Agrement Teava Apa 2012

download Agrement Teava Apa 2012

of 11

 • date post

  30-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  191
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Agrement Teava Apa 2012

 • MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE 9I TURISMULUICONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTNU iOI.ISTRUCTII

  thnic003-05/204-201 2

  pret u ngegte AT 02045/gg 1 -Z(ng

  TEvt DtN poLtETtLENA - rennoTuBTUBES EN HDPE

  - TEHNOTITB

  HDPE P'PES . TEHNOTIJBHDPE ROHREN

  - TEHNOTTJB

  COD t2.l0l

  PRoDUcAToR:S.C. TEHNO WORLD S.R.L.Loc. Baia nr. 1616 - jud. Suceava - Romdnia

  Tel: +402301546. 696 ; Fax +4O230t206.090TITULAR AGREMENT TEHNIC :

  S.C. TEHNO WORLD S.R.L.Loc. Baia nr. 1616

  - jud. Suceava

  - RomdniaTel: +40230/546. 696; Fax +4A230t2A6.090

  ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:SC PROCEMA

  - CERCETARE SRL

  Bdul. Preciziei nr.6, sector 6, BucuregtiTet +4A21

  - 450 19 54; +4A21-318 0B 51Fax: +4021-318 08 S0

  GRUPA SPECIALIZATA NR. 05PRODUSE, PROCEDEE 9t ECH I PAMENTE PENTRU INSTALAT! t AFERENTE COATSTRUC fl t LA R

  a-q;^

  i)..97

  en%{

  Prezentul agrement tehnic este valabil p6nd la data de 31.10.2015 numai insotitde AWZUL TEHNIC al Consiliulyi Tehlic Permanent Pentru Construcgii 9i nu giieIoc de certificat de calitate.

 • coNsrLruL TEHNTc PERMANENT PENTRU CONSTRUCTi l

  Grupa specializatd nr.05 -

  Produse, procedee gi echipamente pentru instalaliiaferente construcliilor din cadrul S.C, PROCEMA-CERCETARE S.R.[. . Bucuregti,analizdnd documentalia de solicitare de prelungire agrement tehnic, prezentatd defirma S.C. IEHNO WORLD S.R.t. - Suceava, Rominia gi inregistratd cu nr. 1102 dindata de 26.09.2012, referitoare la TEVI DtN POLIE"TTLENA-TEHNOTUB fabricate defirma S.C. TEHNO WORLD S.R.t. Suceava, Rom6nia, elibereazd prezentulAgrement Tehnic nr. 003-05/204-2012, in conformitate cu documentele tehniceromAnegti aferente domeniului de referinld gi cu ghidurile de agrement tehnic nr.GAT 062, GAT 161, Ei GAT 246, toate valabile la aceastd datd.

  1. Definirea succintd

  1.1. Descrierea succintd

  Prezentul agrement tehnic se referd la"'fevi din polietilend, tip TEHNOTUB",fabricate de firma TEHNO WORLD,utilizate pentru realizarea instalaliilor dealimentare cu apd, canalizare 9i drenaj aconstrucli i lor civile, socio-culturale 9iindustr ia le.

  levi le din PEID t ip TEHNOTUB suntfabricate prin extrudare, din granule dinpol iet i lena de inal td densi tate PEBO, PE100, produse de firme consacrate indomeniu: SABIC, BOREALIS, BASELL,DELTA CHEMICALS, etc. Compozi l iasupusd extruderii este un amestecomogen de ant ioxidanl i , p igmenl i 9 istabil izatori de raze UV. Tevile din PEIDsunt caracterizate printr-oimpermeabil itate bund, greutate scdzutd,suprafele interioare l ise gi instalare simpldgi rapidd in re{ele. Jevile din polieti lend,PE80, PE 100 sunt fabricate conform SRISO 4427 9i SR EN 12201-2, intr-o gamdde diametre exterioare, cuprinse indomeniul A 20 + A 630 mm, cu orezistenld minimd admisibi ld de B N/mm2,cu un raport dimensional standard, cevariazd intre SDR 7,4 pentru presiuneanominald, PN 25 bar gi SDR 41 pentru PN4,astfel:- SDR 41 9i PN 4 bar, PE 100 - @ 63 + @630 mm;- SDR 33 9i PN 4 bar, PE B0 - Q 50

  -

  @630 mm;- SDR 27 ,6 gi PN 6 bar, PE 100 - @ 50.O 630 mm;

  - SDR 26 9i PN 6 bar, PF 100 - O 40 + f r630 mm;

  - SDR 21 9i PN 6 bar, PE B0 - @ 20 + Q630 mm;- SDR 21 gi PN 8 bar, PE 100 - Q 20 + Q630 mm;- SDR 17,6 9i PN 6 bar, PE 80 - A 20 + @630 mm;- SDR 17 9i PN 10 bar, PE 100 -425 + @630 mm;- SDR 17 9i PN B bar, PE 80 - @ 25 + Q630 mm;- SDR 13,6 9i PN 10 bar, PE 80 - @ 2Q

  -

  O 630 mm;- SDR 1 3,6, PN 12,5 bar, PE 100 - @ 20 +O 630 mm;- SDR 11 9i PN 10 bar, PE 80 - b 20 + @630 mm;- SDR 11 9i PN 16 bar, PE 100 -@20 +@630 mm;- SDR 9 9i PN 16 bar PEB0 - @ 20500 mm;- SDR 9 qi PN 20 bar PE100 - A 20630 mm,- SDR 7.4 9i PN 25 bar PE100 - q 20 + Q630 mm;

  Jevile pentru drenaj sunt realizate dinleavd PEID perforatd ulterior, cu fantelamelare a cdror deschidere este de0,3+15 mm. Numirul fantelor este infunclie de diametrul levii.

  Asamblarea levi lor d in PEID serealizeazd prin imbinarea acestora, cuelemente de asamblare, prin urmdtoarele

  ee: sudarea "cap la cap", sudarean electrofuziune cu electrofitinguri din

  +@

  +Q

  AT 003-05/ 204*2012 Pag. 2 /11

 • PE, asamblarea mecanicd a levi lor d inPE cu f i t ingur i mecanice.

  Fi t ingur i le din PEID sunt fabr icate dinsegmente de leavd sudate cap la cap, gisunt de t ip: cot la 15' , 30o, 45o, 60", 90o,teu, cruce, reductie 9i adaptor de flangd.

  Fi t ingur i le sunt real izate in gamadimensionald @ 90 + @ 630 mm, cu SDR41, SDR 33, SDR 26, SDR 21, SDR 17.6,SDR 17, SDR 13.6, SDR 11, SDR 9, SDR7.4 gi SDR 6, pentru presiuni de lucru de2,5 bar, 3,2 bar, 4 bar,5 bar, 6 bar, B bar,10 bar, 12,5 bar, 16 bar, 20 bar, 25 bar gi32 bar.

  Pentru trecerea de la levile dinpolieti lend la tevi din olel f irma producefit inguri de tranzil ie cu asamblaremecanicd cu fi let.

  Firma TEHNO WORLD pune ladispozil ie uti l izatori lor o diversif icatd gamdde armdturi, adaptoare, accesorii 9iechipamente de sudare pentru punerea inoperd a produsolor gi realizareainstalati i lor.

  1 .2. ldentificarea produselor

  ldentificarea tevilor din polietilend -

  TEHNOTUB, fabricate de firma TEHNOWORLD SRt SUCEAVA, suntidentif icabile dupa marcajul de pe corpulproduselor.

  Jevi le sunt de culoare neagrd, cu dungialbastre pe generatoare gi suntinscriplionate, la interval de 1 m cuurmdtoarele date:

  - sigla firmei producdtoare;- standardul de produs, SR ISO 44271

  - sR rso 12201-2' ,- mater ia lu l tevi i :- t ipul levi i ;- d iametrul nominal exter ior x

  grosime perete;- raportul d imensional standard, SDR;- presiunea nominal i ;- seria gi data fabricatiei.

  Marcajele trebuie si f ie clare 9idurabi le.

  2. Agrementul tehnic

  2.1. Domenii acceptate deuti lizare in constructi i

  levile din polietilend - TEHNOTUBfabricate de firma TEHNO WORLD SRL-

  SUCEAVA pot fi utilizate la realizareainstalat i i lor de al imentare cu apd, instalat i ide canalizare, evacuare gi drenaj aconstrucli i lor civile, socio-culturale giindustriale, colectare levigat si apepluviale/uzate, cu urmitori i parametri i:- presiune nominald: PN 4 bar, PN 6 bar,PN 10 bar, PN 12,5 bar gi PN 16 bar,PN20 bar, PN 25 bar',- temperatura maximd: + 60 oC.

  Pentru utilizarea preconizatd incontact cu apa potabild tevileTEHNOTUB, din polietilend, trebuie sddetind aviz sanitar, emrs inconformitate cu reglementdrile emrsede M i n isteru I S d ndtdtii.

  2.2. Aprecieri asupra produsului2.2.1. Aptitudinea de exploatare inconstructii

  "levile din PE\D -

  TEHNOTUB,fabricate de firma TEHNO WORLD SRL- SUCEAVA, pot fi utilizate in construcliideoarece indeplinesc cele 6 cerinteesent ia le ale Legi i 10/1995, cumodificdrile introduse prin legea12312007, privind calitatea in constructi i.

  . Rezistenld mecanicd gtstabilitate

  Soluli i le adoptate in conceptia tevilor gimaterialele uti l izate la fabricarea giasamblarea tevi lor , d in pol iet i leni deinalta densitate PE 80, PE 100, conferdproduselor rezistenld gi stabil itate in

  il; /tR"o

  AT 003-05/ 204-2012

  loatare.

  Pag. 3 /11

 • Pol iet i lenapropriet6!i le

  inaltd densitate princare le are, conferd

  produselor sudabil itate, rezistenld,flexibil i tate 9i stabil itate. Rezistenla 9istabil itatea sunt men{inute in domeniul detemperatur i - 30 oC + + 60 'C.

  Pol iet i lena PEID este un copol imer cumasd moleculari mare (densitatea aprox.0.959 g/ cm3), ceea ce i i asigurd stabi l i tatechimica la act iunea agen{ i lor chimici d inmaterialele de constructi i (beton, ips0s,mortar), la actiunea acizilor, bazelor,sdrur i lor oxidante (permanganat depotasiu), a detergenl i lor g i la intemperi i .

  Rezistenla produselor din polieti lendeste l imitatd la ac{iunea acetonei, aciduluiacet ic glacial , acidului cromic, aciduluihidrof lor ic, aciz i lor gragi , a lcoolului et i l ic , acompugilor sau deriva{ilor din petrol 9i auleiuri lor acestora, la temperaturi depeste 40 "C.

  Datoritd gradului scdzut de absorb{ie alapei de 0,16 o/a qi absenla procesului decoroziune, produsele TEHNOTUB pot f iuti l izate in instalali i puse in operd in solurisuscept ib i le la umezeald.

  levile TEHNOTUB nu pot f i uti l izate interenur i unde solul este uleios, imbibat cubenzind, solvenl i sau in spal i i in careelementele instalaliei pot veni in contactcu aceste produse chimice.

  Datorita stabil izatori lor (negru de fumin proporlie de maxim 2,5 a/o) addugalimater ia lu lu i de bazd, levi le TEHNOTUBprezintd stabil itate fald de acliunearazelor ultraviolete.

  . Sec uritate la incendiuPol iet i lena de inal td densi tate (PEID),

  este un material greu combustibile,caracterizat prirr faptul cd ardereamocnitd sau carbonizarea are loc numaiin cazul existen{ei unei surse exterioarede foc sau a unor temperaturi ridicate,incetAnd dupa indepirtarea lor.

  Masa rnoleculard mare a polieti lenei arei nfluenld pozitivd asu p ra i nflarnabil itali i .

  Ea arde cu flacdrd albastrd luminoasdgi se autost inge in mai pul in de 12secunde.. lgiend, sdndtafe 9i mediu

  lev i le din PEID nu prezint i n ic iunpericol pentru sdndtatea oamenilor gi nicinu constituie un factor de poluare amediului in conformitate cu legisla{ia indomeniu, dacd se respectd cu stricteteindical i i le din manualul de exploatare giintretinere al produselor.

  Materialele folosite la fabricare suntnepoluante, nehigroscopice, stabi le dinpunct de vedere chimic, nu degajdhalogeni, nu conlin substanle radioactive.

  Dupd expirarea duratei de viald,materialele folosite la fabricarea tuburilorgi a fit ingurilor se pot recicla.

  Firma TEHNO WORLD areimplementat s istemul managementului demediu conform ISO 14001 gi s istemul demanagement al sanatali i