Download - Recomandari TLM Ro 2013

Transcript
Page 1: Recomandari TLM Ro 2013

Universitatea Liberă Internaţională din MoldovaFacultatea Informatică şi Inginerie

ÎNDRUMĂRI METODICE PRIVINDELABORAREA ŞI PERFECTAREA TEZELOR

DE LICENŢĂ ŞI MASTER

Veaceslav Perju, Doctor habilitat

Chişinău 2013

Page 2: Recomandari TLM Ro 2013

Aprobat la Consiliul Profesoral al facultăţii Informatica şi Ingineriedin 23 ianuarie 2013

Preşedintele Consiliului Profesoral Dr.hab. V.Perju

© Perju Veaceslav, 2013

2

Page 3: Recomandari TLM Ro 2013

CUPRINS

1. Informaţii generale 4

2. Conţinutul şi volumul tezelor 4

3. Perfectarea tezelor 7

4. Asigurarea bibliografică a tezelor 8

5. Responsabilităţi 9Bibliografie 10Anexa 1. Plan calendaristic 12

Anexa 2. Foaia de titlu a tezei 13

Anexa 3. Foaia privind dreptul de autor 14

Anexa 4. Sarcina pentru teza 15

Anexa 5. Declaraţia privind asumarea răspunderii 16

Anexa 6. Date privind control tehnic al tezei 17

Anexa 7. Exemple de formule, figuri, tabele 18

3

Page 4: Recomandari TLM Ro 2013

1. INFORMAŢII GENERALE

Teza de licenţă/master este o lucrare originală, perfectată în baza propriilor elaborări ai autorului, conţine rezultate teoretice, practice noi, ilustrează importanţa aportului autorului în domeniul respectiv şi este pregătită în scopul obţinerii gradului de licenţiat/magistru [1].

Temele tezelor de licenţă/master sînt corelate cu direcţiile ştiinţifico – practice ale catedrei, facultăţii, universităţii, ministerului, ţării, cu tendinţele respective mondiale şi sînt aprobate de consiliul facultăţii, cu cel puţin 8 luni înainte de susţinerea tezei.

Tema tezei se formulează laconic, reflectă ideea, sensul principal al elaborărilor.

Tezele se scriu în limba de stat a Republicii Moldova, în limba rusă sau engleză.

Teza se elaborează în conformitate cu planul calendaristic prezentat în Anexa 1.

2.CONŢINUTUL ŞI VOLUMUL TEZELOR

Compartimentele tezelor şi volumul lor sînt descrise în Tabelul 1. Tezele conţin partea de bază (compartimentele 1-10) şi partea complementară (compartimentele 11-14). Volumul părţii de bază a tezei de licenţă/master nu va depăşi 50/70 pagini, inclusiv materialul ilustrativ (figurile şi tabelele). Volumul materialului ilustrativ nu va depăşi 30% din volumul părţii de bază. Volumul părţii complementare nu se limitează.

Tabelul 1.Compartimentele tezelor şi volumul lorDenumirea compartimentelor Volum, pagini, format

A4, font 12, interval 1,5Teza de licenţă

Teza de master

1. FOAIA DE TITLU 1 1

2. FOAIA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR 1 1

3. CUPRINS 1-2 2-3

4. SARCINA PENTRU TEZA 1 1

5. ADNOTĂRI (în română, rusă şi engleză, fiecare pe o pagină)

3 3

6. LISTA ABREVIERILOR 1 1

7. INTRODUCERE 2-3 3-4

8. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TEMEI TEZEI (denumirea concretă a capitolului)

10-15 (1 capitol)

15-20(1 capitol)

9. COMPARTIMENTUL DE BAZĂ AL TEZEI (cu denumiri concrete ale capitolelor respective)

25-30 (2 capitole)

30-35(pînă la 3 capitole)

10. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 1-2 2-3Total pagini (inclusiv materialul ilustrativ)

45-50 60-70

4

Page 5: Recomandari TLM Ro 2013

11. BIBLIOGRAFIE nu mai puţin de 30 surse

bibliografice

nu mai puţin de 50 surse

bibliografice12. ANEXE nu se

limiteazănu se

limitează13. DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA

RĂSPUNDERII1 1

14. CV-ul AUTORULUI 1 115. DATE PRIVIND CONTROLUL TEHNIC AL

TEZEI 1 1

16. AVIZUL CONDUCĂTORULUI TEZEI17. CD cu versiunea electronică a tezei, softuri, raport

în ppt etc(se amplasează într-un plic)18. DURATA RAPORTULUI

(se pregăteşte în PowerPoint)7-10 min 10-15 min

FOAIA DE TITLU

Foaia de titlu se perfectează conform Anexei 2. În caz dacă teza este scrisă în altă limbă decît cea de stat a Republicii Moldova, după foaia de titlu urmează o foaie de titlu suplimentară, scrisă în limba de stat a Republicii Moldova.

FOAIA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR

Prin dreptul de autor se protejează operele creaţiei intelectuale în domeniul literaturii, artei si ştiinţei, exprimate într-o anumită formă obiectivă, ce permite a le reproduce, atît publicate cît si nepublicate, indiferent de forma, destinaţia si valoarea fiecărei lucrări ştiinţifice, precum si de procedeul de reproducere a ei. Autorul beneficiază de dreptul exclusiv de autor asupra operei sale [1].

Pentru a informa publicul despre drepturile sale, titularul poate sa folosească simbolul protejării dreptului de autor, care se imprimă pe fiecare exemplar al lucrării şi constă din trei elemente (vezi Anexa 3): litera latină C inclusă intr-un cerc – ©; numele titularului drepturilor exclusive de autor; anul perfectării tezei.

ADNOTARE

În adnotare se prezintă numele de familie, prenumele autorului, titlul tezei, gradul solicitat (de licenţă/master), localitatea, anul perfectării tezei, structura tezei (de exemplu, introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 40 titluri, 15 figuri, 10 tabele, 3 anexe, 70 pagini de text de bază), cuvintele-cheie (pînă la 10 cuvinte, într-un rînd separat).

Se descriu, în mod separat, următoarele compartimente: domeniul de studiu, scopul şi obiectivele lucrării, noutatea şi originalitatea, semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă a lucrării, implementarea rezultatelor obţinute.

Adnotarea se prezintă în 3 limbi: română, rusă şi engleză, fiecare pe o pagină separată. INTRODUCERE

5

Page 6: Recomandari TLM Ro 2013

Se descrie actualitatea şi importanţa problemei abordate, scopul şi obiectivele tezei, noutatea ştiinţifico - practică a rezultatelor obţinute; importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării; sumarul compartimentelor tezei.

ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TEMEI TEZEI (denumirea concretă a capitolului)

Compartimentul dat conţine analiza profundă a materialelor la tema tezei: articole, monografii, manuale, brevete de invenţie etc., publicate în ţară şi peste hotare. O atenţie deosebită se va acorda publicaţiilor din ultimii 3 ani. În baza studierii literaturii de specialitate, se va face o analiză comparativă a situaţiei existente în domeniu, se va formula problema şi direcţiile de soluţionare a ei. Se vor formula scopul şi obiectivele tezei.

La etapa de lucru la compartimentul dat conducătorului tezei se prezintă listele surselor bibliografice colectate, cuprinsurile surselor bibliografice selectate, materialele în forma electronică etc.

La perfectarea compartimentului dat cît şi a tezei în întregime, în modul obligatoriu se respectă legea privind dreptul de autor [2] (vezi compartimentul 5), se fac referinţe la surse bibliografice utilizate.

COMPARTIMENTELE DE BAZĂ ALE TEZEI

(cu denumiri concrete ale capitolelor respective)

În compartimentele acestea se descriu: metodologia cercetării, elaborările noi, propuse de autor (algoritmi, metode, dispozitive, sisteme, modele etc.), rezultatele cercetărilor teoretice, experimentale ale studiului realizat. În caz de modelare la calculator, se prezintă softurile elaborate (utilizate), datele experimentale obţinute în formă de tabele, figuri, formule. Se descriu realizările şi implementările respective (algoritmi, metode, realizate în formă de soft, dispozitive, sisteme etc.). Se prezintă rezultatele studiului realizărilor practice, cu descrierea parametrilor respectivi (rapiditatea, fiabilitatea etc.). Se ilustrează posibilităţile utilizării elaborărilor în diverse aplicaţii. Se prezintă ghidul utilizatorului, ghidul programatorului etc.

Fiecare capitol al tezei se finalizează cu concluzii, perfectate într-un paragraf, numerotat în ordinea respectivă.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

În compartimentul dat se expun rezultatele obţinute de autor, avantajele şi valoarea elaborărilor propuse, impactul lor în dezvoltarea domeniului respectiv, tehnologiilor etc. Se descrie aportul personal al autorului. Recomandările se prezintă în formă de sugestii privind utilizarea rezultatelor obținute și cercetările de perspectivă.

În teză (adnotare, introducere, compartimentele de bază, concluziile generale) se vor indica: pentru teza de licenţă - problema importantă soluţionată în domeniul respectiv; pentru teza de master - rezultatele noi pentru ştiinţă, practică obţinute, care au determinat soluţionarea unei probleme ştiinţifice, aplicative, de importanţă înaltă.

6

Page 7: Recomandari TLM Ro 2013

BIBLIOGRAFIE (vezi compartimentul 4)

ANEXE

În anexe se prezintă o informaţie suplimentară la partea principală a tezei, de exemplu, materiale grafice, listinguri de softuri, date experimentale, descrieri de metodici, sisteme, acte de implementare a rezultatelor obţinute, etc. Fiecare anexă are nr și denumire.

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII (vezi Anexa 5)

CV-ul AUTORULUI

CV-ul include următoarele aspecte:

Numele de familie şi prenumele o fotografie 4x5cmData şi locul naşteriiCetăţeniaStudii – instituţie, perioada, specialitatea, calificareaDomeniile de interes profesionalActivitatea profesională (instituţie, funcţie, perioada de activitate)Participări în proiecte Participări la foruri ştiinţifice Lucrări publicate - numărul articole, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, brevete de invenţii etc.Burse, premii, menţiuni etcCunoaşterea limbilor (limba de stat şi limbile străine – cu indicarea gradului de cunoaştere) Date de contact (adresa, telefon, e-mail)

3. PERFECTAREA TEZELOR

Teza se perfectează în Times New Roman (TNR), font 12, cu 1,5 linii spaţiu între rînduri, format A4, cu margini: stînga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii.

Toate paginile tezei se numerotează începînd cu foaia de titlu şi terminînd cu ultima pagină. Numărul se plasează în centrul paginii, jos. La foaia de titlu numărul paginii nu se indică. Nu se permite repetarea sau lipsa paginaţiei.

În denumirile compartimentelor tezei nu se utilizează cuvintele „Capitol”, „Paragraf” (sau semnul „§”), „Secţiune”, „Dimensiune” etc. Capitolele, paragrafele şi concluziile la capitol se numerotează prin cifre arabice. De exemplu:

2. DENUMIREA CAPITOLULUI (BOLD CAPS, centered)2.1. Denumirea paragrafului (Bold, aligned left)……………….2.5. Concluzii la capitolul 2

7

Page 8: Recomandari TLM Ro 2013

În teze se utilizează următoarele categorii de materiale: texte; formule; tabele; figuri (desene, fotografii, diagrame etc.). Textele se prezintă în font TNR Regular, Justified. Formulele, tabelele şi figurile se numerotează luînd în considerare numărul capitolului, de exemplu, Figura 2.5 (în textul explicativ) sau Fig.2.5. (în titlul figurii). Formula se amplasează în partea stîngă a rîndului, iar numărul ei – în partea dreaptă (vezi Anexa 6). Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii – sub figură, utilizînd font TNR Regular, Centered. Formulele, tabelele şi figurile în anexe se numerotează luînd în considerare numărul anexei, de exemplu, Figura A1.3 (figura 3 din Anexa 1) etc.

În teză nu se admit corecţii, adăugări la pagină etc. La perfectarea tezelor se iau în consideraţie cerinţele expuse în [3].

4. ASIGURAREA BIBLIOGRAFICĂ A TEZELOR

Bibliografia se amplasează după compartimentul „Concluzii generale şi recomandări” (vezi Tabelul 1). Referinţele sînt prezentate în succesiune numerică, conform ordinii citărilor în text sau în ordine alfabetică. În ultimul caz sursele bibliografice se vor diviza conform originii (română, rusă, engleză etc.), cu păstrarea numerotării unice.

Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sînt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231].

În bibliografie se includ lucrările utilizate în teză.

Exemple de publicaţii tipărite:

CĂRŢIPalii A. Cultura comunicării. Chişinău: Epigraf, 2010. 176 p.

Tave D. Inbreeding and brood stok management. Rome: FAO, 2011. 122 p.

Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Москва: Эврика, 2000. 64 с.

Nicolescu O., Verboncu I. Management. Bucureşti: Economică, 2012. 407 p.

Permin A., Hansen I. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO, 2011. 160 p.

Costenco T., Costenco C. Ciuperci din Moldova. Chişinău: ARC, 2010. 96 p.

Balan V., Cimpoieş Gh., Barbăroşie M. Pomicultura. Chişinău: Museum, 2011. 451 p.

mai mult de trei autoriStan N. ş. a. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Timpul, 2012. 282 p.

Alte surse

8

Page 9: Recomandari TLM Ro 2013

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).

Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2011. 560 p.

Production: Yearbook 2003. Vol. 57, 2003. Rome: FAO, 2010. 260 p.

AUTOREFERATE, TEZESava P. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare. Autoref. tezei de dr. şt. agricole. Chişinău, 2012. 21 p.

Mardare I. Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru restabilirea imaginilor. Teză de dr.hab. în tehnică. Chişinău, 2011. 240 p.

BREVETE DE INVENŢIIBrevet de invenţie. 2732 B2, MD, A 01 M 7/00. Captator de soluţie al stropitorii cu ventilator / Ivan Stalev, Sergiu Stalev (MD). Cererea depusă 23.02.2012, BOPI nr 4/2005.

Пат. 2187888 Российская Федерация, MПK7 Х 04 Б 1/38, Х 04 Ж 13/00. Приемопередающее устройство. В. И. Чугаева; Заявитель и патентооблад. Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. Опубл. 20.08.12, Бюл. nr. 23.

CONTRIBUŢII

în revisteAdăscăliţei M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. In: Agricultura Moldovei, 2012, nr 9, p. 17-22.

în lucrări ştiinţificeRurac M. Influenţa prelucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. În: Culegere de lucrări ştiinţifice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 2011, vol. 9, p. 95-99.

în materialele simpozioanelorBabuc V. ş. a. Cercetări şi realizări în tehnică. In: Realizări, programe, perspective. Tezele conf. jubiliare internaţionale. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010, p. 152-157.

EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE

Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2012. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009).

Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2011. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.03.2008).

5. RESPONSABILITĂŢI

Conducătorul tezei este responsabil pentru formularea temei tezei, elaborarea sarcinii, corespunderea şi calitatea materialului prezentat în teză temei respective.

9

Page 10: Recomandari TLM Ro 2013

Competitorul (student, masterand) este obligat cu stricteţe să respecte graficul de lucru la teză, să prezinte conducătorului materialele respective la timp, sa fie prezent la consultaţii şi să coordoneze toate întrebări cu conducătorul.

La perfectarea tezei se respectă Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe[2], care prevede trimiteri obligatorii la surse bibliografice de unde s-au preluat materialele utilizate în teză.

Conform articolului 28 „Alte excepţii şi limitări - al legii nominalizate”, sînt permise fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata vreunei remuneraţii următoarele acţiuni:    - utilizarea unor citate de proporţii reduse în cadrul unei alte opere, în scop de cercetare sau de critică, cu condiţia ca acestea să se refere la o operă sau la un alt obiect protejat care a fost deja pus, în mod legal, la dispoziţia publicului, indicîndu-se sursa şi numele autorului, exceptînd cazurile în care acest lucru este imposibil; folosirea citatelor în conformitate cu practica pertinentă şi în măsura impusă de un scop specific;     - utilizarea operelor, precum ar fi cele de arhitectură sau sculptură amplasate permanent în locuri publice;   - utilizarea operelor cu scopul de a caricaturiza sau a parodia;   - utilizarea operelor în legătură cu demonstrarea sau reparaţia unui echipament;   - utilizarea unei opere artistice sub forma unei machete sau a unui desen ori plan al unui imobil în scop de reconstrucţie a imobilului respectiv;   - fixarea în formă electronică a operelor intrate în domeniul public în scopuri de arhivare de către biblioteci, fără obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct ori indirect.    Articolul 29   „Utilizarea programelor pentru calculator şi a bazelor de date. Decompilarea programelor pentru calculator”, prevede următoarele:    (1) În absenţa unor clauze contractuale exprese, achizitorul legal al unui program de calculator sau al unei baze de date nu trebuie să obţină consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor pentru a le utiliza în conformitate cu destinaţia acestora, inclusiv pentru a corecta erorile.(2) Realizarea, în măsura în care aceasta este necesară pentru utilizarea respectivă, a unei copii de rezervă de către o persoană care are dreptul să utilizeze programul de calculator nu poate fi împiedicată prin contract.  (3) Persoana care are dreptul să utilizeze o copie a unui program de calculator poate, fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, să examineze, să studieze ori să testeze funcţionarea programului în vederea identificării ideilor şi principiilor care stau la baza oricărui element al programului atunci cînd efectuează oricare dintre actele de încărcare, prezentare, rulare, transmitere sau stocare a programului pentru calculator pe care are dreptul să le execute. (4) Consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor nu este necesar atunci cînd reproducerea codului şi traducerea formei acestui cod sînt indispensabile pentru obţinerea informaţiei necesare pentru asigurarea interoperabilităţii cu alt program de calculator creat în mod independent de către alţi autori, cu respectarea următoarelor condiţii:     a) aceste acte sînt efectuate de licenţiat ori de o altă persoană care are dreptul să utilizeze o copie a programului sau, în numele acestora, de către o persoană autorizată în acest scop;     b) informaţia necesară pentru realizarea interoperabilităţii nu a fost anterior pusă la dispoziţia persoanelor specificate la lit. a);     c) aceste acte sînt limitate la părţi din programul original care sînt necesare pentru realizarea interoperabilităţii.

10

Page 11: Recomandari TLM Ro 2013

(5) Prevederile alin. (4) nu permit ca informaţia obţinută prin aplicarea programului pentru calculator:    a) să fie utilizată în alte scopuri decît la realizarea interoperabilităţii programului pentru calculator creat în mod independent;     b) să fie transmisă persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor cînd aceasta este necesară pentru interoperabilitatea programului pentru calculator creat în mod independent;     c) să fie utilizată pentru dezvoltarea, producerea sau comercializarea unui program de calculator similar în exprimarea sa ori pentru orice alt act care încalcă dreptul de autor. (6) Utilizarea programelor pentru calculator de către autorităţile publice va fi efectuată în temeiul licenţelor unice negociate de Guvern cu titularii programelor pentru calculator, la un preţ rezonabil, fără a prejudicia interesele titularilor de drepturi.

Ministerul Educaţiei al RM anulează diploma persoanei care a obţinut gradul prin fraudă, plagiat, falsuri sau alte acţiuni incompatibile cu prevederile legislaţiei în vigoare.

BIBLIOGRAFIE

1. Galben A., Guţu A. etc. Conceptul educaţional al ULIM. Chişinău.: ULIM, 2007 /www.ulim.md/concept.

2. Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Nr. 139

din  02.07.2010. Publicat: 01.10.2010 în: Monitorul oficial al Republicii Moldova, Nr. 191-193, art Nr:630, Data intrarii in vigoare: 01.01.2011.

3. Perju V., Sidorenco V. Standardele sistemului unic de documente şi programe. Chişinău, ULIM, 2010. Mediateca ULIM.

Anexa 1

PLAN CALENDARISTIC

Nr. Denumirea etapelor Termenul de realizare 1. Lucrul la capitolul 1. 3 săptămîni

11

Page 12: Recomandari TLM Ro 2013

2. Prezentarea capitolului 1 conducătorului

3. Lucrul la capitolul 2. 4 săptămîni4. Prezentarea capitolului 2

conducătorului 5. Lucrul la capitolul 3. 4 săptămîni6. Prezentarea capitolului 3

conducătorului 7. Perfectarea tezei 1 săptămînă8. Prezentarea tezei conducătorului Cu 7 săptămîni înainte de susţinere la

Comisie de Licenţă (CL)9. Susţinerea tezei la conducător Cu 6 săptămîni înainte de susţinere la CL10. Prezentarea tezei la Serviciul Control

al Facultății (SCF)Cu 5 săptămîni înainte de susţinere la CL

11. Prezentarea tezei aprobate de SCF și avizul conducătorului la catedră

Cu 4 săptămîni înainte de susţinere la CL

12. Susţinerea tezei la catedră Cu 3 săptămîni înainte de susţinere la CL13. Prezentarea tezei la Serviciul Control

ULIM Cu 2 săptămîni înainte de susţinere la CL

14. Prezentarea tezei secretarului CL Cu 1 săptămînă înainte de susţinere la CL15. Susţinerea tezei la Comisie de

Licenţă

Anexa 2. Foaia de titlu a tezei(font 14, Bold, centered)

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVAUniversitatea Liberă Internaţională din Moldova

12

Page 13: Recomandari TLM Ro 2013

Facultatea Informatică şi Inginerie Catedra ...

Admis la susţinere Admis la susţinere Decanul Facultăţii Şef Catedră NFP, grad şt., titlu şt. NFP, grad şt., titlu şt. ________________________ _________________________„___”_______________20... ”___” ________________ 20...

TEZA DE LICENŢĂ/MASTER (font 16, Bold, centered)

DENUMIREA TEMEI (font 14, Bold, centered)

(font 14, left)

Executant NFP,Studentul (studenta) grupei ...

Conducătorul tezei NFP, grad şt., titlu şt., funcţie

Chişinău 20...

Anexa 3. Foaia privind dreptul de autor

13

Page 14: Recomandari TLM Ro 2013

© Numele de familie, prenumele titularului dreptului de autor, anul perfectării tezei (font 14, Bold, centered)

Anexa 4. Sarcina pentru teza

Aprob

14

Page 15: Recomandari TLM Ro 2013

Şef Catedră .... NFP, grad şt., titlu şt.

_________________________ ”___” ________________ 20...

S A R C I N Apentru teza de licenţă/master a studentului grupei ...

NFP

Tema: „...” aprobată prin ordinul nr____ din ”___” _____________ 20...

Conţinutul notei explicative: 1. Analiza algoritmilor, metodelor şi sistemelor existente de recunoaştere a semnăturilor; 2. Elaborarea, realizarea şi cercetarea unui algoritm nou de recunoaştere a semnăturilor; 3. Elaborarea şi cercetarea sistemului de recunoaştere a semnăturilor.

Lista materialului grafic: 1. Clasificarea algoritmilor, metodelor şi sistemelor existente de recunoaştere a semnăturilor; 2. Structura algoritmului nou de recunoaştere a semnăturilor; 3. Schema-bloc a softului elaborat de recunoaştere a semnăturilor; 4. Rezultatele cercetărilor algoritmului de recunoaştere a semnăturilor; 5. Structura sistemului de recunoaştere a semnăturilor; 6. Rezultatele cercetărilor sistemului de recunoaştere a semnăturilor.

Data înmînării sarcinii: ”___” _____________ 20...

Executant NFP,Studentul (studenta) grupei ...

Conducătorul tezei NFP, grad şt., titlu şt., funcţia

Anexa 5.

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

15

Page 16: Recomandari TLM Ro 2013

Pentru tezele elaborate în limba de stat

Subsemnatul, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de licenţă (master) sunt rezultatul propriilor elaborări. Conştientizez că, în caz contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Numele de familie, prenumele

Semnătura

Data

Pentru tezele elaborate în limba rusă

Декларация об ответственности

Нижеподписавшийся, заявляю под личную ответственность, что материалы, представленные в дипломном проекте на соискание степени личенциата (мастера), являются результатом личных разработок. Осознаю, что в противном случае, буду нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Фамилия, имя

Подпись

Число

Anexa 6.

DATE PRIVIND CONTROLUL TEHNIC AL TEZEI

16

Page 17: Recomandari TLM Ro 2013

Serviciul de control din cadrul:

Numele, Prenumele controlorului

Data verificăriitezei

Semnătură

Facultăţii

Universității

Anexa 7. Exemple de formule, figuri, tabele

17

Page 18: Recomandari TLM Ro 2013

(3.5)

Tabelul 1.2. Caracteristici ale serverelor Denumirea Frecvenţa

UPC, GHzNr. de UPC

Capacitatea memoriei RAM, Gb

Capacitatea memoriei HDD, Gb

SPBL1 2,8 2 16 48SPBL2 2,4 2 16 96SPBL3 2,8 4 64 28

18