24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

of 32 /32
TIMI±OARA §i ARAD GRATUIT 32 DE PAGINI 01 - 14 NOIEMBRIE 2013 ANUL VII NR. 341

Embed Size (px)

description

Se anunta o ultima luna a toamnei plina de evenimente si lansari! Citeste 24-Fun Timisoara&Arad si completeaza-ti agenda lunii noiembrie!

Transcript of 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

Page 1: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

TIMI±OARA §i ARAD

GRAT

UIT

32 D

E PA

GINI

01 - 14 NOIEMBRIE 2013

ANUL

VII

NR. 3

41

Page 2: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013
Page 3: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

S UMAR

Tiraj: 15.000 de exemplare

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, [email protected] Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oaraRedactor-§ef: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Publicitate: Edina Rus[nescu Distribu\ie: Valentin Oțet DTP: R[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Marcela Petrache

Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

01 - 14 noiembrie 2013

film expo evenimenteculturaleevenimente

info8

101214

MihaiDobrovolschiLucianMircu

editorial46

Dinadouajumătateaanilor‘80ascultrocksârbesc.Ofacconstantşinum-amsăturatniciacum.Amdescoperit,recent,peyoutube,înregistrareaconcertuluitrupeiGalija,la35deanidelaînfiinţareaformaţiei.Vreopatru-cincizileamstatcucăştilepeurechi,laserviciu.Şiamavutunrandamentmaibunşiunchefmaimaredea-mifacedatoriadeangajat.Totpeyoutubeamgăsitdiverse“antologii”alerockuluidinfostaYugoslavie.Măenergizeză,îmidauunentuziasmcarevinenudoardinracorduldirectcuadolescenţa-mi,cişicucelcaresîntastăzi,fără

plete.Bachiarcuînceputde...cheliuţă.BijeloDugme(NasturiiAlbi),încareliderşiprincipalcompozitorafostGoranBregović,stăpeprimulloc,dezecideani,întopulpersonal.Trupaafostînfiinţatăîn1974,laSarajevo,ascosvreo13albumeşiaavuttreisolişti,unulmaibuncaaltul:ŽeljkoBebek,MaldenVojičić(zis„Tifa”)şipreferatulmeu,datorităuneivocice-ţifacepielea…cocoş,AlenIslamović.Potascultaoreînşirpieseleacesteiformaţiişinicioumbrădemonotonienumiselasăpestetimpane.Simtşiforţacaremăridicădepescaunşimăporneşte

sădansez,şilacrimilepecaregîtullepăstreazăorinupentrusine,şicălduracareîmiinundă,delaprimulacord,capulpieptului,urmîndcadeacolosăfieîmpinsăprincarne,caargintulviu,dechitaraelectrică.Şimaisimtungolnelocalizabilcudegetul,careîmidăostaresorăcuimponderabilitatea.Cemuzică,de-ţisarnasturii!

[email protected]

Să-i sară nasturii!de Robert ±erban

foto

R[z

van

Voic

ules

cu

Page 4: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

4 z www.24fun.ro

smartass

BecuriMihai Dobrovolschi

Omulestecaunfeldebecvechi,dincelecufilamentdewolframsauhai,cutungsten.ŞiprinomtreceCurentulşiîiaprindesufletulălamiccaovibraţie.Apoitrebuiesăurmezeungol.Trebuiesăurmezeungolmare,altfelsufletuliafocşiserupeşitotbecultrebuiearuncatînsacidereciclare.Dardacăaiungolmare,edestuldesigursăiţiaprinzifilamentul.Nulatoatălumeasevedeluminalafel.Unoralevezidoarmicuţulfiriceldefocşiatît.Alţiiaucarcasagroasăcarelasăluminasăiasădoarunpic,înnopţileîncareainevoiecacinevasăîţiaratedrumul.Oamenideveghe.Existăoamenicoloraţi,existăultravioleţii,carescotînevidenţăoricepată,existăoameniatîtdestrălucitoricănicinutepoţiuitalaei,înochi.Pentrucevavremeafostlamodăneonul.Ciudatăspecie,oameniineon:primeauunpicdeluminădincîndîncînd,haisăspunemofărîmăde-

adevăr,şioplimbauîntrepropriilecapetedusşi-ntorsdepăreaucutotulşicutotulluminaţi.Dardacăpuneaumînapetineeraureci.Pînăşiluminalorerarece,petonurialbăstrii,devenegoale.Daracamtrecut,dinfericire,vre-mealor.Auapărutniştebecurimainoi,eterice,cusubstanţenoi.Vidulafostînlocuitcugazefineşicititecarenuardfilamentul,darîipreiaudincăldură,radiindînjur.Apoi

sîntdincelecuvapori.Suntledurielectrice,colorateşijucăuşe.Ţineţimintesecolulvitezei?Acumtotulemairapid.Darpînălaurmănimeninupoatestaindiferentcîndpriveşteunfocdelemne.

www.dobro.ro

Chiarsăfacidinomneon?

Page 5: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

www.24fun.ro z 5

Page 6: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

6 z www.24fun.ro

PalmedeBanat

Cannes la Timişoara

Lucian Mircu

Înprimăvarăamfăcut3000dekilometri(dus-întors)casăvădînpremierăfilmelefestivaluluidelaCannes.Afostunadevăratmaraton.Poatem-aşfigînditdedouăoridacăaşfiştiutcămaratonulCannesvaajungelaTimişoara.Eadevăratcăţinedoaronoapte.EadevăratcăsalaCapitol(FilarmonicaBanatul)numaiarecelemaibunecondiţiipentrucinema.Dar,lanaiba,pentruprimaoarăputeţivedea,ladoarcincilunidupăpremieramondială,treidincelemaiaşteptatefilmedelaCannes.Viaţa lui Adele:Capitolele 1 & 2(deAbdelatifKechiche),premiatcuPalmed’Or.Extravaganţaviolentă,oniricăşivisceralăadanezuluiNicholasW.Refn,Only God Forgives.PentrumineeoocazienesperatăsăvădHeli,pecareîlratasemlaCannes(darn-amratatecourilesale).RegizorulmexicanAmatEscalanteafostrecompensatpentruceamaibunăregie.Şivafiînpersoană(!!!)laTimişoarapentruarăspundeîntrebărilorspectatorilor,dupăproiecţie.NoapteaFilmelorPremiatelaCannes2013vaîncepechiarcuHeli,la19.30(sîmbătă,2noiembrie).VeştilebunenuseoprescaicişivintotdinFranţa.Festivalul Filmului Francezesteanulacestamaibogatşiîntinspepatruzile(6-9noiembrie).Comedii,drame,animaţiişiîntîlniri/atelierecutînărulregizorAntoineBarraud,alcăruidebutînlungmetraj(Les Gouffres)esteprezentatînfestival.Obucuriepersonalăestemini-retrospectivaClaireDenis:inubliabileleBeau Travail(1999)şiWhite Material(2009).ProiecţiileauloclaAulaMagna(UniversitateadeVest).Intrarealiberă.

www.mareleecran.net

videodrom

Page 7: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

www.24fun.ro z 7

GRAND

8 NOIEMBRIE ORA 19

HOratiu malaele “sunt un orb”

9 NOIEMBRIE ORA 19

KATIA PASCARIU “Copii Rai” de Mihaela Michailov

regia Alexandru Mihaiescu

Recital frunzA NUCU PANDREA

opening

concert jak neumann

ELECTRICTHEATRE.RO str. arges 18, timisoara

Page 8: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

8 z www.24fun.ro

HaSTa la ViSTa

Joe Dassin cu al s[u “Et si tu n’existais pas”… nu exist[ via\[ f[r[ regrete… dup[ cum nu exist[ via\[ f[r[ speran\e! Un corolar al acestui film superb, plin de triste\e, dar §i de umor; de suferin\[, dar §i de efortul de a o dep[§i; de considera\ie §i de admira\ie pentru aceia care se confrunt[ cu limitele fizice ale semenilor lor §i cu `n\elegere, tact §i omenie le s`nt al[turi sprijin necondi\ionat. Un film care are marele merit de a nu aluneca `n patetism. Pentru c[ `n fa\a suferin\ei acestor trei tineri, av`nd fiecare c`te un drastic handicap fizic care `i face dependen\i de mereu prezentul ajutor al familiei, scenariul §i regia puteau c[dea u§or `n capcan[.Poate faptul c[ §cenariul este at`t de solid, construit pe baza pove§tii de via\[ a lui Asta Philipot, a condus la aceast[ sinceritate plin[ de umor §i de c[ldur[ special[ a comunic[rii. Cunoa§tem §i c`§tig[m trei prieteni, trei tineri egali cu dorin\e, vise §i preocup[ri, dar cu totul altfel `n privin\a posibilit[\ii `nf[ptuirii acestora.

HASTA LA VISTABelgia (2012)Regia: Geoffrey Enthoven Cu: Gilles De SchrijverComedie / Dram[Durata: 115 minuteDACIA – ARAD 01 – 07 noiembrieV-J: 16.00, 18.00, 20.00 J: 11.00; D: 20.00

eVil DeaD: CarTea Mor|ilor

Mia, o t`n[r[ a c[rei via\[ a fost afectat[ de dezam[giri §i abuzuri, `i invit[ pe fratele ei David, prietena acestuia, Natalie §i prietenii lor din copil[rie, Olivia §i Eric la cabana de vacan\[ a familiei pentru a o ajuta s[-§i `nfr`ng[ demonii. Odat[ ajun§i acolo, ea i§i distruge ultima doz[ §i jur[ `n fa\a prietenilor s[ se lase de droguri pentru totdeauna.Odat[ intra\i `n caban[, ei descoper[ cu uimire c[ cineva fusese acolo `n lipsa lor. Pivni\a fusese transformat[ `ntr-un altar grotesc `nconjurat de mumiile unor animale. Eric se simte irezistibil atras de o carte veche pe care o descoper[ `n cas[. Fiind fascinat de cartea misterioas[, el cite§te cu voce tare pasaje din ea, f[r[ s[-§i dea seama c[ `n felul acesta ar putea declan§a consecin\e terifiante.Pe m[sur[ ce Mia intr[ `n sevraj, ea `ncepe s[ regrete ca a abandonat drogurile §i `ncearc[ s[ scape, dar fuga ei este z[d[rnicit[ de o viziune `nfrico§[toare. La caban[, ea devine at`t de violent[ `nc`t prietenii trebuie s-o imobilizeze. Din cauza unei furtuni putenice, ei r[m`n sechestra\i `n caban[, iar claustrarea §i spaima `i fac s[ se `ntoarc[ unii `mpotriva altora.

EVIL DEADSUA (2013)Regia: Fede Álvarez Cu: Jane Levy, Lou Taylor PucciHorror / ThrillerDurata: 90 minuteDACIA – ARAD 08 – 14 noiembrieV-J: 16.00, 18.00, 20.00J: 11.00; D: 20.00

01 - 14 noiembrie 2013

Page 9: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

www.24fun.ro z 9

Page 10: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

10 z www.24fun.ro

TIMIȘOARAAXA ART GALLERYStr. Lucian Blaga 8Tel. 0356 435734 L-V: 09.00- 19.00

Expozi\ie de pictur[Expune: Costin Br[teanuExpozi\ie permanent[

FUNDA|IA RUBINStr. Regiment 5 V`n[tori, nr.8(Pia\a Unirii)Tel. 0356 442 770

Tab[ra Pastel UrbanEdi\ia a VI-a(31 octombrie – 03 noiembrie)

GALERIA PYGMALION (CASA ARTELOR)Str. Augustin Pacha nr. 8L-V: 10.00-18.00

Expozi\ia Taberei de Crea\ie Rubin-DubovaEdi\ia a VIII-aBastion Theresia – Mansard[(29 octombrie – 10 noiembrie)

INSTITUTUL FRANCEZ TIMI±OARABd. C. D. Loga 46Tel. 0256 490 544

Expozi\ie de fotografie de mod[„Moda African[”Expune: Frédéric de La Chapelle(04 – 30 noiembrie)

JECZA GALLERYCalea Martirilor 51\45P-\a Victoriei nr. 5Tel. 0256 482 056

Expozi\ie de sculptur[„A l’age du bronze”Expune: Doru Covrig(29 octombrie – 09 noiembrie)

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARAPia\a Unirii 1tel. 0256 491592Ma- D: 10:00-18:00L: ~nchis

Simte arta la Timi§oaraProgram ce prevede `mbun[t[-\irea accesului persoanelor cu dizabilit[\i `n institu\iile muzeale, organizat de Asocia\ia pentru Dezvoltare Urban[, `n colaborare cu Muzeul de Art[ Timi§oara §i cu sprijinul Funda\iei Orange (01 mai – 31 octombrie)

Expozi\ie de pictur[Expune: Lucia Buzac(17 octombrie – 17 noiembrie)

Expozi\ie permanent[ de Art[ Rom]neasc[ Modern[Expozi\ia cuprinde `n jur de 150 de lucr[ri de pictur[ §i sculptur[ create `n perioada 1850 – 1970 de cei mai importan\i arti§ti rom]ni moderni §i `ncearc[ s[ puncteze, prin expunerea cronologic[, evolu\ia artei rom]ne§ti moderne §i transform[rile de ordin stilistic §i tematic ap[rute `n acest interval de timp. Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XXExpozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[Bilet intrare: 5 RON

MUZEUL PRESEI SEVER BOCUStr. Lorena 35 (Jimbolia)Tel. 0256 361463

Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-leaExpozi\ie permanent[

MUZEUL SATULUI B{N{|EANAleea CFR 1, tel. 0256 225588Ma-D: 10:00-18:00

Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare)

ARADCOMPLEXUL MUZEAL ARADExpozi\ii permanenteSec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, docu-mente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic

Sec\ia art[:Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX, Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[)Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale)Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema)

Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.

Page 11: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

www.24fun.ro z 11

Page 12: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

12 z www.24fun.ro

TIMIȘOARA

TeaTrul Na|ioNal MiHai eMiNeSCuStr. M[r[§e§ti 2Tel. 0256 49990, Fax: 0256 201288Biletele se g[sesc la: Agen\ia TNTTarif normal: 15 RONElevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON

LUCR{TOR 2.0O produc\ie Asocia\ia O2G Studio “U\u Strugari”(duminic[, 03 nov, ora 19.00)

BILLY MINCINOSULRegia artistic[: Antonella CorniciSala 2(mar\i, 05 nov, ora 19.00)

DE-A BABA OARBARegia artistic[: Mihaela LichiardopolStudio “U\u Strugari”(joi, 07 nov, ora 19.00)

CLOACARegia artistic[: Mihaela LichiardopolStudio “U\u Strugari”(vineri, 08 nov, ora 19.00)

ADAM ±I EVAAdaptare: Alexander HausvaterSala 2(s`mb[t[, 09 nov, ora 19.00)

NOP|I CU ISADORARegia artistic[: Sabin PopescuSala Mare(duminic[, 10 nov, ora 19.00)

SALA DE A±TEPTAREUn spectacol de Ion-Ardeal IeremiaStudio “U\u Strugari”(mar\i, 12 nov, ora 19.00)

COPENHAGAUn spectacol de Ada LupuSala 2(miercuri, 13 nov, ora 19.00)

PROMETEU ~NL{N|UITspectacol de Kokan MladenovićSala Mare(joi, 14 nov, ora 19.00)

Deutsches Staatstheater TemeswarTeatrul German de Stat Timişoara

TeaTrul GerMaN De STaTStr. M[r[§e§ti 2Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10.00-15.00 §i 17.00-19.00 S`mb[t[: 10.00-15.00, precum §i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743

DERDIEDANSUn concept de Florin FieroiuSala TGST(duminic[, 03 nov, ora 19.30)

NUNTA MICILOR BURGHEZIRegia artistic[: Alexandru DabijaSala TGST(s`mb[t[, 09 nov, ora 19.30)

TeaTrul MaGHiar De STaT CSiKY GerGelYStr. Alba Iulia 2Tel. 0256 434 814Fax: 0256 494 029Mobil: 0740 143 545Email: [email protected]

AFACERE MURDAR{Regia artistic[: Gyulay EszterSala Studio(vineri, 04 nov, ora 19.00)

REGINA FRUMUSE|II DIN LEENANERegia artistic[: Upor LászlóSala Studio(joi, 10 nov, ora 19.00)

GARDENIARegia artistic[: Koltai M. Gábor Sala Studio(s`mb[t[, 12 nov, ora 19.00)

TeaTrul PeNTru CoPii ±i TiNeri „MerliN”Bd. Regele Carol I, nr.3Tel. 0256 493049; 0356 101730Email: [email protected]

TeaTrul STuDeN|eSCTHeSPiSBd. Regele Carol I, no.9

FilarMoNiCa „BaNaTul”Bd. C.D.LOGA Tel. 0256 492521, 0256 495012Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului

CONCERT SIMFONIC~n memoriam Erich Bergel Dirijor: Radu PopaSala Capitol(vineri, 01 nov, ora 19.00)

RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{Dedicat Zilei Na\ionale a CehieiSala Capitol(mar\i, 05 nov, ora 19.00)CONCERT VOCAL-SIMFONICDirijor: Raymond Janssen (Olanda)Sala Capitol(vineri, 08 nov, ora 19.00)

GALA DE BLUES-JAZZSala Capitol(09-10 nov, ora 19.00)

RECITAL VOCALFoaierul S[lii Capitol(mar\i, 12 nov, ora 19.00)

au{leu TeaTru & SC}r| loC leJerStr. Zoe 1 (`n parcul Doina)Tel. 0724 592379, 0745 777035Email: [email protected][ri la telefon: 0751 892340

O NOAPTE FURTUNOAS{Moravuri. Picanterii. Amoruri. Gelozii.Ac\ioneaz[: Marian P`rvulescu, Ioan Codrea, Victor Drago§, Norbert Lovasz, Armand Iftode, Chrisitne Cizma§, Andrea Wolfer~nscenarea: Ovidiu Mih[i\[(duminic[, 03 nov, ora 19.30)

aSoCia|ia CulTural{Noua aCroPol{Str. T. Cipariu 5, ap. 2L-V: 18.00-21.00www.noua-acropola.ro

EFECTUL MOZARTPrelegere filosofic[Conferen\iar: Alis Brebu(joi, 07 nov, ora 18.30)

iNSTiTuTul CulTuralFraNCeZBd. Loga 46; Tel. 0256 490 544

EFESTIVALUL FILMULUI FRANCEZInvitat: Antoine Barraud, regizorul filmului Les Gouffres/ Abisul

7 §i 8 noiembrie: `nt`lniri cu publicul, mese rotunde, workshop-uri

Miercuri, 6 noiembrie16.00 Deschiderea festivalului16.15 La fille du 14 juillet / Fata de la 14 iulie (comedie, 88 minute)18.15 La bataille de Solferino / B[t[lia de la Solferino (dram[, 94 minute)20.15 Les rencontres d’apres minuit / ~nt`lnirile de dup[ miezul nop\ii (comedie / dram[, 91 minute)

Joi, 7 noiembrie15.30 Couleur de peau : miel / Cu pielea de culoarea mierii (anima\ie, 12 ani+, 75 minute)17.15 Rengaine / Refren (comedie / dram[, 75 minute)19.00 Les gouffres / Abisul (dram[, 75 minute) `n prezen\a regizorului filmului Antoine Barraud – discu\ii cu publicul dup[ film

Vineri, 8 noiembrie16.00 La belle vie / Via\a e frumoas[ (dram[, 93 minute)18.00 2 automnes, 3 hivers / 2 toamne, 3 ierni (comedie, 93 minute)20.00 Comme des freres / Ca fra\ii (comedie, 101 minute)

S`mb[t[, 9 noiembrie16.00 Beau travail / Legiunea str[in[ (dram[, 89 minute)18.00 White material / |ara mea (dram[, 92 minute)20.15 Les seigneurs/ Les Seigneurs (comedie, 93 minute)

liBr{ria C{rTure±TiStr. Mercy, nr. 7 (Unirii)Str. Demetriade, nr.1 (Iulius Mall )

VEDERE PANORAMIC{…: Gegen die WandSerie de filme germane(joi, 07 nov, ora 18.30)

ARAD

TeaTrul ioaN SlaViCiBd. Revolu\iei, nr.103Tel. 0257 280016

REPER 65SPECTACOL DE GAL{Dedicat `mplinirii a 65 de ani de la reprezentarea primului spectacol `n limba rom]n[ a Teatrului Rom]n de Stat Arad(duminic[, 03 nov, ora 18.00)

FREUD ±I BUNUL DUMNEZEU Regia artistic[: Doru NicaSala Studio(joi, 07 nov, ora 19.00)

DOMNI±OARA NASTASIARegia artistic[: Laurian OnigaSala Mare(duminic[, 10 nov, ora 19.00)

FilarMoNiCa De STaTPta G. Enescu 1Tel. 0257 281554Fax. 0257 280519 [email protected]

FESTIVALUL TOAMNA MUZICAL{ AR{DEAN{Edi\ia a II-aRecital de arii baroceSala Ferdinand – Prim[ria Arad(02 nov)

Page 13: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

www.24fun.ro z 13

Page 14: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

14 z www.24fun.ro

VINERI01 NOIEMBRIECHEFURID’ARC CLUBFriday, bloody fridayMusic By Georgia Ora: 22.00

EL CHERevolutionary Friday by DJ Kuky Ora: 21.00

JAZZISSIMO LOUNGEOldies / Funk / Pop / Clubbing – DJ Sean NorvisOra: 22.00

NIGHTLONG HALLOWEEN ~N PODFosta fabric[ de baterii „Dura” (`n pod)Ora: 22.00

S~MB{T{02 NOIEMBRIECHEFURID’ARC CLUBSaturday PartyOra: 22.00

EL CHESaturday On The Rocks by DJ KuKy Ora: 22.00

JAZZISSIMO LOUNGEOldies / Funk / Pop / Clubbing DJ Sean NorvisOra: 22.00

JAZZISSIMO PUBAlina, Jais – LiveOra: 22.00

DUMINIC{03 NOIEMBRIECHEFURIEL CHELive Acoustic – Alex AnkaOra: 22.00

MAR|I05 NOIEMBRIECHEFURIEL CHEUrban Waves

Electronic music party Ora: 22.00

MIERCURI06 NOIEMBRIECHEFURIEL CHELive AcousticBy Alex Anka Ora: 21.00

JOI07 NOIEMBRIECHEFURID’ARC CLUBWe Love ThursdaysOra: 22.00

EL CHEPsycho-Party Cu studen\ii de la Psiho Ora: 21.30

VINERI08 NOIEMBRIECHEFURID’ARC CLUBFriday, bloody fridayMusic By Georgia Ora: 22.00

EL CHERevolutionary FridayBy DJ Kuky Ora: 22.00

JAZZISSIMO LOUNGEOldies / Funk / Pop / Clubbing DJ Sean NorvisOra: 22.00

S~MB{T{09 NOIEMBRIECHEFURID’ARC CLUBSaturday PartyOra: 22.00

EL CHESaturday On The Rocks By DJ KuKy Ora: 22.00

JAZZISSIMO LOUNGEOldies / Funk / Pop / Clubbing

DJ Sean NorvisOra: 22.00

JAZZISSIMO PUBAlina, Jais – LiveOra: 22.00

DUMINIC{10 NOIEMBRIE

CHEFURIEL CHELive Acoustic By Alex AnkaOra: 21.00

MAR|I12 NOIEMBRIE

CHEFURIEL CHEUrban WavesElectronic music party Ora: 22.00

MIERCURI13 NOIEMBRIE

CHEFURIEL CHELive Acoustic By Alex AnkaOra: 21.00

JOI14 NOIEMBRIE

CHEFURID’ARC CLUBWe Love ThursdaysOra: 22.00

EL CHEPsycho-Party Cu studen\ii de la Psiho Ora: 21.30

Page 15: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

www.24fun.ro z 15

Page 16: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

16 z www.24fun.ro

TIMIȘOARAARQAStr. Vasile Alexandri nr. 7Tel: 0720 681102Ma-S: 19.00-06.00Contemporary Art & Vinyl Dance Bar

CLUB VIENAStr. Daliei nr. 1BTel: 0747 232 533Mi-S: 22.00-06.00

CLUB 30P-\a Victoriei nr. 7Tel: 0256 247878V-S: 22.00-05.00 Mail: [email protected]

D’ARCStr. Emanoil Ungureanu nr. 14Tel: 0722 891085; J-S: 10.00-06.00Mail: [email protected]

DAOS CLUBStr. Nicolae Titulescu nr. 5Tel: 0744 609750Mi-J: 18.00-02.00V-S: 18.00-06.00Party & Live Events

EL CHEStr. Emanoil Ungureanu nr. 9Tel: 0734 213693D-Mi: 17.00-01.00J-S: 17.00-05.00; The place where the Fun Revolution starts

HEAVEN STUDIOStr. Cerna nr. 40 (Dan Paltinisanu)Tel: 0755 432836, 0733 432836J: 23.00-06.00; S: 23.00-06.30

JAZZISSIMO LOUNGE & CLUBStr. Hector nr. 1Tel: 0356 809929www.jazzissimo.ro

THE IRISH PUBLIC HOUSEStr. |arcului nr. 1 Tel: 0721 106362Mail: [email protected]

CLUB TAINEStr. George Co§buc nr. 1Tel: 0731 349020, 0731 349022Mail: [email protected] & Jazz club

Z A M B A R AZ A M B A R A Z A M B A R A

ZAMBARACetatea BastionTel: 0729 262272

ARADATLANTIC CAFEBd. Revolu\iei nr. 104Tel: 0257 280784L-D: 09.00-22.00

CLUB FLEXStr. Unirii nr. 5Tel: 0757 598887www.clubflex.ro

HAZARD Bd. Revolu\iei nr. 33Tel: 0728 307180D-Mi: 08.00-01.00V-S: 08.00-03.00

THE IRISH PUBLIC HOUSEStr. Blajului nr. 2 Tel: 0728 247474Mail: [email protected]

ROCCO OLD SCHOOL PUB & CLUBBd. Revolu\iei nr. 91Tel: 0730 009703L-J: 08.00-24.00, V-S: 08.00-03.00D: 08.00-24.00Mail: [email protected]

CLUB NERVStr. Revolu\iei nr. 90 L-J: 08.00-01.00V: 08.00 – ultimul clientS: 16.00 – ultimul clientD: 16.00-01.00

www.24fun.ro z 17

Page 17: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

16 z www.24fun.ro

TIMIȘOARAARQAStr. Vasile Alexandri nr. 7Tel: 0720 681102Ma-S: 19.00-06.00Contemporary Art & Vinyl Dance Bar

CLUB VIENAStr. Daliei nr. 1BTel: 0747 232 533Mi-S: 22.00-06.00

CLUB 30P-\a Victoriei nr. 7Tel: 0256 247878V-S: 22.00-05.00 Mail: [email protected]

D’ARCStr. Emanoil Ungureanu nr. 14Tel: 0722 891085; J-S: 10.00-06.00Mail: [email protected]

DAOS CLUBStr. Nicolae Titulescu nr. 5Tel: 0744 609750Mi-J: 18.00-02.00V-S: 18.00-06.00Party & Live Events

EL CHEStr. Emanoil Ungureanu nr. 9Tel: 0734 213693D-Mi: 17.00-01.00J-S: 17.00-05.00; The place where the Fun Revolution starts

HEAVEN STUDIOStr. Cerna nr. 40 (Dan Paltinisanu)Tel: 0755 432836, 0733 432836J: 23.00-06.00; S: 23.00-06.30

JAZZISSIMO LOUNGE & CLUBStr. Hector nr. 1Tel: 0356 809929www.jazzissimo.ro

THE IRISH PUBLIC HOUSEStr. |arcului nr. 1 Tel: 0721 106362Mail: [email protected]

CLUB TAINEStr. George Co§buc nr. 1Tel: 0731 349020, 0731 349022Mail: [email protected] & Jazz club

Z A M B A R AZ A M B A R A Z A M B A R A

ZAMBARACetatea BastionTel: 0729 262272

ARADATLANTIC CAFEBd. Revolu\iei nr. 104Tel: 0257 280784L-D: 09.00-22.00

CLUB FLEXStr. Unirii nr. 5Tel: 0757 598887www.clubflex.ro

HAZARD Bd. Revolu\iei nr. 33Tel: 0728 307180D-Mi: 08.00-01.00V-S: 08.00-03.00

THE IRISH PUBLIC HOUSEStr. Blajului nr. 2 Tel: 0728 247474Mail: [email protected]

ROCCO OLD SCHOOL PUB & CLUBBd. Revolu\iei nr. 91Tel: 0730 009703L-J: 08.00-24.00, V-S: 08.00-03.00D: 08.00-24.00Mail: [email protected]

CLUB NERVStr. Revolu\iei nr. 90 L-J: 08.00-01.00V: 08.00 – ultimul clientS: 16.00 – ultimul clientD: 16.00-01.00

www.24fun.ro z 17

Page 18: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

14 z www.24fun.ro

TIMIȘOARABAROQUEP-\a Unirii nr. 14Tel: 0720 543223L-D: 08.00-24.00

CAFETERIA CASA CU FLORIStr. Alba Iulia 1Tel: 0256 435080 L-D: 08.00-24.00www.casacuflori.ro

CAFE MODE UNIRIIPia\a Unirii nr. 5Tel: 0722 891085L-D: 08.00-02.00

CAFÉ DE PARISStr.Hector nr.4Tel: 0372 728757L-V: 09.00-01.00S-D: 11.00-01.00Breakfast / Lunch / Coffe / Drinks Cafe de Paris is always a good idea.

CAFÉ VIENAStr. Daliei nr. 1BTel: 0747 232 533L-D: 08.00-02.00

D’ARCStr. Emanoil Ungureanu nr. 14Tel: 0722 891085www.darc.ro

ECLIPSEStr. F. Mercy nr. 9Tel: 0722 343528L-V: 08.00-24.00, S-D: 09.00-24.00Mail: [email protected]

MANUFACTURA Bd. T. Vladimirescu nr. 9Tel: 0740 313070L-V: 10.00-02.00S-D: 18.00-02.00

OPERAP-\a Victoriei nr. 6Tel: 0720 149813L-V: 08.00-24.00, S-D: 09.00-24.00Mail: [email protected]

PAPILLON CAFEP-\a Unirii nr. 8Tel: 0724 300858Mail: [email protected]

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe nr. 1Tel: 0751 892340Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFEStr. Mercy nr. 3Tel: 0744 641377;L-J: 08.30- 01.00V: 08.30-02.00, S-D: 10.00-01.00

VAN GRAPH K FE Str. Matei Corvin nr. 4Tel: 0722 748269L-V: 11.00-01.00; S-D: 13.00-01.00www.vangraph.ro

ARADPART CAFE GALLERYP-\a Avram Iancu nr. 10 Tel: 0740 923324Mail: [email protected]

AHMAD TEA HOUSEP-\a Avram Iancu nr. 9Tel: 0730 030130Mail: [email protected]

CAFE BOEMEStr. Episcopiei nr. 19-21Tel: 0721 411486L-V: 07.00-02.00S-D: 10.00-02.00

DIPLOMAT CAFEBd. Revolu\iei nr.52-54Tel: 0257 250210L-J: 08.00-24.00

V-S: 08.00-01.00, D: 10.30-24.00

K.F.P-\a Avram Iancu nr. 11Tel: 0730 035824L-J:12.00-01.00; V: 12.00-03.00S: 18.00-03.00; D: 18.00-01.00www.kfarad.ro

SMART CAFEStr. Unirii nr. 2; Tel: 0257 214822

TRESOR CAFEStr. Unirii nr. 1Tel: 0724 367151

Sunt destui dintre cei care `mi spun dup[ un eveniment reu§it: ce muzic[ bun[ a\i avut! Nu mai stau s[ le explic c[ nu e cel mai important lucru c[ am muzic[ bun[ §i c[ e mult mai complicat de-at`t. Muzica este pentru un DJ o unealt[, la fel cum trusa crom-vanadiu e o trus[ de unelte pentru mecanic. C`nd `mi preg[tesc DJ-ii sau MC-ii sau light-jockey-ii, `i `ndrum s[ studieze lucrul cu volumul. Sau cu ritmul §i cu tonalitatea. Sau cu culorile §i intensitatea lor. Sau cu vocea, dic\ia §i accentele. Sau cu limbajul corporal, cu metalimbajul. Pe toate trebuie s[ le st[p`ne§ti iar, `n momentul `n care e§ti una cu evenimentul, c`nd sim\i masa de oameni ce e `n fa\a ta,

nici nu mai stai s[ te g`nde§ti ce trebuie s[ faci. Sim\i. E de la sine `n\eles c[ muzica – cu toate genurile posibile – trebuie s[ o cuno§ti la perfec\ie, cu intro-uri, structuri ritmice, texte §i st[ri de spirit (”mood”). E impardonabil s[ nu st[p`ne§ti toate muzicile. Poate cu excep\ia muzicii simfonice, dar dac[ nu e§ti familiarizat cu ea nu vei `n\elege niciodat[ cum e s[ construie§ti un eveniment ca pe o simfonie. Dup[ ce e§ti `n stare s[ creezi un moment culminant din ritm, vine partea grea: lucrul cu volumul sonor. De-abia apoi discut[m de prezen\[ la microfon, lucrul cu lini§tea, spargeri de ritm, §i alte fine\uri. Am observat c[

`n momentul `n care un DJ §tie bine s[ gestioneze volumul, `ncepe s[ devin[ bun. Pentru c[ asta `nseamn[ c[ deja simte sala. C[ s-a diluat `n masa eterogen[ din `nc[pere §i e pe emisie-recep\ie. Aici `mi dau seama de gradul de empatie sau de autism al fiec[ruia.Apoi s`nt toate trucurile pe care le `nve\i `n ani §i ani. Exist[ ceva ce ne vine greu s[ accept[m: s`ntem previzibili. Dac[ cineva a `nt`lnit c`teva sute sau c`teva mii de persoane §i le-a testat §i observat reac\iile, e destul de probabil c[ la a zeceamiauna persoan[ s[ intuiasc[ exact cum se va comporta `ntr-o situa\ie dat[. De-aia `mi §i place s[ pun muzic[ la evenimente; unii ar da bani s[ `nve\e pe viu

ceea ce afl[ doar din c[r\i de leadership, self-management, psihologie sau mai §tiu eu ce. Noi studiem de o bucat[ de timp capitolul ”prietenele miresei”. Asta dup[ ce de c`teva ori aceste prietene s-au pl`ns – nu pe loc, ci ulterior – c[ n-a fost destul[ muzic[ s`rbeasc[. Nu intru `n detalii (cu ce aduce o anumit[ muzic[ s`rbeasc[) §i nici nu dezvolt aici studiul (cum `\i dai seama care se vor pl`nge, de ce dup[ dou[ zile). Exist[ un lucru pe care n-o s[-l pot spune niciodat[ unei mirese: orice \i se poate accepta sau ierta. Mai pu\in fericirea.

Bogdan Puri§

Pove§ti de DeeJay XXXIII

www.24fun.ro z 15

Page 19: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

14 z www.24fun.ro

TIMIȘOARABAROQUEP-\a Unirii nr. 14Tel: 0720 543223L-D: 08.00-24.00

CAFETERIA CASA CU FLORIStr. Alba Iulia 1Tel: 0256 435080 L-D: 08.00-24.00www.casacuflori.ro

CAFE MODE UNIRIIPia\a Unirii nr. 5Tel: 0722 891085L-D: 08.00-02.00

CAFÉ DE PARISStr.Hector nr.4Tel: 0372 728757L-V: 09.00-01.00S-D: 11.00-01.00Breakfast / Lunch / Coffe / Drinks Cafe de Paris is always a good idea.

CAFÉ VIENAStr. Daliei nr. 1BTel: 0747 232 533L-D: 08.00-02.00

D’ARCStr. Emanoil Ungureanu nr. 14Tel: 0722 891085www.darc.ro

ECLIPSEStr. F. Mercy nr. 9Tel: 0722 343528L-V: 08.00-24.00, S-D: 09.00-24.00Mail: [email protected]

MANUFACTURA Bd. T. Vladimirescu nr. 9Tel: 0740 313070L-V: 10.00-02.00S-D: 18.00-02.00

OPERAP-\a Victoriei nr. 6Tel: 0720 149813L-V: 08.00-24.00, S-D: 09.00-24.00Mail: [email protected]

PAPILLON CAFEP-\a Unirii nr. 8Tel: 0724 300858Mail: [email protected]

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe nr. 1Tel: 0751 892340Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFEStr. Mercy nr. 3Tel: 0744 641377;L-J: 08.30- 01.00V: 08.30-02.00, S-D: 10.00-01.00

VAN GRAPH K FE Str. Matei Corvin nr. 4Tel: 0722 748269L-V: 11.00-01.00; S-D: 13.00-01.00www.vangraph.ro

ARADPART CAFE GALLERYP-\a Avram Iancu nr. 10 Tel: 0740 923324Mail: [email protected]

AHMAD TEA HOUSEP-\a Avram Iancu nr. 9Tel: 0730 030130Mail: [email protected]

CAFE BOEMEStr. Episcopiei nr. 19-21Tel: 0721 411486L-V: 07.00-02.00S-D: 10.00-02.00

DIPLOMAT CAFEBd. Revolu\iei nr.52-54Tel: 0257 250210L-J: 08.00-24.00

V-S: 08.00-01.00, D: 10.30-24.00

K.F.P-\a Avram Iancu nr. 11Tel: 0730 035824L-J:12.00-01.00; V: 12.00-03.00S: 18.00-03.00; D: 18.00-01.00www.kfarad.ro

SMART CAFEStr. Unirii nr. 2; Tel: 0257 214822

TRESOR CAFEStr. Unirii nr. 1Tel: 0724 367151

Sunt destui dintre cei care `mi spun dup[ un eveniment reu§it: ce muzic[ bun[ a\i avut! Nu mai stau s[ le explic c[ nu e cel mai important lucru c[ am muzic[ bun[ §i c[ e mult mai complicat de-at`t. Muzica este pentru un DJ o unealt[, la fel cum trusa crom-vanadiu e o trus[ de unelte pentru mecanic. C`nd `mi preg[tesc DJ-ii sau MC-ii sau light-jockey-ii, `i `ndrum s[ studieze lucrul cu volumul. Sau cu ritmul §i cu tonalitatea. Sau cu culorile §i intensitatea lor. Sau cu vocea, dic\ia §i accentele. Sau cu limbajul corporal, cu metalimbajul. Pe toate trebuie s[ le st[p`ne§ti iar, `n momentul `n care e§ti una cu evenimentul, c`nd sim\i masa de oameni ce e `n fa\a ta,

nici nu mai stai s[ te g`nde§ti ce trebuie s[ faci. Sim\i. E de la sine `n\eles c[ muzica – cu toate genurile posibile – trebuie s[ o cuno§ti la perfec\ie, cu intro-uri, structuri ritmice, texte §i st[ri de spirit (”mood”). E impardonabil s[ nu st[p`ne§ti toate muzicile. Poate cu excep\ia muzicii simfonice, dar dac[ nu e§ti familiarizat cu ea nu vei `n\elege niciodat[ cum e s[ construie§ti un eveniment ca pe o simfonie. Dup[ ce e§ti `n stare s[ creezi un moment culminant din ritm, vine partea grea: lucrul cu volumul sonor. De-abia apoi discut[m de prezen\[ la microfon, lucrul cu lini§tea, spargeri de ritm, §i alte fine\uri. Am observat c[

`n momentul `n care un DJ §tie bine s[ gestioneze volumul, `ncepe s[ devin[ bun. Pentru c[ asta `nseamn[ c[ deja simte sala. C[ s-a diluat `n masa eterogen[ din `nc[pere §i e pe emisie-recep\ie. Aici `mi dau seama de gradul de empatie sau de autism al fiec[ruia.Apoi s`nt toate trucurile pe care le `nve\i `n ani §i ani. Exist[ ceva ce ne vine greu s[ accept[m: s`ntem previzibili. Dac[ cineva a `nt`lnit c`teva sute sau c`teva mii de persoane §i le-a testat §i observat reac\iile, e destul de probabil c[ la a zeceamiauna persoan[ s[ intuiasc[ exact cum se va comporta `ntr-o situa\ie dat[. De-aia `mi §i place s[ pun muzic[ la evenimente; unii ar da bani s[ `nve\e pe viu

ceea ce afl[ doar din c[r\i de leadership, self-management, psihologie sau mai §tiu eu ce. Noi studiem de o bucat[ de timp capitolul ”prietenele miresei”. Asta dup[ ce de c`teva ori aceste prietene s-au pl`ns – nu pe loc, ci ulterior – c[ n-a fost destul[ muzic[ s`rbeasc[. Nu intru `n detalii (cu ce aduce o anumit[ muzic[ s`rbeasc[) §i nici nu dezvolt aici studiul (cum `\i dai seama care se vor pl`nge, de ce dup[ dou[ zile). Exist[ un lucru pe care n-o s[-l pot spune niciodat[ unei mirese: orice \i se poate accepta sau ierta. Mai pu\in fericirea.

Bogdan Puri§

Pove§ti de DeeJay XXXIII

www.24fun.ro z 15

Page 20: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

12 z www.24fun.ro

TIMIȘOARA3 F® Aleea Studen\ilor nr. 1Tel: 0256 221298Centrul Comercial KapaIulis Mall, Food Court Almondo

AMEDEEAStr. Leandrului nr. 8 Tel: 0730 446644, 0256 223355www.amedeea.ro

BURGUNDStr. Oravi\a nr. 2C Tel: 0256 292921Ma-D: 12.00-23.00Mail: [email protected]

CASA TIMI±AN{Bd. 16 Decembrie 1989 nr.57Tel: 0356 469610Mail: [email protected]

COFET{RIA CODRINABd. Iosif Bulbuca nr. 2Tel: 0256 293276Bd. Siomion B[rnu\iu nr. 5Tel: 0256 431888Calea ±agului nr. 78Tel: 0256 271585Str. Burebista nr. 10Tel: 0256 248655L-S: 07.30-20.00D: 09.00-20.00Mail: [email protected]

RESTAURANT COLOSSEUMCalea Timi§oarei nr. 6, Complex Totalco GirocTel: 0766 478026, 0742 274120Mail: [email protected]

CASA CU FLORIStr. Alba Iulia nr. 1Tel: 0256 435080, 0721 180011 Mail: [email protected]

CASA BUNICIIStr. Virgil Oni\iu nr. 3Tel: 0356 100870Mail: [email protected]

CLICK2EATCalea Aradului nr. 8, et 9Tel: 0356 089911Mail: [email protected][ m`ncare onlinewww.click2eat.ro

KFCStr. A. Demetriade nr.1 (`n incinta Iulius Mall) Tel: 0256 247611L-D: 10.00-22.00, Str. Goethe nr. 2Tel: 0256 203074,L-D: 10.00-23.00www.kfc.ro

PAPRIStr. A. Demetriade nr. 1 (`n incinta Iulius Mall)Tel: 0728 107146Papri-m[n]nci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i rom]neasc[ cu gust.

RESTAURANT SELECTStr. Pomiculturii nr. 23Tel: 0256 212301 www.selectfood.ro

INTERMEZZOP-\a Unirii nr. 3 (col\ cu V. Alecsandri) Tel: 0256 432429, 0726 693244L-D: 12.00-24.00www.restaurant-intermezzo.ro

LA RENAISSANCEStr. Lacului nr.1, Tel: 0733 673693L-D: 11.00-24.00Mail: [email protected]

PIZZA RUSTICAStr. Paul Chinezu nr. 6Tel: 0256 221331 L-D: 11.00-00.00

PRET-A-MANGERStr. Aurelianus nr. 19 Tel. 0256 228000www.pret-a-manger.ro

RESTAURANT CAMELOTStr. Barbu Iscovescu nr. 2Tel: 0256 221187www.camelot.ro

RESTAURANT BOAVISTAAleea F.C. Ripensia nr. 7ATel: 0256 309409Mail: [email protected]

TAVERNA S}RBULUIStr. Aeroport nr. 92Tel. 0256 220036/39L-D: 09.00-23.00Mail: [email protected]

WASABI SUSHIStr. A. Demetriade nr. 1 (`n incinta Iulius Mall)Tel: 0728 892939Mail: [email protected]

ARADRESTAURANT RETROBd. Revolu\iei nr. 81Tel: 0257 214110www.restaurantretro.ro

BIERHAUSStr. 1 Decembrie 1918 nr. 8Tel: 0257 211882L-D: 09.00-24.00

PUB ORA DE BEREBd. Revolu\iei nr. 79-81Tel: 0752 072087

PIZZERIA COANDIStr. Nicolae B[lcescu nr. 5Tel: 0257 281514www.pizza-coandi.ro

PICCOLO BISTROStr. Cri§an nr.12Tel: 0257 257259L-S: 08.00-22.00, D: 09.00-22.00Mail: [email protected]

CASA JELENStr. Mihai Eminescu nr. 55-57Tel: 0257 280751Mail: [email protected]

KFCStr. Banu M[r[cine nr. 6Tel: 0257 241122L-D: 07.00-24.00www.kfc.ro

PIZZA 5 COL|URIStr. Obedenaru nr. 32Tel: 0257 273273www.pizza5colturi.ro

RESTAURANT DECEBALBd. Decebal nr. 2Tel: 0742 340829L-D: 09.00-22.00

PIZZA PLUSStr. Pionierilor nr. 36Tel: 0257 232323Mail: [email protected]

www.24fun.ro z 13

Page 21: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

12 z www.24fun.ro

TIMIȘOARA3 F® Aleea Studen\ilor nr. 1Tel: 0256 221298Centrul Comercial KapaIulis Mall, Food Court Almondo

AMEDEEAStr. Leandrului nr. 8 Tel: 0730 446644, 0256 223355www.amedeea.ro

BURGUNDStr. Oravi\a nr. 2C Tel: 0256 292921Ma-D: 12.00-23.00Mail: [email protected]

CASA TIMI±AN{Bd. 16 Decembrie 1989 nr.57Tel: 0356 469610Mail: [email protected]

COFET{RIA CODRINABd. Iosif Bulbuca nr. 2Tel: 0256 293276Bd. Siomion B[rnu\iu nr. 5Tel: 0256 431888Calea ±agului nr. 78Tel: 0256 271585Str. Burebista nr. 10Tel: 0256 248655L-S: 07.30-20.00D: 09.00-20.00Mail: [email protected]

RESTAURANT COLOSSEUMCalea Timi§oarei nr. 6, Complex Totalco GirocTel: 0766 478026, 0742 274120Mail: [email protected]

CASA CU FLORIStr. Alba Iulia nr. 1Tel: 0256 435080, 0721 180011 Mail: [email protected]

CASA BUNICIIStr. Virgil Oni\iu nr. 3Tel: 0356 100870Mail: [email protected]

CLICK2EATCalea Aradului nr. 8, et 9Tel: 0356 089911Mail: [email protected][ m`ncare onlinewww.click2eat.ro

KFCStr. A. Demetriade nr.1 (`n incinta Iulius Mall) Tel: 0256 247611L-D: 10.00-22.00, Str. Goethe nr. 2Tel: 0256 203074,L-D: 10.00-23.00www.kfc.ro

PAPRIStr. A. Demetriade nr. 1 (`n incinta Iulius Mall)Tel: 0728 107146Papri-m[n]nci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i rom]neasc[ cu gust.

RESTAURANT SELECTStr. Pomiculturii nr. 23Tel: 0256 212301 www.selectfood.ro

INTERMEZZOP-\a Unirii nr. 3 (col\ cu V. Alecsandri) Tel: 0256 432429, 0726 693244L-D: 12.00-24.00www.restaurant-intermezzo.ro

LA RENAISSANCEStr. Lacului nr.1, Tel: 0733 673693L-D: 11.00-24.00Mail: [email protected]

PIZZA RUSTICAStr. Paul Chinezu nr. 6Tel: 0256 221331 L-D: 11.00-00.00

PRET-A-MANGERStr. Aurelianus nr. 19 Tel. 0256 228000www.pret-a-manger.ro

RESTAURANT CAMELOTStr. Barbu Iscovescu nr. 2Tel: 0256 221187www.camelot.ro

RESTAURANT BOAVISTAAleea F.C. Ripensia nr. 7ATel: 0256 309409Mail: [email protected]

TAVERNA S}RBULUIStr. Aeroport nr. 92Tel. 0256 220036/39L-D: 09.00-23.00Mail: [email protected]

WASABI SUSHIStr. A. Demetriade nr. 1 (`n incinta Iulius Mall)Tel: 0728 892939Mail: [email protected]

ARADRESTAURANT RETROBd. Revolu\iei nr. 81Tel: 0257 214110www.restaurantretro.ro

BIERHAUSStr. 1 Decembrie 1918 nr. 8Tel: 0257 211882L-D: 09.00-24.00

PUB ORA DE BEREBd. Revolu\iei nr. 79-81Tel: 0752 072087

PIZZERIA COANDIStr. Nicolae B[lcescu nr. 5Tel: 0257 281514www.pizza-coandi.ro

PICCOLO BISTROStr. Cri§an nr.12Tel: 0257 257259L-S: 08.00-22.00, D: 09.00-22.00Mail: [email protected]

CASA JELENStr. Mihai Eminescu nr. 55-57Tel: 0257 280751Mail: [email protected]

KFCStr. Banu M[r[cine nr. 6Tel: 0257 241122L-D: 07.00-24.00www.kfc.ro

PIZZA 5 COL|URIStr. Obedenaru nr. 32Tel: 0257 273273www.pizza5colturi.ro

RESTAURANT DECEBALBd. Decebal nr. 2Tel: 0742 340829L-D: 09.00-22.00

PIZZA PLUSStr. Pionierilor nr. 36Tel: 0257 232323Mail: [email protected]

www.24fun.ro z 13

Page 22: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

10 z www.24fun.ro

EXIMTURStr. A. Demetriade nr. 1Tel: 0256 247633;L-D: 10.00-22.00Mail: [email protected]

KING TRAVELStr. Matei Corvin nr. 1Tel: 0256 336381Mail: [email protected]

KUSADASIStr. Regiment 5 V`n[tori nr. 1, ap. 5Tel: 0256 432055L-V: 09.00-18.00Mail: [email protected]

MAREEAStr. Emanoil Ungureanu nr. 9Tel: 0256 431005Mail: [email protected]

PARALELA 45Str. Augustin Pacha nr. 6Tel: 0256 221025L-V: 09.00-18.00www.paralela45.ro

PETER TURISMBd. Gen. Ioan Dragalina nr. 23Tel: 0256 293244Mail: [email protected]

RA TRAVELBd. Revolu\iei nr. 14Tel: 0256 282113Mail: [email protected]

ROBINSON CRUSOEStr. Augustin Pacha nr. 3Tel: 0256 221511, 0356 179411Mail: [email protected]

RUEFA-ESCAPE TRAVELStr. Gheorhe Laz[r nr. 4Tel: 0256 435529Mail: [email protected]

TAMICRIS TOURSStr. Intrarea Predeal nr. 1Tel: 0256 211255Mail: [email protected]

ULTRAMARINStr. N. P[ulescu, nr. 2Tel: 0256 499706Mail: [email protected]

ARADCAzAReXO RESIDENCEStr. Ion Ra\iu nr. 13Tel. 0257 213163Mail: [email protected]

PENSIUNEA BELLACalea Radnei nr. 201Tel: 0746 268443Mail: [email protected]

HOTEL ARDEALULBd. Revolu\iei nr. 98Tel. 0257 280840Mail: [email protected]

HOTEL COANDICalea Romanilor nr. 47Tel: 0257 287777Mail: [email protected]

HOTEL PARCBd. Dragalina nr. 25Tel: 0257 280820Mail: [email protected]

HOTEL BEST WESTERNCENTRALStr. Horia nr. 8Tel: 0257 256636Mail: [email protected]

HOTEL PRESIDENTCalea Timi§orii nr. 164Tel: 0257 278804Mail: [email protected]

HOTEL ARADBd. Decebal nr. 9Tel: 0257 280894Mail: [email protected]

HOTEL CLASSStr. Ion Ra\iu nr. 27-29Tel: 0257 213153Mail: [email protected]

HOTEL CONTINENTAL FORUMBd. Revolu\iei nr. 79-81Tel: 0372 [email protected]

www.24fun.ro z 11

Page 23: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

10 z www.24fun.ro

EXIMTURStr. A. Demetriade nr. 1Tel: 0256 247633;L-D: 10.00-22.00Mail: [email protected]

KING TRAVELStr. Matei Corvin nr. 1Tel: 0256 336381Mail: [email protected]

KUSADASIStr. Regiment 5 V`n[tori nr. 1, ap. 5Tel: 0256 432055L-V: 09.00-18.00Mail: [email protected]

MAREEAStr. Emanoil Ungureanu nr. 9Tel: 0256 431005Mail: [email protected]

PARALELA 45Str. Augustin Pacha nr. 6Tel: 0256 221025L-V: 09.00-18.00www.paralela45.ro

PETER TURISMBd. Gen. Ioan Dragalina nr. 23Tel: 0256 293244Mail: [email protected]

RA TRAVELBd. Revolu\iei nr. 14Tel: 0256 282113Mail: [email protected]

ROBINSON CRUSOEStr. Augustin Pacha nr. 3Tel: 0256 221511, 0356 179411Mail: [email protected]

RUEFA-ESCAPE TRAVELStr. Gheorhe Laz[r nr. 4Tel: 0256 435529Mail: [email protected]

TAMICRIS TOURSStr. Intrarea Predeal nr. 1Tel: 0256 211255Mail: [email protected]

ULTRAMARINStr. N. P[ulescu, nr. 2Tel: 0256 499706Mail: [email protected]

ARADCAzAReXO RESIDENCEStr. Ion Ra\iu nr. 13Tel. 0257 213163Mail: [email protected]

PENSIUNEA BELLACalea Radnei nr. 201Tel: 0746 268443Mail: [email protected]

HOTEL ARDEALULBd. Revolu\iei nr. 98Tel. 0257 280840Mail: [email protected]

HOTEL COANDICalea Romanilor nr. 47Tel: 0257 287777Mail: [email protected]

HOTEL PARCBd. Dragalina nr. 25Tel: 0257 280820Mail: [email protected]

HOTEL BEST WESTERNCENTRALStr. Horia nr. 8Tel: 0257 256636Mail: [email protected]

HOTEL PRESIDENTCalea Timi§orii nr. 164Tel: 0257 278804Mail: [email protected]

HOTEL ARADBd. Decebal nr. 9Tel: 0257 280894Mail: [email protected]

HOTEL CLASSStr. Ion Ra\iu nr. 27-29Tel: 0257 213153Mail: [email protected]

HOTEL CONTINENTAL FORUMBd. Revolu\iei nr. 79-81Tel: 0372 [email protected]

www.24fun.ro z 11

Page 24: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

8 z www.24fun.ro

HELIOS SPORT CLUBBd. Iosif Bulbuca nr. 21Tel: 0256 463818, 0743969486L-D: 07.00-02.00Mail: [email protected] dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon, 1 teren de fotbal acoperit cu balon, 2 terenuri de squash.Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de perfor-man\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de perfor-man\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar.

SALOANELE MONICAStr. Divizia 9 Cavalerie nr. 2A-4 (înCentrul Comercial KAPA)Tel: 0256 283575, 0721 719974Str. Barbu Iscovescu nr. 2Tel: 0256 202899, 0724 248754Aleea Cristalului nr.5Tel: 0256 498090, 0728 013004L-V: 08.00-20.00S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00Mail: [email protected]

CABINET STOMATOLOGICDR. OANA POPESCUStr. Iancu Flondor nr.16Tel: 0256 441925L-V: 12.00-20.00

SMILE FACTORYStr. |ible§ului nr. 7ATel: 0256 295699, 0740 200555Mail: [email protected]

POLICLINICA DR. BOLDStr. Dionisie Lin\ia nr. 2Tel: 0256 204959Mail: [email protected]

WISH STUDIO by DidaStr. Joseph Lonovici nr.3 (Splaiul Coloniei 3)Tel: 0256 433470, 0728 881705L-V: 10.00-22.00S: 10.00-20.00Mail: [email protected][, manichiur[-pedichiur[, make-up. Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice. WORLD CLASS HEALTH ACADEMYStr. A. Demetriade nr. 1 Tel: 0256 210108www.worldclass.ro

ARADACTIV CLUBStr. Infanteriei FNTel: 0257 216951Mail: [email protected]

GEMI SPORT Bd. Nicolae Titulescu nr. 7 Tel: 0357 408718www.gemisport.ro

GUINOT CENTERStr. Caius IacobTel: 0257 338255

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETICStr. L. Blaga nr. 5Tel. 0257 210067Cabinet chirurgie estetic[

MISTIC STUDIOStr. Unirii (`n incinta Renaissance) Mail: [email protected]

NEW LOOKStr. Decebal nr. 12, ap. 1Tel. 0257 282019Mail: [email protected]

VERSOLISStr. 1 Decembrie 1918Tel. 0257 280085

ELYX STYLE Str. I. C. Br[tianu nr. 17, ap. 2Tel: 0257 228330www.elyxstyle.ro

IRISZBd. Decebal nr. 18Tel: 0723 776588www.salonirisz.ro

www.24fun.ro z 9

TIMIȘOARA

CAzAReAPARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE Str. Mocioni nr. 8Tel: 0356 113224/25, 0757 555444Mail: [email protected]

BEST WESTERN AMBASSADOR HOTELStr. Mangalia nr. 3Tel. 0256 306880www.ambassador.ro

CRISTAL CLUBS[c[laz, Str. G[rii nr. 1Tel: 0256 367648, 0721 763630Mail: [email protected]

EUROHOTELStr. Mehadia nr. 5Tel: 0256 201251, 0734 400272 Mail: [email protected]

PENSIUNEA VLADBd. L. Rebreanu nr. 19Tel: 0256 489987www.pensiuneavlad.ro

HOTEL SENATORCalea Lugojului nr. 7Tel: 0256 225463Mail: [email protected]

REGHINA BLUEStr. Cozia nr. 51-53Tel: 0722 397431Mail: [email protected]

HOTEL SAVOYBd. Tudor Vladimirescu nr. 2Tel: 0256 249900Mail: [email protected]

HOTEL DORIAStr. Moldovei nr. 10Tel: 0256 207837Fax: 0356 003033Mail: [email protected] www.doria-hotel.ro

HOTEL PERLAStr. Protopop George Dragomir nr. 9Tel/fax: 0256 203100 Mail: [email protected] www.hotelperla.ro PENSIUNEA DIAMBIENTStr. C. Porumbescu nr. 29ATel: 0256 496104, 0744 572104Mail: [email protected] CENTRALStr. Nikolaus Lenau nr. 6Tel: 0256 490096Mail: [email protected] HOTEL TIMI±OARAStr. M[r[§e§ti nr.1-3Tel: 0256 498852Mail: [email protected]

HOTEL AURELIACalea ±agului DN 59, km 8+400 Tel: 0256 291200Mail: [email protected]

HOTEL CONTINENTALBd. Revolu\iei 1989 nr. 5Tel: 0256 494144Mail: [email protected]

HOTEL STRELI|IABd. Simion Barnu\iu nr. 44Tel: 0256 247067Mail: [email protected]

HOTEL LIDOBd. Dr. I. Bulbuca nr. 18-20Tel: 0256 407373Mail: [email protected]

AGen|II TURIsMAEROTRAVEL LUFTHANSA CITY CENTERStr. Piatra Craiului nr. 3Tel: 0256 292960L-V: 09.00-18.00Mail:[email protected]

BOOK TRAVELStr. Gheorghe Laz[r nr. 6Tel: 0356 176088L-V: 09.00-19.00S: 10.00-15.00Mail: [email protected]

CAPTOURSStr. George Co§buc nr. 5Tel: 0356 405420Mail: [email protected]

CHRISTIAN TOURBd. 16 Decembrie 1989 nr. 11Tel: 0256 240322L-V: 10.00-18.00Mail: [email protected]

CORELIA TRAVELBd. Simion B[rnu\iu nr. 73Tel: 0356 113256Mail: [email protected]

Page 25: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

8 z www.24fun.ro

HELIOS SPORT CLUBBd. Iosif Bulbuca nr. 21Tel: 0256 463818, 0743969486L-D: 07.00-02.00Mail: [email protected] dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon, 1 teren de fotbal acoperit cu balon, 2 terenuri de squash.Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de perfor-man\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de perfor-man\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar.

SALOANELE MONICAStr. Divizia 9 Cavalerie nr. 2A-4 (înCentrul Comercial KAPA)Tel: 0256 283575, 0721 719974Str. Barbu Iscovescu nr. 2Tel: 0256 202899, 0724 248754Aleea Cristalului nr.5Tel: 0256 498090, 0728 013004L-V: 08.00-20.00S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00Mail: [email protected]

CABINET STOMATOLOGICDR. OANA POPESCUStr. Iancu Flondor nr.16Tel: 0256 441925L-V: 12.00-20.00

SMILE FACTORYStr. |ible§ului nr. 7ATel: 0256 295699, 0740 200555Mail: [email protected]

POLICLINICA DR. BOLDStr. Dionisie Lin\ia nr. 2Tel: 0256 204959Mail: [email protected]

WISH STUDIO by DidaStr. Joseph Lonovici nr.3 (Splaiul Coloniei 3)Tel: 0256 433470, 0728 881705L-V: 10.00-22.00S: 10.00-20.00Mail: [email protected][, manichiur[-pedichiur[, make-up. Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice. WORLD CLASS HEALTH ACADEMYStr. A. Demetriade nr. 1 Tel: 0256 210108www.worldclass.ro

ARADACTIV CLUBStr. Infanteriei FNTel: 0257 216951Mail: [email protected]

GEMI SPORT Bd. Nicolae Titulescu nr. 7 Tel: 0357 408718www.gemisport.ro

GUINOT CENTERStr. Caius IacobTel: 0257 338255

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETICStr. L. Blaga nr. 5Tel. 0257 210067Cabinet chirurgie estetic[

MISTIC STUDIOStr. Unirii (`n incinta Renaissance) Mail: [email protected]

NEW LOOKStr. Decebal nr. 12, ap. 1Tel. 0257 282019Mail: [email protected]

VERSOLISStr. 1 Decembrie 1918Tel. 0257 280085

ELYX STYLE Str. I. C. Br[tianu nr. 17, ap. 2Tel: 0257 228330www.elyxstyle.ro

IRISZBd. Decebal nr. 18Tel: 0723 776588www.salonirisz.ro

www.24fun.ro z 9

TIMIȘOARA

CAzAReAPARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE Str. Mocioni nr. 8Tel: 0356 113224/25, 0757 555444Mail: [email protected]

BEST WESTERN AMBASSADOR HOTELStr. Mangalia nr. 3Tel. 0256 306880www.ambassador.ro

CRISTAL CLUBS[c[laz, Str. G[rii nr. 1Tel: 0256 367648, 0721 763630Mail: [email protected]

EUROHOTELStr. Mehadia nr. 5Tel: 0256 201251, 0734 400272 Mail: [email protected]

PENSIUNEA VLADBd. L. Rebreanu nr. 19Tel: 0256 489987www.pensiuneavlad.ro

HOTEL SENATORCalea Lugojului nr. 7Tel: 0256 225463Mail: [email protected]

REGHINA BLUEStr. Cozia nr. 51-53Tel: 0722 397431Mail: [email protected]

HOTEL SAVOYBd. Tudor Vladimirescu nr. 2Tel: 0256 249900Mail: [email protected]

HOTEL DORIAStr. Moldovei nr. 10Tel: 0256 207837Fax: 0356 003033Mail: [email protected] www.doria-hotel.ro

HOTEL PERLAStr. Protopop George Dragomir nr. 9Tel/fax: 0256 203100 Mail: [email protected] www.hotelperla.ro PENSIUNEA DIAMBIENTStr. C. Porumbescu nr. 29ATel: 0256 496104, 0744 572104Mail: [email protected] CENTRALStr. Nikolaus Lenau nr. 6Tel: 0256 490096Mail: [email protected] HOTEL TIMI±OARAStr. M[r[§e§ti nr.1-3Tel: 0256 498852Mail: [email protected]

HOTEL AURELIACalea ±agului DN 59, km 8+400 Tel: 0256 291200Mail: [email protected]

HOTEL CONTINENTALBd. Revolu\iei 1989 nr. 5Tel: 0256 494144Mail: [email protected]

HOTEL STRELI|IABd. Simion Barnu\iu nr. 44Tel: 0256 247067Mail: [email protected]

HOTEL LIDOBd. Dr. I. Bulbuca nr. 18-20Tel: 0256 407373Mail: [email protected]

AGen|II TURIsMAEROTRAVEL LUFTHANSA CITY CENTERStr. Piatra Craiului nr. 3Tel: 0256 292960L-V: 09.00-18.00Mail:[email protected]

BOOK TRAVELStr. Gheorghe Laz[r nr. 6Tel: 0356 176088L-V: 09.00-19.00S: 10.00-15.00Mail: [email protected]

CAPTOURSStr. George Co§buc nr. 5Tel: 0356 405420Mail: [email protected]

CHRISTIAN TOURBd. 16 Decembrie 1989 nr. 11Tel: 0256 240322L-V: 10.00-18.00Mail: [email protected]

CORELIA TRAVELBd. Simion B[rnu\iu nr. 73Tel: 0356 113256Mail: [email protected]

Page 26: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

6 z www.24fun.ro

CLUBURI AFTERSCHOOL

BABEL JUNIORSpl. T. Vladimirescu nr. 9, ap. 5Tel: 0256 244404Mail: [email protected] de limbi str[ine pentru copii.

DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro 2, sector C, birou C17, et.1Tel: 0356 422750, 0740 099701, 0723 545381Mail: [email protected]

IMAO KINDERKLUBStr. Mircea cel B[tr]n nr. 70A Tel: 0754 073880Mail: [email protected]

INTERNATIONAL HOUSEBd. C. D. Loga nr. 11Tel: 0256 490593 Mail: [email protected] after school cuprinde:- kids club – curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 – 7 ani)- cluburi de studiu (science, read-ing, drama) `n limba englez[- cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge- tabere de limba englez[ `n str[in[tate

MINI CLUBStr. Virgil Oni\iu nr. 3Tel: 0256 496909Mail: [email protected]

GRĂDINIȚE

KIDS CLUB ALLEGRIAStr. Martir Dan Carpin nr. 19Tel: 0256 294958, 0723 291994 Mail: [email protected]

BARBIEStr. Ulpia Traiana nr. 25

Tel: 0721 331100 Mail: [email protected]

BROSCU|A FERMECAT{Str. Roma nr. 476 (spre Mo§ni\a Nou[)Tel: 0722 702018Mail:[email protected]

CHIP ±I DALE (§i after school)Str. Haga nr. 4 (cu intrare de pe str. C]mpina si Lini§tei)Tel: 0256 281019, 0724 561248, 0754 019848 Mail: [email protected] www.chipsidale.ro

INFANTS’ ROYAL CLUB Str. Basarabia nr. 4Tel: 0256 227074, 0256 227075, 0749 070739Mail: [email protected] de englez[, Buc[t[rie proprieTransport inclusMedic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut

GIMINNIStr. Carol Davila nr. 43ATel: 0256 344188Mail: [email protected]

SCOOBY KINDERGARTENStr. Ferenczes nr. 33 Tel: 0256 211743, 0723 293643Mail: [email protected] www.gradinita-scooby.ro

SMART KINDERGARTENIulius Mall Learning Center SmartStr. Liviu Rebreanu nr. 46 Tel. 0256 247767 Mail: [email protected]

www.24fun.ro z 7

TIMIȘOARA

ATHENA HOSPITALCalea Aradului nr.113Tel: 0256 270000Fax: 0256 275607Mail: [email protected]

BODY SLIM SPABd. Mihai Viteazu nr. 30Tel: 0256 464515L-V: 10.00-21.00, S: 10.00-20.00Mail: [email protected] www.bodyslimspa.ro

BEAUTY CENTERStr. Iancu Flondor nr. 12-14Tel: 0256 242278, 0256 242279, 0731 270914, 0371 306291Mail:[email protected] www.beautycentertm.ro

CLUBSTIL-EUROPAStr. Arie§ nr. 19 (Casa Tineretului) Tel: 0256 489830 L-V: 09.00-24.00S: 09.00-22.00,D: 10.00-14.00 www.clubstil.ro

CLINICA PROFILAXISStr. 1 Decembrie 1918 nr. 106 Tel/Fax: 0256 288782Mail: [email protected]

SMARTFITHealth & Fitness Studio Bd. Cet[\ii col\ cu Calea TorontaluluiTel: 0356 453124, 0724 728 471L-S: 07.00-23.00, D: 11.00-16.00Mail: [email protected]

NO MAS VELLOStr. A. Demetriade nr. 1

(în incinta Iulius Mall)Tel: 0256 223344, 0740 100359Mail: [email protected]

MIRACOLUL PLANTELORStr. Vasile Alecsandri nr. 7 Tel: 0725 234477L-D: 07.30-00.30Mail:[email protected]

MIHAI MILOIUStr. Putna nr. 1Tel: 0723 284748www.mihaimiloiu.ro

DOUĂ TERENURILA STANDARDEINTERNAŢIONALE

Iosif Bulbuca 210256 463 8180743 969 486

[email protected]

Page 27: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

6 z www.24fun.ro

CLUBURI AFTERSCHOOL

BABEL JUNIORSpl. T. Vladimirescu nr. 9, ap. 5Tel: 0256 244404Mail: [email protected] de limbi str[ine pentru copii.

DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro 2, sector C, birou C17, et.1Tel: 0356 422750, 0740 099701, 0723 545381Mail: [email protected]

IMAO KINDERKLUBStr. Mircea cel B[tr]n nr. 70A Tel: 0754 073880Mail: [email protected]

INTERNATIONAL HOUSEBd. C. D. Loga nr. 11Tel: 0256 490593 Mail: [email protected] after school cuprinde:- kids club – curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 – 7 ani)- cluburi de studiu (science, read-ing, drama) `n limba englez[- cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge- tabere de limba englez[ `n str[in[tate

MINI CLUBStr. Virgil Oni\iu nr. 3Tel: 0256 496909Mail: [email protected]

GRĂDINIȚE

KIDS CLUB ALLEGRIAStr. Martir Dan Carpin nr. 19Tel: 0256 294958, 0723 291994 Mail: [email protected]

BARBIEStr. Ulpia Traiana nr. 25

Tel: 0721 331100 Mail: [email protected]

BROSCU|A FERMECAT{Str. Roma nr. 476 (spre Mo§ni\a Nou[)Tel: 0722 702018Mail:[email protected]

CHIP ±I DALE (§i after school)Str. Haga nr. 4 (cu intrare de pe str. C]mpina si Lini§tei)Tel: 0256 281019, 0724 561248, 0754 019848 Mail: [email protected] www.chipsidale.ro

INFANTS’ ROYAL CLUB Str. Basarabia nr. 4Tel: 0256 227074, 0256 227075, 0749 070739Mail: [email protected] de englez[, Buc[t[rie proprieTransport inclusMedic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut

GIMINNIStr. Carol Davila nr. 43ATel: 0256 344188Mail: [email protected]

SCOOBY KINDERGARTENStr. Ferenczes nr. 33 Tel: 0256 211743, 0723 293643Mail: [email protected] www.gradinita-scooby.ro

SMART KINDERGARTENIulius Mall Learning Center SmartStr. Liviu Rebreanu nr. 46 Tel. 0256 247767 Mail: [email protected]

www.24fun.ro z 7

TIMIȘOARA

ATHENA HOSPITALCalea Aradului nr.113Tel: 0256 270000Fax: 0256 275607Mail: [email protected]

BODY SLIM SPABd. Mihai Viteazu nr. 30Tel: 0256 464515L-V: 10.00-21.00, S: 10.00-20.00Mail: [email protected] www.bodyslimspa.ro

BEAUTY CENTERStr. Iancu Flondor nr. 12-14Tel: 0256 242278, 0256 242279, 0731 270914, 0371 306291Mail:[email protected] www.beautycentertm.ro

CLUBSTIL-EUROPAStr. Arie§ nr. 19 (Casa Tineretului) Tel: 0256 489830 L-V: 09.00-24.00S: 09.00-22.00,D: 10.00-14.00 www.clubstil.ro

CLINICA PROFILAXISStr. 1 Decembrie 1918 nr. 106 Tel/Fax: 0256 288782Mail: [email protected]

SMARTFITHealth & Fitness Studio Bd. Cet[\ii col\ cu Calea TorontaluluiTel: 0356 453124, 0724 728 471L-S: 07.00-23.00, D: 11.00-16.00Mail: [email protected]

NO MAS VELLOStr. A. Demetriade nr. 1

(în incinta Iulius Mall)Tel: 0256 223344, 0740 100359Mail: [email protected]

MIRACOLUL PLANTELORStr. Vasile Alecsandri nr. 7 Tel: 0725 234477L-D: 07.30-00.30Mail:[email protected]

MIHAI MILOIUStr. Putna nr. 1Tel: 0723 284748www.mihaimiloiu.ro

DOUĂ TERENURILA STANDARDEINTERNAŢIONALE

Iosif Bulbuca 210256 463 8180743 969 486

[email protected]

Page 28: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

4 z www.24fun.ro

Animal pe cale de dispariţie: Omul

Şi caii se împuşcă nu-i aşa?

Dacian ±ul\i

Considerat primul român american existenţialist, prin cartea

sa, Horace McCoy evocă sentimente puternice în cititor prin folosirea unui scenariu care oferă o imagine a unei Americi în ruine, a unei societăţi care este în pragul colapsului şi, astfel, atrage oamenii obişnuiţi după ea.Doar ideea unui concurs epuizant şi stupid în care concurenţii sînt afişaţi în faţa spectatorilor ca nişte animale care se afla acolo doar pentru amuzamentul maselor, fără a lua în considerare nici măcar o secundă faptul că şi ei sînt nişte fiinţe, nişte oameni cu sentimente şi nevoi. Ideea de exploatare a omului printr-un astfel de mijloc denota o dezumanizare profundă în care persoana nu mai conteaza în sine, ci contează doar cît poate să producă. Un mod foarte materialist şi rece de a privi o persoană, mai ales în timpul unei ere în care însăşi supravieţuirea devenea un chin greu de suportat.Dar, pînă la urmă, despre

asta este vorba în roman, despre cît ne costă supravieţuirea. Nu doar cea materială ci şi cea spirituală. Cît de tare sufleteşte trebuie să fii pentru a supravieţui într-o astfel de societate. Iar dacă o persoană nu este capabilă să treacă prin aceste încercări, este moral să o scutim de corvoada vieţii? Şi nu mă refer la a aplica alte reguli pentru acea persoană, ci ma refer la a-i lua viaţa ca ea să nu se mai fie nevoită să se chinuie. Adică, atunci cînd un cal işi rupe piciorul, dispunem de umanitatea necesara să îl scutim de durere şi să îi curmăm viaţa, iar dacă un animal merită o astfel de milă, un om de ce nu ar merita cel puţin acelaşi lucru?

www.carturesti.ro

carte

www.24fun.ro z 5

BABEL CENTERSpl. Tudor Vladimirescu nr. 9/9 Tel: 0256 244400Mail:[email protected] acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt.Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Str. Dr. L. Gabor nr. 1Tel: 0785 257521Mail: [email protected] de limba german[ pentru: adul\i §i copii, personal medicalCursuri de limba rom]n[ pentru str[iniExamene §i cursuri de preg[tire pentru examenele Goethe-Institut

Centru de examinare TestDaFBibliotec[ §i evenimente culturaleInforma\ii §i `nscrieri la sediu

EDUKUBE Str. M[r[§e§ti nr. 14, ap 7, et 1 Tel: 0356 452774, 0723 396674L-V: 12.00-16.00Mail: [email protected] www.edukube.org

FUNDA|IA RUBINP-\a Unirii nr. 8Tel: 0356 442770, 0724 300859Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INSTITUTUL FRANCEZ DIN TIMI±OARABd. C.D. Loga nr.46Tel: 0256 490544; 0256 201453Fax: 0256 490543www.institutulfrancez.roFranceza `n haine noi!Cursuri intensive:

09 septembrie – 11 octombrie. ~nscrieri: 02 – 07 septembrie.Cursuri pentru copii §i adolescen\i: 01 octombrie – 07 decembrie. ~nscrieri: 02 – 27 septembrie.Cursuri standard: 14 octombrie – 20 decembrie. ~nscrieri 02 septembrie – 10 octombrie.

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga nr. 11 Tel: 0256 490593Fax: 0256 295077

Mail: [email protected] lingvistic §i comunicare adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - LondonChamber of Commerce and Industry. Limbi predate: Englez[,German[, Italian[, Spaniol[, Japonez[, Român[ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAMEOS RomâniaStr. Treboniu Laurean nr. 5Tel: 0256 498172Mail: [email protected], www.eos.ro

www.24fun.ro z 5

a adus in Timisoara reteta de

Pui Stroganoff

Cere Pui Stroganoff si o sa mai ceri!

Page 29: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

4 z www.24fun.ro

Animal pe cale de dispariţie: Omul

Şi caii se împuşcă nu-i aşa?

Dacian ±ul\i

Considerat primul român american existenţialist, prin cartea

sa, Horace McCoy evocă sentimente puternice în cititor prin folosirea unui scenariu care oferă o imagine a unei Americi în ruine, a unei societăţi care este în pragul colapsului şi, astfel, atrage oamenii obişnuiţi după ea.Doar ideea unui concurs epuizant şi stupid în care concurenţii sînt afişaţi în faţa spectatorilor ca nişte animale care se afla acolo doar pentru amuzamentul maselor, fără a lua în considerare nici măcar o secundă faptul că şi ei sînt nişte fiinţe, nişte oameni cu sentimente şi nevoi. Ideea de exploatare a omului printr-un astfel de mijloc denota o dezumanizare profundă în care persoana nu mai conteaza în sine, ci contează doar cît poate să producă. Un mod foarte materialist şi rece de a privi o persoană, mai ales în timpul unei ere în care însăşi supravieţuirea devenea un chin greu de suportat.Dar, pînă la urmă, despre

asta este vorba în roman, despre cît ne costă supravieţuirea. Nu doar cea materială ci şi cea spirituală. Cît de tare sufleteşte trebuie să fii pentru a supravieţui într-o astfel de societate. Iar dacă o persoană nu este capabilă să treacă prin aceste încercări, este moral să o scutim de corvoada vieţii? Şi nu mă refer la a aplica alte reguli pentru acea persoană, ci ma refer la a-i lua viaţa ca ea să nu se mai fie nevoită să se chinuie. Adică, atunci cînd un cal işi rupe piciorul, dispunem de umanitatea necesara să îl scutim de durere şi să îi curmăm viaţa, iar dacă un animal merită o astfel de milă, un om de ce nu ar merita cel puţin acelaşi lucru?

www.carturesti.ro

carte

www.24fun.ro z 5

BABEL CENTERSpl. Tudor Vladimirescu nr. 9/9 Tel: 0256 244400Mail:[email protected] acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt.Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Str. Dr. L. Gabor nr. 1Tel: 0785 257521Mail: [email protected] de limba german[ pentru: adul\i §i copii, personal medicalCursuri de limba rom]n[ pentru str[iniExamene §i cursuri de preg[tire pentru examenele Goethe-Institut

Centru de examinare TestDaFBibliotec[ §i evenimente culturaleInforma\ii §i `nscrieri la sediu

EDUKUBE Str. M[r[§e§ti nr. 14, ap 7, et 1 Tel: 0356 452774, 0723 396674L-V: 12.00-16.00Mail: [email protected] www.edukube.org

FUNDA|IA RUBINP-\a Unirii nr. 8Tel: 0356 442770, 0724 300859Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INSTITUTUL FRANCEZ DIN TIMI±OARABd. C.D. Loga nr.46Tel: 0256 490544; 0256 201453Fax: 0256 490543www.institutulfrancez.roFranceza `n haine noi!Cursuri intensive:

09 septembrie – 11 octombrie. ~nscrieri: 02 – 07 septembrie.Cursuri pentru copii §i adolescen\i: 01 octombrie – 07 decembrie. ~nscrieri: 02 – 27 septembrie.Cursuri standard: 14 octombrie – 20 decembrie. ~nscrieri 02 septembrie – 10 octombrie.

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga nr. 11 Tel: 0256 490593Fax: 0256 295077

Mail: [email protected] lingvistic §i comunicare adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - LondonChamber of Commerce and Industry. Limbi predate: Englez[,German[, Italian[, Spaniol[, Japonez[, Român[ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAMEOS RomâniaStr. Treboniu Laurean nr. 5Tel: 0256 498172Mail: [email protected], www.eos.ro

www.24fun.ro z 5

a adus in Timisoara reteta de

Pui Stroganoff

Cere Pui Stroganoff si o sa mai ceri!

Page 30: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

s UMAR

Tiraj: 15.000 de exemplare

editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, [email protected] Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oaraRedactor-§ef: ±tefan V[dineanu editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Publicitate: Edina Rus[nescu Distribu\ie: Valentin Oțet DTP: R[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUn: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Marcela Petrache

Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

01 - 14 noiembrie 2013

cursuri minifun frumusețe, sănătate turism restaurante cafenele cluburi & baruri

loca\ii5679

121314

Dacian Șulți

editorial4

Că tot se apropie sărbătoarea importata a dovlecilor abuzaţi… Mi se pare mie sau de ceva timp cîntăreţele, solistele, guristele, sau cum vreţi să le numiţi, zbiară recitînd versuri în loc să cînte? Şi nu e vorba de tanticile piţipoance cu vocea prelucrată de un calculator, alea cu un vers două şi cu başi mulţi şi identici cap-coadă pe melodie. Nu, e vorba de doamne care au ceva pretenţii. Toate au impresia că dacă urlă au voce, aşa le-or fi zis compozitorii, producătorii cu trendurile lor tîmpite care au stricat tot în muzică, sau poate o fi publicul pe care mereu se dă vina cînd sînt aruncate mizerii în piaţă.Oricum, duduile nu cînta ci spun versuri (dar nu ca în hip-hop care deja pare o capodoperă faţă de chinurile bietelor

creaturi) şi, de fapt nu le spun, le zbiară, greţos, din gîtlejul lor delicat. Nu trebuie să vă dau exemple, le zăriţi guiţînd pe canalele muzicale. Sau, oare, cîntă sărăcuţele pentru a fi auzite de noua/viitoarea generaţie de surzi, ascultătorii de i-poduri. Apropo, dacă aveţi bani de investit în viitorul apropiat, cabinetul O.R.L. va fi o investiţie la fel de sigură precum cea în aur. Viitorul ne va spune clar asta, răstit, ca să audă toţi surzii. Oricum, nu prea au de ce să se oftice, în numele tehnologiei e oricînd bine să faci sacrifi cii. Cobaii fără frontiere sînt la modă acum. Mai ales ca sînt cobai moka. Marketing-ul e minunat în timpurile astea, te face să iţi repeţi constant: “eu am vrut-o”. E bine mă, cînd faci totul cu mînuţa ta, te numeşti gospodar

avangardist.Dar să revenim la guristele noastre. Nu le lăsăm singure. Lînga ele mai e o armată de fl ăcăuaşi fl auşaţi care le imită perfect. Tatuajele şi look-urile de băieţi răi le sînt faultate de vocile identice cu ale guristelor. Cam toată industria muzicală e dominată de acelaşi scîncet pe acelaşi beat. Uniformizarea promovată prin nonconformism controlat merge ca unsă. Doar de-asta i se spune industrie muzicală. Poate cîndva, cineva, o va demola pe bucăţi şi-o va duce la fi er vechi. Wagnere, meseriaşule, salvează-ne!

Horror Music Showde Alex s[ndulescu

Page 31: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

s UMAR

Tiraj: 15.000 de exemplare

editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, [email protected] Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oaraRedactor-§ef: ±tefan V[dineanu editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Publicitate: Edina Rus[nescu Distribu\ie: Valentin Oțet DTP: R[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUn: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Marcela Petrache

Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

01 - 14 noiembrie 2013

cursuri minifun frumusețe, sănătate turism restaurante cafenele cluburi & baruri

loca\ii5679

121314

Dacian Șulți

editorial4

Că tot se apropie sărbătoarea importata a dovlecilor abuzaţi… Mi se pare mie sau de ceva timp cîntăreţele, solistele, guristele, sau cum vreţi să le numiţi, zbiară recitînd versuri în loc să cînte? Şi nu e vorba de tanticile piţipoance cu vocea prelucrată de un calculator, alea cu un vers două şi cu başi mulţi şi identici cap-coadă pe melodie. Nu, e vorba de doamne care au ceva pretenţii. Toate au impresia că dacă urlă au voce, aşa le-or fi zis compozitorii, producătorii cu trendurile lor tîmpite care au stricat tot în muzică, sau poate o fi publicul pe care mereu se dă vina cînd sînt aruncate mizerii în piaţă.Oricum, duduile nu cînta ci spun versuri (dar nu ca în hip-hop care deja pare o capodoperă faţă de chinurile bietelor

creaturi) şi, de fapt nu le spun, le zbiară, greţos, din gîtlejul lor delicat. Nu trebuie să vă dau exemple, le zăriţi guiţînd pe canalele muzicale. Sau, oare, cîntă sărăcuţele pentru a fi auzite de noua/viitoarea generaţie de surzi, ascultătorii de i-poduri. Apropo, dacă aveţi bani de investit în viitorul apropiat, cabinetul O.R.L. va fi o investiţie la fel de sigură precum cea în aur. Viitorul ne va spune clar asta, răstit, ca să audă toţi surzii. Oricum, nu prea au de ce să se oftice, în numele tehnologiei e oricînd bine să faci sacrifi cii. Cobaii fără frontiere sînt la modă acum. Mai ales ca sînt cobai moka. Marketing-ul e minunat în timpurile astea, te face să iţi repeţi constant: “eu am vrut-o”. E bine mă, cînd faci totul cu mînuţa ta, te numeşti gospodar

avangardist.Dar să revenim la guristele noastre. Nu le lăsăm singure. Lînga ele mai e o armată de fl ăcăuaşi fl auşaţi care le imită perfect. Tatuajele şi look-urile de băieţi răi le sînt faultate de vocile identice cu ale guristelor. Cam toată industria muzicală e dominată de acelaşi scîncet pe acelaşi beat. Uniformizarea promovată prin nonconformism controlat merge ca unsă. Doar de-asta i se spune industrie muzicală. Poate cîndva, cineva, o va demola pe bucăţi şi-o va duce la fi er vechi. Wagnere, meseriaşule, salvează-ne!

Horror Music Showde Alex s[ndulescu

Page 32: 24-Fun Timisoara&Arad, nr. 341, 1-14 noiembrie 2013

TIMI±OARA §i ARAD

GRAT

UIT

32 D

E PA

GINI

ANUL

VII

NR. 3

41

01 - 14 NOIEMBRIE 2013