AGOA 20130425

90
CONVOCATOR Consiliul de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A., cu sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, in temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care va avea loc in data de 25.04.2013, ora 9.30, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2013, care constituie data de referinta a prezentei adunari. In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 26.04.2013, in acelasi loc si la aceeasi ora. Ordinea de zi a adunarii generale ordinare cuprinde: 1. Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2012. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2012. 3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2012. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013. 6. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2013. 7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012. 8. Situatia contractelor incheiate cu S.C. INAV S.A. Bucuresti si S.C. AISA INVEST S.A. Cluj Napoca pe anul 2012, plati efectuate in baza acestor contracte, masura in care au influentat situatiile financiare aceste cheltuieli. 9. Prezentarea masurilor intreprinse in vederea recuperarii sumei de 1.397.860 lei, constand in participarea S.C. CONTACTOARE S.A. la majorarea capitalului social al S.C. A6 IMPEX S.A. Dej cu suma de 1.000.000 lei, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. din data de 05.07.2010 si, respectiv, cu suma de 397.860 lei, aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. in data de 30.08.2011, in conditiile in care hotararile celor doua adunari generale au fost anulate in instanta, conform sentintei comerciale nr.320/08.02.2011 a Tribunalului Buzau in dosarul nr.3379/114/2010 si respectiv sentintei nr.489/22.02.2012 a Tribunalului Buzau in dosarul nr.6579/114/2011. 10. Prezentarea contractelor de imprumut incheiate de catre S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau cu S.C. CAROMET S.A. Caransebes, S.C. IASITEX S.A. Iasi (suma imprumutata, perioada acordarii creditului, dobanda, daca suma imprumutata si dobanda au fost incasate in termenul prevazut in contract, persoanele care au aprobat acordarea de credite si temeiul realizarii unor astfel de operatiuni potrivit obiectului de activitate al societatii). Prezentarea rezultatelor obtinute de S.C. CONTACTOARE S.A. prin acordarea acestor imprumuturi. 11. Declansarea actiunii in raspundere conform prevederilor art.155 din Legea nr.31/1990, modificata si republicata, impotriva persoanelor responsabile (administratori si membri ai conducerii executive) pentru nerecuperarea sumei de 1.397.860 lei, datorate de catre S.C. A6 IMPEX

description

Aga

Transcript of AGOA 20130425

Page 1: AGOA 20130425

CONVOCATOR Consiliul de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A., cu sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, in temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care va avea loc in data de 25.04.2013, ora 9.30, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2013, care constituie data de referinta a prezentei adunari. In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 26.04.2013, in acelasi loc si la aceeasi ora. Ordinea de zi a adunarii generale ordinare cuprinde: 1. Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2012. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2012. 3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2012. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013. 6. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2013. 7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012. 8. Situatia contractelor incheiate cu S.C. INAV S.A. Bucuresti si S.C. AISA INVEST S.A. Cluj Napoca pe anul 2012, plati efectuate in baza acestor contracte, masura in care au influentat situatiile financiare aceste cheltuieli. 9. Prezentarea masurilor intreprinse in vederea recuperarii sumei de 1.397.860 lei, constand in participarea S.C. CONTACTOARE S.A. la majorarea capitalului social al S.C. A6 IMPEX S.A. Dej cu suma de 1.000.000 lei, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. din data de 05.07.2010 si, respectiv, cu suma de 397.860 lei, aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. in data de 30.08.2011, in conditiile in care hotararile celor doua adunari generale au fost anulate in instanta, conform sentintei comerciale nr.320/08.02.2011 a Tribunalului Buzau in dosarul nr.3379/114/2010 si respectiv sentintei nr.489/22.02.2012 a Tribunalului Buzau in dosarul nr.6579/114/2011. 10. Prezentarea contractelor de imprumut incheiate de catre S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau cu S.C. CAROMET S.A. Caransebes, S.C. IASITEX S.A. Iasi (suma imprumutata, perioada acordarii creditului, dobanda, daca suma imprumutata si dobanda au fost incasate in termenul prevazut in contract, persoanele care au aprobat acordarea de credite si temeiul realizarii unor astfel de operatiuni potrivit obiectului de activitate al societatii). Prezentarea rezultatelor obtinute de S.C. CONTACTOARE S.A. prin acordarea acestor imprumuturi. 11. Declansarea actiunii in raspundere conform prevederilor art.155 din Legea nr.31/1990, modificata si republicata, impotriva persoanelor responsabile (administratori si membri ai conducerii executive) pentru nerecuperarea sumei de 1.397.860 lei, datorate de catre S.C. A6 IMPEX

Page 2: AGOA 20130425

S.A., fapta care a produs un prejudiciu constand cel putin in dobanda cuvenita pe perioada cuprinsa de la data virarii sumelor catre S.C. A6 IMPEX S.A. pana la data recuperarii, precum si pentru prejudiciile aduse societatii ca urmare a acordarii de imprumuturi si neancasarea acestora, operatiuni efectuate in afara obiectului de activitate al societatii. 12. Desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie. 13. Aprobarea datei de 14.05.2013 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. 14. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate. La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar persoanele care sunt actionari la data de 15.04.2013, stabilita ca data de referinta, conform art.5 pct.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, personal sau prin procura speciala, conform legii. Conform art.5 pct.9 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, textul integral al documentelor, precum si alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi obtinute incepand cu data de 25.03.2013 de la sediul societatii din Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau de pe website-ul societatii. Adresa de website pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile prevazute la art.6 alin.(1)-(3) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 este: www.contactoare.ro. Conform art.7 (1) lit.a-b din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Dispozitiile art.7 (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. Conform art.13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, cu aplicarea corespunzatoare a art.13 (2). Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de 25.03.2013 de la sediul S.C. CONTACTOARE S.A. si trebuie depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de adunarea generala sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Incepand cu data de 25.03.2013 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dipozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.contactoare.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0238.710933/53. PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Ing. LEONTE MARICEL

Page 3: AGOA 20130425

INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI

DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII

La data de 22.03.2013, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A.,

care va avea loc in data de 25.04.2013, capitalul social subscris si varsat al

societatii este in valoare de 7.161.045 lei, care se divide in 2.864.418 actiuni

nominative, in valoare de 2,5 lei.

Conform art.7 (2) din Actul Constitutiv al societatii, inregistrat sub

nr.31/01.11.2011 de C.I.A. Cercel Claudiu George, fiecare actiune confera

proprietarului dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a

actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. POPESCU OCTAVIAN

Page 4: AGOA 20130425

S1002_A1.0.0 / 14.02.2013 Suma de control 7.161.045

Entitatea S.C. CONTACTOARE S.A.

Tip situaţie financiară : BL

Localitate

BUZAU

Bloc Ap. Telefon

0238710933

Scara Nr.

10

Strada

MESTEACANULUI

Sector Judet

Buzau

Număr din registrul comertului J10/594/1991 Cod unic de inregistrare 1 1 4 5 3 9 5

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

Ad

resa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

Sucursala

Bifati numai dacă

este cazul : Anul 2012

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entităţile al căror exerciţiu

financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un

sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Capitaluri - total 28.695.488

Profit/ pierdere 128.578

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Numele si prenumele

LEONTE MARICEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

Indicatori :

An Semestru

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Situaţii financiare anuale ( entitati al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Raportări anuale

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura __________________________________________

Semnătura ________________________________________ si stampila

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Page 5: AGOA 20130425

BILANT

la data de 31.12.2012Formular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.

01.01.2012 31.12.2012

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 28.388 8.881

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06 28.388 8.881

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 12.194.854 12.109.858

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 517.499 414.702

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 40.292 25.052

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 246.192 338.634

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 12.998.837 12.888.246

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 8.095.743 6.697.883

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 8.095.743 6.697.883

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 21.122.968 19.595.010

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20 1.207.810 1.119.075

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 180.840 107.831

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22 1.797.278 1.500.720

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 41.162 38.647

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 3.227.090 2.766.273

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

Page 6: AGOA 20130425

F10 - pag. 2

1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)

25 1.234.603 1.714.125

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26 781.760 2.427.480

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28 200.624 28.086

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 2.216.987 4.169.691

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32

TOTAL (rd. 31 + 32) 33

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 2.695.160 2.536.626

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 8.139.237 9.472.590

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 2.752 1.193

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 15.238 12.499

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 296.347 156.633

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41 127.130 97.501

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44 116.159 82.223

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 554.874 348.856

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 7.587.115 9.124.927

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 28.710.083 28.719.937

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

Page 7: AGOA 20130425

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

TOTAL (rd. 48 la 55) 56

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57 24.449 24.449

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 24.449 24.449

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 65

Fond comercial negativ (ct.2075) 66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 68 7.161.045 7.161.045

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd. 68 la 71) 72 7.161.045 7.161.045

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 11.595.143 11.485.918

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 907.975 916.185

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77

4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 6.487.668 6.487.668

TOTAL (rd. 75 la 78) 79 7.395.643 7.403.853

Acţiuni proprii (ct. 109) 80

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 83 2.699.088 2.524.304

SOLD D (ct. 117) 84 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 85 0 128.578

SOLD D (ct. 121) 86 165.285 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 87 8.210

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) 88 28.685.634 28.695.488

Page 8: AGOA 20130425

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016) 89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) 90 28.685.634 28.695.488

Suma de control F10 : 447420834 / 755342015

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

LEONTE MARICEL

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Page 9: AGOA 20130425

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd. 2011 2012

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 5.159.933 4.113.833

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 5.104.878 3.873.325

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 55.055 240.508

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 0 0

Sold D 08 37.375 411.316

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 10.688 247.942

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 5.133.246 3.950.459

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 1.402.675 929.025

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 69.515 35.509

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 660.174 744.980

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 42.224 225.739

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 1.693.782 1.042.363

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 1.345.137 824.003

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 348.645 218.360

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 235.668 215.991

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 235.668 215.991

a.2) Venituri (ct.7813) 23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 31.625 49.319

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 48.632 53.427

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 17.007 4.108

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 1.261.825 656.890

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

28 1.182.120 583.245

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 70.570 43.971

Page 10: AGOA 20130425

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 9.135 29.674

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32

- Cheltuieli (ct.6812) 33

- Venituri (ct.7812) 34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 5.397.488 3.899.816

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 50.643

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 264.242 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 132.120 130.217

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 58.361 23.587

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 190.481 153.804

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 91.524 40.254

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 91.524 40.254

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 98.957 113.550

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 0 164.193

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 165.285 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 5.323.727 4.104.263

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 5.489.012 3.940.070

Page 11: AGOA 20130425

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 0 164.193

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 165.285 0

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 35.615

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 0 128.578

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 165.285 0

Suma de control F20 : 73487883 / 755342015

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Numele si prenumele

LEONTE MARICEL

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Page 12: AGOA 20130425

DATE INFORMATIVE

- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2012

I. Date privind rezultatul inregistratNr. rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 128.578

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 45.896 45.896

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 45.896 45.896

- peste 30 de zile 06 2.990 2.990

- peste 90 de zile 07 9.613 9.613

- peste 1 an 08 33.293 33.293

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)

09

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- Contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- Alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)

19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III. Numar mediu de salariatiNr. rd.

31.12.2011 31.12.2012

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 80 41

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar

25 69 35

Page 13: AGOA 20130425

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redeventeNr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat 39

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

40

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 41

Redevenţă minieră plătită 42

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 43

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 44

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 45

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 46

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

47

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 48

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 49

V. Tichete de masaNr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 50 68.013

Page 14: AGOA 20130425

F30 - pag. 3

Nr.rd.

31.12.2011 31.12.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 51

- din fonduri publice 52

- din fonduri private 53

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57 ) 54

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 55

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 56

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 57

VIII. Alte informaţii

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 59

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) 60 8.095.743 6.697.883

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 )

61 8.095.743 6.697.883

- acţiuni cotate emise de rezidenti 62 8.095.743 6.697.883

- acţiuni necotate emise de rezidenti 63

- părţi sociale emise de rezidenti 64

- obligaţiuni emise de rezidenti 65

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 66

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 67

- obligatiuni emise de nerezidenti 68

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71) 69

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

70

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 71

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

72 1.332.909 1.859.312

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

73 751.596 382.605

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74 592.274

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 75

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)

76 199.224 26.936

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 77

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 78 199.224 26.936

- subventii de incasat(ct.445) 79

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 80

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 81

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 82 781.760 2.427.480

Page 15: AGOA 20130425

F30 - pag. 4

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la

termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.

4482)

83

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) 84 4.152 2.343

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

85

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

86 4.152 2.343

- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate

potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461)87

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 88

- de la nerezidenti 89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) 90

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)

91

- acţiuni cotate emise de rezidenti 92

- acţiuni necotate emise de rezidenti 93

- părţi sociale emise de rezidenti 94

- obligaţiuni emise de rezidenti 95

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 96

- actiuni emise de nerezidenti 97

- obligatiuni emise de nerezidenti 98

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 99

Casa în lei şi în valută (rd.101+102 ) 100 1.607 5.497

- în lei (ct. 5311) 101 1.607 5.497

- în valută (ct. 5314) 102

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.104+106) 103 329.282 2.452.359

- în lei (ct. 5121), din care: 104 74.983 2.093.215

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 105

- în valută (ct. 5124), din care: 106 254.299 359.144

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 107

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.109+110) 108 83.589 76.290

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109 83.589 76.290

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 110

Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)

111 543.958 348.856

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114) 112

- în lei 113

- în valută 114

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)

115

- in lei 116

- in valuta 117

Page 16: AGOA 20130425

F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120)

118

- în lei 119

- în valută 120

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)

121

- in lei 122

- in valuta 123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126) 124

- în lei 125

- în valută 126

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 128+129)

127

- in lei 128

- in valuta 129

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132) 130

- în lei 131

- în valută 132

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) 133

- in lei 134

-in valuta 135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138) 136

- în lei 137

- în valută 138

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 140+141)

139

- in lei 140

- in valuta 141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) 142

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)

143

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

144

- în valută 145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

147 438.715 266.633

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

148 29.650

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149 28.782 20.057

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)

150 48.105 35.907

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 151 37.581 21.836

Page 17: AGOA 20130425

F30 - pag.6

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 152 10.146 14.071

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 153 378 0

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 154

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 155

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 156

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)

157 28.356 26.259

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

158

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

159 28.356 26.259

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 160

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

161

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 162

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 163

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) 164

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 165 7.161.045 7.161.045

- acţiuni cotate 2) 166 7.161.045 7.161.045

- acţiuni necotate 3) 167

- părţi sociale 168

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 169

Brevete si licente (din ct.205) 170 99.255 99.719

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 171

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 172

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 174

XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012),

(rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)175 0 0

- deţinut de instituţii publice, (rd. 177+178) 176

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 177

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 178

- deţinut de societăţi comerciale cu capital stat, din care: 179

- cu capital integral de stat 180

- cu capital majoritar de stat 181

- cu capital minoritar de stat 182

Page 18: AGOA 20130425

F30 - pag.7

- deţinut de regii autonome 183

- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat 184

- deţinut de persoane fizice 185

- deţinut de alte entităţi 186

XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi

vărsăminte ale regiilor autonome , din care:187

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice,

din care:188

- către instituţii publice de subordonare centrală 189

- către instituţii publice de subordonare locală 190

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice,

din care:191

- către instituţii publice de subordonare centrală 192

- către instituţii publice de subordonare locală 193

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011,

plătite către instituţii publice , din care:194

- către instituţii publice de subordonare centrală 195

- către instituţii publice de subordonare locală 196

Suma de control F30 : 90140624 / 755342015

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. *****) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

Page 19: AGOA 20130425

INTOCMIT,

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _________________________________

Stampila unitatii

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Numele si prenumele

LEONTE MARICEL

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

F30 - pag. 8

Page 20: AGOA 20130425

la data de 31.12.2012

Elemente de

imobilizari

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

initial

Cresteri Reduceri

Total Din care:

dezmembrari

si casari

Sold final

(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01 X

Alte imobilizari 02 99.255 464 X 99.719

Avansuri si imobilizari necorporale in curs

03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 99.255 464 X 99.719

Imobilizari corporale

Terenuri 05 11.000.000 X 11.000.000

Constructii 06 2.065.642 11.995 11.995 2.053.647

Instalatii tehnice si masini 07 2.038.019 21.510 231.311 143.027 1.828.218

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 120.841 36.487 22.584 84.354

Avansuri si imobilizari corporale in curs

09 246.192 212.176 119.734 338.634

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 15.470.694 233.686 399.527 177.606 15.304.853

Imobilizari financiare 11 8.095.743 1.397.860 X 6.697.883

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12 23.665.692 234.150 1.797.387 177.606 22.102.455

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizariNr.

rd.Sold initial

Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta

imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la

sfarsitul anului

(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizari 14 70.867 19.971 90.838

TOTAL (rd.13 +14) 15 70.867 19.971 90.838

Imobilizari corporale

Terenuri 16

Constructii 17 870.789 84.909 11.909 943.789

Instalatii tehnice si masini 18 1.520.520 104.411 211.415 1.413.516

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 80.548 6.700 27.946 59.302

TOTAL (rd.16 la 19) 20 2.471.857 196.020 251.270 2.416.607

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 2.542.724 215.991 251.270 2.507.445

Page 21: AGOA 20130425

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizariNr.

rd.Sold initial

Ajustari constituite

in cursul anului

Ajustari

reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24) 25

Imobilizari corporale

Terenuri 26

Constructii 27

Instalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 : 144292674 / 755342015

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LEONTE MARICEL

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Page 22: AGOA 20130425

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1 (nr.cr. rand de completat)

Conturi forma lunga 1011 SC(+)F10L.R69

1 -+ Salt

Page 23: AGOA 20130425

S.C. Contactoare S.A.

Balanta de verificare decembrie 2012

Cont Denumire precdb preccr ruldb rulcr rulcdb rulccr sumedb sumecr solddb soldcr

101 CAPITAL 0 7161045 0 0 0 0 0 7161045 0 7161045

1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0,00 7161045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7161045,00 0,00 7161045,00

105 REZERVE DIN REEVALUARE 0,00 11595142,54 0,00 -109224,28 0,00 -109224,28 0,00 11485918,26 0,00 11485918,26

106 REZERVE 0,00 7395642,92 0,00 8209,66 0,00 8209,66 0,00 7403852,58 0,00 7403852,58

117 REZULTATUL REPORTAT 0,00 2699088,71 0,00 0,00 165285,17 -9500,00 165285,17 2689588,71 0,00 2524303,54

121 PROFIT SI PIERDERE 165285,17 0,00 435919,97 413293,45 3979793,04 4273656,48 4145078,21 4273656,48 0,00 128578,27

129 REPARTIZAREA PROFITULUI 0,00 0,00 8209,66 0,00 8209,66 0,00 8209,66 0,00 8209,66 0,00

151 PROV. PT. RISC+CHELTUIELI 0,00 24448,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24448,79 0,00 24448,79

205 CONCESIUNI+BREVETE+ALTELE 99255,35 0,00 0,00 0,00 463,20 0,00 99718,55 0,00 99718,55 0,00

211 TERENURI/AMENAJARI TEREN 11000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000000,00 0,00 11000000,00 0,00

212 CONSTRUCTII 2065641,75 0,00 0,00 11996,09 0,00 11996,09 2065641,75 11996,09 2053645,66 0,00

213 INSTAL.TEH.,MIJL.TRANSP. 2038019,34 0,00 10510,00 26388,26 21510,00 231310,97 2059529,34 231310,97 1828218,37 0,00

2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 2038019,34 0,00 10510,00 26388,26 21510,00 231310,97 2059529,34 231310,97 1828218,37 0,00

214 MOB+BIROTICA+PROT+ALTE 120839,27 0,00 0,00 4221,40 0,00 36484,80 120839,27 36484,80 84354,47 0,00

231 IMOBILIZARI CORP.IN CURS 246192,08 0,00 10510,00 119734,28 212176,57 119734,28 458368,65 119734,28 338634,37 0,00

261 TITLURI/PARTICIP/GRUP 8095743,23 0,00 0,00 1397860,00 0,00 1397860,00 8095743,23 1397860,00 6697883,23 0,00

280 AMORT/IMOB.NECORPORALE 0,00 70867,25 0,00 1666,60 0,00 19970,67 0,00 90837,92 0,00 90837,92

281 AMORT/IMOB.CORPORALE 0,00 2471856,34 42227,34 16197,39 251268,95 196019,98 251268,95 2667876,32 0,00 2416607,37

2812 AMORTIZARE CONSTRUCTII 0,00 870789,05 11908,52 7074,07 11908,52 84908,64 11908,52 955697,69 0,00 943789,17

2813 AMORT/INST,MILOACE TRANSP 0,00 1520520,30 26388,26 8682,80 211415,47 104411,17 211415,47 1624931,47 0,00 1413516,00

2814 AMORT/ALTE IMOB.CORPORALE 0,00 80546,99 3930,56 440,52 27944,96 6700,17 27944,96 87247,16 0,00 59302,20

301 MATERII PRIME 545245,91 0,00 16119,60 32998,72 400208,01 448965,97 945453,92 448965,97 496487,95 0,00

302 MATERIALE CONSUMABILE 329724,80 0,00 10550,25 7757,36 508001,22 513269,84 837726,02 513269,84 324456,18 0,00

303 MAT/NAT/OBIECTE DE INVENT 273955,97 0,00 264,00 6546,93 18005,73 63535,64 291961,70 63535,64 228426,06 0,00

331 PRODUSE IN CURS DE EXEC 72273,00 0,00 -526,00 0,00 -69607,00 0,00 2666,00 0,00 2666,00 0,00

341 SEMIFABRICATE 104730,31 0,00 0,00 0,00 34437,72 35488,35 139168,03 35488,35 103679,68 0,00

345 PRODUSE FINITE 1580504,79 0,00 113634,14 32480,21 1790068,45 2136036,30 3370573,24 2136036,30 1234536,94 0,00

346 PRODUSE REZIDUALE 1949,96 0,00 0,00 0,00 47998,29 48975,25 49948,25 48975,25 973,00 0,00

348 DIFF.PRET LA PRODUSE 173784,60 0,00 -12434,57 0,00 276850,79 269942,27 450635,39 269942,27 180693,12 0,00

3481 DIFF.PRET LA P.FINITE 169947,87 0,00 -12434,57 0,00 278693,42 269433,76 448641,29 269433,76 179207,53 0,00

3482 DIFF.PRET LA SEMIF. 3836,74 0,00 0,00 0,00 -1842,63 508,51 1994,11 508,51 1485,60 0,00

351 MATERALE AFLATE LA TERTI 75850,32 0,00 0,00 0,00 82653,52 71232,56 158503,84 71232,56 87271,28 0,00

3511 MATERALE AFLATE LA TERTI 0,00 0,00 0,00 0,00 55974,32 0,00 55974,32 0,00 55974,32 0,00

3512 MATERALE AFLATE LA TERTI 0,00 0,00 0,00 0,00 31296,96 0,00 31296,96 0,00 31296,96 0,00

354 PRODUSE AFLATE LA TERTI 4033,19 0,00 0,00 0,00 6420,91 4573,34 10454,10 4573,34 5880,76 0,00

1/5

Page 24: AGOA 20130425

S.C. Contactoare S.A.

Balanta de verificare decembrie 2012

371 MARFURI 40842,08 0,00 3401,06 180262,55 265739,28 226460,07 306581,36 226460,07 80121,29 0,00

381 AMBALAJE 4633,71 0,00 0,00 0,00 0,00 599,71 4633,71 599,71 4034,00 0,00

391 PROV/DEPREC.MAT.PRIME 0,00 17203,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17203,42 0,00 17203,42

392 PROV/DEPREC.MATERIALE 0,00 4397,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4397,18 0,00 4397,18

401 FURNIZORI 0,00 265452,49 290835,66 190162,93 3366630,34 3214063,04 3366630,34 3479515,53 0,00 112885,19

403 EFECTE DE PLATA 0,00 127130,25 86290,45 47500,81 1059083,23 1029453,79 1059083,23 1156584,04 0,00 97500,81

404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 0,00 0,00 31000,00 13032,40 142268,09 145593,97 142268,09 145593,97 0,00 3325,88

408 FURNIZ/FACTURI NESOSITE 0,00 30894,27 66770,48 40421,69 440958,32 450485,74 440958,32 481380,01 0,00 40421,69

409 FURNIZORI - DEBITORI 66838,18 0,00 17220,91 105,94 906443,94 922478,56 973282,12 922478,56 50803,56 0,00

411 CLIENTI 1307232,46 0,00 403228,56 584797,32 5085193,23 4545269,97 6392425,69 4545269,97 1847155,72 0,00

4111 CLIENTI INTERNI 295155,51 0,00 310935,08 73416,82 2148201,52 1285109,07 2443357,03 1285109,07 1158247,96 0,00

4112 CLIENTI EXTERNI 751596,05 0,00 0,00 380035,34 1650968,35 2019959,40 2402564,40 2019959,40 382605,00 0,00

4113 CLIENTI INTERNI SERVICII 108944,37 0,00 92293,48 131345,16 1227891,39 1240201,50 1336835,76 1240201,50 96634,26 0,00

4118 CLIENTI INCERTI+LITIGIU 151536,53 0,00 0,00 0,00 58131,97 0,00 209668,50 0,00 209668,50 0,00

419 CLIENTI - CREDITORI 0,00 15237,61 328,19 0,00 2738,35 0,00 2738,35 15237,61 0,00 12499,26

421 PERSONAL-SALARII DATORATE 0,00 26120,00 58438,00 57202,00 772726,00 764535,00 772726,00 790655,00 0,00 17929,00

423 PERS.-AJUTOARE MAT.DATOR. 0,00 0,00 359,00 359,00 8545,00 8545,00 8545,00 8545,00 0,00 0,00

425 AVANSURI ACORDAT. PESONAL 0,00 0,00 21523,00 21523,00 275982,00 275982,00 275982,00 275982,00 0,00 0,00

427 RETIN/SAL,DATORAT/TERTI 0,00 1308,00 658,00 523,00 7836,00 7051,00 7836,00 8359,00 0,00 523,00

428 ALTE.DATO+CREANT/PERSONAL 0,00 1354,00 528,00 553,00 1076,01 1327,01 1076,01 2681,01 0,00 1605,00

4281 ALTE DATORII/PERSONALUL 0,00 1354,01 0,00 25,00 49,01 300,00 49,01 1654,01 0,00 1605,00

4282 ALTE CREANTE/PERSONALUL 0,00 0,00 528,00 528,00 1027,00 1027,00 1027,00 1027,00 0,00 0,00

431 ASIGURARI SOCIALE 0,00 36552,00 24298,00 24618,00 344562,00 329164,00 344562,00 365716,00 0,00 21154,00

4311 CONTRIB.UNIT.LA CAS 24,5% 0,00 17628,00 11844,00 11896,00 164258,00 158526,00 164258,00 176154,00 0,00 11896,00

43114 CONTRIB.UNIT.LA CAS 0,5% 0,00 252,00 169,00 170,00 2346,00 2264,00 2346,00 2516,00 0,00 170,00

4312 CONTRIB.PERS. LA CAS 9,5% 0,00 8902,00 5977,00 6004,00 82909,00 80011,00 82909,00 88913,00 0,00 6004,00

4313 CONTRIB.UNIT.LA SAN. 7% 0,00 4407,00 2891,00 2956,00 40833,00 39382,00 40833,00 43789,00 0,00 2956,00

4314 CONTRIB.PERS.SANAT. 6,5% 0,00 4661,00 3058,00 3127,00 43128,00 41594,00 43128,00 46255,00 0,00 3127,00

4317 FOND DE SANATATE 0,75% 0,00 702,00 359,00 465,00 11088,00 7387,00 11088,00 8089,00 2999,00 0,00

437 AJUTOR DE SOMAJ 0,00 1029,00 665,00 682,00 8873,00 8526,00 8873,00 9555,00 0,00 682,00

4371 CONTRIB.UNIT.SOMAJ 3,5% 0,00 413,00 267,00 274,00 3553,00 3414,00 3553,00 3827,00 0,00 274,00

4372 CONTRIB.PERS.SOMAJ 1% 0,00 409,00 264,00 271,00 3543,00 3405,00 3543,00 3814,00 0,00 271,00

4373 FOND GAR. CREANTE SALARII 0,00 207,00 134,00 137,00 1777,00 1707,00 1777,00 1914,00 0,00 137,00

441 IMPOZIT PE PROFIT 13915,00 0,00 0,00 6799,00 14901,00 35615,00 28816,00 35615,00 0,00 6799,00

442 TVA 185309,19 0,00 155879,14 193431,85 1548401,94 1706775,62 1733711,13 1706775,62 26935,51 0,00

4423 TVA DE PLATA 0,00 0,00 26107,49 62005,49 149713,32 149713,32 149713,32 149713,32 0,00 0,00

2/5

Page 25: AGOA 20130425

S.C. Contactoare S.A.

Balanta de verificare decembrie 2012

4424 TVA DE RECUPERAT 182359,98 0,00 24516,30 26107,49 138331,64 296175,32 320691,62 296175,32 24516,30 0,00

4426 TVA DEDUCTIBILA 0,00 0,00 33914,84 33914,84 624609,97 624609,97 624609,97 624609,97 0,00 0,00

4427 TVA COLECTATA 0,00 0,00 71404,03 71404,03 636277,01 636277,01 636277,01 636277,01 0,00 0,00

4428 TVA NEEXIGIBILA 2949,21 0,00 -63,52 0,00 -530,00 0,00 2419,21 0,00 2419,21 0,00

444 IMPOZIT/VENITURI SALARII 0,00 10146,00 7470,00 7272,00 101219,00 98345,00 101219,00 108491,00 0,00 7272,00

446 ALTE IMP.TAXE+VARSAM.ASIM 0,00 0,00 2748,34 2748,34 32980,02 32980,02 32980,02 32980,02 0,00 0,00

4461 IMPOZIT TEREN 0,00 0,00 469,17 469,17 5630,01 5630,01 5630,01 5630,01 0,00 0,00

4462 IMPOZIT CLADIRE 0,00 0,00 2232,50 2232,50 26790,00 26790,00 26790,00 26790,00 0,00 0,00

4468 IMPOZIT PANOURI PUBLICIT 0,00 0,00 46,67 46,67 560,01 560,01 560,01 560,01 0,00 0,00

447 FOND.SPEC-TAXE+VARSAM.ASM 0,00 378,00 0,00 0,00 378,00 0,00 378,00 378,00 0,00 0,00

4479 FONDUL PENTRU MEDIU 0,00 378,00 0,00 0,00 378,00 0,00 378,00 378,00 0,00 0,00

451 DECONT IN CADRUL GRUPULUI 781760,00 0,00 1397860,00 350000,00 3997860,00 2352140,00 4779620,00 2352140,00 2427480,00 0,00

457 DIVIDENDE DE PLATA 0,00 10915,14 10915,14 0,00 10915,14 0,00 10915,14 10915,14 0,00 0,00

461 DEBITORI DIVERSI 1400,00 0,00 39,00 363,50 2741,60 2991,60 4141,60 2991,60 1150,00 0,00

462 CREDITORI DIVERSI 0,00 28356,43 0,00 102,41 14213,93 12116,34 14213,93 40472,77 0,00 26258,84

471 CHELT.INREG.IN AVANS 2751,69 0,00 1193,29 2852,16 34438,10 35996,50 37189,79 35996,50 1193,29 0,00

473 DECO/OPER/CURS DE CLARIFI 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 74,40 74,40 74,40 0,00 0,00

491 PROV/DEPREC.CREANTE-CLIEN 0,00 98305,78 0,00 0,00 145249,54 192130,17 145249,54 290435,95 0,00 145186,41

511 VALORI DE INCASAT 83589,04 0,00 16270,78 11271,49 303523,58 310823,00 387112,62 310823,00 76289,62 0,00

512 CONTURI CURENTE LA BANCI 2606295,20 0,00 4018051,93 3541973,52 84769752,49 84923687,96 87376047,69 84923687,96 2452359,73 0,00

5121 CONT CURENT BANCA/LEI 2351996,18 0,00 3588758,27 3471824,22 82523008,43 82781789,25 84875004,61 82781789,25 2093215,36 0,00

512101DEPOZIT B.C.R.BUZAU 1027012,93 0,00 100000,00 0,00 2236960,03 2263972,96 3263972,96 2263972,96 1000000,00 0,00

51211 CONT CURENT B.C.R. 32531,30 0,00 372355,38 192724,47 5458627,14 5156612,78 5491158,44 5156612,78 334545,66 0,00

512113TRANSILVANIA BUZAU 5653,90 0,00 702847,23 900935,59 15274046,13 15275698,28 15279700,03 15275698,28 4001,75 0,00

5121131DEPOZIT TRANSILV BUZAU 1250000,00 0,00 700000,00 650000,00 12550000,00 13100000,00 13800000,00 13100000,00 700000,00 0,00

512114RAIFFAISEN BANK BUZAU 26,94 0,00 898137,58 898138,30 25222729,43 25222672,40 25222756,37 25222672,40 83,97 0,00

5121141DEPOZIT RAIFFEISEN BANK 0,00 0,00 228482,17 228482,17 228482,17 228482,17 228482,17 228482,17 0,00 0,00

5121142DEPOZIT RAIFF O/N 35400,00 0,00 586910,91 601543,69 21549322,60 21531754,71 21584722,60 21531754,71 52967,89 0,00

51213 CONT CURENT CEC BANK BUZA 41,42 0,00 0,00 0,00 30,01 71,43 71,43 71,43 0,00 0,00

51214 GARANTII CEC. 1329,01 0,00 0,00 0,00 75,00 1404,01 1404,01 1404,01 0,00 0,00

51219 CONT BCA TREZORERIE 0,69 0,00 0,00 0,00 1130,92 1120,51 1131,61 1120,51 11,10 0,00

5124 CONT CURENT BANCA/VALUTA 254299,01 0,00 371022,86 11878,50 2012296,94 1907451,59 2266595,95 1907451,59 359144,36 0,00

51241 EUR CONT CURENT VALUTA 254299,01 0,00 371022,86 11878,50 2012296,94 1907451,59 2266595,95 1907451,59 359144,36 0,00

5125 SUME IN CURS DE DECONTARE 0,00 0,00 58270,80 58270,80 234447,12 234447,12 234447,12 234447,12 0,00 0,00

531 CASA 1606,87 0,00 23625,15 25818,87 253007,67 249117,89 254614,54 249117,89 5496,65 0,00

532 ALTE VALORI 3668,66 0,00 6094,74 5644,38 80230,92 81648,06 83899,58 81648,06 2251,52 0,00

3/5

Page 26: AGOA 20130425

S.C. Contactoare S.A.

Balanta de verificare decembrie 2012

542 AVANSURI DE TREZORERIE 0,00 0,00 3168,86 3697,84 31230,66 31002,42 31230,66 31002,42 228,24 0,00

581 VIRAMENTE INTERNE 0,00 0,00 122000,00 122000,00 7673933,96 7673933,96 7673933,96 7673933,96 0,00 0,00

601 CHELT/MATERII PRIME 0,00 0,00 32957,92 32957,92 413413,21 413413,21 413413,21 413413,21 0,00 0,00

602 CHELT/MAT.CONSUMABILE 0,00 0,00 9023,34 9023,34 515611,82 515611,82 515611,82 515611,82 0,00 0,00

603 CHELT/MAT./NAT OB.INV. 0,00 0,00 6296,93 6296,93 29834,04 29834,04 29834,04 29834,04 0,00 0,00

604 CHELT/MATERIALE NESTOCATE 0,00 0,00 496,39 496,39 5075,73 5075,73 5075,73 5075,73 0,00 0,00

605 CHELT/ENERGIA+APA 0,00 0,00 53462,86 53462,86 744980,39 744980,39 744980,39 744980,39 0,00 0,00

607 CHELT/MARFURILE 0,00 0,00 180262,55 180262,55 225738,67 225738,67 225738,67 225738,67 0,00 0,00

608 CHELT/AMBALAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 599,71 599,71 599,71 599,71 0,00 0,00

611 CHELT/INTRETIN+REPARATII 0,00 0,00 2508,79 2508,79 31941,92 31941,92 31941,92 31941,92 0,00 0,00

612 CHELT/CHIRII+LOC.GEST+RED 0,00 0,00 8575,00 8575,00 12390,00 12390,00 12390,00 12390,00 0,00 0,00

613 CHELT/PRIME DE ASIGURARE 0,00 0,00 604,15 604,15 8765,22 8765,22 8765,22 8765,22 0,00 0,00

614 CHELT/STUDII+CERCETARI 0,00 0,00 287,21 287,21 7053,48 7053,48 7053,48 7053,48 0,00 0,00

622 CHELT/COMISIOANE+ONORARII 0,00 0,00 2700,00 2700,00 32950,00 32950,00 32950,00 32950,00 0,00 0,00

623 CHELT/PROTOCOL+PUBLICIT 0,00 0,00 370,01 370,01 3005,69 3005,69 3005,69 3005,69 0,00 0,00

6231 CHELT/PROTOCOL 0,00 0,00 174,04 174,04 1303,08 1303,08 1303,08 1303,08 0,00 0,00

6232 CHELT/PUBLICITATE 0,00 0,00 195,97 195,97 1702,61 1702,61 1702,61 1702,61 0,00 0,00

624 CHELT/TRANSP/BUNURI+PERS 0,00 0,00 6018,96 6018,96 42186,32 42186,32 42186,32 42186,32 0,00 0,00

625 CHELT/DELEGATII+DET+TRNSF 0,00 0,00 567,09 567,09 4743,94 4743,94 4743,94 4743,94 0,00 0,00

6251 CHELT/DELEGATII+DET+TRNSF 0,00 0,00 552,09 552,09 4628,94 4628,94 4628,94 4628,94 0,00 0,00

6252 CHELT/DELEG.NEDEDUCT FISC 0,00 0,00 15,00 15,00 115,00 115,00 115,00 115,00 0,00 0,00

626 CHELT/POSTA+TELEFON 0,00 0,00 1318,39 1318,39 18900,12 18900,12 18900,12 18900,12 0,00 0,00

627 CHELT/SERV.BANCARE+ASIMIL 0,00 0,00 389,95 389,95 5167,95 5167,95 5167,95 5167,95 0,00 0,00

628 CHELT/ALTE SERV.EXE/TERTI 0,00 0,00 1923,67 1923,67 416140,14 416140,14 416140,14 416140,14 0,00 0,00

635 CHELT/ALTE IMPOZITE+TAXE 0,00 0,00 3051,84 3051,84 43971,31 43971,31 43971,31 43971,31 0,00 0,00

641 CHELT/SALARII PERSONAL 0,00 0,00 56843,00 56843,00 755990,00 755990,00 755990,00 755990,00 0,00 0,00

6411 CHELT/SALARII PERSONAL 0,00 0,00 56843,00 56843,00 708081,00 708081,00 708081,00 708081,00 0,00 0,00

6412 CHELT/SALARII COMPENSAT. 0,00 0,00 0,00 0,00 47909,00 47909,00 47909,00 47909,00 0,00 0,00

642 CHELT/TICH.MASA SALARIATI 0,00 0,00 4698,00 4698,00 68013,00 68013,00 68013,00 68013,00 0,00 0,00

645 CHELT/ASIG+PROT.SOCIALA 0,00 0,00 18898,00 18898,00 218360,00 218360,00 218360,00 218360,00 0,00 0,00

6451 CHELT/CONTRIB.UNIT.CAS 0,00 0,00 12066,00 12066,00 160790,00 160790,00 160790,00 160790,00 0,00 0,00

64511 CHELT/CONTRIB.UNIT.CAS 0,00 0,00 11896,00 11896,00 158526,00 158526,00 158526,00 158526,00 0,00 0,00

6452 CHELT/CONTR. UNIT. SOMAJ 0,00 0,00 274,00 274,00 3414,00 3414,00 3414,00 3414,00 0,00 0,00

6453 CHELT/CONTRIB.UNIT.SANAT. 0,00 0,00 2956,00 2956,00 39382,00 39382,00 39382,00 39382,00 0,00 0,00

6455 CHELT/FOND GAR.CREANTE SA 0,00 0,00 137,00 137,00 1707,00 1707,00 1707,00 1707,00 0,00 0,00

6457 CHELT/CM DIN FONDUL SANAT 0,00 0,00 465,00 465,00 6221,00 6221,00 6221,00 6221,00 0,00 0,00

4/5

Page 27: AGOA 20130425

S.C. Contactoare S.A.

Balanta de verificare decembrie 2012

6458 CHELT/ALTE ASIG+PROT.SOCI 0,00 0,00 3000,00 3000,00 6846,00 6846,00 6846,00 6846,00 0,00 0,00

654 CHELT/PIERDERI/CREANTE 0,00 0,00 268,35 268,35 6546,29 6546,29 6546,29 6546,29 0,00 0,00

658 CHELT/ALTE/EXPLOATARE 0,00 0,00 378,41 378,41 29673,53 29673,53 29673,53 29673,53 0,00 0,00

6581 CHELT/DESPAG+AMENZI+PENAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1150,62 1150,62 1150,62 1150,62 0,00 0,00

6583 CHELT/ACTIVE CEDATE+ALTE 0,00 0,00 378,41 378,41 28522,91 28522,91 28522,91 28522,91 0,00 0,00

665 CHELT/DIF. CURS VALUTAR 0,00 0,00 17197,19 17197,19 21659,94 21659,94 21659,94 21659,94 0,00 0,00

667 CHELT/SCONTURI ACORDATE 0,00 0,00 2158,98 2158,98 18594,34 18594,34 18594,34 18594,34 0,00 0,00

681 CHELT/EXPL/AMORTIZ+PROVIZ 0,00 0,00 17863,99 17863,99 262871,28 262871,28 262871,28 262871,28 0,00 0,00

691 CHELT/IMPOZIT PE PROFIT 0,00 0,00 6799,00 6799,00 35615,00 35615,00 35615,00 35615,00 0,00 0,00

701 VEN/VANZ.PRODUSE FINITE 0,00 0,00 33703,73 33703,73 2176229,12 2176229,12 2176229,12 2176229,12 0,00 0,00

702 VEN/VANZ.PRODUSE SEMIFABR 0,00 0,00 0,00 0,00 34828,54 34828,54 34828,54 34828,54 0,00 0,00

703 VEN/VANZ.PROD.REZIDUALE 0,00 0,00 0,00 0,00 49165,40 49165,40 49165,40 49165,40 0,00 0,00

704 VEN/LUCR.EXE+SERV.PRESTAT 0,00 0,00 31615,13 31615,13 966249,82 966249,82 966249,82 966249,82 0,00 0,00

706 VEN/CHIRII+REDEV+LOC.GEST 0,00 0,00 46639,03 46639,03 646852,04 646852,04 646852,04 646852,04 0,00 0,00

707 VEN/VANZARE MARFA 0,00 0,00 188362,67 188362,67 240507,81 240507,81 240507,81 240507,81 0,00 0,00

711 VARIATIA STOCURILOR 0,00 0,00 96983,98 96983,98 2065949,72 2065949,72 2065949,72 2065949,72 0,00 0,00

754 VEN/CREANTE RECUPERATE 0,00 0,00 0,93 0,93 4107,81 4107,81 4107,81 4107,81 0,00 0,00

758 VEN/ALTE/EXPLOATARE 0,00 0,00 11554,59 11554,59 247942,29 247942,29 247942,29 247942,29 0,00 0,00

765 VEN/DIFF.CURS VALUTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 23586,67 23586,67 23586,67 23586,67 0,00 0,00

766 VEN/DOBANZI 0,00 0,00 36913,60 36913,60 130218,22 130218,22 130218,22 130218,22 0,00 0,00

TOTAL 32092871,12 32092871,12 8287538,70 8287538,70 130002881,45 130002881,45 162095752,57 162095752,57 31751234,41 31751234,41

Intocmit,

Ec. TOMA CAMELIA

5/5

Page 28: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: private 35

Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate preponderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991 Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

Nota nr.1

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizare si provizioane)

Sold la

01.ian.2012 Cresteri Reduceri

Sold la

31.dec.2012

Sold la

01.ian.2012

Ajustarea

inreg. in

cursul

exercitiului

Reduceri sau

reluari

Sold la 31

dec 2012

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7

Imobilizari necorporale 99.255 464 0 99.719 70.867 19.971 0 90.838

Terenuri 11.000.000 0 0 11.000.000 0 0 0 0

Constructii 2.065.642 0 11.995 2.053.647 870.789 84.909 11.909 943.789

Instalatii tehnice si masini 2.038.019 21.510 231.311 1.828.218 1.520.520 104.411 211.415 1.413.516

Alte inst., utilaje si mobilier 120.841 0 36.487 84.354 80.548 6.700 27.946 59.302

Avansuri si imobilizari in curs 246.192 212.176 119.734 338.634 0 0 0 0

Imobilizari financiare 8.095.743 0 1.397.860 6.697.883 0 0 0 0

Total 23.665.692 234.150 1.797.387 22.102.455 2.542.724 215.991 251.270 2.507.445

Director General, Director Economic,

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 29: AGOA 20130425

Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate prepobderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991 Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

Nota nr. 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului Sold la

01.01.2012 in cont

cresteri

valoare

Transferuri

din cont

descresteri

valoare

Sold la

31.12.2012

0 1 2 3 4 5 6=1+3-5

Provizioane ptr. Clienti incerti 98.306 192.130 145.250 145.186

Provizioane ptr. Imobilizari 0 0 0 0

Provizioane ptr. Mat

consumabile

4.397 0 0 4.397

Provizioane ptr. Semifabricate 0 0 0 0

Provizioane ptr. Prod. Finite 0 0 0 0

Provizioane ptr. Materiale

reziduale

0 0 0 0

Provizioane ptr. Ambalaje 0 0 0 0

Provizioane ptr. Materii prime 17.203 0 0 17.203

TOTAL 119.906 192.130 145.250 166.786

Director General, Director Economic,

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 30: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: private 35

Persoana juridical : S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate preponderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si

comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991 Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

Nota 3. Repartizarea profitului -2012

Repartizarea profitului

RON

Destinatia suma

Profit net de repartizat 128.578

>rezerva legala 8.210

>acoperirea pierderii contabile

>dividende

>alte rezerve ( fd de dezvoltare)

Profit nerepartizat 120.368

Director general Director Economic,

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 31: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: private 35

Persoana juridical : S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate preponderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991 Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

RON

Nr.

crt. Categorie 2011

2012

1 Cifra de afaceri neta 5.159.933 4.113.833

2 Costul bunurilor vandute (3+4+5) 4.814.352 3.898.152

3 Cheltuielile activitatii de baza 3.022.849 2.916.537

4 Cheltuielile activitatii auxiliare 449.654 213.804

5 Cheltuieli indirecte 1.341.849 767.811

6 Rezultatul brut (1-2) 345.581 215.681

7 Cheltuieli de desfacere - -

8 Cheltuieli generale si de administratie 620.511 412.980

9 Alte venituri din exploatare 10.688 247.942

10 Rezultatul din exploatare ( 6-7-8+9) -264.242 50.643

Director general Director Economic,

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 32: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: private 35

Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate preponderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si

comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991 Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

Nota 5. Situatia creantelor si datoriilor

Creante

Sold la 31 dec

2012 Termen de lichidare

(col.2+3) sub 1 an peste 1 an

0 1 2 3

Total, din care: 4.169.691 2.780.076 1.389.615

Furnizori debitori 50.804 33.083 17.721

Creante comerciale 1.663.321 1.071.047 592.274

Alte creante 28.086 28.086 0

Decontari cu grupul 2.427.480 1.647.860 779.620

Datorii Sold la 31 dec

2012 Termen de exigibilitate

(col.2+3+4) sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani

0 1 2 3 4

Total, din care: 348.856 348.856

Credite bancare pe termen scurt

Alte imprumuturi si datorii

financiare

Furnizori si efecte de platit 254.134 254.134

Clienti creditori 12.499 12.499

Datorii cu personalul si asigurarile

sociale 49.165 49.165

Impozit pe profit 6.799 6.799

Taxa pe valoarea adaugata

Alte datorii fata de stat

Decontari cu grupul

Creditori diversi 26.259 26.259

Dividende

Director general, Director Economic,

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 33: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: private 35

Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate preponderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si

comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991 Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

Nota 6. Principii, politici si metode contabile

Principii contabile

Situatiile financiare pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2012 au fost intocmite in

conformitate cu urmatoarele principii contabile :

- principiul continuitatii ,

- permanentei metodei,

- prudentei ,

- independentei exercitiului ,

- evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv ,

- intangibilitatii bilantului de deschidere a execitiului,

- necompensatiei,

- prevalantei economicului asupra juridicului ,

- principiul dublei inregistrari, inregistrarii cronologice si sistematice a

documentelor. - pragului de semnificatie.

Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Bazele contabilitatii

Prezentele situatii financiare reprezinta retratarea situatiilor financiare aferente exercitiului

incheiat la 31 decembrie 2012 ca urmare a aplicarii OMFP nr 3055/29.10.2009 modificat si

completat si modificat de O.M.F.P. nr 2869/2010 . Situatiile financiare ale exercitiilor precedente

au fost intocmite si raportate in conformitate cu normele romanesti de contabilitate precizate prin

Legea nr. 82/1991 si Legea 31/1990 republicata.

Efectul ajustarilor efectuate din adoptarea pentru prima data a OMFP nr. 1752/2005 este

reflectat in rezultatul reportat , contul de profit si pierdere nefiind afectat. Aceste situatii

financiare cuprind :

椴 Bilant 2012

椴 cont de profit si pierdere 2012;

椴 situatia modificarilor de capital 2012;

椴 situatia fluxurilor de trezorerie 2012;

椴 note explicative la situatiile financiare 2012;

椴 BVC -2013;

椴 Program de investitii 2013.

Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei.

Conform ordinului nr. 3055/2009 diferentele de conversie atat la disponibil cat si la creante

/furnizori au fost realizate lunar .

Page 34: AGOA 20130425

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităŃi şi alte elemente asimilate, cum sunt

acreditivele şi depozitele bancare, creanŃe şi datorii în valută) au fost evaluate şi raportate

utilizând cursul de schimb comunicat de Banca NaŃională a României şi valabil la data încheierii

exerciŃiului financiar.

Imobilizari corporale

Terenurile si cladirile sunt prezentate in balanta la valoarea reevaluata in baza raportului de evaluare nr. 9374/21.12.2010 - intocmit de evaluator autorizat ANEVAR - CHIRIAC MARIN .

In bilant cladirile sunt inregistrata la valoarea contabila neta , respectiv valoarea reevaluata

mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare.

Ajustarile de valoare prezentate in bilant sunt :

- permanente ( sub forma de amortizare);

- provizorii ( sub forma de provizioane si ajustari ).

Mijloacele fixe intrate in patrimoniu in anul 2012 au fost achizitonate din surse proprii si

sunt amortizate in functie de durata lor de viata.

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare

pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor.

Duratele estimate, pe grupele principale de imobilizari , sunt urmatoarele:

- necorporale................................................... 5 ani

椴 constructii.................................................40 -60 ani

椴 instalatii tehnice................................. ........5-12 ani

椴 mijloace de transport.................................. 4- 6 ani

椴 mobilier,aparatura de birou si a altele... .....5 -10 ani

椴 terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

Imobilizari necorporale inregistrate reprezinta programe informatice dedicate

laboratoarelor din cadrul departamentelor tehnice dar si modificari de scule si tehnologie in

vederea obtinerii marcajului CE. Acestea sunt amortizate linear pe o perioada de cel mult 5 ani.

Active circulante

Stocuri

Stocurile de materiale si materii prime sunt inregistrate la minimul dintre cost si valoarea

neta realizabila . Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO si include cheltuielile ocazionate

de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.

In cazul stocurilor produse de societate ( produse finite) sunt inregistrate la cost de

productie stabilit prin antecalcul la inceputului fiecarui an. Costul include o proportie

corespunzatoare din cheltuiele indirecte in functie de capacitatea normala de functionare si este

stabilit anual in functie de analiza poscalcului la nivel de societate pe un exercitiu financiar

incheiat.

Creante comerciale si alte creante

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor

recuperabila ( valoare facturata) .

Page 35: AGOA 20130425

Pierdereri de valoare

Valoarea contabila a activelor societatii a fost analizata la 31.12.2012 si nu s-au constituit

provizioane .

Capital social

Capitalul social subscris este varsat integral iar dividentele sunt recunoscute ca datorie

numai daca a fost aprobata repartizarea lor .

Conturile de furnizori si alte datorii

Aceste conturi sunt evidentiate la cost data de valoarea facturata.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru societatea apare o obligatie

legala determinata de un eveniment trecut si este posibil ca in viitor sa fie necesara consumarea

unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie.

Recunoastearea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in

momentul in care riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra acestor bunuri sunt transferate

cumparatorului.

Societati afiliate

Societatile se considera afiliate in cazul in care una din parti are posibilitatea de a controla

in mod direct sau a influienta in mod semnificativ cealalta parte.

O persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puŃin:

- prima persoană juridică deŃine, în mod direct sau indirect, inclusiv deŃinerile persoanelor

afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la

cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică;

- a doua persoană juridică deŃine, în mod direct sau indirect, inclusiv deŃinerile persoanelor

afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la

prima persoană juridică;

- o persoană juridică terŃă deŃine, în mod direct sau indirect, inclusiv deŃinerile persoanelor

afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât

la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua.

Toate societatile care fac parte din grupul SCR P. Neamt sunt considerate afiliate .

In cursul desfasurarii activitatii societatea plateste statului taxele aferente salariatilor. Toti

angajatii societatii sunt membrii ai Fondului Roman de Pensii .

Societatea este obligata sa ofere si alte beneficii angajatilor sai cf. C.C.M aferent anului

2012 , drepturi care s-au acordat integral .

Director general , Director Economic,

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 36: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: private 35

Persoana juridical : S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate preponderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991 Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

Nota 7. Capitalul social

La data de 31.12.2012 capitalul social al S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau inregistrat

la ORC era de 7.161.045 lei caruia ii corespunde un numar de 2.864.418 de actiuni avand o

valoare nominala de 2,50 lei, repartizate dupa cum urmeaza:

a) S.C. Serviciile Comerciale Romane S.A. Piatra Neamt 2.192.791 actiuni in valoare de 5.481.977,50 lei adica 76,55 %

b) Societatea de Investitii Financiare Oltenia 521.320 actiuni in valoare de 1.303.300 lei adica 18,20 %

c) Actionari conform legii 55 / 1995 150.307 actiuni in valoare de 375.767,50 lei adica 5,25 %

Comparativ cu situatia de la sfarsitul anului 2011 pe parcursul anului 2012 capitalul

social al S.C.CONTACTOARE S.A. Buzau nu a suferit modificari in sensul cresterii sau in

structura actionariatului.

Structura actionariatului la 31.12.2012 se prezinta astfel :

Nr.

Crt.

Actionar 31.12.2011 31.12.2012

Actiuni % Actiuni %

1. S.C.R. Piatra Neamt 2.192.791 76,552759 2.192.791 76,552759

2. S.I.F. OLTENIA 521.320 18,199858 521.320 18,199858

3. Actionari cf. Legii 55 / 1995 150.307 5,247384 150.307 5,247384

4. TOTAL 2.864.418 100,000 2.864.418 100,000

Director General, Director Economic,

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 37: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: privata 35

Persoana juridica: S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate preponderenta:

Adresa: Str. Mesteacanului, nr.10, Buzau Productia de aparataj pentru

distributie si comanda electrica

Telefon: 0238/710933; Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN: 2712

Nr. din Registrul Comertului: J10/594/1991 Cod unic de inregistrare: R 1145 395

Tara: Romania

Nota 8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

In cursul anului 2012 numarul mediu de salariati ai societatii a fost de 41 angajati.

La 31.12.2012 – numarul salariatilor era de 35 de persoane. Structura personalului pe categorii de

munca, la 31.12.2012 , a fost urmatoarea:

- Manageri 2

- Muncitori 20

- Personal TESA 12

- Personal administrativ 3

Total salariati 35

Organul de conducere a societatii este Consiliul de Administratie format din 3 membri si

conducerea excecutiva formata din 2 membri.

Pe parcursul anului 2012 au avut loc modificari de numar si persoane .

Administratori - SC CONTACTOARE SA Buzau.

Organul de conducere a societatii este Consiliul de Administratie format din 3 membri.

La 01.01.2012 componenta acestuia era urmatoarea:

• Leonte Maricel - presedinte;

• Iancu Ioan Corneliu - membru;

• Vigaru Ion –membru.

In cursul anului 2012 nu s-au produs modificari privind componenta C.A.

4.2 Membrii conducerii executive

Directorul General si Directorul Economic al societatii este numit prin decizia Consiliului

de Administratie.

La data de 01.01.2012 directorul general al societatii era Ing. POPESCU OCTAVIAN si

director economic – Ec. PARVU MIHAELA ELENA . In cursul anului nu au intervenit modificari.

La data de 25.01.2013 - Directorul Economic al societatii era doamna TOMA CAMELIA.

Page 38: AGOA 20130425

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2012 au fost urmatoarele:

Cheltuieli cu salariile personalului 755.990,00

Contributia unitatii la asigurarile sociale 160.790,00

Contributia unitatii la fondul pentru somaj 3.414,00

Contributia unitatii la asigurarile sociale de

sanatate 39.382,00

Fond de garantare creante salariale 1.707,00

Fond Concedii Medicale 6.221,00

Tichete de masa 68.013,00

Alte cheltuieli salariale 6.846,00

Total cheltuieli salariale

1.042.363,00

In luna ianuarie 2012 s-a corelat salariul minim pe economie cu cel pe ramura si s-a

acordat inflatia sem II 2011sub forma de indexare salariu.

In luna iulie 2012 s-a acordat indexarea cf indicelui inflatiei pe semestrul I 2012. In cursul

anului 2012 nu s-a acordat prima de PASTE dar s-au acordat prime de CRACIUN si prima de

concediu de odihna in valoare de 200 lei net/salariat .

In cursul anului 2012 nu au fost conflicte sociale sau revendicari salariale.

Director General, Director Economic,

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 39: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: private 35

Persoana juridical: S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate prepobderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991 Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

Nota 9. Indicatorii economico-financiar

Nr.

Crt. Specificatie

Formula

de calcul 2011 2012

I. Indicatori de lichiditate

1. Lichiditate generala Active circulante/ datorii curente

termen scurt 14,67 27,15

2. Lichiditate redusa (Active circ.- stocuri) /datorii pe

termen scurt 8,85 19,22

3. Solvabilitatea patrimoniala Capital propriu /

total pasiv

0,98 0,99

II. Indicatori de echilibru

financiar

1. Rata autonomiei financiare Datorii totale /

Capitaluri proprii

0,02 0,01

2. Rata de finantare a stocurilor (Total active-active imob.) / Stocuri 2,52 3,42

3. Rata datoriilor Datorii totale / Active totale 0,02 0,01

4. Rata capitalului propriu fata de

activele imobilizate

Capital propriu / Active imobilizate 1,36 1,46

5. Rata de rotatie a obligatiilor

Cifra de afaceri / Datorii totale 9,30 11,79

III Indicatori de gestiune

1 Rotatia activelor circulante Cifra de afaceri / Active circulante 0,63 0,43

2. Rotatia activului total Cifra de afaceri / Total active 0,18 0,14

3. Durata medie de recuperare a

creantelor

Cifra de afaceri / Creante totale 2,33 0,99

IV Indicatori de rentabilitate

1. Rata rentabilitatii economice Profit brut *100 / Capital propriu - 0,58 0,57

2. Rata rentabilitatii financiare Profit net*100 / Capital propriu - 0,58 0,45

3. Rata rentabilitatii resurselor

consumate

Profit net*100/ Cheltuieli totale - 3, 01 3,26

Director general Director Economic

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 40: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: private 35

Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate preponderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si

comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991

Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

10.1 Prezentarea societatii

CONTACTOARE S.A. Buzău, membră a Grupului S.C.R., este o firmă privată, cu o

experienŃă de peste 30 de ani în industria electrotehnică.

Societatea a luat fiinta oficial in data de 10.10.1975, prin Hotarirea Consiliului de

Ministri nr. 930, activitatea incepind efectiv din 1976, şi este amplasată în partea de N-E a

municipiului Buzău, fiind situată în zona centrală a oraşului şi la o distanŃă de 120 km. faŃă de

Bucureşti.

Domeniul de activitate îl constituie:

• echipamente pentru branşamente electrice (pentru societatea de natională de distribuŃie energie electrică – ELECTRICA);

• lucrări de electromontaj;

• piese şi s.ansamble metalice uzinate pe CNC;

• sortimente diverse de cutii metalice pentru electrotehnică;

Firma este atestată ANRE pentru lucrări de electromontaj tip B, C1A şi C2A, şi are

implementat un sistem de management integrat calitate – mediu – sănătate ocupaŃională (SREN

ISO 9001-2008, SREN ISO 14001-2005, OHSAS 18001-2008), certificat de AEROQ,

obiectivul prioritar al strategiei de conducere fiind creşterea calităŃii activităŃii personalului şi a

produselor, cu rezultat direct în satisfacerea cerinŃelor clienŃilor.

Avînd o suprafaŃă totală de 39.516 m2 – unitatea se constituie din mai multe corpuri de clădire

din beton armat cu finisaje de tip industrial, cu acoperiri tip terasă, dotate cu toate utilităŃile

necesare proceselor tehnologice pe care le adăpostesc:

• Hala de prelucrări mecanice şi mase plastice, galvanizare, S.D.V.-uri, care este o hală parter în suprafaŃă de 7.294 m

2, concentrînd sectoarele de prese mecanice, sudură

contacte, bachelită, galvanizare, execuŃie şi reparaŃie S.D.V.-uri, sectorul vopsitorie în

cîmp electrostatic;

• Hala de fabricaŃie aparataj electric de joasă tensiune este o hală în construcŃie etajată (P+6), cu o suprafaŃă totală de 16.970 m

2, Activitatea se desfăşoară pe o suprafaŃă de

859 m2

, restul spaŃiilor fiind închiriate, sau disponibile pentru închiriere.

• Hala de fabricaŃie utilaje, care este o hală de parter cu o suprafaŃă totală de 2198 m2

inchiriata pe o suprafata de 387 mp;

• Hala de fabricaŃie matriŃe este o hală în construcŃie etajată (P+4), în suprafaŃă totală de 3.042 m

2, în care funcŃionează sectorul de maşini speciale pe o suprafaŃă de 1.480 m

2,

celelalte spaŃii fiind închiriate, etajele 2,3,4 fiind vandute.

• ConstrucŃii cu destinaŃie auxiliară (ateliere, magazii şi depozite diverse, staŃii de compresoare);

• ConstrucŃii cu destinaŃie specială (staŃie de pompare - sursă proprie de apă, bazine diverse, drumuri şi platforme), ce deservesc procesele tehnologice ce se desfăşoară în

unitate.

Page 41: AGOA 20130425

CONTACTOARE S.A. Buzău este structurată pe mai multe linii de fabricatie:

o Linia de prese mecanice si hidraulice sunt utilizate la ora actuala in special pentru

realizarea fabricatiei de: cutii electrotehnice neechipate , dispozitive de declanşare şi

accesorii; piese şi s.ansamble metalice

o Atelierul galvanizare - proceseaza la ora actuala in proportie de 90 % repere destinate

exportului

o Linia de vopsire în cîmp electrostatic –TIM ELECTROCOLOR - proceseza in

proportie de 90 % repere parti componente ale cutiilor electrotehnice neechipate;

o Atelier injecŃie mase plastice (termoplaste şi termorigide – maşini de fabricaŃie 1976-

1986) - farbricatia reperelor din bachelita , polipropilena si policarbonat , pentru

produsele Electrica , tip A.E.J.T , cutii electrice neechipate si produse export;

o Atelier maşini speciale - activitate axata in proportie de 90 % pe produse pentru export-

� maşini de găurit în coordonate MGC -fabricaŃie 1985;

� maşini de rectificat în coordonate MRC;

� centru de prelucrare CNC – frezat vertical (MYNX – 750) fabricatie 2007

o Atelierul pentru fabricatia cutiilor electrotehnice neechipate pe langa sectorul prese mai

contine instalatia de lipire garnituri poliuretanice , aparate de sudura si polizoare pentru

finisarea suprafetelor.

-----------

Cu o medie de varstă de 50 de ani, resursa umană din unitate este în măsură să răspundă

prompt şi eficient la toate provocările pieŃei, firma avînd în prezent 35 salariaŃi cu o bună

pregătire profesională şi o vastă experienŃă de lucru în societate.

S.C. CONTACTOARE S.A. vinde în România aparataj electric de joasă tensiune din stoc,

echipamente diverse pentru branşamente electrice (client final - societatea de natională de

distribuŃie energie electrică – ELECTRICA), cutii electrotehnice neechipate, diverse repere

metalice ştanŃate, precum şi repere uzinate pe CNC.

La export, vindem sortimente diverse piese şi s.ansamble metalice uzinate pe CNC pentru

aparatură electromedicală.

10.2 Parti afiliate

Societatea detine actiuni la :

- SC SINTEROM SA Cluj Napoca ;

- SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti;

- SC AISA INVEST SA Cluj;

10.3 Auditori

Auditul societatii este asigurata de firma de audit S.C. G5 CONSULTING S.R.L. Dej

iar onorariul este stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti conform contractului de prestari

servicii aprobat de Consiliul de Administratie.

Director general, Director Economic,

ing. POPESCU OCTAVIAN ec. TOMA CAMELIA

Page 42: AGOA 20130425

Judetul: Buzau Forma de proprietate: private 35

Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A. Activitate preponderenta:

Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau Productia de aparataj ptr.distrib. si

comanda electrica

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632 Codul grupei CAEN : 2712

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991 Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Tara : Romania

Nota 11. Mediul inconjurator

SITUATIA AUTORIZATIILOR

S-a obtinut revizuirea in data de 14.11.2012 a Autorizatiei de Mediu nr 41/22.02.2011.

Activitatea de mediu s-a desfasurat conform cerintelor Autorizatiei de Mediu nr.

41/22.02.2011 valabila pina in 22.02.2021.

Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001 (Certificat nr.

177M/2010) : in urma auditului efectuat in luna noiembrie 2012 de catre AEROQ SRL Bucuresti

a fost obtinuta certificarea sistemului cu extinderile solicitate privind lucrarile de instalatii

electrice.

MONITORIZARE

S-au efectuat determinari ale noxelor emise in apa conform cerintelor din Autorizatia de

Mediu, trimestrial de catre un laborator autorizat. Deasemenea s-au efectuat determinari anuale

asupra emisiilor atmosferice si a nivelului de zgomot. Rezultatele monitorizarii au fost raportate

periodic autoritatii competente.

Nu s-au inregistrat depasiri ale ale limitelor maxime admise.

Monitorizarea debitului apelor uzate evacuate s-a realizat cu un debitmetru ,conform

cerintelor legale-NTPA/002/2002.

Situatia gestiunii deseurilor din punct de vedere al mediului, a fost monitorizata prin

consemnarea centralizata a operatiilor de valorificare/eliminare in fisele interne de gestiune a

deseurilor, conform HG 856/2002.

GESTIUNEA DESEURILOR

S-au efectuat determinari ale noxelor emise in apa conform cerintelor din Autorizatia de

Mediu, trimestrial de catre un laborator autorizat. De asemenea s-au efectuat determinari anuale

asupra emisiilor atmosferice si a nivelului de zgomot. Rezultatele monitorizarii au fost raportate

periodic autoritatii competente.

Nu s-au inregistrat depasiri ale limitelor maxime admise.

Monitorizarea debitului apelor uzate evacuate s-a realizat cu un debitmetru ,conform

cerintelor legale-NTPA/002/2002.

Situatia gestiunii deseurilor din punct de vedere al mediului, a fost monitorizata prin

consemnarea centralizata a operatiilor de valorificare/eliminare in fisele interne de gestiune a

deseurilor, conform HG 856/2002.

S-au selectat si incheiat contracte pentru servicii de eliminare a unor deseuri rezultate din

activitati de productie si a celor istorice,cu firme autorizate, in scopul indeplinirii obligatiilor

legale de inlaturare a riscului de poluare a mediului.

Page 43: AGOA 20130425

Au fost predate pentru valorificare urmatoarele deseuri rezultate din activitati de

productie si casari in vederea respectarii OUG 78/2000 , HG 856/2002 cu modificarile si

completarile ulterioare :

- deseuri metalice feroase si neferoase;

- deseuri din casari;

- deseuri de ambalaje.

Au fost efectuate plati la Fondul de mediu corespunzator cantitatii de ambalaje introduse pe

piata . S-a intocmit si depus Declaratia la Fondul de mediu pe anul 2012 la termen.

Director General , Director Economic,

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 44: AGOA 20130425

SC CONTACTOARE SA BUZAU

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

incheiat la data de 31 decembrie 2012

CAPITAL SUBSCRIS 7.161.045 7.161.045

< capital subscris nevarsat 0 0

< capital subscris varsat 7.161.045 7.161.045

Prime de capital 0 0

Rezerve din reevaluare 11.595.143 109.225 11.485.918

Rezerve legale 907.975 8.210 916.185

Rezerve pentru actiun proprii 0 0

Rezerve statutare sau contractuale 0 0

Alte rezerve 6.487.668 6.487.668

Rezultat reportat privind profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita 3.466.537 3.283.543

Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 0 0

-sold creditor 0 0

-sold debitor 104.058 104.058

Rezultat reportat provenit din modificarile politicilor contabile 0 0

-sold creditor 0 0

-sold debitor 0 0

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile 0 0

-sold creditor 0 0

-sold debitor 663.391 663.391

Rezultatul exercitiului financiar 0 0

-sold creditor -165.285 293.863 128.578

-sold debitor 165.285 -293.863 -128.578

Repartizarea profitului 0 0

-sold creditor 0 0

-sold debitor 0 0

TOTAL CAPITALURI 28.685.634 302.073 0 109.225 0 28.695.488

Director General, Director Economic

Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

sold

31.12.2012

sold

01.01.2012indicatori

cresteri

din care:transfer

reduceri

din care:transfer

Page 45: AGOA 20130425

1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

CONTACTOARE SA Buzau

Denumire element

ex

financiar

ex

financiar

2011 2012

Fluxuri de trezorerie din activitetea de exploatare:

Incasari de la clienti 6.136.420 5.051.289

Incasari de la clienti (imobilizari) 0 0

Plati catre furnizori si angajati -6.360.040 -5.235.594

Dobanzi platite si comisioane -7.722 -5.168

Impozit pe profit platit, TVA,taxe si impozite -33.521 -83.779

Incasari din asigurarea impotriva incendiilor -14.359

A Trezoreria neta din activitati de exploatare -279.222 -273.252

Fluxuri de trezoreria din activitatea de investitii: 0

Acordat imprumut societati grup -2.600.000

Plati pentru achizitionarea de actiuni 0 50.000

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 0 0

Restituit( incasare ) imprumuturi intragrup 2.352.140

Dobanzi incasate banca 132.120 93.348

Dobanzi incasate societati grup 0 36.870

Dividende incasate 0 0

B Trezoreria neta din activitati de investitii 132.120 -67.642

Flux de trezorerie din activitati de finantare: 0 0

Incasari din emisiunea de actiuni 0 0

Incasari din rambursari TVA. CM 321.291 182.360

Incasari din imprumuturi pe termen lung 0 0

Plata datoriilor aferente leasingului financiar 0 0

Dividende platite 0 0

C Trezoreria neta din activitati de finantare 321.291 182.360

D=A+B+C

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de

trezorerie 174.189 -158.534

E

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul

exercitiului financiar 2.520.971 2.695.160

F=E+D

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul

exercitiului financiar 2.695.160 2.536.626

Director General, Director Economic,

Ing. Popescu Octavian Ec. Toma Camelia

Page 46: AGOA 20130425

1

S.C. CONTACTOARE S.A.

BUZAU

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2012

Page 47: AGOA 20130425

2

Raport anual

2012

Raport anual conform Regulament nr.1/2006 art.113 - anexa nr. 32- emis de C.N.V.M.

Pentru exercitiul financiar 2012

Data raportului 20.03.2013

Denumirea societatii comerciale S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

Sediul social Buzau, str. Mesteacanului nr.10

Nr.telefon/fax 0238710933/ 0238710632

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 1145395

Nr. de ordine in Registrul Comertului J10/594/1991

Capital social subscris si varsat 7.161.045 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Romania.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Societatea a luat fiinta oficial in data de 10.10.1975, prin Hotarirea Consiliului

de Ministri nr. 930, activitatea incepind efectiv din 1976.

Inca de la infiintare, unitatea a devenit un esalon de virf al industriei

electrotehnice românesti, alaturi de Electroaparataj Bucuresti – din care provine, reusind

sa fie catalogata ca prima unitate din judet din punct de vedere al conditiilor de munca,

rentabilitatii si cistigurilor salariale. Cu un export ce totaliza peste 1.000.000 de dolari

anual, unitatea a devenit unul dintre liderii aparatajului electric de joasa tensiune si in

fostul spatiu C.A.E.R.

Specializata initial in productia de contactoare si transformatoare de mica putere

(contactoare TCA si relee termice TSA in gama 6…32A – licenta Brown Boveri

preluata de la Electroaparataj Bucuresti), unitatea si-a extins capacitatea prin darea in

folosinta in 1982 a fabricii de matrite, profilata pe executia de de stante si matrite atit

pentru necesarul propriu, cit si pentru terti. Din anul 1977, unitatea a asimilat in fabricatie instalatii automate de stins

incendii cu CO2, fiind singurul producator intern. Incepind cu anul 1979, a inceput

productia de transformatoare de mica putere, in gama 25…2000VA.

Fabrica a fost implicata masiv si in programul de investitii pentru CNE

Cernavoda – unitatea nr. 1, obtinind recunoasterea Sistemului Calitatii de catre Comisia

Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare in anul 1985 pentru gama de aparataj

electric livrata. De asemenea, din anul 1988 s-a livrat tot pentru CNE Cernavoda –

unitatea nr. 1 si sistemul de protectie rigida a cablurilor (LOCAB).

Incepind cu anul 2000, firma lucreaza in sistem de asigurarea calitatii SREN ISO

9001-2008 certificat de AEROQ, obiectivul prioritar al strategiei de conducere fiind

cresterea calitatii activitatii personalului si a produselor, cu rezultat direct in satisfacerea

cerintelor clientilor.

De la 31.10.2006, firma a implementat un sistem de management integrat

calitate – mediu – sanatate ocupationala (SREN ISO 9001-2008, SREN ISO 14001-

2005, OHSAS 18001-2008), certificat tot de AEROQ.

Page 48: AGOA 20130425

3

Din anul 2011, firma este atestată ANRE, cu atestatul nr. 657/ 11.03.2011, pentru

următoarele tipuri de lucrări:

In ceea ce priveste proprietatea intelectuala, firma detine o marca de productie si

comert inregistrata 3R – vechime peste 30 de ani.

Domeniul de activitate actual il constituie:

• lucrări electromontaj

• corpuri de iluminat stradal şi industrial cu LED

• productia de echipament electric de joasa tensiune (contactoare, relee termice, transformatoare, etc.);

• sortimente diverse de cutii metalice pentru electrotehnica;

• echipamente pentru bransamente electrice (pentru societatea de nationala de

distributie energie electrica – ELECTRICA);

• firide pentru bransamente gaze naturale;

• piese si s.ansamble metalice uzinate pe CNC;

• piese si subansamble metalice sau din polipropilena pentru instalatii de ventilatie si climatizare;

• diverse repere metalice stantate, indoite, ambutisate la cerere, executate cu sculele noastre sau ale clientului

b). Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

In anul 1991, firma se reorganizeaza in baza Legii nr. 15 / 1990, prin H.G. nr.

139/ 27.02.1991 in S.C. CONTACTOARE S.A. si este inregistrata la Camera de

Comert, Industrie si Agricultura a judetului Buzau, Oficiul Registrului Comertului in

data de 16.04.1991 sub nr. J 10/594/1991.

In anul 1999, S.C. CONTACTOARE S.A. a fost privatizata integral, in urma

vinzarii actiunilor detinute de FPS catre Grupul S.C.R. P. Neamt , actualmente fiind o

societate cu capital integral privat românesc. In urma privatizarii, firma a fost supusa

unui amplu proces de reorganizare – restructurare, in urma caruia, activitatea a fost

rentabilizata.

Dupa privatizare firma nu a mai inregistrat datorii catre bugetul de stat, taxe

locale si furnizorii de utilitati.

Evolutia Cifrei de afaceri in anii dupa privativare prezinta un trend ascendent

pana in anul 2004 urmata de o diminuare a volumului vanzarilor dat de pierderea pietei

de desfacere a unor produse a caror ciclu de viata este in regres.

Page 49: AGOA 20130425

4

Evolutia cifrei de afaceri 2002- 2012 este prezentata in macheta de mai jos:

Mii lei

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9.633 11.987 11.816 10.916 9.561 10.286 8.740 6.720 7.070 5.160 4.114

Evolutie cifra de afaceri 2002-2012

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

mii

lei

Cifra de afaceri

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii, ale

filialelor sau ale societatilor controlate

– In anul 2012 nu au avut loc fuziuni. Societatea nu are filiale .

- In cursul anului 2012 au avut loc reorganizari ale activitatii bazate pe

structura produselor marca - CONTACTOARE SA in piata ; produsele traditionale tip

<aparataj> fiind vandute doar din stoc ( productia fiind oprita) produsele tip <Electrica>

fiind produse la nivel mult diminuat fata de anii precedenti, vanzarile fiind din stoc si

acordandu-se discounturi mari pentru a se alinia la nivelul pietei . Piata de desfacere fiid

in princial de prelucrari metalice ( linvrari intracomunitare Germania in primul trimestru

si Spania) in proportie de peste 90 % si produse pentru piata interna in volum/structura

mult diminuate fata de anii precedenti alcatuita din produse tip ELECTRICA

(Tabloterie, cleme etc) in proportie de aprox. 10%

Activitatea redusa a fost corelata si cu nivelul personalului, in cursul anului

incetandu-si activitatea 39 salariati ( disponibilizare colectiva si cu acordul partilor) .

d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active .

Activele imobilizate au inregistrat in anul 2012 urmatoarea evolutie:

Nr. Specificatie Imobilizari- lei Evolutie

Crt. 31.12.2011 31.12.2012 %

1. Imobilizari necorporale 28.388 8.881 31,28%

2. Imobilizari corporale 12.998.837 12.888.246 99,15%

3. Imobilizari financiare 8.095.743 6.697.883 82,73%

TOTAL

21.122.968 19.595.009 92,77 % ACTIVE IMOBILIZATE

Page 50: AGOA 20130425

5

Imobilizari necorporale - Imobilizarile necorporale prezinta o diminuare de 68,72 % data de amortizarea

cumulata deoarece in cursul anului 2012 nu s-au achizitionat softuri, licente si marci

concomitent cu diminuarea data prin amortizare.

Imobilizarile corporale.

- Imobilizarile corporale prezinta modificari pe fiecare element de patrimoniu:

• diminuari datorate casarii unor mijloace fixe din cursul anului 2012 , fara a se realiza achizitii de mijloace fixe ( utilaje si echipamente) sau birotica si IT (

mobilier, calculatoare, etc);

• cresteri ale imobilizarilor in curs in anul 2012 – 338.634 lei fata de 246.192 lei in anul 2011 fiind data de doua proiecte de investitii nefinalizate.

• Nu s-au realizat reevaluari ale patrimoniului , ultima fiind realizata in anul 2010.

Imobilizarile financiare. In aceeasta perioada nu s-au vandut actiuni .

Diminuarea imobilizarilor financiare cu 1.397.860 lei , reprezentand 17,27%

din totalul actiunilor detinute de SC Contactoare SA Buzau reprezinta actiuni anulate

prin diminuarea capitalului la A6 Impex SA Dej, hotarare AGEA din data 28.06.2012 .

La 31.12.2012 SC CONTACTOARE SA Buzau valoarea actiunilor la societati

afiliate era:

- SC SINTEROM SA Cluj - 5.729.613,46 lei;

- SC CHIMCOMPEX SA Borzesti - 958.269,77 lei;

- SC AISA INVEST SA Cluj - 10.000,00 lei.

TOTAL 6.697.883,23 lei

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii:

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

Pentru a avea o imagine fidela a activitatii societatii vom prezenta o evolutie a

principalilor indicatori pe anul 2012 fata de ce s-a realizat in anul 2011, in tabelul

urmator:

Nr. Denumire indicator Realizari Evolutie

Crt. 31.12.2011 31.12.2012 %

1. Productia vanduta 5.104.878 2.176.229 42,63

2. Cifra de afaceri 5.159.933 4.113.833 79,73

3. Venituri din productia stocata destocaj 37.375 destocaj

411.316

de 11 ori

4. Cheltuieli cu materiile prime 1.402.675 929.025 66,23

5. Cheltuieli materiale auxiliare 69.515 35.509 51,08

6. Cheltuieli cu prestari servicii 1.261.825 656.890 52,06

7. Cheltuieli cu personalul 1.693.782 1.042.363 61,54

8. Rezultat din exploatare - 264.242 50.643 -

9. Venituri financiare 190.481 153.805 80,75

Page 51: AGOA 20130425

6

10. Cheltuieli financiare 91.524 40.254 43,98

14. Rezultatul financiar 98.957 113.551 114,75

15. Venituri totale 5.323.727 4.104.264 77,09

16. Cheltuieli totale 5.489.012 3.940.070 71,78

17. Proft brut - 165.285 164.193 -

18. Profit net - 165.285 128.578 -

Din prezentarea rezultatelor societatii la 31.12.2012 , rezulta mai multe aspecte:

a) Nivelul productiei vandute prezinta o diminuare fata de aceeasi perioada a

anului precedent cu 57,37 % , diminuare diferita de cifra de afaceri de 20,27

% deoarece CIFRA DE AFACERI rezulta din vanzari de produse finite de

2.176 mii lei si alte venituri ( chirii spatii inchiriate, refacturari de utilitati la

chiriasi , vanzari de deseuri , etc) in valoare de 1.938 mii lei. Fata de aceeasi

perioada a anului precedent se constata o diminuare a vanzarilor de produse

finite si o crestere a celorlate venituri ( chirii, prestari servicii, deseuri ,

active , cresterea fiind data in special de prestari de servicii – lucrari de

energomontaj.

b) Nivelul productiei marfa in anul 2012 a fost de 1.776.269,92 lei fata de

3.795.640 lei in anul 2011 in scadere cu 53,20 % fata de aceeasi perioada a

anului precedent, datorat lipsei de comenzi pe intern a produselor

traditionale ( aparataj de joasa tensiune ) dar mai ales rezilierea contractului

cu beneficiarul extern pe relatia Germania, productia pe extern fiind

destinata clientul SEDECAL Spania.

c) Se mentine in continuare tendinta de scadere a stocurilor de produse finite

fenomen ce se reflecta si prin diminuarea veniturilor din productia stocata (

destocaj in valoare de 411.316 lei ) pe anul 2012 fata de finele anului

2011.

d) cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile inregistreaza o

diminuare de aprox 35 % fiind corelate cu nivelul scazut al productiei.

e) Cheltuielile cu utilitatile ( energie electrica, apa, gaze) prezinta o crestere

valorica cu 12,85% inregistrata in principal din cresterea pretului la gaze si

energie electrica din 2012.

f) cheltuielile cu personalul s-au redus cu 38,46 % insa nu pastreaza o simetrie

cu volumul productie acest fenomen avand explicatie in faptul ca desii au

fost disponibilizati 39 de salariati incepand cu luna ianuarie 2012 au fost

efectuate cheltuielile suplimentare cu disponibilizarea ( salarii

compensatorii, compensatii Concedii de odihna, preaviv ) Pentru anul 2012

s-a gandit o activitate bazata pe un export …..si lucrari de energomontaj in

cadrul grupului pentru care s-au obtinut autorizatiile si calificarile necesare

in anii precedenti.

Evolutia principalilor indicatori economici lei

indicator 31.12.2011 31.12.2012 pondere

venituri din exploatare 5.133.246 3.950.459 76,96

cheltuieli pentru exploatare 5.397.488 3.899.816 72,25

profit din exploatare -264.242 50.643 -

Page 52: AGOA 20130425

7

Evolutia profitului din exploatare in anul 2012 fata de anul 2011

-264.242

50.643

-300.000

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

2011 2012

profit din exploatare

In anul 2012 S.C. CONTACTOARE S.A. a inregistrat venituri financiare

in suma de 153.804 lei, cu o diminuare de 36.677 lei , fata de anul 2011, in urmatoarea

structura :

Indicator 2010

(lei)

2011

(lei)

2012

(lei)

2012/ 2011

%

venituri din dobanzi 195.582 132.120 130.218 98,56

venituri din diferente de curs 108.542 58.245 23.587 40,50

venituri din sconturi 2.374 116 - -

Total 306.498 190.481 153.804 80,75

In anul 2012 S.C. CONTACTOARE S.A. a inregistrat cheltuieli financiare in

suma de 40.254 lei, o scadere fata de 2011 cu 51.270 lei, pe urmatoarea structura :

Indicator 2010

(lei)

2011

(lei)

2012

(lei)

2012/2011

%

Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0

Cheltuieli din diferente de curs 153.766 61.928 21.660 34,98

Cheltuieli cu disconturile 27.823 29.596 18.594 62,83

Total 181.589 91.524 40.254 43,98

- rezultatul financiar in anul 2012 este profit de 113.550 lei fata de anul 2011

prezentand o crestere cu 14,75 %.

Page 53: AGOA 20130425

8

20112012

98.957

113.550

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

Profit financiar

Pe feluri de activitati, situatia rezulatului realizat de SC CONTACTOARE

Buzau este urmatorul:

indicator

31.12.2011

(lei)

31.12.2012

(lei)

2012/2011

%

profit din exploatare - 264.242 50.643 -

profit financiar

98.957 113.550 114,75

Profit Brut - 165.285 164.193 -

-264.242

98.957

-165.285

50.643

113.550128.578

-300.000

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

2011 2012

Evolutie profit 2011-2012

profit exploatare

profit financiar

profit net

Page 54: AGOA 20130425

9

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate: a) Principalele piete de desfacere

Pe piata externa ( vanzari) colaborarea a fost continuata cu firmele :

Nr.

crt. CUMPARATOR Localitate TARA

Valoare gama

sortimentala

achizitionata (lei)

1

DOPCA INDUSTRIE

UND

HANDELVERTRETUNG

produse din stoc ( incepand

cu 01.03.2012 – contract

reziliat )

LEVERKUSEN GERMANIA 533.873 cutii metal, repere

metal+plastic

2 SEDECAL – SOCIETATE

DE ECHIPAMENTE

MEDICALE

MADRID SPANIA 1.094.842 repere metalice

tomograf

Pe piata interna partenerii cu pondere sunt nominalizati mai jos :

Nr.

Crt.CLIENT PRODUSE/SERVICII

Val. Vanzari

lei cu TVAGama produse

1 A6 IMPEX SA DEJ 903.826 Energomontaj

2 DOPTECH SRL BUZAU 636.688 Prestari galv+vops

3 EXIMPROD GRUP SRL BUZAU 102.589 Produse Electrica

4 SIM IMPEX SRL BUZAU 100.309 Produse Electrica+AEJT

5 CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 77.457 AEJT+SCULE

6 CONTACT-EL COM SRL BUZAU 57.714 AEJT

7 MSD COM SRL BUZAU 46.583 Deseuri met.

8 SOMES SA DEJ 28.535 Hartie

9 NOBILMET SA CLUJ 28.445 Materii prime met.

10 CAROMET SA CARANSEBES 28.312 Servicii

Nr.

Crt.CLIENT UTILITATI

Val. Vanzari

lei cu TVAGama produse

1 BEST TEX SRL BUZAU 265.241 Utilitati + Chirii

2 DOPTECH SRL BUZAU 154.402 Utilitati + Chirii

3 LIDL DISCOUNT SRL 136.159 Utilitati + Chirii

4 COM AURAS SRL BUZAU 109.209 Utilitati + Chirii

5 ZILLY INTIMPROD SRL 97.359 Utilitati + Chirii

6 MB CONF SRL BUZAU 73.851 Utilitati + Chirii

7 ORANGE ROMANIA SA 58.783 Utilitati + Chirii

8 COSMOTE ROMANIAN MOBILE 57.028 Utilitati + Chirii

9 VODAFONE ROMANIA SA 53.137 Utilitati + Chirii

10 PREZIDENT DESIGN SRL 46.504 Utilitati + Chirii

Page 55: AGOA 20130425

10

b) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii ( veniturilor) in total C.A.

Pond valorică

în total C.A. %

Valoare

RON

PRODUCTIE INTERNA

AEJT 1,78% 73.030

Produse ELECTRICA 5,49% 225.858

Prestari servicii galv+vopsire 6,90% 283.713

Total producŃie intern 14,16% 582.601

PRODUCTIE EXPORT

Piese şi subans. uzinate SEDECAL SPANIA 26,61% 1.094.842

Piese şi subans. ştanŃate TROX-GERMANIA 11,88% 488.701

Piese şi subans. din plastic TROX GERMANIA 0,99% 40.544

Cutii metalice elth. LOHMAIER GERMANIA 0,11% 4.370

Total producŃie export 39,58% 1.628.457

Total deseuri 1,20% 49.165

Total Energomontaj 13,26% 545.304

Total utilitati 10,23% 420.946

Total chirii 15,72% 646.852

Total marfuri 5,85% 240.508

Total general 100 4.113.833

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Obiectivul principal al activitatii de aprovizionare este acela de asigurare

completa si complexa cu materiale si materii prime si echipamente la termen pentru

realizarea cursiva a procesului de productie, sortimental si calitativ conforme cu

tehnologia, la prêt optim pentru a fi incadrare in costuri.

Aprovizionarea se realizeaza pe baza de contracte si comenzi ferme, de la

furnizori traditionali si/sau noi , la un raport competitiv calitate/prêt, in procedura

completa de analiza si prospectare a posibilitatii pietei si a ofertelor .

Surse de achizitie :

- surse indigene (≈82) ,

- import - prin distribuitori ( cca. 18 % ) ;

Preturi :

� negociere pe min. 3…5 oferte (producatori si / sau distribuitori ai

acestora) ;

� negocierea de preturi preferentiale pe proiecte (licitatii, tabloterie)

� negociere de prêt pe contracte anuale (constanta in timp, fidelizare

parteneri)

Page 56: AGOA 20130425

11

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In 2012 activitatea de vanzare pe cele doua directii, intern si export, a avut urmatoarea

evolutie :

- la intern, � pentru sectiunea traditionala de produse tip AEJT vanzare a fost

destinata exclusiv pentru principal activitatii de mentenanta pentru linii

tehnologice generatia anilor ‘60-’70 iar produsele comercializate sunt

produse aflate de stoc de 5-6 ani.

� pentru produse destinate pietei Electrica

productia a fost orientata spre produse avantajoase in costuri , vanzarea

fiind indreptata catre clienti cu putere de achizitie si absorbtie cantitativa

substantiala;

- la export

• pe relatia DOPCA – Germania s-a oprit parteneriatul existent pe reperele traditionale – anii 2003 / 2004 si si pe cele asimilate incepand cu august

2008 .

• pe relatia SEDECAL –Spania s-a continuat parteneriatul pe acelasi lot de repere insa mult diminuat de la 10 loturi la 7 loturi in anul 2012.

CIFRA DE AFACERI TOTAL efectiv 2012 : 4.114 mii lei, din care :

- venituri din vanzari productie CONTACTOARE piata interna : 583 mii lei

- venituri din vanzari productie CONTACTOARE piata externa : 1.594 mii

lei

- venituri din vanzari din activitatea de comert : 241 mii lei

- venituri din vanzari deseuri : 49 mii lei

- venituri din chirii : 647 mii lei ;

- venituri din refacturari de utilitati : 349 mii lei

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

In cursul anului 2012 numarul mediu de salariati ai societatii a fost de 41

angajati.

La 31.12.2012 – numarul salariatilor era de 35 de persoane.

Structura personalului pe categorii de munca, la 31.12.2012, a fost urmatoarea:

- Manageri 2 – contract mandat

_____________________________________________________________________ - Muncitori 20

- Personal TESA 12

- Personal administrativ 3

Total salariati 35 - contract de munca

Avand in vedere disponibilizarile efectuate in cursul anului 2012 in prezent in cadrul SC

CONTACTOARE SA Buzau nu mai exista sindicat , negocierile privind raporturile de

munca realizandu-se cu reprezentantii salariatilor.

Page 57: AGOA 20130425

12

STRUCTURA PERSONAL

-STUDII -

decembrie 2012

Nr

. Locul de munca

- departament -

Studii superioare Studii tehnice Lice

u /

Postl

iceal

Sc.

Prof.

Gim

-

nazi

u

TOTAL Ingi

neri Sing.

Econ

omis

ti

Altel

e

Tehnic

ian

Maist

ru

0 1 2 3 4 5 6

1

2

Director General

Director Economic

1

-

1 - - - - - - 2

3 Audit Financiar

Intern

- - 1 - - - - - - 1

4 Dep. Comercial si

resp Mediu 2 - - - - - 1 - - 3

5 Depart.Calitate 1 - - - - - - - - 1

7 Marketing-Tehnic 1 - - - - - - - - 1

8 Depart. Ec-RU - - 2 - - - - - - 2

9 Depart. Productie 2 - - - - - - - - 2

10 Galvanizare/Electric

a - - - - - - 3 - - 3

11 Trox/Suinsa 1 - - - - - 6 12 - 19

12 Depart. Mec.Energ. - - - - - - 3 - - 3

TOTAL

8 - 4 - - - 13 12 - 37

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2012 fata de 2011 au fost urmatoarele:

indicator

2011

(lei)

2012

(lei)

2012/2011

%

Cheltuieli cu personalul 1.693.782,00 1.042.363 61,54

Salarii 1.345.137,00 824.003 61,25

Cheltuieli cu asigurările şi protecŃia socială 348.645,00 218.360 62,63

Evolutie cheltuieli salariale 2011-2012

1.345.137,00

824.003

1.693.782,00

1.042.363

348.645,00

218.360

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2011 2012

Cheltuieli cuasigurările şiprotecŃia socială

Salarii

Cheltuieli cupersonalul

Page 58: AGOA 20130425

13

Detaliat, situatia cheltuielilor salariale se prezinta astfel:

Lei

Cheltuieli cu salariile personalului 755.990,00

Contributia unitatii la asigurarile sociale 160.790,00

Contributia unitatii la fondul pentru somaj 3.414,00

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 39.382,00

Fond de garantare creante salariale 1.707,00

Fond Concedii Medicale 6.221,00

Tichete de masa 68.013,00

Alte cheltuieli salariale 6.846,00

Total cheltuieli salariale 1.042.363,00

In luna ianuarie 2012 s-a corelat salariul minim pe economie cu cel de ramura

si s-a acordat inflatia semestrului II 2011 . Pe data de 05.01.2012 s-a demarat

disponibilizarea colectiva a 39 de salariati, din care 22 au fost disponibilizati cu somaj

iar 17 salariati cu acordul partilor , urmand a se incadra la alte societati.

In luna iulie 2012 s-a acordat indexarea conform indicelui inflatiei pe semestrul

I 2012. In cursul anului 2012 nu s-a acordat prima de PASTE dar s-au acordat prime de

CRACIUN in cuantum de 100 lei/salariat .

S-a acordat prima de concediu in val de 200 lei net/salariat . Au fost acordate

toate drepturile salariale conform Contractului Colectiv de Munca, contract negociat in

perioada martie- iunie 2012 si finalizat la data de 02.10.2012 si este valabil 2012-2013.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului

asupra mediului inconjurator

SITUATIA AUTORIZATIILOR

S-a obtinut revizuirea in data de 14.11.2012 a Autorizatiei de Mediu nr

41/22.02.2011.

Activitatea de mediu s-a desfasurat conform cerintelor Autorizatiei de Mediu nr.

41/22.02.2011 valabila pina in 22.02.2021.

Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001

(Certificat nr. 177M/2010) : in urma auditului efectuat in luna noiembrie 2012 de catre AEROQ SRL Bucuresti a fost obtinuta certificarea sistemului cu extinderile solicitate

privind lucrarile de instalatii electrice.

MONITORIZARE

S-au efectuat determinari ale noxelor emise in apa conform cerintelor din

Autorizatia de Mediu, trimestrial de catre un laborator autorizat. Deasemenea s-au

efectuat determinari anuale asupra emisiilor atmosferice si a nivelului de zgomot.

Rezultatele monitorizarii au fost raportate periodic autoritatii competente.

Nu s-au inregistrat depasiri ale ale limitelor maxime admise.

Monitorizarea debitului apelor uzate evacuate s-a realizat cu un debitmetru ,

conform cerintelor legale-NTPA/002/2002.

Page 59: AGOA 20130425

14

Situatia gestiunii deseurilor din punct de vedere al mediului, a fost monitorizata

prin consemnarea centralizata a operatiilor de valorificare/eliminare in fisele interne de

gestiune a deseurilor, conform HG 856/2002.

GESTIUNEA DESEURILOR

S-au efectuat determinari ale noxelor emise in apa conform cerintelor din

Autorizatia de Mediu, trimestrial de catre un laborator autorizat. De asemenea s-au

efectuat determinari anuale asupra emisiilor atmosferice si a nivelului de zgomot.

Rezultatele monitorizarii au fost raportate periodic autoritatii competente.

Nu s-au inregistrat depasiri ale limitelor maxime admise.

Monitorizarea debitului apelor uzate evacuate s-a realizat cu un debitmetru ,

conform cerintelor legale-NTPA/002/2002.

Situatia gestiunii deseurilor din punct de vedere al mediului, a fost monitorizata

prin consemnarea centralizata a operatiilor de valorificare/eliminare in fisele interne de

gestiune a deseurilor, conform HG 856/2002.

S-au selectat si incheiat contracte pentru servicii de eliminare a unor deseuri

rezultate din activitati de productie si a celor istorice,cu firme autorizate, in scopul

indeplinirii obligatiilor legale de inlaturare a riscului de poluare a mediului.

Au fost predate pentru valorificare urmatoarele deseuri rezultate din activitati

de productie si casari in vederea respectarii OUG 78/2000 , HG 856/2002 cu

modificarile si completarile ulterioare :

- deseuri metalice feroase si neferoase;

- deseuri din casari;

- deseuri de ambalaje.

Au fost efectuate plati la Fondul de mediu corespunzator cantitatii de ambalaje

introduse pe piata . S-a intocmit si depus Declaratia la Fondul de mediu pe anul 2012

la termen.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

In strategia de dezvoltare a societatii sunt avute in vedere urmatoarele obiective:

< identificarea, controlul , masurarea, monitorizarea, analiza si imbunatatirea

continua a parametrilor proceselor tehnologice;

< documentarea sistemului de procese tehnologice de realizare a produselor,

determinarea succesiunii si interactiunii acestora;

< tinerea sub control a documentelor si inregistrarilor elaborate de catre

departamentul tehnic;

< pregatirea certificare/autorizare produse pentru aplicarea marcaj CE in vederea

alinierii la legislatia europeana privind conformitatea produselor.

In acelasi scop se are in vedere modernizarea produselor in conformitate cu

cerintele esentiale de securitate.

Page 60: AGOA 20130425

15

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Scopul consta in determinarea continua a nivelului de risc al organizatiei.

La S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau, pentru identificarea, analiza si reactia la

risc fiecare colectiv este implicat in identificare, analiza si inaintare de masuri pentru

monitorizarea si reducerea impactului riscurilor din activitatile desfasurate in companie.

Astfel, au fost identificate riscurile din: modificari ale obiectivelor, personalul

din societate, utilizarea experientei personalului direct productive, comunicarea intre

angajati, strategia de securitate, conditii de mediu, erori in executie, estimarea

costurilor, deficiente procedurale in analiza documentelor, stabilirea preturilor,

modificari legislative, relatia cu sindicatul, erori de sistem, cursul valutar, variatia

preturilor produselor, cresterea concurentei, scaderea cererii din partea clientilor si in

mod special-analiza riscurilor si avantajelor legate de integrarea in Uniunea Europeana.

Echipa manageriala din cadrul S.C. CONTACTOARE SA a dezvoltat un

program de reducere a riscurilor printr-o serie de instrumente:

- Programarea – riscurile legate de termene de executie tin de

programarea si elaborarea graficelor retea ; s-au derulat activitati

programate, care au fost ajustate functie de norma de executie dar si

armonizate cu cerinta clientului, prin organizarea activitatii pe centre de

cost.

- Instruirea - Multe riscuri sunt legate de lipsa unor cunostinte

aprofundate in domeniul de activitate . Acestea influienteaza calitatea

lucrarilor. Au fost elaborate si derulate programe de instruire in

domeniul SSM si situatii de urgenta.

- Reproiectarea – Riscurile pot fi de multe ori diminuate printr-o

reproiectare judicioasa a muncii, fluxurilor materialelor, folosirii

materialelor si a fortei de munca. S-a derulat un program complex si

aproape complet de reproiectare a fluxurilor tehnologice .

1.1.9. Elemente de perspective privind activitatea societatii comerciale

Punctele forte ale firmei noastre sunt urmatoarele:

• Facem parte dintr-un puternic grup de firme;

• Imagine buna - marca de fabrica 3R;

• Orientarea productiei fata de client;

• Sistem de management al calitatii integrat (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS18001) ;

Oportunitati:

• Existenta cererilor de oferta la export pentru repere uzinate CNC justifica investitii in domeniu.

• Restructurare firma pe centre de cost in domeniile de activitate: Prelucrari mecanice repere uzinate, Prelucrari mase plastice si Asamblari subansamble

mecanice si plastice, Aparataj electric si Produse Electrica; Afaceri noi

(valorificare suprafete neutilizate; linii de fabricatii noi pentru uzinaj piese

mecanice, confectii metalice din table subtiri, confectii produse din

polipropilena)

Page 61: AGOA 20130425

16

Obiectivele firmei:

• Orientarea catre rezultate care incanta toate partile interesate ale organizatiei : actionari , management , angajati , clienti , furnizori , grupuri finaciare ,

autoritati locale . Dinamism si competitivitate ale produselor noastre pe piata.

• Orientarea catre client : crearea de valoare durabila pentru acestia .

• Implicarea si dezvoltarea personalului : directionarea potentialului personalului spre impartasirea valorilor comune , spre o cultura a increderii si

implicarii fiecaruia in vederea imbunatatirii continue a performantelor firmei

• Responsabilitate sociala : - asigurarea pe termen lung a locurilor de munca pentru salariati

- sustenabilitate ecologica

- constientizarea impactului asupra comunitatii locale si minimizarea

celor negative.

• Dezvoltarea parteneriatelor : initierea si dezvoltarea de parteneriate cu alte organizatii, care aduc valoare adaugata pentru toate partile interesate.

Pentru 2013 firma si-a propus o strategie , care ia in consideratie contextul economic

mondial corelat cu mediul fiscal instabil , de mentinere a fluxurilor de productie

existente si creeare de parteneriate .

S-a elaborat un program de reducere a imobilizarilor existente in stocuri, creante

si active fixe uzate fizic si moral avand ca scop obtinerea de lichiditati.

Perspectivele pe termen scurt si mediu ale societatii sunt elaborate tinand seama

de tendintele ramurii din care aceasta face parte , dependente fiind de evolutiile si

tendintele pe piata interna si externa.

Principalele obiective si directii de actiune vor avea in vedere:

- asigurarea pietei interne cu produse performante,

- realizarea programului de investitii;

- rationalizarea consumurilor enegetice si generalizarea managementului

performant pentru asigurarea competitivitatii in conditiile inaspririi

concurentei; continuarea procesului de armonizare legislative si aliniere

la cerintele directivelor U.E.,

- implementarea si alinierea la legislatia de mediu;

- sustinerea si dezvoltarea resurselor umane in special prin insusirea de

noi abilitati, perfectionare si specializare in munca;

- cresterea calitatii produselor si a productivitatii muncii.

Nu au existat cazuri in care societatea comerciala sa fie in imposibilitatea de a-si

respecta obligatiile financiare fata de terti si buget.

Page 62: AGOA 20130425

17

2 . Activele corporale ale societatii

2.1 Amplasarea fabricii SC CONTACTOARE SA Buzau Societatea este pozitionata central in zona II –a pe o suprafata de tern de 39.516

mp si cu o suprafata construita desfasurata de 37.872 mp , cuprizand urmatoarele

capacitati de productie :

- Fabrica de Contactoare ( p + 6 etaje);

- Fabrica de matrite (etaj 1 );

- Hala fabricatie;

- Magazii

- Statie electrica si puncte de transformare

- Statie de apa;

- Bloc proiectare ( in conservare );

- Cladirea anexa ( Cutii cu cleme – in conservare )

Toate aceste capacitati de productie sunt folosite pentru productie , pentru

birouri , cat si pentru inchiriere.

2.2 Descrierea gradului de uzura al proprietatilor societatii.

Capacitatile de productie sunt amplasate optim in fluxul tehnologic specific

societatii, terenurile, cladirile si echipamentele tehnologice sunt in deplina proprietate a

acesteia. Gradul de uzura fizica si morala este destul de avansat, drept pentru care s-a

stabilit un program de retehnologizare incepand cu anul 2007. In cursul anului 2007 s-a

achizitionat un Centru de Frezare tip CNC in valoarea de 110.300 euro - investitie

derulata in anul 2007 . Investitiile ce urmau a se realiza in urmatorii ani au fost

conditionate de finantari din fonduri nerambursabile, ceea ce a condus la intarzierea

acestor investitii..

Mijloacele fixe din dotarea societatii se pot imparti in functie de sectiile pe care le

deservesc si a tehnologiei utilizate astfel :

Nr.

crt

Gradul de

uzura

Utilaje si M.U . din dotarea societatii

Tehnologii utilizate la

fabricarea produselor

A Universale Speciale PRELUCRERI

MECANICE

1

30 % - Centru de frezat vertical tip

CNC

tip MYNX 750

- Frezare

2

98 %

- Strunguri universale

-Strung automat

SARO-65 , 42 , 16

-Strung automat

ciclomatic

-Strung de repriza SR-250

Strunjire

3

100 %

- Masina frezat universale si

de scularie

- Masina de alezat si

frezat

AF-85 , AFD-100

-Pantograf HE-12A , MP-

200

Frezare

4

100 %

- Masina de gaurit GC-025 ,

GC-040

- Masina de gaurit in

cordonate BKOE-

630x1000

Gaurire

Page 63: AGOA 20130425

18

5

98 % - Masina de rectificat

universala RU-100

- Masina de rectificat plan

BHP-300 ,

BRV-70

- Masina de rectificat in

cordonate 6 GA , 4 GB ,

- Masina de rectificat

profile

RP-9030

Rectificare

B Grad de

uzura universale speciale

DEFORMARI

PLASTICE

1

98 % - Presa 63-tf , 100-tf

- Presa hidraulica de indoit

tabla tip 100

- Presa presa hidraulica tip PH

40

- Presa cu excentric PAI-40 ,

PAI-10 ,

PAI-6 , PAI-16 , PAI-25 ,

-

Deformari plastice la

rece

- decupare

- perforare

- ambutisare

- indoire

C

85 % - Masina de injectie mase

plastice

FO-1400 / 330 ,

KAUSY-260 / 100,

- INJECTIE MASE

PLASTICE

D

99 %

- Tip CLH - 250 -

TURNARE

ALUMINIU

SUB PRESIUNE

E

80 % - Tip DK-04 , LJU-1 , LJU-2

,

KS-800

-

TRATAMENT

TERMIC

( calire , revenire ,

cementare )

F

82 % - Instalatii de zincare

- Instalatii de brunare

- zincare, brunare ,

G

40 %

-

- Instalatie de compensare

a energiei electrice

reactive - inductive

Compensarea

factorului de putere

in atelierul Prese

Mecanice si

Acoperiri Galvanice.

H

-

Instalatii de dozare

spume poliuretanice

TURNARE

POLIURETAN

70%

-

Instalatii de vopsire in

camp electrostatic

VOPSIRE IN CAMP

ELECTROSTATIC

I

95% -Masina de bobinat MB-6 ,

MB-2E

-Masina de filetaj MF-IV8

-Masina de sudat contacte pe

lamele

Aparat de sudura in

mediu protector tip

FILCORD-203

MONTAJ SI

ASAMBLARI

PRODUSE

Page 64: AGOA 20130425

19

2.3 Probleme legate de dreptul de proprietate

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate. Toate utilajele sunt proprietate SC

CONTACTOARE SA Buzau.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare tranzactionate pe piata (actiune) in Romania pentru SC

CONTCTOARE SA Buzau este piata RASDAQ.

3.2. In ceea ce priveste politica de dividende , pentru anul 2012 societatea va

repartiza profitul in functie de hotararea AGEA .

Politica societatii SC CONTACTOARE SA cu privire la dividente pe ultimii 3

ani este reflectata in tabelul de mai jos:

Situatia dividendelor cuvenit/platite

ACTIONARIAT 2009- cuvenit

2010 - platit

2010 -cuvenit

2011- platit

2011-cuvenit

2012-platit

lei

SCR PIATRA NEAMT - - nu s-a inregistrat

profit

SIF OLTENIA - - -

BROADHURST BUC - - -

A 4 IMPEX ONESTI - - -

Pers fizite cf. legii 55 / 1995 - - -

TOTAL

Nu s-au acordat Nu s-au acordat -

3.3 Activitati de achizitionare actiuni

La data de 31.12.2012 capitalul social subscris si varsat al S.C.

CONTACTOARE S.A. Buzau era in valoare de 7.161.045 lei caruia ii corespunde un

numar de 2.864.418 de actiuni avand o valoare nominala de 2,50 lei. Nu prezinta

modificari fata de anul 2011.

La 31.12.2012 SC CONTACTOARE SA Buzau avea actiuni la urmatoarele societati :

- SC SINTEROM SA Cluj - 5.729.613,46 lei;

- SC CHIMCOMPEX SA Borzesti - 958.269,77 lei;

- SC AISA INVEST SA Cluj - 10.000,00 lei;

TOTAL - 6.697.883,23 lei

In forma grafica structura actionariatului (inregistrat la ORC) LA 31.12.2012 se

prezinta astfel:

Page 65: AGOA 20130425

20

Piata valorilor mobiliarea emise de societatea comerciala este in Romania- nu

sunt negociate valori mobiliare emise in alte tari.

3.4 Societatea nu are filiale. 3.5 Tranzactii semnificative – nu este cazul

4. Conducerea societatii comerciale

4.1 Administratori - SC CONTACTOARE SA Buzau

Organul de conducere a societatii este Consiliul de Administratie format din 3 membri.

La 01.01.2012 componenta acestuia era urmatoarea:

• Leonte Maricel - presedinte;

• Iancu Ioan Corneliu - membru;

• Vigaru Ion –membru.

In cursul anului 2012 nu s-au produs modificari privind componenta C.A.

4.2 Membrii conducerii executive

Directorul General al societatii este numit prin decizie a Consiliului de

Administratie.

La data de 01.01.2012 conducerea executiva era formata din:

- Directorul general – Ing. Popescu Octavian

- Director Economic- Ec. Pirvu Mihaela

In cursul anului nu s-au produs modificari in structura conducerii executive. La data de

25.01.2013 a fost revocata din functia de Director Economic- dna . Parvu Mihaela

Elena si investita dna. Toma Camelia .

4.3 Litigii sau proceduri la nivel de conducere

Nu au existat si nu exista litigii sau proceduri administrative in care au fost

implicate persoanele susmentionate sau care privesc capacitatea acestor persoane de a-si

indeplini atributiile in cadrul societatii.

Alti

5,250%S.I.F.

18,200%

S.C.R.

76,550%

Page 66: AGOA 20130425

21

Nu exista acorduri, intelegeri sau legatura de familie datorita careia

administratorii si conducerea executiva au fost numiti in functiile respective, nu detin

participatii la capitalul social al societatii comercial

5. Situatia financiar-contabila economica

Imobilizari necorporale - Imobilizarile necorporale prezinta o diminuare cu 19.507 lei, data de amortizarea

cumulata deoarece in cursul anului 2012 nu s-au achizitionat softuri, licente si marci

concomitent cu diminuarea data prin amortizare.

Imobilizarile corporale. - Imobilizarile corporale prezinta modificari pe fiecare element de patrimoniu,

pe total fiind de 110.591 lei diminuare in 2012 fata de 2011.

- Imobilizarile financiare. Imobilizarile financiare s-au diminuat cu 1.397.860 lei , reprezentand actiuni

anulate prin diminuarea capitalului la A6 Impex SA Dej in cursul anului 2012.

ACTIVE CIRCULANTE

1. Stocurile societatii au cunoscut in anul 2012 modificari semnificative,

prezentand o diminuare de 14,28 % de la 3.227.090 lei in anul 2011 la 2.766.273 lei in

anul 2012, cu accent pe stocurile de produse finite si materiale.

2. Creantele au cunoscut o crestere de 1.952.704 lei , reprezentand o crestere cu

88 % fata de anul precedent . Cresterea a fost data de creante comerciale cu 38,84 % si

creante la entitati din grup de aprox 3 ori fata de anul 2011.

3. Disponibilitati - Nivelul disponibilitatilor la data de 31.12.2012 este de 2.536.626 lei

- Disponibilul existent rezulta din :

• depozite – 1.700.000 lei cu dobanda negociata lunar, depozite exitente in 2 banci ( BCR si B. Transilvania) si 81.000 euro

depozit pe o luna (B.Raiffeisen).

Diferenta de disponibil de 479.606 lei se regaseste :

- in ct curent lei – 397.424 lei

- in ct curent valuta – 89 euro ( 396 lei )

- numerar caserie si alte valori – 5.496 lei;

- efecte de incasat – 76.290 lei .

DATORII

Se remarca astfel ca la 31.12.2012 datoriile societatii au inregistrat o

scadere de la 554.874 lei in anul 2011 la 348.856 lei in anul 2012, situandu-se la

nivelul de 62,87 % fata de nivelul anului precedent , Aceasta diminuare se

datoreaza in primul rand a datoriilor fata de furnizori :

* productia de intern s-a stopat ;

* materialele necesare lucrarilor de energomontaj s-au achizitionat doar

in functie de comenzi ferme in trimestrul III 2012

Page 67: AGOA 20130425

22

dar si diminuarii altor datorii ( buget si contributii) diminuare cu 29,21 % data

de numarul mai mic de salariati . Toate datoriile sunt curente , respectandu-se

scadentele atat la datoriile comerciale cat si cele bugetare.

Nu exista datorii restante catre bugetul de Stat, bugete locale, TVA,

altele.

MODUL DE REALIZARE A B.V.C. – ului PE ANUL 2012

BVC 2012

previzionat realizat realizat observatii

mii lei mii lei %

Element total 2012 total 2012

Venituri totale 7.335 4.104 56%

Venituri exploatare 7.095 3.950 56%

Activitatea de baza 5.100 2.096 41% productia marfa

fiind axata

prepondereant

coonfectii metalice

Spania

>vanzari produse 5.600 2.507 45%

>productie stocata -500 -411 82% vanzare din stoc

aparataj si produse

tip <Electrica>

CIFRA DE AFACERI 7.540 4.114 54%

Alte activitati 1.995 1.843 92% respecta nivelul

prognozat pe total

>vanzari deseuri 200 49 25%

>energie,apa,canal ( refacturari) 340 349 103% suprafetele

inchiriate nu au fost

la nivelul prognozat

, utilitatile prezinta

crestere deoarere

tariful s-a majorat la

en electrica si gaze.

>venituri din prestari servicii (

galvaniz)

250 262 105%

>chirii 900 645 72%

>vanzari marfuri 250 241 96%

>alte venituri 55 297 540% s-au vandut utilaje

fara utilizare

curenta.

Venituri financiare 240 153 64%

Element total 2012 total 2013

Cheltuieli totale 6.758 3.940 58% materialele au fost

in mare pentru

fabricatia de

confectii metalice

destinate export

Spania

Cheltuieli exploatare 6.495 3.893 60%

>materii prime si materiale 805 929 115%

Page 68: AGOA 20130425

23

>personalul din care : 1.226 1.042 85%

reducere personal

de la 81 persoane la

35 persoane

salarii brute 790 756 96%

contributii la asigurari sociale de

stat

166 159 96%

ajutor de somaj 4 4 100%

contributii la asigurari sociale

de sanatate

41 39 96%

alte cheltuieli cu pers 160 16 10% nu s-au acordat

prime de PASTE

tichete de masa 65 68 105%

>energie si apa 540 744 138% crestere tarif

energie electrica si

gaze.

>marfuri 230 225 98%

>protocol 9 1 11%

reducere costuri

>reclama,publicitate 12 2 17%

>sponsorizari 1 0 0%

>amortizari si provizioane 216 216 100%

>prestari servicii terti diversi 3.228 586 18% valoarea prognozata

mare a fost gandita

pentru

subcontractori la

lucrarile de

energomontaj

>alte cheltuieli materiale 172 110 64%

>taxe, impozite 56 44 79% s-a obtinut

bonificatie de 10%

pentru plata in

avans.

Cheltuieli financiare 263 41 16%

>dobanzi 0 0

>discounturi 150 19 13% volumul vanzarilor

scazut .

>diferente de curs 113 22 19% cursul RON/EURO

a fost stabil in

cursul anului, fara

oscilatii majore

Element total 2012

Profit din exploatare 600 46 51

Profit financiar -23 112 114

Rezultatul Brut Profit 577 158 164

Fond de rezerva 29 0 0

Impozit pe profit 88 29 35

Rezultat net profit 489 129 129

Page 69: AGOA 20130425

24

Fata de indicatorii prognozati prin BVC, bazati pe estimarea veniturilor si

cheltuielilor se constata urmatoarele :

1) Nivelul veniturilor si cheltuielilor din exploatare este sub nivelul

estimat . Se pastreaza in general aceeasi proportie de diminuare atat la

veniturile din explatare ( vanzari produse finite ) cat si la cheltuielile

materiale aferente acestor venituri ( cheltuieli cu materialele, materii

prime, scule etc).

2) Cheltuielile de personal pentru care s-a avut in vedere disponibilizarea

colectiva din luna ianuarie- februarie s-a incheiat definitiv in luna

martie 2012 si a fost respectat nivelul previzionat;

3) Daca pe total cheltuielile prezinta o abatere de la nivelul prognozat de

40 % favorabila nu acelasi lucru se poate spune despre volumul

productie si implicit al vanzarilor unde nivelul de nerealizare este de

aprox 60% , aceeasi proportie este pastrata si la veniturile din

exploatare , exceptie facand alte activitati a caror pondere in Cifra de

afaceri a fost pozitiva si la nivelul prognozat pe total ( alte activitati).

4) Atat veniturile cat si cheltuielile financiare nu respecta nivelul

prognozat ; aceasta situatie fiind independenta de activitatea si

implicarea societatii; dobanzi sub nivelul de 5,2% /an fata de cel

prognozat ; curs de schimb stabil in jurul valorii de 4,4 lei/euro si 4,3

lei/euro in cursul anului . Nivelul realizat al veniturilor si cheltuielilor

financiare au condus la un profit financiar de 114 mii lei, profit ce

completeaza profitul din exploatare de 51 mii lei

5) Profitul brut in valoare de 164 mii lei este realizat de vanzarea de

utilaje din luna iunie catre firma DOPTECH SRL Domnesti) si

inchirieri de spatii.

Situatiile Financiar – Contabile

La intocmirea Situatiilor financiare s-a avut in vedere ORDINUL nr. 40 din 15

ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor

financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile

teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 44 din

21 ianuarie 2013, respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul

Oficial nr. 454/18.06.2008, Ordinul ministrului finantelor publice pentru aprobarea

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene 3.055 din 29 octombrie 2009, Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si

capitalurilor proprii publicat in Monitorul Oficial nr. 704/ 20 octombrie 2009, Ordinul

ministrului finantelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele

masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune (Monitorul

Oficial nr. 23/12 ianuarie 2004), Legea nr. 297/28 iunie 2004 privind piata de capital, cu

modificarile si completarile ulterioare, Legea 31/ 1990 privind societatile comerciale

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, modificari aduse prin LEGEA nr.

441 din 27 noiembrie 2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 955 din 28 noiembrie

2006 si Ordonanta De Urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007 publicata in Monitorul Oficial

nr. 446 din 29 iunie 2007, precum si respectarea Hotararii Guvernului nr. 1085/2003

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr 161/2003 privind unele masuri pentru

asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in

mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referiroare la implementarea

Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare

Page 70: AGOA 20130425

25

5. a Situatia financiar-contabila in ultimii 3 ani cu referire la elementele din bilant

se prezinta astfel:

-lei-

Nr

rd Specificatie 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

06 Imobilizari necorporale 47.969 28.388 8.881

11 Imobilizari corporale 12.987.088 12.998.837 12.888.246

18 Imobilizari financiare 7.697.883 8.095.743 6.697.883

19 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 20.732.940 21.122.968 19.595.010

24 Stocuri 3.265.427 3.227.090 2.766.273

30 Creante 3.005.456 2.216.987 4.169.691

33 Investitii fin pe term scurt 0 0 0

34 Casa si conturi la banci 2.520.971 2.695.160 2.536.626

35 TOTAL ACT IVE CIRCULANTE 8.791.854 8.139.237 9.472.950

36 Cheltuieli in avans 3.407 2.752 1.193

45 Datori ce trebuie platite < 1 an 710.384 554.874 348.856

46 Active circulante nete 8.084.877 7.587.115 9.124.927

47 TOTAL ACTIVE minus datorii crt 28.317.817 28.710.083 28.719.937

56 Datorii ce trebuie platite > 1 an 0 0 0

60 Provizioane 24.449 24.449 24.449

63 Venituri in avans 0 0 0

67 Capital social 7.161.045 7.161.045 7.161.045

68 Prime de capital

69 Rezerve din reevaluare 11.595.143 11.595.143 11.485.918

74 Rezerve 7.395.643 7.395.643 7.395.643

78 Profit reportat 2.456.471 2.699.088 2.524.304

80 Rezultatul exercitiului 197.369 -165.285 128.578

83 TOTAL CAPITALURI PROPRII 28.793.368 28.685.634 28.695.488

5.b) Situatia economico-financiara in ultimii 3 ani cu referire la contul de profit si

pierdere se prezinta astfel:

- lei-

Nr rd Specificatie 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

01 Cifra de afaceri neta 7.070.350 5.159.933 4.113.833

02 Productia vanduta 6.930.929 5.104.878 3.873.325

10 Venituri din exploatare 6.680.806 5.133.246 3.950.459

11 Cheltuieli cu materiile prime si

materiale

2.011.156 1.402.675 929.025

15 Cheltuieli cu personalul 2.011.477 1.693.782 1.042.363

24 Alte cheltuieli de exploatare 1.399.777 1.261.825 656.890

32 Cheltuieli de exploatare 6.559.656 5.397.488 3.899.816

33 Profit din exploatare 121.150 -264.242 50.643

Page 71: AGOA 20130425

26

42 Venituri financiare 306.498 190.481 153.804

49 Cheltuieli financiare 181.589 91.524 40.254

50/51 Profit / pierdere financiara 124.909 98.957 113.550

52 Venituri extraordinare 0 0 0

53 Cheltuieli extraordinare 0 0 0

54 Rezultatul extraordinar 0 0 0

58 Venituri totale 6.987.304 5.323.727 4.104.263

59 Cheltuieli totale 6.741.245 5.489.012 3.940.070

60 Profit brut 246.059 -165.285 164.193

64 Profit net 197.369 -165.285 128.578

ELEMENTE DE BILANT

Situatia activelor imobilizate Activele imobilizate au inregistrat in anul 2012 urmatoarea evolutie:

Nr. Specificatie Imobilizari- lei Evolutie

Crt. 31.12.2011 31.12.2012 %

1. Imobilizari necorporale 28.388 8.881 31,28

2. Imobilizari corporale 12.998.837 12.888.246 99,15

3. Imobilizari financiare 8.095.743 6.697.883 82,73

TOTAL 21.122.968 19.595.010 92,77

Situatia activelor circulante La 31.12.2012 comparativ cu aceeasi data a anului 2011 activele circulante se

prezinta astfel:

Creante :

Nr. Specificatie Solduri- lei Evolutie

Crt. 31.12.2011 31.12.2012 %

1. Creante comerciale 1.234.603 1.714.125 138,84

2. Creante entitati afiliate 781.760 2.427.480 310,51

3. Alte creante 200.624 28.086 13,99

TOTAL 2.216.987 4.169.691 188,08

- Creantele comerciale prezinta o crestere de 38,84 % in 2012 fata de anul 2011,

fiind data de neincasarea la termen a creantelor externe si a lucrarilor de

energomontaj .

- Creantele catre entitati afiliate prezinta o crestere cu 210,51 % data de

imprumuturi acordate in anul 2012 intragrup in valoare de 1.645.720 lei fata de

cele acordate in anii precedenti .

- Alte creante sunt reprezentate in special de TVA de recuperat – 24.516,00 lei .

Page 72: AGOA 20130425

27

Stocuri

Nr. Specificatie Stocuri- lei Evolutie

Crt. 31.12.2011 31.12.2012 %

1. Stocuri de materii prime si materiale 1.207.810 1.119.075 92,65

2. Productia in curs de executie 180.840 107.831 59,63

3. Produse finite si marfuri 1.797.278 1.500.720 83,50

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri 41.162 38.647 93,89

TOTAL 3.227.090 2.766.273 85,72

Stocurile societatii au cunoscut in anul 2012 o scadere medie pe total de 14,28

% fata de anul 2011 .

� Se mentine in continuare tendinta de scadere a stocurilor de produse

finite fenomen ce se reflecta si prin diminuarea veniturilor din productia stocata fata de

aceeasi perioada a anului 2011.

� Se constata o diminuare a stocurilor si la materii prime si materiale de

aprox 7% , data de productia destinata exportului care nu implica necesitatea

aprovizionarii cu materiale de diferite sortimente .

� Avansurile pentru cumparari de stocuri prezinta o diminuare cu 6,11 %

fata de anul 2011, furnizorii fiind platiti la livrare sau la scadente de 30-60 de zile fata

de receptie

Situatia datoriilor

Datoriile inregistrate de societate la sfarsitul anului 2012 sunt urmatoarele:

lei

Nr. Specificatie Datorii- lei Evolutie

Crt. 31.12.2011 31.12.2012 %

1. Imprumuturi si datorii asimilate - - -

2. Furnizori si conturi asimilate 423.477 254.134 60,01

3. Clienti creditori 15.238 12.499 82,03

4. Alte datorii 116.159 82.223 70,78

TOTAL DATORII 554.874 348.856 62,87

Se remarca astfel ca la 31.12.2012 datoriile societatii au inregistrat o scadere

considerabila fata de anul precedent si s-a datorat pe de o platiilor accelerate a

furnizorilor de materii prime, materiale si prestari de servicii dar si diminuarii ritmului

achizitiilor (stopare anumite fabricatii de aparata, produse tip <ELECTRICA> ) .

Structura altor datorii in valoare de 82.223 lei este urmatoarea:

- datorii legate de salarii = 49.165,00 lei

- impozit pe profit = 6.799,00 lei

- TVA = - lei

- dividende = - lei

- creditori diversi = 26.259 lei

- alte taxe datorate = - lei

Page 73: AGOA 20130425

28

Sumele datorate creditorilor diversi reprezinta garantii retinute societatilor care

au contracte de inchiriere incheiate cu SC Contactoare SA.

BVC 2013

BUGET DE VENITURI si CHELTUIELI

2013

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

Element Trim. I Trim. II Trim.

III

Trim.

IV

total

2013

Venituri totale 1.375 1.510 1.635 1.455 5.975

Venituri exploatare 1.325 1.460 1.585 1.405 5.775

Activitatea de baza 845 955 1.075 945 3.820

>vanzari produse 995 1.105 1.225 1.075 4.400

>productie stocata -150 -150 -150 -130 -580

CIFRA DE AFACERI 1.465 1.595 1.715 1.520 6.295

Alte activitati 480 505 510 460 1.955

>vanzari deseuri 15 15 15 5 50

>energie,apa,canal ( refacturari) 90 90 90 80 350

>venituri din prestari servicii ( galvaniz) 120 120 120 120 480

>chirii 150 170 170 160 650

>vanzari marfuri 95 95 95 80 365

>alte venituri 10 15 20 15 60

Venituri financiare 50 50 50 50 200

Element Trim. I Trim. II Trim.

III

Trim.

IV

total

2013

Cheltuieli totale 1.223 1.345 1.378 1.338 5.285

Cheltuieli exploatare 1.153 1.265 1.298 1.258 4.975

>materii prime si materiale 300 360 380 376 1.416

>personalul din care : 272 274 277 282 1.106

salarii brute 198 200 200 200 798

contributii la asigurari sociale de stat 42 42 42 42 168

ajutor de somaj 1 1 1 1 4

contributii la asigurari sociale de sanatate 10 10 10 10 41

alte cheltuieli cu pers 5 5 5 10 25

tichete de masa 16 16 19 19 70

>energie si apa 190 180 180 200 750

>marfuri 95 95 95 80 365

>protocol 1 1 1 1 4

>reclama,publicitate 1 1 1 1 4

>amortizari si provizioane 52 52 52 52 208

>prestari servicii terti diversi ( inclusiv

colaboratori energomontaj)

200 240 250 210 900

Page 74: AGOA 20130425

29

>alte cheltuieli materiale 30 50 50 42 172

>taxe, impozite 12 12 12 14 50

Cheltuieli financiare 70 80 80 80 310

>dobanzi 0 0 0 0 0

>discounturi 60 70 70 70 270

>diferente de curs 10 10 10 10 40

Element Trim. I Trim. II Trim.

III

Trim.

IV

total

2013

Profit din exploatare 172 195 287 147 800

Profit financiar -20 -30 -30 -30 -110

Rezultatul Brut Profit 152 165 257 117 690

Fond de rezerva 8 8 13 6 34

Impozit pe profit 23 25 39 18 105

Rezultat net profit 129 140 218 99 585

La fundamentarea bugetului pe anul 2013 s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

* curs de schimb 4,4 leu/euro

* volumul productie este cel stabilit prin cotracte si comenzi ferme la care se adauga

activitatea de energomontaj necontractata inca

* volumul vanzarilor este dat de potofoliul de comenzi si contracte viitoare.

* volumul vanzarilor s-a considerat a fi productie realizata la care se adauga destocaj de 580 mii lei si vanzari de materiale de 365 mii lei/an la care s-a acceptat un discount

mediu de 30 %.

* valoarea cheltuielilor salariale este corelata cu volumul productie de intern si export

si indexat in sem II cu inflatia .

* cota contributiilor sociale este la nivelul anului 2012 avandu-se in vedere estimarile

bugetare la nivel national.

* valoarea tichetului de masa este la nivelul anul 2012, fara indexari

* numarul tichetelor de masa este corelat cu numarul personalului ptr productia

asumata

* valoarea materiilor prime si materialelor este la nivelul si structurii productiei

angajate

* valoarea veniturilor din chirii cuprinde spatiile inchiriate din 2012 la care s-a adaugat

o crestere moderata din sem II

* valoarea veniturilor din deseuri de fier vechi este gandita la nivelul deseurilor

tehnologice si a din valorificarii SDV-urilor si matritelor .

* veniturile din prestari de servicii este aprox la nivelul anului 2012 .

* valoarea amortizarilor este in diminuare avand in vedere cresterea amortizarii

cumulate dar si vanzarile si casarile din cursul anului 2012.

* valoarea taxelor si impozitelor locale este considerata la nivelul anului 2012

Page 75: AGOA 20130425

30

Analiza activitatii societatii comerciale

Indicatori economici

Nr.

Crt.

Specificatie Formula

de calcul

2011 2012

I. Indicatori de lichiditate

1. Lichiditate generala Active circulante/ datorii

curente termen scurt

14,67 27,15

2. Lichiditate redusa (Active circ.- stocuri) /datorii

pe termen scurt

8,85 19,22

3. Solvabilitatea

patrimoniala

Capital propriu /

total pasiv

0,98 0,99

II. Indicatori de echilibru

financiar

1. Rata autonomiei

financiare

Datorii totale /

Capitaluri proprii

0,02 0,01

2. Rata de finantare a

stocurilor

(Total active-active imob.) /

Stocuri

2,52 3,42

3. Rata datoriilor Datorii totale / Active totale 0,02 0,01

4. Rata capitalului propriu

fata de activele

imobilizate

Capital propriu / Active

imobilizate

1,36 1,46

5. Rata de rotatie a

obligatiilor

Cifra de afaceri / Datorii totale 9,30 11,79

III Indicatori de gestiune

1 Rotatia activelor

circulante

Cifra de afaceri / Active

circulante

0,63 0,43

2. Rotatia activului total Cifra de afaceri / Total active 0,18 0,14

3. Durata medie de

recuperare a creantelor

Cifra de afaceri / Creante

totale

2,33 0,99

IV Indicatori de

rentabilitate

1. Rata rentabilitatii

economice

Profit brut *100 / Capital

propriu

- 0,58 0,57

2. Rata rentabilitatii

financiare

Profit net*100 / Capital

propriu

- 0,58 0,45

3. Rata rentabilitatii

resurselor consumate

Profit net*100/ Cheltuieli

totale

- 3, 01 3,26

Facand o analiza a indicatorilor prezentati anterior se remarca faptul ca societatea

are are un grad bun de solvabilitate avand in vedere ca toti indicatorii de lichiditate au

valori superioare celor critice care sunt:

- lichiditatea generala >= 2

- lichiditatea redusa >=0,8

- solvabilitatea patrimoniala >= 0,5

In ceea ce priveste indicatorii de echibru financiar se observa ca rata autonomiei

financiare are o valoare subunitara ceea ce inseamna ca datoriile societatii sunt in

valoare mai mica decat capitalurile proprii ale societatii si deci nu poate aparea o

situatie in care societatea sa nu-si poata acoperi datoriile.

Page 76: AGOA 20130425

31

Acelasi lucru putem spune si in cazul ratei datoriilor care este de 0,01 ceea ce

inseamna ca datoriile societatii reprezinta 1 % din activele societatii, deci datoriile pot

fi acoperite in totalitate din valoarea activelor.

Cifra de afaceri a societatii acopera de 11,79 ori volumul datoriilor. Prin

valoarea de 3,42 a ratei de finantare a stocurilor este exprimata posibilitatea societatii de

a-si continua activitatea avand in vedere ca activele circulante sunt de aproape 3,42 ori

mai mari decat volumul stocurilor.

Indicatorii de rentabilitate pun in valoare capacitatea capitalului propriu al

societatii de a aduce profit. Rata rentabilitatii economice serveste ca si indicator pentru

comparatiile dintre intreprinderi. Indicatorii de rentabilitate sunt minimi dar pozitivi

ceeace arata o stabilitate economica in timp de criza prin gestionarea resurselor in

vederea obtinerii profitului.

c) Cash-flow

Denumire element ex financiar ex financiar

2011 2012

realizat previzionat

Fluxuri de trezorerie din activitetea de exploatare:

Incasari de la clienti 6.136.420 5.051.289

Incasari de la clienti (imobilizari) 0 0

Plati catre furnizori si angajati -6.360.040 -5.235.594

Dobanzi platite si comisioane -7.722 -5.168

Impozit pe profit platit, TVA,taxe si impozite -33.521 -83.779

Incasari din asigurarea impotriva incendiilor -14.359

A Trezoreria neta din activitati de exploatare -279.222 -273.252

Fluxuri de trezoreria din activitatea de investitii:

Acordat imprumut societati grup 0 -2.600.000

Plati pentru achizitionarea de actiuni 0 50.000

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 0 0

Restituit( incasare ) imprumuturi intragrup 0 2.352.140

Dobanzi incasate banca 132.120 93.348

Dobanzi incasate societati grup 0 36.870

Dividende incasate - 0

B Trezoreria neta din activitati de investitii 132.120 -67.642

Flux de trezorerie din activitati de finantare: 0

Incasari din emisiunea de actiuni 0 0

Incasari din rambursari TVA. CM 321.291 182.360

Incasari din imprumuturi pe termen lung 0 0

Plata datoriilor aferente leasingului financiar 0 0

Dividende platite 0 0

C Trezoreria neta din activitati de finantare 321.291 182.360

D=A+B+C

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de

trezorerie 174.189 -158.534

E

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul

exercitiului financiar 2.520.971 2.695.160

F=E+D

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul

exercitiului financiar 2.695.160 2.536.626

Page 77: AGOA 20130425

32

6. Semnaturi

In cursul anului 2012 nu au fost efectuate modificari in componenta

Consiliului de Administratie si Conducerii executive.

Mentionam ca societatea a fost auditata pentru anul 2012, un exemplar din

raportul intocmit catre S.C. „ G5 Consulting” SRL Dej este anexat la prezentul.

Consiliul de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

Presedinte Ing. LEONTE MARICEL

S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

Director General , Director Economic, Ing. POPESCU OCTAVIAN Ec. TOMA CAMELIA

Page 78: AGOA 20130425
Page 79: AGOA 20130425
Page 80: AGOA 20130425
Page 81: AGOA 20130425

S.C. CONTACTOARE S.A. BUZAU

BVC 2013 BUGET DE VENITURI si CHELTUIELI

2013

% mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

Element Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total

2013

Venituri totale 1.375 1.510 1.635 1.455 5.975

Venituri exploatare 1.325 1.460 1.585 1.405 5.775

Activitatea de baza 845 955 1.075 945 3.820

>vanzari produse 995 1.105 1.225 1.075 4.400

>productie stocata -150 -150 -150 -130 -580

CIFRA DE AFACERI 1.465 1.595 1.715 1.520 6.295

Alte activitati 480 505 510 460 1.955

>vanzari deseuri 15 15 15 5 50

>energie,apa,canal ( refacturari) 90 90 90 80 350

>venituri din prestari servicii ( galvaniz) 120 120 120 120 480

>chirii 150 170 170 160 650

>vanzari marfuri 95 95 95 80 365

>alte venituri 10 15 20 15 60

Venituri financiare 50 50 50 50 200

Element Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total

2013

Cheltuieli totale 1.223 1.345 1.378 1.338 5.285

Cheltuieli exploatare 1.153 1.265 1.298 1.258 4.975

>materii prime si materiale 300 360 380 376 1.416

>personalul din care : 272 274 277 282 1.106

salarii brute 198 200 200 200 798

contributii la asigurari sociale de stat 42 42 42 42 168

ajutor de somaj 1 1 1 1 4

contributii la asigurari sociale de sanatate 10 10 10 10 41

alte cheltuieli cu pers 5 5 5 10 25

tichete de masa 16 16 19 19 70

>energie si apa 190 180 180 200 750

>marfuri 95 95 95 80 365

>protocol 1 1 1 1 4

>reclama,publicitate 1 1 1 1 4

>sponsorizari 0 0 0 0 0

>amortizari si provizioane 52 52 52 52 208

>prestari servicii terti diversi 200 240 250 210 900

>prestari serv consultanta, proiectare 0 0 0 0 0

> colaboratori energomontaj 0 0 0 0 0

>alte cheltuieli materiale 30 50 50 42 172

Page 82: AGOA 20130425

>taxe, impozite 12 12 12 14 50

Cheltuieli financiare 70 80 80 80 310

>dobanzi 0 0 0 0 0

>discounturi 60 70 70 70 270

>diferente de curs 10 10 10 10 40

Element Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total

2013

Profit din exploatare 172 195 287 147 800

Profit financiar -20 -30 -30 -30 -110

Rezultatul Brut Profit 152 165 257 117 690

Fond de rezerva 8 8 13 6 34

Impozit pe profit 23 25 39 18 105

Rezultat net profit 129 140 218 99 585

Nota:

Intocmit,

Ec. TOMA CAMELIA

La fundamentarea bugetului pe anul 2013 s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

* curs de schimb 4,4 leu/euro

* volumul productie este cel stabilit prin cotracte si comenzi ferme la care se adauga activitatea de energomontaj

necontractata inca

* volumul vanzarilor este dat de potofoliul de comenzi si contracte viitoare.

* volumul vanzarilor s-a considerat a fi productie realizata la care se adauga destocaj de 580 mii lei si vanzari de

materiale de 365 mii lei/an la care s-a acceptat un discount mediu de 30 %.

* valoarea cheltuielilor salariale este corelata cu volumul productie de intern si export si indexat in sem II cu inflatia

.

* cota contributiilor sociale este la nivelul anului 2012 avandu-se in vedere estimarile bugetare la nivel national.

* veniturile din prestari de servicii este aprox la nivelul anului 2012 .

* valoarea amortizarilor este in diminuare avand in vedere cresterea amortizarii cumulate dar si vanzarile si casarile

din cursul anului 2012.

* valoarea taxelor si impozitelor locale este considerata la nivelul anului 2012

* valoarea tichetului de masa este la nivelul anul 2012, fara indexari

* numarul tichetelor de masa este corelat cu numarul personalului ptr productia asumata

* valoarea materiilor prime si materialelor este la nivelul si structurii productiei angajate

* valoarea veniturilor din chirii cuprinde spatiile inchiriate din 2012 la care s-a adaugat o crestere moderata din sem.

II

* valoarea veniturilor din deseuri de fier vechi este gandita la nivelul deseurilor tehnologice si a din valorificarii

SDV-urilor si matritelor .

Page 83: AGOA 20130425

PROGRAM DE INVESTITII - 2013

Nr.

crt. Denumire obiectiv

Valoare totala

estimata

Surse de finantare preconizate Data

estimata

de incepere

a investitiei

Data

estimata

punere in

functiune

Durata

estimata

realizare

investitie

(luni)

Durata de

recuperare

a

investitiei

( ani ) Surse proprii

Fonduri

Structurale

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Studiu de fezabilitate privind

realizarea de parcuri

fotovoltaice / infiintare colectiv

de proiectare, executie si

mentenanta parcuri solare

7.000 euro

Studiu efectuat de

CONTACTOARE +

Spire Solar SUA

7.000 euro

-

Sem I 2013 Sem I 2013

2

Proiect imobiliar

CONTACTOARE

-faza:Realizare tema de

proiectare/Lansare selectie de

oferte

35.000 euro 35.000 euro

- Sem.I- 2013 Sem.II 2013

3

Studiu de piata privind

reabilitarea centralei termic si

transformarea in gradinita

privata / centru medical pentru

batrini;evaluare costuri.

5.000 euro

Studiu efectuat de

CONTACTOARE

5.000 euro

- Sem I 2013 Sem I 2013

5

Studiu de piata privind

achizitionarea unei linii de

fabricatie transformatoare de

joasa tensiune si mica putere

4.000 euro

Studiu efectuat de

CONTACTOARE

4.000 euro

- Sem I 2013 Sem II 2013

8

Studiu de oportunitate privind

achizitia unui centru prelucrare

table subtiri (tip CNC)

1.000 euro 1.000 euro - Sem I 2013 Sem I 2013

Total investitii 52.000 € 52.000 € - -- --

Director general Sef Dep. Productie

ing. Popescu Octavian Ing. Tuca Adrian

Page 84: AGOA 20130425

INFORMARE ADRESA SIF OLTENIA NR.2158/01.04.2013 1. Referitor la contractele incheiate de S.C. CONTACTOARE S.A. cu S.C. INAV S.A. Bucuresti si S.C. AISA INVEST S.A. Cluj Napoca in anul 2012, precizam urmatoarele: a) Cu S.C. INAV S.A. nu s-a incheiat in anul 2012 niciun contract. b) Cu S.C. AISA INVEST S.A. a fost incheiat, in luna februarie 2012, un act aditional la contractul de consultanta nr.238/01.09.2011, prin care s-a diminuat cuantumul onorariului lunar la 15.000 lei + TVA. Contractul de consultanta a fost reziliat in data de 31.10.2012. Precizam ca aceasta suma a acoperit costurile salariale si de reprezentare, delegatii, ale directorului general. 2. a) Prin Hotararea AGEA A6 IMPEX S.A. din data de 28.06.2012 s-a aprobat reducerea capitalului social cu suma de 2.207.860 lei, de la 53.051.210 lei la 50.843.350 lei, prin micsorarea numarului de actiuni cu 220.786 actiuni, de la 5.305.121 actiuni la 5.084.335 actiuni, respectiv prin restituirea catre actionarii S.C. CONTACTOARE S.A. si S.C. SINTEROM S.A. a intregului aport al acestora la capitalul social, astfel: - anularea participarii S.C. CONTACTOARE S.A. la majorarea capitalului social al societatii cu suma de 1.397.860 lei, aport in numerar, reprezentand un numar de 139.786 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare, reprezentand intregul aport al acestei societati la capitalul social, iar S.C. CONTACTOARE S.A. isi pierde astfel calitatea de actionar la A6 IMPEX; - anularea participarii S.C. SINTEROM S.A. la majorarea capitalului social al societatii cu suma de 810.000 lei, aport in numerar, reprezentand un numar de 81.000 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare, reprezentand intregul aport al acestei societati la capitalul social, iar S.C. SINTEROM S.A. isi pierde astfel calitatea de actionar la A6 IMPEX; b) Conform adresei A6 IMPEX nr.740/19.09.2012, Hotarea AGEA din data de 28.06.2012 s-a publicat in Monitorul Oficial in data de 07.08.2012, situatie in care, termenul de 2 luni prevazut de Legea nr.31/1990 pentru reducerea efectiva a capitalului social, urma sa se implineasca la data de 07.10.2012. c) Prin adresa nr.4359/12.10.2012 am solicitat A6 IMPEX sa ne comunice daca s-a finalizat operatiunea de reducere a capitalului social si daca sunt in masura sa ne restituie suma de 1.397.860 lei. d) Avand in vedere ca pentru finalizarea operatiunii de reducere a capitalului social la Registrul Comertului, A6 IMPEX a avut nevoie de sentintele prin care s-a dispus anularea hotararilor AGEA CONTACTOARE, prin care s-a aprobat realizarea unui plasament financiar prin achizitionarea de actiuni noi emise de A6 IMPEX, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, in data de 31.10.2012 am transmis catre A6 IMPEX aceste sentinte, dovada in acest sens fiind adresa nr.4574/31.10.2012. e) In data de 08.11.2012, prin adresa nr.950, A6 IMPEX ne-a propus ca restituirea sumei de 1.397.860 lei sa se faca esalonat, astfel: - cate 50.000 lei/lunar, in perioada decembrie 2012-aprilie 2013 (total 250.000 lei); - cate 100.000 lei/lunar, in perioada mai 2013-martie 2014 (total:1.100.000 lei); - 47.860 lei, in luna aprilie 2014. Total: 1.397.860 lei. Solicitarea de a plati esalonat aceasta suma este determinata de faptul ca punerea in functiune (PIF) a capacitatilor de producere a energiei electrice de catre A6 IMPEX va avea loc abia in luna aprilie 2013. Conducerea executiva a CONTACTOARE nu a fost de acord cu aceasta propunere, somand A6 IMPEX ca plata sumei de 1.397.860 lei sa fie facuta in maxim 30 de zile,

Page 85: AGOA 20130425

in caz contrar urmand a fi declansate procedurile judiciare in vederea recuperarii acesteia. f) In data de 17.12.2012, prin Adresa nr.1097, A6 IMPEX a solicitat CONTACTOARE sa reanalizeze propunerea de esalonare a datoriei, avand in vedere ca pana la punerea in functiune a centralei termoelectrice nu au posibilitatea platii integrale a sumei de 1.397.860 lei. Avand in vedere motivarea solicitarii, in cadrul sedintei C.A. din 25.01.2013, cu majoritate de voturi, s-a aprobat ca A6 IMPEX sa restituie esalonat aceasta suma. Prin adresa nr.530/12.02.2013 am instiintat A6 IMPEX ca s-a aprobat aceasta solicitare. Pana in prezent A6 IMPEX nu a achitat decat 50.000 lei, in luna decembrie 2012. In aceste conditii, in cel mai scurt timp, S.C. CONTACTOARE S.A. va declansa procedurile judiciare pentru recuperarea acestei sume. Anexam la prezenta copii ale urmatoarelor documente: - adresa A6 IMPEX nr.950/08.11.2012; - adresa CONTACTOARE nr.4981/27.11.2012; - adresa A6 IMPEX nr.1097/17.12.2012; - adresa CONTACTOARE nr.530/12.02.2013. 3. a) Referitor la contractul de imprumut incheiat de S.C. CONTACTOARE S.A. cu S.C. CAROMET S.A. Caransebes: In sedinta C.A. din data de 22.06.2012, cu majoritate de voturi, s-a aprobat acordarea S.C. CAROMET S.A. a unui imprumut in valoare de 400.000 lei, cu o dobanda de 6,25%/an (rata dobanzii de politica monetara a BNR + 1 punct procentual), pe o perioada de 6 luni. In vederea garantarii imprumutului, S.C. CAROMET S.A. a emis doua bilete la ordin cu scadenta la 30.11.2012, respectiv 21.12.2012. La data de 23.01.2013 CAROMET a restituit suma de 200.000 lei. Pentru diferenta de 200.000 lei, prin adresa nr.5369/18.12.2012, CAROMET a solicitat restituirea esalonata pana in data de 30.06.2013. In cadrul sedintei C.A. CONTACTOARE din data de 25.01.2013, cu majoritate de voturi, s-a aprobat aceasta solicitare. In acest sens, prin adresa nr.586/14.02.2013, am comunicat CAROMET aprobarea solicitarii de restituire a sumei de 200.000 lei pana in luna iunie 2013, solicitand totodata sa ne transmita si un angajament de plata in acest sens, precum si instrumente de garantare a platilor. Prin adresa nr.501/18.02.2013, reprezentantii CAROMET ne-au transmis angajamentul de plata. De asemenea, ne-au predat si bilete la ordin prin care garanteaza plata. Anexam la prezenta: - adresa CAROMET nr.5369/18.12.2012; - adresa CONTACTOARE nr.586/14.02.2013; - adresa CAROMET nr.501/18.02.2013. b) Referitor la contractele de imprumut incheiate de S.C. CONTACTOARE S.A. cu S.C. IASITEX S.A. Iasi: - In sedinta C.A. din data de 16.07.2012, cu majoritate de voturi, s-a aprobat acordarea S.C. IASITEX S.A. a unui imprumut in valoare de 1.000.000 lei, cu o dobanda de 6,25%/an (rata dobanzii de politica monetara a BNR + 1 punct procentual), pana in data de 31.12.2012. In vederea garantarii imprumutului, S.C. IASITEX S.A. a emis bilete la ordin. In data de 28.12.2012 IASITEX a restituit integral imprumutul. S.C. Contactoare S.A. a incasat in data de 11.01.2013 o dobanda de 21.413 lei, aferenta acestui imprumut. - In sedinta C.A. din data de 14.01.2013, cu majoritate de voturi, s-a aprobat acordarea S.C. IASITEX S.A. a unui imprumut in valoare de 600.000 lei, cu o dobanda de 6,25%/an

Page 86: AGOA 20130425

(rata dobanzii de politica monetara a BNR + 1 punct procentual), pana in data de 30.06.2013. In vederea garantarii imprumutului, S.C. IASITEX S.A. a emis bilete la ordin. Pana in prezent IASITEX a restituit suma de 200.000 lei. - In sedinta C.A. din data de 25.02.2013, cu majoritate de voturi, s-a aprobat acordarea S.C. IASITEX S.A. a unui imprumut in valoare de 200.000 lei, cu o dobanda de 6,25%/an (rata dobanzii de politica monetara a BNR + 1 punct procentual), pana in data de 30.06.2013. In vederea garantarii imprumutului, S.C. IASITEX S.A. a emis bilete la ordin. In conformitate cu dispozitiile art.2158 alin.2 Cod Civil, “atunci cand o persoana acorda un imprumut fara a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispozitiile legale privind institutiile de credit si institutiile financiare nebancare”. Prin urmare, este permis persoanelor juridice sa acorde imprumuturi. DIRECTOR GENERAL, Ing. ZLATOVICI GEORGE Av. CERCEL CLAUDIU

Page 87: AGOA 20130425

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A.

convocata pentru data de 25/26.04.2013 Subsemnatul������. (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand calitatea de Presedinte C.A. sau administrator unic (functia exacta inscrisa in registrul comertului) al SC �������., persoana juridica �����..(nationalitatea), cu sediul social situat in ����� ������������., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ������.., Cod Unic de Inregistrare ������., atribut fiscal ��..., sau al SC ���������. persoana juridica, organizata si existand conform legilor din ����.., cu sediul social situat in������������., inregistrata sub nr��������� la�����., la data de ����.. (toate datele de identificare atunci cand actionarul este persoana juridica straina), detinatoare la data de 15.04.2013 (data de referinta) a unui numar de �����. actiuni nominative din totalul de 2.864.418 actiuni emise de catre S.C. CONTACTOARE S.A., cu sediul social in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/594/1991, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 1145395, reprezentand ��� % din capitalul social, avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., convocata pentru data de 25.04.2013, ora 09.30 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 26.04.2013, ora 09.30 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau (data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), in temeiul art.18 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular ne exercitam dreptul de vot prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detinem, dupa cum urmeaza: 1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 2. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2012. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 4. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2013. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............

Page 88: AGOA 20130425

6. Declansarea actiunii in raspundere conform prevederilor art.155 din Legea nr.31/1990, modificata si republicata, impotriva persoanelor responsabile (administratori si membri ai conducerii executive) pentru nerecuperarea sumei de 1.397.860 lei, datorate de catre S.C. A6 IMPEX S.A., fapta care a produs un prejudiciu constand cel putin in dobanda cuvenita pe perioada cuprinsa de la data virarii sumelor catre S.C. A6 IMPEX S.A. pana la data recuperarii, precum si pentru prejudiciile aduse societatii ca urmare a acordarii de imprumuturi si neancasarea acestora, operatiuni efectuate in afara obiectului de activitate al societatii. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 7. Desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 8. Aprobarea datei de 14.05.2013 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 9. Imputernicirea domnului Av. Cercel Claudiu-George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............

Reprezentant legal al actionarului persoana juridica S.C. ������������������.., ����������.. ��������.. (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) ����������. (calitatea sa : presedinte CA sau administrator unic sau director general) semnatura si stampila: �����������

Page 89: AGOA 20130425

P R O C U R A S P E C I A L A Subscrisa S.C. _________________________ S.A., cu sediul in _______________, str. _________________, nr. ___, inregistrata in Registrul Comertului _______________ sub nr. _________, prin reprezentantul sau legal ___________________________, Presedinte al Consiliului de Administratie, detinatoare a unui numar de _______________ actiuni nominative dematerializate ordinare emise de S.C. CONTACTOARE S.A., care confera dreptul la un numar de ........... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., in calitate de mandant, imputernicesc prin prezenta pe domnul ................., identificat cu C.I. seria ......., nr........., eliberata de ................, cu domiciliul in .................., str. ..................., nr.................., in calitate de mandatar Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., care va avea loc in data de 25.04.2013, ora 09.30, la sediul societatii situat in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari, 26.04.2013, la ora 09.30, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni ordinare ale societatii noastre, inregistrate in Registrul actionarilor la data de 15.04.2013, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze): Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 2. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2012. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 4. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2013. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............

Page 90: AGOA 20130425

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 6. Declansarea actiunii in raspundere conform prevederilor art.155 din Legea nr.31/1990, modificata si republicata, impotriva persoanelor responsabile (administratori si membri ai conducerii executive) pentru nerecuperarea sumei de 1.397.860 lei, datorate de catre S.C. A6 IMPEX S.A., fapta care a produs un prejudiciu constand cel putin in dobanda cuvenita pe perioada cuprinsa de la data virarii sumelor catre S.C. A6 IMPEX S.A. pana la data recuperarii, precum si pentru prejudiciile aduse societatii ca urmare a acordarii de imprumuturi si neancasarea acestora, operatiuni efectuate in afara obiectului de activitate al societatii. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 7. Desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 8. Aprobarea datei de 14.05.2013 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 9. Imputernicirea domnului Av. Cercel Claudiu-George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... Intocmita astazi ....................., in 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. CONTACTOARE S.A. pana la data mentionata in convocator. Mandant,