A 12 Planeta

140
~ ENIGME ..~. colecthl fenomenelor stranii . . , colecfia i~t.mplirilor en.igmatice colecfia realului ingemanat cu fantasticul colectia frontierelor cunoasterii . '. , I t [ I. r I ,. ;. I I ! r L. - , ZECHARIA SITCHIN A DOUASPREZECEA. . ow PLANETA ALDO PRESS

description

spiritualitate

Transcript of A 12 Planeta

 • ~ENIGME

  ..~.

  colecthlfenomenelorstranii .. ,

  colecfiai~t.mplirilor en.igmatice

  colecfiarealuluiingemanatcu fantasticul

  colectiafrontierelorcunoasterii.'. ,

  I

  t[

  I.rI,.;.I

  I

  !

  rL.- ,

  ZECHARIA SITCHIN

  A DOUASPREZECEA.. ow

  PLANETA

  ALDO PRESS

 • THE TWELFTHPLANETby

  ZechariaSitchin

  EditorALDO PRESS s.r.t,Bucure~ti

  CopyrightJ1976byZechariaSitchin

  TraducereCristianBanu

  DescriereaCIP a ]J~b"oteciiNaponaleSITCHIN,.ZECIIARIA. ' .

  , A douasprezeceaplanetii i ZechariaSitchin- Bucure~ti:AIdoPress,1999 .

  . 448p.:il.;20cm-{Zona)Bibliogr.ISBN973-97079-9-8

  573.5

  Informalii ~icomen~iramburs:C. P. 76-161, Bucure~ti,77450,Romania.

  cfqiUpJdraqaprrilfed print sa osocietateButanG~V

  B-dJI Tudor VladmJrescu; nr. 31, sector5;BiJcure$1i,ROMANIA. Telelon: 335.93.18;335.97.47

  , . . Fax: 337.33.77

  '.-- _._-

  ~~,: '~"'''.:;.':' ..,' ,: .'!., "0 OJ' I

  Multumiri,

  I

  \

  I

  I~

  !

  Autoruldore~tesa-~iexprimemultumirilecelorcare,maibinedeunsecol,audescoperit,descifrat,tradus~iexplicattex-tele~irelicveleOrientuluiAntic~i,deasemenea,numeroaselorinstitutii,precum~ipersonaluluiacestora,careaupusla dispo-zitiaautoruluitextele~iilustratiilecestaulabazaacesteidirti.

  Autoruldore~tesamultumeascainmodspecialurmatoa-relorinstitutii:NewYorkPublicLibrary(OrientalDivision);ResearchLibrary(ReadingRoom~iOrientalStudentsRoom)a .British Museum;Research.Library, de la Jewish TheologicalSeminarydinNew York; lucratorilor~icustodelui.British Mu-seum,pentruasistentaacordatala procUrareafotografiilor ~iimaginilorreprodusein aceastacarte;directoru.luiVordera-sia-tischesMuseum,StaatlicheMuseen,din Berlinul de Est; Mu-zel!luiUniversitaliiPhiladelphia;ReuniondesMuseesNatio-naux,France(MuseeduLouvre);curatoruluiMuzeuluiAnt~chi~talilor din Aleppo;U.S.NationalAeronauticsandSpaceAd-ministration(NASA). .

  , .IIfrt

  "...'..- ' ,. -

 • ~ -- _' "_'.,,,._ ,,0.'.--"----._----._-- -~ -...--

  !jI

  1_-

  I

  I

  I.t1t

  Cuprins

  Notaautorului ;.:...~ ; 9

  Prolog: Geneza ~ ..11

  CapitolulI. Ve~nictiltnceput~ : 15Capitolul2.Civilizapanepreviizutii 27Capitolul3.ZeiidinCer~idepePiimant 67Capitolul4. Sumer:Tiirfunulzeilor 103.Capitolul5.Nefilimii:.Oameniicurachetedefoe 141

  Capitolul6.A DouiisprezeceaPlanetii 185

  Capitolul7; Epopeeacreatiei 217

  Capitolul8.tmpiiriitiacerurilor : 249"Capitolul9.AterizareapeplanetaPiimant 271

  . CapiiolullO.Ora~elezeilor 297Capitoluili. Revoltaanunnakilor ,' 325

  Capitolul12.Facereaomului...: 351Caoitolul13.Sffirsituloiimantenilor 379

  Cappolul14.CandzeiipleaciidepePiimant 405

  Capitolul15.RegatuldepePiimant "'".433Bibliografie ,445

  I.1

 • ...

  L

  Notaautorului

  I

  p ..

  SursaprimarapentruversetelebiblicedinVechiulTesta-ment,pe_careIe-amutilizatin aceastacarte,estetextuloriginalevreiesc:Trebuiespusde.Ia 'bun.inceputca toatetraducerileconsultate- principalelefiind mentionatela sf'ar~itulcaqii -suntdoaratat,simpletraducerisauinterpretari.Ceeace contea-zapentruconcluziafinaHiestecespuneoriginalul., . Pentru.versiuneafinala,ceacareesteutilizata:in 'carteadefata,amcomparattraducerilepecareIe-amawt la indema-na~iapoicu textuloriginal,utilizand~itextele/pove~tilesume-riene~iacadieneasemanatoare,pentrua obpneceeace eucon-sidera fi ceamaifidelavarianta.

  Analizatextelorsumeriene,asiriene,babiloniene~ihititea angajat0 ~ata intreagadesavanti,timpde'maibinedeunsecol.Descifrareascrisului~ia limbii a fosturmatadetranscri-ere,transliteratie~iabiaapoidetraducere.in multecazuri,ampututalegeintrediferiteletraduceri~iinterpretarinumaiverifi-candunelemultanterioare.in altecazuri,cercetarilemodemeaufostcelecareauadus0 luminanouaasupravariante~orma~vechi. . '

  D~cilistatextelorOrientuluiAnticcareaparelas~itulacesteicfu1:icontineamtversiunilecelemaivechi,cat~ipecele,malnOl,aHitunde0 llsttla pUOllcaJlllorsnmpncem careaufostpublicatecelema~interesantecontnbutiila intelegereaacestortexte.

  Autorul

 • 12 ZECHARIA SITCHIN

  Totioameniidinvechimecredeauin zei careaucoboratpePa-mdnt~icaresevorridicaII!ceruridupacei~ivorincheiameni-rea.Darnua fostacordata'niciodatacredibilitateacestortexte,Bind taxatedeoameniide~tiinta,inca de la inceput"ca'fiinddoar legende. ' '

  ScrierileOrientuluianti~,incluzandaici ~inumeroasetexteastronomice,vorbescin modexplicitdespre0 planetadepecareauvenitpe Pamantace~tiastronautisau"zei". Totu~i,candoameniide~tiintaaudescoperit,desciftat~itranscris0 lis-Hianticaa corpurilorcere~ti,planetaPlutonu fuseseincades-coperita(eaa fostlocalizataabiain 1930).Cum s~accepteeiatuncidovadaexistenteia incaunuimembrual sistemuluinos-trusolar?Daracumnoi,carela fel caceidinvech~me,cunoa~-terncamaiexistaplanete~idupaSaturn,decesahu acceptamanticadovadaaexistenteiceleide-adouasprezeceaplanete?

  Pe masuraceneaventuramin spatiu,0 privireproaspata~i0 accejJtarea vechilorscripturiestemaimultdecatactuaIa."Acum,caastronautiino~triauaterizatpeLuna,iarnavelenoas-trespatialeteleghidateexploreaza~ialteplanete,numaiestechiaratatdeimposibildecrezutca0 altacivilizatie,depe0altaplaneta,multmaiavansatadecatanoastra,afostcapabilasa-~itrimitaastronautii,pePamant;candva,intrecut.. '

  tittr-adevar,0seriedescriitoriauspeculatideeacaunelemonumenteantice,cumarfi piramidelesausculpturilegigan-tice,trebuiesafi fostfacutedereprezentantiiuneialteciviliza-tii, multmaiavansate,careau'vizitatplanetanoastra.,..caci,cusiguranta,cumarfipututposedaomulpriniitivtehnologian,e-cesararealizariiunorastf~ldeconstructii?Cumseface,'ca'sadaualtexemplu,caclvilizatiadinSumeraparutsainfloreasca, .UIU~\", 1I:1U1111\,,1U11pll;;\"U1~Vl, 111U1111i1I,;Ui1plVi1pt; UVVV UI;; anI!

  Dar,de,oareceace~tiscriitorin-au.reu~it,in general,sa arate'dim!,cum~i,milipresusdetoate,deundeauvenitace~tiastro-.nautidinvechime,intrebari,lelorprovocatoareramanpurespe-culatii. "

  A fostnevoiedetreizecideanidecercetari,deintoarcerela surseleantice,deacceptarea acestora.adlitteram.pentruacreain minteameaun scenariucoerent~iplauzibilaI'eveni-

  , ._.._._--

  A DouisprezeceaPlaneti 13

  mentelor'dinvechime.A DouasprezeceaPlanetaWpropunedecisaoferecititorului0povestecaresaraspundalaitlttebariledemaisus..Dovezileadusedemineconsista,in primulrand,chiardininse~itextele~i'deseneleantice. ,

  Am incercatin aceaStacartesadescifrez0 cosmogoniesofisticatacareexplica,poatelafeldebineca~iteoriile~tiinti-ficemodeme,cums-arfi pututformasistemulnostrusolar:0planetainvadatoareafostprinsape'orbitasolara,iarPamantul~ialtepaTtiale sist~muluisolar au fost'create. '. ' ,

  Dovezileprezentatedemineinclud~i0 hartacelestaa-unuizborspatialcatrePamantdepeaceastaplaneta,a doua-sprezecea.A urmatapoidramaticainfiintareaprimelorcoloniipamante~tialenefilimilor.Suntdatechiar~i'numeleliderilorlor,suntdescrisesentimentelelor:'iubirea,gelozia,acumul1irile~iluptelelor,esteexplicatanaturalor,,nemuritoare".

  Dar,maipresusdetoate,A DouasprezeceaPlanetai~ipropunesadescdperesuccesiuneaevenimentelorcareauduslafacereaomului~imetodeleavansateprincareacestlucruafostintaptuit. ' ,

  Easugereazacomplicatalegaturacareexistaintreom~i"zeii"lui ~iarunca0 noualuminaasuprasemnificatieiunorevenimente,asupraGradiniiEdenului,TurnuluiBabel,-asupraPotopului.~i,omul- imbogatitbiologic~imaterialdeceicareI-aufacut- star~e~teprina-~ialungazeii. -

  Aceastacartesustinecanusuntemsinguriin sistemulnostrusolar.Mai degraba'mare~tedecatscadecredintaintr-oputeresupranaturala,pentruca,dacanefilimiiaucreatomulpePamant,einuaufacutdecatsaindeplineascaunmultmaivastPlanUniversal.

  Z. SitchinNewYork,februarie1977

  ~.

 • ."

  ..

  ;',,',

  .,

  Capitolull."

  Ve~niculInceput

  DintretoatedovezilepecareIe-amadunatpentrua nesustineteoria,ceacucaretrebuiesaincepemesteinsu~iomul.Inmulteprivinte,omulmodem- HomoSapiens- esteunstra-inpeaceastaplaneta.

  DecandCharlesDarwini-a~ocatpeoameniide~tiinta~ipeteologiivremiisalecudovadaevolutieiomului,s-aconside-ratcaviatapePamantaajunslaomtredindprinprimate,ma-.mifere,vertebrate~i,maideparte,la ceamaislabdezvoltataformadeviatii.intr-unpunct,acumditevamilioanedeaniinIlrma,candsepresuptinecaaaparutviatapePamant.

  Dar,ajungandlaacesteinceputuri~iincercand,saanali-zezeproblemaexistenteivietiiin aM parte,incadrul~iin afarasistemuluinostrusolar,oameniide~tiintaaudevenitnesiguriinceeaceprive~teproblemavietiidepeplanetanoastra:cumva,eanuaPartineacesteia.Dacaviataa inceputdatoritaunorreac-tii chimicespontane,decearedoar0singurasursa~inu()mul-titudinedesursealeatoare?~idecetoatemateriilevii depePa-mantcontinfoarteputinedintreelementelecaresegasescaicidinbel~ug~ifoartemultedintrecelerare?

  "a11lOSLaLunCIVla~almponalaperamanrtPozitiaomuluiin lantolevolutieianiaritincurcatura.Ga-

  sinduncraniuaici,catevaoasedincolo,oameniide~tiintaauconsideratlainceputcaomula aparutin Asia,acum500.000deani.Dar,cumaufostdescoperitefosiledin.cein ce maivechi;a devenitcIarcaacestlucrus-apetrecutcu mult.maimulttimpinurma.Str~o~iiomuluisuntacumplasatiin urmacuaproape25.000.000deani.DescopeririIn estulAfriciiau

  _. -- .--

 • 18 ZECHARIA SITCHIN

  ~timcumaapiinitcivilizapa~icums-adezvoltatace~stao dataceaaparutIntrebareatararaspunsesteinsadece- deceaaparutaceastacivilizatie?Caci,~iasta0afinnaacum~ioa-meniide~tiinta- cuoarecarefrustrare-, confonntuturordate-lorcunoscuteinprezent,omulnuarfi trebuitsaajungaincalacivilizatie.Nuexistaniciunmotivaparentpentrucarenoisa

  . fimmaiciVilizapdedittriburileprimitivedin.junglaamazonia-nasau.deprinaltezoneneUmblateinca. .

  Dar,ni sespune,acestetriburitraiescincala fel cainepocadepiatra,deoareceaufostizolatederestullumii.Darizolatidece?Dacaeiautraitpeacee~iplanetacuiioi,nuarfitrebuitoaresaajungalaacele~icuno~tinte~tiintifice~itehno-logice,a~acumsepresupunecaamtacut~inoi? . .

  Totu~iadevarataproblemanuestegradullor'deinapoie-re,ci gradulnostrudedezvoltare;c~ciacumserecunoa~tecagradulnonnaldedezvoltareestecelaltriburiloraniazoniene,~inualnostru.I-a trebuitomuluipestedouamilioanedeanipen-trua realizaepocala"revolutietehnologica"a treceriide la fo-losireapietrelora~acumIe gasea,la ~lefuirea~iascuprealor.De cenutotdouamilioanedeanipentruatrecela folosireaal-tormaterialesauzece.milloanedeanipentrustapanireamate-mati~ilor,inginerieisauastronomiei?~ito~i iataca,la"nu-mai"50.000deanidelaomuldinNeanderthal,astronautiino~triaterizeazapeLuna.

  Intrebareacaresepunein modevi

 • 20 . ZECHARIA SITCHIN

  urmedelocuireumana,datanddeCirca100.000deani,panacucirca13.000deaniinurma.* "

  Ceeaceindicauacesteurmeeramultmaisurprinzatordediturmeleinsele.Culturaumanainregistrasenuunprogres,ci regresase.Incepandcuunanumitstandard;generatiilecare

  . urmaseraprezentauunregresclaro~iincepandcu27.000i.Ch.panain 11.000r.Ch.regresarea~imic~orareapopulatieiauatinsunpunctin careviataaproapecadisparuse.Din motivecaresepresupuna fi deordinclimateric,omulaproapeca Ii dispamtdinzonapentruaproape16.000deani.

  ~i apoi,aproximativprin'll.OOOi:Ch., omula reaparutplindevigoare~icu0culturadeunniveUncredibilderidicat. '

  Deparcaun antrenorneviiZut,urmarind,jocul~ovait,oralomenirii,ar fi inlocuitechipaobosita~iuzatacu umiproaspata~imaibinearitrenata.

  *

  pe-a lungulmilioanelordeaniai ve~niculuisauinceput,omula fostcopilulnaturii;a rezistatadunandu-~ihranadeprinpaduri,vanandanimalesalbatice,prinzandpasansaupescuind.Dar,aproapeimediatce~ezarile1Jmaneslabeau~iel i~ipara-~.ealocuintele,candrealizarilesaleartisticedispareau- chiaratunci,bruse,taravreunmotivaparent~itara0 perioadadepregatireanterioara- omuldevineagricultor.

  Cercetandmuncaunoreminentioamenide~tiintadin ~acestdomeniu,R.J. Braidwood~,iB. Howe, in lucrarealor,Prehistoricinvestigationin lraquiKurdistan(Cercetareapreis-tnr1Pt J(11rrli'-!tan11111t ;1'"611,;n9"'l\ nn n: ;.. 1,.. , 1.._=_ _~ _L.._..J~~1-.- --.------geneticeauconfirmatdescoperirilearheologice~inulasanici0urmiideindoialac~agrlculturaa apamt'exactacoloundeapa-ruse,cu catvatimpinainte,HomoSapiens:in OrientulApro-piat.Nu maiexistanici undubiucaagrlculturas-aextinsdinarculmuntilor~idealurilprOrientuluiApropiat.Folosindsofis-

  *,ProfesorulSoleckimi-aspuscAaufostdescoperitenouAschelete,dintrecarenumaipatrufusesemzdrobitede0cAderedepietre(n.a.)

  A DouiisptezeceaPlanetii 21

  ticatemetodede'datarecu carbonradioac1iv~icercetarigeneti-ce,s-astabilit,caprimeleculturiagricolealeomeniriiaufost'celedegrau~iorz.Presupunandcaintr-unanwnefel omulareu~itsainvetesingursacultiveplantelesalbatice~icerealelenecesaresupravietuirii,cercetatoriiaufostinsauimitidemareavarietate'deplante~icerealedebazapentrusupravietuirea~idezvoltareaciviliz~tiei,careapareau'dinOrientulApropiat.Aceastalistacuprindea,intr-osuccesiunerapida,mei,secara~,printrecerealelecomestibile;in,pentrufibrelesale,dar~ipen-truulei,precum~i0 marevarietatedearbu~ti~icopacifructi-feri.

  Defiecaredata,0plantaafostmaiintwcultivatain Ori-entulApropiat,cumileniiinaintedea ajungein Europa.Deparcaacestaarfi fostunfeldelaboratorgenetico-botariic,con-dusdemananevlizuta,careproduceadincandincandcate0nouaplanta.

  Cei careaustudiatorigineavitei-de~vieauconstatatcaaceastaa inceputsasecultivein muntiidinnordulMesopota-miei,in Siria~iPalestina.Nu e demirare.VechiulTestamentspunecaNoeaplantat0vita-de-vie(bachiarcas-aimbatatcu

  , vinulei)dupacearcasaa ajunspeqtunteleAraratcands-auretrasapelepotopului.Deci,lafelca~ioameniide~tiinta,Bi-bliaplaseazainceputulcultivariivitei-de-viepemuntiidinnor-dulMesopotaqliei. ,

  MaruI,paml,maslinul,smochinul,migdalul,fistioul,nu-. cuI- totii~iauorigineain OrientulApropiat,impra~tiindu-se'deaiciinEUropa~iin altepaqialelumii..futr-adevar,nuputemsanuneamintimcaVechiulTestamenti-adevansatpeoamenii"net"'; r1~"t1int~ 1""11,..St~TQ1T't11pn111" irlpntifit"arpQ Qr-~1pl'!:IC!i7nnp

  I ;' ,

  cafiindprimagradinaa lumii:"Apoi DomnulDumnezeua, sadit0 gradinain Eden,spre.rasariL.~ia tacutsarasaradinPamanttotfeluldepomiplacutilavedere~ibunilamancat".

  Loculin careseafla'Edenuleracu sigurantacunoscutgeneratiilorbiblice.Seafla"sprerasarit"- laestdepamanturi-Ie neaJ1luluilui Israel.Eraunteritoriuudatdeapelea patrumarirauri,douadintreelefiindTigru~iEufrat.NupoateexistaniciundubiuoiiGenezalocalizeazaprimagradinapedeajurile

 • 22 ZECHARIA SITCHIN

  deundeizvorascacesteraun,in nord.,.estulMesopotamiei.Bi-blia~ioarneniide~tiintasunt4eacord.

  De fapt,dacacitimtextulGenezeinucape0 lucrareteo-logicaci cape una~tiintifica,descoperim~iprocesulprincares-a inceputcultivarea'acestorplante.~tiintane spuneca maiintais-aucultivatierburisalbatice,apoicereale,urmatedecul-tivareaarbu~tilor~ipomilor.fructifen.Acestaesteexact-proce-suidescrisin primulcapitol'alGenezei. .

  ~iDumnezena zis: "Sadeapamintulverdeata,iarbacusamfutta,pomiroditori,carisafacaroddupasoiullor,~icarlsaaibain eisamantalorpePamfutt."~ia~aafost.

  Pamfuttula datverdeata,iarbacusamfuttadupasoiulei~ipomicaresafacarod.~icarei~iausamfuttainei,dupa'soiullor.

  ~iblianemaispuneapoica,dupa.cea fostizgonitdingradinaraiului,omulatrebuitsamunceascadingreupentrua-~iobtinehrana."Din sudoareafiimtiitaleitiveimfutcapainea",i-a .spusDumnezeului Adam.lar dupaasta,,Abeleracioban,iarCain eraplugar".Omula'devenitcrescator-devite,ne spune;Biblia,curanddupaceadevenitagr\cultor.

  Oarneniide~tijntasuntperfectdeacord~uaceastasuc-"cesiunea evenimentelor.Analizfutddiferiteleteoriireferitoarela domesticireaanimalelor,F.E. Zeuner,in carteasaDomesti-cationof Animals.(Domesticireaanimalelor),afirmaca "omulnuapututcapataobi~nuintadeapneanimalelein capfivitate~i,.1 n 1~ A___A""~". ~...n1"ta. Aa. ~ qttl''UYD ~t~r1tnl ..1P Q 10';111 '1'nnn;t(iti

  - .

  socialedeanumifedimensiuni".Acestecomunitatistabile,ne-cesarepentrutrecerealadomesticireaanimalelor,aufost0con-secintaaschimbariicatreagricultura.

  Primulanimalcarea fostdomesticita fostcainele,darnuca"celmaibunprietenal omului",ci, dupatoateproba-bilitaple,totpentruhrana.Secredecaacestlucrus-aRftrecutin jurullui9500i.Ch.Primeleram~itedecainiaufostdesco-peritein Iran,Irak~iinIsraeL

  , A DouiisprezeceaPlanem23

  Totearnin aceapenoadaafostdomestiCita~ioaia;pe'~-teradelaShanidarcontinearama~itele'unoroi~datfuldearndinjurulanului9000tCh.,ce indicafaptulca0 marepartedinmieierautaiatipentruhranasaupentrupielealor.Capre1e,~ieledatatoaredelapte,auurmatcurfutd;porcii,bovinele~ialte.viteaufostdomesticitelascurttimp.. De fiecaredatadomesticirealor a inceputin OrientulApropiat.

  Schimbarilebru~tecareauaparutcarnpelaanul11.000"i.Ch.in OrientulApropiat(~i'cucirca2000deanimaitfuziuinEuropa)i-aurncut"peoarneniide~tiintasadescrieaceastape-rioadacafiindstar~ituluneiere,paleoliticul,~iinceputulalteia,mezoliticul. . .

  Numeleestepotrivitdoardacanegfutdimlaprincipahilmaterialdeconstructie,careera.incontinuarepiatra.Adapostu-rileumanedinmuntierauconstruitedinpiatra;com1initatileerauprotejatedeziduridepiatra;-primaunealtaagricola,sapa,

  Fig.3

  ------

 • 24 ZECHARIA SITCHIN

  eramcutadinpiatra.Eii~ionorausaui~iprotejaumortiiacope-rind~iomandmorminteleco pietresauIe foloseaupentrua-~iconstruiimagipialefiintelorsupremesauale,,zeilor"a caror,interventiebenefica0 caUtau.P,astfeldeimagine,descoperitain nordolIsraelului,datanddiri al 'Iioualeamileniui.Ch.',neintap~eazaun.Capscolptatalunui,,zeu"cUuncoif~iunfelde ."ochelarideprotecpe".(Fig.3)

  Privindlucrurileglobal,ar fi moltmaipotrivitsanumimaceastaperioadacareincepedu~ 11.000i.Ch. nu mezolitic,(parteademijloca Epociidepiatrii)ci Era Domesticirii.1otr-operioadadecirca3600deani-.aproapepestenoaptein terme-nii ve~niculuiinceput- omola devenitagricultor,incepandsacultiveplantesaIbatice~isa,domesticeascaanimale.Apoi, inmodclar,auimat0 nouaera.,IstoriciionumescNeolitic(NouaEpod depiatrii)dar,dinnoo,totalinadecvat,pentrucaceeaceamarcataceastaperioadaa fostaparipaceranlicii.

  Dinmotivenecunoscuteincaoamenilorde~tiintii; darcarevor deveniclarepema80racesevaderulapovesteanoas-tra- mar~ulomeniriicatrecivilizapea fost limitat- pentrucatevamileniidupa11.000i.Ch.la dealuriledinOrientulApro-piat.Descoperireanumeroaselorfoloasepecarei Iepoateadu-ce lutula fosteontemporanacu pariisireaa~posturilorsalede-pemunte~icoborfu-eain vaileargiloase.

  10cepandcumileniulal ~telea i.Ch. civilizatiaOrientu-lui Apropiatesteplinadeobiectedeargila~ilut,deomamente,ustensilesaustatuete;10jurulanului5000i.Ch.,omulprodueeaobieeteeeramicede0 excelentacalitate~1unqesignfanta~tie..

  Dar,inea0 data,ritmulprogresuluia seazut~i,meepand,.11,.;..,." LLA\f\f\~rh ..1...,,.n ,;..;I.."rh..nlnm,..."" I..""t ,.1\tnt111

  regresase:ceramicadevenisemaisimpla,iar unelteledepiatra- relievealeUIteiepocimultanterioare- devinpredominante.A~eziirileaparcanelocuite.,{Jnelelocuri;carefuseseracentrealeculturilorceramice,incepsafieabandonate~ime~te~ugul,caatare,dispare."A fost0 istoviregeneralaacolturii",spuneJamesMelaartin earteasaEarliestCivilizationsof theNearEast(pri-melecivilizapialeOrientulwApropiat);unelelocuripow inmodclarsemneleacestei,~oifazedeinapoiere".

  A DouiisprezeceaPlanetii 25

  Omul~ieulturasaerau;in modclar,in deelin.~poi- bruse,penea~teptate,inexplicabil- Orientul,

  Apropiatcun

 • """

  Capitolul2

  Civ~izatianeprevazuta

  Multtimp,occidentaliiauerezuteaeivilizatialor estedarnlromanilor~ialgreeilor,darfilosofiigreciin~i~iauserisinmodrepetatcaeisetrag'dinsurse~imaivechi.Maiwziu, ca-latoriireinto~iin Europaausemnalatexistentain Egiptaunorpiramideimpozante~iaunorora~e-ternple,pejurnatateingro-pateinnisip,protejatedeni~teanimalestraniinurnitesfine~i.

  CandNapoleonaajuns'inEgiptin 1799,elaluateusinespeciali~tipentrua studia~~iexplieaaeestemonurnente.UnuldintreofiteriisaiadeseoperitlangaRosetta0piatrapecaresegasea0 inscriptiedatanddin196LCh.,serisaatateuhieroglifeegiptene,cat~iinalte-doualimbi. .~,

  Deseifrareascrisului~ilimbiiegiptene~idescoperirilearheologieecareauurmataureIevateainEgiptaexistat0eivi-lizatiefoarteinalta,eumultinainteden~tereaceleigrece~ti.Texteleegiptenevorbesededinastiicareauaparutinjurulanu-lui 3100LCh.- euaproapedouamiideaniinaintedeaparipaeulturiielene:Atingandu-~imaturitateain seeoleleeinei~ipa-trui~aintedeChristos;civilizati~gre~eaa fostmaidegraba0

  -"----._-

  ,",Vl11.U1UQ.LVW." U"",","'" V }II. "''''u..&."vu..&."'.

  Safieoarer~dacinileeivilizapeirioastreinEgipt?Orieatdelogicaarpareaaeeastaeoncluzie,existaeateva

  faptecaremiliteazaimpotrivaei.Istorieiigrecideseriunurne-roasevizitein Egipt,darveehilesursealecuno~tintelorlorsegaseauinaItaparte.CulturilepreelenieedinzonaMariiEgee-culturaminoicadininsulaCreta~ieulturarnieenianadinGrecia- aducdovadaeaOrientuiApropiat,~inuEgiptul,constituie

  u_.

 • ~_A,_" -~8_" "

  28ZECHARIA SITCHIN

  punetuldepleeare.Siria'~iAnatoliaaufostcaileprincare0civilizapeanterioaraapatrunsinGrecia. . "

  ObservandcainvaziadoricainGrecia~iceaisraelianain, Caanan,dedupaexoduldinEgipt,auavutloccamin,acela~itimp(aproximativsec.XIII i.Ch.),istoriciiaufostfascinapdenumarulcrescanddesimilitudinidintrecivilizatiasemitica~iceahelenica.ProfesorulCyrusH.Gordon,inForgottenScripts;EvidencefortheMinoanLanguage(Manuscriseuitate;Dovezidesprelimbaminoica),a deschisunnoudomeniudestudiu,aratandcascrisulminoic.timpuriu,numitA Liniar,estedefaptdeoriginesemitica.EI trageconcluziaca,,modelulcivilizapilorebraice~iminoice(dincol.odecontinut)este,panalaunanumepunet,aeel~i"~ia aratateanumeleinsuleiCreta,in minoicaKe-re-ta,esteidenticcuuncuvantebraicKe-re-et("Ora~ulingradit")~ii~iarecorespondentintr-opovestesemiticaaunuianumeregealKeretului.

  Chiar~ialfabetulgrecesc,dincarederivaeellatin,provi-nedinOrientulApropiat.Vechiiistoricigreeisustincaalfabe-tul lor a fostadusde'un fenician,penumeKadmus("Ba-tranul")~ieontineaaeel~inumardelitere~iin aeeea~iordinecaeelebraie;erasingurulalfabetutilizatin Greciapevremearazboiuluitroian.Nun'1arulliterelora fostmaritladouazeci~i~asedepoetuISimonidesdinCeosinseeolul'alV-leai.Ch.

  Caalfabetulgrecesc~i.eellatin.~ideciintreagafundatieculturalaoecidentalaaufostadoptatedinOrientulApropiatpoatefi demonstratfoarteu~orcomparandordinea,numele,semnele,bachiar~ivaloareanumericaa alfabetuluioriginal,dinOrientulApr9piatcuceledinmaivechiuialfabetgrecesc~i_.. .-. ~: I 1,..1 . t .' , ...,- -. ----- ,- "0' ',/

  Istoriciier~ueon~tienpdecontactelegrecilorcu OrienhilApropiatdin primulmileniuinaintedeChristosculminandeuinftangereaper~ilordecatreAlexandrueelMare,in 331i.Ch.Textelegrece~tifaedeseorireferirela ace~tipe~i~ila teritori-'ile lor (apfoximativteritoriuI.actualal Iranului).Judecanddupanumeleregilorlor- Cyrus,Darius,Xerxes- ~idupaeelealezeiloracestora,careseparecaaPartinramuriilingvisticeindo-'europene,istoriciiauajunsla conciuzlacafacpartedin famdia

  .. -,..,.,

  A' Douisprezecea ,Ianeti 29

  Fig.4

  (I) "H" sumerian,transliteratdeobteetea,,11",pemrua 11l11al

  u~or,in sumerianii~iinalte limbi-semitieese pronuntii,derapt,cagrupuldelitere"CH" din limbagermanii.

  (2) "S" sumerian,transliteratde obieeiprin "S", pentrua fi

  maiu~or,elestepronuntatin sumerianii~iinalteliqtbi'semi-.tieeea"T".

  ---------

  Nume/e {eniciano- greaca greacif Nume/e lati"iiebraic. canaanitif ;,ouii lIeche grecesc

  I18pIa '"' A A Alpha AB8tb , 51 .. IRa B0181

  -"\ 1 r c.- CG"lnl, . A /!" D81U DII *' i E (plllcnd E- Y , - 'I' Y... FVZ8yJD "rtt: ::J: :I: let.!8tb(1) . B I (H)eu H'htb . . . '1'h8tilfad '" , I S lote r....ph "(,.. ,. k lilppa

  d 'J, "-11 1.1\ tadlda' , LII-. "', "'1 . M.. ,., \1 III N'-Ida - , T' :I: !:E XI X"'ID Qg a a aCDlc:11011] 0.. ,,) 'I r Pi p_un fl.,..IL

  ' M 11ft.II1Ipb .,.,., . q Iapp8 QIIuI8 ., .q ra- lUIa R.lid. \ t 81.. St. )( T T ,'I'eu ... -T

 • ..,.,.". ..,.,..:;,,...t~",.I.

  30 ZECHARIA SITCHIN

  popoarelorariene("deoriginedivina")careauapffi11!deunde-vadela estulMarii Caspicela sfiir~itulceluide-aldoileamile-niuin.aintedeChristos~is-auimpra~tiatsprevestin AsiaMica,spre est in India, iar spre sud in tinutul numit de VechiulTestament"almoesilor~ialpaqilor". . ,

  Totu~ilucrurilen~aufostchiaratatdesimple.to ciudaorig~niidiferite asum~tede ace~tia,Vechiul TestamentIitrateazacapart~componentaaevenimentelorbiblice.Cyrus,depiIda,estenumit.inBiblie"Unsullui Yahweh"- 0relatiecuto-tul neobi~nuitapeniruun Dumnezeuebraiccu un individcarenu eraevreu.Confonncartii'ui Ezra,Cyrusapritnitmisiunea

  . sareconstruiascaTempluldinIerusalim,spunfutdcaelprime~teordinedirectde la Yahweh,pecareil numea"DumnezeudinCeruri". .

  Cyrus~.iceilaltiregidindinastiasasenUmeauahamenizi- dupatitluladoptatdefon~toruldinastiei,Hacham-Ani~.Nueraun titluarian,ci unulperfectsemitic,careinseamna"tote-leptul".tn general,istoriciiauneglijat l1,1ulteleaspectecare'potindica0 seriedesimilitudiniintredumnezeulebraic~izeulpecareahameniziiil numeau"toteleptul",pecareei ~i-limaginauplutindin cerintr-unglobinaripat,a~acumapare,deexemplu,peunsigiliualluiDarius.(Fig.5) .

  (

  Fig.5

  S-astabilitacwilcaradaciniieistorice,culturale~ireligi-oasealeper~ilorseaflain hnperiulBabiloniano-Asirian,a ca-rui marire~idecaderesuntInregistrate1'nVechiuiTestament.

  - ._. - 0 ,.....

  "d" f' ii#~. ,

  A DouisprezeceaPlaneti -31-

  Simbolurilecareimpodobescinscriptiileceaparpemonumen-.tele~isigiliilepersaneaufostconsiderate,la inceput,cafiinddoardecorative.EngelbertKampfer,carea vizitatPerseopoli-suI,capitalaImperiuluiPersan,in 1686,adescrisacestesemnecafiind"cani~tecuie",cani~te"semnesparte".Deatunci,acestscrisestecunoscutsubnumeledecuneifonn.

  Candauinceputeforturilededescifr1!reaacestorinscrip-tii,adevenitclarcaelefuseseraserisecuacelea~icaracterecainscriptiiledepemonumentele~itabliteledinMesopotamia,ti-nutuldintreTigru~iEufrat:Intrigatdeacestedescoperiridispa-.rate,PaulEmileBottaacondusin 1843primacercetarearheo-logicamajora.EI aalesunlocdinnordulMesopotamiei~aproa-pedeora~ulMosul,numitastiiziKhorsabad.Curand,Bottaareu~itsastabileascanumelevechiallocului,scriscu literecu-neifonne,DurSharrnKin.Erauinscriptiisemitice,0 limbain-ruditacuebraica,iarnumeleinsemna"Ora~ulingriiditalcinsti-tuluirege".Manualelenoastre~colareil numescpe'acestregeSargonalII-lea. .

  Capitalaregeluiasirianaveaincentruleiunpalatmagni-fic, alecaruizidurierauacoperitedeni~tebasoreliefuricare,dacaarfi pusecaplacap,s-arintindepemaibinede0mila.0piramidain trepte,unziguratcaredominaora~ul~ipalatulre-gal,serveade"scarasprecer"zeilor.(Fig.6) " :

  Arhitectura~isculpturileor~uluidauimpresialunlimodde viatapepiciormare.;P,alatele,,temp,leIe,casele,fiimbarele,

  fig. ()

  -- -- ' .-..-

 • 32 ZECHARJA SITCHIN

  grajdurile,zidurile,poqile,coloanele,decoratiunile,opereledearHi,tumurile,meterezele,terasele,griidinile- toateaufostconstruitein doarcinciani.ConfonncelorspusedeGeorgeContenauinLa VieQuotidienneaBaby/oneetenAssyrie(Via-tacotidianain Babilon~iin Asiria)"imaginatianoastrasecla-tinain fatapotenpaleiputeriaunuiimperiucareareu~itsarea-lizezeatatdemultintr-unrastimpatatdescurt",cuaproape3000deaniinunna. .

  Pentruanufi surclasapdefrancezi,in scenaapar~ien-glezii,inpersoanaluiSirAustenHenryLayard,care~i-astabi-lit ~antierularheologicla zecemiledeKhorsabad,pefluviulTigru.B~tina~iinumeauacestloc~yunjik;a reie~it

 • 34 ZECHARIA SITCHIN

  Biblia,Babilonulacunoscutelinsu~iunastfeldestar~it,fiindcuceritdeCyrusAhameQidul,inanul539i.Ch.

  tnciudafaptuluicaceledouaimperiiaufostrivalede-alungulintregiilqristorii,cugreus-arputeagasivreodeosebireesentialadeordinculturalsauspiritualintreele.ChiardacaAsiriai~inupleazeitateasupremaAshur("Celcarevedetot~')~iBabilonul,Marduk("Fiulcolineipure"),altfel,panteonurilelorer~uaproapeidentice.

  MultedinJIluzeelelumiiexpunlalocdecinstep0rtiledeceremonii,tauriiinaripati,basoreliefurile,~arele,uneltele~ius-tensilele,bijuteriile,statuetele~ialteobiecterealizatedincelemaidifetitemaieriale,.scoasela'ive~ladincolineleasiriene~ibabiloniene.baradevaratacomoaraaacestorregateo.constitu-iedocumentele:mii~imiideinscriptiiscrise.cucaracterecu-neiformeceincludcosmogonii,poemeepice,cronicialeunor.regi,manuscrisealetemplelor,contractecomerciale,inregis-trarialecas~toriilorsa\:!divoqurilor,tabeleastronomice,predic-tii astrologice,formulematematice,listegeografice,gramatici~itextede~coaIa~iultimele,darnuceledinurma,textecarevorbescdesprenumele,genealogiile,titlurile,actiunile,puterile~iindatoririlezeilor.

  Limbajulcomuncare.formalegaturaculturala,istorica~irdigioasaintrt:AlSiria~iBabiloneracd~acauian.Esteprimalimbasemitidicunoscuta,inrudita,darpr~cedandebraica,ara-maica,feniciana~icaanita.Darniciasirieniinicibabilonieniinuauridieatnici0 pretentie.caauinventat~crisulsaulimbaaceasta;intr-adevar,multedintablitelelor posedaunpost-scriptumcespunecatextelerespectiveaufostcopiatedupaunelemaivechi.

  Atuncicinea inventatscrisulcuneiform~ia dezvoltatlimba,griunaticaeiprecisa~ivocabularuleibogat?Cineascris.acestemanuscrisemaivechi?~idece.asirienii~ibabilonienii~i-aunumitlimbaacadiana?

  Atenti~seconcentreazadinnouasupraBibliei.,,$icl adomnitl~jl1c

 • .t-J~

  f:J .It!.'-"-* -. ~ .. ~,,+.,A DouasprezeceaPlaneta 37

  caacestesemnear'fi fostrama~itedintr-unalttipde scrierecareutilizapictograme.Acadian.atrebuiesafi fostded prece-datade0 altalimbacareutilizaacesttip descriete,jnainteahieroglifeloregiptene. .

  . A devenitcurfutdclarfaptulcaeravorbaaicide0euto-tul aItalimba,~inu.numaideunalttip descriere.SMadescope-rit caacadianaeraplinadecuvinteimprumutate- tot la felcumesteastazifolositin intreagalumecuvantulenglezescweek-end,depilda.AceastasMaintamplatmaialescutermeniit~hni~i.~i,de.,asemenea,in terminologiareferitoarelazei ~ilacefUiJ. . .

  Unadin.celemaiinteresantedescopeririinmaterie.detexteacadieneafostdezgroparearuineloruneibiblioteci,alea-tuitadeAsurbanipallaNinive.Layard~icolegiilui auscoslaiveala0sumedeniedetexte,multedintreelefiinddescrisede.veehiiscribicafiindcopiialeunortexte"maivechi".Un grupdedouazeci~itreidetabliteseincheiaucumentiunea:,;Adouazeci~itreiatablita;limbalui Shumern-afostsehimbata."Un alttextposeda0 inscriptieenigmatica,apaqinandu-iluiAsurbanipalinsu~i: '

  Zeulscribilorm-acinstifdandu-mfsecretularteisale.

  top.

  Fost-aminitiatinartascrisului.,Potcitichiar~iincaIcitulscrisallui Shumer;Potintelegechiar~ipietrelecuenigmaticeeuvinteGravatepeelein zilelede.dinainteal\.fareluiPo- :

  __ Pretei:1tialuiAsurbanipalcaelpoatecititablite"incom-plicatulscnsallui Shumer"~icapoateintelege;,enigmaticelecuvinte"scnsepepietreih zilele"dedinainteapotopului"nuameutdecatsamareascamisteruI.Darin ianuarie1869"JulesOppertsugeraSocietaJiiFrancezedeNumismaticasarecunoas-caexistentauneilimbi~iauneipopul~Jiipreacadie~!iAratandcaprimiiregimesopotamleniseautoproclamau"RegeatSume-

  -- ,- - -- '---'- --- -------.. .- -.-

 • 38 ZECHARIA SITCHIN

  rului~ialAcadului",elasugeratcaace~tioamenisafienumiti-sumerierii,iartara-lorSumer.. -

  Cu excePtiapronuntieigre~ite- arfi trebuitsafieShu-mer~inuSumer- oppertaveadreptate.Sumernueraunpnutmisterios,indepartat,ci'numele-vechial Mesopotamiei,a~acum,in modclar,afirmacarteaGenezei:ora~eleregaleBabel,Acad~iErecerauin"TaraShinear".(Shinearfiindnumelebi.blicalSumerului.) .

  o dataceistoriciiauacceptataceastaconcluzie,portileaufostdeschise.Referinteleacadienela "textemaivechi"aucapatatsens,~is-adescoperitcalungilecoloanedecuwnteeraudefaptdictionare~ivocabulare,realizateinAsiria~iinBabilon,pentrustudiulprimeilimbiscris-e,suineriana.

  I Faraacestedictionarededemult,nuamfi fostcapabilisacitiminscriptiilesumeriene.Cuajutorullorinsa,a fostdesco-perita0intreagacomoaraliterara~iculturala.A devenitelarcascrisulsumerian,lainceputpictografic,cioplitinpiatra,in co-loaneverticale,a fosttrecutulteriorpeorizontala;stilizatmaiapoipentruaputeafi serispetabliteledelut~itransformatast-felin scrisulcuneiformceafostadoptatdeasirieni,aeadieni~ibabilonieni,precum~idealtesemintiidinOrientulApropiat.(Fig.7) - .

  Descifrarealimbiisumeriene~iascrisului~iconstatareafaptuluiciiSumerulfuseseizvorulcivilizatijloracadiano-babi-loniana~iasirianaaincurajatcercetarilearheologicein sudulMesopotamiei.Toatedovezileindicaufaptulcainceputulseaflaaici. -

  Primelesapaturiimportantein Sumeraufostdeelan~ate-Ap~rhpnlnl'l';;.f'..n_,; ~_1,0"''''.__ .- _ __J -, .- I - - -. r-aA.. .t' u"""'~"

  ~antiera fostdeprop0rtiiamtdemarl,indit ~ialtiarheologiaucontin~atcercetarilepaoain 1913,laraa reu~isatermine.

  NumitdeloealniciTelloh("Colina"),~antieruls-adove-dit a fi un or~ vechi,ehiaracelLagash,de cucerireaciiruiaSargonAcadianulsemandreaatatdetare._Eraintr-adevarunor~ regal,ai ciiruiconducatoripurtauacela~ititluca~iSargon,numaicain sumeriana:EN.sI ("drept-iegiuitoru.").

  A DouisprezeceaPlaneti 39

  ,

  ..."0. .

  Dinastialorincepein jurulanului2900i.Ch.~idureazaaproape650deani.in aces!timpaudomnittaraintrerupereinLagash43deensi:numeleIVr~iduratadomnidfiecaruiaau

  . fostinregistratecuprecizie. .. Inscriptiileaducnumeroaseinformatii.'Invocatiicatrezei

  de"afacesainfloreaseamugurii...~isafacasarode~Scinanu-nieudateeuapa"atestaexisttmlaagncuiturii~ia ingaliel;Un

  "-------.------..--- ~ ,-0- _

  SUMERIANA CUNEIFORM1'Pronun Semnifi-Original Intars ArhaicObisnuitAsirian pe cape. t f . II pamant(,iplaneta)

  .era

  . -& . ...munte..f a> K;: UI om

  .'

  V t> . t- 1M vulva.... femeie(!k J#:f * III . cap,

  tl I. , If= .. apa

  ?, .".. ..or11I8 biiuturaR I:::d r;!r

  -JIll merS

  -# t. t we. II pe,teTf X> :0- ::.1). .. bou,taurputemic

  -- .. . #' lIB grane

 • 40ZECHARIA SITCHIN .

  'Fig. 8

  pocalinscriptionatin onoareauneizeitede"supraveghetorulhambarelor"indicafaptulcagraneleeraudepozitate,.maSurate~i.comercializate.(Fig.8) .

  ~u.",.,..1-'''UUUlt;CcUUlaLUma Jasar0 mscnpt1epe0 Hibli-tadelutcareafirmain modclarcaregiisumerieninuseputeauurcapetrondeditcuaprobareazeilor.Deasemenl

 • 42ZECHARIA SITCHIN

  , Fig.9

  0:' ,

  Fig. 10

  oFig. 11

  - ~.- .-.-~-- --

  A DouisprezeceaPlaned 43

  nunchiaceastatablita;peeasepoatevedeafoarteclarplanultemplului.(Fig.10) 0

  De~ifoarteinteligent,Gudeaafostuimitdeaceasmcon-structiearhitecturala~ii-acerutajutoruneizeitepentrua-i in-terpretamesajuldivino'Aceastai-a expHcatsemnificatiilein-structiunilor,dimensiunilepecaretrebuiasaIe aibatemplul,precUin~idimensiunile~iformapecaretrebuiasa0 aibacara-mizile.Gudeaaartgajatapoiun"ghicitor,celcareiadeciziile"~io"dezlegatoaredetaine"pentrua identificaloculdinimpre-jurimileora~iduiin caredol'eauzeii safie construittempluL~entruconstrucpapropriu-zisa,Gudeaaangajat216:000deoa-memo

  o Uiffiirealui GudeaestedeinteIes,deoareceacelplansepresupunecaii oferea toateinfbrmatiilenecesareconstruiriiunuiziguratde~apteetaje.to carteasaDer AlteOrient(Orien-tulAntic),A.Billerbeckareu~itsadescifreze,macarinparte,'divineleiildicatiideconstructie.Anticuldesen,chiar~ipe'0statuiepartialdeteriorata,esteinsotitlavande0 seriedeHniiverticale,numarullorscazandpemasuracecre~tespatiuldintreele:Arhitectiidiviniaureu~itsepare,utilizanddoarplanulunuisinguretaj~i~aptescalediferite,saofereinstructiunilenece-sareconstruiriiintregiicladiride~apteetaje.(Fig.11)

  S-aspuscadizboiulil impingepeomla noi cuceriritehnice~i~tiintifice.In anticulSumer,separecaoamenii~ire-gii lorerauimpin~isprenoisolutiitehnologicedeconstruireatemplelor.Posibilitateadeaindepliniopereuria~edej::onstruc-tii conformunorplanuriarhitecturaledeosebite,dea organizaC'; 1,";;"'1 n 11M 130:; f"nrta r1~ ~11nt":; ,.1,:. I:] 111t"rf3 1"\on"\Sntul . "'~1"\O""1tl:]_ .

  I

  ./

  , ., . - . -teadeamodelacaramizile~ideacarapietreuria~e,deaaducematerialeraredela mii demiledistanta,deaprelucrametalele~idea creaunelte,dar~iomamente- toateacesteavorbescinmodelar-de0 civilizatieinalta,dejain plina inflorirein rnile-niulaltreileainainteadeChristos. . 0

  *

  ._. ~ ~_.__._._.__._-_.

 • 44ZECHARIA SITCHIN

  Griditdebinerealizatearfi fosttemplelesumeriene,elenurepreiintadeditvfufulicebergului.Primacivilizatiecunos-cumpanainprezentestemultmaibogata.

  In afaradedescojJerirea~idezvoltareascrisului,laradecarenici0 civilizatienus-arfi descurcat,sumerieniiartrebuicreditati~icuinventareatiparului.MileniiinaintecaGutem-bergsa"inventeze"tiparul,folosindliterelemobile,scribiisu-merieniutilizau"tipare"aleunorsemnepictografice,earncumfolosimnoiastiizi~tampileledecauciuc.

  Totei auinventat~iunpredecesoral rotativei- sigiliulcilindric.Facutdintr-opiattafoartegrea,acestaera'gravatin"negativ";candel eradesta~uratpelutulmoaleseobtinea0imagine"pozitiva".Acestsigiliupermiteastabilireaautenticita-tiiunuidocument;oricandseQuteaface0nouaimprimare,caresecomparacuceaveche.(Fig.12)

  ~'5.J.

  Multedininscrisurilesumerienedescoperitepanain pre-zentnu aude-afacein specialcu divinimple,catmaialescuviatade zi cu zi, inregistranddeexemplurecolteleobtinute,masuratorialep~anturilor saumoduldecalculal preturilor.tntr-adevar,nici OrJiW~rF).civilizatienupoateexistataraun sis-ternmatematicavansat.

  A DouisprezeceaPJaneta 45

  ".;Ia It.II' 0~:.. r ...' (9 . ~

  ..

  ,i. ";'. '. .. ' '. '&;:'.' .. ,~,.'''..'."* ..' ~.... . '.'." ,~ .""",- ,...~ ....,"'...:.... ~,.,.~v,.M" .. ... ,'. .." , :..;."" ..i"It.. :4 ," . ~,. '"..'--' ..'.~..,., ~'... .' . . ..' .. .' -..'"

  r"., ..(. ...:. .. .,.::..'.::"': ." ;.;;.o.g~-..:\. lOp I>'IZSI,. .~ ..' .' I:.b_" :"'1"\.',~. ' ..'. , ..

  _'. . ) . ..' _' " '.' "

  0

  __&!: " '. ""..,..~..I , . 'I' ~

  ii'~.(.\..; r..'.. ..." j ~..'.,,'.. 0... .. ,;;:.,.. ..' '1;1.',:,. ..\t . ,'w'l,;n...' _.,'~, :"."'.~.:..~~:..~~:."_ ... ,,~-:

  .C'~: l.-.O. ", ;

 • 46 ' ZECHARIA SITCHIN

  Argilaeradeasemenea'necesa~apentruproducereaunor. bunuri.Erafolositii~ipentrufabricareacaramizilor,0alta"in-ventie"sumeriana,carea tacutposibila.construireacaselor,pa-latelor~itemplelorimj>ozante. .'

  Tot sumerieniisuntcreditaticu d~uainovatiicareauta-. .,. ,cutposibilareducereagreutatii,combinatacu0 sporirea rezis-tenteituturorproduselorrealizatedinargila:smaltuirea~i.arde-rea.Arhitectiimodemiaudescoperitbetonularmat:introduce-reaunorb~ede_fierin ciment,obtiniindu-seastfelunmaterialdeconstructiefoarterezistent.Cu multtimpinainte,sumerieniicre~teaurezistentacaramizilorlor amestedindargilacu trestie'saucupaie.Deasemeneaei~tiaucaproduseledelutpotavea0rezistentiisporitadacasootarse.intr-uncuptor.Primeiecladirifoarteinalte,la fel ca~iproduseleceramicede0 rezistentadeo-sebitiiaufostposibiledatoritaacestordescoperiri.

  *

  Inventiacuptoruluideolarie- uncuptorcareproducea0temperaturafoarteridicata,ceputeafi tinutasubcontrol,tararisculdeacontaminaproduselecuprafsaucucenu~a- a tacutposibila 0 ~imai maredescoperiretehnologica:prelucrareametalelor.

  S-apresupuscaomuladescoperitcapoateprelucra"pie-tre~oare"- defaptpepitedeaur,cuprusauargintdescoperiteintamplator- in forme'folositoaresauplacute,ciindvain jurulanului6000i.Ch. Primeleprodusedemetalaufostdescoperitein Munpi Zagros~iin MuntiiTaurus.Totu~i,~aclim'arataRI.Forbesin carteS!!:S!ThoRi..tl.Dl"M ~.rnu rr,:.:.: .~:_:_::_.oj'(Loculden~terealmetalurgiei),,)n OrientulAntic,rezerveledecuprunaturalaufostrepedeepuizate,iarmineriiatrebuitsatread!laalteminereuri",aceastapresupunandcuno~tintele~icapacitateadea extrageminereurile,dea Iezdrobi,dea Ietransformainpulberi~ideaIeprelucra- procesecarenupu-teauavealoc taratuptoaredetopit~i,in general,tara0 tehno-logieavansatii.

  ..---- '-'--~--- - - -_.

  A DouasprezeceaPlaneta 47

  Artametalurgieia ajunscurandlacapacitateadea alia~uprulcualtemateriale,rezultandunmetalgreu,casant,dar'maleabil-:-pecarenoiil numimazibronz.Erabronzului,primaeracareutilizeazametalele;a fost,deasemenea,unadincon-tributiileadusedeMesopotamialacreareacivilizatieimoderne.o marepartedincomertulAntichitatiieradedicatacomertuluicnmetale.tnplus,aceastaa condusla dezvoltareasistemuluibancar~ila aparitiaprimeimonede,$ekel-uldeargint("lingou.cantiirit").Mareavarietate.ametalelor~ia'aliajelorpentJ,11careaufostgasitenume~iterminologiatehnicaextinsadenotanive-lul ridicatla carese aflametalurgiain Mesopotamia~Pentru0vremeacestlucrui-a uimitpec~rcetatori,deoarece'Sumerulnuposedarezervedeminereuriferoase~i,cu toateacestea,meta-lurgiaincepeaici.

  Raspunsulesteenergia.Topirea~iprelucrareametalelornu seputeaufacetararezervemaride combustibilpentrucup-toare,cazane~ifumale.'Mesopotamiaputeaavearezerveredu-sedeminereuri,aveain schiml?combustib11suficient.Deci mi-nereurileerauaduseaicipentrua fi prelucrate,lucru.ceexpliciinumeroaseleinscriptiice vorbesc.despreaducereade rninereudelamaridepiirtiiri.

  CombustibiliicaredadeausuprematiatehnologidiSume-mluierauasfaltul~ibitumul,produsepetrolierecaresescurginmodnaturallasuprafata,in multelocuridinMesopotamia.RJ.Forbes,intr-oaltalucrareasa,BitumandPetroleuminAntiqui-ty (Folosireabitumului~iIi petroluluiin Antichitate)a spusca"depoziteledecombustibildelasuprafatadinMesopotamia~ufostceamai importantaresursade.combustibila Antichitatii,panala ImperiulRoman".Concluziasaestecautilizareatehno-.~ ... ' .. . .. ,A. _ ..IV6.1'-'"U }-'.LVUU."'''''.1V.Lu L j-''''''''''VA- ""' t'-.. -- -1'.......................-

  tiein jurulanului3500i.Ch.;intr-adevar,H aratacauzul~iCU-no~tintelelegatedepetrol~ideproprietatilesaleaufo~tmaimariinMe~opotamiadecatlaaltecivilizatiiulterioare. .

  Atiltdemareerauzulproduseiordinpettol- nunumaidrept,combustibil,ci ~ila.construin;8;*~iJpt"pentru

 • 48 ZECHARIA SITCHIN

  diutatanticulUr, I-audescoperitascunssub0 colina,pecare10-calnicii0 numeau"ColinaBitumului".Forbesaratadi sumeria-naarecateunsubstantivpentrufiecaresubstantipebazadebi-turn,descoperitiiin Mesopotamia.tntr-adevar,numelesubstan-telorbituminoase~ipetrolieredin celelaltelimbi - acadiana,ebraica,egipteana,copta,greaca,latina~isanscrita- potfi re-cunoscutecaderivatedinsumeriana;deexemplu,celmaiobi~-nuitcuvantpentrupetrol- naphta- derivadinnapatu("piatracarearde").

  Utilizareaproduselorpetrolierea pusbazeledezvoltariichimiei.Putemjudecainal~1nivelde cuno~tinteal sumerie-nilor, nu numaiprinvarietateadeculori~ipigmentifolositiiridiferiteprocese,cumarfi smaituirea,dar~iproducereapecaleartificialaa pietrelorprepoase,incluzand~iunsubstitutpentrulapislazuli(0varietatedepiatrasemipretioasadeculoarealbas-trudeschis). ' .

  I *

  Bitumurileeraudeasemeneafolosite~idemedicinasu-meriana,unaltdomeniuin carestandardeleeraufoarteridicate.Suteledetexteacadienecareaufostdescoperiteutilizeazater-fPp.niim~dicali~1Jmerieni,Ilfatandastfe!originea,ntregiimedi-cinemesopotamiene. . .

  Bibliotecalui Asurbanipalavea0 sectiunespecialapen-tru medicina.Texteleerauimpaqitein treicategorii:bul-titu(terapii),~ipirbel imti(chirurgie)~iurtima~m~~e(descaotece~iincantatii).Codurilelor delegi includeausectiunicaretrataudespreonorariulcaretrebuiaplatitunui"chirurg"pentru0 ope-..,...: ;..~ ..J_ . 1 , ... . .

  , ,_, ,._r r"'-"''''' u u..,J,,,,,,uu """"I.UJO 111 \"a.L \"d.

  diideagre~:'unuid0

 • 50 , ZECHARIA SITCH IN

  cu vin, beresaumiere;dacaera"introdusain rect"- printr-oclisma- eraamestecatacuuleiurivegetale..Alcooluljucaunrol deosebitin dezinfectare~icabaza'pentrunumeroasemedi-camente.Termenula ajunsla noi prin,intermediulcuvdntuluiarabkohl,cederivadincuvantulacadiankuhlu.

  Au fostdescoperiteni~temulajealeficatului,lucrucein-dicaun studiuatental medicinei.Anatomiatrebuiesafi fost0

  ~tiintafoartedezvoltata,deoarecein templesepractic~uni~teritualurifoartecomplicateceimplicaudisectiifoarteatentealeanimalelor- numaila un pasdistantade cuno~tinteledespreanatomiaumana.

  o seriedereprezentaridepesigiliicilindricesaudepetabliteledelutarataoamenjintin~ipeunfeldemasadeopera-tie,inconjuratideechipedezeisauoamen\.Cuno~tem,dinpove~tisaulegemtecasumerieni,i~iceicarei-auurmateraufoartepreocupatideproblemavietii~ia mortii.Ghilgameshcauta"Arborelevietii"sauunmineral(0"piatra")careasiguraviatave~nica.Deasemenea,existareferirila incercaridea-Iinviapeceimorti,maialesdacaace~tiaerauzei: ,

  Asupracorpuluineinsufletit,atarnatdeprajinaauatintitPulsul~iStralU(~irea;De~aizecideoriApaVieiii.De~aizecideoriHranaVietii,ei auaruncatasupralui;$i !nannas-aridicat.

  ....

  Safi fostoarefolositeni~temetodeultramodeme,desprecarenu putemdecat'saspeculiim.pentruastfeldeincerciirilie:ct:lOVlerea moqllor"fCa matenaleleradioactiveeraucunoscute~iutilizatepentruatrataanumitealimenteesteclarsugeratde0scenadespreuntratarnentmedical,depe,unsigiliucilindricda-tdndde la inceputulcivilizatieisUmeriene.Ni seinfiiti~eazaunomcarestapeunpatspecial;fatasaesteprotejatade0 masca~iel estesupusunuianumefelderadiatie.(Fig. 15)

  Una din primeleindustriidezvoltatein Sumera fostceaaimbracamintii.

  _.,-- -" - - - -' ..

  A DouasprezeceaPlanetii 51

  Fig.15

  Seconsideracarevolutianoastraindustriataainceputcuinventarea,in 1760,a ma~iniimecanicedetors.Majoritateanatiunilorin cursdedezvoltareauincercat,deatunciincoace,sa-~idezvolte0 industrietextila,caprimpasspreindustrializa-reoDovezileindica'faptulcaacestaafostmersulistorieinunu-maidinsecolulal XVIII-lea,ci chiardelaprimacivi1izatieumana.Nu8-arfi pututfacetrecereala0industrietextiIalaraa.

  ,sefacemaiintaia~~ultura,pentrufibre,~idomesticireaani-malelor,pentru'piei,Idnaetc.GraceCrowfoot,in carteasaTex-tiles,BasKetry'andMatsin Antiquity(Textilele,tesutul~iim-pletitulin Antichitate)exprimaconsensuloamenilorde~tiintiireferitorlaaceastaproblema.Industriatextilelora inceputinMesopotamiainjurulanului3800i.Ch. .

  Sumerieniierauvestitiin Antichitate,nunumaipentruindustrialor textila,dIU:~ipentruye~mintelelor.mcartealuiIosuasepoveste~teca,in timpuluneifurtuni,0persoananuapututrezistatentapeideapastra0 ,,hainabunadeShinear",pe.... 'I. .. .wl'....

  , ..., b~.U'" }'- .., , __va~ t'..,-.1"' --r"'- ---moartea.AtatdepretuiteerauhaineledeShinear(Sumer),inciltoameniieraudispu~isa-~iri~teviatapentruaobtineuna.

  Existadeja0 bogataterminologiepentrua descrieatilthainele,cat~i.peceicareIe fiiceau.RainadebazasenumeaTUG - fiiraindoialadeaicivenind~inumeleroman"toga".RainadetiptogasenumeaTUG.TU.~E, ceeacein surnerianaInsemna;,hamacaresepoartadeJur-lmpreJur".(l'ig. 16)

  __,__ _, . J

 • 52 ZECHARIA SITCHIN

  Fig. 17

  1

  Fig. 16

  .~

  Fig. J 8

  A DouiisprezeceaPlanetii 53

  .Ve

 • 54 . ZECHARIA SITCHIN}.

  ratadelicatesa.Ga~tele~irateleeraupastratepentrumeselezei-lor. .

  Textelevechidovedesccaartaculinaraeradezvoltata,maialesin temple.pentruuzul.zeilor.Unuldintexteprezintaofertata.cutaunuizeu:"Painideorzdospit...0eremaeumiere~ismantana,curmale,plaeinte...bere,vin, lapte...branza,smantana."Carneafriptaeraoferitaeulibatiunide"eeamaibunabere,euvin ~iculapte".0 bucataspecialadebouerapre-paratadupa0 rC?tetafoarteeomplicata,cenecesita"minafina...tacutaaluat,c((bere~ivin",amestecatacugrasiniideanimale.~i"ingredientearomate,extrasedininimaplantelor",nuei,malt~ic.ereale.lnstructiunilepentni"saerificiilezilnice, inchinatezeiloror~uluiUruk" cereauservireaaCincitipuridebauturila

  . masa~ispecificau"cetrebuiesafacabnitarul~ibuditarul". .Admiratianoastrapentru~artaeulinarasumerianacre~te

  .atuncicanddescoperimpoemelecareaducomagiuacesteia.Intr-adevar,cemaipoatespunecinevacanddescopera0 retetaanticapentru."coqauvin": .

  invinuleelmaibun;inapaaromata,inuleiuldemiruit,Pe-aceastapasareeuamgatit-o~iammancat-o. .

  . 0 economie,inplinavant,0soeietateeuasemeneaintre-prinderiextinsenus-arfi pututdezvoltataraunsistemdetrans-.porturibinepusla punct.Pentrutransportuloamenilor,marfuri-

  ... lor si vitelersumerieniifoloseauceledouamarifluviL nreclIm

  ~lextmsareteadeeal}ale.Uneledindeseneletimpuriiprezintaeeeacepotfi numite,taraagre~ipreamult,primeleambarea-tiunidinlume. 01

  Afliim din textelesumerienec~ace~tiaputeaunavigapemarefolosindnumeroasetipuridenave,spretinuturiindepar-tate,in cautaredemetale,lemnrar,pietrepretioase,dar~ialtemiirfuricarenu eraudegasitin Mesopotamia.Intr-undictionaracadiano-sumerian,au fostident1t1catinumai putll1de 1,,0de

  I.

  A Douiisi>r~zeceaPlanetii 55

  .~:'

  fi".

  ,; .

  Fig. 19 Itermenipentruambarcatiuni,in funetiede madmeaacestpra,destiriatialor, tipul ambarcatiunilor(pentrutransportuloame-nilor,pentrumarfurisaunumaipentruanumiteproduse).Ati 69determeilisereferala navigatiapropriu-zisa~iIII construireaeorabiilor:Numai0 lungatraditie.a navigatieiputeaproduae0astfeldevarietate'deambareatiuni~i0 atatdeeomplicatatermi-nologie. '.

  TotSumerulpoatefi ereditat~icudescoperirea~iutil~za-rea,pentruprimadata,a rotH.lnventarea~iutilizareaei in viiatadezieu zi apermisaparitiaa nUmeroasevehicule,de.la..earu-eioaresiinplepanalaeareledelupta,ptilizandpentrutractiune.atatboicat~icai.(Fig. 19)

  ....!II

  . In '1956,pr~fesorulS~muelN. Kramer,.unuldint~Jceimaimarispeciali~tiin istoriaSumerului,.a treeutiIi re~ist~

  . 111U~lt;1111t;C1l1lt;lC1Hl ut;1)\"Upt;lllC1 1)UU "Ullll"l" .11J"03VpV~'U'ut'.~".

  Carteasa,FromtheTabletsof Sumer(TabhteleSumeruJUl),esteeainsa~i0 eapodopera.In eeledouazeci~icincidecapi-tole,esteprezentatacateunadin"premierele"sumerieneJin-cluzandaiciprimele~coli,primulparlamentbicameral,primJ.11istoric,primafarmacopee,primul"almanah",pritp.aeosmqgo-nie~icosmologie,primul"lov",pr:imeleproverbe~izic~tori,pnmul"Noe",pnmablbtioteca~lpnmulcatalogalunelbibllo-

  *

 • 56 ZECHARIA SITCHIN

  teci,prima"varsHideaura umanitatii",primulcoddelegi,primelereformesociale,primeletratatedemedicina,primeleculturiagricoleorganizate... .

  Nuesteaicinici0exagerare."Primele~coliauaparutin SUmerca0consecintaaapari-

  tieiscrisului.Dovezile(amtarheologice,cumarfi claditiale~colilordeatunci,cat~iscrise,depildatablitelecuexercitii)atestaexistentaunuisistemeducational,incadela inceputulmileniuluialtreileal.Ch.Existaumiidescribiin Sumer,delascribicopiila scribide"inaliacalificare",scribiregali,scribiidintemple~iscribicareindeplineaufunctiiimportantein stat.Unii functionaucaprofesoriin ~coli~ine-auramasdela eieseuridespreaspiratiile~iscopurilelor,despreexperientalorprofesionala,despremetodelelordepredare.

  to~colinusepredanumailimba~iscrisul.Sepredau,deasemenea,~i~tiintelevremii:botanica,zoologia,geografia,ma-tematicile~iteologia.Sestudiau~i.secopiauopereleveehideartii~iseeompuneaualtelenoi.

  ~colileeraucond\isedeummia"profesorexpert",iarlis-taprofesoriloriIicludeanunumaipeceidespeeialitate,"eeldedesen","eeldematematica",dar~ipe"celcubieiul".Separecadiseiplinaerafoartestricta;unfostelevaluneiastfelde~colidescriecaa fostbieiuitpentrucaobi~nuiasachiuleaseade1a~coala,pentrumurdarie,pentrulene,pentrueanupastralini~teaintimpulorelor,pe.ntrupurtareneeuviineioasa~ipentrudi aveaunscrisneingrijit. .

  Un poemepicce vorbe~tedespreistoriaor~ului Ereementioneaz~~irivalitateadintreacesta~iCush.Textulnespunecum,0 delegatiedinCushavenitin Erecpentruastabilipaeea,.. .. .. _..~ ~ - .

  b" """" , '-'J.&.&5U..I..L.L"'~.I..I.,u. P.L"'''''''J.UL ...,U ,""VIU...lII.U,",IUPt..a

  decatsatratezecu ei.Ceeaceesteinteresantesteeaelatrebuitsasupunaaeeastahotarare"Sfatuluibatranilor":

  RegeleGhilgameshavenitin fatabatraniloror~ului,Pentrucaeisadecidaceedemcut: ."Sanesu'punemneamuluiluiCush,saucuarmelenoastresaieraspundem."

  A DouiisprezeceaPlanetii 57

  Sfatulbatraniloradecissasenegociezepacea.Neinfri-catulGhilgameshaeerutatunciparereacelortineri,"Sfatullup-tatorilor",careauvotatpentrurazboi.Importantaacesteipoves-tiristain dezvaluireafaptuluicatrebuiacaregiisumerienisadiscuteproblemelereferitoareladeclan~areaunulriizboi.cuacestprimparlamentbicameraldinistorie,~iastaacum5000deani! . .

  Titlul deprimulistoric-a fostatribuitdeKramerlui Ente-mena,regeal Lagashului,careadeserispetablitedelut razbo-iul dusdeelcontraregeluidinUmma.Dacacelelaltetexteerauopereliteraresaupoeme.inproza,insemnarilelui t:nteinasuntin proza~iconstituie0relatarestrictaaevenimentelor.. Deoareeeinseriptiilebabiloniene~iceleasirieneaufostdescifratecumultinainteacelorsumeriene,s-acrezutcapri-mulcoddelegiafostalcatuitderegelebabilonianHammurabi,injurulanului1900i.Ch.Darcandafostdescoperitacivilizatiasumeriana,adevenitclardi aeesttitluIerevineinintregimesu-merienilor. .

  CumultinaintedeHammurabi,unregedinor~ul-statE~nuna(innord-estull;3abilonului)aalcatuitun.coddelegicestabileapreturilemaximealealimentelor,carutelor~ibarcilor,astfelcaceisaracisanu fi~asupriii.Erau,deasemenea,legicareprotejauintegritateapersoanei~ia proprietatii,reglemen.,tarialerelatiilorfamilialeprecUm~iarelatiilordintrestapani~isclavi.

  Chiarmaiinaintedeacesta,unaltcoda fostf>romulgatdeLipit-Ishtar,regein Isin.Celetreizeci~ioptdelegicareaumilir~maspe0tablitadelut,partialdistrusa,fuseseracopiatedepe0steladepiatra~ireglementauproblemeleproprieUitilor,. .. .....SClaVllur iii :SCl v HUlllUl, \"ai)aLUU'" '11.U1.U,?',",UUUUA, UO.o..J V~cilor,inchiriereaboilor,problemelegatedetaxe~i.birori.~acumaprocedatulterior~iHammurabi,Lipitaexplicatin pro-logulcoduluisaudelegicaela actionat"dinordinulzeilor",careii ordonaserasa;,aducabunastareapoporuluisumerian".

  ~iinca,Lipit-IshtarnufuseseprimullegiuitoralSumeru-lui.AufostdescoperitefragmentedetablitedelutcecontineaucopnaleUOUIcoddeleglaicatUltdeUmammu,datandaproxi-

  --. .._~_. ..- -....-- . ..- - "-'-'-'-' .-.

 • 58 ZECHARIA SITCHIN

  mativdinanuL2350i.Ch.,maibinede0 jumatatedemileniuinaintealuiHarnmurabi.Legile,aleatuitesubautoritateazeuluiNannar,dorellUsaopreasea~i.sapedepseaseape"jefuitoriiboilor,magarilor,~ioiloreetatenilor",astfelineat"orfanulsanu.pregete'sa-lroagepentruajutorpeeelbogat,vaduvasaga-seaseaajutorlaeelputernie,eelcarearedoarun~ekelsafieas-eultatdeeeleu~aizeeide~ekeli".Urnarnrnucerea~i"sasefo-loseaseagreutatineschimbate~inemasluite".

  Darsistemuljuridic~iapliearealegiiinSumermergehiar~imaideparteintimp. '

  Aproapede2600i.Cb.seintam}1iaseradejaatatdemultein Sumer,ineatensiUrukaginaa gasitneeesarintrodueereaunorreforme.A fostdeseoperitao.'lungainscriptie,consideratadeoameniide~tiintaeafiinddeosebitdeimportantadeoareeeesteprimamentionarescrisaaprimelorreformesociale,bazatepe ideiledelibertate,egaJitate~ijustitie~0"revolutiefranee-za"impusadeunregeeu4400deanii!1aintede14iulie1789.

  TextulluiUrukaginaenuntamaiintaireleleaeelorvre-muri:abuzuldeputerealsupraveghetorilorcarepastraueeeramaibundoarpentruei,abuzurilefunetionarilorstatului,impu-nereadepreturifoartemarideunelegrupadmonopoliste.

  Toateaeestenedreptatiaufostabolite.dereforma.Unfunctionaral statuluinumaiputeaflxain avantajulsaupretul"unuimagarsaualuneicase".Un"ommare"numaiputeasa-iexploatezepesimpliicetateni.Au fostrestabilitedrepturileor-bilor,orfanilor~ivaduvelor.Legeaasiguraprotectiauneifemeidivortate- astain urmacuaproape5000deani!

  Catdeveeheeraatuneieivilizatiasumerianadeaveane-.voie de astfeldereforme?Clar, sufieientde multpentruca zeul...T.' 0. . A. .. .. .. ..- c a.o- ... &~... b ""-.a .- ...""0 '" u j.&'&"""'''''dedemult.Rezuttadeaicieaeravorbadereintoarcerea.laun~imaiveehisistemlegislativ.'

  Proeeselesumerieneeraujudeeateconformunuisistemjuridic in careproeedi.Irile,sentintele,preeum~i.contraeteledealtanaturaeraufoartemeticulosinregistrate~ipastrate.In justi-tie se foloseamaidegrabasistemuleurtiieu juri, deeateeleujudeeatori;eurteadejudeeataeraformatai'ndeob~tedintrelsau

  -

  A DouiisprezeceaPlanetii 59

  patrujudeeatori,dintrecareunulera"judeeatorregal'&,iarcei-laltierauale~idintr-ungrupdetreizeei~i~asedepersoane.

  In timpeebabilonieniitaceaulegi~i'regularnente,sume-rieniieraumaimultpreoeupatideideeadejustitie,deoareceeieredeauearegiiaufostale~idezeipentrua asiguradreptateapePamant. '

  , SepotfacenumeroaseparaleleintreacesteideitriceledinVeehiulTestameot.'

  Chiarinaintedea avearegi,evreiiaveaujudecatori;'iarregiiloreraujudecatinudupacuceririteritoriale,,cidupanu-marulde"faptededreptate"pecareaee~tiail tacusera.in reli-giaevreilor,,,AnulNou"marca0perioadadezecezilein carefapteleoarneniloreraueantfu-ite~ievaluatepentruaIi sedt;ter-minasoartaIn.anulcareurmeaza.Nu este,probabil,doar0simpHicolncidentafaptulcasumerieniicredeauca0zeitate,penumeNan~e,judecaanualomenireaearnin aeeea~imaniera;laurmaurmei,primulpatriarhrnentionatdeVechiulTestamentafostAvraam,carei~iaveaobar~iain or~~ulsumerianUr, or~ul ,luiUr-Nammudesprecareamvorbitmaidevreme.

  Justitia,maiprecisabsentaei,,~i-agasitexpresiain ceeaceKrameranumit"PrimulIov".Punandcaplacapni~tetablitedelutaflatelaMuzeulAntiehitatilordinIstanbul,Kramerareu~itsareeonstituie0partedintr-unpoemsume~anin care,lafelcain CartealuiJov,estewrbadespreunomcinstitcare,inloesafiebin~cuvantardezeipentrucinstealui,a fostsupuslao seriedeeruntelovituri.,"Cinstitulmeucuvant,intr-omincii.I-nas-atransformat",i~iplangeeldurerea.0- .. 1 11 ~ 1 _ I~u ~1__.

  I

  i

  I

  a___-- - r -r ,--, -- r Q- Jintr-omanierafoarteasemanatoarecuceaaversetelorbiblice:

  11

  Doamne,tucaree~titatalmeu,Carem-ainaseut- ridiea-mifata...Panacandmaveimailasasingur,pradad~manilormei...iarasfatui~1mangalereata'!

 • 60 ZECHARIA SITCHIN

  A:poiurmeazas~itul fericit."Cinstitulsaucuvant,cu-rateleluivorbe,zeulsaui le-aascultat;...~iafostscosdinmai-nilespiritelorrele," '

  PrecedandEcleziastulc\icatevamilenii,proverbeIesu-merienedetinmultdinspiritul~iideileacestuia.'

  DacasuntemsortitimOl'pi- sacheltuim; .Dacasuntemsortitisatraimmult- saeconomi-

  sim.

  Dacamoareunsarac,nuincercasa:-lreinvii.Celcarearemultargint,poatefi fericit;Celcarearemultegrfute,p~atefifericit; ,, . ,Darcelcarenuarenimic,poatesadoarma.

  Barbatul:pentruplacerealui: insuratoarea;Dupaces-arazgandit:divortul.

  Nu illimaatragedu~manii;Limbaii atrage. .

  Inora~ultaracainidepaza,Vulpea-iveghetoare.

  Realizarileculturale~ispiritualealecivilizatieisumerie-neaufostinsotite~ide0dezvoltareasemanatoareaaitelorin-terpretath:e.0,echipadeoamenide~tiintadelaUriiversitateaRerkelev din (;HlifomiHHfiknt sen7Htiein 1Q74 d\nciHHnnntHt

  caaudescoperitcelmaivechicantecdinlume.ProfesoriiRo-bertR.Brown,RichardL. Crocker~iAnneD. Kilmerflureu~itsadescifteze~ichiarsainterpretezepartituraunuicantecdes-coperitpe0 tablitadelut,datanddinjurulanului1800i. Ch.,gasitalaUgarit,pecoastaMediteranei(acumin Siria).

  ,,~tiamcaexistasemuzicain Sumer,auexplicatceidelaBerkeley,dar,panasadesciframtablita,nu~tiamdaca.eiutili-zauaceea~igamaheptatonica-diatonica,ceestecaracteristicii

  A DouiisprezeceaPlanetii 61

  ,r;:

  actualeimuziciprecum~iceleigrece~tidinprimulmileniuina-intedeChristos."Panaacumseconsideracamuzica-deastazii~iareorigineain Grecia;s-a'stabilitacumcaea,cadealtfe\

  , marepartedincivilizatianoastra,setragetotdinMesopotamia.Acestlucrunutrebuiesasurprinda,dici,-invatatulgrecPhilospusesecamesopotamieniieraurecunoscutipentrufaptulca"eicautauarmoniauniversalaprintonurilemuzicale". "

  N~existaniciundubiucamuzica~icantecelefacpartedinacele"premiere"sumeriene.Intr-adevar,profesorulCrocker.a reu~itsainterpretezeacelcantecelcon'struind0 liradupamo-delul.uneiagasiteprintreruineleora~uluiUr. Texteleatesta(ap..,tul ca, in cel de-aldoileamileniuinaintede Christos,existadeja"gama"~i0 teoriemuzicalacoerenta,iar profesorulKil-

  ,merins~iscriseseintr-unadincaqilesaleanterioare,TheStringsof Musical Instruments:Their Names.Numbersand Segnifi-tance(Corzileinstrumentelormuzicale:numelelor,numarul~isemnificatia),ca multedin irilnurilescrisepe tablite de lut auni~tenotitecarepara fi indicatiimuzicale."Sumerienii~isuc-cesoriilor aveauoviata muzicalaplina",conchideprofesorulKilmer.Nu e decidemirarecagasiril0 marevarietatede instru-mentemuzicale- precum~icanHiretisaudansatori- reprezen..,tatipesigiliilecilindrice~ipetiiblite1edelut.(Fig.20)

  IIIIII.1II

  Fig.20

 • 62ZECHARIA SITCHIN

  Camultedinrealizarilecivilizatieisumeriene,~imuzicai~iareorigineain temple.Dar,inceputain serviciulzeilor,cu-randmtizicaadevenit0partedinviatadezi cuzi aoamenilor.Utilizandlamaximjoculdecuvintecaracteristicsumerienilor,unuldintreproverbelelorspunedespretaxelecerutedecanta-reti:"Undintaretcarenuare0 vocedulce,esteintr-adevaruncantacetsarae."

  Au fostdescoperitenumeroasecantecesumerienededra-goste;taraindoiaIa,eleeraucantatecu acompaniamentulunorinstrumente.Cel mai induio~atoreste,probabil,un cantecdeleagancompusde0mamapentrucopiluleibolnav:

  Vinosomn,vinosomn,vinosomnlafiulmeu.Grabe~te-tes.omnufe~ivinolafiulmeu;Aduodihnasomnuluipeochi~oriiluiosteniti...

  Tedoare,feciorulmeu;.~isuntnecajita, .~iparcaminplemiIe-ampierdut,~ilasteletrIatotuit.Lunanoua-tilumineazafata;Umbratavavarsalacrimileinlocultau.Dormi,dormi,puiulmeu...

  Poatezeiicre~teriivorfi cutine;Poateuninger,in certevasprijini;Poateveiaveazile maibune...

  Poatecasoatataalaturi.iti vafi;...va." WI BU, I1UI1It;It;-p Vet1.;II1I>U.

  Ceeaceestesurprinzatorlaaceasmmuzica,la acestecan-tecenuestedoarconcluziacaSumeruleste~ipatriamuziciia~acumo.~tim.noi,castructura~icompozitie.Nu maiputinsemni-ficativestefaptulca,pemasuraceascultamaceastamuzica,pemasuracecitimpoemelelor, elenu nepardelocstraine,nicimacarin celemaiadancitrairi~isentimenteaJeJor.intr-adevar,

  A DouisprezeceaPlanets 63

  pemasuracecontemplammareacivilizatiesumeriana,consta-tamnunumaicamoralanoastra,sentimentulnostrudejustitie,legilenoastre,arhitectura,artele~itehnologianoastrai~itrag.radaciniledinSumcr,dar~icainstitutiilesumerienenesuntatiltdefamiliare,deapropiate.Deparcaamfi cutotii sume-rieni.

  '" *

  DupaceausapatlaLagash,arheologiiautrecutlaNipur,odinioaracentrulrcligiosal Sumerului~iAcadului.Din celepeste30.000detextedescoperiteaici,multesuntincanestudi-ate.La ~urpac,aufostdescoperite~colidatanddinsecolultreiLCh..La Ur,au'fostdescoperitevaseextraordinare,bijuterii,arme,care,coifuridinaur,argint,cupru~ibronz- ruinele.unei.manufacturidetesaturi,inscrisurijuridice~iruineleunuizigu-rat,careincamaidominapeisajul.La E~nuna~iAdabarhe-ologiiaudescoperittemple~istatuicedateazadin perioadapresargonica.0 inscriptiegasitala Ummavorbe~tedespreUlJimperiuanterior.LaCushaufostscoaselaivealacHidirimonu-mentale,precum~iunziguratdatanddedinaintede3000LCh.

  Ereculi-aduspearheologipanainmileniulpatruinaintedeChristos.Acolo,audescoperiteelmaivechivasdelut,colo-rat,cefusesearsintr-uncuptor.Primadovadaa utilizariirotiiolarului.A fostdescoperitunpavajdepiatra,carereprezintaceamaivecheconstructiedepiatra'descoperitapanaacum.TotlaErecafostdescoperit~ieelmaivechizigurat- 0colinauria-~arncutademanaomului,invarfulcaceiaexistaudouatemple,"' 1t'M" ,,; """I "Ih Arolo ~11fm:tciesconeritecele mai vechi

  inscriptii~iceh:maivechisigiliicilindrice.Despreacesteadinurma,JackFineganspunein carteasaLightsfromtheAnCientPast(Luminidintrccutulantic),"excelentaacestorsigilii,rela-tiv laprimaloraparitiein Erec,esteuimitoare".Alte zonedelangaErecpoartiidovadatreceriila Epocametaleloi:.

  tn19'19,H.R. Hall a descoperitni~teruineanticelangaunsatcareasmzisenume~teEI Ubaid.Oameniide~tiintaauatribuitacestnumeceleiceastaziesteconsiderataa fi prima

 • 64 ZECHARIA SITCHIN .

  fazaa mariicivilizatiisumeriene.Ora~elesumerienedinpe-rioadaaceea- incepanddinnordulMesopotamieipanalapoaleleMuntilorZagros- aufostprimelecareauutilizatcara-mizidelut,ziduritencuite,mozaicuri,ciniititecumormintedecaramida~ivaseceramicedecoratecu motivegeometrice,oglinzidecupru,topoarecucapmetalic,haine,case~i,maipresusdetoate,templemonumentale. '

  Mai in sud,arheologiiaudescoperitEridu,primulora~:sumerian,conformtextelorantice.Pemasuracesapaturile.avansau,afostscoslaivealatemplulluiEnki,zeulsumerianalcunoa~terii,templucarese.parecaafostconstruit~ireconstruitdemaimulteori.Straturilei-aupurtatpeistoricispreincepu-turilecivilizatieisumeriene:2500,2800,3000,3500LCh.

  Apoiarheologiiaudescoperitfundatiileprimuluitempluallui Enki.Mai josnumaieradecatpamant,nimicaltcevanufuseseconstruitinainte.Ruineledataudinjurulanului3800LCh.AtunciainceputprimaciviTizatieumana.

  Nu a fostnumaiprimacivilizatiein adevaratulsensalcuvantului,a fostceamaiextinsa,atotcuprinzatoare,in multeprivintemultmaiavansatadecatalteculturianticecarei-auur-mat.Faradubiu,estecivilizatiadincarenetragemcutotii.

  Incepandcuutilizareauneltelordepiatra,cuaproximativ2.000.000deanimaiinainte,omulatingeaceastacivilizatietaraprecedent,injurulanului3800LCh.inSumer.~ilucruleelmaistraniuesteca,nicipanaastazi,istoriciinu~tiucineaufostsumerienii,deundeauvenit~icumaaparutclvilizatialot

  Nu ~tiu,deoareceaparitialora fostbrusca,nea~teptata,cadinpamant.

  H. Frankfort,in carteasaTellUqair,anumit-o"uluitoa-. .&. "" &..&& \ ,.IA-"../ U u ,,-v ,"U').\..1UV1.UJ.1JUI.U. L'":1..~ al1VL

  (Sumer)a descris-oca fiind ,,0 flacaracareizbucne~tedintr-odata".Leo OppenheimAncientMesopotamia(Mesopotamiaantica)subliniaza"uimitoareaperioadascurta"in careaceastacivilizatiea inflorit.JosephCampbell(Masksof theGods)con-cluzioneaza:"Cadinpamant...in micagradinasumerianarasa-re... toataparadigmaculturalacaredeatunciaconstituitpunc-tuldeplecarepentrutoatemarileciviliza~iialelumii."

  A DouisprezeceaPlaneti 65

  .-"171

  ,..

 • Napoleoncuce~le EuropaRcvoluliaamericanA

  ColumbdescopcrAAmericaCucerireaImperiuluiBizanlindecAIreturciApogeulImpcriuluiIncasin Americadc Sud

  Civilizalia aztecAsedezvollAin MexieRegeleloanpromulgAMagnaCartaCueerireanormandA

  CaroleelMareinlemeiazASfiintullmpcriuRomandenearngermanieMohamedproelamiiIslamul

  CAdcreaRomei

  Civilizalia Mayain AmericaCenlralA

  CAderealerusalimuluiin ratalegiunilorromane

  ~Ierealui IsusHanibalprovoacARoma.,

  fn ChinaincepcconslruireaMareluiZid

  AlexandrueelMareiI invingepcDariusEpocadeAur a Greciei .

  Formarcarepubliciiromane ,Aparilia lui Budhain India

  Cyruscuccre~eBabilonulCiidereaora~uluiNinive

  DomniaregeluiDavidInvaziadoriciiin Grecia

  Exodul israelililordin EgiptCulturamicenianA

  Arienii migrcazAspreIndiaintemeiereaImpcriuluiHitit

  Avraamiesedin UrHarnmurabiesteregein Babilon

  intemeiereaBabilonului~iaAsiriei

  fntemeiercaCivilizalieichinezcCivilizalia din ValeaIndului

  Sosoreahorililor in OrientulApropial. Godcaesteregein Lagash

  Ur-Nammuesteregein UrSargon,primulregealAcadiei

  C.!.,:,i~.izalia'tninoicA in Creta

  -g--~-T 0... v...

  Etanaesleregein ChishfntemeiercaregatuluiChish

  fntemeiercacivilizalieisumeriene

  2000 1000 o 1000i.Ch. 2000i.Ch. 3000i.Ch. 4000i.Ch.

  = -~._------.--.--- ._~----, -- "--

  Capitolul3

  Zendin Cer ~idepePitmant..-

  Cums-arncutca,dupasutedeQ1ii,bachiarmilioanedeanidepa~idurerosdelentipecaleadezvoWiriicivilizatieiumane,s-aschimbattotulatatdebrusc~i,indoarcatevasalturi- aproximativ11.000-7400-3800i.Ch. - vanatorulnomadprimitivsetransformain agricultor,olar~iapoiin constructor,inginer,matematician,astronom,prelucratordemetale,negus-tor,muzician,judecator,medic,scriitor,bibliotecarsaupreot?Sepoatemergechiarmaideparte,puhandu-se0 intrebarefun-damentala,~acumarncut-oprofesorulRobertJ. Braidwood,in carteasaPrehistoricMen(Primitivii):"D~ces-apetrecutaceastatransformare?Decenutraiesctoatefiinteleumanea~acum0factriburiledinjunglaamazoniana?"

  Darsumerienii,ceiprinintermediulciiroras-apetrecutaceastabruscatransformare,aurfu;punsdeja.Esterezumatadeunadinmiiledeinscriptiimesopotamiene,ceaufostdescoperi-te:"Totceeaceparefrumos,estefrumospringratiazeilor."

  ZeiidinSumer.Cineerauei?Eraueioareasemeneazeilorgrecilorcaretraiaulacurtea

  luiZeus,pemunteleOlimp- alciiruicorespondentpePamantera eel mal mall mWlll: um Url:l,aa,VU1Ul'Uli UICI"U1,?1U~I"UUzeiicutriisaturiantropomorficesimilareceloromene~ti,biirba-te~ti,fenieie~ti,~iavandsentimenteumane:iubesc,semanie,suntgelo~i,facdrfgoste;seceartii,seluptii;procreeazacaoa-menii,aducpelumecopiiin urmaunorrelatiisexuale- intreeisaucufiinteumane. '

  Eraudeneatins~i,cutoateastea,seamestecaudeseoriintreburileoamenilor.Puteaucalatoricu vitezeuluitoare,puteau

  - ----_._.-

 • 68 ZECHARIA SITCHIN

  aparea~idispareaintr-oclipita;aveauannede0 putereneoQi~-nuita.Fiecareindeplinea0 anumitafunctie~i,in consecinta,fiecareactiuneumanaputeasuferi.saunu,in functiedeplaceri-Ie zeului;deciritualuriledevenerare~idarurileaveaumenireadea-iimbunapezei.

  Ceamaiimportantadivinitatea grecilordin epocahele-nicaeraZeus,"Tatalzeilor~ial oamenilor","StapfulUlfocului

  . ceresc".Armasa,~isimbolulsautotodata,eratriisnetul.Eraun"rege"pe Pamant,carecODorasedin ceruri;eel careimPiirteamuritorilorbinele~iraul;totu~i,principalulsaudomeniuerainrn~ .

  EI nu eranici primulzeupestePamant,nici in ceruri.Amestecandteologiacu cosmologia,ie~indceeace savantiinumescmitologie,grecii credeauca la inceput.afost.Chaos(Haosul),apoiGea(Pam.antul)~isotulei Uranus(Cerul).Gea~iUranusaudatna~terecelordoisprezecetitani,~asebiirbati~i~asefemei.De~ifaptelelor aveaulocpePamant,sepresupuneacaacesteaaveau~iuncorespondentastral. .

  Cronos,eelmaitanartitan,adevenitceamaiimportantafiguraa mitologieiolimpiene.~i-acuceritsuprematiaasupra~elor1altititaniprinuzurpare,dupace~i-acastrat.tatal~iI-a iz-gonit.Pentrufaptele'lui,el a fostblestematdemamasa:saaiMaceeafiisoartaca a tataluisausi safie detronatdepropriiiluifii.

  Cronosaluat-odesotiepesoralui,Rhea;carei-anascuttreifii ~itreifiice:Hades,Poseidon~iZeus,Hestia,Demetra~iHera.tnca0 data,erascriscafiul eelmici~ivadetronatatal,~iblestemulGeeis-aimplinit.candZeuss-arevoltatimpotrivaluiCronos. . .

  - - " .t"-y -- _a __ " vu......-liile dintrezei ~io~tiledemon~tri.Luptadecisivas-adatintreZeus~iTiphon,unmonstrucucapdeom~itrupde~arpe~ieas-apetrecutatatin cercat~ipePamant.Bat!liadecisivas-adatla MUnteleCasius,la"granitadintre.Egipt~iArabia- separe,undevainpeninsulaSinai.(Fig.21). .

  'C~tigandlupta,Zeusa fostrecunoscutcazeitatesupre-ma.Cu toateacestea;el a fostnevoitsa-~iimpartaputereacu

  A DouisprezeceaPlaneti 69

  Fig.21

  ceilaltifrati.Laalegere(SI:\Uconfonnuneivariante,printragerela sorti)Zeusa primitcerul,Poseidonapa,iarHadeslumeasubterana. .. CutoatecaintimpHades~iteritoriulsauaudevenitsi-'nonimecuiadul,la iilC~put,domeniulsaucuprindeatinuturileml~tinoase,zonelepustii,teritoriileudatederaurirepezi.Ha-.deseradescriscafiind"neviizutul"- distant,arneninta~or,as-pru;deneinduplecatprinrugaciunisausacrificii.Poseidon,pe'dealtaparte,estedeseorireprezentattinandin manasimbolulsau,tridentul.De~istapanalmarilor,eleratotodata~izeultau-rarilor,al sculptorilor,cat~ivrajitorvicleansauscamator.tntimpceZeuserareprezentatcafiindfoarteasprucuoamenii-chiarcafiindeelcareavrutsadistrugaomenirea-' Poseidoneraconsiderataliatuloamenilor,unzeucares-astraduitfoartemultsacapeteaprecierilemuritorilor. -

  Cei .trei frati~iceletreisu~o~alcatuiesc.ce~~a~.~echepaIL!;a VUl1JI'UJUl, !:>lUYUl""'V" UV'''~H_~''''''''''''~ ~_U_';' ,---

  . erauodrasleleluiZeus,~ipove~tilegrecil

 • 70 ZECHARIA SITCHIN

  razboiului.Era fecioara..perfecta",nua devenitsoatanici unuizeu;dar~nelelegendespuncaeaarfl fostlegatadeunchiuleiPoseidQn,care,de~iaveadreptsotiepe zeitaLabirintuluidin'insulaCreta,aavutrelatii~icunepoatasa.

  Zeusamaiavut~ialtesotii,darcopiii astfelrezultatinuau fostadmi~iin Olimp.CuminsaZeusdoreasaaiM un mo~-tenitor,el s-acasatoritcu unadin surorile'sale.CeamaimareeraHestia.Era foarteretrasa,dupacumrelateazamajoritatealegendelor- poatepreaMtranasaupreabolnavapentruaputeadevenimama- a~acaZeusnuaavutnevoiedepreamultescu-ze pentrua 0 alegepe Deme~ra,ceamijlocie,zeitarodniciei.Dar,in loc deunflu;eai-anascuttot0 flica,pePersefona,carea devenitsotiaiui Hades,~iaimpartitcu acestadornniaasupralumiiumbrelor. '

  Dezamagit,ca nuareun mo~tenitor,Zeus,a trecutla altezeite.De laArmoniaaavutinsanouaflice,muzele.Apoi Lethei-a nascut0 flica,pe Artemis~i,in star~it,un flu, peApollo,care,pedata,aufostinclu~iin Olimp.

  Apollo, caprimflu allui Zeuseraunul din zeii impor.:.tantidin panteonulgrecesc,temutdeopotrivadezei ~ideoa-meni.EI eraeelcaretransmiteaoamenilordorinteletataluisau.Reprezentandmorala ~ilegilezeilor,el insemnapuriflcarea~ipt'afecTiuneaatatfizidi, Ioiat~jmoraHi.

  Cel de-aldoileafiu allui Zeusa fostHelJ1les,zeulpasto-rilor,pazitoral turmelordevite.Mai putinimportant~icuput-erimaimicidecatApollo,eleramaiaproapedeproblemeleoa-menilor.Erazeual comertului,protectoral negustorilor~ica-latorilordar,in toatelegendele,rolul celmaiimportanteraeelrf~ ""1IO>C'#'u,,.,o...n1 "70.;1"..

  Inspiratdeanumitetraditiidinastice,Zeusdoreatotu~iunfiudelaunadinsurorilelui.Atunciels':acasatoritcuHera,duparitulcasatoriei,proclamand-o"Reginaa zeilor",Zeita-Mama.Casnicialora fostbinecuvantatacuunfiu,Ares,~icudouafiice,insaeaafostpermanentincercatadeinfidelitatileluiZeus,dar~idezvonuriledesprecelealeHerei,lucruceridicaindoielicuprivirelapatemitateaunuialtfiu,Hefaistos.

  71

  'I-

  ADouiisprezeceaPlanetii

  AresafostiD:dusi~ediatinOlimp,fiindtac.utadj~ctallui'Zeus~'i'zeual razbohihii.A fostreprezentatcaun~pinfalmaceIiJlui,cutoateacesteafiinddeparredea tr'iriviHbiDil;in

  , razboiultroian,elafostde'parteatroienilor,suferiiid"o'nmipccarenumaiZeusareu~its':ovindece.

  Hefaistos,pedeaItaparte,atrebuitsaseintrebuinteze. senospentrua-~ifacelocinOlimp.El erazeulme~te!}ugurilor.Eraunb~ murar,realizanddiferiteobiecteatatpractice,cat~imagicepentruzei,dar~ipentruoameni.Legelidaspunecas-anascut~chiop,dincauzaastafiindizgonitdemamasa,zeita

  " Hera~0 aItaversiune,ceva'maicr~dibila,sugereazacad a fostalungatdeinsu~iZeus,dincauzazvonurilorcarecirculaudes-prepatemitatealui,~iHefaistosatrebuitsarecurgalaunvicle-

  , ~ugpentruaputeaintrainrandulzeilordinOlimp. ', " Legendamaispunecaelamcut0plasainvizibilain caresaprindauneventualpretendentlafarmecelesotieisale.Proba-bil caaveanevoiede0 astfeldeprotectie,deoarece,celmaiuratzeuoliIJlpianaveadesotiepenimenialtadecatAfrodita,zeitaiubirii'~iafrumusetii.Naturalcapeseamaeiexistaunu':meroasepove~ti,in multedintreeleseducatorulfiindAres,fra-teleluiHefaistos,dinunirealornascandu-seEros,zeul'iubirii.

  Afroditaafostinclusa~ieain Olimp,iarcircu~stanteleacesteiincluderiaruncaputinaluminaasuprasubiectl.iluiaces-tei,cacti.Eanueranici soralui Zeus,nici fiicalui, cu toate

  , acestea,nuputeafl ignorata.EavenisedepetarmulasiaticalMediteranei(dupapoetulgrecHesiod,eaarfi venitdininsulaCipru)~ipretindeacaestefiicaluiUranus.Deci,genealogic,eaeracu0 genenitieinaintealui Zeus,fiindsoratataluiacestuia.\rl~. ~~)

  A~adar,Afroditatrebuiainclusaprintreceidoisprezece, zeiolimpieni.Dar,numarnlacestadedoisprezece,separe,nuputeafi depa~it.A fostgasitao.solutieingenioasa:sescadeunul~iseadaugaaltul.CumHadesprimisedornniaasupratert-toriilorsubterane~inumairamaseseprintrecti doisprezecedepemunteleOlimp,s-acreatunlocliber,0admirabilagaselnitapentruincludereaAfroditei.

  ~,

 • 72 ZECHARIA SITCHIN

  Separe,deasemenea,di restrictianumaruluidoispreze-:-cefunctionainambelesensuri:nuputeaufi malmulti,darnici'maiputini.Acestlucrus-a,vazutelarlaineluderealuiDionysosprintreolimpieni.EI erafiulluiZeusdinimpreunareaacestuiacufiicalui,Semela.Pentrua sdipa'demaniaHerei,e.la fosttrimisintinuturiindepartate(separecaaajunspanain India),introducandpeundecolindacultivareavitei-de-vie~iprepara-reavinului.In acesttimp,a aparutun100liberin Olimp.Hes-tia,ceamaivarstnicasoraa lui Zeus,a fostindepiirtatadinOlimp.Atunci,Dionysoss-areintorsinGreciapentruaumpleloculvacant.Inca0data,zeiiredeveniseradoisprezece;,

  De~imitologiagreacamiesteclaracuprivirela origineaomenirii,legendele~itradipile'pretind.caeroii~iregiieraudeoriginezeiasca.Ace~tisemizeifaclegaturaintredestinulome-nirii - grijile zilnice,dependentadeelementelenaturii,bolile,moartea- l1itrecutuldeaur,candnumaizeii animauPiimantul.Cu toatecaceimaimulti.dintrezei s-aunascutpeaici,selectulgrup de doisprezeceolimpienireprezentaaspectulcelestalacestora.In Odiseea,Olimpulestedescriscaaflandu-se"in inal-tulviizduhului".Ceidoisprezeceerauzeiidinceruri,carecobo-raserape Pamant~iei reprezentauceledouasprezececorpuricelestedepeboltacereasca.

  , Numelelatinealezeilorolimpieni,datederomanicandace~tiaaupreluatpimteonulgrec,clarificaaceastaasociereas-trala:Gea eraPamantul,Hermes-Mercur,Afrodita-Venus,Ares-Marte,Cronos-Satum,Zeus-Jupiter.Continuandtraditiagreaca,romaniiil reprezentaupe Jupiterca fiind zeula caruiarmaestetrasnetul;ca~igrecii,romaniiit reprezentausubfor-maunuitaur.(Fig.23) ,

  ~sIegeneralrecunoscUIacumcaClVllIzattagreaca1~1tra-geradaciniledininsulaCreta,acoloundes-adezvoltatciviliza-tia minoica,intre2700~i1400lCh.' In miturile~ilegendeleminoice,figuraminotauruluiocupaun loc central.Aceastafiinta,pe jumatateom, pe jumatate'taur,eraodraslaPasifaei,sotialui Minos,~a unuitaur.Descopeririarheologiceaucon-fIrmatcultulminoicat taurului,jar unelesigilii cilindricepre-zintataurulcape0 fiintii divina,alaturide0 cruce,simbolal

  ---- -- - -. --

  A DouisprezeceaPlaneti73 ,

  Fig.22

  +'s{~" Fig.23

  Fig.24

  ------_.----

 • 74 ZECHARIA SITCH IN

  untistelesauplaneteneidentificate;S-apresupusatuncieaacest'cultaltauf(]lui~nu'ar'fi al animahiluicomun,'ci probabilal unuitaurcerese- constelatiaTaurului.::-c.cao'comemorareaunor evenimentepetrecutecandechinoctiulde primavaraaciiz11tin ae~astaconstelatie,in jurulanului.4000i.Ch. (Fig.24)

  . ~onformtradipilorgrece~ti,Zeusa venitin GreciaprinCreta,deundearfi fugit(inotandpesteMediterana),dupacearfi rapit.-opeEuropa,fiioaregeluiora~uluifenicianTyr.tntr-ade-var,candprofesorulCyrUsH..Gordona-descifratunadinvechi-Ieinscriptiiminoiee,s~adoveditcalimbaminoicaeste"undia-.lectsemiticde'PetarmulesticalMediteranei'';. .

  De fapt,greciinuaupretins'niciodatacazeii lor olimpi-eniauvenitin Gredadirectdinceruri.Zeusavenitdedincolode Mediterana;via irisulaCreta.Afroditaa venitpe maredinOrientulApropiat.Poseidon(Neptunla romani)a venitcalaredin Asia Mica. Atenaa adus,,maslinulrodnie,carecre~tesin-gur"depepamantulbiblic.

  Nu existaniciun dubiucareligia~itraditiilegrece~tiauajunslaei dinOrientulApropiat,prinAsia Mica ~iins1,lleIeme-diteraneene.De acoloi~i.trageradacinilepanteonullor; acolotrebuiecautateoriginilezeilorolimpici~irelatial~rastraIacu.numaruldoisprezece. .

  *

  Hinduismul,vecheareligiea Indiei,consideraVedele-culegerideimnuri,formulepentrusacrificii~ialtescrierirefe-ritoarelazei- cascripturisacre"carenueraudeorigineuma-na".Zeiiin~i~ile-arfi scris,spuntraditiilesumerie~e,intr-oerai1ULt;UU!11i1Lit;lt;l Ut; i11WlLil. J..JIU, pI;; In~Ufa l:t: lft:l:t:a llmpUl, om

  cein cemaimultedincele~100~000deversurioriginalesepier-deautransmitftndu-sepecaleoraIadela 0 generatiela alta.Unintelepta scrisversurilecaremairiimasesera,le-a impfu1:itinpatru'caqi,pecarele-aincredintatcelorpatrudiscipoliaisai.

  Cand,in secolulal nouasptezecelea,istoriciiaudescifrat~iinteleslitnbauitata~iaurerncutlegaturiledintreele,audes-coperitca Vedeleaufostscriseintr-ovechelimbairido-euro-

  - -

  A'Douisprezecea.-laneti 75

  peana,predecesoareasanscritel,latinei~igreacai~iaaltorlimbieuropene.Candaureu~its-ociteasca~is-oanalizeze,aufostsurprin~ideextraordinareleasemanariintrelegendelegrece~ti~ipove~tiledesprezeidinVede. .

  . Zeii erau,spunVedele,membriai aceleia~ifarnilii,'nuunafoartep~nica.Printreridicarilacer~icoboranpePiimant,bataliiaerienecuarmesupranaturale,amicitii~irivaliUiti,casa-.torii~iinfidelitati,separecaaexistat0preocuparepentru0in-registrarea genealogiilor,cinea nascutpecine,cineestepri-mulnascut,alcui~.a.m.d.ZeiidepePiimanti~iaveauorigineainceruriiar,principalelezeitati,chiar~ipePiimant,eontinuausareprezintecorpurilecere~ti.

  tn timpurilededemult,Rishi ("zburatoriidedemult")erauposesoriiunorputerisupranaturale.~aptedintreei erauMariProgenituri.ZeiiRahu(demon)~iKetu(eelseparat)eraulainceputunsingurcorpcelestcareacautatsaseaIatureZel-lor;darzeulfurtunii~i-aaruncatflacarilecatreel, I-a taiatindoua- ~u, "Capuldragonului",carestrabateaneincetatspa-pilecelesteincautarearazbunarii,~iKetu,"Coadadragonului".Mar-I~i,urma~ulDinastieLSolare,I-anascutpeK~-Yapa("celcareestetronul").Vedeleil descriucafiindfoarteprolific,darsuccesiuneadinasticaa fostcontinuatanumaiprincei zececopiiaisaidePrit-Hivi("Mamacereasca"). .

  tncalitateasadecapaldinastiei,Ka~-Yapaera~i~efuldevilor("ceistralucitori")~ipurtatitluldepyaus-Pitar("Tatalstralucitor").tmpreunacuceizececopiiaisai~icusotiasa,fa-miliacelestaalcatuiaceidoisprezeceAdityas,zeiicareaveaufiecareunsemhzodiacal~i,uncorpcelest.Corpulcerescallui.Ka~-Yapaera"steauastralucitoare",apOiurmauzeUl:aft:

 • 76ZECHARIA SITCHIN

  El estecelcarefacesoarelesastraluc.eascapecer,Iar vantulcarebateesterasuflarea.sa.El aBcutalbiipentrurauri;~ielelacomandalui curg.El aBcutadancOOlemiirii.

  ~iregenta.saaajuns,maidevremesaumaitarziulafinal.Indra,celcaretiiiasein doua"dragonulcelest",apretinstronul,omorandu-~itata!.El a dC,we!1itnoul"stapanal cerurilor"~izeual furtunilor.Arm~lelui erautunetul.~itrasnetul,iar titlulluieradeZeu~lo~tilor.Totu~i,el atrebuitsa-~iimpartadomniacuceidoihatiai sai.UnuleraVjva~vat,careeraodraslaluiManu,primulom,celalalteraAgni.("Spiritulfocului"),careaaduspePiimantfoculdinceruri,pentruuzuloameQilor.

  *

  SimiHtudiniledintrepanteonul.vedic~icelgrecescsuntevidente.Pove~tiledesprezeitatileprincipale,dar~icelereferi.toarelazeitatilemaimici- fii,sotii,fiice,iubite- sunt,inmodclar,duplicate(sauoriginale?)alecelorgrece~ti.NuexistaniciundubiucaDyausadatulteriorZeus,caDyaus-PitaradatJu-piter,Varuna-Uranus~ia~amaideparte.~i,In ambelemitolo-gii numarulzeilorprincipaliestedoisprezece,indiferentdeschimbiirilecareauilVutlocinsuccesiuneadivina.

  Cumaupututapareaatateasimilitudiniintredouacivi-lizatiiatatdedepartateintreele,atatgeograficcat~itemporal?

  Istoriciiconsideraca,launmomentdat,incelde-aldoilea... . A ". .. _.. ..a "... -'" "" &"u.v~, u.&&'yvpV.l. YV.l.V,U.IU v 11111Ua. IIIUV-"'U-

  ropeana,.dinnordulIranuluisaudinCaucaz,amigratin masa.Un grupa mersspresud-estspreIndia.Hindu~iii-aunumitarieni("oameninobili").Ace~tiaauadus"cuei Vedele,subfor-m~depov~stiriorale,injurullui1500tCh.Altvalamersspre

  . vest,catre.Europa.0 parteainconjuratMareaNeagra~iavenitin EuropaprinstepeleRusiei,darprincipaluldrumprincareacestpopor~itraditiilesaleauajunsin Greciaafostcel_scurt,

  - '- '--- '--

  A DouisprezeceaPlaneti "77

  ',1;;.1

  prinAsiaMica.Defapt,celemaivechiora~edinGrecianusuntinpeninsula,ciinvestulAsieiMici.

  . DarcineeraacestpoporcareaalesAnatoliadreptcapat.alcalatorieisale?Nusecunoscpreamultedespreel. "

  Inca0data,!!ingurasursadisponibila- ~ideincredere-sedovede~tea fi VechiulTestament.Acolos-augasitreferintela "hititi",locuitoriimuntilordinAnatolia.Spredeosebirededu~maniacucaresuntprivitiin Bibliealpveciniai israelitilor,caanitii,alecarorobiceiurisuntdescrisecafiindaborninabile;

  .hititiisuntpriviticaprieteni~ialiati.Bat~eba,la careravneare-.geleDavid,erafiicalui UriaHititul,unofiteral armateirege-lui.RegeleSolomon,care~i-a.Boot alianteleluanddreptsotiifiiceleregilorvecini,s-acasatoritatatcufatafaraonuluiegip-teancat~icufataunuiregehitit.Altadata,0 armatasirianaaluat-ola fugaauzindca"regeleIsraeluluia adusimpotrivanoastraperegelehititilor~ipefaraon".Acestescurtereferinteindicastimadeosebitadecaresebucuraucalitatilemilitarealehititilor.,

  . 0 datacudescifrareahieroglifeloregiptene-. ~i,maitar-ziu,a inscriptiilormesopotamiene- istoriciiaudes~operitnu-meroasereferintela 0 anumeTaraa lui HaUi,unregatfoartemare~iputernicdinAnatolia.Ar fi pututoare0 astfeldemareputeresanulasenici0urma?

  . Inarmaticuindiciiledatedetexteleegiptene~imesopo-tamiene,arheologiiaupurcesla treabain tinutOOledeluroasealeAnatoliei.Efortullora fostrasplatit:audescoperitora~elebitite,palate,tezaureregale,morminteregale,temple,obiectereligioase,unelte,arme,obiectedearta.Mai presusdetoate.. 8J, _'_.I. ~_n",...:_..~;_ "..~t,..11,-,pmnpn1~_&...f.L,JW&-- 1" ..~ .

  tograficecat~Uncuneiforme.Bibliculpoporal hititilorie~iselaiveala.

  Un monumentuniclasatnouamo~ten.ire.dehititieste0piatrainscriptionata,descoperitain afarafosteicapitalearega-tului(localitateasenume~teaziYazilikaya,cuvantcarein lim-baturcainseamna"piatrascrisa").Dupacea trecutportitesanctuarului,anticuladoratoral zeiJorintraintr-ogaleriedes-

  ,...

 • 78 ZECHARIA SITCHIN

  chisa,0 deschidereprintreunsemicercdepietrepecareeraudesenatitotizeiihititi.

  M~aluinddelastangaspredreapta,esteolprocesiuneacelormaiimportantezeitatimasculine,elar~ezatein.grupuridecatedouasprezece.Spremargineastanga,~ideciultimelecareiaupartelaaceastaparada,altedouasprezece.zeitatiiden-tice,carepoartaacelea~iarme.(Fig.25)

  Grupuldinmijlocinclude0seriedezeitaticarearatamaiin varsta,unelecarepoartaarmediferite~idouacaresuntdife-rentiatedecelelalteprintr-unsimboldivino(Fig.26)

  Celde-altreileagrup,eeldinfata,cuprindein modclarcelemaiimportantezeitiiti,atatbarbati,cat~ifemei.Armele~iemblemelelorsuntmultmoovariate;patruaudeasuprasimbo-lul divin,doisuntinaripati.Acestgrupinclude~iparticipantipamanteni:doitauricaretinunglob~iregelehititpurtiind0bonetastandsubemblemaunuiglobinaripat.(Fig.27)

  De ladreaptavindouagrupuridezeite.Piatrainscrip-tionataestepreadeterioratainsa,pentruaputeavedeanumarullor.Darcredemcanugre~im.dacapresupunemca~ielesuntinnumardecatedouasprezece. .

  Celedouaprocesiuni,dindreapta~idinstanga,seintal.nescintr-unaltdesen,careintati~eazacusigurantapezeiiceimari.deoarececutotiisuntreprezentatitnpicioare,c;:tandpe0stancamairidicatasauchiarpeumeriicelorlatiparticipanti.(Fig.28)

  Multaosteneala~i-auOOtistoricii(deexempluE. Laro,.che,in carteasaLe PantheondeYazi/ikaya(panteonuldela .yazilikaya)pentruadeterminadinacestedesene,dinsemnelehieroglifice,ca~idintextulPartialgravatperoca,numele,titlu-.::" ~:lV:..l..'""'ll4plVl111cn;c;cmLapruceslune.uar esteclarca~ipanteonulhititstasubseninulaceluidoisprezece"olimpian".Zeitmaiputinimportantierauorganizatiin grupuridecatedoisprezece,iarlIlariizeidepePiimanterauasociaticuceledouasprezececorpuricere~ti.

  Capanteonuleraguvematde,,numarulsacru"doispre-zece,estedovedit~idewi chivotdescoperitlangalocalitateaBeit-Zehir.Acestadescriein modelarcupluldivin,alaturide

  A DouisprezeceaPlaneti79

  .

  r"""':~~. "'":'.~~ ~. ~ ~.'I.~:::..\;,1 ~~,'\'._.1'..{.1:~:.1'~11:'".- '- "" . ...,. ",. ~ "', ~

 • 80 ZECHARIA SITCHIN

  ~ semaiaflaalpzecezei"deciuntotaldedoisprezece.(Fig.~9) ,

  Descoperiri1earheologiceindicafaptulca hititii adorauzei careerau,,ai~ui ~iaipamantului",topstranslegatiunulde eelaIalt~iaranjapintr-oordinegenealogica.Unii erauzeimari ~i"vechi",careveniseradin cer,Simbolullor - careinscriereahititiipictograficainsemnadivinsauzeuceresc- aratacao perechedeochelarideprotecpe;(Fig.30)Frecventel apa-re pe sigiliilecilindrieecapartea unuiobiectin formadera-cheta.(Fig.31) ,

  Alp zeierauprezenp,nu alaturidehititi,ci chiarprintreei,acponandcaunfeIde'legiuitorisupremi,numindregi~iins-truindu-iin problemederiizboi,tratate~ialteafaceriintematio-nale.Conduc3torulacestorzeieraTeshub,"aducatoruldevant".Era ceeaeeistoriciinumescunzeual furtunii,asociatcu tune-tu1~itriisnetul.Era supranumit~iTaro ("tam").Ca ~igrecii,hititiiaveauuncultal taurului;ca Jupiterulterior,Teshuba fostreprezentatcazeualtunetelor~ial trasnetelor,urcatpeuntaur.(Fig.3~)

  Textelehitite,ca ~ilegendeIegrece~ti,povestesccumzeitatealor supremaatrebuitsaseluptecu unmonstrupentrua-~iconsolidaputerea.Un textnumit,,Mitulucideriidragonu-lui""identificamonstrulcucareseluptiiTeshubcafiindzeulYanka.Nere~indsii-:linvingain hatiiIie,Teshuba cerutajuto-rul eelorlapzei,darnumai0 zeitiiI-aajutat,imbatfutdu-lpeYan-ka la0 petrecere.

  Recunoscandin aceastiipovesteoriginilelegendeiStan-, tuluiGheorghe,eelcareaucisbalaurul,istoriciinumescadversa-.ru!zeuluieelbun,dragon.Dar,defapt,Yankainseamna~arpe,=__ :_:: "' = .o.. _. 11,.. .

  - --- -,- --c --- ,..y 1" '-6_p_cumsepoatevedeainbasoreliefurilel}itite.(Fig.33)~iZeus,dupiicumamariitatmaidevreme,nusehatusecuundragon,cieuunastfeldezeu-~arpe.~a cumwm ariitamaitfuziu,existao anumitiisemnificapein aeeastiiluptiidintrezeulvanturilor~io zeitate-~., Aici putemdoarsasubliniemfaptulcatoatetexteledescriuacesteveDimentcafiindunulcares-apetrecutcoadeviirat.

  -----

  .~DouiisprezeceaPlanetii81

  --Fig.29

  Fig.30, n

  Fig.31

 • 82ZECHARIA SITCHIN

  ,

  Fig.32

  I

  Fig.33

  A DouiisprezeceaPlanetii 83

  o lunga~ibinepastratapovestehitita,intitulata"Regatuldinceruri",trateazaexactacest,subiect- origineacelestaazei-lor.Celcarerelateazaaceastapovesteroagapecei"doisprezecezeivechi~iputernici"sa-iascultecantecul~isadepun~martu-riepentruadevaruIeelorspuse:

  Saascultedara,zeiicaresuntinCeruri,$iceicaresuntpe;acestintunecatPiiInant!Saascultedara;puternici;zeidinvechime.

  :jlDupacea stabilitcazeiidinvechimeerauatat!aiCeru-

  lui,cat~iai PiiInantului,poemuldanumelecelordoi~prezecezeimari,stramo~iizeilor;~i,asig'urandu-sedeatenthilor,po--vestitorulincepesarelatezecuma venit"pe-ntunedatulPa-mant"zeulcareera,,RegeledinCer": i

  Pevremuri,in zilelededemult,Alalu eraregein,cer;El,Alalu,petronulsaustatea. . !In fatalui stateaputerniculAnu;ceprimulintrez4iera,La picioareleIUlingenuncheat,cupai-o-ntindea.[Denouaperioadenumarate,eraAlalu rege-ncer:$iintr-anoua,AmilabatalieI-aprovocat. IAlalu infranta fost,~idinfatalui Anu afugit-Pe-ntunecatulPamant,elcoborand.Jos,pe-ntunecatul'Pamantelavenit.PetronacumstateaAnu.

  ..

  Dec~poemulatribuievenireapePamanta "Regeluidi~L.er' unel lUurp

 • .,

  84ZECHARIA SITCHIN

  tronariilui UranusdeCronos~ia lui CronosdeZe