Download - LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar ... nr. 263 din...Forma aplicabila pentru 'Legea 263/2010' la data 1 septembrie 2016 LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind

Transcript
Page 1: LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar ... nr. 263 din...Forma aplicabila pentru 'Legea 263/2010' la data 1 septembrie 2016 LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind

Forma aplicabila pentru Legea 2632010 la data 1 septembrie 2016

LEGE nr 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensiipublice(la data 01shyoctshy2014 a se vedea referinte de aplicare din Legea 1252014 )(la data 28shymarshy2011 reglementat de Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 reglementat de Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 reglementat de Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 reglementat de Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 reglementat de Norma din 2011 )(la data 31shydecshy2010 actul a fost in legatura cu Legea 2872010 )(la data 20shydecshy2010 actul a fost promulgata de Decretul 12242010 )Parlamentul Romacircniei adoptă prezenta legeCAPITOLUL I Dispoziții generaleArt 1Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită icircn condițiile prezentei legiprin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale denumit icircn continuaresistemul public de pensiiArt 2Sistemul public de pensii se organizează și funcționează avacircnd ca principii de bazăa) principiul unicității potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul public depensii bazat pe aceleași norme de drept pentru toți participanții la sistemb) principiul obligativității potrivit căruia persoanele fizice și juridice au conform legiiobligația de a participa la sistemul public de pensii drepturile de asigurări socialeexercitacircndushyse corelativ cu icircndeplinirea obligațiilorc) principiul contributivității conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pebaza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public depensii drepturile de asigurări sociale cuvenindushyse icircn temeiul contribuțiilor de asigurărisociale plătited) principiul egalității prin care se asigură tuturor participanților la sistemul public depensii contribuabili și beneficiari un tratament nediscriminatoriu icircntre persoane aflate icircnaceeași situație juridică icircn ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de legee) principiul repartiției pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentruplata obligațiilor ce revin sistemului public de pensii conform legiif) principiul solidarității sociale conform căruia participanții la sistemul public de pensii icircșiasumă reciproc obligații și beneficiază de drepturi pentru prevenirea limitarea sauicircnlăturarea riscurilor asigurate prevăzute de legeg) principiul autonomiei bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public depensii conform legiih) principiul imprescriptibilității potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescriei) principiul incesibilității potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat total sauparțialArt 3(1) Icircn icircnțelesul prezentei legi termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificațiia) asigurat shy persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să rețină și să plăteascăcontribuția individuală de asigurări sociale precum și persoana fizică ce achită icircn numepropriu contribuția de asigurări sociale conform prezentei legib) case de pensii sectoriale shy casele de pensii care funcționează icircn subordinea MinisteruluiApărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn deInformații cu respectarea legislației icircn vigoare privind protecția informațiilor clasificate icircninstituțiile din sistemul național de apărare națională ordine publică și siguranță naționalăc) contract de asigurare socială shy contractul icircncheiat voluntar icircntre persoane fizice și caseleteritoriale de pensii icircn scopul asigurării icircn sistemul public de pensiid) contribuabil shy persoana fizică sau juridică ce plătește contribuții de asigurări socialesistemului public de pensii conform prezentei legi

e) declarație individuală de asigurare shy documentul depus la casele teritoriale de pensii pebaza căruia se icircnregistrează icircn sistemul public de pensii persoanele care desfășoarăactivități independente asigurate obligatoriu prin efectul legii icircn sistemul public de pensiif) declarație nominală de asigurare shy declarația privind evidența nominală a asiguraților și aobligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat(la data 30shydecshy2010 Art 3 alin (1) litera F din capitolul I modificat de Art XVIII punctul 1 din Ordonantaurgenta 1172010 )

g) locuri de muncă icircn condiții deosebite shy locurile de muncă unde gradul de expunere lafactorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice petoată durata timpului normal de muncă poate conduce icircn timp la icircmbolnăviri profesionalela comportamente riscante icircn activitate cu consecințe asupra securității și sănătății icircnmuncă a asigurațilorh) locuri de muncă icircn condiții speciale shy locurile de muncă unde gradul de expunere lafactorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice pedurata a cel puțin 50 din timpul normal de muncă poate conduce icircn timp la icircmbolnăviriprofesionale la comportamente riscante icircn activitate cu consecințe grave asuprasecurității și sănătății icircn muncă a asigurațilori) locuri de muncă icircn alte condiții shy locurile de muncă și activități din domeniul apărăriinaționale ordinii publice și siguranței naționale care implică pericol permanent de vătămarecorporală gravă invaliditate mutilare suprimare a vieții ori de pierdere a libertății shycaptivitate terorism răpiri luări ca ostatici ori alte asemenea situații shy și pentru care nu sepot lua măsuri de prevenire sau de protecțiej) perioade asimilate shy perioadele pentru care nu sshyau datorat sau plătit contribuții deasigurări sociale și care sunt asimilate stagiului de cotizare icircn sistemul public de pensiik) prestații de asigurări sociale shy veniturile de icircnlocuire acordate la intervenirea riscurilorasigurate sub formă de pensii ajutoare sau alte tipuri de prestații prevăzute de prezentalege pentru pierderea totală ori parțială a veniturilor asiguratel) punctaj lunar shy numărul de puncte realizat de asigurat icircntrshyo lună calculat prinraportarea cacircștigului salarial brut lunarsoldei brute lunare sau după caz a venitului lunarasigurat care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale la cacircștigulsalarial mediu brut din luna respectivă comunicat de Institutul Național de Statisticăm) punctaj anual shy numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui ancalendaristic obținut prin icircmpărțirea la 12 a sumei punctajelor lunaren) punctaj mediu anual shy numărul de puncte realizat de asigurat calculat prin raportareapunctajului total realizat de acesta icircn icircntreaga perioadă de activitate la numărul anilorcorespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionăriio) riscuri asigurate shy evenimentele care la producerea efectelor lor obligă instituțiilesistemului public de pensii să acorde asiguraților prestațiile sociale cu respectareaprevederilor prezentei legi (invaliditate bătracircnețe și deces)p) stagiu de cotizare shy perioada de timp pentru care sshyau datorat contribuții de asigurărisociale la sistemul public de pensii precum și cea pentru care asigurații cu declarațieindividuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții deasigurări sociale la sistemul public de pensii(la data 28shyoctshy2015 Art 3 alin (1) litera P din capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia182015 )q) stagiu de cotizare icircn specialitate shy perioada icircn care o persoană din sistemul național deapărare națională ordine publică și siguranță națională precum și din sistemuladministrației penitenciare sshya aflat icircn una dintre următoarele situații1 a avut calitatea de cadru militar icircn activitate2 a icircndeplinit serviciul militar ca militar icircn termen militar cu termen redus elev al uneișcoli militareșcoli de agenți de poliție sau student al unei instituții de icircnvățămacircnt dinsistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională pentru formareacadrelor militare polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare cu excepția liceului militar3 a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist4 a fost icircn captivitate

5 a avut calitatea de funcționar public cu statut special icircn instituțiile din sistemul deapărare națională ordine publică și siguranță națională precum și din sistemuladministrației penitenciare6 a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract șisau de soldat și gradatvoluntarr) stagiu complet de cotizare shy perioada de timp prevăzută de prezenta lege icircn careasigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită devacircrstă pensie anticipată sau pensie anticipată parțială(la data 01shyaprshy2013 Art 3 alin (1) litera S din capitolul I abrogat de Art I punctul 1 din Legea 372013 )t) stagiu minim de cotizare shy perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege icircn careasigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie la icircmplinireavacircrstei standard de pensionareu) stagiu potențial shy perioada de timp prevăzută de prezenta lege considerată stagiu decotizare și acordată la calculul pensiei de invaliditate ca o creditare pentru stagiul decotizare nerealizat din cauza afecțiunilor invalidantev) vacircrstă standard de pensionare shy vacircrsta stabilită de prezenta lege pentru bărbați șifemei la care aceștia pot obține pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiile legii precum șivacircrsta din care se operează reducerile prevăzute de lege(2) Icircn sensul prezentei legi prin cacircștig salarial brutsoldă brutăsalariu lunar brut seicircnțelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venitconform prevederilor Codului fiscalArt 4(1) De la data intrării icircn vigoare a prezentei legi Casa Națională de Pensii și Alte Drepturide Asigurări Sociale devine Casa Națională de Pensii Publice denumită icircn continuare CNPPinstituție care păstrează modul de organizare și funcționare preia personalul precum șidrepturile și obligațiile acesteia(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP și prin casele depensii sectoriale care se icircnființează funcționează și icircndeplinesc atribuțiile prevăzute deprezenta lege(3) Icircn subordinea CNPP funcționează case județene de pensii icircn fiecare municipiushyreședință de județ precum și Casa de Pensii a Municipiului București denumite icircncontinuare case teritoriale de pensii(4) CNPP poate icircnființa case locale de pensii icircn funcție de numărul și structura asigurațilorcare funcționează sub conducerea și controlul casei județene de pensii respectiv ale Caseide Pensii a Municipiului BucureștiArt 5(1) Asigurații sistemului public de pensii pot fi cetățeni romacircni cetățeni ai altor state sauapatrizi pe perioada icircn care au conform legii domiciliul sau reședința icircn Romacircnia(2) Pot fi asigurați ai sistemului public de pensii și cetățenii romacircni cetățenii altor state șiapatrizii care nu au domiciliul sau reședința icircn Romacircnia icircn condițiile prevăzute deinstrumentele juridice cu caracter internațional la care Romacircnia este parte(3) Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul săbeneficieze de prestații de asigurări sociale conform prezentei legiArt 6(la data 28shymarshy2011 Art 6 din capitolul I reglementat de Art 24 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 din capitolul I reglementat de Art 23 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 din capitolul I reglementat de Art 4 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii(la data 22shynovshy2011 Art 6 alin (1) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art III din Ordonantaurgenta 982011 )(la data 22shynovshy2011 Art 6 alin (1) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art II din Ordonantaurgenta 982011 )I _a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă inclusivsoldații și gradații voluntarib) funcționarii publicic) cadrele militare icircn activitate soldații și gradații voluntari polițiștii și funcționarii publicicu statut special din sistemul administrației penitenciare din domeniul apărării naționaleordinii publice și siguranței naționale

(la data 21shyiunshy2012 Art 6 alin (1) subpunctul I litera C din capitolul I a se vedea referinte de aplicare dinArt 1 din Ordonanta urgenta 292012 )d) persoanele care realizează venituri de natură profesională altele decacirct cele salarialedin drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art 7 alin (1) pct 131 din Legeanr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare precum și dincontracteconvenții icircncheiate potrivit Codului civil(la data 30shydecshy2010 Art 6 alin (1) subpunctul I litera C din capitolul I completat de Art XVIII punctul 2din Ordonanta urgenta 1172010 )

II persoanele care icircși desfășoară activitatea icircn funcții elective sau care sunt numite icircncadrul autorității executive legislative ori judecătorești pe durata mandatului precum șimembrii cooperatori dintrshyo organizație a cooperației meșteșugărești ale căror drepturi șiobligații sunt asimilate icircn condițiile prezentei legi cu cele ale persoanelor prevăzute la pctIIII persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se asigură din bugetulasigurărilor pentru șomaj icircn condițiile legii denumite icircn continuare șomeriIV persoanele care realizează icircn mod exclusiv un venit brut pe an calendaristicechivalent cu cel puțin de 4 ori cacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentareabugetului asigurărilor sociale de stat și care se află icircn una dintre situațiile următoare(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 20 din capitolul I dinNorma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 19 din capitolul I dinNorma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 13 din capitolul I dinNorma din 2011 )a) administratori sau manageri care au icircncheiat contract de administrare ori demanagementb)membri ai icircntreprinderii individuale și icircntreprinderii familialec) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV litera C din capitolul I reglementat de Art 22 dincapitolul I din Norma din 2011 )d) persoane angajate icircn instituții internaționale dacă nu sunt asigurații acestorae) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV litera E din capitolul I reglementat de Art 14 dincapitolul I din Norma din 2011 )V cadrele militare trecute icircn rezervă polițiștii și funcționarii publici cu statut special dinsistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au icircncetat din domeniulapărării naționale ordinii publice și siguranței naționale care beneficiază de ajutoare lunarece se asigură din bugetul de stat icircn condițiile legii(la data 30shydecshy2010 Art 6 alin (1) subpunctul VI din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 3 dinOrdonanta urgenta 1172010 )(2) Se pot asigura icircn sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială icircncondițiile prezentei legi avocații notarii personalul clerical și cel asimilat din cadrulcultelor recunoscute prin lege neintegrate icircn sistemul public precum și orice persoană caredorește să se asigure respectiv să icircși completeze venitul asigurat(la data 17shyiulshy2016 Art 6 alin (2) din capitolul I modificat de Art 1 punctul 1 din Legea 1422016 )

Art 7(1) Persoanele juridice sau fizice la care icircși desfășoară activitatea asigurații prevăzuți laart 6 alin (1) pct I și II denumite icircn continuare angajatori instituțiile care efectueazăplata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuți la art 6 alin (1) pct III precum șiinstituțiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1)pct V sunt obligate să icircntocmească și să depună declarația nominală de asigurare(2) Icircn situația icircn care se constată erori icircn cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin (1)indiferent de cauzele producerii acestora șisau modificări ale datelor pe baza cărora sestabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului persoanele juridicesau fizice prevăzute la alin (1) sunt obligate să icircntocmească și să depună o declarațienominală de asigurare rectificativă(3) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor prevăzute la alin (1) și (2) suntprevăzute icircn Legea nr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completările

ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 7 din capitolul I modificat de Art XVIII punctul 4 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 8(1) CNPP prin casele teritoriale de pensii controlează modul icircn care angajatorii precum șiinstituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj respectă dispozițiile legale privindicircntocmirea și depunerea declarației nominale de asigurare și a obligațiilor de plată precumși respectarea termenelor de depunere(2) Casele de pensii sectoriale controlează modul icircn care angajatorii din domeniul apărăriinaționale ordinii publice și siguranței naționale respectă dispozițiile legale privindicircntocmirea și transmiterea declarației nominale de asigurare precum și termenele detransmitereArt 9(1) Angajatorii precum și instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj suntobligate să pună la dispoziția reprezentanților CNPP și ai caselor teritoriale de pensii toatedocumentele necesare verificării legalității și corectitudinii datelor icircnscrise icircn declarațianominală de asigurare și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat(2) Angajatorii din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale auobligația de a pune la dispoziția reprezentanților caselor de pensii sectoriale toatedocumentele necesare verificării legalității și corectitudinii datelor icircnscrise icircn declarațianominală de asigurare și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de statArt 10(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 6 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 5 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 1 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001 declarația nominală de asigurare prevăzutăla art 7 alin (1) și (2) constituie documentul pe baza căruia se stabilește stagiul decotizare icircn sistemul public de pensii și punctajul mediu anual pentru asigurații sistemuluipublic de pensii cu excepția persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) declarația prevăzută laart 7 alin (1) și (2) constituie singurul document pe baza căruia se stabilește stagiul decotizare icircn sistemul public de pensii și punctajul anual de la data intrării icircn vigoare aprezentei legi(3) Icircn situațiile icircn care pentru perioadele prevăzute la alin (1) și (2) derularearaporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declarația nominală deasigurare icircn vederea stabilirii stagiului de cotizare și a punctajului anual pot fi valorificateși alte acte doveditoare icircntocmite icircn condițiile legii(4) Obligația prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin (3) revine persoanei icircncauzăArt 11(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 21 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 15 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 3 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 2 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV care au cel puțin vacircrsta de 18 ani suntobligate să se asigure pe baza declarației individuale de asigurare(2) Declarația individuală de asigurare se depune icircn termen de 30 de zile de la dataicircncadrării icircn situația prevăzută la alin (1) la casa teritorială de pensii competentă icircnfuncție de domiciliul sau reședința persoanei(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menționate la alin (1) este cel stabilit prindeclarația individuală de asigurare și nu poate fi mai mic decacirct suma reprezentacircnd 35 dincacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de statși mai mare decacirct valoarea corespunzătoare a de 5 ori cacircștigul salarial mediu brut(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declarației de asigurare persoaneleprevăzute la art 6 alin (1) pct IV dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensiiprevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc icircn situațiile prevăzute la art 6 alin (1)pct I II III și V

(la data 28shymarshy2011 Art 11 alin (4) din capitolul I reglementat de Art 20 din capitolul I din Norma din2011 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (5) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (6) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (7) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )Art 12(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 26 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 11 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 10 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 8 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art 6 alin (2) se icircncheie icircntre persoanainteresată sau după caz tutorele curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procurăspecială și casa teritorială de pensii competentă icircn funcție de domiciliul sau reședințapersoanei(2) Contractul de asigurare socială se icircncheie icircn formă scrisă și produce efecte de la dataicircnregistrării acestuia la casa teritorială de pensiiArt 13(la data 28shymarshy2011 Art 13 din capitolul I reglementat de Art 9 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Venitul asigurat icircnscris icircn declarația individuală de asigurare sau icircn contractul deasigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare adeclarației individuale de asigurare ori după caz prin icircncheierea unui act adițional lacontractul de asigurare socială(2) Declarația individuală de asigurare și contractul de asigurare socială constituie titluri decreanță și devin titluri executorii la data la care creanța bugetară este scadentă conformlegiiArt 14(la data 28shymarshy2011 Art 14 din capitolul I reglementat de Art 18 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 14 din capitolul I reglementat de Art 17 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn situația icircn care pe parcursul derulării asigurării icircn baza declarației individuale deasigurare se face dovada că există perioade icircn care nu se realizează venituri la cerereaasiguratului sau din inițiativa casei teritoriale de pensii declarația poate fi suspendată(2) Pentru perioadele de suspendare prevăzute la alin (1) nu se datorează contribuție deasigurări socialeArt 15(1) Icircn sistemul public de pensii evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale serealizează pe baza codului numeric personal al asiguratului(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toți cetățenii romacircni cetățenii UniuniiEuropene ai statelor membre ale Spațiului Economic European ai Elveției și pentru străiniicare au icircnregistrată rezidențașederea icircn Romacircnia precum și ale persoanelor pentru careCNPP și casele de pensii sectoriale icircntocmesc documentații de plată șisau efectuează plataunor prestații sociale sunt furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administrației șiInternelor prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Datedupă caz(3) Datele prevăzute la alin (2) sunt furnizate gratuit la cererea CNPP și a caselor depensii sectoriale și de oricare altă autoritate instituție publică sau altă instituție caredeține astfel de informații(4) Conținutul modalitățile și termenele de transmitere a informațiilor prevăzute la alin(2) se stabilesc prin hotăracircre a GuvernuluiArt 16(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 35 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 34 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 33 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 32 din capitolul II din Norma din 2011 )Constituie stagiu de cotizare icircn sistemul public de pensiia) vechimea icircn muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor pacircnă la data de 1 aprilie2001(la data 28shymarshy2011 Art 16 litera A din capitolul I reglementat de Art 124 din capitolul VI din Norma din2011 )

b) vechimea icircn serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor icircn cazul persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legic) perioada cuprinsă icircntre 1 aprilie 2001 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi icircn carepersoanele au fost asigurate icircn baza Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii șialte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioared) perioada cuprinsă icircntre 1 ianuarie 2010 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi icircncazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1)pct VArt 17(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 123 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 122 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 35 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 34 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 31 din capitolul II din Norma din 2011 )(1) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea icircn muncă sau lavechimea icircn serviciu acordată icircn baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentruperioadele realizate icircn grupa I a IIshya respectiv icircn condiții deosebite condiții speciale șialte condiții icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(2) Constituie stagiu de cotizare și perioadele de pacircnă la data de 1 aprilie 2001 icircn care opersoanăa) sshya aflat icircn una dintre situațiile prevăzute la art 49b) are stabilite drepturi privind vechimea icircn muncă icircn baza prevederilor Decretuluishylege nr1181990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice dedictatura instaurată cu icircncepere de la 6 martie 1945 precum și celor deportate icircnstrăinătate ori constituite icircn prizonieri republicat(3) Constituie stagiu de cotizare și timpul util la pensie realizat de agricultori icircn condițiilereglementate de legislația privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale aleagricultorilor anterioară datei de 1 aprilie 2001(la data 28shymarshy2011 Art 17 alin (3) din capitolul I reglementat de Art 121 din capitolul VI din Norma din2011 )Art 18Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă conform legii stagiu decotizare realizat icircn condiții deosebite condiții speciale sau alte condiții de muncă se acordăperioade suplimentare la vechimea icircn muncă sau la vechimea icircn serviciu care constituiestagii de cotizare icircn condiții normale după cum urmeazăa) 3 luni pentru fiecare an lucrat icircn condiții deosebite de muncăb) 6 luni pentru fiecare an lucrat icircn condiții speciale de muncăc) 12 luni pentru fiecare an lucrat icircn alte condiții de muncă așa cum sunt reglementate laart 29 alin (2)Art 19(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează șisauplătesc contribuții de asigurări sociale icircn sistemul public de pensii din Romacircnia precum și icircnalte țări icircn condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care Romacircniaeste parte(la data 28shyoctshy2015 Art 19 alin (1) din capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia 182015 )(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau icircn considerare stagiile de cotizarerealizate icircn sistemul public de pensii din Romacircnia precum și perioadele de asigurarerealizate sau recunoscute ca atare icircn alte țări icircn condițiile reglementate prin instrumentejuridice cu caracter internațional la care Romacircnia este parte șisau regulamentecomunitare(3) Icircn sistemul public de pensii obligațiile și prestațiile de asigurări sociale se achită icircnmonedă națională(4) Icircn cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate stabilite icircn moneda altor țări peteritoriul Romacircniei contribuțiile se plătesc icircn lei la cursul de schimb valutar comunicat deBanca Națională a Romacircniei din data stabilită pentru plata acestor drepturiCAPITOLUL II Bugetul asigurărilor sociale de statArt 20(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului publicde pensii

(2) Guvernul elaborează anual pe baza propunerilor CNPP și ale instituțiilor care au icircnsubordine case de pensii sectoriale proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pecare icircl supune spre aprobare Parlamentului(3) Casele de pensii sectoriale elaborează propuneri pentru bugetul asigurărilor sociale destat și le transmit instituțiilor publice icircn subordinea cărora funcționează(4) Icircn situația icircn care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu celpuțin 3 zile icircnainte de expirarea exercițiului bugetar se aplică icircn continuare prevederilebugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent pacircnă la adoptarea noului bugetArt 21Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin dina) contribuții de asigurări sociale dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere precum și din altevenituri potrivit legiib) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale destat care se aprobă prin legile bugetare anualeArt 22(1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestațiilor deasigurări sociale din sistemul public de pensii cheltuielile privind organizarea șifuncționarea sistemului public de pensii finanțarea unor investiții proprii alte cheltuieliprevăzute de lege(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pacircnă la 3 pentruconstituirea unui fond de rezervă(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăși nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anulbugetar respectiv(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestațiilor de asigurări sociale icircnsituații temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii aprobate prinlegea bugetului asigurărilor sociale de stat(5) Fondul de rezervă nu se poate utiliza icircn primii 3 ani de la icircnceperea constituirii acestuia(6) Fondul de rezervă se constituie icircn anii icircn care bugetul asigurărilor sociale de stat esteexcedentar nu primește sume pentru echilibrare potrivit art 21 lit b) și numai dupăacoperirea deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de statArt 23(1) Icircn termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi Agenția Națională de AdministrareFiscală denumită icircn continuare ANAF CNPP și casele de pensii sectoriale au obligația săcoreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidențe corecte și unitare adrepturilor și obligațiilor participanților la sistemul public de pensii precum și la sistemulfondurilor de pensii administrate privat(2) CNPP casele de pensii sectoriale și ANAF au obligația să icircși transmită reciprocinformațiile referitoare la sumele reprezentacircnd contribuția de asigurări sociale declarate șirespectiv plătite de angajatori(3) CNPP casele de pensii sectoriale și ANAF pe baza informațiilor prevăzute la alin (2)identifică situațiile icircn care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declarareași plata contribuțiilor de asigurări sociale dispunacircnd măsurile prevăzute de lege(4) Instituțiile prevăzute la alin (3) icircși acordă reciproc și gratuit accesul la informațiilereferitoare la declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale din bazele de date pecare le au icircn administrare(5) Anual după depunerea declarațiilor fiscale ANAF transmite CNPP veniturile realizate depersoanele fizice altele decacirct cele care realizează venituri din salarii sau asimilateacestoraArt 24(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate icircn anulurmător potrivit destinațiilor aprobate prin lege după regularizarea cu bugetul de stat icircnlimita sumelor primite de acesta potrivit prevederilor art 21 lit b)(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din fondulde rezervă(3) Deficitul din anii precedenți și din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de statrămas după utilizarea fondului de rezervă se finanțează din disponibilitățile contului curentgeneral al Trezoreriei StatuluiArt 25

Disponibilitățile bănești ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobacircnzi niveluldobacircnzilor stabilindushyse prin convenții icircncheiate de CNPP cu Trezoreria StatuluiArt 26Icircn mod excepțional icircn situații motivate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilorsociale de stat după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului asigurărilor socialede stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de statCAPITOLUL III Contribuția de asigurări socialeArt 27(1) Icircn sistemul public de pensii sunt contribuabili după caza) asigurații care datorează contribuții individuale de asigurări socialeb) angajatorii și instituțiile care efectuează plata ajutoarelor icircn situația persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct Vc) persoanele juridice la care icircși desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art 6 alin(1) pct I lit d) și pct II asimilate angajatorului icircn condițiile prezentei legi(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (1) litera C din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 6 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

d) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă care administrează bugetulasigurărilor pentru șomaj instituție care pentru șomeri este asimilată angajatoruluie) persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2)(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (1) litera E din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 6 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

(2) Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt diferențiate icircn funcție de condițiile demuncă normale deosebite speciale și alte condiții de muncă(3) Cotele de contribuții de asigurări sociale respectiv cota contribuției individuale deasigurări sociale și cota contribuției de asigurări sociale datorată de angajator suntprevăzute icircn Legea nr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completărileulterioare Cotele de contribuții de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (3) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 7 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(la data 31shydecshy2010 Art 27 alin (3) din capitolul III a fost in legatura cu Legea 2872010 )(4) Icircn cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin (3) este inclusăși cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat prevăzută de Legeanr 4112004 privind fondurile de pensii administrate privat republicată cu modificările șicompletările ulterioareArt 28(1) Condițiile de muncă icircn care se desfășoară activitatea asiguraților din sistemul public depensii pot fi normale deosebite și speciale(2) Pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) condițiile icircn care se desfășoarăactivitatea pot fi normale deosebite speciale și alte condiții de muncăArt 29(1) Sunt icircncadrate icircn condiții deosebite locurile de muncă stabilite icircn baza criteriilor șimetodologiei prevăzute de legislația icircn vigoare la data icircncadrării acestora(11) Locurile de muncă pot fi menținute icircn condiții deosebite prin reicircnnoirea avizelor deicircncadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotăracircre a Guvernului pentru o perioadă demaximum 3 ani icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2016 termen pacircnă la care angajatorii auobligația de a normaliza condițiile de muncă(la data 01shyianshy2016 Art 29 alin (1^1) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea10142015 )

(12) Perioada cuprinsă icircntre data de 31 decembrie 2015 și data reicircnnoirii avizului deicircncadrare a locurilor de muncă icircn condiții deosebite constituie stagiu de cotizare icircn condițiideosebite de muncă pentru care angajatorii datorează după caz diferența dintre cota decontribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de cătreaceștia(la data 31shydecshy2015 Art 29 alin (1) din capitolul III completat de Actul din Ordonanta urgenta 652015 )

(2) Icircn domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale icircncadrarealocurilor de muncă icircn condiții deosebite speciale și alte condiții se realizează pe bazacriteriilor și metodologiei de icircncadrare prevăzute de Hotăracircrea Guvernului nr 12942001privind stabilirea locurilor de muncă și a activităților cu condiții deosebite condiții specialeși alte condiții specifice pentru cadrele militare icircn activitate cu modificările ulterioare șide Hotăracircrea Guvernului nr 18222004 privind stabilirea locurilor de muncă șiactivităților cu condiții deosebite speciale și alte condiții specifice pentru polițiști cumodificările ulterioareArt 30(1) Icircn sensul prezentei legi locurile de muncă icircn condiții speciale sunt cele dina) unitățile miniere pentru personalul care icircși desfășoară activitatea icircn subteran cel puțin50 din timpul normal de muncă icircn luna respectivăb) activitățile de cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materiilor primenucleare zonele I și II de expunere la radiațiic) activitățile din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleprevăzute de actele normative cu regim clasificat emise pacircnă la data intrării icircn vigoare aprezentei legid) aviația civilă pentru personalul navigant prevăzut icircn anexa nr 1e) activitățile și unitățile prevăzute icircn anexele nr 2 și 3(la data 01shyianshy2012 Art 30 alin (1) litera E din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea12842011 )f) activitatea artistică desfășurată icircn profesiile prevăzute icircn anexa nr 4(2) Periodic din 5 icircn 5 ani locurile de muncă icircn condiții speciale de muncă prevăzute laalin (1) lit e) sunt supuse procedurii de reevaluare a icircncadrării icircn condiții speciale stabilităprin hotăracircre a Guvernului(la data 21shydecshy2015 Art 30 alin (2) din capitolul III modificat de Actul din Legea 3252015 )

(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin (2) se stabilește prin hotăracircre a Guvernuluielaborată icircn termen de 9 luni de la data intrării icircn vigoare a prezentei legi(4) Este asimilată stagiului de cotizare icircn condiții speciale de muncă prevăzut la alin (1)lit b) perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 icircn care salariații au desfășurat activitățide cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare icircn locurilede muncă icircncadrate conform legislației anterioare icircn grupele I și II de muncă și carepotrivit art 20 alin (1) lit b) din Legea nr 192000 cu modificările și completărileulterioare sunt icircncadrate icircn condiții speciale de muncă(5) Constituie stagiu de cotizare realizat icircn condiții speciale de muncă și perioadele icircn careun asigurat care icircși desfășoară activitatea icircn condiții speciale de muncă se află icircn concediupentru incapacitate temporară de muncă șisau icircn concediu de odihnă dacă cel puțin icircnziua premergătoare concediului a lucrat icircn locuri de muncă icircncadrate icircn astfel de condiții demuncăArt 31(1) Contribuția de asigurări sociale se datorează din momentul icircncadrării icircn una dintresituațiile prevăzute la art 6 alin (1) sau de la data icircncheierii contractului de asiguraresocială(2) Contribuția individuală de asigurări sociale se datorează de asigurații prevăzuți la art 6alin (1) pct I și II(3) Asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) datorează integral cota decontribuție de asigurări sociale corespunzătoare condițiilor normale de muncă stabilită prinlege(4) Contribuția de asigurări sociale pentru șomeri se suportă integral din bugetulasigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de muncă cuexcepția plăților compensatorii și a veniturilor de completare acordate salariaților dinindustria de apărare icircn perioada de reducere temporară a activității(5) Contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plățicompensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei contribuțieiindividuale de asigurări sociale cu excepția cazurilor icircn care prin lege se dispune altfel(6) Contribuția de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct V sesuportă integral din bugetul de stat la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de

muncă(7) Asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct VI datorează contribuția de asigurări socialela nivelul cotei contribuției individuale de asigurări sociale(8) Nu datorează contribuția individuală de asigurări sociale persoanele prevăzute la art 6alin (1) pct VI lit a) pentru veniturile realizate din această calitate icircn mod ocazionalatunci cacircnd pe lacircngă acestea realizează și venituri de natură salarială(la data 30shydecshy2010 Art 31 alin (9) din capitolul III abrogat de Art XVIII punctul 8 din Ordonantaurgenta 1172010 )(10) Contribuția de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuți la art 27 alin (1)nu se impoziteazăArt 32(1) Calculul și plata contribuției de asigurări sociale datorată de către asigurații prevăzuțila art 6 alin (1) pct I și II respectiv de către angajatorii acestora se fac lunar de cătreangajatori(2) Calculul și plata contribuției de asigurări sociale pentru șomeri se fac lunar de cătreinstituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj iar icircn situația persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct V de către instituția care achită drepturile respective(3) Plata contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1)pct IV și alin (2) se face lunar de către aceștia sau icircn numele lor de către orice altăpersoană icircn contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurați(4) Plata contribuției de asigurări sociale icircn cazul asiguraților prevăzuți la art 6 alin (2)se poate face și anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni(5) Calculul și plata contribuției individuale de asigurări sociale pentru perioada icircn careasiguratul beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate se efectuează dupăcaz de cătrea) angajator pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I și IIb) instituția abilitată de lege să efectueze plăți din bugetul asigurărilor pentru șomajpentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IIIc) casa de asigurări de sănătate pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV(la data 30shydecshy2010 Art 32 alin (6) din capitolul III abrogat de Art XVIII punctul 9 din Ordonantaurgenta 1172010 )Art 33Baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale icircn cazul asigurațiloreste prevăzută icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 33 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 10 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 34Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajator esteprevăzută icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 34 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 11 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 35(1) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru șomeri este prevăzută icircnLegea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 35 alin (1) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 12 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(2) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute laart 6 alin (1) pct V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare plătite din bugetul de staticircn condițiile legii(3) Prevederile art 33 alin (3) se aplică și pentru situațiile prevăzute la alin (1) și (2)Art 36Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art 6alin (1) pct IV și alin (2) o constituie venitul lunar asigurat icircnscris icircn declarațiaindividuală de asigurare sau icircn contractul de asigurare socială dar nu mai puțin decacirct sumareprezentacircnd 35 din cacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetuluiasigurărilor sociale de stat și nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia

Art 37(1) Nu se datorează contribuție de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptateprevăzute icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau icircnconsiderare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii(la data 30shydecshy2010 Art 37 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 13 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 38(1) Sumele reprezentacircnd ajutor de deces care se plătesc de angajator asiguraților potrivitprevederilor prezentei legi icircn contul asigurărilor sociale se rețin de acesta din contribuțiilede asigurări sociale datorate pentru luna respectivă(2) Sumele reprezentacircnd ajutor de deces plătite de angajator asiguraților potrivitprevederilor prezentei legi care depășesc suma contribuțiilor datorate de acesta icircn lunarespectivă se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii icircnraza căreia se află sediul acestuia respectiv de la casa de pensii sectorialăArt 39(1) Contribuția individuală de asigurări sociale prevăzută de lege se virează lunar de cătreangajator la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta este luat icircn evidențăca plătitor de impozite și taxe icircmpreună cu contribuția de asigurări sociale pe care acestao datorează icircn calitate de contribuabil bugetului asigurărilor sociale de stat(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat care este parte din contribuțiaindividuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii se transmite de CNPPși de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat(3) Lunar pacircnă cel tacircrziu icircn data de 20 a lunii următoare celei icircn care plătitorii au depusdeclarația nominală de asigurare CNPP și casele de pensii sectoriale transmit fiecăruiadministrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta icircladministrează(4) Lunar pacircnă cel tacircrziu icircn data de 20 a lunii următoare celei icircn care angajatorul a depusdeclarația nominală de asigurare CNPP și casele de pensii sectoriale virează către fiecarefond de pensii administrat privat de la bugetul asigurărilor sociale de stat sumareprezentacircnd contribuțiile individuale datorate acestor fonduri(la data 30shydecshy2010 Art 39 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 14 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 40(la data 28shymarshy2011 Art 40 din capitolul III reglementat de Art 27 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn cazul asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) termenul de platăa contribuției de asigurări sociale este pacircnă la data de 25 a lunii următoare celei pentrucare se datorează plata(2) Pentru ceilalți asigurați ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuției deasigurări sociale este prevăzut icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completărileulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 40 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 15 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 41(1) Activitatea privind administrarea creanțelor provenind din contribuții de asigurărisociale datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau deentitățile asimilate angajatorilor precum și constatarea și sancționarea contravențiilor serealizează de AcircNAF și unitățile subordonate acesteia icircn baza prevederilor Codului deprocedură fiscală(2) ANAF și unitățile sale subordonate CNPP și casele de pensii sectoriale colaborează șifac schimb de informații privind colectarea și respectiv declararea contribuțiilor deasigurări socialeArt 42Pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) activitatea decolectare a contribuțiilor se realizează de CNPP prin casele teritoriale de pensii și decasele de pensii sectoriale după caz

(la data 30shydecshy2010 Art 42 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 16 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 43Icircn cazul neachitării la termen potrivit legii a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilorsociale de stat de persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) caseleteritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru icircncasareasumelor cuvenite conform dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetareArt 44(la data 28shymarshy2011 Art 44 din capitolul III reglementat de Art 29 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 44 din capitolul III reglementat de Art 28 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn situația asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) neplatacontribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut la art 40 alin (1) generează plataunor dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere calculate pentru fiecare zi de icircntacircrziere pacircnă la dataachitării sumei datorate inclusiv(2) Cota dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrziere prevăzute la alin (1) se stabileștepotrivit reglementărilor privind executarea creanțelor bugetare(3) Sumele reprezentacircnd dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere se fac venit la bugetulasigurărilor sociale de stat și se calculează fără zecimale prin rotunjire la leu(4) Calculul dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrziere se efectuează de către casele teritorialede pensii(5) Dispozițiile prezentei legi referitoare la neplata contribuției de asigurări sociale secompletează cu prevederile legale privind executarea creanțelor bugetare(la data 30shydecshy2010 Art 44 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 17 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 45(1) Perioadele icircn care persoanele asigurate pe bază de declarație individuală de asiguraresau contract de asigurare socială nu au achitat contribuția de asigurări sociale datorată nuse valorifică la stabilirea pensiilor pacircnă la achitarea acesteia inclusiv a dobacircnzilor șipenalităților de icircntacircrziere aferente(2) Icircn cazul icircn care asigurații aflați icircn situația prevăzută la art 6 alin (1) pct IV au achitatcontribuția de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datoracontribuția nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilireaprestațiilor de asigurări socialeArt 46Asigurații care fac dovada că nu se mai regăsesc icircn situațiile pentru care asigurarea esteobligatorie potrivit art 6 alin (1) pct IV au obligația să depună la casele teritoriale depensii icircn termen de 30 de zile de la modificarea situației formularulshytip de icircncetare aasigurării individuale la sistemul public de pensiiArt 47(la data 28shymarshy2011 Art 47 din capitolul III reglementat de Art 12 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la inițiativa oricăreia dintre părțiconform clauzelor prevăzute icircn contract(2) Icircn cazul rezilierii contractului de asigurare socială contribuțiile de asigurări socialeachitate nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului depensieArt 48(1) Icircn sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din icircnsumarea perioadelorpentru care sshya datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajatorși asigurat sau după caz sshya datorat și plătit de către asigurații prevăzuți la art 6 alin(1) pct IV și alin (2)(la data 30shydecshy2010 Art 48 alin (1) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 18 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuției de asigurări sociale datorate icircn condițiileart 31 alin (5) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintrecota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări socialeaprobată pentru locurile de muncă icircn condiții normale

Art 49(la data 28shymarshy2011 Art 49 din capitolul III reglementat de Art 32 din capitolul II din Norma din 2011 )(1) Icircn sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadelenecontributive denumite icircn continuare perioade asimilate icircn care asiguratula) a beneficiat de pensie de invaliditateb) a urmat cursurile de zi ale icircnvățămacircntului universitar organizat potrivit legii pe duratanormală a studiilor respective cu condiția absolvirii acestora cu diplomăc) a satisfăcut serviciul militar ca militar icircn termen sau militar cu termen redus pe duratalegal stabilită a fost concentrat mobilizat sau icircn prizonieratd) a beneficiat icircn perioada 1 aprilie 2001 shy 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurărisociale acordate potrivit legiie) a beneficiat icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2005 de concediu pentru incapacitatetemporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionalef) a beneficiat icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2006 de concediu pentru creșterea copiluluiicircn vacircrstă de pacircnă la 2 ani sau icircn cazul copilului cu handicap de pacircnă la 3 anig) a fost elev al unei școli militareșcoli de agenți de poliție sau student al unei instituții deicircnvățămacircnt din sistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională pentruformarea cadrelor militare polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare cu excepția liceului militar(2) Asigurații care au absolvit mai multe instituții de icircnvățămacircnt superior conformprevederilor alin (1) lit b) beneficiază de asimilarea ca stagiu de cotizare a unei singureperioade de studii la alegere(3) Persoanele prevăzute la alin (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă icircn acesteperioade nu au realizat stagii de cotizare icircn condițiile prezentei legi(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin (1) se valorifică pentru obținerea prestațiilor deasigurări sociale icircn condițiile prevăzute de prezenta legeArt 50(1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraților din oficiu o dată la 2 ani de CNPP și decasele de pensii sectoriale(2) Stagiul de cotizare se certifică și la cererea asiguraților contra cost Tariful serviciuluirespectiv se stabilește anual de CNPP și casele de pensii sectorialeCAPITOLUL IV Pensii(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 145 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 140 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 139 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 138 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 137 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 136 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 126 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 125 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 36 din capitolul III din Norma din 2011 )Art 51(la data 09shyaprshy2014 Art 51 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12014 )Icircn sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensiia) pensia pentru limită de vacircrstăb) pensia anticipatăc) pensia anticipată parțialăd) pensia de invaliditatee) pensia de urmașSECȚIUNEA 1 Pensia pentru limită de vacircrstă(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 134 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 47 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 46 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 45 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 42 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )Art 52(la data 22shyoctshy2015 Art 52 din capitolul IV sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 222015 )

Pensia pentru limită de vacircrstă se cuvine persoanelor care icircndeplinesc cumulativ la datapensionării condițiile privind vacircrsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizaresau icircn specialitate după caz prevăzute de prezenta legeArt 53(la data 22shyoctshy2015 Art 53 din capitolul IV sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 222015 )(la data 28shymarshy2011 Art 53 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 37 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Vacircrsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentrufemei Atingerea acestei vacircrste se realizează prin creșterea vacircrstelor standard depensionare conform eșalonării prevăzute icircn anexa nr 5(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbațiAtingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 5(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbațiAtingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 5Art 54(la data 28shymarshy2011 Art 54 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 38 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) vacircrsta standard depensionare este de 60 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acesteivacircrste se realizează prin creșterea vacircrstelor standard de pensionare conform eșalonăriiprevăzute icircn anexa nr 6(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) stagiul minim de cotizareicircn specialitate este de 20 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acestuistagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare icircn specialitate conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 6(3) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) stagiul complet decotizare este de 30 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acestui stagiuse realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare conform eșalonării prevăzute icircnanexa nr 6Art 55(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 41 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 40 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 39 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentrulimită de vacircrstă cu reducerea vacircrstelor standard de pensionare după cum urmeazăa) conform tabelului nr 1 icircn situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare icircncondiții deosebite de muncăTabelul nr 1Stagiul de cotizare realizat icircn condiții

deosebite(ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

6 1 shy8 1 610 2 shy12 2 614 3 shy16 3 618 4 shy20 4 622 5 shy24 5 626 6 shy28 6 630 7 shy32 7 635 8 shy

(la data 25shyiunshy2015 Art 55 alin (1) litera A^1 din capitolul IV sectiunea 1 abrogat de Art 1 punctul 1 dinLegea 1552015 )Stagiul de cotizare realizat icircn condiții

speciale(ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

2 1 shy3 1 64 2 shy5 2 66 3 shy7 3 68 4 shy9 4 610 5 shy11 5 612 6 shy13 6 614 7 shy15 7 616 8 shy17 8 618 9 shy19 9 620 10 shy21 10 622 11 shy23 11 624 12 shy25 12 6

26 de ani și peste 13 shy

b) conform tabelului nr 2 icircn situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare icircngrupa I de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 precum și icircn situațiacelor care au realizat stagii de cotizare icircn focurile de muncă icircncadrate icircn alte condiții demuncă prevăzute la art 29 alin (2) și icircn condiții speciale prevăzute la art 30 alin (1)Tabelul nr 2

(la data 25shyiunshy2015 Art 55 alin (1) litera B din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art 1 punctul 2 dinLegea 1552015 )Stagiul de cotizare realizat icircn grupa I demuncă condiții speciale și alte condiții de

muncă (ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

2 1 shy3 1 64 2 shy5 2 66 3 shy7 3 68 4 shy9 4 610 5 shy11 5 612 6 shy13 6 614 7 shy15 7 616 8 shy17 8 618 9 shy19 9 620 10 shy21 10 622 11 shy

23 11 624 12 shy25 12 6

26 de ani și peste 13 shy

c) cu cacircte 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate de deportare icircn străinătatedupă data de 23 august 1944 șisau de prizonierat icircn situația persoanelor cărora leshyaufost stabilite drepturi privind vechimea icircn muncă icircn condițiile prevăzute la art 1 alin (1)lit a)shy c) și la alin (2) din Decretulshylege nr 1181990 republicat(2) Persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) beneficiază de reducerile prevăzutela alin (1) dacă au realizat stagiul minim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr6Art 56(1) Fac excepție de la prevederile art 55 alin (1) lit b) persoanele care au realizat unstagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani icircn locurile de muncă prevăzute la art 30 alin (1)lit a) și f)(2) Pentru persoanele prevăzute la alin (1) reducerea vacircrstei standard de pensionareeste dea) 20 de ani pentru cele prevăzute la art 30 alin (1) lit a)b) 15 ani pentru cele prevăzute la art 30 alin (1) lit f)(3) Vacircrsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin (2) lit a) nu poate fimai mică de 45 de ani(4) Vacircrsta standard de pensionare redusă potrivit alin (2) lit b) nu poate fi mai mică de50 de ani cu excepția balerinilor și acrobaților pentru care vacircrsta de pensionare nu poate fimai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat celpuțin 20 de ani icircn locuri de muncă prevăzute la art 30 alin (1) lit a) din lege respectiv de30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani icircn locuri de muncăprevăzute la art 30 alin (1) lit f) din lege(la data 23shyiulshy2016 Art 56 alin (5) din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art I punctul 1 din Legea1552016 )

Art 57(1) Fac excepție de la prevederile art 55 alin (1) lit b) și persoanele care au realizat unstagiu de cotizare de cel puțin 15 ani icircn zona I de expunere la radiații sau de cel puțin 17ani icircn zona a IIshya de expunere la radiații icircn locurile de muncă prevăzute la art 30 alin (1)lit b)(2) Persoanele prevăzute la alin (1) beneficiază de pensie pentru limită de vacircrstăindiferent de vacircrstă(3) Pentru persoanele prevăzute la alin (1) stagiul complet de cotizare este de 15 ani icircncazul celor care au desfășurat activitate icircn zona I de expunere la radiații respectiv de 17ani icircn cazul celor care au desfășurat activitate icircn zona a IIshya de expunere la radiații(la data 23shyiulshy2016 Art 57 alin (3) din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art I punctul 2 din Legea1552016 )

Art 58(la data 28shymarshy2011 Art 58 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 43 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare icircn condiții de handicap preexistentcalității de asigurat beneficiază de reducerea vacircrstelor standard de pensionare prevăzute icircnanexa nr 5 icircn funcție de gradul de handicap după cum urmeazăa) cu 15 ani icircn situația asiguraților cu handicap grav dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat cel puțin o treime din stagiul complet decotizareb) cu 10 ani icircn situația asiguraților cu handicap accentuat dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat cel puțin două treimi din stagiul complet decotizarec) cu 10 ani icircn situația asiguraților cu handicap mediu dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat stagiul complet de cotizare

Art 59(la data 19shynovshy2015 Art 59 din capitolul IV sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 162015)(la data 28shymarshy2011 Art 59 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 44 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vacircrstă indiferent de vacircrstă dacă aurealizat ca nevăzător cel puțin o treime din stagiul complet de cotizareArt 60(1) Fracțiunea de an de stagiu de cotizare realizată icircn grupa I șisau condiții speciale demuncă pentru care nu se acordă reducerea vacircrstei standard de pensionare conformprevederilor art 55 alin (1) lit b) poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizarerealizate icircn condiții deosebite de muncă icircn vederea reducerii vacircrstei standard depensionare conform prevederilor art 55 alin (1) lit a)(2) Reducerile vacircrstelor standard de pensionare prevăzute la art 55 precum și celeprevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai marede 13 ani(3) Vacircrstele de pensionare reduse icircn condițiile alin (2) nu pot fi mai mici de 50 de anipentru femei și de 52 de ani pentru bărbați respectiv de 45 de ani pentru persoaneleprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(la data 17shyiulshy2016 Art 60 din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art 1 punctul 2 din Legea 1422016 )

Art 61(1) Icircn situația personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă dinRomacircnia prevederile art 55 alin (1) lit b) se aplică numai icircn condițiile realizării număruluiminim de ore de zbor salturi sau starturi aprobat prin Hotăracircrea Guvernului nr 5812001privind criteriile de icircncadrare a personalului navigant din aviația civilă icircn condiții speciale demuncă(2) Activitățile de cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materiilor primenucleare zonele I și II de expunere la radiații sunt cele aprobate prin Hotăracircrea Guvernuluinr 5832001 privind stabilirea criteriilor de icircncadrare a activităților de cercetareexplorare exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II deexpunere la radiații(3) Activitățile din anexa nr 2 avizate icircn condiții speciale de muncă realizate icircn unitățiledin anexa nr 3 se consideră icircn condiții speciale de muncă numai dacă acestea sedesfășoară pe durata programului normal de lucru dintrshyo lunăSECȚIUNEA 2 Pensia anticipată(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 133 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 53 din capitolul III sectiunea 2 din Normadin 2011 )Art 62(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 51 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 50 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 49 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 48 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani icircnaintea icircmplinirii vacircrstei standard depensionare persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai maredecacirct stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pentru obținerea pensieianticipate pe lacircngă condițiile prevăzute la alin (1) este necesară și realizarea stagiuluiminim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr 6 și care se află icircn una dintreurmătoarele situațiia) sunt trecute icircn rezervăau icircncetat raporturile de serviciu ca urmare a icircmplinirii limitei devacircrstă icircn grad prevăzute de statutul cadrelor militarepolițiștilorfuncționarilor publici custatut special din sistemul administrației penitenciare sau ca urmare a reorganizării unorunități și a reducerii unor funcții din statele de organizare precum și pentru alte motive saunevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale

b) sunt trecute icircn rezervă sau direct icircn retragereau icircncetat raporturile de serviciu caurmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militarserviciu de către comisiilede expertiză medicoshymilitară(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau icircnconsiderare perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g)(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește icircn aceleași condiții icircn care se stabilește celal pensiei pentru limită de vacircrstăArt 63La acordarea pensiei anticipate reducerea vacircrstei standard de pensionare prevăzute laart 62 alin (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta legesau de alte acte normativeArt 64(la data 28shymarshy2011 Art 64 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 52 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiaanticipată se transformă icircn pensie pentru limită de vacircrstă și se recalculează prin adăugareaperioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate icircn perioada desuspendare a plății pensiei anticipate(2) Transformarea pensiei anticipate icircn pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiileprevăzute la alin (1) se face din oficiuSECȚIUNEA 3 Pensia anticipată parțială(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 135 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 133 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 53 din capitolul III sectiunea 2 din Normadin 2011 )Art 65(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 51 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 50 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 48 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 54 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) Pensia anticipată parțială se cuvine cu cel mult 5 ani icircnaintea icircmplinirii vacircrsteistandard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare precum șicelor care au depășit stagiul complet de cotizare cu pacircnă la 8 ani(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pentru obținerea pensieianticipate parțiale pe lacircngă condițiile prevăzute la alin (1) este necesară și realizareastagiului minim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr 6 și care se află icircn unadintre următoarele situațiia) sunt trecute icircn rezervăau icircncetat raporturile de serviciu ca urmare a icircmplinirii limitei devacircrstă icircn grad prevăzute de statutul cadrelor militarepolițiștilorfuncționarilor publici custatut special din sistemul administrației penitenciare sau ca urmare a reorganizării unorunități și a reducerii unor funcții din statele de organizare precum și pentru alte motive saunevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleb) sunt trecute icircn rezervă sau direct icircn retragereau icircncetat raporturile de serviciu caurmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militarserviciu de către comisiilede expertiză medicoshymilitară(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iauicircn considerare perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g)(4) Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limităde vacircracirctă prin diminuarea acestuia icircn raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărulde luni cu care sshya redus vacircrsta standard de pensionare conform tabelului nr 21Tabelul nr 21

(la data 17shyiulshy2016 Art 65 alin (4) din capitolul IV sectiunea 3 modificat de Art 1 punctul 3 din Legea1422016 )

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standardcomplet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5

Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare()

pacircnă la 1 an 050peste 1 an 045peste 2 ani 040peste 3 ani 035peste 4 ani 030peste 5 ani 025peste 6 ani 020

icircntre 7 și 8 ani 015

(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani icircn zonele afectate de poluarea remanentădatorită extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru plumb sulfcadmiu arseniu zinc mangan fluor clor a pulberilor metalice precum și a emisiilor deamoniac și derivate respectiv Baia Mare Copșa Mică Zlatna și Tacircrgu Mureș pe o rază de 8km icircn jurul acestor localități beneficiază de reducerea vacircrstei standard de pensionare cu 2ani fără penalizarea prevăzută la alin (4)(la data 17shyiulshy2016 Art 65 alin (5) din capitolul IV sectiunea 3 modificat de Art 1 punctul 4 din Legea1422016 )

(6) Prevederile alin (5) se aplică pacircnă la data de 31 decembrie 2030Art 66La acordarea pensiei anticipate parțiale reducerea vacircrstei standard de pensionareprevăzute la art 65 alin (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată deprezenta lege sau de alte acte normativeArt 67(la data 28shymarshy2011 Art 67 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 52 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiaanticipată parțială se transformă icircn pensie pentru limită de vacircrstă și se recalculează prineliminarea diminuării prevăzute la art 65 alin (4) și prin adăugarea perioadelor asimilate șia eventualelor stagii de cotizare realizate icircn perioada de suspendare a plății pensieianticipate parțiale(2) Transformarea pensiei anticipate parțiale icircn pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiileprevăzute la alin (1) se face din oficiuSECȚIUNEA 4 Pensia de invaliditate(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 144 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 143 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 132 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 100 din capitolul IV sectiunea 8 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 90 din capitolul IV sectiunea 7 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 63 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 62 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 61 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 60 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )Art 68(la data 28shymarshy2011 Art 68 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 57 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care șishyau pierdut total sau cel puținjumătate din capacitatea de muncă din cauzaa) accidentelor de muncă și bolilor profesionale conform legiib) neoplaziilor schizofreniei și SIDAc) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca(2) Beneficiază de pensie de invaliditate icircn condițiile prevăzute la alin (1) și persoanelecare se află icircn situațiile prevăzute la art 49 alin (1) lit c) și g)(3) Au dreptul la pensie de invaliditate icircn condițiile prevăzute la alin (1) lit a) și eleviiucenicii și studenții care șishyau pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de

muncă ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite icircn timpul șidin cauza practicii profesionale(4) Persoanele care șishyau pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă șimarii mutilați ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie1989 ori icircn legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989 care erau cuprinșiicircntrshyun sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză audreptul la pensie de invaliditate icircn aceleași condiții icircn care se acordă pensia de invaliditatepersoanelor care au suferit accidente de muncăArt 69icircn raport cu gradul de reducere a capacității de muncă invaliditatea estea) de gradul I caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității deautoicircngrijireb) de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă cu păstrareacapacității de autoicircngrijirec) de gradul III caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea demuncă persoana putacircnd să presteze o activitate profesională corespunzătoare a cel multjumătate din timpul normal de muncă(la data 28shymarshy2011 Art 69 litera C din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 59 din capitolul IIIsectiunea 3 din Norma din 2011 )Art 70(la data 28shymarshy2011 Art 70 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 55 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )_____) shy Art 70 alin (1) intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art193 alin (1) )(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face icircncadrarea icircn gradele I II și III deinvaliditate se stabilesc prin hotăracircre a Guvernului la propunerea Ministerului MunciiFamiliei și Protecției Sociale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz cu avizul Ministerului Sănătății careva fi adoptată icircn termen de 90 de zile de la data intrării icircn vigoare a prezentului alineat(la data 15shyfebshy2012 Art 70 alin (1) din capitolul IV sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare dinHotarirea 562012 )(2) CNPP și casele de pensii sectoriale prin intermediul Institutului Național de ExpertizăMedicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al comisiilor centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații după caz organizează icircndrumă și controlează activitateade expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăArt 71(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 88 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 86 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 84 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 83 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 82 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 81 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(1) Evaluarea capacității de muncă icircn vederea stabilirii gradului de invaliditate se face lacerere de către medicul specializat icircn expertiza medicală a capacității de muncă din cadrulCNPP denumit icircn continuare medic expert al asigurărilor sociale iar icircn cazul persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) de către comisiile de expertiză medicoshymilitară depe lacircngă spitalele din sistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională(2) Pentru evaluarea capacității de muncă cererea și documentele medicale alesolicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrulcasei teritoriale de pensii competente icircn funcție de domiciliul solicitantului sau după cazla comisiile de expertiză medicoshymilitară de pe lacircngă spitalele din sistemul de apărarenațională ordine publică și siguranță națională

(3) Icircn urma examinării clinice și analizării documentelor medicale medicul expert alasigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă șiemite decizia medicală asupra capacității de muncă Icircn cazul persoanelor prevăzute la art6 alin (1) pct I lit c) comisiile de expertiză medicoshymilitară de pe lacircngă spitalele dinsistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională emit decizii medicale deicircncadrare icircntrshyun grad de invaliditate care vor fi avizate de comisia centrală de expertizămedicoshymilitară a Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelorsau a Serviciului Romacircn de Informații după caz(4) Icircn situația icircn care pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin (3) suntnecesare investigații sau examinări de specialitate suplimentare medicul expert alasigurărilor sociale propune după caz prelungirea duratei concediului pentru incapacitatetemporară de muncă icircn condițiile legii(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 85 din capitolul IVsectiunea 7 din Norma din 2011 )(5) Decizia medicală prevăzută la alin (3) se emite icircn termen de 45 de zile de la dataicircnregistrării cererii și se comunică icircn termen de 5 zile de la emitere Icircn situațiile prevăzutela alin (4) termenul de emitere a deciziei medicale se prelungește corespunzător(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (5) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 87 din capitolul IVsectiunea 7 din Norma din 2011 )(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată icircn termen de 30 dezile de la comunicare la comisiile medicale de contestații sau la comisiile centrale deexpertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (6) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de capitolul IV sectiunea 9 dinNorma din 2011 )(7) Comisiile medicale de contestații funcționează icircn cadrul centrelor regionale deexpertiză medicală a capacității de muncă și Institutului Național de Expertiză Medicală șiRecuperare a Capacității de Muncă(8) Contestația prevăzută la alin (6) se soluționează icircn termen de 45 de zile de laicircnregistrare Decizia emisă icircn soluționarea contestației se comunică icircn termen de 5 zile dela data soluționării(9) Deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertizămedicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelorși Serviciului Romacircn de Informații date icircn soluționarea contestațiilor prevăzute la alin (8)pot fi atacate la instanțele judecătorești competente icircn termen de 30 de zile de lacomunicare(10) Deciziile medicale asupra capacității de muncă precum și deciziile prevăzute la alin(9) necontestate icircn termen rămacircn definitiveArt 72Icircn vederea efectuării de investigații și examinări de specialitate suplimentare CNPP prininstituțiile subordonate poate icircncheia contracte de prestări de servicii medicale cu unitățisanitare de specialitate icircn condițiile legiiArt 73(la data 28shymarshy2011 Art 73 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 56 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )Vacircrsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra

capacității de muncă Stagiul de cotizare necesar (ani)

pacircnă la 20 ani 1de la 20shy23 ani 223shy25 ani 325shy29 ani 629shy33 ani 933shy37 ani 1137shy41 ani 1441shy45 ani 1745shy49 ani 2049shy53 ani 2353shy57 ani 2557shy60 ani 26

Peste 60 de ani 27

Persoanele care șishyau pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau aunor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă aurealizat icircn condițiile legii stagiu de cotizare(la data 01shyaprshy2013 Art 73 din capitolul IV sectiunea 4 modificat de Art I punctul 2 din Legea 372013 )

Art 74Au dreptul la pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare realizat persoaneleprevăzute la art 68 alin (1) lit a) și b) alin (2) (3) și (4)Art 75(la data 28shymarshy2011 Art 75 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 58 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial determinat cadiferență icircntre stagiul complet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5 sau după caz anexa nr6 și stagiul de cotizare realizat pacircnă la data acordării pensiei de invaliditate(2) Stagiul potențial rezultat conform alin (1) nu poate fi mai mare decacirct stagiul decotizare pe care persoana lshyar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditatepacircnă la icircmplinirea vacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 5 sau după cazanexa nr 6 la care poate solicita pensie pentru limită de vacircrstăArt 76(1) Persoanelor prevăzute la art 73 icircncadrate icircn gradul I sau II de invaliditate li se acordăstagiul potențial prevăzut la art 75 alin (1) icircn condițiile icircn care au realizat la data emiteriideciziei medicale asupra capacității de muncă stagiul de cotizare icircn raport cu vacircrstaconform tabelului nr 3Tabelul nr 3

Vacircrsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacității demuncă Stagiul de cotizare realizat (ani)

pacircnă la 20 ani 1de la 20shy23 ani 223shy25 ani 325shy29 ani 629shy33 ani 933shy37 ani 1137shy41 ani 1441shy45 ani 1745shy49 ani 2049shy53 ani 2353shy57 ani 2557shy60 ani 26

Peste 60 de ani 27

(2) Icircn situația gradului III de invaliditate stagiul potențial prevăzut la art 75 alin (1) seacordă numai persoanelor prevăzute la art 74(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau icircn condiții dehandicap preexistent calității de asigurat li se acordă un stagiu potențial determinat cadiferență icircntre stagiile de cotizare cerute de art 58 și 59 și stagiile de cotizare realizatepacircnă la data acordării pensiei de invaliditate(la data 01shyaprshy2013 Art 76 din capitolul IV sectiunea 4 modificat de Art I punctul 3 din Legea 372013 )

Art 77(la data 12shynovshy2013 Art 77 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Procedura din 2013 )(1) Pensionarii de invaliditate icircncadrați icircn gradul I de invaliditate au dreptul icircn afarapensiei la o indemnizație pentru icircnsoțitor icircn cuantum fix(2) Cuantumul indemnizației pentru icircnsoțitor reprezintă 80 din valoarea unui punct depensie stabilită icircn condițiile legii(3) Indemnizația pentru icircnsoțitor se suportă de la bugetul de statArt 78(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 96 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )

(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 93 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 91 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic icircn funcție deafecțiune la intervale cuprinse icircntre un an și 3 ani pacircnă la icircmplinirea vacircrstelor standard depensionare la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau după cazde către comisiile centrale de expertiză medicoshymilitară(2) După fiecare revizuire medicală medicul expert al asigurărilor sociale respectivcomisiile centrale de expertiză medicoshymilitară emit o nouă decizie medicală asupracapacității de muncă prin care se stabilește după caz(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (2) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 92 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )a)menținerea icircn același grad de invaliditateb) icircncadrarea icircn alt grad de invaliditatec) redobacircndirea capacității de muncă(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau icircncetează icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care sshya emis decizia medicală asupra capacității de muncă emisă icircn urmarevizuirii medicale(4) Neprezentarea din motive imputabile pensionarului la revizuirea medicală atragesuspendarea plății pensiei icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care era prevăzutărevizuirea medicală sau după caz icircncetarea plății pensiei icircn condițiile legii(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 95 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 97 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )(5) Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor dacă starea sănătățiilor sshya icircmbunătățit sau după caz sshya agravat(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă emisă la revizuirea medicală urmeazăaceleași proceduri de contestare și soluționare conform prevederilor art 71Art 94(1) La solicitarea pensionarului revizuirea medicală se poate efectua și icircnaintea termenuluistabilit icircn decizia medicală a capacității de muncă indiferent de gradul de invaliditate darnumai pacircnă la icircmplinirea vacircrstelor standard pentru obținerea pensiei pentru limită devacircrstă(2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare icircmpreună cu documentelemedicale care atestă starea de sănătate se depun la cabinetul de expertiză medicală acapacității de muncă ori la comisiile de expertiză medicoshymilitară după caz(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 94 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )

Art 79(la data 28shymarshy2011 Art 79 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 98 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate carea) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncăb) au icircmplinit vacircrstele standard de pensionare prevăzute de prezenta legec) au vacircrsta mai mică cu pacircnă la 5 ani față de vacircrsta standard de pensionare și au realizatstagiile complete de cotizare conform prezentei legi(2) Constatarea situațiilor prevăzute la alin (1) lit a) se face numai cu avizul InstitutuluiNațional de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau al comisiilorcentrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații după cazArt 80(la data 28shymarshy2011 Art 80 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 99 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă centreleregionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau comisiile centrale de expertizămedicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor

și Serviciului Romacircn de Informații pot convoca pentru expertizare pensionarul deinvaliditate Concluziile expertizării sunt obligatorii și definitive(2) Neprezentarea la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacitățiide Muncă la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau lacomisiile centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații din motiveimputabile pensionarului atrage suspendarea plății pensiei(3) Suspendarea plății pensiei prevăzute la alin (2) se face icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care neprezentarea sshya comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa depensii sectorială după cazArt 81(la data 28shymarshy2011 Art 81 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 89 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(1) Pensionarii de invaliditate cu excepția celor prevăzuți la art 79 alin (1) sunt obligațisă urmeze programele recuperatorii icircntocmite de medicul expert al asigurărilor sociale carea emis decizia medicală asupra capacității de muncă icircn vederea reintegrăriisocioprofesionale(2) Neicircndeplinirea din motive imputabile pensionarului a obligației prevăzute la alin (1)atrage suspendarea plății pensiei icircncepacircnd cu luna următoare constatării(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale efectuează controlul asuprarespectării programelor recuperatorii pe baza normelor metodologice emise(4) Suspendarea plății pensiei icircncetează cu luna următoare reluării sau după caz icircnceperiiprogramelor recuperatoriiArt 82(la data 28shymarshy2011 Art 82 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 64 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiade invaliditate devine pensie pentru limită de vacircrstă(2) Icircn situația prevăzută la alin (1) se acordă din oficiu cuantumul cel mai avantajos(3) Indemnizația pentru icircnsoțitor prevăzută la art 77 se menține și pe durata acordăriipensiei pentru limită de vacircrstăSECȚIUNEA 5 Pensia de urmaș(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 78 din capitolul III sectiunea 6 din Normadin 2011 )Art 83(la data 28shymarshy2011 Art 83 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 65 alin (1) din capitolul IIIsectiunea 4 din Norma din 2011 )Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor dacă susținătorul decedat erapensionar sau icircndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensiiArt 84(la data 28shymarshy2011 Art 84 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 65 alin (2) din capitolul IIIsectiunea 4 din Norma din 2011 )Copiii au dreptul la pensie de urmașa) pacircnă la vacircrsta de 16 anib) dacă icircși continuă studiile icircntrshyo formă de icircnvățămacircnt organizată potrivit legii pacircnă laterminarea acestora fără a depăși vacircrsta de 26 de anic) pe toată durata invalidității de orice grad dacă aceasta sshya ivit icircn perioada icircn care seaflau icircn una dintre situațiile prevăzute la lit a) sau b)Art 85(la data 28shymarshy2011 Art 85 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 66 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții la icircmplinireavacircrstei standard de pensionare dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani(2) Icircn cazul icircn care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani dar de cel puțin 10 anicuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 05 pentrufiecare lună respectiv cu 60 pentru fiecare an de căsătorie icircn minusArt 86(la data 28shymarshy2011 Art 86 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 67 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vacircrstă pe perioada icircncare este invalid de gradul I sau II dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vacircrstă și de duratacăsătoriei dacă decesul soțului susținător sshya produs ca urmare a unui accident de muncăsau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintrshyo activitateprofesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 87Soțul supraviețuitor care nu icircndeplinește condițiile prevăzute la art 85 și la art 86 alin (1)beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului dacă icircnaceastă perioadă nu realizează venituri lunare dintrshyo activitate profesională pentru careasigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35 din cacircștigul salarialmediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 88Soțul supraviețuitor care are icircn icircngrijire la data decesului susținătorului unui sau maimulți copii icircn vacircrstă de pacircnă la 7 ani beneficiază de pensie de urmaș pacircnă la data icircmpliniriide către ultimul copil a vacircrstei de 7 ani icircn perioadele icircn care nu realizează venituri lunaredintrshyo activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acesteasunt mai mici de 35 din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 89(1) Pensia de urmaș se stabilește după caz dina) pensia pentru limită de vacircrstă aflată icircn plată sau la care ar fi avut dreptul icircn condițiilelegii susținătorul decedatb) pensia de invaliditate gradul I icircn cazul icircn care decesul susținătorului a survenit icircnainteaicircndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vacircrstă(2) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizatde susținător aferent pensiei prevăzute la alin (1) icircn funcție de numărul urmașiloricircndreptățiți astfela) 50 shy pentru un singur urmașb) 75 shy pentru 2 urmașic) 100 shy pentru 3 sau mai mulți urmașiArt 90Cuantumul pensiei de urmaș icircn cazul orfanilor de ambii părinți se stabilește prinicircnsumarea drepturilor de pensie de urmaș calculate după fiecare părinteArt 91Icircn cazul modificării numărului de urmași pensia se recalculează icircn conformitate cudispozițiile art 89 alin (2)Art 92(la data 28shymarshy2011 Art 92 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 68 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și icircndeplinește condițiile prevăzutede lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea maiavantajoasă pensieArt 93Persoanele prevăzute la art 84 lit c) și la art 86 alin (1) sunt expertizate revizuitemedical și au obligația de a urma programele recuperatorii conform reglementărilorprevăzute pentru pensia de invaliditateSECȚIUNEA 6 Calculul pensiilorArt 94(1) Cuantumul pensiei se determină prin icircnmulțirea punctajului mediu anual realizat deasigurat cu valoarea unui punct de pensie(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin (1) și a cuantumului indemnizațieipentru icircnsoțitor prevăzute la art 77 alin (2) fracțiunile de leu se icircntregesc la un leu icircnfavoarea pensionaruluiArt 95(la data 22shyoctshy2015 Art 95 din capitolul IV sectiunea 6 a fost in legatura cu Decizia 222015 )(la data 28shymarshy2011 Art 95 din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 69 din capitolul III sectiunea 5din Norma din 2011 )

(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin icircmpărțirea numărului depuncte rezultat din icircnsumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de anicorespunzător stagiului complet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5 sau după caz anexanr 6(2) Icircn situația persoanelor prevăzute la art 56shy59 la stabilirea punctajului mediu anual seiau icircn considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole(3) Icircn cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare icircn mai multe situații pentru carelegea prevede stagii complete de cotizare diferite punctajul mediu anual se determină prinicircnsumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizareprevăzute de prezenta lege pentru fiecare dintre situațiile respective(4) La calcularea punctajului mediu anual a punctajului anual și a punctajului lunar seutilizează 5 zecimaleArt 96(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin icircmpărțirea la 12 a sumei punctajelorlunare realizate icircn anul calendaristic respectiv(la data 28shymarshy2011 Art 96 alin (1) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 70 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea cacircștigului salarial brutsolda brută saudupă caz a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuției deasigurări sociale la cacircștigul salarial mediu brut din luna respectivă comunicat de InstitutulNațional de Statistică(la data 28shymarshy2011 Art 96 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 71 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(3) Icircn situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat punctajullunar stabilit icircn condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contribuția datoratăla sistemul public de pensii și contribuția prevăzută de lege pentru condiții normale delucru(4) Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică icircncă nu a comunicat cacircștigulsalarial mediu brut se utilizează pentru icircntreaga lună ultimul cacircștig salarial mediu brutcomunicatArt 97(1) Pentru perioadele asimilate la determinarea punctajului lunar al asiguratului seutilizeazăa) cuantumul pensiei de invaliditate icircn situația prevăzută la art 49 alin (1) lit a)b) 25 din cacircștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective icircn situațiileprevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) f) și 9)c) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă icircn situațiile prevăzutela art 49 alin (1) lit e)(2) Icircn cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin(1) lit a) și care icircn aceeași perioadă obțin venituri pentru care se datorează contribuțiade asigurări sociale la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau icircn considerare princumulare aceste venituri și cele stabilite pentru perioadele asimilateArt 98(1) Pentru stagiul potențial acordat persoanelor icircn drept să obțină o pensie de invaliditatepunctajul lunar este dea) 070 puncte pentru gradul I de invaliditateb) 055 puncte pentru gradul II de invaliditatec) 035 puncte pentru gradul III de invaliditate(2) Pentru perioadele icircn care persoana a fost șomer la determinarea punctajului lunar seiau icircn considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul acontribuției de asigurări sociale(3) Se exceptează de la prevederile alin (2) persoanele care beneficiază de plățicompensatorii pentru care sshya achitat contribuția din bugetul asigurărilor pentru șomaj Icircnacest caz la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obținută icircn urma aplicăriiasupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurărisociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă icircncondiții normale

(4) Pentru perioadele de asigurare realizate de către persoanele prevăzute la art 6 alin(1) pct V la determinarea punctajului lunar se utilizează cuantumul ajutorului lunar care aconstituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale(5) Icircn situația asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit d) la determinareapunctajului lunar se utilizează suma obținută icircn urma aplicării asupra venitului care aconstituit bază de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale a raportului dintrecota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări socialeaprobată pentru locuri de muncă icircn condiții normale(la data 30shydecshy2010 Art 98 alin (5) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art XVIII punctul 19 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

Art 99(1) Pentru asigurații care au realizat stagiul minim de cotizare și care contribuie la sistemulpublic de pensii după icircmplinirea vacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 5punctajul lunar realizat icircn perioada respectivă se majorează cu 05(la data 28shymarshy2011 Art 99 alin (1) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 72 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(2) Pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) care au realizat stagiul minimde cotizare icircn specialitate și care contribuie la sistemul public de pensii după icircmplinireavacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 6 punctajul lunar realizat icircnperioada respectivă se majorează cu 05(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin (1) și (2) nu se acordă pentru perioadeleicircn care se cumulează pensia cu venituri de natură salarialăArt 100Persoanele care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn grupele I și a IIshyade muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 cele care au desfășuratactivități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebite condiții speciale sau altecondiții de muncă potrivit legii beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate icircnperioadele respective după cum urmeazăa) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa aIIshya de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau icircn locuri de muncăicircncadrate icircn condiții deosebite potrivit legiib) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa I demuncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau icircn locuri de muncăicircncadrate icircn condiții speciale potrivit legiic) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn altecondiții de muncă potrivit legiiArt 101CNPP și casele de pensii sectoriale comunică asiguraților punctajul anual și punctajulcumulat pentru perioadele de cotizare icircn condițiile art 50Art 102(la data 15shydecshy2013 Art 102 din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 18 dincapitolul III din Legea 3402013 )______) shy Art 102 alin (2)shy(6) intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2013 (nn shy A se vedea art193 alin (2) )(1) La data intrării icircn vigoare a prezentei legi valoarea punctului de pensie este de 7328lei(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 din rata medie anuală ainflației la care se adaugă 50 din creșterea reală a cacircștigului salarial mediu brut realizat(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(la data 02shyianshy2015 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 18din capitolul III din Legea 1872014 )) Prin derogare de la prevederile art 102 alin (2) icircn anul 2015 valoarea punctului depensie se majorează cu 5 și este de 8302 lei(la data 18shydecshy2014 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 30din capitolul III din Ordonanta urgenta 832014 )

) Icircn anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 8717 lei(la data 22shydecshy2015 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 17din capitolul III din Legea 3402015 )

(21) Icircncepacircnd cu anul 2013 indicatorii prevăzuți la alin (2) utilizați la stabilirea valoriipunctului de pensie pentru anul următor sunt cei definitivi cunoscuți icircn anul curent pentruanul calendaristic anterior comunicați de Institutul Național de Statistică(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 completat de Art I punctul 2 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(3) Icircn situația icircn care unul dintre indicatorii prevăzuți la alin (2) are valoare negativă lastabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (3) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(4) Icircn situația icircn care indicatorii prevăzuți la alin (2) au valori negative se păstreazăultima valoare a punctului de pensie(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (4) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(5) Icircncepacircnd cu anul 2021 valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 dinrata inflației la care se adaugă 45 din creșterea reală a salariului mediu brut realizate peanul precedent Procentul din creșterea reală a salariului mediu brut luat icircn considerare lamajorarea anuală a valorii punctului de pensie se reduce gradual cu cacircte 5 icircn fiecare an(6) Icircncepacircnd cu anul 2030 valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 dinrata inflației realizată pe anul precedentSECȚIUNEA 7 Stabilirea și plata pensiilorArt 103(la data 28shymarshy2011 Art 103 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 74 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Pensia se acordă la cererea persoanei icircndreptățite a tutorelui sau a curatoruluiacesteia a persoanei căreia i sshya icircncredințat sau i sshya dat icircn plasament copilul minor dupăcaz depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială(la data 28shymarshy2011 Art 103 alin (1) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 77 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(2) Cererea de pensionare icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinireacondițiilor prevăzute de prezenta lege se depune icircncepacircnd cu data icircndeplinirii acestorcondiții la casa teritorială de pensii competentă icircn a cărei rază domiciliază persoanaPentru persoanele din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționalecererea de pensionare icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinirea condițiilorprevăzute de prezenta lege se depune icircncepacircnd cu data icircndeplinirii acestor condiții lacasa de pensii sectorială competentă icircn funcție de ultimul loc de muncă(la data 28shymarshy2011 Art 103 alin (2) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 76 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(3) Icircn aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care Romacircnia esteparte persoanele domiciliate icircn străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensiedin sistemul public de pensii icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinireacondițiilor prevăzute de prezenta lege la casa teritorială de pensii competentă icircn funcțiede ultimul loc icircn care au fost asigurate icircn Romacircnia respectiv la casa de pensii sectorialăcompetentă(4) Cererea de pensionare depusă conform prevederilor alin (2) sau (3) poate fi retrasăde persoana care a depusshyo pacircnă la emiterea deciziei de pensionare(5) Pentru cadrele militare și funcționarii publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare care aparțin Ministerului Justiției Serviciului de Protecție șiPază Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale cererile depensionare se depun la casele de pensii sectoriale care funcționează icircn subordineaMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircnde Informații după caz potrivit protocoalelor icircncheiate icircntre acesteaArt 104

(1) Icircn sistemul public de pensii pensiile se cuvin de la data icircndeplinirii condițiilor prevăzutede prezenta lege icircn funcție de categoria de pensie solicitată(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensiisectoriale după caz emisă icircn condițiile prevăzute de prezenta lege și se acordă de la dataicircnregistrării cererii(3) Icircn funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensie pensiile se acordă și dela o altă dată după cum urmeazăa) de la data icircncetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă saudupă caz de la data icircncetării calității de asigurat cu excepția asiguraților prevăzuți la art6 alin (2) dacă cererea a fost icircnregistrată icircn termen de 30 de zile de la data emiteriideciziei medicale asupra capacității de muncă icircn situația pensiei de invaliditate acordatepersoanei care la data emiterii deciziei medicale are calitatea de asigurat(la data 01shyaprshy2013 Art 104 alin (3) litera A din capitolul IV sectiunea 7 modificat de Art I punctul 4 dinLegea 372013 )

b) din prima zi a lunii următoare celei icircn care a avut loc decesul dacă cererea a fostdepusă icircn termen de 30 de zile de la data decesului icircn situația pensiei de urmaș acordatepersoanei al cărei susținător era pensionar la data decesuluic) de la data decesului dacă cererea a fost icircnregistrată icircn termen de 30 de zile de laaceastă dată icircn situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu erapensionar la data decesuluid) de la data icircndeplinirii condițiilor de pensionare dacă cererea a fost icircnregistrată icircntermen de 30 de zile de la această dată icircn situația pensiei de urmaș acordate persoaneicare icircndeplinește condițiile prevăzute de lege referitoare la vacircrsta standard de pensionareulterior decesului susținătoruluiArt 105Icircn sistemul public de pensii pensiile se plătesc de la data acordării stabilită prin decizie acasei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale după caz cu excepția pensieianticipate și a pensiei anticipate parțiale care se plătesc de la data icircncetării calității deasiguratArt 106(la data 28shymarshy2011 Art 106 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 75 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casateritorială de pensii respectiv de casa de pensii sectorială icircn termen de 45 de zile de ladata icircnregistrării cererii(2) Decizia prevăzută la alin (1) cuprinde temeiurile de fapt și de drept icircn baza cărora seadmite sau se respinge cererea de pensionare(3) Icircn termen de 30 de zile de la comunicare decizia de pensie poate fi anulată la cerereatitularului(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunicăpersoanei care a solicitat pensionarea icircn termen de 5 zile de la data emiteriiArt 107(1) Icircn situația icircn care ulterior stabilirii șisau plății drepturilor de pensie se constatădiferențe icircntre sumele stabilite șisau plătite și cele legal cuvenite casa teritorială depensii respectiv casa de pensii sectorială operează din oficiu sau la solicitareapensionarului modificările ce se impun prin decizie de revizuire(2) Sumele rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (1) se acordă sau se recupereazădupă caz icircn cadrul termenului general de prescripție calculat de la data constatăriidiferențelor(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor șisau a stagiilor de cotizareprevăzute de lege nevalorificate la stabilirea acesteia(la data 28shymarshy2011 Art 107 alin (3) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 73 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(4) Pensionarii pentru limită de vacircrstă care după data icircnscrierii la pensie realizează stagiude cotizare pot solicita recalcularea pensiei icircn condițiile legii(5) Sumele rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (3) și (4) se acordă icircncepacircnd culuna următoare celei icircn care a fost icircnregistrată solicitareaArt 108

(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar(2) Pensia se plătește personal titularului tutorelui sau curatorului acestuia persoaneicăreia i sshya icircncredințat ori i sshya dat icircn plasament copilul urmaș sau după caz mandataruluidesemnat prin procură specialăArt 109(1) Plata pensiei se face icircn funcție de opțiunea pensionarului prin mandat poștal icircn contcurent sau icircn cont de cacircrd icircn condițiile stabilite prin convențiile icircncheiate icircntre CNPPcasele de pensii sectoriale și Compania Națională bdquoPoșta Romacircnă shy SA sau după cazicircntre CNPP casele de pensii sectoriale și bănci(2) Prevederile alin (1) se aplică și icircn situația celorlalte drepturi bănești pentru stabilirea șiplata cărora competența revine potrivit legii caselor teritoriale de pensii sau caselor depensii sectoriale(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale transmit lunar la domiciliulbeneficiarilor din Romacircnia prin Compania Națională Poșta Romacircnă shy SA taloanele deplată a drepturilor prevăzute la alin (1) și (2) indiferent de modalitatea de plată pentrucare au optat beneficiarii acestoraArt 110(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art 109 alin (1)și (2) precum și cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor dinRomacircnia se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective și sedetermină după cum urmeazăa) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite icircn situația icircn care achitareadrepturilor se face la domiciliul beneficiarilorb) prin stabilirea unui tarif pentru un talon icircn situația icircn care beneficiarii au optat pentruplata icircn cont curent sau icircn cont de card și cărora li se transmite la domiciliu numai talonulde platăc) prin stabilirea unui comision bancar negociabil icircn situația icircn care plata drepturilor seface icircn cont curent sau icircn cont de cacircrd(2) Procentul și tariful prevăzute la alin (1) lit a) și b) se stabilesc prin legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat(3) Procentul prevăzut la alin (1) lit a) se stabilește astfel icircncacirct cheltuielile totale detransmitere să nu depășească 1 din valoarea totală a sumelor plătite(4) Comisionul bancar prevăzut la alin (1) lit c) se stabilește astfel icircncacirct cheltuielile totalede transmitere să nu depășească 015 din valoarea totală a sumelor plătiteArt 111(1) Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele teritoriale de pensii și de casele depensii sectoriale care nu au domiciliul icircn Romacircnia pot opta pentru transferul icircn străinătateal acestor drepturi icircn condițiile legii(2) Prestațiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliți icircn străinătate aferentedrepturilor prevăzute la art 19 alin (2) pot fi transferate icircn alte țări icircn condițiilereglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care Romacircnia esteparte icircn moneda țărilor respective sau icircntrshyo altă monedă asupra căreia sshya convenit(3) Cheltuielile generate de transferul icircn străinătate al prestațiilor de asigurări socialeinclusiv comisioanele de schimb valutar se suportă de beneficiar cu excepția plăților careintră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr 1132009 privind serviciile deplată aprobată cu modificări prin Legea nr 1972010 icircn cazul acestora din urmăcomisioanele fiind suportate proporțional de către beneficiar și de către casele teritorialede pensii respectiv de către casele sectoriale de pensii(4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestațiilor de asigurări socialecuvenite și neicircncasate se suportă din bugetul asigurărilor sociale de statArt 112Procedurile referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a drepturilor bănești se aprobăprin ordine ale conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectorialeArt 113(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei icircncetează icircncepacircnd cu luna următoare celei icircncare a intervenit una dintre următoarele cauzea) pensionarul a decedat

b) pensionarul nu mai icircndeplinește condițiile legale icircn temeiul cărora ishya fost acordatăpensiac) pensionarul de invaliditate pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit c) precum și celprevăzut la art 86 alin (1) șishyau redobacircndit capacitatea de muncă potrivit legiid) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul de urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu sshya prezentat din motiveimputabile lui la revizuirea medicală obligatoriee) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu sshya prezentat din motiveimputabile lui la convocarea prevăzută la art 80f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu a mai urmat programelerecuperatorii prevăzute la art 81 alin (1)g) copilul beneficiar al unei pensii de urmaș a icircmplinit vacircrsta de 26 de ani cu excepțiasituației prevăzute la art 84 lit c)h) pensionarul urmaș a fost condamnat printrshyo hotăracircre judecătorească rămasădefinitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului(2) Modificările intervenite icircn starea civilă a persoanei de natură să conducă la icircncetareaplății pensiei icircn conformitate cu prevederile alin (1) lit a) se comunică de MinisterulAdministrației și Internelor prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și AdministrareaBazelor de Date(3) Instanțele judecătorești au obligația să comunice icircn scris informațiile de natură săconducă la icircncetarea plății pensiei icircn termen de 10 zile de la data rămacircnerii definitive ahotăracircrii pronunțate icircn situația prevăzută la alin (1) lit h) casei teritoriale de pensiirespectiv casei de pensii sectoriale icircn evidențele căreia se află pensionarul condamnatArt 114(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei se suspendă icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care a intervenit una dintre următoarele cauzea) pensionarul șishya stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romacircnia a icircncheiatconvenție de reciprocitate icircn domeniul asigurărilor sociale dacă potrivit prevederiloracesteia pensia se plătește de către celălalt statb) pensionarul beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale seregăsește icircn una dintre situațiile prevăzute la art 6 alin (1) pct I II sau IV cu excepțiaconsilierilor locali sau județenic) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit c) ori celprevăzut la art 86 alin (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau laconvocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității deMuncă a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau a comisiilorcentrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informațiid) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii icircntocmite demedicul expert al asigurărilor sociale prevăzute la art 81 alin (1)e) pensionarul de invaliditate icircncadrat icircn gradul I sau II se regăsește icircn una dintresituațiile prevăzute la art 6 alin (1) pct I II sau IV cu excepția consilierilor locali saujudețenif) pensionarul de invaliditate icircncadrat icircn gradul III se regăsește icircn una dintre situațiileprevăzute la art 6 alin (1) pct I sau II depășind jumătate din programul normal de lucrual locului de muncă respectivg) pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit a) a icircmplinit vacircrsta de 16 ani și nu facedovada continuării studiilorh) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș realizează venituri brute lunarepentru care potrivit legii asigurarea este obligatorie dacă acestea sunt mai mari de 35din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)i) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș sshya recăsătoritj) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii opteazăpentru o altă pensie potrivit legii din același sistem sau dintrshyun alt sistem de asigurărisociale neintegrat sistemului public de pensii

k) pensionarul nu mai icircndeplinește condițiile prevăzute de lege referitoare la cumululpensiei cu salariul(2) Icircn situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș icircn condițiile prevăzute la art 84lit b) care nu face dovada continuării studiilor plata pensiei se suspendă icircncepacircnd cu datade 1 octombrie a anului icircn curs(3) Plata indemnizației pentru icircnsoțitor prevăzute la art 77 alin (1) se suspendă peperioada icircn care pensionarul este internat icircntrshyo instituție de asistență socială sau icircntrshyounitate medicală specializată icircn care se asigură supraveghere și icircngrijire permanente cuexcepția situațiilor icircn care pensionarul este nevăzător(la data 28shymarshy2011 Art 114 alin (3) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 79 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(4) Suspendarea plății pensiei șisau a indemnizației pentru icircnsoțitor se poate face și lacererea pensionarului situație icircn care suspendarea plății se face icircncepacircnd cu lunaurmătoare celei icircn care a fost icircnregistrată cerereaArt 115Icircn sistemul public de pensii reluarea plății pensiei se face la cerere după cum urmeazăa) icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care a fost icircnlăturată cauza care potrivit legii a dusla suspendarea plății pensiei dacă cererea a fost depusă icircn termen de 30 de zile de la datala care cauza suspendării a fost icircnlăturatăb) icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care a fost depusă cererea dacă depunereaacesteia sshya făcut după expirarea termenului prevăzut la lit a)c) de la data icircnceperii anului școlar icircn situația icircn care suspendarea plății pensiei sshya făcuticircn temeiul prevederilor art 114 alin (1) lit g)Art 116Icircncetarea suspendarea sau reluarea plății pensiei precum și orice modificare a drepturilorde pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii respectiv de casele depensii sectoriale icircn condițiile respectării regimului juridic al deciziei de icircnscriere la pensieArt 117Prevederile prezentei legi referitoare la stabilirea și modificarea drepturilor la icircncetareasuspendarea și reluarea plății acestora se aplică și indemnizațiilor acordate prin legispeciale ale căror stabilire și plată se află potrivit legii icircn competența materială a caselorteritoriale de pensii respectiv a caselor de pensii sectoriale cu excepția situațiilor icircn carelegea specială de reglementare dispune altfelArt 118(1) Icircn sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentrucare asigurarea este obligatorie icircn condițiile legii următoarele categorii de pensionaria) pensionarii pentru limită de vacircrstăb) nevăzătoriic) pensionarii de invaliditate gradul III precum și copiii pensionari de urmaș icircncadrați icircngradul III de invaliditated) copiii pensionari de urmaș prevăzuți la art 84 lit a) și b)(2) Soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș poate cumula pensia cu venituridin activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie potrivit legii dacăacestea nu depășesc 35 din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 119Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligați să comunice casei teritoriale de pensiirespectiv casei de pensii sectoriale icircn evidențele căreia se află orice schimbare icircn situațiaproprie de natură să conducă la modificarea condițiilor icircn funcție de care ishya fost stabilităsau i se plătește pensia icircn termen de 15 zile de la data apariției acesteiaArt 120(la data 28shymarshy2011 Art 120 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 80 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Sumele neicircncasate de către pensionar reprezentacircnd pensia pe luna icircn care a avut locdecesul șisau după caz drepturi restante de pensie cuvenite și neicircncasate pacircnă la decesse plătesc soțului supraviețuitor copiilor părinților sau icircn lipsa acestora celorlalțimoștenitori icircn condițiile dreptului comun(2) Sumele prevăzute la alin (1) pot fi solicitate icircn cadrul termenului general deprescripție

CAPITOLUL V Alte drepturi de asigurări sociale(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 120 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 119 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 118 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 117 din capitolul V din Norma din 2011 )Art 121Icircn sistemul public de pensii icircn afara pensiilor se mai pot acorda icircn condițiile prezenteilegi următoarele prestațiia) tratament balnear altul decacirct cel care potrivit legii se suportă de la bugetul Fonduluinațional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurați și pensionarib) bilete de odihnă pentru asigurațic) ajutor de deces icircn cazul decesului asiguratului pensionarului sau unui membru alfamiliei unuia dintre aceștiaArt 122(la data 12shyiunshy2012 Art 122 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art XVIII din Ordonantaurgenta 262012 )(1) Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete detratament solicitanților icircndreptățiți icircn limita numărului de locuri asigurate icircn unități detratament din proprietatea CNPP precum și a numărului de locuri contractate cu alte unitățide profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bugetului asigurărilorsociale de stat(2) Asigurații și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnearicircn condițiile prezentei legi după cum urmeazăa) gratuit shy pensionarii de invaliditate icircn cadrul programului de recuperare icircntocmit demedicul expert al asigurărilor socialeb) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții bănești shy asigurații sistemului publicde pensii și pensionarii alții decacirct cei prevăzuți la lit a)(3) Durata tratamentului balnear este de 12shy18 zile(4) Contravaloarea prestațiilor acordate icircn condițiile prevăzute la alin (2) lit a) șidiferența dintre contravaloarea prestațiilor și contribuția bănească prevăzută la alin (2) litb) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear precum și nivelulcontribuției bănești individuale a asiguraților și a pensionarilor se aprobă anual prin ordincomun al conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectoriale(6) Locurile de tratament balnear se asigură icircn unitățile de tratament din proprietateaCNPP și icircn completare prin contracte icircncheiate potrivit legii cu alte unități de profil Laicircncheierea contractelor se va ține seama de gradul de solicitare al stațiunii și de categoriade confort oferită precum și de nivelul maxim al tarifelor stabilit de CNPP și casele depensii sectoriale ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de statArt 123(1) Biletele de odihnă se pot acorda icircn condițiile prezentei legi asiguraților sistemuluipublic de pensii care icircși desfășoară activitatea icircn instituțiile publice icircn care nu estereglementată constituirea fondului social cu suportarea de către beneficiar a unei părți dincostul biletului Diferența pacircnă la costul integral al biletului de odihnă se suportă de labugetul asigurărilor sociale de stat(2) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă precum și nivelul cotei departicipare individuală a asiguraților se aprobă prin hotăracircre a GuvernuluiArt 124(la data 03shyfebshy2015 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 542015 )(la data 03shyfebshy2014 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 512014 )(la data 08shyfebshy2011 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 832011 )Numărul biletelor de odihnă al biletelor de tratament balnear inclusiv cele care se acordăgratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracterreparatoriu precum și modul de acordare de distribuire și de decontare a acestora sestabilesc prin hotăracircre a GuvernuluiArt 125(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 113 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 111 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 108 din capitolul V din Norma din 2011 )

(1) Icircn cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiază de ajutor de deces osingură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și carepoate fi după caz soțul supraviețuitor copilul părintele tutorele curatorul sau icircn lipsaacestora oricare persoană care face această dovadă(2) Dovada prevăzută la alin (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege(la data 28shymarshy2011 Art 125 alin (2) din capitolul V reglementat de Art 109 din capitolul V din Norma din2011 )(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilorsociale de stat și nu poate fi mai mic decacirct valoarea cacircștigului salarial mediu brut prevăzutla art 33 alin (5)(la data 15shydecshy2013 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 17 din capitolulIII din Legea 3402013 )(la data 02shyianshy2015 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 17 din capitolulIII din Legea 1872014 )(la data 22shydecshy2015 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 16 din capitolulIII din Legea 3402015 )Art 126(la data 28shymarshy2011 Art 126 din capitolul V reglementat de Art 112 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 126 din capitolul V reglementat de Art 107 din capitolul V din Norma din 2011 )(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces icircn cazul decesului unuimembru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului(2) Se consideră membru de familie icircn sensul prezentei legi(la data 28shymarshy2011 Art 126 alin (2) din capitolul V reglementat de Art 110 din capitolul V din Norma din2011 )a) soțulb) copiii proprii copiii adoptați copiii aflați icircn plasament familial sau cei icircncredințați sprecreștere și educare familiei icircn vacircrstă de pacircnă la 18 ani sau dacă icircși continuă studiile pacircnăla terminarea acestora fără a depăși vacircrsta de 26 de ani precum și copiii incapabili demuncă indiferent de vacircrstă dacă șishyau pierdut capacitatea de muncă icircnaintea vacircrstelormenționatec) părinții și bunicii oricăruia dintre soți(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate dincuantumul prevăzut la art 125 alin (3)Art 127(1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă lacerere pe baza certificatului de deces(2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu decotizareArt 128(la data 28shymarshy2011 Art 128 din capitolul V reglementat de Art 116 din capitolul V din Norma din 2011 )Icircn cazul icircn care potrivit legii angajatorul icircși suspendă temporar activitatea sau activitateaacestuia icircncetează prin divizare ori fuziune dizolvare reorganizare lichidare reorganizarejudiciară lichidare judiciară faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de legeajutorul de deces cuvenit și neachitat potrivit legii se achită din bugetul asigurărilorsociale de stat de casele teritoriale de pensii respectiv de casele de pensii sectorialeArt 129(la data 28shymarshy2011 Art 129 din capitolul V reglementat de Art 115 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 129 din capitolul V reglementat de Art 114 din capitolul V din Norma din 2011 )(1) Ajutorul de deces se achită icircn termen de 24 de ore de la solicitare dea) angajator icircn cazul decesului asiguratului prevăzut la art 6 alin (1) pct I II și Vrespectiv al unui membru de familie al acestuiab) instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj icircn cazul decesuluișomerului respectiv al unui membru de familie al acestuiac) casa teritorială de pensii respectiv casa de pensii sectorială icircn cazul decesuluipensionarului sau al asiguratului prevăzut la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) respectival unui membru de familie al acestuia(la data 30shydecshy2010 Art 129 alin (1) litera C din capitolul V modificat de Art XVIII punctul 20 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

(2) Icircn situația persoanelor asigurate icircn sistemul public de pensii pe baza contractului deasigurare socială icircncheiat anterior intrării icircn vigoare a prezentei legi ajutorul de deces seachită de casa teritorială de pensii la care se află icircn evidențăArt 130(1) Ajutorul de deces se achită persoanei icircndreptățite sau mandatarului desemnat prinprocură specială de către aceasta(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat pe baza actelor justificative icircn cadrul termenuluigeneral de prescripție calculat de la data decesului(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin (1) se achită la nivelul cuvenit ladata decesuluiCAPITOLUL VI Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensiisectorialeArt 131(1) CNPP este instituție publică de interes național cu personalitate juridică organ despecialitate al administrației publice centrale care administrează sistemul public de pensii(2) CNPP se află sub autoritatea Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale(3) Sediul CNPP este icircn municipiul București(4) Casa de pensii a municipiului București și casele județene de pensii sunt serviciipublice icircnvestite cu personalitate juridică(5) CNPP are icircn subordine Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare aCapacității de Muncă denumit icircn continuare INEMRCM care este instituție publică cupersonalitate juridică și autonomie științifică Icircn subordinea INEMRCM se icircnființeazăcentre regionale de expertiză medicală a capacității de muncă(6) Statutul și structura organizatorică ale INEMRCM se stabilesc prin hotăracircre aGuvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al INEMRCMși al serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă(7) CNPP este acționar unic la Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă TBRCM shy SA(8) CNPP are icircn subordine Centrul Național de Formare Profesională a Personalului dinDomeniul Pensiilor Publice ca instituție cu personalitate juridică și autonomie științifică iarcheltuielile curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de statArt 132_____) shy Art 132 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )(1) Casele de pensii sectoriale se icircnființează icircn subordinea Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz castructuri cu personalitate juridică și cu sediul icircn municipiul București(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin (1) sunt succesoare de drept alestructurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituțiile menționate la alin (1)(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin (1) este coordonatămetodologic de CNPPSECȚIUNEA 1 Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectorialeArt 133(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație compus din23 de persoane dintre care un președinte și 22 de membri(2) Președintele CNPP este numit prin decizie a primuluishyministru la propunerea ministruluimuncii familiei și protecției sociale pentru un mandat de 5 ani care poate fi reicircnnoitPreședintele CNPP este și președinte al consiliului de administrație(3) Președintele exercită o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică(4) Președintele are rang de secretar de stat și este salarizat la nivelul prevăzut de legepentru această funcție(5) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului ai caselor depensii sectoriale patronatelor sindicatelor și pensionarilor după cum urmeazăa) 5 reprezentanți ai Guvernului desemnați de ministrul muncii familiei și protecțieisociale

b) 3 reprezentanți ai caselor de pensii sectoriale desemnați de conducătorii instituțiilorpublice prevăzute la art 132 alin (1)c) 5 reprezentanți ai patronatelor desemnați de organizațiile patronale reprezentative lanivel naționald) 5 reprezentanți ai sindicatelor desemnați de organizațiile sindicale reprezentative lanivel naționale) 4 reprezentanți ai pensionarilor desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor(6) Sunt reprezentative la nivel național organizațiile patronale și sindicale care icircndeplinesccondițiile prevăzute de Legea nr 1301996 privind contractul colectiv de muncărepublicată cu modificările și completările ulterioare(7) Membrii consiliului de administrație sunt numiți sau desemnați potrivit prevederilor alin(5) pe o perioadă de 4 ani(8) Consiliul de administrație funcționează icircn mod legal icircn prezența a cel puțin 15 dintremembrii săi(9) Pe durata exercitării mandatului președintele și membrii consiliului de administrațiepot fi revocați de către cei care ishyau numit respectiv desemnat(10) Icircn cazul icircncetării mandatului ca urmare a revocării a demisiei sau a decesului vor finumite respectiv desemnate alte persoane pacircnă la expirarea duratei mandatului inițialArt 134(1) CNPP icircși elaborează statutul propriu care se aprobă prin hotăracircre a Guvernului(2) Statutul cuprinde icircn mod obligatoriu atribuțiile consiliului de administrație alepreședintelui CNPP modul de organizare și funcționare a CNPP atribuțiile caselor teritorialede pensii precum și modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale(3) Modul de organizare și funcționare a societății comerciale prevăzute la art 131 alin (7)se stabilește prin hotăracircre a GuvernuluiArt 135(la data 24shymarshy2011 Art 135 din capitolul VI sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea2332011 )_____

) shy Art 135 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )Atribuțiile organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prinhotăracircre a Guvernului la propunerea Ministerului Muncii Familiei și Protecției SocialeMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircnde Informații adoptată icircn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legiArt 136(1) Ministrul muncii familiei și protecției sociale ministrul apărării naționale ministruladministrației și internelor și directorul Serviciului Romacircn de Informații sunt ordonatoriprincipali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat(2) Ministrul muncii familiei și protecției sociale poate delega atribuțiile prevăzute dedispozițiile legale icircn vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare președinteluiCNPP(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terțiari de credite pentru bugetulasigurărilor sociale de stat(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terțiari de credite pentrucheltuielile cu prestațiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de statArt 137(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea sistemului public de pensii se suportădin bugetul asigurărilor sociale de stat icircn limita unui procent de pacircnă la 3 aplicat asupracheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de statinclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase icircn condițiile legii(2) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se suportădin bugetul de stat prin bugetele instituțiilor publice icircn subordinea cărora funcționează(3) Sumele necesare administrării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrateprivat cele ocazionate de virarea contribuției la aceste fonduri precum și celelaltecheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat icircn limita procentuluiprevăzut la alin (1)

SECȚIUNEA 2 Atribuțiile CNPP ale caselor teritoriale de pensii și alecaselor de pensii sectorialeArt 138Icircn aplicarea prevederilor prezentei legi CNPP icircndeplinește icircn principal următoareleatribuțiia) icircndrumă și controlează modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele teritorialede pensiib) furnizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilorsociale de statc) prezintă Guvernului și partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare abugetului asigurărilor sociale de statd) icircndrumă metodologic casele de pensii sectorialee) stabilește icircn cooperare cu casele de pensii sectoriale modalitatea tehnică de evidențăa contribuabililor la sistemul public de pensii a drepturilor și obligațiilor de asigurări socialeprecum și a modului de colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și AdministrareaBazelor de Datef) publică anual raportul de activitateg) organizează cooperarea cu instituții similare din alte țări icircn vederea coordonăriiprestațiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competență pentru lucrătoriimigranțih) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuții potrivitdispozițiilor legale icircn vigoarei) urmărește icircncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat organizeazăicircndrumă și controlează activitatea privind executarea creanțelor bugetare potrivitdispozițiilor legale icircn vigoarej) ia măsuri icircn condițiile legii pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniuluisistemului public de pensii precum și pentru asigurarea integrității acestuiak) ia măsuri icircn condițiile legii pentru protecția fondurilor de asigurări socialel) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensiim) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel național pe bazacodului numeric personaln) certifică la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP stagiul de cotizare șipunctajul pentru fiecare asigurato) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăp) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care Romacircnia esteparte precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organismesimilare icircn domeniul asigurărilor sociale din alte țări icircn limita competențelor prevăzute delegeq) organizează selecția pregătirea și perfecționarea profesională a personalului dindomeniul asigurărilor socialer) asigură introducerea extinderea icircntreținerea și protecția sistemelor automate de calculși de evidențăs) asigură reprezentarea icircn fața instanțelor judecătorești icircn litigiile icircn care este parte caurmare a aplicării dispozițiilor prezentei legiș) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensiiadministrate privat conform dispozițiilor legale icircn vigoaret) asigură exportul icircn străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale icircndomeniuț) icircndeplinește orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legaleArt 139Icircn aplicarea prevederilor prezentei legi casele teritoriale de pensii și casele de pensiisectoriale icircndeplinesc icircn principal următoarele atribuțiia) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuții potrivitdispozițiilor legale icircn vigoareb) urmăresc icircncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat organizeazăicircndrumă și controlează activitatea privind executarea creanțelor bugetare potrivitdispozițiilor legale icircn vigoare

c) iau măsuri icircn condițiile legii pentru dezvoltarea și administrarea eficientă apatrimoniului sistemului public de pensii precum și pentru asigurarea integrității acestuiad) iau măsuri icircn condițiile legii pentru protecția fondurilor de asigurări socialee) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensiif) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel național pe bazacodului numeric personalg) certifică la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP stagiul de cotizare șipunctajul pentru fiecare asigurath) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăi) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care Romacircnia esteparte precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organismesimilare icircn domeniul asigurărilor sociale din alte țări icircn limita competențelor prevăzute delegej) organizează selecția pregătirea și perfecționarea profesională a personalului dindomeniul asigurărilor socialek) asigură introducerea extinderea icircntreținerea și protecția sistemelor automate de calculși de evidențăl) asigură reprezentarea icircn fața instanțelor judecătorești icircn litigiile icircn care sunt parte caurmare a aplicării dispozițiilor prezentei legim) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensiiadministrate privat conform dispozițiilor legale icircn vigoaren) asigură exportul icircn străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale icircndomeniuo) icircndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legaleArt 140(1) Realizarea atribuțiilor ce revin caselor teritoriale de pensii potrivit legii este supusăcontrolului CNPP(2) Realizarea atribuțiilor ce revin CNPP potrivit legii este supusă controlului MinisteruluiMuncii Familiei și Protecției Sociale(3) Realizarea atribuțiilor ce revin caselor de pensii sectoriale potrivit legii este supusăcontrolului Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații după cazArt 141(1) Salarizarea personalului CNPP al caselor teritoriale de pensii și al caselor de pensiisectoriale se realizează potrivit legii(2) Cheltuielile curente și de capital ale CNPP caselor teritoriale de pensii INEMRCM șicentrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă se suportă din bugetulasigurărilor sociale de stat(3) Cheltuielile curente și de capital ale caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetulde stat prin bugetele instituțiilor icircn subordinea cărora funcționeazăCAPITOLUL VII Răspunderea juridicăArt 142Icircncălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială civilăcontravențională sau penală după cazSECȚIUNEA 1 Infracțiuni(la data 01shyfebshy2014 Art 143 din capitolul VII sectiunea 1 abrogat de Art 222 din titlul II din Legea1872012 )SECȚIUNEA 2 ContravențiiArt 144Constituie contravenție următoarele faptea) nedepunerea la termen a declarației nominale de asigurare prevăzută la art 7b) nedepunerea declarației individuale de asigurare prevăzută la art 11c) nerespectarea cotelor de contribuție de asigurări sociale stabilite potrivit prevederilorart 27 alin (3) și art 31d) nerespectarea metodologiei și a criteriilor de icircncadrare icircn condiții deosebite de muncăe) nerespectarea prevederilor art 33shy36 privind baza de calcul a contribuției de asigurărisociale

f) nerespectarea prevederilor art 44 privind neplata și calculul majorărilor de icircntacircrziere laplata contribuției de asigurări socialeg) nerespectarea prevederilor art 119 privind obligația comunicării modificărilor intervenitereferitoare la condițiile de acordare a pensieih) neachitarea de către angajator icircn condițiile stabilite de lege a ajutorului de decesi) calculul și plata eronate ale ajutorului de deces de instituția care efectuează plataacestuiaj) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuției de asigurărisocialek) neplata de către angajator timp de 3 luni consecutiv icircn condițiile legii a contribuției deasigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de statl) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale CNPP ale caselor teritoriale depensii precum și ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative și actele deevidență necesare icircn vederea stabilirii obligațiilor de asigurări sociale precum și icircn vederearecuperării creanțelor prin executare silităm) nerespectarea prevederilor art 161 alin (1)n) neplata timp de 3 luni consecutiv icircn condițiile legii a contribuției de asigurări socialedatorate de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IVo) fapta persoanei de a nu transmite timp de 3 luni consecutiv la casele teritoriale depensii respectiv la casele de pensii sectoriale declarația nominală de asigurarep) fapta persoanei de a nu vira pentru o perioadă de 3 luni consecutiv la bugetulasigurărilor sociale de stat contribuția de asigurări sociale reținută de la asiguratArt 145(1) Contravențiile prevăzute la art 144 se sancționează după cum urmeazăa) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei cele prevăzute la lit b) c) f) g) i) m) n) și o)b) cu amendă de la 1500 lei la 5000 lei cele prevăzute la lit a) d) e) h) j) l) și p)c) cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei cea prevăzută la lit k)(2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin (1) poate fi actualizat prin hotăracircre a GuvernuluiArt 146Constatarea contravențiilor prevăzute la art 144 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art145 se fac de către organele de control ale CNPP prin casele teritoriale de pensii de cătreANAF și unitățile sale subordonate precum și de organele de control ale caselor de pensiisectorialeArt 147Amenzile contravenționale aplicate potrivit prevederilor art 145 și 146 constituie veniturila bugetul asigurărilor sociale de statArt 148(1) Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art 144shy146 se completează cuprevederile Ordonanței Guvernului nr 22001 privind regimul juridic al contravențiiloraprobată cu modificări și completări prin Legea nr 1802002 cu modificările șicompletările ulterioare(2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la obligațiile față de bugetul asigurărilor socialede stat se completează cu prevederile Legii nr 2412005 pentru prevenirea șicombaterea evaziunii fiscale cu modificările ulterioareCAPITOLUL VIII Jurisdicția asigurărilor socialeArt 149(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectorialepot fi contestate icircn termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrală deContestații respectiv la comisiile de contestații care funcționează icircn cadrul MinisteruluiApărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn deInformații(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedurăadministrativă prealabilă obligatorie fără caracter jurisdicțional(3) Comisia Centrală de Contestații funcționează icircn cadrul CNPP(4) Deciziile de pensie necontestate icircn termenul prevăzut la alin (1) sunt definitiveArt 150(1) Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestații care funcționează icircn cadrulMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn

de Informații sunt organisme de verificare care examinează și hotărăsc asupra deciziilorde pensie emise de casele teritoriale de pensii respectiv de casele de pensii sectoriale șiurmăresc aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile publice(2) Organizarea funcționarea și structura Comisiei Centrale de Contestații respectiv acomisiilor de contestații care funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații se stabilesc prinordin comun al ministrului muncii familiei și protecției sociale ministrului apărăriinaționale ministrului administrației și internelor și directorului Serviciului Romacircn deInformații icircn termen de 30 de zile de la intrarea icircn vigoare a prezentei legi(3) Icircn soluționarea contestațiilor Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestațiicare funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații adoptă hotăracircri(4) Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data icircnregistrăriiacesteiaArt 151(1) Hotăracircrile Comisiei Centrale de Contestații respectiv ale comisiilor de contestații carefuncționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații se comunică persoanelor icircn cauză și caselorteritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate după caz icircn termen de 5zile de la adoptare(2) Hotăracircrile prevăzute la art 150 alin (3) pot fi atacate la instanța judecătoreascăcompetentă icircn termen de 30 de zile de la comunicare) Curtea Constituțională constată că dispozițiile art 151 alin (2) sunt constituționale icircnmăsura icircn care se interpretează că nesoluționarea contestațiilor și necomunicarea icircntermenul legal a hotăracircrilor Comisiei Centrale de Contestații respectiv ale comisiilor decontestații care funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații nu icircmpiedică accesul lajustiție(la data 09shyaprshy2012 Art 151 alin (2) din capitolul VIII atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia9562012 )

(3) Hotăracircrile prevăzute la art 150 alin (3) care nu au fost atacate la instanțelejudecătorești icircn termenul prevăzut la alin (2) sunt definitiveArt 152Jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apelArt 153Tribunalele soluționează icircn primă instanță litigiile privinda)modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări socialeb)modul de stabilire a dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrzierec) icircnregistrarea evidența și certificarea contribuției de asigurări socialed) hotăracircrile Comisiei Centrale de Contestații și ale comisiilor de contestații carefuncționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații privind deciziile de pensiee) deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații date icircn soluționarea contestațiilor privind deciziile medicaleasupra capacității de muncăf) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări socialeg)modul de stabilire și de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări socialeh) placircngerile icircmpotriva proceselorshyverbale de contravenție icircncheiate icircn baza prezentei legii) contestațiile icircmpotriva măsurilor de executare silită dispuse icircn baza prezentei legij) alte drepturi și obligații de asigurări sociale născute icircn temeiul prezentei legiArt 154(1) Cererile icircndreptate icircmpotriva CNPP a caselor teritoriale de pensii sau icircmpotriva caselorde pensii sectoriale se adresează instanței icircn a cărei rază teritorială icircși are domiciliul orisediul reclamantul(2) Celelalte cereri se adresează instanței icircn a cărei rază teritorială icircși are domiciliul sausediul pacircracirctul

Art 155(1) Icircmpotriva hotăracircrilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apelcompetentă(2) Hotăracircrile curților de apel precum și hotăracircrile tribunalelor neatacate cu apel icircn termensunt definitive(la data 15shyfebshy2013 Art 155 din capitolul VIII modificat de Art 72 din titlul IV din Legea 762012 )

Art 156Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicția asigurărilor sociale se completează cudispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr 3042004 privind organizareajudiciară republicată cu modificările și completările ulterioareArt 157Cererile icircn fața oricăror organe sau instanțe precum și toate actele procedurale icircn legăturăcu litigiile avacircnd ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale sunt scutite de taxăde timbruCAPITOLUL IX Dispoziții tranzitoriiArt 158(1) Perioadele de vechime icircn muncă realizate icircn grupa a IIshya de muncă pacircnă la data de 1aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare icircn condiții deosebite icircn vederea reduceriivacircrstelor standard de pensionare cu excepția celor realizate icircn activitățile care conformprevederilor art 30 alin (1) sunt icircncadrate icircn condiții speciale(2) Perioadele de vechime icircn muncă realizate icircn grupa I de muncă pacircnă la data de 1 aprilie2001 icircn activitățile care conform prevederilor art 30 alin (1) sunt icircncadrate icircn condițiispeciale constituie stagii de cotizare icircn condiții speciale icircn vederea reducerii vacircrstelorstandard de pensionare(3) Stagiile de cotizare realizate icircn grupa I de muncă condiții speciale șisau alte condițiide muncă mai mici de 2 ani se valorifică icircn vederea reducerii vacircrstelor standard depensionare conform art 55 alin (1) lit a) și tabelului nr 1(4) Adeverințele care atestă icircncadrarea persoanelor icircn fostele grupe I șisau a IIshya demuncă sunt valorificate numai icircn situația icircn care au fost emise conform legii pe bazadocumentelor verificabile icircntocmite anterior datei de 1 aprilie 2001(la data 25shyiunshy2015 Art 158 din capitolul IX modificat de Art 1 punctul 3 din Legea 1552015 )

Art 159(1) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit a) și art 17 dovada vechimii icircn muncă atimpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare realizată pacircnă la data de1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă carnetul de asigurări sociale sau cu alte acteprevăzute de lege(2) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit b) dovada vechimii icircn serviciu realizatăpacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legi se face cu fișa de pensie fișa matricolă sau altedocumente legale(3) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit c) dovada stagiului de cotizare realizat pacircnăla intrarea icircn vigoare a prezentei legi se face cu adeverința eliberată icircn baza declarațiilorprivind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilorsociale de stat a declarației de asigurare sau a contractului de asigurare socială după cazArt 160(1) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 se face deCNPP prin casele teritoriale de pensii pe măsura preluării datelor din actele doveditoareprevăzute la art 159 alin (1)(2) Certificarea stagiului de cotizare realizat pacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legipentru cadrele militare polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranțeinaționale se face de casele de pensii sectoriale pe măsura preluării datelor din acteledoveditoare prevăzute la art 159 alin (2)Art 161(1) Cererile icircn legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege prin care se face dovadavechimii icircn muncă a timpului util la pensie pentru agricultori și a stagiului de cotizarenecesare stabilirii drepturilor de pensie sunt scutite de orice fel de taxe și comisioane

(2) Cererile prevăzute la alin (1) se soluționează icircn termen de 30 de zile de la dataicircnregistrăriiArt 162(1) Icircn cazul icircn care icircn carnetul de muncă icircn carnetul de asigurări sociale sau icircn oricare altact prevăzut de lege au fost icircnregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi salariile lunare sevor calcula prin icircnmulțirea salariilor orare sau după caz zilnice cu numărul mediu de ore pelună respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respectiveastfela) 255 zile (204 ore) pe lună pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978b) 245 zile (196 ore) pe lună pentru perioada 1 ianuarie 1978 shy 1 martie 1990c) 236 zile (189 ore) pe lună pentru perioada 1 martie 1990shy30 septembrie 1990d) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru perioada 1 octombrie 1990shy1 ianuarie 1997e) 2116 zile (16933 ore) pe lună pentru anul 1997f) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru anul 1998g) 2150 zile (172 ore) pe lună pentru anul 1999h) 2167 zile (17336 ore) pe lună pentru anul 2000i) 2142 zile (17136 ore) pe lună pentru anul 2001j) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru anul 2002k) pentru anul 2003 și icircn continuare numărul mediu de zile și respectiv de ore lucrătoarepe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr 532003 shy Codul muncii cumodificările și completările ulterioare referitoare la zilele de sărbătoare legală(2) Icircn situațiile icircn care pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare icircncarnetul de muncă sau icircn alte acte doveditoare nu sunt icircnregistrate drepturile salariale ladeterminarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe țară icircn vigoare icircnperioada respectivă(3) Fac excepție de la prevederile alin (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963pentru care la determinarea punctajului mediu anual se utilizeazăa) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele anterioare dateide 1 septembrie 1947 indiferent de nivelul drepturilor salariale icircnregistrate icircn carnetul demuncă sau dovedite ori pentru care icircn carnetul de muncă nu sunt icircnregistrate drepturilesalarialeb) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele cuprinse icircntredata de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 și pentru care icircn carnetul demuncă nu sunt icircnregistrate drepturile salariale și nici nu sunt doveditec) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele cuprinse icircntredata de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 icircn situația icircn care prinvalorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare rezultă pentru fiecare lună destagiu de cotizare un număr de puncte mai mic decacirct cel prevăzut la lit b)(4) Icircn situația icircn care pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947 icircn documenteledoveditoare sunt icircnregistrate drepturi salariale nedenominate acestea vor fi denominate icircnfuncție de reformele monetare(5) Prevederile alin (3) și (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu decotizare icircn sistemul public de pensii cu excepția perioadelor asimilate prevăzute de lege(6) Pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) care nu pot dovedi cu actedrepturile salariale de care au beneficiat icircn perioadele anterioare intrării icircn vigoare aprezentei legi la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediubrutnet după caz din perioada respectivăArt 163(1) Pentru persoanele asigurate icircn alte sisteme de asigurări sociale integrate icircn sistemulasigurărilor sociale de stat pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legi la determinareapunctajului se ia icircn calcul după caz salariul minim pe economie venitul asigurat stipulat icircncontractul de asigurare la care sshya achitat contribuția de asigurări sociale sau salariulinclusiv celelalte drepturi icircnregistrate icircn carnetul de muncă(2) Pentru fiecare an util realizat icircn cadrul fostelor unități agricole cooperatiste precum șipentru fiecare an de contribuție realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonelenecooperativizate pacircnă la data intrării icircn vigoare a Legii nr 801992) privind pensiile și

alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor republicată cu modificările șicompletările ulterioare punctajul anual este 057255 puncte(3) Pentru perioadele de contribuție realizate conform Legii nr 801992) republicată cumodificările și completările ulterioare la determinarea punctajului lunar se ia icircn calculvenitul asigurat la care sshya plătit contribuția de asigurări sociale___) Legea nr 801992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilora fost abrogată prin art 198 din Legea nr 192000 privind sistemul public și alte drepturide asigurări sociale(4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art 16 lit d) la determinareapunctajului lunar se ia icircn calcul cuantumul ajutoruluiArt 164(1) Pentru perioadele necontributive care potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie2001 au constituit vechime icircn muncă utilă la pensie la determinarea punctajului lunar alpersoanei se utilizează salariul minim pe economie brut sau net după caz sau salariul debază minim brut pe țară din perioadele respective(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g) realizateanterior datei de 1 aprilie 2001 la determinarea punctajului lunar se utilizează salariulminim pe economie brut sau net după caz sau salariul de bază minim brut pe țară dinperioadele respective(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime icircn muncă potrivit prevederilor Decretuluishylege nr 1181990 republicat la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează15 salarii minime pe economie brute sau nete după caz din perioadele respective(4) Icircn situațiile prevăzute la alin (3) icircn care persoana a realizat și stagii de cotizare ladeterminarea punctajului lunar al acesteia se utilizează salariul lunar brut sau net dupăcaz avut icircn perioadele respective dacă acesta este mai mare decacirct 15 salarii minime peeconomie(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) realizate icircn intervalul cuprinsicircntre data de 1 aprilie 2001 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calculul punctajuluilunar se utilizeazăa) cuantumul pensiei de invaliditate icircn situațiile prevăzute la art 49 alin (1) lit a)b) 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective icircn situațiileprevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) și g)(6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit d) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 aprilie 2001 și data de 1 ianuarie 2006 la calculul punctajului lunarse utilizează cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale(7) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit e) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 ianuarie 2005 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calcululpunctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară demuncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit f) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 ianuarie 2006 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calcululpunctajului lunar se utilizează 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadelerespectiveArt 165(1) La determinarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie2001 se utilizează salariile brute sau nete după caz icircn conformitate cu modul de icircnscrierea acestora icircn carnetul de muncă astfela) salariile brute pacircnă la data de 1 iulie 1977b) salariile nete de la data de 1 iulie 1977 pacircnă la data de 1 ianuarie 1991c) salariile brute de la data de 1 ianuarie 1991(2) La determinarea punctajelor lunare pe lacircngă salariile prevăzute la alin (1) se au icircnvedere și sporurile cu caracter permanent care după data de 1 aprilie 1992 au făcut partedin baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt icircnscrise icircn carnetulde muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități conform legislației icircnvigoare(la data 28shymarshy2011 Art 165 alin (2) din capitolul IX reglementat de Art 127 din capitolul VI din Norma din2011 )

(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorula) perioada 1 martie 1970shy1 septembrie 1983shy 3 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 5shy10 anishy 5 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 10shy15 anishy 7 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 15shy20 anishy 10 pentru o vechime icircn muncă totală de peste 20 de anib) perioada 1 septembrie 1983shy1 aprilie 1992shy 3 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 3shy5 anishy 6 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 5shy10 anishy 9 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 10shy15 anishy 12 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 15shy20 anishy 15 pentru o vechime icircn muncă totală de peste 20 de ani(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilireapunctajelor lunare este cel icircnscris icircn carnetul de muncă sau icircn alte acte doveditoare(5) Salariile medii și minime pe economie brute sau nete după caz pentru fiecare anpacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legi sunt prevăzute icircn anexele nr 7 și 8(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938 precum și pentru perioada cuprinsă icircntre1939shy1946 inclusiv la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzătoranului 1938(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzătoranului 1949Art 166La determinarea punctajelor lunare pentru perioada cuprinsă icircntre 1 aprilie 2001 și dataintrării icircn vigoare a prezentei legi se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituitconform legii baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale așa cum acestaa fost icircnscris icircn declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de platăcătre bugetul asigurărilor sociale de stat sau după caz icircn declarația de asigurare sau icircncontractul de asigurare socialăArt 167Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) la determinarea punctajelorlunare pentru perioadele anterioare intrării icircn vigoare a prezentei legi se utilizează soldabrută sau netăsalariul brut sau net după cazArt 168(1) Asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2 3 respectiv5 beneficiază de ocreștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajelelunare realizate icircn aceste perioade astfela) 16 pentru perioada 1 ianuarie 1967shy1 ianuarie 1973b) 13 pentru perioada 1 ianuarie 1973shy1 ianuarie 1978c) 14 pentru perioada 1 ianuarie 1978shy1 iulie 1986d) 21 pentru perioada 1 iulie 1986shy1 noiembrie 1990e) 15 pentru perioada 1 noiembrie 1990shy1 aprilie 1991f) 14 pentru perioada 1 aprilie 1991shy1 aprilie 1992g) 13 pentru perioada 1 aprilie 1992shy1 ianuarie 1999h) 22 pentru perioada 1 ianuarie 1999shy1 februarie 1999i) 17 pentru perioada de după 1 februarie 1999(2) Asigurații care au contribuit cu 4 la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază deo creștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajelelunare realizate icircn aceste perioade astfel(la data 28shymarshy2011 Art 168 alin (2) din capitolul IX reglementat de Art 128 din capitolul VI din Norma din2011 )a) 26 pentru perioada 1 iulie 1977shy1 ianuarie 1978b) 28 pentru perioada 1 ianuarie 1978shy1 iulie 1986Art 169(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilitepotrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 care au desfășurat activități icircn locuriicircncadrate icircn grupa I șisau grupa a IIshya de muncă beneficiază de o creștere a punctajeloranuale realizate icircn aceste perioade după cum urmează

a) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa I demuncăb) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa a llshya de muncă(2) Prevederile alin (1) nu se aplică icircn situația icircn care la recalcularea pensiilor icircnconformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 42005 privindrecalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor socialede stat aprobată cu completări prin Legea nr 782005 cu modificările și completărileulterioare pentru determinarea punctajului mediu anual sshya utilizat vechimea icircn muncănecesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special(3) De creșterea punctajelor anuale prevăzută la alin (1) beneficiază și persoanele alecăror drepturi de pensie sshyau deschis icircn perioada 1 aprilie 2001shy2 noiembrie 2008 inclusivnumai icircn situațiile icircn care potrivit legii la determinarea punctajului mediu anual sshyauutilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislația icircn vigoare icircn perioadarespectivă(4) Prevederile alin (1) se aplică prin acordarea diferenței dintre creșterea punctajuluimediu anual rezultată și cea acordată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr1002008 pentru completarea Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii și altedrepturi de asigurări sociale aprobată prin Legea nr 1542009(5) Icircn situația icircn care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat icircn urmaaplicării prevederilor alin (1)shy(4) este mai mic decacirct cel cuvenit sau aflat icircn plată semenține acest cuantum pacircnă la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzute delege se obține un cuantum al pensiei mai mare(6) Prevederile art 100 lit a) referitoare la majorarea punctajului pentru perioadelerealizate icircn condiții deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 se aplică șipersoanelor icircnscrise la pensie anterior intrării icircn vigoare a prezentei legi(la data 09shymarshy2015 Art 169 alin (6) din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12015 )______) shy Art 169 alin (6) intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2013 (nn shy A se vedea art 193alin (2) )Art 1691(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilitepotrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011 care au desfășurat activități icircn locuride muncă icircncadrate icircn grupa I șisau grupa a IIshya de muncă potrivit legislației anterioaredatei de 1 aprilie 2001 respectiv activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebiteșisau condiții speciale potrivit legii beneficiază de o creștere a punctajelor anualerealizate icircn aceste perioade după cum urmeazăa) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircngrupa I de muncă sau icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții specialeb) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircngrupa a IIshya de muncă sau icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebite(2) Prevederile alin (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie sshyau deschisanterior datei de 1 ianuarie 2011 și care conform prevederilor legale icircn vigoare nu aubeneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr1002008 pentru completarea Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii și altedrepturi de asigurări sociale aprobată prin Legea nr 1542009 Legii nr 2182008pentru modificarea și completarea Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii șialte drepturi de asigurări sociale art 782 din Legea nr 192000 de prevederile art 169din prezenta lege precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate icircn condițiispeciale după data de 1 aprilie 2001(3) Icircn cazul persoanelor prevăzute la alin (2) la numărul total de puncte realizate deacestea pacircnă la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzătormajorării rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (1) la determinarea punctajuluimediu anual utilizacircndushyse stagiile complete de cotizare prevăzute de lege corespunzătoarefiecărei situații(4) Icircn situația icircn care icircn urma aplicării prevederilor alin (1)shy(3) rezultă un punctaj mediuanual mai mic se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat icircn plată sau

cuvenit la data recalculării(5) Recalcularea prevăzută la alin (1)shy(4) se efectuează icircn termen de 24 de luni calculatde la data de 1 ianuarie 2016(6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin (1)shy(5) se cuvin și se plătesc icircncepacircnd cudata de 1 ianuarie 2016(la data 11shyiulshy2015 Art 169 din capitolul IX completat de Art 1 din Legea 1922015 )

Art 170(la data 22shydecshy2015 Art 170 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Art 18 din capitolul III dinLegea 3402015 )(la data 02shyianshy2015 Art 170 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Art 19 din capitolul III dinLegea 1872014 )(la data 15shydecshy2013 Art 170 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Art 19 din capitolul III dinLegea 3402013 )(1) Pentru persoanele icircnscrise la pensie icircncepacircnd cu data intrării icircn vigoare a prezenteilegi la punctajul mediu anual determinat icircn condițiile art 95 se aplică un indice de corecțiecalculat ca raport icircntre 433 din cacircștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unuipunct de pensie icircn vigoare la data icircnscrierii la pensie actualizată cu rata medie anuală ainflației pe anul 2011(2) Icircncepacircnd cu anul 2013 cacircștigul salarial mediu brut realizat prevăzut la alin (1) estecel definitiv cunoscut icircn anul precedent celui icircn care se deschide dreptul la pensie pentruanul calendaristic anterior comunicat de Institutul Național de Statistică(3) Indicele de corecție se aplică o singură dată la icircnscrierea inițială la pensie(4) Punctajul mediu anual rezultat icircn urma aplicării indicelui de corecție reprezintăpunctajul mediu anual realizat de asigurat care se utilizează la determinarea cuantumuluipensiei(la data 23shyianshy2013 Art 170 din capitolul IX modificat de Art I punctul 3 din Ordonanta urgenta 12013 )

Art 171La data intrării icircn vigoare a prezentei legi pensiile din sistemul public de pensii și altedrepturi de asigurări sociale inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art 1 din Legea nr1192010 privind stabilirea unor măsuri icircn domeniul pensiilor devin pensii icircn icircnțelesulprezentei legiArt 172(la data 28shymarshy2011 Art 172 din capitolul IX reglementat de Art 130 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 172 din capitolul IX reglementat de Art 129 din capitolul VI din Norma din 2011 )(1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn care o persoană a fost asiguratăsimultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate icircnsistemul asigurărilor sociale de stat la stabilirea punctajului perioadele respective se iauicircn calcul o singură dată(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn care o persoană a fost asiguratăsimultan la sistemul de asigurări sociale și pensii pentru agricultori sistemul apărăriinaționale ordinii publice și siguranței naționale și la sistemul de asigurări sociale de stat lastabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn care o persoană a fost asiguratăsimultan la sistemul public de pensii și la sistemul apărării naționale ordinii publice șisiguranței naționale după caz la stabilirea pensiei se iau icircn considerare toate veniturileasigurate din perioadele respectiveArt 173(1) Icircn cazul modificării numărului de urmași după intrarea icircn vigoare a prezentei legipentru o pensie stabilită pe baza legislației anterioare pensia de urmaș cuvenită soțuluisupraviețuitor se recalculează potrivit prezentei legi cu păstrarea condițiilor existente ladata deciziei inițiale(2) Prevederile alin (1) se aplică și icircn cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe bazalegislației anterioare la modificarea icircncadrării icircntrshyun alt grad de invaliditateArt 174Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi aflate pe rolul instanțelorla data intrării icircn vigoare a acesteia se vor judeca potrivit legii icircn baza căreia a fost stabilitdreptul

Art 175(1) Evidența nominală a persoanelor asigurate din luna de raportare se realizează prindeclarația prevăzută la art 29619 alin (1)(2) Modelul declarației individuale de asigurare al contractului de asigurare socialăprecum și modelele celorlalte documente necesare icircn vederea evidenței drepturilor șiobligațiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege se stabilesc de CNPP se aprobăprin ordin al ministrului muncii familiei și protecției sociale și se publică icircn Monitorul Oficialal Romacircniei Partea I(la data 30shydecshy2010 Art 175 din capitolul IX modificat de Art XVIII punctul 21 din Ordonanta urgenta1172010 )

(la data 14shyianshy2011 Art 175 alin (2) din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 52011 )Art 176La data intrării icircn vigoare a prezentei legi CNPP comunică conturile icircn care se vireazăsumele reprezentacircnd contribuția de asigurări socialeArt 177(1) La data intrării icircn vigoare a prezentei legi contribuția individuală de asigurări socialesuportată de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) nu va diminua venitul net alacestora(2) Aplicarea prevederilor alin (1) se realizează prin majorarea drepturilor salariale și aveniturilor asigurate corespunzător diferenței dintre cota de contribuție individuală deasigurări sociale prevăzută de prezenta lege și cota de contribuție individuală prevăzutăde legislația anterioară(3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contribuției de asigurări socialerespectiv la majorarea drepturilor salariale și a veniturilor asigurate astfel icircncacirct contribuțiade asigurări sociale suportată de asigurații prevăzuți la alin (1) să nu conducă ladiminuarea venitului net al acestora se va face pe baza normelor metodologice aprobateprin hotăracircre a Guvernului pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legiArt 178Cererile icircnregistrate și nesoluționate pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legi se vorsoluționa conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensiiCAPITOLUL X Dispoziții finaleArt 179(la data 28shymarshy2011 Art 179 din capitolul X reglementat de Art 141 din capitolul VII din Norma din 2011 )(1) Sumele icircncasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale se recuperează dela beneficiari icircn termenul general de prescripție de 3 ani(2) Icircn cazul prestațiilor de asigurări sociale altele decacirct pensiile recuperarea sumelorprevăzute la alin (1) se efectuează de către angajator sau după caz de instituția careefectuează plata drepturilor de asigurări sociale(3) CNPP prin casele teritoriale de pensii precum și casele de pensii sectorialerecuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuți la alin (2)(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii și al caselor depensii sectoriale se recuperează de la beneficiari icircn baza deciziei casei respective careconstituie titlu executoriu(5) Debitele reprezentacircnd contribuții de asigurări sociale sau prestații de asigurări socialemai mici de 10 lei nu se urmăresc(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc(7) Sumele cu titlu de contribuții de asigurări sociale rămase nerecuperate de pe urmaasiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV decedați nu se mai urmărescArt 180(1) Sumele icircncasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale ca urmare a uneiinfracțiuni săvacircrșite de beneficiar se recuperează de la acesta de la data primei plăți asumelor necuvenite plus dobacircnzile aferente pacircnă la recuperarea integrală a prejudiciului(2) Sumele stabilite icircn conformitate cu prevederile alin (1) rămase nerecuperate de laasigurații decedați nu se mai urmărescArt 181(1) Debitele provenite din prestații de asigurări sociale se recuperează prin executoriiproprii ai CNPP precum și ai caselor de pensii sectoriale și se fac venit la bugetul

asigurărilor sociale de stat(2) La recuperarea debitelor icircn conformitate cu dispozițiile alin (1) se aplică prevederileCodului de procedură fiscală icircn materieArt 182Angajatorii persoane fizice și juridice sunt obligați să pună la dispoziția CNPP a caselorteritoriale de pensii și a caselor de pensii sectoriale după caz datele și documentelenecesare icircntocmirii evidențelor privind stagiul de cotizareArt 183Icircn aplicarea prezentei legi CNPP poate emite norme aprobate prin hotăracircre a GuvernuluiArt 184(1) Baza de date privind asigurații sistemului public de pensii cu excepția celor prevăzuțila art 6 alin (1) pct I lit c) este proprietatea CNPP și are caracter confidențial(2) Bazele de date privind asigurații sistemului public de pensii prevăzuți la art 6 alin (1)pct I lit c) sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale și au caracter confidențialArt 185Stabilirea și plata unor drepturi finanțate din bugetul de stat se efectuează icircn continuarede CNPP prin casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectorialeArt 186Institutul Național de Statistică are obligația să comunice CNPP și caselor sectoriale depensii cacircștigul salarial mediu brut pacircnă icircn ultima zi a lunii icircn curs pentru luna precedentăArt 187(1) Icircn cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurărisociale al agricultorilor cuantumul pensiei aferent punctajelor medii anuale se suportă de labugetul de stat(2) Se suportă de asemenea de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferentăpunctajelor medii anuale obținute prin valorificarea după data de 1 aprilie 2001 a fiecăruian util realizat icircn cadrul fostelor unități agricole cooperatiste a fiecărui an de contribuțierealizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate pacircnă la dataintrării icircn vigoare a Legii nr 801992 republicată cu modificările și completărileulterioare precum și a perioadelor de contribuție realizate conform acestei legi după datade 29 iulie 1992 și pacircnă la data de 1 aprilie 2001(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi a cărei cauză oconstituie accidentul de muncă sau boala profesională se suportă din fondurile sistemuluide asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din bugetul asigurărilor socialede stat(4) Prevederile alin (3) se aplică și icircn cazul pensiei de urmaș dacă decesul susținătoruluisshya produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale(5) Prevederile alin (3) și (4) se aplică și icircn situația pensiilor stabilite anterior intrării icircnvigoare a prezentei legiArt 188(1) La efectuarea oricăror operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilorși a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP de casele teritoriale de pensii și decasele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pacircnă la 3aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operațiunii financiare(2) Operațiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane precum și nivelulacestora se stabilesc prin decizie a președintelui CNPP(la data 22shyfebshy2012 Art 188 alin (2) din capitolul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12012 )(la data 02shyiunshy2014 Art 188 alin (2) din capitolul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12014 )(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin (1) se fac venit la bugetulasigurărilor sociale de statArt 189Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale stabilită prin prezenta lege seaplică icircn mod corespunzător și contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boliprofesionaleArt 190Aplicația informatică utilizată la stabilirea pensiilor se omologhează și este publicăArt 191

(1) Expertizele dispuse de instanțele judecătorești icircn litigiile de asigurări sociale seefectuează numai de experți specializați icircn asigurări sociale(2) Icircn vederea pregătirii și atestării experților specializați icircn asigurări sociale MinisterulJustiției efectuează modificările necesare icircn legislația specificăArt 192(1) Icircntre sistemul public de pensii și sistemele proprii de asigurări sociale neintegrateacestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare respectiv vechimea icircn muncă sauvechimea icircn serviciu icircn vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vacircrstă deinvaliditate și de urmaș(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) și g)care constituie și vechime icircn muncă sau icircn serviciu icircn sistemele proprii de asigurări socialeneintegrate sistemului public de pensii se iau icircn calcul opțional icircn unul dintre sistemeArt 193(1) Prezenta lege intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepția art 70 alin (1)art 132 135 și 194 care intră icircn vigoare la 3 zile de la data publicării icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I(2) Prevederile art 102 alin (2)shy(6) precum și cele ale art 169 alin (6) și art 170 intră icircnvigoare la data de 1 ianuarie 2013(la data 17shydecshy2011 Art 193 alin (2) din capitolul X modificat de Actul din Legea 2832011 )

Art 194______) shy Art 194 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )Guvernul Romacircniei va elabora și va icircnainta Parlamentului spre adoptare pacircnă la sfacircrșitulanului 2010 un proiect de lege privind pensiile ocupaționaleArt 195Anexele nr 1shy8 fac parte integrantă din prezenta legeArt 196La data intrării icircn vigoare a prezentei legi se abrogăa) Legea nr 192000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări socialepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 140 din 1 aprilie 2000 cu modificărileși completările ulterioareb) Legea nr 1642001 privind pensiile militare de stat republicată icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 748 din 14 octombrie 2002 cu modificările și completărileulterioarec) art 29 și 52 din Legea nr 2692003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular alRomacircniei publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 441 din 23 iunie 2003 cumodificările ulterioared) Ordonanța de urgență a Guvernului nr 362003 privind sistemul de pensionare amembrilor personalului diplomatic și consular publicată icircn Monitorul Oficial al RomacircnieiPartea I nr 376 din 2 iunie 2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr5952003 cu modificările și completările ulterioaree) Legea nr 1792004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale alepolițiștilor publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 485 din 31 mai 2004 cumodificările și completările ulterioaref) art 68 art 681 alin (2) și art 682shy684 din Legea nr 5672004 privind statutulpersonalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lacircngăacestea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1197 din 14 decembrie2004 cu modificările și completările ulterioareg) art 49shy51 din Legea nr 962006 privind Statutul deputaților și al senatorilorrepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 763 din 12 noiembrie 2008h) art 74shy77 80 81 și 96 din Legea nr 72006 privind statutul funcționarului publicparlamentar republicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 345 din 25 mai 2009i) art 43shy52 și 54 din Legea nr 2232007 privind Statutul personalului aeronautic civilnavigant profesionist din aviația civilă din Romacircnia publicată icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 481 din 18 iulie 2007

j) art 51 alin (2) din Legea nr 941992 privind organizarea și funcționarea Curții deConturi republicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 282 din 29 aprilie 2009(la data 01shyaprshy2013 Art 196 litera J din capitolul X modificat de Art I punctul 5 din Legea 372013 )

k) art 127 alin (3) și art 130 din Legea nr 1281997 privind Statutul personaluluididactic publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 158 din 16 iulie 1997 cumodificările și completările ulterioarel) art 9 12shy15 art 16 alin (2) și art 20 din Legea nr 952008 privind Statutulpersonalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din Romacircnia publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 304 din 18 aprilie 2008m) Legea nr 2262006 privind icircncadrarea unor locuri de muncă icircn condiții specialepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 509 din 13 iunie 2006n) Ordonanța de urgență a Guvernului nr 42005 privind recalcularea pensiilor dinsistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 119 din 7 februarie 2005 aprobată cu completăriprin Legea nr 782005 cu modificările și completările ulterioareo) Legea nr 2632008 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale aleagricultorilor publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 775 din 19 noiembrie2008 cu modificările ulterioarep) Hotăracircrea Guvernului nr 15502004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare icircnvederea recalculării pensiilor din sistemul public stabilite icircn fostul sistem al asigurărilorsociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn conformitate cuprincipiile Legii nr 192000 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 897 din1 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioareq) Hotăracircrea Guvernului nr 7512004 privind criteriile și procentele de majorare a pensieide serviciu a membrilor personalului diplomatic și consular pentru contribuțiile la pensiasuplimentară achitate icircn valută publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 459din 21 mai 2004r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art 11 alin 1 și 2 art 21 alin 3 și art 24 dinLegea nr 801995 privind statutul cadrelor militare publicată icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 155 din 20 iulie 1995 cu modificările și completările ulterioares) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art 19 alin (3) din Legea nr 3842006privind statutul soldaților și gradaților voluntari publicată icircn Monitorul Oficial al RomacircnieiPartea I nr 868 din 24 octombrie 2006 cu modificările și completările ulterioareș) orice alte dispoziții contrare prezentei legishyshyAceastă lege a fost adoptată de Parlamentul Romacircniei icircn condițiile art 77 alin (2) curespectarea prevederilor art 75 și ale art 76 alin (1) din Constituția Romacircniei republicată

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORROBERTA ALMA ANASTASEPREȘEDINTELE SENATULUIMIRCEAshyDAN GEOANĂ

ANEXA Nr 1 LISTA cuprinzacircnd personalul navigant din aviația civilăale cărui locuri de muncă se icircncadrează icircn condiții speciale1 Personal navigant pea) avioane turboreactoare și turbopropulsoare de transportb) avioane clasice de transport publicc) avioane clasice icircn misiuni sanitare sau de specialitated) elicoptere și avioane utilitaree) aeronave prototipuri la icircncercare icircn zbor2 Echipaje de recepție icircn zbor a aeronavelor instructori icircn școli cursuri și aerocluburi pea) avioane clasiceb) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare3 Personal de icircncercare icircn zbor a aeronavelor noi de serie4 Personal navigant de control icircn zbor5 Personal tehnic care execută recepția și controlul tehnic icircn zbor al aeronavelor6 Instructori icircn școli cursuri și aerocluburi de zbor fără motor7 Personal de parașutism profesionist care

a) execută salturi din aeronavă icircn procesul de instrucție antrenament sau salturi specialeb) execută salturi pentru recepția parașutelorc) execută salturi din turnul de parașutismd) desfășoară activitatea de instructor de parașutism la bordul aeronavei din care seexecută salturi cu parașuta8 Icircnsoțitori de bordANEXA Nr 2 LISTA cuprinzacircnd locurile de muncă icircncadrate icircncondiții speciale icircn care se desfășoară următoarele activități1 Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive pulberi și muniții pentruurmătoarele operațiia)manipularea materiilor explozive docheri docherishymecanizatori conducători de utilajeportuare mineri de suprafață și artificierib)manipularea materiilor toxice și pulverulente a produselor chimice și petrochimice acărbunilor și a minereurilor docheri docherishymecanizatori conducători de utilaje portuarec) fabricarea manipularea transportul nitroglicerinei explozivilor pulberilor negrepulberilor fără fum produselor pirotehnice icircn unitățile de producție a explozivilor precum șifabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului icircn aceleași unități de producție a explozivilord) fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții locurile de muncă icircn care se executăoperații cu exploziv de inițiere exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare precum șilocurile de muncă icircn care se execută operații cu explozivi aromatici la care angajații vin icircncontact direct cu aceștiae) asamblarea și dezasamblarea focoaselor șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor icircncazul icircn care elementele componente sunt icircncărcatef) asanarea terenurilor și a apelor de muniții de produse pirotehnice de materii exploziveși mineg) operații de distrugere a munițiilor icircncărcate și a elementelor de muniții icircncărcate apulberilor a explozivilor și a produselor pirotehniceh) delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice icircncărcate cu substanțe explozive sauincendiare2 Activitatea din locurile de muncă icircncadrate icircn categoriile de risc radiologie III și IV dincentrale nuclearoelectrice unități de cercetareshydezvoltare icircn domeniul nuclear unități defabricare a combustibilului nuclear unități de tratare și depozitare a deșeurilor radioactiveinstalații radiologice și alte instalații nucleare3 Activitatea desfășurată icircn subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri de galeriiprecum și de centrale electrice subterane la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii4 Activitatea desfășurată icircn subteran lucrări de construcții icircntreținere și reparații detuneluri de căi ferate drumuri precum și galeriile aferente cu adacircncimi mai mari de 8 m5 Activitățile desfășurate icircn subteran icircn cadrul metroului pentrua)mecanic de locomotivă și ramă electrică de metroub)mecanic ajutor de locomotivă și ramă electrică de metrouc)mecanic instructor6 Activitatea de revizie icircntreținere exploatare și reparație de la metrou care sedesfășoară 100 icircn subteran7 Activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației care icircndeplinește funcțiade mecanic de locomotivă și automotor mecanic ajutor și mecanic instructor8 Activitatea de exploatare portuară desfășurată de docheri și de docherishymecanizatori9 Activitatea desfășurată de personalul navigant din unitățile de transport maritim șifluvial care lucrează icircn sala mașinilor de pe navele maritime și fluviale cu capacitate depeste 600 CP10 Lucrări permanente sub apă la suprapresiune scafandri și chesonieri11 Activitatea desfășurată de personalul de pe platforme marine12 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează icircn exploatări forestiere fasonatoricorhănitori funiculariști tractoriști conducători de tractoare articulate forestiere sortatori13 Activitatea desfășurată la forajul sondelor de țiței și gaze intervenții probe deproducție și reparații capitale la sonde combustie subterană detubări sonde și săpareapuțurilor pentru repararea coloanelor la sonde activitatea de operații speciale shy pentru

timpul efectiv lucrat la sondă montareashydemontarea turlelor petroliere cu excepțiaturlelor rabatabile14 Reparații și icircntreținere la mori cu capacitate mai mare de 7000 t15 Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura shy operații executatecomplet nemecanizat la țeava preluacircnd priza din cuptorul de topire shy și din țeava de sticlăgreu fuzibilă16 _a) Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate semiautomate și preseb) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlăc) Cuptoarele pentru topirea sticlei17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre și fibre de sticlă18 Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbuneluia) cocserie mașina de șarjare așezarea și etanșarea ușilor icircncălzirea bateriilor și acolectoarelor de gaze shy platformele de pe bateriile de cocs și semicocs scoaterea ușilortransportul cocsului la stins stingerea și sortarea cocsuluib) sectorul chimic al cocseriei chimizarea gazului de cocs distilarea gudroanelorambalarea și icircncărcarea icircn vrac a produselor chimice rezultate și fabricatec) arderea pe vatră icircn cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselorpetroliered) operația de gudronare a lingotierelor19 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producerea electrozilorsiderurgici și de sudurăa)măcinarea dozarea malaxafea brichetarea și presarea materiilor prime necesarefabricării electrozilorb) calcinarea cocsului de petrol și a antracituluic) prepararea smoalei a electrografitului precum și a deșeurilor crude și a antracitului șidozarea acestor componented) coacerea recoacerea grafitarea și impregnarea electrozilore) recuperarea produselor cărbunoasef) prelucrări mecanice pe mașinishyunelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitați și aleniplurilor ale blocurilor de furnal20 Prepararea de minereuri măcinare flotare filtrare21 Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de aglomerarea) sectorul de aglomerare din siderurgie operațiile de la mașina de aglomerarereintroducerea icircn flux a șarjei neaglomerate shy retur expediția aglomeratuluib) icircncărcarea materiei prime icircn corfe la furnalele vechi shy operație ce se execută subsilozuric)măcinarea prăjirea aglomerarea șarjarea precum și topirea minereurilor sau aconcentratelor de plumbd) prăjirea și aglomerarea minereului de cupru topirea concentratelor cuproaseconvertizarea prerafinarea precum și granularea cupruluie) prăjirea măcinarea aglomerarea topirea minereurilor a zgurilor și a materialelorrefolosibile neferoase prerafinarea rafinarea convertizarea și turnarea metalelorneferoase22 Activitatea desfășurată de personalul de la furnalea) icircncărcarea materiei prime icircn corfe la furnalele vechi shy operație ce se execută subsilozurib) instalația de dozare și de icircncărcare a materialelor de șarjă icircncărcarea furnalelorepurarea gazelor de furnal preicircncălzitoare de aer curățarea canalelor de la furnalactivitatea prestată la creuzetul furnalelor desulfurarea fontei granularea și expandareazgurii precum și epurarea gazelor de furnal23 Activitatea desfășurată de personalul din oțelariia) icircncărcarea cuptoarelor precum și elaborarea oțelului icircn cuptoare icircn convertizoare icircncuptoare electrice inclusiv instalații de retopire sub zgură și tratament termic icircn vid careau capacitatea de cel puțin 5 t pe șarjăb) turnarea oțelului prin procedeul continuu și icircn lingouri la uzinele siderurgicec) pregătirea gropii de turnare turnarea și evacuarea oțeluluid) cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare

24 Activitatea din turnătoriile de fontă oțel neferoase sau materiale refolosibileneferoase cu producție industrială continuă icircn care se execută și operațiile de dezbateresau de curățare a pieselor icircn hala de turnare25 Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de laminare la calda) icircncălzirea metalului icircn vederea laminării laminarea tăierea presarea și refularea lacald inclusiv ajustajul finisarea și sortarea la caldb) icircncărcarea și descărcarea cuptoarelor adacircnci shy macarale Tiegler precum și macaralelede la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsiec) icircncălzirea țaglelor icircn cuptorul cu vatra icircnclinată pentru laminorul de 6 țoii precum șiicircncălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant icircncălzirea oțeluluipentru laminare icircn cuptoare adacircncid) icircncălzirea scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă manual de lacuptoare la cajăe) extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor dincuptoarele cu propulsief) extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie transportulmanual al țaglelor de la cuptor la linia de laminareg) striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor bramelor și a țaglelor precum șicurățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor26 Activitatea de forjare continuă la cald manuală cu ciocane și prese de peste 200kgforță27 Activitățile efectuate de zidarishyșamotoria) zidirea și repararea cuptoarelor industriale utilajelor de turnare cazahelor din centraleleelectrice precum și a altor asemenea utilaje cu cărămidă din silică sau cu cărămidă dinsilică asociată cu alte categorii de cărămidă refractarăb) executarea la cald la utilajele menționate mai sus a operațiilor de zidire și de repararea zidăriei indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată shy activitate permanentă28 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează laa) uscarea prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifereb) distilarea și purificarea mercurului icircn proces continuu instalațiile de prelucrare cumercur a minereurilor auroargentifere activitatea de cianurare a minereurilorauroargentiferec) electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cuprud) electroliza aluminiului inclusiv captarea gazelore) prăjirea măcinarea aglomerarea topirea minereurilor a zgurilor și a materialelorrefolosibile neferoase prerafinarea rafinarea convertizarea și turnarea metalelorneferoasef) afinarea aurului și a argintuluig) fabricarea pulberii de aluminiuh) fabricarea feroaliajului și a siliciului metalic29 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producția și prelucrareaplumbului zincului și cositoruluia)măcinarea prăjirea aglomerarea șarjarea precum și topirea minereurilor sau aconcentratelor de plumb rafinarea plumbului inclusiv cupelarea elaborarea aliajuluiplumbshycadmiub) topirea aliajelor cu peste 50 plumb și turnarea de piese din aceste aliaje icircn procesulde fabricație industrială topirea elaborarea și rafinarea metalelor neferoase icircn incintauzinelor din metalurgia plumbuluic) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumbd)metalurgia zinculuie) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibrăshyviscoză30 Activitatea de tratare și acoperire a metalelor prin următoarelea)metalizarea cu nichelshycarbonilb) instalațiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmăc) operațiuni de tratamente termice efectuate icircn cuptoare care utilizează icircn exclusivitategazul de cocs sau gazul de furnald) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă șibenzilor de oțel

e) instalații de zincare a tablelor țevilor și profilelor icircn industria metalurgicăf) operații de icircncălzire tratament termic și emailare prin pudrare a pieselor din fontăg) acoperiri metalice icircn metal topit icircn cazul icircn care suprafața totală a pieselor care suferăaceastă operație depășește 20 m2oră31 _a) Fabricarea abrazivelor din cuarț shy toate operațiile aferente procesului de fabricațieb) Granularea carburii de siliciu a electrocorindonului și finisarea pietrelor de polizor32 Activitatea de perforare forare icircmpușcare și transport al materialului derocat icircncariere unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 și autobasculante maimari de 25 t33 Activitatea de sablaj uscat cu nisip cu excepția instalațiilor ermetizate34 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la fabricarea și ambalarea negruluide fum35 Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice36 Activitatea desfășurată icircn instalațiile care fabrică vehiculează și depozitează hidrogensulfurat de distilare a apei grele de schimb izotopic și de epurare a apelor reziduale cuhidrogen sulfurat37 Fabricarea acrilonitrilului și a derivaților cianici icircn cazul icircn care se desfășoară icircn aceeașiinstalație utilizarea icircn industrie a acrilonitrilului38 Curățarea canalelor subterane care conțin substanțe foarte periculoase saucancerigene din unitățile industriei chimice și petrochimice39 Activitatea desfășurată icircn instalații de fabricație a benzenului și tetraclorurii de carbon40 Activitatea desfășurată icircn instalația bitum shy fabricarea ambalarea preparareamixturilor asfaltice41 Fabricarea fenolului42 Activitatea desfășurată icircn instalațiile de fabricare a oxidului de etilena43 Activitatea desfășurată icircn instalațiile de electroliză pentru producerea clorului44 Activitatea de fabricare a clorurii de vinii și a policlorurii de vinii45 Activitatea de fabricare a pesticidelor46 Fabricarea și utilizarea industrială de alfa și betanaftilimină47 Fabricarea și ambalarea benzidinei48 Fabricarea hidrobenzenului49 Dozarea manuală a antioxidanților a acceleratorilor și a agenților de vulcanizare50 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează icircn leprozerii51 Fabricarea ferodourilor shy toate operațiile fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pebază de azbest shy toate operațiileANEXA Nr 3 UNITĂȚILE care au obținut avizul pentru icircndeplinireaprocedurilor și criteriilor de icircncadrare icircn condiții speciale icircnconformitate cu prevederile Hotăracircrii Guvernului nr 10252003privind metodologia și criteriile de icircncadrare a persoanelor icircn locuride muncă icircn condiții speciale cu modificările și completărileulterioareNrcrt SocietateaLocalitatea Codul fiscal Nr registrul

comerțului Aviz nr datăPoziția din listalocurilor demuncă

1 Societatea ComercialăSemifabricate shy SA localitateaBrașov

R14787559 J089822002 125052004 24 26

2 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitatea Bucureștishy sucursala Petromar Constanțalocalitatea Constanța

1908756 J1328101997 212112004 8 9 11

3 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala Arpechimlocalitatea Pitești

10122420 J03111998 2815022005 7 36 37 39 4042

4 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromTacircrgoviște localitatea Tacircrgoviște

10072411 J154261999 333052005 13

5 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromVidele localitatea Videle

3746480 J345221997 396052005406052005668072005678072005688072005

13

6 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromMoinești localitatea Moinești

9691198 J04521998 471072005 13

7 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromTimișoara localitatea Timișoara

10143369 J35331998 501072005 13

8 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetrorepMoinești localitatea Moinești

96912001 J04511998 544072005 13

9 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromSuplacu localitatea Suplacu deBarcău

10241960 J051231998 7214072005 13

10 Societatea Comercială Romplumbshy SA localitatea Baia Mare

R2206334 J24541991 312112004 21 29

11 Societatea Comercială Star Glassshy SA localitatea Tacircrgu Jiu

R2162017 J18491991 412112004 15 16 27

12 Societatea Comercială RIG Serviceshy SA localitatea Constanța

R14320668 J1320532001 512112004 11

13 Societatea Comercială GrupServicii Petroliere shy SA localitateaConstanța

R16020764 J1363222004 612112004 11

14 Societatea Comercială Grup PetrolMarin shy SA localitatea Constanța

R7471838 J1317551995 712112004 11

15 Societatea Comercială Ampelum shySA localitatea Zlatna

R1772840 J01271991 93122004 7 21 26

16 Societatea ComercialăAcumulatorul shy SA comunaPantelimon

R478901 J231772002 1030112004 29

17 Societatea Națională de TransportFeroviar de Călători CFRCălători shy SA localitateaBucurești

R11054545 J4097641998 1130112004 7

18 Societatea Națională de TransportFeroviar de Marfă CFR Marfă shySA localitatea București

R11054537 J4097751998 1230112004 7

19 Societatea Comercială Aversa shySA localitatea București

R850 J409241991 133122004 24 26

20 Societatea Comercială Ario shy SAlocalitatea Bistrița

R2736489 J06381991 1422122004 24

21 Societatea Comercială Saturn shySA localitatea Alba Iulia

R175057 J011861991 1522122004 24

22 Regia Autonomă pentru ActivitățiNucleare shy RAAN shy SAlocalitatea DrobetashyTurnu Severinshy sucursala Cercetări NuclearePitești localitatea Pitești shy Mioveni

11057002 J035151998 1622122004 2

23 Regia Autonomă pentru ActivitățiNucleare shy RAAN shy SAlocalitatea DrobetashyTurnu Severinshy sucursala ROMAG shy PRODlocalitatea DrobetashyTurnu Severin

12611350 J253001998 554072005 36

24 Regia Autonomă pentru ActivitățiNucleare shy RAAN shy SAlocalitatea DrobetashyTurnu Severin

R10882752 J252821998 17222092005 2

25 Societatea Comercială Mittal SteelHunedoara shy SA localitateaHunedoara

R2126855 J20411991 1822122004 7 23 25

26 Institutul Național de CercetareshyDezvoltare pentru Fizică șiInginerie Nucleară bdquoHoriaHulubei comuna Măgurele

332134 J2319452002 2215022005 2

27 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SA

R11669346 J203341999 2415022005586072005

20

localitatea Deva shy filiala DevaminExploatarea Minieră localitateaDeva

28 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala PoianaRusca Teliuc localitatea TeliucuInferior

R14990030 J208432002 2515022005 20

29 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala Roșiaminlocalitatea Roșia Montană

R4330648 J014682001 2715022005 20 28 (b e) 32

30 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala Certejlocalitatea Certeju de Sus

14271549 J207632001 3115022005 20

31 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala Bradmin shySA localitatea Brad

R14271514 J207652001 7414072005 20 26 29

32 Societatea Comercială Rempes shySA localitatea Deva

2119262 J2020701992 2615022005 24

33 Societatea Comercială Glassrom shySA comuna Berea

R2810240 J1027131992 2915022005 15

34 Societatea Comercială RoșiaMontană Gold Corporation shy SAlocalitatea Roșia Montană

9762620 J014431999 3015022005 21 (c) 29 (a)

35 Societatea Comercială Rulmenți shySA localitatea Bacircrlad

2808089 J3781991 323052005 7 24 26 27

36 Societatea Comercială IndustriaSacircrmei shy SA localitatea CacircmpiaTurzii

199710 J12671991 344052005 19(a d f) 23 (ab) 24 25 (a be f g) 26

37 Societatea Națională a Sării shy SAlocalitatea București ExploatareaMinieră Racircmnicu Vacirclcealocalitatea Racircmnicu Vacirclcea

R2536030 J382041998 23R29042005 20

38 Societatea Comercială Moldomin shySA localitatea Moldova Nouă

11932018 J112331999 375052005 32

39 Societatea Comercială Armătura shySA localitatea ClujshyNapoca

R199001 J12131991 385052005 24

40 Societatea ComercialăHidroconstrucția shy SA localitateaBucurești

1556820 J4017261991 426052005 1 (a) 3

41 Societatea Comercială Uzina deUtilaj Minier și Reparații shy SA shyUUMR localitatea Baia Sprie

R2944625 J2417621992 4310052005 22

42 Societatea Comercială Cozmircomshy SA localitatea Baia Mare

R2951916 J2420131992 4410052005 24 26

43 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială UzinaMecanică Sadu shy SA localitateaBumbeștishyJiu

14373832 J183302001 4510052005 1 (c d g h) 726 29 (b) 33

44 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială UzinaMecanică Plopeni shy SA localitateaPlopeni

R13741804 J291622001 10126072005 1 (c d e f gh) 7 24 26

45 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială Tohan shySA localitatea Zărnești

R13652413 J08492001 13115092005 1 (c d e f gh) 7 26 27 (a)29 (b) 30 (b)33

46 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială Carfil shy SAlocalitatea Brașov

R13945863 J085962001 17322092005 1 (d e f) 33

47 Societatea Comercială Oltchim shySA localitatea Racircmnicu Vacirclcea

R1475261 J382191991 461072005 2 7 24 26 3942 43 44 45

48 Societatea Comercială Cuprom shySA localitatea București shysucursala Baia Mare localitateaBaia Mare

15763027 J2410882003 48107200548B8092005

21 26 28 29

49 R622127 J0719951991 491072005

Societatea Comercială Stipo shy SAlocalitatea Dorohoi

1516 (a b) 2733

50 Societatea Comercială CombinatulSiderurgic Reșița shy SAlocalitatea Reșița

R1064207 J11591991 511072005 1 (a) 7 23 2526 27

51 Societatea Comercială Stimas shySA localitatea Suceava

717928 J3351991 524072005 15 16

52 Societatea Comercială Beta shy SAlocalitatea Buzău

1154660 J1091991 53407200514020092005

2 26 33

53 Societatea Comercială MecanicaDacia shy SA localitatea Mioveni

R9813287 J037141997 566072005 24 26

54 Societatea Comercială CentralaElectrică de Termoficare Arad shySA localitatea Arad

R14593668 J023362002 596072005 7

55 Societatea ComercialăPetromservice shy SA localitateaBucurești shy sucursala Piteștilocalitatea Pitești

14716450 J034492002 617072005 13

56 Societatea ComercialăPetromservice shy SA localitateaBucurești shy sucursala Craiovalocalitatea Ișalnița

R14794386 J166852002 658072005 13

57 Societatea ComercialăPetromservice shy SA localitateaBucurești shy sucursalaPetromservice Vest localitateaArad

14743030 J406942002 7111072005 13

58 Societatea ComercialăPetromservice shy SA shy sucursalaPloiești localitatea Ploiești

146933608 J296422002 7715072005 13

59 Societatea Comercială Mecanex shySA localitatea Botoșani

R613803 J071991991 627072005 24

60 Societatea Comercială Promex shySA localitatea Brăila

R2265683 J091121991 637072005 7 24 26 33

61 Societatea Comercială deTransport cu Metroul METROREXshy SA localitatea București

R13863739 J4068801999 6470720052258092005

5 6

62 Societatea Comercială Upetrom 1Mai shy SA localitatea Ploiești

1350365 J2911991 698072005 24 26 27 33

63 Societatea Comercială IUS shy SAlocalitatea Brașov

R1109309 J08301991 7011072005 26

64 Societatea Comercială ForajSonde Bascov shy SA localitateaBascov

R167778 J0327141992 7314072005 13

65 Societatea Comercială deReparații și Servicii TermoservCraiova shy SA localitatea Ișalnița

15376918 J165782003 7514072005 7 27

66 Hidroelectrica shy SA localitateaBucurești shy filiala SocietateaComercială Hidroserv Porțile deFier shy SA localitatea DrobetashyTurnu Severin

14936693 J252502002 7614072005 10

67 Societatea Comercială Cupru Minshy SA localitatea Abrud

11551757 J01641999 7815072005 3 14 20 26 32

68 Societatea Comercială Hitrom shySA localitatea Vaslui

R2431476 J371742002 8015072005 7

69 Societatea Comercială TractorulUTB shy SA localitatea Brașov

R1109465 J08161991 8118072005 23 24 26

70 Societatea Comercială ForajSonde Racircmnicu Vacirclcea shy SAlocalitatea Racircmnicu Vacirclcea

R2618033 J3812961992 8318072005 13

71 Societatea Comercială UMB shy SAlocalitatea Bacău

R16970624 J0421372004 8418072005 24

72 Societatea Comercială Metabet CFshy SA localitatea Pitești

128507 J031501991 8519072005 7 23 24 33

73 Societatea Comercială Materialede Fricțiune și Garnituri deEtanșare shy FERMIT shy SAlocalitatea Racircmnicu Sărat

R1170151 J102981991 8619072005 51

74 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shy

1870767 J136431991 8722072005 1 (a b) 7 8

Societatea Comercială Socep SAlocalitatea Constanța

75 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială DeciromSA localitatea Constanța

1890411 J135161991 8822072005 1 (a b) 8

76 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Chimpex shySA localitatea Constanța

R1910160 J136191991 8922072005 1 (a b) 7 8

77 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Frial shy SAlocalitatea Constanța

1887971 J136241991 9022072005 1 (a b) 8

78 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Casa deExpediții PHOENIX shy SAlocalitatea Constanța

R1878000 J137031991 9122072005 1 (a b) 8

79 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Rotrac shySA localitatea Constanța

R4272644 J1359561992 9222072005 1 (a b) 8

80 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Minmetal shySA localitatea Constanța

R1910217 J135661991 9322072005 1 (a b) 7 8 9

81 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Umex shy SAlocalitatea Constanța

R1888500 J136041991 9422072005 1 (a b) 8

82 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială RomtransAgenția Mol 1 shy SA localitateaConstanța

R400805 J1315491996 9522072005 1 (a b) 7 8 9

83 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială OiiTerminal shy SA localitateaConstanța

2410163 J135121991 962507200522608092005

7

84 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială SticeromGroup Exim shy SRL localitateaConstanța

R16041031 J1350292004 9725072005 1 (a b) 8

85 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Companiade Remorcare Maritimă Coremar shySA localitatea Constanța

R1874343 J136201991 9825072005 9

86 Societatea Comercială Dafora shySA localitatea Mediaș sucursalaForaj localitatea Mediaș

R15513764 J327682003 9925072005 13

87 Societatea Comercială Atlas shyGIP shy SA localitatea Ploiești

1360687 J29792001 1002507200514721092005

1 (a c) 2

88 Societatea Comercială Lugomet shySA localitatea Lugoj

R1846726 J352581991 10226072005 24 26 27

89 Societatea Comercială Stisom shySA localitatea Poiana Codrului

6433995 J306631991 1048092005 15

90 Societatea Comercială Remarul 16Februarie shy SA localitatea ClujshyNapoca

201373 J1215911992 1058092005 7 24 26 30 (a)

91 Societatea Comercială RompetrolRafinare shy SA localitateaConstanța

R1860712 J135341991 1068092005 18 (b) 36 39

92 Societatea Comercială Somvetra shySA localitatea Gherla

R202174 J12481991 1078092005 15 162733

93 Societatea Comercială CelhartDonaris shy SA localitatea Brăila

R2253999 J0961990 1089092005 7

94 Societatea Comercială SticlaTurda shy SA localitatea Turda

R202190 J1231991 1099092005 15 16 (a b) 33

95 2886044 J1239771992 1109092005 24 33

Societatea Comercială TurnătoriaMetalul shy SRL localitatea ClujshyNapoca

96 Societatea Comercială Vitrometanshy SA localitatea Mediaș

R803786 J3281991 1119092005 15 16 (a b) 27

97 Societatea Comercială Cristiro shySA localitatea Bistrița

R567480 J06301991 1129092005 15 16 (b c) 2733

98 Societatea Comercială Agroexportshy SA localitatea Constanța

1592415 J1311642001 1139092005 1 (a b) 8

99 Agenția Romacircnă de Salvare aVieții Omenești pe Marelocalitatea Constanța

16330145 1149092005 9

100 Societatea Națională de GazeNaturale ROMGAZ shy SA shySucursala de IntervențiiReparații Capitale și OperațiiSpeciale la Sonde(SIRCOSS) localitateaMediaș

15750450 J3211902003 11512092005 13

101 Societatea Comercială ForajSonde shy SA localitatea TacircrguMureș

R4727746 J263491995 11612092005 13

102 Societatea Comercială Mittal SteelGalați shy SA localitatea Galați

1639739 J17211991 11712092005 1 (b) 7 10 18(a b) 19 (c) 21(a) 22 23 2425 (a) 26 2730 (c d) 39

103 Societatea ComercialăNitroexplosives shy SA localitateaFăgăraș

16283540 J086752004 11812092005 1(c)

104 Societatea Comercială Alro shy SAlocalitatea Slatina

1515374 J2881991 11913092005 28 (d)

105 Societatea Comercială Grandemarshy SA localitatea ClujshyNapoca

200947 J123651991 12013092005 32

106 Societatea Comercială FOSERCO shySA localitatea Tacircrgu Ocna

R969453 J045631991 12113092005 13

107 Societatea Comercială AquaforInternational shy SRL localitateaTacircrgu Ocna

R12979930 J042332000 12213092005 13

108 Societatea Comercială Mittal SteelRoman shy SA localitatea Roman

2057240 J27881991 12313092005 7 24 25 (a) 2627 (a) 30 (c)

109 Societatea Comercială Fabrica deSticlă Avrig shy SA localitatea Avrig

R2460706 J32691991 12414092005 15

110 Societatea Comercială Rominservshy SA localitatea București shy punctde lucru Societatea ComercialăRominserv Valves laifo shy SAlocalitatea Zalău

14208851 J4083312001 125409200515821092005

2 24 26

111 Societatea Comercială Sometra shySA localitatea Copșa Mică

813526 J321241991 12614092005 7 21 22 23 2628 29 36 38

112 Societatea Comercială Icircntreținereși Reparații Locomotive și Utilaje shyCFR IRLU shy SA localitateaBucurești

R14300920 J4096792001 12714092005 7

113 Societatea Comercială Severnav shySA localitatea DrobetashyTurnuSeverin

R1606030 J25031990 12914092005 33

114 Societatea Comercială Hidrojet shySA localitatea Breaza

R1318860 J29171991 13014092005 24 26 27

115 Societatea Comercială Stirom shySA localitatea București

335588 J40101990 13215092005 16 (a c) 30 (a)

116 Societatea Comercială ForajSonde shy SA localitatea Craiova

3730778 J1627461992 13315092005 13

117 Societatea Comercială Laminorul shySA localitatea Brăila

2266948 J09421991 13415092005 7 25 (a) 26

118 Societatea Comercială MechelTacircrgoviște shy SA localitateaTacircrgoviște

R913720 J152841991 13516092005 1 (a) 7 19 (f)23 (a b c) 2425 (a b c e fg) 26 27

119 Societatea Comercială Silcotub shySA localitatea Zalău

R676666 J3181991 13616092005 25 (a)

120 4340692 shy 13820092005 2

Institutul de Sănătate Publicălocalitatea București

121 Spitalul Universitar Căi Feratelocalitatea Craiova

4332169 shy 13921092005 2

122 Societatea Comercială Nuclear ampVacuum shy SA localitateaMăgurele

R481419 J2312162002 14120092005 2

123 Trustul de Montaj Utilaj ChimicBucurești shy sucursala BucureștishySud localitatea București

390841 J4075722002 14220092005 2

124 Societatea Comercială RompetrolRafinare shy SA localitateaConstanța

R1860712 J135341991 14520092005 2

125 Spitalul Clinic de Urgență pentruCopii Louis Turcanu localitateaTimișoara

4548538 shy 14621092005 2

126 Spitalul Clinic Municipal deUrgență localitatea Timișoara

4483447 shy 14821092005 2

127 Societatea NaționalăNuclearelectrica shy SA localitateaBucurești

R10874881 J4074031998 14921092005 2

128 Spitalul Clinic de Urgență SfPantelimon localitatea București

420388 shy 15021092005 2

129 Spitalul Clinic Prof Dr ThBurghele localitatea București

4283538 shy 15121092005 2

130 Spitalul Orășenesc localitateaBumbeștishyJiu

4448199 shy 15221092005 2

131 Centrul de Cardiologie localitatealași

8615184 shy 15321092005 2

132 Societatea Comercială Vilmar shySA localitatea Racircmnicu Vacirclcea

R2989503 J3815251991 15621092005 2 25 (a) 26 33

133 Spitalul Clinic Județeanlocalitatea Sibiu

4240898 shy 15721092005 2

134 Societatea Comercială RafiservArpechim shy SA localitatea Pitești

15227355 J032112003 15921092005 2

135 Spitalul Universitar CFR Witinglocalitatea București

4267257 shy 16122092005 2

136 Societatea Comercială Menarom shySA localitatea Galați

R1627165 J171721991 16222092005 2

137 Spitalul Clinic Județean deUrgență Sf Apostol Andreilocalitatea Galați

3126853 shy 1642209200516522092005

2

138 Regia Autonomă de TransportBucurești shy RA localitateaBucurești

1589886 J40461991 16722092005 2 24 30 (a) 33

139 Spitalul Clinic Județean deUrgență localitatea Constanța

4301103 J703801992 16822092005 2

140 Institutul Oncologic Prof DrAlexandru Trestioreanulocalitatea București

4203709 shy 16922092005 2

141 Societatea Comercială Fortus shySA localitatea Iași

R1958479 J226831991 17022092005 2

142 Spitalul Clinic Colțea localitateaBucurești

4192960 shy 17122092005 2

143 Spitalul Municipal localitateaRoman

2613940 shy 17522092005 2

144 Spitalul Clinic de PsihiatrieSocola localitatea lași

4541165 shy 17622092005 2

145 Societatea Comercială ForajSonde Zădăreni shy SA localitateaZădăreni

1727229 J021241993 17722092005 13

146 Spitalul Clinic de Pediatrielocalitatea Sibiu

11411672 shy 17922092005 2

147 Institutul de Boli CardiovasculareProf Dr CC Iliescu localitateaBucurești

4203628 shy 18122092005 2

ANEXA Nr 4 LISTA cuprinzacircnd profesiile din activitatea artistică alecăror locuri de muncă se icircncadrează icircn condiții speciale1 Balerin

2 Dansator3 Acrobat4 Jongler5 Clovn6 Călăreț de circ7 Dresor de animale sălbatice8 Solist vocal de operă și de operetă9 Instrumentist la instrumente de suflat10 CascadorANEXA Nr 5 VAcircRSTE STANDARD de pensionare stagii complete șistagii minime de cotizare1 Femei

Luna și anul nașterii Luna și anulpensionării

Vacircrsta asiguratului laieșirea la pensie

(aniluni)

Stagiul complet decotizare(aniluni)

Stagiul minim decotizare(aniluni)

Aprilie 1944 Aprilie 2001 570 250 100Mai 1944 Mai 2001 570 250 100Iunie 1944 Iunie 2001 570 250 100Iulie 1944 Iulie 2001 570 250 100August 1944 August 2001 570 250 100Septembrie 1944 Septembrie 2001 570 250 100Octombrie 1944 Octombrie 2001 570 250 100Noiembrie 1944 Noiembrie 2001 570 250 100Decembrie 1944 Decembrie 2001 570 250 100Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 570 250 100Februarie 1945 Februarie 2002 570 250 100Martie 1945 Martie 2002 570 250 100Aprilie 1945 Mai 2002 571 251 101Mai 1945 Iunie 2002 571 251 101Iunie 1945 Iulie 2002 571 251 101Iulie 1945 August 2002 571 251 101August 1945 Septembrie 2002 571 251 101Septembrie 1945 Noiembrie 2002 572 252 102Octombrie 1945 Decembrie 2002 572 252 102Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 572 252 102Decembrie 1945 Februarie 2003 572 252 102Ianuarie 1946 Martie 2003 572 252 102Februarie 1946 Mai 2003 573 253 103Martie 1946 Iunie 2003 573 253 103Aprilie 1946 Iulie 2003 573 253 103Mai 1946 August 2003 573 253 103Iunie 1946 Septembrie 2003 573 253 103Iulie 1946 Noiembrie 2003 574 254 104August 1946 Decembrie 2003 574 254 104Septembrie 1946 Ianuarie 2004 574 254 104Octombrie 1946 Februarie 2004 574 254 104Noiembrie 1946 Martie 2004 574 254 104Decembrie 1946 Mai 2004 575 255 105Ianuarie 1947 Iunie 2004 575 255 105Februarie 1947 Iulie 2004 575 255 105Martie 1947 August 2004 575 255 105Aprilie 1947 Septembrie 2004 575 255 105Mai 1947 Noiembrie 2004 576 256 106Iunie 1947 Decembrie 2004 576 256 106Iulie 1947 Ianuarie 2005 576 256 106August 1947 Februarie 2005 576 256 106Septembrie 1947 Martie 2005 576 256 106Octombrie 1947 Mai 2005 577 257 107Noiembrie 1947 Iunie 2005 577 257 107Decembrie 1947 Iulie 2005 577 257 107

Ianuarie 1948 Septembrie 2005 578 258 108Februarie 1948 Octombrie 2005 578 258 108Martie 1948 Noiembrie 2005 578 258 108Aprilie 1948 Ianuarie 2006 579 259 109Mai 1948 Februarie 2006 579 259 109Iunie 1948 Martie 2006 579 259 109Iulie 1948 Mai 2006 5710 2510 1010August 1948 Iunie 2006 5710 2510 1010Septembrie 1948 Iulie 2006 5710 2510 1010Octombrie 1948 Septembrie 2006 5711 2511 1011Noiembrie 1948 Octombrie 2006 5711 2511 1011Decembrie 1948 Noiembrie 2006 5711 2511 1011Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 580 260 110Februarie 1949 Februarie 2007 580 260 110Martie 1949 Martie 2007 580 260 110Aprilie 1949 Mai 2007 581 262 112Mai 1949 Iunie 2007 581 262 112Iunie 1949 Iulie 2007 581 262 112Iulie 1949 Septembrie 2007 582 264 114August 1949 Octombrie 2007 582 264 114Septembrie 1949 Noiembrie 2007 582 264 114Octombrie 1949 Ianuarie 2008 583 266 116Noiembrie 1949 Februarie 2008 583 266 116Decembrie 1949 Martie 2008 583 266 116Ianuarie 1950 Mai 2008 584 268 118Februarie 1950 Iunie 2008 584 268 118Martie 1950 Iulie 2008 584 268 118Aprilie 1950 Septembrie 2008 585 2610 1110Mai 1950 Octombrie 2008 585 2610 1110Iunie 1950 Noiembrie 2008 585 2610 1110Iulie 1950 Ianuarie 2009 586 270 120August 1950 Februarie 2009 586 270 120Septembrie 1950 Martie 2009 586 270 120Octombrie 1950 Mai 2009 587 272 122Noiembrie 1950 Iunie 2009 587 272 122Decembrie 1950 Iulie 2009 587 272 122Ianuarie 1951 Septembrie 2009 588 274 124Februarie 1951 Octombrie 2009 588 274 124Martie 1951 Noiembrie 2009 588 274 124Aprilie 1951 Ianuarie 2010 589 276 126Mai 1951 Februarie 2010 589 276 126Iunie 1951 Martie 2010 589 276 126Iulie 1951 Mai 2010 5810 278 128August 1951 Iunie 2010 5810 278 128Septembrie 1951 Iulie 2010 5810 278 128Octombrie 1951 Septembrie 2010 5811 2710 1210Noiembrie 1951 Octombrie 2010 5811 2710 1210Decembrie 1951 Noiembrie 2010 5811 2710 1210Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 590 280 130Februarie 1952 Februarie 2011 590 280 130Martie 1952 Martie 2011 590 280 130Aprilie 1952 Mai 2011 591 282 132Mai 1952 Iunie 2011 591 282 132Iunie 1952 Iulie 2011 591 282 132Iulie 1952 Septembrie 2011 592 284 134August 1952 Octombrie 2011 592 284 134Septembrie 1952 Noiembrie 2011 592 284 134Octombrie 1952 Ianuarie 2012 593 286 136Noiembrie 1952 Februarie 2012 593 286 136Decembrie 1952 Martie 2012 593 286 136Ianuarie 1953 Mai 2012 594 288 138

Februarie 1953 Iunie 2012 594 288 138Martie 1953 Iulie 2012 594 288 138Aprilie 1953 Septembrie 2012 595 2810 1310Mai 1953 Octombrie 2012 595 2810 1310Iunie 1953 Noiembrie 2012 595 2810 1310Iulie 1953 Ianuarie 2013 596 290 140August 1953 Februarie 2013 596 290 140Septembrie 1953 Martie 2013 596 290 140Octombrie 1953 Mai 2013 597 292 142Noiembrie 1953 Iunie 2013 597 292 142Decembrie 1953 Iulie 2013 597 292 142Ianuarie 1954 Septembrie 2013 598 294 144Februarie 1954 Octombrie 2013 598 294 144Martie 1954 Noiembrie 2013 598 294 144Aprilie 1954 Ianuarie 2014 599 296 146Mai 1954 Februarie 2014 599 296 146Iunie 1954 Martie 2014 599 296 146Iulie 1954 Mai 2014 5910 298 148August 1954 Iunie 2014 5910 298 148Septembrie 1954 Iulie 2014 5910 298 148Octombrie 1954 Septembrie 2014 5911 2910 1410Noiembrie 1954 Octombrie 2014 5911 2910 1410Decembrie 1954 Noiembrie 2014 5911 2910 1410Ianuarie 1955 Ianuarie 2015 600 300 150Februarie 1955 Februarie 2015 600 300 150Martie 1955 Martie 2015 600 300 150Aprilie 1955 Mai 2015 601 301 150Mai 1955 Iunie 2015 601 301 150Iunie 1955 Iulie 2015 601 301 150Iulie 1955 Septembrie 2015 602 302 150August 1955 Octombrie 2015 602 302 150Septembrie 1955 Noiembrie 2015 602 302 150Octombrie 1955 Ianuarie 2016 603 303 150Noiembrie 1955 Februarie 2016 603 303 150Decembrie 1955 Martie 2016 603 303 150Ianuarie 1956 Mai 2016 604 304 150Februarie 1956 Iunie 2016 604 304 150Martie 1956 Iulie 2016 604 304 150Aprilie 1956 Septembrie 2016 605 305 150Mai 1956 Octombrie 2016 605 305 150Iunie 1956 Noiembrie 2016 605 305 150Iulie 1956 Ianuarie 2017 606 306 150August 1956 Februarie 2017 606 306 150Septembrie 1956 Martie 2017 606 306 150Octombrie 1956 Mai 2017 607 307 150Noiembrie 1956 Iunie 2017 607 307 150Decembrie 1956 Iulie 2017 607 307 150Ianuarie 1957 Septembrie 2017 608 308 150Februarie 1957 Octombrie 2017 608 308 150Martie 1957 Noiembrie 2017 608 308 150Aprilie 1957 Ianuarie 2018 609 309 150Mai 1957 Februarie 2018 609 309 150Iunie 1957 Martie 2018 609 309 150Iulie 1957 Mai 2018 6010 3010 150August 1957 Iunie 2018 6010 3010 150Septembrie 1957 Iulie 2018 6010 3010 150Octombrie 1957 Septembrie 2018 6011 3011 150Noiembrie 1957 Octombrie 2018 6011 3011 150Decembrie 1957 Noiembrie 2018 6011 3011 150Ianuarie 1958 Ianuarie 2019 610 310 150Februarie 1958 Februarie 2019 610 310 150

Martie 1958 Martie 2019 610 310 150Aprilie 1958 Mai 2019 611 311 150Mai 1958 Iunie 2019 611 311 150Iunie 1958 Iulie 2019 611 311 150Iulie 1958 Septembrie 2019 612 312 150August 1958 Octombrie 2019 612 312 150Septembrie 1958 Noiembrie 2019 612 312 150Octombrie 1958 Ianuarie 2020 613 313 150Noiembrie 1958 Februarie 2020 613 313 150Decembrie 1958 Martie 2020 613 313 150Ianuarie 1959 Mai 2020 614 314 150Februarie 1959 Iunie 2020 614 314 150Martie 1959 Iulie 2020 614 314 150Aprilie 1959 Septembrie 2020 615 315 150Mai 1959 Octombrie 2020 615 315 150Iunie 1959 Noiembrie 2020 615 315 150Iulie 1959 Ianuarie 2021 616 316 150August 1959 Februarie 2021 616 316 150Septembrie 1959 Martie 2021 616 316 150Octombrie 1959 Mai 2021 617 317 150Noiembrie 1959 Iunie 2021 617 317 150Decembrie 1959 Iulie 2021 617 317 150Ianuarie 1960 Septembrie 2021 618 318 150Februarie 1960 Octombrie 2021 618 318 150Martie 1960 Noiembrie 2021 618 318 150Aprilie 1960 Ianuarie 2022 619 319 150Mai 1960 Februarie 2022 619 319 150Iunie 1960 Martie 2022 619 319 150Iulie 1960 Mai 2022 6110 3110 150August 1960 Iunie 2022 6110 3110 150Septembrie 1960 Iulie 2022 6110 3110 150Octombrie 1960 Septembrie 2022 6111 3111 150Noiembrie 1960 Octombrie 2022 6111 3111 150Decembrie 1960 Noiembrie 2022 6111 3111 150Ianuarie 1961 Ianuarie 2023 620 320 150Februarie 1961 Februarie 2023 620 320 150Martie 1961 Martie 2023 620 321 150Aprilie 1961 Aprilie 2023 620 321 150Mai 1961 Mai 2023 620 322 150Iunie 1961 Iulie 2023 621 322 150Iulie 1961 August 2023 621 323 150August 1961 Septembrie 2023 621 323 150Septembrie 1961 Octombrie 2023 621 324 150Octombrie 1961 Noiembrie 2023 621 324 150Noiembrie 1961 Ianuarie 2024 622 325 150Decembrie 1961 Februarie 2024 622 325 150Ianuarie 1962 Martie 2024 622 326 150Februarie 1962 Aprilie 2024 622 326 150Martie 1962 Mai 2024 622 327 150Aprilie 1962 Iulie 2024 623 327 150Mai 1962 August 2024 623 328 150Iunie 1962 Septembrie 2024 623 328 150Iulie 1962 Octombrie 2024 623 329 150August 1962 Noiembrie 2024 623 329 150Septembrie 1962 Ianuarie 2025 624 3210 150Octombrie 1962 Februarie 2025 624 3210 150Noiembrie 1962 Martie 2025 624 3211 150Decembrie 1962 Aprilie 2025 624 3211 150Ianuarie 1963 Mai 2025 624 330 150Februarie 1963 Iulie 2025 625 330 150Martie 1963 August 2025 625 331 150

Aprilie 1963 Septembrie 2025 625 331 150Mai 1963 Octombrie 2025 625 332 150Iunie 1963 Noiembrie 2025 625 332 150Iulie 1963 Ianuarie 2026 626 333 150August 1963 Februarie 2026 626 333 150Septembrie 1963 Martie 2026 626 334 150Octombrie 1963 Aprilie 2026 626 334 150Noiembrie 1963 Mai 2026 626 335 150Decembrie 1963 Iulie 2026 627 335 150Ianuarie 1964 August 2026 627 336 150Februarie 1964 Septembrie 2026 627 336 150Martie 1964 Octombrie 2026 627 337 150Aprilie 1964 Noiembrie 2026 627 337 150Mai 1964 Ianuarie 2027 628 338 150Iunie 1964 Februarie 2027 628 338 150Iulie 1964 Martie 2027 628 339 150August 1964 Aprilie 2027 628 339 150Septembrie 1964 Mai 2027 628 3310 150Octombrie 1964 Iulie 2027 629 3310 150Noiembrie 1964 August 2027 629 3311 150Decembrie 1964 Septembrie 2027 629 3311 150Ianuarie 1965 Octombrie 2027 629 340 150Februarie 1965 Noiembrie 2027 629 340 150Martie 1965 Ianuarie 2028 6210 341 150Aprilie 1965 Februarie 2028 6210 341 150Mai 1965 Martie 2028 6210 342 150Iunie 1965 Aprilie 2028 6210 342 150Iulie 1965 Mai 2028 6210 343 150August 1965 Iunie 2028 6210 343 150Septembrie 1965 Iulie 2028 6210 344 150Octombrie 1965 August 2028 6210 344 150Noiembrie 1965 Septembrie 2028 6210 345 150Decembrie 1965 Octombrie 2028 6210 345 150Ianuarie 1966 Noiembrie 2028 6210 346 150Februarie 1966 Ianuarie 2029 6211 346 150Martie 1966 Februarie 2029 6211 347 150Aprilie 1966 Martie 2029 6211 347 150Mai 1966 Aprilie 2029 6211 348 150Iunie 1966 Mai 2029 6211 348 150Iulie 1966 Iunie 2029 6211 349 150August 1966 Iulie 2029 6211 349 150Septembrie 1966 August 2029 6211 3410 150Octombrie 1966 Septembrie 2029 6211 3410 150Noiembrie 1966 Octombrie 2029 6211 3411 150Decembrie 1966 Noiembrie 2029 6211 3411 150Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 630 350 150

2 Bărbați

Luna și anul nașterii Luna și anulpensionării

Vacircrsta asiguratului laieșirea la pensie

(aniluni)

Stagiul complet decotizare(aniluni)

Stagiul minim decotizare(aniluni)

Ianuarie 1939 Ianuarie 2001 620 300 100Februarie 1939 Februarie 2001 620 300 100Martie 1939 Martie 2001 620 300 100Aprilie 1939 Aprilie 2001 620 300 100Mai 1939 Mai 2001 620 300 100Iunie 1939 Iunie 2001 620 300 100Iulie 1939 Iulie 2001 620 300 100August 1939 August 2001 620 300 100Septembrie 1939 Septembrie 2001 620 300 100Octombrie 1939 Octombrie 2001 620 300 100Noiembrie 1939 Noiembrie 2001 620 300 100

Decembrie 1939 Decembrie 2001 620 300 100Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 620 300 100Februarie 1940 Februarie 2002 620 300 100Martie 1940 Martie 2002 620 300 100Aprilie 1940 Mai 2002 621 301 101Mai 1940 Iunie 2002 621 301 101Iunie 1940 Iulie 2002 621 301 101Iulie 1940 August 2002 621 301 101August 1940 Septembrie 2002 621 301 101Septembrie 1940 Noiembrie 2002 622 302 102Octombrie 1940 Decembrie 2002 622 302 102Noiembrie 1940 Ianuarie 2003 622 302 102Decembrie 1940 Februarie 2003 622 302 102Ianuarie 1941 Martie 2003 622 302 102Februarie 1941 Mai 2003 623 303 103Martie 1941 Iunie 2003 623 303 103Aprilie 1941 Iulie 2003 623 303 103Mai 1941 August 2003 623 303 103Iunie 1941 Septembrie 2003 623 303 103Iulie 1941 Noiembrie 2003 624 304 104August 1941 Decembrie 2003 624 304 104Septembrie 1941 Ianuarie 2004 624 304 104Octombrie 1941 Februarie 2004 624 304 104Noiembrie 1941 Martie 2004 624 304 104Decembrie 1941 Mai 2004 625 305 105Ianuarie 1942 Iunie 2004 625 305 105Februarie 1942 Iulie 2004 625 305 105Martie 1942 August 2004 625 305 105Aprilie 1942 Septembrie 2004 625 305 105Mai 1942 Noiembrie 2004 626 306 106Iunie 1942 Decembrie 2004 626 306 106Iulie 1942 Ianuarie 2005 626 306 106August 1942 Februarie 2005 626 306 106Septembrie 1942 Martie 2005 626 306 106Octombrie 1942 Mai 2005 627 307 107Noiembrie 1942 Iunie 2005 627 307 107Decembrie 1942 Iulie 2005 627 307 107Ianuarie 1943 Septembrie 2005 628 308 108Februarie 1943 Octombrie 2005 628 308 108Martie 1943 Noiembrie 2005 628 308 108Aprilie 1943 Ianuarie 2006 629 309 109Mai 1943 Februarie 2006 629 309 109Iunie 1943 Martie 2006 629 309 109Iulie 1943 Mai 2006 6210 3010 1010August 1943 Iunie 2006 6210 3010 1010Septembrie 1943 Iulie 2006 6210 3010 1010Octombrie 1943 Septembrie 2006 6211 3011 1011Noiembrie 1943 Octombrie 2006 6211 3011 1011Decembrie 1943 Noiembrie 2006 6211 3011 1011Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 630 310 110Februarie 1944 Februarie 2007 630 310 110Martie 1944 Martie 2007 630 310 110Aprilie 1944 Mai 2007 631 312 112Mai 1944 Iunie 2007 631 312 112Iunie 1944 Iulie 2007 631 312 112Iulie 1944 Septembrie 2007 632 314 114August 1944 Octombrie 2007 632 314 114Septembrie 1944 Noiembrie 2007 632 314 114Octombrie 1944 Ianuarie 2008 633 316 116Noiembrie 1944 Februarie 2008 633 316 116Decembrie 1944 Martie 2008 633 316 116

Ianuarie 1945 Mai 2008 634 318 118Februarie 1945 Iunie 2008 634 318 118Martie 1945 Iulie 2008 634 318 118Aprilie 1945 Septembrie 2008 635 3110 1110Mai 1945 Octombrie 2008 635 3110 1110Iunie 1945 Noiembrie 2008 635 3110 1110Iulie 1945 Ianuarie 2009 636 320 120August 1945 Februarie 2009 636 320 120Septembrie 1945 Martie 2009 636 320 120Octombrie 1945 Mai 2009 637 322 122Noiembrie 1945 Iunie 2009 637 322 122Decembrie 1945 Iulie 2009 637 322 122Ianuarie 1946 Septembrie 2009 638 324 124Februarie 1946 Octombrie 2009 638 324 124Martie 1946 Noiembrie 2009 638 324 124Aprilie 1946 Ianuarie 2010 639 326 126Mai 1946 Februarie 2010 639 326 126Iunie 1946 Martie 2010 639 326 126Iulie 1946 Mai 2010 6310 328 128August 1946 Iunie 2010 6310 328 128Septembrie 1946 Iulie 2010 6310 328 128Octombrie 1946 Septembrie 2010 6311 3210 1210Noiembrie 1946 Octombrie 2010 6311 3210 1210Decembrie 1946 Noiembrie 2010 6311 3210 1210Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 640 330 130Februarie 1947 Februarie 2011 640 330 130Martie 1947 Martie 2011 640 330 130Aprilie 1947 Mai 2011 641 332 132Mai 1947 Iunie 2011 641 332 132Iunie 1947 Iulie 2011 641 332 132Iulie 1947 Septembrie 2011 642 334 134August 1947 Octombrie 2011 642 334 134Septembrie 1947 Noiembrie 2011 642 334 134Octombrie 1947 Ianuarie 2012 643 336 136Noiembrie 1947 Februarie 2012 643 336 136Decembrie 1947 Martie 2012 643 336 136Ianuarie 1948 Mai 2012 644 338 138Februarie 1948 Iunie 2012 644 338 138Martie 1948 Iulie 2012 644 338 138Aprilie 1948 Septembrie 2012 645 3310 1310Mai 1948 Octombrie 2012 645 3310 1310Iunie 1948 Noiembrie 2012 645 3310 1310Iulie 1948 Ianuarie 2013 646 340 140August 1948 Februarie 2013 646 340 140Septembrie 1948 Martie 2013 646 340 140Octombrie 1948 Mai 2013 647 342 142Noiembrie 1948 Iunie 2013 647 342 142Decembrie 1948 Iulie 2013 647 342 142Ianuarie 1949 Septembrie 2013 648 344 144Februarie 1949 Octombrie 2013 648 344 144Martie 1949 Noiembrie 2013 648 344 144Aprilie 1949 Ianuarie 2014 649 346 146Mai 1949 Februarie 2014 649 346 146Iunie 1949 Martie 2014 649 346 146Iulie 1949 Mai 2014 6410 348 148August 1949 Iunie 2014 6410 348 148Septembrie 1949 Iulie 2014 6410 348 148Octombrie 1949 Septembrie 2014 6411 3410 1410Noiembrie 1949 Octombrie 2014 6411 3410 1410Decembrie 1949 Noiembrie 2014 6411 3410 1410Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 650 350 150

Februarie 1950 Februarie 2015 650 350 150Martie 1950 Martie 2015 650 350 150

ANEXA Nr 6 VAcircRSTE STANDARD de pensionare stagii complete șistagii minime de cotizare icircn specialitate pentru cadrele militare icircnactivitate soldații și gradații voluntari polițiștii și funcționarii publicicu statut special din sistemul administrației penitenciare dindomeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleBărbați shy Femei

Luna și anul nașterii Luna și anulpensionării

Vacircrsta asiguratului laieșirea la pensie

(aniluni)

Stagiul complet decotizare(aniluni)

Stagiul minim decotizare(aniluni)

Pacircnă icircn ianuarie 1956inclusiv

Ianuarie 2011 550 200 150

Februarie 1956 Februarie 2011 550 201 150Martie 1956 Martie 2011 550 202 150Aprilie 1956 Mai 2011 551 203 151Mai 1956 Iunie 2011 551 203 151Iunie 1956 Iulie 2011 551 204 151Iulie 1956 Septembrie 2011 552 204 152August 1956 Octombrie 2011 552 205 152Septembrie 1956 Noiembrie 2011 552 205 152Octombrie 1956 Ianuarie 2012 553 206 153Noiembrie 1956 Februarie 2012 553 207 153Decembrie 1956 Martie 2012 553 208 153Ianuarie 1957 Mai 2012 554 209 154Februarie 1957 Iunie 2012 554 209 154Martie 1957 Iulie 2012 554 2010 154Aprilie 1957 Septembrie 2012 555 2010 155Mai 1957 Octombrie 2012 555 2011 155Iunie 1957 Noiembrie 2012 555 2011 155Iulie 1957 Ianuarie 2013 556 210 156August 1957 Februarie 2013 556 211 156Septembrie 1957 Martie 2013 556 212 156Octombrie 1957 Mai 2013 557 213 157Noiembrie 1957 Iunie 2013 557 213 157Decembrie 1957 Iulie 2013 557 214 157Ianuarie 1958 Septembrie 2013 558 214 158Februarie 1958 Octombrie 2013 558 215 158Martie 1958 Noiembrie 2013 558 215 158Aprilie 1958 Ianuarie 2014 559 216 159Mai 1958 Februarie 2014 559 217 159Iunie 1958 Martie 2014 559 218 159Iulie 1958 Mai 2014 5510 219 1510August 1958 Iunie 2014 5510 219 1510Septembrie 1958 Iulie 2014 5510 2110 1510Octombrie 1958 Septembrie 2014 5511 2110 1511Noiembrie 1958 Octombrie 2014 5511 2111 1511Decembrie 1958 Noiembrie 2014 5511 2111 1511Ianuarie 1959 Ianuarie 2015 560 220 160Februarie 1959 Februarie 2015 560 221 160Martie 1959 Martie 2015 560 222 160Aprilie 1959 Mai 2015 561 223 161Mai 1959 Iunie 2015 561 223 161Iunie 1959 Iulie 2015 561 224 161Iulie 1959 Septembrie 2015 562 224 162August 1959 Octombrie 2015 562 225 162Septembrie 1959 Noiembrie 2015 562 225 162Octombrie 1959 Ianuarie 2016 563 226 163Noiembrie 1959 Februarie 2016 563 227 163Decembrie 1959 Martie 2016 563 228 163

Ianuarie 1960 Mai 2016 564 229 164Februarie 1960 Iunie 2016 564 229 164Martie 1960 Iulie 2016 564 2210 164Aprilie 1960 Septembrie 2016 565 2210 165Mai 1960 Octombrie 2016 565 2211 165Iunie 1960 Noiembrie 2016 565 2211 165Iulie 1960 Ianuarie 2017 566 230 166August 1960 Februarie 2017 566 231 166Septembrie 1960 Martie 2017 566 232 166Octombrie 1960 Mai 2017 567 233 167Noiembrie 1960 Iunie 2017 567 233 167Decembrie 1960 Iulie 2017 567 234 167Ianuarie 1961 Septembrie 2017 568 234 168Februarie 1961 Octombrie 2017 568 235 168Martie 1961 Noiembrie 2017 568 235 168Aprilie 1961 Ianuarie 2018 569 236 169Mai 1961 Februarie 2018 569 237 169Iunie 1961 Martie 2018 569 238 169Iulie 1961 Mai 2018 5610 239 1610August 1961 Iunie 2018 5610 239 1610Septembrie 1961 Iulie 2018 5610 2310 1610Octombrie 1961 Septembrie 2018 5611 2310 1611Noiembrie 1961 Octombrie 2018 5611 2311 1611Decembrie 1961 Noiembrie 2018 5611 2311 1611Ianuarie 1962 Ianuarie 2019 570 240 170Februarie 1962 Februarie 2019 570 241 170Martie 1962 Martie 2019 570 242 170Aprilie 1962 Mai 2019 571 243 171Mai 1962 Iunie 2019 571 243 171Iunie 1962 Iulie 2019 571 244 171Iulie 1962 Septembrie 2019 572 244 172August 1962 Octombrie 2019 572 245 172Septembrie 1962 Noiembrie 2019 572 245 172Octombrie 1962 Ianuarie 2020 573 246 173Noiembrie 1962 Februarie 2020 573 247 173Decembrie 1962 Martie 2020 573 248 173Ianuarie 1963 Mai 2020 574 249 174Februarie 1963 Iunie 2020 574 249 174Martie 1963 Iulie 2020 574 2410 174Aprilie 1963 Septembrie 2020 575 2410 175Mai 1963 Octombrie 2020 575 2411 175Iunie 1963 Noiembrie 2020 575 2411 175Iulie 1963 Ianuarie 2021 576 250 176August 1963 Februarie 2021 576 251 176Septembrie 1963 Martie 2021 576 252 176Octombrie 1963 Mai 2021 577 253 177Noiembrie 1963 Iunie 2021 577 253 177Decembrie 1963 Iulie 2021 577 254 177Ianuarie 1964 Septembrie 2021 578 254 178Februarie 1964 Octombrie 2021 578 255 178Martie 1964 Noiembrie 2021 578 255 178Aprilie 1964 Ianuarie 2022 579 256 179Mai 1964 Februarie 2022 579 257 179Iunie 1964 Martie 2022 579 258 179Iulie 1964 Mai 2022 5710 259 1710August 1964 Iunie 2022 5710 259 1710Septembrie 1964 Iulie 2022 5710 2510 1710Octombrie 1964 Septembrie 2022 5711 2510 1711Noiembrie 1964 Octombrie 2022 5711 2511 1711Decembrie 1964 Noiembrie 2022 5711 2511 1711Ianuarie 1965 Ianuarie 2023 580 260 180

Februarie 1965 Februarie 2023 580 261 180Martie 1965 Martie 2023 580 262 180Aprilie 1965 Mai 2023 581 263 181Mai 1965 Iunie 2023 581 263 181Iunie 1965 Iulie 2023 581 264 181Iulie 1965 Septembrie 2023 582 264 182August 1965 Octombrie 2023 582 265 182Septembrie 1965 Noiembrie 2023 582 265 182Octombrie 1965 Ianuarie 2024 583 266 183Noiembrie 1965 Februarie 2024 583 267 183Decembrie 1965 Martie 2024 583 268 183Ianuarie 1966 Mai 2024 584 269 184Februarie 1966 Iunie 2024 584 269 184Martie 1966 Iulie 2024 584 2610 184Aprilie 1966 Septembrie 2024 585 2610 185Mai 1966 Octombrie 2024 585 2611 185Iunie 1966 Noiembrie 2024 585 2611 185Iulie 1966 Ianuarie 2025 586 270 186August 1966 Februarie 2025 586 271 186Septembrie 1966 Martie 2025 586 272 186Octombrie 1966 Mai 2025 587 273 187Noiembrie 1966 Iunie 2025 587 273 187Decembrie 1966 Iulie 2025 587 274 187Ianuarie 1967 Septembrie 2025 588 274 188Februarie 1967 Octombrie 2025 588 275 188Martie 1967 Noiembrie 2025 588 275 188Aprilie 1967 Ianuarie 2026 589 276 189Mai 1967 Februarie 2026 589 277 189Iunie 1967 Martie 2026 589 278 189Iulie 1967 Mai 2026 5810 279 1810August 1967 Iunie 2026 5810 279 1810Septembrie 1967 Iulie 2026 5810 2710 1810Octombrie 1967 Septembrie 2026 5811 2710 1811Noiembrie 1967 Octombrie 2026 5811 2711 1811Decembrie 1967 Noiembrie 2026 5811 2711 1811Ianuarie 1968 Ianuarie 2027 590 280 190Februarie 1968 Februarie 2027 590 281 190Martie 1968 Aprilie 2027 591 282 191Aprilie 1968 Mai 2027 591 283 191Mai 1968 Iulie 2027 592 284 192Iunie 1968 August 2027 592 285 192Iulie 1968 Octombrie 2027 593 286 193August 1968 Noiembrie 2027 593 287 193Septembrie 1968 Ianuarie 2028 594 288 194Octombrie 1968 Februarie 2028 594 289 194Noiembrie 1968 Aprilie 2028 595 2810 195Decembrie 1968 Mai 2028 595 2811 195Ianuarie 1969 Iulie 2028 596 290 196Februarie 1969 August 2028 596 291 196Martie 1969 Octombrie 2028 597 292 197Aprilie 1969 Noiembrie 2028 597 293 197Mai 1969 Ianuarie 2029 598 294 198Iunie 1969 Februarie 2029 598 295 198Iulie 1969 Aprilie 2029 599 296 199August 1969 Mai 2029 599 297 199Septembrie 1969 Iulie 2029 5910 298 1910Octombrie 1969 August 2029 5910 299 1910Noiembrie 1969 Octombrie 2029 5911 2910 1911Decembrie 1969 Noiembrie 2029 5911 2911 1911Ianuarie 1970 Ianuarie 2030 600 300 200

ANEXA Nr 7 SALARIUL MEDIU ANUAL

AnulSalariul mediu anual (lei)

Brut Net1938 168 shy1947 261 shy1948 293 shy1949 335 shy1950 366 3371951 397 3651952 403 3701953 447 4101954 487 4561955 536 4991956 593 5491957 671 6191958 747 6841959 784 7261960 854 8021961 898 8331962 947 8801963 1005 9321964 1046 9651965 1115 10281966 1179 10831967 1210 11071968 1248 11391969 1297 11801970 1434 12891971 1471 13181972 1498 13391973 1563 13911974 1663 14711975 1813 15951976 1964 17121977 2102 18181978 2344 20111979 2457 21081980 2602 22381981 2721 23401982 2936 25251983 3024 26011984 3224 27731985 3285 28271986 3317 28551987 3337 28721988 3422 29461989 3538 30631990 4010 3381

1991shy2010 Salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de StatisticăSursa Institutul Național de StatisticăANEXA Nr 8 SALARIUL MINIM PE ȚARA

Anul Icircncepacircnd cu ziua luna Salariul minim(lei) Actul normativ prin care sshya stabilit

1949 166 1950 166 1951 166 1952 166 1953 166 1954 166 1955 220 1956 220 1957 1 mai 220

3501958 350 1959 1 august 350

400

1960 400 1961 1 decembrie 400

475

1962 475 1963 475 1964 475 1965 1 septembrie 475

550

1966 550 1967 1 august 550

700

1968 700 1969 700 1970 1 martie 1 mai 700

750800

1971 800 1972 1 septembrie 800

1000

1973 1000 1974 1 august 1000

1140

1975 1 iulie 11401200

1976 1200 1977 1200 1978 1200 1979 1 august 1200

1425

1980 1425 1981 1425 1982 1425 1983 1 septembrie 1425

1500

1984 1500 1985 1500 1986 1500 1987 1500 1988 1 iulie 1500

2000

1989 2000 1990 2000 1991

1 martie1 aprilie1 mai

1 septembrie1 noiembrie

200031504675597567757000

Hotăracircrea Guvernului nr 1331991Hotăracircrea Guvernului nr 2191991Hotăracircrea Guvernului nr 2191991Hotăracircrea Guvernului nr 5791991Hotăracircrea Guvernului nr 7801991

1992 1 ianuarie1 martie1 mai

1 septembrie1 noiembrie

85009150112001292015215

Hotăracircrea Guvernului nr 191992Hotăracircrea Guvernului nr 1491992Hotăracircrea Guvernului nr 2181992Hotăracircrea Guvernului nr 4991992Hotăracircrea Guvernului nr 7741992

1993 1 ianuarie1 martie1 mai

1 octombrie1 decembrie

1660017600300004020045000

Hotăracircrea Guvernului nr 941993Hotăracircrea Guvernului nr 1241993Hotăracircrea Guvernului nr 2081993Hotăracircrea Guvernului nr 5861993Hotăracircrea Guvernului nr 6831993

1994 15 martie1 iulie

450006000065000

Hotăracircrea Guvernului nr 901994Hotăracircrea Guvernului nr 3531994

1995 1 aprilie 6500075000

Hotăracircrea Guvernului nr 1841995

1996 75000

1 august 97000 Hotăracircrea Guvernului nr 59419961997

1 februarie1 august1 octombrie

97000150000225000250000

Hotăracircrea Guvernului nr 271997Hotăracircrea Guvernului nr 4681997

1998 1 aprilie 350000 Hotăracircrea Guvernului nr 20819981999 1 mai 450000 Hotăracircrea Guvernului nr 29619992000

1 februarie1 decembrie

4500007000001000000

Hotăracircrea Guvernului nr 1012000Hotăracircrea Guvernului nr 11662000

2001 1 martie

10000001400000

Hotăracircrea Guvernului nr 2312001

2002 1 martie

14000001750000

Hotăracircrea Guvernului nr 10372001

2003 1 ianuarie 2500000 Hotăracircrea Guvernului nr 110520022004 1 ianuarie 2800000 Hotăracircrea Guvernului nr 151520032005 1 ianuarie

1 iulie3100000310 (RON)

Hotăracircrea Guvernului nr 23462004

2006 1 ianuarie 330 (RON) Hotăracircrea Guvernului nr 176620052007 1 ianuarie 390 (RON) Hotăracircrea Guvernului nr 182520062008 1 ianuarie

1 octombrie500 (RON)540 (RON)

Hotăracircrea Guvernului nr 15072007Hotăracircrea Guvernului nr 10512008

2009 1 ianuarie 600 (RON) Hotăracircrea Guvernului nr 10512008

NOTĂMinisterul Muncii Familiei și Protecției Sociale transmite către Casa Națională de PensiiPublice datele pentru completarea anexei nr 8Sursa Ministerul Muncii Familiei și Protecției SocialePublicat icircn Monitorul Oficial cu numărul 852 din data de 20 decembrie 2010

Page 2: LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar ... nr. 263 din...Forma aplicabila pentru 'Legea 263/2010' la data 1 septembrie 2016 LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind

e) declarație individuală de asigurare shy documentul depus la casele teritoriale de pensii pebaza căruia se icircnregistrează icircn sistemul public de pensii persoanele care desfășoarăactivități independente asigurate obligatoriu prin efectul legii icircn sistemul public de pensiif) declarație nominală de asigurare shy declarația privind evidența nominală a asiguraților și aobligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat(la data 30shydecshy2010 Art 3 alin (1) litera F din capitolul I modificat de Art XVIII punctul 1 din Ordonantaurgenta 1172010 )

g) locuri de muncă icircn condiții deosebite shy locurile de muncă unde gradul de expunere lafactorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice petoată durata timpului normal de muncă poate conduce icircn timp la icircmbolnăviri profesionalela comportamente riscante icircn activitate cu consecințe asupra securității și sănătății icircnmuncă a asigurațilorh) locuri de muncă icircn condiții speciale shy locurile de muncă unde gradul de expunere lafactorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice pedurata a cel puțin 50 din timpul normal de muncă poate conduce icircn timp la icircmbolnăviriprofesionale la comportamente riscante icircn activitate cu consecințe grave asuprasecurității și sănătății icircn muncă a asigurațilori) locuri de muncă icircn alte condiții shy locurile de muncă și activități din domeniul apărăriinaționale ordinii publice și siguranței naționale care implică pericol permanent de vătămarecorporală gravă invaliditate mutilare suprimare a vieții ori de pierdere a libertății shycaptivitate terorism răpiri luări ca ostatici ori alte asemenea situații shy și pentru care nu sepot lua măsuri de prevenire sau de protecțiej) perioade asimilate shy perioadele pentru care nu sshyau datorat sau plătit contribuții deasigurări sociale și care sunt asimilate stagiului de cotizare icircn sistemul public de pensiik) prestații de asigurări sociale shy veniturile de icircnlocuire acordate la intervenirea riscurilorasigurate sub formă de pensii ajutoare sau alte tipuri de prestații prevăzute de prezentalege pentru pierderea totală ori parțială a veniturilor asiguratel) punctaj lunar shy numărul de puncte realizat de asigurat icircntrshyo lună calculat prinraportarea cacircștigului salarial brut lunarsoldei brute lunare sau după caz a venitului lunarasigurat care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale la cacircștigulsalarial mediu brut din luna respectivă comunicat de Institutul Național de Statisticăm) punctaj anual shy numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui ancalendaristic obținut prin icircmpărțirea la 12 a sumei punctajelor lunaren) punctaj mediu anual shy numărul de puncte realizat de asigurat calculat prin raportareapunctajului total realizat de acesta icircn icircntreaga perioadă de activitate la numărul anilorcorespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionăriio) riscuri asigurate shy evenimentele care la producerea efectelor lor obligă instituțiilesistemului public de pensii să acorde asiguraților prestațiile sociale cu respectareaprevederilor prezentei legi (invaliditate bătracircnețe și deces)p) stagiu de cotizare shy perioada de timp pentru care sshyau datorat contribuții de asigurărisociale la sistemul public de pensii precum și cea pentru care asigurații cu declarațieindividuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții deasigurări sociale la sistemul public de pensii(la data 28shyoctshy2015 Art 3 alin (1) litera P din capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia182015 )q) stagiu de cotizare icircn specialitate shy perioada icircn care o persoană din sistemul național deapărare națională ordine publică și siguranță națională precum și din sistemuladministrației penitenciare sshya aflat icircn una dintre următoarele situații1 a avut calitatea de cadru militar icircn activitate2 a icircndeplinit serviciul militar ca militar icircn termen militar cu termen redus elev al uneișcoli militareșcoli de agenți de poliție sau student al unei instituții de icircnvățămacircnt dinsistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională pentru formareacadrelor militare polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare cu excepția liceului militar3 a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist4 a fost icircn captivitate

5 a avut calitatea de funcționar public cu statut special icircn instituțiile din sistemul deapărare națională ordine publică și siguranță națională precum și din sistemuladministrației penitenciare6 a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract șisau de soldat și gradatvoluntarr) stagiu complet de cotizare shy perioada de timp prevăzută de prezenta lege icircn careasigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită devacircrstă pensie anticipată sau pensie anticipată parțială(la data 01shyaprshy2013 Art 3 alin (1) litera S din capitolul I abrogat de Art I punctul 1 din Legea 372013 )t) stagiu minim de cotizare shy perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege icircn careasigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie la icircmplinireavacircrstei standard de pensionareu) stagiu potențial shy perioada de timp prevăzută de prezenta lege considerată stagiu decotizare și acordată la calculul pensiei de invaliditate ca o creditare pentru stagiul decotizare nerealizat din cauza afecțiunilor invalidantev) vacircrstă standard de pensionare shy vacircrsta stabilită de prezenta lege pentru bărbați șifemei la care aceștia pot obține pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiile legii precum șivacircrsta din care se operează reducerile prevăzute de lege(2) Icircn sensul prezentei legi prin cacircștig salarial brutsoldă brutăsalariu lunar brut seicircnțelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venitconform prevederilor Codului fiscalArt 4(1) De la data intrării icircn vigoare a prezentei legi Casa Națională de Pensii și Alte Drepturide Asigurări Sociale devine Casa Națională de Pensii Publice denumită icircn continuare CNPPinstituție care păstrează modul de organizare și funcționare preia personalul precum șidrepturile și obligațiile acesteia(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP și prin casele depensii sectoriale care se icircnființează funcționează și icircndeplinesc atribuțiile prevăzute deprezenta lege(3) Icircn subordinea CNPP funcționează case județene de pensii icircn fiecare municipiushyreședință de județ precum și Casa de Pensii a Municipiului București denumite icircncontinuare case teritoriale de pensii(4) CNPP poate icircnființa case locale de pensii icircn funcție de numărul și structura asigurațilorcare funcționează sub conducerea și controlul casei județene de pensii respectiv ale Caseide Pensii a Municipiului BucureștiArt 5(1) Asigurații sistemului public de pensii pot fi cetățeni romacircni cetățeni ai altor state sauapatrizi pe perioada icircn care au conform legii domiciliul sau reședința icircn Romacircnia(2) Pot fi asigurați ai sistemului public de pensii și cetățenii romacircni cetățenii altor state șiapatrizii care nu au domiciliul sau reședința icircn Romacircnia icircn condițiile prevăzute deinstrumentele juridice cu caracter internațional la care Romacircnia este parte(3) Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul săbeneficieze de prestații de asigurări sociale conform prezentei legiArt 6(la data 28shymarshy2011 Art 6 din capitolul I reglementat de Art 24 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 din capitolul I reglementat de Art 23 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 din capitolul I reglementat de Art 4 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii(la data 22shynovshy2011 Art 6 alin (1) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art III din Ordonantaurgenta 982011 )(la data 22shynovshy2011 Art 6 alin (1) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art II din Ordonantaurgenta 982011 )I _a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă inclusivsoldații și gradații voluntarib) funcționarii publicic) cadrele militare icircn activitate soldații și gradații voluntari polițiștii și funcționarii publicicu statut special din sistemul administrației penitenciare din domeniul apărării naționaleordinii publice și siguranței naționale

(la data 21shyiunshy2012 Art 6 alin (1) subpunctul I litera C din capitolul I a se vedea referinte de aplicare dinArt 1 din Ordonanta urgenta 292012 )d) persoanele care realizează venituri de natură profesională altele decacirct cele salarialedin drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art 7 alin (1) pct 131 din Legeanr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare precum și dincontracteconvenții icircncheiate potrivit Codului civil(la data 30shydecshy2010 Art 6 alin (1) subpunctul I litera C din capitolul I completat de Art XVIII punctul 2din Ordonanta urgenta 1172010 )

II persoanele care icircși desfășoară activitatea icircn funcții elective sau care sunt numite icircncadrul autorității executive legislative ori judecătorești pe durata mandatului precum șimembrii cooperatori dintrshyo organizație a cooperației meșteșugărești ale căror drepturi șiobligații sunt asimilate icircn condițiile prezentei legi cu cele ale persoanelor prevăzute la pctIIII persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se asigură din bugetulasigurărilor pentru șomaj icircn condițiile legii denumite icircn continuare șomeriIV persoanele care realizează icircn mod exclusiv un venit brut pe an calendaristicechivalent cu cel puțin de 4 ori cacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentareabugetului asigurărilor sociale de stat și care se află icircn una dintre situațiile următoare(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 20 din capitolul I dinNorma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 19 din capitolul I dinNorma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 13 din capitolul I dinNorma din 2011 )a) administratori sau manageri care au icircncheiat contract de administrare ori demanagementb)membri ai icircntreprinderii individuale și icircntreprinderii familialec) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV litera C din capitolul I reglementat de Art 22 dincapitolul I din Norma din 2011 )d) persoane angajate icircn instituții internaționale dacă nu sunt asigurații acestorae) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV litera E din capitolul I reglementat de Art 14 dincapitolul I din Norma din 2011 )V cadrele militare trecute icircn rezervă polițiștii și funcționarii publici cu statut special dinsistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au icircncetat din domeniulapărării naționale ordinii publice și siguranței naționale care beneficiază de ajutoare lunarece se asigură din bugetul de stat icircn condițiile legii(la data 30shydecshy2010 Art 6 alin (1) subpunctul VI din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 3 dinOrdonanta urgenta 1172010 )(2) Se pot asigura icircn sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială icircncondițiile prezentei legi avocații notarii personalul clerical și cel asimilat din cadrulcultelor recunoscute prin lege neintegrate icircn sistemul public precum și orice persoană caredorește să se asigure respectiv să icircși completeze venitul asigurat(la data 17shyiulshy2016 Art 6 alin (2) din capitolul I modificat de Art 1 punctul 1 din Legea 1422016 )

Art 7(1) Persoanele juridice sau fizice la care icircși desfășoară activitatea asigurații prevăzuți laart 6 alin (1) pct I și II denumite icircn continuare angajatori instituțiile care efectueazăplata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuți la art 6 alin (1) pct III precum șiinstituțiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1)pct V sunt obligate să icircntocmească și să depună declarația nominală de asigurare(2) Icircn situația icircn care se constată erori icircn cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin (1)indiferent de cauzele producerii acestora șisau modificări ale datelor pe baza cărora sestabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului persoanele juridicesau fizice prevăzute la alin (1) sunt obligate să icircntocmească și să depună o declarațienominală de asigurare rectificativă(3) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor prevăzute la alin (1) și (2) suntprevăzute icircn Legea nr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completările

ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 7 din capitolul I modificat de Art XVIII punctul 4 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 8(1) CNPP prin casele teritoriale de pensii controlează modul icircn care angajatorii precum șiinstituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj respectă dispozițiile legale privindicircntocmirea și depunerea declarației nominale de asigurare și a obligațiilor de plată precumși respectarea termenelor de depunere(2) Casele de pensii sectoriale controlează modul icircn care angajatorii din domeniul apărăriinaționale ordinii publice și siguranței naționale respectă dispozițiile legale privindicircntocmirea și transmiterea declarației nominale de asigurare precum și termenele detransmitereArt 9(1) Angajatorii precum și instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj suntobligate să pună la dispoziția reprezentanților CNPP și ai caselor teritoriale de pensii toatedocumentele necesare verificării legalității și corectitudinii datelor icircnscrise icircn declarațianominală de asigurare și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat(2) Angajatorii din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale auobligația de a pune la dispoziția reprezentanților caselor de pensii sectoriale toatedocumentele necesare verificării legalității și corectitudinii datelor icircnscrise icircn declarațianominală de asigurare și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de statArt 10(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 6 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 5 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 1 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001 declarația nominală de asigurare prevăzutăla art 7 alin (1) și (2) constituie documentul pe baza căruia se stabilește stagiul decotizare icircn sistemul public de pensii și punctajul mediu anual pentru asigurații sistemuluipublic de pensii cu excepția persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) declarația prevăzută laart 7 alin (1) și (2) constituie singurul document pe baza căruia se stabilește stagiul decotizare icircn sistemul public de pensii și punctajul anual de la data intrării icircn vigoare aprezentei legi(3) Icircn situațiile icircn care pentru perioadele prevăzute la alin (1) și (2) derularearaporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declarația nominală deasigurare icircn vederea stabilirii stagiului de cotizare și a punctajului anual pot fi valorificateși alte acte doveditoare icircntocmite icircn condițiile legii(4) Obligația prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin (3) revine persoanei icircncauzăArt 11(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 21 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 15 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 3 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 2 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV care au cel puțin vacircrsta de 18 ani suntobligate să se asigure pe baza declarației individuale de asigurare(2) Declarația individuală de asigurare se depune icircn termen de 30 de zile de la dataicircncadrării icircn situația prevăzută la alin (1) la casa teritorială de pensii competentă icircnfuncție de domiciliul sau reședința persoanei(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menționate la alin (1) este cel stabilit prindeclarația individuală de asigurare și nu poate fi mai mic decacirct suma reprezentacircnd 35 dincacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de statși mai mare decacirct valoarea corespunzătoare a de 5 ori cacircștigul salarial mediu brut(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declarației de asigurare persoaneleprevăzute la art 6 alin (1) pct IV dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensiiprevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc icircn situațiile prevăzute la art 6 alin (1)pct I II III și V

(la data 28shymarshy2011 Art 11 alin (4) din capitolul I reglementat de Art 20 din capitolul I din Norma din2011 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (5) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (6) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (7) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )Art 12(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 26 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 11 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 10 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 8 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art 6 alin (2) se icircncheie icircntre persoanainteresată sau după caz tutorele curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procurăspecială și casa teritorială de pensii competentă icircn funcție de domiciliul sau reședințapersoanei(2) Contractul de asigurare socială se icircncheie icircn formă scrisă și produce efecte de la dataicircnregistrării acestuia la casa teritorială de pensiiArt 13(la data 28shymarshy2011 Art 13 din capitolul I reglementat de Art 9 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Venitul asigurat icircnscris icircn declarația individuală de asigurare sau icircn contractul deasigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare adeclarației individuale de asigurare ori după caz prin icircncheierea unui act adițional lacontractul de asigurare socială(2) Declarația individuală de asigurare și contractul de asigurare socială constituie titluri decreanță și devin titluri executorii la data la care creanța bugetară este scadentă conformlegiiArt 14(la data 28shymarshy2011 Art 14 din capitolul I reglementat de Art 18 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 14 din capitolul I reglementat de Art 17 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn situația icircn care pe parcursul derulării asigurării icircn baza declarației individuale deasigurare se face dovada că există perioade icircn care nu se realizează venituri la cerereaasiguratului sau din inițiativa casei teritoriale de pensii declarația poate fi suspendată(2) Pentru perioadele de suspendare prevăzute la alin (1) nu se datorează contribuție deasigurări socialeArt 15(1) Icircn sistemul public de pensii evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale serealizează pe baza codului numeric personal al asiguratului(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toți cetățenii romacircni cetățenii UniuniiEuropene ai statelor membre ale Spațiului Economic European ai Elveției și pentru străiniicare au icircnregistrată rezidențașederea icircn Romacircnia precum și ale persoanelor pentru careCNPP și casele de pensii sectoriale icircntocmesc documentații de plată șisau efectuează plataunor prestații sociale sunt furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administrației șiInternelor prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Datedupă caz(3) Datele prevăzute la alin (2) sunt furnizate gratuit la cererea CNPP și a caselor depensii sectoriale și de oricare altă autoritate instituție publică sau altă instituție caredeține astfel de informații(4) Conținutul modalitățile și termenele de transmitere a informațiilor prevăzute la alin(2) se stabilesc prin hotăracircre a GuvernuluiArt 16(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 35 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 34 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 33 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 32 din capitolul II din Norma din 2011 )Constituie stagiu de cotizare icircn sistemul public de pensiia) vechimea icircn muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor pacircnă la data de 1 aprilie2001(la data 28shymarshy2011 Art 16 litera A din capitolul I reglementat de Art 124 din capitolul VI din Norma din2011 )

b) vechimea icircn serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor icircn cazul persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legic) perioada cuprinsă icircntre 1 aprilie 2001 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi icircn carepersoanele au fost asigurate icircn baza Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii șialte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioared) perioada cuprinsă icircntre 1 ianuarie 2010 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi icircncazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1)pct VArt 17(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 123 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 122 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 35 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 34 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 31 din capitolul II din Norma din 2011 )(1) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea icircn muncă sau lavechimea icircn serviciu acordată icircn baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentruperioadele realizate icircn grupa I a IIshya respectiv icircn condiții deosebite condiții speciale șialte condiții icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(2) Constituie stagiu de cotizare și perioadele de pacircnă la data de 1 aprilie 2001 icircn care opersoanăa) sshya aflat icircn una dintre situațiile prevăzute la art 49b) are stabilite drepturi privind vechimea icircn muncă icircn baza prevederilor Decretuluishylege nr1181990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice dedictatura instaurată cu icircncepere de la 6 martie 1945 precum și celor deportate icircnstrăinătate ori constituite icircn prizonieri republicat(3) Constituie stagiu de cotizare și timpul util la pensie realizat de agricultori icircn condițiilereglementate de legislația privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale aleagricultorilor anterioară datei de 1 aprilie 2001(la data 28shymarshy2011 Art 17 alin (3) din capitolul I reglementat de Art 121 din capitolul VI din Norma din2011 )Art 18Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă conform legii stagiu decotizare realizat icircn condiții deosebite condiții speciale sau alte condiții de muncă se acordăperioade suplimentare la vechimea icircn muncă sau la vechimea icircn serviciu care constituiestagii de cotizare icircn condiții normale după cum urmeazăa) 3 luni pentru fiecare an lucrat icircn condiții deosebite de muncăb) 6 luni pentru fiecare an lucrat icircn condiții speciale de muncăc) 12 luni pentru fiecare an lucrat icircn alte condiții de muncă așa cum sunt reglementate laart 29 alin (2)Art 19(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează șisauplătesc contribuții de asigurări sociale icircn sistemul public de pensii din Romacircnia precum și icircnalte țări icircn condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care Romacircniaeste parte(la data 28shyoctshy2015 Art 19 alin (1) din capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia 182015 )(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau icircn considerare stagiile de cotizarerealizate icircn sistemul public de pensii din Romacircnia precum și perioadele de asigurarerealizate sau recunoscute ca atare icircn alte țări icircn condițiile reglementate prin instrumentejuridice cu caracter internațional la care Romacircnia este parte șisau regulamentecomunitare(3) Icircn sistemul public de pensii obligațiile și prestațiile de asigurări sociale se achită icircnmonedă națională(4) Icircn cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate stabilite icircn moneda altor țări peteritoriul Romacircniei contribuțiile se plătesc icircn lei la cursul de schimb valutar comunicat deBanca Națională a Romacircniei din data stabilită pentru plata acestor drepturiCAPITOLUL II Bugetul asigurărilor sociale de statArt 20(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului publicde pensii

(2) Guvernul elaborează anual pe baza propunerilor CNPP și ale instituțiilor care au icircnsubordine case de pensii sectoriale proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pecare icircl supune spre aprobare Parlamentului(3) Casele de pensii sectoriale elaborează propuneri pentru bugetul asigurărilor sociale destat și le transmit instituțiilor publice icircn subordinea cărora funcționează(4) Icircn situația icircn care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu celpuțin 3 zile icircnainte de expirarea exercițiului bugetar se aplică icircn continuare prevederilebugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent pacircnă la adoptarea noului bugetArt 21Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin dina) contribuții de asigurări sociale dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere precum și din altevenituri potrivit legiib) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale destat care se aprobă prin legile bugetare anualeArt 22(1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestațiilor deasigurări sociale din sistemul public de pensii cheltuielile privind organizarea șifuncționarea sistemului public de pensii finanțarea unor investiții proprii alte cheltuieliprevăzute de lege(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pacircnă la 3 pentruconstituirea unui fond de rezervă(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăși nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anulbugetar respectiv(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestațiilor de asigurări sociale icircnsituații temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii aprobate prinlegea bugetului asigurărilor sociale de stat(5) Fondul de rezervă nu se poate utiliza icircn primii 3 ani de la icircnceperea constituirii acestuia(6) Fondul de rezervă se constituie icircn anii icircn care bugetul asigurărilor sociale de stat esteexcedentar nu primește sume pentru echilibrare potrivit art 21 lit b) și numai dupăacoperirea deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de statArt 23(1) Icircn termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi Agenția Națională de AdministrareFiscală denumită icircn continuare ANAF CNPP și casele de pensii sectoriale au obligația săcoreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidențe corecte și unitare adrepturilor și obligațiilor participanților la sistemul public de pensii precum și la sistemulfondurilor de pensii administrate privat(2) CNPP casele de pensii sectoriale și ANAF au obligația să icircși transmită reciprocinformațiile referitoare la sumele reprezentacircnd contribuția de asigurări sociale declarate șirespectiv plătite de angajatori(3) CNPP casele de pensii sectoriale și ANAF pe baza informațiilor prevăzute la alin (2)identifică situațiile icircn care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declarareași plata contribuțiilor de asigurări sociale dispunacircnd măsurile prevăzute de lege(4) Instituțiile prevăzute la alin (3) icircși acordă reciproc și gratuit accesul la informațiilereferitoare la declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale din bazele de date pecare le au icircn administrare(5) Anual după depunerea declarațiilor fiscale ANAF transmite CNPP veniturile realizate depersoanele fizice altele decacirct cele care realizează venituri din salarii sau asimilateacestoraArt 24(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate icircn anulurmător potrivit destinațiilor aprobate prin lege după regularizarea cu bugetul de stat icircnlimita sumelor primite de acesta potrivit prevederilor art 21 lit b)(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din fondulde rezervă(3) Deficitul din anii precedenți și din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de statrămas după utilizarea fondului de rezervă se finanțează din disponibilitățile contului curentgeneral al Trezoreriei StatuluiArt 25

Disponibilitățile bănești ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobacircnzi niveluldobacircnzilor stabilindushyse prin convenții icircncheiate de CNPP cu Trezoreria StatuluiArt 26Icircn mod excepțional icircn situații motivate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilorsociale de stat după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului asigurărilor socialede stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de statCAPITOLUL III Contribuția de asigurări socialeArt 27(1) Icircn sistemul public de pensii sunt contribuabili după caza) asigurații care datorează contribuții individuale de asigurări socialeb) angajatorii și instituțiile care efectuează plata ajutoarelor icircn situația persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct Vc) persoanele juridice la care icircși desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art 6 alin(1) pct I lit d) și pct II asimilate angajatorului icircn condițiile prezentei legi(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (1) litera C din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 6 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

d) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă care administrează bugetulasigurărilor pentru șomaj instituție care pentru șomeri este asimilată angajatoruluie) persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2)(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (1) litera E din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 6 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

(2) Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt diferențiate icircn funcție de condițiile demuncă normale deosebite speciale și alte condiții de muncă(3) Cotele de contribuții de asigurări sociale respectiv cota contribuției individuale deasigurări sociale și cota contribuției de asigurări sociale datorată de angajator suntprevăzute icircn Legea nr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completărileulterioare Cotele de contribuții de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (3) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 7 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(la data 31shydecshy2010 Art 27 alin (3) din capitolul III a fost in legatura cu Legea 2872010 )(4) Icircn cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin (3) este inclusăși cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat prevăzută de Legeanr 4112004 privind fondurile de pensii administrate privat republicată cu modificările șicompletările ulterioareArt 28(1) Condițiile de muncă icircn care se desfășoară activitatea asiguraților din sistemul public depensii pot fi normale deosebite și speciale(2) Pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) condițiile icircn care se desfășoarăactivitatea pot fi normale deosebite speciale și alte condiții de muncăArt 29(1) Sunt icircncadrate icircn condiții deosebite locurile de muncă stabilite icircn baza criteriilor șimetodologiei prevăzute de legislația icircn vigoare la data icircncadrării acestora(11) Locurile de muncă pot fi menținute icircn condiții deosebite prin reicircnnoirea avizelor deicircncadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotăracircre a Guvernului pentru o perioadă demaximum 3 ani icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2016 termen pacircnă la care angajatorii auobligația de a normaliza condițiile de muncă(la data 01shyianshy2016 Art 29 alin (1^1) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea10142015 )

(12) Perioada cuprinsă icircntre data de 31 decembrie 2015 și data reicircnnoirii avizului deicircncadrare a locurilor de muncă icircn condiții deosebite constituie stagiu de cotizare icircn condițiideosebite de muncă pentru care angajatorii datorează după caz diferența dintre cota decontribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de cătreaceștia(la data 31shydecshy2015 Art 29 alin (1) din capitolul III completat de Actul din Ordonanta urgenta 652015 )

(2) Icircn domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale icircncadrarealocurilor de muncă icircn condiții deosebite speciale și alte condiții se realizează pe bazacriteriilor și metodologiei de icircncadrare prevăzute de Hotăracircrea Guvernului nr 12942001privind stabilirea locurilor de muncă și a activităților cu condiții deosebite condiții specialeși alte condiții specifice pentru cadrele militare icircn activitate cu modificările ulterioare șide Hotăracircrea Guvernului nr 18222004 privind stabilirea locurilor de muncă șiactivităților cu condiții deosebite speciale și alte condiții specifice pentru polițiști cumodificările ulterioareArt 30(1) Icircn sensul prezentei legi locurile de muncă icircn condiții speciale sunt cele dina) unitățile miniere pentru personalul care icircși desfășoară activitatea icircn subteran cel puțin50 din timpul normal de muncă icircn luna respectivăb) activitățile de cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materiilor primenucleare zonele I și II de expunere la radiațiic) activitățile din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleprevăzute de actele normative cu regim clasificat emise pacircnă la data intrării icircn vigoare aprezentei legid) aviația civilă pentru personalul navigant prevăzut icircn anexa nr 1e) activitățile și unitățile prevăzute icircn anexele nr 2 și 3(la data 01shyianshy2012 Art 30 alin (1) litera E din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea12842011 )f) activitatea artistică desfășurată icircn profesiile prevăzute icircn anexa nr 4(2) Periodic din 5 icircn 5 ani locurile de muncă icircn condiții speciale de muncă prevăzute laalin (1) lit e) sunt supuse procedurii de reevaluare a icircncadrării icircn condiții speciale stabilităprin hotăracircre a Guvernului(la data 21shydecshy2015 Art 30 alin (2) din capitolul III modificat de Actul din Legea 3252015 )

(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin (2) se stabilește prin hotăracircre a Guvernuluielaborată icircn termen de 9 luni de la data intrării icircn vigoare a prezentei legi(4) Este asimilată stagiului de cotizare icircn condiții speciale de muncă prevăzut la alin (1)lit b) perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 icircn care salariații au desfășurat activitățide cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare icircn locurilede muncă icircncadrate conform legislației anterioare icircn grupele I și II de muncă și carepotrivit art 20 alin (1) lit b) din Legea nr 192000 cu modificările și completărileulterioare sunt icircncadrate icircn condiții speciale de muncă(5) Constituie stagiu de cotizare realizat icircn condiții speciale de muncă și perioadele icircn careun asigurat care icircși desfășoară activitatea icircn condiții speciale de muncă se află icircn concediupentru incapacitate temporară de muncă șisau icircn concediu de odihnă dacă cel puțin icircnziua premergătoare concediului a lucrat icircn locuri de muncă icircncadrate icircn astfel de condiții demuncăArt 31(1) Contribuția de asigurări sociale se datorează din momentul icircncadrării icircn una dintresituațiile prevăzute la art 6 alin (1) sau de la data icircncheierii contractului de asiguraresocială(2) Contribuția individuală de asigurări sociale se datorează de asigurații prevăzuți la art 6alin (1) pct I și II(3) Asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) datorează integral cota decontribuție de asigurări sociale corespunzătoare condițiilor normale de muncă stabilită prinlege(4) Contribuția de asigurări sociale pentru șomeri se suportă integral din bugetulasigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de muncă cuexcepția plăților compensatorii și a veniturilor de completare acordate salariaților dinindustria de apărare icircn perioada de reducere temporară a activității(5) Contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plățicompensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei contribuțieiindividuale de asigurări sociale cu excepția cazurilor icircn care prin lege se dispune altfel(6) Contribuția de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct V sesuportă integral din bugetul de stat la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de

muncă(7) Asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct VI datorează contribuția de asigurări socialela nivelul cotei contribuției individuale de asigurări sociale(8) Nu datorează contribuția individuală de asigurări sociale persoanele prevăzute la art 6alin (1) pct VI lit a) pentru veniturile realizate din această calitate icircn mod ocazionalatunci cacircnd pe lacircngă acestea realizează și venituri de natură salarială(la data 30shydecshy2010 Art 31 alin (9) din capitolul III abrogat de Art XVIII punctul 8 din Ordonantaurgenta 1172010 )(10) Contribuția de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuți la art 27 alin (1)nu se impoziteazăArt 32(1) Calculul și plata contribuției de asigurări sociale datorată de către asigurații prevăzuțila art 6 alin (1) pct I și II respectiv de către angajatorii acestora se fac lunar de cătreangajatori(2) Calculul și plata contribuției de asigurări sociale pentru șomeri se fac lunar de cătreinstituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj iar icircn situația persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct V de către instituția care achită drepturile respective(3) Plata contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1)pct IV și alin (2) se face lunar de către aceștia sau icircn numele lor de către orice altăpersoană icircn contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurați(4) Plata contribuției de asigurări sociale icircn cazul asiguraților prevăzuți la art 6 alin (2)se poate face și anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni(5) Calculul și plata contribuției individuale de asigurări sociale pentru perioada icircn careasiguratul beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate se efectuează dupăcaz de cătrea) angajator pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I și IIb) instituția abilitată de lege să efectueze plăți din bugetul asigurărilor pentru șomajpentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IIIc) casa de asigurări de sănătate pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV(la data 30shydecshy2010 Art 32 alin (6) din capitolul III abrogat de Art XVIII punctul 9 din Ordonantaurgenta 1172010 )Art 33Baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale icircn cazul asigurațiloreste prevăzută icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 33 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 10 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 34Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajator esteprevăzută icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 34 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 11 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 35(1) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru șomeri este prevăzută icircnLegea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 35 alin (1) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 12 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(2) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute laart 6 alin (1) pct V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare plătite din bugetul de staticircn condițiile legii(3) Prevederile art 33 alin (3) se aplică și pentru situațiile prevăzute la alin (1) și (2)Art 36Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art 6alin (1) pct IV și alin (2) o constituie venitul lunar asigurat icircnscris icircn declarațiaindividuală de asigurare sau icircn contractul de asigurare socială dar nu mai puțin decacirct sumareprezentacircnd 35 din cacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetuluiasigurărilor sociale de stat și nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia

Art 37(1) Nu se datorează contribuție de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptateprevăzute icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau icircnconsiderare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii(la data 30shydecshy2010 Art 37 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 13 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 38(1) Sumele reprezentacircnd ajutor de deces care se plătesc de angajator asiguraților potrivitprevederilor prezentei legi icircn contul asigurărilor sociale se rețin de acesta din contribuțiilede asigurări sociale datorate pentru luna respectivă(2) Sumele reprezentacircnd ajutor de deces plătite de angajator asiguraților potrivitprevederilor prezentei legi care depășesc suma contribuțiilor datorate de acesta icircn lunarespectivă se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii icircnraza căreia se află sediul acestuia respectiv de la casa de pensii sectorialăArt 39(1) Contribuția individuală de asigurări sociale prevăzută de lege se virează lunar de cătreangajator la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta este luat icircn evidențăca plătitor de impozite și taxe icircmpreună cu contribuția de asigurări sociale pe care acestao datorează icircn calitate de contribuabil bugetului asigurărilor sociale de stat(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat care este parte din contribuțiaindividuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii se transmite de CNPPși de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat(3) Lunar pacircnă cel tacircrziu icircn data de 20 a lunii următoare celei icircn care plătitorii au depusdeclarația nominală de asigurare CNPP și casele de pensii sectoriale transmit fiecăruiadministrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta icircladministrează(4) Lunar pacircnă cel tacircrziu icircn data de 20 a lunii următoare celei icircn care angajatorul a depusdeclarația nominală de asigurare CNPP și casele de pensii sectoriale virează către fiecarefond de pensii administrat privat de la bugetul asigurărilor sociale de stat sumareprezentacircnd contribuțiile individuale datorate acestor fonduri(la data 30shydecshy2010 Art 39 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 14 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 40(la data 28shymarshy2011 Art 40 din capitolul III reglementat de Art 27 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn cazul asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) termenul de platăa contribuției de asigurări sociale este pacircnă la data de 25 a lunii următoare celei pentrucare se datorează plata(2) Pentru ceilalți asigurați ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuției deasigurări sociale este prevăzut icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completărileulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 40 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 15 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 41(1) Activitatea privind administrarea creanțelor provenind din contribuții de asigurărisociale datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau deentitățile asimilate angajatorilor precum și constatarea și sancționarea contravențiilor serealizează de AcircNAF și unitățile subordonate acesteia icircn baza prevederilor Codului deprocedură fiscală(2) ANAF și unitățile sale subordonate CNPP și casele de pensii sectoriale colaborează șifac schimb de informații privind colectarea și respectiv declararea contribuțiilor deasigurări socialeArt 42Pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) activitatea decolectare a contribuțiilor se realizează de CNPP prin casele teritoriale de pensii și decasele de pensii sectoriale după caz

(la data 30shydecshy2010 Art 42 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 16 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 43Icircn cazul neachitării la termen potrivit legii a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilorsociale de stat de persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) caseleteritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru icircncasareasumelor cuvenite conform dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetareArt 44(la data 28shymarshy2011 Art 44 din capitolul III reglementat de Art 29 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 44 din capitolul III reglementat de Art 28 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn situația asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) neplatacontribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut la art 40 alin (1) generează plataunor dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere calculate pentru fiecare zi de icircntacircrziere pacircnă la dataachitării sumei datorate inclusiv(2) Cota dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrziere prevăzute la alin (1) se stabileștepotrivit reglementărilor privind executarea creanțelor bugetare(3) Sumele reprezentacircnd dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere se fac venit la bugetulasigurărilor sociale de stat și se calculează fără zecimale prin rotunjire la leu(4) Calculul dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrziere se efectuează de către casele teritorialede pensii(5) Dispozițiile prezentei legi referitoare la neplata contribuției de asigurări sociale secompletează cu prevederile legale privind executarea creanțelor bugetare(la data 30shydecshy2010 Art 44 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 17 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 45(1) Perioadele icircn care persoanele asigurate pe bază de declarație individuală de asiguraresau contract de asigurare socială nu au achitat contribuția de asigurări sociale datorată nuse valorifică la stabilirea pensiilor pacircnă la achitarea acesteia inclusiv a dobacircnzilor șipenalităților de icircntacircrziere aferente(2) Icircn cazul icircn care asigurații aflați icircn situația prevăzută la art 6 alin (1) pct IV au achitatcontribuția de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datoracontribuția nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilireaprestațiilor de asigurări socialeArt 46Asigurații care fac dovada că nu se mai regăsesc icircn situațiile pentru care asigurarea esteobligatorie potrivit art 6 alin (1) pct IV au obligația să depună la casele teritoriale depensii icircn termen de 30 de zile de la modificarea situației formularulshytip de icircncetare aasigurării individuale la sistemul public de pensiiArt 47(la data 28shymarshy2011 Art 47 din capitolul III reglementat de Art 12 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la inițiativa oricăreia dintre părțiconform clauzelor prevăzute icircn contract(2) Icircn cazul rezilierii contractului de asigurare socială contribuțiile de asigurări socialeachitate nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului depensieArt 48(1) Icircn sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din icircnsumarea perioadelorpentru care sshya datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajatorși asigurat sau după caz sshya datorat și plătit de către asigurații prevăzuți la art 6 alin(1) pct IV și alin (2)(la data 30shydecshy2010 Art 48 alin (1) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 18 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuției de asigurări sociale datorate icircn condițiileart 31 alin (5) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintrecota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări socialeaprobată pentru locurile de muncă icircn condiții normale

Art 49(la data 28shymarshy2011 Art 49 din capitolul III reglementat de Art 32 din capitolul II din Norma din 2011 )(1) Icircn sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadelenecontributive denumite icircn continuare perioade asimilate icircn care asiguratula) a beneficiat de pensie de invaliditateb) a urmat cursurile de zi ale icircnvățămacircntului universitar organizat potrivit legii pe duratanormală a studiilor respective cu condiția absolvirii acestora cu diplomăc) a satisfăcut serviciul militar ca militar icircn termen sau militar cu termen redus pe duratalegal stabilită a fost concentrat mobilizat sau icircn prizonieratd) a beneficiat icircn perioada 1 aprilie 2001 shy 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurărisociale acordate potrivit legiie) a beneficiat icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2005 de concediu pentru incapacitatetemporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionalef) a beneficiat icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2006 de concediu pentru creșterea copiluluiicircn vacircrstă de pacircnă la 2 ani sau icircn cazul copilului cu handicap de pacircnă la 3 anig) a fost elev al unei școli militareșcoli de agenți de poliție sau student al unei instituții deicircnvățămacircnt din sistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională pentruformarea cadrelor militare polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare cu excepția liceului militar(2) Asigurații care au absolvit mai multe instituții de icircnvățămacircnt superior conformprevederilor alin (1) lit b) beneficiază de asimilarea ca stagiu de cotizare a unei singureperioade de studii la alegere(3) Persoanele prevăzute la alin (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă icircn acesteperioade nu au realizat stagii de cotizare icircn condițiile prezentei legi(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin (1) se valorifică pentru obținerea prestațiilor deasigurări sociale icircn condițiile prevăzute de prezenta legeArt 50(1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraților din oficiu o dată la 2 ani de CNPP și decasele de pensii sectoriale(2) Stagiul de cotizare se certifică și la cererea asiguraților contra cost Tariful serviciuluirespectiv se stabilește anual de CNPP și casele de pensii sectorialeCAPITOLUL IV Pensii(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 145 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 140 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 139 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 138 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 137 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 136 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 126 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 125 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 36 din capitolul III din Norma din 2011 )Art 51(la data 09shyaprshy2014 Art 51 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12014 )Icircn sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensiia) pensia pentru limită de vacircrstăb) pensia anticipatăc) pensia anticipată parțialăd) pensia de invaliditatee) pensia de urmașSECȚIUNEA 1 Pensia pentru limită de vacircrstă(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 134 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 47 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 46 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 45 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 42 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )Art 52(la data 22shyoctshy2015 Art 52 din capitolul IV sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 222015 )

Pensia pentru limită de vacircrstă se cuvine persoanelor care icircndeplinesc cumulativ la datapensionării condițiile privind vacircrsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizaresau icircn specialitate după caz prevăzute de prezenta legeArt 53(la data 22shyoctshy2015 Art 53 din capitolul IV sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 222015 )(la data 28shymarshy2011 Art 53 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 37 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Vacircrsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentrufemei Atingerea acestei vacircrste se realizează prin creșterea vacircrstelor standard depensionare conform eșalonării prevăzute icircn anexa nr 5(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbațiAtingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 5(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbațiAtingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 5Art 54(la data 28shymarshy2011 Art 54 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 38 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) vacircrsta standard depensionare este de 60 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acesteivacircrste se realizează prin creșterea vacircrstelor standard de pensionare conform eșalonăriiprevăzute icircn anexa nr 6(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) stagiul minim de cotizareicircn specialitate este de 20 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acestuistagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare icircn specialitate conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 6(3) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) stagiul complet decotizare este de 30 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acestui stagiuse realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare conform eșalonării prevăzute icircnanexa nr 6Art 55(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 41 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 40 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 39 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentrulimită de vacircrstă cu reducerea vacircrstelor standard de pensionare după cum urmeazăa) conform tabelului nr 1 icircn situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare icircncondiții deosebite de muncăTabelul nr 1Stagiul de cotizare realizat icircn condiții

deosebite(ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

6 1 shy8 1 610 2 shy12 2 614 3 shy16 3 618 4 shy20 4 622 5 shy24 5 626 6 shy28 6 630 7 shy32 7 635 8 shy

(la data 25shyiunshy2015 Art 55 alin (1) litera A^1 din capitolul IV sectiunea 1 abrogat de Art 1 punctul 1 dinLegea 1552015 )Stagiul de cotizare realizat icircn condiții

speciale(ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

2 1 shy3 1 64 2 shy5 2 66 3 shy7 3 68 4 shy9 4 610 5 shy11 5 612 6 shy13 6 614 7 shy15 7 616 8 shy17 8 618 9 shy19 9 620 10 shy21 10 622 11 shy23 11 624 12 shy25 12 6

26 de ani și peste 13 shy

b) conform tabelului nr 2 icircn situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare icircngrupa I de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 precum și icircn situațiacelor care au realizat stagii de cotizare icircn focurile de muncă icircncadrate icircn alte condiții demuncă prevăzute la art 29 alin (2) și icircn condiții speciale prevăzute la art 30 alin (1)Tabelul nr 2

(la data 25shyiunshy2015 Art 55 alin (1) litera B din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art 1 punctul 2 dinLegea 1552015 )Stagiul de cotizare realizat icircn grupa I demuncă condiții speciale și alte condiții de

muncă (ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

2 1 shy3 1 64 2 shy5 2 66 3 shy7 3 68 4 shy9 4 610 5 shy11 5 612 6 shy13 6 614 7 shy15 7 616 8 shy17 8 618 9 shy19 9 620 10 shy21 10 622 11 shy

23 11 624 12 shy25 12 6

26 de ani și peste 13 shy

c) cu cacircte 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate de deportare icircn străinătatedupă data de 23 august 1944 șisau de prizonierat icircn situația persoanelor cărora leshyaufost stabilite drepturi privind vechimea icircn muncă icircn condițiile prevăzute la art 1 alin (1)lit a)shy c) și la alin (2) din Decretulshylege nr 1181990 republicat(2) Persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) beneficiază de reducerile prevăzutela alin (1) dacă au realizat stagiul minim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr6Art 56(1) Fac excepție de la prevederile art 55 alin (1) lit b) persoanele care au realizat unstagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani icircn locurile de muncă prevăzute la art 30 alin (1)lit a) și f)(2) Pentru persoanele prevăzute la alin (1) reducerea vacircrstei standard de pensionareeste dea) 20 de ani pentru cele prevăzute la art 30 alin (1) lit a)b) 15 ani pentru cele prevăzute la art 30 alin (1) lit f)(3) Vacircrsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin (2) lit a) nu poate fimai mică de 45 de ani(4) Vacircrsta standard de pensionare redusă potrivit alin (2) lit b) nu poate fi mai mică de50 de ani cu excepția balerinilor și acrobaților pentru care vacircrsta de pensionare nu poate fimai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat celpuțin 20 de ani icircn locuri de muncă prevăzute la art 30 alin (1) lit a) din lege respectiv de30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani icircn locuri de muncăprevăzute la art 30 alin (1) lit f) din lege(la data 23shyiulshy2016 Art 56 alin (5) din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art I punctul 1 din Legea1552016 )

Art 57(1) Fac excepție de la prevederile art 55 alin (1) lit b) și persoanele care au realizat unstagiu de cotizare de cel puțin 15 ani icircn zona I de expunere la radiații sau de cel puțin 17ani icircn zona a IIshya de expunere la radiații icircn locurile de muncă prevăzute la art 30 alin (1)lit b)(2) Persoanele prevăzute la alin (1) beneficiază de pensie pentru limită de vacircrstăindiferent de vacircrstă(3) Pentru persoanele prevăzute la alin (1) stagiul complet de cotizare este de 15 ani icircncazul celor care au desfășurat activitate icircn zona I de expunere la radiații respectiv de 17ani icircn cazul celor care au desfășurat activitate icircn zona a IIshya de expunere la radiații(la data 23shyiulshy2016 Art 57 alin (3) din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art I punctul 2 din Legea1552016 )

Art 58(la data 28shymarshy2011 Art 58 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 43 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare icircn condiții de handicap preexistentcalității de asigurat beneficiază de reducerea vacircrstelor standard de pensionare prevăzute icircnanexa nr 5 icircn funcție de gradul de handicap după cum urmeazăa) cu 15 ani icircn situația asiguraților cu handicap grav dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat cel puțin o treime din stagiul complet decotizareb) cu 10 ani icircn situația asiguraților cu handicap accentuat dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat cel puțin două treimi din stagiul complet decotizarec) cu 10 ani icircn situația asiguraților cu handicap mediu dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat stagiul complet de cotizare

Art 59(la data 19shynovshy2015 Art 59 din capitolul IV sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 162015)(la data 28shymarshy2011 Art 59 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 44 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vacircrstă indiferent de vacircrstă dacă aurealizat ca nevăzător cel puțin o treime din stagiul complet de cotizareArt 60(1) Fracțiunea de an de stagiu de cotizare realizată icircn grupa I șisau condiții speciale demuncă pentru care nu se acordă reducerea vacircrstei standard de pensionare conformprevederilor art 55 alin (1) lit b) poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizarerealizate icircn condiții deosebite de muncă icircn vederea reducerii vacircrstei standard depensionare conform prevederilor art 55 alin (1) lit a)(2) Reducerile vacircrstelor standard de pensionare prevăzute la art 55 precum și celeprevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai marede 13 ani(3) Vacircrstele de pensionare reduse icircn condițiile alin (2) nu pot fi mai mici de 50 de anipentru femei și de 52 de ani pentru bărbați respectiv de 45 de ani pentru persoaneleprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(la data 17shyiulshy2016 Art 60 din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art 1 punctul 2 din Legea 1422016 )

Art 61(1) Icircn situația personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă dinRomacircnia prevederile art 55 alin (1) lit b) se aplică numai icircn condițiile realizării număruluiminim de ore de zbor salturi sau starturi aprobat prin Hotăracircrea Guvernului nr 5812001privind criteriile de icircncadrare a personalului navigant din aviația civilă icircn condiții speciale demuncă(2) Activitățile de cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materiilor primenucleare zonele I și II de expunere la radiații sunt cele aprobate prin Hotăracircrea Guvernuluinr 5832001 privind stabilirea criteriilor de icircncadrare a activităților de cercetareexplorare exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II deexpunere la radiații(3) Activitățile din anexa nr 2 avizate icircn condiții speciale de muncă realizate icircn unitățiledin anexa nr 3 se consideră icircn condiții speciale de muncă numai dacă acestea sedesfășoară pe durata programului normal de lucru dintrshyo lunăSECȚIUNEA 2 Pensia anticipată(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 133 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 53 din capitolul III sectiunea 2 din Normadin 2011 )Art 62(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 51 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 50 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 49 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 48 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani icircnaintea icircmplinirii vacircrstei standard depensionare persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai maredecacirct stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pentru obținerea pensieianticipate pe lacircngă condițiile prevăzute la alin (1) este necesară și realizarea stagiuluiminim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr 6 și care se află icircn una dintreurmătoarele situațiia) sunt trecute icircn rezervăau icircncetat raporturile de serviciu ca urmare a icircmplinirii limitei devacircrstă icircn grad prevăzute de statutul cadrelor militarepolițiștilorfuncționarilor publici custatut special din sistemul administrației penitenciare sau ca urmare a reorganizării unorunități și a reducerii unor funcții din statele de organizare precum și pentru alte motive saunevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale

b) sunt trecute icircn rezervă sau direct icircn retragereau icircncetat raporturile de serviciu caurmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militarserviciu de către comisiilede expertiză medicoshymilitară(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau icircnconsiderare perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g)(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește icircn aceleași condiții icircn care se stabilește celal pensiei pentru limită de vacircrstăArt 63La acordarea pensiei anticipate reducerea vacircrstei standard de pensionare prevăzute laart 62 alin (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta legesau de alte acte normativeArt 64(la data 28shymarshy2011 Art 64 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 52 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiaanticipată se transformă icircn pensie pentru limită de vacircrstă și se recalculează prin adăugareaperioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate icircn perioada desuspendare a plății pensiei anticipate(2) Transformarea pensiei anticipate icircn pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiileprevăzute la alin (1) se face din oficiuSECȚIUNEA 3 Pensia anticipată parțială(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 135 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 133 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 53 din capitolul III sectiunea 2 din Normadin 2011 )Art 65(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 51 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 50 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 48 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 54 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) Pensia anticipată parțială se cuvine cu cel mult 5 ani icircnaintea icircmplinirii vacircrsteistandard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare precum șicelor care au depășit stagiul complet de cotizare cu pacircnă la 8 ani(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pentru obținerea pensieianticipate parțiale pe lacircngă condițiile prevăzute la alin (1) este necesară și realizareastagiului minim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr 6 și care se află icircn unadintre următoarele situațiia) sunt trecute icircn rezervăau icircncetat raporturile de serviciu ca urmare a icircmplinirii limitei devacircrstă icircn grad prevăzute de statutul cadrelor militarepolițiștilorfuncționarilor publici custatut special din sistemul administrației penitenciare sau ca urmare a reorganizării unorunități și a reducerii unor funcții din statele de organizare precum și pentru alte motive saunevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleb) sunt trecute icircn rezervă sau direct icircn retragereau icircncetat raporturile de serviciu caurmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militarserviciu de către comisiilede expertiză medicoshymilitară(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iauicircn considerare perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g)(4) Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limităde vacircracirctă prin diminuarea acestuia icircn raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărulde luni cu care sshya redus vacircrsta standard de pensionare conform tabelului nr 21Tabelul nr 21

(la data 17shyiulshy2016 Art 65 alin (4) din capitolul IV sectiunea 3 modificat de Art 1 punctul 3 din Legea1422016 )

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standardcomplet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5

Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare()

pacircnă la 1 an 050peste 1 an 045peste 2 ani 040peste 3 ani 035peste 4 ani 030peste 5 ani 025peste 6 ani 020

icircntre 7 și 8 ani 015

(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani icircn zonele afectate de poluarea remanentădatorită extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru plumb sulfcadmiu arseniu zinc mangan fluor clor a pulberilor metalice precum și a emisiilor deamoniac și derivate respectiv Baia Mare Copșa Mică Zlatna și Tacircrgu Mureș pe o rază de 8km icircn jurul acestor localități beneficiază de reducerea vacircrstei standard de pensionare cu 2ani fără penalizarea prevăzută la alin (4)(la data 17shyiulshy2016 Art 65 alin (5) din capitolul IV sectiunea 3 modificat de Art 1 punctul 4 din Legea1422016 )

(6) Prevederile alin (5) se aplică pacircnă la data de 31 decembrie 2030Art 66La acordarea pensiei anticipate parțiale reducerea vacircrstei standard de pensionareprevăzute la art 65 alin (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată deprezenta lege sau de alte acte normativeArt 67(la data 28shymarshy2011 Art 67 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 52 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiaanticipată parțială se transformă icircn pensie pentru limită de vacircrstă și se recalculează prineliminarea diminuării prevăzute la art 65 alin (4) și prin adăugarea perioadelor asimilate șia eventualelor stagii de cotizare realizate icircn perioada de suspendare a plății pensieianticipate parțiale(2) Transformarea pensiei anticipate parțiale icircn pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiileprevăzute la alin (1) se face din oficiuSECȚIUNEA 4 Pensia de invaliditate(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 144 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 143 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 132 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 100 din capitolul IV sectiunea 8 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 90 din capitolul IV sectiunea 7 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 63 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 62 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 61 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 60 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )Art 68(la data 28shymarshy2011 Art 68 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 57 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care șishyau pierdut total sau cel puținjumătate din capacitatea de muncă din cauzaa) accidentelor de muncă și bolilor profesionale conform legiib) neoplaziilor schizofreniei și SIDAc) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca(2) Beneficiază de pensie de invaliditate icircn condițiile prevăzute la alin (1) și persoanelecare se află icircn situațiile prevăzute la art 49 alin (1) lit c) și g)(3) Au dreptul la pensie de invaliditate icircn condițiile prevăzute la alin (1) lit a) și eleviiucenicii și studenții care șishyau pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de

muncă ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite icircn timpul șidin cauza practicii profesionale(4) Persoanele care șishyau pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă șimarii mutilați ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie1989 ori icircn legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989 care erau cuprinșiicircntrshyun sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză audreptul la pensie de invaliditate icircn aceleași condiții icircn care se acordă pensia de invaliditatepersoanelor care au suferit accidente de muncăArt 69icircn raport cu gradul de reducere a capacității de muncă invaliditatea estea) de gradul I caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității deautoicircngrijireb) de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă cu păstrareacapacității de autoicircngrijirec) de gradul III caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea demuncă persoana putacircnd să presteze o activitate profesională corespunzătoare a cel multjumătate din timpul normal de muncă(la data 28shymarshy2011 Art 69 litera C din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 59 din capitolul IIIsectiunea 3 din Norma din 2011 )Art 70(la data 28shymarshy2011 Art 70 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 55 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )_____) shy Art 70 alin (1) intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art193 alin (1) )(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face icircncadrarea icircn gradele I II și III deinvaliditate se stabilesc prin hotăracircre a Guvernului la propunerea Ministerului MunciiFamiliei și Protecției Sociale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz cu avizul Ministerului Sănătății careva fi adoptată icircn termen de 90 de zile de la data intrării icircn vigoare a prezentului alineat(la data 15shyfebshy2012 Art 70 alin (1) din capitolul IV sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare dinHotarirea 562012 )(2) CNPP și casele de pensii sectoriale prin intermediul Institutului Național de ExpertizăMedicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al comisiilor centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații după caz organizează icircndrumă și controlează activitateade expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăArt 71(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 88 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 86 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 84 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 83 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 82 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 81 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(1) Evaluarea capacității de muncă icircn vederea stabilirii gradului de invaliditate se face lacerere de către medicul specializat icircn expertiza medicală a capacității de muncă din cadrulCNPP denumit icircn continuare medic expert al asigurărilor sociale iar icircn cazul persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) de către comisiile de expertiză medicoshymilitară depe lacircngă spitalele din sistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională(2) Pentru evaluarea capacității de muncă cererea și documentele medicale alesolicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrulcasei teritoriale de pensii competente icircn funcție de domiciliul solicitantului sau după cazla comisiile de expertiză medicoshymilitară de pe lacircngă spitalele din sistemul de apărarenațională ordine publică și siguranță națională

(3) Icircn urma examinării clinice și analizării documentelor medicale medicul expert alasigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă șiemite decizia medicală asupra capacității de muncă Icircn cazul persoanelor prevăzute la art6 alin (1) pct I lit c) comisiile de expertiză medicoshymilitară de pe lacircngă spitalele dinsistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională emit decizii medicale deicircncadrare icircntrshyun grad de invaliditate care vor fi avizate de comisia centrală de expertizămedicoshymilitară a Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelorsau a Serviciului Romacircn de Informații după caz(4) Icircn situația icircn care pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin (3) suntnecesare investigații sau examinări de specialitate suplimentare medicul expert alasigurărilor sociale propune după caz prelungirea duratei concediului pentru incapacitatetemporară de muncă icircn condițiile legii(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 85 din capitolul IVsectiunea 7 din Norma din 2011 )(5) Decizia medicală prevăzută la alin (3) se emite icircn termen de 45 de zile de la dataicircnregistrării cererii și se comunică icircn termen de 5 zile de la emitere Icircn situațiile prevăzutela alin (4) termenul de emitere a deciziei medicale se prelungește corespunzător(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (5) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 87 din capitolul IVsectiunea 7 din Norma din 2011 )(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată icircn termen de 30 dezile de la comunicare la comisiile medicale de contestații sau la comisiile centrale deexpertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (6) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de capitolul IV sectiunea 9 dinNorma din 2011 )(7) Comisiile medicale de contestații funcționează icircn cadrul centrelor regionale deexpertiză medicală a capacității de muncă și Institutului Național de Expertiză Medicală șiRecuperare a Capacității de Muncă(8) Contestația prevăzută la alin (6) se soluționează icircn termen de 45 de zile de laicircnregistrare Decizia emisă icircn soluționarea contestației se comunică icircn termen de 5 zile dela data soluționării(9) Deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertizămedicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelorși Serviciului Romacircn de Informații date icircn soluționarea contestațiilor prevăzute la alin (8)pot fi atacate la instanțele judecătorești competente icircn termen de 30 de zile de lacomunicare(10) Deciziile medicale asupra capacității de muncă precum și deciziile prevăzute la alin(9) necontestate icircn termen rămacircn definitiveArt 72Icircn vederea efectuării de investigații și examinări de specialitate suplimentare CNPP prininstituțiile subordonate poate icircncheia contracte de prestări de servicii medicale cu unitățisanitare de specialitate icircn condițiile legiiArt 73(la data 28shymarshy2011 Art 73 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 56 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )Vacircrsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra

capacității de muncă Stagiul de cotizare necesar (ani)

pacircnă la 20 ani 1de la 20shy23 ani 223shy25 ani 325shy29 ani 629shy33 ani 933shy37 ani 1137shy41 ani 1441shy45 ani 1745shy49 ani 2049shy53 ani 2353shy57 ani 2557shy60 ani 26

Peste 60 de ani 27

Persoanele care șishyau pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau aunor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă aurealizat icircn condițiile legii stagiu de cotizare(la data 01shyaprshy2013 Art 73 din capitolul IV sectiunea 4 modificat de Art I punctul 2 din Legea 372013 )

Art 74Au dreptul la pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare realizat persoaneleprevăzute la art 68 alin (1) lit a) și b) alin (2) (3) și (4)Art 75(la data 28shymarshy2011 Art 75 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 58 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial determinat cadiferență icircntre stagiul complet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5 sau după caz anexa nr6 și stagiul de cotizare realizat pacircnă la data acordării pensiei de invaliditate(2) Stagiul potențial rezultat conform alin (1) nu poate fi mai mare decacirct stagiul decotizare pe care persoana lshyar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditatepacircnă la icircmplinirea vacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 5 sau după cazanexa nr 6 la care poate solicita pensie pentru limită de vacircrstăArt 76(1) Persoanelor prevăzute la art 73 icircncadrate icircn gradul I sau II de invaliditate li se acordăstagiul potențial prevăzut la art 75 alin (1) icircn condițiile icircn care au realizat la data emiteriideciziei medicale asupra capacității de muncă stagiul de cotizare icircn raport cu vacircrstaconform tabelului nr 3Tabelul nr 3

Vacircrsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacității demuncă Stagiul de cotizare realizat (ani)

pacircnă la 20 ani 1de la 20shy23 ani 223shy25 ani 325shy29 ani 629shy33 ani 933shy37 ani 1137shy41 ani 1441shy45 ani 1745shy49 ani 2049shy53 ani 2353shy57 ani 2557shy60 ani 26

Peste 60 de ani 27

(2) Icircn situația gradului III de invaliditate stagiul potențial prevăzut la art 75 alin (1) seacordă numai persoanelor prevăzute la art 74(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau icircn condiții dehandicap preexistent calității de asigurat li se acordă un stagiu potențial determinat cadiferență icircntre stagiile de cotizare cerute de art 58 și 59 și stagiile de cotizare realizatepacircnă la data acordării pensiei de invaliditate(la data 01shyaprshy2013 Art 76 din capitolul IV sectiunea 4 modificat de Art I punctul 3 din Legea 372013 )

Art 77(la data 12shynovshy2013 Art 77 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Procedura din 2013 )(1) Pensionarii de invaliditate icircncadrați icircn gradul I de invaliditate au dreptul icircn afarapensiei la o indemnizație pentru icircnsoțitor icircn cuantum fix(2) Cuantumul indemnizației pentru icircnsoțitor reprezintă 80 din valoarea unui punct depensie stabilită icircn condițiile legii(3) Indemnizația pentru icircnsoțitor se suportă de la bugetul de statArt 78(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 96 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )

(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 93 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 91 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic icircn funcție deafecțiune la intervale cuprinse icircntre un an și 3 ani pacircnă la icircmplinirea vacircrstelor standard depensionare la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau după cazde către comisiile centrale de expertiză medicoshymilitară(2) După fiecare revizuire medicală medicul expert al asigurărilor sociale respectivcomisiile centrale de expertiză medicoshymilitară emit o nouă decizie medicală asupracapacității de muncă prin care se stabilește după caz(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (2) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 92 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )a)menținerea icircn același grad de invaliditateb) icircncadrarea icircn alt grad de invaliditatec) redobacircndirea capacității de muncă(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau icircncetează icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care sshya emis decizia medicală asupra capacității de muncă emisă icircn urmarevizuirii medicale(4) Neprezentarea din motive imputabile pensionarului la revizuirea medicală atragesuspendarea plății pensiei icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care era prevăzutărevizuirea medicală sau după caz icircncetarea plății pensiei icircn condițiile legii(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 95 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 97 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )(5) Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor dacă starea sănătățiilor sshya icircmbunătățit sau după caz sshya agravat(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă emisă la revizuirea medicală urmeazăaceleași proceduri de contestare și soluționare conform prevederilor art 71Art 94(1) La solicitarea pensionarului revizuirea medicală se poate efectua și icircnaintea termenuluistabilit icircn decizia medicală a capacității de muncă indiferent de gradul de invaliditate darnumai pacircnă la icircmplinirea vacircrstelor standard pentru obținerea pensiei pentru limită devacircrstă(2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare icircmpreună cu documentelemedicale care atestă starea de sănătate se depun la cabinetul de expertiză medicală acapacității de muncă ori la comisiile de expertiză medicoshymilitară după caz(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 94 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )

Art 79(la data 28shymarshy2011 Art 79 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 98 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate carea) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncăb) au icircmplinit vacircrstele standard de pensionare prevăzute de prezenta legec) au vacircrsta mai mică cu pacircnă la 5 ani față de vacircrsta standard de pensionare și au realizatstagiile complete de cotizare conform prezentei legi(2) Constatarea situațiilor prevăzute la alin (1) lit a) se face numai cu avizul InstitutuluiNațional de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau al comisiilorcentrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații după cazArt 80(la data 28shymarshy2011 Art 80 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 99 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă centreleregionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau comisiile centrale de expertizămedicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor

și Serviciului Romacircn de Informații pot convoca pentru expertizare pensionarul deinvaliditate Concluziile expertizării sunt obligatorii și definitive(2) Neprezentarea la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacitățiide Muncă la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau lacomisiile centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații din motiveimputabile pensionarului atrage suspendarea plății pensiei(3) Suspendarea plății pensiei prevăzute la alin (2) se face icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care neprezentarea sshya comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa depensii sectorială după cazArt 81(la data 28shymarshy2011 Art 81 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 89 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(1) Pensionarii de invaliditate cu excepția celor prevăzuți la art 79 alin (1) sunt obligațisă urmeze programele recuperatorii icircntocmite de medicul expert al asigurărilor sociale carea emis decizia medicală asupra capacității de muncă icircn vederea reintegrăriisocioprofesionale(2) Neicircndeplinirea din motive imputabile pensionarului a obligației prevăzute la alin (1)atrage suspendarea plății pensiei icircncepacircnd cu luna următoare constatării(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale efectuează controlul asuprarespectării programelor recuperatorii pe baza normelor metodologice emise(4) Suspendarea plății pensiei icircncetează cu luna următoare reluării sau după caz icircnceperiiprogramelor recuperatoriiArt 82(la data 28shymarshy2011 Art 82 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 64 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiade invaliditate devine pensie pentru limită de vacircrstă(2) Icircn situația prevăzută la alin (1) se acordă din oficiu cuantumul cel mai avantajos(3) Indemnizația pentru icircnsoțitor prevăzută la art 77 se menține și pe durata acordăriipensiei pentru limită de vacircrstăSECȚIUNEA 5 Pensia de urmaș(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 78 din capitolul III sectiunea 6 din Normadin 2011 )Art 83(la data 28shymarshy2011 Art 83 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 65 alin (1) din capitolul IIIsectiunea 4 din Norma din 2011 )Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor dacă susținătorul decedat erapensionar sau icircndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensiiArt 84(la data 28shymarshy2011 Art 84 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 65 alin (2) din capitolul IIIsectiunea 4 din Norma din 2011 )Copiii au dreptul la pensie de urmașa) pacircnă la vacircrsta de 16 anib) dacă icircși continuă studiile icircntrshyo formă de icircnvățămacircnt organizată potrivit legii pacircnă laterminarea acestora fără a depăși vacircrsta de 26 de anic) pe toată durata invalidității de orice grad dacă aceasta sshya ivit icircn perioada icircn care seaflau icircn una dintre situațiile prevăzute la lit a) sau b)Art 85(la data 28shymarshy2011 Art 85 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 66 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții la icircmplinireavacircrstei standard de pensionare dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani(2) Icircn cazul icircn care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani dar de cel puțin 10 anicuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 05 pentrufiecare lună respectiv cu 60 pentru fiecare an de căsătorie icircn minusArt 86(la data 28shymarshy2011 Art 86 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 67 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vacircrstă pe perioada icircncare este invalid de gradul I sau II dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vacircrstă și de duratacăsătoriei dacă decesul soțului susținător sshya produs ca urmare a unui accident de muncăsau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintrshyo activitateprofesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 87Soțul supraviețuitor care nu icircndeplinește condițiile prevăzute la art 85 și la art 86 alin (1)beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului dacă icircnaceastă perioadă nu realizează venituri lunare dintrshyo activitate profesională pentru careasigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35 din cacircștigul salarialmediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 88Soțul supraviețuitor care are icircn icircngrijire la data decesului susținătorului unui sau maimulți copii icircn vacircrstă de pacircnă la 7 ani beneficiază de pensie de urmaș pacircnă la data icircmpliniriide către ultimul copil a vacircrstei de 7 ani icircn perioadele icircn care nu realizează venituri lunaredintrshyo activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acesteasunt mai mici de 35 din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 89(1) Pensia de urmaș se stabilește după caz dina) pensia pentru limită de vacircrstă aflată icircn plată sau la care ar fi avut dreptul icircn condițiilelegii susținătorul decedatb) pensia de invaliditate gradul I icircn cazul icircn care decesul susținătorului a survenit icircnainteaicircndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vacircrstă(2) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizatde susținător aferent pensiei prevăzute la alin (1) icircn funcție de numărul urmașiloricircndreptățiți astfela) 50 shy pentru un singur urmașb) 75 shy pentru 2 urmașic) 100 shy pentru 3 sau mai mulți urmașiArt 90Cuantumul pensiei de urmaș icircn cazul orfanilor de ambii părinți se stabilește prinicircnsumarea drepturilor de pensie de urmaș calculate după fiecare părinteArt 91Icircn cazul modificării numărului de urmași pensia se recalculează icircn conformitate cudispozițiile art 89 alin (2)Art 92(la data 28shymarshy2011 Art 92 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 68 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și icircndeplinește condițiile prevăzutede lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea maiavantajoasă pensieArt 93Persoanele prevăzute la art 84 lit c) și la art 86 alin (1) sunt expertizate revizuitemedical și au obligația de a urma programele recuperatorii conform reglementărilorprevăzute pentru pensia de invaliditateSECȚIUNEA 6 Calculul pensiilorArt 94(1) Cuantumul pensiei se determină prin icircnmulțirea punctajului mediu anual realizat deasigurat cu valoarea unui punct de pensie(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin (1) și a cuantumului indemnizațieipentru icircnsoțitor prevăzute la art 77 alin (2) fracțiunile de leu se icircntregesc la un leu icircnfavoarea pensionaruluiArt 95(la data 22shyoctshy2015 Art 95 din capitolul IV sectiunea 6 a fost in legatura cu Decizia 222015 )(la data 28shymarshy2011 Art 95 din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 69 din capitolul III sectiunea 5din Norma din 2011 )

(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin icircmpărțirea numărului depuncte rezultat din icircnsumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de anicorespunzător stagiului complet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5 sau după caz anexanr 6(2) Icircn situația persoanelor prevăzute la art 56shy59 la stabilirea punctajului mediu anual seiau icircn considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole(3) Icircn cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare icircn mai multe situații pentru carelegea prevede stagii complete de cotizare diferite punctajul mediu anual se determină prinicircnsumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizareprevăzute de prezenta lege pentru fiecare dintre situațiile respective(4) La calcularea punctajului mediu anual a punctajului anual și a punctajului lunar seutilizează 5 zecimaleArt 96(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin icircmpărțirea la 12 a sumei punctajelorlunare realizate icircn anul calendaristic respectiv(la data 28shymarshy2011 Art 96 alin (1) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 70 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea cacircștigului salarial brutsolda brută saudupă caz a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuției deasigurări sociale la cacircștigul salarial mediu brut din luna respectivă comunicat de InstitutulNațional de Statistică(la data 28shymarshy2011 Art 96 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 71 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(3) Icircn situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat punctajullunar stabilit icircn condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contribuția datoratăla sistemul public de pensii și contribuția prevăzută de lege pentru condiții normale delucru(4) Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică icircncă nu a comunicat cacircștigulsalarial mediu brut se utilizează pentru icircntreaga lună ultimul cacircștig salarial mediu brutcomunicatArt 97(1) Pentru perioadele asimilate la determinarea punctajului lunar al asiguratului seutilizeazăa) cuantumul pensiei de invaliditate icircn situația prevăzută la art 49 alin (1) lit a)b) 25 din cacircștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective icircn situațiileprevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) f) și 9)c) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă icircn situațiile prevăzutela art 49 alin (1) lit e)(2) Icircn cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin(1) lit a) și care icircn aceeași perioadă obțin venituri pentru care se datorează contribuțiade asigurări sociale la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau icircn considerare princumulare aceste venituri și cele stabilite pentru perioadele asimilateArt 98(1) Pentru stagiul potențial acordat persoanelor icircn drept să obțină o pensie de invaliditatepunctajul lunar este dea) 070 puncte pentru gradul I de invaliditateb) 055 puncte pentru gradul II de invaliditatec) 035 puncte pentru gradul III de invaliditate(2) Pentru perioadele icircn care persoana a fost șomer la determinarea punctajului lunar seiau icircn considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul acontribuției de asigurări sociale(3) Se exceptează de la prevederile alin (2) persoanele care beneficiază de plățicompensatorii pentru care sshya achitat contribuția din bugetul asigurărilor pentru șomaj Icircnacest caz la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obținută icircn urma aplicăriiasupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurărisociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă icircncondiții normale

(4) Pentru perioadele de asigurare realizate de către persoanele prevăzute la art 6 alin(1) pct V la determinarea punctajului lunar se utilizează cuantumul ajutorului lunar care aconstituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale(5) Icircn situația asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit d) la determinareapunctajului lunar se utilizează suma obținută icircn urma aplicării asupra venitului care aconstituit bază de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale a raportului dintrecota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări socialeaprobată pentru locuri de muncă icircn condiții normale(la data 30shydecshy2010 Art 98 alin (5) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art XVIII punctul 19 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

Art 99(1) Pentru asigurații care au realizat stagiul minim de cotizare și care contribuie la sistemulpublic de pensii după icircmplinirea vacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 5punctajul lunar realizat icircn perioada respectivă se majorează cu 05(la data 28shymarshy2011 Art 99 alin (1) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 72 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(2) Pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) care au realizat stagiul minimde cotizare icircn specialitate și care contribuie la sistemul public de pensii după icircmplinireavacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 6 punctajul lunar realizat icircnperioada respectivă se majorează cu 05(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin (1) și (2) nu se acordă pentru perioadeleicircn care se cumulează pensia cu venituri de natură salarialăArt 100Persoanele care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn grupele I și a IIshyade muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 cele care au desfășuratactivități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebite condiții speciale sau altecondiții de muncă potrivit legii beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate icircnperioadele respective după cum urmeazăa) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa aIIshya de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau icircn locuri de muncăicircncadrate icircn condiții deosebite potrivit legiib) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa I demuncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau icircn locuri de muncăicircncadrate icircn condiții speciale potrivit legiic) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn altecondiții de muncă potrivit legiiArt 101CNPP și casele de pensii sectoriale comunică asiguraților punctajul anual și punctajulcumulat pentru perioadele de cotizare icircn condițiile art 50Art 102(la data 15shydecshy2013 Art 102 din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 18 dincapitolul III din Legea 3402013 )______) shy Art 102 alin (2)shy(6) intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2013 (nn shy A se vedea art193 alin (2) )(1) La data intrării icircn vigoare a prezentei legi valoarea punctului de pensie este de 7328lei(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 din rata medie anuală ainflației la care se adaugă 50 din creșterea reală a cacircștigului salarial mediu brut realizat(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(la data 02shyianshy2015 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 18din capitolul III din Legea 1872014 )) Prin derogare de la prevederile art 102 alin (2) icircn anul 2015 valoarea punctului depensie se majorează cu 5 și este de 8302 lei(la data 18shydecshy2014 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 30din capitolul III din Ordonanta urgenta 832014 )

) Icircn anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 8717 lei(la data 22shydecshy2015 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 17din capitolul III din Legea 3402015 )

(21) Icircncepacircnd cu anul 2013 indicatorii prevăzuți la alin (2) utilizați la stabilirea valoriipunctului de pensie pentru anul următor sunt cei definitivi cunoscuți icircn anul curent pentruanul calendaristic anterior comunicați de Institutul Național de Statistică(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 completat de Art I punctul 2 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(3) Icircn situația icircn care unul dintre indicatorii prevăzuți la alin (2) are valoare negativă lastabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (3) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(4) Icircn situația icircn care indicatorii prevăzuți la alin (2) au valori negative se păstreazăultima valoare a punctului de pensie(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (4) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(5) Icircncepacircnd cu anul 2021 valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 dinrata inflației la care se adaugă 45 din creșterea reală a salariului mediu brut realizate peanul precedent Procentul din creșterea reală a salariului mediu brut luat icircn considerare lamajorarea anuală a valorii punctului de pensie se reduce gradual cu cacircte 5 icircn fiecare an(6) Icircncepacircnd cu anul 2030 valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 dinrata inflației realizată pe anul precedentSECȚIUNEA 7 Stabilirea și plata pensiilorArt 103(la data 28shymarshy2011 Art 103 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 74 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Pensia se acordă la cererea persoanei icircndreptățite a tutorelui sau a curatoruluiacesteia a persoanei căreia i sshya icircncredințat sau i sshya dat icircn plasament copilul minor dupăcaz depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială(la data 28shymarshy2011 Art 103 alin (1) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 77 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(2) Cererea de pensionare icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinireacondițiilor prevăzute de prezenta lege se depune icircncepacircnd cu data icircndeplinirii acestorcondiții la casa teritorială de pensii competentă icircn a cărei rază domiciliază persoanaPentru persoanele din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționalecererea de pensionare icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinirea condițiilorprevăzute de prezenta lege se depune icircncepacircnd cu data icircndeplinirii acestor condiții lacasa de pensii sectorială competentă icircn funcție de ultimul loc de muncă(la data 28shymarshy2011 Art 103 alin (2) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 76 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(3) Icircn aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care Romacircnia esteparte persoanele domiciliate icircn străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensiedin sistemul public de pensii icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinireacondițiilor prevăzute de prezenta lege la casa teritorială de pensii competentă icircn funcțiede ultimul loc icircn care au fost asigurate icircn Romacircnia respectiv la casa de pensii sectorialăcompetentă(4) Cererea de pensionare depusă conform prevederilor alin (2) sau (3) poate fi retrasăde persoana care a depusshyo pacircnă la emiterea deciziei de pensionare(5) Pentru cadrele militare și funcționarii publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare care aparțin Ministerului Justiției Serviciului de Protecție șiPază Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale cererile depensionare se depun la casele de pensii sectoriale care funcționează icircn subordineaMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircnde Informații după caz potrivit protocoalelor icircncheiate icircntre acesteaArt 104

(1) Icircn sistemul public de pensii pensiile se cuvin de la data icircndeplinirii condițiilor prevăzutede prezenta lege icircn funcție de categoria de pensie solicitată(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensiisectoriale după caz emisă icircn condițiile prevăzute de prezenta lege și se acordă de la dataicircnregistrării cererii(3) Icircn funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensie pensiile se acordă și dela o altă dată după cum urmeazăa) de la data icircncetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă saudupă caz de la data icircncetării calității de asigurat cu excepția asiguraților prevăzuți la art6 alin (2) dacă cererea a fost icircnregistrată icircn termen de 30 de zile de la data emiteriideciziei medicale asupra capacității de muncă icircn situația pensiei de invaliditate acordatepersoanei care la data emiterii deciziei medicale are calitatea de asigurat(la data 01shyaprshy2013 Art 104 alin (3) litera A din capitolul IV sectiunea 7 modificat de Art I punctul 4 dinLegea 372013 )

b) din prima zi a lunii următoare celei icircn care a avut loc decesul dacă cererea a fostdepusă icircn termen de 30 de zile de la data decesului icircn situația pensiei de urmaș acordatepersoanei al cărei susținător era pensionar la data decesuluic) de la data decesului dacă cererea a fost icircnregistrată icircn termen de 30 de zile de laaceastă dată icircn situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu erapensionar la data decesuluid) de la data icircndeplinirii condițiilor de pensionare dacă cererea a fost icircnregistrată icircntermen de 30 de zile de la această dată icircn situația pensiei de urmaș acordate persoaneicare icircndeplinește condițiile prevăzute de lege referitoare la vacircrsta standard de pensionareulterior decesului susținătoruluiArt 105Icircn sistemul public de pensii pensiile se plătesc de la data acordării stabilită prin decizie acasei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale după caz cu excepția pensieianticipate și a pensiei anticipate parțiale care se plătesc de la data icircncetării calității deasiguratArt 106(la data 28shymarshy2011 Art 106 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 75 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casateritorială de pensii respectiv de casa de pensii sectorială icircn termen de 45 de zile de ladata icircnregistrării cererii(2) Decizia prevăzută la alin (1) cuprinde temeiurile de fapt și de drept icircn baza cărora seadmite sau se respinge cererea de pensionare(3) Icircn termen de 30 de zile de la comunicare decizia de pensie poate fi anulată la cerereatitularului(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunicăpersoanei care a solicitat pensionarea icircn termen de 5 zile de la data emiteriiArt 107(1) Icircn situația icircn care ulterior stabilirii șisau plății drepturilor de pensie se constatădiferențe icircntre sumele stabilite șisau plătite și cele legal cuvenite casa teritorială depensii respectiv casa de pensii sectorială operează din oficiu sau la solicitareapensionarului modificările ce se impun prin decizie de revizuire(2) Sumele rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (1) se acordă sau se recupereazădupă caz icircn cadrul termenului general de prescripție calculat de la data constatăriidiferențelor(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor șisau a stagiilor de cotizareprevăzute de lege nevalorificate la stabilirea acesteia(la data 28shymarshy2011 Art 107 alin (3) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 73 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(4) Pensionarii pentru limită de vacircrstă care după data icircnscrierii la pensie realizează stagiude cotizare pot solicita recalcularea pensiei icircn condițiile legii(5) Sumele rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (3) și (4) se acordă icircncepacircnd culuna următoare celei icircn care a fost icircnregistrată solicitareaArt 108

(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar(2) Pensia se plătește personal titularului tutorelui sau curatorului acestuia persoaneicăreia i sshya icircncredințat ori i sshya dat icircn plasament copilul urmaș sau după caz mandataruluidesemnat prin procură specialăArt 109(1) Plata pensiei se face icircn funcție de opțiunea pensionarului prin mandat poștal icircn contcurent sau icircn cont de cacircrd icircn condițiile stabilite prin convențiile icircncheiate icircntre CNPPcasele de pensii sectoriale și Compania Națională bdquoPoșta Romacircnă shy SA sau după cazicircntre CNPP casele de pensii sectoriale și bănci(2) Prevederile alin (1) se aplică și icircn situația celorlalte drepturi bănești pentru stabilirea șiplata cărora competența revine potrivit legii caselor teritoriale de pensii sau caselor depensii sectoriale(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale transmit lunar la domiciliulbeneficiarilor din Romacircnia prin Compania Națională Poșta Romacircnă shy SA taloanele deplată a drepturilor prevăzute la alin (1) și (2) indiferent de modalitatea de plată pentrucare au optat beneficiarii acestoraArt 110(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art 109 alin (1)și (2) precum și cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor dinRomacircnia se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective și sedetermină după cum urmeazăa) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite icircn situația icircn care achitareadrepturilor se face la domiciliul beneficiarilorb) prin stabilirea unui tarif pentru un talon icircn situația icircn care beneficiarii au optat pentruplata icircn cont curent sau icircn cont de card și cărora li se transmite la domiciliu numai talonulde platăc) prin stabilirea unui comision bancar negociabil icircn situația icircn care plata drepturilor seface icircn cont curent sau icircn cont de cacircrd(2) Procentul și tariful prevăzute la alin (1) lit a) și b) se stabilesc prin legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat(3) Procentul prevăzut la alin (1) lit a) se stabilește astfel icircncacirct cheltuielile totale detransmitere să nu depășească 1 din valoarea totală a sumelor plătite(4) Comisionul bancar prevăzut la alin (1) lit c) se stabilește astfel icircncacirct cheltuielile totalede transmitere să nu depășească 015 din valoarea totală a sumelor plătiteArt 111(1) Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele teritoriale de pensii și de casele depensii sectoriale care nu au domiciliul icircn Romacircnia pot opta pentru transferul icircn străinătateal acestor drepturi icircn condițiile legii(2) Prestațiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliți icircn străinătate aferentedrepturilor prevăzute la art 19 alin (2) pot fi transferate icircn alte țări icircn condițiilereglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care Romacircnia esteparte icircn moneda țărilor respective sau icircntrshyo altă monedă asupra căreia sshya convenit(3) Cheltuielile generate de transferul icircn străinătate al prestațiilor de asigurări socialeinclusiv comisioanele de schimb valutar se suportă de beneficiar cu excepția plăților careintră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr 1132009 privind serviciile deplată aprobată cu modificări prin Legea nr 1972010 icircn cazul acestora din urmăcomisioanele fiind suportate proporțional de către beneficiar și de către casele teritorialede pensii respectiv de către casele sectoriale de pensii(4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestațiilor de asigurări socialecuvenite și neicircncasate se suportă din bugetul asigurărilor sociale de statArt 112Procedurile referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a drepturilor bănești se aprobăprin ordine ale conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectorialeArt 113(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei icircncetează icircncepacircnd cu luna următoare celei icircncare a intervenit una dintre următoarele cauzea) pensionarul a decedat

b) pensionarul nu mai icircndeplinește condițiile legale icircn temeiul cărora ishya fost acordatăpensiac) pensionarul de invaliditate pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit c) precum și celprevăzut la art 86 alin (1) șishyau redobacircndit capacitatea de muncă potrivit legiid) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul de urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu sshya prezentat din motiveimputabile lui la revizuirea medicală obligatoriee) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu sshya prezentat din motiveimputabile lui la convocarea prevăzută la art 80f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu a mai urmat programelerecuperatorii prevăzute la art 81 alin (1)g) copilul beneficiar al unei pensii de urmaș a icircmplinit vacircrsta de 26 de ani cu excepțiasituației prevăzute la art 84 lit c)h) pensionarul urmaș a fost condamnat printrshyo hotăracircre judecătorească rămasădefinitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului(2) Modificările intervenite icircn starea civilă a persoanei de natură să conducă la icircncetareaplății pensiei icircn conformitate cu prevederile alin (1) lit a) se comunică de MinisterulAdministrației și Internelor prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și AdministrareaBazelor de Date(3) Instanțele judecătorești au obligația să comunice icircn scris informațiile de natură săconducă la icircncetarea plății pensiei icircn termen de 10 zile de la data rămacircnerii definitive ahotăracircrii pronunțate icircn situația prevăzută la alin (1) lit h) casei teritoriale de pensiirespectiv casei de pensii sectoriale icircn evidențele căreia se află pensionarul condamnatArt 114(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei se suspendă icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care a intervenit una dintre următoarele cauzea) pensionarul șishya stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romacircnia a icircncheiatconvenție de reciprocitate icircn domeniul asigurărilor sociale dacă potrivit prevederiloracesteia pensia se plătește de către celălalt statb) pensionarul beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale seregăsește icircn una dintre situațiile prevăzute la art 6 alin (1) pct I II sau IV cu excepțiaconsilierilor locali sau județenic) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit c) ori celprevăzut la art 86 alin (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau laconvocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității deMuncă a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau a comisiilorcentrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informațiid) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii icircntocmite demedicul expert al asigurărilor sociale prevăzute la art 81 alin (1)e) pensionarul de invaliditate icircncadrat icircn gradul I sau II se regăsește icircn una dintresituațiile prevăzute la art 6 alin (1) pct I II sau IV cu excepția consilierilor locali saujudețenif) pensionarul de invaliditate icircncadrat icircn gradul III se regăsește icircn una dintre situațiileprevăzute la art 6 alin (1) pct I sau II depășind jumătate din programul normal de lucrual locului de muncă respectivg) pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit a) a icircmplinit vacircrsta de 16 ani și nu facedovada continuării studiilorh) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș realizează venituri brute lunarepentru care potrivit legii asigurarea este obligatorie dacă acestea sunt mai mari de 35din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)i) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș sshya recăsătoritj) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii opteazăpentru o altă pensie potrivit legii din același sistem sau dintrshyun alt sistem de asigurărisociale neintegrat sistemului public de pensii

k) pensionarul nu mai icircndeplinește condițiile prevăzute de lege referitoare la cumululpensiei cu salariul(2) Icircn situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș icircn condițiile prevăzute la art 84lit b) care nu face dovada continuării studiilor plata pensiei se suspendă icircncepacircnd cu datade 1 octombrie a anului icircn curs(3) Plata indemnizației pentru icircnsoțitor prevăzute la art 77 alin (1) se suspendă peperioada icircn care pensionarul este internat icircntrshyo instituție de asistență socială sau icircntrshyounitate medicală specializată icircn care se asigură supraveghere și icircngrijire permanente cuexcepția situațiilor icircn care pensionarul este nevăzător(la data 28shymarshy2011 Art 114 alin (3) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 79 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(4) Suspendarea plății pensiei șisau a indemnizației pentru icircnsoțitor se poate face și lacererea pensionarului situație icircn care suspendarea plății se face icircncepacircnd cu lunaurmătoare celei icircn care a fost icircnregistrată cerereaArt 115Icircn sistemul public de pensii reluarea plății pensiei se face la cerere după cum urmeazăa) icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care a fost icircnlăturată cauza care potrivit legii a dusla suspendarea plății pensiei dacă cererea a fost depusă icircn termen de 30 de zile de la datala care cauza suspendării a fost icircnlăturatăb) icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care a fost depusă cererea dacă depunereaacesteia sshya făcut după expirarea termenului prevăzut la lit a)c) de la data icircnceperii anului școlar icircn situația icircn care suspendarea plății pensiei sshya făcuticircn temeiul prevederilor art 114 alin (1) lit g)Art 116Icircncetarea suspendarea sau reluarea plății pensiei precum și orice modificare a drepturilorde pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii respectiv de casele depensii sectoriale icircn condițiile respectării regimului juridic al deciziei de icircnscriere la pensieArt 117Prevederile prezentei legi referitoare la stabilirea și modificarea drepturilor la icircncetareasuspendarea și reluarea plății acestora se aplică și indemnizațiilor acordate prin legispeciale ale căror stabilire și plată se află potrivit legii icircn competența materială a caselorteritoriale de pensii respectiv a caselor de pensii sectoriale cu excepția situațiilor icircn carelegea specială de reglementare dispune altfelArt 118(1) Icircn sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentrucare asigurarea este obligatorie icircn condițiile legii următoarele categorii de pensionaria) pensionarii pentru limită de vacircrstăb) nevăzătoriic) pensionarii de invaliditate gradul III precum și copiii pensionari de urmaș icircncadrați icircngradul III de invaliditated) copiii pensionari de urmaș prevăzuți la art 84 lit a) și b)(2) Soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș poate cumula pensia cu venituridin activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie potrivit legii dacăacestea nu depășesc 35 din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 119Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligați să comunice casei teritoriale de pensiirespectiv casei de pensii sectoriale icircn evidențele căreia se află orice schimbare icircn situațiaproprie de natură să conducă la modificarea condițiilor icircn funcție de care ishya fost stabilităsau i se plătește pensia icircn termen de 15 zile de la data apariției acesteiaArt 120(la data 28shymarshy2011 Art 120 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 80 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Sumele neicircncasate de către pensionar reprezentacircnd pensia pe luna icircn care a avut locdecesul șisau după caz drepturi restante de pensie cuvenite și neicircncasate pacircnă la decesse plătesc soțului supraviețuitor copiilor părinților sau icircn lipsa acestora celorlalțimoștenitori icircn condițiile dreptului comun(2) Sumele prevăzute la alin (1) pot fi solicitate icircn cadrul termenului general deprescripție

CAPITOLUL V Alte drepturi de asigurări sociale(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 120 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 119 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 118 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 117 din capitolul V din Norma din 2011 )Art 121Icircn sistemul public de pensii icircn afara pensiilor se mai pot acorda icircn condițiile prezenteilegi următoarele prestațiia) tratament balnear altul decacirct cel care potrivit legii se suportă de la bugetul Fonduluinațional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurați și pensionarib) bilete de odihnă pentru asigurațic) ajutor de deces icircn cazul decesului asiguratului pensionarului sau unui membru alfamiliei unuia dintre aceștiaArt 122(la data 12shyiunshy2012 Art 122 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art XVIII din Ordonantaurgenta 262012 )(1) Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete detratament solicitanților icircndreptățiți icircn limita numărului de locuri asigurate icircn unități detratament din proprietatea CNPP precum și a numărului de locuri contractate cu alte unitățide profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bugetului asigurărilorsociale de stat(2) Asigurații și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnearicircn condițiile prezentei legi după cum urmeazăa) gratuit shy pensionarii de invaliditate icircn cadrul programului de recuperare icircntocmit demedicul expert al asigurărilor socialeb) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții bănești shy asigurații sistemului publicde pensii și pensionarii alții decacirct cei prevăzuți la lit a)(3) Durata tratamentului balnear este de 12shy18 zile(4) Contravaloarea prestațiilor acordate icircn condițiile prevăzute la alin (2) lit a) șidiferența dintre contravaloarea prestațiilor și contribuția bănească prevăzută la alin (2) litb) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear precum și nivelulcontribuției bănești individuale a asiguraților și a pensionarilor se aprobă anual prin ordincomun al conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectoriale(6) Locurile de tratament balnear se asigură icircn unitățile de tratament din proprietateaCNPP și icircn completare prin contracte icircncheiate potrivit legii cu alte unități de profil Laicircncheierea contractelor se va ține seama de gradul de solicitare al stațiunii și de categoriade confort oferită precum și de nivelul maxim al tarifelor stabilit de CNPP și casele depensii sectoriale ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de statArt 123(1) Biletele de odihnă se pot acorda icircn condițiile prezentei legi asiguraților sistemuluipublic de pensii care icircși desfășoară activitatea icircn instituțiile publice icircn care nu estereglementată constituirea fondului social cu suportarea de către beneficiar a unei părți dincostul biletului Diferența pacircnă la costul integral al biletului de odihnă se suportă de labugetul asigurărilor sociale de stat(2) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă precum și nivelul cotei departicipare individuală a asiguraților se aprobă prin hotăracircre a GuvernuluiArt 124(la data 03shyfebshy2015 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 542015 )(la data 03shyfebshy2014 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 512014 )(la data 08shyfebshy2011 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 832011 )Numărul biletelor de odihnă al biletelor de tratament balnear inclusiv cele care se acordăgratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracterreparatoriu precum și modul de acordare de distribuire și de decontare a acestora sestabilesc prin hotăracircre a GuvernuluiArt 125(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 113 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 111 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 108 din capitolul V din Norma din 2011 )

(1) Icircn cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiază de ajutor de deces osingură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și carepoate fi după caz soțul supraviețuitor copilul părintele tutorele curatorul sau icircn lipsaacestora oricare persoană care face această dovadă(2) Dovada prevăzută la alin (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege(la data 28shymarshy2011 Art 125 alin (2) din capitolul V reglementat de Art 109 din capitolul V din Norma din2011 )(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilorsociale de stat și nu poate fi mai mic decacirct valoarea cacircștigului salarial mediu brut prevăzutla art 33 alin (5)(la data 15shydecshy2013 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 17 din capitolulIII din Legea 3402013 )(la data 02shyianshy2015 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 17 din capitolulIII din Legea 1872014 )(la data 22shydecshy2015 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 16 din capitolulIII din Legea 3402015 )Art 126(la data 28shymarshy2011 Art 126 din capitolul V reglementat de Art 112 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 126 din capitolul V reglementat de Art 107 din capitolul V din Norma din 2011 )(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces icircn cazul decesului unuimembru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului(2) Se consideră membru de familie icircn sensul prezentei legi(la data 28shymarshy2011 Art 126 alin (2) din capitolul V reglementat de Art 110 din capitolul V din Norma din2011 )a) soțulb) copiii proprii copiii adoptați copiii aflați icircn plasament familial sau cei icircncredințați sprecreștere și educare familiei icircn vacircrstă de pacircnă la 18 ani sau dacă icircși continuă studiile pacircnăla terminarea acestora fără a depăși vacircrsta de 26 de ani precum și copiii incapabili demuncă indiferent de vacircrstă dacă șishyau pierdut capacitatea de muncă icircnaintea vacircrstelormenționatec) părinții și bunicii oricăruia dintre soți(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate dincuantumul prevăzut la art 125 alin (3)Art 127(1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă lacerere pe baza certificatului de deces(2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu decotizareArt 128(la data 28shymarshy2011 Art 128 din capitolul V reglementat de Art 116 din capitolul V din Norma din 2011 )Icircn cazul icircn care potrivit legii angajatorul icircși suspendă temporar activitatea sau activitateaacestuia icircncetează prin divizare ori fuziune dizolvare reorganizare lichidare reorganizarejudiciară lichidare judiciară faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de legeajutorul de deces cuvenit și neachitat potrivit legii se achită din bugetul asigurărilorsociale de stat de casele teritoriale de pensii respectiv de casele de pensii sectorialeArt 129(la data 28shymarshy2011 Art 129 din capitolul V reglementat de Art 115 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 129 din capitolul V reglementat de Art 114 din capitolul V din Norma din 2011 )(1) Ajutorul de deces se achită icircn termen de 24 de ore de la solicitare dea) angajator icircn cazul decesului asiguratului prevăzut la art 6 alin (1) pct I II și Vrespectiv al unui membru de familie al acestuiab) instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj icircn cazul decesuluișomerului respectiv al unui membru de familie al acestuiac) casa teritorială de pensii respectiv casa de pensii sectorială icircn cazul decesuluipensionarului sau al asiguratului prevăzut la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) respectival unui membru de familie al acestuia(la data 30shydecshy2010 Art 129 alin (1) litera C din capitolul V modificat de Art XVIII punctul 20 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

(2) Icircn situația persoanelor asigurate icircn sistemul public de pensii pe baza contractului deasigurare socială icircncheiat anterior intrării icircn vigoare a prezentei legi ajutorul de deces seachită de casa teritorială de pensii la care se află icircn evidențăArt 130(1) Ajutorul de deces se achită persoanei icircndreptățite sau mandatarului desemnat prinprocură specială de către aceasta(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat pe baza actelor justificative icircn cadrul termenuluigeneral de prescripție calculat de la data decesului(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin (1) se achită la nivelul cuvenit ladata decesuluiCAPITOLUL VI Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensiisectorialeArt 131(1) CNPP este instituție publică de interes național cu personalitate juridică organ despecialitate al administrației publice centrale care administrează sistemul public de pensii(2) CNPP se află sub autoritatea Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale(3) Sediul CNPP este icircn municipiul București(4) Casa de pensii a municipiului București și casele județene de pensii sunt serviciipublice icircnvestite cu personalitate juridică(5) CNPP are icircn subordine Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare aCapacității de Muncă denumit icircn continuare INEMRCM care este instituție publică cupersonalitate juridică și autonomie științifică Icircn subordinea INEMRCM se icircnființeazăcentre regionale de expertiză medicală a capacității de muncă(6) Statutul și structura organizatorică ale INEMRCM se stabilesc prin hotăracircre aGuvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al INEMRCMși al serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă(7) CNPP este acționar unic la Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă TBRCM shy SA(8) CNPP are icircn subordine Centrul Național de Formare Profesională a Personalului dinDomeniul Pensiilor Publice ca instituție cu personalitate juridică și autonomie științifică iarcheltuielile curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de statArt 132_____) shy Art 132 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )(1) Casele de pensii sectoriale se icircnființează icircn subordinea Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz castructuri cu personalitate juridică și cu sediul icircn municipiul București(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin (1) sunt succesoare de drept alestructurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituțiile menționate la alin (1)(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin (1) este coordonatămetodologic de CNPPSECȚIUNEA 1 Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectorialeArt 133(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație compus din23 de persoane dintre care un președinte și 22 de membri(2) Președintele CNPP este numit prin decizie a primuluishyministru la propunerea ministruluimuncii familiei și protecției sociale pentru un mandat de 5 ani care poate fi reicircnnoitPreședintele CNPP este și președinte al consiliului de administrație(3) Președintele exercită o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică(4) Președintele are rang de secretar de stat și este salarizat la nivelul prevăzut de legepentru această funcție(5) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului ai caselor depensii sectoriale patronatelor sindicatelor și pensionarilor după cum urmeazăa) 5 reprezentanți ai Guvernului desemnați de ministrul muncii familiei și protecțieisociale

b) 3 reprezentanți ai caselor de pensii sectoriale desemnați de conducătorii instituțiilorpublice prevăzute la art 132 alin (1)c) 5 reprezentanți ai patronatelor desemnați de organizațiile patronale reprezentative lanivel naționald) 5 reprezentanți ai sindicatelor desemnați de organizațiile sindicale reprezentative lanivel naționale) 4 reprezentanți ai pensionarilor desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor(6) Sunt reprezentative la nivel național organizațiile patronale și sindicale care icircndeplinesccondițiile prevăzute de Legea nr 1301996 privind contractul colectiv de muncărepublicată cu modificările și completările ulterioare(7) Membrii consiliului de administrație sunt numiți sau desemnați potrivit prevederilor alin(5) pe o perioadă de 4 ani(8) Consiliul de administrație funcționează icircn mod legal icircn prezența a cel puțin 15 dintremembrii săi(9) Pe durata exercitării mandatului președintele și membrii consiliului de administrațiepot fi revocați de către cei care ishyau numit respectiv desemnat(10) Icircn cazul icircncetării mandatului ca urmare a revocării a demisiei sau a decesului vor finumite respectiv desemnate alte persoane pacircnă la expirarea duratei mandatului inițialArt 134(1) CNPP icircși elaborează statutul propriu care se aprobă prin hotăracircre a Guvernului(2) Statutul cuprinde icircn mod obligatoriu atribuțiile consiliului de administrație alepreședintelui CNPP modul de organizare și funcționare a CNPP atribuțiile caselor teritorialede pensii precum și modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale(3) Modul de organizare și funcționare a societății comerciale prevăzute la art 131 alin (7)se stabilește prin hotăracircre a GuvernuluiArt 135(la data 24shymarshy2011 Art 135 din capitolul VI sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea2332011 )_____

) shy Art 135 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )Atribuțiile organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prinhotăracircre a Guvernului la propunerea Ministerului Muncii Familiei și Protecției SocialeMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircnde Informații adoptată icircn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legiArt 136(1) Ministrul muncii familiei și protecției sociale ministrul apărării naționale ministruladministrației și internelor și directorul Serviciului Romacircn de Informații sunt ordonatoriprincipali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat(2) Ministrul muncii familiei și protecției sociale poate delega atribuțiile prevăzute dedispozițiile legale icircn vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare președinteluiCNPP(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terțiari de credite pentru bugetulasigurărilor sociale de stat(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terțiari de credite pentrucheltuielile cu prestațiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de statArt 137(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea sistemului public de pensii se suportădin bugetul asigurărilor sociale de stat icircn limita unui procent de pacircnă la 3 aplicat asupracheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de statinclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase icircn condițiile legii(2) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se suportădin bugetul de stat prin bugetele instituțiilor publice icircn subordinea cărora funcționează(3) Sumele necesare administrării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrateprivat cele ocazionate de virarea contribuției la aceste fonduri precum și celelaltecheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat icircn limita procentuluiprevăzut la alin (1)

SECȚIUNEA 2 Atribuțiile CNPP ale caselor teritoriale de pensii și alecaselor de pensii sectorialeArt 138Icircn aplicarea prevederilor prezentei legi CNPP icircndeplinește icircn principal următoareleatribuțiia) icircndrumă și controlează modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele teritorialede pensiib) furnizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilorsociale de statc) prezintă Guvernului și partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare abugetului asigurărilor sociale de statd) icircndrumă metodologic casele de pensii sectorialee) stabilește icircn cooperare cu casele de pensii sectoriale modalitatea tehnică de evidențăa contribuabililor la sistemul public de pensii a drepturilor și obligațiilor de asigurări socialeprecum și a modului de colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și AdministrareaBazelor de Datef) publică anual raportul de activitateg) organizează cooperarea cu instituții similare din alte țări icircn vederea coordonăriiprestațiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competență pentru lucrătoriimigranțih) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuții potrivitdispozițiilor legale icircn vigoarei) urmărește icircncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat organizeazăicircndrumă și controlează activitatea privind executarea creanțelor bugetare potrivitdispozițiilor legale icircn vigoarej) ia măsuri icircn condițiile legii pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniuluisistemului public de pensii precum și pentru asigurarea integrității acestuiak) ia măsuri icircn condițiile legii pentru protecția fondurilor de asigurări socialel) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensiim) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel național pe bazacodului numeric personaln) certifică la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP stagiul de cotizare șipunctajul pentru fiecare asigurato) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăp) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care Romacircnia esteparte precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organismesimilare icircn domeniul asigurărilor sociale din alte țări icircn limita competențelor prevăzute delegeq) organizează selecția pregătirea și perfecționarea profesională a personalului dindomeniul asigurărilor socialer) asigură introducerea extinderea icircntreținerea și protecția sistemelor automate de calculși de evidențăs) asigură reprezentarea icircn fața instanțelor judecătorești icircn litigiile icircn care este parte caurmare a aplicării dispozițiilor prezentei legiș) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensiiadministrate privat conform dispozițiilor legale icircn vigoaret) asigură exportul icircn străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale icircndomeniuț) icircndeplinește orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legaleArt 139Icircn aplicarea prevederilor prezentei legi casele teritoriale de pensii și casele de pensiisectoriale icircndeplinesc icircn principal următoarele atribuțiia) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuții potrivitdispozițiilor legale icircn vigoareb) urmăresc icircncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat organizeazăicircndrumă și controlează activitatea privind executarea creanțelor bugetare potrivitdispozițiilor legale icircn vigoare

c) iau măsuri icircn condițiile legii pentru dezvoltarea și administrarea eficientă apatrimoniului sistemului public de pensii precum și pentru asigurarea integrității acestuiad) iau măsuri icircn condițiile legii pentru protecția fondurilor de asigurări socialee) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensiif) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel național pe bazacodului numeric personalg) certifică la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP stagiul de cotizare șipunctajul pentru fiecare asigurath) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăi) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care Romacircnia esteparte precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organismesimilare icircn domeniul asigurărilor sociale din alte țări icircn limita competențelor prevăzute delegej) organizează selecția pregătirea și perfecționarea profesională a personalului dindomeniul asigurărilor socialek) asigură introducerea extinderea icircntreținerea și protecția sistemelor automate de calculși de evidențăl) asigură reprezentarea icircn fața instanțelor judecătorești icircn litigiile icircn care sunt parte caurmare a aplicării dispozițiilor prezentei legim) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensiiadministrate privat conform dispozițiilor legale icircn vigoaren) asigură exportul icircn străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale icircndomeniuo) icircndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legaleArt 140(1) Realizarea atribuțiilor ce revin caselor teritoriale de pensii potrivit legii este supusăcontrolului CNPP(2) Realizarea atribuțiilor ce revin CNPP potrivit legii este supusă controlului MinisteruluiMuncii Familiei și Protecției Sociale(3) Realizarea atribuțiilor ce revin caselor de pensii sectoriale potrivit legii este supusăcontrolului Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații după cazArt 141(1) Salarizarea personalului CNPP al caselor teritoriale de pensii și al caselor de pensiisectoriale se realizează potrivit legii(2) Cheltuielile curente și de capital ale CNPP caselor teritoriale de pensii INEMRCM șicentrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă se suportă din bugetulasigurărilor sociale de stat(3) Cheltuielile curente și de capital ale caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetulde stat prin bugetele instituțiilor icircn subordinea cărora funcționeazăCAPITOLUL VII Răspunderea juridicăArt 142Icircncălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială civilăcontravențională sau penală după cazSECȚIUNEA 1 Infracțiuni(la data 01shyfebshy2014 Art 143 din capitolul VII sectiunea 1 abrogat de Art 222 din titlul II din Legea1872012 )SECȚIUNEA 2 ContravențiiArt 144Constituie contravenție următoarele faptea) nedepunerea la termen a declarației nominale de asigurare prevăzută la art 7b) nedepunerea declarației individuale de asigurare prevăzută la art 11c) nerespectarea cotelor de contribuție de asigurări sociale stabilite potrivit prevederilorart 27 alin (3) și art 31d) nerespectarea metodologiei și a criteriilor de icircncadrare icircn condiții deosebite de muncăe) nerespectarea prevederilor art 33shy36 privind baza de calcul a contribuției de asigurărisociale

f) nerespectarea prevederilor art 44 privind neplata și calculul majorărilor de icircntacircrziere laplata contribuției de asigurări socialeg) nerespectarea prevederilor art 119 privind obligația comunicării modificărilor intervenitereferitoare la condițiile de acordare a pensieih) neachitarea de către angajator icircn condițiile stabilite de lege a ajutorului de decesi) calculul și plata eronate ale ajutorului de deces de instituția care efectuează plataacestuiaj) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuției de asigurărisocialek) neplata de către angajator timp de 3 luni consecutiv icircn condițiile legii a contribuției deasigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de statl) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale CNPP ale caselor teritoriale depensii precum și ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative și actele deevidență necesare icircn vederea stabilirii obligațiilor de asigurări sociale precum și icircn vederearecuperării creanțelor prin executare silităm) nerespectarea prevederilor art 161 alin (1)n) neplata timp de 3 luni consecutiv icircn condițiile legii a contribuției de asigurări socialedatorate de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IVo) fapta persoanei de a nu transmite timp de 3 luni consecutiv la casele teritoriale depensii respectiv la casele de pensii sectoriale declarația nominală de asigurarep) fapta persoanei de a nu vira pentru o perioadă de 3 luni consecutiv la bugetulasigurărilor sociale de stat contribuția de asigurări sociale reținută de la asiguratArt 145(1) Contravențiile prevăzute la art 144 se sancționează după cum urmeazăa) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei cele prevăzute la lit b) c) f) g) i) m) n) și o)b) cu amendă de la 1500 lei la 5000 lei cele prevăzute la lit a) d) e) h) j) l) și p)c) cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei cea prevăzută la lit k)(2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin (1) poate fi actualizat prin hotăracircre a GuvernuluiArt 146Constatarea contravențiilor prevăzute la art 144 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art145 se fac de către organele de control ale CNPP prin casele teritoriale de pensii de cătreANAF și unitățile sale subordonate precum și de organele de control ale caselor de pensiisectorialeArt 147Amenzile contravenționale aplicate potrivit prevederilor art 145 și 146 constituie veniturila bugetul asigurărilor sociale de statArt 148(1) Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art 144shy146 se completează cuprevederile Ordonanței Guvernului nr 22001 privind regimul juridic al contravențiiloraprobată cu modificări și completări prin Legea nr 1802002 cu modificările șicompletările ulterioare(2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la obligațiile față de bugetul asigurărilor socialede stat se completează cu prevederile Legii nr 2412005 pentru prevenirea șicombaterea evaziunii fiscale cu modificările ulterioareCAPITOLUL VIII Jurisdicția asigurărilor socialeArt 149(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectorialepot fi contestate icircn termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrală deContestații respectiv la comisiile de contestații care funcționează icircn cadrul MinisteruluiApărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn deInformații(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedurăadministrativă prealabilă obligatorie fără caracter jurisdicțional(3) Comisia Centrală de Contestații funcționează icircn cadrul CNPP(4) Deciziile de pensie necontestate icircn termenul prevăzut la alin (1) sunt definitiveArt 150(1) Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestații care funcționează icircn cadrulMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn

de Informații sunt organisme de verificare care examinează și hotărăsc asupra deciziilorde pensie emise de casele teritoriale de pensii respectiv de casele de pensii sectoriale șiurmăresc aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile publice(2) Organizarea funcționarea și structura Comisiei Centrale de Contestații respectiv acomisiilor de contestații care funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații se stabilesc prinordin comun al ministrului muncii familiei și protecției sociale ministrului apărăriinaționale ministrului administrației și internelor și directorului Serviciului Romacircn deInformații icircn termen de 30 de zile de la intrarea icircn vigoare a prezentei legi(3) Icircn soluționarea contestațiilor Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestațiicare funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații adoptă hotăracircri(4) Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data icircnregistrăriiacesteiaArt 151(1) Hotăracircrile Comisiei Centrale de Contestații respectiv ale comisiilor de contestații carefuncționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații se comunică persoanelor icircn cauză și caselorteritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate după caz icircn termen de 5zile de la adoptare(2) Hotăracircrile prevăzute la art 150 alin (3) pot fi atacate la instanța judecătoreascăcompetentă icircn termen de 30 de zile de la comunicare) Curtea Constituțională constată că dispozițiile art 151 alin (2) sunt constituționale icircnmăsura icircn care se interpretează că nesoluționarea contestațiilor și necomunicarea icircntermenul legal a hotăracircrilor Comisiei Centrale de Contestații respectiv ale comisiilor decontestații care funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații nu icircmpiedică accesul lajustiție(la data 09shyaprshy2012 Art 151 alin (2) din capitolul VIII atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia9562012 )

(3) Hotăracircrile prevăzute la art 150 alin (3) care nu au fost atacate la instanțelejudecătorești icircn termenul prevăzut la alin (2) sunt definitiveArt 152Jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apelArt 153Tribunalele soluționează icircn primă instanță litigiile privinda)modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări socialeb)modul de stabilire a dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrzierec) icircnregistrarea evidența și certificarea contribuției de asigurări socialed) hotăracircrile Comisiei Centrale de Contestații și ale comisiilor de contestații carefuncționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații privind deciziile de pensiee) deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații date icircn soluționarea contestațiilor privind deciziile medicaleasupra capacității de muncăf) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări socialeg)modul de stabilire și de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări socialeh) placircngerile icircmpotriva proceselorshyverbale de contravenție icircncheiate icircn baza prezentei legii) contestațiile icircmpotriva măsurilor de executare silită dispuse icircn baza prezentei legij) alte drepturi și obligații de asigurări sociale născute icircn temeiul prezentei legiArt 154(1) Cererile icircndreptate icircmpotriva CNPP a caselor teritoriale de pensii sau icircmpotriva caselorde pensii sectoriale se adresează instanței icircn a cărei rază teritorială icircși are domiciliul orisediul reclamantul(2) Celelalte cereri se adresează instanței icircn a cărei rază teritorială icircși are domiciliul sausediul pacircracirctul

Art 155(1) Icircmpotriva hotăracircrilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apelcompetentă(2) Hotăracircrile curților de apel precum și hotăracircrile tribunalelor neatacate cu apel icircn termensunt definitive(la data 15shyfebshy2013 Art 155 din capitolul VIII modificat de Art 72 din titlul IV din Legea 762012 )

Art 156Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicția asigurărilor sociale se completează cudispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr 3042004 privind organizareajudiciară republicată cu modificările și completările ulterioareArt 157Cererile icircn fața oricăror organe sau instanțe precum și toate actele procedurale icircn legăturăcu litigiile avacircnd ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale sunt scutite de taxăde timbruCAPITOLUL IX Dispoziții tranzitoriiArt 158(1) Perioadele de vechime icircn muncă realizate icircn grupa a IIshya de muncă pacircnă la data de 1aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare icircn condiții deosebite icircn vederea reduceriivacircrstelor standard de pensionare cu excepția celor realizate icircn activitățile care conformprevederilor art 30 alin (1) sunt icircncadrate icircn condiții speciale(2) Perioadele de vechime icircn muncă realizate icircn grupa I de muncă pacircnă la data de 1 aprilie2001 icircn activitățile care conform prevederilor art 30 alin (1) sunt icircncadrate icircn condițiispeciale constituie stagii de cotizare icircn condiții speciale icircn vederea reducerii vacircrstelorstandard de pensionare(3) Stagiile de cotizare realizate icircn grupa I de muncă condiții speciale șisau alte condițiide muncă mai mici de 2 ani se valorifică icircn vederea reducerii vacircrstelor standard depensionare conform art 55 alin (1) lit a) și tabelului nr 1(4) Adeverințele care atestă icircncadrarea persoanelor icircn fostele grupe I șisau a IIshya demuncă sunt valorificate numai icircn situația icircn care au fost emise conform legii pe bazadocumentelor verificabile icircntocmite anterior datei de 1 aprilie 2001(la data 25shyiunshy2015 Art 158 din capitolul IX modificat de Art 1 punctul 3 din Legea 1552015 )

Art 159(1) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit a) și art 17 dovada vechimii icircn muncă atimpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare realizată pacircnă la data de1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă carnetul de asigurări sociale sau cu alte acteprevăzute de lege(2) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit b) dovada vechimii icircn serviciu realizatăpacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legi se face cu fișa de pensie fișa matricolă sau altedocumente legale(3) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit c) dovada stagiului de cotizare realizat pacircnăla intrarea icircn vigoare a prezentei legi se face cu adeverința eliberată icircn baza declarațiilorprivind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilorsociale de stat a declarației de asigurare sau a contractului de asigurare socială după cazArt 160(1) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 se face deCNPP prin casele teritoriale de pensii pe măsura preluării datelor din actele doveditoareprevăzute la art 159 alin (1)(2) Certificarea stagiului de cotizare realizat pacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legipentru cadrele militare polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranțeinaționale se face de casele de pensii sectoriale pe măsura preluării datelor din acteledoveditoare prevăzute la art 159 alin (2)Art 161(1) Cererile icircn legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege prin care se face dovadavechimii icircn muncă a timpului util la pensie pentru agricultori și a stagiului de cotizarenecesare stabilirii drepturilor de pensie sunt scutite de orice fel de taxe și comisioane

(2) Cererile prevăzute la alin (1) se soluționează icircn termen de 30 de zile de la dataicircnregistrăriiArt 162(1) Icircn cazul icircn care icircn carnetul de muncă icircn carnetul de asigurări sociale sau icircn oricare altact prevăzut de lege au fost icircnregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi salariile lunare sevor calcula prin icircnmulțirea salariilor orare sau după caz zilnice cu numărul mediu de ore pelună respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respectiveastfela) 255 zile (204 ore) pe lună pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978b) 245 zile (196 ore) pe lună pentru perioada 1 ianuarie 1978 shy 1 martie 1990c) 236 zile (189 ore) pe lună pentru perioada 1 martie 1990shy30 septembrie 1990d) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru perioada 1 octombrie 1990shy1 ianuarie 1997e) 2116 zile (16933 ore) pe lună pentru anul 1997f) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru anul 1998g) 2150 zile (172 ore) pe lună pentru anul 1999h) 2167 zile (17336 ore) pe lună pentru anul 2000i) 2142 zile (17136 ore) pe lună pentru anul 2001j) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru anul 2002k) pentru anul 2003 și icircn continuare numărul mediu de zile și respectiv de ore lucrătoarepe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr 532003 shy Codul muncii cumodificările și completările ulterioare referitoare la zilele de sărbătoare legală(2) Icircn situațiile icircn care pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare icircncarnetul de muncă sau icircn alte acte doveditoare nu sunt icircnregistrate drepturile salariale ladeterminarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe țară icircn vigoare icircnperioada respectivă(3) Fac excepție de la prevederile alin (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963pentru care la determinarea punctajului mediu anual se utilizeazăa) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele anterioare dateide 1 septembrie 1947 indiferent de nivelul drepturilor salariale icircnregistrate icircn carnetul demuncă sau dovedite ori pentru care icircn carnetul de muncă nu sunt icircnregistrate drepturilesalarialeb) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele cuprinse icircntredata de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 și pentru care icircn carnetul demuncă nu sunt icircnregistrate drepturile salariale și nici nu sunt doveditec) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele cuprinse icircntredata de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 icircn situația icircn care prinvalorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare rezultă pentru fiecare lună destagiu de cotizare un număr de puncte mai mic decacirct cel prevăzut la lit b)(4) Icircn situația icircn care pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947 icircn documenteledoveditoare sunt icircnregistrate drepturi salariale nedenominate acestea vor fi denominate icircnfuncție de reformele monetare(5) Prevederile alin (3) și (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu decotizare icircn sistemul public de pensii cu excepția perioadelor asimilate prevăzute de lege(6) Pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) care nu pot dovedi cu actedrepturile salariale de care au beneficiat icircn perioadele anterioare intrării icircn vigoare aprezentei legi la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediubrutnet după caz din perioada respectivăArt 163(1) Pentru persoanele asigurate icircn alte sisteme de asigurări sociale integrate icircn sistemulasigurărilor sociale de stat pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legi la determinareapunctajului se ia icircn calcul după caz salariul minim pe economie venitul asigurat stipulat icircncontractul de asigurare la care sshya achitat contribuția de asigurări sociale sau salariulinclusiv celelalte drepturi icircnregistrate icircn carnetul de muncă(2) Pentru fiecare an util realizat icircn cadrul fostelor unități agricole cooperatiste precum șipentru fiecare an de contribuție realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonelenecooperativizate pacircnă la data intrării icircn vigoare a Legii nr 801992) privind pensiile și

alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor republicată cu modificările șicompletările ulterioare punctajul anual este 057255 puncte(3) Pentru perioadele de contribuție realizate conform Legii nr 801992) republicată cumodificările și completările ulterioare la determinarea punctajului lunar se ia icircn calculvenitul asigurat la care sshya plătit contribuția de asigurări sociale___) Legea nr 801992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilora fost abrogată prin art 198 din Legea nr 192000 privind sistemul public și alte drepturide asigurări sociale(4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art 16 lit d) la determinareapunctajului lunar se ia icircn calcul cuantumul ajutoruluiArt 164(1) Pentru perioadele necontributive care potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie2001 au constituit vechime icircn muncă utilă la pensie la determinarea punctajului lunar alpersoanei se utilizează salariul minim pe economie brut sau net după caz sau salariul debază minim brut pe țară din perioadele respective(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g) realizateanterior datei de 1 aprilie 2001 la determinarea punctajului lunar se utilizează salariulminim pe economie brut sau net după caz sau salariul de bază minim brut pe țară dinperioadele respective(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime icircn muncă potrivit prevederilor Decretuluishylege nr 1181990 republicat la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează15 salarii minime pe economie brute sau nete după caz din perioadele respective(4) Icircn situațiile prevăzute la alin (3) icircn care persoana a realizat și stagii de cotizare ladeterminarea punctajului lunar al acesteia se utilizează salariul lunar brut sau net dupăcaz avut icircn perioadele respective dacă acesta este mai mare decacirct 15 salarii minime peeconomie(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) realizate icircn intervalul cuprinsicircntre data de 1 aprilie 2001 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calculul punctajuluilunar se utilizeazăa) cuantumul pensiei de invaliditate icircn situațiile prevăzute la art 49 alin (1) lit a)b) 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective icircn situațiileprevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) și g)(6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit d) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 aprilie 2001 și data de 1 ianuarie 2006 la calculul punctajului lunarse utilizează cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale(7) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit e) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 ianuarie 2005 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calcululpunctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară demuncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit f) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 ianuarie 2006 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calcululpunctajului lunar se utilizează 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadelerespectiveArt 165(1) La determinarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie2001 se utilizează salariile brute sau nete după caz icircn conformitate cu modul de icircnscrierea acestora icircn carnetul de muncă astfela) salariile brute pacircnă la data de 1 iulie 1977b) salariile nete de la data de 1 iulie 1977 pacircnă la data de 1 ianuarie 1991c) salariile brute de la data de 1 ianuarie 1991(2) La determinarea punctajelor lunare pe lacircngă salariile prevăzute la alin (1) se au icircnvedere și sporurile cu caracter permanent care după data de 1 aprilie 1992 au făcut partedin baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt icircnscrise icircn carnetulde muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități conform legislației icircnvigoare(la data 28shymarshy2011 Art 165 alin (2) din capitolul IX reglementat de Art 127 din capitolul VI din Norma din2011 )

(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorula) perioada 1 martie 1970shy1 septembrie 1983shy 3 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 5shy10 anishy 5 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 10shy15 anishy 7 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 15shy20 anishy 10 pentru o vechime icircn muncă totală de peste 20 de anib) perioada 1 septembrie 1983shy1 aprilie 1992shy 3 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 3shy5 anishy 6 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 5shy10 anishy 9 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 10shy15 anishy 12 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 15shy20 anishy 15 pentru o vechime icircn muncă totală de peste 20 de ani(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilireapunctajelor lunare este cel icircnscris icircn carnetul de muncă sau icircn alte acte doveditoare(5) Salariile medii și minime pe economie brute sau nete după caz pentru fiecare anpacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legi sunt prevăzute icircn anexele nr 7 și 8(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938 precum și pentru perioada cuprinsă icircntre1939shy1946 inclusiv la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzătoranului 1938(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzătoranului 1949Art 166La determinarea punctajelor lunare pentru perioada cuprinsă icircntre 1 aprilie 2001 și dataintrării icircn vigoare a prezentei legi se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituitconform legii baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale așa cum acestaa fost icircnscris icircn declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de platăcătre bugetul asigurărilor sociale de stat sau după caz icircn declarația de asigurare sau icircncontractul de asigurare socialăArt 167Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) la determinarea punctajelorlunare pentru perioadele anterioare intrării icircn vigoare a prezentei legi se utilizează soldabrută sau netăsalariul brut sau net după cazArt 168(1) Asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2 3 respectiv5 beneficiază de ocreștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajelelunare realizate icircn aceste perioade astfela) 16 pentru perioada 1 ianuarie 1967shy1 ianuarie 1973b) 13 pentru perioada 1 ianuarie 1973shy1 ianuarie 1978c) 14 pentru perioada 1 ianuarie 1978shy1 iulie 1986d) 21 pentru perioada 1 iulie 1986shy1 noiembrie 1990e) 15 pentru perioada 1 noiembrie 1990shy1 aprilie 1991f) 14 pentru perioada 1 aprilie 1991shy1 aprilie 1992g) 13 pentru perioada 1 aprilie 1992shy1 ianuarie 1999h) 22 pentru perioada 1 ianuarie 1999shy1 februarie 1999i) 17 pentru perioada de după 1 februarie 1999(2) Asigurații care au contribuit cu 4 la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază deo creștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajelelunare realizate icircn aceste perioade astfel(la data 28shymarshy2011 Art 168 alin (2) din capitolul IX reglementat de Art 128 din capitolul VI din Norma din2011 )a) 26 pentru perioada 1 iulie 1977shy1 ianuarie 1978b) 28 pentru perioada 1 ianuarie 1978shy1 iulie 1986Art 169(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilitepotrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 care au desfășurat activități icircn locuriicircncadrate icircn grupa I șisau grupa a IIshya de muncă beneficiază de o creștere a punctajeloranuale realizate icircn aceste perioade după cum urmează

a) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa I demuncăb) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa a llshya de muncă(2) Prevederile alin (1) nu se aplică icircn situația icircn care la recalcularea pensiilor icircnconformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 42005 privindrecalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor socialede stat aprobată cu completări prin Legea nr 782005 cu modificările și completărileulterioare pentru determinarea punctajului mediu anual sshya utilizat vechimea icircn muncănecesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special(3) De creșterea punctajelor anuale prevăzută la alin (1) beneficiază și persoanele alecăror drepturi de pensie sshyau deschis icircn perioada 1 aprilie 2001shy2 noiembrie 2008 inclusivnumai icircn situațiile icircn care potrivit legii la determinarea punctajului mediu anual sshyauutilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislația icircn vigoare icircn perioadarespectivă(4) Prevederile alin (1) se aplică prin acordarea diferenței dintre creșterea punctajuluimediu anual rezultată și cea acordată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr1002008 pentru completarea Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii și altedrepturi de asigurări sociale aprobată prin Legea nr 1542009(5) Icircn situația icircn care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat icircn urmaaplicării prevederilor alin (1)shy(4) este mai mic decacirct cel cuvenit sau aflat icircn plată semenține acest cuantum pacircnă la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzute delege se obține un cuantum al pensiei mai mare(6) Prevederile art 100 lit a) referitoare la majorarea punctajului pentru perioadelerealizate icircn condiții deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 se aplică șipersoanelor icircnscrise la pensie anterior intrării icircn vigoare a prezentei legi(la data 09shymarshy2015 Art 169 alin (6) din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12015 )______) shy Art 169 alin (6) intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2013 (nn shy A se vedea art 193alin (2) )Art 1691(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilitepotrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011 care au desfășurat activități icircn locuride muncă icircncadrate icircn grupa I șisau grupa a IIshya de muncă potrivit legislației anterioaredatei de 1 aprilie 2001 respectiv activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebiteșisau condiții speciale potrivit legii beneficiază de o creștere a punctajelor anualerealizate icircn aceste perioade după cum urmeazăa) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircngrupa I de muncă sau icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții specialeb) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircngrupa a IIshya de muncă sau icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebite(2) Prevederile alin (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie sshyau deschisanterior datei de 1 ianuarie 2011 și care conform prevederilor legale icircn vigoare nu aubeneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr1002008 pentru completarea Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii și altedrepturi de asigurări sociale aprobată prin Legea nr 1542009 Legii nr 2182008pentru modificarea și completarea Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii șialte drepturi de asigurări sociale art 782 din Legea nr 192000 de prevederile art 169din prezenta lege precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate icircn condițiispeciale după data de 1 aprilie 2001(3) Icircn cazul persoanelor prevăzute la alin (2) la numărul total de puncte realizate deacestea pacircnă la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzătormajorării rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (1) la determinarea punctajuluimediu anual utilizacircndushyse stagiile complete de cotizare prevăzute de lege corespunzătoarefiecărei situații(4) Icircn situația icircn care icircn urma aplicării prevederilor alin (1)shy(3) rezultă un punctaj mediuanual mai mic se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat icircn plată sau

cuvenit la data recalculării(5) Recalcularea prevăzută la alin (1)shy(4) se efectuează icircn termen de 24 de luni calculatde la data de 1 ianuarie 2016(6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin (1)shy(5) se cuvin și se plătesc icircncepacircnd cudata de 1 ianuarie 2016(la data 11shyiulshy2015 Art 169 din capitolul IX completat de Art 1 din Legea 1922015 )

Art 170(la data 22shydecshy2015 Art 170 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Art 18 din capitolul III dinLegea 3402015 )(la data 02shyianshy2015 Art 170 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Art 19 din capitolul III dinLegea 1872014 )(la data 15shydecshy2013 Art 170 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Art 19 din capitolul III dinLegea 3402013 )(1) Pentru persoanele icircnscrise la pensie icircncepacircnd cu data intrării icircn vigoare a prezenteilegi la punctajul mediu anual determinat icircn condițiile art 95 se aplică un indice de corecțiecalculat ca raport icircntre 433 din cacircștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unuipunct de pensie icircn vigoare la data icircnscrierii la pensie actualizată cu rata medie anuală ainflației pe anul 2011(2) Icircncepacircnd cu anul 2013 cacircștigul salarial mediu brut realizat prevăzut la alin (1) estecel definitiv cunoscut icircn anul precedent celui icircn care se deschide dreptul la pensie pentruanul calendaristic anterior comunicat de Institutul Național de Statistică(3) Indicele de corecție se aplică o singură dată la icircnscrierea inițială la pensie(4) Punctajul mediu anual rezultat icircn urma aplicării indicelui de corecție reprezintăpunctajul mediu anual realizat de asigurat care se utilizează la determinarea cuantumuluipensiei(la data 23shyianshy2013 Art 170 din capitolul IX modificat de Art I punctul 3 din Ordonanta urgenta 12013 )

Art 171La data intrării icircn vigoare a prezentei legi pensiile din sistemul public de pensii și altedrepturi de asigurări sociale inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art 1 din Legea nr1192010 privind stabilirea unor măsuri icircn domeniul pensiilor devin pensii icircn icircnțelesulprezentei legiArt 172(la data 28shymarshy2011 Art 172 din capitolul IX reglementat de Art 130 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 172 din capitolul IX reglementat de Art 129 din capitolul VI din Norma din 2011 )(1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn care o persoană a fost asiguratăsimultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate icircnsistemul asigurărilor sociale de stat la stabilirea punctajului perioadele respective se iauicircn calcul o singură dată(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn care o persoană a fost asiguratăsimultan la sistemul de asigurări sociale și pensii pentru agricultori sistemul apărăriinaționale ordinii publice și siguranței naționale și la sistemul de asigurări sociale de stat lastabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn care o persoană a fost asiguratăsimultan la sistemul public de pensii și la sistemul apărării naționale ordinii publice șisiguranței naționale după caz la stabilirea pensiei se iau icircn considerare toate veniturileasigurate din perioadele respectiveArt 173(1) Icircn cazul modificării numărului de urmași după intrarea icircn vigoare a prezentei legipentru o pensie stabilită pe baza legislației anterioare pensia de urmaș cuvenită soțuluisupraviețuitor se recalculează potrivit prezentei legi cu păstrarea condițiilor existente ladata deciziei inițiale(2) Prevederile alin (1) se aplică și icircn cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe bazalegislației anterioare la modificarea icircncadrării icircntrshyun alt grad de invaliditateArt 174Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi aflate pe rolul instanțelorla data intrării icircn vigoare a acesteia se vor judeca potrivit legii icircn baza căreia a fost stabilitdreptul

Art 175(1) Evidența nominală a persoanelor asigurate din luna de raportare se realizează prindeclarația prevăzută la art 29619 alin (1)(2) Modelul declarației individuale de asigurare al contractului de asigurare socialăprecum și modelele celorlalte documente necesare icircn vederea evidenței drepturilor șiobligațiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege se stabilesc de CNPP se aprobăprin ordin al ministrului muncii familiei și protecției sociale și se publică icircn Monitorul Oficialal Romacircniei Partea I(la data 30shydecshy2010 Art 175 din capitolul IX modificat de Art XVIII punctul 21 din Ordonanta urgenta1172010 )

(la data 14shyianshy2011 Art 175 alin (2) din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 52011 )Art 176La data intrării icircn vigoare a prezentei legi CNPP comunică conturile icircn care se vireazăsumele reprezentacircnd contribuția de asigurări socialeArt 177(1) La data intrării icircn vigoare a prezentei legi contribuția individuală de asigurări socialesuportată de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) nu va diminua venitul net alacestora(2) Aplicarea prevederilor alin (1) se realizează prin majorarea drepturilor salariale și aveniturilor asigurate corespunzător diferenței dintre cota de contribuție individuală deasigurări sociale prevăzută de prezenta lege și cota de contribuție individuală prevăzutăde legislația anterioară(3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contribuției de asigurări socialerespectiv la majorarea drepturilor salariale și a veniturilor asigurate astfel icircncacirct contribuțiade asigurări sociale suportată de asigurații prevăzuți la alin (1) să nu conducă ladiminuarea venitului net al acestora se va face pe baza normelor metodologice aprobateprin hotăracircre a Guvernului pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legiArt 178Cererile icircnregistrate și nesoluționate pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legi se vorsoluționa conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensiiCAPITOLUL X Dispoziții finaleArt 179(la data 28shymarshy2011 Art 179 din capitolul X reglementat de Art 141 din capitolul VII din Norma din 2011 )(1) Sumele icircncasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale se recuperează dela beneficiari icircn termenul general de prescripție de 3 ani(2) Icircn cazul prestațiilor de asigurări sociale altele decacirct pensiile recuperarea sumelorprevăzute la alin (1) se efectuează de către angajator sau după caz de instituția careefectuează plata drepturilor de asigurări sociale(3) CNPP prin casele teritoriale de pensii precum și casele de pensii sectorialerecuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuți la alin (2)(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii și al caselor depensii sectoriale se recuperează de la beneficiari icircn baza deciziei casei respective careconstituie titlu executoriu(5) Debitele reprezentacircnd contribuții de asigurări sociale sau prestații de asigurări socialemai mici de 10 lei nu se urmăresc(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc(7) Sumele cu titlu de contribuții de asigurări sociale rămase nerecuperate de pe urmaasiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV decedați nu se mai urmărescArt 180(1) Sumele icircncasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale ca urmare a uneiinfracțiuni săvacircrșite de beneficiar se recuperează de la acesta de la data primei plăți asumelor necuvenite plus dobacircnzile aferente pacircnă la recuperarea integrală a prejudiciului(2) Sumele stabilite icircn conformitate cu prevederile alin (1) rămase nerecuperate de laasigurații decedați nu se mai urmărescArt 181(1) Debitele provenite din prestații de asigurări sociale se recuperează prin executoriiproprii ai CNPP precum și ai caselor de pensii sectoriale și se fac venit la bugetul

asigurărilor sociale de stat(2) La recuperarea debitelor icircn conformitate cu dispozițiile alin (1) se aplică prevederileCodului de procedură fiscală icircn materieArt 182Angajatorii persoane fizice și juridice sunt obligați să pună la dispoziția CNPP a caselorteritoriale de pensii și a caselor de pensii sectoriale după caz datele și documentelenecesare icircntocmirii evidențelor privind stagiul de cotizareArt 183Icircn aplicarea prezentei legi CNPP poate emite norme aprobate prin hotăracircre a GuvernuluiArt 184(1) Baza de date privind asigurații sistemului public de pensii cu excepția celor prevăzuțila art 6 alin (1) pct I lit c) este proprietatea CNPP și are caracter confidențial(2) Bazele de date privind asigurații sistemului public de pensii prevăzuți la art 6 alin (1)pct I lit c) sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale și au caracter confidențialArt 185Stabilirea și plata unor drepturi finanțate din bugetul de stat se efectuează icircn continuarede CNPP prin casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectorialeArt 186Institutul Național de Statistică are obligația să comunice CNPP și caselor sectoriale depensii cacircștigul salarial mediu brut pacircnă icircn ultima zi a lunii icircn curs pentru luna precedentăArt 187(1) Icircn cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurărisociale al agricultorilor cuantumul pensiei aferent punctajelor medii anuale se suportă de labugetul de stat(2) Se suportă de asemenea de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferentăpunctajelor medii anuale obținute prin valorificarea după data de 1 aprilie 2001 a fiecăruian util realizat icircn cadrul fostelor unități agricole cooperatiste a fiecărui an de contribuțierealizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate pacircnă la dataintrării icircn vigoare a Legii nr 801992 republicată cu modificările și completărileulterioare precum și a perioadelor de contribuție realizate conform acestei legi după datade 29 iulie 1992 și pacircnă la data de 1 aprilie 2001(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi a cărei cauză oconstituie accidentul de muncă sau boala profesională se suportă din fondurile sistemuluide asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din bugetul asigurărilor socialede stat(4) Prevederile alin (3) se aplică și icircn cazul pensiei de urmaș dacă decesul susținătoruluisshya produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale(5) Prevederile alin (3) și (4) se aplică și icircn situația pensiilor stabilite anterior intrării icircnvigoare a prezentei legiArt 188(1) La efectuarea oricăror operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilorși a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP de casele teritoriale de pensii și decasele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pacircnă la 3aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operațiunii financiare(2) Operațiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane precum și nivelulacestora se stabilesc prin decizie a președintelui CNPP(la data 22shyfebshy2012 Art 188 alin (2) din capitolul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12012 )(la data 02shyiunshy2014 Art 188 alin (2) din capitolul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12014 )(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin (1) se fac venit la bugetulasigurărilor sociale de statArt 189Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale stabilită prin prezenta lege seaplică icircn mod corespunzător și contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boliprofesionaleArt 190Aplicația informatică utilizată la stabilirea pensiilor se omologhează și este publicăArt 191

(1) Expertizele dispuse de instanțele judecătorești icircn litigiile de asigurări sociale seefectuează numai de experți specializați icircn asigurări sociale(2) Icircn vederea pregătirii și atestării experților specializați icircn asigurări sociale MinisterulJustiției efectuează modificările necesare icircn legislația specificăArt 192(1) Icircntre sistemul public de pensii și sistemele proprii de asigurări sociale neintegrateacestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare respectiv vechimea icircn muncă sauvechimea icircn serviciu icircn vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vacircrstă deinvaliditate și de urmaș(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) și g)care constituie și vechime icircn muncă sau icircn serviciu icircn sistemele proprii de asigurări socialeneintegrate sistemului public de pensii se iau icircn calcul opțional icircn unul dintre sistemeArt 193(1) Prezenta lege intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepția art 70 alin (1)art 132 135 și 194 care intră icircn vigoare la 3 zile de la data publicării icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I(2) Prevederile art 102 alin (2)shy(6) precum și cele ale art 169 alin (6) și art 170 intră icircnvigoare la data de 1 ianuarie 2013(la data 17shydecshy2011 Art 193 alin (2) din capitolul X modificat de Actul din Legea 2832011 )

Art 194______) shy Art 194 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )Guvernul Romacircniei va elabora și va icircnainta Parlamentului spre adoptare pacircnă la sfacircrșitulanului 2010 un proiect de lege privind pensiile ocupaționaleArt 195Anexele nr 1shy8 fac parte integrantă din prezenta legeArt 196La data intrării icircn vigoare a prezentei legi se abrogăa) Legea nr 192000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări socialepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 140 din 1 aprilie 2000 cu modificărileși completările ulterioareb) Legea nr 1642001 privind pensiile militare de stat republicată icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 748 din 14 octombrie 2002 cu modificările și completărileulterioarec) art 29 și 52 din Legea nr 2692003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular alRomacircniei publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 441 din 23 iunie 2003 cumodificările ulterioared) Ordonanța de urgență a Guvernului nr 362003 privind sistemul de pensionare amembrilor personalului diplomatic și consular publicată icircn Monitorul Oficial al RomacircnieiPartea I nr 376 din 2 iunie 2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr5952003 cu modificările și completările ulterioaree) Legea nr 1792004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale alepolițiștilor publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 485 din 31 mai 2004 cumodificările și completările ulterioaref) art 68 art 681 alin (2) și art 682shy684 din Legea nr 5672004 privind statutulpersonalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lacircngăacestea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1197 din 14 decembrie2004 cu modificările și completările ulterioareg) art 49shy51 din Legea nr 962006 privind Statutul deputaților și al senatorilorrepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 763 din 12 noiembrie 2008h) art 74shy77 80 81 și 96 din Legea nr 72006 privind statutul funcționarului publicparlamentar republicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 345 din 25 mai 2009i) art 43shy52 și 54 din Legea nr 2232007 privind Statutul personalului aeronautic civilnavigant profesionist din aviația civilă din Romacircnia publicată icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 481 din 18 iulie 2007

j) art 51 alin (2) din Legea nr 941992 privind organizarea și funcționarea Curții deConturi republicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 282 din 29 aprilie 2009(la data 01shyaprshy2013 Art 196 litera J din capitolul X modificat de Art I punctul 5 din Legea 372013 )

k) art 127 alin (3) și art 130 din Legea nr 1281997 privind Statutul personaluluididactic publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 158 din 16 iulie 1997 cumodificările și completările ulterioarel) art 9 12shy15 art 16 alin (2) și art 20 din Legea nr 952008 privind Statutulpersonalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din Romacircnia publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 304 din 18 aprilie 2008m) Legea nr 2262006 privind icircncadrarea unor locuri de muncă icircn condiții specialepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 509 din 13 iunie 2006n) Ordonanța de urgență a Guvernului nr 42005 privind recalcularea pensiilor dinsistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 119 din 7 februarie 2005 aprobată cu completăriprin Legea nr 782005 cu modificările și completările ulterioareo) Legea nr 2632008 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale aleagricultorilor publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 775 din 19 noiembrie2008 cu modificările ulterioarep) Hotăracircrea Guvernului nr 15502004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare icircnvederea recalculării pensiilor din sistemul public stabilite icircn fostul sistem al asigurărilorsociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn conformitate cuprincipiile Legii nr 192000 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 897 din1 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioareq) Hotăracircrea Guvernului nr 7512004 privind criteriile și procentele de majorare a pensieide serviciu a membrilor personalului diplomatic și consular pentru contribuțiile la pensiasuplimentară achitate icircn valută publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 459din 21 mai 2004r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art 11 alin 1 și 2 art 21 alin 3 și art 24 dinLegea nr 801995 privind statutul cadrelor militare publicată icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 155 din 20 iulie 1995 cu modificările și completările ulterioares) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art 19 alin (3) din Legea nr 3842006privind statutul soldaților și gradaților voluntari publicată icircn Monitorul Oficial al RomacircnieiPartea I nr 868 din 24 octombrie 2006 cu modificările și completările ulterioareș) orice alte dispoziții contrare prezentei legishyshyAceastă lege a fost adoptată de Parlamentul Romacircniei icircn condițiile art 77 alin (2) curespectarea prevederilor art 75 și ale art 76 alin (1) din Constituția Romacircniei republicată

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORROBERTA ALMA ANASTASEPREȘEDINTELE SENATULUIMIRCEAshyDAN GEOANĂ

ANEXA Nr 1 LISTA cuprinzacircnd personalul navigant din aviația civilăale cărui locuri de muncă se icircncadrează icircn condiții speciale1 Personal navigant pea) avioane turboreactoare și turbopropulsoare de transportb) avioane clasice de transport publicc) avioane clasice icircn misiuni sanitare sau de specialitated) elicoptere și avioane utilitaree) aeronave prototipuri la icircncercare icircn zbor2 Echipaje de recepție icircn zbor a aeronavelor instructori icircn școli cursuri și aerocluburi pea) avioane clasiceb) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare3 Personal de icircncercare icircn zbor a aeronavelor noi de serie4 Personal navigant de control icircn zbor5 Personal tehnic care execută recepția și controlul tehnic icircn zbor al aeronavelor6 Instructori icircn școli cursuri și aerocluburi de zbor fără motor7 Personal de parașutism profesionist care

a) execută salturi din aeronavă icircn procesul de instrucție antrenament sau salturi specialeb) execută salturi pentru recepția parașutelorc) execută salturi din turnul de parașutismd) desfășoară activitatea de instructor de parașutism la bordul aeronavei din care seexecută salturi cu parașuta8 Icircnsoțitori de bordANEXA Nr 2 LISTA cuprinzacircnd locurile de muncă icircncadrate icircncondiții speciale icircn care se desfășoară următoarele activități1 Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive pulberi și muniții pentruurmătoarele operațiia)manipularea materiilor explozive docheri docherishymecanizatori conducători de utilajeportuare mineri de suprafață și artificierib)manipularea materiilor toxice și pulverulente a produselor chimice și petrochimice acărbunilor și a minereurilor docheri docherishymecanizatori conducători de utilaje portuarec) fabricarea manipularea transportul nitroglicerinei explozivilor pulberilor negrepulberilor fără fum produselor pirotehnice icircn unitățile de producție a explozivilor precum șifabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului icircn aceleași unități de producție a explozivilord) fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții locurile de muncă icircn care se executăoperații cu exploziv de inițiere exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare precum șilocurile de muncă icircn care se execută operații cu explozivi aromatici la care angajații vin icircncontact direct cu aceștiae) asamblarea și dezasamblarea focoaselor șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor icircncazul icircn care elementele componente sunt icircncărcatef) asanarea terenurilor și a apelor de muniții de produse pirotehnice de materii exploziveși mineg) operații de distrugere a munițiilor icircncărcate și a elementelor de muniții icircncărcate apulberilor a explozivilor și a produselor pirotehniceh) delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice icircncărcate cu substanțe explozive sauincendiare2 Activitatea din locurile de muncă icircncadrate icircn categoriile de risc radiologie III și IV dincentrale nuclearoelectrice unități de cercetareshydezvoltare icircn domeniul nuclear unități defabricare a combustibilului nuclear unități de tratare și depozitare a deșeurilor radioactiveinstalații radiologice și alte instalații nucleare3 Activitatea desfășurată icircn subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri de galeriiprecum și de centrale electrice subterane la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii4 Activitatea desfășurată icircn subteran lucrări de construcții icircntreținere și reparații detuneluri de căi ferate drumuri precum și galeriile aferente cu adacircncimi mai mari de 8 m5 Activitățile desfășurate icircn subteran icircn cadrul metroului pentrua)mecanic de locomotivă și ramă electrică de metroub)mecanic ajutor de locomotivă și ramă electrică de metrouc)mecanic instructor6 Activitatea de revizie icircntreținere exploatare și reparație de la metrou care sedesfășoară 100 icircn subteran7 Activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației care icircndeplinește funcțiade mecanic de locomotivă și automotor mecanic ajutor și mecanic instructor8 Activitatea de exploatare portuară desfășurată de docheri și de docherishymecanizatori9 Activitatea desfășurată de personalul navigant din unitățile de transport maritim șifluvial care lucrează icircn sala mașinilor de pe navele maritime și fluviale cu capacitate depeste 600 CP10 Lucrări permanente sub apă la suprapresiune scafandri și chesonieri11 Activitatea desfășurată de personalul de pe platforme marine12 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează icircn exploatări forestiere fasonatoricorhănitori funiculariști tractoriști conducători de tractoare articulate forestiere sortatori13 Activitatea desfășurată la forajul sondelor de țiței și gaze intervenții probe deproducție și reparații capitale la sonde combustie subterană detubări sonde și săpareapuțurilor pentru repararea coloanelor la sonde activitatea de operații speciale shy pentru

timpul efectiv lucrat la sondă montareashydemontarea turlelor petroliere cu excepțiaturlelor rabatabile14 Reparații și icircntreținere la mori cu capacitate mai mare de 7000 t15 Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura shy operații executatecomplet nemecanizat la țeava preluacircnd priza din cuptorul de topire shy și din țeava de sticlăgreu fuzibilă16 _a) Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate semiautomate și preseb) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlăc) Cuptoarele pentru topirea sticlei17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre și fibre de sticlă18 Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbuneluia) cocserie mașina de șarjare așezarea și etanșarea ușilor icircncălzirea bateriilor și acolectoarelor de gaze shy platformele de pe bateriile de cocs și semicocs scoaterea ușilortransportul cocsului la stins stingerea și sortarea cocsuluib) sectorul chimic al cocseriei chimizarea gazului de cocs distilarea gudroanelorambalarea și icircncărcarea icircn vrac a produselor chimice rezultate și fabricatec) arderea pe vatră icircn cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselorpetroliered) operația de gudronare a lingotierelor19 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producerea electrozilorsiderurgici și de sudurăa)măcinarea dozarea malaxafea brichetarea și presarea materiilor prime necesarefabricării electrozilorb) calcinarea cocsului de petrol și a antracituluic) prepararea smoalei a electrografitului precum și a deșeurilor crude și a antracitului șidozarea acestor componented) coacerea recoacerea grafitarea și impregnarea electrozilore) recuperarea produselor cărbunoasef) prelucrări mecanice pe mașinishyunelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitați și aleniplurilor ale blocurilor de furnal20 Prepararea de minereuri măcinare flotare filtrare21 Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de aglomerarea) sectorul de aglomerare din siderurgie operațiile de la mașina de aglomerarereintroducerea icircn flux a șarjei neaglomerate shy retur expediția aglomeratuluib) icircncărcarea materiei prime icircn corfe la furnalele vechi shy operație ce se execută subsilozuric)măcinarea prăjirea aglomerarea șarjarea precum și topirea minereurilor sau aconcentratelor de plumbd) prăjirea și aglomerarea minereului de cupru topirea concentratelor cuproaseconvertizarea prerafinarea precum și granularea cupruluie) prăjirea măcinarea aglomerarea topirea minereurilor a zgurilor și a materialelorrefolosibile neferoase prerafinarea rafinarea convertizarea și turnarea metalelorneferoase22 Activitatea desfășurată de personalul de la furnalea) icircncărcarea materiei prime icircn corfe la furnalele vechi shy operație ce se execută subsilozurib) instalația de dozare și de icircncărcare a materialelor de șarjă icircncărcarea furnalelorepurarea gazelor de furnal preicircncălzitoare de aer curățarea canalelor de la furnalactivitatea prestată la creuzetul furnalelor desulfurarea fontei granularea și expandareazgurii precum și epurarea gazelor de furnal23 Activitatea desfășurată de personalul din oțelariia) icircncărcarea cuptoarelor precum și elaborarea oțelului icircn cuptoare icircn convertizoare icircncuptoare electrice inclusiv instalații de retopire sub zgură și tratament termic icircn vid careau capacitatea de cel puțin 5 t pe șarjăb) turnarea oțelului prin procedeul continuu și icircn lingouri la uzinele siderurgicec) pregătirea gropii de turnare turnarea și evacuarea oțeluluid) cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare

24 Activitatea din turnătoriile de fontă oțel neferoase sau materiale refolosibileneferoase cu producție industrială continuă icircn care se execută și operațiile de dezbateresau de curățare a pieselor icircn hala de turnare25 Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de laminare la calda) icircncălzirea metalului icircn vederea laminării laminarea tăierea presarea și refularea lacald inclusiv ajustajul finisarea și sortarea la caldb) icircncărcarea și descărcarea cuptoarelor adacircnci shy macarale Tiegler precum și macaralelede la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsiec) icircncălzirea țaglelor icircn cuptorul cu vatra icircnclinată pentru laminorul de 6 țoii precum șiicircncălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant icircncălzirea oțeluluipentru laminare icircn cuptoare adacircncid) icircncălzirea scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă manual de lacuptoare la cajăe) extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor dincuptoarele cu propulsief) extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie transportulmanual al țaglelor de la cuptor la linia de laminareg) striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor bramelor și a țaglelor precum șicurățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor26 Activitatea de forjare continuă la cald manuală cu ciocane și prese de peste 200kgforță27 Activitățile efectuate de zidarishyșamotoria) zidirea și repararea cuptoarelor industriale utilajelor de turnare cazahelor din centraleleelectrice precum și a altor asemenea utilaje cu cărămidă din silică sau cu cărămidă dinsilică asociată cu alte categorii de cărămidă refractarăb) executarea la cald la utilajele menționate mai sus a operațiilor de zidire și de repararea zidăriei indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată shy activitate permanentă28 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează laa) uscarea prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifereb) distilarea și purificarea mercurului icircn proces continuu instalațiile de prelucrare cumercur a minereurilor auroargentifere activitatea de cianurare a minereurilorauroargentiferec) electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cuprud) electroliza aluminiului inclusiv captarea gazelore) prăjirea măcinarea aglomerarea topirea minereurilor a zgurilor și a materialelorrefolosibile neferoase prerafinarea rafinarea convertizarea și turnarea metalelorneferoasef) afinarea aurului și a argintuluig) fabricarea pulberii de aluminiuh) fabricarea feroaliajului și a siliciului metalic29 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producția și prelucrareaplumbului zincului și cositoruluia)măcinarea prăjirea aglomerarea șarjarea precum și topirea minereurilor sau aconcentratelor de plumb rafinarea plumbului inclusiv cupelarea elaborarea aliajuluiplumbshycadmiub) topirea aliajelor cu peste 50 plumb și turnarea de piese din aceste aliaje icircn procesulde fabricație industrială topirea elaborarea și rafinarea metalelor neferoase icircn incintauzinelor din metalurgia plumbuluic) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumbd)metalurgia zinculuie) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibrăshyviscoză30 Activitatea de tratare și acoperire a metalelor prin următoarelea)metalizarea cu nichelshycarbonilb) instalațiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmăc) operațiuni de tratamente termice efectuate icircn cuptoare care utilizează icircn exclusivitategazul de cocs sau gazul de furnald) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă șibenzilor de oțel

e) instalații de zincare a tablelor țevilor și profilelor icircn industria metalurgicăf) operații de icircncălzire tratament termic și emailare prin pudrare a pieselor din fontăg) acoperiri metalice icircn metal topit icircn cazul icircn care suprafața totală a pieselor care suferăaceastă operație depășește 20 m2oră31 _a) Fabricarea abrazivelor din cuarț shy toate operațiile aferente procesului de fabricațieb) Granularea carburii de siliciu a electrocorindonului și finisarea pietrelor de polizor32 Activitatea de perforare forare icircmpușcare și transport al materialului derocat icircncariere unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 și autobasculante maimari de 25 t33 Activitatea de sablaj uscat cu nisip cu excepția instalațiilor ermetizate34 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la fabricarea și ambalarea negruluide fum35 Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice36 Activitatea desfășurată icircn instalațiile care fabrică vehiculează și depozitează hidrogensulfurat de distilare a apei grele de schimb izotopic și de epurare a apelor reziduale cuhidrogen sulfurat37 Fabricarea acrilonitrilului și a derivaților cianici icircn cazul icircn care se desfășoară icircn aceeașiinstalație utilizarea icircn industrie a acrilonitrilului38 Curățarea canalelor subterane care conțin substanțe foarte periculoase saucancerigene din unitățile industriei chimice și petrochimice39 Activitatea desfășurată icircn instalații de fabricație a benzenului și tetraclorurii de carbon40 Activitatea desfășurată icircn instalația bitum shy fabricarea ambalarea preparareamixturilor asfaltice41 Fabricarea fenolului42 Activitatea desfășurată icircn instalațiile de fabricare a oxidului de etilena43 Activitatea desfășurată icircn instalațiile de electroliză pentru producerea clorului44 Activitatea de fabricare a clorurii de vinii și a policlorurii de vinii45 Activitatea de fabricare a pesticidelor46 Fabricarea și utilizarea industrială de alfa și betanaftilimină47 Fabricarea și ambalarea benzidinei48 Fabricarea hidrobenzenului49 Dozarea manuală a antioxidanților a acceleratorilor și a agenților de vulcanizare50 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează icircn leprozerii51 Fabricarea ferodourilor shy toate operațiile fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pebază de azbest shy toate operațiileANEXA Nr 3 UNITĂȚILE care au obținut avizul pentru icircndeplinireaprocedurilor și criteriilor de icircncadrare icircn condiții speciale icircnconformitate cu prevederile Hotăracircrii Guvernului nr 10252003privind metodologia și criteriile de icircncadrare a persoanelor icircn locuride muncă icircn condiții speciale cu modificările și completărileulterioareNrcrt SocietateaLocalitatea Codul fiscal Nr registrul

comerțului Aviz nr datăPoziția din listalocurilor demuncă

1 Societatea ComercialăSemifabricate shy SA localitateaBrașov

R14787559 J089822002 125052004 24 26

2 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitatea Bucureștishy sucursala Petromar Constanțalocalitatea Constanța

1908756 J1328101997 212112004 8 9 11

3 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala Arpechimlocalitatea Pitești

10122420 J03111998 2815022005 7 36 37 39 4042

4 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromTacircrgoviște localitatea Tacircrgoviște

10072411 J154261999 333052005 13

5 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromVidele localitatea Videle

3746480 J345221997 396052005406052005668072005678072005688072005

13

6 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromMoinești localitatea Moinești

9691198 J04521998 471072005 13

7 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromTimișoara localitatea Timișoara

10143369 J35331998 501072005 13

8 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetrorepMoinești localitatea Moinești

96912001 J04511998 544072005 13

9 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromSuplacu localitatea Suplacu deBarcău

10241960 J051231998 7214072005 13

10 Societatea Comercială Romplumbshy SA localitatea Baia Mare

R2206334 J24541991 312112004 21 29

11 Societatea Comercială Star Glassshy SA localitatea Tacircrgu Jiu

R2162017 J18491991 412112004 15 16 27

12 Societatea Comercială RIG Serviceshy SA localitatea Constanța

R14320668 J1320532001 512112004 11

13 Societatea Comercială GrupServicii Petroliere shy SA localitateaConstanța

R16020764 J1363222004 612112004 11

14 Societatea Comercială Grup PetrolMarin shy SA localitatea Constanța

R7471838 J1317551995 712112004 11

15 Societatea Comercială Ampelum shySA localitatea Zlatna

R1772840 J01271991 93122004 7 21 26

16 Societatea ComercialăAcumulatorul shy SA comunaPantelimon

R478901 J231772002 1030112004 29

17 Societatea Națională de TransportFeroviar de Călători CFRCălători shy SA localitateaBucurești

R11054545 J4097641998 1130112004 7

18 Societatea Națională de TransportFeroviar de Marfă CFR Marfă shySA localitatea București

R11054537 J4097751998 1230112004 7

19 Societatea Comercială Aversa shySA localitatea București

R850 J409241991 133122004 24 26

20 Societatea Comercială Ario shy SAlocalitatea Bistrița

R2736489 J06381991 1422122004 24

21 Societatea Comercială Saturn shySA localitatea Alba Iulia

R175057 J011861991 1522122004 24

22 Regia Autonomă pentru ActivitățiNucleare shy RAAN shy SAlocalitatea DrobetashyTurnu Severinshy sucursala Cercetări NuclearePitești localitatea Pitești shy Mioveni

11057002 J035151998 1622122004 2

23 Regia Autonomă pentru ActivitățiNucleare shy RAAN shy SAlocalitatea DrobetashyTurnu Severinshy sucursala ROMAG shy PRODlocalitatea DrobetashyTurnu Severin

12611350 J253001998 554072005 36

24 Regia Autonomă pentru ActivitățiNucleare shy RAAN shy SAlocalitatea DrobetashyTurnu Severin

R10882752 J252821998 17222092005 2

25 Societatea Comercială Mittal SteelHunedoara shy SA localitateaHunedoara

R2126855 J20411991 1822122004 7 23 25

26 Institutul Național de CercetareshyDezvoltare pentru Fizică șiInginerie Nucleară bdquoHoriaHulubei comuna Măgurele

332134 J2319452002 2215022005 2

27 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SA

R11669346 J203341999 2415022005586072005

20

localitatea Deva shy filiala DevaminExploatarea Minieră localitateaDeva

28 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala PoianaRusca Teliuc localitatea TeliucuInferior

R14990030 J208432002 2515022005 20

29 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala Roșiaminlocalitatea Roșia Montană

R4330648 J014682001 2715022005 20 28 (b e) 32

30 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala Certejlocalitatea Certeju de Sus

14271549 J207632001 3115022005 20

31 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala Bradmin shySA localitatea Brad

R14271514 J207652001 7414072005 20 26 29

32 Societatea Comercială Rempes shySA localitatea Deva

2119262 J2020701992 2615022005 24

33 Societatea Comercială Glassrom shySA comuna Berea

R2810240 J1027131992 2915022005 15

34 Societatea Comercială RoșiaMontană Gold Corporation shy SAlocalitatea Roșia Montană

9762620 J014431999 3015022005 21 (c) 29 (a)

35 Societatea Comercială Rulmenți shySA localitatea Bacircrlad

2808089 J3781991 323052005 7 24 26 27

36 Societatea Comercială IndustriaSacircrmei shy SA localitatea CacircmpiaTurzii

199710 J12671991 344052005 19(a d f) 23 (ab) 24 25 (a be f g) 26

37 Societatea Națională a Sării shy SAlocalitatea București ExploatareaMinieră Racircmnicu Vacirclcealocalitatea Racircmnicu Vacirclcea

R2536030 J382041998 23R29042005 20

38 Societatea Comercială Moldomin shySA localitatea Moldova Nouă

11932018 J112331999 375052005 32

39 Societatea Comercială Armătura shySA localitatea ClujshyNapoca

R199001 J12131991 385052005 24

40 Societatea ComercialăHidroconstrucția shy SA localitateaBucurești

1556820 J4017261991 426052005 1 (a) 3

41 Societatea Comercială Uzina deUtilaj Minier și Reparații shy SA shyUUMR localitatea Baia Sprie

R2944625 J2417621992 4310052005 22

42 Societatea Comercială Cozmircomshy SA localitatea Baia Mare

R2951916 J2420131992 4410052005 24 26

43 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială UzinaMecanică Sadu shy SA localitateaBumbeștishyJiu

14373832 J183302001 4510052005 1 (c d g h) 726 29 (b) 33

44 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială UzinaMecanică Plopeni shy SA localitateaPlopeni

R13741804 J291622001 10126072005 1 (c d e f gh) 7 24 26

45 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială Tohan shySA localitatea Zărnești

R13652413 J08492001 13115092005 1 (c d e f gh) 7 26 27 (a)29 (b) 30 (b)33

46 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială Carfil shy SAlocalitatea Brașov

R13945863 J085962001 17322092005 1 (d e f) 33

47 Societatea Comercială Oltchim shySA localitatea Racircmnicu Vacirclcea

R1475261 J382191991 461072005 2 7 24 26 3942 43 44 45

48 Societatea Comercială Cuprom shySA localitatea București shysucursala Baia Mare localitateaBaia Mare

15763027 J2410882003 48107200548B8092005

21 26 28 29

49 R622127 J0719951991 491072005

Societatea Comercială Stipo shy SAlocalitatea Dorohoi

1516 (a b) 2733

50 Societatea Comercială CombinatulSiderurgic Reșița shy SAlocalitatea Reșița

R1064207 J11591991 511072005 1 (a) 7 23 2526 27

51 Societatea Comercială Stimas shySA localitatea Suceava

717928 J3351991 524072005 15 16

52 Societatea Comercială Beta shy SAlocalitatea Buzău

1154660 J1091991 53407200514020092005

2 26 33

53 Societatea Comercială MecanicaDacia shy SA localitatea Mioveni

R9813287 J037141997 566072005 24 26

54 Societatea Comercială CentralaElectrică de Termoficare Arad shySA localitatea Arad

R14593668 J023362002 596072005 7

55 Societatea ComercialăPetromservice shy SA localitateaBucurești shy sucursala Piteștilocalitatea Pitești

14716450 J034492002 617072005 13

56 Societatea ComercialăPetromservice shy SA localitateaBucurești shy sucursala Craiovalocalitatea Ișalnița

R14794386 J166852002 658072005 13

57 Societatea ComercialăPetromservice shy SA localitateaBucurești shy sucursalaPetromservice Vest localitateaArad

14743030 J406942002 7111072005 13

58 Societatea ComercialăPetromservice shy SA shy sucursalaPloiești localitatea Ploiești

146933608 J296422002 7715072005 13

59 Societatea Comercială Mecanex shySA localitatea Botoșani

R613803 J071991991 627072005 24

60 Societatea Comercială Promex shySA localitatea Brăila

R2265683 J091121991 637072005 7 24 26 33

61 Societatea Comercială deTransport cu Metroul METROREXshy SA localitatea București

R13863739 J4068801999 6470720052258092005

5 6

62 Societatea Comercială Upetrom 1Mai shy SA localitatea Ploiești

1350365 J2911991 698072005 24 26 27 33

63 Societatea Comercială IUS shy SAlocalitatea Brașov

R1109309 J08301991 7011072005 26

64 Societatea Comercială ForajSonde Bascov shy SA localitateaBascov

R167778 J0327141992 7314072005 13

65 Societatea Comercială deReparații și Servicii TermoservCraiova shy SA localitatea Ișalnița

15376918 J165782003 7514072005 7 27

66 Hidroelectrica shy SA localitateaBucurești shy filiala SocietateaComercială Hidroserv Porțile deFier shy SA localitatea DrobetashyTurnu Severin

14936693 J252502002 7614072005 10

67 Societatea Comercială Cupru Minshy SA localitatea Abrud

11551757 J01641999 7815072005 3 14 20 26 32

68 Societatea Comercială Hitrom shySA localitatea Vaslui

R2431476 J371742002 8015072005 7

69 Societatea Comercială TractorulUTB shy SA localitatea Brașov

R1109465 J08161991 8118072005 23 24 26

70 Societatea Comercială ForajSonde Racircmnicu Vacirclcea shy SAlocalitatea Racircmnicu Vacirclcea

R2618033 J3812961992 8318072005 13

71 Societatea Comercială UMB shy SAlocalitatea Bacău

R16970624 J0421372004 8418072005 24

72 Societatea Comercială Metabet CFshy SA localitatea Pitești

128507 J031501991 8519072005 7 23 24 33

73 Societatea Comercială Materialede Fricțiune și Garnituri deEtanșare shy FERMIT shy SAlocalitatea Racircmnicu Sărat

R1170151 J102981991 8619072005 51

74 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shy

1870767 J136431991 8722072005 1 (a b) 7 8

Societatea Comercială Socep SAlocalitatea Constanța

75 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială DeciromSA localitatea Constanța

1890411 J135161991 8822072005 1 (a b) 8

76 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Chimpex shySA localitatea Constanța

R1910160 J136191991 8922072005 1 (a b) 7 8

77 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Frial shy SAlocalitatea Constanța

1887971 J136241991 9022072005 1 (a b) 8

78 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Casa deExpediții PHOENIX shy SAlocalitatea Constanța

R1878000 J137031991 9122072005 1 (a b) 8

79 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Rotrac shySA localitatea Constanța

R4272644 J1359561992 9222072005 1 (a b) 8

80 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Minmetal shySA localitatea Constanța

R1910217 J135661991 9322072005 1 (a b) 7 8 9

81 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Umex shy SAlocalitatea Constanța

R1888500 J136041991 9422072005 1 (a b) 8

82 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială RomtransAgenția Mol 1 shy SA localitateaConstanța

R400805 J1315491996 9522072005 1 (a b) 7 8 9

83 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială OiiTerminal shy SA localitateaConstanța

2410163 J135121991 962507200522608092005

7

84 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială SticeromGroup Exim shy SRL localitateaConstanța

R16041031 J1350292004 9725072005 1 (a b) 8

85 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Companiade Remorcare Maritimă Coremar shySA localitatea Constanța

R1874343 J136201991 9825072005 9

86 Societatea Comercială Dafora shySA localitatea Mediaș sucursalaForaj localitatea Mediaș

R15513764 J327682003 9925072005 13

87 Societatea Comercială Atlas shyGIP shy SA localitatea Ploiești

1360687 J29792001 1002507200514721092005

1 (a c) 2

88 Societatea Comercială Lugomet shySA localitatea Lugoj

R1846726 J352581991 10226072005 24 26 27

89 Societatea Comercială Stisom shySA localitatea Poiana Codrului

6433995 J306631991 1048092005 15

90 Societatea Comercială Remarul 16Februarie shy SA localitatea ClujshyNapoca

201373 J1215911992 1058092005 7 24 26 30 (a)

91 Societatea Comercială RompetrolRafinare shy SA localitateaConstanța

R1860712 J135341991 1068092005 18 (b) 36 39

92 Societatea Comercială Somvetra shySA localitatea Gherla

R202174 J12481991 1078092005 15 162733

93 Societatea Comercială CelhartDonaris shy SA localitatea Brăila

R2253999 J0961990 1089092005 7

94 Societatea Comercială SticlaTurda shy SA localitatea Turda

R202190 J1231991 1099092005 15 16 (a b) 33

95 2886044 J1239771992 1109092005 24 33

Societatea Comercială TurnătoriaMetalul shy SRL localitatea ClujshyNapoca

96 Societatea Comercială Vitrometanshy SA localitatea Mediaș

R803786 J3281991 1119092005 15 16 (a b) 27

97 Societatea Comercială Cristiro shySA localitatea Bistrița

R567480 J06301991 1129092005 15 16 (b c) 2733

98 Societatea Comercială Agroexportshy SA localitatea Constanța

1592415 J1311642001 1139092005 1 (a b) 8

99 Agenția Romacircnă de Salvare aVieții Omenești pe Marelocalitatea Constanța

16330145 1149092005 9

100 Societatea Națională de GazeNaturale ROMGAZ shy SA shySucursala de IntervențiiReparații Capitale și OperațiiSpeciale la Sonde(SIRCOSS) localitateaMediaș

15750450 J3211902003 11512092005 13

101 Societatea Comercială ForajSonde shy SA localitatea TacircrguMureș

R4727746 J263491995 11612092005 13

102 Societatea Comercială Mittal SteelGalați shy SA localitatea Galați

1639739 J17211991 11712092005 1 (b) 7 10 18(a b) 19 (c) 21(a) 22 23 2425 (a) 26 2730 (c d) 39

103 Societatea ComercialăNitroexplosives shy SA localitateaFăgăraș

16283540 J086752004 11812092005 1(c)

104 Societatea Comercială Alro shy SAlocalitatea Slatina

1515374 J2881991 11913092005 28 (d)

105 Societatea Comercială Grandemarshy SA localitatea ClujshyNapoca

200947 J123651991 12013092005 32

106 Societatea Comercială FOSERCO shySA localitatea Tacircrgu Ocna

R969453 J045631991 12113092005 13

107 Societatea Comercială AquaforInternational shy SRL localitateaTacircrgu Ocna

R12979930 J042332000 12213092005 13

108 Societatea Comercială Mittal SteelRoman shy SA localitatea Roman

2057240 J27881991 12313092005 7 24 25 (a) 2627 (a) 30 (c)

109 Societatea Comercială Fabrica deSticlă Avrig shy SA localitatea Avrig

R2460706 J32691991 12414092005 15

110 Societatea Comercială Rominservshy SA localitatea București shy punctde lucru Societatea ComercialăRominserv Valves laifo shy SAlocalitatea Zalău

14208851 J4083312001 125409200515821092005

2 24 26

111 Societatea Comercială Sometra shySA localitatea Copșa Mică

813526 J321241991 12614092005 7 21 22 23 2628 29 36 38

112 Societatea Comercială Icircntreținereși Reparații Locomotive și Utilaje shyCFR IRLU shy SA localitateaBucurești

R14300920 J4096792001 12714092005 7

113 Societatea Comercială Severnav shySA localitatea DrobetashyTurnuSeverin

R1606030 J25031990 12914092005 33

114 Societatea Comercială Hidrojet shySA localitatea Breaza

R1318860 J29171991 13014092005 24 26 27

115 Societatea Comercială Stirom shySA localitatea București

335588 J40101990 13215092005 16 (a c) 30 (a)

116 Societatea Comercială ForajSonde shy SA localitatea Craiova

3730778 J1627461992 13315092005 13

117 Societatea Comercială Laminorul shySA localitatea Brăila

2266948 J09421991 13415092005 7 25 (a) 26

118 Societatea Comercială MechelTacircrgoviște shy SA localitateaTacircrgoviște

R913720 J152841991 13516092005 1 (a) 7 19 (f)23 (a b c) 2425 (a b c e fg) 26 27

119 Societatea Comercială Silcotub shySA localitatea Zalău

R676666 J3181991 13616092005 25 (a)

120 4340692 shy 13820092005 2

Institutul de Sănătate Publicălocalitatea București

121 Spitalul Universitar Căi Feratelocalitatea Craiova

4332169 shy 13921092005 2

122 Societatea Comercială Nuclear ampVacuum shy SA localitateaMăgurele

R481419 J2312162002 14120092005 2

123 Trustul de Montaj Utilaj ChimicBucurești shy sucursala BucureștishySud localitatea București

390841 J4075722002 14220092005 2

124 Societatea Comercială RompetrolRafinare shy SA localitateaConstanța

R1860712 J135341991 14520092005 2

125 Spitalul Clinic de Urgență pentruCopii Louis Turcanu localitateaTimișoara

4548538 shy 14621092005 2

126 Spitalul Clinic Municipal deUrgență localitatea Timișoara

4483447 shy 14821092005 2

127 Societatea NaționalăNuclearelectrica shy SA localitateaBucurești

R10874881 J4074031998 14921092005 2

128 Spitalul Clinic de Urgență SfPantelimon localitatea București

420388 shy 15021092005 2

129 Spitalul Clinic Prof Dr ThBurghele localitatea București

4283538 shy 15121092005 2

130 Spitalul Orășenesc localitateaBumbeștishyJiu

4448199 shy 15221092005 2

131 Centrul de Cardiologie localitatealași

8615184 shy 15321092005 2

132 Societatea Comercială Vilmar shySA localitatea Racircmnicu Vacirclcea

R2989503 J3815251991 15621092005 2 25 (a) 26 33

133 Spitalul Clinic Județeanlocalitatea Sibiu

4240898 shy 15721092005 2

134 Societatea Comercială RafiservArpechim shy SA localitatea Pitești

15227355 J032112003 15921092005 2

135 Spitalul Universitar CFR Witinglocalitatea București

4267257 shy 16122092005 2

136 Societatea Comercială Menarom shySA localitatea Galați

R1627165 J171721991 16222092005 2

137 Spitalul Clinic Județean deUrgență Sf Apostol Andreilocalitatea Galați

3126853 shy 1642209200516522092005

2

138 Regia Autonomă de TransportBucurești shy RA localitateaBucurești

1589886 J40461991 16722092005 2 24 30 (a) 33

139 Spitalul Clinic Județean deUrgență localitatea Constanța

4301103 J703801992 16822092005 2

140 Institutul Oncologic Prof DrAlexandru Trestioreanulocalitatea București

4203709 shy 16922092005 2

141 Societatea Comercială Fortus shySA localitatea Iași

R1958479 J226831991 17022092005 2

142 Spitalul Clinic Colțea localitateaBucurești

4192960 shy 17122092005 2

143 Spitalul Municipal localitateaRoman

2613940 shy 17522092005 2

144 Spitalul Clinic de PsihiatrieSocola localitatea lași

4541165 shy 17622092005 2

145 Societatea Comercială ForajSonde Zădăreni shy SA localitateaZădăreni

1727229 J021241993 17722092005 13

146 Spitalul Clinic de Pediatrielocalitatea Sibiu

11411672 shy 17922092005 2

147 Institutul de Boli CardiovasculareProf Dr CC Iliescu localitateaBucurești

4203628 shy 18122092005 2

ANEXA Nr 4 LISTA cuprinzacircnd profesiile din activitatea artistică alecăror locuri de muncă se icircncadrează icircn condiții speciale1 Balerin

2 Dansator3 Acrobat4 Jongler5 Clovn6 Călăreț de circ7 Dresor de animale sălbatice8 Solist vocal de operă și de operetă9 Instrumentist la instrumente de suflat10 CascadorANEXA Nr 5 VAcircRSTE STANDARD de pensionare stagii complete șistagii minime de cotizare1 Femei

Luna și anul nașterii Luna și anulpensionării

Vacircrsta asiguratului laieșirea la pensie

(aniluni)

Stagiul complet decotizare(aniluni)

Stagiul minim decotizare(aniluni)

Aprilie 1944 Aprilie 2001 570 250 100Mai 1944 Mai 2001 570 250 100Iunie 1944 Iunie 2001 570 250 100Iulie 1944 Iulie 2001 570 250 100August 1944 August 2001 570 250 100Septembrie 1944 Septembrie 2001 570 250 100Octombrie 1944 Octombrie 2001 570 250 100Noiembrie 1944 Noiembrie 2001 570 250 100Decembrie 1944 Decembrie 2001 570 250 100Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 570 250 100Februarie 1945 Februarie 2002 570 250 100Martie 1945 Martie 2002 570 250 100Aprilie 1945 Mai 2002 571 251 101Mai 1945 Iunie 2002 571 251 101Iunie 1945 Iulie 2002 571 251 101Iulie 1945 August 2002 571 251 101August 1945 Septembrie 2002 571 251 101Septembrie 1945 Noiembrie 2002 572 252 102Octombrie 1945 Decembrie 2002 572 252 102Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 572 252 102Decembrie 1945 Februarie 2003 572 252 102Ianuarie 1946 Martie 2003 572 252 102Februarie 1946 Mai 2003 573 253 103Martie 1946 Iunie 2003 573 253 103Aprilie 1946 Iulie 2003 573 253 103Mai 1946 August 2003 573 253 103Iunie 1946 Septembrie 2003 573 253 103Iulie 1946 Noiembrie 2003 574 254 104August 1946 Decembrie 2003 574 254 104Septembrie 1946 Ianuarie 2004 574 254 104Octombrie 1946 Februarie 2004 574 254 104Noiembrie 1946 Martie 2004 574 254 104Decembrie 1946 Mai 2004 575 255 105Ianuarie 1947 Iunie 2004 575 255 105Februarie 1947 Iulie 2004 575 255 105Martie 1947 August 2004 575 255 105Aprilie 1947 Septembrie 2004 575 255 105Mai 1947 Noiembrie 2004 576 256 106Iunie 1947 Decembrie 2004 576 256 106Iulie 1947 Ianuarie 2005 576 256 106August 1947 Februarie 2005 576 256 106Septembrie 1947 Martie 2005 576 256 106Octombrie 1947 Mai 2005 577 257 107Noiembrie 1947 Iunie 2005 577 257 107Decembrie 1947 Iulie 2005 577 257 107

Ianuarie 1948 Septembrie 2005 578 258 108Februarie 1948 Octombrie 2005 578 258 108Martie 1948 Noiembrie 2005 578 258 108Aprilie 1948 Ianuarie 2006 579 259 109Mai 1948 Februarie 2006 579 259 109Iunie 1948 Martie 2006 579 259 109Iulie 1948 Mai 2006 5710 2510 1010August 1948 Iunie 2006 5710 2510 1010Septembrie 1948 Iulie 2006 5710 2510 1010Octombrie 1948 Septembrie 2006 5711 2511 1011Noiembrie 1948 Octombrie 2006 5711 2511 1011Decembrie 1948 Noiembrie 2006 5711 2511 1011Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 580 260 110Februarie 1949 Februarie 2007 580 260 110Martie 1949 Martie 2007 580 260 110Aprilie 1949 Mai 2007 581 262 112Mai 1949 Iunie 2007 581 262 112Iunie 1949 Iulie 2007 581 262 112Iulie 1949 Septembrie 2007 582 264 114August 1949 Octombrie 2007 582 264 114Septembrie 1949 Noiembrie 2007 582 264 114Octombrie 1949 Ianuarie 2008 583 266 116Noiembrie 1949 Februarie 2008 583 266 116Decembrie 1949 Martie 2008 583 266 116Ianuarie 1950 Mai 2008 584 268 118Februarie 1950 Iunie 2008 584 268 118Martie 1950 Iulie 2008 584 268 118Aprilie 1950 Septembrie 2008 585 2610 1110Mai 1950 Octombrie 2008 585 2610 1110Iunie 1950 Noiembrie 2008 585 2610 1110Iulie 1950 Ianuarie 2009 586 270 120August 1950 Februarie 2009 586 270 120Septembrie 1950 Martie 2009 586 270 120Octombrie 1950 Mai 2009 587 272 122Noiembrie 1950 Iunie 2009 587 272 122Decembrie 1950 Iulie 2009 587 272 122Ianuarie 1951 Septembrie 2009 588 274 124Februarie 1951 Octombrie 2009 588 274 124Martie 1951 Noiembrie 2009 588 274 124Aprilie 1951 Ianuarie 2010 589 276 126Mai 1951 Februarie 2010 589 276 126Iunie 1951 Martie 2010 589 276 126Iulie 1951 Mai 2010 5810 278 128August 1951 Iunie 2010 5810 278 128Septembrie 1951 Iulie 2010 5810 278 128Octombrie 1951 Septembrie 2010 5811 2710 1210Noiembrie 1951 Octombrie 2010 5811 2710 1210Decembrie 1951 Noiembrie 2010 5811 2710 1210Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 590 280 130Februarie 1952 Februarie 2011 590 280 130Martie 1952 Martie 2011 590 280 130Aprilie 1952 Mai 2011 591 282 132Mai 1952 Iunie 2011 591 282 132Iunie 1952 Iulie 2011 591 282 132Iulie 1952 Septembrie 2011 592 284 134August 1952 Octombrie 2011 592 284 134Septembrie 1952 Noiembrie 2011 592 284 134Octombrie 1952 Ianuarie 2012 593 286 136Noiembrie 1952 Februarie 2012 593 286 136Decembrie 1952 Martie 2012 593 286 136Ianuarie 1953 Mai 2012 594 288 138

Februarie 1953 Iunie 2012 594 288 138Martie 1953 Iulie 2012 594 288 138Aprilie 1953 Septembrie 2012 595 2810 1310Mai 1953 Octombrie 2012 595 2810 1310Iunie 1953 Noiembrie 2012 595 2810 1310Iulie 1953 Ianuarie 2013 596 290 140August 1953 Februarie 2013 596 290 140Septembrie 1953 Martie 2013 596 290 140Octombrie 1953 Mai 2013 597 292 142Noiembrie 1953 Iunie 2013 597 292 142Decembrie 1953 Iulie 2013 597 292 142Ianuarie 1954 Septembrie 2013 598 294 144Februarie 1954 Octombrie 2013 598 294 144Martie 1954 Noiembrie 2013 598 294 144Aprilie 1954 Ianuarie 2014 599 296 146Mai 1954 Februarie 2014 599 296 146Iunie 1954 Martie 2014 599 296 146Iulie 1954 Mai 2014 5910 298 148August 1954 Iunie 2014 5910 298 148Septembrie 1954 Iulie 2014 5910 298 148Octombrie 1954 Septembrie 2014 5911 2910 1410Noiembrie 1954 Octombrie 2014 5911 2910 1410Decembrie 1954 Noiembrie 2014 5911 2910 1410Ianuarie 1955 Ianuarie 2015 600 300 150Februarie 1955 Februarie 2015 600 300 150Martie 1955 Martie 2015 600 300 150Aprilie 1955 Mai 2015 601 301 150Mai 1955 Iunie 2015 601 301 150Iunie 1955 Iulie 2015 601 301 150Iulie 1955 Septembrie 2015 602 302 150August 1955 Octombrie 2015 602 302 150Septembrie 1955 Noiembrie 2015 602 302 150Octombrie 1955 Ianuarie 2016 603 303 150Noiembrie 1955 Februarie 2016 603 303 150Decembrie 1955 Martie 2016 603 303 150Ianuarie 1956 Mai 2016 604 304 150Februarie 1956 Iunie 2016 604 304 150Martie 1956 Iulie 2016 604 304 150Aprilie 1956 Septembrie 2016 605 305 150Mai 1956 Octombrie 2016 605 305 150Iunie 1956 Noiembrie 2016 605 305 150Iulie 1956 Ianuarie 2017 606 306 150August 1956 Februarie 2017 606 306 150Septembrie 1956 Martie 2017 606 306 150Octombrie 1956 Mai 2017 607 307 150Noiembrie 1956 Iunie 2017 607 307 150Decembrie 1956 Iulie 2017 607 307 150Ianuarie 1957 Septembrie 2017 608 308 150Februarie 1957 Octombrie 2017 608 308 150Martie 1957 Noiembrie 2017 608 308 150Aprilie 1957 Ianuarie 2018 609 309 150Mai 1957 Februarie 2018 609 309 150Iunie 1957 Martie 2018 609 309 150Iulie 1957 Mai 2018 6010 3010 150August 1957 Iunie 2018 6010 3010 150Septembrie 1957 Iulie 2018 6010 3010 150Octombrie 1957 Septembrie 2018 6011 3011 150Noiembrie 1957 Octombrie 2018 6011 3011 150Decembrie 1957 Noiembrie 2018 6011 3011 150Ianuarie 1958 Ianuarie 2019 610 310 150Februarie 1958 Februarie 2019 610 310 150

Martie 1958 Martie 2019 610 310 150Aprilie 1958 Mai 2019 611 311 150Mai 1958 Iunie 2019 611 311 150Iunie 1958 Iulie 2019 611 311 150Iulie 1958 Septembrie 2019 612 312 150August 1958 Octombrie 2019 612 312 150Septembrie 1958 Noiembrie 2019 612 312 150Octombrie 1958 Ianuarie 2020 613 313 150Noiembrie 1958 Februarie 2020 613 313 150Decembrie 1958 Martie 2020 613 313 150Ianuarie 1959 Mai 2020 614 314 150Februarie 1959 Iunie 2020 614 314 150Martie 1959 Iulie 2020 614 314 150Aprilie 1959 Septembrie 2020 615 315 150Mai 1959 Octombrie 2020 615 315 150Iunie 1959 Noiembrie 2020 615 315 150Iulie 1959 Ianuarie 2021 616 316 150August 1959 Februarie 2021 616 316 150Septembrie 1959 Martie 2021 616 316 150Octombrie 1959 Mai 2021 617 317 150Noiembrie 1959 Iunie 2021 617 317 150Decembrie 1959 Iulie 2021 617 317 150Ianuarie 1960 Septembrie 2021 618 318 150Februarie 1960 Octombrie 2021 618 318 150Martie 1960 Noiembrie 2021 618 318 150Aprilie 1960 Ianuarie 2022 619 319 150Mai 1960 Februarie 2022 619 319 150Iunie 1960 Martie 2022 619 319 150Iulie 1960 Mai 2022 6110 3110 150August 1960 Iunie 2022 6110 3110 150Septembrie 1960 Iulie 2022 6110 3110 150Octombrie 1960 Septembrie 2022 6111 3111 150Noiembrie 1960 Octombrie 2022 6111 3111 150Decembrie 1960 Noiembrie 2022 6111 3111 150Ianuarie 1961 Ianuarie 2023 620 320 150Februarie 1961 Februarie 2023 620 320 150Martie 1961 Martie 2023 620 321 150Aprilie 1961 Aprilie 2023 620 321 150Mai 1961 Mai 2023 620 322 150Iunie 1961 Iulie 2023 621 322 150Iulie 1961 August 2023 621 323 150August 1961 Septembrie 2023 621 323 150Septembrie 1961 Octombrie 2023 621 324 150Octombrie 1961 Noiembrie 2023 621 324 150Noiembrie 1961 Ianuarie 2024 622 325 150Decembrie 1961 Februarie 2024 622 325 150Ianuarie 1962 Martie 2024 622 326 150Februarie 1962 Aprilie 2024 622 326 150Martie 1962 Mai 2024 622 327 150Aprilie 1962 Iulie 2024 623 327 150Mai 1962 August 2024 623 328 150Iunie 1962 Septembrie 2024 623 328 150Iulie 1962 Octombrie 2024 623 329 150August 1962 Noiembrie 2024 623 329 150Septembrie 1962 Ianuarie 2025 624 3210 150Octombrie 1962 Februarie 2025 624 3210 150Noiembrie 1962 Martie 2025 624 3211 150Decembrie 1962 Aprilie 2025 624 3211 150Ianuarie 1963 Mai 2025 624 330 150Februarie 1963 Iulie 2025 625 330 150Martie 1963 August 2025 625 331 150

Aprilie 1963 Septembrie 2025 625 331 150Mai 1963 Octombrie 2025 625 332 150Iunie 1963 Noiembrie 2025 625 332 150Iulie 1963 Ianuarie 2026 626 333 150August 1963 Februarie 2026 626 333 150Septembrie 1963 Martie 2026 626 334 150Octombrie 1963 Aprilie 2026 626 334 150Noiembrie 1963 Mai 2026 626 335 150Decembrie 1963 Iulie 2026 627 335 150Ianuarie 1964 August 2026 627 336 150Februarie 1964 Septembrie 2026 627 336 150Martie 1964 Octombrie 2026 627 337 150Aprilie 1964 Noiembrie 2026 627 337 150Mai 1964 Ianuarie 2027 628 338 150Iunie 1964 Februarie 2027 628 338 150Iulie 1964 Martie 2027 628 339 150August 1964 Aprilie 2027 628 339 150Septembrie 1964 Mai 2027 628 3310 150Octombrie 1964 Iulie 2027 629 3310 150Noiembrie 1964 August 2027 629 3311 150Decembrie 1964 Septembrie 2027 629 3311 150Ianuarie 1965 Octombrie 2027 629 340 150Februarie 1965 Noiembrie 2027 629 340 150Martie 1965 Ianuarie 2028 6210 341 150Aprilie 1965 Februarie 2028 6210 341 150Mai 1965 Martie 2028 6210 342 150Iunie 1965 Aprilie 2028 6210 342 150Iulie 1965 Mai 2028 6210 343 150August 1965 Iunie 2028 6210 343 150Septembrie 1965 Iulie 2028 6210 344 150Octombrie 1965 August 2028 6210 344 150Noiembrie 1965 Septembrie 2028 6210 345 150Decembrie 1965 Octombrie 2028 6210 345 150Ianuarie 1966 Noiembrie 2028 6210 346 150Februarie 1966 Ianuarie 2029 6211 346 150Martie 1966 Februarie 2029 6211 347 150Aprilie 1966 Martie 2029 6211 347 150Mai 1966 Aprilie 2029 6211 348 150Iunie 1966 Mai 2029 6211 348 150Iulie 1966 Iunie 2029 6211 349 150August 1966 Iulie 2029 6211 349 150Septembrie 1966 August 2029 6211 3410 150Octombrie 1966 Septembrie 2029 6211 3410 150Noiembrie 1966 Octombrie 2029 6211 3411 150Decembrie 1966 Noiembrie 2029 6211 3411 150Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 630 350 150

2 Bărbați

Luna și anul nașterii Luna și anulpensionării

Vacircrsta asiguratului laieșirea la pensie

(aniluni)

Stagiul complet decotizare(aniluni)

Stagiul minim decotizare(aniluni)

Ianuarie 1939 Ianuarie 2001 620 300 100Februarie 1939 Februarie 2001 620 300 100Martie 1939 Martie 2001 620 300 100Aprilie 1939 Aprilie 2001 620 300 100Mai 1939 Mai 2001 620 300 100Iunie 1939 Iunie 2001 620 300 100Iulie 1939 Iulie 2001 620 300 100August 1939 August 2001 620 300 100Septembrie 1939 Septembrie 2001 620 300 100Octombrie 1939 Octombrie 2001 620 300 100Noiembrie 1939 Noiembrie 2001 620 300 100

Decembrie 1939 Decembrie 2001 620 300 100Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 620 300 100Februarie 1940 Februarie 2002 620 300 100Martie 1940 Martie 2002 620 300 100Aprilie 1940 Mai 2002 621 301 101Mai 1940 Iunie 2002 621 301 101Iunie 1940 Iulie 2002 621 301 101Iulie 1940 August 2002 621 301 101August 1940 Septembrie 2002 621 301 101Septembrie 1940 Noiembrie 2002 622 302 102Octombrie 1940 Decembrie 2002 622 302 102Noiembrie 1940 Ianuarie 2003 622 302 102Decembrie 1940 Februarie 2003 622 302 102Ianuarie 1941 Martie 2003 622 302 102Februarie 1941 Mai 2003 623 303 103Martie 1941 Iunie 2003 623 303 103Aprilie 1941 Iulie 2003 623 303 103Mai 1941 August 2003 623 303 103Iunie 1941 Septembrie 2003 623 303 103Iulie 1941 Noiembrie 2003 624 304 104August 1941 Decembrie 2003 624 304 104Septembrie 1941 Ianuarie 2004 624 304 104Octombrie 1941 Februarie 2004 624 304 104Noiembrie 1941 Martie 2004 624 304 104Decembrie 1941 Mai 2004 625 305 105Ianuarie 1942 Iunie 2004 625 305 105Februarie 1942 Iulie 2004 625 305 105Martie 1942 August 2004 625 305 105Aprilie 1942 Septembrie 2004 625 305 105Mai 1942 Noiembrie 2004 626 306 106Iunie 1942 Decembrie 2004 626 306 106Iulie 1942 Ianuarie 2005 626 306 106August 1942 Februarie 2005 626 306 106Septembrie 1942 Martie 2005 626 306 106Octombrie 1942 Mai 2005 627 307 107Noiembrie 1942 Iunie 2005 627 307 107Decembrie 1942 Iulie 2005 627 307 107Ianuarie 1943 Septembrie 2005 628 308 108Februarie 1943 Octombrie 2005 628 308 108Martie 1943 Noiembrie 2005 628 308 108Aprilie 1943 Ianuarie 2006 629 309 109Mai 1943 Februarie 2006 629 309 109Iunie 1943 Martie 2006 629 309 109Iulie 1943 Mai 2006 6210 3010 1010August 1943 Iunie 2006 6210 3010 1010Septembrie 1943 Iulie 2006 6210 3010 1010Octombrie 1943 Septembrie 2006 6211 3011 1011Noiembrie 1943 Octombrie 2006 6211 3011 1011Decembrie 1943 Noiembrie 2006 6211 3011 1011Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 630 310 110Februarie 1944 Februarie 2007 630 310 110Martie 1944 Martie 2007 630 310 110Aprilie 1944 Mai 2007 631 312 112Mai 1944 Iunie 2007 631 312 112Iunie 1944 Iulie 2007 631 312 112Iulie 1944 Septembrie 2007 632 314 114August 1944 Octombrie 2007 632 314 114Septembrie 1944 Noiembrie 2007 632 314 114Octombrie 1944 Ianuarie 2008 633 316 116Noiembrie 1944 Februarie 2008 633 316 116Decembrie 1944 Martie 2008 633 316 116

Ianuarie 1945 Mai 2008 634 318 118Februarie 1945 Iunie 2008 634 318 118Martie 1945 Iulie 2008 634 318 118Aprilie 1945 Septembrie 2008 635 3110 1110Mai 1945 Octombrie 2008 635 3110 1110Iunie 1945 Noiembrie 2008 635 3110 1110Iulie 1945 Ianuarie 2009 636 320 120August 1945 Februarie 2009 636 320 120Septembrie 1945 Martie 2009 636 320 120Octombrie 1945 Mai 2009 637 322 122Noiembrie 1945 Iunie 2009 637 322 122Decembrie 1945 Iulie 2009 637 322 122Ianuarie 1946 Septembrie 2009 638 324 124Februarie 1946 Octombrie 2009 638 324 124Martie 1946 Noiembrie 2009 638 324 124Aprilie 1946 Ianuarie 2010 639 326 126Mai 1946 Februarie 2010 639 326 126Iunie 1946 Martie 2010 639 326 126Iulie 1946 Mai 2010 6310 328 128August 1946 Iunie 2010 6310 328 128Septembrie 1946 Iulie 2010 6310 328 128Octombrie 1946 Septembrie 2010 6311 3210 1210Noiembrie 1946 Octombrie 2010 6311 3210 1210Decembrie 1946 Noiembrie 2010 6311 3210 1210Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 640 330 130Februarie 1947 Februarie 2011 640 330 130Martie 1947 Martie 2011 640 330 130Aprilie 1947 Mai 2011 641 332 132Mai 1947 Iunie 2011 641 332 132Iunie 1947 Iulie 2011 641 332 132Iulie 1947 Septembrie 2011 642 334 134August 1947 Octombrie 2011 642 334 134Septembrie 1947 Noiembrie 2011 642 334 134Octombrie 1947 Ianuarie 2012 643 336 136Noiembrie 1947 Februarie 2012 643 336 136Decembrie 1947 Martie 2012 643 336 136Ianuarie 1948 Mai 2012 644 338 138Februarie 1948 Iunie 2012 644 338 138Martie 1948 Iulie 2012 644 338 138Aprilie 1948 Septembrie 2012 645 3310 1310Mai 1948 Octombrie 2012 645 3310 1310Iunie 1948 Noiembrie 2012 645 3310 1310Iulie 1948 Ianuarie 2013 646 340 140August 1948 Februarie 2013 646 340 140Septembrie 1948 Martie 2013 646 340 140Octombrie 1948 Mai 2013 647 342 142Noiembrie 1948 Iunie 2013 647 342 142Decembrie 1948 Iulie 2013 647 342 142Ianuarie 1949 Septembrie 2013 648 344 144Februarie 1949 Octombrie 2013 648 344 144Martie 1949 Noiembrie 2013 648 344 144Aprilie 1949 Ianuarie 2014 649 346 146Mai 1949 Februarie 2014 649 346 146Iunie 1949 Martie 2014 649 346 146Iulie 1949 Mai 2014 6410 348 148August 1949 Iunie 2014 6410 348 148Septembrie 1949 Iulie 2014 6410 348 148Octombrie 1949 Septembrie 2014 6411 3410 1410Noiembrie 1949 Octombrie 2014 6411 3410 1410Decembrie 1949 Noiembrie 2014 6411 3410 1410Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 650 350 150

Februarie 1950 Februarie 2015 650 350 150Martie 1950 Martie 2015 650 350 150

ANEXA Nr 6 VAcircRSTE STANDARD de pensionare stagii complete șistagii minime de cotizare icircn specialitate pentru cadrele militare icircnactivitate soldații și gradații voluntari polițiștii și funcționarii publicicu statut special din sistemul administrației penitenciare dindomeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleBărbați shy Femei

Luna și anul nașterii Luna și anulpensionării

Vacircrsta asiguratului laieșirea la pensie

(aniluni)

Stagiul complet decotizare(aniluni)

Stagiul minim decotizare(aniluni)

Pacircnă icircn ianuarie 1956inclusiv

Ianuarie 2011 550 200 150

Februarie 1956 Februarie 2011 550 201 150Martie 1956 Martie 2011 550 202 150Aprilie 1956 Mai 2011 551 203 151Mai 1956 Iunie 2011 551 203 151Iunie 1956 Iulie 2011 551 204 151Iulie 1956 Septembrie 2011 552 204 152August 1956 Octombrie 2011 552 205 152Septembrie 1956 Noiembrie 2011 552 205 152Octombrie 1956 Ianuarie 2012 553 206 153Noiembrie 1956 Februarie 2012 553 207 153Decembrie 1956 Martie 2012 553 208 153Ianuarie 1957 Mai 2012 554 209 154Februarie 1957 Iunie 2012 554 209 154Martie 1957 Iulie 2012 554 2010 154Aprilie 1957 Septembrie 2012 555 2010 155Mai 1957 Octombrie 2012 555 2011 155Iunie 1957 Noiembrie 2012 555 2011 155Iulie 1957 Ianuarie 2013 556 210 156August 1957 Februarie 2013 556 211 156Septembrie 1957 Martie 2013 556 212 156Octombrie 1957 Mai 2013 557 213 157Noiembrie 1957 Iunie 2013 557 213 157Decembrie 1957 Iulie 2013 557 214 157Ianuarie 1958 Septembrie 2013 558 214 158Februarie 1958 Octombrie 2013 558 215 158Martie 1958 Noiembrie 2013 558 215 158Aprilie 1958 Ianuarie 2014 559 216 159Mai 1958 Februarie 2014 559 217 159Iunie 1958 Martie 2014 559 218 159Iulie 1958 Mai 2014 5510 219 1510August 1958 Iunie 2014 5510 219 1510Septembrie 1958 Iulie 2014 5510 2110 1510Octombrie 1958 Septembrie 2014 5511 2110 1511Noiembrie 1958 Octombrie 2014 5511 2111 1511Decembrie 1958 Noiembrie 2014 5511 2111 1511Ianuarie 1959 Ianuarie 2015 560 220 160Februarie 1959 Februarie 2015 560 221 160Martie 1959 Martie 2015 560 222 160Aprilie 1959 Mai 2015 561 223 161Mai 1959 Iunie 2015 561 223 161Iunie 1959 Iulie 2015 561 224 161Iulie 1959 Septembrie 2015 562 224 162August 1959 Octombrie 2015 562 225 162Septembrie 1959 Noiembrie 2015 562 225 162Octombrie 1959 Ianuarie 2016 563 226 163Noiembrie 1959 Februarie 2016 563 227 163Decembrie 1959 Martie 2016 563 228 163

Ianuarie 1960 Mai 2016 564 229 164Februarie 1960 Iunie 2016 564 229 164Martie 1960 Iulie 2016 564 2210 164Aprilie 1960 Septembrie 2016 565 2210 165Mai 1960 Octombrie 2016 565 2211 165Iunie 1960 Noiembrie 2016 565 2211 165Iulie 1960 Ianuarie 2017 566 230 166August 1960 Februarie 2017 566 231 166Septembrie 1960 Martie 2017 566 232 166Octombrie 1960 Mai 2017 567 233 167Noiembrie 1960 Iunie 2017 567 233 167Decembrie 1960 Iulie 2017 567 234 167Ianuarie 1961 Septembrie 2017 568 234 168Februarie 1961 Octombrie 2017 568 235 168Martie 1961 Noiembrie 2017 568 235 168Aprilie 1961 Ianuarie 2018 569 236 169Mai 1961 Februarie 2018 569 237 169Iunie 1961 Martie 2018 569 238 169Iulie 1961 Mai 2018 5610 239 1610August 1961 Iunie 2018 5610 239 1610Septembrie 1961 Iulie 2018 5610 2310 1610Octombrie 1961 Septembrie 2018 5611 2310 1611Noiembrie 1961 Octombrie 2018 5611 2311 1611Decembrie 1961 Noiembrie 2018 5611 2311 1611Ianuarie 1962 Ianuarie 2019 570 240 170Februarie 1962 Februarie 2019 570 241 170Martie 1962 Martie 2019 570 242 170Aprilie 1962 Mai 2019 571 243 171Mai 1962 Iunie 2019 571 243 171Iunie 1962 Iulie 2019 571 244 171Iulie 1962 Septembrie 2019 572 244 172August 1962 Octombrie 2019 572 245 172Septembrie 1962 Noiembrie 2019 572 245 172Octombrie 1962 Ianuarie 2020 573 246 173Noiembrie 1962 Februarie 2020 573 247 173Decembrie 1962 Martie 2020 573 248 173Ianuarie 1963 Mai 2020 574 249 174Februarie 1963 Iunie 2020 574 249 174Martie 1963 Iulie 2020 574 2410 174Aprilie 1963 Septembrie 2020 575 2410 175Mai 1963 Octombrie 2020 575 2411 175Iunie 1963 Noiembrie 2020 575 2411 175Iulie 1963 Ianuarie 2021 576 250 176August 1963 Februarie 2021 576 251 176Septembrie 1963 Martie 2021 576 252 176Octombrie 1963 Mai 2021 577 253 177Noiembrie 1963 Iunie 2021 577 253 177Decembrie 1963 Iulie 2021 577 254 177Ianuarie 1964 Septembrie 2021 578 254 178Februarie 1964 Octombrie 2021 578 255 178Martie 1964 Noiembrie 2021 578 255 178Aprilie 1964 Ianuarie 2022 579 256 179Mai 1964 Februarie 2022 579 257 179Iunie 1964 Martie 2022 579 258 179Iulie 1964 Mai 2022 5710 259 1710August 1964 Iunie 2022 5710 259 1710Septembrie 1964 Iulie 2022 5710 2510 1710Octombrie 1964 Septembrie 2022 5711 2510 1711Noiembrie 1964 Octombrie 2022 5711 2511 1711Decembrie 1964 Noiembrie 2022 5711 2511 1711Ianuarie 1965 Ianuarie 2023 580 260 180

Februarie 1965 Februarie 2023 580 261 180Martie 1965 Martie 2023 580 262 180Aprilie 1965 Mai 2023 581 263 181Mai 1965 Iunie 2023 581 263 181Iunie 1965 Iulie 2023 581 264 181Iulie 1965 Septembrie 2023 582 264 182August 1965 Octombrie 2023 582 265 182Septembrie 1965 Noiembrie 2023 582 265 182Octombrie 1965 Ianuarie 2024 583 266 183Noiembrie 1965 Februarie 2024 583 267 183Decembrie 1965 Martie 2024 583 268 183Ianuarie 1966 Mai 2024 584 269 184Februarie 1966 Iunie 2024 584 269 184Martie 1966 Iulie 2024 584 2610 184Aprilie 1966 Septembrie 2024 585 2610 185Mai 1966 Octombrie 2024 585 2611 185Iunie 1966 Noiembrie 2024 585 2611 185Iulie 1966 Ianuarie 2025 586 270 186August 1966 Februarie 2025 586 271 186Septembrie 1966 Martie 2025 586 272 186Octombrie 1966 Mai 2025 587 273 187Noiembrie 1966 Iunie 2025 587 273 187Decembrie 1966 Iulie 2025 587 274 187Ianuarie 1967 Septembrie 2025 588 274 188Februarie 1967 Octombrie 2025 588 275 188Martie 1967 Noiembrie 2025 588 275 188Aprilie 1967 Ianuarie 2026 589 276 189Mai 1967 Februarie 2026 589 277 189Iunie 1967 Martie 2026 589 278 189Iulie 1967 Mai 2026 5810 279 1810August 1967 Iunie 2026 5810 279 1810Septembrie 1967 Iulie 2026 5810 2710 1810Octombrie 1967 Septembrie 2026 5811 2710 1811Noiembrie 1967 Octombrie 2026 5811 2711 1811Decembrie 1967 Noiembrie 2026 5811 2711 1811Ianuarie 1968 Ianuarie 2027 590 280 190Februarie 1968 Februarie 2027 590 281 190Martie 1968 Aprilie 2027 591 282 191Aprilie 1968 Mai 2027 591 283 191Mai 1968 Iulie 2027 592 284 192Iunie 1968 August 2027 592 285 192Iulie 1968 Octombrie 2027 593 286 193August 1968 Noiembrie 2027 593 287 193Septembrie 1968 Ianuarie 2028 594 288 194Octombrie 1968 Februarie 2028 594 289 194Noiembrie 1968 Aprilie 2028 595 2810 195Decembrie 1968 Mai 2028 595 2811 195Ianuarie 1969 Iulie 2028 596 290 196Februarie 1969 August 2028 596 291 196Martie 1969 Octombrie 2028 597 292 197Aprilie 1969 Noiembrie 2028 597 293 197Mai 1969 Ianuarie 2029 598 294 198Iunie 1969 Februarie 2029 598 295 198Iulie 1969 Aprilie 2029 599 296 199August 1969 Mai 2029 599 297 199Septembrie 1969 Iulie 2029 5910 298 1910Octombrie 1969 August 2029 5910 299 1910Noiembrie 1969 Octombrie 2029 5911 2910 1911Decembrie 1969 Noiembrie 2029 5911 2911 1911Ianuarie 1970 Ianuarie 2030 600 300 200

ANEXA Nr 7 SALARIUL MEDIU ANUAL

AnulSalariul mediu anual (lei)

Brut Net1938 168 shy1947 261 shy1948 293 shy1949 335 shy1950 366 3371951 397 3651952 403 3701953 447 4101954 487 4561955 536 4991956 593 5491957 671 6191958 747 6841959 784 7261960 854 8021961 898 8331962 947 8801963 1005 9321964 1046 9651965 1115 10281966 1179 10831967 1210 11071968 1248 11391969 1297 11801970 1434 12891971 1471 13181972 1498 13391973 1563 13911974 1663 14711975 1813 15951976 1964 17121977 2102 18181978 2344 20111979 2457 21081980 2602 22381981 2721 23401982 2936 25251983 3024 26011984 3224 27731985 3285 28271986 3317 28551987 3337 28721988 3422 29461989 3538 30631990 4010 3381

1991shy2010 Salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de StatisticăSursa Institutul Național de StatisticăANEXA Nr 8 SALARIUL MINIM PE ȚARA

Anul Icircncepacircnd cu ziua luna Salariul minim(lei) Actul normativ prin care sshya stabilit

1949 166 1950 166 1951 166 1952 166 1953 166 1954 166 1955 220 1956 220 1957 1 mai 220

3501958 350 1959 1 august 350

400

1960 400 1961 1 decembrie 400

475

1962 475 1963 475 1964 475 1965 1 septembrie 475

550

1966 550 1967 1 august 550

700

1968 700 1969 700 1970 1 martie 1 mai 700

750800

1971 800 1972 1 septembrie 800

1000

1973 1000 1974 1 august 1000

1140

1975 1 iulie 11401200

1976 1200 1977 1200 1978 1200 1979 1 august 1200

1425

1980 1425 1981 1425 1982 1425 1983 1 septembrie 1425

1500

1984 1500 1985 1500 1986 1500 1987 1500 1988 1 iulie 1500

2000

1989 2000 1990 2000 1991

1 martie1 aprilie1 mai

1 septembrie1 noiembrie

200031504675597567757000

Hotăracircrea Guvernului nr 1331991Hotăracircrea Guvernului nr 2191991Hotăracircrea Guvernului nr 2191991Hotăracircrea Guvernului nr 5791991Hotăracircrea Guvernului nr 7801991

1992 1 ianuarie1 martie1 mai

1 septembrie1 noiembrie

85009150112001292015215

Hotăracircrea Guvernului nr 191992Hotăracircrea Guvernului nr 1491992Hotăracircrea Guvernului nr 2181992Hotăracircrea Guvernului nr 4991992Hotăracircrea Guvernului nr 7741992

1993 1 ianuarie1 martie1 mai

1 octombrie1 decembrie

1660017600300004020045000

Hotăracircrea Guvernului nr 941993Hotăracircrea Guvernului nr 1241993Hotăracircrea Guvernului nr 2081993Hotăracircrea Guvernului nr 5861993Hotăracircrea Guvernului nr 6831993

1994 15 martie1 iulie

450006000065000

Hotăracircrea Guvernului nr 901994Hotăracircrea Guvernului nr 3531994

1995 1 aprilie 6500075000

Hotăracircrea Guvernului nr 1841995

1996 75000

1 august 97000 Hotăracircrea Guvernului nr 59419961997

1 februarie1 august1 octombrie

97000150000225000250000

Hotăracircrea Guvernului nr 271997Hotăracircrea Guvernului nr 4681997

1998 1 aprilie 350000 Hotăracircrea Guvernului nr 20819981999 1 mai 450000 Hotăracircrea Guvernului nr 29619992000

1 februarie1 decembrie

4500007000001000000

Hotăracircrea Guvernului nr 1012000Hotăracircrea Guvernului nr 11662000

2001 1 martie

10000001400000

Hotăracircrea Guvernului nr 2312001

2002 1 martie

14000001750000

Hotăracircrea Guvernului nr 10372001

2003 1 ianuarie 2500000 Hotăracircrea Guvernului nr 110520022004 1 ianuarie 2800000 Hotăracircrea Guvernului nr 151520032005 1 ianuarie

1 iulie3100000310 (RON)

Hotăracircrea Guvernului nr 23462004

2006 1 ianuarie 330 (RON) Hotăracircrea Guvernului nr 176620052007 1 ianuarie 390 (RON) Hotăracircrea Guvernului nr 182520062008 1 ianuarie

1 octombrie500 (RON)540 (RON)

Hotăracircrea Guvernului nr 15072007Hotăracircrea Guvernului nr 10512008

2009 1 ianuarie 600 (RON) Hotăracircrea Guvernului nr 10512008

NOTĂMinisterul Muncii Familiei și Protecției Sociale transmite către Casa Națională de PensiiPublice datele pentru completarea anexei nr 8Sursa Ministerul Muncii Familiei și Protecției SocialePublicat icircn Monitorul Oficial cu numărul 852 din data de 20 decembrie 2010

Page 3: LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar ... nr. 263 din...Forma aplicabila pentru 'Legea 263/2010' la data 1 septembrie 2016 LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind

5 a avut calitatea de funcționar public cu statut special icircn instituțiile din sistemul deapărare națională ordine publică și siguranță națională precum și din sistemuladministrației penitenciare6 a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract șisau de soldat și gradatvoluntarr) stagiu complet de cotizare shy perioada de timp prevăzută de prezenta lege icircn careasigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită devacircrstă pensie anticipată sau pensie anticipată parțială(la data 01shyaprshy2013 Art 3 alin (1) litera S din capitolul I abrogat de Art I punctul 1 din Legea 372013 )t) stagiu minim de cotizare shy perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege icircn careasigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie la icircmplinireavacircrstei standard de pensionareu) stagiu potențial shy perioada de timp prevăzută de prezenta lege considerată stagiu decotizare și acordată la calculul pensiei de invaliditate ca o creditare pentru stagiul decotizare nerealizat din cauza afecțiunilor invalidantev) vacircrstă standard de pensionare shy vacircrsta stabilită de prezenta lege pentru bărbați șifemei la care aceștia pot obține pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiile legii precum șivacircrsta din care se operează reducerile prevăzute de lege(2) Icircn sensul prezentei legi prin cacircștig salarial brutsoldă brutăsalariu lunar brut seicircnțelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venitconform prevederilor Codului fiscalArt 4(1) De la data intrării icircn vigoare a prezentei legi Casa Națională de Pensii și Alte Drepturide Asigurări Sociale devine Casa Națională de Pensii Publice denumită icircn continuare CNPPinstituție care păstrează modul de organizare și funcționare preia personalul precum șidrepturile și obligațiile acesteia(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP și prin casele depensii sectoriale care se icircnființează funcționează și icircndeplinesc atribuțiile prevăzute deprezenta lege(3) Icircn subordinea CNPP funcționează case județene de pensii icircn fiecare municipiushyreședință de județ precum și Casa de Pensii a Municipiului București denumite icircncontinuare case teritoriale de pensii(4) CNPP poate icircnființa case locale de pensii icircn funcție de numărul și structura asigurațilorcare funcționează sub conducerea și controlul casei județene de pensii respectiv ale Caseide Pensii a Municipiului BucureștiArt 5(1) Asigurații sistemului public de pensii pot fi cetățeni romacircni cetățeni ai altor state sauapatrizi pe perioada icircn care au conform legii domiciliul sau reședința icircn Romacircnia(2) Pot fi asigurați ai sistemului public de pensii și cetățenii romacircni cetățenii altor state șiapatrizii care nu au domiciliul sau reședința icircn Romacircnia icircn condițiile prevăzute deinstrumentele juridice cu caracter internațional la care Romacircnia este parte(3) Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul săbeneficieze de prestații de asigurări sociale conform prezentei legiArt 6(la data 28shymarshy2011 Art 6 din capitolul I reglementat de Art 24 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 din capitolul I reglementat de Art 23 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 din capitolul I reglementat de Art 4 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii(la data 22shynovshy2011 Art 6 alin (1) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art III din Ordonantaurgenta 982011 )(la data 22shynovshy2011 Art 6 alin (1) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art II din Ordonantaurgenta 982011 )I _a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă inclusivsoldații și gradații voluntarib) funcționarii publicic) cadrele militare icircn activitate soldații și gradații voluntari polițiștii și funcționarii publicicu statut special din sistemul administrației penitenciare din domeniul apărării naționaleordinii publice și siguranței naționale

(la data 21shyiunshy2012 Art 6 alin (1) subpunctul I litera C din capitolul I a se vedea referinte de aplicare dinArt 1 din Ordonanta urgenta 292012 )d) persoanele care realizează venituri de natură profesională altele decacirct cele salarialedin drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art 7 alin (1) pct 131 din Legeanr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare precum și dincontracteconvenții icircncheiate potrivit Codului civil(la data 30shydecshy2010 Art 6 alin (1) subpunctul I litera C din capitolul I completat de Art XVIII punctul 2din Ordonanta urgenta 1172010 )

II persoanele care icircși desfășoară activitatea icircn funcții elective sau care sunt numite icircncadrul autorității executive legislative ori judecătorești pe durata mandatului precum șimembrii cooperatori dintrshyo organizație a cooperației meșteșugărești ale căror drepturi șiobligații sunt asimilate icircn condițiile prezentei legi cu cele ale persoanelor prevăzute la pctIIII persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se asigură din bugetulasigurărilor pentru șomaj icircn condițiile legii denumite icircn continuare șomeriIV persoanele care realizează icircn mod exclusiv un venit brut pe an calendaristicechivalent cu cel puțin de 4 ori cacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentareabugetului asigurărilor sociale de stat și care se află icircn una dintre situațiile următoare(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 20 din capitolul I dinNorma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 19 din capitolul I dinNorma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 13 din capitolul I dinNorma din 2011 )a) administratori sau manageri care au icircncheiat contract de administrare ori demanagementb)membri ai icircntreprinderii individuale și icircntreprinderii familialec) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV litera C din capitolul I reglementat de Art 22 dincapitolul I din Norma din 2011 )d) persoane angajate icircn instituții internaționale dacă nu sunt asigurații acestorae) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV litera E din capitolul I reglementat de Art 14 dincapitolul I din Norma din 2011 )V cadrele militare trecute icircn rezervă polițiștii și funcționarii publici cu statut special dinsistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au icircncetat din domeniulapărării naționale ordinii publice și siguranței naționale care beneficiază de ajutoare lunarece se asigură din bugetul de stat icircn condițiile legii(la data 30shydecshy2010 Art 6 alin (1) subpunctul VI din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 3 dinOrdonanta urgenta 1172010 )(2) Se pot asigura icircn sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială icircncondițiile prezentei legi avocații notarii personalul clerical și cel asimilat din cadrulcultelor recunoscute prin lege neintegrate icircn sistemul public precum și orice persoană caredorește să se asigure respectiv să icircși completeze venitul asigurat(la data 17shyiulshy2016 Art 6 alin (2) din capitolul I modificat de Art 1 punctul 1 din Legea 1422016 )

Art 7(1) Persoanele juridice sau fizice la care icircși desfășoară activitatea asigurații prevăzuți laart 6 alin (1) pct I și II denumite icircn continuare angajatori instituțiile care efectueazăplata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuți la art 6 alin (1) pct III precum șiinstituțiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1)pct V sunt obligate să icircntocmească și să depună declarația nominală de asigurare(2) Icircn situația icircn care se constată erori icircn cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin (1)indiferent de cauzele producerii acestora șisau modificări ale datelor pe baza cărora sestabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului persoanele juridicesau fizice prevăzute la alin (1) sunt obligate să icircntocmească și să depună o declarațienominală de asigurare rectificativă(3) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor prevăzute la alin (1) și (2) suntprevăzute icircn Legea nr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completările

ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 7 din capitolul I modificat de Art XVIII punctul 4 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 8(1) CNPP prin casele teritoriale de pensii controlează modul icircn care angajatorii precum șiinstituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj respectă dispozițiile legale privindicircntocmirea și depunerea declarației nominale de asigurare și a obligațiilor de plată precumși respectarea termenelor de depunere(2) Casele de pensii sectoriale controlează modul icircn care angajatorii din domeniul apărăriinaționale ordinii publice și siguranței naționale respectă dispozițiile legale privindicircntocmirea și transmiterea declarației nominale de asigurare precum și termenele detransmitereArt 9(1) Angajatorii precum și instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj suntobligate să pună la dispoziția reprezentanților CNPP și ai caselor teritoriale de pensii toatedocumentele necesare verificării legalității și corectitudinii datelor icircnscrise icircn declarațianominală de asigurare și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat(2) Angajatorii din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale auobligația de a pune la dispoziția reprezentanților caselor de pensii sectoriale toatedocumentele necesare verificării legalității și corectitudinii datelor icircnscrise icircn declarațianominală de asigurare și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de statArt 10(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 6 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 5 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 1 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001 declarația nominală de asigurare prevăzutăla art 7 alin (1) și (2) constituie documentul pe baza căruia se stabilește stagiul decotizare icircn sistemul public de pensii și punctajul mediu anual pentru asigurații sistemuluipublic de pensii cu excepția persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) declarația prevăzută laart 7 alin (1) și (2) constituie singurul document pe baza căruia se stabilește stagiul decotizare icircn sistemul public de pensii și punctajul anual de la data intrării icircn vigoare aprezentei legi(3) Icircn situațiile icircn care pentru perioadele prevăzute la alin (1) și (2) derularearaporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declarația nominală deasigurare icircn vederea stabilirii stagiului de cotizare și a punctajului anual pot fi valorificateși alte acte doveditoare icircntocmite icircn condițiile legii(4) Obligația prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin (3) revine persoanei icircncauzăArt 11(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 21 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 15 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 3 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 2 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV care au cel puțin vacircrsta de 18 ani suntobligate să se asigure pe baza declarației individuale de asigurare(2) Declarația individuală de asigurare se depune icircn termen de 30 de zile de la dataicircncadrării icircn situația prevăzută la alin (1) la casa teritorială de pensii competentă icircnfuncție de domiciliul sau reședința persoanei(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menționate la alin (1) este cel stabilit prindeclarația individuală de asigurare și nu poate fi mai mic decacirct suma reprezentacircnd 35 dincacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de statși mai mare decacirct valoarea corespunzătoare a de 5 ori cacircștigul salarial mediu brut(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declarației de asigurare persoaneleprevăzute la art 6 alin (1) pct IV dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensiiprevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc icircn situațiile prevăzute la art 6 alin (1)pct I II III și V

(la data 28shymarshy2011 Art 11 alin (4) din capitolul I reglementat de Art 20 din capitolul I din Norma din2011 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (5) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (6) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (7) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )Art 12(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 26 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 11 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 10 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 8 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art 6 alin (2) se icircncheie icircntre persoanainteresată sau după caz tutorele curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procurăspecială și casa teritorială de pensii competentă icircn funcție de domiciliul sau reședințapersoanei(2) Contractul de asigurare socială se icircncheie icircn formă scrisă și produce efecte de la dataicircnregistrării acestuia la casa teritorială de pensiiArt 13(la data 28shymarshy2011 Art 13 din capitolul I reglementat de Art 9 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Venitul asigurat icircnscris icircn declarația individuală de asigurare sau icircn contractul deasigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare adeclarației individuale de asigurare ori după caz prin icircncheierea unui act adițional lacontractul de asigurare socială(2) Declarația individuală de asigurare și contractul de asigurare socială constituie titluri decreanță și devin titluri executorii la data la care creanța bugetară este scadentă conformlegiiArt 14(la data 28shymarshy2011 Art 14 din capitolul I reglementat de Art 18 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 14 din capitolul I reglementat de Art 17 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn situația icircn care pe parcursul derulării asigurării icircn baza declarației individuale deasigurare se face dovada că există perioade icircn care nu se realizează venituri la cerereaasiguratului sau din inițiativa casei teritoriale de pensii declarația poate fi suspendată(2) Pentru perioadele de suspendare prevăzute la alin (1) nu se datorează contribuție deasigurări socialeArt 15(1) Icircn sistemul public de pensii evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale serealizează pe baza codului numeric personal al asiguratului(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toți cetățenii romacircni cetățenii UniuniiEuropene ai statelor membre ale Spațiului Economic European ai Elveției și pentru străiniicare au icircnregistrată rezidențașederea icircn Romacircnia precum și ale persoanelor pentru careCNPP și casele de pensii sectoriale icircntocmesc documentații de plată șisau efectuează plataunor prestații sociale sunt furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administrației șiInternelor prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Datedupă caz(3) Datele prevăzute la alin (2) sunt furnizate gratuit la cererea CNPP și a caselor depensii sectoriale și de oricare altă autoritate instituție publică sau altă instituție caredeține astfel de informații(4) Conținutul modalitățile și termenele de transmitere a informațiilor prevăzute la alin(2) se stabilesc prin hotăracircre a GuvernuluiArt 16(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 35 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 34 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 33 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 32 din capitolul II din Norma din 2011 )Constituie stagiu de cotizare icircn sistemul public de pensiia) vechimea icircn muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor pacircnă la data de 1 aprilie2001(la data 28shymarshy2011 Art 16 litera A din capitolul I reglementat de Art 124 din capitolul VI din Norma din2011 )

b) vechimea icircn serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor icircn cazul persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legic) perioada cuprinsă icircntre 1 aprilie 2001 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi icircn carepersoanele au fost asigurate icircn baza Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii șialte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioared) perioada cuprinsă icircntre 1 ianuarie 2010 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi icircncazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1)pct VArt 17(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 123 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 122 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 35 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 34 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 31 din capitolul II din Norma din 2011 )(1) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea icircn muncă sau lavechimea icircn serviciu acordată icircn baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentruperioadele realizate icircn grupa I a IIshya respectiv icircn condiții deosebite condiții speciale șialte condiții icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(2) Constituie stagiu de cotizare și perioadele de pacircnă la data de 1 aprilie 2001 icircn care opersoanăa) sshya aflat icircn una dintre situațiile prevăzute la art 49b) are stabilite drepturi privind vechimea icircn muncă icircn baza prevederilor Decretuluishylege nr1181990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice dedictatura instaurată cu icircncepere de la 6 martie 1945 precum și celor deportate icircnstrăinătate ori constituite icircn prizonieri republicat(3) Constituie stagiu de cotizare și timpul util la pensie realizat de agricultori icircn condițiilereglementate de legislația privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale aleagricultorilor anterioară datei de 1 aprilie 2001(la data 28shymarshy2011 Art 17 alin (3) din capitolul I reglementat de Art 121 din capitolul VI din Norma din2011 )Art 18Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă conform legii stagiu decotizare realizat icircn condiții deosebite condiții speciale sau alte condiții de muncă se acordăperioade suplimentare la vechimea icircn muncă sau la vechimea icircn serviciu care constituiestagii de cotizare icircn condiții normale după cum urmeazăa) 3 luni pentru fiecare an lucrat icircn condiții deosebite de muncăb) 6 luni pentru fiecare an lucrat icircn condiții speciale de muncăc) 12 luni pentru fiecare an lucrat icircn alte condiții de muncă așa cum sunt reglementate laart 29 alin (2)Art 19(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează șisauplătesc contribuții de asigurări sociale icircn sistemul public de pensii din Romacircnia precum și icircnalte țări icircn condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care Romacircniaeste parte(la data 28shyoctshy2015 Art 19 alin (1) din capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia 182015 )(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau icircn considerare stagiile de cotizarerealizate icircn sistemul public de pensii din Romacircnia precum și perioadele de asigurarerealizate sau recunoscute ca atare icircn alte țări icircn condițiile reglementate prin instrumentejuridice cu caracter internațional la care Romacircnia este parte șisau regulamentecomunitare(3) Icircn sistemul public de pensii obligațiile și prestațiile de asigurări sociale se achită icircnmonedă națională(4) Icircn cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate stabilite icircn moneda altor țări peteritoriul Romacircniei contribuțiile se plătesc icircn lei la cursul de schimb valutar comunicat deBanca Națională a Romacircniei din data stabilită pentru plata acestor drepturiCAPITOLUL II Bugetul asigurărilor sociale de statArt 20(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului publicde pensii

(2) Guvernul elaborează anual pe baza propunerilor CNPP și ale instituțiilor care au icircnsubordine case de pensii sectoriale proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pecare icircl supune spre aprobare Parlamentului(3) Casele de pensii sectoriale elaborează propuneri pentru bugetul asigurărilor sociale destat și le transmit instituțiilor publice icircn subordinea cărora funcționează(4) Icircn situația icircn care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu celpuțin 3 zile icircnainte de expirarea exercițiului bugetar se aplică icircn continuare prevederilebugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent pacircnă la adoptarea noului bugetArt 21Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin dina) contribuții de asigurări sociale dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere precum și din altevenituri potrivit legiib) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale destat care se aprobă prin legile bugetare anualeArt 22(1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestațiilor deasigurări sociale din sistemul public de pensii cheltuielile privind organizarea șifuncționarea sistemului public de pensii finanțarea unor investiții proprii alte cheltuieliprevăzute de lege(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pacircnă la 3 pentruconstituirea unui fond de rezervă(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăși nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anulbugetar respectiv(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestațiilor de asigurări sociale icircnsituații temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii aprobate prinlegea bugetului asigurărilor sociale de stat(5) Fondul de rezervă nu se poate utiliza icircn primii 3 ani de la icircnceperea constituirii acestuia(6) Fondul de rezervă se constituie icircn anii icircn care bugetul asigurărilor sociale de stat esteexcedentar nu primește sume pentru echilibrare potrivit art 21 lit b) și numai dupăacoperirea deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de statArt 23(1) Icircn termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi Agenția Națională de AdministrareFiscală denumită icircn continuare ANAF CNPP și casele de pensii sectoriale au obligația săcoreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidențe corecte și unitare adrepturilor și obligațiilor participanților la sistemul public de pensii precum și la sistemulfondurilor de pensii administrate privat(2) CNPP casele de pensii sectoriale și ANAF au obligația să icircși transmită reciprocinformațiile referitoare la sumele reprezentacircnd contribuția de asigurări sociale declarate șirespectiv plătite de angajatori(3) CNPP casele de pensii sectoriale și ANAF pe baza informațiilor prevăzute la alin (2)identifică situațiile icircn care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declarareași plata contribuțiilor de asigurări sociale dispunacircnd măsurile prevăzute de lege(4) Instituțiile prevăzute la alin (3) icircși acordă reciproc și gratuit accesul la informațiilereferitoare la declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale din bazele de date pecare le au icircn administrare(5) Anual după depunerea declarațiilor fiscale ANAF transmite CNPP veniturile realizate depersoanele fizice altele decacirct cele care realizează venituri din salarii sau asimilateacestoraArt 24(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate icircn anulurmător potrivit destinațiilor aprobate prin lege după regularizarea cu bugetul de stat icircnlimita sumelor primite de acesta potrivit prevederilor art 21 lit b)(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din fondulde rezervă(3) Deficitul din anii precedenți și din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de statrămas după utilizarea fondului de rezervă se finanțează din disponibilitățile contului curentgeneral al Trezoreriei StatuluiArt 25

Disponibilitățile bănești ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobacircnzi niveluldobacircnzilor stabilindushyse prin convenții icircncheiate de CNPP cu Trezoreria StatuluiArt 26Icircn mod excepțional icircn situații motivate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilorsociale de stat după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului asigurărilor socialede stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de statCAPITOLUL III Contribuția de asigurări socialeArt 27(1) Icircn sistemul public de pensii sunt contribuabili după caza) asigurații care datorează contribuții individuale de asigurări socialeb) angajatorii și instituțiile care efectuează plata ajutoarelor icircn situația persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct Vc) persoanele juridice la care icircși desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art 6 alin(1) pct I lit d) și pct II asimilate angajatorului icircn condițiile prezentei legi(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (1) litera C din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 6 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

d) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă care administrează bugetulasigurărilor pentru șomaj instituție care pentru șomeri este asimilată angajatoruluie) persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2)(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (1) litera E din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 6 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

(2) Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt diferențiate icircn funcție de condițiile demuncă normale deosebite speciale și alte condiții de muncă(3) Cotele de contribuții de asigurări sociale respectiv cota contribuției individuale deasigurări sociale și cota contribuției de asigurări sociale datorată de angajator suntprevăzute icircn Legea nr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completărileulterioare Cotele de contribuții de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (3) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 7 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(la data 31shydecshy2010 Art 27 alin (3) din capitolul III a fost in legatura cu Legea 2872010 )(4) Icircn cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin (3) este inclusăși cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat prevăzută de Legeanr 4112004 privind fondurile de pensii administrate privat republicată cu modificările șicompletările ulterioareArt 28(1) Condițiile de muncă icircn care se desfășoară activitatea asiguraților din sistemul public depensii pot fi normale deosebite și speciale(2) Pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) condițiile icircn care se desfășoarăactivitatea pot fi normale deosebite speciale și alte condiții de muncăArt 29(1) Sunt icircncadrate icircn condiții deosebite locurile de muncă stabilite icircn baza criteriilor șimetodologiei prevăzute de legislația icircn vigoare la data icircncadrării acestora(11) Locurile de muncă pot fi menținute icircn condiții deosebite prin reicircnnoirea avizelor deicircncadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotăracircre a Guvernului pentru o perioadă demaximum 3 ani icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2016 termen pacircnă la care angajatorii auobligația de a normaliza condițiile de muncă(la data 01shyianshy2016 Art 29 alin (1^1) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea10142015 )

(12) Perioada cuprinsă icircntre data de 31 decembrie 2015 și data reicircnnoirii avizului deicircncadrare a locurilor de muncă icircn condiții deosebite constituie stagiu de cotizare icircn condițiideosebite de muncă pentru care angajatorii datorează după caz diferența dintre cota decontribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de cătreaceștia(la data 31shydecshy2015 Art 29 alin (1) din capitolul III completat de Actul din Ordonanta urgenta 652015 )

(2) Icircn domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale icircncadrarealocurilor de muncă icircn condiții deosebite speciale și alte condiții se realizează pe bazacriteriilor și metodologiei de icircncadrare prevăzute de Hotăracircrea Guvernului nr 12942001privind stabilirea locurilor de muncă și a activităților cu condiții deosebite condiții specialeși alte condiții specifice pentru cadrele militare icircn activitate cu modificările ulterioare șide Hotăracircrea Guvernului nr 18222004 privind stabilirea locurilor de muncă șiactivităților cu condiții deosebite speciale și alte condiții specifice pentru polițiști cumodificările ulterioareArt 30(1) Icircn sensul prezentei legi locurile de muncă icircn condiții speciale sunt cele dina) unitățile miniere pentru personalul care icircși desfășoară activitatea icircn subteran cel puțin50 din timpul normal de muncă icircn luna respectivăb) activitățile de cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materiilor primenucleare zonele I și II de expunere la radiațiic) activitățile din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleprevăzute de actele normative cu regim clasificat emise pacircnă la data intrării icircn vigoare aprezentei legid) aviația civilă pentru personalul navigant prevăzut icircn anexa nr 1e) activitățile și unitățile prevăzute icircn anexele nr 2 și 3(la data 01shyianshy2012 Art 30 alin (1) litera E din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea12842011 )f) activitatea artistică desfășurată icircn profesiile prevăzute icircn anexa nr 4(2) Periodic din 5 icircn 5 ani locurile de muncă icircn condiții speciale de muncă prevăzute laalin (1) lit e) sunt supuse procedurii de reevaluare a icircncadrării icircn condiții speciale stabilităprin hotăracircre a Guvernului(la data 21shydecshy2015 Art 30 alin (2) din capitolul III modificat de Actul din Legea 3252015 )

(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin (2) se stabilește prin hotăracircre a Guvernuluielaborată icircn termen de 9 luni de la data intrării icircn vigoare a prezentei legi(4) Este asimilată stagiului de cotizare icircn condiții speciale de muncă prevăzut la alin (1)lit b) perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 icircn care salariații au desfășurat activitățide cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare icircn locurilede muncă icircncadrate conform legislației anterioare icircn grupele I și II de muncă și carepotrivit art 20 alin (1) lit b) din Legea nr 192000 cu modificările și completărileulterioare sunt icircncadrate icircn condiții speciale de muncă(5) Constituie stagiu de cotizare realizat icircn condiții speciale de muncă și perioadele icircn careun asigurat care icircși desfășoară activitatea icircn condiții speciale de muncă se află icircn concediupentru incapacitate temporară de muncă șisau icircn concediu de odihnă dacă cel puțin icircnziua premergătoare concediului a lucrat icircn locuri de muncă icircncadrate icircn astfel de condiții demuncăArt 31(1) Contribuția de asigurări sociale se datorează din momentul icircncadrării icircn una dintresituațiile prevăzute la art 6 alin (1) sau de la data icircncheierii contractului de asiguraresocială(2) Contribuția individuală de asigurări sociale se datorează de asigurații prevăzuți la art 6alin (1) pct I și II(3) Asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) datorează integral cota decontribuție de asigurări sociale corespunzătoare condițiilor normale de muncă stabilită prinlege(4) Contribuția de asigurări sociale pentru șomeri se suportă integral din bugetulasigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de muncă cuexcepția plăților compensatorii și a veniturilor de completare acordate salariaților dinindustria de apărare icircn perioada de reducere temporară a activității(5) Contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plățicompensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei contribuțieiindividuale de asigurări sociale cu excepția cazurilor icircn care prin lege se dispune altfel(6) Contribuția de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct V sesuportă integral din bugetul de stat la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de

muncă(7) Asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct VI datorează contribuția de asigurări socialela nivelul cotei contribuției individuale de asigurări sociale(8) Nu datorează contribuția individuală de asigurări sociale persoanele prevăzute la art 6alin (1) pct VI lit a) pentru veniturile realizate din această calitate icircn mod ocazionalatunci cacircnd pe lacircngă acestea realizează și venituri de natură salarială(la data 30shydecshy2010 Art 31 alin (9) din capitolul III abrogat de Art XVIII punctul 8 din Ordonantaurgenta 1172010 )(10) Contribuția de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuți la art 27 alin (1)nu se impoziteazăArt 32(1) Calculul și plata contribuției de asigurări sociale datorată de către asigurații prevăzuțila art 6 alin (1) pct I și II respectiv de către angajatorii acestora se fac lunar de cătreangajatori(2) Calculul și plata contribuției de asigurări sociale pentru șomeri se fac lunar de cătreinstituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj iar icircn situația persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct V de către instituția care achită drepturile respective(3) Plata contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1)pct IV și alin (2) se face lunar de către aceștia sau icircn numele lor de către orice altăpersoană icircn contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurați(4) Plata contribuției de asigurări sociale icircn cazul asiguraților prevăzuți la art 6 alin (2)se poate face și anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni(5) Calculul și plata contribuției individuale de asigurări sociale pentru perioada icircn careasiguratul beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate se efectuează dupăcaz de cătrea) angajator pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I și IIb) instituția abilitată de lege să efectueze plăți din bugetul asigurărilor pentru șomajpentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IIIc) casa de asigurări de sănătate pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV(la data 30shydecshy2010 Art 32 alin (6) din capitolul III abrogat de Art XVIII punctul 9 din Ordonantaurgenta 1172010 )Art 33Baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale icircn cazul asigurațiloreste prevăzută icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 33 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 10 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 34Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajator esteprevăzută icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 34 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 11 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 35(1) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru șomeri este prevăzută icircnLegea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 35 alin (1) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 12 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(2) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute laart 6 alin (1) pct V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare plătite din bugetul de staticircn condițiile legii(3) Prevederile art 33 alin (3) se aplică și pentru situațiile prevăzute la alin (1) și (2)Art 36Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art 6alin (1) pct IV și alin (2) o constituie venitul lunar asigurat icircnscris icircn declarațiaindividuală de asigurare sau icircn contractul de asigurare socială dar nu mai puțin decacirct sumareprezentacircnd 35 din cacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetuluiasigurărilor sociale de stat și nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia

Art 37(1) Nu se datorează contribuție de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptateprevăzute icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau icircnconsiderare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii(la data 30shydecshy2010 Art 37 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 13 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 38(1) Sumele reprezentacircnd ajutor de deces care se plătesc de angajator asiguraților potrivitprevederilor prezentei legi icircn contul asigurărilor sociale se rețin de acesta din contribuțiilede asigurări sociale datorate pentru luna respectivă(2) Sumele reprezentacircnd ajutor de deces plătite de angajator asiguraților potrivitprevederilor prezentei legi care depășesc suma contribuțiilor datorate de acesta icircn lunarespectivă se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii icircnraza căreia se află sediul acestuia respectiv de la casa de pensii sectorialăArt 39(1) Contribuția individuală de asigurări sociale prevăzută de lege se virează lunar de cătreangajator la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta este luat icircn evidențăca plătitor de impozite și taxe icircmpreună cu contribuția de asigurări sociale pe care acestao datorează icircn calitate de contribuabil bugetului asigurărilor sociale de stat(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat care este parte din contribuțiaindividuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii se transmite de CNPPși de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat(3) Lunar pacircnă cel tacircrziu icircn data de 20 a lunii următoare celei icircn care plătitorii au depusdeclarația nominală de asigurare CNPP și casele de pensii sectoriale transmit fiecăruiadministrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta icircladministrează(4) Lunar pacircnă cel tacircrziu icircn data de 20 a lunii următoare celei icircn care angajatorul a depusdeclarația nominală de asigurare CNPP și casele de pensii sectoriale virează către fiecarefond de pensii administrat privat de la bugetul asigurărilor sociale de stat sumareprezentacircnd contribuțiile individuale datorate acestor fonduri(la data 30shydecshy2010 Art 39 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 14 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 40(la data 28shymarshy2011 Art 40 din capitolul III reglementat de Art 27 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn cazul asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) termenul de platăa contribuției de asigurări sociale este pacircnă la data de 25 a lunii următoare celei pentrucare se datorează plata(2) Pentru ceilalți asigurați ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuției deasigurări sociale este prevăzut icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completărileulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 40 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 15 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 41(1) Activitatea privind administrarea creanțelor provenind din contribuții de asigurărisociale datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau deentitățile asimilate angajatorilor precum și constatarea și sancționarea contravențiilor serealizează de AcircNAF și unitățile subordonate acesteia icircn baza prevederilor Codului deprocedură fiscală(2) ANAF și unitățile sale subordonate CNPP și casele de pensii sectoriale colaborează șifac schimb de informații privind colectarea și respectiv declararea contribuțiilor deasigurări socialeArt 42Pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) activitatea decolectare a contribuțiilor se realizează de CNPP prin casele teritoriale de pensii și decasele de pensii sectoriale după caz

(la data 30shydecshy2010 Art 42 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 16 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 43Icircn cazul neachitării la termen potrivit legii a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilorsociale de stat de persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) caseleteritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru icircncasareasumelor cuvenite conform dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetareArt 44(la data 28shymarshy2011 Art 44 din capitolul III reglementat de Art 29 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 44 din capitolul III reglementat de Art 28 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn situația asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) neplatacontribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut la art 40 alin (1) generează plataunor dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere calculate pentru fiecare zi de icircntacircrziere pacircnă la dataachitării sumei datorate inclusiv(2) Cota dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrziere prevăzute la alin (1) se stabileștepotrivit reglementărilor privind executarea creanțelor bugetare(3) Sumele reprezentacircnd dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere se fac venit la bugetulasigurărilor sociale de stat și se calculează fără zecimale prin rotunjire la leu(4) Calculul dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrziere se efectuează de către casele teritorialede pensii(5) Dispozițiile prezentei legi referitoare la neplata contribuției de asigurări sociale secompletează cu prevederile legale privind executarea creanțelor bugetare(la data 30shydecshy2010 Art 44 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 17 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 45(1) Perioadele icircn care persoanele asigurate pe bază de declarație individuală de asiguraresau contract de asigurare socială nu au achitat contribuția de asigurări sociale datorată nuse valorifică la stabilirea pensiilor pacircnă la achitarea acesteia inclusiv a dobacircnzilor șipenalităților de icircntacircrziere aferente(2) Icircn cazul icircn care asigurații aflați icircn situația prevăzută la art 6 alin (1) pct IV au achitatcontribuția de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datoracontribuția nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilireaprestațiilor de asigurări socialeArt 46Asigurații care fac dovada că nu se mai regăsesc icircn situațiile pentru care asigurarea esteobligatorie potrivit art 6 alin (1) pct IV au obligația să depună la casele teritoriale depensii icircn termen de 30 de zile de la modificarea situației formularulshytip de icircncetare aasigurării individuale la sistemul public de pensiiArt 47(la data 28shymarshy2011 Art 47 din capitolul III reglementat de Art 12 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la inițiativa oricăreia dintre părțiconform clauzelor prevăzute icircn contract(2) Icircn cazul rezilierii contractului de asigurare socială contribuțiile de asigurări socialeachitate nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului depensieArt 48(1) Icircn sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din icircnsumarea perioadelorpentru care sshya datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajatorși asigurat sau după caz sshya datorat și plătit de către asigurații prevăzuți la art 6 alin(1) pct IV și alin (2)(la data 30shydecshy2010 Art 48 alin (1) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 18 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuției de asigurări sociale datorate icircn condițiileart 31 alin (5) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintrecota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări socialeaprobată pentru locurile de muncă icircn condiții normale

Art 49(la data 28shymarshy2011 Art 49 din capitolul III reglementat de Art 32 din capitolul II din Norma din 2011 )(1) Icircn sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadelenecontributive denumite icircn continuare perioade asimilate icircn care asiguratula) a beneficiat de pensie de invaliditateb) a urmat cursurile de zi ale icircnvățămacircntului universitar organizat potrivit legii pe duratanormală a studiilor respective cu condiția absolvirii acestora cu diplomăc) a satisfăcut serviciul militar ca militar icircn termen sau militar cu termen redus pe duratalegal stabilită a fost concentrat mobilizat sau icircn prizonieratd) a beneficiat icircn perioada 1 aprilie 2001 shy 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurărisociale acordate potrivit legiie) a beneficiat icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2005 de concediu pentru incapacitatetemporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionalef) a beneficiat icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2006 de concediu pentru creșterea copiluluiicircn vacircrstă de pacircnă la 2 ani sau icircn cazul copilului cu handicap de pacircnă la 3 anig) a fost elev al unei școli militareșcoli de agenți de poliție sau student al unei instituții deicircnvățămacircnt din sistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională pentruformarea cadrelor militare polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare cu excepția liceului militar(2) Asigurații care au absolvit mai multe instituții de icircnvățămacircnt superior conformprevederilor alin (1) lit b) beneficiază de asimilarea ca stagiu de cotizare a unei singureperioade de studii la alegere(3) Persoanele prevăzute la alin (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă icircn acesteperioade nu au realizat stagii de cotizare icircn condițiile prezentei legi(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin (1) se valorifică pentru obținerea prestațiilor deasigurări sociale icircn condițiile prevăzute de prezenta legeArt 50(1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraților din oficiu o dată la 2 ani de CNPP și decasele de pensii sectoriale(2) Stagiul de cotizare se certifică și la cererea asiguraților contra cost Tariful serviciuluirespectiv se stabilește anual de CNPP și casele de pensii sectorialeCAPITOLUL IV Pensii(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 145 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 140 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 139 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 138 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 137 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 136 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 126 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 125 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 36 din capitolul III din Norma din 2011 )Art 51(la data 09shyaprshy2014 Art 51 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12014 )Icircn sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensiia) pensia pentru limită de vacircrstăb) pensia anticipatăc) pensia anticipată parțialăd) pensia de invaliditatee) pensia de urmașSECȚIUNEA 1 Pensia pentru limită de vacircrstă(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 134 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 47 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 46 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 45 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 42 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )Art 52(la data 22shyoctshy2015 Art 52 din capitolul IV sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 222015 )

Pensia pentru limită de vacircrstă se cuvine persoanelor care icircndeplinesc cumulativ la datapensionării condițiile privind vacircrsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizaresau icircn specialitate după caz prevăzute de prezenta legeArt 53(la data 22shyoctshy2015 Art 53 din capitolul IV sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 222015 )(la data 28shymarshy2011 Art 53 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 37 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Vacircrsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentrufemei Atingerea acestei vacircrste se realizează prin creșterea vacircrstelor standard depensionare conform eșalonării prevăzute icircn anexa nr 5(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbațiAtingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 5(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbațiAtingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 5Art 54(la data 28shymarshy2011 Art 54 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 38 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) vacircrsta standard depensionare este de 60 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acesteivacircrste se realizează prin creșterea vacircrstelor standard de pensionare conform eșalonăriiprevăzute icircn anexa nr 6(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) stagiul minim de cotizareicircn specialitate este de 20 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acestuistagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare icircn specialitate conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 6(3) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) stagiul complet decotizare este de 30 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acestui stagiuse realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare conform eșalonării prevăzute icircnanexa nr 6Art 55(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 41 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 40 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 39 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentrulimită de vacircrstă cu reducerea vacircrstelor standard de pensionare după cum urmeazăa) conform tabelului nr 1 icircn situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare icircncondiții deosebite de muncăTabelul nr 1Stagiul de cotizare realizat icircn condiții

deosebite(ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

6 1 shy8 1 610 2 shy12 2 614 3 shy16 3 618 4 shy20 4 622 5 shy24 5 626 6 shy28 6 630 7 shy32 7 635 8 shy

(la data 25shyiunshy2015 Art 55 alin (1) litera A^1 din capitolul IV sectiunea 1 abrogat de Art 1 punctul 1 dinLegea 1552015 )Stagiul de cotizare realizat icircn condiții

speciale(ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

2 1 shy3 1 64 2 shy5 2 66 3 shy7 3 68 4 shy9 4 610 5 shy11 5 612 6 shy13 6 614 7 shy15 7 616 8 shy17 8 618 9 shy19 9 620 10 shy21 10 622 11 shy23 11 624 12 shy25 12 6

26 de ani și peste 13 shy

b) conform tabelului nr 2 icircn situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare icircngrupa I de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 precum și icircn situațiacelor care au realizat stagii de cotizare icircn focurile de muncă icircncadrate icircn alte condiții demuncă prevăzute la art 29 alin (2) și icircn condiții speciale prevăzute la art 30 alin (1)Tabelul nr 2

(la data 25shyiunshy2015 Art 55 alin (1) litera B din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art 1 punctul 2 dinLegea 1552015 )Stagiul de cotizare realizat icircn grupa I demuncă condiții speciale și alte condiții de

muncă (ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

2 1 shy3 1 64 2 shy5 2 66 3 shy7 3 68 4 shy9 4 610 5 shy11 5 612 6 shy13 6 614 7 shy15 7 616 8 shy17 8 618 9 shy19 9 620 10 shy21 10 622 11 shy

23 11 624 12 shy25 12 6

26 de ani și peste 13 shy

c) cu cacircte 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate de deportare icircn străinătatedupă data de 23 august 1944 șisau de prizonierat icircn situația persoanelor cărora leshyaufost stabilite drepturi privind vechimea icircn muncă icircn condițiile prevăzute la art 1 alin (1)lit a)shy c) și la alin (2) din Decretulshylege nr 1181990 republicat(2) Persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) beneficiază de reducerile prevăzutela alin (1) dacă au realizat stagiul minim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr6Art 56(1) Fac excepție de la prevederile art 55 alin (1) lit b) persoanele care au realizat unstagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani icircn locurile de muncă prevăzute la art 30 alin (1)lit a) și f)(2) Pentru persoanele prevăzute la alin (1) reducerea vacircrstei standard de pensionareeste dea) 20 de ani pentru cele prevăzute la art 30 alin (1) lit a)b) 15 ani pentru cele prevăzute la art 30 alin (1) lit f)(3) Vacircrsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin (2) lit a) nu poate fimai mică de 45 de ani(4) Vacircrsta standard de pensionare redusă potrivit alin (2) lit b) nu poate fi mai mică de50 de ani cu excepția balerinilor și acrobaților pentru care vacircrsta de pensionare nu poate fimai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat celpuțin 20 de ani icircn locuri de muncă prevăzute la art 30 alin (1) lit a) din lege respectiv de30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani icircn locuri de muncăprevăzute la art 30 alin (1) lit f) din lege(la data 23shyiulshy2016 Art 56 alin (5) din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art I punctul 1 din Legea1552016 )

Art 57(1) Fac excepție de la prevederile art 55 alin (1) lit b) și persoanele care au realizat unstagiu de cotizare de cel puțin 15 ani icircn zona I de expunere la radiații sau de cel puțin 17ani icircn zona a IIshya de expunere la radiații icircn locurile de muncă prevăzute la art 30 alin (1)lit b)(2) Persoanele prevăzute la alin (1) beneficiază de pensie pentru limită de vacircrstăindiferent de vacircrstă(3) Pentru persoanele prevăzute la alin (1) stagiul complet de cotizare este de 15 ani icircncazul celor care au desfășurat activitate icircn zona I de expunere la radiații respectiv de 17ani icircn cazul celor care au desfășurat activitate icircn zona a IIshya de expunere la radiații(la data 23shyiulshy2016 Art 57 alin (3) din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art I punctul 2 din Legea1552016 )

Art 58(la data 28shymarshy2011 Art 58 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 43 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare icircn condiții de handicap preexistentcalității de asigurat beneficiază de reducerea vacircrstelor standard de pensionare prevăzute icircnanexa nr 5 icircn funcție de gradul de handicap după cum urmeazăa) cu 15 ani icircn situația asiguraților cu handicap grav dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat cel puțin o treime din stagiul complet decotizareb) cu 10 ani icircn situația asiguraților cu handicap accentuat dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat cel puțin două treimi din stagiul complet decotizarec) cu 10 ani icircn situația asiguraților cu handicap mediu dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat stagiul complet de cotizare

Art 59(la data 19shynovshy2015 Art 59 din capitolul IV sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 162015)(la data 28shymarshy2011 Art 59 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 44 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vacircrstă indiferent de vacircrstă dacă aurealizat ca nevăzător cel puțin o treime din stagiul complet de cotizareArt 60(1) Fracțiunea de an de stagiu de cotizare realizată icircn grupa I șisau condiții speciale demuncă pentru care nu se acordă reducerea vacircrstei standard de pensionare conformprevederilor art 55 alin (1) lit b) poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizarerealizate icircn condiții deosebite de muncă icircn vederea reducerii vacircrstei standard depensionare conform prevederilor art 55 alin (1) lit a)(2) Reducerile vacircrstelor standard de pensionare prevăzute la art 55 precum și celeprevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai marede 13 ani(3) Vacircrstele de pensionare reduse icircn condițiile alin (2) nu pot fi mai mici de 50 de anipentru femei și de 52 de ani pentru bărbați respectiv de 45 de ani pentru persoaneleprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(la data 17shyiulshy2016 Art 60 din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art 1 punctul 2 din Legea 1422016 )

Art 61(1) Icircn situația personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă dinRomacircnia prevederile art 55 alin (1) lit b) se aplică numai icircn condițiile realizării număruluiminim de ore de zbor salturi sau starturi aprobat prin Hotăracircrea Guvernului nr 5812001privind criteriile de icircncadrare a personalului navigant din aviația civilă icircn condiții speciale demuncă(2) Activitățile de cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materiilor primenucleare zonele I și II de expunere la radiații sunt cele aprobate prin Hotăracircrea Guvernuluinr 5832001 privind stabilirea criteriilor de icircncadrare a activităților de cercetareexplorare exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II deexpunere la radiații(3) Activitățile din anexa nr 2 avizate icircn condiții speciale de muncă realizate icircn unitățiledin anexa nr 3 se consideră icircn condiții speciale de muncă numai dacă acestea sedesfășoară pe durata programului normal de lucru dintrshyo lunăSECȚIUNEA 2 Pensia anticipată(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 133 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 53 din capitolul III sectiunea 2 din Normadin 2011 )Art 62(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 51 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 50 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 49 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 48 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani icircnaintea icircmplinirii vacircrstei standard depensionare persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai maredecacirct stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pentru obținerea pensieianticipate pe lacircngă condițiile prevăzute la alin (1) este necesară și realizarea stagiuluiminim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr 6 și care se află icircn una dintreurmătoarele situațiia) sunt trecute icircn rezervăau icircncetat raporturile de serviciu ca urmare a icircmplinirii limitei devacircrstă icircn grad prevăzute de statutul cadrelor militarepolițiștilorfuncționarilor publici custatut special din sistemul administrației penitenciare sau ca urmare a reorganizării unorunități și a reducerii unor funcții din statele de organizare precum și pentru alte motive saunevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale

b) sunt trecute icircn rezervă sau direct icircn retragereau icircncetat raporturile de serviciu caurmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militarserviciu de către comisiilede expertiză medicoshymilitară(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau icircnconsiderare perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g)(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește icircn aceleași condiții icircn care se stabilește celal pensiei pentru limită de vacircrstăArt 63La acordarea pensiei anticipate reducerea vacircrstei standard de pensionare prevăzute laart 62 alin (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta legesau de alte acte normativeArt 64(la data 28shymarshy2011 Art 64 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 52 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiaanticipată se transformă icircn pensie pentru limită de vacircrstă și se recalculează prin adăugareaperioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate icircn perioada desuspendare a plății pensiei anticipate(2) Transformarea pensiei anticipate icircn pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiileprevăzute la alin (1) se face din oficiuSECȚIUNEA 3 Pensia anticipată parțială(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 135 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 133 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 53 din capitolul III sectiunea 2 din Normadin 2011 )Art 65(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 51 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 50 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 48 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 54 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) Pensia anticipată parțială se cuvine cu cel mult 5 ani icircnaintea icircmplinirii vacircrsteistandard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare precum șicelor care au depășit stagiul complet de cotizare cu pacircnă la 8 ani(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pentru obținerea pensieianticipate parțiale pe lacircngă condițiile prevăzute la alin (1) este necesară și realizareastagiului minim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr 6 și care se află icircn unadintre următoarele situațiia) sunt trecute icircn rezervăau icircncetat raporturile de serviciu ca urmare a icircmplinirii limitei devacircrstă icircn grad prevăzute de statutul cadrelor militarepolițiștilorfuncționarilor publici custatut special din sistemul administrației penitenciare sau ca urmare a reorganizării unorunități și a reducerii unor funcții din statele de organizare precum și pentru alte motive saunevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleb) sunt trecute icircn rezervă sau direct icircn retragereau icircncetat raporturile de serviciu caurmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militarserviciu de către comisiilede expertiză medicoshymilitară(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iauicircn considerare perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g)(4) Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limităde vacircracirctă prin diminuarea acestuia icircn raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărulde luni cu care sshya redus vacircrsta standard de pensionare conform tabelului nr 21Tabelul nr 21

(la data 17shyiulshy2016 Art 65 alin (4) din capitolul IV sectiunea 3 modificat de Art 1 punctul 3 din Legea1422016 )

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standardcomplet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5

Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare()

pacircnă la 1 an 050peste 1 an 045peste 2 ani 040peste 3 ani 035peste 4 ani 030peste 5 ani 025peste 6 ani 020

icircntre 7 și 8 ani 015

(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani icircn zonele afectate de poluarea remanentădatorită extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru plumb sulfcadmiu arseniu zinc mangan fluor clor a pulberilor metalice precum și a emisiilor deamoniac și derivate respectiv Baia Mare Copșa Mică Zlatna și Tacircrgu Mureș pe o rază de 8km icircn jurul acestor localități beneficiază de reducerea vacircrstei standard de pensionare cu 2ani fără penalizarea prevăzută la alin (4)(la data 17shyiulshy2016 Art 65 alin (5) din capitolul IV sectiunea 3 modificat de Art 1 punctul 4 din Legea1422016 )

(6) Prevederile alin (5) se aplică pacircnă la data de 31 decembrie 2030Art 66La acordarea pensiei anticipate parțiale reducerea vacircrstei standard de pensionareprevăzute la art 65 alin (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată deprezenta lege sau de alte acte normativeArt 67(la data 28shymarshy2011 Art 67 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 52 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiaanticipată parțială se transformă icircn pensie pentru limită de vacircrstă și se recalculează prineliminarea diminuării prevăzute la art 65 alin (4) și prin adăugarea perioadelor asimilate șia eventualelor stagii de cotizare realizate icircn perioada de suspendare a plății pensieianticipate parțiale(2) Transformarea pensiei anticipate parțiale icircn pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiileprevăzute la alin (1) se face din oficiuSECȚIUNEA 4 Pensia de invaliditate(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 144 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 143 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 132 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 100 din capitolul IV sectiunea 8 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 90 din capitolul IV sectiunea 7 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 63 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 62 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 61 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 60 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )Art 68(la data 28shymarshy2011 Art 68 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 57 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care șishyau pierdut total sau cel puținjumătate din capacitatea de muncă din cauzaa) accidentelor de muncă și bolilor profesionale conform legiib) neoplaziilor schizofreniei și SIDAc) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca(2) Beneficiază de pensie de invaliditate icircn condițiile prevăzute la alin (1) și persoanelecare se află icircn situațiile prevăzute la art 49 alin (1) lit c) și g)(3) Au dreptul la pensie de invaliditate icircn condițiile prevăzute la alin (1) lit a) și eleviiucenicii și studenții care șishyau pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de

muncă ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite icircn timpul șidin cauza practicii profesionale(4) Persoanele care șishyau pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă șimarii mutilați ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie1989 ori icircn legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989 care erau cuprinșiicircntrshyun sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză audreptul la pensie de invaliditate icircn aceleași condiții icircn care se acordă pensia de invaliditatepersoanelor care au suferit accidente de muncăArt 69icircn raport cu gradul de reducere a capacității de muncă invaliditatea estea) de gradul I caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității deautoicircngrijireb) de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă cu păstrareacapacității de autoicircngrijirec) de gradul III caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea demuncă persoana putacircnd să presteze o activitate profesională corespunzătoare a cel multjumătate din timpul normal de muncă(la data 28shymarshy2011 Art 69 litera C din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 59 din capitolul IIIsectiunea 3 din Norma din 2011 )Art 70(la data 28shymarshy2011 Art 70 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 55 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )_____) shy Art 70 alin (1) intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art193 alin (1) )(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face icircncadrarea icircn gradele I II și III deinvaliditate se stabilesc prin hotăracircre a Guvernului la propunerea Ministerului MunciiFamiliei și Protecției Sociale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz cu avizul Ministerului Sănătății careva fi adoptată icircn termen de 90 de zile de la data intrării icircn vigoare a prezentului alineat(la data 15shyfebshy2012 Art 70 alin (1) din capitolul IV sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare dinHotarirea 562012 )(2) CNPP și casele de pensii sectoriale prin intermediul Institutului Național de ExpertizăMedicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al comisiilor centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații după caz organizează icircndrumă și controlează activitateade expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăArt 71(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 88 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 86 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 84 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 83 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 82 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 81 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(1) Evaluarea capacității de muncă icircn vederea stabilirii gradului de invaliditate se face lacerere de către medicul specializat icircn expertiza medicală a capacității de muncă din cadrulCNPP denumit icircn continuare medic expert al asigurărilor sociale iar icircn cazul persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) de către comisiile de expertiză medicoshymilitară depe lacircngă spitalele din sistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională(2) Pentru evaluarea capacității de muncă cererea și documentele medicale alesolicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrulcasei teritoriale de pensii competente icircn funcție de domiciliul solicitantului sau după cazla comisiile de expertiză medicoshymilitară de pe lacircngă spitalele din sistemul de apărarenațională ordine publică și siguranță națională

(3) Icircn urma examinării clinice și analizării documentelor medicale medicul expert alasigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă șiemite decizia medicală asupra capacității de muncă Icircn cazul persoanelor prevăzute la art6 alin (1) pct I lit c) comisiile de expertiză medicoshymilitară de pe lacircngă spitalele dinsistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională emit decizii medicale deicircncadrare icircntrshyun grad de invaliditate care vor fi avizate de comisia centrală de expertizămedicoshymilitară a Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelorsau a Serviciului Romacircn de Informații după caz(4) Icircn situația icircn care pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin (3) suntnecesare investigații sau examinări de specialitate suplimentare medicul expert alasigurărilor sociale propune după caz prelungirea duratei concediului pentru incapacitatetemporară de muncă icircn condițiile legii(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 85 din capitolul IVsectiunea 7 din Norma din 2011 )(5) Decizia medicală prevăzută la alin (3) se emite icircn termen de 45 de zile de la dataicircnregistrării cererii și se comunică icircn termen de 5 zile de la emitere Icircn situațiile prevăzutela alin (4) termenul de emitere a deciziei medicale se prelungește corespunzător(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (5) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 87 din capitolul IVsectiunea 7 din Norma din 2011 )(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată icircn termen de 30 dezile de la comunicare la comisiile medicale de contestații sau la comisiile centrale deexpertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (6) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de capitolul IV sectiunea 9 dinNorma din 2011 )(7) Comisiile medicale de contestații funcționează icircn cadrul centrelor regionale deexpertiză medicală a capacității de muncă și Institutului Național de Expertiză Medicală șiRecuperare a Capacității de Muncă(8) Contestația prevăzută la alin (6) se soluționează icircn termen de 45 de zile de laicircnregistrare Decizia emisă icircn soluționarea contestației se comunică icircn termen de 5 zile dela data soluționării(9) Deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertizămedicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelorși Serviciului Romacircn de Informații date icircn soluționarea contestațiilor prevăzute la alin (8)pot fi atacate la instanțele judecătorești competente icircn termen de 30 de zile de lacomunicare(10) Deciziile medicale asupra capacității de muncă precum și deciziile prevăzute la alin(9) necontestate icircn termen rămacircn definitiveArt 72Icircn vederea efectuării de investigații și examinări de specialitate suplimentare CNPP prininstituțiile subordonate poate icircncheia contracte de prestări de servicii medicale cu unitățisanitare de specialitate icircn condițiile legiiArt 73(la data 28shymarshy2011 Art 73 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 56 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )Vacircrsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra

capacității de muncă Stagiul de cotizare necesar (ani)

pacircnă la 20 ani 1de la 20shy23 ani 223shy25 ani 325shy29 ani 629shy33 ani 933shy37 ani 1137shy41 ani 1441shy45 ani 1745shy49 ani 2049shy53 ani 2353shy57 ani 2557shy60 ani 26

Peste 60 de ani 27

Persoanele care șishyau pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau aunor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă aurealizat icircn condițiile legii stagiu de cotizare(la data 01shyaprshy2013 Art 73 din capitolul IV sectiunea 4 modificat de Art I punctul 2 din Legea 372013 )

Art 74Au dreptul la pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare realizat persoaneleprevăzute la art 68 alin (1) lit a) și b) alin (2) (3) și (4)Art 75(la data 28shymarshy2011 Art 75 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 58 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial determinat cadiferență icircntre stagiul complet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5 sau după caz anexa nr6 și stagiul de cotizare realizat pacircnă la data acordării pensiei de invaliditate(2) Stagiul potențial rezultat conform alin (1) nu poate fi mai mare decacirct stagiul decotizare pe care persoana lshyar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditatepacircnă la icircmplinirea vacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 5 sau după cazanexa nr 6 la care poate solicita pensie pentru limită de vacircrstăArt 76(1) Persoanelor prevăzute la art 73 icircncadrate icircn gradul I sau II de invaliditate li se acordăstagiul potențial prevăzut la art 75 alin (1) icircn condițiile icircn care au realizat la data emiteriideciziei medicale asupra capacității de muncă stagiul de cotizare icircn raport cu vacircrstaconform tabelului nr 3Tabelul nr 3

Vacircrsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacității demuncă Stagiul de cotizare realizat (ani)

pacircnă la 20 ani 1de la 20shy23 ani 223shy25 ani 325shy29 ani 629shy33 ani 933shy37 ani 1137shy41 ani 1441shy45 ani 1745shy49 ani 2049shy53 ani 2353shy57 ani 2557shy60 ani 26

Peste 60 de ani 27

(2) Icircn situația gradului III de invaliditate stagiul potențial prevăzut la art 75 alin (1) seacordă numai persoanelor prevăzute la art 74(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau icircn condiții dehandicap preexistent calității de asigurat li se acordă un stagiu potențial determinat cadiferență icircntre stagiile de cotizare cerute de art 58 și 59 și stagiile de cotizare realizatepacircnă la data acordării pensiei de invaliditate(la data 01shyaprshy2013 Art 76 din capitolul IV sectiunea 4 modificat de Art I punctul 3 din Legea 372013 )

Art 77(la data 12shynovshy2013 Art 77 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Procedura din 2013 )(1) Pensionarii de invaliditate icircncadrați icircn gradul I de invaliditate au dreptul icircn afarapensiei la o indemnizație pentru icircnsoțitor icircn cuantum fix(2) Cuantumul indemnizației pentru icircnsoțitor reprezintă 80 din valoarea unui punct depensie stabilită icircn condițiile legii(3) Indemnizația pentru icircnsoțitor se suportă de la bugetul de statArt 78(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 96 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )

(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 93 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 91 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic icircn funcție deafecțiune la intervale cuprinse icircntre un an și 3 ani pacircnă la icircmplinirea vacircrstelor standard depensionare la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau după cazde către comisiile centrale de expertiză medicoshymilitară(2) După fiecare revizuire medicală medicul expert al asigurărilor sociale respectivcomisiile centrale de expertiză medicoshymilitară emit o nouă decizie medicală asupracapacității de muncă prin care se stabilește după caz(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (2) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 92 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )a)menținerea icircn același grad de invaliditateb) icircncadrarea icircn alt grad de invaliditatec) redobacircndirea capacității de muncă(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau icircncetează icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care sshya emis decizia medicală asupra capacității de muncă emisă icircn urmarevizuirii medicale(4) Neprezentarea din motive imputabile pensionarului la revizuirea medicală atragesuspendarea plății pensiei icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care era prevăzutărevizuirea medicală sau după caz icircncetarea plății pensiei icircn condițiile legii(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 95 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 97 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )(5) Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor dacă starea sănătățiilor sshya icircmbunătățit sau după caz sshya agravat(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă emisă la revizuirea medicală urmeazăaceleași proceduri de contestare și soluționare conform prevederilor art 71Art 94(1) La solicitarea pensionarului revizuirea medicală se poate efectua și icircnaintea termenuluistabilit icircn decizia medicală a capacității de muncă indiferent de gradul de invaliditate darnumai pacircnă la icircmplinirea vacircrstelor standard pentru obținerea pensiei pentru limită devacircrstă(2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare icircmpreună cu documentelemedicale care atestă starea de sănătate se depun la cabinetul de expertiză medicală acapacității de muncă ori la comisiile de expertiză medicoshymilitară după caz(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 94 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )

Art 79(la data 28shymarshy2011 Art 79 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 98 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate carea) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncăb) au icircmplinit vacircrstele standard de pensionare prevăzute de prezenta legec) au vacircrsta mai mică cu pacircnă la 5 ani față de vacircrsta standard de pensionare și au realizatstagiile complete de cotizare conform prezentei legi(2) Constatarea situațiilor prevăzute la alin (1) lit a) se face numai cu avizul InstitutuluiNațional de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau al comisiilorcentrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații după cazArt 80(la data 28shymarshy2011 Art 80 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 99 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă centreleregionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau comisiile centrale de expertizămedicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor

și Serviciului Romacircn de Informații pot convoca pentru expertizare pensionarul deinvaliditate Concluziile expertizării sunt obligatorii și definitive(2) Neprezentarea la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacitățiide Muncă la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau lacomisiile centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații din motiveimputabile pensionarului atrage suspendarea plății pensiei(3) Suspendarea plății pensiei prevăzute la alin (2) se face icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care neprezentarea sshya comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa depensii sectorială după cazArt 81(la data 28shymarshy2011 Art 81 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 89 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(1) Pensionarii de invaliditate cu excepția celor prevăzuți la art 79 alin (1) sunt obligațisă urmeze programele recuperatorii icircntocmite de medicul expert al asigurărilor sociale carea emis decizia medicală asupra capacității de muncă icircn vederea reintegrăriisocioprofesionale(2) Neicircndeplinirea din motive imputabile pensionarului a obligației prevăzute la alin (1)atrage suspendarea plății pensiei icircncepacircnd cu luna următoare constatării(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale efectuează controlul asuprarespectării programelor recuperatorii pe baza normelor metodologice emise(4) Suspendarea plății pensiei icircncetează cu luna următoare reluării sau după caz icircnceperiiprogramelor recuperatoriiArt 82(la data 28shymarshy2011 Art 82 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 64 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiade invaliditate devine pensie pentru limită de vacircrstă(2) Icircn situația prevăzută la alin (1) se acordă din oficiu cuantumul cel mai avantajos(3) Indemnizația pentru icircnsoțitor prevăzută la art 77 se menține și pe durata acordăriipensiei pentru limită de vacircrstăSECȚIUNEA 5 Pensia de urmaș(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 78 din capitolul III sectiunea 6 din Normadin 2011 )Art 83(la data 28shymarshy2011 Art 83 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 65 alin (1) din capitolul IIIsectiunea 4 din Norma din 2011 )Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor dacă susținătorul decedat erapensionar sau icircndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensiiArt 84(la data 28shymarshy2011 Art 84 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 65 alin (2) din capitolul IIIsectiunea 4 din Norma din 2011 )Copiii au dreptul la pensie de urmașa) pacircnă la vacircrsta de 16 anib) dacă icircși continuă studiile icircntrshyo formă de icircnvățămacircnt organizată potrivit legii pacircnă laterminarea acestora fără a depăși vacircrsta de 26 de anic) pe toată durata invalidității de orice grad dacă aceasta sshya ivit icircn perioada icircn care seaflau icircn una dintre situațiile prevăzute la lit a) sau b)Art 85(la data 28shymarshy2011 Art 85 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 66 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții la icircmplinireavacircrstei standard de pensionare dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani(2) Icircn cazul icircn care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani dar de cel puțin 10 anicuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 05 pentrufiecare lună respectiv cu 60 pentru fiecare an de căsătorie icircn minusArt 86(la data 28shymarshy2011 Art 86 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 67 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vacircrstă pe perioada icircncare este invalid de gradul I sau II dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vacircrstă și de duratacăsătoriei dacă decesul soțului susținător sshya produs ca urmare a unui accident de muncăsau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintrshyo activitateprofesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 87Soțul supraviețuitor care nu icircndeplinește condițiile prevăzute la art 85 și la art 86 alin (1)beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului dacă icircnaceastă perioadă nu realizează venituri lunare dintrshyo activitate profesională pentru careasigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35 din cacircștigul salarialmediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 88Soțul supraviețuitor care are icircn icircngrijire la data decesului susținătorului unui sau maimulți copii icircn vacircrstă de pacircnă la 7 ani beneficiază de pensie de urmaș pacircnă la data icircmpliniriide către ultimul copil a vacircrstei de 7 ani icircn perioadele icircn care nu realizează venituri lunaredintrshyo activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acesteasunt mai mici de 35 din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 89(1) Pensia de urmaș se stabilește după caz dina) pensia pentru limită de vacircrstă aflată icircn plată sau la care ar fi avut dreptul icircn condițiilelegii susținătorul decedatb) pensia de invaliditate gradul I icircn cazul icircn care decesul susținătorului a survenit icircnainteaicircndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vacircrstă(2) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizatde susținător aferent pensiei prevăzute la alin (1) icircn funcție de numărul urmașiloricircndreptățiți astfela) 50 shy pentru un singur urmașb) 75 shy pentru 2 urmașic) 100 shy pentru 3 sau mai mulți urmașiArt 90Cuantumul pensiei de urmaș icircn cazul orfanilor de ambii părinți se stabilește prinicircnsumarea drepturilor de pensie de urmaș calculate după fiecare părinteArt 91Icircn cazul modificării numărului de urmași pensia se recalculează icircn conformitate cudispozițiile art 89 alin (2)Art 92(la data 28shymarshy2011 Art 92 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 68 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și icircndeplinește condițiile prevăzutede lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea maiavantajoasă pensieArt 93Persoanele prevăzute la art 84 lit c) și la art 86 alin (1) sunt expertizate revizuitemedical și au obligația de a urma programele recuperatorii conform reglementărilorprevăzute pentru pensia de invaliditateSECȚIUNEA 6 Calculul pensiilorArt 94(1) Cuantumul pensiei se determină prin icircnmulțirea punctajului mediu anual realizat deasigurat cu valoarea unui punct de pensie(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin (1) și a cuantumului indemnizațieipentru icircnsoțitor prevăzute la art 77 alin (2) fracțiunile de leu se icircntregesc la un leu icircnfavoarea pensionaruluiArt 95(la data 22shyoctshy2015 Art 95 din capitolul IV sectiunea 6 a fost in legatura cu Decizia 222015 )(la data 28shymarshy2011 Art 95 din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 69 din capitolul III sectiunea 5din Norma din 2011 )

(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin icircmpărțirea numărului depuncte rezultat din icircnsumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de anicorespunzător stagiului complet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5 sau după caz anexanr 6(2) Icircn situația persoanelor prevăzute la art 56shy59 la stabilirea punctajului mediu anual seiau icircn considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole(3) Icircn cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare icircn mai multe situații pentru carelegea prevede stagii complete de cotizare diferite punctajul mediu anual se determină prinicircnsumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizareprevăzute de prezenta lege pentru fiecare dintre situațiile respective(4) La calcularea punctajului mediu anual a punctajului anual și a punctajului lunar seutilizează 5 zecimaleArt 96(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin icircmpărțirea la 12 a sumei punctajelorlunare realizate icircn anul calendaristic respectiv(la data 28shymarshy2011 Art 96 alin (1) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 70 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea cacircștigului salarial brutsolda brută saudupă caz a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuției deasigurări sociale la cacircștigul salarial mediu brut din luna respectivă comunicat de InstitutulNațional de Statistică(la data 28shymarshy2011 Art 96 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 71 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(3) Icircn situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat punctajullunar stabilit icircn condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contribuția datoratăla sistemul public de pensii și contribuția prevăzută de lege pentru condiții normale delucru(4) Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică icircncă nu a comunicat cacircștigulsalarial mediu brut se utilizează pentru icircntreaga lună ultimul cacircștig salarial mediu brutcomunicatArt 97(1) Pentru perioadele asimilate la determinarea punctajului lunar al asiguratului seutilizeazăa) cuantumul pensiei de invaliditate icircn situația prevăzută la art 49 alin (1) lit a)b) 25 din cacircștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective icircn situațiileprevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) f) și 9)c) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă icircn situațiile prevăzutela art 49 alin (1) lit e)(2) Icircn cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin(1) lit a) și care icircn aceeași perioadă obțin venituri pentru care se datorează contribuțiade asigurări sociale la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau icircn considerare princumulare aceste venituri și cele stabilite pentru perioadele asimilateArt 98(1) Pentru stagiul potențial acordat persoanelor icircn drept să obțină o pensie de invaliditatepunctajul lunar este dea) 070 puncte pentru gradul I de invaliditateb) 055 puncte pentru gradul II de invaliditatec) 035 puncte pentru gradul III de invaliditate(2) Pentru perioadele icircn care persoana a fost șomer la determinarea punctajului lunar seiau icircn considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul acontribuției de asigurări sociale(3) Se exceptează de la prevederile alin (2) persoanele care beneficiază de plățicompensatorii pentru care sshya achitat contribuția din bugetul asigurărilor pentru șomaj Icircnacest caz la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obținută icircn urma aplicăriiasupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurărisociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă icircncondiții normale

(4) Pentru perioadele de asigurare realizate de către persoanele prevăzute la art 6 alin(1) pct V la determinarea punctajului lunar se utilizează cuantumul ajutorului lunar care aconstituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale(5) Icircn situația asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit d) la determinareapunctajului lunar se utilizează suma obținută icircn urma aplicării asupra venitului care aconstituit bază de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale a raportului dintrecota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări socialeaprobată pentru locuri de muncă icircn condiții normale(la data 30shydecshy2010 Art 98 alin (5) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art XVIII punctul 19 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

Art 99(1) Pentru asigurații care au realizat stagiul minim de cotizare și care contribuie la sistemulpublic de pensii după icircmplinirea vacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 5punctajul lunar realizat icircn perioada respectivă se majorează cu 05(la data 28shymarshy2011 Art 99 alin (1) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 72 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(2) Pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) care au realizat stagiul minimde cotizare icircn specialitate și care contribuie la sistemul public de pensii după icircmplinireavacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 6 punctajul lunar realizat icircnperioada respectivă se majorează cu 05(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin (1) și (2) nu se acordă pentru perioadeleicircn care se cumulează pensia cu venituri de natură salarialăArt 100Persoanele care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn grupele I și a IIshyade muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 cele care au desfășuratactivități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebite condiții speciale sau altecondiții de muncă potrivit legii beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate icircnperioadele respective după cum urmeazăa) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa aIIshya de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau icircn locuri de muncăicircncadrate icircn condiții deosebite potrivit legiib) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa I demuncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau icircn locuri de muncăicircncadrate icircn condiții speciale potrivit legiic) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn altecondiții de muncă potrivit legiiArt 101CNPP și casele de pensii sectoriale comunică asiguraților punctajul anual și punctajulcumulat pentru perioadele de cotizare icircn condițiile art 50Art 102(la data 15shydecshy2013 Art 102 din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 18 dincapitolul III din Legea 3402013 )______) shy Art 102 alin (2)shy(6) intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2013 (nn shy A se vedea art193 alin (2) )(1) La data intrării icircn vigoare a prezentei legi valoarea punctului de pensie este de 7328lei(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 din rata medie anuală ainflației la care se adaugă 50 din creșterea reală a cacircștigului salarial mediu brut realizat(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(la data 02shyianshy2015 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 18din capitolul III din Legea 1872014 )) Prin derogare de la prevederile art 102 alin (2) icircn anul 2015 valoarea punctului depensie se majorează cu 5 și este de 8302 lei(la data 18shydecshy2014 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 30din capitolul III din Ordonanta urgenta 832014 )

) Icircn anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 8717 lei(la data 22shydecshy2015 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 17din capitolul III din Legea 3402015 )

(21) Icircncepacircnd cu anul 2013 indicatorii prevăzuți la alin (2) utilizați la stabilirea valoriipunctului de pensie pentru anul următor sunt cei definitivi cunoscuți icircn anul curent pentruanul calendaristic anterior comunicați de Institutul Național de Statistică(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 completat de Art I punctul 2 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(3) Icircn situația icircn care unul dintre indicatorii prevăzuți la alin (2) are valoare negativă lastabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (3) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(4) Icircn situația icircn care indicatorii prevăzuți la alin (2) au valori negative se păstreazăultima valoare a punctului de pensie(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (4) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(5) Icircncepacircnd cu anul 2021 valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 dinrata inflației la care se adaugă 45 din creșterea reală a salariului mediu brut realizate peanul precedent Procentul din creșterea reală a salariului mediu brut luat icircn considerare lamajorarea anuală a valorii punctului de pensie se reduce gradual cu cacircte 5 icircn fiecare an(6) Icircncepacircnd cu anul 2030 valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 dinrata inflației realizată pe anul precedentSECȚIUNEA 7 Stabilirea și plata pensiilorArt 103(la data 28shymarshy2011 Art 103 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 74 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Pensia se acordă la cererea persoanei icircndreptățite a tutorelui sau a curatoruluiacesteia a persoanei căreia i sshya icircncredințat sau i sshya dat icircn plasament copilul minor dupăcaz depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială(la data 28shymarshy2011 Art 103 alin (1) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 77 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(2) Cererea de pensionare icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinireacondițiilor prevăzute de prezenta lege se depune icircncepacircnd cu data icircndeplinirii acestorcondiții la casa teritorială de pensii competentă icircn a cărei rază domiciliază persoanaPentru persoanele din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționalecererea de pensionare icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinirea condițiilorprevăzute de prezenta lege se depune icircncepacircnd cu data icircndeplinirii acestor condiții lacasa de pensii sectorială competentă icircn funcție de ultimul loc de muncă(la data 28shymarshy2011 Art 103 alin (2) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 76 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(3) Icircn aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care Romacircnia esteparte persoanele domiciliate icircn străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensiedin sistemul public de pensii icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinireacondițiilor prevăzute de prezenta lege la casa teritorială de pensii competentă icircn funcțiede ultimul loc icircn care au fost asigurate icircn Romacircnia respectiv la casa de pensii sectorialăcompetentă(4) Cererea de pensionare depusă conform prevederilor alin (2) sau (3) poate fi retrasăde persoana care a depusshyo pacircnă la emiterea deciziei de pensionare(5) Pentru cadrele militare și funcționarii publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare care aparțin Ministerului Justiției Serviciului de Protecție șiPază Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale cererile depensionare se depun la casele de pensii sectoriale care funcționează icircn subordineaMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircnde Informații după caz potrivit protocoalelor icircncheiate icircntre acesteaArt 104

(1) Icircn sistemul public de pensii pensiile se cuvin de la data icircndeplinirii condițiilor prevăzutede prezenta lege icircn funcție de categoria de pensie solicitată(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensiisectoriale după caz emisă icircn condițiile prevăzute de prezenta lege și se acordă de la dataicircnregistrării cererii(3) Icircn funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensie pensiile se acordă și dela o altă dată după cum urmeazăa) de la data icircncetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă saudupă caz de la data icircncetării calității de asigurat cu excepția asiguraților prevăzuți la art6 alin (2) dacă cererea a fost icircnregistrată icircn termen de 30 de zile de la data emiteriideciziei medicale asupra capacității de muncă icircn situația pensiei de invaliditate acordatepersoanei care la data emiterii deciziei medicale are calitatea de asigurat(la data 01shyaprshy2013 Art 104 alin (3) litera A din capitolul IV sectiunea 7 modificat de Art I punctul 4 dinLegea 372013 )

b) din prima zi a lunii următoare celei icircn care a avut loc decesul dacă cererea a fostdepusă icircn termen de 30 de zile de la data decesului icircn situația pensiei de urmaș acordatepersoanei al cărei susținător era pensionar la data decesuluic) de la data decesului dacă cererea a fost icircnregistrată icircn termen de 30 de zile de laaceastă dată icircn situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu erapensionar la data decesuluid) de la data icircndeplinirii condițiilor de pensionare dacă cererea a fost icircnregistrată icircntermen de 30 de zile de la această dată icircn situația pensiei de urmaș acordate persoaneicare icircndeplinește condițiile prevăzute de lege referitoare la vacircrsta standard de pensionareulterior decesului susținătoruluiArt 105Icircn sistemul public de pensii pensiile se plătesc de la data acordării stabilită prin decizie acasei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale după caz cu excepția pensieianticipate și a pensiei anticipate parțiale care se plătesc de la data icircncetării calității deasiguratArt 106(la data 28shymarshy2011 Art 106 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 75 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casateritorială de pensii respectiv de casa de pensii sectorială icircn termen de 45 de zile de ladata icircnregistrării cererii(2) Decizia prevăzută la alin (1) cuprinde temeiurile de fapt și de drept icircn baza cărora seadmite sau se respinge cererea de pensionare(3) Icircn termen de 30 de zile de la comunicare decizia de pensie poate fi anulată la cerereatitularului(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunicăpersoanei care a solicitat pensionarea icircn termen de 5 zile de la data emiteriiArt 107(1) Icircn situația icircn care ulterior stabilirii șisau plății drepturilor de pensie se constatădiferențe icircntre sumele stabilite șisau plătite și cele legal cuvenite casa teritorială depensii respectiv casa de pensii sectorială operează din oficiu sau la solicitareapensionarului modificările ce se impun prin decizie de revizuire(2) Sumele rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (1) se acordă sau se recupereazădupă caz icircn cadrul termenului general de prescripție calculat de la data constatăriidiferențelor(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor șisau a stagiilor de cotizareprevăzute de lege nevalorificate la stabilirea acesteia(la data 28shymarshy2011 Art 107 alin (3) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 73 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(4) Pensionarii pentru limită de vacircrstă care după data icircnscrierii la pensie realizează stagiude cotizare pot solicita recalcularea pensiei icircn condițiile legii(5) Sumele rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (3) și (4) se acordă icircncepacircnd culuna următoare celei icircn care a fost icircnregistrată solicitareaArt 108

(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar(2) Pensia se plătește personal titularului tutorelui sau curatorului acestuia persoaneicăreia i sshya icircncredințat ori i sshya dat icircn plasament copilul urmaș sau după caz mandataruluidesemnat prin procură specialăArt 109(1) Plata pensiei se face icircn funcție de opțiunea pensionarului prin mandat poștal icircn contcurent sau icircn cont de cacircrd icircn condițiile stabilite prin convențiile icircncheiate icircntre CNPPcasele de pensii sectoriale și Compania Națională bdquoPoșta Romacircnă shy SA sau după cazicircntre CNPP casele de pensii sectoriale și bănci(2) Prevederile alin (1) se aplică și icircn situația celorlalte drepturi bănești pentru stabilirea șiplata cărora competența revine potrivit legii caselor teritoriale de pensii sau caselor depensii sectoriale(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale transmit lunar la domiciliulbeneficiarilor din Romacircnia prin Compania Națională Poșta Romacircnă shy SA taloanele deplată a drepturilor prevăzute la alin (1) și (2) indiferent de modalitatea de plată pentrucare au optat beneficiarii acestoraArt 110(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art 109 alin (1)și (2) precum și cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor dinRomacircnia se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective și sedetermină după cum urmeazăa) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite icircn situația icircn care achitareadrepturilor se face la domiciliul beneficiarilorb) prin stabilirea unui tarif pentru un talon icircn situația icircn care beneficiarii au optat pentruplata icircn cont curent sau icircn cont de card și cărora li se transmite la domiciliu numai talonulde platăc) prin stabilirea unui comision bancar negociabil icircn situația icircn care plata drepturilor seface icircn cont curent sau icircn cont de cacircrd(2) Procentul și tariful prevăzute la alin (1) lit a) și b) se stabilesc prin legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat(3) Procentul prevăzut la alin (1) lit a) se stabilește astfel icircncacirct cheltuielile totale detransmitere să nu depășească 1 din valoarea totală a sumelor plătite(4) Comisionul bancar prevăzut la alin (1) lit c) se stabilește astfel icircncacirct cheltuielile totalede transmitere să nu depășească 015 din valoarea totală a sumelor plătiteArt 111(1) Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele teritoriale de pensii și de casele depensii sectoriale care nu au domiciliul icircn Romacircnia pot opta pentru transferul icircn străinătateal acestor drepturi icircn condițiile legii(2) Prestațiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliți icircn străinătate aferentedrepturilor prevăzute la art 19 alin (2) pot fi transferate icircn alte țări icircn condițiilereglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care Romacircnia esteparte icircn moneda țărilor respective sau icircntrshyo altă monedă asupra căreia sshya convenit(3) Cheltuielile generate de transferul icircn străinătate al prestațiilor de asigurări socialeinclusiv comisioanele de schimb valutar se suportă de beneficiar cu excepția plăților careintră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr 1132009 privind serviciile deplată aprobată cu modificări prin Legea nr 1972010 icircn cazul acestora din urmăcomisioanele fiind suportate proporțional de către beneficiar și de către casele teritorialede pensii respectiv de către casele sectoriale de pensii(4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestațiilor de asigurări socialecuvenite și neicircncasate se suportă din bugetul asigurărilor sociale de statArt 112Procedurile referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a drepturilor bănești se aprobăprin ordine ale conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectorialeArt 113(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei icircncetează icircncepacircnd cu luna următoare celei icircncare a intervenit una dintre următoarele cauzea) pensionarul a decedat

b) pensionarul nu mai icircndeplinește condițiile legale icircn temeiul cărora ishya fost acordatăpensiac) pensionarul de invaliditate pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit c) precum și celprevăzut la art 86 alin (1) șishyau redobacircndit capacitatea de muncă potrivit legiid) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul de urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu sshya prezentat din motiveimputabile lui la revizuirea medicală obligatoriee) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu sshya prezentat din motiveimputabile lui la convocarea prevăzută la art 80f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu a mai urmat programelerecuperatorii prevăzute la art 81 alin (1)g) copilul beneficiar al unei pensii de urmaș a icircmplinit vacircrsta de 26 de ani cu excepțiasituației prevăzute la art 84 lit c)h) pensionarul urmaș a fost condamnat printrshyo hotăracircre judecătorească rămasădefinitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului(2) Modificările intervenite icircn starea civilă a persoanei de natură să conducă la icircncetareaplății pensiei icircn conformitate cu prevederile alin (1) lit a) se comunică de MinisterulAdministrației și Internelor prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și AdministrareaBazelor de Date(3) Instanțele judecătorești au obligația să comunice icircn scris informațiile de natură săconducă la icircncetarea plății pensiei icircn termen de 10 zile de la data rămacircnerii definitive ahotăracircrii pronunțate icircn situația prevăzută la alin (1) lit h) casei teritoriale de pensiirespectiv casei de pensii sectoriale icircn evidențele căreia se află pensionarul condamnatArt 114(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei se suspendă icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care a intervenit una dintre următoarele cauzea) pensionarul șishya stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romacircnia a icircncheiatconvenție de reciprocitate icircn domeniul asigurărilor sociale dacă potrivit prevederiloracesteia pensia se plătește de către celălalt statb) pensionarul beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale seregăsește icircn una dintre situațiile prevăzute la art 6 alin (1) pct I II sau IV cu excepțiaconsilierilor locali sau județenic) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit c) ori celprevăzut la art 86 alin (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau laconvocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității deMuncă a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau a comisiilorcentrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informațiid) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii icircntocmite demedicul expert al asigurărilor sociale prevăzute la art 81 alin (1)e) pensionarul de invaliditate icircncadrat icircn gradul I sau II se regăsește icircn una dintresituațiile prevăzute la art 6 alin (1) pct I II sau IV cu excepția consilierilor locali saujudețenif) pensionarul de invaliditate icircncadrat icircn gradul III se regăsește icircn una dintre situațiileprevăzute la art 6 alin (1) pct I sau II depășind jumătate din programul normal de lucrual locului de muncă respectivg) pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit a) a icircmplinit vacircrsta de 16 ani și nu facedovada continuării studiilorh) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș realizează venituri brute lunarepentru care potrivit legii asigurarea este obligatorie dacă acestea sunt mai mari de 35din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)i) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș sshya recăsătoritj) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii opteazăpentru o altă pensie potrivit legii din același sistem sau dintrshyun alt sistem de asigurărisociale neintegrat sistemului public de pensii

k) pensionarul nu mai icircndeplinește condițiile prevăzute de lege referitoare la cumululpensiei cu salariul(2) Icircn situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș icircn condițiile prevăzute la art 84lit b) care nu face dovada continuării studiilor plata pensiei se suspendă icircncepacircnd cu datade 1 octombrie a anului icircn curs(3) Plata indemnizației pentru icircnsoțitor prevăzute la art 77 alin (1) se suspendă peperioada icircn care pensionarul este internat icircntrshyo instituție de asistență socială sau icircntrshyounitate medicală specializată icircn care se asigură supraveghere și icircngrijire permanente cuexcepția situațiilor icircn care pensionarul este nevăzător(la data 28shymarshy2011 Art 114 alin (3) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 79 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(4) Suspendarea plății pensiei șisau a indemnizației pentru icircnsoțitor se poate face și lacererea pensionarului situație icircn care suspendarea plății se face icircncepacircnd cu lunaurmătoare celei icircn care a fost icircnregistrată cerereaArt 115Icircn sistemul public de pensii reluarea plății pensiei se face la cerere după cum urmeazăa) icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care a fost icircnlăturată cauza care potrivit legii a dusla suspendarea plății pensiei dacă cererea a fost depusă icircn termen de 30 de zile de la datala care cauza suspendării a fost icircnlăturatăb) icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care a fost depusă cererea dacă depunereaacesteia sshya făcut după expirarea termenului prevăzut la lit a)c) de la data icircnceperii anului școlar icircn situația icircn care suspendarea plății pensiei sshya făcuticircn temeiul prevederilor art 114 alin (1) lit g)Art 116Icircncetarea suspendarea sau reluarea plății pensiei precum și orice modificare a drepturilorde pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii respectiv de casele depensii sectoriale icircn condițiile respectării regimului juridic al deciziei de icircnscriere la pensieArt 117Prevederile prezentei legi referitoare la stabilirea și modificarea drepturilor la icircncetareasuspendarea și reluarea plății acestora se aplică și indemnizațiilor acordate prin legispeciale ale căror stabilire și plată se află potrivit legii icircn competența materială a caselorteritoriale de pensii respectiv a caselor de pensii sectoriale cu excepția situațiilor icircn carelegea specială de reglementare dispune altfelArt 118(1) Icircn sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentrucare asigurarea este obligatorie icircn condițiile legii următoarele categorii de pensionaria) pensionarii pentru limită de vacircrstăb) nevăzătoriic) pensionarii de invaliditate gradul III precum și copiii pensionari de urmaș icircncadrați icircngradul III de invaliditated) copiii pensionari de urmaș prevăzuți la art 84 lit a) și b)(2) Soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș poate cumula pensia cu venituridin activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie potrivit legii dacăacestea nu depășesc 35 din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 119Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligați să comunice casei teritoriale de pensiirespectiv casei de pensii sectoriale icircn evidențele căreia se află orice schimbare icircn situațiaproprie de natură să conducă la modificarea condițiilor icircn funcție de care ishya fost stabilităsau i se plătește pensia icircn termen de 15 zile de la data apariției acesteiaArt 120(la data 28shymarshy2011 Art 120 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 80 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Sumele neicircncasate de către pensionar reprezentacircnd pensia pe luna icircn care a avut locdecesul șisau după caz drepturi restante de pensie cuvenite și neicircncasate pacircnă la decesse plătesc soțului supraviețuitor copiilor părinților sau icircn lipsa acestora celorlalțimoștenitori icircn condițiile dreptului comun(2) Sumele prevăzute la alin (1) pot fi solicitate icircn cadrul termenului general deprescripție

CAPITOLUL V Alte drepturi de asigurări sociale(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 120 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 119 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 118 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 117 din capitolul V din Norma din 2011 )Art 121Icircn sistemul public de pensii icircn afara pensiilor se mai pot acorda icircn condițiile prezenteilegi următoarele prestațiia) tratament balnear altul decacirct cel care potrivit legii se suportă de la bugetul Fonduluinațional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurați și pensionarib) bilete de odihnă pentru asigurațic) ajutor de deces icircn cazul decesului asiguratului pensionarului sau unui membru alfamiliei unuia dintre aceștiaArt 122(la data 12shyiunshy2012 Art 122 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art XVIII din Ordonantaurgenta 262012 )(1) Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete detratament solicitanților icircndreptățiți icircn limita numărului de locuri asigurate icircn unități detratament din proprietatea CNPP precum și a numărului de locuri contractate cu alte unitățide profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bugetului asigurărilorsociale de stat(2) Asigurații și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnearicircn condițiile prezentei legi după cum urmeazăa) gratuit shy pensionarii de invaliditate icircn cadrul programului de recuperare icircntocmit demedicul expert al asigurărilor socialeb) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții bănești shy asigurații sistemului publicde pensii și pensionarii alții decacirct cei prevăzuți la lit a)(3) Durata tratamentului balnear este de 12shy18 zile(4) Contravaloarea prestațiilor acordate icircn condițiile prevăzute la alin (2) lit a) șidiferența dintre contravaloarea prestațiilor și contribuția bănească prevăzută la alin (2) litb) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear precum și nivelulcontribuției bănești individuale a asiguraților și a pensionarilor se aprobă anual prin ordincomun al conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectoriale(6) Locurile de tratament balnear se asigură icircn unitățile de tratament din proprietateaCNPP și icircn completare prin contracte icircncheiate potrivit legii cu alte unități de profil Laicircncheierea contractelor se va ține seama de gradul de solicitare al stațiunii și de categoriade confort oferită precum și de nivelul maxim al tarifelor stabilit de CNPP și casele depensii sectoriale ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de statArt 123(1) Biletele de odihnă se pot acorda icircn condițiile prezentei legi asiguraților sistemuluipublic de pensii care icircși desfășoară activitatea icircn instituțiile publice icircn care nu estereglementată constituirea fondului social cu suportarea de către beneficiar a unei părți dincostul biletului Diferența pacircnă la costul integral al biletului de odihnă se suportă de labugetul asigurărilor sociale de stat(2) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă precum și nivelul cotei departicipare individuală a asiguraților se aprobă prin hotăracircre a GuvernuluiArt 124(la data 03shyfebshy2015 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 542015 )(la data 03shyfebshy2014 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 512014 )(la data 08shyfebshy2011 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 832011 )Numărul biletelor de odihnă al biletelor de tratament balnear inclusiv cele care se acordăgratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracterreparatoriu precum și modul de acordare de distribuire și de decontare a acestora sestabilesc prin hotăracircre a GuvernuluiArt 125(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 113 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 111 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 108 din capitolul V din Norma din 2011 )

(1) Icircn cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiază de ajutor de deces osingură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și carepoate fi după caz soțul supraviețuitor copilul părintele tutorele curatorul sau icircn lipsaacestora oricare persoană care face această dovadă(2) Dovada prevăzută la alin (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege(la data 28shymarshy2011 Art 125 alin (2) din capitolul V reglementat de Art 109 din capitolul V din Norma din2011 )(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilorsociale de stat și nu poate fi mai mic decacirct valoarea cacircștigului salarial mediu brut prevăzutla art 33 alin (5)(la data 15shydecshy2013 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 17 din capitolulIII din Legea 3402013 )(la data 02shyianshy2015 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 17 din capitolulIII din Legea 1872014 )(la data 22shydecshy2015 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 16 din capitolulIII din Legea 3402015 )Art 126(la data 28shymarshy2011 Art 126 din capitolul V reglementat de Art 112 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 126 din capitolul V reglementat de Art 107 din capitolul V din Norma din 2011 )(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces icircn cazul decesului unuimembru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului(2) Se consideră membru de familie icircn sensul prezentei legi(la data 28shymarshy2011 Art 126 alin (2) din capitolul V reglementat de Art 110 din capitolul V din Norma din2011 )a) soțulb) copiii proprii copiii adoptați copiii aflați icircn plasament familial sau cei icircncredințați sprecreștere și educare familiei icircn vacircrstă de pacircnă la 18 ani sau dacă icircși continuă studiile pacircnăla terminarea acestora fără a depăși vacircrsta de 26 de ani precum și copiii incapabili demuncă indiferent de vacircrstă dacă șishyau pierdut capacitatea de muncă icircnaintea vacircrstelormenționatec) părinții și bunicii oricăruia dintre soți(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate dincuantumul prevăzut la art 125 alin (3)Art 127(1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă lacerere pe baza certificatului de deces(2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu decotizareArt 128(la data 28shymarshy2011 Art 128 din capitolul V reglementat de Art 116 din capitolul V din Norma din 2011 )Icircn cazul icircn care potrivit legii angajatorul icircși suspendă temporar activitatea sau activitateaacestuia icircncetează prin divizare ori fuziune dizolvare reorganizare lichidare reorganizarejudiciară lichidare judiciară faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de legeajutorul de deces cuvenit și neachitat potrivit legii se achită din bugetul asigurărilorsociale de stat de casele teritoriale de pensii respectiv de casele de pensii sectorialeArt 129(la data 28shymarshy2011 Art 129 din capitolul V reglementat de Art 115 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 129 din capitolul V reglementat de Art 114 din capitolul V din Norma din 2011 )(1) Ajutorul de deces se achită icircn termen de 24 de ore de la solicitare dea) angajator icircn cazul decesului asiguratului prevăzut la art 6 alin (1) pct I II și Vrespectiv al unui membru de familie al acestuiab) instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj icircn cazul decesuluișomerului respectiv al unui membru de familie al acestuiac) casa teritorială de pensii respectiv casa de pensii sectorială icircn cazul decesuluipensionarului sau al asiguratului prevăzut la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) respectival unui membru de familie al acestuia(la data 30shydecshy2010 Art 129 alin (1) litera C din capitolul V modificat de Art XVIII punctul 20 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

(2) Icircn situația persoanelor asigurate icircn sistemul public de pensii pe baza contractului deasigurare socială icircncheiat anterior intrării icircn vigoare a prezentei legi ajutorul de deces seachită de casa teritorială de pensii la care se află icircn evidențăArt 130(1) Ajutorul de deces se achită persoanei icircndreptățite sau mandatarului desemnat prinprocură specială de către aceasta(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat pe baza actelor justificative icircn cadrul termenuluigeneral de prescripție calculat de la data decesului(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin (1) se achită la nivelul cuvenit ladata decesuluiCAPITOLUL VI Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensiisectorialeArt 131(1) CNPP este instituție publică de interes național cu personalitate juridică organ despecialitate al administrației publice centrale care administrează sistemul public de pensii(2) CNPP se află sub autoritatea Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale(3) Sediul CNPP este icircn municipiul București(4) Casa de pensii a municipiului București și casele județene de pensii sunt serviciipublice icircnvestite cu personalitate juridică(5) CNPP are icircn subordine Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare aCapacității de Muncă denumit icircn continuare INEMRCM care este instituție publică cupersonalitate juridică și autonomie științifică Icircn subordinea INEMRCM se icircnființeazăcentre regionale de expertiză medicală a capacității de muncă(6) Statutul și structura organizatorică ale INEMRCM se stabilesc prin hotăracircre aGuvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al INEMRCMși al serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă(7) CNPP este acționar unic la Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă TBRCM shy SA(8) CNPP are icircn subordine Centrul Național de Formare Profesională a Personalului dinDomeniul Pensiilor Publice ca instituție cu personalitate juridică și autonomie științifică iarcheltuielile curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de statArt 132_____) shy Art 132 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )(1) Casele de pensii sectoriale se icircnființează icircn subordinea Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz castructuri cu personalitate juridică și cu sediul icircn municipiul București(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin (1) sunt succesoare de drept alestructurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituțiile menționate la alin (1)(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin (1) este coordonatămetodologic de CNPPSECȚIUNEA 1 Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectorialeArt 133(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație compus din23 de persoane dintre care un președinte și 22 de membri(2) Președintele CNPP este numit prin decizie a primuluishyministru la propunerea ministruluimuncii familiei și protecției sociale pentru un mandat de 5 ani care poate fi reicircnnoitPreședintele CNPP este și președinte al consiliului de administrație(3) Președintele exercită o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică(4) Președintele are rang de secretar de stat și este salarizat la nivelul prevăzut de legepentru această funcție(5) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului ai caselor depensii sectoriale patronatelor sindicatelor și pensionarilor după cum urmeazăa) 5 reprezentanți ai Guvernului desemnați de ministrul muncii familiei și protecțieisociale

b) 3 reprezentanți ai caselor de pensii sectoriale desemnați de conducătorii instituțiilorpublice prevăzute la art 132 alin (1)c) 5 reprezentanți ai patronatelor desemnați de organizațiile patronale reprezentative lanivel naționald) 5 reprezentanți ai sindicatelor desemnați de organizațiile sindicale reprezentative lanivel naționale) 4 reprezentanți ai pensionarilor desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor(6) Sunt reprezentative la nivel național organizațiile patronale și sindicale care icircndeplinesccondițiile prevăzute de Legea nr 1301996 privind contractul colectiv de muncărepublicată cu modificările și completările ulterioare(7) Membrii consiliului de administrație sunt numiți sau desemnați potrivit prevederilor alin(5) pe o perioadă de 4 ani(8) Consiliul de administrație funcționează icircn mod legal icircn prezența a cel puțin 15 dintremembrii săi(9) Pe durata exercitării mandatului președintele și membrii consiliului de administrațiepot fi revocați de către cei care ishyau numit respectiv desemnat(10) Icircn cazul icircncetării mandatului ca urmare a revocării a demisiei sau a decesului vor finumite respectiv desemnate alte persoane pacircnă la expirarea duratei mandatului inițialArt 134(1) CNPP icircși elaborează statutul propriu care se aprobă prin hotăracircre a Guvernului(2) Statutul cuprinde icircn mod obligatoriu atribuțiile consiliului de administrație alepreședintelui CNPP modul de organizare și funcționare a CNPP atribuțiile caselor teritorialede pensii precum și modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale(3) Modul de organizare și funcționare a societății comerciale prevăzute la art 131 alin (7)se stabilește prin hotăracircre a GuvernuluiArt 135(la data 24shymarshy2011 Art 135 din capitolul VI sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea2332011 )_____

) shy Art 135 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )Atribuțiile organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prinhotăracircre a Guvernului la propunerea Ministerului Muncii Familiei și Protecției SocialeMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircnde Informații adoptată icircn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legiArt 136(1) Ministrul muncii familiei și protecției sociale ministrul apărării naționale ministruladministrației și internelor și directorul Serviciului Romacircn de Informații sunt ordonatoriprincipali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat(2) Ministrul muncii familiei și protecției sociale poate delega atribuțiile prevăzute dedispozițiile legale icircn vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare președinteluiCNPP(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terțiari de credite pentru bugetulasigurărilor sociale de stat(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terțiari de credite pentrucheltuielile cu prestațiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de statArt 137(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea sistemului public de pensii se suportădin bugetul asigurărilor sociale de stat icircn limita unui procent de pacircnă la 3 aplicat asupracheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de statinclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase icircn condițiile legii(2) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se suportădin bugetul de stat prin bugetele instituțiilor publice icircn subordinea cărora funcționează(3) Sumele necesare administrării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrateprivat cele ocazionate de virarea contribuției la aceste fonduri precum și celelaltecheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat icircn limita procentuluiprevăzut la alin (1)

SECȚIUNEA 2 Atribuțiile CNPP ale caselor teritoriale de pensii și alecaselor de pensii sectorialeArt 138Icircn aplicarea prevederilor prezentei legi CNPP icircndeplinește icircn principal următoareleatribuțiia) icircndrumă și controlează modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele teritorialede pensiib) furnizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilorsociale de statc) prezintă Guvernului și partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare abugetului asigurărilor sociale de statd) icircndrumă metodologic casele de pensii sectorialee) stabilește icircn cooperare cu casele de pensii sectoriale modalitatea tehnică de evidențăa contribuabililor la sistemul public de pensii a drepturilor și obligațiilor de asigurări socialeprecum și a modului de colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și AdministrareaBazelor de Datef) publică anual raportul de activitateg) organizează cooperarea cu instituții similare din alte țări icircn vederea coordonăriiprestațiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competență pentru lucrătoriimigranțih) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuții potrivitdispozițiilor legale icircn vigoarei) urmărește icircncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat organizeazăicircndrumă și controlează activitatea privind executarea creanțelor bugetare potrivitdispozițiilor legale icircn vigoarej) ia măsuri icircn condițiile legii pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniuluisistemului public de pensii precum și pentru asigurarea integrității acestuiak) ia măsuri icircn condițiile legii pentru protecția fondurilor de asigurări socialel) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensiim) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel național pe bazacodului numeric personaln) certifică la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP stagiul de cotizare șipunctajul pentru fiecare asigurato) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăp) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care Romacircnia esteparte precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organismesimilare icircn domeniul asigurărilor sociale din alte țări icircn limita competențelor prevăzute delegeq) organizează selecția pregătirea și perfecționarea profesională a personalului dindomeniul asigurărilor socialer) asigură introducerea extinderea icircntreținerea și protecția sistemelor automate de calculși de evidențăs) asigură reprezentarea icircn fața instanțelor judecătorești icircn litigiile icircn care este parte caurmare a aplicării dispozițiilor prezentei legiș) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensiiadministrate privat conform dispozițiilor legale icircn vigoaret) asigură exportul icircn străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale icircndomeniuț) icircndeplinește orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legaleArt 139Icircn aplicarea prevederilor prezentei legi casele teritoriale de pensii și casele de pensiisectoriale icircndeplinesc icircn principal următoarele atribuțiia) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuții potrivitdispozițiilor legale icircn vigoareb) urmăresc icircncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat organizeazăicircndrumă și controlează activitatea privind executarea creanțelor bugetare potrivitdispozițiilor legale icircn vigoare

c) iau măsuri icircn condițiile legii pentru dezvoltarea și administrarea eficientă apatrimoniului sistemului public de pensii precum și pentru asigurarea integrității acestuiad) iau măsuri icircn condițiile legii pentru protecția fondurilor de asigurări socialee) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensiif) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel național pe bazacodului numeric personalg) certifică la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP stagiul de cotizare șipunctajul pentru fiecare asigurath) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăi) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care Romacircnia esteparte precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organismesimilare icircn domeniul asigurărilor sociale din alte țări icircn limita competențelor prevăzute delegej) organizează selecția pregătirea și perfecționarea profesională a personalului dindomeniul asigurărilor socialek) asigură introducerea extinderea icircntreținerea și protecția sistemelor automate de calculși de evidențăl) asigură reprezentarea icircn fața instanțelor judecătorești icircn litigiile icircn care sunt parte caurmare a aplicării dispozițiilor prezentei legim) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensiiadministrate privat conform dispozițiilor legale icircn vigoaren) asigură exportul icircn străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale icircndomeniuo) icircndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legaleArt 140(1) Realizarea atribuțiilor ce revin caselor teritoriale de pensii potrivit legii este supusăcontrolului CNPP(2) Realizarea atribuțiilor ce revin CNPP potrivit legii este supusă controlului MinisteruluiMuncii Familiei și Protecției Sociale(3) Realizarea atribuțiilor ce revin caselor de pensii sectoriale potrivit legii este supusăcontrolului Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații după cazArt 141(1) Salarizarea personalului CNPP al caselor teritoriale de pensii și al caselor de pensiisectoriale se realizează potrivit legii(2) Cheltuielile curente și de capital ale CNPP caselor teritoriale de pensii INEMRCM șicentrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă se suportă din bugetulasigurărilor sociale de stat(3) Cheltuielile curente și de capital ale caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetulde stat prin bugetele instituțiilor icircn subordinea cărora funcționeazăCAPITOLUL VII Răspunderea juridicăArt 142Icircncălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială civilăcontravențională sau penală după cazSECȚIUNEA 1 Infracțiuni(la data 01shyfebshy2014 Art 143 din capitolul VII sectiunea 1 abrogat de Art 222 din titlul II din Legea1872012 )SECȚIUNEA 2 ContravențiiArt 144Constituie contravenție următoarele faptea) nedepunerea la termen a declarației nominale de asigurare prevăzută la art 7b) nedepunerea declarației individuale de asigurare prevăzută la art 11c) nerespectarea cotelor de contribuție de asigurări sociale stabilite potrivit prevederilorart 27 alin (3) și art 31d) nerespectarea metodologiei și a criteriilor de icircncadrare icircn condiții deosebite de muncăe) nerespectarea prevederilor art 33shy36 privind baza de calcul a contribuției de asigurărisociale

f) nerespectarea prevederilor art 44 privind neplata și calculul majorărilor de icircntacircrziere laplata contribuției de asigurări socialeg) nerespectarea prevederilor art 119 privind obligația comunicării modificărilor intervenitereferitoare la condițiile de acordare a pensieih) neachitarea de către angajator icircn condițiile stabilite de lege a ajutorului de decesi) calculul și plata eronate ale ajutorului de deces de instituția care efectuează plataacestuiaj) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuției de asigurărisocialek) neplata de către angajator timp de 3 luni consecutiv icircn condițiile legii a contribuției deasigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de statl) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale CNPP ale caselor teritoriale depensii precum și ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative și actele deevidență necesare icircn vederea stabilirii obligațiilor de asigurări sociale precum și icircn vederearecuperării creanțelor prin executare silităm) nerespectarea prevederilor art 161 alin (1)n) neplata timp de 3 luni consecutiv icircn condițiile legii a contribuției de asigurări socialedatorate de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IVo) fapta persoanei de a nu transmite timp de 3 luni consecutiv la casele teritoriale depensii respectiv la casele de pensii sectoriale declarația nominală de asigurarep) fapta persoanei de a nu vira pentru o perioadă de 3 luni consecutiv la bugetulasigurărilor sociale de stat contribuția de asigurări sociale reținută de la asiguratArt 145(1) Contravențiile prevăzute la art 144 se sancționează după cum urmeazăa) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei cele prevăzute la lit b) c) f) g) i) m) n) și o)b) cu amendă de la 1500 lei la 5000 lei cele prevăzute la lit a) d) e) h) j) l) și p)c) cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei cea prevăzută la lit k)(2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin (1) poate fi actualizat prin hotăracircre a GuvernuluiArt 146Constatarea contravențiilor prevăzute la art 144 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art145 se fac de către organele de control ale CNPP prin casele teritoriale de pensii de cătreANAF și unitățile sale subordonate precum și de organele de control ale caselor de pensiisectorialeArt 147Amenzile contravenționale aplicate potrivit prevederilor art 145 și 146 constituie veniturila bugetul asigurărilor sociale de statArt 148(1) Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art 144shy146 se completează cuprevederile Ordonanței Guvernului nr 22001 privind regimul juridic al contravențiiloraprobată cu modificări și completări prin Legea nr 1802002 cu modificările șicompletările ulterioare(2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la obligațiile față de bugetul asigurărilor socialede stat se completează cu prevederile Legii nr 2412005 pentru prevenirea șicombaterea evaziunii fiscale cu modificările ulterioareCAPITOLUL VIII Jurisdicția asigurărilor socialeArt 149(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectorialepot fi contestate icircn termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrală deContestații respectiv la comisiile de contestații care funcționează icircn cadrul MinisteruluiApărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn deInformații(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedurăadministrativă prealabilă obligatorie fără caracter jurisdicțional(3) Comisia Centrală de Contestații funcționează icircn cadrul CNPP(4) Deciziile de pensie necontestate icircn termenul prevăzut la alin (1) sunt definitiveArt 150(1) Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestații care funcționează icircn cadrulMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn

de Informații sunt organisme de verificare care examinează și hotărăsc asupra deciziilorde pensie emise de casele teritoriale de pensii respectiv de casele de pensii sectoriale șiurmăresc aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile publice(2) Organizarea funcționarea și structura Comisiei Centrale de Contestații respectiv acomisiilor de contestații care funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații se stabilesc prinordin comun al ministrului muncii familiei și protecției sociale ministrului apărăriinaționale ministrului administrației și internelor și directorului Serviciului Romacircn deInformații icircn termen de 30 de zile de la intrarea icircn vigoare a prezentei legi(3) Icircn soluționarea contestațiilor Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestațiicare funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații adoptă hotăracircri(4) Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data icircnregistrăriiacesteiaArt 151(1) Hotăracircrile Comisiei Centrale de Contestații respectiv ale comisiilor de contestații carefuncționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații se comunică persoanelor icircn cauză și caselorteritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate după caz icircn termen de 5zile de la adoptare(2) Hotăracircrile prevăzute la art 150 alin (3) pot fi atacate la instanța judecătoreascăcompetentă icircn termen de 30 de zile de la comunicare) Curtea Constituțională constată că dispozițiile art 151 alin (2) sunt constituționale icircnmăsura icircn care se interpretează că nesoluționarea contestațiilor și necomunicarea icircntermenul legal a hotăracircrilor Comisiei Centrale de Contestații respectiv ale comisiilor decontestații care funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații nu icircmpiedică accesul lajustiție(la data 09shyaprshy2012 Art 151 alin (2) din capitolul VIII atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia9562012 )

(3) Hotăracircrile prevăzute la art 150 alin (3) care nu au fost atacate la instanțelejudecătorești icircn termenul prevăzut la alin (2) sunt definitiveArt 152Jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apelArt 153Tribunalele soluționează icircn primă instanță litigiile privinda)modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări socialeb)modul de stabilire a dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrzierec) icircnregistrarea evidența și certificarea contribuției de asigurări socialed) hotăracircrile Comisiei Centrale de Contestații și ale comisiilor de contestații carefuncționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații privind deciziile de pensiee) deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații date icircn soluționarea contestațiilor privind deciziile medicaleasupra capacității de muncăf) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări socialeg)modul de stabilire și de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări socialeh) placircngerile icircmpotriva proceselorshyverbale de contravenție icircncheiate icircn baza prezentei legii) contestațiile icircmpotriva măsurilor de executare silită dispuse icircn baza prezentei legij) alte drepturi și obligații de asigurări sociale născute icircn temeiul prezentei legiArt 154(1) Cererile icircndreptate icircmpotriva CNPP a caselor teritoriale de pensii sau icircmpotriva caselorde pensii sectoriale se adresează instanței icircn a cărei rază teritorială icircși are domiciliul orisediul reclamantul(2) Celelalte cereri se adresează instanței icircn a cărei rază teritorială icircși are domiciliul sausediul pacircracirctul

Art 155(1) Icircmpotriva hotăracircrilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apelcompetentă(2) Hotăracircrile curților de apel precum și hotăracircrile tribunalelor neatacate cu apel icircn termensunt definitive(la data 15shyfebshy2013 Art 155 din capitolul VIII modificat de Art 72 din titlul IV din Legea 762012 )

Art 156Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicția asigurărilor sociale se completează cudispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr 3042004 privind organizareajudiciară republicată cu modificările și completările ulterioareArt 157Cererile icircn fața oricăror organe sau instanțe precum și toate actele procedurale icircn legăturăcu litigiile avacircnd ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale sunt scutite de taxăde timbruCAPITOLUL IX Dispoziții tranzitoriiArt 158(1) Perioadele de vechime icircn muncă realizate icircn grupa a IIshya de muncă pacircnă la data de 1aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare icircn condiții deosebite icircn vederea reduceriivacircrstelor standard de pensionare cu excepția celor realizate icircn activitățile care conformprevederilor art 30 alin (1) sunt icircncadrate icircn condiții speciale(2) Perioadele de vechime icircn muncă realizate icircn grupa I de muncă pacircnă la data de 1 aprilie2001 icircn activitățile care conform prevederilor art 30 alin (1) sunt icircncadrate icircn condițiispeciale constituie stagii de cotizare icircn condiții speciale icircn vederea reducerii vacircrstelorstandard de pensionare(3) Stagiile de cotizare realizate icircn grupa I de muncă condiții speciale șisau alte condițiide muncă mai mici de 2 ani se valorifică icircn vederea reducerii vacircrstelor standard depensionare conform art 55 alin (1) lit a) și tabelului nr 1(4) Adeverințele care atestă icircncadrarea persoanelor icircn fostele grupe I șisau a IIshya demuncă sunt valorificate numai icircn situația icircn care au fost emise conform legii pe bazadocumentelor verificabile icircntocmite anterior datei de 1 aprilie 2001(la data 25shyiunshy2015 Art 158 din capitolul IX modificat de Art 1 punctul 3 din Legea 1552015 )

Art 159(1) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit a) și art 17 dovada vechimii icircn muncă atimpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare realizată pacircnă la data de1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă carnetul de asigurări sociale sau cu alte acteprevăzute de lege(2) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit b) dovada vechimii icircn serviciu realizatăpacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legi se face cu fișa de pensie fișa matricolă sau altedocumente legale(3) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit c) dovada stagiului de cotizare realizat pacircnăla intrarea icircn vigoare a prezentei legi se face cu adeverința eliberată icircn baza declarațiilorprivind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilorsociale de stat a declarației de asigurare sau a contractului de asigurare socială după cazArt 160(1) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 se face deCNPP prin casele teritoriale de pensii pe măsura preluării datelor din actele doveditoareprevăzute la art 159 alin (1)(2) Certificarea stagiului de cotizare realizat pacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legipentru cadrele militare polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranțeinaționale se face de casele de pensii sectoriale pe măsura preluării datelor din acteledoveditoare prevăzute la art 159 alin (2)Art 161(1) Cererile icircn legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege prin care se face dovadavechimii icircn muncă a timpului util la pensie pentru agricultori și a stagiului de cotizarenecesare stabilirii drepturilor de pensie sunt scutite de orice fel de taxe și comisioane

(2) Cererile prevăzute la alin (1) se soluționează icircn termen de 30 de zile de la dataicircnregistrăriiArt 162(1) Icircn cazul icircn care icircn carnetul de muncă icircn carnetul de asigurări sociale sau icircn oricare altact prevăzut de lege au fost icircnregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi salariile lunare sevor calcula prin icircnmulțirea salariilor orare sau după caz zilnice cu numărul mediu de ore pelună respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respectiveastfela) 255 zile (204 ore) pe lună pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978b) 245 zile (196 ore) pe lună pentru perioada 1 ianuarie 1978 shy 1 martie 1990c) 236 zile (189 ore) pe lună pentru perioada 1 martie 1990shy30 septembrie 1990d) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru perioada 1 octombrie 1990shy1 ianuarie 1997e) 2116 zile (16933 ore) pe lună pentru anul 1997f) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru anul 1998g) 2150 zile (172 ore) pe lună pentru anul 1999h) 2167 zile (17336 ore) pe lună pentru anul 2000i) 2142 zile (17136 ore) pe lună pentru anul 2001j) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru anul 2002k) pentru anul 2003 și icircn continuare numărul mediu de zile și respectiv de ore lucrătoarepe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr 532003 shy Codul muncii cumodificările și completările ulterioare referitoare la zilele de sărbătoare legală(2) Icircn situațiile icircn care pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare icircncarnetul de muncă sau icircn alte acte doveditoare nu sunt icircnregistrate drepturile salariale ladeterminarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe țară icircn vigoare icircnperioada respectivă(3) Fac excepție de la prevederile alin (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963pentru care la determinarea punctajului mediu anual se utilizeazăa) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele anterioare dateide 1 septembrie 1947 indiferent de nivelul drepturilor salariale icircnregistrate icircn carnetul demuncă sau dovedite ori pentru care icircn carnetul de muncă nu sunt icircnregistrate drepturilesalarialeb) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele cuprinse icircntredata de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 și pentru care icircn carnetul demuncă nu sunt icircnregistrate drepturile salariale și nici nu sunt doveditec) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele cuprinse icircntredata de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 icircn situația icircn care prinvalorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare rezultă pentru fiecare lună destagiu de cotizare un număr de puncte mai mic decacirct cel prevăzut la lit b)(4) Icircn situația icircn care pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947 icircn documenteledoveditoare sunt icircnregistrate drepturi salariale nedenominate acestea vor fi denominate icircnfuncție de reformele monetare(5) Prevederile alin (3) și (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu decotizare icircn sistemul public de pensii cu excepția perioadelor asimilate prevăzute de lege(6) Pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) care nu pot dovedi cu actedrepturile salariale de care au beneficiat icircn perioadele anterioare intrării icircn vigoare aprezentei legi la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediubrutnet după caz din perioada respectivăArt 163(1) Pentru persoanele asigurate icircn alte sisteme de asigurări sociale integrate icircn sistemulasigurărilor sociale de stat pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legi la determinareapunctajului se ia icircn calcul după caz salariul minim pe economie venitul asigurat stipulat icircncontractul de asigurare la care sshya achitat contribuția de asigurări sociale sau salariulinclusiv celelalte drepturi icircnregistrate icircn carnetul de muncă(2) Pentru fiecare an util realizat icircn cadrul fostelor unități agricole cooperatiste precum șipentru fiecare an de contribuție realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonelenecooperativizate pacircnă la data intrării icircn vigoare a Legii nr 801992) privind pensiile și

alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor republicată cu modificările șicompletările ulterioare punctajul anual este 057255 puncte(3) Pentru perioadele de contribuție realizate conform Legii nr 801992) republicată cumodificările și completările ulterioare la determinarea punctajului lunar se ia icircn calculvenitul asigurat la care sshya plătit contribuția de asigurări sociale___) Legea nr 801992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilora fost abrogată prin art 198 din Legea nr 192000 privind sistemul public și alte drepturide asigurări sociale(4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art 16 lit d) la determinareapunctajului lunar se ia icircn calcul cuantumul ajutoruluiArt 164(1) Pentru perioadele necontributive care potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie2001 au constituit vechime icircn muncă utilă la pensie la determinarea punctajului lunar alpersoanei se utilizează salariul minim pe economie brut sau net după caz sau salariul debază minim brut pe țară din perioadele respective(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g) realizateanterior datei de 1 aprilie 2001 la determinarea punctajului lunar se utilizează salariulminim pe economie brut sau net după caz sau salariul de bază minim brut pe țară dinperioadele respective(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime icircn muncă potrivit prevederilor Decretuluishylege nr 1181990 republicat la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează15 salarii minime pe economie brute sau nete după caz din perioadele respective(4) Icircn situațiile prevăzute la alin (3) icircn care persoana a realizat și stagii de cotizare ladeterminarea punctajului lunar al acesteia se utilizează salariul lunar brut sau net dupăcaz avut icircn perioadele respective dacă acesta este mai mare decacirct 15 salarii minime peeconomie(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) realizate icircn intervalul cuprinsicircntre data de 1 aprilie 2001 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calculul punctajuluilunar se utilizeazăa) cuantumul pensiei de invaliditate icircn situațiile prevăzute la art 49 alin (1) lit a)b) 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective icircn situațiileprevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) și g)(6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit d) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 aprilie 2001 și data de 1 ianuarie 2006 la calculul punctajului lunarse utilizează cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale(7) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit e) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 ianuarie 2005 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calcululpunctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară demuncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit f) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 ianuarie 2006 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calcululpunctajului lunar se utilizează 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadelerespectiveArt 165(1) La determinarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie2001 se utilizează salariile brute sau nete după caz icircn conformitate cu modul de icircnscrierea acestora icircn carnetul de muncă astfela) salariile brute pacircnă la data de 1 iulie 1977b) salariile nete de la data de 1 iulie 1977 pacircnă la data de 1 ianuarie 1991c) salariile brute de la data de 1 ianuarie 1991(2) La determinarea punctajelor lunare pe lacircngă salariile prevăzute la alin (1) se au icircnvedere și sporurile cu caracter permanent care după data de 1 aprilie 1992 au făcut partedin baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt icircnscrise icircn carnetulde muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități conform legislației icircnvigoare(la data 28shymarshy2011 Art 165 alin (2) din capitolul IX reglementat de Art 127 din capitolul VI din Norma din2011 )

(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorula) perioada 1 martie 1970shy1 septembrie 1983shy 3 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 5shy10 anishy 5 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 10shy15 anishy 7 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 15shy20 anishy 10 pentru o vechime icircn muncă totală de peste 20 de anib) perioada 1 septembrie 1983shy1 aprilie 1992shy 3 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 3shy5 anishy 6 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 5shy10 anishy 9 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 10shy15 anishy 12 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 15shy20 anishy 15 pentru o vechime icircn muncă totală de peste 20 de ani(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilireapunctajelor lunare este cel icircnscris icircn carnetul de muncă sau icircn alte acte doveditoare(5) Salariile medii și minime pe economie brute sau nete după caz pentru fiecare anpacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legi sunt prevăzute icircn anexele nr 7 și 8(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938 precum și pentru perioada cuprinsă icircntre1939shy1946 inclusiv la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzătoranului 1938(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzătoranului 1949Art 166La determinarea punctajelor lunare pentru perioada cuprinsă icircntre 1 aprilie 2001 și dataintrării icircn vigoare a prezentei legi se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituitconform legii baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale așa cum acestaa fost icircnscris icircn declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de platăcătre bugetul asigurărilor sociale de stat sau după caz icircn declarația de asigurare sau icircncontractul de asigurare socialăArt 167Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) la determinarea punctajelorlunare pentru perioadele anterioare intrării icircn vigoare a prezentei legi se utilizează soldabrută sau netăsalariul brut sau net după cazArt 168(1) Asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2 3 respectiv5 beneficiază de ocreștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajelelunare realizate icircn aceste perioade astfela) 16 pentru perioada 1 ianuarie 1967shy1 ianuarie 1973b) 13 pentru perioada 1 ianuarie 1973shy1 ianuarie 1978c) 14 pentru perioada 1 ianuarie 1978shy1 iulie 1986d) 21 pentru perioada 1 iulie 1986shy1 noiembrie 1990e) 15 pentru perioada 1 noiembrie 1990shy1 aprilie 1991f) 14 pentru perioada 1 aprilie 1991shy1 aprilie 1992g) 13 pentru perioada 1 aprilie 1992shy1 ianuarie 1999h) 22 pentru perioada 1 ianuarie 1999shy1 februarie 1999i) 17 pentru perioada de după 1 februarie 1999(2) Asigurații care au contribuit cu 4 la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază deo creștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajelelunare realizate icircn aceste perioade astfel(la data 28shymarshy2011 Art 168 alin (2) din capitolul IX reglementat de Art 128 din capitolul VI din Norma din2011 )a) 26 pentru perioada 1 iulie 1977shy1 ianuarie 1978b) 28 pentru perioada 1 ianuarie 1978shy1 iulie 1986Art 169(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilitepotrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 care au desfășurat activități icircn locuriicircncadrate icircn grupa I șisau grupa a IIshya de muncă beneficiază de o creștere a punctajeloranuale realizate icircn aceste perioade după cum urmează

a) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa I demuncăb) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa a llshya de muncă(2) Prevederile alin (1) nu se aplică icircn situația icircn care la recalcularea pensiilor icircnconformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 42005 privindrecalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor socialede stat aprobată cu completări prin Legea nr 782005 cu modificările și completărileulterioare pentru determinarea punctajului mediu anual sshya utilizat vechimea icircn muncănecesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special(3) De creșterea punctajelor anuale prevăzută la alin (1) beneficiază și persoanele alecăror drepturi de pensie sshyau deschis icircn perioada 1 aprilie 2001shy2 noiembrie 2008 inclusivnumai icircn situațiile icircn care potrivit legii la determinarea punctajului mediu anual sshyauutilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislația icircn vigoare icircn perioadarespectivă(4) Prevederile alin (1) se aplică prin acordarea diferenței dintre creșterea punctajuluimediu anual rezultată și cea acordată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr1002008 pentru completarea Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii și altedrepturi de asigurări sociale aprobată prin Legea nr 1542009(5) Icircn situația icircn care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat icircn urmaaplicării prevederilor alin (1)shy(4) este mai mic decacirct cel cuvenit sau aflat icircn plată semenține acest cuantum pacircnă la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzute delege se obține un cuantum al pensiei mai mare(6) Prevederile art 100 lit a) referitoare la majorarea punctajului pentru perioadelerealizate icircn condiții deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 se aplică șipersoanelor icircnscrise la pensie anterior intrării icircn vigoare a prezentei legi(la data 09shymarshy2015 Art 169 alin (6) din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12015 )______) shy Art 169 alin (6) intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2013 (nn shy A se vedea art 193alin (2) )Art 1691(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilitepotrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011 care au desfășurat activități icircn locuride muncă icircncadrate icircn grupa I șisau grupa a IIshya de muncă potrivit legislației anterioaredatei de 1 aprilie 2001 respectiv activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebiteșisau condiții speciale potrivit legii beneficiază de o creștere a punctajelor anualerealizate icircn aceste perioade după cum urmeazăa) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircngrupa I de muncă sau icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții specialeb) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircngrupa a IIshya de muncă sau icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebite(2) Prevederile alin (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie sshyau deschisanterior datei de 1 ianuarie 2011 și care conform prevederilor legale icircn vigoare nu aubeneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr1002008 pentru completarea Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii și altedrepturi de asigurări sociale aprobată prin Legea nr 1542009 Legii nr 2182008pentru modificarea și completarea Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii șialte drepturi de asigurări sociale art 782 din Legea nr 192000 de prevederile art 169din prezenta lege precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate icircn condițiispeciale după data de 1 aprilie 2001(3) Icircn cazul persoanelor prevăzute la alin (2) la numărul total de puncte realizate deacestea pacircnă la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzătormajorării rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (1) la determinarea punctajuluimediu anual utilizacircndushyse stagiile complete de cotizare prevăzute de lege corespunzătoarefiecărei situații(4) Icircn situația icircn care icircn urma aplicării prevederilor alin (1)shy(3) rezultă un punctaj mediuanual mai mic se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat icircn plată sau

cuvenit la data recalculării(5) Recalcularea prevăzută la alin (1)shy(4) se efectuează icircn termen de 24 de luni calculatde la data de 1 ianuarie 2016(6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin (1)shy(5) se cuvin și se plătesc icircncepacircnd cudata de 1 ianuarie 2016(la data 11shyiulshy2015 Art 169 din capitolul IX completat de Art 1 din Legea 1922015 )

Art 170(la data 22shydecshy2015 Art 170 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Art 18 din capitolul III dinLegea 3402015 )(la data 02shyianshy2015 Art 170 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Art 19 din capitolul III dinLegea 1872014 )(la data 15shydecshy2013 Art 170 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Art 19 din capitolul III dinLegea 3402013 )(1) Pentru persoanele icircnscrise la pensie icircncepacircnd cu data intrării icircn vigoare a prezenteilegi la punctajul mediu anual determinat icircn condițiile art 95 se aplică un indice de corecțiecalculat ca raport icircntre 433 din cacircștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unuipunct de pensie icircn vigoare la data icircnscrierii la pensie actualizată cu rata medie anuală ainflației pe anul 2011(2) Icircncepacircnd cu anul 2013 cacircștigul salarial mediu brut realizat prevăzut la alin (1) estecel definitiv cunoscut icircn anul precedent celui icircn care se deschide dreptul la pensie pentruanul calendaristic anterior comunicat de Institutul Național de Statistică(3) Indicele de corecție se aplică o singură dată la icircnscrierea inițială la pensie(4) Punctajul mediu anual rezultat icircn urma aplicării indicelui de corecție reprezintăpunctajul mediu anual realizat de asigurat care se utilizează la determinarea cuantumuluipensiei(la data 23shyianshy2013 Art 170 din capitolul IX modificat de Art I punctul 3 din Ordonanta urgenta 12013 )

Art 171La data intrării icircn vigoare a prezentei legi pensiile din sistemul public de pensii și altedrepturi de asigurări sociale inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art 1 din Legea nr1192010 privind stabilirea unor măsuri icircn domeniul pensiilor devin pensii icircn icircnțelesulprezentei legiArt 172(la data 28shymarshy2011 Art 172 din capitolul IX reglementat de Art 130 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 172 din capitolul IX reglementat de Art 129 din capitolul VI din Norma din 2011 )(1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn care o persoană a fost asiguratăsimultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate icircnsistemul asigurărilor sociale de stat la stabilirea punctajului perioadele respective se iauicircn calcul o singură dată(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn care o persoană a fost asiguratăsimultan la sistemul de asigurări sociale și pensii pentru agricultori sistemul apărăriinaționale ordinii publice și siguranței naționale și la sistemul de asigurări sociale de stat lastabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn care o persoană a fost asiguratăsimultan la sistemul public de pensii și la sistemul apărării naționale ordinii publice șisiguranței naționale după caz la stabilirea pensiei se iau icircn considerare toate veniturileasigurate din perioadele respectiveArt 173(1) Icircn cazul modificării numărului de urmași după intrarea icircn vigoare a prezentei legipentru o pensie stabilită pe baza legislației anterioare pensia de urmaș cuvenită soțuluisupraviețuitor se recalculează potrivit prezentei legi cu păstrarea condițiilor existente ladata deciziei inițiale(2) Prevederile alin (1) se aplică și icircn cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe bazalegislației anterioare la modificarea icircncadrării icircntrshyun alt grad de invaliditateArt 174Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi aflate pe rolul instanțelorla data intrării icircn vigoare a acesteia se vor judeca potrivit legii icircn baza căreia a fost stabilitdreptul

Art 175(1) Evidența nominală a persoanelor asigurate din luna de raportare se realizează prindeclarația prevăzută la art 29619 alin (1)(2) Modelul declarației individuale de asigurare al contractului de asigurare socialăprecum și modelele celorlalte documente necesare icircn vederea evidenței drepturilor șiobligațiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege se stabilesc de CNPP se aprobăprin ordin al ministrului muncii familiei și protecției sociale și se publică icircn Monitorul Oficialal Romacircniei Partea I(la data 30shydecshy2010 Art 175 din capitolul IX modificat de Art XVIII punctul 21 din Ordonanta urgenta1172010 )

(la data 14shyianshy2011 Art 175 alin (2) din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 52011 )Art 176La data intrării icircn vigoare a prezentei legi CNPP comunică conturile icircn care se vireazăsumele reprezentacircnd contribuția de asigurări socialeArt 177(1) La data intrării icircn vigoare a prezentei legi contribuția individuală de asigurări socialesuportată de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) nu va diminua venitul net alacestora(2) Aplicarea prevederilor alin (1) se realizează prin majorarea drepturilor salariale și aveniturilor asigurate corespunzător diferenței dintre cota de contribuție individuală deasigurări sociale prevăzută de prezenta lege și cota de contribuție individuală prevăzutăde legislația anterioară(3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contribuției de asigurări socialerespectiv la majorarea drepturilor salariale și a veniturilor asigurate astfel icircncacirct contribuțiade asigurări sociale suportată de asigurații prevăzuți la alin (1) să nu conducă ladiminuarea venitului net al acestora se va face pe baza normelor metodologice aprobateprin hotăracircre a Guvernului pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legiArt 178Cererile icircnregistrate și nesoluționate pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legi se vorsoluționa conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensiiCAPITOLUL X Dispoziții finaleArt 179(la data 28shymarshy2011 Art 179 din capitolul X reglementat de Art 141 din capitolul VII din Norma din 2011 )(1) Sumele icircncasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale se recuperează dela beneficiari icircn termenul general de prescripție de 3 ani(2) Icircn cazul prestațiilor de asigurări sociale altele decacirct pensiile recuperarea sumelorprevăzute la alin (1) se efectuează de către angajator sau după caz de instituția careefectuează plata drepturilor de asigurări sociale(3) CNPP prin casele teritoriale de pensii precum și casele de pensii sectorialerecuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuți la alin (2)(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii și al caselor depensii sectoriale se recuperează de la beneficiari icircn baza deciziei casei respective careconstituie titlu executoriu(5) Debitele reprezentacircnd contribuții de asigurări sociale sau prestații de asigurări socialemai mici de 10 lei nu se urmăresc(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc(7) Sumele cu titlu de contribuții de asigurări sociale rămase nerecuperate de pe urmaasiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV decedați nu se mai urmărescArt 180(1) Sumele icircncasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale ca urmare a uneiinfracțiuni săvacircrșite de beneficiar se recuperează de la acesta de la data primei plăți asumelor necuvenite plus dobacircnzile aferente pacircnă la recuperarea integrală a prejudiciului(2) Sumele stabilite icircn conformitate cu prevederile alin (1) rămase nerecuperate de laasigurații decedați nu se mai urmărescArt 181(1) Debitele provenite din prestații de asigurări sociale se recuperează prin executoriiproprii ai CNPP precum și ai caselor de pensii sectoriale și se fac venit la bugetul

asigurărilor sociale de stat(2) La recuperarea debitelor icircn conformitate cu dispozițiile alin (1) se aplică prevederileCodului de procedură fiscală icircn materieArt 182Angajatorii persoane fizice și juridice sunt obligați să pună la dispoziția CNPP a caselorteritoriale de pensii și a caselor de pensii sectoriale după caz datele și documentelenecesare icircntocmirii evidențelor privind stagiul de cotizareArt 183Icircn aplicarea prezentei legi CNPP poate emite norme aprobate prin hotăracircre a GuvernuluiArt 184(1) Baza de date privind asigurații sistemului public de pensii cu excepția celor prevăzuțila art 6 alin (1) pct I lit c) este proprietatea CNPP și are caracter confidențial(2) Bazele de date privind asigurații sistemului public de pensii prevăzuți la art 6 alin (1)pct I lit c) sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale și au caracter confidențialArt 185Stabilirea și plata unor drepturi finanțate din bugetul de stat se efectuează icircn continuarede CNPP prin casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectorialeArt 186Institutul Național de Statistică are obligația să comunice CNPP și caselor sectoriale depensii cacircștigul salarial mediu brut pacircnă icircn ultima zi a lunii icircn curs pentru luna precedentăArt 187(1) Icircn cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurărisociale al agricultorilor cuantumul pensiei aferent punctajelor medii anuale se suportă de labugetul de stat(2) Se suportă de asemenea de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferentăpunctajelor medii anuale obținute prin valorificarea după data de 1 aprilie 2001 a fiecăruian util realizat icircn cadrul fostelor unități agricole cooperatiste a fiecărui an de contribuțierealizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate pacircnă la dataintrării icircn vigoare a Legii nr 801992 republicată cu modificările și completărileulterioare precum și a perioadelor de contribuție realizate conform acestei legi după datade 29 iulie 1992 și pacircnă la data de 1 aprilie 2001(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi a cărei cauză oconstituie accidentul de muncă sau boala profesională se suportă din fondurile sistemuluide asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din bugetul asigurărilor socialede stat(4) Prevederile alin (3) se aplică și icircn cazul pensiei de urmaș dacă decesul susținătoruluisshya produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale(5) Prevederile alin (3) și (4) se aplică și icircn situația pensiilor stabilite anterior intrării icircnvigoare a prezentei legiArt 188(1) La efectuarea oricăror operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilorși a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP de casele teritoriale de pensii și decasele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pacircnă la 3aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operațiunii financiare(2) Operațiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane precum și nivelulacestora se stabilesc prin decizie a președintelui CNPP(la data 22shyfebshy2012 Art 188 alin (2) din capitolul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12012 )(la data 02shyiunshy2014 Art 188 alin (2) din capitolul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12014 )(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin (1) se fac venit la bugetulasigurărilor sociale de statArt 189Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale stabilită prin prezenta lege seaplică icircn mod corespunzător și contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boliprofesionaleArt 190Aplicația informatică utilizată la stabilirea pensiilor se omologhează și este publicăArt 191

(1) Expertizele dispuse de instanțele judecătorești icircn litigiile de asigurări sociale seefectuează numai de experți specializați icircn asigurări sociale(2) Icircn vederea pregătirii și atestării experților specializați icircn asigurări sociale MinisterulJustiției efectuează modificările necesare icircn legislația specificăArt 192(1) Icircntre sistemul public de pensii și sistemele proprii de asigurări sociale neintegrateacestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare respectiv vechimea icircn muncă sauvechimea icircn serviciu icircn vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vacircrstă deinvaliditate și de urmaș(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) și g)care constituie și vechime icircn muncă sau icircn serviciu icircn sistemele proprii de asigurări socialeneintegrate sistemului public de pensii se iau icircn calcul opțional icircn unul dintre sistemeArt 193(1) Prezenta lege intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepția art 70 alin (1)art 132 135 și 194 care intră icircn vigoare la 3 zile de la data publicării icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I(2) Prevederile art 102 alin (2)shy(6) precum și cele ale art 169 alin (6) și art 170 intră icircnvigoare la data de 1 ianuarie 2013(la data 17shydecshy2011 Art 193 alin (2) din capitolul X modificat de Actul din Legea 2832011 )

Art 194______) shy Art 194 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )Guvernul Romacircniei va elabora și va icircnainta Parlamentului spre adoptare pacircnă la sfacircrșitulanului 2010 un proiect de lege privind pensiile ocupaționaleArt 195Anexele nr 1shy8 fac parte integrantă din prezenta legeArt 196La data intrării icircn vigoare a prezentei legi se abrogăa) Legea nr 192000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări socialepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 140 din 1 aprilie 2000 cu modificărileși completările ulterioareb) Legea nr 1642001 privind pensiile militare de stat republicată icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 748 din 14 octombrie 2002 cu modificările și completărileulterioarec) art 29 și 52 din Legea nr 2692003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular alRomacircniei publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 441 din 23 iunie 2003 cumodificările ulterioared) Ordonanța de urgență a Guvernului nr 362003 privind sistemul de pensionare amembrilor personalului diplomatic și consular publicată icircn Monitorul Oficial al RomacircnieiPartea I nr 376 din 2 iunie 2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr5952003 cu modificările și completările ulterioaree) Legea nr 1792004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale alepolițiștilor publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 485 din 31 mai 2004 cumodificările și completările ulterioaref) art 68 art 681 alin (2) și art 682shy684 din Legea nr 5672004 privind statutulpersonalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lacircngăacestea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1197 din 14 decembrie2004 cu modificările și completările ulterioareg) art 49shy51 din Legea nr 962006 privind Statutul deputaților și al senatorilorrepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 763 din 12 noiembrie 2008h) art 74shy77 80 81 și 96 din Legea nr 72006 privind statutul funcționarului publicparlamentar republicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 345 din 25 mai 2009i) art 43shy52 și 54 din Legea nr 2232007 privind Statutul personalului aeronautic civilnavigant profesionist din aviația civilă din Romacircnia publicată icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 481 din 18 iulie 2007

j) art 51 alin (2) din Legea nr 941992 privind organizarea și funcționarea Curții deConturi republicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 282 din 29 aprilie 2009(la data 01shyaprshy2013 Art 196 litera J din capitolul X modificat de Art I punctul 5 din Legea 372013 )

k) art 127 alin (3) și art 130 din Legea nr 1281997 privind Statutul personaluluididactic publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 158 din 16 iulie 1997 cumodificările și completările ulterioarel) art 9 12shy15 art 16 alin (2) și art 20 din Legea nr 952008 privind Statutulpersonalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din Romacircnia publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 304 din 18 aprilie 2008m) Legea nr 2262006 privind icircncadrarea unor locuri de muncă icircn condiții specialepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 509 din 13 iunie 2006n) Ordonanța de urgență a Guvernului nr 42005 privind recalcularea pensiilor dinsistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 119 din 7 februarie 2005 aprobată cu completăriprin Legea nr 782005 cu modificările și completările ulterioareo) Legea nr 2632008 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale aleagricultorilor publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 775 din 19 noiembrie2008 cu modificările ulterioarep) Hotăracircrea Guvernului nr 15502004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare icircnvederea recalculării pensiilor din sistemul public stabilite icircn fostul sistem al asigurărilorsociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 icircn conformitate cuprincipiile Legii nr 192000 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 897 din1 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioareq) Hotăracircrea Guvernului nr 7512004 privind criteriile și procentele de majorare a pensieide serviciu a membrilor personalului diplomatic și consular pentru contribuțiile la pensiasuplimentară achitate icircn valută publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 459din 21 mai 2004r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art 11 alin 1 și 2 art 21 alin 3 și art 24 dinLegea nr 801995 privind statutul cadrelor militare publicată icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 155 din 20 iulie 1995 cu modificările și completările ulterioares) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art 19 alin (3) din Legea nr 3842006privind statutul soldaților și gradaților voluntari publicată icircn Monitorul Oficial al RomacircnieiPartea I nr 868 din 24 octombrie 2006 cu modificările și completările ulterioareș) orice alte dispoziții contrare prezentei legishyshyAceastă lege a fost adoptată de Parlamentul Romacircniei icircn condițiile art 77 alin (2) curespectarea prevederilor art 75 și ale art 76 alin (1) din Constituția Romacircniei republicată

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORROBERTA ALMA ANASTASEPREȘEDINTELE SENATULUIMIRCEAshyDAN GEOANĂ

ANEXA Nr 1 LISTA cuprinzacircnd personalul navigant din aviația civilăale cărui locuri de muncă se icircncadrează icircn condiții speciale1 Personal navigant pea) avioane turboreactoare și turbopropulsoare de transportb) avioane clasice de transport publicc) avioane clasice icircn misiuni sanitare sau de specialitated) elicoptere și avioane utilitaree) aeronave prototipuri la icircncercare icircn zbor2 Echipaje de recepție icircn zbor a aeronavelor instructori icircn școli cursuri și aerocluburi pea) avioane clasiceb) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare3 Personal de icircncercare icircn zbor a aeronavelor noi de serie4 Personal navigant de control icircn zbor5 Personal tehnic care execută recepția și controlul tehnic icircn zbor al aeronavelor6 Instructori icircn școli cursuri și aerocluburi de zbor fără motor7 Personal de parașutism profesionist care

a) execută salturi din aeronavă icircn procesul de instrucție antrenament sau salturi specialeb) execută salturi pentru recepția parașutelorc) execută salturi din turnul de parașutismd) desfășoară activitatea de instructor de parașutism la bordul aeronavei din care seexecută salturi cu parașuta8 Icircnsoțitori de bordANEXA Nr 2 LISTA cuprinzacircnd locurile de muncă icircncadrate icircncondiții speciale icircn care se desfășoară următoarele activități1 Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive pulberi și muniții pentruurmătoarele operațiia)manipularea materiilor explozive docheri docherishymecanizatori conducători de utilajeportuare mineri de suprafață și artificierib)manipularea materiilor toxice și pulverulente a produselor chimice și petrochimice acărbunilor și a minereurilor docheri docherishymecanizatori conducători de utilaje portuarec) fabricarea manipularea transportul nitroglicerinei explozivilor pulberilor negrepulberilor fără fum produselor pirotehnice icircn unitățile de producție a explozivilor precum șifabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului icircn aceleași unități de producție a explozivilord) fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții locurile de muncă icircn care se executăoperații cu exploziv de inițiere exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare precum șilocurile de muncă icircn care se execută operații cu explozivi aromatici la care angajații vin icircncontact direct cu aceștiae) asamblarea și dezasamblarea focoaselor șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor icircncazul icircn care elementele componente sunt icircncărcatef) asanarea terenurilor și a apelor de muniții de produse pirotehnice de materii exploziveși mineg) operații de distrugere a munițiilor icircncărcate și a elementelor de muniții icircncărcate apulberilor a explozivilor și a produselor pirotehniceh) delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice icircncărcate cu substanțe explozive sauincendiare2 Activitatea din locurile de muncă icircncadrate icircn categoriile de risc radiologie III și IV dincentrale nuclearoelectrice unități de cercetareshydezvoltare icircn domeniul nuclear unități defabricare a combustibilului nuclear unități de tratare și depozitare a deșeurilor radioactiveinstalații radiologice și alte instalații nucleare3 Activitatea desfășurată icircn subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri de galeriiprecum și de centrale electrice subterane la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii4 Activitatea desfășurată icircn subteran lucrări de construcții icircntreținere și reparații detuneluri de căi ferate drumuri precum și galeriile aferente cu adacircncimi mai mari de 8 m5 Activitățile desfășurate icircn subteran icircn cadrul metroului pentrua)mecanic de locomotivă și ramă electrică de metroub)mecanic ajutor de locomotivă și ramă electrică de metrouc)mecanic instructor6 Activitatea de revizie icircntreținere exploatare și reparație de la metrou care sedesfășoară 100 icircn subteran7 Activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației care icircndeplinește funcțiade mecanic de locomotivă și automotor mecanic ajutor și mecanic instructor8 Activitatea de exploatare portuară desfășurată de docheri și de docherishymecanizatori9 Activitatea desfășurată de personalul navigant din unitățile de transport maritim șifluvial care lucrează icircn sala mașinilor de pe navele maritime și fluviale cu capacitate depeste 600 CP10 Lucrări permanente sub apă la suprapresiune scafandri și chesonieri11 Activitatea desfășurată de personalul de pe platforme marine12 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează icircn exploatări forestiere fasonatoricorhănitori funiculariști tractoriști conducători de tractoare articulate forestiere sortatori13 Activitatea desfășurată la forajul sondelor de țiței și gaze intervenții probe deproducție și reparații capitale la sonde combustie subterană detubări sonde și săpareapuțurilor pentru repararea coloanelor la sonde activitatea de operații speciale shy pentru

timpul efectiv lucrat la sondă montareashydemontarea turlelor petroliere cu excepțiaturlelor rabatabile14 Reparații și icircntreținere la mori cu capacitate mai mare de 7000 t15 Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura shy operații executatecomplet nemecanizat la țeava preluacircnd priza din cuptorul de topire shy și din țeava de sticlăgreu fuzibilă16 _a) Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate semiautomate și preseb) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlăc) Cuptoarele pentru topirea sticlei17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre și fibre de sticlă18 Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbuneluia) cocserie mașina de șarjare așezarea și etanșarea ușilor icircncălzirea bateriilor și acolectoarelor de gaze shy platformele de pe bateriile de cocs și semicocs scoaterea ușilortransportul cocsului la stins stingerea și sortarea cocsuluib) sectorul chimic al cocseriei chimizarea gazului de cocs distilarea gudroanelorambalarea și icircncărcarea icircn vrac a produselor chimice rezultate și fabricatec) arderea pe vatră icircn cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselorpetroliered) operația de gudronare a lingotierelor19 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producerea electrozilorsiderurgici și de sudurăa)măcinarea dozarea malaxafea brichetarea și presarea materiilor prime necesarefabricării electrozilorb) calcinarea cocsului de petrol și a antracituluic) prepararea smoalei a electrografitului precum și a deșeurilor crude și a antracitului șidozarea acestor componented) coacerea recoacerea grafitarea și impregnarea electrozilore) recuperarea produselor cărbunoasef) prelucrări mecanice pe mașinishyunelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitați și aleniplurilor ale blocurilor de furnal20 Prepararea de minereuri măcinare flotare filtrare21 Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de aglomerarea) sectorul de aglomerare din siderurgie operațiile de la mașina de aglomerarereintroducerea icircn flux a șarjei neaglomerate shy retur expediția aglomeratuluib) icircncărcarea materiei prime icircn corfe la furnalele vechi shy operație ce se execută subsilozuric)măcinarea prăjirea aglomerarea șarjarea precum și topirea minereurilor sau aconcentratelor de plumbd) prăjirea și aglomerarea minereului de cupru topirea concentratelor cuproaseconvertizarea prerafinarea precum și granularea cupruluie) prăjirea măcinarea aglomerarea topirea minereurilor a zgurilor și a materialelorrefolosibile neferoase prerafinarea rafinarea convertizarea și turnarea metalelorneferoase22 Activitatea desfășurată de personalul de la furnalea) icircncărcarea materiei prime icircn corfe la furnalele vechi shy operație ce se execută subsilozurib) instalația de dozare și de icircncărcare a materialelor de șarjă icircncărcarea furnalelorepurarea gazelor de furnal preicircncălzitoare de aer curățarea canalelor de la furnalactivitatea prestată la creuzetul furnalelor desulfurarea fontei granularea și expandareazgurii precum și epurarea gazelor de furnal23 Activitatea desfășurată de personalul din oțelariia) icircncărcarea cuptoarelor precum și elaborarea oțelului icircn cuptoare icircn convertizoare icircncuptoare electrice inclusiv instalații de retopire sub zgură și tratament termic icircn vid careau capacitatea de cel puțin 5 t pe șarjăb) turnarea oțelului prin procedeul continuu și icircn lingouri la uzinele siderurgicec) pregătirea gropii de turnare turnarea și evacuarea oțeluluid) cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare

24 Activitatea din turnătoriile de fontă oțel neferoase sau materiale refolosibileneferoase cu producție industrială continuă icircn care se execută și operațiile de dezbateresau de curățare a pieselor icircn hala de turnare25 Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de laminare la calda) icircncălzirea metalului icircn vederea laminării laminarea tăierea presarea și refularea lacald inclusiv ajustajul finisarea și sortarea la caldb) icircncărcarea și descărcarea cuptoarelor adacircnci shy macarale Tiegler precum și macaralelede la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsiec) icircncălzirea țaglelor icircn cuptorul cu vatra icircnclinată pentru laminorul de 6 țoii precum șiicircncălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant icircncălzirea oțeluluipentru laminare icircn cuptoare adacircncid) icircncălzirea scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă manual de lacuptoare la cajăe) extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor dincuptoarele cu propulsief) extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie transportulmanual al țaglelor de la cuptor la linia de laminareg) striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor bramelor și a țaglelor precum șicurățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor26 Activitatea de forjare continuă la cald manuală cu ciocane și prese de peste 200kgforță27 Activitățile efectuate de zidarishyșamotoria) zidirea și repararea cuptoarelor industriale utilajelor de turnare cazahelor din centraleleelectrice precum și a altor asemenea utilaje cu cărămidă din silică sau cu cărămidă dinsilică asociată cu alte categorii de cărămidă refractarăb) executarea la cald la utilajele menționate mai sus a operațiilor de zidire și de repararea zidăriei indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată shy activitate permanentă28 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează laa) uscarea prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifereb) distilarea și purificarea mercurului icircn proces continuu instalațiile de prelucrare cumercur a minereurilor auroargentifere activitatea de cianurare a minereurilorauroargentiferec) electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cuprud) electroliza aluminiului inclusiv captarea gazelore) prăjirea măcinarea aglomerarea topirea minereurilor a zgurilor și a materialelorrefolosibile neferoase prerafinarea rafinarea convertizarea și turnarea metalelorneferoasef) afinarea aurului și a argintuluig) fabricarea pulberii de aluminiuh) fabricarea feroaliajului și a siliciului metalic29 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producția și prelucrareaplumbului zincului și cositoruluia)măcinarea prăjirea aglomerarea șarjarea precum și topirea minereurilor sau aconcentratelor de plumb rafinarea plumbului inclusiv cupelarea elaborarea aliajuluiplumbshycadmiub) topirea aliajelor cu peste 50 plumb și turnarea de piese din aceste aliaje icircn procesulde fabricație industrială topirea elaborarea și rafinarea metalelor neferoase icircn incintauzinelor din metalurgia plumbuluic) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumbd)metalurgia zinculuie) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibrăshyviscoză30 Activitatea de tratare și acoperire a metalelor prin următoarelea)metalizarea cu nichelshycarbonilb) instalațiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmăc) operațiuni de tratamente termice efectuate icircn cuptoare care utilizează icircn exclusivitategazul de cocs sau gazul de furnald) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă șibenzilor de oțel

e) instalații de zincare a tablelor țevilor și profilelor icircn industria metalurgicăf) operații de icircncălzire tratament termic și emailare prin pudrare a pieselor din fontăg) acoperiri metalice icircn metal topit icircn cazul icircn care suprafața totală a pieselor care suferăaceastă operație depășește 20 m2oră31 _a) Fabricarea abrazivelor din cuarț shy toate operațiile aferente procesului de fabricațieb) Granularea carburii de siliciu a electrocorindonului și finisarea pietrelor de polizor32 Activitatea de perforare forare icircmpușcare și transport al materialului derocat icircncariere unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 și autobasculante maimari de 25 t33 Activitatea de sablaj uscat cu nisip cu excepția instalațiilor ermetizate34 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la fabricarea și ambalarea negruluide fum35 Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice36 Activitatea desfășurată icircn instalațiile care fabrică vehiculează și depozitează hidrogensulfurat de distilare a apei grele de schimb izotopic și de epurare a apelor reziduale cuhidrogen sulfurat37 Fabricarea acrilonitrilului și a derivaților cianici icircn cazul icircn care se desfășoară icircn aceeașiinstalație utilizarea icircn industrie a acrilonitrilului38 Curățarea canalelor subterane care conțin substanțe foarte periculoase saucancerigene din unitățile industriei chimice și petrochimice39 Activitatea desfășurată icircn instalații de fabricație a benzenului și tetraclorurii de carbon40 Activitatea desfășurată icircn instalația bitum shy fabricarea ambalarea preparareamixturilor asfaltice41 Fabricarea fenolului42 Activitatea desfășurată icircn instalațiile de fabricare a oxidului de etilena43 Activitatea desfășurată icircn instalațiile de electroliză pentru producerea clorului44 Activitatea de fabricare a clorurii de vinii și a policlorurii de vinii45 Activitatea de fabricare a pesticidelor46 Fabricarea și utilizarea industrială de alfa și betanaftilimină47 Fabricarea și ambalarea benzidinei48 Fabricarea hidrobenzenului49 Dozarea manuală a antioxidanților a acceleratorilor și a agenților de vulcanizare50 Activitatea desfășurată de personalul care lucrează icircn leprozerii51 Fabricarea ferodourilor shy toate operațiile fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pebază de azbest shy toate operațiileANEXA Nr 3 UNITĂȚILE care au obținut avizul pentru icircndeplinireaprocedurilor și criteriilor de icircncadrare icircn condiții speciale icircnconformitate cu prevederile Hotăracircrii Guvernului nr 10252003privind metodologia și criteriile de icircncadrare a persoanelor icircn locuride muncă icircn condiții speciale cu modificările și completărileulterioareNrcrt SocietateaLocalitatea Codul fiscal Nr registrul

comerțului Aviz nr datăPoziția din listalocurilor demuncă

1 Societatea ComercialăSemifabricate shy SA localitateaBrașov

R14787559 J089822002 125052004 24 26

2 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitatea Bucureștishy sucursala Petromar Constanțalocalitatea Constanța

1908756 J1328101997 212112004 8 9 11

3 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala Arpechimlocalitatea Pitești

10122420 J03111998 2815022005 7 36 37 39 4042

4 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromTacircrgoviște localitatea Tacircrgoviște

10072411 J154261999 333052005 13

5 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromVidele localitatea Videle

3746480 J345221997 396052005406052005668072005678072005688072005

13

6 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromMoinești localitatea Moinești

9691198 J04521998 471072005 13

7 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromTimișoara localitatea Timișoara

10143369 J35331998 501072005 13

8 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetrorepMoinești localitatea Moinești

96912001 J04511998 544072005 13

9 Societatea Națională a PetroluluiPetrom shy SA localitateaBucurești shy sucursala PetromSuplacu localitatea Suplacu deBarcău

10241960 J051231998 7214072005 13

10 Societatea Comercială Romplumbshy SA localitatea Baia Mare

R2206334 J24541991 312112004 21 29

11 Societatea Comercială Star Glassshy SA localitatea Tacircrgu Jiu

R2162017 J18491991 412112004 15 16 27

12 Societatea Comercială RIG Serviceshy SA localitatea Constanța

R14320668 J1320532001 512112004 11

13 Societatea Comercială GrupServicii Petroliere shy SA localitateaConstanța

R16020764 J1363222004 612112004 11

14 Societatea Comercială Grup PetrolMarin shy SA localitatea Constanța

R7471838 J1317551995 712112004 11

15 Societatea Comercială Ampelum shySA localitatea Zlatna

R1772840 J01271991 93122004 7 21 26

16 Societatea ComercialăAcumulatorul shy SA comunaPantelimon

R478901 J231772002 1030112004 29

17 Societatea Națională de TransportFeroviar de Călători CFRCălători shy SA localitateaBucurești

R11054545 J4097641998 1130112004 7

18 Societatea Națională de TransportFeroviar de Marfă CFR Marfă shySA localitatea București

R11054537 J4097751998 1230112004 7

19 Societatea Comercială Aversa shySA localitatea București

R850 J409241991 133122004 24 26

20 Societatea Comercială Ario shy SAlocalitatea Bistrița

R2736489 J06381991 1422122004 24

21 Societatea Comercială Saturn shySA localitatea Alba Iulia

R175057 J011861991 1522122004 24

22 Regia Autonomă pentru ActivitățiNucleare shy RAAN shy SAlocalitatea DrobetashyTurnu Severinshy sucursala Cercetări NuclearePitești localitatea Pitești shy Mioveni

11057002 J035151998 1622122004 2

23 Regia Autonomă pentru ActivitățiNucleare shy RAAN shy SAlocalitatea DrobetashyTurnu Severinshy sucursala ROMAG shy PRODlocalitatea DrobetashyTurnu Severin

12611350 J253001998 554072005 36

24 Regia Autonomă pentru ActivitățiNucleare shy RAAN shy SAlocalitatea DrobetashyTurnu Severin

R10882752 J252821998 17222092005 2

25 Societatea Comercială Mittal SteelHunedoara shy SA localitateaHunedoara

R2126855 J20411991 1822122004 7 23 25

26 Institutul Național de CercetareshyDezvoltare pentru Fizică șiInginerie Nucleară bdquoHoriaHulubei comuna Măgurele

332134 J2319452002 2215022005 2

27 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SA

R11669346 J203341999 2415022005586072005

20

localitatea Deva shy filiala DevaminExploatarea Minieră localitateaDeva

28 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala PoianaRusca Teliuc localitatea TeliucuInferior

R14990030 J208432002 2515022005 20

29 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala Roșiaminlocalitatea Roșia Montană

R4330648 J014682001 2715022005 20 28 (b e) 32

30 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala Certejlocalitatea Certeju de Sus

14271549 J207632001 3115022005 20

31 Compania Națională a CupruluiAurului și Fierului Minvest shy SAlocalitatea Deva shy filiala Bradmin shySA localitatea Brad

R14271514 J207652001 7414072005 20 26 29

32 Societatea Comercială Rempes shySA localitatea Deva

2119262 J2020701992 2615022005 24

33 Societatea Comercială Glassrom shySA comuna Berea

R2810240 J1027131992 2915022005 15

34 Societatea Comercială RoșiaMontană Gold Corporation shy SAlocalitatea Roșia Montană

9762620 J014431999 3015022005 21 (c) 29 (a)

35 Societatea Comercială Rulmenți shySA localitatea Bacircrlad

2808089 J3781991 323052005 7 24 26 27

36 Societatea Comercială IndustriaSacircrmei shy SA localitatea CacircmpiaTurzii

199710 J12671991 344052005 19(a d f) 23 (ab) 24 25 (a be f g) 26

37 Societatea Națională a Sării shy SAlocalitatea București ExploatareaMinieră Racircmnicu Vacirclcealocalitatea Racircmnicu Vacirclcea

R2536030 J382041998 23R29042005 20

38 Societatea Comercială Moldomin shySA localitatea Moldova Nouă

11932018 J112331999 375052005 32

39 Societatea Comercială Armătura shySA localitatea ClujshyNapoca

R199001 J12131991 385052005 24

40 Societatea ComercialăHidroconstrucția shy SA localitateaBucurești

1556820 J4017261991 426052005 1 (a) 3

41 Societatea Comercială Uzina deUtilaj Minier și Reparații shy SA shyUUMR localitatea Baia Sprie

R2944625 J2417621992 4310052005 22

42 Societatea Comercială Cozmircomshy SA localitatea Baia Mare

R2951916 J2420131992 4410052005 24 26

43 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială UzinaMecanică Sadu shy SA localitateaBumbeștishyJiu

14373832 J183302001 4510052005 1 (c d g h) 726 29 (b) 33

44 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială UzinaMecanică Plopeni shy SA localitateaPlopeni

R13741804 J291622001 10126072005 1 (c d e f gh) 7 24 26

45 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială Tohan shySA localitatea Zărnești

R13652413 J08492001 13115092005 1 (c d e f gh) 7 26 27 (a)29 (b) 30 (b)33

46 Compania Națională Romarm shySA localitatea București shy filialaSocietatea Comercială Carfil shy SAlocalitatea Brașov

R13945863 J085962001 17322092005 1 (d e f) 33

47 Societatea Comercială Oltchim shySA localitatea Racircmnicu Vacirclcea

R1475261 J382191991 461072005 2 7 24 26 3942 43 44 45

48 Societatea Comercială Cuprom shySA localitatea București shysucursala Baia Mare localitateaBaia Mare

15763027 J2410882003 48107200548B8092005

21 26 28 29

49 R622127 J0719951991 491072005

Societatea Comercială Stipo shy SAlocalitatea Dorohoi

1516 (a b) 2733

50 Societatea Comercială CombinatulSiderurgic Reșița shy SAlocalitatea Reșița

R1064207 J11591991 511072005 1 (a) 7 23 2526 27

51 Societatea Comercială Stimas shySA localitatea Suceava

717928 J3351991 524072005 15 16

52 Societatea Comercială Beta shy SAlocalitatea Buzău

1154660 J1091991 53407200514020092005

2 26 33

53 Societatea Comercială MecanicaDacia shy SA localitatea Mioveni

R9813287 J037141997 566072005 24 26

54 Societatea Comercială CentralaElectrică de Termoficare Arad shySA localitatea Arad

R14593668 J023362002 596072005 7

55 Societatea ComercialăPetromservice shy SA localitateaBucurești shy sucursala Piteștilocalitatea Pitești

14716450 J034492002 617072005 13

56 Societatea ComercialăPetromservice shy SA localitateaBucurești shy sucursala Craiovalocalitatea Ișalnița

R14794386 J166852002 658072005 13

57 Societatea ComercialăPetromservice shy SA localitateaBucurești shy sucursalaPetromservice Vest localitateaArad

14743030 J406942002 7111072005 13

58 Societatea ComercialăPetromservice shy SA shy sucursalaPloiești localitatea Ploiești

146933608 J296422002 7715072005 13

59 Societatea Comercială Mecanex shySA localitatea Botoșani

R613803 J071991991 627072005 24

60 Societatea Comercială Promex shySA localitatea Brăila

R2265683 J091121991 637072005 7 24 26 33

61 Societatea Comercială deTransport cu Metroul METROREXshy SA localitatea București

R13863739 J4068801999 6470720052258092005

5 6

62 Societatea Comercială Upetrom 1Mai shy SA localitatea Ploiești

1350365 J2911991 698072005 24 26 27 33

63 Societatea Comercială IUS shy SAlocalitatea Brașov

R1109309 J08301991 7011072005 26

64 Societatea Comercială ForajSonde Bascov shy SA localitateaBascov

R167778 J0327141992 7314072005 13

65 Societatea Comercială deReparații și Servicii TermoservCraiova shy SA localitatea Ișalnița

15376918 J165782003 7514072005 7 27

66 Hidroelectrica shy SA localitateaBucurești shy filiala SocietateaComercială Hidroserv Porțile deFier shy SA localitatea DrobetashyTurnu Severin

14936693 J252502002 7614072005 10

67 Societatea Comercială Cupru Minshy SA localitatea Abrud

11551757 J01641999 7815072005 3 14 20 26 32

68 Societatea Comercială Hitrom shySA localitatea Vaslui

R2431476 J371742002 8015072005 7

69 Societatea Comercială TractorulUTB shy SA localitatea Brașov

R1109465 J08161991 8118072005 23 24 26

70 Societatea Comercială ForajSonde Racircmnicu Vacirclcea shy SAlocalitatea Racircmnicu Vacirclcea

R2618033 J3812961992 8318072005 13

71 Societatea Comercială UMB shy SAlocalitatea Bacău

R16970624 J0421372004 8418072005 24

72 Societatea Comercială Metabet CFshy SA localitatea Pitești

128507 J031501991 8519072005 7 23 24 33

73 Societatea Comercială Materialede Fricțiune și Garnituri deEtanșare shy FERMIT shy SAlocalitatea Racircmnicu Sărat

R1170151 J102981991 8619072005 51

74 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shy

1870767 J136431991 8722072005 1 (a b) 7 8

Societatea Comercială Socep SAlocalitatea Constanța

75 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială DeciromSA localitatea Constanța

1890411 J135161991 8822072005 1 (a b) 8

76 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Chimpex shySA localitatea Constanța

R1910160 J136191991 8922072005 1 (a b) 7 8

77 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Frial shy SAlocalitatea Constanța

1887971 J136241991 9022072005 1 (a b) 8

78 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Casa deExpediții PHOENIX shy SAlocalitatea Constanța

R1878000 J137031991 9122072005 1 (a b) 8

79 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Rotrac shySA localitatea Constanța

R4272644 J1359561992 9222072005 1 (a b) 8

80 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Minmetal shySA localitatea Constanța

R1910217 J135661991 9322072005 1 (a b) 7 8 9

81 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Umex shy SAlocalitatea Constanța

R1888500 J136041991 9422072005 1 (a b) 8

82 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială RomtransAgenția Mol 1 shy SA localitateaConstanța

R400805 J1315491996 9522072005 1 (a b) 7 8 9

83 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială OiiTerminal shy SA localitateaConstanța

2410163 J135121991 962507200522608092005

7

84 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială SticeromGroup Exim shy SRL localitateaConstanța

R16041031 J1350292004 9725072005 1 (a b) 8

85 Organizația Patronală OperatorulPortuar localitatea Constanța shySocietatea Comercială Companiade Remorcare Maritimă Coremar shySA localitatea Constanța

R1874343 J136201991 9825072005 9

86 Societatea Comercială Dafora shySA localitatea Mediaș sucursalaForaj localitatea Mediaș

R15513764 J327682003 9925072005 13

87 Societatea Comercială Atlas shyGIP shy SA localitatea Ploiești

1360687 J29792001 1002507200514721092005

1 (a c) 2

88 Societatea Comercială Lugomet shySA localitatea Lugoj

R1846726 J352581991 10226072005 24 26 27

89 Societatea Comercială Stisom shySA localitatea Poiana Codrului

6433995 J306631991 1048092005 15

90 Societatea Comercială Remarul 16Februarie shy SA localitatea ClujshyNapoca

201373 J1215911992 1058092005 7 24 26 30 (a)

91 Societatea Comercială RompetrolRafinare shy SA localitateaConstanța

R1860712 J135341991 1068092005 18 (b) 36 39

92 Societatea Comercială Somvetra shySA localitatea Gherla

R202174 J12481991 1078092005 15 162733

93 Societatea Comercială CelhartDonaris shy SA localitatea Brăila

R2253999 J0961990 1089092005 7

94 Societatea Comercială SticlaTurda shy SA localitatea Turda

R202190 J1231991 1099092005 15 16 (a b) 33

95 2886044 J1239771992 1109092005 24 33

Societatea Comercială TurnătoriaMetalul shy SRL localitatea ClujshyNapoca

96 Societatea Comercială Vitrometanshy SA localitatea Mediaș

R803786 J3281991 1119092005 15 16 (a b) 27

97 Societatea Comercială Cristiro shySA localitatea Bistrița

R567480 J06301991 1129092005 15 16 (b c) 2733

98 Societatea Comercială Agroexportshy SA localitatea Constanța

1592415 J1311642001 1139092005 1 (a b) 8

99 Agenția Romacircnă de Salvare aVieții Omenești pe Marelocalitatea Constanța

16330145 1149092005 9

100 Societatea Națională de GazeNaturale ROMGAZ shy SA shySucursala de IntervențiiReparații Capitale și OperațiiSpeciale la Sonde(SIRCOSS) localitateaMediaș

15750450 J3211902003 11512092005 13

101 Societatea Comercială ForajSonde shy SA localitatea TacircrguMureș

R4727746 J263491995 11612092005 13

102 Societatea Comercială Mittal SteelGalați shy SA localitatea Galați

1639739 J17211991 11712092005 1 (b) 7 10 18(a b) 19 (c) 21(a) 22 23 2425 (a) 26 2730 (c d) 39

103 Societatea ComercialăNitroexplosives shy SA localitateaFăgăraș

16283540 J086752004 11812092005 1(c)

104 Societatea Comercială Alro shy SAlocalitatea Slatina

1515374 J2881991 11913092005 28 (d)

105 Societatea Comercială Grandemarshy SA localitatea ClujshyNapoca

200947 J123651991 12013092005 32

106 Societatea Comercială FOSERCO shySA localitatea Tacircrgu Ocna

R969453 J045631991 12113092005 13

107 Societatea Comercială AquaforInternational shy SRL localitateaTacircrgu Ocna

R12979930 J042332000 12213092005 13

108 Societatea Comercială Mittal SteelRoman shy SA localitatea Roman

2057240 J27881991 12313092005 7 24 25 (a) 2627 (a) 30 (c)

109 Societatea Comercială Fabrica deSticlă Avrig shy SA localitatea Avrig

R2460706 J32691991 12414092005 15

110 Societatea Comercială Rominservshy SA localitatea București shy punctde lucru Societatea ComercialăRominserv Valves laifo shy SAlocalitatea Zalău

14208851 J4083312001 125409200515821092005

2 24 26

111 Societatea Comercială Sometra shySA localitatea Copșa Mică

813526 J321241991 12614092005 7 21 22 23 2628 29 36 38

112 Societatea Comercială Icircntreținereși Reparații Locomotive și Utilaje shyCFR IRLU shy SA localitateaBucurești

R14300920 J4096792001 12714092005 7

113 Societatea Comercială Severnav shySA localitatea DrobetashyTurnuSeverin

R1606030 J25031990 12914092005 33

114 Societatea Comercială Hidrojet shySA localitatea Breaza

R1318860 J29171991 13014092005 24 26 27

115 Societatea Comercială Stirom shySA localitatea București

335588 J40101990 13215092005 16 (a c) 30 (a)

116 Societatea Comercială ForajSonde shy SA localitatea Craiova

3730778 J1627461992 13315092005 13

117 Societatea Comercială Laminorul shySA localitatea Brăila

2266948 J09421991 13415092005 7 25 (a) 26

118 Societatea Comercială MechelTacircrgoviște shy SA localitateaTacircrgoviște

R913720 J152841991 13516092005 1 (a) 7 19 (f)23 (a b c) 2425 (a b c e fg) 26 27

119 Societatea Comercială Silcotub shySA localitatea Zalău

R676666 J3181991 13616092005 25 (a)

120 4340692 shy 13820092005 2

Institutul de Sănătate Publicălocalitatea București

121 Spitalul Universitar Căi Feratelocalitatea Craiova

4332169 shy 13921092005 2

122 Societatea Comercială Nuclear ampVacuum shy SA localitateaMăgurele

R481419 J2312162002 14120092005 2

123 Trustul de Montaj Utilaj ChimicBucurești shy sucursala BucureștishySud localitatea București

390841 J4075722002 14220092005 2

124 Societatea Comercială RompetrolRafinare shy SA localitateaConstanța

R1860712 J135341991 14520092005 2

125 Spitalul Clinic de Urgență pentruCopii Louis Turcanu localitateaTimișoara

4548538 shy 14621092005 2

126 Spitalul Clinic Municipal deUrgență localitatea Timișoara

4483447 shy 14821092005 2

127 Societatea NaționalăNuclearelectrica shy SA localitateaBucurești

R10874881 J4074031998 14921092005 2

128 Spitalul Clinic de Urgență SfPantelimon localitatea București

420388 shy 15021092005 2

129 Spitalul Clinic Prof Dr ThBurghele localitatea București

4283538 shy 15121092005 2

130 Spitalul Orășenesc localitateaBumbeștishyJiu

4448199 shy 15221092005 2

131 Centrul de Cardiologie localitatealași

8615184 shy 15321092005 2

132 Societatea Comercială Vilmar shySA localitatea Racircmnicu Vacirclcea

R2989503 J3815251991 15621092005 2 25 (a) 26 33

133 Spitalul Clinic Județeanlocalitatea Sibiu

4240898 shy 15721092005 2

134 Societatea Comercială RafiservArpechim shy SA localitatea Pitești

15227355 J032112003 15921092005 2

135 Spitalul Universitar CFR Witinglocalitatea București

4267257 shy 16122092005 2

136 Societatea Comercială Menarom shySA localitatea Galați

R1627165 J171721991 16222092005 2

137 Spitalul Clinic Județean deUrgență Sf Apostol Andreilocalitatea Galați

3126853 shy 1642209200516522092005

2

138 Regia Autonomă de TransportBucurești shy RA localitateaBucurești

1589886 J40461991 16722092005 2 24 30 (a) 33

139 Spitalul Clinic Județean deUrgență localitatea Constanța

4301103 J703801992 16822092005 2

140 Institutul Oncologic Prof DrAlexandru Trestioreanulocalitatea București

4203709 shy 16922092005 2

141 Societatea Comercială Fortus shySA localitatea Iași

R1958479 J226831991 17022092005 2

142 Spitalul Clinic Colțea localitateaBucurești

4192960 shy 17122092005 2

143 Spitalul Municipal localitateaRoman

2613940 shy 17522092005 2

144 Spitalul Clinic de PsihiatrieSocola localitatea lași

4541165 shy 17622092005 2

145 Societatea Comercială ForajSonde Zădăreni shy SA localitateaZădăreni

1727229 J021241993 17722092005 13

146 Spitalul Clinic de Pediatrielocalitatea Sibiu

11411672 shy 17922092005 2

147 Institutul de Boli CardiovasculareProf Dr CC Iliescu localitateaBucurești

4203628 shy 18122092005 2

ANEXA Nr 4 LISTA cuprinzacircnd profesiile din activitatea artistică alecăror locuri de muncă se icircncadrează icircn condiții speciale1 Balerin

2 Dansator3 Acrobat4 Jongler5 Clovn6 Călăreț de circ7 Dresor de animale sălbatice8 Solist vocal de operă și de operetă9 Instrumentist la instrumente de suflat10 CascadorANEXA Nr 5 VAcircRSTE STANDARD de pensionare stagii complete șistagii minime de cotizare1 Femei

Luna și anul nașterii Luna și anulpensionării

Vacircrsta asiguratului laieșirea la pensie

(aniluni)

Stagiul complet decotizare(aniluni)

Stagiul minim decotizare(aniluni)

Aprilie 1944 Aprilie 2001 570 250 100Mai 1944 Mai 2001 570 250 100Iunie 1944 Iunie 2001 570 250 100Iulie 1944 Iulie 2001 570 250 100August 1944 August 2001 570 250 100Septembrie 1944 Septembrie 2001 570 250 100Octombrie 1944 Octombrie 2001 570 250 100Noiembrie 1944 Noiembrie 2001 570 250 100Decembrie 1944 Decembrie 2001 570 250 100Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 570 250 100Februarie 1945 Februarie 2002 570 250 100Martie 1945 Martie 2002 570 250 100Aprilie 1945 Mai 2002 571 251 101Mai 1945 Iunie 2002 571 251 101Iunie 1945 Iulie 2002 571 251 101Iulie 1945 August 2002 571 251 101August 1945 Septembrie 2002 571 251 101Septembrie 1945 Noiembrie 2002 572 252 102Octombrie 1945 Decembrie 2002 572 252 102Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 572 252 102Decembrie 1945 Februarie 2003 572 252 102Ianuarie 1946 Martie 2003 572 252 102Februarie 1946 Mai 2003 573 253 103Martie 1946 Iunie 2003 573 253 103Aprilie 1946 Iulie 2003 573 253 103Mai 1946 August 2003 573 253 103Iunie 1946 Septembrie 2003 573 253 103Iulie 1946 Noiembrie 2003 574 254 104August 1946 Decembrie 2003 574 254 104Septembrie 1946 Ianuarie 2004 574 254 104Octombrie 1946 Februarie 2004 574 254 104Noiembrie 1946 Martie 2004 574 254 104Decembrie 1946 Mai 2004 575 255 105Ianuarie 1947 Iunie 2004 575 255 105Februarie 1947 Iulie 2004 575 255 105Martie 1947 August 2004 575 255 105Aprilie 1947 Septembrie 2004 575 255 105Mai 1947 Noiembrie 2004 576 256 106Iunie 1947 Decembrie 2004 576 256 106Iulie 1947 Ianuarie 2005 576 256 106August 1947 Februarie 2005 576 256 106Septembrie 1947 Martie 2005 576 256 106Octombrie 1947 Mai 2005 577 257 107Noiembrie 1947 Iunie 2005 577 257 107Decembrie 1947 Iulie 2005 577 257 107

Ianuarie 1948 Septembrie 2005 578 258 108Februarie 1948 Octombrie 2005 578 258 108Martie 1948 Noiembrie 2005 578 258 108Aprilie 1948 Ianuarie 2006 579 259 109Mai 1948 Februarie 2006 579 259 109Iunie 1948 Martie 2006 579 259 109Iulie 1948 Mai 2006 5710 2510 1010August 1948 Iunie 2006 5710 2510 1010Septembrie 1948 Iulie 2006 5710 2510 1010Octombrie 1948 Septembrie 2006 5711 2511 1011Noiembrie 1948 Octombrie 2006 5711 2511 1011Decembrie 1948 Noiembrie 2006 5711 2511 1011Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 580 260 110Februarie 1949 Februarie 2007 580 260 110Martie 1949 Martie 2007 580 260 110Aprilie 1949 Mai 2007 581 262 112Mai 1949 Iunie 2007 581 262 112Iunie 1949 Iulie 2007 581 262 112Iulie 1949 Septembrie 2007 582 264 114August 1949 Octombrie 2007 582 264 114Septembrie 1949 Noiembrie 2007 582 264 114Octombrie 1949 Ianuarie 2008 583 266 116Noiembrie 1949 Februarie 2008 583 266 116Decembrie 1949 Martie 2008 583 266 116Ianuarie 1950 Mai 2008 584 268 118Februarie 1950 Iunie 2008 584 268 118Martie 1950 Iulie 2008 584 268 118Aprilie 1950 Septembrie 2008 585 2610 1110Mai 1950 Octombrie 2008 585 2610 1110Iunie 1950 Noiembrie 2008 585 2610 1110Iulie 1950 Ianuarie 2009 586 270 120August 1950 Februarie 2009 586 270 120Septembrie 1950 Martie 2009 586 270 120Octombrie 1950 Mai 2009 587 272 122Noiembrie 1950 Iunie 2009 587 272 122Decembrie 1950 Iulie 2009 587 272 122Ianuarie 1951 Septembrie 2009 588 274 124Februarie 1951 Octombrie 2009 588 274 124Martie 1951 Noiembrie 2009 588 274 124Aprilie 1951 Ianuarie 2010 589 276 126Mai 1951 Februarie 2010 589 276 126Iunie 1951 Martie 2010 589 276 126Iulie 1951 Mai 2010 5810 278 128August 1951 Iunie 2010 5810 278 128Septembrie 1951 Iulie 2010 5810 278 128Octombrie 1951 Septembrie 2010 5811 2710 1210Noiembrie 1951 Octombrie 2010 5811 2710 1210Decembrie 1951 Noiembrie 2010 5811 2710 1210Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 590 280 130Februarie 1952 Februarie 2011 590 280 130Martie 1952 Martie 2011 590 280 130Aprilie 1952 Mai 2011 591 282 132Mai 1952 Iunie 2011 591 282 132Iunie 1952 Iulie 2011 591 282 132Iulie 1952 Septembrie 2011 592 284 134August 1952 Octombrie 2011 592 284 134Septembrie 1952 Noiembrie 2011 592 284 134Octombrie 1952 Ianuarie 2012 593 286 136Noiembrie 1952 Februarie 2012 593 286 136Decembrie 1952 Martie 2012 593 286 136Ianuarie 1953 Mai 2012 594 288 138

Februarie 1953 Iunie 2012 594 288 138Martie 1953 Iulie 2012 594 288 138Aprilie 1953 Septembrie 2012 595 2810 1310Mai 1953 Octombrie 2012 595 2810 1310Iunie 1953 Noiembrie 2012 595 2810 1310Iulie 1953 Ianuarie 2013 596 290 140August 1953 Februarie 2013 596 290 140Septembrie 1953 Martie 2013 596 290 140Octombrie 1953 Mai 2013 597 292 142Noiembrie 1953 Iunie 2013 597 292 142Decembrie 1953 Iulie 2013 597 292 142Ianuarie 1954 Septembrie 2013 598 294 144Februarie 1954 Octombrie 2013 598 294 144Martie 1954 Noiembrie 2013 598 294 144Aprilie 1954 Ianuarie 2014 599 296 146Mai 1954 Februarie 2014 599 296 146Iunie 1954 Martie 2014 599 296 146Iulie 1954 Mai 2014 5910 298 148August 1954 Iunie 2014 5910 298 148Septembrie 1954 Iulie 2014 5910 298 148Octombrie 1954 Septembrie 2014 5911 2910 1410Noiembrie 1954 Octombrie 2014 5911 2910 1410Decembrie 1954 Noiembrie 2014 5911 2910 1410Ianuarie 1955 Ianuarie 2015 600 300 150Februarie 1955 Februarie 2015 600 300 150Martie 1955 Martie 2015 600 300 150Aprilie 1955 Mai 2015 601 301 150Mai 1955 Iunie 2015 601 301 150Iunie 1955 Iulie 2015 601 301 150Iulie 1955 Septembrie 2015 602 302 150August 1955 Octombrie 2015 602 302 150Septembrie 1955 Noiembrie 2015 602 302 150Octombrie 1955 Ianuarie 2016 603 303 150Noiembrie 1955 Februarie 2016 603 303 150Decembrie 1955 Martie 2016 603 303 150Ianuarie 1956 Mai 2016 604 304 150Februarie 1956 Iunie 2016 604 304 150Martie 1956 Iulie 2016 604 304 150Aprilie 1956 Septembrie 2016 605 305 150Mai 1956 Octombrie 2016 605 305 150Iunie 1956 Noiembrie 2016 605 305 150Iulie 1956 Ianuarie 2017 606 306 150August 1956 Februarie 2017 606 306 150Septembrie 1956 Martie 2017 606 306 150Octombrie 1956 Mai 2017 607 307 150Noiembrie 1956 Iunie 2017 607 307 150Decembrie 1956 Iulie 2017 607 307 150Ianuarie 1957 Septembrie 2017 608 308 150Februarie 1957 Octombrie 2017 608 308 150Martie 1957 Noiembrie 2017 608 308 150Aprilie 1957 Ianuarie 2018 609 309 150Mai 1957 Februarie 2018 609 309 150Iunie 1957 Martie 2018 609 309 150Iulie 1957 Mai 2018 6010 3010 150August 1957 Iunie 2018 6010 3010 150Septembrie 1957 Iulie 2018 6010 3010 150Octombrie 1957 Septembrie 2018 6011 3011 150Noiembrie 1957 Octombrie 2018 6011 3011 150Decembrie 1957 Noiembrie 2018 6011 3011 150Ianuarie 1958 Ianuarie 2019 610 310 150Februarie 1958 Februarie 2019 610 310 150

Martie 1958 Martie 2019 610 310 150Aprilie 1958 Mai 2019 611 311 150Mai 1958 Iunie 2019 611 311 150Iunie 1958 Iulie 2019 611 311 150Iulie 1958 Septembrie 2019 612 312 150August 1958 Octombrie 2019 612 312 150Septembrie 1958 Noiembrie 2019 612 312 150Octombrie 1958 Ianuarie 2020 613 313 150Noiembrie 1958 Februarie 2020 613 313 150Decembrie 1958 Martie 2020 613 313 150Ianuarie 1959 Mai 2020 614 314 150Februarie 1959 Iunie 2020 614 314 150Martie 1959 Iulie 2020 614 314 150Aprilie 1959 Septembrie 2020 615 315 150Mai 1959 Octombrie 2020 615 315 150Iunie 1959 Noiembrie 2020 615 315 150Iulie 1959 Ianuarie 2021 616 316 150August 1959 Februarie 2021 616 316 150Septembrie 1959 Martie 2021 616 316 150Octombrie 1959 Mai 2021 617 317 150Noiembrie 1959 Iunie 2021 617 317 150Decembrie 1959 Iulie 2021 617 317 150Ianuarie 1960 Septembrie 2021 618 318 150Februarie 1960 Octombrie 2021 618 318 150Martie 1960 Noiembrie 2021 618 318 150Aprilie 1960 Ianuarie 2022 619 319 150Mai 1960 Februarie 2022 619 319 150Iunie 1960 Martie 2022 619 319 150Iulie 1960 Mai 2022 6110 3110 150August 1960 Iunie 2022 6110 3110 150Septembrie 1960 Iulie 2022 6110 3110 150Octombrie 1960 Septembrie 2022 6111 3111 150Noiembrie 1960 Octombrie 2022 6111 3111 150Decembrie 1960 Noiembrie 2022 6111 3111 150Ianuarie 1961 Ianuarie 2023 620 320 150Februarie 1961 Februarie 2023 620 320 150Martie 1961 Martie 2023 620 321 150Aprilie 1961 Aprilie 2023 620 321 150Mai 1961 Mai 2023 620 322 150Iunie 1961 Iulie 2023 621 322 150Iulie 1961 August 2023 621 323 150August 1961 Septembrie 2023 621 323 150Septembrie 1961 Octombrie 2023 621 324 150Octombrie 1961 Noiembrie 2023 621 324 150Noiembrie 1961 Ianuarie 2024 622 325 150Decembrie 1961 Februarie 2024 622 325 150Ianuarie 1962 Martie 2024 622 326 150Februarie 1962 Aprilie 2024 622 326 150Martie 1962 Mai 2024 622 327 150Aprilie 1962 Iulie 2024 623 327 150Mai 1962 August 2024 623 328 150Iunie 1962 Septembrie 2024 623 328 150Iulie 1962 Octombrie 2024 623 329 150August 1962 Noiembrie 2024 623 329 150Septembrie 1962 Ianuarie 2025 624 3210 150Octombrie 1962 Februarie 2025 624 3210 150Noiembrie 1962 Martie 2025 624 3211 150Decembrie 1962 Aprilie 2025 624 3211 150Ianuarie 1963 Mai 2025 624 330 150Februarie 1963 Iulie 2025 625 330 150Martie 1963 August 2025 625 331 150

Aprilie 1963 Septembrie 2025 625 331 150Mai 1963 Octombrie 2025 625 332 150Iunie 1963 Noiembrie 2025 625 332 150Iulie 1963 Ianuarie 2026 626 333 150August 1963 Februarie 2026 626 333 150Septembrie 1963 Martie 2026 626 334 150Octombrie 1963 Aprilie 2026 626 334 150Noiembrie 1963 Mai 2026 626 335 150Decembrie 1963 Iulie 2026 627 335 150Ianuarie 1964 August 2026 627 336 150Februarie 1964 Septembrie 2026 627 336 150Martie 1964 Octombrie 2026 627 337 150Aprilie 1964 Noiembrie 2026 627 337 150Mai 1964 Ianuarie 2027 628 338 150Iunie 1964 Februarie 2027 628 338 150Iulie 1964 Martie 2027 628 339 150August 1964 Aprilie 2027 628 339 150Septembrie 1964 Mai 2027 628 3310 150Octombrie 1964 Iulie 2027 629 3310 150Noiembrie 1964 August 2027 629 3311 150Decembrie 1964 Septembrie 2027 629 3311 150Ianuarie 1965 Octombrie 2027 629 340 150Februarie 1965 Noiembrie 2027 629 340 150Martie 1965 Ianuarie 2028 6210 341 150Aprilie 1965 Februarie 2028 6210 341 150Mai 1965 Martie 2028 6210 342 150Iunie 1965 Aprilie 2028 6210 342 150Iulie 1965 Mai 2028 6210 343 150August 1965 Iunie 2028 6210 343 150Septembrie 1965 Iulie 2028 6210 344 150Octombrie 1965 August 2028 6210 344 150Noiembrie 1965 Septembrie 2028 6210 345 150Decembrie 1965 Octombrie 2028 6210 345 150Ianuarie 1966 Noiembrie 2028 6210 346 150Februarie 1966 Ianuarie 2029 6211 346 150Martie 1966 Februarie 2029 6211 347 150Aprilie 1966 Martie 2029 6211 347 150Mai 1966 Aprilie 2029 6211 348 150Iunie 1966 Mai 2029 6211 348 150Iulie 1966 Iunie 2029 6211 349 150August 1966 Iulie 2029 6211 349 150Septembrie 1966 August 2029 6211 3410 150Octombrie 1966 Septembrie 2029 6211 3410 150Noiembrie 1966 Octombrie 2029 6211 3411 150Decembrie 1966 Noiembrie 2029 6211 3411 150Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 630 350 150

2 Bărbați

Luna și anul nașterii Luna și anulpensionării

Vacircrsta asiguratului laieșirea la pensie

(aniluni)

Stagiul complet decotizare(aniluni)

Stagiul minim decotizare(aniluni)

Ianuarie 1939 Ianuarie 2001 620 300 100Februarie 1939 Februarie 2001 620 300 100Martie 1939 Martie 2001 620 300 100Aprilie 1939 Aprilie 2001 620 300 100Mai 1939 Mai 2001 620 300 100Iunie 1939 Iunie 2001 620 300 100Iulie 1939 Iulie 2001 620 300 100August 1939 August 2001 620 300 100Septembrie 1939 Septembrie 2001 620 300 100Octombrie 1939 Octombrie 2001 620 300 100Noiembrie 1939 Noiembrie 2001 620 300 100

Decembrie 1939 Decembrie 2001 620 300 100Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 620 300 100Februarie 1940 Februarie 2002 620 300 100Martie 1940 Martie 2002 620 300 100Aprilie 1940 Mai 2002 621 301 101Mai 1940 Iunie 2002 621 301 101Iunie 1940 Iulie 2002 621 301 101Iulie 1940 August 2002 621 301 101August 1940 Septembrie 2002 621 301 101Septembrie 1940 Noiembrie 2002 622 302 102Octombrie 1940 Decembrie 2002 622 302 102Noiembrie 1940 Ianuarie 2003 622 302 102Decembrie 1940 Februarie 2003 622 302 102Ianuarie 1941 Martie 2003 622 302 102Februarie 1941 Mai 2003 623 303 103Martie 1941 Iunie 2003 623 303 103Aprilie 1941 Iulie 2003 623 303 103Mai 1941 August 2003 623 303 103Iunie 1941 Septembrie 2003 623 303 103Iulie 1941 Noiembrie 2003 624 304 104August 1941 Decembrie 2003 624 304 104Septembrie 1941 Ianuarie 2004 624 304 104Octombrie 1941 Februarie 2004 624 304 104Noiembrie 1941 Martie 2004 624 304 104Decembrie 1941 Mai 2004 625 305 105Ianuarie 1942 Iunie 2004 625 305 105Februarie 1942 Iulie 2004 625 305 105Martie 1942 August 2004 625 305 105Aprilie 1942 Septembrie 2004 625 305 105Mai 1942 Noiembrie 2004 626 306 106Iunie 1942 Decembrie 2004 626 306 106Iulie 1942 Ianuarie 2005 626 306 106August 1942 Februarie 2005 626 306 106Septembrie 1942 Martie 2005 626 306 106Octombrie 1942 Mai 2005 627 307 107Noiembrie 1942 Iunie 2005 627 307 107Decembrie 1942 Iulie 2005 627 307 107Ianuarie 1943 Septembrie 2005 628 308 108Februarie 1943 Octombrie 2005 628 308 108Martie 1943 Noiembrie 2005 628 308 108Aprilie 1943 Ianuarie 2006 629 309 109Mai 1943 Februarie 2006 629 309 109Iunie 1943 Martie 2006 629 309 109Iulie 1943 Mai 2006 6210 3010 1010August 1943 Iunie 2006 6210 3010 1010Septembrie 1943 Iulie 2006 6210 3010 1010Octombrie 1943 Septembrie 2006 6211 3011 1011Noiembrie 1943 Octombrie 2006 6211 3011 1011Decembrie 1943 Noiembrie 2006 6211 3011 1011Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 630 310 110Februarie 1944 Februarie 2007 630 310 110Martie 1944 Martie 2007 630 310 110Aprilie 1944 Mai 2007 631 312 112Mai 1944 Iunie 2007 631 312 112Iunie 1944 Iulie 2007 631 312 112Iulie 1944 Septembrie 2007 632 314 114August 1944 Octombrie 2007 632 314 114Septembrie 1944 Noiembrie 2007 632 314 114Octombrie 1944 Ianuarie 2008 633 316 116Noiembrie 1944 Februarie 2008 633 316 116Decembrie 1944 Martie 2008 633 316 116

Ianuarie 1945 Mai 2008 634 318 118Februarie 1945 Iunie 2008 634 318 118Martie 1945 Iulie 2008 634 318 118Aprilie 1945 Septembrie 2008 635 3110 1110Mai 1945 Octombrie 2008 635 3110 1110Iunie 1945 Noiembrie 2008 635 3110 1110Iulie 1945 Ianuarie 2009 636 320 120August 1945 Februarie 2009 636 320 120Septembrie 1945 Martie 2009 636 320 120Octombrie 1945 Mai 2009 637 322 122Noiembrie 1945 Iunie 2009 637 322 122Decembrie 1945 Iulie 2009 637 322 122Ianuarie 1946 Septembrie 2009 638 324 124Februarie 1946 Octombrie 2009 638 324 124Martie 1946 Noiembrie 2009 638 324 124Aprilie 1946 Ianuarie 2010 639 326 126Mai 1946 Februarie 2010 639 326 126Iunie 1946 Martie 2010 639 326 126Iulie 1946 Mai 2010 6310 328 128August 1946 Iunie 2010 6310 328 128Septembrie 1946 Iulie 2010 6310 328 128Octombrie 1946 Septembrie 2010 6311 3210 1210Noiembrie 1946 Octombrie 2010 6311 3210 1210Decembrie 1946 Noiembrie 2010 6311 3210 1210Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 640 330 130Februarie 1947 Februarie 2011 640 330 130Martie 1947 Martie 2011 640 330 130Aprilie 1947 Mai 2011 641 332 132Mai 1947 Iunie 2011 641 332 132Iunie 1947 Iulie 2011 641 332 132Iulie 1947 Septembrie 2011 642 334 134August 1947 Octombrie 2011 642 334 134Septembrie 1947 Noiembrie 2011 642 334 134Octombrie 1947 Ianuarie 2012 643 336 136Noiembrie 1947 Februarie 2012 643 336 136Decembrie 1947 Martie 2012 643 336 136Ianuarie 1948 Mai 2012 644 338 138Februarie 1948 Iunie 2012 644 338 138Martie 1948 Iulie 2012 644 338 138Aprilie 1948 Septembrie 2012 645 3310 1310Mai 1948 Octombrie 2012 645 3310 1310Iunie 1948 Noiembrie 2012 645 3310 1310Iulie 1948 Ianuarie 2013 646 340 140August 1948 Februarie 2013 646 340 140Septembrie 1948 Martie 2013 646 340 140Octombrie 1948 Mai 2013 647 342 142Noiembrie 1948 Iunie 2013 647 342 142Decembrie 1948 Iulie 2013 647 342 142Ianuarie 1949 Septembrie 2013 648 344 144Februarie 1949 Octombrie 2013 648 344 144Martie 1949 Noiembrie 2013 648 344 144Aprilie 1949 Ianuarie 2014 649 346 146Mai 1949 Februarie 2014 649 346 146Iunie 1949 Martie 2014 649 346 146Iulie 1949 Mai 2014 6410 348 148August 1949 Iunie 2014 6410 348 148Septembrie 1949 Iulie 2014 6410 348 148Octombrie 1949 Septembrie 2014 6411 3410 1410Noiembrie 1949 Octombrie 2014 6411 3410 1410Decembrie 1949 Noiembrie 2014 6411 3410 1410Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 650 350 150

Februarie 1950 Februarie 2015 650 350 150Martie 1950 Martie 2015 650 350 150

ANEXA Nr 6 VAcircRSTE STANDARD de pensionare stagii complete șistagii minime de cotizare icircn specialitate pentru cadrele militare icircnactivitate soldații și gradații voluntari polițiștii și funcționarii publicicu statut special din sistemul administrației penitenciare dindomeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleBărbați shy Femei

Luna și anul nașterii Luna și anulpensionării

Vacircrsta asiguratului laieșirea la pensie

(aniluni)

Stagiul complet decotizare(aniluni)

Stagiul minim decotizare(aniluni)

Pacircnă icircn ianuarie 1956inclusiv

Ianuarie 2011 550 200 150

Februarie 1956 Februarie 2011 550 201 150Martie 1956 Martie 2011 550 202 150Aprilie 1956 Mai 2011 551 203 151Mai 1956 Iunie 2011 551 203 151Iunie 1956 Iulie 2011 551 204 151Iulie 1956 Septembrie 2011 552 204 152August 1956 Octombrie 2011 552 205 152Septembrie 1956 Noiembrie 2011 552 205 152Octombrie 1956 Ianuarie 2012 553 206 153Noiembrie 1956 Februarie 2012 553 207 153Decembrie 1956 Martie 2012 553 208 153Ianuarie 1957 Mai 2012 554 209 154Februarie 1957 Iunie 2012 554 209 154Martie 1957 Iulie 2012 554 2010 154Aprilie 1957 Septembrie 2012 555 2010 155Mai 1957 Octombrie 2012 555 2011 155Iunie 1957 Noiembrie 2012 555 2011 155Iulie 1957 Ianuarie 2013 556 210 156August 1957 Februarie 2013 556 211 156Septembrie 1957 Martie 2013 556 212 156Octombrie 1957 Mai 2013 557 213 157Noiembrie 1957 Iunie 2013 557 213 157Decembrie 1957 Iulie 2013 557 214 157Ianuarie 1958 Septembrie 2013 558 214 158Februarie 1958 Octombrie 2013 558 215 158Martie 1958 Noiembrie 2013 558 215 158Aprilie 1958 Ianuarie 2014 559 216 159Mai 1958 Februarie 2014 559 217 159Iunie 1958 Martie 2014 559 218 159Iulie 1958 Mai 2014 5510 219 1510August 1958 Iunie 2014 5510 219 1510Septembrie 1958 Iulie 2014 5510 2110 1510Octombrie 1958 Septembrie 2014 5511 2110 1511Noiembrie 1958 Octombrie 2014 5511 2111 1511Decembrie 1958 Noiembrie 2014 5511 2111 1511Ianuarie 1959 Ianuarie 2015 560 220 160Februarie 1959 Februarie 2015 560 221 160Martie 1959 Martie 2015 560 222 160Aprilie 1959 Mai 2015 561 223 161Mai 1959 Iunie 2015 561 223 161Iunie 1959 Iulie 2015 561 224 161Iulie 1959 Septembrie 2015 562 224 162August 1959 Octombrie 2015 562 225 162Septembrie 1959 Noiembrie 2015 562 225 162Octombrie 1959 Ianuarie 2016 563 226 163Noiembrie 1959 Februarie 2016 563 227 163Decembrie 1959 Martie 2016 563 228 163

Ianuarie 1960 Mai 2016 564 229 164Februarie 1960 Iunie 2016 564 229 164Martie 1960 Iulie 2016 564 2210 164Aprilie 1960 Septembrie 2016 565 2210 165Mai 1960 Octombrie 2016 565 2211 165Iunie 1960 Noiembrie 2016 565 2211 165Iulie 1960 Ianuarie 2017 566 230 166August 1960 Februarie 2017 566 231 166Septembrie 1960 Martie 2017 566 232 166Octombrie 1960 Mai 2017 567 233 167Noiembrie 1960 Iunie 2017 567 233 167Decembrie 1960 Iulie 2017 567 234 167Ianuarie 1961 Septembrie 2017 568 234 168Februarie 1961 Octombrie 2017 568 235 168Martie 1961 Noiembrie 2017 568 235 168Aprilie 1961 Ianuarie 2018 569 236 169Mai 1961 Februarie 2018 569 237 169Iunie 1961 Martie 2018 569 238 169Iulie 1961 Mai 2018 5610 239 1610August 1961 Iunie 2018 5610 239 1610Septembrie 1961 Iulie 2018 5610 2310 1610Octombrie 1961 Septembrie 2018 5611 2310 1611Noiembrie 1961 Octombrie 2018 5611 2311 1611Decembrie 1961 Noiembrie 2018 5611 2311 1611Ianuarie 1962 Ianuarie 2019 570 240 170Februarie 1962 Februarie 2019 570 241 170Martie 1962 Martie 2019 570 242 170Aprilie 1962 Mai 2019 571 243 171Mai 1962 Iunie 2019 571 243 171Iunie 1962 Iulie 2019 571 244 171Iulie 1962 Septembrie 2019 572 244 172August 1962 Octombrie 2019 572 245 172Septembrie 1962 Noiembrie 2019 572 245 172Octombrie 1962 Ianuarie 2020 573 246 173Noiembrie 1962 Februarie 2020 573 247 173Decembrie 1962 Martie 2020 573 248 173Ianuarie 1963 Mai 2020 574 249 174Februarie 1963 Iunie 2020 574 249 174Martie 1963 Iulie 2020 574 2410 174Aprilie 1963 Septembrie 2020 575 2410 175Mai 1963 Octombrie 2020 575 2411 175Iunie 1963 Noiembrie 2020 575 2411 175Iulie 1963 Ianuarie 2021 576 250 176August 1963 Februarie 2021 576 251 176Septembrie 1963 Martie 2021 576 252 176Octombrie 1963 Mai 2021 577 253 177Noiembrie 1963 Iunie 2021 577 253 177Decembrie 1963 Iulie 2021 577 254 177Ianuarie 1964 Septembrie 2021 578 254 178Februarie 1964 Octombrie 2021 578 255 178Martie 1964 Noiembrie 2021 578 255 178Aprilie 1964 Ianuarie 2022 579 256 179Mai 1964 Februarie 2022 579 257 179Iunie 1964 Martie 2022 579 258 179Iulie 1964 Mai 2022 5710 259 1710August 1964 Iunie 2022 5710 259 1710Septembrie 1964 Iulie 2022 5710 2510 1710Octombrie 1964 Septembrie 2022 5711 2510 1711Noiembrie 1964 Octombrie 2022 5711 2511 1711Decembrie 1964 Noiembrie 2022 5711 2511 1711Ianuarie 1965 Ianuarie 2023 580 260 180

Februarie 1965 Februarie 2023 580 261 180Martie 1965 Martie 2023 580 262 180Aprilie 1965 Mai 2023 581 263 181Mai 1965 Iunie 2023 581 263 181Iunie 1965 Iulie 2023 581 264 181Iulie 1965 Septembrie 2023 582 264 182August 1965 Octombrie 2023 582 265 182Septembrie 1965 Noiembrie 2023 582 265 182Octombrie 1965 Ianuarie 2024 583 266 183Noiembrie 1965 Februarie 2024 583 267 183Decembrie 1965 Martie 2024 583 268 183Ianuarie 1966 Mai 2024 584 269 184Februarie 1966 Iunie 2024 584 269 184Martie 1966 Iulie 2024 584 2610 184Aprilie 1966 Septembrie 2024 585 2610 185Mai 1966 Octombrie 2024 585 2611 185Iunie 1966 Noiembrie 2024 585 2611 185Iulie 1966 Ianuarie 2025 586 270 186August 1966 Februarie 2025 586 271 186Septembrie 1966 Martie 2025 586 272 186Octombrie 1966 Mai 2025 587 273 187Noiembrie 1966 Iunie 2025 587 273 187Decembrie 1966 Iulie 2025 587 274 187Ianuarie 1967 Septembrie 2025 588 274 188Februarie 1967 Octombrie 2025 588 275 188Martie 1967 Noiembrie 2025 588 275 188Aprilie 1967 Ianuarie 2026 589 276 189Mai 1967 Februarie 2026 589 277 189Iunie 1967 Martie 2026 589 278 189Iulie 1967 Mai 2026 5810 279 1810August 1967 Iunie 2026 5810 279 1810Septembrie 1967 Iulie 2026 5810 2710 1810Octombrie 1967 Septembrie 2026 5811 2710 1811Noiembrie 1967 Octombrie 2026 5811 2711 1811Decembrie 1967 Noiembrie 2026 5811 2711 1811Ianuarie 1968 Ianuarie 2027 590 280 190Februarie 1968 Februarie 2027 590 281 190Martie 1968 Aprilie 2027 591 282 191Aprilie 1968 Mai 2027 591 283 191Mai 1968 Iulie 2027 592 284 192Iunie 1968 August 2027 592 285 192Iulie 1968 Octombrie 2027 593 286 193August 1968 Noiembrie 2027 593 287 193Septembrie 1968 Ianuarie 2028 594 288 194Octombrie 1968 Februarie 2028 594 289 194Noiembrie 1968 Aprilie 2028 595 2810 195Decembrie 1968 Mai 2028 595 2811 195Ianuarie 1969 Iulie 2028 596 290 196Februarie 1969 August 2028 596 291 196Martie 1969 Octombrie 2028 597 292 197Aprilie 1969 Noiembrie 2028 597 293 197Mai 1969 Ianuarie 2029 598 294 198Iunie 1969 Februarie 2029 598 295 198Iulie 1969 Aprilie 2029 599 296 199August 1969 Mai 2029 599 297 199Septembrie 1969 Iulie 2029 5910 298 1910Octombrie 1969 August 2029 5910 299 1910Noiembrie 1969 Octombrie 2029 5911 2910 1911Decembrie 1969 Noiembrie 2029 5911 2911 1911Ianuarie 1970 Ianuarie 2030 600 300 200

ANEXA Nr 7 SALARIUL MEDIU ANUAL

AnulSalariul mediu anual (lei)

Brut Net1938 168 shy1947 261 shy1948 293 shy1949 335 shy1950 366 3371951 397 3651952 403 3701953 447 4101954 487 4561955 536 4991956 593 5491957 671 6191958 747 6841959 784 7261960 854 8021961 898 8331962 947 8801963 1005 9321964 1046 9651965 1115 10281966 1179 10831967 1210 11071968 1248 11391969 1297 11801970 1434 12891971 1471 13181972 1498 13391973 1563 13911974 1663 14711975 1813 15951976 1964 17121977 2102 18181978 2344 20111979 2457 21081980 2602 22381981 2721 23401982 2936 25251983 3024 26011984 3224 27731985 3285 28271986 3317 28551987 3337 28721988 3422 29461989 3538 30631990 4010 3381

1991shy2010 Salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de StatisticăSursa Institutul Național de StatisticăANEXA Nr 8 SALARIUL MINIM PE ȚARA

Anul Icircncepacircnd cu ziua luna Salariul minim(lei) Actul normativ prin care sshya stabilit

1949 166 1950 166 1951 166 1952 166 1953 166 1954 166 1955 220 1956 220 1957 1 mai 220

3501958 350 1959 1 august 350

400

1960 400 1961 1 decembrie 400

475

1962 475 1963 475 1964 475 1965 1 septembrie 475

550

1966 550 1967 1 august 550

700

1968 700 1969 700 1970 1 martie 1 mai 700

750800

1971 800 1972 1 septembrie 800

1000

1973 1000 1974 1 august 1000

1140

1975 1 iulie 11401200

1976 1200 1977 1200 1978 1200 1979 1 august 1200

1425

1980 1425 1981 1425 1982 1425 1983 1 septembrie 1425

1500

1984 1500 1985 1500 1986 1500 1987 1500 1988 1 iulie 1500

2000

1989 2000 1990 2000 1991

1 martie1 aprilie1 mai

1 septembrie1 noiembrie

200031504675597567757000

Hotăracircrea Guvernului nr 1331991Hotăracircrea Guvernului nr 2191991Hotăracircrea Guvernului nr 2191991Hotăracircrea Guvernului nr 5791991Hotăracircrea Guvernului nr 7801991

1992 1 ianuarie1 martie1 mai

1 septembrie1 noiembrie

85009150112001292015215

Hotăracircrea Guvernului nr 191992Hotăracircrea Guvernului nr 1491992Hotăracircrea Guvernului nr 2181992Hotăracircrea Guvernului nr 4991992Hotăracircrea Guvernului nr 7741992

1993 1 ianuarie1 martie1 mai

1 octombrie1 decembrie

1660017600300004020045000

Hotăracircrea Guvernului nr 941993Hotăracircrea Guvernului nr 1241993Hotăracircrea Guvernului nr 2081993Hotăracircrea Guvernului nr 5861993Hotăracircrea Guvernului nr 6831993

1994 15 martie1 iulie

450006000065000

Hotăracircrea Guvernului nr 901994Hotăracircrea Guvernului nr 3531994

1995 1 aprilie 6500075000

Hotăracircrea Guvernului nr 1841995

1996 75000

1 august 97000 Hotăracircrea Guvernului nr 59419961997

1 februarie1 august1 octombrie

97000150000225000250000

Hotăracircrea Guvernului nr 271997Hotăracircrea Guvernului nr 4681997

1998 1 aprilie 350000 Hotăracircrea Guvernului nr 20819981999 1 mai 450000 Hotăracircrea Guvernului nr 29619992000

1 februarie1 decembrie

4500007000001000000

Hotăracircrea Guvernului nr 1012000Hotăracircrea Guvernului nr 11662000

2001 1 martie

10000001400000

Hotăracircrea Guvernului nr 2312001

2002 1 martie

14000001750000

Hotăracircrea Guvernului nr 10372001

2003 1 ianuarie 2500000 Hotăracircrea Guvernului nr 110520022004 1 ianuarie 2800000 Hotăracircrea Guvernului nr 151520032005 1 ianuarie

1 iulie3100000310 (RON)

Hotăracircrea Guvernului nr 23462004

2006 1 ianuarie 330 (RON) Hotăracircrea Guvernului nr 176620052007 1 ianuarie 390 (RON) Hotăracircrea Guvernului nr 182520062008 1 ianuarie

1 octombrie500 (RON)540 (RON)

Hotăracircrea Guvernului nr 15072007Hotăracircrea Guvernului nr 10512008

2009 1 ianuarie 600 (RON) Hotăracircrea Guvernului nr 10512008

NOTĂMinisterul Muncii Familiei și Protecției Sociale transmite către Casa Națională de PensiiPublice datele pentru completarea anexei nr 8Sursa Ministerul Muncii Familiei și Protecției SocialePublicat icircn Monitorul Oficial cu numărul 852 din data de 20 decembrie 2010

Page 4: LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar ... nr. 263 din...Forma aplicabila pentru 'Legea 263/2010' la data 1 septembrie 2016 LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind

(la data 21shyiunshy2012 Art 6 alin (1) subpunctul I litera C din capitolul I a se vedea referinte de aplicare dinArt 1 din Ordonanta urgenta 292012 )d) persoanele care realizează venituri de natură profesională altele decacirct cele salarialedin drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art 7 alin (1) pct 131 din Legeanr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare precum și dincontracteconvenții icircncheiate potrivit Codului civil(la data 30shydecshy2010 Art 6 alin (1) subpunctul I litera C din capitolul I completat de Art XVIII punctul 2din Ordonanta urgenta 1172010 )

II persoanele care icircși desfășoară activitatea icircn funcții elective sau care sunt numite icircncadrul autorității executive legislative ori judecătorești pe durata mandatului precum șimembrii cooperatori dintrshyo organizație a cooperației meșteșugărești ale căror drepturi șiobligații sunt asimilate icircn condițiile prezentei legi cu cele ale persoanelor prevăzute la pctIIII persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se asigură din bugetulasigurărilor pentru șomaj icircn condițiile legii denumite icircn continuare șomeriIV persoanele care realizează icircn mod exclusiv un venit brut pe an calendaristicechivalent cu cel puțin de 4 ori cacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentareabugetului asigurărilor sociale de stat și care se află icircn una dintre situațiile următoare(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 20 din capitolul I dinNorma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 19 din capitolul I dinNorma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV din capitolul I reglementat de Art 13 din capitolul I dinNorma din 2011 )a) administratori sau manageri care au icircncheiat contract de administrare ori demanagementb)membri ai icircntreprinderii individuale și icircntreprinderii familialec) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV litera C din capitolul I reglementat de Art 22 dincapitolul I din Norma din 2011 )d) persoane angajate icircn instituții internaționale dacă nu sunt asigurații acestorae) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale(la data 28shymarshy2011 Art 6 alin (1) subpunctul IV litera E din capitolul I reglementat de Art 14 dincapitolul I din Norma din 2011 )V cadrele militare trecute icircn rezervă polițiștii și funcționarii publici cu statut special dinsistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au icircncetat din domeniulapărării naționale ordinii publice și siguranței naționale care beneficiază de ajutoare lunarece se asigură din bugetul de stat icircn condițiile legii(la data 30shydecshy2010 Art 6 alin (1) subpunctul VI din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 3 dinOrdonanta urgenta 1172010 )(2) Se pot asigura icircn sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială icircncondițiile prezentei legi avocații notarii personalul clerical și cel asimilat din cadrulcultelor recunoscute prin lege neintegrate icircn sistemul public precum și orice persoană caredorește să se asigure respectiv să icircși completeze venitul asigurat(la data 17shyiulshy2016 Art 6 alin (2) din capitolul I modificat de Art 1 punctul 1 din Legea 1422016 )

Art 7(1) Persoanele juridice sau fizice la care icircși desfășoară activitatea asigurații prevăzuți laart 6 alin (1) pct I și II denumite icircn continuare angajatori instituțiile care efectueazăplata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuți la art 6 alin (1) pct III precum șiinstituțiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1)pct V sunt obligate să icircntocmească și să depună declarația nominală de asigurare(2) Icircn situația icircn care se constată erori icircn cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin (1)indiferent de cauzele producerii acestora șisau modificări ale datelor pe baza cărora sestabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului persoanele juridicesau fizice prevăzute la alin (1) sunt obligate să icircntocmească și să depună o declarațienominală de asigurare rectificativă(3) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor prevăzute la alin (1) și (2) suntprevăzute icircn Legea nr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completările

ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 7 din capitolul I modificat de Art XVIII punctul 4 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 8(1) CNPP prin casele teritoriale de pensii controlează modul icircn care angajatorii precum șiinstituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj respectă dispozițiile legale privindicircntocmirea și depunerea declarației nominale de asigurare și a obligațiilor de plată precumși respectarea termenelor de depunere(2) Casele de pensii sectoriale controlează modul icircn care angajatorii din domeniul apărăriinaționale ordinii publice și siguranței naționale respectă dispozițiile legale privindicircntocmirea și transmiterea declarației nominale de asigurare precum și termenele detransmitereArt 9(1) Angajatorii precum și instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj suntobligate să pună la dispoziția reprezentanților CNPP și ai caselor teritoriale de pensii toatedocumentele necesare verificării legalității și corectitudinii datelor icircnscrise icircn declarațianominală de asigurare și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat(2) Angajatorii din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale auobligația de a pune la dispoziția reprezentanților caselor de pensii sectoriale toatedocumentele necesare verificării legalității și corectitudinii datelor icircnscrise icircn declarațianominală de asigurare și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de statArt 10(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 6 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 5 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 10 din capitolul I reglementat de Art 1 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001 declarația nominală de asigurare prevăzutăla art 7 alin (1) și (2) constituie documentul pe baza căruia se stabilește stagiul decotizare icircn sistemul public de pensii și punctajul mediu anual pentru asigurații sistemuluipublic de pensii cu excepția persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) declarația prevăzută laart 7 alin (1) și (2) constituie singurul document pe baza căruia se stabilește stagiul decotizare icircn sistemul public de pensii și punctajul anual de la data intrării icircn vigoare aprezentei legi(3) Icircn situațiile icircn care pentru perioadele prevăzute la alin (1) și (2) derularearaporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declarația nominală deasigurare icircn vederea stabilirii stagiului de cotizare și a punctajului anual pot fi valorificateși alte acte doveditoare icircntocmite icircn condițiile legii(4) Obligația prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin (3) revine persoanei icircncauzăArt 11(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 21 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 15 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 3 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 11 din capitolul I reglementat de Art 2 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV care au cel puțin vacircrsta de 18 ani suntobligate să se asigure pe baza declarației individuale de asigurare(2) Declarația individuală de asigurare se depune icircn termen de 30 de zile de la dataicircncadrării icircn situația prevăzută la alin (1) la casa teritorială de pensii competentă icircnfuncție de domiciliul sau reședința persoanei(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menționate la alin (1) este cel stabilit prindeclarația individuală de asigurare și nu poate fi mai mic decacirct suma reprezentacircnd 35 dincacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de statși mai mare decacirct valoarea corespunzătoare a de 5 ori cacircștigul salarial mediu brut(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declarației de asigurare persoaneleprevăzute la art 6 alin (1) pct IV dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensiiprevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc icircn situațiile prevăzute la art 6 alin (1)pct I II III și V

(la data 28shymarshy2011 Art 11 alin (4) din capitolul I reglementat de Art 20 din capitolul I din Norma din2011 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (5) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (6) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )(la data 30shydecshy2010 Art 11 alin (7) din capitolul I abrogat de Art XVIII punctul 5 din Ordonanta urgenta1172010 )Art 12(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 26 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 11 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 10 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 12 din capitolul I reglementat de Art 8 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art 6 alin (2) se icircncheie icircntre persoanainteresată sau după caz tutorele curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procurăspecială și casa teritorială de pensii competentă icircn funcție de domiciliul sau reședințapersoanei(2) Contractul de asigurare socială se icircncheie icircn formă scrisă și produce efecte de la dataicircnregistrării acestuia la casa teritorială de pensiiArt 13(la data 28shymarshy2011 Art 13 din capitolul I reglementat de Art 9 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Venitul asigurat icircnscris icircn declarația individuală de asigurare sau icircn contractul deasigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare adeclarației individuale de asigurare ori după caz prin icircncheierea unui act adițional lacontractul de asigurare socială(2) Declarația individuală de asigurare și contractul de asigurare socială constituie titluri decreanță și devin titluri executorii la data la care creanța bugetară este scadentă conformlegiiArt 14(la data 28shymarshy2011 Art 14 din capitolul I reglementat de Art 18 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 14 din capitolul I reglementat de Art 17 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn situația icircn care pe parcursul derulării asigurării icircn baza declarației individuale deasigurare se face dovada că există perioade icircn care nu se realizează venituri la cerereaasiguratului sau din inițiativa casei teritoriale de pensii declarația poate fi suspendată(2) Pentru perioadele de suspendare prevăzute la alin (1) nu se datorează contribuție deasigurări socialeArt 15(1) Icircn sistemul public de pensii evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale serealizează pe baza codului numeric personal al asiguratului(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toți cetățenii romacircni cetățenii UniuniiEuropene ai statelor membre ale Spațiului Economic European ai Elveției și pentru străiniicare au icircnregistrată rezidențașederea icircn Romacircnia precum și ale persoanelor pentru careCNPP și casele de pensii sectoriale icircntocmesc documentații de plată șisau efectuează plataunor prestații sociale sunt furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administrației șiInternelor prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Datedupă caz(3) Datele prevăzute la alin (2) sunt furnizate gratuit la cererea CNPP și a caselor depensii sectoriale și de oricare altă autoritate instituție publică sau altă instituție caredeține astfel de informații(4) Conținutul modalitățile și termenele de transmitere a informațiilor prevăzute la alin(2) se stabilesc prin hotăracircre a GuvernuluiArt 16(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 35 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 34 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 33 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 16 din capitolul I reglementat de Art 32 din capitolul II din Norma din 2011 )Constituie stagiu de cotizare icircn sistemul public de pensiia) vechimea icircn muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor pacircnă la data de 1 aprilie2001(la data 28shymarshy2011 Art 16 litera A din capitolul I reglementat de Art 124 din capitolul VI din Norma din2011 )

b) vechimea icircn serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor icircn cazul persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legic) perioada cuprinsă icircntre 1 aprilie 2001 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi icircn carepersoanele au fost asigurate icircn baza Legii nr 192000 privind sistemul public de pensii șialte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioared) perioada cuprinsă icircntre 1 ianuarie 2010 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi icircncazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1)pct VArt 17(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 123 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 122 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 35 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 34 din capitolul II din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 17 din capitolul I reglementat de Art 31 din capitolul II din Norma din 2011 )(1) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea icircn muncă sau lavechimea icircn serviciu acordată icircn baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentruperioadele realizate icircn grupa I a IIshya respectiv icircn condiții deosebite condiții speciale șialte condiții icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(2) Constituie stagiu de cotizare și perioadele de pacircnă la data de 1 aprilie 2001 icircn care opersoanăa) sshya aflat icircn una dintre situațiile prevăzute la art 49b) are stabilite drepturi privind vechimea icircn muncă icircn baza prevederilor Decretuluishylege nr1181990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice dedictatura instaurată cu icircncepere de la 6 martie 1945 precum și celor deportate icircnstrăinătate ori constituite icircn prizonieri republicat(3) Constituie stagiu de cotizare și timpul util la pensie realizat de agricultori icircn condițiilereglementate de legislația privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale aleagricultorilor anterioară datei de 1 aprilie 2001(la data 28shymarshy2011 Art 17 alin (3) din capitolul I reglementat de Art 121 din capitolul VI din Norma din2011 )Art 18Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă conform legii stagiu decotizare realizat icircn condiții deosebite condiții speciale sau alte condiții de muncă se acordăperioade suplimentare la vechimea icircn muncă sau la vechimea icircn serviciu care constituiestagii de cotizare icircn condiții normale după cum urmeazăa) 3 luni pentru fiecare an lucrat icircn condiții deosebite de muncăb) 6 luni pentru fiecare an lucrat icircn condiții speciale de muncăc) 12 luni pentru fiecare an lucrat icircn alte condiții de muncă așa cum sunt reglementate laart 29 alin (2)Art 19(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează șisauplătesc contribuții de asigurări sociale icircn sistemul public de pensii din Romacircnia precum și icircnalte țări icircn condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care Romacircniaeste parte(la data 28shyoctshy2015 Art 19 alin (1) din capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia 182015 )(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau icircn considerare stagiile de cotizarerealizate icircn sistemul public de pensii din Romacircnia precum și perioadele de asigurarerealizate sau recunoscute ca atare icircn alte țări icircn condițiile reglementate prin instrumentejuridice cu caracter internațional la care Romacircnia este parte șisau regulamentecomunitare(3) Icircn sistemul public de pensii obligațiile și prestațiile de asigurări sociale se achită icircnmonedă națională(4) Icircn cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate stabilite icircn moneda altor țări peteritoriul Romacircniei contribuțiile se plătesc icircn lei la cursul de schimb valutar comunicat deBanca Națională a Romacircniei din data stabilită pentru plata acestor drepturiCAPITOLUL II Bugetul asigurărilor sociale de statArt 20(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului publicde pensii

(2) Guvernul elaborează anual pe baza propunerilor CNPP și ale instituțiilor care au icircnsubordine case de pensii sectoriale proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pecare icircl supune spre aprobare Parlamentului(3) Casele de pensii sectoriale elaborează propuneri pentru bugetul asigurărilor sociale destat și le transmit instituțiilor publice icircn subordinea cărora funcționează(4) Icircn situația icircn care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu celpuțin 3 zile icircnainte de expirarea exercițiului bugetar se aplică icircn continuare prevederilebugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent pacircnă la adoptarea noului bugetArt 21Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin dina) contribuții de asigurări sociale dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere precum și din altevenituri potrivit legiib) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale destat care se aprobă prin legile bugetare anualeArt 22(1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestațiilor deasigurări sociale din sistemul public de pensii cheltuielile privind organizarea șifuncționarea sistemului public de pensii finanțarea unor investiții proprii alte cheltuieliprevăzute de lege(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pacircnă la 3 pentruconstituirea unui fond de rezervă(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăși nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anulbugetar respectiv(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestațiilor de asigurări sociale icircnsituații temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii aprobate prinlegea bugetului asigurărilor sociale de stat(5) Fondul de rezervă nu se poate utiliza icircn primii 3 ani de la icircnceperea constituirii acestuia(6) Fondul de rezervă se constituie icircn anii icircn care bugetul asigurărilor sociale de stat esteexcedentar nu primește sume pentru echilibrare potrivit art 21 lit b) și numai dupăacoperirea deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de statArt 23(1) Icircn termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi Agenția Națională de AdministrareFiscală denumită icircn continuare ANAF CNPP și casele de pensii sectoriale au obligația săcoreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidențe corecte și unitare adrepturilor și obligațiilor participanților la sistemul public de pensii precum și la sistemulfondurilor de pensii administrate privat(2) CNPP casele de pensii sectoriale și ANAF au obligația să icircși transmită reciprocinformațiile referitoare la sumele reprezentacircnd contribuția de asigurări sociale declarate șirespectiv plătite de angajatori(3) CNPP casele de pensii sectoriale și ANAF pe baza informațiilor prevăzute la alin (2)identifică situațiile icircn care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declarareași plata contribuțiilor de asigurări sociale dispunacircnd măsurile prevăzute de lege(4) Instituțiile prevăzute la alin (3) icircși acordă reciproc și gratuit accesul la informațiilereferitoare la declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale din bazele de date pecare le au icircn administrare(5) Anual după depunerea declarațiilor fiscale ANAF transmite CNPP veniturile realizate depersoanele fizice altele decacirct cele care realizează venituri din salarii sau asimilateacestoraArt 24(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate icircn anulurmător potrivit destinațiilor aprobate prin lege după regularizarea cu bugetul de stat icircnlimita sumelor primite de acesta potrivit prevederilor art 21 lit b)(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din fondulde rezervă(3) Deficitul din anii precedenți și din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de statrămas după utilizarea fondului de rezervă se finanțează din disponibilitățile contului curentgeneral al Trezoreriei StatuluiArt 25

Disponibilitățile bănești ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobacircnzi niveluldobacircnzilor stabilindushyse prin convenții icircncheiate de CNPP cu Trezoreria StatuluiArt 26Icircn mod excepțional icircn situații motivate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilorsociale de stat după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului asigurărilor socialede stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de statCAPITOLUL III Contribuția de asigurări socialeArt 27(1) Icircn sistemul public de pensii sunt contribuabili după caza) asigurații care datorează contribuții individuale de asigurări socialeb) angajatorii și instituțiile care efectuează plata ajutoarelor icircn situația persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct Vc) persoanele juridice la care icircși desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art 6 alin(1) pct I lit d) și pct II asimilate angajatorului icircn condițiile prezentei legi(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (1) litera C din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 6 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

d) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă care administrează bugetulasigurărilor pentru șomaj instituție care pentru șomeri este asimilată angajatoruluie) persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2)(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (1) litera E din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 6 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

(2) Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt diferențiate icircn funcție de condițiile demuncă normale deosebite speciale și alte condiții de muncă(3) Cotele de contribuții de asigurări sociale respectiv cota contribuției individuale deasigurări sociale și cota contribuției de asigurări sociale datorată de angajator suntprevăzute icircn Legea nr 5712003 privind Codul fiscal cu modificările și completărileulterioare Cotele de contribuții de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat(la data 30shydecshy2010 Art 27 alin (3) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 7 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(la data 31shydecshy2010 Art 27 alin (3) din capitolul III a fost in legatura cu Legea 2872010 )(4) Icircn cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin (3) este inclusăși cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat prevăzută de Legeanr 4112004 privind fondurile de pensii administrate privat republicată cu modificările șicompletările ulterioareArt 28(1) Condițiile de muncă icircn care se desfășoară activitatea asiguraților din sistemul public depensii pot fi normale deosebite și speciale(2) Pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) condițiile icircn care se desfășoarăactivitatea pot fi normale deosebite speciale și alte condiții de muncăArt 29(1) Sunt icircncadrate icircn condiții deosebite locurile de muncă stabilite icircn baza criteriilor șimetodologiei prevăzute de legislația icircn vigoare la data icircncadrării acestora(11) Locurile de muncă pot fi menținute icircn condiții deosebite prin reicircnnoirea avizelor deicircncadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotăracircre a Guvernului pentru o perioadă demaximum 3 ani icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2016 termen pacircnă la care angajatorii auobligația de a normaliza condițiile de muncă(la data 01shyianshy2016 Art 29 alin (1^1) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea10142015 )

(12) Perioada cuprinsă icircntre data de 31 decembrie 2015 și data reicircnnoirii avizului deicircncadrare a locurilor de muncă icircn condiții deosebite constituie stagiu de cotizare icircn condițiideosebite de muncă pentru care angajatorii datorează după caz diferența dintre cota decontribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de cătreaceștia(la data 31shydecshy2015 Art 29 alin (1) din capitolul III completat de Actul din Ordonanta urgenta 652015 )

(2) Icircn domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale icircncadrarealocurilor de muncă icircn condiții deosebite speciale și alte condiții se realizează pe bazacriteriilor și metodologiei de icircncadrare prevăzute de Hotăracircrea Guvernului nr 12942001privind stabilirea locurilor de muncă și a activităților cu condiții deosebite condiții specialeși alte condiții specifice pentru cadrele militare icircn activitate cu modificările ulterioare șide Hotăracircrea Guvernului nr 18222004 privind stabilirea locurilor de muncă șiactivităților cu condiții deosebite speciale și alte condiții specifice pentru polițiști cumodificările ulterioareArt 30(1) Icircn sensul prezentei legi locurile de muncă icircn condiții speciale sunt cele dina) unitățile miniere pentru personalul care icircși desfășoară activitatea icircn subteran cel puțin50 din timpul normal de muncă icircn luna respectivăb) activitățile de cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materiilor primenucleare zonele I și II de expunere la radiațiic) activitățile din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleprevăzute de actele normative cu regim clasificat emise pacircnă la data intrării icircn vigoare aprezentei legid) aviația civilă pentru personalul navigant prevăzut icircn anexa nr 1e) activitățile și unitățile prevăzute icircn anexele nr 2 și 3(la data 01shyianshy2012 Art 30 alin (1) litera E din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea12842011 )f) activitatea artistică desfășurată icircn profesiile prevăzute icircn anexa nr 4(2) Periodic din 5 icircn 5 ani locurile de muncă icircn condiții speciale de muncă prevăzute laalin (1) lit e) sunt supuse procedurii de reevaluare a icircncadrării icircn condiții speciale stabilităprin hotăracircre a Guvernului(la data 21shydecshy2015 Art 30 alin (2) din capitolul III modificat de Actul din Legea 3252015 )

(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin (2) se stabilește prin hotăracircre a Guvernuluielaborată icircn termen de 9 luni de la data intrării icircn vigoare a prezentei legi(4) Este asimilată stagiului de cotizare icircn condiții speciale de muncă prevăzut la alin (1)lit b) perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 icircn care salariații au desfășurat activitățide cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare icircn locurilede muncă icircncadrate conform legislației anterioare icircn grupele I și II de muncă și carepotrivit art 20 alin (1) lit b) din Legea nr 192000 cu modificările și completărileulterioare sunt icircncadrate icircn condiții speciale de muncă(5) Constituie stagiu de cotizare realizat icircn condiții speciale de muncă și perioadele icircn careun asigurat care icircși desfășoară activitatea icircn condiții speciale de muncă se află icircn concediupentru incapacitate temporară de muncă șisau icircn concediu de odihnă dacă cel puțin icircnziua premergătoare concediului a lucrat icircn locuri de muncă icircncadrate icircn astfel de condiții demuncăArt 31(1) Contribuția de asigurări sociale se datorează din momentul icircncadrării icircn una dintresituațiile prevăzute la art 6 alin (1) sau de la data icircncheierii contractului de asiguraresocială(2) Contribuția individuală de asigurări sociale se datorează de asigurații prevăzuți la art 6alin (1) pct I și II(3) Asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) datorează integral cota decontribuție de asigurări sociale corespunzătoare condițiilor normale de muncă stabilită prinlege(4) Contribuția de asigurări sociale pentru șomeri se suportă integral din bugetulasigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de muncă cuexcepția plăților compensatorii și a veniturilor de completare acordate salariaților dinindustria de apărare icircn perioada de reducere temporară a activității(5) Contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plățicompensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei contribuțieiindividuale de asigurări sociale cu excepția cazurilor icircn care prin lege se dispune altfel(6) Contribuția de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct V sesuportă integral din bugetul de stat la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de

muncă(7) Asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct VI datorează contribuția de asigurări socialela nivelul cotei contribuției individuale de asigurări sociale(8) Nu datorează contribuția individuală de asigurări sociale persoanele prevăzute la art 6alin (1) pct VI lit a) pentru veniturile realizate din această calitate icircn mod ocazionalatunci cacircnd pe lacircngă acestea realizează și venituri de natură salarială(la data 30shydecshy2010 Art 31 alin (9) din capitolul III abrogat de Art XVIII punctul 8 din Ordonantaurgenta 1172010 )(10) Contribuția de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuți la art 27 alin (1)nu se impoziteazăArt 32(1) Calculul și plata contribuției de asigurări sociale datorată de către asigurații prevăzuțila art 6 alin (1) pct I și II respectiv de către angajatorii acestora se fac lunar de cătreangajatori(2) Calculul și plata contribuției de asigurări sociale pentru șomeri se fac lunar de cătreinstituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj iar icircn situația persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct V de către instituția care achită drepturile respective(3) Plata contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1)pct IV și alin (2) se face lunar de către aceștia sau icircn numele lor de către orice altăpersoană icircn contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurați(4) Plata contribuției de asigurări sociale icircn cazul asiguraților prevăzuți la art 6 alin (2)se poate face și anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni(5) Calculul și plata contribuției individuale de asigurări sociale pentru perioada icircn careasiguratul beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate se efectuează dupăcaz de cătrea) angajator pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I și IIb) instituția abilitată de lege să efectueze plăți din bugetul asigurărilor pentru șomajpentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IIIc) casa de asigurări de sănătate pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV(la data 30shydecshy2010 Art 32 alin (6) din capitolul III abrogat de Art XVIII punctul 9 din Ordonantaurgenta 1172010 )Art 33Baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale icircn cazul asigurațiloreste prevăzută icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 33 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 10 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 34Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajator esteprevăzută icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 34 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 11 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 35(1) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru șomeri este prevăzută icircnLegea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 35 alin (1) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 12 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(2) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute laart 6 alin (1) pct V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare plătite din bugetul de staticircn condițiile legii(3) Prevederile art 33 alin (3) se aplică și pentru situațiile prevăzute la alin (1) și (2)Art 36Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art 6alin (1) pct IV și alin (2) o constituie venitul lunar asigurat icircnscris icircn declarațiaindividuală de asigurare sau icircn contractul de asigurare socială dar nu mai puțin decacirct sumareprezentacircnd 35 din cacircștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetuluiasigurărilor sociale de stat și nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia

Art 37(1) Nu se datorează contribuție de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptateprevăzute icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completările ulterioare(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau icircnconsiderare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii(la data 30shydecshy2010 Art 37 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 13 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 38(1) Sumele reprezentacircnd ajutor de deces care se plătesc de angajator asiguraților potrivitprevederilor prezentei legi icircn contul asigurărilor sociale se rețin de acesta din contribuțiilede asigurări sociale datorate pentru luna respectivă(2) Sumele reprezentacircnd ajutor de deces plătite de angajator asiguraților potrivitprevederilor prezentei legi care depășesc suma contribuțiilor datorate de acesta icircn lunarespectivă se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii icircnraza căreia se află sediul acestuia respectiv de la casa de pensii sectorialăArt 39(1) Contribuția individuală de asigurări sociale prevăzută de lege se virează lunar de cătreangajator la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta este luat icircn evidențăca plătitor de impozite și taxe icircmpreună cu contribuția de asigurări sociale pe care acestao datorează icircn calitate de contribuabil bugetului asigurărilor sociale de stat(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat care este parte din contribuțiaindividuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii se transmite de CNPPși de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat(3) Lunar pacircnă cel tacircrziu icircn data de 20 a lunii următoare celei icircn care plătitorii au depusdeclarația nominală de asigurare CNPP și casele de pensii sectoriale transmit fiecăruiadministrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta icircladministrează(4) Lunar pacircnă cel tacircrziu icircn data de 20 a lunii următoare celei icircn care angajatorul a depusdeclarația nominală de asigurare CNPP și casele de pensii sectoriale virează către fiecarefond de pensii administrat privat de la bugetul asigurărilor sociale de stat sumareprezentacircnd contribuțiile individuale datorate acestor fonduri(la data 30shydecshy2010 Art 39 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 14 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 40(la data 28shymarshy2011 Art 40 din capitolul III reglementat de Art 27 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn cazul asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) termenul de platăa contribuției de asigurări sociale este pacircnă la data de 25 a lunii următoare celei pentrucare se datorează plata(2) Pentru ceilalți asigurați ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuției deasigurări sociale este prevăzut icircn Legea nr 5712003 cu modificările și completărileulterioare(la data 30shydecshy2010 Art 40 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 15 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 41(1) Activitatea privind administrarea creanțelor provenind din contribuții de asigurărisociale datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau deentitățile asimilate angajatorilor precum și constatarea și sancționarea contravențiilor serealizează de AcircNAF și unitățile subordonate acesteia icircn baza prevederilor Codului deprocedură fiscală(2) ANAF și unitățile sale subordonate CNPP și casele de pensii sectoriale colaborează șifac schimb de informații privind colectarea și respectiv declararea contribuțiilor deasigurări socialeArt 42Pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) activitatea decolectare a contribuțiilor se realizează de CNPP prin casele teritoriale de pensii și decasele de pensii sectoriale după caz

(la data 30shydecshy2010 Art 42 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 16 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 43Icircn cazul neachitării la termen potrivit legii a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilorsociale de stat de persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) caseleteritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru icircncasareasumelor cuvenite conform dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetareArt 44(la data 28shymarshy2011 Art 44 din capitolul III reglementat de Art 29 din capitolul I din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 44 din capitolul III reglementat de Art 28 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Icircn situația asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) neplatacontribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut la art 40 alin (1) generează plataunor dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere calculate pentru fiecare zi de icircntacircrziere pacircnă la dataachitării sumei datorate inclusiv(2) Cota dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrziere prevăzute la alin (1) se stabileștepotrivit reglementărilor privind executarea creanțelor bugetare(3) Sumele reprezentacircnd dobacircnzi și penalități de icircntacircrziere se fac venit la bugetulasigurărilor sociale de stat și se calculează fără zecimale prin rotunjire la leu(4) Calculul dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrziere se efectuează de către casele teritorialede pensii(5) Dispozițiile prezentei legi referitoare la neplata contribuției de asigurări sociale secompletează cu prevederile legale privind executarea creanțelor bugetare(la data 30shydecshy2010 Art 44 din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 17 din Ordonanta urgenta1172010 )

Art 45(1) Perioadele icircn care persoanele asigurate pe bază de declarație individuală de asiguraresau contract de asigurare socială nu au achitat contribuția de asigurări sociale datorată nuse valorifică la stabilirea pensiilor pacircnă la achitarea acesteia inclusiv a dobacircnzilor șipenalităților de icircntacircrziere aferente(2) Icircn cazul icircn care asigurații aflați icircn situația prevăzută la art 6 alin (1) pct IV au achitatcontribuția de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datoracontribuția nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilireaprestațiilor de asigurări socialeArt 46Asigurații care fac dovada că nu se mai regăsesc icircn situațiile pentru care asigurarea esteobligatorie potrivit art 6 alin (1) pct IV au obligația să depună la casele teritoriale depensii icircn termen de 30 de zile de la modificarea situației formularulshytip de icircncetare aasigurării individuale la sistemul public de pensiiArt 47(la data 28shymarshy2011 Art 47 din capitolul III reglementat de Art 12 din capitolul I din Norma din 2011 )(1) Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la inițiativa oricăreia dintre părțiconform clauzelor prevăzute icircn contract(2) Icircn cazul rezilierii contractului de asigurare socială contribuțiile de asigurări socialeachitate nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului depensieArt 48(1) Icircn sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din icircnsumarea perioadelorpentru care sshya datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajatorși asigurat sau după caz sshya datorat și plătit de către asigurații prevăzuți la art 6 alin(1) pct IV și alin (2)(la data 30shydecshy2010 Art 48 alin (1) din capitolul III modificat de Art XVIII punctul 18 din Ordonantaurgenta 1172010 )

(2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuției de asigurări sociale datorate icircn condițiileart 31 alin (5) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintrecota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări socialeaprobată pentru locurile de muncă icircn condiții normale

Art 49(la data 28shymarshy2011 Art 49 din capitolul III reglementat de Art 32 din capitolul II din Norma din 2011 )(1) Icircn sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadelenecontributive denumite icircn continuare perioade asimilate icircn care asiguratula) a beneficiat de pensie de invaliditateb) a urmat cursurile de zi ale icircnvățămacircntului universitar organizat potrivit legii pe duratanormală a studiilor respective cu condiția absolvirii acestora cu diplomăc) a satisfăcut serviciul militar ca militar icircn termen sau militar cu termen redus pe duratalegal stabilită a fost concentrat mobilizat sau icircn prizonieratd) a beneficiat icircn perioada 1 aprilie 2001 shy 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurărisociale acordate potrivit legiie) a beneficiat icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2005 de concediu pentru incapacitatetemporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionalef) a beneficiat icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2006 de concediu pentru creșterea copiluluiicircn vacircrstă de pacircnă la 2 ani sau icircn cazul copilului cu handicap de pacircnă la 3 anig) a fost elev al unei școli militareșcoli de agenți de poliție sau student al unei instituții deicircnvățămacircnt din sistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională pentruformarea cadrelor militare polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare cu excepția liceului militar(2) Asigurații care au absolvit mai multe instituții de icircnvățămacircnt superior conformprevederilor alin (1) lit b) beneficiază de asimilarea ca stagiu de cotizare a unei singureperioade de studii la alegere(3) Persoanele prevăzute la alin (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă icircn acesteperioade nu au realizat stagii de cotizare icircn condițiile prezentei legi(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin (1) se valorifică pentru obținerea prestațiilor deasigurări sociale icircn condițiile prevăzute de prezenta legeArt 50(1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraților din oficiu o dată la 2 ani de CNPP și decasele de pensii sectoriale(2) Stagiul de cotizare se certifică și la cererea asiguraților contra cost Tariful serviciuluirespectiv se stabilește anual de CNPP și casele de pensii sectorialeCAPITOLUL IV Pensii(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 145 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 140 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 139 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 138 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 137 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 136 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 126 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 125 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV reglementat de Art 36 din capitolul III din Norma din 2011 )Art 51(la data 09shyaprshy2014 Art 51 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12014 )Icircn sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensiia) pensia pentru limită de vacircrstăb) pensia anticipatăc) pensia anticipată parțialăd) pensia de invaliditatee) pensia de urmașSECȚIUNEA 1 Pensia pentru limită de vacircrstă(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 134 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 47 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 46 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 45 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 42 din capitolul III sectiunea 1 din Normadin 2011 )Art 52(la data 22shyoctshy2015 Art 52 din capitolul IV sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 222015 )

Pensia pentru limită de vacircrstă se cuvine persoanelor care icircndeplinesc cumulativ la datapensionării condițiile privind vacircrsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizaresau icircn specialitate după caz prevăzute de prezenta legeArt 53(la data 22shyoctshy2015 Art 53 din capitolul IV sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 222015 )(la data 28shymarshy2011 Art 53 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 37 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Vacircrsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentrufemei Atingerea acestei vacircrste se realizează prin creșterea vacircrstelor standard depensionare conform eșalonării prevăzute icircn anexa nr 5(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbațiAtingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 5(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbațiAtingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 5Art 54(la data 28shymarshy2011 Art 54 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 38 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) vacircrsta standard depensionare este de 60 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acesteivacircrste se realizează prin creșterea vacircrstelor standard de pensionare conform eșalonăriiprevăzute icircn anexa nr 6(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) stagiul minim de cotizareicircn specialitate este de 20 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acestuistagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare icircn specialitate conformeșalonării prevăzute icircn anexa nr 6(3) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) stagiul complet decotizare este de 30 de ani atacirct pentru femei cacirct și pentru bărbați Atingerea acestui stagiuse realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare conform eșalonării prevăzute icircnanexa nr 6Art 55(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 41 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 40 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 55 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 39 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentrulimită de vacircrstă cu reducerea vacircrstelor standard de pensionare după cum urmeazăa) conform tabelului nr 1 icircn situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare icircncondiții deosebite de muncăTabelul nr 1Stagiul de cotizare realizat icircn condiții

deosebite(ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

6 1 shy8 1 610 2 shy12 2 614 3 shy16 3 618 4 shy20 4 622 5 shy24 5 626 6 shy28 6 630 7 shy32 7 635 8 shy

(la data 25shyiunshy2015 Art 55 alin (1) litera A^1 din capitolul IV sectiunea 1 abrogat de Art 1 punctul 1 dinLegea 1552015 )Stagiul de cotizare realizat icircn condiții

speciale(ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

2 1 shy3 1 64 2 shy5 2 66 3 shy7 3 68 4 shy9 4 610 5 shy11 5 612 6 shy13 6 614 7 shy15 7 616 8 shy17 8 618 9 shy19 9 620 10 shy21 10 622 11 shy23 11 624 12 shy25 12 6

26 de ani și peste 13 shy

b) conform tabelului nr 2 icircn situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare icircngrupa I de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 precum și icircn situațiacelor care au realizat stagii de cotizare icircn focurile de muncă icircncadrate icircn alte condiții demuncă prevăzute la art 29 alin (2) și icircn condiții speciale prevăzute la art 30 alin (1)Tabelul nr 2

(la data 25shyiunshy2015 Art 55 alin (1) litera B din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art 1 punctul 2 dinLegea 1552015 )Stagiul de cotizare realizat icircn grupa I demuncă condiții speciale și alte condiții de

muncă (ani icircmpliniți)

Reducerea vacircrstei standard de pensionare cu

Ani Luni

2 1 shy3 1 64 2 shy5 2 66 3 shy7 3 68 4 shy9 4 610 5 shy11 5 612 6 shy13 6 614 7 shy15 7 616 8 shy17 8 618 9 shy19 9 620 10 shy21 10 622 11 shy

23 11 624 12 shy25 12 6

26 de ani și peste 13 shy

c) cu cacircte 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate de deportare icircn străinătatedupă data de 23 august 1944 șisau de prizonierat icircn situația persoanelor cărora leshyaufost stabilite drepturi privind vechimea icircn muncă icircn condițiile prevăzute la art 1 alin (1)lit a)shy c) și la alin (2) din Decretulshylege nr 1181990 republicat(2) Persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) beneficiază de reducerile prevăzutela alin (1) dacă au realizat stagiul minim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr6Art 56(1) Fac excepție de la prevederile art 55 alin (1) lit b) persoanele care au realizat unstagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani icircn locurile de muncă prevăzute la art 30 alin (1)lit a) și f)(2) Pentru persoanele prevăzute la alin (1) reducerea vacircrstei standard de pensionareeste dea) 20 de ani pentru cele prevăzute la art 30 alin (1) lit a)b) 15 ani pentru cele prevăzute la art 30 alin (1) lit f)(3) Vacircrsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin (2) lit a) nu poate fimai mică de 45 de ani(4) Vacircrsta standard de pensionare redusă potrivit alin (2) lit b) nu poate fi mai mică de50 de ani cu excepția balerinilor și acrobaților pentru care vacircrsta de pensionare nu poate fimai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat celpuțin 20 de ani icircn locuri de muncă prevăzute la art 30 alin (1) lit a) din lege respectiv de30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani icircn locuri de muncăprevăzute la art 30 alin (1) lit f) din lege(la data 23shyiulshy2016 Art 56 alin (5) din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art I punctul 1 din Legea1552016 )

Art 57(1) Fac excepție de la prevederile art 55 alin (1) lit b) și persoanele care au realizat unstagiu de cotizare de cel puțin 15 ani icircn zona I de expunere la radiații sau de cel puțin 17ani icircn zona a IIshya de expunere la radiații icircn locurile de muncă prevăzute la art 30 alin (1)lit b)(2) Persoanele prevăzute la alin (1) beneficiază de pensie pentru limită de vacircrstăindiferent de vacircrstă(3) Pentru persoanele prevăzute la alin (1) stagiul complet de cotizare este de 15 ani icircncazul celor care au desfășurat activitate icircn zona I de expunere la radiații respectiv de 17ani icircn cazul celor care au desfășurat activitate icircn zona a IIshya de expunere la radiații(la data 23shyiulshy2016 Art 57 alin (3) din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art I punctul 2 din Legea1552016 )

Art 58(la data 28shymarshy2011 Art 58 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 43 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare icircn condiții de handicap preexistentcalității de asigurat beneficiază de reducerea vacircrstelor standard de pensionare prevăzute icircnanexa nr 5 icircn funcție de gradul de handicap după cum urmeazăa) cu 15 ani icircn situația asiguraților cu handicap grav dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat cel puțin o treime din stagiul complet decotizareb) cu 10 ani icircn situația asiguraților cu handicap accentuat dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat cel puțin două treimi din stagiul complet decotizarec) cu 10 ani icircn situația asiguraților cu handicap mediu dacă au realizat icircn condițiilehandicapului preexistent calității de asigurat stagiul complet de cotizare

Art 59(la data 19shynovshy2015 Art 59 din capitolul IV sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 162015)(la data 28shymarshy2011 Art 59 din capitolul IV sectiunea 1 reglementat de Art 44 din capitolul III sectiunea 1din Norma din 2011 )Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vacircrstă indiferent de vacircrstă dacă aurealizat ca nevăzător cel puțin o treime din stagiul complet de cotizareArt 60(1) Fracțiunea de an de stagiu de cotizare realizată icircn grupa I șisau condiții speciale demuncă pentru care nu se acordă reducerea vacircrstei standard de pensionare conformprevederilor art 55 alin (1) lit b) poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizarerealizate icircn condiții deosebite de muncă icircn vederea reducerii vacircrstei standard depensionare conform prevederilor art 55 alin (1) lit a)(2) Reducerile vacircrstelor standard de pensionare prevăzute la art 55 precum și celeprevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai marede 13 ani(3) Vacircrstele de pensionare reduse icircn condițiile alin (2) nu pot fi mai mici de 50 de anipentru femei și de 52 de ani pentru bărbați respectiv de 45 de ani pentru persoaneleprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c)(la data 17shyiulshy2016 Art 60 din capitolul IV sectiunea 1 modificat de Art 1 punctul 2 din Legea 1422016 )

Art 61(1) Icircn situația personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă dinRomacircnia prevederile art 55 alin (1) lit b) se aplică numai icircn condițiile realizării număruluiminim de ore de zbor salturi sau starturi aprobat prin Hotăracircrea Guvernului nr 5812001privind criteriile de icircncadrare a personalului navigant din aviația civilă icircn condiții speciale demuncă(2) Activitățile de cercetare explorare exploatare sau prelucrare a materiilor primenucleare zonele I și II de expunere la radiații sunt cele aprobate prin Hotăracircrea Guvernuluinr 5832001 privind stabilirea criteriilor de icircncadrare a activităților de cercetareexplorare exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II deexpunere la radiații(3) Activitățile din anexa nr 2 avizate icircn condiții speciale de muncă realizate icircn unitățiledin anexa nr 3 se consideră icircn condiții speciale de muncă numai dacă acestea sedesfășoară pe durata programului normal de lucru dintrshyo lunăSECȚIUNEA 2 Pensia anticipată(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 133 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 53 din capitolul III sectiunea 2 din Normadin 2011 )Art 62(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 51 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 50 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 49 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 62 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 48 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani icircnaintea icircmplinirii vacircrstei standard depensionare persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai maredecacirct stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pentru obținerea pensieianticipate pe lacircngă condițiile prevăzute la alin (1) este necesară și realizarea stagiuluiminim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr 6 și care se află icircn una dintreurmătoarele situațiia) sunt trecute icircn rezervăau icircncetat raporturile de serviciu ca urmare a icircmplinirii limitei devacircrstă icircn grad prevăzute de statutul cadrelor militarepolițiștilorfuncționarilor publici custatut special din sistemul administrației penitenciare sau ca urmare a reorganizării unorunități și a reducerii unor funcții din statele de organizare precum și pentru alte motive saunevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționale

b) sunt trecute icircn rezervă sau direct icircn retragereau icircncetat raporturile de serviciu caurmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militarserviciu de către comisiilede expertiză medicoshymilitară(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau icircnconsiderare perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g)(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește icircn aceleași condiții icircn care se stabilește celal pensiei pentru limită de vacircrstăArt 63La acordarea pensiei anticipate reducerea vacircrstei standard de pensionare prevăzute laart 62 alin (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta legesau de alte acte normativeArt 64(la data 28shymarshy2011 Art 64 din capitolul IV sectiunea 2 reglementat de Art 52 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiaanticipată se transformă icircn pensie pentru limită de vacircrstă și se recalculează prin adăugareaperioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate icircn perioada desuspendare a plății pensiei anticipate(2) Transformarea pensiei anticipate icircn pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiileprevăzute la alin (1) se face din oficiuSECȚIUNEA 3 Pensia anticipată parțială(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 135 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 133 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 53 din capitolul III sectiunea 2 din Normadin 2011 )Art 65(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 51 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 50 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 48 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 65 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 54 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) Pensia anticipată parțială se cuvine cu cel mult 5 ani icircnaintea icircmplinirii vacircrsteistandard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare precum șicelor care au depășit stagiul complet de cotizare cu pacircnă la 8 ani(2) Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) pentru obținerea pensieianticipate parțiale pe lacircngă condițiile prevăzute la alin (1) este necesară și realizareastagiului minim de cotizare icircn specialitate prevăzut icircn anexa nr 6 și care se află icircn unadintre următoarele situațiia) sunt trecute icircn rezervăau icircncetat raporturile de serviciu ca urmare a icircmplinirii limitei devacircrstă icircn grad prevăzute de statutul cadrelor militarepolițiștilorfuncționarilor publici custatut special din sistemul administrației penitenciare sau ca urmare a reorganizării unorunități și a reducerii unor funcții din statele de organizare precum și pentru alte motive saunevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționaleb) sunt trecute icircn rezervă sau direct icircn retragereau icircncetat raporturile de serviciu caurmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militarserviciu de către comisiilede expertiză medicoshymilitară(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iauicircn considerare perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g)(4) Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limităde vacircracirctă prin diminuarea acestuia icircn raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărulde luni cu care sshya redus vacircrsta standard de pensionare conform tabelului nr 21Tabelul nr 21

(la data 17shyiulshy2016 Art 65 alin (4) din capitolul IV sectiunea 3 modificat de Art 1 punctul 3 din Legea1422016 )

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standardcomplet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5

Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare()

pacircnă la 1 an 050peste 1 an 045peste 2 ani 040peste 3 ani 035peste 4 ani 030peste 5 ani 025peste 6 ani 020

icircntre 7 și 8 ani 015

(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani icircn zonele afectate de poluarea remanentădatorită extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru plumb sulfcadmiu arseniu zinc mangan fluor clor a pulberilor metalice precum și a emisiilor deamoniac și derivate respectiv Baia Mare Copșa Mică Zlatna și Tacircrgu Mureș pe o rază de 8km icircn jurul acestor localități beneficiază de reducerea vacircrstei standard de pensionare cu 2ani fără penalizarea prevăzută la alin (4)(la data 17shyiulshy2016 Art 65 alin (5) din capitolul IV sectiunea 3 modificat de Art 1 punctul 4 din Legea1422016 )

(6) Prevederile alin (5) se aplică pacircnă la data de 31 decembrie 2030Art 66La acordarea pensiei anticipate parțiale reducerea vacircrstei standard de pensionareprevăzute la art 65 alin (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată deprezenta lege sau de alte acte normativeArt 67(la data 28shymarshy2011 Art 67 din capitolul IV sectiunea 3 reglementat de Art 52 din capitolul III sectiunea 2din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiaanticipată parțială se transformă icircn pensie pentru limită de vacircrstă și se recalculează prineliminarea diminuării prevăzute la art 65 alin (4) și prin adăugarea perioadelor asimilate șia eventualelor stagii de cotizare realizate icircn perioada de suspendare a plății pensieianticipate parțiale(2) Transformarea pensiei anticipate parțiale icircn pensie pentru limită de vacircrstă icircn condițiileprevăzute la alin (1) se face din oficiuSECȚIUNEA 4 Pensia de invaliditate(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 144 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 143 din capitolul VII din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 132 din capitolul VI din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 100 din capitolul IV sectiunea 8 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 90 din capitolul IV sectiunea 7 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 63 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 62 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 61 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 60 din capitolul III sectiunea 3 din Normadin 2011 )Art 68(la data 28shymarshy2011 Art 68 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 57 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care șishyau pierdut total sau cel puținjumătate din capacitatea de muncă din cauzaa) accidentelor de muncă și bolilor profesionale conform legiib) neoplaziilor schizofreniei și SIDAc) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca(2) Beneficiază de pensie de invaliditate icircn condițiile prevăzute la alin (1) și persoanelecare se află icircn situațiile prevăzute la art 49 alin (1) lit c) și g)(3) Au dreptul la pensie de invaliditate icircn condițiile prevăzute la alin (1) lit a) și eleviiucenicii și studenții care șishyau pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de

muncă ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite icircn timpul șidin cauza practicii profesionale(4) Persoanele care șishyau pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă șimarii mutilați ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie1989 ori icircn legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989 care erau cuprinșiicircntrshyun sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză audreptul la pensie de invaliditate icircn aceleași condiții icircn care se acordă pensia de invaliditatepersoanelor care au suferit accidente de muncăArt 69icircn raport cu gradul de reducere a capacității de muncă invaliditatea estea) de gradul I caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității deautoicircngrijireb) de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă cu păstrareacapacității de autoicircngrijirec) de gradul III caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea demuncă persoana putacircnd să presteze o activitate profesională corespunzătoare a cel multjumătate din timpul normal de muncă(la data 28shymarshy2011 Art 69 litera C din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 59 din capitolul IIIsectiunea 3 din Norma din 2011 )Art 70(la data 28shymarshy2011 Art 70 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 55 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )_____) shy Art 70 alin (1) intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art193 alin (1) )(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face icircncadrarea icircn gradele I II și III deinvaliditate se stabilesc prin hotăracircre a Guvernului la propunerea Ministerului MunciiFamiliei și Protecției Sociale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz cu avizul Ministerului Sănătății careva fi adoptată icircn termen de 90 de zile de la data intrării icircn vigoare a prezentului alineat(la data 15shyfebshy2012 Art 70 alin (1) din capitolul IV sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare dinHotarirea 562012 )(2) CNPP și casele de pensii sectoriale prin intermediul Institutului Național de ExpertizăMedicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al comisiilor centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații după caz organizează icircndrumă și controlează activitateade expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăArt 71(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 88 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 86 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 84 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 83 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 82 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 71 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 81 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(1) Evaluarea capacității de muncă icircn vederea stabilirii gradului de invaliditate se face lacerere de către medicul specializat icircn expertiza medicală a capacității de muncă din cadrulCNPP denumit icircn continuare medic expert al asigurărilor sociale iar icircn cazul persoanelorprevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) de către comisiile de expertiză medicoshymilitară depe lacircngă spitalele din sistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională(2) Pentru evaluarea capacității de muncă cererea și documentele medicale alesolicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrulcasei teritoriale de pensii competente icircn funcție de domiciliul solicitantului sau după cazla comisiile de expertiză medicoshymilitară de pe lacircngă spitalele din sistemul de apărarenațională ordine publică și siguranță națională

(3) Icircn urma examinării clinice și analizării documentelor medicale medicul expert alasigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă șiemite decizia medicală asupra capacității de muncă Icircn cazul persoanelor prevăzute la art6 alin (1) pct I lit c) comisiile de expertiză medicoshymilitară de pe lacircngă spitalele dinsistemul de apărare națională ordine publică și siguranță națională emit decizii medicale deicircncadrare icircntrshyun grad de invaliditate care vor fi avizate de comisia centrală de expertizămedicoshymilitară a Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelorsau a Serviciului Romacircn de Informații după caz(4) Icircn situația icircn care pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin (3) suntnecesare investigații sau examinări de specialitate suplimentare medicul expert alasigurărilor sociale propune după caz prelungirea duratei concediului pentru incapacitatetemporară de muncă icircn condițiile legii(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 85 din capitolul IVsectiunea 7 din Norma din 2011 )(5) Decizia medicală prevăzută la alin (3) se emite icircn termen de 45 de zile de la dataicircnregistrării cererii și se comunică icircn termen de 5 zile de la emitere Icircn situațiile prevăzutela alin (4) termenul de emitere a deciziei medicale se prelungește corespunzător(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (5) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 87 din capitolul IVsectiunea 7 din Norma din 2011 )(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată icircn termen de 30 dezile de la comunicare la comisiile medicale de contestații sau la comisiile centrale deexpertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz(la data 28shymarshy2011 Art 71 alin (6) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de capitolul IV sectiunea 9 dinNorma din 2011 )(7) Comisiile medicale de contestații funcționează icircn cadrul centrelor regionale deexpertiză medicală a capacității de muncă și Institutului Național de Expertiză Medicală șiRecuperare a Capacității de Muncă(8) Contestația prevăzută la alin (6) se soluționează icircn termen de 45 de zile de laicircnregistrare Decizia emisă icircn soluționarea contestației se comunică icircn termen de 5 zile dela data soluționării(9) Deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertizămedicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelorși Serviciului Romacircn de Informații date icircn soluționarea contestațiilor prevăzute la alin (8)pot fi atacate la instanțele judecătorești competente icircn termen de 30 de zile de lacomunicare(10) Deciziile medicale asupra capacității de muncă precum și deciziile prevăzute la alin(9) necontestate icircn termen rămacircn definitiveArt 72Icircn vederea efectuării de investigații și examinări de specialitate suplimentare CNPP prininstituțiile subordonate poate icircncheia contracte de prestări de servicii medicale cu unitățisanitare de specialitate icircn condițiile legiiArt 73(la data 28shymarshy2011 Art 73 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 56 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )Vacircrsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra

capacității de muncă Stagiul de cotizare necesar (ani)

pacircnă la 20 ani 1de la 20shy23 ani 223shy25 ani 325shy29 ani 629shy33 ani 933shy37 ani 1137shy41 ani 1441shy45 ani 1745shy49 ani 2049shy53 ani 2353shy57 ani 2557shy60 ani 26

Peste 60 de ani 27

Persoanele care șishyau pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau aunor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă aurealizat icircn condițiile legii stagiu de cotizare(la data 01shyaprshy2013 Art 73 din capitolul IV sectiunea 4 modificat de Art I punctul 2 din Legea 372013 )

Art 74Au dreptul la pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare realizat persoaneleprevăzute la art 68 alin (1) lit a) și b) alin (2) (3) și (4)Art 75(la data 28shymarshy2011 Art 75 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 58 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial determinat cadiferență icircntre stagiul complet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5 sau după caz anexa nr6 și stagiul de cotizare realizat pacircnă la data acordării pensiei de invaliditate(2) Stagiul potențial rezultat conform alin (1) nu poate fi mai mare decacirct stagiul decotizare pe care persoana lshyar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditatepacircnă la icircmplinirea vacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 5 sau după cazanexa nr 6 la care poate solicita pensie pentru limită de vacircrstăArt 76(1) Persoanelor prevăzute la art 73 icircncadrate icircn gradul I sau II de invaliditate li se acordăstagiul potențial prevăzut la art 75 alin (1) icircn condițiile icircn care au realizat la data emiteriideciziei medicale asupra capacității de muncă stagiul de cotizare icircn raport cu vacircrstaconform tabelului nr 3Tabelul nr 3

Vacircrsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacității demuncă Stagiul de cotizare realizat (ani)

pacircnă la 20 ani 1de la 20shy23 ani 223shy25 ani 325shy29 ani 629shy33 ani 933shy37 ani 1137shy41 ani 1441shy45 ani 1745shy49 ani 2049shy53 ani 2353shy57 ani 2557shy60 ani 26

Peste 60 de ani 27

(2) Icircn situația gradului III de invaliditate stagiul potențial prevăzut la art 75 alin (1) seacordă numai persoanelor prevăzute la art 74(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau icircn condiții dehandicap preexistent calității de asigurat li se acordă un stagiu potențial determinat cadiferență icircntre stagiile de cotizare cerute de art 58 și 59 și stagiile de cotizare realizatepacircnă la data acordării pensiei de invaliditate(la data 01shyaprshy2013 Art 76 din capitolul IV sectiunea 4 modificat de Art I punctul 3 din Legea 372013 )

Art 77(la data 12shynovshy2013 Art 77 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Procedura din 2013 )(1) Pensionarii de invaliditate icircncadrați icircn gradul I de invaliditate au dreptul icircn afarapensiei la o indemnizație pentru icircnsoțitor icircn cuantum fix(2) Cuantumul indemnizației pentru icircnsoțitor reprezintă 80 din valoarea unui punct depensie stabilită icircn condițiile legii(3) Indemnizația pentru icircnsoțitor se suportă de la bugetul de statArt 78(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 96 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )

(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 93 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 91 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic icircn funcție deafecțiune la intervale cuprinse icircntre un an și 3 ani pacircnă la icircmplinirea vacircrstelor standard depensionare la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau după cazde către comisiile centrale de expertiză medicoshymilitară(2) După fiecare revizuire medicală medicul expert al asigurărilor sociale respectivcomisiile centrale de expertiză medicoshymilitară emit o nouă decizie medicală asupracapacității de muncă prin care se stabilește după caz(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (2) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 92 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )a)menținerea icircn același grad de invaliditateb) icircncadrarea icircn alt grad de invaliditatec) redobacircndirea capacității de muncă(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau icircncetează icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care sshya emis decizia medicală asupra capacității de muncă emisă icircn urmarevizuirii medicale(4) Neprezentarea din motive imputabile pensionarului la revizuirea medicală atragesuspendarea plății pensiei icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care era prevăzutărevizuirea medicală sau după caz icircncetarea plății pensiei icircn condițiile legii(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 95 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 78 alin (4) din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 97 din capitolul IVsectiunea 8 din Norma din 2011 )(5) Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor dacă starea sănătățiilor sshya icircmbunătățit sau după caz sshya agravat(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă emisă la revizuirea medicală urmeazăaceleași proceduri de contestare și soluționare conform prevederilor art 71Art 94(1) La solicitarea pensionarului revizuirea medicală se poate efectua și icircnaintea termenuluistabilit icircn decizia medicală a capacității de muncă indiferent de gradul de invaliditate darnumai pacircnă la icircmplinirea vacircrstelor standard pentru obținerea pensiei pentru limită devacircrstă(2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare icircmpreună cu documentelemedicale care atestă starea de sănătate se depun la cabinetul de expertiză medicală acapacității de muncă ori la comisiile de expertiză medicoshymilitară după caz(la data 28shymarshy2011 Art 78 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 94 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )

Art 79(la data 28shymarshy2011 Art 79 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 98 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate carea) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncăb) au icircmplinit vacircrstele standard de pensionare prevăzute de prezenta legec) au vacircrsta mai mică cu pacircnă la 5 ani față de vacircrsta standard de pensionare și au realizatstagiile complete de cotizare conform prezentei legi(2) Constatarea situațiilor prevăzute la alin (1) lit a) se face numai cu avizul InstitutuluiNațional de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau al comisiilorcentrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații după cazArt 80(la data 28shymarshy2011 Art 80 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 99 din capitolul IV sectiunea 8din Norma din 2011 )(1) Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă centreleregionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau comisiile centrale de expertizămedicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor

și Serviciului Romacircn de Informații pot convoca pentru expertizare pensionarul deinvaliditate Concluziile expertizării sunt obligatorii și definitive(2) Neprezentarea la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacitățiide Muncă la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau lacomisiile centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații din motiveimputabile pensionarului atrage suspendarea plății pensiei(3) Suspendarea plății pensiei prevăzute la alin (2) se face icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care neprezentarea sshya comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa depensii sectorială după cazArt 81(la data 28shymarshy2011 Art 81 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 89 din capitolul IV sectiunea 7din Norma din 2011 )(1) Pensionarii de invaliditate cu excepția celor prevăzuți la art 79 alin (1) sunt obligațisă urmeze programele recuperatorii icircntocmite de medicul expert al asigurărilor sociale carea emis decizia medicală asupra capacității de muncă icircn vederea reintegrăriisocioprofesionale(2) Neicircndeplinirea din motive imputabile pensionarului a obligației prevăzute la alin (1)atrage suspendarea plății pensiei icircncepacircnd cu luna următoare constatării(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale efectuează controlul asuprarespectării programelor recuperatorii pe baza normelor metodologice emise(4) Suspendarea plății pensiei icircncetează cu luna următoare reluării sau după caz icircnceperiiprogramelor recuperatoriiArt 82(la data 28shymarshy2011 Art 82 din capitolul IV sectiunea 4 reglementat de Art 64 din capitolul III sectiunea 3din Norma din 2011 )(1) La data icircndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vacircrstă pensiade invaliditate devine pensie pentru limită de vacircrstă(2) Icircn situația prevăzută la alin (1) se acordă din oficiu cuantumul cel mai avantajos(3) Indemnizația pentru icircnsoțitor prevăzută la art 77 se menține și pe durata acordăriipensiei pentru limită de vacircrstăSECȚIUNEA 5 Pensia de urmaș(la data 28shymarshy2011 capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 78 din capitolul III sectiunea 6 din Normadin 2011 )Art 83(la data 28shymarshy2011 Art 83 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 65 alin (1) din capitolul IIIsectiunea 4 din Norma din 2011 )Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor dacă susținătorul decedat erapensionar sau icircndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensiiArt 84(la data 28shymarshy2011 Art 84 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 65 alin (2) din capitolul IIIsectiunea 4 din Norma din 2011 )Copiii au dreptul la pensie de urmașa) pacircnă la vacircrsta de 16 anib) dacă icircși continuă studiile icircntrshyo formă de icircnvățămacircnt organizată potrivit legii pacircnă laterminarea acestora fără a depăși vacircrsta de 26 de anic) pe toată durata invalidității de orice grad dacă aceasta sshya ivit icircn perioada icircn care seaflau icircn una dintre situațiile prevăzute la lit a) sau b)Art 85(la data 28shymarshy2011 Art 85 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 66 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții la icircmplinireavacircrstei standard de pensionare dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani(2) Icircn cazul icircn care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani dar de cel puțin 10 anicuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 05 pentrufiecare lună respectiv cu 60 pentru fiecare an de căsătorie icircn minusArt 86(la data 28shymarshy2011 Art 86 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 67 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vacircrstă pe perioada icircncare este invalid de gradul I sau II dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vacircrstă și de duratacăsătoriei dacă decesul soțului susținător sshya produs ca urmare a unui accident de muncăsau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintrshyo activitateprofesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 87Soțul supraviețuitor care nu icircndeplinește condițiile prevăzute la art 85 și la art 86 alin (1)beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului dacă icircnaceastă perioadă nu realizează venituri lunare dintrshyo activitate profesională pentru careasigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35 din cacircștigul salarialmediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 88Soțul supraviețuitor care are icircn icircngrijire la data decesului susținătorului unui sau maimulți copii icircn vacircrstă de pacircnă la 7 ani beneficiază de pensie de urmaș pacircnă la data icircmpliniriide către ultimul copil a vacircrstei de 7 ani icircn perioadele icircn care nu realizează venituri lunaredintrshyo activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acesteasunt mai mici de 35 din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 89(1) Pensia de urmaș se stabilește după caz dina) pensia pentru limită de vacircrstă aflată icircn plată sau la care ar fi avut dreptul icircn condițiilelegii susținătorul decedatb) pensia de invaliditate gradul I icircn cazul icircn care decesul susținătorului a survenit icircnainteaicircndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vacircrstă(2) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizatde susținător aferent pensiei prevăzute la alin (1) icircn funcție de numărul urmașiloricircndreptățiți astfela) 50 shy pentru un singur urmașb) 75 shy pentru 2 urmașic) 100 shy pentru 3 sau mai mulți urmașiArt 90Cuantumul pensiei de urmaș icircn cazul orfanilor de ambii părinți se stabilește prinicircnsumarea drepturilor de pensie de urmaș calculate după fiecare părinteArt 91Icircn cazul modificării numărului de urmași pensia se recalculează icircn conformitate cudispozițiile art 89 alin (2)Art 92(la data 28shymarshy2011 Art 92 din capitolul IV sectiunea 5 reglementat de Art 68 din capitolul III sectiunea 4din Norma din 2011 )Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și icircndeplinește condițiile prevăzutede lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea maiavantajoasă pensieArt 93Persoanele prevăzute la art 84 lit c) și la art 86 alin (1) sunt expertizate revizuitemedical și au obligația de a urma programele recuperatorii conform reglementărilorprevăzute pentru pensia de invaliditateSECȚIUNEA 6 Calculul pensiilorArt 94(1) Cuantumul pensiei se determină prin icircnmulțirea punctajului mediu anual realizat deasigurat cu valoarea unui punct de pensie(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin (1) și a cuantumului indemnizațieipentru icircnsoțitor prevăzute la art 77 alin (2) fracțiunile de leu se icircntregesc la un leu icircnfavoarea pensionaruluiArt 95(la data 22shyoctshy2015 Art 95 din capitolul IV sectiunea 6 a fost in legatura cu Decizia 222015 )(la data 28shymarshy2011 Art 95 din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 69 din capitolul III sectiunea 5din Norma din 2011 )

(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin icircmpărțirea numărului depuncte rezultat din icircnsumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de anicorespunzător stagiului complet de cotizare prevăzut icircn anexa nr 5 sau după caz anexanr 6(2) Icircn situația persoanelor prevăzute la art 56shy59 la stabilirea punctajului mediu anual seiau icircn considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole(3) Icircn cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare icircn mai multe situații pentru carelegea prevede stagii complete de cotizare diferite punctajul mediu anual se determină prinicircnsumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizareprevăzute de prezenta lege pentru fiecare dintre situațiile respective(4) La calcularea punctajului mediu anual a punctajului anual și a punctajului lunar seutilizează 5 zecimaleArt 96(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin icircmpărțirea la 12 a sumei punctajelorlunare realizate icircn anul calendaristic respectiv(la data 28shymarshy2011 Art 96 alin (1) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 70 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea cacircștigului salarial brutsolda brută saudupă caz a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuției deasigurări sociale la cacircștigul salarial mediu brut din luna respectivă comunicat de InstitutulNațional de Statistică(la data 28shymarshy2011 Art 96 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 71 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(3) Icircn situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat punctajullunar stabilit icircn condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contribuția datoratăla sistemul public de pensii și contribuția prevăzută de lege pentru condiții normale delucru(4) Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică icircncă nu a comunicat cacircștigulsalarial mediu brut se utilizează pentru icircntreaga lună ultimul cacircștig salarial mediu brutcomunicatArt 97(1) Pentru perioadele asimilate la determinarea punctajului lunar al asiguratului seutilizeazăa) cuantumul pensiei de invaliditate icircn situația prevăzută la art 49 alin (1) lit a)b) 25 din cacircștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective icircn situațiileprevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) f) și 9)c) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă icircn situațiile prevăzutela art 49 alin (1) lit e)(2) Icircn cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin(1) lit a) și care icircn aceeași perioadă obțin venituri pentru care se datorează contribuțiade asigurări sociale la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau icircn considerare princumulare aceste venituri și cele stabilite pentru perioadele asimilateArt 98(1) Pentru stagiul potențial acordat persoanelor icircn drept să obțină o pensie de invaliditatepunctajul lunar este dea) 070 puncte pentru gradul I de invaliditateb) 055 puncte pentru gradul II de invaliditatec) 035 puncte pentru gradul III de invaliditate(2) Pentru perioadele icircn care persoana a fost șomer la determinarea punctajului lunar seiau icircn considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul acontribuției de asigurări sociale(3) Se exceptează de la prevederile alin (2) persoanele care beneficiază de plățicompensatorii pentru care sshya achitat contribuția din bugetul asigurărilor pentru șomaj Icircnacest caz la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obținută icircn urma aplicăriiasupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurărisociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă icircncondiții normale

(4) Pentru perioadele de asigurare realizate de către persoanele prevăzute la art 6 alin(1) pct V la determinarea punctajului lunar se utilizează cuantumul ajutorului lunar care aconstituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale(5) Icircn situația asiguraților prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit d) la determinareapunctajului lunar se utilizează suma obținută icircn urma aplicării asupra venitului care aconstituit bază de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale a raportului dintrecota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări socialeaprobată pentru locuri de muncă icircn condiții normale(la data 30shydecshy2010 Art 98 alin (5) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art XVIII punctul 19 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

Art 99(1) Pentru asigurații care au realizat stagiul minim de cotizare și care contribuie la sistemulpublic de pensii după icircmplinirea vacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 5punctajul lunar realizat icircn perioada respectivă se majorează cu 05(la data 28shymarshy2011 Art 99 alin (1) din capitolul IV sectiunea 6 reglementat de Art 72 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(2) Pentru asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct I lit c) care au realizat stagiul minimde cotizare icircn specialitate și care contribuie la sistemul public de pensii după icircmplinireavacircrstei standard de pensionare prevăzută icircn anexa nr 6 punctajul lunar realizat icircnperioada respectivă se majorează cu 05(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin (1) și (2) nu se acordă pentru perioadeleicircn care se cumulează pensia cu venituri de natură salarialăArt 100Persoanele care au desfășurat activități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn grupele I și a IIshyade muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 cele care au desfășuratactivități icircn locuri de muncă icircncadrate icircn condiții deosebite condiții speciale sau altecondiții de muncă potrivit legii beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate icircnperioadele respective după cum urmeazăa) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa aIIshya de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau icircn locuri de muncăicircncadrate icircn condiții deosebite potrivit legiib) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa I demuncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau icircn locuri de muncăicircncadrate icircn condiții speciale potrivit legiic) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn altecondiții de muncă potrivit legiiArt 101CNPP și casele de pensii sectoriale comunică asiguraților punctajul anual și punctajulcumulat pentru perioadele de cotizare icircn condițiile art 50Art 102(la data 15shydecshy2013 Art 102 din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 18 dincapitolul III din Legea 3402013 )______) shy Art 102 alin (2)shy(6) intră icircn vigoare la data de 1 ianuarie 2013 (nn shy A se vedea art193 alin (2) )(1) La data intrării icircn vigoare a prezentei legi valoarea punctului de pensie este de 7328lei(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 din rata medie anuală ainflației la care se adaugă 50 din creșterea reală a cacircștigului salarial mediu brut realizat(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(la data 02shyianshy2015 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 18din capitolul III din Legea 1872014 )) Prin derogare de la prevederile art 102 alin (2) icircn anul 2015 valoarea punctului depensie se majorează cu 5 și este de 8302 lei(la data 18shydecshy2014 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 30din capitolul III din Ordonanta urgenta 832014 )

) Icircn anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 8717 lei(la data 22shydecshy2015 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art 17din capitolul III din Legea 3402015 )

(21) Icircncepacircnd cu anul 2013 indicatorii prevăzuți la alin (2) utilizați la stabilirea valoriipunctului de pensie pentru anul următor sunt cei definitivi cunoscuți icircn anul curent pentruanul calendaristic anterior comunicați de Institutul Național de Statistică(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (2) din capitolul IV sectiunea 6 completat de Art I punctul 2 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(3) Icircn situația icircn care unul dintre indicatorii prevăzuți la alin (2) are valoare negativă lastabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (3) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(4) Icircn situația icircn care indicatorii prevăzuți la alin (2) au valori negative se păstreazăultima valoare a punctului de pensie(la data 23shyianshy2013 Art 102 alin (4) din capitolul IV sectiunea 6 modificat de Art I punctul 1 dinOrdonanta urgenta 12013 )

(5) Icircncepacircnd cu anul 2021 valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 dinrata inflației la care se adaugă 45 din creșterea reală a salariului mediu brut realizate peanul precedent Procentul din creșterea reală a salariului mediu brut luat icircn considerare lamajorarea anuală a valorii punctului de pensie se reduce gradual cu cacircte 5 icircn fiecare an(6) Icircncepacircnd cu anul 2030 valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 dinrata inflației realizată pe anul precedentSECȚIUNEA 7 Stabilirea și plata pensiilorArt 103(la data 28shymarshy2011 Art 103 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 74 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Pensia se acordă la cererea persoanei icircndreptățite a tutorelui sau a curatoruluiacesteia a persoanei căreia i sshya icircncredințat sau i sshya dat icircn plasament copilul minor dupăcaz depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială(la data 28shymarshy2011 Art 103 alin (1) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 77 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(2) Cererea de pensionare icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinireacondițiilor prevăzute de prezenta lege se depune icircncepacircnd cu data icircndeplinirii acestorcondiții la casa teritorială de pensii competentă icircn a cărei rază domiciliază persoanaPentru persoanele din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranței naționalecererea de pensionare icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinirea condițiilorprevăzute de prezenta lege se depune icircncepacircnd cu data icircndeplinirii acestor condiții lacasa de pensii sectorială competentă icircn funcție de ultimul loc de muncă(la data 28shymarshy2011 Art 103 alin (2) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 76 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(3) Icircn aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care Romacircnia esteparte persoanele domiciliate icircn străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensiedin sistemul public de pensii icircmpreună cu actele prin care se dovedește icircndeplinireacondițiilor prevăzute de prezenta lege la casa teritorială de pensii competentă icircn funcțiede ultimul loc icircn care au fost asigurate icircn Romacircnia respectiv la casa de pensii sectorialăcompetentă(4) Cererea de pensionare depusă conform prevederilor alin (2) sau (3) poate fi retrasăde persoana care a depusshyo pacircnă la emiterea deciziei de pensionare(5) Pentru cadrele militare și funcționarii publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare care aparțin Ministerului Justiției Serviciului de Protecție șiPază Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale cererile depensionare se depun la casele de pensii sectoriale care funcționează icircn subordineaMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircnde Informații după caz potrivit protocoalelor icircncheiate icircntre acesteaArt 104

(1) Icircn sistemul public de pensii pensiile se cuvin de la data icircndeplinirii condițiilor prevăzutede prezenta lege icircn funcție de categoria de pensie solicitată(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensiisectoriale după caz emisă icircn condițiile prevăzute de prezenta lege și se acordă de la dataicircnregistrării cererii(3) Icircn funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensie pensiile se acordă și dela o altă dată după cum urmeazăa) de la data icircncetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă saudupă caz de la data icircncetării calității de asigurat cu excepția asiguraților prevăzuți la art6 alin (2) dacă cererea a fost icircnregistrată icircn termen de 30 de zile de la data emiteriideciziei medicale asupra capacității de muncă icircn situația pensiei de invaliditate acordatepersoanei care la data emiterii deciziei medicale are calitatea de asigurat(la data 01shyaprshy2013 Art 104 alin (3) litera A din capitolul IV sectiunea 7 modificat de Art I punctul 4 dinLegea 372013 )

b) din prima zi a lunii următoare celei icircn care a avut loc decesul dacă cererea a fostdepusă icircn termen de 30 de zile de la data decesului icircn situația pensiei de urmaș acordatepersoanei al cărei susținător era pensionar la data decesuluic) de la data decesului dacă cererea a fost icircnregistrată icircn termen de 30 de zile de laaceastă dată icircn situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu erapensionar la data decesuluid) de la data icircndeplinirii condițiilor de pensionare dacă cererea a fost icircnregistrată icircntermen de 30 de zile de la această dată icircn situația pensiei de urmaș acordate persoaneicare icircndeplinește condițiile prevăzute de lege referitoare la vacircrsta standard de pensionareulterior decesului susținătoruluiArt 105Icircn sistemul public de pensii pensiile se plătesc de la data acordării stabilită prin decizie acasei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale după caz cu excepția pensieianticipate și a pensiei anticipate parțiale care se plătesc de la data icircncetării calității deasiguratArt 106(la data 28shymarshy2011 Art 106 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 75 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casateritorială de pensii respectiv de casa de pensii sectorială icircn termen de 45 de zile de ladata icircnregistrării cererii(2) Decizia prevăzută la alin (1) cuprinde temeiurile de fapt și de drept icircn baza cărora seadmite sau se respinge cererea de pensionare(3) Icircn termen de 30 de zile de la comunicare decizia de pensie poate fi anulată la cerereatitularului(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunicăpersoanei care a solicitat pensionarea icircn termen de 5 zile de la data emiteriiArt 107(1) Icircn situația icircn care ulterior stabilirii șisau plății drepturilor de pensie se constatădiferențe icircntre sumele stabilite șisau plătite și cele legal cuvenite casa teritorială depensii respectiv casa de pensii sectorială operează din oficiu sau la solicitareapensionarului modificările ce se impun prin decizie de revizuire(2) Sumele rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (1) se acordă sau se recupereazădupă caz icircn cadrul termenului general de prescripție calculat de la data constatăriidiferențelor(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor șisau a stagiilor de cotizareprevăzute de lege nevalorificate la stabilirea acesteia(la data 28shymarshy2011 Art 107 alin (3) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 73 din capitolul IIIsectiunea 5 din Norma din 2011 )(4) Pensionarii pentru limită de vacircrstă care după data icircnscrierii la pensie realizează stagiude cotizare pot solicita recalcularea pensiei icircn condițiile legii(5) Sumele rezultate icircn urma aplicării prevederilor alin (3) și (4) se acordă icircncepacircnd culuna următoare celei icircn care a fost icircnregistrată solicitareaArt 108

(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar(2) Pensia se plătește personal titularului tutorelui sau curatorului acestuia persoaneicăreia i sshya icircncredințat ori i sshya dat icircn plasament copilul urmaș sau după caz mandataruluidesemnat prin procură specialăArt 109(1) Plata pensiei se face icircn funcție de opțiunea pensionarului prin mandat poștal icircn contcurent sau icircn cont de cacircrd icircn condițiile stabilite prin convențiile icircncheiate icircntre CNPPcasele de pensii sectoriale și Compania Națională bdquoPoșta Romacircnă shy SA sau după cazicircntre CNPP casele de pensii sectoriale și bănci(2) Prevederile alin (1) se aplică și icircn situația celorlalte drepturi bănești pentru stabilirea șiplata cărora competența revine potrivit legii caselor teritoriale de pensii sau caselor depensii sectoriale(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale transmit lunar la domiciliulbeneficiarilor din Romacircnia prin Compania Națională Poșta Romacircnă shy SA taloanele deplată a drepturilor prevăzute la alin (1) și (2) indiferent de modalitatea de plată pentrucare au optat beneficiarii acestoraArt 110(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art 109 alin (1)și (2) precum și cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor dinRomacircnia se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective și sedetermină după cum urmeazăa) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite icircn situația icircn care achitareadrepturilor se face la domiciliul beneficiarilorb) prin stabilirea unui tarif pentru un talon icircn situația icircn care beneficiarii au optat pentruplata icircn cont curent sau icircn cont de card și cărora li se transmite la domiciliu numai talonulde platăc) prin stabilirea unui comision bancar negociabil icircn situația icircn care plata drepturilor seface icircn cont curent sau icircn cont de cacircrd(2) Procentul și tariful prevăzute la alin (1) lit a) și b) se stabilesc prin legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat(3) Procentul prevăzut la alin (1) lit a) se stabilește astfel icircncacirct cheltuielile totale detransmitere să nu depășească 1 din valoarea totală a sumelor plătite(4) Comisionul bancar prevăzut la alin (1) lit c) se stabilește astfel icircncacirct cheltuielile totalede transmitere să nu depășească 015 din valoarea totală a sumelor plătiteArt 111(1) Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele teritoriale de pensii și de casele depensii sectoriale care nu au domiciliul icircn Romacircnia pot opta pentru transferul icircn străinătateal acestor drepturi icircn condițiile legii(2) Prestațiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliți icircn străinătate aferentedrepturilor prevăzute la art 19 alin (2) pot fi transferate icircn alte țări icircn condițiilereglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care Romacircnia esteparte icircn moneda țărilor respective sau icircntrshyo altă monedă asupra căreia sshya convenit(3) Cheltuielile generate de transferul icircn străinătate al prestațiilor de asigurări socialeinclusiv comisioanele de schimb valutar se suportă de beneficiar cu excepția plăților careintră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr 1132009 privind serviciile deplată aprobată cu modificări prin Legea nr 1972010 icircn cazul acestora din urmăcomisioanele fiind suportate proporțional de către beneficiar și de către casele teritorialede pensii respectiv de către casele sectoriale de pensii(4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestațiilor de asigurări socialecuvenite și neicircncasate se suportă din bugetul asigurărilor sociale de statArt 112Procedurile referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a drepturilor bănești se aprobăprin ordine ale conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectorialeArt 113(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei icircncetează icircncepacircnd cu luna următoare celei icircncare a intervenit una dintre următoarele cauzea) pensionarul a decedat

b) pensionarul nu mai icircndeplinește condițiile legale icircn temeiul cărora ishya fost acordatăpensiac) pensionarul de invaliditate pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit c) precum și celprevăzut la art 86 alin (1) șishyau redobacircndit capacitatea de muncă potrivit legiid) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul de urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu sshya prezentat din motiveimputabile lui la revizuirea medicală obligatoriee) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu sshya prezentat din motiveimputabile lui la convocarea prevăzută la art 80f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate pensionarul urmașprevăzut la art 84 lit c) sau cel prevăzut la art 86 alin (1) nu a mai urmat programelerecuperatorii prevăzute la art 81 alin (1)g) copilul beneficiar al unei pensii de urmaș a icircmplinit vacircrsta de 26 de ani cu excepțiasituației prevăzute la art 84 lit c)h) pensionarul urmaș a fost condamnat printrshyo hotăracircre judecătorească rămasădefinitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului(2) Modificările intervenite icircn starea civilă a persoanei de natură să conducă la icircncetareaplății pensiei icircn conformitate cu prevederile alin (1) lit a) se comunică de MinisterulAdministrației și Internelor prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și AdministrareaBazelor de Date(3) Instanțele judecătorești au obligația să comunice icircn scris informațiile de natură săconducă la icircncetarea plății pensiei icircn termen de 10 zile de la data rămacircnerii definitive ahotăracircrii pronunțate icircn situația prevăzută la alin (1) lit h) casei teritoriale de pensiirespectiv casei de pensii sectoriale icircn evidențele căreia se află pensionarul condamnatArt 114(1) Icircn sistemul public de pensii plata pensiei se suspendă icircncepacircnd cu luna următoarecelei icircn care a intervenit una dintre următoarele cauzea) pensionarul șishya stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romacircnia a icircncheiatconvenție de reciprocitate icircn domeniul asigurărilor sociale dacă potrivit prevederiloracesteia pensia se plătește de către celălalt statb) pensionarul beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale seregăsește icircn una dintre situațiile prevăzute la art 6 alin (1) pct I II sau IV cu excepțiaconsilierilor locali sau județenic) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit c) ori celprevăzut la art 86 alin (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau laconvocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității deMuncă a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau a comisiilorcentrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informațiid) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii icircntocmite demedicul expert al asigurărilor sociale prevăzute la art 81 alin (1)e) pensionarul de invaliditate icircncadrat icircn gradul I sau II se regăsește icircn una dintresituațiile prevăzute la art 6 alin (1) pct I II sau IV cu excepția consilierilor locali saujudețenif) pensionarul de invaliditate icircncadrat icircn gradul III se regăsește icircn una dintre situațiileprevăzute la art 6 alin (1) pct I sau II depășind jumătate din programul normal de lucrual locului de muncă respectivg) pensionarul urmaș prevăzut la art 84 lit a) a icircmplinit vacircrsta de 16 ani și nu facedovada continuării studiilorh) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș realizează venituri brute lunarepentru care potrivit legii asigurarea este obligatorie dacă acestea sunt mai mari de 35din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)i) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș sshya recăsătoritj) soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii opteazăpentru o altă pensie potrivit legii din același sistem sau dintrshyun alt sistem de asigurărisociale neintegrat sistemului public de pensii

k) pensionarul nu mai icircndeplinește condițiile prevăzute de lege referitoare la cumululpensiei cu salariul(2) Icircn situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș icircn condițiile prevăzute la art 84lit b) care nu face dovada continuării studiilor plata pensiei se suspendă icircncepacircnd cu datade 1 octombrie a anului icircn curs(3) Plata indemnizației pentru icircnsoțitor prevăzute la art 77 alin (1) se suspendă peperioada icircn care pensionarul este internat icircntrshyo instituție de asistență socială sau icircntrshyounitate medicală specializată icircn care se asigură supraveghere și icircngrijire permanente cuexcepția situațiilor icircn care pensionarul este nevăzător(la data 28shymarshy2011 Art 114 alin (3) din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 79 din capitolul IIIsectiunea 6 din Norma din 2011 )(4) Suspendarea plății pensiei șisau a indemnizației pentru icircnsoțitor se poate face și lacererea pensionarului situație icircn care suspendarea plății se face icircncepacircnd cu lunaurmătoare celei icircn care a fost icircnregistrată cerereaArt 115Icircn sistemul public de pensii reluarea plății pensiei se face la cerere după cum urmeazăa) icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care a fost icircnlăturată cauza care potrivit legii a dusla suspendarea plății pensiei dacă cererea a fost depusă icircn termen de 30 de zile de la datala care cauza suspendării a fost icircnlăturatăb) icircncepacircnd cu luna următoare celei icircn care a fost depusă cererea dacă depunereaacesteia sshya făcut după expirarea termenului prevăzut la lit a)c) de la data icircnceperii anului școlar icircn situația icircn care suspendarea plății pensiei sshya făcuticircn temeiul prevederilor art 114 alin (1) lit g)Art 116Icircncetarea suspendarea sau reluarea plății pensiei precum și orice modificare a drepturilorde pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii respectiv de casele depensii sectoriale icircn condițiile respectării regimului juridic al deciziei de icircnscriere la pensieArt 117Prevederile prezentei legi referitoare la stabilirea și modificarea drepturilor la icircncetareasuspendarea și reluarea plății acestora se aplică și indemnizațiilor acordate prin legispeciale ale căror stabilire și plată se află potrivit legii icircn competența materială a caselorteritoriale de pensii respectiv a caselor de pensii sectoriale cu excepția situațiilor icircn carelegea specială de reglementare dispune altfelArt 118(1) Icircn sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentrucare asigurarea este obligatorie icircn condițiile legii următoarele categorii de pensionaria) pensionarii pentru limită de vacircrstăb) nevăzătoriic) pensionarii de invaliditate gradul III precum și copiii pensionari de urmaș icircncadrați icircngradul III de invaliditated) copiii pensionari de urmaș prevăzuți la art 84 lit a) și b)(2) Soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș poate cumula pensia cu venituridin activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie potrivit legii dacăacestea nu depășesc 35 din cacircștigul salarial mediu brut prevăzut la art 33 alin (5)Art 119Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligați să comunice casei teritoriale de pensiirespectiv casei de pensii sectoriale icircn evidențele căreia se află orice schimbare icircn situațiaproprie de natură să conducă la modificarea condițiilor icircn funcție de care ishya fost stabilităsau i se plătește pensia icircn termen de 15 zile de la data apariției acesteiaArt 120(la data 28shymarshy2011 Art 120 din capitolul IV sectiunea 7 reglementat de Art 80 din capitolul III sectiunea 6din Norma din 2011 )(1) Sumele neicircncasate de către pensionar reprezentacircnd pensia pe luna icircn care a avut locdecesul șisau după caz drepturi restante de pensie cuvenite și neicircncasate pacircnă la decesse plătesc soțului supraviețuitor copiilor părinților sau icircn lipsa acestora celorlalțimoștenitori icircn condițiile dreptului comun(2) Sumele prevăzute la alin (1) pot fi solicitate icircn cadrul termenului general deprescripție

CAPITOLUL V Alte drepturi de asigurări sociale(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 120 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 119 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 118 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 capitolul V reglementat de Art 117 din capitolul V din Norma din 2011 )Art 121Icircn sistemul public de pensii icircn afara pensiilor se mai pot acorda icircn condițiile prezenteilegi următoarele prestațiia) tratament balnear altul decacirct cel care potrivit legii se suportă de la bugetul Fonduluinațional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurați și pensionarib) bilete de odihnă pentru asigurațic) ajutor de deces icircn cazul decesului asiguratului pensionarului sau unui membru alfamiliei unuia dintre aceștiaArt 122(la data 12shyiunshy2012 Art 122 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art XVIII din Ordonantaurgenta 262012 )(1) Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete detratament solicitanților icircndreptățiți icircn limita numărului de locuri asigurate icircn unități detratament din proprietatea CNPP precum și a numărului de locuri contractate cu alte unitățide profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bugetului asigurărilorsociale de stat(2) Asigurații și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnearicircn condițiile prezentei legi după cum urmeazăa) gratuit shy pensionarii de invaliditate icircn cadrul programului de recuperare icircntocmit demedicul expert al asigurărilor socialeb) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții bănești shy asigurații sistemului publicde pensii și pensionarii alții decacirct cei prevăzuți la lit a)(3) Durata tratamentului balnear este de 12shy18 zile(4) Contravaloarea prestațiilor acordate icircn condițiile prevăzute la alin (2) lit a) șidiferența dintre contravaloarea prestațiilor și contribuția bănească prevăzută la alin (2) litb) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear precum și nivelulcontribuției bănești individuale a asiguraților și a pensionarilor se aprobă anual prin ordincomun al conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectoriale(6) Locurile de tratament balnear se asigură icircn unitățile de tratament din proprietateaCNPP și icircn completare prin contracte icircncheiate potrivit legii cu alte unități de profil Laicircncheierea contractelor se va ține seama de gradul de solicitare al stațiunii și de categoriade confort oferită precum și de nivelul maxim al tarifelor stabilit de CNPP și casele depensii sectoriale ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de statArt 123(1) Biletele de odihnă se pot acorda icircn condițiile prezentei legi asiguraților sistemuluipublic de pensii care icircși desfășoară activitatea icircn instituțiile publice icircn care nu estereglementată constituirea fondului social cu suportarea de către beneficiar a unei părți dincostul biletului Diferența pacircnă la costul integral al biletului de odihnă se suportă de labugetul asigurărilor sociale de stat(2) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă precum și nivelul cotei departicipare individuală a asiguraților se aprobă prin hotăracircre a GuvernuluiArt 124(la data 03shyfebshy2015 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 542015 )(la data 03shyfebshy2014 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 512014 )(la data 08shyfebshy2011 Art 124 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 832011 )Numărul biletelor de odihnă al biletelor de tratament balnear inclusiv cele care se acordăgratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracterreparatoriu precum și modul de acordare de distribuire și de decontare a acestora sestabilesc prin hotăracircre a GuvernuluiArt 125(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 113 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 111 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 125 din capitolul V reglementat de Art 108 din capitolul V din Norma din 2011 )

(1) Icircn cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiază de ajutor de deces osingură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și carepoate fi după caz soțul supraviețuitor copilul părintele tutorele curatorul sau icircn lipsaacestora oricare persoană care face această dovadă(2) Dovada prevăzută la alin (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege(la data 28shymarshy2011 Art 125 alin (2) din capitolul V reglementat de Art 109 din capitolul V din Norma din2011 )(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilorsociale de stat și nu poate fi mai mic decacirct valoarea cacircștigului salarial mediu brut prevăzutla art 33 alin (5)(la data 15shydecshy2013 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 17 din capitolulIII din Legea 3402013 )(la data 02shyianshy2015 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 17 din capitolulIII din Legea 1872014 )(la data 22shydecshy2015 Art 125 alin (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art 16 din capitolulIII din Legea 3402015 )Art 126(la data 28shymarshy2011 Art 126 din capitolul V reglementat de Art 112 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 126 din capitolul V reglementat de Art 107 din capitolul V din Norma din 2011 )(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces icircn cazul decesului unuimembru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului(2) Se consideră membru de familie icircn sensul prezentei legi(la data 28shymarshy2011 Art 126 alin (2) din capitolul V reglementat de Art 110 din capitolul V din Norma din2011 )a) soțulb) copiii proprii copiii adoptați copiii aflați icircn plasament familial sau cei icircncredințați sprecreștere și educare familiei icircn vacircrstă de pacircnă la 18 ani sau dacă icircși continuă studiile pacircnăla terminarea acestora fără a depăși vacircrsta de 26 de ani precum și copiii incapabili demuncă indiferent de vacircrstă dacă șishyau pierdut capacitatea de muncă icircnaintea vacircrstelormenționatec) părinții și bunicii oricăruia dintre soți(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate dincuantumul prevăzut la art 125 alin (3)Art 127(1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă lacerere pe baza certificatului de deces(2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu decotizareArt 128(la data 28shymarshy2011 Art 128 din capitolul V reglementat de Art 116 din capitolul V din Norma din 2011 )Icircn cazul icircn care potrivit legii angajatorul icircși suspendă temporar activitatea sau activitateaacestuia icircncetează prin divizare ori fuziune dizolvare reorganizare lichidare reorganizarejudiciară lichidare judiciară faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de legeajutorul de deces cuvenit și neachitat potrivit legii se achită din bugetul asigurărilorsociale de stat de casele teritoriale de pensii respectiv de casele de pensii sectorialeArt 129(la data 28shymarshy2011 Art 129 din capitolul V reglementat de Art 115 din capitolul V din Norma din 2011 )(la data 28shymarshy2011 Art 129 din capitolul V reglementat de Art 114 din capitolul V din Norma din 2011 )(1) Ajutorul de deces se achită icircn termen de 24 de ore de la solicitare dea) angajator icircn cazul decesului asiguratului prevăzut la art 6 alin (1) pct I II și Vrespectiv al unui membru de familie al acestuiab) instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj icircn cazul decesuluișomerului respectiv al unui membru de familie al acestuiac) casa teritorială de pensii respectiv casa de pensii sectorială icircn cazul decesuluipensionarului sau al asiguratului prevăzut la art 6 alin (1) pct IV și alin (2) respectival unui membru de familie al acestuia(la data 30shydecshy2010 Art 129 alin (1) litera C din capitolul V modificat de Art XVIII punctul 20 dinOrdonanta urgenta 1172010 )

(2) Icircn situația persoanelor asigurate icircn sistemul public de pensii pe baza contractului deasigurare socială icircncheiat anterior intrării icircn vigoare a prezentei legi ajutorul de deces seachită de casa teritorială de pensii la care se află icircn evidențăArt 130(1) Ajutorul de deces se achită persoanei icircndreptățite sau mandatarului desemnat prinprocură specială de către aceasta(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat pe baza actelor justificative icircn cadrul termenuluigeneral de prescripție calculat de la data decesului(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin (1) se achită la nivelul cuvenit ladata decesuluiCAPITOLUL VI Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensiisectorialeArt 131(1) CNPP este instituție publică de interes național cu personalitate juridică organ despecialitate al administrației publice centrale care administrează sistemul public de pensii(2) CNPP se află sub autoritatea Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale(3) Sediul CNPP este icircn municipiul București(4) Casa de pensii a municipiului București și casele județene de pensii sunt serviciipublice icircnvestite cu personalitate juridică(5) CNPP are icircn subordine Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare aCapacității de Muncă denumit icircn continuare INEMRCM care este instituție publică cupersonalitate juridică și autonomie științifică Icircn subordinea INEMRCM se icircnființeazăcentre regionale de expertiză medicală a capacității de muncă(6) Statutul și structura organizatorică ale INEMRCM se stabilesc prin hotăracircre aGuvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al INEMRCMși al serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă(7) CNPP este acționar unic la Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă TBRCM shy SA(8) CNPP are icircn subordine Centrul Național de Formare Profesională a Personalului dinDomeniul Pensiilor Publice ca instituție cu personalitate juridică și autonomie științifică iarcheltuielile curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de statArt 132_____) shy Art 132 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )(1) Casele de pensii sectoriale se icircnființează icircn subordinea Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații după caz castructuri cu personalitate juridică și cu sediul icircn municipiul București(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin (1) sunt succesoare de drept alestructurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituțiile menționate la alin (1)(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin (1) este coordonatămetodologic de CNPPSECȚIUNEA 1 Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectorialeArt 133(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație compus din23 de persoane dintre care un președinte și 22 de membri(2) Președintele CNPP este numit prin decizie a primuluishyministru la propunerea ministruluimuncii familiei și protecției sociale pentru un mandat de 5 ani care poate fi reicircnnoitPreședintele CNPP este și președinte al consiliului de administrație(3) Președintele exercită o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică(4) Președintele are rang de secretar de stat și este salarizat la nivelul prevăzut de legepentru această funcție(5) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului ai caselor depensii sectoriale patronatelor sindicatelor și pensionarilor după cum urmeazăa) 5 reprezentanți ai Guvernului desemnați de ministrul muncii familiei și protecțieisociale

b) 3 reprezentanți ai caselor de pensii sectoriale desemnați de conducătorii instituțiilorpublice prevăzute la art 132 alin (1)c) 5 reprezentanți ai patronatelor desemnați de organizațiile patronale reprezentative lanivel naționald) 5 reprezentanți ai sindicatelor desemnați de organizațiile sindicale reprezentative lanivel naționale) 4 reprezentanți ai pensionarilor desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor(6) Sunt reprezentative la nivel național organizațiile patronale și sindicale care icircndeplinesccondițiile prevăzute de Legea nr 1301996 privind contractul colectiv de muncărepublicată cu modificările și completările ulterioare(7) Membrii consiliului de administrație sunt numiți sau desemnați potrivit prevederilor alin(5) pe o perioadă de 4 ani(8) Consiliul de administrație funcționează icircn mod legal icircn prezența a cel puțin 15 dintremembrii săi(9) Pe durata exercitării mandatului președintele și membrii consiliului de administrațiepot fi revocați de către cei care ishyau numit respectiv desemnat(10) Icircn cazul icircncetării mandatului ca urmare a revocării a demisiei sau a decesului vor finumite respectiv desemnate alte persoane pacircnă la expirarea duratei mandatului inițialArt 134(1) CNPP icircși elaborează statutul propriu care se aprobă prin hotăracircre a Guvernului(2) Statutul cuprinde icircn mod obligatoriu atribuțiile consiliului de administrație alepreședintelui CNPP modul de organizare și funcționare a CNPP atribuțiile caselor teritorialede pensii precum și modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale(3) Modul de organizare și funcționare a societății comerciale prevăzute la art 131 alin (7)se stabilește prin hotăracircre a GuvernuluiArt 135(la data 24shymarshy2011 Art 135 din capitolul VI sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea2332011 )_____

) shy Art 135 intră icircn vigoare la 3 de zile de la data publicării (nn shy A se vedea art 193alin (1) )Atribuțiile organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prinhotăracircre a Guvernului la propunerea Ministerului Muncii Familiei și Protecției SocialeMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircnde Informații adoptată icircn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legiArt 136(1) Ministrul muncii familiei și protecției sociale ministrul apărării naționale ministruladministrației și internelor și directorul Serviciului Romacircn de Informații sunt ordonatoriprincipali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat(2) Ministrul muncii familiei și protecției sociale poate delega atribuțiile prevăzute dedispozițiile legale icircn vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare președinteluiCNPP(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terțiari de credite pentru bugetulasigurărilor sociale de stat(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terțiari de credite pentrucheltuielile cu prestațiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de statArt 137(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea sistemului public de pensii se suportădin bugetul asigurărilor sociale de stat icircn limita unui procent de pacircnă la 3 aplicat asupracheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de statinclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase icircn condițiile legii(2) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se suportădin bugetul de stat prin bugetele instituțiilor publice icircn subordinea cărora funcționează(3) Sumele necesare administrării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrateprivat cele ocazionate de virarea contribuției la aceste fonduri precum și celelaltecheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat icircn limita procentuluiprevăzut la alin (1)

SECȚIUNEA 2 Atribuțiile CNPP ale caselor teritoriale de pensii și alecaselor de pensii sectorialeArt 138Icircn aplicarea prevederilor prezentei legi CNPP icircndeplinește icircn principal următoareleatribuțiia) icircndrumă și controlează modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele teritorialede pensiib) furnizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilorsociale de statc) prezintă Guvernului și partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare abugetului asigurărilor sociale de statd) icircndrumă metodologic casele de pensii sectorialee) stabilește icircn cooperare cu casele de pensii sectoriale modalitatea tehnică de evidențăa contribuabililor la sistemul public de pensii a drepturilor și obligațiilor de asigurări socialeprecum și a modului de colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și AdministrareaBazelor de Datef) publică anual raportul de activitateg) organizează cooperarea cu instituții similare din alte țări icircn vederea coordonăriiprestațiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competență pentru lucrătoriimigranțih) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuții potrivitdispozițiilor legale icircn vigoarei) urmărește icircncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat organizeazăicircndrumă și controlează activitatea privind executarea creanțelor bugetare potrivitdispozițiilor legale icircn vigoarej) ia măsuri icircn condițiile legii pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniuluisistemului public de pensii precum și pentru asigurarea integrității acestuiak) ia măsuri icircn condițiile legii pentru protecția fondurilor de asigurări socialel) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensiim) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel național pe bazacodului numeric personaln) certifică la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP stagiul de cotizare șipunctajul pentru fiecare asigurato) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăp) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care Romacircnia esteparte precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organismesimilare icircn domeniul asigurărilor sociale din alte țări icircn limita competențelor prevăzute delegeq) organizează selecția pregătirea și perfecționarea profesională a personalului dindomeniul asigurărilor socialer) asigură introducerea extinderea icircntreținerea și protecția sistemelor automate de calculși de evidențăs) asigură reprezentarea icircn fața instanțelor judecătorești icircn litigiile icircn care este parte caurmare a aplicării dispozițiilor prezentei legiș) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensiiadministrate privat conform dispozițiilor legale icircn vigoaret) asigură exportul icircn străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale icircndomeniuț) icircndeplinește orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legaleArt 139Icircn aplicarea prevederilor prezentei legi casele teritoriale de pensii și casele de pensiisectoriale icircndeplinesc icircn principal următoarele atribuțiia) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale și alte tipuri de contribuții potrivitdispozițiilor legale icircn vigoareb) urmăresc icircncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat organizeazăicircndrumă și controlează activitatea privind executarea creanțelor bugetare potrivitdispozițiilor legale icircn vigoare

c) iau măsuri icircn condițiile legii pentru dezvoltarea și administrarea eficientă apatrimoniului sistemului public de pensii precum și pentru asigurarea integrității acestuiad) iau măsuri icircn condițiile legii pentru protecția fondurilor de asigurări socialee) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensiif) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel național pe bazacodului numeric personalg) certifică la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP stagiul de cotizare șipunctajul pentru fiecare asigurath) controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncăi) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care Romacircnia esteparte precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organismesimilare icircn domeniul asigurărilor sociale din alte țări icircn limita competențelor prevăzute delegej) organizează selecția pregătirea și perfecționarea profesională a personalului dindomeniul asigurărilor socialek) asigură introducerea extinderea icircntreținerea și protecția sistemelor automate de calculși de evidențăl) asigură reprezentarea icircn fața instanțelor judecătorești icircn litigiile icircn care sunt parte caurmare a aplicării dispozițiilor prezentei legim) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensiiadministrate privat conform dispozițiilor legale icircn vigoaren) asigură exportul icircn străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale icircndomeniuo) icircndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legaleArt 140(1) Realizarea atribuțiilor ce revin caselor teritoriale de pensii potrivit legii este supusăcontrolului CNPP(2) Realizarea atribuțiilor ce revin CNPP potrivit legii este supusă controlului MinisteruluiMuncii Familiei și Protecției Sociale(3) Realizarea atribuțiilor ce revin caselor de pensii sectoriale potrivit legii este supusăcontrolului Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații după cazArt 141(1) Salarizarea personalului CNPP al caselor teritoriale de pensii și al caselor de pensiisectoriale se realizează potrivit legii(2) Cheltuielile curente și de capital ale CNPP caselor teritoriale de pensii INEMRCM șicentrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă se suportă din bugetulasigurărilor sociale de stat(3) Cheltuielile curente și de capital ale caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetulde stat prin bugetele instituțiilor icircn subordinea cărora funcționeazăCAPITOLUL VII Răspunderea juridicăArt 142Icircncălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială civilăcontravențională sau penală după cazSECȚIUNEA 1 Infracțiuni(la data 01shyfebshy2014 Art 143 din capitolul VII sectiunea 1 abrogat de Art 222 din titlul II din Legea1872012 )SECȚIUNEA 2 ContravențiiArt 144Constituie contravenție următoarele faptea) nedepunerea la termen a declarației nominale de asigurare prevăzută la art 7b) nedepunerea declarației individuale de asigurare prevăzută la art 11c) nerespectarea cotelor de contribuție de asigurări sociale stabilite potrivit prevederilorart 27 alin (3) și art 31d) nerespectarea metodologiei și a criteriilor de icircncadrare icircn condiții deosebite de muncăe) nerespectarea prevederilor art 33shy36 privind baza de calcul a contribuției de asigurărisociale

f) nerespectarea prevederilor art 44 privind neplata și calculul majorărilor de icircntacircrziere laplata contribuției de asigurări socialeg) nerespectarea prevederilor art 119 privind obligația comunicării modificărilor intervenitereferitoare la condițiile de acordare a pensieih) neachitarea de către angajator icircn condițiile stabilite de lege a ajutorului de decesi) calculul și plata eronate ale ajutorului de deces de instituția care efectuează plataacestuiaj) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuției de asigurărisocialek) neplata de către angajator timp de 3 luni consecutiv icircn condițiile legii a contribuției deasigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de statl) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale CNPP ale caselor teritoriale depensii precum și ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative și actele deevidență necesare icircn vederea stabilirii obligațiilor de asigurări sociale precum și icircn vederearecuperării creanțelor prin executare silităm) nerespectarea prevederilor art 161 alin (1)n) neplata timp de 3 luni consecutiv icircn condițiile legii a contribuției de asigurări socialedatorate de asigurații prevăzuți la art 6 alin (1) pct IVo) fapta persoanei de a nu transmite timp de 3 luni consecutiv la casele teritoriale depensii respectiv la casele de pensii sectoriale declarația nominală de asigurarep) fapta persoanei de a nu vira pentru o perioadă de 3 luni consecutiv la bugetulasigurărilor sociale de stat contribuția de asigurări sociale reținută de la asiguratArt 145(1) Contravențiile prevăzute la art 144 se sancționează după cum urmeazăa) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei cele prevăzute la lit b) c) f) g) i) m) n) și o)b) cu amendă de la 1500 lei la 5000 lei cele prevăzute la lit a) d) e) h) j) l) și p)c) cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei cea prevăzută la lit k)(2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin (1) poate fi actualizat prin hotăracircre a GuvernuluiArt 146Constatarea contravențiilor prevăzute la art 144 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art145 se fac de către organele de control ale CNPP prin casele teritoriale de pensii de cătreANAF și unitățile sale subordonate precum și de organele de control ale caselor de pensiisectorialeArt 147Amenzile contravenționale aplicate potrivit prevederilor art 145 și 146 constituie veniturila bugetul asigurărilor sociale de statArt 148(1) Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art 144shy146 se completează cuprevederile Ordonanței Guvernului nr 22001 privind regimul juridic al contravențiiloraprobată cu modificări și completări prin Legea nr 1802002 cu modificările șicompletările ulterioare(2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la obligațiile față de bugetul asigurărilor socialede stat se completează cu prevederile Legii nr 2412005 pentru prevenirea șicombaterea evaziunii fiscale cu modificările ulterioareCAPITOLUL VIII Jurisdicția asigurărilor socialeArt 149(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectorialepot fi contestate icircn termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrală deContestații respectiv la comisiile de contestații care funcționează icircn cadrul MinisteruluiApărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn deInformații(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedurăadministrativă prealabilă obligatorie fără caracter jurisdicțional(3) Comisia Centrală de Contestații funcționează icircn cadrul CNPP(4) Deciziile de pensie necontestate icircn termenul prevăzut la alin (1) sunt definitiveArt 150(1) Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestații care funcționează icircn cadrulMinisterului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn

de Informații sunt organisme de verificare care examinează și hotărăsc asupra deciziilorde pensie emise de casele teritoriale de pensii respectiv de casele de pensii sectoriale șiurmăresc aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile publice(2) Organizarea funcționarea și structura Comisiei Centrale de Contestații respectiv acomisiilor de contestații care funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării NaționaleMinisterului Administrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații se stabilesc prinordin comun al ministrului muncii familiei și protecției sociale ministrului apărăriinaționale ministrului administrației și internelor și directorului Serviciului Romacircn deInformații icircn termen de 30 de zile de la intrarea icircn vigoare a prezentei legi(3) Icircn soluționarea contestațiilor Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestațiicare funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații adoptă hotăracircri(4) Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data icircnregistrăriiacesteiaArt 151(1) Hotăracircrile Comisiei Centrale de Contestații respectiv ale comisiilor de contestații carefuncționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații se comunică persoanelor icircn cauză și caselorteritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate după caz icircn termen de 5zile de la adoptare(2) Hotăracircrile prevăzute la art 150 alin (3) pot fi atacate la instanța judecătoreascăcompetentă icircn termen de 30 de zile de la comunicare) Curtea Constituțională constată că dispozițiile art 151 alin (2) sunt constituționale icircnmăsura icircn care se interpretează că nesoluționarea contestațiilor și necomunicarea icircntermenul legal a hotăracircrilor Comisiei Centrale de Contestații respectiv ale comisiilor decontestații care funcționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale MinisteruluiAdministrației și Internelor și Serviciului Romacircn de Informații nu icircmpiedică accesul lajustiție(la data 09shyaprshy2012 Art 151 alin (2) din capitolul VIII atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia9562012 )

(3) Hotăracircrile prevăzute la art 150 alin (3) care nu au fost atacate la instanțelejudecătorești icircn termenul prevăzut la alin (2) sunt definitiveArt 152Jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apelArt 153Tribunalele soluționează icircn primă instanță litigiile privinda)modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări socialeb)modul de stabilire a dobacircnzilor și penalităților de icircntacircrzierec) icircnregistrarea evidența și certificarea contribuției de asigurări socialed) hotăracircrile Comisiei Centrale de Contestații și ale comisiilor de contestații carefuncționează icircn cadrul Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației șiInternelor și Serviciului Romacircn de Informații privind deciziile de pensiee) deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză medicoshymilitară ale Ministerului Apărării Naționale Ministerului Administrației și Internelor șiServiciului Romacircn de Informații date icircn soluționarea contestațiilor privind deciziile medicaleasupra capacității de muncăf) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări socialeg)modul de stabilire și de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări socialeh) placircngerile icircmpotriva proceselorshyverbale de contravenție icircncheiate icircn baza prezentei legii) contestațiile icircmpotriva măsurilor de executare silită dispuse icircn baza prezentei legij) alte drepturi și obligații de asigurări sociale născute icircn temeiul prezentei legiArt 154(1) Cererile icircndreptate icircmpotriva CNPP a caselor teritoriale de pensii sau icircmpotriva caselorde pensii sectoriale se adresează instanței icircn a cărei rază teritorială icircși are domiciliul orisediul reclamantul(2) Celelalte cereri se adresează instanței icircn a cărei rază teritorială icircși are domiciliul sausediul pacircracirctul

Art 155(1) Icircmpotriva hotăracircrilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apelcompetentă(2) Hotăracircrile curților de apel precum și hotăracircrile tribunalelor neatacate cu apel icircn termensunt definitive(la data 15shyfebshy2013 Art 155 din capitolul VIII modificat de Art 72 din titlul IV din Legea 762012 )

Art 156Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicția asigurărilor sociale se completează cudispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr 3042004 privind organizareajudiciară republicată cu modificările și completările ulterioareArt 157Cererile icircn fața oricăror organe sau instanțe precum și toate actele procedurale icircn legăturăcu litigiile avacircnd ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale sunt scutite de taxăde timbruCAPITOLUL IX Dispoziții tranzitoriiArt 158(1) Perioadele de vechime icircn muncă realizate icircn grupa a IIshya de muncă pacircnă la data de 1aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare icircn condiții deosebite icircn vederea reduceriivacircrstelor standard de pensionare cu excepția celor realizate icircn activitățile care conformprevederilor art 30 alin (1) sunt icircncadrate icircn condiții speciale(2) Perioadele de vechime icircn muncă realizate icircn grupa I de muncă pacircnă la data de 1 aprilie2001 icircn activitățile care conform prevederilor art 30 alin (1) sunt icircncadrate icircn condițiispeciale constituie stagii de cotizare icircn condiții speciale icircn vederea reducerii vacircrstelorstandard de pensionare(3) Stagiile de cotizare realizate icircn grupa I de muncă condiții speciale șisau alte condițiide muncă mai mici de 2 ani se valorifică icircn vederea reducerii vacircrstelor standard depensionare conform art 55 alin (1) lit a) și tabelului nr 1(4) Adeverințele care atestă icircncadrarea persoanelor icircn fostele grupe I șisau a IIshya demuncă sunt valorificate numai icircn situația icircn care au fost emise conform legii pe bazadocumentelor verificabile icircntocmite anterior datei de 1 aprilie 2001(la data 25shyiunshy2015 Art 158 din capitolul IX modificat de Art 1 punctul 3 din Legea 1552015 )

Art 159(1) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit a) și art 17 dovada vechimii icircn muncă atimpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare realizată pacircnă la data de1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă carnetul de asigurări sociale sau cu alte acteprevăzute de lege(2) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit b) dovada vechimii icircn serviciu realizatăpacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legi se face cu fișa de pensie fișa matricolă sau altedocumente legale(3) Pentru perioadele prevăzute la art 16 lit c) dovada stagiului de cotizare realizat pacircnăla intrarea icircn vigoare a prezentei legi se face cu adeverința eliberată icircn baza declarațiilorprivind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilorsociale de stat a declarației de asigurare sau a contractului de asigurare socială după cazArt 160(1) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 se face deCNPP prin casele teritoriale de pensii pe măsura preluării datelor din actele doveditoareprevăzute la art 159 alin (1)(2) Certificarea stagiului de cotizare realizat pacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legipentru cadrele militare polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemuladministrației penitenciare din domeniul apărării naționale ordinii publice și siguranțeinaționale se face de casele de pensii sectoriale pe măsura preluării datelor din acteledoveditoare prevăzute la art 159 alin (2)Art 161(1) Cererile icircn legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege prin care se face dovadavechimii icircn muncă a timpului util la pensie pentru agricultori și a stagiului de cotizarenecesare stabilirii drepturilor de pensie sunt scutite de orice fel de taxe și comisioane

(2) Cererile prevăzute la alin (1) se soluționează icircn termen de 30 de zile de la dataicircnregistrăriiArt 162(1) Icircn cazul icircn care icircn carnetul de muncă icircn carnetul de asigurări sociale sau icircn oricare altact prevăzut de lege au fost icircnregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi salariile lunare sevor calcula prin icircnmulțirea salariilor orare sau după caz zilnice cu numărul mediu de ore pelună respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respectiveastfela) 255 zile (204 ore) pe lună pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978b) 245 zile (196 ore) pe lună pentru perioada 1 ianuarie 1978 shy 1 martie 1990c) 236 zile (189 ore) pe lună pentru perioada 1 martie 1990shy30 septembrie 1990d) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru perioada 1 octombrie 1990shy1 ianuarie 1997e) 2116 zile (16933 ore) pe lună pentru anul 1997f) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru anul 1998g) 2150 zile (172 ore) pe lună pentru anul 1999h) 2167 zile (17336 ore) pe lună pentru anul 2000i) 2142 zile (17136 ore) pe lună pentru anul 2001j) 2125 zile (170 ore) pe lună pentru anul 2002k) pentru anul 2003 și icircn continuare numărul mediu de zile și respectiv de ore lucrătoarepe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr 532003 shy Codul muncii cumodificările și completările ulterioare referitoare la zilele de sărbătoare legală(2) Icircn situațiile icircn care pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare icircncarnetul de muncă sau icircn alte acte doveditoare nu sunt icircnregistrate drepturile salariale ladeterminarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe țară icircn vigoare icircnperioada respectivă(3) Fac excepție de la prevederile alin (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963pentru care la determinarea punctajului mediu anual se utilizeazăa) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele anterioare dateide 1 septembrie 1947 indiferent de nivelul drepturilor salariale icircnregistrate icircn carnetul demuncă sau dovedite ori pentru care icircn carnetul de muncă nu sunt icircnregistrate drepturilesalarialeb) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele cuprinse icircntredata de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 și pentru care icircn carnetul demuncă nu sunt icircnregistrate drepturile salariale și nici nu sunt doveditec) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat icircn perioadele cuprinse icircntredata de 1 septembrie 1947 și data de 31 decembrie 1962 icircn situația icircn care prinvalorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare rezultă pentru fiecare lună destagiu de cotizare un număr de puncte mai mic decacirct cel prevăzut la lit b)(4) Icircn situația icircn care pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947 icircn documenteledoveditoare sunt icircnregistrate drepturi salariale nedenominate acestea vor fi denominate icircnfuncție de reformele monetare(5) Prevederile alin (3) și (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu decotizare icircn sistemul public de pensii cu excepția perioadelor asimilate prevăzute de lege(6) Pentru persoanele prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) care nu pot dovedi cu actedrepturile salariale de care au beneficiat icircn perioadele anterioare intrării icircn vigoare aprezentei legi la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediubrutnet după caz din perioada respectivăArt 163(1) Pentru persoanele asigurate icircn alte sisteme de asigurări sociale integrate icircn sistemulasigurărilor sociale de stat pacircnă la data intrării icircn vigoare a prezentei legi la determinareapunctajului se ia icircn calcul după caz salariul minim pe economie venitul asigurat stipulat icircncontractul de asigurare la care sshya achitat contribuția de asigurări sociale sau salariulinclusiv celelalte drepturi icircnregistrate icircn carnetul de muncă(2) Pentru fiecare an util realizat icircn cadrul fostelor unități agricole cooperatiste precum șipentru fiecare an de contribuție realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonelenecooperativizate pacircnă la data intrării icircn vigoare a Legii nr 801992) privind pensiile și

alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor republicată cu modificările șicompletările ulterioare punctajul anual este 057255 puncte(3) Pentru perioadele de contribuție realizate conform Legii nr 801992) republicată cumodificările și completările ulterioare la determinarea punctajului lunar se ia icircn calculvenitul asigurat la care sshya plătit contribuția de asigurări sociale___) Legea nr 801992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilora fost abrogată prin art 198 din Legea nr 192000 privind sistemul public și alte drepturide asigurări sociale(4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art 16 lit d) la determinareapunctajului lunar se ia icircn calcul cuantumul ajutoruluiArt 164(1) Pentru perioadele necontributive care potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie2001 au constituit vechime icircn muncă utilă la pensie la determinarea punctajului lunar alpersoanei se utilizează salariul minim pe economie brut sau net după caz sau salariul debază minim brut pe țară din perioadele respective(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit a)shy c) și g) realizateanterior datei de 1 aprilie 2001 la determinarea punctajului lunar se utilizează salariulminim pe economie brut sau net după caz sau salariul de bază minim brut pe țară dinperioadele respective(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime icircn muncă potrivit prevederilor Decretuluishylege nr 1181990 republicat la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează15 salarii minime pe economie brute sau nete după caz din perioadele respective(4) Icircn situațiile prevăzute la alin (3) icircn care persoana a realizat și stagii de cotizare ladeterminarea punctajului lunar al acesteia se utilizează salariul lunar brut sau net dupăcaz avut icircn perioadele respective dacă acesta este mai mare decacirct 15 salarii minime peeconomie(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) realizate icircn intervalul cuprinsicircntre data de 1 aprilie 2001 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calculul punctajuluilunar se utilizeazăa) cuantumul pensiei de invaliditate icircn situațiile prevăzute la art 49 alin (1) lit a)b) 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective icircn situațiileprevăzute la art 49 alin (1) lit b) c) și g)(6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit d) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 aprilie 2001 și data de 1 ianuarie 2006 la calculul punctajului lunarse utilizează cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale(7) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit e) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 ianuarie 2005 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calcululpunctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară demuncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art 49 alin (1) lit f) realizate icircn intervalulcuprins icircntre data de 1 ianuarie 2006 și data intrării icircn vigoare a prezentei legi la calcululpunctajului lunar se utilizează 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadelerespectiveArt 165(1) La determinarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie2001 se utilizează salariile brute sau nete după caz icircn conformitate cu modul de icircnscrierea acestora icircn carnetul de muncă astfela) salariile brute pacircnă la data de 1 iulie 1977b) salariile nete de la data de 1 iulie 1977 pacircnă la data de 1 ianuarie 1991c) salariile brute de la data de 1 ianuarie 1991(2) La determinarea punctajelor lunare pe lacircngă salariile prevăzute la alin (1) se au icircnvedere și sporurile cu caracter permanent care după data de 1 aprilie 1992 au făcut partedin baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt icircnscrise icircn carnetulde muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități conform legislației icircnvigoare(la data 28shymarshy2011 Art 165 alin (2) din capitolul IX reglementat de Art 127 din capitolul VI din Norma din2011 )

(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorula) perioada 1 martie 1970shy1 septembrie 1983shy 3 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 5shy10 anishy 5 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 10shy15 anishy 7 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 15shy20 anishy 10 pentru o vechime icircn muncă totală de peste 20 de anib) perioada 1 septembrie 1983shy1 aprilie 1992shy 3 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 3shy5 anishy 6 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 5shy10 anishy 9 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 10shy15 anishy 12 pentru o vechime icircn muncă totală cuprinsă icircntre 15shy20 anishy 15 pentru o vechime icircn muncă totală de peste 20 de ani(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilireapunctajelor lunare este cel icircnscris icircn carnetul de muncă sau icircn alte acte doveditoare(5) Salariile medii și minime pe economie brute sau nete după caz pentru fiecare anpacircnă la intrarea icircn vigoare a prezentei legi sunt prevăzute icircn anexele nr 7 și 8(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938 precum și pentru perioada cuprinsă icircntre1939shy1946 inclusiv la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzătoranului 1938(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzătoranului 1949Art 166La determinarea punctajelor lunare pentru perioada cuprinsă icircntre 1 aprilie 2001 și dataintrării icircn vigoare a prezentei legi se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituitconform legii baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale așa cum acestaa fost icircnscris icircn declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de platăcătre bugetul asigurărilor sociale de stat sau după caz icircn declarația de asigurare sau icircncontractul de asigurare socialăArt 167Icircn cazul persoanelor prevăzute la art 6 alin (1) pct I lit c) la determinarea punctajelorlunare pentru perioadele anterioare intrării icircn vigoare a prezentei legi se utilizează soldabrută sau netăsalariul brut sau net după cazArt 168(1) Asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2 3 respectiv5 beneficiază de ocreștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajelelunare realizate icircn aceste perioade astfela) 16 pentru perioada 1 ianuarie 1967shy1 ianuarie 1973b) 13 pentru perioada 1 ianuarie 1973shy1 ianuarie 1978c) 14 pentru perioada 1 ianuarie 1978shy1 iulie 1986d) 21 pentru perioada 1 iulie 1986shy1 noiembrie 1990e) 15 pentru perioada 1 noiembrie 1990shy1 aprilie 1991f) 14 pentru perioada 1 aprilie 1991shy1 aprilie 1992g) 13 pentru perioada 1 aprilie 1992shy1 ianuarie 1999h) 22 pentru perioada 1 ianuarie 1999shy1 februarie 1999i) 17 pentru perioada de după 1 februarie 1999(2) Asigurații care au contribuit cu 4 la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază deo creștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajelelunare realizate icircn aceste perioade astfel(la data 28shymarshy2011 Art 168 alin (2) din capitolul IX reglementat de Art 128 din capitolul VI din Norma din2011 )a) 26 pentru perioada 1 iulie 1977shy1 ianuarie 1978b) 28 pentru perioada 1 ianuarie 1978shy1 iulie 1986Art 169(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilitepotrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 care au desfășurat activități icircn locuriicircncadrate icircn grupa I șisau grupa a IIshya de muncă beneficiază de o creștere a punctajeloranuale realizate icircn aceste perioade după cum urmează

a) cu 50 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa I demuncăb) cu 25 pentru perioadele icircn care au desfășurat activități icircn locuri icircncadrate icircn grupa a llshya de muncă(2) Prevederile alin (1) nu se aplică icircn situația icircn care la recalcularea pensiilor icircnconformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 42005 privindrecalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor socialede stat aprobată cu completări prin Legea nr 782005 cu modificările și completărileulterioare pentru determinarea punctajului mediu anual sshya utilizat vechimea icircn muncănecesară deschiderii dreptului la p