Download - Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

Transcript
Page 1: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

Mihai P5curaru

VERDE,'\

TRAVERSAND

AMIAZAVersu ri

Page 2: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

ME#f\E PACU RARU

crealiei din Constanla pi Tulcea, prezenla in mai multeemisiuni ale Radiodifuziunii pi Televiziunii RomAne,

primirea unui premiu la Festivalul Nalional de Poezie

,,Nicolae Labip" de la Suceava, activitatea desfdpuratd

ca redactor-5ef al revistei studenlepti ,,Ex Ponto" ilconfirmi pe Mihai Pdcuraru ca pe un adevdrat poet.

Colaboreazd cu eseuri didactice si alte materialede profil la revista ,,Tribuna invSlimAntului."

A publicat, in 1980, placheta de versuri ,,Baladd

pentru jertfele ninsorii".Prezent in volumul colectiv ,,lnsula albd" (,,Literaturd

contemporand la Dundrea de Jos"), Editura ,,Ex Ponto",

Constanla,2003.Volumul ,,Retro-Poezii", Editura ePublishers, a fost

lansat, in 18 noiembrie 2018, la TArgul de Carte

,,Gaudeamus" Bucu regti.

Despre scrierile autorului au formulat opiniicritice :

George Popescu (revista ,,Ramuri"), Petru Vilu-reanu (revista ,,Tomis"), Enache Puiu (,,lstoria literaturiidin Dobroged", Editura Ex Ponto, Constan!a, 2005) pi

Gabriel Rusu (,,Gramatica rememor5rii...", Ed. Ex Ponto,

Constanla , 2019).

6

5

13

14

16

17

1B

20

21

23

24

25

26

27

v # {q * ff T ft dv { ft sA N ffi /.2 f,"$ ! fi, x A

CUPRINS

MIHAI PACURARU

I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR

NUNTA MEREU

NIMENI N-O SA TT RENASCA

POARTA

CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE

DE LA TALPILE PAMANTULUI

UN PESCARUS TIPA NUMELE TAU

VOR PLANGE iN GENUNCHI

RACHETE DE iTCNOPNT DANSUL

VISCOL DE DINCOLO

scRrs 5r RESCRTS

SARPELE DIN COPILARIA GRADINII

7

Page 3: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

28

M I!."{A[ PA{ U RARU

AUTOPORTRET SAU BANAL EXERCITIU DE

I MAG r NAT|E

zBoR irurn-uN ocHr DE vULTUR

RosrocolrRr DE pArE pE vAtr pLANETET

MUSTUL CE VA FIERBE

TRUPULUI cArurAnu rALE

JOCUL DE LUT

AVIOANE NEBUNE

PRrN rnnsA Ru pAsrr irucrnr

RoSU pr lrRcAN, Rogu DE PLECARE

srNGUn srRAlucrND

TREr PoEME DE rtrtrvtA sr cRETER

INCERTITUDIN E

ZALELE MINCIUNII

ORTUL (SAU FERICIREA DE A FI PLOAIA

DE BANI)

II _ PUZZLE ALEATORIU

CONTUR FOSFORESCENT

FRUCTE 5t PtCTORt

CE VINE SI RE-VINE

30

32

34

35

36

37

39

40

41

42

44

45

46

49

51

52

53

I

54

55

56

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

6B

69

70

71

72

73

74

v r ft * r r re^ p,v r n sar'; * nw ilqxp,

VICTORIA FURTUNII

DEGETELE PLOII

REGIZOR DE LACRIMI

PRrMoRDtnlA

PYG MALION

LAITMOTIV

CLOVNI DE CUVINTE

vEZr cuM NE rucAv...

TEMELTE 5r PLOAIE

AM ARS TOT ALBASTRUL

EXERCTTil CU ZERO

vrNDE sAU cuvpAnA

SIMFONIA NEBUNILOR

cu BRATE inrtrus-nucAroARE

JOC CU PROPOZTTIT 5l FRAZE

TREN DE CUVINTE

luprA sruprpA

cAr or APRoAPE, cAr DE DEPARTE

o MARE eocATtE DE PESTE

cAxrrcr DrN coltvtA DE AUR

9

Page 4: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

75

76

77

79

81

82

83

B4

85

B6

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

!,,,.Lii,l,,,'.i,1,:,.. M'l,ldffi,fiiiFA{ U RAIRU.,

DESPRE RUGINA SI PERLE

cHloT 5r scRUM

O CAZEMATA CU FOISOR

TEXTE SCRISE PE TULPINI

TREAPTA

LUMTNA 5r MTERE

CERC

PAZNICI DE HERGHELIE

GROAPA CU FURNICI

VATATOnUL CU LASoUL DE CRINI,

SPECTATOR DE IUBIRE

DUPA ZIUA A TREIA

suLlTA PENTRU MAt MULTE tNtMl

LA TRECEREA VERII SPRE TOAMNA

ESAFODUL DE APA

COPIL ALAPTAT DE ANOTIMPURI

DtMtNEATA DE TtNER| )

GLONT VTOLET

STRIGAT PE UN POD

98

99

100

101

102

103

10s

107

108

109

110

111

t.t,V&,ft,$iei fi##vg#ffi#$'mfffx *: .,,,:

TABLOU CU DUNE SI CAMILE

M ESAJ

PLUTIND PE UMBRA TA

DTM1NEATA CA UN PRUNC DESCULT

PALME 5I DANS DE BUFON

TIMP DE FLUTURE

irucrnr Sr cERcuRr

URMA UMPLUTA DE PLOAIE

sALcr

cERSETORUL ORB

ocHr DE DTAMANT iN CENUSA

ZIDUL DIN INTUNERICUL VERDE

III _ USA DIN INTUNERICUL VERDE

10 11

Page 5: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

zBon iruTR-u N ocH I

DE VULTUR

Page 6: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

MII"'{Af PAflURARU

NUNTA MEREU

Acum, sAmbdtS, dupi-amiaza

fluturilor dupi nebuni pe dulci cdrdri,

la o mas5, unde clipele suspendate stau pe bucSli

de ghea!5,

chipurile acoperite in figuri geometrice, parfumate,

trec pe l6ng5 mine;

imagini din Toscana defileazd ca o armatd

cu fructe coapte in baioneta armelor fulgerAnd

mirii;

fluturi dugi nebuni pe dulci cdrdri,

pentru astdzi, pentru mAine, cAnd vei dori sd revezi

cum alunecS tremurAnd pi lipd muzici colorate.

incet se lasd crepusculul aromelor cununate

in siropul de zmeurd prelins pe fulgii de porumbel

ucis

in zori.

$i trece acel azi, pi vine acel m6ine, pi acel mAine...

14

V tr f4 ffi il T|LEV ffi 'AN

{I &M { AZA

nuntd aici, nuntd in Toscana, nuntd vdzutd de mine

mereu,

cu miri gi nuntapi, fluturi dugi nebuni pe dulci cdrdri,

intr-o pddure sculptatd de o mAni din rai, de o m6nd

din iad.

15

Page 7: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

MII-,JAI PA{URARU

NIMENI N-O SA TE RENASCA

Nimeni n-o sd te renascd,

nimeni n-o s5-!i spund de doud ori de acela;i fluviu,de laptele curs pe marginea stelelor.

Vei dori sd vezi, c6t vei dori sd vibrezi in ecou,

dar nu vei ;ti cd vocea e

jarul pe care-l simli rece ca luminazdpezii din valea munlilor albi.

Vrei sd mai vezi ce e dincolode ecranul ca nigte parazdpezi Tn calea intrupdrii?Ai pdtruns prea mult intr-un loc

interzis, ;i nimeni nu te respinge,

ci te lasd cdlc6nd pe spindri de hiene

sd ajungi speriat la o piatrd de r6u.

Vezi cum se duc in flori pragurile

simlirii tale, iar a crede doareca seminlele ce pocnesc a nagtere in pdmAnt

deasupra unei guri flSm6nde.

16

A

v # {t ffi {: T frAV { ft SA{4 # &f,g I fr,Zf\

POARTA

Ai intrebat, copil intors din drum, de piatra

prefdcutS in diamant, precum Cenusdreasa

numai noaptea vdndutd visului de-a fi.

$i curge nisipul din mintea mea

in mintea eiintr-o veselS clepsidrS,

gi oamenii ce-;i vAnd bucSli de sticld

se mir5, TngropAndu-se in trupul lorl

infdpurat in diafane balerine.

Ai vdzut totul prefdcAndu-se inpdsdri adormite in aer; pe sub care Cenugdreasa

pi copilul cAntau florile de salcAm

din mijlocul unui drum oprit de o poartd,

c6t o imensd cortind cusutd cu ani in ape albastre,

din spatele cdreia se auzeau

bocete gi r6sete de ingeri copii.

17

Page 8: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

CA UN PORUMBEL iN GURA UNUI

SARPE i

Arde sintaxa in mine, precum

Vezuviul cuvintelor care se "

rSscolesc magmatic in simlurigi pielea de domnigoard a h6rtiei.

Viala este focul pi fumul de -pe dealuri, aprins continuu,

vreme de rdzboi, in mine,ln tine,

veritabil incendiu planetar.

Focul este viala, viala este focul,

aprins tarpe ce mistuie lacorn'copaci,

iarb5, zile, apa limpede ce fierbe, gi ochii plAng.

Banald ingiruire primitS de moartea jucdu;d,

ascunsS de alti apd adusd spre a

incingejocul pdtimag.

M It{AI PACU RARU i ,..::=::.l-i # ,,F#g ffi$#1ffi,M1A,ZA,,,,, '",',,,,, ,

$arpele-foc hipnotic iese victorios, c-un porumbel

in gur5, gi-l privesc in ochi cu mild, cu sil5,

cu team5, ca pe un cdl5u el insu5i pedepsit.

18 19

Page 9: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

MILJAi PACURARU

DE LA rAlprlr pAvArurulul

Ce m6ndrS, ce izvor c6ntd

pasdrea aceasta, intr-o curgere a culorii,

a culorilori dorite toate de minte,

impotriva lesdturii minciunii.

Dincolo de cuvintele noastre

sau fdrd cuvintele noastre,

e un gol nenumit pAnd astdzi-

tdcere ce lovegte templul.

$i am vdzut ameleala in indigo,

e ameleala sAngelui care te

roagd sd revind in trupgi sd curgd invers,

de la tdlpile pdmAntului

spre inima pisdrii desenati vie de mine.

20

vWt#r fnAvsft' A:NP awmxa

UN PESCARUS TIPA NUMELE TAU

Nu vreau sd plecali, prieteni, oamenii mei,

ci aceastd petrecere de iad pi de rai

e oricum pierdutd pentru to!i, dar ne minlim,

iegind cu lum6ndrile aprinse din cArciumi, de unde-

am privegheat.

Au rdmas in ecoul cuvintelor siaj

matelo!ii, nebunii gi diluatorii de biuturi,blestemali de Villon, ce-5i au teritoriul

ptiut dinainte, iertali cu o lumAnare aprinsd tn sticlS.

Privili cAt puteli de puternic in ei gi in voi.

Uite o minge, sau pdrerea de minge, uite

un val, animal de animal ndscut,

un vapol un plug ce ar5 cerul din oglindd.

21

Page 10: Verde traversand amiaza - Mihai Pacuraru traversand...I _ ZBOR iruTN-UN OCHI DE VULTUR NUNTA MEREU NIMENI N-O SA TT RENASCA POARTA CA UN PORUMBEL iITI CURA UNUI SARPE DE LA TALPILE

' ""'."'Mr'-.!Ar pAcUnanu

Toate sunt ale mele, ale voastre, ale noastre,

cum flacdra lumAnSrii aparline noplii,g-un pescdrug cuprins de turbulenle

!ip5 al dracului de frecvent numele tdu.

22 23

v tr ft # E,r ftAV g ftgA;N* a*,9 mza

VOR PLANGE iN GENUNCHI

Ai apdrut cu vigine in pd;vAntul le scuturd pldcut la

intervale egale de secunde gi de intrebiri.

De ce nu vrei sd accepli cAnd plutesc mari

plase de pdiajeni, pregStite si planeze

pAnd ajung peste tine, peste pulinulsoare ascuns sub cenuga din temelia casei,

de unde iese mielul ce-a fost odat5.

Nicio tristele nu strdbate fructele ;i vulturiidesenali pe un fundal adus dintr-un alt poem,

dacd povestea a inceput demult pi

se incheie astdzi, cu tine, alerg6nd cu vipine-n

pir; cu r6sul ce aprinde verdele ca apa gi ca ochii tdi,

chiparogii atunci vor plAnge cum gtiu ei de frumos,

in genunchi rug6ndu-se sd rdm6i peste tot.