Download - Robot de pornire

Transcript
Page 1: Robot de pornire
Page 2: Robot de pornire

1 2

1. INTRODUCERE Nota tehnică serveşte beneficiarilor pentru însuşirea

cunoştinţelor necesare în vederea folosirii instalaţiei de pornire în condiţii optime şi cu eficienţă maximă.

În cazul respectării indicaţiilor şi instrucţiunilor se obţin rezultate corespunzătoare asigurînd buna funcţionare a aparatelor, instrumentelor şi prelungirea duratei de utili-zare în bune condiţiuni.

Este necesară deci nu numai citirea celor descrise în notiţa tehnică, ci trebuie acordată importanţă însuşirii te-meinice a conţinutului.

Vă mulţumim pentru atenţia ce o veţi acorda în tim-pul studiului prescripţiilor.

Vă urăm folosirea produsului în condiţii cît mai bune spre deplina dv. mulţumire.

2. DESTINAŢIA Această instalaţie poate fi de un real folos în exploa-

tarea şi întreţinerea autovehiculelor deoarece permite atît încărcarea, întreţinerea şi verificarea bateriilor de acu-mulatoare de orice tipuri de pe autovehicul, cît şi mai ales pornirea motoarelor acestora în tampon cu bateria de acu-mulatoare în condiţii grele (ger, baterie descărcată etc).

Deci „Instalaţia de pornire” poate fi printr-o între-buinţare adecvată un ajutor preţios în creşterea indica-torilor tehnico-economici a parcurilor de autovehicule.

Astfel „Instalaţia pentru pornirea autovehiculelor pe timp rece, încărcarea şi verificarea bateriilor de acumu-latoare” este destinată, după cum îi arată şi numele, urmă-toarelor scopuri:

Pornirea motoarelor în tampon cu bateria acestora pe timp friguros sau în cazul cînd bateria este descărcată;

Încărcarea bateriilor de acumulatoare de 12 V şi 24 V cu capacităţi corespunzătoare între 8 Ah şi 150 Ah în regim de încărcare lentă şi rapidă;

Controlul capacităţii bateriilor de 12 V şi 24 V ; Efectuarea operaţiilor de desulfatare prin cicluri de

încărcare-descărcare. 3. CARACTERISTICI TEHNICE Instalaţia de pornire prezintă următoarele caracte-

ristici tehnice : 3.1. Dimensiuni de gabarit: lungimea..........................................460 mm ; înălţimea..........................................905 mm ; lăţimea.............................................380 mm. 3.2. Masa instalaţiei.........................87 kg. 3.3. Instalaţia este de tip mobil pe roţi, poate fi de-

plasată cu uşurinţă de o singură persoană şi este realizată în aşa fel încît să poată fi acţionată cît mai simplu şi de către un personal nespecializat prin concentrarea tuturor co-menzilor la un singur panou de comandă.

3.4. Principalii parametri funcţionali ai instalaţiei sînt:

curentul redresat de durată pentru încărcarea bateriilor de 12 sau 24 V:

curentul redresat de scurtă durată 400 A. curentul redresat de scurtcircuit 700 A. 3.4.1. Curentul redresat de durată pentru încărcarea

bateriilor de 24 V este de maxim 100 A, iar pentru bateriile de 12 V de maximum 150 A.

3.4.2. Curentul de scurtă durată (10 sec.) se determină din cerinţa ca instalaţia să debiteze cel puţin jumătate din curentul de pornire absorbit de electromotor în condiţiile cele mai dificile de pornire şi este de minim 400 A sub o tensiune de 9 V, respectiv 18 V măsurată la bornele insta-laţiei.

3.4.3. Curentul de scurtcircuit nu trebuie să depă-şească valoarea maximă a curentului direct suportat de diodele de siliciu adică maxim 650 A.

3.5. Instalaţia se alimentează de la reţeaua de curent

Page 3: Robot de pornire

3 4

alternativ 220 V–50 Hz (monofazat) prin intermediul unui cordon de alimentare prevăzut cu o fişă specială şi o priză specială care realizează împreună cu legătura de împămîntare înfăşurată pe cordon o dublă protecţie (la nul şi la centura de pămînt).

Modul de realizare a alimentării şi a legăturii duble de protecţie se arată detaliat la pct. 6.0. Puterea instalată a reţelei de alimentare trebuie să fie mai mare de 10 kVA, deoarece puterea absorbită de către instalaţia de pornire de la reţea este :

la încărcarea de durată a bateriilor maxim 3,45 kVA; la pornirea autovehiculelor (regim de scurtă durată

10 sec), maxim 8,4 kVA. Puterea nominală debitată în cazul încărcării unui

acumulator de 24 V este Po = Io x Uo = 100 x 24 = 2 400 VA. Caracteristicile externe V = f (I) „maximale” (curbele 1

şi 2) şl „minimale” (curbele 3 şi 4) ale inst. sînt reprezentate în fig. 3.

4. AMBALARE ŞI TRANSPORT În stalaţia de pornire a autovehiculelor şi încărcarea

bateriilor de acumulatoare se ambalează şi se transportă în conformitate cu normele în vigoare pentru ambalarea şi transportul produselor.

5. CONSTRUCŢIA PRODUSULUI Instalaţia de pornire a autovehiculelor şi încărcarea

bateriilor de acumulatoare, a cărei schemă electrică este prevăzută în fig. 1 se compune din următoarele părţi principale (vezi fig. 2).

5.1. O carcasă din tablă (poz. 1) prevăzută în partea inferioară cu un cadru cu 2 roţi şi un picior de sprijin, în partea din spate cu un capac demontabil cu 2 orificii de acces (la siguranţa fuzibilă, respectiv la bornele secun-

darului transformatorului de sarcină). În partea superioară a carcasei se găseşte panoul de comandă (poz. 2) acoperit cu un capac de protecţie transparent (poz. 3) şi cele 2 orificii prin care ies cele două cabluri prevăzute cu crocodil pentru conectarea la bornele bateriei (+ şi –). În interior se găsesc următoarele aparate şi dispozitive:

5.2. Un transformator de putere T (poz. 4) cu prize în înfăşurarea primară care pot fi introduse în circuit cu ajutorul unui comutator K montat pe panou (vezi fig. 4) pentru obţinerea tensiunilor secundare de 12 V şi 24 V în regim de încărcare lentă şi rapidă.

5.3. Un redresor pentru ambele alternanţe cu 4 diode de siliciu montate în punte (poz. 7).

5.4. Un dispozitiv de conectare şi protecţie la supra-sarcini de durată (contactor TCA 25 A şi releu TSA 32) în circuitul primar al transformatorului (poz. 9/a).

5.5. În cazul în care releul termic a acţionat şi a întrerupt alimentarea de la reţea a circuitului primar al transformatorului, instalaţia nu primeşte alimentarea chiar dacă se fac manevrele de anclanşare, decît după trecerea unui interval de timp de cîteva minute, cînd bimetalul releului termic revine automat în poziţia de funcţionare iniţială.

5.6. Dispozitivul de protecţie a elementelor redre-soare în cazul conectării greşite a cablurilor de ieşire ale in-stalaţiei la bornele bateriei (poz. 9/b).

5.7. Rezistenţe de sarcină RS pentru verificarea capa-cităţii bateriilor (poz. 13).

5.8. Un cordon de alimentare cu fire prevăzut cu fişă specială (poziţia 14), care se poate racorda numai şi numai la priza specială livrată împreună cu instalaţia (poz. 16); fişa specială are borna centrală mai groasă (borna de ghidare) care astfel nu permite introducerea fişei într-o priză tripolară obişnuită ci numai în priza specială care are contactul central, corespunzător bornei de ghidare, demon-tat. Două fire ale cordonului se folosesc la alimentarea propriu-zisă şi sînt conectate la cele două borne de lucru ale fişei speciale. Acestea sînt faza şi nulul de lucru. .

Page 4: Robot de pornire

5 6

Al treilea fir al cordonului, este conectat pe de o parte la şasiul instalaţiei, iar pe de altă parte la bornele laterale de protecţie ale fişei speciale. Acesta este nulul de protecţie. De asemenea, înfăşurat pe cordonul de alimentare mai există un al patrulea fir MYFF 4 mm2 culoare verde-galben (poz. 17) prevăzut la capete cu papuci, care este conectat la un capăt la bornele de împămîntare de pe piciorul instalaţiei (poz. 15), iar celălalt capăt se conectează la centura de împămîntare care este adusă lîngă locul de instalare a prizei speciale. Aceasta este legătura de protecţie la pămînt (vezi şi pct. 6.0). Astfel instalaţia are o dublă protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă la nulul de protecţie al reţelei de alimentare şi direct la pămînt prin centura de împămîntare.

5.9. Panoul de comandă de pe partea superioară a carcasei (acoperit de capacul de protecţie transparent care se va ridica în timpul lucrului cu instalaţia) conţine urmă-toarele aparate de măsură, conectare şi semnalizare (vezi fig. 4).

– Butonul de oprire „OPRIT” (BO). – LS1 – lampă de semnalizare de culoare roşie a

conectării corecte a bateriei la cablurile de ieşire ale instalaţiei „BATERIA CONECTATĂ CORECT”.

– LS2 – lampă de semnalizare de culoare verde a conectării circuitului primar la tensiunea reţelei „REŢEA”.

– K – „SELECTOR TENSIUNE”, respectiv comutatorul cu 4 poziţii pentru obţinerea celor 4 regimuri de lucru :

12 V lent ; 12 V rapid ; 24 V rapid ; 24 V lent. – F – „REGLARE CURENT ÎNCĂRCAT”, comutator cu 12

poziţii pentru reglarea curentului de încărcare a bateriilor în oricare din cele 4 regimuri de lucru.

– Voltmetru de curent continuu „TENSIUNE BATERIE” cu scala de 40 V. Pe scala voltmetrului sînt prevăzute 2 sectoare cu culoare roşie şi respectiv verde pentru indicarea stării tehnice a bateriilor controlate.

– Ampermetru de curent continuu „CURENT ÎNCĂR-CARE” pentru măsurarea curentului de încărcare a bate-riilor, cu scale de măsură de 150 A şi 750 A; ampermetrul

lucrează în mod normal pe domeniul de 750 A, schimbarea domeniului pe 150 A făcîndu-se printr-un buton de apăsare BA.

– BA – butonul pentru schimbarea domeniului ampermetrului de la 750 la 150 A, AMP. SCALA 150 A.

– C – buton pentru controlul capacităţii unei baterii: „CONTROL CAPACITATE”.

6. UTILIZAREA INSTALAŢIEI Instalaţia serveşte, precum s-a amintit, în primul rînd

pentru pornirea motoarelor în condiţii grele de pornire: timp rece, ulei vîscos, bateria descărcată etc. În afară de aceasta, instalaţia se mai foloseşte şi la încărcarea bateriilor de acumulatoare de 12 şi 24 V cu capacităţi pînă la 150 Ah. De asemenea, cu ajutorul ei se pot verifica capacităţile şi starea bateriilor de 12 si 24 V şi se pot efectua operaţiile de desulfatare prin cicluri de încărcare-descărcare. În con-tinuare se descriu modalităţile de lucru cu instalaţia.

6.1. Instalarea prizei speciale de alimentare. După cum s-a mai amintit, instalaţia este de tip mono-

fazat 220 V/50 Hz, şi se va alimenta de la priza specială livrată împreună cu ea astfel:

Din reţeaua trifazată, de la nivelul ultimului tablou de distribuire se alimentează priza specială astfel:

– un conductor de fază ; – un conductor de nul de lucru ; – un conductor de nul de protecţie. Conductorii vor fi de cupru, cu secţiunea minimă de 4

mm2. Conductorii fază-nul de lucru se vor lega la contactele

de lucru ale prizei, iar conductorul de nul de protecţie se va lega la contactele laterale de protecţie ale prizei.

Lîngă priză se va instala o ramificaţie a centurii de împămîntare pe care se va prevedea un şurub M5 pentru racordarea legăturii de împămîntare a instalaţiei.

Astfel, instalaţia va avea o dublă protecţie a reţelei

Page 5: Robot de pornire

7 8

prin intermediul contactelor de protecţie ale fişei şi prizei speciale şi la pămînt prin legătura de împămîntare la centura de împămîntare.

Instalarea prizei speciale şi a ramificaţiei centurii de împămîntare trebuie făcută de personal calificat conform celor de mai sus.

Dubla protecţie, la nul şi la pămînt este absolut obligatorie deoarece instalaţia va funcţiona de obicei în condiţii nefavorabile din punct ie vedere al izolaţiei, în atmosferă liberă cu umiditate ridicată. După instalare, înaintea alimentării prizei de la tablou, trebuie verificată dubla legătură de protecţie cu ohmmetrul. Se va racorda cordonul de alimentare al instalaţiei cu fişa specială la priza instalată, se va măsura rezistenţa între contactele de protecţie ale prizei şi şasiului instalaţiei şi între centura de împămîntare şi şasiul instalaţiei. În ambele cazuri rezis-tenţa trebuie să fie aproape zero, insensibilă (aparatul trebuie să indice scurtcircuit).

ATENŢIUNE! ESTE INTERZISĂ CU DESĂVÎRŞIRE ÎNLOCUIREA FIŞEI

ŞI PRIZEI SPECIALE LIVRATE CU PRODUSUL. NU SE ALIMENTEAZĂ INSTALAŢIA CU ENERGIE

ELECTRICĂ ÎNAINTE DE A EXECUTA LEGĂTURA LA PRIZA SPECIALĂ CONFORM INDICAŢIILOR NOTEI TEHNICE.

ÎNAINTE DE A PUNE INSTALAŢIA SUB TENSIUNE, VERIFICAŢI EXISTENŢA ŞI STAREA DUBLEI LEGĂTURI DE PROTECŢIE, LA NUL ŞI LA PĂMÎNT.

6.2. Încărcarea în regim lent a bateriilor de 12 V. a) Se aşază selectorul de tensiune „SELECTOR TEN-

SIUNE” pe poziţia 12 V lent. b) Se conectează bornele bateriei la cablurile de ieşire

ale instalaţiei prin intermediul clemelor crocodil, respectînd polarităţile marcate pe aceste elemente de conectare. La conectarea corectă a cablurilor, se va aprinde lampa de

semnalizare de culoare roşie „BATERIA CONECTATĂ CO-RECT”.

Dacă această lampă nu se aprinde, trebuie verificat dacă legăturile s-au făcut corect, schimbînd între ele cablurile la bornele bateriei dacă este cazul.

c) Se aduce comutatorul „REGLARE CURENT ÎNCĂR-CARE” pe poziţia 1.

d) Se apasă pe butonul de pornire „PORNIT” care cuplează instalaţia la reţeaua de c.a. Conectarea la reţea este semnalizată de aprinderea lămpii „REŢEA” de culoare verde.

e) Se reglează cu ajutorul comutatorului „REGLARE CURENT ÎNCĂRCARE” intensitatea curentului de încărcare la valoarea stabilită de uzina producătoare pentru tipul de baterie respectiv avînd grijă de asemenea, ca să nu se depăşească valoarea tensiunii stabilite pentru acest tip de baterie.

Valorile curentului şi tensiunii de la bornele bateriei se vor citi pe scalele ampermetrului „CURENT ÎNCĂRCARE” şi voltmetrului „TENSIUNE BATERIE” de pe panoul de comandă al instalaţiei. La citirea valorii curentului, pentru determinare cu un grad de precizie mai mare a instalaţiilor mai mici de 150 A, se va utiliza domeniul de 150 A a amper-metrului, apăsînd în acest scop butonul „AMP. SCALA 150 A”.

f) Încărcarea odată terminată, se apasă pe butonul de oprire „OPRIT” şi apoi se deconectează clemele crocodil ale cablurilor de la bornele bateriei.

ATENŢIUNE! Nu desfaceţi legătura dintre instalaţie şi baterie decît

după ce instalaţia a fost deconectată de la reţea, respectiv după stingerea lămpii de culoare verde „REŢEA”. .

Page 6: Robot de pornire

9 10

Page 7: Robot de pornire

11 12

Page 8: Robot de pornire

13 14

6.3. La încărcarea în regim rapid a bateriilor de 12 V

se vor executa următoarele: a) Se aşază selectorul de tensiune „SELECTOR TENSI-

UNE” pe poziţia 12 V rapid. b) Se procedează în continuare ca în cazul încărcării

în regim lent a bateriilor de 12 V, c) Reglajul curentului de încărcare cu ajutorul comu-

tatorului „REGLARE CURENT ÎNCĂRCARE” se va face la valoarea stabilită de uzina producătoare a bateriei pentru tipul respectiv, avînd grijă de asemenea ca să nu se depă-şească valoarea tensiunii stabilite pentru acest tip de

baterie. 6.4. La încărcarea în regim lent a bateriilor de 24 V, se

vor executa următoarele: a) Se aşază selectorul de tensiune „SELECTOR TENSI-

UNE” pe poziţia 24 V lent. b) Se procedează în continuare ca în cazurile prece-

dente. Reglajul curentului de încărcare cu ajutorul comu-

tatorului „REGLARE CURENT ÎNCĂRCARE” se face la valoarea stabilită de uzina producătoare a bateriei pentru tipul respectiv avînd grijă de asemenea ca să nu se depăşească valoarea tensiunii stabilite pentru acest tip de baterie.

6.5. La încărcarea în regim rapid a bateriilor de 24 V, se vor executa următoarele:

a) Se aşază selectorul de tensiune „SELECTOR TENSI-UNE” pe poziţia 24 V rapid.

b) Se procedează în continuare ca în cazurile prece-dente.

c) Reglajul curentului de încărcare cu ajutorul comutatorului „REGLARE CURENT ÎNCĂRCARE” se va face la valoarea stabilită de uzina producătoare a bateriei pentru tipul respectiv, avînd grijă de asemenea, ca să nu se depă-şească valoarea tensiunii stabilite pentru acest tip de baterie.

6.6. Controlul capacităţii bateriilor. Condiţiile în care se face controlul capacităţii sînt

diferite în regimurile de încărcare rapidă şi lentă. în regimul de încărcare rapidă, controlul bateriei se

va face în intervalul a 10 minute de la terminarea încărcării.

în regimul de încărcare lentă, controlul bateriei se va face înainte de 4 ore sau mai tîrziu de 24 ore de la terminarea încărcării.

Controlul capacităţii se poate efectua cu instalaţia la bateriile de 12 Vşi 24 V.

Pentru controlul capacităţii se va proceda astfel: a) Se aşază selectorul de tensiune „SELECTOR TEN-

Page 9: Robot de pornire

15 16

SIUNE” pe una din poziţiile 12 V rapid pentru bateriile de 12 V sau pe 24 V rapid pentru baterii de 24 V.

b) Se conectează bateria la bornele instalaţiei, res-pectînd polaritatea. La conectarea corectă se va aprinde lampa de culoare roşie „BATERIE CONECTATA CORECT”.

c) Se apasă pe butonul „CONTROL CAPACITATE” şi se urmăreşte deviaţia acului indicator pe sectoarele de pe scala voltmetrului. În funcţie de poziţia acului indicator faţă de sectoarele marcate pe scala instrumentului, bateria se poate afla în următoarea stare tehnică:

în sectorul verde: starea bateriei este normală ; în sectorul roşu: bateria este sulfatată ; între cele două sectoare: starea bateriei este incertă. 6.7. Efectuarea operaţiilor de desulfatare. În cazul în care starea bateriei este incertă, cînd

procesul de sulfatare nu a atins o fază avansată, se poate încerca desulfatarea bateriei prin alternarea ciclurilor de descărcare de 3 minute cu cicluri de încărcare rapidă. Acest tratament va fi urmat de o încărcare normală în regim lent la tensiunea corespunzătoare.

Controlul capacităţii bateriei la terminarea acestei operaţii în condiţiile indicate anterior, va furniza o indicaţie concludentă asupra stării bateriei.

6.8. Pornirea motoarelor de autovehicule în tampon cu bateria acestora.

Trebuie arătat că instalaţia se poate folosi pentru pornirea motoarelor de autovehicul NUMAI ÎN TAMPON CU BATERIA acestora. În nici un caz nu este permisă încercarea de a porni motorul autovehiculului utilizînd curentul debitat de instalaţia singură (fără a fi în tampon cu bateria autovehiculului) deoarece astfel s-ar distruge diodele redresorului. Se vor efectua următoarele operaţii:

a) Se leagă cablurile de ieşire ale instalaţiei în mod corespunzător la bornele bateriei autovehiculului.

Legarea corectă va fi semnalizată de aprinderea lămpii de semnalizare de culoare roşie „BATERIA CONEC-TATA CORECT” de pe panoul instalaţiei.

b) În condiţiile mai dificile de pornire, datorită

temperaturii scăzute a mediului ambiant (sub 0 °C) dereglării curentului de inducţie, stării de descărcare avansată a bateriei etc., înainte de efectuarea pornirii se recomandă a se efectua o încărcare a bateriei de acumu-latoare timp de 1 minut pînă la 3 minute, cu un curent de 30–40 A efectuînd manevrele corespunzătoare descrise anterior.

c) După efectuarea acestei încărcări se va proceda la pornirea propriu-zisă astfel:

Cu comutatorul „SELECTOR TENSIUNE” pe poziţia 12 V rapid pentru instalaţii electrice de 12 V ale autovehiculului, sau pe poziţia 24 V rapid, pentru insta-laţiile electrice de 24 V, se va aduce comutatorul „REGLARE CURENT ÎNCĂRCARE” în poziţia 12 şi în acelaşi timp condu-cătorul auto va comanda anclanşarea electromotorului de pornire.

Dacă în timp de 10 secunde motorul nu porneşte se va decupla electromotorul de pornire, iar comutatorul „RE-GLARE CURENT ÎNCĂRCARE” se va aduce în poziţia care să permită o nouă încărcare în regim rapid de mai sus. După această nouă încărcare se va respecta operaţia de pornire a motorului.

ATENŢIUNE! Nu este permisă forţarea electromotorului de pornire

mai mult de 10 secunde. Dacă nu se va respecta această condiţie, electromotorul de pornire se poate arde.

După pornirea motorului autovehiculului, odată cu deconectarea electromotorului de către conducătorul auto, se va deconecta instalaţia de la reţea apăsînd pe butonul „OPRIT”.

Page 10: Robot de pornire

17 18

7. REGULI DE PROTECŢIA MUNCII 7.1. În exploatarea instalaţiei se va ţine seama de

normele generale de protecţie a muncii în vigoare. 7.2. Utilizarea instalaţiei este permisă, numai unor

persoane care posedă cunoştinţele necesare despre insta-laţiile electrice ale autovehiculelor, care au fost instruiţi şi au luat cunoştinţă de conţinutul prezentei notiţe tehnice şi de regulile de protecţia muncii.

7.3. Întreţinerea produsului, sau orice intervenţie în cazul unei defecţiuni se face doar de un electrician auto-rizat, care şi-a însuşit prescripţiile indicate în notiţa tehnică şi are instructajul de protecţia muncii efectuat.

7.4. După cum s-a arătat, instalaţia lucrînd în condiţii neprielnice din punct de vedere al pericolului de electro-cutare (în aer liber, direct pe sol, umiditate ridicată) este astfel realizată ca să asigure o legătură dublă de protecţie la potenţial zero – nul de protecţie al reţelei şi pămînt.

Pentru ca această protecţie dublă să fie asigurată, este necesar ca instalaţia să fie alimentată NUMAI de la priza specială livrată odată cu ea în modul descris pe larg la pct. 6.0. din prezenta notă tehnică. Vă rugăm să acordaţi toată atenţia realizării alimentării în modul descris.

7.5. După ce instalaţia a fost conectată la tensiune se interzice deschiderea orificiilor de acces la siguranţa fuzibilă.

7.6. Personalul care exploatează instalaţia va purta materialul de protecţie corespunzător, mănuşi şi cizme dielectrice atunci cînd lucrează în condiţii de periculozitate ridicată cu umiditate excesivă, mediu coroziv şi tempera-tură ridicată.

7.7. În timpul deplasării instalaţiei, ea se va feri de şocuri şi vibraţii puternice. Acelaşi lucru se prescrie şi în timpul manipulării ei.

ATENŢIUNE! Neglijarea sau nerespectarea unor reguli elementare de

protecţie a muncii, poate avea consecinţe grave. Respectaţi cu rigurozitate cele prescrise. 8. ÎNTREŢINERE Produsul va funcţiona satisfăcător şi va avea o viaţă

de utilizare prelungită numai dacă se execută întreţinerea corectă.

8.1. Se face o revizie periodică a instalaţiei. 8.2. Se curăţă de praf şi murdărie fără deteriorarea

vreunui reper sau ruperea vreunui contact. 8.3. Se verifică şi dacă este cazul se curăţă periodic

clemele crocodil ale cablurilor de legătură la bornele bateriei pentru a asigura un contact cît mai bun la bornele bateriei.

În acest scop se utilizează hîrtie abrazivă foarte fină, iar pentru degresare, spirt.

8.4. Se verifică existenţa siguranţei fuzibile de 25 A din circuitul primar al transformatorului instalaţiei şi în cazul arderii lui dintr-un motiv oarecare, se schimbă patronul fuzibil cu altul de 25 A, nu înainte însă de a fi localizat şi remediat defecţiunea care a cauzat arderea siguranţei.

8.5. Instalaţia se va depozita într-o încăpere ferită de intemperii într-un mediu uscat fără agenţi corozivi.

9. GARANŢIE Fabrica producătoare garantează în cadrul terme-

nului de garanţie de 12 luni de la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 15 luni de la data livrării, buna funcţionare a produsului, cu condiţia respectării prescripţiilor notiţei tehnice şi anormei interne de ramură. .

Page 11: Robot de pornire

19

Fabrica producătoare nu răspunde pentru defectele rezultate din utilizarea incorectă sau conectarea greşită a alimentării, respectiv pentru defectele rezultate din cauza întreţinerii necorespunzătoare a produsului.

Beneficiarul va anunţa în termen de 24 de ore uzina furnizoare, de defecţiunile apărute în termenul de garanţie, iar uzina constructoare le va remedia în minim 5 (cinci) zile de la data înregistrării reclamaţiei.

În caz de neprezentare, beneficiarul poate executa remedierea în contul producătorului.

A T E N Ţ I U N E ! Nu utilizaţi „Instalaţia pentru pornirea autovehiculelor

pe timp rece, încărcarea şi verificarea bateriilor de acumu-latoare” pînă nu aţi luat cunoştinţă şi nu v-aţi însuşit conţinutul acestei notiţe tehnice.

Folosirea corectă a instalaţiei conform instrucţiunilor cuprinse în prezenta notă tehnică cît şi întreţinerea bună a ei, lungeşte viaţa produsului şi permite o funcţionare eficientă şi efectuarea unor verificări precise.

Se atrage atenţia de la început asupra necesităţii impe-rioase de existenţă a dublei legături de protecţie la potenţial zero (centura de împămîntare şi nul de protecţie al reţelei). În caz contrar există pericol acut de electrocutare.

Page 12: Robot de pornire

ProiectatDesenatVerificatAprobat

BeneficiarInstalaţiaData: Fila:Firma proiectare

NumeProiectDescriereDesen

klaxxonoctombrie 2012 14 din 17

Robot de pornireSchema electrică