4 povesti clasice cu cate 20 de sunete fiecare povesti clasice cu cate 20 de... · iepuri,...

4
\ & ffi M0Tr{nu. ineir.TeT Charles Perrault Fratii Grimm muzcenll DIfi BR'EMSI /

Transcript of 4 povesti clasice cu cate 20 de sunete fiecare povesti clasice cu cate 20 de... · iepuri,...

\

&ffi

M0Tr{nu. ineir.TeT

Charles Perrault

Fratii Grimm

muzcenllDIfi BR'EMSI

/

-.,5

-

I rb - .-.4 ,-a

Charles Perrault

Un morar avea trei fii. Murind, el le ldsd mogtenire o moard,un mdgar gi un motan. Fiul cel mare primi moara, mijlociului

ii reveni mdgarul, iar mezinului ii rdmase motanul. Tare nefericitse ardtd acesta din urme de a9a o ,,mogtenire". Dar motanul, ndzdrdvanfiind, prinse a-i vorbi:

- Nu te necdji, stdpdne! Dacd mi-i da un sac Ai mi-i face o pereche decizme, sd pot umbla mai lesne prin pdduri 9i c6mpuri, o sd-!i fie bine!Primind cele cerute, motanul igi incdlld degrabd cizmele, igi aruncd

r.,-" , s?cUl pe umdr gi o porni dupd potdrnichi gi iepuri.,.* €= Tot ce prinse baga in sac Ai, cu el in spinare,

.t r^.*- purcese spre palatul regal.

i-t

41i

t

:

r:-ffi,sM' :%';",

, ii:1

Ajuns in faia regelui, moianul facur o plecdciune gi ztse:

- lVlaiestate, stdparlul meu, marchizul de Carabas (nurnendscocit de motan), nri-a poruncit sd va aduc ln dar cdiirr'aiepuraqi din nesfArgitele sale paduri!Regele primi cu pldcere darul. multumindu:i motanuru,.^n ritele ulrrnbtoare. motanul reveni la casLel clt l.rcla,nichi, iar suveranul primi darurile cu 9i rnai mare pldcere.

$i uite aga, vreme de doud{rei luni, rnotanui iot aduseiepuri, potarnichi gi prepelite, regele fiind convins ca

fuseserd vdnate de pricepnrtui marchiz peintinsele sale domenii.

;/\Atu

i lntr-o zi, tvlotarr.l gi fiica sa, ceafrumoasd fatd din regfl w i4i la pLnbare cu caleagca pe '' 'F1.:

malul rhului. lstegrl m€r-rt'rresl;Tfiurl la r6u, il indemnd sd se'scalde 9i ii ascunse hainele -m iarbA- b card caleagca regald apdru,motanul prinse sd strige:-Ajutor! Ajutor! Marchizul de Carabas se ineacd!Regele porunci sd fie salvat gi sd ise dea cele rnai bune haine din garderoba

sa, dupd care fl inviti s6-i insoleascd ^rn preumblarea lor. "Marchizul"ef,a tare chipeg, dar stuaidb oiieg{i il ficeau 9i mai atrdgdtor.1. AEa cA ltca regelui it ind€gi pe datd!