ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

of 29 /29
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,ALEXANDRU ROȘCA” din Piatra Neamț organizează la sediul său din Piatra Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr.68, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante, perioadă nedeterminată în data de 09 noiembrie 2020, ora 10,00: - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – Studii postliceale – 1 Post - PAZNIC - ATESTAT/CERTIFICAT pentru exercitarea profesiei de agent de pază – 2 Posturi - INGRIJITOR - 1 Post - INFIRMIERĂ – 1 Post Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Alexandru Roșca” din Piatra Neamț, până la data de 30.10.2020, ora 15,00 și conform prevederilor art. 6, alin. 1 din H.G: nr. 286/2011, modificată și completată prin H.G. nr. 1027/2014, vor conține: 1) Cerere de înscriere la concurs 2) Copie xerox după BI/CI, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie(dacă este cazul); 3) Copii după diplomele de studii și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului; 4) Copia carnetului de muncă sau după caz adeverinţă care ateste vechimea în muncă, (extras REVISAL);

Transcript of ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Page 1: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

ANUNȚ

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,ALEXANDRU ROȘCA”

din Piatra Neamț organizează la sediul său din Piatra Neamț, str. 1 Decembrie

1918, nr.68, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante,

perioadă nedeterminată în data de 09 noiembrie 2020, ora 10,00:

- ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – Studii postliceale – 1 Post - PAZNIC - ATESTAT/CERTIFICAT pentru exercitarea profesiei de agent de

pază – 2 Posturi - INGRIJITOR - 1 Post - INFIRMIERĂ – 1 Post

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului Școlar pentru Educație

Incluzivă ,,Alexandru Roșca” din Piatra Neamț, până la data de 30.10.2020, ora

15,00 și conform prevederilor art. 6, alin. 1 din H.G: nr. 286/2011, modificată și

completată prin H.G. nr. 1027/2014, vor conține:

1) Cerere de înscriere la concurs

2) Copie xerox după BI/CI, Certificat de naștere, Certificat de

căsătorie(dacă este cazul);

3) Copii după diplomele de studii și copiile documentelor care

atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;

4) Copia carnetului de muncă sau după caz adeverinţă care să

ateste vechimea în muncă, (extras REVISAL);

Page 2: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

5) Cazier judiciar (in cazul in care candidatul depune o

declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente

penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu

originalul cel mai tarziu pana la data desfasurarii

concursului);

6) Curriculum vitae, după modelul european prezentat în H.G.

nr. 1021/2004;

7) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Condițiile de participare la concurs sunt:

I. Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele

generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii

Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul

în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie

sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte

condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra

Page 3: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

reabilitarea.

II. Condiții specifice de participare la concurs:

- ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – Studii superioare – Școală postliceală sanitară

- PAZNIC - ATESTAT/CERTIFICAT pentru exercitarea profesiei de agent de pază/ Adeverinta inscriere cursuri – 10 clase

- INGRIJITOR – 10 clase - INFIRMIERĂ - 10 clase

Calendarul concursului este următorul:

a) Depunerea dosarelor de concurs - până la data de 30.10.2020

între orele 9,00 - 15,00 ;

b) Analiza dosarelor și comunicarea rezultatelor- 02.11.2020;

c) Proba scrisă– 09.11.2020, ora 10oo:

d) Proba practică și interviu –11.11.2020, ora 10oo:

e) Notare probei scrise și comunicarea rezultatelor 09.11.2020;

f) Depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la proba scrisă

– 10.11.2020, între orele 9,00 - 10,00 ;

g) Soluționare contestații rezultat probă scrisă și comunicarea rezultatului la

contestații – până la data de 10.11.2020, ora 15,00;

h) Susținerea interviului și a probei practice – 11.11.2020, ora 10,00

Page 4: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

i) Notare probei practice și a interviului și comunicarea rezultatelor 11.11.2020,

ora 15,00;

j) Depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la proba practică

și interviu–12.11.2020, între orele 9,00 - 10,00 ;

k) Soluționare contestații rezultat probă practică și interviu și comunicarea

rezultatului la contestații –12.11.2020, ora 15,00;

l) Afișare rezultate finale – 13.11.2020, ora 10,00

m) Bibliografiile pentru concurs sunt prevăzute în anexa la prezentul anunț și

fac parte integrantă din acesta.

Director,

Prof. Irina Bălțătescu

Page 5: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A

POSTULUI DE PAZNIC

- Legea nr.307/2006- Legea privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi

protecţia persoanelor.

- Legea nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

Page 6: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A

POSTULUI DE INFIRMIERĂ

Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate

publică privind modul de viață al populației

Ordinul MS nr.1225 din data de 24 decembrie 2003 privind aprobarea

Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului

privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;

Fișa Postului de infirmieră

Page 7: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A

POSTULUI DE ÎNGRIJITOR

- Ordinul MS nr.1225 din data de 24 decembrie 2003 privind aprobarea

Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a

personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;

- Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind modul de viață al populației

- Fișa Postului de îngrijitor

Page 8: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A

POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL

1. C. Marcean, V.Mihăilescu – Puericultură și pediatrie, Ed. Medicală București,

Ediția a II -a 2013

2. F. Chiru, G.Chiru, L. Morariu – Îngrijirea omului bolnav și a omului sănătos,

Ed. Cison, 2001

3. Lucreția Titircă- Urgențe medico-chirurgicale- Sinteze- Editura medicală,

București 2006

4. C. Bocârnea- Boli infecțioase și epidemiologie- Ed. Info-team,1999

Page 9: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 10: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 11: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 12: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 13: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 14: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 15: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 16: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A

POSTULUI DE PAZNIC

- Regulamentul de Ordine Interioară a CȘEI ,,Al.Roșca”, cap. IV

- Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și

instituțiile publice

- Legea nr.307/2006- Legea privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi

protecţia persoanelor.

- Legea nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

Page 17: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

BIBLIOGRAFIE

Page 18: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 19: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 20: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 21: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 22: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A

POSTULUI DE PAZNIC

- Regulamentul de Ordine Interioară a CȘEI ,,Al.Roșca”, cap. IV

- Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și

instituțiile publice

- Legea nr.307/2006- Legea privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi

protecţia persoanelor.

- Legea nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

Page 23: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 24: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 25: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 26: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 27: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 28: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro

Page 29: ANUNȚ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ …

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț

Telefon: 0233 22 11 01; e-mail: [email protected]; web: www.cseialrosca.ro