Download - LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020 EMITENT: PARLAMENTUL ...LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICAT

Transcript
 • LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020

  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

  EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2020

  Data intrarii in vigoare : 9 ianuarie 2020

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  CAP. I

  Dispoziţii generale

  SECŢIUNEA 1

  Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale

  de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

  ART. 1

  Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2020

  veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii

  pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor

  pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza

  bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri

  proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al

  anului 2020.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe

  anul 2020

  ART. 2

  (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse

  de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la

  cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri este prevăzută în anexa nr.

  1/03.

  (2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate

  pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de

  cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa

  nr. 2/03.

  (3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate

  la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri,

  articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.

  ART. 3

  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului

  public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 87.327.121 mii

  lei, iar la cheltuieli în sumă de 87.327.121 mii lei atât la credite

  de angajament, cât şi la credite bugetare.

  (2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli

  profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 162.337 mii lei, iar

  la cheltuieli în sumă de 137.860 mii lei, atât la credite de

  angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 24.477 mii

  lei.

  (3) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe

  nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii

  publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt

  prevăzute în anexele nr. 4/03 şi 6/03.

 • (4) Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor sociale

  de stat cu detalierea pe fişele programelor este prevăzută în anexa

  nr. 5/03.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe

  anul 2020

  ART. 4

  (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse

  de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la

  cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri este prevăzută în anexa nr.

  1/04.

  (2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliate pe

  părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de

  cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa

  nr. 2/04.

  (3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate

  la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri,

  articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

  ART. 5

  (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului

  asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de

  2.157.794 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.900.578 mii lei

  credite de angajament şi în sumă de 1.900.864 mii lei credite

  bugetare, cu un excedent de 256.930 mii lei.

  (2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

  instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea

  Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu

  modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de

  1.258.657 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 11.465 mii lei, atât

  la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent

  de 1.247.192 mii lei.

  (3) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe

  nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii

  publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt

  prevăzute în anexele nr. 4/04 şi 6/04.

  (4) Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor pentru

  şomaj cu detalierea pe fişele programelor este prevăzută în anexa nr.

  5/04.

  (5) Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate

  parţial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.

  CAP. II

  Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în

  gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe

  nerambursabile

  SECŢIUNEA 1

  Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

  ART. 6

  (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind

  finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe

 • parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate

  efectua virări de credite de angajament şi de credite bugetare între

  titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau

  de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la

  scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale,

  a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale

  Uniunii Europene postaderare.

  (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului

  Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin.

  (1).

  ART. 7

  Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite

  bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul

  public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente

  de muncă şi boli profesionale.

  ART. 8

  Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite

  bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul

  asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru

  plata creanţelor salariale.

  ART. 9

  Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze

  virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 51

  „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ al capitolului

  69.03 „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi

  boli profesionale“ şi al capitolului 68.04 „Asigurări şi asistenţă

  socială“ la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte

  capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de

  cheltuieli, după caz.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri

  externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

  ART. 10

  (1) În anul 2020 se autorizează ordonatorul principal de credite

  să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat,

  bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor

  finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, în

  condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind

  gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de

  programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea

  nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, proiecte noi

  aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.

  (2) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu

  modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an,

  se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de

  credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de

  cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru

  asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu

 • finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

  financiar 2014-2020“, pentru finanţarea proiectelor noi cu încadrarea

  în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul

  asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj,

  după caz.

  (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă

  în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare

  implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în

  contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu

  beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare

  bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

  (4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă

  în fişele proiectelor creditele de angajament şi creditele bugetare

  potrivit alin. (2) şi (3) necesare implementării proiectelor noi, să

  majoreze creditele bugetare şi creditele de angajament aferente

  estimărilor pentru anii 2021-2023 şi anii ulteriori şi, după caz, să

  modifice Programul de investiţii publice.

  ART. 11

  (1) Ordonatorii de credite finanţaţi parţial din bugetul

  asigurărilor pentru şomaj care au calitatea de lider al unui

  parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe

  nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică

  pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat,

  anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanţare.

  (2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul

  programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt

  gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România

  şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea

  şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se

  asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de

  prefinanţările/avansurile primite conform acordurilor de finanţare.

  (3) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul

  asigurărilor pentru şomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din

  fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“,

  respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli

  potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente

  proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru

  finanţarea în cadrul programelor/

  instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de

  către autorităţi ale administraţiei publice din România.

  (4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze,

  în cursul întregului an, virări de credite de angajament şi credite

  bugetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe

  nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin

  diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea

  cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea

  corespunzătoare a acestora şi, după caz, să modifice Programul de

  investiţii publice.

  (5) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de

  programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget

 • cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu

  modificările şi completările ulterioare.

  ART. 12

  (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente

  cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente

  Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă

  şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi/mecanisme

  postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar

  va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de

  management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/

  mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plăţii în conformitate

  cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu

  prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

  (2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe

  nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau a

  altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost

  finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform

  reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale ce

  reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a

  fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de

  management/gestiune ori de către alte autorităţi naţionale abilitate

  în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau

  instrumente postaderare, după caz.

  (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul asigurărilor

  sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care

  implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/

  instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de

  către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în

  contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a

  cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de

  5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

  ART. 13

  (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze

  virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58

  „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente

  cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din

  cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia

  virărilor de credite de angajament şi credite bugetare care pot fi

  efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte

  cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

  financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale

  administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând

  contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă

  proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale

  instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor

  pentru şomaj.

  (2) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu

  modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an,

  se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de

  credite de angajament şi credite bugetare neutilizate între titlurile,

 • articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol

  sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la

  titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

  aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanţarea proiectelor

  aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al

  cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau

  bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz.

  (3) Se interzice instituţiilor publice finanţate parţial din

  bugetul asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de

  angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare

  din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

  2020“.

  (4) Sumele prevăzute per total la alineatul „Finanţare externă

  nerambursabilă“ nu pot fi diminuate.

  (5) Virările şi redistribuirile de credite de angajament şi

  credite bugetare între şi în cadrul proiectelor/programelor finanţate

  din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1)

  şi (2), precum şi modificările şi virările prevăzute la art. 10 alin.

  (2)-(4) se efectuează de către ordonatorul principal de credite şi se

  comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea

  anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi/sau bugetul

  asigurărilor pentru şomaj, după caz, modificate în mod corespunzător.

  (6) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din

  fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“

  se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea

  corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

  ART. 14

  (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului

  asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj să

  includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele

  bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din

  anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020

  reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte

  facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare

  implementării proiectelor la nivelul prevăzut în

  contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, atât în

  bugetul propriu, cât şi al instituţiilor publice finanţate parţial din

  bugetul asigurărilor pentru şomaj.

  (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă

  în anexele nr. 4/03 şi nr. 4/04, după caz, creditele bugetare conform

  prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare

  implementării proiectelor la nivelul prevăzut în

  contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, repartizate pe

  ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor

  Publice.

  (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza

  comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe

  repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

  CAP. III

  Dispoziţii finale

 • ART. 15

  Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului

  asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

  ART. 16

  Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii,

  în cazul:

  a) asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;

  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la

  2.715 lei.

  ART. 17

  În anul 2020 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea

  nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu

  modificările şi completările ulterioare, este de 1,41.

  ART. 18

  În anul 2020, cota contribuţiei pentru persoanele prevăzute la

  art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

  pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările

  şi completările ulterioare, este 17% din contribuţia asiguratorie

  pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr.

  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările

  ulterioare.

  ART. 19

  (1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor,

  cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate

  din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea

  coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.

  (2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor,

  cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate

  din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea

  coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.

  (3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienţilor

  prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul din care se

  finanţează drepturile respective.

  ART. 20

  Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în

  situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în

  cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se

  finanţează dreptul respectiv.

  ART. 21

  Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale

  de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are

  obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în

  structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în

  condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2020,

 • în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

  legi.

  ART. 22

  Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, ca la solicitarea

  ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul

  întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul

  asigurărilor pentru şomaj, după caz, fişele de investiţii aferente

  poziţiei „C - Alte cheltuieli de investiţii“ în programul de

  investiţii publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile

  bugetare aprobate.

  ART. 23

  (1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul

  asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj

  reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate

  angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct.

  3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze

  la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi

  alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2020 şi să comunice

  Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data

  intrării în vigoare a prezentei legi.

  ART. 24

  Anexele nr. 1/03-6/03*) şi nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă

  din prezenta lege.

  *) Anexele nr. 1/03-6/03 şi nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în

  facsimil.

  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114

  alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării

  răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în

  şedinţa comună din data de 23 decembrie 2019.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  ION-MARCEL CIOLACU

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

  Bucureşti, 6 ianuarie 2020.

  Nr. 6.

  ANEXA 1/03

  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

  Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse şi pe

  titluri

  pe anii 2020-2023

  *T*

 • ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ────────────────────────────────────────────┐

  │- mii lei -

  ├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬────────────────┬──

  ────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

  │ │ │ │Grupa│ │ │Denumire

  │Program │Estimări │Estimări │Estimări │

  │Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator

  │2020 │2021 │2022 │2023 │

  │ │ │ │Titlu│ │ │ │

  │ │ │ │

  ├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │A │B │1

  │2 │3 │4 │

  ├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │0001 │03 │ │ │ │ │VENITURI -

  TOTAL│87.489.458│104.551.317│112.123.283│120.884.144│

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │0002 │03 │ │ │ │ │I. VENITURI

  │76.179.764│82.295.504 │90.047.311 │98.104.914 │

  │ │ │ │ │ │ │CURENTE │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │2000 │03 │ │ │ │ │B.CONTRIBUTII

  DE│76.006.333│82.117.042 │89.863.850 │97.916.684 │

  │ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │2003 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE

  │538.284 │592.343 │641.352 │693.207 │

  │ │ │ │ │ │ │ANGAJATORILOR │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │asigurări │

  │ │ │ │

  │ │01 │ │ │ │ │sociale de stat

  │389.716 │425.869 │457.840 │491.074 │

  │ │ │ │ │ │ │datorate de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │angajatori │

  │ │ │ │

 • ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Venituri din │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │contribuţia │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │asiguratorie │

  │ │ │ │

  │ │09 │ │ │ │ │pentru muncă

  │148.568 │166.474 │183.512 │202.133 │

  │ │ │ │ │ │ │pentru accidente│

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │de muncă şi boli│

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │profesionale │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │2103 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE

  │75.468.049│81.524.699 │89.222.498 │97.223.477 │

  │ │ │ │ │ │ │ASIGURAŢILOR │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │asigurări │

  │ │ │ │

  │ │01 │ │ │ │ │sociale de stat

  │80.371.471│86.929.798 │95.161.579 │103.719.704│

  │ │ │ │ │ │ │datorate de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │asiguraţi │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │asigurări │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │sociale datorate│

  │ │ │ │

  │ │04 │ │ │ │ │de persoane

  │267.365 │278.595 │290.296 │301.907 │

  │ │ │ │ │ │ │asigurate pe │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │bază de contract│

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │de asigurare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

 • │ │ │ │ │ │ │Contribuţia la │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │fondul de │

  │ │ │ │

  │ │07 │ │ │ │ │pensii, │-

  9.378.382│-10.293.880│-11.264.999│-12.274.473│

  │ │ │ │ │ │ │administrat │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │privat (se │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │scade) │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Contribuţia │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │individuală de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │asigurări │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │sociale datorată│

  │ │ │ │

  │ │13 │ │ │ │ │de persoanele

  │17.331 │19.023 │20.817 │22.683 │

  │ │ │ │ │ │ │care realizează │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │venituri din │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │drepturi de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │proprietate │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │intelectuală │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Contribuţia de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │asigurări │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │sociale datorată│

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │de persoanele │

  │ │ │ │

  │ │28 │ │ │ │ │fizice care

  │27.050 │29.690 │32.491 │35.403 │

  │ │ │ │ │ │ │realizează │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │venituri în bază│

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │contractelor de │

  │ │ │ │

 • │ │ │ │ │ │ │activitate │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │sportivă │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Contribuţia de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │asigurări │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │sociale datorată│

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │de persoanele │

  │ │ │ │

  │ │47 │ │ │ │ │care realizează

  │3.745.636 │4.111.278 │4.499.133 │4.902.308 │

  │ │ │ │ │ │ │venituri din │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │salarii din │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │domeniul │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │construcţiilor │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │asigurări │

  │ │ │ │

  │ │48 │ │ │ │ │aferente

  │417.578 │450.195 │483.181 │515.945 │

  │ │ │ │ │ │ │declaraţiei │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │unice │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │2900 │03 │ │ │ │ │C.VENITURI

  │173.431 │178.462 │183.461 │188.230 │

  │ │ │ │ │ │ │NEFISCALE │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │3000 │03 │ │ │ │ │C1.VENITURI DIN

  │13.811 │14.211 │14.807 │15.399 │

  │ │ │ │ │ │ │PROPRIETATE │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │3103 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN

  │13.811 │14.211 │14.807 │15.399 │

 • │ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Venituri din │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │dobânzi ale │

  │ │ │ │

  │ │05 │ │ │ │ │bugetului │42

  │43 │44 │45 │

  │ │ │ │ │ │ │asigurărilor │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │sociale de stat │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Venituri din │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │dobânzi ale │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │sistemului de │

  │ │ │ │

  │ │06 │ │ │ │ │asigurări de

  │13.769 │14.168 │14.763 │15.354 │

  │ │ │ │ │ │ │accidente de │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │profesionale │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │C2.VÂNZĂRI DE │

  │ │ │ │

  │3300 │03 │ │ │ │ │BUNURI ŞI

  │159.620 │164.251 │168.654 │172.831 │

  │ │ │ │ │ │ │SERVICII │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │

  │ │ │ │

  │3303 │ │ │ │ │ │PRESTĂRI DE

  │87.812 │90.359 │93.905 │95.304 │

  │ │ │ │ │ │ │SERVICII ŞI ALTE│

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Venituri din │

  │ │ │ │

 • │ │08 │ │ │ │ │prestări de

  │145 │150 │154 │158 │

  │ │ │ │ │ │ │servicii │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Contribuţia │

  │ │ │ │

  │ │11 │ │ │ │ │pentru bilete

  de│87.667 │90.209 │93.751 │95.146 │

  │ │ │ │ │ │ │tratament şi │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │odihnă │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │3603 │ │ │ │ │ │DIVERSE

  VENITURI│71.808 │73.892 │74.749 │77.527 │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Venituri din │

  │ │ │ │

  │ │01 │ │ │ │ │aplicarea

  │9.226 │9.614 │10.018 │10.418 │

  │ │ │ │ │ │ │prescripţiei │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │extinctive │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Sume din │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │recuperarea │

  │ │ │ │

  │ │03 │ │ │ │ │debitelor

  │20.603 │21.469 │22.371 │23.265 │

  │ │ │ │ │ │ │provenite din │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │drepturile │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │necuvenite │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │50 │ │ │ │ │Alte venituri

  │41.979 │42.809 │42.360 │43.844 │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │4100 │03 │ │ │ │ │IV.SUBVENŢII

  │11.309.694│22.255.813 │22.075.972 │22.779.230 │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

 • │ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA │

  │ │ │ │

  │4200 │03 │ │ │ │ │ALTE NIVELE ALE

  │11.309.694│22.255.813 │22.075.972 │22.779.230 │

  │ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │PUBLICE │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │4203 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA

  │11.309.694│22.255.813 │22.075.972 │22.779.230 │

  │ │ │ │ │ │ │BUGETUL DE STAT │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Subvenţii │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │primite de │

  │ │ │ │

  │ │24 │ │ │ │ │bugetul

  │11.309.694│22.255.813 │22.075.972 │22.779.230 │

  │ │ │ │ │ │ │asigurărilor │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │sociale de stat │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │4903 │01 │ │ │ │ │Venituri sistem

  │87.327.121│104.370.675│111.925.008│120.666.657│

  │ │ │ │ │ │ │public de pensii│

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Venituri sistem │

  │ │ │ │

  │4903 │02 │ │ │ │ │accidente de

  │162.337 │180.642 │198.275 │217.487 │

  │ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │profesionale │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │

  │ │ │ │

  │ │08 │ │ │ │ │NERAMBURSABILE

  │1.020 │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │TOTAL VENITURI │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

 • │ │ │ │ │ │ │SUME PRIMITE DE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │LA UE/ALŢI │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │DONATORI ÎN │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │CONTUL PLĂŢILOR │

  │ │ │ │

  │4808 │ │ │ │ │ │EFECTUATE ŞI

  │1.020 │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │PREFINANŢĂRI │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │AFERENTE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │CADRULUI │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │2014-2020 │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │Alte programe │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │comunitare │

  │ │ │ │

  │ │15 │ │ │ │ │finanţate în

  │1.020 │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │perioada │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │2014-2020 (APC) │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │5000 │ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │87.466.001│104.539.377│112.109.896│120.857.439│

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │87.466.001│104.539.377│112.109.896│120.857.439│

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │

  │ │ │ │

 • │ │ │ │ │ │ │CURENTE │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │87.453.401│104.534.377│112.104.896│120.852.439│

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │87.453.401│104.534.377│112.104.896│120.852.439│

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │TITLUL I │

  │ │ │ │

  │ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │PERSONAL │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │370.000 │407.000 │447.700 │447.700 │

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │370.000 │407.000 │447.700 │447.700 │

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │572.929 │650.000 │700.000 │750.000 │

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │572.929 │650.000 │700.000 │750.000 │

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

 • ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │5.005 │5.005 │5.005 │5.005 │

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │5.005 │5.005 │5.005 │5.005 │

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │

  │ │ │ │

  │ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │ALE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │PUBLICE │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de │12

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite │12

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

 • │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │187 │187 │187 │187 │

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │187 │187 │187 │187 │

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │

  │ │ │ │

  │ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │86.500.000│103.470.032│110.949.800│119.647.290│

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │86.500.000│103.470.032│110.949.800│119.647.290│

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │TITLUL X │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │AFERENTE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │CADRULUI │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │2014-2020 │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

 • │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │3.180 │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │3.180 │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │2.088 │2.153 │2.204 │2.257 │

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │2.088 │2.153 │2.204 │2.257 │

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │CAPITAL │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │12.600 │5.000 │5.000 │5.000 │

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │12.600 │5.000 │5.000 │5.000 │

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │

  │ │ │ │

  │ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │

  │ │ │ │

 • │ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │I. Credite de

  │12.600 │5.000 │5.000 │5.000 │

  │ │ │ │ │ │ │angajament │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │II. Credite

  │12.600 │5.000 │5.000 │5.000 │

  │ │ │ │ │ │ │bugetare │

  │ │ │ │

  ├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──

  ────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

  │ │ │ │ │ │ │BUGETUL │

  │ │ │ │

  │5003 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRILOR │

  │ │ │ │

  │ │ │ │ │ │ │SOCIALE DE STAT │

  │ │ │