Download - Oameni celebri care au mai rămas în istorie

Transcript
Page 1: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Oameni celebri careOameni celebri care au mai rămas în au mai rămas în istorieistorie

Page 2: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Peter Peter AbelardAbelard

(1079-1142) (1079-1142)Născut în Franţa, teologul Peter Născut în Franţa, teologul Peter Abelard a devenit directorul şcolii Abelard a devenit directorul şcolii Notre Dame din Paris,în anul 1115.Notre Dame din Paris,în anul 1115.A avut o legătură amoroasă cu A avut o legătură amoroasă cu tânăra sa elevă, Heloise, cu care tânăra sa elevă, Heloise, cu care s-a însurat. Din cauza scandalului, s-a însurat. Din cauza scandalului, Abelard şi Heloise au fost siliţi să Abelard şi Heloise au fost siliţi să se călugărească.Abelard şi-a conti-se călugărească.Abelard şi-a conti-nuat activitatea, impresionând pe nuat activitatea, impresionând pe mulţi cu argumentele sale clare, mulţi cu argumentele sale clare, dar înrijorându-i pe alţii cu opiniile dar înrijorându-i pe alţii cu opiniile neortodoxe. Rezultate notabile: neortodoxe. Rezultate notabile: a a scris o serie de scrisori către scris o serie de scrisori către Heloise, 1115-1120; a scris Heloise, 1115-1120; a scris Istoria Istoria nenorocirilor mele,nenorocirilor mele, anii 1130. anii 1130.

Page 3: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Mormântul lui Abelard şi al HeloiseiMormântul lui Abelard şi al Heloisei

Page 4: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

EisaiEisai (1141- (1141-

1215)1215)Călugăr din Japonia,Eisai a călă-Călugăr din Japonia,Eisai a călă-torit în China pentru a studia o torit în China pentru a studia o variantă de budism numită variantă de budism numită ch’an.ch’an.El a adus El a adus ch’an ch’an în Japonia, în Japonia, unde a devenit unde a devenit zen,zen, formă de formă de budism care îi instruieşte pe budism care îi instruieşte pe călugări prin disciplină şi folosi-călugări prin disciplină şi folosi-rea meditaţiei. Din Japonia, rea meditaţiei. Din Japonia, zenzen s-a răspândit în toată lumea, s-a răspândit în toată lumea, devenind una dintre cele mai devenind una dintre cele mai populare forme de budism. populare forme de budism. Rezultate notabile: Rezultate notabile: a întemeiat a întemeiat şcoala Rinzai de budism zen, şcoala Rinzai de budism zen, anii 1190.anii 1190.

Page 5: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Toma d’AquinoToma d’Aquino (1225-1274) (1225-1274)

Toma s-a născut într-o familie Toma s-a născut într-o familie bogată lângă Aquino, Italia. În bogată lângă Aquino, Italia. În ciuda dorinţei familiei , şi-a ciuda dorinţei familiei , şi-a abandonat averea, s-a alăturat abandonat averea, s-a alăturat călugărilor dominicani şi, în călugărilor dominicani şi, în

scurt scurt timp, a devenit cel mai cunoscut timp, a devenit cel mai cunoscut dascăl din Europa. A scris dascăl din Europa. A scris numeroase cărţi care au numeroase cărţi care au

încercat încercat să împace teologia din epoca lui să împace teologia din epoca lui cu gândirea ştiinţifică a unor cu gândirea ştiinţifică a unor filosofi greci antici, ca Aristotel. filosofi greci antici, ca Aristotel. După moartea sa, Biserica l-a După moartea sa, Biserica l-a canonizat pentru lucrările filosofice şi teologice. Rezultate canonizat pentru lucrările filosofice şi teologice. Rezultate notabile: notabile: a scris a scris Summa theologiaeSumma theologiae, 1266-1273., 1266-1273.

Page 6: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Toma de Aquino: Toma de Aquino: Summa Summa

theologiaetheologiae, 1482, 1482

Page 7: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Niccolo Niccolo MachiavelliMachiavelli

(1469-1527) (1469-1527)Machiavelli a fost un politician Machiavelli a fost un politician italian ale cărui idei nemiloase italian ale cărui idei nemiloase l-au făcut faimos în toată lumea.l-au făcut faimos în toată lumea.S-a născut în Florenţa, care pe S-a născut în Florenţa, care pe atunci era un oraş-stat indepen-atunci era un oraş-stat indepen-dent, şi în 1498 a devenit unul dent, şi în 1498 a devenit unul dintre cei mai puternici conducă-dintre cei mai puternici conducă-tori ai oraşului. În următorii ani, tori ai oraşului. În următorii ani, s-a ocupat de politica externă a s-a ocupat de politica externă a Florenţei şi a întreprins misiuni Florenţei şi a întreprins misiuni diplomatice, întâlnindu-se cu diplomatice, întâlnindu-se cu majoritatea conducătorilor majoritatea conducătorilor europeni influenţi.europeni influenţi.

Page 8: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

În 1512, şi-a pierdut însă funcţia, iar în anul următor a fost arestat În 1512, şi-a pierdut însă funcţia, iar în anul următor a fost arestat şi torturat, fiind suspectat de trădare. Deşi a fost eliberat, şi torturat, fiind suspectat de trădare. Deşi a fost eliberat, Machiavelli n-a revenit la politică, ci s-a dedicat scrisului, realizând Machiavelli n-a revenit la politică, ci s-a dedicat scrisului, realizând cărţi despre istoria antică şi arta războiului. Opera sa rămasă cărţi despre istoria antică şi arta războiului. Opera sa rămasă celebră este celebră este PrincipelePrincipele , o lucrare scurtă în care explică modul în , o lucrare scurtă în care explică modul în care consideră că trebuie să se comporte un suveran.care consideră că trebuie să se comporte un suveran. PrincipelePrincipele se se bazează pe experienţa sa în guvernare şi pe lecturi extinse, dând bazează pe experienţa sa în guvernare şi pe lecturi extinse, dând numeroase sfaturi pentru conducători. Ideea sa cea mai cunoscută numeroase sfaturi pentru conducători. Ideea sa cea mai cunoscută este că un conducător trebuie să se pregătească să facă rău dacă este că un conducător trebuie să se pregătească să facă rău dacă apreciază că acţiunile lui au ca scop binele. Rezumată în celebra apreciază că acţiunile lui au ca scop binele. Rezumată în celebra maximă “scopul scuză mijloacele”, ideea aceasta i-a făcut pe unii maximă “scopul scuză mijloacele”, ideea aceasta i-a făcut pe unii să-l laude pe Machiavelli pentru simţul practic, în vreme ce alţii să-l laude pe Machiavelli pentru simţul practic, în vreme ce alţii consideră că a reprezentat o influenţă nefastă asupra politicienilor. consideră că a reprezentat o influenţă nefastă asupra politicienilor. Rezultate notabile: Rezultate notabile: politician italian influent, 1498-1512; scriitor politician italian influent, 1498-1512; scriitor politic, 1513-1532.politic, 1513-1532.

Page 9: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie
Page 10: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

PocahontasPocahontas (1595-1617) (1595-1617)

Fiică de şef de trib amerindian, Fiică de şef de trib amerindian, Pocahontas s-a străduit Pocahontas s-a străduit să păstrezesă păstreze pacea între naţiunea ei şi coloniştii pacea între naţiunea ei şi coloniştii englezi din Virginia.englezi din Virginia.Se spune că i-ar Se spune că i-ar fi salvat de două ori viaţa colonistu-fi salvat de două ori viaţa colonistu- lui englez John Smith, când poporul lui englez John Smith, când poporul ei a ameninţat că-l ucide. În 1613-ei a ameninţat că-l ucide. În 1613- 1614, a fost capturată de englezi şi 1614, a fost capturată de englezi şi eliberată în cele din urmă, în eliberată în cele din urmă, în schimbul restituirii de prizonieri schimbul restituirii de prizonieri englezi şi bunuri furate. În timpul captivităţii , s-a convertit la englezi şi bunuri furate. În timpul captivităţii , s-a convertit la creştinism şi s-a măritat cu englezul John Rolfe. În 1616, a plecat creştinism şi s-a măritat cu englezul John Rolfe. În 1616, a plecat cu Rolfe în Anglia, dar a murit înainte de a reveni în America.cu Rolfe în Anglia, dar a murit înainte de a reveni în America.

Page 11: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Se spune că i-ar fi salvat de două ori viaţa lui John SmithSe spune că i-ar fi salvat de două ori viaţa lui John Smith

Page 12: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

George FoxGeorge Fox

(1624- (1624-1691)1691)

George Fox a fost un puritan care George Fox a fost un puritan care n-a agreat modalitatea de acţiune n-a agreat modalitatea de acţiune a Bisercii în Anglia natală. A a Bisercii în Anglia natală. A călătorit prin ţară, predicând şi călătorit prin ţară, predicând şi atrăgând mulţi discipoli. Afirma că atrăgând mulţi discipoli. Afirma că oamenii trebuie să se iubească oamenii trebuie să se iubească între ei ca fraţii,între ei ca fraţii, iar el şi discipolii iar el şi discipolii se autointitulau “Prietenii adevă-se autointitulau “Prietenii adevă-rului”. Ulterior, organizaţia lor a rului”. Ulterior, organizaţia lor a devenit cunoscută ca Societatea devenit cunoscută ca Societatea prietenilor (sau quakeri) şi prietenilor (sau quakeri) şi continuă să fie admirată pentru continuă să fie admirată pentru campaniile de toleranţă religioasă campaniile de toleranţă religioasă şi pace.şi pace.

Page 13: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie
Page 14: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

John WesleyJohn Wesley (1703-1791) (1703-1791)

Născut în Lincolnshire, John Wesley a Născut în Lincolnshire, John Wesley a fost creştin pios şi în 1728 a devenit fost creştin pios şi în 1728 a devenit pastor al bisercii anglicane. A început pastor al bisercii anglicane. A început să ţină predici tot mai impresionante, să ţină predici tot mai impresionante, pentru a-i convinge şi pe alţii asupra pentru a-i convinge şi pe alţii asupra credinţei sale. Zelul i-a fost credinţei sale. Zelul i-a fost

dezaprobat dezaprobat de Biserică, care i-a interzis să mai de Biserică, care i-a interzis să mai suie în amvon. Drept urmare, Wesley, suie în amvon. Drept urmare, Wesley, însoţit de fratele său, compozitorul de însoţit de fratele său, compozitorul de imnuri Charles Wesley, a înfiinţat imnuri Charles Wesley, a înfiinţat mişcarea religioasă metodistă. A călătorit foarte mult, predicând mişcarea religioasă metodistă. A călătorit foarte mult, predicând unor mulţimi uriaşe, adesea în aer liber, şi a convertit milioane de unor mulţimi uriaşe, adesea în aer liber, şi a convertit milioane de oameni din toată lumea. Rezultate notabile: oameni din toată lumea. Rezultate notabile: a fondat metodismul a fondat metodismul (1720); a străbătut 400 000 km prin Marea Britanie, ţinând (1720); a străbătut 400 000 km prin Marea Britanie, ţinând aproximativ 40 000 de predici (1739-1789).aproximativ 40 000 de predici (1739-1789).

Page 15: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie
Page 16: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

John Jacob John Jacob AstorAstor

(1763-1848) (1763-1848)

Născut în Germania, John Jacob Astor s-a Născut în Germania, John Jacob Astor s-a stabilit în 1784 în SUA şi a început să facă stabilit în 1784 în SUA şi a început să facă negoţ cu blănuri. Firmele sale au adus negoţ cu blănuri. Firmele sale au adus profituri imense, mai ales după ce guver-profituri imense, mai ales după ce guver- nul american a cumpărat Louisiana de la nul american a cumpărat Louisiana de la francezi în 1803, deschizând comerţul cu francezi în 1803, deschizând comerţul cu Vestul. Astor a folosit banii căştigaţi pen-Vestul. Astor a folosit banii căştigaţi pen- tru a achiziţiona proprietăţi în New York tru a achiziţiona proprietăţi în New York şi a sfârşit prin a deţine aproape jumătate şi a sfârşit prin a deţine aproape jumătate din sudul Manhattanului. Când s-a retras, era omul cel mai bogat din sudul Manhattanului. Când s-a retras, era omul cel mai bogat din America şi a lăsat sume importante cu care să se achite din America şi a lăsat sume importante cu care să se achite amenajările din New York. Rezultate notabile: amenajările din New York. Rezultate notabile: a făcut o avere de a făcut o avere de peste 20 milioane dolari din speculaţii cu terenuri (1808-1848); a peste 20 milioane dolari din speculaţii cu terenuri (1808-1848); a întemeiat aşezarea Astoria, Oregon (1811).întemeiat aşezarea Astoria, Oregon (1811).

Page 17: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Stamford Stamford RafflesRaffles

(1781-1826) (1781-1826)

Născut în Jamaica, pe atunci Născut în Jamaica, pe atunci colonie britanică, Raffles a fost colonie britanică, Raffles a fost unul dintre miile de englezi care unul dintre miile de englezi care lucrau peste hotare, punând în lucrau peste hotare, punând în mişcare uriaşul Imperiu Britanic. mişcare uriaşul Imperiu Britanic. Trimis în Asia de Sud-Est, a Trimis în Asia de Sud-Est, a condus în 1811 o condus în 1811 o expediţie expediţie împotriva insulei Java,a cucerit-oîmpotriva insulei Java,a cucerit-o şi i-a devenit locotenent-şi i-a devenit locotenent- guvernator. După câţiva ani, a guvernator. După câţiva ani, a încetat să mai lucreze din cauza încetat să mai lucreze din cauza bolii şi bolii şi a scris remarcabila a scris remarcabila Istorie a Javei.Istorie a Javei. În 1818, a revenit în În 1818, a revenit în Asia şi Asia şi a întemeiat colonia britanică Singapore,a întemeiat colonia britanică Singapore, care a devenit unul care a devenit unul dintre cele mai importante oraşe şi centre comerciale din lume.dintre cele mai importante oraşe şi centre comerciale din lume.

Page 18: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie
Page 19: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Cornelius Cornelius VanderbiltVanderbilt

(1794-1877) (1794-1877)

Newyorkezul Cornelius Vanderbilt a Newyorkezul Cornelius Vanderbilt a început să lucreze la 16 ani, când a început să lucreze la 16 ani, când a cumpărat o barcă şi a început un cumpărat o barcă şi a început un serviciu de transbordare între Staten serviciu de transbordare între Staten Island şi New York. În următorii 24 Island şi New York. În următorii 24 de ani, a cumpărat tot mai multe de ani, a cumpărat tot mai multe ambarcaţiuni, devenind în cele din ambarcaţiuni, devenind în cele din urmă armatorul american cu cel mai urmă armatorul american cu cel mai mare succes. În 1862, şi-a vândut mare succes. În 1862, şi-a vândut toate vapoarele şi a început din toate vapoarele şi a început din

nou… nou… construind căi ferate. În scurt timp, deţinea controlul multor com-construind căi ferate. În scurt timp, deţinea controlul multor com-panii de căi ferate, cu linii în toată America. A acumulat o avere de panii de căi ferate, cu linii în toată America. A acumulat o avere de peste 100 de milioane de dolari. Rezultate notabile: peste 100 de milioane de dolari. Rezultate notabile: armator ameri-armator ameri-can de nave cu aburi (1810-1862); a construit un imperiu extins de can de nave cu aburi (1810-1862); a construit un imperiu extins de căi ferate în SUA (1862-1877).căi ferate în SUA (1862-1877).

Page 20: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie
Page 21: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie
Page 22: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Brigham Brigham YoungYoung

(1801-1877) (1801-1877)

Newyorkezul Brigham Young s-a Newyorkezul Brigham Young s-a convertit la mormonism în 1832. A convertit la mormonism în 1832. A devenit unul dintre superiorii Bisericii devenit unul dintre superiorii Bisericii mormone şi a fost numit director al mormone şi a fost numit director al aşezării mormone din Nauvoo, aşezării mormone din Nauvoo, Illinois. În 1844, după moartea lui Illinois. În 1844, după moartea lui Joseph Smith, întemeietorul Joseph Smith, întemeietorul mormonismului, a devenit preşedinte mormonismului, a devenit preşedinte al Bisericii. În 1847, a condus al Bisericii. În 1847, a condus mormonii în Utah şi a fost numit guvernatorul statului. În 1857 mormonii în Utah şi a fost numit guvernatorul statului. În 1857 însă, în SUA au luat amploare protestele faţă de poligamia însă, în SUA au luat amploare protestele faţă de poligamia mormonilor şi a fost desemnat un alt guvernator. Rezultate mormonilor şi a fost desemnat un alt guvernator. Rezultate notabile: notabile: conducător mormon,1844-1877; întemeietorul oraşului conducător mormon,1844-1877; întemeietorul oraşului Salt Lake, 1847; guvernator al statului Utah,1850-1857.Salt Lake, 1847; guvernator al statului Utah,1850-1857.

Page 23: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie
Page 24: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Joseph SmithJoseph Smith (1805-1844) (1805-1844)

În 1827, Joseph Smith, un În 1827, Joseph Smith, un tânăr tânăr

din Vermont, SUA, a susţinut din Vermont, SUA, a susţinut că că

primise o scriptură secretă, primise o scriptură secretă, scrisă pe tăbliţe de aur. scrisă pe tăbliţe de aur.

Numită Numită Cartea lui Mormon,Cartea lui Mormon, scrierea scrierea respectivă relata istoria respectivă relata istoria

Americii Americii până în secolul V d.Hr. până în secolul V d.Hr.

Page 25: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Se spunea că ar fi fost scrisă de profetul Mormon şi ea l-a Se spunea că ar fi fost scrisă de profetul Mormon şi ea l-a inspirat inspirat

pe Smith să înfiinţeze o nouă doctrină religioasă – Biserica pe Smith să înfiinţeze o nouă doctrină religioasă – Biserica lui lui

Iisus Hristos a Sfinţilor din Ultimele Zile. Discipolii religiei Iisus Hristos a Sfinţilor din Ultimele Zile. Discipolii religiei sale au sale au

devenit cunoscuţi ca mormoni. Biserica a crescut rapid şi a devenit cunoscuţi ca mormoni. Biserica a crescut rapid şi a întemeiat aşezări în Ohio şi Missouri. Mulţi nu i-au putut întemeiat aşezări în Ohio şi Missouri. Mulţi nu i-au putut

suferi pe suferi pe mormoni şi în 1838, aceştia au fost siliţi să plece din mormoni şi în 1838, aceştia au fost siliţi să plece din

Missouri spre Missouri spre Illinois. Smith a fost arestat pentru conspiraţie, închis în Illinois. Smith a fost arestat pentru conspiraţie, închis în

Carthage Carthage şi împuşcat, când o mulţime violentă a pătruns în şi împuşcat, când o mulţime violentă a pătruns în

închisoare. închisoare. Rezultate notabile: Rezultate notabile: înîntemeietorul bisericii mormone, 1830.temeietorul bisericii mormone, 1830.

Page 26: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Joseph Smith şi Brigham YoungJoseph Smith şi Brigham Young

Page 27: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Florence Florence NightingaleNightingale

(1820-1910) (1820-1910) Născută în Florenţa, Italia, Florence Născută în Florenţa, Italia, Florence Nightingale a fost fiica unor britanici Nightingale a fost fiica unor britanici bogaţi. Ea dorea să devină bogaţi. Ea dorea să devină

infirmieră,infirmieră, dar părinţii nu i-au îngăduit. Totuşi, dar părinţii nu i-au îngăduit. Totuşi, în 1853, a început să lucreze ca în 1853, a început să lucreze ca administrator a unui spital londonez administrator a unui spital londonez pentru femei. În anul următor, a citit pentru femei. În anul următor, a citit în ziarele britanice despre condiţiile în ziarele britanice despre condiţiile teribile ale soldaţilor răniţi în teribile ale soldaţilor răniţi în Războiul Crimeei. S-a oferit voluntară şi a pornit spre Turcia, cu unRăzboiul Crimeei. S-a oferit voluntară şi a pornit spre Turcia, cu ungrup de 38 de infirmiere.Când a sosit la Spitalul Militar din Scutari, grup de 38 de infirmiere.Când a sosit la Spitalul Militar din Scutari, a transformat felul în care era condus acesta, făcându-l igienic, a transformat felul în care era condus acesta, făcându-l igienic, îmbunătăţind confortul soldaţilor şi reducând rata deceselor. îmbunătăţind confortul soldaţilor şi reducând rata deceselor. Rezultate notabile: Rezultate notabile: a reformat infirmeria militară (1850-1870); a a reformat infirmeria militară (1850-1870); a redus rata deceselor la Spitalul Militar Scutari (1854-1856); a redus rata deceselor la Spitalul Militar Scutari (1854-1856); a înfiinţat Şcoala Nightingale de Infirmiere, Londra, 1856.înfiinţat Şcoala Nightingale de Infirmiere, Londra, 1856.

Page 28: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

A înfiinţat Şcoala Nightingale de Infirmiere, Londra, 1856A înfiinţat Şcoala Nightingale de Infirmiere, Londra, 1856

Page 29: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

A lucrat la Spitalul Militar din ScutariA lucrat la Spitalul Militar din Scutari

Page 30: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Mary Baker Mary Baker EddyEddy

(1821- (1821-1910)1910)Născută şi crescută în Noua Anglie, Născută şi crescută în Noua Anglie,

Mary Baker Eddy şi-a început în Mary Baker Eddy şi-a început în mod nefericit viaţa adultă. Primul ei mod nefericit viaţa adultă. Primul ei soţ a murit tânăr, a doua căsătorie soţ a murit tânăr, a doua căsătorie s-a încheiat prin divorţ, iar ea s-a încheiat prin divorţ, iar ea suferea dureri permanente din suferea dureri permanente din cauza unei accidentări la coloană. cauza unei accidentări la coloană. În 1866, s-a vindecat însă pe În 1866, s-a vindecat însă pe neaşteptate,în timp ce citea din neaşteptate,în timp ce citea din

NoulNoulTestament. Din clipa aceea, Testament. Din clipa aceea, a a dezvoltat Christian Science, o dezvoltat Christian Science, o religie nouă bazată pe legătura cu religie nouă bazată pe legătura cu spiritualitatea şi tămăduirea. spiritualitatea şi tămăduirea. Mişcarea s-a dezvoltat repede şi are Mişcarea s-a dezvoltat repede şi are mulţi discipoli. mulţi discipoli.

Page 31: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie
Page 32: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

William BoothWilliam Booth (1829-1912) (1829-1912)

Născut în Nottingham, Anglia, Născut în Nottingham, Anglia, William Booth a fost preot William Booth a fost preot metodist şi predicator. metodist şi predicator.

Împreună Împreună cu soţia sa, Catherine, a plecat cu soţia sa, Catherine, a plecat într-un turneu cu scopul de a într-un turneu cu scopul de a

ţine ţine predici în străinătate, apoi a predici în străinătate, apoi a revenit la Londra şi a înfiinţat revenit la Londra şi a înfiinţat

o o misiune care se adresa în misiune care se adresa în principal nevoiaşilor din East principal nevoiaşilor din East

End.End.

Page 33: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

Iniţial aceasta s-a numit Iniţial aceasta s-a numit East London Revival Society,East London Revival Society, pentru pentru

ca în cele din urmă să devină Armata Salvării. Stilul vioi ca în cele din urmă să devină Armata Salvării. Stilul vioi al al

predicilor lui Booth a convertit mii de oameni la noua predicilor lui Booth a convertit mii de oameni la noua mişcare mişcare

religioasă, totuşi el a abordat şi probleme mai concrete. religioasă, totuşi el a abordat şi probleme mai concrete. Sărăcia,Sărăcia,

abuzurile asupra minorilor, bolile şi alcoolismul – racile abuzurile asupra minorilor, bolile şi alcoolismul – racile care care

abundau în estul Londrei – s-au redus ca urmare a abundau în estul Londrei – s-au redus ca urmare a activităţii lui activităţii lui

Booth, Catherine şi celor opt copii ai lor, care au avut un Booth, Catherine şi celor opt copii ai lor, care au avut un rol rol

important în funcţionarea Armatei Salvării. Rezultate important în funcţionarea Armatei Salvării. Rezultate notabile: notabile:

întemeietorul Armatei Salvării, 1878.întemeietorul Armatei Salvării, 1878.

Page 34: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie
Page 35: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

BibliografieBibliografie

1. www.wikipedia.org1. www.wikipedia.org2. xxx, 2. xxx, Oameni celebriOameni celebri, Editura Teora, Bucure, Editura Teora, Bucureşşti,2005 ti,2005 3. Larousse, 3. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat istoria i care au schimbat istoria

lumii.lumii.DDin Antichitate pin Antichitate pâânnăă îîn Evul Mediun Evul Mediu,,1800 1800 îî.Hr.-.Hr.-14921492, Ed. Rao, Buc.,2003, Ed. Rao, Buc.,2003

4. Larousse, 4. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat istoria i care au schimbat istoria lumii.De la Renalumii.De la Renaşştere ptere pâânnăă la Iluminism la Iluminism,1492-1789, ,1492-1789, Editura Rao, BucureEditura Rao, Bucureşşti, 2003ti, 2003

5. Larousse, 5. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat istoria i care au schimbat istoria lumii.De la Revolulumii.De la Revoluţţia Francezia Francezăă p pâânnăă la la îînceputul nceputul secolului XX, 1789-1914secolului XX, 1789-1914, Editura Rao, , Editura Rao, BucureBucureşşti,2003ti,2003

Page 36: Oameni celebri care   au mai rămas în       istorie

SFÂRŞITSFÂRŞIT