67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

download 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

of 64

Embed Size (px)

Transcript of 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  1/64

  bElTtl btr , : : ; t i

  MAMAIA

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  2/64

  .:i.',+'

  F L O R I I / O P R E AL I V I A A R D E L E A N

  REBUSI L AMAMAIA

  E D I T A R A T I I { N R f r T U L U Il r ' l

  c ,

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  3/64

  l loper ' t i r : D, IONESCTI

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  4/64

  /CONSECINTE DUBEBOASE

  Firma 'mici, notind doar inifia,lele, strilucea d.iscretiin noqpte.De citeva mrirnrte,d'erneniiseop-i'ectuld,eob,servafiea doi.bir{[,afi ce rstiteau vizavi,ti,cufi, arpinatr ,l,aved,ere'de urm-bra deasi a castanilor. elcnddiaruo,'piiu.h. durtrl d.nepotriviti, statura scundi gi firavi a uriuiadintre ei corr-Lrasta aproape rirdicol ,cu inirltrimea exagerati a rceluriflalrt,u'nblond cu urnerii ufor adu,gi rtbsacouf-depinziFiri ni'ci o vorrbi, la un semn al blondului rreouristrada ,$i:se.opriri ilfngi firurrl. Blondrul arurnci o privireinsofitorului rsiu, care-girnarsca ervozitatea sub ro ti*b"tsilit, apoi bitu ,incetigor.uqa se deschi,se. iz'inidu-i la oori atit de nepotriviti, portarul piru surprins- Dumnoavoas,tri ? !. .- cg Migulici, ofifer,ur ,de servirciurpe Inrstitut, arndori si ,discutIm...- La ora asta? ! Las' rci nu rrnai e mult ,p,ini laziui ! rirqpunseportarul, neprietenos.cei doi schirnrbario privir,e, izrbucniri intr-un rls rfor-ta!: Ei..,blondul, u o voce calrdi, ugor nesiguri, Au -oL,,,fircut", nsisti, tlrXginind moale vocalele ''

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  5/64

  mirunfelul, mutindu-,se e pe un,piciorpc altul, in spatelelui, cerrce'taurios cX,mirufa.- Cu cine joci ? intrebl el prietenos,viz'inrd abl'elearanjatep rffI?rS?rnic[qi plini ,dehirfoage.-. Cu nirmeni,se es'chivi portanul. Le-am pus doara$a...si mai t reaci vremea.- Las' ,ci f,aci una ,cu min'e! incorci blond'u,l sI

  trebuie.Bl,onr'Culxag,srase.,Po\neste'a",urasemairpu(inde unrninut.Cirpitanul 'de securi,tateT'raian Petrescu ,puse deo-parte ,car.tsa in care oitirse. ra apro4pe doui, noaptea.ilfooar.a naul,tr-'ivnriti 1bia . trflt3ss rse res,i,m{eancicil,dura augustului bucuregtean.O adiere slabi fopneafrunzele p,irl ite ale teilor.Stind -la fereastr[, cX,pitanul Ei aprindea, destinrs,figari. _Ganda din noaptea aceastanu-i aduse,se ici osulprlza.Dintr-o dati, binecuno,scutaonerie a telefonuluinegru ii contrazisegindurile. Cu 'o voce calrrn6,ace,stari,qpr:,nseapelului p,iecipi:tat oe i se fbcea, apoi fo,rmiun num5r de i,nterior.Peste citeva minute gonea pe rstrizile rpustii, cutoati viteza.Lingi gorfer titea plutonierul TomifX.Cipitanul gi plutonierul se sim'patizaureciproc,- 'u-

  beau imindoi vi{eza gi in noaptea aceasta depi aler-4

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  6/64

  gau spre un 9az g1qy savurau, fiecare in felul lui,aceasti,be{ie interzi,si.

  - $ i ? !

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  7/64

  ^Dar cipitanul Petres,cu u-qi mai sf, gi fraza. To,mifi,se ntrecuse cu.,misura gi ooolirsen ultirrna secu,ndio p;-reche ce se rplirnb,alri Sriji prin mijlocul gosel,ei.- $45,i o'rnule, mi ! il dojeni cirpitanul revenit lapozilia normall pe scaun.- Am infeles, si triitri !

  ;- O3re apelul telef,oni'ca ,fost ficut de ofilerurl de,ser''viciuNu Etirmnimi,c deocamdati. P,oateci situa{ia nu-irchiar a$a de neagri'.,currn are .la prima vedere, poate,c.i lqaginareaportarului n-are nici o ,legituri ,cu... qpusetirnild locotenentutlRadu Nedelea.Cfrpitalgl P,etrescunu rispunise, dar clitini scepti,cdin cap. Nu obignruiasi fie chiar at{t de optimirsf irnassm,enea ituafii.Nirci Tomili,_ aL ,cir\ri zinribet se zilr\ o cli,pi inoglindi, fal,s induiogat de presupunerea naivi a - loco-tenentr.rlui, nici el nu credea intr-o eventualitate atit

  ,de ,;ozd"., Intrari pe str:adela linigtiti, intunecati de urrnlbra'deasi a un'ui rirad de ,castanivochi. o siluetl le ficu

  groase,negre.

  6

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  8/64

  Sunprins de cruzimea spectacolului,degi fusesepre-venit, ti,nirurl 'l.ocotenent vu o ,rnigcarede recul, pe lategi-o reprim5, inrs[, irm.ediat.Cei doi ofiteri efectuari o cercetaresumari. ferin-du-,se de-a 'schirrnba p'ozifia cetrui uciis din rparteasbingXa spatelui ieqeanainerul ,de ,metatlal mnui-,stilet,infipt pi'ni la prirsele. Probarbil ci bitninul ,rnurise in-stanta,neu nu era nici o urm[ de lupti, ,nici o ,dezo,rrdirne.Jocu] de table, aranjat cu griji pe masi, era neatins;un firi,cel subtrire de ape curgea- din robi,net, in chiu-veti, peste.doui sticle de bere, pentr,u a le piis ra l,a oten4>eraturi convenabili.,,Porrtanrl aytepta oaspefi", constati Petrrescu. $iintonci,ndu-sespr paznic :- Pe dr.r,rnneatae agtepta? il irntrebi el cu vo,cetare, aritiurd cu o m,iqcar,e birrbiei i,o,culde rtable.- Da ! ,riqpunse m,o,allecdl ftntrebait.Nu-qi rsvenise nci din spaimi gi, la intervale scurte,un frison puterni'c ii scutura tot trurpul._ - Da, 'da ! mrurrnruri pentru rsine ,clpi,tanul si, ri-dicigdu-gi braful drqpt, risuci un buton imaginar.Tomifi i,nfelese,ciutl cu privirea $i, gejiind cornu-tatorul contral, ,sepostX ingl el.

  - Llrsindu:l ,pe_gofer lingi cadavru, tri,mifirid pazni-cul .ce in'c[ ,d,irdiia in stradi, 'cipitanul fui ',scoasedinbuzunanJl de ,la ,piept al saco'uilui sdbfire de vari piis-toletul, $i-i trase piedica. Arcelagiporcnet curt Ei sc rscrrniri auzi o datd, in incipere : locotenentul iqi imitaseinstantaneu superiorul. La url sorrln al siu, Tomif[ in-toarse comu,tatorurl.Peretele dirn fund arl camerei portarul,ui era de faptun glasvant- de mari propor,fii, care, ziua, sti,tea laigdeschis d.idea intr-un hol i,men:s,acum perfeict lumi-,nat. La 'stinga gi la dreapta ,lui, aripile s,Cirilor monu-

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  9/64

  Din bazinul gol fi,gni silueta md.runti a unui bir-bat ; cirpitamrl ochi la'bazil, nevrind si,-,Iomoare.- Atinrs, cel ochit -gd?.un- g-enunchi,dar ca i,mpusde un arc - se ridicl .qi didu coltrurl e dupX o a.irpia clSdirii, cane ntra, aairnetrirc,n curte.- ,Stai Trag ! rirsunXglasul li,mrpede l lui Radu,care,ajuns in cur,te n ,urmaau'perioruluisiu, fugea de-aE

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  10/64

  dreptul rpeste ondourile de flori, pentru a cigtiga teren.se ,rnai auzi o im'pugcituri I trxsese loc6tenentu,rRadu Nedelea.Lovi,ndu-i ,co,trul,Xpitanul i,m,primasear-tug'rlui tras de lodotenento traioctorie ascendentX.^ DurpX.coltr, omul urmirit era i,ntirnrsca ristignit, cufa[a. in. jos, pe peluza cu ia$6, rard,gi pinliti, "i,n'tatiunel u$1.

  ^ Cu.un gosit- curt,.ci;pitan'ul l dX:du a o parte, or,d.o-ninrdu-isi se lipeascr-de perete.Trase in zb;vor,'ferin-du-se .de aychiile.de lemn pi metal ce se deqprinrserxdrumul era doschis.

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  11/64

  Din pia{eti se dosfirceau trei stradel'e.O un,mir,ire aintirntplarear fi fost i,nutili.Impovira{i parrci de insucces,o'fiferii cdboniri s,caraincet, treapti cu treapti, gi ieqiri in 'curte pe uSa al,cirei zdvor le opu$ese atita rezirsten{i. Urrnele i,rnpu$-'citurii trase atit de aproape erau innegrite.Spre surprinderea or, se dovedi ci omul nu muriseinci. Medicurl ,legis't, sosit ,cu a doua rnali,ni ,la ,citeryrarmirnutedupi i, ii dldea primele i'ngrijiri. Ajutat deincl doi infirmieri, medicul iqi vedea de treabl 9i abiaqmormii ceva ia ,salutul celor doi ofiferi. La dispozi'fia,s?, rinitul tot incongtient fu transportat pe otargi. Nu se gi,si absolut nirmi,c supra lui.i\{edicul. rlmase cu ofiterii. Le intinse pachetul cufigiri gi-i intrebi rnorocinos- Ce-a fost aici ? O,mul n-a'/ea arrnd.,de ce-afi trasde la o distanfi atit de mici ? ! $i tocrnai in piept !Rana e mortali. Ce dracu, e de mirimea unui cqpitl, lputeafi irmobiliza oricare di,nlre dumneavoastri !

  Ciipitanrul Petrescu il les'; si vorbeas.ci. Il cunogteade m'ult rpe doctor gi gtia ,cit de pripit judeca ori,ce,i,n af.ard de ltr,crurile legate de rneseria lui.Era atit de necijit - nu g[,siseabsolut nici un act,ni,mic, nici un indiciu asrnpra initului, iar pe deasqprail ,pierduseqi 'pe celilalt, sau poate chiar ceiflalli - dnci'tniii nu-i venea si rispundi la acuzalia nedreapt[ a,doctorului.

  Radu, insi, pufni i,nciudat- Nu l-am irmpuqcaturoi!- Numai tana de la pi,cior e a mea !troscu. adlu,giPe-

  10- Aha ! in{elese, in sfirqit, doctorul. $i ceilal{i ? !

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  12/64

  Radu fluieri a pagubi, fX,cind ,u,nsemn nelilmuritcu mfina.Doctorul dr:I,cuiamarnic, uiflinrdu-sr."*peii*i-tor Ia Petrescu.-_ Nu trebuia si apri,nrdemurnina ! izbucni Radu.Ticxlooii qi-au dat imediat seama ci,,sfntemaici.- $i-3u dat ei s,eairna e cind au auzit magina o_'prin'd n fata lurstitutului, ,l po,toli, cu un to," .."., .xpltanul. cretl cx am trezit toatil strada... .r ,riqt. fu#r-tor i . . .

  riposti Radu.- D5-i inainrte. ,c-ai irmcepurt-birne,i,i reiplirci batio_coribor glrpitanul.^,qg Tui ugor lucru e s[ pri- "i"":'n"un'ulmai ,mic decit ine !Radu tXcu._CXpitanul era de pirere ci nu fi,cuseririu aprinzinrd u,mina, altfel ba-nditii le-ar- fi;.ad;;;tot. ori.um. auziseri magina fninirad, poate qi "so,no-telepaqilor or.. .Nenorocirea e c6 n'-l vXz',seri pe cel sau pecei care apucase si dea colful 'inainie ca ei lXajun'gi in ourte. Acesta, sau u."s,tiu, tr5.sesen petre_scu - urma era in ztd - dar cirpitanul fursese migitde o,mulefulascunsdupi statuie.

  . Aiunser[, in sfirSit, in ftolul mare. Tinirul ina,lt tivoirnic,- Xsit ,pescari in nesirmfire.gi revenise.Era ofi-terull de serviciu al Institutului. un'infirmier ii trineaosticluti cu sXruri surbnas.Relatarea pe ,careo f5,cu a :cererezci,pitanului pe-trescu era extrem de siracX qi nesernnirficativi totulde ,ora d,oui, dnd auzi,se ni-ar fi rputut si i se fi plru'thios in fala portarrrlui.^ in-fer.ase si se convi,nqXsin-eufie, n intuneric. I\{ai apu-

  1 1

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  13/64

  ,ca,s,eoar si vacl i o si lueti , foarte mare", i se piruoecX ar fi portarul, a$a ci intrebX ,,Mogule,durnneataeqti?", dupl ,care, in afard de o izbi'turi puternici,;nu-rsimai a,rninteani'mic pini la mirosul nepl5cut al'sirurik:i".

  Era extrernde ingrij,oratgi-gi fi,cea reproquriamare,gtia ci in figete erau docu;mente refioase.C5:pitanulPe-'trescu i ,sfitui si se li,nigteasc[.

  Nu ,pestemm'lt timp sosi $i acadennicianul on Dorna,un domn b[trin, cu un vepnic trabuc, adeseoristins, in,co'liulgurii. Se pli'mbanerv'o,s e-a lungul holului, lisindin urma lui o d,iri de fum gi presirinrd cenu$aalbastria trabu,culuipe mochet5.- Sper si putefi face ceva pentru noi ! ii spuse uiPetrescu,cind acesta i fuseseprezentat.,CXipitanul i lo,cotenentultrocuri la o cercetareami-nrunt;iti a bi,rourirlor, inis,ofifi d'e cltiva dintre cencet5-tcrrii prr.i.ncip,alii Instifutului, convorcafide urgsnfi. Cole,m,aisurnbre iprevederi ale tlrui Pstrescu se foadep,lini'[iintrrcmai. Figetul principal din ca,binetul ,qefu,l.ui"eraviolat. Era exact cel care confineadocumenteprefi,oase.Acestea, in n'urm5.r o'mplet, dupX cuimputuseri conrstatacu to{ii, erau aqezate ntr-un fel curios pe ,masi-: inteanc, in orrdi,ne nversX. U'ltimul nici nu ,mai era inteanc, ci alituri, .ca gi cind cei care-l manevraser[ nu,mai arnurseseriinr,p 'si-il ageze a ,loc. Cu totoi t'raserXrconcluzia i docum,enteleuseseri microfilmate din mo-rment ce nu lipsea nirci unul12

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  14/64

  Atmosf'era cedo,mnea ra deprirnanti. Coilaborat'oareaori,ncipali a academi'cianului,o distinsI d,oamnS ntrelf'oii; vinste, ilbu,cni n ,plinrs.qi vedea, ca Ei ceila'lt'idealtfel, pieydute si,ntezele ani de munci gi cer'cetflri n-

  ajung.e" j ln tehnici, in cercetare,explica ac_ademi.cianul,trmpul ii fri'mordialitatea valoreai1, ,mult. Nu e totunarX ui exOlgsivitateaunui patent pe plan inter,nafional,sau ,,s[ ajungi in ace'lagi in1p" !a acelea$i--ezultate cu,un alt lnstitut ,striin ! E adwirat, hirtiile au rhmas,toate,ar f.i fost Ei incom'odde trangportat, ucr[rile pu-teau fi conti,nuaiede la punctul unde au ajuns, darexclusivi atea noastri, a RomA,niei,n domeniul respec-tiv este piend,utX.

  roase.

  13

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  15/64

  el, .ca g_i_cin,ddi'mirneata -,ar fi fost propice ,unei spar-geri indi,ferentde ce naturi.

  . Dup;- toate prdbafbi,lititite,paenicul sosirsea pufineminute de Ia comitereaasasinafuhi.

  .zorile il ,gxsiri pe cipi,tanul petnescuin fruntea uneiactrunr de mare anvergur.i. Raportase cazal gefului siu,colonelul ryI., ,,care-,d_upI un vechri o,Ui.el,'i i ..ru -rArepete de dotri ori ,,datdle prorblomei* qi prirmole iorr_1 4

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  16/64

  ,cl,uziirezul'tate,pen'tru a gi le intirpiri irn minte, in reali-tate ,pon'trua i lre Clari'fica ,ui Petresou.li aprobi toate misur,ile pe cane voia sX le ia $i-idlidu mini liberi i'n continuar,e.Sub coondonar'oacXpitanului, un numir de ofiferiincqpuri cencetirile in' riradul pensornalutluins,titutului.Trebuia neapi.rat si se afile sursa indirscref,ieiasurprastadiului ,cencetirilor qtiinfifi,ce. Era clar c6. oviturafu,qesedati exact la rrnomentulopo.rtun.Alte forfe fuse-,seri puse in rnigcarepsntr,u identificarea celui riimas inmiinile lor.Rinitul zlcea f.ilr6" cunoq,tinfl, gi speranfel,e ntr-orevenire erau ca gi irnexistente.O mulfirme de oameni inalib ,se nvirteau ticufi in jurul lui, interzircind categoricapnopierea oricui.Totugi fotograful ii ficr:rse zeci de poze din toate un-ghiurile ; i se luari gi arr4>renteledigitale. Pe bazaacostora,al,te citeva pensoaine Xutau febril o eventuali

  identi,ficare.Chiar qi un neqpecialis,t i-ar fi dat seama cil o{mu-

  di,n piep,t gi care se dovedi a fi identic cu ,cel din zid.Expertul reounoscu mediat in cartu,qelede calibru micrmunifia unui foarte nou trrp de pisto'let cu arm,or.tizor.Spre seari, clrpitanul Petrescu gi locotenen'tulNede-,lea erau in fafa sal'onului de rezervi. Me'dicul de gardl,clitirnasesceptic din cap. Infirmier,e grbbite fioiau, pre-ocupate, n toate plrfile ; schimbau toomai butelia deoxigen.'

  15

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  17/64

  inrse dureros din spnincene.r oferirse reun indi,ciu cit diI strizi,lor invecinate Institu_rezulta't minerul stiletului,tre asasirn.Avea s,enzafia 6coridoareleslab lu,rnirnate le,mglsaneobi$.nu^iti,arei 'iilir3,.:'"-Ih ont"*,.fuhodhiisii ve,'ni,cmc'ezilo"i,Rud" il ffi#.|,,r.r"*at deun pervzv.

  prazn.gi m_ut, cu o fatd de ceari,nusticioarei negre ii sub,li_o.e srnge.lura cormpli,cati, muribund,ulprl asupra cipitanu,l,ui ce_rl',u"l "1'0,:."iliTfr;lil

  - Ma-'ma-ia...!i-Ia... bi...goptiel incredibilde in-cet $i, in aceeagi ri,pi,palma'iir.rt;, fi;il rnoalepe16

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  18/64

  ceargafu'l al'b, i'ncercX o plrqcar. De.gete'le se rigchirard.,ca gi ci,n,dar fi cuprinrs un obiect r.otun,d.Imediat 'cilzrt din nou in nesimtire. Enervat, tnedi'culde .ear,di ii sooase afard".Iira iarigi noapte.Mai ,multe ceasurri Ia rind, 'cei doi ofiteri into,a,iser5pc toarte plrtile isensul celor doul cuvirn,te,d,intre ,cz,fe,col ,pufin u.l,tim,uil,e,ra strarni'u. Sperau,- fhr6. rsX inrdlX,z-neajsca a $l-o mir'turirseasci, ,ntr-o noui reve,nire a bol-rravului. Dar aceaista u se 'mai pr,oduse.Spre di'mi,nea{i,omul care rezistate uirnitor de m,ult fatX de precizia cucare-il str{punisese cantugul parte,nerului ,siu inchise ochiirrentru t,otdeaurna.Peste o or[ gi iurnita,te, cei doi ofitreli se af'lau iaiallturi de plutonierul Torniti, de data Aceasta a vcla-nul unei mo,d'erne limuzi;ne n,egre, gonr'n'd ou desti,natiaspre l\{amaia.

  DETITCTIVI AMATORI

  Zttm.,, zurn... zum... zum... zum-,z,urn-zuim...n ,,Ah !"pr"elu,nggi p'lin de regrete inso{i clderea bilei i.n Ein{u-l .t.- Nurmai 200 de puncte, sic, si,c izbtrcni cu vo,cefare 'unrul din ,puqtii ,ce j,ucrau la Flirpor't.Celilatlt rploci ruEirrart,capul.* Fliper :joc electronic, n care o bili meta,li'ci, ansati cu aju-torul unui arc, lovinrd diverse ,oontacte,nregistreazd, e un ecranluminos un numir de puncte in func[ie de indeminarea jucitorului.

  t 7

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  19/64

  - S; te vid pe tine, preaiscusitule rbspunsepar-tenerul, dej,a resemnatr.. se,9i vedea ql?tlnd sti,clade perpsi,preful infr,rngerii.Pli,n de elan, celilal,t didu cu puteie diu,rnul uitii- t.aucu totul ab,sorbifide de,sfXr'c&zrr\r pirea ci se sinohiseiBar.m'anifa ti privi suexarsperati ,'de zgomotul Fjurul orei patru. Nu-i vorbtoatX ziua,,dar atunci nu-lservi'tu,l holtril hotelului eraconti:nuuaoopereadin plin-'zumzetar aparat',lui de ioccare era den''rmit in zef,l,ern'ea ,,idi,otengpitl.. iai"t,neidiot, dar antrenant lncencagi ea cit.odiik. o.1".-,in jyr,ul o.re.ipatr_u,hotelul lor era lidqtit,-,a"ll-.r"-"]precrat^pri,ntre cele mai mari li mai scurnpedin Ma_rnaia. ca u'n f5,cut, urigtii din seria aceasta-ii"" ""**i,,iserio$I" ..un li plicea ,si Ie spunX. Drryn or; d;"X- cind soarele_Laprea p',ternic I r. odihneau. At'niciavea gi ea o clipi de rd,gaz,md"cardrri la patru F;t:tate, cind coborautofi, urmfl'nici de ,ocafea;saude un conFliperului o urmirea de cltsiostei.Pugtii Xqtia n-aveasX-l cunoasci bine, ,sXafleau terrninat clasa a gaptea, unul, a $asea,celxlal,t,celi'mbi jnvafi fiecare, dlt au lnotat zilnirc, .are bea msimult Pops,i, e mai... ,toateoregularitate era Ovidiu. cdlitotdeaunas,ticlade Pepsi Dtea de la ghea{i de oo* iamigdaliti, dar tot el Cproape toatd,.Mircea se mu,lfurneacu ciptigul la punrcte,considerindu-se,,mare".

  18

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  20/64

  Cu o precizie de ceirsornic, a patru jumltate cobo-rau 'mzumeleor, doui surori, beau cite o cafea pi ieqeautofi patiu pe plajX.Holul era pltrat, ca qi ,cli,direa, un adevirat tu,rn.In ,mijloc se afla casa scirilor gi conpurile lirf'turilor. Pecele patru laturi - avind sticli in loc de zid, ca un'acyariu erau recepfia, binorulde schirrrbqi reqpectivbarul cu Fliperu,l gi cu ,citeva misufe mici, inconjurate"de fotolii cornode. Acestea din urmi ooupau doui Ia-turri - banul fii,nd intr-uru,rl dirn ,u,nghiuri.Dom,nrulde la malsade rling[ ,,idiotengpil" nu pir,eaprea deranjat de zgo,m,ot, ici de voribirif vesoli, ie0n-trenurpti gi pulin liudEroasi,.a" pugtilor. Avoa ultreanrc

  vinste, d,estaturi mijlocie, castaniiu,ou o fa{[ potriviti,irnbrlcat banal - cu cimaqi albi de nailon gi panra-l,oni de doc bej.lntre tirnp, biiefii igi cigtigaseri un spoctator,un bir-bat tinir, i,nalt gi blond, avind un ,i.ou subtrire,deBfr,nzd, u,b braf. In'tnase nebi,gat de seami de nimenigi d.,pi ce cerc'etase u un aer destul de indiferent

  19

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  21/64

  F;liperul il interesa in mod deosebilt,parrci vodea'pen'tru. priirna datd. a$a ceva. Intri in vorb6 ,.., ccrpiii,i,nteresinrdu-see mecaniym.Sooaseo hirtie d. d,ouiru.igi-cinci, voiind si joace gi el. Evi:d,ent, an'cnota-;r-db;i.schi'rnbatXr D joc costa doar un l.eu,ena-necesaridecio rno,nedXde m.etal cane se introdu,cea in aparat prin_tr-un oni,fi,ciu nume.Femeia de la bar, care ur'mi.reascena, ot n-zweiraltceva de f5'cut,.deschirseeja sertaru,lcu rmxrunfip,dartipul ou ilustratele i-o lui ilrai,nte, norbinrd, ulme4 ;;-m6,negte- Ei, dornnu'! Iti schirnb eu...Blonduil se ntoarse,sunprins, irr,eac[,abia aorun l ve_dea pe celrlalt. Nedu,meiit incl, cer''cetindu-l u privi-rea, intrebi cu o voce stranie- 'Chiar vre[i si facem un schimb?

  . : Firegt-e. ar voi fi obligat si vi dau gi trei hirti i,decite trei 'lei.- E-,n ordine ! z,imibiblond'rl, ca u$urat de_omaregrij5.Schimbul rse i,cu. p,e ,lorc,banrnanifa le intoar,se6,pa-telc 'pen'tr',u-qi aranja,ni,$te ti,clepe 'raf,t; copiii ;r*t_r.eall clu pasinrne raieotoria ,capri'cioaseibile care a-ting?nc clte un obiectiv pnwo,ca zumziitr.r,lenervantgi rnar,capunctelepe un ecran ,lumiinos.curio:s, d'41.londiirtl enun{i ,si mai j.oaceqi aocqptxirnediat-i 'nvitagia ecunoscutului e-a bia o ,bl.e, ,,fiutia lralbi, bere. adevir,atx,cu guler", drept care ieg,iriamindoi ; i ,se ndrqptari spre', ,Meduzvu,o ,berlr ie'dcaift,uri, ar,hiplinX a -ori,ceoi; di' zi Ei din noapte, ves_iiti pentru ,calitateaber,eipe rcare o$eryea.T'r'ebuiri sr agtepteciteva minurtepinx se eli,berr oma:sr intr-un col{ al ter.asei. n zgo*bt.rl per.sirstent l20

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  22/64

  -conver,safii'lor ii 'de la mese, printre strigi,tele chelne-:tJ":,T,.lu.lgr;i!{i cardcomandau**e.ii f,ifU.i"r'iial mrcilor I,a tejghea, abia se auzeauu,nul p. uitrrl. Mi_ros'ulde mi,ci bilr.^,prrjifi ii ,i'nvi,lui.o *uricn siltlreatr,se revir,sa, ,f.drdilntreiqpere, din ,lifr;;;.;.- il;i;;ceea ce dorea ,,,strdinul,,.- sint fo,arte feri'cit ci v-am- gisit, in,cepuhlondul,sorbind din hal,baadusr irmediaid,i-""-'.t.i".r.- Du,rnneata nu eq'ti paul ? ! il t"ir.Le surspicios,,str i inul".un ascu,l.titoratent ar fi sesizart6ri i,ndoiall accern-tul curi,ors u care-vonbea...romAne$te,- -\u, dornrnul meu Eu sint Antoniu. Antoniu To-mase.Mi simt oblig?! si vi pun la .ur"nt- Jur,p.. ..uuce s-a intirnrplat cu P,au,l,domnule...- Smirth,spune'mi Smith tDomnul S-jntt- ridirci pleoapelegrele gi-,| ix[ cu pri_virea pe tinirul bl,ond di,n a1,asa.o--._]=Ai.,vlnit numai si-mi spui ci s,d intirnrplat eva?intreba 1, ngrijorat.,,^-?T ggtnii -.t* atit tle r,ece,nc,it Tom,asq,"simtrir,n,or ln $lra sprnarii.

  t . . .de ,chi'brituri,scofindir_giorerveas_ci, ar se grrirbi ;_imJfrPintind,,i,ndi,fenent,,to,niu Tom,ase ursesenif arl de_somnat pentru aceas,ti ntilnire, ci-. pinpiriut pi"f, ;;ci neincrederea bia naascatd",st.i irrlrlf i-ru .ru d,e ocnefi,reasci.In citeva cuvinte, vorbinrd trunrchi,a,t i girsinrdu-Eicu greu figagul,expresiei,Tomase 11t,p*. i" curenrt cusoartapartoneruluisiu de ac{iune.

  2 l

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  23/64

  - Absolut sigur ! intiri celilalt. M-am co;ntrolat ottr.mquf. Ar fi fgr! gi_ mpo,si,bil,praul a dat or,tul popiigi nici n-a\rea nici o [rtrtie... 'nirni,casupra ,lui. M-am fn-grijit de aceasta nainte, arn forstpreviziltor...- Mda ! cam singeros, totugi, conoluziro,nismith.In sinea ui se simfea destdlde ingrijorat. Nu ci ,,l-arfi denanjat morfii pe care-i ,Br"ii,i"se" Tornurt tturma. ui, ci .pentru Ci afiacereu ri fusese ,curat lucr,a_ta- gl prea lisa multe urme.. llf se putea a,ltfel, toturl era in funcfie de tinrrpse justifici blondul. Privirea lui albastri era attt decurati, incit cu greu ai fi putut orede ci in urmi cupaisprezeceore ,curmasedoui viefi. De altfel, m,erirta,nu ? incheie ol, schisnd un gest spre ,locril ,,nde sti-tuse, pe masi, cutia de chirbrituri. Dar aceastra ra demult in buzunarul domnului smith, care o luase neob-servat de nimeni.- Da, accepti striinul, ati fircut o treabi buni !Cred cI ,,Aclr,i,le"va fi mutrfiu,mi,t.-ai nici o griji, veiavea ce ti se cuvine... naai mult chiar ,dec,it rizi... gidumneatagi Raul.

  22

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  24/64

  I

  - ,Radl e ,,d,omn".Sint situl ,de ae,neleui... E u$orsi incaseziba,nii pe 'degeaba N-a fXcu,tnimic d'eoit cia amelit bi:ne o 'dactiilografi. crar,e rfX,ri si-,qi dea mi-car ,sdama i-a rspu'sind a ,ouat .giina.Nici usfuroi n-amincat, nici gura nu-i miro,?:se.u am dus ,tot greul qi dedata aoeasta. ,Achiile" ar pu'teasilse fi'n[ de ,ouvfnrt, gvr'ea si plec. Nu qtiu d,aci sintefi l,a curent, ,dar aceastaera,opromirsiune ai veche...- Ce-{i veni ? ri,porsti cal'rn Srnith. Din mormenlt ePaul a... $i ridici un deget spre ,cer. Sau nu egti sigur?- Ba rsinttsigur.Dar m,erit, es,teo d,orin![ veche qi...- $tiu, gtiu, rneriti i,ntr-adevl;r ! incuviinli ,ceMalt.Am wut numai si ,te necijesc. N-,ar fi tr,ebuit sX pui lai,ndoi;alX uvintrul ,ui ,,Achile". Te ingeli ,daci-tri inohi-pui ci 'te-a ,uitat. Di'mpotrivi, s-a gindit rntrrlt \a tine.Chiar daci venea Pau'l in locul t[u, tot ai fi prirnirt vegtide \a ;ld". Are pentnu tine o combinafie avanrtaj,oasiin atl,ti p,ar:te.Ji-a trirnirs un pa$aporrt.E la tl'orc ig'ur...pesteuo isga5 ei 'fi cotXf,ean lvefian. Ce mai vr,ei?Sperc[ egti multumit !Blond,utlnu-gi ascunsebucuria ; abia ,rnai stitea pescaun.T,oati flptura, ,pini atunci obosi'ti, i se imviori.Biu cu sebe estul ,de ber'e i-qi m,ai aprinrse {igari, ser-vindu-tl dirn nroupe Smith. AceSta zirtbea blajin, vizinrdsurescitanea'copil[reasci lui Tomase.R,ef,uzi igara ofe-ri,'tXde tinir, dar il rugi ,sX-icurrnpeneun pachet de Pa- ipastratosrregr'e de la debirtul beri,ri,ei. l- Fumez rat, dar nni,car sXsim't ceva,tare ! incerciSmith,s5-:giurstirficeaprici,ul.Tomase,se ndrepti 'sprechiog'cul u figiri, bu'cul'os ipoaite ace cevapentru ,g,ef".Smith il urmiri ,cuprivi,rea

  a3

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  25/64

  24

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  26/64

  . :- ^.lih, ce sd-i faci ? Ri,scurilemeseri,ei i,ncheie blon-$ll;,lu'u a pireapreaufe"rui . ;;i#;; ,,speciali,stului.se ,sinchisegrfs e un ami,nuntpe tinir si_gi bea berea maipe [a pogti, ilustratele er,au>t, apoi se vor du,ce a hotel.aqa?.,rtrebe i)n ,care hotel locui,e$te,uil,,Srco,i,ca,,,nrde avurse.,seri

  sacer,cetezeuprivireg.rgt:.ffii:';.;il"01'"lt :il:larci sitrl sau nu urrniriti.- --

  l l .*,-r N-'ai fxcut inci baie ?! int'rebi smith cu o far,simrrar,e.

  Smith i:zrbu,cnirn ris :- V;rd eu bi,ne ,ci vnei si faci o baie. Du_te, s_arputea si fi,e ,ult ima ba,ie a Manraia I-A.-l; picat si rc_nun{i , la,ea.Tinirul ii mull{,u,mi,bucuro,s.

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  27/64

  Domnul Smi,th se uiti ca din intimplare la ceas,apoiil .mai rr,efinupe.Tom,asepentr,u a-i cornunircq, ,l,timns_ur-prizd,; av,eaoprite pentru ast5.-,seari oui locuri pe "Be-l,ona", un'urldin pacheboturitl,e e 'l,ux ce fi,rceaucursa ,laI,stamrbul entru excursi,oni'Eti. -aveau dec{t si ia pa$a-rportul ,l'ui An'toniu Tom,ase, arpoi si ajungi la tiurrp ,laConrstanfa, n pont.- Vasrul ri'di,ci anrcora a ora crptseara. Tirqp avemberechet, inohoie dl, pe acel,agi on -binevoitor.

  "speciaflrisfu'lui". a, acestea f,urseseria el, fii,nrdrciPaulera ,nq.rnai n cimrag[ qi nu voirsesi dr.rci trusa in mfini.Ar fi bitut la ochi. Onicurn,gi el, Tormase, e ternusesirpistrgze aceste'lucruri,oompnomi,lilboare$r4)ra ui. Acu,mrci pl,ecar,ea ra atft de aproape, ii purtea-mirfurirsi luiSmith c[ pentru nirnic in h.rrnen-ar vrea si se mai in-,toanci ,i,n ,,oragul oelor doui asasinate".E adevira't, DU'lisase nici un indiciu, dar ,,pvrcd,po{i sI gtii"? $i-apoiautoriti,file, la mrai pufin d,etrreizeci,d'eminute, au veni'tpeste ei... N,rl, nu vrea si se mai i'nitoarcd".- Fii ,linigtit, n-ai si te rnai ,intonci ll asigurri S'mith,,carestrtirnbasetotti'mrpuldin 'n,as, uzinrdu-rl or,bindnem-f'egte.ConvenirX si se intllneasci peste o jumitate de oriila pogti. A'ceastaera fo,arte alpnoape.Tornase.frugi a undug, unrdepultea sX se schi,mrbe. ra atit d'e nerihditor,

  incit iqi scoaseciimagape dru'm. Dornndl Smith se in-26

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  28/64

  ri;le plajei, vor,ba recuti din om in om ii aduserXvostea,ci un ti'nir se ineoase,cizu,se ,,caad,o,rmit" la zece mstri

  dar ii era inrci riu.Domnr:il Smi'th nu mai u,tzi gi nu mai vdzu ni,micambulanfa pl'ajei ,sosi api,d ,gi pleci cu bolnavuil, iar lu-m'ea, inigtiti, iqi ndlui pneocu,pirile.

  27

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  29/64

  mentu,l ,pentru flea,cu.i, aLit,avreme rcit acfiunerel u-i reu-gi'se i,nto,cmai, iar r,iscurile crescuseri..

  invens.La rirndul lui, domnutl smirth era inrci treaz in oonfor-tabi'la-i cameri de hotdl. Did'se ,ou bita-n ,balti. Ficuseo eroar'e d,e oalcul de ti'nap, neglijase faptul cd, tlnir,ulera ned'ormilt, ,obosit, 'cu ,rez,isfen'traed,usx ,gi ci ef,eotrulvafi rnai .rapi,d.^Acyqr, fireg'te, nu putea li,sa lurcnurile aga,neterminate. $i el dorea si mai d,ea,ochii cu Anrtoniu To-mase, 'spera, pentru ultirma,oari. Doui gregeli la,rlnd erauexctltasa.

  BILA MISTERIOASA

  28

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  30/64

  a.ltora. Nu frr,seieafa, Ei de attlnci o reglsea ,de fiecarccle.t5, li,nx de farme,c Ei r,omarntism. Imen'sita,tea ,tc1''c1r:-. lbaisti[ i l atrXriese$i azi. La irnt:,'area"n M;r'maia" i:?sim{ise cuprins de o bucttrie fre,neti,cip'e caie nu in,di[z-n;,se s-,c mXr';ui-,t,sealscieverul'ui cSip,itanPetrcs:tt. Dea-.rr,pri-i a.ve.a. n cer i;mens, trranrs,lurcid,n lumina aui'ie,l.rrtrr: iXiat doar de sirurl co'lor,at all clidil i lor sta{i'unii.Din cind in cin,d, rlztbiteau pini la. el ecourile rnclo-dii lo,r ; i glurnel,or pe care ,,Radio-V?,czrfl{.a"e revdisacu dinnircie. in toate lirnibile, prin zeci de meg'afoaneputerni,ce, ri,spindite prin toati Marmaia.^ sxkind abia irnrpenceptibiil pe valurile li,ne, tinxr"u'lnu sesiza totuli nrimiic-din a,tm,o,sferad,e veselie, rlea.gita{ie frerneti,cX pe care o degaia cli 'pX de clipi osiratirlneatit de miale ca M'amaia. El pistra intr,pXrit inretini ,c,hirpulenigrnatic al mortului rp'ecare-ll pir5,siser5crt c i tervac,re n unmi. I se'per indau in'c lezordi : ' resceneclin mirsiuneade aoum doui nopti, se verdea pe el treci,ndirr ,^oa,n5.rin curtea Institutului de cetrcetXri ,n ele'ctro-ni,ci, i"ti rf[cea rcrproguri 'pentru ci rscX.pase pionul t-^,sc,ionii ce avu)3et.,ie d. fapt roilrll prin,cirp,al n fur"tr-rildo-cumentelrgr micliofil'ma'te.A.vusese ci,teva dirscu(ii cu cX,pitanu,lTra-ian Petrerlclt,el. Ra,du. nclini, ld si ,creadi ci iu fost mai 'multi s'pi,oni,cipibanu.l su,s{inirnd eum ci fuse,serSdoar doi, dintlecarc ,,vloara intti i ia" 1e scXtparse. S.pitanul sursti 'neacd'rare,ori se asociazX m,ai mullt de doi pern'tru o trcabi caaccars,ta.Presup,unea cd, dac[ nu,meric ar fi fost maimultri, ar fi incencat fie sX acorpere etragerea nriculuinegriciors, ie si-l ia cu ei. Ii - vene,a.grgu -sX cr,,^ardi arr.ii'fi.u,."u ri,nitu,lui ar fi ,foist ficuti in ,,colect'iv"(spionii ,curno,scegea care spune ci un secret i'rnp[rttX'9itrie doui p.rrouttE nu mai- e sercret, ci vorbi

  ,SPu,s;-n29

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  31/64

  vint), in sf,irgit,cirpitanu,lTraian Petrescucrsdea ferm

  - ,,S-intmulte bile Ia Manrraia spu,sengfi:,durat cd.-pitanul. Va trebui si cercetXrm,X alegem,sE dodu,csm.'- Ce ? intrebase Rad,uneinrcrezdtor.

  30

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  32/64

  iI Ori aserneneadocunrerrtenu sint gata de ia o zi la alta$i, nnai ales, odati terlminate, nu stau murtrt irmp i,nrcu-iate intr-un banal fig,et de Institut. Urmeazi un drumascendent ,n aplicafie, eventual sint tnregirstrate ,a Comi-,sila Interna{ionali de Patente Si Brevete... Ce rezultide aici, prietene Radu ?"

  ,,Ce rezulte ? ! repetase automat ocotenentul,apoiincencasesi dedu,ci. Rezulti ci lovitura trebuia datiin'tr-un interval scurt d,e tinp, clteva zile, interval scurt,dar foarte s'tri'ctddimitat de data termirnlrii si,ntezeigia etapei ur-m[to'are.",,A.,ga ! c,onsimfirseurperi,or,uliu, Mai pe sourt,funtul trebuia,' conris i'ntr-u,n nurmi,r l,irrnritatde zi'le. Derla academicianul Ion Dorna am afl,at ci documentelearfi ,urrnlatsi pi,rirseasci zilele unmitoare nesi,gurul oc dedepozitarg,dupi cum s-a gi dovedit...Mi se pane dostulde clar farptul ci spioni,i au acfionat in ,modul acestaatit de'stngerus,perntru ci ajunrseseri a limi,ta de tirnp,

  altfel spus, le ajunsesecuti'tul la os. Fireqte ci mobilul,care i-a finpins 'la astf'el de fapte a frost foanteputenni,c,fie banii, fie gantajul...", - ,,DragX Radule, reluase clipitanul inginrd'urat,dupi,crlrnvezi, cali,f',iaativ,ului e vinztrtori de [ari, cei doi l-auadlugat qi pe acsla de cninnin:r,alrisiuni,gtni... rmir,imun lup, mai bine-zisun lu'p urbat gi nu avqm voie si d5,mgre$. Gisirea micr,ofilrmel,o,rs'te, iregte, inaperioasi, darobiectiv,ulnostnr rprinci,paflnobuies{ fi'esuprimarea grab-nic[ a acestror r:rdivizi peniicul,ogi.Revenind l;a id,eea de,di,nainte,vei infelege de c,eam orientat cencetirile gru-pei a II-a hdeosebi spre perioadrade tinap de la fina-Lizarea ucririi qi pini in no4ptea furtului. B su nopu-tinfi si rnr ni se iveasci nici un indirciu in direcfiaaceasta... ar e o chestiune egati de timp. Ori ..,prada"uru aryteapti; mI tem ci la ora actuali a qi ,schi,mbat

  31

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  33/64

  istirpinul. Firegte, pX,strind sens'ul supozitriei de Ia caream .pcrnit .i,n d,esciflr,area uvintului^..Mamaia,,, nu ;;::im,ine de,cit si tragem. ,c_onoluzia ci" r*ut nou posesorar fi o. p'ersoani str:iini de lara no,astri. Avi,nrd'in ve-dere ci avea de a$toptat'dat,a lovituri,i noputfind'u-ses;oananoas,tri ? Alege lo,c.u,Mamaiia. Ce altoevl rnaistrd,ini, de toate nati,ornalitia;ircri,i'meni n-ar.e tirnip de :'statiune estivali, nu eii,s,ti tabieturi, nu exirsti lorc,al ix...Ccrmoil, bronzinrdu-,se.ur,mide transmisie agteapt i s i - iva trransrfer,a ,a lorcu,l deintr-o cutie de bomrb,oaneRadrule, in tuburl de pasti dLocotenentul Radu Nedeilea gisi;se rplauzibil5 ipotezarsuperiofful'u,i iu gi, plin de entu2iasm, ir.upu si o der-vo,lte in diverse variante.. cxpitanul il ascultase cu ribdare, dar nurl incura-jase ; arrniin,tiinlruilu,i"siu rsCezvotltare a ipotezei atirn}existau ,ci,tevazeci de ,uni,tijIa magazinul d'e colon,iale ipini la un sezonier salon ;isrcrirs,e,e finm'a ,lior cuvintuil de m,are risunet ,oomercial :

  , ,Ma,maia".$i-'atunci ? ! Cercetir i discrete trebuiau intrepri,nse nto_?t: aceste puncte. Era iarigi o problemi de du,rati,iabdare gi rutirni li - de ce si ocolim acest aspect ?icu grflrlgs ninime de succes.Baru,l de zi ,,Mamaia" di! Qluj, ,de exernplu, poate,co;nsti;buiar un ,loc irdeal de inrffiluri,ie.N-ai hl la ,m,asX,'te agezi l'a masa urnui dornn mor'ocinos gi sirng'urcare ci-32

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  34/64

  tegbe iaru'l qi - 'f.i,rLca cineva ,si bagg d-es191mfT rPlecl'luind din greEeali pacheturlui de figiri, lisindu-l pe-altlu ,,De ce credefi 'cd unmit'oarea verigX trebuie sifie urnbir,bat?" intrebaseRadu, meditinrd.

  incheierecirpitanul.RiadluNidelea se si'mfirseamefit de atit'ea lpoteze $!:Fr'ropu,selui Tnaian Petnescusi r[m'in[ la rprima, cel

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  35/64

  ' * ,,$i totugi a ficut-o !n

  u

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  36/64

  referitoare ,adestinafia acestuiobiect. Si fie vorba de-o..pardli i,mobili" de recunoa$tere SA semnirf,i,ceoculde inti'lni're? Si fie aceasti presupusl bili ascunzXtoareami,cnofil'rnulrui i, in oonsecinf[, preditorul gi rprimitorulni,ci si n'u dea o'chi unul cu altul ? Greu de aiie's.Radu,,annefiirse"in'di;ndu-rse i vor fi obligati si ,,ghiceasciuoamenii gi ,locul de inttlnire irn...MannaiaClpitamu,l avea irdeile lui. Cordonm metodei sa'le deItr,cru, il sfltui'se pe tinirul slu ajut'or sX niu se maigtndeasci la scopuilmisiunii I'or in .agttata stafiune ,esti-vali, sX lase datele de care dispun ,,sI gosteze",si ai'bifurroredenen pnopr:ia-i capaoitate.de itrd'ocatl, d'e rsinteti-zar'eSi selectare.As,tfel ci in tfltimele d'oui ceasuri de drurn, cipitanuldonmirse a un oopil, du,pi 'ce-l ,sfituise gi pe Radu sifacl" la fel. lnciu,d,at,acesta arurncadirn cind in c{nd citeo privine ,,nopXsito'rului" cXrpitan care alitruri de elabia respira. Pentru a-i protej,a odilhna, plu'tonierulTomifX oonduceaou mare atenfie, degi tot in vitezi. El,Radu, nu rseputea detagade loc de situafie, aga ci durpidouX nopti d,orrrnitepe ,qponci,punctate de eveni,menteattt de neargrtqrtate,obosit gi d,e dru,m, cobori ila Ma-rnaia frint, storrsde orice vlag[.De aceea i era recunrosc[torci;pitanuilui Beultnubai,ape care o ,,ord,onase"a sosire.- ,,Cine gtie cit mai avem de umbl,at, reflectaseacosta, sintem obos'i;i... (Dar chirpull ui era proasplt, cadopi o noapte dormiti in intregime.) Tr'ebuie si neinvi'orim, si ave{m capul linrnpede."

  A,{a se face ci Radu se afla la ci{iva zoci de rmetride mal, scildat de apa ricoroasl, dar avi,nd rnereu i,:rminite ddbutul qi scopul mirsiunii l'or la Mamai'a.

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  37/64

  r, l t rnai bine, aiun,sea mal.il zvintl i,n citeva cli1pe.laia'iu, un,Cui,ndu_,se,n .migca,rea

  - ,.Nu in5:i,", _ripo,st.ase revizXtor.ul rcXpitan, agaci se durseris5-,l gisearscipe 't"-it;;-;;;._l .;;,r.pl";;gritare de morun gata pregxtite ;; i.;;;J urnbro,asiaunui restaurantdi,n.-aproiieie.Rardunu girseas,ucuil e rotii.,rpreo-gr.ozav,,,ingurabiuturi a,drmiii rla rmasi.a. ,.i'pit#,-ffi'"#era efa depire,r'e. i ,,,a.iu[dl^u..int,oli,gen{i:,li ]."p.uuiJ tu,; ,era dea$,anlaturi, irncit.tir**] ru put'u .q-hi.i'd;;t - iqi uat.sau .nu jo,. de el. R-adu, abit de",sigur d el i,n toateorcazii,le,e simfea adeseasbi,nienituTiiuJ-a. .;pit"""[Traian Pctresou, ntrebindu-se'Gii:"J^;;i ;';;;;,,,.,ornrnl faut". CXpitanul avea'o ,solirdi repuitaiie d;bu'n^lu,critorgi locoteiernt',,1linea mult sx-i placi.5e scuzi pentru cx stituse at'ita n api, dar crpitanul,cu aceeagiexpresie a,m'bigui, ,mirtunisi ,ci fl,ui, ,irigir;,36

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  38/64

  : irr De,ltX, apa sXrati ,,n'u-i spujnenimi'c", &$ril i preferia nu intre-i 'n ea. Tornifi s,perasi se termi'ne rqpelde.tlebugoara", duipl care, avind inrcredere n ,,bun['tatea".cf'u,lu,i, :,lte vom bX,lXroi zi i,ntreagi".La cafea, cei d,oi ofi'teri rS.maserI singuri. $e,fulirn.q,inrdrurat.- Uite, Radutle, inrcqpu Bl, cit tirrnp l-ai salutat tu'eu m-am pus la curenrt 'cu -tirpurill'ede bitle,-o.,re iistX, ,cdl ,pu{irnrorfirciail,rn aceastl el'eganti ,stafi'une.- .dnume ?

  Radu Ne,Celea n'u-rgi ascundea curiozitatea.Cirpitanul ii d,escri'seplin de iro!ie ,,idi,ote,n;'Elu-1"la ,care gi apucase sX piandi cin'ci lei. Nirci el, ni'ci Ra-{unu le .rr.oit.",r, .iuciriil'e furseser[, intrordtrrsedoar dincezonull trecut nu'mai pe litonarl qi ni,ci unul din ei nufusese de ,curi,nrcl,n conrcodiu a mare.- D;i,npicate, co,ndl,uziorl&sipirtanul, fiocare aparatqi sint citeva sute.'numai in Mama\a - poeodX $'arsebile extrne,m e ,mrici,dii,no{ol rplin. ln rpltr,s,cutia ittrcirieie inchirsi errmetirc$i ngmai ,qpecialis'trllare vo,ie s-o des-cliidi la ivirea unei defec[iuni. Cr'ed cL nu gre9i'mdaci aband,onXrm ista.Bile ,,,oficiale" prai erau ,m'utl'tea i,oculi,le de mini-go,l,f,di'stnactie de ,care benefi,ciau 'citeva hoteluri de ma-

  :'c lux gi vreo doui clu,bruri 'nternafionafie, u'rlde ,acce,sulera penmirs nu,mai mermbrilor lor. CSlpibanul opirna rpentnucirirs,irea qi a acestei p,iste. Durpi ,cit i'qi puttr,seda ,seama,bi' le mici din lemn erau in numir extrem'de mare. D*pIjocurile in nocturni' erau culese t'oate i'n 'coquri, i'ar adoua zi se irnpirleau filrl, ni;ci un di,scernlmi,nt i'naf,ari" d,e oel at curloniii po;ate oslor citorva instala-t; i de joc 'din i 'n'cinta fiecirui hotel.

  37

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  39/64

  1 d: lysrijorat de att joo,'e plaJa.

  nu ,cum.tra,,trupul,, e care_lr a .gd;siastfel de-.iuc6tori:e sau combina{iede culori:unoagtere.nduri. l,$i did,ea searmacila _cupov,estea iutitoru,lu,inul :spnrs,CIsec5,aoesteaerau), ,dar cite obieotede f"o-iu servi drept ascunzitoaretmrbind.ln expresi,i,Jechim_;au suballtern $e ecurnogtealu,_vizibi[ ,derutrat.Ce f,a- 'm ? !rnu[, ..dar m.r acasd,, i lareasci asta insianr'ri ;;i:yesc popi,cele dacd,nu'.u

  - Bowlingul,.r.dat,rn forosinfi do-ar n cunsulacelui ,an,era o el'eganticlldire, .,cu i.rritu.tuu^ iit..io,arr ,de'cel mai bun gusr,$,u1*t!a ;pi.iili-ffii,.'.u ceri,nfslg,celemai m,odirnede confort qi estetircivizaald.38

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  40/64

  I

  IIPe tot fr,ontonul cl5,dinii frlut'uraumoale, in briza sla-bi, zeci de flamu,ri vosel colo'nate, sirntbOlizind sooialiireale sau fi'ctirae.

  era vegni,cplini de ,lume, fiocare ju'citor avea in j*tciliva ,,chibigi" .care comentau,,dXrdeausf'aturi, rsebrurcu-lau 49 un .punctaj bun, sau gXseaurjurstifri.ut:__{:!4*lO safli mai-,calma'era'aoeea nde 'seauzeaunramai ovt-turitre aounill,orpi crlirnchetul irlelor de biilizuid(,,A'lttebile",

  de auloanedeschisi, inci,nrta rivirile vizitatori'lor qi 'captain i'ntregi;meatenfia jucitorirlor.Toalte lpirsteleerau oou,pate,dar ,nu era ingheruial[.

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  41/64

  i

  se 'rcirpl6a,ru,1, pre orele de/PIaJa, pe _lac, pe mare a:"f?iiTl''?'?;upr6cutsdvezI'j',,,11#i:',Jf.', l ,il.pe,n,rru,altxoviruri. " llf,l;,,,.H:?1fi!'liu"jl,:,X:cel m'ai d'es porpiiceleimineau neatinse, Jar ni,mcni nuse surpal.a sra veselie mane,.iu,ci,boriicsrnsrtau intre Lignegeli'l , lu'ind,use,pri e,teneqft' pestepi.i "rl Jn"'a" ;i ";"dialtuia sfaturi gugubitrePr'i'ntr-o incuviinfare din. ocfui,Radu i,n,chirieo rpis,tioare toomai rrmi,sese lirberi, t$l. al,e'se-o- p.ou.h;- e;,pantorfi"speciali i,. pi,stX gi panci, uU"o,r,Uit u totgrl deJoc (,,r\u. degeab,a ra unchiul Vasile cel ,rnai marepqplcar din s,at",.-i$i minti el cu plircere) ncepu i;;_ti 'oossi anuncebili duipi bila.Nu avu ni,ci un raieu, din pr,im,4 ,oviturX permisi,d,eregul'aTelt - erau doui ae fi,ecai.-,.u"q; : ;l;;toate .F,crpi,cele.n ci,nci minlmeni ,rru unai ,l|anrsa ircifiot'nrd comentar:ii,entuziasbe,to,n egpecfu,os.einti,mi,datti'ryca;necane e apropiase,d,eces n rsu'cCes,controlindcindfircea ,cipitanufu,i.Dar acestastu,dilacornplicatul regulamerin acest o'c d,ecompetifie. Datent, rse ,irtf,untd,ase",in,gi urase o mare provizie de 'm.orsirli i.Aoesta ena aran ,at viz,avi de i,ntrarr,e, i rafinamontruilcu care era con'ceput putea trezi invi,dia 'ori,cirui ,r-es-

  40

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  42/64

  qi ve'ni,segi, el i,n qpatele l'ui Radu, privi,nd:u-rlcuintii, apoi cu gdlozie.- Te-a luat, nea Costicl ! strigX dispecerul de la'ui de oo,mandi, ,de u'nde unmlnea stad'iul iocu-f iccare pistX.Acesta fi,cu un gest de lehamite gi se intoarse in spa-tejgholei 'n i ,chol ,ate.Clrpitanul m,ototoli plian,tul de pe care sttrrdia'se'egu-putuse stlipi'ni ace'st gest rDrvcrs.Deagtoptase atunci cinrd alergase spre popi,cXrie

  minat de-un irnpul's intelior', pe ,care unii-l nurmo$c? S; ajungX exact in momontul rcinrd doi ttipiu,n ,pa'chefel n holul .grcll,.iL.pli,nX vedere ? SXpe 'unul di,n ei soobinrdo bilX gi ,ascu,nzi'nd ,evaNu. Bilel'e erau di,n lplasti,c negru, turnate ,di,n-bu,catX, avin'd trei orificii grupate astfel,si pcratX fi culprinse ,cu prirmele trei 'dergetealede greurt5{i vari,abile, durpi puterea celoiminuiau..I,rl,e,ea e-a fi folo,sitc drerpt as,cunzitoare era ab-Erau Ei i,n numir prea lnare pentru a fi 'cencefatcci,te una de f,afX cu atita lurme, a\nerau i o mare mo-j,:.r,citori iqi le aleEe,audi,n licagurile lor delnese, s,perind 'mereu sI ni,rnereascS, ,una mai'CXrpita,nul ,ntoanse spatele ;pistelor 'de jo., indrep-spre bar. Nu-l cencetase cu atenfi'e ,la intrar,e,dar 'acu,m, lra .iurnitatea scurtului drurmacoil,o, imti 'cup i se inmo,aie .qenunchi;igi trrngurstprrne;reXitor nui ,legin, ii inu,nidi boatd"gura. Maienzalia acea,sta cind in urrrr,? u,nu,i acci-- ,sofiia ui fu'sesedoclanarti ,irnafar[ de o,rice ,pe-lrnt,r-o ma,rgine a te.jghelei barutl,ui, pe un suport

  4 t

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  43/64

  striluicitor de niiohel - intrurchilpirr,d--..sooicx,ri,aqi, cao pgln..ne..agri- stitea curninti "-UiU..."^o cli,pi mai tlrziu, din nou ."d;-;i;itanul lui Iocpe sciune'l',I di,n f,ataacest.i *"u.ote a biriiui rpopirciriei.Nu era singurul ooo*.ot *l ,tili;;;-;;t ,d,i,n,afturitroma un mi--iabural.afet de.tun dq' p. li.ip,rf .ili N;:poleon, l*crat cu ,migala fi- l*il; li i.ilrJ'.u o povariprefioasi o ,sticli de Courrvorclele mnrrltico,l,ore, corabiede pinze etichetede divense

  rdu, dar nu se rnira de pre-ni urscitriv.Strayiulii rrai ali,le mopcovi,d,e elini, ori,.u_lC., el le bea ? ! - ----'.qul palmei, privind_o pancitufunorbilelor notate cu-cre-ngqau _ nor1occi, mina eraal bilei doui ,rr*r.r.,J_26 !bj,la in rpaae se auei voceaDurnnez-eu, ise el, uarusi"ll,u rogau cu ,nenonocirta rstasle de joc !$lnu riposti, ba, dirmpotrivi.Cosfici. gi, llsftndu_li ,rootipnsrcIede joc.terminase i,mbatabil a drouaurificafira acordati in u;;aJLircallq nigte beatni,ai.E,.a,,mult la pronun{ira ,corgctd,,

  42

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  44/64

  nu ,pier:d,ea ici o scazie de-.a se mai exeftia. Vizinrdu-ilpe cipitan aproape, ti lu5. rimas br.ln de la striini gi'*eni grXbit spre ,sr:rperi'oruliu.Cdrpirtanul l 'coindusesil-'gi schinrtbeparr-tofii, vonb,iceva in go,arpti,apoi plecI, luinidu-l qi pe plutonier. Seinstalarl ami,nrdoi n rnagina lXsati la locul de parcarea ,cl5,di,riigi l,ncepuri, rilbditori, sill agtepte pe lqco-tenent.Acesta api.ru c&m dupd rnce minute, roqu de ferircirerezofl'rrase,rnagistrail" sarncinadxi, de rcf.Se du'sese[a bar, b5,r:tse bere rce - deh, ca du,pijoc !_-.gi. migrulindu-I.ge baranan ,.,4m ,arrzitci.aru-fiscapi nimi'c, nea CosticI, esti camlpion", intraseri ,rca.de la egal la egall" in vorb6. Dlduseri oi doui ,}ovituride probI, bamnranulnu se dXdurse n ,li,turi s[ in'vefecite ceva, Radu avea o i,urrbatabi,li loviturl decdlt - apoi tr,ecu,seri n cirmX,rmtadin spatele ba,rului,unide Rradu, egi'tirnriuLdu-se,i ,ceruseajutonul.Binevoitor, nea Costici iqi aminti ci ieri bila firseseiar in atemfia u.nui cli,ent. Da, iqi ami,ntea precis, eraspre ora doui, chiar el inbrase in schinr,b,u,n tip bilondse tot jtr,casecu bi'l'a,pini ciurrd l, nenvos, o 'pusese urbtejghea. Dupi plecarea tipului, birla igi reluase locul inscoi,c[. ]- De acea cifrele n-au fost ptense il intrerupsecipitanul bu,c'unos.Avea impresia ci au ni,merit drumul bun.Nea Cos,tici i6i amintea vag inrf[fiqrarea,tirpuluibl'o,nd,i oe pirru,sedoar ci era in tr'ocernerinr Mamaia, poate gidirn cauza sacoului. ,,Cine drracupoarti saooupe o 'cIl-duri rc4asta, daci stl ,in stafiune ? !"Radu se interesase daci hila-rnascoti era totdeau.naaceeagi,qi i se rlspunse af,irmativ, deoarece avea o fi-surl gi la joc nu ,erabuni, nu centra corect.

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  45/64

  - - Bine, dar cifrele n-au nircio ,noimi ! iabucni tinx-r,u,l. zi siintem,in l, ntr in 2.0, ar o,oa 6 oi,.i.ru existi.!Sau poate e ,notati intii oru g'i "poi aJ; tj'

  44

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  46/64

  . - De ce? ! ripostase viol'ent l'ocotenenturl, irui'aipoteza unui egec t.t-i convenea.Poate 'cifra de scizut. g qi inti,lnirea are loc azi, la ora 17 ! Avom mai multde o ori pirni aturnci...- N-ar fi r[u, rilspunse cdpitanul, drar i'rni 9 gr99si cred ,ci, ,,scriitorul" i-a gri,bil s[-li anun{e ,pi'ti'tonrll"c:r.t zi i,nai'nte.Cred ci ci'frele au forst scrisedoar cu,citeva ore inai,ntepenrtru a se evita riscul unei Etorgeriintimplitoane. Oricum, 'nu e r[u, adiugi el, totugi amaflat cevra din 'poPi,cirie.- Da, dar am piendut din vedere un aminunt eson-gial, spuse cu o 1rui. zupiratl Radu. Unde srau intirlni,tcei aoi I Toat[ treab,a e de.qeaba se /'amenti el'- De lo,c, ri.spunrse alm goful, trecind lra v'olan inlocuil ilui T,ornifi qi introdu'ci,nrdcheia de 'co,ntact. Gin-dogte-tepulin Ei vei afla im.edi'atocul irntllnirii ! Aoolomergem gi ,noi.Eleganta m'aqini neagrx px,rilsi ocul de parcaj, luinddrr.r,mul pre,contrul siafiu'nii.

  ,,PREA1IR7.'w,DoNrNur,asMrrrl !(6

  Dirn rprecau{ie,cipitanul opri 'pe o ailee lateralX' Co-bor,iri ,toti trei qi, 'colldu'gide el, aj'unrserl n fa{a hote-lului ,,Srcoirc?".cirpitanril rrisede f,i,guraz6ryd,cttt6_?gi Radu care seplesni ,cu ,nainapeste fiunte d,e ciudi c[ intelersese til'd,a goau doar ,,perlla neagri" era i'nbr-'oscoiici45

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  47/64

  46

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  48/64

  detagat, Mincea. Radu sosirsegi el. Iubea oopiii gi n'upeste m,ult se simfiri tofi pr,ieteni. Pedtru a sirbiboricunogtinla 1or, cirpitanr:,I comam,di P,epsi pentnu toatXlurmoa, aga ae,&oufil rstiteau 'tofi ,la o ,mis'u{i, 'ccxnverdnridamirca,l.Tjraia,n Petrescu povesti copiilor 'ci ieri avusese ointtlnire ,la ora ,patru, airoi, cu un ,prieten. Bl nu puturs,evoni ieri $i se temea cd azi e tiraiu. Prietenul ,lui e blond,inalt gi proarti saoou dliar gi vara...- Ca nenea, oel ou bani,i! 'izbuoniri bX,ie{ii deoda-ti, murltruumifi i pot fi de f,ol,os.

  - Da, ,pri'etenuldunrrreavoastri, ,u,n Monrdnalt, con-firrnl barma,nifa 'c,areurmirea gi.ea oon'versafiabiiefilorcu cei tnei blr,baNi,a fost ieri aici ; igi amintea de ,,pd-eienr,uldomn:ruilui" n prirnul rlrnd pentrru ci purr,tasacou(,nSaoou upl-amiaza, ai'ci, ,e o mar,e rninune ? !"), careapoi voirsesi sctrinlbe b,ani.Cu alte ouvinte, il refinuse. L-ar rocunoaqte d,acil-ar vedoa, desigrlr, dar mare lucru nu ,poateqpune des-pre el. Nici deqpre domnul cu care a plecat nu poatespune rnare lucnu ; era imbricat a$a pi vgd, ena irntnutotul u'n om o,bi'gnuit,Da, vonbea rormAnegte, egi ea cne-zuse la filc-q1)ut i e str[in, deoareci-i ceruse ,cafeauaprin seunne.Da, au ,plocat amri:nrdoi. opi,ii spun ci s-audus sX bea bere ! Dar are si ea bere ! Adev[rat, nu atitde icftini'ca la ,,Moduzauj ber5,ria de alituri... ea n-afost tot ti,mpul atenti, a$a o fi daci $pun copi'ii...Cirpita,nul li loqotenentul schimbau privi,ri afil,indacerstrcate noi prim bumivoi,nfa bliefiilor gi a barmani-fei. ArCeasta e retrase 'iar in spatele tejghelei barului.Traian Petrescu se ar5;til f'oarte rrrihnit afl,ind c6" api,endut unma ,,priotenUlui" lu,i, nu int'elegea cu cinre aplecat, a$a...

  47

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  49/64

  Poate cu un alt prieten de-al du,mne voastrX,sugerl Mincea..- ,Cu siguranfi, acc,eptX sugestia c]lpitanurl, foarteserios. Dar care dirn ei ? Sc'mrralrnentele e'care mi le-atidat ,siint f,oarrtevagi. Dar gti{ i cc sint' acelea ,u.nnul'-m,ente?

  _ . Se poate, ,none? ! siri ca ar,s Miricoa. Ce, pu(inecirti am citit noi ? semnal'menterleconsti,tuie un 'elsr;entde ba,z\. chiar -gi !n rercunoa$tereaprietenilor, ; i iintr.ebX el cu indoial5.- Absolut ! rise Radu, rrviEindu-i ,chica ,decoloratide soarc.,convornbirea ,corntinux tot arprinsd dar oei doiofiferi ,flu rr]i?i af,Iarh,ni,mi,c ou ."i.r-itor la intiln.irea ,1"ieri. din hol. Erau insi convi,nqi cX au a.juns pe pirstacea.bu'ni.

  mra,l apalrurse.

  -; {Jitatri-r l .pe..nenea de ieri, prietenul dumneavcra-stri ! Nu-l mai ciurtafi la spital i 'Intoans,eri toti caipql intr-acorl,o. lntrr-adevir, un tinirblcrrad, nalt, foarte pali,d, cu o privire *prt s:e ap'opie48

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  50/64

  ciC, ryade sticli ca fintui't i,n loc de cuvirntelecopi'lului,care ,risunaserH,uter'nic n tot holul.O olirpi qi el Ei gnr,pul d,e a rnasi plrstrari o nenai'g-care tortalli, apoi b,l,ondulse fintoarse incet, ca intr-runfilm cu incetinitorul,gi iegi.Se rrepezir[ tofi in urma lui, 'copiii ui'mifi de faptulcX prietenii nu r$e recunoscuseri.Aju'nrseri la ugX laci'tsva secu,nrde upl el. Blo,ndul ,cobor'ise epede cdl,etrei tnerptespr"lee gi acum fugea, firi ,si rseui't' napoi,in direcfia Eoselei care lega sta{iunea de Constan{a.Cei doi ofi{eri porniri in fugi dup[ el ; ii deqpirfeaudoar cifi,va zeci de metri. Tomiti alerga s[ scoat[ ma-gi'nadin aleea ,laterali. Distanfa se mioqo,radin ce in

  Cdipita'nulgi locotenentufi e orpriri din goan[. Sur-priza era extnem de neprl5,cutl.Re{imls,eri amindoi rru-rnirull maginii: Fiat al'b, 850, 82-8-12765.Fiaturl dispiruse d,ej'a a pri,mul cot al po'se,lei, indTomi{i sosi cu m,aqina ror.In acel,a'$iinap, in holul hotelului, banmanifa priveaconsternati lacrimile ,c curgeau qiroaie pe oblrajii r,u-meni ai lui Ovi,diu. AEezatpe-un fotoliu, Minc'eaconti-nua ,sX-,I erte pentru prirpealacu care ,,ud'ase" la vode-rea tinXrului blond.- N-avoarn de unde si qtiu ,ci rnu sint prieteni ade-vdt'ali ! se jtrrstif.ica,,surs'pinind,nu gtiu cita oard Ovi'diu.Puteau si ne spunl !

  49

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  51/64

  - -Aveai, n-ave-ai, nu trebuia si ,a.rr.$,ti ,a$a ilcerta inc{plginat Mirrcea.

  50

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  52/64

  ,.- $i .." ye cX,uta.'m,redeamcX vi girsesca ,,Scori'oa"bqaca ieri -- Etiu cL ora ipatnu e 'onaroinrdtermirnafiNu gtiu cum ,au ajtr,u,s ga de ,roped'e e unmeleco,ntirnufl l cu ,o vCIcesundi, dar g'tiu ,c[ durnnea-m-afi otrXvit. $i-acum ,avefi crurajuls5, ni invi-,,rm-,zurnnecat" la d'oi pa$i de ,mal... eu, ,care,copil! Asta ati fircut. Mi-afi lu'at rnircrcxfilnruuliafi clurtat sI scitpafi de mi'ne $i eu, cr'eti,nul, cre-n basmul cu 1pagapontu,l...- Egti rprofund ,nedrqpt,dragul meu ! $opti ,parci f'n-aspra acuaa\iedomnul S,mith.P,agqportule laqi din cli,pa aceastaegti cetifea'n etrvefian,poti site mai temi de u'nnXrire.- Nu cred ! rosti Tomas,e.Domnuil Smith ocoli ,cu i'scu,sinti u'n copitl rnic ce selinigtit exact in mijl,ocutl a'leii,apoi zise, clutindu-rseml,na dreapt[ in buzunarull de la pi'qpt :- Uite-rl !

  Se auai un rnri'cporcnatsund. Tornase Antonin se lislpe u'mXr',uil,ui Smith,. 'cu acoeagi tig*n dqrql-pe care o avusose ot rtirn{pulcit vorrbisecu el. Deafard ,pirea un om osteni,t,afirpit pe umlrul unui rpri-I rStriintil .nu $e osbeni sl-ri acorde \rr,eoprivirre, brase

  inidnopti s,pre un ,parkirngdin arpropier'e.Dom,nul S'rnith antea o fi'gurl indirferenti, in reali-er,aextrern de multurnit cI terminase cu ,,'irn'becilul".51

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  53/64

  Dtrrpi 'clrrl se dovedise,avuJse,sereptate Tcr,maseu-craseca Lrn ncepXtor si securi,tateai afil,ase ,rmele.Ah, cite r'epro$uri qi fii'cuse ddrmnrurlrrnithclin ,cauzae,r'crnii,e ie,r,i Fu,s,esebligat sX u,mhleca u,n niuc durpXTomase care pirS.si,sespital,rl i,mediat l.r,rrX izita-maie.Put $j ,cin,d l gX,eirse,-ucrase ,,ca un asu. ll ,rfl;;. ;ide ,subn;asu,lc$lor1.,,,dgi secu,niEti" i-ri Si inrchi,sesequ;pe vecie O adevXr,atl oviturrXde mae,stru.. .Fir'eqte, u mai e cazulsi indlrzie ,pe aaestemereasuri,ni,ci nu mai are de ce. Spera rsXpoati pleca i".8-triaceasti..d"p5-:-:usx, p-i'ni cind sec'fiitatea nrl va t*ep.

  cercetirile privincl, identifiicar.'eaproprietarului Fiatu{uial'b. N-,are decit... $i rre fafa ,lui lreor.l fuEa'un zfunhet.*.Aiunsese intre tiryrp la oarkingrul d,i'n"fa!a hotehdui,.f)io,ni'os". Oc,oli o frumo,aiX imirzin5, ii d,eucuie ";:tier'a xi.se-agezd omad a volan. Er,a ma,s,inaui ii ti'n"ula 'ea, i ,pir'eariu ci treb*ia s-o a,band,oneze,ar'n-aveainicotro...Pcnni u$9r, nrsi din prirmasu,tX ,emetri pr.i,rusvi'tezd,.Se in'drepii 'r,p"e ieqirea di" Mu:rnafu.ci,pi'tanul .f"iraian Petrescu transrmitea nstrurcfi',ni,lecu voce cal'md.. anc5. nu el ar fi ratat acum un minutprinde_rea ,,'lup.i,l,or".Ordoni. 'pri,n radio, postului dicontrol de la iesi,nea in statiune sX retinX'Fiatul "tb850, B2-B-12765;, lui legitura. cu magi,na e s,erviciua militriei, 'co,ntnorlarlirculafiei, ceri,nrd,comand.antulmaginii si caute.a^celagiEiat prin stafiune,pentru ,C?zul'cind incl, ar mai 'fi ai'ci. I-,ur apoi leg[tura cr-r niqpecto-r'atu,ldin co,nstanfagi rugx o'fiqerull e servirci"sx'd,eiu-$_eze'e ci'ne'va pentru cercetiri l,a spi'tal, indiroind toatedatele pe care le avea inecatuilde ieri dqpi-rrnasi.Pi,r,eaci. nu mai ter,m,inxcu ,convorrrb,iriileni,nradio,deoarece i,mediat fac.u legitura cu Seryicinr,lcle circul,a-{ie a mi'lifiei constanfa, r'uginrdu-i si i,dentifice, chiar

  52.1

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  54/64

  clac|, urcnrl ,p[.rea la pri'ma vedere ,inaposiib'i1,.P. ^proprie-tartrl F'iatului a'lb. Mai nru'lt rdecit atlt, cerea si afle unde,in ce loc all ,staqi,unii a 'pafcat pr,o,pr.i,e,tarrul.. Relui di,s-.tti3 cu Inspootorat'pil, ceri'n'd irn ajutor o bnigadi' cu o

  53

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  55/64

  rcare dispu,neau un milifian_ trscu ra voranurrFiatu,rruientru a tra'nrsprorrtaad,avrul_d_;"'L;." alrp*;;;";,i"ltit'fi:l.ttt' iar- 'ooottnent"t"a.i.u"'un.i--I;-;$ili;

  54

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  56/64

  i :ho'telu,l or.

  Firi si vrea, ,cirpitanul T,raian Petrescu iabg,cni in,t ; * ,ri f,ost cuil,meas[ se fulcrudipez,eu ,ma,qinr,aiu-

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  57/64

  - Nu e voie, dornnule '

  II

  .IJ

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  58/64

  noulu i .Pista se dovecli,s,ealsi : urma Mer.ced'esurltrril'vefirannn putuse fi l'u'at5.

  de vizitare in mini.J t

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  59/64

  D'ornnul sm,ith 0gi aprinse {cu rreali ,,pli,cerco tieari :s_tewaldesae per,rniseseumatu,l uorr* "u, -i""t,'^;;;;;deja itnirltrirnea :,ocesari. our,fortarbilui Jion-al avioi*r"i

  ,El, oricurm,ny rmaiputeaintirzia nici o rclirp[.Nu pes-te nr,ul't i'rrrp u? {i la viena gi de aoo}o...Nu ,naainegietanirci frurm,osul ui Meflcodes...Mirciofiilmd}e val,orau aeci'de Merrcedes,uriEi nu n,umai atit. Maqina va ,sta ,cflteva58

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  60/64

  zile in fafa ,aenogirii, pini rcind se vor sesiza ci e piri-siti.'Grafioasa stewardosi apXru in ugzl,c d,esplrfea sa-lonul de ,cornpulle i,ncirperi afsotat echirpajuluri cu o vlo-ce plicuti arnun{i, voilbind 'frtan(uzepte,ntr-'un mic micno-flon portativ:- C,ounandantu:l er,onaveivi cer'e scuze,nr,gfi.ndu-visi 'nu vX, nelinigtifi! Vom reveni rpe aenoportufl nter,nafio-natl l(,ogl]niceanu, ,dar vCIm,dscola dim n'ou peste dite-va'minu'te. Agren{iiraTaro,rn lse an:gaj,e,azd,n cazuil cfind nuvCImr,sculpena'ntirzi'erea d'rri la prirna ,escal[, s5, achitedespigubirnillede uu,goare.Rede anurnful tn gor,mani, engttrezl...Dqmnutl S,{xith simti o zudoare r'eoe inundrirxd,u-i ,t'irn-plele. Unrdeva comirsese i a doua gne$eali.

  , PILOG ;Frumpasi-i Mamaia! exdlama didl cirnrci n cinciminute 'locotenentul Radu Nodelea, rXnfifindu-rse rsu;bsoarele g'enenos.Clpitanu,l Petrescu rl ascr.iltaaimhind ; era'liniqtit, ex-trern de iliniqtit.,Cet6feanurl eilv$ian" le furase i,ar toati noaptea, darde 'data aceastastitu,seri ,fafi-ur fatil.Aveau sufi,cientepnobecont'r,a lu,igi, dqpi o scurti o-pozifie, ,domnurlSrnith firaotrluse i vortbeasci, degi era su-pir,at, foarrte supinat .chiar din 'cauza spiliturii garstrircece ri se fircus,ecu forfa 'la rpuntctu,lde ajuttor sanitar al ,ae-

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  61/64

  roportului. cirpitanul nu voise.si rig,teninni,cqi avusesedrQprtate dornnul smi'th folcrsri,se,r'*"io"-hi';, ;.;6;rpastili pe care o servirse 'l,ordur,ui."itir.i. oorri;-"il:ra aceasta.Da, fi,cuseri o treabl brnx! pre{iosul rnicnofiil,mr-r,se-r ,de a do;mnulSmith. ci de.l o,cr4>ase.,ncet, incet fi,rele,Y,l',t'L#ill;fi.o.i:Xpirtanrulu,ietres,cu.D,omntrfiSmi,thnu s,ezgir,cise n ami.nilnrte, gtira; d. d,i,nriort,outh'ffihd,?*,',ti**5,ti

  u,cis{9 propniul l,ui pantenerpiat. Toat,ese corelau intnesese deoit ,,Brravo,ati lurcrtrescu pbia cit de ,mul,t vziloreaz| aceastl rsurm"ri ,l,audi.se ,gXsirse-,gi_,qnorpryetaruli,atului alb; era un cloctorcare locuiu li el lra,,D,ironi,so,s".rus,esea l,starnb,ulntr_,oexcur,sie e doui zile. Nu va af,lani;ciqdati ,Jace foil,osisenragina ui, la ,ce bun,ce ,rostar fi avut...^ Pq. {nduri, ci,piianri,lnu obsorvaseci Radu intraseit ap;. Reveni cu'ind gi Se ,tnirnti direct p" ,ririp. E;;foar'tc bucuros pri,pa ac{iu,ne mportan,td a care luaseparte se sfinqiseou srlcces.- Dar trebruiesi necu,no&g,tCIm,rdiugi el, rci am a_vut Inoroc,am ifost foantemuilt 'ajutati Ae mtlrnplare!- C,rezi? rep,liai ironi,cTiaian petres,cu.- Sint conrvin'slgi su'sfinu in[rul afinmatia.60

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  62/64

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  63/64

  Bode,atol : IOBDANA I'BSCEETehnoredactor : DUMITBU VSRDE$Aodrut 1969. Cmsita nt. 9846. Eltil/r r,irat il:c 6O- oJmsi6o *-foqz. Coli ite liear 2. 0. Z. oenttu bibtwolle rntoi8 n - 9 4 .qtDsrul gxecutet sub comindo nr. 369 la lntreprlnderpagougreftcd, rrfnformails'5

 • 8/9/2019 67 - Florin Oprea, Livia Ardelean - Rebus La Mamaia

  64/64

  4w*.