3=4+5 - Buftea

44
ROMÂNIA ILFOV BUFTEA CONSILIUL LOCAL Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 E-mail: contact primariabuftea.ro Web: www.primariabuftea.ro NR. 154 din 30 august 2019 privind aprobarea contului de al bugetului general al Buftea, pe trimestrul li 2019 Consiliul local al Buftea, Având în vedere: 11 Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul Buftea; Raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar Contabil prin care se propune aprobarea contului de al bugetului general al Buftea pe trimestrul li 2019 ; Consiliului Local Buftea nr. 61 /24.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Buftea pentru anul 2019; Consiliului Local Buftea nr. 85/30.05.2019 privind aprobarea contului de al bugetului general al Buftea, pe trimestrul I 2019; .. Avizul Comisiei pentru Economice Financiare; În conformitate cu prevederile: Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; • Legii nr. 8211991, cu ulterioare; a 4-a din Legea nr. 273/2006 a publice locale, cu ulterioare; 129 alin. (1) (2) lit. b), coroborate cu alin. (4) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin de nr.5712019; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. (a) ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ aprobat prin de nr. 57 /2019, Art.1. - Se contul de al bugetului general al Buftea pe trimestrul 11 2019, conform Anexelor nr. 1 - 4, care fac parte din prezenta Art.2. - Primarul Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Art.3. - Secretarul Buftea va asigura aducerea la a prevederilor prezentei comunicarea acesteia primarului, serviciilor de specialitate Prefectului Ilfov. ,-· < 1,\6 ;·~/::-//I/ ,P~,E$EDlti!.TE D t p MAftttA' p EA ; :.· ,i;,~)1;' , \::.·-::~ SECRETAR, ANGHEL ~NA - ~HAELA (/~~

Transcript of 3=4+5 - Buftea

Page 1: 3=4+5 - Buftea

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV ORAŞUL BUFTEA

CONSILIUL LOCAL Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238

E-mail: contact primariabuftea.ro Web: www.primariabuftea.ro

HOTĂRÂREA NR. 154 din 30 august 2019

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul li 2019

Consiliul local al oraşului Buftea, Având în vedere: 11 Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului

Buftea; ■ Raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar Contabil prin care se propune

aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe trimestrul li 2019 ;

„ Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 61 /24.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pentru anul 2019;

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 85/30.05.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2019;

.. Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;

În conformitate cu prevederile: ■ Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; • Legii contabilităţii nr. 8211991, cu modificările şi completările ulterioare; • Secţiunea a 4-a Execuţia bugetară din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare; ■ Art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), coroborate cu alin. (4) lit. a) din Codul administrativ

aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.5712019;

În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. (a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. - Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe trimestrul 11 2019, conform Anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.

,-· < 1,\6 ;·~/::-//I/ ,P~,E$EDlti!.TE D /ŞEDINŢĂ, t p MAftttA' p EA ; :.· ,i;,~)1;' , \::.·-::~

Contrasemnează, SECRETAR,

ANGHEL ~NA - ~HAELA

(/~~

Page 2: 3=4+5 - Buftea

TOTAL JUDET

Capi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

toi capi ra- pa/ ti- uc

toi gral Titlu col at

A

000[

02

0002

02

0003

02

0004

02

0300

02

0302

Ul

0402

0402

0402 01

05

0700

02

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30.06.2019

Prevederi bugetare Prevederi Drepturi constatate

Denumire indicator anuale bugetare Total, di11 anii aprobate trimestriale din care: precedenti la finele cumulate perioadei de raportare

B 1 2 3=4+5 4

TOTAL VENITURI-RUGET LOCAL 63.148.630 39.369.915 44.982.912 13.861.663

I. VENlTURI CURENTE 50.378.928 28.7(XJ.033 37.585.968 7.053.605

A. VENITURI FISCALE 46.04K428 27.146.533 14.582.919 6.3()6211

A I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Sl

CASTIGURI DIN CAPITAL 18.345.()()(J 10.746.700 7.466.IOJ

A 1.2 lMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGUR!

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 18.345.!XlO 10.746.700 7.4(i6J 03

IMPOZIT PE VENIT

IMPOZIT PE VENIT 103.000 51.500 80.971

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal 103 OOO 51.500 80 971

COTE Sl SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

COTE SI SUME DEFALCATE DIN llv!POZITUL PE

VENIT 18.242.000 10.695.200 7.385. 132

Cote dcfolca!e din impozitul pc venit 15.742.000 9.445.200 6.757.273

Sume repartizate din Fondul la

dispozitia Consiliului Jude!ean 2.500.000 1.250.000 627.859

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE !0.961.000 6.903.500 l.J.527.569 3.459.521!

Pag. 1 -lei-

Incasari Stingeri pe Drepturi din anul realizate alte cai constatate curent decat incasari de incasat

5 6 7 8=3-6-7

31.121.249 29.026.944 15.955.968

30.532.363 28.741.284 8.844.684

28.276.708 27.170.820 7.412.099

7.466.103 7.466.103

7.466.!03 7.466.103

80.971 80.971

80.971 80.971

7.385.1:l2 7.385.132

6.757.273 6.757.273

627.859 627.859

11.068.041 1()494.404 4.033.165

Page 3: 3=4+5 - Buftea

Pag. 2 -Ici-

Prevederi

Capi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali bugetare Prevederi Drepturi constatate Jncasari Stingeri pe Drepturi

toi capi pa/ ti- Denumire indicator anuale bugetare Total, din :mii din anul realizate alte cai constatate ra- ne

toi gral Titlu col at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de încasat la finele cumulate perioadei

de raportare

I A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 I

0702 fMPOZITE Sl TAXE PE PROPRIETATE

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 10.961.000 6.903.500 14.527.561) 3.459 . .528 l 1.068.041 !0.494.404 4.033.165

01 Impozit si taxa pe cladiri 7.388.000 4.694.000 6590 23B l.735.2()0 4.855.038 4.438.473 2.151.765

Ol Impozit pe cladiri de la persoane

fizice 1.528.000 764.(J(]() 2065 294 '177.82:J 1087.471 832.095 l.233.199

0702 Ol 02 Impozit si taxa pe cladiri de la

persoane juridice 5.860 OOO 3.Q:l() OOO 4524 944 757.377 3.767.567 3.606.378 918.566

0702 02 Impozit si taxa pe teren 3.033000 1.791.500 3495.250 1.665.384 1.829.866 l.691.196 1.804.054

01 lrnpozil pe terenuri de la persoane

lizicc 1.299.000 81\(i.OOO 2.182.769 1.107.090 Ul75.679 815.891 1.366.878

02 02 Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice 1.681.00ll 899.000 1.229.214 491.842 737.372 863.790 365.424

02 03 Impozitul pe terenul extravilan 53 (I(){) 26.500 81.267 66.452 16.815 11.515 71.752

03 Tnc judiciare de timbrn si alte

taxe de timbrn 500.000 380.000 4.355.715 11.955 4.343.760 4.316.487 39.228

0702 50 Alte impozite si taxe pe proprietate 40.000 38.()(){) 86.366 46.989 39.377 48248 38.118

1000

02 A4 IMPOZITE SJ TAXE PE BUNURI SJ SERVICll 16.659.428 9.438.333 12.500.352 2.840.846 9.659.506 9.153.602 3.346.750

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA

SUME DEFALCATE DIN TVA 13.686.928 7.885.033 7.885.033 7.885.033 7.885.033

02 Sume defalcate din taxa pe valoarea

aclaugata pentru finantarea cheltuie-

lilor descentralizate la nivelul

comunelor,oraselor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului Bucuresti l.830.928 l.lHB.033 1.818.033 1.818.033 1.818.033

1102 06 Sume dtifalcate din taxa pe valoarea

Page 4: 3=4+5 - Buftea

Pag. 3 -lei-

Prevederi

Capi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali bugetare Prevederi Drepturi constatate Jncasari Stingeri pc Drepturi

toi capi pa/ ti- Denumire indicator anuale bugetare Total, din :mii din anul realizate alte cai constatate ra- ne

toi gral Titlu col at aprobate trimestriale din care: precedenti curent dccat incasari de încasat la finele cumulate perioadei de raportare

I A n 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 l

I adangata pentru echi1îhrarea bugelclor

! locale 11.566.COO 5.907.llOO 5.907.000 5.907.()()() 5.907.()()()

1102 09 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finantarea

invalamantului particular sau

confesional acreditat 290.000 160.000 !60.000 160.000 160.000

!502 TAXE PE SERV!Cll SPECIFICE

TAXE PE SER VICII SPECIFICE 50.000 25.000 331 l 330 238 93

Ol Impozit pe spectacole 50.000 25.000 331 I 330 238 93

TAXE PE UTILIZAREA BUNURJLOR,

AUTORIZAREA IJTJLIZARI! BUNURILOR

SAU PE DESFASIJRAREA DE ACT!VITATI

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARH BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACT!VITATI 2.922.500 l.5'.'.B.300 4.614.988 2.840.845 1.774.143 1.268.33 l 3.346.657

1602 02 Impozit pe mijloacele de transport 2.036.(100 l.Oll5.000 4.386.794 2.809.907 1.576.887 1.099.650 3.287.144

Ol Impozit pe mijloacele de transport

detinute de persoane fizice*) 1.446.000 741.000 3.713.321 2.531.064 1.182.257 731.051 2.982.270

1602 02 02 Impozit pe mijloace de transport

dclinute persoane de juridice*) 590.000 344.000 673.473 278.843 394.630 368.599 304.874

1602 03 Taxe si tatife pentru eliberarea de

liccntc, si autoriz.atii de functionare 886.000 443.000 228.094 30.938 197.156 168.581 59.513

1602 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizarii bunurilor sau pc

dcsfosurnre de activitati 500 300 100 100 100

1800

Page 5: 3=4+5 - Buftea

Pag. 4 -lei-

Prevederi

Capi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali• bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi

toi capi pa/ ti- ne Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate ra-

toi grat Titlu col at aprobate trimestriale din care: precedcnti curent dccat incasari de încasat la finele cumulate perioadei de raportare

I A n 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 I

1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 83.000 58.000 81t8lJ5 5.837 83.058 56.7!! 32.184

1802 ALTE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE

ALTE IMPOZITE SITAXE FISCALE 83.000 58.000 88.895 5 837 83.058 56.711 32.184

50 /\!te impozite si taxe 83.000 58.000 88 895 5 837 83.058 56.711 32.184

2900

02 C. VENITURI NEFISCALE 4.330.500 1.553.500 3.003 049 747.394 2.255.655 l.570.464 1.432.585

13000 I

02 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.158.000 579.000 1.558.342 236.339 l.322Jl03 604.189 954.153

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE 1.158 OOO 579.000 1.558.342 236.319 l.]22.003 604.189 954.153

05 Venituri din concesiuni si inchiricri 1.158.000 579.0('.() 1.558.342 236.339 l.322.003 604.189 954.153

30 Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de catre institutiile publice 1.158.000 5790()() I .558.342 236.339 1.322.003 604.189 954.153

3300

02 C2. V ANZARI DE BUNURI SI SERV!Cll 3.172.500 974.5()() 1..144.707 511.055 933.652 966.275 478.432

3302 VENlTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVTTATI

i3302 VENITURI DIN PRESTARIDE SERVICII Sl ALTE

13302

ACTfVITATI 18.000 9.0(JO 8.237 8.237 8.229 8

08 Vcnitmi diu prestari de servicii 18.000 9.000 8.237 8.237 8.229 8

i3402 VENITURI DIN TAXE ADMJNISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE

3402 VENlTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE 21.000 l 0.500 8 544 8.544 8.538 6

3402 02 Taxe. extrajudiciare de timbru 21.000 10.500 !!.540 8.540 8.534 6

50 Alte venituri din taxe administrative,

Page 6: 3=4+5 - Buftea

Pag. 5 -lei-

Ic . Prevederi

I api Sub- Pa- Grn- Ar- Ali bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pc Drepturi

toi capi pa/ ti- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate ra- ne t toi graf Titlu col at aprobate trimestriale din care: precedcnti curent decat incasari de încasat ' I la finele cumulate

i perioadei l

de raportare I

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

eJibcrari permise 4 4 4

3502 AMENZI, PENALITATI SJ CONF!SCARI

' AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 1.055.000 522.500 4,19.558 l(d59 433.199 442.098 7.460

I 01 V cnituri clin amenzi si alte sanctiuni

aplicate potrivit dispozitiilor legale L050 OOO 5:W.000 439.')46 10404 429.542 439.946

3502 Ol 02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate de ca!rn alte institutii ele

specîalitate 1.050.000 520.000 439.946 J0.404 429.542 439.946

3502 02 Pcnalitati pentru nedepunere sau

depunere cu intarzicre dcclarntici

de impozite si taxe 4.900 2.400 9.612 5.955 3.657 2.152 7.460

3502 50 Alte amenzi, pena!itati si confiscari 100 100

3602 DIVERSE VENITURI

DIVERSE VENITURI 828.500 432.500 978.368 494.696 483.672 507.410 470.958

14 Venituri clin recupenu-ea cheltuielilor

I efectuate in cursul procesului de ! : executare silita 8.500 4.500 28.513 23.120 5.393 4.142 24.371

3602 50 Alte venituri 820()00 428.000 949.855 471.576 478.279 503.268 446.587

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTULE J .250000

3702 03 Vac-;aminte din seclîunea de functionare

pentru fimmlarea sectiunii de dezvol-

I tare a bugetului local(cu semnul minus) -4.805.618 -3.599.569 -711.573 -711.573 -71 L573

13702 04 Yarsaminte din sectiunea de fonctionare 4.805.618 3.599.569 711.573 71 !.573 711.573

Page 7: 3=4+5 - Buftea

Pag. 6 -lei-

! Prevederi

lcapi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pc Drepturi

toi capi pa/ ti- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate ra- ne

toi gral Titlu col at aprobate trimestriale din care: prececlenti curent clecat incasari ele încasat la finele cumulate perioadei ele raportare

A B 1 2 3:::4+5 4 5 6 7 8::::3-6-7

3702 50 Alte tnmsforuri voluntare l.250(HJO

3900

02 IJ. VENITURI DIN CAPITAL 81000 47 OOO 108.523 50.366 58.157 48.661 59.862

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

VENITURI DlN VALORIFICAREA UNOR 13UNURI 81 OOO 47.000 108 52:1 50366 58.157 48.661 59.862

Ol Venituri din valorificarea unor bunuri

ale institutiilor publice 72.000 38.000 99.533 50.366 49.167 39.671 59.862

03 Venituri din vanzarea locuintclor

constrnite din fondurile statului 9.000 9.000 R.990 8.990 8.990

4000

02 lil OPERATIUNI FINANCIARE 8.551.382 8.551.382

4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA

IMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA !

lMPRUMUTURILOR ACORDATE 8.55L382 8.551.382

4002 14 Sume din excedentul bugetului local

utilizate pentru finuntarea cheltuielilor

sec li unii de dezvoltare 8.551.382 8.551.382

4100

02 IV. SUBVENTII 1.312.320 658.50() 236.999 236.999 236.999

4200

02 SUB VENTIi DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.312.320 658.500 236.999 236.999 236.99\

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT l.312.320 658.500 236.999 236.999 236.999

34 Subventii pentru acordarea ajutorului

Page 8: 3=4+5 - Buftea

Capi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

toi capi ra- pa/ ti- ne-

toi grai Titlu col at

A

4202 41

·1202 69

4702

04

4802

4802

4802 Ol

Ol

Denumire indicator

B

pcntn1 incalzirea Joculntei cu lcmne1

carbuni,combusîihili petrolieri

Suhvcntii de la bugetul de stat pcntrn

finanlarca sanatatii

Suhventii de la lmgetul de stat catre

bugetele locale necesare sustinerii demlarii

proiectelor finantate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postadcrare, aferente

perioadei de programare 2014-2020

SUME IN CURS DE DISTR!BUlRE

SUME 1N CURS DE DISTRIBUIRE

Sume incasate pentni bugetnl local in

contul unic,in curs de distribuire

SU!v!E PRIMITE DE LA l.lE/ALTI DONATORI lN

CONTUL PLATlLOR EFECTUATE Sl PREFINANTAR!

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

SUME PRIMl11, DE LA UE/ALT! DONATORI IN

COc'iTUL PLAT!LOR EFECTUATE SI PREHNANTAR!

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Fondu.I European do: Dezvol.!.~•t::.R<qg\.Clll~)a(FEDR)

Sume primite in conml::P'Î(iÎ\Jo\\ efectuate. . ,/<cf)' ,, , m anul curent /~ '-\'" " '\~'.~:). i:t.1\-.._

i/ 'I' (1 r 11 •.•. : 1\ \\

'•,

"-"', •.\ <:\

Prevederi bugetare Prevederi anuale bugetare aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei

de raportare

1 2

6Î7.320 ·q(U)(X)

635 OOO 318500

2.825.000 1.413.000

2.825.000 1413.000

2.825.000 IA 13.000

Drepturi constatate

Total, din anii din anul

din care: precedenti curent

3=4+5 4 5

4:12 432

2Jll.567 236 567

7 051.422 6,757 692 293.730

71151422 6.757.61)2 293.730

Conducatorul compartlmentulul flnaoelar•contabil

.-/! /"',/'/! ~

{,/v-·1

Pag. 7 -lei-

Incasari Stingeri pe Drepturi

realizate alte cai constatate

decat incasari de încasat

6 7 8==3-6-7

432

236.567

7.051.422

7.051.422

Page 9: 3=4+5 - Buftea

Capi- Sub- Pa- Grn- Ar- Ali

toi capi- ra- pa/ ti- ne- Denumire indicator

toi graf Titlu col at

A B

5002 TOT AL CHELTUIELI

5100 02 Partea l-a SERVICI! PUBLICE GENERALE

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTfUNI EXTERNE

Ol Autoritali executive si legislative

03 Autorirnti executive

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale

10 Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

50 Alte servicii publice generale

5502 TRANZACTI! PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

!MPRUMUTURI

6000 02 Partea li-a APAR.ARE, ORDINE PUBLICA SI

S!GURANTA NAT!ONALA

6102 ORDINE PUBLICA Sl SIGURANTA NATIONALA

03 Ordine publica

04 Politie comunitara

05 Protectie civila si protectia contra

incendiilor (protectie civila

nonn1iJitara)

6500 02 Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6502 JNVATAMANT

03 lnvatamant prescolar si plimar

01 Tnvatamant prescolar

02 Invatarnant primar

TOTALJUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30.06.2019

Credite de angajament Credite bugetare

aprobate trimestriale aprobate trimestriale la finele cumulate la finele cumulate

perioadei perioadei de rnportc·:ire de raportare

1 2 3 4

63.14B 630 39.369.915

9.587.950 6.017100

9.387.250 5 869.3()0

9.3ll7.250 5.869.300

9.387.250 5.869.300

195.700 145.300

50000 50.000

125.700 75.300

20(1{1{) 20000

5 ()()() 2.50(

1.665.650 1.042.950

1.665.650 l.042.95()

1.482.000 905.30()

1.482.000 905.300

183.650 137.650

31.443.410 18.236.714

9276015 5.408.864

3B85.050 2.399.4()(

1.464.450 994300

2.420,600 l.405.100

Pag. 1 • lei-

Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

legale bugetare legale efectuate deplatit efective

5 6 7 8=6-7 9

37.276.69 I 20.416.788 20.416.788 21.910.3'.:8

5.931.673 4.454.751 4.454.751 4.747.945

5.833.873 4.398.813 4.398.813 4.691.545

5.833.873 4.398.813 4.398.813 4.69L545

5.833,873 4.398.813 4.398.813 4.691.545

95.300 55.938 55.938 56.4(10

75.30( 53.505 53.505 53.%7

20.000 2.433 2.433 2.433

2.500

1.042.950 664.123 664.123 704.4':J

l.042.950 664.123 664.123 704.4'} l

905.3lXl 621.539 621.539 652.792

905.3()() 621.539 621.539 652.79:!

137.650 42.584 42.584 5Ui''.'l

16.232.506 9.543.520 9.543.520 l0.228.567

3.415.646 1.827.365 L827.365 2,056.270

1.639.876 685.727 685.727 676.105

992.776 506.332 5()6.332 473,0M

647.100 179.395 179.395 203.041

Page 10: 3=4+5 - Buftea

Pag. 2 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Chelt11ieli ra- legale aprobate trimestriale aprobate trimestriale toi graf Titlu col al la finele cumulate la finele cumulate

bugetare legale efectuate deplatit el'cctive

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

6502 04 lnvatamanl: secundar 5.3811932 2.999.431 1.765.737 l.141.638 l.141.638 1.376.3(,5

Ol Invatamanl secundar inferior 1034 ?HO 726.380 719.819 465.805 465.805 506.9°13

02 lnvalamant secundar superior 4 33() 050 2.269.500 l.042.367 672.282 672.282 865.871

03 lnvatamanl profesional 7 102 3.551 3.551 3.551 3.551 3.551

50 Alte cheltuieli in domeniul

invalamanlului 10033 10033 10.033 3.RO:l

6602 SANATATE 71'.2.820 346.0tX) 346.000 251. 104 251.104 261.Wl

50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 712.820 346.000 346 O(ttl 251.104 251.104 261.HO

50 Alte institutii si actiuni sanitare 712.820 346.rnm 346.000 251. llYI 251.104 261.140

6702 CULTURA, RECREERE Sl RELIGIE I J.411.750 7.626. Jl)( 7.625.408 3.669.642 3.669.642 4.060.387

03 Servicii culturale •I 013.IOO 3.539.250 3.538.558 870.510 870.510 920.7'):i

02 Biblioteci publice comunale, ornsenesti,

02 municipale 62.150 39.150 39.150 25.98C 25.980 26.5')')

06 Case de cullura 2.564.000 2.550.000 2.550.()()( 625 625 702

30 Alte servicii culturale 1386.95(] 950.100 949.408 843.905 843.905 893.494

05 Servicii recreative si sportive 6.70:l.800 3 654.()0{I 3.654.000 2.644.091 2.644.091 2.990.059

Ol Sport 1.414.800 832.000 832.000 628. 104 628.104 614.183

02 Tineret 52.000 52.000 52.000 51.749 51.749 51.749

03 Intretinere gradini publice, parcuri

03 zone verzi, baze sportiv,~ si de agrement 5.237.000 2.770(){)0 2.770.000 1.964.238 1.964.238 2.324.127

50 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 696.850 432.850 432.850 155.041 155.041 149.533

6802 ASTGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 10040 825 4.855.750 4.845.452 3.795.409 3.795.409 3.850.770

05 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 7 JOI.(){){) 3.49,1.700 3.484.892 3.103.446 3.103.446 3.138.967

02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 7 .. 101.000 3.494.700 3.484.892 3.103446 3. I 03.446 3.138.967

Page 11: 3=4+5 - Buftea

Pag. 3 - Ici-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Chelt11ie!i aprobate trimestriale aprobate trimestriale

legale

toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cumulate bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 J 4 5 (i 7 8=6-7 9

6802 10 Ajutoare pentru locuinte 54 775 490 490 490 490

li Cn:se 8805() 43.750 43.750 32.427 32.427 32.71:2

12 Unitati de asistenta medico-sociale l.Ol'J.750 532.250 532.250 405.423 405.423 423.559

15 Prevenirea excluderii sociale 1.274.750 504.550 504.550 11.391 lL39l

02 Cantine de ajutor social 1.274.750 'i(J.!.550 504.550 11.3'!1 11.391

50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

si asistentei sociale 502.500 280 OlO 280.010 242.232 242.232 254.972

50 Alte cheltuieli în domeniul asistentei

50 sociale 502500 280.0IO 2ll0.0IO 242.232 242.232 254.9i2

7000 02 Partea !V-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUJNTE, MEDIU Sl APE 12.399.620 8.014.700 8.011.111 4.938.848 4.938.848 5.324.510

7002 LOCUINTE, SER V ICU SI DEZVOLTARE PUBLICA 5 259,000 3,994.{)()() 3.990.411 1.546.182 l .546.182 lA52.00G

03 Locuinte 76() ()()() 630{)()() 630.000

30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 760.000 63().{)()() 630.000

06 fluminat public si elcctrificari 2.487.000 1.%2{)()() 1.962.000 1.005.894 1.005.894 588,042

50 Alte servicii in domeniile locuintelor,

serviciilor si dezvoltarii comunale 2.012.000 1.402,000 L398.4l1 540,288 540.288 863.964

7402 PROTECTIA MEDIULUI 7.140.620 4.020.700 4.020.700 3.392.666 3.392.666 3.872.504

05 Salubritate si gestiunea deseurilor 6.277.220 3.520.000 3.520.000 3.026.387 3.026.387 3.508.667

OI Salubritate 6.277.22ll 3.520.000 3.520.000 3.026.387 3,026.387 3.508,667

06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 17.000 17.000 17.000

50 Alte servicii in domeniul protectiei

mediului 846.400 483.700 483.700 366,279 366.279 363,837

8000 02 Part.ea V-a ACTTUNJ ECONOMICE 8.052(){)() 6.058.451 6.058.451 815.546 815.546 904.87:l

8002 ACTJUNI GENERALE ECONOMICE,

Sf DE MUNCA 5.000 3 00( 3.0()( 2.088 2.088

Page 12: 3=4+5 - Buftea

Pag. 4 - Iei-Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ li- ne- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli aprobate trimestriale aprobate trimestriale

legale toi graf' Titlu col at la finele c1111111late la finele e11mulate

bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A n ] 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

8002 Ol Actiuni generale economice si comerciale 5.00( 3 OOO 3.(JO{ 2.088 2.088

06 Prevenire si combatere inundatii si

06 gheturi 5.00( 3 ()()( 3.00( 2.088 2.088

8402 TRANSPORTURJ 8 ()47.000 6 055.451 6.055.451 813.458 813.458 904.875

03 Transport rutier 7.890000 5.898.451 5.898.451 813.458 813.458 889.512

01 Drumuri si poduri 1500.000 L50()J)()() 1.500.()()(l

02 Transport in comun 1.460000 780 00() 780.()()() 698.64] 698.643 702.61,

03 Strazi 4.930J){]() 3.618.451 3.618.451 I 14.815 114.815 186.834

so Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 157.000 157.000 157.000 15.3(<1

Page 13: 3=4+5 - Buftea

Capi- Sub- Pa- Gm- Ar- Ali

toi capi- ra- pa/ ti- ne- Denumire imiica!or

toi graf Titlu col at

A n

5002 TOTAL CHELTUIELI

Ol CHELTUIELI CURENTE

10 TITLUL I CHELTUIEU DE PERSONAL

10 Ol Cheltuieli salariale in bani

!O Ol Ol Salarii de baza

!O Ol 05 Spomri pentm conditii de munca

JO Ol l)(i Alte sporuri

!O Ol 12 Jndemnîzatil platilc unor persoane din

afara unitatii

10 Ol 17 lnclemnizatii de hrana

!O Ol 30 Alte drepturi salariale in bani

10 02 Cheltuieli salariale in natura

!O 02 02 Nonne de hrana

JO 02 05 Transportul la si de lu Jocul de munca

10 02 06 Vouchen: de vacanta

10 03 Contributii

10 03 07 Contributia asiguratorie pentm munca

20 TITLUL I! BUNURI Sl SERVICII

20 Ol l3unmi si servicii

20 Ol Ol Furnituri de birou

20 Ol 02 Mateiiak penim euratenic

20 Ol 03 lncalzit, iluminat si fortu mottica

20 01 04 Apa, canal si salubritate

20 Ol 05 Carbnranti si lubrifianti

20 Ol 06 Piese de schimb

20 Ol 07 Transport

TOTALJUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR • buget local -

30.06.2019

Credite de angajament Credite bugetare

aprobate trimestriale aprobate trimestriale la finele cumulate la finele cumulate

perioadei perioadei de raportare de raportare

1 2 -' 4

/J3 148 63( 39.369 915

50 2')6.630 27.476.'IM

16.992.620 9.219.250

16.107.120 8.631.650

14.280.700 7.619.900

162.200 96.350

56.00lJ 28.000

312.000 187.2(){)

945 020 501 l(XJ

351.2()() 199.100

597.550 432.!!50

252.0(XJ 150.000

115.0ml 68.250

230.550 214.600

287.'150 154.750

287.950 154.750

24.3.14.720 13.259.900

15456.0?0 il.494.100

! 18.200 58.600

140.720 80.920

2.764.640 1.616.040

895.405 ,157.705

192.625 101.375

96.900 54.10{)

4190(Xl 191.8(X)

Pag. 5 - Jc;.

Angajamente A11gajame11te Angajamente Plati Cheltuieli

legale bugetare legale efectuate deplatit efective

5 6 7 8=6-7 9

37.276.691 20.416.788 20.416.788 21.910.3[,i;

25.445.974 l'l.776. 168 19.776.168 21.186.315

9.219.250 7.545.10{ 7.545.100 7.626.57(i

8.631.650 7.075.155 7.075.155 7.143.0(':'.

7619.9()() 6.546.766 6.546.766 6.623.978

96.350 74.082 74.082 73.175

28.0{)0 17.905 17.905 17.073

187.200 140.564 140.564 140.823

50!.100 204.292 204.292 264.8()(,

199. !00 91.546 91.546 23.2117

432.850 347.719 347.719 358.353

150.000 124.457 124.457 123.,l"'l

68.250 43.412 43.412 43.412

214.600 179.850 179.850 I 91.450

154.750 122.226 122.226 125.161

154.750 122.226 122.226 125.1(,,

13.259.900 9.969.5],J 9.969.534 11.135.61 l

8.494.100 6.814.29( 6.814.290 7.646.855

58.600 35.384 35.384 43.'10'{

80.920 35.229 35.229 40.773

1.616040 1.464.341 1.464.341 1.700.49.5

457.705 280.138 280.138 301.070

101.375 73.436 73.436 78.741

54.100 21.272 21.272 15.711

191.8(Xl 155.664 155.664 119A0t)

Page 14: 3=4+5 - Buftea

Pag. 6 • lei-Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli aprobate trimestriale aprobalc trimestriale

legale toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele emm1lale bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei Jlerioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 Ol 08 Posta. telecon1unicatii, radio, tv,

internet 309.885 194.()85 194.085 133.522 133.522 132.705

20 Ol 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 588. 100 316.9fXJ 316.9ml 249.534 249.534 378.285

20 Ol 30 Alte bunuri si servicii pentru

intrctinere si runctionare 9.930545 5.422.575 5.422.575 4.365.77( 4.365.770 4.826.171

20 02 Rcparnlii curente l.538.!0H 695.8()() 695.8ml 199.696 199.6% 20151 1

20 03 I~Irana 620.000 219.(){JO 219.000 30.91( 30.910 36.146

20 03 Ol Hrana pentru oameni 555 ()(JO 185.WlO 185.000

20 03 02 Hrana pentru animale 65.000 34()()() 34.000 30.910 30.910 36.1.:-1 1\

20 04 Medicamente si maleliale sanitare l(>.tl{)(J 8.00( 8.1)()( 1.380

20 04 01 Medicamente J(J()(lO 5()()C 5.00( 8)\4

20 04 02 Materiale sanitare 60{)( 3 ()()( 3.000 49()

20 05 Bunuri de natura nbiectelor de inventar Tl5.B!Xl 224.450 224.450 35.565 35.565 19.592

20 05 Ol Uniforme si echipament 34.50( 18.00{ 18.000 5( 5(

20 05 03 Lenje1ie si accesorii de pat 36.000 34()()() 34.()00 8.753 8.753

20 05 30 Alte obiecte de inventar 265.3()() 172.450 172.450 26.762 26.762 19.592

20 06 Deplasari, detasari, trnnsfcrari 116.200 111.700 111.7ml 43.130 43.130 ,12.913

20 06 Ol Deplasari interne, detasari, transforari 56.200 51.700 51.700 21.759 21.759 21.5~2

20 06 02 Deplasari in strainatate 60000 60.000 60.000 21.371 21.371 21.371

20 l1 Carti, publicatii si mate1iale

documentare 15.rnlO I l.llrnl li.OOO 3.142 3.142 4.74"

20 12 Consultanta si expertiza 415J)()O 222.1)()(] 222.000 97.297 97.297 157.097

20 13 Pregatire profesionala 68.000 40300 40.300 2.611 2.611 2.611

20 14 Protcctia muncii 100.3()() 47.400 47.400 19.365 19.365 19.96'-

20 24 Comisioane si alte costuri aferente

Page 15: 3=4+5 - Buftea

Pag. 7

Capi• Sub- Pa• Gm• Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi• ra- pa/ !i- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli aprobate trimestriale aprobate trimestriale

legale

toi graf Titlu col at la fiuck cumulate la fiuele cumuln!c bugetare legale efectuate de platit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

imprumuturi!or 5.IJIJO 2.50(] 2.500

20 24 02 Comisioane si alte costuri aferente

imprunmturilor interne 500[ 2.50( 2.500

20 25 Chelluieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 3.00C 2.00( 2.000 62 62 t\:?.

20 30 Alte cheltuieli 5 646.300 3.JB I (150 3.181.650 2.723.466 2.723.466 3.002.6~7

20 30 Ol Reclama si publicitate 3 OOO 1.500 !.50( l.295 1.295 1.295

20 30 02 Protocol si reprezentare 23.600 12.800 12.800 6.505 6.505 6.057

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 21.800 12.'JOO 12.900 6.163 6.163 6.652

20 30 04 Chirii 33.R(Ml 17.650 17.650 J:l.928 13.928 13.9111

20 30 30 Alte cheltuieli cu bumni si servicii 5.564.100 3.136.800 3.136.800 2.695.575 2.695.575 2.974.7(;-:,

40 'I1TLUL IV SUB VENTIi 1.400(){)0 7500(X) 750.0(X) 67iL643 678.643 67732')

40 03 Subventii pentru acoperirea clifercntelor

de pret si tarif 1400.000 750(){){) 750.000 678.643 678.643 677.32')

50 TITLUL V FONDURI DE REZERV A 50.000 50.000

50 04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autmitatilor locale 50 ()()() 50000

55 TITLUL VU ALTE TRANSFERURI '!26.500 741.5{)() 741.50() 654.365 654.365 634.865

55 Ol A. Transferuri interne 426.500 24 J.S(XJ 241.5ml 154365 154.365 154.365

55 Ol 1 Q ci Alte transferuri curente interne 27.500 12.500 12.50() 7.018 7Jl18 7.0!S

55 Ol 4:~ Transferuri clin bugetul local calrc

asociatiile ele dezvoltare intercomuni-

tare 86.000 56000 56.000 46.000 46.000 46.000

55 Ol 63 Finanlarea invalamantului particuhu-

Page 16: 3=4+5 - Buftea

Pag. 8 - Ic:-

Ca11i- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne Dem1mire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltu'.eli

aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale

toi gn1f Titlu col at la finele cumulate la finele cumulate bugetare legale efectuate dcplatii efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

sau confesional acreditat 290 OOO 160 O{XI 160.000 93.750 93.750 93.7,0

55 Ol 65 Sume reprezentand contrilmtia

m1itatilor adminislrnti V-teritoriale

la Fondul UD 23.000 nono 13.00{) 7.597 7.597 7.5~'7

55 02 B. Transferuri curente în strainatate

(catre organizatii internationale) 5[10J100 500 OO{J 500.0{J(l 5000{J(l 500.000 480.500

55 02 04 Alte transfornri curente in

strainatate 500.000 5rnJO(K) 50{).l)()(J 500.0{l(J 500.000 480.5()()

56 TITLUL VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE 161.105

56 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 161.JGS

56 Oi 01 Finantarea nationala 161.105

57 TITLUL Vil! ASISTENTA SOCIALA 41)1.990 241.814 241.324 178.825 178.825 182.625

57 02 Ajutoare sociale 491.990 241.814 241.324 178.825 178.825 182.625

57 02 Ol Ajutoare sociale în numerar 481.957 231.781 231.291 178.825 178.825 178.825

57 02 03 Tichiete de eresu si tichete

sociale pentru gradinita 10.()33 1()033 10.033 3.800

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 3.960.000 !.980.000

58 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare

Rt:gionala (FEDR) 3.960.000 l.9HO.OOC

58 Ol OI Finantarea nationala 693.000 346.000

58 Ol 02 Finantarea externa nerambursabila 2.825.000 1.413.0rnl

Page 17: 3=4+5 - Buftea

Pag. 9 • lcl-

Capi- Sub- Pa- Grn- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli aprobate trimestriale aprobate trimestriale

legale toi graf Titlu col at la finele ClllTllllatc la finele cumulate

bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

58 Ol 03 Chelluidi neeligibile 442.0lXl 22LO(X)

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI '.U4!l800 L234 OOD 1234.000 749.701 749.701 768.1,11

59 01 Burse 480 800 3 !0.0llO 310.000 157.210 157.210 165.921)

59 02 Ajutoare pentru daune provocate de

calamitati natnrak: 6()()( 6.000 6.()0( 3.850 3.85( 3.850

59 08 Progran1e pentru tinerel 90000 46.000 46.000 29.0CX 29.000 29.000

59 Jl , Asocialii si fundatii 904.0()(l 492.0(X) 492.000 444.500 444.5()0 444.500

59 12 Sustinerea cultelor 500 ()(X) 31)0()()(] 300.0!lO 88.308 88.308 88.303

59 40 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 16{) CXXJ 80()0() 80.000 26.833 26.833 36.56(,

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.852.t~Kl ll .893.451 I 1.893.451 703.354 703.354 724.07:,

71 TITLUL xrn ACTIVE NEFINANCIARE 12.852.WO l 1.893.451 11.893.451 703.354 703.354 724.07J

71 Ol Active fixe 12.852.000 l LH93.45I ! l.893.451 703.354 703.354 724.073

71 Ol Ol Constrnctii 11.652.500 10.691.951 J0.693.95! 595.607 595.607 300.5t17

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 275 0()0 275.rnlO 275.000 26.106 26.106 280.30!

71 Ol 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 497.500 497.500 497.500 76.714 76.714 93.675

71 Ol 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale) 427.000 427.000 427.000 4.927 4.927 49.590

84 PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -62.734 -62.734 -62.734

85 Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANU

PRECEDENTISIRECUPERATE

IN ANUL CURENT -62.734 -62.734 -62.734

85 Ol Plati efectuate in anii precedenti si

Page 18: 3=4+5 - Buftea

Pag. 10 • Ici• Capi- Sub- Pa- Gm- Ar- Ali Credite ele angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ li- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli aprobate trimestriale aprobate trimeslriale

legale toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cumulate bugetare legule efectuate de platit efective

perioadei perioadei de raportare ele raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

recuperate in anul curent -62.734 -62.734 -62.734

85 Ol Ol l'lali efectuate in anii prccedenti si

:·ecuperate in anul curent (SF) -62.734 -62.734 -62.734

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 9.587.950 (dll7.IOO 5.931.673 4.454.751 4.454.751 4.747.9,tS

5102 i\ UTORITA TI PUBLICE Sl ACTIUNI EXTERNE 9.387.250 5.869.300 5.833.873 4.398.813 4.398.813 4.691.545

Ol CHELTUIELI CURENTE 9.170.250 5.652.:100 5.652.300 4.424.244 4.424.244 4.611.000

10 TITLUL I CHEL TUIEU DE PERSONAL 5.812.250 3.533 8(){) 3.533.800 2.805.897 2.805.897 2.830.4W

10 Ol Cheltuieli salariale in bani 5.575 050 3 345 ()(){) 3.345.(){){] 2.641.634 2.641.634 2.666.200

IO Ol Ol Salarii de baza 4.800 (]{)0 2.880.000 2.880.0{){] 2.343.129 2.3,13.129 2.379.812

10 Ol 05 Sporuri penim conclitii de munca :Utl50 19.800 19.800 15.193 15.193 13.592

10 Ol 12 lndemnizalii platite unor persoane din

afara unitatii 312.0<Xl 187.200 187.200 140.564 140.564 140.82"1

10 Ol 17 lndcmnizatii de hrana ](){)(){){) 180 ()()() 180.0(J(J 91.262 91.262 ll l.754

JO 01 30 Alte drepturi salariale i n bani 130 l){)() 78.000 78.000 51.486 51.486 20.219

10 02 Cheltuieli salariale in natura 116.000 l 160()() 116.000 105.850 105.850 10-1.400

10 02 06 Vouchere ele vacanta 116.()(IO 1161)()() 116.(JOO 105.850 105.850 104.400

10 03 Contrihutii 121.200 72.800 72.800 58.413 58.413 59.803

10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca 121.200 72.800 72.800 58.413 58.413 59.803

20 TJTLUL li BUNURI Sl SERVlCH 2.713.000 1.533.500 1.533.5()(' l.085.289 1.085.289 l.265.792

20 Ol Bunmi si servicii 2.108.000 1.170.000 1.170.(){)() 957.966 957.966 Ll 12.BDJ

20 Ol Ol Fumi turi de birou 6000{) 30.00{) 30.000 25.303 25.303 29.217

20 Ol 02 Materiale pentiu curatenic 20.000 JO.OOO 10.000 9.95' 9.959 8.13(î

20 Ol 03 Jncalzit, iluminat si farta motrica 385 !){10 280 {)(){) 280.(){){] 271.324 271.324 281.351

20 01 04 Apa, canal si salubritate 480.000 240.00C 240.()(){] 182.370 182.370 197.80')

20 Ol 05 Carburanti si lubrifianti 81.000 4LOOO 41(){)() 32.720 32.720 33.781

20 Ol 06 Piese de schimb 22.000 12.(){)() 12.000 4.253 4.253 5.348

Page 19: 3=4+5 - Buftea

Pag. 11 • Ici•

Capi- Sub- Pu- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- pa/ ti- Dem1mfrc indicator Angujamente Angajamente Plati Cheltuieli

rn- ne legale aprobate trimestriale aprobate lrimcstrialc.

toi graf Titlu col at lu finele cumulate la finele cumulate bugetare legale efectuate dcplatil efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 Ol 08 Posta, teleconmnicatii, radio, tv,

internet 230 OOO l50JHXJ 15(),000 !02.4M 102.464 99.613

20 Ol 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional Jg() ()(X) <J(UlOO 90.000 45.583 45.583 165.6?.7

20 Ol 30 Alte humui si servicii pentru

intretinere si functionare 650.000 317 ()()() 317.000 283.990 283.990 29L9cn

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 25.000 15.000 15.000 169 169

20 05 30 Alte obiecte de inventar 25.000 15.000 15.()(Xl 169 169

20 06 De.plasari, detasari, lransfcrari JfXl.Ornl 100.000 100.0(XJ 40.868 40.868 40.86R

20 06 Ol Deplasari interne, detasari, tnmsforari 40.0()() 40.000 40.000 19.497 19.497 19.497

20 06 02 Deplasari in strninatate 00000 60iKIO 60.!J()(} 21.371 21.37 ! 21.37]

20 li Carti, publicatii si materiale

documentare ,UJ()() 4.000 4.000 3.142 3.142 3.142

20 12 Consultanta si expertiz11 217.000 l!O.OtXJ no.om 23.800

20 13 Pregatire profesionala 20.000 14.000 14.0iKI 2.611 2.611 2.611

20 14 Protectia muncii 8 (X)() 4.000 4.()(X 200 200 20~

20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

dr:rivate din actiuni in reprezentarea

intt:reselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 3.000 2.000 2.00( 62 62 co l,,

20 30 Alte cheltuieli 228.000 114.500 114.500 80.271 80.271 82.306

20 30 Ol Reclama si publicitate 3.0(){; l.500 1.500 1.295 1.295 1.295

20 30 02 Protocol si reprezentare 6.00C 3.00( 3.0{)( 2.992 2,992 2.992

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 8.00(] 4.00C 4.00( 2.202 2.202 2.202

20 30 04 Chirii 31000 16.000 16.000 12.808 12.808 12.808

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 180.000 90.000 90.000 60.97,I 60.97,I 63.009

Page 20: 3=4+5 - Buftea

Pag. 12 • Ici-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- pa I ti- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

ra- ne legale aprobate trimestriale aprobate trimestriale

toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cmnulate bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A n 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

55 TlTLUL VII ALTE TRANSFERURI 529 ()(X) 519 ()()() 519.000 513.597 513.597 494.0')7

55 Ol A. Transfemri interne 2().0(){) 19()()() J')J)()() 13.597 13.597 13.597

55 Ol 42 Transfemri din bugetul local catrc

asociatiile de dezvoltare intcrcomuni-

tare 6000 6()()(] 6.00( 6(lOC 6.000 6.000

55 Ol 65 Sume reprezcntand contributia

unitatilor administrativ-teritoriale

la Fondul HD 23.000 13000 13.0()(] 7.597 7.597 7.507

55 02 B. Transferuri curente in strainatate

(catn, organizatii intemationale) 500()(Kl 5()()J)()() 5()()_()()() 500.()(XJ 500.000 480.501)

55 02 04 Alte transferuri curente in

strainatate 5001100 500 ()()O 500 ()()O 50().()(){J 500.000 4S0.5Pi)

57 TlTLUL VIII ASISTENTA SOCTALA 50()0() 30.rnlO 30000 60(){) 6.000 6.000

57 02 Ajutoare sociale 50.000 30(){)(] 30.0!lO 6.000 6.000 6.0()1)

57 02 Ol Ajntnare sociale in numerar 50 ()(){J 30()()0 30.000 6.000 6.000 6.01'')

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 66otl0 36()()() 36.()(]0 13.461 13.461 ]4.70l,

59 Ol Durse. 20.000 10.lHJO 10.000

59 02 Ajutoare pent111 daune provocate de

calamitati naturale 6.00( 6.000 6.()()( 3.850 3.850 3.8.50

59 40 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 40.()(){J 20.()()() 20.000 9.61 ! 9.611 10.858

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 217.llil0 217.000 217.000 9.996 9.996 80.545

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 217.()(X 217.000 217 .OOO 9.996 9.99f 80.545

71 01 Active fixe 217.()()() 217,000 217,000 9.996 9.996 80.545

71 01 Ol Constructii 23505

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

Page 21: 3=4+5 - Buftea

Pag 13 - lei-Capi- Sub- Pa- Gm- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ li- ne- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltnieli aprobatt: trimestriale aprobate trimestriale

legale toi graf Titlu col ai la finele cumulate la finele bugetare legale efectuate de platil efective

cumulate perioadei perioadei

de raportare ele raportare

A n l 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

înmsport 81)()()() 80.IKJO RO.OOO 14.986

71 Ol 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale IT7JX)() 137.000 137.000 9.996 9.996 17.93•1

71 Ol 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale) 24.1~')

84 PLAT! EPECTUATE IN ANTI PRECEDENT! Sl

RECUPERATE IN ANUL CURENT -35.427 -35.427 -35.427

85 Titlul XIX PLAT! EFECTUATE 1N ANU

PRECEDENT! Sl RECUPERATE

IN ANUL CURENT -35.427 -35.427 -35.427

85 O! Plati efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent -35.427 -35.427 -35.427

85 Ol Ol Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF) -35.427 -35.427 -35.427

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 195.700 145.300 95.300 55.938 55.938 56.400

OI CHELTUIELI CURENTE 195.700 145 31)(1 95.300 55.938 55.938 56.40'1

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 125.700 75.31)() 75.300 53.505 53.505 53.967

10 Ol Cheltuieli salariale in bani 120.400 71.ll!Kl 71.000 49.536 49.536 49.94•!

lO Ol Ol Salarii de baza 102.(J{XI 60.000 60.000 44.335 44.335 46.573

10 Ol 17 lnclemnizatii de hrana 8.400 5.000 5 (J{J(] 2.396 2.396 3,07:

10 Ol 30 Alte dreptmi salariale in bani !()(K)() 6.IHJO 6.()()() 2.805 2.805 2C)f)

10 02 Cheltuieli salariale in natura 2.91)() 2.9(){) 2.900 2.900 2.90C 2.900

IO 02 06 Vouchere de vacanta 2.'}()ll 2.')0l 2.900 2.90f 2.900 2.9()()

10 03 Contributii 2..1()(1 1.4(){ 1.40( 1.06') 1.069 1.123

!O 03 07 Contrîbutia asiguratorie pentru munca 2.4()( 1.4()( 1.40( 1.069 1.069 1.12:,

20 TITLUL II BUNURI ST SERVJCl1 21]()00 20.m)O 20.000 2.433 2.433 2.4:D

Page 22: 3=4+5 - Buftea

Pag. 14 • lei-

Capi• Sub• Pu• Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite hngeture Angajamente

toi capi• pa/ tη Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Chcltnieli

ra• ne legale aprobate trimestriale nprnhntc trimestriale

toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cutnn!ate bugetare legale efectuate de platit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 30 Alte chellnieli 20 OOO 20.000 20.000 2.4]3 2.433 2.433

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20 OOO 200()() 20.000 2.433 2.433 2AJ3

50 TITLUL V FONDURI DE REZERV A 50()()() 50 OlXl

50 04 Fond de rezerva hugetara la dispozitia

auloritatilor locale 50000 50 OOO

5502 TRANZACTJI PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

fMPRUMUTURI 5 OOO 2500 2.500

Ol CHELTUIELI CURENTE 5()()( 2.5lXJ 2.5()(

20 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 5 ()(){ 2.500 2.5()(

20 24 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor 5 (){){ 2.50C 2.500

20 24 02 Comisioane si alte cosmri aferente

imprumnt11rilor interne 5.000 2.5(lC 2.500

6000 02 Part~a 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

S!GURANTA NATIONALA 1.665.650 1042.950 1.042.950 664.123 664.123 704.49]

6102 ORDINE PUBLICA Sl STGURANTA NATIONALA 1665.650 1.042.950 1()42.950 664.123 664.123 704.491

Ol CHELTUIELI CURENTE 1.528.650 905.950 905.950 664.123 664.123 671.09]

IO TlTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL l.142.6.,0 695.950 695.950 573.368 573.368 575.33 l

10 Ol Cheltuieli salariale in bani i\404(){) 50UOO 503.700 410.848 410.848 413.501

Hl Ol Ol Salarii de haz.a 673 2()() 403BOO 40:l.800 345.142 345.142 354.9.,::,

10 Ol 05 Spomri pentru conditii d" munca l2(U)(X) 721}(){) 72.000 55.163 55.163 55.RS7

10 Ol 17 lndemnizatii de hrana 4.200 2.4fH 2.40( l.388 1.388 1.698

JO Ol 30 Alte dreplllri salariale in bani 43.000 25.50{) 25.500 9.155 9.155 1.m:,t

10 02 Cheltuieli salariale in natura 282.45( 180.450 180.'15( 153.457 153.457 152.491

10 02 02 Norme de hrana 252.000 150 lXJO 150.000 124.457 124.457 123.491

JO 02 06 Vouchcre de vacanta 30 450 30 450 30.450 29.0()() 29.000 29.00()

Page 23: 3=4+5 - Buftea

Pag. 15 • lei-Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament. Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale

toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cmm!laie bugetare legale efectuate de platit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A n 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

!O 03 Conlrihutii 19.800 11.8()() 11.8()() 9.063 9.063 9.307

!O 03 07 Contrlbutia asiguratorie pentru munca ]9800 l 1.800 ll.800 9.063 9.063 9.307

20 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 3860{Xl 2l0000 210()()() 90.755 90.755 95.702

20 Ol Bunuri si servicii 305.S{Xl !67Jl00 167.000 B3.876 83.876 88.823

20 Ol 02 Materiale pentru euratenie JOO{ 2.000 2.(Xl{ 996 996 LJ,Vi

20 Ol 03 lncalzit, iluminat si forta motrica 5L500 31.000 31.000 16.837 16.837 ]8.2_,ţ()

20 Ol 05 Carburanti si lubrilianti 72.000 36 OOO 36.000 31.795 31.795 32.35-"

20 Ol 06 Piese de schimb 35.000 18.0(){) 18.000 7.798 7.798 7.7<::S

20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 1.500 I.OOO l.O(l{ 586 586 5tVi

20 Ol 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 6.50f 4 [I()( 4.00C Ll7C 1.170 1.51('

20 Ol 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere sî functionare 1361){){) 75.000 75.000 24.694 24.694 27.171)

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30.000 15 (){)() 15.000

20 05 Ol Uniforme si echipament 20.000 1()()(1() !O.OOO

20 os 30 Alte obiecte de inventar IQ.(X)() 5.()(l{ 5.fX)(

20 06 Dcplasari, dctasari, transkrari 500 5()() 500 12 12 12

20 06 Ol Deplasari interne, detasari. transferari 5(K) 5(X) 5()() 12 12 17.

20 14 Protectia muncii 10!)(){) 5.000 5.00C 3.000 3.000 3.()(\()

20 30 Alt" cheltuieli 40.000 22.500 22.SfXl 3.867 3.867 3.8()7

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 5.0(X 2.500 2.50D 571 571 5Î1

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 35 (X){) 20.000 20.000 3.296 3.296 J.29(J

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 137.0()( 137.0!Xl 137.()()() 33.400

71 TITLUL xm ACTIVE NEFJNANCIARE 137.000 137.000 137.(X){) 33.400

71 Ol Active fixe 137.0{Xl 137 l)(X) !37.000 33.400

Page 24: 3=4+5 - Buftea

Pag. Hi • Ici-Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- llC Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale

toi graf Titlu col nt la finele cumulate la finele c1mmlalc bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

71 Ol 01 Constructii 950

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport ()()()()() 60000 60.000 24.534

71 Ol 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 77000 77000 77.()()0 7.9i0

6500 02 Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31.443.410 18.236.714 16.232.506 9.54:1.520 9.543.520 10.228.5(,7

6502 lNVATAMANT 9.276015 5A08.864 3.415.646 1.827.365 l.827.365 2.056.271)

Ol CHELTUIELI CURENTE 8.670.515 4.803 364 2.823.364 l.776.4!5 1.776.415 1.956.F\

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 (){)() 68.250 68.250 43.412 43.412 43.4 ! 7

10 02 Cheltuieli salariale in natura 115.0(){ 68.250 68.250 43.412 43.412 43.412

10 02 os Transportul la si de la locul de munca 115 (){)O 68.250 68.250 43.412 43.412 43.412

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36'J7.500 2.203300 2.203.300 1.429.177 l.429.177 1.597.025

20 Ol Bunuri si servicii 2 438.500 1.456.400 1.456.4()0 1.186.945 1.186.945 1.356.143

20 Ol Ol Furnituri de birou ·13.700 2!.100 21.l 00 8.066 8.066 12.176

20 Ol 02 Materiale pentru curatenie 98.220 53.420 53.420 21.921 21.921 28.7S8

20 Ol 03 lncalzit, iluminai si forta motrica 992.540 592.840 592.ll40 558.351 558.351 704.99:1

20 O I 04 Apa, canal si salubritate 149.405 78.705 78.705 65.272 65.272 64.972

20 Ol 05 Carburnnti si lubrifianti 17.625 12.375 12.375 5.202 5.202 6.813

20 Ol 06 Pit1se de schimb 16.900 8.10( 8.100 1.995 1.995 1.995

20 Ol 07 Transport I I.OOO 6.30( 6.30(' 5.472 5.472 5.014

20 Ol 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 72.385 39.085 39.085 29.840 29.840 31.87tl

20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 386.100 214.800 214.800 200.678 200.678 208.04H

20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 650.625 429.675 429.675 290.148 290.148 291.470

Page 25: 3=4+5 - Buftea

Pag. 17 • Jc:. Capi- Sub- Pa- Grn- Ar- Ali Credite de anglljament Credite lmgelare Angajamente

toi capi- pa/ ti- Denumire indicator Angajamente Angajamente Pluti

legale Cheltuieli

rn- ne

col aprobate trim~striale aprobate trimcs!rin!e

lmgetare legale efectuate dcJ)latit efective toi graf Titln at la finele cumulate la finele cmmliate perioadei perioadei

ele raportare ele raJJortare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 02 Repuralii curente: .. "" 925 !ml 565.8(X) 565.800 199.696 199.696 201.54-!

20 05 Ilnnuri de natura obiectelor ele inventar 152.800 85.450 85.450 23.935 23.935 19.592

20 05 Ol Uniforme si echipament 6.500 3 OOI J.000 50 SC

20 05 (Y' ,.) Lenjerie si accesorii de pat 6.0{){ 40(){) ,1.000

20 05 30 Alte obiecte de inventar 140.300 78 450 78A50 23.885 23.885 195')~

20 06 Deplasari, detasari, transformi J.1800 l()J()O l(l.30() 2.25( 2.25C 2.0J'.'.

20 06 Ol Deplasmi interne, detasmi, transformi 14.800 !O 300 10.300 2.250 2.25C 2.0'.\J

20 li Carti, puhlicatii si materiale

documentare 9.orn 5.000 5.(lOO 1.60'.'

20 13 Pregatire profesionala 31.9()0 18 20!) 18.200

20 14 Protcctia muncii 51.900 21(){)() 21.000 11.145 11.145 1J.3LVi

20 30 Alte cheltuieli 73.500 41.150 41.150 5.206 5.206 4.761

20 30 02 Protocol si reprezentare 7.600 4 80( 4.Bot 2.259 2.259 LR.!J

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 5.8tX 5.40( 5.400 2.797 2.797 2.79,;

20 30 04 Chirii 300 150 150 150 150 152

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5').ROO 30 8()0 30.800

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 290 OOO HiOO(Xl 160.000 93.750 93.750 93.750

55 Ol A. Transferuri interne 290.[)()() 160.0rnJ 160()(){) 93.750 93.750 93.75{)

55 Ol 63 Finantarea invatamantulni particular

sau confesional acreditat 290 O(){) 160.000 160.()(){) 93.750 93.750 93.750

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 147.215 91.814 91.814 52.866 52.866 56.6(~

57 02 Ajutoare sociale 147.215 91.814 91.814 52.866 52.866 56.666

57 02 Ol Ajutoare sociale în nun1erar 137.182 81.781 81.781 52.866 52.866 52.866

57 02 03 Tichietc de cresa si tichete

sociale pentru gradinita 10.033 HHl33 10.033 3.8(1')

58 TITLUL X PROIECTE CU FJNANTARE DIN

Page 26: 3=4+5 - Buftea

Pag, 18 · Jc;.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- pa/ li- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

ra- ne legale aprobate trimestriale aprobate trimestriale

toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele emm1l:1le bugetare legale efectuate deplatlt efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 '.l.%0000 1.980 OOO

58 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 3.%0.000 l.980 OOO

58 Ol Ol Finantarea nalîonala 693.000 346.000

58 Ol 02 Finanlarea externa nerambursabila 2.825.000 l.413()0()

58 Ol 03 Cheltuieli neeligibile 442.(){)0 221.()()0

59 TITLUL XI ALTE CHELTUJEL! 460.8()() }(){l()()() 300.000 157.210 157.210 165.920

59 Ol Burse 460 800 3()0 (){)() 300.000 157.210 157.210 165.920

70 CHELTUIELI DE CAPJTAL 605.500 605.500 605.500 64.168 64.168 99.497

71 TITLUL xm ACTIVE NEF!NANCIARE 605.5()() 605.500 605.500 64.168 64J68 99..197

71 Ol Active fixe 605.5(XJ 605.500 605.5()() 64.168 64J68 99.49î

71 Ol Ol Constructii .182.S(XJ 382.5(Xl 382.500 1057~

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

lrnnsport 8U07

71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 145.000 145.000 145.000 59.241 59.241 5.212

71 Ol :10 Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale) 78.000 780(){) 78.000 4.927 4.927

84 PLA Tl Er'ECTUATE lN ANil PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -13.218 -13.218 -13.218

85 Titlul XIX PLATIEFECTUATE IN ANII

PRECEDENTIS!RECUPERATE

IN ANUL CURENT -13218 -13.218 -13.218

85 Ol Plati efectuate în anii precedcnti si

recuperate in anul curent -13.218 , 13.218 -13.218

Page 27: 3=4+5 - Buftea

Pag. 19 - Ici-

Cupi- Sub- Pa- Gn1- Ar- Ali Credite de angajament Credite lmgelare Angajamente

toi capi- rn- pa/ li- ne- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale

toi graf Tiilu col al la finele cumulate la finele cmmlla!e bugetare legale efectuate de plutit efective

perioadei perioadei de raportare de rn11ortare

A n 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

85 Ol Ol Pluti efecluate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF) -13.218 -l3.2IB -13.218

6602 SANATATE 712.820 346 Om) 346.000 251.10-1 251.104 261.140

Ol CHELTUIELI CURENTE 712.820 346,()00 346.000 25LI04 25Ll04 255.54:i

JO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 677.320 328500 328.500 249.104 249.104 252. li•"

10 Ol Chelluieli salmiale in bani 647.820 307.0rnJ 307.000 233.660 233.660 236.640

IO Ol Ol Salarii de baza 528 00() 250.0rnJ 250.000 203.678 203.678 205.F',

lO Ol ori Alte sporuri 56.000 28.000 28.(){){J 17.905 17.905 17.073

JO Ol 17 lndemnizalii de hrana 39.!!20 19.000 19.(){)() 11.468 ] l.468 1:t831t

JO Ol 30 Alte drepturi salariale in bani 24 OOO 10(){){] !O.OOO 609 609

lO 02 Cheltuieli salariale in natura 14.'iOO 14.5(){) 14.5(){) 10.200 10.200 10.200

JO 02 06 Vouchere de vacanta 145(){) 14500 14.500 l(J.200 10.200 10.200

IO 03 Contributii 15.000 7(){X 7.0{){ 5.244 5.244 5.325

IO 03 07 Con!ributia asiguratorie pentru munca 15 (H]() 7 (){){) 7.0(){ 5.244 5.244 5.325

20 TITLUL li BUNURI Sl SERVICII 31.SOO 15.5()(] 15.500 L3f'.l

20 Ol Bunuri si servicii 1500 2.5()(] 2.500

20 Ol Ol Furnituri de birou 2.5(){ 1.500 1.500

20 Ol 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretînere si functiomrrc LOOi LOOO I.OOO

20 04 Medicamente si materiale sanitare 16.(1{)(' 8.()()( 8.000 1.380

20 04 01 Medicamente JO.I)(){ 5.00( 5.()0( 884

20 04 02 Materiale sanilare 6.000 3.(){){) 3.(){)0 496

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar J(JJ)(){) 3.5(K 3.500

20 05 30 Alte obiecte de inventar !O.OOO 3.5(){) 3.500

20 14 Protectia muncii 1.00{ I.OOO 1.000

20 30 /\ lie cheltuieli L(J(J( 500 500

Page 28: 3=4+5 - Buftea

Pag. 20 „ Je~-Capi- Sub- Pa- Grn- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne De1mmire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltnie!i aprobate trimestriale aprnhaie trimestriale

legale toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele c111nulatc

bugetare legale efectuate deplatit efecth·e

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii UIOO 500 500

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1000 2.000 2.000 2.00( 2.000 2.000

59 li Asocialii si fundatii 4,()()( 2.000 2.00( 2.00{ 2.000 2.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.595

71 TITLUL XIII ACTIVE NEF!NANCIARE 5.5'.''.i

71 Ol Active fixe 5.59:,

71 Ol ()] Construclii 2.1(,

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 3.43::

6702 CULTURA, RECREERE Sl RELIGIE l 1.413.750 7.626.100 7.625.408 3.669.642 3.669.642 4.060.31'7

Ol CHELTUIELI CURENTE HAJ:1.250 4.625.600 4.625.600 3.636.751 3.636.751 3.979.5] 8

JO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75H.950 389.noo 389.000 322.827 '322.827 323.177

!O Ol Cheltuieli salariale in bani 721.5W 375.300 375.300 310.541 310.54! 297.62''.

lO Ol Ol Salarii de haza 629.()(XJ 323.800 323.800 283.570 283.570 275.771

!O Ol 17 Indemnizalii de hrana 58.500 30. JO() 30.!00 17.9()( 17.900 21.92'.:

IO Ol 30 Alte drepluri salariale in bani 34.000 2140{) 21.400 9.071 9.07! -6°1

10 02 Cheltuieli salariale in natura 21.750 5.800 5.800 5.800 5.800 18.850

IO 02 06 Vouchere de vacanta 21.750 5.8()0 5.80( 5.800 5.800 18.850

10 03 Conlrilmtii 15.700 7.900 7.900 6.486 6.486 6.698

10 03 07 Contrilmtia asiguratorie pentru munca 15.71)(] 7.90( 7.9()( 6.486 6.48t 6.698

20 TITLUL fi BUNURI SI SERVICIT 6.164.300 3.400.600 3.400.600 2.754.116 2.754.116 3.096.533

20 OI Bunuri si servicii 1.847.0{)0 950.100 950.100 589.697 589.697 596.351

20 Ol Ol Furnituri de birou 4.()()( 2.1){){) 2.00( 1.992 1.992 l.992

20 01 ()'' ,C Mat,~riale pentru curatenie 5.001 4.(IOC 4.()()( 616 616 232

20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica 167.50( 101.50() 101.50() 72.734 72.734 73.43(\

20 01 04 Apa, canal si salubritate 260.000 135()()() 135,0{)() 32.31( 32.310 36.941\

Page 29: 3=4+5 - Buftea

Pag. 21 • Ici-

Capi- Sub- Pa- Gm- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne De1mmire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli aprobate trimestriale aprobate trimestriale

legale

toi graf Titlu ml nt la finele cumulate la finele ctnnulate hngctare legale efectuate dcplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raport.irc

A n 1 2 3 4 5 (i 7 8=6-7 9

20 Ol 05 Carburnnli si lnbrifianti 6txl0 3Jl00 3.000 1.570

20 Ol 06 Piese de schimb .'i.l){J( 300( 3.000

20 Ol 08 Posta, tclccomuuicatii, radio, tv,

internet 3.000 2.00( 2.00( 632 632 632

20 Ol 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 4.000 2.100 2.HlO 1.684 l.684 1.7'17

20 Ol 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionnre 1.392.500 697.500 697.500 479.729 479.729 479.74(1

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 13 ()O() 7.00{ 7.000 70 70

20 05 30 Alte obiecte de inventar 13(){)0 7.000 7.()()() 70 70

20 !I Carti, publicatii si materiale

documentare 2.oor 2.oor 2.000

20 14 Proteclia muncii 101){)() 5 (){8 5.()()() 2.980 2.980 3.J80

20 30 Alte cheltuieli 4.292.300 2.436.500 2.436.500 2.161.369 2.161.369 2.496.802

20 30 02 Protocol si reprezentare !O.OOO 5.00f 5.000 1.254 1.254 1.254

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 2 00( 42;{

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.280.300 2.431.500 2.431.500 2.160.115 2.160.ll5 2.495.el

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.490 ()()O 836 ()O() 836.()0() 559.808 559.808 559.S0S

59 08 Programe pentru tineret 90.000 46.()(){) 46.000 29.000 29.000 29.0Cll

59 11 Asocialii si fundatii 900.000 490 ()()O 490.0(8) 442.500 442.500 442.5()()

59 12 Snstinerea cultelor 500()()() 300.000 300.000 88.308 88.308 ss.3r',

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3 . (){8) .5 ()O 3.()00.500 3.000.SOC 33.58'.l 33.583 80.869

71 TlTLUL XIII ACTIVE NEFJNANCIARE J.O{l0.500 3.()()().500 3.000.50() 33.583 33.583 80.86'1

71 01 Active fixe 3.00l..500 3.000.50( 3.000.50() 33.583 33.583 80.86')

71 OI Ol Constrnctii 2.812.000 2.812.00() 2.812.000 16.924

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

Page 30: 3=4+5 - Buftea

Pag. 22 - lei-

Capi- Sub- Pa- Gru„ Ar- Ali Credite de angajament Credite lmge!are Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli aprobate trimestriale aprobate trimestriale

legale toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele c1mmiate

hugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A .B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

transport 135,()()() 135.000 135.000 26.106 26.106 35.7(,')

71 Ol 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

"ctive corporale 18.500 18.500 18.500 7.477 7.477 28,170

71 Ol 30 Alte active fixe

(inclusiv reparntii capitale) 35 000 35 ()(JO 35.000

84 PLAT! EFECTUATE IN ANU PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -692 -692 -692

85 Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERA TE

IN ANUL CURENT -692 -692 -692

85 Ol Plati efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent -692 -692 -692

85 Ol Ol Plati efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent (SF) -692 -692 -692

6802 ASIGURAR! Sl ASISTENTA SOCIALA 1().()40.825 4 855 750 4.845.452 3.795.409 3.795.409 3.850.770

Ol CHEL TU!EL! CURENTE !O 040.825 4.855.750 4.855.260 3.805.217 3.805.217 3.834.l(i(J

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.934.350 3.867.250 3.867.250 3.299.434 3.299.434 3.356.174

10 Ol Cheltuieli salariale in bani 7.796.750 3.785 .. 650 3.785.650 3.245.540 3.245.540 3.301.318

10 Ol Ol Salarii de baza 7. I 88.50( 3.486.3()0 3.486.300 3.159.823 3..159.823 3.196.973

10 Ol 05 Spornri penlrn conditii de munca 9.150 4.550 4.550 3.726 3.726 3.726

10 Ol 17 lnclemnizatii de hrana 501.l()() 244.8()() 244.SOC 69.944 69.944 100.619

10 Ol 30 Alte dreptllri salariale in bani 98.000 50.000 50.000 12.047 12.047

JO 02 Chdtuieli salariale in natura 33.350 33.350 33.350 15.95( 15.950 15.950

JO 02 06 Vouchere de vacanta 33.350 33.350 33.350 15.95( 15.950 15.950

10 03 Contributii 104.250 48.250 48.2511 37.944 37.944 38.906

JO 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca 104.250 4!!.250 48.250 37.944 37.944 38.90(i

Page 31: 3=4+5 - Buftea

Capi• Sub- Pa- Grn- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente l'lati Cheltuieli

aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cmm1late bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B l 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 TITLUL U BUNURI SI SERVICII l.664.200 796.000 796.000 361.584 361.584 325.30\

20 Ol Bunuri si servicii B83.SOO 403. 100 403.100 265.603 265.603 248.7113

20 Ol O! Furnituri de birou 8.00( 4.!100 4.0ilf 23 23 2·;

20 Ol 02 M ateiiale penim cum tenie 9.500 8.500 8.500 237 237 23~:

20 Ol 03 lncalzil, iluminat si farta motrica 23.100 7.700 7.700

20 Ol 05 Carburanti si lubrifianti 6()00 1 (10( J_(H){

20 Ol 06 Piese de schimb 6.000 :l 00( 3.0i){)

20 Ol 07 Transport ,lOB.()(){I !RS.500 !85.500 150.192 150.192 124.4i2

20 Ol 08 Posta, telccomunicatii, radio, tv,

internet :1.0(){ 200( 2.()0{

20 Ol 09 Materiale si prestaii de servicii cu

caracter functional 8.00C 4.00( 4.()0{ 419 419 41 11

20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru

intrclinere si fonctionare 4 l 2.2(Xl lll5.4fHI 185.400 114.732 114.732 123.622

20 03 Hrana 555.000 185.000 185.(1{)(

20 03 Ol Hrana pentru oameni 555.000 185.000 185.000

20 05 nunuii de natura obiectelor de inventar 99.[)()() 95.5(){) 95.500 11.391 11.391

20 05 01 Uniforme si echipament 2.000 2.0()0 2.0ll{

20 05 O-' _) Lenjerie si acccsoiii de pal JO.OOO JO {H){J 30.0il0 8.753 8,753

20 05 30 /\He obiecte de inventar 67.000 63.5tl0 63.50( 2.638 2.638

20 06 Dc'plasari, dctasari, transfornri 900 900 900

20 06 OI Deplasaii interne, detasari, transforari ')()0 ')fi{) 900

20 13 Prcgatire profesionala 16.H){J ll I(){ 8.IOf

20 14 Protectîa muncii 14.400 8.40{ 8.40{

20 30 Alte cheltuieli 95.000 95.000 95.000 84.59{ 84.590 76.Slf;

20 30 03 Prime de asigurare non-viata (i')

Page 32: 3=4+5 - Buftea

Pag. 24 • lei-Cnpi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltnieli ra- legale aprobate trimestriale a probule trimestriale toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cumulate

bugetare legale efectuate de platit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 30 30 Alte cheltuieli cu bun mi si servicii 95.0<Hl 9.'i.0()0 95.00() 84.5'10 84.590 76.45/:

55 TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI 27.500 12.500 12.50() 7.018 7.018 7.0li\

55 Ol A. Transfernri interne 27.500 12.5(){) 12.500 7.018 7.018 7.011:

55 Ol 18 Alte transferuri curente interne 27.500 12.500 12.500 7.018 7.018 1.orn

57 TITI.UL VIU ASISTENTA SOCIALA 294.775 120.000 119.510 119.959 ll9.959 119.959

57 02 Ajutoare sociale 294.775 120.!M)(l l 19.510 119.959 I 19.959 l 19.95~

57 02 Ol Ajutoare sociale in numerar 294.775 120.0{){] 119.510 119.959 119.959 119.959

59 TITLUL XI ALTE CHEL TU!ELI 120.0rnl 60.000 60.000 17.222 17.222 25.70x

59 40 Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrnte l20!J(Xl 60.{){](l 60.000 17.222 17.222 25.70'.,

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.610

71 TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE 16.610

71 Ol Active fixe 16.6W

71 Ol Ol Constrnctii 3.870

71 Ol 03 Mobilier, aparatura birotica si alle

active corporale 12.740

84 PLAT! EFECTUATE IN ANITPRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -9.808 -9.808 -9.808

85 Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTISIRECUPERATE

IN ANUL CURENT -9.808 -9.808 -9.808

85 Ol Plati efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent -9.808 -9.808 -9.808

85 Ol Ol Plati efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF) -9.808 -9.808 -9.80il

7000 02 Partea IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE

Page 33: 3=4+5 - Buftea

Pag. 25 • lei-Capi- Sub- Pa- Gm- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale

toi graf Titlu col at la finele cumulate la linele cmnulate bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B I 2 J 4 5 6 7 8=6-7 9

7000 PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 12.399.620 8 014.7(){) IUll Ll 11 4.938.848 4.938.848 5.324.5 l 1)

7002 LOCUINTE, SERVICJI SI DEZVOLTARE PUBLJCA 5 259 noo 3.994.fl(IO 3.990.4] I 1.546.182 1.546.182 1.452.00/i

Ol CHELTUIELI CURENTE 2.618.000 1.353.000 l.353.00() 1.068.979 1.068.979 1.297.11')

20 TITLUL li BUNURI SI SERVlC!l 26181)00 1.3531100 l.353 0()0 1.068.97' 1.068.979 1.135.95,1

20 OI Dunuri si st:rv1ciî Li02000 682 (H)l) 682.()(){ 6fX).953 600.953 679.481

20 Ol 03 lncalzit, iluminat si forta motrica l.121.000 590.000 590,()(1() 534.835 534.835 612.201,

20 Ol 04 Apa, canal si salubritate 600{ 4CXXI 4.()()( 186 186 1.3,n

20 Ol 30 Alte bunuri si servicii pcntrn

intretinere sî functionare 175 OOO 81Ul00 88.()(IO 65D32 65.932 65.9'.1::C

20 02 Reparntii curente 2(~) ()()() J:10.()00 130.()(){]

20 12 Consultanta si expertiza ]lJ8 ()(»] 112.(){)(J 112.()00 97.297 97.297 133_2,;7

20 30 Alte cheltuieli 858.000 429.0ml 429.00(1 370.729 370.729 323.17(,

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 858.0tXJ 429.001 429.0()0 370.729 370.729 323.17'·,

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE 161.165

56 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 161.l(,_;

56 Ol Ol Finantarea nationala 161.165

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2 641 OOO 2641(1{)0 2.641.0()0 480.792 480.792 154.887

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFlNANCIARE 2.641.000 2.64 l ()()() 2.641.000 480.792 480.792 154.8~7

71 Ol Active fixe 2.641.1100 2.641.()0( 2641.()()() 480.792 480.792 154.887

71 Ol Ol Constructii 2.521.000 2.52 l _()(X) 2.521.0()0 480.792 480.792 10.525

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 97.645

71 Ol 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

Page 34: 3=4+5 - Buftea

Pag. 26 - lei•

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali· Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale

toi graf Titlu col :1t la finele cumulate la finele emmilale bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

active coivoralc 120 OlXl 120.tx)() 120.0lXl 21.247

71 Ol 30 Alte active fixe

(iaclusiv reparatii capitale) 25.470

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -3.589 -3.589 -3.589

85 Titlul XIX PLAT! EFECTUATE 1N ANU

PRECEDENT!SIRECUPERATE

IN ANUL CURENT -].589 -3.589 -3.589

85 Ol Plati efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent -3.589 -3.589 -3.589

85 Ol Ol Plati efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent (SF) -3.589 -3.589 -3.589

7402 PROTECTIA MEDIULUl 7.140.620 4.020.700 4Jl20.700 3.392.666 3.392.666 3.872.50.t

Ol CHELTUIELI CURENTE 7.123.620 4.0n:J.700 4.003.700 3.392.66t 3.392.666 3.827.380

10 TITLUL I CHEL TUIELl DE PERSONAL 426.400 261.2(]() 261.200 197.553 197.553 191.88)

10 Ol Cheltuieli salariale in bani ·105.2()() 244.0llO 244.000 183.396 183.396 177.7-1!1

10 01 Ol Salarii de baza 360.000 216.0W 216.000 167.089 167.089 164. I(i4

10 Ol 17 lndemnizatii de hrana 33.000 19.800 19.800 9.934 9.934 11.907

10 Ol 30 Alte drepturi salariale i n bani 12.20{) 8.20( 8.20( 6.373 6.373 1.66')

10 02 Cheltuieli salariale in natura 11.60() 11.600 11.600 10.15( 10.150 10.150

10 02 06 Vouchere de vacantu 11.600 lUiOO 11.600 IO.ISC 10.150 10.150

10 03 Contributii 9.6(){ 5 600 5.60( 4.()()7 4.007 3.999

lO 03 07 Contribn!ia asiguratorie pentrn munca 9.60C 5.60( 5.6()( 4.007 4.007 3.999

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICTI 6.677.220 3.722.5(){ 3.722.500 3.175.113 3.175.113 3.615.491

20 Ol Bunuri si servicii 6.562.720 3.660.000 3.660.00{ 3J27.162 3.127.162 3.564.471

20 Ol 02 Materiale penim curntc:nie 5.0()( :Ul()( 3.00{ 1.500 1.500 2.234

Page 35: 3=4+5 - Buftea

Pag. 27 • Ici•

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar• Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- pa/ li- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltnicli

ra- ne legale aprobate trimestriale aprobate trimestriale

toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cmnulate bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B l 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 Ol 03 lncalzit, iluminat si farta motrica 24JI00 1:l fXIO 13.0fXJ ]().26( 10.260 10.2611

20 Ol 05 Carburanti si luhrifianti !0000 6.000 6.00C 3.719 3.719 4.221

20 Ol 06 Piese de schimb 12 ()(){) IO.OOO I0.000 7.226 7.226 570

20 Ol 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 3.500 2.000 2.00( 88•1

20 Ol 30 Alte bunuri si servicii pcntm

intrctinere si funclionare /1.508.220 3.626.000 î.626000 3.104.457 3.104.457 3.546.302

20 03 Hrana 65.000 '.H.000 34.00{) 30.910 30.910 36.14(,

20 03 02 Hrana pentru animale 65()00 34.000 340{){) 30.910 30.910 36.146

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.0fXI 3.0()( 3.000

20 05 O! Uniforme si echipament 6 (X)() 3.000 3.0fX

20 14 Protcctia muncii 5.000 3.000 3.000 2.04( 2.040 2.040

20 30 i\lte cheltuieli 38.500 22.500 22.500 15Jl01 15.fXll 12.83°1

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 1000 LllOO LfX)( 593 593 59:;

20 30 04 Chirii 2.500 1.50! 1.500 970 970 970

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 35.000 20000 20.000 13.438 13.438 11.271

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 20.000 20()00 20.000 20.000 20.000 20.000

55 01 A. Transferuri inteme 20.()()() 20.000 20.000 20.0()() 20.000 20.0()()

55 Ol 42 Transferuri din bugetul local catre

asocialiile de dezvoltare intercomuni-

tare 20.000 20.000 20.000 20.00{ 20.000 20.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.000 17.000 17.000 45.124

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 17JJOO 17.000 17.000 45.124

71 Ol Active fixe 17.0()(' 17.000 17.000 45.12A

71 Ol Ol Conslructîi 17.000 17.llOO 17.()(){) 43.30')

71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de

Page 36: 3=4+5 - Buftea

Pag. 28 • le;-Capi- Sub- Pa- Grn- Ar- Ali- Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ti- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale

toi grur Titlu col at la finele cumulate la linele cumulate bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A n J 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

Iran sport 13G5

71 Ol 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 45ll

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 8 052.f)()() 605il.451 6.058.451 815.546 815.546 904.87",

8002 /\CTIUNJ GENERALE ECONOMICE,

SIDEMUNCA 5.000 3.000 3.000 2.088 2.088

Ol CHELTUIELI CURENTE 5000 1000 3.000 2.088 2.088

20 TITLUL I! BUNURI sr SERVICII 5.000 3JJ00 3.00< 2.088 2.088

20 Ol Bunuri si servicii 5 O{)(] ]fi()() 3.000 2.088 2.088

20 Ol 30 Alte bunuri si servicii pentm

1ntrctinere si functionare 5.0(){) 3 (){)( 3.000 2.088 2.088

8402 Ti~ ANSPORTURI 8.f)-17.000 6.055A5 I 6.055.451 813.458 813.458 904.875

Ol CHELTUIELI CURENTE 1.813.000 780(){)() 780.0{){J 698.643 698.643 697.32'1

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICll 353.ll(X)

20 02 Reparatii curente 353.000

40 TITLUL IV SUBVENTII 1.400()(){) 75fUlOO 750.000 678.643 678.643 677.321)

40 03 Snhvenlii penim acoperirea difercntelor

de prel si tarif l .400 00{) 750.(l{)() 750.000 678.643 678.643 677.3']D

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 60()()() :m.ooo 30.000 20000 20.0<){) 20001)

55 Ol A. Transferuri interne 60000 30()()() 30.000 20.000 20.000 20.(}()('I

55 Ol 42 Transferuri din bugetul local catre

asocialiile de dezvoltare intercomnni-

tare 60(){)() 300(HJ 300{){) 20.0<)( 20.00C 20.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6234()(){1 5.275.451 5.275.451 114.815 114.815 207.546

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6.234.000 5.275.451 5.275.451 114.815 114.815 207.54'.

71 Ol Active fixe 6.234.(){){J 5.275.451 5.275.451 114.815 I 14.815 207.54C-

Page 37: 3=4+5 - Buftea

Pag. 29 - lei-Capi- Sub- Pa- Gn1- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- pa/ ti- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli ra- ne legale aprobate trimestriale aprobate trimestriale toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cumulate

bugetare legale efectuate de platii efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

71 Ol Ol Constructii 5920()(KJ 4.961 451 4.96L451 114.815 114.815 I88.6g3

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

lrnnsporl 18.863

71 Ol 30 Alte active fixe

(inclusiv reparalii capitale) 314.000 314 OOO 314.000

' Conducatorul compartimentului

ciar-contabil

/ ' / 0

Page 38: 3=4+5 - Buftea

TOTAL JUDET

::api Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

toi capi ra- pa/ ti- ne

toi gral Titlu col at

A

!)001

JO

:)002

10

2900

JO

3000

10

3010

05

30

3300

10

3310

3310

3310 05

14

3310 50

3610

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

30.06.2019

Prevederi bugetare Prevederi Drepturi constatate

Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii aprobate trimestriale clin care: prececlenti la finele cumulate perioadei

de raportare

Il 1 2 3::::4+5 4

TOT AL VENITlJRI-VENlTURl PROPRll,SUBVENTII I .331Lî00 761.500 (130439 84J45

l. VENITURI CURENTE 1.330.500 761.500 577.225 84.145

C. VENITURI NEFISCALE 1.330 500 761.500 577.225 84.145

Ci. VENITURI DIN PROPRJETATE 88000 46.000 4.371

VENITURI DIN PROPRIETATE

VENlTURI DIN PROPRIETATE 88.000 -\G.000 4.371

V,:nitmi din concesiuni si inchirieri 88.000 46.000 -1.371

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de catrc inslitutiile

publice 88.000 46.000 4.371

C2. V ANZARI DE BUNURI Sl SERVICII 1.242.500 715.500 572.854 84.14~

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

VENJTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

i\CTfVITATI 923.5(Xl 536.500 384013

Taxe si alte venituri in invatamant '.'.5.000 20.000 2.493

Contributia elevilor si studentilor

pcntrn internate, camîne si cantine 850.500 490.500 .Bl.976

Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 48.000 26.000 49.544

DIVERSE VENITURI

AN€Xlf 3 11. cL Ol(. 1:P1 /8v. u1cf> d-tl!J

Pag. 1 -lei-

Incasari Stingeri pc Drepturi din anul realizate alte cai constatate CU!'eut decat incasari ele încasat

5 6 7 8=3-6-7

546.294 559.523 70.916

493.080 506.309 70.916

493.080 506.309 70.916

4.371 4.371

4.171 4.371

4.371 4.371

4.371 4.371

488.709 501.938 70.916

384Jl13 384.013

2.493 2.493

331.976 331.976

49.544 49.544

Page 39: 3=4+5 - Buftea

Capi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

toi capi ra- pa/ li- ne­toi gral Titlu col at

A

3610

50

3710

3710

3710 Ol

4000

10

4010

14010

4010 15

4010 15 Ol

Denumire indicator

B

DIVERSE VENfl1JRI

Alt,, venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SURVENTULE

TRANSFERURI VOLUNTARE, AI.:TELE DECAT

SUBVENTIILE

Don:itiî si sponsmizari

111. OPERATIUNI FINANCIARE

INCJ\SAJU DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR

!\CORDATE

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTUR!LOR

,\CORDATE

Sume utilizate din excenentul anului

precedent pentru efectuarea de

cheltuieli

Sume utilizate de administratiile ,,,;;'<'",";\\, \.),,,.,.\'-',•• d

locak, din excedentul a1pti\1kpri:cedcnt.,

pentru sectiunca de fll'i(:!6*~,~-~:·;:::•} .:;:·:·\.. . . . .. Con'ducaforuf..1nstltutlel,

,'( ,,' ••" ' ,

\ ",, <I"

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

1

24(Hl00

240.00:)

79.000

79.()(X)

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

2

129.(XXl

129.fXXl

50.()(X)

50.000

Drepturi constatate

Total, din c:.ire:

3=4+5

183.791

183.791

5 050

5 050

53.214

53.214

5:\.214

53.214

din anii precedenti

4

84.145

8,1 145

din anul curent

5

99.646

99 646

5.050

5.050

53.214

53.214

53.214

53.214

Conducatorul compartlrnenlulul

c:E'~'"""""'"

Incasari realizate

6

112.875

J 12.875

5.05(

5.05(

53.214

53.214

53.214

53.214

Pag.

Stingeri pe alte cai

decot incosari

7

2 -lei•

Drepturi constatate de încasat

8=3-6-7

70.916

70.916

Page 40: 3=4+5 - Buftea

Capi- Sub- Pa- Gr11- Ar- Ali

toi capi- ra- pa/ li- ne

toi graf Titlu col at

A

5010

5010

6510

03

Ol

02

04

Ol

02

6710

03

30

7010

03

30

TOTALJUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHEL TUIEU

30.06.2019

Credite de angajament Credite bugetare

Denumire indicator Angajamente aprobate trimestriale aprobate trimestriale la finele cumulate la l111ele cumulate

bugetare

perioadei perioadei de raportare de raportare

B 1 2 3 4 s TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRH

SI SUBVENTII

TOTAL CHELTUIELI DIN VENJTURI PROPRII

SJ SUBVENTII l.330,500 761,500 761,500

lNVATAMANT

INVATAMANT LOJ9,5ll0 596,5(X) 596,50()

lnvatamant prescolar si primar 856,51)() 49350() 493,500

ln vatamant prese olar 854500 492,5(){) 492,5()()

hîvatamanl prinrnr 2,()()( L(l{){) ],()()()

lnvatamant secundar 163,000 lOHlOO l03,()0()

Invatamant secundar inferior 52,0()() 38,000 38,()()0

!nvatamant secundar superior ll l.000 65J)()() 65,0()0

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CULTURA, RECREERE Sl RELIGIE 71 OOO 3600!) 36,(){){)

Servicii cullurnle 71,()()() 36,000 36,000

Alte servicii culturale 71,()()() 36.000 36,000

LOCUINTE, SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA

LOCUINTE, SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA 240,Q()() 129,000 129.000

Locuinte 240.000 129,00() 129,000

Alte cheltuieli in domeniul Jocuintelor 240,()()() 129,000 129,000

Pag. 1 - Iei-

Angajamente Angajamente Plati Chcltnicli

legale legale efectuate dcplatit efective

6 7 8=6-7 9

476,204 476,204 494,3]'.'

346,789 346,789 35-1.255

324,606 324,606 337,885

324,606 324,606 J37,8R5

22,183 22,183 16,371)

J,452 3-452 3.45'.!

18,731 18,731 12,91(,

35,907 35,907 37.713

35.907 35,907 37.71.1

35,907 35,907 37,713

93,508 93.508 102.344

93.508 93.508 102.34•1

93,508 93.508 102,34,1

Page 41: 3=4+5 - Buftea

Capi- Sub- Pa- Gm- Ar- Ali

toi cupi- ra- pa I li- ne Denumire indicator

toi graf Titlu col at

A n

5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRH

Sl SUB VENTIi

5010 TOTAL CHELTUIELI DlN VENITURI PROPRII

SISUBVENTII

5010 Ol CHELTUIELI CURENTE

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10 Ol Cheltuieli salariale in bani

lO Ol Ol Salarii de baza

10 Ol 05 Sporuri pentru conditii de munca

10 Ol 17 ludemnizatii de hrana

10 Ol 30 Alte drepturi salariale in bani

JO 02 Cheltuieli salariale in natura

10 02 06 Vouchere de vacanta

IO 03 Contributii

JO 03 07 Contrihutia asiguratmie pentru munca

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20 Ol Bunuri si servicii

20 Ol Ol Furnituri de birou

20 Ol 02 Materiale pentm curatenie

20 Ol 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

20 Ol 04 Apa, canal si salubritale

20 Ol 07 Transport

20 Ol 08 Posta, telecomunicatii, radio. tv,

internei

5010 20 Ol 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

TOTALJUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FIMANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 30.06.2019

Credite ele angajament Credite lmgclare

aprobate trimestriale aprobate tl'imcstriale la finele cumulate la finele c1mmla!e

perioadei perioadei de raportare de raportare

I 2 3 4

1330500 76I.5(X)

l.330.5()() 761.500

58 ')Ol) 37A(Xl

56.200 35.200

,jl()()() 2•1.600

7.00( 4.200

42(){ 24(X

4.0HC 4.0(){

145[ l.450

1.45( I 450

1.25( 750

l.250 750

1.2611.600 722.HXl

246.600 124.6!Xl

7.f)()( 4.000

14.0ml 7.000

5.()()0 3.000

162.100 81.600

8 OOD 4.(XJO

8.000 4.00(

26()()() 13.500

Pag. 2 - lei-

Angajamente Angajamente Angajamente Plati

legale Cheltuieli

bugetare legale efectuate de plutit efective

5 6 7 8=6-7 9

761.500 476.204 476.204 494.312

761.500 476.204 476.204 486.27'.'.

37.400 26.606 26.606 27.305

35.200 24.604 24.604 25.2h~-l

24.600 21.936 21.936 22.2'.2!)

4.2(XJ 1.785 l.785 1.87.,f.\

2.400 536 536 1.230

4.000 347 347

J.45( 1.45( l.45C 1.4:,0

1.450 1.450 1.45() I.'150

750 552 552 567

750 552 552 567

722. l OH 449.598 449.598 458.967

124.6(X) 70.277 70.277 78.757

4.0(){

7.()0{ l.696 1.696 1.281

3.00( 504 504 504

81.600 64.702 64.702 73_59·1

4.00C

4.00C

13.5()0 l.232 1.232 1.23'.'

Page 42: 3=4+5 - Buftea

Pag. 3 - lei-Capi- Sub- Pa- Gn1- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ li- ne- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale

toi graf Titlu col ai la finele cumulate la finele bugetare legale efectuate de platit efective cumulate

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

5010 20 Ol 30 Alic bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 16.500 7.500 7.500 2.143 2.143 2.14:l

5010 20 03 Hrana 850.500 490.500 490.500 324.606 324.606 337.JOJ

20 03 01 Hrana pentru oameni 850.500 490.500 490.500 324.606 324.606 337.lll:i

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar ')1.500 o3JHl0 63.000 16.128 16.128 2.712

20 05 30 Alte obiecte de inventar lJl.500 63.000 63.0()() 16.128 16.128 2.712

20 ll Carti, pnhlicatii si materiale

docun1entare 3.5()( 3.500 3.50< 2.680 2.680 2.680

5010 20 30 Alte cheltuieli 77.500 40.5()() 40.50(] 35.907 35.907 37.71:1

20 30 02 Protocol si reprezentare 50() 'iOO 500

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Tl.000 40.000 40.()(8) 35.907 35.907 37.71:,

57 TITLUL vm ASJSTENTA SOCIALA 2.00C 2.000 2.0()(

57 02 Ajutoare sociale 2.()()( 2tl0{ 2.0(){

57 02 02 Ajutoare sociale in natura 2.00C 2.000 2.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1\.04[)

71 TlTLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE s.o,rn

71 Ol Active fixe 8.041)

71 01 01 Constructii 8.040

6510 lNVATAMANT

INVATAMANT 1.019.50( 596.500 596.500 346.789 346,789 354.255

Ol CHELTUIELI CURENTE J.()19.500 596.500 596.St~J 346.789 346.789 346.215

20 TITLUL II BUNURI SJ SERVICII 1.017.500 594.500 594.500 346.789 346.789 346.215

20 Ol Bunuri si servicii 655(){ 33.000 33.0(){1 3.375 3.375 3.718

20 01 01 Furnituri de birou 7.()()( 4.()(1( 4.000

20 Ol 02 Materiale pentru curatenie 4.00( 2.00( 2.000 343

20 Ol 07 Transport 8.0(){ 4.()(){' 4.0()0

Page 43: 3=4+5 - Buftea

Pag. 4 - Ici-Capi- Sub- Pa- Grn- Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ !i- ne- Denumire indicator Angajamente Angajamente Pluti Cheltnieii

aprobate trimestriale aprobate trimestriale legale

toi graf Titlu col at la finele cumulate la finele cumulate bugetare legale efectuate depla!it efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

6510 20 Ol 08 Posta, tekcomunicatii, radio, tv,

internei 8.000 4.000 4.000

6510 20 Ol 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 22001) 11.5ml 11.5(){) l.232 1.232 1.232

6510 20 Ol 30 t\lte bunuri si servicii pentm

intretinere si functionare 16.51){) 7.50{ 7.500 2.143 2.143 2.143

6510 20 03 Hrana 850.5(Xl 490.5ml 490.500 :124.606 324.606 337.105

20 03 Ol Hrana pentru oameni 850.500 490.50!) 490.500 324.606 324.606 337.IOS

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9UOO 63 OlXJ 63.0llO 16.128 16.128 2.71:

20 05 30 Alte obiecte de inventar 'Jl.500 63()0() 63.000 16.128 16.128 2.712

20 l I Carii, publicatii si materiale

documentare 3 500 3.5(){ 3.5(){ 2.680 2.680 2.650

6510 20 30 Alte cheltuieli 650( 4.500 4.500

20 30 02 Protocol si reprezentare 500 50!) 500

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.000 4.000 4.00{

57 TlTLUL vm ASISTENT A SOCIALA 2.000 2rnl( 2.otlO

57 02 Ajutoare sociale 2.0(){) 2.00(1 2.(J{)(

57 02 07, 1\jutoare sociale in natura 2.00{ 2.{)(){) 2.00C

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.041.l

71 TITLUL Xlll ACTNE NEFINANCIARE 8.040

71 Ol Active fixe 8.0411

71 01 01 Constructii 8.040

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 71.0(){) J6,()()( 36.000 35.907 35.907 37.713

Ol CHELTUIELI CURENTE 71.000 36,01){) 36.000 35.907 35.907 37.713

20 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 71.000 36.()00 36.0()0 35,907 35.907 37.713

Page 44: 3=4+5 - Buftea

Pag. 5 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru~ Ar- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- pa/ ti- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltnicli ra- ne legale aprobate trimestriale aprobate trimestriale toi graf Titlu col nt la finele cumulate la finele c11m11late bugetare legale efectuate deplatit efective

perioadei perioadei de raportare de raportare

A n l 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

6710 20 30 Alle cheltuieli 71.000 36 OOO 36.000 35.907 35.907 37.713

20 30 30 Alte chelluieli cu bunuri si servicii 7!.000 Jb.000 36.000 35.907 35.907 37.713

7010 LOCUJNTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

LOCUTNTE, SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA 240()()() 129.000 129.000 93.508 93.508 102.34.\

01 CHELTUIELI CURENTE 2-HlOlXJ 129000 129.000 93.508 93.508 102.3,p

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.9W 37.400 37.400 26.606 26.606 27.300

JO Ol Cheltuieli salariale in bani 56.2(K) 35.2fH) 35.200 24.604 24.604 2s.2sg

10 Ol Ol Salarii de baza 4Ul00 24.600 24.600 21.936 21.936 22.220

10 Ol 05 Sporuri pentru conditii de munca 7.00! 4.20( 4.2()0 1.785 1.785 1.82'1

10 Ol 17 lndemnizatii de hrana 4.20! 2.40( 2.400 536 536 1.230

10 Ol 30 Alte drepturi salariale in bani .J.00( 4.000 4 0()0 347 347

10 02 Cheltuieli salariale in natura 1.450 145( 1.450 1.45( 1.45( l.450

JO 02 06 Vouchere de vacanta 1.450 1.45( 1.450 1.45( 1.450 1.450

10 03 Contrilmtii 1.250 750 750 552 552 567

JO 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca 1.250 750 750 552 552 567

20 TJ1LUL li BUNURI SI SERV!Cll !81.100 91.600 91.600 66.902 66.902 75.039

20 Ol Bunuri si servicii 181.100 91.600 91.600 66.902 66.902 75.039

20 01 02 Materiale pentru curatenie !O.OOO 5.00f 5.000 1.696 1.696 93B

20 Ol 03 lncalzit, iluminat si forta qJotricii'" 5.()()0 3.00( 3.000 504 504 504 _,,,,:,<-'·'.:,:,\ \,\,-•''"'"' "

20 Ol 04 Apa canal si salubri(i1lc0 i\ '' 162.100 81.600 81.600 64.702 64.702 73.597 ' //(~? \ ,),~ "{,.. -->

20 01 09 Materiale si prestarf d~' seryl'Gi:p::u'':·:)· \,,

/;),}', 1l\·> ,, I,:, \_,,,,P

caracter functicmi 1j ,,,(.._:'.., 4.()()(1 2.00( 2.00{ ,, ' "I'' /\ L .1 , 1

\\ii. colch,1~atoţ:td lnstl(t~tlei,

'<::{?t?_,:; ''\:-,.,,,.,

Condutiat ul compartimentului fi clar-contabil

t'