1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

of 21 /21
ORDIN Nr. 387 / 11.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită „ Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN OFF-urilor inovative”, aferentă Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, Domeniul major de intervenţie 2.3 ”Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare”, Operaţiunea 2.3.1 “Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative” În temeiul prevederilor art.11 alin.4 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, Ministrul economiei şi finanţelor emite următorul Ordin Art. 1 Se aprobă schema de ajutor de minimis denumită „ Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi Imprimare 16/08/2022 11:46:59 1

Embed Size (px)

Transcript of 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

Page 1: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

ORDIN

Nr. 387 / 11.02.2008

pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită „ Ajutor de minimis

pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN OFF-urilor inovative”, aferentă

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa

prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”,

Domeniul major de intervenţie 2.3 ”Accesul întreprinderilor la activităţi de

cercetare-dezvoltare şi inovare”, Operaţiunea 2.3.1 “Sprijin pentru START-UP-

urile şi SPIN-OFF-urile inovative”

În temeiul prevederilor art.11 alin.4 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind

organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi

completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi ale Hotărârii Guvernului nr.

651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-

2013,

Ministrul economiei şi finanţelor emite următorul

Ordin

Art. 1 Se aprobă schema de ajutor de minimis denumită „ Ajutor de minimis pentru

sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN OFF-urilor inovative”, aferentă Programului

Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2

„Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, Domeniul major de

intervenţie 2.3 ”Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare”,

Operaţiunea 2.3.1 “Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative”

prevăzută în anexa 1 şi care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2. Prezentul Ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

VARUJAN VOSGANIAN

Ministrul Economiei şi Finanţelor

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 1

Page 2: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

Anexa 1

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SPRIJINIREA START-UP-URILOR ŞI SPIN

OFF-URILOR INOVATIVE

I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „ Ajutor

de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN OFF-urilor inovative”, aferentă

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa

prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, Domeniul

major de intervenţie 2.3 ”Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi

inovare”, Operaţiunea 2.3.1 “Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile

inovative”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu

respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei

Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a

Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.

(3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

(4) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia

Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr.

1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 în cazul ajutorului de minimis, publicat în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.

II. Obiectivul şi scopul schemei

Art. 2. Această schemă are ca obiectiv sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor şi dezvoltării

START-UP-urilor inovative (bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării

obţinute în universităţi sau institute) în vederea realizării de produse şi servicii noi.

Întreprinderile asistate vor fi atent selecţionate, pe baza unei analize riguroase a

planurilor lor de afaceri. Solicitanţii trebuie să demonstreze că au dreptul să utilizeze un

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 2

Page 3: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

rezultat obţinut din activitatea de cercetare (know-how, prototip, licenţă/drept de

utilizare, drept de proprietate industrială) sau o idee brevetată pe care să o lanseze pe

piaţă.

III. Baza legală

Art. 3. Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din

Tratat în cazul ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006;

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, aprobat

prin Decizia Comisiei nr. 3472 din 12 iulie 2007;

HG nr. 759/ 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul

operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

IV. Domeniul de aplicare

Art.4. (1) Prezenta schemă se adresează:

SPIN-OFF-urilor, aşa cum sunt definite la art.6 lit. d din prezenta schemă;

Întreprinderilor START-UP, aşa cum sunt definite la art.6 lit. e din prezenta

schemă.

(2) Ambele categorii de beneficiari nu trebuie să aibă mai mult de 20 de angajaţi.

Art. 5. În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar agenţilor economici ce

activează în toate sectoarele, cu excepţia:

a) întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuit şi acvacultura,

reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 publicat în Jurnalul Oficial

al UE L 17/21.01.2000;

b) întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în producţia primară a produselor

agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul Instituind Comunitatea

Europeană;

c) întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în procesarea şi marketingul produselor

agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea

Europeană, în următoarele cazuri:

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 3

Page 4: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii

produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de

întreprinderile respective;

când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor

primari;

d) activităţilor legate de export către state terţe sau State Membre, şi anume ajutoarele

legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie

sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) activităţilor care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor

importate;

f) întreprinderilor care activează în sectorul cărbunelui, aşa cum este definit în

Regulamentul CE nr. 1407/2002;

g) achiziţionării vehiculelor de transport rutier de marfă acordat întreprinderilor, care au

ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport marfă contra cost;

h) întreprinderilor în dificultate conform Liniilor Directoare privind ajutorul de stat

pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul

Oficial al Comunităţii Europene nr. C 244/01.10.2004.

V. Definiţii

Art. 6. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

a) Produse agricole - desemnează produsele listate în Anexa 1 a Tratatului CE, cu

excepţia produselor piscicole;

b) Procesarea produselor agricole - desemnează orice operaţie asupra unui produs

agricol din care rezultă tot un produs agricol, cu excepţia activităţii din ferme necesare

pregătirii unui produs animal sau plantă pentru prima vânzare;

c) Marketingul produselor agricole - desemnează deţinerea sau etalarea în vederea

vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice altă manieră de plasare pe piaţă cu

excepţia primei vânzări de către producătorul primar către revânzător (intermediar) sau

procesator şi orice altă activitate de pregătire a unui produs pentru o primă vânzare, o

vânzare de către un producător primar către consumatorii finali, dacă se desfăşoară în

locuri separate, rezervate activităţii de marketing;

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 4

Page 5: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

d) SPIN-OFF – firme recent înfiinţate sau care urmează să se înfiinţeze pe baza unui

rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii publice de cercetare sau al

unei universităţi;

e) Întreprinderi START-UP – în contextul prezentei scheme, desemnează

întreprinderile înfiinţate de maximum 3 ani, care implementează un rezultat obţinut

dintr-un proiect de cercetare sau o idee brevetată;

f) Rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită  de către Comisia Europeană

pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene şi pe Internet;

VI. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari

Art. 7. Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:

dezvoltarea unui SPIN-OFF independent (înfiinţarea şi înregistrarea SPIN-OFF-

urilor);

activităţi de cercetare-dezvoltare;

achiziţia de servicii de cercetare, servicii de consultanţă pentru inovare şi servicii

suport pentru inovare;

achiziţia de bunuri intangibile, utilaje şi echipamente strict necesare pentru

introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;

activităţi necesare pentru dezvoltarea produsului (bun sau serviciu), a procesului

de producţie a acestuia şi/sau a livrării pe piaţă.

Art. 8. Beneficiarii trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:

sunt SPIN-OFF-uri sau START-UP-uri, aşa cum sunt definite la art.6 lit. d şi lit. e

din prezenta schemă;

ambele categorii de beneficiari nu trebuie să aibă mai mult de 20 de angajaţi;

agentul economic aplicant să fie înregistrat şi să desfăşoare activităţi în România;

agentul economic aplicant să nu se afle în niciuna din următoarele situaţii:

i) în stare de faliment ori lichidare, să aibă afacerile administrate de un judecător-

sindic sau activităţile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui

aranjament cu creditorii sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare,

reglementată prin lege;

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 5

Page 6: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

ii) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget

de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în

vigoare;

iii) să fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de

stat şi decizia să nu fi fost deja executată şi creanţa să nu fi fost integral recuperată;

iv) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a

unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau

pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

v) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus;

vi) în dificultate, în sensul Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi

restructurarea întreprinderilor în dificultate1;

solicitantul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi Ghidul

Solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 9. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 150.

VII. Condiţii de acordare a ajutorului de minimis

Art. 10. Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă agenţilor economici sub

formă de granturi directe, în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:

Valoarea brută totală2 a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu

poate depăşi echivalentul în lei3 a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali

consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau

comunitare.

Pentru agenţii economici din sectorul transporturilor valoarea brută totală a

ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăşi echivalentul în

lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă

ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

1 publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 244/01.10.2004.2 Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate sub formă de granturi, în valori brute, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe.3 La data semnării contractului de finanţare

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 6

Page 7: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

Art. 11. Ajutorul de minimis va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor

eligibile ale proiectului. Restul de minim 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor

fi susţinute din fondurile proprii ale beneficiarului.

Art. 12. Ajutorul se acordă sub formă de granturi nerambursabile în una sau mai multe

tranşe. Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata de

actualizare va fi rata de referinţă aplicată la momentul acordării ajutorului.

Art. 13. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui agent

economic pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării

financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de

minimis menţionat de art. 10, aplicantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici

chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

VIII. Cheltuieli eligibile

Art. 14. Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt:

cheltuieli pentru înfiinţare şi înregistrare SPIN-OFF;

cheltuieli de personal pentru activităţi de cercetare (pe durata proiectului de

cercetare);

cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a

obiectelor de inventar (pentru dotările care intră în categoria mijloacelor fixe şi au

o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului, sunt eligibile doar

costurile de amortizare calculate pe durata derulării proiectului, pe baza

practicilor contabile reglementate):

- echipamente IT şi pentru comunicaţii;

- utilaje şi echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie.

cheltuieli pentru achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare:

- servicii de cercetare;

- servicii de consultanţă pentru inovare (management; asistenţă tehnologică;

transfer tehnologic; instruire; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor

de proprietate industrială; utilizarea standardelor);

- servicii suport pentru inovare (servicii de cercetare de piaţă; încercări şi testări

în laboratoare de specialitate; certificarea, testarea şi marcarea calităţii).

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 7

Page 8: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale (necesare pentru

introducerea rezultatelor cercetării în producţie):

- aplicaţii informatice;

- licenţe, drepturi de utilizare;

- brevete;

- mărci;

- know-how, cunoştinţe tehnice nebrevetate.

cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii:

- taxe de acces la baze de date;

- abonamente la biblioteci de specialitate;

- abonamente la publicaţii ştiinţifice.

cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect;

cheltuieli pentru procurarea unor materiale şi materii prime necesare realizării

proiectului;

cheltuieli generale de administraţie:

- servicii de comunicaţii (comunicaţii electronice, servicii poştale şi de

curierat);

- întreţinere şi reparaţii de spaţii, echipamente, utilaje, instalaţii;

- plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie

termică, gaze naturale);

- închirieri spaţii (numai pentru închirierea sediului beneficiarului de

proiect);

- cheltuieli salariale pentru personalul administrativ.

IX. Durata schemei

Art. 15. Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial pană la 31

decembrie 2013 în limita bugetului alocat. Plăţile se efectuează până în 2015.

X. Bugetul schemei

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 8

Page 9: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

Art. 16. (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este parte din fondurile alocate

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, pentru

operaţiunea O 2.3.1 “Sprijin pentru START-UP-urile şi Spin-Off-urile inovative”.

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei

scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 18.500.000 € (echivalent în lei),

defalcată după cum urmează:

An 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Euro 4000000 3000000 3000000 3000000 3000000 2500000 18500000

XI. Modalitatea de implementare a schemei

Art. 17. (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor - Autoritatea de Management pentru

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”- reprezintă

autoritatea publică furnizoare şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului –

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – Organismul Intermediar pentru

Cercetare reprezintă administratorul schemei de ajutor de minimis. Plăţile se fac prin

Unitatea de Plată din cadrul Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(2) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor cu care Ministerul

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică –

Organismul Intermediar pentru Cercetare - a încheiat un contract de finanţare în cadrul

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa

prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, Domeniul

major de intervenţie 2.3 ”Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi

inovare”, Operaţiunea 2.3.1 “Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile

inovative”.

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 9

Page 10: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

(3) Agenţii economici care doresc să depună propuneri de proiecte trebuie să se

înregistreze în Registrul Potenţialilor Contractori4 înainte de depunerea cererii de

finanţare.

(4) Agentul economic va da o declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoarele de

minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali, precum şi în anul

fiscal în curs.

(5) Agentul economic va da o declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de

ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile.

(6) Reprezentantul unui potenţial SPIN-OFF poate depune aplicaţia înainte de înfiinţarea

firmei însă, dacă aplicaţia este selectată trebuie să prezinte la contractare actele privind

înfiinţarea şi înregistrarea SPIN-OFF-ului pentru a putea încheia contractul cu

administratorul schemei de ajutor de minimis.

(7) SPIN-OFF-urile înfiinţate după selectarea aplicaţiei vor prezenta aceste declaraţii la

contractare.

(8) Administratorul schemei de minimis verifică validitatea datelor înscrise în Registrul

Potenţialilor Contractori şi concordanţa acestora cu declaraţiile date de beneficiar şi

îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin efectul prezentei scheme (domeniul de

aplicare, eligibilitatea activităţilor, cheltuielilor, beneficiarilor şi a proiectelor).

(9) Administratorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va

verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a agentului economic, că prin

acordarea finanţării nerambursabile în cadrul prezentei schemei nu se depăşeşte pragul de

minimis.

(10) Evaluarea propunerilor de proiecte se face în concordanţă cu criteriile prevăzute în

apel.

(11) Detalierea modalităţii de derulare a prezentei schemei se găseşte în Ghidul

Solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul www.mct.ro.

Art. 18. Criteriile de eligibilitate ale propunerilor de proiecte sunt următoarele:

4 Înscrierea în Registrul Potenţialilor Contractori se face conform regulamentul aprobat prin decizia ANCS nr. 9031 din 02 februarie 2007, afişat pe pagina Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică www.mct.ro

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 10

Page 11: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

scopul şi obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale

axei prioritare precum şi cu unul sau mai multe din obiectivele operaţiunii, aşa cum

sunt descrise în cererea de proiecte;

proiectul să fie derulat în România;

dimensiunea grantului solicitat să se încadreze în limitele menţionate în cererea de

proiecte;

să conţină una sau mai multe activităţi eligibile definite pentru operaţiune în

cererea de proiecte;

durata să se încadreze în limitele menţionate în cererea de proiecte;

agentul economic face dovada deţinerii unui rezultat obţinut din activitatea de

cercetare (know-how, prototip, licenţă/drept de utilizare, drept de proprietate

industrială) sau o idee brevetată pe care să o lanseze pe piaţă;

activităţile nu sunt şi nu au mai fost finanţate din alte surse publice.

Art.19. (1) Tipul cererii de propuneri de proiecte este “Cerere deschisă de proiecte cu

depunere continuă”.

(2) Se verifică de către reprezentantul Organismului Intermediar pentru Cercetare,

desemnat pentru aceasta, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate în Registrul

Potenţialilor Contractori.

Art. 20. (1) Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele:

relevanţa proiectului (conformitatea cu obiectivele operaţiunii, caracterul inovativ

al propunerii, viablitatea implementării, impactul socio-economic etc);

calitate şi maturitate (coerenţă şi fezabilitate, capacitatea de a implementa

proiectul etc);

sustenabilitatea proiectului (capacitatea firmelor de a continua să opereze

după finalizarea proiectului, suportul tehnic şi administrativ etc).

(2) Evaluarea propunerilor se face de către Comitetul de Evaluare şi Selecţie numit în

acest scop prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,

cu aprobarea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial

„Creşterea Competitivităţii Economice”, din cadrul Ministerul Economiei si Finanţelor.

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 11

Page 12: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

(3) Administratorul schemei de ajutor de minimis va încheia contracte de finanţare doar

cu agenţii economici care au obţinut la evaluare un punctaj peste pragul de calitate

stabilit în cererea de propuneri de proiecte.

XII. Efecte şi beneficii

Art. 21. Prin aplicarea prezentei scheme se vor obţine următoarele efecte şi beneficii:

va creşte numărul întreprinderilor care pot prelua rezultate ale cercetării şi transforma

aceste rezultate în produse oferite pe piaţă;

va creşte numărul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domenii de vârf;

va creşte numărul locurilor de muncă pentru cercetători;

va creşte calitatea produselor şi a indicelui de productivitate.

XIII. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis

Art. 22. (1) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa în scris agenţii

economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei

scheme şi caracterul de minimis al acestuia5.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Educaţiei,

Cercetării şi Tineretului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – Organismul

Intermediar pentru Cercetare, la adresa http://www.mct.ro şi pe site-ul Ministerului

Economiei şi Finanţelor, la adresa http://www.minind.ro.

Art. 23. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei

scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului

privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul

Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

Art. 24. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor

acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare

specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate

informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia

comunitară în domeniul ajutorului de stat.

5 Aşa cum este prevăzut la Articolul 3 al Regulamentului EC 1998/2006 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea Articolului 87 şi Articolului 88 al Tratatului la ajutoarele de minimis

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 12

Page 13: 1204191753De Minimis Start-up Si Spin-Off OM 387-2008

Art. 25. (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis

acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării

condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană

aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în

termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de

stat6, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la

nivel naţional.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor,

Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să

facă verificări la faţa locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de

minimis, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări,

rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în

termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.6 al O.U.G nr. 117/2006

privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007.

Art. 26. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin

intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în

cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru

evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 27. Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia

furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate

datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi

monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 23, 24, 25 şi 26 ale acestei

scheme de minimis.

6 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

Imprimare 22/04/2023 05:17:33 13