ANRE 2015 Norme Tehnice

27
NORME TEHNICE GRADUL II A și B Universitatea Tehnică Gh eorghe Asachi din Iaşi FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Bd. D.Mangeron 2 3, Iași, RO - 700050, Te l: +232 - 212483, Fax:+232 -237627 Proiectarea IEJT

description

Norme tehnice principale ANRE

Transcript of ANRE 2015 Norme Tehnice

Page 1: ANRE 2015 Norme Tehnice

NORME TEHNICEGRADUL II A și B

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI

INFORMATICĂ APLICATĂ

Bd. D.Mangeron 23, Iaşi, RO - 700050, Tel: +232-212483, Fax:+232-237627

Proiectarea IEJT

Page 2: ANRE 2015 Norme Tehnice

ETAPELE PROIECTĂRII UNEI INSTALAŢII ELECTRICE

1. Se amplasează receptoarele pe planurile de arhitectură- împreună cu beneficiarul - se stabilesc poziţia utilajelor, a TD, a PT, traseele circuitelor şi coloanelor de alimentare,

caracteristicile iluminatului.

2. Se alege schema generală de distribuţie pentru instalaţiile de iluminat şi de forţă - împreună cu beneficiarul se stabileşte gradul de siguranţă în alimentare.

3. Se alege poziţia tablourilor de distribuţie secundare - TS de forţă se dispun în apropierea receptoarelor pe care le deservesc, astfel ca lungimea circuitelor

de alimentare să nu depăşească 50m, pentru tensiunea de fază de 230V.

4. Se alege poziţia tablourilor principale şi generale. - vor fi amplasate în încăperi special amenajate, încălzite (+ 15C), cu ventilaţie naturală şi uscate.

5. Se repartizează receptoarele pe circuite şi se echilibrează încărcarea – determinarea puterilor.

Generalităţi / recapitulare

Page 3: ANRE 2015 Norme Tehnice

ETAPELE PROIECTĂRII UNEI INSTALAŢII ELECTRICE

6. Se stabilesc traseele instalaţiilor electrice:- se indică pe planuri (inclusiv punctele de evitare a stâlpilor şi de străpungere a elementelor de

rezistenţă)

7. Se calculează elementele instalaţiei de lumină şi forţă - dimensionare

8. Se întocmesc detaliile instalaţiilor electrice Elemente ce pot fi detaliate: tablouri de distribuţie, trasee prin elemente de construcţie, mascarea dozelor centralizate, etc.

9. Se întocmeşte partea economică a proiectului - se stabileşte costul lucrărilor prin elaborarea devizelor analitice pe stadii fizice şi a devizelor sintetice

pe obiecte. - se realizează antemăsurătoarea1, lista utilajelor tehnologice şi funcţionale care necesită montaj şi

extrasele de resurse (materiale, cu forţa de muncă, cu utilajele de construcţii, cu transportul auto).

10. Se definitivează partea desenată a proiectului

1Antemăsurătoarea este lista cu cantităţi de lucrări ce urmează a fi executată pentru realizarea unui obiectiv din domeniul constructiilor.

Generalităţi / recapitulare

Page 4: ANRE 2015 Norme Tehnice

• Calculul de dimensionare a IEJT porneşte dinspre receptor spre sursă, în ordinea următoare:

1. Dimensionarea circuitelor de receptor sau utilaj (< 15kW)

• Curentul de calcul (sarcină) Ic=In pt.1~ şi Ic=β*In pt. 3~,

• Curentul de pornire (vârf) al utilajelor se determină, în ipoteza cea mai defavorabilă că, dintre toate receptoarele componente ale utilajului, mai rămâne de pornit doar cel cu pornirea cea mai grea, cu:

unde: (Ipm - Ism)max este cea mai mare diferenţă dintre curenţii de pornire şi de calcul ai unuia din receptoare.

• Dimensionarea şi verificarea secţiunii conductoarelor de alimentare jp ad = 20 A/mm2 - dacă materialul conductor este Al;

jp ad = 35 A/mm2 - dacă materialul conductor este Cu;

• Alegerea echipamentelor de protecţie:a) la suprasarcină: relee termice, disjunctoare, relee de protecţie la supracurenţi, siguranţe fuzibile.b) la scurtcircuit : disjunctoare echipate cu declanşatoare rapide la sc., siguranţe fuzibile.c) la curenţi de suprasarcină şi scurtcircuit se face prin: disjunctoare echipate cu relee de protecţie la supracurenţi şi cu declanşatoare rapide la sc., siguranţe

fuzibile.d) la supratensiuni atmosferice, induse sau tranzitorii (de comutaţie): SPD-uri de 3 tipuri - cu DRV sau cu limitatoare în aval de DRV sau cu limitatoare de

supratensiune între fază şi neutru / conductoare active şi pământ.

– Dimensionarea coloanelor de alimentare

n

s

PP

maxcmpmcupu IIII

%UUs

coslI%U ad_snSR

mcs

1003

%12%100cos3

% _

adpnSR

pPp U

UslI

U

Page 5: ANRE 2015 Norme Tehnice

3. Dimensionarea postului de transformare – determinarea puterii cerute de consumator.

• Puterea instalată este puterea activă nominală a consumatorului menţionată în schema de conectare, pe plăcuţa indicatoare sau cartea tehnică a receptortului cu următoarele precizări:

– pentru majoritatea receptoarelor electrochimice, electrotermice şi de iluminat puterea instalată este puterea absorbită de receptor la Un şi fn;

– pentru motoarele electrice puterea în kW înscrisă pe placuţă, reprezintă puterea mecanică dezvoltată la arbore: Pn=Pel*η– pentru receptoarele cu regim de lucru intermitent periodic, puterea nominală în regim de scurtă durată se raportează la funcţionarea în regim de

lungă durată cu ajutorul relaţiei: , DA – durata activă relativă a ciclului • Puterea instalată a unui grup de receptoare este suma puterilor instalate (nominale) raportate la regimul de lungă durată (DA=1) a tuturor

receptoarelor ce pot funcţiona simultan (nu se iau în considerare receptoarele de rezervă).

• Puterea absorbită (cerută) pentru consumatorii casnici se determină cu relaţia: , unde şi

• Pentru consumatorii industriali (inclusiv clădiri comerciale, social-culturale şi administrative) cu relaţia :

DAPP pnn /

suia kkPP

uia kPP

i

sims PP

k i

realau P

Pk

Page 6: ANRE 2015 Norme Tehnice

Softuri de proiectare IEJT în conformitate cu standardele UE • Ecodial

– Construiește schemele monofilare;– Calculează curenții de scurtcircuit;– Calculează căderile de tensiune;– Optimizează secțiunile cablurilor;– Stabilește calibrele aparatelor de comutație și a siguranțelor fuzibile;– Evidențiază gradul de selectivitate a protecțiilor;– Verifică condițiile de protecție a persoanelor;– Generează rapoarte de calcul și prezintă rezultatele obținute.

• SEE Electrical Expert conține:– Un modul Kernel (editor de scheme care funcţionează cu sau fără AutoCAD)– Funcţii elaborate pentru reperarea simbolurilor;– Un modul de Cabling (gestiunea cablării);– Baze de date cu materiale complete: (prezentă majorităţii constructorilor mondiali);– editor de implantare componente în tablou;– Modul pentru configurare PLC; etc.

• FINE ELEC conține:– Un modul CAD (bazat pe IntelliCAD) cu un sistem performant de generare automată a desenelor

(vederi in plan, diagrame, detalii de executie).– Un modul de calcul pentru dimensionare, folosind funcționalitatea de desenare în timp real și

metodologia complexă de calcul in fundal.

• Eplan

Page 7: ANRE 2015 Norme Tehnice

SELECȚIE SUBIECTE – NORME TEHNICEGRADUL II A și B

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI

INFORMATICĂ APLICATĂ

Bd. D.Mangeron 23, Iaşi, RO - 700050, Tel: +232-212483, Fax:+232-237627

enunţuri şi explicaţii

Page 8: ANRE 2015 Norme Tehnice

1. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru:

încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate,

conform recomandărilor standardului SR HD 60364 – 7 – 701.

încăperi cu cadă de baie sau duş pentru tratament medical

duşurile de urgenţă utilizate în industrie sau laboratoare.

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:

clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice

minelor şi carierelor depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:

minelor şi carierelor protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor

depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive

Page 9: ANRE 2015 Norme Tehnice

1. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru:

încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate,

conform recomandărilor standardului SR HD 60364 – 7 – 701.

încăperi cu cadă de baie sau duş pentru tratament medical

duşurile de urgenţă utilizate în industrie sau laboratoare.

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:

clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice

minelor şi carierelor depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:

minelor şi carierelor protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor

depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive

Prevederile normativului nu se aplică la:

a. echipamentul electric de tracţiune;b. echipamentul electric al autovehiculelor;c. instalaţiile electrice de la bordul navelor; --- doar pentru porturi mici și ambarcațiuni de agrementd. instalaţiilor electrice ale aeronavelor;e. instalaţiile în mină;f. echipamentele de reducere a interferenţelor radio, cu excepţia celor care afectează securitatea instalaţiilor;g. împrejmuirile electrice;h. sistemele de producere, distribuţie şi transport pentru consumatorii publici. i. la depozite de materiale pirotehnice şi explozive.

Page 10: ANRE 2015 Norme Tehnice

2. CARACTERISTICI GENERALE ALE INSTALAȚIILOR

TFJP reprezintă abrevierea pentru: tensiunea foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă de securitate tensiunea foarte joasă pentru panouri

Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:

este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului

Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:

este recomandată este permisă condiţionat nu este permisă

Page 11: ANRE 2015 Norme Tehnice

2. CARACTERISTICI GENERALE ALE INSTALAȚIILOR

TFJP reprezintă abrevierea pentru: tensiunea foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă de securitate tensiunea foarte joasă pentru panouri

Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:

este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului

! Nici un dispozitiv de comutație nu trebuie înseriat pe conductorul de protecție, dar trebuie prevăzute îmbinări care pot fi deconectate în scopuri de încercare.

Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:

este recomandată este permisă condiţionat nu este permisă

Page 12: ANRE 2015 Norme Tehnice

2. CARACTERISTICI GENERALE ALE INSTALAȚIILOR

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominala pana la:

0,5 kW 1 kW 2 kW

Secţiunea minimă admisă pentru conductoare de fază din circuite pentru prize monofazate în instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este de:

1,5 mm2 Cu, 2,5 mm2 Al 4 mm2 Al 2,5 mm2 Cu

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuție etanșă, în încăperi și în spații din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate intotdeauna din:

Cu Al otel

În mod special se prevăd conductoare din cupru la circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mică de:

16 mm2 25 mm2 10 mm2

Page 13: ANRE 2015 Norme Tehnice

2. CARACTERISTICI GENERALE ALE INSTALAȚIILOREste admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

0,5 kW 1 kW 2 kW

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuție etanșă, în încăperi și în spații din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate intotdeauna din:

Cu Al Oțel

Receptoarele cu Pn ≥2kW se pot racorda prin prize dedicate (numai pentru un singur receptor) sau prin racorduri fixe.

În mod special se prevăd conductoare din cupru la circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mică de:

16 mm2 25 mm2 10 mm2

Secţiunea minimă admisă pentru conductoare de fază din circuite pentru prize monofazate în instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este de:

1,5 mm2 Cu, 2,5 mm2 Al 4 mm2 Al 2,5 mm2 Cu

Page 14: ANRE 2015 Norme Tehnice

2. CARACTERISTICI GENERALE ALE INSTALAȚIILOR

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al

în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al

în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere:

cel mult două prize prize după necesităţi cel puţin trei prize

Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:

2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu

Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult:

10 apartamente 20 apartamente 30 apartamente

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

peste 1 m peste 1,5 m peste 2 m

Page 15: ANRE 2015 Norme Tehnice

2. CARACTERISTICI GENERALE ALE INSTALAȚIILOR

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al

în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al

în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere:

cel mult două prize prize după necesităţi cel puţin trei prize

Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:

2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu

Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult:

10 apartamente 20 apartamente 30 apartamente

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

peste 1 m peste 1,5 m peste 2 m

Secţiunea minimă admisă pentru circuite de forţă este 1,5 mm2 Cu sau 4 mm2 Al; pentru circuite de iluminat este 1,5 mm2 Cu; pentru prize monofazate este 2,5 mm2 Cu; coloane monofazate individuale din clădiri de locuit este 4 mm2 Cu sau 6 mm2 Al; coloane electrice colective este 10 mm2 Cu sau 16 mm2 Al.

Page 16: ANRE 2015 Norme Tehnice

3. INSTALAŢII DE ILUMINAT

Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de

condiţiile de iluminare naturală natura izolaţiei conductoarelor de alimentare

cerinţele luminotehnice

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat

1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat

5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat

Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna:

echipate cu lămpi fluorescente prevăzute cu grătar protector prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor

La circuitele electrice pentru iluminat materialul conductoarelor este:

Al Cu sau Al Cu

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune

întotdeauna dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW

Page 17: ANRE 2015 Norme Tehnice

3. INSTALAŢII DE ILUMINAT

Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de

condiţiile de iluminare naturală natura izolaţiei conductoarelor de alimentare

cerinţele luminotehnice

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat

1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat

5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat

Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna:

echipate cu lămpi fluorescente prevăzute cu grătar protector prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor

La circuitele electrice pentru iluminat materialul conductoarelor este:

Al Cu sau Al Cu

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune

întotdeauna dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW

Pentru instalaţiile industriale monofazate se prevede Pi≤3kW şi se conectează maxim 30 de cdi. Pentru instalaţiile casnice Pi≤1,5kW şi se conectează maxim 15 cdi (la ap.cu Pi=4kW) sau maxim 12 cdi (la ap. cu Pi≤1kW).

Page 18: ANRE 2015 Norme Tehnice

4. PROTECȚII PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII

Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

16 mm2 25 mm2 35 mm2

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de:

cca. 0,5 m cca. 1 m cca. 2 m

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna:

în construcţie capsulată cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin :

întreruptoare manuale siguranţe fuzibile separatoare

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin :

întreruptoare manuale separatoare întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi

Page 19: ANRE 2015 Norme Tehnice

4. PROTECȚII PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII

Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

16 mm2 25 mm2 35 mm2

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de:

cca. 0,5 m cca. 1 m cca. 2 m

Conductorul de neutru este din acelaşi material cu conductoarele de fază. Ele au aceeaşi secţiune:• în cazul circuitelor monofazate cu 2 conductoare • în cazul circuitelor trifazate pentru sF < 16mm2Cu / 25mm2Al• în cazul circuitelor trifazate care ar putea fi parcurse de curenți cu armonici de rang 3 și multiplu de 3 cu nivelul cuprins între 15% și

33% (de ex. la iluminatul fluorescent).În circuite trifazate cu sF 16mm2Cu/25mm2Al, neutrul poate avea secţiunea mai mică decât conductorul de fază, dacă în condiţiile de

funcţionare aceasta corespunde intensităţilor maxime de curent posibil.

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin :

întreruptoare manuale siguranţe fuzibile separatoare

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin :

întreruptoare manuale separatoare întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor

capacitivi

Page 20: ANRE 2015 Norme Tehnice

4. PROTECȚII PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de

5 kW

numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW

de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de

protecţie la suprasarcină

Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit

trebuie asigurate prin dispozitive de protecţie separate

pot fi asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie

trebuie asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie

Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel puţin:

două trepte o treaptă trei trepte

Page 21: ANRE 2015 Norme Tehnice

4. PROTECȚII PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII

Cele două protecții trebuie coordonate astfel încât curentul de sc să nu fie mai mare decât cel de stabilitate dinamică și termică a protecției la suprasarcină. Pot fi ambele asigurate de disjunctoare echipate cu relee de protecție la supracurenți și cu declanșatoare rapide la sc., siguranțe fuzibile DACĂ au o putere de rupere cel puțin egală cu ISC

Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit

trebuie asigurate prin dispozitive de protecţie separate

pot fi asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie

trebuie asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5

kW

numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW

de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de

protecţie la suprasarcină

Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel puţin:

două trepte o treaptă trei trepte

Page 22: ANRE 2015 Norme Tehnice

4.1. PROTECȚII PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII. SCHEME DE PROTECŢIE

Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:

izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de

valoare foarte mare.

legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala

legare la pământ a unui punct al alimentării

legarea directă la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în

care pnctul neutru nu este accesibil;

Simbolul literar I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de

valoare foarte mare.

legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care

acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care

neutrul nu este accesibil;

legarea directă a maselor la punctul de alimentare legat la pământ; curent

alternativ, punctul de legare la pământ este în mod normal punctul

neutru; iar în cazuri speciale, punctul de legare la pământ poate fi un

conductor de fază.

Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de

valoare foarte mare.

legarea directă la pământ a maselor instalaţiei

legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care

acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care

neutrul nu este accesibil;

Page 23: ANRE 2015 Norme Tehnice

4.1. PROTECȚII PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII. SCHEME DE PROTECŢIE

Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:

izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de

valoare foarte mare.

legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala

legare la pământ a unui punct al alimentării

legarea directă la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în

care pnctul neutru nu este accesibil;

Simbolul literar I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de

valoare foarte mare.

legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care

acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care

neutrul nu este accesibil;

legarea directă a maselor la punctul de alimentare legat la pământ; curent

alternativ, punctul de legare la pământ este în mod normal punctul

neutru; iar în cazuri speciale, punctul de legare la pământ poate fi un

conductor de fază.

Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de

valoare foarte mare.

legarea directă la pământ a maselor instalaţiei

legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care

acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care

neutrul nu este accesibil;

Alte litere se referă la dispunerea conductorului neutru şi a celui de protecţie în reţeaua TN: C (TN-C) – arată că funcţiile neutrului şi a conductorului de protecţie pot fi combinate într-un singur conductor PEN S (TN-S) – arată că funcţia de protecţie este asigurată separat printr-un conductor PE legat la pământ (doar în c.a.).

Page 24: ANRE 2015 Norme Tehnice

5. TABLOURI DE CONEXIUNI ŞI DISTRIBUŢIE (PE 102/86 republicat 1993)

Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de:

50 A 100 A 75 A

Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat:

în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

2 m 2,3 m 2,5 m

Distanţa de conturnare reprezintă: distanţa cea mai scurtă de-a lungul izolaţiei, între două părţi neizolate sub tensiune sau între acestea şi

părţi legate la pământ

distanţa cea mai scurtă în aer liber, fără interpuneri de alte materiale

izolate, între două părţi neizolate sub tensiune sau între acestea şi părţi

legate la pământ

distanţa determinată de condiţiile împiedicării apropierii periculoase de părţile sub tensiune ale personalului de exploatare sau ale utilajelor de

exploatare şi de reparaţii, cu respectarea normelor de protecţie a

muncii în vigoare pentru instalaţii electrice.

Page 25: ANRE 2015 Norme Tehnice

5. TABLOURI DE CONEXIUNI ŞI DISTRIBUŢIE (PE 102/86 republicat 1993)

Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de:

50 A 100 A 75 A

Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat:

în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

2 m 2,3 m 2,5 m

Distanţa de conturnare reprezintă: distanţa cea mai scurtă de-a lungul izolaţiei, între două părţi neizolate sub tensiune sau între acestea şi

părţi legate la pământ

distanţa cea mai scurtă în aer liber, fără interpuneri de alte materiale

izolate, între două părţi neizolate sub tensiune sau între acestea şi părţi

legate la pământ

distanţa determinată de condiţiile împiedicării apropierii periculoase de părţile sub tensiune ale personalului de exploatare sau ale utilajelor de

exploatare şi de reparaţii, cu respectarea normelor de protecţie a

muncii în vigoare pentru instalaţii electrice.

Page 26: ANRE 2015 Norme Tehnice

6. INSTALAŢII ELECTRICE DE PUTERE

În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune la pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se dispune de alte date specificate de producătorul motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:

20% 25% 12%

În cazul în care alimentarea consumatorului se face din cofretul de branşament de joasă tensiune, valorile căderilor de tensiune, în regim normal de funcţionare faţă de tensiunea nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult:

3% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de lumină şi 5% pentru restul receptoarelor (forţă etc.)

10% pentru toate tipurile de receptoare

5% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de lumină şi 12% pentru restul receptoarelor (forţă etc.)

La instalaţiile electrice de forţă secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

stabilităţii termice în regim de scurtă durată la pornire.

tipului circuitului de alimentare (aerian sau subteran)

secţiunii conductorului de protecţie

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:

3 kW 4 kW 5,5 kW

Page 27: ANRE 2015 Norme Tehnice

6. INSTALAŢII ELECTRICE DE PUTERE

În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune la pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se dispune de alte date specificate de producătorul motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:

20% 25% 12%

În cazul în care alimentarea consumatorului se face din cofretul de branşament de joasă tensiune, valorile căderilor de tensiune, în regim normal de funcţionare faţă de tensiunea nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult:

3% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de lumină şi 5%

pentru restul receptoarelor (forţă etc.)

10% pentru toate tipurile de receptoare

5% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de lumină şi 12% pentru restul receptoarelor (forţă etc.)

La instalaţiile electrice de forţă secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

stabilităţii termice în regim de scurtă durată la pornire.

tipului circuitului de alimentare (aerian sau

subteran)

secţiunii conductorului de protecţie

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:

3 kW 4 kW 5,5 kW