Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2007 : Bibliografie selectivă

of 110 /110
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ Bibliographia Universitas Lucrările profesorilor şi colaboratorilor Anuar 2007 Bibliografie selectivă Bălţi, 2008

description

ISBN 978-9975-931-41-0

Transcript of Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2007 : Bibliografie selectivă

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

Bibliographia Universitas

Lucrările profesorilor şi colaboratorilor

Anuar 2007

Bibliografie selectivă

Bălţi, 2008

2

CZU 016:378.4(478) L 87

Redactor-coordonator Elena Harconiţa Alcătuitor: Ana Nagherneac Redactor bibliografic: Lina Mihaluţa

Tehnoredactare computerizată: Ana Nagherneac Coperta: Silvia Ciobanu

@ Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi, 2008 http://libruniv.usb.md

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2007 : Bibliogr. select. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; red.-coord. : Elena Harconiţa, alcăt. : Ana Nagherneac ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2008. – 110 p. – (Bibliographia Universitas)

ISBN 978-9975-931-41-0

3

Notă

A devenit deja o frumoasă tradiţie bibliografică pentru Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi de a prezenta cititorilor informaţii despre patrimoniul ştiinţific al profesorilor Universităţii noastre.

Lucrarea bibliografică, apărută în colecţia Bibliographia Universitas scoate în evidenţă informaţia despre 520 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole ale profesorilor şi colaboratorilor Universităţii bălţene publicate în anul 2007.

Anuarul este structurat pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Notiţele bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de lucrări.

Pentru prima dată într-un astfel de anuar, au fost incluse date concrete despre structura organizatorică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Astfel, fiecare capitol începe cu o informaţie succintă privind anul fondării facultăţilor, denumirea catedrelor, nivelul de instruire, specialităţile şi specializările, oportu-nităţile şi experienţele de succes, informaţiile de contact.

A noua facultate care participă în calitate de partener la procesele de instruire şi cercetare ştiinţifică este Biblioteca Universitară.

Prin publicarea acestei lucrări se urmăreşte oglindirea segmentului de activitate ştiinţifică şi didactică al profesorilor, bibliotecarilor de la Alma-Mater bălţeană.

Cercetarea bibliografică a fost realizată în baza consultării documentelor primare din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice, documente secundare, în special Bibliografia Naţională a Moldovei, lucrărilor din bibliotecile şi portofoliile personale ale universitarilor.

Descrierile bibliografice sînt efectuate în conformitate cu prevederile standardelor bibliografice în vigoare: 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor; 8256-82 Prescurtări de cuvinte şi expresii tipice româneşti.

Pentru a facilita regăsirea informaţiei necesare, lucrarea este însoţită de indici auxiliari: index de nume, titluri, publicaţii periodice bibliografiate.

Menţionăm aria geografică extinsă in care s-au publicat universitarii bălţeni: Moldova, România, Rusia, Bielarus, Ucraina, Belgia, precum şi parteneriatul în fondarea şi editarea revistei Dialogi juridici: revista Patrulaterului Facultăţilor de Drept care şi-a propus să creeze bazele unui parteneriat transfrontalier în domeniul juridic cu participarea cadrelor didactice, studenţilor şi doctoranzilor din cadrul Facultăţilor de Drept din Iaşi, Chişinău, Cahul şi Bălţi.

Lucrarea se doreşte a fi un instrument analitic de regăsire a informaţiei, necesar în orice demers de cercetare bibliografică şi documentară.

Ana Nagherneac, bibliotecar principal

Serviciul Documentare, Informare Bibliografică, grad de calificare I

4

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Anul fondării – 1945 Acreditare academică – 2002, 2007 Acreditare ştiinţifică – 2006

Universitatea oferă servicii: de formare la 30 de specialităţi: - ciclul I – studii superioare de licenţă, - ciclul II – studii superioare de masterat (conform sistemului european de

credite transferabile ECTS), doctorat - de cercetare ştiinţifică - culturale - sportive - sociale

Personal: cca 500 de cadre didactice (peste 100 de doctori şi doctori habilitaţi, profesori, conferenţiari) Efectivul de studenţi – cca 10 000

Structura organizatorică a universităţii: Substructuri didactice:

- 8 facultăţi - 27 de catedre - Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” - Liceul Teoretic „Ion Creangă” - Centrul de formare continuă - Departamentul Tehnologii Informaţionale - 83 de laboratoare şi ateliere didactice - Centrul Englez - Centrul Britanic - Centre Francosphére Centrul Polonez

Substructuri ştiinţifice:

- Biblioteca Ştiinţifică - - Centrul Managerial - - Serviciul Documentare Informare Bibliografică - - Serviciul Referinţe bibliografice - - Serviciul Împrumut de Publicaţii la domiciliu - - Serviciul Săli de Lectură - - Serviciul Literatură în Limbi străine - - Centrul de documentare ONU - - Punctul de Informare a Biroului Consiliului Europei - - Biblioteca Depozitară a Băncii Mondiale - - Filiala Institutului Goethe, Bucureşti - - Mediateca - - Centrul de Informatizare

5

- - Serviciul Dezvoltarea colecţiilor - - Serviciul Catalogare, Clasificare - - Serviciul Organizarea / Conservarea colecţiilor - - Serviciul Studii şi Cercetări. Asistenţă de specialitate - - Centrul Cultură informaţională. Marketing

- 10 laboratoare Substructuri administrative:

- Secţia Studii la zi - Secţia Studii cu frecvenţă redusă - Secţia Ştiinţă şi Relaţii Internaţionale - Secţia calitate şi integrare europeană - Serviciul personal - Cancelaria - Arhiva - Contabilitatea

Substructuri de deservire didactico-ştiinţifică: - Centrul de mobilitate - Editura-Tipografia

Substructuri educaţionale şi recreative:

- Ateneul Universitar - Sala polivalentă - Sala de concerte - Muzeul Liceului „Ion Creangă” - 3 săli sportive - Sală de fitness

Substructuri de deservire socială:

- Sanatoriul-preventoriu - Punctul medical - Cantina - 8 cămine - Clinica juridică

Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (231) 2 30 66; 6 09 93 Fax: (231) 2 30 39 Web: www.usb.md e-mail: [email protected]

6

Anale, buletine, reviste, materiale didactice, materiale ale conferinţelor

1. „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme,

perspective”, conf. int. şt.-practică (2007 ; Bălţi). „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective” = Sustainable, including ecological agriculture - results, problems and perspectives : Materialele conf. int. şt.-practice, 21-22 iunie 2007, Rep. Moldova, Bălţi / col. de red. : B. Boinicean, I. Boaghii, I. Petcovici, M. Taran. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 320 p. – Antetit. : Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Cercetări Culturile de Cîmp „Selecţia” ; Univ. de Stat „A. Russo”.

2. Analele universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. T. 21, fasc. a. Economie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; col. de red. : Ala Trusevici, Leonid Babii, Andrei Balînskii, Gheorghe Plămădeală. – Bălţi, 2007. – 206 p.

3. Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007 / col. de red. : Gheorghe Neagu, Nicolae Enciu, Petru Loghin ; rec. Demir Dragnev ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 83 p.

4. Artă şi educaţie artistică : rev. de cultură, şt. şi practică educaţională /

Univ. de Stat „Alecu Russo” ; red. şef Ion Gagim ; col. de red. : Carmen Cozma, Vladimir Axionov, Vlad Pâslaru…, Valeriu Cabac… ; red. lit. : Lilia Trincă, Elena Sirota ; design : Silvia Ciobanu, Irina Ciubară– Bălţi : Presa univ. bălţeană. – 2006. – . –

2007, Nr 1(4). – 197 p. 2007, Nr 2(5). – 147 p. 2007, Nr 3(6). – 147 p.

5. Bazele culturii informaţionale : curs univ. / ABRM ; Univ. de Stat „Alecu

Russo”, Catedra Electronică şi Informatică ; Bibl. Şt. ; dir. Elena Harconiţa ; coord. şt. : Valeriu Cabac, Valeriu Guţan ; col. red. : E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu (cop./design). – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 160 p. -ISBN 978-9975-50-002-9 Biblioteca Virtuală: http://libruniv.usb.md

6. Buletinul rectoratului / Univ. de Stat „A. Russo” ; col. de red. : N. Filip, V.

Cabac, S. Băncilă, V. Guţan, M. Rumleanschi ; resp. de ed. V. Cabac ; red. lit. A. Sainenco. – Bălţi, 2003, iunie –. –

2007, Nr 12 (dec. 2006 – febr. 2007). – 54 p. 2007, Nr 13 (sept. – noiemb.). – 24 p.

7. Dialogul culturilor în paginile revistei „Kultura”, conf. (2006 ; Bălţi) Dialogul culturilor în paginile revistei „Kultura” = Dialog kultur na lamach paryskiej „Kultury : materialele conf., 26 sept. 2006 / red. M. Dybcio ; trad. în

7

lb. română L. Ţurcanu ; Asoc. „Casa Poloneză” din Bălţi. - Bălţi, 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 30 p. : fotogr. – Antetit. : Univ. „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Filologie ; Centrul de Lb. şi Cultură Poloneză ; Inst. Polonez din Bucureşti. – (carte valet)

8. Experienţa de cercetare - componentă indispensabilă a formării de specialitate, conf. şt. (2007 ; Bălţi). Experienţa de cercetare - componentă indispensabilă a formării de specialitate : Materialele conf. şt. a studenţilor, ed. a 3-a, 31 oct. 2007, Bălţi : În 2 vol. / col. red. : Ion Gagim, … . – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – Antetit. : Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Vol. 1. – 2007. – 315 p. Vol. 2. – 2007. – 317 p.

9. Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de

cercetare „Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări” / Univ. de Stat „A. Russo” ; col. de red. : Nicolae Filip (red. şef), D. Ghiţu, P. Stoicev, … , Eugeniu Plohotniuc, Virgil Cheptea, Alexandru Balanici ; tehnored. Eugeniu Cabac ; design şi aspectul p. de tit. Ghenadie Cabac ; red. lit. : Ala Sainenco, Elena Sirota, Lara Aladin. – Băllţi. – 2006. – –

2007, Nr 1. – 93 p.

10. Ghidul calităţii Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi / A. Balanici, V. Cabac, E. Dragan,... V. Guţan,… ; red. V. Cabac ; Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 30 p. : tab.

11. Procesul Bologna: Experienţă naţională şi internaţională : Culeg. de doc. şi materiale / Univ. de Stat din Moldova ; Univ. Pedagogică de Stat „I. Creangă” ; Univ. de Stat „A. Russo” ; Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul ; Inst. de Stat de Industrie Continuă ; elab. şi adapt. de : Simion Caisîn,... V. Cabac, ... ; red. A. Strungaru. – Ch., 2007. – 236 p.

12. Quality Guide of „A. Russo” State University, Bălţi / V. Cabac, V.

Guţan, A. Balanici, ... ; red. V. Cabac ; „Alecu Russo” State Univ., Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 30 p.

13. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi = Alecu Russo State

University, Bălţi / aut. - alcăt. : V. Cabac, I. Gagim, E. Harconiţă ; trad. în lb. engleză : I. Ignatiuc, A. Muntean, A. Gureanu, D. Mirca, D. Postolachi, V. Rotari. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 48 p.

8

Facultatea de Filologie Anul fondării – 1945

Catedre:

Catedra Limba Română, Catedra Literatura Română şi Universală, Catedra

Limba şi Literatura Rusă, Catedra Limba şi Literatura Ucraineană

În Facultate activează: 37 de cadre didactice, inclusiv 2 profesori, doctori habilitaţi şi 21 de conferenţiari universitari, doctori în filologie

Ciclul I - Studii superioare de licenţă Studii cu frecvenţă la zi Ştiinţe umanistice – 3 ani (180 ECTS)

- Limba şi literatura română şi limba engleză - Limba şi literatura română şi limba franceză - Limba şi literatura rusă şi limba engleză - Limba şi literatura rusă şi limba română

Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe umanistice Ştiinţe ale comunicării – 3 ani (180 ECTS)

- Jurnalism Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale educaţiei – 4 ani (240 ECTS)

- Limba şi literatura română şi limba engleză - Limba şi literatura română şi limba franceză - Limba şi literatura română şi limba germană - Limba şi literatura română şi limba spaniolă - Limba şi literatura română şi limba rusă - Limba şi literatura rusă şi limba engleză - Limba şi literatura rusă şi limba română - Limba şi literatura ucraineană şi limba română

Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe ale educaţiei

Studii cu frecvenţă redusă Ştiinţe ale educaţiei – 4 ani (240 ECTS)

- Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura ucraineană

Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe ale educaţiei Ciclul II - Studii superioare de masterat – studii cu frecvenţă la zi Masterat de cercetare

9

Ştiinţe umanistice – 2 ani (120 ECTS) - Limba română: varietăţi temporale şi spaţiale - Literatura română modernă şi contemporană

Titlul obţinut: Master în ştiinţe umanistice

Masterat de profesionalizare Ştiinţe ale educaţiei – 1,5 ani (90 ECTS)

- Didactici moderne ale disciplinelor filologice (Limba şi literatura română; Limba şi literatura rusă)

Titlul obţinut: Master în ştiinţe ale educaţiei Studii de doctorat:

- Limba română; Limbi slave (Limba rusă) - studii la zi – 3 ani - studii cu frecvenţă redusă – 4 ani

Oportunităţi

La Facultate activează de mai mulţi ani: Laboratoare de cercetare ştiinţifică: Laboratorul de paleografie, Laboratorul de studii filologice „Eugen Coşeriu”;

Cercuri şi cenacluri studenţeşti: Cercul lingvistic, Cercul de etnografie şi folclor, Cenaclul literar Kontur, care activează în parteneriat cu Bibluoteca Ştiinţifică. În cadrul Facultăţii sînt: Centrul Britanic; Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză; Centrul Ucrainean de Etnografie, o sală de calculatoare. Experienţe de succes

Profesorii Facultăţii publică monografii, studii, dicţionare, cursuri universitare, manuale, ghiduri didactice etc.

În catedra Literatura Română şi Universală sînt 7 membri ai Uniunii Scriitorilor din Moldova, dintre care 3 sînt şi membri ai Uniunii Scriitorilor din România, iar 2 – membri ai PEN Clubului.

Titularii catedrei Literatura Română şi Universală editează revista literară Semn, cu înaltă apreciere în spaţiul românesc. Studenţii Facultăţii de Filologie editează revista Nota Bene. Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, blocul Nr. III, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (0 231) 2 41 90 e-mail: [email protected]

10

Catedra Limba Română

14. Belinschi, Elena. Misterul profesiei : [despre profesorul univ. Mihail Purice] // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 67-72.

15. Belinschi, Elena. Referinţe la structurile gramaticale noi în limba română // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 265-269.

16. Cantemir, Grigore. Modalităţi de adaptare (românizare) a împrumuturilor

neologice în limba română // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 161-169.

17. Novac, Adela. Limba română contemporană : (Note de curs) / Univ. de

Stat „Alecu Russo”, Catedra de Limba Română. – Bălţi : [S. n.], 2007. – 148 p.

18. Novac, Adela. Predicatul nominal: modalităţi de interpretare // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 272-276.

19. Popa, Gheorghe. Academicianul Silviu Berejan - teoretician al limbajului

// Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 22-29.

20. Popa, Gheorghe. Academicianul Silviu Berejan - un nume de mare rezonanţă în ştiinţa limbii // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iulie. – P. 6.

21. Popa, Gheorghe. Despre necesitatea diversificării abordării faptelor de

limbă // Limba română azi : Lucr. Conf. Naţ. de Filologie, Iaşi-Ch., 3-7 noiemb. 2006. – Iaşi. – 2007. – P. 67-72.

22. Popa, Gheorghe. La relation identité nationale-integrité européenne dans

une approche coserienne // La francopolyphonie: Langues et identites : colloque int., ULIM, 23-24 mars 2007. – Ch., 2007. – Vol. 2. – P. 153-157.

23. Popa, Gheorghe. Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii

române / red. şt. Silviu Berejan. – Ch. : Ştiinţa, 2007. – 228 p.

24. Popa, Gheorghe. Permanenta „nevoie de Coşeriu” // Limba română. – 2007. – Nr 1/3. – P. 83-87.

25. Popa, Gheorghe. Redutabilul profesor de Bălţi - academicianul Silviu

Berejan // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 29-31.

26. Popa, Gheorghe. Semantica locuţiunilor (în raport cu cea a corelativelor) // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 223-234.

11

27. Sainenco, Ala. Categoria semantico-funcţională a spaţiului // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 235-239.

28. Sainenco, Ala. Lingvistica textului : (note de curs) / Univ. de Stat

„Alecu Russo”, Fac. de Filologie, Catedra de Limba română. – Bălţi : [S.n.], 2007. – 72 p.

29. Sainenco, Ala. Lirismul unei litere şi poezia unei conjuncţii // Semn. –

2007. – Nr 4. – P. 29-31.

30. Sainenco, Ala. O tendinţă a limbii române: univerbarea // Limba română azi : Lucr. Conf. Naţ. de Filologie, Iaşi-Ch., 3-7 noiemb. 2006. – Iaşi, 2007. – P. 73-82.

31. Sainenco, Ala. Raymund Piotrowski despre limba română // Confluenţe

Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 19-21.

32. Tărîţă, Zinaida. Abrevierile în terminologia tehnico-ştiinţifică // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 247-151.

33. Tărîţă, Zinaida. Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii

române : [recenzie] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 152-153.

34. Tărîţă, Zinaida. Unele exigenţe generale privind crearea abrevierilor // An. Univ. Libere Int. din Moldova. Ser. Filologie, 2007. – An. 2006, Vol. 4. – P. 68-70.

35. Trinca, Lilia. „Actualizarea” enunţurilor ce aparţin discursului repetat:

etimologia populară // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 252-258.

36. Trincă, Lilia. Arhaismul - indiciu al frazeologizării // Rev. de lingvistică

şi şt. literară. – 2007. – Nr 1/2. – P. 108-113.

37. Trincă, Lilia. Conservarea/reglementarea elementelor arhaice în structura frazeologismelor // Limba română azi : Lucr. Conf. Naţ. de Filologie, Iaşi-Ch., 3-7 noiemb. 2006. – Iaşi, 2007. – P. 275-282.

38. Trinca, Lilia. Istorisme privind contribuţiile adiţionale conservate în

structura frazeologismelor româneşti // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 259-264.

39. Trinca, Lilia. Limba română contemporană. Sintaxa : (curs de lecţii) /

Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Filologie, Catedra de Limba Română. – Bălţi : [S.n.], 2007. – 226 p.

12

40. Trinca, Lilia. Obstacole în calea intercomprehensiunii: sensul implicit // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 3 (6). – P. 59-65.

13

Catedra Literatura Română şi Universală

41. Abramciuc, Maria. Cântarea României de Alecu Russo: perspective critico-metodice // Limba română. – 2007. – Nr 4/6. – P. 54-58.

42. Andrsej Stasiuk la Bălţi : „Călătorind spre Babadag” : [Institutul Polonez din Bucureşti a organizat la Biblioteca Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” lansarea cărţii Călătorind spre Babadag semnată de Andrsej Stasiuk] / Jaroslav Godun, Andrsej Stasiuk, Emilian Galaicu Păun, Maria Şleahtichi ; pentru conformitate Maria Popa // Vocea Bălţiului. – 2007. – 7 dec. – P. 3.

43. Curtescu, Margareta. Angrenajele textului, angrenajele lumii (Maşina

apocaliptică de Arcadie Suceveanu) // Semn. – 2007. – Nr 4. – P. 25-26.

44. Curtescu, Margareta. Jurnalul ca spectacol al existenţei // Semn. – 2007.

– Nr 1. – P. 20-21.

45. Curtescu, Margareta. Un roman conştient de sine : [Iubita locotenentului francez de prozatorul englez John Fowles] // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 19-20.

46. Calamanciuc, Gheorghe. În toamnă, cu tîrziul : (ciclu de versuri) // Viaţa

Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 207-214.

47. Calamanciuc, Gheorghe. Ghicitori pentru hâtrişori / il. Ada Ţâbuleac. – Ch. : Prim, 2007. – 30 p.

48. Ciubotaru, Adrian. Aspecte decadente ale prozei lui Alexandru Macedonski // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2007. – Nr 1/2. – P. 15-18.

49. Ciubotaru, Adrian. Dialogurile lui Beşleagă : [pe marginea cărţii

Dialoguri literare semnate de Vladimir Beşleagă] // Semn. – 2007. – Nr 2. – P. 21-22.

50. Ciubotaru, Adrian. Fizica şi metafizica beţiei // Semn. – 2007. – Nr 3. –

P. 23-26.

51. Ciubotaru, Adrian. Fenomenologia urii : [pe marginea cărţii Discursul urii semnată de André Glucksmann] // Semn. – 2007. – Nr 2. – P. 35-36.

52. Ciubotaru, Adrian. Formula poetului decadent: Minulescu + Bacovia //

Limba română. – 2007. – Nr 1/3. – P. 137-142.

53. Ciubotaru, Adrian. Un diarist între rinoceri şi bibliotecă : [Leo Butnaru] // Semn. – 2007. – Nr 1. – P. 11-13.

14

54. Enciu, Valentina. Sfîrşitul blestemului geopolitic. Anevoiasa revenire a României în familia Europei unite / Valentina Enciu, Nicolae Enciu // Caiete de istorie. – 2007. – Anul VII, nr 1(16). – P. 9-10.

55. Ivasîşen, Natalia. Grigore Chiper, cronicarul literar // Semn. – 2007. – Nr

3. – P. 33-34.

56. Ivasîşen, Natalia. „Un strop de pornografie maghiară…” // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 27-28.

57. Leahu, Nicolae. Carnavalul continuă // Semn. – 2007. – Nr 4. – P. 2.

58. Leahu, Nicolae. Gheorghe Calamanciuc : [Dramaturg şi poet] // Viaţa

Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3 (18-19).

59. Leahu, Nicolae. Jalnica tragodie a criticii sau ranga hermeneutică a dlui I. Ţ. // Semn. – 2007. – Nr 2. – P. 2-3.

60. Leahu, Nicolae. Lirico-epice şi tragicomice // Semn. – 2007. – Nr 3. –

P. 2.

61. Leahu, Nicolae. Pamuk, băsnuitorul postmodern sau a săpa o fîntînă cu un ac // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 29-33.

62. Leahu, Nicolae. Postmodernismul (o definiţie) // Semn. – 2007. – Nr 4. –

P. 7-20.

63. Leahu, Nicolae. ...redă-mă/ redă-ne... // Semn. – 2007. – Nr 1. – P. 2-3.

64. Modulul Discursul Filologic (Cultura vorbirii, Introducere în cercetarea filologică, Bazele culturii informaţionale) : Curriculum disciplinar pentru spec. Limba şi Literatura Română A, st. cu frecvenţă la zi anul 1 / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Filologie, Catedra Lit. Română şi Universală ; aut.-alcăt. Lucia Ţurcanu, Elena Stratan. – Bălţi, 2007. – 14 p.

65. Moraru, Anatol. BiblioPolis, nr. 3, 2006 : [recenzie] // Confluenţe

Bibliologice. – 2006. – Nr 3. – P. 82-83.

66. Moraru, Anatol. BiblioPolis, nr. 4, 2006 : [recenzie] // Confluenţe Bibliologice. – 2006. – Nr 4. – P. 54-56.

67. Moraru, Anatol. Gînduri despre un coleg : [Anatol Moraru despre

Gheorghe Popa] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 153-154.

68. Moraru, Anatol. In memoriam Gheorghe Crăciun // Contrafort. – 2007. – Nr 1/3. – P. 11.

15

69. Moraru, Anatol. Karlik, un roman de “modă nouă” // Semn. – 2007. – Nr 1. – P. 34-36.

70. Moraru, Anatol. Noi sîntem urmaşii zonei... // Confluenţe Bibliologice. –

2007. – Nr 3/4. – P. 5-6.

71. Moraru, Anatol. O (altă) călătorie spre sine : [pe marginea cărţii Hoţii din apartamente semnată de V. Beşleagă] // Semn. – 2007. – Nr 2. – P. 23-24.

72. Moraru, Anatol. O carte despre superlativul femeii : [Elena Prus :

„Pariziana românească mit şi modernitate”] // Contrafort. – 2007. – Nr 9 (155). – P. 6.

73. Moraru, Anatol. O privire în oglindă : [despre intelectuali şi societate] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 5-7.

74. Moraru, Anatol. Secolul 21. Chişinău - dimensiuni culturale : [Ancheta

revistei „Contrafort”] // Contrafort. – 2007. – Nr 1/3 (147-149). – P. 23.

75. Şleahtiţchi, Maria. Cerc deschis : Lit. rom. din Basarabia în postcomunism. – Iaşi : Ed. Timpul, 2007. – 216 p.

76. Şleahtiţchi, Maria. Impresii de călătorie în spaţiul unui jurnal european // Semn. – 2007. – Nr 1. – P. 9-10.

77. Şleahtiţchi, Maria. … Implacabil ... : [Evocare Gheorghe Crăciun] //

Contrafort. – 2007. – Nr 1/3 (147-149). – P. 11.

78. Şleahtiţchi, Maria. Personaje în căutarea autorului pierdut // Semn. – 2007. – Nr 1. – P. 27-29.

79. Şleahtiţchi, Maria. Pupa russa, o sinteză epică // Semn. – 2007. – Nr 4. –

P. 21-24.

80. Şleahtiţchi, Maria. Reflexe ale integrării: presa literară din Basarabia // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 68-71.

81. Şleahtiţchi, Maria. Rescrierea: Nicolae Popa între două Cuburi de zahăr //

Limba română azi : Lucr. Conf. Naţ. de Filologie, Iaşi-Ch., 3-7 noiemb. 2006. – Iaşi, 2007. – P. 433-438.

82. Şleahtiţchi, Maria. Romanul Generaţiei’80: personaje în căutarea

identităţii // La francopolyphonie: Langues et identites : colloque int., Chişinău, ULIM, 23-24 mars 2007. – Ch., 2007. – [Vol. 1]. – P. 205-209.

83. Ţurcanu, Lucia. Amestecarea cărţilor de citire cu cărţile de tarot // Semn.

– 2007. – Nr 3. – P. 21-22.

16

84. Ţurcanu, Lucia. Emil Brumaru - poetizarea a-poeticului // Limba română azi : Lucr. Conf. Naţ. de Filologie, Iaşi-Ch., 3-7 noiemb. 2006. – Iaşi, 2007. – P. 420-426.

85. Ţurcanu, Lucia. Jurnalul unui tînăr scriitor : [Leo Butnaru] // Semn. –

2007. – Nr 1. – P. 14-16.

86. Ţurcanu, Lucia. Recuperarea romanescă a mitului cristic // Semn. – 2007. – Nr 1. – P. 32-33.

87. Ţurcanu, Lucia. „... şi am îmbrăţişat o poetică asemeni leprosului” //

Semn. – 2007. – Nr 4. – P. 27-28.

88. Ţurcanu, Lucia. O carte despre cealaltă literatură // Semn. – 2007. – Nr 2. – P. 31.

89. Vrabie, Diana. Autentic, estetic şi verosimil // Limba română. – 2007. –

Nr 1/3. – P. 109-113.

90. Vrabie, Diana. Călătorii în jurul propriului eu // Semn. – 2007. – Nr 1. – P. 22-24.

91. Vrabie, Diana. Descifrări în poetica eului // Limba română. – 2007. – Nr

4/6. – P. 172-177.

92. Vrabie, Diana. Hermeneutica lui Anton Holban // Limba română. – 2007. – Nr 10/12. – P. 45-51.

93. Vrabie, Diana. Ofensiva autenticităţii // Limba română. – 2007. – Nr 7/9.

– P. 47-54.

94. Vrabie, Diana. Recuperînd autenticul... : [pe marginea cărţii „Recuperarea autenticului” semnată de Ana Bantoş] // Limba română. – 2007. – Nr 1/3. – P. 188-190.

17

Catedra Limba şi Literatura Rusă

95. Бортэ, Л. В. Общие тенденции в развитии восточнославянских языков как фактор их системной идентификации // Славянские чтения : Материалы науч.-теорет. конф., посвящ. 10-летию Славян. ун-та. – Ch., 2007. – Вып. 4. – P. 114-116.

96. Бортэ, Л. В. Информационно-познавательная и эстетическая фун-кция русского языка в Молдове // Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы : Материалы респ. науч.-практ. конф. : Навстречу Всемирному году рус. яз. и 11 Конгр. МАПРЯЛ (Варна-2007). – Ch., 2007. – P. 217-219.

97. Бражук, Владимир. Анализ художественного текста в студенческой

аудитории (На материале романа И. А. Гончарова «Обломов» // Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы : Материалы респ. науч.-практ. конф. : Навстречу Всемирному году рус. яз. и 11 Конгр. МАПРЯЛ (Варна-2007). – Ch., 2007. – P. 198-199.

98. Бражук, В. Н. «Болеть душой» как славянская черта в характере

Обломова // Славянские чтения : Материалы науч.-теорет. конф., посвящ. 10-летию Славян. ун-та. – Ch., 2007. – Вып. 4. – P. 185-188.

99. Бражук, Владимир. Женские персонажи в романе И. А. Гончарова

«Обломов» и их роль в раскрытии образа главного героя // Studia Universitatis. Şt. umanistice : Rev. şt. – 2007. – Nr 10. – P. 280-284.

100. Бражук, Владимир. Проблема художественного образа в романе И. А. Гончарова «Обломов» // Studia Universitatis. Şt. umanistice : Rev. şt. – 2007. – Anul I, nr 4. – P. 103-107.

101. Долгов, Вячеслав. История Евросоюза : От объединения угля и

стали до сообщества 27 стран // Спрос и Предложение : независимый региональный еженед. – 2007. – 24 янв. – P. 9.

102. Долгов, Вячеслав. Образ юродивого в житийной литературе

древней Руси // Славянские чтения : Материалы науч.-теорет. конф., посвящ. 10-летию Славян. ун-та. – Ch., 2007. – Вып. 4. – P. 161-163.

103. Долгов, Вячеслав. ПАСЕ : орган межпарламентского сотрудни-

чества в Европе // Спрос и Предложение : независимый региональный еженед. – 2007. – 21 март. – P. 11.

104. Долгов, Вячеслав. Юродство: история развития понятия в русской

культуре // Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы :

18

Материалы респ. науч.-практ. конф.: Навстречу Всемирному году рус. яз. и 11 Конгр. МАПРЯЛ (Варна-2007). – Ch., 2007. – P. 302-303.

105. Долгов, Вячеслав. Юродство и духовные искания древности //

Studia Universitatis. Şt. umanistice : Rev. şt. – 2007. – Anul I, nr 4. – P. 99-102.

106. Митринюк, Наталья. Использование трансформации мифа о жертвоприношении в художественных текстах А. С. Пушкина «Медный всадник» и Л. Благи «Мастер Маноле» // Studia Universitatis. Şt. umanistice : Rev. şt. – 2007. – Anul I, nr 4. – P. 95-98.

107. Паскарь, Лариса Михайловна. Интеграция русского языка и

литературы в учебниках для молдавских школ // Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы : Материалы респ. науч.-практ. конф.: Навстречу Всемирному году рус. яз. и 11 Конгр. МАПРЯЛ (Варна-2007). – Ch., 2007. – P. 133-136.

108. Паскарь, Лариса Михайловна. Лингвострановедческий аспект

преподавания русско-го языка в условиях Молдовы // Славянские чтения : Материалы науч.-теорет. конф., посвящ. 10-летию Славян. ун-та. – Ch., 2007. – Вып. 4. – P. 252-254.

109. Пох, Лариса И. Национальный образ мира в концепции Г. Д.

Гачева и изучение славянских литератур // Славянские чтения : Материалы науч.-теорет. конф., посвящ. 10-летию Славян. ун-та. – Ch., 2007. – Вып. 4. – P. 221-224.

110. Пох, Лариса И. Слово и образ в структуре чеховских рассказов 90-

х годов // Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы : Материалы респ. науч.-практ. конф.: Навстречу Всемирному году рус. яз. и 11 Конгр. МАПРЯЛ (Варна-2007). – Ch., 2007. – P. 91-93.

111. Пох, Лариса И. Эстетические воззрения Л. Н. Толстого в «Психо-

логии искусства» Л. С. Выготского // Науковi записки Рiвненського дер-жавного гуманiтарного унiверситету. – Рiвне, 2007. – Вип. 36 : Оновлення змiсту, форм та методiв навчання i виховання в закладах освiти : Збiрник наукових праць. – P. 42-43.

112. Сирота, Елена Владимировна. Особенности структуры художест-

венного коммуниката (на материале произведений русской и польской литературы) // Славянские чтения : Материалы науч.-теорет. конф., посвящ. 10-летию Славян. ун-та. – 2007. – Вып.4. – P. 134-137.

113. Сирота, Елена Владимировна. Проблемы фонетики : Курс лекций

для спец. «Рус. яз. и лит. и рум. яз.», «Рус. яз. и лит. и англ. яз.» / БГУ им. А. Руссо, Каф. Рус. яз. и лит. – Бельцы, 2007. – 169 p.

19

114. Сирота, Елена Владимировна. Пути совершенствования препо-давания русского языка: изучение категории состояния в вузе // Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы : Материалы респ. науч.-практ. конф. : Навстречу Всемирному году рус. яз. и 11 Конгр. МАПРЯЛ (Варна-2007). – Ch., 2007. – P. 193-196.

115. Сузанская, Татьяна Николаевна. О «слезном аспекте мира» в

«детском тексте» русской литературы XIX-XX вв. // Славянские чтения : Материалы науч.-теорет. конф., посвящ. 10-летию Славян. ун-та. – Ch., 2007. – Вып. 4. – P. 194-197.

116. Сузанская, Татьяна Николаевна. Особенности катарсиса в «детском тексте» русской литературы // Науковi записки Рiвненського державного гуманiтарного унiверситету. – Рiвне, 2007. – Вип. 36 : Оновлення змiсту, форм та методiв навчання i виховання в закладах освiти : Збiрник наукових праць. – P. 34-38.

117. Сузанская, Татьяна Николаевна. Русская литература. Русский

язык : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul liceal / Т. Сузанская, Р. Горшкова. – Ch. : Ştiinţa, 2007. – 84 p.

20

Catedra Limba şi Literatura Ucraineană

118. Туницька, Марина. Лексический аспект у викладаннi украiнськоi мови // Славянские чтения : Материалы науч.-теорет. конф., посвящ. 10-летию Славян. ун-та. – Ch., 2007. – Вып. 4. – P. 254-256.

21

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Anul fondării – 1954 Catedre:

Filologie Engleză, Filologie Franceză , Filologie Germană, Limbă Engleză, Limbă Franceză.

În Facultate activează: 103 cadre didactice, inclusiv 10 conferenţiari, doctori în filologie şi 30 de lectori superiori. Studenţii beneficiază de:

1 clasă de calculatoare, 1 cabinet fonetic, Centrul de Cultură Britanică, Centrul de Resurse American, Centrul Francofon, Cenrul de Resurse German, cămin.

Studenţii sunt membri ai diferitor cluburi în cadrul Facultăţii: Cluburile: Englez, Francez, German. Ciclul I - Studii superioare de licenţă - 4 ani (240 ECTS) Secţia cu frecvenţă la zi Specialităţi:

- Limba şi literatura engleză şi limba franceză - Limba şi literatura franceză şi limba engleză - Limba şi literatura germană şi limba franceză - Limba şi literatura germană şi limba engleză - Limba şi literatura engleză şi limba germană - Limba şi literatura engleză şi limba spaniolă

Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe ale educaţiei. Profesor

Ciclul I - Studii superioare de licenţă - 3 ani (180 ECTS) Specialităţi:

- Limba engleză- traducător - Limba franceză- traducător - Limba germană- traducător

Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe umanistice Ciclul II – Studii superioare de masterat Programe de studii:

22

- Tehnologii şi principii educaţionale moderne în limbile străine - 1,5 ani (90 ECTS)

- Limbi moderne aplicate - 2 ani (120 ECTS) Titlul obţinut: Magistru în Limbi Moderne şi Clasice

Studii de doctorat Limbi Romanice – 3 ani Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, blocul Nr. IV, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (0 231) 2 41 95 e-mail: [email protected]

23

Catedra Limba Engleză

119. Perceiving British Culture Through the Might of Words / E. Proţiuc, E. Varzari, O. Ceh, O. Stanţieru ; rev. E. Dragan, I. Manoli, L. Tomailî, V. Corcodel. – Bălţi : [S.n.], 2007. – 107 p. : fotogr

120. Ţaulean, Micaela. Dezvoltarea competenţei interculturale : (la orele de Lb. engleză) // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 1. – P. 173-179.

121. Ţaulean, Micaela. Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională

la elevii claselor primare (la orele de lb. engleză). Spec. 13.00.01 - Pedagogie generală : Autoref. tz. de dr. în pedagogie / Inst. de Şt. ale Educaţiei ; cond. şt. : Viorica Palaria. – Ch., 2007. – 27 p.

122. Ţaulean, Micaela. Interculturalitatea şi problemele predării limbii

engleze în clasele primare // Univers Pedagogic. – 2007. – Nr 1. – P. 57-61.

123. Ţaulean, Micaela. Interculturalitatea şi problemele predării limbii străine în clasele primare // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 389-395.

124. Ţaulean, Micaela. O viziune despre dezvoltarea competenţei

interculturale (la orele de lb. engleză) // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 1 (4). – P. 173-179.

24

Catedra Limba Franceză

125. Jitaru, Valentin. Toponimia română şi franceză. Probleme de ortografie şi pronunţie / Jitaru, Valentin, Jitaru, Lucian // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 309-320.

126. Jitaru, Valentin. Cum vorbim, cum scriem // Vocea Bălţiului. – 2007. – 14 sept. – P. 3.

127. Jitaru, Valentin. O carte de certă valoare : [cronică la cartea: Anatol

Lenţa "Essai de grammaire discursive du francais"] // Dor de Basarabia : Periodic de răspândire a cunoştinţelor despre neamul înstrăinat. – Iaşi, 2007. – Nr 6. – P. 5.

128. Cabac, Ludmila. L' influence francaise dans les pays roumains au XIXe

siecle // Francopolyphonie: Langues et identites : colloque int., Chişinău, ULIM, 23-24 mars 2007. – Ch., 2007. – [Vol. 1]. – P. 140-146.

129. Cabac, Ludmila. Le Courrier de Moldavie - Témoin de l' influence

française dans les Pays roumains // La francopolyphonie: Langues et identites : colloque int., Chişinău, ULIM, 23-24 mars 2007. – Ch., 2007. – Vol. 2. – P. 42-45.

130. Rusu, Mihai. Legende = Legends = Легенди = Легенды / trad. :

Ludmila Cabac, Elena Dragan, Ana Pomelnicova,... ; trad. în rusă : Valentin Kuniţki. – Ch. : Pontos, 2006. – 227 p.

***

131. Житару, В. Проблема отглагольного словообразования во француз-ском языке // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 196-204.

25

Catedra Filologie Franceză

132. Arcea, Lilia. De l'approche methodique a l'approche interpretative du texte // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 2 (5). – P. 95-100.

133. Arcea, Lilia. Universul creativ al semioticii // An. Univ. Libere Int. din Moldova. Ser. Filologie. – Ch., 2007. – An. 2006, Vol. 4. – P. 152-155.

134. Coşciug, Angela. Consideraţii asupra textului biblic poetic din perspectiva criteriilor de delimitare şi a structurii // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. – Ch., 2007. – P. 286-295.

135. Coşciug, Angela. Introducere în cercetarea ştiinţifică (domeniile

Lingvistică, Ştiinţă literară, Glotodidactică) : Ghid metodologic cu exerciţii de aplicare şi consolidare: În 2 vol. / rec. : E. Guţu, G. Cantemir (red. lit.), M. Rumleanschi, I. Smirnov, I. Axenti, T. Gorea ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Franceză. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. –

Vol. 1. P. 1 : Indicaţii metodologice şi anexe. – 2007. – 83 p. Vol. 1. P. 2 : Indicaţii metodologice şi anexe. – 2007. – 75 p. Vol.2. P. 1 : Exerciţii de aplicare şi consolidare. – 2007. – 112 p. Vol 2. P. 2 : Exerciţii de aplicare şi consolidare. – 2007. – 112 p.

136. Bejenaru, Liliana. Pragmatique textuelle et elements d'analyse linguis-

tique : Cours a l'usage des etudiants de la fac. des langues et lit. etrangeres / rec. : Gh. Popa, E. Dragan, I. Smirnov ; Univ. d'Etat „Alecu Russo”, Chaire Philologie Francaise. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 161 p.

137. Dragan, Elena. Societe, langue, culture et traduction // La francopolyp-honie: Langues et identites : colloque int., Chişinău, ULIM, 23-24 mars 2007. – Ch., 2007. – [Vol. 1]. – P. 222-228.

138. Dragan, Elena. Steaua călăuzitoare a căutărilor mele interioare :

[Mircea Ioniţă] // An. Univ. Libere Int. din Moldova. Ser. Filologie. – Ch., 2007. – An. 2006, Vol. 4. – P. 216-217.

139. Gheorghiţă, Liliana. Satira, sarcasmul, cinismul - subcategorii ale

comicului // Rev. de şt. socio-umane. – 2007. – Nr 1. – P. 89-91.

140. Rumleanschi, Mihail. Este oare intenţionalitatea un semn comunicativ? // An. Univ. Libere Int. din Moldova. Ser. Filologie. – Ch., 2007. – An. 2006, Vol. 4. – P. 36-39.

26

Catedra Filologie Germană

141. Bulgacov, Irina. O-Kurzung im Deutschen // An. Univ. Libere Int. din Moldova. Ser. Filologie. – Ch., 2007. – An. 2006, Vol. 4. – P. 156-157. ***

142. Никульча, Екатерина. Фантастическое начало в романтических произведениях Э. Т. А. Гофмана // Studia Universitatis. Şt. umanistice : Rev. şt. – 2007. – Anul I, nr 4. – P. 267-271.

27

Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică Anul fondării - 1947 Catedre:

Matematică; Fizică şi metodica predării fizicii; Electronică şi Informatică; Tehnică şi Tehnologii; Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale

În Facultate activează: 54 cadre didactice, inclusiv 1 academician; 1 profesor, doctor habilitat; 10 conferenţiari, doctori; 4 lectori superiori, doctori; 9 lectori superiori. Direcţii actuale de cercetare ştiinţifică: propogarea undelor de radio prin ionos-feră; elaborarea laserilor cu eximeri; prelucrarea neconvenţională a materialelor; studierea influenţei factorilor exteriori asupra proprietăţilor fizice ale substanţei; informatizarea învăţămîntului. Facultatea participă la realizarea a 8 proiecte de cercetare ştiinţifică cu finanţare bugetară. Studenţii beneficiază de: 28 de laboratoare didactice, 6 laboratoare ştiinţifice, 12 clase de calculatoare, 3 ateliere didactice, Departamentul Tehnologii Informaţionale. Ciclul I - Studii superioare de licenţă Studii cu frecvenţă la zi Specialităţi:

- Matematică şi Informatică - 4 ani (240 ECTS) - Fizică şi Informatică - 4 ani (240 ECTS) - Educaţia Tehnologică - 3 ani (180 ECTS) - Informatică (profil pedagogic) - 3 ani (180 ECTS) - Informatică - 3 ani (180 ECTS) - Design vestimentar - 4 ani (240 ECTS) - Informatică şi Limbi Străine - 4 ani (240 ECTS)

Studii cu frecvenţă redusă Specialităţi:

- Informatică - 4 ani (180 ECTS) - Educaţie Tehnologică - 4 ani (180 ECTS) - Informatică (profil pedagogic) - 4 ani (180 ECTS) - Matematică - 4 ani (180 ECTS) - Matematică şi Informatică - 5 ani (240 ECTS)

Ciclul II - Studii superioare de masterat

28

Programe de studii: - Baze de date - 2 ani (120 ECTS) - Didactica matematicii - 1,5 ani (90 ECTS) - Didactica fizicii - 1,5 ani (90 ECTS) - Educaţia şi formarea profesorilor - 2 ani (120 ECTS) - Tehnologii de instruire şi producere - 2 ani (120 ECTS) Studii de doctorat Specialităţi: - Radiofizică - 3 ani - Teoria şi Metodologia instruirii (Informatică) - 3 ani Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, blocul Nr. II, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (373) (231) 24561 e-mail:[email protected]

29

Catedra Matematică

143. Carauş, Grigore. Măsura adevărului şi neadevărului // Făclia. – 2007. – 20 oct. – P. 1, 8.

144. Catedra Matematică la 60 ani de activitate (1947-2007) : savanţi,

pedagogi, aspecte ale procesului educaţional / coord. Grigore Carauş ; Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2007. – 76 p.

145. Ciobanu, Ina. On free topological groups // Algebraic Systems and their

Applications in Differential Equations and other domains of mathematics, 21-23 aug. 2007. – Ch., 2007. – P. 34.

146. Gaşiţoi, Natalia. On the existence of K-admissible limits of

holomorphic mappings // The Vith Congress of Romanian mathematicians, 28-iunie-4 iulie, 2007. – Bucureşti, 2007. – P. 89.

30

Catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii

147. Abramciuc, Valeriu. Folosirea schemelor funcţionale în cadrul predării Electrotehnicii // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2007. – Ch., 2007. – P. 129-130.

148. Abramciuc, Valeriu. Studiul experimental al minimului funcţiei PEs(t) // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2007. – Ch., 2007. – P. 153.

149. Abramciuc, Valeriu. Transformatoare electrice : [pentru uzul

studenţilor] / red. şt. Tudor Ambros. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2007. – Vol. 1 : Breviare şi enunţuri. – 2007. – 145 p. – Bibliogr. p. 144-145. Vol. 2 : Răspunsuri şi rezolvări metodice. – 2007. – 218 p. – Bibliogr.

p. 217-218.

150. Băncilă, Simion. The study of thermal properties of liquid metals usung the method of temperature radial waves // The knowledge based organization : The 12th Int. Conf., 11th-14th june 2007. – Sibiu, 2007. – P. 124-131.

151. Cheptea, V. Caracterul tensiunilor anizotropice în probe cu suport lateral supuse comprimării de volum // Fizică şi Tehnică : procese, modele, experimente. – 2007. – Nr 1. – P. 37-42.

152. Curriculum la cursul normativ universitar „Bazele electrotehnicii şi

lucrări de montaj” pentru specialitatea Educaţia tehnologică, Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Învăţămînt cu termen redus / aut.-alcăt. V. Abramciuc ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Tehnică, Fizică, Mateamtică şi Informatică, Catedra Fizică şi Metodica predării fizicii. – Bălţi, 2007. – 20 p. : tab. – Bibliogr. p. 16-18; http://libruniv.usb.md

153. Curriculum la cursul normativ universitar „Bazele electrotehnicii şi lucrări de montaj” pentru specialitatea Educaţia tehnologică, Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : St. la secţia de zi / aut.-alcăt. V. Abramciuc ; Univ. se Stat „Alecu Russo”, Fac. Tehnică, Fizică, Mateamtică şi Informatică, Catedra Fizică şi Metodica predării fizicii. – Bălţi, 2007. – 19 p. : tab. – Bibliogr. p. 16-18 ; http://libruniv.usb.md

154. Curriculum la cursul normativ universitar „Electrotehnică” pentru

specialitatea Fizică şi Informatică, Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Învăţămînt cu termen redus / aut.-alcăt. V. Abramciuc ; Univ. se Stat „Alecu Russo”, Fac. Tehnică, Fizică, Mateamtică şi Informatică, Catedra Fizică şi Metodica predării fizicii. – Bălţi, 2007. – 26 p. : tab. – Bibliogr. p. 22-23 ; http://libruniv.usb.md

31

155. Curriculum la cursul normativ universitar „Electrotehnică” pentru specialitatea Instruire în inginerie, Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Învăţămînt cu frecvenţă redusă / aut.-alcăt. V. Abramciuc ; Univ. se Stat „Alecu Russo”, Fac. Tehnică, Fizică, Mateamtică şi Informatică, Catedra Fizică şi Metodica predării fizicii. – Bălţi, 2007. – 23 p. : tab. – Bibliogr. p. 20-21 ; http://libruniv.usb.md

156. Curriculum la cursul normativ universitar „Electrotehnică şi

echipamente electrice” pentru specialitatea Instruire în inginerie, Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : St. la secţia de zi / aut.-alcăt. V. Abramciuc ; Univ. se Stat „Alecu Russo”, Fac. Tehnică, Fizică, Mateamtică şi Informatică, Catedra Fizică şi Metodica predării fizicii. – Bălţi, 2007. – 20 p. : tab. Bibliogr. p. 17-18 ; http://libruniv.usb.md

157. Palistrant, M. E. Proprietăţile magnetice a supraconductorilor de genul doi cu spectrul energetic anizotropic. Cazul MgB2 / M. E. Palistrant, V. A. Ursu // Conferinţa Fizicienilor din Moldova CFM-2007. – Ch., 2007. – P. 49.

158. Palistrant, M. E. Superconductivity in two-band systems with a

variable carrier density : the case of MgB2 / M. E. Palistrant, V. A. Ursu // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 2007. – Vol. 104, nr 1. – Р. 51-61.

159. Palistrant, M. E. Superconductivity properties of compound MgB2 on

basis of two-band model / M. E. Palistrant, V. A. Ursu // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, nr 2. – P. 166-173.

160. Popa, Mihail. Dispozitiv pentru studiul dependenţei de temperatură a

conductivităţii electrice la straturilor subţiri semiconductoare / M. Popa, G. I. Rusu // Fizică şi Tehnică : procese, modele, experimente. – 2007. – Nr 1. – P. 30-37.

161. Popa, Mihail. Fotoluminiscenţa straturilor subţiri de ZnSe / M. Popa, G.

I. Rusu // Fizică şi Tehnică : procese, modele, experimente. – 2007. – Nr 1. – P. 24-29.

162. Popa, Mihail. Investigaţii experimentale asupra structurii şi morfologiei

suprafeţei straturilor subţiri de ZnSe / M. Popa, G. I. Rusu // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2007. – Ch., 2007. – P. 95.

***

163. Палистрант, М. Е. Влияние топологии поверхности Ферми на верхнее магнитное критическое поле Hc2 в двухзонных сверхпроводниках / М. Е. Палистрант, В. Урсу // Материалы Республиканской конференции по Физике твердого тела посвященной 80-летию Л. П. Покатилова, июнь 2007. – Ch., 2007. – P. 37.

32

164. Палистрант, М. Е. Сверхпроводимость в двух зонных системах с переменной плотностью заряда. Случай MgB2 / М. Е. Палистрант, В. Урсу // ЖЭТФ. – 2007. – Vol. 131, nr. 1. – P. 59-70.

33

Catedra Tehnică şi Tehnologii

165. Balanici, Alexandru. Metode de măsurare a parametrilor uzurii la cercetarea cuplurilor cinematice aplicate în construcţii de maşini unelte / A. Balanici, Andrian Topala // Fizică şi Tehnică : procese, modele, experimente. – 2007. – Nr 1. – P. 83-88.

166. Fotescu, Emil. Cultura tehnică – obiectiv educaţional general al învăţămîntului profesional preuniversitar formal şi informal // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materialele Conf. Şt. Int., 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 57-60.

167. Fotescu, Emil. Cursuri opţionale cu caracter tehnic – activităţi formale esenţiale destinate pregătirii profesionale a traducătorilor la facultăţi de limbi străine // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materialele Conf. Şt. Int., 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 158-160.

168. Fotescu, Emil. Modernizarea curriculumurilor universitare în vederea

pregătirii studenţilor pentru promovarea activităţilor formale cu caracter tehnic în instituţii preuniversitare de învăţămînt // Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene : Materialele conf. şt. interuniv., 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 143-145.

169. Topală, Pavel. Electrical charges as mesure for removed metal mass the electrical discharge magnining // Nonconventional tehnologies review. – 2007. – Nr 4. – P. 103-108.

170. Topală, Pavel. The energy distribuition in the gap at the gap

tehnological applyng of the electrical discharges in impulses // Nonconventional tehnologies review. – 2007. – Nr 1. – P. 129-132.

***

171. Оптимизация режимов HF-секционирования промышленных стекол / В. А. Шарагов, О. В. Азаренко, Г. А. Лысенко // Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических материалов : Тез. докл. XVIII науч.-техн. конф. – Обнинск, 2007. – Ч. 2. – P. 158-160.

172. Перетятку, Павел В. Эффект квазирегулярной осциляции интен-

сивности массопереноса при электроискровом легировании в магнитном поле // Электрон. oбраб. материалов. – 2007. – Nr 2. – P. 17-19.

173. Топала, П. А. Массоперенос и диффузионные процессы в поверх-

ностных слоях деталей машин при электроискровой обработке // 9-я Междунар. практ. конф. «Технологии ремонта, восстановления и упроч-нения деталей машин, механизмов, оборудования инструмента и техно-логической оснастки», 10-13 апр. 2007. – СПб., 2007. – Р. 11.

34

Catedra Electronică şi Informatică

174. Cozniuc, Octavian. CPNet+CO produs software pentru analiză şi simularea reţelelor Petri colorate // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 15-17 noiemb. 2007 : În 3 vol. – Ch., 2007. – Vol. 1. – P. 133-135.

175. Cozniuc, Octavian. Modelarea sistemului client/server prin reţele Petri // Moldavian Association of Young Researchers „PRO-Science ”. – Ch., 2007. – P. 193.

176. Evdochimov, Radames. Utilizarea subsistemelor pentru modelarea sis-temelor neliniare în MatLAB // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 15-17 noiemb. 2007 : În 3 vol. – Ch., 2007. – Vol. 1. – P. 136-139.

177. Popov, Lidia. Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice pentru lucrări de laborator la disciplina „Tehnologii informaţionale de comunicare” : Modulul Sistemul de operare Microsoft Windows 2000 Professional : Pentru studenţii fac. Economice şi Şt. ale Naturii şi Agroecologice / rec. : V. Cabac, G. Petcu. N. Deinego ; red. : R. Evdochimov. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 120 p. : fig. – Bibliogr. p. 119.

35

Catedra Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale

178. Cabac, Eugeniu. Analiza suplimentară a rezultatelor testărilor internaţionale TIMSS în Republica Moldova // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 55-58.

179. Cabac, Eugeniu. Evaluările internaţionale IEA – model de testare

ştiinţifică // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 86-89.

180. Cabac, Valeriu. Cultura informaţională - revenire la începuturi // Bazele

Culturii Informaţionale : Curs univ.. – Bălţi, 2007. – P. 3.

181. Cabac, Valeriu. Evaluarea surselor motivaţiei studenţilor // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 138-142.

182. Cabac, Valeriu. Noţiunea de competenţă în cursul universitar

„Didactica informaticii” (I) // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 2. – P. 125-135.

183. Cabac, Valeriu. Perspective în dezvoltarea evaluării // Problemele

actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 28-31.

184. Cabac, Valeriu. Planificarea activităţii universităţii // Bul. rectoratului.

– 2007. – Nr 13 (sept.-noiemb). – P. 12-15.

185. Cabac, Valeriu. Planul ideal şi planul real în evaluare // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 83-86.

186. Cabac, Valeriu. Procesul Bologna în Republica Moldova : realizări, probleme, perspective // Bul. rectoratului. – 2007. – Nr 13 (sept.-noiemb). – P. 4-7.

187. Cabac, Valeriu. Rubrica – instrument de evaluare autentică //

Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement :

36

Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 206-209.

188. Cabac, Valeriu. Subiectivitatea actului evaluativ // Problemele actuale

ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 79-82.

189. Cabac, Valeriu. Utilizarea portofoliului electronic în cadrul cursului

universitar „Didactica informaticii” // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 135-138.

190. Casian, Simion. Procesul de la Bologna : realizări, probleme,

perspective / Simion Casian, Valeriu Cabac, Elena Muraru // Procesul Bologna: Experienţă naţională şi internaţională : Culeg. de doc. şi materiale. – Ch., 2007. – P. 185-192.

191. Deinego, Nona. Testarea adaptivă – mijloc de îmbunătăţire a calităţii

învăţămîntului // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 161-164.

192. Deinego, Nona. Testarea adaptivă computerizată bazată pe teoria IRT //

Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 165-168.

193. Direcţiile principale de cercetare în domeniul Tehnologiei Informa-

ţiei=Main Research Directions in IT : [Conducătorul şt. al proiectului inst. „Proiectarea digitală a sistemelor radio/telecomunicaţii” Eugen Plohotniuc] // Oportunităţi de cercetare pentru tineri în domeniul Tehnologiei Informaţiei în Republica Moldova : Broş. inf. – Ch., 2007. – P. 33.

194. Plohotniuc, Eugen. Optical and Radio systems for investigation of the

ionosphere // Fizică şi Tehnică : procese, modele, experimente. – Bălţi, 2007. – Nr 1. – P. 43-77.

195. Plohotniuc, Eugen. Reperele anului universitar 2007-2008 // Bul.

rectoratului. – 2007. – Nr 13 (sept.-noiemb.). – P. 1-4. ***

196. Кабак, Валерий Иванович. Где родился - там не пригодился? : [интервью с проректором БГУ «А. Руссо»] / беседу вела Надежда Строганова // Голос Бэлць. – 2007. – 17 июля. – P. 1, 3.

37

Facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială

Anul fondării – 1960

Catedre: Pedagogie, Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară, Psihologie şi Asistenţă socială, Educaţie Fizică

În Facultate activează: 41 de cadre didactice, inclusiv 14 conferenţiari, doctori; 9 lectori superiori; 13 lectori universitari; 5 asistenţi universitari. Ciclul I - Studii superioare de licenţă Studii cu frecvenţă la zi Specialităţi

- Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară - 4 ani (240 ECTS)

- Pedagogie în învăţămîntul primar şi Limba engleză - 4 ani (240 ECTS) - Servicii de asistenţă socială - 3 ani (180 ECTS) - Psihologie - 3 ani (180 ECTS)

Studii cu frecvenţă redusă Specialităţi

- Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară - 5 ani (240 ECTS) - Pedagogie - 4 ani (180 ECTS) - Servicii de asistenţă socială - 4 ani (180 ECTS)

Ciclul II - Studii superioare de masterat - Studii cu frecvenţă la zi Programe de studii

- Pedagogie - 1,5 ani (90 ECTS) - Management educaţional - 1,5 ani (90 ECTS) - Supervizare în asistenţa socială - 2 ani (120 ECTS) - Politici şi servicii sociale pentru familie şi copil – 2 ani (120 ECTS) - Psihologie judiciară - 2 ani (120 ECTS) - Comunicare şi management organizaţional - 2 ani (120 ECTS) - Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii - 2 ani (120 ECTS)

Programe de instruire continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar, cursuri de perfecţionare

Oportunităţi

Laboratorul de Cercetare Ştiinţifică în domeniul tehnologiilor educaţio-nale în învăţămînt, Centru de Resurse în Psihologie şi Asistenţă socială, Clasă de instruire asistată de calculator, Laborator - Şcoala părinţilor. Experienţe de succes

38

Programe de colaborare didactico-ştiinţifică internaţionale, realizate în parteneriat cu Fachhochschule Diisseldorf, Germania, Hogeschool’s Hertogenlosh, Olanda, Universitatea Ioaninna, Grecia, Universitatea St. Cloud, Minessota, SUA, Universitatea UEA Norwich, Anglia; Institutul Pedagogic de Stat din Mozîri, Belarusi, Universitatea de Stat „A.I.Bunin” din Eleţk, Rusia, Universitatea Volda, Norvegia, Universitatea de Stat din Bucureşti, Programul Educaţional Pas cu Pas, Unicef - Moldova, EveryChild, Asociaţia de Caritate şi Asistenţă Socială „Acasă”. Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, blocul Nr. VI, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (373) (231) 2 33 28

39

Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară

197. Cojocaru, Victoria. Management educaţional / V. Cojocaru, N.

Socoliuc ; rec. V. Priţcan, V. Botnari ; Acad. de Şt. a Rep. Moldova ; Univ. de Stat din Tiraspol ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 264 p.

198. Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova / Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Eugen Coroi,... Maria Pereteatcu,... ; red. : Aliona Paniş ; Inst. de şt. al Educaţiei. – Ch. : [S.n.], 2007. – 96 p.

199. Dezvoltarea standardelor pentru învăţământul postuniversitar în universităţile din Republica Moldova : Masterat. Profilul psihopedagogie. Profilul inginerie / Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Ch.) ; Univ. Teh. a Moldovei ; Univ. „Alecu Russo”,... ; coord. : V. Cojocaru : echipa de proiect : P. Todos,... N. Socoliuc,... . – Ch. : Pontos, 2007. – 160 p.

200. Socoliuc, Nina. Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din învăţământul universitar = Formation of the teaching staff pedagogical competencies / Nina Socoliuc, Victoria Cojocaru ; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică ; Univ. de Stat „A. Russo” ; Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Ch.). – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 160 p.

201. Stupacenco, Lidia. Lucrul individual - formă de organizare a procesului

de învăţămînt : Abordare metodică / L. Stupacenco, M. Fotescu, E. Scurtu ; red. E. Harconiţa ; rec. L. Ciobanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară, Bibl. Şt. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 66 p.

***

202. Брынзарей, Ю. Психолого-педагогические подходы формирования базовой культуры „Семь домашних лет” у старших дошкольников / Ю. Брынзарей, Л. Ступаченко // Беларуская пачатковая школа: праблемы i перспектывы развiцця : Матэрыялы VI мiжнар. навукова-практ. канф., 17-18 кастрычнiка 2007 г. – Мазыр. – 2007. – P. 73-75.

203. Земцова, Татьяна Викторовна. Слово в детской картине мира // Развитие речи и обучение родному языку детей дошкольного возраста: теория, методика, региональная практика : Материалы Междунар. науч.-практ конф., 11-12 окт. 2007 г. – Елец, 2007. – P. 85-88.

204. Зорило, Лариса Ивановна. Использование технологии образова-тельного целепологания при изучении курса педагогики // Calitatea

40

învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materialele Conf. Şt. Int., 26-27 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2007. – P. 147-148.

205. Зорило, Лариса Ивановна. Использование тренинговых техноло-

гий в коммуникативном обучении менеджера образования // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materialele Conf. Şt. Int., 26-27 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2007. – P. 83-86.

206. Куррикулум по воспитанию детей раннего и дошкольного

возраста (1-7 лет) в Республике Молдова / Аглаида Болбочану, Стелла Чемортан, Еуджен Корой,...Мария Перетятку,... ; Ин-т педагог. наук. – Ch. : [S.n.], 2007. – 108 p.

207. Руководство по коммунитарным услугам психического

здоровья / Larisa Boderscova, Jana Chihai, Larisa Spinei, Anatol Nacu, Svetlana Rîjicova, Valentina Priţcan, Lidia Stupacenco ; rec. : M. Revenco, ... . – [S.l. : S.n.], 2007. – 147 p.

208. Ступаченко, Лидия Григорьевна. Meжкультурная коммуникация

как способ изучения разнообразия культурного восприятия мира // Беларуская пачатковая школа: праблемы i перспектывы развiцця : Матэрыялы VI мiжнар. навукова-практ. канф., 17-18 кастрычнiка 2007 г. – Мазыр, 2007. – P. 107-110.

41

Catedra Psihologie şi Asistenţă socială

209. Bolboceanu, Aglaida. Psihologia învăţării / Aglaida Bolboceanu, Silvia Briceag // Psihologia dezvoltării şi psihologia pedagogică : man. pentru colegiile pedagogice. – Ch., 2007. – P. 110-117.

210. Briceag, Silvia. Aptitudinile // Psihologia generală : man. pentru cole-

giile pedagogice. – Ch., 2007. – P. 112-119.

211. Briceag, Silvia. Inteligenţa emoţională şi calitatea managementului în instituţiile de învăţămînt // Modernizarea învăţământului superior în contextul integrării europene : Materialele conf. şt. interuniv., Chişinău, 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 55-58.

212. Briceag, Silvia. Psihologia instruirii şi educaţiei // Psihologia dezvol-

tării şi psihologia pedagogică : man. pentru colegiile pedagogice. – Ch., 2007. – P. 118-136.

213. Briceag, Silvia. Psihologia pedagogică : Curs univ. / Univ. de Stat

„Alecu Russo”, Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 202 p.

214. Briceag, Silvia. Satisfacţia profesională - bon de asigurare pentru

succesul în carieră // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materialele Conf. Şt. Int., 26-27 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2007. – P. 137-139.

215. Briceag, Silvia. Stresul în mediul didactic : (Remedii de profilaxie,

gestionare şi control) / red. : Eugenia Proca ; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007. – 72 p.

216. Briceag, Silvia. Suprimarea stresului prin ameliorarea stilului de viaţă //

Dezvoltarea umană : impactul proceselor de transformare a societăţii moldave. – Ch., 2007. – P. 421-423.

217. Ghid pentru servicii comunitare de sănătate mentală / Larisa

Boderscova, Jana Chihai, Larisa Spinei, Anatol Nacu, Svetlana Rîjicova, Valentina Priţcan, Lidia Stupacenco ; rec. : M. Revenco. – [S.l. : S.n.], 2007. – 226 p. – Bibliogr. p. 216.

218. Managementul şi acordarea serviciilor sociale de tip nou pentru

copii şi familii în situaţii de risc : Suport de curs - instruire continuă / Min. Educaţiei şi Tineretului ; Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului ; Servicii sociale integrate pentru familii şi copii ; aut.- alcăt. : H. Wooley, M. Dilion ; coord. : C. Buhler, I. Malanciuc ; red. : V. Cojocaru, T. Gribincea, V. Priţcan,... . – Ed. a 2-a. – Ch., 2007. – Modul 1-10. –

42

Modul 1 : Managementul schimbării în sistemul de protecţie a copilului şi familiei : Pentru manageri, personalul inst. rezidenţiale şi al serviciilor sociale comune. – 2007. – 102 p. : tab., fig., anexe. – Bibliogr. p. 77-78.

Modul 2 : Introducere în asistenţa socială : Pentru asistenţi sociali. – 2007. – 152 p. : fig., anexe. – Bibliogr. p. 81

Modul 3 : Managementul de caz şi supervizarea în sistemul de protecţie a copilului şi familiei : Pentru asistenţi sociali. – 2007. – 154 p. : fig., tab., anexe. – Bibliogr. p. 87-88.

Modul 4 : Reintegrarea familială : Pentru asistenţii sociali. – 2007. – 214 p. : tab., fig., anexe. – Bibliogr. p. 71-72.

Modul 5 : Evaluarea şi comunicarea cu copilul : Pentru personalul educativ din inst. rezidenţiale. – 2007. – 244 p. : tab., fig. – Bibliogr. p. 91-92.

Modul 6 : Prevenirea instituţionalizării şi acordarea sprijinului familial : Pentru asistenţii sociali. – 2007. – 78 p. : tab., fig., anexe. – Bibliogr. p. 51.

Modul 7 : Forme şi servicii alternative de protecţie a copilului în dificultate : Pentru asistenţii sociali, membrii comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate. – 2007. – 124 p. : tab., anexe. – Bibliogr. p. 53-54.

Modul 8 : Ghid practic pentru părinţii-educatori. – 2007. – 220 p. : tab., fig., anexe. – Bibliogr. p. 119-120.

Modul 9 : Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii şi

familii social-vulnerabile : Pentru asistenţii sociali. – 2007. – 223 p. : tab., anexe. – Bibliogr. p. 77-78.

219. Priţcan, Valentina. Reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie : Ghid practic / Valentina Priţcan, Tatiana Gribincea, Rodica Moraru-Chilimar,... ; coord. : Vladimir Cojocaru. – Ch. : Cartier, 2007. – 184 p.

220. Priţcan, Valentina. Repere teoretico-aplicative vizînd reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie // Strategia de dezvoltare a centrelor de justiţie comunitară : Materialele conf. şt., 6-8 febr. 2007, Ch. – Ch., 2007. – P. 71-76.

***

221. Руководство по коммунитарным услугам психического здоровья / Larisa Boderscova, …, Valentina Priţcan, … ; rec. : M. Revenco,... . – [S.l. : S.n.], 2007. – 147 p. : tab., il. – Bibliogr. ascunsă

222. Рыжикова, Светлана Емельянова. Изучение направлености

личности по отношению к деньгам // Studia Universitatis. Ştiinţe ale Educaţiei : Rev. şt. – 2007. – Nr 5. – P. 237-234.

43

Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală Anul fondării – 1980

Catedre:

Instrumente Muzicale şi Metodică; Teorie şi Dirijat.

În Facultate activează: 26 cadre didactice, inclusiv 1 profesor, doctor habilitat; 8 conferenţiari, doctori în pedagogie; 7 lectori superiori; 10 asistenţi universitari.

Ciclul I - studii superioare de licenţă Studii cu frecvenţă la zi Specialitatea:

- Muzică - 3 ani (180 ECTS) Studii cu frecvenţă redusă Specialitatea:

- Muzică - 4 ani (180 ECTS) Ciclul II – studii superioare de masterat Studii cu frecvenţă la zi Programe de studii:

- Muzică - 2 ani (120 ECTS) Studii de doctorat Studii cu frecvenţă la zi - 3 ani Studii cu frecvenţă redusă - 4 ani Specialitatea:

- Teoria şi metodologia instruirii (discipline artistice) 13.00.02 Experienţe de succes:

- Facultatea dispune de Consiliul Ştiinţific Specializat de susţinere a Tezelor de doctor în pedagogie (muzicală). - Facultatea editează Revista ştiinţifică „Artă şi Educaţie artistică” cu înaltă apreciere în domeniul cultural-artistic şi muzical-pedagogic - Activează Filarmonica de muzică pentru copii a Zonei de Nord. - Formaţiile artistice: Orchestra de muzică populară „Alunelul”, Corul „Gaudeamus”) participă cu succes la diverse concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale. - Cadrele didactice au organizat şi participat la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale în domeniul artei şi psihopedagogiei muzicale.

44

- Facultatea colaborează cu Institutul Ştiinţe ale Educaţiei din Rep. Moldova; Uniunea compozitorilor şi Muzicologilor din Rep. Moldova; Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău; Institutul „Musicosophia”, Germania; Universitatea de Muzică, Bucureşti; Universitatea Pedagogică, Moscova; Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice, Chişinău.

Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, blocul Nr. 8, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (231) 2 33 17

45

Catedra Teorie şi Dirijat

223. Babii, Vladimir. Creativitatea muzicală : Curriculum univ. Spec. : Instruire muzicală. Specializare : Profesor de muzică / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muz. şi Pedagogie Muz., Catedra Teorie şi Dirijat. – Bălţi, 2007. – 19 p. : tab. – Bibliogr. p. 18-19.

224. Babii, Vladimir. Eficacitatea activităţii profesorului-muzician în cadrul orei academice // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 2 (5). – P. 109-113.

225. Babii, Vladimir. Eficienţa învăţămîntului muzical : Curriculum univ.

pentru studii postuniv. de masterat : Spec. : Muzică / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muz. şi Pedagogie Muz., Catedra Teorie şi Dirijat. – Bălţi, 2007. – 24 p.

226. Babii, Vladimir. Evaluarea performanţelor pedagogului muzician //

Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţământ : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 98-101.

227. Babii, Vladimir. Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice :

Curriculum universitar. Spec. : Instruire muz. Specializare: Profesor de muzică / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muz. şi Pedagogie Muz., Catedra Teorie şi Dirijat. – Bălţi, 2007. – 19 p.

228. Babii Vladimir. Modelul funcţional al acţiunii muzical-artistice a

elevului // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale Educaţiei : Rev. şt. – 2007. – Nr 5. – P. 176-182.

229. Babii, Vladimir. Orchestraţie : Curriculum univ. Spec. : Instruire

muzicală / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muz. şi Pedagogie Muz., Catedra Instrumente Muz. şi Metodică. – Bălţi, 2007. – 22 p. : tab. – Bibliogr. p. 22.

230. Babii, Vladimir. Organologie : Curriculum univ. Spec. : Instruire

muzicală. Calificarea: Profesor de muzică / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muz. şi Pedagogie Muz., Catedra Instrumente Muz. şi Metodică. – Bălţi, 2007. – 23 p. : tab. – Bibliogr. p. 22-23.

231. Stici, Alexandra. Metodologia educaţiei muzicale integrate : Pentru

colegiile pedagogice şi de muzică cu profilurile : Pedagogia învăţămîntului primar şi Pedagogie muz. / rec. : Vladimir Babii, Gheorghe Perju. – Ch., 2007. – 191 p.

232. Ştefârţă, Adelina. Problema copiilor dotaţi muzical în activitatea unor

organizaţii internaţionale / Adelina Ştefârţă, Tatiana Bularga // Artă şi educaţie artistică. – 2007, Nr 1 (4). – P. 104-111.

46

*** 233. Сагайдак Елена. Влияние протоинтонационнго слуха на формиро-

вание вокальной культуры школьников // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 3 (6). – P. 110-114.

47

Catedra Instrumente muzicale şi Metodică

234. Bularga, Tatiana. Contribuţii la formarea profesorilor elevilor dotaţi muzical // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 3 (6). – P. 115-123.

235. Bularga, Tatiana. Evaluarea scopurilor şi valorilor elevilor în procesul dezvoltării dotării de orice tip // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 214-216.

236. Bularga, Tatiana. Formarea profesorului-muzician pentru instruirea

copiilor supradotaţi // Studia Universitatis. Ştiinţe ale Educaţiei : Rev. şt.. – 2007. – Nr 5. – P. 173-175.

237. Bularga, Tatiana. Psihopedagogia interesului pentru muzică : Curs

univ. / rec. : E. Coroi, A. Popov, L. Graneţchi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muz. şi Pedagogie Muz., Catedra Instrumente Muz. şi Metodică. – Bălţi, 2007. – 91 p.

238. Bularga, Tatiana. Psihopedagogia interesului pentru muzică : Note de curs / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muz. şi Pedagogie Muz., Catedra Instrumente Muz. şi Metodică. – Bălţi : [S.n.], 2007. – 70 p.

239. Gagim, Ion. Educaţie muzicală : Ghidul profesorului cl. 7-8 / I. Gagim,

Al. Borş, E. Coroi, A. Stângă. – Ch. : Ştiinţa, 2007. – 80 p.

240. Gagim, Ion. Educaţie muzicală : Man. pentru cl. 7-8 / I. Gagim, Al. Borş, E. Coroi. – Ch. : Ştiinţa, 2007. – 152 p.

241. Gagim, Ion. Formarea muzicologică a profesorului de educaţie

muzicală // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 1 (4). – P. 112-129.

242. Gagim, Ion. Prelegeri de filosofia muzicii / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Muz. şi Pedagogie muz. – Bălţi, 2007. – 123 p.

243. Gagim, Ion. Sub semnul muzicii : Revelaţii / Univ. de Stat „Alecu

Russo”. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 44 p.

244. Gagim, I. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. – Ch. : Arc, 2007. – 222 p.

245. Graneţchi, Lilia. Analiza interpretativă a imaginii muzicale - strategie didactică în formarea profesorului de muzică // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 1 (4). – P. 145-154.

246. Morari, Marina. Elemente de limbaj muzical : Curs univ. – Bălţi :

Presa univ. bălţeană, 2007. – 140 p.

48

247. Morari, Marina. Evaluarea competenţelor în procesul educaţional // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007. – Ch., 2007. – P. 248-249.

248. Morari, Marina. Spiritul amadeus în liceul mileniului al III-lea //

Vocea Bălţiului. – 2007. – 19 oct. – P. 1.

249. Şciusi, Antonina. Melodii populare moldoveneşti [Partitură] : Culeg. de piese pentru pian / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. Muz. şi Pedagogie Muz., Catedra Instrumente Muz. şi Metodică. – Bălţi, 2007. – Bălţi, 2007. – 31 p.

250. Tetelea, Margareta. Muzicolog consacrat : [Ecaterina Dănilă] // Lit. şi

arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 6.

*** 251. Гупалова, Елена. «Маски» Семена Лунгула в исполнительской

редакции профессора Людмилы Ваверко // Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice : Rev. şt. – 2007. – Nr. 10. – P. 280-283.

252. Гупалова, Елена. Некоторые аспекты внедрения отечественного фортепианного репертуара в педагогическую и концертную практику: деятельность учебно-методического кабинета при Министерстве Культу-ры Республики Молдова // Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice : Rev. şt. – 2007. – Nr. 10. – P. 307-309.

253. Гупалова, Елена. Некоторые особенности авторской редакции фортепианных произведений Генадия Чобану // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 3(6). – P. 140-143.

254. Гупалова, Елена. Профессор Людмила Ваверко - редактор-

составитель сборников фортепианных миниатюр композиторов Республики Молдова // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 1 (4). – P. 77-83.

255. Музыкальное воспитание : Пособие для учителя 7-8 кл. / И.

Гаджим, А. Борш, Е. Корой, А. Стынгэ. – Ch. : Ştiinţa, 2007. – 152 p.

49

Facultatea Economie

Anul fondării – 1995

Catedre:

Economie şi Management, Finanţe şi Contabilitate

În Facultate activează: 32 de cadre didactice, inclusiv 1 doctor habilitat; 5

conferenţiari, doctori în ştiinţe economice; 3 lectori superiori, doctori; 7 lectori

superiori; 15 lectori universitari.

Laboratoare didactice:

- Contabilitate şi Analiza activităţii economico-financiare (Program

contabil automatizat „1C Întreprinderea” şi „1C Contabilitate”)

- Tehnologii de comunicare informaţională

- Tehnologie şi merceologie

- Limbaj de programare şi baze de date

Ciclul I – Studii superioare de licenţă Studii cu frecvenţă la zi - 3 ani (180 ECTS) Specialităţi:

- Contabilitate - Finanţe şi bănci - Business şi administrare

Studii cu frecvenţă redusă - 4 ani (180 ECTS) Specialităţi:

- Business şi administrare Ciclul II - Studii superioare de masterat (2 ani) Studii cu frecvenţă la zi Programe de studii:

- Management financiar - 120 ECTS - Contabilitate - 120 ECTS - Administrarea afacerilor comerciale - 120 ECTS

Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, blocul Nr. V, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (0231) 2-65-43 e-mail: [email protected]; [email protected]

50

Catedra Economie şi Management

256. Babii, Leonid. Calitatea produselor vinicole şi infrastructura productivă // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 199-202.

257. Babii, Leonid. Rolul armoniei obşteşti în realizarea problemelor economice ale Republicii Moldova // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 203-206.

258. Bogdan, Rodica. Bazele marketingului [Resursă electronică] : (Notiţe de curs) / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2006-2007. – 51 p. : tab. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

259. Bogdan, Rodica. Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova: realităţi

şi perspective // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 167-175.

260. Branaşco, Natalia. Activitate publicitară : Notiţe de curs / Univ. de Stat

„Alecu Russo”, Fac. Economie, Catedra Economie şi Management, Bălţi. – 39 p. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

261. Branaşco, Natalia. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii [Resursă electronică] : Notiţe de curs / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2007. – 51 p. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

262. Branaşco, Natalia. Structura şi factorii migraţiei forţei de muncă

feminine // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 131-134.

263. Dodu, Maria. Particularităţile implementării strategiilor în companiile

străine McDonald’s, Honda, Daewoo şi în companiile de producere a lactatelor din România // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 117-120.

264. Filip, Nelly. Sărăcia - factor determinant al migrării forţei de muncă /

Nelly Filip, Natalia Branaşco // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 126-130.

265. Oleiniuc, Maria. Conspect de lecţii la disciplina Management strategic

[Resursă electronică] : pentru studenţii Fac. Economie. Spec. 1802 Management / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2007. – 101 p. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

51

266. Oleiniuc, Maria. Notiţe de curs la Management comparat [Resursă elec-tronică] : pentru studenţii Fac. Economie, spec. Management şi Business şi Ad-ministrare / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2007. – 147 p. Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

267. Petelca, Galina. Realizări şi tendinţe în dezvoltarea strategiilor

sectorului de prelucrare a laptelui din Republica Moldova / Galina Petelca, Oleg Petelca // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2001. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 121-125.

268. Plămădeală, Gheorghe. Lucrări practice pe teren la geografia fizică /

Gh. Plămădeală ; ref. : V. Pulbere, N. Mihalache ; red. lit. : Z. Tărîţă ; Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2007. – 76 p. : fig., tab.

269. Plămădeală, Gheorghe. Structura etnică a populaţiei Republicii

Moldova în anul 2004 şi particularităţile ei teritoriale // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 135-141.

***

270. Бабий, Леонид Иванович. Будут и другие рынки [интервью с директором АО „Barza Albă” – Л. И. Бабием] 270 / беседовал Симон Дубовиков // Голос Бэлць. – 2007. – 3 июля. – P. 3.

271. Бабий, Леонид Иванович. Он удивителен и дивен - благородный наш дивин : [интервью с директором АО „Barza Albă” – Л. И. Бабием] // Голос Бэлць. – 2007. – 19 окт. – P. 1, 3.

272. Бранашко, Наталия. Менеджмент малых и средних предприятий [Resursă electronică] : заметки по курсу / Гос. ун-т им. Алеку Руссо, Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2007. – 56 p.

273. Бранашко, Наталия. Рекламная деятельность [Resursă electronică]

: конспект лекций / Гос. ун-т им. Алеку Руссо, Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2007. – 29 p. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

274. Олейнюк, Мария. Конспект лекций по Стратегическому

менеджменту [Resursă electronică] : для студентов фак. Экономики. Cпец. 1802 Менеджмент / Гос. ун-т им. Алеку Руссо, Экон. фак., Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2007. – 156 p. – Bibliogr. p. 149. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

275. Трусевич, Алла. Показатели и методы расчета социально-экономической эффективности образования // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 181-187.

52

Catedra Finanţe şi Contabilitate

276. Amarfii-Railean, Nelli. Modelele factoriale de diagnosticare ale potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile actuale de dezvoltare // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 11-19.

277. Dogotari, Victoria. Asigurarea depozitelor: actualitate şi perspectivă // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 35-39.

278. Dumbrăveanu, Lilia. Costurile - un instrument indispensabil în

activitatea de producţie // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 20-24.

279. Marusic, Corina. Impactul auditorului asupra bunăstării economice a

firmei // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 188-192.

280. Vladîcec, Ana. Etapele de implementare a sistemului controlului intern

în cadrul contabilităţii manageriale la întreprinderile industriale // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 25-27.

281. Vladîcec, Ana. Evidenţa consumurilor materiale directe în producţia

spirtului // Economica : Rev. şt.-didactică. – 2007. – Nr 2. – P. 73-76.

282. Vladîcec, Ana. Influenţa particularităţilor tehnologice de fabricare a spirtului asupra evidenţei consumurilor şi calculării costului de producţie // Economica : Rev. şt.- didactică. – 2007. – Nr 3(59). – P. 59-61.

283. Wilson, Susan. Artificial intelligence in helping auditors to evaluate

client financial viability / Susan Wilson, Nelli Amarfii-Railean // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 5-10.

***

284. Булат, Георгий. К вопросу платежеспособности и ликвидности баланса предприятий // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 40-45.

285. Булат, Георгий Федорович. Статистика : Курс лекций для сту-детнов экон. спец. / Г. Ф. Булат, И. В. Зеленцова ; рец. : М. Сербушка ; Бэлцкий гос. ун-т им. Алеку Руссо, Экон. фак., Каф. Финансы и Бух. учет. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 232 p.

53

286. Grumeza, Raisa. Международная торговля в мировой экономике / Raisa Grumeza, Adela Sandu // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 193-198.

287. Зеленцева, И. В. Стратегическое развитие человеческого потенциа-

ла через рыночно-ориентированное обучение / И. В. Зеленцева // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 155-159.

288. Шевченко, Надежда. Анализ показателей, характеризующих

эффективность использования основных фондов на предприятии // An. Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. Economie. – P. 59-67.

54

Facultatea de Drept

Anul fondării – 1996

Catedre: Drept Privat; Drept Public; Discipline Socioumanistice

În Facultate activează: 38 de cadre didactice, inclusiv 3 doctori habilitaţi; 12 conferenţiari universitari, doctori în drept; 2 lectori superiori universitari, doctori; 1 lector universitar, doctor; 3 lectori superiori universitari; 16 lectori universitari; 1 asistent universitar. Ciclul I - Studii superioare de licenţă Studii cu frecvenţă la zi Specialităţi:

- Drept - 4 ani (240 ECTS) - Administraţie publică - 3 ani (180 ECTS)

Ciclul II - Studii superioare de masterat Studii cu frecvenţă la zi Programe de studii:

- Dreptul afacerilor -1,5 ani (90 ECTS) - Ştiinţe penale şi criminologie - 1,5 ani (90 ECTS)

Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin 38, blocul Nr. 5, mun Bălţi, MD 3121 Tel.: (0 231) 2-72-23

55

Catedra Drept Privat

289. Crugliţchi, Tatiana. Regimul juridic al decăderii în procesul civil // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 3 (183). – P. 22-25.

290. Curriculum la disciplina „Arbitrajul comercial” / aut.-alcăt. Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 10 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 8-10.

291. Curriculum la disciplina „Drept civil” pentru administraţia publică /

aut.-alcăt. Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 12 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 12.

292. Curriculum la disciplina „Drept economic” / aut.-alcăt. Ghenadie

Moldovanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 13 p. – Bibliogr. p. 11-13.

293. Curriculum la disciplina „Drept execuţional civil” / aut.-alcăt.

Tatiana Crugliţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 11 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 11.

294. Curriculum la disciplina „Drept internaţional privat” / aut.-alcăt.

Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 19 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 15-19.

295. Curriculum la disciplina „Drept notarial” (pentru secţia cu frecvenţă

la zi) / aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 5 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 4-5.

296. Curriculum la disciplina „Drept privat comparat” / aut.-alcăt.

Corneliu Vrabie, Sergiu Boca ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 7 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 7.

297. Curriculum la disciplina „Dreptul comercial” / aut.-alcăt. Corneliu

Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 11 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 9-11.

298. Curriculum la disciplina „Dreptul comerţului internaţional” / aut.-

alcăt. Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 14 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 11-14.

299. Curriculum la disciplina „Dreptul concurenţei” / aut.-alcăt. Corneliu

Vrabie, Ion Buzinschi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 8 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 7-8.

56

300. Curriculum la disciplina „Dreptul internaţional privat” pentru cursul de master / aut.-alcăt. Dan Andrei Popescu, Corneliu Vrabie ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 17, p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 12-17.

301. Curriculum la disciplina „Dreptul muncii” (pentru secţia cu frecvenţă

la zi) / aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 15 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 12-15.

302. Curriculum la disciplina „Dreptul muncii” (pentru secţia cu frecvenţă

redusă) / aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 14 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 10-14.

303. Curriculum la disciplina „Dreptul muncii şi protecţiei sociale”

(pentru secţia cu frecvenţă la zi) / aut.-alcăt. Eduard Boişteanu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 13 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 10-13.

304. Curriculum la disciplina „Elemente de procedură civilă şi

contenciosul administrativ” / aut.-alcăt. Tatiana Crugliţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Privat. – Bălţi, 2007. – 23 p., verso f. alb. – Bibliogr. p. 18-23.

305. Pînzari, Veaceslav. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie în

legislaţia Republicii Moldova // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 205-212.

306. Pînzari, Veaceslav. Unele considerente cu privire la pregătirea profesio-nală a juriştilor // Rev. Naţ. de Dept. – 2007. – Nr 6. – P. 29-31.

307. Romandaş, Nicolae. Modul de perfectare a ordinului de angajare în

muncă / Nicolae Romanadaş, Eduard Boişteanu // Dreptul muncii. – 2007. – Nr 1 (13). – P. 45-50.

308. Romandaş, Nicolae. Unele reflecţii privind statutul juridic al

salariatului şi angajatorului / Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu // Dreptul muncii. – 2007. – Nr 6 (18). – P. 31-38.

309. Volcinschii, V. Aspecte de drept internaţional privat în materia

declarării absenţei şi a morţii prezumate a persoanei fizice / V. Volcinschii, Corneliu Vrabie // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 1. – P. 10-14.

310. Vrabie, Corneliu. Autoapărarea drepturilor civile subiective prevăzută

de Codul civil al Republicii Moldova prin prisma Convenţiei Europene pentru drepturile omului // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 213-220.

57

*** 311. Матвеев, Вячеслав. Гражданское процессуальное право (граж-

данский процесс) : Курс лекций / Justiţia Fundamentum Regnorum. – Бэлць : [S.n.], 2007. – 183 p.

58

Catedra de Drept Public

312. Botnari, Elena. Principiul armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară în lumina legiferării // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 57-72.

313. Botnari, Elena. Spre o cultură a păcii: afirmarea principiului protecţiei valorilor culturale în dreptul internaţional // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 3 (183. – P. 14-16.

314. Bujor, Valeriu. Indici statistici ai criminalităţii (elemente de analiză

statistică a criminalităţii) // Rev. de criminologie, drept penal şi criminalistică – 2007. – Nr 1/2 – P. 3-10.

315. Capcelea, Valeriu. Codul deontologic al pedagogului - imperativ al

timpului // Artă şi educaţie artistică. – 2007. – Nr 2 (5). – P. 101-108.

316. Capcelea, Valeriu. Deontologia juridică : man. pentru fac. de drept. – Ch. : Arc, 2007. – 415 p.

317. Capcelea, Valeriu. Esenţa, locul şi rolul normelor tehnice în existenţa

socială // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 4 (184). – P. 39-42.

318. Capcelea, Valeriu. Normă şi valoare // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socioumanistice. – Ch., 2007. – Vol. III. – P. 129-133.

319. Capcelea, Valeriu. Norme sociale ca factor de stabilizare a societăţii în

tranziţie. Spec. 09.00.01 - Ontologie şi Gnoseologie : Tz. de dr. habilitat în şt. filosofice / consultant şt. Eudochia Saharneanu ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra „Filosofie şi Antropologie”. – Ch., 2007. – 231 p., verso filelor alb.

320. Capcelea, Valeriu. Normele sociale / red. : Gh. Chiriţă ; ref. şt. : Efim

Mohorea. – Ch. : ARC, 2007. – 299 p. – Bibliogr. select. p. 288-299.

321. Capcelea, Valeriu. Reflecţii cu privire la dimensiunea valorică a normelor juridice // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 6. – P. 32-35.

322. Craevscaia, Cristina. Autonomia financiară locală - garant al

democratizării administraţiei publice // Administraţia publică în perspectiva integrării europene : Materiale ale ses. de comunic., 27-28 oct., 2006. – Ch., 2007. – P. 353-365.

323. Craevscaia, Cristina. Marea Neagră - un pivot de interes major pentru

UE // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 73-81.

59

324. Curriculum la disciplina Drept bancar / aut.-alcăt. Mihaela Ciocan ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 10 p. – Bibliogr. p. 9-10.

325. Curriculum la disciplina Drept contravenţional (pentru studenţii de la

secţia zi) / aut.-alcăt. Anatolie Faigher ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 22 p. – Bibliogr. p. 17-22.

326. Curriculum la disciplina Drept penal (Partea generală) / aut-alcăt. :

Stela Gavajuc ; Vl. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 33 p. – Bibliogr. p. 26-34.

327. Curriculum la disciplina Drept penal (Partea specială) / aut.-alcăt. :

Stela Gavajuc ; Vl. Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 34 p. – Bibliogr. p. 27-34.

328. Curriculum la disciplina Drept procesual penal (Partea I şi II) (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă) / aut.-alcăt. Vitalie Rusu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 46 p. – Bibliogr. p. 35-46.

329. Curriculum la disciplina Dreptul muncii şi protecţiei sociale în UE

(Administraţie publică) / aut.-alcăt. Ina Negură ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 8 p. – Bibliogr. p. 8-11.

330. Curriculum la disciplina Dreptul proprietăţii intelectuale (pentru

secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă) / aut.-alcăt. Victoria Ţarălungă ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 10 p. – Bibliogr. p. 6-10.

331. Curriculum la disciplina Dreptul protecţiei sociale în Uniunea

Europeană / aut.-alcăt. Ina Negură ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 8 p. – Bibliogr. p. 8-12.

332. Curriculum la disciplina Dreptul protecţiei sociale (pentru secţia cu

frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă) / aut.-alcăt. Ina Negură ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. –18 p. – Bibliogr. p. 9-18.

333. Curriculum la disciplina Dreptul transporturilor / aut.-alcăt. Ion

Buzinschi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 7 p. – Bibliogr. p. 7

334. Curriculum la disciplina Istoria doctrinelor politice şi juridice / aut.-

alcăt. : Boris Coroliuc , Ion Ciobanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 19 p. – Bibliogr. p. 15-18.

60

335. Curriculum la disciplina Sociologia juridică / aut.-alcăt. Gheorghe Neagu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 18 p. – Bibliogr. p. 18-23.

336. Curriculum la logica şi retorica juridică (învăţămînt la zi şi frecvenţă

redusă) / aut.-alcăt. Efim Mohorea ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 17 p. – Bibliogr. p. 16-17.

337. Curriculum la modulul/disciplina Drept financiar şi fiscal / aut.-

alcăt. Cristina Craevscaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 34 p. – Bibliogr. p. 24-33.

338. Curriculum la modulul/disciplina Drept Vamal / aut.-alcăt. Ruslan

Grigoraş ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 20 p. – Bibliogr. p. 15-20.

339. Curriculum la modulul/disciplina Drept vamal comunitar / aut.-

alcăt. Cristina Craevscaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 18 p. – Bibliogr. p. 13-18.

340. Curriculum la modulul/disciplina Perfectarea actelor vamale / aut.-

alcăt. V. Ţîbîrnă ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007. – 10 p. – Bibliogr. p. 13-18.

341. Curriculum la modulul/disciplina Regimuri vamale / aut.-alcăt. V.

Ţîbîrnă ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 14 p. – Bibliogr. p. 10-13.

342. Curriculum la modulul/disciplina Reglementările internaţionale

privind vămuirea mărfurilor / aut.-alcăt. Ruslan Grigoraş ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 18 p. – Bibliogr. p. 13-18.

343. Curriculum la modulul Protecţia juridică a drepturilor omului /

aut.-alcăt. Ina Negură ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 25 p. – Bibliogr. p. 19-25.

344. Curriculum universitar la disciplina Filozofia (Fac. Pedagogie,

Psihologie şi Asistenţă Socială) / aut.-alcăt. V. Capcelea, V. Ţurcanu, I. Garaz ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2007 – 16 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 12-16.

345. Dănoi, Ion. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos –

reglementări comunitare naţionale // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 83-92.

61

346. Dicţionar de drept internaţional umanitar / Vitalie Rusu, Oleg Balan, Gheorghe Neagu ; au colab. : E. Botnari, A. Neagu, L. Rusu ; red. : Tamara Osmochescu ; rec. E. Ciobu. – Ch. : Pontos, 2007. – 360 p.

347. Gavajuc, Stela. Formarea profesională a judecătorului în lumina

ultimelor prevederi legislative // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 10 (186). – P. 36-39.

348. Gavajuc, Stela. Garantarea independenţii judecăorilor - o premisă

importantă a realizării drepturilor persoanelor la un proces echitabil // Dialogi Juridici. – 2007. – Nr 1. – P. 221-234.

349. Neagu, Gheorghe. Activitatea ştiinţifico-didactică la Facultatea de

Drept // Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliogr. select. – Bălţi, 2007. – P. 3-7.

350. Neagu, Gheorghe. Calitatea formării profesionale juridice iniţiale în

viziunea studenţilor // Rev. Naţ. de Dept. – 2007. – Nr 6. – P. 27-28.

351. Neagu, Gheorghe. Sociologie juridică : (note de curs) / Gh. Neagu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi. – Bălţi : [S.n.], 2007. – 324 p.

352. Neagu, Gheorghe. Unele modalităţi de promovare a grupurilor de

interes în procesul de legiferare / rec. Elena Botnari // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 58-65.

353. Pop, Octavian. Aspecte de drept comparat privind traficul de droguri //

Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 1 (181). – P. 15-16.

354. Pop, Octavian. Aspecte generale privind drogurile şi consumul acestora // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 4 (184). – P. 23-26.

355. Pop, Octavian. Aspecte generale privitoare la înţelesul de criminalitate

organizată // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 6. – P. 14-15.

356. Pop, Octavian. Consecinţele nefaste ale consumurilor de droguri // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 3 (183). – P. 49-50.

357. Pop, Octavian. Organizaţii criminale mafiote din Rusia, Asia, China,

Japonia şi România // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7(187). – P. 18-21.

358. Pop, Octavian. Organizaţii criminale mafiote din Statele Unite ale Americii şi America de Sud // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 8 (188). – P. 26-31.

359. Pop, Octavian. Organizaţii criminale mafiote italiene // Legea şi viaţa. –

2007. – Nr 9 (189). – P. 29-32.

62

360. Pop, Octavian. Terorismul şi problemele actuale ale definirii acestuia // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 5 (185). – P. 23-24.

361. Pop, Octavian. Unele aspecte referitoare la producţia, utilizarea şi

traficul de droguri în România // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2(182). – P. 23-24. 362. Rusu, Vladimir. Analiza raporturilor şefului statului cu guvernul //

Administraţia publică în perspectiva integrării europene : Materiale ale ses. de comunic., 27-28 oct. 2006. – Ch., 2007. – P. 163-169.

63

Catedra Discipline Socioumanistice

363. Cabac, Ghenadie. Posibilităţile utilizării platformei MOODLE la evaluarea studenţilor / Ghenadie Cabac, Radu Dumbrăveanu // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb., 2007 = Problemes actuels de la theorie et de la pratique de l'evaluation de l'enseignement. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007. – P. 179-182.

364. Cazacu, Nicolae. Colea Răutu : actor de geniu necunoscut acasă /

Nicolae Cazacu, Valentin Jitaru // Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 6.

365. Cazacu, Nicolae. Din arhiva „Crenguţei” // Crenguţa. – 2007. – Nr 1. – P. 8-12.

366. Cazacu, Nicolae. În vizită la maestrul Colea Răutu // Vocea Bălţiului. –

2007. – 30 noiemb. – P. 2.

367. Cazacu, Nicolae. Publicaţiile liceului „Ion Creangă” din Bălţi / rec. Nicolae Enciu // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 5-19.

368. Ciobanu, Ion. Pluralism politic - valoare intrinsecă a democraţiei reprezentative / rec. Boris Coroliuc // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 20-24.

369. Cojocaru, Igor. Criterii politico-juridice pentru politica socială în

procesul integrării europene a Republicii Moldova / rec. Igor Bucătaru // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi. – 2007. – P. 24-27.

370. Curriculum disciplinar Istoria românilor / aut.-alcăt. Teo-Teodor

Marşalcovschi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socio-umanistice. – Bălţi, 2007 – 11 p. – Bibliogr. p. 11.

371. Curriculum disciplinar Istoria universală / aut.-alcăt. Teo-Teodor

Marşalcovschi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2007 – 9 p.

372. Curriculum la disciplina Civilizaţia europeană / aut.-alcăt. Ion

Ciobanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2007. – 4 p.

373. Curriculum la disciplina universitară Istoria drepturlui / aut.-alcăt.

Lidia Pădureac ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2007 – 23 p. – Bibliogr. p. 22.

64

374. Damanciuc, Gh. Centru al Bibliografiei Naţionale : [Camera Naţ. a Cărţii 50 de ani de la fundare] // Magazin Bibliologic. – 2007. – Nr 1. – P. 63.

375. Enciu, Nicolae. Contribuţii documentare la istoria deportărilor din 6

iulie 1949 în raionul Bălţi / rec. Lidia Pădureac // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 28-39.

376. Enciu, Nicolae. Construcţia Europeană (1945-2007) : Curs univ. /

Nicolae Enciu, Valentina Enciu. – Ch. : Civitas, 2007. – 392 p.

377. Enciu, Nicolae. Dezbateri Europene la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi // Vocea Bălţiului. – 2007. – 25 mai. – P. 2.

378. Enciu, Nicolae. Emmanuel de Martonne şi Basarabia // Confluenţe

Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 113-116.

379. Enciu, Nicolae. Istoria naţională ca roman // Semn. – 2007. – Nr 2. – P. 27-28.

380. Enciu, Nicolae. Leon Donici şi demitizarea bolşevismului // Semn. –

2007. – Nr 1. – P. 25-26.

381. Enciu, Nicolae. Uniunea Europeană în retrovizorul istoriei // Caiete de istorie. – 2007. – Nr 1 (16). – P. 1-8.

382. Enciu, Nicolae. Visul european interpretat de un american : [rec. la

cartea „Visul european” de Jeremy Rifkin] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 157-160.

383. Loghin, Petru. John Dewey - ilustru filosof şi pedagog american al sec.

XX / rec. Valeriu Capcelea // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 40-45.

384. Loghin, Petru. Oiţele mele, oiţe… Deprinderi de Viaţă, sau … Strigăt la

… Ceruri. – Ch. : Pontos, 2007. – 155 p.

385. Loghin, Petru. Pe cine îl interesează în R. Moldova şcoala de facere a lucrurilor? // Făclia. – 2007. – 8 dec. – P. 13.

386. Loghin, Petru. Pedagogia dreptului. Cazuri = Казусы : Practicum-

Practice la „Bazele statului şi dreptului” (promovate studenţilor fac. cu profil pedagogic). – Ch. : Pontos, 2007. – 40 p.

387. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Istoricul Anton Moraru // Timpul. – 2007.

– 26 oct. – P. 17.

65

388. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Profesorul Mihai Muntean, cel cunoscut şi cel necunoscut (20.09. 1922 - 3.03. 1983) // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 12 oct. – P. 22.

389. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Răzeşii în contextul istoric şi juridic / rec.

Lidia Pădureac // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 45-58.

390. Parnovel, Valeriu. Premisele apariţiei concepţiei structurii conştiinţei

sociale / Valeriu Parnovel, Boris Coroliuc // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 65-67.

391. Pădureac, Lidia. Activitatea diplomaţiei române în contextul relaţiilor

sovieto-engleze (1924-1926) // Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică. Seria nouă. – 2007. – Vol. I (XVI), nr 2. – P. 281-287.

392. Pădureac, Lidia. Efectele relaţiilor sovieto-engleze asupra României în

1924 / rec. N. Enciu // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 68-73.

393. Pădureac, Lidia. Orizonturi din trecut - subiecte actuale : [rec. la revista

„Danubius”] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 160-161

394. Pădureac, Lidia. Portofoliul studentului - modalitate de evaluare la orele de istorie // Problemele actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţămînt : Materiale ale conf. şt. cu participarea int., 15-16 noiemb. 2007. – Ch., 2007. – P. 150-153.

395. Programa analitică la disciplina „Bazele statului şi dreptului”

(pentru fac. cu profil pedagogic) / aut.-alcăt. Petru Loghin ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2007 – 15 p.

396. Programa analitică la disciplina „Istoria românilor” / aut.-alcăt.

Nicolae Cazacu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2007 – 14 p. – Bibliogr. p. 11-14.

397. Programa analitică la disciplina „Istoria universală” / aut.-alcăt.

Nicolae Cazacu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Drept, Catedra Discipline Socioumanistice. – Bălţi, 2007 – 12 p. – Bibliogr. p. 12.

398. Românismul basarabenilor şi istoricul Anton Moraru în viziunea

ziarului „Moldova suverană” / Gheorghe Cernea, Teo-Teodor Marşalcovschi, Serafim Florea… // Lit. şi arta. – 2007. – 20 sept. – P. 38.

399. Ţurcanu, Viorica. Multidimensionalitate culturală : valoare şi manage-

ment / rec. Elena Zolotariov // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 76-80.

66

400. Ţurcanu, Viorica. Paradigmă a cunoaşterii şi studierii etnografiei / rec. Teo-Teodor Marşalcovschi // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007. – Bălţi, 2007. – P. 74-76.

***

401. Даманчук, Георге. Молдо-польские взаимосвязи: ретроспектива и современность : [620 лет подписанию первого договора между Молдовой и Польшей] // Голос Бэлць. – 2007. – 18 сент. – P. 3.

402. Маршалковски, Тео-Теодор. Когда на самом деле основаны Бельцы? / Тео-Теодор Маршалковски, Владимир Сурду // Спрос. Предложение. – 2007. – 19, 25 апр. – P. 51.

67

Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie

Anul fondării – 2003

Catedre:

Catedra Tehnologii Agricole (Agroecologie); Catedra Biologie, Chimie

şi Geografie

În Facultate activează: 19 cadre didactice, inclusiv 1 membru-corespondent al AŞ RM; 1 membru titular al Academiei de Protecţie a Activităţii Vitale (Sankt-Petersburg), 3 profesori, doctori habilitaţi, 7 conferenţiari universitari, doctori în agricultură.

Ciclul I- Studii superioare de licenţă Studii cu frecvenţă la zi Specialităţi: Ştiinţe agricole – 4 ani (240 ECTS)

- Agronomie (Agroecologie) Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe agricole

Ştiinţe ale naturii – 3 ani (180 ECTS)

- Ecologie (Agroecologie) Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe ale naturii

Ştiinţe ale Educaţiei – 4 ani (240 ECTS)

- Geografie şi Biologie Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe ale educaţiei

Studii cu frecvenţă redusă Specialităţi: Ştiinţe ale Educaţiei – 4 ani (240 ECTS)

- Geografie şi Biologie Titlul obţinut: licenţiat în ştiinţe ale educaţiei

Ciclul II - Studii superioare de masterat

Studii cu frecvenţă la zi Programe de studii: Ştiinţe ale Educaţiei – 1,5 ani (90 ECTS)

- Didactica biologiei Titlul obţinut: Master în ştiinţe ale educaţiei

Oportunităţi

68

În Facultate activitatea didactică se desfăşoară în spaţii academice suficient înzestrate cu baza materială didactică şi de cercetare, laboratoare ştiinţifice şi cîmpuri experimentale în cadrul Universităţii şi Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp ,,Selecţia”. Stagiile de practică la disciplinele de studiu se realizează pe câmpurile experimentale a ICCC ,,Selecţia”, pepeniera Floribeli, parcul din Ţaul, Rezervaţia de Stat ,,Pădurea Domnească”, cariera ,,Buteşti”etc. Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, blocul Nr. VI, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (0 231) 2 05 34

69

Catedra Tehnologii Agricole

403. Aspectul transformării antropice a cernoziomurilor tipice din Stepa Bălţiului şi problema utilizării lor durabile / T. Balan, V. Cerbari, B. Boincean, I. Boaghi // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi. – 2007. – P. 14-17.

404. Boincean, Boris. Global warming is forcing urjent changes in farming systems of Moldova 404 // Lucrări Şt. ale Univ. de Şt. Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. Seria Agronomie. – Iaşi, 2007. – An. XXXXX, vol. 9 (50). – P. 214-218.

405. Boincean, Boris. Productivity, fertilization and fertility of chernozem

soil in the steppe zone of Moldova / B. Boincean, L. Nica // Mineral versus organicfertilization conflict or synergism? : 16th Int. Symp. the Int. Sci. Centre of Fertilizers (CIEC) of the, 16-19 sept. 2007 Ghent, Belgium : Procedings. – Ghent, 2007. – P. 102-108.

406. Boincean, Boris. Simpozion ştiinţific internaţional „Fitotehnie” : [21-22

iunie 2007, Bălţi : pe marginea lucr. simpoz.] // Agricultura Moldovei : Rev. de şt. şi practică. – 2007. – Nr 6. – P. 17-20.

407. Cercetări cu privire la infecţiile micotice ale grîului pe diferite

fondaluri agrotehnice / G. Lupaşcu, Gh. Mereniuc, B. Boincean… // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 128-130.

408. Cod de bune practici agricole / Acad. de Şt. a Moldovei ; Min.

Agriculturii şi Ind. Alimentare ; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale ; Proiectul Controlul Poluării în Agricultură ; elab. : Serafim Andrieş, Boris Boincean, Gheorghe Jigău, … ; red. şt. : Gh. Duca. – Ch. : Mediul Ambiant, 2007. – 108 p.

409. Duca, Gheorghe. Natural ecosystems as models for modern sustainable

agro-ecosystems / Gh. Duca, Simion Toma, Boris Boincean // Environment protection in agro-ecosystems : Meeting of the Union European Agrarian Academies, 16-17 May, 2007, Yalta. – Kiyv, 2007. – P. 84-94.

410. Iacobuţa, M. Liniile noi de soia cu destinaţie alimentară – sursă

garantată de produse ecologice / M. Iacobuţa, V. Vozian, M. Taran // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 236-237.

70

411. Long-term productivity andfertility of arable cernoziom soils of Moldova / B. Boincean, L. Nica, M. Bugaciuc … , M. Nicorici // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 22-30.

412. Particularităţile microbiologice a cernoziomului tipic în diferite

variante cu sfeclă de zahăr / S. Corcimaru, Gh. Mereniuc, A. Tanase, B. Boincean // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricul-tura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 51-53.

413. Soiul nou de fasole Nicolina – un garant de producţie înaltă şi

ecologic pură / L. Avădănii, V. Vozian, N. Golban,… M. Taran,… // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi. – 2007. – P. 204-205.

414. Studiul variabilităţii climatice a recoltei de floarea soarelui / T.

Constantinov, B. Boincean, M. Nedealcov, R. Cojocari // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi. – 2007. – P. 316-317.

415. Serghei, T. Infliuenţa condiţiilor climatice asupra manifestării indicilor

principali de panificaţie a grîului de toamnă cultivat în stepa Bălţiului / T. Serghei, A. Postolatii, M. Taran // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 279-282.

416. Taran, M. Calitatea apei şi influenţa ei asupra conţinutului de gluent şi

a calităţii lui în grîul de toamnă / M. Taran, L. Lavric // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 285-286.

***

417. Боинчан, Борис. Эколого-энергетическая оценка применения различных систем удобрения в севообороте / Б. Боинчан, С. Стадник // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 19-22.

71

Catedra Geografie Chimie şi Biologie

418. Nicorici, Maria. Influenţa agroecologică a fertilizanţilor, asolamentelor şi culturilor permanente asupra dinamicii biomasei microbiene în diferite agrocenoze // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 141-144.

419. Nicorici, Maria. Influenţa fertilizanţilor şi a rotaţiei culturilor asupra „respiraţiei solului” // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 144-146.

420. Nicorici, Maria. Interfeţe ştiinţifice // Făclia. – 2007. – 2 iunie. – P. 12.

421. Nicorici, Maria. Râmele - indicator biologic al ferilităţii solului //

Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”, Republica Moldova, Bălţi, 21-22 iunie 2007. – Bălţi, 2007. – P. 147-149.

422. Section etching of flat glass after thermomagnetic treatment / V.

Sharagov, O. Azarenco, G. Lysenco, I. Olaru // Proceedings of the XXI International Congress on Glass. – Strasbourg (France), 2007. – A 39. – P. 17-21.

423. Şaragov, Vasilii. Aspecte fizico-chimice de interacţiune a sticlelor

anorganice cu gaze chimic active şi cîmpuri electromagnetice. Spec. 02.00.04-chimia fizică : Autoref. tz. de dr. habilitat în şt. chimice / consultant şt. : Gheorghe Duca ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2007. – 38 p.

424. Sharagov, V. A. Dealkalization of glass surfaces by acid gases in the

electric field // Nonconventional technologies review. – 2007. – Nr 3. – P. 97-100.

***

425. Шарагов, Василий Андреевич. Физико-химические аспекты взаи-модействия неорганических стекол с химически активными газами и электромагнитными полями. Спец. 02.00.04-физическая химия : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра хабилитат хим. наук / науч. конс. : Г. Дука ; Молд. Гос. Ун-т. – Ch., 2007. – 38 p.

72

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” Anul fondării - 1992 Specialităţi:

- Pedagogia Învăţământului primar - Pedagogia preşcolară - Instruire tehnologică - Asistenţă socială

Catedre: Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

- Limbi şi comunicare, Ştiinţe Socio-Umanistice, - Matematică şi Ştiinţe, Arte

Potenţial didactic : 36 profesori, inclusiv: grad didactic superior - 6; grad didactic unu - 7; grad didactic doi - 12. Temă unică de cercetare: Tehnologii educaţionale moderne în pregătirea specialistului din învăţământul primar şi preşcolar. Populaţie şcolară – 485 elevi

-Admiterea în baza studiilor gimnaziale, liceale, medii de cultură generală -Termen de studii – 4 ani -Limba de instruire – română

Activitate extracurriculară: Ansamblul de dansuri „Opincuţa”,

-Ansamblul vocal „Busuioc Moldovenesc”, Cerc dramatic, -Secţii sportive

Bază de instruire: Clasă de calculatoare unită la internet, Cabinet metodic,

-Cabinete specializate pe disciplini de studii Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, blocul Nr. VI, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (0 231) 2 60 20

73

Liceul Teoretic „Ion Creangă” Anul fondării - 1995 Profilurile :

- Umanist - Real - Arte

Catedre:

Limbi şi comunicare, Matematică şi Ştiinţe, Arte

Potenţial didactic: 50 profesori, inclusiv: doctor în ştiinţe – 4, grad didactic superior – 6, grad didactic unu – 3, grad didactic doi – 9, grad managerial superior – 1, grad managerial unu – 1, masterand – 1, doctorand - 1 Populaţie şcolară – 224 elevi (clasele a X-a – XII-a) Activitate extracurriculară: ansamblul de dansuri, ansamblul vocal,

cerc dramatic, secţii sportive. Bază de instruire:

- Clasă de calculatoare – 1, conectată la Internet - Cabinete specializate pe discipline de studii

Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, blocul Nr. VI, mun. Bălţi, MD 3121 Tel.: (0 231) 2 60 20 e-mail: e-mail: [email protected]

74

Bibliografie

426. Cirimpei, Ion. Ansamblul de muzică şi dans popular „Vîntuleţ” / coaut. : Victor Moraru, Ion Neagu, Ghenadie Cebotaroş ; postf. Pavel Popa. – Ch. : Grafema Libris, 2007. – 140 p.

427. Cechin, Ina. L' Internet a la lecon de francais // Crenguţa. – 2007. – Nr 1. – P. 33-36.

428. Elpujan, Olga. Adaptarea şcolară - obiectiv major al timpului //

Crenguţa. – 2007. – Nr 1. – P. 31-32.

429. Grădinaru, Lilia. Muzica educă şi instruieşte // Crenguţa. – 2007. – Nr 1. – P. 39-40.

430. Leahu, Raisa. Conceptul de proverb // Semn. – 2007. – Nr 2. – P. 37-

48.

431. Leahu, Raisa. Exerciţii şi jocuri didactice // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 44-48.

432. Leahu, Raisa. Predarea unui curent literar (Suprarealismul) // Semn. –

2007. – Nr 1. – P. 41-48.

433. Leahu, Raisa. Proverbul : Exerciţii şi jocuri didactice / red. : Gheorghe Chiriţă. – Ch. : Arc, 2007. – 96 p.

434. Moraru, Victor. Educarea tinerei generaţii prin intermediul dansului

popular // Crenguţa. – 2007. – Nr 1. – P. 36-38.

435. Mostovic, Galina. Elena Farago // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 57-58.

436. Mostovic, Galina. Motivul literar în achiziţionarea competenţelor de

lectură // Făclia. – 2007. – 12 mai (Nr 19). – P. 6.

437. Mostovic, Galina. Tudor Vianu, un consecvent promotor al valorilor // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 47-49.

438. Pascari, Lia. Tinerii azi // Vocea Bălţiului. – 2007. – 16 noiemb. – P. 3.

75

Biblioteca Ştiinţifică Anul fondării – 1945

Clasată de Guvern la categoria superioară, Centru Biblioteconomic Naţional, Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale, Membră a Consorţiului EBSCO, participantă la realizarea diverselor proiecte naţionale.

Patrimoniu

Colecţii: 1 016 000 ex. / 260 mii titluri în 42 limbi Abonamente periodice: ≈500 titluri Colecţii speciale: Carte veche/ rară; Depozit Legal Universitaria; Teze şi autoreferate; Documente de muzică tipărite. Documente electronice. 13 000 utilizatori 79 angajaţi inclusiv, 9 grad de calificare superior, 9 grad de calificare I, 20 grad de calificare II 12 săli de lectură cu 763 locuri, 4 săli de împrumut 107 calculatoare, printere, scannere, echipament tehnic, lifturi, poştă pneumatică.

Suprafaţa 6 000 m2 Colaborare, schimb naţional/ internaţional cu parteneri din Republica Moldova, România, Elveţia, SUA, Japonia, Ukraina, Rusia, Franţa. Structura:

Centrul Managerial; Serviciul Documentare Informare Bibliografică; Serviciul Referinţe Bibliografice; Serviciul Împrumut de Publicaţii la domiciliu; Serviciul Săli de Lectură; Serviciul Literatură în Limbi străine; CD al ONU; Biblioteca Depozitară a Băncii Mondiale; Filiala Bibliotecii Institutului Goethe-Bucureşti; Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europei, Comitetul Helsinki, Filiala Bălţi; Fondul de carte WILHELMI; Mediateca; Centrul de Informatizare; Serviciul Dezvoltarea colecţiilor; Serviciul Catalogare, Clasificare; Serviciul Organizarea/ Conservarea colecţiilor; Serviciul Studii şi Cercetări. Asistenţă de specialitate; Centrul Cultură informaţională. Marketing.

Servicii

- Împrumut de documente la domiciliu - Acces direct la publicaţii în săli de lectură specializate - Documente şi servicii de referinte. Întreabă bibliotecarul - Cursul Bazele Culturii Informaţionale – 30 ore per grupă - Acces la cataloage traditionale si electronice.

76

- Baza de date conţine circa 50 % notiţe catalografiate: cărţi, periodice, documente AV şi electronice, articole din publicaţii - Acces Internet, baze de date naţionale şi internaţionale - Pagina Web http://libruniv.usb.md. Biblioteca Digitală - Bibliografii la cerere. E-bibliografii - Activităţi de informare. Reviste bibliografice, expoziţii - E-buletine informative. Teleinformaţii. - Audiţii/ Vizionări TV (36 programe internaţionale) - Copiere, scanare, procesare texte.

Manifestări tradiţionale - Zilele Bibliotecii la Facultăţi - Zilele Catedrelor/ Zilele Informării - Conferinţe ştiinţifice - Clubul ONU NORD - Saloanele: Clubul BiblioSpiritus, Literar, Muzical, Pridvorul Casei

Publicaţii

Revista de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe Bibliologice, Colecţiile: Bibliographia Universitas, Vestigia semper adora, Cultura informaţională, Doctor Honoris Causa, Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni, Promotori ai culturii.

Informaţii de contact:

Adresa: str. Puşkin, 38, mun. Bălţi, MD 3121 Tel/fax: (0 231) 2 33 62, 2 12 30 e-mail: [email protected]; http://libruniv.usb.md

77

Bibliografie Lucrări monografice

439. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Rap. statistic / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova ; ABRM ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; red.-coord. : E. Harconiţa ; red. : D. Caduc, E. Stratan, E. Scherlet, V. Topalo, S. Ciobanu (cop./design). – Bălţi : Bibl. Şt. USB, 2007. – 51 p. : tab. ISBN 978-9975-50-007-4. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

440. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi : Rap. de activitate 2006 / Min. Educaţiei şi Tineretului al RM, Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt, Centrul Managerial ; coord. : E. Harconiţa ; red. : D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi, 2007. – 121 p. : scheme, tab., foto.

441. Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2007 / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; coord. ed. : Elena Harconiţa ; elab. : Centrul Managerial ; red. : Elena Stratan. – Bălţi, 2007. – 77 p.

442. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo = Scientific Library of Alecu Russo State Uniresity Balts Moldova : Ghid = Guide / red. : E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin ; design/tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2007. – Pliant color. – Tit. şi text paral. în lb. română şi engleză. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

443. Ghidul Bibliotecarului /alcăt. E. Stratan ; red.-coord. : E. Harconiţa. – Bălţi : Bibl. Şt., 2007. – 12 p. – (Colecţia Cultura Informaţională).

444. Ghidul Licenţiatului (Prezentarea referinţelor şi a citărilor din alte opere : Indicaţii metodice) / ABRM, Filiala Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : E. Stratan. – Bălţi, 2007. – 14 p. – (Colecţia Cultura Informaţională).

445. Ghidul utilizatorului / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; red. coord. :

E. Harconiţa ; col. de red. : D. Caduc, E. Stratan, S. Ciobanu (coperta/design). – Bălţi : Bibl. Şt., 2007. – 48 p. – (Colecţia Cultura Informaţională). ISBN 978-9975-50-007-4. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

78

Lucrări bibliografice

446. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept / alcăt. A. Nagherneac, V. Ganea ; col. de red. : E. Harconiţa (red. resp.), L. Mihaluţa ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2007. – 120 p. ISBN 978-9975-50-019-7. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

447. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Fizică. Tehnică. Matematică şi Informatică / alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; col. de red. : E. Harconiţa (red. resp.), L. Mihaluţa; Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2007. – 420 p. – Biblioteca Virtuală : http://libruniv.usb.md

448. Gheorghe Duca : biobibliogr. / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Rusoo” ; alcăt. : L. Zasaviţhi, J. Nikolaev, V. Guriev, ... M. Fotescu, E. Scurtu ; red. şt. : D. Batîr ; red. resp. : E. Corotenco. – Ch., 2007. – 115 p. – Biblioteca virtuală : http://libruniv.usb.md ; http://www.amlib.asm.md;

Materiale didactice

449. Harconiţa, Elena. Bazele Culturii Informaţionale : Curriculum / E.

Harconiţa, E. Stratan // Bazele culturii informaţionale : curs univ. / ABRM ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Electronică şi Informatică, Bibl. Şt. ; dir. E. Harconiţa ; coord. şt. : V. Cabac, V. Guţan ; col. red. : E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu (cop./design). – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – P. 6 -11. Seriale (reviste, anuare, caiete metodice, buletine informative)

450. Confluenţe Bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi ştiinţa informării a Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” / dir. Elena Harconiţa ; red. şef : Anatol Moraru ; col. de red. : V. Topalo, E. Stratan, S. Ciobanu, A. Rău, S. Ghinculov, R. Moţoc, M. Şleahtiţchi, N. Enciu ; lector : G. Mostovic.– Bălţi : Bibl. Şt., 2005. – (Trimestrial).– Disponibil pe Internet http://libruniv.usb.md 2007.- Nr. 1-2, 3-4.

451. Intrări recente 2007 : Bul. Inf. / alcăt. L. Mihaluţa ; coord. E. Harconiţa ; prelucr. teh. I. Afatin ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2007. – ( O dată în 2 luni) ; http://libruniv.usb.md

79

Articole, abstracte, recenzii

452. [Abstract la articolul] Cristian, Elena. Comunicarea în situaţiile de conflict. In: Confluenţe Bibliologice, 2006, nr 3, p. 39.43 // Abstracte în bibliologie şi şt. inf. – 2007. – An XLVII, nr 12. – P. 22.

453. [Abstract la articolul] Culicov, Natalia. Referinţele sunt faţa publică a bibliotecii. In: Magazin Bibliologic, 2005, nr 3/4, p. 84-86 // Abstracte în bibliologie şi şt. inf. – 2007. – An. XLVII, nr 5. – P. 26.

454. [Abstract la articolul] Harconiţa, Elena. Biblioteca şi oamenii săi. In:

Magazin Bibliologic, 2005, nr 3/4, p. 18-24 // Abstracte în bibliologie şi şt. inf. – 2007. – An. XLVII, nr 5. – P. 12.

455. [Abstract la articolul] Harconiţa, Elena. Bibliotecile din Polonia - un

model de integrare europeană. In: Confluenţe Bibliologice, 2006, nr 3, p. 53-60 // Abstracte în bibliologie şi şt. inf. – 2007. – An XLVII, nr 12. – P. 14.

456. [Abstract la articolul] Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică şi

comunitatea universitară: un parteneriat durabil. In: Confluenţe Bibliologice, 2006, nr 3, p. 45-50 // Abstracte în bibliologie şi şt. inf. – 2007. – An XLVII, nr 12. – P. 12.

457. Afatin, Igor. Evoluţia informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial”, 22-23 sept. 2006. – Ch., 2007. – Vol. 2. – P. 351-353.

458. Caduc, Dora. Retroconversia şi barcodarea documentelor - premisele

aplicării modulului de circulaţie / Dora Caduc, Elena Stratan // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial”, 22-23 sept. 2006. – Ch., 2007. – Vol. 2. – P. 354-356.

459. Ciobanu, Silvia. Internet în biblioteci. Pagini WEB ale instituţiilor

informaţionale. Pagina WEB a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” // Bazele culturii informaţionale : curs univ. – Bălţi, 2007. – P. 41-58.

460. Ciobanu, Silvia. Mecanismul iniţierii în profesia de cititor / Silvia Cio-

banu, Ludmila Răileanu // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 28-29.

461. Cristian, Elena. Noi modalităţi de evidenţă bibliotecară // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 32-35.

80

462. Elena Scurtu - Vocaţie şi consecvenţă / V. Ganea, V. Topalo, M. Fotescu, M. Gore // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 97-100.

463. Elena Stratan - 50 ani de la naştere // Bul. ABRM : Publ. periodică. –

2007. – Nr 2. – P. 24.

464. Galina Sapogovschi - 60 de ani // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 102-103.

465. Ganea, Varvara. Din intrările recente la Biblioteca Ştiinţifică a

Universităţii de Stat „Alecu Russo” // Crenguţa. – 2007. – Nr 1. – P. 59-60.

466. Ganea, Varvara. Sondajul: un exerciţiu biblioteconomic // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 39-42.

467. Harconiţa, Elena. Biblioteca în formarea infrastructurii intelectuale şi

informaţionale // Conferinţa ştiinţifică internaţională Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial”, 22-23 sept. 2006. – Ch., 2007. – Vol. 2. – P. 329-332.

468. Harconiţa, Elena. Biblioteca Publică „V. A. Urechia” din Galaţi //

Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 103-108. – Rec. la cartea : Oprea, Nedelcu. Biblioteca Publică „V. A. Urechia” Galaţi : Monogr. în 2 vol. – Galaţi : Bibl. „V. A. Urechia”, 2002. – Vol. 1. – 326 p. – Vol. 2. – 2006. – P. 327-675.

469. Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare în spaţiul biblioteconomic

naţional // Bibliotecile Şcolare din Republica Moldova : Rap. statistic 2006. – Bălţi, 2007. – P. 5-19.

470. Harconiţa, Elena. Calendarul Naţional - 2007 : [rec.] // Confluenţe

Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 121-123.

471. Harconiţa, Elena. Conferinţa ABRM la Bălţi // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 7-12.

472. Harconiţa, Elena. Cursul „Bazele Culturii Informaţionale” la Univer-

sitatea de Stat „Alecu Russo” / Elena Harconiţa, Elena Stratan // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 23-28.

473. Harconiţa, Elena. Dincolo de o aniversare. Camera Naţională a Cărţii a

împlinit 50 de ani // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 95-98.

474. Harconiţa, Elena. Filiala ABRM din Bălţi a unit bibliotecarii din diverse reţele ale municipiului // Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2007. – Nr 2. – P. 14-15.

81

475. Harconiţa, Elena. Informational Resources : [The Scientific Library of „Alecu Russo” State University, Bălţi] // Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2007. – P. 42-45.

476. Harconiţa, Elena. Investiţiile în Bibliotecă influenţează calitatea

învăţămîntului // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 8-13.

477. Harconiţa, Elena. O cunoştinţă epistolară trecută într-o frumoasă cola-borare // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 99-103.

478. Harconiţa, Elena. Politici bibliotecare la Universitatea de Stat „Alecu

Russo” din Bălţi // Dunărea de Jos. Ser. nouă : Rev. lunară de cultură. – 2007. – Nr 60. – P. 27, 50-51.

479. Harconiţa, Elena. Referinţă privind necesitatea promovării cursului

„Bazele Culturii Informaţionale” // Bazele culturii informaţionale : curs univ. – Bălţi, 2007. – P. 138.

480. Harconiţa, Elena. Resursele informaţionale : [Bibl. Şt. a U.S. „A.

Russo” din Bălţi] // Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2007. – P. 19-22.

481. Harconiţa, Elena. Să facem tot ce putem mai bine şi vom ajunge primii

: [Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”] // Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2007. – Nr 2. – P. 6-8.

482. Harconiţa, Elena. Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie //

Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 87-91.

483. Harconiţa, Elena. Ştiinţă şi inovaţii : [participarea BŞU în activitatea şt. a US „A. Russo”, Bălţi] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 114-115.

484. Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi

documentare / Lina Mihaluţa, Ludmila Răileanu, Natalia Culicov, Angela Hăbăşescu, Ana Nagherneac, Elena Scurtu // Bazele culturii informaţionale : curs univ. – Bălţi, 2007. – P. 58-100.

485. Lunic, Natalia. Cultura informaţională : repere teoretice // Confluenţe

Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 87-90.

486. Lunic, Natalia. Sextil Puşcariu - „filolog de nivel european” // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 59-64.

487. Melnic, Lilia. Balada Mioriţa în colecţia Bibliotecii // Confluenţe

Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 55-57.

82

488. Melnic, Lilia. Colecţii şi servicii pe potriva exigenţelor // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 39-43.

489. Melnic, Lilia. O estetă apocaliptică - Virginia Woolf // Confluenţe

Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 64-67.

490. Mira Gore - 60 ani de la naştere // Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2007. – Nr 2. – P. 23 ; Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 86.

491. Scurtu, Elena. Biblioteca şi mediul informaţional universitar / Elena

Scurtu, Ana Nagherneac // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 36-39.

492. Scurtu, Elena. Paradigme de bibliografiere a patrimoniului ştiinţific universitar / Elena Scurtu, Maria Fotescu // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 94-96 ; Bul. ABRM. – 2008. – Nr 1(7). – P. 81-82.

493. Scurtu, Elena. Rectorul Nicolae Filip / Elena Scurtu, Elena Harconiţa //

Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2007. – Nr 2. – P. 20 ; Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 26-29.

494. Scurtu, Elena. Strategii de cercetare bibliografică / Elena Scurtu, Ana

Nagherneac // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 43-47.

495. Staver, Mihaela. Henry Longfellow - 200 ani de la naştere // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 21-22.

496. Stratan, Elena. Aspecte ale managementului instruirii // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 90-94.

497. Stratan, Elena. Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific /

Elena Stratan, Ana Nagherneac // Bazele culturii informaţionale : curs univ. – Bălţi, 2007. – P. 121-128.

498. Stratan, Elena. Bibliomesager : [mesagerul evenimentelor care au avut

loc la BŞU în 2007] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 15-18.

499. Stratan, Elena. Biblioteca Colegiului de Construcţii : 75 ani de la fondare // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 118-120.

500. Stratan, Elena. Cultura informaţională şi componentele ei de bază.

Structuri info-documentare: servicii, resurse / Elena Stratan, Elena Scurtu, Silvia Ciobanu // Bazele culturii informaţionale : curs univ. – Bălţi, 2007. – P. 12-41.

501. Stratan, Elena. Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM

(15 ani în topul performanţelor profesionale) // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 109-111.

83

502. Stratan, Elena. Fiecare zi trăită la bibliotecă este o sărbătoare // Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2007. – Nr 2. – P. 21.

503. Stratan, Elena. Inaugurarea Punctului de Informare al Biroului

Consiliului Europei în Republica Moldova : [la Bibl. Şt. a USB] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 109-110.

504. Stratan, Elena. Indicatorii de performanţă - suport important în

evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii // Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2007. – Nr 2. – P. 18-19.

505. Stratan, Elena. Mijloace computerizate de comunicare/dirijare

profesională // Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu” : Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunic. de la Conf. Int. consacrată aniversării a 130-a a Bibl. Municipale. – Ch., 2007. – P. 312-319.

506. Stratan, Elena. Reflecţii pe marginea unui eveniment spiritual : [Bibl.

Municipală „B. P. Haşdeu” la 130 de ani] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 107-108.

507. Stratan, Elena. Serialul evenimentelor la Biblioteca Ştiinţifică //

Confluenţe bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 14-25.

508. Topalo, Valentina. „A afla” şi „A învăţa” – două procese complemen-tare care îi apropie pe bibliotecari de cadrele didactice : despre statutul profesional şi valoarea socială a bibliotecarului din învăţămînt // Bibliotecile Şcolare din Republica Moldova : Rap. statistic 2006. – Bălţi, 2007. – P. 20-25.

509. Topalo, Valentina. Activităţi de popularizare a Proprietăţii Intelectuale

: [experienţa Bibl. Şt. a US „A. Russo”] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 116-117.

510. Topalo, Valentina. Aderarea Republicii Moldova la ONU, sărbătorită la

BŞU // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 48-50.

511. Topalo, Valentina. Alexandru Abramciuc - în memoriam // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 126-127.

512. Topalo, Valentina. Anul 2007 - Anul Eugen Doga. Eugen Doga la 70

de ani // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 52-54.

513. Topalo, Valentina. Comemorare a eternităţii. Eminescu la 157 de ani // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 50-52.

514. Topalo, Valentina. Dimensiunea universală a Bibliotecii Naţionale //

Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 3/4. – P. 104-106.

84

515. Topalo, Valentina. Eminescu la 157 de ani // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 1/3. – P. 5-6.

516. Topalo, Valentina. Informare, instruire, educaţie culturală ori ideea de

eficienţă a manifestărilor cu cartea // Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu” : Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunicări de la Conf. Int. consacrată aniversării a 130-a a Bibl. Municipale. – Ch., 2007. – P. 325-334.

517. Ţurcan, Elena. Genuri de documente. Metode de identificare

bibliografică a documentelor / Elena Ţurcan, Elena Scurtu // Bazele culturii informaţionale : curs univ. – Bălţi, 2007. – P. 100-121.

518. Ţurcan, Elena. Pe-un picior de plai... : [Balada „Mioriţa”, în col. de

doc. muz. a BŞU „A. Russo” din Bălţi] // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 57-58.

519. Valentina Topalo - 50 ani de la naştere // Bul. ABRM : Publ. perio-

dică. – 2007. – Nr 2. – P. 23 ; Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 85.

520. Zadainova, Snejana. Aplicarea barcodării şi retroconversia în biblioteci // Confluenţe Bibliologice. – 2007. – Nr 1/2. – P. 82-84.

85

Indice de nume

Abramciuc Alexandru (511) Abramciuc (Curtescu) Maria 41, 43-45 Abramciuc Valeriu 147-149, 152-156 Afatin Igor 451, 457 Alexanchin L. 442 Aladin L. 9 Amarfii-Railean Nelli 276, 283 Ambros Tudor 149 Andrieş Serafim 408 Arcea Lilia 132, 133 Avădănii L. 413 Axenti I. 135 Axionov Vladimir 4 Azarenco O. 422 Babii Leonid 2, 256, 257 Babii Vladimir 223-231 Bacovia George (52) Balan Oleg 346 Balan T. 403 Balanici Alexandru 9, 10, 12, 165 Balînskii Andrei 2 Bantoş Ana (94) Batîr D. 448 Băncilă S. 150 Bejenaru Liliana 136 Belinschi Elena 14, 15 Berejan Silviu (19, 20), 23, (25) Beşleagă Vladimir (49, 71) Beşliu Vitalie 154 Boaghii I. 1, 403 Boca Sergiu 296 Bodescova Larisa 207, 217, 221 Bogdan Rodica 258, 259 Boinicean Boris 1, 403-409, 411, 412, 414 Boişteanu Eduard 295, 301-303, 307, 308 Bolboceanu Aglaida 198, 209 Borş Al. 239, 240 Botnari Elena 312, 313, 346, 352 Botnari V. 197

Branaşco Natalia 260-2262, 264 Briceag Silvia 209-216 Brumaru Emil (84) Bucătaru Igor 369 Bugaciuc M. 411 Buhler C. 218 Bujor Valeriu 314 Bularga Tatiana 232, 234-238 Bulgacov Irina 141 Butnaru Leo (53, 85) Buzinschi Ion 299, 333 Cabac Eugeniu 9, 178, 179 Cabac Ghenadie 9, 363 Cabac Ludmila 128-130 Cabac Valeriu 4-6, 10-13, 177, 180-190, 449 Caduc Dora 5, 439, 440, 445, 449, 458 Caisîn Simion 11 Calamanciuc Gheorghe 46, 47, (58) Cantemir Grigore 16, 135 Capcelea Valeriu 315-321, 344, 383 Carauş Grigore 143, 144 Casian Simion 190 Cazacu Nicolae 364-367, 396, 397 Cebotaroş Ghenadie 426 Cechin Ina 427 Ceh O. 119 Cemortan Stela 198 Cernea Gheorghe 398 Cerbari V. 403 Cheptea V. 9, 151 Chihai Jana 207, 217 Chiperi Grigore (55) Chiriţă Gh. 320, 433 Ciobanu Ina 145 Ciobanu Ion 334, 368, 372 Ciobanu Lora 201 Ciobanu Silvia 4, 5, 439, 442, 445, 449, 450, 459, 460, 500 Ciobu E. 346 Ciocan Mihaela 324 Cirimpei Ion 426

86

Ciubară Irina 4 Ciubotaru Adrian 48-53 Cojocari R. 414 Cojocaru Igor 369 Cojocaru Victoria 197, 199, 200, 218 Cojocaru Vladimir 219 Constantinov T. 414 Corcimaru S. 412 Corcodel V. 119 Coroi Eugen 198, 237, 239, 240 Coroliuc Boris 334, 368, 390 Corotenco Elena 448 Coşciug Angela 134, 135 Coşeriu E. (24) Cozma Carmen 4 Cozniuc O. 174, 175 Craevscaia Cristina 322, 323, 337, 339 Crăciun Gheorghe (68, 77) Cristian Elena (452), 461 Crugliţchi Tatiana 289, 293, 304 Culicov, Natalia (453), 484 Damanciuc Gheorghe 374 Dănilă Ecaterina (250) Dănoi Ion 345 Deinego Nona 177, 191, 192 Dewey John (383) Dilion M. 218 Dodu Maria 263 Doga Eugen (512) Dogotari Victoria 277 Donici Leon (380) Dragan E. 10, 119, 130, 136-138 Dragnev Demir 3 Dybcio M. 7 Duca Gheorghe 408, 409, 423, (448) Dumbrăveanu Lilia 278 Dumbrăveanu Radu 363 Elpujan Olga 428 Eminescu Mihai (513, 515) Enciu Nicolae 3, 54, 367, 375-382, 392, 450 Enciu Valentina 54, 376 Evdochimov Radames 176, 177 Faigher Anatolie 325 Farago Elena (435)

Filip N. 6, 9 Filip Nelly 264 Florea Serafim 398 Fotescu Emil 166-168 Fotescu Maria 201, 447, 448, 492 Fowles John (45) Gagim Ion 4, 8, 13, 239-244 Galaicu-Păun Emilian 42 Ganea Varvara 446, 462, 465, 466 Garaz I. 344 Gaşiţoi Natalia 146 Gavajuc Stela 326, 327, 347, 348 Gheorghiţă Liliana 139 Ghinculov Silvia 450 Ghiţu D. 9 Glucksmann André (51) Godun Iaroslav 42 Golban N. 413 Gore Mira 462, (490) Gorea T. 135 Graneţchi L. 237, 245 Grădinaru Lilia 429 Gribincea T. 218, 219 Grigoraş Ruslan 338, 342 Grumeza Raisa 286 Gureanu A. 13 Guriev V. 448 Guţan V. 5, 6, 10, 12, 449 Guţu E. 135 Harconiţa Elena 5, 13, 201, 439-447, 449-451, (454), 467-483, 493 Hăbăşescu A. 484 Holban Anton (92) Iacobuţa M. 410 Ignatiuc Iulia 13 Ioniţă Mircea (138) Ivasîşen Natalia 55, 56 Jigău Gh. 408 Jitaru Lucian 125 Jitaru Valentin 125-127 Kuniţki Valentin 130 Lavric L. 416 Leahu Nicolae 57-63 Leahu Raisa 430-433 Lenţa Anatol (127) Loghin Petru 3, 383-386, 395

87

Longfellow Henry (495) Lunic Natalia 485, 4862 Lupaşcu G. 407 Lysenco G. 422 Macedonski Alexandru (48) Malanciuc I. 218 Manoli I. 119 Marşalcovschi Teo-Teodor 370, 371, 387-389, 398, 400 Martone Emmanuel de (378) Marusic Corina 279 Melnic Lilia 487-489 Mereniuc Gh. 407, 412 Mihalache N. 268 Mihaluţa Lina 446, 447, 451, 484 Minulescu Ion (52) Mirca D. 13 Mohorea Efim 320, 336 Moldovanu Ghenadie 292 Morari Marina 246-248 Moraru Anatol 65-74, 450 Moraru Anton (387, 398) Moraru Victor 426, 434 Moraru-Chilimar Rodica 219 Mostovic Galina 435-437, 450 Moţoc Radu 450 Muntean A. 13 Muntean Mihai (388) Muraru Elena 190 Nacu Anatol 207, 217 Nagherneac Ana 444, 446, 484, 491, 494, 497 Neagu A. 346 Neagu Gheorghe 3, 335, 346, 349-352 Neagu Ion 426 Nedealcov M. 414 Nedelcu Oprea (468) Negură Ina 329, 331, 332, 343 Nica L. 405, 411 Nicorici Maria 411, 418-421 Nikolaev J. 448 Novac Adela 17, 18 Olaru I. 422 Oleiniuc Maria 265, 266 Osmochescu Tamara 346

Palistrant M. E. 157-159 Pamuk Orhan (61) Paniş Aliona 198 Parnovel Valeriu 390 Pascari Lia 438 Pâslaru Vlad 4 Pădureac Lidia 373, 375, 389, 391-394 Pereteatcu Maria 198 Perju Gheorghe 231 Petcovici I. 1 Petcu Galina 177, 267 Petelca Oleg 267 Piotrowski Raymund (31) Pînzari Veaceslav 305, 306 Plămădeală Gheorghe 2, 268, 269 Plohotniuc Eugen 9, 193-195 Pomelnicova Ana 130 Pop Octavian 353-361 Popa Gheorghe 19-26, (67), 136 Popa Mihail 160-162 Popa Nicolae (81) Popa Maria 42 Popa Pavel 426 Popescu Dan Andrei 300 Popov A. 237 Popov Lidia 177 Postolachi D. 13 Postolatii A. 415 Priţcan Valentina 197, 207, 217-220 Proca Eugenia 215 Proţiuc E. 119 Prus Elena (72) Purice Mihail (14) Puşcariu Sextil (486) Raileanu Ludmila 460, 484 Rău Alexe 450 Răutu Colea (364, 366) Revenco M. 207, 217, 221 Rifkin Jeremy (382) Rîjicova Svetlana 207, 217 Romandaş Nicolae 307, 308 Rotari V. 13 Rumleanschi M. 135, 140 Russo Alecu (41) Rusu G. I. 160-162

88

Rusu L. 346 Rusu Vitalie 328, 346 Rusu Vl. 326, 327, 362 Rusu, Mihai 130 Saharneanu Eudochia 319 Sainenco Ala 6, 9, 27-31 Sandu Adela 286 Sapogovschi Galina (464) Scherlet E. 439 Scurtu Elena 5, 201, 444, 447-449, (462), 484, 491-494, 500, 517 Serghei Titu 415 Smirnov I. 135, 136 Socoliuc Nina 197, 199, 200 Spinei Larisa 207, 217 Stânga A. 239 Stanţieru O. 119 Stasiuk Andrsej (42) Staver Mihaela 495 Stici A. 231 Stoicev P. 9 Stratan Elena 5, 64, 439-441, 443-445, 449, 450, 458, (463), 472, 496-507 Strungaru A. 11 Stupacenco Lidia 201, 207, 217 Suceveanu Arcadie (43 Şaragov V. 422-424 Şciusi Antonina 249 Şleahtiţchi Maria 42, 75-82, 450 Ştefârţă Adelina 232 Tanase A. 412 Taran M. 1, 410, 413, 415, 416 Tărîţă Zinaida 32-34, 268 Tetelea Margareta 250 Todos P. 199 Toma Simion 409 Tomailî L. 119 Topala Andrian 165 Topală Pavel 169, 170 Topalo Valentina 439, 442, 450, 456, 462, 508-516, (519) Trinca Lilia 4, 35-40 Trusevici Ala 2 Ţâbuleac Ada 47 Ţarălungă Victoria 330

Ţaulean, Micaela 120-124 Ţîbîrnă V. 340, 341 Ţurcan Elena 517, 518 Ţurcanu Lucia 7, 64, 83-88 Ţurcanu Viorica 344, 399, 400 Ursu V. A. 157-159 Varzari E. 119 Vianu T. (437) Vladîcec Ana 280-282 Volcinschi V. 309 Vozian V. 410, 413 Vrabie Corneliu 290, 291, 294, 296-300, 309, 310 Vrabie Diana 89-94 Wilson Susan 283 Wooley H. 218 Woolf Virginia (489) Zadainova Snejana 520 Zasaviţchi L. 448 Zolotariov Elena 399 *** Азаренко О. В. 171 Бабий Леонид 270, 271 Блага Л. (106) Боинчан Борис 417 Болбочану А. 206 Бортэ Лариса 95, 96 Борш А. 255 Бражук Владимир 97-100 Бранашко Наталия 272, 273 Брынзарей Ю. 202 Булат Георгий 284, 285 Ваверко Людмила 251, (254) Выготский Л. С. (111) Гаджим И. 255 Гачев Г. Д. (109) Гончаров И. А. (97-100) Горшкова Р. 117 Гофмана Э. Т. А. (142) Грумеза Раиса 286 Гупалова Елена 251-254 Даманчук Георге 401 Долгов Вячеслав 101-105 Дубовиков Симон 270

89

Дука Г. 425 Житару В. 131 Зеленцова И. В. 285, 287 Земцова Т. В. 203 Зорило Л. И. 204, 205 Кабак В. И. 196 Корой Е. 206, 255 Лунгу Семен (251) Лысенко Г. А. 171 Маршалковски Тео-Теодор 402 Матвеев Вячеслав 311 Митринюк Наталья 106 Никульча Екатерина 142 Олейнюк Мария 274 Палистрант М. Е. 163, 164 Паскарь Лариса 107, 108 Перетятку М. 206 Перетятку Павел 172 Пох Л. И. 109-111 Прицкан В. 221 Пушкин А. С. (106)

Рыжикова С. Е. 222 Сагайдак Елена 233 Санду Адела 286 Сербушка М. 285 Сирота Е. В. 4, 9, 112-114 Стадник С. 417 Строганова Надежда 196 Ступаченко Лидия 202, 208 Стынгэ А. 255 Сузанская Т. Н. 115-117 Сурду Владимир 402 Толстой Л. Н. (111) Топала П. А. 173 Трусевич Алла 275 Туницька Марина 118 Урсу В. 163, 164 Чемортан Стела 206 Чобану Генадий (253) Шарагов В. А. 171, 425 Шевченко Надежда 288

90

91

Indice de titluri A Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective 1 „A afla” şi „A învăţa”– două procese complementare care îi apropie pe bibliotecari de cadrele didactice 508 Abrevierile în terminologia tehnico-ştiinţifică 32 [Abstract la articolul] Cristian, E. Comunicarea în situaţiile de conflict 452 [Abstract la articolul] Culicov, N. Referinţele sunt faţa publică a bibliotecii 453 [Abstract la articolul] Harconiţa, E. Biblioteca şi oamenii săi 454 [Abstract la articolul] Harconiţa, E. Bibliotecile din Polonia - un model de integrare europeană 455 [Abstract la articolul] Topalo, V. Biblioteca Ştiinţifică şi comunitatea universitară: un parteneriat durabil 456 Academicianul Silviu Berejan - teoretician al limbajului 19 Academicianul Silviu Berejan - un nume de mare rezonanţă în ştiinţa limbii 20 Activitate publicitară: Notiţe de curs 260 Activitatea diplomaţiei române în contextul relaţiilor sovieto-engleze 391 Activitatea ştiinţifico-didactică la Facultatea de Drept 350 Activităţi de popularizare a Proprietăţii Intelectuale 509 „Actualizarea” enunţurilor ce aparţin discursului repetat: etimologia populară 35 Adaptarea şcolară - obiectiv major al timpului 428 Aderarea Republicii Moldova la ONU, sărbătorită la BŞU 510 Alexandru Abramciuc - în memoriam : [recenzie] 511 Amestecarea cărţilor de citire cu cărţile de tarot 83 Analele universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. T. 21, fasc. a. Economie 2 Analiza interpretativă a imaginii muzicale - strategie didactică în formarea profesorului de muzică 245 Analiza raporturilor şefului statului cu guvernul 363 Analiza suplimentară a rezultatelor testărilor internaţionale TIMSS în RM 178 Andrsej Stasiuk la Bălţi : „Călătorind spre Babadag” 42 Angrenajele textului, angrenajele lumii (Maşina apocaliptică de A. Suceveanu) 43 Ansamblul de muzică şi dans popular „Vîntuleţ” 426 Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2006/2007 3 Anul 2007 - Anul Eugen Doga. Eugen Doga la 70 de ani 512 Aplicarea barcodării şi retroconversia în biblioteci 520 Aptitudinile 210 Arhaismul - indiciu al frazeologizării 36 Artă şi educaţie artistică : rev. de cultură, şt. şi practică educaţională 4 Artificial intelligence in helping auditors to evaluate client financial viability 283 Asigurarea depozitelor: actualitate ş perspectivă 277 Aspecte ale managementului instruirii 496 Aspecte de drept comparat privind traficul de droguri 354 Aspecte de drept internaţional privat în materia declarării absenţei şi a morţii prezumate a persoanei fizice 309 Aspecte decadente ale prozei lui Alexandru Macedonski 48 Aspecte fizico-chimice de interacţiune a sticlelor anorganice cu gaze

92

chimic active şi cîmpuri electromagnetice 423 Aspecte generale privind drogurile şi consumul acestora 355 Aspecte generale privitoare la înţelesul de criminalitate organizată 356 Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific 497 Aspectul transformării antropice a cernoziomurilor tipice din Stepa Bălţiului şi problema utilizării lor durabile 403 Autentic, estetic şi verosimil 89 Autoapărarea drepturilor civile subiective prevăzută de Codul civil al RM prin prisma Convenţiei Europene pentru drepturile omului 310 Autonomia financiară locală - garant al democratizării administraţiei publice 322 B Balada Mioriţa în colecţia Bibliotecii 487 Bazele Culturii Informaţionale : Curriculum 449 Bazele culturii informaţionale : curs univ 5 Bazele marketingului [Resursă electronică] : (Notiţe de curs) 258 Bibliomesager : [mesagerul evenimentelor care au avut loc la BŞU în 2007] 498 BiblioPolis, nr. 3, nr. 4, 2006 : [recenzie] 65, 66 Biblioteca Colegiului de Construcţii : 75 ani de la fondare 499 Biblioteca în formarea infrastructurii intelectuale şi informaţionale 467 Biblioteca Publică „V. A. Urechia” din Galaţi : [recenzie la monografia cu acelaşi titlu de Oprea Nedelcu] 468 Biblioteca şi mediul informaţional universitar 491 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Raport de activitate 2006 440 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo = Scientific Library of Alecu Russo State Uniresity Balts Moldova : Ghid = Guide 442 Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2007 441 Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Raport statistic 439 Bibliotecile şcolare în spaţiul biblioteconomic naţional 469 Buletinul rectoratului 6 C Calendarul Naţional - 2007 : [recenzie] 470 Calitatea apei şi influenţa ei asupra conţinutului de gluent şi a calităţii lui în grîul de toamnă 416 Calitatea formării profesionale juridice iniţiale în viziunea studenţilor 351 Calitatea produselor vinicole şi infrastructura productivă 256 Cântarea României de Alecu Russo: perspective critico-metodice 41 Caracterul tensiunilor anizotropice în probe cu suport lateral supuse comprimării de volum 151 Carnavalul continuă 57 Catedra Matematică la 60 ani de activitate (1947-2007): savanţi, pedagogi, aspecte ale procesului educaţional 144 Categoria semantico-funcţională a spaţiului 27 Călătorii în jurul propriului eu 90 Centru al Bibliografiei Naţionale : [Camera Naţ. a Cărţii 50 de ani de la fundare] 374

93

Cerc deschis : Lit. rom. din Basarabia în postcomunism 75 Cercetări cu privire la infecţiile micotice ale grîului pe diferite fondaluri agrotehnice 407 Cod de bune practici agricole 408 Codul deontologic al pedagogului - imperativ al timpului 315 Colea Răutu : actor de geniu necunoscut acasă 365 Colecţii şi servicii pe potriva exigenţelor 488 Comemorare a eternităţii. Eminescu la 157 de ani 513 Conceptul de proverb 430 Conferinţa ABRM la Bălţi 471 Confluenţe bibliologice: Rev. de biblioteconomie şi ştiinţa informării a Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” 450 Consecinţele nefaste ale consumurilor de droguri 357 Conservarea/reglementarea elementelor arhaice în structura frazeologismelor 37 Consideraţii asupra textului biblic poetic din perspectiva criteriilor de delimitare şi a structurii 134 Conspect de lecţii la disciplina Management strategic [Resursă electronică] 265 Construcţia Europeană (1945-2007) : Curs universitar 376 Contribuţii documentare la istoria deportărilor din 6 iulie 1949 în raionul Bălţi 375 Contribuţii la formarea profesorilor elevilor dotaţi muzical 234 Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept 446 Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Fizică. Tehnică. Matematică şi Informatică 447 Costurile - un instrument indispensabil în activitatea de producţie 278 CPNet+CO produs software pentru analiză şi simularea reţelelor Petri colorate 174 Creativitatea muzicală: Curriculum universitar 223 Criterii politico-juridice pentru politica socială în procesul integrării europene a Republicii Moldova 370 Cultura informaţională - revenire la începuturi 180 Cultura informaţională şi componentele ei de bază. Structuri info-documentare: servicii, resurse 500 Cultura informaţională: repere teoretice 485 Cultura tehnică – obiectiv educaţional general al învăţămîntului profesional preuniversitar formal şi informal 166 Cum vorbim, cum scriem 126 Curriculum disciplinar: Istoria românilor 371 Curriculum disciplinar: Istoria universală 372 Curriculum la cursul normativ universitar „Bazele electrotehnicii şi lucrări de montaj” pentru specialitatea Educaţia tehnologică, facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Învăţămînt cu termen redus 152 Curriculum la cursul normativ universitar „Bazele electrotehnicii şi lucrări de montaj” pentru specialitatea Educaţia tehnologică, facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : St. la secţia de zi 153 Curriculum la cursul normativ universitar „Electrotehnică şi echipamente electrice” pentru specialitatea Instruire în inginerie,

94

facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : St. la secţia de zi 156 Curriculum la cursul normativ universitar „Electrotehnică” pentru specialitatea Fizică şi Informatică, facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Învăţămînt cu termen redus 154 Curriculum la cursul normativ universitar „Electrotehnică” pentru specialitatea Instruire în inginerie, facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Învăţămînt cu frecvenţă redusă 155 Curriculum la disciplina „Arbitrajul comercial” 290 Curriculum la disciplina „Drept civil” pentru administraţia publică 291 Curriculum la disciplina „Drept economic” 292 Curriculum la disciplina „Drept execuţional civil” 293 Curriculum la disciplina „Drept internaţional privat” 294 Curriculum la disciplina „Drept notarial” (pentru secţia cu frecvenţă la zi) 295 Curriculum la disciplina „Drept privat comparat” 296 Curriculum la disciplina „Dreptul comercial” 297 Curriculum la disciplina „Dreptul comerţului internaţional” 298 Curriculum la disciplina „Dreptul concurenţei” 299 Curriculum la disciplina „Dreptul internaţional privat” pentru cursul de master 300 Curriculum la disciplina „Dreptul muncii şi protecţiei sociale” (pentru secţia cu frecvenţă la zi) 303 Curriculum la disciplina „Dreptul muncii” (pentru secţia cu frecvenţă la zi) 301 Curriculum la disciplina „Dreptul muncii” (pentru secţia cu frecvenţă redusă) 302 Curriculum la disciplina „Elemente de procedură civilă şi contenciosul administrativ” 304 Curriculum la disciplina Drept bancar 324 Curriculum la disciplina Drept contravenţional (pentru studenţii de la secţia zi) 325 Curriculum la disciplina Drept penal (Partea specială) 327 Curriculum la disciplina Drept procesual penal (Partea I şi II) (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă) 328 Curriculum la disciplina Dreptul muncii şi protecţiei sociale în UE (Administraţie publică) 329 Curriculum la disciplina Dreptul proprietăţii intelectuale (pentru secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă) 330 Curriculum la disciplina Dreptul protecţiei sociale (pentru secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă) 332 Curriculum la disciplina Dreptul protecţiei sociale în Uniunea Europeană 331 Curriculum la disciplina Dreptul transporturilor 333 Curriculum la disciplina Istoria doctrinelor politice şi juridice 334 Curriculum la disciplina Sociologia juridică 335 Curriculum la disciplina universitară Istoria drepturlui 336 Curriculum la disciplina: Civilizaţia europeană 373 Curriculum la disciplina: Drept penal (Partea generală) 326 Curriculum la logica şi retorica juridică (învăţămînt la zi şi frecvenţă redusă) 337 Curriculum la modulul Protecţia juridică a drepturilor omului 344 Curriculum la modulul/disciplina Drept financiar şi fiscal 338 Curriculum la modulul/disciplina Drept Vamal 339

95

Curriculum la modulul/disciplina Drept vamal comunitar 340 Curriculum la modulul/disciplina Perfectarea actelor vamale 341 Curriculum la modulul/disciplina Regimuri vamale 342 Curriculum la modulul/disciplina Reglementările internaţionale privind vămuirea mărfurilor 343 Curriculum universitar la disciplina Filozofia (Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială) 345 Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova 198 Cursul „Bazele Culturii Informaţionale” la Universitatea de Stat „Alecu Russo” 472 Cursuri opţionale cu caracter tehnic – activităţi formale esenţiale destinate pregătirii profesionale a traducătorilor la facultăţi de limbi străine 167 D De l'approche methodique a l'approche interpretative du texte 132 Dealkalization of glass surfaces by acid gases in the electric field 424 Deontologia juridică : man. pentru fac. de drept 316 Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM (15 ani în topul performanţelor profesionale) 501 Descifrări în poetica eului 91 Despre necesitatea diversificării abordării faptelor de limbă 21 Dezbateri Europene la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi 377 Dezvoltarea competenţei interculturale : (la orele de Limbă engleză) 120 Dezvoltarea standardelor pentru învăţământul postuniversitar în universităţile din Republica Moldova : Masterat. Profilul psihopedagogie. Profilul inginerie 199 Dialogul culturilor în paginile revistei „Kultura” 7 Dialogurile lui Beşleagă : [pe marginea cărţii Dialoguri literare semnate de Vladimir Beşleagă] 49 Dicţionar de drept internaţional umanitar 347 Dimensiunea universală a Bibliotecii Naţionale 514 Din arhiva „Crenguţei” 366 Din intrările recente la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” 465 Dincolo de o aniversare. Camera Naţională a Cărţii a împlinit 50 de ani 473 Direcţiile principale de cercetare în domeniul Tehnologiei Informaţiei=Main Research Directions in IT 193 Dispozitiv pentru studiul dependenţei de temperatură a conductivităţii electrice la straturilor subţiri semiconductoare 160 Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos – reglementări comunitare naţionale 346 Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie în legislaţia RM 305

96

E Educarea tinerei generaţii prin intermediul dansului popular 434 Educaţie muzicală : Ghidul profesorului cl. 7-8 239 Educaţie muzicală : Man. pentru cl. 7-8 240 Efectele relaţiilor sovieto-engleze asupra României în 1924 392 Eficacitatea activităţii profesorului-muzician în cadrul orei academice 224 Eficienţa învăţămîntului muzical : Curriculum universitar pentru studii postuniversitare de magisterat : Specialitatea : Muzică 225 Electrical charges as mesure for removed metal mass the electrical discharge magnining 169 Elemente de limbaj muzical : Curs universitar 246 Elena Farago 435 Elena Scutru - Vocaţie şi consecvenţă 462 Elena Stratan - 50 ani de la naştere 463 Emil Brumaru - poetizarea a-poeticului 84 Eminescu la 157 de ani 515 Emmanuel de Martonne şi Basarabia 378 Esenţa, locul şi rolul normelor tehnice în existenţa socială 317 Este oare intenţionalitatea un semn comunicativ? 140 Etapele de implementare a sistemului controlului intern în cadrul contabilităţii manageriale la întreprinderile industriale 280 Evaluarea competenţelor în procesul educaţional 247 Evaluarea performanţelor pedagogului muzician 226 Evaluarea scopurilor şi valorilor elevilor în procesul dezvoltării dotării de orice tip 235 Evaluarea surselor motivaţiei studenţilor 181 Evaluările internaţionale IEA – model de testare ştiinţifică 179 Evidenţa consumurilor materiale directe în producţia spirtului 281 Evoluţia informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 457 Experienţa de cercetare - componentă indispensabilă a formării de specialitate 8 F Fenomenologia urii : [pe marginea cărţii Discursul urii semnată de André Glucksmann] 51 Fiecare zi trăită la bibliotecă este o sărbătoare 502 Filiala ABRM din Bălţi a unit bibliotecarii din diverse reţele ale municipiului 474 Fizica şi metafizica beţiei 50 Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente 9 Folosirea schemelor funcţionale în cadrul predării Electrotehnicii 147 Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de lb. engleză) 121 Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din învăţământul universitar = Formation of the teaching staff pedagogical competencies 200 Formarea muzicologică a profesorului de educaţie muzicală 241 Formarea profesională a judecătorului în lumina ultimelor prevederi

97

legislative 348 Formarea profesorului-muzician pentru instruirea copiilor supradotaţi 236 Formula poetului decadent: Minulescu + Bacovia 52 Fotoluminiscenţa straturilor subţiri de ZnSe 161 G Galina Sapogovschi - 60 de ani ̀ 464 Garantarea independenţii judecăorilor - o premisă importantă a realizării drepturilor persoanelor la un proces echitabil 349 Genuri de documente. Metode de identificare bibliografică a documentelor 517 Gheorghe Calamanciuc : [Dramaturg şi poet] 58 Gheorghe Duca : biobibliogr. 448 Ghicitori pentru hâtrişori 47 Ghid pentru servicii comunitare de sănătate mentală 217 Ghidul Bibliotecarului 443 Ghidul calităţii Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 10 Ghidul Licenţiatului (Prezentarea referinţelor şi a citărilor din alte opere : Indicaţii metodice) 444 Ghidul utilizatorului 445 Gînduri despre un coleg : [Anatol Moraru despre Gheorghe Popa] 67 Global warming is forcing urjent changes in farming systems of Moldova 404 Grigore Chiper, cronicarul literar 55 H Henry Longfellow - 200 ani de la naştere 495 Hermeneutica lui Anton Holban 92 I Impactul auditorului asupra bunăstării economice a firmei 279 Implacabil ... : [Evocare Gheorghe Crăciun] 77 Impresii de călătorie în spaţiul unui jurnal european 76 In memoriam Gheorghe Crăciun 68 Inaugurarea Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei în Republica Moldova : [la Biblioteca Ştiinţifică a USB] 503 Indicatorii de performanţă - suport important în evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii 504 Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice pentru lucrări de laborator la disciplina „Tehnologii informaţionale de comunicare” 177 Indici statistici ai criminalităţii (elemente de analiză statistică a criminalităţii) 314 Infliuenţa condiţiilor climatice asupra manifestării indicilor principali de panificaţie a grîului de toamnă cultivat în stepa Bălţiului 415 Influenţa agroecologică a fertilizanţilor, asolamentelor şi culturilor permanente asupra dinamicii biomasei microbiene în diferite agrocenoze 418 Influenţa fertilizanţilor şi a rotaţiei culturilor asupra „respiraţiei solului” 419 Influenţa particularităţilor tehnologice de fabricare a spirtului asupra evidenţei consumurilor şi calculării costului de producţie 282 Informare, instruire, educaţie culturală ori ideea de eficienţă a manifestărilor cu cartea 516 Informational Resources : [The Scientific Library

98

of „Alecu Russo” State University, Bălţi] 475 Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare 484 Inteligenţa emoţională şi calitatea managementului în instituţiile de învăţămînt 211 Interculturalitatea şi problemele predării limbii engleze în clasele primare 122 Interculturalitatea şi problemele predării limbii străine în clasele primare 123 Interfeţe ştiinţifice 420 Internet în biblioteci. Pagini WEB ale instituţiilor informaţionale. Pagina WEB a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” 459 Intrări recente 2007 : Buletin Informativ 451 Introducere în cercetarea ştiinţifică (domeniile Lingvistică, Ştiinţă literară, Glotodidactică) 135 Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice : Curriculum universitar. Specialitatea : Instruire muzicală. Specializare: Profesor de muzică 227 Investigaţii experimentale asupra structurii şi morfologiei suprafeţei straturilor subţiri de ZnSe 162 Investiţiile în Bibliotecă influenţează calitatea învăţămîntului 476 Istoria naţională ca roman 379 Istoricul Anton Moraru 387 Istorisme privind contribuţiile adiţionale conservate în structura frazeologismelor româneşti 38 Î În toamnă, cu tîrziul: (ciclu de versuri) 46 În vizită la maestrul Colea Răutu 367 J Jalnica tragodie a criticii sau ranga hermeneutică a dlui I. Ţ. 59 John Dewey - ilustru filosof şi pedagog american al sec. XX 383 Jurnalul ca spectacol al existenţei 44 Jurnalul unui tînăr scriitor : [Leo Butnaru] 85 K Karlik, un roman de “modă nouă” 69 L L' influence francaise dans les pays roumains au XIXe siecle 128 La relation identité nationale-integrité européenne dans une approche coserienne 22 Le Courrier de Moldavie - Témoin de l' influence française dans les Pays roumains 129 Legende = Legends = Легенди = Легенды 130 Leon Donici şi demitizarea bolşevismului 380 Limba română contemporană : (Note de curs) 17 Limba română contemporană. Sintaxa : (curs de lecţii) 39 Lingvistica textului : (note de curs) 28 Liniile noi de soia cu destinaţie alimentară – sursă garantată de produse ecologice 410 L' Internet a la lecon de francais 427 Lirico-epice şi tragicomice 60 Lirismul unei litere şi poezia unei conjuncţii 29

99

Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române : [recenzie] 33 Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române 23 Long-term productivity andfertility of arable cernoziom soils of Moldova 411 Lucrări practice pe teren la geografia fizică 268 Lucrul individual - formă de organizare a procesului de învîţămînt: Abordare metodică 201 M Management educaţional 197 Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii [Resursă electronică] : Notiţe de curs 261 Managementul şi acordarea serviciilor sociale de tip nou pentru copii şi familii în situaţii de risc : Suport de curs - instruire continuă. Modul 1-9 218 Marea Neagră - un pivot de interes major pentru UE 323 Măsura adevărului şi neadevărului 143 Mecanismul iniţierii în profesia de cititor 460 Melodii populare moldoveneşti [Partitură] : Culeg. de piese pentru pian 249 Metode de măsurare a parametrilor uzurii la cercetarea cuplurilor cinematice aplicate în construcţii de maşini unelte 165 Metodologia educaţiei muzicale integrate 231 Mijloace computerizate de comunicare/dirijare profesională 505 Mira Gore - 60 ani de la naştere 490 Misterul profesiei : [despre profesorul univ. Mihail Purice 14 Modalităţi de adaptare (românizare) a împrumuturilor neologice în lb. română 146Modelarea sistemului client/server prin reţele Petri 175 Modelele factoriale de diagnosticare ale potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile actuale de dezvoltare 273 Modelul funcţional al acţiunii muzical-artistice a elevului 228 Modernizarea curriculumurilor universitare în vederea pregătirii studenţilor pentru promovarea activităţilor formale cu caracter tehnic în instituţii preuniversitare de învăţămînt 168 Modul de perfectare a ordinului de angajare în muncă 307 Modulul Discursul Filologic (Cultura vorbirii, Introducere în cercetarea filologică, Bazele culturii informaţionale) : Curriculum disciplinar 64 Motivul literar în achiziţionarea competenţelor de lectură 436 Multidimensionalitate culturală : valoare şi management 399 Muzica educă şi instruieşte 429 Muzicolog consacrat : [Ecaterina Dănilă] 250 N Natural ecosystems as models for modern sustainable agro-ecosystems 409 Noi modalităţi de evidenţă bibliotecară 461 Noi sîntem urmaşii zonei... 70 Normă şi valoare 318 Norme sociale ca factor de stabilizare a societăţii în tranziţie 319 Normele sociale 320 Notiţe de curs la Management comparat [Resursă electronică] : pentru studenţii Fac. Economie, spec. Management şi Business şi Administrare 266

100

Noţiunea de competenţă în cursul universitar „Didactica informaticii” 182 O O (altă) călătorie spre sine : [pe marginea cărţii Hoţii din apartamente semnată de V. Beşleagă] 71 O carte de certă valoare : [cronică la cartea: Anatol Lenţa „Essai de grammaire discursive du francais”] 127 O carte despre cealaltă literatură 88 O carte despre superlativul femeii : [Elena Prus : „Pariziana românească mit şi modernitate”] 72 O cunoştinţă epistolară trecută într-o frumoasă colaborare 477 O estetă apocaliptică - Virginia Woolf 489 O privire în oglindă : [despre intelectuali şi societate] 73 O tendinţă a limbii române: univerbarea 30 O viziune despre dezvoltarea compezenţei interculturale (la orele de limba engleză) 124 Obstacole în calea intercomprehensiunii: sensul implicit 40 Ofensiva autenticităţii 93 Oiţele mele, oiţe… Deprinderi de Viaţă, sau … Strigăt la … Ceruri 384 O-Kurzung im Deutschen 141 On free topological groups 145 On the existence of K-admissible limits of holomorphic mappings 146 Optical and Radio systems for investigation of the ionosphere 194 Orchestraţie : Curriculum universitar. Specialitatea : Instruire muzicală 229 Organizaţii criminale mafiote din Rusia, Asia, China, Japonia şi România 358 Organizaţii criminale mafiote din Statele Unite ale Americii şi America de Sud 359 Organizaţii criminale mafiote italiene 360 Organologie : Curriculum universitar. Spec. : Instruire muzicală. Calificarea: Profesor de muzică 230 Orizonturi din trecut - subiecte actuale : [recenzie la revista „Danubius”] 393 P Pamuk, băsnuitorul postmodern sau a săpa o fîntînă cu un ac 61 Paradigmă a cunoaşterii şi studierii etnografiei 400 Paradigme de bibliografiere a patrimoniului ştiinţific universitar 492 Particularităţile implementării strategiilor în companiile străine McDonald’s, Honda, Daewoo şi în companiile de producere a lactatelor din România 263 Particularităţile microbiologice a cernoziomului tipic în diferite variante cu sfeclă de zahăr 412 Pe cine îl interesează în R. Moldova şcoala de facere a lucrurilor? 385 Pedagogia dreptului. Cazuri = Казусы : Practicum-Practice la „Bazele statului şi dreptului” (promovate studenţilor facultăţilor cu profil pedagogic) 386 Perceiving British Culture Through the Might of Words 119 Permanenta „nevoie de Coşeriu” 24 Personaje în căutarea autorului pierdut 78 Perspective în dezvoltarea evaluării 183

101

Pe-un picior de plai... : [Balada „Mioriţa”, în colecţia de documente muzicale a BŞU „A. Russo” din Bălţi] 518 Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova: realităţi şi perspective 259 Planificarea activităţii universităţii 184 Planul ideal şi planul real în evaluare 185 Pluralism politic - valoare intrinsecă a democraţiei reprezentative 369 Politici bibliotecare la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi 478 Portofoliul studentului - modalitate de evaluare la orele de istorie 394 Posibilităţile utilizării platformei MOODLE la evaluarea studenţilor 364 Postmodernismul (o definiţie) 62 Pragmatique textuelle et elements d'analyse linguistique : Cours a l'usage des etudiants de la fac. des langues et lit. etrangeres 136 Predarea unui curent literar (Suprarealismul) 432 Predicatul nominal: modalităţi de interpretare 18 Prelegeri de filosofia muzicii 242 Premisele apariţiei concepţiei structurii conştiinţei sociale 390 Principiul armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară în lumina legiferării 312 Problema copiilor dotaţi muzical în activitatea unor organizaţii internaţionale 232 Procesul Bologna în Republica Moldova: realizări, probleme, perspective 186 Procesul Bologna: Experienţă naţională şi internaţională 11 Procesul de la Bologna: realizări, probleme, perspective 190 Productivity, fertilization and fertility of chernozem soil in the steppe zone of Moldova 405 Profesorul Mihai Muntean, cel cunoscut şi cel necunoscut 388 Programa analitică la disciplina „Bazele statului şi dreptului” (pentru facultăţile cu profil pedagogic) 395 Programa analitică la disciplina „Istoria românilor” 396 Programa analitică la disciplina „Istoria universală” 397 Proprietăţile magnetice a supraconductorilor de genul doi cu spectrul energetic anizotropic. Cazul MgB2 157 Proverbul : Exerciţii şi jocuri didactice 433 Psihologia instruirii şi educaţiei 212 Psihologia învăţării 209 Psihologia pedagogică : Curs universitar 213 Psihopedagogia interesului pentru muzică : Curs universitar 237 Psihopedagogia interesului pentru muzică : Note de curs 238 Publicaţiile liceului „Ion Creangă” din Bălţi 368 Pupa russa, o sinteză epică 79 Q Quality Guide of „A. Russo” State University, Bălţi 12 R Râmele - indicator biologic al ferilităţii solului 421 Raymund Piotrowski despre limba română 31 Răzeşii în contextul istoric şi juridic 389 Realizări şi tendinţe în dezvoltarea strategiilor sectorului de

102

prelucrare a laptelui din Republica Moldova 267 Rectorul Nicolae Filip 493 Recuperarea romanescă a mitului cristic 86 Recuperînd autenticul... : [pe marginea cărţii „Recuperarea autenticului” semnată de Ana Bantoş] 94 redă-mă/ redă-ne... 63 Redutabilul profesor de Bălţi - academicianul Silviu Berejan 25 Referinţă privind necesitatea promovării cursului „Bazele Culturii Informaţionale” 479 Referinţe la structurile gramaticale noi în limba română 15 Reflecţii cu privire la dimensiunea valorică a normelor juridice 321 Reflecţii pe marginea unui eveniment spiritual : [Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu” la 130 de ani] 506 Reflexe ale integrării: presa literară din Basarabia 80 Regimul juridic al decăderii în procesul civil 289 Reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie : Ghid practic 219 Repere teoretico-aplicative vizînd reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie 220 Reperele anului universitar 2007-2008 195 Rescrierea: Nicolae Popa între două Cuburi de zahăr 81 Resursele informaţionale : [Biblioteca Ştiinţifică a U.S. „A. Russo” din Bălţi] 480 Retroconversia şi barcodarea documentelor - premisele aplicării modulului de circulaţie 458 Rolul armoniei obşteşti în realizarea problemelor economice ale Republicii Moldova 257 Românismul basarabenilor şi istoricul Anton Moraru în viziunea ziarului „Moldova suverană” 398 Romanul Generaţiei’80: personaje în căutarea identităţii 82 Rubrica – instrument de evaluare autentică 187 S Satira, sarcasmul, cinismul - subcategorii ale comicului 139 Satisfacţia profesională - bon de asigurare pentru succesul în carieră 214 Să facem tot ce putem mai bine şi vom ajunge primii : [Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” 481 Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie 482 Sărăcia - factor determinant al migrării forţei de muncă 264 Secolul 21. Chişinău - dimensiuni culturale : [Ancheta revistei „Contrafort”] 74 Section etching of flat glass after thermomagnetic treatment 422 Semantica locuţiunilor (în raport cu cea a corelativelor) 26 Serialul evenimentelor la Biblioteca Ştiinţifică 507 Sextil Puşcariu - „filolog de nivel european” 486 Sfîrşitul blestemului geopolitic. Anevoiasa revenire a României în familia Europei unite 54 Simpozion ştiinţific internaţional „Fitotehnie” : [21-22 iunie 2007, Bălţi : pe marginea lucr. simpoz.] 406

103

Societe, langue, culture et traduction 173 Sociologie juridică : (note de curs) 352 Soiul nou de fasole Nicolina – un garant de producţie înaltă şi ecologic pură 413 Sondajul: un exerciţiu biblioteconomic 466 Spiritul amadeus în liceul mileniului al III-lea 248 Spre o cultură a păcii: afirmarea principiului protecţiei valorilor culturale în dreptul internaţional 313 Steaua călăuzitoare a căutărilor mele interioare : [Mircea Ioniţă] 138 Strategii de cercetare bibliografică 494 Stresul în mediul didactic : (Remedii de profilaxie, gestionare şi control) 215 Structura etnică a populaţiei Republicii Moldova în anul 2004 şi particularităţile ei teritoriale 269 Structura şi factorii migraţiei forţei de muncă feminine 262 Studiul experimental al minimului funcţiei PEs(t) 148 Studiul variabilităţii climatice a recoltei de floarea soarelui 414 Sub semnul muzicii : Revelaţii 243 Subiectivitatea actului evaluativ 188 Superconductivity in two-band systems with a variable carrier density : the case of MgB2 158 Superconductivity properties of compound MgB2 on basis of two-band model 159 Suprimarea stresului prin ameliorarea stilului de viaţă 216 Ş „... şi am îmbrăţişat o poetică asemeni leprosului” 87 Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale 244 Ştiinţă şi inovaţii : [participarea BŞU în activitatea ştiinţifică a US „A. Russo”, Bălţi] 483 T Terorismul şi problemele actuale ale definirii acestuia 361 Testarea adaptivă – mijloc de îmbunătăţire a calităţii învăţămîntului 191 Testarea adaptivă computerizată bazată pe teoria IRT 192 The energy distribuition in the gap at the gap tehnological applyng of the electrical discharges in impulses 170 The study of thermal properties of liquid metals usung the method of temperature radial waves 150 Tinerii azi 438 Toponimia română şi franceză. Probleme de ortografie şi pronunţie 125 Transformatoare electrice : [pentru uzul studenţilor] 149 Tudor Vianu, un consecvent promotor al valorilor 437 U Un diarist între rinoceri şi bibliotecă : [Leo Butnaru] 53 Un roman conştient de sine 45 „Un strop de pornografie maghiară …” 56 Unele aspecte privind statutul juridic al salariatului şi al angajatorului 308 Unele aspecte referitoare la producţia, utilizarea şi traficul de droguri în România 362 Unele considerente cu privire la pregătirea profesională a juriştilor 306

104

Unele exigenţe generale privind crearea abrevierilor 34 Unele modalităţi de promovare a grupurilor de interes în procesul de legiferare 353 Unele reflecţii privind statutul juridic al salariatului şi angajatorului 308 Uniunea Europeană în retrovizorul istoriei 381 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 13 Universul creativ al semioticii 133 Utilizarea portofoliului electronic în cadrul cursului universitar „Didactica informaticii” 189 Utilizarea subsistemelor pentru modelarea sistemelor neliniare în MatLAB 176 V Valentina Topalo - 50 ani de la naştere 519 Visul european interpretat de un american : [recenzie la cartea “Visul european” de Jeremy Rifkin] 382 *** A Анализ показателей, характеризующих эффективность использования основных фондов на предприятии 288 Анализ художественного текста в студенческой аудитории (На материале романа И. А. Гончарова "Обломов" 97 Б «Болеть душой» как славянская черта в характере Обломова 98 Будут и другие рынки [интервью с директором АО „Barza Albă” – Л. И. Бабием] 270 В Влияние протоинтонационнго слуха на формирование вокальной культуры школьников 233 Влияние топологии поверхности Ферми на верхнее магнитное критическое поле Hc2 в двухзонных сверхпроводниках 163 Г Где родился - там не пригодился? : [интервью с проректором БГУ «А. Руссо»] 196 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) : Курс лекций 311 Ж Женские персонажи в романе И. А. Гончарова «Обломов» и их роль в раскрытии образа главного героя 99 И Изучение направлености личности по отношению к деньгам 222 Интеграция русского языка и литературы в учебниках для молдавских школ 107 Информационно-познавательная и эстетическая функция русского языка в Молдове 96 Использование технологии образовательного целепологания при изучении курса педагогики 204 Использование трансформации мифа о жертвоприношении в художественных текстах А. С. Пушкина «Медный всадник»

105

и Л. Благи «Мастер Маноле» 106 Использование тренинговых технологий в коммуникативном обучении менеджера образования 205 История Евросоюза : От объединения угля и стали до сообщества 27 стран 101 К К вопросу платежеспособности и ликвидности баланса предприятий 284 Когда на самом деле основаны Бельцы? 402 Конспект лекций по Стратегическому менеджменту [Resursă electronică] : для студентов фак. Экономики спец. 1802 Менеджмент 274 Куррикулум по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике Молдова 206 Л Лексический аспект у викладаннi украiнськоi мови 118 Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка в условиях Молдовы 108 М «Маски» Семена Лунгула в исполнительской редакции профессора Людмилы Ваверко 251 Массоперенос и диффузионные процессы в поверхностных слоях деталей машин при электроискровой обработке 173 Международная торговля в мировой экономике 286 Meжкультурная коммуникация как способ изучения разнообразия культурного восприятия мира 208 Менеджмент малых и средних предприятий [Resursă electronică] : 272 Молдо-польские взаимосвязи: ретроспектива и современность : [620 лет подписанию первого договора между Молдовой и Польшей] 401 Музыкальное воспитание : Пособие для учителя 7-8 кл. 255 Н Национальный образ мира в концепции Г. Д. Гачева и изучение славянских литератур 109 Некоторые аспекты внедрения отечественного фортепианного репертуара в педагогическую и концертную практику: деятельность учебно-методического кабинета при Министерстве Культуры РМ 252 Некоторые особенности авторской редакции фортепианных произведений Генадия Чобану 253 О О «слезном аспекте мира» в «детском тексте» русской литературы XIX-XX вв. 115 Образ юродивого в житийной литературе древней Руси 102 Общие тенденции в развитии восточнославянских языков как фактор их системной идентификации 95 Он удивителен и дивен - благородный наш дивин : [интервью с директором АО „Barza Albă” – Л. И. Бабием] 271 Оптимизация режимов HF-секционирования промышленных стекол 171

106

Особенности катарсиса в «детском тексте» русской литературы 116 Особенности структуры художественного коммуниката (на материале произведений русской и польской литературы) 112 П ПАСЕ : орган межпарламентского сотрудничества в Европе 103 Показатели и методы расчета социально-экономической эффективности образования 275 Проблема отглагольного словообразования во французском языке 131 Проблема художественного образа в романе И. А. Гончарова «Обломов» 100 Проблемы фонетики : Курс лекций для спец. «Русский язык и литература и румынский язык», «Русский язык и литература и английский язык» 113 Профессор Людмила Ваверко - редактор-составитель сборников фортепианных миниатюр композиторов Республики Молдова 254 Психолого-педагогические подходы формирования базовой культуры «Семь домашних лет» у старших дошкольников 202 Пути совершенствования преподавания русского языка: изучение категории состояния в вузе 114 Р Рекламная деятельность [Resursă electronică] : конспект лекций 273 Руководство по коммунитарным услугам психического здоровья 207 Руководство по коммунитарным услугам психического здоровья 221 Русская литература. Русский язык : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul liceal 117 С Сверхпроводимость в двух зонных системах с переменной плотностью заряда. Случай MgB2 164 Слово в детской картине мира 203 Слово и образ в структуре чеховских рассказов 90-х годов 110 Статистика : Курс лекций для студетнов экон. спец. 285 Стратегическое развитие человеческого потенциала через рыночно-ориентированное обучение 287 Ф Фантастическое начало в романтических произведениях Э. Т. А. Гофмана 142 Физико-химические аспекты взаимодействия неорганических стекол с химически активными газами и электромагнитными полями 425 Э Эколого-энергетическая оценка применения различных систем удобрения в севообороте 417 Эстетические воззрения Л. Н. Толстого в «Психологии искусства» Л. С. Выготского 111 Эффект квазирегулярной осциляции интенсивности массопереноса при электроискровом легировании в магнитном поле 172 Ю Юродство и духовные искания древности 105 Юродство: история развития понятия в русской культуре 104

107

Indice de publicaţii periodice

Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării 452-456 Agricultura Moldovei 406 Artă şi educaţie artistică (Bălţi) 4, 40, 120, 124, 132, 182,

224, 232, 233, 234, 241, 245, 253, 254, 315

Buletinul ABRM 463, 474, 481, 490, 492, 493, 502, 504

Buletinul rectoratului (Bălţi) 6, 184, 186, 195 Caiete de istorie 54, 381 Confluenţe bibliologice (Bălţi) 25, 31, 33, 65-67, 70, 73,

80, 378, 382, 393, 435, 437, 450, 460-462, 464, 466, 468, 470, 472, 473, 476, 477, 482, 483, 485-496, 498, 499, 501, 503, 506, 507, 509-514, 518-520

Contrafort 68, 72, 74, 77 Crenguţa (Bălţi) 365, 427-429, 434, 465 Dialogi juridici (Iaşi) 305, 310, 312, 323, 345,

348 Dor de Basarabia (Iaşi) 127 Dreptul muncii 307, 308 Dunărea de Jos (Galaţi) 478 Economica 281, 282 Făclia 143, 385, 420, 436 Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente (Bălţi) 9, 151, 160, 161, 165, 194 Gazeta bibliotecarului 515 Journal of Experimental and Theoretical Physics (Rusia)158 Jurnal de Chişinău 388 Legea şi viaţa 289, 309, 313, 317, 347,

353, 356-361 Limba română 24, 41, 52, 89, 91-94 Literatura şi arta 20, 250, 364, 398 Magazin bibliologic 374 Moldavian Journal of the Physical Sciences 159 Nonconventional tehnologies review (România) 169, 170, 424 Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică 314 Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară 19, 36, 48 Revistă de ştiinţe socio-umane 139 Revista Naţională de Drept 306, 321, 350, 355 Semn (Bălţi) 29, 43-45, 49-51, 53, 55-

57, 59-63, 69, 71, 76, 78,

108

79, 83, 85-88, 90, 379, 430-432

Studia Universitatis. Ştiinţe ale Educaţiei 222, 228, 236 Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice 100, 105, 106, 142, 251,

252 Timpul 387 Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică 391 Univers Pedagogic 122 Viaţa Basarabiei 46, 58 Vocea Bălţiului (Bălţi) 42, 126, 248, 366, 377,

438 *** Голос Бэлць (Bălţi) 196, 270, 271, 401 Спрос. Предложение (Bălţi) 101, 103, 402 Электронная oбработка материалов 172

109

Sumar

Notă 3

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Structura organizatorică a Universităţii 4

Anale, buletine, reviste, materiale didactice, materiale ale conferinţelor 6

Facultatea de Filologie 8

Catedra Limba Română 10 Catedra Literatura Română şi Universală 13 Catedra Limba şi Literatura Rusă 17 Catedra Limba şi Literatura Ucraineană 20

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine 21

Catedra Limba Engleză 23 Catedra Limba Franceză 24 Catedra Filologie Franceză 25 Catedra Filologie Germană 26

Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică 27

Catedra Matematică 29 Catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii 30 Catedra Tehnică şi Tehnologii 33 Catedra Electronică şi Informatică 34 Catedra Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale 35

Facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială 37

Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară 39 Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială 41

Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală 43

Catedra Teorie şi Dirijat 45 Catedra Instrumente muzicale şi Metodică 47

Facultatea Economie 49

Catedra Economie şi Management 50 Catedra Finanţe şi Contabilitate 52

Facultatea Drept 54

Catedra Drept Privat 55 Catedra Drept Public 58 Catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice 63

Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie 67

110

Catedra Tehnologii agricole 69 Catedra Geografie şi Biologie 71

Colegiul Pedagogic şi Liceul Teoretic „Ion Creangă” 72 Biblioteca Ştiinţifică 75 Lucrări monografice 77

Lucrări bibliografice 78 Materiale didactice 78

Seriale (reviste, anuare, caiete metodice, buletine informative) 78 Articole, abstracte, recenzii 79 Indici auxiliari

Nume 85 Titluri 91

Publicaţii periodice bibliografiate 107