Download - Proiect Asigurari Si Reasigurari

Transcript
Page 1: Proiect Asigurari Si Reasigurari

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara

Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala

Proiect la disciplina Asigurari - Reasigurari

Student: ....................

Anul IV

Page 2: Proiect Asigurari Si Reasigurari

Cuprins

Piata asigurarilor de bunuri

Compania UNITA

Asigurarile de bunuri in cadrul companiei UNITA

Rezultatele financiare pentru anii 2005, 2006 si 2007 inregistrate de

societate

1

Page 3: Proiect Asigurari Si Reasigurari

PIATA ASIGURARILOR DE BUNURI

În cadrul asigurării de bunuri, societatea de asigurări se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratorului (beneficiarului) o despăgubire. Nu este obligatoriu ca asigurătorul să plătească întreaga sumă pentru refacerea situaţiei financiare a asiguratului care a suferit o daună, deoarece în contract pot exista prevederi care limitează suma asigurată.

Asigurări de bunuri pot încheia persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în România.

Într-un contract de asigurare de bunuri, asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. O persoană are un interes patrimonial dacă producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere (prejudiciu) persoanei respective. În cazul în care în contractul de asigurare este menţionat un beneficiar, altul decât persoana asigurată, acesta trebuie să aibe un interes patrimonial faţă de bunul asigurat.

O regulă generală în asigurarea de bunuri este aceea ca interesul patrimonial să existe atât în momentul încheierii asigurării, cât şi în momentul producerii riscului asigurat.

În asigurarea de bunuri, interesul patrimonial decurge, de regulă, din statutul de proprietate al persoanei care doreşte să se asigure. Există situaţii în care şi alte persoane decât proprietarul pot avea interes faţă de un bun, cum ar fi:

1) proprietate în comun - o persoană care deţine un bun în comun cu una sau mai multe persoane are dreptul de a asigura bunul respectiv la întrega valoare. Aceasta nu înseamnă că, în caz de distrugere a bunului asigurat, această persoană va fi singura despăgubită, ci va beneficia de despăgubire doar în limita dreptului ei de proprietate;

2) proprietatea ipotecată - în caz de ipotecă, ambele părţi au un interes asigurabil: debitorul ipotecar - în calitate de proprietar, iar societatea ipotecară - în calitate de creditor. În aceste situaţii

2

Page 4: Proiect Asigurari Si Reasigurari

se încheie un contract de asigurare în numele ambelor părţi;

3) proprietatea inchiriată - în cazul în care chiriaşul încheie un contract de asigurare, o face în numele şi folosul proprietarului, deci nu poate pretinde încasarea despăgubirii, ci numai restituirea primelor de asigurare de la proprietar;

4) proprietatea aflată în custodie - custodele are un interes asigurabil, în ceea ce priveşte bunul pe care îl deţine în custodie, pentru că, din punct de vedere legal, este responsabil pentru orice daună produsă bunului respectiv;

5) persoanele din familia proprietarului - pot beneficia de utilizarea bunului asigurat, ceea ce determină existenţa unui interes asigurabil al acestora faţă de bunul respectiv.

În concluzie, pot fi asigurate bunuri aparţinând persoanelor fizice şi persoanelor juridice, bunuri primite în folosinţă sau aflate spre păstrare, reparare, prelucrare, vânzare sau pentru a fi expuse în cadrul muzeelor şi expoziţiilor şi bunuri ce fac obiectul cantractului de închiriere sau locaţie de gestiune.

Perioda de asigurare În general, asigurarea de bunuri se încheie pe o

perioadă de un an, dar, la cererea asiguratului, se poate încheia şi pe o perioadă mai mică, de trei sau şase luni.

Începutul şi încetarea răspunderii Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei

de asigurare şi emiterea de asigurător a poliţei de asigurare, fiind valabilă numai pentru bunurile şi riscurile specificate în poliţă la adresele încheiate în aceasta.

Răspunderea asigurătorului începe la ora 000 a zilei menţionate în poliţă ca reprezentând începutul asigurării, cu condiţia ca prima de asigurare să fi fost achitată, şi încetează la ora 2400 a zilei la care încetează asigurarea. Răspunderea asiguratorului mai încetează şi în cazul în care contractul de asigurare este reziliat, situaţie ce apare în următoarele împrejurări:

3

Page 5: Proiect Asigurari Si Reasigurari

prima de asigurare se plăteşte în rate, iar asiguratul nu a achitat o rată la termenul stabilit şi nici în termenul de graţie oferit de asigurător;

asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete sau nu a comunicat asigurătorului schimbările esenţiale la împrejurările privind riscurile.

După încheierea contractului de asigurare, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă.

Riscul asiguratÎn asigurarea de bunuri există o clasificare a riscurilor

în: riscuri civile - asociate clădirilor care folosesc ca

locuinţe şi birouri şi a bunurilor din acestea; riscuri comerciale şi industriale - asociate clădirilor

ce folosesc ca unităţi de producţie şi comercializare şi bunurile aflate în acestea.

În general, în asigurarea de bunuri riscurile preluate în asigurare de societăţile de asigurare sunt:

incendiu; trăznet; explozie; ploaie torenţială; grindină; inundaţie; furtună; cutremur; prăbuşiri şi alunecări de teren; greutatea stratului de zăpadă cu gheaţă; avalanşe de zăpadă; căderea pe clădiri a altor corpuri; lovirea de către un autovehicul.

Unele societăţi de asigurare oferă asigurare pentru maşini, utilaje şi instalaţii, pentru cazurile de avarie accidentală. În astfel de poliţe sunt acoperite riscuri cum sunt:

ruperi sau deformări în timpul funcţionării; ciocniri sau izbiri cu alte corpuri; explozii; efectele unor substanţe chimice; scurtcircuit; etc.

4

Page 6: Proiect Asigurari Si Reasigurari

Bunurile sau alte valori (numerar, timbre poştale) pot fi asigurate şi în vederea furtului sau jafului. Unele societăţi tratează aceste riscuri ca fiind de sine stătătoare, în timp ce altele le asigură complementar, cu plata primei corespunzătoare sau le refuză.

Cele mai multe societăţi de asigurare oferă poliţe de asigurare pe mai multe nivele care, în funcţie de riscurile acoperite, pot fi:

poliţe de asigurare împotriva incendiului; poliţe de asigurare standard (acoperă riscurile de:

incendiu, trăsnet, explozie şi cădere de corpuri); poliţe de asigurare care acoperă, pe lângă riscurile

cuprinse în poliţa standard, şi câteva riscuri suplimentare;

poliţe de asigurare totale, care acoperă toate riscurile (all risks) în care nu sunt nominalizate riscurile acoperite, ci cele excluse.

Deşi de mai multe ori termenul de excludere e rezervat clauzelor poliţei identificate în mod clar drept excluderi, termenul poate desemna orice clauză a poliţei, a cărei funcţie este de a elimina acoperirea pentru anumite expuneri la daune.

În general, în poliţa de asigurare de bunuri nu se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate de război, invazie, revoluţie, naţionalizare sau rechiziţionare.

Alte excluderi se referă la uzura fizică, la pagubele provocate în urma actelor intenţionate ale asiguraţilor sau la alte evenimente non-accidentale, în urma radiaţiei nucleare sau a viciului intern al bunului (de exemplu: rugina fierului).

Suma asiguratăAceasta nu trebuie să depăşească valoarea reală a

bunurilor în momentul încheierii contractului de asigurare. Suma la care sunt asigurate bunurile trebuie să fie în deplină concordanţă cu valoarea reală a acestora.

Pentru prevenirea subasigurării, majoritatea societăţilor de asigurare aplică principiul răspunderii proporţionale.

Prin valoarea bunurilor la data asigurării se înţelege:a) la clădiri şi construcţii - valoarea de înlocuire

(costul construcţiei sau achiziţionării clădirii

5

Page 7: Proiect Asigurari Si Reasigurari

respective sau a uneia similare la preţurile uzuale pe piaţa locală) din care se scade uzura (în raport de vechime şi starea construcţiei);

b) la mijloacele fixe şi obiecte de inventar - valoarea de înlocuire a acestora, din care se scade uzura (în raport de vechime şi starea de întreţinere a acestora);

c) la materii prime, materiale, produse finite, mărfuri - preţul de cost sau de achiziţie al acestora;

d) colecţii şi obiecte de artă - valoarea de circulaţie (de piaţă) determinată pe bază de cataloage sau expertize.

În general, sumele asigurate se stabilesc fie separat, pe fiecare bun, fie global, pentru toate bunurile din aceeaşi grupă prevazută în tariful de prime. Pentru obiectele de artă sumele se stabilesc pentru fiecare obiect în parte.

Prima de asigurareLa asigurarea de bunuri, prima de asigurare se

determină prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primă tarifară, ce se exprimă în procente sau promile.

În cele mai multe cazuri, cotele de prime asigurate sunt diferenţiate:

- pe tipuri de localităţi (municipii, orase, comune);- pe grupe de bunuri (locuinţe, mobilier, aparatură

audio-video).În cazul unităţilor de producţie, a magazinelor şi

depozitelor, cotele de primă se diferenţiază în funcţie de natura produselor folosite în procesul producţiei în:

- produse care nu sunt combustibile, inflamabile sau explozibile;

- produse combustibile;- produse inflamabile;- produse explozibile.

Obligaţiile asiguratuluiAsigurarul trebuie să îndeplinească o serie de

obligaţii specificate în condiţia de asigurare, a căror neîndeplinire poate duce la rezilierea contractului sau la refuzul asigurătorului de a plăti despăgubirea.

6

Page 8: Proiect Asigurari Si Reasigurari

Există obligaţii corespunzătoare producerii unei daune şi obligaţii care trebuie urmate de asigurat la producerea unei daune.

Una din obligaţiile asiguratului este de a întreţine şi folosi bunul asigurat în bune condiţii, în scopul prevenirii riscurilor asigurate. Dacă prin nerespectarea acestor obligaţii s-ar putea produce pagube, asigurătorul are dreptul să renunţe la asigurare, fără restituirea primelor de asigurare.

Constatarea şi evaluarea daunei şi stabilirea despăgubirii

Când se produce un risc asigurat, în urma căruia asiguratul înregistrează o pagubă, se declanşează, automat, mecanismul despăgubirii.

Despăgubirea se face în raport cu starea bunului în momentul producerii evenimentului asigurat, iar valoarea acestuia nu poate depăşi cuantumul pagubei - suma asigurată, nici valoarea bunului în momentul producerii evenimentului asigurat.

La asigurarea de bunuri există trei principii care se aplică la acoperirea pagubei:

principiul răspunderii proporţionale; principiul primului risc; principiul răspunderii limitate.Cuantumul pagubei se stabileşte în funcţie de tipul

pagubei (totală sau parţială).Prin pagubă totală se înţelege:a) la clădiri - distrugerea clădirilor în asemenea grad

încât refacerea lor, prin reparare sau restaurare, nu mai este posibilă sau cheltuielile ar depăşi suma asigurată;

b) la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură (l, kg, m, m2, m3) - acea parte din cantitatea totală care a fost distrusă în întregime sau a dispărut;

c) la celelalte bunuri - distrugerea bunurilor într-un asemenea grad încât refacerea, prin reparare sau restaurare, nu mai este posibilă sau cheltuielile ar depăşi suma asigurată.

Prin pagubă parţială se înţelege:

7

Page 9: Proiect Asigurari Si Reasigurari

a) la clădiri - distrugerea sau deprecierea parţială a lor, astfel încât prin repararea acestora poate fi readusă la starea iniţială dinaintea producerii evenimentului asigurat;

b) la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură (l, kg, m, m2, m3) - deprecierea unei părţi din cantitatea totală care a rămas după producerea evenimentului asigurat şi care scade valoarea bunurilor;

c) la celelalte bunuri - avarierea bunului astfel încât, prin refacerea sau reparare, poate fi adus la starea iniţială.

Cuantumul pagubei reprezintă, în caz de daună totală:

a) la clădiri - valoarea de înlocuire a clădirii distruse, la data producerii evenimentului asigurat, din care se scade uzura la acea dată si valoarea resturilor care se pot întrebuinţa sau valorifica;

b) la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură - valoarea reală la data producerii evenimentului asigurat;

c) la celelalte bunuri - valoarea reală la data producerii evenimentului asigurat a bunului distrus, din care se scade valoarea, la aceiaşi dată, a restuilor care se pot valorifica.

Cuantumul daunei, în caz de daună parţială, reprezintă:

a) la clădiri - costul reparaţiei din care se scade uzura şi valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a resturilor care se pot valorifica sau întrebuinţa;

b) la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură - valoarea pierderii din cantitate a aceleiaşi părţi din cantitatea totală care diminuează valoarea totală;

c) la celelalte bunuri - costul reparaţiilor părţilor compoonente sau a pieselor avariate sau costul de înlocuire a acestora, din care se scade uzura corespunzătoare şi valoarea resturilor care se pot valorifica.

8

Page 10: Proiect Asigurari Si Reasigurari

În limita sumei asigurate, societatea de asigurare acordă despăgubiri şi pentru:

cheltuielile făcute în scopul limitării daunei; cheltuielile legate de îndepărtarea resturilor de la

locul producerii evenimentului asigurat; daunele provocate bunurilor menţionate în

contractul de asigurare prin distrugerea sau avarierea lor, datorită măsurilor de salvare luate de asigurat pentru limitarea sau împiedicarea consecinţelor producerii riscurilor.

Din cuantumul pagubei se scad: franchisa prevăzută în contractul de asigurare; primele datorate până la sfârşitul perioadei de

asigurare.Există situaţii în care societatea de asigurări poate

refuza plata despăgubirilor, şi anume: dacă dauna a fost provocată, în mod intenţionat,

de una din următoarele părţi:- asiguratul sau beneficiarul;- persoane fizice majore care locuiesc împreună cu asiguratul sau gospodăresc, împreună cu acesta, bunul asigurat;- un membru din conducerea persoanei juridice

asigurate;- reprezentanţi ai asiguratului sau

beneficiarului. în cazul în care una din aceleaşi persoane

enumerate mai sus nu a luat măsurile necesare pentru evitarea sinistrului sau limitarea acestuia, deşi putea să facă acest lucru;

dacă cererea de despăgubire este făcută cu rea credinţă sau dacă asiguratul a contribuit, în mod deliberat sau prin neglijanţă, la producerea daunei.

În cazul în care asiguratul a încheiat mai multe contracte de asigurare, pentru aceleaşi riscuri, asigurătorul datorează numai o parte a despăgubirii, şi anume acea parte care rezultă din repartizarea proporţională a despăgubirii datorate de toţi asigurătorii. În felul acesta se urmăreşte ca despăgubirea plătită asiguratului să nu depăşească valoarea pagubei.

După fiecare daună, suma asigurată se diminuează cu valoarea despăgubirii acordate cu începere de la data

9

Page 11: Proiect Asigurari Si Reasigurari

producerii evenimentului asigurat. Pentru restul perioadei de asigurare, asigurarea continuă pentru suma rămasă.

Revenirea la suma asigurată iniţial se poate face la cererea asiguratului, printr-o asigurare suplimentară, contra plăţii diferenţei de primă corespunzătoare.

COMPANIA UNITA

UNITA a fost prima companie de asigurare cu capital integral privat constituita in Romania dupa decembrie 1989 si este membru fondator al Uniunii Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, al Biroului Asiguratorilor de Autovehicole din Romania si a Institutului Roman pentru Asigurari.

10

Page 12: Proiect Asigurari Si Reasigurari

Infiintata in 1990 la Timisoara, UNITA si-a inceput activitatea in sectorul asigurarilor de viata, iar la inceputul anului 1996, odata cu lansarea asigurarii de incendiu si alte pagube la bunuri, UNITA pune baza asigurarilor generale domeniu care a fost dezvoltat sistematic in anii ce au urmat, cu intreaga gama de asigurari din acest vast domeniu.

La începutul anului 2001, Wiener Stadtische Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermogensverwaltung a devenit acţionar majoritar al Unita, preluând 51% din acţiunile societăţii. În 2002, grupul austriac a preluat 99,99% din capitalul social al acesteia, prin intermediul Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG, iar incepând cu noiembrie 2008, UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH si UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH au achiziţionat 100% din acţiunile companiei.

UNIQA Group Austria este unul dintre cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Centrală care îmbină în mod conştient individualitatea sa austriacă cu vocaţia sa europeană.Rezultate financiareUrmare a constantei preocupari pentru calitatea serviciilor oferite clientilor, in 2007, UNITA Vienna Insurance Group s-a situat pe locul 6 în topul companiilor de asigurări generale, cu o cotă de piaţă de 8.17%, un volum de prime de 142.08 mil. EUR (474.17 mil. RON) şi peste 1.000.000 de contracte de asigurare. In acest an compania a inregistrat cea mai spectaculoasa crestere de pe piata asigurarilor generale, volumul primelor crescand cu 93.18% fata de cel al anului 2006.

UNITA Vienna Insurance Group se afla pe locul 4 in topul companiilor din punct de vedere al activelor si pe locul 3 din punct de vedere al rezervelor, indicatori ce fac din companie un partener de incredere.

Produsele oferite de UNITA

Persoane fizice Persoane juridice

Asigurari pentru bunuriAsigurari autoAsigurari de persoaneAsigurari de raspundere civila

Alte tipuri de asigurariAsigurari de raspundere civila Asigurari pentru bunuriAsigurari autoAsigurari de persoane

11

Page 13: Proiect Asigurari Si Reasigurari

Asigurarea de bunuri pentru persoanele fizice

in cadrul companiei UNITA

Asigurarea completa a locuintei

Asigurarea completa a locuintei reprezinta o forma distincta de asigurare prin care se va da posibilitatea persoanelor fizice de a încheia o singura polita de asigurare adaptata la specificul gospodariilor individuale.

În baza politei de asigurare complexa a locuintei poate fi contractat un pachet de sase forme de asigurare:-cladirile/constructiile cu destinatie de locuinta pentru riscurile de incendiu si alte pagube;-bunurile gospodaresti pentru riscurile de incendiu si alte pagube; -bunurile casabile pentru riscurile de crapare si spargere;-microcentrala termica pentru riscul de avarii accidentale; -raspunderea civila legala decurgând din prejudiciile aduse tertelor persoane;-persoanele pentru cazurile de accidenteSuplimentar, se pot asigura bunurile copiilor care studiaza cat si anumite cheltuieli grupate în prestatii suplimentare.

Asigurarea cladirilor si bunurilor gospodaresti

Bunurile asigurate

Se pot asigura cladiri cu destinatia de locuinte si bunurile detinute de asigurat care sunt destinate amenajarii gospodariei aflate în perimetrul asigurat.-protectia prin asigurare se extinde si asupra bunurilor persoanelor care, în mod statornic, locuiesc si gospodaresc împreuna cu asiguratul. -în cazul în care asiguratul schimba locuinta, pe durata schimbarii locuintei protectia prin asigurare se mentine pentru locuinta precedenta o perioada de înca 30 de zile de la începerea schimbarii.-bunurile gospodaresti asigurate care servesc uzului personal al asiguratului, se afla temporar sub protectia

12

Page 14: Proiect Asigurari Si Reasigurari

asigurarii si în afara perimetrului asigurat pentru o perioada de maxim 60 de zile consecutive.-sumele asigurate se stabilesc la nivelul valorii de înlocuire, valorii reale sau la valoarea de piata a bunurilor din momentul încheierii asigurarii.

Riscurile asigurate-protectia standard (incendiul, explozia, trasnetul, caderea aparatelor de zbor, operatii pompieri);protectia catastrofe naturale (cutremur, inundatie, alunecari de teren);-protectia riscuri suplimentare (furtuna, grindina, presiunea zapezii, avalansele, izbirea de catre un vehicul, fumul, spargerea barierei sonice);apa din conducte;-furt prin efractie si tâlharie la bunurile gospodaresti.

Cheltuielile asigurate-demolarea si reconstructia cladirii când aceasta se impune de catre autoritati în vederea limitarii extinderii pagubei;-alte masuri luate de asigurat pentru prevenirea, limitarea si reducerea pagubei;-curatirea perimetrului asigurat dupa producerea unui eveniment asigurat;-constatarea si evaloarea pagubei ;-depozitarea provizorie a bunurilor daca a fost impusa de împrejurari.

Prestatii din asigurare -în urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda despagubiri pentru:-bunurile distruse sau care au disparut, la nivelul valorii bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat;-cheltuielile de refacere a bunurilor deteriorate datorita producerii evenimentului asigurat, cel mult însa pâna la nivelul valorii bunului din momentul producerii evenimentului asigurat; -cheltuielile asigurate si prestatiile suplimentare pâna la nivelul limitelor convenite.

Prestatii suplimentare

13

Page 15: Proiect Asigurari Si Reasigurari

La solicitarea expresa a asiguratului se acorda despagubiri pentru urmatoarele cheltuieli ocazionate de producerea unui eveniment asigurat: revenirea din concediu, chiria pentru o locuinta provizorie, refacerea documentelor, schimbarea yalei, asigurarea pazei, transportul copiilor, daune cu ocazia schimbarii locuintei, pierderea venitului din chirii, software folosit în scop personal, utilizarea frauduloasa a telefonului, defectiunea congelatorului. Se pot acorda prestatii suplimentare în regim de urgenta cu plata în termen de 48 de ore. La solicitarea expresa a asiguratului se poate încheia si sigurarea bunurilor la prim risc. În caz de dauna în aceasta situatie nu se aplica principiul subasigurarii. Asigurarea bunurilor se poate extinde si la bunurile de uz casnic ale copiilor asiguratului care studiaza în alte localitati.

Asigurarea bunurilor casabileSe pot asigura urmatoarele bunuri casabile:-geamuri de sticla de la ferestre / usi / balcoane / terase / verande / balustrade / cabine de dus;-caramizi din sticla, profile din sticla pentru constructii;geamuri de la dulapuri / vitrine / tablouri, oglinzi de sine statatoare / de perete / de la dulapuri; -geamuri / oglinzi / placi de sticla prelucrata artistic (de exemplu modele realizate prin pictare, corodare sau slefuire);acvarii, terarii, elemente din material plastic (geamuri, placi, luminatoare).

Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele cauzate prin spargerea sau craparea bunurilor casabile prevazute în contractul de asigurare.

Bunurile casabile sunt asigurate la valoarea de înlocuire (inclusiv manopera de demontare-montare).

Asigurarea microcentralei termiceAsiguratorul acorda despagubiri în caz de daune produse în mod subit si imprevizibil ca urmare producerii urmatoarelor riscuri:-greseala de manevrare, montare ori instalare;

14

Page 16: Proiect Asigurari Si Reasigurari

-eroare de proiectare, defect de material sau greseala de executie;-eroare în functionarea mijloacelor de masura, reglare sau siguranta;-suprapresiune, implozie;-lipsa accidentala a apei din instalatie;-patrunderea corpurilor straine în interiorul microcentralei; -scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fara aparitia focului, la instalatiile electrice/electronice;

Valoarea de asigurare este valoarea de înlocuire (din nou), inclusiv cheltuielile de montaj.

Asigurarea de raspundere civila legalaAsigurarea este valabila pe teritoriul României.

Asigurarea acopera sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca, în calitate de responsabil, conform legii, cu titlu de despagubire a daunelor cauzate involuntar tertilor, prin leziuni corporale sau pagube la bunuri si animale ca urmare a unui fapt accidental intervenit în ambientul vietii particulare.

La solicitarea asiguratului sunt acoperite daunele în legatura cu folosirea cailor si a altor animale de tractiune si calarit, detinerea de animale domestice si pasari, proprietatea sau detinerea de pisici si câini.

Asigurarea acopera si raspunderea civila a sotiei (sotului), copiilor si parintilor asiguratului care în mod statornic domiciliaza si gospodaresc împreuna în perimetrul asigurat.

Se acopera raspunderea civila a chiriasului fata de proprietar pentru pagubele materiale în legatura cu bunurile proprietarului în situatia în care chiriasul este titularul politei de asigurare.

15

Page 17: Proiect Asigurari Si Reasigurari

Asigurarea de bunuri pentru persoanele juridiceIn cadrul companiei UNITA

Asigurarea cladirilor si constructiilor

Obiectul asigurariiSe pot asigura:-cladirile (constructiile), inclusiv instalatiile fixe aferente (de încalzire, electrice, apa - canalizare, etc.);-împrejmuirile (gardurile) si anexele cladirilor (constructiilor);-cladirile asigurate, pentru care asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial, pot fi pentru activitati productive, comerciale si de prestari servicii sau cu destinatie publica.

Cladirile (constructiile) se asigura la valoarea lor reala, stabilita pe baza valorii din nou a acestora, tinand cont de gradul de uzura în raport cu vechimea, întrebuintarea si starea de întretinere.

Riscurile asigurate

Asigurarea protectie standard Asigurarea protectie standard cuprinde urmatoarele riscuri: -incendiu-trasnet-explozie-izbire de catre un sau cadere a unui aparat de zbor, parti ale acestuia sau încarcatura sa (cu exceptia dispozitivelor explozive), -operatiile de stingere a focului, darâmare sau evacuare în urma producerii unuia dintre riscurile mentionate anterior.

Asigurarea protectie extinsa Asigurarea protectie extinsa cuprinde urmatoarele riscuri: -cele ale asigurarii protectie standard-avarii la instalatiile de apa-furtuna si grindina

16

Page 18: Proiect Asigurari Si Reasigurari

-izbirea de catre un vehicul, fumul, spargere a barierei sonice-inundatia-cutremurul-prabusirea sau alunecare de teren-presiunea zapezii, avalansele

Prima de asigurareContractul de asigurare se încheie pentru o durata de un an, cu posibilitatea prelungirii lui succesive cu câte un an. Prima de asigurare este anuala, dar, la solicitarea asiguratului se poate plati si în rate subanuale (trimestrial, semestrial).

Acoperiri / drepturi de asigurareIn urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda despagubiri pentru:-cladirile distruse sau care au disparut, la nivelul valorii asigurate din momentul producerii evenimentului asigurat;-cheltuielile de reparatie a cladirilor deteriorate datorita producerii evenimentului asigurat, fara a se lua în considerare reducerea de valoare cauzata de producerea evenimentului asigurat si care nu mai poate fi compensata prin reparatie, cel mult însa pâna la nivelul valorii asigurate din momentul producerii evenimentului asigurat.

Asigurarea bunurilor mobile

Obiectul asigurariiPersoanele juridice pot asigura urmatoarele categorii de bunuri mobile:-masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, motoarele, uneltele, inventarul gospodaresc si alte mijloace fixe si obiecte de inventar; -mijloacele de transport (cu exceptia celor prevazute la art. 2, paragraful 8, lit. A); -marfurile, materiile prime si auxiliare, materialele, semifabricatele, produsele finite si alte mijloace circulante; bunurile de valoare; -bunurile casnice.

17

Page 19: Proiect Asigurari Si Reasigurari

Riscurile asigurate

Asigurarea protectie standard Asigurarea protectie standard cuprinde urmatoarele riscuri: incendiu, trasnet, explozie, -izbire de catre un sau cadere a unui aparat de zbor, parti ale acestuia sau încarcatura sa (cu exceptia dispozitivelor explozive), cat si operatiile de stingere a focului, darâmare sau evacuare în urma producerii unuia dintre riscurile mentionate anterior.

Asigurarea protectie extinsa Asigurarea protectie extinsa cuprinde urmatoarele riscuri: cele ale asigurarii protectie standard, avarii la instalatiile de apa, furtuna si grindina, izbirea de catre un vehicul, fumul, spargere a barierei sonice, inundatia, cutremurul, prabusirea sau alunecare de teren, presiunea zapezii, avalansele.

Asigurarea protectie completaAsigurarea protectie completa cuprinde riscurile asigurarii protectie standard si protectie extinsa, furtul prin efractie sau tentativei de comitere a unei asemenea fapte, talharie în interiorul unei cladiri sau a unui teren si vandalismul dupa o efractie.

Prima de asigurareContractul de asigurare se încheie pentru o durata de un an, cu posibilitatea prelungirii lui succesive cu câte un an. Prima de asigurare este anuala, dar, la solicitarea asiguratului se poate plati si în rate subanuale (trimestrial, semestrial).

Acoperiri / drepturi de asigurareIn urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda despagubiri pentru:-bunurile distruse sau care au disparut, la nivelul valorii asigurate din momentul producerii evenimentului asigurat; -cheltuielile de reparatie a bunurilor deteriorate datorita producerii evenimentului asigurat, fara a se lua în considerare reducerea de valoare cauzata de producerea evenimentului asigurat si care nu mai poate fi compensata

18

Page 20: Proiect Asigurari Si Reasigurari

prin reparatie, cel mult insa pâna la nivelul valorii asigurate din momentul producerii evenimentului asigurat.

Asigurarea bunurilor casabile

Obiectul asigurariiPersoanele juridice pot asigura urmatoarele bunuri casabile:geamurile si oglinzile; -alte bunuri pentru care se convine aceasta (învelisul panourilor solare, acvarii, terarii, elemente din material plastic, vitrine, acoperisuri, instalatii de reclama, etc.).

Bunurile casabile se asigura la valoarea de înlocuire.

Asiguratorul acorda de asemenea despagubiri pentru cheltuielile ocazionate de producerea unui eveniment asigurat, facute pentru:-construirea unor schele sau utilizarea unor macarale pentru realizarea înlocuirii bunurilor asigurate sparte sau crapate; -îndepartarea si refacerea ulterioara a obiectelor care împiedica înlocuirea bunurilor asigurate sparte sau crapate

Riscurile asigurate

Asigurarea protectie partialaAsiguratorul acorda despagubiri pentru daunele cauzate prin spargerea sau craparea bunurilor prevazute în contractul de asigurare. Daunele cauzate suprafetelor (de exemplu zgarieturi, ciuntituri, aschieri, etc.) Nu fac obiectul asigurarii.

Protectia prin asigurare se mentine si în cazul daunelor cauzate prin vandalism, dupa o patrundere prin efractie.

Asigurarea protectie integralaAsiguratorul acorda despagubiri conform asigurarii protectie partiala, inclusiv pentru daunele produse de

19

Page 21: Proiect Asigurari Si Reasigurari

incendiu, trasnet, explozie, masuri de stingere a focului sau de salvare.

Prima de asigurareContractul de asigurare se încheie pentru o durata de un an, cu posibilitatea prelungirii lui succesive cu câte un an. Prima de asigurare este anuala, dar, la solicitarea asiguratului se poate plati si în rate subanuale (trimestrial, semestrial).

Acoperiri / drepturi de asigurareIn urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda despagubiri pentru:-bunurile distruse, la nivelul valorii de înlocuire din momentul producerii evenimentului asigurat; cheltuielile de înlocuire a bunurilor deteriorate datorita producerii evenimentului asigurat.

Asigurarea de avarii accidentale la masini, utilaje, si instalatii

Obiectul asigurariiSe pot asigura masinile, utilajele si instalatiile aflate în interiorul perimetrului asigurat, acceptate în urma probelor de functionare, indiferent daca acestea sunt sau nu în exploatare, demontate pentru curatire sau revizie, pe parcursul acestor operatii, în timpul transportului în interiorul perimetrului asigurat sau în timpul remontarii. Se afla sub protectia asigurarii si anumite elemente care se schimba periodic sau care sunt fixate numai temporar pe masinile, utilajele si instalatiile asigurate. Valoarea asigurata este valoarea din nou a bunului asigurat, inclusiv cheltuielile pentru ambalaj, transport, vama si montaj.

Riscurile asigurateSe acorda despagubiri pentru daunele produse în mod subit si imprevizibil, în timpul functionarii, la masinile, utilajele si instalatiile asigurate, cauzate de:

20

Page 22: Proiect Asigurari Si Reasigurari

-greseala de manevrare, montare ori instalare, nepricepere sau neglijenta; -eroare de proiectare, defect de material sau greseala de executie; -lipsa de apa în instalatiile de producere a aburului; -eroare în functionarea mijloacelor de masura, reglare sau siguranta; dezmembrare datorita fortei centrifuge; -suprapresiune sau subpresiune; -scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fara -aparitia focului, la instalatiile electrice; -furtuna, înghet sau gheata.

Prima de asigurareContractul de asigurare se încheie pentru o durata de un an, cu posibilitatea prelungirii lui succesive cu câte un an. Prima de asigurare este anuala, dar, la solicitarea asiguratului se poate plati si în rate subanuale (trimestrial, semestrial). Prima se stabileste în functie de domeniul de activitate si specificul lucrarilor executate.

Acoperiri / drepturi de asigurareIn urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda despagubiri pentru:-un bun asigurat distrus, la nivelul valorii reale a acestuia din momentul producerii evenimentului asigurat, exclusiv valoarea resturilor utilizabile sau valorificabile, fara a se putea depasi însa suma asigurata corespunzatoare. -un bun asigurat deteriorat, pentru repararea acestuia, pâna la o suma egala cu valoarea sa reala din momentul producerii evenimentului asigurat, exclusiv valoarea resturilor utilizabile sau valorificabile, fara a se putea depasi însa suma asigurata corespunzatoare.

Asigurarea bunurilor pentru cazurile de daune produse în timpul transportului - Cargo

Obiectul asigurarii

21

Page 23: Proiect Asigurari Si Reasigurari

Obiectul asigurarii îl constituie bunurile mobile supuse riscurilor ce pot aparea pe timpul transportului lor (terestru, aerian, naval) si cheltuielile legate de acesta, dupa cum se stabileste în polita de asigurare. Asigurarea se poate încheia atât pentru transporturile de bunuri efectuate pe teritoriul româniei cât si pentru transporturile internationale. Daca nu s-a convenit altfel, asigurarea se încheie pentru fiecare transport în parte. In cazul transporturilor de bunuri efectuate numai pe teritoriul Romaniei (pe calea ferata, cu autovehicule, pe rute aeriene sau prin colete postale), asigurarea se poate incheia si pentru o perioada de un an.

Riscurile asigurateSe ofera urmatoarele variante de asigurare:

Asigurarea "toate riscurile" - conditia "a"Asigurarea acopera toate riscurile de pierdere sau de deteriorare a bunurilor asigurate, mai putin excluderile generale.

Asigurarea "protectie generala" - conditia "b"Asigurarea acopera pierderea sau deteriorarea bunurilor asigurate, cauzata de:-incendiu sau explozie; -impotmolire, esuare, scufundare sau rasturnare a ambarcatiunii ori navei; -rasturnare sau deraiere a mijlocului de transport terestru; coliziune sau contact al ambarcatiunii, navei sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul decat apa; -descarcare a încarcaturii într-un port de refugiu; -cutremur, eruptie vulcanica sau trasnet; -sacrificiu în avaria generala (comuna); -aruncare sau luare de valuri peste bord; -intrare a apei de mare, lac sau râu în ambarcatiune, nava, cala (magazie), mijloc de transport, container sau loc de depozitare.

Asigurarea "protectie particularã" - conditia "c"

Asigurarea acopera pierderea sau deteriorarea bunurilor asigurate, cauzatã de:

22

Page 24: Proiect Asigurari Si Reasigurari

incendiu sau explozie; împotmolire, esuare, scufundare sau rasturnare a ambarcatiunii ori navei; rasturnare sau deraiere a mijlocului de transport terestru; coliziune sau contact al ambarcatiunii, navei sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul decât apa; descarcare a încarcaturii într-un port de refugiu; sacrificiu în avaria generala (comuna); aruncare peste bord.

Acoperiri / drepturi de asigurareIn schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot acoperi si riscurile de depozitare, razboi si greve, precum si de scurgere, spargere sau risipire ordinara. Pe timpul depozitarii sunt acoperite riscurile de incendiu, trasnet, explozie (chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu), ploaie torentiala (inclusiv efectele indirecte ale acesteia), inundatie, furtuna, uragan, grindina, cutremur de pamânt, prabusire sau alunecare de teren, greutate a stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada, cadere pe cladiri sau alte constructii în care se gasesc depozitate bunurile asigurate a unor corpuri, furt prin efractie (numai daca bunurile asigurate sunt depozitate în magazii închise).

Rezultatele financiare ale societatii in

23

Page 25: Proiect Asigurari Si Reasigurari

2005-2006-2007

Date financiare 31.12.2005

1. Prime brute incasate:

Total, din care: 231.977.737 RONViata: 13.156.781 RONGenerale: 218.820.956 RON

2. Prime brute subscrise:

Total, din care 251.146.744 RONViata: 12.382.200 RONGenerale: 238.764.544 RON

3. Total active 31.12.2005: 281.910.130 RON4. Total active financiare 31.12.2005: 59.348.981 RON5. Total despagubiri platite la 31.12.2005:

Total, din care 134.521.005 RONViata: 6.133.108 RONGenerale: 128.387.897 RON

Valoare despaguburi acordate în intervalul 1.1.2005-31.12.2005, comparativ cu acelasi interval aferent anului 2005:2005: 134.521.005 RON2004: 92.698.345 RON

Date financiare 31.12.2006

1. Prime brute subscrise:

Specificare31.12.2006 31.12.2005

RON EUR RON EURPrime brute        

24

Page 26: Proiect Asigurari Si Reasigurari

subscrise 259.200.112 73.542.378 238.764.544 65.895.166auto 210.790.180 59.807.116 209.584.640 57.841.983non-auto 48.409.932 13.735.262 29.179.904 8.053.183

2. Total active 31.12.2006 comparativ cu aceeasi perioada aferenta anului 2005: 31.12.2006: 307.696.508 Ron31.12.2005: 281.910.130 Ron

3. Total active financiare 31.12.2006: comparativ cu aceeasi perioada aferenta anului 2005:31.12.2006: 70.810.832 Ron31.12.2005: 59.195.967 Ron

4. Total daune platite:

Specificare31.12.2006 31.12.2005

RON EUR RON EUR

Daune platite, din care

       177.020.096 50.225.591 128.387.897 35.432.990

auto 172.860.174 49.045.304 124.606.596 34.389.412non-auto 4.159.922 1.180.287 3.781.351 1.043.592

Date financiare 31.12.2007

1. Prime brute subscrise:

Specificare31.12.2007 31.12.2006

RON EUR RON EUR

Prime brute subscrise

474.166.761 142.080.951 259.200.112 73.542.378

auto 396.596.067 118.837.404 210.790.180 59.807.116non-auto 77.570.694 23.243.547 48.409.932 13.735.262

25

Page 27: Proiect Asigurari Si Reasigurari

2. Total active 31.12.2007 comparativ cu aceeasi perioada aferenta anului 2006: 31.12.2006: 307.696.508 RON31.12.2007: 565.190.797 RON

3. Total active financiare 31.12.2007: comparativ cu aceeasi perioada aferenta anului 2006:31.12.2006: 70.810.832 RON31.12.2007: 193.623.889 RON

4. Total daune platite:

Specificare31.12.2007 31.12.2006

RON EUR RON EURDaune platite        din care: 215.892.238 64.690.690 177.020.096 50.225.591auto 208.086.206 62.351.663 172.860.174 49.045.304non-auto 7.806.032 2.339.027 4.159.922 1.180.287

26