academic assistance / Sammuel D. Miller, Terry S.Atkinson // Journal of educational research. – 2001. – Vol.94. – Issue 6. – P.323-335.

730. Neculau, Adr ian. Tema “excluşilor” în psihosoc io logia

franceză / Adrian Neculau // Psihologia. – 1993. – Nr.6. – P.4-6.

731. Petriş ina, Ra isa. Aspectele socio-psihopedagogice ale

integrării copiilor cu nevoi speciale în medii educaţionale normale: teză de magistru / Raisa Petrişina; Cond. şt. : S.Rîjicov, L.Stupacenco; Univ. de Stat “A.Russo”; Fac. Pedagogie şi Psihologie, Catedra Pedagogie şi Psihologie generală şi socio logie. – Bă lţi, 2000. – 119 p.

732. Pogrebnaia, Lid ia. Statul se întoarce cu fa ţa spre copii cu

disabilităţi: A loca ţii sociale de stat / Lid ia Pogrebnaia // Moldova Suverană . – 2002. – 6 febr.

733. Popovic i, D.V. Educaţia in tegrată – o strategie modernă de

recuperare a elevilor handicapaţi ş i cu alte cerinţe speciale / D.V. Popovici // Viziuni moderne ale psihopedagogiei: colaborarea Flandra-Moldova, 2000. – Ch., 2000. – P.30-58.

734. Prince, Michael J. Canadian federalism and disability

policy making / Michael J.Prince // Canadian journal of political sc ience. – 2001. – Vol.38. – Issue 4. – P.789-818.

735. Racu, Aurelia . “Invalizii nu trebuie izolaţi de societate”:

Interviu cu A.Racu, fondatorul Asoc. pentru persoanele handicapate / Consemnare Diana Bărbuţă // Capitala. – 23 sept. – p.12.

Page 98: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

98

736. Realitatea, un părin te v itreg pentru orfani: Ghid pentru

in tegrarea socială a tiner ilor ce părăsesc Casa de Copii / Fundaţia “Mihai Viteazul” / Coord. Cristian Ciuchiţă . – Râmnicu-Vâlcea: Almarou, 1998. – 164 p.

737. Reid , Dennis H. Increasing one aspect of self-

determination among adults with severe multip le d isabilities / Dennis H.Reid, Marsha B. Parsons, Carolyn W. Green // Journal of applied behavior analysis. – 2001. – Vol.34. – Issue 3. – P.341-345.

738. Roşca, Tatiana. Părinţii copiilor cu handicap: [ asoc. de

sprijin a copiilor cu handicap fizic] / Tatiana Roşca // Făclia . – 1998. – 31 ian. – P.9.

739. Serezia, Jan. Integrarea socială a copiilor cu disabilităţi.

Princ ipiile parteneriatului în dezvoltarea sistemelor de calitate / Jan Serezia // Viziuni moderne ale psihopedagogiei: Colaborarea Flandra-Moldova, 2000. – Ch., 2000. – P.150-155.

740. Simpozionul interna ţional “Integrarea şcolară şi socială a

copiilor cu cerinţe speciale” / Coord. A.Bucun. – Ch.: Epigraf, 1998. – 263 p.

741. Special education and disabilities research centers // Health

grants and contracts weekly. – 2002. – Vol.25. – Issue 28. – P.7-8.

742. Stempovscaia, Elena. Asistenţa psihopedagogică şi

medico-socială a copiilor cu paralizie cerebrală infantilă / Elena Stempovscaia; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. – Ch., 2001. – 24 p.

Page 99: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

99

743. Sto ica, Va lentina. “Colaborare Flandra-Moldova”: [sprijin irea persoanelor cu disabilitîţi] / Valentina Sto ica // Glasul na ţiunii. – 1999. – 14 iulie . – P.14.

744. Svidzinschi, M. Factorii integrării sociale a copiilor debili

minta l: Tezele ref. / M. Svidzinschi // Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară . – Bălţi, 1995. – P.69-69.

745. Svidzinschi, M. Fenomenul reprezentărilor soc iale la

preadolescenţi cu defic ienţe minta le şi necesitatea cunoaşterii lui de că tre psihopedagogul socia l / M. Svidzinschi // Psihopedagogie socială : Reflec ţii pe marginea unei inovaţii univers itate. – Ch., 1995. – P.101-103.

746. Şip iţâna, L. Integrarea socială a persoanelor cu disabilităţi /

L. Şipiţâna // Viziuni moderne ale psihopedagogiei: Colaborarea Flandra-Moldova, 2000. – Ch., 2000. – P.99-104.

747. Tonu, V. Princip ii ş i modele in terna ţionale de integrare

socială a persoanelor cu handicap / V. Tonu; Asoc. Bolnavilor de Miopatie d in Republica Moldova; Centru l “V ia ţa independentă”. – Ch., 1999. – 28 p.

748. Treloar, Linda L. Disability, spiritual be liefs and the

church: The experiences of adults with disabilities and family members / Linda L.Treloar // Journal of advanced nursing. – 200. – Vol. 40. – Issue 5. – P.594-604.

749. Vocea părinţilor: Sistemul de asistenţă a persoanelor cu

disabilităţi / Asoc. pentru persoane handicapate minta l “Humanitas” din Moldova. – Ch.: Ruxanda, 2000, - 63 p.

750. Гордеева , А.В. Идея педагогической реабилитации и

действительность современного образования / А .В. Гордеева // Школа . – 1999. - №1. – С.2-6.

Page 100: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

100

751. Гордеева, А .В. Реабилитационная педагогика: традиционный или инновационный путь / А.В. Гордеева // Школа. – 1998. - №6. – С.7-10.

752. Железнова , А.К. Проблемы межведомственного

взаимодействия в работе по профилактике безнадзорности и преступности: Из опыта Центра Семейн. воспитания в Зелиногр. окр. Москвы / А .К.Железнова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1999. - №4. – С39-50.

753. Кузнецова, И. Психологическая поддержка: Работа с

детьми с отклонениями в поведении / И . Кузнецова // Школьный психолог. – 2000. - №3. – С.10.

754. Куликова, Е. Помощь детям риска / Е. Куликова // Нар.

образование. – 1993. - №5. – С.57-60. 755. Куминова, Н. Кто поможет аутсайдеру?: Отвергнутые

дети / Н. Куминова // Нар. образование. – 1996. - №3. – С.67-71.

756. Майерс , Дэвид. Агрессия: причинение вреда другим /

Дэвид Майерс // Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс, Т. Шибутани. – СПб., 1999. – С.483-531.

757. Материалы методического совещания учителей по

теме «Коррекционно-развивающая среда как средство социализации детей с проблемами в умственном развитии // Дефектология . – 2002. - №3. – С.65-77.

758. Миловидов, Г.Е. Спецшкола : социально

психологические особенности подростков и рецидивы / Г.Е.Миловидов, А.С.Михайлов // Социол. исслед. – 1992. – №9. – С.96-99.

Page 101: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

101

759. Московкина, А.Т. Изучение стереотипов: отношения к отсталому ребенку учителей и родителей / А.Т.Московкина, Е.В.Пахомова // Дефектология . – 2000. - №2. – С.38-41.

760. Нагаев, В.В. Основные направления социально-

психологической, психотерапевтической и правовой реабилитации подростков-девиантов / В.В. Нагаев,В.Г. Толстов, В.В. Толстов // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2001. - №3. – С40-56.

761. Сидоров, Н. Входи, человек, в жизнь уверено: О

деятельности эксперим. комплекса социол. помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением в Москве / Н. Сидоров // Нар. образование . – 1994. - №1. – С.69-71.

762. Соловьева, И .Л. Социальный педагог в школе для

глухих : из опыта работы / И .Л. Соловьева // Дефектология. – 1998. - №4. – С.46-49.

763. Староверов, В.И. Социальная реабилитация

бездомных: социол. данные / В.И. Староверов, Ю.Р. Рощин // Экономика и орг. пром. пр-ва. – 1992. - №6. – С.65-70.

764. Типовое положение о социальном приюте для детей и

подростков / Департамент пробл. семьи, женщин и детей М-во социал. защиты населения Рос. Федерации // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1995. - №1. – С. 76-83.

765. Уфимцева, Л.П. Образовательная среда как вeдущий

фактор социализации воспитанников-сирот с нарушением интеллекта / Л.П. Уфимцева , Т.П. Трубачева, Н.А. Семенайт // Дефектология. – 2002. - №4. – С.57-61.

Page 102: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

102

766. Христовая, И. Классы на все вкусы: От каждого по способностям, каждому – по потребностям: Где это?: Социол.-пед. kомплекс оказывает помощь детям, испытывающим в школе дискомфорт / И . Христовая // Первое сент . – 1994. – 15 сент.

767. Чаусова, Л.К. Организация психологической и медико-

социальной помощи детям, оказавшимся в кризисных ситуациях / Л.К. Чаусова // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2000. - №3. – С.71-79.

768. Шипицына , Л.М. Социально-трудовая реабилитация и

адаптация детей с глубоким нарушением интеллекта: Метод. пособие / Л.М. Шипицына , Е.С. Иванов, В.Н.Асикритов. – СПб.: Образование, 1996. – 41 с .

ŞOMAJUL: ASISTENŢA SOCIALĂ

769. Bodea, George. Le

chomage – des aspects psycho-sociaux / George Bodea // Studia Universitatis Babeş Bolyai: Oeconomica. – 1998. – Nr:1. – P.31-34.

770. Burlo iu, Petre. Pia ţa

muncii, şomajul şi protec ţia socială a şomerilor / Petre Burlo iu // Burloiu, Petre. Managementul resurselor umane. – Bucureşti, 1997. – P.337-408.

771. Burtless, Gary. Can supply-side polic ies reduce

unemployment?: Lessons from north America / Gary Burtless

Page 103: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

103

// Australian economic review. – 2002. – Vol.35. – Issue 1. – P.3-29.

772. Chen, Kathy. New York may need federal assistance to fill

unemployment insurance coffers / Kathy Chen // Wall street journal eastern edition. – 2001. – Vol.238. – Issue 57. – P. A8.

773. Cojocaru, Maria. Şoma jul: protec ţia şi asistenţa socială a

şomerilor în România / Maria Cojocaru. – Bacău: Moldavia , 2000. – 163 p.

774. Considline, Mark. Selling unemployed the performance of

bureaucracies, firms and non-prof its in the new-australian market for unemployment assistance / Mark Considline // Social policy and administration. – 2000. – Vol.34. – Issue 3. – P.274-286.

775. Craig , Steven G. Policy in teraction in the provision of

unemployment insurance and low-income assistance by state / Steven G.Craig, Michel G.Palumbo // Journa l og regiona l science. – 1999. – Vol.39. – Issue 2. – P.245-275.

776. Croft, Toby. Intensive assessment for intensive assistance:

unemployment, menta l health and the need for holistic assessment of long-term unemployed people / Toby Croft // Australian journal of social issues. – 2002. – Vol.37. – Issue 1. – P.153-173.

777. Dionn Jr. Best anti-poverty program?: Susta ined low

unemployment / Jr.D ionn // Nation’s cities weekly. – 2000. – Vol.23. – Issue 35. – P.7-9.

778. Făuraş, E. Problemele şomajulu i în perioada schimbărilor

sistematice în Republica Moldova / E. Făuraş // Economie şi finanţe. - 1996. – Nr.4-5. – P.21-24.

Page 104: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

104

779. Gorelco, N. Îndemnizări pentru şomer i / N. Gorelco // Juristul Moldovei. – 2001. – Nr.6. – P.10.

780. Havârneanu, C. Şomajul de lungă durată – posib ilităţi de

analiză şi intervenţe / C. Havârneanu // Bul. Centru lu i de formare în analiză şi intervenţie pentru grupurile sociale defavorizate. – 2000. – Nr.1. – P.92-111.

781. Heer, Burkhard. The german unemployment compensation

system: effects on aggregate savings and wealth distribution / Burkhard Heer // Review of income and wealth. – Vol.48. – Issue 3. – P.371-394.

782. Hinz, Thomas. Starting a business after unemployment:

Characteristics and chances of succes /empirical…/Thomas Hinz, Gans Jungbauer // Entrepreneurship and regiona l development. – 1999. – Vol.11. – Issue 4. – P.317-334.

783. Ioviţu, Mariana. Protec ţia şomerilor ş i rein tegrarea lor

profesională / Mar iana Ioviţu // Ioviţu, M. Bazele politic ii sociale : abordare economică. – Bucureşti, 1997. – P.258-267.

784. Kim, Rebecca Y. Factors associated with employment

status of parents receiv ing temporary assistance for needy families / Rebecca Y Kim // Soc ial work research. – 2000. – Vol.24. – Issue 4. – P.211-223.

785. Kluve, Jochen. Can train ing and employment subsid ies

combat european unemployment / Jochen Kluve, Christoph M. Schmidt // Economic policy. – Vol.17. – Issue 2. – P.410-449.

786. Kvist, Jon. Complexities in assessing unemployment

benefits and policies / Jon Kvist // Internationa l social security review. – 1999. – Vol.51. – Issue 4. – P.33-56.

787. Laney, L. Şomeri pe termen lung: Atitudin i ş i reprezentări

/ L. Laney // Bul. Centrului de formare în analiză şi intervenţie

Page 105: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

105

pentru grupurile socia le defavorizate. – 2000. – Nr.1. – P.50-65.

788. Marcal, Leah E. Does trade adjustment assistance help

trade-dispaced workers? / Leah E. Marcal // Contemporary economic policy. – Vol.19. – Issue 1. – P.59-73.

789. Milicenco, Ste la. Aspecte ale asistenţei sociale a şomerilor

/ Ste la Milicenco // Metode şi tehnici în asistenţa socială. – Ch., 2002. – P.293-318.

790. Paul, Jean-Jacques. Higher education and graduate

employment in France / Jean-Jacques Paul, Jake Murdoch // European journal of education. – 2000. – Vol. 35. – Issue 2. – P.179-188.

791. Rădulescu, Alina. Aspecte privind protecţia socia lă a

şomerilor în ţările dezvoltate / Alina Rădulescu // Studii şi cercetări economice / Univ. “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. – Cluj-Napoca, 1996. –Vol.XXV. – P.22-27.

792. Realitatea socială : proces de transformare şi interacţiune în

societate = Социальная реальность : процессы преобразования и взаимодействия в обществе: Cercetări sociologice / Acad. de Şt. A Republic ii Moldova; Sub red. lu i A.I.Timuş . – Ch., 1996. – 148 p.

793. Regulamentul cu priv ire la modul de înregistrare,

conlucrare cu şomerii ş i acordare a ajutorului de şoma j = Положение о порядке регистрации безработных, работы с ними и предоставления пособия по безработице: Adoptat prin Notărîrea Guvernului Republic ii Moldova, nr.995 d in 25 septembrie 1998 // Monitorul oficial al Republicii Moldova. – 1998. – Nr.92-93 (8 oct.). – P.18-24.

794. Senate dems to unveil proposa l to extend unemployment

benefits // Congress daily. – 2002. – 9(24). – P. 8-11.

Page 106: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

106

795. Spiezia, V incenzo. The effects of benefits on

unemployment and wages: a comparison of unemployment compensation / Vicenzo Spiezia // Internationa l labour review. – 2000. – Vol.139. – Issue 1. – P.73-91.

796. Stighler, Frank. Budjet cuts, social assistance and

voluntary unemployment / Frank Stighler // Journal of public economic theory. – 2000. – Vol.4. – Issue 4. – P.573-580.

797. Дановский, С.Л. Социологическая и психологическая

характеристика безработных / С.Л. Дановский // Социол. исслед. – 1994. - №5. – С.82-89.

798. Дмитриенко, С.М. Безработица и рынок труда:

Социальные аспекты / С.М. Дмитриенко // Economie şi socio logie. – 1994. – Nr.1. – P.80-85.

799. Окунева , А.Н. Что такое безработица и как с ней

бороться? / А.Н. Окунева // Экон. обозрение. – 1996. - №2. – С.26.

TIMPUL LIBER: ALINARE A SUFLETULUI

800. Bangkoo, Lee. The dynamic nature of leisure experience: an application of affect control theory / Lee Bangkoo, Scott C.Shafer // Journal of leisure

research.- 2002. – Vol.34. – Issue 3. – P.290-312.

Page 107: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

107

801. Bittman, Michael. Partic ipation and family welfare. The

money and time costs of leisure in Australia / Michael Bittman // Soc ia l policy administration. – 2002. – Vol.36. – Issue 4. – P.408-426.

802. Că lcîi, Gheorghe. Timpul liber: realităţi şi orientăr i /

Gheorghe Că lcîă // Bul. Academie i de şt. a Republicii Moldova. Economie şi sociologie. – 1992. – Nr.3. – P.54-59.

803. Cox, Jayne. Leisure property trends: Consumer spending

and le isure futurea / Jayne Cox // Journal of le isure property. – 2002. – Vol.2. – Issue 2. – P.180-191.

804. Coyle , D iana. Have a very nice day / Diana Coyle // World

Link. – 2002. – Vol.15. – Issue 4. – P.35-38. 805. Fogg, P iper. The not-solazy days of summer of higher

education / P iper Fogg // Cronicle of H igher education. – 2002. – Vol.46. – P.12-15.

806. Henderson, Karla A. Context and d ialogue in research on

women and leisure / Karla A. Henderson, Sonya Hodges // Journal of le isure research. – 2002. – Vol.34. – Issue 3. – P.253-272.

807. Moore, Brady. Is quality of life suffic iently well defined to

be on out-come of leisure services? / Brady Moore, Scott A. Crawford // The journal of physical education. Recreation and dance. – 2002. – Vol.73. – Issue 6. – P.20-25.

808. Murray, Pippa. Lessons of leisure / Pippa Murray //

Community care. – 2002. – Issue 1432. – P.42-44. 809. Petcu, Galina. Asistenţa socială a tineretulu i şi timpul liber

/ Galina Petcu, Valentina Priţcan // An. şt./ Univ. “A.Russo”

Page 108: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

108

Bălţi (ser.nouă).- 2001. - T.19, fasc.c. Pedagogie şi Ps ihologie. Muzică şi pedagogie muzicală. – P.52-56.

810. Poenaru, C. Timpul liber – marea reuşită a vie ţii / C.

Poenaru // Învăţămîntul pr imar. – 2000. – Nr.2-3. – P.46-49. 811. Raymore, Leslie A. Facilitators to le isure / Leslie A.

Raymore // Journal of le isure research. – 2002. – Vol.34. – Issue 1. – P.37-52.

812. Reynolds, Frances. An exploratory survey of opportunities

and barriers to creative le isure activ ity for people with learning disabilities / Frances Reynolds // British journa l of learning disabilities. – 2002. – Vol.30. – issue 2. – P.63-68.

813. Warde, Alan. Social capital, networks and leisure

consumption / Alan Warde, Gindo Tampubolon // Soc io logica l review. – 2002. – Vol. 50. – Issue 2. – P.155-181.

814. Williams , Richard L. Leisure as a resourse in transcending

negative life events: Self-protection, self-restoration and personal transformation/ Richard L. Williams // Leisure sciences. – 2002. – Vol.24. – Issue 2. – P.219-236.

815. Zamfir, Elena. Ce înseamnă timp liber? / Elena Zamfir //

Zamfir Elena. Psihologie soc ială : Texte alese. – Iaşi, 1997. – P.349-352.

816. Воловик, А.Ф. Педагогика досуга: Учеб. для студентов

и уч-ся высш. и сред. спец. пед. учеб. заведений / А.Ф. Воловик, В.А. Воловик. – М., 1998. – 235 с .

817. Галеев, Р.Т. Социальная педагогика : Альметьевский

вариант : орг. досуга детей и подростков в социал. пед. Комплексах Татарии / Р.Т. Галеев, И. Рубов // Нар. образование. – 1990. - №4. – С.31-37.

Page 109: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

109

818. Дюмазедье, Ж. На пути к цивилизации досуга / Ж. Дюмазедье // Вестн. Моск. Ун-та. Социал.-полит . исслед. – 1993. - №1. – С.83-88.

819. Погорелова , Н.В. Досуговая квалификация подростка:

пути решения / Н.В. Погорелова // Социальный педагог: подготовка и деятельность . – Челябинск, 1994. – С.69-71.

820. Рубцов, С.Г. Социально-педагогические проблемы

организации культурно-досуговой деятельности детей / С.Г. Рубцов // Социальный педагог: подготовка и деятельность. – Челябинск, 1994. – С.61-65.

821. Русанова , В.С. Педагог-организатор: стратег и тактик

досуга детей и подростков / В.С. Русановa // Социальный педагог: подготовка и деятельность. – Челябинск, 1994. – С.54-60.

822. Стрельцов, Ю.А. Социальная педагогика досуга : Учеб.

пособие / Ю.А. Стрельцов. – М., 1996. – 187 c. 823. Филиппова, И.А . Подготовка социальных педагогов к

осуществлению диагностики возможностей микрорайонов школ и внешкольных учреждений в формировании личности ребенка / И.А. Филиппова // Социальный педагог: подготовка и деятельность. – Челябинск, 1994. – С.87-92.

824. Чеботарев, А .М. Проблемы создания информационно-

реального поля культурно-досуговой деятельности в современных условиях / А .М. Чеботарев // Социальный педагог: подготовка и деятельность. – Челябинск, 1994. – С.72-74.

825. Шиллинг , Иоганнес . Свободное время и общение /

Пер. Анжела Галецкая . – S.l. , S.a. – 86 с.

Page 110: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

110

INDEX DE NUME A

Abraham Pavel 264 Adler Alfred 701

Albu Adriana 702 Albu Constantin 702 Albu Gabrie l 470 Alexiu Teodor-Mircea 49, 267, 272, 400 Amato Paul R. 472 Amerio P. 1 Anderson Steven 268 Anisescu C. 101 Armaşu Gheorghe 609 Armstrong David G. 100 Aronajf Gerald M. 703 Atamanenco V. 646, 647 Atkinson Terry S. 729 Auoub Van Voht 473 B Baciu Ana Cristina 274 Baicalov Ir ina 608 Bako Erika 2 Balahur Doina 474 Balan A. 402 Balan B. 34, 47 Ball David 486 Baltag D. 4 Bangkoo Lee 800 Barbu Corneliu 342 Batâr Dumitru 403 Bavier Richard 275 Bădescu I. 3 Bărbuţa Diana 685, 735 Bâzdoagă Cristian 518 Beadoin Jack 648

Page 111: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

111

Beauvois J.-L. 64 Becker Garz S. 4 Becker Irene 508 Beekman A.T. 602 Bellamy Carol 475 – 478 Berdaga Viorica 276 Bereczki Adina 522 Berkowitz Edward 603 Beşliu O. 111 Beyer Stephen 726 Bistriceanu Gheorghe 277 Bitmann Michael 801 Blanovschi Andrei 649 Blându I. 604 Blenford Adam 607 Blomquvist Kerstin 605 Bo Sanitioso Rasyd 5 Bocancea Cristian 278 Bodea George 769 Bodea Vita lie 279 Bogdan A. 6 Bogdan Constantin 606 Boicu D. 111 Bologa A. 18 Boncu Ştefan 7 – 9, 34 , 78 Bontaş Ion 10 Botezatu Raisa 263 Boudon Raymond 11 Boza M. 47 Brehn Sharov 12 Briceag Silvia 13, 280, 404 Brody Gene 419 Bronfman Elisa 511 Brooks-Gunn Jeann 437 Brovelli Gerard 281 Brown Anita 516 Brown David J. 14

Page 112: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

112

Brown Mark M. 5 Browne Anthony 607 Bruns Deborah A. 479 Bryant E. 50 Bucun A. 740 Bujor Emilian 15 Bulgaru Maria 16, 273, 282 – 285,

328,405, 480, 532 Burducea Doru 519 Buroiu Petre 770 Burlui I. 491 Burtless Gary 771 Butler Alan 704 C Calenic Monica 87 Camerzan A. 481 Cantemir Andrei 286 Capiţa Lora 287 Capşa T. 288 Carantină Dorin 712 Carazanu V. 17 Caunenco I. 705 Cazaciuc Boris 609 Călcîi Gheorghe 802 Câşlaru A. 650 Cebotar A. 706 Celmare Ş. 33 Cemîrtan A. 18 Ceobanu Ciprian 19 Cernea M. 87 Chachom Anat 722 Chavkin Wendy 407, 521 Cheianu Diana 289 Chelcea Septimiu 18, 20 – 30 Chelsoi D. 51 Chen Kathy 772

Page 113: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

113

Cheng Tyrone 290 Chetău Rodica 519 Childs Merilyn 119 Chirică Anatolie 291, 651 Chirică Sofia 31 Chisar i Aliona 292 Ciuchiţă Cristian 736 Ciupercă Cristian 423 Cojocaru Maria 773 Colman Adrian 408 Connor Sarah K. 513 Consid line Mark 774 Constantinescu Cornel 108, 529 Cooper David M. 486 Copeland Ivory 487 Cornelius Helena 36 Costa-Foru Andreescu Xenia 293 Costache Jana 488 Cotovan Violeta 709 Coulshed Veronica 294 Cox Jayne 803 Coyle D iana 804 Craig Steven G. 775 Crawford Scott A. 807 Crăciun Adriana 264 Creţu Carmen 37 Cristea Dumitru 38 Cristescu Gabriel 295 Croft Toby 776 Cucoş Constantin 39 – 41, 702 Cucu A. 654 Culea Ş. 489, 613 Curelaru Miha i 296 Cuzuioc Ion 297

Page 114: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

114

D Dafinoiu Ion 42, 43

Dan Maria 298 Danii Anatol 711 Danii Nina 490 Davies L. 299 Davitz Joel R. 481 Dăianu Daniel 684 Delhomme P. 44 Deschamps Jean-Claude 45 Dicu A. 493 Dilion Marcela 283, 284, 328, 480 Dimitriu E. 493 Dionn Jr. 777 Dobrîn in Tatiana 303 Doise Willem 45, 46 Donos Evlampie 304 – 306 Doru Adrian-Nicolae 519 Doru N. 307 Drozda-Senkowska Eva 47 Druţă Florin 48, 410 Druţă Maria Elena 48 Dumitrana Magdalena 494 Duncan Grig J. 506 E Egan Kelly 715 Enăchescu Dan 618 F Fabian Andrea 424 Faire Shospona 36 Făuraş E. 778 Ferge Zsursa 308 Ferreol Gilles 92, 645 Filipescu Ion 411 Fliess Osnat 722

Page 115: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

115

Fogg P iper 805 Forestier Dominique 500 Forman Jack 50 Fornea T. 498 Fowler Frieda 472 Freud Zigmund 51 Frunză Andrei 309 Furdui Emilia 499 Furtună Carmen 87 G Gaba A. 611 Ganci A. 52 Garbuz Boris 659 Garey Anita Iita 310 Gavriliu L. 67 Ghebrea George 412 Gerguţ Alois 717 Gillen Sally 718 Gilligon Robbie 501 Giroux Henry 65 Gîrleanu Ion 719 Goble Norman M. 53 Godonoagă I. 311 Golu Pantelimon 54 Goncearuc Svetlana 499, 720 Gorelco N. 779 Grama D. 73 Granger Robert 506 Grinberg C. 502 Gross Paul 508 Grunewald Karl 55 Gryzlac Brion 268 Gummer Burton 721 Gur iţenco V. 313, 612 Gusti Dmitrie 56, (289, 293) Guţu Lidia 613

Page 116: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

116

Guzun Igor 503 H Hallberg Ingalill R. 605 Halter Anthony 268 Harasemiuc D. 504 Harpaz Itznac 526 Havârneanu C. 780 Hawthoru J. 101 Heer Burkhard 781 Heeren Timothy 511 Hende M.V. 113 Henderson Karla A. 806 Hibber Dan K. 505 Hilobis S. 57 Hinz Thomas 782 Hodges Sonya 806 Honcu Viorel 712 Houlbrook Mick 119 Howe David 314 Hriţuleac A. 58 Huston Aletha C. 506 Hutzler Yeshayanu 722 I Iacob Luminiţa 34, 89 Ilie Sondina 59 Ilka Szasz Fabian 2 Ilu ţ Petru 94, 413, 414 Ionescu Ion I: 60, 316 Ionescu Magda 500 Ioviţu Mariana 317, 318, 783 Isac Oxana 319, 328, 532 Istrati E. 507 Iurchevici Iu lia 415

Page 117: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

117

J Janda B. 320 Janes Loring 508 Jennings Louise B. 61 Jiga Lucia 62 Jinga Ioan 416 Joile R.V. 63, 64 Jungbauer Gans 782 K Kafka Clarissa 615 Kassin Saul M. 12 Kaufman-Scarboroough Carol 725 Kellner Douglas 65 Killbsy Mark S. 726 Kim Rebecca I. 784 Klebonov Pamela K. 437 Kluve Jochen 785 Knei-Paz Ciga l 417 Krone J. 299 Kvist Jon 786 L Landell-Milles Joslin 662 Laney L. 787 Lapoşina Emilia 727 Larrison Chr istopher 418 Lataianu Camelia-Manuela 509 Lăzărescu D. 51 Lăzăroiu S. 66 Le Bon Gustave 67 Lens Vicki 321 Leu I. 510 Levis Paul G. 322 Leviţchi Maric ica 323 Linares L. 511 Lipson Debora I. 663

Page 118: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

118

Lombarde De Freya 372 Lundgren Carmen 55 Lungu Ovidiu 5

M Mallan John T. 539 Manea Livius 728 Marcal Leah E. 788 Marchevsky Alexandra 324 Marcus S. 68 Marshall Mary 616 Martîncic Ir ina 492 Matei Gheorghe 325 Matei L. 94 Mănoiu Florica 326 Mărăşescu Ioana 45, 84 Mărginean Ioan 327 Mc Bride Murry 419 Mc Brody 516 Mc Fadden Mark 69 Mc Grath P. 420, 512 Mc Kinnon I. 299 Mc Lintyre Lynn 513 Mc Namara Justine M. 638 Mermet Gerard 421 Meyer T. 44 Miftode Vasile 302, 329, 330 Milanovic Branko 666 Milicenco Stela 328, 331 Miller Katharina 617 Miller Sammuel D. 729 Minică Dana Galieta 618 Minow Marthe 422 Miroiu M. 667 Mitrofan Io landa 423 Modrea Margareta 70 Moise C. 514

Page 119: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

119

Moişa Flor in 274 Moldovanu I. 515 Moldovanu Liviu 332 Moldoveanu M. 71 Molnar Maria 669 Montague James 619 Moore Brady 807 Morăraş Maria 291 Moscovici Serge 72, 85 , 88 Mostovoi Valeriu 333 Moşu Cristina 85 Mucchielli Alex 73 Mugny Gabrie l 45,46, 74 Munus Geoff 69 Murdoch Jake 790 Mureşan P. 75 Murray Pipa 808 Murry Velma 516 N Neamţu George 278 Neamţu Nicoleta 334, 424 Neculau Adrian 45, 72 , 76 – 78 , 84 ,

89, 91 , 92 , 103, 315, 645, 730

Neculau Radu 84 Negrea 62 Negreţ Ion 416 Nelson Michael C. 517 Newman Jocelyn 425 Niskier Arnoldo 79 O Odoleanu Vasile 620 O’Keefe Tim 61 Olteanu Constantin 279 Orford Jim 80

Page 120: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

120

P Palumbo Michel G. 775 Panaite Corneliu 46 Paraschiv V. 622 Parkinson Lisa 426 Paşa Flor in 336, 337, 623, 673 Paşcu A. 80 Paul Jean-Jacques 790 Pălăgean Dan-Cristian 674 Păun Emil 82 Pârvulescu Ion 81 Petcu Galina 110, 809 Petriş ina Raisa 731 Petrişor N.-F. 64 Poenaru C. 810 Pogrebnaia L. 427, 732 Pohrib C. 423 Pop Lucian 684 Pop Miruna 301 Popa Ioana 500 Popa Svetlana 339 Popârdă O. 72 Popescu Eugenia 625 Popescu Livia 340 Popescu O. 103 Popescu Silv ia 271 Popovici D.V. 733 Popuşoi Eugen 723 Porter James 53 Porterfield Shirly 428 Postică Maia 341 Potîngă A. 520 Potoroacă Valeriu 342 Preda Marian 300 Prelici Viore l 83, 343 Prince Michael J. 734

Page 121: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

121

Pritchard Collin 704 Priţcan Valentina 344, 809 Q Quashigan Lao A. 93 R Racu Aurelia 347, 724, 735 Racu I. 114 Radu Ioan 94 Radu Nicolae 87 Raymore Leslie A. 811 Rădulescu Alina 791 Rădulescu Sorin M. 95, 96 , 627, 628 Răscanu Ruxandra 348, 349 Reicu Ion 431 Reid Dennis H. 737 Revenco Valerian 350, 351 Reynolds Frances 812 Ribner David S. 417 Rîjicova Svetlana 97, 98 , 352, 402, 731 Rom Mark Carl 353 Romandaş Nicolai 354 Romero Diana 521 Rosetti Ioan 432 Roşca Tatiana 738 Rouchy J.C. 355 Ronquette Michel-Louis 99 Roth-Szamoskozi Maria 271, 522, 523 Rothstein Richard 433 Rowe Mike 356 Rusu Constantin 712 Rusu Teodor 357 S Sainciuc Lică 263 Savage Tom V. 100

Page 122: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

122

Saverda Mike 101 Să lăvăstru C. 33 Să lăvăstru Dorina 89 Sărătilă T. 358, 359 Senidt Christoph 785 Sellick Clive 272 Semeniuc Valentina 434 Serezia Jan 739 Shafer Scott C. 800 Shearer Jennifer E. 360 Sherraden Margaret S. 361 Sherraden Michael 361 Shinew Kumberlz J. 505 Shobe Marcia 678 Simion Doina-Maria 362 Sirota Andrei 102, 103,363 Skold Margareta 679 Slavici Ion 104 Slosar Betsy 361 Smith Carole R. 436 Smith Judith R. 437, 525 Snir Rafael 526 Solcan A. 106 Sorochin D. 680 Sorochin Miha il 632 Spânu Mariana 438 Spiezia Vincenzo 795 Stan D. 33 Stanciu M. 67 Stănculescu Elisabeta 107 Stempovsci Elena 724, 742 Stighler Frank 365, 796 Stoenescu Constantin 518 Stog Larisa 109 Stoianov Maria 530 Stoica A.-L. 11 Sto ica Valentina 743

Page 123: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

123

Stoica-Constantin Ana 36, 91 Stomatin O. 114 Stratu lat Eliza 633 Stupacenco Lidia 110, 731 Stupeanu A. 531 Sturgeon-Adams James 440 Svidzinschi M. 744, 745 Ş Şip iţîna L. 746 Şleahtiţchi Miha i 18, 32 , 90 , 111

112, 113 Ştefan Cristina 439 Şuberneţcaia, Valentina 727 T Tacsi Ladislau 366 Tampubolon Gindo 813 Teşliuc Cornelia Mihaela 684 Teşliuc Emil Daniel 684 Theoharis Jeann 324 Thurtle Gary 634 Tihan Eusebiu 367 Timuş A.I. 792 Timuş E. 685 Tiţa-Că lin I. 115 Toca Aurelia 518, 533 Tonu V. 747 Toole Mike 368 Trandafir Cornel 369, 534 Treloar Linda L. 748 Trij A. 101 Turcu Mirela 518 Tyord Lakshmi Laura 535 Ţ Ţârdea M. 635

Page 124: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

124

Ţiclea Alexandru 370 U Urechean Serafim 688 V Valcov Vita lie 636 Vanden Hende Martin 637 Vartanian Thomas R. 638 Văideanu George 116 Vârzaru Panteleimon 371 Vintilă A. 117 Vitus Kinga 2 Vodă Gheorghe 538 Voinea Maria 441, 442 Voitun Aneta 350, 639 W Wagner Regine 119 Warde Alan 813 Warren James 513 Welton David A. 539 Wennemo Irene 444 Weyme Leen 372 Williams Richard L. 814 Wise Paul H. 521 Z Zamfir Cătă lin 339, 373, 519 Zamfir Elena 300, 374, 519, 665

683, 689, 690, 815 Zolotariav E. 121 Zlate Mielu 86 А Агеев Владимир Сергеевич 122 Аксенова Л.И. 123

Page 125: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

125

Алексеева Л.С. 445 Алиева Л.В. 540 Андреева Галина М. 124, 125 Андреева Т. 126 Андриенко Елена В. 127 Антонов А.И. 446 Асикритов В.Н. 768 Асмолов А. 541 Б Батуев А.С. 128 Бауер Ж. 461 Бгаженкова И.М. 210 Беларди Нандо 129 Белинская Е.П. 214 Беллами Кэрол 542, 543 Беличева, С.А. 130, 131, 210,

447, 448 Березина В. 132 Бим-Бад Б.М. 133, 134 Бодалев А.А . 212 Болотов В. 135 Борисова В.А. 136 Бочарова В.Г. 137, 138 Бояринцева А.В. 139 Бражнокова И .Н. 140 Брайер К.Х. 141 Бреева Е.Б. 544 Бруднов А. 545 Буланова О.Е. 210 Бутырин Г.Н. 546 В Вальков В.И . 143 Василькова Ю.В. 144, 145 Вебер Р. 640 Власов Р. 375

Page 126: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

126

Воловик А.Ф. 816 Воловик В.А. 816 Воронина Галина А. 232 Вронских Михаил Д. 146 Вульфов Б.З. 147 Выгорбина А.Е. 148 Г Гайдук Н. 377 Галагузова Л.Н. 548 Галагузова М.А . 549, 550 Галеев Р.Т. 817 Галецкая А. 129, 825 Гапон Ю. 149 Гозмон Л.Я. 224 Горгес Роланд 150 Гордеева А.В. 750, 751 Гудзенко Б. 151 Гульдан В.В. 551 Гуров В.Н. 152, 449, 450, 552 Гурьянова М.П. 153, 451 Гусарова Г. 452 Д Давыдова В. 154 Дановский С.Л. 797 Дармодехин С.В. 453, 454 Дементьева И.Ф. 553 Деркач А.А. 212 Дзугаева А . 455 Дмитриенко С.М. 798 Домель В. 461 Доронова Т. 555 Дюмазедье Ж. 818 Е Елизаров В.В. 453

Page 127: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

127

Елисеев А. 155 Еникеев Марат И . 156, 157, 158 Ермоленко Г. 132 Ефимова В. 557 Ж Железнова А.К. 752 Жуков Константин 376 З Захаров И . 159 Зимин А.И. 160 Зобов Р. 161 И Иванов Е.С. 768 Иванцова А. 154, 155, 457 Иванченко В. 377 К Казанцев В.Н. 212 Кантемир А. 378 Капустина А.Н. 162 Капустина З. 163, 164 Капша Т. 379 Карауш Н . 380 Кевлл Ф.И. 457 Келасьев В. 161 Кицак Илья 381 Клемантович И. 165, 166, 167 Климова Ю.А. 566 Клубов А.В. 546 Коваленко Ирина 693 Колков В.В. 567 Коломинский Я.Л. 206 Комский Д.М. 550 Кондратьева В. 569

Page 128: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

128

Копытов Л.Д. 570 Кузнецова И. 753 Куликова И . 754 Куминова Н. 755 Л Лазутова М. 571 Лассуэл Г.Д. 168 Леев Н.Н. 198 Леонтьев А. 224 Либман Г. 382 Липман М. 169 Липский И.А. 170 Лихачев Б.Т. 572 Лодкина К.З. 458, 459 Лукьяненко Л.С. 573 Лученков А .В. 574 Ляхович Е. 159 М Майерс Дэвид 171-178, 756 Малевич Е. 641 Мальгина Н. 202 Маслач Кристина 202 Матвеев Р.Ф. 383 Махлин М.Д. 575 Медведева Г.П. 642 Медков В.М. 446 Мереакре И .А. 179 Мигелева П .В. 180 Миловидов Г.Е. 758 Мингалиева М.Р. 181 Михайлов А.С. 758 Мороз Е.С. 199 Московкина А.Т. 759 Мудрик Анатолий В. 182, 183 Муздыбаев К. 184

Page 129: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

129

Мустаева Флюра Ф. 185, 186, 460 Н Нагаев В.В. 577, 760 Назаретян А.П. 187 Назаров В.Л. 550 Нечаев Валерий Я. 188 Никитин А.Ф. 578 Никитин В.А. 210 Никитина Л. 189-195 Нисбет Ричард 207 О Овчаров Е.А . 196 Овчарова Р.В. 197 Окунева А.Н. 799 Осухова Н.Г. 198 П Пайнс Эйала 202

Панина Л. 580 Панова Е.И. 199

Параскан Р. 384 Петрова Е.Ю. 200 Петрова Н. 581 Петровский А.В. 134 Пилиповский В.Я. 201 Платонова А.А. 385 Плоткин М.М. 582 Погорелова Н.В. 819 Подольская Т.А. 130 Преснякова Л. 382 Прутченков А .С. 209 Р Равальон Мартин 696 Раскин В.Н. 205

Page 130: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

130

Реан А.А. 198, 201, 204, 206 Рожко Анатолий 697 Романова Л. 386 Романова О .Л. 551 Росс Ли 207 Ротовская И.Б. 583 Рощин Ю.Р. 763 Рубов И. 817 Рубцов В.В. 584 Рубцов С.Г. 820 Русанова В.С. 821 Руткевич М.Н. 585 Рыбакова Л.Н. 199 Рыбакова Н .А. 131, 462 Рыков С. 586 С Садовский М.Т. 574, 579 Санников А .Л. 587 Сатир Вирджиния 463 Свенцицкий А.А. 213 Свиридов А .Н. 588 Северный А. 464 Семенайт Н .А. 765 Семенов С.Д. 574, 579 Сердитова А. 590 Сиденко О.К. 551 Сидоров Н. 761 Симак О.В. 234 Сластенин В.А. 183 Слот В. 591 Слуцкий В.М. 592 Смирнов С.А. 150 Соколов А.А. 208 Соколов Я.В. 209 Соколова Л.Б. 128 Соколова Т. 155

Page 131: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

131

Соколова Эмма 593 Соловьева И .Л. 762 Солодовников В.В. 462 Староверов В.И. 763 Степанова Н .А. 573 Стефаненко Татьяна 215 Стойко С.Д. 579 Стрельцов Ю.А. 822 Субаши Б. 388 Сухов А.Н. 212

Т Танци В. 698 Тейно Сорен 699 Тетерский С.В. 217 Тимуш А. 390, 391 Титова М.А. 466 Тихомандрицкая О.А. 214 Тихонов Б. 161 Толстов В. 595 Толстов В.В. 760 Толстов В.Г. 760 Торлопов В.А. 392 Трубачева Т.П. 765 У Усманов В. 204 Уфимцева Л.П. 765 Ф Фарафанова Е. 218 Фарафанова Л. 218 Федотова Е. 218 Фернхем Адриан 219 Филиппова И .А. 823 Филонов Г.Н. 220-222 Фоломеева Т.В. 223

Page 132: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

132

Франкл Виктор 224 Фролова Т. 225 Фрумин И.Д. 596 Фрунзэ Андрей 393 Х Хворостова А.В. 597 Хвостова Е.И. 389 Хейвен Патрик 219 Холостова Е.И. 216 Христовая И. 766 Ч Чаусова Л.К. 767 Чеботарев А.М. 824 Черникова Т.В. 467 Чеснокова В.Д. 546 Четвергова Л.П. 583 Чечет В. 227 Чечулин Александр 228 Чиганова С.Д. 579 Чикер В.А. 162 Чудинов В.П. 598 Ш Шапиро Б. 229 Шахирев Петр Н. 230 Шевандрин Николай 231 Шевелева А. 126 Шептенко Полина А. 232 Шестакова Е. 394 Шибутани Тамотсу 233, 756 Шиллер Х. 234 Шиллинг Иоганесс 825 Шинкаренко Н. 468, 552, 599 Шипицына Л.М. 395, 768 Шнекендорф З.К. 600

Page 133: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

133

Штерн Сюзан 396 Шулгин В.Н. (198) Шундякова К. 397, 700 Шуржунов Е.В. 469 Щ Щукина Г.И. 235 Э Элкинт Н. 643 Ю Юрген Х. 461 Я Ялов А.М. 398 Яцко А. 601 Яшнова О . 237

Page 134: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

134

CUPRINS

Pag.

Preambul 3

Nota redac ţie i 5

Introducere în specialitate . Agologie 6

Bazele legislaţiei cu privire la asistenţa socială 34

Asistenţă socială: probleme ş i modalităţi de soluţionare 39

Asistenţa socială a familiei 55

Aspecte de asistenţă socială a copiilor şi tinerilor 64

Intervenţii de asistenţă socială pentru persoanele în etate 81

Sărăcie: asistenţa de combatere 87

Asistenţa socială a persoanelor cu cerinţe educative speciale 93

Şoma jul: as istenţa socială 102

Timpul liber: alinare a sufletului 106

Page 135: Asistenţă Socială : Tendinţe şi perspective : Bibliografie selectivă

135

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT “A.RUSSO” DIN BĂLŢI

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ UNIVERSITARĂ

ASISTENŢĂ SOCIALĂ TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Bălţi 2003