Academia Romأ¢nؤƒ - Filiala Iasi Institutul de Istorie D. Xenopol B 2015. 2. 15.آ  1. Viaإ£a...

Academia Romأ¢nؤƒ - Filiala Iasi Institutul de Istorie D. Xenopol B 2015. 2. 15.آ  1. Viaإ£a cotidianؤƒ
Academia Romأ¢nؤƒ - Filiala Iasi Institutul de Istorie D. Xenopol B 2015. 2. 15.آ  1. Viaإ£a cotidianؤƒ
Academia Romأ¢nؤƒ - Filiala Iasi Institutul de Istorie D. Xenopol B 2015. 2. 15.آ  1. Viaإ£a cotidianؤƒ
download Academia Romأ¢nؤƒ - Filiala Iasi Institutul de Istorie D. Xenopol B 2015. 2. 15.آ  1. Viaإ£a cotidianؤƒ

of 3

 • date post

  04-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Academia Romأ¢nؤƒ - Filiala Iasi Institutul de Istorie D. Xenopol B 2015. 2. 15.آ  1. Viaإ£a...

 • Academia Română - Filiala Iasi Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" B-dul Carol I, nr. 8, 700505 , Iaşi O.P. 6, C.P. 1313 Tel : 0332.106.172 Fax:0232.211 .150 E-mail : institutxenopol@yahoo.com .

  Către

  Academia Română Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie Preşedinte,

  Acad. Alexandru Vulpe

  Nr. 335 /9 decembrie 2014

  Domnule Preşedinte,

  Vă trimitem noile propuneri de programe şi proiecte de cercetare pe anul 2015.

  Programul La., Izvoarele Evului Mediu Românesc şi Istorie So cială, coordonat de dr.

  Petronel Zahariuc, CS II, cuprinde un proiect:

  1. Documenta Romaniae Historica, Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova,

  voI. XI (1604-1606), Petronel Zahariuc, Marius Chelcu, Silviu V ăcaru, Cătălina Chelcu şi Sorin

  Grigoruţă, tennen final 31 decembrie 2017.

  Programul Lb., Instrumente de lucru. Rep ertoriul numismatic românesc. 1822 ­

  1859/1867, coordonat de dr. Viorel Butnariu, CS 1, cuprinde un proiect:

  1. Bibliografie numismatic ă pentru Moldova (1359-1859) , dr. Viorel Butnariu, CS 1,

  termen final 31 decembrie 2016.

  Programul IT, Stat şi societate în perioada modernizării şi construcţiei naţionale

  româneşti, secolele XIX-XX, coordonat de dr. Mihai-Ştefan Ceau şu, CS I cuprinde 2 proiecte:

  1. Asociaţionism, societate şi solidaritate naţ ională în Bucovina (sec. XIX -sec. XÂj, dr.

  Mihai Ştefan Ceauşu, termen de finalizare 31 decem brie 2015.

  2. Reforme, crize şi noi grupări politice la sfârş itul secolului XIX român esc, dr. Liviu

  Brătescu, CS III, termen fmal31 decembrie 2015 .

 • 2

  Programul III, Cultură şi modernizare În România, secolele XIX-XX, coordonat de dr.

  Leonidas Rados, CS II, cuprinde şase proiecte:

  1. Accesul genului f eminin la educaţ ie s uperioară în Vechiul Regat. Cazul Un ivers ităţ i i

  din Iaşi , în cadrul programului Cultură ş i modernizare în România: secolele XIX-xx, dr .

  Leonidas Rados, termen final 31 decembrie 2015.

  2. Literatura autobiografică românească - sursă a studiilor patrimoniale, dr. Andi

  Mihalache, CS I, termen de finalizare 31 decembrie 2016.

  3. Antisemitism economic în Iaş i (1859-1918) , dr. Mihai Chiper, CS , termen final 31

  decembrie 2015 .

  4. O istorie a inspecţiilor şcolare, în România secolului ..IT Partea 1: tipuri de

  documente şi modalităţi de interpretare a lor, dr. Cătălina Mihalache, CS III , term en final 1

  iunie 20 15. (Dr. Cătălin a Mihalache a depus ce rere de prelungire a datei de finalizare a temei de

  plan p ână la 1 iunie 20 15 pentru aprofundare şi pentru a putea extinde investigaţiile şi la alte

  fonduri arhivistice şi a primit aprobarea Cons iliului Ştiinţific).

  5. Reclădirea istoriei. Intenţii privind conservarea şi refacereamonumentelor istorice

  român eşti în a doua jum ătate a secolului ./\X; dr. Alexandru Istrate, CS , te rmen final 31

  decembrie 2016.

  6. Istoriografia română: de la cron is tic ă la discursul postmoderm, acad. Alexandru

  Zub , termen 31 decembrie 2017.

  Programul IV, Public şi privat în România secolului XX", coordonat de dr. Cătălin

  Turliuc, CS 1, cuprinde cinci proiecte:

  1. Viaţa cot idiană în mediul urban din România demo crat-populară , dr. Sorin D.

  Ivăne scu , CS III, term en final 31 decembrie 2015 .

  2. Regimul comunist din România ş i drepturile omulu i. Cazul libertăţii religioase (1965­

  1989) , dr. Dorin Dobrincu, CS III, termen de finalizare 31 decembrie 2015.

  3. Activitatea s ubversivă ş i de propagan dă a L egaţi ei RPR din Washington (1955-1960), dr.

  Paul Ni stor, CS III, termen final 31 decemb rie 2016 .

  4. Procesul modernizării în domeniul organizării administrativ teritoriale în România

  interb elică (1918-1938), dr. Cătăl i n Turliuc, CS 1, termen final iniţial 31 decembrie 2015.

  5. .Holocaustul p rin gloanţ e". Masacrele antisemite din România ş i Basarabia comise

  În vara anului 1941, Adrian C ioflâncă, CS III, termen final 3 1 decembrie 2016.

  Programul V, România în relaţiile internaţionale (secolele XIX-XX) , coordonat de prof.

  univ. dr. Gheorghe Cliveti CS 1, cuprinde cinci proiecte:

  2

 • 3

  1. Proiect fundamental Documente consulare şi diplomatice străine privitoare la

  Domnia lui Carol 1. 1866-1914. Echipa de realizare a proiectului: prof.univ .dr. Gheorghe

  Cliveti, (coordonator), dr. Mihai -Ştean Ceauşu, CS 1, dr. Flavius Solomon, CS II, dr. Adrian

  Bogdan Ceobanu, ACS. Primul volum (1866) al seriei 1 (1866-1871) cu termen de finalizare la

  31 decembrie 2016.

  2. Unirea Românilor şi emergenţ a Europei statelor naţionale, prof. univ. dr. Gheorghe

  Cliveti CS 1, termen final 31 decembrie 2017.

  3. Maril e Puteri, România şi chestiun ea neutralit ăţ ii (1914-1916) , dr. Flavius Solomon, CS II,

  termen final 31 decembrie 2016.

  4. R elaţiil e româna-ruse la începutul secolului al XX-lea (1908-1919), drd. Bogdan Ceobanu,

  AC, termen final 31 decembrie 2015 (proiect suspendat la 1 octombrie 2014, în consecinţa

  schimbării locului de activitate a dlui Bogdan Ceobanu, prin concurs, la Universitatea

  "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi , Facultatea de Istorie, pe post de asistent universitar).

  5. Diplomaţia scenariilor. România în politica marilor put eri, 1939-1 940, dr. Bogdan

  Alexandru Schipor, CS III, termen final 31 decembrie 2015.

  Noile proiecte au fost avizate de Consiliul Ştiinţific al Institutului în dat a de 9 decembrie

  2014.

  Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" este de acord cu

  programele şi proiectele noi propuse şi decide a le înainta Secţiei de Ştiinţe Istorice şi

  Arheologie a Academiei Române pentru aprobare.

  Director , / .

  Prof. uriiv' dr. Gheorghe Cliveti ~'~~'~~)

  . 1

  3