0 8. Organizarea Actuala a b.o.r.

5
SCHIŢĂ DE LECŢIE Profesor: Vleju Anişoara Data : Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Crucea, jud. Suceava Clasa: a VIII-a Disciplina: Religie Ortodoxă Aria curriculară: Om - Societate Unitatea de învăţare:Organizarea Bisericii Ortodoxe Române Subiectul (titlul lecţiei): Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Tipul lecţiei: mixtă Durata lecţiei: 50 de minute Competenţe generale: C.G.3 . Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente Competenţe specifice: 3.2 Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor şi a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei şi unităţii naţionale Competenţe derivate (Obiective operaţionale): O1 – să prezinte structura creştinismului, precizând momentele fragmentării lumii creştine; O2 – să precizeze principiul care leagă Bisericile Ortodoxe între ele; O3 – să prezinte raporturile dintre Bisericile creştine existente; O4 – să argumenteze statutul „apostolic” al Bisericii Ortodoxe; O5 – să precizeze însuşirile Bisericii creştine. Strategia didactică Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, argumentarea, observaţia dirijată, expunerea, exerciţiul. Mijloace de învăţământ: planşă Configuraţia Ortodoxiei astăzi 1

description

0 8. Organizarea Actuala a b.o.r. 2015

Transcript of 0 8. Organizarea Actuala a b.o.r.

Page 1: 0 8. Organizarea Actuala a b.o.r.

SCHIŢĂ DE LECŢIE

Profesor: Vleju AnişoaraData : Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Crucea, jud. SuceavaClasa: a VIII-a Disciplina: Religie Ortodoxă Aria curriculară: Om - SocietateUnitatea de învăţare:Organizarea Bisericii Ortodoxe RomâneSubiectul (titlul lecţiei): Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe RomâneTipul lecţiei: mixtă Durata lecţiei: 50 de minute

Competenţe generale:C.G.3 . Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente

Competenţe specifice:3.2 Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor şi a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei şi unităţii naţionale

Competenţe derivate (Obiective operaţionale): O1 – să prezinte structura creştinismului, precizând momentele fragmentării lumii creştine;O2 – să precizeze principiul care leagă Bisericile Ortodoxe între ele;O3 – să prezinte raporturile dintre Bisericile creştine existente;O4 – să argumenteze statutul „apostolic” al Bisericii Ortodoxe;O5 – să precizeze însuşirile Bisericii creştine.

Strategia didacticăMetode şi procedee: conversaţia, explicaţia, argumentarea, observaţia dirijată, expunerea, exerciţiul.Mijloace de învăţământ: planşă Configuraţia Ortodoxiei astăziForme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.

Bibliografie: 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române, Bucureşti, 19882. Chifăr, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Istoria creştinismului, vol.I, Ed. Trinitas, Iaşi, 1999.3. Muha, Camelia, Religie creştin-ortodoxă, Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi ,

clasa a VIII-a, Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2005.4. Rămureanu, Pr. Prof. Dr. Ioan, Istoria Bisericească Universală, manual pentru

seminariile teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992.

1

Page 2: 0 8. Organizarea Actuala a b.o.r.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

I. Moment organizatoricSalutul, rugăciunea, notarea absenţelor, pregătirea pentru începerea orei.

II. Verificarea cunoştinţelorSe verifică cunoştinţele elevilor din lecţia Întemeierea Patriarhiei Române

III. Pregătirea elevilor pentru receptarea noilor cunoştinţeSe reaminteşte elevilor că deşi au existat numeroase încercări de refacere a unităţii Bisericii lui

Hristos, care a fost sfâşiată în mai multe rânduri, nu s-a ajuns la acest deziderat. În prezent creştinismul de toate confesiunile reprezintă totuşi cea mai mare religie din lume.

IV. Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţieiSe anunţă şi se scrie pe tablă titlul lecţiei.Se prezintă obiectivele lecţiei.

V. Comunicarea/însuşirea noilor cunoştinţeSe prezintă planul de idei, care se va nota pe tablă şi se va completa pe parcursul lecţiei.1. Structura creştinismului.2. Configuraţia Ortodoxiei astăzi3. Statutul apostolic al Bisericii Ortodoxe

Se cere elevilor să răspundă la următoarele cerinţe:- Cine este întemeietorul creştinismului?- Care este noutatea extraordinară a acestei religii?Precizare: Pentru creştini, Iisus Hristos este centrul istoriei universale, iar anii istoriei Bisericii se

numără de la naşterea Sa.- Care a fost cea mai mare dorinţă a Mântuitorului cu privire la Biserica Sa?- Cât timp Biserica lui Hristos a fost unică?- Ce s-a întâmplat atunci?- Care au fost cauzele schismei?- Cum a avut loc schisma?- Care a fost cea de-a doua ruptură, din Biserică?- Care sunt Bisericile apărute în urma reformei protestante?- Care sunt principiile doctrinare, disciplinare şi cultice ale protestantismului?- Care sunt cultele religioase care au luat naştere din protestantism?- Când au apărut acestea?În total, astăzi sunt grupaţi în aceste moduri pestea 1,900,000,000 de creştini.Cea mai numeroasă este Biserica Romano-Catolică cu peste 1,420,000,000 de credincioşi,

Biserica Protestantă are peste 363,000,000, iar Biserica Ortodoxă numără peste 200,000,000 de credincioşi. Nu se poate da o statistică exactă privind numărul de credincioşi, importantă este contribuţia fiecăruia la lupta sinceră pentru realizarea unităţii creştine.

Biserica Ortodoxă este mai puţin numeroasă pentru că majoritatea ţărilor ortodoxe după 1453 au fost sub dominaţie musulmană, care nu a favorizat răspândirea creştinismului, dar şi faptul că Biserica Ortodoxă nu a pus accentul pe răspândirea şi stăpânirea geografică, aşa cum au urmărit celelalte două Biserici.

Biserica Ortodoxă, deşi este mai puţin numeroasă, rămâne leagănul creştinismului pentru că îşi are izvorul direct de la Hristos de la care a primit revelaţia divină integrală.

2

Page 3: 0 8. Organizarea Actuala a b.o.r.

Chiar dacă este împărţită în biserici autocefale (conduse de un patriarh) şi autonome (care se administrează singure în cadrul unui stat condus de o putere centrală), Biserica Ortodoxă formează un organism unitar.

Misiunea socială a Bisericilor Ortodoxe se leagă de solidaritatea faţă de popoarele aflate în suferinţă, contribuţia la apărarea fiinţei naţionale a fiecărui popor, contribuţia la menţinerea păcii în lume.

Biserica Ortodoxă s-a răspândit şi în diaspora, adică în afara ţării de origine şi numără peste 9 milioane de credincioşi, răspândiţi pe toate continentele lumii: Europa, Asia, Africa, Australia, America, devenind astfel o biserică universală şi din punct de vedere geografic.

În ultimele decenii au avut loc mai multe conferinţe panortodoxe (care privesc toată ortodoxia) din dorinţa şi necesitatea adoptării unor măsuri pentru asigurarea unităţii Bisericii Ortodoxe printr-o colaborare frăţească mai strânsă între toate B.O. mari.

VI. Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelorSe cere elevilor să răspundă la următoarele cerinţe:- Care sunt cele 3 mari Biserici creştine?- Când au luat fiinţă fiecare dintre ele?- Care este specificul fiecărei Biserici?- Dacă Biserica Ortodoxă este împărţită în mai multe Biserici locale, mai este păstrată unitatea

credinţei?- Descrieţi relaţiile dintre Bisericile creştine existente.- De ce spunem că Biserica Ortodoxă este o Biserică apostolică?

VII. Asocierea, generalizarea, aplicareaSe cere elevilor să rezolve următoarele cerinţe:- Realizaţi o corespondenţă între însuşirile Bisericii precizate în Simbolul de credinţă: unicitatea,

sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea. Se cere elevilor să formuleze concluziile acestei lecţii:- Creştinismul de toate confesiunile reprezintă cea mai mare religie din lume.- Biserica Ortodoxă păstrează integral adevărurile de credinţă ale Evangheliei descoperită lumii de

Iisus Hristos.- Deşi există mai multe Biserici Ortodoxe locale, ele formează un tot unitar. - Biserica Ortodoxă întreţine un dialog teologic constructiv şi frăţesc cu celelalte biserici pentru

soluţionarea problemelor lumii contemporane şi a refacerii unităţii iniţiale a Bisericii creştine.Profesorul intervine cu întrebări ajutătoare.

VIII. Aprecierea activităţii elevilorSe fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi

implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe.Se notează elevii care au participat la lecţie.IX. Precizarea şi explicarea temei pentru acasăSe prezintă şi se explică elevilor tema pentru acasă:„Discută cu familia ta şi cu colegii tăi de alte confesiuni şi propuneţi nişte activităţi pe care le

puteţi face împreună la şcoală pentru a împlini dorinţa Mântuitorului Hristos: ca toţi sa fie Una (Ioan 17, 20).”

X. Încheierea activităţiiRugăciunea, salutul.

3