Download - Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

Transcript
Page 1: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 1/465

TALCU I REA

'FINTEIVANGHETIIDE LA LUCA

srANrui rEARHIEPI5COPUL

O F I LACT

BUL6ARIEI

ilt

Page 2: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 2/465

rr

Rugiciuneina in te de citirea

din Sfintele Cirfi, alcituitide Sfintul Ioan Guri de Aur

Doamne, Iisuse Hristoase, deschide-mi mie ochii

ininii. ca si ascult cuvintul Tiu gi si-l inleleg pe el 9isi fac voia Th, ci striin sunt eu pe pimint. Si nu

ascunzi de mine poruncile Tile, ci si-rni descoperiochii, ca si vid minunile din Legea TL Arati-mi miecele nearitate 9i cele ascunse ale infelepciunii Tale.

Spre Tine nidiiduiesc, Doamne, Dumnezeul meu, ca

si-mi luminezi mintea gi gindul cu lumina inlelegeriiTale, ca nu numai si citesc cele scrise, ci si le gi

implinesc. Ca nu spre osAndi si citesc vielile 9icuvintele Sfinfilor, ci spre innoire 9i luminare, spre

sfinfire, spre rnintuirea sufletului gi spre mogtenireavietii vesnice. Ci Tu egti luminarea celor ce zac

intru intuneric si de la Tine este toati darea

cea buni 9i tot darul cel desivArgit.Slavi Tatilui 9i Fiului 9i

Sfintului Duh.

,t

,,r+rill

Page 3: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 3/465

cr)tl-('ttA ln TLLII{l In 5l;n \ln >(lill'lLIt.\

ilI

TALCUIREA

SFINTEIEVANGHELII

DE LA LUCA

SFANTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

cu binecuv.intareaPrea Sfinfitului Pirinte

GALACTIONEp i sc opul Alexand riei

; i Te le o r m a n u I u i

z;;FaBucuregti . ?l)i)i

I1 DITURA SOPHIA . EDITURA CARTEA ORTODOXA

Page 4: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 4/465

Carte apirut.i sut) pa tron.ljul

Funcla gici Sfinfii !Iartiri Brincovcni

Eclilie ingLilit.i dc Il. P Sinc'anr,r 9i L. S. Dcsark^ ici

Coprert.r 9i rr inia tura Evanglrclistrrlrri: Ad ri.lur Coi lav

Descrierea CIP a Bibliotecii Na!ionale a RomAniei

THEOPHYLACI ARHIEPISCOP DE OHRIDA, st.

Tilcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca / SfAntul

l'eofilact, Arhiepiscopr.rl Ohridei gi Btrlgariei; ed.

inglij. de R. P Sineanu gi L. S. Desarkx'ici. - Bucurcgti:

Editura Sophia; Alt'r.rntlria: Cartc'a Orkrdoxi, 2007

irrdex.ISBn" 978-973-7623-98-0; ISBN 97s-973-1710-29-7

[. Sineanu, R. P (ecl.)

II. Desartovici, L. S. (ed.)

226.4.07

O Editura Soprhi;1, 0",,1t, prezcnta erlitit:

lma

Pel

antrasul

imppru tr

pellmulMirdintsatcr€.1

dinln i\'(

cdrt

oar(

dul-

seY,

lle a

nei

siri*fsfin

Crigre

oh.ma

intc.i t

Page 5: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 5/465

CUVANI. CAI.RE FRA'I'I:I,E CI'TII OR

Irr zilcle noastre. irt carc suntcm bombardali crr intorrnafii, imptcsii ;iinragini de hr.rtc telurile, ne-am obignuit s.i trecem foarte ugor pe l.inga oanreni,

po l:rngn ctrvinte, pe l.ingi tot ceea ce nc inconjo.rri. $i nici nu este de nrir.rrt'

c.i suntcnr at,rt dc ncsinlfitori, cleoarcct sr-rntcnl invalLriti zilnic de stnlctt:rian tr()p()c0ntrice care rre hrdnesc cu acel surogat, rrumit ,,mincinoasa biruirlli.rsr-rpra ltrnrii". Astizi putem vedr.a c.i viafa liurrtrici, cu cAt ne est('nr.riinrpi n1i n t('r1it.i, cu atAt mai p;mAntesc nc cstr gi graiul, pierzAnd dulrr:l ;ipr-r tt'r'ca carc ii di via;i ;i il susfine (il firro Sus). Aceasta este rula din pricinileper]tl1r carc.rcurn tr.lim o vrcme in carc clragostca noastri s-.t ricit foa|temult. Astiel, neputArrd irrlelegc drept dragostt'.r lni Hlistos, proiect.inr astrpra

lVlArrttr itoru lrri prropria noastr.i imagine dcsplc El, iar act'asta fiincl izvociittidirrtru ne.rr.ler'.ir nu nc poate agonisi decit mirrciun.i. Este cu LrLrtinli c.l ace.rst.l

si fie urrr clintre suferinfele istovitoare alc fiecirci generafii ti ale ficc;rrui

crr'gtiu in p.rrte. Dar mila lui DrrmnezL.u cstr. harrric.i gi lucritoarc;i ficcarc

clintre noi, mai mult sau mai pufin,.rm pricePut ori am intuit cA citire. l.r

rrivel infornr.rfional nu aduce putinfa innoirii l.ir.rrrtrice.

Topica lirnbii ve.chi rrc pricinuieltL. o aparcnti ingrtuierc.la citirc, irrsii ct'lrriciruia st,sarguic;tt s.i citeasci, graiul vt'chi ii pricinuiegtc o tainic.i bncurie, tr

oart:c.rre indr.rlciro. Iar aceste siml.lminte ni sc trlcituiesc in suflet din pr.rtere..r

d uhor,'rr icc.rsci a cur,intelot carc lru sunt iniormafic str.arpd ti ralionalistii. ci

sevi l.iuntrici, clittikrarc cle via;i ;i lunrina. Dc aceea, graiul vechi ;i krpica sa,

ne aiuti sa fim cu ltrtrrc anrinte la cuvirrtc, si nc apropiem de adincu) lor 5i sa

nc inrpiIt.i;inr dc putcrea lor ficdbarc dc. r'iaIi. Astfcl, pufin cAte pufin, inccl]enr

si nc inrlulcirn dc nriczul cnvintolor;i si priccpt'm c.i izvodirea acestor.l s1l

inrp.irtatit r.le .rclit'rta haruh-ri lui Dnmuezerr. Din.rceasti pricina, Sfinfii suntsfin[ikrri ,ri ctrr,'intclor gi ai gr.tiului ficc.lnti ntlrl in 1.r,111g.

Intrc cci c.rre au piizit curati ti au sfirrtit linlba rortrarrcasci estc. si Sfa n trrl

(irigorie Dasc.lltrl, ccl care imprc.rrrri cu Crrviosr.rl (lheror.rtie a t,rlni.icit dingrcac,i /iiicrrirr'rt tt'lor' 7tt1lv11 Etrttttlrlii a Sfintrrlui leofilact. Arhiepiscol'trIOhridei 5i lltrlgariei. T.ilnricirile li cuvantul .rcestor-Ctrviogi ltc st.r.l (lr(.pt

nr.irturie ncnrincino.rs.i.

I'('ntnr a .rdc\'ori, nr;lcar si foartc prlfin, pr.th'rea trr.ror cuvintt intrcbr.rinfa tt'in tilnricirc'a 'liilcttirii, r'om arluce irr nrijloc cetr.\,a graiuri ;i infclesul lor, atitcit rre-tr fost lr()uii cu putinti s.IJ pitrundcnr.

tl

Page 6: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 6/465

I'entrtr crrr,iintul ,qrirrr/ avenr in ?i/clirc accsto vari;rntc.: cu,gt't, slcott'llat,

so(:otintt1, sla/. (-a r-.idacina, clrvantul ,grirrd arc rrrrguroscul .90,,ri, cllr'al arc la

tcnrt'lic verbr-rl lntin r'(\ihl-e,, iar socoftlrlri li socolllti au la bazd latirrescul

sr/a( r/i(,r'. Cr:r'tirrtulsfnl art ca tor.nei slavonesctr) si,t,!ri, grai care irr slaVorri.roclr.islit si tlenumirea tl.rti sfintilor, aceea clc si'irtli/rr/i. La noi cur'6rrtul -r/hl

osto intol('s.1stizi crr prrisosinfil caittLlltut,ittdrtunrtrL:,itttri!ti[ttrd,ltotrt!ti,ddstilit,sltittrirc. itr',ttitIti, rrrri.srnrlirc. Ca vorf ikrri cle limba romAni gtirn cu tofii cit de

lrulinse t()loseltr: azi

slhtlrl;isfituirnr.

Lucrulcel m.ri

imp()rtanteste

cipeni

acr.rnr rroinr.r cuviintului s,4ii inrplici cel pufin doui pcrsoane: ccl care dd sfatr.ll

ori sfatr-rie;te si ccl cart'primcgtr. sfattrl, ori e' inrpreuni-sfituitor. Numirea de

.Viil data pcrrtru rr?rrrl cste Llna care e izvoditi irrtru ininrile celor care igi trdiau

grirrr/rrl i/r' c.r niit(' sfdlrrri cu aproapele, in irrfelesul ci iiiar-r ci girrdul unuisingur om estc o biruirrli sau o caderc pentru intreaga firc omeneasci, dinpricini ci noi tofi suntcm u11 singrlr Om, o singuri fire. Agadar, cei care au

piizit yi au rociit clragostea pcrrtru aproapc.le intnl srifurilr lor, cu dreptate

sunt nr"urlifi lunrino;i, frumogi 9i sfinli, adicd szttntiteli, pentru ci nimic nu

estc mai frumos yi mai brrr.r decit s.i se siligh.riasci fralii intru unire - duPicunr spulle Proorocul David (Psnhn 1.12, 1)-

Pe accla;i David il pomcnegte M.intuitorul inairrtca farisc'ilot atunci carrd

acc;tia ii prihincau pe Apostoli ci irr zi de's6mbiti luau spre hrand grAr.r dinlroltle. Da r iat.i ce ne spunc Trilcrrirza de la Luct 6,1-5: "Si invinuinclu-i fariseii

pe ucenici ci ,,smulgeau spice, le frecau cu mAinile 9i mincau", Domnr-rl ilacluce in mijloc pc Davicl". Vcdem aici ci.graiul zice ci MAntuitorul ,,il aduce

iu mijloc pc Davici", cr"r url inle lcs conte.xtual dc: ,,il pomencgte pe David", ,,il

di clrept pildi pe Davicl". Agadar, Domnul nu l-a.tdus Pc David de fafi inchigr v.izut gi tlr-rpesc, ci l-a vestit in acel /,rtbc al firii omerregti in care Omul

este unul singur intru Hristos Dumnezeu, iar cur.intul Siu este sfll gi dragoste

pcntrr-r firea omcncasc.l cea una. Avind ca rid.icini latine'scul tttt'dius locus,

gr.rir,rl lrryloc rrc aratd ccntrul, aclicd accl loc fald dc carc marginile'salt Punctelede rctcrirr!.i sunt la distanle egale. Miilocul firii or.nc'nepti nu 1-ro.rte fi decAt

l llistos, [)umnczelr-C)nrul, perrtru c:i in jurul Siu gi intru EI noi surrtem ,,una"(lonn 17. I l).

CAnd iudcii, mai inaintc de vrr-mea [)atinrii voiau sd-L omoarc pe

Manttrikrrr-rl, El ,,trecind prin mijlocul lor" Sc tdinuitr peSine (Ltrcn 1,29-30;

lrrrrrr 8, 5!)/. DesPre accstea, inTdlcuircrt de la Lacn 11,25-27 ni se spune astfel:

,,Nr-r Se r'l.iclea pe Sinc iudcilor, ci Se depirta;i prin rnijlocul lor suindu-Se, Se

t.iinuia clc rrciga;i". Pcntru a pricepc acc'st cuvAnt ,,sui4du-Sc", trebuie sifirn cr.r lrr.rlc aminte la elragostca Domnului Hristos pentru intreaga fire tlnrc-

rrt,.rscti. Agadtrr, ,,S-a triirluit" de acegtia, inrpreund-pdtim ind 9i neirrcetAn-

tlu-$i tlragostc.r pentru ei, pentru ci S-a pogorit ;i a luat asupra Sa nePutinla

;,r IAS

AC

ch

inflnac

,'Cinidir

on]

mi

Pr(9ti!ultl

fl'.doi

1.S,

int:

tel.r

21,

rrri

cai

Iis'

noi

mi:

loa

Gh

cLt

trtr

ror

Ll tl

u 1)

a()/i

Ac

AS

Page 7: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 7/465

fi piicatr-rl lor;;i ntr nr.unai al lor, ci al intrcgii unrarrit.ifi. Iar pogor'are.r nce.rst.la sirviirgit-o Dornrrtrl flriskrs in chip clefrlir.r verrind in i.rd si onrorirrd nr()arteil.

Ace.rst.i dragostc Lriruik).rre e a)tcpttit.i gi c.iutata cit' tLrt omul ce vinc in iume,

chiar clac.i r.itacirile rlo.rstre sunt atlcst'rtri .rtat dc s[asicto.rrq si r-lc

intrico;itoare. Si llunul rtostru Donrn, biruirrrl Fentru rroi toti nroaltc.r prir.t

lnviclc,S-lsrritintrtrcclt'c.rrclsccuvirrOnrtrlr-ri.Accstracreclr:nrc.rirrsr';rnrn.i

accl grai cc zicr ,,suirrclu-Se", gi am luat clrcpt tcnrei cuvintt:le M.ilr tui torului:

,,Cine se va inilla pe sine se va smeri, gi cine se va smeri pe sine se va

intrlta" (MrLtti 2.1, ll) si: ,,Nimeni nu s-a suit in Cer, decit Cel Care S-a coboritdin Cer, Fiul Omului, Care este in Cer" l1trrrrr.l, I-l/.

[)c toatc c.jt('lr-;r tacut Donrnul, intru cltrnrrrezeiasctr dragostc Pentru tirea

oorerl€nSCci le-.r i.icut, pcntru c.i lnsu:i nr.irtrrrrsestc crr snreLcni.r S.i: ,,8u, innriilocul vostru, sunt ca unul ce slujegte" (Lricrr ll, 17,r, i.rr loarr Botezahl Lrl ilpropovaduieltc', gr.iirrcl c.i ,,in mijlocul vostru Se afli Acela pe Care voi nu-Lstifi" {1onl 7,2trl. Noi in;inc la prazr.ruirc.r Bott'zultri Dorlrtului nc irrtampin;inr

unii pe.rl1li 61' .u','intele : ,,FIristos in mijlocul nostru" li rAspundern: ,,Estc ;i vtr

fi". $i cum nu trr fi in r;14/rrcr/ rrostru Cel Ctrre nc-a grdit cd acolo,,unde suntdoi sau trei, adunafi in numele Meu, acolo sunt gi Eu in mijlocul lor"? (Mtttill, l0). NIArrtu ikrrrrl Iisus Hristos cstc Ccl Cr le a iost pus pre Crucc ,,in rnijloc"intle tilhari /ltrnrr /9, 1o'1, irrtnr a Sa putcrc a sf.i;iiat prin ,,mijloc" catilpet(.asnla

tenr;rhrlui (Lum 23,15);i clupi lnvierea S.r a st.rt irr ,,mijlocul" uccnicilor {Lrrcrr

24, io: ktntt 20, 19, 2() ). Iar mangiierea uoastra c:,te Lleplin.i, pentru ca Dornnui,

prirr ucenicii Siii, nc-a ddnlit astfel de cuvinte: ,,Copiii mei, acestea vi le scriu,ca si nu picitui!i,9i daci va picitui cineva, avem mijlocitor citre Tatil, pe

Iisus Hristos cel drept" (7 loan 2, 1).

lntru aceastd Vicfuire pamanteascd este cu nr:putinld a nr-r gre;i, iar gre;elilenoastre vin dintrr.r s,4riurilc noastre. De nu no vonl sArgui a pazi intru sfrfulntinfii cd victnirca no.rstr',r pe acest p.inlent oste n)arginita gi hot.irniciti in tirnp,fo.rrte cu ant.r'oie vorn prriccpc spre a Cui plirratate trr'.ern Lrrin aceast.i vinf.i.

lr.r tilmacire.r 'lrilcrtlrillrt Ei'rial'/rL'/i i, Sfnrrtu I Cirigorie Dasc.ilrrl 9i Cuviosul

Ghc'nrrrtit'au irrtrebuin!.rt .rdesea pentru rir'.lurrc cuvintr-rl lt,i r(,r'arr,, foartccu dreptate s;rVargind ;tcest lucm. Au 11u c:,tc Vi.rfa noastri panr:rntc.lsc.i /)r,

lrr'ce';'c'? Cu aclcvarat, cstc o adancirt- strito.rrc irriru piiciintd, dupi cLrnr tutlr-

ror nc-o clezr'.lltlrc slalttl clurnnezeiesctrln i I'.rrinte Sofronie Saharor'.Un alt cur ant cuprins in graitrl Tiltttirti, cste ,r ri;rr,/ii cu sensul rle rr Ir/o-sl,

/1 i,ili'l?llirlll]. Astizi rr r /rr'/l r esto in !ele.s crr p risosin !i illtr-o ltoinl.i re.t, .r Il u n1c:

r/ {)/'{rllll:r? lrd rlSalirS. a ittlrtprutlt itI ttitlti, n aan(t', t] l)tfiI ltl CLllr u Ct,ntll0l, tl

aollsln Ll, tt ain iunl, rl lil-:1, r? ias('. Rielicin.r Verbu lu i rt ll /tr'/ti cstc crlvanttrl l/l/L,a/iri.

Acest grai s-a intocnrit in limlra rom.in.i clirr dou.i cuvinte un([b] + nlttllrl.Agaclar lrrcnlirr ost(] cca c.rrc cstc alcituit.i rlin rrrr,y't';i nlfc'lc;i prin care ornul

Page 8: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 8/465

tace r/,r(t{r Fi /}i tclr'* adic; pe toate ccle dinafari. Dcci, prin mrultd,ca printr-uncur.Ant, omul lt'agi lumca sa cuvantetoarc'de lumea necuvdntdtoaro, insigipartca cllvantAtoare din noi fiincl lucr.itotrre asemcneit unei ritry'h'. ,,Si cla

Dornnul tuturor tleopotri\'.i, cd krli cleopotriva sr:nt cuvintitori, deopoh'ivide sinegi stapanitori, iar unii cu socotinld uneltinr slobozenia aceasta, iar alliigi rretrebnicim dumnezeiescul dar" (Tfrlt:uircn de la l-uca 15,11,16).

Foarte adesea ni se intin-rpli si girndim c.i Sfintii au ajuns la sfirrlenie 9i

au dobindit desivArgire.a ca pe o stare neschimbitoare, de sine st.itAtoare liincl.ris.l in sine. Proiectdm astfel asLlpra Sfinlilor 9i sfinleniei propria noastrigAndirt ralionalisH ii fragmentati $i, apoi, in chip firesc socotin-r ci sfinfcniacste o stare dc ncatins; iar Sfinlii, fie sunt niste cazuri aparte alt br.rnivoinfeilui Dumnczeu, fie aparfin mai nult vrenrurilor indepirtate decit zilelornoastre. Iatd, a;adar, cum noi inlinc seminand indllarea nlandriei, culegemad.lncul deznidejdii. Ridacina cuvAntului fini este aceeagi cu a graiuh.ri sfnt:

slavonescul sr'tlfr gi derivatul sdu szdnlll Forma de inceput a graiului s/i,lfeste aceea de suhnt, care s-a pestrat in lirnba ronrAni pin.l spre inceputul'veacului al XVIII-leal, preschimbdndu-se treptat in y'rinf , astfel cd in tipiriturileronaneiti de la inceputul secolului al XIXlea il regasim cu prisosinfd sub

cea de a doua form6. Agadar, Sfinfii sunt dcopotrivi purtitori ai lunrinii ;;i aifrumusegii, precum 9i ai 96ndului, ai st'att ui lui Dumneztu pentru om. Si

plinind sfalal lui Dumnezeu pentru om, ne cuprind gi pe noi bfi in s/af u/ lor

$i astfel intru ei ne facem,,una" - Lrrecum Fi intru Hristos,,una" suntem /Id/il1/, 11)- Irentru ci gi ei s-au idcut asemenea cu Domnul (2 Pt,tru 1,1).

Dar cum au izbutit Sfinfii a ajunge la desiv6rgire? Poate c.1 anr fi miratidacd am afla cd nici un Sf.int nu a fost dc.srilrirslf, ci fiecare dirrtre ei a fost dd

sriair;it. Dealtfel cuvAntul tlesdtirslt este intAlnit in tdlmdcirea Tilcuirii ln

Et;anghalii numai ca dc sdoir;it. Astfel, avem: ,,cuvintele cele mai de sti-ohrsit"

in Ioc dc ,,cuvintele celc mai desdttirFite";,,irrlclegerca mai dr: srilrir;rl" in lcrc

c-le ,.irrlelegerea mai desdt'hrsitd" ,,omul estc. nai clc sriarir-sit dec.it toatc zidirile "

in loc de ,,omul estc mai drsirArsit decat toate zitlirile"; ,,sdttirsiren" irr loc de,,dcsd-o1rsirea" , iar exemplele ar putea continua.

,,Se sPuns2 dcspre Avva Sisoe, c:i atunci cAnd era sd sc srinilsdrrscri, gezirrd

pirintii linga d6nsul, a stralucit fafa lui ca soarc.lc. Si le-a zis lor; Iat:i, Avva

Antonie a venitl $i dupi pufin a zis: Iatd, ceatii Proorocilor a venitl $i iarigi,fala lui mai mult a strilucit. $i a zis: Iat.i, ceata Apostolilor a vcnit. Si s-r

' De pild.i, Siantul VoicvLrcl \1,ltir C(rrstarltin llrincovcanu, ill anLrl l6till, in pisarlin

Lliscticii ctitorite ln \1t{oloaia, scria:,,5i'ri,rlrr iidunrnczeiirsc,i Lrise cn.lcc\rst,r. al car-ichlanrL'str'-Sz'ri,,/,r/(lhc()r'ghc..."(cf.Nicolaclof{.:n,/,rs.flrlr./ir,isrrir'l/, llortrirt,'i, r'ol.II, I}ucur-etti,

lqOS, P. 5).

Page 9: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 9/465

- -

indoit lirrnrrrlfit in stralucirel fala lui iara;i. $i se pirea, ca pi cunr el ar fi

vorbit crr cirrcva gi s-au rugat Biitrinii dc ei, zi<-and: Cu cine vorbcgti, Parirrtc?I.rr t'l a zis: lata, lrrgcrii au vcnit sa mA ia ii n1a rog sa fiu lAsat s.i n1a pocaiosc

ptrfin. $i i-au zis lui Bdtrinii: Nu ai trebuinli s.i to p()c.lielti, I'.lrintc. $i le-a

zis lor Bitrinul: Cu adevirat, nu m.1 ttiu pe rnine s.l Ii pus irrceput. Atunci an

cunosclrt t()ti c.i este r/csriirrirsit. $r iarigi, dc rriprasn.l s-a f.icut fa[a lui ca soarcle

ii s-au tilnrut tofi. El le-a zis: Veclefi, Donrnul a verrit. lar Domnul a zis; Adu.ct'fi-mi pe vasul pustiuluil $i inclati ;;i-a clat duhul. $i s-a f;icut ca trn iulger yi

s-a rrmplut t()ati casa (locul) cie btrni mire.rsn1.l".

Istoria srilrirslril Sfintulrri Sisoc ccl Marc anr .rlczat-o aici dupa Pott'ric'ttl

cgi7tlg1111:. Dupir cum ni sc spune in Cutittlttl i;tailh', ;rcc'asti \'orsiuno este

diork)sitA dup.r o eclifie tipalit.r la llanrnic. h anul l9l3.r iost prutrlicat la lagi

Prtlericrtl cL'cuprintlL: in sinc cttititttr lttlositonrt rtlt, Slitrlilor Btitt'tini- du1ta L,ditiuditt 182E, ingrijttti dc NlitroltLtlitul Criroria Dnscilul. Cu t()ate ci nici r-rna dinct'le trei edigii vechi ponrcnite mai sus nu nc L.ste. cunoscut.i ncmiilocit, inclinamsii credcm c;.rici, in loc de,,Atunci au cun()scut bti cA estc i/csdrril'll/" s-ar

afla ,,Atunci au cunoscut k)fi c; este rlc s.ii)rir;sif ".

Dar cine era Avva Sisot'? Acela desprc care el insugi sprunea in chip tiirruit:,,De ag ii avut urtul din cugctele lui Avva Antonie, nr-ay fi iicut krt ca focul;insa ptitr un on1 care cu ostencal; poate sii poarte cugetul sau". lar cugetul,

sIaIril lui A\'\,a Antorlie t:ra acela pe c.tre il invifase de la crrrt'larul dinAlexanclria: ,,Iofi sc vor mintui, eu singur voi pieri". Agaclar, ltr siilrirsil'riAr'r,ei Sisoc vine mai intii Avva Antunic, ccl de un gind, de un s/ilt cu el.

Apoi vine ccata I'roorocilol aceia care au vestit slujirea gr dragostea ,,Mieluluilui Dumnezeu, Cel Care ridici picatul lumii" ( Ionn 1 , 29 ). Dupd a6st11. tin.ceata Apostolilor, cei care s-au fAcut ,,tuturor toate" (1 Cttrintetti 9, 22) ;i,,pirta9i dumnezeiegtii firi" (2 Pctru i, 4). Apoi vine ceata ingcriL,r, c.rrc

sunt ,,duhuri slujitoare, trimise ca si slujeasci, pentru cei ce vor fi mogte-nitorii mintuirii" (Etrci I, l1). Iar c6nd Av.,'a Sisoe le cere accstora sdlingacluie si pun.i inceput, nu prinreyte dc l.r lngcri decat un inclumnezeitsurds, pentru ci smerenia lui Sisoe e'stc cea a lui Hristos. Apoi, intru aceasta

snrerenic, di nr.lrturia ser spre folos firii oment'yti gi abia atunci a verrit de fafinrirrurratul rlostftr Mentuitor, Fiul ,,Tatilui tuturor, Care este peste toate tiprin toate si intru tofi" (Elirscrri 4, {r). $i cere Domnul ,,r'asul pustiului", pentru

ci vasul este prrs in, nrliloctrl nostru, in mii[t)cul firii omenelti, spro a noastrislrrjire 9i folosinti.Agaclar sllrlrrl Avvei Antonie a rodit intm Sisoc. s,4rfrl ncmincinos ci ,,rru

a pus incepr,rt", adicd cste dc srit,rirsil nu dcsrilrir,si/.

: l'Lrblicat la ed. llOIl, Alba'lrrlia, 1990, pp 20tt-2{)9.

Page 10: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 10/465

1r)

Aceasta cstc pricina pentru care noi crcclc'nr cii in iskrrisilea siarir;ir-ii A."'r'e.i

Sisoe sc cadc si citim ,,Atr,rnci au culroscut toli ci estc tle sfudrsit" irr loc dc

,,Atunci .ru cunoscut tofi c.i este dcsrii,rilsil".

Precum clirr cuvAntul Avvci Sisoe sc'r'ede ci a rodit ruqiciunea curelaruluidin Alexanclria, k)t astf€l clo roadd a aclus in graitrrile sale gi Sfintulr"ri CrigorieDasc.ilul. Spre mirturie, cstc r"'rcdnici de ponre.nirc intamplarca cc s-a petrccutla insciunarea sa ca intaist.ltitor al Uneror'lahiei.

in iarna anului 1823, Cuviostrl Crigorie D.rsc.rltrl a fost clremat spre a fiales mitropolit. A plecat clc la Crilclirugani pe jos, prin frigul tdios. Noaptea

trL'cL.a prin satul Tr-rnari de l6ngd Bucurcgti, iar prcotr.rl din sat, r..iz.lrrclu-l

prost inrbricat, I-a prins gi I-a inchis, socotind cd c'ste un c.llugdr hoinar, orivreurr prefdcut in vegminte cilugdregti. $i nu l-a inchis oriuncle, ci in coteful

Porcilor. Aici a trebuit si r.imani Cur,iosul Grigorie panA a doua zi, cand

preotul cu pricina urma s;i factl o cc.rcetare. Dar, pe cind se lun"Lina de ziui, o

slugi milostir.d i-a dat cirunrul Cuviosului. Afar.i era un gor nipraznic. Asttcla ajuns Cuviosr.rl Grigorie la Bucuregti. Dupi ce a fost hirotonit mitropolit,preofii din preaimi ar-l venit si ia blagoslovenie de la norrl ierarh. Cind preotrrl

clin ltrnari a vizut pe cinc a inchis in cotelul porcilor, s-a spiimintat $i nu

inclraznca sa vini inaintctr arhit'rcului. Atrrrrci StAntul Grigoric i-a zimtrit;;ii-a gr.iit cu l.rlindcfc: ,,NLr tc tL.mc, p.irirrte, caci porcii siinliei talo s-au purtatbine cu mine".

in aparen!.i, acesto cuvinte al mitropolitulni erau o rostirc glunrea!tl, cc

ave;r in ea blindr:lea mustririi. Dar cei care se afltru atunci in acea obgte gi

ilvoau Lrrcchi dL. auzit, putcau sA priceapi care cra nlisura colui carc cr.r insc.i-

unat mitropolit. lati cc putcm citi in Tilcuirea clc la Lrcn 15, 11-1b (Ttilda fiului

risipitor): ,,To}i cei care se tA\';lesc in noroiul faptelor celor de necinste pi al

patimilor celor materialnice, "porci" sunt, dcoarece ochii porcului nicioc-lati

nu ;--rot Vedea cc'le de sr.rs, fiindcd au ciudati alcdttrirc. Pcntru accasta si porcarii,

cAncl prind vroun porc Fi nu pot sa-l faci sa taci, il intorc cu c.rpul in sus 9i il

fac pe el de strigi mai pufin, cici viind oarecum sprc veciert'a cclor ce rticioclattinu le-a vizut gi, privinci cele de sus, se spiimintt'azi 9i tace. intru .rccst fel

sunt ochii celor carc crcsc intnr cele re'le, Iriciodatd nu vid c('le cle Sus". Agadar,

Cuviosul Grigorir. nici nu-l judcci, nici nu-l osandcFtL. pc accl prcot, ci

zAnrbinclr.r-i gi cu blirrdele grdinclu-i, ii spr.rne: ,,Nu te teme, pirinte, LrcntrucA porcii din coteful in c;rre m-ai inchis s-au purtat birre cu mine ii nu n1i-.1u

ficut nici r.rn rir-r. insi nici ginclurile tale, care sunt porce9ti - pentru ci Pe

om, f.iptura cca cur.Antitoare o pui inrprcuni cu porcii cci necuvantdtori -nu mi-au ficut nici un riu, pcntru cd lc'-am luat asuprra mea ti le-an prlrtatintm dra6;ostea hliHrisk)s pcntru tirea omeneasci gi astfel s-au purtat birle ctt

mine, cici slar.a gi dragostea pe care o di Hristos este.rsemelrea pentru mine,

Page 11: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 11/465

ll

precun gi pclltru tine. Deci, ia amintc la celc dinl;iurrtru alc talc, gi prinrind-t'ntrrl 9i rugdciunea me4 fd-te dr srit,irrit" .

lrrtru acest chip, llefrecerm liuntrici a Cut'iosului Grigorie s-,r aritat .r fi,,ascunsi cu Hristos intru Dumnezeu" (Colosctti 3, 3).ltrt.i, dar, ci gi Cuviosr.rl

Grigorie Dasciltrl s-a socotit pe sine rlc sdlr1r,sil gi nu r?csa-z,rir;if .

Sfinfii, ca unii care se socote.sc dc srilrir;ll, i;i lllr,lfcsc cr.rvintclc sliifl/itl lorintru o nevoinfd irr care prin clragostea lui Dumnezeu nu circumsrliu rricj

cuvintele, nici lucrurile, nici fapturile, uicr firile, nici ipostasurile. Pentru ci,intAi de toate, tot ceea cc sc circumscrie poate fi supr-rs lucririi slavei degartegi rresmerenici; in ai doilea rAnd, circunrscrierea, nrijlocind irrcl.ridcre.r in sinc,ne despartc. dc dumnezciasca clragostc, iar in al treile.a rAnd, aceasti lucrarcde circumscriere nu este proprie fiinf.irii dumnezeie.gti.

Fie, dar, ca gi noi si ne pelrcccrn aceasti rriafi lrrrclflril crrvintele noastre

intrtt sfatul celda

sdairpit, iar Durnnezeu, atunci ciind va socoti de cuviiufti,ne va facc. pirtagi ai suspinului Duhului SiAnt.

Acestea fiind spuse, nu ne rdnrAne dec.it sd n.id.ljcluim ci aceastd cditie a

77/crilril Sf6ntului Teofilact va ad uce un oarccare folos indeobpte. lrr:r in te de .r

incheia, cerem iertare tuturor acelora care ar fi sir.irsit mnlt mai binc r1ec.1t

noi aceast.i munc.i. intru osteneala cliortosirii nt-t am purccs filindu-nc ,,cucaii gi cu cirufele" noastre (.I)-sahl 79,8), ci ca unii care stim c.i irrtru .ttlcvirsuntem sleiti dc foame;;i de sete,,,nu foamete de p6ine gi nu sete de api, ci

de auzit cuvintele Domnului" (Anns 8,11). lertafi-ne, frafilor.;;i vi rugim s;i

plinifi cu rug.iciune toate ne.tjungerile gi neputir.rtele noastre.

Arluccnr nrulfun-ririle noastrc: MihacL.i Voicu 9i ltri Nicolac Ghincca,directorii Editurii So;rhia, pentru inlelegcrea

statornicipe carc ne-au

ar.ltat-opAnd la finalizarea edifiei; lui Marcel Bourog, pre;edintele Funcialiei Sfinqii

Martiri Brincoveni, pentru prietenia 9i sprijinul cli care ne-il intiimpinat;doanrnei dr. Mccia Hotea, de la scclia Colcclll SlttcialL a B.C.U. Cluj-Napoca,precum gi doamnei Mariana Soporan, pentru gcnerozitatr.a lor; CosminciTdmag, pentru sf.ituirea lingvistic.i dati in realizarea acestei editii; AdrianeiGoilar', ptlntm realizarea copcrtelor gi a miniaturilor Evangheligtilor; lui FlorinTodea pentru br.rnivoinfa sa ti petltru tot nlaicrialul bibliografic, ;rrccr.rm gi

tuturor cclor care n€1-au aiut;rt in chip gtiut, sau negtiut dc l1oi.

L. S. Dcsarloi'icl

Page 12: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 12/465

ll

DESPRE EDTTIA DE FATA

in seria tiilcuirilor pa tristice lii Noul Testarnen t inauglrra ti cle editura Sophia,TiilcrLit't'rt Et anElnliai dc ln Lucn este cel de-al treilea voJurn publicat sprc intlegircacomerrtariului Sfintului Teofilact al Bulgariei la Sfintelc Evar-rghelii.

Clitcriile ttiinfci texk)logico modernc au impus ca metoda in imprim.rrc.rtcxtelor cle literaturi vechr., redarea acestora in ve;nrintul lingvistic in care au

fost elaborate. Sustinern intm totul accste rigori ttiinfifice in cazul in care se doregteo editie academicd, critici, destinati in exclusivitate specialigtilor. Deoarece edifiade'fafi a scrierilor SfAntulrri Teofilact se dore$te a fi o unealtd duhovrriceascii inmAna oric.lrui cre$tin care ia aminte la poruncile Domnului, mekrda folositi irrtiiortosirea gi red actarea Tilcuirii Ia Eunnghelii a fost in armonie cu scopul propus.

Textul llilcll'li In celc ltnh'u ETtnnghelii a fost translitelat din chirilicd dupieclitia dc la 18t15, fiincl apoi verificat ti comparat din nou cu edilia originald.Forma transliteratd verificati a stat la baza diortosirii textr,rlui. Diortosirea claabsolut rlecesar.i p!'ntrll c^a textul sd devind in intregime accesibil ti inteligibilcititorului conternporan. In loculile - pr.rfin numeroase, clc altfel - irr care .rrn

intdmpinat difictrlti9i in precizarca sensului, am consultat cateva edilii (mai vcchi

sau conternporane) ale Tilnirii la Eaanghalii a SfAntului Teofilact. Apoi forma

finali ti diortosirii a fost confruntati gi comparatd din nou cu cclifia oliginali deIa 1805, f.icAndu-se astfel o ultimi verificare asnpra muncii intreprinse. Ne-.rmstrdduit si intrebuintim instrumentele lingvistice astfel incAt profunzimea Fi lirltadr-rhovniceascd a tilcr:irii'si nu fie deloc pigr-rbit6, cu atat rnai mult cn cAt intilnricirr,'a Cuviogilor nemfeni se cuprinde un ader.irat tezaur de dr.rhovnicie gi

de limbi romAneascd veche. Bogifia materialLrlrri lexico-semantic, articulat intr-otopici flexibild cu nuantd retoric-discr.rrsive este specifici textelor cu caracter

omiletic din literatura noastri veche. Ne-am dorit ca prin munca de diortosirc sinrr umbrim gi si nu pdgubim lirnba Tiilcrir-il, care este plini de frurnusefe, \'italitatepi adAncirne, pdstrend infelesurilc adAnci ale graiultri bisericesc. Din aceastd

pricind, au fost evitate cu totul neologismele, fiind pistrate mai toate cLrvintelevcchi carc pind astizi sunt intrebuinfate in textele bisericegti gi liturgicc.

In ce prive;te redactarea gi structurarea confinutului lucrdrii, sunt rrecesarenrai mr"rlte preciziri.

Atit viafa Sfintuh.ri Luca scrisd pe scr.rrt de Sfintul Sofronie, cAt;i cea scriside Sfintul Mucgric Dorotei, .ru fost inlcxuite cu viafa Sfintului Apostol Lrrc4 scrisii

pe lirrg;i ptrblicat ir in Vle tilc Sfirtilor - edilia iugrijiti dc Pirintele Ioanichie Bilan..,,Capetele Evanghelie'i" (care nu sunt altceva decat tithrrile capitolelor)

prezente in cdifia 1805, au fost trecute de noi irL cadml Crrprinsllui, iar titluluifiecimi capitol clin editia de fafi i-am subordonat printr-o noti titlul original al

r \/t'zi tilcuire| Si.irltului kofilact la /lloirri 5, 1.3.

-I

Page 13: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 13/465

L3

c.rpitolulLri din cclilia 1605. l)entrtr irrlesnile;r unt'i priViri clc ansantblu asupra

shlLctrrrii Evarrghc'liilor, s n .ric;tuit la fiec.rrc Evanghelie o Sr'rlrria irIitrcrrrlri| Aici

srurt infifilatoi11

ideirez u

rrati\-L't().r tc

celeprez('r'lt.1te irr

c.rpitolele hr'.rngheliilor;f iintl inclic.rtc si r-erst'tcle corespunz.itoare.

in ce priveyte textul Stinhlirr Er,,rrrghelii, ;rccsta a fosl actualizat dupa edifiir

sinodalir.r.S/irrh'rSLrriprlrrri tlinarrr.rl l9lJfl, ricoaf('ce .rceusti !'(lific.l cunoscut(tupiii9S!) nlai urLrltc rcerlitali ;i st' Lrrrcur'.i in m()nr(,lrtul rlc I.rla cie ccl nr.ri largirasl.ranciile irr rantlul cr(,rlinciogik)r. .\colo unrlt'r'\ist.r rleosr'bjri intre lclst'lelt't.llcLrite in etlili,r cle Ia l805 si edi!i,r nr.ri srrs p()nrcnit.1, ciift'r't,nfcLt'sunt l)rcciz.rtcprin nurlttlir,rst' notc.

ft'ntrLr a r'nlcsni o vetlclc unilar,i asupr.r ir.rtrcgii tirlcuiri a Sfiintului lcofilacila Evanght'lii, clar;i asr.rpra intrcgii Scrlplrrrr priu intertrrcdittl talctririi, am

subordon.rt fiec.irui vcrsct (sau grup dc verscte) trirniterilc biblice'prezentc in

ed ilia din lfi05, cumuiinclu-le cu ce lc clin edif i.r d in 19{18 a Sliirtu,l Scrlpirirl. Aceste

trinriteri .ru fost confruntatc. Si inrLro*.itite cu cele din cdili.r Norlr/ Trstatnnttaorlrlrloi nl il'S Bartolonrer.r Valeriu Anarria.

Scoliile yi insernnirilc Cuvio;ilor Gherontie 5i Crigorie sunt marcatc prin notc

prrecedatc cic irrclicafia: [18051. lbatc cclelalte note 5i ir-scmn.iri at.'arfin editici dc fala.

l)entru inlesnirea utilizirii actstei tilcuiri, in antelul iit'cirt'i l.ragini este irrdicat

n umi rul capitoluh,ri din Lvanghelie; in;rintea fiocirui vcrset (sar.r gnrp clc versete)

cstc indicat capitolrrl ;i nurnarul versetului, iar irr alciit-rtrc.r irrdicikrr uu s-a ficuttrilrriterc la nrrrn.irul cle pagini, ci la versetrrl sarr glupul cle versete ttilcuite.

Refe.rinfcle bibJice cl irr textul ta lcuirii sunt ct,le clin edifia 11t05, insi accstea au

fost corrplet.rte cu trimitc'ri scripttrristice la to.rle textele citate in cadrr.rl talcuirii gi

care nu sLrnt identificate irr traduct'rt.r Cuviogilor (iherontie yi (irigoric. Toate rt'te-

lingele biblict' din irxtul Lilcuirilor .rrr tost sistem.rtiz.rte intr-un 1/rdi.. s.r/ltrrrislr..

Pcntrrr o ()rientarc lelnaticii ir'r c.rdrul liilcrrrlll, s-.r .rlciituii un Itrla-r'rcnl 1iolorloslic prin intelmediul ciirtria cci interes.li \'or pute.1 afl.r grabnic carc este

irrr',if.ittrra Sfarrtultri lirrfilact privitor la cliferitc tcrnc'.

S-a alc.rttrif, tle .rscururca, u11 Itt'litL, ,tl tttttrttlor ttrttlu it t'ilcuIlt de catrt'Sf.intr.rl

Teofilactgi vnIttL]icetrI rLftritttry'rrrr'r'nrrtlcllccirsr)ri(tlit!ufsLttt t't'suntinlrcbtriuttttt'

r/r'si'orl. Accst.r,-lin ulnrri ne poatc fi foarte r.rtil celor carc ntr curroagtr..rn integraltextr"rl Evangheliei, ci eloar-arn rtlirrrrt anLrrrite pasaie prirr irrtermetlirrl lt'ctrrrilor'

particul.rlc s.rrr a citirilor clir.t timptrl sfintt'lor sltrjL.rt'.

Acc,sitrl irrclici li se a Lituri in .rcest lolrrm (cr ,rrrer.i eclit oriali): Pdturtit ilt iudailL,r

Lliu tnut'n Ctttrultri Cnurs CtligtLItt ( nnii 37-11) si ltrittri lu tlirriuutrtu ltrusLtlittttrltLi rlirL

i\?nn llri'lil (ttwl 70) ltscrisr'r/r' /.risclrirr rit, Cr':rutttt ;i lo.'il I'lni,ttr.

\e-am sb.iduii ca pfirr tot.rp.rrntul atixili.rr, 'lli/, ri,r',r /,r Ei'r]/r,g/it/ri s.r ricVina un

instlunrrnt rrtil ir.r stlaclania cle infclegert'li plopoviduirt' l Ctrvintului ltriL)umrrczeu, clal nrai cu se,rni ;i intiii tle ftlatt'nc rlorim ca .rccst,r si fie un sprijin real

Ircr.rtru c('i c.lr('so sirgtricsc si fie crr lir,rlc.rrninte irt vi.rt.t Iiiunlfici. \4oti\',rfin c.rre.I

stat l.r baza .rlc.ituirii inciicilor cslc rur cuvint al Siintulrri Ign.rtic Blianci:rrrin,rr. y.rin

c.rrc rrc, inr'.r!.1 .i5.r: ,,Ji ,r vcnit irr nrirrtt' Lrn g.intl lrrrn? (.)frrettr' tc] In nici trlt c.tz nu tc

Page 14: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 14/465

t.l

gindi s.i-l prri in plactici firi a-l c'xanriu4 tiri a rned iLr. Simli in inirni i'reo inclinaficbun.l? ()pre;te-tel Ntr tc liisa clus cie ea. Consultii Livanghelia \tzi claci grinclrrl t;iu

cel brrn, inclinafia ta cea bun.l sLurt c()nformecu sfinttle it-tvitituli ale Domnulrri. Vei

veden i().1r'tc rcpcdc cii nu c\ist.i nici o le'gituri intrc bineie cvanghelic i binele firiiomeno;ti cizute. Bintic firii noastre cizute este amestecat crr rtiul, de aceea e) irrsugi

a cicvt'uit riu, du;ri cum o mancar(' delicioasi ti sin.itoasi clevine otravi cincl t'ste

al-n!.stecat.i cu :rceasttt "l.Cc'i c.rre iau amintc la ac.'st cuvant al Sfintului lgn;rtie vol irrfelege c.i acegti

indici sunt de neapirati trebuinl.l, atat din pricina imprigtielii minlii, dak)ratdfeluritelor pricini, cAt;i clin cauza neputinloi gi rritilrii, cdrola, ca urlii ce sur'rtcm

oamcrri, tofi ne supuncln intr-o misuri mai rnarc sau mai rnic;Unele adnot.iri din edilia de fali cuprind ldmurili asuprtr textului, dar 5i

cateva pasaje din unele scrieri ale lliringilor fikrcalici. Aceste pasaje patristice nuau scoprrl de a-i cxalta pe citibri prrnandu-lc inaintc. cuvintc Ai in\,.if.ituri ale

Sfinfiior, ci int6i de toate completeazi pi clezvoltii tilcuirea Sf6ntrrlui Teofilact,dar tleonotlivd ne arati si cit estc de mica ndsura duhovniceasci a celor care

triim ii aceste vremuri. in privirrfa citirii sfintelor cuvinto, Sfantul Nil Sorski(1433-+1508) scria: ,,Cei impovirafi de rnulte Ficate li barltuili de patirri sunt

nevrednici chiar li sd aude asemcnea cuvinte. lus.l, ptrninclrr-ne niclejclea inharul lui Dur.nnezeu, sLrnten indcrnnafi si jinern cuvintelc' sfintekrr sclie:'i inminfile noastre, ca rn.icar s.i sporim in conttiirrfa decicle'rii in care umblirn"'.

Inlelegem de aici ci apropit'rea ntnstri de sfintele cuVinte se poate face num.ri

prin rugdciune gi prin citire cu luare aminte. Din aceastd pricind, am age'zat inprimcle pagini alc accstci c.fu fi Rrrgric i1ne| itlninft Ll( ciLirea Llin Sli tel( Cirli alciituitide c.itre Sfintul loan Cr.ud de Aur. F'iind a;ezati astfel, cititorr.rl o \.a gisi foal te

ugor de fiecare dati c.irrd va dori si citeasci din Tiloriret Ei,nuNlttlia[.

I,r in zibor.irca in rugdcir-rne gi prr.in implinir.c;r poruncilcrr cvanghclicc Vom

clobindi luare aminte li vonr inlclege cu adcvirat cele care se pretrec iu via!.r

noastri liuntric.i gi nr.indoielnic este c.1 vor)r plict'pe gi pnrncia cluhovrriceasci

in care se afli crettirliitatea zilelor rroastre.

Irrtr-urr articol .rl sitr, intitr.rlat Cttttintc ptnfru ,,trL'nut dL'1tr'trrirtri"r, ac.tdctni-ci.rnul Mrgil Cincleir ne spunea ci.rstiizi mai rnrrlt c.r oricind invi!;turilc Slintilorne sunt foarte la indemani, cleoarecc ,,cirfile lor cu greu obtinute, tilnlacite, c()piat!'

in trocut, ne altc.rpt;, colbnitc, pe r.rfturi, sau rrc imlric in crlilii frumos tip.irite'gi

accesibile in libr.ilii, la pangar s.ru irr chiopcrrri, pc uliJc;i in pig1g".

lntre .rceste cirli sc rlumiri gi Tfrlnircu tL'[or ltttnr Et'ttttlnlii a SfirrtuluiTcofilact, cale n;ldijtluim s.i nrr tle vina o carte ,,coltruit.i" !lin pl'icin.i ci st'afl.i ptr

r.rfturilc [ribliotecilor 5i nu este ccrcet,rti cle nime ni. Transc[iinel clin chirilici texttrl

tilctririi dc la 1805, anr putut vctlca ci pe uulttcroaselc iile.rlt'c.irfii cle acum

dou,i ve.rcrrri sunt prosdr.rtc rnr.rlle picittrri cle cc.rIii, c..rrc rre spun ir.t chip tainic

Si.ln tu l ISr.rtie []riin.i.rnino\; fiilirtil rrril (\p'iitiltri, cd. EOR ;\lba lrr lia, c.r p. \'ll, p. l{.'Ci.

C-uvi(r:iul P.ri5ic (lc Lr

\c.rnl, 'Lrhl'r('(,rffurarrrrr:irrlr'i, ctl. Dcisi\, SiLlru, lc)q6,

P14.

' in rtvista -sclrilrl,arr'n in iiriri, nr.3, 19()7, fr. l.

Page 15: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 15/465

l5

c.i aceast.i Tdlcuirt a iost pricir'ri cle sfirrtc Prileilh('ri. De .rceea, se cuviltt's.l tte

.rcluccm aminte cle nealnul d i11 c.rre ne t r.rgcm )i s:l I'lu Ltita t)t c.i l.r I rt llic, r)i h'.r

I L ,t

Jrrtlecati in sAnrrl nearnului lomAltcsc ltt'r,ortr rfl.r diurptcutra ctr toli irraint.tgii

nottri car('pi-.ru siirrfit viitl,r pritt inrp)inirca f'rortttrcilor 9i prin rlr.rgostca ce.rl1enlincillo.1s.l.r Evarrgheliei. Dupa.rceste polrrltci r.or fi jutlcc.rtr. t(rat('\ e.lculilc,

toate neanrurile;i fiecale ditrtre noi itt frarte.Mullurrrind tutirr(x ce.lor ce s-au s.il'iluit ii au tr.u.lit in iclurit('chiliuf i slujin(l

aceilsti cartc, lladiiduinr c;ltrc f)olnnul, Cel Calr rrimic nu ttc-ce cu vetlere.r 5i

Froate si r.lsplitc.rsc.i prin trelgug dc rlaru[i ;i nti]r.rstiVire. I'ult.irii Sale clc grij.i

r.1in drtrgostea pcntru on, rlator.lm orice luclr-r burr, du;.r.i cutr ni se :l.utre ii itt

Ctrthttttrl cdlrc c'itiior.rl Cr.tviogllor Clrcrorrtie 9i (irigorie; ,,Dcci, toli c('i cc voili s;vi factli fii ai zilc'i ;i.ri lttmittii pi si ntr umblafi iutrtt itrtutreticttl n('itiirrtei; toli

cci ce voifi sd avefi viafa Domnului, ca o oglirrtl.i iuaintea ochikrr lr-r;tri celttr

sr-rfletegti, yi dup.i dArrsa si unrlali; toli cei cc \'oiti s.l $tifi tainele lntrtrpiriiDornnului,;i dogmele credinlci noastrc, ca si puteti dn r,ispuns, dupa cltvirrtttl

Apostolului, pentru crcdinga cea dirrtnr voi; krfi cei ce voili si vi pol'Atuifi l.rcalea mAntuirii qi s.i nu vi poticnifi in prtipistiilc pierzilii, plin-LiJi-o cu br-rcurie

si o cetiti cu osirdie, rnr.rllrrrnind ltri DrrmnezeLt Ccltri Ce a icotromisit dc a

dobirrdit gi Neanrul nostru aceasti vistierie".

inainte de a incheia, \'ont cerc iar"lti iertarL'ttltLrrof cititolilor; ptrrrand inairrtc

o parte din cuvirrte.le tipoglafilor eclifici din 1805: ,,lar cci ce r'-afi invrednicit cu

luminarea min;ii, a privi in oglinda r,larulni, btrctrlafi-r'.i intrtr Domnrrl. $i orice

gre;eali vefi afla, indreptafi-o ctr duhul blindr'fclor, ci irrtru irrdeltrng.lta vrcttle

sivArgindu-se acest lucrr-r cle strflet fokrsitor,;lim ci 9i gre;eli vor.n fi iictrt: tttrele

perltru rlr.rlta osteneali, fiiucl firea ingrer.riati, i.)r.rltcLe pentru sttpiirarea rroplii,

cici gi noapte.r de nrulte Ori o .r ur a\ttt in ioc clc zi. Cu plccircitttre, d.t t ii, ne t ugit trr

c.i s.i ne icrtati, c.ici gi noi ttantcni sttttteur cuprrittgi cle slibiciune;l iitii, c.rre rltt

lasd pe nici un txr .r fi fird de grege.rli".Fie, clar; ca toli climprcrrnii, iertindu-ne unii pc allii, s.i p.izinT elragostc.r lrri

Dumnezeu gi prin accast.r fiincl gi noi ,,pizili clc DtrInnezeu"', cu frici, .tr cre (1irr,t.i

gi cu inimti cur.rt;i si ne trptop.rigm tlir Sfintelc-laine.rlt'lLri I{ristos, c.trc l'te \'()r

innoi in infrifilca vcsclito.rrc yi r,e5nici cu k)fi cci mantuiti. Iar cl,rci .rccst lttcrtt

se va sivar;i prirl fapte, irr chip tairric Sfirntul Tt'ofilact \'.r rclilsa ii ,rstrpra n(r,1slri

bincculintarea sa', zic;ind: ,,Fic ca Dttmnczctr, al(-arui.t egti ;i Carc tc are,5.i t('

pizeasc.i dc tot riirrl gi neuoLociLe;r, s,i te jr.rtlccc cu clrr'lltate dtrPi ntilele Salc

des.ivArsite si, ciinrl tlr vci fi elcvcnit nrirosrrl bttnei nitcstnc a lui Hristos, El s,i tc

irralle pe altarul cc'resc gi si faci din line c.i(lelnilA intclcg.ito.rrt', c,r s.i r.liltrii'gti

c.1 iertfi toate damrilt'nriinilor ;i lrrcr.irilor tale ;i c.r .rrrlcre dr tot si,r(itr.imireasln.r bineplicut.i ti binoprimiti a iuturor virtufilor tale".

',, fc()filnct'' inscnnrnd,,pillil cle DLlnrnczcu '

'Siiintrll 'feofilnct inchci.t crr nceist.l L'infcu!int.rr( tln.1 clinirc \crisori['srlc ciiro ll)tta

inrpirite.rs.'f \{.rrin (.f Il C.1uticr, }ht'tlhuldttt l .AchriL i /-,'1i,1'j, I.'s.rlonic, lqs(,, Pf lltl l-11 )

Page 16: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 16/465

l(;

DESPRE CELE PATRU INTELESURI

ALE SFINTEI SCRIPTURI'

Patru sunt chiprlrilc in care se tAlcuiegtc Sfinta Scriptr"rri: isfonc, adicipotrivit literei gi dupi istolie; arrdgosir, adicA dupi inalta in;elegerc; nlegoic,aclici sub cele spr.rse se inleleg altele, ascunse; Si tropologic, aclic.i pentruirrclreptarca niravurilor.

hrfelesul isfodc esto cel care cuprinde lncrnri trecute, care nu trebuiesc

altfel in;elese gi nici ntr sunt ir.rchipuire a altui lucru.Anngogic, cAnd, prin spusele Scripturii ne suim de Ia Biserica pimAnte;rsci

la cea cereasci, c-le la oameni la lngeri, de l.r zidiri l.r Ziditor, pane la Cea Una

Sfinta gi Preainalta Treime,-cle

unde nu este cu putint; a trece. mai inaintc.Adica atunci cAnd zicem: ,,Intru inceput a ficut Dumnezeu Cerul gi pi-mAntul".(Faccrc 1, '1.), prin ,,Cer" inlelegem pe Ingeri, iar prin ,,pimint", pe

oanreni. Inci gi ceea ce zice Davicl: ,,Ci M-am jurat intru mAnia Mea; "Nuvor intra intru odihna Mea." (Psalru 94,72; Ez,rti 3,11); s-a ittat, zice Domnul,sd nu intre evrcii cei ncascultdtori gi impie'trili la inimi in pimintul flga-duinfei, in I'alestina. Potrivit spuselor, adici dupi chipul istoric, inlelegem

chiar pinrdntr.rl Palestinei; dar anngogic, adici dupd inalta inlelcgcrc, infc-legcm viala coa vegnici, adicd accca ir1 care cstr. adevirata odihrri.

Iar nleg.onc, este chiprul in care potrivim cele spuse in SfAnta Scripturi la

Hristos, la Trupr-rlSiu tainic ai la l3iserica cea p.lmanteasci. Aclici: Avraam a

avut, potrivit cuvintelor', dcci potrivit istoriei doi t'eciori, unr,tl clin Ag.rr slu jrrica

flsnrail] gi altul din Sarra cea sloboda [Isaac]. Alegoic, adici dupri chi;:ul in

carc Llna se spune;i alta se inlelege, Avraam inchil-ruit'pe Dumnezeu, Carc

are doi fii: iudcii din sinagogi ti cre;tinii din Biserici - crottini care sunt iuslol.rozenia daruh-ri lui I{ristos -, iar iudeii sunt sub slujirca gi robia inchipuiriiLcgii lui Moise, dr.rp;i cum talcuiegte marele I)avel in Epi-sfolrl cdtrc Cnlattni(,1, 22-30).Inci gi prin arca lui Noe - av6nd ciobitoace curate gi neclrratL. -,

' I)r'ntru ci .lceista cnrt!'sc adre':,('Jz.i itltlii dc t{)Jtr'crrgtiiilQl sinrpli cart'ravnesc l.r

irnpliDit.t'a portrncilor ;i poate ci nu tutuL()ra le este cull(tscut ce nrrurlle rePrezirtti fiecare dilr

in!('lesurile .srlt/( i .S.r-irlllrl, .rl('ziirn In,li jos o insemnare [rrivitrd dcslr'r9i|ea ar:t'stori. Accastil

linrurir-e o qisim in ecligia r-onr.ineasci a '/iilr'rririi Sfintulrri 'lt'r)filact, nnuore ca n(*; .'xPlicltiviin comentariultlt'la I1,?tr; 12. ;-3.

p

C

s

f;

t.

rlS

F

d

b

p

s

I

c

lt

L

t

ffit6 -**ll'lt uflunui

Page 17: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 17/465

1;

p()trivit chipr.rlui ol(:Soric (le infelegerL. r'edcnr Biserica cea Pinranteasc.i, c('

cuprinclr si dlcprfi si picak)ii.lar tropologir cste chipul intlreptitor de n.iral'rrri [moraL] carc, prin

Srr'4,flri nror.rr.urilc o.rrnenilor gi viii!a lor le irrclreapti (lc la r.iut.rtc, catrc

iapta cea l.run.r. A;a estc c.ipikrltil l2 cle la.[1r?lci, capitoh-ll 1l rle la Lrrcrl ;i 3 clc

l,t Nltrttr, in care se .rrat.i lisus scofand dracul, dupa care cel mut yi strrcl

griie stt'. Aici, tropologic - aclici dupi chipul ceJ indreptiikrr de nronvrrri -se inlelcgc pr.icatosul, ,,surd" ci nu voielte sd audir dr.rnr nezciegtilc cuvintc;i,,nrut", ci nu prinloste spoveclania; ,,drac" este pacatul cel dc moarto; iarp.icatosrrl venind la Hristos - adici la preotul lui Dunrnezeu - ;i nrirtLrri-sindu-;i pdc.rtele sale se izbivegte prin iertarea preoleasci cle p;lcatele cele

de nroarte ti flr;iclte, binecur.intand pe Dumnczeu prin Iucraroa faptclor

br:ne. Inci gi cele spuse de Dumnezeu in Dcrrferonolr: ,,Si nu legi gura bouluicare treierS" ( DL'utcron()ru 25, 4), dtty'tir slovd s-au spus pentru boi, dar fro-

ltologic, se infele'ge pentrr-r invifdtori, care invitand poporul, nLl sunt oprilisi se hrintasci clin h-rcrurile gi veniturile Bisericii, dupa clrrn tAlcuiepte marek:

Pavel in E|isklrr intiii cdtrc Corittttti (9,-l-18).

Dcci, in patrrr feluri se face citirea Sfintei Scriptrrri: isforic - potrivitcuvintolor; arrrrgogrc - cluPi chipul unei infclegeri mai inalte; nlegoric -cinclinfele.gc'nr altceva cL'cAt cele spuse rt tropologic - adici in chipr-rl indreptitorde n;iravuri {morall. Se cuvine a gti cA nu toate cr.lvirltcle Scripturii pot fitalcuite in toate accste fcluri, ci urrelc. se talcr-riosc nurrai intr-un fcl, altt'lc indou.i sau in trei gi altele in toate aceste patru feluri.

Page 18: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 18/465

lti

VIATA SFANTULUI APOSTOL

9I E\A\CHELIST LUCA

Sf;intr-rl El anght'list Luca era rlt neam din Antiohlr Siriei gi din tinerc[e. a

cleprins in [clt;-rciunc'a elineasci ;i me;tegugul drrctoricesc, ticAndu-se dockrr

iscusit. APoi a fost;i zrrgrav alc.s. Cunogtea birrc limba egiptealri 9i greacd gi,deprinzandu-se cttplin ;;i cu itr\'5f.1tura evreiasc.i, a mers la Ierusalim.

In acea vreme, Domnul r.rostru lisus Hriskrs, petrecind pe pdmint cuoilmerrii, se miua sdnlanta cuvantului mintuirii, care, crescand gi in inima luiLr-rca, iiind un pimant bun pi, risirind, a adus rod irrsutit; cici Luca, auzindin\';tatrlra inlelepciunii din gura lui Dumnezetr, mai multi $tiinli a scos deacolo decit din ;colilc elinetti gi cgiptene, pentru cd a invilat a cunoagte pe

adevdratul Dumrreze.u, a crede in El gi a-i invii!a gi pe allii creclinfa. El a fostr.rnul din cei paptezeci de Apostoli, despre care chiar el pomenegte inEvanghelia sa, zicand: ,,A aritat Domnul 9i pe mulfi alfii gaptezeci 9i i-atrimis, cite doi, inaintea fefei Sale, in toati cetatea 9i locul" (Lucn 10, 7).

Fiind9i

Luca din aceeali ceatA apostoleasci, umbla inaintea felei Domllului,prin propovdcluirea cea sfantd, gitind calea Lui 9i increciinfdnd popoarele ciMesia, Carc era attcptat, a venit in lume .

In vremea m6ntuitoarelor Patimi, cAnd fiind bitut Pastorul s-au risipitoile turmei, accst fericit Luca umbla tanguindu-se gi prlAngAnd pentnl Domnulsiu, Carc clc voic a binevoit a pitimi. $i prccum a sem;nat cu lacrimi, cu

bucurie a sccerat risplitirc. C;ici inviind Flristos, pe c6nd Luca gi Cleopamergeau in Emaus gi vorbe.ru intrc ei cu jale despre pAtinlirile irrbitului lorhrvifitor, Insugi Donrnul nostru Iisus Hristos, prin aritare.a Sa i-a m.ingAiatgi a pters lacrimile dc pc ochii lor, c.ici, aprol.riinclu-se c-le clingii, Ie-a zis: ,,Cesunt cuvintele acestea de care vi intrebafi intre voi mergAnd qi de ce suntetitrigti?" (Lrrcn 21,17) Si a fost atullci cilator Sfentr-rl Luca irn;rreuni cu Acela

C.rrc. a zis pcntru Sino: ,,Eu sunt Calea, Adevirul;i Viafa" (lodl 1-1, tr). Decirnerginci 9i vorbinr-l cu lll, a rostit Domnul adrinc negr.iit de infclepcir"rne..

Cit dc scumpi ii era Sfintului Luca invirfiitura Dornnului nostru lisrts

Hrisbs cind lisus cu gura Sr cca dulcc gr;ia, inccpiind dt' Ja Moise gi dc la tofiProortrii ;;i lc tAlcuia l()r toate Scriptunle cele p('nlru DAnsrrl! De aceca Luca,

Lrtrnul rrccrric al lui Hriskrs, inviftind t.rirre le ltri Dumnezeu, a aclus gi el lar sfintacre.dinfii toatc cctatilc Bcolici qi pc mul;i clin cei ce. crau in irrtunericulnecuno;tinfei de Dunrne.zen i-a lunrinat cu lumina inlelegerii Sfintei Evanghelii.

Mai intii tr pezut in Emaus cu Hristos la cini, urmind si mtinAnce cu El prinzintru Inlparatia lui Dunrnczeu. Apoi a cunoscut in frAngcrca piinii pe Firrl lrri

Dumne,zcu, pe Care Iuda, la Cina cea de Taind nu a voit si-L cuno.rsc.i.

i(

c

f

c(

!

l

Page 19: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 19/465

Ftrcul clragostei citre I)umnezeu c.rre se ascurrdea in irrirna Sfarrtr"rlui l-r,rca a

iegit la vedere prin aceste culintc: ,,Oare nu era inima noastri arzind intru noi,

cind ne griia noui pe cale gi cind ne tilcuia Scripturile?" (Luctr 2J,.32t $i ca sa

rrrt fie rritata ponrenirea Domr.rului, pe Care ,.lirr to.rti inimn Il iubea, dupicincisprezece arri rlt' la lnalfarea Lui la Cer, cu k)at.i .ldcverirea I-a scris Evanghelia

$i a scris nu num.ri cclc cc singur a vdzllt ti lc-a ar.rzit, ci gi pc cclc pc carc lo avca

scrise in irrirna s4 nr,r din conclei, ci din rlragoste . De asemene4 le-r povestit $i pe

.rcelo;r pe care mai in.rinte cl le-r viznt cle la cei cc nre'r'sc'seri c-lupi I{riskrs. I.rr

nrai pL. Llrnla, apro.rpc rlc Ihtimilc lui Hristos,.r inceput.r unrlrla dupi Darrsul,

precunr sc scrie l.r inccputul Evrnghcliei: ,,Ne-au dat noui cei ce au fost dininceput, singuri vizitori gi slujitori ai Cuvintului" (Ltrrt 7,2t.

Sfantul Lr-rc.r .r fost p.irtai durerilor'gi ostenclikrr lui Pavel irrtrlr Lru-

n.i\,estirea lui Hristos, p('lrtrlr c,i ii urnra lrri prropovticlr.rir.rdu-L pe I llistos nuntrmai iudeilor, ci gi nr:anrurilor. El a iost in Iltrrla la dinsul, precum arati

Lrt1ttr'!t Altrtstolilt)r, po clr(' tot el le-r scris 5i er,r foarte iubit c]e Itavr:I. Scliirrdcitrc Cokrscni, Apostolrrl I'avcl zicr:: ,,inchin.r-se vuur Luca, doctorul cel

iubit" lCrr/rrscli +, l+). L,r iel, in Epistola catrr'(olinteni, Pavel il latrrli pe

Luca, zicirncl: ,,Dar nu numai atAt, ci este 9i ales de citre Biserici ca tovarigal nostru de cilitorie, avind darul acesta, spre slava Domnului insu;i gi

spre osirdia noastri" l2 Corinttni .S, lllt. Aici Sf,l:tttrl lelonint irltolcge ciApostolnl l'.rvei il l.rtrdir Lre Lucn.

Page 20: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 20/465

Apoi Luc4 plecincl din Roma, a mers spre risarit, bincvestinci pe I lrist()sgi sLrferind dureri 9i ostoncli pe.ntru sf.1ut nur.ncle M.lntrri torulu i. Str..ibitiindtoarti Libia, a r.ners in Egipt, unde a luminat Tcbaicla, cta nrai cle sus zisa, ;rrinburravestire li in'livele (cctdlile) Beoliei a rAnduit bisericile, hirotoni:rd prcotipi diaconi. Apoi pe cei bolnavi cu trupul gi crr sufletr.tl i-a t.imaduit ii, pitirlindnru)te, s-a odihnit intru Domnul, avand ntai nrult de optzcci de ani.

Pe lrrul unde s-a pus sfanhll lui trup, Dumnezr'u, prcamarind p plicutulS.Iu, a plor-rat colirie (api limpede) care tdmdduielte rlurcrctr de ochi, in scmnul

me;;tegugului ct'lui dtrtoricesc. Pentru aceasta er? gtiut dc crcdinciopi nrornrinhrllr-ri, cdci se vinclecau de diferite boli, cu rugiciunile SfAntului Apostol. A;roi, afltindConstanhe, fiul impiratului Constantin cel Mare, de rnoa;te'le lui tamaduik)are,a trimis pc Artcmic, cArmr-ritorul Egiphrlui, care urai pc urmi a fost chirruit pentnlHristos de Iulian Paravatul, 9i a adus cu mare cinste in cetatea inlpiirateascimoai;tele SfAntului Aposbl 9i Evanghelist Lr-rca.

CAnd s-au adus cu c6nt6ri gi cu laude in cctate sfintele ntoagte, urr farncn al

palatului impirdtesc, anume Anatolie, zdcAnd de multi vrcme in patul durerii

ii cheltuind a\,ere multi la doctori, cautand temiduirea pe care n-o putuse aflade niciicri, auzind ci se aduc ir1 cctaie moagtele Sf6ntului Apostttl Lrrca, s-a

rugat cu toat; osArdia cdtre Sfinhrl. $i, pc c6t ii ora cu putiltt; lui Anatolic, s-a

sculat de. pe pat, poruncind sd fie dus la timicluitoarea rarcli .r Apostolului.CAnd a ajuns gi s-a atins de ea cu crcdinli, inchinindn-se moagtclor Sf6nttrlrri,s-a vindocat inclati de boald gi, cagtigand dcplirri s.lndtatc ii tdrie, a purtat pe

umerii sii, impreund cu ceilalti oameni, racla cu moagtele Sfintului ApostolLuca in Biscrica Sfinfilor Apostoli. Acokr, sub Siinfita l\,lasd, unde erarr SfirrfiiAndrei ;i Timotei, au pus sfinfitelc. moagtt' alc Sfantului Ltrca.

Se spune despre dinsul ci el a zugrdvit minunat chiprrl PrcasiintciNiscitoare de Dumnezeu, purtind in brale pe Pruncul ccl mai inainte de veci,

pe Domnul nostru lisus Hristos. Apoi a zugri\-it gi altc dorr.i iccxrnc aloPreasfintei Niscitoare de Dumnezeu gi lt-a adus la Maica Domnului, spre a

r.edca daci ii vor plicea; iar ea, r'izAnd acele chiptrri alc sale, a gr.iit astt.cl:

,,Darul Cclui Care S-a niscut dir.r minL. gi al mou si fic cu icoanelc acL-stca".

Sf6ntul Apostol Luca a mai zugrivit pe lemn gi chipurrle Sfinfilor 5i Marilor'Apostoli Petru gi Ptrvel 9i de la dAnsul s-a inceput in toata lnmea ace'l bun;ipreacinstit lucru, adicd zugr.t'irea siintelor icoane, intru slaVa lni Dumnczeu,

a Maicii Lui gi a tuhrror Sfinfilor, pentru impodobirea Bisericii gi sprre lrlenhlircacredinciogilor, celor ce cu dreaPti credin[i cinstesc sfintek' icoane. Amin.

SI

d

le

A(L

S.

SC

1.,

E.

l-l-

n

Pa

Page 21: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 21/465

TALCUIREA

SFINTEIEVANGHELII

DE LA LUCASFANTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULCARIEI

INAINTECUVANTARE

Durnnr.zcicscul Luca a fost dupa patrie. arrtiohiern, iar cu mcategugul

tloctor gi intru inlelepcir,rnc;r cea eiint'asci era mare precum gi intrtr ce.r

evleiasctl procopsit era. Iar cind Domnul nostrr.r invita, s-a clus gi Luca inlerusarlir.n. Pcntn-l aceasta zic unii cA gi cl a fost urrul din cei ;aptczcci dt'Apostoli 9i, inviir-rd Hristos din morti, in-rpleur-ra cu Cleopa L-;ru htAmpirrat(Luco 21,751. $i ctupa cc Domnul S-a inilfat, gi mai apoi a crL'zlrt gi Pavel,

s-a f;icut L-uca impler.rni-c;ilitor 9i urndtor al minurratului Pavel, gi a;a ;r

scris }:l'anghe.li.r in t()at.i amallunfime4 precum ti inccptrtul t'i o .rratA t1 irirr

1, 3). Insii dupi cincisprezece ani de la Inillarea Don-rnr.rlui Hristos a scris

L,r'anght-lia sa. Si o scrie pcntru dregitorr-rl Tcofil, poatc fiind accst"r cdpc-

tonio, pentru ci numil:tr aceasta: ,,preaputernice" la cipetenii yi la ighc-nroni se punca, prL'clrm 9i Pavel zice citre igher.r.ronuI Festus: ,,preaputer-nice Festus" (Loytttlt' t\ltttstoli.lor 26, 25).

irtci 9i tot omul cel ir-rbitor dc Dunmezeu gi care.r luat pr.rtcre irnpotlir'.rp.rtinrilor l:ste ,,preaputemic Teofil"t, c;rrc gi vredrric cste cu acle r';irat dca ascu lta [:r'ar]shelia.

Ilii

l rl

l W r

II lE{15 j I'en tfu ci ,,Teofil" in lirr[ra romrincasci sc tiilcu ictte ,,iubik)f de L)u mn( rfu"

Page 22: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 22/465

TAL-C I

Cnrrrorul 1

Ctt,tiil bincitt'stcstc lui ZLrlnria;i Mtriei. Cintarn Mnrit'i.Nn5fu'ru'a lui lonn Botezdtontl. Cintoren lLti Zalnriar

1, /--l: Deoarece mulli s-au incercat si alcituiasci o istorisire desprefaptele deplin adeverite intre noi, /2) a9a cum ni le-au lisat cei ce le-au

vizut de la inceput 9i au fost sluiitori ai CuvAntului, (.3) am gisit 9i eu

cu cale, preaputemice Teofile, dupi ce am urmirit toate cu de-aminuntulde la inceput, si |i le scriu pe rind, (.I) ca si te incredinfezi despretemeinicia invifiturii pe care ai primit-or.

al. :l loan 15, 27 / Evrei 2,3I'I Pefir5,1 l2Petru I, 16 /.t loan l, I i /. .l) Faptelc Apolitolilor 1, ICarc au fost acegti mulli ce s-au apucat si scrie? Apost()lii cei ntincil-logi!

Cici mr.rlfi atr scris un oafccarL. chip de er,anghelii mincinoase, precumacoea car'(' sc rlurnette F,tntryhelh agiptnilor gi cea pe carc scrie numircaEt'rtn.g/it'/il cci irr' ,1()ispr1':r... Accgtia irrsii numai s-au aprucat, r.iar nu au sfArgit,

cici fari tlc tl trnrne'zeiescul clar s-au .rptrcat;;i pcrltnl ace.rstti pricini nicirru arr sir';irgit lucrul inceput. A;adar, binc.r zis Sfintul l.uca clcsl-rre acettia:

,,mulli s-au apucat".

Dar cei pufini, precurn Matei gi Marcu, nu numai c;i ar.r inceput, ci au

gi sAvilrgit, pcntru cd ci ll aveau pc Drrlrulccl sAvAr;itor. $i ar,r zis ci ,,lucruriadeverite", perltru ci nu lucruli de rint-l 9i dupd sterp age'ziimAnt sttntcele ale lui Hristos, ci intru aclei'irr;;i intru credinli acleveritd gi cu toatiinterneie rc;r.

Dar rurn sLllrt.rcostea ,,adeverite"? Spunc, o, Luc.r!

,,Precum ne-au lisat noui cei ce dintru inceput au fost singurivizitori si sluiitori Cuvintului". Dintru aceasta ar.itat este cunr ci Luca

'ln cciilia de la 1805, titlul capitoltrlLri cstei,,Pr',rtlr/ l.t,iuttit ltrt loott Bt)lt'zdtotul iil.tlrrL nllu(dlri.PL\ltttLi clinitcittttr',t,rtr'r'r/rl/c,iirt,\lnIh.PLrl titrltuttiaiunnMariL'ir:,ifn' fli-sril,t1,r l)otlt u tt.l.\Lltr.::, Linrl,ii lui '/Lrlnria ii ptl!nt lroL,nlcto Iut".

r in e.iitia 1,905 \'L'rsL'tclc 1-.1 figur.'.rz.r c.r it ntt tltt trr,ittl nrt t Er'.rnghc'lic'i, iar primulvcrs€'t nl .lpitr)lultri I t'stc'r'crsctul i din eLiili.r I988 a Sfintei Scripturi. Inti fornla

I naittlL,L ti',itrt,in i dtn ed ili.r l8()5: ,,Deoarecc mulli s-au apucat r alcitui povestire pentrulucrurile cele ce au fost adeverite intru noi, precum au dat noui cei ce dintru inceputau fost singuri vizitori gi slujitori ai Cuv6ntului, pirutu-mi-s-au gi mie, urmand toate

dintei cu.rmiruntul, pre rind a scrie gie putemice Teofile, ca si cunotti intirireacuvintelor de care te-ai invilat".

llll a]

dintr

;i inrI

te-ar

mai i

dAnc

nesc

Oamlobigt

scrir'

ci ar

Evar

cunstrnt

cun(

incrr

din9i s

chifcatrgi I(dinvasHri:drt;

49,

adc

volEr';

vat

Page 23: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 23/465

T,,\I-CUIIIE,\ SFI\I EI E\/.\NCIIELII I]I] L,\ I-UCA Crpit(,lul I

rlLl a fost dintrr.r incepr-rt ucenic, ci nr.-ri :rprri s-r tacr.rt; ca al;ii au fost cei cedintru inceput.ru fost uccnici, precum Petlu ;i fiii lui Zevedeu, care l-au

;i invdfat pe Luca toate cite el nu a r:;izut, nici nlr .r auzit el insu;i.Dar ce este aceastar cc zicc: ,,Ca si cunosti intirirea cuvintelor de care

te-am invifat"? in doui chipuri po.rte fi inft'leras.i accasta. Mai intAi: ,,Camai inainte, fir.i a scrie, te-am invitat pe tirre, o, Tcotilc, iar:rcunr in scris

clAndu-fi Evanghclia, iti irlt;rcsc ninte;r tn, ca si nu uite cele cc irr chipnescris fi s-au clat". [ar in al doi]ea r.ind, putem infclcge aceasta: rroi,

oanenii, atur.tci cinci ciner';r ne spune nou.i fiir.i a scrie cele rostitc, adescori

obigrruim si avern birruiali .rsupr;r acclrria c;i poate a nrin!it. Ial cind ;iscrie cole cc spune, atunci creclcm, c;i dt'nu.rr fi fost incrcdillat accla cr,un

ci adcvilat gliiitgtt, r.m lc-arr fi scris. Deci, pL{trll ilceasti pricini ziceEvanghelistul: ,,Ti-am scris Evanghelia, ca pc cele ce nesclis le'ai inr';l!at,cu mai mlrlti intirirc si le tii, crczAntl mai virtos acum ci, atit dc multsunt en irrcretljnlat dc ct lc lrcscrise, incit gi in scris le a;;ez pe acestea".

Vezi ci zice inci;i accasta: ,,si cunosti", ca rru a zis,,si ;tii", ci,,sicunogti", adici in al doilea r6ncl mai rnulti curloitinta si aibi, precum;iincrcdirrtarc si intirir:c ci Evanghclistr,rl tru a rnirr!it in Evanght'lia sa.

i,5: Era in zilele lui Irod, regele ludeii, un preot cu numele Zahariadin ceata preofeasci'a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aarolr

9i senumea Elisabeta il, )/ 1 paralipomeri 2J, 5; 10, 19/Neemia12,{, 17

Irornr.ne;tc ci: inrpirilia lui Irocl, rnai intii ca sa povesteascd dupachipul Proolocilor - ci acoia a;a incep: ,,Cuvintul Domnului care a fostcitre Osea, feciorul lui Beeri, in vremea domniei lui Ozia, Iotam, Ahaz

9i lezechia, regii din Iuda, gi in zilele lui Ieroboam, fiul lui loa9, regeledin Israil" s-au facut ilcestca { L)sr'r 1. I ). inr.r f i }re rrtnr ca clesPre Hristttsva si istoriseasc;, pentrll;rccasta pourene;te tle lrod, ca si arilte cum c.

Hristos cr-r adcviirat a venit in ziiele lui lrocl. C.i Irod ;tccsta a fost cArr.nuitor

dr,rpi cc au lipsit stipinibrii de la iudei, dup.l prtxlocia lui lacor,. (Facr'rt'

19,'101, de unde se vide;te cum ci a venit Hristos in trup.lnca gi altcevtr s;ivarteFte Evanghelistul prin ar spune vrernurile - arata

adcvirati Evanghtlia; c.i prin pomenitta vrcnrurilor cli voic cclor ce vorvoi s.i ccrccteze ca gi clin cLlrgerea vrernurikrr si se invete adevirulEvanslreliei.

Si cu cuviinti incePc dc Lr Zaharia;;i dc la rragtcrea lui kran, caci fiindciva s.1 spuie pentrn nagterea hri Hristos, iar;i Inaintcn-Lergitoml h.ri Hristos

' lrr lclsc.tul dc la 1805, in loc de ,,din ceata preotensci", se g.ist';tc',,din rindul zilelor"

Page 24: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 24/465

SFANTUI- 1 EOI:ILAC"T /\RI III]I'ISCOPUI, ItULC.\RII]

a fost lo.rn, cu cuviint.i nlai inainte dc nagte rea h.ri Hriskrs povcste;te cic a

Iui loan, nici aceasta firi de minune fiind. Ca de vreme ce a\,o.1 s.i r1.1sc.i

Fc'cioara, mai inirinte.l iconomisit daml dunrnezeiesc ca sA nasci bitrandIElisabeta], nu dupi lcgile firii, macar dcgi cu birlrat.

Dar ce este aceea ce zice: ,,din rAndul zilelor lui Abia"? Oarecare a;irinfeleg, curn ci doi preofi au fost cei care s.ir.irteitr slujba pe lind, r.rnul

dupd altr"rl, adici acesta care se numette aga, Abia,;i Zaharia. Deci, dup,i cc

Abia a sivAr;it cele prc'ofegti in slujba, dupd rAndul zilelor aceluia, slujea

Zaharia hrsi se vedeci

nu este aga,

ci Solomon, dupice

s-a isprdt'it tcmplul,a agezat gi rindrrri de zile, adici sdptirnAni,;;i intru o sdptrimArri a agezat pe

fiii lui Core, iar intru alta pe Asaf, iar in alta pe Abia, gi in alta pe altul (2

Paralipotnena cLtp. 1-8). Deci, ceea ce zice cd cra Zaharia ,,din rindul zilelorlui Abia", a9a se cuvine a se infelege, cum cA e ra din siptin.rAna lui Abia, rru

cum cd dupi saptdmarla lui Abia lua el slujirea, ci atunci ar fi zis: ,,dupirAndul zilelol lui Abia", iard acum zicAnd ,,din rAndul zilelor lui Abia", a

ar;tat cum ce era din rinduiala ti siptimena lui Abia.

Iar vrAnd sd arate ci dupi Lege, din amAndoui pdrfile rrdscitorilorsii, ioan era de neam preo;esc, zice: ,,iar femeia lui era din fiicele luiAaron", cd nu era cu putinla birbatului si ia femeie de alti scniinlic, ci

<lintrtr aceeagi cuasarN nft,ri36,6-9t.lnsa,,Elisabeta"sctAlcuie.gtc,,aluiDumnezeu odihnd", iar ,,Zaharia" ,,,pomenire a Domnului".

1, 6": $i erau amindoi drepfi inaintea lui Dumnezeu.( 1. tt') Facerc7,l;17,113 Regi 9,.1/ a Regi 20,3 / 2 Paralipomena 15, 17 / Iov 1, 1,8 / Psalm 118, 5

De multe ori unii sunt drepfi, dar nu irraintea Iui Dumnezeu, ci tltrpdardtare gi inaintea oamenilor. Iar aceia ir:laintea lui Dumnezeu erau a;ia.

1, 6r': Umblind firi prihani in toate poruncile gi rinduielilea Domnului.(1,6') F^cere77,-l |3 Regi 9,4 / Iov 1,1,8 / Psalm 118, 5

,,Porunci" sunt precum si nu prcacun'egti, si nu hld, iari ,,indreptiri",precurn: ,,Cela ce va grii de riu pe tatil siu sau pe mama sa, cu moarte simoatl" (Lcaitic 20, 9), pentru ci este cu dreptate aceasta Sd gtii insd ci poate

9i ,,porunca" sd se numeascd ,,indreptare", ca una ce-l face pe onr dlept, iarmai r,,Artcs gi a lui Dumnezeu fiind indreptare, cd in ziua acL.ca, cl o

furdreptare avAnd Dumnezeu poruncile, ne va osAndi pe noi, cici zice: ,,Den-a9 fi venit 9i nu le-ag fi vorbit, picat n-ar avea" (loan 15,22), gr iardsi:

,,CuvAntul pe care l-am griit lor, acela ii va judecapeei" (LoanL2,48).

Dar pentm care pricild, dupd ce a zis ,,umblAnd intru toate poruncile",a adaos aceea: ,,firi de prihani"? Asculti: de nulte ori unii umbld in Legc'a

L\I I

lui isLllt'

prih

ami

curl

imb.

,,zi'

sePl

intrtiml

lir

inrfie c

rod,

Sfin

Sali

fost

Iar

ascl

buc

n lf

r in c'di;ia de la 1805. irr loc de ,,rinduielile", so gSsestc' ,,indrept;rile"

Page 25: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 25/465

'I,\LCUIRgA SIIN I EI EVANC}IELJI DE LA LUCA Capiktul I 25

lui Dumnezeu, dar toate le fac ca sd fie vizufi de oarneni. Unii ca acegtia nu

sunt firi dc prihani. Dar Zaharia gi lucra poruncile, pi le sivArgea f.iri

prihani, fiinricti nu ca sd placi oamenilor le plinea pe acestea.

deoarece Elisabeta era stearpi 9il, 7: Dar nu aveau nici un copil,

amindoi erau inaintafi in zilele 1or.r i, i) Facere 16, 1;25,21l1Regi L,2

Femeile drepfilor, cl"riar;i cele drepte de multe ori au fost sterPe, ca sd

cunogti tu c; Legea nr.r cere mulginre de copii trupetti, ci duhovnicegti.

$i erau arnAndoi bitrAni gi cu trupul gi cu duhul, pentm cd gi cu sufletul

imbih'iniserd, adici sporise.ri, ,,suiguri in inimi punAndu-9i" (Psa/n t 83, 6), gi

,,2i" avindu-ii viala iar nu ,,noapte", ca intru lumini urnblAnd cu bun chip.

1, 8-i0; fi pe cind Zaharia slujea inaintea lui Dumnezeu, in rAndul

siptiminii sale, (9) a iegit la sorfi dupi obiceiul preofiei, si timAieze

intrAnd in templul Dornnului. (10) Iar toati mulfimea poporului, intimpul timiierii era afari 9i se ruga.

f7, 1tl-l Paralipomena 2.1, 19 / 2 Paralipomena 8, 14; 31, 2 1 l, 9) tegire 30, 7 / Levitic 16, 17 /

1-Regi2,28/lParalipomena24,:19/2Paralipomena29,1/Evrei9,6(1,10)Levili.16,17

,,Inaintea lui Dumnezeu" rrumai cei curafi slujesc, iard de la cei necurali

1;i intoarce Dr-rmnezeu fa!a Sa. $i cAnd i s-a intAmplat a t.lmAia? Cu adevirati:r vrcmea ruq;iciunii, cAnd numai arhiereul intra in Sfintele Sfintelor. Ca sd

fic cunoscut ci precum arhiercul acesta intrand in Sf6nta Sfintelor a dobAndit

rod, apa 9i Domnul lisus, Arhiereul cel mare cu adcverat, intrdnd in SfAnta

Sfintelor, adic.i in Ceruri Iintr6nd] cu tmpul, a dobAndit ca rotl al VeniriiSale in trup, a noastrA punerc intru fii gi [a noash'i] mAntuire (Eztrei 4, 14).

7 , 7 1 : $i i s-a aritat Ingerul Domnului, stAnd de-a dreapta altarului timAierii.(i, 11) Iesire 30, I

Nu tuturor se aratd lngerul, ci numai celor curati cu inima, precum a

fost Zahalia.lar ,,altar al timAierii" a zis fiindcd era 9i tm alt altar, al jertfelor.

1,12-1.tr: $ivizdndu-I, Zaharia s-a turburaf 9i frici a cizut peste el. (13)

Iar ingerul a zis citre el: Nu te teme, Zaharia, pentru ci rugiciunea ta a fost

ascultati gi Elisabeta, femeia ta, ifi va nagte un fiu 9i-l vei numi Ioan. (14) $ibucurie 9i veselie vei avea 9i, de nagterea lui, mulli se vor bucura.

il, 12)Jude(itori6,22;13,6,20IDa iil10,7 / Luca 2, 9 / Faptele Apostolilor 10, 3

11. l.llJudecitori

6, 23 / Luca 1, 60, 63 / Faptele Apostolilor l0, 31 47. l.tl Luca 1, 58 / Ioan 5,35

Se spairn;inteazi Zahada pentm cui vederea cea neobignuitd gi pe Sfinliii insp.limArrtcnzi. Dar hrgerr.rl potoleitL. spiinantarea sa. Ci pretutindeni

'ln cdilia clc la l8t)5, in loc de ,,s-a turburat", sc giseste ,,s-a spiimantat"

Page 26: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 26/465

SIf\\ TUL I EOFII ,\CI /\RTIIIJPISCOPUI, BU[-(;;\RItIl

[in toati \rrcl]lr'a] acest senlll sd-l ai al vedetriilor cclor dt la Dumnezcu 9i al

cclor drdceFti. De va incepe rninte'a de la inspiimintare pi pc. trrmi se r'.r

agez;r, tlcgrab r;ispdrrdirrdu-se frica, cu adcvtlrat dumnezeiasci este vedcnia.iirr claci rnai mult va crcpir'frica ;;i inspiinr;int.1rca, dl;ceasc.i este vccltnia.

$i pentrtr c;rre pricirri zice ltlgenll ci s-a auzit rugicitutca lui Zahariagi femeia sa Elisabeta ij va rragte fiu, cle vrcrnc ce Zaharia nu se ruga petltrufiu, ci pentru picatele rrorodului? Zic unii cum ci tocmai din pricini cipeutru picatele norodului sLi ruga, pentru actrrsta gi avc'a sA nasci fiu carc

sai strige: ,,lati Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridici picatul lumii" /1oarr1, ?9). Agadaa cu cuviint; zice catre Z.rhali.r ingcrul: ,,Ti-a fost auzitirulgiciunca p(rtltru iertarca picatelor rrorocluluigi ve'i nagtc fiu, prin carelesc va mijloci iertarea picatelor'lor". Iar allii aga inteleg cuvintele Ingerului:,,S-a auzit l'ugiciunea ta, o, Zaharia, gi a iertat Dumnezeu picatele noro-cltrlui!". Apoi, ca ti cum ar fi zis Zaharia: ,,Dc unde estL. aceasta.lritat?",Ingerul ii griic.gte: ,,Accst semn ili dau !ie', ca ili va nagte lie Elisabeta fiu,intruc.it dintru a na;;te Elisabeta I ti fi incredir.rtat ci s-au iertat gi pdcatelcnorodulrri".

1,15-17:Cici va fi mare inaintea Domnului; nu va bea vin nici altibiuturi ametitoare" gi

inci dinpAntecele

mamei sale se va umple deDuhul Sfint. 06) $ipe mulli din fiii lui Israil ii va intoarce la DomnulDumnezeul lor. (17) $iva merge inaintea Lui cu duhul 9i cu puterea luiIlie, ca si intoarci inimile pirinfilor spre copii gi pe cei neascultitori lainlelepciunea dreptilor, ca si-I giteasci Domnului un popor pregititT.

(?, i,5) Numeri 6, 3 /Judecitori 13, 14 / Ieremia 1, 5 / Matei 11, 19 / Luca 7, 33 / Calateni 1, 15

fl, 17./ Isaia,l0,3 / Maleahi 3, 1, 24 / Nhtei 11,14 | Marcu 1,3;9,121L\ca 1,761 loan 1,23

,,Mare" se figiduiegte ingerul cd va fi Ioan, irlsi ,,inaintea Domnului",c.l mr"tl;i sc'zic a fi mari inaintea oamenilor, iar nu inaintea lui Dumnezeu,precum [strnt] filarnicii. Iar,,mare" r'a fi loan ctr sufletul, precum ,,mic"cu suflctul estc tot cel carc sc sminttgtc, ci nimcni ,,mare" fiind, t-ru sr.

snintette, ci cei n'Lici gi pufini la suflet, perrtm ci zice Domllul: ,,Cine va

sminti pe unul dintr-acegtia mici" (Matai18,6; Marar 9,12).

$i precum coi cc l-au niscut pc Ioan, clrepfi erau inaintea hli Dunxrczell,a9a 9i fiul lor cra ,,mare inaintea Domnului".

lar,,sicheri" este nnmiti to;rti biutut.r cc poate si pricinuiasci l.re;ie

si nu este din rodtrl viteir.

('in c.lilia tlc la li.l(15, in loc rlc ,,alti biutur; ametitoare", se giselte,,sicheri"

-irr cdili.r .1c la lti05, in lrr rle ,,popor prcgitit", se gnsegtc ,,norod mai inainte gitit '.

s Prin ,,rodul vi[r'i" se inleletr' ,,rr-clrrl vilei de r ie", at]ic.r stnrgurii.

Page 27: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 27/465

I'ALCUIRIJA SIINTEI EVANCIII]LtI L)I1 LA L-UC,'\ C,1pik)lul I

Si loan, inca in pAnteccle maicii sale fiild, s-a ur.uplut tle Dr.rhul Sfintcand a venit Maica Dornnuiui citre Elisarbcta 9i .r s.llLrt pnurcul, r'cselirrclu-se

de venirea Domnului.

$i ,,a intors inimile pirinfilor citre copii",.rdici ale evre.ilol citrcAposkrli, pentru ca ,pirin,ti".ru fost iucicii, iar,,fii" ai acestora:\poskrlii.Deci a in krrs inimile iucieilor inspre Apostoli, irrr,afind Icele] pcntlr,r flristosgi rneirturisind; iar ccl care firi clc irrc'loiala nl.irturiseltc pcntm Hristos, iiface vrednici de credinfa [ii g.itcate pentru cledinta] gi pe ucenicii sai. $ir1u pt: toti i-a intors Ioan, ci ,,pe mul!i"; iar Domnul pe tofi i-a luminat,

$iprecunr a ltrcrat ciarul

[dumrrezeresc]cu tiuhtrl lr.ri llie, a;a gi intltr

Ioan, perrtru ci ;i Ilie oste inaintemtrg.itor.rl Vr.nirii celei dc ir Doua, i.tr'

Ioan al celei Dintii. Lrci gi ,,cu puterea lui llie", cA aceleati pot vcnirileamAndurora;i a lui Ilie pi a lui kran, cici la Hristos adtrc. Dar ;i in alt chip;r vcnit lo.rn,,cu duhul si cu puterea lui Ilie", ptntrr-r c;i gi cl era pustnic gi

infrinat Ia r.iati si mustrdtor asemcni hli Ilic.A intors incd 9i pe iudcii cei nesupupi intru ,,infelepciunea drepfilor",

adic;l prirr invititura Apostolilor, c.i inlelepciunea Apostolilor era rlarulDuhului ccl dintrr-r dAn;ii, de care orau povi!ui!i.

$i a giiit Domrruhri ,,norod mai inainte gitit", aclici gtitit spre a primiprc'rpclvdduirea, 1-rrecurn am zice: cirrd venea vreull Prooroc propovitluintl,

nu tofi crcdeau, ci cei m.ri inaintt g.itifi, adici l.trcgitili sprc aceasta. I)entruci de ar veni cineva lloaptca in casi, r.ru ioli il primesc pc'el, ci cei clrcsunt veghetori ti il atteapti pc cel care vine, gi sr.rnt gatiii spro a-l prirni.Aga;;i loan a gitit Dornnului norod, dar nlr Pe cel nesnpus, ci pe 6g1 ,,-n1inainte gitit", adica prcgatit 5prc FrintireJ lui Hristos.

'1,18-20:Si a zis Zaharia citre inger: Dupi ce voi cunoaste aceasta?

Cici eu sunt bitrin gi femeia mea inaintati in zilele ei. (19) Si Ingerul,rispunzind, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce sti inaintea lui Dumnezeu.pi arn fost trimis si griiesc citre tine 9i si-!i binevestesc acestea. (20/ 9iiati vei fi mut" 9i nu vei putea si vorbegti pini in ziua cind vor fi acestea,

pentru ci n-ai crezut in cuvintele rnele, care se vor implini la tirnpul lor.

il. irSr F.tcere 17, 17 I j, 19, Daniil 8, 16. 9. 2l I L 10, Icze(hiil 3, 26 / Luca 1, 64

M.icar degi cra drcpt Zaharia ;i sfint, itrsi l;t rnintrne.r f.tce lii de copiiciutAnd, nu credca cu lesnire, pulttru aceLu ii ingoful i9i spurre dregitoriasa: ,,Eu sunt Cavliil, cel cc stau inaintea lui Dumnczeu. Deci de vremece nu crczi, si fii surd gi neputincl a grdi". $i cu cuviinli le-a pitimitZah;rria pc acestca dou5, iidic.i nici.r;rnzi, r'rici.r gr.ii, caici ca unul c.rre

" In t,dilia de la 1605, in lrt tle ,,mut",:e giseth' ,,ticind''

Page 28: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 28/465

l8 capik,lut 1 SFANTUL TEOFILACI'ARr EpISCdpUL BULCARIEI

IrLl a ascultat, se osandegte cu asurzirea, iar ca unul care a griit impotri\..i,cu ticerea.

insh acestea toate insemnau mai inainte 9i pe cele ce s-au intimplatir,rdeilor. C.i precum acesta bitrAn fiind gi neroditor 9i necredincioscuvAntului, a niscut fiu mai mare decAt Proorocii, aga 9i sinagoga gi preoliaiudeilor, degi se invechise gi neroditoare gi necredincioasi gi neascultdtoare

se fdcuse, insi a llAscut cu trup pe CuvAntul lui Dumnezeu, pe StdpAnul

Proorocilor, Carele ndscAndu-Se, cei care mai inainte erau neascultdtori,s-au strimutat intru credinfa 9i buna gldsuire.

1 ,21-23: Sipoporul agtepta pe Zaharia gi se mira ci intirzie in templu.(22) $i iegind, nu putea si vorbeasci. $i ei au inleles ci a vizut vedeniein templu; gi el le ficea semne 9i a rirnas mut. (23) $i cind s-au implinitzilele slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa.

Vezi cum iudeii ,,atteptau" gi ingiduiau pand ce va iegi Arhicreul?Iari noi crcAtinii, dacd nu indatd ce intrim in biserici vom 9i iegi, socotimc; \,om pAtimi ceva riu.

$i Zaharia ,,ficea semne" cu mAna norodului, cdci poate il intrebau pricina

ticerii, iar de vreme ce nu putea si griiascd, prin semn le arita lor aceasta

Vezi inci i;i aceasta: cI pani cand nu s-au sivArgit zilele slujbei lui nu s-a

dus la casa sa, ci stiruia lAngi templu, ci era departe cu adevdrat de lemsalim

Plaiul murltelui, finuhll siu. Si cu toate cd in Ierr"rsalim avea preotul casa sa,

nu-i era slobod lui si iasd afari din curtea templului in vremea siptdmAniisale. Iar noi, r'ai! Cum defdimim slujbele cele dumnezeiegti!

Iar aceasta cd ,,nu putea si griiasci" Zahari4 ci,,ficea semn" cu minarrorodului, insemneazi petrecerea cea necuvAntitoare a iudeilor. Ci dupice au ornorAt Cuvdrrtul, nu pot str dea cuvant pentm cele ce fac sau gr;iesc,ci chiar gi ceva proorocesc de ii vei intreba pe ei, li se astupi gura gi nu potsiJi dea cuvAnt gi rispuns.

1, 24-25: Iar dupi aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zimislit 9i cinciluni s-a tiinuit pe sine zicdnd: (25) Ci aqa mi-a ficut mie Domnul inzilele in care a socotit si ridice dintre oameni ocara mea.

i'rrA.a tr rii nd Er isabeta,,!, :ilil':Tr':lH' :lT*' : ::lir:;i:"'isine", pcntru ci zirnislise la bdtrAnefe. $i cinci luni sc tiinuise pe sinc,pAnd cAnd ;;i Maria a zdrnislit. Iat dupd co gi aceea IFecioara Maria] a

z.imislit gi a sdltat pruncul in pintecele ei [al Elisabetei], nu se mai tiinuiapc sine, ci st gi ar5ta ca o maic5 a unui prunc ca acesta, carc gi nrai inaintetio a sc nagte, cu dreg;itorie prooroceasc.i era cinstit.

tc

T

I

i

r

(l

a

I

t

i

Page 29: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 29/465

L\1.(Lll{EA SFI\ lLl IlV,\\(lllELll DE l-A LLC.{ Cnpik)lul I lq

1, 26-3(): lar in a gasea luni a fost trimis ingerul Gavriil de la

Dumnezeu, intr-o cetate din Galileea, al cirei nume era Nazaret, (22)

citre o fecioari logoditi cu un birbat care se numea losif, din casa lui

David; iar numele fecioarei era Mariar". (:8/ 9i intrand ingerul la ea, a

zis: Bucuri-te, ceea ce egti plini de harrl, Domnul este cu tine. Binecu-

ventatir: eqti tu intre fernei. t-29) Iar ea, vizAndu-1, s-a turburat de cuvintullui gi cugeta in sine: Ce fel de inchiniciune poate si fie aceasta? (.30) $ilngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, cici ai aflat har la Dumnezeu''.

I l, l:, \tatei 1, ltj / Luca 2, .l / l. lfr ludecitori 6, 12 / I_uci 1. 12 11, 27

,,A gasea luni" o rrr.rrlriri pc cea cle Ia zanrislirea ltti loarr.

Si zict'ca s-a logoclit Fecioara ,,cu birbat din casa lui David", ca sa arate

ca;i c.r se tr'.ig,ea clirr ne.rmul lui David, portrrr c;i lege cra ca amAnclouipiltile si fit'tlintru accl.lii nc.r'n yi dirrtru accea;;i fanrilic (Nuncri .16,6-10).

l.rr fiindci Fvoi i-a zis Dormrul ci in scarbe va nagte fii (Frccrt' 3, I6),

drzleagi .rceast;i scirtri bucrrri;r cale o atluce Fecioarei lngerul, zic;ind:,,Bucuri-te, ceea ce egti cu dar diruiti". $i fiindca Eva s-a blesternat [dr'c.itrc. [)urnnczt'tr], acesti'ia i se zice ,, Blagosloviti ".

Si cugcta pcntru irrclrinirre in ce chip al fi aceasta: oate nccuvioasi va

fi si cun'easca, prectrm tle la trn birbat citre fecioari? Sau dunrtrezeiascd,

iiindi:i zicc: ,,Domnul este cu tine"l $i irrt6i Iingenrll l'otolettc de fric5

irrima t'i, ca lroturburata fiincl, sa primeasci rispr-rrrsul cel dumnezt'iesc,

" lncJilir rL'l.r IiiO5,in lrt ti' ,,Maria", s(' tas(.itc' ,,Mariam". l-il rrrnrakrarolt'v('rsetc

nrr .rm rnni nrcnti(,nit prin n()tr. ac.nsti difetunti.I iD edili.r dt'la lfitlr, i|r k'c rlc ,,llucufi-te, ceea cc egti plini de har", se giseitc

,,Bucuri-te, ceea ce esti cu dar daruiti"ll in".litin

de la 1805, in lct de ,,binecuvintati", se g.isegte ,,blagosl oviti ", cu

ul nl.it()arr.i insrrtrnarc: I 1Et)al ,,i\dica l;ludati, f!'rrciLi"I

I.ile Lrindr:-ne c,.,lc tlesprc nrrrrta cc.r de tain.r .r lui Dunrntzeu, Sfintui Simeon Noul'feolog

nc sPrrne: ,,DunrnezeLr li TJtil Domnului nostru Iisus llristos a trinris pe unul dinsltrjihrriiSar,f.e-\rhanghelLrlCarriil,clininillimea.easfirlta.rS.rr'|sahrr.lfl1.l0).Acest.rcobor.lnd, infifjlr'nzi lrecio,rrt'i t.rin.r ;i-i spune: ,,Bucuri-te, ceea ce egti plini de har,

Domnul este cu tine". 9i impreun.i ctr cuvintul,,r intrat irltret Cu\'intul ipostatic 9i tle t,

tiinla al lui l)umnezeu pi Tat.il in p;ntecele I'eci()arci pi prin venirea;iimpreuni-lucrareaSfrntrr lLri L)rrh, Ccl de cr fii11;,

"lu.rt trup inz!'strat crr mintc'yi cu suflet din singele cLrlat al

('i fi S-il ticu t (rnr. Ac!'ast;r L', deci, unirea tic nc'griit pi nunta de t;rini .r lui Dumnezeu; pi a;a

s-r ficrrt sclrinrbrr I lui DLrmnczeu .u oa rrrr'nii, unind u-St, in ch iP nen mr'stccat cu fiinll gi cu

fire,r no.rstr,r stric.icioasa 5i sar.rci (it l nrai presLrs de fire pi ele iiin;i. Dt'ci, I:ccioa rn a z. mislit

)i n niscut dirr.lrrui firi, in chip nrinrrn.rt, adici ,.lin rlunrnezcire fi ()mel1it.rte, pe IiiLrl cel

Unul, [)umnezt,u clesjvir5it pi onr des.ivir;it, pe L)onrnul nostru Iisus Hristos, C.rre n-lstric.rt njci fecioria ei ti nu S-r clespirtit nici de s.irrul p.irintesc" (/ i/trcri/trI rolrrittr'rlsiri in

traduccrca l'nrintclur [)umitru Stnnilonc, r'ol.6, c,-1. IBN'll]OR, l3ucuregti, 1977, p. l.;51.

Page 30: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 30/465

CaFiik)iul I SFAN'TUL. fEOFlI-ACT Al{l IIEPISCOPUL BULCARIEI

pentru ce nu era cu putinta ca, turburatA fiind ea, sd audi cu osArdie cele

ce aveall si se irrtAmple.lar aceasta ce a zis: ,,cu dar diruiti", ca 9i cum ar tAlcui-o zice: ,,ai

aflat dar inaintea lui Dumnezeu, cd aceasta L-ste a fi.cu dar diruiti", adicia afla dar la Dunrnezeu, a plicea lui Dumnezeu". Dar aceasta este de obgtegi la altc femei, pentru c.i 9i altele multe au aflat dar la Dumnezeu, ins.i

ceea cc sc adr,rce mai pe urmi nu [este de obgte], cdci zice ingcrul:

1,.11--33: Si iati vei lua in pintece 9i vei nagte Fiu 9i vei chema numelelui Iisus. (-32) Acesta va fi mare si Fiul Celui Preainalt Se va chema 9iDomnul Dumnezeu ii va da Lui tronul lui David, pirintele Siu. (33) $iva impirifi peste casa lui Iacov in veci si Impirilia Lui nu va avea sfirgit.

( 1. -ll ) Facere 16, l.t / lsaia 7, 14; 54, 5 / Matei 1,21,23,251 L!.a 2,27 (1, .12) Z Regi7,72 /2 Paralipo rena 17, 1.t / Psalm 131, 11/ Isaia 9,6:16,5 /Ieremin23, 5;33, 17 / Miheia 4, 8 /

Evreil,8rl,.l.l)2Re8i7,16/3Re9i11,3&39/1Paralipomena22,10/Psalm,l,l,7;88,29,36/Isaia 9, 7 / leremia 23, 5 / D.niil 2, .l.l; 3, 33; 6,2i)7,14,27 I Nliheia 4,7 | Evrei 1,8;12,28

,,Iati vei lua" acesta cste lLlcrul ccl n'Linurr.it, dc care rrici o alta intrcfemei nu s-a invrednicit. lar ,,in pAntece", a zis ca s; arate pt: Dornnr,rl cidirr insi;;i mitra Fecioarei S-a intrupat fire;terr.

$i cu drcpt;rte s-a numit,,Iisus" Cel Care'a vr.nit sprc mantuircancamului nostlu, cici numele acesta in limba elincasci se zice lolrr1lo,,adici ,,mintuile a lui Dun-rnezeu". ,,lisus" tlar ltorlp, adici ,,MAntuitor"se tAlcuiegte, pentrr"r ci ;;i ,,Iao" cvreicatc, ,,mAntuirc" se zrce.

$i zice lngcrul: ,,va fi mare gi Fiul Celui Preainalt Se va chema".Mare cu adevirat a fost gi Ioan, insi nu 9i Fiu al Celui de Sus. larMAntuitorul ,,mare" este gi pentlu cd inr,.ifa ca Unul Care avea putere(Matai 7, 28-29), Si pentm s.l\'ariirea prcasldvitelor minuni (Mnrcu 1,27 ).

$i se numegte ,,Fiu al Celui Preainalt", omul Care se vede, cici fiindciunr.rl a fost lpostasul, cu ader'5rat Fiu al Celui de Sus a fost omul - FiulFecioarei. Ci gi mai inairrtc dc vcci Cuvintul a fost Fiu al Celui de Sus, dar

nu era numit, uici era cunoscut. Iar dupi ce S-a intrupat gi S-a aritat cutrup, atunci S-a gi numit Fiu al Celui Preainalt, Cel Care se vedea:iir.ninunile sivArgca.

Iar,,tron al lui David", sA nu socotegti a fi imper5tie simfitd, ci

dumnezeiascS, cu care a imparifit Domnul peste toate ueamurile prinpropov.lduirea cea dunlnezeiasci. C.lci ,,casi a lui Iacov" sunt ti cei ce au

crezut dintre evrei, incd gi cei carc dir1 cr.lelalte ncamuri au crezut, ci acegtia

/' Mitra este p,intecelc'cel nisci krr, partea cca nisc;toarL' a pintecelui. ,,lar Domnu I

.din insi;i mitra Ft'cioarei S-a intrupnt fircltc" arati c; dupi zimislirea din DuhulSfint,Domnul $i-a alc.:tuit trupul clupi lcgea firii. din pintccclc Prcacr.rratei Fecioare.

Page 31: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 31/465

TALCUIREA Sf lN I l:l EVANcll lElll DE L:\ LUCA C npik)lul l l1

sunt cu adevAlat ,,lacov" $i ,,Israil". Dar cum se zice c; Don.rnul a gczut

pe ,,tronul lui David"? Ascr-rlti: David a fost,,mai mic" inhe frafii lui (1 llcgl16,11 L7, i4), iar Dornrrul a fost defdirnat gi prih;nit ca un ,,mancitor 9ibiutor de vin" (Matei 11 , 19) 9r fecior de teslar fMafci 13,55),;t de fI-alii

Lui, feciorii lui Iosif, necirrstit (loan /, 5), pentru cd nici frafii Lui ntt credeau

intru DAnsul (Marcu 6,1-6). Don'Lnul fdcirrd bine era gonit (Ionn 7,1-1) ;ificAnd minuni era prihinit 9i cu pietre improgcat (Itnn l0,32-33). Hristos

prin blAndefc'a biruit gi a impililit pi pentru blAndele Crucea primind, a

impirilit. Vezi cum se zicc c.i a gezut pc,,tronul lui David"? Ci precr.rm

Dar.id a luat impdralia cea simliti, aga ;i^Don-rnr.rl pe cea ginditi, a cire'ia

nu va fi sfAr;it. Ca nu va fi sf;irgit al lmpilifiei lui Hristos, adici al

cuno;tinfei de Dttmnczeu gi alcre;;tiniti!ii, c;i9i

prigonili fjitrd, str.ilucim

cu dalul lui Hristos.

1, 34-35: $i a zis Maria citre inger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu

nu gtiu de birbat? (35) $i rispunzind, ingerul i-a zis: Duhul Sfint Se va

pogori peste tine 9i puterea Celui PreainaltLi te va umbri; pentru aceea

si SfAntul care Se va naste din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.(?, lir ,udec;tori 17,29 / D)nti,l9,21 | Matei 1, 20 / Ioan 1, l.l

Nu ca gi cum nu ar fi clezut Iocioara, a zis ,,cum va fi aceasta", ci ca tt

infeleapt5 gi priceputi, cir,rtind sii ir.rvefe chiprrl lucrttltri, ci nicioclati nrr

s-a ficut vreun lucru ca acesta mai inainte, nici clttpii aceea niciodati nu se

va mai face. Dirl aceast.l pricind o 9i iarta pe ea Ingerul gi nu o osanclegtc

ca pe Zaharia, ci n.rai virtos ii tAlcuiegte chipul sivArgirii. Pcrrtrr-r ci Zahariacu cuviinld se osAndegte, caci a avut multc pilde, c.I multe sterpe au

ndscutr". iar Fecioara rrici o pild.1 nll a avut.;,

Deci zice ingerr,r l: ,, Duhul SfAnt Se va pogor i peste tine', rorlitol fdcil rd

pAntecele tiu gi zidind trup Cuvintului Celui cle o fiinli". I;rr,,puterea

Celui Preainalt" -este Fiul Iui Dumnezeu, pentru c.l Hristos este,,Puterea

lui Dumnezeu" (7 Corinteni 7,21) - ,,te va umbri", adici ,,te va acopcri,

dinspre toate pirlile te r.a inconjr.rra". Cici precum giina igi umbregte puiisdi, pe toli cu aripile sale cuprirrzAndu-i, apa gi ,,Puterea lui Dumnezeu"pe Fecioar.l toatti o an cuprins, gi aceast.r este ,,a umbri".

lari altul oarecare poate r.a zice ci precum zograful Izr"rgravul] de icoane

intAi insemneazd izvodul gi apoi di \ropseaua de sivirgit IdesdvArgit,

L: in edi;ia.le ia 1805, in lirc cle ,,Celui Preainalt", se gisette ,,Cel de Sus".l" intre acestea le pomenim aicl pe Sarra (Fttcetc 11, 30; 1t), 1) I i',2ll, ilebeca llrrcr,",'

25,211, Lia (FLrctrL 29,3i) 9i pe maica lui Samson (luLlccitun 13,2-31.

Page 32: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 32/465

SFAN I u-LTEClFll-nCT ARHIIiPISCOPI- l- tsUL(,.\RIEI

dcplinrTl, a;a gi Domnul [a sivdrgit], Lui Insugi ziclindu-Si hup. $i chipul omu-Iui t.icAndul intai, l-a insemnat in pAntecele Fecioarei, din singiuirile celeiPururea Fecioare tmp inchegAnd, iar apoi cite pufin inchipuindu-l pe e.l.

Insi este cu irrdoial;i ceea cc zic unii ci, inciati ce Domnul a ur.rrbritpintecelc Fecioarei, indata de sivergit Idesivargjt, deplin] a fost Prunctrlrn.

I:rr allii nu primesc aceasta, c; asculti ce zice: ,,pentru aceea 9i SfAntul

care Se va naste din tine", adicd ,,pulin cAte pulin in pintecelc t.1u creitegi ntr indati cle s.ivArgit [dcsivirgit, deplin] estc".

Si sc ashlpd dc aici gura lui Ncstorie, ci acela a zis ci nu Fiul lui Dumnczeu

S-a intmpat, sdligluindr.rSe in pAntecele Fecioarei, ci un om de rAndr", din\{aria nisc.indu-se, pe rlrma L-a avut pe Dumnezeu Carc. ii urrna lui Iil,,inso!ea" pe omr.rl lisus]. Aucli dar cI Acela Care Se nagtc in palltece, Acela

c-m.Fiul lui Dumnczc'u. Si nu unul era ptrrtat in pAntece, iar altul a fost Fiul luiDumnezcu, ci Unul gi Acclagi era Fiul Fecioarei ;;i Fiul lui Dumnezeu.

Si vezi cum a ardtat Sfinta Treime: pe Duhul SfAnt [numindu-L], pc

Fiul - ,,Putere" [zicAndu-L], iar pe Tatil, ,,Cel Preainalt" numindu-L.

I , 36-38 $i iati Elisabeta, rudenia ta, a zimislit 9i ea fiu la bitrAnefeaei si aceasta este a sasea luni pentru ea, cea numitX stearpi. (37) Ci laDumnezeu nimic nu este cu neputinl;n'. (38) $i a zis Maria: Iati roabaDomnului. Fie mie dupi cuvintul tiul $i ingerul a plecat de la ea.

rl ldrlsaia54,6ll,3;) Facere 18, 14 / Iov .12, 2 | leremia 32,17,27 | Z^hana 8, 6 IN{atei 19, 26 / MaKu "10,27 | Loca la,27 I Romani 4, 21 / l. .1,9r 2 Resi 7, 28

Poate cineva al fi irrtrat in nednmerire cum Elisabeta a fost rudenic a

Ftcioarei, de r.reme ce Fecioara a fost din simArr[a lui Iuda, iar Elisabota

l7 Pentrtr deslugirea infelesului acestuj crrvirrt, vezi gi Luca 22,16, r,erset in care, in

edilin dc la 1805, in Lx dr' ,,nul voi mai minca, pini cind nu va fi des;virtit irr impir,itialui Dumnezeu", sc gisegte,,nu voi mai minca din acestea, peni cAnd se vor umpleaintru lmpirilia lui Dumnezeu".

ls In linrbaicontemDoran aceasta s-ar nrrmi dezvoltare'intrauterini. Astizi cAnd cu

ajutorul aparatelor nroderne 9i a cercetarilor anatomice cunoattem etapele dezvoltiriiembrionare, intr-adevir putenr spune impreuni cu Sfintul Teofilact cd tnrful 9i chiPul

trupesc lui Hrisk)s ,,cete pulin se inchipuie", pdni la dezvoltarea deplini. cnre vestegte

n1()mentrrl nagtt'rii. Cu adevirat nu poate fi so!..otiti dreapti ipoteza prin care Pruttcul

Hristos ar fi fost dintr<r dati dcplin, dupi alcituirc'n trupcascS (adici avind tlc la zimisljrc'

clezvoltarea de la noui luni), cici atunci Domnul nu ar mai fi urmat cttrsul fitesc al

alcihririi trupului oricirui om, iar intrup;rea Sa nu rr nrai fi iost desdvirgiti. Ori noi

bint'ltim ci lucrurile lui Dumnezeu sunt desivilriiite k)atc, ca ale Unuia Care'pe toatc lc

Itie, pe toatc le fine in palm.i li tuturor dii viali ii fiinti.l" Adica un simplu om, un om obignuit.r" in edi;ia de 1a 1805, in lLrc de,,ci la Dumnezeu nimic nu este cu nePutinti", se

B;iselte,.ci la Dunrnezeu nici un cuvint nu este cu neputinfi".

L

I

i

c

I

t

c

t

c

t

It

ll

l1

2

t

s

f

]l

/

Page 33: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 33/465

Ii\l-ct.llil,.\ 5Fl\ l lt E\',\\(,IIt.LII DE L.\ LLC,\ C.rl'it()lLrl I

din fctcle lui Aaron. Ca l.cgea poruncea dintru acer:agi semintio s.i so tac.i

|runtilo fN&//rr1 t36, tt-l(.)l;

ti dillaceast.i prricind gi

nldeniilese

pot.1fla

intrur cci care sunt dintrlr aceea;i semirrtie, Deci cstc cn putintii a zicc cllnlc.l din vrcnl&r robiei [Ltatrilonice] s-au .lrnostccat neirrnurilc. Iar.i cca nrai

brrrr.r estc acL.asta: A.rrorr a lu.rt fenrcic pe lilrs.rbeta, fiind fiic.r a luii\nrirr.rtlar', carclc era ciin sr: nrilltia Iui luda. \rczi ca ciintru incepr.rt, gi r.1e Ia

.\.rron, rudenic Elisabetci ii cra Niscitoarc.r dc l)umnczeu? Ci dc vlonrccc ienlcia lui Aau so traSea din semin!ia lrri lr-rdo din calc- cra gi Nlaic.l

l)onrnului, iari ElisaLrcta tlin fetele lui A.rlon, cu cuviin!.l rtrtlcuie a

Nisciitoarrci dc. Dumnczcu era Elisabeta. Socot(';te inci gi rur.u.rroa rtrclerriei:

Iilisabeta s('nLlmea icmeia h.ri Aaron, ElisaLrcta gi a lui Zaharia, c.l ;i Llrla

c.rrt'dirrtm acee.r so triige.r Itlintru Elisabc'ta lrri Aaron].

[)ar si vetlem cc zice Fecioala: ,,lati roaba Domnului. Fie mie dupicuvantul tiul" ,, Pa rrachirl.i:r sr-urt dc zlrgravit, ct't.r cc. r'oie;te llrglafullZugravrrll sa zugraveasc.r, ceea ce voiegte , f.rca Domnul", intruc.it 5i ceea

cc.r zis n.-ri in.rirrtc: ,,Cum va fi mie aceasta", rru a fost a necredinfei, ci .r

poftirii de a invtifa cl'riprr,rl 5,i.'1.Oi.ii. C.i dt' rru ar fi creztrt, r.tu ar fi zis:

,,Iati roaba Domnului. Fie mie dupi cuvAntul tiu!"Si invaf.i ttr, cii ,,Gavriil" st tilctricptt' ,,onr-Durlnezeu ", ,,Mariam"

,,Do.rnrni", i.rr.i ,,Nazaret" - ,,sfin!ird'. Deci clr cuviin!i cAnci a voit Dur'nnczeLl

.r 9-. fact'om, sc trimite (l.rvliil, carelo se t6lcuicgte ,,orn-Dumrr.zcu ". l)ar si irr

loc sf;i rr t sc face irrchirriciunt'.r, aclici ir ,,l.\.rzar et ", c.ici turde este [)umr]ezr: u,

rrittric ntr oste n0cu rat.

i, .3!)-J2: 9i in acele zile, sculindu-se Maria, s-a dus in grabi in f inutulrnuntos, intr-o cetate a seminliei lui Iuda. {-l0l $i a intrat in casa luiZaharia 9i a salutatrr pe Elisabeta. (41) Iar cind a auzit Elisabeta salutareaMariei, pruncul a siltat in pintecele ei 9i Elisabeta s-a umplut de DuhSfint, rfl) si cu glas mare a strigat si a zis: Binecuvintati egti tu intrefemei 9i binecuvintat este Rodul p6ntecelui tiu.

l, .l!r losua 20, 7i 21, 11 / l. .1lr Judecitori 5, 2l / l-uc.) l, 28

Auzind Fccio.rra r.le la inger ci a zimislit Elisabcta, a nlers citre ;rccoa,

mai intai bucurantlu-sc pentru binele nrdcnir'i sale, iar nrai ;rp1ri ;l r.1 qr

ll .,P.rnachida" er.r dt'nunrirea veche a t.iblilci, a lemnr.rlui pL'..tre urntn:,. sr,zrrgr'ivcasca () ic(rJni- In vtchinrc p ickrru l-ict,na r t'rl ntrrlrit ,,zugr.t\'" - cu\'.int (lcrivnt,cart'itr ftrrnra prim.rr; L,rn ,,zogr'.rf". intrat in lintha rtrrn.in.i clin grecescul ,,ztxrs gratt'in",.'.rrt ilr seanrna,,scr'iit()r d(' \'i.1t.i ".

ll in cclitia cle h 11105, in kx tic.,a salutat" ti ,,snlularea", sesase)tc,,a herctisit-o"yi ,,heretisirea".

Page 34: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 34/465

Capito[r I I SFANTU L TEOFILACT A RI-I IE PISCOPU T, L]Ut-CARIEI

irrfelcapti, r.oind de sivArtit [desivArgit] a i se adeveri de i-a spus lucrrrriadtr'.irate cel ce i s-a ardtat ei, ca dintru aceasta gi pentru sille si nu se

indoiasca. Cd intemeiati fiind, se temea ca nu cumva sd se amigeasc.l. $iaceasta o sivArgea nu ca 9i cum nu ar fi crezut, ci mai cu dinadinsul, vrinds.i irrve!e lucrul ce-i fusese vestit.

Deci la munte locuia Zaharia gi, pentru aceast4 a mers acolo. Iar Ioan,

oarecare dar mai osebit decAt ceilalti oameni luAnd, ,,salti" in pAntecele

maicii. Pentrr"r aceasta gi mai mare este decat Proorocii, c;ci aceia adic;,dupi ce s-au niscnt au proorocit, iar acesta, in p6ntecele maicii fiind, s-a

irrvreclnicit de un dar ca acesta. Vezi, dar, cA Fecioara s-a inchinat Elisabetei,

adic.i a heretisit-o. Deci glasul Fecioarei a fost glas al lui Dumrrezeu Care

Sc intrnpase intru dAnsa gi, pentru aceasta ti pe inaintemergd torul inpAntece l-a umplut dc dar gi l-a ficut a prooroci. Cici cdte a zis Elisatre'ta

cu proorocie citre Maria, nu au fost graiuri ale Elisabetei, ci ale pruncului

siu. Iar a Elisabetei numai gura slujea, precum pi gura Mariei a slujit FiuluiIui Dumnezeu, Care cra in pintecele ei. Cici atunci cAnd a sdltat pruncul

in pintece, atuncea s-a umplut Elisabeta de Duh SfAnt. Iar de nu ar fis.iltat pruncul ea nu ar fi proorocit. Deci, precum zic ci Proorocii mai intAi

se uimeau gi de Dumnezeu se insuflau gi Idoar] apoi prooroceau, aga poate

gi kran, rnai intAi a siltat ca 9i cum uin-rindu-se 9i de Dumnezeu insuflAu-

tlu-se, apoi prir.r gura rnaicii sale a proorocit. $i ce a proorocit? ,,Binecu-vAntati egti tu intre femei"; apoi fiindci multe femei sfinte au ndscut

copii rrecura!i, precum Rebeca pe lsav (Facere 25, 25), zice,,gibinecuvAntateste Rodul pintecelui tiu".

inci pi in alt chip poatc. a se inlelege [cuvAntul] ,,Binecuvintati egti tu

intre femei". Ca pi cum ar fi intrebat cireva: ,,Pentru ce?", adaugi pricina:

,,Pcntru ci"binecuvintat

este Rodul pAntecelui tiu"", adicd Pe'l1tru cd

f)umnezeu este,,Rodul pintecelui tiu", cd numai Dumnezeu estc

binecur'.lntat, precum gi David zice: ,,Binecuvintat este Cel Ce vi ne" (Psalm

117 . 26). Ce obignuiepte Scriptur4 pe aceastd pirticici de cttvAut ,,9i", ce se

numeste ,,sindesmos" - adici ,,legitur5" -, a o lua in loc de ,,pentru cd";

preclrm aceea: ,,Di-ne noui aiutot 9i degarti este mAntuirea omului" (Psa/rrl

59,12),in loc de ,,pentru ci degarti este mAntuirea omului". $i iartigi ,,Tu

Te-ai mAniat 9i noi am gre9it", in loc de ,,pentru ci noi am gregit" (uezi

Psalm 77 ,65). Iar ,,Rod" al pAntecelui Niscitoarci de Dumnezeu a numit pe

Domnul, cici fIrS de birbat a fost zimislirea. Cici cellalfi copii sunt roduri

ale pirin!ilor, iar Hristos numai al pdntecelui Niscitoarei de Dumnezeu a

fost ,,Rod", ci numai ea singuri L-a purtat in pAntece pe Acesta

Page 35: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 35/465

IAI CLII{E..\ SF-l\TEl EV,\NC}ltrl.ll l)li I .\ l.UC,\ C.rpik)lu1 l

'l , 13-15: Si de unde mie aceasta si vini la mine Maica Domnuluimeu? (441 Ci iati, cum veni la urechile mele glasul salutirii tale, pruncula siltat de bucurie in pAntecele meu. (15) $i fericitX este aceea care a

crezut ci se vor implini cele spuse ei de la Domnulrr..t. jjl loan 20.29

Prccurl rnri Fe urn.r c.ind.r venit Hristos si Sc botcze, Ioan L-a opritplin dc cncernicie, zicAnd: ,,Nu sunt vrednic" (MttLt'i 3,17, ll),,r)a )i .rcun.r

prin rnaica sa griiegtc: ,,pi de unde mie aceasta si vini la mine MaicaDomnului meu?", mai inairrte clc a lla9te pc Domnul, Maic.i nurniudu-opc ceea cc-L purta in pintcce. Ca la celelalte fcn1r'i pAna incd nu au lliscut,

nu se cuvine,,maici" a le numi, pentru frica lepidirii. Iar.l la Fecioaranimic de acest fel nu se putea binui. ,,Pentru aceasta ti rnai ir-rainte de a

na9te, Maici 9i Fericiti eiti tu, o, Marie, carc;ri crezut ci va ii saviryirecelor ce s-an zis lie de la Domnul!"

'l,46-50: $i a zis Maria: Miregte sufletul meu pe Domnul, (17) 9i s-a

bucurat duhul meu de Dumnezeu, MAntuitorul meu, (18) ci a ciutatspre smerenia roabei Sale. Ci iati, de acum mi vor ferici toate neamurile.(49) Ci mi-a ficut mie mirire Cel Puternic 9i sfint este numele Lui. (50)

Si mila Lui in neam gi in neam spre cei ce se tem de El./i,l6) Iesire 15,2 / Psalm 33,2;3.1,9 / Isaia 61,10 / Avacum 3, 18 tl,1i) | Regi 2,71

PsaLn 3,1, 9 / Isaia 61, 10 / Ava(um 3, 18 /1, 4.',, Facere 30, 13 / N{.1leahi 3, Il-12 /Luca 71, 27 tl . 1:)/ Psalnl 70. 20' 11o, 2; 125, 3 | 1, .;r) legire 20, 5 / I'saln L02, 17

Fccio:rra rnar dc. sdvirgit [desir.ir;it] incredin;indu-sc, sl;\'L'ltc pe

Dumntzeu, in seama Aceluia ptrrrAnd minunca,;i nu a ei ilrsi;i, cici zict':

,,Ace'la a ciutat spre mine, smerita, l1u ell am c.lutat aceasta de Ia Acela.

Acela m-a miluit gi nu er-r de. la Acela am cerut aceasta. Si de acurn ma r or

ferici toatr: neamurile, nu numai Elisabet:r, ci pi ncamurile tuturor celor

care au crezut. Dar pentru ce rni \.or ferici? Oare prrrh'u fapta bunti? Nr-r,

ci pentru c.l a ficr,rt cu mine mirire Dumnezeir".

Iar ,,Puternic" [--a nurnit pe EI, ca nimeni sii nu fie necrcdincios celor

zise, socotind cunr ci nu este cu neputinlti Domnttlui a face acestea. lari

,,sfint"a zis a

fi,,numele Lui",aratAnd

ci nicidccunl lluse va spurca Cel

Prcacurat, in mitri2r dt fecioari zimislindu-Sc, ci Sf.1nt r.lm.1rrc. ,,$i mila

Sa nu numai la mirre, la Maica Sa t'ste, ci gi la toli cci cart- sc tcm de El";cici toli cei care nu se torn dc El, ci sunt cu krtr"rl ncvrcdnici, nu sc miluiesc.

lr in e'difia de la 1805, in loc cle ,,ci se vor implini cele spuse ei de la Domnul", se

gisc;tr: ,,ci va fi sivirgire celor spuse ei de la Domnul".rr \tzi ;.'rlnra noti de l;r Ittta 1, 31-33.

Page 36: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 36/465

( nf ik)lul I SIA\I'UI- TEOFILACT /\ I{ I-I It.] PISCOPU L BULCARIEI

l;rr ,,in neam 9i in neam" zicAnd ci va fi mila lui Dumnezeu, aceasta

a ardtart, curn ci gi in neamul ccl rle acum se miluiesc ai in nc"rmul ce va sifie, adici in r.eacul fir;i de sfirgit, cd gi aici iau insutit, iar acolcl cu multmai mult.

9i ia atninte c.l mai intii m.iregte^ sufletul pe Domnul, apoi ,,se bucuriduhul", .rtlici, ca gi cum am zice ci Il preamire;;te pe Durnnezeu cel care,

dupi vrcdnicic, dupi Dumrrezer.r cilitore;tc. Crcptin te-ai numit, rlllmicaor.r r"'rtclnicia lui Hristos yi numele prin a face cele ce rrrr se ctrvin, ci

preamdrette-L pe Accsta s.lvirgind mari gi cerepti lucrufi 9i atuncea gi duhult;u st: va Lrucura, adici darlrl cel dulrovnicesc - pe carc l-ai luat prinlucrurile cele rnari - r'a sdlt:r gi va spori 9i nu se va lua inapoi gi, zicind aga

[astfel], nu va pieri (tre;i-l Corinttt'ri 2).

lrrc.i sei gtii ci Scripiura, irr chip obignuit, pe acelea;;i pare a le numi

,,duh" 9i ,,suflet", dar dr.rpi adcvdr lc osebcgtc (Cnlotrni 6,-I;Efcseni 7,77;

Co/osciri 1, 9/, pentru cd orn ,,sufletesc" il numegtc pe cel care dupi fircr iefr.riegtr'9r de socotinfe omencFti se po\';fuiegtc - aclici pe cel care, ciind

fl.ir.ninzegte rndninci, pe vrijrna;;i ii urigte, gi, in scurt a zice, rrimic mai

presus cle fire nu izvodegtc. lar,,duhovnicesc" il numegtc pe cel cc

ct-rr,Ar;egte lc.gile firii gi nirnic ()lrrenesc nu socoate Icugeti]. 9i aceastar este

osebirea dinh'e ,,suflet";i ,,duh" in ScriptulA. Iar doftorii poate in alt chilr

pe accstea lt clcsculci, dar noui de Scripturi rre ostc grij.i, iar doftoriip ri p ai 1'l c2 s.,i -.. ctr birfelile lor.

/, 5l-5b: Ficut-a tirie cu bralul Siu, risipit-a pe cei mindri in cugetulinimii lor. 152) CoborAt-a:'pe cei puternici de pe tronuri 9i a inilgat pe

cei smerifi, (5-l) pe cei flimAnzi i-a umplut de bunitili 9i pe cei bogali

i-a scos afari, degerli. (:i4) A sprijinit':6 pe Israil, slujitorul Siu, ca si-9iaduci aminte de mila Sa, (55) precum a griit citre pirinfii nogtri, lui

Avraam gi seminliei lui, in veac. (56r Fi a rimas Maria cu ea ca la treiluni; 9i s-a inapoiat la casa sa.I l, 51) 2 Regi 15, 34 / Psalm 32, 10; 76,14 | lsaia 51,9;52,70 ( L 52) lov 5,11 I

Psalm 112, 6-7; 146, 5 / Isai^ 14, 2-q 66, 2 ( 1, 5 1 Regi 2, 5 / I'snlm 27, 29 ; 33, 1'l I Matei 5, 6

a1. 5Jl D€uteronom 7,7 l Psalfi 97,3 l lsala 30, 18; 41, 8 / Ieremia 23, r 31,3,23 |

Lucn 1. 27 , 1, :;5, Fa(erc 77,19:22,18 | Psalm 131, 11-12 / Miheia 7, 25

,,Braf " al Tatilui este Fiul. Deci a facr.rt Dumnezer.t 9i Tatil t.1rie 9i putere

impotriva firii, prin Fiul Siu. Cici dr,rpi ce S-a intrupat Fiul, s-a biruitfirca pt'ntm c.I Fccioara a niscr.lt, Dumnezeu S-a ficut orn 9i omttl s-a

f.icu t Dumnczcu.

rr in..1i;iar"

in t'rlilia

dc la 1805, in

cle la 1805, irr

loc de,,risipit-a" gi ,,coborit-a", st, giselte ,,surPat-a"

loc dt',,a sprijinit", se gisefte ,,a luat".

Page 37: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 37/465

l,\ltL ll{l-,\:l l\ ll I t\.\\('l

ll I ll I)lr l-.\ LL (.\ Cipitolul I

Si i-a surpat l)omnul pe diavolii cei mAndri, sc()lAndu-i l-rt'clAnlii dinsutletc.le oauronilor, adica pc unii ,,in adAnc" trimilAndu-i, iar pe altii ,,inporci" (MLttciti,.ii -32; Marctt 5, )3; Luca E,.J.l,.l.l/. Aceasta ir1s.l st: poate a

sc inlclcgc. Fi pcntru iuclei, pe calt'Domnul i-ir risrpit in tot l()cul, )i acunl

risipiti surrt:;. $i ,,a surpat 9i pe cei puternici de pe tronuri", pc dcrnonizic, care a\,o;iu putere pestc oameni, gi car ,,tronuri" aveau sufleteleomcnegti, intnr rlirrscle'odihnirrclu-se. lnci ;i faristii sunt ,,puternici", c:r

uuii care rapcau pe cele ale saracilor, gi ,,tronuri" .rveau ca Iunii ce er'.ru]

dascali, de pe care ,,s-au surpat".

$i Dorlnrrl ,,a inilfat pe cei smerifi", arlici pe oamerri,

Fc

carc i-lsrnerit picatul, sau pe ncamuri, cii le-a iniltat pt' acestca, pruncre intru fiitl.inrjndu-le lor, precnm ;i pc .,flirninzi", po acciagi, pe cei din neamulizic (ci nu tr', c.rrr Scripturi sau Legt'sau polurrci),,,i-a umplut de buni-titile" Scrioturikrr.

Iar pe iircleiicei ce erau ,,bogali" in Lege gi irr porunci ,,i-a scos afari"dirr Ierusalinr -;;i clin ccl cle Sus gi dirr cr'l de jos -,,deserti" dc toat.i

blrn;itatea; cii ninric nu au acum iutleii, dtsi li se pare c.i au.

$i ,,a luat pe Israil, slujitorul Siu". Sar.r p(\1tnl israelitcnii cr-i simfilizice aceasta, cri nrulie milioarre gi dintru acL'$tia au cre.zrrt gi s-a in.rplirritfagidr.rinfa cea citre Avraanl, c.ici a zis cdtre el Dunmezeu: ,,Intru siminfata se vor

binecuvintatoate seminfiile

pimintului"(Foccrt'22,

i8l.Sau

pentru ,,Israilul" ccl intelegik)r' zicc? CAci tot ccl ce r.ede pc I)umnezeu,

,,lsrail" sc zice, ci aga inseurncazi numelo talcuindu-se: .,r.izlnd pe

Dumnezcu"; rlcci ,.i-a luat" pe acegtia carc \';id p('Dumnezolr, Ia mogte-

nirca cercasc.r suindu-i.Si a rimas Maria impletrrra cu Elisabet.r, ,,ca la trei luni", apoi s-a

intors la c.rs.r ci. Czici de l'renrc ce .rvoa si nasca Elisabr.ta, st'cltrcc lrccioar.r

din pricina rlulfirlii celor cc ilvoau s.1 sL'striillgii la naptere - ci: ostc cu

necuvjinti pclltru o fccioari a se afla la unclc c;l .lcestea. Ial cum c.i s-tr

intors Fecioar;r, fiindci avea si rrasci Elisabeta, ar.itat este de aicea: in ltrna

a gast'a, cLrpi z.inrislirc-a in.rint(,nler8ahl|ului,;r r crrit ingcrul citre \'1aria,

i.rr c.r ,,a rimas cu Elisabeta, ca la trei luni" - iati, dar, noua lr.rni.

l; Din l.unct .lt, r't'dere statal li politic se p()atc sp(rne ci risipirea evreilor are azi rrn

crrrs invers, tlcrr.rrcce se dore:te ti se d('pun eforturi pcntru intoarcer('a ('\'rt'il()r ir'r statull:,rat'l- infiint.trc.r ..('stei orflanizilii sLrtale s-n realiz.rt in urnra h,.rtaririi .\.lun.iriiNafitrnilor Unitc (29 noienrbrie lr)-17) prin impirlir('n I'.tlestinei inh-e Lln st.tt evreu listatelear.rbe.Astit'l,statullsraelalosil.rtrlamatinl-lnrri l9-lb. lcon<'mia elunrnezeiasci

- lr.rcr.itoa rt' ;i azi rsu frra poporu l!r i itrtlt'u - r'rc-o atlt'r,,t'rcyte Stintr.r i Aptrstol I)avcl intru.r sn l-flst(r/,i (,ii I r ' /i r r r r r r r r r i , capitolt k' l{l- ll.

Page 38: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 38/465

lE Citiitolul 1 SFAN IT-r-'L TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BUI-CAIIIEI

1, 57-64: $i dupi ce s-a irnplinit vremea si nasci, Elisabeta a niscutun fiu. (58) Si au auzit vecinii 9i rudele ei ci Domnul a mirit mila Sa fafide ea 9i se bucurau impreuni cu ea. (59) Iar cind a fost ziua a oPta, au

venit si taie imprejur pmncul gi-l numeau Zaharia, dupi numele tatiluisiu. (60) $i rispunzind, mama lui a zis: Nul Ci se va chema Ioan. (61) $iau zis citre ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheami cu numele acesta. (62)

$i au ficut semn tatilui siu cum ar vrea si fie numitrB. (63) $i cerAnd o

tiblifi, el a scris, zicAnd: Ioan este numele lui. $i toli s-au mirat. (64l $iindati i s-a deschis gura 9i limba 9i vorbea, binecuvintind pe Dumnezeu2e.fl, 58) Luca 1, 14 (1, 59) Ft ere 17,12 | Levitic 12, 3 (1, 63) Luca l,13 ( 1, 64) Lltca 1,20

A rimas Fecioara cu Elisabeta ,,ca la trei luni", poate pentrtt minunea

cea preasl;iviti spiim6ntAndu-se dar gi avAnd trebuinfi de oarecare m.i n g.i iere,

pc calc voia a o avea dintrl a fi impreuri cu Elisabeta. $i de vreme ce se

apropia naFtere4 s-a dus. Iar dupi acee4 Elisabetei i ,,s-a implinit vremea ca

si nasci". Se cuvine si ludm aminte, ci la cele care nasc nu se zice aceasta:

,,s-a implinit vremea si nasci", ci numai acolo se zi.ce, unde cel care se nagte

este drept. Caci - precum se vede - ne[de]sdvir;ite gi neimplinite suntnaitelilepacitogikrrtr' gi mai bine le-ar fi fost lor de nu s-ar fi nlscut.

Dar pentru care pricini se punea numele dupi tiierea imprejur? Penhuci mai intAi se cuvine a primi pecetea cea de 1a Dumnezeu gi abia dupiaceea numele cel omenesc. Iar in alt chip, tdierea impreiur insemneazi

lepddarea celor trupegti. Deci nimeni nu este vrednic a se nurni ostag a luiDumnezeu gi a sc scrie nr,rmele lui in Cartea Cerurilor, de nu rnai inainte

va fi lepidat Fi va fi tiiat lde la el] cele trupegti.

28118051 Prin semn il intreb4 pentru ci nu putea si audi. Zic unii cum cb cu o vini

[nerr'] sunt )egate puterile gi ale auzului 9i ale griirii 9i pentru aceasta cei care sunt muti

din naitcre, nici a auzi nu pot. Deci griirea Zahariei aia se stinsese, precum a celor ce

sunt lipsifi de acestea din naptere, fiindci cu necredinfi 9i a auzit ti a Sriit (duPi Zigaben).

r" [1E05] Vrednic lucru este de cercare, pentru ce nu s-a dezlegat Zaharia de negrriirecind s-a niscut pruncul, ci numai cAnd a luat numirea numelui? Deci zicem ci aceasta s-a

s.ivir;;it pentnr proorocia ingerului, ci !a zis luir,,Iati vei fi ticind [mut] 9i nePutand

a grii, pani in ziua ce acestea se vor sivArgi" Iar zicind aceasta, fir; de indoial; cd Pe

ncester doui le-a insemnat: nagterea ii nunirea; Fi llu numai nagterea, ci ca sA se facd $i

minunea unirii ldintre pirintii prunculuil la punerea numelui (dupi Zigaben).r'r Credem ci aici Sfintul Teofilact griiegte de acei Pic;toti care ies nePociili din

icersti viali pimenteasci 9i, astfel, nagtelea lor truPeasci este ,,ne[de]sivirgiti 9i

neimpliniti", deinrece ei nu au clobindit rnAntuirea" fi, din pricina felului cel riu al voirii

lor - pt'care l-au ficut lucritor in propria viali -, ,,mai bine le-ar fi fost lor de nu s-ar fi

niscut", tlecit si intoarci spatele dragostei lui Dumnezeu gi astfel si se dea ei in;i;ivegnicei chinuiri.

Page 39: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 39/465

I AI-C:U I Ii Il,\ SIrlNl EI L\1'\\Cl tELll D[ 1.,\ I-UC,\ Crpit()lLrl I

lar Elisabr.t;r, ca o proorocit; a griit pL.ntrLr Irlrnrc, ca ,,loan" este numeltrh.rr. Dar po.rtc ti kran, el inslrgi ii-a pr"ls rlLlnrolo, ca nlaicii sale el i-a dat dindarul sirr.r cel prtxrrocesc. lar neputAncl Z;rharia sa arate nulrele prin semn,

ce lc tabJi!ii. $i de \-reme cL's-a unit intr-lrtr gantl cu temei.l sa perltru nunlelc

c()pilului, sc spaimarrteaza toti. Ca nr-r a fost irrtru rudenia lor cincva ctt

.rcost nurne, c.l sa poati cineva a zice cd rnai irr.rinte Vrer]re au socotit acL'ast.l

amant-loi.

lar ,,Ioan" se tilcr.riegte ,,dar :rl Irri Dtrmnczt'u"; pentrlt aceast.r ti tatJ I

satr, ind.rti urnplAndu-se de d.rr, prooroccgtc nrai in.rinte pentru Hlistos gi

abia apoi pentru copih,rl s.1u.

'l

,65-75: $i {rica i-a cuprins pe tofi care locuiau irnprejurul lor;9i intot linutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte. f66) Si toticare le auzeau le puneau la inimi, zic6rrd: Ce va fi oare, acest copil?Cici mAna Domnului era cu el. (671 $i Zaharia, tatil lui, s-a umplut de

Duh Sfint 9i a proorocit zicind: ((jd) Binecuvintat este DomnulDumnezeul lui lsrail, ci a cercetat 9i a ficut riscumpirare poporuluiSiu; (69)

9i ne-a ridicat putere de mantuire'r in casa lui David, slujitorulSiu, tZ()l precum a griit prirr gura sfinlilor Sii Prooroci din veac; /77.)

mAntuire de vriimagii nogtri 9i din mina tuturor celor ce ne urisc pe

noi. (72) $i si faci mili cu pirinlii nogtri, ca ei si-9i aduci aminte de

legimintul Siu cel sfAnt; t7j1 de jurimintul cu care S-a jurat citre

Avraam, Pirintele nostru, (7Jt ca, fiind izbivili din mina vrijmagilor,si ne dea noui firi frici'r, (75) si-I slujim in sfinfenie 9i in dreptate",inaintea felei Sale, in toate zilele vietii noastre.

/1,6dl3Regi18,il6lPsalm79,18/Ieze.hiil3,22lFapteleApostolilorll,2l(1,6//loil3,1/2 Petru 1, 21 f 1, 68) Psalm:10, 13; 71, 18; 110, 9 / Matei l, 21l Luca 7,1,6 ( 1,69)7 Regi 2,7 |

Psalm 7.1, 11; 88, 16-17; 131, 17 / Iezechiil 29,27 / Zal\ari^12,8 (1,;01 Psalm 71,.1/ Isair 35,4 /

Ierenria 23, 6; 30, 8-10 / I, ,-lt Psalnr 105, 10 r i, :lr lia(ere 17, 7, 22, 16, 26, 3 / Levitic 25, .12 /

2 ReSi 7, 15 / Psalm 97,3i 110, 5 / Ierenrir 31,33 / lezechiil 16, 60 / Dan 9,9 / Evrei 6, 13

i l, 73) 1 Paralipornena 16, l6 / Psalm 104, 9 / Miheia 7, 20 I Evrei 6, 13, 17

l/, ;.1r Romani 8, 15 / Evrei2,'15;9, 11t L;i) Efeseni {, 24 / Coloseni 1, 22 / 1 Petru 1, I5

,,$i frica i-a cuprins pe tofi", pentru nrirrurrea griiirii Zaharici. Ciprectlln pentrLl irrmul;ilea semirrfici llri Z.rhari.r s-.1 spiintArltat nororlltl,.tya yi pcrrtlr.r c.i cl a glJit..J Lrrin acostc tloua nrinulti toli s.i-l socoteasca

t'in

",-li;i.,.1" l, 1E05, in lo. de ,,putere de nrintuire ', sc t.isette ,,com de nrintuire".

rr in edilia cle la lli0,5, in l,.rc de .,ca, fiind izbivili din mina vrijmagilor, si ne dca

noui firi frici ', sc uascltL' ,,si ne dea noui, firi dc frici din rniinile vrijmagilor nogtriizbivindu-ne".

" i'r"..1i1i,

.le ir 1805, in loc cic ,,in sfinlenie si in dreptate", sr. *asofte ,,intrusfintenic si intru clreptate".

Page 40: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 40/465

pe cel ndscllt ci este mai prcsus decat cei multi. Iar toate acestea se ficeaucu oarecare osebitd rAnduiald, ca vrednic de credinti sA fie cel care avea sirnirturiseasci pentlrl H stos (loan-1,29,.36/9itofi sd se incredinleze, dinins.lgi nagterea lui Ioan, cum ci mai presus cste decAt cc'i mul1i.

Binecuvinteazi Zaharia pe Dumnezeu pentru cd ,,i-a cercetat" peisraeliteni. Cici cu adevirat la ,,oile cele pierdute ale casei lui Israil"(Mate i 10,6; 15,21) a venit Domnul, insi cei mai mulli dirrtru dAngii n-auvoit si primeasci darul. Pentm aceea gi,,i-a cercetat" pe israelitenii cei

aclevirati, care sunt cei care all crezut.$i a riclicat ,,corn de m6ntuire", adici putere 9i impiritie mAntuitoare.

Cici ,,comul" irrserncazi ,,putcre" (cd dobitoacclc ccle purtdtoare de coamein co.ure igi au puterea) sau ,,impdrdtie" (cici ciin com erau ungi impdr.afii

- 7 Ri'.gi 16, 7.3). Agadar, rri s-a ridicat nou.l ,,com de mintuire", Hristos,Care Se pirea ci doarmt-., trccAnd cu vederea phcatele cclc multc, 9iindc-lung ribdAnd turbarca gi infocarea cea intru slujirea idolilor. insi invremurile cele ,,de pe urmi" intrupAndu-Se (F-trt:i 7, 2; 'I Pctnr 1,20),5-asculat gi a sfirAmat pe toli dracii care foarte ne rlrau pe noi, nemaisuferindEl a clormi yi indelung a ribda.

Iar,,in casa lui David" S-a ridicat Domnul, adicii in Betleem, pentru

ci acolo S-a ndscut. Iar Betleer.nul cste cu ader.irat cetate a lui David,precurl au griit Proorocii, caci tot pcntru inh'upare au gr.lit cuvintele.rcestora (rrr::i 1 Rtgi 77,15). Iar Miheia ;i de ,,casa lui David" , cle Betleemaclic.l - pomcncate, zicAnd: ,,$i tu, Betleeme, nicicum nu egti mai mic,cici din tine va iegi Povituitorul" (Miheia 5,1; Mttci 2,'1,16).

,,Si a ficut mili" nu numai cu cei vii, ci gi,,cu pirinlii nogtri". Cicidarul lui Hristos a ajuns gi Ia aceja care au murit mai inainte vreme, adicin.idejde cle inviere ne-a dat noui celor vii gi, cu adevirat, r,om invia- Iarnu numai noi nc r.om invrednici de acest clar, ci 9i cci care mai inaintc aureposat, c;ci toatd firea a dobandit binele. inc; ;;i in .rlt chip ,,a ficut rnilicu pirintii", cici Domnul a implinit nidejdile, cici cdte nidijduiau de la

Hristos lc-au vdzut ci s-au sdvArgit. IncA gi pe fiii lor vizAndu-i pirinlii cil

au dobAr.rdit atAtca bunititi, se bucurd, gi pdrtagi bncuriei fdcAndu-se,

..mila" o dobAndesc.

Dar de care ,,legimAnt" gi-a adus aminte, gi de care ,,jurimint" ce i s-a

f.icttt lui Avraam? Aritat este ctr adcvdrat cd de accla ce zice: ..BinecuvAn-tind te voi binecuvAnta, si inmulf ind te voi inm ulli" (ztczi Fncerc 17 , 1-8),

ci s-a inmultit cu adevilat acLrm Avraam, fiindci toate neamurile s-au

facr,rt fiii Iui prin credinfi. Cici precum acela a crezrrt, a9a gi acestea princrtdinfi ale lui s-ar-r ficut.

TAt,C

:

ori r,'

Hrisrara

ncli?

niciinch

,,sfiroalndurrrmulsfAn'

fi lar

a9a s

cea c

liudPrec

vei

POP,

milRislumtcopiariti

in se

- Hris'DtLnt

neslr

a zrc

SFANTUL TEOFiLACT ARHIIiPISCOPUL BUT,CARIEI

Page 41: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 41/465

l,\t.( L rRl \ cFt\t fl I'vA\(, Ll It t)t L,\ I ( ( \ (-.rpitolul I +l

$i ne-a ,,izbivit" pe noi dc la ,,vrijma9ul", ,,firide

frici", cacicle

multeori vreunii se izbivesc, insi cu frici 9i cu tnulte nevoinfe 9i cu rizboi, iar

Hristos, nirnic noi ostenilrdu-nc, penti'u Iroi S-a ristignit, gi dintrtr aceasta,

firi de a noastrl osteneald ne-a izbivit pe noi. Dar pentrtt ce tre-a izbivit pe

noi? Oare pentru a trii in d€.sfatad? Nr"r, ci ca ,,si-I slulim" Lui, nu intr-o zi,

nici in doud, ci in toate zilele -;i a-l sluji Lui ttu numai prin trupeasca

inchiniciunc ai slujba, ci ,,intru sfinlenie 9i intru dreptate". pi cste

,,sfinlenie" clrcptatea cea citrc Dur.nnezeu, iar ,,dreptatea" - cea ciltre

oarneni; adici, claci cirreva s-ar i-eri cle cele sfintc ai ntr s-ar atinge de cele

durnnezeiegti, fird cle Dumneze ur, ci pAzegte toat; cinstea citre cele cinstite,

unul ca acesta este stant. Agijcierea 9i cel carc ii cinstegte pc parinti este

sfant, cici gi acegtia sunt Isocotifi] durnnezei tle cirsirr. lar dac.i cineva rru arfi lacorn, rdpitor, t6lhar; preacurvat curvar, utrul ca acesta este drept. Deci

a9a se cuvine a sluji lui Dumnczeu ,,intru sfinlenie", adicd intn.r cucerrricia

cea citre cele dumne-zeiegti; gi ,,intru dreptate", adici intm cea citre oameni

.liudati petrecere. $i ,,a sluji inaintea fefei Sale", nu inaintea oamenilor,

plecum Vor a face aceia care vor si placi oamelrilor gi fi;a|nicii.

1, 7 6-80: Iar tu, pruncule, Prooroc al Celui Preainalt te vei chema, civei merge inaintea fejei Domnului, ca si gitegti ciile Lui, (77) sA daipoporului Siu cunogtinta mantuirii intru iertarea picatelor lor, (78) prinrr'

milostivirea milei Durnnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noiRisiritul cel de Sts, (79)ca si lumineze pe cei care 9ed in intuneric 9i inumbra morlii 9i si indrepte picioarele noastre pe calea picii. (80) Iarcopilul cregtea 9i se intirea cu duhul. $i a fost in pustie pAni in ziuaaritirii lui citre Israil.

{ 1, 70) lsaia 40, 3 / Mnleahi 3, 1;4, 5 / Matei 3,3; 11,l0 / Luca 1,17IL ;Sr Ieremia 23, 5 /Zaharia 3. 8; 6, 12 / l\laleahi 3, 20 (1, i!)r lsaia 9, 1;,13, 8,.19, 9; 60, 1-3 / Matei ,1, 16 /

Faptele Apostolilor 26, 18 (1, 2irl/ 1 Regi 2, 21 / Matei 3, 1 / Luca 2, 40

Strdin lucm se pare a grii Zaharia citre pl{nc cele ce le zicea, c.lci

nesimfitor fiind pmncul, nu se cuvenea a vorbi cu dinsul. Dar este cu prutinfa

a zice ci, precum striini IminunatS] a avrtt prurcul nagterea, fiindci a sdltat

gi a plarr<rit in pintecc la verrirea Mariei, tot ag.r nu este de necrezut ci a

- Aici ,,firi cle Dumnezeu" s-ar putea infelege pi ,,firi de a-L ave.r pe Dumnezeu",in sensul in care;;i Sfintul Nicolae Cabasila spune c.: prin p()runci noi triim viala lui

.Hristos 9i El triie)te viata noastr; (vczi cartea acestui Sf,int, intitulat; TrLrlirr1lL)ruurtc;cicstti Liturgltii ;i Viatu ir H,-rsr{)s, care a cunoscut dup; 199(l mli mrrlte reeditirila ed. IBMBOII).

li Cu sensul de,,clumnezei" ai casei lor. Vezi $i tilcuirea de la A4atcr 2-3,8-ll.r" ln edi;ia cle la J805, irr lclc de,,prin", se g;se9te ,,pentru".

Page 42: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 42/465

12 CA}'itO]Ul ] SI]AN fUL I EOFII,ACT,'\RIIIEPISCOI'I- t,I]U LC;\RIEI

irrleles dupi nagtere cele zise de tatil siu. Si zice Zaharia: ,,Vei merge inainte.r

felei Domnulr.ri, ldsdnclu-md degrabi", cici cr.rno;;tea Zaharia cd dupi pufinivremc sc va lipsi clc cl, cAnd va voi si fugti ,,in pustie".

Dar pcntru cc ,,va merge inaintea fefei Domnului"? Pentru ,,a giticiile Lui" - rar ,,cii" sunt suflctcle intru care urnbld Dornnul. Deci

sr:flc-tele le-a gitit inainteme rgitorul, ca intru dAnsele sd umblc Hristos.

Dar cum le-a ,,gitit" pe;rcestea? DAnd rrorodr"rlrri ,,cunogtinfa mAntuirii",adici Ioalr Il ardta norodr,rlui pe Hristos, perltru c; Ioan milturisea pe

lisus, iari aceasti ,,cunostinli" s-a ficut,,intru iertarea picatelor". Ciin nici urr ait chip nu s-ar fi cunoscut ci Domnul Hristos este Dumnezeu,

numai daci ar fj icrtat piicatele;rorodului, ci a ltri Dltmnezert este a

ierta p.lca tele.

Si dintlu ,,milostivirile milei" ni lc-a iertat noui pe acestea, ci nu

pentru lucrurile noastre, dirr pricini ci nici un bjne nu am ficut, ci Acela

,,ne-a cercetat pe noi" dintru inAlfimc, Care Sc numcFte ,,Risiritul cel

de Sus", pcntru ci cste ,,Soarele Dreptilii". $i S-a alitat nott.i cclor cc

snrrtem ,,intru intuneric" -adici itrtnt necutroptin[i; gi ,,in umbra morlii"

-.rdici intru picat. Ci cioud riutili stdpAneau firca omcLrersc.i, ,,nccu-nottinfa cic Dumnezeu", pe care o aveau elinii,;i ,,pdcatul" pe care ilaveau evreii, m;lcar ci pe Dumnezeu Il cunogteau. Deci s-a ardtat firiiomenegti, ca sA luminezc gi pe cei ce steteau ,,in intuneric", adicd intrunecunogtin!5;i ne-dumnczeire, dar gi pe cei ce gedeau ,,in umbra morfii",adici in picat (Mntcl 1, 16). Iar, dupa [infelegerea] cuvAntul[ui] acesta,

precum socotcsc, p;lcatul este,,umbri a morfii"; gi precull umbra

turmeaz;i trupului, ag.r;i urrdo este moartr', acolcl gi picatul ii r.rrmeazi

[este indeaproape]. Precum adici a rnurit Adam, rle fali este ;i picatul,cd Hristos a murit, insi pcntru p.icatelc noastre. IntlucAt ctt cttviirrfi sc

zice ci pAcatul este ,,umbra morlii", ca ti acela care pllrur!'a ii ulmeaziacesteia; inci gi altclc este cu putinti a grli la acestea gi, socotesc ce .ln

zis noi, tAlcuinciu-l pe Mateirt.Dar, oare, ajrtnge nun.rai a se ar;ta ,,celor care ged in intuneric"?

Nr-r. Ci se cuvinc si ,,9i indrepte picioarele noastre in calea picii", adica

a dreptilii, cici precum picatul este vraibi citre Dumnezeu, aya 9i

dreptatea este pace. Deci ,,cale a picii" este Petrecerea intrtl drePtate,

citre care Hristos, Cel Care ,,a risirit de Sus", a indrc'ptat picioarele sufle-

telC)r noastre.

Vczi t.il.rrirt.r J. l.r Al,ii t.1, /i -/i,.

Page 43: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 43/465

.INI-CUIRET\SFINI'EI EVN \(]I'IELIl D[ L-I\ LUC;\ C.rpikrlul 1 .l:l

lar pruncul ,,crestea" cu val'sta cea trllpcascd, 9i ,,se intirea cu dul.rul",

cd impreund cu trupul cregtea gi darul cel duhovnicesc; gi, cu cat nrai viirt()scrcgtea copilul, cu .1teta gi lucrurile Duhului sc ar.ltar-r, fiindc;i vasul putoaa lL. salaglui pc acestca.

Dar pentru cc r.[a ,,in pustie"? Ca afar.i dc riutatca celor ntulti sipotreacd;i ca, cle- nir.nerri ruginAndu-st, cu irr r.-l r.iznea l.i sd mustlr'; c.r rlc.rrfi fost in lume poate s-ar fi smednritrr cic rlragostelc gi de pricte;rrgurileoamenilor. Inci ;;i ca si fie vrednic de credinli cel care.t\'('.r :.1 f)r'(Fpoviduiasci pentru Hristos, ca unul care cra pushric gi mai plesus ilccitcei mulfi. $i s-a ascurrs ,,in pustie", pAni cc Dumreze.u a binevoit.r-l irriti.r

oe el noroduhri israelitenilor.

ls Cu sensul: s-ar

anrcstecat cLr dr.ttoste,l

fi intinat/s-ar fi prihinit,rs-ar fi stricat, dc's-ar fi irrvoit/s-ar li

li prietr'tuBurile cele lume;ti.

Page 44: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 44/465

Cel,trorul 2

Nrtslcrr'n ltti Hristos.'f dit'rtrr itu1trciur si ndueL,ran in tcnt;tLu. SintL,()n si AnLl

Iisus lo doisprezt cL' ttlti , 1)it1! la ltrusLtlinrl

2, I 7:in zilele acelea a iegit porunci de la Cezarul August si se

inscrie toati lumea. (2) Aceasti inscriere s-a ficut intAi pe cind Quiriniusocirmuia Siriar. (.3) Si se duceau tofi si se inscrie, fiecare in cetatea sa.

(4) pi s-a suit Iosif in Galileea, din cetatea Nazaret, in Iudeea, in cetatea

lui David, care se numeste Betleem, pentru ci el era din casa 9i dinneamul lui David, (5) ca si se inscrie impreuni cu Maria, cea logoditicu elr, care era insircinati. (6) Dar pe cind erau ei acolo s-au implinitzilele ca ea si nasci, (7) gi a niscut pe Fiul siu, Cel Unul-Niscutl 9i L-a

infigat si L-a culcat in iesle, cici nu mai era loc de gizduire pentru ei.

''''''o"I:,'l;l:!,1,^';'2f;n'.i!,'i:ri;lii';:i,Y,;.iii;liPt-ntru aceasta s-a ficut inscrierea, ca toli venirrtl in linuturile lor, si se

slrie Fecioara la Betleem, ca la o patrie a sa,;i aga sai Se nascd Domntrl inBetlcenr gi stl se plirreascti prroorcria (Miheia 5, 1).

Si se cuvenea, dirr pricirra ci un Dumnezeu avoa si surpe mul;imeadumnezcilor idolegti, ca r.u1 imparat si gi sttipAneasci, adici Cezarul.

lal Hristos Se inscrie dimpreuni cu tofi, pentru ci se ctrvcnc.r c.r yi

Donrrrul dimpreturi cu Iumea si Se inscrie, ca si sfinfeasci pe cei inscrigi pi

si curme robia. Cici, precunr tiinclu-Se imprejr-rr, a culrnat tiierea imprejur,apa, irrscriind*Se ca un rob, a curmat rt'rbia firii mrastre; ci nrl mai suut robi

ai oamenilor cei ce slujesc Donrnului, precum A;rostolilor le zice: ,,Nu vifacefi robi oamenilor" (1 Corinteni 7, 23). 91, degi cu tmprul snnt robi, irrsicu cluhul sunt slobozi, neripirrtlu-sc. de necrcdinta stipinitorilor.

lar,,Fiu Intii-Niscut" al Fecioarei L-a numit pe Dol.nnul, macar cantr s-a rriscut un oarecarele al doilea $i cr-r cuviinfi [,-a nurnit aga, c:Ici

' In e.litin dc la 1805, titlulcrpitolului cste: ,,Pt'ttlru -<ctit'rca luntil. l'ttttLt iinttt'rcn lliIisus Llitt Nlnria. PL' ttu litst(rri. P(tlru Sin(o\. Puttrr Ant pnvncirr. P(rtllu li-srrs crirt,/ S-rt

,tflal it niilocuL Llnscdlilor".:

[']805] t'()\'csteitc cle clomnia Itri Quirir.rius,.)ritend ci cl fict.r.rcr'.r irrscricrt:

[recensimint] .r Siriei, 9i sub a lui stipinirc cr.1 I).r['stina.1in t.diti.r clt' la 18()5, in lcr de ,,cea logoditl cu el", sr'Bi:s!'tt!' ,,cea logoditi lui muiare".

1in edilia dc la 18()5, in loc clc, ..Unul.Niscut" \e Ni\c)tc ..intii-Ntrscut".

5

I

c

tS

I

t

l

Page 45: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 45/465

L\ LCU IItE.,\ SFI\ l U t:V.'\\(l l l l: l.ll llf. L,\ l-[ C,\ CnfitolLrl2

,,intiir.rdscu t" sei llunlegte ccl care intAi s-<l niscut, t1e$i al tloilca Imai] pe

ulnl.i llLl s-a tli:scut.Iar Donrnlrl ,,Se culci in iesle", clintru inceput inviitanclrtle pe noi

slrlcrelria. lrrsi poatc a f;icut aceasta gi ca sa ar.rt(] cu inchiptrile ci a Venit

in luurca ac(.astl, cc oste loc .rl nostrur,..tl ccior carc nc-<rm ilsenrenat

rlobitoacelor col()r rlecr-rventatoarc. Caci precum ieslea cstr: loc .rl

dobitoacelor nccr-lvintitoal e, .rga gi lunrca aceasta este loc.rl nostru. Deci

,,iesle" este lurnca, ial noi - dobitoaccle cr'le necuvAntdto.rre [struteur]- Si

ca si lre izt,ivcasci pc uoi de star('a cea ctrbitoceasca 9i dc trocu"'intare',

pentru accast.r, aici a vcnit Dornnnl.

2, 8-/,t: $i in Jinutul acela erau pistori, stind: pe cimp 9i ficind de

straji noaptea imprejurul turmei lor. (9) $i iati Ingerul Domnului a stitut16ngi ei gi slava Domnului a strilucit imprejurul lor,9i ei s-au infricosatcu frici mare' . 11(l) Dar Ingerul le-a zis: Nu vi temefi. Cici, iati vibinevestesc voui bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. (/11 Ci vis-a niscut azi Mantuitor, care este Hristos Domnul, in cetatea lui David.(12) 9i acesta vi va fi semnul: Veli gisi un Prunc infisat, culcat in iesle.

(13) $i deodati s-a vizut, impreuni cu Ingerul, mulf ime de oaste cereasci,

liudind pe Dumnezeu gi zicind: (1.1,t Slavi intru cei de Sus luiDumnezeu; 9i pe pimint pace, intre oameni" bunivoirel

11. 9) Luca 1. 11-12 {1. l(l) lsaia {0, 1 al, ll l lsaia 9.6 / luatei 1, 16-21,2, 2 ll. l] Judecatori b, 17 /Isrin 7, 11 rl, .i.l) facere 28, 12j 32, 1-2 / Psnlm 102,20"21t l{A,12l lsaia {.I, 23; J9, 13; 57, 19 /

i\tihcir .1, 3 / Apocalipsr 5, 11 il. IJ, ls.lir 2. -1, {{, 23; {9, l3i 57, '19 / \liheia J, 3 /

Luca l, 79; 19, 36 / I{omani 5, 1 / Efcseni L t2.-17, 2, l7Pastorii crau ,,petrecAnd", adici lir.ureite cr-r fluienrl c;intincl, sau irr

carnp locuind gi petrec;lnd. $i sc arata lor Ingerul, pentru n(rriutatea si

rr;iravul lor cel neftif;rrnic, de vrerne ce sc arleveLr.sc ci gi petrecerii tl rc;rlikrrurmeazi. Pcntltr c;i;i dreplii cci vcchi, pastori au fost, pre,cr"tr.u lacor;

Patriarhii, Moise, David. Cici h*erul r1u s-<r Jr<itat in ltrtrsalinr i.rris!'il()r

" In edifia de' la 1605, in lrr tl r' ,,stind pe cinrp gi ficind de strai;", *' g.iscFtc ,,petrecind",

cu aceasta nota: [1805] Aici undc's a pus in liml-ra ronrirneasci ,,petrecind", in cc.r !lirle.rscieste cLr\'.irlt cc unii zic c.i insemneazi ,,cu fluierul cint.ind", iar allii ,,in cinlp petr!'c;rncl",

;dici privcghind, prL'conr arati gi Dumnezcicscrrl a.-r'sLr Pirintc'in t.llcurre.

'' Ii805] ,,Slavi a Domnului" sc inlolegc aici lunrin.r <lumnezciasc.l; ii n strilucit.rct'.rsta in-rprcjurul lor, ca sa curroasc.r r.r ingerrrl lLrr L)rrrrrnczer.r c'tc ccl ce a stit inlirttcal('r (rlupi Zigabcn ).

I[1805] ,,Slavi intru cei de Sus lui l)umnezeu" satr

Dumtezeu" sc1-ro.t

tt' irr!t'legr..-

in eclilia de la llit)5, in lcrc e1e ,,intre oameni", st,Fiselte

,,cintar(' in ( t ruri lur

,,intru oameni".

Page 46: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 46/465

.lb CrPit()lul2 SFA\ I L l. I I:()l:ll ,\C L\l{l lll:PISC()PLL l}U I (,,\ltlll

sau c.irturarilol-, p€IltrLl c.i .lceia erau Vase a toati r.iLltatea, iar acegtia, firide viclc;;trg fiind, de r,1lr nr nezeie;t i verleri s-;ru inr, rednicit, ar.1ta11d

Dunrnezeu cum ci pe cei dc la far.i gi mai simpli decit ceilalfi, indahidiutnr irrccput i-a alcs gi propnviduitori i-a ficut, ci ei, cluc6ndu-sc, i.rlr

prol.rtrt'idttit polltrtl toate accstca.

Ial lrrgerul ,,a binevestit bucurie mare, care", zice, ,,va fi la totnotodul",la ccl c;rrc cu adcvarat estc llorod al lui Durnrrezcu. irrsa pi l.r tr'tnonrdul oamenilor,,,bucurie" s-a f.icut iutlup.rrc.r lui Dumnezeu.

$i cc arat.i lar.rda ingerilor? Adei,erit este ci .rccast.r ar.1td mullimirorlcetelol celor dc Sus pi L.rucuria lor pc-ntru ci noi, cei de pr: pimant, am dobinditfaceli de binc. Circi ci zic: ,,slavi lui Dumnezeu", p('ntru c; aculn pe p;mant,,pace" s-a f.lct1t. Cti rnai inainte filea olrlorleasci vraitri avca citrL. Durrrnezcu,

iar acum atet s-ar imp.icat, incAt s-a;i impreunat cu Dumnezeu, ti s-a unit cu

El, C^ol C.rrc S-a intnlpat. Vczi, tlar, ,,pace" a lui Dumnczeu citrt'om?lnci ti in alt chip se va infelcge: ,,pace" este Insugi Fiul lui Dumnezeu,

c.ici zicc Apostolrrl: ,,El este pacea noastri" (Efcsr:tti 2,14)". Deci aceasti

,,pace" - adicii Fitrl lui Dumnczeu - s-a ficut pc pim.int.Si ,,intru oameni bunivoire", adici odihni a lui Durnrrezcu, ci S-.r

odilrnit acum Dumnezeu gi binc ii place' ,,intru", ci mai inaintc nu bineitria,

nici iipl,ice,r ., in tru oameni".

2, /5-.18: Iar dupi ce ingerii au plecat de la ei, la Cer, pistorii vorbeauunii citre alfii: Si mergem, dar, pAni la Betleem, si vedem cuvintulacesta ce s-a ficut si pe care Domnul ni l-a ficut cunoscut. (16) $i,gribindu-se, au venit 9i au aflat pe Maria 9i pe Iosif 9i pe Prunc, culcat

in iesle. /1/) 9i vizAndu-L, au vestit cuvintul griit lor despre acest Copil.(18r gi toli cali auzeau se mirau o"."t" roli;,1?i"i;,:i:I:rorT::"**,,

,,Piisblii acegtia sunt inchipuire a pistorilor color duhovrriccgii, adic;i

a Arlricreilor. Deci se cr,n'ine n p.1zi Arhiereii turnra lor pi ,,a petrece"r",

atlici a cinta [r'ielsui] celc rlulrovnicegtigi

a irn ila noroclul; ti aFa, sc vorinr.rcdnici dc clumrrczcicgti vederi gi auziri.lar ,,Betleem" se tAlcuiegtc' ,,casi a piinii"; gicare alta este casd a pAinii,

tlaci ntr Biserica, intru carc se afli ,,Piinea" (lonn 6,35). Deci lucru alpis-tcrriltrr ct'lcrr cuvintitori cstc a c;uta ,,Piinea cea din Cer" (loatt 6,26-68),

gi dup.l ce vol ve'cle'a ,,PAinea", datori srurt li altor.i a o propovidui, precr,rm

9i pistolii, r.izincl Pruncul,;;i celorlalli .lu spus.

" \tzi yi loarr 11,27; 16,33: 2Tcsalorticctti 3,16.

"'Vr'zi rrota ele l.r l,rtcn 2,.9.

ceea

cuv:

cdci

TA L(

sa, (

toat

le-a

aces

sing

nu€

PusinPMoi(23)

birlzis i

sub

Leg

izbi

ir:ttn

inchsfin

oricillu s

cred

ele. l

ci s(

Page 47: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 47/465

TALCUIREA SFINTEI EVANCIII:LII DE LA LUCA C..rpit()lul l

2, 19-20: lar Maria pistrarr toate aceste cuvinte, punindu-le in inimasa. (20)

$i s-au intors pistorii, slivind 9i liudAndpe

Dumnezeu, pentrutoate cate auziseri gi vizuseri, precum li se spusese.e.1,1)Facere37.7.l

Care ,,cuvinte" le pizea Fecioara? Unii zic cd acele cuvinte pe care i

le-a gr.lit Ingerul 9i cele cAte i lc-au spus pestorii. Cdci le pdzea pe toate

acestea gi le sdligluia in inima s4 adici le asemuia intre ele pi tlin toate o

singuri sclcotin|5 afla - cum ci Dumnezeu este Fiul ei.

Insi mie lni se pare c.i aici ,,cuvinte" se nurncsc lucrurilc, intrucetceea ce se zice, sd fie intru acest chip: ,,Iar Maria pizea toate aceste

cuvinte", adici lucrurile acestea pe care eu acurn le zic ai le fac graiuri -cici hrcrul cand se spune, grai se face.

$i s-au intors pdstorii, mullimind lui Dumnezeu .pentru toate", cici

nu crau zavishrici, precum itrdeii.

2,21-24: $i cind s-au implinit opt zile, ca si-L taie imprejur, I-aupus numele Iisus, cum a fost numit de Inger, mai inainte de a Se zimisliin pAntece. (22) $i cAnd s-au implinit zilele curifirii lor, dupi Legea luiMoise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca si-L puni inaintea Domnului,(23) precum este scris in Legea Domnului, ci orice intAi-niscut de parte

birbiteasci si fie inchinat Domnuluil:, (24) gi se dea iertfi, precum s-a

zis in Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.(2, 2I ) Facerc 17,70-12 | Levitic 12,3 | Matei 1,21,25 I Luca 1,3L t2, 22 ) Levitic'12, 2-6

(2,2.3) resire 13,2-12;22,2e;34.1e / Num".tr,tr'lil!;l?"Tl,3i,"jii!liTli;ll

Dupi ce prin Lege s-au dat potrnci, cei care le cilcau po accstea eratlsub blestemr3. Deci Dtimnul Se taie imprejur, ca gi intrr.r aceasta implinindLegea - gi nimic lisAnd la o parte din cele ce aceasta le pomncea -, sa nu

izbiveascd pe noi de blestem.pi dintm acestea sturt ruginafi cei ce zic ci dupi r-rdlucirc [inchipuirc] S-a

inhupat Domlrul. Cici curn S-a tiiat imprejur, daci S-a intrupat dup.l nilucir-c?

rrln edilia de la 1805, in loc de,,pistra", se 8isegte,,pizea".r2 in edilia de la 1805, in loc de ,,ci orice intii-niscut de parte b;rb;teasci si fie

inchinat Domnului", se gise;te ,,ci toati partea birbiteasci ce deschide pante.ele,

sfAnt lui Dumnezeu se va chema".

rr ,,Cici tog cagi sunt din faptele Legii sub blestem sunt, c; scris este: .Blestemat esteoricine nu stiruie intru toate cele scrise in cartea Legii, ca si le faci". Iar acum ci, prin Lege,

nu se indrepteazi nimeni inaintea lui Durnnezeu este lucru limurit, deoarece "dreptul dincredinfi va fi viu". Legea insi nu este din credinli, dar cel care va face acestea, va {i viu prinele. Hristos ne-a riscumpirat din blestemul Legii, ficindu-Se pentru noi blestenj pentructr scris ester

"Blestemateste tot cel spanzurat pe lemn"" fGaktcui 3,1t13).

Page 48: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 48/465

Capihrlrrl 2 SI:/\N IULTEOI:Il i\L l ,\Rl IIEPIS!()l'L l- liul.C/\lllL.l

Iuci este firi de'folos a cerca und€r estc p;irticica ceea cc s-a taiat, cicicel('ce Scriptrlra le-.r acoperit cu t.lcelea, ltu se crrvine a Ie cerca * li asta, nrai\'.lrt()s.rcolo utlde nu este nici u11 folos. insa cste cu putinta a zice ci .itlrncicitttl s-a t.liat acL..r particica, atingandu-sc elc F;n1.1111 l-r sfinfit p(] acL.sta,

Prccur)1 si sangc)e gi apa care au cr.rrs din coast;t Mintr"ritorului. $i in fclurilein calc gtie, Domnula ptlzitpdrticica aceasta nevit.imaU, iar la irrviclr Lrr'.iyi

Itrarrd-o pe ea, S-a sculat din morfi, gi intru acL.astit fiintl rrelipsit, de vrcmecc ii rloi, la Invie.re, tmpul nostl'u clc sivArgit [dcs;iv;irgit] il vorn lua.

$i irrscmneaza EvanghelistrrI c.i ntr indata ce..r zis ingcrul: ,,lati vei lua

in pArrtece si vei nagte Fiu" (Lrrca 1, -3.1), S-a zdnrislit Donlurl, ci tlrrp.i acee:r,cerld a voit - c.i vczi cc zice aici de Dornnul cd ,,a fost numit de lnger, maiinainte de a Se zimisli in pantece". inci gi clc la irrsugi graiul ingcinrlui se

arata acc.rsta, c.i nu a zis,,iati ai lr-rat", ci ,,iati vei lua in pAntece", intrucattlintrtr aceasta estc cu putillli.r socoti c.i intrtr acr:l ceas cu ;rtler'5rat S-a

z.imislit Domnul. Dar nu intru .rcr'la9i milut intru care ingeml a griit, ci

poate cand a s;\,eriit cuvintcle. lrsi acestea rlrr le griim dogmatisind.

,,$i s-au implinit zilele curilirii lor, dupi legea lui Moise" - binc a

zis ca ,,dupi Legea lui Moise", caci dupa ader,.ir Fecioara nu (rvc.t ndvoit'sd aFte'pte zilcle ctrrdfiriirr, citre erau patruzeci dc zile, pentru parteabilbitcasci ce s-a n<iscut. Cdci e.ste. scris in l-ege ci ,,femeia care va primi

intru sine simAnfi, si va nagte parte birbiteasci..." (Lezitic 12, 2), iarFecioara nu a prirnit simAnfi, ci dr'la Dr.rhul Sfint a niscut, intrr-rc:it ntr

avcar nevoie de_plinirea accstei randuieli, ir-rs.i Voi|rd a implitri l-egea, s-a

suit la tt-mplu. lnsi de ce pcntru p<1rtea bdrbiteasci Ifemeia e ra ne'curati]

laptc zile, iar pentru partea femeiasca indoite Izile]? Zice Legea ci daca

fenreia va primi irrtru sine sdrninfi ti va nagtc parte birbiteasc.i, \'a finocr.rrati iapte zilc, iar daci Va nagt(] parte femeiascS, este incloit nr"rmirulzilelor nccuritiei ai (Lcuit ic 12,2-5,). $i aceasta perltrlr ci ac(rea ci,r l'c a nlscutpaltc bilbdteasci urr al tloilca Aclam in lume a ac-lus, iar cea [care .r niscut]dc partc femei;rscai o.,r c-loua E\-i a n.lscut, \'asr.llcol putred, r'astrl cel slab,lrrcioml cel ztlrobit, trriagr-rl ingel.icir.lllii, povituik)area rreasclrltirii.

l.rr cL.ea ce Logca zicc: ,,ci toati partea birbiteasci ce deschidepantecele, sf6nt al lui Dumnezeu se va chema", cu adcv;ir.rt llunlai l;r

I'h istos S-a plinit, cici El a deschis pintecelc Fecioarci. Pentrr.r c:i la celelalte

maici, birbatul deschide Dantect:lc.

'' In l-egea Veclrr', dupii nagterc, zilt'le necuritici unt'i femei er.ru ,.1t 7 zile pentnrnaptcrt'tlt' parte birbit('asci 9i 1.1 zilt'pe'ntru parte fem('ia:ici. La rce'stt'.r st'adiugauzilelo cLrrifirii sirrgclui ft'mcii, care erau 33 pentftr ragterca rrrrLri biiat;i 66 Pentnr nn)terea

un('i fctr' (i\':i Lr'i'itit t,ttt. 12).

cl

tr

tr

P

a(

9iS

D

P.

ol

D

ct

ai

nl

lu

5L

irr

cil),

hr'

c('

t),ctr

IJI

Prntl

ntl

Page 49: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 49/465

I.,\I-( L IRt: \ SFIN ILI I-\/r\NClliFlLll l)li L\ I LiC.\ ( ,t, n,lUJ l

lar l.egea a poruncit s,i.idrrc,l ieftfi ,,o pereche de turturele", ar.itinricut.l1 ci f.rcerci'l copilului 0ste (liil crlr'.tta ins()tirc - a.i ric ulrii crun a.i

turtrrrcau.r cst(,iivina infriin;rt,i, ilrc.it gi clrrp.i ce-ii \'.) pj('rrle s().ttit, r'tu s('irnprt'rrn,i .r clorrii oar.i cu ait.l. Inr, tlrrci rru rr fi .rVut turtuJ'('l(',.ltrtnar\l

,,doi pui de porumbel", c.t spr(' multii rlaltt'rt s.r fit' r'iata ,rccltri dopil - c.r

p()nrnlbelrri estp ji\,ina mrrlt prasitoare.

l. l.l-.ll; $i iati era un om in Ierusalim, cu numr-le Simeorr; si onrulacesta era drept gi temitor de Dumnezeu, asteptind mingiie rea lui Israil,

;i Duhul Sfint era asupra lui. (16) Si lui i se vestise de citre DuhulSfintri ci rtu va vedea rnoartea, pani ce nu va vcdei pe IlristosulDomnului. t2lt $i <tin indernnul Duhului a venit la tenrplu; 9i canci

pirinlii au adus iniuntru pe Pruncul lisus, ca si faci pentru El dupi

obiceiul Legii, i2El el L-a primit in bratele sale si a binecuvintat peDumnezeu gi a zis (29) Acum, slobozegte pe robul Tiu, Stipine, dupacuvintul Tiu, in pace, (30) ci ochii mei vizuri mintuirea Ta, (.i.1/ pe care

ai gitit-o inaintea fefei tuturor popoarelor, 1.12/ Lur.r.rini spre descoperireaneamurilor 9i slavi poporului tiu Israil.

ll.:5r Luca 2,38t2{,21 rl.:o) Pstrlm 88, {8 / Lvrei 11, 5 r:.l,lr Facerc {6,3U / lntelcpciu rr* J iFiliped 1,23'1. lr, Facere.19, lll/.1 Regi?, I / Psrlnr 9;,3 / l\ri.r 52, l0 / Lu..r 3.6/

-nt2,11 rl..llllsiin11,l0l-l ll/lsair9,1j.l2,6;49,6rt,(),1-3/lltntci4, 16l

Ionn 9. 5 / Frptcle Ap()sk)lilor 13, {:t 2b, l6

Nu a fost preot Sinreonr", ci orr.r iubitor c1e Dunlrezt'tr ti .r)tept.r vcrrilr,rlui I-{r'istos, ca s.l-l milrrgiiie pe t'r'rei ;i s.i-l slobozc.rsc.i tlirr rrrL.ri.r ct'a rlt.

sub p.c.rt, ilrcii po.rtc,;i de sub romani si cic sub Irod. Caci cci caro.t crczllt

irr Hriskrs, slobod cn ;rder'.ir'.rt estc, rlr: imparati si rle o,rrnr:ni cinstintlr.r-se .

f in e.liti.r de l.r lttli, in lLrc clL',,Duhul Sfint cra asupra lui. Si lui i sc vestis('decitre l]uhul Sfint", sc gist')te ,,Duhul Sfint era preste d.insul Si era lui figiduit dc Ia

I)uhul Sfint'.l"

[1i:i05] Zig.rLren zicc Pcntru prinrik)rul ,.le DunTnezt'u Sinrcon cum ci, citinrl .r. r''t.r

oan'cinrl pr<r,r,tiilc.rle pcntru Ilristos 9i afl.incl culn ci [)rrnrnezcu iiirrr] St r.r fect rrrn.

sc intr.tneca la nrintc Jnu pLrt(.. cuprindcl ct un trm, [-x'l]tru () l.tin.i c.t acr'.t't.t rn.ti prt.sLrs cic

tirt'. [)intru rclasti 1.fi.irli fi fiF.i!iuint.t.r luat hotir.irt'11unller(.i,tsci], (.1 rrrr r .r rnurr l',in.rcc nu ta vcti.,a cu r'.hii s.ii pe insuyi I lristLrs. lar,,llristosul Donrnrrlui", arlici ,,Llrr.rrlL),rmnulrri" il nrrnrr';te pc I:1, pcntnr c.i c'ste clt'Lr fiinl.r eu

'Lrtil, .i ..l)ornn 'ili,ri pt f.tt,iI se

cuvinc..r-l- r-ntelegr'. Scric lot Zit.)bcn, prc'cum li \lclctit'al r\lrnr'lor, crrnr .. ,tu ,tll.tt ir-r

oarccar.t' iz(utlc ci zic unii [-entru drcptul .rccst.r s.i fi fost rrrrtrl t]tn c(,i ).)ftt'zt'.i (iet.ilnricit(rri ai I)Lrn'rnr.rr.icltii Scripiuri, in zilt'lc lui ltolemcrr liilrJr'lful. Si t.ilnr.icintl .rcli.r

prttrr<"-.-ia Isa ic i, Proorrlcul zicr': ,,lati, l'ecioara va lua in pin tece" /l.rririi ;, J.l r, n rr nr.r i Sinrconnu r cre,2ut intnl .lc('sk'a ProorLrcrr lu i, p.in.i ct i s-r hot.i rit Itri .lt' l.r ,irrnrn, zt r, ., r,i irr,:,.r . .r

rtrr t.t t'etlca nr().rrtr'1, prin.i ce nu va prinriin rn.iinilc'sale Pr'Hrjstosrrl l)onrnLrlrri.

Page 50: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 50/465

Cnpitolul2 SFA\TL I,'] I]oII LACI ,\R] IIEPISCOPUL BULC]ARIEI

Vczi-i pe Apostoli: nu au fost robi ai romanilor? Dar acum ii cinstesc gi lisc inchilr.l lor impilaf ii romanilorrT. [art6, atgadar, ci acestora, care] erau

israe litc'ni, mingiiere li S-a facut Hdstos.Deci, acest Simeon, fiind indemnat de Duhul SfAnt, s-a suit la temphr

atrrrrci cind pe Domnul L-a adus Maica Sa gi, primindu-L pe DAnsul, llm;irturisegte a fi Dumrrezeu, pentrll cii accasta a zice: ,,Acum, slobozegtepe robul Tiu, Stipane", este a aceluia cc mirturisegte cum cd Accsta cste

Donrrr al vielii 9i al morlii. $i vezi cum sfinlii lt'g.lturi socotesc tnlplrl,pentru aceasta gi griiegte Simeon: ,,acum slobozeste", ca dintr-o leg"lturi.lar ,,dupi cuvAntul Tiu", a zis pc'ntru figdduinfa pe care a luat-o, cA nu

va I.nuri pane ce nu va vedca pc Hristos. Iar,,in pace" a zis, in loc dcodihnd, ci pAni cand trii$te, omul se tu-rburi, dupi cum gi David grXiegte(Psalnr i8,9), iar murintl, este in pace. Inci 9i in alt fel vei inlelege acest

cuvint,,in pace", adic.l ,,intrur dobAndirea nddc'jdii". Cici zice Simeon:

,,Mai inairrte' de a vcdea eu pe Domnul, nu aveam gAndurile in pace,

agteptir-rdu-L pe D6nsr-rl;i pururea avAnd grija cand va veni. Iar acum,

r'.izindu-L pe El 9i impicAndu-mi 9i le1-ri61614 grija, (ca si zic aga) mislobozcsc".

Iar ,,mAntuire" a llllmit intruparea Celui Unuia-Ndscut, pe care ,,o a

gitit" Dumnezeu inainte de toli vecii. $i ,,inaintea fefei tuturornoroadelor", acL'asti mantuire ,,o a gtrtit", cici sprc a se mintui lumca gi

spre a se arita intruparea Lui, pe.ntru aceasta S-ar intrupat. lar mAntuireaaceasta este ,,lumini spre descoperirea neamurilor", adici s1.rre luminarea

neamurilor ct'lor intunecate gi ,,slava" israeliterrilor. C.Ici ,,slavi" Ii este

l{ristos acclui adevirat norod al lui Israil, pcntru c.i dintr-ingii a risiritDomnul; gi se'laudd ei cLl Acesta, ce-i care, dup.i adcv.ir, surrt cunoscitoride bine. Ace.stea le-a zis Simeon.

l/ Ciind Sf.intul Teofilact scria;rcest!'cuvinte, lmperiul roman, dcti divizat, avca

imP.rrali crettini. $tinr, de.rsemener, c.i Sfinttrl Teoiilact..l scris liil.ri,'r'rr Et',rtgirclii/trr' la

ccrcrel impiritesci Nlaria (rlevcniti mai apoi mon.rlrier, spre a fi rle folos 9i fiu lui ei. prinlulConst.ntin PoriirogenctuL A$adar, cci tlirrtii dcstirr.rtari ai liilcrrirli Sfirrtului Tlofilact atr

fost to:nrai ,,inrpirafii romanilor". Acunr insi, in vrcnlea no.rstri, !;e plinesc cur.intcie'pecare' lc'spune Sf.intul Teofan Z.ivoritul: ,,Cind auk)ritatea monarhici va c,itlea gi poporr,rl

igi va instala pretutindeni autoguvernarea (republici, demt"-:ratii), acolo Antihristul iii va

gisi mediul prielnic perrtru .rctivit.rt€'ir sa. Pentru s,rtana nu \'.r constitui o dificult.tte sipregiteasc; \'G--i in favoarea rt,nunfdrii la Hristos, dup.i cum a .lritat experienta Revoluliei

irarrctze. Atunci rru va fi nimeni care s,i clpulti un vcto aut()ritar. r\saclar, c,ind astfel de

regirnuri, gata si se conformt'ze aspirafiil()r antiluistice, ! or fi instalate peste tot, atunci se

va iv i A ntihristu l" (Apo(olillsn itt i trctilrilut Sfinliktt Pir ittti, <td. Icos, 2000, p. 10).

P

t-

c:

!:

--l

:

Page 51: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 51/465

T.\LCLIItE.\ 5I]I\TEI L\.\\CIILT.II DE I,A LUC.\ C.rprl,'lLrll il

Insi mie rni se pare ci gi ceie ale lur Da','ic1 se potrivesc .icestui Sirrreul:

,,Cu lungime de zile il voi umple pe el, 9i-i voi arita lui m6ntuirea Mea"( Psalttr 90.1ot.

l, -3.3-35: Iar Iosif si mama lui se mirau de ceea ce se vorbea desprePrunc. (.34) $i i-a binecuvintat Simeon si a zis citre Maria, mama lui:Iati, Acesta este pus spre ciderea si spre ridicarealn multora din Israil 9ica un semn care va stArni impotriviri, /.35) 9i prin sufletul tiu va trece

sabie, ca si se descopere gindurile din multe inimi.

"'""'il:.1,1;:,1i"ii!ji';"1J.,^,'.li!?iii:,';:ill-.r blagoslovit Sirneon pe amindoi, iar.i pt cel care se socotc.r a fi tatd

ldsAndu-I, citle cca cu adcvarat maici zicoa: ,,Iati, Acesta este pus spre ci-

derea" cekrl ce nu cred, ,,si spre ridicarea" celor care cred. Sau, 9i irrtr-altchip: spre ,,cidere" este pus Domnul, atlica spre caderea rtiut;tilor celordirr suflctelo noastrc, gi sprc ,,ridicare" a butriitililor. Cadt cun'ia, sc ridiciintreaga infelcpcir.rrrt'. I-nci 9i intr'-alt fel sc poate a se infelege: estc pusHristos ,,spre cidere", in lrr cle ,,ca s; patimcasc.l El gi ca si cadi in moarte"gi mulli sc r'or,,ridica", duP.i cc ,,va cidea" El. Deci, punc virguli drrpiaccst cuvint: ,,spre ciderea", apoi incept ,,gi ridicarea multora"r'.

Iar,,semn" estt Crncca, care pini acunl ,,starneste impotriviri", adicinn cste primit.i cle cei necredincitrli. ihci s('nr(ri zic(',,semn" 9i irrtruparcaDonrrrului gi striin Irrcobignr.rit, minunat] semn, ciici Durnnczcu S-a f.Icutom, iar Ft'cioara, Maici. Iar acest .,semn" - irrtrrrparea lui Hristos -,,starnegte impotriviri", perrtru cai unii trupr.rl Donrnului rlin Cer il zic a

fi, iar.rlfii, clupri i11611i0u1..' Indlucirc], iar.-rlfii altelc bArfescr".

$i zicc: ,,Prin sufletul tiu" - al Fecioarci - ,,va trece sabie". Poate

polllcr-IeFte aici rrecazul care i I-a pricinuit Fecioarci Patima Dornnului,

L: ln eiliti.r de'la 1U05, in loc dc,,ridicarea", sc g.i:c;te,,scularea'.i" in cea clc a doun suti r C,rprt.l(, r'losiir-,, Sfiltul \l.rxirr l\l,lrturisitorui, sprc

tiicuirea cuvintelor ,,a fost pus spre ciderea;i ridicrrea nrultora", nt'invllii ala: ,,(4,3)

Itrin rrrmarc', sJ LriiE.inl tle'seant.l clc nrr cumr'.r e []Lrs spr'(. cidcrt'a celor ce privcsccrenfiun.'a vizuti nunrJi cu sinllurilc ai st'fin numai dc litera Sfintei Scripturi, c:r unii cc

nu p()t stribate sprc duhr.rlcel norr al h,rrului, perrtrLr ncbunin lor; ti spre ridicarea cclorce privesc duh,rvnicegtt, Lipturilc lui Dumnezeu 5i .rsculti duhovniceptt'cuvintele Lr,riyi

se ingrijesc prin l.urtirile cr.rr iirrcioase nunr.ri dt'chipul tlunrrrezeiesc al sufletrrlui. /4-l)

Acest cu\';nt I.rl Ir lngheliei], irrlcles rrunrli in sc'ns bu11, ir'rsc.rnrn:r ci e Pus sfrre ciidere.lpatimilor gi girndurilor rele din fiecare creclincios pi spre rielicr rc.r virtulilor ti a tot gincluliubikrr cle Dumneze'rr" (frlrrcolrn nrrrr,irrr'aseii, ed. Huntanit.ts, []ucure;ti, lc)99, p. 182).

:" Aici SfintLrl Teolil.rct ponrenette ereziile hristologict'.

Page 52: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 52/465

Crpitolul 2 SFANTUL TEOFIt-AC'i ;\Rl IIEPISCC)PUL BULC.\RIEI

dar poatc nunlegte ,,sabie" gi sminteala cll care s-a smintit, viizAnd pe

f)omnul ristignit, cdci poate socotea: ,,Cum e cu putinti ca Acela Care S-.1

niscut firii de simdnhi, Acela Care a fdcut minru.ri, Acela Care a inviatr.norfii, si fie ristignit gi sd moari si si fie scuipat?"

Iar ceea ce zice ,,ca si se descopere gindurile din multe inimi", alatici ,,se vor descoperi;i se r.or ardta cugetele multora care s-au smintit;;idupi ce se vor vdcli, vor afla grabnici vindecare, pl'ecurn gi tLr, o, Fecioari,te vei descopeli Fi te vei ar;ta ce cugeti pentru l-{ristos, apoi te vei intdri incredinfa cea citre El". Agijclerea 9i Petru,,,s-a descoperit" cAnd s-a lepidat,dar s-a arS.tat puterea lui Dumnezeu, a Celuia Care I-a primit pe el prinpoceiir-rfd. h-rci gi in alt chip ,,s-au descoperit gindurile dintru multeinimi", fiirrdci i;i vAnzitorul s-a vidit (Matci 26,48),9i cei carc i.l iubeau

pe El s-au ar.itat, precum era losif cel care a r.enit la Pilat 9i precunr erarr gi

femeilc ccle care stateau lAr.rgi Cruce (Ioan'19,25,38).

2,36-10: $i era 9i Ana proorocifa, fiica lui Fanuel, din seminlia luiA9er, aiunsi la adinci bitrAnele si care triise cu birbatul ei gapte ani de

la fecioria sa. (-32) $i era viduvi, in vArsti de optzeci gi patru de ani,9inu se depirta de templu, slujind noaptea 9i ziua in post 9i in rugiciuni./3ti) $i venind 9i ea in acel ceas, liuda pe Dumnezeu2lsi vorbea despre

Prunc tuturor celor ce agteptau mintuire in Ierusalim. (39) DuPi ce ausivirgit toate, s-au intors in Galileea, in cetatea lor Nazaret. (40) IarCopilul crestea22 9i se intirea cu duhul, umplAndu-Se de in!elepciune,

9i harul lui Dumnezeu era asupra Lui.(1, 361 Psalm 91, 14 f2, i7l Psalm 25, 8 / 1 Timotei 5, 5

(2. 38) L\ca 2,25:24,2-I (2,40) 7 Regi 2,27 / Luca 1, 80; 2, 52

Zdbovegte Evanghclistul ILuca] intru povestirea cea Pentru An4 spu-

nindu-ne cine-i e tat5l 9i care e neamul ei, ca s; ctlno;lgtcm ca adevarat

griiiegte, aduc;ind gi pe mulli in chip de Inartori, pe cr:i care-i cltno;teau gi

tatil gl ncamul ci.

Deci Ana ,,se mirturisea Domnului", adici mulfimea ,,si vorbea

tuturor" pentru Domnul, ci El este MAnttribrul ti Mangaierea noastrd, acelor ce agtcpt;m izbivirca.

Iar ,,dupi ce au sivirgit toate, s-au intors in Galileea, in cetatea lor

Nazaret", cici era gi Betleemul cetate a lor, ins.i ca o patrie, iari Nazaretul

era ca un ldca$.

:r in eclili,r de ia 1805, in loc de ,,liuda pe Dumnezeu", se Sisette,,se mirtudsea

Domnului".:r in tdilia de la 1805. in Ioc de,,cregtea", sr. giiscltc,,sporea".

s

i

Page 53: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 53/465

l,\1,( LIIil:,\:l:l\ ll l L\'.\\(,1llil ll DE L,\ l-L(,\ ( .rl)r,,lLr l f.1

$i crt';tca Ii:r.rs cu truf.rul, micar ci ar ti prrtut c.r tlin pa:rtecelo Fr:cio.r't'i

in maslrr,r r'.irsle i

celtilr.irbiitesti sivit'. clar a

tun cis-.rr

ti rranrt ciina

lucireeste intnrp.rrt,.r. l)entrur aceasta c.itc putin ar(.lt('. rnl [r] cit,scintl, st'ar.ttain[elcpcirrrrr:a Ctn,intului ltri Durnnczeu. C;ici rrrr Jtrpii 5yrp1jy1 sc fact'a

in;elept - s.i rr rr fit' .rct-irsta ! Ci cAte irufin alatirrtl in ft'lt'lrciurrt'r ct'a iirc;rsca,

pe potriva Yarstci colei tru;rc;ti, se zice c.i ,,sporea 9i se intirea cu duhu 1".

Caci d.rca intnr cit cra clt mic cu.statnl af fi ar.rt.t kr.rta irrte |:pcir.tnL'a, s-ar

fi parlrt str.iirra nrintrne . [.rr acurn, clupa pe1ri11 \'irsle i, pc cit se putea Sc

arita pc Sinc, inrpling.r t atrclttialart. Insi nu prinrca irrtclcl.rciurre.r cacr tls-rr fi facrrt nr.i dc s.ivirgit Iciesavilsit] clecit Ccl Care tlirrtlu ilrcL'put oste

clc sir'.ir;it Idcsavir;it]? -, ci irrtelepciur'loa c(',r pc c.rL. () (r|eil. () arit.pLrfirl cit(' puf in.

.2, J.1-5{l; $i pirinlii Lui, in fiecare an, se duccau de sirbitoarea Pagtilor,la lerusalim. (fl ) Iar cind a fost El de doisprezece' ani, s-au suit la Ierusalim,dupi obiceiul sirbitorii. (4.3) $i sfirgindu-se zilele, pe cand se intorceauei, Copilul Iisus a rimas in Ierusalim gi pirinlii Lui nu stiau. (4J) $i soco-

tind ci este irr ceata cilitorilor de drum, au venit cale de o zi, ciutAndu-Lprintre rude gi printre cunoscuti. /45.t $i, negisindu-L, s-au intors la

Ierusalim, ciutindu-L. /46) Iar dupi trei zile L-au af lat in templu, sezindin millocul invifitorilor, ascultandu-i ;i intrebindu-i. iJi) Si tofi care ilauzeau se minunau de priceperea si de rispunsurile Lui. /J,s) $i vizindu-Lrimaseri uimiti, iar mama Lui a zis citre El: Fiule cle ce ne-ai ficut nouiaga? Iat;, tatil Tiu 9i eu Te-am ciutat ingriioratirr. (.Jcl) 9i El a zis citre ei:

De ce era si Mi ciutafi? Oare nu gtiali ci in cele ale Tatilui trebuie sifiu?:1 (50) Dar ei n-au inleles cuvintul pe care l-a spus lor.

rl. .]I I lesire 23, 15, 17;311, 25 / Deuteronom Ib, I rl, il r Deuterouom l6. 6

i2,lb/ Isaia 53,2 (1.lil3 Relii I0, 1ul\{;rtei7,28/\larcu I.22lLuca 4,22,32 / loar 7, 15 l:. l9) Nt.rlc.rhi 3, | (1. ;r/r Luca 9, -I5; lu, 3-l

Sc suie l)orntrul impreunA cu pirirrlii la lcrr.rsalinr, c.t 1.r:-in toatu sa

. ate ci nll estc potri\,nic lui Dumrrezeu, r'rici nu Sc imPolril'g;1g a.1a,a."

sunt lcgiuitc. Iar ,,sfArgindu-se zilele" - cele S.tpt(' zilc alc l)a;tilor ,

Dot.nnul a rin.r(rs irr Ierusalim;;i Se irrtreba cu c;rrtularii, rlin [-t'gcir.rtrcbi nt1r.r -i ;rr: cl:irrgii, ,,gi tofi se minunau". Vt'zi cr.rnr.,sporea" Lu

'r\tlit.l,.rr.rtirrrlD,,rrnrrl inlclepciunr p('|()tfi\.r r.lrstt'i, inrIJirrr'.r r.olr{)nliJmantr.ririi.

ll in cditia dc lr l8t)5, in loc de,,lati, tatil Tiu si e(l Tc-.rrn ciutnt ingriiorati , \c

t.seitL.,,lati, tatil Tiu ti eu dorindu-Te, Te ciutam".- in e.li1i.r.l.'l.r lti05, in l.r: de ,,Oare nu itiali ci in cele rlc Tatilui tr.ebuic si fiul ,

se Bnselle ,,Au n-ati stiut ci intru cele ce sunt ale Tntilui Mtu se cadc Nlie si fiu ?".

Page 54: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 54/465

1l Cnt)it()lul ? SFANI u-L]'EOFIl-AC f ARIIIEPISCOPUI- BULCAItIEI

infc-lcpciunca?Printru a sc culloatte de mulgi gi a se minuna de'El, criciariitarca infelepciunii Lui aceasta este: ,,sporirea" Lui26.

Iar Niscitoarea de Dumnczeu il nurnegtc pe losif ,,tati", gtiind cuadcvirat cum ci rrlr cstc tat;, ins.i pcrrtru iudci, ca si nu srrotcascd ei cidin ctrrvie este IPruncul], ,,tati" al Lui il numegtc pe losif. Si in alt chipin;elcge: fiindc.l purtarc de griji a aratat Iosif, Iplecum] 9i slr-rjire intruhrani sple crL'itere, cu cr-rviin!.i ,,tati" pq el l-r numit, oarecum cinstindu-lpe cl Sfirrtul Duh cu numirea tle ,,tati".

Dar pg11t1v ce Il cdutatr pe El? Oarc socotirrcl ci S-a pierclut, ori S-a

ritAcit c.r un copil? Si nu fie aceast:r! Cd nici a pre'ainfeleptei Marii r1u era

accasta, ea care.-r primit pentru Dansul atatea descoperiri, nici a lui Iosif,

ciruia 9i lui i s-r dcscoperit ci din Duhul Sfint este. Ci ei il c.iutau peDomnul, si vad.i dac.l nu cumva s-a dus de la dAngii, daci nu cumva i-a

lisat pe ei. Iar dupi ce L-au aflat, [] r'ezi pe EI cum le rispundc? Ci Fecioala

numinclu-l pc Iosif ,,tati" ..rl Ltri, Domnr-rl zice: ,,Nu acesta este tatil Mcuccl ade virat, c.1, de ..rr fi fost aga, in casa lui se cuvene'a si fiu; ci Dumnezetrestc Tatil Me.u - 9i pentru accasta, in casa I-ui sunt, adici in templul Lui".Dar' ,,ei nu au infeles" cclc cc Donlrul a griiit lor, pcntru c.l taini cra aceasta.

2, 51-52: $i a coborit cu ei gi a venit in Nazaret 9i le era supus. Iarmama Lui pistrarT in inima ei toate aceste cuvinte. (52) $i Iisus sporea

cu inlelepciunea 9i cu virsta gi cu harulr" la Dumnezeu 9i la oameni.rl. 5l ) Fncere 37, 11 r:, :;l ) 1 Regi 2. 21, 26 / Luca 1, 80; 2, 40

Dtxnnul Se'srrptrnea pirinlilor; pild.1 dindu-nc noui ca s.i ne supunrrmnirintilor.

lar Fecioara ,,pdzea in inima ei toate acestea", pentru ci dunrnezeiegti

crau pi celc ce se lucrau ;;i cele ce se gr.iiau dc Copil;;i nu erau ca ale unuiade doisprezece ani, ci ca ale unui om de siviirpit [desiv6rgit],

$i r,,ezi aici cum EvanghL'listul, tAlcuind ce este acoca ,,a spori cu in!e-lepciunea", aduct' mai pe umd si ,,sporea cu vArsta", ardtind ci pe cat sporea

cu v6rst4 Domnul ir-rgiduia ca tot mai mult din infelepcir,nea Sa si se arate.

Si infelepciunea era plini de ,,dar 9i la_ Dumnezeu 9i la oameni": adicipc acclca le ficea, carc i lui Dumnczcu Ii erau binepldcute ti oamL'nilor

liudatc. Iar mai intAi este cr,r\.antul ,,la Dumnezeu", gi apoi ,,la oameni",

ci int.ii sc cuvine lui Dtrrnrrczeu a plice-a,9i apoi oamenilor.

'" Ayrclar, cu cit Domnr.rl nr.rLl m.ri nrult rrtmenilor inlc-lcpciuner 54 cu atita acq;tia

l.ivc'au, intdcgeau;i s(xotcau ci Pruncul sporeptc'inhrr infc'lepciLrn.', .1epi Iil insL,pi en inlclcp-

ciunea lui Drrmnt'zeu gi clesiv.irgit d intru inceptrt. Vezi tAlcuirco ti nota de la N\arcu 13, 32-37.

r; in edigia .le la 1805, in ltx dc ,,p;stra", sr'His€"?te ,,pizea".:s in eclifia.lt'la 1805, in ltr dt',,harul", sc Bilseltc .,darul".

a

tt

lrl

ir

2t,

ri I

k'tIui

Page 55: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 55/465

C.rltTolur 3

PrtLlicrt Irri ]orut Bott:itorul. Mdrturiallotc:11 si spittt tunnttltri Illi

lui LIL's1nr Ltristos.

IJrislos'

.1, .1-.J; In al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiuz, pecind Ponfiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip,fratele siu, tetrarh al Ituriei 9i al finutului Trahonitidei, iar Lisanias,tetrarh al Abileniei, (2) in zilele arhiereilor Anna si Caiafa, a fost cuvantullui Durnnezeu citre loan, fiul lui Zaharia, in pustie. (.3) $i a venit el in

toati imprejurimea Iordanului, propoviduind botezul pociinfei, spreiertarea picatelor'

(.r, 2) Ioan l, 6 /.r, .rr Mitei 3, 1-2 / i\rarcu 1, 4

Cir cuviinfi pomenctte Evanghelistr.rl pi vlcmea gi stipinitorii, ca sd

aratc ci stdpinitolii cei clin Iuda nu au Upsit pina l.r venilca lrri Mesia, iaracum domnea Pilat, om de rrlt near.n, gi cite o a patra parte st.ipirrcaufcciorii lui Irod Ascalonitu|. lar actste.r erau spre irrcredirrlare cA a vL'nit

N{csia, clupi ploorocia lui lacor' (Frccre 19,l0).Iar Evanghclistul zicc:,,fost-a cuvAntul lui Dumnezeu citre Ioan",

ca tu sa tr. irl,eli cum cri rrtr dc sincai fiind indenrrrat a venit si m;r'turiscascipentru Hfist()s, ci cle Durlnczeies^cuI Duh fiind nrigcat Iindentnat l.iuntric];

c.ici ,,cuvint" ori pr Duhul Sfir.rt Il vt:i infc'lcgr:, oli porunca lui Durnnczeu.

I irr c.1i1ia dt'la 1N05, titlul capitoluluicstc: ,,I)rrrtf! l),1r1'r)rIltrirct ltrj Iotttt. PL,tttrtt cci

tt iu ittlr.btlt l. Ionit. P.ittu Itotl ti lt'ntrI ittlri,ltn',t lui lo,t . P01lr1t Bo!Eul lrlhttuttot lui./l ,,llrr /.,t',rtrr,.r ,',LnrttIt,t Ittt Hri't,"

rllti05] Dupi c(, lrod, uciEit()nrl dc prrunci,.r nrurit la doi ani dup.i N,rptcrea

Domrrr.r lui, Ct'zarul CaiLrs a rinc{uit si nu ia ciner a intp.irafia pcste evrci, ci sj se inlpartiintre iiii lui lr'rld ;i sa st, dea lui Arhehu ludeea,;i celorlalli celelalte p.irfi, precum nratiaici Sfintul Fr'.rnghclist. $i i-a nurrit pc. dingii ,,tctr.rrhi", aclic.i stipinitori lieste a patrilpnrto, pcr)tru (.i tiec.rr(,dintrc ci o.r pitr.l parte stipnrl(!r. I.tr dup.i mo:rrtca lui (l.rius,

fiL',..rirr r lrrat imp;r;lia Rornei. $i t'ir;t fiind'\rhelau

dc supulii lui, a fost izgonit dcc.itro Tibcriu. $i a fost trimis cle la licxra, in lr^-ul lrri, procur.rtor al Iueieii Irilat din l)ont.

Si din acc.rst.i pricin,l I:r'.rnght,listLr I Nlatt'i zice ci ,\rhclnu inlP.irnlc.r r-rr ludcca 1,\.Jirli'r 2,2?1, iar livrnghelistul l-uca zicc aici cum ci rlomrrt'a in Irrr.lc'ca Pilat clin I\rnt (d upi Zigabcrr

5i \1elt'tit' al Atin!'lor).I

lrocl ela nrrmit,,Asc.rlonitul" tocntai din pr.icini c.i st'tr'.i6ea din oralrrlAscalorr o\'('clre cr't.rtL. a iilistt'nilor, dt'pe co.rsta mt'cliterant'ana .r Pale'stirrc'i,.rflati intre or.rycleIol.t ii (,.rza- Aici crn c(.ntrul .ultului zeift'i piig.inr'Astartt', precum gi locul dc na;tcrt'alIrri lrod.

Page 56: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 56/465

5r,(.)l.ir(,rur

3 sFANt-ulrr.oq$gngl]I]lls(.]gPL]L|lL!4liE1Iar ,,in pustie" a fost cuvintul lui Dumnczeu citre loan, pentru ci de

vreme ce fiii ,,pustiei"r - adic.i ai Biscricii celei clirrtre ueamuri -, urm.ru.rsr.'frce nrai multi decaitcei a i acelcia ,,care avea birb at" (lssia5-], i)-adicia sinagogii iudc.ilor -, dup.i cuviinla s-r f.icut cuvintul gi porunca luiDutunezeu, fiincl loan ,,in pustie".

$i loan propoviclui.r noroadelor ,,botezul pociinfei", adici mirtu-risirea p.icatclor, iirr botezul ace.sta Ie ajuta lor ,,spre iertarea picatelor",c.rre iertare se cl.ltlea ;rrirr Botczul h-ri Hristos. Cici cr-r adevirat botezrrl luiIoau r.ru didea itrtarea picatelol, ci spre iertarea picatelor folosea 9i

po\'atuia, atlici ii gitea pe oameni ca si primeasci Botezul lui Hristos,carc di iertarea picatelor.

3, .l-6: Precum este scris in cartea cuvintelor lui Isaia Proorocul: Este

glasuli celui ce strigi in pustie: Gitili calea Domnului, drepte faceliciririle Lui. (5) Orice vale se va umple 9i orice munte 9i orice deal6 se va

pleca; ciile cele strimbe se vor face drepte 9i cele colfuroase, drumurinetede. (6) Si toati fipturaT va vedea mAntuirea lui Dumnezeu.

(3,5)Psalm97,3/lsaia,l0,3-5lNlatei3,3/Marcu1,3/Luca2,30/loan1,23lTil 2, ll,,Cale" este petrecerea [r,iefuirea] cea dupA Hristos, pe care o

poluncegte a se giti, cici cat de curand avea si propor.iduiasc.i Domnul.Iar,,ciriri" sunt poruncile Legii, cdci pe cele ce acum erau ,,colluroase" ;;i

stremlrAnoage [intortocheate] poruncegte ,,drepte" a le face; pentru cifariseii strAmbinogeau gi rdzvriteau poruncile.

Insi se poate in;elege ,,cale" gi sufletul, iar ,,ciriri" irrfelegerile gi

lucrurilc sale. Deci se cuvinc nouA gi suflc-tul a ni-l giti, dar gi lucrurile gi

inlelegerile noastrc ,,drepte" a le face.

Apoi, ca gi cum cineva ar fi intrebat astfel: ,,$i cul.r1 vom plini noiacoasta, pcntrll ci ostenicit"rasd ti grea este fapta cea burri" gi multe vii gi

grr-Lrtdti are, deopotdvi de la puterile cele viclene gi de la patimile cele ce

siligluiesc in noi?" - zice c.l nici o greutate nu va fi, ci toate fi-\.orlesnicioasc, cici,,orice vale se va umple"; adici pute.rile. noastre filegti,

r Aici Sfintul Te'ofilact se refcri la proorcxia: ,,Mai mul!i sunt fiii celei pirisite,decat ai celei cu birbat" (lsait 51, 1) 9i pe ,,cea ptrr;siti" o numette ,,pustie", c.r unn

ccre, fiind firir dt birbat, este singuri, pustic.i

[18{)5] Gla, sc a.r.1r'nrie, de birbat ce strigi in pustit'(dupi Zigaocni.i' irr e'di;i..r dc la 1U05, in ltx <ie ,,deal", sc gistste ,,miguri".; in edifia tle'la 1805, in lt c: de ,,fiptura", se giseite ,,trupul".

'Fapta bun,i este ostenicioasi cand este lucritoare, iirr cend doar ne indulcim cu

pomenirea ci, nelucrind nimic intru Domnrrl, nu avem rod dt'<'.it tobia ce.r citre slava degarti.

l

I

I(

Page 57: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 57/465

'I,,\I-C'L IItL,1 SFI \T tI I: V,\ \ ( ;I II11- II DI] L,\ L L C,\

carc spre lLrcrul cel btrrr s-au si.:bit,iar.:ti sc Vor umplea, Fr ,,ortce munte9i orice miguri", irdic.i prrtct.ile cele potri'.ice c.rc cli'pricina nriindrit,i

s-au inil!.tt, se vor smcri, perrtr.tr c:i au slibit cu adevarat si putcrilc celepotrivnice, gi poftele cr: se par a fi intru rroi firogto,5i ttrate tretctlt,s_.ttrtacut, ii in ,,drepte" cele strimbe s-au preschinrbat. pcntru ca l-lristos gipntcrilt celc. potrir.nice le-a sLlrp.lt, care aici sunt.tr.itatt: (le ,.munli,, ,i de,,miguri", gi migcdrile rroastre celc firepti c.itro lucrul ce-l bun lc-r irrviat,pe c"rre Evaughelistullc-a nurnit,,r'ii pline", prin ccca ce. zice: ,,orice valese va umple". $i pentrtr aceasta S-a intrupat Dolnnul, ca firea rroastr.i intrtrt't'.t ri iIrhr i .)>(./,1 | (' s.t () in t()(trc.l.

Si zicc: ,,toati fiptura va vedea mintuirea Iui Dumnezeu", rrrr nunr;tiiuclcii gi naimifii",

ct 9i krat:i f.iptura, c.ici ilrtru tot p.iru.intril s-.1 \'(,stitF-r'anshciia.

$i nrultc. altele er.ru cu PutilUa a sc gr.ii, dar inde.rjurrs sunt ,rccste.l

spre ltrmjnarca flAmurire.r, Iinrpezircar"] cu\ intL'i()r ce s-.tr zrs.

3, 7 9: Deci zicea loan mulfimilor care veneau si se boteze de el: l'uide viperelr, cine v-a aritat si fugili de mAnia ce va si fie? (81 Facefi, dar,roade vrednice de pociinfi si nu incepefi a zice in voi ingivi: Avem tatipe Avraam, cici vi spun ci Dumnezeu poate gi din pietrele acestea siridice fii lui Avraam. (9) Acum securea sti: la ridicina pomilor; deciorice pom care nu face roadi buni se taie gi se arunci in foc.

/.1. , :rr trtatci 3,7-10, 19; 8, 11 / Io.ln lt,39, t5, t)

,,Pui de nipirci" ii nr.rme;te pe iudci, ca pt coi carc. pc piirinli ;i g.rt'

maici ii llecljcau. Cici zic urrii cum cii acL..rsta jivinii, n;ip.1rca, sc ll.ilt(lroz.incl pintecele mar-nei sale. Tot a;4 iudeii ;;i pe l)roortxi gi pe invifikrlii-au onlol'at.

I)rin ,,mAnia ce va si fie" nllrneste muncile [caznclt] ccL. r" cynict'; iar

,,roade vrednice de pociin!;" sunt nu numai dopirrt.lrca de la r.iu, ci lisivargirL'a lucrnlni cc.lui br.nl (Psnlnt 36,2il, caci .rccasta estc cll .rdovnr.rt

roatli gi oclrasli a pocainfoi, a s.ivarFi lucnrl ct.l bun.

,,Si nu incepefi a zict'irrtru voi cum ca suntcli do ncam Lrurr fi, rra-

clijdr,r irrdu-r'i near"nului pirinf ilt)r vottri, sa \'.i lcne vifi r,le la fapta ct'a btrrr,i;

" Adica uc.'nici ai iutieilor-, corrlerti!i lr iuclaisnt dilltr(,n(,.rnrurile fi.)S.lr1Li' Itrt'.rlrrnrin.rle srrnt to.rtr co\ intcle L)onrnului, inri noi l(.intLrtrL'a.im arr r_ntrrr'rt'._ilrrt,.r

nepricfpefii noistrc. Dc .tcct'.r sptrrtt' Stantul Te()filaat ,.:prc ltrnrinarea crrr'intelrrr ._c r'.r rr

zis", ndia.i ,,spre l.rmtrrirr'.r sau lintpczirr'.r intclesului cuvintclot ie s-ru zrsrrin

e.1i1ia t1t'la 1805, in l()c d(',,vipere", se Fascltc ,,nipArci".r: in,:.li1ir c1t'la 180i, in lrr'.jc,,securea st5", s('gnscite,,securca zacc".

Page 58: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 58/465

Caliitolul --l SFANTLI, TEOFII-ACI r\RI IIIlPISCOPL I- t}ULC,\RIEI

cici Fi clin pietl'elc acestca l'a putea Dumnezeu si ridice fii PatriarhrrluiAvraarn, precum 9i pufin mai inainte a ficut - cici pAntecele Sarrei 9i decitpietrele fiind mai tare, s-a umplut de dar spre facere de copii".

Iar ,,securea" t'ste dumnezciasca judecatd, carc rctcaz;i pe cei rrer.reclrrici

din aceasta viald. Deci, zicc Lraintcntertdkrn r l: ,, f)e n u va veli pocii, r'a velitiia din viafi, cici la ridacina voastrd, a pomikrr, zace securea", $i, precum

am zis, sc infelege pril ,,ridicini" \'iala, insA poate a sc il1!clege,,ridicini"gi rudenia lui Avraam, de la a cirui inrudire ,,se taie" cei ce nu sunt vrednicia fi mlAdilc ale lui, dupi cum zice Apostolul (Ronra ni cap. 1l). Siindoiti este

nrunca fcazna], cAci nll nllnlai ci pic.itosul 9i nerociikrrul ,,se taie" dinrucle'rria cea citre cci drcpfi, ci gi ,,se arunci in foc".

.1, 10-18: Si multimile il intrebau zic6nd: Ce si facem, deci? (11) Ris-punzAnd, Ioan le zicea: Cel care are doui haine si dea celui ce nu are gi

cel ce are bucate si faci asernenea. (12 ) Si au venit si vamesii si se botezesi i-au spus: invilitorule, noi ce si facem? /.1 l) El le-a rispuns: Nu facetinimic mai mult decit vi este rinduit. (11) 9i il intrebau ostagii, zicind:

Dar noi, ce si facem? $i le-a zis: Si nu asuprili pe nimeni, nici si invinuifipe nedreptrs, si si fifi mulfumili cu solda voastri. /i5) Iarpoporul, fiindin agteptare 9i intrebindu-se toli despre Ioan in cugetele lor: Nu cumvael este Hristosul? (1O A rispuns Ioan tuturor, zicind: Eu vi botez cu

api, dar vine Cel Care este mai tare decAt mine, Ciruia nu sunt vrednicsi-I dezleg cureaua incilf imintelor. El vi va boteza cu Duh Sfint 9i cu

foc, (17)a Cirui lopati este in mAna Lui, ci si curele aria Sa 9i si adunegraul in jitnifa Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins. (18) lnci ;i alte

multe indemnand, propoviduia poporului vestea cea bunira.13, 10) Faptele Apostolilot 2,37 (3, 11) L!.a 11, ,11 / 2 Corinteni 8, 14 / Incov 2, 15-16 /

1 loan 3, 17; .1, 20 (.1. 12) Mntei 21, 31-32 / L'uca 7,29 ( 3, ll) Iegire 23, I / Levitic 9, 'll(.1, 1-;.1 loan 1, 20 (3, l dl Mat€i 3, 11 / N{arcu 1, 7 -8 l loar. L, 15, 26 l

Fnptele Apostolilor 1, 5; 2, 3 lJ, 1i) Miheia 4, 12 / Matei 3, 12; 13, 30

Ioan sfituieite trei cete [cinuri, rAnduicli] dc oamsri carc arr venit la

dAnsul: noroadele, vamepii gi ostagii. Deci pe noroade le sfituie;te s.i fie

cu luare-anrinte la nilostenie, porLlncindu-lc ca,,acela care are douihaine si dea gi celui ce nu are". Iar vamegilor lc zice.: ,,nimic mai multdecAt ce este rAnduit si nu faceti", adic.l nirnic mai mult sd nu cear'.i Fi

'' In odilia clc lo l8l)5. in loc dc ,,nici si invinuili pe nedrept". se g.isctte ,,sa nu

clevetiti ".rr in t'clilia dc' h 1805, r'crsctul l8 t'ste acc'sL'r: ,,Ntulte 9i altete binevestea norodului,

mineiindu-1".

Page 59: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 59/465

IAI-CUIRIJ,\ SFI\TEI L\"\\(;IIILII DI] I,,\ I,L(,\

sa sileasci. Iar ostagilor lc'ziceas.i rru ripcasci ci: ,,si fifi multumiti cusolda voastri", adici cu dar.r.rrile ce, dupi obicei, se dau de impdrat. Si

r.ezi cum pe noroade, ca unclc ce sunt f.iri de rautate, lc sf;tuiegtr: s.isdvirgeascd ()alccare lucru bun, ac-lic.i si diruiasci, iar pe. r,anrcyi ;i 1-rt:ostagi nurnai sa st depirteze de la riu; cAci inca acegtia nu cuprindear.iginici puteau s;i'Ar';;i vrer"r. lucru Lrurr, ci i.destuler.r lor a nu le sir,,Arsi r.re

ce Ic lc lr.Iar allii;i tlupi inalta infcle.gcrc tAlcuiesc ceea ce sc zicc: ,,cel care are

doui haine si dea celui ce nu are", cici zic acegtia cd ,,doui haine,, suntduhul Scriptr"rrii 9i slova Ilite ra] sa. Deci loan il intlear.nna pe cel care le arepe accstea dotri s;i tle:t gi cciui cilrc e cu tottrl gol - adicd dc estc cincva

carc infclege Scriptura irr doLr,r chiprrri, ti rlrrpr sltrr,.i yi clupi tlyh, sa deacelui ce nn arc, sd-l invetft: pc cel ce nu gtie gi sli-i clea lui micar slova.$i intru atita cra dc marc fapta cc.r buna a lui Ioan, iutm cAt togi

socoteau pent^l d.1'sltl: ,,Nu cumva el este Hristosul?,,Deci, o s()coti'!.ica acesta firirnAndu-o, zice: ,,Atit de ru;rLc c.rseLrire estc intr.c minc giHristos, intru c6t eu "botez cu api., iar "Acela cu Duh Sfint 9i cu focvi va boteza"". Si inc;i gi.tltcet'a nrai zice: ,,Ci nici cureaua incil,limintelor Lui nu sunt vrednic a o dezlega,,. $i ce inseanrtr.i ircestea?Ceea ce zice ,,vi va boteza pe voi cu Duh SfAnt si cu foc,,, L.str,\,dd jtadupi adc"'ir, pcntru c; Apostolilor Le-a fost trimis Duhul,;;i ,,limbi defoc" s-au aratat inlpirtindu-se lor (Faptcle Aptttstolitor 2, ,1).Iar ace:rsta ce

zice: ,,cureaua incil!Smintelor Lui nu sunt vrednic a o dezlega,,,insemneazd, clup.i irrleleger.ea cea de obgte, ,,ci nici cea cle pe urmi slirg.ia lui nu sunt r,rcdnic a tni socoti". lari dupi infc.legerca cea mai tainici,sunt dolri,,incilliminte" ale. Domnului: pogorArea cea din Cer pepdment 9i cea de pe pdnrAnt la iad. $i nimeni nu poate clezlc,ga gi spunein ce chip atr fost accste doui 1-rogorAri, rrici niicar dc va fi ascmcnea cuIoan..Cdci ciue poate spune cum S-a intrLrpat ;i cum S-a pogorAt Domnulla iad ?

lar ceea ce zice: ,,a Cirui lopati este in mAna Lui,,, aceasta inseantrra,,cd ciegi'i va bote'za pe

'.i,si rr's.c.tifi cd dc acum sLlnteti uevit.rol.ati,

ci de rru vi vcti arita fir;i de prihana in viag.r cc vit Llrm.t Bt,teztrlui, r..i

\.a arde pc Ycli cu foc ncstins". Caci ,,pleavi,,, este cel co at.c l.tlintencroditoare gi poart.i mulhi grij.l numai de lucmrilc celc vrernclnicc alcviefii acestcia.

Inci ,,9i multe altele binevestea norodului, mingiindu-1,,, cici ctradevirat invildtura cea buna m;lngiiere este,, pi citrpA ctiviing;i st: nume;te,,bunivestire".

Page 60: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 60/465

t)l) C.rpinrlul3 SI]ANTL'L I EoII LACT I\TTIIIEPISCOPUI- BUI-CAIiIEI

.1, .l!l-22: Iar Irod tetrarhul, mustrat fiind de el pentru lrbdiada, femeialui Filip, ftatele siu, si pentru toate relele pe care le-a ficut lrod, (20) a

adiugat la toate si aceasta, incAt a inchis pe Ioan in temnifi. (21) $i dup;ce s-a botezat tot poporul, botezindu-Se si Iisus si rugandu-Se, s-a

deschis Cerul, (22) 9i S-a pogorat Duhul SfAnt peste El, in chip trupesc,ca un portimbel, gi s-a ficut glas din Cer: Tu egti Fiul Meu Cel iubit,intru Tine am binevoit.

l.l. l:ll Matei 1{, 3 / Nt arc! 6, 1,7 (3, 20) Matei 4, 12 l.l, 11 r Marei 3, 13, 16 / Marcu 1, 10 /Ioan 1, 32 r.J, lll I'salm 2, 6 / Matei 3, 17; 17, 5 / Nlarcu l, 11 / Luca q, 35 / Ioan l, 32

Dupi cuviin!5 graie'gte aici Er.anghelistul cclc pentrtr Irod, ca gi cr-rm

ar fi zis asa: ,,Norodul untle ca acestea socotea pentnl ftrarr, iar lrod, fiindmllstrat clc cdtre loan, a adiiugat ii aceast;t pr-stc toatc, adici a-l itrchidc pe

el ir temnitii". Derci, rninun6ndu-se, SfAntLrl Luca povcste9te aceasta,

piilAndu-i r';iu ci norodul acest fel de p.lrere ar'.lud pcntru loan, Irod unele:

cil acL'Steil .r .rIitat.Si ,,s-a deschis Cerul", ca nor-rd si ne fie aritat fader.erit] ci Botezul

tuturor clcsclride Ceml, pe carele Adam l-a incuiat. fi ,,S-a pogo16t Duhul"pesto lisus, ca tlintru aceasta sd ne inv.ifdm ci gi la rroi, c.ind ne lrotez;im,vine Duhul; cici cu aclcv.irat, nu avea trebrrinth Domnul de Duhul, ci to;rte

perltru noi lt f.rce,;i El Se face. incepituri tuturor celor pe care noi aveans;i lc dobAnclirn r.nai pc urmi, ,,ca El si fie Intii-niscut intre mulfi frali"(lloutttni 8,29).

Iar Duhul Sfint se arati ,,ca un porumbel", ca si ne irrvilim ci se

cuvinc a fi noi lrlAnzi gi in cr-rrifie, gi c.1, precum in vremca lui Noe,

porrrrrrbeltrl .r vcstit incctarca miniei lui Dumnezeu (Fnccrc cop.8), a9a ;iaicca, Duhul cel SfAnt ne-a impicat pe n()i cu Durnnezeu, potop picatulr:ific.lnd [pobpind picatul].

Irrci pi ,,Fiu" este numit Domnlrl Hristos, de la Tatdl fiind trimis glasul,

ar:iti)ndtr-ne cri gi noui, celor ce ne botez.im, punerea cea intrLl fii ne-a diru-it o. larii ,,intru Tine am binevoit", in loc de ,,irrtrr-r Tinc M-am odillrit".

3, 2.3-.38: $i Iisus insugi era ca de treizeci de ani cAnd a inceput (si

propoviduiasci), fiind, precum se socoteaL5, fiu al lui losif, care era fiul

ro[13051 ]-ilcujnd ZigaLren accste cuYinte, zico ca lisus era de treizcci cle anj cinrl a

inc('put s.i fnci nirlurli li s.r irlvcge. Iar ,,fiu al lui Iosif" era nu dupi adevir, ci dup.i cLrnr

li sr.' pirt:.r iudtilrrr. Iosif a fost fiu .rl lui Eli, Iii a fost fiul lui l\latat ti apa. pc rincl, unuldlpil n ltu l, p.ini la Adam, c.rrc a fost al lui Dumncze'u, adica dt'la Dumnezcu, p.\rtru c.i

Itri Adanr nu un onr i-a fost t.rtii, ci f)umnczeu l-r zidit pt'el. Aceasti infclc.gcre este ii la

,,Caitea ieamului lui lisus Hristos, fiul lui David, fiu lui Avraarrr" (Nlntti 1,1), cici

l

l

!

I

(

(

Page 61: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 61/465

IALCUIItIr\ SFI\ IEI hVr\N(;tlEl.ll DE LA L-UC.\ Cipik)[rl 3 6l

luir" Eli, (21) fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai,fiul lui Iosif, (25l fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul luiEsli, fiul lui Nagai, (26) tiul lui losua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein,

fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, (27) fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul luiZorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, (28t fiul lui Melhi, fiul lui Adi,fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, (29) fiul lui Iosua, fiul luiEliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, (30) fiul lui Simeon,

fiul lui luda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, (31) fiul luiMelea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, (32)

fiul lui lesei, fiul lui lobed, fiul lui Booz, fiul lui Sala, fiul lui Naason,

(33) fiul lui Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiullui Fares, fiul lui luda, (34) fitl lui lacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam,

fiul lui Tara, fiul lui Nahor, (35,t fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul luiFalec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, (36) fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad,fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, (-371 fiul lui Matusala, fiul luiEnoh, fiul lui Iaret, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam, (.lE) fiul lui Enos,

fiul lui Set. fiul lui Adarn. fiul lui Dumnezeu./l lSrN'latei1,16; 13, 35 / l\lar(u 6, 3 / Lu(n {, 22 / loar 6, {2 r.1, l;l\tatei 1, l2

{1, j1r 2 Rcgi 5,l.l / Zaharia 12, 13 / Ntatei 1,5 r l, .12) Isaia'1.1, 1/ Ntatei l, {-5ri. i.ll Facere 29, 35;38,29t 16,72 | Malei1,2-l {.1..1.1) Fa.ere 11,22, 24,26t21,2-5:25,2C26,la IMatei 1, 2 fi. -l.il Fa(€re 11, 2.1-25; 11, 13-1{, 16, 18, 20 1-1, -l{'l Facere 5,25, 28-29, 32, 6, 10;

9,1A;10,22,2J; ll, 10, l2 43,.l;) Fa(ere 5.9, 12, 15, 18,21 f.l. .lS) Facere 5, 3, {'

Domnrrl S-.r Lrotezat, fiirrd ,,de treizeci de ani", c.ici accasti vArsti este

mai cie sivirgit [desiviLgit.l], 9i intru aceasta onrul este saLr bun sau rritr.

1;rr Luca istoriscFte rrcarnul Lui, cu rinduialal inturrrata fal.i cle cea ir

Irri Mateir:, ca si ar.rtc c.i Accla Cart'acum S-a rrascr.rt cu tnrl-', dc la

l)umnezeu este; cici birrc vozi ctrm ingirarea ne:rmului, Ia Dumnczeu se

sfirgegte. l;rr aceast.i istorisire a ne;rrnului o face ti ca s(i ne invifam ca

[)omrrnl pentrn aceasta S-a irltrup.rt, ca pc k)ti strirnogii citre Duntnezcrr

:..t-i aduc,i ;i fii ;i Lui s.i-i faca.

irrca gi in alt chip pot a tilcui: Nu sc clcclca cum ca naStorc.r Drrmnuluicstc fdri clc simAnfi. Dcci, r'oind si arate Evanghclistul ci 9i alt.l dati fira

cle sarnanla s-a ficut om, de la cr-i dejos

sc suic la Adampi

la Dunrrrezctr,ca;i cunr;rr fi zis rroui: ,,Daci nu crezi ci Cel dc al doilc.l Adam S-a fiicut

,,fiu al lui David" Il numette p('Hristos, iar pc David fiu ai lui Alr.um, suincl mirrtea

ascultitorikrr la f.igitltrinlelo lui Dumnezcu cele c.itrc dintii.r" in edifia dc la 1805 ir.r versetclt' 24-.1J, in l(!: ..le ,,fiuI lui", st] gii'|te ,,care a fost al lui".li Cu orrline cronologici inYr'rsi faf.l dc cc'a ar;tat,i dc E\.ar.rghelistul Nlatci.

Page 62: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 62/465

Capih)lul 3 Sf ANTU L'f EOFILACT Altl'IIEPISCOPUL BUI-CrlRlEI

firi de simAnfS, suie-te cu mintea la cel dintAi Adam gi-l vei afla pe el cis-a fdcut de la Dumnezeu, farA de s5mAnti; Si dintru aceasta nu finecredincios, ci credincios".

insi se intre.abd unii: ,,Cum zice Evanghelistul Matei cd Iosif cste fiu a

lui Iacov (Matei-1,16), iar Luca zice aici cA cste fiu al lui Eli?" - zicArrd

aceFtia cA estc crr neputinfd ca acelagi Iosif si fic fir"r a doi tafi. Deci, pentruunele ca acestea zicern: Iacov si Eli au fost frati dintru o mami, dar din alttati; gi murind Eli firi de fecior, Iacov a luat-o pe femeia lui, ca si-i ridice

urmag dintr-insa; gi aga se spune cd losifeste fiu al lui Iacov dupi fire gi allui Eli, dupd Lege - chci Iacov dupe fire l-a nescut, gi dintru aceastd pricini,cu adevArat este fiul sdu firesc, iar lui Eli ii era fiu numai dupi Lege. Ciciporuncea Legea, ca, dacd cineva ar fi murit fdri de fii, femeia acestuia sise mdrite cu fratele lui 9i cel care se va nagte dintru dAnsul si fie socotit cieste al celtri ce a murit, degi dupi fire era al celui care era viu (Dcuterotnnt

25, 5). Dintru acestea se adeveregte cd birre zic Evangheligtii, gi nu sc

impotrivesc; cdci Matei pc tatil cel firesc al lui Iosif l-a scris, iar Luca pe

cel ce se socotegtc a fi tati al lui dupi Lege, adicd pc Eli - ca prin amAndoi

sA arate cA pentru aceasta S-a niscut Domnul, ca atAt firea, c6t pi Lcgea s.i

o sfinfeascd.

Page 63: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 63/465

CAPTToLUL 4

Is1titt Llin unlttlL' Clrantonir'i. lisrr-s inc4tc sr1 ltrt'tlict'in Cnptt'nutunt

si in N.rz.rrct, ritnlccd 1tt, stncrn lui Pctru ;i pe allii)

1,1-12: lar listts, plin de Duhul Sfint, S-a intors de la lordan 9i a fostdus de Duhul in pustie, (2) timp de patruzeci de zile, fiind ispitit dediavolul. Si in aceste zile nu a mAncat nimic; 9i sfirgindu-se ele, a

fliminzitr. (.3) $i I-a zis diavolul: Daci egti Fiul lui Dumnezeu, zi acestei

pietre si se faci piine. (4) $i a rispuns Iisus citre El: Scris este ci nunumai cu pAine va trii omul, ci cu orice cuvint al lui Dumnezeu. (5) $isuindu-L diavolul pe un munte inalt, I-a aritat intr-o clipir toateimpiriliile lumii. (6) Si I-a zis diavolul: Tie iti voi da toati stipinireaaceasta 9i strilucirea lorr, cici mi-a fost dati mie 9i eu o dau cui voiesc; ///deci daci Tu Te vei inchina inaintea mea, toati va fi a Ta. (8) $i rispunzind,Iisus i-a zis: Mergi: inapoia Mea, satano, cici scris este: DomntluiDumnezeului tiu si te inchini si numai Lui Unuia si-I slulegti. (9,t $i L-a

dus in Ierusalim si L-a asezat pe aripa templului ;i I-a zis: Daci egti Fiullui Dumnezeu, arunc5-Te de aici ios; 00) cici scris este: Ci ingerilor Siiva porunci,

pentru Tine,ca

siTe

pizeasci;(11) qi Te

vor ridica pe miini,ca nu cumva si izbegti de piatrX piciorul T\u. (12) pi rispunzAnd, Iisus i-azis: S-a spus: Si nu ispitegti pe Domnul Dumnezeul tiu.

(.1. /)Judec:k,ri 13, 25 / Nlatei.l, 1/ M.rrcu 1, 12 /.1. lr l€rirc 3,I,28 / 3 Resi 18, l2;19, tt/l\lntei .1. 2 / \tarcu l, l3 /1. .lr trlatei l, 3 rJ. il Deuteronoor 8. 3 / lnteleD(iune l6- 2b /

Nlatei 4, { f.i. it lezechiil 4, 2 / }Iatei .1, 8 l-r. ;) \tatei {, 9 i.i. r/ Deuteronom 6, I3, 10, 20 /rosua24.r4/Ntate.'10il erleze(hiira'"1,n):il:','i,',i:;,i:li,illl]'.]l;1if;lJ;lil

S-a botezat Domrrul, ca s;i sfirrfeasci apelc pcrrtru noi cei ctr vr)i.lln.ldobAndi claml. Iar dtrpi ce S-a botezat, cstc adus de Duhul in nruntc pustirl,

I irr cclili.r rle l.r 18t)5, titlul capitolu lui e'str:: ,,.Pr,lfrr rysiliu s/ ispifi, cir [1,i ll ti lontlttt.Pcltltt catlL'a /-srtici ri'-s-a r/ai l.ui. Ptnlrt /isls crirrrl rr

lirstilrrs L iuLltr itt nunlc:t Lt lr.cttt

ltitl

litijlocul IoL ltt:utlu ccl ct dt\\t dtLlt dt, Llra,'tttcurtt. Pattlru ranarn lui Ptt'ru.l)tttlrrt tr'i cc s-tttt

i,iult'cnl lc fcluritr: ltLtli'.I in e.li;i..r de la 1u05, in lor de .,9i sfirgindu-se ele, a flimAnzit", sr giisegte ,,ti

sfirgindu-se ele, mai pe urmi a fliminzit".'lrr dilia cle la 11]05, in loc de,,intr-o clipi", sc gisclte,,intr-o clipealt de vrerne".r ln edi;ia cle la 11J05, in loc de ,,strilucirea lor", sc llisettc ,,slava lor".'irr t'.1i;ia de la 1l]05, in loc c1r,,,mergi", sc tisc;itl',,fugi".

Page 64: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 64/465

{rl l.t|r1,111,1.1 st:/\N 1.ut- I t:oFll.,\c1 ,\l{ rrPlscOt,LL uur-a:,\r{F]

caci Duhr,rl Ccl Sfiiut Il dr-rcea pe El spre hrpta ce.a impotriv;r diavolulr.ri. $rSe tluce ,,in pustie", c(r sa dea prilej diar,'oh.rlr.ri sa-l- b.intuiasci, pontru c.i,

nrai valtos ciirtrl strntcnr singrrri, ne bAntuiegtc pe n()i.

9i l.'ostr'gk' ,,patruzeci de zile". Si nu trect prstL. nr;sura postrllui lui\ioisc llcsi rc ll, 78; DL'utcrwron 9, 9) gi a lui Ilic (.3 /ttlgi 19, 8), c;r, nlr cunrt'.r,

rlintr-rr act'.rst.r s.i s()cc)tcascii s.ltana ci este mai mare decit acegti Prooloci,

5i astfcl sa virr,i sii-1, tr.lntuiasci Fi pc El, socotintl curn c; li El t'stc om.irrc.i [sivirge;;te Donrrru] postul la ,,patruzeci de zile"] gi ca sA nu sL. parn

c.l dup; narh.rcire S-a irrtrtrpatI.rl dr.rpi llotcz este l)omnul ispitit, aritindule noui c.i dupi Botcz

nt'r'or cuplintle ii p(r noi ispitt [adici vom fi ispitili]. $i postc'gte Domnul,pcntnr ci rnarc arnri intrr.r ispite t'ste postul, dar gi pentnr cd, ;i noi, dupiLJotc.z nrr la dcsfitare sL. cLlvillL'a ne da, ci la postire.

Dt.ci, r,rijmapul, dc la licornia pintccelui inccpc a-L bAntui pc EI, dcJa carc gi pc Adarn [;r inceput a-l ispiti] (Frrcerc.3, {i). Apoi [[l bintuicatc] dcla iul.rirea t.le averi, aritindtr-l Lui toate imp.lriliile lr,rmii. hsi cum I le-a

.r'itat? Oarecare zic cum ci l.ui irr minte I le-a pus inaintc pt' acc-stea. Iarn()i s()cotirn ci rrrr in nrintt', ci simfitor I lc-a ;rritat J.ui pc accstoa, dupirr.ilucire ficiudr.r-lc a se arita, si rrimic inchipr.rind Dornrrtrl in minte. Iar a

tlt'ia oari il bintuir'tte pe Donlnul ci r. Ia irr['ire.r tlr >lava, cici zicc: ,,Daciesti Fiul lui Dumnezeu, arunci-Te de aici los". $i rnigulirrclu-L pc El,

rrrrclc c.r aceshra Lrirfc,r, ca maicar de migulire am.igintlu-Se,9i vr.ind a Sc.r ra t.r 1'rt $ipg ;1 fi Fiul ltri Dun.rnezeu, S-ar fi arurrcat jos, gi aga a r f i cunoscttt

tliavolr-rl Cint'e.stt'[]l cu adevirat. hrsi vczi cum Domnul ctr cuvint dinSclipttrr.i il altrngi pe r,r';i jmagul: ,,Si nu ispitegti pe Domnul Dumnezeult6,u" ( Dttttt:rottttn i ti, Jijl; c.ici rru se'cuvine intnr aritate primejriii a se al'ul1ca

cintr'.r pt'sine, ccrcinrl de-i va ajr.rta Dunrnc.zcu.

Ia anrintt,inci ;i aceast.r, c; lrarc folos c.stc a gtiScriPturilc. Cici 9i Dctnrnul

p('s.lt.ln<l clr cuvint din kripturil-a alungat, pr.rrtru ci ceea cc zice: ,,nu numai

cu p6ine va trii ornul", a lui Moise este, cuvAnt carc s-a zis pentm nratrai, cicirrrarra, rnrictrr ci ntr cr;r piirre, insii a hriinit rrorodul (Dtate rLtttLtttr 8, 3). lar celc

c.rrc zic: ,,Domnului Dunrnezeului tXu si te inchini" gi ,,si nu ispitegti", ale

lrri \{oise sr,urt 9i .rcestca (I)r'llcrunotu 6,'l3, 16).

1, 13-15: $i diavolul, sfirgind toati ispita, s-a indepirtat" de la El,

pSni la o vreme. r114) $i S-a intors Iisus in puterea Duhului; in Galileea

" ln ecli(ia de la l8t)5, in loc dc ,,s-a indep;rtnt'', sc S.:se5te ,,a fugit".i in r'.li1ia de la 1E05, irr loc tle ,,irr puterea Dulrului", sc giseite ,,intru puterea

Duhului".

q

Page 65: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 65/465

tALCUltit..\ sFt\ lht L\.,\\(.l :l l )l: I.,\ LUC.\ C.rliitolul l

9i a iegit vestea despre El in toati imprejurimea. (.15) $i invita insinagogile lor, slivit fiind de toli. /.i. ru, \tatei {. 12, 23 / Ntarcu

.l.l+ / loan J, {3

Micar c.i numai cu trci ispitc S-a ispritit Domrrul, Luca zidc ci ,,a sfirgittoati ispita", rlc vremc cr cdpetcnii ale tuturor ispitelor sullt.rcestca trei

ispite: a l.icomiei pintecelrri, a iubirii c1c avcri gi a iulririi r.]e slavi.Deci ispita licorniei pinteceltri a izgorit-o prirr c(.ea ce a 7 is: ,,nu nurnai

cu piine va trii omul", ci irrtiiaccastti ispiti I-a fost irdr-rsi [-r"ri, prq61n1 91

Iui Adanr. Caci pcAdarn nici prin.l'erea ct'.r multa nu putca s.il amigt'ascii

- l.rcntl u ci nu t'ra un alttrl fali dc cart si ailrd nrai mr.rlt, fiind nunr.ri el

singr-rr -, nici prirr nrAnic - pentru c;i nrt iverr ir.rrpotriva cui sir se nrir.tic -,

nici prir.r zavistie; cleci, 1-r1i11 pArrtece l-a amagit.lar ispita iubirii dc trvt'ri a izgonit-o Domnnl prin a nrr ciclca ;;i nici

;r sc inchina inaintca rliavolului; c.i aritendLl-l toirtc imp;irii;iile lun.rii

in chip simfitrrr, clupa [irrtrLrl nilucire - [)omnul nu S-a plt'cat. tr4icar ca

tunii rru pentru inrpariiliile cele r'.izute atr inlcles-o pe accast.r, ci p(.ntn-t

cele ce sr: ginclcsc cu mintea, adica l-a aritat l-Lriinrpiiralia neinilanirii,inlparalia zavistici, pi, in scult, impdlafiile tutulol pdcatelor, ca 5i cumurrelc cir ;rccstea l-,ui l-ar fi zis: ,,De r.o;cgti a imparifi pcste patinrileacestea, cii pL.ntru aceasta ai vcuit, ca, po t()fi cci care stlnt st.ipalrifi de

mine, sa-l rdpegti, cizintl, inchinii-Te rnic;9i aga ii r.ei tlob.irdi pc toticer pestc care sunt sulr a mea stipanire

liilnpirilie". Iarl Donrrrul a

impirai!r voit-gtc, insz\ a iurpiri!i nn cr.r l.riicat, rrici fila dc lrrpt.i, ci

luptindLr-Sc pr biruind. r\cest in!elts l-ar.r tilcuit urrii, iar ciruia ii cstt cu

pliicert', primeasc.i-le po acestca.

Iar ispita iubirii dc slar'.i a izgonit-o l)omnul prirr graiul Scri]rtrrrii ce

l--a zis: ,,Si nu ispitegti pe Domnul Dumnezeul tiu".O, [)oamne, scoate-nc;i pe noi dc. l.r accste trci capctc alo balaurtrluil

,,$i S-a intors Iisus intru puterea Duhului". Mic. rni :irr prro curn c;ttinrit dc rlttmne'zeiasca insuflare S-t intors Iisus, ca aceasta esto ceca cc zict

,,intm puterea Duhului". l)tci, trr ia arninte ;i la Scripturi ct zicc, cii dugrice Domnttl l-a bit'uit pc ispititorrrl 9i $i-a ar.itat putt roa Sa, atunci s-a scris

acrasta: ,,intru puterea Duhului".Iar ceca cc zrce: ,,a fugit de la El, pini la o vreme", accasta irrfclegert:

o are: diavolul;-rrin dou.i chipuri.rle patiruilor ll b.intr"riestr: pe Donrrrul:prin indrrlcire gi prin irrtristare; ca L-a bintuit pt Domnul prin indulcire,prcclrnl a f.icr.rt in muntt',;i ,,a fugit de Ia El, pini la o vreme",.rdicipan.i in vremca Crucii, c.lci atunci prirr intristarc avea si-[- b6nttriascir'tL' E L

Page 66: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 66/465

Cipitolul4 S}JANTUL TEOIJILACT A I{ I-IIE PI.SCOIU L BUI,C]ARIEI

4, 16-21: $i a venit in Nazaret, unde fusese crescut, si, dupi obiceiulSiu, a intrat in ziua simbetei in sinagogi gi S-a sculat si citeasci. (17) $iI s-a dat cartea Proorocului Isaia. fi, deschizAnd El cartea, a gisit loculunde era scris: (?li) Duhul Domnului peste Mine6, pentru care M-a unssi binevestesc siracilor; M-a trimis si vindec pe cei zdrobiti cu inima;si propoviduiesc robilor dezrobirea 9i celor orbi vederea; si slobozescpe cei apisa!i', (19) 9i si vestesc anul plicutr(' Domnului. (20) $i inchizAndcartea 9i dAnd-o sluiitorului, a gezut, iar ochii tuturor din sinagogi erau

afintili asupra Lfi. (21)

$iEl a inceput a zice citre ei: Astizi s-a implinit

Scriptura aceasta in urechile voastre.,J. /a,l Matei .1, 13, 13, 5,I / Marcu 6, 1 f4, 18) Levitic 25, 41 / Isnia 42,7:57,1 I Z^haia 4,6 I

Luca 7, 22 / Faptele Apostolilor 10, 38 /,1, 191 Isaia 61, 2 / 2 Corinteni 6, 2

Voia Domnr.rl si Se arate pe Sine israelitenilor, gi ci de la Dumnezeu gi

Tatil a fost,,uns", spre a-i mantui pe cci de sub Cer. $i minunat o

icorromiscgte gi pe aceasta, mai inainte decAt altora celor din Nazaretaritindu-Sc pe Sir1e, celor cu care crescuse dimpreuni, ca gi pe noi si nL'

irrve'te ca, mai int.ii la ai nogtri si le facem bine ti pe acegtia s5-i invifam,iar apt'ri gi celorlalfi sa ne reversem iubirea dc oameni.

$i d6rdu-l-Se Lui carte[a lui Isaia], a deschis-o 9i a gisit r1u ceea ce s-a

nimcdt, ci ceea ce a voit El; c5, sd nrr sffotetti cum ci dupi intAmplare

deschizAnd El cartea s-a aflat locul acela unde erau scrise cele pentru Dansul,ci El voind, accasta s-a sivArgit. $i ce era scris? ,,Duhul Dornnului M-a Lrns pe

Mrne, adic.l M-a afierosit, M-a rAnduit ci si binevestesc siracilor", adicineamudlor, care, neavAnd nici Lege, nici Prooroci, cu adevirat erau in multd

silricic. Iar cei ,,zdrobili cu inima" erau poate cei din Israil, a ciror inime, mai

inainte vreme, era mare gi inalti 9i casi a lui Dumnezeu, iar nrai pe urmi,firndci ei s-ru inchinat idolilor 9i in multe chipuri picetuiau, s-a zdrobit inimalor;;i s-a sfiramat gi, in loc de a fi casd lui Dumnezeu, s-a ficut pegteri a

tAlharilor. Dcci a venit Domnul, ca gi pe acegtia si-i tdmiduiasci gi ,,robilor"sd le clca iertare, ,,orbilor" vedere si Ie dea, adicd celor din neanud gi celor

' l1ti05] Ca un c)m zicc'oce.rsta: ,,Duhul Domnului peste Mine", ca;i cum ar fi zisci ,,Dumnez<'irea Domnultri, .rc.lici a fiului, estc peste N'line Iistrs, aclici Dumnezeu S-a

unit cu N4inc, omul", cii aici prin ,,Duh" se cuvirre a infelegc l)umne'zcirea lrir.rlui. Iar

,,Duhul Domnului cste'pe'stt N4inc, ca si se nrentuiasci oamenii", c.ici aceasta se inlelegcintrlr cc'lc dirrafarii, li adcvc'ritii cstc accasta clin cuvintul cel cc cste impreuna: ,,pentrucare", adi.i ,,pentru aceasti grricin;i M-a uns pe Mine, onrul, cici nu M-a uns cu

untdelemn, precunr erau un;;i impiratii, ci cu Dumnezt'irea" (dupi Zigaben).

'' in ed ilia tle ta 11i05, in loc de ,,si stobozesc pe cei apisati", se gisette ,,si slobozesc

intru ugurare pe cei sfirimafi".r" irr ctlilia c1e la lli05, in kx de,,anul plicut", sc g.isettc,,anul primit".

Page 67: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 67/465

I'AI-CUIRE-,\ SFINTEI Ii\'AN(;HI]I-II DL i-A I,UCA Cipit(tul-l

din Israil, ci amAnclolli aceste pirfi, deopotriva orau gi roLrite cle satana gi

oarbe. inci se pot irlteleg€ accstea 9r pentru cei morli, cici gi ace;tia robi fiindgi sfarimali, s-au slobozit ciin stapAnirea iadr,rlui, prin ltl.iete.

lnc.i a propovdt-luit Domnul gi ,,an primit". $i care era ,,anul cel

primit"? Poate adici 9i."'eacul ce va si fie, per-rtru care'a propot'.lduitDomnul zic.ind: ,,ln ziua aceea nu Mi veli intreba pe Mine nimic" (Joarr

'16,23), Ji iar'59i: ,,Adevirat, adevirat zic voui, ci vine ceasul 9i acum

este, cAnd morlii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu gi cei ce vor auzivor invia" (loan 5,25),9i ,,plicut" este anul acela, adicd poftit gi doritdreplilor, an pe care il a;teapt.i toti cei care, aici, irr lumea aceasta, sunt

dupi adevir lucrdtori ai faptei cclei bune. Dar 9i vremea Vcnirii in trup a

Domnului estc ,,an primit", pentru care gi Pavel zice: ,,Acum este vreme

bine primiti, acum este ziua mintuirii"ti (2 CoritrtL'ni 6, 2).

$i dupa ce. Dornnul a citit acestea, a zrs: ,,Astizi s-a implinit Scripturaaceasta in urechile voastre", luminat pe Sine ardtAndu-Se celor care-Lauzeau, cum ci El estc Acela pentm Care s-au scris acestea.

4,22-30:9i tofi Il incuviintaurr 9i se mirau de cuvintele harului, care

iegeau din gura Lui 9i ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui losif? (2-3) 9i El

le-a zis: Cu adevirat lmi vefi spune aceasti pildi: Doctore, vindeci pe

tine insufil Cite am auzit ci ai ficut in Capemaum, fi 9i aici in patria Ta.

(24)

$i le-a zis: Adevirat zic voui, ci nici un Prooroc nu este bine primitin patria sa. (25) $i adevirat vi spun ci multe viduve erau in zilele luiIlie, in Israil, cind s-a inchis cerul trei ani 9i gase luni, incit a fost foamete

mare peste tot pimAntul. (26) Si nici la una din ele n-a fost trimis Ilie,decAt la Sarepta Sidonului, la o femeie viduvi. (27) $i mulfi leprogi erau

in Israil in zilele Proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curitat,decit Neeman Sirianul. (28,t $i toli, in sinagogi, auzind acestea, s-au

umplut de minie. (29) $i sculAndu-se, L-au scos afari din cetate 9i L-au

dus pAni pe sprAnceana muntelui, pe care era ziditi cetatea lor, ca si-Larunce in pripastie; (j0) iar El, trecind prin mijlocul lor, S-a dus.

(1,l:l Psalm 4-1,2-3 / Cintarea Cintirilor 5,16 / Malei13,3ll Marc!6,7,3 | 1 .a2,47;3,23/Ioan 6,42:7,27 (1, 23) Sirah 18, 20 fl. l.ll Matei 13, 57 / Marcu 6, 4 / loan 4, ,l{

| 1, 15) 3 Regi 77,9 | lacov 5, l7 a.l, 1, r 3 Regi 17, r0 i-1, 2;r 4 Regi 5, 14

Anzind rrclroadelc cele care sc grii.ru dc Hristos,,,se mirau de

cuvintele harului care iegeau din gura Lui", gi minuninclu-se, igi bitear,rjoc de El, zicArrd: ,,Au rlu estc acesta feciorr.rl lui losif teslarul?" Micar ci

" Aici, in ctiifia 1988 a Sfintei Scripturi sc g;isc5tr': ,,lnt: acum vreme potriviti, iatiacum ziua mintuirii".

r2 in r'.1i;ia de la 180-5, in loc de ,,incuviinfau", st,giseite ,,mirturiseau".

Page 68: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 68/465

6E Capitolul 4 SF,,\NfUt. TEOFILACI-i\l(l IjEPISCOPU 1.. BULCAltltll

cu ce al impiedica aceasta a fi El minunat gi inchinat? Nu-L vezi pe El cete

face? Nu auzi cAte zice? Apoi de ce ili bali joc de tatel Lui? De bund seamici, dupi adevdr, se cuvine a zice pentru clAngii: ,,Iati norod nebun 9i firiinimil Ei au ochi gi nu vid, urechi au, dar nu aud," (Ieremia 5,21).

Dar Domnul ce le rispunde lor?,,Cu adevirat imi veli spune Mie:CAte am auzit ci ai ficut in Capernaum, fi 9i aici in patria Ta", cd aceasta

este ccea cc zicc: ,,Doctore, vindeci pe tine insuli!" - iar acesta era un

cuvAnt cle obgtc la iudci, carc li se spune doctorilor celor bolnavi. ,,Dar Er"rr'.i zic voud ci a9 fi fdcut rnulte semne 9i aici Ia voi, cei care suntefi dintr-opatric cu Mine, insi cunosc patima cea de obgte gi care tuturor li se

intimplS, anurne cd sunt defiimate gi cele mai alese lttcruri atuuci c6nd

nu sunt rare, ci sunt in toat; vremea ti se fac obignuite; gi tofi, cu slobozcnie,

pot a le dobandi pe ele. Cdci pumrea obignuiesc oamenii c4 la cele ce stlntneobignuite gi rare, gi a lua aminte, gi a se minuna; iar pe cele ce suut de

obgte 5i obignuite, a le defdima. Pentru aceasta, nici un Proorrr nu este

cinstit intru patria sa, ci, daci t1e altundeva ar veni, se minttneazd de el.

Aserncnea s-a ficut gi cu llie: r'iduvele dirr Iudeea nu l-au prinrit, iar cea

dir-r Sarepta Sidonului 1-a primit; iar Elisei pe leprosul cel strdin l-a cur.l!it,

fiindcd a aritat credinfi intru el, cici cunoscu!ii 9i cei de o patrie nu credeauin el, gi penh'u aceasta nu s-au curitit. Agijdere4 dar, gi Eu, voud, adicd

cc.lor dc o patrit cn Mine, nu vi par Eu a fi minunat, ci sunt dcfiimat, gi

pentru aceasta nici senlre nu fac. Iar cclor din Capernaum, pdrAndu-Mi a

fi minurr,rt, )i \('mn('fac, yi surrt printit de d6ttsii".

,,$i tofi, in sinagogi, auzind acestea, s-au umplut de mAnie", ctr

cuviirr!5 fiind a sc mirrurr;r r.i; gi sc ispitcau ,,si-L arunce in pripastie", iar

El, ,,trecind prin miilocul lor, S-a dus", nu fugind de pdtimire, ci agteptAnd

vremea, ctici El a venit ca sA p.itimeascd pentru noi. Dar, pentru c.i acum

era numai la inceputul propoviduirii, nu se cr-t\''enea ca si Se dca pe Sine

morfii, ci nulnai dupi ce indeajuns ne va invila, atunci si Se sivArteasci;

intrucit dirltru acestea este ade\.erit ci nici atunci cAnd S-a ristignit, nufiri de voie S-a r.istignit, ci de buni voie S-a dat pe Sine morlii.

$i si gtii cum ci ,,patria" Ptoorocilor estc Sinagoga iudeilot intru care

sunt necir.rstifi Proorocii, ci nu sunt primiti, iar noi, cei striini, i-am prinitpe ei, pentru ci ,,viduva", adic.l Biserica cea dintre neamuri, l-a Primit pe

,,Ilie", cuvAntul ccl prooroccsc, ,,foamete" duhor.niceasci fiind in Iudeea,

,,foamete mare" de a auzi cuvAntul lui Dumuezeu (Amos 8,11). Iar pcntm

aceastd ,,viduvi" Proorocul zice cd:,,Mai mulli sunt fiii celei pirisite,decAt ai celei cu birbat" (lsoin 54, 1) gi inca: ,,Cea stearpi va naste de

gapte ori, iar cea cu copii mulli va fi neputincioas6" (1 Regi 2,5).

Page 69: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 69/465

IALCUIRE;\ SIjIN f El h\'.\N(;HF.l.ll 1)l: L\ L-UC,\ ( apitolul I

1,31-3i pi S-a coborit la Capernaum, cetate a Galileii, 9i ii invifasambita. (32) $i erau uimifi de invifitura Lui, cici cuvantul Lui era cu

puterer'. r.33/ Iar in sinagogi era un om, avind duh de demon necurat, gi

a strigat cu glas tare: (.3:,1/ Lasil Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venitca si ne pierzi? Te gtiu cine egti: Sfintul lui Dumnezeu. (-35t $i l-a certatIisus, zicind: Taci 9i iegi din el. Iar demonul, aruncindu-l in mijloculsinagogii, a iegit din el cu nimic vitimAndu-I. (-lij/ 9i frici li s-a ficuttuturorrr 9i spuneau unii citre alfii, zicind: Ce este acest cuvint? Ciporuncegte duhurilor necurate, cu stipAnire 9i cu putere, gi ele ies. r3l/

$i a iegit vestearr despre El in tot locul din imprejurimi.r, 1 i N,,rtei r., 3 / rrii.i,l:,,11];

J i llill"iJ;;,;?: J,:::. i,;,1iiDe vlerne ce, pe cei rrecredirrciogi rlici cuventul, nici inr';ifitula nu ii

trage spre credrrrfa, pcntru aceast.l Dorlnul aduce s.ir'.irpire.l minunil()r,ca pe oarecare tloctorie prea lucr'.itoare. Agadar, face Dornnul minurri inCapernaum, cici foarte rrccredinciogi erau accitia, ii dc mult ajutor;rvc'au

tlebuinfa spre [a cipita.l crcdin].i. Din.rceasti pricind, dtrpri ce i-a invtifatdin destul - gi .rccasta c.r Unul Carc avea stdpinile, c.ici nu zice.r: ,,Acesteagriiegte Domnul" (lsnh 66, 72), ct ,,Eu zic voui" (Mntci 5, 11: 79, 9; Luca

11, 9; 16, 91, cd nu era ca urrul dintre I'rooroci, ci cu aclcvarat Firrl luiDtrnruezeu *, dupi accea sdvArgelte gi rninunea, ii-l t;irnadr.riette pc ct'l

irrdr.icit. I.rr dracul nrai intii igi marturisoyte vriijm.igia, cn marturi.lvrcdnic.i dt'cretlinla s.i fie, apoi acluce mtiltlrlia: ,,Te gtiu cine egti: Sfintul

lui Dumnezeu". Deci, rnai intii se ristc;tc sprc El: ,,Ce ai cu noi, IisuseNazarinene? Ai venit ca si ne pierzi?" , apoi Il mtigulc;;te, p.i rincl r.r-i-se

rlemorrului c.1 clirr pricina rnigulirii, inr.nuindu-Se Idorncilincl,r-Se ] Donrnul,il va lisa p0 L.l - ateta de firi de socote'ali estc r.iutatca. Iar Donrrrul,invitindu-nc;rc rroi ca si nu avem trtbuin!.l de m;irturia;i rlc laurla cca

rle la draci, zicc: .,Taci si iegi din el". lar Minhritorul ii ingitluie demonuluisi-l anrnce pe ()nr ,,in rniilocul sinagogii", ca si ctrnoasci cei cc- st.itearr

de faf.i ca avea cu adcvirat ilrac gi ale acelui.r eralr cuvintele, degi limba

onrului sluje;r. Agadar, sc intlcbatr to!i, urrii pe alfii, minr-rnAndu-se de cele

ce se ficeau gi zict'au: ,,Ce este acest cuvint?", adica: ,,Ce estc porulrc.raceast.r cll cale D()rur"lcoste:

"Taci

si iesi din el"?"

" ln e,.li1i.r de'la 1805, r-n loc tlr' ,,erau uimiti de invititura Lui, cici cuvintul Lui

era cu putere", s. gnselt(' ,,se spiimentnu de invilitura Lui, cici cu stipinire e'ra

cuvintul l-ui ".rr

irr edili,r rlt' la IS05, irr loc .1r' ,,9i frici li s-a ficut tuturor", s('g.isc)t(' ,,si s-a ficulspaimi prestc toti".

'i in".li1in

de la 1E05, irr Ioc de ,,a iesit vestea", rt' gaselt(, ,,se ducea v!'stea"

Page 70: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 70/465

7tl C,rllitotul-l SIAN] L-'LTEOFII,ACT ARI I I I: PLSCOP U L BULC,\RI[I

Sd gtii ci inci gi acum mul1i,,au demoni" - tofi cei care sAvargescpottclt'dracilor. Adici, de este cineva mAnios, acesta are dracul mAniei -,dtrr cAnd va veni Domnul in ,,sinagogi" - adici atunci cAnd va fi minteaadurr.rti gi ncrer,.irsatiri' -, atunci va zice clraculu i mAnici, care cste firi clc

ostoire: ,,Taci",:;i indati ,,aruncindu-l pe om in mijloc", va iegi dintrudAnsul. $i ce inseamni ,,a-l arunca in miiloc", inr'5ti-te de aici: omuluinu i st cur.irrc a fi nici cu tottrl mAnios gi iute - ci acest lucru este al fiarelor

lsalt'raticiun ilor]; nici cu totul nemAnios - cici aceasta este lucrare a

nesilnlirii; ci, a umbla pe calea cea din ,,mijloc", iar mAnia a o lucraimpotriva rautatii. Deci, cArrd dtrhul cel viclean il ,,va arunca" pe cineva

,,in miiloc", ierse dirrtru d6rrsul.

1,38-11: $i sculAndu-Se din sinagogi, a intrat in casa lui Simon. Iarsoacra lui Simon era prinsi de friguri rele 9i L-au rugat pentru ea. (39) fiEl, plecindu-Se asupra ei, a certat frigurile 9i frigurile au lisat-o. Iar ea,

indati sculindu-se, le sluiea; (10) dar apunAnd soarele, tofi cili aveaubolnavi de felurite boli ii aduceau la El; iar El, punAndu-$i miinile pefiecare dintre ei, ii ficea sinitogi. (4'1)Din mulfi ieseau si demoni, carestrigau si ziceau: Tu egti Fiul lui DumnezeurT. Dar El, certindu-i, nu-i lisasi vorbeasci acestea,

ci stiau ci El este Hristosul.(42)

lar tdcindu-se ziui,a iegit 9i S-a dus intr-un loc pustiu; 9i mulfimile ll ciutau si au venit pinila El,9i-L lineau si nu plece de la ei. (13) 9i El a zis citre ei: Trebuie sibinevestesc Impiri!ia lui Dumnezeu 9i altor cetifi, fiindci pentru aceasta

am fost trimis. (41) $i propoviduia in sinagogile Galileii/J, JIj) Matei 8, 14 / Marcu 1, 2914, J9) Matei 8, 15 (.1, l0) Matei 8, 15 / Marcu 1, 32({, l ll Matei 8, 29 / M

^rcv7,34;3,7\-12 1,1! M^tctr 7,35 G,14) Mar(u 1, 38.39

StapAnr.rl tuturor pe la ucenici gezduia gi Se hrinea, precum gi acun1,

la Petru g.lzdr-rind, o tdmdduiegte pe soacra lui, ca 9i pe tine sA te irlvete s(i

nu te lepezi de prinririle cele cu dragoste ale oamenilor simpli. $i nu numaicd o timdduicate pc. dAnsa de boali,.ci gi vArtute 9i putere pune intru dAnsa,

ca si slujeascd. Deci, daci gi noi Il vom primi pe DArrsul, va stinge gi

frelbin;eala aprinderii noastre - pc cea a rninici 9i a poftei;9i rre va gi

ridica pe r.roi sd-l ,,slu jim" Lui - adici cele ce-l sunt pldctrtr-'sd Ie sivArgim.Si r,,czi-mi rnieL3 gi crcdinla norodului, cum gi ,,apunind soarele" aduceau

pe cc,i bolnavi, gi nici de I'reme nu erau impiedicali la r-rira ca aceasta].

"' r\clici ntinrpripti.rt.i, ncrisipit; intrr,r cele clinafari.i: in.'di;i.r .lc la 1805, in loc de,,Tu egti Fiul lui Dunrnezeu", sc gise;ite,,Tu egti

Hristos, Fiul lui Dunnczeu".L' Prin acerst4 Sfintul Teo[ilrct, ca unul care este dascil cc poviluiegte spre Hri:,tos,

I

I

i

Page 71: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 71/465

.I.\LCLIRI:,\SI]I\ I'I]I E\T.\\CIIELII DE L,\ LLCA C.rpi1.1,,1 t 7l

$i r.rr.r lasa l)unrlul pre dr.rci sii gr.ii.rsci, ln.1i illtei pentru c.i nu avca

trcbuirl!;r dc laucl.r cea clc la cei nccur;rli, cici ,,nu este frumoasi lauda ingura picitosului, ci nu este de la Domnul trimisi lui" (Sirrtlr 15,9), ial ina1 doiloa lirrcl, pt'rrtru cii r.rtr voia si aprindi zavistia cvreilor clintru a fi El

liuclat de ci trc tofi.lal noroatlcle, depi S-a r,lu> El ,.in loc pustiu", il ,,cauti" 9i-L,,tin" pe

DArrsul, i.rr El nu sc milgirregtc Fi sc hot.inlicettc cu propovicluirca, ci

zicr-: ,,Trebuie si binevestesc Impirifia lui Dumnezeu si altor cetiti".Pentru aceasta, se cuvillc ca gi nc-ri si nr"r nc lerre vim, nici s.i nn ne indestulimintrr-r un krc a rrc ]rotirnici gi .r st:r incuiafi, ci pretr"rtindenea sA inc(njuram,

ca dolr vtrnt ioltr>i pt'cilt(.\'J) .

ne gr:iielte astfel: ,,Te rog ;i cu dr.gostc tc indenrn, sii vezi tLt, cititorule, cele citre st'

sivirgesc,rici".l" Ciin.1, cunr pi cu i i se cade i propo\,ad u i, nc, spr.r ne tcrt Sfintul Teofilact, in tiicu irea

cea dt' la .'\l.lilr i, .l:).

Page 72: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 72/465

72

Cet,lrolut- 5

Ptscttirt'a nittutntd. Vindtcltrca tttui lt'pros;i n ttnui sldbdnog.

Chanmru lti Led. Desnrt nostl

5, '1-'I'l: Pe cind mullimea il imbulz"a, ca si asculte cuvantul lui

Dumnezeu, 9i El gedea lAngi lacul Ghenizaret, (2) a vizut doui coribiioprite lingi !irm, iar pescarii, coborAnd din ele, spilau mreiele. (.3) $iurcindu-Se intr-una din coribii care era a lui Simon, l-a rugat s-o

depirteze putin de la uscat. $i gezind in corabie, invila, din ea,

mulf imile. (4) Iar cind a incetat a vorbi, i-a zis lui Simon: Mini la adincsi lisafi in ios mrejele voastre, ca si pescuifir. (5/ $i rispunzAnd, Simona zis: Invititorule, toati noaptea ne-am trudit 9i nimic nu am prins, dar,dupi cuvAntul Tiu voi arunca mreiele. (6) $i ficAnd ei aceasta, au prinsmulgime mare de pegte, cA li se rupeau mreiele. (7) $i au ficut semn

celor care erau in cealalti corabie, si vini si le aiute. $i au venit 9i au

umplut amAndoui coribiile, incAt erau gata si se afunde. (.9) Iar Simon

Petru, vizind aceasta, a cizut la genunchii lui Iisus, zicAnd: Iegi de lamine, Doamne, ci sunt om picitos. (9) Cici spaima il cuprinsese pe el

9i pe toli cei ce erau cu el, pe_ntru pescuitul pegtilor pe care ii prinseseri.(10) Tot aga 9i pe lacov si pe loan, fiii lui Zevedeu, care erau impreunicu Simon. $i a zis Iisus citre Simon: Nu te teme; de acum inainte vei fipescar de oamenir. (71) fi tr;gind coribiile la !irm, au lisat totul 9i au

mers duoi El.r r-J. I/Nunreri34,1lllosua11,2/Mntei4.18/Mar.u'1,16/.i,2)Matei,1,181:;,-l) loan 21,6(j, ?i) 2 lleSi 6,9 / 3 Regi 17,'Ia / Iov 12,5 (3, ill) Matei 4, 19/

Marcu l, 17 f5. ll)Matei4,2U19,27 / Marcu 1, 18;10,28/Luca18,28

Fuge Donrnul rle slar.a, insi noroadele cu atat nrai nrult aleargd ciupiEl. Dt,ci,

dinp1'j6i11; ca ntrrrrtlrrl

,,il imbulzea",El

intrain cor'.rbie, ca

iirrcorabie sd-i invclc pe cei cc st;tcau la firrnuri, toli inair.rtea felei Salc fiindsi rriciunul nertimAnind inapoia Lui.

' In oclilia t1t la 18{)5, titltrl capikrlului este: ,,/'('lfnl t'ittarco pL'ptilttr. Pttrtru lL'prosul,

lr|!ru.l,il\in(riu! c(' l4 i.luspt'lttll Putlrtr Ltt'ti'onu';ttl. I'tnfnr l isus chnd'r

ntit tctt inpn'tttticri i'rDrt,'sti. I'ctttrtt Lc u,:.trtcrt h/ii(ri?rl ll)st(sc, i,tr lui Hristos ttLt".

I in editia de la 1805, in lcrc tlc',,lisafi in ios mrejele voastre, ca si pescuili", se

t.isr)tr. ,,aruncati rnrejele voastre spre v6nare".:rin odilia de la 1805, in lor- de ,,de acum inainte vei fi pescar de oameni", se giiscatt'

,,de icurn vei vina oameni".

Page 73: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 73/465

I/\LCUIRIA SFI\ I'LI I]\/,\NClII:I,II DE L/\ I-LrC,\ (l.rt'it()lul . 7l

Iar clupi cc din corabie a invatat nororinl, nu-l lasd fara dc plata nicipe st.lpanul coribiei, ci indoit ii face lui birrc: cici pi mullirre dr'pegti i-a

d.iruit lui, gi ucclric al Siiri l-a facut. Si te minuneaz.l de iconornia Dornnului,cum il tragc spre Sirre pc fiecarc, prirr cclc care-i sr,rnt proprii lr cu cJIu J

crcscut impreund, c.ici precLlnr pe n-ragi prin stea i-a chemat la Sirrc (Mrlfr'i

2,2), aSa gi pe pescari prin pepti.

Insi vezi ;i blAndclea lui lisus, ciici pc Pc'tru ,,I-a rugat si depirtezepufin de la uscat" corabia, tiar vezi-l ;i ;re Petrlr cum cra de asctrltitolintluc.it pe omul pe Care nu-[-;tia, L-a primit in corabiil sa, 9i intru tt'rate

pe El ll asculta. Cd indat.l ce i-a zis lui ,,mini la adinc", rru s-a ingreuiat,ruici nu;r zis: ,,.foat; noaptL..l r)stcninclu-m;i ginirnica clob.lndurd, oart'aclun

mi voi supune Tic, ii la alte ostencli rnti voi tla pc nrirre insumi?" Nici un;r

tlintru .rceste.r nu a zis, ci mai vArtos: ,,Dupi cuvintul Tiu voi arunca

mreiele", atAt cle ficrbirrte cra la crcdint.i [ii era incrctlinfarca] irrci gi nrai

inairrte r'le credrnl.l. Pentru accasta gi at.ifia pcgti prindc, illcAt, neput.indsi-i traga afar.i, tace sernn gi celor ce erau inrpretrrr; lucriik)ri ctr ei, celorce erau in cealalti corabie. $i prin ,,semn" ii cheamri po ncogtia, pentru cicle sp;.tirn.r pricinuiti dc r'.lrrarera cca multi a pc;tilor', nici a grii nu put('.1.

lar din multa r'vlavic, Petlu Il roa5ii pe Hristos: ,,Iesi de la mine, f)oamne",

,,picitos" pe sirre rruminciu-se gi ,,nevrednic" dt'tr fi irtrpreur.ri cu Accl.r.

Insd, cle voicati, pricepe-le pc accstea gi drrpi inaltr inlolegL.re. ,,Corabia"cstc sinagt'rga iudeilor, iar

,,Petru"poarti chipul invi!itorilor cclor tlin Lcge .

Deci, s-au ostcrrit inviliiorii cei mai dinainte rle Hristos k)ati: ,,noaptea" -ci ,,noapte" era vrenloa cea mai clinaintc do Vcnirea lui Hristos - gi ,,nimicn-au prins". Iar clupi ce a vt'nit Hristos gi s-a fdcrrt ,,ziud" (ltnn 8,72),inItxr"rl invifitorilor cle [.tge purrAndu-se Aposblii, ,,dupi cuvintul Tiu" -adici dup.i pomnca l)<,mnului , ,,arunci mreaja" Evanghe.liei 9i mulfimede oanreni ,,vAneazi" [,,pescuiesc"]. $i sirrgrrri Alrosktlii lltl pot si trag.i

mul;imea pe.;;tilot ci fac ,,semn" gi celor intprcurri lucr;tori cu ei 9i celor ce

elau dimpreuni cu e.i, gi ,,vin si le aiute". $i acegtia sunt cei de pL.ste vrertri

pistori ;;i dascdli ai bisc.ricilor, carc pc ale Apostolikrr invif.ituri tilcuind gi

inr'.1!And, ,,ajuti" Apostolilor sprc ,,a vina" oamt'ni.

Si ia amintc ai la cuvintr-rl ce zice,,arunci mreiele", c.Ici ,,mrejele".rlati ins.igi Evanghelia, care are cuvintc snlcrite ii lesnc cle inlelcs, inc.l yi

1'rogorAtoare clrrpi mintea oameniklr de rAntl, cc o asculti. Pentru ace;tstil

se zice: ,,arunci mreiele".Iar ceea ce r.a zice cincva, cum cA prin acest clrvAnt ce zice: ,,arunci

mreiele", este insemnat;;i adincr-rl infelcgcrilor, nici aceasta nu este

necuviirrcioasi, pentnl ca s-a plinit glasul Proorocultri cale zice: ,,Iati, voi

Page 74: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 74/465

C.rpitolul i SIA\TUL I'EOF ILr\c-l' ,\ Rlllllf lSCoPUl- BUI-CARlEl

trimite rnul!ime de pescari, zice Domnul, gi-i voi pescui; iar apoi voi tri-mite mullime de vAnitori, 9i-i vor vana [de prin toli munfii, de pe toatedealurile 9i de prin cripiturile stincilorl" (larentitt Ib, l6) - ,,pescari"r-\umindu-i pe Sfinlii Aposto)i, iar,,vAnitori" pe cei dr: peste vrernipovifuibri gi inrraJitori ;ri bisericilor'.

5,-12-'16: $i pe cAnd erau intr-una din cetiji, iati un om plin de lepri;vizAnd pe Iisus, a cizut cu fa!a la pimint 9i I s-a rugat, zicind: Doamne,daci voiegti, pofi si mi curile9ti. (1.3) $i intinzAnd El mAna, S-a atins de

lepros, zicind: Voiesc, fii curifat! $i indati s-a dus lepra de pe el. (i4)Iar Iisus i-a poruncit si nu spuni niminui, ci, mergAnd, aratS-te preotului

9i, pentru curilirea ta, du jertfa, precum a orinduit Moise, spre mirturielo1. (15) Dar 9i mai mult stribitea vorba despre El 9i mulfimi multe se

adunau, ca si asculte gi si se vindece de bolile lor. ('16) lar El Se retrigeain locuri pustii 9i Se ruga.

fr;, i.l) Matei 8, 2-3 / Marcu l, 40-,11 f5, 1"11 Levitic '12, 2-5;"11,3-4 | Matei 8,1;12,16 |Marcu1,43-44; 5, ,13 / Luca 8, 56; 17. 1,1 r-5. 1r;) Matei 4, 25 / Mar.! 7,41 3,7 I

Luca5, l7lloan 6,2i5, /i;) N1atei 14,23llUarcu 1,35;6, 16 | Lluca 1, 12

Vrednic de minune estc leprosul, pentrll ci dunrnczeiasci socotintiavind pentru Domnul, zice: ,,daci voiegti, pof i si mi curilegti", i.rr aceasta

il vidca pe el c.l Il socotca pc Hristos a fi Dumnczeu, pcntru ci nu ca

l.lng.i un doctor \.ine - cici L:pra nu se putea vindeca c'le citrc doctori -, ci

ca langA ur Dumnezeu, ci nurnai lui Dr-rmnezeu Ii cste crt pr,ltir$; a vindeca

Llnele ca acestea-

Iar Domnul Se atingc de dinsul, nu flri dc socotcald; ci, dc vrcme ce

dupa Lege, cel care se atingea de lepros, se prirea ci este neculat (Lcolflc

cap. 13i, r'r'ind si arate ca unele ca acestea mici lucruli 9i porurrci ale Legii

rru-l sunt de ner,oie a lc p.lzi, pcntru c; El Lrsugi L'stc DomnLrl Lcgii ;i ctt

nimic nu se spurci ccl curat dr. citre cel carc sc pirca a fi nccr.lrat, ci lcPra

sufletelor este aceea carc spurci gi pririnuie;te rtriciune. f)in aceasti

pricini, Domnul ,,S-a atins de lepros". Inci a ficnt accasta Fi ca sA arate

ci SfAntul Siu trup arc dr.rmnczeiasci puterc, fiind9i

cr.rrifitor gi d.ltibrde viali, ca unul ce este trllp al lui Dumnezeu-CuvAutul.

lar Domnul poruncelt(' leprosului ca,,si nu sPuni niminui",invifdndu-ne pe noi a nlr c.iuta laudc de la cei cirora lc faccrn binc.

$i zice Domnul: ,,mergind, arati-te preotului 9i, pentru curitirea ta,

du jertfa, precum a poruncit Moise, intru mirturie lor", c.i erir rincluiali

o [n e.li;ia de la 1605, in lr)c de ,,precunr a orinduit Moise, spre mirturie lor", se

gilselte ,,precum a poruncit Moisi, intru mirturie lor".

Page 75: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 75/465

IALcLIItT.,A SI.I\ I EI EVAN(]HII-II DI L,\ I-UC'\ C.rpjh)lul 5

a Lcgii ca pl'eotul sa-i ccrcc pc cL-i carL- ave.ru lt'pra, pi sa-i judr:ce tlt's-ar,rcurafit, iar cle se curileau in lapte zile, rimincau inl.luntnr irr cet,rtc, iarcle nu, ii scoteau afarti. Dcci, Do:rrnr,rlaccstea zice: ,,Melgi, arati-te pe tine

insufi prcotrrltri gi du darul". Si care era darul? Dor-r.i p-rsELri (Ltt,ttic l4,-l).

$i cc inscamn6 ceca ce zice: ,,intru mirturie lor"? ,,Adica sple nr.rstrar('a

gi irrfruntarea lor, cici atunci cind Mi vor grii de riu pr'Mine, curn ci a;cdlca Lcgea, dintru a-fi ponrnci Eu si duci clarr.rlhotdr.it dc Moise, dintruaceasta sA fie mustrali ca nu calc Lege.r".

lar cum I sc aduceau jertfi lui Dunrnezcu ace lt- tlou:i pisiri, esto cu cr.l-

viinli a o spune acum. Sc tiiia o pasire ;;i ,,se sprijinea' singele ei intr-unvas de lut nou" (Letitic 14,5), apoi amarlLlouil alipile ale cc.leilalte

pisilisc

irrmuiau in sAnge,;i in.rcest chip era sloboziti plsirea cea vir.. Dcci acestca

inchipr-riau cclc perltrll Hriskis, cici celc doui pisdli er;rtr chipuri ale cclor

doui firi alc lui Hristos, cea dunxlozeiasci gi cctr omenoascii, clintre cartuna s-a junghiat, adici cea orncneascd, itrr.i cealalti ;r fost slobozit.i vie, ca

clumnezciasca firc feird tlc patim; a r.lmas, uns.i fiind ctr sangr.|r.firii ct'lci

ce a p.ltimit, 9i la sine'p.rtinra prin'Lind. Iar singcle Domnului l-au sprijinitiutr-un ,,vas de lut nou" - adici irrtru nonrclul ct'l nou ditrtre numrrri,rronrdul cel pdmitor al Agezim.irrhrltri cel \or-r.

Si vczi cd nurnai du1.ri ce s-ar fi curifit cint'r'a tic ,,lepri",.rlria .rtunci

este vredrric r-le a aduce accst ,,dar", adic.i cle a-l aduco jertf.i pe Hristos si

a savArgi celc Sfinte'. C.lci ,,lepros" fiind ;i necurat cu sr,rfle tr"rl, uLl se vilinvretirici a aduce unele ca acestea daruri,.rdic.i a aclucc jeltfa -l'rrrpulSi

Sitrgelc Donnului, care S-au unit cu dumnezeiasca firc.

Si ia amintr.;i la aceasta, curn ci in clrip negr.iit li cu toata r:oviir;ireaeste Donlnul cle'asupra llri \,loise in llrcrare.r daluh.ri, c.ici Nloisc pe sor.t s.r

ce cra lcpt'oas5 nu a putr.lt sd o timirluiasci, rL'gi rnlrlt s-.r rugat cil f Nrrrri'r i15); iar Domnul, nurttai cu cuvintr.rl pe lopros l-a crlr;fit.

S<xoteptc inctl gi smcrenia Domnulni, cunr noroclul poftind sa sc ;ltingiicle D.lnsul, El mai grabnic irr pustic pctrecL.a gi st ruga. Agaclar, intru totceea cc Donrtrul ficea, noui ne cla pilcl.l gi ca si ne rugiur deosebi [singuri]pi ca sd fr-rgirn de slavi.

- Dupi cum cu k.)fii ytim, orice cstu curl;ato1 elupi firc c.rdc, sc intpri;tit' ;i c.rtr ta ltrt trl

ctl nr.ri tlc ios, tlar pLrs fiind in vas, ilrsuyirilc firii crrrg.ito.rre r.itrr,in,.lar de acrrnt ntr este

nici inrpriitiat, nici curg,itrrr yi, cu adc'r'irat, spriiinit fiind dc vas, in sus se a.1rrnn. ,\i.i r:stc

folosit vcrbul ,,:'c sPrijinc'." cu intelesr,rltle: sc virs.r, \c;t)('r!t, sr, pune., sc Jll!ln!1.

" Sfirrta Liturghie, Dumnt'zt'ic;tilc Tainc yi toatt'sfintelc slujiri.

Page 76: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 76/465

76 Capitoiul5 SIAN fUL TEOFIL.\C I Altl IIIiPISCOPUt- BULCARlEl

5,17-26: $i intr-una din zile Iisus invila 9i de fafi gedeau farisei 9iinvifitori ai Legii, veniti din toate satele Galileii, din Iudeea 9i dinIerusalim. pi puterea Domnului se arita in timiduirii. (18) $i iatn nigtebirbafi aduceau pe pat un om care era slibinog 9i ciutau si-l duci iniuntru9i si-l punX inaintea Lui; (19) darnegisind pe unde si-l duci, din pricinamulfimii, s-au suit pe acoperigrt si printre cirimizi, l-au lisat cu patul inmiiloc, inaintea lui Iisus'. (20) Si vizAnd credinta lor, El le-a zis: Omule,

iertate ifi sunt picatele tale. (21) Iar fariseii si cirturarii au inceput sicArteasci, zicind: Cine e Acesta care griiegte hule? Cine poate si iertepicatele decit unul Dumnezeu? (22) Iar Iisus cunoscAnd gSndurile lor,rispunzind a zis citre ei: Ce cugetatir0 in inimile voastre? (23) Ce este

mai usor? A zice: Iertate sunt picatele tale, sau a zice: Scoali 9i urnbli?(24) lar ca si gtifi ci Fiul Omului are pe pimAnt putere si ierte picatele, a

zis slibinogului: fie ifi zic: Scoali-te, ia patul tiu si mergi la casa ta. (25)

Si indati, ridicAndu-se inaintea lor, luind patul pe care zicuse, s-a dus lacasa sa, slivind pe Dumnezeu. (26) Si uimirerr i-a cuprins pe tofi 9i sliveaupe Dumnezeu si, plini de frici, ziceau: Am vizut astizi lucruri minunater:.

f5. l E) Matei 9, 2 / Mar.tt 2,3 (5,20) Luca 7, 48 f5. :? ) Isai a 43,2, 44,22I N{alei 9,3 IMarcu 2, 6_7 | L',ca 7

* ,*ii"';il lil,;:ri;::; li;:tr'];.il iiii",;ljSe cuvenea ca, adunafi fiirrd vr.ljmagii, oarecilre minune mai nou.i si

faci Don-rnul. A)adar, il timiduie;te pe un om care era suferind de o boalS

' In cdi;ia de la 1 805, in loc de ,,pu terea Dornnului se arita in timiduiri ", so g.is.'lte

,,puterea Dornnului era spre a-i timidui pe ei".3 in ed i.ti.r de 1a 1E05, in lcr: d c' ,,s-au suit pe acoperi g", sc tiisettc ,,su indu-se deasupra

acoperimantului".

" inC,:k,200 dc ct1,r,te dL,sltl'lL'g,a (lLlnt'riccascd, Cuviosul N,larcu Ascetul ne invali ci:

,,(1-37) Slibinogul pogorit prin ncoperit este picitosul ntustrat de credincioti pentnlDumnezeu ti care primeit.' iertarea pentru credinla acelora" \Ftlocalia routitttrtscri, v ctI. I,

ed. Humanitas, Bucuretti. 1999, p.217J. I)erltru acestea, Sfintul j\laxim Mirturisitorul,r;spunzind unei intrebiri (64), Briiette astf€.[: ,,Dupi lstoric, cu sigurant; s-a descoperitcasa, cilci vizitatorii acelor lcturi zic c.i acopt'rigurilc cnsclL)t f;cute clin piatri poroasi,sunt foartc uparc, incit cel ct. r'rc-r si le dc-scoperc o po.rtc'face nccasta uto.li rept'dt. Dar

clupi inlr:lesul mai in.rlt, sl:lb;nogul este o.ico minte cc Lrolcltc in p;cate gi nu porte vede.r

pe Ctrvintul (liafjunea supremi) prin contemplafia nat!rali, care e upa. Deci, inlituriindprin credin!.i acop-,e gulgrosal literei Legii, e colrori ti prin cei pi trrr de la in; l,timea cleta rtispre Cuvantul carL. S-a smerit pe Sirre (che'nozrr) ti prinrelte frin credinf:l ;i f,iptuire ;;iptttinfa de a umbla" (Filocalin rLttnitunsr:i, v ol. 2, ed. Humanitas, Brrcure;ti, l9SS, p.235).

r(r in e.li;i.r de Ia 1805, in loc de ,,ce cug€tali", 5s. gist'gtL: ,,ce caititi".lr in edi;i.r de la 1805, in loc cle,,uimire", sc giis(.'ttc,,spaimi".l: in cdiqia cle la 1[t05, in loc dc ,,minunate", se'gisc';tc ,,prearninunate".

Page 77: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 77/465

1'i\I,CUIRE;\ SFI]\ III EVAT'\CIiEI-IJ I)Ii t-A I-IJCA C.rpitolul i77

cu anevoie de timiduit, ca prin a tin-ridui o boa li c.I aceasta inci si turbarea

cea cu ane\roie de timarcluit a f;rriseilor si o timdcluiasc.l-

Si timdduiepte mai ir.rt6i pe cele ale sufletului, zicAnc'l: ,,Omule, iertate

ifi sunt picatele tale", ca s.l cttnoaltem cd ccl('nlai mr.rltc btlli drntrtl pAcatc

se nasc. Apoi li b!.te;iugul trupului il t;miduioltc, r'dzind crecliula celor

ce l-au adus, ci de multe ori, pentru crediltt.r trnora, Pe alfii,ii izbivegte.

lar fariseii ziceau: ,,Cine poate si ierte picatele, decit unul Dumnezeu?"

$i unele ca acestea griiesc, judecindu-L pe Domnul a fi ,,vinovat de

moarte" (.Matti 26,66; MLrrur 14, 6ttr), pentru c.i, pe acela care gr.iia hr.rli

impotriva lui Dumnezeu, Legea porunceaca sd

fie datmorfii (Ltuitic 21,

i6). insa Domnul, ardtAndu-lc krr c.l nu in zaclar Sc filc9terr, prin alt semn

ii pleacA pe dAngii, aritAndrle c.l acele ce ei le gAndcau, pe acelea El )c

cunoa;te, de unde ctt adevirat se vede ci este Dtttnlrezeu, cici ntlmai a luiDumnezcu este a curoagte'inimile. Deci, zicc Domnul: ,,Ce r i sc p.rrc vou.i

a fi n.rai lesnicios: a ierta pdcatele, sau a face trupttl sinitos? Cu adevirat,

dupd a voastri hotdrAre, a ierta picatelc se pare a fi mai lesne, ca ceeil cc

este lucm neardtat gi ner';iciit, micar ci fdupii adevir] este r-nai gt'eu. lar a

t?imiclui trupnl se pare a fi mai greu, ca lut lucru cL'se vede, mdcar c;i

clupi fire estc lrlai lesne al tAmidui Idccit sutletr.rl]. Insi Eu gi pe una pi

pe cealalti o voi sdr.irti 9i, prin a timidui trltpul, c:rre luct'u vou"1 r. i sc

pare. a fi mai grcu, vA voi incre,-1infa gi dc tin.ricluirea suflctultti, care degieste mai gretr, vi se pare voui a fi rnai lesnicioasi, clin Pricirr.l ca este

neaIAtat.1".

$i vezi ci pe pimint ,,se iarti picatele". CIci pin"l cind sturtem inctl

pe pirnAnt, putem a ttcrgc pdcatele noastrc, iar dup.l ce ne vom muta dc

pe pAmant [cu suflettrl], r.rr- mai putem noi in$itle prin mirtltrisire a gtelge

picatele noastre, cAci uga s-a incttiat. Iar pentru aceast.i pricin.i .rm zis gi la

ccilalti Evarrglreligti, rnai pc largrl.

5, 27-32: $i dupi aceasta a iegit 9i a vizut un vameg, cu numele Levi,care gedea la vamX, gi i-a zis: Mno dupi Mine. (28) $i, lisAnd toate, el s-a

sculat gi a mers dupi El. (29)

9iI-a ficut Levi ospif mare in casa sa. $i

era mulfime multi de vamegi 9i de alfii care sedeau cu ei la masi. (30)

Dar fariseii 9i cirturarii lor murmuraurs citre ucenicii Lui, zicind: De ce

mAncafi gi befi impreuni cu varnesii gi cu picitogii? (31,) $i lisus,

li l).rp-ri 61111 socoteau fariseii, Domnul Se'filea numindu-Se pe Sine Dumnezeu,

dlr cu ade\,i:rat Cel Care este r\dc'virul griia ader,.irul. Deci unde este fal.r?

'' Vezi talcuirile dc la uaft'i !1, -i-,9,I'1alcu 2, 6-12 ;1 loun 5, l-9.r'in odilia de la 1605, in loc ele ,,munnurau", se gisette,,carteau".

Page 78: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 78/465

Capitolul 5 SIANTUL TEOFILAC1 AI{}IIEPISCOPL L BUI,(;AI{IIiI

rispunzAnd, a zis citre ei: N-au trebuinli de doctor cei sinitogi, ci ceibolnavi. (32) N-am venit si chem pe drepfi, ci pe picitogi la pociinfi.

15, 271 Matei 9, 9 / Marcr,t 2, 14 l.5. 29) Matei 9, 10 / Marcu 2, 15 / Luca l5, I/.;, ll) Mntei 9, l1-.12lMarcu2, 16-17 45. .l:l 1 Regi 15,22 / Osea 6,61

Miheir 6, 6-8 / Matei9,13 / M^rc!2,-17 lLucn 15. 17

Matei Iin chip] descoperit i9i ;rropoviduieptc numele, gr.iind: ,,pi Iisusa vizut un om ce gedea la vami, cu numele Matei" (Matd 9, 9), iar l-uca

9i Marcrr (Marcu 2,14l, cinstindu-l pe Evanghelist, celilalt nunre al s.iu -adrci Levi - il pun in mijloc [il sptrrr aici].

$i rninuneazi-te de iubirc.a c1e oamcni a lui Dumnezeu, cum rApegte."'asclc celui r.iclean! C.i vamcgul vas al r.iclcanului este, gi fiari prea

vicleand. Iar aceasta o gtiu ace.ia care nemijlocit i-au cunoscut pe igti rnariripitori, pentrll ce acegti vamcai slrnt arceia ce cumpdrd vimile cele de

obgter6, ca si agoniseascii irnpotriva sufletelor lor.

$i Domnul nu numai pe Matei l-a cAgtigat, ci gi pe ceilalli vamepi, cu

care irnpreluri ospdta, Se sargLria sa-i captige pentm lmpdrilie, cici dirlaceasti pricini a primit Domrrul a Se ospita impreun.i cu ei, c.r ii pr'.rceia

si-i traga [a D.lnsul].lar fariseii, prihinildu-L pe Hristos, iati ce aud: ,,.N-am venit si chem

pe drepli" - adic; pe voi, cei care singr.ll'i vi indreptalilt 1-rc voi intivi -, ci

am venit sa-i chem ,,pe picitogi", nu c;r si r.tnini in picat, ci ca s.l se

pocaiasc;". $i in alt chipr poli a infelege: ,,Nu am vcnit si chcrn pc cei

drcpfi, ci nici cd aflu vreunul dirrtru aceptia, tiindca tofi pAcdtuiesc, ciciclc ar fi fost cu putinti si aflu clrep!i, nu ag fi vcnit" ( t?,otnruti 8, 30).

lardgi este ,,vames" 9i tot cel ce slujegte stipinitorului lumii gi aduce

vamd trupului: Iacomul cu pentccele bucatele lc dd vami gi clajctie

pintccelui, cun arul pe imprcrrnarea cea spurcatd, gi altul alta. Agadar',

cAnd pe unul ca acesta ,,I-a vizut" Dornnul - ar-lica cuvAntul cel

cvanllhelicesc -, ,,gezdnd la vami" - adic.l nesporind nici inaintc', dar nicirnorgind 9i migcAndu-st spro rnai multi riutate, ci oarecum stAnd ftiri de

Itrcrare -, atunci ,,se va scula" clintru rir,rtate gi se va duce clupi Hristos, gi

in casa sufletului siu il va primi pe Domnul.Iar ,,fariseii", dracii cei trr,rfagi gi despirjili - ci aceasta iuscmneazi

fariscu: tiiat pi clespirfit de ceilalfi -,,,cirtesc" ci Domnttl ,,mininciimpreuni cu picitogii".

lt'Vametii erau cei care incas.ru impcrzitele sau clirile, iar unii tlintre ei iice.'itr acest

st'rviciu la vami, de unde pi ntrmele de,,r'imuitori" sau ,,r,amegi". Dirr pricinii c.i ficeau

mu lte silnicii - mai ales cei care c,rau in slujb.r stipinitorilor romani ii cttmPirau tle la ace;tia

custorli;r vimilor vamegii erau urifigidispreftrili de iudei, fiind socotiJi picikrgi ca ii PiSarliiL7 A.lici v:r indreptafi ind rept.i lind u-vi pe voi in;ivi 9i strotinelrt-vii clre6rfi.

Page 79: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 79/465

TALCUIRET\ SFINTE] EVANC}ILL,1I DE LA LUCA C.apitrtul 5

5,33-39: Iar ei au zis cdtre El: Ucenicii lui Ioan postesc adesea gi fac

rugiciuni, de asemenea 9i ai fariseilor, iar ai Tii minAnci 9i beau. (.J.1i IarIisus a zis citre ei: Putefi, oare, si faceli pe fiii nunfii si posteasci, cAt

timp Mirele este cu ei? (35) Dar vor veni zile cdnd Mirele se va lua de la

ei; atunci vor posti in acele zile. (36) Le-a spus lor gi o pildi: Nimeni,rupind petic de la haini noui, nu-l pune la haini veche, altfel rupe hainacea noui, iar peticul luat din ea nu se potrivegte la cea veche. (.32) $i nimeninu pune vin nou in burdufuri vechi, altfel vinul nou va sparge burdufurile;

9i se varsi 9i vinul gi se strici 9i burdufurile. (3.9) Ci vinul nou trebuie pusin burdufuri noi 9i impreuni se vor pistra. (39) $i nimeni, bind vin vechi,

nu voiegte de cel nou, cici zice: E mai bun cel vechi./5, .l.l) Isaia 58, 3 / Matei 9, 14 / Marcu 2, '18 / Luca 18, 12 /r;, .l.ll Isaia 62, 5 / Ntatei 9, 15 /

Marcu 2, 1915. i8) Matei 9, 15-17 / Marcu 2, 20-22 45, -19) Sirah 9, 13

Am zis pentru acestea in Er.anghelia cea dupd Matei'"; dar 9i acum, inscurt, vom zice ci ,,fii ai nunfii" ii nume;te pe Apostdi, perltru ci Venirea

in trup a Domrrului se arati a fi asernenea nunlii, cici Domnul lisus Hristcls,

logodindu-$i Biserica, $i-a luat Siegi Mireasi (Efeseni 5,2.1-32). Deci zice

Domnul: ,,Nu se cuvine acr.rm Apostolilor si posteascai, insi trccnicii luiIoan datori suni si posteasci, cici dascilul lor cu osteneali gi cu durc.re a

implinit fapta cea bund" - cici zice in alti parte Donnul: ,,A venit Ioan,nici mAncAnd, nici bind" (Matei 11,18) -, ,,iar ucenicri Mei, ca urrii c.rre se

afld impreuni cu Mine, Dumnezeu-Cuvintul, acum nu ar.r trebuinld tlcfolosul cel din postire, pentru c; impreuni cu Mine sunt;;i petlec, fiind

plini de hnr,9i de Mine fiind pizifi. lar cind Eu Mi voi in.illa la Cer gi ei sevor trimite la prclpoviduire, atunci gi vor posti, gi se vor rr.lg., c.r urrii c.rre

spre lupte mari au fost rAnduiti".lnci 9i in alt chip poli infelege: ,,Acum, inci fiincl slabi ucenicii gi

neinnoifi de Duhul Cel SfAnt, cu "burdufurile vechi" gi cu "haina veche"se aseamXn.{. Apadar, nu se cuvine a-i impov. ra pe ei cu vreo oarecare

petrecere [vie]uire] mai grea,.rga prcctrm nici l.r cr hairra vechc nu sc purlepetic nou". Deci, precum s-a zis, ii poli infeiege pe Aposbli ca fiindaseminafi cu ,,burdufurile cele vechi", ca unii ce erau inci slabi.

incd pogi sd-i intelegi gi pe farisei cA sunt aseminali cu ,,burdufurilecele vechi", ca gi cum Domnul lc-.rl fi zis lor: ,,hval.itura Mca cstc "vin1611", iar voi, fariseilor, fiind "burdufuri vechi" nu putcfi si o prirnili pedAnsa, ci, din pricini c.I ali biut "vinul cel vechi",;rdicii obiceiurile cele

vecl'ri, nu voifi invafitura Mea cea noui, ci ziceli ci "vinul cel vechi",adicd AgezSmAntul Legii r.echi, este mai bun".

r" V.zi tilcuir,..r dc l.r Ma,../ 'r, I i-1;.

Page 80: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 80/465

Celrrorul 6

t"lccnicii srrnrlg stlic ( .ittthdtn.

Virulectrttt ttntti om cu ntitur uscatd. sirttbdt'rAlcgcrctr celor tloisprt'ztce Aytstoli. PrL,dici d. p('nrunt()

b, 7-5: intr-o sAmbiti, a doua dupi Pagtir, Iisus mergea prin seminituri9i ucenicii Lui srnulgeau spice, le frecau cu miinile 9i mincau. (2) Darunii dintre farisei au zis: De ce faceli ce nu se cade a face simbita? (.3) $iIisus, rispunzind, a zis citre ei: Oare n-afi citit ce a ficut David, cAnd a

flimAnzit el si cei ce erau cu el? (4) Cum a intrat in casa lui Dumnezeu si

a luat piinile punerii inainte 9i a mincat gi a dat 9i insotitorilor sii, dinele, pe care nu se cuvine si le minince decit numai preofii? f5) $i lezicea: Fiul Omului este Dornn si al sAmbetei.

/t,. I I Deuteronom 16,9;23,24-25 / Matei 12, 1 / N{arcu 2, 23 10, 2) legi(e 20,'10)23,12 Il\'latei 12, 2 / Marcu 2, 25 / Io,rn 5, 10 16, 3r I Regi 21, 1-5 / Iuntei 12, 3-.1/ IUnicu 2, 25

I t'' I / I es i re 2e' 32 / L"" "''*#;? r'; ?;l li rliri,'i;'ri Y,"iil,' i; ll

Itrrleii pr. fiecare sdrb.itoare o numeau ,,sAmbiti", cici,,simbita"itrsenrrrcazi otlihni. Deci dt- multe ori se irrtAmpla a fi sirbXtoare vineri, iart'i rtr-rrneau virrcrea ,,sAmbiti" pentru sirb.ltoare, iar sAmbita cr'a adcviratd() rlunreau ,,a doua dupi cea dintii", ca una ce era a dt-rua dupd sirbikrareayi ,,simbita" ce fusc'se [cu o zi] mai ir-rainte. Deci, s-a intAmplat gi afunci a se

stivArgi uua ca aceasta gi sc llumea s6mlrita accea ,,a doua dupi cea dintii".Si irrvintrirrdu-i fariseii pe ucenici c;I ,,smulgeau spice, le frecau cu

miinile 9i mAncau", Domnul il aduce i4 rnijloc [il pomerregte] pe David,care a fldm6nzit Si a nlancat painile punerii inainte (1 /{cgi 21, 1-6). Pentru

c.i David, fugind de Saul, s-a clus la Abiatar arhieretrl 9i l-a amigit pe

ace'sta, zicArrd ci impdratul il trimite pc el - pe irrhic'rcu - la o oarecare

treabii prea de nevoie. Dr'ci, fiind fl;im6rrzit Dar.id, a luat de ia preot gip.iinile puncrii inaintc - care in fiecare zi crau pust inainte c.ite doudspre-zecc pe sfallta n1asi, tase de-a dreapta gi gase de-a stinga (Icr5irc 25,.30/; gi

irrci a ltrat gi sabia lui Coliat (1 llegl 21,8-9). Aceast.i istorie spunAnd-o

' In cclilia dc la 1805. titlul capiblului est('r ,.P('11,.|l uecru'ii Ini Hristtts ciui rulteau

sl'l(i' srirrl'rifrr I'tttlru ctl ct'tir.t

rnino :lstatd. Ptnlnt dh',qr'l1rr rlposkr/ii trr Prtttru ti'riL iri. Pcttlflt

n iubi pc i'rriinntsi. !\ttru a ttu m'yriti cu aptLtaptlc. Pcnlru c,i ttu sc cui'itt a iudL'cn pr' oyrLmpelc.

I)tttrtr ct'i t:t' iii:nlL'sa c,tsn pa kuldii.L,a hut i".2 in edi;ia dc la 1805, in ltr... dr, ,,a doua dupi Pagti", se gise)tc ,,a doua dupi cea dintii".

Page 81: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 81/465

IAl.L.Lll{EA SljlN I Il EV,\\Cill:l.lll)ll 1.,\ LUC,\ (.rfrl,)lrrl fl

Domnul, ii rulgineirzi pe diin;ii din fapta lui l).rvid, ca li cullr .rr zic{r: ,,1).rc.

pt David il cinsti!i, cunr rle pe ucenicii Mei ii osinclifi?"$i intru alt chip infelcgc: ,,Fiul C)mului,.rclica F-tr. l)omn sunt.rl

sAnrbetci, c.r un Ziditor gi l;iicirtor Fi Stapin )i cil un l).rtator trl l-c{iist.ipilrirr'am a clezlega sAmbita". Nu cstt nici un luclu t'io rnilare c.i ,,Fiual Omului" nirneni altlrl rru va fi rrumit. afar.i de Hristos, Care Fir.r al ltri

Dumnezeu fiincl, cu preaslar.ire a primit a fi si Fiu al C)nrrrlui, crici vrt'tlrriccste a se numi ,,Fiu al Omului", Accla Care cu preaslivirt'S-a facut ()rrr.

(i, 6-i1; Iar in alti simbiti, a intiat El in sinagogi si invita. Si era

acolo un om a cirui mAni dreapti era uscati. (7) Darcirturarii 9i fariseiiil pAnd.a.t de-l va vindeca simbita, ca si-l giseasci vini. rSr i nsi El st ia

gindurile lorgi

a zis omului care avea m6na uscati: Scoali-te 9i stai inmiiloc. El s-a sculat si a stat. (9) Atunci Iisus a zis citre ci: Vi intreb pc'

voi, ce se cade a face sAmbita: a face bine sau a face riu? A scipa unsuflet'sau a-l pierde? /10) $i privind imprejur pe toti acegtia, i-a zis:

intinde mina ta. lar el a ficut asa si mina lui s-a ficut la loc sinitoasir,ca si cealalti. (11.t Ei insi s-au umplut de rninicr 9i vorbeau unii cu alliice si faci cu lisus. ii). (,r Nlatei 12, 9-10 / Nlarcu 3, I / Io.ln 9, l1' ro. ;r iUatci 12, l0 /

Lu.r 13, l.l (tr, l{, Ntrtei 12, l3l lllnrcu 3,5 ro, /lr N{atci ll, l{Despre acc.rstii minunc arlr aritat gi iu Lr'.rnghtlia ct.a tl r,rf.ril l\{att'i',

iar acum aceast.r zicerrr: are ,,nrina dreapti uscati" acela c.rlc rrrr sivar;r'stt.nitlic clin lucrtrriie faptei ce lci burrc, c.ici ,,mina" cste nr.lrllrl.rr.rl Itrcra:.ii,

iat ccl cart,,uscati"

igi arc,,mAna

dreapti", cr"r.rtlevir.tt,,sti",

rrclucratorfiincl. Dcci, cel carc voicgte .r so insAnitogi la ,,mini", ,,sirnbita" st' r'a

insirritopi - adici rrtr cste cr.l plltinfi a [rcr.r oaregce din ltrcrr.rrilc f.rptcicclei bune', de nu r'.t inceta cineva de la riiut.rte; c.rci irrtai ,,fereste-te de

riu", gi apoi ,,fi binele" (Psalttt 33, 1-31. Duci, cind vt'i potrect, intru

,,simbiti", adici vei inceta a siivir';i lucrr.rrilc ratrtSlii, attrnci vcr ,,intindcmina ta" la lucnrlile faptei cclci bunc, gi-fi t,;r vt'niea l,r ,,starea cea dintii".Cici cra o vrernc cAnd firea ourcne'asci avea lucrarc.r birrclui,;i ,,min.rsinitoasi" ii r.r'a, aclici avea pctl'ecerca ct'a lucratoarc; irrs.l, mai apoi,picrz;indu-o, cu r-larul lui Hristos a dobindit-o inaproj pe'ulri,r ca aceasta, f i

astfel a venit la ..starea cea dintii".

lin cditia do la lfi()5, in lrt dc ,,a scipa un suflet", \. it.isrltc ,.n rn.intui suflet"

" In eliilia d.- la 1S05, in lrt cle ,,s-a ficut la loc sinitoasi , sr itrsestc ,,a vcrrit l:r

starea cea dintei ".

'in cdigia rle la 1305, irr loc clt',,rninje", s.'gis!,ttL ,,nebunie".

" \t'zi tAlcuirel dc ln IJrrn'i 12,.c)-i.i.

Page 82: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 82/465

Capi111,,16 SF.\\'I UL TEOFIL.\C I',\RI IIEPISCOPUL BULCi\RIEI

6,'12-19: $i in zilele acelea, Iisus a iegit la munte ca si Se roage gi a

petrecut noaptea' in rugiciune citre Dumnezeu. (13) Si cAnd s-a ficutziui a chemat la Sine pe ucenicii Sii 9i a ales din ei doisprezece, pe

care i-a numit Apostoli. (1,1) Pe Simon, ciruia i-a zis Petru, gi pe Andrei,fratele lui, gi pe Iacov, 9i pe Ioan, gi pe Filip, gi pe Vartolomeu, (15) 9ipe Matei, 9i pe Toma, 9i pe Iacov al lui Alfeu 9i pe Simon numit Zilotul,(161 9i pe Iuda al lui Iacov 9i pe Iuda Iscarioteanul, care s-a ficut

triditor'. (12) $i coborAnd impreuni cu ei, a stat in loc 9es, El 9i mulfimemulti de ucenici ai Sii 9i mulfime mare de popor din toati Iudeea, dinIerusalim 9i de pe lirmul Tirului 9i al Sidonului, care veniseri ca si-Lasculte gi si se vindece de bolile lor. (18) $i cei chinuili de duhurinecurate se vindecau. (19) $i toati mullimea ciuta si se atingi de El,

ci putere iesea din El 9i-i vindeca pe tofi.rii. lll trIntei 1,1, 23 / Marcu 6, 46 {6, 1J) Matei 10, 1 / Marcv 3,73-1L 6,7 I

Luca 9, 1 fuj, l{,r Nlatei 10, 3-4 / Marcu 3, 18-19 / luda 1, I {6, 19) 3 ReSi 4, 34 /Matei 4, 25; 14, 35-36 / Nlarcu 3, 7-8; 5, 30; 6. 55 / Luca 8, 45-46

Prin toate ce.lt'cAte le sivArFette, Domnul ne iru'a!.i ca pi noi si facem

ar;a. Caci iati, r'rirrd s; So roagc, Domrrul Sc suie ,,la munte", cici ni se

cuvir.rr. nou.1 a rncrge in loc ost'.bit, ferif i cle inr'6luiri gi smr.rlgeri[imprigticrialc minliil, gi aga s.i nc rugiim, iar nu fiincl in mijlocul rnultor oameni. hrca

rre invati gi si rre ,,petrecem noaptea" toati ,,in rugiciune", gi nu irtdath

ce ne agczim Ia rugiciunc si gi incctim de la clinsa.

Iar dupd rugdciune Ii alege pe uccnici, ca si ne invefe 9i pe noi ca

atunci cind vom vrea a Lrtlne pe cineva in vreo sltrjbi duhovniceasca, cu

rugiciune pe acesta si-l alegenl, povifuifi fiind noi de Dumnezeu gi dc la

Dinsrrl cerAnd noi si ni se rlescopere ;rcela care este vredtrtc.

lari dupi ce i-a ales pe cei doisprrczece, Sc pogoari din rnunte, ca pe

aceia care au verlit de plin cetifi si-i tiimiduiasc.i 9i indoit faceri de bine

sd lc dtimiasci gi suflctcAtc ai trupcgtc. Ci auzi cc zice Er.anghelistul: ,,care

veniseri ca si-L asculte" - aceasta L.stc timeduirea suflctelor - ,,9i si sevindece de bolile lor" - actasta csie a trupurilor, pcntru cd ,,putere iegea

din El 9i-i vindeca pe tofi". Cici Prorocii 9i ccilalli Sfinfi uu aveau Puterecare si iirsi dintru ei, cici nu erall ei izvoare ale puterilori insi Domnul

avea ,,putere" care ,,iegea din El", pentru ci El hrsugi era lzvorul pr-rterii -iar Plotrrocii gi Sfinf ii, cr-r prisosin|.1, clc Sus primeau putc're.

' In (.difia de la

petrecut '.

'in t'di1ia de la

1805, in loc do ,,a petrecut noaptea", se gisette' ,,toatt noaPtea a

1805, in [u .]e' ,,triditor", se giselte ,,venzitor".

Page 83: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 83/465

fAI.CUIRE,\ SFI\ lEl E\/A\C;FlLL.ll l)h L/\ LLCA C.rpinrlul b

o, 20-20: pi El, ridicindu-$i ochii spre ucenicii Sii, zicea: Ferici!i voicei siraci, ci a voastri este Impiir)rlia lui Dumnezeu. t21) Fericiti voicare fliminzifi acum, ci vi vefi situra. Fericifi cei ce plAngefi acum civeti rade. (221 Fericili veli fi cend oamenii vi vor uri pe voi si vi vorizgoni dintre ei, gi vi vor batjocori 9i vor lepida numele voastre ca riudin pricina Fiului Omului. 11.3) Bucurafi-vi in ziua aceea 9i vi veselifi,ci, iati, plata voastri multi este in Cer; pentru ci tot asa ficeauproorocilor pirin!ii lor. (2.1/ Dar vai voui bogafilor, ci vi lua!i pe pimAntmAngdierea voastr;. (25) Yai voui celor ce suntefi situi acum, ci velifliminzi. Vai voui celor ce astizi radefi, ci vefi plAnge 9i vi vefi tingui.(26) Vai voui, cAnd tofi oamenii vi vor vorbi de bine. Cici tot a9a ficeau

proorocilor mincinosi pirintii lor.ld l()) I'salm 50, 18/lsaia57,15/\latei 5,3/lacov2,516. ll l Psalrn 125, 5 / lsnii 55, 1;

61, 2; 65, 13; 66, r0 i Nlatei 5, .l / Luca 1, 53 / Apocnlipsn 7, 16; 21, 4 16, l2) Nlatei 5, 11-12 /Ioan 16,2/1 Petru 2,19 /6.ll)2 P.rralipomenr 36,16 / Neemia 9,26/ ls.ria 35,10 / N{atei 3,12

1{,. l.l I Sirah 3'1, 8 / Ntatei 19, 2'l / Luca 12, 21; '16,2-5 / lacov 5, 1 f6, 2il Pilde r{, 13 /

lsaia 5, l1; 65, 13 / lacov l, 9: 5, 1, 5 /(i. :6 ) lsn ia 30. l0 / Iorn 7. 7

Dupa ce Domrrul i-a alcs pc r-rcenici, prin Fcriciri pi plin irrr.ifittrli iipor';ifuie;tc gi ii aduce pc- ei sprc agezare rlai r-l uhovniccasc.l, cdci c;trr. ei

irrtorcAnclu-Sc, rr.lie.gte acest cur'6nt.

Si irrtAi ii tericegte Domnr,rl pe ,,cei siraci" - ori pc cei smr-rif i cu suflctul

- agir, de r.oiegti, s;i infclegi, ori pc cci care itu nirav ne'irrbitor de argint. $i,a spune in scrlrt, toate fericirile ne inr';rfi pe noi simplitatc 5i srnt'r'cnit'yidefiimarc gi

trari'';prectrrn gi

,,vaiul" ser1.i

mogtcnire celor bogali dinveaculdc acnnr, pentru carc zice ci igi iau ,,pe pimint mingiierea", adici,in veacul acosta de acur'r') igi dobindesc vese lia. Asemenea 9i cclor cc rid gi

se desfitcazi si sunt larrdafi.

Si rrc iniricog.im, o, fra!ilor, cum ,,vaiul" il au cti care surrt liudati dccitre oamcni - ceici se cur,inc 5i de oamcni ii fi liiudati, insi mai inaintc de

catrc Dlrmnezeu!

6,27-36: larvoui, celor ce ascultafi, vi spun: Iubifi pe vrijmagii vogtri,facefi bine celor ce vi urisc pe voi; (2o") binecuvintali pe cei ce viblestemi, rugafi-vi pentru cei ce vi fac necazuri. (29) Celui ce te lovegtepeste obrazr", intoarce-i si pe celilalt; pe cel ce-ti ia haina nu-l impiedica

si-ti ia si cimasa; (.30) oricui iti cere, di-i; si de la cel care ia lucrurile

",,Zis-a Avr'.r Irun Color': Salcina cea ugoJri lis.ind-o, a.lici a ne clefiinta pt'r-roi, pe

cL,a gre; am iuat-q.rdic; a n(,indreptil pe lloi ' 11]rt/{,/'t(-ll .,!'4rl.11, L'd. lOIt, Alba lulia,1eq1, p. 1(11)

r(' in editia ele la 1805, in lclc tlt' ,,obraz", st'gist';te ,,falci".

Page 84: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 84/465

ll_ l:if,iro|u|h SF\NTUL TEOFI],ACT,'\RI IIEPTSCOPI- T- BUI CT\RJEI

tale, nu cere inapoi. (.31) $i precum voili si vi faci vou; oamenii, facefi-legi voi asemenea; (32) 9i d,acd iubiti pe cei ce vi iubesc, ce risplati putetiavea? C;ci 9i picitogii iubesc pe cei ce ii iubesc pe ei. (33) $i daci facefibine celor ce vi fac voui bine, ce multumire puteli avea? Ci si picitogiiacelasi lucru fac. (31) $i daci dafi imprumut celor de la care nidilduifisi luali inapoi, ce mullumire putefi avea? Ci 9i picitogii dau cu im-prumut picitogilor, ca si primeasci inapoi intocmai. (35) Ci iubifi pevrijmagi vogtri 9i faceti bine 9i dati cu imprumut, firi si nidiiduifi

nimic in schimb, gi risplata voastri va fi multi 9i veli fi fiii CeluiPreainalt, ci El este bun cu cei nemultumitori 9i rii. (36) Fiji milostivi,precum si Tatil vostrurr este milostiv.

f6, :7r Iesire 23,,1/ Pilde 25, 21-22 / N{atei 5,44 (6,2E) Luca23,34 / Faptele Apostolilor Z 60 /Romani

.12,14,

.19 (b, :9) Pilde 20, 22 / tsaia 50, 6 / Sirah 4, 5 / N{atei 5,39-40 /Romani12, 17/ 1Corinteni 6,7 f6,.i0) Deuteronom 15,7-11l Pilde21,26 |M ei5,121Luca 6,34 i6,31)Levitic 19,18/Tobie 4,15 / Nlatei 7,12l Roma i 13. 8, 10 / calateni 5, 14

f{t, .ll) Matei 5, 46 (5, -15) Deuteronom 15, 7-8 / ls.ia 58, 4 / Matei 5, 42-45

16, .36) Iesire 34, 6 / Levitic 11, 14 / Psalm 102, 8-13 / Matei 5, 48 / Efeseni 5, 1

Apostolii aveau si fie trimigi la propor.iduire, gi dintru aceast.l pricindii agteptau pe ei mulfi prigonibri 9i vrijrnagi. Agadar, daci dirr pricinaprigonirii se vol mihni Apostolii Fi, voind a r;spl;ti celol ce i-au mahnit,

ar fi tdcr"rt pi nu ar fi invilat [propovdduii], soarele Evangheliei s-ar fi stins.Din aceasti pricind, Domnul luAndu-o lnai inainte, ii sf;tuiegte pe Apostolia nu fi pornili spre a rispl;ti vrdjmagilor, ci toate c€-lc ce se \.'or intimpl4cu birb;'ie sA le sufere, chiar dacd unii i-ar fi ocirAt, iar altii nelegiuitevicleguguri ar fi mettetugit impotriva lor. Asemenea pi El ficea pe Cruce,

zicAr-rd: ,,Pirinte, iarti-le lor, ci nu gtiu ce fac"rr (Luca 23, 34).

Apoi, ca s.i nu poata zice Apostolii ci o porunci preclun este aceasta

e cu neputintd, adicd a-i iubi pe vrdjmagi, zice Domnul: ,,Ceea ce Voieiti tusi implinetrsci alfii pentm tine, aceasta aratti-o gi tu altorai gi intm acest

fel te fd pildi altora, f;cand celorlalti aga cunl \'oictti sAJi faci allii fie.

" ln edifia de la 1805, in lcx de ,,Tatil vostru este milostiv", s€ gisegte ,,Tatil vostruCel Ceresc este milostiv".

l2 D".p." dumnezeiasca milostivire, Sfir.rtui Isaac Sirul ne invafi a9a:,,Unde'e

dreptatea lui Dumnezeu cind noi, picibgi fiind, Hristos a mLrrit pentru noi? lar dacd

aici ni Se arati milosti\; si credem ci nu primegte schimbare in prir,inla aceasta" Si nu ne'

tie nou,l sa cugetim vreodati aceast; nei.'fliuirc, c.1 s,i spunem c.i Durnnezeu cste

nemilostiv. Cici nu se schimbi Dumnezetr in ceea cc e propriu Lui, ca morfii, li nu

dobinde'tte ceva ce nu arc, nici nu piercle ceea ce. art', nici nu primcite vrcun.rdaos ca

fiiptrrrile. Ci cee.1 ce arc'Dumnezeu cljntru inceput, va ave,r Si are pururea pan; la sf6rgitul

firi cle sfir}it" (Fil.rciliLl roDi) cLtscd, Dr:spte trt,buittla Llt t u-l uri ytc pdcrifos, ci d. d pl;n{L'

st t1t ,r st rttsa pcntru c/, vol. 10, ed. IBNIBOI{, Bucuregti, 19E1, p. 31.1).

Page 85: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 85/465

lA I-CU Ili [.\ 5fl\ tEl E \ .\ \(;l It- I ll l)[ L,\ t- LC'\ (.rprt(Jlul (.

Adicti, dacir aspri ti n{-.nrilostivigi iuli voie;ti sa-f i tit'lie vliijnra;ii, tir ;i tu

:r9a; iar dac.i lc voiepti pe ccic rlinlpotrivii, adicii sa-!i tie vrijnra;ii lruni f i

milostivi gi nepomenitori ci t- riu, nu socoti cii estc cu rleputinli a fi )i ttlintnr .rcest chip". Ve"j, lcgc iirt'rsci scrisi in inimilt troastre? ltttru act'st

fel a zis 9i Dontrtul: ,,In zilele acelea dAnd legile Mele in cugetul lor, si

pe inimile lor le voi scrie pe ele" |' ( It'retllitt 31, 3.j1. Aprei li .rlt.i trclruinlr

pllltc asupr.r n()astri spro inrplinirca accstoi p()ru|l.i: ,,Daci ii iubiti pe

acciil carr: va iubcsc pc voi simtoli .lsemclroa pac.rto;ilor;i ttc.rrttitrilot,insi r.le ii ir-rbifi 1-rc cci ce- \'i vl'ainlitesc 9i vi l iclcrrcsc, suntoti clsclncllc.cu Durnnczclr, caci numai El cste br-rn cih'e cci trctrlt llunritori gi rii. r\lariar,

pc carrr. () r'oili: a fi asemcrlca p;icitolilclr sau asolllonol lui Dunrnt'zt'rr?"

Veziinvif,ituri dumrezeiasci? Intii tt-a plecat pt'tine sfrre'aceasti p()rulrc.r

clinh-u legc.r cea fireasci -,,precum voifi si vi faci vou.i oarnenii, facc'ti-lt'

gi voi asernenea" -, iar apoi te ;rlt..rci yi tlintlu sfir;it;i rlc la lispl,riilt',c.ici nc figatlr.riegtL' noLli aceastn plati: a fi ast'nrcrrt'a ltti [)tttnnt'zt'u: I.

o, .17-10: Nu judecafi gi nu vefi fi iudecafi; nu os6r.rdili 9i rru ve!i fiosAndifi; iertafi 9i vefi fi iertafir'. (3E, Dafi 9i vi se va da. Turna-vor itr

sinul vostru o misuri buni, indesati, clitinati 9i cu virfL', cici cu ce

'' lrr t'di1ia de la 1988, aici risim: ,,Voi pune legea N4ea in.iuntrul lor si pe ininrilclor voi scrie si le voi fi Dumnezeu, iar ei imi vor fi norod".

ll lrr al s.r rr Crr i,rirr l ,r-rcL'lii irr 1(./{ / r/t ci4rlh , Fericitu l Diadoh a l l:ot;(-..1'r.

inr a!.r ,r.tlt l.

,,(?) Singur DLrnrnezeu e bun prin fire. D,rr;i omtrl sc f,tcc burr l.rin ('t'l ctt,rdt'r.rrat I'rn,

daci iii cultivi n)od urile vir'|uirii. Din ;rc('.lsu stare nu \c rr1ri I'o.rtr' '.-hinrl.a, c.inrl sLrl l,. l Lr l,

prin cultir'.rrt,a binelui, a ajuns irr Dunrnezcu aga de rlult, c.it p().ltr'\'rtl cLr put('r(\r (.rr(

lucre.rz.i in tl" (fiilrrr',llrit r-irrtrirrr'rtscri, r'ol. l, ed. HumaniLrs, llrrcr.rre;ti, 1t/9(), p 33q).li Dt'sprt'iertrrea pe care o frigielLric;te aici N{intuitortrl, Si.rrrttrl lo.rn Scar'.rrLrl n.'

gr.iir'yte: ,,Unii s au predat pc ei osteuelilor tisudorilor licntru n doll:rrdi icltrrr'. l).r l ct'l

ce nu !inc' nrintc riul a luat-o inljnh'a ncesk)r.r Ncfincr!'a cle rnintc a rauluiesk 'fnrnulader iratt,i prriinfe. lar cel ce line,Jugnrinie ti pare ci s(' proc.iicyte e lst'rttettr.t .t'lrrrcirui.r i st, p.rrt, ci ale.rrg,i in r is" (|r/rrt alur rotuittrLtscri, CtLr',irilrrl iX: L)c-./r r tt iL't\\t dr ittolllnliirrlrrr,r'r.,1.t),ed.llunanitas,Bucrrrt'5ti,20t)2,p. 1911 IarSfintLrl\l.r\inr Nlirturisitoful,in crpul -12 .tl (lrrt.rirtirlrri ascr'i rr', nc intlc.rmni: ,,Sii nt iubinr utlii pc.rllii ii vr)m fi iutrilit1r-'[)r.rmnczeu. Si finr cu inclelung.i r'.iLr(iaro irltreolalt.i;i la fi 5i el ctr inclc'lung.i r,rbd.rrt'

fnJ.i dc pic.rtelc noastro. Si rlu r.rsplitim riul cu riLl;i nu ronr prinri rltrpa P.icalt'lt'noastre. Circi ierLrrea grepelilc'r no.rstrt' o a il.i rn in iertlr('r lrJ lil(rr. Ia r nr ila lu i Du nr nt zr'Lr

e.rscunsi in nrilostir.irea noJstr:r f.l!i rlt'.rploapele. [...]lnti, n('-n d.iruit r]ou.i L)(Jnrl!rlchip clt'rrrintuirc li ne-a clat notri put(rr'\'r:tnic.i dt'-r nt'irer, lii ai lrri I)unrnt,zt'rr I'rinur'm.rre, in voi.r noastri sti mintuir('l noastr.i" (Filralrn rr)rrri,ritrrari, \'()l l, cri. I Itrnr.rnit.rs.

lluctrresti, lqgq, p. rU).r" irr crlrlia cle la 1ti05, in lrt tie ,,cu virf", sc 1_qase;tt',,virsindu-se pe de.rstrprr'.

Page 86: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 86/465

86 Cat)iktul 6 SFANT UI" IEOFILACT ARI IIEPISCOPUL EULCAITIEI

misuri veti misura, cu aceeasi vi se va m;sura. (.39) $i le-a spus 9i pildi:Poate orb pe orb si ciliuzeasci? Nu vor cidea amandoi in groapd? (40)

Nu este ucenic mai presus decAt invititorul siu; dar orice ucenicdesivArgitrr va fi ca invifitorul siu.

lL;.37) Matei 6,1q7,7-2l ltomani 2,1/ 1 Corirteni 4, 5 / Iacov 4,11 a6, -3E) Psalm 78,12l Pilde 19,17lEccleziastul11, I/Sirah14,16/Matei7,2/Marcu42'tr(,,J9lIsain9,75;42,19;,1-ll

Matei 5. 1,1/ Romani 2,19 f6,la)lMatei 10.24 / Ioan 13,16;15,20

BoalS;rrca rea taie l)omnul din sufletele noastrc, anuntL- ridicinadcfiimirii. C;ici acela care r1u se cerceteazi p.rc si:re, ci nLrmai la cele ale

aproapelui cautS gi po accstea voiegte a lc prihdni, ar.itat este c;i de

dcfaiimare fiind cuprins, nu gtie c.I socotette a fi ader';irat pentrn sine cinu pAcAtuiette, Fi din accast.i pricir-ri pe ceilal!i cale picdtuiesc ii prihinegte.Dcci, rlacai \oicFti a fi neosAndit, ntr-i osAndi pc a\ii; cdci, spunc-mi mic,pentru ce osandetti pe altul, ca pe unul care calci clr ade\'.lrat legile cele

dttmnezeiegti? Dar tu insuli nu calci legea d trrnrrezeiasci? Lasd Ia o partecclelalte p;cato lpc carc nu le sir.Argegti], insi inc.it intru aceast; poruncide a nu-i judeca pe allii - ciici cu ade-".irat Jege dtrnllczeiasc; iti poruncette

!ie s;i nu-l judeci pe flatele - si tu calci legea, nr.r se cuvine ca pe altul s6-l

jucleci a fi cilcdtor dc lcge, tu insufi fiind ciicitor de lege. Cici judccdtorulsc cuvine a fi mai presus decit firea cea calc piciituiL.tte. Agadar,,iertafi

9i vefi fi iertati; dafi gi vi se va da", pe-rrtru cii ,,turna-vor in sanul vostruo misuri buni, indesati, clitinati 9i virsindu-se pe deasupra", ciciDornrrul nu cll scumpitatc mXsoara, ci cu prisosinta ddrniciei. $i precum

rlaci ai fi voit ca firi de scr.rmpitate s.i misori fiini, o inde;;i gi o clategti gi

o faci a da pe dtasupra, aga pi Dor.mrul, ,,misuri buni, indesati, clitinatigi virsindu-se pe deasupra" ili va da !ie.

Dar vleunul mai istef s-;rr fi intrebat: ,,Culr.r zice Domnul: "Cu ce misurivefi misura, cu aceeasi vi se va misura", iar rnai apoi zicc: "turna-vor insAnul vostru o misuri buni, indesati, clitinati gi virsAndu-se pe

dinafari"? C.1 clc vrcme cc cstc "virsAndu-se pe dinafarir, cum este

"aceeasi" rnisura?" Rispundem, agadar, ci Donrnul rru a zis: ,,Cu atAta

misur.i vi se rra misura r.oui", ci: ,,cu aceeagi", c.I de ar fi zis: ,,cu atata

m.lsuri", atnrrci grer-ltate ti inpotrivire ar fi avut inlclcgerea acestLri cuvent.

Iar Domrul zicAnd: ,,cu aceeagi misuri", dezlcag.i impotrivirea. Cici este

cu putin!; a da cu aceeagi rnisuri, insi nu intocmai irr aminunfime atAta.

Dcci Dornnul, prin ,,aceeagi misuri", zicc ci riaci ni fi ficut bine', !i se va

face bine, iar prin ,,virsAndu-se pe deasupra" zice c.i daci ai f.lcut bine o

" In editia de la 1805, in loc dc,,desivargit", se giseite ,,de sivargit"

Page 87: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 87/465

TAI-CLIIi[,\ SI:I\ I EI E\'/\\(,IIEI-II I)t: L,\ I-UC.\ C.rpik)lula,

cl.rta, inmiit;i sc va face birre. Acestca sullt asell'tcltcil gi lil osindirc: pentrtr

cai acela care os;indc.gtr., mai pc urmd se osindcgte, gi ,,cu aceeasi misuri"ia inapoi; iar mai mult clocAt,.misura" se osinclr;te, pelltru c; a osandit pe

cel ascmc.rrca [tlupi fire cu cl], gi prrin acc;rsta ,,misura" cste ,,virsindu-sepe deasupra".

Si acester zicandu-le Donrnul ti oprindu-lro pe rroi cle la a osAndi, ne

spr-rnu nou;i;;i pilda: ,,Spunc-Mi Mit:, tu ccl carc il judcci po altul, gi tr-r

instr!i actlc.ryi picatc savartcAti, ntr egti aselnenca unui orb care ilpovatuiette pe alt orb? Cici d.-rcii pe aitul il jr-rdeci, 9i tu irrsufi intrrr .tceleagi

cazi, amindoi suntefi orbi; iar fie !i sc pare cunt ci il povifuie;;ti Lrc accla

la ltrcrr.rl cel bun prin l-l osandi, insi nu-l povifuicpti. C.ici cum va fi

por'.ifuit accl;r la lucrul cei bun r'lc c.ltrc tine, c;ind gi tu gregegti? Cici nuestc ucenic nrai prcsus de- r-lasc.ilul sitr. Dcci, d.rcii tu, ccl care pari a fidascil;i povifuitor', grcFegti, far.1 de nici o indoial.i gi ccl ct-!i este Lrcenic

gi sr'poviltric;tc dc citre tinc Igrtgcgte ascmctrca fic], Pcniyll ;a oricr' LlcL.llic

dc sivArgit Icle stivar';;it] r'a fi c.r clascilulsiu".Acestea le-.r zis Domnul, pentrll ca si nu osirrdinr pe cei [care L)ar]

rnai prcjos clcc.it noi, gi carc sc p.rr a FaiAtui. inca ,rtlar.rg,r ii altolc pentl'uaccasU pncilli.

o,1-1-45: De ce vezi paiul din ochiul fratelui tiu, iar bArna din ochiultiu nu o iei in seami? (42) Sau cum poli si zici fratelui tiu: Frate, lasi si

scot paiul din ochiul tiu, nevizAnd tu bArna care este in ochiul tiu?Fifamice, scoate mai intii b6rna din ochiul tiu 9i atunci vei vedea siscoti paiul din ochiul fratelui tiu. /13/ Cici nu este pom bun care si faciroade rele 9i, iarigi, nici porn riu care si faci roade bune. (44) CSci fiecare

pom se cunoagte dupi roadele lui. Ci nu se aduni smochine din miricini9i nici nu se culeg struguri din spini. (-ljl Omul bun, din vistieria cea

buni a inimii sale scoate cele bune, pe cAnd omul riu, din vistieria ceea

rea a inimii lui scoate cele rele. Cici din prisosul inimii griiegte gura lui.

'i'..ilr}latei 7.3 i(...11/ Pilde 18, l7l\latei 7,.1-5lij, lil Isnia 32, 8 /Sirah 18, 20 / N{atei 7, 16-20: 12, 33-35 / Ia.ov 3, 12

Domntrl zicc: ,,"De ce vezi paiulr, arlicl picatr-rl ccl nric al fratelui t.irr,

iar'.birna.,.rdictl p.icatul ct'l nrarc al tiLr rrtr-l socotegti?" Act'arsta sepotfi\'cgte Fi tutr-rror, iar mai cu scama clascililor ii st.lpinitorilor', cart'alt'supr.r;ilor picate, dcai ar fi mici, le pc-dc1.rscsc, iar pc ale lor, chiar mari dr. ar'

fi fost, le lasii nepedcpsite. Pclltru acetlst.r gi ii nrrnrcSte Donurul ,,fifamici"pe acepti4 ca 1-re

accia carc una st'.rrati a fi rlintru a pcdepsi picate.le cclorlalli

- cici sc arati a fi drepfi -,;;i alta sunt clintru a paciitui;r ei mai rele.

Page 88: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 88/465

Capitolul 6 SIA\TUL TEOFI LACT ARl JIEPISCOPUL, ilUL(,:\l{llil

Apoi gi cu pildi incredinleazi Domnul cu\.antul S.Iu, cici zice:

,,Precum nu este (pom bun,, care si faci <roadi rea>, nici . pom riu " care

sd facd "roadi buni,, aSa 9i cel care se apuca a-i inlelepli 9i a-i indrepta pe

allii 9i a-i a<iuce sprc mai bir1e, nu va fi rau. Iar dc va fi riu, nu-i va face pe

allii mai buni. Cici inima fieciruia este "vistierie";9i dac.l bune are intruea, ti omul este bun ;;i bune grdiegte, iar dacd plini este inima de cele rele,

Fi onrul L-ste r;u li rclc griicate".Ins.l pe acestea toate poli a 1c inlelege ci Fi pentru farisei se zic, cdcr

c.ltre aceia indrept.ind cnvintul, Domnul zice: ,,Scoate mai intii birnadin ochiul tiu 9i atunci vei vedea si scoti paiul din ochiul fratelui tiu",dup.i cum gi in alt loc zice: ,,Ciliuze oarbe, care strecurati lAnfarul 9iinghififi cimilat" (Matei 23,21). Deci spune Hristos: ,,Cum r.oi, q fariseikrr,

"pomi rii" fiind, r'cli putea aduce "roade bune"? Cici cuvAntul vostmcste riu, precum vi e gi viafa, cici din pnsosinla inimii graifi. Cum, dar,

Veli indrepta;i veli pedepsi p.lcatele altoro Voi ingivi pAcate mai mari

sivirgind ?"

6, 16-49: $i pentru ce Mi chemafi: Doamne, Doamne, 9i nu faceli cevi spun? (.I7) Oricine vine la Mine 9i aude cuvintele Mele 9i le face, vivoi arita cu cine se aseamini: (4E) Asemenea este unui om care, zidindu-9i

casi, a sipat, a adAncit 9i i-a pus temelia pe piatri, gi venind apele mari

9i puhoiulr" izbind in casa aceea, n-a putut s-o clinteasci, fiindci era

bine cliditi pe piatri. (,19) Iar cel ce aude, dar nu face, este asemenea

omului care 9i-a zidit casa pe pimint firi temelie, 9i izbind in ea puhoiulde ape, indati a cizut gi pribugirear" acelei case a fost mare.

(6, 16) Osea 8,2l Maleahi 1, 6 / Matei 7, 21-22;25,1L / Luca 13,25 /Frptele Apostolilor 19, 13 / Romani 2, 13 / Ia.ov'1,215,17) Matei7,24 /

Romani 2, 13 / Ia.ov 1 ,1,22 (6,18)Psalm39,2-3 lMatei 7,2+25 (6,19)Matei 7,2627

$iacestea sunt de mare nevoie citre noi, cei care ctr buzele Il mdrttrrisim

pe El a fi Domn, iari cu fdptuirile ne lepdddm de DAnsul. Cdci zice

MAntuitorul Hristos: ,,Dacd Domn sunt Eu, intru adevir se cuvenea ca

voi s; faceti lucrul robilor; iar lucrul robilor este a face cele ce Domnul tiStaparrtr I p()runc(.)tc".

Apoi nc spure noui ce dobAndegtc ccl care Il ,,aude" pe El, gi nu numai

,,aude" cuviltele Domlului, ci ;i ,,le face", qi,,asemenea este unui om

care, zidindu-si casi, i-a pus temelia pe piatri". lar,,Piatri" cu adevdrat

rE in edigia de la 1805, in loc cle

ru in edigia de la 1805, in loc de

,,puhoiul", s(] giselte,,raul".

..pribusire'. se B,i>r'5tt, . sfirimare

Page 89: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 89/465

TAT,CUIREA SIJI\TEI EVAN(;IIELII I)E LA LUC,\ Cnpitolul 6

estc Hristos, precum Apostolr.rl rnirturisegte (1 Cctritrtctri 3, 11).5i,,sapi" ;i,,adAnce9te" cel carc nn pe deasrrpra primegte cuviutele Scripturii, ci cearcii

Igi scruteazi] cu tluhul addncurile acestora. Deci unul ca acesta ,,a pustemelia pe piatri", apoi re','irsAndu-sc l;i ,,venind apele mari gi puhoiul" -adici poate ficindu-se prigonire sau ispiti -, ,,izbind in casa aceea"

ispititorul, tie demorr, fie'om, ,,n-a putut s-o clinteasci". $i foartc ctr cut'iin[ic-ste a-l asemirra cu ,,puhoiul" pe omul ccl carc ispitcstc, cici, precum ritrl,din pricina ploii celei ce cade de sus, se face pr.rhoi 9i se revarsi, aga gi pe

cln'rul cel ispititor, satanar cel care de sus a cizut, il face sd creasca.Iar ,,casa" acelora care nu plirresc cuvintelc Domnului ,,a cizut gi

sfirAmarea acelei case a fost mare", ceci mari sunt ciderile acelor care

aud dal nu fac. C.i acela care n-a auzit, nici nu a fdcut, rnai r-lgor gregegte;

iar ccl care a auzit gi n-a fAcut, mai greu pecituicate.

Page 90: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 90/465

l,\

CAPIToLUL 7

VirtdecarL:a slugii ttnui sutn;. Vittdccorttt tdndntlui din Nain.

Tritnisii Iut lonn Botazdtorul.

Llrt*craa lui Iistts tlt'cdtrc fettrcis ttdcdtonsil

/, 1-l0; $i dupi ce a sfirgit toate aceste cuvinte ale Sale in auzulpoporului, a intrat in Capemaum. (2) Iar sluga unui suta9, care era la el incinste, fiind bolnavi, era si moari. (3) $i auzind despre lisus, a trimis la

El bitrini ai iudeilor, rugindu-L si vini gi si vindece2 pe sluga lui. (4) Iarei, venind la Iisus, L-au rugat stiruitor, zicind: Vrednic este si-i faci luiaceasta, (5) cici iubegte neamul nostru gi el ne-a zidit sinagoga. (6) IarIisus mergea cu ei. $i nefiind El acum departe de casi, a trimis la El prie-teni. zicindu-l: Doamne, nu Te osteni, ci nu sunt vrednic ca si intri sub

acoperimAntul meu. (/) De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednicsi vin la Tine. Ci spune cu cuvAntul 9i se va vindeca sluga mea, /8) cici 9ieu sunt om pus sub stipinire, avind sub mine ostagi, 9i zic acestuia: Du-te,

9i se duce, gi altuia: Vino, gi vine, gi slugii mele: Fi aceasta, gi face. (9) IarIisus, auzind acestea, S-a mirat de el gi, intorcAndu-Se, a zis mulfimii care

venea dupi El: Zic voui ci nici in Israil n-am aflat atita credinli; (10) gi

intorcindu-se cei trimigi acasi, au gisit sluga sinitoasi.i/. lr Pilde 14, 35 / Matei 8, 5 (;. iJ l(/) Psalm .l0, 3 / lvntei 8, 8-10

Acest sutag este acelagi cu cel de Ia Matei (Matai 8,5-13).9i ce este cu

acoasta, anume cI Matei nu zicc cd sutagul i-a trimis pc iudci poftindu-L

9i rugindu-L pe DAnsul?3 Este cu putinfi ca rnai intAi si-i fi tlimis pe iudei,

apoi insugi sutatul acela si fi Yenit. Deci, ceea ce a l.isat llesPus Matei, o

spunc [,uca. h1s; poatc ai iutlcii de zavistie topirldu-se, trici rru il vor filisat prg 5u129 55 vie la picioare'lc lui Iisus, cdci aceasti fapti slava ii aducea

lui Hristos. Dar, mai pe urmi, r'l insugi fiind silit de ne'r'oie', a venit la

Iistrs; insi, poate, iarigi intru nedumirire ar fi intrat cineva, zicaind: ,,Cum

Matei zicc ci insugi sr-ttagul, cu glasul siu, se lep.lda tle a vcni listts Ia eF

I ln cdilia de la 1805, titlul crpit()luluic'ster ,,1'.rrfr.r/sr/tnlul.Pcttlru.fiuli,rilur'.i.P,'tIttlL

L:ti ltintili rlr loirtt. PutIru nsahtitttln'tt lttrist:ilo] ri n l.giuik)rilor clt copiit r'r'sc itLettr itr f,irli.

!)attli u tttncin atd ct n tnts Stt Dontttul t-tr rttir".: in eclifia dc la 1805, in ltr eic ,,si vindece", se gdselte,,si nrantuiasci"t Adici: ,,Cum vctm putca inle leg!' acc.lsti ;rparenti nL'IrotriYirc clintre livrrrgheligti?"I,,Dar sutagul, rispunzind, I-a zisr Doamne, nu sunt vrednic si intri sub acoPeritul

meu, ci numai zi cu cuvintul ;i se va vindeca sluga mea" {IliJrr1 S, ,\./.

(N1

D

aic

a\

,,n

inne

8r'in!aC

zi<

al

boacl

mi

mi

ltT

pi

9iDr

S-

SC'

mPr

m

CC

,,tl

Page 91: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 91/465

IAI-CUIRIIA Slih"TUI EVr\N(;llEI 11 Dli L,\ LUC.\ Cnpjh,tut i

(Mntai 8, 8J, iar l-uca zice aici cd a trirnis prieter.ri de ai sdi ;i il ruga peDomntrl si tru vie sub acoperimAntul siu?" A9adar, este cu putirr;i a ziccaici ci nr.r este nici r-rn llrcru de mirare,,a-i trimite pe prieteni,,, gi mai apoia ve.ni gi el, gi a grii accstr:a rugirrdu-L pe Dontnul si nu r.ini la clAnsul. Sivrednici de mirare este credinfa birbatului, care pe sine insuyi se numua,,nevrednic" de venirea lui Hristos. Petrtrtr aceasta )i Domnul zice ca ,,niciin Israil n-am aflat atita credinli", cici pagAn era sutagul, poatc clinneamul romalr iior.

Iar ,,sutas" estl'9i toata mintea care ii stApinegte pe mulli intr.u riutate,ale cirei minfi multe ii sunt lucrurile;;i valurile in r,'iafi, gi arc ca ,,slugi

bolnavi" partea ce'a necuvantatoare a sufletlrlui, adicA mAnia 9i pofta, caci.rcestea s-ru r'.induit a fi ,,slugi". $i il clreanri pe lisus, trimit.indu-i l.r El

mijlocitori pe,,iudei", adica gindurile 9i cur.irrtele rriirturisirii, cici ,,Iuda"mirturisire se- talcuieFte, precum gi altadati s-a spusi. Au, doar., nu sulttgraiuri de lndrturisire 9i de smerenic aceste'a: ,,Doamne, nu Te osteni, cinu sunt vrednic ca si intri sub acoperimintul meu", ;i cele cc urmeaziacestora? Deci, crezand lui Hristos, de1;rabi igi i'a lua ,,sluga sa sinitoasi",zic adicd rnAnia ;i pofta.

7, 11-16: fi dupi aceea, S-a dus intr-o cetate numiti Nain 9i cu Elimpreuni mergeau ucenicii Lui6 si multi mullime. ( 12) Iar cind S-a apro-

piat de poarta cetifii, iati scoteau un mort, singurul copil; al mamei sale,gi ea era viduvi, gi mulfime mare din cetate era cu ea. (1.3) Si, vizAnd-oDomnul, I S-a ficut mili de ea 9i i-a zis: Nu plengel (14) gi apropiindu-Se,S-a atins de sicriu8, iar cei ce-l duceau s-au oprit. $i a zis: Tinere, lie ifi zic,scoali-te. (15) $i s-a ridicat" mortul gi a inceput si vorbeasci, gi l-a datmamei lui. (16) $i trici i-a cuprins pe toli gi sliveau pe Dumnezeu, zicand:Prooroc mare s-a ridicat intre noi 9i Dumnezeu a cercetat pe poporul Siu.

t7 !1) Iezechiit 37 1/ Mir'u s'''

/r-uca:r'I i:l,l:iii,:'r:ii:;iliiiilll'lii;l;lil

Dupi ce pe sluga sutagului sinitoasi o a ficut;;i nefiinc{ de fat;, altiminune mai preasliviti sdvartegte Domnul. Cici, ca si nlr zica ciner'.r: ,,yi

ce lucfu minunat a ficui la slugi, ci poate nici nu ar fi nrurit slug..r?",

'\/ezi telcuiren Sfinttrlui Tcofilact dt' la Iloi'i 2, )a si lrlrtriu ll,7-11).6 in edilia dc la 1605, in lrrc de',,cu El impreunS mergeau ucenicii Lui", sc tiscst('

,,impreuni cu Dinsul mergeau ucenici de-ai Lui mulli".; in edi;i.r tle la lli{)5, in lrrc elc',,singurul copil", sc gasette,,fiu unul niscut".* in edi;ia ,,le la 1805, in lc)c cle,,sicriu", se gisL'tte,,pat".

" in edigia de la 1805, irr lr^- de,,s-a ridicat", sL'g;sette ,,a gezut drept".

Page 92: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 92/465

(): C.rpihrlulT SIi\N IUL, I'I](IFILI\CI AItI IIII'ISCOPUI, BUI-(],\IiIIl]

pclrtru acc.rsta pe mortul acosta pe care-l scoteau ldin cetate], il inviaz.i. $irlu nuulai crl cu\.entul lucreazd minunea, ci gi de pat se atinge, ca s.lcunoattcrl cum ci tl'upul Lui trup ditibr de viafA este, cdci, de t,remc cetrupul s1r ficut al Cur.,Antului Celui Care c15 i.'ia!;i tutrlror, pL.ntru acoastaf.iciibr de viati este 9i .rcesta gi pierzitorr0 al morfii gi al striciciunii.

Deci, ,,a gezut drept mortul 9i a inceput si vorbeasci", ca sd nu scp.rr.1 oilr'('cdrora cum ci dupi nilucire S-a riclicat, cici ale invierii celeiadr'\'ar.1te

suntaceste

se'mrlc: ,,a sezut drept" ti ,,a inceput si vorbeasci",ctici trupr"rl cel neinsr.rflefit, nici a se'riclica 9i nici a grii nu poate.Iar ,,viduv5", r'ei in;elege a fi gi sr,rfletul cel care l-a le'pidat pe bdrbatul

s.ru, adica pe Cur.'6ntul lui Dumnezeu, Care ,,semin!e" bune a seminat(MntL:i 13,3-8).lar,,fiu" al lui [suflchrlui] esie mintea cca moart.l gi care este

,,scoasi" .rfar;i rlin ,,cetate", adicd dirr Ierusalimul cel cle Sus, cdci acela este

Ioca;ul [s.ila;ul] ct'lor vii. Agadar Domnul, ,,ficAndu-i-Se mili", Se atingetle ,,pat", iar ,,pat" al minlii este trupul; cdci tmpul, cu adevdrat nlormant gi

groapi estc. Dcci, atingindtr-Se Domnul de tru1.r, scoali miltea, tAndrA gi

\.iteazi pt: act.rsta fic6ndu{} 9i ,,gezand drept" tindrul, adicii mirrte4 9isctrl.incltr-Sc tliu mornrAntul pdcatrrlui, attrnci,,va incepe si vorbeasci",

adici sa-i invcfo pe alfii, c.Ici intnr atita r.remc c.lt ile p.lcat este- finuti gistlp;r1it.i, nu p().rtc .r invifa gi a gr"ii - caci cinc o va credc pe e'a?

/, 17-30: pi a iegit cuvintul acesta despre El in toati Iudeea 9i intoati impreiurimea. (1.S) Si au vestit lui Ioan ucenicii lui despre toateacestea. ( 19/ $i chemind la sine pe doi dintre ucenicii sii, Ioan i-a trimiscitre Domnul, zicind: Tu egti Cel Care va si vini sau si agteptim pealtul? (20) $i ajungind la El, birbalii au zis: Ioan Botezitorul ne-a trimisla Tine, zicind: Tu egti Cel Care va si vinirrsau si agteptim pe altul?(21) Si in acel ceas El a vindecat pe mulfi de boli 9i de rini 9i de duhurirele 9i multor orbi le-a diruit vederea. (22) qi rispunzind, le-a zis:Mergeti 9i spunefi lui Ioan cele ce afi vizut gi afi auzit: Orbii vid,

;chiopiiumbli, leprogii se curifesc, surzii aud, morfii inviazi 9i siracilor li se

binevestesterr. /2.1t Si fericit este acela care nu se va sminti intru Mine.

,,' Ninricitor, ruirlitor.rr in cditia dr, la l8iil5, in l(\ ele ,,Cel Care va si vini", se gisette ,,Cela Ce vine".ll Ctrvi,rsul ls.ria I'ustnicul, la inceputtrl Ccltti ,tc at XII[-lcd cui'fittt, r'rc irrvaf.i lstfel:

,,lr).)n cind .r boter.rt pc l]onrnu I lisus, a lunt ca clrip il iccstui cuvant ci col ce se botoazitlcbr:ie s.i rrlirturis('ascj f.rPtclc lu i. Doci multe sunt scn'rlrcle pc carc le-a ficut l)omnrrlli:trs. Dar .,orbii vid" inst'amni c.i cel ce privettL' lumea actasta ctr rriciejcle'este orb; darrl.rc.i paritsind-o lre L'.r, privL'ltc la nidejclea atteptata, a \tzut. Ln fel .gchiopii unrbl;.

Page 93: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 93/465

l/\Lcult{E,\ stjtNl'El EV.\\clltL.ll I)t l_/\ l_uc/\ C nfitr)lul 7

(241 Iar, dupi ce trimigii lui Ioan au plecat, El a inceput si vorbeascimullimilor despre Ioan: Ce afi iegit si privili in pustie? Oare trestiecfitinati de vint? (251 Dar ce ati iesit si vedeti? Oare orn imbricat inhaine moirr? Iati, cei ce poarti haine scumpe 9i petrec in desfitare suntin casele regilor. (26) Dar ce-afi iegit si vedefi? Oare Prooroc? Dal Zicvoui: si mai mult decAt un Prooroc. (2/) Acesta este cel despre care s-a

scris: Iati trimit inaintea fefei Tale pe ingerul Meu, care va giti calea Ta,

inaintea Ta. (281 Zic voui: intre cei niscuti din femei, nimeni nu este

mai mare decAt Ioan; dar cel mai mic in imparilia lui Dumnezeu este

mai mate decit el. (29)

$itot poporul auzind,

9ivamegii s-au incredinlat

de dreptatea lui Dumnezeu, botezindu-se cu botezul lui loan. (30/ larfariseii 9i invititorii de Lege au cilcat voia lui Dumnezeu in ei in9i9irr,nebotezAndu-se de el.

t;, I:)Matet 9,26 l;, lsl Matei 11,2 {;. l9l Facere.l9, 10 / Numeri 2:1, 17 / Deuteronom 18, 15 /Isaia35,{/Daniil9,24-251Ntalei77,2-3|Ioan6, l.l/;, l2/ Psalm 145, 8 / lsaia 29, l8;

35, 5;12,7;6'l,'l I \latei 11, {-5; 15, 20-21 / Luca 4. 18 / Ioin 2, 23; 3, :; 5, 36; 10, 25

/;.2.1)lsaia8,14/Matei11,6/Romani9,32/1Petru2.8f/.16ll\'latei11,7-9:14,5.2'1.261| uca1,76(;,2/)lualeahi 3, 1/ l\latei 1'1, 10 / N'larcu.l, 2 / Luca 1, 76

/;- l!l/ l\'lntei 11, ll; 21, 31/ \Inr(u L 5 / Lucn 3. 12 1;, .111, Faptele Apostolilor 13, 1,t,20, 27

in ttr.tt.i lrrdr.,ea >r in t(utJ irrr prt' jtrrimr..r r t,:tin..lir--t'rriirrLulud ceJ e(lr('

sc ficusc in Nain, s-a auzit.rce.rst.i i ustc ;i du ratrc rrct.rricii Ir-ri loarr. Ag.rd.u,

ca urrii cale nu oraLr inci cle sitirgit filesiviLgi]i], le c.Idea gr'r.u pontru

lauclcle cel: cc I sc aduceau hri lisr-rs. I:rr [oan, r'rirrd sa lc ar.rtc lor cit ticrr..lro este I Iristos gi cit oste el dc departe cie Dinslrl, iconomisegte htcrul,tcesta gi, uczicincl nimic ucerricilor sii spre l.rutla lui Hristos, ci prefi-cAndu-sc a rrr"r gti Inirlic], ii trinrite pe din;ii la EI, ca vizind nrinurrilc,din insSgi sivirgirea lor si creadi ci prea mare osebire estc intre St.ip.lnrrlIisus gi robul loan. Si ntr socotegti cum ci cu aclevirat negtiind Ioan cele

inscanrni ci ccl ce voielte pe Dunrnezeu 5i iubegte cuiictnrjlc trLrpepti ale inimii este

ichiopj dar daci le p;risettc pe Jcestea 5i iubc;tt';-re Dunrnczcu din krati inin.r, untbl,t.t-a fel, iar.i9i, "surzii aud., inscanrni ci, fiind ciner'.r in r-mpri)tiere, c sr.rrd din r<:Lrie iituitrre:; dar de se acluni in cunogtinti, aude. "Leptotii se curitesc" nrati, fiinrlc.r s-r scris

in Lege.-r Iui Nloisc', ci .cel necurat s: nu intre in casa Domnului,, p!'t()t ccl ce .rfcdu5minic'fali cle aproapele, saLr

^uri,sau pizm.i, s,ru vorlrire irtrpotrili. Dar d.rca lc

p.rrisesc pe aceste.r, s-au curilat. In sfir;;it, dc vodc orLrul, untbla lchiot-ul ti ( crlrifitlcprtrsu[, omttl c.rre a murit prin ncestea in vrernc.r lerrcviei sc scoala li se innoic}tt, dccisc li bir'1e\'('s tcitl.' sim f u rilor lu i, ct'ltrr sir.icite de sfintt'lc r irtuti, fiincici a !izut, .r u ntbl.)lqi s-r curifit" (filo.aliu rol tint'dscri, r,ol. 12, ed. Harisrrra, I3ucure;;ti, 1q91, pp. 103-10-l).

rr in edilia cle la 1805, in lcx cle,,haine moi", se giscttc ,,lraine scumpe".rr in edilia dc l.r llJi)5, in loc rlr' ,,au cilcat voia lui Dumnezeu in ei insisi", se

t;seltr',,au lepidat de la ei sfatul Iui Dunrnezeu".

l

L

Page 94: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 94/465

(l{ Cipitolul 7 SFANI'U I, IEOFILACT A]tI tIEPISCOPUI., I]ULCARIEI

pelrtru Hristos, i-a trimis L)e uccnicii sii si-L intrebe. Cici cum sd nu-Lcun()asci pe Hristos, ccl care gi mai inainte de nagtere in pantecele maiciisarle a siftat, ca unuIcare L-a cunoscut pe DAnsul (Llcn 1,41,44), iarinlor-dan nrirturisea ptntru El ca pentru Fiul lui Dumnezcu? (.loa tt I , 34)1' Deci,Ioan ii trimite pe ucenici, zic.lndule lor si-1, intrebe pe Iisus: ,,Tu egti CelaCe vine [sau sd agteptim pe altul]?" Vezi cum Ioan, [pu]in cate putinl iitlucc pe ucenici intru adAncul cunogtinfei, ca se cread; ci ci Iisus este

Dumnezeu? Cici Proormii ,,trimi;i" se numesc, precum 9i insugi Ioan Bote-

zitorul astfel este numit, dupi cum 9i Evanghelistul ioan zice: ,,Fost-a omtrimis de la Dumnezeu [numele lui era Ioan]" ( ktnn 1,6). Iar Domnulestc numit ,,Cela Ce vine", perrtru ci El intru stipAnire a vellit, nu fAr; de

a Sa voie gi ca un alt ,,trimis". Agadar, ucenicii lui Ioan zic: ,,Tu egti CelCare este agteptat si vini ir.r lume?" Unii, acest cuvant ce zice: ,,Cela Ce

vine", il inleleg pentru vcnirea Domnului in iad, intrucAt ceea ce se zice

si fie intru acest illfeles: ,,Tu egti Cel Care va si vind 9i in iad?"Insi ce rispunde Domnul? Cunoscind pdcina pentru care Ioan i-a

trimis pe ucenicii lui la Sine, gi ci i-a trinris pe acegtia ca si vada ce face El

gi dirrtru acestea si cre'adA, pentru aceasta Domnul le zicc color trimigi:,,Mergeti 9i spunefi lui Ioan cele ce afi vizut 9i ali auzit". Apoi numdrisdvtirgirile minunilor, ctrre gi plin Prooroci au fost vestite, cdci aceste

cuviute: ,,Orbii vid, gchiopii umbli, leprogii se curilesc, surzii aud,morlii inviazi 9i siracilor li se binevestegte", :rle Proorocului Isaia sunt(lsaia i5,5-7l. Apoi, Domnul le zice: ,,$i fericit este acela care nu se va

sminti intru Mine", c.r gi cum le-ar fi zis a;a: ,,Si voi fericifi vefi fi, daci nuvA veti sminti intru Mine".

Dar, pentm ci era cu putinti ca mulli sd se sminteascd pL'ntru Ioan,

zicAnd: ,,Cum, acela care a mdrturisit atatea pcntm Hlistos, acum,

trirnilandu-i pe ucenici, intreab; de este El "Cela Ce vine"?", pentru aceasta

griiegte Hristos citre' nort'rade: ,,Nimic de acest fel si nu socotiti pentruIoan, cd, au doari, cste t'l "trestie" ca sd se plece, cand intr-o parte cand inalta? $i acum poate si rnarturiseascd perrtru Mine, iar mai apoi si nu Minrai cunoasci pe Mine? Ci de era unul dirrtru accst fcl, pcntrr ce ali mai

iegit atunci in pustie ca sil vedeli pe el? Dar oare ntl cumva dirr pricinadesfitirii s-a stricat la minte [i s-a inttrnccat mintea lui Ioarr]? Insi a sa

imbrdciminte il artrtd a fi mai presus di'krati desfitarca; iar daci s-ar fidesfitat, in caselc impirdtegti s:ar fi sa la9lu it. $i ca pe un Prooroc il strotifipe el? Adevir \.; griiesc voud, gi mai mult decit un Prooroc este". Cici

|1Yeziqi Ltian'i 3, II; Ir4dtcu1,7 8;Luca3, I6-17;ILtar1,2U30.

Page 95: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 95/465

TALCUIREA SFINI-EI EV.\NC}IEI.II I)I] I,A I-UCA Capik)lul 7 r)i

ceilalfi [Prooroci] numai au grdit mai inainte pentm Hristos, iar acesta L-ir

gi vizut Fi 1--a 9i ar;tat, zicand: ,,Iati Mielul lui Dumnezeu[, Cel Care

ridici picatul |rumiil" (loan 1,29). Iar ceilalli Prooloci, dup.i ce au iegit dinpAntecele maicilor lor au proorocit, iar accsta gi mai inaintc dc a iegi dinpAntece a cunoscut pe Domnul, gi [de bucurie] a siltat (Lr.rca 1,41, 11).

Apoi, Domnul il aduce in mijloc ca gi martor pe Proorocul, cdci zice: ,,Acestaeste cel despre care s-a scris: Iati trimit inaintea fefei Tale pe ingerulMeu[, care va g5ti calea Ta, inaintea Ta]" (Malt,ahi 3,1)- Cici ,,lnger" este

Ioan, poate gi pentru Viala cea nematelialnici gi ingereascd, dar poate gi

pentru cd a vestitri' venirea Mdnttritorului.

Iar Domnul, zicAnd: ,,intre cei niscufi din femei, nimeni nu este maimare decAt Ioan", mai mult decAt pe toti ceilalfi oameni il inalfi pe

inaintemergitorul loan. Apoi, ca gi cum ciner"'a ar fi zts:,,O, Hristoase, ;;idecAt Tine Insuli este mai mare loan?", Domnul adaugi: ,,Iar "cel maimic" decat el, adici Eu, mai mare sunt in Impdrifra Cerurilor, cici acum

sunt socotit mai mic decAt el gi cu neamulri;i cu r''.lrsta gi cu slava, clar

intru impird;ia Cerurilor mai mare decdt el sunt, adic6 intru toate cele

dumnezeiegti gi duhovnicegti".Deci,,tot poporul auzind" cele despre Ioan, ,,s-au incredinlat de

dreptatea lui Dumnezeu", adici, priminclu-L pe Proorocul Sdu, norodtrlL-a cinstit pe Durrrrrezcu [,,botezindu-se cu botezul lui Ioan"]. lal fariscii

L-au necinstit pe Dumnezeu [gi ,,au cilcat voia lui Dumnezeu in eiingi9i"l, fiindcd nu l-au primit pe Ioan.

Iar unii, acest cuvant ce zice: ,,intre cei niscufi din femei", intru acest

chip l-au inlcles: bine a zis Domnul ci ,,intre cei niscufi din femei", cdci

prin aceasta S-a scos afard pe Siner8, cici El din Fecioar.l era niscut ti nudin femeie, prin ,,femeie" inlelegAnd-o pe cea impreunati cu bdrbat.

Iar allii, cuvAntul ce zicc: ,,dar cel mai mic in Impiri!ia lui Dumnezeueste mai mare decAt el", intr-un alt chip l-au ingeles: cel mai mic in viafacea dupi Hristos, este mai mare decAt dre'ptul cel din Lege - a;a precumIoan, dupi dreptatea cea din Lege, era fir.i de prihani; iar de s-ar fi aflatcinc.va Iab.ia] botezat, firi a fi sdvArgit cer.a riu sau binc, acesta ,,mai mic"

este intru ImpirSlia Cerurilor - adici intru cea dupa Hristos propovAduire- insi ,,mai mare" este decAt cel nebotezat;;i in Lege drept.

l6[1ti05] Dupi cum lj l-a Sfintul Nlatc'i s-a aritat,,,ir,ger" t.. tilcuie'9tc,,verstih)r".

L7 Dupi ncam, Domnul era socotit a fi fiu de tcslar lMah'i 1.3,55), pe cind loarr er.r

fiu al ltri Zaharia celui ce fusese preot la templul din lerusalim (Lrrca 1, 5).

'" Adici S-a exclus pe Sine din rirrdul celor niscufi din femeie.

Page 96: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 96/465

(.rl.itr,lul ; SI-,\\I L,I-TE(II:IL,\C I,\RI IIEPISCC)I'LT- BI,I,CARII]I

^ $i irr.rlt chip lse poatc infelege aceasta ce zice: ,,cel mai mic inlmpirifia lui Dumnezeu este mai mare decat el"l, anume cti loan, care

r.n.ri c.i 11u or.r i.i r.i dc tnlp Fi nematerialnic, ins.i, inci toi in trup €'ra, gi din.r(('.1\t.i f riLlll,i ,.cel mai mic" iutnr invier.' - irrr icrea fiinrl iml'.rr.rliaCt,nrrilt,r ., rrrai rnart.('st(,dui.it,.,l. C,iti attrrrci, irrtlu inrpar.ilia itrViclii,cu totul ncstricirciogi fac.inr-lu-ne, nu YOm nlai unbl;l [tr;i, \,ietui] du]ritrLrp, ial ce I c.rrt'atunci va fi acolo,,mai mic", estL-,,mai mare" dc'cAt ccl

c.rr('acllul est. drept,.liir inci poarti trup.7, 31 j5:Cu cine voi asemina pe oamenii acestui neam? $i cu cine

sunt ei asemenea? f.32) Sunt asemenea copiilorcare ged in piali'' si strigiunii citre allii, zicind: V-am cintat din fluier 9i n-ati iucat; v-am cantatde iale si n-afi plins. /.1.1) Cici a venit Ioan Botezitorul, nem6ncind piinegi negustend vin, gi zicefi: Are demon! (.14) A venit 9i Fiul Omului,mincind si bind, 9i zicefi: Iati om m5ncicios gi biutor de vin, prietenal varnegilor si al picitogilor! (35) Dar Infelepciunea a fost gisiti dreaptide citre tofi fiii ei?') /i,.1/ li) sirah 39, 29 / N{itei 9. l1; 11, t6-19 / N1arcu 1,6 / Lu.a l, ls

Er'.r la iutlei un joc dc copii intnl acest fcl: r.rn cirtl dc copii sc tlesparlea

intioui cetc,;i,

c.r gictrrn

pi-ar firis

clc via;.i,trnii

cleo

parte se jeleau, iar.rllii do.rltn partt' fluicrau. $i nici cci carc sc jclt:au nLl so plec.rLr gi nu ulau

tieopotriva cu cci din cc.rlalti cL-.rti, rlici ce-ilalfi cc flrrierau nu se urleau cu

cei ce se tii rrgu iau.

Ap.rc1.rr', Dornrrtrl, ii ia in rAs pe farisoi, ca pc r.tnii carc f.rc unelc ca

acL.stc.r, caci nici ctr loan, cel care tr;ia viati tinguitoare 9i invii!a

Ipropovidr-ria] poc;iin!;i, r-ru s-au jt lit imprcun;i ti nu i-au r-trt.uat, nici luiIisr.rs, C.rrr' .rrit.r vial.i \.csela, nu I s-au slrpus ori I s-au plccat, ci dc am6trdoi

s-.ir.r lcpidat. Nici cu loau cel carc,,cAnta de jale" n-;ru jclit imprcun.l, nici

cr-r Iistrs Cel Crre ,,cinta din fluier" gi era vesel, nu s-au ttnit.

$i ,,s-a indreptat inlelepciunea lui Dumlrezeu", adici a fost cinstit.i,

nr.r clc citlo farisci, ci dr-. ciitrc ,,fiii sii", adic.l tlc c;itrc accia care au primitcur'.1ntul lrri Io.rn 9i .rl hri listrs.

l, 36-1.i: Unul din farisei L-a rugat pe Iisus si minince cu el. $iintrAnd in casa fariseului, a gezut la masi. {.1/) $i iati era in cetate o

femeie picitoasi gi, aflind ci gade la masi, in casa fariseului, a adus un

alabastru cu mir. (.3E) $i st6nd la spate, lingi picioarele Lui, plingAnd, a

;'irr.'.li1ia dc la 1ll(15, irr loc de,,piali", se tisettL',,targ".I'in ccliti.r .lt. la 1f105, r'ersctul cstr'urnritorul: ,,Si s-a indreptat inlelep(iunea de la

k)ti fiii sii".

Page 97: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 97/465

lAl..CUlltEr\ SIlN'lEI IVA\C,lll-l.ll Dl t.r\ t.UC.\ ( npit()lul 7

inceput si ude cu lacrimi picioarele Lui,9i cu pirul capului ei le gtergea.

pi siruta picioarele Lui gi le ungea cu mir. (.1!.)) $i vizind, fariseul, care-Lchemase, a zis in sine: Acesta, de ar fi Prooroc, ar 9ti cine e gi ce fel e

femeia aceasta care se atinge de El, ci este picitoasi. f{0) $i rispunzind,Iisus a zis citre El: Simone, am si-!i spun ceva. Invilitorule, spune, zise

el. (J1) Un cimitar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de

dinari, iar celilalt cu cincizeci. (42) Dar, neavind ei cu ce si plSteasci, i-a

iertat:r pe amindoi. Deci, care dintre ei il va iubi mai mult? (f.l) Simon,

rispunzind, a zis: Socotesc ci acela ciruia i-a iertat mai mult. Iar El i-a

zis: Drept ai judecat'r;..1;rN1atei26,7/Marcul{,3/toanll,2;.12,3/;,.i9rLuca15,2

Se vecle ci fariseul accsta care L,-a chem.rt pe Domnul nu ave.r cugct

drep1,61 cr.r viclean gi prlirr de f.lfirrricie, cdci de vrer.trc ce zico: ,,Acesta, de

ar fi Prooroc", arati ca nu credea, rrnele ca aceste.r cLlgetancl [intlu .r s.r

r.ninte].lar Domnul, micarr ci il cunogtea pe cl cd nrr are dteapti socotealti

[cr,rgr-'t drcpt], ins.1 rnerge la e'l gi irnpreuni ospitc'erz.1, ;.rr in .rccast;r cu

adcr'.fu'at irrvitAndr,r-ne c.-r gi noi, cu aceia carc se.lfli clr viclcglrg .rscuns

.rsupr;r noastri, sd no purtiirn simplu ffilesc] 9i fir;i dc vicle;;ug.

$i cetrlci rnulfi [si aflc] cAte au fost fcrneile cele carc L-cru uns frtlDonrnul cu mi4 Fi unii zic cd doui au fost: una, cea clc la Ioan (lottt'12,3),

caro estc gi soli a ltri Lazir (loan 11 ,2), qi alta, cea dc la Matei (Matai 26,7 )

;i dc la Marcu (Mnrcu 11,.3)

'iaculu de la Lr.rca::. Iar eu mi plec a ctcde

cclor cc zic ci accste fcmt'i sunt tlci, una adici cea cle la krarr, mai inairrtc

cu gase zile de Pagti, carc zic c.i cstc ai sori a ltri L.rzir, iar irlta cetr tlt' laI{atei;;i dc la \4arcn, mai irraintc cu dor,r.i zilc cie P.r;ti, li a tre i.r acerst.r rle

acurn de la Luca, carc pe l.r rnijlocrrl propor'.iduirii [r'anghc[e i L-a urts cr.r

mir pe Domnr-rl. Si nr-r csttl r.rici un lucru dc rnilarc ca mai intii act'astir

femcie Ide la Luca] s.i faca ungelea, nesosind inci vrernca Patimii; apoi

cclelalte fcmei, ori urm.irld .rcesteia [de la Luca], ori in.rlt chip,.rprro.rpe

dt' r,rcr.nca Partimii ;rcclcapi si sivir'gcasci fasupra l)omnuhri].lar daca gi omul ctl c:rrc L-a chemat pc Dornrrul ti cst(' pomr'rlit (lc

Matei s-a numit Sinron, asenlenoil gi cel de arcum, rlc la Luca, ce lucru de

mirarc este c;i s-a potrivit rrunrclc? De vrernc ce accl;r lepros.l fost (Mrrlc,

26. {r), dar nu gi accsta. $i accla, t.iuriduit fiind de lcpri, sltri, rnu);anti: c il

chearni iu casa sa pc Hristos, iar acesta nici lcpros, rrici perrtru mtrlfinrire

rr in e.iili.r de la Ifi05, in ioc de ,,i-a iertat", se giseste ,,i-a diruit .

2lPerrtrrr fcnr.'ile.:.rre L.ru ulrs pe Dirrllnpl 611 rrrirvezi pir l4LttL't 26, t -13; Nlnrtu 11,

1-9 lLt,ttt 12, I 3.

Page 98: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 98/465

l

it8 Crpihrlul 7 S11\N 1 UL TELTFII-ACT ARI IIF]PISCOJ)UI- BUt,CAIiIT:I

nn-1, chcami pe DomnuJ. Iar accla nimic nu a zis, pc cAnct accsta a cArtit 9i

dintru o tlatti osinde;te dimpreund pi pe Hrisbs $i pe femeie: pe aceasta

ca pe () p.ic.itoasi, iar pe Aceia ca pe un iubitor de oamcni. O, ce nechib-zr.rin!.ilCu adcvirat, fariseu era omull

Dal Dornrrul, intrtbAnclu-l pe acest fariseu in pilde gi pomenincl de

,,doi datornici", tdinuit spunc ci gi el, faliseul, este ,,dator", chiar dacd se

parc cii cstc cu mai pntin dator, insi cste dator: ,,$i nici tu, cel care egti

dator cu mai putirr, nu-!i poli pldti datoria - cici fiind stdpdnit de mdndrie,

nu ai rn.ilturisirt: -, rrici ferneia". Agadtrr, amandurora se va ierta, 9i dupice ,,i-a iertat pe amindoi", oarc,,care il va iubi mai mult"? Cu adtvirat,,,acela ciruia i s-a iertat mai mult". Si aceasta griind [Dornnul], astupigura trufa5u ltri.

/, 44--5t!: $i intorcindu-se citre femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeiaaceasta? Am intrat in casa ta 9i api pe picioare nu Mi-ai dat; ea insi, cu

lacrimi Mi-a udat picioarele 9i le-a gters cu pirul ei. (45) Sirutare nuMi-ai dat; ea insi de cAnd am intrat, n-a incetatrr si-Mi sirute picioarele.(46) Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea insi cu mir Mia uns

picioarele. (17) De aceea, ili zic: Iertate sunt picatele ei cele multe, cici

mult a iubit. Iar cui se iarti pufin, pufin iubegte. (18) $i a zis ei: Iertateili sunt picatele. (49) $i au inceput cei ce gedeau impreuni la masi sizici in sine: Cine este Acesta care iarti 9i picatele? (50) Iar citre femeie

a zis: Credinfa ta te-a mAntuit; mergi in pace.r;, 4.1) Flcere 43, 2{ l;,16) Psalnr 22,5 (7,16/ Matei 9, 2 / Marcu 2, 5 | Lu(a 5,20

a;, .191 N{atei 9, 3 / N1ar.u2,7 / Luc^ 5,21(7, 50) L!.a 8,4q 77,79i, ,^Il arata Dornnul pe Simon a fi gi trufag gi firi cle socoteali. Trufag, din

pricirrti ci pentru picate, pe om - adici pe femeie - l-a osAndit, om fiind gi

el. Iar fdrd clc socoteali, c;ici nu a priceput ci pe femeia aceea care a sir.Argit

atAtca scr.nnc alc crcdinlci gi ale dragostei, se cuvcnea a o Frirni gi nu a o

indepirta. Din aceasti pricin.l ;;i il mustri pe el Domnul, ca pe cel care in

degelt o osindea pe cea care atatea a implinit, cAte el [Simon] nu le-a ficut.Iar cr-r prisosin!.l fSimon ntr le-a fdcut], nrci pe cclc cu mttlt mai prejos

[clecAt ce)e pe care femeia le-a s.t'Ar9it], aclicii: ,,Tu nici apd pe picio.rre nu

mi-ai clat - lucnr care este intleobgte -, ial'aceasta cu lacril"ni Mi-a udat

l.ricioarclc. flr nu Mi-ai s5lutat nici olrrazul, iar accasta picioarele Mele le-a

simt.rt.-hr nLr ai uns cu urrtdclcmn capul Meu, dar aceasta mir a virsat

[astrpra Mca]. Pcntru .rcealsta, de vrerne ce ai zis c;i nu sunt Prcloroc, cici

-' ln t'clitia drr la l3{)5, in loc (le ,,n-a incetat", se g.:sL'tie ,,n-a contcnit '

Page 99: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 99/465

l,\l.cul liF.\ sr;t\ l l: I il\',\\(ir lt:t.l r l)[ t_,\ LLC..\ C.rpit(nul 7

l1r.l aln Cun()sCLlt Ci pacitoasi cra.lceasta, iata Ci r'.idtsc cole din iltim.t ta,

ca si cLrnotti ci, precur.n pe ale tale, cele pe care lc ascunzi, le gtiu, cu ntu)tm.li vartos Ie clrnosc], pe celo alL'acestei fcnrei, pe c.rre gi alfii mLrlti Jc

itiri". Dcci, zicc Dornnul: ,,iertate sunt picatele ei cele multe, cici mult a

iubit". ilt l()c (L': .,pentru c.i a .rrit.rt cr(.(li|lt.i r)rLrlt,l".

lar cei care,,sedeau impreuni" ;i .rct:gti.r erau caltitori, nesocotirrcl ca

cel: cc le-a zis l{ristos cltre Simoll gi citre dingii cu cuviinla craLl it sc

gl'ii. Iar Dunntrl, infrAngind cArteala lor ;i voincl .t le iu.ita acestora ca pL'

fiecare credinla lui il rnirrtuiegte, nu a zis: ,,O, femeie, Eu te rnintuiesc pe

tinc", ca nll mai rnult si-L zavistr-riasca, ci ,,credinfa ta te-a mintuit". $iaceasta a zis, precum am grAit, mai irrtii ca si potoleascd zavistia aceltrra,

iar mai apoi ca sd-i tragd

tipe aceia spre a crecle, clintru a cunoagtc ci

cicrcdirr!a n'LAntuiegtc.

$i [ii spune Domnul fr.meii:] ,,mergi in pace", adici ,,intru dreptate",cici,,pace" este dreptatea, precum p.lcatul este vraiba cetle Dunrnezcu. tivezi ci, dupA ce i-a iertat ei picatele, nu a lisat-o pc L.a sd rirnini pArri Ia

iertarea picatelor, ci a adiugat Domnul gi sivArgirea binelui, cici ,,mergiin pace" trebuic si o inle-lcgi in loc dc: ,,lucreaziJc pc cele care te vor facr'

s.i te itrrpaci cu Dumnezeu".

Page 100: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 100/465

100

Clprrorur 8

Pildn sL,ntdtfitorului. l\4Ltnut ;i.tialii lui Iistrs. Potttlircn .fitrt at ii.D cmtnt i:a t r i d i r t t i t r u t ul G h c rgh asni o r. i nt.i c ren .fi icc i l t r i I Ltir'.

\/irr d r:carm tt'nt ti i ltol nnz,t' dt, do isltrtzatt nn il

8, 1-3: $i dupi aceea Iisus umbla prin cetifi 9i prin sate, propovi-duind si binevestind Impirifia lui Dumnezeu, 9i cei doisprezece erau

cu El; {2) si unele femei care fuseseri vindecate de duhuri rele 9i de

boli: Maria, numiti Magdalena, din care iesiseri gapte demoni'?, i3) 9iIoana lui Huza, un iconomr al lui Irod, si Suzana si multe altele care lesluieau din avutul lor.

(6, 1, Luca 4, .13 15, ?) Matei 27, 55; 28, 9 / Nlarcu 15. .10; 16, 9 / Luca 23, 49 / Ioan 20, 1.1

Cel Carc din Cer S-a pogor.lt, ca rroui intm toate chip 9i pildi si ni Sc

faci, ne inr.ati pe noi a nu ne lerrevi spre a invdfa, ci in tot locul a incorliuragi a propovadui. Cdci toate cAte Donrnul le ficea, spre sfituirea noastr; le

facea. Deci, umbla prin krate cetS|ile gi satele gi pe cei doisprezece uccnici ii

ducea cu Sine, firi ca ei sa hri'efe;i s.i propoviduiasca, ci povafuindu-se giinvitindu-se dc c.ltre El gi dintru celc pc care le ficea 9i dir-r celt'cc le graia

IMAnhribrul].lar Domnul nu buniitiililc pimintului le plopoviduia, ci ,,impiratia

lui Dumnezeu". C:ici cirrt'altul se cur.cnea si propoviduiasci celt'tleSus, f.Iri decit nunrai Ct'l Calr' a ve'nit dc Strs? (lr':l Lrrcri ?, 7.9) Pcntru

ircetrsta, nici unul clintre Protrrrrci nu a propo\ adrrit irnpartifia Certrrilor.

Ci,ci cum ar fi propovicitrit pc cclt' [pc] care rrr.r le-au vdzut? Pontru ac('asta

yi lnaintemergitoru I ziccr'r: ,,Cel care este de pe pimint, pim6ntesc este

9i de pe pimint griiegte. Cel Care vine din Cer [este deasupra tuturor.

$i]ce a vizut

9ia auzit, aceea mirturiseste" (kntt 3,31-32).

Si mergcau dupi Dinsul 9i femei, ca sa cunoagtem rroi c.I rrici partea

fcmeiascd nu este impicdicati de noputinli in a urma lui Hristos. $i r.czi

c5, m5car de crau gi bogatc, insi accstta pc toatc lc-au trccut cu vcdcrca 9i

I ln edilia tie la 1805, titiulcnpitolului t'ste:,,P.rrlrrr plldi sL'titittdtontltti. Pt tnt nNutrt

si littfii lrr i lisus, cittLl t'oitttr sti-1. irtLlti ltr' Ll. l>trtrtL t'utarca apclor. Pcutru Itgltt,.tti. h titru ttttn

tnai-ttrorclui siurrct)cit. Pcttlrtr lttttt'itt cu c rrlqcrt'r/c srilgc".r in edi;ia tie la 1805, in loc clc,,demoni", se gisegte ,,draci".I in cdifia cie la 1805, in loc de' ,,un iconom", se gisette .,ispravnicul".

Page 101: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 101/465

TALCUIREA SFI\TEI EVANC,IIELII DE I-A I-UCA C.rpitolul lt

saracia cea pultru Hristos

tiimpreuni cu Hristos o au.rles. lar cunr ci

erau bogate sc vede dintru aceasta:cd Domnului ,,sluieau din avutul lor",9i rru din averi striine 9i din nedreptafi, precum mulli obignuiesc.

Iar prin ,,9apte draci" carc icgiscri dintm Maria Magdalena urrii infelcg

,,mulfi", cici in Scriptur.l ,,9apte" in krc de,,mulli" este inlelL's. Dar, poatc

oarecirre ar fi zis ci plecum sunt gapte duhuri ale faptei celei trune (/sriirl'11,2),

aSa sr.rnt, dimpotrir.i, gi gaptc'duhuri alc rdutdlii - adicS: este duhuliemerii de Dunrnezeu, estc gi impotrivi, cluhr.rl netemerii de Dumnezeu;

este duhul inlelegedi, este;i impotriva, duhul nepriceperii; gi celelalte

toate, pe rAnd. Dcci, daci nu se vor scoate acestc aapte duhuri ale r.iutafiidin suflet, nu poate cineva si-l urmeze lui Hristos; cici se cuvine mai intAi

a-l scoate pe satana, gi aga a locui Isdliglui] Hristos..S, 4-10: $i adunAndu-se multime multi 9i venind de prin cetnli la El,

a zis in pildi: (5) Iegit-a seminitorul si semene simAnla sa. $i seminindel, una a cizut lingi drum{ gi a fost cilcati cu picioarele 9i pisirile ceruluiau mincat-o. (6) $i alta a cizut pe piatri, gi, risirind, s-a uscat, pentru cinu avea umezeali. (7) $i alta a cizut intre spini gi spinii, crescAnd cu ea,

au inibugit-oi. (8.) $i alta a cizut pe pimintul cel bun si, crescindn, a

ficut rod insutit. Acestea zicAnd, striga: Cine are urechi de auzit si audi.(9,r pi ucenicii Lui il intrebau: Ce inseamni pilda aceasta? (10) El a zis:Voui vi este dat si cunoagteli tainele impirSliei lui Dumnezeu, iarcelorlalfi in pilde, ca, vizind, si nu vadi

9i,auzind, si nu infeleagi.

i,'1, /.r Zaharia 11, 9; 13, 8 / l\'trtei 13, 2-7 / Mircu 4, 1-7 r'8, 8./ Fncere 26,1,2 | Malei 1"1,'15; 13, a INlircu.l,S/Lu.a8, 15 / lonn 15, 5 / Coloseni 1, 6 r 3, 9) l\,Iatei 13, l0 / lltarcu .1, t0l.S, 1(lr Psalnt 2-1, 13 / Isaia 6, 9 / Ieremia 5, 21 / Iezechiil 11, 2-3 / Matei 13, 13-14 /

Marcu .1, l1-12 / Ionn 12, .10 / Faptele Apostolilor 28, 25 / Romnni 11, 8

Ceca ce a zis David cic demult despre Fafat ltri lisus, accasta acnnr s-a

s.ivAr;;it, c;ci zice Psahnistul: ,,Deschide-voi in pilde gura mea" (Pstltrt

77, 2). Deci, gr.iiegte Domnul in pilde pentm mai multc lpricini]: adicai, ;ica si-r faci pc ascultitori mai cu Iuarc amintc, li ca sA atAte mintea lor'

sprc cercarea cek'rr zise - c.ici noi oamcnii, obignuim a le iscocli pe cele ce

sunt zise in chip urnbros, iar lre 6919 615i.te gi vidite, a le defiima; dar', 9i

ca ascultitorii cci care sunt nevrednici de cele ce se zic in chip tainic, si nu

le aucld. inc.1 ;;i pentru alte rnulte pricini griiegte Dor.rrnul in pilde.

r in t'tii;ia de la 1805, in loc de,,drurn", se gisettc ,,cale".i

in cclitia de la 1805, in ltt.. de ,,..ru inibusit-o", se gisc)tr' ,,au inecat-o"

" ir.r cdi;ia .1c la 1U05, in k^: de ,,crescAnd", sc g.iselte .,risirind".i Cu sensul: ,,despre, Perso,rna, clt:spre Ipostastrl".

Page 102: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 102/465

101 Cnpik)lul8 SFANTUI, TF-OFILACI ,'\RI IIEPISCOPUL BULCARIEI

Deci, ,,ie9it-a seminitorul", adicd Fiul lui Dumnezeu a ieFit dintrus.lnurilc pirintegti gi dhtru a fi El ascuns, 9i S-a ficut ar.itat. $i Cine ,,ie9it-a"?,,Seminitorul", Cel Care pururea ,,seamini", cdci Fiul lui Dumuezeu ntr

incctoazi dr'a scmina puntrca in sufletelc noastrc. Cici Domnul nu nurneti

atunci carrd invafi ,,seamini", ci gi prin zidirea aceastat, gi prin cele ce nise fac nou.i in fiecare zi,,,seamini" irr sufletele noastre ,,seminfele" cclebunc. $i ,,iegit-a" El nu ca sd-i omoarL. pc lucritori, sau si ard.i farina, ci ca

,,si semene", cici plugarul de multe ori iese gi prnltru altele, nu numai

pentru ca sA senlene.,,Ie9it-a seminitorul si semene simAnla sa", cdci al Siu era cur.dntul

irl'.ifiturii gi rru stliin; pentru ci Proorocii, cate le griiau, nu pe ale lor le

gr;iiau, ci pe alc Duhului, gi din aceasti pricini ziceau ei: ,,Aceasta griiesteDomnul"". lar Hristos ave.a ,,sirnAnla Sa" ti pL.ntru aceasta ntr zicea cAnd

irl'.l!a: ,,Aceasta griiegte Domnul", ci: ,,Eu zic voui"r').Si ,,seminind" El, adicii irrr'5t6nd, ,,una a cizut lAngi cale", nu a zis

c;i ,,a anrncat-o seminitorr.rl", ci ea,,a cizut". CIci ,,Seminitorul"seam.ini gi invafd, iar cuvAntul ,,cade" la cei care il aud, iar accgtia se afli[a fi] ori ,,cale", ori ,,piatri", ori ,,spini", ori ,,pimAnt bun".

$i irrtre bAnd uccnicii pentru inlclesul pildei, Domnul le-a zis: ,,Voui

vi este dat si cunoagteli tainele impiri!iei lui Dumnezeu", adici ,,vouicclor care ciutali a invdta, pentru ci tot cel care cete ia".

I..rl ce lorlalli, care sunt r-revrednici de taine, in chip umbros li se grdiegtt-;

;i li se ;r;rre cllm ci ar ,,vedea", insi ,,nu vid", gi incS li se parc cum c<i

,,aud", insi ,,nu inleleg". Iar aceasta se sivarte;;te intru facerea de binccea catrr'ei, ca si nu se osindeascd mai mult ci, dupi ce au cunoscnttainele, lerau defiimat pe ele - pentru aceasta Hristos a ascuns tainele de

ei [ocliii lor]. Cici accla care a cunoscut tainele, iar apoi le-a defdimat, de

mai grea muncd [caznd] estc vrednic.

'* Socl'tin1 ci SftlntLrl Tc'ofilact vre'a si ne arltc c.i Dumnczcu a pus ,,simanta Sa",

ficntro ii(.rr(. dintr(' n()i ii intru ziclirca aceasta, adici intru lumea vizuti, care, pentru

cei care sunt cu luare nminte, strilucelte prin cuvintele (ratiunile) dumrlezeietti clintru

intreng.r fil-)turzi, intru to.rte formr'le er.

" Vezir /,sirco 7, 17; 2 Rcgi 11,7, 2J; 3llc,qi 21), 1-3; I llcgi 2, 21;4 l :gi 3, 17;7,1;2

I)tr r.rlittottt(t n l.l. ll: lsrrin l,2l;7,7:10,21 29,22;37,31;o5. l3:ltrttttia5,9;7,11:9,9,2.1;

It:tc lt ii I I L J{';.,1,,()s 3, I I ; itliltcit 2, 3: Aghtu 2, 11 ; Zalnrn 1, 1 4 etc.

"\tzi: A.l,rl,'i 5, 11; l!,9; Luca Il,9;10,9; loan8.58; 10.7;13,2a: 11,20.

Page 103: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 103/465

rAI-CUIREA SFII{I'EI EVANCiIt]I-II DI] LA I-UC..\ C.rpikrlulS 1r)l

8, 11-15: Iar pilda aceasta inseamni: Siminfa este cuvintul luiDumnezeu. (12) lar cea de lAngi drumrr sunt cei care aud, apoi vinediavolul 9i ia cuvAntul din inima lor, ca nu cumva, crezind, si se

mAntuiasci. (13/ Iar cea de pe piatri sunt aceia care, auzind cuvAntul, ilprimesc cu bucurie, dar acegtia nu au ridicini; ei cred pini la o vreme,

iar la vreme de incercarerl se leapidi. (1:l) Cea cizuti intre spini sunt cei

ce aud cuvintul, darumblind cu griiile 9i cu bogilia 9i cu plicerile viefii,se inibugi 9i nu rodescrr. (/5/ Iar cea de pe pimAnt bun sunt cei care, cu

inimi curati si buni, aud cuvintul, il pistreazi 9i rodesc intru ribdare.Iti, l2) Matei 13, 18-19 / Marcu 4, 15 / loan 3, 10 (S, l.l/ lsai.: 58, 2 / tezechiil 33,31 / luatei

13, 20-21 / lvarcu 4, 16 f,t, 1'l) Ieremia 4, 3 / N{atei-13,

22 / lUarc{ 4,1,A: n,23 /

Luca 18, 23 / 1 Titnotei 6, 9 (3, l)/ Nlatei 13, 23 / Marcu.l, 20 / Luca 8, 8Aici sr.rnt trei cL-tc alc celor care nu se m6ntuiesc: cei ,,de lingi cale"

sunt cei care niciclecum nu au primit ,,cuvAntul", c.i precum ,,calea", calcata

fiind 9i bdtut.l, nu primegte irltru sine ,,simAnla", ca urra ce- estc impictriti,aga gi cei impietrili cu inima nicidecum nlr primesc,,cuvintul", Si degi

aucl, nu iau aminte; iar cei ,,de pe piatri" sunt cci carc.rtr prrirnit ,,cuvAntul",insi mai apoi, din neputinla omeneascA, irrtru ,,ispite" s-au slibit; iar a

treia ceati sunt cei care. au aruzit 9i, de,,griiile vietii" sunt inibugili.Deci, trei pdrli sunt ale cclor ce picr gi una a cclor c;rre sc mintuicsc. $i

vezi Ia cei care,,se inibugi", curl ci nu a zis c.l ,,cle trogalie se irribugi", ci

de,,grif ile bogifiei"r{, cici 11u Lrog.lfia vatim.l, ci grijile ei. Cici mul}i din

bog.lfie s-au folosit, aruncAntlu-o pe aceasta intnl pirrtect'le s.iracilor.$i socotcgtc incl 9i infr.lcgcroir cca cu anrinunfimL'a Lvanghclistu lui,

cum a zis pentru cei care se mAntuiesc: ,,care auzind cuvAntul, ilpistreaztr", cdci aceasttr a zis-o Evanghelistul, spre a-i ose'bi dc cei ,,de

lingi cale", ca unii carc nu pAstrcazi ,,cuvintul", ci diavolul il ripe;;te de

la dAngii. Iar aceasta ce zicc: ,,9i rodesc", a zis-o spre osebire de ce.i cart

,,se inibusi 9i nu sivirgesc roadi", caci accia llLl fac rcada, adica nlr clnc

la sdr'.lr;;irc roada. Jar aceasta cc zice: ,,intru ribdare", a zis-o spre oscbiredc cei ,,de pe piatri", care primesc cuvAnttrl, dar rreribt-lAncl vcnirr'a

" l11 edilin <]e le 1E05, in Ioc de ,,lingi drum", sc Eise)tc ,,lingi cale".il in edi;ia de la 1605, in loc clc ,,incercarc , sr gnseit!' ,,ispiti '.

I in c.ii;ir ,.lc la ltt05, irr loc tlr: ,,9i cu plicerile, se inibugi 9i nu rodesc", sc u.isctt('

,,9i cu dulcefile, se ineaci 9i nu sivartesc road;".r1

[805] I'()ate irr izr,oclul llvanglre'liei dupi c.rlc a tilcuit Sfintul Ttofiiac1 sr..afl.i

a;a: ,,De grijile bogiliei, gi de dulcelile vielii", ti pentru aceasLt face ace.rsta til(Lrjre.

llr in izvoadcle ce le-.m ilvut noi rle fata. nu se afl.i a fi intru accst fel.

Page 104: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 104/465

!l{ llpitolul s SFANTUL I'EOFIT,ACT AI{TJIEPISCOPUL t]UI,CAIiIEI

asupri-le a ispitei, netrcbnicirs se arati. Vezi cum a zis pentrr.l cei cc se

mantuiesc cA ,,il pistreazi" gi ,,rodesc" gi ,,intru ribdare"? $i prin acestea

trei i-a despirfit [osebit] pc acettia de cei care nu p;streazi ,,siminla" -care sunt cei ,,de langi cale" -, de cei care nu s6vArgesc roadi - care suntcei ,,dintre spini" - gi de cei ce nu rabdi venirta asupri-le a ispitei - care

surrt cei ,,de pe piatri".

E, 16-1.S: Nimeni, aprinzind ficlia, n-o ascunde sub un vas, sau n-opune sub pat, ci o ageazi in sfegnic, pentru ca cei care intri si vadilumina. (17) Cici nu este nimic ascuns, care si nu se dea pe fali 9i nimictainic, care si nu se cunoasci 9i si nu vini la aritarer". (18) Luali seama,

deci, cum auzili: Celui €are are i se va dai iar de la cel care nu are, 9i ce ise pare ci are se va lua de la el.

18, 16) Matei 5, 15 / Mar.u il, 21 / Luca 11, 33 (3, 17) lov 72,22 | Matei 10, 26 / Marcu il, 22 /Luca 12, 2 (,9, i8) Pilde 2, 2 / Nlatei 13,12;25,29 I Marc'u 4,25-31| Lluca19,26

Aici este inccpdturd a altei invititrrri, cdci Domnul Ic griiegte pcacestea, inrireptind cuvintul citre ucenici, spre"''iala cea cu luare amilrte.rcluc.indu-i pe dirrgii 9i invifindu-i a fi nevoitoli, ca unii care vor fi vizu!ide tofi. Cici accla care invafi gi propoviduicate dc toli cste vizut, clc tofieste pAndit de cste bun sau dirnpotrivi, gi r-rirnic dintru ccle ale lui r-ru se

poate ascunde.

,,Agad.rr; r'oi, q r"rceniciJor, de vegi avea luare amintc'gi vefi avea osArdic,

"vi se va da" r'oui mai mult dar dc la Dumnczeu. lar ct-l calc nu are

osArdie gi luare aminte gi darul ce "i se pare ci il are" de la Durnnezeu,prin lenevirea sa il stingc gi il pierdc".

E,-19-21: $i au venit la El mama Lui 9i fralii Lui; dar nu puteau si se

apropie de Elli din pricina multimii. (2t)) $i I s-a vestit: Mama Ta 9i frafiiTii stau afari 9i voiesc si Te vadi. (21) lar El, rispunzind, a zis citre ei:

Mama Mea si fratii Mei sunt acegtia care asculti cuvintul lui Dumnezeu

9i-l indeplinescr*.(8,

i1)) Matei 12, 46 / Marcu 3, 31(.s,

21f21) Matei 12, 47-50 / Marcu 3, 32-35/

Ioan15, 14

Dc aici sc arati ci nu cra Hristos impreurrti cu rudeniile cel{r dllpitrup, cici Iisindu-i pc acettia, Sc indcletniccate intru invi!5tula cea

I: Nesir v.i r'9ihrri, n(]putincioti, n!'lucritori, ticilolili.lt'in t'clilia de l.r 1805, in kx de ,,nu este nimic ascuns, care si nu se dea pe fafi 9i

nimic tainic, care si nu se cunoasci si si nu vini la ar;tare", sL'g.isefte ,,nu este lucru de

taini care si nu se arate, nici lucru ascuns care si nu se cunoasci gi si vie intru aritare".rr in etlilia cle la 1tt05, in lrr.' de ,,si se apropie de El". v'gis<';ite,,si vorbeasci cu f)insul".r^ in e.li;ia cle ia 1805, in loc de,,il indeplinesc", sc 1;isegte,,il fac".

Page 105: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 105/465

TALCUIREA SFIN'IEI EVANCI-IELII DE LA I,UCA Capitolul 8 105

duhovniceascA. Agadar, aceia vin citre El. Deci, aga se cuvine gi oricdruia

i s-a irrcredintat vleo sluibi dela Dumnezeu, a

nu cinstinirnic mai mult

decAt aceasti slujbd, ci 9i de pirinli s.i ne lepidim, dacd acegtia, fdri cle

fblos 9i ir-r degelt ne vor impiedica pe noi de Ia lucrul lui Dumneze u, ;rrecurn

9i Domnul face acum.

Din pricind ci oarecare l-au r.estit Lui despre rudeniile Sale, El nu

hotirnicegtc intru pufin numer frdtimea, nici nu socotcttc cu cuviingd a-I

avea frali numai pe feciorii lui Iosif, ci, dc vrerne ce a \.enit se mantttiasciItrmea intreag.i 9i pe toli si gi-I faci frafi, zice'.,,Mama Mea 9i fralii Meisunt acestia care asculti cuvantul lui Dumnezeu". Apoi, de vreme ce

nurnai a auzi cu urechile cuvanhll pe nimeni nu-l rnAntuicate, ci mai vartos

il osAndegte, adaugi Domnul 9i aceasta: ,,gi-l indeplinesc", cici se cuvine

impreunl cu a auzi, gi a face, gi a sdvArgi.Iar ,,cuvint al lui Dumnezeu" nume9te invifitura 54 cici cAte El le

zice4 ale P.irintelui Siu erau; cdci nu era [Domnul Hristos] impotrivniclui Dumnezeu, astfel incAt graiurile ce le zicea si nu fie ale lui DumnezeLr.

Iar unii, locul acesta intru acest chip il infeleg: Hristos, invilAnd gi

slivit fiind pentru invdlituri, vreunii pizmuindu-L, in chip de batjocuriau zis: ,,Mama Ta 9i frafii Tii stau afari si voiesc si Te vadi". Din pricind

cd Maica Lui se pirea a fi femeie de rAnd, iar fl'afii SAi unii dintre cei care

sunt nebdgali in seamd, ca nigte feciori de teslar, pentru aceasta il luau in

rAs pe Domnul, ca pe unul Care era din neam de rAnd, pe Maica Sa gi pe

fralii Sdi aducAndu-i inailte. lar El, cunoscAnd cugetul 1or, a zis: ,,Cu nirnic

r.ru Mi vatimd neamul de rAnd al rudelol Mele, ci, mai vArtos, de;;i dinneam de rAnd va fi cineva insi va asculta cuvAntul lui Dumnezeu - ntdenie

a Mea il fac pe acesta".

8, 22-25: $iinft-una din zile a intrat in corabie cu ucenicii Sii gi a zis

citre ei: Si trecem de cealalti parte a laculuilq. pi au plecat. (23) Dat, pe

cAnd ei vAsleau, El a adormit. pi s-a lisat pe lac o furtuni20 de vAnt, gi

r" in edilia de la 1805, in loc de ,,lac", se g;sette ,,iezer". 9tinr ci ,,jezerul" este un lac

addnc situat intre munfi. ir.r fapt, cea care era numitd de Evangheligti ,,Marea Tiberiadei"

nu era altceva decAt un lac de munte. Intinderea acestui lac este aproximativ egali cu <r

cincime din suprafata M;rii Moarte. La cuvintul ,,iezer", avent urmitoarea noti: [805]Matei 9i Marcu scriu cd in ,,mare" se invifora corabi4 iar Luca in ,,iczer" gi nu se

impotrivesc. Pentru ci ti aceia ti acesta Marea Tiberiadei o insemneazi, cire, in chip

firesc este iezet insi din pricina mirimii sale pare ca o mare. $i clin aceasti pricini o

nlrnlesc uneori ,,mare" iar alteori ,,iezer" (dupd Zigaben).2r) in edigia de la 1805, in loc cle,,Iurtuni", se gisegte,,vifor".

Page 106: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 106/465

106 Capjiolul Il SFANTUL TTOFII-/\CT ARJII'JPISCOPUL BUt-C;\I{IEI

corabia se umplea de api 9i erau in primejdie. (24) $i, apropiindu-se,L-au degteptat, zicand: invifitorule. invS!5torule, pierim. Iar El,sculindu-Se, a certat vantul 9i valul apei gi ele au incetat gi s-a ficutlinigte. (25) $i le-a zis: Unde este credinta voastri? Iar ei, temAndu-se?r,

s-au mirat, zicind unii citre altii: Oare cine este Acesta, ci poruncestegi vinturilor 9i apei, 9i-L asculti?

r,t, l2l Matei 8, 18 48, l.l) Iona 1,'l-6

/ M;rtei 8, 24 / Marcu 4, 37 13,21) lov 26,1.2 |

Psalm 88, l0; 105, 29 / Matei 8, 25 / Marcu 4, 38 f8. 15) Matei 8, 26-27 / Marcu 4, 40-.11lscusindu-i Domnul pe ucenici, gi.cercAnd credin!a lor, de sunt necl.ltigi

intru ispite, cloarmc El cu iconorni.', lnsa sr: \'.rdegte neprltinfa ucenicilor,

cici nu irratd credin!.i de sivArgit Idesivirgiti], ci amestecatA cu necredinli,cici r"rcenicii cled ci Domnul ii poate mAntui, dar ca nigte pulin credincioiiizic: ,,mintuiegte-ne, ci pierim" (Matai 8, 25). CAci de ar fi avut credillldde siVAr;it Itlesivirgitd], s-ar fi incredinlat curn c; este cu neputilltd a

pien ei, fiind cu dAngii Cel Care pe toate le poate.

,,Iar El, sculAndu-Se, a certat vintul", cici rnai intii i-a l5sat pe ci sa

se turbure, ca ti mai aritati s.l se faci puterea Lui - cd obitr-ruim noi,

oamenii, atunci mai v6rtos a-l pomeni pe cel care ne-a izb.ivit, c6nd din

mari primcjdii pc noi nc-ar fi scos. Pentru acL.asto nu dintru inccput, ci

dup.i cc s-a intArit primcjdia, ,,sculdndu-Se", i-a mArrtr-rit pe ci.

Vezi-o aceasta inci gi dupd inalta inlelegere, cici chip eratt cele

pL.trecutL. alc lucrului celui ce s-a sAvargit mai pe ulrnd cr-l ucellicii. C;ci

,,iezer" flac] cstc Iudeea, intru care s-a pogorAt ,,viforul" mare al trrrbiriicelei impotriva lui Hristos, cu care s-au tr-rrbat iudeii, r.lstignind pe

Domnul;9i s-au turlrurat;;i uccnicii, ci toli L-au ldsat pe Dinsr"rl gi au

lugit (Mrrt:u 14. 50).Dar,,s-a sculat" Domnlrl din somn, adici a inviat -;;i iari;i ucenicii se afld in ,,linigte", cdci, stAnd inaintea lor, a zis: ,,Pace

voui" (Luca 21,36; loan 20,19,21-,26). Accstea sunt, deci, dupi inalta

infelcgere.lar-aceasta: ,,Oare cine este Acesta?", rtu o zic ttcenicii ca 9i cunr s-ar

fi rrcdun.ririt, ci r.rrinunAnclu-se gi ca pi ctttn ar fi zis a9a: ,,Cine este Acesta?",

adici ,,Cit gi ce rnare gi ce fel 9i cu cAti st.ipAnire Fi pLltere face acestea?"

E,26-33: $i au aiuns cu corabia in finutul Gherghesenilor, cate este

in fafa Galileii. (27) qi iegind pe uscat, L-a intAmpinat un birbat dincetate, care avea demon22 gi care de multi vreme nu mai punea haini pe

2r in edilia de la 1E05. in l<r der: in edigia de la 1805, in loc de

,,temindu-se", se g.isegte,,spiimAntindu-se"

,,demon", se gisepte ,,draci".

Page 107: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 107/465

1-ALCUIR[A SFIN IEI [\'\NCFILI-II I)E I-,\ LLC;\ I aprt0lul S Irl;

el 9i in casi nu mai locuia, ci prin morminte. (28t $i vizind pe lisus,

strigand, a cizut inaintea Lui 9i cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, lisuse,Fiul lui Dumnezeu Celui Preainalt? Rogu-Te, nu mi chinui. il9) Ciciporuncea duhului neculat si iasi din om, pentru ci de mulfi ani ilstipineal, gi era legat in lanfuri 9i obezi, pizindu-I, dar el, sfirAmindlegiturile, era minat de demon in pustie:r. (.3{/r $i l-a intrebat Iisus,

zicAnd: Care-fi este numele? Iar el a zis: Legiune. Cici demoni mulliintraseri in el. (,31) $i-L rugau pe El si nu le porunceasci si meargi inadinc. (32) $i era acolo o turmi mare de porci, care pisteau pe munte. $iL-au rugat si le ingiduie si intre in ei;9i le-a ingiduit. (-3.3) $i, ieginddemonii din om, au intrat in porci, iar turma s-a aruncat de pe tirm in

lac 9i s-a inecat. {S,2b-.illl M.rtei 8,28-29 / Nlir(u 5, 1-9 rS..l/r Apocalipsa 20, 1-3rS, 12-.1.1) Nlitei 8, 30-32 / i\larcu 5, 11-13 / F.rptele Apostolilor I6. 3e

Vezi-l pe clrac, cai de doui paiimi ale r;ir-rtilii se stip:inr'91.', il,'indrizneald 9i de frica. Ciici a zice lccasta: ,,Ce ai cu mine?", estc a rrnui

rob indr.lzrref ;;i fara de ruginc; iar aceca: ,,rogu-Te", cste.l rrrrui.r crru st'

tenc'. $i sil.igluia in ,,morminte", r'rAnd si pun;i iu oarneni pAre re viclcarrii,

cr-rm ci sufletele ce lor ce mor se fac draci.

$i cer dracii si nu intre intru ,,adinc", ci si fie lasafi s.1 rnai petrcaca

pL- pament, iar Domnul ii ingiduie pc ci a fi pr. p.in-Lint, cn luptin(lu-sc cu

oarnenii, mai iscusifi pe darlfii lpe oamer,i] si-i faca, ci clc rru ar fi fost

imp6t11v5 luptitori, nu ar fi fost llevoilrte; gi de nu ar fi fost nevoin!e, nici

cununi nu ar fi fost.inci cunoagte ;i dupi inalta infelcgere, ci act'l ,,care are draci" intru

sinc, arlici lucnrri dricegti, in ,,haini" nu se imbrac;1, aclici inrlrr.ic:imintt'acca de la Botez nu o arc,9i ,,in casi nu mai locuiegte", aclici irr Biscrir.:i, ci

in ,,morminte", adicd in licagurile lucrurilor celor rroartc, carc strut c:rselr

cele dc curvdsirie 9i de vimepiel', ci acestea sulrt m()rnlintc.rle lar.rtatii.

rr in edigia de la 1605, in ltr clt',,i1 stipenea", se gnseytu,,il ripise .

rrinedi;iade la lu{)5, in lcr d c ,,de dernon in pustie", sc gise itc ,,de draci prirr pustii".li

,,Cas.'le rlc cun isirit"' snu, altlel spus, b()rd(,lurilc. r\tirt irr vrtrne.r stapinirii

lml.'eritrlui roman din primul ve.rc, cit ii in timf'ul st.ipanirii lnrpcriulrri l.izantin dirrvrettrc:r Sf:ntuluiTq)filact, r'anre'9ii- pi de aici in nro.l implicil ti ,,cast'lt'dc larrrt';it"'

-erau [rrivili, ]re drcpt cuvant. ca nigtc zbiri ti [ipit()ri fi lucrat()ri .ri ncJrcPti!ii )ir.iut;lii. E vredltic spre corlsclrlnarc ci, din corr:spondcnfa Sf.lr'ttulrri It'ofil.rct ctr

clcrnnitari ri Bizar-rlr,rlui, rciesc c. ncoi ,,prrktores" (\'nnrL'ti li .rgt'nli ai liscrrlui inlnrperiului bizantin), in f,iridelegca lor ajunge.ru pirr.i Ia ripilt'a copiiltrr rlatrrrnicilorgi vindcrea lor ca robi.

Page 108: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 108/465

8, .',4-39: Iar pizitorii2" vizAnd ce s-a intAmPlat, au fugit 9i au vestit in

cetate 9i prin sate. (.35/ $i au iegit si vadi ce s-a intimplat 9i au venit la

Iisus 9i au gisit pe omul din care iegiseri demonii, imbricat 9i intreg la

minte, gezind ios, la picioarele lui Iisus, gi s'au infricogatrT. (36) pi cei ce

vizuseri le-au spus cum a fost izbivit:s demonizatul. (37) $iL-a rugat Pe

El toati mullimea din linutul Gherghesenilor si plece de la ei, cici erau

cuprinEi de frici mare. lar El, intrind in corabie, S-a inapoiat. (38) larbirbatul din care iegiseri demonii il ruga si rimini cu El. lisus insi i-a

dat drumul, zicAnd: (39) Intoarce-te in casa ta gi spune cit bine !i-a ficut!ie Dumnezeu. $i a plecat, vestind2o in toati cetatea cate ii ficuse Iisus.

(ti' r'r I8, Ntarei 8' 33*i.Yliii.liL';111l:ir:';-t7"J'"",llTi?;;

Aceasta ce zice cA ,,pistorii au fugit", pricina de m.intuire s-a fdcut

Gherghesenilor, insi ei nu au priceput. Ceci fiirrd cu cuviinfi a se minttna

de putcrea MAntuitorului gi a-I crede Lui, ei L-au rugat Pe Iisus ca si Se

dr"rc;i dc la clAngii, cici s-au temut ca nu cumva 9i alte Pagub; se PitirneascS,dupi cum [Domnul] le-a dat pierzdrii gi porcii.

l;rr cel care s-a ttimiduit, rregrdit adeveregte semnul timXduirii sale,

cici irltm atat s-a ficut de sinitos la mintc, incAt L-a pi cunoscut pe Domnul

Iisus, gi-L ruga ca ,,si rimAni cu El"; cici, precum se Pare, se temea ca nucumva dc.pirt;indu-se de Iisus, si fie iartlgi lestre apucat de draci. iar

Domnul - ardtAndu-i lui ci chiar dc nu va fi impreuni cu Sine, insd de

darul Siu fiind acoperit, ii este cu putintd^sd fie mai presus de supirarea

driceasc"l - ii griiegte [celui tSmiduit]: ,,Intoarce-te in casa ta 9i spune

cit bine ti-a ficut lie Dumnezeu". Nu a zis [Domnul]: ,,CAt bine fi-amficut Eu fie"', ca si ne dea rroui chip [pildd] de smerenie 9i ca toate isprivile

rroastre cele bune sd Ie pttnem in seama lui Dttmnezeu.

lar ace'la atAt de mullSmitor a fost, incAt vcstc'a cAte i-a ficut lui lisus,

cici Dtlmnul i-a poruncit lui si vesteasci cit bine i-a fdcut Dumnezeu ltti,

iar el propoviduiegte cate i-a f.icr"rt lisus.Dcci se cuvinc ca 9i noi, cind rrom face cttiva vreun bine, si ntt voint a

se propovidui [binele] acesta, iar acela care a primit binele, de9i noi utt

vom voi, se cuvine aJ propovddui Pe acesta.

r" in edifia de la 1ti05, in loc cle ,,pizitorii", se g.isettc ,,Pistorii".r; in edilia de Lr 1805, in l<'c de,,infrico9at", se gisette ,,sPiimantat"2* ln edilia de la 1805, in Iix de,,izbivit", se gisette ,,mentui1".lu irr edi1ia.1t la 1805, in ltr de',,vestind", se B.is('itt',,Propoviduind"

SFi\N]'UI-II]L]I1L.\C

I AI{I IIEPISCOPUL BULC.,\I{IEI

Page 109: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 109/465

I,,\LCI-IIiU,\ SFIN I I]I I:VANCIILI-II DE L,/\ I-UC-\ (.rpik)lul ti I l)L)

8, 10-11: $i cAnd S-a intors Iisus, L-a primit mulfimea, cici tofi Ilagteptau. (.11l $i iati a venit un birbat, al cirui nume era Iair 9i care era

mai-marele sinagogii. $i ciz.ind la picioarele lui Iisus, il ruga si intre incasa lui, (12) cici avea numai o fiici:', ca de doisprezece ani,9i ea era pe

moarte. $i, pe cind se ducea El, multimile il impt"turo.r. (4.1) 9i o femeie,care de doisprezece ani avea scurgere de singe 9i cheltuise cu doctoriitoat; averea ei,9i de nici unul nu putuse si fie vindecati, (44) apropiin-du-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui gi indati s-a oprit curgerea

singelui ei(,J. .1/ r t\,tatei 9, t8 / M.rcu 5. 22 it. .J: .t.l I Ntatei 9, 20-22 / Marcu 5, 25-29

,,S-a intors Iisus" tlir f intrtnl Cl'rerglrcsc.nilor ;;i ,,il agteptau "noroade le, cea dintAi pricinri fiind pcnh'u invifittrri, iar alLr pentnr mirruni.

Dtci, a ve-nit gi un ,.mai mare al sinagogii", rru clt'rirrd gi nici ne.bigatirr scamii, ci din cei de frtrrrtc,;i ad.rugi EvanghclistuI ;;i numclc' acestuil,

ca nrai cnnoscuti si se fac.i minurrea crrm c.i t'ste adeviratai. $i cado acesta

,,la picioarele lui Iisus", nr,-r'oie st.indu-i asupri, mic.rr c,l 5e iuvcltca ca

Iair 9i nesilindu-l starea fetei salc a c.idea gi a-1. cunoapte pe- DAnsr.rl cd este

Dumnezelr. hrsi;i nec.rzul uneori sileste pc oameni spre alegerea celuimai burr flucru]. Pentru aceasta 9i David a zis: ,,Cu friu 9i cu zibali filcilelor vei strAnge, ale celor ce nu se apropie citre Tine" (Psnltt 31,

-1()).

Iar irr treac;itul Domnului se apropie o fcmeie, credinfi av.lnd foarte

rnult;i, c.ici ,,apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui",crezind cu ader,.lrat curn ci numai cle se va atinge sc va izbivi, gi ,,indatis-a oprit curgerea sAngelui ei". C.i precum rie va apropia cineva ochiulde lur.nina ce strilucegte, ori vreascurile cle foc, inclati se fac acesteil

h,tcritoare, aga gi femeia aceasta, atlucAnd crcdin!i la Cel Care pt'rate.r

timidui, indati a dot]intlit tdnAdr,lirea; c.ici rrimic ltu a socotit aceastifemeie: nici anii cei mulli ai bolii, nici deznSdijcluirea doctorilot nici altceva

nimic, ci uumai a clezut;;i a9a s-a rnintuit. $i, precurn sc r.'ede, nrai int6i s-a

atins dc Iisus cu mfurtea, apoi gi cu trupul.

8,15-18: $i a zis lisus: Cine este cel care s-a atins de Mine? Dar toli

tigiduind, Petru si ceilalti care erau cu El, au zis: invi!itorule, rnutfimileTe imbulzesc 9i Te strimtoreazi 9i Tu zici: Cine este cel care s-a atins de

Mine? (15) Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Cici am simfit o

putere3rcare a iegit din Mine. (4/) Si femeia, vizindu-se viditi, a venit

1" in edigia .1e

rr in edilia d.'

puterea".

l.r 1805, in loc cle ,,numai o fiici"ia 1805, in loc de ,,am simlit o

, st'gise;tc' ,,o fiici una n;scut;".

PUtere . .c F(i\(.)t(, ..Jm CurlOsCuL

Page 110: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 110/465

110 Cipit()lul ii SI-ANTLTL lK)FlI-ACT r\RfllEl'lSC()PUL BULCARI Iil

tremurind 9i, cizind inaintea Lui, a spus de fali cu tot poporul din ce

cauzil s-a atins de El 9i cum s-a timiduit indati. (48) Iar El i-a zis:

indriznegtei, fiici, credinla ta te-a mantuit. Mergi in pace.rr. l:';-'ll/ Mar(u 5, 30-33 / Luca 6, 19 /ti, l8/ Matei 9, 22 / Marcu 5, 34 / Lucn 7, 50; 17, l9

I)trmnul, r'oincl ctr gi cle'dirrfa femeii tutulor s; o arate, ca urmitoriai.rccstcia toli si se fac5, inci 1i lr.ri Iair natlcjclibune si-i dca pentru fiica

sa, r'iclcgte ceea cc intlll ascuns s-a fdcut gi cearci cine este ,,cel care s-a

atins" cle El. Iar Pe,tru, ca un iudriznej, ca gi cum L-ar fi invinuit pe Elperrtru intrcbarc, zicc: ,,invilitorule, mullimile Te imbulzes:9i Te

strimtoreazi 9i Tu zici: Cine este cel care s-a atins de Mine?". hrsi ntr

intelcge el ce intrclra Domnul, c;ici lisus;rstfcl intreba: ,,Cine estc cel

carc s-a.ttins de \4inc cu crctlinfi, gi nn a;a deobgte, prin imbulzire yi

strinrtorare?" Cici, precum cincva are urechi dc auzit, iar.rltulare ureclrigi nu audc, a;a 9i unul se atillgc cu credinfi, iar alttrl se apropie, d.rr

ilrit.ua lui clcpartt'cstc. A;adal; rnic.rr ci o ltia pe ferntie, Dor.unul puneintrobarr:a pentnl ci1 gi creciin!.r ri s.i o.1r'.lte, d.rr pi pe nrai-marek'sirragogii bine n.iclijduit si-l f.rc.i.

,,Amcunoscut o putere care a iegit din Mine"

-aceasta cu cuviinlti o

zice Dornnr.rl, cici Ploorocii nu avcau pute'ri c.rre si iasi r-lintru ei, pentrucI prin darr-rl h.r i Dr.rmnczcu lrtcrau ei minunilc. Iar Iisus, fiind lzvor a totLrinelt'gi toati putere.r, are gi pr.rtcli cale ies dirr EL

Si indoiti timirlr"rire di femeii, cA mai irltai a t.lmidr.rit Lroala ei, iardupi aceca Fi trcmurarca suflrtului a potolit-o prin a zice.: ,,Cuteazi,fiici!"

8,49-56: $i inci vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sina-gogii, zicind: A murit fiica ta. Nu mai suplra pe invilitorul. (50) DarIisus, auzind, i-a rispuns: Nu te teme; crede numai 9i se va izbivi. (ri1)

$ivenind in casi n-a lisat pe nimeni si intre cu El, decit nurnai pe

Petru 9i pe Ioan 9i pe Iacov si pe tatil copilei 9i pe mami. f52l $i totiplingeau 9i se t6nguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plingefi; n-a murit,ci doarme. (5.3/ $i rAdeau de Ell, gtiind ci a murit. (54) lar El, scolindpe tofi afari 9i apucAnd-o de mini, a strigat, zicAnd: Copili, scoali-te!/55) Si duhul ei s-a intors gi a inviat indati;9i a poruncit El si i se dea

': in r,.1ilia dc la llr()5, in loc dr',,cauzi", se giscatc,,pricini".

'1 irr.:dilia de la 1E05, in loc clc ,,indriznelte", se gisegte,,cuteazi".

' ln . rlifi:r dc l.r I fi0i, in l,rc ,.1e .,si rideau de El ", sf g;isr'ttc ,,ti-si b;teau joc de El"

I

Page 111: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 111/465

Ii\LCUIRI],.\ SFI\ TII EVA\(,IIELlI I)I- LA LI-C,\ (.rpit.'lLrl s

si minAnce. (56i $i au rimas uimilir5 pirinlii ei. Iar El le-a poruncit si

nu spuni niminui ce s-a intAmplat.(8..19 -;1) Mircu 5, 3t37 13. 5l-5.i./ Matei 9,2{ / Marcu 5,38-.10/ Io:n 11, U f(9..;ll Nlntei 9,25 /

Marcu s' 40{ /tucll;lli;lfii.li ;] ;}1;,i',);)iili;';i

Auzind Iisus cd a zis oarecare cdtre mai-marele sinagogii: ,,Nu maisupira pe invifatorul", adica: ,.Nrr il .rrtrnca in (r:.tcn(,|i. rru il rrr.ri tlu..'t"',

nu a agteptat Domnul pe lair si griiasci catre [spre] Dinsul, ci mai inainte

trpucirrd EI, ii griiegte, ca s.i nu zicd mai-marclt' sinagogii: ,,Nu anr trcbuin!;idc Tine, acum iati cd s-a ficut riul, a murit aceca pe cart: nidijdr.riarn c;i o

vei timidui". Deci, ca s.i rru zici ceva ca tle acest t'cl - cici era rrecretlincios

;;i iuder.r -, apucand mai inainte, Hristos zice: ,,Nu tc tcnre, ci crt'dc nunr.ri,

la ceca care cra irrtm curgerca s6ngelui carlt; h)rivcgtc li irrfclcgt-i putrreacredinfeil, gi aceleia urnrindu-i, r1u-!i vei pierde tlorirea".

$i,,numai pe Petru gi pe Iacov 9i pe Ioan" ii lasi si intre, ca uniic.rrt: erau cei rnai alegi tlirrtre ucenici, gi ca unii care pute.lLl s.i t.iilrui.rsc;iprirr ticere mirttrnea. Cici nu voia Domrrul ca, nraj inainte de vlenre, s.i-i

fic descoperitc norodului cclui mult cclc nlai multe rlin llrcrtrrile Sulc,

poate pentru zavistia iuclc.ilor .rcoperindu-lc, ca nlr aprinzint.lu-st't1ezavistie iucleii, r,irror-ali jlrdecif ii sd fic. Asemcnea se cuvine sa f.rccnr gi

rroi cAncl ne vn zar.istui cineva: nu sc c;rdo s.l descoperim citlo (lilrsulisprdvilc noastrc, ca nu cum\',1 sAgetandrr-l Flin.rct,l:t.r, sa-l faccnr ca

mai mult sd ne zavistui;rsci,;;i tlirrtru.lceasta in pacat s5-l .rrunc,inl; ci si

nc sArguirn, cit Ya fi cu Lrutinfi, s.l ascunder.rr llrcrul nostrur cel bulrdinaintca acestuia.

$i zicAnd Dor.nnul: ,,n-a murit, ci doarme" - gi rnoartea ,,sorll.r"numindu-o - pentru ci avea sd (l inr,'ir.zc pe- cta nloarti ca dirr somn, ,,isibiteau joc de El" cei cc auzeau, ca gi mai mult r.rrinunea s.I lic urinune "'.

$i pentrtr ca iudeii sA lru poat; zice mai pe urmti cum c.l nu nrurise, irdormea, pentru aceea a iconomisit Iisr,rs mai intAi a fi batjocolit, carrtl

zicea: ,,n-a murit, ci doarme", ca sd astupe gurilc cclol ce voiau .r clevcti

- cici at6t [de ade'verit] murise, irrciit igi gi biteau joc de El c.incl zice;r c.i

-.n-a murit".

$i ,,i-a scos pe toti afari", 1-roate sf.itr.rindu-ne pe n()i si fint neiubjtoride slavi;;i nimic si nlr facem sple ariit.trL.a cc.t cu trufic. in.,t pt,.rtt ;i

t5 in edilia de ia 1805, in ioc cle ,,au rimas uirnigi", sc g:rseite ,,s-aA sp.iimantat".l'' Astiel, cei ccre-[- brtitxrrrc'au ]-rr.' Dtxrnul, aclevercau n'rinunc.l n fi :prt' m.1j mu111

minunare.

Page 112: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 112/465

1l: Capjto[rllr SFANTUL TEONLACT 1\RII IF,PISCOPL L BULC,\RIIJI

invitAnd cum cd aturrci cAnd va lucra cincva minuni, se cuvine si ntt fit'clin mijlocul multora, ci in loc deosebi gi fdrd de turburare.

Dcci, Don.mul ,,a intors duhul" fetei, cici nu alt suflet a adus inlSuntrulci, ci pe acela care a zbr,rrat de la tmp, pe actsta l-a ficut a se irrtoarcc intrue.l. ,,$i a poruncit El si i se dea ei si minince", spre n-rai multi incredin;art'pi acleverire ci ea n inviat cu adevdrat.

inci cstc cr-r putinlii a le inlelegc. pe acestea gi intru actst chip: intrr-r,,scurgere de singe" este gi tot sr,rfletul clintru care izbucnegte ii izvo16gte

picatul cel sAngeros gi omoritor, cici tot picatul este iniunghietor gi

ucigitor de suflet. Dc-ci. sufletul acest4 atingArrdu-se cle ,,poala hainei"Iui Hlistos, adici dc' Illtruparea Lui, gi crezAnd cum ci S-a intrupat Fiul

lui Dumnezeu, se insinito;;eazi. Si dac;i va fi cineva ,,mai mare al

sinagogii", adici minte stdpAnibare peste multr', aduuAnd cele diutrulicomie, gi bolind ,,fiica" er - cugetul adicl [ca fiicd a minfii] -, r'rumai si-Lchcmc pe Iisrrs gi sd creadd, ti se va mAntui.

Page 113: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 113/465

lll

Caprlolur- 9'l)

ittritt,rn ..1ptrsto/l/or Stitttrtrcn L'L'lor dt:l'i nlii dL' ot1]ut'ni.

Mitrturisirett lui PL:trtt. Itttin t a r/()lri it'sll/r' ,t l)Ltlintilttt.

S chi t ttbtrt'Lt lLr luti. Vi t ttlt'ca rt'n t:op il ul t r i tl t' n tttrtizrtl.

CirL'csta it iiul itttrt Attttstoli? Llntnrtt lui Iistr>

9, 1-6: $i chemAnd pe cei doisprezece ucenici ai S,ii, le-a dat putere

9i stipAnire peste toli demonii gi si vindece bolile. (2) $i i-a trirnis si

propoviduiasci Impirifia lui Dumnezeu gi si vindece pe cei bolnavi.(.1/ 9i a zis citre ei: Si nu luafi nimic pe drum, nici toiag, nici traisti, nicipiine, nici banir 9i nici si nu aveti cAte doui haine. ("tr) $i in orice casivefi intra, acolo si rimAnefi 9i de acolo si plecafir. f5) $i cali nu vi vorprimi, iegind din acea cetate, scuturati praful de pe picioarele voastre,

spre mirturie impotriva lot'. (6) Iar ei, plecAnd, mergeau prin sate,

binevestind 9i vindecind pretutindeni.49. 1) ivtalei 10, 1 / l\'tar(u 3, 13-14; 6.7 | Luca 6.73 t\), ) -lr \lalei 10, 7, 9. 11 / \lircu 6. E-10 /

Luca 10, 4-8j 22, 35 fll,5r Matei 10, 14 / Marcu 6, 11 / l.u(:a 10. 10-11 /

Faplele Apostolilor 13, 51; lfi, 6 r!. al M.ircu 6, 12. 16, l8 / Iicov 5, 1.1

$i de aici sL'.rrat; mirimea Dun'rnczeilii ltri Iisus, caci rru rrrrnr.ri Fll

ficea minuni, ci 9i ucenicilor,,le-a dat" acc.rstar [,,putere 9i stipinire"],

mical ch nu al or.rrului, ci, cu ader,Sr;rt al lui L)umrrezcu lucru t'stt'a rl,iluiplictenilor Sii trrrck'ci aceste daruri. Dnpi cc le.-a dat Apostolilor,,stipAnire" asupra duhurilor celor rele, Domnul nu i-a hot;irnicit intruaceasta pe dingii, ci gi a,,propovidui" Evarrghelia lc-a poruncit. C.ici st'

cu'u'ine celui cdruia i s-a ilcr.edingat a irrvila gi a ploptrvatlui, gi mirruni a

face; pentru cd gi propoviduirea prin minuni se.rdcveregtc, i.rr mirrunilc

' ln eciilia rie la 1805, titlul capitolultri e-stet ,,Pdtlru trintilLti',i .c1(r r , /r,i.rp r.:r.{ .4/J(r-il(t/

li l)ft!!)ot\idtik. Pcttttu Irttd ci tl n rru;if dc Iisus. Prttlru c.lr auttipAi)ti i1 dni /'sti. [)t' tr,inln bLtrcLt Dowtului. PLttlru ltltiiLtrt,r ,lL' siu. ,t luarL'a Crucii ltti llristos. I)ntfru Stltintb'trta

la-ltrfial lJrrsto-;. Pr'rrlrrr ctl LunLttic. Potlru cciar'ir's()c()l.r]r ilfia ar {r/ran/ lt titni '!t.ttt.

PcrriIu ccl cc s.r rrl'-it,la ttc.tticis,i Iu scLttrtri rlrLtcii PotlrtLLtr lrrtL'L)tdrnftiLt. ltnrtl rttLuLti-,ru yrintit pc Llittsii. Potlt ct:L d lu i s-n dnl i'oic sri rrrr'ar'{ri r/rrl,ri /isrrs '.

r in edi;i.r tie la 1E05, in loc tle .,bani", se giseste .,argint".1in

eclili.r de la 18t)5, irr lot dt',,acolo si riminefi ;i de acolo si plcca!i".:c g.ise;tt'

,,acolo si petreceli 9i de acolo si iesiti".J in edilia tie la 1805, in ltx de ,,spre m;rturie impotriva lor", se t.is('tt(' ,,intru

mirturie lor".

Page 114: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 114/465

SIAN I L_'L TI]OFIt,ACl'At{I IIEI'ISCOPUI- BULC.,\ItI!:I

prin propoviduire. Cicr rnul!i, de mr.rlte t)ri, au ficut minuni cu dr'Sceasci

prutcre, insi propoviduirea lor nu eta sin.ltoasA - gi dintru aceasti pricin.lrtici minunile lor nu erau de la l)umnezcu.

9i ii trimite pe d.lngii intru atata nL.avere, incAt Domnul ,,nici piine"nlr voiegte ca sI ia fAposblii] la ei, nici altceva dir.r cele pe c.rre cei m.iimr-rl;i lt'pr.rrtim cu noi Ia rlrum].

lrrc.i le poruncegte gi aceasta, .rdic.i a nu se rnuta din loc irr loc, ci ,,inorice casi vefi intra, acolo si rimAnefi gi de acolo si plecati", ca si nupari ca srult vreunii dintrt- cei nestatornici gi lesne schimbdciogi.

$i zice Domntrl: ,,si scuturali praful de pe picioarele voastre", dac;i

oarccarc pc voi nu r'5 r.or plinri, ,,intru mirturie 1or", atlici spre nlustrarea

;i osAnclirca lor, ar.itindu-lc acclora cum ci multd cale pcntru dingiisir'.lrgir.rd, nici un folos dc ltr ei nu au al.ut5.

lat unii, accasta ce zice a uu purta Apostolii ,,nici toiag, nici traisti,nici p6ine, nici bani 9i nici c5te doui haine", o infeleg intru acest chip [a

fi zisi cle citre Domnul]: ,,Nr"r adunali comoar.l, cdci "traista' estc semrr al

atlr.ru.irii comorii, care multe stringe, "nici toiag" si nu prlrtafi, adici sd

ntr r';i faceli rnAniogi 9i porni!i sprc lovir-c, "nici si nu aveti cite doui

haine,,, adici si nu firi oarLjcunl m.iiestrifi intru nirar'pi incioili intrusocrrtintc".

!}, /-9; $i a auzit Irod tetrarhul toate cele ficute 9i era nedumerit, cise zicea de citre unii ci Ioan s-a sculat din morli; (8) iar de unii ci Ilie s-a

aritat, iar de alfii, ci un Prooroc din cei vechi a inviat. (9) Iar Irod a zis:

Lui Ioan eu i-am tiiat capul. Cine este, dar, Acesta, despre care aud

asemenea lucruri? $i ciuta si-L vadi.i9. ;-91 l\tatei 14,1-2,11:76,74 I Marcu 6, 14-16 / Lucn 9, l8-19

Accst Irod era cel Mic, fiul lui Irod cel Mare, care a omorit pruncii;cici accla era impArat, iar acesta era stipAnitor peste a patra parte Itetrarh].

$i nu sc priccpea Irod [a spr.rne] cine ar fi lisus, cici zice: ,,Pe loan eu l-am

tiiat, iar claci Ioan s-a sculat din morfi, cu adevirat, r'izindu-l pe dAnsulil voi cunoaFte", cici hod ,,ciuta si-L vadi" pe Domnul.

Inci vezi cd e','reii socotcitl invierea morlilor intm viala trupeasci gi

irrtrr: m.incdri gi bduturi, r'ea socotinti avarld; penh'u ci, Invierea nri este

irrtlu mdrrcarc ;i biuturi, sau intnr viatd trupeascd (Romani 14, 17), ci,

precunr petrec ingerii lui Dumnezeu, aga va fi vie titea (Mattti 22,3(); Marcu

12.25).

'Adic.i locuitorii acelor aiez.iri nu au dobindit de la Apostoli nici un folos sPre a se

.rpropia cle inrp.lr.ifir Ccrr.r rilor.

Page 115: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 115/465

TAI-CLIRE,\ Sf:I\TEI EV/\\(,IIELII DE I-l\ L-UC,\ Cnpitolul q

9.10-17: $i, intorcindu-se Apostolii, I-au spus toate cate au ficut.

$i,luAndu-i cu Sine, S-a dus de o parte intr-un loc pustiu, aproape de

cetatea numiti Betsaida. /11) Iar mulfimile, aflind, au mers dupi El 9iEl. primindu-le, le vorbea despre impiriJia lui Dumnezeu, iar pe cei ce

aveau trebuinfi de vindecare, ii ficea sinitogi. (12) Dar ziua a inceputsi se plece spre seari. $i, venind la El, cei doisprezece I-au spus: Didrumul mullimii" si se duci prin satele 9i prin situlelele dimprejur, ca

si poposeasci gi si-gi giseasci mincare, ci aici suntem in loc pustiu.(1.1/ Iar El a zis citre ei: DaliJe voi si minince. Iar ei au zis: Nu avemmai mult decit cinci piini 9i doi pe9ti, afari daci numai ducindu-nenoi, vom cumpira merinde pentru tot poporul acesta. (14l Cici erau ca

la cinci mii de birbafi. Dar El a zis citre ucenicii Sii: Agezafi-i ios, in

cete de cate cincizeci de ingi;. (ii) pi au ficut a9a si i-au agezat pe toli.(16) Iar Iisus, luind cele cinci piini 9i cei doi pesti 9i privind la Cel, le-a

binecuvintat, a frAnt 9i a dat ucenicilor, ca si puni mulfimii inainte.(17) $i au mAncat 9i s-au siturat tofi 9i au luat ceea ce le-a rimas,douisprezece coguri de firAmituri.

r9,i(l i.ll Mrtei l.l, t3-19 / Mrrcu 6, 30-38 / Ioan 6,2-9 {9, 1.1,i 6) Rut 2, 14lN'latei 1'1, 17, 19, 21 / Nlarcu 5, 39-{1 / loan 6. 10-11 a!). l:r Rut 2. 14 /

J Resi .1, .l{ / luntei l.l, 20 / }larcu 6, .12; 3, 19 / loan 6, l2-13

,,intr-un loc pustiu" se drrie lisr-rs, <lt VrL.rIu cc Vrt a sd sivArgt.rscdminurrea piirrilor, ca sA r1u po.rt;i cineva zicc ci, iiinci cetatr-a aproape, s-au

dr:s ;i au aei-rs p.iirrile do acolo.

Dcci, Dolnnul, ,,primind" noroadelc, le invila 9i lc tairn.lduia, ca tu s:icurlrgti cunr cd filosofia noastni in cuvAnt gi irr faptti se inrparte, gi nici se

cuvine a cuvinta ftilti de fapti, nici a fiptui firi de cuvint.

$i fiinric.i ,,se pleca spre seari", ucenicii itrcc.pind acur.r.r a fi mai iubitoride trameni gi mai plecati sple p.istorie, li se face mili de rroroade gi gliiesc:

,,Slobozeste noroadele", adici,,r'inclt'cd bolile lor nrai degrabii, plincgtccercrilc lor". Iar Domnul, griirrd citrc uccnici: ,,Dafi-le voi si minAnce",nu zice accstea c.l li cllrn nu gtia lipsa, ci vr:ind a-i inc'lemna pc dAngii sa

spuna catL'piini au - gi astfcl sd se ar.1te minunea mai nrare, dintlum.irtllrisirca rrcclora aritindu-sr: cAtc piir.r i e'rau.

" Irr e'rlilia r1c l.r liJ(15, in loc dt' ,,Di drunrul rnultinrii", se g.iselte ,,Slobozegtenoroadele".

: in eclilia de la 1805, in loc de ,,ccte de cite cincizeci de insi", s('ljiseite ,,cete decitc cincizeci".

' in edilia de la Ittt)5, in loc tie ,,privind la Cer", se tis(.tte ,,ciutind la Cer".

t1i

i

Page 116: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 116/465

6 Capitolulr) SFANTUL TEOFILAC I AItT IIEPJSCOPI, L- BUL(,,\RI F J

Iar ceea ce zice: ,,A9eza!i-i jos, in cete de cate cincizeci", aratd cum .ini se cnvine noud c4 aturci cAnd vom prrimi vreun striin, gi sd-l punenrpe dansul sii gazi, irrci ;i de tocrti luarea-aminte s.1-l invrednicim.

$i [Domnul] ,,privegte la Cer", aritAndule noui ca, atunci cand \,olrlvl'ea s; mancim, sa trimitem multamiri lui Dumnezeu.

lar Hristos ,,a dat ucenicilor", apoi ucenicii au dat noloadelor, ca ei sa

r-nr uitL- rrinunea, ci intru pomenire sd o aibi pre ddnsa, aducindu-gi arninte

cum in mAinile ior au luat pAinile.$i prisosinfa a fost de ,,douisprezece cosuri", ca si cunoagtem nni cat

poate lsdvarti] iubirea dc strAini gi cum se inmultesc ale ltoastre, cand se

dau celor care sunt liositi.S-au zis insi pentiu acestea mai pe larg in Evangl'relia cea de la Matei9.

9, 7E-22: $i cAnd Se ruga El singurl(', erau cu El ucenicii, 9i i-a intrebat,zicind: Cine zic mullimile ci sunt Eu? (79) lar ei, rXspunzind, au zis:Ioan Botezitorul, iar alfii Ilie, iar alfii ci a inviat un Prooroc din cei

vechi. (2(l) $i El le-a zis: Dar voi, cine ziceli ci sunt Eu? Iar Petru,rispunzind, a zis: Hristosul lui Dumnezeu. (21) Iar El, certAndu-irr, le-aporuncit si nu spuni

niminuia ceasta, (22)

zicand ci Fiul Omului trebuiesi pitimeasci multe 9i si fie defiimat de citre bitrini gi de citre arhierei

9i de citre cirturari 9i si fie omorAt, iar a treia zi si invieze.f9, 13'19) Matei 14,1-2;16, 13 / Maicu 6, 14,46' a,27-28 / L'u.ca9,7 (9, 2ll) Matei 14, 33; 16, 15-16 /

Mar.u 5, 7; 8, 29 / loan 1,41 6,69;11,27 | Faptele Apostolilor 8,37;9,20 / E lrei 1,2-5 /1 Ioan,l,15i 5,5 {9,:?) Eccleziastul 3, 7 / Matei 16,20; 17,9 / Marcu 8, 30

(9,22)Matei 1,6,21a 1,7,22-23;20,17-19 | Niarcu 8, 31; 9, 31; 10, 33 / L*a9,41;17,25;1a,31

Pun.indule Domnul ucenicilor intrebare, nu deindati ii intreabi ce

anume zic ei despre El, ci mai intAi de socotirrtele norodr"rlui ii intrcabA, pi

abia apoi rles;rre ale lor. Ial aceasta o face Domnul ca, dupi ce va ardta

netlebnicd pirerea norodului cea pentru El, si-i aducd pe ncenici la cea

aclevlrati socotinfi, lucru care cu adcvdrat s-a gi s5.,'Argit. Cici, zicAncl

uccnicii: ,,Unii Te socotesc a fi Ioan, iar altii Ilic zic ci csti Tu", El ii intreabi:,,Dar voi, adici voi ce.i ce vi deosebili de tofi, cei a1e9i, cine ziceti ci surltEu?"[ Iar Pebu se avArlti mai inaintea celorlalfi si guri a hrturor fic6ndu-st-,m;rturisette ci El este Ccl Care de clemult era propor'5duit ,,Hristosullui Dumnezeu" (adici Unsul lui Dumnezeu), cAci nlr a zis ,,Hristos al lui

" \re.zi 9i tilcuirile tlc- la.'\lah,r 14, 13 20, drr qi de la.A,lrrrcrr 6,,3{)-.11.

r1r in cdi;ia de l.r 1lJ0-5, in loc dc,,singur", se g;sette,,deosebi".I in cdilia clc la l8l)5, in loc cle,,certAndu-i", se tisclte ,,dojenindu-i".l2 8051 Pentru aceasta vezi gi la.A,Ialcl cap. 1ij, Ia scolie.

Page 117: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 117/465

fALCUIIIEA Sl;l\l l,l ti\',\\(lllhl l1 DI: L,\ l-l-(.\ ( rlltolLrl tr ll;

Durnnezeu", ci, cu articol, c.1 sa .rrate ci El cste Cel cr.r .rtltvarat Hristosul,atlica Unsul Iui Dumnezerr. I)entrn ci l.lrulfi.ru iost trn9i, ciar Ur.rsrrl luiDuntrtezeu, adici ,,Hristosul lui Dumnezeu", rrunr.ri Urrult'ste.

9,23-27: $i zicea citre toti: Daci voieste cineva si vini dupi Mine,si se lepede de sine, si-9i ia crucea in fiecare zirr gi si-Mi unneze Mie;(24) cici cine va voi si-si scaperr sufletul il va pierde; iar cine-9i va pierdesufletul pentru Mine, acela il va mentui. (25) Ci cc folosegte omuluidaci va cigtiga lumea toati, iar pe sine se va pierde, sau se va pigubi?(26) CAci de cel ce se va rugina de Mine gi de cuvintele Mele, de acesta si

Fiul Omului se va rugina, cand va veni intru slava Sa 9i a Tatilui;i a

Sfinlilor ingeri. (27) Cu adevirat insi vi spun voui: Sunt unii, dintrecei care stau aici, care nu vor gusta moartea, peni ce nu vor vedea

impirifia lui Dumnezeu. 19. tl t;/ Nlatei 10, 32-39i r6, 24-28 / Nlnr.u 8. 3.1-3sr 9. r-2 /

Luca 12, 8-9; 14, 27 ; 17, 33 I loa'r L2, 25 / 2-Iirnotei

2, I:De vreme ce pentru Sine a zis: ,,Fiul Omului trebuie si pitimeasci

multe" (Llcn 9, 22), acluce Domnul pe urnr.i rii ilr\,at.itur.i solror:r ice.r sc;r pi

pentru toli inrleobgte: ,,Nu uumai Eu voi suferi rnoartc, ci gi toti accia carc

voiesc si vini rlupd Mine, datori sunt a sc le-pida cle sinc, nici Lr irnpartagire

avAnd citre trr"rP, ci defiinr6ndu-se pe sine"ri.Iar,,cruce" nrlmette aici moartea cea de oc.rri, circi nici o.rlt.1 nrrr.rrtt'

nu cra ata de ncsliivitd gi de defiimati, precur)r era ct'a prirr crlrce. Deci

arate IDomnul] ci acela carc va voi a fi ucenic al Lui, tlator estc a nruri nrrcu moal'te slavit;i, ci cn r-rrra dc ocari, fiind onrorit ca un osindit. Si tltvreme ce rnulli sunt omorA!i cll nloartc dc oc.rri, insii c;r nigtc ttillrari;ifdcitori de rclc, perrtru aceasta Domnul a adir,rgat: ,,si si unneze lVlie",adica toat.l fapta cea bturi si o sivirgeasci.

,,Cici cine va voi si-9i mintuiasci Iscape] sufletul il va pierde", .rclic.i

oricine va voi si vielr-riasci clupi lurne,.rcr-sta \,a muri cn suflt'tul.

$i ,,se rugineazi" de Hristos, cL-l catre zicr': ,,Cum voi croclc intr-Llr1

Dumnezt'u r.lstignit 9i ba$ocorit?", iar de ,,cuvintele" [.ui ,,se rusineazi"cel care batjocoreptc vorba cea simpla [.ie, r'anci] pi rlcnr (.ftclugiti .r

Evangheliei. Agadar, dc unul ca acesta ,,se va rugina" l)omrrul .,cind va

veni intru slava Sa", adici intru a Dor.ra Sa Venirr:. Iari ceca cr. zice Domnulaici, intrtt aceast.l illtclegere este: ,,Aga precunl r-ur st.ip.ln, clc va .rve(r ()

lr in cdi;in dc la 180i, in lcx tle,,in fiecare zi", se gise;tc ,,in toate zilelc"rr in cditia dc la 1E05, in krc tlt, ,,s5-9i scape", sc gis( ite ,,si-9i rnantuiascili Adici neirrvoindu-se deloc cu cugt'tulcel trupesc.

Page 118: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 118/465

I lrJ Crpih)lul I SF;\NI UI, IEOIJII.ACl-,.\RI IIEPISCOPUI- BULCARIIiI

slugi viclean.i, sc rugincazd a o numi pe accasta slugi a sa, krt aga gi Eu

md voi rugirra a-l numi slugi a Mea pe acela c.rre s-a lepidat dr: Mine".Dar, fiindci,i IDomnul] a zis nlai sus ci ,,oricine i9i va pierde sufletul

pentru Mine, acela il va mAntui", r,rand sd ne arate de cc fel dc bunitilise ilrvrcdniccsc ul-rii ca acegtia, zice: ,,Sunt unii, dintre cei care stau aici,

care nu vor gusta moartea,pAni

cenu vor

vedeaimpirifia luiDumnezeu", arclici slava intlu care fi-vor Drepfii. Iar aceste-a le-a gr.1it

;rentru Schimbarea lir fafi, cici Scirinrbarea la fa;i cliip a fost al slaveicelei cle Sus, care r,a sil fie, cici precum illtl'u aceasta cu pre'aslivire a

strdllrcit lisus, aga pi Drcplii, rlupi [a lor] misuri, r'or striluci atunci.

,,Apaciirr, "sunt unii> ([oan, Pctru gi lacor') <care nu vor gusta moartea>,

pina cind vor vcdea intru ce slavi vor fi cei carc Mi mirturisesc pe Mine,iar de vdzr-tt o vor vedt'a pe acc.;1sta in vrernca SchimbArii la fagd".

9, 2.9-.i6: Iar dupi cuvintele acestea, ca la opt zile, luind cu Sine pe

Petru 9i pe Ioan si pe Iacov, S-a suit in munte ca si Se roage. (29) $i pe

cAnd Se ruga El, chipul felei Sale s-a ficut altul si imbricimintea Luialbi strilucind. /30) Si iati doi birbafi vorbeau cu El, care erau Moise 9illie, (31) 9i care, aritindu-se intru slavi, vorbeau despre sfArgitul Luir",pe care avea si-l implineasci in Ierusalim. (.12) Iar Petru gi cei ce erau cu

El erau ingreuiali de sornn; 9i degteptAndu-se, au vizut slava Lui 9i pe

cei doi birbati stind cu El. (.3.j) $i cAnd s-au despirlit ei de El, Petru a zis

citre lisus: lnvifitorule, bine este ca noi si fim aici gi si facem trei colibe:

una Tie, una lui Moise 9i una lui Ilie, nestiind ce spune. (34) $i, pe cindvorbea El acestea, s-a ficut un nor 9i i-a umbrit; 9i ei s-au spiimintatcAnd au intrat in nor. (.15) $i glas s-a ficut din nor, zicind: Acesta este

Fiul Meu cel alesrt, de El si ascultali! (36) $i cind a trecut glasul, S-a

aflat Iisus singur. $i ei au ticut 9i niminui n-au spus nimic, in zileleacelea, din cele ce vizuseri.

r:). ld il ) Ntatci 17. l-{. 6 / Marcu 9, 2-5 / 2 Petru 1, 15 19, .l5r Deuteronom 18, 35 /Isaia12, 1/Ilatei 3, 17; 17,5/\tarcu1, |1i9,7IL'uca3,22/Ioa 6,27/

Faptele Apostolilor 3,22-23 | 2 Petru 1,17 r9. 36r Matei :17, 8-9 / I\{arcu 9, 8-9

Mtrtei zice clrm cA ,,gase zile" au trecut dtrpi cuvintele acestea, gi attrrrci

S-a srrit Iisus in muntc (Matd 17,1). lar Luca zice ci au trecut ,,opt zile",pentl'u ci Matei numai ziltle ct'k'din mijloc le nurndri, iar Lr,rc.r nr.r num.iri

" ln edifir de la 18()5, in loc de,,vorbeau despre sfirgitul Lui", se gisc;tte,,griiaudespre iesirea Lui".

r; in e.lilia dc la 18()5, in loc ele' ,,Fiul Meu cel ales", se gise;;te ,,Fiul Meu cel iubit".

Page 119: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 119/465

TALCUIREA SIJINTEI EVANC;] IILII I)I] I,A I-UC,.\ (.tpik)lul e I lq

nr.rmai zilL.lc cele clin nrijloc, ci ;i ziua intru cart's-au griiit cuvinte'le accstr'a

gi aceea intru care s-a ficut Schimbarea la Fatii.

Si i-a lu.rt [Domnul] num;ri pe cei trei [,,pe Petru 9i pe Ioan 9i peIacov"l: pe Pctru ca pc ccl care-l- iubett pe El, pc Ioan ca pe acola care era

iubit de citre EI, iar pe Iacov ca pe'cel care era;;i El fierbintc cu 16r'na ce;r

pentrtr D.insul, sau ca pe rtnul care'putca tiinr-ri lucnrl [siv6rgit], prrtinda-l linc irrtlu rlirrsul gi nim.lnui a-l sptlnL'.

$i [Donrnul] ,,S-a suit in munte ca si Se roage", cici rri se cuvinenoui a ne rtrga dcosebi fiind, gi sus ,,suindu-ne", 9i la r-rinric din cele

pamA n tL-Fti p lecin cl u-nc.

lar ,,chipul fefei Sale s-a ficut altul", nu ca gi curn s-ar fi strintutat El

intru alti fire', cdci .r rdmas precum era, ins.l chipul fefei Lui s-a artitat rnai

lumiltos dccit mai inaintc. Ascmcnea s-a pctlL'cllt gi cu,,imbriciminteaLui", cici numai aritarea acestora a strilucit, fiirrdci rru firea imbricinrinte.i

S.rh's-.r schinrh.rt, ci ,lr.it,rrcJ ci.

lerr,,Moise si Ilie" stitcau iurpreurr.l cu Dinsul cind Se rug4 ca si sc

arate ca nu c'ste [El] imPotrivnic Prrorocikrr ;i l-cgii; ca de ar fi fostimpotrivnic acestol'a, nu ar fi sufcrit Moise - ccl care a dat Lcgea - 9i Ilie,cel c"rrc era mai fierbintc dintrc Prooroci, s.i fic alituri de EI gi sii stea

impleuni cu Dtinsul. $i,,griiau despre iegirea Lui, pe care avea s-o

implineasci in Ierusalim", adicti despre moartea S;r.

Ial pt cind Hristos Se indeletnicea la rug.lciune, Petru ,,era ingreuiatde somn", c"ici neputilrcios era, gi ceea ce este a firii omenegti plirrea,

sotnrrului slujintl. $i ,,degteptindu-se, au vizut slava Lui 9i pe cei doibirbati stind cu El", gi ca 9i cum irnpac.indu-st' cu petrecerea cea de acololn,

pi din pricirra lumirrii [slavei], gi dirrtru aceea cri ii vedea pe Plooroci, zicc:

,,bine este ca noi si fim aici". Cici socotea Pctru ci atunci cra sfArgitul 9i

impir.ifia lui Iisus venise, ,,negtiind ce spune", ci inc.i nu ura sfirgitul,trici nu sosisc ziu.'r hnpiilitiei gi a clesf;itirii br.rniti!ilor de care se vorimpartigi Sfinfii. Inca le graiegtc Ipe acestc-a I'etru] pi tcmindu-sc tlc a firdstignit Hristos, cici de vreme cc a auzit de la DAnsul ci se cnvine cii El

s:i fie rrrnorit si a trei;r zi sa inr,ie.ze (LrLca 9, 22), griie$te acestea [,,bineeste ca noi si fim aici"l, ca gi cum ar fi zis: ,,Si nr-r ne pogorAnr clin murrtc,ci aici s.i riminem, ca s.l scipim de Crr"rce gi dc Patim.i, cici dac.i vor r.cniasupra noastri iudeii, il .l\'em pe Ilie ajutitor, care a pogorat foc clin Cer gi

'' ,\dici irrpirtiSirrclu-sc dilr nrult.imire,r \ ieluirii tlt'acolo, Pctru rivnette. d.iinuinceasti siligluire intru slava dr.rgostci lui Duntnezeu.

Page 120: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 120/465

120 Cnpiiolul q SFA\I Ul. 1 E(IFILACI ARI lltlPISCOPLl. tlul..Ci\Rl[l

i-a dat pierz.irii pc mai rnarii pcste cincizeci [in.rpre.uni cu cr.i cirrcizeci ai

Irrrl (.1 /{tigi 1,9-11).il a\rem Si pe Moise, care atatea 9i at6tca neamuri a

stirrs". Iar acestea [e griiia Pctru ,,nestiind ce spune", pentru c.i el socotea

ci uu lucru prea grell $i riu cstc Crucea, gi dintm aceasti pricini tugindde eiinsa, gr.1ia unele ca acestea. insa Dtrnurrl in:eta de a Sc ristigni, fiindcanu era clr putinfd intru alt chip a-i mintui pe oanreni.

lar Pctru, zicAnr,l: ,,si facem trei colibe", Domnul firi de veste [c1in

,,nor"l face,,colibi" neticuti de mAini, gi illtru aceasta intri cu Proorocii,ca si Se al'ate cum cu nirnic rru este nrai prejos clecAt Tatil. Ctici precr.rm inScriptura cca Veche se zicca cri ,,norul" il are [cuprindc] pc Dornnull", 9iMoise intra intr-insrl 9i aga primea Legea (Iegire 21, 15-18), a9a gi acr-rm

,,nor" pc Hristos II prime;te [cuprinde], insi nu un nor fumegAnd

{intunecos] (cdci a trecut umbra Legii gi intunecimca ncclcscopcririi), ci

,,nor luminos" (Matci 17, 5), cici a venit ader'.irul 9i a strilucit darulDornrrulni 9i rrirnic intunecos ntr mai este acum.

,,$i glas s-a ficut din nor", prccum de demult glas al lui Dumnczeuse auzea din rror (Ie;irt 24, 16). Si ,,S-a aflat Iisus singur", ca sa nll

socoteascd cuml'a Apostolii ci aceasta ce zice: ,,Acesta este Fiul Meu",pentru Moise sau pelltru ie s-a zis. insa poatL. pi acr.asta insernrreazi,

cum ci pani la o vreme,,s-au aritat" Legea 9i Proorocii, prt-,cunr gi aiciMoise gi llie, apoi ,,S-a aflat Iisus singur", dup.i ce aceia au trecut, c;ciacum Evanghelia stipinegte, fiindcd cele ale Legii aLr trecut.

$i Apostolii ,,au ticut si niminui n-au spus nimic" din cele ce le

vizuser'.I, pentru ci mai inainte de Cluce nu se cuveltea a se spune despre

Iisus r,reun lucru dumnezeiesc, cici aceia care ar fi auzit une'le ca aceste4

iar apoi L-ar fi vizut pc Dansul rdstignit, ce fel de socotirlf; ar fi avutpentru El? Oare nu un amagitor gi un nilucitor [ingelitor] L-ar fi socotitpe El? Dcci, pentru aceasta nici un lucru prcaslSr,it gi dumnezeiesc nupropoviduiesc Apostolii mai inainte de Cruce.

insi pentru aceastd pricine, s-au zis de cdtre noi in Evanghc-lia cea dela Matei multe, mai frumoase:r'.

'' ,,S-a suit deci Moise 9i losua in munte ti un nor a acoperit muntele. Slava

Domnului s-a pogolet pe Muntele Sinai 9i l-a acoperit norul gase zilc, iar in ziua a

taptea a strigat Domnul pe Moise din mijlocul norului. Chipul slavei Domnului de

pe varful muntelui era in ochii fiilor lui Israil, ca un foc mistuitor. $i s-a suit Moise pe

murrte si a intrat in mijlocul norului;9i a stat Moise pe munte patruzeci de zile 9ipatruzeci de nopti" (lcsin,21, l5-18).

r" \/r'zi tilcuirilc de la Alrrtr'i 7/, 1-9, c1.rr si de la Nlnrar 9,1-9.

Page 121: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 121/465

I,\LCUIIiIJ,\ SFINI'II EVANCIIELII DIi 1,,\ I-UC,,\ L.rPrtrrlule lll

9, 37-42: in ziua urmitoare, cind s-au coborit din munte, L-a

intAmpi^nat mullime multi. (38) $i iat; un birbat din mulfime a strigat,zicAnd: Invifitorule, rogu-mi Tie, cauti spre fiul meu, ci il am numaipe el; (j9) 9i iati un duh il apuci 9i indati strigi 9i-l zguduie cu spume

9i abia pleaci de la el, dupi ce l-a zdrobitrr. (./0) $i m-am rugat de uceniciiTii ca s5-l alunge, gi n-au putut. ('11) Iar Iisus, rispunzAnd, a zis: O,

neam necredincios 9i indiritnicl PAni cAnd voi fi cu voi gi vi voi suferi?Adu aici pe fiul tiu. (421 $i, apropiindu-se el, demonul l-a aruncat lapimAnt 9i l-a zguduit. Iar Iisus a certat pe duhul cel necurat si a vindecatpe copil si l-a dat tatilui lui.

/11,

l: I /r Matei 17,70-17 lMarclu9,10-19re,.]]r l\tatei 17, 18/lllarcu9,20Foarte necredincios cra omulacesta, cici clin aceasti pricini nici dracul:ru iegea din copilul lr.ri, fiindci necredinla lui birr-tia puterca Apostolil()r.hrcd gi dintru aceasta se arati necredinla gi indrazncala lui, dintru a I'erriirr;rintca tuturor gi a-i prihini pc. uce-nici. Deci Domnr"rl, ;rrdtirrd cilrrccredinta ltri este pricirra pentm care rrrr i s-a t.imdduit copilul, irraintcatuturora il ocarigte pt: acest or.n. $i nu nunrai pe el il tr.irigte, ci ;i pc

ccilalli pe toli indeob9te, c;Ici atunci cAnd zice: ,,O, neam necredincios",dimprcuni pe tofi iudcii ii cuprindt'.

I;rr acest cuvAnt, ,,indiritnic", ar.rt; cd rAutatr.a nu cstL' nici clintruinceput 9i nici din fire, pentru ca firegte crt.ru drepli (ca siimrirrfa sfant.i

criru, ai lui Avlaam gi ai lui lsaac), dar s-.lu inclaritnicit clintru riutate.Iar aceasta ce zice: ,,PAni cind voi fi cu voi 9i vi voi suferi?", inse.rmni

ctrm ci [lnai] plicutd ii este moartea gi voiegte mai cur;incl a sci;ra rle

d.1n;ii, caci zice: ,,Pirrd cind voi sufeli necredirrf.i vo;rstra?" Deci, Domnul,aritArrd ci arc pruterc carc biruictte nccredinf.l iudeilor, zicc': ,,Adu aici pe

fiul tiu".Si dupa ce l-a ficut s.in.itos, ,,I-a dat tatilui lui", c;i nrai inainte ccl

care se indrAcea nu era al tatdlui siu, ci al duhului celui viclcan, c.rrc'ilstipArrca pe el. Iar atunci, DomnLll l-a dat pt copil tirtilui sitr.r, carc i;ipit'rduse fiul, iar trpoi l-a aflat.

9, 13-45: Iar toli au rimas uimili de mirirea lui Dumnezeu. SimirAndu-se toti de toate cAte ficea, a zis citre ucenicii Sii: (44) Punefi ir,

urechile voastre cuvintele acestea: Cici Fiul Omului va fi dat in miinile

:'lrredifirdelallJ0.5.inlrtdt',,si-l zguduie cu spurne 9i abia pleaci de la cl, dupiice l-a zdrobit", se giscste ,,9i il zdrobegtc pe el cu spumc si abia se duce de la el,

sfirimindu-l pe el".

Page 122: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 122/465

Crpitolul 9 St \-TLrL TEOFILACI AI{l IIEPISCOPUL BULCARIEI

oamenilor. (45) lat ei nu inlelegeau cuvintul acesta, cici era ascuns2l

pentru ei ca si nu-l priceapi 9i se temeau si-L intrebe despre acest cuvant.re '13 {4r N{atei 16' 2L 17'22;20'"18 t(Mar-cir1,ili,

ii;tljj j tii,^r?Ii'i";il;ii;i

Toli ccilalti se minunau de toate cele c.lte lc fdcea Iisr.rs, nu numai c'lt'

aceasti singuri minune. Iar El lisindu-i pe ceilal!i, citre ucenici griiegte

9i zice: ,,Punefi toatc'acestea, gi minunile 9i cuvintele cele pentlr-r minuni,

in urr.chilc voastrc". Pcntru cc? ,,Pentru ci voiesc sd fiu vAndr-rt gi sI fiurdstignit, iar in r,'remea in care Mi veli vedea rdstignit, si nu socotili c.i

din neputinfi am pitimit aceast4 cici Eu, Cel Care anr putelea si siv6rgesc

unele ca aceste minuni, am putere gi sI nu Md las ristignit".,,Iar ei nu infelegeau cuvintul acesta, cici era ascuns pentru ei". $i

din ce pricini s-a ficut aceasta? Perltru ca, nu mtri inainte de vreme s;i se

mAhneasci, gi, de frica, si se turbule. Deci, pogorindu-Se Dumnezeu

neputinfei krr 9i ca pe ni;;te copii chivernisindu-i pre dingii, nr,r ing.iduia ca

si priceapi ci ceca cc se zice-a pcntru Cruce.

$i vczi yi cucernicia acelora, clln se cucerniceau si-L intrcbc pt

Domnul, iar rnai vArtos ,,se temeau". Cici flica de Dumnezeu esreinmultire a cucernicici, dupi cum gi cuccrnicia cste fricd rnica.

9,46-50: $i a intrat gind in inima lor: Cine dintre ei ar fi mai mare?(42) Iar lisus, cunoscAnd cugetul inimii lor, a luat un copil, l-a pus lingiSine, (48) gi le-a zis: Oricine va primi pruncul acesta, in numele Meu23,

pe Mine Mi primegte; iaroricine Mi va primi pe Mine, primegte pe CeI

Care M-a trimis pe Mine. Cici cel care este mai mic intre voi tofi, acesta

este mai mare. (J9)Iar loan, rispunzind, a zis: Invilitorule. am vizut pe

unul care, in numele Tiu, scoate demoni gi l-am oprit, pentru ci nu-!iurmeazi impreuni cu noi. (50) Iar Iisus a zis citre el: Nu-l oprifi; cici

cine nu este impotriva voastri este pentru voi:r.f9,.Iit-lll Matei 18, 1-2 / Marcu 9, 33-36 / Luca 22,24 (9. 4.s) Matei 10, 4042;1a,5l Marcttg,37 ILuca 10' 16 / Ioan 12' 4'1:11;iri,Ti:,'ilff

i;1ji,1?,)iiiil,llllJPatimi a m.lririi celei deFarte intrase intre Apostoli, gi dupd cr"rm mi

se pare mie, dintrr"r a nu se t.imidui indricitul s-a lidicnt asupra Ior aceast.l

patimi. Cici se poate si se fi certat ei pentm aceastd pricind gi fiecare si fi

2: in cdifir dc la2r in e.1i1ia de la2a in edigir .le la

voi", st' gise;ie ,,cici

1E05, in loc do,,asculrs", sc liiiseftc,,acoperit".1805, in loc de,,in numele Meu", st'gisette ,,intru numele Meu".

l8tl5, in loc de ,,cici cine nu este impotriva voastri este pentru

cine nu este impotriva noastri este pentru noi".

Page 123: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 123/465

IALCUIREi\ SFINTEI E\ NCtlEl-ll DII 1,,\ LUC;\ C.rpitolul r)

zis: ,,Nu dilltru a mea neputinf; nu s-a tdmdduit copilul, ci din a cutiruia",

9i de aici si se fi aprins cearta cea pentru aceasta, adici: ,,Cine dintre ei arfi mai mare?"

insi Domnulgtiirrd inimile ficclrora, apucd gi, mai inaintc, pana a nu

cregte patinla aceasta, se sargrriegte din ridacini a o tiia. Cici la incepatura

lor, patimile se biruiesc cu lesnire, iar clupd ce cresc, se fac cu anevoie de

curdfit. Dcci, cum taic [Domnul] rilrtatea? [Er.anghelistul] zice cA luAnd

[DAnsul] ,,un prunc", il arati pe acesta ucenicilor, adeverindu-le lor pnnaceasta cum cd ni se cuvine noui ca astfel de socotinle s5 sdr,irgim intrunoi irrginc, asemerlea acelora pe c;rre vArsta lc-a dat pruncilo4 cici accatia

sunt neimpirtigifi de riutifi gi prea sirnpli, nici de gindurile iutririi dc

slavi supirAndu-se, nici de ale iubirii de intAietate. Zice, agadar, IDomnul]:,,Oricine va primi pruncul acesta, in numele Meu, pe Mine Mi primegte".

Iar ceea cc zice, intru acest chip ester ,,Voi sc)cotiti cum c: daci vi vefiarita mAndri 9i iubikrri de slavi, atunci veli fi pldcr-rli multora, gi atuncimai mulgi vd vor primi pc voi. Dar Eu vi zic voui cd trtAta rn.i bucur de

sin-rplitate, gi apa Ide birre] ii irrchipuie aceasti simplitate pe ai Mei ucenici,

incAt oricine il va primi pe ce.l mai simplr.r [de r6nd] 9i fdri dc riutatcbirbat, ca pe un ucenic al Meu" - c;ci aceasta e.ste ceea ce zice ,,intrunumele Meu" - ,,pe Mine Mi primegte; cici

^acelacare primegte trufag,

nici ucenic al Meu nu primegte, nici pe Mine [Insumi]".Si rdspunzArrd Ioan a zis: ,,invititorute, am v;zut pe unul care, in

numele Tiu, scoate demoni gi l-am oprit". Ce legitur; este intrc cuvarltulacesta pe care l-a zis ioan, gi cel pe care l-a zis Domnul? Cu adevdrat malc'

este aceastA legdturi. Cdci, de vreme ce a zis Domnul: ,,cel care este maimic intre voi tofi, acesta este mai mare", s-a temut Ioan ca nu cumvavreurt riu si fi ficut ei, oprirrdu-l cu stipAnirc gi trufie pc acel om - pentrtrce a opd pe cine\ra de la cer,O nu-l arati pe cel care opre9te ci este maiprejos, ci cum ci el cugeti ceva mai irralt decit acela care este oprit dccdtre el. Agadar, Ioan s-a temut aceasta: ca nu cumva si fi fdcut lucru dctn:fie oprindu-l pe acel om. Si pentru care pricin.l il oprear"r pe om? Nrrzavistuindul, ci judecirrdu-l pe el nevrednic de a face minuni, ciici nu

;rrimise irnpreuni cu clAngii darul facerii dc. minurri, nici nu l-a trimis pcEl Domnul spre aceasta, asemenea lor; IAposblilor,] 9i nicidecurn nLr nrrrrilacela lui lisus. Dar ce zice Domnul? ,,Ldsafi-l pe el sd facd aceasta, cicizdrotregtc ai tl puterra satanei; gi, dc vrcme ce nr.l vd impiedici pe voiintru propovaduire gi nici nu-i ajrrti diavolului, dintru aceasti pricini el

e'ste pentru noi. C.ici acela care nu este impotriva lui Dumnezeu, pentru

nl

Page 124: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 124/465

Page 125: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 125/465

IAI,CUIRF]A SFINl'EI EVA\(;III]LIJ I)E I-A LUC,\ C.rpitr)lul q [5

ca: ,,1--am fi primit pe El, dc ar fi trimis pc vreunii inaintea Lui". Printruaceasta trinlitL-rc., inci Si ucenicilor Sdi atlucAndtr-lc folos, .rnume sa nu sc

snrinteasci atunci cind il vor vedea pe El fiind ocarit pe Cruce, ci dintruaccstea petrecute acunr s.i cunoasci [9i sii ia amir]tr'] c; prccum aclun,

fiir.rcl clefiin.rat de samariteni, firi de riiutatc i-a sufcrit Iribdat] - ins.i urai

r.iiltos gi pc ingi;ti ucenicii ii nrrrstri aici IDomnul], pclltru c;r il intir;r.ruirnpotrir'.r ociritorilor - aga gi atunci fiind El rastignit, r.ru va sufcri Ir.ibda]ca un neputincios, ci ca un indcltrrrg rdbditor.

Incii le aduce fDonrnul] folos ucenicilor 9i prirr ceea ce ii invaf.i dirrtrrr

a Sa piltli, adic.i a fi f.ir.1 de r.iutate. Cici ucerricii,lrr.irrd aminte l.i Ilie care

.r ars dc dor:d ori cete cincizeci rlc biirba!i, impre.un.i cu cipL'teniilc lor f4

Ile14i 1,9-1.Il,il atelau pe Domrrul inrpotriva cclor c;rre L-atr oc.ilit, [gi astaclirr pricirr.il ci inc.i nr.r erau ci cf c sdviriit Idcsivaryiti]. I,u'H, aritirrdu-leIor cnrn ci nrai inalta estc l-ege.r Str t'kc6t viotuile.r lui Ilic, ii dojcncate pe

d.lngii gi ii doparteaza clc la tr socotinfi ca ircoasta, irrviifAndr.r-i a sufe'ri cu

b16ndelc pt ct i cale ii ociraisc.

Dar ce este ccea cc zice': ,,nu L-au primit, ci fala Lui era mergindspre Ierusalim"? O.rrc aceasttr zice, cunr ca nu L-au Lrrimit pc D.insul,

pcntrlr cd hotirise El si rncalg.i in lerus.rlim? $i clac.i intru accst fcl vorn

infelege, anttme ci pentru aceasta nu L-au prirnit pe Dinstrl, pcntru c.i El

Se hot.lrAse si rneargi in lerus;rlim, r'orn afla cd rru firii de pricirrti ntr L-au

prirnit pe El. Deci este cu putirlfa a spullc ci uncle c:r acestea ziceEvar-rghe Iistu l: ,,Nu L-au primit pc Dirrsul gi rru.l irrtrat in Sarnaria"; apoi,c;r gi curn l-iir fi intreb.rt cineva astfel: ,,Si pcntru ce nu L-au prinlit pe

Dansul, chiar 9i nevr.ind ci, gi nici Donnul rru a intrert? Oare pentnl ci era

El neputincios? Sau nu putea sti intle, degi aceia nu voiau?", dezlegiLnd

inlelcsul accsteia, zicc: ,,Nu l.rsnt111 ci era neputincios Dinsul, ci pelrtl'u ca

nu voia sd intrc acokr, ci si meargii irr lerusalir.n, c,Ici, de nu ar fi fost aceastipricini la rnijloc,;i nevrArrd samarirrenii, ar fi intrat El irr sat".

9,57-62: $i pe cind mergeau ei pe cale, zis-a unul citre El: Te voiinsofi, oriunde Te vei duce. (5ti) $i i-a zis lisus: Vulpile au vizuini gi

pisirile cerului au cuiburi; dar Fiul Omului n-are unde si-$i plece capul.(J9i pi a zis citre altul: Urmeazi-Mitrr. Iar el a zis: Doamne, di-mi voieintAi si merg si ingrop pe tatil meu. (60)lar El i-a zis: Lasi mortii si-siingroape morlii lor, iar tu mergi de vesteste impiritia lui Dumnezeu.

"'In edilia de la 1805, in k!: dt, ,.Urmeazi-Mi", s(, g.iscttc,,Vino dupi NIine"

l

Page 126: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 126/465

C.rprlolulq SFANI UL TEOI;II-ACT AIt] IIEPISCOPUI- BU L(;AIIIE]

(67) Dar altul a zis: Ili voi urma, Doamne, dar intii ingiduie-mi ca sirAnduiesc cele din casa mea. (62) Iar Iisus a zis citre el: Nimeni care

pune mina pe plug gi se uiti indirit nu este potrivit pentru impirifialui Dumnezeu'1. t9, i;,,;9) Matei 8, 19-21 19,bil)Matei4,19:a,22t!).61)3 Regi19,20

(9, 61) Facerc 79,26 I Pilde 26, 11 / Filiperi 3,13 | 2 Petru 2,22

Accsta care a verrit la Iisus gi i-a cerut ca si me;rrgh drrpd DAnsul, cu

socotcali viclcan.i a i.'enit, c.ici de vrenle ce Il vAzr-rse pe Domnul ci poartai

dupi Sine norod mult, a soc()tit ci dc la acegtia Donrnul adund barri, gigAndea ci gi cl, daci va mergc dupd lisus, r'a strAngc bani. Deci, pentrr-r

aceasta il deptrrteazi pe el Domnul, ca 9i cum i-ar fi zis Lui unele ca acestea:

,,Tu, adici, socoiegti ci vei strAnge bani dintru a urma Mie, pentru c.l

gAndegti cum ci viata Mea este intru acest chip, dar nu este ata, pentru ciIEu] intru aiata sfetuicsc Fi propovdduiesc sArdcia, incat celelalte jivinc au

vizuini, iar Eu rrici [micar nu am] casi". $i pe acesta, intru acest chip l-a

indepiltat.Iar,,altuia", carc nici [micar nu] L-a rugat Isi-I ulmezc Lui], ii

poruncegte sA meargi dr,rpa Dinsul, iar acela, cerandu-I si se cluci 9i si-lingroape pe tatel sdu, nu-l lasi [Domnul] sd sd\.arFeasc"i aceast4 zicAnd:

,,Lasi morfii si-9i ingroape morlii lor" - lucm care adeveregte c;necredincios era tatil siu,;i pcntru aceasta ncvrednic era de a se hreni la

bdtranele de fiul siu care a crezut. Pentru ci iatd ce zice Domnul: ,,Lasipe rudele cele moarte - adici pe cei necredinciogi - a-l hrini pe tatil tducel nr.cre.dincios, pani gi la ingroparc", cdci ,,a se ingropa" acest inteles ilare aici, adici a-l inr.rednici de lrrare aminte 9i grijd pdn.i la ingropare.Pentru ci gi in vorba cea indeobgte, a9a obignuim a zice: ,,Cutare fiu, l-a

ingropat pe tatdl sdu";9i nu zicem prin aceasta cd numai l-a ingropat pe

dAnsul 9i nici un alt bine nu i-a ficut, ci spunem cA i-a purtat de griji pAnd

in sfArgit, gi la ingropare. ,,Agadar, morlii aceia, adicd necredinciogii, s5-l

ingroape pe mortul lor, zic adicA pe tatel tiu, iar tu, de vreme ce ai crezut,

vestctte, ca un ucenic al Meu Evanghclia lui Dumnezeu". Iar pe acestea

le-a zis Domnul nu ca si ne opreasci pe noi de la a-i hrdni pe pirinfi, ci

inv5fAndu-ne cd, mai inainte dc' cinstirea pentru pirinfii cei necredinciogi,

trebuie si avem cirlstirea de Dumnezeu, gi ci se cuvine a nu avea nici o

impiedicare spre lucrul cel br,ur, ci gi irrsigi firea a o defiima.Tot astfel 9i celui care I so mga si-l unneze Lui, pi cerea ing.lduin|.i

spre a se lepida rnai intAi de cele cc surrt in casa lui, Domnulnu ii di voie

I ln edi1ia.1c la ltl05, in loc dc',,nu este potrivit pentru irnpdrilia lui Dumnezeu

:.e tase)te .,nu este indreptrt intru imp.irilir lui Dumnezeu".

Page 127: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 127/465

IAI-CUIREi\ SFlNT'EI IVANC;IIELII DL I-A I,UCA C.rpitolLLl (, t17

si sivargeasci aceasta. Adic; llu iiingiduie Domnul a sc ctuce l.r casa sa yi

a se lepdda de tot - adic.l, mai lesne de infeles si zic - a-gi lua ziua buni.Pentru ci Lln om ca acesta arati ci are dragostc citre Iume,;i nu sc afl,iintrr.r act'eagi stare ca Apostolii, care, du1-r,i cL. L-au auzit pe El, indati l-rlrturmat Lui, nimic altceva iscodind, ci lepid6nd 9i luarea dc rdmas brrn dc

la cei de ai casei. Cici, de nrulte ori se intdmpli ci atunci cand cineva igi ia

rimas bun de la rudelc sale, se afli urrii dintre accgtia carc il impicdicti 1-rt:

el de la viala cea dupi Dtrmnezeu:

Drept aceea, bine este ca indati ce a voit ciner,a lucrul cel bun, si-l tisir'6rgeasci pe acesta, nimic zibovind. C.lci nimeni, punAnclu-gi mAna sa

pe ,,plugul" cel dr.rhovnicesc ai [,,uitAndu-se indirit"] ciutAnd iarigi la

lume, lesnicios este intru Impirifia lui Dumnezeu [,,nu este potrivit pentru

Impirilia lui Dumnezeu"l.Insd [aici le] r'ei infclege ,,vulpi" 9i pr'dracii cei viclcni, carc gi ,,pisiri

ale cerului" sA zic, adici ale vAzduhului, cici zice [Apostolul Pavel]:

,,potrivit stipinitorului puterii vizduh tlui"3'1 ( Efeseni 2,2).Deci zice Dornnul citte onrul acela astfel: ,,Draciiau vizuini intru tine,

gi din aceasti pricini Fiul Omului, adici Eu, uu am uncle sd-mi plec capul,adici nu vdd loc al credinfei celei intru Mine in inima Ta, care este plin.1 de

draci". Cdci ,,cap" al Lui Hristos este credinfa cea intru El, iar cdnd cineva

va credc'ci El este Dumnezeu, atunci ,,capul" Iui Hristos il jine.Iar,,mort" este pAcatosul care,,ii ingroapi pe morlii sii", adici

gAndurile cele rele, nemirturisinduJe pe acestea. Deci, Domnul, pe celcare vrea sd-l urmeze Lui, il opregte de la a ,,ingropa" gAndul cel riu gi a-l

ascunde pe dAnsul, cdci voir'gte ca accst gAnd sd fie vidit prin rnirturisire.

" ,,Iar pe voi v-a ficut vii, cei ce erali morli prin gregealele gi prin picatele voastre,

in care afi umblat mai inainte, potrivit veacului lunrii acesteia, potrivit stipanitoruluiputerii vizduhului, a duhului care lucreazi acum in fiii neascultirii. intru care gi noitoli am petrecut odinioari, in poftele trupului nostru, ficind voile trupului gi nlesimlurilor gi, din fire, eranr fiii rniniei ca gi ceilalli" fEl'sr''i 2. l-3.r. ,,Lupta noastri nueste impotriva trupului 9i singelui, ci impotriva incepitoriilor, impotriva stipiniilor,impotriva stipenitorilor intunericului acestui veac, impotriva duhurilor riutilii, care

sunt in vizduhuri" (Eti'st:ui 6.12).

Page 128: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 128/465

I lr'j

Cel lrolur- 1.0'Triltilt'rcLr gi ittopoiart'tt c([or roptEaci (si doi) da rrccntct.

Vai dt cctdtilt rcht. Iisus Se ltucuri cu duhul.

I)iltlo santnritrt'attulul ntilostiu. Mtrta si Marit'

10, l-3; Iar dupi acestea, Domnul a ales alfi gaptezeci (gi^doi)r 9i i-atrimis cAte doi, inaintea felei Sale, in fiecare cetate 9i loc, unde Insusi avea

si vini. (l/ Si zicea citre ei: Secerigul este mult, dar lucritorii sunt pujini;rugati, deci, pe Domnul secerigului, ca si scoati lucritori la secerigul Siu.1.3) Mergefi; iati, Eu vi trimit ca pe nigte miei in millocul lupilor.

,,,,,, *"ili,j',I#,li;,] I Yiiii 1,'.iil;lil,l; IEste sclis la /cslrc cii au venit fiii lui Israil in Elim, gi au fost acolo

,,douisprezece izvoare cu api gi gaptezeci de stilpiri de finic"t (15,27).

Deci, ace.asta, artunci dr,rpi cum scrie istoria 9i dupi inchiptrire a fostr, iar

<lcurn.cLl adt'r';irat s-au ficut; cici ,,Elim" se talcuiegte ,,srtire", care nimic

altct'r'.r nlr insenrneazd, fira nnmai aceasta, anume c.i, suindr.r-ne noi spt'ein!elegere nrai de sivArgit Iclestivirgita] 9i cregtere duhovniceascd, gi nu ca

evrcij rim.irrincl in Lege, ci intru cregtinitate inilfindu-ne, r.onr afla cele

,.douisprezece izvoare", adici pc cci doisprczcce Altosk'tli verhovnici,c.rr('sru1t ,,izvoare" a toati illvititrlra cea preadulce. Incd vom afla 9i ccle

,,gaptezeci de stilpiri de finic", pe cei ,,gaptezeci" fde Aposkrli] zic, care

nusenunlesc,,izvoare",ci,,finici",caacciacaredel.rApostolisehrtincaupi sc invirf.ru. Cici, dt';i Hristos i-a ales pc dAngii, itrs.l mai tlc jos [prejos]t'ran rlt'cit ct'i tloisprezece, gi rnai apoi gi ucenici ai Jor gi urm.itori li s-atr

f.icut. Dt'ci,.rct'5ti ,,finici", tle,,izvoare", ac'lici tlc Apostoli fost-au crescu!i,

iar noui rotl dlrlcc ai totoclat.i ;;i pulin strcpezitor uc-au c1at, cici intrtt

.rcest chip ostt'invifitura Sfinfilor: nici cn totul indulce;;te gi migltle;;tc',

' ln ctiigia clc la l8()5, titlul capitoltLlui t'ste: ,,1)r'rtfrtr .'rl irrfl{r:r'.i,/. ifoslolr (rrr{ r1t

,tt tilnt l)nltr rtl. I)ttrtt Lt lt,iitrilorr! ctrt L.-Lr ittln:lul ]tL' lisas cc lir,' r'rr litct. Pt tttru c,'!ct a.i:t.rli !.il't,t,, l','tttt,.\1,/r,.i -i \l,rl],] -1,/,r ( / '

r in t'clifi.r dLr la lll05, in loc cie ,,a ales alli taptezeci (ti doi)", se gise$te ,,a aritat altigaptezcci '.

' ,,Apoi .ru venit in Elim. $i erau acolo douisprezece izvoare de api 9i gaptezeci

de pomi de finic. 9i au t;b;rat acolo langi api" (lqit 15.27).; ..\.i i.-i inclii pu ind .rltcl,.' rl.ri inal tc.

Page 129: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 129/465

l.\l-cLlRIl,\ sHsl lll r1\i\\(;ll .ll t)11 l-,\ t-LCA c.rl)ih)iul l() I l.)

rlici cu k)tul strepozegte ti firlelte, ci de anrArrdor.rrl aceste insutiri fiindinip.lrti;iita, cu.ldrvirat dreasd este cu sare, irrs"i;;i priirrja al'c, prccumstrigii lglasuiettc] I'ar.el: ,,Cuvintul vostru si fie intru buni priinli, cu

sare dres"' ( Colosett i 1,6).lar,,Domnul i-a ales pe cei gaptezeci de ucenici" pelrtnl mLlltimca

celolcare ave;rLr treLruirrti de inr'Slituri. Cici, Precr,rm nigte farini bine loditeccr rnulti scccritori, aga gi cei ce.rvcau s<i crcad;, mulfi fiiud gi fit'a cle numit;de r-nulfi in\';t; toriave.ru trrbuint.i. $i ,,cite doi" ii trimite pe din;ii, ()arecLrrrr

mai intirifi, ca r.rrrul altuia s.i-gi ajutcr'. $i mc-rgAncl ei ,,inaintea felei Sale",

.rde verit este ci ir1\'i lau, L)recum kran Botczitorul: ,,Gitif i calea Domnului,drepte facefi ciririle Lui" (Matei 3, 3; Luca j, 1; Iorrn l, 23).

$i socotegte cum zicAncl: ,,rugafi deci pe Domnul secerigului, ca siscoati lucritori", nrai pe urrri El Insugi, cr.r a S.r stipAnire, ii trirrlitc pe

dAngii. Ciici cu aclcvirat, El este,,Domnul secerigului", adici al .rcelora

cc cred, ca urrr,rl Care estc Drrmneze.u arlevarat. Si mai inaintt'le s1.rv11c' lo1

yi desprc prigorriri, gi c.l r'or fi ,,ca nigte miei in miilocul lupilor", ca nufir.i clc vcste viind asupra lor unelc cn acestL'a, sii-i turbtrrc plirr vcrrirttr

cea nipr.rznic.l.

10, -l'9: Nu purtafi pungi, nici traisti, nici incilliminte;9i pe nimenisi nu salutali pe cale;, (5) Iar in orice casi vefi intra, intAi ziceli: Pace

casei acesteia. ((rl 9i de va fi acolo un fiu al picii, pacea voastri se va

odihni peste el, iar de nu, se va intoarce la voi. (7) $i in aceasti casirim6neti, rnAncind si bAnd cele ce vi vor da, cici vrednic este lucritorulde plata sa. Nu vi mutati din casi in casi. /lil Si in orice cetate veli intragi vi vor primi, mincafi cele ce vi vor pune inainte. (9) $i vindecafi pe

bolnavii din ea 9i zicefi-le: S-a apropiat de voi" impiri!ia lui Dumnezeu.ll(1,l).1Regi 4,29 / Nlatei 10,9 / I\larcu 6,8 / Lucr 9,3;22,35 /i /),5r Nlntei 10, 11-12 / Nhrcu 5, l{)

11rl, o.:l Levitic 19, 13 / Numeri 18, 31 / Deuteronom 2.1, 14 / Matei 10, 10-11 / N{nrcu 6, l0 /lCorinteni9,{/1Iimotei3,l8ii{1.5-9rMrtei3,2).r,1770,7-alLucn9,2;10, 11

De vlenrc ce avea sii-i trimiti l.rc clAr.rgii plopoviduitori ai Ir'anglrelici,

IDomnul] zice: ,,Si rlu purtati pungir, nici aceca 9i ccalalti Iuna gi alta],

ciici de ajtrns vi ostc vou.i a .rvca grija cuvantuhli. Perltrr.l ci cle vef i prlrtapung.i, ariLri estc cal pontru acce;r vi vefi irrdeletnici, iar de cuvint nu vefi

' ,, Vorba voastri si fie totdeauna plicuti, dreasi cu sare " - in cditii lJlr[fui d. la Iq88.

" Vezi yi tirlcuirca SfintulLri Teofilact de la Al,rrcrr 6, tj-.1/.; in e'.1i|ia dc la 1805. in loc de,,si nu salutali pe cale", sc iliscfte ,,in cale si rru

intrebali de sinitate".

'in edilia de l.r I fi05, in loc tle,,s-a apropi.rt de voi", se giscttc ,,s-a apropiat spre voi".

liirlil

I

riLiiL

ffilm

Page 130: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 130/465

Cnt iiolul l0 SFANl UI- IEOITII.,ACT T\RI IIEPISCOPUL BULCAITIEI

purta grii.l". Sau in alt chip intclege: ,,De vremc ce aveti a fi hrinili dec.ltre cei pe care ii invdfa!i, ce trebuinfd aveti voi de pungi sau de traistisau cle incdlldminte? Cici toatd tlebuinfa acestora o \.or implini-o voudcei pc c. 'e ii inr.dfafi".

Iar ceea ce zice: ,,Pe nimeni in cale si nu intrebaji de sinitate", pentruaceasta o adaugd lor, ca sd nu se indelehriceasci la intlebdri de s;indtate gi

inchiniciuni omenegti gi la prirniri priL.tel-retti, ti dintru acL'stea sA fieimpiedicali in propo.,'iduire. Cici urmare [fireasci] este ca acela care s-a

intrebat de sdn;ltate;;i a primit inchirriciune de la cineva, gi el, 1a rAnduls.iu, pe celSlalt s.i-l introbe gi si i se inchint, gi poate Fi de mai multi vortrisd-l invredniceasc.l, precun se obignuiegte intre cei care impreunicilitoresc. Dupi aceeo ca unul care s-a ficr.rt prieten, gi mai mult oaregce

prictL'ncFtc sa cetce, gi aga, pufin cate putin, in prietetugud omenegti sicadi Apostolul, gi s.i se leneveasci de la propovidLlirea cuvantullli. Agadar,

Domnul ii oprepte ca ,,in cale" a intreba pe cineva de sdnatate, pentru priciracc.a carc s-a zis.

Iar Dornnul zice: ,,in orice casi vefi intra, intAi zicefi: Pace casei

acesteia", adicd ,,inchinali-\'5 Fi intrebali dc sinetatc pe cei carc sunt incasi". Apoi, arit6nd [Domnul] cd nu numai inchinSciune este aceasta, ci

gi blagoslovcnie, zice ci: ,,De va fi vrednic stdp6nul casei, se va blagoslovi;iar de va fi ocirAtor 9i neprimitor de prace, inr.r'ijbirrd u-se gi impotrivin-

dr-r-se cuvintului r,ostru;i invifiturii, blagoslor.enia nu va veni pL.ste el,ci la voi se va ir.rtoarce".

$i le portrnce;te IDomnul] a nu se muta in rnulte case, c.r s.i nLr se pilraa fi lacomi cu pAntecele gi pe mulgi s.1-i sminteasc;, gi si-i mahneasci pe

cei care mzri intAi i-au primit, ci le zice si minAnce cele de la d6ngii, actici

,,cele ce vi vor pune inainte", rnicar de vor fi pufine, mdcar de rAnd dc

r.'or fi, insS nimic mai mult cerind. ,,Iar in loc de plati sd aveli hrana 9i sir1u c;iutali ca si vi 9i hrinili gi plati iarigi deosebi si luafi, ci insigi l'rrana:.- l^^ l^ *l^+^ -x ,,x r:^r'

Vezi, dar, cum pe ucenici ii int.lrette [Domnr-rl] spre neagoniseald, gi

incti gi a-i t.lm5dui pe cei bolnavi de prin cetili le porunce;te, ca fdcAnd

minuni, dintru aceasta s5-i tragi pe oameni le ceea ce propovdduiesc, civezi ce grdiegte:,,9i ziceli-le: S-a apropiat spre voi Impirilia luiDumnezeu". ,,Pentru c5, daci mai intAi vefi timidui, iar apoi veli invifa,bine vI va merge voue cuvAntul, gi vor crede oamcnii cd Impirilia luiDumnezeu a ajuns la dAngii; cdci nu s-ar fi tdmdduit, de nu ar fi fost oarecare

putere dumnezeiascd sdvArgind [urrele ca] acestea". incS 9i c6nd vor fi

Page 131: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 131/465

r,\t.('ulRE,\ st:t\t Er E\"\\(;l :t.lt DE L,\ L_t-(.\ (.rfitolul l() l3l

,,bolnavi" cu suflctulgi

s('\'ol t.ir.nddrri, atunci ,,s-a apropiat spre dengiiimpirifia lui Dumnezeu", caci de cel bolnar'{cu sr-rfletul], tlcparte este

.rcc,rsta, fiindc.i incd este stdpinit cle p.icat.

10, 1()-12: Si in orice cetate veti intra si nu vi vor primi, iegind inpiefele ei", ziceli: (71) $i praful care s-a lipit de picioarele noastre dincetatea voastri, vi-l scuturim voui. Dar aceasta si 9tili, ci s-a apropiatimpirilia lui Dumnezeu. ('12)Zic voui: Ci mai ugor va fi Sodomei inziua lceea, decit ceti!ii aceleia.

I rtr' rr) Irr Matei 10' r'iiiiiirli,iiill',",lii:!l';1fi,1,1.ill;l

Zicc Domnul: ,,CAncl rru vi vor primi prc voi, ie;;ind dr. acolo,

rnarturisifi-le lor ci: nimic nu avem indcobgtc cu voi, nici nu avenl cevatiirr cctatea voastri, ci;i prafr-rl ce s-a lipit de noi il scuturtirn, adici il

FtL'rgL.rn, il cul.i tim, r'i-l arurrcAm r.oui, irrsi "aceasta si gtifi, ci s-a apropiatspre voi Impirifia lui Dumnezeu"".

Aici ar fi cerc:rt cineva, cum zice. Domnul ci ,,s-a apropiat impirS!ia"gi tle cei care ii primesc pe Apostoli, inci;i de aceia care nu ii prinresc.

Agacl.rr', este cu putir1t.I a zict ci Iaici] nimic impoirir,itor nu grdiegte

IDonrrrul]: pentrr-r ci de cei c.rle ii primcsc pe Apostoli se'apropie [mpirifiasp.rrc facere.r tlc birte, iar clc cci c.rre nu-i frfimesc, spre rrsAncli. SocoteFt('

[inchipuie-fi] o o.rrecare privcliyter" in c.rrc sunt rle fafa multi osirrdili sprcpicfzare, insii li altii care surlt dep.rltc de a fi osindili, adici stapanik)ri,

voicvozi ;i v itt ji. Apoi, ulr oarecar€. \'r,stitor griiettc citrc toli dimprcuni,gi citlr. cci osincligi 9i citre cei cinstifi: ,,S-a apropriat irnpiratul de voil"O.rrc nu zico [.rcest.r] ci se .rprropie imparatul - dc urrii sprc- murrc.i [caznd,osAnda], iar clc al;ii spre cirrste pi spre facerea de binc? Agadar, in acest fel

si inlelegi pi aici.

$i zicc fDomnul]: ,,ci mai usor va fi Sodomei in ziua aceea, decitcetifii aceleia". De ce? Pentrr-r ci Apostolii nu au fost trirnigi la Sodom.r.

Apadar [din aceast.l pricini], cei care nu i-aru primit ]re Apostoli, ntai riudec;i t sodonritenii srrnt.

$i ia aminte ci cetatL.a cea care nr.r ii primcatc pe Aposbli, are,,ciilate", c.ici ,,lati este calea cea care duce spre pierzare" (Matt,i 7,1.1). Deci

.rccl.r care are,,cii late care duc spre pierzare", acela cuvant apostolesc gi,.llr rlnezeicsc nu prirncstc.

" in edi;ia cie la ltl05, in lcrc dc ,.ie9ind in pielele ei", sc gisciitc,.icsind la ulitete ei

cele late".r' Un lcr indcobyte, o arena.

ii

ii

Page 132: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 132/465

t3? Capikrlul l0 slA\ r ul. I E()l:ll.Act ARI Itf.PlscroPuI. IluLcAR|I,1

10, 13--16: Vai !ie, Horazine! Vai fie, Betsaido! Cici daci in Tir 9i inSidon s-ar fi ficut minunilerr care s-au ficut la voi, de mult s-ar fi pociit,stind in sac 9i in cenugi. (7.1) Dar Tirului 9i Sidonului mai ugor le va fila judecati, dec6t voud. (15,t $i tu, Capernaume, nu ai fost inilfat, oare,

pAni la cer? PAni la iad vei fi coborAt!r: (16) Cel care vi asculti pe voi pe

Mine Mi asculti, si cel care se leapidi de voi se leapidi de Mine; iarcel care se leapidi de Mine se leapidi de Cel Care M-a trimis pe Mine.

f l l), /.ll lsaia 23, 1 / Iezechiil 3, 6;26,2 | Matei 11,21 ( I0, ll) Mntei 1.1, 22/l(1. lr';l l-.cere tl, :l / Is!in 1{, l2 / Ieremia 51, 53 / Nlatei 11, 23

/1f.1. 1a1) Numeri 16, 11 / Matei 10, 40 / Marcu 9, 37 / Luca 9, 48 / Iorn 5, 23; 12, 48, 13, 20

Tirul gi Sidonul erau cetiti dc-ale. r'linilor, iar Horazinul gi Bctsaida

dintru ale iudeilor Dcci, zicc IDounul]: ,,La JurL'cat;i mai ugor lc va [i

clirrikrr tlecit vou.l, care ati vizut minuni gi nu ati crczut. Pcntru ca act-i.r

de al fi r'5zut, ar fi crezut. insi 9i tu, Capernaume, te-ai inillat pin.i la cer',

sl;ivindu-tc pcntru minurlilc ccle mnltc carc s-au ficut intru tinc, dar tt'

vei pogori pAni la iad, osAntlindu-te pentru insigi aceasta, anumc cA iidupti atitea minnni rru crczi"

Apoi, ca si nu zici cr:i carc se trimitcau l;r propovidr-rire.: ,,Cum rlc nc

trimili pe noi, dac.l r'reunclc- ctt.ifi rru vor si ne primeasci pe noi?", zice

IDomnul]: ,,Nu vi rnihni]i, poutnr c.i acela care se lcapridd de voi, der

Mirre sc lcapidi, inci gi dc Tatil \4cu, intruc.it oc.lra nlr so oprcitL'lii voi,ci la Dumnezeu rnergc Ise ridici]. Deci, rnAng;iiere si vii fie voui, cd acearsta

estt'oc.rri a lui Dumnezeu; 1.rrccum, iarigi, nu vi liud.rfi sau cugeta!i inalt,

pL.ntr.l ci oamcnii r'.i asculti pe voi, cici rru c'ste al \'()strtt lucrulaccsta, ci

al Meu gi al darrrlui".

10, 17-20: $i s-au intors cei gaptezeci (9i doi)'r cu bucurie, zicind:Doamne, gi demonii ni se supun in numele Tiurr. (18) $i le-a zis: Amvizut pe Satana ca un fulger cizAnd din Cer. (19) Iati, v-am dat putere I

si cilcali peste gerpi gi peste scorpii, gi peste toati puterea vriimagului,

rrin edi;i.r de la l8{)5, in loc de,,minunile", se g;rsestr,,,puterile1r in, dilia de l.r 1805, r'crsetul l5 este: ,,$i tu Capernaume, carele pini la cer te-ai

inilfat, pani la iad te vei pogori".rr ln edilia de la 1805, in loc cle,,cei gaptezeci (;i doi)", se gisegte,,cei Faptezeci".1{ in ,-'di1ia .1c l.r llJt)S, in loc cle ,,Doanrne, gi demonii tri se suPun in nunrele Tiu",

se gisefte ,,Doamne, gi dracii se pleaci noui intru numele Tiu".ls in edilia dc la 1805, in loc de,,putere", st'g.ise)te,,stipanire".

Page 133: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 133/465

lAl.(-UIliF.,\ SIjl\ lLl I:\!\\(;lll,l,1l DE t-,\ I.UCA (.rpii()lul ltl l t.l

gi nimic nu vi va vit;ma. (10l Dar nu vi bucurafi de aceasta, ci duhurilevi se pleaci, ci vi bucurafi ci numele voastrer" sunt scrise in Ceruri.

//l/. l;lNtarcu16,17(111.?3lIoan12,3l/Apocilipsa9,l;12,9(ll, /'l,Iosual0,2/Psalm90, l3/Marcu t6, l8 / Faptele Apostolilor 28, 5 / lacov 5, 14 / I Ioan 2, 13 /i rr. lllr Iesire 32,32 /Psalnr 68,32 / Isaia {,3 / Diniil 12, 1/ Filipeni .1,3/ [vrei 12,23 / Apo(alipsa 3, 5; 13,8

Mai irrtii a spus IE\.anghelistul] ca ,,i-a trimis" Domnul pc ct'i

).rptozeci, iar actrm zice ci acottia ,,s-au intors cu bucurie", nu rrunrai

pentfu c; celclalte boli le alungar:, ci gi pentrr.r ca po cc.r rnai r.nare Iitrtate,pr' (lr,l( i,rrlit,r, ii \(()tr'ALr.

Si r,e.zi ctrnr ei rru cuget.i inalt, cici zic: ,,lrrtnr numele T.iu rri se pleac.l

nourl dracii. intrr-r darr,rl'l-.lu, nu intrll puterea noastri". Iar Domnul lc-a

zis krr: ,,Nu vii nrinurr.rfi ci dracii vi se pleaci voui, cici stapinitorrrl lordernult.r c;zut dill Ccruri, gi nici o putcrc nu arc. l)entru ci, dt'gi act'asta

nu este vizut.i cle citle oanrerti, insi dc Mirre, VAzitorul cclor neviztrte,este vizuti". $r ,,ca un fulger" .r cizut, fiintlc.i lurnrnd era,;i Arhanghel, gi

luceafir; degi inttrncric s-a f.lcut. Agad ar, clacd acesta il c.izLlt d in Cer, sh.rgilc

lui, clracii, oal'e cr: nLl vol p.itinli?Ial unii, acest cuvint,,din Cer", a9a il ingeleg, adici ,,dintru slavi", caci

rlc vreme cc i-tru zis Lui cci paptezeci ci clracii li ,,se pleaci", [I)on-urul] zice:

,,$tiam gi Eu ace.rst4 pentru ci l-am vdzr"rt pe satana cdzArrd clin Ccr, aclica

din slirva pe care o a\rea )i clin cinste". Cici nrai in:rinte de Hristos, satalla c.i

un cluurrrezeu era cinstit, iar acum a cdzut ,,din Cer", atlici dintrlr a fi cinstit

asenlL.nea unui dunnczcu ;i a fi socotit ca in Ccr cstc [sr's;ilagluiegtc],,,lat.i, r'-arn dat Voui stiipanire si cilcafi peste puterile Iui". Caci

,,9erpi" gi ,,scorpii" sunt taberele dracilor, care se tirdsc po jos. Iar cafi

rinesc in chip m.ri aretat, acegtia sunt,,gerpi", iar cili Iranesc] nrai near.itat

Itainic, ner'.1dit], .rccttia surlt ,,scorpii". De pild.i, dracul culviei gi al uciclcni

este,,garpe", pentru c.i in chip ariht impinge in riutili, iar acela carc ca gi

cum din pricina bolii il pleac.i pl: om sd se indoletniceasci cu b.ii gi ungericlr miresme gi altc rlczmiertldri, rrn drac ca acest.l sc numelte ,,scorpie",tiirrdc.i rru.rre bolclul aritat, ci prin ascuns se sarguicgte a c;uta [pr-l]'t.rgrij;] clc trup, ca si-l arllrlco pL'omttlcel care isc'pleacti in tn.rre citlert'.Dtr r, mul;irniti s.i fie Domnului, Care c1i putere a cilca dc.lsuprn acestora

[,,peste gerpi 9i peste scorpii"].Si invilandtr-i Domnul pe tlAngii sA nu cugete irrall, zict': ,,ir.r'.i s.r nrr

vi br.rcur;rfi pelltlLl aceasta, cii riraciivi se plcaca voui, pentnr ca alfii sunt

'(' ln cJiliJ tie h l6{)5, in ioc de ,,ci vi bucura}i ci numt,le voastrc", sc ll.isette ,,ci v;bucurati rrrai virtos c; numele voastre".

t;

Page 134: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 134/465

Capik)lul l0 SFAN T UL TEOFILACT ARIIIEPISCOPUI- BULCAITIE]

cei care dintru aceasta dobandesc facerile de bine, anume acei.r care se

invrednicesc de t.imiduire. Ci mai vArtos Ibucura!i-vi] ci nume'le voastres-au scris irr Ceruri, ntr ctr cerneali, ci cu pomenirea lui Dumnezeu gi ctr

dartrl [Sir"r]. Si dracul dc Sus cade, iar oamenii, jos fiind, se scriu Sus. Deci

bucuria cea adevirat.i este a se scrie nun'Lele voastre Sus gi a fi pomerritcde Dumnezeu"ri.

10,21:in acest ceas, El S-a bucurat in Duhul Sfint 9i a zis: Te slivescpe Tiner", Pirinte, Doamne al Cerului 9i al pimdntului, ci ai ascuns

acestea de cei inlelepfi 9i de cei pricepufi 9i le-ai descoperit pruncilor.Asa, Pirinte, cici a9a a fost inaintea Ta, bunivoinfa Tar!.

( I l), 2l ) lsaia 29,14 32, 4; 44, 18 / Matei 11, 25-26 / 1 Corinteni l, 21 / 2 Corinteni 4, 3

Precurn un pirinte bun se bucuri vizAndu-i pe fii sii ci au dus la

sdvArgire r.reun lucru, aga 9i M.lntuitoml Se bucur"i ci de acest fel de

bunitili s-au invrednicit Apostolii.Agaclar, IDomnul] mul;imegte Pdrintelui ci s-au ascuns unele ca aceste

taine de ,,infelepli", adici de fariseii gi de clrturarii care tAlcuiau Lege4inc; gi de,,pricepuli", adicd de ucenicii acestor carturari. Cici,,inlelept"este cel care invafi pe altul, iar ,,priceput" e cel care este invdlat gi primegte

ccle ce se griiesc; adicd, spre a zice in pildi, ,,infelept" era Gamaliel, iarl,,priceput" era Pavel, deoarece cel dintAi era invifdtor, iar cel de-al doilea

pricepea cele ce erau zise de acela (Faptele Apostolilor 22,3).Iar ,,prunci" iinumegte Domnul pe ucenicii Sdi, ca pe aceia care nu erau gtiutori de Lege,

ci cei mai rnulfi Idintre ei] crau aduna]i din gloati [norod] gi ctintre pescari.

IncX se vor numi aceptia ,,prunci" 9i ca unii care erau fdri de lAutate. laraceia sunt numiti ,,pricepuli" pi ,,infelepli", pentru cd se pircau a fi astfel,

insd nu erau. Agadar, au fost ascunse tainele de la cei care se pAreau a fi,,in!elepli" 9i ,,pricepufi", dar nu erau, cdci de ar fi fost, li s-ar fi descoperit

lor. ,,Adevdrat Pirirrte, mulfdmesc Jie ci aga a fost buna voire inaintea T4adici o voin|5 ca aceasta a fost inaintea Ta, gi aga Ti-a plicut Tie".

r7 Sfintul N'larim N'lirturisjtortrl, in Cclr: 2l)0 11c tdytt,tt' gtuLsficc, nc invali astfel: ,,(77 )

Nu ajr.tntt. suflc'lultri p€'r-rtru d()Lrindirea bucr,rrici duhovrricegti si-pi supunii prtimilc,daci nu clobindcptc \.irtufile pin implinirea poluncilor "Nu vi bucurali ci vi se supundracii", adici legiturilt'patimilor, "ci ci numele voaslre au fost scrise in Cer,, fiincltrecute la lr)cul nepitin.ririi de harerl infierii, dobindit prin porunci" (Filr;colia ronfitteascti,

vol.2, ed. Hum.rritas, Bucure;ti, 1S99, p. 155).18 in cdifia tle la 1805, in h- de ,,Te slivesc pe Tine", sc giisegt€. ,,Mirturisescu-Mi, Tie".r" in e.dilia dc'la lll05, in ltr de ,,Aga Pirinte, cici a9a a fost inaintea Ta, bunivoinla

Th", se giseitc ,,Adevirat Pirinte, ci aga a fost bunivoia Ta, inaintea Ta".

Page 135: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 135/465

Page 136: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 136/465

136 Cipit()lu l 1() StANl U I- I'I]OFILAC] AIiI IILPISCOPUI- BUI,C,,\RII I

fDornnr.rl] c.i: ,,toate Mie Mi s-au dat", grAim aclrnl ca Fi cum am dezlcga o

oarecare nedumifire. Pt'ntru ci spre a nu se ncdurniri cineva, intrebAnd astfel:

,.$i pt,rrtrrr ce TiL. fi k,-.1 d,rt t().rtc 5i rru altuia, poatc vrr,lrnrri irrg.'r, srrrArhanghcl?", zice [Domnul]: ,,Pcntru acc-asta Mi lc-a dat Mic, pclltru ci suntde o fire;i de o Fiinla cu Ddnsul; gi precum pe Acela nimeni nr.r-L;;tie

fcunoagte], aga [;;i] pe Mine [nimcni nn Md cunoagte], fSri nurnai Tatdl; dreptacec.4 cu cuviinfii toatc Mie Mi le-a dat, ca Celui Care sunt dc o Fiirrfi cu

Dinsul gi rnai presus do toati ttiin!a [cr"urogtin!a], precum gi El estc mai prcstrsd('toat; ttiirrla [cunogtilfa]. Cdci ;i TatiJ numai de ctitrc Fir"rl estc curoscut, ;idc cel cinria va rrri si-i tlescopere Fiul". $i vezi cum Firrlnu prin clescoperire

Il ptie fcunoagte] pe Thtil, insd cei zidifi, prin descoperirc IIl cunosc], cici dupidar iau gtiinla [cr-rnogtinfa]. Agaclar, nu este zidit [creat] Fiul:r

,,$i, intorc6ndu-Se citre ucenici" [Dt'rmnul], ii fi-'ricc.9tc pe d.hgii; 9i, inscurt [a zicc, ii fericegtc], pe tofi cci cale cu credirrf.i il r';d pe El umblAnd cu

tmp gi lucrind minuri. Cici Pnxrrocii cei de demrrlt $i Impil",li pofteau si-[-vadi cu trr.rp pe Domrrtrl,;;i s.I-Laudd pe Dinsul, insi nr.r au dobandit aceasta

Inci gi iu alt chip [alt^infeles]: fiirrdcl mai inaintc a zis ci accluia cdruiaFiul ii Va descoperi, accla Il Va curroagtc pe Tatdl, pentru aceasta ii fericogte pe

ttcenici, ca pc unii care au dob.lrrdit descoperire.a aceast4 ci li-L descoperc.a

lor pt'Tatil prin Sine lnsrr;;i. Pcrrtru ci, accla carc-L vodea pe El, pe l-atdl llvedea (Ioarr 11, 9).Iar acest bine, nici turul dinha' Sfintii cei mai dinainte dt'rAndtriala intmpirii nu fau dot'andit. C.ici, de vrcmr: ce nu L-au vizut intmp pe Dornnul, prin Care Tatil se cunott€'a [era cunoscut], pentrLl aceasta

nici peTatil rru l--au Vizut, a$a pre.cum [L-au vezut giL-au cunoscut]Apostolii.

^ 10, 25-28: $i iati un invilitor de lege s-a ridicat, ispitindu-L gi zicAnd:

Invifitorule, ce si fac ca si mostenesc viafa de veci? (26) Iar Iisus a ziscitre el: Ce este scris in Lege? Cum citegti? (271lar el, rispunzind, a zis:

Si iubegti pe Domnul Dumnezeul tiu din toati inima ta 9i din tot sufletul

tiu gi din toati puterea ta26 9i din tot cugetul tiu, iar pe aptoapele tiu cape tine insufi. (18) Iar El i-a zis: Drept ai rispuns; fi aceasta gi vei trii:'.a lil. 15) S{itei 19, 16j 22, 35 / Marcu 12,28 f l/1,16 l7) Levitic 19, 18 /

l)euteronom 6, 5; 10, l2 I Nlatei 22,37 I Ma(cu 12, 29-30 / Romani 13, 9

t lil, 2t) Levitic 18, 5 / Neernia 9, 29 / Iezechiil 20, 1l / Romani 10, 5

Tlufag oarecarelc era invit;torul dc Legc', iar mai vArtos mindru,precurn din cele de pc trrrnd se arat;i; gi nu numtri m.indru, ci 9i r.iclearr,

:r lt-iul nu cstr.zidit, nu L.stc crc.rt yi, din acc.rsti l.ricin.i, c.r Fiu al Tatilui aro o

cuno.rttere nenlijl.rciti a PirinteluiI ln edi;il de lr 1E05, in loc r{e ,,puterea ta", se giscite,,vartutea ta".r'in e.1i;ia dc la 1805, in loc tle ,,vei trii", sc giseltc ,,vei fi viu".

Page 137: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 137/465

'fAi-CLrlltE.\ SFINTEI E\,ANCItIl.ll l)l] L'\ LUCl.,\ C apit()lul 1(l

cici se apropie ,,ispitindu-L" pe Domnul, pentru c.i^socotca c.ci ctr amagire

Il va prinde pc El dintru cele ce i le va rispunde. h-Lsi Domrul Ia Lege ilduce pe el, intru care foarte se tlufea Iacel invdfritol de Lege].

Si vezi infelcgerea cea cu de-aminuntul faminunfimc] a Lcgii, curn

poruncette [aceasta] a-L iubi pe Dumnezeu. Omul este rnai de sivArgit

[desivArgit] decat toate zidirilc, fiinclca se Fi impirtite;te dintru toatc

acestea gi are 9i oaregce r.nai dcosebit, prccttm ag zice: se impdrtdgegte 9i dc

piatri, ci are. peri gi unghii care sunt nesimlitoare prccrlm piatra; se

impirtiiFettc ai de sad, pentrLl ci creFte gi se hr.lncatc gi nagte asetnenea

sadurilor; se impairtdgegte pi de cele necuvintitoare, pontru c; are simlirigi se mAnic ai pofte;te; insd se impirtipegtc'gi de Drtrmrezeu, oscbit decAt

toate celelate jivine, fiindci arc suflet inlelegitorr;.

Agadaq voind Legea si arate cum ci se cuvine omttlui si se dea pesine pc dc-a-ntregul fintm totul] lui Durnnczen, gi toate puterilc suflcteFti

s.1le cheltuiasci la Iintru] clragostea lui Dumr.rezeu, prin ceea ce zice: ,,dintoati inima", a ar.itat prlterea cea mai trupeasci gi osebiti a sadurilor; iarprin ceea ce zice: ,,din tot sufletul", a insemnat puterea cea mai c{e mijloc

ti potriviti cc,lor simfitoarc; iar prin ccca ce zicc: ,,din tot cugetul", a vestit

puterea cea deosebiti a ornului, adicd sufletul cel inlelegitor. Iar aceasta

cc o zicc: ,,din toati tiria", la toate aceste pr-lteri sufletegti ni se cuvincnoui a o trage2t. Cici ni se cuvinc noui, ca gi pc pute.rca sufletului, care

este osebiti [intru] a sadurilor, a o supLrne la draSlostea lr-ri Hristos. insa

cum? Cu ,,tirie" gi nu cu slab.inogire - gi pe cea sirrlitoarc gi pe aceasta cu

,,tirie". $i pe cea inlelegitoare, 9i pe aceast4 din toati,,tiria", hltrucetsuntenl datori pe dc-a-ntregul [intru totul] a ne da pe noi inginc lui

27 Sadurile au aici infe]esul de plante, irr sufletul este numit ,,inlelegitor" cu se'nsul

.le ,,cuventdtor", ,,ralional". Vezi iti talcuiile Sfintului Teofilact cle )a Mttti 22, j1-10 ;iItlarcu 12, 23-31.in cea de a treia sutd a capetelor sale despre dragoste, anunte in capetele'

21-35, Sfintul Maxim Mirturisitorul arati in chip aminuntit li prealuminat cele ce mai

sus le spunc in scurt Sfintul Teofilact. A;ezim aici numai capul 32, insd pentru buna

inlelegere a acestui ader.ir vezi toate capetele amintite in Attctu editorinli din Tilcuirtd

f"xntrghcli,'i dt' La AlnfL'i. lati, a;adar, ce spunc dumnezeiescu lr.ri Maxim: ,,Dintre puterile

strfietegti una hr.ineqte;i susfine crelterea, ii alt. cste inlntinatir'.i pi impulsivi, i.rr alta

este ralional; li intL.lectuali. De cca dinti'lj sc impi:rtiicsc plantclc. I;iirrfele ner;rfionale,pe linti aceasta, se impirtigesc pi de a cloua- Iar oamenii, pe l6n8; acestea doui, pi dc a

treia. Irri|ne'le doui pute sunt supusl'stric:iciunii, n trein se do!edcite nestric;cioasi linem u ritoir re" (l iloc alia ronfitrL:ascri, t'ctl.2, A trL'in sutri d ctllctLlor dcsyc d t trgos|{', cap 32, t'd.

Flumanitas, Bucurepti, 1999, pp. 90-9.1).

'" r\ o aducr', a o risfr.inge, a o rcv;rsa, a o face lucr;k)arc'.

Page 138: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 138/465

138 Cnpin)lul l0 SI:ANTL:L'IF-OI:I I,,\('T,\RI III]I'ISCOPUL BULC;\RII]I

Dumnezeu Fi a supulle la dragostea lui Dumnezeu gi puttrea noastri ceahrinitoare li pe cea sin.rfitoare $i pe cea cuget;toarc.

,,Iar pe aproapele tiu, ca pe tine insufi". Legca neput6nd incd si le

invcle pe ccle dc sivrirgit [clesivArgite alc Evanght lie iJ, pentnr pmrrciacelor calc auzeiau, inclc'amn.i a-l iubi pe aproapele,,ca pe tine insuli". IarHristos a invtitat a-l iubi pe aproapele;i mai presus decit ,,pe tine insufi",cici zice Domnul: ,,Mai mare dragoste decAt aceasta nimeni nu poate a

arita, ca sufletul lui si 9i-l puni pentru prietenii sii" (lonn'l-t,13).

Deci, zice IDornnul] citre invdt;torul de Le.ge: ,,Drept ai rislrtrns, cici cle

vreme ce inci egti supus Legii, drepi r.lspunzi, per-rtrtr ci dupti Lege cuge!i".

10, 29-37: Dar el, voind si se indrepteze pe sine, a zis citre Iisus: $icine este aproapele meu? (30) Iar Iisus, rispunzAnd, a zis: Un om cobora:"de la Ierusalirn la Ierihon, gi a cizut intre tilhari, care, dupi ce l-audezbricat 9i l-au rinit, au plecat, lisindu-l aproape mort3'r. (31) DinintAmplarerr un preot cobora pe calea aceea 9i, vizindu-I, a trecut pealituri. (32) De asemenea 9i un levit, ajungind in acel loc gi vizdnd, a

trecut pe al;turi. (.3.3) Iar un samarinean, mergind pe cale a venit la el 9i,vizAndu-l i s-a ficut mili, (-3-l) 9i, apropiindu-se, i-a legat rinile, turnind

pe ele untdelemn 9i vin,9i, punindu-l pe dobitocul siu, l-a dus la o caside oaspefi 9i a purtat griiS de el. (.35) Iar a doua zi, scofind doi dinari i-adat gazdei 9i i-a zis: Ai griji de el 9i, ce vei mai cheltui, eu, cAnd mi voiintoarce iti voi da. (-36) Care dintre acesti trei fi se pare ci a fost aproapelecefui cizut intre tAlhari? (37) lar el a zis: Cel care a ficut mili cu el. $iIisus i-a zis: Mergi 9i fit: 9i tu asemenea.

i t//. ) Faptele Apostoliror r0, 28

Lir.rdAnclul Mtintr.rikrrul pe invi!itoml cle Lege,.rccsta a scos la arit.lretmfia sa, cici ar zis: ,,$i cine este aproapele meu?" Cici soctttea el, ci fiincldrept, nu are pe nirneni ase'mene.a cu el, ti ,,aproape" cu fapta bund. PL.ntnl

ci el cugeta ctrm ci nunrai dreptul ii este ,,aproape" dreptului. Deci ,,voindsi se indrepteze pe sine"

[sasc indrcptifcasca]

iisi sL. inaltc mai presus de

to[i oamenii, tlr,rfindu-se zice: ,,$i cine este aproapele meu?" Iar MAnttritortrl

- ca pi Cel Care estc Ziclitorul gi pe tofi ii cunoatte cir pe o zidire [a Lui] *, nudupi lrrcruri, nici cltrpi vrednicii, ci dupi fire il hotir:igte pe ,,aproapele".

'' lrr editia dc la l{t05, in lrrc ric ,,un om cobora", se giscgtr' ,,un om oarecarele se

pogorar0 in cdilia dc la ltt05, in loc t1|',,aproape mort", s(, g.isettc ,,abia viu".rr in edifia de la lll05, in loc.ie.,din intemplare", se g.is,'tte ,,9i dupi inGmplare".tl in edili.r .le la lll05, in lrr clo ,,si fi", sc g.iseste ,,de f5".

Page 139: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 139/465

IALCUIREA SFIN I I:I EVANC]I II:I-II I)I] I-A I-UCi\ Cnpitolul Il) l3q

C.lci zice IDomruU: ,,Si nu socotr'gti cum ci, de vrer]re ce c9ti drept, nirnerreal1u-fi este tie asenrenea, pentru c.i toli cei caro sulit imp.irtalili de aceasta

fire'r, u1p16nps,, lie iti sulrt. Deci, fd-te gi tu <aproape) al lor, ntr cu locul, ci

cu dragostea;i cu purtarea de grija ce.r citrc dingii. Drept acet-a yi Pc.

samarirlcanuI !i-l aduc lie spre pildi, c.l si-!i arit ci, pr('cum acesta, nricarca .l\'ea deosebire cu viata !, insi s-a ficut <aproape,, celui c;rruia ii er.r cu

cuviingd a se milui. Ag.r gi tu, ctr rnilostivirca arat.l-tc pe sine a ti "aproape",5i dc tirrc instrti lirlrd chenr,rl ", nlerti spr(' Jjutr\r".

Deci, prin piltla aceasta r.re inr,ilirn li asta, adic.1 a fi gata sprc mil.i gi a

ne sili a ne facc ,,aproape" al celor cale au trebuinfi de ajutorul cel tle l.r noi.

Dar rrt irrvifirn Idc aici] pi bunitatca lui Dumnczetr cea cirtre- orn.

C;ici ,,se pogora" firea txricrreasci de la,,lerusalim", adici de la vicluireacea iira cle turburare 9i pa;;nica,-cici ,,Ierusalimul" se tilcr.ricate ,,r'eclerea picii". Si undc ,,se pogora"? ln,,Ierihon", cr.l co esto in valo gi jos,;;iinecticios cu zriduful, adici in viafa cea pitimirg:i. Si vezi ci rtlr a zis cii ,,s-it

pogorAt", ci ,,se pogora", cdci pururea firea omeneasci la cele tle jos se

pleca, gi rru o datii, ci irr toat.i vrerne.r, la viafa cc;r pitimagi se irrdeletnicea.

,,$i a cizut intre tAlhari", arlici irrtre dracj. Caci cic nu se \'(r pogoricincva de la iniltimea rnintii, nu,,cade" intre draci, care, dupi cc,,l-audezbricat" pe orn gi l-au lipsit pe el dr. hainele faptei celei bLue, atur.rcea

,,I-au rinit" ctt rinile pricatr-tlui. Cici mai intAi nc golegtc pe noi de totgAntlul bun gi de acoperimArrtr,rl lui Dunrneze'u, apoi aia, aduc asupri,,rinile" pAcaiulr,ri.

$i ,,abia vie", adici pe jumaitatc moarti, ,,au lisat" fire.r orlr('neas.A,

ori pt'ntru ci suflctul e.ste rrrrnuritor, iar trupulmuribr, irrtrucAt o jumitatca omului este strpusd r.nortii; ori pentnr ci nu era cr.l totul dr'znidijduitafirea omeneasci, lpentrul ci in Hristos niddjduia cd va ;rvea [r'a tlobindi]mAntuirc. llltrucat ffirea ornentasci] rru era n.roartei cu totul, ci prccumpentm citlerea ltri Adam nroartca in lume a iirtrat, pentrtr inclrcptarca luiHristos, moartea avea sa se strice (llonatti 5,12-'19).

Iar Iprin] ,,preot" 9i ,,levit", Legea gi Proolocii si ii irr]elegi, cici Legoa

gi Proortxii voiau si indrcptczc firea cea omeneascii, dar nu au prrtut. (--;lci

zice Pavt'l: ,,Cu neputinli este singe de vilei gi de lapi a curili picatele"(Eurai 10, 1). Deci, acestora ILegii gi Proorcrilor] li s-a ficut mili de om ;i au

1r A.lic.i surrt p.irtr;;i ai firii omencgtr.tl

Santarint'anul triiia () \,ial.j cu alto r.induieli gi ol'iceiuri decit aceea pe c.lre o triiidinvat.ikrrtrl cle I.ei;e.

rr,,Dctine insuti fiind chemat" adici indemn.rt dt'propria corlttiinti.

Page 140: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 140/465

llrl C.pitolu I l0 SFANTUT- TEOFILi\CI' AI{I TIIIPISCOIUL BUt-C]ARIEI

socotit sil timdduiascii rntri apoi, de tiria r.inilortr' biruindu-se, indiritiardyi s-au htorsr;, c.i acr.asta insernneazd ceea ce zice: ,,au trecut pe alifuri";cici cu adevirat a venit Lcgea, gi a stAtut deasupla celtri care zdcea, iar.rptri,ncputAnd al tamidui, ,,s-a intors", lucru carc L.ste insenmat dc cur.intulacesta: ,,a trecut pe alituri". $i vczi accasta ce zice: ,,dupi intimplare", ce

infelegere are, cici cu adevirat Legea nu intr-adins s-a dat, ci pentru

neputinla omeneasii, fiindci nu putea dir.rtm inccput si primtascd tairralr,ri Hristos, penhu aceasta zice ci ,,preotul", adic"l Legc'a, ,,dupi intamplare",ial nu intr-adins, a venit ca sil tim.icluiasci pe om.

Iar Domnul gi Dumnezeulnostru, Cel Care pentru noi ,,blestem" S-a

fdcut (Galateni 3, 13) 9i ,,samarinean" S-a numit (loan 8,48),,,mergand" -adici ins.lgi aceasta ficAndu-o pricin; a ciii, gi fel purrirrd si ne vindece

pc noi -, gi nu trecind ,,pe alituri" ii ir1 treacit cercetandule pe noi, a

venit la noi, Si a petrecut irnpretrni cu rloi gi a vorbit fdri de nilucircrr.Deci, indati El ,,a legat rinile", nclSsAnd riutatea a fi m.ri mult slobodS,

ci legAndu-o pe dinsa. $i ,,a turnat untdelemn 9i vin". ,,Untdelemn" fiindadici cuvAntul invdldttrrii, care prin cele bune incicamnS, iar ,,vin"

cuvAntul cel care prin cele mai infricogate aduce' sp'rrc fapta cea br.rn.1. Adiciattrnci c.lnd Il vei auzi pe Domnul griind: ,,Venifi citre Mine 9i Eu vi voiodihni pe voi" (Mntai 11, 2.9), aceasta este ,,untdelemnul", cdci blAndelegi odihni aratA; Fi iarigi cAnd zice: ,,veniti de mogtenifi impiri!ia cea

care s-a gitit vou\" (Matai 25, 34. Iar cAnd zice: ,,Duceli-vi in intuneric"r',acesta este ,,vinul", irl'ifitr,rra cea strepezitoare. Ilrc.i ai fi putut inlelegegi in alt chip. ,,Untdelemn" este petrecerea cea omeneascd, iar,,vin" cea

dumnezeiascS, ca gi cum ag zice: ,,Domnul unele lt'lucra omenegte, iaraltele dumnezeiegte. CIci a minca 9i a bea 9i viali slobodi a vielui, ial nu

petrecere aspri a arita precttm Ioan [Botezitorul], aceasta este ,,untde-lemnul". Iar postul cel neobignuit (Matei 4,2) 9i r"rmblctr.tl cel pe mare

( Matei '14, 25-26), Si altele cate sunt ale puterii celei d umnezeietti, acesteasunt ,,vinul". CIci ctr ,,vinul" se cuvine a insemna Dumnczeirea [fireadumnezeiascA a lui Hristos], pe care, neamestecati{r, nimenea nu ar fi

16 Cu sensul cle mirimt'a, cor,,irlirea rinilor17 ,,indiriit iariSi s-a intors": fie ,,s-a intors" cu fa!a cle l.r cel suft'rincl, fie ,,s-a intors"

irr drumul s.iu, pentru.l mer6t'nrai departe.\

Ad jc.i .r vorlrit cu n()i ncnrijltxit, firi nici un intcrmcdi.rr.r" Vezi [trrtdl 25, .30.

'" ,,Neamestecati" ctr st'nsul de ,,numai pe ea singrrrii". De .rici nu trebuie sa tragenr

() c()ncluzie grctiti )i s,i s(l:otim in chip nedrept c; 11 1i i rst nevoie c.r firea clumnezei.rscn

Page 141: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 141/465

li\t.CUlRti.\ SFtN ILI l:V.\\(;lll:l.ll l)ll Lr\ L-UCr\ L.rfrtLrlu | 11.) l

plltr.lt-() sufcri de nu ar fi fost 9i ,,untdelemnul", .r.lic.i pctrcccrca cea dupifire.r orneneasci. Deci de vrenle ce prin ilccsteel anriindou.r pe nr)i llc-(r

m.intuit, zic adic.i prill Durnnezeire [iirea dumnezciasc.l] ;i plirr omerrilr'

Ifirca or.neneasc.r], perrtrr-r ace<rsta sL'zicc cllm c.i ,,a turnat untdelemn 9ivin". lr1c.l ;i in fiecare zi cei c.rle sc boteazi dc rairlilc sufletului se izbivesc,

cu ,,untdelemnul" Mirului uuganrlu-se, si indaLi ir.rrpartagindu-sc, gi cu

Dumrrt'zeiescul SAngc [,,vinul"] cuminecandu-sr'.

$i ,,a pus" Dornnul firea rroastri cL.a rinit<1 ,,pe dobitocul siu", adicti

pc trlrpul Sdu, cici midrrlarc alc sale prg noi nr:-a f.icut,9i pairtagi trupulr-ri

Siu;;;i jos zicincl noi, nt-a indlfat Ia vrednicia accea, incat a fi un tnlpinrprcunil cu El.

lar,,casi de oaspeli" este Biserica, care ii prinlcFtc pe to!i. Pentru caLcgca uu pc toli ii primc.r, cici zicc: ,,Moabitean gi amonitean nu va

intra in biserica lui Dumnezeu" (Dcutcrtntont 23. .3)rr. insa .rcum totrrearrrtrl cel care sc tcmc dc Dumnezeu prir.nit tstt'inirirrtea Lui (Fopttla

Altostolilor 10,28), de r'.r r,oi si creadi gi partc lur;itlr-rlar'] a Bisericii si sc

faci, ci pe tofi ii prinrc;;tt' Dunurezeu - ti pc picitoii gi pe vanregi. $ivczi irrtclcgcrea cea cu c1e -a nta'iuuntul Iamanr.rrrfimr: ], ctrni zice IDomnul]:ca ,,I-a dus la o casi de oaspeli si a purtat griii de el". Cici rnai inaintcde.r-l tluce la ace.ast;r [,,casa de oaspe]i"], nurrr:ri ,,i-a legat rinile".Agadar, ce este ceea ce zic? Anume ci, dupi ce s-a urzit Biserica gi s-a

f.ictrt,,casa de oaspefi", aclic.i dupa ce a crescut crcclirrl.i clirr mai totrte

ncar.nurile, atunci aLr i enit gi clarurile Sf6ntultri Duh gi darul luiDurnrrezeu se irrtindca; iar.rceasta o vei cur.roaptc tlin F4ttr:la ApostLtliktra).

$i ;irre chip de primitor clc oaspefi ficcare Apostol ;i clasc:il ti pastor,

s:i r,r' .unr'stccc cu iirea onrt,ncasc.i in I)er:<nn.r !lintuikrrrrlr.ri lisrrs Hrist0s. ln nrJrtunsire.rlcle'cretlinfa l-'e care ipopsiiiLrl (ccl care urmeazi a fi hirotonit arlriereu)() rr)stL'ite cu glisrnare, ar:zim: ,,Cuvintulct'l UnLrl-N.iscrrt, C.rre Sl pogor:lt din Cr'ruri pentiu noi oanlt'nii

si pcntru .r noastri mintuir(', S-a intrupat de la Duhul Siint 5i din lVlaria Fecitur.r S-a

f.icut onr, ldici S-a ficut orn desivirrpit, raminincl Dtrnrnt'zeu, yi nintic prefic.ind s.ru

gtirlrind din Dumnezciasca l:iinl.i Pri6 unirea cu truprrl, ci [iri schimbare, lu.irrelrr-fionrelritato, a suferit ctr clinsul l)atinr.r si Cruct'ir, rimin.intl ctr iirca cca Dumnezei.tsc,isloLT ocl clc orice patimi.

[...

]inc.i mirturisesc ur'r ipost.rs .l Crrvirntrrlui intt upat

9icrecl

;ivestcsc pc Hristos Unul 9i Acclagi in elou.i vrrin yi firi, dtrp,i intrrrpare pizindu-lt, pc.rcr'lea intrr.r care;i clintItL cart'a ic'git. Pe urrni cunosc;i dou.i voiri. Lristrinclu-li fiecare

firr', r'oia pi luclarea sa" (;1r/iiclnlrrrrr, t'd. IBN,IBOII, Bucurr:5ti, lclq3, p.92).rr ln edilia tlin 19E8 a 8il'/rr'i a ici I r cnr: ,,Amonitul li Moabitul si nu intre in obgtea

Dorltnului".r: \/t'zi .le pilda ln|tt 11.20'21: 11, ./l-ll ii 15, l-9 elar 5i I Cotitittfli 12.

Page 142: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 142/465

1.ll Capitolul 1{) SFAN IU L TE()I:ILACT r\lil IIEI'ISC.OI'U t- BUL(IARIEI

cirora lc-a dat Domnul ,,doi dinari", pe ce'le doui Legi, pe cea Veche gi

pe cea Noui, cleoarece chipuI rrr.rr"ri inrparnt ilpoalt.i arndndoui, fiindcisunt cur.inte ale aceluiagi Durnnczcu. Dcci, Domnrrl, cArrd S-a inillat la

Ccruri, pe acegti ,,dinari" i-a l.lsat Apostolilor gi cclol pestc vrerni cpiscopi

gi dascili. $i lc-a zis IDomnul]: ,,C)ricc vci mai chcltui dc Ia tinc, Ett ilivoi da ;ie", cici cu ader';rat au nrai cheltuit de la sine Aposblii, multoste'nindr:-sc gi in tot locul invi!.ituri seminind. Dar;;i cei de peste vret.ni

dascili, tAlctrind Legea cea Veche gi cea Noui, multe au mai chelttrit de

la dingii, pentru care plata igi vor lua cind Se va ,,intoarce" Domnul,adici la a Dor,ra Verrire. Pentru cti atunci, fiecare dirr ei ii i'a zice Ltri:

,,Doamnc, doi clinari mi-ai clat, iati alfi doi am tnai cheltuit", cdtre'carc

va zicc 9i El: ,,Bine slugi buni" (Matei 25,21,23).

10,38-42: $i pe cAnd mergeau ei, El a intrat intr-un sat, iar o femeie,

cu numele Marta, L-a primit in casa ei. (-39) $i avea o sori ce se numea

Maria, care, asezindu-se la picioarele Domnului, asculta cuventul Lui.(40) lar Marta se silea cu multi slujire 9i, apropiin du-se+r, a zis:

Doamne, au nu socotegti ci sora mea m-a lisat singuri si slujesc?

Spune-i, deci, si-mi aiute. (11) $i rispunzAnd, Domnul, i-a zis: Marto,Marto, te ingrijegti 9i pentru multe te silegti; (12) dar un lucru trebuie:

cici Maria partea cea buni gi-a ales, care nu se va lua de la ea./Il). l8) lonn 11, 1; 12, 2 /lll,.l1)) Sirah 11, l0-12 1/1i,, ,.ll) Psnlm 26, 6 / Matei 6, 33

Mare cu adevirat e.ste lucru cel brtn al iubirii de striini, Pe ctrre il

ardta Marta,;i nu este lcpidati insi mai mare [ucrr-r] este a lua aminte la

cuvintele ce.le dr.rhovniceiti, c;ci prill cel tlintAi trLrpul sc hrirregte, iarr

prin cel de-al doilea sufletr.rl viazi, C.lci zice [Dornrrull: ,,O, Marto, ntt

pcntnl accasta am vcnit, ca s.i nc umplcm pAutcce.lc crt multe fcluri dc

bucatc, ci ca sd aduc folos suflcte.lor".5i vczi s()cotin!:r Domnttlui, ci

nimic mai inainte n-tr zis c.ltre Marta, pArrd ct'ea insigi nu l-a clat pricinide mustrarc. Cici, de vreme ce accea se silea sd o smulgi Pe sora sa de la

ascultare, atunci Domnul, lu.lnd pricini, () mustri pe dinsa. Pentru cipind atunci se cuvine a cinsti irtbireir cle str.iini, Pinii trlt Ire smtrlge gi Irlt

lre depirteazi pe noi de la cele mai de rrevoie, iar cind \'.1 incL'Pc.r n('

impiedica de la cele mai bune, atunci se cuvine ca, mai rnttlt decit pc

aceasta [iubirea de stfAini] a cinsti ascultarea de cele dumnezeiegti. Iar

1rTn cclilia de ta 1t105, r'n loc de ,,cu nrutti slujire, gi apropiindu-se", sc'g.iscltc

,,spre multi sluibi, gi stAnd".

Page 143: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 143/465

t,\ r.cu tE.\ st:tNT ril EVANC I T t.I- ti l)tr L,\ l. uCr\ (.pih)lul 1() tJi

mai vertos - de se cllvine r.)lai cu dinadinslll a zice -, llu iubirca de striinio opregte Domnul, ci felurile cele multe dc minc.lruli ;i grija, adic.i

smulgcrc;r gi turburare.a, tle vrcrne cc prirnirea cca cu infrAnarc;;i simpliIrle r.ind] o laudi. Cici zicc [Domnul]: ,,O, Marto, pentru ce te ingriiegti

9i spre multe te silegti?", aclici: ,,l)entru ct te smulgi si tc turbtrri? De

Lrn Iuclu ave:n trebtrinlii, ac1ic.I de a mii:rctr ()ricc s-ar fi intiirnplat, nu

rnulte felu ri".Iar unii, acest cuvint cc zice ,,un lucru trebuieste", ntr pentlu a nrAnca

l-au irrfelcs, ci pentru a lua aminte la invti!.1turi. Si prirr celc ce lc zict.

Domntrl [critre Marta], ii invafi pe Apostoli ca, atunci c;ind vor irrtra in

casa cuiva, si llu caute multc feluri de bucatr', ci si se indestulczc cuprimirca cca sirnpli [c'le r.inc1], rrcciutArrd nimic mai mult, ci numai a luaarnirrtc la invitituri.

$i si infelegi c.l este ,,Marti" fapta buni cea lucr.ito.rre, i.rr ,,Marie"videnia [r'edercar dur.nnczeia sc.i]. Deci fapt;r bu:r;i cea lucratoale are'

sr.nulgcri gi turburiri. [al videnia [r'ede'rea tl r,rmnezeiasci] ,,Doanrni"peste patinri ficAndr.r-se - cici Maria ,,Doamr1A" s{r telcuielte -, uum;riirrtru privirea d urlnezeiegtilol cuvinte;i jutlecaifi se indeletnicegte .

Si ia aurinte ii la aceasta cc zice: ,,agezAndu-se la picioareleDomnului, asculta cuvintul Lui", cici prin,,picioare" poatc fi inteleasi

fapta bun.i ce.a lucritoarc, pentru ci accstr.a sullt sc'mne alc niigc.irii gialc cilitoriei, iar,,a sedea" este semn al intcmeicrii. Deci, cel cirre va

,,9edea" I.ingi ,,picioarele" lui Iisus, adicd act'la care se va inttnrcia infapta buni cea llrcrdtoarc, ctil;itoriei gi petreccrii lr.ri Iisus urmrind, intltraceasta [fapta buni cea lucritoare] se va itltiri; unul ca acesta ajungc'pre

ut mi la ascultalea dumnczeiegtilol cuvinte, adictl la videnie Ir'edcledumnezeiasci], pentru ca gi Nlaria tnai int:ii s-.r aFezat ii irpoi apa ;rscult.r

cr.rvintelc.. Dcci tn, dc poli, suic-te lrr riiuclr.riala,,Mariei",,,Doamrri"

Istipina] pcstc patirni ficArrtlu-te;;i la viclenii fr,cclcrilc drrhovnicegti].ijungind, iirr daci acc.tst.l nu-li cste cr.r pLltil-rlii, fA-to ,,Marti", de parttircea lucrdtoare lipindu-te gi prirr aceasta pe Hristos prinrirrdu-1..

Vezi ir.rc.i gi aceste cuvinte: ,,care nu se va lua de la ea", petltnl ca

ace'l care este lucritrlr are ceea ce si se ia de'la dinsul, irdic.i le are pcirrsi;i acestea: indeletnicirt';r gi smulgtrea. Cici spolind gi ajung.irrd acesta

la videnie Ir,edere dumnezeiasci], scap; de smulgere:;i cle grijii; pentruaceca, se ia ceva dc la dinsul. Iar ccl care a ajr-rns la videnie [r,edercdumrrczeiascil, nu sc lipsogte vreodatd dc aceast.i,,parte buni", adici

1l

l

I

Page 144: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 144/465

lll Cll'ih 'lu I l0 SFANTUI-'TEOFII AC1' AR] IIIJPLSCOPUI- BUIT]-\ITIEI

de videnie [r.edere dumnezeiasca]. Cici la care alt lucru va spori, dupice a aiuns la insugi vArfrrl sporirii, adici la a-L vedea pe Dumnezeu, careIucrlr este a se indumnezei? Cici acela care s-a invre(lnicit a-L vedea rre

Dumneze.tr, sc facc Dumneze'ur], pentru ci cel asctnenea cl!'cr.l .rsctnen.-a

se pricepert.

" Crr senstrl dt' ,,Dunrnezeu prin lrar", adici ,,pirtag dumnezeiegtri fii" (2 Pcfru 1,1).

t: Sfi.rtul lsaac Sirul ne tdlcuieste'ce cste ,,r'idenia" si carL'estc'felrrl lucririi c'i:

.,Cunoajtere'.r carc se rnigci in cele vizute sau in sinrluri, ti urnr;rre$tc inliruirc'.r [rr, so

nume;te natural;. Iar cea care se migci in planul celor gAndite (inteligibile) pi prirrmijlocirca lor in firilc ce.lor ne,trupL'tti se nunlegte dulrovnictasc,i, deoarece ea prinreltesinrfirea in tlrrl.r 9i nu in simfuri. 9i acestea dou,i se ivesc in suflet tiinrfari. 1',t'ntrucun()afterea i()r. I.rr cea care se prod uce in planul clumnezt'iesc se numelte mai pr.'sus dt'firt';i e mai degrabi necunoscutii ti mai presus de cunoattere- Vederea (corrtemplarea)

acesteia n-o primette sufletul dintr-un continut din afara lui, ca pe primele rloui, ci ei se

arat.i li se descQper.i din cele clin liuntrul sufletului in chip nematerial, cleodatii;i pe

neattept.rt.'. Pelltru c; "lmpirilia lui Durnnezeu este inliurrtrul vostru" (1,!/.r1 1;, l1).Ea nu se nidiijduiette pc te'meiul urror chipuri, nici nu vjnt. prin lrrdt.cifi pe tt'meiulcr.rvintului lui Hristos pi prin pizirea lui, ci se tlescoperi din liiuntrulchipului cuSetiiriicelei ascunsr., f.iri o cauzi anumiti, firii o cercetare a lui. Pr'ntru ci cugetare.r nu aflii inen lre't) nrateric. Tilcutnu ac.cslortt: Cea dintii crrnoagter'c se nagte din cercetarea continun

5i din invititrrra s.irguincioasi; a doua, clin buna vieftrire 5i tlin cugetarea creliincioasi;iar.r trcil s-a rincluit nunrai pe seanra credinfei. Pentru ci in ca inceteaz.i curlottinla i;ifaptele iau sfirgit;ri intre'buintarca simlurilor ajunge de prisos. Deci pe c;it se coboarii

cunoitinla intre accste lrotare, pe itita se cinstelte. 9i cu trit se coboari mai mult. cu dt.rt

se cinstette m.ri rnu lt. $i cincl ajunge, la p;milnt gi ln cele p.inr:rntetti, cunoitinla stiipilnrttL'pL'ste'toatc jji in af.rrii dc ca orice lucru cste neluat in seani yi zaclarnic. lar cirrd sufle'tLrl

i9i inalfli vcclerea in sus gi-pi desfi;oari infe'le'strrile in cele ccregti pi cloregtr: ct.lc ce nu

p()l fi v.izutc cu ochii ;i ntr sunt in puterc'a trupului, atunci t()ate sc suslin prin crc'dinl.i.

Fit'ca Domnul Iisus Hristos si ne-o diruiasc.l nou,i De Jce.rst.l si s; fie binccuvintat invccii vocilor! Amin" (tlior'alrn IL)DIAu '.ti, Crri,,irrlrri LXt//: D',prt t !c clriyuri si intclL.strti

alc c rttl)as[L'tii Llt: t] i.f itc .li,!ro i, \'ol. 10, e.l. lBNt BOR, Eucrr rept i, | 9{l I , pp. 339-3.1I ).

Page 145: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 145/465

CAPTToLUL 11

Rugtici unen tlo n Lneascd. Sctt trtul I tr i lttttti.

CLruinttrea intpotrnut -fitrtscilor si t cdrturnrilttr)

17, 1--l: $i pe cAnd se ruga Iisus intr-un loc, cind a incetat, unul dintreucenicii Lui I-a zis: Doamne, invali-ne si ne rugim, cum a invitat siIoan pe ucenicii lui. (2/ $i le-a zis: Cind vi rugali, zicefi: Tatil nostru,Care esti in Ceruri, sfinfeasci-se numele Tiu. Vie lmparilia Ta. Faci-sevoia Ta, precum in Cer asa si pe pimAnt. (.1) Piinea noastri cea sprefiinti, di-ne-o noui in fiecare zi2. (4)

$ine iarti noui picatele noastre,

cici 9i noi ingine iertim tuturor celor ce ne gregesc noui'. Si nu ne ducepe noi in ispiti, ci ne izbivegte de cel riur.

41.1, I rMatei 6,9-10 (17,2) Psalm 110,9 / Matei 6,9 1/'1,.3) I,ilde 30, 8 /Ntatei 5, lli7l.4l Psaln 31,6 / Matei 6,12-13 /l Corinteni 10,13 / Efeseni 4,32 /1 Petru 5,8 / 2 Petru 2,9

R.ivnc;to ucenicul lui Hristos ucenicilor lui [oan, pcntlu .rccc.r yi cert'a se- invifa chip a) rug.iciunii fca sd inve]e crrrn sd se roage]. Dcci,M6ntuitorul ii inva!i, netrecAncl cu vcderea rugdntiutca uccnicului.

Si zice []{ristos]: ,,Tatil nostru Care egti in Ceruri". Vezi putcrcarugiciunii? indati Sus tc inalfi 9i te supune pe tilte. De r.r'enre ce ,,fote" itnumegti pe Dumnezeu, si nu te indepirtezi cu totul clc aseminare, ci s.i tcsirguiegti a tc ascm.ina cu Tat.il. $i nu a zis ,,Iatil Meu", ci ,,Tatil nostru",

sprc iulrirca dc frilime indemndndu-te pe tine, gi silindu-ic ca pc toti a-iiubi indeob;te ca pe nigte fra!i. Iar ,,in Ceruri" zicAnd, nu acolo llmirginepte fcircumscrie, hotirnicegte] pe Dumnczeu, ci pe ascultitor ilinalfi la Cerr-rri gi il depdrteazi de cele p.lmAntegti.

,,Sfinfeasci-se numele Tiu", [zice] in l<x de ,,sl.1r'easc5-se", aclici f;i

viata noastri sd fie spre slava Ta Cdci precum numelc lui Dtrmnezeu se

hulegte prirr cei rii, aga se sl5r'e;te prin cei care ar.r viafi buna.

,,Vie Impirifia Th" -picitosul se n).iga sa nu vi€.lmp.rrafia lui Dunrnczctr,pentru cd tl nu voicgte s.i vie aceast4 din pricina judecililor ce sc vor sivir;i

L in ctlilia tle ia 1805, titlul capikrlului es te: ,,Pet1tru ru.jtjcittitt. Pt:tttru Ltctlt tti ctl ct,t'tt crrt

t\l lLta. PdtfttL ct]l

tlat\1l drna nrLtt. Prt tru

fttnciact a riLlict! ,jla-s

littnotoil. pctltr,

Lfi c( r:trcnttsL'trur ditr tLt. Potfnt fltrisL:ul L:t l tL. Li .lo it p. lisus. I,ottnt ticdlolit,.'t ittt'ilit.) ilot d( 1.v".t in t'dilia de la 1805, irr loc de ,,in fiecare zi", se tiselte ,,in toate zilele".r ln r:cli;ia de la 1805, in loc dt, ,,celor ce ne gregesc noui", sr'gisottc ,,celor ce ne

sunt datoli nou; ".1in edilia de lr 1605, ir.r loc dt' .,cel riu", se gise;tt' ,,cel viclean .

Page 146: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 146/465

116 Cnpin)lul 11 SIANI'U I, II]OIIII-AC I ARI III,]PISCOPUL BUI-(;,\RIIII

a{olo; insi, dimpotrivi, dreptul se roag.i c,r ni.ri dt-graba si vic acr.asti

lnrpir.ifiel, ca izbivindtrse de ispitirile cele clc aici, s.i clobinclcasc.l cxlihni.Inci [rnai zice Domnul] ;i: ,,Faci-se voia Ta", precurn in Ccl dc ingeri,

apa gi dc noi, oamenii, pc pimant. CAci Ingerii toli, toate clr,rpi voia lurDunrrrezeu le lucreazi.

Si ne invaf.i a cerrr numai ,,pAinea cea spre fiinti" - adic;i pe aceea

care este de trel"rtrin!.i pentru fiiniare.r noastri, spr('star€.a [cliiinuirca] gi

l.r.izirea vit!ii - ti nu pc ct:a care cu adcvirat r1o prisoseit€r, ci pc cca Ic.]ronc estel de ne\.oie.

lar a nlr intra ,,in ispiti" inseamni a nu te arLlnca in ispiti. C;ici nu nise crrvirre noua a l1e mga sa l1r-l fie ispitt:, ci cind vor voni, se cuvirre a le

suf('ri ctr birbifie. $i ptrttm zice cd ispitele sunt c1c tloui fth.rri. Pentrtr ca

uncle [ispite] sr.rnt dc bundvoie, prccultl befia, ucidcrea, pro.tcurvia si

celelaltc patimi, cici sllb puterea acestor patimi ne arLrncinr de bunivoiepe rloi irltine. lar ispite f.1r.i dc r.oie sunt acelea sub care tira nii gi cei c.r rc

fac silnicii ne supun pe noi. Ag.rdar, de is1-ritele cele. dt'r'oit, aclici de patimi,ni sc cuvinc noni si fr,rgim,;;i pontnl acestca si nc rugim si ntr fie [doacestea sh ne rugdm ca si fim izbtlvili], gi si ziccr:r: ,,nu ne duce pe noi" -aclici nu nc slobozi pe noi a cide'.r in ispiti, adici in patimi de bunti voie,

,,cine izbivegte pe

noide cel viclean"

-pentru

caaccsta

estcccl c.tre

aduce asu|-rrei-rre ispitele 9i cele fi r.i de voir', [inc;l gi Ipc] cele 11e voie.Drept aceea, fir';i de voie fiind ispitit de vreun ()r1'1, s;i nu socotogti cllnr ciomul acela este plicina ispitr.i, ci viclearrul, perltru ci cl este ccl carc ilpleaca pe om a se turba gi a se inrrebuni impotrir,a ta.

11,5-.9:9i a zis citre ei: Cine dintrevoi, avAnd un prieten si se va duce la

el in miez de noapte gi-i va zice: prietene, imprumuti-mi trei piini, {6) ci a

venit, din cale, un prieten la mine si n-am ce si-i pun inainte, (7) iar acela,

rispunzind diniuntru, si-i zici: Nu mi da de osteneali. Acum u9a e incuiati

9i copiii mei sunt in pat cu mine. Nu pot si mi scol si'fi dau. /E) Zic voui:Chiar daci, sculAndu-se, nu i-ar da pentru ci-i este prieten, dar, pentru

indrizneala lui;. sculindu-se. ii va da cAt ii trebuie. /i l. 8) Luca 18, 5

C) pildi oarl'care gi asenlirlar.' griiegte Domnul, invitandu-ne pe rroi

f.iri prcgct a ne rugar A;atlar, ce. irlseamni accasta piklei? ,,Miezul noplii"zic cum cl cste sfirgitul vicfii, la care oanrcrrii ajurrgirrd, r'in intru sinrlireabinelr-ri;;i aleargd citrc. Durnnezeu - c.i Acesta este Prietenul Ccl Care pe

toli ii iube;te;i ii voiegte si se mAntuiascd. Deci mcrg mrllli in ,,miezul

'in editia dr' la 1,905, in loc tle ,,pentru indrizneala lui", se g.is(.)te ,,pertruobriznicia lui".

l

Page 147: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 147/465

IALCUIRIi;\ SFI\ lEl lVANClll,Lll I)E l.i\ LUcr\ C.itih,lul ll tJ7

noplii", adica Ia sfArgitul viefii, irrspre Durnrtezcu, c.r ti citrc un PriL'tcrt.

$i zic: ,,Di-mi trei piini", adici crcdinfa in Sfanta Treime, ,,ci un prietena venit", adicii L.rgcrul cel care ia sr.rfletul. Inc"i ,,prieten" csto Fi tot lngenrl,dupi cur.n gi Domnul zicr. ci bllcurie se face itr Ccr pcntru mintuireaomultri [,,se face bucurie Ingerilor lui Dumnezeu Pentru un Picitos care

se pociiegte"l (Lutt 15,10). lar ,,copiii" cei c.rre se odihnesc p('pat sLrnt

cei caro s-au intols pi s-au facut ca gi copiii gi s-atr irrvredrricit a se odihniinrprreurri cu l)omrrul. lar ,,obriznicie" [,,indrizneali" ] este numiti aici

rugiciunc.ar intinsi Isdvir'9it.l] intru ribclare.lnc.i sii inlclegi gi ir1 alt chip: ,,miezul nopfii" este junrtitatea gi millocttl

ispitelor', caci ,,noapte" este toati ispita, iar,,miezul nopfii", cu adevirat,mijlocr.rl ispitekrr este. Deci, cAnd cineva se va afla h mijlcml ispitelot mergc

citlc Dumrrezcu, Carc nt iulrcate pe noi, gi-l zice: ,,Di-mi imprumut trcipiini: rnintr.rirea trupuh-ri 9i a sufletului 9i a duhului, c.ici nri tem ca, I1u

cumva, prirr ispite'sd sc primejcluiasci acestea trr.i". 9i citle cste ,,prietenulcare a venit din cale"? Aritat estc cum ci Dor.rlrul, cu adcvirat c Cel Care

nc. inccarc.l pc noi intru ispite, gi \,oicttc ,,sd mdrr.incc" mintr-rirea noastrA,

9i nu are ce pune inaintea Lui cel care cade in ispite, gi nu poate dintru sine

a so impotrivi .tcestora ti a purta griji de cele ce sunt ale lui l)untrrezr'n. lar

accoa Icc zicel: ,,acum uga e incuiati", accasta inscrnncazii, cunt ci se currinr'

mai intrintc de- ispite a fi noi [prc]gitifi, cici dupi ce vont c.lclea in e.lt, u;a

[prc]gitilii s-a incuiat, pi nc[pre]gitiJi afl6ndr.r-ne, dt' ntr ne va ajutaDrrmrre zerr. rrt'r'ttrrr I,rimt'jd tri.

lar ,,copii", drrpi cum mai inaintc s-a arirtat, sunt cei carc s-au ficut fiiai lni Dunrrreze u prin faptc burre; ;;i se culcd gi se tdihtresc irrtnr DLlnllleze Lr.

11, 9-/.1; Si Eu zic voui: Cereli 9i vi se va da; ciutafi 9i vefi afla; batefi

9i vi se va deschide. (10) Ci oricine cere ia;9i cel ce cauti gisegte, gi celuicare bate i se va deschide. (11) $i care tati dintre voi, daci ii va cere fiulpiine, oare ii va da piatri? Sau daci ii va cere pegte, oare ii va da, in loc de

pegte, garpe? /12) Sau dacS-i va cere un ou, ii va da scorpie? /13) Deci dacivoi'', rii fiind, stifi si dafi fiilor vostri daruri bune, cu cit mai mult Tatilvostru Cel din Ceruri va da Duh Sfint celor care Il cer de la El!

'//,'rr lernria 29, 12-13/\lalei7.7:27,22ll\larcu11.2dllorn1.1,73)15,7;16,23/lacov"I,5-6|

1lorn3,22;5,14-15r1/,ll)rl,ilde8,17l\larei 78r// /lrlntelepciunelg,l0/Matei7,9

1l l, i.?./ i\tatei 7, 10 ( 1.1. 1-ll Facere 8,21 / Ilatei 7, 11/ Evrei 12, 9 / Incov I, 17

Vozi intelegerca ce.r cu dc-aminuntul a accstui grai, circi nu a zis ,,ctrtfiotlati gi vi se va da", ci ,,cerefi", adic;i neincctiit cerefi. ,,Ci oricine cere ia ".

Au, oare, cel care cere flucruri] rrefolositoare, ia? Nu. Intii dr: toate, cererea

" ln editia de la I805, in Lt do ,,deci daci voi", se g.iseste,,deci de vrerne ce voi"

Page 148: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 148/465

ll8 C.r pitolui ll SI.AN IUL I I-OTlI.ACT i\RI IIF-PIsL-OPUI, t]UI,(i,\ItIFI

cek)r nefolositoare, nici rlll poatc fi numit; cercre c.itre Dunrnezcu. Pentrtr

c5, acela care se roagi lui Dumnezeu, trcbtrie sti ceal'5 acelea pe ctrre Acela

le tli. lar cind cint'r,a cere cele ncfolositoare, nu catre' Dumnezeu face cererc,

pr..ntru ci F.lnr-r di !ucrtrril ncfolositoare. Apoi asculti-L gi pc irrsu;i Dorunul,cul.r1 r1e invatai pe noi a cere. ct-le ce se cuvin, c;i zice ci ,,piine" gi ,,pegte" gi

,,ou" cere ,,fiul". Agadar, preculn acestea sunt mtincare a omultri, asa si

ccrcrile ntnstrc sc cuvin a fi fokrsitotrre 9i cuviincioase noua.

Si si inlelegi cum ca ,,cere pAine" tot cel care cere a i se descoperi lui

credirrftr cea in Sftinta Treir.ne ;;i dogmc.le cele drt'pte; c.1 ,,piine" surrtacestta, ca nncle carr: ,,intiresc inima [omului]" (Psalnr 10.3,17). Si ,,cerepeste", ct.l carc in marea vielii cste, gi ccrc ajutoml ccl clc Ia Dlrrnnczeu, ca

in nrijlocr,rl ispitelor neafundat pi viu ca peFtele si fie pizit. Iar ,,ou cere"ce'l care ct're si i st'tlea ltri na;terile Iinrroirile] suflete lor ce lor imLrnndt;ititt',c.ici aceste'suflctc, dup.i cuviinfi se ase'amini cu p.isdrilc, fiindcii aripi au

luat gi de Duhul s-au in;il!at, gi mai presus de pinrint au zbur:rt.

11, 1-l-20: $i a scos un demon, si acela era mut. $i cAnd a iegit demonul,mutul a vorbit, iar mulfimile s-au minunat. i'l5) Iar unii dintre ei au zis:Cu Beelzebul, cipetenia demonilor, scoate pe demoni;. (1ti) Iar allii,

ispitindu-L, cereau de la El semn din Cer. (1/) Dar El, cunoscind gindurilelor, le-a zis: Orice impiritie, dezbinindu-se in sine, se pustieste si casipeste cas; cade. (18) $i daci satana s-a dezbinat in sine, cum va mai sta

impirifia lui? Fiindci zicefi ci Eu scot pe demoni cu Beelzebul. (1!l) Iardaci Eu scot demoni cu Beelzebul, fiii vogtri cu cine ii scot? De aceea, eivi vor fi judecitori. f20) Iar daci Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe

demoni, iati a ajuns la voi Impirifia lui Dumnezeu.| 1l , 11-15) Matei 9,32-34; 12,22-24 I Marc'u 3,22-23 (11. 1{Ll8) Matei 12, 25-25; 16, 1 /

M a.c\t 3, 24-26: a, 17 / loan 2, 25: 6, 30 / I Corinteni 1, 22 ( I 1, I 9 ) M^lei

"12, 27I I1,:0) lesire 8,19 / Daniil2,44;7,14,27 / llatei 12, 28 / 1 lo.rr 3, 8

,,Mut" estc numit cel mai ade.sea cel care nu griiegte, dar poate finurnit astfel gi cel care nlr aur"ie, iar mai cu adevt'rire, cel cale nici rrrr ;rurle

gi nici tru gr.iicgte. Iar cci care din nattcre nu auti, aceia nici rru gr.iiesc, ca

de trevoie aceasta li sc irrtAnrpli lor'. Pr'ntn-l ci po acclea le greiit.n, cAte, cuadevirat, prin.r le auzi, nc inr'.ifiru. Iar cAnd cincva nu aude, in chip fircscrrici nr"r griiogte - asta dt'rru cuml'a s-a \ritimat la trlechi mai pe rtrntri, dinoarcc<1re piltimirc Irinire, sufr'rinfi, boalil; cA pL. unul ca acesta nintic n,r-]

opregte dc a grii. Agadar, accla carc a fost adus Ia f)omnul, la arnindou.i,

' In cdilia dc'la 18t)i, in ltr cle ,,cipeteni a d emoni l or, scon te pe demoni ", se Fis( )tc,,domnul dracilor gonegte dracii".

Page 149: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 149/465

Ir\l_cLIlit:,\ st;r\ Illl li\'.\\cl ll_ DE L,\ t_ucr\ C,rprktul I I l-le

9i la linrb.i,;r l.r rrrechi era vitamat. Iatr acest.r r.ra sernn [simboll al iiriiomenelti, cart'dr: tlemorri fiind thuta, nici nr.l suferea a auzi crrVintt'.rlciui Durnnezelr, li cu nlult mai vartos nici a le gr.il 11u putca. Dar, clup.i ce

Domnul a \icrlit li pe draci i-a izgonit - adic.i pe faptcle celc pritinrage ;;idrAce'gti -, nc-.r fricut pe noi ;i a grii gi a propovirdui adevirul. C.i sr. cur.'ine

nu nunrai a aLlzi cuvintele lui Dumnezcu, ci )i .lltofa a le grai.Ag.rclar', si auzinl flu.lln aminte] cL.i care avcnt intru noi ir-ryinc faptelc

cele dricelti, ii s(rc()tim cum cA pe altii ii irl\'.ilant,;i poftim tr fi nunrifi clc

oamtrri ,,rabi", .rdica ,,invifitorule" ( Matd 23,7-8.). C;r clupi ce ,,iese dracul",atuncea sc face griircrr cea adeviratA, atlici itrr'.ifatura, iara pini 6i1111

inlSuntrul nostrtr va fi lucrarea dracului, dc;i ni sc pare ci griim, ltu gr,iint'.Ial fariscii clevetesc minunca gi pe Domnul ca pr'un Yrajittrr- ,.)carasc.

zic6nd ci pt'ciomrrul dracilor av6ndu-l prie'telr, cu lucrarea acciuiaizgorregte clracii. lar citrc farisei Domnlrl zicc: ,,Cum c cu putirrtii un rlrac

sd il scoati pe alt drac? Ci aceasta al fi risipirc. Ipieire] .r imp.irifiei lor".Cici, dac.i dracii socotesc imp.lrilie 9i odihni a locui in oamcni, iar donrnu l

lor ii gorre;tt: pt' dingii, aritat este cunr ci ei ingi;;i sr'\.'atimi:.. Pcntnr c.i

bati imp;lritia care se dr'zbin; gi sc irnp.rrte sc risipegte gi FiL.ru. i.rf ..rc.r

ct, se dezbi tt.t Iirrvr,t jlrc;tt.], s(. surp,i.lal prin ,,casi" zidirea o pofi irrfelege, caci gi zitlire'a, pina cAntl estt'

intreagi, sti, iar cincl sr. r'or dcsp.irfi zidurile turul dc altul, cadc. Sarr prilr

,,casi" ii poli irrfclegc [inca gi] pe cei ce sunt in casi, c.lci acegtia, pin.i surrtin pace, stau irnpreun:i, iar cAnd se vor desp;rli Iridica] r.rnii impotrivaaltora, cad.

,,Fie, clar, c;i Hr-r scot dracii cr.r Beelzcbul, dar fiii vogtri, ac'lici Apostolii,cr,r ce ii scot? AdL'verit estc c; cu numele Meu [ii scot]. Dcci, cr-lnr imi zici'tiMie ci cu Beelzetrul scot Eu [dracii], ca;;i cum ai avea trebuinfi de pute re,r

lui, cAnd fiii \rcgtri, adicd Apostolii, cu numcle Me'u ii scot? Agadar,:rcegtia

vi vor osandi pe voi, cici ar;tat este ce daci aceia cu numele Meu ii scot,

Eu nu am trebuinli de puterea altuia. Deci, cu delletul lr-ri Dumnezeu,adic.i cu Drrhr:l SfAnt ii scot, ti nu cu duh viclean".

Iar,,deget" rlumotte pe Duhul, ca si cull()iti ci, precum rlcgettrl rle ofiinti estc cu tot trupul, aga gi Duhul de o fiinfi oste cu Tatal 9i ctr lriLrl. Si

nu culnva, de vremc co,,man5 a lui Dumrrezeu" cstc ltunrit Finl gi s-au

odihnit pestt' Dinsul ccle gaptc lucriri ale Duhulr,ri - nu ca gi cunt s-drIttcra de'Dr,rhtrl, ci pentnl ci cste de'o fiinf;i cu [)trhul ;i una din tlarrrrilt';i

-'Arlici tiimirrcrrr nluli du hovnicctte.

" Atlic.i iyi t.r. r.iLl, \o stric;, se rtrincazi, se prip,iclt':,-, st,surp.i.

Page 150: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 150/465

150 Capikrlul 1l SFANTL'L-II:OFILACT

AItI IIEPITOPUL BUL(;.\RIII

Iucririle Dul.rului este timiduirea -, pelttru aceasta se zice curn c.i ,,cudegetul lui Dumnezeu" scoate dracii, adici cu darul Duhului? Ciciprecum degetul L-ste parte a mAinii, aga gi clr,rhul tir.rriduirilor, parte era a

dtthurilor [pc] care le avca Hristos, adicd a lucririlor Duhuluir').Agaclal [MAntuitorrrl] zice: ,,Dacd Etr scot dracii cu lucrarc dumnc-

zeiasci, a ajuns la voi impirilia lui Dumrre.zcu", cr,lvallt calc acest fcl deinfelegL.re are: ,,Se strici cle acum impdr.lfia diartrlului, gi impiri!t;;tcDumrrczeu, Cel Care izgonegtr' dracii". Petrtru c.i, arsculti ce'zice princnvintclc care Lrrrneazi:

11,21-26: C6nd cel tare si inarmat fiind, i9i pizegte curtea, avufiilelui sunt in pace. (22) Dar cAnd unul mai tare decAt el vine asupra lui 9i-linfringe, ii ia toate armele pe care se bizuiarr, iar prizile de la el leimparte. (2j) Cel ce nu este cu Mine este impotriva Mea; si cel ce nuaduni cu Mine risipegte. (24) Cind duhul cel necutat iese din om, umbliprin locuri firi api, ciutAnd odihni, gi, negisind, zice: Mi voi intoarcela casa mea, de unde am iegit. (2.5) $i venind, o afli miturati 9i impo-dobitirr. (26) Atunci merge si ia cu el alte gapte duhuri, mai rele decit el

gi, intrAnd, locuiegte acolo;9i se fac cele de pe urmi ale omului aceluiamai rele decAt cele dintAir'.

| 11, 21) Matei 12,29 | Marcu 3,27 | 11,22) losua 24, 15/{ Resi 17,331lsaia49,25 53,'l2lleremia 31, 11 il1, :J) Matei "12,30 / Ln(a 9,50 ( 11, 2.1 25) Matei 12, il3-,14

( 11. lai) Mntei 12, 45 / loan 5, 14 / Evrei 10, 26 / 2 Petru 2, 20

Zice' IDomrrtrl]: ,,Mai irrainte de Venirea Mea era tare satana, gi i9i pizeacurtea sa, adici stiPAnea firca omeneasci, cu intlrirc gi cu interneiefe; iar,

"'f)cntru celt'clt'aici, Sfintul Grigore l'rlam.r, in Cch 130 lc cLtltclr d$lrL'cunostltld/,rrfr,?/d, ne invat.l a sttel ,,(7 1) Domnul nostru lisus llristns, d upa Lucl, scotea dracii cu

degetul ltri Dumnezcu, iar dupi Matei, in Duhul lui Dumnt'zeu. lar Vasile cel Mare

spune ci clcgetul lui Dumnczco r. una din ltrcr,lrilc Duhtrlui. Dacti, clcci, un.r din ele estt'Duhul Sfint, fiiri incloiali ci 9i ct'lelaltt'. cum ne-a intilat pe r'r()i tr)t acel.rti. Dar,;rs111sl

acciista nu sunt mulli Dumnczt'i sau nrrrltc' DuhLrri. C.ici iceste.i sunt ieiiri, ariitiri tilucriri fircpti ale urruia gi aceluirgi Duh. Prin fiecare, Urrul este Cc,l Ce luc re^r z.it" (FilLtcalio

ronfituttscii, r'o1.7, ed. Flumanitas, Bucuregti, l99c), p. {67)1l ln edigia de Ia 1805, in loc de ,,pe care se bizuia", se gisettL' ,,intru care se

nidiiduia".rz ln t'di;la de la 1{}05, in loc de .,impodobiti", s!' uisette,,infrumuselati".1r Fc'ricitul Diadoh al Fotict'ei ne invali pentrrr nceste cuvinte ale N4inttritorrrlui:

,,(32] Dc aici trebuic, si infelegem ci atit.r vreme c;rt ('ste Duhul Sfint in noi, satana nu

t)oa te intra c.r si rimini in .rdiirrcu I suflettr lui" (l'ildcrllirt ror tthrtcrtscti, vol.1, ecl. Humanitls,Bucuregti, lqSq, p. 373).

Page 151: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 151/465

I]\I-CUIRE.\ SI;IN IEI I]\'ANCIILI-IJ I)[ I-,\ LLCA C.rpitolrrl l1 lil

dupi cc anr venit Eu, Cel Care'sunt m;ri tare rlecat el, am birr.rit lunrea gitoate almele intm care se nid.ijduia, adici toato chiptrrile p.lcatului" - cd

acesta crau arrne alc diaroluluigi irltru accstea nirl.i jcir.rinclu-se sc intareaasupra oamcniJor. ,,Agadar, toate annL.le lui lear.n rupt IfrAnt], aflAnclu-Mitar.i do picat. $i dc atr.rnci a slibit el, i.tr prazilc hri - adica t'.rn^rrrrii, pre

cart'ii.rvca c.r pL'nigte jctuiri- i-.rm smuls dc la el, pi i-am impirtit Ingcrilorpizitori, ca in locul drircultri clc care era tir:rnisit t-unul, s.1-l aibai pe el Ipeom ]^ingt nr I 'r.

Inc.1 gi itt alt chip [infelege]: ,,Cc pirt.l;it'anr Eu cu Beelzel.rul? Al lvlt'ulncru tstt a-i acluna pe fiii lui Dumnezcu cei risipifi, iar lucrr"rl aceluia este

a-i risil.ri pc cei arLrnafi. Agadar, curn socotiti urcle ca ;rcestea perrtru Mine,

cum ci ag avea pirtigie cu satan.r? Dar, cu adevirat un cuget ca.tcesta \'-avcnit voud clirrtru a vi indrici mai mtrlt, c;ici cu adevirat il aveati si r.nai

inainte per tltrhul ccl nccurat care krcuia irrtru r.oi, cincl slujea!i ictrlikrr gi pe

Prtrrrtxi ii trmor.rfi. Apoi se p;rrea c.l a iegit dir.rtru xri, thr acun, intorcatlclLl-sc

la "casa sa" - aclici irr suflcttlc voastre - cu .9apte duhuri"", adici nrulte',

caci ,,gapte" irr loc c1c ,,multt " sr-. inldcgc in Scriptur.i, ,,an f.icut vou;i ,,cele

de pe urmi mai rele decit cele dintAi". Pcntru ci, aturlci cind siujcafiidolilor, ii onrora!i pe Proorrri, iar despre Fiul ltri DLrmnezeu inci nu hulca!inirlic; Ciarc, cu aclt'r'irat, perrtrr.r voi cr.r trup S-a ardtat. lar acum, ce nidejdcdc nrintuirc mai estc, cind gi dupi ce S-a intn-lpat Fiul,;;i penh'u voi El a

sivirgit miuuni, irrtnr aceeagi nccultogtin!.I 9i hula r',i aflati?"Iar ,,locuri firi de api" stLnt suflctole celor c.trt'rrr.r .-ru nintic.rpitos, nici

nu sunt sldb;inotrge, ci Lrscat{r li grijiliver- [plint'rle hczvit'], iutlu care tlulrulrrecr.rrdtiei nu afl.i nici o oclihn.i. Deci, dc vreltlc cc in unclt'ca ;rceste suflr:te

nu .rre vicle.rnul nici trn Itr de sil.igltrire, l,r iuclei sc intoarcc, gi ,,se fac cele depe urmi" alt'lor ,,mai rele decit cele dintii": cici nu ntai sunt acurr la rlAn;iiprtmroci, ptntru c;l L-au omoriit pr'Cur'6nfu1; rtu rnai t'stt .rcur.n la e.i lrngere,

penhl c.i pc Hriskx - atlic.l pc Urrsul - L-au ristigrrit. Ci.rcestc [daruri] mai

irraintc sc putcau vcdca la clingii, micar dcai slujc:ru idolilor, i..rr actrm, clupicc au gregit Fir"rlrri lui Duntnt'zeu, dc batc s-au lipsit.

'' r\ltidati, \l,intuitonrl Hristtrs lr-r gr.iit ucc|ricilt'r: ,,Vedeli si nu dispreluiti pe

vreurul din acettia nrici, ci zic voui: Ci in5;erii lor, in Ceruri, pururea vid fata Tat;luiMeu, Care este in Ceruri" (.\l,rl.i lS, /{)1.

l- in vechime, la ronrjrri, Sfinta Frrh.tristir. mni ( r.r ltumitj ;i ,.tirij.rnit'". L)c.rcce.t,

ilrfr.L.sul crrr-irntului ,,grijilir"' poate fi aiit cel dc ,,tr('zIit()r", cit li acela de ,,imp,irt;itit,pricr'stuit". In trarlrrcr'rile Trilr'rrr|ri, sc'n:ul dat estc: trt]z!itor, c.)re cste cu ltrare-rnrintt',cnrc ia amintc dc sinc.

il

Page 152: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 152/465

151 Ci)piblul 1l SI'\N I.U L TEoFI I - /\CT A RI I I I PIsL_OPL I - T}U I -(;,\ R I E I

'11, 27-32: $i cind zicea El acestea, o femeie din multime, ridicindglasul, I-a zis: Fericit este pAntecele care Te-a purtat 9i fericili sunt siniipe care l-ai supt! (28) Iar El a zis: Asa ester'', dar fericili sunt si cei ce

asculti cuvantul lui Dumnezeu 9i-L pizesc. (29) Iar ingrimidindu-semulfimileri, El a inceput a zice: Neamul acesta este un neam viclean;cere semn, dar semn nu i se va da decAt semnul Proorocului loni. (301

Cici precum a fost Ioni un semn pentru niniviteni, a9a va fi 9i FiulOmului semn pentru acest neam. (-31) Reginar* de la miazizi se va ridicala judecati cu birbatii neamului acestuia 9i-i va osindi, pentru ci a venitde la marginile pimAntului, ca si asculte inlelepciunea lui Solomon; 9iiati, mai mult decit Solomon este aici. (32) Birbatii din Ninive se vorscula la iudecati cu neamul acesta 9i-l vor osAndi, pentru c; s-au pociitla propoviduirea lui Ion6; 9i iati, mai mult decit Ioni este aici.

( I 1.2, ) Psalln 73,2'l I Luca 1, 28, 48 111, 23) Pilde 8, 32; '19, 16 / lo^a 2,1 I Mntei 7,27 ILuca 8, 21l lacov 1, 22 / Apocalipsa l, 3 f1lr, l9) Matei 12, 39; 15,-l / Marcu 8, l2 /

loin 4, 48li1,.30) lona 1, 3; 2, 1/ Mitei 12,40 r1l, Jl) 3 Resi 10, 1,4 /2 Paralipomena 9, 1/Mntei 12,42 (l;r, llr lon.r 3, 5 / M.rtei 12, :11

Fariscii 9i cirturarii, clevetind minunile, femeia cea fir.i dt, viclt'9ug 5i

firi dc rdutate lar.rdi pc Domnul.

$i unde sunt cei care zic ci Domnul dupi ndlucirt S-a ar.itat [gi nu S-a

intrupat ctr adeviratl? Cici iati este miritrrisit cr.rm ci gi sir.ri a supt.

lar MAntuikrrul ii fcriccate pe cei ce pdzesc Cuvantul lui Dumnezcu,nu despirfind-o de fericire pe Maica Sa - s.l nu fie! -, ci ardtAnd cum cinici dAnsa nu se va folosi cu nimic dintru faptul ci L-a ndscr,lt gi L-a al5ptat,

dc nu va avea 9i toati cealaltd fapti buni.inc.i ;i clup.i alcituirta imprt jirririlor le gr.iiegtc pc.rct'stca. Cici pcrttm

c; zavistnicii gi neascultitorii cuvintelol Lrri ii prihdneau pr'cei carc llascultau, El, impotriv.i fdcind, mai mult ii fericegte pe cci ce asculti

Icuvintclc'Sa le].

inci poate ti pentru mutul cel care s-a tAmiduit grdiegte [Domnul]acestea, ca gi el auzind si pizeasci cuvintttl gi si nu i se facd spre osAnd.i

putcrea de a auzi.Iar ,,noroadele adunAndu-se", a inceput Domnul a-i mustra Pc cei

necunoscitori si nemultemitori. Pentru ci, de vremc cc crall ullii dilltredArrgii care ciutau ca Iisus s.i facd semn din Cer - deoarece ziceatt ci toate

r" in edigia de la 1805, irr loc de ,,A9a este", se g.iseite ,,Adeviratrt in edigia de l.r 180-i, in loc tle ,,ingrimidindu-se mulfimile", se girse;te ,,adunAn-

du-se noroadele".rr

in edilia dr' la 1805, in loc tle ,,regina", se'gisr.tte ,,impir5teasa'.

Page 153: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 153/465

lALClUll{EA Sl:lNl El l\r\Ncllllil ll l)Fl LA LUC.\ Cnpitohrl li

semnele pe care le fact sunt de pc p:imant li lc siivirFe$te prin Beolzebul,stipAnitorul lumii, care aro steipanirea pitnintului, iar dirr Cer IHristos]nu poate s;r facd scnl1, ca unul care nu estc Fiu al l'atdlui Celui Ccresc -asadar, dL. \'ren1c c(j erau ut.tii care ziccau Iunt'lc ca] accstca, din acr'astipricin.i ii nlustrA pc ei Domnul, gi zice: .,Se va da voud semn, c.rre M.i r'.r

arata pt: Mir.re adevirat Firr al Tatilui Celui Cctesc. Dar carc este scnlrul.rcesta? Al lui kn;i, ;rc'licri al L'rvielii, Cici precum acela .r ficut trei zile inpArrteccle chitrrlui, a;a;i Eu, dupd ce voi face trei zile in pinteccle

"chitului", al fiarei celei mari, aclici al iadului, voi invia. Dar-pe Iorrii, cel

carc plopoviduia, clupi ce a ie;;it din pAnteccle chitului - ca pi cr-rm s-ar.fi

inkrrs la viali - l-au ascultat nirrivitenii, dar \4ic. [irr Nlirre], nici du1.ri ct:

wri irrvia nu l'a crc.de neamlll accsta. Drept aceta, r.or fi osindili, pcntru cir

ninivitcnilor nu ar-l rlrmat, nlicar cd "mai mult decit Iond este aici". Ci $ivleclnicia Mea gi chipul propovdduirii multd deosebire arata: Er-r - Stipalr,acela - slugi; Eu - irnpirifia Cerurilor propoviduiesc, acela - mAntuireacea de la pierzare; Et: - minuni sir.'it'gintl, acela - rrici o minuno ficincl.Agijderea gi impiriteasa de Ia miaz.lzi va osindi nearnul acesta cici de la

marginile pimAnttrlui a venit ca sA audi intelepciurrea lui Solomorr".Inle lege, dar, ,,impiriteasi de la miazlzi" 9i krt sufletul, care intrtr

lucrnl cel burr st;panette ti std. Precum zic accasta: locul de rniaz.ino;rpte

estt- pril-rdnit in Scripturi, ca uuul care estc loc al potrir,nicr.rlui, cici estcrece gi omoratr)r $i amigitor. lar partea de miazizi este ldr-rdat.r, ca Llna

care arc aer cilduros;i pricinr-ritor de viafa 9i ir.rcilzitor al ntdclularelor'celor arncrrlite. Drept aceea, pi mireasa cea drn CAntarca Crirr'ini or, r'antulr,1e miazinoapte gcntiltdu-1, zice: ,,Scoali vAnt de miazinoapte, vino vAntde miazdzi" (Cintnrca Ciirttdrilor 4, 16). $ iarigi Proorocul zice: ,,$i pe cel

de la miazinoapte il va pierde Domnul", adici pe satana. Deci, sufletulca):o inlp.irifettc intru ,,miazizi", adici irr p.rrtca cca buna ;i in viag.r cc.r

clrthovn iceasci - ti prin fapta buni cca lucritoarc ale stipanirr: - r'ine c.t

s;i ar-rdd inlc)epciunea, ac'lici se suir. la vidtrrii [r'r'dcri dumnczcie-;ti]; c.t

ir.rft lepciunc.r luiSolonrorr, imparatul cel pagnic, este liderriaIinclripuirea.lDpnrrtrlui gi Dur.nrrezeului nt)stnlr'r, irltru care, in alt chip nu r.a intra cilte\';r,

f.iri nunrtri prrirr a impiiriti inttu via!a cea bunii;i a stip.lni prin faptabuna cc.r lucritoare.

r" Adicn il inchipuit'pt' Domnul Hristos, C.rrc lnsuii cstc ,,pacea noastri" (t/cjlri:,14l;i ,,irrlelepciunea lui Dumnezeu" t I Cotititrltil,2l).

,i

Page 154: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 154/465

15{ c.)p olut 11 sli\Nt ul.l LOFILAC1 /\t [EptSC()t'Ul. L]Ul"Cr\t{t,l

'11,33-j6: Nimeni, aprinzAnd ficiie, nu o pune in loc ascuns, nici subobrocr', ci in sfesnic, ca aceia care intri si vadi lumina. (34/ Luminitorul:rtrupului e ochiul tiu. Cind ochiul tiu este curat, atun€i tot trupul tiu e

luminat; dar cind ochiul tiu e riu, atunci si trupul tiu e intunecatrr. (35,)

Ia seama, decirr, ca lumina din tine si nu fie intuneric. i36) Agadar, dacitot trupul tiu e luminat, neavand nici o parte intunecati, luminat va fi in

intregime, ca 9i cind te lumineazi ficlia cu str;lucirea ei.ill.1.'l,Matei5, 1q / i\tarcu {, 21 / Luca 8, 16 /11, il l:rl Matei 6,22-23

Fiindci z.rvisticii irrtlei, r'izind nrinr-rnile, Ie clcvetear: dintt'u r';iut;rtcat

nlintii lor, pr.ntru acor'a Domntrl griiegte accstL.a, anurne ci, luAnd

Idob.lndind I oamenii ,,lumini" de la Dumnezcu - puterL.a rninf ii princare'vedom ca printr-o ltrmini ce ne-a fost diruiti - au ascLllls drtaptasocoteali pi judecata minlii, gi intunec6ndr.r-se din pricina zavistiei,minturilc ai faccrile t1e binc nu le vid - cr-l toatt: cA, pcntru acostL.a 11i s-a

dat mintea, ca si o 1-rurrerl in sfe;nic pentn-l ca;;i allii si vadi lumin:r.

$i mi sc parc mie ci aceste'a lc griieptc, ca gi cum ar fi zis: ,,O, fariseule,ai Ifii cu] cunogtinta, aceasta este <lumina"! Ti se cuvenca lie ca cunottinta

[lumina] aceasta a o icorromisi spre cunogtirrfa minunilor, inci gi altora ale descoperi ;i a le ar.ita pc acestea, cum cd sunt lucruri ale Fiului luiDumnczcu, gi nu ale lui Beelzebul. Pentru ca aceia c<1re "intli lin casd]",adici cei rroi incepitori, sd vadi lurnina; cici cel infelept "a intrat", iar cei

ce inca invali ,,intri". Dar voi, fariseii, nu afi voit, ci "ochiul" sufletului,adicd mintea care era dreaptA, ati fdcut-o strAmbinoagi gi col|uloas5. C;ciprecum "ochiul" trupului il va preschirnba, ascmcnca lui, gi 1-rc trr.rp; deva fi h.rminat, r'a fi gi trupul in luminA, iar de va fi intunecat, r'a fi acela

htru intuncric. Intru accst chip, ti sufletul, dirnpreuni clr mirtea sc preface

Ipreschimbi]. Iar daci mintea - <,ochiul" pe care l-a prirnit de Ia Durlnezetr

- se va afla intunccate fie de zavistic, fie de iubirea de bani gi, in scurt sd

zic, de iubirca de matcrie, se intuneci 9i suflettrl".-" In Ciri,iittftrl XXi, Cur iosul lsaia Pustlricul ne tilcuir.gtr'nstfel: ,,Donrnul a nunrit

"obroc" ncdrcPtatea lunrii occsteia. Cit timp., deci, minte.r se.'rili intr-o st.irr contrarifirii, ficlia Dumnezeirii rru poate fi inliuntrulei. Dar dacii mintea se fact'trn sfr.'pnic inaltgi st'pune in ca lumina Dunrnozeirii, cuno.rft('pe cei .lirr c:rsi gi, pe cel ct'tlt'bLrie si-lsc().rLi, il sc()nt('; ;i pe cel cu care se poate inrp.ica, il lasd" lfilotalia ronirru-;r'r'i, r ol. 12, ed.

Harisna, Bucrrregti, 19ol, pP. Il)'l-IQ:f.;.

" ln t'di1ir Jc la 1[i{)5, in krc tlt'.,lunrinitor", se gi5$tc ,.lunina'.I in...1i1i.r dc la 1805, in loc dc,,Cind ochiul tiu este cur.lt, rtunci tot trupul tiu e

luminat; dar cind ochiul tiu e riu, atu|rci gi trupul tiu e intunecat", sc t;st'5te ,,Decicind va fi ochiul tiu drept 9i tot trupul t;u va fi luminat. Iar cind va fi viclean, 9itrupul tiu intunecat va fi".

lr ir.r t'.li;i.r rlt h l8t)i, in lrlc cie ,,la searna deci", se g.iselt(, ,,Diept aceea socotegtr'' .

Page 155: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 155/465

fAt.CUlRE'\ SFI\ I hl EVA\CIlf.l-ll I)1, l.'\ LUCA L.rprt,'lLrl ll r55

11 , 37-11: $i pe cind Iisus vorbea, un fariseu Il ruga si pranzeasci lael; Ei, intrAnd, a gezut la masi. (3E) Iar fariseul s-a mirat vizand ci El nuS-a spilat inainte de masi. (.39) $i Domnul a zis citre el: Acum, voifariseilor, curififi partea dinafari a paharului gi a blidului, dar liuntrulvostru este plin de ripire 9i de viclenie. 1J0l Nebunilor! Oare, cel ce a

ficut partea din afari n-a ficut gi partea diniuntru? (17) Dali mai intiimilostenie cele ce sunt inliuntrul vostru:r si, iati, toate vi vor fi curate!

i/ l, l,s) Matei 15, 2 I Marcu 7, 2-3 | I l, l1)) Matei 15, 3; 23, 25 / Marcu 7, a ITit 1, t5lIi,1lI Isaia 58,7/ Daniil4,24 / Sirnh 4, 1-2;28,15

Cunogtea Domnul llesocr)tinta li rdutatca faliseilor, insi ospiteaz.i

[prAnzctte] dinrprcun.l cu dirrgii tocmai pentru cd erau vicleni pi ar.c'atr

trcbLrirltd de ir.rdreptare. Si pg11111, aceasta rnirrarrci impreunai cu dingii,ca si aibd pricirr.i gi sd le indreptczc lor rrdravurilc. C.lci pi acr,un, Lra$ocorind

obiceiul lor cel ftlri de socotir-rtii - adici a se cr.rrati ei mai inainte a de a

miuca -, ii invafa ci se cuvirlr.'s;-ti cnritL.ascti sufletul prin fapte bune,pelrtru ci a se spila cu api, nu sufletul, ci trtrpul il cur5tegte. Iar nebunii

[smintifii] accia s()coteau cunr cd dimpreund cu trupul gi sufletul lor sc

crlritegte prirr a sc. scalda Fi a st, spdla trupul [in apd].

Agadar, Domnul aduce [inaintc] pilda frumoasd 9i plin.l dc har a

palrarului. $i fiindci era vrernea mesei, pentm aceea de ,,pahar" 9i de

,,blid" pomene;tc, de la cele ce stiteau inaintca ochilor aducArrd irr mijlocmdrtur'ic.; gi, incredinlandu-l pe fariseu ci, precum rru este de nici un folos

a fi pahar-ul crlrat pe dinafard, iar inliuntru plin de toatA de toat.lintindciune4 tot aiia, [nu e de] nici fun folos] cand trupul se scalda, iarsr.rfletul este plin clc kratd necurdfia, adicd de ,,ripire 9i viclegug".

$i a insemnat cele doui patimi care ii stipinea pe iudei, adici ldcomia,

prin,,ripire", iar zavistia gi pe cele izvorAtc dintru ea, prin ,,viclegug".Agadar, nu este de nici un folos cAnd sufletul se aflA aga [irrtru acestea].

,,Nebunilor, au rrn Acela Care a f.lcut trupul - pc care il socotifi vrednic dcmult.1 ingrijire - a ficut 9i sr-rfletul? Agadar, clakrri suntefi gi pe acesta a-l

cur.ifi". Apoi ii irl,;rfi pe ei cum se cllrAfegte partetl cea dml;untru, anunreprin milostenie. $i vezi [baga de sr'am.l], cr-rrn pe cclc doui patimi ale lor -lipirca;i zavistia - le tdmitluicgtc, prin a-i sf;tui li a le pomeni de

milostenie. CAci acela care miluicgte, cu adevrilat rrule

va rdpi pe ale celuicare se miluiegte [este miluit] 9i nu il va zavistui pc cel ce se miluic'gtc [cel ce

primegte milostenia]. Deci, dr. r'rerne ce doui patiuli ale acestora a prihirrit,cu o [sirrgr-rri] tloftorie pe acr'stca le dezridicirreazi, adici cu milostenia,

care este cea dintii ugi tr dragostei celei inc'lu nrnezeitoart. Cici, fiincl

2r in editria d.'vostru", se gisejt('

la l8(15. in loc r1e,,l)ati mai intii milostenie cele ce sunt inliuntrul,,insi cele ce sunt la voi dati-le milosterlie".

il

ti

L

lirfllffiwr

Page 156: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 156/465

li(, Ca1.i1,'1u1 t, SFA^-I L L IEOFIL,\(. l l\ltl lltiPlSC()l'LI. BUl.C,\l{ll-l

dragostea .le fat;, unde va mai fi loc pentn-r licornie 9i zavistie? Dcci ccle cc

sunt .,la voi" [,,inliuntrul vostru"], adici avufiile voastre, gi bine a zis,,celece sunt la voi" l,,cele ce sunt inliuntrul vostru"] gi rru a zis ,,avtrfiile", cicibanii sunt inlarrntru in inima iubitonrlui de bani,;i 9ed intr-irrsa. Pentrrr

aceasta pi Proortrul David zice si nu-gi lipeasci inima de bogdtie, adic.i sirru-pi pironoasci gi s;-;;i lege omul inirna [de avu liil (Psnlm 61, 10).

11, 12-5'I: Dar vai voui, fariseilorl Ci dafi zeciuiali din izmi 9i dinuntarif;9i din toate legumele 9i lisali la o parte dreptatea gi iubirea de

Dumnezeur-; pe acestea se cuvenea si le facefi gi pe acelea si nu le lisati./l-i) Vai voui, fariseilorl Ci iubiti scaunele din fali in sinagogi 9iinchiniciunile in pieler'i. /44) Vai voui, cirturarilor 9i fariseilor fitarnicilCi suntefi ca mormintele ce nu se vid, gi oamenii, care umbli peste ele,nu le 9tiu. (45) $i rispunzind, unul dintre invifitorii de Lege I-a zis:Invititorule, acestea zicAnd, ne mustri2:9i pe noi!(46) Iar El a zis: Vai 9ivoui, invifitorilor de Legel Ci impovirali pe oameni cu sarcini anevoiede purtat, iarvoi nu atingefi sarcinile nici cel pufin cu un deget. (47) Vaivoui! Ci ziditi mormintele Proorocilor pe care pirinfii vogtri i-au ucis.(J.S) Agadar, mirturisi!i 9i incuviinfafi faptele:d pirin!ilor vogtri, pentruci ei i-au ucis, iar voi le clidifi mormintele. (.19) De aceea, 9i infelepciunea

lui Dumnezeu a zis:,,Voi trimite Ia ei Prooroci gi Apostoli gi dintre eivor ucide 9i vor prigoni"; (50) ca si se ceari de la neamul acesta sAngeletuturor Proorocilor, care s-a virsat de la facerea lumii, (51) de la singelelui Abel pini la sdngele lui Zaharia, care a pierit intre altar gi templu.Adevirat vi spun: Se va cere de la neamul acesta.

(17, .11) Matei 23,23 ( 1 1 ,1.1) Matei 23, G7 l Marcu 12, 3&39 / Luca 20,46 ( 11,4.1) Matei 23,27ll l. .lt,) Matei 23, 4 / Faptele Apostolilor 15, 10 all, l;) Mitei 23,29 I loan 15,22

1 11. .1S +9) 2 I'aralipomeni 36, 1t16 / Neernia 9, 26 / Pilde 1, 20; 8, 12 / Matei 10, 15; 23, 3{(11, ii) Facere 4, 8 / 2 l'aralipomena 24, 21-22 / Matei 23, 35

firriseii, ca gi cum [,rr fi vrut] si nu calcc Legca, dadeau zeciuialA iiclin ct'L'prcamici. Iar daci cinc',,a i-ar fi prihirrit cA nigte hrcruli rnici cearci

[sir'.irgcsc], acluccau clrcpt mirturie Legca, care ponlncL'a ca tlin toate siIst'] aduci preotilor zt-ciuialS

ri in edilia cle la 1805, in loc dc ,,din toate legunrele ti lisali la o parte dreptatea 9iiubirea de Dumnezeu", se gise;te ,,din toate verdeturile gi lisati la o parte iudecata 9idragostea lui Dumnezeu".

:' in edillr de la 1E05, in lor' elc ,,scaunele din fali in sinagogi gi inchiniciunile inpiete", se Bns!'itc ,,scaunele cele mai de sus in sinagogi 9i intrebirile de sinitate in tirguri".

ri irr.'di1i.r dc la 1805, in lrt dc,.ne mustri", se gisc)tc,,nc ociritti".rs in ccli;ir de la 11t05, in l(rc cle',,9i incuviinlati faptele", sr. $;i\ctte .,9i impreuni

voiti lucrurile".

Page 157: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 157/465

lALCUIItli\ SIrl\l l'.1 EVANCIII.I-ll DE LA LUCA C.rpitolul ll 117

Deci Dorlnnl le zice: ,,Plecum dc- la acelea nu v; lLrre\.iti, \'i se cuvencarvoud ca )i judecata Idreptatc'a] gi dragostea lr-ri Dnmnezeu si vi le agonisiti".

$i, fiindci erau nedrepti, ti pe viduvd gi pe sirac ii omorau [silniceau peste

n-resurel, zicc: ,,Vi se cuvine voud s; avefi judecat4 adicd jucL.cata cca

clrcapti" -,,dreptatea". Dar, fiindci €-rau;;i def;imitori de Dumnezcu, cr-r

nebAgare de seamA apucAlldu-se de lucrurile cele sfinlite, pentru aceasta lc

porullccgte lor si aibi ,,dragostea lui Dumnezeu". Cici acela carc il iubcptcpe Dumncze u nn face. cu nebigare de seam.i lucrurile Lui.

Insi mi se pare mie cd poate, de vreme ce doui sunt chipur-ils dv2g6s1gi,

unul cel cdtre Dumnezeu gi altul cel citre aproapele, pe acestea dolri Ie

arati aici. Ci zicAnd ,drcptatea", aratd dragostea cea citre aproapele -pentru ca, a nu face silricie aproapelui, dintrr,r;r-l iubi pe dAnsul izvordgte.lar zic6nd ,,dragostea lui Dumnezeu", arati cu adevdrat dragostea cea cu

totul fpe de-a-ntregul] cdtre Dumueze u. inc.i gi cand cineva iubegte pe

aproapele, nu pentnl oaretce lucrll omenesc sau urAti patimi, ci dupriDurnnczeu, se poate nurni gi aceasta ,,dragoste a lui Dumnezeu", adicipc carc o porllncegte Dumnezeu, pe care o primegte.

Iirr ei Ifariserii] voiau a fi cinsti]i dL. catre tot omul gi a primi inchindciuniprin pie!e, ca nigtt dasc;ili. A;adar, fDomnul] zice: ,,Yd aserninati cu

mormintele carc snnt pline clr: toatA putreir-lnea, iar pe dinafari strilucesccu marmuri, pc carc, '"'SzAnclu-le oamenii, nu gtiu pe unde nrnbli, cici de:

ar fi;tiut, s-ar fi ingre;opat de impuficiunca cea dinliuntrr.r' .

Iar invilitorul de Lege, firi de socotetrli se viri snb mustralc, ciciinv.ifitorii de l-ege erau osebifi de fadsei. Pentru ci ftrriscii se aratau ca

nigtc posfnici lpostitori], pi sc socoteau tiiafi 9i dcsp.irlili de ccilal]i. larinvi!itorii dc lc.gr: erau cirturari gi invititori ai celor carL. \.oii.lu, intrebdlilel,egii dczlcg6ndule. Deci inviltitorii dc Lege ii impovir;ru pc Lurnu)i cu

sarcini grele gi ,,cu anevoie de purtat", por-uncindu-lc lor rAnduic'lilc Lcgii,cele cu anevoie de pizit; i;rr ei, ,,cu degetul lor nu se atingeau de sarcini",aclicA ei ninric din cele care altora pomnceau, nu sivArgeau. Pentru ce atuncicind acela carc ii invali pe- alfii face el insupi cele pe care le invafi, u;;ureaz.I

,,sarcinile", pildi dAndu-sc pc sine 9i mingAiere fpricinuind] celor ce pdmtscinvilitura lar cAnd nimic din cele ce zice nu phnegte, atunci grele cu adeviratse arat.i ,,sarcinile" la cei care primesc invdfdtura, ca rlnele care nici de

inr.ifitoml lor nu pot si se indrepteze [nn pot fi irrplinite].

$i-i alata Dornnul pe ir,rdei c; sunt strAnepoli gi mogtenitori ai rir.rtafiilui Cain, prin ceea ce zice: anume, ci bt ,,sAngele" ce s-a v.lrsat de la Abelp6ni la Zaharia ,,se va cere de la neamul acesta". C"1ci grdiegte: ,,Voi i-afiomorAt pe Proorocii care erau frali ai vogtri, precufr gi Cain pe Abcl".

Page 158: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 158/465

156 C.liitolul ll SI,nN'fL'L II]OFILAC-I ARH IEPISCOPUL, I] U LC,,\ It It] I

Drept aceea, lllr firi de socotinti, unii l-au numirat pe Cain la norodul celcare i-a omordt pe Prtnroci, pentru care onordre a luat risplitire in$eptit(Factc 4, i5), adici mai ugoard muncd, iar pe Lameh [-au numdrat] la ce i

cart' L-au omorAt pre Hristos, pentru aceasta gi dc- gapttzeci de'ori c6te

tapte a luat rispldtire (Facare 1,24), risipirrdu-se in robie firl de irltoarcel'e.

Dar o.rre cine a fost acel ,,Zaharia" pe care l-au omorit ,,intre altar 9itemplu"? Urrii zic ci a fbst Zaharia cel vechi, fir.rl lui Ichoiada pe carc l-au

omorAt cu pietre, precum putcm a ne invala din Carft'ii lnrydratilor (oczi 2

Paralipontena 24,-18-21).Iar allii zic ca [acela care a fost ucis] a fost tatalIna intemerg.itorulu i Ioan, deoarece el a agezat-o pe Ndscitoarea deDuntnezeu dimpreuni cu fecioarele, dr"rpd ce L-a niscut pe Hristos, gi a

pus-o pe dAnsa intru locul in carele acelea stiteau Ierau randuite]. Iar loculera intre templr,r 9i altarul de arami cel de afari. Pentru aceastd pricilfiI-au omorAt pe dAnsul. Cici, de vleme cLl unii socoteau ci Hristos va fiimpdrat al lor pdmAntesc, iar ei nu voiau si fie supugi impiratului, pentruaceasta l-au omor6t pe Sf6ntul [Zaharia]. Cici [Proorocul] adeverea ciFecioara a n.iscuti agadar, gi Hristos S-a ndscut, Cel Care avea sa impi-ri'easci pestt'dAngii, pe care lucru ci nul sufercau, cici voiau si fie Ia

rimAnel fdri de impdrat.'1'1

, 52-51: Yaivoui, invifitorilorde Lege! Ci afi luat cheia cunogtin!ei,voi ingivi n-afi intrat, iar pe cei ce voiau si intre i-afi impiedicatr'). (5.3)

Iar iesind El de acolo, cirturarii si fariseii au inceput si-L urasci groaznic

9i si-L sileasci sX vorbeasci despre multe, (54) pAndindu-L 9i ciutAndsi prindi ceva din gura Lui, ca si-l giseasci vinir".

,/l. i-', Mrtei 23. l3 r/l i.l, intelepciune 2. l:,,Cheie a cunogtinfei" a numit Dclmnul inr'Slitura ;;i p-rov.ifuirea cea

priu Lege, carc poate sd aducd la Hristos, cdci Legea este cu adevaratpoviluitoare cdtre Hristos. Deci, invifdtorii de Lege, cirora li se pdrea cd

tilcuiesc Legea, fineau ,,cheia cunogtingei" din riutatea lor cea de voie ginu deschideau utile LL'Bii ca [nu cumva] prirrtru ele sA intre gi ei gi norodulcitrc Hristos.

Iar Legea este uti citre Hristos, insi uga aceasta illchisl este, dacA

cineva acoperirealneva acoPerlrea LeSr-nu o va descopen ldezvell, ndlca.l tl llll o va

deschide, cici Domnul Insugi a zis: ,,Daci ali fi crezut lui Moise, ali fiLegii nu descoperi Idezve)i, ridical ti nll

2" ln edi;ia de la 1805, in loc de ,,i-ali impiedicat", se gisegte ,,i-ali oprit".T

lrr ed ilia de la'1805,

r'ersetele' 53-5d str nt: .,Si zicAnd El acestea citre ei, cirtura itifariseii au inceput tare a semfuria pe Dansul, gi a-I astupaSura Lui de multe, pAndindu-L peEl gi ciut6nd ca si veneze ceva din gura Lui, ca si-L invinuiasci pe El".

Page 159: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 159/465

lALCUIREA SFli\-l'El EVAN(:llELll DE LA LUCA Capik)lul 1l 15q

crezut 9i Mie" (Ioan 5,16).9r iarigi ,,Cercetafi Scripturile, ci [socotifi ciin ele aveli viali vegnici. $i] acelea sunt care mirturisesc despre Mine.gi nu voifi si venili la Mine, [ca si aveli via,ttrl)" (loan 5,39-40). Precum

vt'ri arita una: miel injunghiau iudeii, Iiar cu sAngcle lui] se ungeau stAlpiiugii gi cirrrurile le mincau; ;i la ei aceasta era biminfi asupra pierzdtorului(le;it'e 12, 3-'ll).Iar accasta toatd insemna taina lui Hristos, Care ca unMicl neprih.init 9i neintilat, junghiinclr-r-Se, s-au uns stAlpii nogtri - adicimAnia 9i pofta - gi pragul cel deasi.rpra al lor - adici partea cea cu\,an-

titoare, gi trupul Fiului C)mului l-am mAncat pi am biruit pe cel ce ducea

intru pielzare puterile noastre cele sufletegti.^

Inci 9i cele rnai multe ale Legii pe Hristos Il aritau, insi incuiati era

Legea cu acoperirea slovei, ca gi cu o rrgi. Iar daci cuiva i s-a incredinlatin\.atAtur'4, .lcesta avea ,,cheia cunogtinfei", gi de voia ar fi deschis gi intragi el, 9i inci 9i altora se fAcea poviluitor; lucru pe care. invilitorii de Lege

nu l-au fdcut. Ci ei au ridicat,,cheia cunoqtintei", adici au ascuns-o/ au

dat-o pierzirii; gi, prin unnare, de vreme ce cheia s-a ridicat din mijloc

[nu s-a mai aflat] - adici tAlcuirea Legii -, a rAmas incuiatd uga acesteia.

incX vei irrlelege ,,cheie" gi crcdinla cea a crlnogtin!ei, cdci prin credinlivinc cunogtinfa ader,Srului, cd Proorocul Isaia zice: ,,$i de nu veli crede,

nici nu vefi inlelege" (lsnia 7,9; aczi gi 43,10).Deci, invilitorii de Lege

,,cheia" acesteia, adici crcdinla, au ddicat-o clin mijloc [au luat-o] ;i;ruascuns-o, cdci ntr lisau pe cineva sd creadd in Hristos Mantuitorul tutllror.

Lucra minuni Acela, iar rrorodul prin minuni crezAnd, avea si-L cturoascipe D6nsul [cb este] Durnnezeu, dar ei [fi]'5]itorii de Lege gi fariseiil ziceau

cd crr Beelzebul facc El rninunile (Mnte i 12, 24). Yezt cum ,,au luat cheia

cunostintei", neldsind si creadi intru Acela prin Care avea si le vini lorcunogtinla? lnvdfa El in adunili voia lui Dumnezeu, iar ei ziceau: ,,Atedemon 9i este nebun. De ce si-L ascultafi?" (loen -10,

20) Deci, cu adevirat

,,au luat cheia cunostinfei"; ei nu au intrat, [ba] gi pe algii i-au oprit gi maivartos pe aceia care,,voiau si intre", adici eratr indemAnatici spre

cllnogtinta lui Dumnezeu.

$i incd griind Domnul acestc4 aceia, adeverird cuvintele Lui, fiind cu

cuviinld a-gi cunoa;te neputinta lor, ei se aritau pe ei ingigi ca gi curn ar fi

mai inlelepli decAt D6nsul. Agadar, au inceput a-l ,,astupa gura" (caregrecette se zice czogopLr(erv), punAndu{ intrebdri dese 9i aducAnd inainte

feh,rrite nedumeriri. Cdci se face aceasta ,,astupare a gurii" cAnd mai nrrlgi ilintreabi pe unul singur pentru multe pricini; gi, atunci, acela neputAnd

rdspunde tuturor IdeodatS], d5 de binuit celor fird de socoteald Ipricepere]cum ci std in nedumcrire. Accst lucru il megtegugeau gi blesternatii accia

Page 160: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 160/465

I {n) Cnf itolu I l1 SFANTUL IEOFILACT r\RI IIEIISCOPUL BULC.\RIEI

$potri"a lui l{ristos, pentrlr ci intrebAndu-L mulf i pe unul, se p.lrea c; eiIi astupd gura ;i la nedunirire il aduc pe DAnsul, ca pe unul care nu putearaspunde tr-rttrror fdeodata] - luou care, dupd urnlare, se intampla. Cici,cum^era cu putinfi a rispunde deodat.l multom, care intreabe ullele pi altele?

lnsi proatc oTtooroltort(stv ;i a9a si se infeleag.i: ,,a-L r.Ana pt El, ;idin ctrvirrtclc gurii Sale a-L princle", cici atunci cAnd cineva va fi prins dincclt cc lc graic;ite, se parc cA este osarldit dintru cuvintele gurii salc. $i.late aceasta gi cuvintele ce urmeazi, cdci zice: ,,ciutind ca si vAneze

ceva din gura Lui", ci pe aceea ce putin mai irlainte o a zis nnootopcrtt(etv,aceasta acLlm o zicc: ,,si vineze ceva din gura Lui".

Si il intrebatr pe El uncori pentru cele din Lege, ca s.i-Laratc pc D.lnsulhulibr, c;i l-a clevetit pe Moise, ci aceasta lisau si se binuiascd. Iar.l alteori

!l intr-r:bau] pentru ale Cezarului, ca sd-L vesteasci pe DAnsul ca pe ttn

r.lzvrdtitor 9i iubitor dc a apuca stdpAnirea cu tiranic. $i, in scurt [a zicc,

acegtial ficealr tot ceea ce nigte suflete Yiclene gi plinc dc tot rriravul cel

riu ar fi uncltit.

Page 161: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 161/465

C.rprrorur 12

Sd rtt fcritrr tlt, fitirnicir:, dt sottiitlti si dt liL:otnir.

ittrlt'nrntrri /a i't,gfue,rr, si lu itwitlrt itrlti. Sorurt,lt, t rttti il

i.2, l-.3: $i in acelagi timp, adunindu-se multime de mii si mii deoameni, incit se cilcau unii pe a[ii, Iisus a inceput si vorbeasci intiicitre ucenicii Sii: Ferifi-vi de aluatul fariseilor, care este fitirniciar. {1,Ci nirnic nu este acoperit care si nu se descopere gi nimic .rscuns care sinu se cunoasci. i'.3) De aceea, cAte ati spus la intuneric se vor auzi la lumini';si ceea ce ati vorbit la ureche, in odii, se va vesti de pe acoperisuril.

r1l. I r \Int€i 16, 6-12 / \lnrcu 8, 15 tl:, lr Io\' 11, 22 / Nlatei 10. 26 /l\'tarcu4.22j8, 15 / l.u.a 8, l7 / l:, ll \tntei 10.27

Farist'ii sc. ispitcar-l sa-L vit're.ze pr. Domtrul in ctrvirrt, cii si dc'pirtuz('noroarlclc de la Dinslrl, iar lucrul se intAmprla Itocrr-rail tlimpotrir.;i, pentrrrci nrai mult vr.n('.)u []a El] not'oadolc, adunelldlr-so [atAt dt'nrulii], pinila multime lrcnLurlit'ati. Si aga tlc mult poftca fiecare a sc apropia cle El,irrcit,,se 9i cilcau unii pe alfii". Cu adc'r,irat,.rtat L'ste de tarr: Iptrterrric]acler'.irul, ial vicltlugul e irr tot locrrlslab.

Dt ci, Iisus cLlll()scand viclegugul farist'ilor |i cum ca \(' Prei.rc cil

irrtreabii, iar clup;i adcvar il r':ineazi, a griit ucelricilor S.ii perrtrtr iagirniciafarise'ilor, mustrindr.r-i cu atlevirat pt, tlin;;ii ;i inirnilc lor ct'le. pline tlt'fi !i nlicic, golirrdu-lc'.

I.rr' ,,aluat" nrrmegte f.i!irr.rici.r, ca una ce este otetiti ;;i plina do rautatcvcche gi pretact'gi strici inpreurri cu sine cugL'tL.le oatnenilor acclora cuc.tre se arnestecd - cici ninric nr.r schinrbA a;a rriravurile Iomulr.ri], prrt'cunr

r In r:tlifia .lt'la llit)5, titlul capitolrrlui estc: ,,P./r1,"!r tluntul ,inriscilor. PrtrtrtL a tlL tlL'1t1! Lla (t.. ()/r()rrr17 ttulrl. Prtlltu lttla cLtt inrytLtlritLt Dulttrlui. Pctrlnr ct/ cr'irrar rri-iiItltit ltnsci /l,sl/s ,,rrrsldrlftrr. PttrlrtL bo,talul cirttirt itt rorli! tnrinn. Pt: tru a,ltliiirtr,t tdtl)tititttnl.51i siPLrtt'rLt Lt litqiL{t, ittL'tL\ Llt arqrl/i. 1)r:rrlrrr s/rrgrr ti'd (1' l',,ii.r'{r, ?t-ri. PLilnt n iI L'

priL t Ltt trltrtt'tlttltr in odi;i.r dc la 1S05, in loc de ,,Feriti-vi de aluatul fariseilor, care este fitimicii",

5e giscltc ,,Pizili-vi de aluatul fariscilor, care este fitiria".'in cclitia de la lti05, in Lrc c1t ,,De aceca, citc ali spus la intuneric se vor auzi la

luDrini", se g:rsett( ,,Pentru aceea citc ati zis intru intuncric, irrtru lumirri se vor auzi" .

r irr cc1i1ia ele la ltll5, in lrrc de ,,in odii, sc va vcsti de pc acoperiguri", sr iiars(,tt(,,,in cimiri, se va vesti de pe acoper;imirrturi".

' r\11ica vldinelu le, tlescopcrintlu,lr:, uritin<1u-lc chirr..ttn cum sunt.

I

Page 162: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 162/465

161 C r tinrlu l la sF,\N'flrL_ 1 h()tjlt_\ct ARt fitPlscoPt- r. ltut_cAi{El

o faco ht.lrnicirl. Dcci, Ii se ctrvinc celor cc s-.r.r ficut ucenici ai lui Hrjstossi fug;i dc fdlilnicie, cici Adcvirul fiirrd Hristos, in chi;r aritat se

irnpotlivcgtc mincir.rnii, iar dc mincir-rni c.ste plini toati filirnicia, fiindcittna sc prcfrcc [a fi] ;i alta estc cu adc\';rat.

A;aciar, [Dornnul] zice: ,,Fariseii socotesc ci se pot ttiinui prin fd;5micie,rr.ilavurilc cele btrne loru;i lipincluJe, insd nimic nu este acoperit, care nu se

va clt'scopcli, cici toate, gi cuviltele gi ctrgetele, goale vor sta cu adevaratinaintc;r

JudecitomluiCelui mai dc pe unna. Insa 5i in viala aceast4 multc

din ct le cc sunt ascunsc, obignuicsc a se vddi. Deci cAte le-afi zis intm intr.ureric

;;i in oclai, gi intnr ascuns le-afi griit, se vor propor.idui inhr lumini gi pc

deasr,rpra acopcrigurilor". lal acestea se l'ede [arat.l] ci le zice citre ucenici,

insi citrr- farisei lc abate, \'iclegugurile lor inscmnAndu-lt' gi, ca 9i cum aceasta

lc-ar ardta lor', depi se pare ci spre ucenici le zicc [Domnul] acestea Anttmcc:i: ,,O, f.rriseilor, cate intnr intuneric, adicd intrr.r intunecoasele '"'oastre inimiati cLrlietat, r"oind a Mi vana pe Mine, iirh'u lumind se vor auzi gi se vtrr

cr-lnoa9te, pertru cd Eu sunt Lunina [umii] (1oair 8, 12) ginu putefi a vi ascunde

cle Minc, ci inhu Mirre, Cel Carc sunt Lur.nin4 tot sfatul [cugetul] pe care

inturericr,rl vostm il sfituiegte [uneltegte], cu alndnunlime este cunoscut. 9iceea cc la ureche, unii c.1trc algri r'-ali sf.itr"rit, aga dc auzrti Mi s-a ficut Mie, ca

gi ctrm s-ar fi propor'5duit pc'ste acoper.imanturilt- cele inalte".Lrs.i accstea poli a le iulelege gi cum ci ,,lumini" este Evanghelia, ti

,,acoperiminturi inalte", sufletele cele irralte ale Apostolilor. $i c.lte s-au

sfituit fariscii, s-au 1.r'opor.iduit rnai pe unnd gi s-au fdcut auzite intrulumina Er,'angheliei, fiinclc.l peste sufletele Apostolilor sta Prol.roviduitorulcel mare, aclici Dr-rhr-rl Sfint.

'12,4-7: Darvi spun voui, prietenii Mei: Nu vi temeli de cei ce ucidtrupul 9i dupi aceasta n-au ce si mai faci. (5) Vi voi arita insi de Cinesi vi temeti: Temeti-vi de Acela Care, dupi ce a ucis, are putere6 siarunce in gheena; da, vi zic voui, de Acela si vi temefi. (6) Nu se vAnd

oare cinci vribii cu doi bani? $i nici una dintre ele nu este uitati inaintealui Dumnezeu. (i) Ci 9i perii capului vostru, tofi sunt numirali. Nu viternefi; voi sunteli mai de pref decit multe vribiiT.

,12, 1r Psalm 3,6 / Isnia 8,12;51,7/ Ieremia 1,8 / Matei 10, 28 111, 5,) Psalm 118,120 / Ewei 10,31

/1?, 6l N'latei 10,29 fll, 71 1 Regi.14,45

/ 2 Regi 14,11/ 3 Regi 1, 52 / Matei 10, 30/ Luca 21, 18

Drrpi ce Domnul i-a prihinit pe farisei pentru fatdrnicie Fi i-a

indepirtat pc uccnicii Sii de la accasta, gi intre acestea iardgi i-a mustrat

" ln cdi;ia dc la 1805, in: in e.lilia.1e la 1805, in

vribii", se gisegte ,,Deci nu

lcr clc,,are putere", sr. ijisette ,,are stip6nire".

lr)c dt' ,,Nu vi tenefi; voi sunteti mai de pret decat multe

vi temeti ci decet multe pased mai buni sunteti voi".

Page 163: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 163/465

lr\1.('UlRFl,\ SFI\ I l:l F.\'..\N(;lll,l.lll)l: l.A LUC.-\ ( .rf itolul I l lr'l

pt' farisci, prin a zicc: ,,Cete ati spus la intuneric se vor auzi la lumini",[.ttca 12, -J), aclrrl c;ltle prieturrii Sai, cele mai dr s.ivtirgit fricsavar;ik,] lcgr.riuit!'. Caci, dup:i cc Donrnul a scos aiar';r rrr.iricinii, acunr s(ar)l.urar

.,rnr:iuLr cca L)uni. ISi so ail.i aici:] ,,Dar vi spun voui, prietenii Mei",Iutr,rrcct'cele mai inairrtt'zise, nu citrc rlinsii .ru fost graite, ci c.itrc f,rrisei.

.Dar vi spun voui, prietenii Mei", pentrl: c.i ltu tutrlror se p()tt i\'oltcirrvantul accst;r, ci celor carc tiin tot sufletr.rl L.-arr rtrbit Lre Dansul tl pot.rzict': ,,Cine ne va desp;rfi pe noi de dragostea lui Dumnezeu?" ( I?.tttttrrrti

r. .15) - unora ca acestorr.r li se potriveste sfituilca aceasta.

Agadar', zice [Donlrul]: ,,Nir va teme;i tlc cci cc. omtr.rr'.i trupulgi rrir.nic

nlai nr-llt decat aceasta nu pot.1 r,5 r'itima, caci pufirld cste \.itarnareadinlia rtc.r accstol'a, fiindca trr-rp vatarnA - care trLlp,?coasti patima a sa ()riiicu lt l

r a slrferi-o, chiar daca accia nu-l vor vdtdma'. lrrs.i elc Acela se cuvine .t va

ion1e, C.rre nu numai trupul il mLlnce;te ci ti sufletul, lucrul cel f.ira rle

rrroartt punAndu-l sub munci [cazne] fard clc moarte, gi acestea - cu f()c".

I)eci, spre birbilie duhor.'niceasci ii irrcleamni Hlistos pe prietcrriiSai, n'rucerlici pe dangii ficindu-i, gi frica oarnerrilor de la din;;ii afar;ircolandu-o, cici zice Domnul: ,,Oamenii, pini l.r trupul cel stricicios igi

intincl niainilc, iar sfArgittrl i'rajrnigiei lor impotrir'.i 11()astri estc tn()arte.l

:r'rrpulrri. lar cind Dumnezeu munceFte Icazr.re;tc], nu nlrrnai p.in.I l.r trrr;'r

:t] ()pretie vatdmarea, ci climpreuna este adus 5i tic.ilosr,rlstrilet, sub tnurrci'caznol".

$isa

irrsemnezi tlc aici cii, p"lcitogilor', nr()artc.l sprc mrlnca Icazna].r :e .rtlucc, care picitogi pi aici snrrt rnunci;i Icirzrri]iJ prin a fi omor,i]i, yi

.1.,)l(1, (iup.i .1cr'(,J. itl Sll('vnJ :r' .lrunc;.lar cerc.incl cuvAntul, Iincri] 9i alt oarecale lrrclr-r vci pr"rtea infelege; c.ici,

i rzi, ci rru a zis: ,,SA vi temeli dc Cel Care dr.r;.ri cc l1i unorat il ;rmnc.r injhccutr", cr ,,are stipAnire si-l arunce". Pcrrtru ca rru in chipr rregregit'ncapiratl

p.icatogii cei cc r.ttoL sunt anlncati itr ghocna, ci irr sLiparrirca ltri[)lrnrnezeu este aceasta, precr.lni gi a icrta; iar aceasta Idin urrna] o zic ptntlu'r'rttt'h (ailica Liturghiilc) Fi pentnr imparlirile care sc fac pellhn cei adormifi",rrrc rru pujin folosesc ai cclor cc au murit chiar yi in grelc l-,icatc. Dcci,

.1u1'ri 60,1 omorAt, nu arurrci neglegit [neapirat] in glrecna, ci stilpinilt'are

.le ;r arunca. Agadar, noi sd nu ne impu;inim in a ne silgui prin milostcnii gilrrg.icituri a-L face miiostiv pe Cel Care art'st.ipinire cle a.rltrrrca, cici rrtr

' l)t'ntru ci la vrt.mea rlesp.rrfirii sufletulrri cle trup, oricr.rnt \ a trece prin l-atintrrea:ll( jftll,

'I'rin ,,impirfirile cart'sr'fac p('ntru cei adormi!i ' p()t fi intelL'sL'rtit ,,pa rt ic(,1('lc "

-.t rt' sc scot Lt Prosc,lrmidie pentru cci raposaJi, insi, cu pristrsinla, este infr'L'as.i mil()st|niJ-L li(jrrrann care se face pentr-tr cei carc atr trecut din acetstii vialj p.i|l1Antcasca.

Page 164: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 164/465

lrrl Cipitolol ll stj:\\t L L.l

E(rljlt.,\c t ,\IitJlIt,'s( ()PL L BUl.(i;\t{ t:t

rlegr(.iit Ineaparat] iconornisegte acr:ast.i stApeniro de a .lruuca in gheena, ci

DOat0 sl a lerta.

insi, tlc vrerner cc multi socotcsc nroarteil cea perltnl atlcvir, c..r gi cumar fi o p;rrasirc a oamenilor clt' citrc Dunrnezeu, zicc Donrnnl: ,,Si nu

socotili \'oi, cici ca gi cr,rm a!i fi parasifi de Mirre Ycli muri, Pt'ntru cii, tlac;igi rlin p;isiiriJe celo cL. sc vAnd, rrici una nu cste uitati, ctr nrult mai lartosm()artel r",oastr;i, a priotenilor Mei, nu va fi intrtr acest fcl, ca Fi cum I:h t'ru

ai purt<r grijd de voi. C.i atAta purt.rre dc grij.i f.rc frentm voi, intrucat t()atc

.1lc \'()astre le 5tiu clr tlt-anrirru rr tu l, incit;i pe.r'ii capului vostru ii au1nLlm.ilafi. Deci. clegi va voi lisa pe vcli a intra iu ispiti, r'i voi da cu ader ar.rt

;i prrtere s1-r'c a [o] sufcri. Iar de. nruitc ori, dc il voi vedea pe cinovaneputincios rru il voi lisa pe dinsr.rl si cadi in ispitire, ci Purtitor dc gri'afiintl L.r.r,;i toate ptiintlr,r-le, ii num;raie aviind 9i pe cele prea mdruntc ale

ficcanria, pc cele (iupa vrednicic ai pe cele dc tolos lc iconomisesc".

Si luind amintc, r'ci afla irr Sfirrta Scril'rtr.rr.i cA sunt,,numirate" t().ttc

Itrcrurilo cele b.i rbitclti Fi carear.r ajLlns la,,misura varstei" (Efast:ni1,'l3),

;i mai simplu a zicr', carc sunt vrednice cle rrur.rrirare clur.nnezeiasc.i".

Agarl.rr, ,,cap" iil fiecirui clt-9tin se cuvir.rr: sti intel(.gcnr vit'{trirca ct'a

clrviir.rcioasi ltri Hriskrs, iar'.i ,,peri" ai actstui ,,cap" irrdeoscbi po act'le

fapte alt'trupuhri, prin care tnrpul sc omoariir", fapte care sc ,,numiri" laDur.rrnt'zt r.r Fi se s()cotcsc. C.l r-rnelc ca acostca faptc alt noastrt' de

dunrnczciasca cercetare se invlctlrricesc.Iar rurii inleleg ,,cinci pisiri" a fi cele cinci simtiri, c.rrt cu ,,doi bani"

vinzindu-st', adici cu r\gczdrnintlrlcel Notr 9i cc.l Vechi, ,,neuitate" sutrt la

Drrnrnezeu. Pentru cii irccia alc. ciror simfiri stt pr-ur iu rAntiuialai;i se srrpttn

pir!iicelci cuvintitoare Icugetitoare], ca si nu fie netrebnice Isimgirile] spre

mAnc.rre;r ce;r duhovniceasci, acestia neuitati sunt la Donrnul.

12, 8-12: $i zic voui: Oricine va mirturisi pentru Mine inainteaoamenilor, gi Fiul Omului va rnirturisi pentru el inaintea ingerilor luiDumnezeurl. (9) Iar cel ce se va lepida de Mine inaintea oamenilor, lepidatva fi inaintea ingerilor lui Dumnezeu. /10) Oricui va spune vreun cuvintimpotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce va huli impotriva

' Vczi /r'srrr' 15, l5; Nrrrrrr'ri.l. 21, 2S. .1.1. .39 si r'rtp. 2ti

' Aici nu avem un indt nT n pentrtt ttciclerea t1e sine (sinuciclcrr'), ci Pcntrtl ()m()r.l r('a

cutetului trupesc, c.rrc ('ste pr.ic.-rtrrl :i moarte.r. Asttel. noi, irltrtl Ptlterc.l \lantuitorttltrioirlor'.inrl moirtca, invit'nr intru Invicrc.r Sr lit':i /lorrarti:j. l0; tt,23; ) Corntlcttr 15. )t,:

I'ilipt'tti .1. 1l); 2 Tiltah'i l, 10: I I'}.tru 1, 1l rt..). \/r.zi fi t.ilcuirea dt lir Luct 1-], 25-27.rr in cdilia de la lll05, irr loc de ,,pentru", se gist'9t!' in acest yerset ,,intru".

Page 165: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 165/465

I,\L_( LIlitA Sf l\ Ill F_\/A\(;lttll t, t)ll L,\ | uc.\ L,prt(,lul ll lhi

Duhului Sfint, nu i se va ierta. (17,r lar cind vi vor duce in sinagogir: gila dregitori 9i la stipiniri, nu vi ingrilifi cum sau ce veti rispunde, sau

ce veti zice, ( lll ci Duhul Sfint vi va invifa chiar in ceasul acela, ce

trebuie si spunetir '., ll. S, Nl.alei 10, 3l-33 / Ntarcu 8, 38 / Lu(r 9. 26 / 1 Io.rn 2, 23 / 2 fimoiei 2. 12

r /1.:lr l\latei 10, 33 / \{ar.u 8, 38 / l.uca 9, 26 / 2 'llmotei 2, 12 / /1, ID Nlatei 12,3 t /\lrrcu 3,28-29 / I loan 5, 16 I ll. ll)l\litei-10, 1q /Nlrrcu 13, 11/ l-ucn 2l.l{ /

Ioan 16, 13 112, /:l 2 Regi 23, 2 / Mitei 10, 20 / Faptele Apostolilor {, 8

Acrrm cl.rnrl ccl pentru mlrcenicie il pune IDomnul] inarnte-, caci devreme ce a zis: ,,Nu vi temeli de cei care ucid trupul" ti inca.r nr.ti zis cunrc.i ,,9i perii capului vostru, tofi sunt numirati", ca sd nu zici cine\'.l: ,,Di-migi ccva plati, ci cc-r'ni este r.nre griji fcc-mi pasi rnic'] daci ai numtirat pcliicaprrlr.ri?", zicc IDonrnul]: ,,\/oic;;ti gi plati? AsculU: Cel care va mirturisiintnl Mine, \'a fi rnirturisit in.rintca lui Dunrnezeu". lar accasta ce zice, .rclica

,,va mirturisi intru Mine", a zis in loc dc,,r'a rnirtrrrisi cu ajutorul gi intlupr-rterca i\{ea". ,,Deci i'oi mirturisi pi Eu intm cl, adica de El fiinrl ajutorat",ci avem trebuinfi noi rnai intAi de DtrmnL.zeu, c; nirnic nr.r pr.rtem fili de El(lonn 15,5); yi Dumnezeu, iaripi are trelruin]i de noi. Ci c'lc nu va afla itrtrr.t

rloi lllcnr vrodnicc, nici rtr nc va ajuta noud, pcntru c; de nu [ar face astfel],ar fi fdfarnic. Deci mirturisim noi ,,intru" Dinstrl, ar,lici cu ajr.rblul Lui, gi

El ,,intru" noi, atlic;i cu ajutorul nostru - pontnl c; de'nu-i vorn da LLri

pricirli, nici []l nu va rrrirturisi pcntru n()i.

lar cel c.rrc se lc'ap.i(-li nuirttru pute'rea Lli Dumuezelr so leap.idn,dlept aceea nici nu a adiitlgat: ,,intlu N4ine", ci ,,cel ce se va lepida de

Mine". $i nrr cunrva, cietrirle.ce orice sfAnt intru Hl'ist()s pctrece Ir'ictrrieght]gi Hristos intru r.l, din acr.asti pricini s-.r zis: ,,Oricine va mirturisi intruMine", aclici ,,r,iefuind intru Mine, \.oi nlirturisi 9i Eu, intltr dinsulpetrecinrl [viefrrind]"? (loan cttp. 15)

,,Oricui va spune vreun cuvAnt impotriva Fiului Omului, i se va

ierta", adici: ,,Ccl ct va huli impotriva Mea, a Cclrri ce Mi ardt a fi nr.tnrai

fiu tle orn, gi nrinirrc ai br.au gi M.i ospitez r-lirnpreuni cLl votnegii $icun'ele, r,reclnic cste cle iertare, r.r.r.ica r de se \:a pocai, mtical de rru. Ca nuisr: s()cotcttr. lui Pi611p"rli.., ce nu a crczut; cici, ce a vdzr.rt, ca s;t crc.tdi?

$i mai mult Icu prisosin!i]: ce nu a vezLrt vreclrric de huli? A vizut oulc.lt'e l]etrece.l irnpreund cu cur\ele gr hulegtc inrpotrir';i Lui, clt.ci trrr isesocotr'itc lui picat, ca, dupa urnlare, a pdtimit. Cdci, cum este Fiu al luiDumuezerr Cel Care irnpreurli petrt.ce cu curve? Deci va huli $i amigitor

'- Irr t'digia de l.r 1E{15, in loc clc,,sinagogi', se gise;t(.,,soboare".rrin edilia.lc l.t I805,inkrcrlc',,cetrebniesispuneti",segarscttr',,cesecadeazice'

I

j

Page 166: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 166/465

C.rlitolul ll SI^\l L l- TE()fjll.,\CL\Rl llEPISCOPUI. BULclr\ttlEl

Il va nruni pc Cel Care intru acest chip petrece, gi Fiu al lui Dr:rnnezeu pe

Sir.re Sc face' Irrurregte]".,,Dar celui ce va huli impotriva Duhului SfAnt, nu i se va ierta". Iar

ceca cc zice, irrtnr acest chip estr': cincl un onr sernnc dumnc'zeiegti vede 9iIucnrri nrali ;i minunate gi nu crccle gi le nipistuiegte, lrrcririle DuhuluiSfint la Beclzcbul aruncinclu-le ;;i lipindu-le, atunci fiirrdci hulcateimp61;i11 Sfarrtuh-ri Dtrh gi zicr. currl c; cu duh viclean, iar nu cu prrtert'

tlumnezoiascii se fac semncie, neicrtat este acel om, si r.ttt va fi nevinoi';rt,

tle nu sc va poc.ii- Cclui care hr-rle.r impotriva Fiului C)mului nu i se socoteapdcat; drL.pt accca, ;i nepocdindu-se, r'rednic este de iertare. Iar celui ce

vt'dc lucruri alt Duhului SfAnt 9i hulegte, fdra de pociingi nu i se va ierta,

ci picat mare i se vi.t socoti.

.,lar cAnd vi vor duce in sinagogi 9i la dregitori 9i la stipAniri Inuvi ingrijifi cum sau ce vefi rispunde, sau ce vefi zice, ci Duhul Sfint viva invita chiar in ceasul acela, ce trebuie si spunelil". De vremc ce

neputinf.r noastri oste indoit; - ti ori din pricina fricii muncilor fugim de

nruct'rricie , ori drn pricina simprlitdfii gi d intru tr nu putea da cuvallt pentrucredinta cL.a dintru rroi -.r vir.rciccat Domntrl frica de mrtnci [cazne], plin.rceca c.i .l zis sii ltl l1c tcmcm ,,de cei ce omoari trupul". Iar acum vindcci

9i frica cea din pricirra sinrplitafii, cici tle vlcme ce nu mul;i infelepfi -tiupi trtrpeascir infelepciune - alr crezut, ci cei mai mul;i oameni simpli,

IDomnrrl] zice: ,,Nu te teme ]Arallule gi omule de rArrd, nici nu te illgriiicum ;i ce vt'i r'.is1-rtrrrtle tirarrrrlui cinc-l te va intreba, s.1lr cL. \'ci zice cAnd in;.rlt fel r,e i vor-bi citre norod, cici Duhul Sfint vd va inviia pe voi in ceasul

acela ccea ce sL. cade Icuvine] a zice. Deci, ce trebuinta este de a te ingriji

Ipentru arcestca], de vrernc ce intru accl ceas vci fi invS]at de citre DuhulSfAnt?" Agaclar, diu aminctrud parfile Ia mttcenicie pe lloi l1e indeamnh

IDolnrrr.rl], r'iudecindu-ne gi frica izvorAti din neputinta truPeascd li pe

cca plicinuiti de sinrplitate.

12, 13-15: Zis-aLui cineva din multime: lnvititorule, zi fratelui meu siirnparti cu mine mostenirea. /l"l) Iar El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe

Mine judecitor sau impirfitor peste voi? (15) $i a zis citre ei: Vedeli 9i

pizili-vi de toati licomia, cici viala cuiva nu sti in prisosul al'ufiilor saleH.r 1l. 15) Nlatei {, ,I / Marcu 4, 19 / I Timotei 6, 9

lnvit.irrcllr-rre pe noi Domnul cum ci se cuviue a def.lima lucrttlileviefii acestei.r gi cum ci Itu se ctrvine a ne smulge Istrirnuta] citre cele

rr in e.li1i.r tle la l8il5, in ltt de ,,Vede!i 9i piziti-vi de toati licornia. cici viala

cuiva nu sti in prisosul avufiilor sale", se gis(.tte ,,Vedeli gi vi ferili de licomie; ci nu

intru a pfisosi cuiva din avufiile sale este viala lui".

Page 167: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 167/465

IAICUIitIi.\ SFI\ 1'I-I I]\',,\\C]III:I II I)t: I.]\ I,L'C/\ ( ifit()hrl Ir 1t>7

pAm.integti, il alungi de la Sine pe c€:l care ll chcarnd pe D.illsul s.i

imp.t'feasci nroptenirea pirirlteasci. Drept ;rcsg1, ;i zice:,,Omule, cine

M-a pus pe Mine iudecitor sau impirfitor peste voi?" Caci, clt vrernc ce

accla a trccut crr vcdert'a a Ie cerc pe celc folositoare pi trclruitrcioasc pqrtllrnrintuire.a sr.rfletulr-ri, gi pontru lr.rcrurilc celc pimantelti gi vremclnicc Il

ruga pe' El si st faci impirlitor, pcntl'u accast;t, ca po un sup.ir.r.ios Fi c.lrr.

r1u Voiette a se invata nimic din cele cuviincioase, il alungi cl(] la Sine. - iar'

aceasta IDolnnul] o facc cu blArrdefe, nu cu rnustraro. $i prin aceasta petoli cei care ii atuncea gi acum ar"rrl, ii plcac.l ctr .rder'.irat, ca de tot lucnrlcel vremehlic ti pdnlantesc.l nlr plrrta griji 9i a nu se sf.idi cr-r fr'.r!ii, ci .r se

supune mai vArkrs lor - mdcar degi aceia l'clr voi a se l;icomi la avcrj, c.ici

zicc': ,,Celui care cere de la tine, di-i" (Mttti 5, 42) - ;i a ciuta catr. surlt

folositoale gi tle ner-oie c.Itre mAntr-rirea sufletului. Drept accea, ;;i a adir-rgat

aici, zic5nd:,,Vedefi 9i pizifi-vi de toati licomia", sfituindu-nc pe rroi

sI tutairn dc aceasta cir 9i dc o groapi tliavok'asci.I)ar citrc cint'a zis accasta: ,,Vedeli 9i pizifi-vi de toati licomia"?

Citrc acc;;ti cloi fraf i, cici de vrt mc cc pcrltrLl mostcnirc sc sf;iclcau ci gi

r.rnul dintrc accgtia doi ulrna si-l nL.drepta fr'asci pc ccldlalt, c1t'accr:a le

vorbegtc lor des;rre l.lcomie, cici mare rdLltate L.sto.lceasta. Dre pt accea, giPavel, ,,inchinare la idoli" o nlrmegte pe aceasta (Elcstni 5,5), poate ca

una ce se cuvine numai acelora ce nu-L cunosc pt Durnnezeu, sau - cce.r

ce este gi nai adevilat - de vreme ce ,,idolii neamurilor sunt argint 9ialrr" (ltsnlttr 113,'12; 134, 15), asemenea cu inchinitorii l,r idoli estc si cel

care cinstegte argintul 9i aurul, pentru cA aceleagi rnaterii le cirrstesc Ai

aceloragi materii li se inchirri ;;i r.rnii gi alf ii.

Agadar, se cuvine a fugi de ceea ce este cle prisosit fde,,prisosulavufiilor"]. Dc'ce? Pentru ci rru intru a-i prisosi omului st.i viafa lui, atlicimisura vielii nu se intindc cu avnfia - pentnr ci lllr acela care arr. r.rrulte,

dtn accasta pricirli va gi

tliiirldelung- cici mtrl!irnii bogdlici nrr-i urrncaz.i

viafa cea indelungati. Iar accasta o gliieytc Domnul, surpArrcl socotelilo

Icugetele] iubitorilor de bogific. Pentru ci dL'\,reme ce iubitorii cle bogti!ie

se pal cai prtcum Ical rri;;te iutritori de viati pizesc bogifia, ii c.] ti cumindt'lr"rrrgati vreme vrAnd si tr.iiasci, tie plctr-rtindenea adLlr1.i, zice

[Domnr.rl]: ,,Ticiloase 9i rrc-voiagule, au doara dintru a avea multe sc va

adiuga fir.9i via!a cea irrclelungati? Deci, pr:ntru cL'pitimogti ldu;i te

trtrdegti aritat pentru oclihna cea neardtat;? C.I rrcaritat [necr,rnoscut] ilicste de vei ajunge [sar.r nu] la bitrinefe, pr'rltm cilro tr-r at-llrnicorrulr.r, i.u'

.rr.itat oste ci acunl tc sfir'.imi Lrentrtr;rdunare. lranilor".

Page 168: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 168/465

l(rfi Cil'ik)lul 1l StA\ fL I- I EOI:II-AC'I I\RI IIEP]SCOPLI, BUL(,,\ttlEI

12,16-21: $i le-a spus lor aceasti pildi, zicind: Unui om bogat i-a ro-dit din belsug farina. (17 ) $i el cugeta in sine, zicind: Ce voi face, ci n-amunde si adun roadele mele? (18) $i a zis: Aceasta voi face: Voi stricajitnitele mele 9i mai mari le voi zidi 9i voi stringe acolo tot griulrr 9ibunitilile mele; (19/

9i voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunitifistranse pentru nrulfi ani; odihnegte'te, m;nanci, bea, veseleste-te. /20)

lar Dumnezeu i-a zis: Nebunel in aceasti noapte vor cere de la tinesufletul tiu. Si cele ce ai pregitit ale cui vor fi? (21) A9a se intampli cucel ce-9i aduni comori siesi si nu se imbogilegte in Dumnezeur".

t /:, l{)r Psnlm 143, 13 iIl, /:/ Eccleziastul 11, 1-3 / Isaia 30, 1/i:, l:, Psalm 61,10 / lsaia

22, 13 / Sirah 5, 7;"1'1,7 | Iacov S,5 I "l Corinteni 15, 32 / 11, l0) Io't 20,22 IPsalm 38, 8-9; ,I8, 20-22: 5"t,7 | lerenia 17, 11 / infelepciune 15, 3 / Sirah t{. 15 /

Iacov .1, 1{ | ll, :11 Matei 6, 20 / Lu.a 6, 2,1 / Iacov 2, 5 / 1 Timotci 6, 18

Dupri ct a zis Domrlul ci l1u cu prisosirrla banilor dimpre-uni sc

prelunge;;te;;i viafa ornului, spre intirirea acestui cuvant adaugtr gi pild;i.

$i i'ezi cunr pe n()i nc arat,I Ividcate] ci ave'm girrduri nes.i]ioase, de,,bogatnebun". lar Dulnnezen, pe celc ale Sak: le fiicea, gi pc a Sa milostivire ()

arita - cA nu o pdrticici dc pimant a bogatului, ci toat; larna i-a rodit. Iartrogatul, atAt do neroditor era citre milostivire, incAt mtri inainte de a lua,

linea';. $i vezi;i ciesfitirile bogatului: ,,Ce voi face?" C)arc'rru pc unele ca

acest(] cuvilrte le graiiegte gi siracul:,,Ce

voi faco, c; nu.tm iLltn s.i r)rilrrinesc;i cu cc si mi imbrac?" Vc.zi, dar,;i cuvirrtelc. bogatului: ,,Ce voiface ci n-am unde s; adun roadele mele?" Buni odihni! Dac.i $i siraculzice: ,,Ce voi face., c.i l1u aln?" iar bogatul asclnenca: ,,Ce voi f;rce, c;i nuam?" Agatiar, cL'adurliln, dintru a strAnge mai multc? Adevorit este ciodihni nr.r cagtiginr - Fi ar.itati este acoasta Llin rlenumir.rtL.lt griji -, ci

numai mul9irne de picate grimddirn asupri-ne.

,,Voi strica jitnifele mele gi mai mari le voi zidi". Iar daci in anulviitor mai mult va mdi larina, iar.iti le vei strica gi iaragi le vei zidi? $i cc

trcbuinli cstc de .i Ie strica 9i iarigi a lc'zidi? Ai ,,jitnile" pantccele siracilor,care pot multe a cuprindc; gi sunt nesfdlamicioase gi nestricicioase, pentrLl

ci sunt ceref titi

dumnezeiegti, de vreme ce acela care il hrir.rcate pesirac,pe Drrnrrrezeu il hrinegtc (Mntci 25,10).

Veziinca pi alta, fird dc srrcotinli: ,,roadele mele" pi ,,bunitiJile mele",clci nu socotca [bogahrl] cnrr ca dt la Durnnezeu le arc pe accste;r, pel1tru

r-'in t'di;ia de la 11105, in loc de,,tot griul", se g:iseite,,toate roadele".

"'ln cdilia dc la i805, in loc t1c,,Asa se intimpli cu cel ce-9i aduni conrori sie;i gi

nu se imbogileste in Dumnezeu", st' g.: scttc ,, Aga este acela ce stringe luigi comoari,iar in Dumnczeu nu se inbog,ilette '.

l: A.lic.i .l m.i in.tintc clc n dobindi, dcia rdrrn.r, .lcj.t (Lr!rrindcil.

Page 169: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 169/465

f.\1.(-LlR!.\ SFIN llll LV-,\\(llll:l.ll I)li L,\ LtlC,\ C.rpik)lul l2

ci de ar fi l'ost intrr-l accst t'el, c(l Lrn ic()nonl al lui Dunlnezr'u s-ar fi aflat

citre acestOa, insi roadt ale ostenclilor salc le soc()tea pe .rcestea. Dropt.rceoa, ale sale pe acestca ficinclu-lc, zicea: ,,roadele mele" )i ,,bunititilemele", ca f i cum ar zictl ,,Pe lrimoni nu-l anl p.irtai, pc nimcnea rru nri-lfac tovard;, nu sunt alc lui Dumnczer,r, ci aie nrclt,[sunt batc]. A;;adar,

singur mi voi tlesfita, nu-L voi lua pe l)unrnezeu la dcsfit;rrc.r accstora".Iar, cie r.rcmc ce acuste- cugete ale ltrisunt firi tlc socotirr!i, si lc vetlenr si

pr. ccle carc urlncazii: ,,Suflete, ai multe bunitili strAnse pentru multiani". Lungime de via,ta ltnga hotiratto [bogatul], ca;i cunt Fi aceasta dinpinr.intlll lui ar fi rasarit. Au, cloar.i, ti accasta face parte clintlr',,buni-tifile" talc? ,,M.ininci, bea, 1'eseleste-te, o, cr: dc bunitili.rlc sufletuh.ril"Cici a nrinca

iia br-'a sunt ,,bunitifi" ale suiletu|.ri celui necnt'Antitorr".

Agadar, acest fel de suflet av.lnd li tu, dupi cuviinfi pe.lcestea i Ie tlai. lar.l suflctului celr.ri cuvAntaitor ,,bunitifi" ii sunt a gandi, a cumFrni ii a sc

veseli in Lcgea lui Dumnezeu Fi intru cugete-le cele burre. $i nu-fi ajunge

fie a mAnca 9i a bea, o, nebunule, ci gi pe aceea cc u lmqaz.i icestora, scirrrava

;;i urita irrdulcire, o portrncr:gti sufletului. Caci, prin cu r,;lntu I acesta, adic.i

,,veseleste-te", Domnul a al'dtat - sub intitisare dc vttrbi politicoasa -patimile'cele rruastalnp;rate ale cun iei, care urmt'aza saliului mincan-lrilor

9i al bduturilor.

,,Iar Dumnezeu i-a zis: Nebunel in aceasti noapte vor cere de la tinesufletul tiu". Acest cuvint: ,,iar Durnnezeu i-a zis" , nu sc' infelegc ca gi

cunr Dumnezeu ar fi griit cu bogahrl, ci ceea cc zice are aceasti irrfelegere,anume c.i astfel cugetArrd bogatul, acesta este r'.ispunsul lui Dumnezeu -aretat intnr aceast.i pild;. Deci, ,,nebun" il r.rumegte pe bogtrt, ca pe urrul

care cu totul firi de socotrnla s-a sfituit intnt sile, dtrpi culn am aritat. Ca

rob al ncbr-rrrir-i gi degertiiciunii este tclt omul care estc ilttru acest fel, clupicunr 9i David zice: ,,Toate sunt degerticiuni, tot omul ce viazi", iar pricina.rcestora esto ci: ,,stringe comori 9i nu stie cui le aduni pe ele" (Psa/ri; .38,

5, 1f)). Caci cum nu estc ,,nebun", cel care nlr gtie ca m.isurile \.iefii surlt l.iInsugi Dtrmnezcu, gi rricidecurn nu i9i hotirigte fiecare om lungimea vietii?

r\E \'()rLra dt'1..ry1"., nccu\'antik)are a sufletulrri, c.trc se iltvirtttgeazi prin patimilo

celc nccurale yi pu nc' stii pinirca peste intreg suflt'tul omului gi, dcci,;i pcstc pJrte.r c(.acuvint,ltr)are.r sufl,:tului. St'tca nentjrginiti .r suflctultri nocrrvintik)r care ngoltisfftcbog.itii estc doop()triln de nrarc cu scte.r suflotului cu\'.intdtot care r5r'ne;te singurrLrog.igie nemincirroas.i: indumnezt'irel Prin yi intru I lristLrs DontnuL Do"rr astfel, aceast.r

,,sete" fiinliiali .r omultri nrirginit se odihnt';te, ctrprinzind ilrtnl sine ncln;rtinirc.r Ct'luiC.rre lrste //r,sirr,-.1, l.l/. Pcntrrr o nrai buni inle)egere a p;rtilor sufk'tului, \'ezi tilcuire.r tinota corespunz.tonre dc li l-rl.,r ./fl, l.i-23.

l

Page 170: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 170/465

l;{) Cnfin)lul l2 SI:.\\ I L L TI:()FII-,,\(-T .\I{I III-I'ISC()PUL I}UL(;.\RIE]

Si vezi-gi cuvirrtul nccsta: ,,Vor cere". ,,C.lci ca tlitte aspri stl'et-rgatori

dr'dajclir', hrgeri irrfricogitori vor cere sufletul tiu, ;;i [chiar] rrevrincl tu,ca untrl clre pentnr iubirea cle via;i te fii lipit de celc- de aici". Pentru ciclreptultri nu i sr'corc slrfletul, ci cl insusi gi-l pr"rne inair.rtca Iui Durnncze't-r,

Ilirir.rtelrri dnhurilor, brrcrrritrclu-se gi veselindtr-se; gi nici nu se itrgreuiazdla desp.irtire, c;ici, ca 9i cu o usoar.i sarcilli, cu trupul este infd;;urat. lar

1.r.icitosui, cu t()tul sr-rpurlAnd sufletul trupului, 9i h'up fAcAnclu-l pe cl Si

frinlant, cu anevoit'de a fi smuls li-a Uatit suflctul. Drept.rcr'!..r, sc ;i zice

cri sc cere suflctul, ca lrn dtrtornic nesupus ce este dat in m:irra asprilorzapcii Istringitori de clajclie]. Si vezi, ca nu .r zis ,,Vt'i ctre suflctul tiu", ci

,,vor cere", pcntru ci ,,sufletele drepfilor sunt in mAna lui Dumnezeu"(lntcltTtciunt 3, I ).

A9.rdar, cr-r adevirat ,,noaptea" ii este cerut sufletul unuia ca;rcestuia,

ctici nlr arc lurninii a ctrrrogtinfoi celei dumrrezciegii, carc s.l-i Iur.nillcze.

lui, ci in ,,noaptea" iubirii de bogifie aflAndu-sc ai de ace'asta fiindirltunocat, il apucai moartea. Aga cste cel cc-gi stl'allgc pr.ntru cl comoali,,,nebun" adicii se nul.rlo;te,;;i nrr-9i sivirgcgte sfatr,rriler", ci krcmai intn-r

acea vrem('a suflctului se scccri cu totLll clir.r via1i. Iar daci siracilor gi luiDumnczt'n ar fi adunat conrtlarii, nu s-ar fi aflat aga lintru aceasti stare].

Dcci, si nc sargr,rim irrtru Dumnezctr si ne imbogafim, adici spreAcelasi uadajduim ii lre Acela L-'ogifie a noastr.i sA-L it\rctn, Fi al bogifici\4sticrnic; ;i si nlr zicenl ,,btrnitilile mele"'ci ,,bunitilile lui Dumnezctr".Iar daci bunatifile sunt ale lni Drrmnezeu, si nr,r-l-- lipsim pe Dunnezeudc bLrnitif ile Sale. Aceasta este ,,a se imbogifi intru Dumnezeu",.r crcdectrm ci toate clr: Ic voi cla pi lc voi degcrta Igoli, d:irui], nimic din cclc cle

ncvoit'nrr imi vor li1'rsi. C.ici visticlie a buniititilol imi estc mic Duntuczett

- ci:schid 9i iatr celt'de trcbuint.i.

12,22-2Lt: Si a zis citre uceniciiSii:

De aceea zic voui: Nu viingriiifipentru viata voastrir'r ce veti minca, nici pentru trupul vostru cu ce vi

veli imbrica. /23) Viafa este mai mult decAt hranarr gi trupul decAt

imbricimintea . (24) Priviti la corbi, ci nici nu seamini, nici nu seceri;ei n-au cimari, nici iitnifi,9i Dumnezeu ii hrinegte. Cu cAt mai de pref

" ,,Ntr-9i sirrir5cSte sfaturile", atlic.i nu-yi poato cluct la [-rrn sf.irtit cugete'le,

strcotclile, plinuirile.:" ir,

".li1i.r.ic la ltli)5, in loc de ,,nu v: ingriji!i pentru viala voastri", se gisr'fte

,.nu vi ingrijiti cu suflctul vostru':r in e.1i1ia dc la 1tiOi, in lrl.. cle ,,viafa este mai mult decit hrana", se il,:sctte ,,sufletul

este mai mare decit hrana".

Page 171: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 171/465

l,\LcutRli,\ sf.r\ fi:l [\'A\(;ut]L r)1. t.,\ r.uc,\ (.rFik,lul ll

sunteti voi dec6t pisirilelr: (25/ 9i cine dintre voi, ingriiindu-se, poate

si adauge staturii sale un cot? (26)Deci, daci nu puteli si faceli nici cel

mai mic lucru, de ce vi ingriiif i de celelalte?{12,lll Psalrn 5.1,23 / Nt.rlei 6,25 / I Petru 5,7/ lrilipeni.l,6 i/:.:.1, \lrtei 6,25

/71.:l.r lov33,J1 / Psrlm 103. 27-23 / \lrtei 6. 26 t /l. li \lrt€i 6.27

Ptrfirr cAte pufin, Dornnlrl ildLlce invatitllra l,r celc rnai tlt'savi;:5itIdesdvArgite]. C.1ci, ia amirltc la rinduiali:nc-a inr,,itat l ne lrizj tt ]icomie

9i a acliugat pilda bclgattrlui, prirl accasta irrat.inti ci ,,nebun" este ccl care

poftette mai rnulte. Apoi, sporirrrl cu cuvintul, nici perrtnr cole d('nevoi('nu ne lasai pe noi si le irrgrijinr. Deci, prccum rliavoh,rl, tlc l.r ct'le mici

incepAnd, ne face pe noi .r ci\dea intru cele nrai m.ui gi dc.rccca a gi fostrrumit cle lor. furnicoler,r:r - tot ata, dimpotrivi face ;i Dornnul, stric.lndIucrurile vrajmagului: rnai intii rle arati [inrleanrr.ui I s; fuginr de pacatele

cele mari, apoi gi de' inceptiturile acestora.

Agadar, aritArrdu-ne llor-li si r1c p.izinr cle l.ico:nie, r'ine ;i la t.rdacin.lei, ca gi pe aceasta s; o taic: allLrme pe griii. $i zict': ,,[)e vrenrc ce rreblrn r.stc

cel cal'e iti hot.i[nicegte via!;i indelturgati 9i se anragegtc c]intnr ,rct'ast.i

pricina rnai mult - precunr cTa Lrogatul -, pcntru .lce.rsta Vi zic \'()u;r si nuvi illgdjiti cu sufletul, ce vefi nrAnca". l;rr Donrrrul a zis-o pe aceast.r in:rcestfel, nu ca gi cum sufletul cel gAndikrr ar minca, ci fiindc;i sc p.rre cl sr,rtletul

nu rabcld a fi legat dimpreun;i cu trupr,rl, nLunai d.rcii rloi lro vom lrriini.

$i in alt chip [po!i infc'lcge]: trr,rpr,rl gi lr.rort esto imbriic;rt, insii 11u cstchrinit. Dcci, de vreme ce a ceh.ri insuflefit estc a se hr.ini, cu ctrviint;i a

griit Domnul despro sr.rfk't acerrsta - adic;i grija p('ntlu lrrani. ,,,,\tr do:rriinu gi puterea cea hrdrritoare. tot "srrflet. estc nLlnrit.i?rl [)eci, sii trr-r Vir

ingrijili ctr partea cca hrdnit()are a sufletultri cehli cuvintitor', ce veti nrinca,rrici cu trupul, cr",6.' 1,i l'sfi imbrica". Apoi Donrntrl punt'itraintc ii ,rceast.i

socotiltl; [chibzuinfi]: ,,Ctl Cart'l-a dat pe cel nrai rnalc, adic.i l-rc sr.rflet,

aLl nu va tla gi hrarra? Col carc a clat trupr-rl, all nu \'.r cla;i h.rina?"

" In t'clifia de ia 1805, in loc de,,Cu cet mai dc pret sunteli voi dccit pisirilc", se

giscate,,Cu cat mai mult voi mai buni sunteti decit pisirilc".ll

Ilit)S] liurnicoleul e'stc onrecare ji\.ini ct'st'alc.itrricltt,rlin frrrrrica ;i din lt'u. Sinroire indilti:, fiindcii r-ru afli hran.l cuviincioasii lrri, dc vremc ce ca Lrl l('u crul.l .ilrne,iar ca o furnic.i cauti grilu, li pcrltru .lceist.r crr lt'snirt- pierr'. lar accst,.'.r cu .tJ( \.ifnt il.rriti pe din\'olul, carc irrcept'clt'la lucrrrrile cc'lc rnici 5i .rjr.rrrge la .-t.le nrrri (l;:.ritl.1,r,cnrter intiii, fonia I ).

l{ Aici cstc'r'orL-ta despre crrvintul grecesc ,,psvchc"', cnrc in acest vr.rset /l rk,r /1,

2l) a fost tr.rdus in edifiile romenetti cn .,\'iati", cuvintul aviird, dt.rltfcl. .rlrrbeleinfelesuri. I)entnr o mai bultii infelegcre a pirfiltrr sufletului, r'ezi t.ilcuite.t 5i nota

corespunz.itoare de la Luca 10,25-23.

Page 172: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 172/465

172 Cipiktu I 12 sfi\ I ul- Ttjot:l L.\( 1,\RHtEptscopul. BULC;\ nlF_l

in continuare, ca din pilda corbilor s; nt: mgineze pe troi, pe p;siri nile aduce inainte. Perrtm cti ar fi pr.rtut si-i tlea drept nrirturic pe Sfinlii[)r<nmci, preclun pe Ilie gi pe' Moise, clar spre r.nai multi rtrginrr-.r gi smerire,p('pasnri ni lc d.i drcpt pilda.

Apoi ti alt;i socotealA adaugi: ,,Spune-nri Mie, ce dobAnticafi, grijirrdtttc,?Adarugi la statura ta nricar cer,'a, cat de nric? Nu, ci rnai vArtos scazi tlintrup, ca vcAtejire a trupului este grija. Atad.rr, dac.l nici ccva c.it cle mic r.ru

poli adiug4 de ce pentru cel.'lalte te ingrijegti?" Ci aritat este ci aFa clrmcregterca o di Dumnezeu, aga gi pc. celelalte bt El le Va t.lirut.

12,27-31: Priviti la crini2: cum cresc: Nu torc nici nu tes. 9i zic vouici nici Solomon, in toati mirirea lui, nu s-a imbricat ca unul dintreacegtia. (28) Iar daci iarba care este azi pe cimp, iar mAine se arunci incuptor, Dumnezeu asa o irnbraci, cu cat mai mult pe voi, pufincredinciogilorl (29,t $i voi si nu ciutafi ce veti minca sau ce veli bea 9inu fifi ingrijoralil6. (30) Cici toate acestea piginii lumii le cauti; darTatil vostru stie ci aveti nevoie de acestea; (.11) ciutafi mai intAi impiriliaLui2;, gi toate acestea se vor adiuga voui.

r1rre)

Eccreziasrur)'l*i[]H ti:;:l :li;l J,Hi:i3. 13

$i pilda crinilor a grait-o Domnul ca rnai mult si ne ruginr.ze pe noi.Perrtru c.i, dacd pe aceste flori astfel le imbracd Durnnezeu, incAt nici slava

lui Solnmon nu s-a putut invegminta vrcodati ca unul dintre acegtia -;;icr,r atAt mai mult cu cAt frumuscfea crinilor nu este de nevoie - cu cat m.tivArtos rru ne va imbrica pe noi, zidirea cea cinstiti? $i nrai ales, pentm cihaina cstc' de nevoie trupului nostru.

[$i cinei,a ar putea] zice: ,,A;;adar, ce l-rL- poruncegti noui? Si nu arim?"Nu a zis sA nu arati, ci Sd nrl Vi ingrijc'rrafi. ,,Pelttru cA l1u Va ()pre5c 5n

Itrcrafi, ci sa vi ingrijorafi, adica de a vi purre n.idejdea in voi irrgir.'d, de ltr

accasta vi oltrcsc". Pentrlr

ciaccla care lucreaz.l;;i nidijrluic9te la

Dumnezeu, acesta firi de nici o grij.i viefuiegte.

$i este acleverit cil grija - ca rlr1a ce depairteazi de la Dumnezeu - o

reteazi Dornnul, prin cr'ea cc zice: ,,nu ciutali ce vefi minca, sau ce vefibea gi nu vd inilfafi". Caci ,,inillare" cu adcvdlat nimic altccva nu rrumef tc

Domnul, dec6t nr-rmai smulgerea gi incunjurarea cc.r nestatornic.i 21

-'In ecli;ia dc la 18(15. ir.r l<x do,,privili la crini", sc ilisctte ,,socotifi crinii".r" in (,.lilia d.'li 1805, ir.r lcx de ,,9i nu fifi ingriloragi", sc li.iselte ,,9i nu vi inillati".r- in c,lili.r J,' ir lrtrB. irr i,'e cie ..imp;riti.r Lui . i( gi.('.tt- ..impir;!ia tui

Dumnezeu".

Page 173: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 173/465

T,\LCUlRti'\ sl:l\ lEl L\i\\(;llhLll D[ L.\ LUC'\ Cnpik,lul 12 173

gAnduluirt, carc dc vreuna igi aduce aniinte li cle la ace;lsta sare la alt.r,;i

pLlnlrea ce.le mai inalte ti le inchipuie. ALI nu estc acL.asta ,,indlfare"? Deci,o asernel'lt'a griji, adici ,,inil!area", ca pe urlir cc ne indep.irteazd pe rtoi

dc la Drrrnrrezeu, o oprc;te Domrul, zicAnci cii ,,toate acestea pigAnii lumiile cauti". Caci grija nu se opregte la cele dc rrevoit', ci, dupa cunt .rm zis.

pururt:a l.r celc mai inalte caut.l; rlrcpt acct;r,;;i ,,inalfare" se nttmcgte. De

pikli: r.u.r .rvcm pAinc gi ne ingrijim de unrlc o vtxr dobAndi; dar, nu uc

oprirn.ricr-a, ci culietim sa fie din faini curati dc 1;rilr, apoi ne gandim $i

Lr Vin, iaI accsta sd fie tim.iios, linga acestt'a 9i friptura pi aceasta dc

potarniclre ;i clc fazan. \/t'zi grija gt ,,in.ilfarca"? Perrtt'u aceca, Domnttl ctt

totul o hiic lrctt-.rzi] pe.lCeasta, caci pigiliii le c.rttt.i pe.rccstea.

Apoi

tialt.i socoteala

iiternei atluce Domtrttl in;rinte: ,,Iat.ll vostrtt

gtic ci.,'.i trebuie;9i nu numai una saLr altl, ci toate [cele ce r.'5 sunt dc

trebuinfi]. Cdci latA cstc, gi daci este latri, cLrr.rt nu vi"'a

da? Dar 9i gtie.

Cici, oare, rru gtie? Stie ti c.l trcbuiesc, ciici nu sunt de prisosit, ci de

trebuirrli? Deci, daci;i Tat.l este gi l'oui rri trcbtriesc,;;i El gtie, cunr nu va

va da? Deci, ciutali impirdlia lrri Dumnczcu m;ri intii, iar griia cea pelltrulucrr-rrile viclii le pida!i-o, ca pe uua care vi rctcazi pc r,oi de la Dumnezetugi atunci toatc acestea se vor adiuga voui"r".

Vezi [cum lucreazi] Dumnezeu? Dac.i lc ceri pe cele mici, utt faci lucru

placut Lni, caci dcfairni marea cuviirrla gi darurile cele mari alc Salc. lnsidaci ceri ccle nrari Fi pe acelea le vei lua, linga ele ,ti se vor adduga;i cele

mici. Cici dete

va vedeaDumnezeu c.l te incleletniccati pentrr.r Imparafi.l

Lui, de noapirartii nevoiL. este c.l \'a purta griji dc tinc intru al tale. Au trtt

taccr.rl li noi aga in casele lloastre? Cu prisosin;i ne ingrijim de accia care

cu t()tul s-i1u dat pe ei in;i9i in slujba no.rstra, yi de ace;;tia purtam de'grija,

ca cle unii care nu poartir grija de ei irrgigi. f)t'ci nu va face Domnul ctt

covArgire, in trccst fel?

Deci tarie Ireteaz.i] Mintuikl'ul glija ce a pentru lucrurile vie!ii acesteia,

ca s.l lrt'plece pe rroi sd ciut.lm II.nparr.lfia Lui, cici celtrL cart'aLt griii,.lceasta nu le este cu Dutinta.

" ,,lncunjurarea cea ncstitl)rnica a Fand u lui" rre aici inlelt'sul de r'mpr.i5tiere a mintii

prin girndLrri. C;ind minte.r nu este cu trezvi!'ii .u rr.rg.iciune, imprdgtiert'a girndurilorvinc irr r:hip liresc p.rin pic.rtul ;i m<lrrtea clre sala;luit'sc in noi. Detrarece cugct.rile nr)dstr('

5u11t impl(,tit(' irrth) nr.isurJ mai male snlr nr.ri ulicn ctr P,rtinrilc, sam.inlr tn,iudrici yi .r

slavei tltgartc e:'tc incuibati intru t()ate cele pe c.rrc le sariryim, fie vizr.tte, fie ner.izute.Iarrrin.l|r.ryisl.rr'.rdeiartinetitacsinein.il!;lnr,d.rrk't(.1tinrtidespartdeDumncz('!r,fic .1t'zniirl j jrlu inclu-nc cLr totul, fie mijlrrincltr-ne n,idijrlrrire in nrri in;tne.

.'\t'ri \i r\1r,ii'l {;. .lJ.

Page 174: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 174/465

\7.1 Capik)lll 12 5F1\-\] L I, TEOFI L,\C I,\ITHIEPISCOPUL BULC;\RtEI

12, i2-31: Nu te teme, turmi mici, pentru ci Tatil vostru a binevoitsi vi dea voui impirilia. (.3.3) Vindeli averile voastre si clafi milostenie;facefi-vi pungi care nu se invechesc, comoari neimputinati in Ceruri,unde fur nu se apropie, nici molie nu o strici. (34) Cici unde este comoaravoastri, acolo va fi gi inima voastr;.

//: j:ilsaia,ll, l{/i1,.'ll.r Eccleziastul 11, l/\larei5,20;i9.2llLuca17,41;16,9)18.22tInptele Apostolilor 2, {5 / I 'I imotei 6, t9 { I l. .llt Matei 6, 21

,,Turmi mici" llr-rmetto Domntrl pc cei care vor a fi ucenici ai Lui, ori

pe.ntru c;i in lunrea ace.rst.1 Sfirrtii sunt mici gi defiirna!i pelttruneagorriseala gi neat'erea cea-dt' bunivoie, ori pentrtr ci numirul oamcnilorcstr. intn'cut dt t.nullimea ingcrilor, carc estc firi de numir 9i fari dcarsemtinare r.tL- c()r'irge;te pe noi. Iar cum ci mai tnul;i sunt ingerii, .rdeve ritcste dirl pilda pc care a zis-o Domnul, arrume ci mai mult se bucuripistorlrl de [oaia] ce:r urra carL- s-;1 pierdtrt $i s-a aflat, decAt de cele nouizecitr noua c.rrL. nu s-arl rit.lcit (Lrrca 75, 1-7). Caci a aritat de .1ici ca prccumestc [oaia] cea una fafi rle cele noualzeci ;i nou.i, tot ata este ti firea()m('nensc(r, [at,t tle cea irtgert'.rsca.

Si zicc: ,,Nu te teme, turmi mici", in loc dc ,,rru fi nccredincioasi, cicrcdt;ciici \.a purta grijd de tine Dumne'zeu, dc;;i tr.r nu te grijetti". Pr.ntru

ce? ,,Pentru ci Tatil vostru a binevoit si vi dea voui lmpirilia". f)cci,de vrernc ce imp.irifia o d.i, cu rnr.rlt rnai r'.lrtos [r'a da] cc'le pimintc;ti.Deci rru fi necrcdincioas.l, ci daci la neagoniseali nu te vci ncvoi gi vcidob.lncli [bogi;ii], rru vci avr'a pe Cel Care va purta griji dc tirro, ci vindc-fiaverile li Ie di rnilostenie,;i-!i fd ,,comoari neimputinati",

Apoi ne pleac.i pe noi ;;i prin temeiuri gi socotinfe cdrora nu li se poategrii impotrii'i. Aici, agonise-ala ,,molia o strici", iar in Cerud nu e-stc iutru.rccst fcl. Agadar, rrr.r cste hrcru nelruncsc a strdnge comoar..i intr-un locintru care estt stric;iciune? Apoi, fiindci aurul nul strici nrolia, a zis gi

,,unde fur nu se apropie" - cici molia nu strici aurul, ci ftrrul il furi.APoi, fiirrdci rru toate comorile se pot fr-lra, adaugi socotinga 9i temeiul cel

mai marc ai ciruia nu i sc poatc grii irnpotri\ri: ,,Cici unde este comoaravoastr;, acolo va fi gi inima voastri". Zice [Domrrul]: ,,Fie ci nici moliar1u o strici gi nici ftrrtrl rru sr'apropie, dar insugi acest fapt, a avea inimapironiti in comoara cea irrgropati, gi sufletul - lucnrl cel dumnezeiesc -a-l pune in pimint, de citi osAndirc este r.rednic? Iar mai bine a zicc:Cum s;i nu fie foartc marc osindire pentru cel carc are minte? ,,Unde estecomoara ta acolo este si inima ta", dac.i in pimint este conloara, in pdmintt'gi inirna, dacA in Cer e conloala, Sus e.ste gi irrima. Agadar, cine nu aralcgc si fic Sus gi nu sub pimAtrt? Cine rru ar alcgc si fie inger gi nu c6r.tifisub piirnant, pln'Llroa in vig.itrni loclrirrd?

Page 175: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 175/465

IALCUIIiE,,\ SFIN'I'EI EV,,\NCIIELII DE LA I,T]C,\ e ,r pik)lul 1l )7\

12,35-40: Si fie miiloacele voastre incinse gi ficliile voastre aprinse.(36) $i voi fiti asemenea oamenilor care asteapti pe stipanul lor cAnd se va

intoarce de la nuntis', ca, venind 9i bitind, indati si-i deschidi. (.lz) Fericite

sunt slugile acelea pe care, venind, stipinul le va afla veghind. Adeviratzic voui ci se va incinge gi le va pune la masi 9i, apropiindu-se, le va sluii.(38) Fie ci va veni la straja a doua, fie ci va veni la straia a treia, gi le va gisia9a, fericite sunt acelea. (.19) Iar aceasta si stifi ci, de ar 9ti stipinul casei incare ceas vine furul, ar veghea 9i n-ar lisa si i se spargi casarr. t4(// Deci gi

voi fifi gatarr, ci in ceasul in care nu gindifi, Fiul Omului va veni.( /l,.lir lesire 12, 11/ Ieremia l, 17l Matei 25,7/ I I'€tru 1, l3 / Efesc'ri 3, 16; 6, 1l

/'r i') Nratei 2''1' 46 /'j r

;:'l :;t'+*l l,: 1.',l,T "ji'^'i;il l lll'i,il i;11 1

112, lll) Matei 2.1, 44i 25, 13 / Nlnrcu 13, 33 / Luca 21. 36

Dupi ce Domnul l-a ficr,rt pe uceniculSiu lipsit cic cclc dc prisos gi firriclc, nici o agoniseali, 9i l-a degtrtat pre cl.lrrsul dc krat.i grija vief ii gi Iil: toateil

rispAnclirea, pi r.rgor l-a ficut, actrm ;i ,,slujitor" Fre cliirlsLri il face. C.lci se

cuvine'celui ce voiegtt a sluji, s.i fie upor gi bine ,,incins". Iar Donrnullperltru ace.rsta zice ,,si fie miiloacele voastre incinse", ;rrlica: ., fotricaurra

sa va ar.itali a fi gata spre lucr-r:rile Stip.intr lui vostlrr ". Iar ,,ficliile aprinse "

[zice], aclica: ,,Nu irrtru inturreric 9i intlu rrcsocotilrta sa petreceti Ivietuifi],ci s.i fie lurnina cuvAntului;i a pnceperii voastre aratindu-r'i-le pe toate

cele cc se cuvine a le savArgi;i pe'ce-lc ct nr.r se cade a Ic faco

Deci, ,,noapte" e.ste lumea aceasta, i.rr ,,incir.r9i cu mi jloacele" surrtcei ctire s.lvir;esc f;pta bund cea lucritoare, caici intru acest fel este chipr.rl

Iucr;ibrilor la carc'se cuvine si se afle,,si ficliile aprinse". Ciici, se cuvinela fapta buni cca lucrdtoare si sc aflc ai darul socott'lii celci rlrcptc, ca sa

poati ccl lucrdtor a curloaFte drept nr,r uunr,ri ce sc cade a face, ci ;i cunr.

Pentru c;i mulfi au stiv;irpit lucrul cel bun, irrsi nu binc. Deci, turii ca acegtia

pestL- miiloacL. crau ,,incin9i", cici lucrau, iar ,,ficliile" nu le avceru aprir.rst,

adici uu avean dreapta socoteal.l;;;i ori in trufic ar,r cizut, ori intru alttir-rrirrastie a mirrdrieirr.

'" ln cdilia ele la 1iJ05. in loc de ,,stipinul lor cind se va intoarce de la nunti", st'

B.lselte ,,domnul lor cind se va intoarce de la nun!i '.1r

in editia ele la 1E05, in lrr ele,,si i se spargi casa", sr ilnscrte ,,si-i sape casa lui ".

r: in edi;ia tle la 1E{)5, in loc de ,,fiJi gata", se $.it}tc ,,privegheatrrr l)cntru .1ccsten, Sfintul \larinr NiartLr risitorLr I n!, in\'.) lar: ,,lb,ij Ccl rL. lr-.r a lL'\ \ i.r t.l

in nec;isj toric s.r rr in fecioric c cj.r krr si aibi " miilocul incin5 " ;r ,. ficlia aprinsi ,; nrijloctr I

prin infrinare, i,rr f.iclia prin rugiciune, contt'nrIl.rti(' lr i.icnic] 5i dritg()stc duh()\'ni-ce.asci" (ltltrrr/trt rr l inc.?scit, A ldLld sttti tt crt|ttttlLtr dL,sltrt r/r'rr,1rrsl(,, r'ol. I, tr1. Hunranitas,[]ucure'sti, 1999, p. 3391.

Page 176: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 176/465

176 C.rtlik)l! | 12 sii\Nl uL I lt( )fli_,\(-- t ARI itEptscopLrl. lrut_cAt{lF.t

inci vei infelege ii aceasta, anume ci nrai intAi ,,miiloacele" noastrc

,,se incing" alroi se aprind 9i ,,ficliile", cici mai irrtAi este lucr;rrt'a gi nraiapoi vitlenia [r'edcrea d trmrrezeiasci ], care este strdlucire a mintii. Ci,,ficlie" estc nrilltea noastri, carc att-lnci cAnd arc lumina lui Dumnr.zt'rrstrih,rcind intrr.r dAnsa, atuncea se zice c.i este ,,aprinsi". S.1 nt'sArguirn,agarlar, si lucr.inr fapta cea buni, ca pe celc tl nr-ri ,,ficlii" alc'noastle si lt:

irvem ;rprinse, irdici pe cur,. rrtul cel tlinlitrrrtru gAnditttr, ;i pe cel glisuikrr;pe ccl dinlilrntrtr ginciitor si-l avem punlroa striih.lcind in sr,rflet, iar pectJ glisuitor

in linib.i. PerltrucA

cel dintii l;iuntric ne ltrmincaz.i pr. ntri,iar cuvirrtul ccl irrr,'ii t;i tolesc si gl.isr.ritor ii Ir-rmineazi pe ceilalti.I.rr noi s.i fim ascrtreni o.ruretrikrr ,,care Il asteapti pe Domnul lor, cind

se va intoarce de la nunfi". $i Cine este Domtrr.rl acest4 d.rctl nu Insugi lisr-rs

Ffristos? Carc pc firea cea omeneasci luAndu-o ca pe o mire.asi, gi trninclu<r

clr Sinc, ,,nunti" .r ficut, intnt un hatp unindLt-Se ct: dinsa. lar cu covirgirc,tru o ,,nunti" se face, ci mu lte. Cdci irr fiecare zi primegte mirese in Ccr, anunte

sutlete le Sfinlikrr pe care I le purle Lr,ri inainte., ,,fecioare neprihinite"! Pavel,

ori altul carc va ii asenrenea lui Pavel (2 Coritrtani'l-l ,2).Si ,,Se intoarce" tle Ia ,,nun!ile" cele din Ccruri, poatc adici indeobStc

Ja sfar;;itul cel tle obpte, c6rrcl va veni din Ctr',,intru slava Tatilui" (Maici

16, 27; Marcu 8, 38; Lucn 9,26); dar poate inci\ ;;i in fie ctrre ceas, la sf6r;;ittr I celoscbit al fiecaruia, stincl [Domnul] dc fafi ncvdzut:;i ncnidajduit. Agadar,

,,feicit" este acel;r pe care il va afla Domnul fiind cu ,,miilocul incins", ca

pe cel care cu pa rtea cea lucritoare a filosofiei lrri Hristos a sluji lui l)ulnnozous-r gatit, gi avind aprinsi ,,ficlia" cuvintului gi a tl reptei-st'rcotitlfe, gi rtrrrtrrnai ficAnd lucrul cel bun, ci 9i bine ficAndu-I, irrci gi pr'r'idcrrit' [r'ede.rc'acea duurnezeiascti] ca pe o oarecare ,,ficlie" prinrinrlr.r-o. C.1 prin a fi noi cu

,,miiloacele incinse", ni se aclaugi rror,rd gi ,,ficlia" cea aprinsi a videniei

Ir'edcrii clumrrczeiegti]; iar mai vArtos amAndoui ,,ficliile", adici ;i cuvintulcel dinlauntru, gandik)r Fi ce'l glasuitor.

Agad;rr, trrrei ,,slugi" ca acesteia slugd iSe facc Domrrul, cAci zice: ,,ci

se va incinge 9i le va pune la masi 9i, apropiindu-se le va sluji". Sc,,incinge" adic;i Dtrrnrrezc'u, fiindci nu nc d.i nou; toat; r'tr'.lrsalcabtrn.lt.lfilor, ci o opre$te pe ea, cici cine po.rte si-L incap;i [cuprind;i] pc

Dumnezt'u,.rtAt cat (.stc? Si adeverit.i L.ste.rceasta dc la Ser.rfirnii cei c.rre

se acopr'f d pcntnr mulfimea lunrinii cclei dr-rmnczcicati rllsnla 6,2-3).$t ,,leva pune" si gada pe slugile ccle btrnc, cici ctr totrrl intrr.r krate ii tltlihrreytt:,

'r,,Cici v.1 rivnesc pe voi cu rAvna lui Dunrnezeu, pentru c;sirrgur birbat, cr s; v; inf;tisez lui Hristos fecioari neprilriniti"

v-am logodit un uit) Corittlttrt 1l )t.

Page 177: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 177/465

IAICU it:.\ St;l\Tr.l ii\',\\a;HlLlt r)ll l.i\ l_UCr\ C.rl.itolul l2 177

c.i precum col ce lade tot tnlpul 9i-l odihrregte, aga ii la Velrrrea ceea ce va

si fic, cu totr.ll irltru krate Sfirrfii se otlihnesc. C;i aici cr.r truprrl oriihna nuafl;i, iar acolo inrprer"uri crr sufletele gi tru;rurilc lol celc r{ulrovrricegti ;idumnczeic;ti Iirrdumrrr-zcite] nL.striciciune mottt:rlirld, toat.i oclihna tltr-

birrdcsc - gi va fi Dumnezcu ,,toate intru tofi" ircegtia ('l Coritttctti 15, )t).

$i ,,le sluiegte" Domnulcelor vrednici, rasplatirrdu-le lol cu ct,le.rst:nronda

Icr.r cele carc lc snrrt vrcclrricc a k. primi]. $i plcclu.n ei I-au slr,rjit Lr-rr, a5a gi

El slujr';;te lor,9i irrdt'stulat.l niasa lc di lor,;i desfatarr'a rlanrrilor ct'krrdtrhovnicegti Ie d.iruicate.

lar ,,straja a doua" ;i ,,a treia" r'ei intelege pe cole dt'osebitc vrcmi ale

vicfii no.rstre, aclicir ca si cum.rm zicr. cii.rcela cart' privc'gheazi intrn ,,a

doua" pi ,,a treia straii" se pare ci este foafte priveghek)r, pentlll ci acest(,

ceasuri alc noptii sunt mai r'.lrtos datitoafL, de sonrn oamerrilor,5i tle cel

dintAi stimnl. Aga si socot('Fti [infelegi]: anllmc c.i 9i intrtr osebita start..rvielii noastre, sunt vremi care ne fac pe noi ,,fericifi", de ne vom .rfla

priveghind. A rdpit cirleva banii tii? li-au mr.rrit copriii? Ai iost clevetit?DacA ilrtru unele ca acestea vrenrinu vei cidea, ci te vei .r fla pliveghincl l.r

Durttnczeu ti Stipanul, gi rrimic afari dc poruncile Lui te ve i fi silit a face

Iplini], cr"r acievarat,,priveghind" tc-a aflat pe tinc intr"u .,a doua" gi ,,a

treia straji" - aclic. irrtru vre'me cumpliti 9i c;rle cl ii suflctelor cc[rrslibino.rgc somn de moartc ai cidere.

Apadar, avem trcbuinf.l de priveghele, c.ici ,,stipAnului casei" uc

astmdndm, carc de va priveghea, nimic nu poate IizbAnrli] ,,furul"imp6tllvn banikrr lui; iar de va fi somnoros, pe to!i luAndu-i, se \'.r dtlceaccla. Iar ,,fur" aici unii il inlclcg 9i pe cliavolul, precur.rr;i ,,casi" pr.slrfl('t,iar,,stipAn al casei" pe om - ins.l nu se pare a fi cuviincioasi rrceastir

infelegere, din pricina celor ce urmc-aza. Cacr cu ,,furul" estc.lsenlin<rtaaici Venilea l)omnr-rlui, pentm c.i firi de veste va veni, prccum pi oarccalt'lt'

din Apirskrli zice: ,,7-_iua Domnului vine ca un fur noaptea" ( I TL'sLtlt)itit:L'ui

5, 2: 2 I'ctru.3, 1(l). Inc.i gi aici vezi cum ne iilcuiegtc I)omr.rrrl norri cirtt'este,,furul", cici zice: ,,Deci,9i voi, privegheafi, ci in ceasul in care nugindili, Fiul Omului va veni".

ii zrc u nii cr pfip 6.1 cc priycgheazi la,,intiia straii" sur.lt infclc;i ct:i

rnai osiirduitori elecAt al!ii, iar la ,,a doua straji" cci m.ri r'le jos, iar la ,,atreia straii" cei cc;;i decit ircr';tia sunt mai pr-rlin. I;rr allii atr t.ilcr.rit cr.rnr

ca lacesto.r] sunt virstcle ccle osebite: ,,intiia" ;rdici atr,rnci cilrcl surrtern

tincri,,,a doua" c.ind strntcm btlrbali, iar,,a treia" cind suntern l.ritrani.

t"Ccl .lint.ii sonlrl c.lrc estr ccl m.ri acl.ilc 9i este o neroit' firrasei.

Page 178: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 178/465

]7.\ Crpitolu | 12 SIAN'TL I- T EOFIT ,\C1 ARI IIEIJSCOPUL BUI-(IARIEI

Deci ,,fericit" este cel care se va afla ,,priveghind" in oricare varsti Fi nu\'.r fi cu lenevile catre s.1\,ergirea lucrului celui bun.

'12,11-4.1: $i a zis Petru: Doamne, citre noi spui pilda aceasta sau gi

citre toti? (42) $i a zis Dornnul: Cine este iconomul credincios 9i inleleptpe care stip6nul il va pune peste slugile sale, ca si le dea, la vreme, partealor de griur"? /-1.31 Fericiti este sluga aceea pe care, venind stipinul, o vagisi ficind asa (44) Adevirat vi *',1:1,?,"J;l;_Hl;

:::ii,"JJJ,,*::lf;A inhcbat Pchu dac;i zicc ,,citre tofi" pilda accasta, ca r,rnul care dc krfi st-

ingrilc.a gi cart, fiind iubitor de frati, pcntnr cei cc ascultau se aprindco ti ca

urrrl ciruia acum i se incredinlase Biserica. Iar Domrul, la furtrebare nu-ir';ispuncle nimic in chip adeverit, ci acoperit arati ci pilda care s-a zis cra de

ot.r;te gi era ind reptatd cdtre tofi cei ce crau crcdinciogi. Zicc IDomnul]: ,,lar pe

.rcee.r catre voi Apostolii,;i in scurt si zic, citrc cei ce s-au inr.rednicit a fiirrvtlfitoli sar,r inccpdtori ai altora, acunr o ascult;i: "Oare cine este iconomulcel credincios gi inlelept?"" Pilda care mai inaintc s-a zis, multora li se

potri\'r'tte, iar acum spunc Iprld.I] pcrrtrtr cei carc s-au invredtricit a fi inccpitori

[invi1.ltori] ai altora, gr.iind: ,,Nu ma pricep cine se r.a afla si aibA aceste4

adic.i gi credinfii !;i inlclcl-rciune, cdci rar este acesta gi cu anevoie de aflat".Cici ;rrecum i.r iconomiile avcrilor de va fi cinet'a crc.clincios stipAntrlui siu,dar intelept nu va fi, pr.lpiclegte cr:le alc stipintrlui, fiindca nu poate a le

iconomisi pe acestea plecunl se ctrde, ci cAnd este trebuill'A sd dea rrr,r dd, gi

facc multA risipi. lar dc va fi irrlelcpt gi dob6nditor, dar r.a fi rrecredincit'rs, furva ii, yi cr.r atAt mai mnlt cu ancvoie cic prins, cu cit este gi mai infelept. A9a 9i

la crle dumnezeiegti, trebuinfa este irltru aceea;;i clati ti de credinta gi deinJelepciune. Cici gtiu c;i rnulfi care se pArea ci sunt imbunitififi ctr fhpta

burr;r gi cinstitori cle Dumne'zcu 9i au credinfi, dar pentru ci nu puteau a

icouomisi celc bisericegti cu infelepcir.ure, nu numai avufii, ci gi sutlete au

pierclut. De pilclti, a gregit cineva inh'r,r vleo gregeald strfleteasc"l: de nu va fi

inft krpt invalibrul, ci numai crcdinli \ra avca, adici fapti bund firi dedrcaptd-strotcalA, ori din certarc firi misuri ori din blAndclc f.iri de vrelne,st: va strica ccl ce a gregit gi nLl se va tarnadui, ci sc va zdrobi.

Agadar', cirre se va afl;r ,,credincios 9i inlelept" r'a fi pr-rs peste toate

slugile' Domrrr,rh-ri, ca fiecirui4 la vremc., s.i-i dea,,misura sa de griu" -carc este ori cuvAntul dogmatic cu carL- se hrinesc sufletele, ori chip de

fapte pi rinduial.i cum se clrvine a i'iefui. Unul ca acest4 de sc va afla ficincla;a, ,,fericit" ',t fi gi ,,peste toate" avufiile'Salc il va punc pt el Domnul, nlr

"' l11 L'di!ir dc l.r 1605, in kT cle ,,partea lor de griu", se. giscgtt ,,misura de griu"

Page 179: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 179/465

TAI-CUIRE,\SII\IEI EVA\(,IIELII DE L,\ LUC,\ Cnfitr)iul 1: lTrl

numai peste slugi; ci, acum, ti de mai marL. treapt.i invrednicindu-1, ,,pestetoate" pe el il va pune, incit gi cele pdrn.lntegti ;i cele ceregti si-l asculte pe

el, pre'cum era losua Navi (losarl 10, 12-13), precr.rm 9i llie era (.3 Rcgi 18,

42-45). Cici cel c'lintdi soarclui, iar cel de-al doilea norilor cerului porlrnceaLr,

pi, in scurt a zicc, tofi Sfirrlii, ca nitte pdeteni ai lui Dr,rrnnezeu, pe cele ale

Prietenului lor le sivArgeau, cici indeobgte sturt cele ale prietenilor.

Si k)t cel c(r r leltegtc fapta bune cea lucritoare irr viali linigtitd, gi pc

patinrile cele roabe - adicri mAnia 9i pofta - Ie icor-romisegte, i;i fiecdreia lai

vreme ii di ,,misuri de grAu": miniei adic;i si-i urasci pe cei ce-L urisc pe

Domnul, gi pcrrtnr vlijmapii Lui si se topeasci [in rivni]1;; iar poftei, si faca

purtrrrea de grijti a tmpului cea de ncvoie, gi pc toatd aceea cdtrL. I)Llmnczcus.i o tnnlitd [si nidijduiasc.i in Dumnezeu], Agadtrr; tot cel ce este inhlr ace.st

fel, ,,fericit" este gi va dobSndi inci gi vitlenia [r'eclerca dumnezeiasci], 9i

,,peste toate" avufiile Domnului r.a fi p-rus, pc toate cu mintea cetr privitoarcinvrednicindu-sc a le vedea 9i a le cr.rcet4 gi rru numai pe acestea ce nu slrntcu adevirat avLltii, ci 9i 1-rc ctle ce surrt cu adevirat arufii, adici pc cele vegnicc.

12, 15-16: Iar de va zice sluga aceea in inima sa: StipAnul meuzibovegte si vini, gi va incepe si bati pe slugi 9i pe sluinice, gi siminince, gi si bea 9i si se imbete, (46) veni-va stipinul slugii aceleia inziua in care ea nu se agteapti si in ceasul in care ea nu gtie 9i o va tiia indoui, iar partea ei va pune-o cu cei necredinciosi.

li2, 15) Matei 24, 48 / l Corinteni ,1, 2 i1l, .?6r Nlatei 24, 50-51

Anrar unora ca ace'stca ,,slugi", care dupi ce au dob.lnclit darul stipiniriicclci duhovrricelti, sh'ic.r icononia cc estc incretlilrfat;r klr;9i ,,beau";i ,,se

imbati". De vei voi, pe accstea sd le inlelcgi ori simfitorrs, cici se intAmpliaceasta 9i ispravnicilor celu'rii ai bisericilor, care se desfiteazi in banii

siracilor, ori clc voiegti ,,trcgie" si lnlelegi abtrte.rea minfii in dogmc ai in bani.

Si r"rnii ca acegtia incepitori [intaistatik)ri] ,,bat pe slugi gi pe sluinice",adicri pe cei care sunt in Bisericd nrai slabi, smintindu-i, ,,bat" cunottinla lor.

" Sfintul Teofilact nu nr: indeaml,i s.i urim pe cine\'4 Llr.tcest lucru tste vidit tlilrmulte lturi a le liict ilrli pe carc o face Sfintelor Evanghclii lutzi it t trctst t olunt lLt: l , 4t:-50: t ,

2t--3tt; 11,25-2i; 11,3i-.15; l'5, 15-.12). ln tilcuirea de la Lrrco 22. /-1-3, dinsulgraicyte: ,,lliutate,reste cea care e vrer,lnici de a fi uriti.;ii nu cel care $v;rfFte riutifile, ci acelx este lrcdnicde tnmiduire, pentnr c.i pitimelte". Aird.r r, suntem intlemnati c.l r)u pe pnc.it()s si-l ur.im,ci pic.rtul ti molrtoa;i roadr:lc' acestor1 tleo.rrr.cc ,,vrijmagul cel din unni, care va fi nimicit,este nroartea" (1 CorintettilS,26). Sau mai scurt a spr.rne: cunr poatc.tjungc cinor.a la lidcnic

[r'ede're dumne'zeirsc,i], daci nu-9i iul'r'5tc. r'rijma5ii ;;i nu sc. ro;rg,i pentru ci?

'' ,,Simlik)r", adici cu o inlcleg.'rc litl'rali, cr nigtt' lucruri care sc pt'trec in chipvizut si sunt supusc simlurilor.

Page 180: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 180/465

130 Cd pit()lui 1l sl;\,\ tut. ft( )FIt.r\cT,\l1l llEPlst oPUL riL t.( r;\lr :l

Petrtnr ci aceltr care este slab |i lllic cu sufletul, \'iziimdu-ma pe lrine, arhit'reul,cii inli potroc riu viafa, este,,bitut" intru culrottillta Jui gi snrirrtindu-seprinrcste rdrri in irrirni si rlai slab sc f.rcc.

lar acestea toate i se intimpl.i s)ugii ce lei vicltr-re, rlintlu a zico: .,Stipinulmeu ziboveste si vini". C.ici dintru loneVire 9i dirltn l a lrLl-$i adLrce <inlintcrie ceasul nlortiise imolinesc unele ca acestea. Pentru c.i dac; am fi socotitcd l)omnul r,ine,;;i ca lhng.i uli estc sfartitul fi siivariirL'.r vielii noastre, m.ri

putirl am fi pic.ituit.Dar r.'ezi gi pedt'apsa: c:ici pe acea slugi ,,o va tiia in doui", adici il ra Iipsi

1t el [pc slujitorJ de daru] irrvdt;itr-rrii. Si pcntru ca s.l nLl socoteasci cineva curn

ci ii r';r tokrsi lui darr,rl spre a nlr se munci [c.izrri] mai ctrmprlit, zice: ,,Cum ii vir

tolosi h-ri daltrl de vrernt: cc. clegertat c'le accsta se va atla [r'a fi] ahurci?" C.lci ,,a

fi tiiat in doui", aceasta hstnucaz.l, a fi Lipsit tle dar. $i va fi r'idit attrnci

ticdlosul cunl c; trup cste yi ntr dul-r. De vlrmo c€) atLlnce.l sLurtern in Dr.rhul,

dupa ctrm zice Apostolul, cincl ,,Duhul lui Dumnezeu locuiegte intru noi"(llolrruii 8, 9). Iar cel cc n-a umblat ctr Dr,rhul, ci irr tmp a fost ii s-a aflat lipsit dc

pctrccclcit Ir'iehrirea] cllrhorniccasci, crr ct-i necrt rlirrci()li r.stc s(rotit. [9i ost('

socotit astfirll ca unul care irnpreuni cu lumea cca necredincioasi t.ste osindit,fiintlca rrir.nic nu s-a folosit din credinfa ceea ce numai se pirea fci o are] -pentlu ca oedinfa cea adcvirata nu a fost intm cl.lnsr.rl. C.lci dear fi frnt crecl inlii;rclc'."'.irati intru cl6nsul, ,,iconom credincios" (Lttctt 12. 42) ar h fost. I;rr acum,

fiindcd ,,bea gi se imbati" gi le stnci pe cele ale stdpAnului, nu ale credinfa cea

adevimti, carc se cere sa o aibi cei ce iconomiscsc. Apaclar, bine [gi dupi adevir]e socotiti partea lui cu a celor necredinciogi. Cici lipsit fiind de dar 9i cu hrtul

degeftat, ciuntit se afld 9i nu intreg.

12, l/-.1.9: Iar sluga aceea care a gtiut voia stipAnului 9i nu s-a pregitit"',nici n-a ficut dupi voia lui, va fi bituti mult. /43) 9i cea care n-a gtiut, dara

ficut lucruri vrednice de bitaie,va

fi bituti pufin.pi

oricui is-a dat

mult, mult i se va cere,;i cui i s-a incredinfat mult, mai mult i se va cere.r1:. J:l Deuteronom 25. 2 / Amos 3. 2 /ll lJl t-evitic 5, 17 / l Timot€i 1,

-13

Aici ne arati noua Domrrul ceva mai mult 5i mai irrfricogitor. C.ici

zicc: ,,Nu numai c-lc clar va fi gtilit r.rnul c.r acesta ;i nimic nu-i r,a folosi h.ri

spre izbivirca de munci Icazne], ci yi pricina de mai nrare os6nr-li i se r.a

fircc- lr-ri nr.irimea dregitoriei. Cici cu cit Irnai mult] $tiind, a grc;iit, cr.r atatmai rnarc munc;i [cazni] iui insr-rgi i;i pricinr.riestc".

lrcd ;i prin 61'lg ce urmcazii mai mult o arat.i pc accast.r, caci zicc: ,,oricuii s-a dat mult, mult i se va cere, gi cui i s-a incredintat mult, mai mult i se

va cere". Si prin aceasta insemneazi ci m;ri nrare va fi osAncla ce se cuvint'

''' in cclili.r d(' l.r l3l)5, in loc dr' ,.pregitit", sr ll.is!.it(' ,,gitit"

Page 181: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 181/465

IALCLIRE,,\ SIiI\ IIII [\A\C;IIIlI-I] DE I,A LU('-{ Cnlritolul l'

cclol cc si\';irtesc lttclr.t inr.<if.itor esc. Dcci, inviilrikrrilor si li ,,se di" si li ,,seincredinfeazi". Li ,,se di", prccunl ar fi: darll I dc a facc nr inun i ;i a t.inratl tr i

boli, gi li,,se incredinteazi" darul cuvantului 9i al inr'.i!;iturii. Ag.rriar, la

.cel grai, aclici ,,se di", nu a zis ci ,,mai mult" i se r'.r cerc, ci la ,rccasta,

adic;i ,,se incredinteazi" - ciici, ctr adcr,':irat, dartrl cuvintului dc lncrare.rc trcbr-linfi, itu cltrsc;iltrl estL. ind.ttorat clr plisosir.rfa la.tceast.t- Pcrrtru ca i

se crrVine ltri a nu st lenei i, ci a ir.rn'u.rl;i talantul cut'Atrtlrltri. Dcci, grailri.rccst.r: ,,cui i s-a incredinlat mult", sc ct-lvine si-l infclcgi irr ltr dt' ,,cilrlriai s-a ci.rt imprr"rntut mult", cici ,,incredinlare" a nur.nit aici imprur.n u t.rre .r.

Dar, intreaba trnii: ,,Bitre, fie a9.r, ci acela c;rre a ;tir,rt vttia stirpantrltri gi

nu a inrplinit-o este muncit Icaznit], c'lar, cel c;rre rru a gtiut-cr, clir.r ct'p.r::icina

cste d.rt la rrir-rnci Icaznc]?" l)entru ci, putirrd .r o curro.tgte 9i cl, nu a voit, ci

dintlu a sa lencvirt: s-a fdcut pricinuitor cic a rru o cunoagte. Aiacl.rr; pcntnraceastir i sr. cade (r ii muncit [caznit], prrrtru ci cle lrunavoic lru a cLln()saLlt.

S.i rre infricogim fra!ilor, pentru c;i dacti ircela carc niciclecunr nlr .r

itiut cste ,,vrednic de bitii", ce cuvAnt de risputls ii va izbavi p-'t qgl ;;11.'

illtrr.r cur'rostint;r grcsesc, ti lnai \'.1rtos clc vor fi gi inv.ittitori? C.a nrai grt'.r

este ()sandir acest(x a.

12, 19-50: Foc am venit si arunc pe piment si cit as vrea si fie acurnaprinslr" (i(// Si cu botez am a Mi boteza, gi citi neribdare am pini ce

se va indeplini!rl fi:. l:l iir \tatei 20 22-23 / Ilrrcu 10. 38

Pdrr ,,foc" sc intclegc ai prrrpoviiduirr:a, cici cuvintrrl cstc ,,foc" ce nristrr-iette k)atd irrlelegerea cea nraterialnici gi care e aser.ltonca vreascrtrilor,

-1'

ltntru .tccsh' .rrvinlc ale iVl.intuitorultri Hristos, Sf.trrtr.rl Sintt'on Norrl Ilolo{, ncinvaf.r .rsl[-l: ,,( rr'zirnd din tot suflctul gi c.iindu-ne cu c.i ld ur.], z;ntislim, cU r11 s-i \]rus, pi'Cuvintu I lui Du nrnczcr.r in inintile ncustrc, ca Feci('ar+ d.)ca at.r'rtr suflc,telc rrrr.tstr!' l('ci(r) r(,

9i curate'. Si pre.unl po "r.cc.l, fiinde.i era prcancpfrhinit.i, nu .r topltl) to(Ltl Durnnrzcirii,nfn nici lie Ir!)i nu nc topeFtlr, d.rci alenr ininrilt, curatt' ;i nc.'prilT.rnilr', ci st'f,rcr irr rroi r,,Lr.r

elin ct'r 9i izvrrr de ap.i ;;i ritr de via1.i nemuritoarc. Ci )i noi prilnim l.r tel i<rrrl ncinHu*t.rlal Dumnc'zcirii" ili/r,r'ir/ra rrrrl,ircrrscri, r'ol. 6, t'd. II.]NlBOIt, Ilucurr'lti, 1q77, p. 1571. t uviosrrllsti.tPustnicul,inCri,rirtlali1negrjielte,,ln.crt,..urntc.tz.iIn\.tt.rtLrll.\fintc.tlcDonrrtrrlrrr:-r lfi.rt focul l)umnczeirii l-ui. Atunci au afllt ucerricii slLri.r DuhLrlui ri .)u t.ii.rt .u ('.r

t()ate \'()ilL'trrrpului" \filacnlin n:nrrirtt:oscti, *rl. 12, c.d. Harisnta, 13ucurt';ti, lqql, p. N(l). IarSfintul (irigorit'Sin.ritul, iit iri{iirit/rrr pr'lri', /i,?islir., tilcuiestc astt('l: ,,/ l -l) Cilclrrrr h.rrrr lLr i

t'st,: fitu I L)rrhrr lrri 1'c c.rrc [)onrnu I r vorril sii-l aru!]ce p(' piM,int, J!li(n ilt inini ile o.t nrlniltrr.

$i [il vrca si sL'aprindi tlegr;rLr.i in noi c.t sa ard.i pic.rtul]i s.i curefe suilelirl tr si-l .tlirrt.,

si sir-l tragrinchipncgr:iitsprL.dr.tiiosteldcDuntnt'zt'u;idt'tr.rmeni"(liilrrtr/rnrtltt,itt,,tsL,t,lrrl. 7, etl. lJunranitas, Iltrcurc5ti, 1gqq, p. 171).rl in cdiiia rlt ll 1505, r crsett:le -19-5() sunt runt.ilorrele: ,,Foc am venit si arlritc pt-c

pinrent ii ce voiesc daci acum s-a aprins?;i cu botez am a NIi botcz.l gi curn Mistrimtorcz Din; ce sc v.r siv.trsiI

i

Page 182: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 182/465

ii

lfll C.rpit()lu I l2 st,,\N IUl.t t,()t, _,\c t r\rt] l:l'rSCOPUl. uul_(,;\t{r:r

;i tl,i prit'rz:irii itlolii, ori tlin cc materic vor fi accitia. Dar Iprin ,,foc" este

irtfeleas.i] inci ;i rivrrir care se aprinde intlu fitcaro din noi pentru ftrptar.-e.r btnt;i. Dar;rq11s si aceasLi rivr.ri, pcrrtru clrvintul lui I)umnezeuiacAnclu-scrr, r.tu sL. dc()sclrcltc dc cca tlintii. A;atlar, de acest ,,foc" vcticgtt'

Domttr-tls;i sc.rprindi inimile noastle, ci sc cuvinc noui s.i trvt'm rivni.rprins.i

f-rcntnrlr.rcrrrl cel bun. Pentru ci aceasta ce zice: ,,Ce voiesc daci

acum s-a aprins" tstt in loc clc ,,cAt a9 vrea si fie acum aprins". Cd

gribelt('Donrntrl aprindcrt'a acesttri ,,foc", clupi 61111 gi Pavel zice: ,,cuduhul arzAnd")'(llonani 12, 11), Si iarigi: ,,cici vi rivnesc pe voi cu

rivna lui Dumnezeu" (2 Corirttcrti 11, 2).

Iar ,,botez" moart('a Sa o nnmcyte. Cici de vtcme ct',,focul" acesta inalt cilip lru put('ir a se- aprincle, tiecit numai dupii nro;rrtea 5a * cici cle atunciplopoviduirea gi rivna au crcscut - pL'ntnr accasta adar-lgi gi cele pentrr.r

rr()artca Sa, rrumindurr pc aceasta ,,botez" . Si fiindcd fo.irtr: () Foitci'l pc

acL'asta, zice: ,,$i cum Mi strimtorez", irr loc dc,,Cet Mi irrgrijesc pi Minccijcsc, pini ct se va sivir;i, pentrll ca insrtcz dt moartea cca pL.ntrll

nlantLl irea tuturor".I.rr ,,foc a venit si arunce" Donrnul, nu num.ri pestL. tot p.lnlAntul p1.s1g

carc ctrvAntul gi creclinla s-au intins, ci gi pcste strt-lehrl fiecimia, carL. estL.

pam;int aduciitor de spini gi neroclitor, dar tle cr.rvintul cel dumnezeiesc ca

clc ioc ('stc.rrsi yi pnrnikrr al scminfckrr cclol dr,rnrnczeiegti se face gi roadidtrhovniceasci.rdr-rce. Cici, cind ncr.'.izut se atingt de vreun suf'let dalr"rl

cel dumrrezeitsc, se p.rrc ca se aprinrlc. suflctul de dragostea lui Duntrtt'zeu,cat l1r.r L'ste cu putinla il o spulre. Plecunr ;i Cieop.r, cle un foc c.r acesta al

tiarr.rlui iui Dur.nrrczeu, nt'r'.1zut fiirrrl aprins, zicea: ,,Au nu era inima noastriarzind intru noi?"14 (l,ru:rr 2:1, 32) Cel ce a prlrtat in inirni o pitirnire ca

ilceasta, \'a clrloa;tc cc'oa cr: sc zice. $i ptitimcsc mtrlli gi dc multo ori acoasta

catrd sc citc-sc Dur.unt zciegtilt' Scdpturi ori vicli alc Sfinlilor I'ilinfi, sau()irccalc sfituicsc 9i invafi. $i se apfind cu sut1e.tck citrc lucrtrl cel btrlr gi

unii lin pAna in sfAr'9it, iar alfii indat.i se r.lcesc.

12, 5'1-53: Vi se pare ci am venit si dau pace pe pimint? Vi spun cinu, ci dezbinarer'. (52) Cici de acum inainte cinci dintr-o casi vor fidezbinali: trei impotriva a doi 9i doi impotriva a trei. /5.11 Dezbinafi vor

_/ \ Ll lC.l .1Pl lr1,/JnalLl-\t.

I in.'.1i1i.r Bi/'/ir:i dc lu lgEs, se gisetter ,,cu duhul fifi fierbinti".r{ in t'ditia flil'/rr'i dc la 1988, sc tisestr.': ,,Oare, nu ardea in noi inima noastri?"li

in e.1ifi; Llt'la 1il()5, in loc rlc,,dezbinare", se gis('itc,,impirlire".

Page 183: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 183/465

IAI-CUIIiIi,\ SI:I).J III EVi\\CIIEI,II DI] L,,\ I-U(.4

fi: tatil impotriva fiului 9i fiul impotriva tatilui, marna impotriva fiicei

gi fiica irnpotriva mamei, soacra impotriva nurorii sale 9i nora impotrivai /1. ;l ;l) Miheia 7, 6 / Nlitei 10, 3.1-35

FIristos, cu adcvil'at ,,este Pacea noastri" ( Eft'sr:tti 2,1'l), insi spune ca

l1u ,,am venit si dau pace pe pimAnt", pentru aceL'a ascnL'nL'a rtllL'i

ghicittrri est('cce.t ce gr.licate [Domntrl]. A9acl,rr, ziccnr ci nu toati pacea

estc t.r r'.i de prihalri yi e L'runa, ci dc nrltlte ori cstt cu grt'9eali ;i departc de

tlragostca cea rl Ltt tt ttezeia sc.l nc arunc.i Prccttl.u cste citrcl nc imp;icam Pi

nc ullir)1 cLl cillcva spre stricarea adeYirului l)eci ntr a Yenit llristos ca sa

clta acest fol dc pace, ci, dimpotl'ivi, t.u.ri vit'ttls ue vtliegte lre trt'i ca s'i tle

irtvrajbiur ulrii cu altii pcntnr lucrul ccl buu. I.tr.tccasta s-a 9i implinit in

vrernea prigonirilor cregtitrilor, circi itrtlr't o cas.i t.tt;il elirr era il.rvrijbit ctt[irrl cre.lincios ;i In.rica cu fiica sa. ;i irrr t'r*.

Si cr.rm zicAIrcl cd ,,cinci dintr-o casi vor fi dezbinali", Ia numirare a

numit;;asc fote? Deci zicem ci o fald cle dtltti ori s-a numJlilt, Pcntrtl ci

fiica gi rrora acccagi cstc, carc dc citre'Inaica ci estc numiti fiici, iar pentru

soacri o nori. Deci trei vor fi dezlrinaii, tatil 9i rnaic.r 9i soacra, impoiriva

a doi, irdica fiul 9i fiica. Pentru ci fiica fiirrd ulla singur.i, doud numiri

[.rimc)te, pi dc acee.r se p.lre cJ sunt dotlil.

Si si-nri infelegi aga sirnplu ,,tati" gi ,,mami" 9i ,'soacri" Pe toate ccle

invcchite, iar ,,fiu" gi ,,fiici" Pc toate celc illlloitt'. Agatlal Domnul voit'9te

ca ponlncilc li dogmelc Lui celc noi 9i titrmuozcit';ti s.i se irlvrijbeasc'i ctt

toate nal.irt urile [obicciurile] gi dognrele [ir .ifaturile] noastre cele vcchisi odcikxrse.

inci irrlelege gi a;;a: ,,tati" este mi11to.1, iar ,,fiu" cuvAntul. Deci

dezl]irrarc s-.t f;icut intru o ,,casi", aclici iutru utt tlttl $i niai ltimurit s.i zic:

s-a lumirrat mirttca lui Dionisie Ale'opagittrl ;;i a prilnit FroPt)\'a Lltl irtil(Laplcla Apostttlilor 17, 34), tiar mitrfii satlc, c;tre a prrinrit creclinla fitti de

dovcdirc, i se ittrpotrivea cltv.itrtul cel t: lillosc, ispitirrdu-sc si dovedeascii

gi, silinclu-o sii urnteze curselor 9i obiceiurilor cekrr clialectice' Vezi

dezbin;lre a ,,tatilui" 9i a ,,fiului", carc sc invlaibesc intre dingii pentrr't

[-lristos gi propovidrtire?

Si ,,maici"tlar gi,,soacri" r'ci ttttt.tti ctrgctr.rl, iar,,fiici";i ,,nori"

simlilea. Deci gi irrtre acestea sti lrnjb.i pentru [-llistos Cugetul st'i

inrpotriva sinrf irii, c.furd cttgetul se plc.rci a citrsti mai nlr.llt cele stititoarc

Istatornice] decalt celt' nestititcla rt' Inesta ttlrtr icr:], ct'lt- nt'r'izutc decit celt'

vizutt', gi arc sprre. accasta multe'clovezi ajtlt;k)are lar tttroori 9i dc la sitnfile

st facc riizboi impotriva cugetultti, Pcntrtl ci sir.ulirca prilr rninuni 9t prin

Page 184: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 184/465

l

li

181 Cnpjn)lu1 l2 SFANTU I- T EOFII-:\CT .,\ RI IIEPISCO| UL BL LCrlltil'l

semnele cr.le r'.izr.rte povtifuindr.r-se spre creclinfi, nu se pleaci gArrdutilorctrgetului, nicj dovodirilor celor cline;ti nu voicatc a urma, care silesc pc

cei ce ian anrintc la dAnsele a nu crcdc cd Dumneze'u S-a ficrrt onl sall c.i

Fecioara a niiscut. Cici de act:st fcl sunt birfelile silogismelor 1i a

in!e)cpciunrlor'Iciegteptacitrnilor] elinegti calc slujersc firii. lnsi sirnlirea,prirr minr-rnile cele vizutc, cstc po\';llritoare sprc cr-urogtin!a lui Dumnezcr.r,

r.nai buni decit to.rtd dor.edirea.

Agadar, nu toat; pacea si unirea este lucru bun, ci uneori 9i vrajba gi

dczbinarea oarccare lucru dnmnczeiesc se parc a fi. Nime.ni, dar, si rttr st'irnprieteneasci cr-r cei riii, ci chiar daci tat.1l, chiar dac.l nraica, impotlivitoriai Legii lui Hristos de se vor aila, si ne invrijbim cu clin;ii. c.r pi cu uttiicare slrnt','rijn.ragi ai aclevdruhri.

'12, 51-59:$izicea mulJimilor: Cind vedeli un nor ridicindu-se dinspreapus, indati zicefi ci vine ploaie mare; gi asa este. (5:r) lar cind sufli vdntulde la miazizi, ziceli ci va fi arsifi, si asa este. (56) Filarnicilor! Fala

pimAntului gi a cerului gtili si o deosebifir", dar vremea aceasta cum de

nu o deosebili? (57)De ce, dar, de la voi ingivi nu judecafi ce este drept?(5.97 $i cAnd mergi cu pArigul tiu la dregitor, di-fi silinfa si te scapi de el

pe caler:, ca nu cumva si te tarasci la judecitor, gi iudecitorul si te dea inmina temnicerului, iar temnicerul si te arunce in temnifi. (59) Zic !ie: Nu

vei iegi de acolo, pAni ce nu vei pliti gi cel din urmi ban.

,ii .;l'#llilll; i iJ,1;ii'i Tlfilli;i i,lli"l l. liDr-rpd cc Domnul a rtrbit perrtrr-r propoviduirc ai a numit-o ,,foc" ;i

,,sabie"rs, fiindc.i cei care auzeau, poate, s-ar fi turburat, neinfelegAnd cecer

cc so griiegte, zice: ,,Dupi cum preschimbirile r'.lzdr.rhului i'tin oarecare

scfirnc lc priccpcli, aFa se cllvenea ca gi Venirca Mea si o cunoagtt'fi din

cele ce se zic si din cele cc se fac de c;itre Mine. Pentru c.i tocmai cuvintele\4ele Mi arati cd Mi impotriVesc voud, ;i asemenea sr-rnt ti lucrurile Mele.

Cici vcri sr.rnteti vamegi

;ilipitori (Lucn 18,11), iar Eu uu am undc si-Mi

1.ricc capul /Mah'i 8, 20). Deci, precum de la nor semuif i Icunoagtefi] r'enirca

ploii,;;i de la vintul de miazizi sositea argifei, tot ascmene.r vi se cttvellea

\'ou; a celccta gi a senrui [cunoa;;te] gi vremea Venirii Mcle. Pentru ci nu

o" [n edilia de la ]805, in Versetu] 56 in l(.rc de,,deosebili", se llisette,,cercafi".l: in ecii;ia de la I805,inlocde,,pecaled5-tisilinla",segisepte,,pecalediIucrare".rf

,,Nu socotili ci am velrit si aduc pace pe pimenl; n-am venit si aduc pace, ci

sabie. Cici am venit s; despart pe fiu de tatil siu, pe fiici de mama sa, pe nori de

soacra sa. $i dugmanii omului (vor fi) casnicii lui" (l4afci 10,31-3tj).

Page 185: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 185/465

TALCUIRI'A SI,INI I:I tJVANc]i{ELi] DE L-,,\ LUCA Cipit()lrll l2 185

am v(]nit si dar-1 p.lce, ci ploaie ti tllrburare, cici (nor) sunt li Eu gi de la.apus" \'in,.rdicd de la firea cea omcneasci c.1rc nrai inainte era jos gi avea

nrult;i innegur'.rl'e de la picat. Ci ;i "foc" am venit sd arunc, si "arsiti> s;i

fac, c:i "vint" c;lduros clt la "miazizi' sunt, ii frigului ccltrj dc l.r

miazdnoaptc potrivnic. Fiindci;;i de la Betleem N4-am aratat, carc spre

"rniazizi" se atli".Dupi ce a zis acestea ii invaf.i pc dAn;ii 9i caro oste pacc.r vrednicii de

cinste. CAci, dupi cr. a aritat care este despirlirea cea vredrlic.: dc laudi,aratd ii care e pacea firi cle. prihani. $i zicc: ,,Cind pArA;ul te va tragr'lajuclecati, pe cale te sArguiegte, te silegte" - cici acei cuvint ce zice,,,di

lucrare", aceasta insemneazi, adic.i tot timpul sdrgtrie;te-te ca sdte

izbdve;ti de el.

lnc.I gi in alt chip se inlelege ,,di lucrare", adica dcr;i nu ai nimic, te

imprurnut.l gi ,,di lucrare", adici dd dobAndi ca si te izblvcFtr dc el, nu

cumva s.l te tragi la judecdtor gi juclecitorul te va da temnicerului gi acela

te va pune in telnnifi, pini cAnd vei pliti 9i banigoml cel mai dr- pe urmi.Iar acestea ce le zice Domnul le gr.iiegte astfel pentrr-l a-i irrfricoga pe cei

mai lnvArtolali ti sprc a-i plcca pe ei spre imLricart', ;tiind c.i pc cei mai

trupegti frica pedepsilii 9i a muncilol ii infrdneazS.

h.rci se inleleg acestea li pentru diavolr-rl, caci p6r-Ag al nostru este

acest:i. Dcci, ,,pe cale", adici in viata aceasta fiincl noi, sa nt'sarguinr

IucrAnd fapta L.runi, sd ne izblr,in.r dc el gi rrici o irnp;irt5;ile sA nu avcnlcu dir-rsul, ca nu cumva Ia Judecata ceea ce va sd fie sd 1re dea pe rloi

Judecitorr.rlui,;;i Judeciitolul ne di temniccrului, adic;i oarecArei pttteriingere;ti muncitoare Ictiznitoart]. $i din accastd vreme a hotirArii nc

pedepscgte- pe noi, pAni c.i'rd 9i pentru cele meri mici gregeli vonr lua chinuri

9i misr.rla muncilor fcaznclor] r'om plini. Iar m.isnra muncii [caznci]niciodahi rrrr se plinegte; agadar-, pururea vom fi mur.rcifi - ci atita ne vom

sili;lui in temnili, pana cend vom pliti gi ,,cel din urmS" bdrripor, iar pe

acesta niciodati nul vom pliti 9i de aici ardtat este cum ci vegnicd Va fimunca fcaznal.

Page 186: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 186/465

l

I fi6

CAPTToLUL 13

Pilda gLtlilcicttilor. O ft,nu'ir: oittdtcrttd in ziua sinltttei.Pildc si crn,ittte d$lit'l, inryaril it1 lui Dtnnnt::t'tt.

Itrttsalitttu I si ialca-i :"litoartl

1.3, 1-5; Si erau de fafi in acel timp uniir care-I vesteau despregalileienii al ciror sAnge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. (2) $i El,rispunzind, le-a zis: Credefi, oare, ci acegti galileieni au fost ei maipicitogi decit to!i galileienii, fiindci au suferit acestea? (3) Nu! zic voui;dar daci nu vi veli pocii, tofi veli pieri la fel. (4) Sau acei optsprezecein;i, peste care s-a surpat turnul in Siloam 9i i-a ucis, gindili, oare, ci eiau fost mai picitogir decAt tofi oamenii care locuiau in lerusalim? (5)

Nu! zic voui; dar de nu vi veli pocii tofi vefi pieri la fel.Iuda Calileianul - dc carc insugi Evanghelistul [-uca por.rrcrrcgte it Inptcle

Altostolilor (5, 37) -, ca unul care era cunoscator al Legii, i-a plccat gi pe

nlulfi alf ii dintle galileieni tlc au urmat dogrnei [invifiturii] sale. Si dogma-tiseau [invafau] cum ci rrici urruia clin oarncni, nici mdcar cu gllra sa nusufcrc ciner.a a i se spunc ,,Domn", nici pentru vreo cinste gi dragostc prietL'neasci, gi nici insugi impAratului ICezarulr.ri]. Drel'rt aceear, nlulfi dintr-ingii,pcntru c.i nu-l numeau ,,[)ontn" pr. Cezarul, cumplit er.rlr pcdepsifi. inc.iDlai invalau [acegti galilcieni] cum cd nu so cuvinc a aduce alte jertfe, atardde cele rAnduite de Moise, pentru aceasta gi opreau jertfele care se sivirgeaupentru Cezarlrl gi pentru neamtrl rom.rnilor. Dintru aceasti pricill"imAniindu-sc Pilat, a porur"rcit ca galilcienii ace;tia sd fie tiiali chiar lAngijcrtfele improtriva cirora oi se impotdvcau a fi sivArgite pcntru neamulrotnanilor, ca astfel, singele lor si se amestlrce cu sirrgele jertfelor. Agadar,

urrii;ru spus aceasta Mantr.litorr.rlui, ca gi curtr [celc petrecute] s-au s;\'argitpentru burracinstirc, r'oirrcl ca si cunoasc;i ccr.a ce-l era plScr,rt Lui pentru

I in cclilia dt'la ],905, titlul c.rpikrlrrltric.ste: ,.P.t!nt,qtlilr,ioti yi potlru a:itlitt Silo,tttt.

l\'tttrtt sntocltttttrl cL'L t( rlt itiL'ati tndLlti. l)rul L ttca ct,ttra Jultul nL'p litrtti. [)auttu {ttitt]tt1tllr rtusl0r ltilrli si Ttrtttru nLunt. [)tttl/t .L,l Lt: a iitrcbil Llt, ;trttt TtrrtLtticr'r ic sc rrr,irrlrri'sc.I).t1lru uin..n sttiin lri i/ lr('/lfll ( {'i.. i,ot bdtu la usti si ttu l. i\)r r/as.hll('. |cnlnt i cc nu spurIrri !istrs tlL' lroLt".

r hr editi.r.1c la lli{)5, in loc dt',,si erau de fati in acel timp unii", r,c gisettc,,intruacea vreme au venit oarecarii".

3 in e.lilir de lr lfl(15, in ltt tir-',,mai picitogi", sc g.iseytc,,mai gretili".

Page 187: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 187/465

l;\l-cr.,lRl-.,\ st-lN lEl EV.\\a;l lL. DE L.\ t.LC.\ Cipik)lul ti lliT

acestea. PentrLl c.i Llnii socoteau ci Prca cu dreptato i1u pitintit L'i, ca niitep.icib9i, fiintlci au scomit turburare 9i pe Pilat l-lu irrtirAtat sprt'a-i uli pe

iudei. Cdci irnpotrivirea .rcelora intnr a nu fi nunrrt Cezaml ,,Domrr", nu e ra

striir-ri [rreimpar-tigit6] de vreunul din nr:amul iutic.ilor. Agadar, MArrtuitortrlnu tigiduiegte ci aceia [care au fost uci;;i] sunt picatoti, ir-lsi spune cd: ,,Nuau pitrmit ei urrele ca accstea ca unii care au fost mai picdtogi decAt ceila lf i

ce lru au pitimit [asifel]. C.ici, daci gi voi nu \'.i vr*i pocii, parasindu-r,ir

fiepidAnd obice'ir-rl] de a face turlrurali ;i de a aprirrde' r'rajbe irrtrc voi, gi nuvti

"'elis6rgui a cinsti pe Duurrrt'zeu cu lucrurilc, mai rele vefi p;itirni. Caci

rru se cuvine cu 1'rricind c'le burri-cinstire sii vd ;rgonisifi slavi, ;;i spre gdlcevile

cele cc se fac intre voi si va frlecafi".Iar ,,turnul" cel cc a cazut in Siloirm, scrnll era al celor-ct'ive<tu s;t sc

intirlple mai pe urmi norodului, ca plin acei ;rufini ce. atuncea s-.lr.l

onrordt, celor mnlli a aritat cum ci gi ci cclc mai rele vor pitimi. Cici,,turnul" este m.ri inaintt inchipuire a toati cctatca, iar,,cei optsprezece"a tot nearnul. Deci, c.lzAnd cetatea flerusalimultri] tlin pricina lr"ri Tit, totneamul impreuni a pierit, fiindci intru necredinfi a ramas.

Acestea si nc fie noui iuvifituri spre toatc cclc cc ni se ir.rtAmpli irrfiecarc zi. Iar dacti unii cacl, iar noi fiiri de ispita riimAnern, c'lin accastipficini nu curnva intm cea rnai covirgiknre nepurtarc de gdji sei ran.rincnr,

ca gi cum ca nipte drepli an1 rirnas fili dc ispit;, cl, !-limpotriva, lnai vArtos

si ne invalim cum cd pcntru aceasta se mullcesc lzdrobescl accia, ca ltoisi ne facem mai buni. Iar tle rru, mai rele vom patirni.

13,6-9: $i le-a spus pilda aceasta: Cineva avea un smochin, sidit invia sa 9i a venit si caute rod in el, dar n- a gisit. (7 ) $i a zis citre vier: Iati,trei ani sunt de cind vin 9i caut rod in smochinul acesta si nu gisesc.Taie-l; de ce si ocupe locul in zadar?r(8) Iar el, rispunzind, a zis: Doamne,lasi-l 9i anul acesta, pini ce il voi sipa impreiur 9i voi pune gunoi. (:llPoate va face rod in viitor; iar de nu, il vei tiia.

1 l-1. ri t Isaia 5, 2 / lerenria 8, 13 / \.latei 21, 19 / N,tarcu 11, 13-14 ( Ll, ;l Matci 21, 19

Cu bund urmare adlrcc [Domnul] gi pilda accast.r, c.i dc Vrt'nre cr:.r zirci: ,,de nu vi veli pocii Itofi] vefi pieri", ctr ctrviinli adauga;i pildaaceasta. ,,Smochin" este, tigatlar, neamul iudeikrr, carc numai frunzc. amarrface, iar roadi nu di. $i in,,via" lr-ri Dumnezcu sta Ise aila], adicA intr.u

Petrecerea [r,ie]uirea] cea iudaiceasci. ,,StipAnul casei"i, adic,I Hristos,

{irrcditiac{el.rltit)5,inkt..cle,,de ce si ocupe l ocul in zrdar", se g.iscitc ,, pentru ce

si pirnenlul impresoarl in zndar .

5Vezi tiilcuiroa de la l.rcn 12. -l:i-1,9.

Page 188: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 188/465

i

I

L5S ( ipin,lrl ll SL\NILL lLOF]Li\C l'\Rllllllsc()l'LI BLI (:1lill:l

viind yi c.rut.ind intm cl roada a crcdnrfr-i )i a lucr.irii ce.lei bltne, nu a

afl.rt. Si in ,,trei ani" .l vcnit:-prirl Moise (lrsirc cn1t. 1.9-20), prin I)roof()ci (.1

[',:Llrt L 5.]), iar .r trcia oari Ltstrgi El (loan 1 , 1.1). Ins.i pe Lrr ri, pontnr ciilru s-.lu p()ciiit, i-a tiiiat clc. la dragostca lui L)lrrnnczeu, c;ci Ilu s(' ntainLnr'resc ne<rn1 al Donrnului ;ii popor sfAnt. Iar in loctrl lor au fost.rdusetrcanrurilc, cele care p'rtrt.rduce road.i.

lllcn p().rtc a se irlfelcgc ,,smochin" gi toata firea rntlcneasci, ,,stipan

al casei" Dumnezcu;i Tat.1l, iar,,vierul" [este] ]riul lui Dr:nrnt'zeu. Si

fijnd.a a \,r'nit ca si lucreze cn osArdie 9i s.l cur.lfeasci ,,via" noastra, nulasi Hristos ca si fie tiiat smochinul acc'st.r ca un neroclitor, unelr c.l <lcestea

sraind: ,,l..rs.r-l pc t'l yi ir.rtru acr.st all, cici chiar daca prrin Lcge;;i prinIrrorrrtrci rru s-.rlr fictrt nrai buni;ii roadA de pocdinfi rrn alr dat, ins.i gi Er.r

ii voi utla pe t'i cu alc Mele'dogme;;i irrr,itituri,;i tio vcll face roadi de

sr-tpuncrt'binc, iar de 11r.l, ii vc-i tdia irr anul\'iitor, tiindLl-i hctcz;ndu-i] pcdin5ii din partea dlepfilor ".

Si dr ,,trei" ori cercind roade de Ia firea noastri, nu a d.rt: o data,

.rtr.urci ..lrd, irr Rai anr c;lc:it porunca ( Fnce re cap. .J/, a doua oari, c.ind inLcgt' irrr ticut vilcl (lqin cnp. 32) ,,gi au schimbat slava lui Dumnezeuintru aseminare de vitel ce mininci iarbd" (Psnlrn 105, 20), iar er treiaoar:r, c.i:rrl de Domnul ;i M6ntuitorul s-au lepidart, zicind: ,,Nu aveminrpirat, decit pe Cezarul" (loatt 19,15).

Inca 5i fitcare dintro uoi ,,smochin" este in .,via" lui Dnmnczeu, adica

irr Bisclic.r, oli simplu sa zic: in lumea aceasta s.lclit. I)cci, r'ine Dunrnt'zen,

c.iutand ,,roadi";;i de te va afla pe tinc ,,neroditor", porunccttc ca sa fiitiiat tlirr r, itrfa_ acc;rsta, iar,,vierul" sc rnagi ca s;i-l fie lnili. $i cino t'stc

,,vierul"? Ori lngerr.rl pizitor al fieciruia, ori onul instrgi, c;ici iitcare luiinstr;i iyi este .,vier". Dcci, de multe ori in boli dc nrrrarte, satr irr altcprinre jd ii c.izind, zict'rl: ,,O, Doarnne, [mai ingiirluir-ne] qi intrr.r accst ar1

li lre \'()nr poc.ii". PL.ntru ci.rceasta inscamn.i ,,voi sipa 9i voi puneimpreiur gunoi", adic.i sufletul se ,,sap;" cend larina grijilor vief ii acr:ste ia

() scr.ltur., si sc usurcazii. lar' ,,gunoi" inrprejurul lui sr:1.rr-rne, ficrbinlt'alapt: trcci'rii Ir'ief uirii] cclci m;ri necinstite yi dc toli ci lca t.i [irr picioa rc]. C. i,

.rtlrnci criltcl cineva clirr slavi, in via!.i rreslivita pe sirrc sc arullca pcntrum.intuire,r strfletului, str zice cd ,,a pus gunoi" imprcjurul sufletultti, ca sd

.rdtrc.i ,,roadi", Dcci, cic r,'om facc,,roadi" bint, i.rr dc nu, rru ue mai

ingadrrir l)omnul pc rroi in ,,via" Sa, ci ne,,taie" dirr lurne'a aceasti], ca

locrrl sa nr,r-l ,,impresurim in zadar". Cici atunci cirrd vcdc o.lrccirlr. ci

l.acato:trl tr.iicFte nltrlfi .rni, se vatima 9i mai riu se f.rcc. $i intru accst fel

cstr. st.rr('.r p.rcatosultri, incit nu numai cl insupi ntr aritrce ,,roadi", ci pi pt'

Page 189: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 189/465

IAI-CLll{1..\SFl\ltll[\'A\(;llEl.llL)l:l-.\LU(A C.r],ik)lulll

.rltul, care putea aduce,,roadi", il impiedici. lar de sc \.a ,,tiia" din vtala

.rccasta, p()ate cei ce l-ar: r'izut pe el t.iiat, r,cnindu-gi in simtiri, st'r'rtrsclrimb.r si vor ;rcluce ..roadi

Si in ,,trei ani" sc zicr'ci vinc ,,St5pinul casei" la .,smochin", po.rto.r<lica gi pcntru ca trei sulrt legilc cc s-ru dat notri, prirr care vinc citrc lt()iDornnul. lar acestca st:nt: ce;r fireasc.l, cea a l,t'gii ;i ct'a cluhovniceasci.Ciici st cuvone.r noui clintru lege.r cea fircasci s.i nc il1\'aiint gi s.i aducem

,,rcad^", cici firt'a singura pe sirre;i se irrvali ct-ea ct st'cuvino. [;rr drrpace IDrlrnrrr.rl] a aflat in rroi a fi notrtbnici legca cca fireasci, nt-;r ciat-o pe

c('a a hri Moisr', .rjuttitoirre a cL'lei firegti. Iar tlup.i ct' si aceasta, pentrulle'ncvirca rloastr.i, impreulr.i nt'trtbnica s-a afl.tt, o tii Domnul pt ct'ca

d ulrovnice.rscd. I)e'ci cincl accstoa ,,trei" ltrl fac miti brrrr sr,rfletul cuiva ;inici dirrtrrr viat.r cea inclelr"rngat;i si nici clintrtr irrbiroa tle oarneni [.r lrriDumnt'zt'tr]nu se face mai bun,.tttlnci in .rntrl ,,viitor" nlt sc nliri lasai; cticirrrr rle rnultc ori So am;ige;te Durnnezt'u dt'prelungiri".

Dar ntr clrmr'..r plin ,,trei ani" pr"rtertr si le ilrtelcgr'nr pe cel(,trei st,ifitrlt'r,tirstt'lor? Pe cea copil.ireasc.i, adici a tinerilor - r,Arst.i care st'socotoitep6na la optsprezr,ce .ln i -, prt cc.t b.lrbitt:asc.i, iar a tre ia pc a cclor ce acu rn

.rLl incepr-rt.r incirunti. Dcci atunci c.ind la al ,,treilea" arr, adica la bitrencto,r.ttt t'onr da ,loadi", ci inci Vonr rnai fi l.isafi a tr.ii c.r si puncm in'rplujrtr'

,,gunoi" - prillinrl i'Lrfa cca nrcinstitii fr('ntru Hrisbs -, clar.rpoi )r rt)(t n('

vorn arit.t mincinr)ti, l1u t.lc va cnlta pt: noi Dolnllul, ci nc r.a ,,tiia", ca sa

rru mai inrpresuriim pir.nintul,,in

zadar", r'itin'rindu-iti

pe allii. Aceast.it.ilclrire nrise parc r.rrie.r fi nr.ri Potrivita la felul ;i pricin,r ce sta inaiute Icco avom tit'fa!d].

13, 10-'17:$iinvita Iisus intr-una din sinagogi simbita. (17) $i iati o

femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinli 9i care era gir-bovi, de nu putea s; se ridice in sus nicidecum; (12) iar Iisus, vizand-o,a chemat-o 9i i-a zis: Femeie, egti dezlegati de neputinfa ta. /1.1) Si Si-apus m6inile asupra ei, si ea indati s-a indreptat si slivea pe Dumnezeu.(J4) Iar mai-marele sinagogii, miniindu-se ci Iisus a vindecat-o simbita,rispunzind, zicea mullimii: $ase zile sunt in care trebuie si se lucreze;venind deci intr-acestea, vindecafi-v5, dar nu in ziua simbeteil (15) Iar

Domnul i-a rispuns gi a zis: Fitarnicilorl Fiecare dintre voi nu dezleagi,

" l)u nrnt'zeu cste m u ltrn ilt,stil ii intlt'lu ng-rabdator. 1i Se l.rs.i ,,am jgit" dc' c.itr.r, noi

;i tte Prt'lLl11*.t1.. \'irl.) Pim.intc.tsci, tlirrtru rnart'.t Sa iul.irt,de o.rntt.rri ins.1 nrr 5t l.rr.r

,,Jm.rgit de nrulte ori" tot din dragoste pentnr onr, cleo.trcct'se pitr(. cn n()i am amin.r la

nr':i,rryit implirrrrr.,r i.)hJ.luitrt( i rlL .t f n( rn\(,fut

Page 190: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 190/465

lliil,'

It)0 Capitolul 13 SFANTLIL TEoIII,.\CI AITIIIEPISCOPUL BULC].\RtF-I

oare, sAmb;ta boul siu, sau asinul de la iesle, gi nu-l aduce si-l aclape?(1,6) Dar aceasta, fiici al lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iati

de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, si fie dezlegati de legituraaceasta, in ziua simbetei? (17) $i zicind El acestea, s-au ruginat tofi celce erau impotriva Lui;,9i toati mullimea se bucura de faptele strilucitesivirsite de El. /1.1, I ll Marcu 16, 18 ll3, 7-}i Iesire 20, 9 / Deuteronorn 5, 13 /

Matei 12, 10 / Marcu 3,2 / Lnca 6,7;14,3 I loan 5, 10 (1.1, l5) Luca 14, 5

Din ispit;r di;rvoleasci s-a intirnplat patima aceasta femeii, dupA cum 9iDonmul zice: ,,pe care a legat-o satana, iati de optsprezece ani". Cici, poatepentru oarccale gre;;eli, fiind pirAsitd de Durnnezer-r, o murcea [cdznea] satanacici pricinuitor este trupurilor oamenilor de toate greut.ilile, c6nd de Sus, de

la Dumnczcu, se va slobozi. Pentru ci dintru ir:tcL.put acesta ni s-a ficut nou.ipricinuitol de a cidea dintru nestriciciunea intru care am fost zidili, ti a ne

lega cu tmp bolnivicios 9i primitor de patimi, cA prin imbricdmintea cea ,,depiele", aceasta o infelegem cu adevirat (Faccre 3,2'l).

lnsd Domrrul, cu glas dnmnezeiesc Ai plil-r de stdpAnire, gonegtc boalafemeii acesteia lnci pune gi mAinile pe dAns4 ca sA cunoattem cum cd sfAnhtl

Siu trup a purtat puterea gi lucrarea lui Dumnezeu CuvAntul. Cici hisupial Lui era [trupul] 9i nu al altuia oareciruia [om], afari de El fiind deosebi,

clesp"lrlit de El in ipostas, precum i se pare lui Nestode celui riu cledincios.

.A9adar, bundtatea Domnului cste intrr,r acest fel, pi a9a a miluit zidireaSa. Iar satana, cc-l care dintAi o legase pe femeie, pirindu-i rdu de dezlegarea

ei, ca unlll care voia ca ea mai mult si pitirneascd rdu, il leagi acurn pe

mai-nrarele sinagogii cr.r zavistia,;;i prin gura lui prihdnegte minunea. Apar,

cu ader,irat, in tot locr,rl sc punc asupri peste cele bune. Deci, se mAnicImai-marelc sinagogii] pentru ci samb;t; s-a fdcut timiduirea. IarDomnul, cu pilda frumoasi a dobitoacelor celor necuvAntitoare il mustri.Drepi aceea, de ni;;te cur.inte ca acestea, nu numai el, ci li toti ceilalfi cale

,,stiteau" impotrir.a lui Iisus ,,se ru9inau". Cici foarte nebunesc lucru erar

a opri sii fie timidr.rit r-rn om sAmbita, aducAnd pricini nelucrarea ceea ce

era r.lnduit.i de Lege pentru ziua sAmlrotci-

Agadar, cei care,,stiteau" impotriva Lui, de cuvintek' Sale ,,seruginau", iar noroadele de lucruri ,,se bucurau". Pc.ntru ci accia de lucrr.rri

nu se bucurau, ci sc topeau (de zavistie), cAnd ficea Hristos minuni, iarnoroadele, ca unii care se foloseau din semne

[minuni], ,,sebucurau",

tdmiduiri dobAndind.

' In t'diJia de la 1805, in loc de.,cei ce erau impotriva Lui", sc giisette,,cei ce stau

imDotriva Lui".

Page 191: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 191/465

TALCUIREA SFIN IF:I EVANCHELI] DE LA I,UCA Capitolu I l3 l9l

Dar aceste minuni si le infelegi;ii pentm omLrl cel liuntric. Cici ,,se

gArboveste" sufletul, cind numai la grijile cele pinantetti se pleaci gi nimicceresc sau dumnezeiesc nr.r niznie;te. Drept aceea gi sc zice ci dt:

,,optsprezece ani" bolegte, cdci atunci cind cincva spre pizirea poruucilor'Legii celei dumnezeiegti - care sunt zece - gi spre nidejdea veacului al

optulea este neputincios, se zice ci de ,,optsprezece ani" este ,,gArbov". Aunu cel carc este pironit ti aplecat la cele pimAnte;ti 9i pururea pec.ltuiegtc,poruncile le leapiclS ;;i veacul ce.va s; fie nu-l primegte? Dar Dorlnul,,simbita" gi in ,,adunare" il vindecd pe un snflet ca acesta, cdci atunci cAnd

va aduna cineva inh'u sine gindurile mdrturisirii (pentru ci ,,luda" inseamnri

,,mirturisire"), gi ,,sAmbiti" r'a avca - adicd incetare dc la cele rele -, atullciil i'indeci pe dAnsul lisus, nu numai cu cuvAutul zicAnd: ,,Esti dezlegat de

neputinta ta", ci gi rnAinilc punindu-$i-le deasupra. Cdci ni se cr.r'u inc nou.isi primim gi ajutoml mAinilor celor dumnezeiegti spre sir.6r;irea lucrurilorfaptei celei bune, gi nu numai prin cuvent gi in\.ilitur; tAmiduirea lndrrdu-o

[dobAndird-o], si ni se pard ci ne este de ajuns.

13,18-22 Deci zicea: Cu ce este asemenea Impirifia lui Dumnezeugi cu ce o voi asemina? (19) Asemenea este griuntelui de mugtar pecare, luAndu-I, un om l-a aruncat in gridina sa, si a crescut 9i s-a ficutcopacn, iar pisirile cerul^ui s-au siligluit in ramurile lui. (2a) Si iarigi a

zis: Cu ce voi asemina Impirifia lui Dumnezeu? (21) Asemenea este

aluatului pe care, luAndu-I, femeia l-a ascuns in trei misuri de fiini,pini ce s-a dospit totul. (22)

$imergea EI prin cetifi

9iprin sate, invifAnd

gi cilitorind spre Ierusalim".f?i, I E 19) Matei 13, 31-32 / Marcu 4, 30-31 ( ! 3,2t) )2) Matei 9,35; 13, 33-35 / Marcu 6, 6

. Cu ,,griuntele de mustar" .rserm.ln.i imp;rafia lui Dumnezeu; iarImpirifia lui Dumnezeu estc cuvintul gi plopoviduirea, cAci plirlpropoviduire a impAldtit peste sufletelc oamenilor. Deci, precr-rm mugtarulse pare ci este mic, dar are multd putere, aga 9i cuvintul Evangheliei estedefiimat de cci mulli ;i li se parc ci este ,,nebunie" (Faptelc Apostolilor 26,

21: 1 Coritrtcnt 1, 23). Dar, luindul pe dAnsul or.nul, gi aruncAndu-l ,,ingtidina sa", adici in sufletul siu, se face,,copac mare", incAt pi ,,ramuri"se afli la dAnsr,rl. lar ,,pisirile cerului", adicd oamenii cei ce r.oiesc a zbtrrala indlfime, se sildpluiesc in ,,ramurile" acestea, pL'lttru c.I accia care sr-lnt

rnai sus decAt cele pAmantegti, in,,ramurile" prol.roviduirii, adic.i in

8 in edigia de la 1805. in loc c1e ,,s-a ficut copac", se giiselte ,,s-a {5cut copacul mare".

'qin edi;ia cle la 1805, in loc de,,cililorind spre Ierusalin", se gisegte,,cale fic6ndspre Ierusalim".

l

ll

il

I

.

.

;i]rlli

tlllfllffililWili

Page 192: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 192/465

1',1 ( .rpjtr)lul l3 sljANlut. fE()t; ./\( I A Rt l:l,ISCOPL l_ ItUI.(;A till:t

irtfelcpciunilt'cL'le intinse Icuplinzitoare] se oclihnesc. C.r yi crrnr ry ziccc.r ,,griunt€".r luat PaYei, pe invalitllra coa pLlfin;.r Alranir.i lfr4'i./c..'11rrrsltt1iftl'9, 1i), tlarslidinrl acest,,griunte" in,,gridina sa" cca cLl p.irn;t1tgras, ,,ramuri" a iicut, le zic adic; pc cclc nlultc Fi fl'Llm().rse invit.ittrri 5itfinritefi, intrlr c.rrt'se sirlii;luiar: nu llLlltlai coi de atunci c.rrt elar,r irr.rlfi ;iir!r'ltp!i l.r nrintt'gi la irr ft,lepciurrcr" - prectrnr erau corirrtenii, Ditrrrisie,

Icrotei si al!ii nrul!i, prccurrl gi cci dc pc urnl.i, ill fiec.rrc dintre vrcnri.

Sr.'P1r11s ,,gr;unte de mustar" si fie intelcs gi lnsu;;i l)omntrl, trur tleIarrd tiind rirtlrl 619;r ce sc vodea, c.ici t-ccior tlr: teslar er.r ii f()art|' s.ir.tc

tr\hlt'i13,:l.ll. I)ar-cizincl [-l in inirna [mijkrcrrl] pam.irrtului cin.l .r ntrrrit

;i ,,in gridini" ingropirrrl Lr-Se ( loott 19,4l), ,,rarnuri" flutlo.rse pe Apostolii-a facut, intnr c.rrc se orlil.rnL-sc toti cei c.rrc- nrai in.tintc er;ru purtitli dc h)t

titrlrrrlirrsrl.ieirrllii, precunr erar-l cci riirr neanruri. C.ici .tceytra cu ,,pisirile"s(',r\(.n1.h.lu prntru ltlitlt()a cal:r' loslle li sc riitircea li st' ant;tij('J |i ('ra

plina de to.rt.r u;uratatc.l. Cia apa strnt toti coi cc se r.itic('sc, .rsenr('ne. cLl

,,pisirile cerului", adic.i .rle r,dzduhului.I.lrif i r: sto .rscniannt dumnezcicscul cur;int cu ,,aluatul" pt' Ctrrc,

Iuiirrrlrr-l ,,fenreia",.rtlic.i firca omcncasc.i, l-,r.rscurrs in,,trei misuri de

fiini", arlica irr tr:r,rp, irr srrilct pi in cluh, ca si se sfintcasc.i acestca, Llupicun'r zicc feficitul lravcl (1 li'snlotict'tti 5,23), ii s.i sc fac.i o ,, frinr Antituri "

f rin irrrpart,isif'ra ce.1 cr.r Sfintul Dr.rh (Ronwri ll, 16: I Coritt,:tti 5,11.Jrrsa ppti a-l inlelt.go ,,femeie" pt'suflct, iar ,,trei misuri" pe ccle trci

p,ir'!i ale lui: cca cuvintiit()are, cca miinioasi li cea poftitoare. Dcci, tlacicint'r a intru ,rceste tr(.i pirti va ascundc cuvinttrl lui Dr.rrlrrezeu, le va f .rce

pe ,lcestca ctr ttrtul c'luhovnice;ti, inc.it nici part('a cta cur';int.itoarr.'si nrr

grt'yo.rscri irr tlognre, nici nlanja ti pof ta fari de srlcoteala si l-u.l 5c pol'r'lcrrsC.l,

ci s.i se dospc.rsci si si se fircd asernenea cuvintrrlui lui Dtrrnnezcu.

,,$i mergea El prin cetifi 9i prin sate, invifind". l'orltru c.i r1r.l ir]tr.r

Dortrtul nLrrn.ri in cele mai mici, prccum surlt satele, iar pt' ora)e le def.iinr.i

- lrrcrrr caro il t.rc cei cc voiesc a-i amigi Lrc cc.i nl.ri dc riincl -, nici in oragcru intra c:r uu irrLritor tle slar';i gi ca un poftit()r dr: aritarc cu ingAnrfare,

dr:tainrAnd Isatcle] cclc m:ri mici, ci ca r.rn Stipin cle obgtc, iar m.ri r'.irtosc..r r.rr PaIint(', rt'toti prurtand griji, prretutintlcni inconjura Istrabat0al.

L)arc lrnrbl.r Donrnul prin cet.ifile cclc clinafarrd, intlLr care r.rLl erau

a t; fin ir1\'ifiit()fi cle Lege, i.rr de lcrusalim fugr:a, ca )i cunr s-ar fi tenrut c'le

tntrstrarile cele tle ltr irrvatatorii de Lcge, s.ru b;inuLr rnoartca la care acc;ti.r

" ,,lntclepe ir.rnea irrlelt'apt,i" e .1ce!'l c.)re

l:va r rglrt'lici

-(. Lla(. pfimtl,'.l11 .r 1'rop,'r.i.irrrrrr

Page 193: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 193/465

lALCUlltE,\ Strl\ lIl E\i\NClllLLll l)1, l-,\ l.UC'\ ( aprtolrrl l.i lej

\roiau sd-I. supulri ? N Ll este cll plltirl'd a se zice ilccasta, perltru c.i Donllul,,cilitorea spre Ierusalim", cici unrle sunt mai rnulli ct:i bohravi, acolo cu

prisosintas.i se s6rguiasca sA ureargii gi !loct()rul.

'13,23-.10:$i I-a zis cineva: Doarnne, pufini sunt, oare, cei ce se

mantuiesc? Iar El le-a zis: (2.1/ Siliti-vi s; intrali prin poarta cea stramti,ci mul!i, zic voui, vor c;uta si intre gi nu vor putea. (25) Dupi ce se va

scula stipinul casei 9i va incuia u9a gi veli incepe si stati afari si sibatefi la u9i, zicind: Doamne, deschide-ne! - 9i el, rispunzind, vi va

zice: Nu vi gtiu de unde sunteli. (26/ Atunci voi vefi incepe si zicefi:Am mincat inaintea ta 9i am biut;i in piefelerr noastre ai invifat. (22)

$i el vi va zice: Vi spun: Nu stiu de unde suntefi. Depirtafi-vi de la

Mine toji lucritorii nedreptitii. (28) Acolorr va fi plAngerea si scrAsnirea

dinfilor, cAncl veli vedea pe Avraam 9i pe Isaac 9i pe Iacov 9i pe toli

Proorocii in impirilia lui Durnnezeu, iar pe voi aruncafi afarir'. (29.t $ivor veni allii de la risirit 9i de la apus, de la miazinoapte 9i de la miazizigi vor;edea la masi in Lnpirifia lui Dumnezeu. (.30) $i iati, sunt uniide pe unni care vor fi intii, gi sunt allii intii care vor fi pe urmi''.

11.1. l.l 2lr Sirah 4,2.1/ Itatei 7, 13-l.l / toan 7, 3,1;8, 21;'13,33 / Faptele Apostolilor 14,22( l.l,25r fsaia 55,6 / Mntei 7,23;25, 1G12 | Lu.a 6,46 flj. ?71 l'salN t +6;6,91 Matei7,23;25,4L /

Luca 13, 25 / I Corinteni 8, 3 / 2 Tinotei 2, '19 (l l. 2C, Ilatei 6, 11-1:; 13,.I2; 21, 51

I l.l, .21ti Facere 28, 1,1/ Isiia 2, 3;,19, 6;60, 3 / Maleahi.1,

11 / l\'larcu 8, 1l

/1.1. .l/lr Nlatei 19,30;20, 16 / Marcu '10,31 / Fnptele Apostolilor 10,45; 28,28

,,Pu!ini sunt cei ce se mintuiesc", penh'u ci ,,uga stramti" nu este cu

putinfi a prir.ni Pe r.nulgi. Deci, ,,stipinul casei" cstc- Dotnnul,;;i che.lmidimpreuna pe tofi o.rrnenii la ospi| gi la dcsfdtarea LrunAtd!ilor cclor

ncin-rptr fina tc. Cif i, dar, sunt os.ilduitod, pArra la ccasul plarrzului st'sArguiesca iutra, iar c.ifi sr.rnt rnai trirrdavi, gi clrtp.ri r1s15ul pr6trzr:ltti vin, se inchid

.rfara. $i care cste ,,ceasul pranzulni"? Ardtat esto ci Viata aceasta de acum, cd

accasti vrerne este cu adevirat buni pentnl gatirca cea duhovnicea:.ca, c.r sa

llo ospat;m. Deci, dupa cc ,,se va scula stipinul casei" - adici se va scula l.r

Juciecata - gi ,,va incuia u9a" - calea faptci celei Lrure zic, [pe] care dupa

r1 in edilia cle la 1E0i. in loc de.,piefe'', se gisettc,,ulile".rl

ll805l Acest cuvint ,,acolo" cste in loc tle ,,atuncei".lr in t'di1i.r tlc la 1li()5, in lo. de ,,aruncali afari", se gis!'ltc ,,sco9i afari".rr in edili.r de l.r ls(l-i Ycrsctu I 3(l .\tr: ,,Si i,rt,i. (ei de pe u mri vor fi intii, si cei dintii

vor fi pe unni", cu n.east.i nolii [1ti05 ] Credinciogii cei care.ru crezr.rt dintrc figini, careacun'r se Par a fi ,,cei de pe urmi" carc nLl cunoscut pt'fiul, vor fi atuncca ,,cei dintii"p('rrtru crL'dirr!.r lor c('a curati. lar iutleii cei necledinciogi c,rr('se pircau.'r fi ,,cei dintii'',fiincici t'i mai inainlr au .Lmoscot pc Dunrnezcu - cii zice ,,Fiul Meu cel intei niscutlsrail" - r'trr fi atuncea ,,cei rnai de pe urmi", pentru nccretlinla ior (dupa ZigaL'en).

Page 194: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 194/465

lql (.rfin)lul l.l SJj,\\l L-1. ll,()Fll /\Cl' ARI III_PISCOI,UL BUI_(lARllil

sf:irgitul vietii cle aici nu st'mai poate cilitori, cici irr viali fiild noi sc

cil.ikrre;te [pe] calea faptei celei Lrurre - cei ce mai cu lenevire au viefr-rit aici,incep ,,si bati la ugi". C.ici atunci, prin pociinla ce:r fdrii de fokrs, cautd ctrletr

faptci burrr- cr.r cuvintc goale, ca gi cu oarecare lrateri gi lovitllri repetatcchemAndu-o pe .rceasta, [ins.i] lipsirrdu-le lucrurile . Iar ,,stipinul casei", cu

clreptatc tle aci irrainte inchizindu-i afari, se prefacc cum cii r-rici nu ii gtie ,,de

unde sunt", gi cu cuviirr|5 estc aceast4 pelttru ctl acegtia sturt clc la diavolul,iar Dtrmrrtrl pc cei ce surrt ai Lui ii ;;tie (Nunrcri 16,5).

Iar aceasta cc zice': ,,am mincat inaintea ta 9i am biut si in pietelenoastre ai invitat", se zice gi .rga sinrplu [de-a dreptul] cetre cei din Israil,cici t-iintru actgtia S-a rrAsctrt Hristos dupa trupr Fi cu acegtia climprcunAminca gi dimpr-e und bea.

Dar se poate;;i nrai inalt a sc inlelege aceasta ce zice: ,,am mAncat

inaintea ta si am biut", cici slujba Lc'gii sivArgirrd pi jertfcle cele sAngcroase

lui Dumrrezeri aducincln-lc, mirrcau gi se vcseleau, ascultau inci yi

dumrrezeiegtilc carfi in sinagogi. Petrtru cd, intru adevar, Domnul gi prinProoroci

iiinvafa, c.ici rru pe trle

lorproorociri

eile puneau inainte

[inslujbclc sirragogii], ci pe alc lui Dumnezcu le griiau, pelltru aceasta tiziccau: ,,Acestea griiegte Domnul". Atadat nr.r a fost indeajuns spreirrdreptarea iudeilor siujba cea prirr singiuri [jertfe singeroase], rrepnmindci credinfa carc il face drept pe cel rrecretlincios.

Inci pi celor ce sunt ca 9i mile cre:;tini, dar lenevogi cu viala li se vorpotrivi acestea. Au nu pi rroi m6ncirn Dumnezeiescul Tmp? $i nu bem SAngele

Iui Dumnezeu irraintea Sa, in fiecare zi la masa cea de taind apropiirdtr-ne?

$i inr,ala Dornnul in ,,ulife" [,,piefe"], adici irr sufletelc cele late ale

noastre. I)ar nu esie nici un folos, daci numai ascultitori ai dtrmnezeiegtiiLegi ne ftrcem, iar nu gi lucritori, ci mai vArtos dimpotrivi, sple pricirr.i de

mai mali munci [c:rznc] ni se facc noui aceasta ascultarc, precrrm giimpirtigirea dumnezeiegtilor sfinlenii Ini se face] spre osAndi. $i ia aminteci aceia sunt lepada!i, intru ale cdrora ,,ulife" [,,piefe"] inva[i Domrrul, cd

dirc;i [f r,'orn avea pe Dinsul i:l'ifintl nu irr ,,ulife" l,,piele"), adicd nu inlargi, ci irr stralrltc Ai irrgustc;;i zdrobite irrimi, nu vom fi lepiclali.

Iar aceca ce zice: ,,Acolo va fi plAngerea [9i scrAgnirea dinfilor], cAnd

ve!i vedea pe Avraam 9i pe.Isaac 9i pd Iacov", se potrit'e;;te gi israelitenilor,

cetrL- caro se gr.iiau accstea, rlar irrc.i gi cckrrlalfi rrecredinciopi c.1r€ sc vorafla de-a lungul vrenrurilor. Pentrtr ci iudeii de acestea mai vArtos se

mAlrneau, cArrc'l auze.ru ca allii, adicd cei din pigAni, se vor odihni cu

Avraam;;i cu Patriarhii, iar ei vor fi ,,scogi afari". Insi ni se potrivegte gi

rtoui ccloL cc nu tace.rn cclc ct'se cuvin gi snnt lrrmitoart: credintei. Pentru

Page 195: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 195/465

TAI,CUIRE,\ SI;I\IEI I:\/,\\C1 II:I,II DE I,,\ I-UC,\ r.rfrt,'lLrl l l tLrS

ce gi noi in Legea lui Hristos liudindu-ne, apoi prin c;ilcarc.a ci lepaclAn-

du-o pe dAnsa, ne parem a fi ,,cei dintAi", ca unii cart'nc-ar.n invilat cuvin-

tul irrc:r din scutece li pe Hristos L-anl purtat. Dar vom fi ,,cei de pe urmi",poate lnai mr.rlt fiind cirrstifi pigainii, carc au cl'czrlt la sfArgitul vicfii 9idllpa plicerca lui Dumnezcu putil1.1 \'rL.me a vicfii lor au petrecut-o.

1.3,.11--33: in ceasul acelaF au venit la El unii din farisei, zicindu-I:Iegi 9i du-Te de aici, ci lrod vrea si Te ucidi. (.32/ 9i El le-a zis: Mergind,spuneti vulpii acesteia: Iati, alung demoni si fac vindeciri, astizi si mAine,

iar a treia zi voi sfirgi. (33) Insi 9i astizi gi meine 9i in ziua urmitoarer"merg, fiindci nu este cu putinfi si piari Proorocafai.l.rl:l"".lrr,lt#;,

,,,

De zavistie topindu-sr'blestemalii farisci, sc ispitesc si-l- sperie pe

Domnul, gi cu Irocl Il irrfricogeazi pt El. Cici nu voiau ei sd-L vadi pe

Dotnnul f.icAnd mir-rr,uri, ca nu plin mulfimea minunilir si trag.I [spre El]noroadele, gi cu puterea cuvAntultri invifindu-le, s;i lc intoalci citre Sine.

Deci, il acluc inaintc pc lrod, gi se prefac ci au pr.lrtare dt glija dcMirrtuitorul. Iar El, gtiincl inimile acestora, bl.lrrd gi ;rcoperit [tdl1uit] -dupi cut.u cste obiceiul Sitr - le rispunde lor pi zice: ,,Spunefi vulpiiacesteia". $i se pare c.i al numi ,,vulpe" pe lrod, dar dacd cineva cu de-amd-

nuntul va lua aminte, \,a pricL.pc cA cr,l pris()sinfi ii insemncaza.rjci pe

farisei. Pentru ci Domrul nn a zis,,r'ulpii aceleia", ci ,,vulpii acesteia",oarec.rre ctrvint de mijlocr; uneltindu-Si cu irrfe'lepciunt'. Cici prin a nr,rmi

num.ri o singuri ,,vulpe", lc-a tlat lor sri-l inlcleaga pc lrod, iar prin a zice'

cu aritarc ,,acesteia", 1.rc insigi viclenii accia i-a insemnat [ardtat], c,lci cu

adevarat viclepugul gi niravul cel riu al vulpii il a'r't'au farisrii.9i vezi,cunr impotrir,'a rillt.ifii lor le rispunde lor'. C.ici de r.rer.ne ce aceia pentruvindt'ciri zavistuirrdu-L, aduc inaintca [,ui frica cea clc lrod, El, cce.r ce

gtia ci ii mAhrregte pe dAn;;ii, aceasta grdiette: ,,lati, alung demoni 9i fac

vindeciri". Cici precum s-.r zis rnai sus, pentnr.rceasta Il goneau Ialungau]pe Dirrsul, ca nu pc aritart'a mirrunilor celor preasl.ivite uneltind, sivanr-.zL' pe mulli, ca si crcadi intm El.

Iar aceste cuvinte: ,,astizi si miine", mai multe zile irsemneazi. Precurrgi noi obignuim in grdirea cea dc obgte [de toate zilele] sa zicem: ,,ast.izi gi

miirrc se tacc accasta", cu adevarat, nu intn-t atat de pufina vreme hotemicind

[ingr;dird]Iucrul acela,

ci sivirgireacoa

gralrnicainsernnAndu-o, ag.r gi

'ln edilia de la 1605, in loc tle,,in ceasul acela", s(, tiseftr' ,,in ziua aceea'.r''

ir.r edilia de la 1805, in lr,t.. de ,,in ziua unnitoare", se gasctte ,,in cealalti zi1;

,,Cuviiltt de mijlrl<'' - ctrr'.int ce' poatc fi irrfeles in dor,::i fcluri.

Page 196: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 196/465

uill ,

C.r fr h)1rrl 13 5l:,\\ l LI I I:()ij[ /\C I \Iit IItil'lSCc)t't- i. Irt- L(;A l{ F]t

Hristos, zic.irrcl: ,,fac vindeciri, astizi 9i rniine, iar a treia zi voi sfirsi",au adr'\'ar'.1t. nrt .rccasta a inser.nn.tt-o,,u1ul-nr'c; a tleiu zi de nt:r.oir- St'r,,a

sivir;;i, ci arat;r ca m().rrtc.t Lui r'.r ii curAntl. ISi zice Donrntrl:l ,,ln:a \lr sc

cuvinc Mit'"astdzi 9i miine", arlic:i oarcc.rrc vrL.me a .rFtopta aici gi a fact'r.ninuni, gi in ,.cealalti zi,' a lnel'ge la Icrrrsalinr, caci acolo nri-ar.n hotiri'itnric l).rtinra". Caci dc vrcme cc it.ei.r ii zict':rrr Ltri: ,,lesi si du-Te de aici,

ci Irod vrea s.i te ucidi", iar-.tcestea toate lc zicc.ru in Calileca, pctrtru caIrocl p1';r('gg2 o stipinea, IDonrnlrl] k:.rratri ltrr ci clcgi nrultc so sfitrricatcIrocl, nu rir ii cr-r putint.i sii-l. ()ntoare pe El, circi rrrr irr Calileea, ci inIenrsalinr Ii este hotirit I.ui a patimi.

I.lr ca nrai.rriit.rt si-ti tlt'scopar !ie 1i graiul Evanghclici, si ltu s()c()tosti

cur.l1 c.i al zice: ,,Mr sc catle astizi gi rniine.r ntergt"', ci crtincl pAna la

,.astizi 9i miine", punt virgtrla 9i appi 7i; ,,9i in cealalti zi a merge".f'rccum;i noi, de nrulte ori ntrln;iriint1, rlbi;nuinr a zice: ,,Elr clrrrninici,lnni gi ma rf i pr"r rct'rl ", rru ca gi cum ,,;i d unr inica gi lun i r.oicsc si prr rct'tl ",

ci lmnrai se numili ccle rlolra zile ca sa fie.rlat;rta a trej.r. Dt'ci, aga facr.

;i l)omnul aici, c.r 9i cum ur uunrira, zicAnd: ,,Mi se catle nlie astazi si

miiinc, apoi poimiirrc a molgr. la lcrurs.rbnr. ca actrlrr inrreste hotir'6t Mit'sfirgittrl". Si precum am zis rrrai srrs, Dornnul rlLr zico acestc.t ca gi cunrin trei zilr se r, a irrcheia viata Sa, ci inscmnt'aza zile rnai mlrlte , rlar nu o

vrerne oilrccarLr foarto lr-rngi - gi, ca 1i curr trnele ca acest.r.rr zice c.itrecci ce llzavistuiatr pe I)Ansul: ,,Ct'cuge tati noal'tea Mca? Iata pcstc pufillac('asta se r,'a siv i rgi".

Iar cirrd auzi, c.i ,,nu este cu putin!i si piari Prooroc afari deIerusalim", nu s()coti ci dint: rr . se sclrc r.lltclL' cit acosrca vre() ncr oit' cu

sili se ;rducc .-rsr-rpra iudcilor, ca si ftrc;i unclt ca acostcil, ci dintlu urm;rlcavoitrfei lor celt'i r'.irsitrrare dc sirrge se zice.rceasta. Prectul rl:rci cirrr:r'a.

r.'izirrclpe uu tilhar foarte virs;itor de sengo stiind la clrutl, ar fi zis: ,,Ntreste cu plltillti ca drunr,ll acesta, intru care tAlharul ii pintlcptt pe rlrunreli,

si fie curat cle sAnge", cu .rdcvirat, cele cr trn.ne.azi f.rptekrr tilharulrri, le

griiergtt,. Dc'ci, ag;r 9i in Icrusalim, fiindci gcdoau acolo tilhari fariscii 9i

cirtur;rlii, rlu era cu pu tinla in alt loc * ftirii rrurlai irr locagu I ti lharilor - sa

piara Stipanul Proorocilor. Ca obipnrriti fiind irrtru sAngir.ririlc slugilor, gi

pe Stip.in ll vor omori.

1.3,31-35; Ierusalime, Ierusalime, care omori pe Prooroci gi ucizi cu

pietre pe cei trimigi la tine, de cAte ori am voit si adun pe fiii tii, cumaduni pasirea puii sii sub aripi, dar n-afi voit. (.15) Iati vi se lasi casa

voastri pustie, ci adevirat griiesc voui: Nu Mi vefi mai vedea pini ce

Page 197: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 197/465

lAl CUllii..\ S|1i\l IIl I:\r\NCtllll ll I)l: t.A [.UCA Crpih,lul ll te7

va veni vremea cand veli zicets: BinecuvAntat este Cel Ce vine intrunumele Domnului!

( /.1, il) N{atei 23,37 /1.1,.l5l Levitic 25, 31-32 |Psal 6a,2qi7,26 /lsaia1,7/D.rniil9,27lMilreia 3, 12 / N{atei 21, 9i 23, 38 / Marcu 11, l0 / Luca 19, 38 / Ioan 12, l3

Cr-r indoita pomenire a nllmelui arati dragostea ce o are citre danFii,

caci ca Lrnul oarecare ce irldrigegte gi este defiimat dt'cea indr;igiti, aga o

cheami pe adunalea cea crlrvari. Arati inci gi ir.rbirea Sa de oameni, c;ici de

multe ori a voit s5-i adune pe dingii.lnsemneazd gi nebunia acelor4 zicAnd: ,,n-afi voit". ,,De acum v.1 las pe

vtri, cdci atit de mult am ulit vicleguppl vostru, incAt nici biserica nu o zic cieste "casi" a Mea, ci ucasi a voastri". Cdci pAni cAnd petrecea inhu voi fapta

buri, era 9i bisericar" Mea Iar dupi ce afi spurcat-o pe dAnsa gi adunituri gi

pegterd de tAlhari o afi ficut cu neguldtoriile cele multe, gi cu voin;a ;;i srroteala

cea iubitoare de argint unul pe altul omorAndu-v;" - cd aceasta estencgu|5tori4 adicA tAlhiric, fiindcd pune piedici fratelr.ri, amigurdu-l pc darsul

;i i le rdpegte pe cele ale lui, lucru pe care gi tAlharii il fac, cdci duprl ce ii leagd

pe drurne;i apoi ii jefuiesc de toate ale lor - ,,agadar, dupi ce afi ficut biserica

pqteri cle- tAlhari din pricina negulitoriilor pc care le faceli in "casa) accasta

dc rugicirme, nu mai este- "casi" a Me4 ci "a voastri"". Si nu nurnai pebisedca

[templu] o ve.i infelege ,,casi", ci li pe tot neamul iudeilor, ci obigr-ruiegte

Scriptura;i pc neam a-l nurni ,,casi", pre.cum aceasta: ,,Casa lui Levi,binecuvAntafi pe Domnul" ilPsnlnt 131,20).Decigi aici se poateinfelege: ,,casa

voastri", in lrr de,,neamul \.ostnt se lasi de citrc Mine", plccrrnr;i 1'rinProortxul in alt loc zicc: ..Pirisit-am casa Mea si mostenirea Mea am lisat-

o" (lo'trnia 12,7 ). Circi,,casi", acokr pe israeliteni ii rlumegte. )Si aratd ci ti maiinaintc dc accast4 El era Ccl Care ii finea pe dAnpii ;;i li izbdvea de vrtijma;i']'r.

Iar cee:r ce zice: ,,Nu Mi vefi mai vedea de acum, pAni ce va veni vremea

cind vefi zice: Binecuvintat este Cel Ce vine intru numele Domnului", p'rt

cea de a Dona \/enire o insemneazi. ci atr,rnci si firi clc rcie Il vor mirturisipe Dinsul MAntuitor gi Dor.nn, cAnd nu ie va fi lor de nici un folos. Dar cum?

Nu L-alt \'.izut pL'DAnsul dnpi ce a gr;it acestea? Cu ader.:irat L-au vizttt.AFaclar', cind zice: ,,Nu Mi veti mai vedea de acum", nu ceasr.rl cel de atrmce'a

il insemr.reazi, ci vrenrea cea cle clup.i Cruce, ca 9i cum ar fi zis: ,,Dup:i ce M.iveti ristigli, mr Mi veti mai vede4 pirrd cincl iarigi voi veni".

'' In ecligia de la 1805, in ioc t1e ,,Nu Mi veti mai vedea pini ce va veni vremeacend vefi zice", se t;sette,,Nu Mi veli mai vedea de acum pini cand veli zice".

l'/E r,<'rba de ternplul din lerusalim.

l' ,,P5.isit-attr.u"u Mea gi mogtenirea Mea am lisat-o; dat-am pe iubita sufletuluiMeu in nriinile vriimasilor ei" llcru lt 12, i-).

Page 198: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 198/465

Cet,rror-ul 14

Bolno|ul dt, itlropitri ( tdtcat sLitrrl\iti. I rltv t /ri s,ir'ri'rrlc si ltl rilt)slL'ttit .

l)ilL t dtslnt,cittn cea nnrc. Lapirlartn tlc sitttf,

/J,7-d: $i cind a intrat El in casa unuia dintre cipeteniile fariseilorsAmbita, ca si minincer, si ei il pindeau, rl)iati un om bolnav de idropiciera inaintea Lui. f.i) Si, rispunzind, Iisus a zis citre invititorii de Lege 9icitre farisei, spunind: Cuvine-sei a vindeca simbita ori nu? (4) Ei insi auticut. Si lu6ndu-l+, l-a vindecat 9i i-a dat drumul. (5) $i citre ei a zis: Caredintre voi, de-i va cidea fiul sau boul in fintAni nu-l va scoate indati inziua simbetei? l(il $i n-au putut si-I rispundi la acestea.

ill I, Ilarcu 3, 2 r /1..1/ \tatei 12, l0 / Marcu 3, 2 / Luca 13, 1{ dl..;,r Iesire23,5/Deuleronom 22, { / Itatei 12, 11 / Lu(i 13, l3 , /.1. dr 2 Regi 3, l1 / \latei 22, {5-{6

Degi cunogtta Dortrnul rriravul ccl rau.rlfariscilor; totugi intra in c.rselL'

lor, cici peninr folostrl suilctelor ii era grija [-ui ;i pentnl aceasta ir]tra.I)e ntru ci ori din crrvirrt;i riin inr'5!5turi, ori tlirr ;rr;ltare-a semnclor putc.ausei sc iolost'asci ci, clt'ar fi voit.

Apadar; dupa cL,i'l vcrlit in rnijloc col ,,bolnav de idropici", rru ar socotitDomnnl cum sa nu-i sr.rlintr'asc; pe dan;;ii, ci curn s;i facd bine celui ce aveatrebtrirrld cle virrdcc.rre. C.ici ;i noua ni se cur.irrc ca unde se ivL.9tL. folost()artc nlult, si nu ne grijirn tlt- cei ce f.ira t1c socoteal.i se smintL.sc.

$i infmnti Donrnlr I nebunia cclor ce ror vrca s.i- L irl'irruiasci pe D;irrsul.Drcpt accea,;;i intrcab.i dc cstt'sau nu sl()b(xl ,,a vindeca sAmbita". Audoard nu ii arati de r.is pe dAntii, ca pe nitte ncpdcepr-r;i? Fiindci Dumnezeua blagoslovit sAmb.lt.r,

iarei opresc

a fi sir'6r9it binele intr-aceastd zi, 9i o facpe c.r cu adcvirat blcstcrtratii, c.ici .rcc.r zi cJrL' r'lu Lrl imeste nici r,ur lucrubur, rru cste blagosloviti. ins.i fariseii, crrrroscan.l rrritlt't-atc intretrarea, ,,auticut". A;acl.rr, aturrci Iistrs, ceea ce era.t Lui f.rce; gi prin atingere il virrdecipc t)m, .rpoi )i pc f.rrisci ii rtr;iueazi prill .lce.lsta, ca;i cum t-u1ele cil accst{].t

' in Irlitir Jc lr 1S05, litlrrl capitolrrlrri csto: ,,/lrrlfr/ .(,/ 1,,)/ ttLt .dt irlrttlticn. [,1,n!rtt t ttLt

it!l't ;,ltttlL',,r,riirj /)r',,iri/ n iltt\t1n l)i stitnci tjttti iLifl,,./,,ri,lri,iaarit/1r.Pti(ltjti.[)L,trtrrtLci.ltL'mnti ln .inti. l)tttfrtr acuq niL,.ti, t I cst'c ucaui.trl ctl ,tdci,irat al Iui Hrislus. Pildt ltt,ttlrt:iLltrttt ILnlttlui si |tt'ult r.t itnl)tinjlul .. i\t:ti l , ln ri.l\1".

: in ,'.1i1i.r dc l,r 13()i, irr lrrc r1t' ,,ca si mirrArrce", s(,tiir,cltL' ,,ca si urinence piine".I

in edilh eie la lt()5, in lrt clc,,cuvine-se",:,r ft.tscttc,,este slobod".'.lrr cditin.1c lr I8()i, in l,'. .1t' ,,luindu-1", sc gastStt.,,apucindu-1".

Page 199: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 199/465

T,\I-C L IItE'\ SFINTT] I TVANCIII]L-IJ DE I,,\ I,UC,\ C.rpit()lLrl 1l

le-ar fi zis lor: ,,Daci Legea a oprit;r miltri sAmbita, sa nu porfi griia nici de

fiul tir,r, cie se va prirnejdr,ri simbita. fi ce zic de fiu, c.ind nici;rebou nu

ilr.ei lisa neajutorat, de-l vei veclca cd se prirncjduie;te Deci, cum trlt cste

lucrr.r firi c1c socotealS a c;ir-rt;r vind vindecirii in zi dc simb.ltd ct'ltti bolnar'

dr, lql11'pical'

,,Bolnav de idropici" estc 9i tot cel care plin r.'iafa cea clesf.itat.i li Ltmecl.i'

cu sufletul, cr.rmplit bolind, arc trobttinld cler Hristos. Deci 9i sc va tAn.ldui,

daci ,,inaintea" lui Hristos r,a fi, cici acela care socoteite cA de-a pururea

este inaintea lui Dumrezcu ti este vizut dc El, prea pufin va p;citlli.

11, 7:11: $i luind seama cum igi alegeau la masi cele dintAi locuri",

a spus celor chemafi o pildi, zicind citre ei: (.q) Cind vei fi chemat de

cineva la nunti, nu te ageza Ia locul cel dintAi;, ca nu cumva si fie chemat

de el altul mai de cinste decit tine. (!l) 9i venind cel care te-a chemat pe

tine 9i pe el, ifi va zice: Di acestuia locul. $i atunci, cu rusine, te vei

duce si te agezi pe locul cel mai de pe urm;L'. (10) Ci, cind vei fi chemat,

mergind, aseazi-te in cel din urmi loc', ca atunci cAnd va veni cel ce te-a

chemat, el si-ti zici: Prietene, muti-terl' mai sus. Atunci vei avea cinstea

in fala tuturor celor care vor gedea impreuni cu tine. (11) Cici, oricine

se ina11i pe sine se va smeri, iar cel ce se smereste pe sine se va inilla.| 1 1, 1 0 ) Pild e 25, 6-7 ( l +, 1 l ) lov 22 29 | P salm 17, 29 | Pilde 29' 73 |

Matei23,12l Luca18,14/tacov{, 6/1 Petru 5, 5/FiliPeni2'3

Vezi in cc ft'l sunt cincle lui Hristos? Pcntru ci accstea se intorc spre

folosul sufletclor gi nu spre safir,ri pAntecelui. Cti vezi cA l-a vindecat pe

cel bolna'"' de idropici, iar pe farisei i-a invatat ci bun lucru este a facebint. simbi ta.

lar dr.rpi ce i-a vezut pe dangii ce Fi pentru ,,gederile mai sus" se

turburS, r,ir-rdeci gi patima aceasta, care nu din micd pricini i;i are

incepitula, ci dill mare 9i crt anevoie de sc.ipat, zic adicd'clin m;iritea

ctegarti. $r s;i rru socotcasca ciueva ci invtifdtura pentru aceast; patilnieste micd gi nevrednic.l cr,rt'iinfei celei m;tfi a lui Dttmnezeu Cici, cu

-Idropi.:.r s.rrr hidropizia cste o L-roal.i care retint.rPil itt ,.rr!,anisnr, rstfel cii lr r-rivelul

fesuturilor arc loc acrrmul.rrc.r.le liclrid seros.

"in edigia dc la 1805, in ltrc.le ,,cele dintei locuri", se

Easette,,gederile mai sus".

7 in cdi;ia clc la 1f105, in lrt dc ,,locul cel dintii", sc gisegte ,,locul cel mai de sus"I in c.-lilia cle la 1805, ir.r loc cle ,,te vei duce si te agezi pe locul cel ntai de pe urma

"se giscltL',,vei incepe cu rugine pe locul cel mai de ios a finea"

" in edi;ia tle la l8il5, in loc de,,cel din urmi loc", se g:Isette,,locul cel mai de jos".

r" in edilia de la lf]05, irr loc de ,,muti-te", se t.i5c)te,,suie-te".

Page 200: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 200/465

l{)( ) C.rpihrlul ll SI],\\ I I I I FIFI I, \C' I,\RI III:ITSCOPL I- I]U I,(,,\ R]EI

prisosjrrti, nll-l \'oi lr,urli ,,doct()r irrtritol dt' o<.tntr'lti" pe acela care se

fagirlr.riegto a ttlm;itlui dureri de picioare - pi c6tc boli surrt grclc -, iarzdt'obirc tlc deget sau clurere de nr.isca nu plinregte a vindeca. Afroi, cr.rrn

L'stL' Itlica patima m.it irii tlc;artc, c<t rr' cll adc\';r.tt ii asr-rprt..r p(' cL.i cJrcc.ir.rtau ,,sederile mai sus"? A;.trlar, trr.br.ria ca I Iristos, Irrr'.ifitolul 5iIncep.itorul

;iS.ivirgitorul snrercnit'i, po toati rartrur.r riddcinii celei rele

- adica a maririi dcp.rltc - s.i o taie. Inca ;;i pe aceast.l socotettt-o: dacii nuar fi fost vrenlea rnesei, i;rr Donrnul .lr fi vorlrit pentru aceasta, l;isinddeoparte cuvintele pr'r1tr-u alte lucruri, at ii avut cuvint Iternei] pdhanirea;Lrr.rcuttt, fiindc.i estc crnir 5i inaintc.i ochilor \{itrtr-r itorului patini.i irrbiriiclt' inct'patorie ii asuprt'a pe ticalo;iii .rcoia, r.ra cr-r lbrura] r'reme sfituireaSa. Dar, r'czi pi intru alt fel [acest luclu], anurle dc c,it.l prihana Iru;;ine] i1

izbive;tc pe orn, gi cr"rrl il face de cinstit. C;ici, de ctit;i ruginc oste plinlucrul .rct'st.r, cirrd spre locui ccl cc nu !i sc cadc !it'a cdut.lt IstipAnulcir.rr'i]; apoi, dr"rp.i ct'a vellit ccl nlai cirlstit, i1i va zice cel ce te-l chcnlat:

,,Da locr.rl acestuiil" - gi acest lucru zicindu-l de nr.ri nrulte ori. Agariat tu

tc pogori rnai jos, iar aceia )ed mai sr.rs. Si dimpoh'iva, cat este dc \:rednicdc laudi cAnd ace.la c.ll'c ('ste vrcdrric clc;cdcrca po,,gederile mai sus" sc

va pog()ri dintrrr inceFut, apoi se r'.r aila StzAnd nriri sus, krli dindr"r-i luilocul ccl nr.ti dc sus. ()arc mic.i [i se pare. lic o sf;ituire ca ilc('ast.l .l

Domrrului, Cart 1.rt'ct'.r rnai marc clintrc f.rptclt' ct lt' bunc - adica ptsmercllie - o arati gi in sufletele.rscrrltatorilor o ptr:rr., gi sprt'chipul cel

bun il ar,luce pc cr.l ce o.rscnlti pe acoasta? l)e calo irrcru gi Pavt'I, lrccrriculh-ri Ilristos, nlai pe rlnr;i l-a zis: .,Toate si se faci cu cuviinti gi dupirAnduiali" (7 CorirtlL'rti 1-1, 10.). Deci, cum se \'(r plini aceast.r? ,,Nimeni sinu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui?" l t Corintnilr,, ll r. il vczi

Pe ucenic ci .rceleasi graiegto cu cek'nle lnr.ititonrlui?

.r\;at1ar, cum s;i inf olcgcln ,,oricine se inalli pe sine se va smeri"?Pentrr,r ci, multi, in via|.r acetrsta, inilferldu-se pe eiirr;;igi, dobAndesc cinstL..

Deci, ,,se va smeri" accasta irrseanrni, anume attrnci cind cine\'.r va

dobiintlinrai mult.i cinste in lurnc. Pt'rrtltr ca atunci t'stt ticalos 5i smorit la

[inaint('.I ]r-li] DLrmnrrzcu. instl nu f,arri in sf.ir;it 5i rrici tie catr(. toli ostc

cir.rstit lrrrr.rlca acesta, ci irltrLrcet de.rct'gtia se cinstt'gtt', ccilal!i il batjocolesc

sau chinf pi actgtia cart'il cinstcarr. Aqadar,.rtleviiratti este hot;riroaatlevirr,rlui. $i tot col c.rrc csto ncvrerlr.ric cle iniltinlc gi o r;pcgtc pL'ea, ,,se

va smeri" gi l.r Dumnozetr - cairrd va fi Judcc.rta cc.r mai de.rpoi -;i irr

viaf.r .rccast.l, nlai virtos decit tof i. $i in chip firesc tot omul cstc nevrednic

dc inilfinrt'. Ninrerre.r, dar, sa nu se inalfe, ca nu pAni in sfirgit si st:

smercascii.

Page 201: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 201/465

I,\LCUIREA SFIN I EI f]VANC]IIIt-lI I)I] I,A 1-UCi\ C-.rpik)lLrl I"l 101

-11,12-15:Zls-agicelui ce-L chernase: Cind faci prinz sau cini, nu chema

pe prietenii tii, nici pe frafii tii, nici pe rudele tale, nici vecinii bogafi, ca

nu cumva si te cheme 9i ei, la rAndul lor, pe tine, gi si-!i fie ca risplati. (13)

Ci, c6nd faci un ospif, cheami pe siraci, pe neputinciogi, pe gchiopi, peorbi, (1,1) Fi fericit vei fi ci nu pot si-fi r;spl;teasci. Cici !i se va rispliti lainvierea drepfilor. (15) $i auzind acestea, unul dintre cei ce gedeau cu El lamasi I-a zis: Fericit este cel ce va prinzi in imparitia lui Dumnezeul

t11, l2) Pilde 3,27-28 /'lbbie,l, 7 f14, 1.1) Neemia 8, 10 / Iov 3.1, 17 / Psalm '10, 1 / Pilde 3, 9 /Tobie 4, 16 / Sirah 1{,13 ( I l, 11) Pilde 19, 17 / iltatei 6, 4 f /.1, l5i Apocalipsa 19. 7-9

Din doui pdrfi fiind alcituifi mcsenii cinei, din cei care au chenrat Fidin cei cc au fost chemali, Domlul pe partea celor ce au fost chemafi, maiintii a por'5fuit-o prin sfdtuirc la smerenia cea ltlautuitoare - Fi hran;nL.impulinati inairtea krr a pus. Iar acurn, pc cel pe carc L-a chemat, agijderea

il diruiegte [ii face dar]; gi prin sfitr,rire, asemenea il ospiteazd, oprinduJ peel de Ia a face ospifurile pentnl oarecale dar omenesc;ii a agtepta degrabirisplitirea. CIci accia care sunt imputinati fmicil cu sufletul, chcmAnd

prieteni sau rudenii, fac aceasta pentru darul cel clc. acum, dciudat.i; gi denn-l vor dobindi, se rnAhnesc. Iar cei mari ctr sufletul, a;;teptAnd daml invia!a ce r,'a si fie, de la Cel cu erder'5rat bogat, primesc r;splitire. $i aceasta

zicAnd, Domnul nu ne opregte pe nor dc la cinstea cea citre pric'tcni, ci ne

inva|5 a nu r.inde [negu!5tori] prirnirea cea prieteneasci.

$i auzind oarecare acestea ti socotind cum c.i Dumnezeu agijdereadAruiegte 9i asemenea osp:teazti pe drepli cu nlese trupegti, a zis: ,,Fericiteste cel ce va prAnzi in Impirifia lui Dumnezeu!", cici nu era acesta

duhovnicesc, ca si poat; infclege cele nlai presus de simlire, ci era incdsufletesc, adici de gAnduri omenegti era pov5tuit. Pentm ci inhu acest feleste cel sufletesc: nirnic mai prcsus de fire nu crede, ci toate dupi fire le

inlelege. C;ici trei ageziri [stari] sunt: trupeasci, sufleteasci gi duhovniceasc.i-

Iar starea trupeasc.i este cAnd cineva voiegte a sc vcscli gi a se bucuradimpreuni cu a facr: riu altora, precum este nearnul tuturor ri;ritorilor'. Iarstarea sufleteasci este cAnd cineva nici a v.ltima pe cirrev4 nici a se vit;manu voiegte, cici aceasta este a trii dup;l fire, pentru ci 9i insigi firea ne inr-aftipe noi aga. Iar starea duhovniceasci este cAnd cineva, pentru tapta burrir.oicttc lii a se r.itirna gi a se. chirrui. Agadar, cea dintAi stare este ir.rafari dc'

fire, cca dc-a doua dupi fire, iar cea dc-a trcia mai prcsus cie fircrl. Deci, btrr

[1805] Micar ci amindoui acestc4 .tdici ,,afa|i cle fire" pi ,,mai presus de fire" surriabattri dr-. la cea tlupi firc, insi se de'ost'besc una dc alta- lientru ci ,,mai presus de fire" sc

zicc cind se facc vrco abatere de la cea ,,dupi firc" citre ccva mai bun gi dc folos. Iar ,,afariide fire" st zict'cind se'facc vrco abatere de ia cca ,,dup.! firc;'citre cevl mai riu ;i de

vitimare. Dar.rcestea se zic aga 9i pentru ci ,,afari de fire" este lucrul cel din neputinfaiirii, hr ,,mai prcsus tie firc"' este ltrcrul cel din prrterea lui Dunllrezeu (dupi Vlemides).

Page 202: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 202/465

ll)l (,rpliLrlul l1 Sf,\\lLI Tl-()l:ll.\( t,\Rlitl:PtSe()tLt.ilLI.c,\l|hl

ccl ce onlen('ttL. cugr'tri li nir.rlic din celc cc sllnt t'nili presus cle fire nu po.ttcsi inteloagi, sr.rilctcsc sc nllm('lte, ca ulu-ll care rlL' sLttlet 5i r.1e duh este

ctilir.rzit. Iar ciind cinor';r rle DulrrrIse poarti, si ntr rnai vieluieyteel, ci Hristosviofr.r ieqtt' irrtr-insu lr I (Crti rrfr'rl l, l[)], accsta cstc cel dLlh()\.nicosc, carc pcstefire a trecut. l)eci, strflt'tt'sc cla ccl ct- a soc(rtit ca simfito vor fi rAsplatirilcSfintilor', ca trrrrrIc.rle ninr jc dir.r ct'le rtrai presus de iin'nu putea si irrfeleaga.

l-],'16 )l): Iar El i-a zis: Un om oarecare a ficut cini mare 9i a chemat

pe mulfi; ( 17) gi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca si spuni celorchemati: Venifi, ci iati toate sunt gata. (1t) $i au inceput tofi, cate unul,si-gi cear; iertarer'. Cel dintAi i-a zis: Jarini am cumpirat gi am nevoiesi ies ca s-o vid; te rog iarti-mi. (1!)) $i 311q1 a zis: Cinci perechi de boiam cumpirat 9i mi duc si-i incerc; te rog iarti-mi. (201 Al treilea a zis:Femeie mi-am luat 9i de aceea nu pot veni.

'/l /r. l;, I'ilde9. 1-5/lsaia25.6/M.tei22.2-3l,\pocJlipsn19.7-9tll. /9rPsnltll1.l3.1.t

Du1.r;i 69 a zis cel ce gedoa ilnplc'r-u.r,i cu Domnul ltr nrarsi cri: ,,Fericiteste cel ce va prinzi in Impirilia lui Dumnezeu!", Donrnul il inva!.i pe

clinsr.rl nr.ri Fo larg cLlrn sr'cuvint'si inle lcgem noi osyriturilt ltri l)unrrrezcu.

$i zict' o pilcli ca accast,r, ,,orn" rrunriudu-1. pe I'tirirrtele Sitr cel iubitor cit

o,tmr'tri. Cici l)rrmnczctr, c.ir.ttl vrt,a s.i ilr.rte putcrL.a Sa cc'a nruncito.rreIpeclt'psitoa rt', caznikrare] ,,panteri" yi ,,rAs" yi ,,urs" ostc nuntjt ilr Scriptrrrd(()st,rr 13, /-3), iar cirrcl va s.i irrst'mnezc oarocar'o irrbire de ()anrL.ni, ,,om"este Irunrit, ca li ircLlr.n. Fiirrclc.l pilda Jc. ctrprindc po celc desPre cc.r [rre.lir-r-bitoare dt'oan.tt,rri rarrtlr-rial.i a IntrLrpirii - p-rr. caft' .t lucrat-() intlal noi, pdrtngi

pt'rroi fic.irrrlr.t-nc-[iupului

FitrltriS.lu - ,,om" pf Dinsu] L-a rrr-rmit.

Iar,,cini mare" a :rumit.rctast.i rAnduiali.r Irrtt'upirii;,,cind", pe.ntnr

cri irr lrenrurile ct,le rntri tlo pc urnra, ca li cr.lln l.r apusr:l soareltri, a vcr.rit

Domrrul. Si rlare cstc ,,cina" act'ast.r, dr. r'rcmt cc ,,cu adevirat, mare este

taina" nrintrririi rro.rstrt, (1 'l'innlci i.1t,).,,$i a trimis la ceasul cinei pe sluga sa". Cinc cstc ,,sluga" accast.r? Fiul

Itti Dttt.trnt'zeu, Clcl Carc. luit,,chip de rob" tIililtori], /), om ficAnclu-sc,si. c.r trrr onr, sc zicc a fi ,,trimis". Si i.r arnirrte c.i:rlr a zis: ,,a trimis o slugii",ci cr.r rrticol [articulat]: ,,a trinis pe sluga sa". C.ici I lristos este Cel Care cu

arler'.itat I-t pl;1-111 I.rri rltrpa onrcnit,rtc ldtrpii firca omcneasc;i],;;i trine l-a

r- ,,M-nm ristignit impreuni cu I Iristos; si nu eu mai tr;iesc, ci Hristos triieste inminc. 9i vinla de acum, ilr trup, o triiesc in crcdinfa in l'iul lui Dumnezeu, Care m-aiubit si S-a dat pe Sinc insusi pentru minc ' {(;,r/,rlr,ll l, l(.1).

I irr ..litia .1" la l80i, in l()c dr' ,,S nu ^nceput toli, cite urrul, sS-gi ceari iertare", sc

g.ise;tt',,$i iu inceput toti dimpreuni a sc lepida".

Page 203: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 203/465

r.,\l-culltEA sFtN I Iit !tVr\N(;l il.I I)r: L/\ l-uc ]\ (l.rpik'lul 1-l

slujit. Ci nu numari pentru aceasta - c.i este Fiu gi Dtrrnnezcr"r - li estc

binepl.icut 'Iat:ilui, ci 9i crr r.rn onr [Onr]. Si perltru c.I nurnai El a slr-rjit i.rla cle

pacat toate sfaturile gi porur.rcilc lat:llui :;i to.rt.i dreptatea a inrplinit-o, sc

zict ci a slrtjit ltri Dumrlezr.u 9i'latil; drcprt accca, pi cu aricvirat ,,slugi" a

lui Dun-urezcu nr-lmiri El se. r'a zice. Iar,,la ceasul cinei" S-a ,,trimis", adrca

in vrerne rinduita pi cuviincioasi, c.i nici era alta vreme mai cr-rviincio:rsa a

m"irrtuirii norstre dcc.it acc'ea a impililioi luiAugust Cczarul, c:incl rautate4fiindci fictrsc virf, se cuvenea s.i iic risipiti. Caci ata precunl pe rrn.i .-r5cur1sn

gi rea, dfftolri o lasi dc curg dintrtr ea t()ate puroaielc cele rele,;rpoi prun

dcasupra leacurile cele de virrdecare, a9a gi p.icatul se cur,'enea sai arate tnatc

chipurilc sale, apoi Doctorul ccl Mare sd pllnA asupla dockrria. Dcci, pentrr-r

aceasta a agtcfrtat Mintuitorul de a plinit diavolul misura riutitii, gi du;ri

aceea S-a intrupat Hristos;gi

toate chipr.rrile r.iutatii, pdn toati petrecerea[r'iefuirca] Sa cca sfAnti lc-a virrdecat.

Deci, ,,a trimis la ceasul", adicd in r,reme cuviincioasi 9i cu br.rn plilej,dupi cum :;i David zicr': ,,incinge sabia Ta peste coapsa Ta, cu incu-viinlarea Ta" (Psttltrt 41, ,l-5), c;ici cn adovtilat ,,sabie" este Cr-rr'6ntul lr.ri

Dumrrezcu, itrr prirr ,,coaps5" Nagtt'rea [Sa] cca in trugr st inscrnuuaz.r,

care intnl ,,incuviinlare" s-a fticut,:rdicii intrrr vreme cuviincio.rsa.

,,$i a trimis. .. ca si spuni celor chemaf i". Si cino sunt ,,cei chemaf i"?Poate aclici;;i tolio;rmerrii, ci yre toli i-a chcmat l)umnr:zcu sprc cnntlgtintaSa, mai intAi prrin buna rincluiali a cclor vizlrtc, iar in al cloilea r.inil prinlegea cea fireasci. Dar, po.11c rnai aclevilat fsunt,,cei chemati"], cei din

Israil, care plirr Lege 9i prin Prooroci :ru fost chemaf i. Cici la .rccgtia.r fosttrinris cu deaclinsul Dornnul, la ,,oile casei lui Israil" (lerctttit 23, ); Milria2, l2; Maltt'lrt o: l.t. )-lt.

Apaclar, El zicea: ,,Venifi, ci iati toate sunt gata", ca tuturor Lrinevestca

Domrrulc.i aproapc estc inrpirifia Ccrut'ilor pi inl5r-rntrtrl rrosttu (lvlatci 1,

17: LucLt 17 . 21).

Iar,,cei chemafi" au inceput,,a se lepida cu tolii dimpreuni", c;r 9icum ar fi fost vorbili intre dAngii. Pentru ci krti nrai-rnarii iudcilor', lepS-

clAndu-se de a-Lavea pe Iistts hnpirat, nici dt ,,cini" nu s-au iuvrcclnicit,tunul pentru ir"rbire.a de bogdfic, iar altul pcntnr iubirea de indr.rlcire. Ciciacela care a cunrpir.rt,,larina" ii acela carc a cumparat ,,perechile de boi",

iubitori de bollilic se infcle-g a fi, iar ctl carc 9i-a luat ,,femeie" [este socotit]iubitol de indulcirc. Iar daci voiegti,,,!arin5" cunrp.iri cel care pcrrtrtrinfclepciur-rca iumii nu primegte tairra. Ci ,,farini" este lumca .rce;rsta ;i,mai simplu a spune: firea [cea vtizuti]. Iar ccl ce fire;r o vede , pe cele nlaiplesus dc firc nu lc prir.ne;te. Dcci fariscul ,,farina" poatr. r'.1zincl-o,

lll

tl

I

Page 204: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 204/465

20"1 C.rl'liolrrl 1{ SIJAN'] L L ILOFII-,\( I ,,\I{I JII:I'IS(]()I'L i, IJU I (]AItIIIl

c;utand adica spre legile firii, r1-a primit,,Fecioaril si nirscri I)rr tl rrt'zeLt ",pentlu ca er.r lucrtr nr,ri p1g5115 de fire. Inci 9i toti cei carc se laud.l intruintelc-pciunca cr:.r clin.rtara, din pricina ,,larinii" ..1costcia, adica pontnl tire

Ifirea vazutti], n-au clrnoscut pr: Iisus, Cr.l Carc a iruoit firt'.r. lar prin ct'lcare ,,cinci perechi de boi a cumpirat" gi le cearc.i pc tiansclc, estt'irrlt'lessi omul cel irrbitor cle trup, 63yq. pe cele cincj sirnluri ale suflt'tlrlui cu celc

ale trupulLli si lt'a inlugat;;i sufletul, trnp 5i l-a f.icut. I)entnr.cearta, ca

urrul care la pirl.int - aclici la cele pimiint('lti - osto pirotrit gi st:

indelctnicepte, rru r, oit'gtc a se impirtigi de Cina ct'it cltrlrovrrict'asc.i. Cicizice;i infeleptul: ,,De ce infelepciune se va umple cel care tine plugul?"(Sirah 38,27-29). Iar ct'l ca rr-. pcntru ,,femeie" cadc, itcosta ostc itrbitorul cic

irrdulcile gi de desfitare, care de trup - c.lre oste imprt'und slujitor al

sufletului - est(' pironit; gi, fiindca este intn-l el, ca Fi cunr ar fi lipit de

cl.insul, lui Dumnczcu a-l pl.rcca nu poatc.

lnca Ie pofi infclcge pr'toate acestea gi dupi curn se aucle graiul, cicic.iden de la I)umnozeu fi pentrr.r,,tarini" $i p!'ntru .,perechi de boi", gi

pclrtru nunti - inclelctrricirrdu-ne,.rdici, intru ilceste.l; li toatar Vi.1ta la

acestea choltuir.tdu-o - li unL'ori ;i pana la sangr. pentltl acostcasfiramAndu-rre - si lrimic .l r-rmrlL.zeiesc, nici irrttlegcre. 9i nici grai cr-rgetAnd

sau Llneltindrr.

11, 21-21: $i intorcindu-se, sluga a spus stipanului siu acestea.

Atunci, m6niindu-se, stipinul casei a zis: Iesi indati in piefeleri 9i uli!elecetitii, si pe siraci, gi pe neputinciogi r',

9i pe orbi, gi pe gchiopi adu-iaici. (22) $i a zis sluga: Doamne, s-a f;cut precum ai poruncit 9i tot maieste loc. (23) $i azis stipinul citre slugi: Iegi la drumuri 9i la garduri 9isilegte si intre, ca si mi se umple casa, (24) cici zic voui: Nici unul dinbirbafii aceia care au fost chemali nu va gusta din cina mea.

r/l I I r Ilatei 22, 7 / I Corinteni 1, 27-23 /ll. ll :1r lU;rtei 2l,.l3r 22,8-9, 1{

r\u fost lep;irla!i afar.i citpt'teniile. ir,rdeilor gi ninrotitlintru aceltia n-.r

creznt in Hristos. Clici si t'i sr. liLldau intru rilltatL., zic6nd: .,Nu cumva acrezut in El cineva dintre cipetenii sau dintre farisei?" //orlrr i, ,lE/ Dcci,

accyti irrvi!.itolii clc l-cgc;i cirtr-rrarii, precunr zicc Prtxrrocul (lsditl rlp.l9), innebtrnir.rclu -se , au c.izut din dar.

I r\ ,,urrelti" cur .intu l, inst'.r nrn.i .r-l folosi ca pe o unerlta cl u hrx rticr'.ts..i, .frt r. r rir'.tt;r

f.rpLr L)uni cea lucrikr.rrc. Ast.izi, din pac.1tc, ,,a unelti'' estc ir'\trles cLr pris()sin|.i intr{\ noilnif€'a- liti care estt'inftlesul nccstui cLl\':rnt in.1ic;ionarclc'de azi: a ori].rnrz.r pr'.r\.un\. J

intrcprinde in Lrin;i,.] c()i(r,, (r prrnc la calc un conrplot, a colrspir.r,.1 .(,njrrr.r, n ur,/i, it lcse.ri in e.lifia clc l.r l8()5, in loc r,ic ,,pietele", sL'gisefte ,,rispintiile".r6 in eclifia tle la lftl)5, r'r lrr .1e ,,n epu ti nciosi ", se giis('tte ,,betcBi .

Page 205: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 205/465

li t-c u tRu,\ st-tN] E1 EVAl.vcl iut-ll DE LA LUCr\ Cnpik)lul l-l 205

lar cei de rAr.rd dintre iuciei, care cu ,,gchiopii" $i cLr,,betegii" ti cu

,,orbii" surrt asemdnafi - gi sunt ,,cele nebune ale lumii" (1 Cttrintatti I , 27 )

-;i cei def.iimafi, accgtia au fost chemafi. Cdci rrortlclr.rl se minuna de

cuvintele darului care itgeau din gura lui Hrisbs gi se bucura de invifitr.rri(Lucn 4, 32).lar dupi ce .ru intrat acegtia din lsrail - cci alepi zic -, pu cale

Dumne.zt'u r.nai inainte i1r rAnduit spre slava Sa, care arn fost Petru gi fiiilui Zevedcu;i celelalte rnilioane ale cclor ce au crt'zut, buntittrtea luiDumnczetr gi l;i nearnuri s-a revarsat. C,ici, prin;rcei.r de pc,,drumuri" gi

cle la ,,garduri", ne;rmurile se vor in!elegc. Pentru cai israilitenii elaLr adicd

inlSurrtrul cet;ifii, ca unii care gi puncrc de Lege au priniit gi viefr.rirc mai

cuviirrcioasi au dolr.indit. lar neanrurile, fiind striine dc agezimintclc Legiigi instrdinatc dt punere.r cle Lege'a lui Hristos, 9i ncfiirrcl impreuni ce tifcnicu Sfirrfii, nu intrl un tlrum, ci in r.uulte ,,drumuri" .rle nelegiuirii gi ale

necunogtinlci pctrcccar-l, gi la,,garduri", in pic.rtc zic, cici pticatul cstc

rnare ,,gard" Fi ,,perete in mijloc" (F.ft'sttti 2, 14) ce ne de.sparte pe noi de

la Dumrrezeu. Deci, prin,,drumuri", insemne.rzui umbros vicfuirc'aneamurilog cale era tlobitoceasci gi in rnulte socotirrfc flaturi] impir'fiti;iar prin,,garduri" - r,ia!a lor ce.1 plina dc pictrtc. Si nu porunccgtc ca

simplu sa-i cheme pe acettia, ci s.i-i ,,sileasci", m.icar ci tuturor de voirlf.1

lor atArrri si cre.adi. Dirr, ca sd cllnoagtetr ci a croclc noroadclc, celc care

avtau atita necuno;tinlei, este semn de mare plltcrL' e1 lui Dumnezeu,

pentru acr.ast.l a zis ,,sile9te". Cici dt nu cra mult.i puterca Celui Care trapropovicluit, gi cle nu era mare adevirul Cr,rvantului, cum oamenii care

erau turbafi sprre inchinare-a la idoli gi lucrdtori de celc de ocare s-.1r fiplecat sti curroasci dintr-odati pe Dumnezeu cel adevirat;i si s;r'irge.iscivia!5 duhovniceascA? I)cci, voind a arita schimbarc.r cta minunati, ,,sili"a numit lucrul, ca gi cum ar fi zis cine'"'a: ,,cll toate ci nu voiau cliuii sti lase

idolii 9i desfitarea, insi c1e adevirul prropor'Sduirii au iost siliti a fugi de

acest.'a". Irr afiud de cole zise gi puterea semnelor [minunilor] mare ,,sili"aducca, spre a se schimba ncamurile sprc crcdin!;r Iui Hristos.

^ Inci 9i irr fiecarer zi sc, gitette aceasti ,,cini", gi toli sulltem chernali Ia

Impirilia pr. care mai inainte tle intcmcierea lumii a gitit-o Dumuezcuoarnenilrrr (Mttei 25, 31); dar unii, pelltru iscodirea infelepciurrii, alfii,pentrr-r iubirta lucrurilor pamantegti, iar alfii, pentru iubirea de trup, l-lu

ne invrednicinr de aceasta. Iar iubirea de oameni a h.ri Dumnezeu altor

pdcdtogi clinriegte acL'astA chemare: celor care sunt ,,orbi" la ochii minfii,fiindci nu pricep care estr- voia lui Dnmnczeu, sau o pricep, dar sunt

,,9chiopi" gi nemigcafi spre a o sdvArgi pe aceasta. $i ca si zic cuprinzitor',

[ii chearni Dumnezeu] pc cci care surrt,,siraci" - fiindci au cizut Llin

slava cea de Sus -,;;i ,,betegi" - fiirtdc.i viala lor nu se arati a fi firi de

Page 206: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 206/465

S[\\ I L t- l L( jFlL.\C L\ltl lll:PtSC()l)L- L. BL I.(;,\ltlEl

prih..mi. Dcci, la aceiti pnciik)lr co prin ,,ulite" 5i l-ritr,,drumuri" largir.it.icesc, trir.nttc |,tt.il pt'Crl Cart'cheama la Cini, I:iuI Siu, Cart pi ,.slug5"S-a facrrt tltrpri trup, C.rrc,,n-a venit si-i cheme pe cei drepfi, ci pe cei

Pacitogi" (Mutti \),1.3). Si ii osp.itcazd pt.ace;ti.r ctr indcstularc, in loculcclor in\',rtati si lrog,ati si care fac voile trupului.

l:rr nrrrltora $i boli tritnitandrr-lc si prinrcjclrriri, ctr jrrdcca!iJe p(, c;trLr

numai lll lt;tie, ii iace p1 r-li19i; ca;i nr.r'r.intl s.i st'lepcdt'rle viala ce.ar

piini dc rautatiti Iastft'll ii

aducepc dalpii iniauntnl la ,,cina Sa", ,,sil5"asupra lol aducir.rtl pe lr.i\'.1Ia asupr.i-le a plimcjriiilor. Si pentru acc.rsta

sunt mtrltc piklt,r:.Ial ilcr-asti pilcla nt' irrr'.tt.I 5i a5a, mai simplrr, ca ,,siracilor" si ct lol'

,,betegi" si lt tliiruint nr.ri vAr-tos cleciit bogatilor, lrrcm care li cr-l putinnrai irrainte sfittrinclr-r-nt' lDomrtrrl] (l,rtcn I.l, 13-1,1.1, se pitre c;i t()cntitipL'ntrur lccasta a zis pi]1,q, i:rclr.ilintiirrrlrr-n('prill .r'l(' zisc ci 5c cuvinr'pcsaraci a-i ospita.

Inc.i inr'Stiinr gi altceva, anumt'ci sur'ttcllt dat()ri a fi atit tlt'sirgr,riktriii r1e\'()it()ri spr(' plimirr'.r fra[ilor, incit si nevr;inti ei, a-i ,,sili" sfrro.r sr:

intp.irta;i din buniltalilc no.tstrr,. Ace.tst.t;i itrr'.i!atorikrr lt-. cste mare

sfituir(', ctr pt r.rccr.rici gi fari de voia lot'si-i invefc ccea ce se cuvinlr.11, Lt 2l: $i rnergeau cu El rnullimi multe; 9i, intorcindu-Se, a zis

citre ele: lltj) Daci vine cineva la N{iner- 9i nu uriste pe tatil siu 9i pemami si pe femeie 9i pe copii 9i pe frafi si pe surori, chiar 9i pe sufletulsiu insusi, nu poate si fie ucenicul Meu. 11,-t $i cel ce nu-9i poart; cruceasai" si nu vine dupi Mine, nu poate si fie ucenicul Meu.

r /J. lijr Dcutcronom 33, 9 / Matei I0, 37 / Ro rani 9, 13 / Apoc:rlips,r 12. 1l1l.i :., \latei10.3S;16.:.1/llircuS.3{/ l-uca9,23/2 Iimotei 3, 12

. Fiintica mrr)fi din cei c(. nrr'rgc.rtr ctr Iisus, rrtr cu krat,i osiildia yi lL-pad.rrL.a

Ii urnr.ru L-ui, ci nrai reci gau, fientrll acc(tst.t, invi!;itrdu-i pe d.intii ct-lm

trebuic s.i fic ,,ucenicul" l-ui, hotiralto ccle cc i sc cuvirr accstui;r gi oarccum

il rcliipuit$te gi il zugrivcpte lil inialiieazit], inr'.ifirrcl ci se cuvine ci.r t'l s.1

turasci rru;rumai ruderriile )tri ccle cltrpi h'up, ci gi sufletul s.iLt.

$i vezi s:i nrr fii ripit tlc inlelcstrl ccl sirnplu gi firi dc socotinf.l, c;ciIr.rbibrul r1t oanlr'rli lrLl nr. ilrvati cruzit.nt a, nici r.t-l sfaltLlictte s.l nc olltol nm.

Ci r oieltt' [Donrnul] ca nrle\'.ir.tul Siu rrcenic, .rtrrrrci sa le lrrasc,r ptrudL'nii, c;irrd .rcestcer il inrpicdici rlc la cinstirea clr: Dumnczer-r gi, tlin

l:,\.lic.rf-rcntru .:lc('nst.l itnLr nrirtLrri('\ ictile nrLrltor t,.rnrt'ni.

r" in t.1i1ia de l.r 1805, in ioc.lc ,,la Mirre", s('g;r5('tte,,c.itre Nline".

''' ln t'rlilir dt'la I 3t)5, irr loe .lc ,,nu-9i po;rrti crucea sa", st, gns(,lte ,,nu-9i ia crucea sa"

Page 207: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 207/465

IALCUIITEA SI]INI.T,I EV,{N(,I II I,II DE t,I\ LUCI\ ( Jpit()lul l+ 107

pricilra dragostei cdtre riAnpii, estc oplit cl do ier a facc ir-rcrul cr:l bun. Pentn-l

c"i, de lru il vor inrpietlica [de la cinstirea cle Dunrnezcu], irrvatti Dclnrnul

a-i cinsti m.ri vartos. prani la sutlarea cea m.ri do pe urn1i. Si crrm lnvtrtdHlistos accstca? Prin ce.r mai m.rrc inrrit.itur.r, aclici, pritr cclc cc irrtLryi El

le-a f.icr,rt, cici ltr i losif ii era supus ( Lricn 2, 51r, m.icar c.i r1u ('ra crr acleviir.l t

tata al Lui, ci nunrai eril socotit a9a. lar tle \1.ric.r Sa at.lt.r pr"rrtarc de grij.iavea in toat; vrer.r1e4 irlcAt llici cind er';r riistignit lru a trccllt-o ct-l vedereapc dinsa, ci .r incredinfat-o r,rccnicului celui iubit (loLrtt l!),2it. A;atl.tr,cum Acola C:rru ill\'dta uncl('ca ;rcestea pritr lucruri, alte.le prin cuvinte ar

fi sfituit? D;rr, ceea ce.lrn zis, nL, polunceite noua si-i urim pe pirinti,[atunci] cind pentru cinstirea de l)unrnezeu este prirlejdie. C;ici, daca Ia

un folos ca acesta ne stau l1()Lli impotriva. aturrci lru sLllrt soc()titi rlicipirinli, nici lucie. inci gi dc aici cste aritati ctca cc zicc, clirrtru a l.,orrrrci

si ulascd [ucenicul] ,,gi sufletul siu", ciici ctr adcvarat nu lre p()nlnccltesti ne omorAm noi singuri, ci de poftele suflctr-rh-ri, care ne riespart pr. noidL'la Dumnczeu, si ne lepidiim. Si de ne \'.r sta illaintL. nrLlccnicie, s.i nupttrtim griji de suflet, ci numai dc dobiirrda ce;l \'otnic.i ce nc sti inairrtc.Si cum ci acL.asta ne invati gi nrr sir ne ()m()ralr rrrri sirrguri,.rrati i.rri;;i El

insugi, prin aceear cd cliavoltrl, ispitindu-L po Dirrsul si Sc .rrurrct, irrsu;idc pe tcmplu, a impins Ialungat] ispita /Malci 1,5-7).9i nici nu Se d.irleape Sinc iudcilor, ci Se dcpirta 9i, prin nlijlocul lor suindr.r-St'Itrecind], Se

tiintria [ascundea] de uciga;i (LucLr'],29-30, /tun ,9, .19/.

Dcci acela care. se vatimti la cirrstirea cle Dur.nnezeu de oarec.rre ornrrerudenii ;;i Prirnegte dragostoa cc.t cdtre d6ngii 9i r.nai mult o cinstettc pe

aceasta t-lecAt a plicea lui Dumnc.zeu, li incti pentru iubirea de via!.i demulte ori gi mucenicie stAntl inairrtc, intrtr lcl-r;iclare c;rcle, accstrr nu p().rte

si fie ..ucenic" a h-ri Hlistos.

14,2E-30: Ci cine dintre voi, vrAnd si zideasci un turn, nu sti maiintii si-si face socoteala cheltuielii, daci are cu ce si-l ispriveasci? (29/

Ca nu cumva, punandu-i temelia 9i neputind si-l termine, tofi cei care

vor vedea si inceapi a-l lua in ris:", (.30) zicind: Acest om a inceput sizideasci, dar n-a putut isprivi.

Prin pilda ,,turnului", Domnul ne invald pc noi c4 dup.i cc o datii arn ;rles

si urrnirn Lui, s.i ;raizirn acest apzimant, gi nu si pturer.u ,,temelie" - adiciinceput al umririi lui Hdstosl -, iar apoi sd nu sfir'9irr ce am inceput, ca uniicare nu a\rerr indeajurs gitirea osirdiei. Unii ca accatia crau cei pentru carre

Evarrp5l-rclishrl Ioan a zis: ,,mulfi din ucenicii Sii s-au dus inapoi" (lttLut 6,66).

2i' in edi;i.r de la 1805, in loc clo,,a-l lua in ris", se girsepte ,,a-l batjocori"

I

Page 208: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 208/465

i

20S C,rfin)lul 11 SIr\N fUl.I E()ll L A( "t ,\ RIJIfl'lSC( )PLrl. llUl C.\RlLl

hrcd li t()t omLll care a alos a lucra fapta cea [-run;i, dar nlr a ijuns c.l silia ii curl()ftinti durnnezeiasc<i, p€'ntnt ci firii de piinire;i firi dc'strotealia ilrceput i.rpta 6.11 1.,.,'.rr, tir.i dt'ispravirt'zidestc, fiirrdc.i nu po.tct siivArti,,tumul" cLlno)tinkri celt'i in.rltt.. f)rt'pt actt';r ;i rstr. ,,batjocorit" atiit dcoameni, c:it;;i de draci, carc il vatl pt untrl ca acesta.

lrrca si in alt chil'r, prin ,,temelie" r'ei inlck:te cut'rintrrl inr,.iliitr-rrii.Cici cr-rviintul irrvi titrr rii carc gri icstc - cl-rm a r fi cle pildi pLrltru infrina rc

-, fiirrd pus in suiletr.rl lrcenicullri cste ilsenr.inilt crr ,,temelia". Dcci, se

ctrvine peste crrvintul acest.r, adic.i pr.stc' ,,temelie" a;i zidi, pt lucrarc Ozic. Perrtlr-r c.r, iapt.r burla pe carL..rm pus<r inirintt'si anr sivir;it-o sii ni stfac:i noui ,,turn" c1r-'tiric tlinaintr.a vrijma;rrIui.

Iar curn c;i ,,temelie" est('ct-lvantulsi ,,zidire" ltrcrarta, clin destrrl ne

ilrval,i pe noi Apostolul, cind zice ca a prrs ,,temelie" pe Iisus I-lliskrs (.1

Corintori 1, '10-11); i.rr pt' urmi spune zidilile cele de. multe feluri alcfir.'cirrria, adic.i fapteJe Irrcrurilor ori .r cekrl L.rune'ori .t celor role /7 Coritttt:tri

.1, 1 2-15 ). I)eci, si rre tcm(.n1 ca nu cu nl \''a si nt' ba tjocorcasc.i pL. rloi d racii,cici ;.x.n1t'u aceasta ti Prixrrocrrl griit'gtt- c; ,,batiocoritorii ii vor stipinipe dAngii", adica pc cei rlcpiirtali dt la Dumtrtzt'u (/sriirr ca|. 3).

'11,31.15:Sau care rege, plecind si se bati in rizboi cu alt rege:r, nu va

sta intii si se sfituiasci, daci va putea si intimpine cu zece mii pe cel care

vine impotriva lui cu douizeci de mii? (.llt Iarde nu, inci fiind el departe,

ii trimite solie si se roagi de pace. f .3.3t Agadar, oricine dintre voi care nu se

leapidi de tot ce are, nu poate si fie ucenicul Meurr. (.lJl Buni este sarea,

dar daci si sarea se va strica, cu ce va fi dreasi?r' (.15) Nici in pirnint, nici ingunoi, nu este de folos, ci o arunci afari. Cine are urechi de auzit si audi.

/1.1. llrlt.rtl:i 5. l3/i\lnr(u9 50/l/ lirIsrir6,9Si pild.r aceasta ne invati p('noi si nLr firn irrdoiti crr grindul;9i rru

catre tnlp, ci catre Dtrmnczer.l s.l ne pironim. Iar tle voinr s.i ne ridicrlrl l.r

ll in edilia cle la 1E05. in vr:rsetul 31, in lclc de ,,rege", se giseik, ,,impirat".

r: in c.1i;ia Lic la t605, in lrr clt' ,,de fot ce,rre nu poate si fie ucenicul Meu", '.'g.ist'5te,,de toate avufiile sale, nu poate s,i fie ucenic al Meu". I-a nccst cutint nl

i\lanluitorulLrr, Sf.rntul Nlarim l\liiturisitonrl, in Cri!irir// rrs..l/(-nc inYa[.i: ,,1.5) Ccl c|lrea si sc fac.i uct'rrictrl Lrri si si se aflt r rttlrric de El, ;i *.i prinreasc:i tit'h lll !.Lrterrinrpotriva duhurilrrr r.iutitiise c1r:sface dc toati lt'gitr.rrr trlrpcasci ii se golegte de t()at,i

imp.itinrirc.r dup.i celt'm.rterialt',5i a5a i.r ltrpta cu vr.ijnralii nr'\'azuti p('ntru portrtrcilcl-rri, pr.r'qx6 Insrr5i Donrnrrl ni S-.r f.rclrt pe Sine pild.-r, isf i111 6' tt., in pusti('de.ntrt'.apcteni.r l()r, i.ri dupn ct' .r \'('nit irr lurne, tle cntre.ei stipiniti .1t,accla" (|i/rrr',r/ar

rorrriirrra.r'ri, r rrl. 2, e.l f{rrrrranit.)s, Ilu.urcsti, l()q(), p. l()).lr in editi,r dL'la 1E05, \'crsetul lJ r'.tr urnrJtL,rLil ,,Bun.i cste sarca, dar d.1ci si

saren se va inrDuti, cu ce se va sira?"

I

Page 209: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 209/465

TALCUIITEA SFINl'}:I EVANCHII.II D[ LA LUC,,\ Capik)lul l-l lOe

r.izboiul cel impotri\.a puterilor celor viclene, sA ne pLrrtim fali de clAnsele

ca

iicitle nigte vrdjmagi, gi cu adevirat si stem impotriv.i la r.lzboi.

Deci ,,impirat" este gi picatul, impirifind in trupul nostru cel muritor,dacA il vom primi pe el fpe pac.rt]. ,,impirat" inca gi mirrtca noastr; s-il

ziclit. Deci, dacd vom voi si stim impotriva picatului, sa ne osteninlin.rpotriva lui din tot sufletul. Cici cunrpliti;i infrico;;ati este oaste.r

pdcatului, pi st pale a fi mai marc Ai mai mtrlt.i decAt suntem noi. Pentru

c.l dracii sunt ,,ostagii" pdcatului, care se pal a fi in num;ir de ,,douizecide mii" impotriva celor ,,zece rr.ii" ai nogtri. Si pentlu c.i ei sr.rnt firii dt'trr.rp li sunt asenrinali [cornparafi, semuifi] cu noi, cei cu tfl-rP, rnai ntultriputL.re sc par cd ar-r. Agadar, chi-ar clacd sc perr a fi mai tari, noi putem si ne

ostigim impotriv5. Ci zice: ,,Intru Dumnezeu vom face putere [vom

biruil"(Psai

ll 59, 13); ,,Domnul este luminarea mea 9i Mintuitorul meu,de cine mi voi teme?" (Psaln 26, 1; 117, 11); ,,De se va rAndui impotrivamea ostire, nu se va infricoga inima mea" (Psaln 26,5); ci ne-a clat nor-ri

cu adevirat stipAnire Dumnezeu Cel Care S-a lntrr"rpat pentru noi, sei

cilcim ,,peste toati puterea vrijmagr:lui" ( Luca 20, 29). Drept acet:r, r.niica r

cd in trup suntcm, insi nu avcm arme trupcFti. $i chiar dc ,,zece mii" ni sc

pare ci avem, pentru cA sur-rtem in trup, iar aceia sunt ,,douizeci de mii",clin pricina firii celei netmpe;ti, noi ins.i datori suntem a zice: ,,DomnulDumnezeul meu este puterea mea" (Psolnt 12,2);;t niciodati s.i nu ne

irnpicir-n cn ptlciitul, adici s.i nu ne robim de patirr.ri, ci n-Lai virtos s.l stimimpotriva lor;i urAciune neimpdcat; citre danselc si primirn, nimic Voind

sii avem dintrr,r ale lumii cu irnpitimire, ci de toate lepidindr.rle.Pentnr ci nu poate fi ,,ucenic" al lui Hlistos cel carc t-r-r sc lc;rpiiclii tlt:toate, ci crl niscarcvar din cele din lume vdtima:toarc de suflet se impaci.Pentrn ci ucenicnl lui F{ristos dator este a fi ,,sare", rru numai el fiind bungi neimpirt.igit clc r.iutatc, ci gi altora d;tAtor clc burliitate. C:ici intm act st

fel este sarea: 9i ea r'.lmAne neputredi 9i nevitimati, tlar gi pe altclt - ptcare le impi6igggte cr"r a sa felurime - le pizegte neputrede. Iar dac;i ,,sarea"igi va lep.lda firea sa, netrebnici cu totul se face, ci ,,nici in pimint, niciin gunoi, nu este de folos". Iar ceea ce zice IDomnul], intlu act'st chipeste: ,,En, Flristos, pc tot creFtinul il voiesc a fi folositor gi indulcitolrr, nunumai pe ccl ciruia is-a incredinfat darr.rl invi!itudi" - prccnm crau

:l ,,inclulcitor" ata precunr yi sarea cra socotitii ci ,,r'n,.lrrlctgtr." brrcatc'lc, c.r unr carclc drcgc ;i lc di gust. ln Legea Veche cra aceasti grorunci a ltri Dumnczcrr: ,,Toateprinoasele tale de piine sari-le cu sate; si nu lagi jertfele tale firi sare, sentnullegimintului Dumnezeului tiu; cu toate prinoasele tale adu I)omnului Dumnezeuluitiu si sare" t[,L,Litic 2. 13).

Page 210: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 210/465

ril

ii

llr) C.)pitolu I ll SF.\\l L L l-EOf ll.,\CT ,\RI Ill,lISC()PLL BULC,\ltlEl

Apostolii pi Lri'afatorii IDascilii] pi P.lstorii -, ,,ci gi pe ingigi mirenii ajutatori

$i folosibri vtcinilor Iaproapelr.ri] ii cer a fi. lal daci cel carc va vre-ar sd-i

foloscascd pe alfii, el insu;i se va iace netrcbnic Fi va iegi din agezarea cea

cuviincioasi cregtinului, nici a folosi, nici a sr: folosi rlu va putL.a, ci .nici in

pdmint, nici in gunoi, nu este de folos"". Si insemneazi prin ,,pimant" pe,,a st' folosi", iar prin ,,gunoi" pe ,,;r folosi". Drept accea, ca ttnttl cate nici nu

foloscgtc;i nici nu se folosegtc, cu totul estc de lt'pidat gi de anrncat ,,afari".Dar, fiinclc.l umbros era cuvirrtul ;;i in pilda, clegteptindu-i Donurulpc

asctrltitcrri spre a llu primi aga, de rAnd, ceea cr: s-a zis pentnl ,,sare" , zrce

,,Cine are urechi de auzit si audi", adici ,,Cel care are pricepere s;i pnceapa"

- ci ,,urechi" aici sc cuvine si infc.le.gtm puterca cL.a sinllitoare a sufletului

9i iscusinfa in a infr'lege.

A;acl;rr, fiecarc dintre noi, cei credinciogi, ,,sare" este, din cuvitrtele cele

dlrnrnczcitgti gi din darr.rl cel dc Sus aceasti fclurimc primindu-o. [ar cum

ci tlarul este ,,sare", ascultii-l pe Pavcl: ,,CuvAntul vostru si fie cu dar, cu

sare dres" (Co/rrscrrl4, 6), cici atunci cind cuvAntul itr fi firi de tlar, ,,r1esairat"se zice [a fi]. Deci, daci vonr defiima felurimea dr.rnrnezeicgtilot' cuvinte gi

nu o vom primi pc accasta intnl noi si nc fclurini [sdrim] dintn-r dansa,

atunci impuliti gi nepriccpufi ne facem, pi cr.r atlevirat ,,s-a impulit sarea"

noastr.i, ca gi ceea [una] ce nu arc telttrimea clarului celui de Sus.

Page 211: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 211/465

]I

Cerrrolur. 15

Pildt,lc: dcspra tnirt L:t,n ptiartlutd, dr:sprt drnhnm CL'LI piL'rLluti

;i dcspre fiuL risirtitor)

15, 1-7 0: $i se apropiau de El toti vamegii 9i picitogii, ca si-L asculte,(2) $i fariseii 9i cirturarii carteau, zicind: Acesta primegte la Sine pepicitogi 9i min6nci cu ei. (.1) Si a zis citre ei pilda aceasta, spunAnd: (4)

Care om dintre voi, avand o suti de oi gi pierzAnd din ele una, nu lasipe cele nouizeci 9i noui in pustie 9i se duce dupi cea pierduti2, pani ceo giseste? (5) $i gisind-o, o pune pe umerii sii, bucurAndu -se; (o) gisosind acasi, cheami prietenii si vecinii, zicinduJe: Bucurafi-vi cu mine,ci am gisit oaia cea pierdutir. (7) Zic voui: Ci asa si in Cer va fi maimulti bucurie pentru un picitos care se pociieste, decAt pentru nouizeci9i noui de drepfi, care n-au nevoie de pociinfi. (8) Sau care femeie,avind zece drahme, daci pierde o drahmi, nu aprinde luminaa 9i numituri casa si nu cauti cu griji pini ce o gisegte? (9) $i gisind-o, cheamiprietenele si vecinele sale, spunandu-le: Bucurati-vi cu mine, cici amgisit drahma pe care o pierdusem. fl}) Zic voui, a9a se face bucurieIngerilor: lui Dumnezeu pentru un picitos care se pociiegte.

/l:;. l) Luci 5,29 r15,l) Matei 11, 19l Faptele Apostolilor ll,3/ Galateni 2, l2(15,1)lezechiil31,12,16/Matei't8,12(15.i)Mateit8,13/t5.6i1petru2.l0.25

ll5. ;) 2 Paralipomena 36, 23 / Luca 5, 31-32

Domnul pe acL'lc.r le sivArgea, pentru carc S-ar 9i intrupat, priminclu-ipe ,,vamegi" gi pe ,,picito9i", ca un Doctor pe bolnavi. lar fariseii, cei cuildt: \'.irat pAcitogi, cu cdrtire rispliteau accast.i iubirc tle oameui, cii necurafisocotindu-i ei pe vanlegi, Iei ingigi] m.lncau casele viduvelor gi ale sirmanilor(Matei 23, 11 Marar 12, 10; Lucn 20,17). Asadar, ce facc Domnul? Precum

1 in e.li;ia t1e la 1805, titlul capikrlului este: ,,P.ltru o sttli dr oi pilLlti si ptutru .ccL,

Llni|nt:. Ptnlru l l cd c.e st Llus ittt, -tt lard drlaltf".r

in edi;ia de la 1805, irr L,r de,,pierduti", se tisetre,,riticiti".r in edifia de Lr..1805, ilr ltrc,.1c,,am gisit oaia cea pierduti", se giscitc,,!m gisitoaia mea cea pierduti".

r In edifia de la 1805, in loc dc ,,nu aprinde lumina si nu mitur; casa si nu.cauti cugdji", sc gisette ,,nu aprinde ficlie 9i nu mituri casa gi nu cauti cu deadinsut',.

t in edilia de la 1805, in loc de ,,bucurie ingerilor", s(, g.isegte ,,bucurie inainteainecrilor".

I

I

Page 212: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 212/465

2ll Clliik)lul l5 SI.ANIL L I I:OFII,,\CT ,\I{I IIEI'ISCO| L I- IJUL(].\I{IEI

sPre \..1n1eti Se milostivca, ag.r, cu adevdrat, gi spre in;;igi acegtia careprih.in€'all iubirea Sa de o;rmeni, Se tnikrstivegtc. Pentlu ci nu Se into.rrcedirrspre farisei, ca dinsple unii ce erau nevindecafi ti c.irtik)ri, ci cu blarldeleii tirndtl triegtt', pilda oilor spr,rnindu-le-o lor:; pi tie la celc vizute gi artitatt'supunirrrlu-i pc el li astupan(.ir"r-le gurile, spre a nu se nrillri freutru atAta

levi rstrr c de Lrunitate. Ca tlaci pentru o oaie necr-rr.Antitoare gi care nu d upichipul lui Dumnczcu estr'f.1cut.1, atata bucurie sc facc pentrll ca s-a .tflat,dupa cc s-a riit;cit, cit;i [br"rcurie] se crrvinc si se facri pentm utl omclrvantitor, care estc zidit dupi chipul lui Dunrnezeu? Deci, pilda, in chipr

artitat ii numegtc po cei drepti ,,nouizeci gi noui" - gi ,,una" 1-rg ptictikrsulcel carc a cAzllt.

insii zic unii ci ,,o suti de oi" este toatai zidirea cc'a cuviintitoare;, iar ,,ooaie" a firii celei cuvAlltiitoare este omul, carc, riticindu-se, .l c.ir,rt.rt-U

,,Pistorul cel bun" ([oatr 10,11, 11),lisAndu-le pc celc,,nouizeci 9i noui inpustie",.ldici ir1 locul cel de Sus, carele L,ste cel ceresc; c;ci ,,pustia" estc

Cerul, fiindci estc depirtat de multa turbnrare Inrneasci ii plin dc toatilini;;tea pi pacea. 9i tltrpd ce a aflat-o Domnul pe aceast<i ,,oaie r;t;citi", ,,a

pus-o pe umerii Sii", cici nr.putinfelc;i picatr:lc noastre El le-.r purtai;itoate greutatilo noastre El fir.i rle greut;rte flesnicios]; asupra-9i le-a primit(Isaia 53, f-6), krate cele ce eram datori El pldtinrlu-le, gi pe noi cu Lesnirc

)ifdri dc ostenc.;rl5 suindu-rre pirri gi la ,,casa Sa", ailica la Ccr'.

5i cheama pt' ,,prieteni'yi pe ,,vecini" - p(\rt('lre ingt'ri - pe e.tre;i,,oi" i-am zis c; sunt, dupa o alti infclegcre. Si tiin pricina ci krati fireacea ziciiti fiirrcl aseminat.i citre Dumnezeu este socotit; dobitoceasci,pcntm accast.r ,,oi" sunt nr-rmito puterilc celc r,le Sus. Iar din pricinii cisunt cuvAntit()are, .1dici ganditoarc, gi se par mai aproapc Itle Dtrmnezeu]decAt celelaltc zidiri, pentru accasta ,,pdeteni" ;;i ,,vecini" sc inlcleg Ia fi]Cch'lc pu h'ri[r r ingt'rt'9ti.

Inci gi,,femeie" \'ei infelegr. lrrtelepciunea gi Puterea ltri Dumnezcu gi

Tatil (7 Corinfcni1,21), adici pre Fiul Lui, care ,,a pierdut o drahmi" din

zidirile cele cuvintibare ii dup.l chipul Lui zidite, adici pe orn;9i ,,aprindeficlie", [aclicA] pe trupul Siiu. C.lci pre'cum ficlia flumdnarc.al din pimintfiind, pe cele intunecatc le lr,rmirreaz.i prin )umina pe care a primit-o, ata gi

" Adic.i firea d.irujt.i cu PLrtorca cuvirntului, prin c.rro infeleg.'nt ln;;erir 5r ...rnr. ,rir

' Nu insearnnii ci pacatclc firii omc.nelti surlt ut().lrc; calci cunr pot fi u5oire, rle

vrcnr(' co.lduc mo.rrtca? insi, prin ncmirginita Sa rlragostc', Dumnt'zou lc ia asuPr.r S.t

pc ll!, r'roastre li lnsuli FiLrl lui I)unrrrczc'u n(. ir,\,.i.i ti l.t'noi si facenr asemc'ne.r ,,Maimare dragoste decAt aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui si si-l puni pentru prieteniisii" l lantl l1 l3).

Page 213: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 213/465

t/\l.cultil,,\ sfl\t r:t h\,.\\cr tELll l)[: LA t_r,c;\ (.rlrt0lul li It

tmpul Dcxnnuhli, piilrl.intesc fiind gi ast'me'nca cu lloi, a lLlnlillat cu focul

Dr.rmneze'irii, cle care s-a luatN. krc.i ,,s-a miturat si casa", adica toata lunreas-a curifit cic- picat, Lrcntru ci F{ristos a fost Ccl Care ,,a ridicat picatullumii" llrrirr 1,29).9-i cu aclevirat,,s-a aJlat drahma", cl.ripul cclimp.iratesc;

ii brlcurio s0 face gi lrrsr-rgi lui Hristos Celui Ce a ailat-o, gi putr'rilor ct'lol cle

Sus, caro surrt ,,prietene gi vecine" ale I-r"ri -,,prietene", ca gi ct'lc c.t rc lac

voia Lui, iar,,vecine", crr si cele cart'surrt tir.i dc tl-rlp. Si ccrc Ia intclcgi'] nucumVa ,,prietene" ale l-ui sllnt toate puterik'cele tle Srrs, iar ,,vecine", cele

r.nai de aproape , precum Scaunele , Heruvimii gi Serafirnii? Cti vezi cuvilnhrl:

,,9i cheami pe prietene 9i pe vecine", ci se pare ctrm c.i dotrl pit'li oarecare

insemncaz:i, m.ic.rr clegi mtri iscoclitor lucru se vcclc Ia fi accsta ce-] s.it'irscscprin ccrcarea arninunfiti .l cr,n'irrtului].

'15,1l -16: $i a zis: Un om avea doi fii. (12) qi a zis cel mai tinir dintre

ei tatilui siu: Tati, di-mi partea ce mi se cuvine din avere. $i el le-a impir,titaverea. f1.3) Si nu dupi multe zile, adunind toate, fiul cel mai tanir s-a

dus intr-o tari depirtati 9i acolo gi-a risipit averea" triind in desfriniri r''.

/i.1) $i dupi ce a cheltuit totul, s-a ficut foamete mare in tara aceea, si el a

inceput si duci lipsi. (75) $i ducindu-se, s-a alipit el de unul din locuitoriiacelei !iri, si acesta l-a trimis la larinile sale si pizeasci porciirr. (7(i) Si

dorea si-9i sature pintecele din rogcovele pe care le mincau porcii, insinimeni nu-i didea

l /.i. l.ir pirdc 29, 3 r r ,. /.lr'irde

s,'

$i pilda accasta aselnene.r este cu ccl(] dc mai sus, ci p.lc('.r5t,) pun!'

inaintc;i-L nllrnettc ,,om" pe Dumnczcu, pc Cr.l cr.r adcvi.r.rt iuLritor clc

oameni, iar ,,doi fii" pe cele douii cete de oarneni: pe drepf i ;i pc pac.itogi.

Si a zis cel nrai tdnir: ,,di-rni partea ce mi se cuvine din avere". Dlt'pt.r-tea cste mottenirc vechc a firii omencati;i rlir.rtru .lceastn pli.iu.i nu *rdespalte Ido tat.i] feciortrl cel rnai marc; iar p.lc.rttrl oste riLlt.lte cc s-.t

ficut nrai pe ulni, pentnl aceasta;i cel m.ri tAltir sc despartt'[de tata],adici: (-cl cirro s-.1 crescut irnprcun.l cu picatul, care pc ut nr.i s-il ad.tugit.

Inci;i iu alt chip, ,,fiu mai tinir" se zice picatoslrlui, c.r urruia carc

este scornitor tle lucruri rroi gi ridic.lkrr asupri gi potrivnic vt)ii parirltotti.,,Tati, di-mi partea ce mi se cuvine din avufie". ,,Avu!ie" a omului

este partc;r c{]a cuvAnt;k)arc, cil'eia iiurmcazi 9i

st.lpAnirt,a rlc sirrc, c,i tLrt

" Aelic.i, cu c.rrc S-n u nit ir1 l)erso.rn.r (lpostasul) Nl.intuikrrulLri lllistor." in edilia tie la 1t3l)5, in ve'rsctule l l-i i, rn l,r- rle,.avere . .c Hr.(,trt',,avutrer" in ecligi.r dc la l8tl5, in loc cle ,,triind in desfriniri , se g.rsestc ,,vieluind intru

dezmierdiri ".rr in t'tlitia .le la llJiJ5, in loc dc,,si pizeasc; porcii", sc t:rsettc',,si pas<i polcii

Page 214: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 214/465

llr C.r p,h riu I 15 StANTUI--l

EOFILi\C'l Altl tltiPISCOPUL BU LCi\Rlll

cel car('este cllviintitot r.ste de sine stipanitor. Dcci ne di nolld D()mltulcuv.intr-l|:, ca si-l intrebuin!5m [iconomisirn] pe acesta slobod 9i cu desine stipinire, ca pe col cc este ,,avufie" a noastri.9i di IDornr.rul] tuturordeopotrivd, ci1 toti doopotriYi sunt cuvant;tori, deopotrivd dc sinegistapirlitori, iar r.urii cu socotitltd uncltirn slolrozenia ace':rsta, iar alfii 9inetrt'Lrrricim duntnezeiescul clar'.

irrci;i r.nai simph-r: toate cAtc ne-a dat ltouA Donrrrul ,,avutie" a lloastrise s()cotesc, adici: cerr:1, pdllrintul gi, in scurt, toatri zidirea, Lcgea,

Proorocii. Dar ,,fiul cel mai tanir" a r,.izut cerul 9i l-a ficut dumnezeu, a

\'.izut pAmantul 9i i s-a inchirrat, in Legea sa nu a voit sii cdlitoreasca,intru Prooroci a viclcllit. lar ,,feciorul cel mai mare" pc toatt: acestca sprL'

slava lui Durnnezetr le-a r"rneltit lintrebuinfat, iconomisit]. De.ci,

IDumnczeu] tlr.rpi cc a dat acestea deopotrivti, i-a l.isat slobozi q;i cr-r de

sirre;i stipirrirc s.l c.llitore.asci, pcntru c; Domnul pe nimelri nu silegte,

dacti rru voicptc's.1-I sluieasc; Ltri; ci rle irr fi r,,oit si sileascA, nu rrc-ar fizidit pe'noi cuvirrt.itori ;i de sinc stipinitori. Si pe toate acestea, ccl nlaitAn.ir rleodat.i le-a cheltuit. Si carc este pricirra? Pentru ci s-a dus in ,,fari

depirtati", c:ici atullci cincl onrul sc. r,a d;r in litur-i cle la Dumnczcr.r gi se

r'.r clepirta dc la frica cc,r dumnt'zeiasci, k)ate darulrile celr dumnczeiettile chl:ltuiegto. C.i fiind noi aproape de Dumnezeu, nirnic de acest fel

vlednic dc picrzarc lru faccn, dnpi cuvintr"rl carc zice: ,,Vizut-am maiinainte pe Domnul inaintea mea pururea, ci de-a dreapta mea este, ca

si nu mA clatin" (Psri/nr 15,.9/. Iar depiiltindu-nr'de la El gi potrivnicificinc'lu-ne, toate cele rclc $i le lucrim, [inci] 9i le pitimim, rlupi clrvAntulcare zice: ,,lati, cei ce se depirteazi de la Tine vor pieri" (PsLr[nt 72, 26).

Deci, cr-r urmarc fireasci ,,fiul cel tAnir" a risipit,,avu!ia". Ci faptr cg;bunal nna singuri estcrr, iar r:uttrtea in nrulte feluri este ;i multe riticiripricilluicFte. Prccum am zice, b.lrbilia una cstc gi l1e arat.i cand st'cuvirrepi ctrm se ctrvirre gi citrL. care s('cllvine a unelti partea cea m.lnioasi. Iarale rir.rtifii doui sunt chipurile: frica 9i ir.rdrAzneala. Vezi cuv6ntul Iparteacea cuv.lnt;itoare] ci se risipegte [in doui], iar unimt'a faptei celei bune sc

piertt'? Iar dr.rpi ce s-a chcltuit ,,avufia" accasta 9i rru mai c.lldtorca omtrldupi socotinli [partca cca cuvAntitoare], aclici dupi legca cea fircasci,incd nici ulmind Legii cclei scrise nn umbla, nici pc Prooroci nu-i asculta,

foamcte mare se facc,,,nu foamete de piine, ci foamete de a ascultacuvintul Domnului" ( Antos 8.11).

rl118051 Adici parten cc.r cu\'.intih)irre.

lr A.lici este un singur lucru, o sinlluri entitak,.

Page 215: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 215/465

T I-CUIItI],\ SFIN II:I EVA).JCIIELII I)I] LA I,UC;\ C.rpik)hrl l5 tri

$i ,,a inceput si duci lipsi", ca unul care nu se tcme de Dornnul, cideparte este de DAnsul pcntru c.1 ,,n-au lipsi cei ce se tem de Domnul"(Psalm 33,9). fi ctrnr rru cste lips.i celor cc se tern? Pcrrh'u ci ,,cel care se

teme de Domnul, intru poruncile Lui va voi foatte" (Psalnt 111, 1,). 9ipentlu.lceasta este slar'.i 9i bogatic in casa llri,;i urai lirtos a risipit

[imprrtlgtiat, imparlit] cl ;;i a dat s.iracilor, ataita cste dep.rrte cle a fi el lipsit.Dcci, ccla cart's-a clus dt'partt' cie Dumnczeu gi nu arc inaiutt'a ochilorfafa Lui ccer infricogati, cu cuviirrti [irr chip filcsc] ,,duce lipsi", fiindcinici rrrr crrvAnt tlrrmrrezeiesc nu lucrc.azi intlu act'la.

,,$i ducindu-se", adici inainte cilitorind 9i sporirrd in r.iutate, ,,s-a

alipit el de unul din locuitorii lirii aceleia", cici ,,cel ce se alipegte de

Domnul este un duh cu El", iar ,,cel ce se alipegte de curvi" - de fireadrtrcilcrr -, ,,un trup" se face (1 Corintani 6,-16-17),carnecu totul fdcdndrr-se

gi locag al Duhului neav6nd intru sine - prccr-rn1 erau cei din vremea

potopuluirr (Fsccre 6,.1). Pt'ntru cd ,,locuitorii acelei liri" ce estc departe

de Dumrrezeu, dracii surrt, cu adevirat. lar,,fiul cel tinir", dupi ce a

sporrt, gi in riutate pr,rternic s-a facut, ,,pagte porcii", aclici se face gi altora

dasciil al rlutafii pi al faptci cclei noroioasc. Cdci toli cci ct' iubesc 9i se

tivilesc in noroiul faptelor celor de necinste'gi al patimilor celormaterialnice, ,,porci" sr"urt, deoarece ochii porcului niciodati nu pot vedea

ccle dc sus, fiindci au ciudatd alc.ltuire. Polrtm accasta gi pttrcarii, cAntl

princl vrcun porc

linu pot sii-l faci si taci, il intorc clt capul hr sus 9i il fac

p-rt r.l de strigi nrai pulin, c.lci viiucl oarecum spre vt'dcrea cekrr ce niciodatinu le-a vizut, ;i ;rrivind ce le'de sr"rs se. sp.iimAnte.azi gi tace. intrrr crcest fcl

sunt oclrii celor carc crcsc intnl celc. rcle, niciodatd nu vid cclc tle Sus.

Deci pe acegtia ii ,,paste" ccl cale covArgegte pe- nrul!i intru ritrtatc/ preculn

sunt rnijlocitorii curvelor, r'itafii tilharilor, mai-marii vamegilor'- ci toliacegtia sc va zicc curn ci ,,pasc porci". Si tAnjc.gte ticilosr,rl acesta si sc

,,sature" clc picat - gi nimeni nu-i di lui sat cle acest fel. Pentlu cd nuprirnepte sa! clirrtru cele rclt: acela carc intru acestea s-a obi;nuit, cici nr-r-i

statornic.l indulcirea picatulr,ri, ci inclati se face 9i sc desface pi se afLl

iarigi dc;;crt tic;ilosr-rl. $i cu ,,rogcovele" st ascanrind picatul, fiirrclci arcindulcirt'gi a.splime,

ciciirrdulct-gte r.rcmehric

airnru-lccitc vcyric. Agadar,

nimeni nu-i d.i s.i se sarturc de riut.ifi celui care se desfitcazi intru acestea.

Cici cinc ii r.a gi da hri sa!;;i il va inccta [sitr.rra]? [Oarc] Dumnezcu? Dar

[El] nu este de fa!.l, cici ,,departe" clc. la Durnnezeu se rluce cel care'

't,,Nu va rimine Duhul Meu pururea in oamenii acegtia, pentru ci sunt numaitrvp" (fner :6,.l).

ll

Page 216: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 216/465

I l(. C.rp.i1'|u L. SFA\ fLL I [(Jl:ll.?\Cl ,\Rllil:l'ISCOPL l. l]Ll.(1,\ltlll

lnirlilrci r-urele ca acestea. Dracii, oarc? Dar cum [r'or da satl cci c.]rr: ntai\';rt()s la accasta sc sariiuiesc, ca sd nu faci niciotlati incetarc [satr-trarcl gi

sn tir.l de rduttrte?rr

'15,17-21:Dar, venindu-si in siner', a zis: Cifi argafi ai tatilui nreusunt indestulati de piine, iar eu pier aici de foamel /1.9t Sculindu-mi,

mi voi duce la tatil meu 9i-i voi spune: Tati, am gregit la Cer si inainteata; f J!l) nu mai sunt vrednic si mi numesc fiul tiu. Fi-mi ca pe urrul dinargalii tii. /20/ $i, sculindu-se, a venit la tatil siu. $i inci departe fiindel, l-a vizut tatil siu 9i i s-a ficut mili 9i, alergind, a cizut pe grumazullui 9i l-a sirutat. (21) $i i-a zis fiul: Tati, am gregit la Cer 9i inaintea ta 9inu mai sunt vrednic si mi numesc fiul tiu.

I lt, /Sl Osen 1.1,3 / Amos {, 12 i/5. lll) Isain49. 15 / Iezcchiil 16. 6. 10

,,$i-a venit intru sine" ccl ce pani acull era curvar, cici p,irr.i cintlfacea ct'le rele, afar.i,.lc sinc tra. Cii sc zice ca ,,a risipit avufia" 5i, cu

cr-r'i'iirrfi, Ide actca] afarii de sine este. Cici nr-r petrccc intm ,,avufia" sa,

.rdic. in partea cea cuvantatoarc, ci ca un ltecu\',intitor vieluiegtr', linc.i]sialtora incepitor dt' necur'.intare ficindu-se, afar; de sirrc fiintl ;inepctreciind in partea cL'a cnvAnUtoare. Iar cintl va socoti [cr"rntpili] 6i1g

a fost;i la cc fcl clc ticikrgic a irjuns, atunci iqi ,,vine intru sine", g.inrlir.rd,

Iinci] 9i la pociin!: r'iind dc la cea dc afar.i riiticirc.Iar,,argati" ii ntrrnc;tr. pc cL'i chcmatir- l.r crcclir.r!i, care irrca uu.rr-r

.rjuns s.i sc iaca ,,fii", ca Lrnii ce inci rru s-au h-rrlinat - si cu ade\'.irat, ct'i

chL'nlafi la crtdirr!a, irrdt'stulare au de ,,piine" clrvantitoarc, fiindc.l infiec.rre zi ;rscultd citirilc.

ii lre,-rt..,.1 cun().rltL. osebirea ,,argatului" de,,fiu", ascult.i: trci sLrnt

r.irrdr.rielile cclor ce sc rlintuiesc. Unii car nigte rolri s;ir'6rtesc ltrcrul cel

Lrtrrr, temindu-st tle Jutlec;rti, care gi Davirl insemneazi: ,,Stripunge cufrica Ta, trupul meu", zicintl ,,ci de iudecifile Tale m-am temut" (/)salrl

118, 1 20).lar allii sc. p.rr a fi argati, care pentm ri vrr.r bunit;ifilor se silguicscs.i placi ltri Dunrneze u, prrecun'r acelagi David zicc: ,,Plecat-am inima mea

ca si faci indreptirile Tale in veac pentru risplitire" (PsLrlnt 1lE, 112).

iDr.rcii cunosc c.i pn.lt0l(,sL|lrt nitte surognt|J ()i(,ritc cclor lirtntricc irlc onrolui )i,

rlin actasti pricin.i, i;i intrt'brrinleazi tontii iscusinf.r clar, yi accasta, num.ri ntit c.lt L)

ingidtric I)umnczcu pt'ntnr fiecare onr in partt'-.n prin inritire;i prin i nr b r.i t i;.r re.r

p.ic.ltLrlui, s.i in;ele scte.l fiinfial.i a firii omcnegti.r" in e.ligir de la l8{)5, in l,r dt,,,in sine", se sisctte,,intru sine'.l:

,,Ceichemati" surlt

nunrifi ,,catehumcrlii"c.rrora

]ise vestesc.rl\'ir1t('l('lLli

I)umrrt'zcu li :r'g.itesc pt'ntru r l-'rinri luminarea SfirllLrlui l]()tr.'z.

Page 217: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 217/465

fALCUlltEr\ Sf l\'IEl E\t\\CIlEt.ll l)Fl LA I.UCA C.1pik)lul 15 ?17

Iar t.rl$ii sunt iii, care pentru riragostear cca catre Durlnezeu implinc-scpomncile I-ui, precum krt DaYid mirtrlrise;te: ,,Cit am iubit legea Ta,

Doamne, toati ziua cugetarea mea este" (Psdttt '118,97/; ;i iaragi ,,Ridi-cat-am miinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit" (.I)sa/rir 11S,

-1.9), nu ,,de c.l l'c m-am temr.rt"; ;i ialigi ,,Minunate sunt mirturiile Tale"gi pcntru ca sllrlt rnillr-lnate, ,,pentru aceasta le-a cercat pe ele sufletulmeu" (Psalrrr lIE, 129).

A;;adar', cind in riinduiala ,,fiului" fiincl cirrcva, ial apoi pentnr picatse i a izgoni yi va vedea pe altii c.i dobinclesc d.rrurile celc clurlrre zc-ie;t i

gi se inipirtagesc din dumnezeiegtilc Taine, [inca] gi cu P.iirrt-a cea

Dumnczciascii (cdci nu rrurnai pcntru ce i chcmali la crcclinfi sc cuvinc s.l

inlelegem cee<r ce str zice pentru ,,argali", ci, ;;i simplu, pentrtr cti ce sesunt in Biseric.r pi nu sunt din rarrcluiala cea dintiii, a ,,fiilor"), aturrci, dar,

dator cstc a-gi zicc luiinsugi aceste cuvinte vrcdnice de milti: ,,.Cifi argaliai tatilui meu sunt indestulali de piine, iar eu pier aici de foamelSculindu-mi" dir-r ciderea pacatului, "mi voi duce la tatil meu 9i-i voispune: Tati, am gregit la Cer 9i inaintea ta", cici lisind cele coretti, .rm

gretit illaintca lor, cinstind mai mult dccit accstca indulcirt'a cea opliti; gi

aln ales rnai nrult locr,rl foametci, decAt Cerul, care este patria mea". Cicr,ca sd zic in pildd, precum se spune cti ,,grcgcgte fafii tle aur" cel c.rre cinste;teplumbul mai nrult clecit aurul, tot ata gretette fafa de Ce r cel car(r .r cinstitrnai mult cele p;imirrtcgti, decAt Cerul. Caci [untrl ca acesta] cu ;rdevirat

estc gregr.lnic clc la calca ce ducc citle Cer. Si ia aminte ci aturrci cdnclgretea, grelea ca gi cunr nu sivArgea Iriul] inairrtea lui Dumnezeu, iarcAncl sc mirtrrrise)tc, sirnte ca ,,a gregit" inaintea lui Dumncze.u.

,,$i, sculindu-se, a venit la tatil siu", cici ni se cut,inc nouai rru rrumaisi voim cele pl.icute lui Dumnezeu, ci s:i le gi facem. $i precum ai vdztrtfielbinte a fi pocain!a,.rscmcllL'a gi milostir.irca tatdlui vezi-o, ci nu l-a

.lttcptat pe filrlsiu si virri;rir.ri la el, ci inaintea lr-riapuca gi-l imbrifi;;eazi,

prutru c.i ,,tati" este cu bundtatc.l, micirr de;i ctr firea estc Dumnezeu. Si

pe de-a-ntregr,rlb pe dinsul il cuprindc [imlrrif igeaza], ca dinspre toate

ptirfilc pe cl l,t sinc si-l str'.lng.i, rlupi ceea cc s-a zis: ,,$i slava luiDumnezeu te va inconjura pe tine" llsrriri 5.9,.9).

$i tle demr:lt, trdici de cintl se dep.irta ,,fiul", r'renre ii era ;i ,,tatilui"de.r sc departa cle cuprindere [imbr.iligare], iar cind s-;r apropiat prirrrug.lciune gi prirr intoarcere, \'l't'rrre s-a fdcr"rt de a-l cuprincle [imbrafisa].Deci ,,a cizut pe grumazul" - cel ce mai intAi se ridrcasc [impotril,;1 6.,

r" in.'.li1i.r clc la 1605, in lttc clt',,pc ds';-ntrt'gul", st'.rfli ,,totuluti t()t prc tr)t"

Page 218: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 218/465

ir

i

2l tl Caliik)lul 15 Sl-ANTt, l. tEOI'l L.A(1 /\Rl Ill,PISCOPUt- BUL(lARlEl

scr,rlare [inalfare], aritincl cun ca acllm s-a fdcut plecat. $i ,,il sirutS" pe

el, aratind impicarea; gi c.l pe lrn oarecare pridvor, intii gura celui irrtinato sfinfcate, apoi prin aceasta Fi la cele dir.rliuntru pc sfinlenie [o] trimitt:.

15,22-21: $i a zis tatil citre slugile sale: Aduceli degrabi haina luicea dintAi 9i-l imbricali 9i dafi inel in mina lui gi incilfiminte in

picioarele lui;(2-l)

9i aducefi vilelul cel ingrigatr" gi-l lunghiafi 9i,mincind, si ne veselim; (21) cici acest fiu al meu mort era 9i a inviat,pierdut era gi s-a aflat. $i au inceput si se veseleasci.

Il:;,l.ltLuca15,32/Efeseni 2,1; 5, 14 / Colosen i 2, 13 / Apocalipsa 3, I

,,Slugi" ii vci infclegc satr pc ingeri, f.rc,,duhurile cele slujitoare" cc

st trimit sple slujbi pcntru cei vrednici r-lt'mirrtuire (Earci 7, 14) - cd acegtia

il imbraci pc cel ce se intoarce de la rar.rtate cu ,,haina cea dintii", care

cstc sau ccr dc demlrlt, pc c.rre mai inainte de a gre;;i o purtam, adic.l

haina nestric.icir-rnii, san cea mai cinstitii gi r-nai intii tlecit toate celelalte,

care este haina lhtezlrlui, cti aceasta mi ilnbrarci nrai intAi pe mirre, gi de ltr

dAnsa iau acoperimint asupra glrzir.ir.i [mginii]. Dcci, ori pre lngeri ii vci

infclegc ,,slugi" cart shrjt sc la toate cele cese

sivArgesc cu noi 5iprilr ale

ciror mijlociri ne sfinfim, ori pc preofi, care ;;i prin Botez 9i prin ctrvirrt de

irrvifitr.rr;i [il] inrpodobesc pe cel ce se intoarcc -;i in ,,haina cea dintii" ilimbraci, irr lnsugi Hristos, cici ,,cifi in Hristos ne-am botezat, in Hristosne-am gi imbricat" (Galntcni 3, 27).9i,,di inel in mAni", Peceteacregtiniitdtii, care prin iucrnri o avem - ci ,,mAna" este semn al hrcririi.i.rr,,inelul", al pccg111. Dt'ci, ccl carc s-a botozat, gi, irr scurt, ccl cart s-.r

intors de la rautatc, dator este si aibd pestc,,mini", adici pestc toatiputerea cea lucrdtoare, pccete;;i semn de cregtin [,,inel"], ca sa poati s.5

arate clrm ci s-a innoit dupi chipr"rl Celui Care l-a zidit Pe el. Salr gi in alt

clrip vei inlclcge,,inelul", adici arvttna Duhului. Ca gi cum ag zicc:

Dumne.zeu, bun.ltd!ile ccle de s.Ir'Ar9it IdesivArgite] atunci le va da, cAndva fi vremca lor; iar acum, incred ir.rf AndtrJe ctt adevdrat pc ace-lea, nc d;i

noui damri, ca o oarecart arr.ttni a celor ct'r'ot'sii fic, unora adici faccrt'

de minnni, altora inr'.ifituri, iar altora alt oalcgct'dar; gi pe acestea

primirrdu-L., dirrtru ele gi pe cclc mai de sivirgit Idesa\'Argitc] clr adt'\'crire

[e] naclajdrrirn.

$i ,,incilliminte in picioare" [ii di] ca si se p.izeasc.l dc ,,scorpii"(Luca I0, / 9), adici cle pacatele cele ce se par rnici gi ascunse' - prccum a zis

DaYid (Psni rrr 90, 13) - ins.i onroritoare 5i accstea; inci yi dc ),gerpi" (Luca

'l0,19) , ztc de p;icatclc cc sc socotesc c;i vatdnla a I itat. Si in alt chip sc datl

lulrreditiatlelal805,inloc.lt',,vitelulcelingrigat",st'gist'5te,,vifelulcelhrinit"

Page 219: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 219/465

TAI-CUIIIEA SI,IN IEI EVANCHELII DE LA LUCT\ Capitolul 1,5 :1e

,,incilfiminte" celui ce s-a invrednicit de ,,haina cea dintAi", fiinclci

Dumnezeu il face pe el gAtit spre a binevesti gi a folosi pe allii, ci acestlucru este cregtinul: folosul aproapelui.

Iar ,,vifel hrinit" este Ftiut care cste - ccl cc se junghie gi se mdnArrcd.

Cdci ctr adevirat, Fiul lui Dnrnnezeu Cel adevirat, dupd ceea ce este ca

om Fi a luat trup, pe cel pnn firL- l-lccuvAntdtor Fi dobitocesc Itrupul], micarclegi l-a umplut de ale Sale mdriri, prin aceasta ,,vilel" Se inlelege, neispititde jugul legii picatului; iar ,,hrinit", pentru ca la Taina aceasta a fost

rdnduit nrai irrainte de intemeierea lumii (Apocalittsa 13, 8).

inci poate se va pirea gi mai cu iscodire ceea ce se va zice, insi se va

zice ca pAinea pe care o fringem, dupti ceea ce se vede, fiindcd din grAu se

face, ,,hriniti" se ziceZ"; ial clupi ceea ce se infelege, fiindctl este trup,

,,vifel" se numegte gi acelagi Iiucru] este 9i ,,vi]el" 9i ,,hrinit".Deci, tot cel care se boteaz; gi fiu al lui Dumnezeu se face, iar mai virtos

fiu al lui Dumnezeu iardgi se aFeazi, Fi, in scurt, tot cel care de pdcat se

curifegte, din acest ,,vifel hrinit" se impdrtdtegte gi pricinuikrr dr.- vcselic aiTatilui gi slugilor Sale se facc, adici Ingerilor gi prcofilor, ca unul care dinmoarte a inviat ti din pierzarc s-a aflat. Cici din pricina mullirnii riutilii,,mort era", adici deznidijduit, iar din pricina firii omenegti celei schirn-

bdtoare 9i cat: poate a se intoarce dirtru reutate la fapta cea buni, ,,pierdut"se zice, cici ce1 ,,pierdut" mai putin este decdt cel ,,mort".

15, 25-32: Iar fiul cel mare era la tarini. $i cAnd a venit gi s-a apropiat

de casi,.a auzit cAntece 9i iocuri. (26) $i, chemind la sine pe una dintreslugi, a intrebat ce inseamni acestea. (27) Iar ea i-a spus: Fratele tiu a

venit, 9i tatil tiu a injunghiat vilelul cel ingri9at21, pentru ci l-a primitsinitos. (28) $i el s-a mAniat gi nu voia si intre; dar tatil lui, iegind, ilruga. (29) Insi el, rispunzind, a zis tatilui siu: Iati de atAfia ani ili slujesc

9i niciodati n-am cilcat porunca ta. $i mie niciodati nu mi-ai dat un ied,

ca si mi veselesc cu prietenii mei. (30) Dar cind a venit acest fiu al tiu,care fi-a mincat averea cu desfrinatele2r, ai iunghiat pentru el vilelul cel

rt)118051 Aici unde' s-a ptrs ,,hriniti". in izvod u I cel Brecesc este Xrrcrrtiq care cuviint

se alcituiegte tle la Ettti; aclicd ,,g16u",;;i inseamni ,,hrinit", ,,ingrigat", ii pcrltnr aceasia,Sfentul Teofilact zice ci piine'a pe care o fringem, dupi ceezr ce se vede. fjindci cste din

Br.iu li(:ulJ. -e zic| Errrrrci: ri .elc ce urnrerzi.21 Lr edilia dc Ia 1805.ln loc de ,,vifelul cel ingrigat", se giseyte ,,vi!elul cel hrinit".22 in cdi;ia dc lc 1805. in lcr de ,,averea. cu desfrinatele", sc gisc'ltc,,avufia cu

curvel e ".

Page 220: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 220/465

T

llr) (.rprt,)lul ]a SI:.\\ lLL TLI)I:I1,,\( T r\ RI IIIlI'ISCOPL L BL I.I],.\ItlI:I

ingrisat. /.11) Tatil insi i-a zis: Fiule, tu totdeauna esti cu mine si toate alenrele alt tale sunt. (.llt Trebuia insi si ne veselim gi si ne bucurim, cicifratelc tau acesta lnort era gi a inviat, pierdut era si s-a aflat.

rl)..llr t.uca 15 2{

r\ici t'sit'intrelralr:a ct',r rtrlrlt \'r'stiti: ,,CLll.lt tlt'se alati zavistnic fitrl,cart' intlLr altclr .r viefuit cu brrrri pliccrc, pi a sltrjit latiiltri?" Accastaintrt.lr,rrt'st va clezlcg.r d.rc.i r'.r cr.rmpinicine r'.r pcntru dc s-.1 gliit pilda.C.tci, ctr .rtlt'r'ar'.rt, pentrLl ca i.rIis,.'ii cci cr]re s( \r)a(rtr.Jrr lrc ci intiti cur.llisi rln'pf i, iartc;rn asrrpr.r I)omnrrltri ci-i prinrc.r Ia Sincl pe .ur\ r: >i pu

r',ttrtt';i. PL'lrtrLr .rce.rsta s-n zis aceast.l pilda inrFrrctrrr.i cu cele cc srrr.rt

nrai in.rinte tle ea. Deci, t1e vrerle ce s-au grait acestL'.t f)L.ntrll ca faliseiiciirtt'.rr-r, c.rrc erau ,,drcp;i" nrai ntult decit vamc;ii, prt'cum lor li se parea,

s{)c()t('lte tr.r cti ,.fiul" col co carte;tc. ii inchipuie pe tofi cei care se. smintescpcntnl c('a grabnica folicire pi mAntuire a p.lc.ltoSilor. lar aceasta

Isrlirrtt'al.r]ntr e'stc zavistie, ci, pcntrLl cd noi nlr culroattcm rrr\';rsaro,litrbirii tlt'()anr('ni a lui Dtrnrnt-zt'r.r, clin aceast.i pricin.i se na5te cirtirt-a.C.rci, oarc, Davitl nu aducc inairrte sminieala celui ct'st turbrrr.i pentru

,,pacea p;citosilor"? ( PsLtln 72, .11Iar Iercmia, agijtlcrca zicc: ,,Pentru ce

calea n ecred i nci ogilor este intru indestulare 9i i-a sidit pe ei 9i i-ainr.idicinat?" (lcrtltin I ).1-l ). Ci acestca toate snnt.rlt'cuvintulr,ri colt: i

rrr'Itrtincios;i sirac al oarnr':rilor, care sc aprinclc ai se intloitgtc'ptntrtrc('(r (),r-(,.u1)r nevrcdnica ft'ricire a color rii. Dt'ci, prirr piltla aco..rst.l nunr.ri

cat nu zicc Dornrrulcatro iarisoi r-rnele ca acestca: ,,Fic, r'oi sunteti dleptiprt'crrnt ,,fiul . acel.r - yi bitrt'pl,icufi TatalLli - a)adaf \ a rog pe voi, cei

Jrt'Pfi yi aurilti, sa rru cirti;i |rolltru veseli.l p('c.trr.'o f.tccltl Pontnlr.r.rintuir('n pacatosului, cnci ii acesta cste "fiu"".

I)eci lirrtnr aceasti pildi l, nu este ardtat; zavistia, ci socoteala f.rriseilor'

o in tl rt'l.rtt,a zii Dornnul pliu pild.i, ci macar drepfi (L'.r fi {ri li toati pol1n1c.r

lui L)rrrrnczt'u;rr fi irnplinit, sii r.ru sc nlahr.rcascii pcntrn primirc;rpncak)lil()f. Si nu este de- nrirarc dac.i ne mAhninr Pr'ntIU ce lc cc se F.rr c.i

st' l,rc cr.r ncvrt'drricic. Crici at.it rlc rnare L.str iubir&l cle oameni a lrri

[)unrrrt'zt'tr yi cr.r.rtAta iudestulare ne di noua bunit.if ile Sale, inc.it se poate

r'raste dr' ,rici si cirtire, carc lr.rcrrr 5i in vorb.r ct'a obilntrita tr zicem. C.ici tlc

nrlrlh.trri, f.ic.ind birre ctriva, apoi nemllltimiti fiint.l rroi dc l.r cl, zict-nr c,r:

,,Iirti nra prihancsc, pcntnr c.i ti-rl fiicut bine cu .1titc.r", lrac.rr pr).rtc cii

ninrerri rrLr nc-a prihirrit, ins.i voind si ar.it.lm nr.rrir.r.rrl.r facerii de binc,

.r( ('5to cuvintc lt' pli511111it.r'r.

C

I0J

t:

5

tC,

Page 221: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 221/465

Ir\L( LIRE,\ SI:I\TEI E\'.\\C]IIELII I)I: L/\ LLCA ( npik,lul l: l1

Dar sd vedem ii cu de-arnarlllntu l, in scr.lrt, pilda. La ,,tarini" cra

,,fiul cel mare",.rtlic.i in Iunea aceasta, gi-gi ltrcra p.im.intulsar.l, trupulzic, cil si se satrrre de,.peine"i ii scmina cu lacrimi, ca sA secere cu bucurie(Pstlrtt 125,:l/.9i intclegind ctlc ce s-au idcut,,,nu vrea si intre" irr

L.rucuri;r cea dc olrtte, i:rr Pirirrtcle cel iubitor de oameni ,,iese si il roagi"pi ii spurre ltrr plicina vt'selici, c.i cste invicre a mortului. Cici [,,fiul cel

mare"], ca u11 om, peutnl ca nu ttia, sc smintc.r ;i-L invinuia pc latil, ca

lr-ri atlic.i nici nracar un ,,ied" nr-r i-a d.'rt, iar pcntru ccl curr.ar ,,a

iniunghiat vifelul cel hrinit". Iar ce cste ccea ce se itrsenrne;rzi prirr

,,ied", aici o vci inlelcgc. lirt,,iedul" de p.rrtca cea ,,de-a stinga" (Mtrtci

?5,.33) 9i p.riicitoasii se punerr. Deci zice,,fiul" ct'l birreplicut c.i: ,,irr to.rte

ostene'lilc mi-am petrL'cut,,'ia1a, prigonit fiind, riu pitirnincl, de picitoginr:cajit; gi niciorlat.i pentnr rninc nu ai injunghiat vroun "ied", ;rtlic;i r,,rcun

pirc;t()s care ma nec;ijea, ca si aflu putina oclihn.I". Precum, adic.i, ,,ied"a fost perrtm llie - Ahab. Deci, il prigonr.a [Ahab] pc Prooroc Ai rrr-r a rlat

I)trrrrrul pc ,,iedul" acesta dcgralr spro jurrghicre (3 1tr',qi 21, 77-29), ca,

pu[in traginrlu-;i sr-rfletul ie, s.i se odihneasca impreurr.i cu ,,prieteniisii", Prcxrrocii. Drept.rccea pi zice [Ilit'] citre Dumrlezeu: ,,Doamne, pe

I'roorocii Tii i-au omorit gi lertfelnicele Tale le-au surpat" (.3 Rt,,qi 19,

l0t. ,,led" er.r ptlntru D.rvid - Saul ( l ltriql ,l 9, .10) 9i toli cei ce-l clevetr:au

pr. el, pe care ii slobozea Domrrul ca szi-l ispite.asci fcerce] pe el; ); nLr-i

,,junghia", sprc .1 st: veseli David. Drcpt accea gi gr:iia accsta: ,,P6ni

cind picito;ii, Doamne, pAni cSnd picitogii se vor fili?" (Psolnt 93,.3). Aceasta gr.iie;;te 9i ,,fiul" ccl dirr Evanghclie: ,,'Iirtdeauna fiirrd err irr

ostencli, rrici dc o mAngAie lc nu m-ai irrvretlnicit, nici prc vrcunulc'lin cci

ce mi necajeau pe mirre spre jurrghiere nu i-ai t1.rt, iar acum, aga, i;ir;i de

ostent'al.i, il rnAntuiegti pc cel cun,ar". Agad;rr, aceasta cste toata !intapildei, carr. s-;r zis ptrrtru fariscii cei cc cirteau prentnr picitogii ctirc

erau pdnrili de c.itre Donurul. $i ne int'afa pe noi cd, nticar dr'r'om fidrepli, si nu-i gonim pe cei picitogi, nici sA c.lrtim cAnd Dumnezer.r iiprimcgtc. Deci ,,fiul mai tanir" sulrt curvelc ai vamr'iii; ,,fiul mai mare"surrt f;rriseii gi cdrtr.rrarii, ce se iau in locr-rl cclor drepfi, ca 9i cr-rm ar fi zis

Dumnezcu: ,,Fie, r'oi sLlnteli drcpli, cu adcr'.irat, gi rrici o poruncJr ulr alic;ilcat. Dar nu se cuvine si fic primifi cei care se intorc de la riutate?"Agadar, pt nigtc c.irtitori ca acogtia ii invaf.i prin [accast.i] pildi.

rr Vezi 9i tilcLrirea la Mdtt'i 25,.11-33.

Page 222: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 222/465

222 Capitolul 15 SFAN I -nLTEOFILACTARI IIEPLSCOPUL BULCARIEI

Si ptiu cd unii pe ,,fiul mai mare" l-au inleles pentru inged, iar- pe

,,fiul cel mai tanir" pentru firea oamenilor, fire care a scornit ridicare gi

rizvritire irnpotrir.a por-uncii lui Dumnezeu gi s-a semetit. AIfii au inteles

accstea pentm israeliteni ti pcntru cei din neamuri. Ins, adevirate este

numai ceca ce am zis, anume ci drepfii sunt inchipuili de ,,fiul mai mare",

iar pdcitogii 9i cei care se intorc sunt inchipuili de,,fiul cel tanir". Iar

toati urzeala pildei pentlu farisei s-a alcituit, invifdndu-i Domnul pe

dAngii si nu se mahneasc; pentru primirea picitogilor', micar deti ei vorfi drepfi. Deci, nimeni, pentru judecdlile lui Dumnezeu sa nu se mAhneasci,

ci sI sufere [rabde] cdnd cei ce se pal'pecitogi bine petrec Ai se mAntuiesc.

Cdci ce gtii tu, poate cel pe care il socotegti pacetos s-a pociit gi, din aceasti

pricind, a fost primit? Sau gtii tu cd nu are ascunse fapte bune 9i pentru

aceasta Dumnezeu privegte cu dragoste citre el?

Iit

tr

n

I.

a

z

P

z

P

oi

ca

n

cp:

ni

Page 223: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 223/465

213

Caplrolur- 15

Parabola dasprc iconotttttI nt,crcdincios.

Ptrrttboltt tlcsStrt bogntul nemiLLtstit,ri dasprc sdrocul Lazd.rl

76, 1-9: $i zicea citre ucenicii Sii: Era un om bogat €are avea uniconom gi acesta a fost parit lui ci-i risipegte avufiile. (2) $i chemindu-1,i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre iine? Di-mi socoteala de iconomiata, cici nu mai poli si fii iconom. (3) Iar iconomul i zis in sine: Ce voiface ci stipAnul meu ia iconomia de la mine? Si sap nu pot; si cergesc

mi-e tugine. (4) $tiu ce voi face, ca si mi primeasci in casele lor, cAnd

voi fi scos din iconomie. (5) $i chemind la sine, unul cite unul, pedatomicii stipAnului siu, a zis celui dintii: Cit egti dator stipAnuluimeu? (6) Iar el a zis: O suti de misurir de untdelemn. Iconomul i-a zis:Ia-!i zapisul gi, gezand, scrie degrab cincizeci. (7) DupA aceea a zisaltuia: Dar tu, cAt egti dator? El i-a spus: O suti de misurir de grAu.

Zis-a iconomul: Ia-|i zapisul gi scrie optzeci. (8) fi a liudat stipinulpe iconomul cel nedrept, cici a lucrat infelepfegte. Cici fiii veaculuiacestuia sunt mai inlelepfi in neamul lor decit fiii luminii. (9) $i Eu

zic voui: Facelivi prieteni cu bogifia nedreapti, ca, atunci cAnd vefipirisi viafa, si vi primeasci ei in corturile cele vegnice'

116, .{r Ieremia 4, 22 fl6, 6) Iezecliiil 45, 10-11, 14 /l6, S) loan 12, 36 /Efeseni 5, 8-9 / 1 Tesaloniceni 5, 5 (16, 1)) Eccleziastul 11, 2 /

Sirah 40, 26 / Matei 6,19;20-27 I Lu.a 77,41 / 1 Timotei 6, 17, 19

Fiecare pildd cu chip mijlocitor gi prin inchipuire insemneazi firea

oareciror lucruri, dar nu intru toate fiind asemenea cu lucrurile acelea pecare le arati. Drept aceea" nici nu se cuvine toatc'pdrlile pildelor cu de-arni-nuntul a le iscodi, ci lu6nd cat se potrivegte la pricina ceea ce st.i de fala,celelalte a le ldsa, ca pe unele ce se urzesc impreund cu pilda, 9i rrinric splepricina ceea ce std inaintc rru folosesc. 9i aga, cr.l adevirat, se ctrvine a faccgi la pilda aceasta ce este pusA inainte. Pentru ci daci ne vom apr.rca s(i

I

ln cdigia de ia 1tt05, titlul capitolului este: ,,P.rt,", ic()noxul cLl neLlrcpl. Pantru cirinoti rttt ltottft slrrji h L ti dtnni. P. tlu cd ici o cirtd ditr I.tgc u t d trcce. Patttru Lt rtu-pi listtwttrl ftttrcin. Purtru lntatuL ir lttittr Le.ir".

r in edifia de la 1805, in ltx de ,,misuri", sc gisette ,ivedre".I ln edilia de Ia 1805, in krc de,,misuri", se g,ise;jte,,obroace".I in edilia de Ia 1805, aici se gisegte: ,,Faceli voui pdeteni din mamona nedrept;fii,

ca cAnd vefi fi lipsifi, si vi primeasci pre voi in co urile cele vecinice".

Page 224: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 224/465

tll (.rl 1,, LLr L 1{. Sl.\NTL l.l l:( )FIL.'\( l'\l{l IIFI']ls( ( )1't.1. t}L I (,\ltll:l

ae rc.rr) t()ato l-r,tItile crr rlt'-.r ntin Lrn tul: cilre ('stc ic()nomul, cine estr'ccl ce

l-.r ptts 1,c r'l in icoll()rr)ie pi dc cirre a k)st perit, carc sunt tlakrrtricii )ipcntrlr c.rrc p|icin. unul ('stc dnt()r cu untdelcnln, i.rl alttrl cr-r gr;u, fip(rntIrr f(':(,zic(.c.i cr.rrr rl.rtori cu cate () sr-lta de nrisL$i,;i in scr-rrt s.r zic,

Pc r(,lol.rlt|' toatt, tlaca nrai cu iscodiro lt'r'om ccrca, intrrrrt'co: \'(,nr t.rac

trrr',rntrrl,:i pr1r,11" ci si Vreclnice ,,le rirs.rm ti t.ilcuit rlintrtr neVrriir

nt'rlLrrrrilirii. [)t'r-i, st cur int,.rti]tn s.i ne iolosim.lin piltl,r act'asta dt'fa!.i,prcci t ('st(' cu pL:tinti.

[)ir']tru .ic('.sta friltli voit'ite Donutr:l ca si 11e irrr. c!t' pt' rroi sa

chivt'rnisinr bini bogalia ceea ct' rri s-a d.rt n()u.. Si nrai intii accast.r

aur'r(ri)l(.n1, culn ci r.r u strntem st;ip.irri .ri aYcril()r', ca nin.tic ntt at crn al

11()stnr, ci ,,iconomi" sr:ntern alt'celor striine, co sunt incl'r'dirltate nor.ri

tlc l.r St;rpinul, c.r bino fr'.ceste;r si le chivcrnisim, lincal li prL'cunl .\cela

;'rrrr u r.r ct.ste . Ial rp6i, du1-ri 69 nu .rm intrt'buir-rlat icorlonria bogifit'i dltpatt.lrrl si vointa St,iparrrrltri, cr la tlesfitililt' no,rstrL., pe ct'Jc rirtt' rilrchcltLrintlu-lc, rrt' aflim ca ,,iconomi" ce sr-lntcnr,,,pirifi". Cit voi.r

St.i;.rinrrlLri t:stt's.i icorrol.nisim po 6e1e datc la trebr-rin!elo cclor imprg1111

t'tr rrrri |ol.ri, iaI rru l.r .rlt'r'ro.rstrc desf.itiri. Si atrrnci cind vonr fi ,,pirifi",\.rarrrl :.r n(- schin'rbc Staf irnul di la ,,iconomia" aYe |ilOr,.rtlica sa I1('sc()ata

rlin r iala ,lc('astl - iar drtpi mLlt.lrea ce.t rlc aice.r vom;i ,,da socoteala de

iconomic" , tlac,i vonr ii irrlclepfi, \'or.r1 cLrnoalt('nricar;i tirziu cct'a ct'

st cLl\'('r'lr,<r a face. $i atunci, ne faccln nort,i ,,prieteni" ilirr batrii

,,nedreptitii", iar bani .ri ,,nedreptifii" acoia se nul.r.rcsc ci[i Dontrrul ni i-a

d.rt s.i i chclttrirrr la trt'buinlelc h'afilor ;i ale cclor irnpretttti cu :roi rolri.

iar noi ii till(.n1 Lrerltru noi inginc. Insi, m.icar tirzru {in celc Llin trlnril s.t

ne Vc'r1ilr'r intnr simtire, Lulde nc dttcem ;i cum ci irl zir-ta accca trici .r tlt'

osteni ntr putt'm, cici :ru este atrtrtci vrcnrc de lltcrare, nici a c('re tttl est{-'

ar,r cuviinta:caci ,,nebune" sllnt nr-lnitr- ,,fecioarele" celt'c.trt'att c('rttt tlr.1dscnrclre(r luclrr tMnfr'i l:1, 1-1-ll. Aiadar, ce rlrrneaza? Sa-i f.rcetr inrpt'r-'utrll

prirtaSi ar act'stor L.rani Iai ,,nedrepti!ii"] pe flati, c.r,.rtutlci cind vtlnr lipsi

rle aici l,,vom fi scosi din iconomie"] - adica atr-rt1ci c.intl tre t otn dttce

tlirr viala ac('asta -, si ue prirncasc; po lloi sar;tcii in ,,corturile cele

veglrice". Perrtlrr ca sarlcilor ct,lor irrtnr I Iristos li s-au dat sprc :loStcnirc

,,corturile cele ve9nice", intru c.r rL. pot sa-i prime.rsca pe cei aJrr: lici :-.ttliacr.rt Plit'tcrri L'u darrgii prin cliruirea b.rrilor. Iar act'yti barri tiirrcl .ri

St.ip;nului, tlirrtlu incePtrt sc cuvenc.r a-i tla siIm.ruilttr; ca ilce)tin st-ll.lt

,,datornicii", rlrrpl 611.. cL's-.r zis: ,,Toati ziua dreptul miluiegte gi

imprunruti" (ltstlnt 3(j,:(i) ti iar.ili ,,Cel ce miluiegte siracul, imprumuti

pe Durrrnezeu" (1)tlLlt 1\),17).Afadar,sccuvonca dintru inccput t()iltc a lc

Page 225: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 225/465

I,\LCLII{I,,\ SI]IN IEI EV,,\N(;III-I,II I)E LI\ LUCA C.rpik)hrl l6

da acestor btrrri ,,datornici", care dau inapoi insutit. Dar, de vreme cc ne-aflim iconorni .ri ,,nedreptifii", fiindc.i cu nerlreptate linenr la noi pe.elece;rltora le slrrrt lrinduite, sa nlr raminem cu totulirrtru ace.lsta ncomenie,

ci sa inrpar'finr sir'.rcilor, ca s.i fim primi!i dc cl.1ngii in ,,corturile cele

vesnice". Deci, claci ata vonl ltra [infelege] noi prilda, nu ni se r",.r int;implala tilcuirc nirric de prisosit sau cu iscodire, ori cu tAlcuire clc visiiri.

lar aceast.r ce zice: ,,fiii veacului acestuia sunt mai in!elepf i in neamullor decit fiii luminii", sc parl: cunr cJ .rr inse nrn.r certr rrepotrivit [in acest

locl, insi nu este' tir.i tlc unttale'sau striin'. Pentru ci ,,fii ai veaculuiacestuia" ii nunregte pe cei cale socotesc toato cele ce le sunt lor de folos

[num;ri.l pc p;mant. lar ,,fii ai luminii" ii nr.nnc;tt'pe. cci ct- sunt clatori a

lunclti bogilia cea duhovniccascti dupi pl.ict'rc.r lui Dr-rmnczeu. Ag.ic'lar,accasta zice, ilrlunrc ci o.rmenii, ,,iconomi" ai tlreg.itoriilor crlor omencatif.lcAndu-se, st' strdduiesc in orice. chip, ca, dupa cc se vor schir.rrba diniconomie, s.1 aiba mingiiero. Iar,,fii ai luminii" rAnduirrdu-se, adiciciuhovniceasci dreS;itoric a .rverilor incred inJirrduJ i-se, nimic nu strotescsprc a avea folos pe urmi. Deci, ,,fii ai veacului acestuia" sunt cci cirorali s-au irrcrt'dinfat dlegitorii omenegti gi, ,,in neamul lor" - aclici iu viafa

aceasta pimiintcasci -, cu intelepciune pe c('lc alc lor le chivcrrriscsc. Iar

,,fii ai luminii" sunt cei care au luat averi c.r s.i k chivemisc.rsci pe ele

dupi plAccrc.r hli Dumnezt'u. De.ci, ne afl.irn noi cum ci irr iconomiilt cele

omerregti, cu inlelepciune iconomisim 9i lc tureltim pe cele ale noastre,

intrucAt clrial tle r.or.n cadea vreodati clin iconomie, sd avenl oarecarescApare a viefii. Iar la averrile cele ce sc cuvine a le icononrisi dnp;iDumnezcu, nu ne aritim c.l facem purtarc de grijd, ca 9i curn nu l'orn da

seama de ,,iconomie", dupi ct ne vom muta din viala aceasta; gi ne vom

9i afla liPsili de toatd m6n96ierea. Drept aceea pi ,,nel.runi"" ne numinr,fiindci ntr lc cuge-tim pc acelea ce mai pe llrmd l1c vor fi rroui de folos.

Agadar, s,i rri-i facern ,,prieteni" pe siraci, d:indu-le lor din ,,bogifianedreptifii", adici accc;r care rri s-a dat nor.ri dc la Dumnezcu ca si fie

,,armi ir dreptatii", iar noi o finem gi, pentrlr aceast.i pricini, irrtmlledreptato s-a str;mutat. Iar darc.i ,,bogifia" ccea ce se adurrS, ca gi cumdin drepte chil.ruli de agoniseald, cind nu se va iconomisi lrine gi nu se va

tla silacilor, ,,nedreptate" yi ,,mamona" se soc()tc'lte a fi; crr cit mai mult,cea [clobAndita] dintru ncdrcpt;rtc. Deci, dintru act'asti ,,nedreptate" s.I

ne agonisinr ,,prieteni", cir atunci cAnd vom lipsi fde aici] gi vom trece

i Adic.i are noirn.i in desf.iyLrrare.r pildei.

" ltentru ci ,,icon()mii nelruni" rrrr sulrt, r]icidecunl, ,,icononri in[clepfi

Page 226: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 226/465

-

ll r,,frh, Lrl lr. sl,,\\J t- I lE(n jll .\c L\til Eplsr'opt_ t_ BULC.\RItll

tlintILr .rceast,i Viat.i - saLl gi irr alt cl.riP: cAnd l1e vonr impuf ina cu sufletul,tiind osnn(liti , sa nc plinreasc:i pe rroi acolo ,,prietenii", in ,,corturilecele vesn icc ".

1rj. 1/) 7 l: ( el ce este credincios in foarte pulin 9i in mu lt e credincios;si cel ce c nedrept in foarte pujin 9i in mult este nedreptT. (11) Deci, dacilr-.rti fost creclinciosi in bogitia nedreapti', cine vi va incredinfa pe ceande\.arati? { /l) 9i daci irr ceea ce este striin nu afi fost credinciogi, cinevi va tla ceea ce este al vostru? ( l.lt Nici o slugi nu poate si slujeasci la

rloi stipini. Fiindci, sau pe unul va uri si pe celilalt il va iubi, sau deunul st' va tine 9i pc celilalt il va dispretui". Nu putefi si slufifi lui[)umtrezeu si lui tnamona.

/r], /ltrNlatei25,21/Lt)ca19,17(t(),l-i)Matei6,24

inc.t irrvati [)onrnul] ca su cuvinc a ict'rr.rornisi bogifia dupdl)Lrnrnt'ztr.r, p(,lttnl a.t ,,cel credincios intru pufin" - atlici cel carc a

chivtlnrsit bint'bog.ifia cer'.r ce i s-a incle.dinf.rt ltri in lumea aceasta - ti,,in tru nr u I t es te cred incios" - atlica gi itr vcacul ce \.a si fic rlc bogafia cL.a

.rde\'.irlta estr vretlnic. Deci ,,pufin" nuntetto bogilia cea pimAnteasci,ndica p('a('it cnIL'rluP.l .11-111 .11c lrric:r, r.rL llti'ti (Lt co\'.1riil.e rrinric ntr cste,tle vlenre cc t:stt' trec.lioat c. I.rr' ,,rnult" numegfu bogiyia cga qcreasci, adici

p('cr'a (.rrc r.inr.in{r pLlrLlro.r gi sc.idaugi. larr ccl cc irrtru accasti bogdtief).rn1art('(lscn 5-.1 ara tr t ltL.dlopt gi Jc-a factrt ale sale pe cele ce i s-au dat iuis1-rre tlt'Lrrrinta ceir ric ob;te.r lratilor, nici cle acea Ibogifie] ,,multi" nu vali vlctinic, ci ..1 Lln n(.dr!.pt sr'\'.1 scoate af.tri.

fr talcuinrl IDonrrrr-rl] ct.t.a cc s-i1 zis,;rdatrg;i: ,,Dac.i intru <mamona

nedreptitii,, 11r.r .1f i f()st crt'tlirrciogi, ,,691 adgyiylfi', citle () \'a incrtdinfavorr.i?" ,,Nedrept manlona" a nunrit Lrog.if i.t cee.t cL, se afla la noi, cici de arf i lost tilrapti, rru s-itr fi afl.rt. [ar.rcum, fiinc-lca sc afli Ia noi, ardtat oste c;,trrrartrlrr-str si 1rrinlpa rtind u-se, sar.tcilor ,,nedreapti" este. Si trna ca aceasta

r'ste r.iprilc.r averilor celor str.linc gi alc cclclr cr: sunt ale siracilot; aceasta

t'stc lre(lr(.pt.rte. Dt,ci cclui cc pc bogalir aceast.t rau o chivcmiscatc ai cu

nocro(iinta, cunr Ioare] lrogalia ,,cea adevirati" ise va irrcledinfa? Si noui,c|,l()r c(.rlLl .rnr icontrntisit crr credinfi ,,ceea ce este striin", atlici averile -ca)ci str.iinr'srn1t acestea ;i pontnl c.l sr-urt r;induito sir.tcilor Fi pentnl c; nu.r t'r adus ninric in lntne, ci goi l-le-itn1 niscut -, pe cel care estc,,al nostru"

if ..liti.r ,1,' li l3i);, in loc tlL' ,.in fonrte putin si in rnult", so tiscstc ,,intru putinsi intru nrult' In r crsctolr' it) l l, in Irc rlr,,,in", st' gise5tc',,intru".

'lnrrlrjirLlt l.r lE()i,inlocrir',,bogitianedreapti",scgds('ite,,nedreptmanrona".'' ir L J itia de l.r 1S(li, in ltt Jc ,,il va disprelui", :,c g.iseltc ,,nu va griii".

Page 227: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 227/465

T,\LCUlliE;\ Stjl)'l tEI EVANC,i lELll DE LA LUC,\ C.)pik)lul 16 127

cine il va da noud? lar ,,al nostru" este boghtia cea ccleasci gi dumnezeiasci,

pentru c.1 accllo este peirecerea [r'iefuirea] noastrd. $i omului cellli ce s-a

zidit dupi chipul lui Dumnezeu banii gi avu;iile ii suut,,striine", ci nici

una dintle accstca nu estc ascmL'nca iui, iar dobAnclirca buniti;ikrr celor

dumnezeiegti pi impiriigirca cu Dumnezeu - accsta estc ,,al nostru".

Deci, pAni aici rre-:r in\'.ltat pe noi cum se cttr.ine a iconomisi bog.ifi;r

cu credinf;i, ci ,,striini" este, iar nu a noastr.l - pentru ci noi st-ttrten.t

,,iconorni", iar nu domni gi stapini. Dar, fiindca ,,iconomia" cca dupiiDumnezcu a bogafiei rru se indrepteazti irr.rlt chip, fira trttnr.ti plinneimpdtirnirea spre bogritie, adaugi 9i aceasta la in\';if.itr.rrii, zicind: ,,Nuputefi si sluiif i lui Dumnezeu 9i lui mamona" - adica ii estc cu nr: putin[.i

celui carc este pironit sple bogilie gi

lineccva cu imp;itimile

-a fi slr,rgi a

lui Dumnezeu. Deci, dacd voietti cu crcclinki sa iconomisegti bog;i!ia, s.i

nu slujegti ei, adici sd nr-r ai dragoste citrL- d.lns;r,;i astfel, clr adevarat, ai

slujit lui Dnmrrczcu - cici prctutindcnca ilrf irera cie argintcste Lrrih;uit.rL ,

pentrLl ce cstc dragostea cca cu impitimire ;i prie tcaugul lumii.

'16, 14-15:Toale acestea le auzeau 9i fariseii, care erau iubitori de argintgi-L luau in bitaie de ioc . (15) 9i El le-a zis: Voi sunteli cei ce vi faceli pe

voi drepfi inaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaste inimile voastre;

cici ceea ce la oameni este inaltrr, uriciune este inaintea lui Dumnezeu.(16, 11)lTimotei6,10lld, l.il 1 Regi 15, 7 / Psalm 7, 10/

Pilde 17, 3 / Ieremia 11,20;17,70;20, 12 | Luca 18,9

Fariseii il baEocoreau pe Domnul ca unii care erau irn;ungi fsigetafi]c1c cuvirrtele acestea, c.l l1u le plAcoa lor si audi cele pentru neagoniscali,

fiindci erar-r iubitori de.rlgint. De. vreme cc s-a Fi zis: ,,uriciune ii este

picitosului cinstirea de Dumnezeu" (Siralt 'l,241, iar ,,mustririle sunt

rele celui necredincios".Iar Dor.nnnl, descoperind viclepugul 1or ccl ascuns gi artitind ca rndcar

de gi fd;imicesc dreptate4 urili sunt inaintea ltri Dunxrezeu pentru pAlr'rea

[pe] care o;ru despre ei in;igi, zice: ,,Voi suntoli cei ce vd facefi pe voi drep]igi vi sc pare cum ci numai voui r.i s-a dat a inlclcgc ccle ce se cuviu, gi a

invdtq pentru aceea;i batjocorifi cur.'intele Mele ca ale unui nebun, r'rAnd

ca si r.i socoteasci lorodul dascili ai adevdntlui. Dar nu este asa. C.Ici

"'Yezi: I Titxotti 6, 1A; Errti 13,5; ldcor, L 1l) 11 .t..rrin edi;ia de ia 18(15, irr loc de,,9i-L luau in b;taie de ioc", se grseite, si-L

batjocoreau pe Dinsul".r: in e.iilia cle la 1805, in Lrc de ,,cici ceea ce la oarneni este inalt", se fliseite ,,ci

ceea ce este intru oameni inillat".

Page 228: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 228/465

llt ( rfin)hrl lil sl?\\II I_ Ih()t: _,\(-t,\RIIlIPISC()tLt.BUt.(],\Rll I

.Dumnezeu gtie inimile voastre" )i "uraciune. pr: r'oi vi socottgte, p('ntnlcuget.rrt il \'(nstra cea inalti $i pcntnl pofta slavci ()rtrent'gti. Iar ,,ceea ce

este intru oameni iniltat, uriciune este inaintea lui Dumnezeu", c;i i1('curat

este inainte.r l)onrrrului tot cel ci]rc se irralta cu inima (PilLlt 76,.jt. Deci, se

cLrVcnr\i Vou.l, o, t.rriscilor', sa rru vielr.lifi frL.ltt|.tl p.irere..l omt'rre;rsc.i" -

Il.crrtrrr] ,,ci Durnnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor"(

!)stltni),l)-, ,,ct s.t r'.i ir.rdlcpLrti po \'()i m.ri cu sL'.trna inaintc;r lLri Dutlrrezcu".

,l6, 1tj l ii: Legea 9i Proorocii au fost pi ni la I oan; de atunci impiri!ialui Dumnezeu se binevesteste si fiecare se sileste spre ea. i I l) Dar mailesne e si tre.rci cerul 9i pirnintul, decit si cadi din Lege un corn deliterir'. /1,1t Oricine-gi lasi femeia sa gi ia pe alta sivirseste adulter; 9icel ce ia pe cea lisati de birbat sivirgegte adulterrl.

i i(', ir.J \latei {, 17;11, t2- 13 / /o. l;.' I'silm l0l, ?&28 / lsaia.l0,81 51, (, / \l.rtei 5, l3 / l-uca ll, 33 /I Petru l, 2.1-25 116. lSr I)culrronom 2.1, 1 / Nlatei 5, 32: 19, I / lUrrcu l0, ll / l Corinteni 7, 1t)

r\ct'stea st'Lr.rr cunl ci surrt tltnst,bito;i ntr au nici o irnpirtisirt'clrce le ce s-ttr zis rnai sLrs, clar cclni cc i.r .rrnintt'nu i sc vor pirea nt'1.rotrivitc,

r i lrr,trtt'I)()tti\ it( r'rr (r..lt.ilr.'rrt.ti rr.r-.Cici, cle vtcnrr'cc Donrrrul, prin celt ce lr'-a zis nrai sus, a inr.at.rt

Irt.rgonist'ala si bogritia a nurnit-o ,,nedrept mamona", iar Fentru c; [.ogL-a

blaqoslovenii 5i inrbogalire le dadea (Deutcronotn:S, i-7.3) 9i Proolocir

,,buniti!ile pimintului" fag.icLriau ( IsoiLt L l!)), ca sa nu-l zica lui cirrt.r'.t

ba!ocorindu-I-, prccunr fadst'ii: ,,C.c zici fu? le inrpotr"ivelti Legii? Acoca;iin bo:la!ic blagosloveytt', iar Ir,r rrcagor r isr'.r la irrvcfi []rropor,.id uic;til? ",

pentru;lccasta zicc IDornrrul]: ,,Legea gi I'roorocii peni la loan aveau

hotarnicire 9i binc invi|.ru, fiindca a;a ccre.l pnrrci.l ascult.itorilor. Iar dt'cincl Ioan -cr'l cart'ptrfirr de nu era ncnratedalrric pt'ntnr [a s.r] neagor.riseali,

si ncagonisitor pcntru Ia sa] pu!in.i r.natoria]nicio - a venit pi Impirafia

Cenrdkrr a propovariuit-o, ntr nrai c vrcrne de aici inainte pentm "bunitililepimintului", ci Inrpariilia Cr:rurilor se propova Ll trieltc. Pcrltrr.l .lceasta gi

noagorriseala pL. Pinlant surlt dat()ri a o pazi cei co Pofttsc Corurilo. Dtr. r'e rne cc pi Proorocii gi [-cgca, fiintlc.i rru au polnclrit do lmp;ilifia Certrrikrr,cr.r cr-lviirlli .bunitilile pimintului" f.igdduiau celor care inc.i nu crau dc

si.,'.irgit IdcsiivArtiii], iii llinlic mare 9i barbitcscrr nll puteaLr si infeleagi.Deci, clr clrviinti, o, f.rriseilor, rrcag()nisoala ill\';l Eu, fiindci pon-rncile Legii,

cele ce nu sunt do sivirgit [c1es.lr'.i rgi tc], uu rn.ri ;ru vrome".

rrin t.1i1l.r tL'la llJilS, in lc,c dc,,un corn de liter;", s(.gis('tte ,,o cirti".Lr ilr.'cliti.r.le l.r lS(15, in vt'rst'trrl ltj, irr loc tlt',,sivi19e9te adulter", sc tnsette

,,Preacurveste"lt ll,trt'rati.r tlrrholniceasc.i, in opozilit' crr pruneil drrhr.rlui.

Page 229: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 229/465

T,\LCL IIiI:,\ SFI\TEI E\"\\CI IELll DI] I-A LUC-A CapjtolLrl l6

APoi, ca s.l nu zicd ei c.l de acum toate cele ale l-egii se leapidi ca unace este dcgartii gi nefolositoare, zice [Domnul]: ,,Nu, ci mai vArtos acunr se

implinc'sc gi se sar'6r'gesc". Cici cite a scris umbros Legea, ori pentru Ilristosgriirrcl cu inchipuire, tlri pentru pon:nci, acestea acum se impliucsc gi nimicdintru acestea, pAn.i gi un corn de literd, nu vir cadea. Cici 9i cele ce pentrtr

Hristcls .rcolo umbros s-au.rr.it.rt, acum mai luminat se vor siv6r'fi i;i

prortrncilc Legii, celc cc atuncea potrivit Fi tlup.i ingelcgcrca celoL ce nu

erau de sivArFit Idesivirgili] s-atr dat, dculll lll.1i irralte 9i r.nai cle savir)tt

IdesivArgite] r'or fi.lar c.i Legea citre cei ce nu erau de sivArgit [desdvArgi;i] nu vorbca cie

sivArgit IdosivArgitj, aritat estc dintru accca ci ptntm dc-zlegarea nun!ii,

dupd inrpietrirea inirnii cvreilor a rispuns Legea (Dcrrkrrononr 24, 1), ci cltva uri biilbatul pe femeie sa aibd stip6nire a o lisa pe oa/ ca sa nLl sc

intAmple ceva mai rdu. Pentru ci ucigagi fiind ei gi virsetori de sArrge, rrici

pe cei prcaiubili nu-i crutau, incit 9i pe fii 9i pe fiice le jcrtfeau dracilor.Iar starea cea mai de yos gi nc[de]sivAr;;ire.a Legii intrr,r acest chip Ifcli

a fost. Ca atunci era Vreme de ru1 agezamant dt'Lege ca acesta, iar acum

dc alt.l invdlaturi mai de s.ivArgit [desiv.irgiti] estc trcbuirr]d. Pcrrtrr.r

aceasta gi zice [DonTr"u,rl]: ,,"Tot cel care-si lasi femeia sa, afari de pricinide curvie, gi ia alta, preacurveste". Deci nu este rrici un llrcru de miralc,daci Legca, in chip aritat, nu invali nimic pcntru ncagonisc-ali, iarr [:uvorbesc pt'ntru neagonrsc-ali. C.1 iat.i, Legca a poruncit penh'u dezlegare.r

nunfii - fara nici o deoscbire cte' Icele] ce zic Eu -, din pricina indiirjiriiiudeilor spre virsarca de singe. lar Eu spre cele nrai de savir;it[desivArgite'] deprinzindu-i pe ascultdtori, pc lisarea cL.a firii de pricinabinecuv.lntatd o opresc, nu cele impotriva l-egii legiuirrd, ci mai cu

covtirpire '"'oirea aceleia intirind. Ci socotinla Legii era s:i nu se facA rrcicleli

intre tr.irlrat ii femc.ic. Accasta gi eu o pecetluiesc, prin a-i invdfa pe soti a

purta grijai unul de. altr"rl gi a lc fi mili de alc lor miclulare. Agadar,;;iLegea accasta voio dar fiindc.i nu erau de s.ivir'git IdesivArgili] ascultik)rii,a rincluit dezlegarca nu|rfii, ca rrrScar aga si lc fie Inilti gi si nu se turbezebirbatul gi ferncia unuliurpotriva altuia".

De'ci, pt'tt'rate ale Lcgii le-a intaritr" Hristrrs, intrucAt binc a zis, cum cicll lleputinta este, ,,si cadi din Lege un corn de literi". Caci cum.rr iicazut cr.ca cc mai vArtos se indrepteazd [irnplincgte] de Hristos?

r" ,,Fiindci este un singur Dumnezeu, Care va indrepta din credinfi pe cei t;ialiimprejur si, prin credin!i, pe cei netiiali impreiur. Desfiinfdm deci noi Legea princredinli? Nicidecum! Dimpotrivi, intirim Legea" ( Il.onatti 3. 3()-3 1 I.

Page 230: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 230/465

l3(r C.rpitolLrl 16 sFr\\]'UL I UOFILACT ARHIEPISCOPUL BULCARIEI

16. 19-22: Era un om boga! care se imbrica in porfiri gi in vison,veselindu-se in toate zilele in chip strilucitr;. (20l Iar un sirac, anume Lazir,zicea inaintea por.tiirf lui, plin debube,(21) poftind si se sature din cele ce

cideau de la masa bogatuluir"; dar 9i cAinii venind, lingeau bubele lui. (22)

$i a murit siracul 9i a fost dus de citre ingeri in sinul lui Awaam. A muritsi bogatul si a fost inmormAntatri). rlb. 19) Sirah 11,,l; 14,14;18,32

lbtrivite sunt gi birrc'urme.azd 9i accstea celor cc s-au zis mai inainte,perltru ca rieoalcce a apucat mai inainte gi a invifat a se iconomisi Lrine

bogafia, cu cuviirlfei im;rreuncazi pe urm<i gi pilda bogatului. Caci pilddcste fi ;lceasta, iar nu lucru acum ficut (precunr unii fdri de infelegere ar fisocotit), acl icii istorie Iistorisirc] cici irrcd n-au luat nici cei drep]i cele bune,nici coi pac.ii()li cele impotdvi. Ci a inchipuit Domnul cuvantul, ca se-i

irrvt'fe pe ct'i milostivi in ce fel sunt cele ce ii agteaptA pe dangii;9i iarigi,s.r a r,rte ct lor cc rar-r pitinlesc, ir1 ce fel sunt .rcelea intru care se vor desfdta,

pt'trtrtr celc pe carr: aici lc labdd..'\;acl.rr', pe ,,bogat" firi dc rrume in pilda ace'asta l-a pus, ca pe urrul

ce nici nu cla vrednic tle a se numi la Dumnezeu, dupa cum gi prrin

Proorocul zicc: ,,Nu voi pomeni numele lor prin buzele M ele" (Psnlrrt'15,J/. Iar pe s.irac pe rrume il pomenegtt', cici rrunrt'le dreplilor 9i in Cartea

Mefii sc scritr ( Datriil-12,'l

; F ilipatti 4, 3; Apocalipso 3, 5).$i este vorbd, precumin povcstirea [preclania] evrtilor se afld, cur.r'r cd e.ra un oarecale Lazir inIcrrrsalim irr vrenrca aceua, caro era in cea mai de pe urmA sdrdcie 9i boald,

pc carc i-.r pomenit Donrrrtrl, la pildi luAndr-r-l pe clAnsul, ca pe unul ce era

aritat $l culroscu t.

Ayadar, ,,bogatul", dirrspre toate plrlile era inclestulat, cd gi ,,cu porfiri9i cu vison" era imbricat;i nu numai aceast4 ci gi in toata cealaltd desfdtare

se irrdulcca, ci zicc ,,veselindu-se", 9i nu numai uneori, iar alteori nu, ci

,,in toate zilele". Si nLl cr"l nlclsura se dcsfita, ci,,luminat" [,,in chip

strilucit"], ;rclici tl ezr.n ieldat ;ii cu multd cheltuial.i. Iar Lazir era gi sdrac

;;ibo|r;n'; 9i accaster curnplit, cici zice: ,,plin de bube" -cdci este cu putinti.r fi cincr.a bolnar,, dar rrr-r gi plin de bube, iar aici prisosea rdul.

,,$i zicea inaintea ugii bogatului". Inci o munci [cazni] este aceasta,

.r vcdr:a pc alfii prt'a dcsfitandu-se, iar pe sine pierind de foame. Cd poftea

ln erliti.) .lc l.r llitl5, in lr). tlc ,,in chip strilucit", so llis(.9to ,,luminat".r' in cditi.r .lc l.r llitli, in loc rlc' ,,irraintea porlii", sc giscate ,,inaintea u9ii".'' ln e(liti.r de In 1305, in loc tlc ,,din cele ce cideau de la rnasa bogatului", se

gasr';tc,,din firirniturile care cideau din masa bogatului".I in t'cliti.r de la 1805, r'n ltt c{r' ,,inmonnantat", se gisette,,ingropat".

Page 231: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 231/465

i A L-CU IRE,\ SFIN'II:]I i!\i\\C}ItlI-II DE I-A I-UC;\ C.rpitc)lu1 1(' ltl

ILaz.lr] sd se sature nu de Lrucate sclllnpe,^ci cle inscgi ,,firimiturile",;;ianume dc acelea de care ciirrii sc s.Iturau. lnci er';r [-az.ir] Jipsit gi cle cei

ce l-ar fi celcetat, cdci ,,cAinii venind, lingeau rinile lui", fiindci rru ertr

llillr('ni L,rr'('-J-i $()n(\t saA p(' \'i.

Dar, oarc, intru atAtea rele fiind Lazir, hrllit-a? Sau;r ocirit clcsf.ltarcabogatului? Sau noomelria osinditu-o-a? Ori a prihtinit plclnia fclumrrczc-iasci]? Nici r-rna dintre accstea nll a cLlgetat, ci cu mult.i intelcp.rciune r.ibela.

De unde este aritati aceasta? DLrtnr .-tcce,t c;r ingerii il prirne.rn pe el llupiice a murit, cdci de ar fi fost c.lrtitor 9i hulitor, nu s-ar fi inr,'rcdrricit de atita,. hrtt, 5i dc inconiu rar(\r >i pt,l rr-,cere.r \,1 (l(' i.liri' lnEi.ri.

$i ,,a murit 9i bogatul 9i a fost ingropat", cici cr-r adevdrat, gi cincl crael p'iu,,,ingropat" era sr.rfletul lui, ca pe un mornriut dt jur-imprejurpultAndu-gi truplll, pentnl ;rceasta gi dr-rpd ce a mul'jt, nu de lngeri a fostpctrecut, ci in iacl se pogoard. Ctici accla carc llinlic irralt or.i CcrcSC nLl ct

cu[i'etat vreodatii, de locul cel rnai cle jos este Vrcdnic. C;ici pfin a zicc cunrci s-a ingropat, .rceasta a insctnnat Domnul, c.i ;i suflotul h-ri, locul cel maide jos ;;i mai intunecos l-a clobindit.

'16,23-26:$i in iad, ridicindu-gi ochii, fiind in chinurizL, el a vizut

de departe pe Avraam 9i pe Lazir in sinul lui. (21t $i el, strigind, a zis:Pirinte Avraame, fie-ti mili de mine gi trimite pe Lazir si-gi ude virfuldegetului in api 9i si-mi r;coreasci limba, cici mi chinuiesc in aceastivipaie. (25) Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ti aminte ci ai prirnitrr cele

bune ale tale in viafa ta,9i Lazir, asemenea, pe cele rele; iar acum aici else mingiie, iar tu te chinuiegti. (26) $i peste toate acestea intle noi gi vois-a intirit pripastie mare, ca cei care voiesc si treaci de aici la voi si nupoati, nici cei de acolo si treaci la noi.

I I6, 24) Zah^ria 11,72 t I6, 25) Iov 27, J. 13 I Psalm 36,37) -125,6 / l.u.r 6, 24

Precum pe Adam, scofAndu-l Domnul rlin Rai, in preajmn acestuia l-;r

pus si locui.lsc;i, pcntrll ca prin priVirea coa de-it pumrea innoindu-scpatirna Idurclea], mai ctr deaclinsul si-i clea lui sinr!irea ciclerii tlinbunatdtile acelea, aFa;i pc accsta, in plcajr.r-La lui Laz;ir l-a osArrdit, ca,

r'.1zAnc'lr.r-l pc cl ir.r ce fel de buniti!i este, si le simti pe itcolt;r de la care

clin plicina :retlr.lreniei a crizut.

Dar pcntm ce nu ia altul clin clrepfi, ci ,,in sinul lui Avraam" l-a r'.lzutpe Lazar? Fiindci iuL.ritol de strAini era Avraam. Deci, ca sd se facd tllustrarea uricir,rnii lui dc striini, pentru accasta irnprer.rni cu Patljarhnl il vede

?1 in cdilia cte la 1805, inrr irr edili; de la 1805, in

loc de ,,chinuri", sr ll.iselte,,munci".loc clc ,,ai primit", se giseFte ,,ai luat inapoi"

Page 232: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 232/465

132 Cipik)[rt 16 SFANTUI, IEOITTLACT ARHIE|ISCOpUL BUt.CAt{El

[pe Laz.ir]. Avraam gi pe cei ce trcceau pe drum in casa sa ii tr.lp;e4 iaracesta gi pe cel ce zicea inliuntm il trecea cu vt'derea.

Dar pt'rrtru ce bogatul nu tinde citre Lazir cuvintul siu, ci citreAvraanr? Poatt'se rtr:pina, cici socotca poatc ci Lazir este pomenitor cle

riu gi, dintru zrle salc le judeca gi pc ale lui Lazir: ,,Dacd eu, dobAndirrdatita indestulare, il tleceam cu I'cderea pe acesta care se strimtora deatAtea rele :;i rrici firirnittrrilor ntr-l ficcam pirta;, cu mult mai vArtos

acesta cc a fost defiimat va pomeni riul ;i nu se Va pleca si-mi dea darr"rl".Pentru aceasta c;tre'Avraanl face cur'"1ntul, cdci socotea cum ca l1u ttiePatriarhul cele ce se f.lcuseri. Dar ce-i zice Avraam? Nu a zis: ..Om f.ird deomenic ;;i crud, nu ili este rugine? Acum ifi aduci aminte dc. iubirea deoarneni?", ci cum ii grXiegte Avraam: ,,Fiule" - r'ezi suflet milostir, gi sfAut?

Cici zice gi oarecare inlelept ca sufletul smcrit [oropsit] sd nu-l turburi.Pentru aceasta gi el, ,,fiule" ii zice, insemnAnd prin aceasta ci pdnd aiciare cl stipAnire, adici a-l numi pe el aga, cu trlAndele, iar rnai mult, nimicnu stipanegte: ,,Ceea ce am, aceasta iti dau, glas milostiv; iar de aici, acoloa te strdmuta nu este al nreu, cdci s-au incuiat toate. $i tu ai luat r.isplitirepe cele burrc ale tale, iar acela pc. ccle rele".

Dar pentru care pricini nu a zis ,,ai luat", ci, ,,ai luat inapoi"? Pentruaccasta: ,,a lua inapoi" obignuim a zice la cei ce prirncsc ceea cc a fost dat ctr

imprumut. Deci, ce rre invilirn Ide aici]? Chiar dacd vreunii pArrgirifi vor fi

;i chiar dac.i la cea mai do pe urmi r.iutate vor fi ajuns, de multe ori unulsau doui lucruriburrc [tot] ar.r ficut. Drept ace.e4 9i bogatul, avind oarecare

Iucruri bune, prin irde-stularea cea din viafa pinr6nteasca ;i-a luat rdsplitirea;gi se zice cum c.l pe acestt'a ,,le-a luat inapoi". Agijderea giLazfu,.pe cele

rele", ci poate gi acesta una sau doui riutdti [bt] .-r ficut, iar prirr chinuireape care aici a suferit-o ,,a luat inapoi" rdspl;tirea cca cuviincioasi a acestora

Pcntru aceasta, ,,el se mingAie, iar tu te muncegti".

lar ,,pripastia" inseamneazi depirtarea gi deosc.birca drcpfilor dc ceip.icdtogi. Cici precum r.oinlcle lor deosebitc'au fost, aga gi lScagurile multidcpirtare au, fiindci fiecare ia ca rdsplitire cele potrivite voinlei gi vielii sale.

Si s.1 insemnezi aici o oarecare doveclire impotriva origenigtilor, care.

zic crrm ci sf.irgit \,()r avea muncile [caznele], ;;i va fi o vreme cAnd picitogiise vor unii cu dreptii gi cu Dumllczeu - gi aga se r.a face Dumnezeu totulintru toate ('1 Corintcni lS,28).Ceci, iati, il auzirr pe Avraam zicAnd: ,,ceicare voiesc si treaci de aici la voi sd nu poati, nici cei de acolo si treacila noi". Dcci, prccum cste cu lleputinfi a sc muta cineva din soarta drep;ilor

Page 233: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 233/465

Page 234: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 234/465

li-l (.rpibtul 16 Sli\tLt [F!)t:1i.,\at /\R I'ISCOpUL BUl,cr\RtEI

dc dasc.ili lo-a trimis krr". Iar bogatul zicc: ,,Nu, p.irjlrtr"' - cAci, fiinclc.l cl,auzind Scripturile, nrr credea,;i i so pirca cd surrt scorneli cele zise,asenrerlca socotintl cii se'trfli ;i fratii sii,9i dc la sine jude'cAud socotea cii

[nici ci] ntr asctrlti Scripturilc, precum uici el nu o ficca -,,ci, daci cincr.;rrlin rttrrlti r'.r invi,r. r'rrr clt'r.lt.

intrlr accst ftl9i acurn sunt cei care zic: ,,Cine gtie celt dirr iad? Cine a

vt't1it dc acolo ;i r]c-a Vcstit nouS?" D;rr accgtia si-l audi pc Avriram, cr'zice c.i, dacii Scriptr"rrilc rru le ascultim, rrici pe cei cr: virl din iad nu-i vomcrccle. Si acc;rsta aLr adL'\'crit-o itrdcii, carc fiinclci rru ascr,lltau Scripturilc,nici morfi vtlz.intl inviinr], r.ru ;tu crezlrt; ci gi pe Lazir a-l omori se ispiteatrri(lorrn 12, !)-11l si, in Vr('luca r.lstignilii, mic.rr ca multi morti au inviatrn( Mnttt 27 , .l(l-5-l), insii iucle ii asupra Apostolilol. cu ucidcrc sircau Isottipustcau l:: ( FLtTttelc Apostttlilor 23,12:11).

Pcntru c.i tlt-. nc-rl fi krlosit noui pelttnl crcdinta, Fi aceasta dc multcori ar fi fiicrrt-o Dontnul, iar .tctrrl nimic ntr rre folosegte aga, precr.lm cet.carea

cea cLr dinar'lir.tsul a Scripturilor. Cici a invia mor.ti s-ar fi megtegugit si

tliarolul tlr-rpi n.ilr-rcile pi, prin accasta,ar fi amAgit

pr:cci firi cle socotcala,scmin6ntl pt'ntm cci clirr iad:'dogtrc vlctlnice r.iut.rtii lor. Iar ciind

Scripttrrilt sin.itos sc coarci, nici utr luclu ca acL'sti rru va putc.r sri

nre;tosugtnst:.i, pcrrtrn c.i itccste.t sultt,,ficlie" 9i ,,lumini" ti, atullci cind;rccstc.r lturrirrcazi, lucrLrl sr: r'crle gi se .r f'la (Psalrrr '11E,

105; Pildt 6, 2j,):".

[)cci ScriPturiior se cLrvirrt- s.i credem gi nu s.i cir-rtim inlieri aie ntorlilor.

l',,Deci nrultime rnare de i udei au aflat ci este acolo;i au venit nu numai pelrtrulisus, ci si vadi si pe Lazir, pe cire-l inviase din rnorti. $i s-au sfituit arhiereii ca s.i pc'

Lazdr si-l omo;rrc. Cici, din cnuza lui multi dintrc iudei mergeau si credeau in lisus"t l.nn l). !1 ll ).

l",,Iar Iisus, strigind iarisi cu glas marc, Si-a dat duhul. Si iati, catapeteasma

templului s-i sfitiat in doui dc sus pani ios, 9i pimantul s-n cutremurat gi pietrele s-au despicat; mormintele s-au dcschis ti multe trupuri ale sfintilor adormi!i s-au sculat.

fi iesind din nrorminte, dupi invierea Lui, au intrat in cetatea sfinti si s-au aritatrnultora " /.\1,?/r'i ll. -l(f.jlr.

ri,,[ar cirrd s-a f;cut ziui, iudeii, ficind sfnt impotriv;-i, s-au legat cu blestem,

zicind ci nu vor minca, nici nu vor bea pini ce nu vor ucide pe Pavel. $i cei ce ficuseriintre ei accst jurinrint erau nrai nrul!i dc patruzeci, care, ducindu-se la arhierei si labitrini, au zis: tr"e-am legat pe noi ingine cu blestcm si nu gustim nimic pini ce nuvom ucidc pc l)avel" (FaylcLL ,'\yo;lolilor 23, l2- 11t.

:",\clic.i r rttlnici clc i.rtl ,.lintlr.r.rlc lor i.rptr'.l" ,.Ficlit' picioarelor melc cstc lcger Ta si lurnini c:iririlor nlcle" {Psnrn 713, 7ll5);

,,Ci povata este un sfegnic bun 9i legea o lumini, iar indemnurile care dau invititurisunt calea vietii" (Pi1i 6,2.1).

Page 235: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 235/465

TALCU I II E.,\ SFIN I.I]I EVA NC]I IEI- II Dt] LA I- t]cr\ (.r pik)lLrl l{i lr;

Incd este cu putinli ii tropologic"'a pricepe pilda aceasta, zicintl curlcd prin,,bogat" se insernneaz.l rroroclul cel t'r,reicsc, cici ,,bogat" a iostaccsta de demult, fiindci sr. imbogilca intru toata cun()stilrta liinfelepciurre-a gi intru cuvintcle lui Dumnezcu cclt'ct- sunt rnai mult dcc.it

aurul ;i mullimea pictrclor scumpc. Dar' 9i ,,in porfiri 9i in vison" t ra

imbracat, fiindci avca inlpir;lic 9i preofie 9i era .,impiriteasci preolie"a lui Dttmnezeu (le;irt'19,6).Si ,,porfira" o insenrrreaza fro impir.itie , i.rr

,,visonul" pe preotie, cici levilii, Ia slujbelc cele'pleotelti, so inrbr;ic;ru crr

haine de viscrn (1 Paralipontr:ntt-15,27;

2 PartlipLttttuttt 5,I21.Jt,,se veseleau

in toate zile in chip strilucit" ciciin toate zilclt'aduceaLr jertfe, tlimineat,rgi scara, pe care 9i ale ,,necontenirii" lc uumcarr ( ksirt 29, 3E-12). Iar .,Lazdr"

era norodul cel din ncamuri IpegAni], s.irac irr durnncztie;ti rlanrli yi ininfelepciune; gi ,,zicea inaintea u9ilor", c.i nu er.r sloborl pagirriltrl sa irrt: e

in biselici (Dautarttnotn 23, 1-5), pentl'u c.l spurcticir-r:re sc parca la fil;prccunr gi in Faptelt Aptosfolilor strig.rrc st' facc ;rsupra.lrri P.rvt'l c.i .r arllrs

p.igani in bisericri gi a spurc<lt acr:st loc sfiint /l1, 1,91. Inc.t t'ra si ,,plin dcbube", dc pacatele carc pulear.r gi pe ,,ciinii" ce i rrcrtryinogi, aclic,i pe tlr.rci,

ii hlinca ctr rinile acestea, cici intlr.rlcirc le sunt krr ranilt'noastre. Si Foftt'.r

,,firimiturile cele ce cideau din masa bogatului", ca lipsit er.l crr t()tulde pAinile cele ce ,,intiresc inima" (l'sLtlnr'103,l7l yi avra trcbrrirrt.t ii tlt'cea prca pufin.l 9i mic;i;i cur'.intato.rre hran.r; plocunr si c.rrr.r rrr i.rnc.r,

pigAn;i fiind, cerca si se hrincasc;i clin

,,firimituri"

(Mrrh'l 15, li). Lc s-a

intirnplat insti? ,,A murit" lui Dumnezeti rroror'lul cvrticsc;i :lo.rlte s-.ru

ficut oasele lor, fiindca nlr faicear-r ci nici o nrisc,rre catle lucru l ce l burr. ,,Amurit" gi Lazir picatului - atlicii rrorotlul col l-).igillesc - gt irrrlt'ii, fiirrclc.i

intru pdcatele lor au murit, in vipaia zavistici se ald. Si ,,rivnesc" iutleii,precurn zice Apostolul (lloltrtttI 11 , 1l-11), pelrtru ca pag.inii se plinrcsc Ii1

credinfi, iar norodul ncamuriior, cel ce nrai in.rintc era sirac gi rrccin:tit,irr ,,sinul lui Avraam", tatil ncamurilor, potroco cr-r cuviinfa. Pt.rrtru cri 1i

Avlaam, pigAn fiind, a crezut lui Dunrrrczen gi dc la inchirrlrea tlc idoli,la cunogtinla dc Dumrrczeu s-it str;irnutat. Deci, ct'i cc sLllrt part.tsistrinrutirii gi credinlei lui Avraam, cu cr-rviirr[i si itr ,,sinul lui" se rxlihntsc

gi mottenesc impreun.i cu r'linsul act'leagi loctrri 5i lacalrrri ii l-r'irtrili .rlt'bunitifilor. $i poftegte iudc.trl o picitlrri tlin stropririlc yi curatirile cek'

n)Pcntru acest cuvirnt, r'ezi insemnart.t de la Iirr/r'r ll, i S, sau I)t,;],rt rtlt l,,tltttin!alL'su'i nl. S.fint.i Sc/rptrr rr de la inceputul acesttri vt'lum.

Page 236: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 236/465

C.t)ik)lul I6 SFANlUL I EOI:ILACT I\RHIEPISCOPUL BUL(]ARIEI

vechi din Legc, ca sA se,,ricoreasci limba" h.ri, [inca] 9i si poatA a indrdzni

9i a zict ceva c.itre noi, anume ci Legea este luclitoare - dar nu lc dobin-degtc pc acestL'a. Cici ,,Legea pAni la Ioan a fost" (Luca 16,16) Si,,iertfi 9iprinos nu ai voit. . . " Fi cclelalte pe care le zice [Proorocul] (Psahn 39, 9 ). $iDaniil mai inainte a proorocit ci va pieri ungerea (Dttniil 9,26) ;i se va

pccetlui ploorocia (Dnniil 12,4, 9/, adicd va inceta gi se v;r inchicie.Iar tu, ia pilda;;i iticegterr. $i fiind ,,bogat" in rautdfi, s.i nLr treci cu

vederca mintea ta, fl"imindi fiind gi jos arLrncatA, cca care a fost zidita sa

tindl irr Sus;9i ,,zicind inaintea ugilor", bag-o pe dirrsa in.iuntru, ca si

nu stea afar; gi s.i se raticeasci, nici si nu ,,zaci", ci sii lucrt-ze. Ci intluacest chip vei putea a lucra cu rnirltea iar nu numai cu trupul a te desfita.Inci gi celelalte ale pildei crr lesnire este a le infelege, sprre folosul niravultri.

trilit05l Adic.l la indleptarea n.iravurikrr [etic, moral].

Page 237: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 237/465

Page 238: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 238/465

Page 239: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 239/465

Page 240: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 240/465

Page 241: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 241/465

Page 242: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 242/465

Page 243: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 243/465

Page 244: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 244/465

Page 245: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 245/465

Page 246: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 246/465

Page 247: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 247/465

Page 248: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 248/465

Page 249: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 249/465

Page 250: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 250/465

Page 251: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 251/465

Page 252: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 252/465

Page 253: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 253/465

Page 254: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 254/465

Page 255: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 255/465

Page 256: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 256/465

Page 257: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 257/465

Page 258: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 258/465

Page 259: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 259/465

Page 260: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 260/465

Page 261: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 261/465

Page 262: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 262/465

Page 263: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 263/465

Page 264: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 264/465

Page 265: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 265/465

Page 266: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 266/465

Page 267: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 267/465

Page 268: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 268/465

Page 269: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 269/465

Page 270: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 270/465

Page 271: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 271/465

Page 272: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 272/465

Page 273: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 273/465

Page 274: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 274/465

Page 275: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 275/465

Page 276: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 276/465

Page 277: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 277/465

Page 278: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 278/465

Page 279: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 279/465

Page 280: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 280/465

Page 281: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 281/465

Page 282: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 282/465

Page 283: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 283/465

Page 284: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 284/465

Page 285: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 285/465

Page 286: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 286/465

Page 287: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 287/465

Page 288: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 288/465

Page 289: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 289/465

Page 290: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 290/465

Page 291: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 291/465

Page 292: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 292/465

Page 293: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 293/465

Page 294: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 294/465

Page 295: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 295/465

Page 296: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 296/465

Page 297: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 297/465

Page 298: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 298/465

Page 299: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 299/465

Page 300: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 300/465

Page 301: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 301/465

Page 302: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 302/465

Page 303: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 303/465

Page 304: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 304/465

Page 305: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 305/465

Page 306: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 306/465

Page 307: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 307/465

Page 308: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 308/465

Page 309: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 309/465

Page 310: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 310/465

Page 311: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 311/465

Page 312: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 312/465

Page 313: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 313/465

Page 314: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 314/465

Page 315: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 315/465

Page 316: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 316/465

Page 317: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 317/465

Page 318: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 318/465

Page 319: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 319/465

Page 320: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 320/465

Page 321: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 321/465

Page 322: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 322/465

Page 323: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 323/465

Page 324: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 324/465

Page 325: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 325/465

Page 326: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 326/465

Page 327: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 327/465

Page 328: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 328/465

Page 329: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 329/465

Page 330: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 330/465

Page 331: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 331/465

Page 332: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 332/465

Page 333: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 333/465

Page 334: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 334/465

Page 335: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 335/465

Page 336: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 336/465

Page 337: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 337/465

Page 338: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 338/465

Page 339: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 339/465

Page 340: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 340/465

Page 341: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 341/465

Page 342: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 342/465

Page 343: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 343/465

Page 344: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 344/465

Page 345: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 345/465

Page 346: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 346/465

Page 347: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 347/465

Page 348: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 348/465

Page 349: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 349/465

Page 350: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 350/465

Page 351: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 351/465

Page 352: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 352/465

Page 353: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 353/465

Page 354: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 354/465

Page 355: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 355/465

Page 356: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 356/465

Page 357: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 357/465

Page 358: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 358/465

Page 359: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 359/465

Page 360: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 360/465

Page 361: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 361/465

Page 362: Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

8/9/2019 Sf Teofilact Al Bulgariei - Talcuirea Ev Luca

http://slidepdf.com/reader/full/sf-teofilact-al-bulgariei-talcuirea-ev-luca 362/465