2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare...

of 36 /36
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT ___________________________________________________________________________________________________________ _________ Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927 Fax: 0249 412801 http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected] 1 Aprobat în C.A. din 13/09/2012 Nr. 7742/10.09.2012 2012-2013

Embed Size (px)

Transcript of 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare...

Page 1: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

1

Aprobat în C.A. din 13/09/2012

Nr. 7742/10.09.2012

2012-2013

Page 2: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

2

1. BAZA CONCEPTUALĂ Această ofertă managerială este concepută în conformitate cu următoarele acte

normative:

Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011) cu modificările și completările ulterioare;

asigurarea calităţii educaţiei aprobată

prin Legea nr. 87/2007;

Programul de Guvernare 2012-2016, capitolul privind Educaţia ;

-socială pentru perioada 2008 – 2013 a Consiliului Judeţean

Olt; OMECTS Nr. 5561/2011/ privind Metodologia privind formarea continuă a personalului din

învățământul preuniversitar;

educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic;

-2013 a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ;

1274/2011 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate

din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012 cu modificările și

completările ulterioare;

ce se acordă personalului didactic calificat de predare;

329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi

Fondul Monetar Internaţional;

OMECTS 5560 și 4472 /2012 privind aprobarea calendarului și metodologiei mișcării

personalului didactic;

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

învățământ;

Page 3: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

3

ția didactică de predare pentru personalul de conducere,

îndrumare și control din sistemul de învățământ;

Legea nr. 63/2011 și Legea 284/2010 privind salarizarea personalului didactic și didactic

auxiliar din învățământ;

2. ARGUMENT

Oferta managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean OLT este elaborată pentru asigurarea

calităţii procesului instructiv-educativ şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului

preuniversitar romanesc în Spaţiul European al Învăţământului în 2013.

Premisa fundamentală a ofertei manageriale este aceea că învăţământul trebuie să joace un rol

fundamental in consacrarea unei economii globale (global economy), a unei societăţi globale a cunoasterii

(knowledge society) si a unei societati a invatarii pe tot parcursul vietii ( lifelong learning society ).

In acest context, invatarea pe tot parcursul vietii (engl. lifelong learning) trebuie abordata ca o

necesitate obiectiva impusa de tranzitia catre o economie si o societate bazate pe cunoastere, perfectionarea

continua a capitalului uman devenind factor hotarator in crearea bogatiei si cunoasterii, in progresul durabil

al omeniri, în scopul dezvoltării durabile, creşterii productivităţii si competitivităţii, al creării de noi locuri de

muncă şi al susţinerii progresului social şi societal.

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum si disponibilitatea de a

coopera, de a interconecta activitati performante si competitive din sfera cunoasterii, din economie, din viata

comunitatii.

Invatamantul poate indeplini aceasta misiune daca elevul care parcurge invatamantul obligatoriu

invata pentru a raspunde urmatoarelor tipuri de finalitati: invata pentru a sti, invata pentru a face, invata

pentru a fi, invata pentru a trai in comunitate.

Astfel, invatamantul poate constitui o premisa a incluziunii sociale active, in contextul

schimbarilor economice, sociale si politice care se petrec pe continentul european. O zona

europeana deschisa a invatamantului aduce cu sine o mulţime de avantaje, in conditiile respectării

diversitatii, dar presupune eforturi continue in vederea inlaturarii barierelor si pentru dezvoltarea

unei retele de invatamant care sa stimuleze interculturalitatea, mobilitatea tras-europeana si

cooperarea.

Page 4: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

4

Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat, pe cât posibil, în şcoli dotate la nivel

european, reprezintă prioritatea ISJ Olt, ca instituţie care gestionează procesul de învăţământ.

Strategia propusă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt conferă oportunitate viziunii unificatoare a

sistemului şi organizaţiei şcolare. Strategia iniţiată prevede valorizarea individului şi a capacităţilor sale,

formarea omului decident, strategie care este în concordanţă cu viziunea şi misiunea şcolii contemporane, cu

obiectivele societăţii democratice spre care tindem, integrându-se astfel, în contextul general al

învăţământului şi societăţii moderne.

Plecând de la teza că „educaţia însăşi este o finalitate“ şi având în vedere „cele două dimensiuni

complementare ale idealului educaţional, dimensiunea socială şi dimensiunea psihologică“, strategia

concepută ca o descriere a deciziilor legate de misiune şi de rezultatele dorite prevede, la nivel de sistem şi

unitate şcolară, formarea personalităţii complete, capabile să ia decizii de sine stătător, de asemenea

valorizarea individului şi a capacităţilor sale, finalitate care „în mod sintetic exprimă corelaţia dintre societate

şi acţiunea educaţională, respectiv cerinţele fundamentale ale societăţii faţă de acţiunea educaţională“

Managementul educaţional autentic vine să susţină, să stimuleze prin toate mijloacele şi căile

posibile democratizarea învăţământului în esenţa sa cu referire la conţinut, structură, proces, ceea ce implică

în mod firesc democratizarea însăşi a conducerii învăţământului, a tuturor structurilor sale ierarhice,

aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor, precum şi a practicilor manageriale moderne. Acestea

implică descentralizarea structurilor educaţionale, promovarea autonomiei şcolare cu toate avantajele şi

dezavantajele pe care le presupune.

Reconsiderarea managementului educaţional, dezvoltarea curriculară, dezvoltarea resurselor umane,

dezvoltarea relaţiilor comunitare, descentralizarea, asigurarea calităţii în educaţie precum şi efectele pozitive

ce decurg din aceste acţiuni de importanţă majoră care converg spre asigurarea condiţiilor de acces şi reuşită

şcolară - obiectiv fundamental al managementului educaţional - reprezintă câteva dintre elementele ce au

fost avute în vedere în realizarea acestei oferte managerial.

3.VALORI INSTITUŢIONALE

Colaborare/parteneriat – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim

cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea.

Dialog – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative în

folosul beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai învăţământului.

Page 5: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

5

Inovaţie – ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine

Implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership

Excelenţă – suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă

Responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea învăţământului la

nivelul judeţului Olt, urmărind continuu interesul beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege,

cultură şi pentru comunitatea în care trăim

4. VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt acţionează pentru crearea unui mediu stimulativ şi

motivant pentru toate categoriile de beneficiari, un mediu caracterizat entuziasm şi dorinţa de a fi

parte a procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, cu asigurarea egalităţii de şanse, să creeze

climatul socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate, de nivel european, care să sporească

şansele tinerilor de integrare socială.

5. MISIUNEA

Aplicarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar din

judeţul Olt, prin crearea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil descentralizării şi creşterii

calităţii serviciilor educaţionale, prin realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile administraţiei

pubilice locale, precum şi a contribuţiei acestora la dezvoltarea personală a elevilor .

6. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

Diagnoza mediului intern:

PUNCTE TARI

Fluidizarea accesului la informaţie, prin conectarea tuturor unităţilor de învăţământ personalitate juridică din judeţ la reţeaua INTERNET, ceea ce favorizează comunicarea.

PUNCTE SLABE

Rezultate foarte slabe obţinute la examenul de bacalaureat (procent de promovabilitate

de 31,28% în sesiunea iulie-august și 22.70% în sesiunea august-septembrie 2012)

Page 6: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

6

Managementul instituţiei monitorizează respectarea direcţiilor strategice stabilite şi evaluează cu regularitate propria performanţă managerială.

1. Intensificarea sprijinului, a participării comunitare la viaţa şcolii.

2. Dezvoltarea culturii organizaţionale a şcolilor care încurajează implicarea şi participarea

3. Existenţa, în şcolile din judeţ, a unui corp de manageri şcolari cu experienţă, beneficiari ai unor cursuri de management educaţional.

4. Colaborare eficientă şi productivă atât cu MECTS, cât şi cu autorităţile judeţene şi locale cu responsabilităţi în domeniul educaţiei.

5. Dotarea unităţilor şcolare cu mijloace şi echipamente moderne, prin proiecte derulate de MECTS, gestionate de ISJ şi unităţile de învăţământ (mobilier şcolar, mijloace şi materiale de învăţământ pentru cabinete şi laboratoare, echipament sportiv, carte şcolară- CDI -uri).

6. Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.

7. Creşterea ponderii personalului didactic calificat

8. Existenţa unui număr mare de formatori şi metodişti;

9. Perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului, tehnica comunicării, management de proiect.

10. Derularea la nivelul Inspectoratului

Școlar Județean Olt a proiectelor finanțate: prin POSDRU în care este implicat ISJ Olt, în calitate de beneficiar sau de partener: MONINSERT – 56514; Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările - 62423 , E-Manager şcoală Plus!- 62699, Pas cu pas spre viaţa activă - 63676, Optimizarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar -63641 ,

Performanțe crescute pentru elevii din învățământul preuniversitar - 64320, etc., de aceste proiecte

beneficiind atât elevi cât și cadrele didactice din

județ.

Numar mare de locuri rămase libere la liceu

Insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor cadre didactice şi manageri în vederea obţinerii de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;

Insuficienta implicare a comunităţii şi organelor locale pentru asigurarea condiţiilor sociale necesare stabilităţii cadrelor didactice în mediul rural;

Programele de reabilitare, reparaţii, consolidări ale instituţiilor de învăţământ cu finanţare M.E.C.T.S. au stagnat/au încetinit ritmul.

Slaba comunicare şi colaborare a conducerilor de unităţi şcolare cu Consiliile Locale, în anumite comunităţi

Insuficienta informare a multor cadre didactice asupra noutăţilor privind aplicarea proiectelor de reformă în învăţământ şi legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul decizional;

Cadru restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice;

Dificultatea încadrării cu personal didactic calificat în unele unităţi şcolare din mediul rural;

Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor manageri şi a unor cadre didactice;

Persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoli;

Lipsa unui set coerent de instrumente interne de evaluare, a unui sistem fiabil de calitate, pentru determinarea valorii adăugate şi a celei nou create prin educaţia furnizată de şcoală;

Subiectivism în procesul de autoevaluare la nivelul actorilor educaţionali (inspecţia şcolară, conducerea unităţilor de învăţământ, comisii de specialitate);

CDŞ proiectat nu respectă nevoile educaţionale reale ale principalilor beneficiari;

23. Insuficienta implicare a directorilor unităţilor de învăţământ şi a responsabililor CEAC în programe de formare continuă privind asigurarea calităţii în educaţie;

Page 7: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

7

11. Creşterea interesului personalului didactic din sistem pentru pregătirea/formarea profesională.

12. Creşterea numărului de formatori naţionali, regionali şi locali, în specialităţi diferite.

13. Interes crescut în rândul cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională;

14. Creşterea numărului de colaboratori şi parteneri educaţionali în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare/formare continua

15. Număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi olimpiadele şcolare;

16. Rezultate bune obţinute la examenele naţionale (existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate 90% );

17. Grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei de formare ;

18. Interes crescut al unor cadre didactice şi al unor unităţi şcolare pentru angrenarea în proiecte naţionale şi internaţionale;

19. Număr mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al I.Ş.J. Olt;

20. Reabilitarea reţelei şcolare şi prin proiecte naţionale cu finanţare externă;

21. Corelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noul curriculum.

22. Creşterea exponenţială a accesului la resurse informaţionale;

24. Slaba monitorizare a cadrelor didactice privind aplicarea la clasă a cunoştinţelor dobândite în urma participării la programele de perfecţionare/formare continuă;

25. Fluctuaţia personalului didactic nu a fost benefică pentru desfăşurarea cu eficienţă a procesului instructiv-educativ din unităţile şcolare;

26. În evaluarea cadrelor didactice prin inspecţia şcolară s-au avut în vedere în principal competenţele profesionale (conform fişei postului şi standardului ocupaţional pe specialităţi), plasându-se în plan secundar evaluarea performanţelor elevilor din perspectivă complexă;

27. Lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi;

28. Existenţa unor unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară de funcţionare cauzele fiind calitatea apei potabile necorespunzătoare sau lipsa apei potabile;

29. Efectele activităţilor proiectate în Planul managerial al IŞJ nu au fost suficient monitorizate /analizate pentru fiecare compartiment/ specialitate;

Page 8: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

8

Diagnoza mediului extern:

OPORTUNITĂŢI:

Existenţa unei oferte bogate şi diversificate de programe de formare managerială prin proiectul finanț at POSDRU E-Manager şcoală Plus!- I.D. – 62699 – urmând a fi formate toate Consiliile de Administraţie din unităţile şcolare din judeţul Olt ;

Creşterea oportunităţii de a participa la derularea unor proiecte în domeniile formării şi dezvoltării profesionale, interculturalităţii, infrastructurii şcolare etc.;

Legislaţia coerentă în domeniul calităţii (ARACIP);

Continuarea procesului de reabilitare şi modernizare a unităţilor de învăţământ prin implementarea politicilor de investiţii ale M.E.C.T.S., implicit ale partenerilor şcolii/ autoritate locală, agenţi economici (la nivelul comunităţilor);

Formarea managerilor şcolari şi a cât mai multor cadre didactice în domeniul managementului proiectelor pentru atragerea către şcoală a cât mai multor fonduri, implicit fonduri structurale, în vederea creşterii standardelor de calitate ale unităţilor şcolare;

Raportarea la standardele naţionale şi la indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, în funcţie de nivelul de învăţământ;

Dezvoltarea structurilor instituţionale pentru monitorizarea calităţii educaţiei;

Posibilitatea participării la programe de formare continuă la nivel local, regional şi naţional;

Creşterea interesului cadrelor didactice pentru perfecţionarea/formarea continuă;

Crearea premiselor descentralizării sistemului de învăţământ;

Crearea oportunităţilor de pregătire şi dezvoltare profesională a managerilor şi a

AMENINŢĂRI:

Cadrul legislativ instabil, generând astfel unele incoerenţe şi disfuncţionalităţi în sistem, în eforturile de implementare a reformei învăţământului ori interpretarea eronată a prevederilor legale;

Creşterea competiţiei, existenţa unor unităţi şcolare concurente către care se pot îndrepta educabilii în lipsa performanţei instituţionale;

Posibila dispariţie a recompenselor (stimulente financiare, distincţii şi premii);

Rezistenţa la schimbare a personalului şi a factorilor implicaţi în furnizarea de servicii educaţionale;

Nivelul scăzut al competiţiei unităţile şcolare;

În unele unităţi de învăţământ consiliile locale alocă fonduri insuficiente pentru dezvoltarea optimă a şcolii, finanţarea acoperă doar cheltuieli administrative;

Scăderea populaţiei şcolare;

Lipsa fondurilor bugetare alocate activităţilor de perfecţionare/formare continuă;

Slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine plătite;

Nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai ales în mediul rural, combinat cu lipsa de experienţă la nivelul consiliilor locale privind specificul finanţării unităţilor de învăţământ;

Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ;

Situaţia socio-economică

Page 9: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

9

cadrelor didactice în domeniul asigurării calităţii în educaţie;

Deschiderea comunităţii locale către instituţiile educaţionale prin parteneriate cu I.Ş.J.;

Facilitarea accesului unităţilor de învăţământ la proiectele cu finanţare europeană;

Reînnoirea parcului de microbuze şcolare obţinute prin programul M.E.C.T.S. facilitează transportul elevilor şi favorizează colaborarea cu alţi parteneri şi departamente ale autorităţii locale, ceea ce accesibilizează accesul la programe şi proiecte ce favorizează procesul de învăţare;

Dotarea cabinetelor de consiliere psiho - pedagogică şi de logopedie, a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, a bibliotecilor, cu mobilier, aparatură, echipamente, materiale educaţionale, materiale sportive etc., ceea ce conduce la o educaţie de calitate;

Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat;

Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale;

Consiliul Judeţean al elevilor, partener responsabil şi matur al I.Ş.J. Olt şi al altor instituţii şi organizaţii din judeţ;

precară a familiilor elevilor;

Page 10: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

10

7. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect educaţional.

Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea planificată să abordeze

nevoile deja identificate.

Pe lângă analiza S.W.O.T. prezentată în capitolul anterior, realizăm:

Analiza P.E.S.T.(E.):

Politicul:

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului Olt, având la bază principiul

descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii.

La nivelul judeţului, mai ales în mediul urban, în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea

locală şi-a asumat, in mare parte, rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând,

în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.

De asemenea, comunităţile locale au un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor unităţilor de

învăţământ.

Economicul:

Nevoia tot mai pregnantă de a adapta oferta educaţională la raportul real dintre cerere şi ofertă pe

piaţa muncii conduce la creşterea numărului protocoalelor de colaborare între unităţile şcolare şi agenţii

economici din anumite domenii de activitate, în perspectiva descentralizării financiare. În acest context,

procesul de descentralizare a învăţământului preuniversitar constituie un demers oportun şi necesar,

răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform standardelor

Uniunii Europene.

Având la bază principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de finanţare a unităţilor de

învăţământ va presupune nu numai finanţarea de bază (costul standard /elev), cum se întâmplă în general, ci

şi finanţări complementare şi compensatorii, bazate pe cerinţele specifice de context socio-economic.

Page 11: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

11

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului

acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace

necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan, uniformă, transport, cazare etc.)

poate reprezenta de asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la

dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până la abandonul şcolar.

Deosebit de utilă, în acest context, este extinderea programelor sociale din domeniu:

acordarea suplimentului gratuit de hrană constând în produse de panificaţie lapte şi mere atât

la clasele I-VIII, cât şi la copiii din grădiniţe;

asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru clasele I-X;

acordarea rechizitelor şcolare gratuite;

acordarea burselor de ajutor social (programul guvernamental „Bani de liceu”), în anul

ș colar 2012 – 2013;

acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, în anul şcolar 2012 –

2013;

Nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile elevilor, influenţează negativ posibilitatea lărgirii

bazei didactice a învăţământului, la nivel de unitate şcolară, părinţii nemaifiind dispuşi să sprijine financiar

şcoala.

Prefectura Judeţului Olt, Consiliul Judeţean şi consiliile locale trebuie să se implice în cheltuirea

fondurilor alocate prin HG 300, HG 454, HG 919/ 2007, pentru reabilitarea şcolilor pentru a asigura

desfăşurarea unui proces educaţional într-un cadru adecvat în scopul diminuării decalajelor înregistrate între

mediul rural si urban .

Socialul:

Lipsa de informare în domeniul educaţiei, a învăţământului obligatoriu, gratuitatea învăţământului

de stat, modificările survenite în politica educaţională - fie ele de structură sau de conţinut – determină o

percepţie deformată, ce se constituie prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat accesul

la informaţie.

În plan demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung

asupra întregului sistem de învăţământ. Declinul demografic este staţionar, în prezent, la nivelul

învăţământului preşcolar.

Page 12: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

12

Se constată, de asemenea, o atracţie spre unităţile de învăţământ considerate cu performanţe (C.N.

Radu GRECEANU - Slatina, C.N. Ion MINULESCU - Slatina, C.N. Ioniţă ASAN - Caracal, C.N. Mihai

VITEAZU - Caracal, C.N. A.I.CUZA - Corabia, Liceul Teoretic Balş, Şcoala cu clasele I-VIII Eugen

IONESCU - Slatina, Şcoala cu clasele I-VIII Gheorghe MAGHERU – Caracal, Şcoala cu clasele I-VIII

Nicolae TITULESCU – Caracal, C.N.V. Nicolae TITULESCU – Slatina ), în unele unităţi şcolare situate în

zone defavorizate, întâmpină probleme deosebite în realizarea cifrei de şcolarizare, în iniţierea şi menţinerea

legăturii cu comunitatea, fiind necesară intensificarea eforturilor IŞJ Olt şi ale şcolii pentru a sprijini

dezvoltarea acestor şcoli, prin măsuri de creştere a gradului de atractivitate a acestora (prezentarea reuşitelor,

organizarea de evenimente cu participare deschisă, promovarea imaginii şcolii, participarea la Târgul de

oferte educaţionale etc.)

În condiţiile acutizării crizei la nivel naţional, în judeţul Olt, mai ales în mediul rural, copiii şi tinerii

din familiile cu situaţie precară nu-şi mai continuă studiile (însă şcoala trebuie să identifice modalităţile de

atragere a beneficiarilo actului educaţional în scopul diminuării abandonului şcolar).

Astfel, la nivelul judeţului Olt au fost sprijinite Şcolile de Arte şi Meserii din mediul rural în

transformarea acestora în unităţi liceale, evitându-se astfel riscul de abandon şcolar (Şcoala de Arte şi Meserii

TUFENI, Şcoala de Arte şi Meserii CILIENI, Şcoala de Arte şi Meserii IZVOARE, Şcoala cu clasele I-

VIII DRĂGĂNEŞTI, Şcoala de Arte şi Meserii CARACAL).

În baza O.G. nr. 33/2001, aprobată prin Legea 126/2002, elevii cu situaţie materială precară vor

beneficia de rechizite şcolare gratuite în anul şcolar 2012-2013.

În acest an şcolar vor beneficia de prevederile O.G. nr. 96/2002, în cadrul Programului „Laptele și

cornul” un număr estimat în judeţul Olt de 7.700 preșcolari, 15.900 elevi clasele I- IV+clasa pregătitoare şi

17.915 elevi clasele V-VIII 2012 – 2013.

Tehnologicul:

Şcolile din judeţul Olt, în majoritatea lor au beneficiat în anii trecuţi de programe de investiţii în

baza materială: calculatoare, servere, suporturi electronice de lecţii pentru gimnaziu şi liceu), astfel încât, în

momentul de faţă, există echipamente informatice şi tehnologii la toate nivelele învăţământului

preuniversitar. Toate unităţile şcolare cu personalitate juridică au legătură directă cu IŞJ Olt prin rețeaua de

INTERNET.

Page 13: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

13

Sprijinul acordat de ministerul de resort iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul instruirii asistate de

calculator reprezintă un punct forte în această direcţie. Oportunitatea folosirii soft-urilor educaţionale în

procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj care determină atractivitate şi credibilitate crescută şcolii.

Programul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului privind Sistemul Educaţional

Informatizat – SEI, prin care a avut loc dotarea tuturor 26 licee şi peste 150 de şcoli generale cu câte o reţea

de calculatoare performante, a prezentat avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de

învăţământ.

Ecologicul:

La nivelul judeţului Olt proiectele iniţiate şi derulate atât de Inspectoratul Şcolar Judeţean cât şi de

unităţile şcolare, nu afectează mediul prin gunoiul sau deşeurile produse în urma activităţilor desfăşurate.

8. OBIECTIVE GENERALE

Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor

obiective majore:

Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale

Reducerea abandonului şcolar inclusiv prin redeschiderea școlilor care au fost închise în mod

abuziv

Finalizarea programului de campusuri şcolare

Formarea personalului din învăţământ prin programe POSDRU

Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învăț ământ

Eliminarea violenţei din şcoli

Învățământ profesional racordat la piața muncii

Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile

Programe pentru cei care au părăsit timpuriu școala (programul celei de-a doua șanse)

Autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice

Implementarea programului „Şcoala de după şcoală”

Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum

Page 14: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

14

Realizarea unui parteneriat corect cu autoritatile administratiei publice locale

I.S.J. Olt îşi propune, în concordanţă cu politicile educaţionale promovate de către M.E.C.T.S.,

realizarea acestor obiective generale adaptate la specificul judeţului Olt.

I. Asigurarea conducerii operaţionale la nivelul I.Ş.J. şi optimizarea managementului

instituţional

OOppttiimmiizzaarreeaa ccoonndduucceerriiii ooppeerraaţţiioonnaallee îînn ssiisstteemmuull jjuuddeeţţeeaann ddee îînnvvăăţţăămmâânntt

Organizarea şi structurarea optimă a compartimentelor / activităţii specifice a inspectoratului

şcolar

Proiectarea inspecţiei şcolare

Organizarea / desfăşurarea şedinţelor cu inspectorii şcolari şi directorii unităţilor de învăţământ

Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică la nivelul judeţului politicile edcaţionale ale

M.EC.T.S... în învăţământul preuniversitar

II. Îndrumarea şi coordonarea activităţii din inspectoratul şcolar

Îndrumarea şi coordonarea activităţilor inspectoratului şcolar

Asigurarea climatului de muncă eficient în inspectorat

III. Îndrumarea procesului instructiv-educativ şi coordonarea activităţii manageriale a

unităţilor de învăţământ în contextul descentralizării:

Asigurarea calităţii proiectării manageriale

Aplicarea corectă a curriculum-ului în anul şcolar 2011-2012

Asigurarea calităţii actului educaţional, sporirea accesului tuturor copiilor la o educație de calitate și

creștera ratei succesului școlar

Asigurarea calităţii evaluării, monitorizarea modalităţilor de evaluare a personalului didactic

Eficientizarea managementului comunicării

Optimizarea activităților specifice departamentului managementul resurselor umane

Optimizarea activităților specifice departamentului dezvoltarea resurselor umane

Educație permanentă

Realizarea unui management dinamic şi activ în condiţiile asumării descentralizării

Page 15: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

___________________________________________________________________________________________________________

_________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT

e-mail: [email protected]

15

Mentorat

IV. Implicarea în proiecte şi parteneriate

Eficientizarea activităţii educaţionale prin accesarea programelor şi proiectelor educaționale cu

finanțare europeană

Stimularea unităţilor şcolare în accesarea fondurilor europene LLP și FSE

Continuarea implementării proiectelor ISJ

LLP – Comenius , POSDRU, etc.

V. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare

Menţinerea legăturilor inspectoratului şcolar cu MECTS

Întărirea relaţiilor de parteneriat cu părinţii şi comunitatea locală

Reprezentarea obiectivă a inspectoratului şcolar în relaţiile publice

Îmbunătăţirea comunicării inter-instituţionale, dezvoltarea utilizării tehnologiilor informatice

Dezvoltarea tehnologiilor informatice

VI. Dezvoltarea marketingului educaţional şi instituţional

Ancorarea ofertei educaţionale în realităţile economice ale judeţului

Întărirea mediului concurenţial

Corelarea proiectului de reţea cu interesele specifice ale şcolilor cu învăţământ pentru minorităţi

VII.Creşterea eficienţei în alocarea şi exploatarea resurselor şi transparenţa procedeelor

bugetare şi financiare

Repartizarea mijloacelor primite prin programe naţionale

Gestionarea burselor şcolare, de diferite tipuri

Eficientizarea managementului financiar

Realizarea obiectivă a execuţiei bugetare la nivel de ISJ şi şcoli

Modernizarea infrastructurii şi a bazei didactico- material

Page 16: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927
Page 17: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

17

PLAN OPERAŢIONAL

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

Obiectiv general 1 :

AAssiigguurraarreeaa ccoonndduucceerriiii ooppeerraaţţiioonnaallee llaa nniivveelluull II..ŞŞ..JJ.. şşii ooppttiimmiizzaarreeaa mmaannaaggeemmeennttuulluuii iinnssttiittuuţţiioonnaall

1.

2.

OOppttiimmiizzaarreeaa ccoonndduucceerriiii

ooppeerraaţţiioonnaallee îînn ssiisstteemmuull

jjuuddeeţţeeaann ddee îînnvvăăţţăămmâânntt

Organizarea şi

structurarea optimă a

compartimentelor /

activităţii specifice a

inspectoratului şcolar

▼Elaborarea strategiei de coordonare şi direcţiile de

dezvoltare ale activităţii inspectoratului şcolar

-Realizarea diagnozei privind activitatea ISJ Olt şi a

unităţilor subordonate şi conexe în anul şcolar

precedent.

-Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii

desfăşurate pe specialităţi în anul şcolar 2011-2012;

analiza şi diagnoza activităţii în domeniul specialităţii

la consfătuirile cadrelor didactice / în cadrul cercurilor

pedagogice

▼Organizarea activităţilor din cadrul inspectoratului

şcolar şi a unităţilor şcolare

-Reorganizarea consiliului de administraţie al

inspectoratului şcolar

-Reorganizarea consiliului consultativ al

inspectoratului şcolar

-Reactualizarea bazei de date cu directorii/directorii

adjuncţi şi inspectorii ISJ.

-Selectarea directorilor /directorilor adjuncţi de unităţi

şcolare numiţi prin detaşare în interesul învăţământului

-Actualizarea fişelor postului pentru angajaţii ISJ Olt

▼Planificarea activităţilor din cadrul inspectoratului

şcolar

-Formularea priorităţilor pentru anul şcolar 2012-2013

Septembrie

2012

Septembrie

2012

Octombrie

2012

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct,

echipa de lucru

Compartimentul

management/des

centralizare

instituţională

Inspector şcolar

Colectare,

centralizare,

sinteză

Raportul privind Starea

învăţământului din

județul Olt la sfârşitul

anului şcolar 2011-

2012

Realizarea obiectivelor

stabilite în planul

managerial şi a

activităţilor planificate

Respectarea

prevederilor legale

stipulate în

metodologii

Decizii pentru consiliul

de administratie si

consiliul consultativ al

ISJ

Corectitudinea

Completare,

revizuire,

după şedinţa

cu directorii

Completare

în situaţii

obiective

Page 18: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

18

-Stabilirea strategiei de coordonare şi a direcţiilor de

dezvoltare

-Elaborarea planului managerial al inspectoratului

şcolar

-Planificarea activităţilor tematice ale Consiliului de

administraţie

Septembrie

2012

general,

Inspector şcolar

general adjunct,

Compartimentul

curriculum

Compartimentul

management/des

centralizare

instituţională

întocmirii

documentelor

Planuri manageriale

întocmite

Completare

în situaţii

obiective

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

3.

4.

Proiectarea inspecţiei

şcolare

Organizarea /

desfăşurarea şedinţelor

cu inspectorii şcolari şi

directorii unităţilor de

învăţământ

-Întocmirea planurilor manageriale pe compartimente.

- Întocmirea graficului unic de monitorizare şi control;

- Planificarea inspecţiilor/ controalelor tematice,

generale, de specialitate- semestrial în acord cu

asigurarea calităţii educaţiei şi al monitorizării modului

de aplicare a programelor de intervenţie / de

recuperare;

- Crearea grupurilor de lucru pe discipline de studiu.

- Elaborarea procedurilor operaţionale privind selecţia,

recrutarea criterială a grupurilor de lucru

▼Prezentarea metodologiilor specifice, valabile

pentru anul şcolar 2012-2013. Consilierea directorilor

privind modul de organizare a Consiliului de

administraţie după legislaţia în vigoare la începutul

anului şcolar 2012 – 2013

-Informarea şi consilierea directorilor privind

metodologia şi calendarul examenelor de bacalaureat,

Septembrie

2012

Septembrie

2012

Septembrie

2012

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct,

Compartimentul

curriculum

Inspectorii de

specialitate

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct, Inspector

Selecţie pe baza

unor criterii

obiective

Şedinţe de lucru

cu inspectorii

Graficul de inspecţii al

ISJ Olt

Derularea inspecţiilor,

conform graficului

Documentele

structurilor organizate

Decizii pentru consilii

consultative, metodişti,

responsabili de cercuri

pedagogice etc.

Derularea selecţiei

conform graficului

Periodicitatea

şedinţelor cu

Inspecţii de

revenire,

consiliere,

îndrumare

spre

activităţi de

formare

Eliminare/

promovare

din/în grup

în funcţie de

performanţe

Întocmirea

Page 19: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

19

5.

Monitorizarea şi

evaluarea modului în

care se aplică la nivelul

judeţului politicile

edcaţionale ale

M.EC.T.S... în

învăţământul

preuniversitar

evaluare naţională şi de admitere în anul şcolar 2012 –

2013

- Întocmirea documentaţiei specifice compartimentelor instituţionale (proiectare, implementare, evaluare);

Septembrie

2012

Septembrie

2012

pentru implementarea descentralizării instituț ionale

Inspectorii de

specialitate Directorii unităţilor de învăţământ

Inspector şcolar

general,

Inspector şcolar

general adjunct

Inspectori şcolari

Compartimente

ISJ Olt

Şedinţe de lucru

cu directorii

Cercuri metodice

cu directorii

Diseminarea

informaţiilor

obţinute în urma

analizelor şi

monitorizărilor

inspectorii şi cu

directorii

Importanţa şi

corectitudinea

informaţiilor

diseminate

Absenţa sesizărilor şi

reclamaţiilor privind

respectarea

reglementărilor în

vigoare

agendei

pentru

sedintele de

lucru

Responsabi-

lizarea

grupurilor

de lucru

pentru

operaţionali-

zarea

măsurilor

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

Obiectiv general 2:

Îndrumarea şi coordonarea activităţii din inspectoratul şcolar

1.

Îndrumarea şi

coordonarea activităţilor

inspectoratului şcolar

▼ Stabilirea unor măsuri şi proceduri privind

funcţionalitatea optimă a compartimentelor din

inspectoratul şcolar

-Comunicare eficientă şi optimă cu toate

compartimentele ISJ

▼Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor din toate

compartimentele inspectoratului şcolar

Permanent

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct

Inspector şcolar

Şedinţe de lucru cu

inspectorii

Realizarea

obiectivelor privind

evaluarea

personalului din ISJ

Întocmirea

registrului

de şedinţe

de lucru cu

Page 20: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

20

2.

Asigurarea climatului de

muncă eficient în

inspectorat

-Evaluarea inspectorilor din ISJ

-Elaborarea de fişe de evaluare pentru personalul

nedidactic şi didactic auxiliar

-Evaluarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic

din ISJ

▼Sprijinirea iniţiativelor şi stimularea creativitatii

colaboratorilor din ISJ

▼Stabilirea de relaţii bune între toţi angajaţii ISJ şi

între conducere şi aceştia

▼Promovarea lucrului în echipă

August 2012

Decembrie

2012

Ianuarie 2012

Permanent

general,

inspector şcolar

general adjunct

Consiliul de

Administraţie

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct

Inspectorii

şcolari

Personalul ISJ

Şedinţele CA

Comunicare

interpersonală

Realizarea

grupurilor de lucru

Procesele verbale

C.A

Existenţa

consultărilor şi a

consilierii angajaţilor

ISJ

inspectorii

Comunicare

a eficienta

cu

personalul

din ISJ

Obiectiv general 3:

Îndrumarea procesului instructiv-educativ şi coordonarea activităţii manageriale a unităţilor de învăţământ îînn ccoonntteexxttuull ddeesscceennttrraalliizzăărriiii

1.

Asigurarea calităţii

proiectării manageriale

▼ Verificarea îndeplinirii obiectivelor şi a activităţilor

proiectate şi planificate de către managerii şcolari

-Consilierea directorilor în întocmirea documentelor de

proiectare strategică şi de planificare

-Verificarea proiectelor de dezvoltare instituţională şi a

planurilor de măsuri din unităţile de învăţământ

Permanent în

cadrul

inspecţiilor şi

în cadrul

activităţilor

metodice

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct Inspector pentru implementarea descentralizării instituț ionale

Inspectorii

şcolari de zonă

Consiliere

Inspecţii şcolare

Existenţa în şcoli a

dovezilor privind

preocupările în vederea

creşterii calităţii în

unitatea de învăţământ:

analize, diagrame,

comparaţii

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

▼Asigurarea calităţii actului managerial şi a

întocmirii documentelor manageriale

-Consilierea optimă şi calitativă a directorilor în

Octombrie

Inspector şcolar

general,

Consiliere

Inspecţii şcolare

Proiectarea activităţilor

Page 21: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

21

întocmirea documentelor manageriale

-Verificarea documentelor manageriale

-Verificarea graficului de asistenţă pentru directori,

evaluarea asistenţelor şi măsuri propuse (ritmicitatea

parcurgerii materiei, respectarea conţinuturilor

programelor, respectarea planificărilor calendaristice,

ritmicitatea notarii,etc.)

▼Folosirea optimă a resurselor umane şi materiale

-Verificarea modului de folosire a tuturor resurselor

▼Sprijinirea unităţilor şcolare pentru identificarea,

atragerea şi folosirea resurselor extrabugetare

▼Verificarea modului de funcţionare în şcoli a

comisiilor de asigurarea calităţii

-Consilierea membrilor comisiilor de asigurare a

calităţii din unităţile de învăţământ

-Elaborarea de planuri de îmbunătăţire şi punerea în

practică a concluziilor

▼Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor, conform fişei

de autoevaluare a directorului /directorului adjunct

▼Revizuirea procedurilor operaționale ale

compartimentelor de lucru ale Inspectoratului Școlar

precum și cele ale unităților de învățământ

preuniversitar, conform prevederilor OMFP

946/4.07.2005 cu modificările și completările

ulterioare.

▼Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cercului metodic al directorilor/ consiliul consultativ al directorilor.

2012

Permanent

Octombrie

2012

inspector şcolar

general adjunct Inspector pentru implementarea descentralizării instituț ionale

Inspectorii

şcolari de zonă

Inspector şcolar

general,

Inspector şcolar

general adjunct Inspector pentru implementarea descentralizării instituț ionale

Inspectorii

şcolari de zonă

Inspector Școlar

General,

Inspector Școlar

General Adjunct Inspector pentru

Schimburi de

experienţă cu

directorii

unităţilor de

învăţământ

Consiliere

Inspecţii şcolare

Planificări ședințe

de lucru

Rapoarte de

activitate

Procese verbale

de la şedinţe

manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;

Existența procedurilor

operaționale revizuite

pe compartimente

Page 22: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

22

implementarea descentralizării instituț ionale

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

2.

3.

Aplicarea

corectă a curriculum-

ului în anul şcolar 2012-

2013

Asigurarea calităţii

actului educaţional,

sporirea accesului

tuturor copiilor la o

educație de calitate și

creștera ratei succesului

școlar

▼Organizarea unor stagii de formare şi schimburi de experienţă pe probleme de management şcolar ( domeniile legislativ, financiar, descentralizarea

sistemului de învăţământ preuniversitar, planificare, organizare şi evaluare, managementul

resurselor, management instituţional

▼Verificarea aplicării corecte a curriculumului

naţional la unităţile de învăţământ de toate nivelurile

-Verificarea planurilor cadru din unităţile şcolare

-Verificarea modului corect de aplicare a orelor de

CDŞ

▼Asigurarea încadrării cu personal didactic calificat

a unităţilor şcolare

-Respectarea metodologiei de mişcare a personalului

didactic

▼ Asigurarea calităţii actului educaţional

- Evaluarea cu scop de orientare și optimizare a

învățării

-Monitorizarea parcurgerii adaptate a programei și a

evaluării obiective a elevilor

Permanent în

cadrul

inspecţiilor şi

în cadrul

activităţilor

metodice

Permanent în

cadrul

inspecţiilor şi

în cadrul

activităţilor

metodice

Permanent în

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct

Inspectorii

şcolari de zonă

Inspector pentru

monitorizarea

curriculumului şi

asigurarea

calităţii

Inspector şcolar

general,

Inspector şcolar

general adjunct

Inspectori școlari

Cursuri de

formare pentru

manageri şi CA –

proiectul finanţat

POSDRU E-

Manager Şcoală

plus!

Consiliere

Inspecţii şcolare

Rapoarte de

inspecție tematică

Rapoarte de

analiză.

Măsuri la nivelul

unității de

învățământ.

Existența testelor

Manageri formaţi,

certificaţi management

Existenţa planurilor

cadru şi a programelor

în toate unităţile de

învăţământ

Îmbunătățirea

rezultatelor școlare,

procente mai bune de

promovabilitate,

procente mai bune la

Reglarea eventualelor disfuncţionalităţi prin metodele inspecţiei şcolare sau prin măsuri administra-tive Planuri individuali- zate de predare-

Page 23: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

23

▼Îmbunătățirea competențelor de lectură Consilierea și monitorizarea acțiunii de implementare a

măsurilor de îmbunătățire a competențelor de lectură la

elevi.

▼Monitorizarea, prevenirea și reducerea absenteismului

cadrul

inspecţiilor şi

în cadrul

activităţilor

metodice

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct

Inspectori școlari

finale și rapoarte

de analiză

Baza de date

județeană

examenele de sfârșit de

ciclu și concursurile

și olimpiadele pe

discipline

învățare- evaluare

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

- Reducerea abandonului școlar- Colectarea absențelor

la adresa de e-mail [email protected]

- Monitorizarea și controlul aplicării măsurilor decise

la nivelul instituțiilor de învățământ

- Ședințe de lucru cu directorii-asumare plan de acțiuni,

diseminare exemple de bună practică;

-Implementarea Proiectului ISJ Olt finanțat POSDRU

“Educația este calea răspunsului la toate întrebările”

privind prevenirea abandonului și părăsirea de timpuriu

a școlii;

Pe tot

parcursul

anului

Începând

octombrie

2012

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct

Inspectori școlari

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct

CJRAE Olt

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct

Echia de proiect

Inspectori școlari

Directorii

Rapoarte de

inspecție

Existența testelor

finale și rapoarte

de analiză

Baza de date

județeană

Documente /

procese verbale

sedinte

Diminuarea ratei de

părăsire timpurie a

școlii și a ratei

abandonului școlar

Scăderea numărului de

absențe nemotivate

Înregistrarea prezenței

la ore/ lucru

Planuri de remediere a

activităților

Page 24: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

24

- Înspecții tematice: monitorizarea și prevenirea

absenteismului - observarea și analiza participării

școlare, a cauzelor absenteismului și a măsurilor care

se impun la nivelul abordării didactice, al organizării și

managementului școlar.

Începând cu 29

octombrie

2012

unităților de înv.

liceal

Inspectori școlari

Directorii

unităților de înv.

liceal

Rapoarte de

inspecție

Sistem de pontaj

Înregistrarea prezenței

la ore.

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

4.

5.

Asigurarea calităţii

evaluării, monitorizarea

modalităţilor de evaluare

a personalului didactic

Eficientizarea

managementului

comunicării

▼Verificarea modalităţilor de evaluare folosite în

unităţile şcolare inspectate

-Informarea directorilor privind criteriile de evaluare a

cadrelor didactice conform legislaţiei în vigoare

-Verificarea în unităţile de învăţământ a modului de

evaluare a personalului din unităţile de învăţământ

▼Respectarea graficului de evaluare internă şi

externă, în conformitate cu reglementările ARACIP

▼Rezolvarea eficientă a petiţiilor

-Respectarea programului de audienţă

-Repartizarea petiţiilor inspectorilor teritoriali,

monitorizarea rezultatelor date la petiţii

-Respectarea prevederilor legale şi a timpului de

răspuns

▼Negocierea conflictelor

-Consilierea directorilor în negocierea conflictelor

-Medierea conflictelor

▼Organizarea și desfășurarea mișcărilor de personal

Permanent

Octombrie

2012

Conform

graficelor

ARACIP

Permanent

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct Inspector pentru implementarea descentralizării instituț ionale

Inspector şcolar

general,

inspector şcolar

general adjunct

Inspectorii

Consiliere

Inspecţii şcolare

Inspecţii de

evaluare externă

Inspecţii de

evaluare a

standardelor de

calitate

Existenţa în fiecare

unitatea de învăţământ

a fişelor de evaluare

pentru tot personalul

Încadrare în termene

privind acordarea

calificativelor

Personali-zarea instrumente-lor în vederea autoevaluării ca prim pas în evaluarea externă Control tematic

Page 25: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

25

6.

Optimizarea activităților

specifice

departamentului

managementul resurselor

umane

- Informarea tuturor categoriilor de personal didactic

despre etapele şi specificul mişcării personalului

didactic în anul şcolar 2012-2013.

- Aplicarea metodologiei de mişcare a personalului

didactic.

- Realizarea situaţiei statistice nominale a cadrelor

didactice din judeţ după modul de încadrare.

Decembrie

2012

Conform

graficului

M.E.C.T.S.

şcolari de zonă

Compartimentul

secretariat

Compartimentul

juridic

Inspectori şcolari

managementul

resursei umane

Inspectori de

zonă

Serviciul

normare-reţea

şcolară,

informatizare

Comunicare/

Control

Publicare pe site

ISJ

Şedinţe publice

Eficienţa comunicării

Petiţii/ Sesizări

rezolvate

Situaţii statistice la

termen

Decizii - posturi

ocupate cu personal

calificat

Intervenţia juristului ISJ

Consilierea

directorilor

de unităţi

şcolare

Ocuparea posturilor rămase vacante prin plata cu ora

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

7.

Optimizarea activităților

specifice

departamentului

dezvoltarea resurselor

umane

- Monitorizarea respectării graficului mişcării

personalului didactic şi concursurilor de ocupare a

posturilor personalului didactic de conducere şi auxiliar

▼Creșterea actului decizional managerial

- Consilierea şi îndrumarea consiliilor de conducere a

unităţilor şcolare din judeţul Olt, în probleme de

politici educaţionale cu impact asupra îmbunătăţirii

prestaţiei manageriale.

▼Perfecţionarea cadrelor didactice prin susţinerea

definitivatului şi a gradelor didactice

- Diseminarea informaţiilor utile pentru susţinerea

gradelor didactice şi elaborarea materialelor pentru

instrumentarea activităţii de organizare a parcurgerii

etapelor de formare continuă.

Semestrul I

Septembrie

Directorii

unităţilor şcolare

Inspector şcolar

General

Inspector școlar

general adjunct Inspector pentru dezvoltarea resursei umane

Selecţie şi stocare

date

Postare informaţii

pe site ISJ şi

Lipsa/diminuarea

sancţiunilor adresate

conducerilor de şcoli;

Calendarul

organizării

Completare

în situaţii

obiective

Campanii de

informare

Page 26: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

26

- Organizarea, planificarea şi înregistrarea înscrierilor

pentru susţinerea gradelor didactice.

- Planificarea şi monitorizarea realizării inspecţiilor

pentru susţinerea gradelor didactice pe principiul

asigurării ritmicităţii şi continuităţii îndrumării

metodice şi de specialitate.

- Realizarea unui studiu comparativ ( pentru candidaţii

înscrişi ) între rezultatele obţinute la inspecţiile curente

şi la inspecţia specială şi rezultatele la examenele

finale.

▼Construcţia unei cariere didactice reale orientate,

motivante şi deschise prin perfecţionarea periodică

utilizând sistemul creditelor profesionale transferabile,

formare curentă la nivelul unităţilor şcolare şi la nivel

C.C.D..

- Elaborarea ofertei de programe a ISJ şi C.C.D..

- Informarea cadrelor didactice privind oferta curentă

de programe de perfecţionare periodică acreditate.

2012

Conform

calendarului

M.E.C.T.S..

Conform

graficelor

inspectorilor

şcolari

Septembrie

2012

Inspector şcolar

dezvoltarea

resursei umane

Directorii

unităţilor de

învăţământ

Inspectori şcolari

de specialitate

Prof. metodişti

Inspector şcolar

dezvoltare

profesională

Metodişti CCD

transmitere

adrese specifice

în şcoli

Repartiţia zonala

şi înregistrarea

dosarelor

Consilierea şi

evaluarea

cadrelor didactice

prin inspecţie

şcolară

perfecţionării

Macheta şi

calendarul gradelor

didactice elaborat de

M.E.C.T.S

Baza de date nominală

a candidaţilor înscrişi

90% din candidaţii

prezentaţi la examene

admişi

Oferta C.C.D. avizată

M.E.C.T.S.

Actualizarea

permanentă

a bazei de

date a

comparti-

mentului

perfecţiona-

re conform

cerinţelor.

Program de formare a metodiştilor pentru asigurarea calităţii inspecţiei şcolare.

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

- Organizarea grupelor pentru perfecţionare periodică

şi monitorizarea derulării cursurilor acreditate sau

avizate.

- Selecţia ofertelor de programe de formare necesare

conform prin analizei de nevoi

- Valorificarea bazei de date personalizate a unităţilor

şcolare privind resursele umane pentru reactualizarea

BDNE în anul şcolar 2012-2013

▼ Organizarea activităţii de formare continuă a

personalului din inspectorat şi din unităţile din

subordine

Noiembrie

2012

Octombrie -

Noiembrie

2012

Inspector

dezvoltare

resurse umane

CCD Olt

Inspectori şcolari

resurse umane

Informatizare

Inspector şcolar general

Centralizarea

datelor din fişele

de încadrare ale

unităţilor şcolare

Centralizarea

datelor din judeţ

Participare la

stagii de formare

Baza de date cu

formabilii.

80%din formabilii

îndrumaţi au parcurs

programul de formare

selectat

Participarea cadrelor

didactice la cel puţin o

formă de perfecţionare

în anul şcolar 2012-

2013

Participări la cursuri de formare Creşterea numărului de grupe pentru

Page 27: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

27

8.

Educație permanentă

- Organizarea de sesiuni de formare privind

îmbunătăţirea actului managerial

- Formarea pe probleme de inspecţie şcolară

- Formarea pe probleme de asigurarea calităţii în şcoli

- Îndrumarea inspectorilor şi a directorilor ce susţin

activităţi în cadrul acţiunilor metodice - Participarea la evaluarea naţională a proiectelor

educative pentru concursurile naţionale, regionale,

interjudeţene în vederea înscrierii acestora în CAE al

M.E.C.T.S.;

- Iniţierea şi desfăşurarea de proiecte educaţionale

locale, regionale, naţionale şi internaţionale care

promovează valori şi atitudini specifice noilor educaţii.

- Organizarea de activităţi educative cu impact asupra

grupurilor ţintă;

- Iniţierea de către diriginţi a activităţilor atractive care

să contribuie la modelarea personalităţii elevilor, la

formarea pentru viaţă, la dezvoltarea unui

comportament civilizat, care sa creeze noi repere

pentru petrecerea timpului liber prin participare la

acţiuni culturale, ştiinţifice, artistice

Permanent

Permanent

Conform

calendarului

M.E.C.T.S.

și I.S.J. Olt

1-5 aprilie

“Să ști mai

multe, să fi

mai bun”

Permanent

Inspector şcolar general adjunct

Inspectorii

şcolari

Inspector şcolar

general

Inspector şcolar

general adjunct

Inspectori

pentru programe

educative

CJRAE

Consilieri şcolari

Coordonatorii de

proiecte şi

programe

educative

managerială, pe

probleme de

inspecţie şcolară,

asigurarea

calităţii

Proiecte şi

programe

educative

Proiecte

educative şcolare

şi extraşcolare

Cursuri şi oferta

de formare

Baza de date

informatizată

Existenţa şi calitatea

programelor specifice

Gradul de mulţumire a

participanţilor

Număr de proiecte

câştigate individual de

către fiecare unitate

şcolară

Număr de cercuri pe

domenii de activitate

Analize calitative

formare conform solicitărilor cadrelor didactice

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

▼Iniţierea proiectelor de consiliere şi orientare

vocaţională, având ca grup ţintă copiii şi tinerii.

- Formarea continuă a profesorilor diriginţi în vederea

Page 28: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

28

9.

Realizarea unui

management dinamic şi

activ în condiţiile

asumării descentralizării

aplicării programelor de Consiliere şi orientare;

- Îndrumarea, Monitorizarea şi evaluarea activităţilor

de consiliere şcolară, psihopedagogică, orientare şi

informare privind cariera;

- Promovarea ofertelor educaţionale diversificate ale

unităţilor de învăţământ, palate şi cluburi ale copiilor;

- Realizarea strategiilor de colaborare în domeniul

prevenirii, diminuării şi monitorizării actelor de

violenţă, delincvenţei juvenile, traficului de persoane,

consumului de droguri;

- Pregătirea elevilor în domeniul protecţiei civile;

Monitorizarea implementării legilor pentru siguranţa

unităţilor şcolare şi a comunităţilor de elevi

▼Elaborarea programului de activităţi

extracurriculare pentru săptămâna ”Să știi mai multe-

Să fii mai bun”.

▼Monitorizarea derulării programului ”Să știi mai

multe-Să fii mai bun”.

- Aplicarea măsurilor de descentralizare prin conș tientizarea calităț ii de ANGAJATOR de către unităţile de învăţământ - Evaluarea activităţii desfăşurate de directori în anul şcolar 2011-2012 şi acordarea calificativelor anuale, pe baza grilei de evaluare a activităţii directorilor şi în cadrul controlului general, teritorial şi tematic.

Conform

graficului ISJ

Olt, C.J.R.A.E

Februarie 2012

Septembrie

2012

August 2012

Inspector şcolar

general

Inspector şcolar

general adjunct

Inspectori

pentru programe

educative

Consilieri şcolari

IPJ Olt

IJJ Olt

Inspectori

pentru programe

educative

Directorii

unităţilor de

învăţământ

Consilieri/

programe

proiecte

Metodiști

Inspectori de

zonă

Inspector şcolar general Consilierul juridic Inspector pentru implementarea descentralizării instituț ionale C.A.

Grafice de

monitorizare

Studii de caz

Târgul ofertelor

educaționale

Proiecte şi

programe

extraşcolare

Întâlniri

periodice,

schimburi de

experienţă

Plan de activități

Rapoarte de

monitorizare

Ședințe de lucru/

informare

Număr de cadre

didactice care au

beneficiat de formare

Număr elevi

participanţi

Rezultate

Număr școli implicate

Proiecte de intervenţie

Proiecte de prevenire

şi monitorizare

Strategii de aplicare

Baza de date specifică

Activități atractive

Directori informați

care aplică bine

prevederile legale

Proiecte

pentru

reglarea

disfuncţiilor

Scrisori

metodice

Completare

în situaţii

obiective

Page 29: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

29

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

- Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;

- Colaborarea Inspectoratului Şcolar cu Prefectura

Consiliul Judeţean, Consiliile Locale, serviciile

descentralizate, instituţiile partenere, asociaţii, fundaţii,

sindicatele reprezentative din învăţământul

preuniversitar, alte organizaţii, pentru dezvoltarea de

proiecte şi programe de interes comun

- Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei

diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte

strategice care să vizeze proceduri de asigurare a

calităţii în educaţie

- Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică

la nivelul judeţului politicile educaţionale ale

M.EC.T.S. în învăţământul preuniversitar

- Antrenarea consiliilor locale alături de conducerile

unităţilor de învăţământ în procesul de monitorizare a

calităţii activităţii instructiv educative şi de asigurare a

unor facilităţi orientate spre stabilitatea personalului

didactic în localităţile respective.

Septembrie

2012

August 2012

Permanent

Permanent

Sem II

Directorii unităţilor de învăţământ

Inspector pentru

implementarea

descentralizării

instituționale Inspector şcolar general Inspector şcolar general adjunct

Inspector pentru

implementarea

descentralizării

instituționale

ISJ

Consiliile locare

Directori

Schimburi de

experienţă cu

directorii

unităţilor de

învăţământ

Diseminarea

informaţiilor

obţinute în urma

analizelor şi

monitorizărilor

Proiecte comune

Pentru fiecare unitate

şcolară din judeţ,

existenţa a cel puţin

unui contract de

cooperare în procesul

educaţional

Absenţa sesizărilor şi

reclamaţiilor privind

respectarea

reglementărilor în

vigoare

- eficienţa derulării

programelor educaţio-

nale Comunitare

Comunicare eficienta cu CA din şcoli Responsabi-lizarea grupurilor de lucru pentru operaţional-zarea măsurilor

10.

Mentorat

- Realizarea unei analize de nevoi de formare la nivelul

fiecărei scoli, elaborarea şi implementarea programului

de mentorat la nivel judeţean

- Promovarea cursurilor de formare/ dezvoltare

profesională şi a activităţilor de mentorat

octombrie

2012

Permanent

Inspector pentru

mentorat

Grafice de

acţiuni,

- eficiența formărilor

Proiecte de reglare a activităţilor

Page 30: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

30

- Training-uri vizând formarea/ selecţia cadrelor

didactice - mentori

- Monitorizarea activităţilor de mentorat derulate în

unităţile de învăţământ implicate

Conforrm

calendarului

de formare

Formatori

Inspectori de

specialitate

Logistică

Grafic de

monitorizare

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

Obiectiv general 4 :

Implicarea în proiecte şi parteneriate

1.

2.

Eficientizarea activităţii

educaţionale prin

accesarea programelor şi

proiectelor educaționale

cu finanțare europeană

Stimularea unităţilor

şcolare în accesarea

fondurilor europene LLP

și FSE

▼ Informarea şcolilor despre oportunităţile şi

apelurile ce apar

▼Dezvoltarea mecanismelor de atragere de fonduri

extrabugetare, în special prin îmbogăţirea culturii

proiectelor

▼Diseminarea exemplelor de bună practică

▼Instruirea coordonatorilor de proiecte

▼Motivarea accesării programelor de finanțare prin

LLP și FSE

- Sprijinirea echipelor de proiect în creşterea calităţii

proiectelor aplicate şi consilierea şcolilor în vederea

creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene

prin intermediul proiectelor şi programelor naţionale şi

transnaţionale; asigurarea cadrului calitativ al

implementării activităţilor dezvoltate în cadrul

proiectelor şi al programelor.

- Folosirea instrumentelor de monitorizare şi evaluare

Permanent

Permanent

Inspector

proiecte

educaţionale,

programe

comunitare

Inspector

proiecte

educaţionale,

programe

comunitare

Seminarii de

instruire –

accesare proiecte

Conferinţe de

presă

Conferinţe de

lucru

Informare

Consiliere

Iniţiere şi

implementare de

programe şi

proiecte

Sesiuni de

diseminare,

informare

Cantitatea şi calitatea

proiectelor, existenţa

dovezilor pentru

„valoarea adăugată” a

acestora

Proiecte de reglare a activităţilor Proiecte de reglare a activităţilor Plan de măsuri

Page 31: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

31

adresate beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectelor

şi programelor desfăşurate în şcoli în scopul

obiectivizării

analizei;

- Creşterea expertizei în management de proiect prin

exploatarea rezultatelor proiectelor derulate, precum şi

a calităţii impactului asupra elevilor, profesorilor,

instituţiei şcolare şi a comunităţii locale

Periodic

Inspector

proiecte

educaţionale,

programe

comunitare

Metodişti ISJ Olt

Chestionare

Proceduri

PO 03.10

Diseminare,

valorizare

PO 02.10

Monitorizarea

proiectelor cu

finanțare

europeană

Cantitatea şi calitatea

proiectelor, existenţa

dovezilor pentru

„valoarea adăugată” a

acestora

Proiecte de reglare a activităţilor

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

3.

Continuarea

implementării

proiectelor ISJ

LLP – Comenius ,

POSDRU, etc.

▼Continuarea derulării proiectelor finanțate prin

POSDRU în care este implicat ISJ Olt, în calitate de

beneficiar sau de partener:

- MONINSERT – 56514;

- Educaţia este calea spre răspunsul la toate

întrebările - 62423 ,

- E-Manager şcoală Plus!- 62699,

- Pas cu pas spre viaţa activă - 63676,

Pe perioada

desfăşurării

proiectelor

Permanent

Responsabilii de

proiecte

Grupele de

proiect

Elevii şi

profesorii

beneficiari ai

proiectelor

Inspector

proiecte

educaţionale,

programe

comunitare

Conform planului

de implementare

al proiectelor

Iniţiere şi

implementare de

programe şi

proiecte

Cantitatea şi calitatea

proiectelor, existenţa

dovezilor pentru

„valoarea adăugată” a

acestora

Cantitatea şi calitatea

proiectelor, existenţa

Proiecte/ Planuri de reglare a activităţilor

Page 32: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

32

- Optimizarea sistemului de învăţământ prin

dezvoltarea competenţelor profesionale ale

personalului didactic din învăţământul preuniversitar -

63641

▼Diversificarea proiectelor de tip Lifelong Learning

Programme

▼Participarea ISJ la proiecte noi finanţate din fonduri

FSE

Permanent

Responsabilii de

proiecte

Grupele de

proiect

dovezilor pentru

„valoarea adăugată” a

acestora

Proiecte/ Planuri de reglare a activităţilor

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

Obiectiv general 5 :

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare

1.

2.

Menţinerea legăturilor

inspectoratului şcolar cu

MECTS

Întărirea relaţiilor de

parteneriat cu părinţii şi

comunitatea locală

▼Asigurarea fluxului informaţional

▼Raportarea la timp a situaţilor solicitate de către

MECTS

▼Transmiterea propunerilor şi măsurilor de

îmbunătăţire a activităţii educaţionale din teritoriu

▼Analiza nevoilor comunităţii şi a posibilităţilor de

dezvoltare locală

▼Realizarea de parteneriate, programe educative și

culturale în instituții de cultura și de cult

Periodic

Periodic

Inspector şcolar general Inspector şcolar general adjunct

Compartimentul

management/

descentralizare

instituţională

Amenajarea

spaţiului şi

dotarea acestuia

cu materiale

informative

privind activitatea

ISJ şi

funcţionarea

Prezenţa şi activitatea

efectivă a membrilor

comunităţii în viaţa

şcolii

Existenţa spaţiului

amenajat

Prezenţa şi activitatea

efectivă a membrilor

comunităţii în viaţa

şcolii

Proiecte/ Planuri de reglare a activităţilor

Page 33: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

33

3.

4.

Reprezentarea obiectivă a

inspectoratului şcolar în

relaţiile publice

Îmbunătăţirea

comunicării inter-

instituţionale, dezvoltarea

utilizării tehnologiilor

informatice

▼Cuprinderea reprezentanţilor comunităţii în

structurile de conducerea ale şcolilor- C.A

▼Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu partenerii

sociali si autorităţile locale

▼Organizarea de activităţi ale ISJ cu invitarea şi

implicarea părinţilor

▼Colaborarea cu instituţii ale statului şi ONG-uri

pentru realizarea unor programe comune

▼Desfăşurarea unor programe educative şi pentru

sprijinirea vieţii asociative a elevilor

▼Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu

organizaţiile nonguvernamentale şi instituţiile de

specialitate

▼Promovarea inspectoratului şcolar

▼Consilierea personalului din ISJ şi din unităţile de

învăţământ privind facilitarea şi schimbul de informaţii

▼Facilitarea schimbului de informaţii

Periodic

Periodic

Inspector şcolar

responsabil cu

educaţie

permanentă

Inspector

proiecte

educaţionale,

programe

comunitare

Inspector şcolar general Inspector şcolar general adjunct Purtătorul de cuvânt al ISJ Olt

sistemului de

învăţământ

Numărul şi calitatea

colaborărilor cu ONG-

uri

Periodicitatea şi

corectitudinea relaţiilor

cu partenerii externi

Proiecte/ Planuri de reglare a activităţilor

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

5.

Dezvoltarea tehnologiilor

informatice

▼Respectarea termenelor lucrărilor cerute de diverse

instituţii

▼Fluidizarea circulaţiei informaţiei în ISJ

Cf. procedurii operaționale PO 01.01 – Circuitul

informaţiilor externe

▼Îmbunătăţirea comunicării cu unităţile de

învăţământ din subordine

Periodic

Compartimentul

management/

descentralizare

instituţională

Inspector şcolar

responsabil cu

educaţie

Formarea şi

consilierea

managerilor

şcolari în relaţia

cu publicul şi cu

presa

PO 01.01

Utilizarea unor

Periodicitatea şi

corectitudinea relaţiilor

cu partenerii externi şi

Proiecte/ Planuri de reglare a activităţilor

Page 34: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

34

▼Promovarea imaginii sistemului de învăţământ

preuniversitar

▼Relaţia cu mass media

Permanent

permanentă

Inspector

învățământ

primar

programe

informatice

specifice

Desemnarea unei

persoane

responsabile de

relaţia cu presa

cu mass-media

Obiectiv general 6 :

Dezvoltarea marketingului educaţional şi instituţional

1.

Ancorarea ofertei

educaţionale în realităţile

economice ale judeţului

▼Elaborarea unei strategii comune pe termen mediu

şi lung pentru planificarea ofertei educaţionale

-Consultarea membrilor din Consorţiul Regional –

CLDPS Olt

▼Reorganizarea reţelei şcolare în funcţie de evoluţia

social economică a judeţului

-Constituirea claselor de început de ciclu

-Consultarea agenţiilor economici

▼Organizarea unor acţiuni specifice, de marketing

▼Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare

Octombrie

2012

Ianuarie

2013

Aprilie

2013

Inspector şcolar

general

Inspector Şcolar

General Adjunct

Membrii CLDPS

Responsabil

reţea şcolară

Inspector

învăţământ

tehnic

Întâlnii de lucru

Şedinţa

Consiliului

Consultativ

Şedinţa

Consiliului de

Administraţie

Periodicitatea şi

corectitudinea relaţiilor

cu partenerii de la

Consorţiul regional

CLDPS Olt

Promovarea unităţilor

şcolare în cadrul

Tărgului ofertelor

educaţionale

Proiecte/ Planuri de reglare a activităţilor

Completare

în situaţii

obiective

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilitati Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

2.

Întărirea mediului

concurenţial

▼Recunoaşterea performanţelor instituţionale,

individuale

▼Asigurarea de şanse egale unităţilor şcolare

▼Îmbunătăţirea evaluării instituţionale

▼Creşterea calităţii performanţelor unităţilor de

Octombrie

2012

Permanent

Inspector şcolar

general

Inspector Şcolar

General Adjunct

Informare

Consiliere

Existenţa dovezilor

privind consultările cu

toţi factorii interesaţi

Proiecte/ Planuri de reglare a activităţilor

Page 35: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

35

3.

Corelarea proiectului de

reţea cu interesele

specifice ale şcolilor cu

învăţământ pentru

minorităţi

învăţământ

▼Consultări cu factorii interesaţi şi cu reprezentanţi

ai minorităţilor şi ai consiliilor locale

Conform

calendarului

Inspector pentru

implementarea

descentralizării

Inspectorul

şcolar pentru

minorităţile

Iniţiere şi

implementare de

programe şi

proiecte de reţea

şcolară

Respectarea egalităţii

de şanse şi a dreptului

la educaţie

Obiectiv general 7 : Creşterea eficienţei în alocarea şi exploatarea resurselor şi transparenţa procedeelor bugetare şi financiare 1.

2.

3.

Repartizarea mijloacelor

primite prin programe

naţionale

Gestionarea burselor

şcolare, de diferite tipuri

Eficientizarea

managementului

financiar

▼Sprijinirea unităţilor şcolare pentru folosirea

resurselor alocate

-Identificarea şcolilor care vor primi aceste mijloace;

- Derularea Programelor guvernamentale: lapte, corn ,

măr, Euro 200, Rechizite şcolare

-Stabilirea criteriilor de acordare

- Asigurarea necesarului de manuale

▼Întocmirea centralizatoarelor pe baza cererilor

elevilor

▼Instruirea persoanelor, din unităţile şcolare, cu

atribuţii în acest sens

▼Îmbunătăţirea activităţii manageriale,

administrative şi financiare

▼Organizarea de inspecţii şi controale privind aspecte

de management financiar

Permanent

Lunar şi

semestrial

Inspector şcolar

general

Compartimentul

tehnic-investiţii

Informatizare

Audit- cf.

resposabilităţilor

Responsabil

manuale

Inspector şcolar

general

Compartimentul

plan – salarizare

Compartimentul

audit

Compartimentul

plan salarizare

Compartimentul

contabilitate /

centre bugetare

Informarea

consiliilor locale;

M.E.C.T.S

Respectarea

procedurilor şi

calendarelor

Informarea consiliilor

locale

Informarea consiliilor

locale

Respectarea

prevederilor legale

Existenţa consultărilor

şi a consilierii între ISJ

şi unităţile de

învăţământ

Acordarea pentru toţi elevii care îndeplinesc condiţiile a drepturilor prevăzute de legile şi hotărârile promulgate de guvern.

Completare

în situaţii

obiective

Page 36: 2012-2013 - Inspectoratul Scolar Judetean Oltisjolt.ot.edu.ro/Planificare proiectare analiza/date/Plan... · Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

____________________________________________________________________________________________________________________

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249 410927

Fax: 0249 412801

http//:isjolt.ot.edu.ro PLAN MANAGERIAL ISJ OLT e-mail: [email protected]

36

Nr.

crt

Obiective

specifice

Activităţi /

Acţiuni

Durata/

Termen

Responsabilități Strategii de

realizare

Indicatori

de realizare /evaluare

Măsuri/

Acţiuni de

reglare

4.

5.

Realizarea obiectivă a

execuţiei bugetare la

nivel de ISJ şi şcoli

Modernizarea

infrastructurii şi a bazei

didactico- materiale

▼Respectarea măsurilor ce se vor lua în urma

sesizărilor făcute de diverse controale

▼Coordonarea acordării premiilor provenite din

fonduri centrale

▼Pregătirea bazei materiale pentru noul an şcolar

▼Continuarea lucrărilor de renovare şi reabilitare

/modernizare a infrastructurii

▼Derularea programului de dotare a şcolilor cu

mobilier şcolar şi alte utilităţi

▼Continuarea programului CDI-urilor

Periodic

Martie 2012

August-

septembrie

2012

Iulie -

septembrie

2012

Inspector şcolar

general

Compartiment

audit

Compartimentul

plan salarizare

Compartimentul

contabilitate /

centre bugetare

Compartimentul

tehnic-investiţii

CCD. Olt

Corectitudinea

execuţiei bugetare

Calitatea documentelor

Respectarea termenilor

contractuali

Calitatea documentelor

de proiectare şi

execuţie

Existenţa rapoartelor

şefului de şantier

Execuţie bugetară conformă cu planificarea pentru toate unităţile de învăţământ Completare periodică

Inspector Școlar General

Prof. Felicia MAN

Inspector Școlar General Adjunct

Prof. Marian Anghel

Inspector pentru Implementarea Descentralizării Instituționale

Prof. Ion Adrian Bărbulete