ADR Sud Muntenia, în sprijinul autorităţilor publice ......ADR Sud Muntenia, în sprijinul...

Click here to load reader

 • date post

  04-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ADR Sud Muntenia, în sprijinul autorităţilor publice ......ADR Sud Muntenia, în sprijinul...

 • ADR Sud Muntenia, în sprijinulautorităţilor publice locale din Argeş,

  pentru accesarea de fonduriPOR 2014 – 2020 pagina 2

  Buletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  Publicație editată deAgenţia pentru

  Dezvoltare RegionalăSud Muntenia

  Argeş / S-a inaugurat Şcoala „Matei Basarab” din Pitești, modernizată cu sprijin financiar Regio ................7

  Călăraşi / Potențialul turistic al dunării, promovat printr-un proiect transfrontalier ................................7

  Dâmboviţa / Săptămâna Europeană a Mobilităţii, sărbătorită în dâmbovița ...........................................8

  Giurgiu / dezbatere publică privind documentele strategice pentru dezvoltarea municipiului Giurgiu ...........8

  Ialomiţa / Consiliul Local Slobozia a aprobat un nou împrumut: 25,4 milioane de lei pentru Piața Revoluției ...9

  Prahova / În octombrie încep lucrările de modernizare la Spitalul județean Prahova ..............................10

  Teleorman / S-a finalizat proiectul Regio de modernizare a fermei Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din alexandria ...10

  InfO jUdEțE

  InfO adR SUd MUnTEnIadelia nițu - 17 ani▪

  de activitate în cadruladR Sud Muntenia! ........ 3

  OPORTUnITățI dE fInanțaREMasteplanul▪

  de Transport a fost adoptatprin Hotărâre de Guvern ... 4

  Corina Crețu:▪„Pentru a ușura viaţaIMM-urilor și a firmelornou-create, propunemsimplificarea procedurilorpentru beneficiari” ....... 4

  POCU: 198,2 milioane▪de euro pentru școliledefavorizate ................ 5

  România este▪statul beneficiarcu cel mai avansatstadiu al negocierilorprivind implementareagranturilor SEEși norvegiene2014 - 2021 ................. 6

  POCU: 47,8 milioane▪de euro pentru practicăplătită în cadrulcompaniilor ................. 6

  InfO POR 2014 - 2020Situația proiectelor▪

  depuse în cadrulProgramului OperaționalRegional 2014 - 2020 înregiunea Sud Muntenia .... 3

  https://www.facebook.com/adrsudmunteniahttps://twitter.com/ADRSudMunteniahttp://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia

 • În data de 13 septembrie, agenția pentru dez-voltare Regională Sud Muntenia a participat la se-minarul de informare destinat unităților adminis-trativ-teritoriale din județul argeș. Evenimentul,găzduit de Consiliul județean argeș, a avut ca scopprezentarea oportunităților de finanțare din Pro-gramul Operațional Regional 2014 – 2020, destinateautorităților publice locale.

  Cu această ocazie s-au purtat discuții privindcondițiile de accesare a fondurilor nerambursabilePOR 2014 – 2020, alocate regiunii Sud Muntenia,prin liniile de finanțare lansate până în prezent încadrul programului operațional.

  În deschiderea evenimentului, directorul adRSud Muntenia, Liviu Mușat, a declarat următoarele:

  „Suntem în plină campanie de promovare aProgramului Operaţional Regional 2014 – 2020.După cum sunteţi la curent, o serie de priorităţide investiţii sunt lansate deja în cadrul programu-lui. Liniile de finanţare vizează investiţii pentrucreșterea eficienţei energetice în clădirile publiceși rezidenţiale, dezvoltarea urbană durabilă, va-lorificarea patrimoniului cultural, revitalizarea

  orașelor, dezvoltarea infrastructurii pentru turis-mul balnear, precum și dezvoltarea infrastructuriide sănătate și sociale.

  Așteptăm cu mare interes depunerea cât maimultor proiecte pentru sprijinirea dezvoltăriicomunităţilor locale din judeţul Argeș cu ajutorulfondurilor europene nerambursabile și vă reamin-tim că suntem la dispoziţia dumneavoastră cu răs-punsuri și clarificări la întrebările pe care le aveţipe perioada scrierii aplicaţiilor.”

  La seminarul de informare, ce a avut loc laPitești, au paticipat peste 50 de reprezentanți aiautorităților publice locale din județul argeș.

  2Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  ADR Sud Muntenia, în sprijinulautorităţilor publice locale din Argeş,

  pentru accesarea de fonduri POR 2014 – 2020

  EVENIM

  ENTE VIITO

  ARE

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro

 • 3Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  POR 2014 - 2020

  AN

  IVERSĂRI

  Delia Niţu• 17 ani de activitate

  în cadrul ADR Sud Muntenia!

  În data de 16 septembrie, colega noastră delia nițu,expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, a împlinit 17ani de activitate în cadrul agenției!

  Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumimpentru colegialitate și pentru implicarea dovedită în acti-vitatea desfășurată până în prezent în cadrul Birouluijudețean argeș!

  La Mulți ani cu succese!

  Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020la nivelul regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire

  a alocării financiare disponibile, la data de 16 septembrie 2016

  • Curs Inforeuroseptembrie 2016: 4,4505 lei

  • Valoare totală esteformată din cofinanțare UE(fEdR) la care se adaugăcofinanțarea de la bugetulde stat (BS), contribuțiabeneficiarului la cheltuielileeligibile (CBCHE), precum șicheltuielile neeligibile aleproiectului.

  • Valoarea eligibilă esteformată din cofinanțare UE(fEdR) la care se adaugăcofinanțarea de la bugetulde stat (BS), contribuțiabeneficiarului la cheltuielileeligibile (CBCHE).

  • Valoarea solicitată esteformată din cofinanțare UE(fEdR) și cofinanțarea de labugetul de stat (BS).

  • Alocare apel este sumasolicitată confom Ghiduluisolicitantului calculată în leila cursul Inforeuro din lunaraportării.

  REGIUnEa SUd MUnTEnIa PROIECTE dEPUSE PROIECTE RESPInSE EVaLUa RE

  axă

  Priori -tate

  de in -ves tiții

  apeldata

  închidereapel

  alocareregională

  apel- mil. euro -

  nr. pro -iec te

  de pu se

  Valoaretotală

  - mil. Lei -

  Valoareeligibilă

  - mil. Lei -

  Valoaresolicitată- mil. Lei -

  nr. pro -iec te

  res pin -se

  Valoaretotală

  - mil. Lei -

  Valoareeligibilă

  - mil. Lei -

  Valoaresolicitată- mil. Lei -

  nr. pro -iec te înse lec ție

  alocareregională

  apel- mil. Lei -

  Procentacoperirealocare

  regionalăl

  2 2.1 2.1.a/2016 27.01.2017,ora 12.00 36,85 33 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 33 164,296 0,0%

  3 3.1 POR/2016/3/3.1/a/1 16.11.2016,ora 10.00 57,34 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 255,650 0,0%

  5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,ora 12.00 38,53 7 96,093 94,665 92,769 0 0,000 0,000 0,000 7 171,786 0,0%

  5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 63,132 0,0%

  6 6.1 POR /2016/6/6.1/1 16.11.2016,ora 12.00 125,09 1 130,105 129,722 126,998 1 130,105 129,722 126,998 0 557,714 0,0%

  7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 02.12.2016,ora 12.00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 68,304 0,0%

  Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul PI 2.1 vor fi disponibile în momentulînceperii evaluării conformității administrative și eligibilității

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro

 • 4Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Masterplanul de Transporta fost adoptat prin Hotărâre de Guvern

  Masterplanul General de Transport (MPGT) afost aprobat, miercuri, printr-o Hotărâre de Gu-vern, a anunțat ministrul transporturilor, Sorin Bu -se. „Masterplanul securizează construcţia a peste6800 km de drum, peste 1.500 km de autostradași peste 1.300 kiloemtri de drum expres. Acest do-cument mai securizează modernizarea a 5.000 kmcăi ferate, a 15 aeroporturi și a 32 de porturi na-vale”, a declarat Buse, menționând ca Masterpla-nul este un document ce a fost impus ca o condițieesențială pentru primirea de finanțare europeanănerambursabilă în noul program financiar euro-pean POIM.

  „Acest Guvern a aprobat prima Strategie de In-frastructură de Transport pe care România o va aveaîn următorii ani. Masterplanul analizează obictivelemajore și constituie un instrument strategic pentruplanificarea investiţiilor majore.”, a spus Buse.

  „Masterplanul securizează construirea a peste

  6800 km de drum, peste 1.500 km de autostada șipeste 1.300 kilometri de drum expres. Acest docu -ment mai securizează modernizarea a 5.000 kmcai ferate, a 15 aeroporturi și a 32 de porturi nava -le. Masterplanul se impune că o condiţie exante pen -tru POIM”, a mai spus Buse.

  Potrivit acestuia, Masterplanul vine să acom-panieze cu un Plan de Implementare care stabi-lește o planficiare în timp și pe resurse a proiec-telor conținute de MPGT. „Planul de implementareva lua în calcul maturitatea proiectelor, precum șigradul de eligibilitate la diferite surse de finan-ţare”, a explicat Buse.

  numai pe rutier, până în 2020, sunt planificateproiecte în valoare de 13 miliarde de euro, darexistă fonduri disponibile doar pentru o treime.Pentru 2020-2030, doar jumătate din fondurile ne-cesare pot fi identificate.

  Sursa: hotnews.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Corina Creţu: „Pentru a ușura viaţa IMM-urilorși a firmelor nou-create,

  propunem simplificarea procedurilor pentru beneficiari”Președintele Comisiei Europene,»

  jean-Claude juncker, a susținut discursuldespre „Starea Uniunii Europene” 2016,în plenul Parlamentului European,la Strasbourg.

  Înaltul oficial european a trecut în revistă rea-lizările din ultimul an și a prezentat prioritățile deacțiune pentru anul următor. Totodată, el a subli-niat modul în care Comisia Europeană va abordacele mai presante provocări cu care se confruntăUniunea Europeană.

  Președintele Comisiei Europene, jean-Claudejuncker, a declarat: „Următoarele 12 luni sunt de-cisive, dacă dorim să reunim Uniunea noastră. Eu-ropa este ca o coardă împletită din mai multe fire– funcţionează numai atunci când tragem cu toţiiîn aceeași direcţie: instituţiile UE, guvernele șiparlamentele naţionale, deopotrivă. Trebuie să ară -tăm din nou că acest lucru este posibil, în anumite

  domenii unde soluţii comune sunt deosebit de ur-gente. Prin urmare, propun o agendă pozitivă deacţiuni europene concrete pentru următoarele 12luni.”

  discursul a fost însoțit de adoptarea unor ini-țiative în ce privește investițiile, Piață unică digita -lă, Uniunea piețelor de capital și securitatea, trans -formând astfel mesajele sale în acțiuni concrete.

  Președintele Comisiei Europene, jean-Claudejuncker, și prim-vicepreședintele frans Timmer-mans au transmis și o scrisoare de intenție adre-sată președintelui Parlamentului European, MartinSchulz, și reprezentantului Președinției ConsiliuluiUE, prim-ministrul slovac Robert fico. aceasta arescopul de a evidenția inițiativele concrete pe careComisia intenționează să le adopte în lunile urmă-toare, conform prevederilor specifice din acordul-cadru referitor la relațiile dintre Parlamentul Eu-ropean și Comisia Europeană (2010).

  Sursa: finantare.ro

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.hotnews.rohttp://www.finantare.ro

 • 5Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  POCU: 198,2 milioane de europentru şcolile defavorizate

  Ministerul fondurilor Europene»(MfE) a deschis, în data de 13 septembrie,apelurile de proiecte „Şcoala pentrutoţi”, cu o alocare de 173,2 milioane deeuro și „Profesori motivaţi în școlidefavorizate”, cu o alocare de 25milioane de euro din ProgramulOperațional Capital Uman (POCU).

  Cele două apeluri sprijină Strategia naționalăprivind reducerea părăsirii timpurii a școlii și au cascop reducerea și prevenirea abandonului școlar șipromovarea accesului egal la învățământul preș-colar, primar și secundar de calitate.

  „Şcoala pentru toţi” este un apel de proiectece se adresează, în primul rând, copiilor și elevilor,precum și tinerilor și adulților din programul Adoua șansă. Programul cuprinde măsuri integratesocio-educaționale și vizează în același timp fami-lia, școala și comunitatea. apelul este deschis tu-turor școlilor, dar cele defavorizate au prioritateîn evaluare.

  „Profesori motivaţi în școli defavorizate” estededicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavo-rizare, ce au mulți copii aflați în risc de abandonșcolar și nu reușesc să atragă sau să mențină înșcoală profesorii calificați. Modelul internaționalde bune practici care a inspirat acest program esteTeach for america, aplicat în țara noastră de cătreorganizația parteneră Teach for Romania.

  „În România există școli de top, elevi perfor-manţi, iniţiative absolut lăudabile de înnoire așcolii. Şi totuși de ce suntem în fruntea ţărilor eu-ropene la abandon școlar? Cum să folosim cel maibine fondurile europene ca să ameliorăm acestesituaţii? Ghidurile lansate sunt răspunsul nostrula această întrebare. La baza selecţiei școlilor însituaţie de risc, care vor beneficia de banii euro-peni, se află un instrument de ierarhizare a șco-lilor, dezvoltat împreună cu colegii din MinisterulEducaţiei și din Cancelaria Prim-ministrului, că-rora le mulţumesc.”, a declarat Cristian Ghinea,ministrul fondurilor europene.

  Pentru a direcționa intervențiile și fondurile

  în școlile care au cele mai mari probleme cu aban-donul școlar, proiectele depuse în cadrul apelului„Şcoala pentru toţi” vor primi punctaj suplimentardacă vizează activități în unitățile școlare defavo-rizate, conform ierarhizării de la 1 la 5, în care ca-tegoria I înseamnă „cel mai defavorizat” și cate-goria V, „cel mai puţin defavorizat”. Instrumentulde ierarhizare a școlilor și grădinițelor a fost dez-voltat de specialiști în educație și statisticieni pebaza corelării bazei de date din Sistemul Informa-tic Integrat al Învățământului din România (SIIIR)al Ministerului Educației, bazei de date a agențieiRomâne de asigurare a Calității în ÎnvățământulPreuniversitar și celor două studii întocmite deBanca Mondială - „Atlasul Zonelor Rurale Marginali -zate și al Dezvoltării Umane Locale din România” și„Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din Româ-nia”. Instrumentul combină indicatori relevanți:riscul de abandon școlar, nivelul de pregătire al ca-drelor didactice, gradul de pregătire al elevilor șinivelul de dezvoltare socio-economică a localității.

  Pentru prima dată în cadrul POCU, apelul„Şcoala pentru toţi” permite implementarea unuiproiect integrat, ce încurajează combinarea maimultor obiective specifice (6.2, 6.3, 6.4, 6,6.). ast-fel, acțiunile destinate preșcolarilor și școlarilorsunt obligatorii în fiecare proiect și pot fi comple-tate de cele care vizează copiii de doi ani dinînvățământul antepreșcolar din creșele și grădi -nițele din rețeaua publică, și de cele destinate ti-nerilor și adulților care nu au finalizat învăță -mântul obligatoriu, dar vor să se reîntoarcă lașcoală.

  deoarece în urma procesului de consultare areieșit necesitatea lansării, în paralel, a unei liniide finanțare dedicate special programelor de tipA doua șansă, suma alocată acestei intervenții afost redusă în cadrul apelului „Şcoala pentru toţi”și va fi inclusă într-un apel separat dedicat obiec-tivului specific 6.4, ce urmează să fie lansat în cu-rând. Prin urmare, solicitanții pot opta fie să inte-greze acest tip de activități în proiectele depuseîn cadrul prezentului apel, fie să le propună sepa-rat, în cadrul apelului dedicat.

  Sursa: fonduri-ue.ro

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.fonduri-ue.ro

 • 6Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Româniaeste statul beneficiarcu cel mai avansatstadiu al negocierilorprivind implementareagranturilor SEEşi Norvegiene2014 - 2021

  În data de 9 septembrie, la sediulOficiului Mecanismului financiar dela Bruxelles a avut loc cea de-a douarundă de negocieri pentru Mecanis-mele financiare SEE și norvegiene2014-2021, care a reunit reprezen tanțiai statelor donatoare, ai Oficiului Me-canismului financiar și ai Ministeruluifondurilor Europene, printr-o delega -ție condusă de Cristian Ghinea, mi-nistrul fondurilor europene.

  Statele donatoare au subliniat fap-tul că România este printre primelestate beneficiare care urmează săsemneze Memorandumurile de înțe -legere privind implementarea Meca-nismului financiar SEE și a Mecanis-mului financiar norvegian 2014-2021.

  de asemenea, pe parcursul reuniu-nii au fost discutate aspecte privindproiectele predefinite propuse de par -tea română, precum și alte aspecte im -portante menționate în cele două me -morandumuri de înțelegere privindimplementarea granturilor SEE și nor-vegiene în România.

  Granturile SEE și norvegiene repre-zintă contribuția Islandei, Principatu-lui Liechtenstein și Regatului norve-giei la reducerea disparităților eco-nomice și sociale și la consoildarea re -lațiilor bilaterale cu țările beneficia -re din Europa. Pentru perioada 2014 -2021, România dispune de granturi învaloare de aproximativ 502 milioanede euro. Informații cu privire la progra -mele și proiectele finanțate prin Gran -turile SEE și norvegiene în România potfi găsite pe site-ul www.eeagrants.ro.

  Sursa: fonduri-ue.ro

  POCU: 47,8 milioane de europentru practică plătităîn cadrul companiilor

  Ministerul fondurilor Euro-pene (MfE) a lansat, în data de 15septembrie, în consultare publi căGhidul Solicitantului „Stagii de prac-tică pentru elevi și studenţi, în sec-torul agroalimentar, industrie șiservicii”, cu o alocare totală în va-loare de peste 47,8 milioane deeuro din Programul Ope rațional Ca-pital Uman (POCU). fon durile euro-pene sunt alocate pen tru programede învățare la locul de muncă des-tinate elevilor din învățământulgimnazial și liceal și persoanelordin învățământul post liceal, inclu-siv școli de mai ștri, în vedereacreș te rii numărului absolvențilorcare își găsesc un loc de muncă.

  acțiunile vizate sunt parte-neriate între unități de învăță -mânt și companii pentru practicăplătită din fonduri europene.

  „Premierul Dacian Cioloș aanunţat această linie de finan ţa -re după ce a vizitat uzinele Dacia,atunci când investitorii s-au plânsde lipsa de pregătire practică a

  absolvenţilor. De atunci am fina-lizat acest Ghid ce este contri bu -ţia MFE la strategia Guvernuluide revigorare a învăţământuluiteh nic. Răspundem astfel uneinevoi sociale - revigorarea învăţă -mântului profesional și tehnic es -te una dintre măsurile prevăzuteîn Pachetul naţional Anti-Sărăcie -și unei nevoi economice. Există ini -ţiative prin care companii impor-tante și-au propus să investeascădirect în pregătirea practică aab solvenţilor. Banii europeni tre -buie să încurajeze aceste prac-tici”, a declarat Cristian Ghinea,minis trul fondurilor europene.

  Un proiect selectat poate pri -mi între 75.000 și 500.000 de eu -ro, iar perioada maximă de imple -mentare este de 24 de luni.

  Propunerile și recomandări -le pe marginea ghidului sunt aștep -tate până în data de 30 septem-brie, la adresa e-mail: [email protected]

  Sursa: fonduri-ue.ro

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.fonduri-ue.rohttp://www.fonduri-ue.ro

 • În data de 15 septembrie a fost inauguratăŞcoala „Matei Basarab” nr. 19 din cartierul Găva na,din municipiul Pitești, care a fost reabilitată printr-unproiect finanțat, în proporție de 98%, de Uniunea Eu -ropeană, prin Programul Operațional Regional 2007 -2013.

  despre această investiție, primarul municipiu-lui Pitești, Cornel Ionică, a declarat pe un site desocializare următoarele: „Dragi piteșteni, unul dinproiectele cu finanţare europeană de mare impactpentru comunitate îl reprezintă extinderea și moder-nizarea Şcolii ̀ Matei Basarab` nr. 19 din Găvana. Rea-lizat cu finanţare europeană în proporţie de 98 %, noullăcaș de învăţământ a fost inaugurat, joi. Alături decelelalte mari investiţii realizate în Pitești, dovedeșteperformanţa administraţiei locale și dezvoltareaorașului nostru, beneficiind de fonduri nerambursa-bile consistente”.

  Sursa: ziartop.ro

  Miercuri, 14 septembrie, la Călărași a avut locevenimentul de deschidere a proiectului „Realiza-rea și promovarea unui produs turistic natural co-mun: Traseul ‘Moștenirea naturală protejată în re-giunea transfrontalieră România – Bulgaria’”.

  Liderul de proiect, asociația municipalitățilordunărene „Dunav”, și-a ales ca partener fundația„Natura Vie” din Călărași, care a implementat maimulte proiecte transfrontaliere.

  Gabriel Şebe, reprezentantul OnG-ului „NaturaVie”, a declarat la deschiderea conferinței: „Prin acestproiect vom intra în arealele Natura 2000. Existăfoarte multe lucruri care nu sunt cunoscute, poten -ţialul pe care îl are Dunărea, iar una dintre ţintelenoastre este să promovăm aceste zone, să facem cu-noscute posibilităţile de cazare, aflate în jurul aces-tora. (...) sperăm că proiectul va avea un real impactasupra populaţiei, fiind incluse opt raioane, din Bul-garia, și șapte judeţe, din România. Oricine va puteasă verifice care sunt locurile de cazare, în fiecare lo-

  calitate riverană Dunării, va exista și o aplicaţie petelefon, în acest sens, dar și o pagină web. Din pă-cate, nici măcar cei care sunt din Călărași nu știu ceobiective pot vizita pe Dunăre. O ţintă este și mări-rea numărului de tu riști care se cazează, pe ambelemaluri ale Dunării: 40.000, în doi ani.”.

  Totodată, va fi realizat un studiu preliminar alobiectivelor moștenirii naturale în regiunea trans-frontalieră, cu diferite regimuri de administrare,o strategie de dezvoltare și utilizare a produsului,precum și o strategie de marketing, pentru produ-sul turistic. Proiectul este realizat în contextul stra -tegiei „Europa 2020” , obiectivul principal fiind dez -voltarea și promovarea unui produs turistic integrat,în domeniul bogățiilor naturale: Traseul „Moșteni -re naturală protejată pe teritoriul regiunii trans-frontaliere România-Bulgaria”.

  Perioada de implementare a proiectului estede doi ani, iar valoarea acestuia este 754.518 euro.

  Sursa: actualitateacalarasi.ro

  7Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  S-a inaugurat Şcoala „Matei Basarab”din Piteşti, modernizată cu sprijin financiar RegioArgeş

  Potenţialul turistic al Dunării,promovat printr-un proiect transfrontalier

  Călăraşi

  http://www.actualitateacalarasi.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro

 • 8Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  În perioada 16 - 22 septembrie, județul dâm -bovița celebrează Săptămâna Europeană a Mobilită ţii,având ca temă „Mobilitatea inteligentă și efici en -tă. O investiţie pentru Europa!”

  Obiectivul acestei campanii este promovareaformelor alternative de transport ecologic și subli-niază faptul că mobilitatea sporește în mod clarcalitatea vieții în orașe, ajutând la reducerea po-luării aerului, a poluării fonice, a accidentelor și lareducerea numărului persoanelor obeze. Renunțândpentru o săptămână sau numai pentru o zi la mași -na personală, se aduc beneficii imense atât mediu -lui, cât și sănătății personale.

  Pentru a deveni o economie care consumă pu-țină energie și poluează puțin, UE a adoptat o seriede obiective ambițioase referitoare la climă și ener -gie pentru a fi atinse până în anul 2020. acestea in -clud: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efectde seră; creșterea cu 20% a eficienței energetice; ocotă de 20% din consumul total de energie să fie ener -gii regenerabile; conștientizarea publicului cu pri-vire la necesitatea de a acționa împotriva poluăriicauzate de creșterea traficului în mediul urban.

  Campania este derulată în dâmbovița, la ini -țiativa direcției de sănătate publică, în parteneriatcu Inspectoratul școlar județean, Societatea na-țională de Crucea Roșie - filiala dâmbovița, avonCosmetics și Salonul Selena Gym Beauty and Spa.

  Cu această ocazie au loc următoarele tipuride acțiuni în dâmbovița: activități sportive (con-curs de biciclete), activitate stradală (aerobic înaer liber), postarea pe site-ul direcției de SănătatePublică dâmbovița a materialelor informative, trans -miterea analizei de situație către medicii de fami-lie și medicii școlari din județ.

  Sursa: dambovitanews.ro

  Săptămâna Europeană a Mobilităţii,sărbătorită în Dâmboviţa

  Dâmboviţa

  Şedința deschisă de consultare publică privindcele două documente strategice de importanță majorăpentru dezvoltarea viitoare a municipiului Giurgiu -Strategia Integrată de dezvoltare Urbană (SIdU) și Pla-nul de Mobilitate Urbană durabilă (PMUd) – a avut locmiercuri, 14 septembrie, în sa la Centrului Cultural Lo-cal „Ion Vinea”, cu partici parea reprezentanților pri-măriei, ai instituțiilor pu blice din Giurgiu, ai mediuluiprivat și, nu în ultimul rând, a cetățenilor.

  În deschiderea ședinței, atât Planul de Mobili tateUrbană durabilă, cât și Strategia Integrată de dezvoltareUrbană au fost prezentate publicului a flat în sală de că-tre reprezentanți ai firmei de con sultanță, apoi a fostfăcută o trecere în revistă a celor 129 de proiecte cu-

  prinse în SIdU, pe domenii de intervenție, valori și sursede finanțare. Cei din sală au fost invitați apoi să adresezeîntrebări, să-și exprime punctul de vedere sau să vinăcu idei de proiecte pentru a fi incluse în Strategie.

  PMUd și SIdU pot fi consultate de toți cetățeniiinteresați pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu -www.primariagiurgiu.ro la secțiunea INFORMAŢIIDE INTERES LOCAL/PROIECTE EUROPENE/STRATE-GII ŞI PLANURI DE DEZVOLTARE, precum și pe pa-gina de facebook a Primăriei - facebook.com/Pri-maria Municipiului Giurgiu/, iar comentariile potfi transmise la adresele de e-mail: [email protected]; [email protected]

  Sursa: primariagiurgiu.ro

  Dezbatere publicăprivind documentele strategice

  pentru dezvoltarea municipiului Giurgiu

  Giurgiu

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://dambovitanews.rohttp://www.primariagiurgiu.rohttp://www.primariagiurgiu.ro

 • 9Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Luni, 12 septembrie, Consiliul Local»Slobozia a aprobat un nou împrumut,acordat de Trezoreria Statului, în valoarede 25,4 milioane de lei.

  noul împrumut este pentru finalizarea investi -ției „Reabilitare funcţională a Pieţei Revoluţiei”,ce s-a derulat prin proiectul ce s-a implementatprin Programul Operațional Regional 2007 – 2013.justificarea acestui împrumut este legată de Or -donanța de Urgență a Guvernului nr. 8 din 2016,privind unele măsuri financiare, în vederea finali-zării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Eu-ropene. documentul impune un termen scadent la30 septembrie, fapt ce a permis convocarea uneișe dinte „de îndată”. Potrivit expunerii de motive ca -re a însoțit proiectul, valoarea împrumutului este

  de 25,4 milioane de lei, bani ce vor fi împru mu tațide către Trezoreria Statului cu o dobândă de3%/an. Perioada de rambursare a împrumutului es -te de 20 de ani, iar banii vor fi folosiți exclusiv pen-tru finalizarea investiției, în condițiile în care, pre-cizează edilii locali, investiția de la Slobozia seregăsește pe lista proiectelor „cu grad ridicat derisc”. nefinanțarea investiției, susțin aceleași sur -se, „implică riscul major de pierdere a finanţăriinerambursabile, de 18,9 milioane de lei”, bani chel -tuiți pentru lucrările executate până în prezent.de asemenea, se mai susține în expunerea de mo-tive, împrumutul este necesar și pentru „menţi -nerea unui echilibru bugetar” al municipiului Slo-bozia, în caz contrar existând riscul declarării fa-limentului administrativ.

  Sursa: independentonline.ro

  Consiliul Local Slobozia a aprobatun nou împrumut: 25,4 milioane de lei

  pentru Piaţa Revoluţiei

  Ialomiţa

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.independentonline.ro

 • 10Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Consiliul județean Prahova a finalizat licitațiapentru atribuirea contractului de lucrări de mo-dernizare la două corpuri ale Spitalului județeande Urgență Ploiești. Potrivit reprezentanților Con-siliului județean Prahova, 17 ofertanți s-au înscrisîn cursa pentru încheierea contractului de lucrări,fiind selectată firma care a avut prețul cel maimic, respectiv SC Hidro Salt B92 SRL București. Lu-crările se vor efectua la corpurile a și B de pe stra -da Găgeni ale Spitalului județean de Urgență Plo -iești, lucrarea fiind finanțată pentru o perioadă detrei ani de către Consiliul județean Prahova, valoa -

  rea fiind de 15 milioane de lei. Lucrările vor începeîn luna octombrie a acestui an și se vor întinde pe operioadă de 36 de luni de la emiterea ordinului deîncepere.

  Conform contractului, vor fi realizate lucrăride refacere și înlocuire instalații de gaze medicale,lucrări de refacere și înlocuire instalații electriceși curenți slabi, lucrări de înlocuire tâmplărie in-terioară și tavane suspendate, precum și lucrări dezugrăveli și vopsiri interioare și lucrări de refacerepardoseli.

  Sursa: ziarulprahova.ro

  În octombrie începlucrările de modernizare

  la Spitalul Judeţean Prahova

  Prahova

  ferma Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu”a trecut printr-un amplu proces de reabilitare șimodernizare, investiția fiind realizată cu bani eu-ropeni.15,5 milioane de lei s-au investit în singurafermă didactică ecologică din județ de care vor be-neficia cei 833 de elevi ai liceului și 130 de studențide la Universitatea Valahia.

  Liceul tehnologic „Nicolae Bălcescu”, unitateșcolară cu profil agricol, are o istorie de mai binede 100 de ani. Înființat în anul 1903 ca Şcoală in-ferioară de agricultură și Comerț, liceul și-a păs-trat specificul și tradiția, chiar dacă în timp a func-ționat sub diverse denumiri. Unitatea școlară, afla -tă în centrul unei zone preponderent agricole, estecel mai important liceu de profil unde, anual, suntformați aproximativ 800 de elevi în domenii pre-cum: agricultură, Protecția Mediului, Comerț, Eco-nomic sau Mecanică. Pe lângă teoria predată dedascăli în sălile de clasă, liceenii de aici beneficiazăși de practică la cea mai mare fermă didactică dinsudul țării, certificată ecologic. Elevii de la Meca-nică învață din școală ce înseamnă munca la strungdirect în atelier, iar cei de la alimentație Publică

  prepară produse cu propriile mâini în laboratoarelede patiserie. Liceenii fac practică în agricultură di-rect pe câmp, pe terenurile ce aparțin fermei, iarcei care se pregătesc pentru Medicina Veterinarăfac practică cu animalele din fermă. de anulacesta, condițiile de practică ale elevilor s-au îm-bunătățit, în urma proiectului european de moder-nizare a fermei, ce a putut fi dus la bun sfârșit cuajutorul fondurilor nerambursabile obținute prinProgramul Operațional Regional 2007 - 2013.

  Sursa: adevarul.ro

  S-a finalizat proiectul Regiode modernizare a fermei Liceului Tehnologic

  „Nicolae Bălcescu” din Alexandria

  Teleorman

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.ziarulprahova.rohttp://adevarul.ro

 • 11Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  Impact / 16 septembrie 2016

  Ziarul Teleormanul / 16 septembrie 2016

  jurnalul de Călărași / 15 septembrie 2016

  deprahova.ro / 14 septembrie 2016

  Top de argeș / 15 septembrie 2016

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro

 • newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”este un material cu informații despre activitățile derulate de către

  agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale și administrației Publice,în vederea promovării Programului Operațional Regional.

  Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintădespre activitatea instituțiilor membre aleRețelei de Informare REGIO Sud Muntenia

  și despre cele mai importante evenimente organizate de acesteaîn județele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

  Sediul central CĂLĂRAŞIAdresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7a,cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. CălărașiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean ARGEŞAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanargeș, sediul Consiliului județean argeș: PiațaVasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,jud. argeș; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean DÂMBOVIȚAAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeandâmbovița, sediul Consiliului județeandâmbovița: Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.90, 100 și 101, mun. Târgoviște, jud. dâmbovițaTel./fax / 0345/100.018, E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean GIURGIUAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanGiurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,mun. Giurgiu, jud. GiurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean IALOMIȚAAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanIalomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. IalomițaTel./fax / 0343/101.139E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean PRAHOVAAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanPrahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean TELEORMANAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanTeleorman, sediul Consiliului județeanTeleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,mun. alexandria, jud. TeleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.Călărași, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -director adjunct, Cristina RADU - șef ServiciuComunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCUPLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, FlorentinGEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPAE-mail / [email protected], Website / www.adrmuntenia.ro,regio.adrmuntenia.roData publicării / 19 septembrie 2016

  ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe caredumneavoastră le desfășurați. dacă sunteți interesați

  să promovați activitatea instituției dvs., vă rugămsă ne transmiteți un scurt material de informare

  (maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spații), împreunăcu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție

  a newsletter-ului.Materialele de informare vor fi transmise la adresa

  de e-mail [email protected] va fi publicat pe site-ul agenției(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

  electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei deInformare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliuluipentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

  județene și locale și prefecturilor din regiune,Ministerului dezvoltării Regionale și administrației

  Publice, reprezentanților mass-mediade la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

  dedicate (portalurilor de știri economice), precumși publicului larg.

  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

  fax: 0242/313.167.

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro