AF 8 2012 - CAFR 8 2012 - Site-96d4.pdfآ  vat un eآ؛antion de 141 de firme cotate la Bursa de...

download AF 8 2012 - CAFR 8 2012 - Site-96d4.pdfآ  vat un eآ؛antion de 141 de firme cotate la Bursa de Valori

of 60

 • date post

  26-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AF 8 2012 - CAFR 8 2012 - Site-96d4.pdfآ  vat un eآ؛antion de 141 de firme cotate la Bursa de...

 • Publicaþie recunoscutã de CNCSIS, categoria B+ B.D.I.: http://www.ulrichsweb.com; http://www.proquest.com; www.ebscohost.com, www.cabells.com

  Revista este inclusã în platforma editorialã românã SCIPIO: www.scipio.ro Revista este indexatã în trei baze de date recunoscute

  de Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare (CNATDCU)

  Marcã înregistratã la OSIM, sub nr. M2010 07387

  Telefon: (021) 410.74.43 interior 120; Fax: (021) 410.03.48; E-mail: revista@cafr.ro; http: revista.cafr.ro

  ISSN 1844 - 8801

  Tipar: Print Group S.R.L., Soseaua Fundeni nr. 50B, Bucuresti, tel: 0744.638.772

  Colegiul editorial ºtiinþific

  Prof. univ. dr. Sorin BRICIU, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia Prof. univ. dr. Alain BURLAUD, Institut National des Techniques Economiques et Comptables, Paris Prof. univ. dr. Tatiana DÃNESCU, prorector, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureº Prof. univ. dr. Robin JARVIS, director pentru IMM-ACCA, profesor de contabilitate Universitatea Brunel,

  Marea Britanie Prof. univ. dr. David HILLIER, decan, Leeds University Business School, Marea Britanie Prof. univ. dr. Allan HODGSON, The University of Queensland, Australia Prof. univ. dr. Emil HOROMNEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaºi Prof. univ. dr. Dumitru MATIª, decan, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU, ASE, Bucureºti Prof. univ. dr. Ion MIHÃILESCU, Universitatea "Constantin Brâncoveanu", Piteºti Prof. univ. dr. Ana MORARIU, ASE, Bucureºti Prof. univ. dr. Vasile RÃILEANU, Facultatea de Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune - ASE Bucureºti Prof. univ. dr. Donna STREET, Universitatea Dayton, SUA Prof. univ. dr. Ioan TALPOª, preºedintele Senatului, Universitatea de Vest din Timiºoara Prof. univ. dr. Eugeniu ÞURLEA, directorul Departamentului de contabilitate, audit, analizã ºi informaticã

  de gestiune, ASE Bucureºti Academician Iulian VÃCÃREL, Academia Românã

  Director ºtiinþific: Prof. univ. dr. Pavel NÃSTASE Director editorial: Dr. Corneliu CÂRLAN Redactor ºef: Cristiana RUS

  Colectiv redacþional: Marina ANTOFIE, Alexandra COMÃNESCU, Alice PETCU, Adriana SPIRIDON, Daniela ªTEFÃNUÞ, Angela TUDOR

  Secretar de redacþie: Cristina RADU

  Prezentare graficã ºi tehnoredactare: Nicolae LOGIN

  Colegiul editorial ºtiinþific ºi colectivul redacþional nu îºi asumã responsabilitatea pentru conþinutul articolelor publicate în revistã.

 • 38/2012

  Introducere Potrivit Standardelor Internaþionale de Audit (ISA) emise de Federaþia Interna- þionalã a Contabililor (IFAC), scopul principal al unei misiuni de audit îl re- prezintã sporirea gradului de încredere al utilizatorilor informaþiei financiar-con- tabile în acurateþea situaþiilor financiare raportate anual de cãtre firmele audita- te (IFAC, 2009). În baza mandatului pri- mit, auditorul financiar trebuie sã expri- me o opinie obiectivã, independentã ºi calificatã cu privire la faptul cã situaþiile financiare sunt prezentate sub toate aspectele semnificative în conformitate cu un cadru de raportare financiar con- tabil de referinþã (IFAC, 2009).

  Pentru emiterea opiniei de audit, audi- torul financiar trebuie sã urmeze un amplu demers metodologic, reprezen- tat ca o succesiune logicã de eveni-

  Cercetare

  Folosirea metodei ANOVA pentru obþinerea probelor de audit cu privire la efectul domeniului de activitate asupra variaþiei indicatorilor poziþiei ºi performanþei financiare

  * Prof. univ. dr., Director al Centrului de Cercetãri Statistice, Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaºi, e-mail: ejaba@uaic.ro

  ** Drd., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaºi, e-mail: bogdan.robu@feaa.uaic.ro *** Lect. univ. dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaºi, e-mail: christiana.balan@uaic.ro **** Drd., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaºi, e-mail: mihaela.robu@feaa.uaic.ro

  The Use of ANOVA Method to Obtain Audit Evidence on the Effect of Variation of the Industry Position and Performance Financial Ratios The study aims to obtain audit evidence based on statistical evaluation of varia- tion of position and performance financial indicators depending on the activity field. The ANOVA method has been used in the research with contrast analysis and multiple comparisons. The data analyzed were collected from reported finan- cial statements by companies in financial year 2010, for a sample of 141 firms listed on the New York Stock Exchange. Study results reveal significant differ- ences between mean values of financial indicators proposed in the study, due to effect of the activity field of the audited firm. Statistical information obtained may be useful to the auditor in planning the mission and obtain audit evidence.

  Key words: audit evidence, financial ratios, analisys of variance, contrasts, post- hoc tests

  JEL Classification: C12, C58, M41, M42

  Cuvinte cheie: probe de audit, rate financiare, analiza varianþei, contraste, teste post-hoc

  Elisabeta JABA*, Ioan-Bogdan ROBU**, Christiana Brigitte BALAN*** & Mihaela-Alina ROBU****

  Abstract

 • 4

  Cercetare

  Audit Financiar, anul X

  mente dispuse în patru faze distincte. Ansamblul evenimentelor care definesc etapele misiunii de audit au fost stan- dardizate ºi fac referire la: 1) planifica- rea ºi definirea unei metode de audita- re; 2) efectuarea testelor mecanismelor de control ºi a testelor substanþiale ale operaþiunilor; 3) efectuarea procedurilor analitice ºi a testelor detaliilor soldurilor; 4) obþinerea raportului de audit (Arens et al., 2012).

  Raportul de audit prezintã ca element central, de maxim interes, opinia de au- dit, fundamentatã pe baza probelor de audit suficiente (ca mãsurã a cantitãþii) ºi adecvate (ca mãsurã a calitãþii) (Pickett, 2006). Probele se obþin de cãtre auditor pe tot parcursul misiunii sale, acesta utilizându-ºi cunoºtinþele ºi aptitudinile, dar ºi raþionamentul profe- sional. Nu în ultimul rând, auditorul tre- buie sã aibã în vedere ºi sã analizeze relevanþa ºi credibilitatea informaþiilor ce servesc drept probe de audit, atunci când pentru obþinerea lor vor fi conce- pute ºi implementate o serie de tehnici sau proceduri de audit (IFAC, 2009).

  Scopul acestui studiu este de a propu- ne o metodologie de lucru privind apli- carea tehnicilor ºi procedeelor statistice avansate în vederea efectuãrii de com- paraþii ale indicatorilor poziþiei ºi perfor- manþei financiare, în funcþie de o serie de factori nefinanciari. Aceastã meto- dologie poate fi utilã auditorului pe tot parcursul misiunii sale, atunci când se doreºte realizarea de comparaþii ale datelor clientului cu cele la nivel de ramurã, începând cu faza de acceptare a clientului, testarea ipotezei de Going Concern, evaluarea riscului de fraudã sau a denaturãrilor semnificative.

  Aplicarea tehnicilor ºi procedeelor sta- tistice pentru efectuarea de comparaþii în cadrul misiunii de audit financiar poate contribui semnificativ la creºterea acurateþei probelor de audit. Prin evalu-

  area statisticã a variaþiei indicatorilor financiari se pot obþine probe de audit care vor fi utilizate pentru testarea dife- ritelor aserþiuni contabile ºi pot contribui semnificativ la fundamentarea opiniei auditorului. În acelaºi timp, creºterea gradului de adecvare a probelor de audit astfel obþinute poate avea un impact semnificativ asupra diminuãrii riscului de audit ºi implicit a creºterii ca- litãþii misiunii.

  Din punct de vedere metodologic, pen- tru obþinerea rezultatelor cercetãrii în cadrul studiului s-a înregistrat ºi obser- vat un eºantion de 141 de firme cotate la Bursa de Valori din New York (NYSE), performante ºi neperformante din punct de vedere financiar ºi al trans- parenþei în raportarea financiarã. Pen- tru aceste firme s-au considerat o serie de indicatori financiari consacraþi afe- renþi exerciþiului financiar 2010. Prelu- crarea datelor s-a realizat cu ajutorul softului statistic SPSS 19.0 (Jaba ºi Grama, 2004).

  Testarea relaþiilor dintre indicatorii

  financiari ºi factori nefinanciari

  prin intermediul procedurilor analitice În cadrul misiunii de audit financiar, pro- cedurile de audit reprezintã o serie de instrucþiuni detaliate care explicã ma- niera de obþinere a probelor de audit ºi care pot fi aplicate de cãtre auditor la nivelul unui eºantion selectat sau la nivelul întregii populaþii care se doreºte a fi testatã (Arens et al., 2012). Astfel, pentru colectarea probelor, auditorul financiar dispune de o serie de proce- duri recunoscute în standardele de spe-

  cialitate (ISA 500 – Probe de audit), pre- cum: inspecþia, observarea, confirma- rea externã, recalcularea, reefectuarea, procedurile analitice ºi interogarea (Chersan, 2012).

  Atunci când sunt aplicate astfel de pro- ceduri, auditorul trebuie sã þinã cont de relevanþa probei care se doreºte a fi obþinutã, explicatã prin legãtura logicã care se stabileºte între scopul proce- durii ºi ipoteza testatã de cãtre auditor (Soltani, 2007). Însã, auditorul trebuie sã analizeze ºi relaþia dintre costul obþinerii unei probe ºi utilitatea acesteia în cadrul misiunii, deºi în absenþa unei soluþii alternative criteriul cost-utilitate poate fi omis (Soltani, 2007).

  Pe tot parcursul misiunii, auditorul financiar va cãuta sã aplice acele pro- ceduri de audit care îl vor conduce la obþinerea de probe de audit spre a-i oferi o asigurar