Download - HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

Transcript
 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  1/35

  Guvernul Romniei

  HOTRRE Nr. 766*)

  din 21 noiembrie 1997

  pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construc ii

  Publicat n: Baza de date "EUROLEX"

  *) Not:

  Text realizat la G&G CONSULTING, Deapartamentul juridic (B.D.).

  Cuprinde toate modific rile aduse actului oficial, inclusiv cele prev zute n :

  H.G. Nr. 1.231/01.10.2008 Publicat n M.Of. Nr. 691/10.10.2008

  **) Denumirea "Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului" se nlocuie te cu denumirea"Ministerul Dezvolt rii, Lucr rilor Publice i Locuinelor".

  ***) Denumirea "Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului" se nlocuie te cu "MinisterulLucr rilor Publice, Transporturilor i Locuinei", denumirea "Inspecia de stat n construc ii" se

  nlocuie te cu "Inspectoratul de Stat n Construcii" i denumirea "Comisia de Agrement Tehnic nConstrucii" se nlocuie te cu "Comisia Naional de Agrement Tehnic n Construcii".

  n temeiulart. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,

  Guvernul Romniei hot r te:

  Art. 1 - Se aprob regulamentele privind:

  a) activitatea de metrologie n construc ii;

  b) conducerea i asigurarea calit ii n construc ii;

  c) stabilirea categoriei de importan a construc iilor;

  d) urm rirea comport rii n exploatare, interven iile n timp i postutilizarea construc iilor;

  e) agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi n construc ii;

  f) autorizarea i acreditarea laboratoarelor de analize i ncerc ri n construc ii;

  g) certificarea de conformitate a calit ii produselor folosite n construcii, cuprinse n anexele nr. 1- 7, care fac parte integrant din prezenta hot rre.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  2/35

  Art. 2 - Actualizarea i gestionarea regulamentelor prevzute la art. 1 se realizeaz de c treMinisterul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului.

  Art. 3 - Pe data intr rii n vigoare a prezentei hot rri se abrog : Hot rrea Guvernului nr.256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activit ii metrologice n construcii,publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hot rrea Guvernuluinr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate n temeiul art. 35 i 36 din OrdonanaGuvernului nr. 2/1994 privind calitatea n construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hot rrea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobareaRegulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi nconstrucii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hot rreaGuvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea i acreditarealaboratoarelor de ncerc ri n construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 202din 4 august 1994; Hot rrea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privindcertificarea calit ii produselor folosite n construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, ParteI, nr. 325 din 24 noiembrie 1994.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR CIORBEAContrasemneaz :

  Ministru de stat, ministrul finan elor,

  Mircea Ciumara

  Ministrul lucr rilor publice

  i amenaj rii teritoriului,

  Nicolae Noica

  Ministru de stat,

  ministrul industriei i comer ului,

  Clin Popescu-T riceanu

  Biroul Romn de Metrologie Legal

  tefan Ocneanu,

  director general

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  3/35

  Anexa 1

  REGULAMENT

  privind activitatea de metrologie n construc ii

  Cap. I

  Prevederi generale

  Art. 1 - Activitatea de metrologie n construcii constituie o component a sistemului calit ii nacest domeniu, instituit prin lege, prin care se asigur administrarea, confirmarea metrologic iutilizarea echipamentelor de msurare.

  Art. 2 - Prezentul regulament stabile te cadrul normativ general, principalele elemente deconinut, metodologice i de organizare privind activitatea de metrologie n construcii.

  Art. 3 - Prevederile prezentului regulament se aplic tuturor persoanelor juridice i fizice implicate n activitatea de construcii, care utilizeaz echipamente de m surare.

  Art. 4 - La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute n vedere i vor fi respectatenormele i instruciunile de metrologie legal , precum i standardele i alte reglement ri oficialeaplicabile.

  Art. 5 - Definiiile termenilor specifici activit ilor de metrologie, folosii n textul prezentuluiregulament, sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calit ii n construcii.

  Cap. II

  Elemente principale de con inut ale activit ii de metrologie n construc ii

  Art. 6 - Activitatea de metrologie, conform prezentului regulament, are n vedere urm toareleprincipii i obiective principale:

  a) asigurarea uniformit ii, exactit ii i legalit ii msur rilor efectuate;

  b) asigurarea legalit ii msur rilor prin utilizarea echipamentelor de msurare confirmatemetrologic i, dac este cazul, cu aprobare de model;

  c) implementarea sistemului de asigurare a calit ii, stabilit pentru activitatea de metrologie nconstrucii.

  Art. 7 - Activitatea de metrologie cuprinde urm toarele elemente principale:

  a) stabilirea msur rilor care sunt necesare;

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  4/35

  b) selectarea i achiziionarea echipamentelor de msurare, avnd n vedere domeniul demsurare, juste ea, fidelitatea, robusteea i durabilitatea n condiiile specifice de mediu, pentruutilizarea prevzut ;

  c) recepia i administrarea - identificarea, manipularea, conservarea, depozitarea -echipamentelor de msurare;

  d) confirmarea metrologic a echipamentelor de msurare - verificarea iniial , verificareaperiodic i/sau dup reparare -, realizat prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenieconomici, autorizate i/sau acreditate de Biroul Romn de Metrologie Legal i, respectiv, deorganismul naional de acreditare a laboratoarelor de metrologie;

  e) asigurarea utiliz rii echipamentelor de msurare n condiii conforme cu specificaiile i cureglement rile tehnice aplicabile;

  f) asigurarea evidenei documentelor i nregistr rilor referitoare la echipamentele de msurare.

  Art. 8 - Prin activitatea de metrologie desf urat trebuie s se asigure utilizarea echipamentelor de msurare n conformitate cu necesit ile de msurare i cu prevederilor specificaiilor tehnice aleacestora.

  Cap. III

  Elemente metodologice i de organizare a activit ii de metrologie n construc ii

  Art. 9 - Stabilirea msur rilor care sunt necesare se face pe baza documenta iei, a procedurilor tehnice de execu ie i a reglement rilor tehnice aplicabile, pentru fiecare obiect, categorie de lucr ride construcii sau de activitate desf urat .

  Art. 10 - Selectarea echipamentelor de msurare are n vedere cerin ele privind msur rile,stabilite prin documentaia de execu ie, prin metodele de msurare i prin alte reglement ri tehniceaplicabile.

  Art. 11 - Confirmarea metrologic se face potrivit reglement rilor legale.

  Art. 12 - Achiziionarea, recep ia i administrarea echipamentelor de msurare se asigur , dec tre fiecare persoan juridic sau fizic implicat , prin organizarea adecvat i asigurareamijloacelor necesare pentru:

  a) contractarea furniz rii echipamentelor de msurare avnd n vedere complexitatea comenzii,privind aparatele sau dispozitivele auxiliare, materialele de referin , etaloanele, instruciunile deutilizare i de ntreinere, dup caz;

  b) recepia echipamentelor de msurare procurate att sub aspect cantitativ, ct i funcional;

  c) instituirea i asigurarea funcion rii unui sistem, inclusiv a documentelor - proceduri, instruciun-, a spa iilor i a condiiilor de mediu, precum i a personalului, dup caz, privind identificarea,manipularea, conservarea i depozitarea, n conformitate cu instruciunile furnizorului i cuprevederile legale aplicabile;

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  5/35

  d) efectuarea confirm rii metrologice - etalon ri, verific ri, repar ri - i inerea evideneidocumentelor i nregistr rilor respective;

  e) retragerea din serviciu, izolarea i inerea evidenei echipamentelor de msurare neconforme, nl turarea cauzelor neconformit ilor i reconfirmarea lor sau, dup caz, casarea acestora.

  Art. 13 - Utilizarea echipamentelor de msurare se face de c tre personal care are cuno tinele iinstruirea necesare pentru efectuarea m sur rilor respective, conform instruciunilor furnizorului,metodelor de msurare i reglement rilor aplicabile.

  n cazurile specificate de legislaia metrologic n vigoare, personalul din activitatea de metrologietrebuie s posede atestarea necesar .

  Art. 14 - Se interzice utilizarea echipamentelor de msurare care nu sunt identificate din punct devedere al st rii de verificare, potrivit sistemului propriu, precum i a celor neconforme sau care nuau fost reconfirmate metrologic.

  Art. 15 - Activitatea de metrologie va fi supus unei evalu ri periodice, prin audit intern sauextern, n funcie de volumul i de complexitatea acestei activit i, precum i n funcie de categoriade importan a construciilor la care se aplic .

  Art. 16 - n funcie de volum i de complexitate, activitatea de metrologie se va organiza tehnic iadministrativ i va fi coordonat de personal tehnic corespunz tor.

  Cap. IV

  Obligaii i r spunderi

  Art. 17 - Persoanele juridice i fizice implicate n activitatea de construcii, care utilizeaz nactivitatea desf urat echipamente de m surare - investitori, proprietari sau utilizatori, proiectani,exper i tehnici, executani -, au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) s se asigure c unitatea care presteaz serviciile respect prevederile prezentuluiregulament;

  b) s stabileasc , prin contract, obligaiile i r spunderile fiec rei p r i privind toate condiiilereferitoare la echipamentele de msurare utilizate la msur rile respective - manipulare, depozitare,securitate, condiii de mediu, accese;

  c) s asigure evidena documentelor care permit trasabilitatea msur rilor respective.

  Art. 18 - Persoanele juridice i fizice care desf oar activitate de metrologie proprie auurm toarele obligaii i r spunderi:

  a) s asigure organizarea tehnic i administrativ i mijloacele necesare pentru realizareaactivit ilor, conform prezentului regulament;

  b) s asigure personalul corespunz tor, precum i instruirea i atestarea acestuia, dup caz;

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  6/35

  c) s ntocmeasc i s in la zi documentele i nregistr rile privind activitatea de metrologie,conform prevederilor din reglement rile legale aplicabile;

  d) s evalueze, periodic, activitatea de metrologie i s ia msurile necesare pentru desf urareacorespunz toare a acesteia.

  Cap. V

  Dispoziii finale Art. 19 - Biroul Romn de Metrologie Legal i organele sale teritoriale, prin personal propriu

  mputernicit, exercit controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de msur utilizate ndomeniul construciilor, care sunt precizate n Lista oficial a mijloacelor de msurare supuseobligatoriu controlului metrologic al statului, n conformitate cu atribuiile care le revin.

  Art. 20 - Urm rirea aplic rii i controlul respect rii prezentului regulament se fac de c trepersonalul mputernicit n acest scop din cadrul Inspeciei de stat n construcii, urbanism, lucr ripublice i amenajarea teritoriului.

  Pentru echipamentele de m surare nesupuse controlului metrologic al statului, la solicitare, BirouRomn de Metrologie Legal poate participa la controlul efectuat de personalul mputernicit dincadrul Inspeciei de stat n construcii, lucr ri publice, urbanism i amenajarea teritoriului.

  Art. 21 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage r spunderi i sanciunicontravenionale sau penale, dup caz, conform legilor n vigoare.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  7/35

  Anexa 2

  REGULAMENT

  privind conducerea i asigurarea calit ii n construc ii

  Cap. I

  Prevederi generale

  Art. 1 - Conducerea i asigurarea calit ii constituie o component principal a sistemului calit ii n construcii i reprezint o parte semnificativ a funciei generale de conducere dintr-o unitate.

  Conducerea i asigurarea calit ii n construcii stabilesc i transpun n fapt politica n domeniulcalit ii, prin activit i prestabilite i sistematice, destinate s previn noncalitatea, s asigurerealizarea, atestarea i garantarea calit ii cerute prin reglement ri tehnice i clauze contractuale, ncondiii raionale de cost i termen, i s ofere ncredere n capacitatea agentului economic sau apersoanei juridice respective.

  Art. 2 - Prezentul regulament stabile te cadrul normativ general, principalele elemente de coninu i metodologice pentru elaborarea, aplicarea i dezvoltarea conducerii i asigur rii calit ii nconstrucii, avnd n vedere standardele aplicabile, adaptate la specificul construc iilor.

  Art. 3 - Prevederile prezentului regulament se adreseaz tuturor persoanelor juridice sau fiziceimplicate n procesul de concepere, realizare, exploatare i postutilizare a construciilor: investitori,proprietari, unit i de cercetare, de proiectare, fabrican i i furnizori de produse i servicii pentruconstrucii, executani de lucr ri de construcii i utilizatori ai construciilor, care sunt obligai s asigure, prin conducerea i asigurarea calit ii, obinerea i meninerea, pe ntreaga durat deexisten a construc iilor, a unui nivel minim de calitate aferent cerinelor stabilite de legea privindcalitatea n construcii.

  Art. 4 - Conducerea i asigurarea calit ii n construcii se aplic , n funcie de categoria deimportan a construciilor sau de complexitatea i de importana unor lucr ri, astfel:

  a) prin sistemul calit ii, definit i documentat pe baza principiilor i recomand rilor dinstandardele SR EN ISO seria 9000, adaptate specificului construc iilor, pentru:

  (i) construcii avnd categoria de importan excep ional sau deosebit ;

  (ii) construcii avnd categoria de importan normal , finanate de la bugetul de stat;

  (iii) construcii avnd categoria de importan normal , finanate din alte surse, dac aceasta estecerut prin contract;

  b) prin planul calit ii, ntocmit i aplicat pentru anumite lucr ri sau construcii avnd categoria deimportan normal ;

  c) prin ndeplinirea atribuiilor responsabilului tehnic cu execuia, atestat, n cadrul unei organiz ricorespunz toare a activit ii executantului, pentru construcii avnd categoria de importan redus .

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  8/35

  Conducerea i asigurarea calit ii n construcii se aplic de c tre proprietari i/sau utilizatori,pentru etapele de exploatare i postutilizare a construciilor, n cazurile prevzute la lit. a)(i). Pentrucelelalte cazuri, n aceste etape ale existen ei construciilor, se aplic prevederile Regulamentuluiprivind urm rirea comport rii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor.

  Categoriile de importan a construciilor sunt cele prevzute n Regulamentul privind stabilireacategoriei de importan a construciilor.

  Art. 5 - Pentru agenii economici implicai n activitatea de realizare a construc iilor se recomand ca aplicarea conducerii i asigur rii calit ii n construcii s fie nsoit i de obinerea certific riiprofesionale, atestat pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate.

  Art. 6 - Agenii economici i persoanele juridice care aplic sistemul calit ii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, precum i beneficiarii contractelor ncheiate cu ace tia pot solicitacertificarea sistemului respectiv de c tre organisme de certificare acreditate n acest scop.

  Art. 7 - Termenii specifici utilizai n prezentul regulament sunt definii n Glosarul de termeniprivind sistemul calit ii n construcii.

  Cap. II

  Elemente de con inut i metodologice ale conducerii i asigur rii calitii n construc ii

  Art. 8 - Conducerea i asigurarea calit ii n construcii comport stabilirea urm toarelor elementeprincipale:

  - datele de intrare;

  - elementele principale de coninut;

  - elementele metodologice privind aplicarea i dezvoltarea sistemului;

  - documente i nregistr ri.

  Coninutul i dezvoltarea elementelor menionate mai sus difer n funcie de specificulactivit ilor din unit ile implicate.

  Datele de intrare

  Art. 9 - Datele de intrare pentru conducerea i asigurarea calit ii n construcii sunt concretizateprin:

  a) documente privind obiectul de activitate, organizarea i resursele agentului economic sau alepersoanei juridice respective;

  b) documentele privind cerinele de calitate ale clienilor, precum i cele prevzute nreglement rile tehnice aplicabile - documente contractuale, documentaia tehnic de proiectare.

  Detalierea i explicitarea nivelului de calitate privind cerinele men ionate trebuie asigurate nvederea stabilirii datelor de intrare.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  9/35

  Elementele principale de coninut

  Art. 10 - Conducerea i asigurarea calit ii n construcii cuprind urm toarele elemente principalede coninut:

  - programul de asigurare a calit ii;

  - organizarea aferent sistemului;

  - condiiile referitoare la sistemul calit ii, aplicabile.

  Aceste elemente se elaboreaz , se aplic i se actualizeaz continuu de c tre agen ii economici i persoanele juridice implicate.

  Art. 11 - Programul de asigurare a calit ii stabile te dispoziiile specifice, directoare pentrudefinirea i obinerea calit ii, preciznd obiectivele, regulile de operare, resursele i secveneleactivit ilor legate de calitate.

  Acest program poate fi elaborat i aplicat de agenii economici sau de persoanele juridice att cureferire la elementele interne ale conducerii i asigur rii calit ii - politic , conducere, strategie,organizare -, ct i pentru asigurarea extern a calit ii, potrivit contractelor ncheiate ntre p r i,precum i pentru evaluarea de c tre o secund parte - client - sau certificarea, printr-o ter parte -organism de certificare -, a conducerii i asigur rii calit ii, aplicate.

  Art. 12 - Programul de asigurare a calit ii este concretizat prin urm toarele documenteprincipale:

  a) manualul calit ii, care poate diferi n ceea ce prive te gradul de detaliere i formatul, pentru acorespunde necesit ilor agentului economic sau ale persoanei juridice. Acesta poate fi alc tuit dinmai multe documente. n funcie de obiectul manualului, se poate utiliza un calificativ, spre exemplu"manual de asigurare al calit ii", "manual de management al calit ii";

  b) proceduri, care sunt:

  - procedurile sistemului, care detaliaz condiiile referitoare la sistemul calit ii;

  - procedurile tehnice de execuie includ planuri de control al calit ii;

  - proceduri administrative;

  - planul de control al calit ii.

  n anumite cazuri mai deosebite - lucr ri de investiii-construcii importante, utilizare de produsenoi sau procese i procedee de execu ie speciale - beneficiarii investitori pot solicita, prin contract,elaborarea i aplicarea de c tre furnizorii de produse sau de c tre constructorii executani de lucr ria unor planuri ale calit ii, pentru acele cazuri. Planurile calit ii se stabilesc n concordan cuprogramele de asigurare a calit ii ale beneficiarilor i n corelare cu manualele i cu procedurileprivind calitatea ale furnizorilor sau ale executanilor respectivi.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  10/35

  Art. 13 - n situaia n care sistemul calit ii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000,nu este certificat, documentele principale ale sistemului calit ii vor fi avizate de organismeacreditate, n condiiile legii, n urm toarele cazuri:

  - pentru participarea la licitaii;

  - pentru construcii avnd categoria de importan excep ional sau deosebit ;

  - pentru construciile finanate din fondurile statului;

  - pentru alte cazuri n care aceste documente pot fi opozabile.

  Art. 14 - Organizarea aferent conducerii i asigur rii calit ii n construcii, integrat n sistemulgeneral de organizare i funcionare a agentului economic sau a persoanei juridice, trebuie s cuprind :

  - definirea politicii privind calitatea, a obiectivelor, a metodelor de conducere i aresponsabilit ilor privind implementarea i funcionarea conducerii i asigur rii calit ii;

  - identificarea problemelor reale sau poteniale n materie de calitate, stabilirea de soluii pentrurezolvarea lor i urm rirea aplic rii acestora;

  - organizarea, nvestirea cu autoritatea i cu competenele necesare i asigurarea independen eicompartimentelor i a personalului de asigurare a calit ii i de control al calit ii;

  - asigurarea mijloacelor i resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calit ii i realizareaobiectivelor acesteia;

  - formarea i instruirea personalului implicat n asigurarea i controlul calit ii;

  - analizarea periodic , de c tre conducerea unit ii, a conducerii i asigur rii calit ii sub aspectuleficacit ii i satisfacerii cerinelor specificate.

  Art. 15 - Condiiile referitoare la sistemul calit ii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria9000, corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem, fa de care se stabilesc cerin ele specificeale diferitelor modele de asigurare a calit ii, sunt urm toarele:

  - responsabilitatea managementului - analiza sistemului;

  - sistemul calit ii - documente;

  - analiza contractului;

  - controlul proiect rii;

  - controlul documentelor i al datelor;

  - aprovizionarea;

  - controlul produsului furnizat de client;

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  11/35

  - identificarea i trasabilitatea produsului (lucr rii);

  - controlul proceselor;

  - inspecii (control) i ncerc ri;

  - controlul echipamentelor de inspecie, msurare i ncercare;

  - stadiul inspeciilor (controlului) i al ncerc rilor;

  - controlul produsului (lucr rii) neconform;

  - aciunile corective i preventive;

  - manipularea, depozitarea, ambalarea, conservarea i livrarea;

  - controlul nregistr rilor calit ii;

  - auditurile interne ale calit ii;

  - instruirea;

  - service i urm rirea comport rii lucr rilor;

  - tehnicile statistice.

  n cadrul sistemului calit ii, elaborat i aplicat de c tre agen ii economici i persoanele juridice,se re in acele condiii referitoare la sistemul calit ii care corespund modelului de asigurare a calit iadoptat conform art. 19 i care sunt specifice etapei i activit ilor ce fac obiectul contractelor

  ncheiate: proiectare, fabricaie, execuie.

  n cazul etapelor de exploatare i postutilizare, dintre condiiile referitoare la sistemul calit ii seselecteaz cele care corespund prevederilor i reglement rilor aplicabile acestor etape.

  Condiiile referitoare la sistemul calit ii, prevzute la alin. 1, vor fi adaptate specificuluiactivit ilor i lucr rilor efectuate, prin proceduri de sistem, proceduri administrative sau, dup caz,proceduri / instruciuni tehnice specifice.

  Elementele metodologice privind aplicarea i dezvoltarea sistemului calit ii aplicat pe bazastandardelor SR EN ISO seria 9000

  Art. 16 - Aplicarea sistemului calit ii, pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, i dezvoltareaelementelor de coninut ale acestuia, de c tre agen ii economici i persoanele juridice implicate,participante la activit ile din cadrul diferitelor etape ale realiz rii i exploat rii construciilor, seefectueaz n mod difereniat.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  12/35

  Art. 17 - Diferenierea n aplicarea sistemului calit ii aplicat pe baza standardelor SR EN ISOseria 9000, care se reflect n obiectivele i organizarea acestui sistem adoptate de c tre agen iieconomici i persoanele juridice implicate, este evideniat prin:

  a) cerinele de asigurare a calit ii, corespunz toare organiz rii i capacit ii acestora de acuprinde ct mai bine condiiile referitoare la sistemul calit ii;

  b) categoria de importan a majorit ii construciilor ce formeaz obiectul de activitate al acestora i factorii specifici care caracterizeaz acele construc ii.

  Art. 18 - Modelele de asigurare a calit ii constituie ansambluri selecionate de elemente icondiii corelate ale sistemului calit ii, care, combinate n mod adecvat i aplicate de c tre unit ileimplicate, le confer acestora aptitudinea func ional sau organizatoric necesar pentru a putear spunde cerinelor de asigurare a calit ii, aferente majorit ii obiectelor de construcii contractate

  n condiii avantajoase pentru p r ile contractante.

  Art. 19 - n domeniul construciilor se aplic trei modele, notate cu 1, 2 i 3, reprezentnd niveluridistincte de asigurare a calit ii, corespunz toare standardelor SR EN ISO seria 9001; SR EN ISOseria 9002 sau SR EN ISO seria 9003, diferen iate ntre ele, n principal, prin num rul i coninutulcerinelor de asigurare a calit ii fa de elementele i condiiile referitoare la sistemul calit ii, luate n considerare, care descresc de la modelul 1, cel mai complex i mai pretenios, spre modelul 3,mai simplu i mai puin pretenios n ceea ce prive te num rul i nivelul cerinelor i al condiiilor.

  Art. 20 - ntre categoria de importan a construciilor i modelele de asigurare a calit ii serecomand respectarea coresponden ei din urm torul tabel:

  Categoria de importan Modelul de asigurare

  a construciei: a calit ii:excepional (A) modelul 1 sau reglementare

  special

  deosebit (B) modelul 1 sau 2

  normal (C) modelul 2 sau 3

  redus (D) modelul 3 (opional)

  Art. 21 - ncadrarea ntr-o categorie de important a construciilor, respectiv selectarea modeluluide asigurare a calit ii adecvat pentru produse, obiecte de construc ii sau p r i ale acestora, precum i pentru activit ile de realizare i, dup caz, de exploatare, aferente, se stabilesc n etapa deproiectare, pentru construcii noi, sau la proiectarea lucr rilor de intervenie, pentru construciiexistente, n acord cu investitorul sau cu proprietarul.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  13/35

  Documente i nregistr ri

  Art. 22 - Elaborarea i aplicarea sistemului calit ii n construcii sunt fundamentate i definite prinurm toarele documente principale, ntocmite, inute la zi i revizuite periodic:

  a) documente privind datele de intrare ale sistemului, care cuprind nivelurile de calitate cerute ndiferite etape i activit i ale procesului de concepie - realizare - exploatare;

  b) documente ale programului de asigurare a calit ii;

  c) documente i nregistr ri privind calitatea:

  - certificate de calitate, buletine de ncerc ri, certificate de conformitate a calit ii produselor,procese-verbale de recep ie pentru produsele procurate;

  - procese-verbale de control, rapoarte de verificare i analizare, procese-verbale de avizarepentru lucr ri i documentaiile tehnice de proiectare;

  - procese-verbale de lucr ri ascunse, ca i pentru fazele determinante - puncte de oprire - i derecep ii par iale, rapoarte de control i verificare privind calitatea, procese-verbale de recepie pentrulucr ri de construcii executate;

  - rapoarte privind neconformit ile i rapoarte de ac iuni corective i preventive;

  - planuri i rapoarte de audit, analizarea i evaluarea sistemului;

  - rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calit ii;

  d) diverse alte documente referitoare la calitate, spre exemplu: rapoarte tehnice, inform ri, d ri deseam periodice.

  Planuri ale calit ii

  Art. 23 - Planul calit ii este documentul care precizeaz practicile, resursele i succesiuneaactivit ilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumit lucrare sau construc ie.

  Planul calit ii trebuie s asigure interfeele dintre persoanele juridice i fizice implicate nconceperea, realizarea i, dup caz, n exploatarea construc iei respective.

  Art. 24 - Planul calit ii se ntocme te, pentru obinerea obiectivelor privind calitatea, nurm toarele situaii:

  a) ca parte a sistemului calit ii, pentru anumite lucr ri sau construcii, n care caz se face referirela manualul calit ii i la procedurile documentate ale sistemului, suplimentate, dup caz, cu celespecifice lucr rilor respective;

  b) ca document de sine st t tor, atunci cnd agentul economic sau persoana juridic implicat nuare implementat sistemul calit ii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, n care cazvor fi elaborate i procedurile necesare aplic rii acestui plan.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  14/35

  Art. 25 - Planul calit ii are n vedere condiiile referitoare la sistemul calit ii, precizate la art. 15,aplicabile, forma i nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinele privind construcia respectiv ,complexitatea lucr rilor i persoanele juridice i fizice implicate.

  Cap. III

  Atribuii, obliga ii, r spunderi

  Art. 26 - Ministerul Dezvolt rii, Lucr rilor Publice i Locuinelor are atribuia de a asigura condi iilepentru aplicarea unitar a sistemului calit ii n construcii, instituit prin Legea nr. 10/1995 privindcalitatea n construcii, cu modific rile ulterioare.

  Art. 27 - Agenii economici i persoanele juridice participante la activit ile de concepere,realizare, exploatare i postutilizare a construciilor r spund de ndeplinirea urm toarelor obligaiiprincipale, referitoare la conducerea i la asigurarea calit ii:

  a) obinerea certific rii privind calificarea agentului economic, dup caz;

  b) elaborarea i aplicarea difereniat a conducerii i asigur rii calit ii, potrivit specificuluiactivit ilor desf urate, categoriei de importan i naturii construciilor, n condiiile precizate la art.4;

  c) luarea msurilor necesare pentru ncadrarea compartimentelor cu atribuii privind calitatea cupersonalul calificat necesar, prin:

  - preg tirea i instruirea personalului, punndu-se accentul pe nsu irea motivaiei pentru calitate i pe efectuarea autocontrolului;

  - asigurarea autoriz riiefului compartimentului de control tehnic al calit ii i a diriginilor deantier, de c tre Inspecia de stat n construc ii, lucr ri publice, urbanism i amenajarea teritoriului.

  Cap. IV

  Dispoziii finale

  Art. 28 - Urm rirea aplic rii i controlul respect rii prevederilor prezentului regulament de c treoperatorii economici i persoanele juridice implicate, sub aspectul existenei i aplic rii conducerii iasigur rii calit ii n construcii, se fac de c tre Inspectoratul de Stat n Construc ii - ISC.

  Art. 29 - nc lcarea dispoziiilor prezentului regulament atrage r spunderi i sanciunicontravenionale i/sau penale, conform legilor n vigoare.

  Art. 30 - Finanarea activit ilor legate de introducerea i funcionarea conducerii i asigur riicalit ii n construcii se face de c tre fiecare agent economic i persoan juridic , din fondurilecurente aferente desf ur rii activit ilor de baz .

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  15/35

  Anexa 3

  REGULAMENT

  privind stabilirea categoriei de importan a construc iilor

  Cap. I

  Prevederi generale

  Art. 1 - Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de ncadrare n categorii deimportan a construciilor, n scopul aplic rii difereniate a sistemului calit ii, conform legii.

  Art. 2 - Construciile reprezint lucr rile concepute i executate pentru ndeplinirea unor funciieconomico-sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regul , n raport cu necesitatea deadaptare la condi iile locale de teren i de mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul importantde munc i de materiale nglobate.

  Art. 3 - Prevederile prezentului regulament se aplic tuturor construciilor noi sau existente.

  Art. 4 - Construciile se ncadreaz , dup importana lor, n urm toarele categorii:

  a) de importan global , denumite categorii de importan , care privesc ntreaga construc ie, subtoate aspectele;

  b) de importan specifice, denumite clase de importan , care privesc ntreaga construc ie saup r i ale acesteia, sub anumite aspecte.

  Cap. II

  Categorii de importan Art. 5 - Categoriile de importan a construciilor se stabilesc n conformitate cu metodologia

  aprobat de c tre Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului, pentru realizarea de nivelude calitate determinate de respectarea cerin elor, precum i pentru delimitarea obligaiilor care revinpersoanelor juridice i fizice implicate, n condiiile legii,innd seama de urm toarele aspecte:

  a) implicarea vital a construciilor n societate i n natur - gradul de risc sub aspectul siguran ei i al sn t ii;

  b) implicarea funcional a construc iilor n domeniul socioeconomic, n mediul construit i nnatur - destinaia, modul de utilizare etc.;

  c) caracteristici proprii construciilor - complexitatea i considerentele economice.

  Art. 6 - Categoriile de importan care se stabilesc pentru construc ii sunt:

  - construcii de importan excep ional (A);

  - construcii de importan deosebit (B);

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  16/35

  - construcii de importan normal (C);

  - construcii de importan redus (D).

  Art. 7 - Categoria de importan se stabile te de c tre proiectant, la cererea investitorului, n cazuconstruciilor noi, sau a proprietarului, n cazul construciilor existente, atunci cnd este necesar,pentru lucr ri de intervenii sau n alte cazuri.

  Pentru fiecare construcie se stabile te o singur categorie de importan i aceasta va fi nscris n toate documentele tehnice privind construcia: autorizaia de construire, proiectul de execuie,cartea tehnic a construciei, documentele de asigurare.

  Clase de importan

  Art. 8 - Clasele de importan se stabilesc prin reglement ri tehnice i au la baz criterii specifice

  Art. 9 - Clasele de importan se coreleaz cu categoriile de importan de c tre proiectant, laconstruciile noi, i/sau de c tre expertul tehnic atestat, la construc iile existente, n scopul stabiliriicondiiilor de aplicare a componentelor sistemului calit ii

  Cap. III

  Dispoziii finale

  Art. 10 - Categoria i clasa de importan stabilite pentru o construcie nu se vor modifica dect laschimbarea destina iei sau n alte condiii care impun aceasta, prin documenta ii motivate.

  Art. 11 - Investitorii sau proprietarii pot s prevad prin clauze contractuale cu proiectanii cerinesuperioare celor corespunz toare categoriei sau clasei de importan a construciei.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  17/35

  Anexa 4

  REGULAMENT

  privind urm rirea comport rii n exploatare, interven iile n timp i postutilizareaconstruc iilor

  Cap. I

  Dispoziii generale

  Art. 1 - Urm rirea comport rii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor suncomponente ale sistemului calit ii n construcii.

  Obiectul urm ririi comport rii n exploatare a construciilor i al interveniilor n timp esteevaluarea st rii tehnice a construciilor i meninerea aptitudinii la exploatare pe toat durata deexisten a acestora.

  Art. 2 - Prezentul regulament stabile te cadrul general pentru desf urarea activit ilor privindurm rirea comport rii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor, se aplic tuturor categoriilor de construcii i este obligatoriu pentru toate persoanele juridice i persoanelefizice implicate: investitori, proiectani, executani, proprietari, administratori, utilizatori.

  Art. 3 - Urm rirea comport rii n exploatare a construciilor, interveniile n timp i postutilizareaconstruciilor reprezint aciuni distincte, complementare, astfel:

  a) urm rirea comport rii n exploatare a construciilor se face n vederea depist rii din timp a unodegrad ri care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

  b) interveniile n timp asupra construciilor se fac pentru meninerea sau mbun t irea aptitudiniila exploatare;

  c) postutilizarea construciilor cuprinde activit ile de desfiinare a construc iilor n condiii desiguran i de recuperare eficient a materialelor i a mediului.

  Toate aceste ac iuni se realizeaz prin grija proprietarului.

  Art. 4 - Termenii specifici utilizai n prezentul regulament sunt definii n Glosarul de termeniprivind sistemul calit ii n construcii.

  Cap. II

  Urmrirea comport rii n exploatare a construc iilor

  Art. 5 - Urm rirea comport rii n exploatare a construciilor se face prin:

  - urm rirea curent ;

  - urm rirea special .

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  18/35

  Modalit ile de efectuare a urm ririi curente sau a urm ririi speciale - perioade, metode,caracteristici i parametri urm rii - se stabilesc de c tre proiectant sau expert, n funcie decategoria de importan a construciilor i de alte caracteristici ale acestora i se includ n carteatehnic a construc iilor, care va cuprinde, de asemenea, i rezultatele consemnate ale acestor activit i.

  Art. 6 - Urm rirea curent este o activitate sistematic de observare a st rii tehnice aconstruciilor, care, corelat cu activitatea de ntreinere, are scopul de a men ine aptitudinea laexploatare a acestora.

  Urm rirea curent se efectueaz , pe toat durata de existen , asupra tuturor construciilor,conform legii.

  Art. 7 - Urm rirea curent se realizeaz prin examinare vizual direct i cu mijloace simple demsurare, n conformitate cu prevederile din cartea tehnic i din reglement rile tehnice specifice,pe categorii de lucr ri i de construcii.

  Activit ile de urm rire curent se efectueaz de c tre personal propriu sau prin contract cupersoane fizice avnd preg tire tehnic n construcii, cel puin de nivel mediu.

  Art. 8 - Urm rirea special cuprinde investigaii specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracterizeaz construcia sau anumite p r i ale ei, stabilii din faza de proiectare sau

  n urma unei expertiz ri tehnice.

  Urm rirea special se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fiziceinteresate, precum i pentru construcii aflate n exploatare, cu evoluie periculoas sau care se afl

  n situaii deosebite din punct de vedere al siguran ei.

  Art. 9 - Urm rirea special se realizeaz , pe o perioad stabilit , pe baza unui proiect sau a uneiproceduri specifice, de c tre personal tehnic de specialitate atestat.

  Urm rirea special nu conduce la ntreruperea efectu rii urm ririi curente.

  Art. 10 - La constatarea, n cursul activit ilor de urm rire curent sau special , a unor situaiicare dep esc limitele stabilite sau se consider c pot afecta exploatarea n condi ii de siguran aconstruciei, proprietarul este obligat s solicite expertizarea tehnic .

  Obligaii i r spunderi privind urm rirea comport rii n exploatare a construc iilor

  Art. 11 - Investitorii au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) stabilesc, mpreun cu proiectantul, acele construcii care se supun urm ririi speciale, asigur ntocmirea proiectului i predarea lui proprietarilor, n tiinnd despre aceasta i Inspecia de stat nconstrucii, lucr ri publice, urbanism i amenajarea teritoriului;

  b) comunic proprietarilor care preiau construciile obligaiile care le revin n cadrul urm ririispeciale.

  Art. 12 - Proprietarii au urm toarele obligaii i r spunderi:

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  19/35

  a) r spund de activitatea privind urm rirea comport rii n exploatare a construciilor, sub toateformele; asigur , dup caz, personalul necesar; comand expertizarea construc iilor n cazurileprevzute la art. 10, comand proiectul de urm rire special i comunic instituirea urm ririispeciale la Inspec ia de stat n construc ii, lucr ri publice, urbanism i amenajarea teritoriului;

  b) stipuleaz , n contracte, ndatoririle ce decurg cu privire la urm rirea comport rii n exploatarea acestora, la nstr inarea sau la nchirierea construc iilor.

  Art. 13 - Proiectanii au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) stabilesc, mpreun cu investitorii i/sau cu proprietarii, acele construcii care sunt supuseurm ririi speciale;

  b) elaboreaz , pe baz de contract cu proprietarul, documentaiile tehnice pentru urmrireacurent i proiectul de urm rire special .

  Art. 14 - Executanii au obligaia s efectueze urm rirea curent a construc iilor pe care leexecut , s monteze conform proiectului i s protejeze dispozitivele pentru urm rirea special ,pn la recepia construciilor, dup care le vor preda proprietarului.

  Art. 15 - Administratorii i utilizatorii r spund de realizarea obliga iilor contractuale stabilite cuproprietarul privind activitatea de urm rire a comport rii n exploatare a construciilor.

  Art. 16 - Persoanele care efectueaz urm rirea curent i urm rirea special , denumiteresponsabili cu urm rirea comport rii construciilor, au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) s cunoasc toate detaliile privind construcia i s in la zi cartea tehnic a construciei,inclusiv jurnalul evenimentelor;

  b) s efectueze urm rirea curent , iar pentru urm rirea special s supravegheze aplicareaprogramelor i a proiectelor ntocmite n acest sens;

  c) s sesizeze proprietarului sau administratorului situaiile care pot determina efectuarea uneiexpertiz ri tehnice.

  Cap. III

  Interven iile n timp asupra construc iilor

  Art. 17 - Interveniile n timp asupra construciilor au ca scop:

  - meninerea fondului construit la nivelul necesar al cerinelor;

  - asigurarea funciunilor construciilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funciunilor iniialeca urmare a moderniz rii.

  Lucr rile de intervenie sunt:

  a) lucr ri de ntreinere, determinate de uzura sau de degradarea normal i care au ca scopmeninerea st rii tehnice a construciilor;

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  20/35

  b) lucr ri de refacere, determinate de producerea unor degrad ri importante i care au ca scopmeninerea sau mbun t irea strii tehnice a construciilor;

  c) lucr ri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerinelor fa deconstrucii sau a funciunilor acestora i care se pot realiza cu men inerea sau mbun t irea st riitehnice a construc iilor.

  Art. 18 - Lucr rile de ntreinere constau n efectuarea, periodic, a unor remedieri sau repar ri alep r ilor vizibile ale elementelor de construcie - finisaje, straturi de uzur , straturi i nvelitori deprotecie - sau ale instala iilor i echipamentelor, inclusiv nlocuirea unor piese uzate.

  Art. 19 - Lucr rile de refacere i de modernizare au la baz urm toarele principii:

  a) soluiile se stabilesc numai dup cunoa terea st rii tehnice a construciilor, inclusiv a cauzelor care au produs degrad ri, dac este cazul, ca rezultat al expertiz rii tehnice;

  b) soluiile vor avea n vedere interdependena dintre construcie - partea existent - i lucr rilenoi care se vor executa att pe ansamblu, ct i local;

  c) aplicarea soluiei preconizate impune verificarea permanent a st rii fizice n detaliu aconstruciei, pentru confirmarea ipotezelor avute n vedere la proiectarea lucr rilor de intervenie;

  d) condiiile deosebite de lucru impun o atenie sporit privind asigurarea calit ii lucr rilor.

  Art. 20 - Lucr rile de refacere se realizeaz prin remediere, reparare sau consolidare, pe baz deproiect, ntocmit potrivit principiilor prevzute la art. 19 i verificat conform prevederilor legale.

  n unele situaii, n care construciile sunt grav afectate, dac nainte de lucr rile de refacere suntnecesare lucr ri de sprijiniri provizorii, acestea vor fi executate, de asemenea, pe baza unui proiect,

  ntocmit de c tre expert sau de c tre proiectant n urma analiz rii situaiei.

  Art. 21 - Lucr rile de modernizare se realizeaz , de regul , prin reconstrucie, putnd interveni irepar ri sau consolid ri, pe baza unui proiect ntocmit i verificat conform prevederilor legale.

  Obligaii i r spunderi privind interven iile n timp asupra construc iilor

  Art. 22 - Proprietarii au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) asigur efectuarea lucr rilor de ntreinere pentru a preveni apariia unor deterior ri importante

  b) asigur realizarea proiectelor pentru lucr ri de refacere sau de modernizare i verificareatehnic a acestora;

  c) asigur realizarea formelor legale pentru executarea lucr rilor i verific , pe parcurs i larecep ie, calitatea acestora, direct sau prin dirigini de antier autorizai.

  Art. 23 - Proiectanii au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) elaboreaz , pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucr ri de intervenii asupraconstruciilor, n conformitate cu prevederile legale;

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  21/35

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  22/35

  - planul de amplasare a construc iilor - poziie, dimensiuni, orientare, vecin t i -, cu indicareaconstruciei sau a p r ilor de construcie ce urmeaz a fi demolate;

  - planuri sau relevee, din care s rezulte destinaia, alc tuirea construciei i funciunile acesteia:planuri ale tuturor nivelurilor, seciuni, faade, planurile instalaiilor interioare, ntocmite la o scar convenabil ;

  - planurile racordurilor la utilit ile exterioare - ap , canal, energie electric , energie termic , gaze,telefon;

  - planurile de asigurare i refacere a continuit ii utilit ilor exterioare pentru vecin t i, care ar trebui, eventual, s fie ntrerupte la demolarea construciilor;

  - condiii tehnice de calitate;

  - detalierea i precizarea fazelor activit ilor i lucr rilor;

  - proceduri tehnice pentru executarea lucr rilor de demontare i demolare, cuprinznd descriereadetaliat a soluiilor tehnice adoptate, a tuturor operaiunilor necesare i msuri de protecie amuncii;

  - recomand ri - la construciile proprietate public - privind modul de recondiionare a produselor i a elementelor de construcie, recuperate cu ocazia demont rii i demol rii;

  - recomand ri pentru evacuarea i transportul deeurilor nefolosibile i nereciclabile n zonele dereintegrare n natur ;

  - msuri pentru protecia mediului nconjur tor, n zona de demolare a construc iilor i n zonelede evacuare a de eurilor;

  - devizul lucr rilor de demolare, de reciclare i de utilizare a materialelor rezultate.

  Documentaia tehnic pentru lucr rile de postutilizare a construciilor trebuie verificat despeciali tii verificatori de proiecte atestai. De asemenea, vor fi expertizate din punctul de vedere alrezistenei i stabilit ii cldirile nvecinate care pot fi afectate de demolare.

  Art. 31 - Dezafectarea construciei cuprinde urm toarele faze:

  - ncetarea activit ilor din interiorul construciei;

  - suspendarea utilit ilor;

  - asigurarea continuit ii instalaiilor tehnico-edilitare pentru vecin t i;

  - evacuarea din construc ie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, echipamente.

  Art. 32 - Demontarea i demolarea construciei cuprind urm toarele faze:

  - dezechiparea construc iei prin desfacerea i demontarea elementelor de instala ii funcionale,de finisaj i izolaii;

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  23/35

  - demontarea p r ilor i a elementelor de construc ie;

  - demolarea p r ilor de construcie nedemontabile - zid rii, structuri de rezisten -, inclusiv afundaiei construciei;

  - dezmembrarea p r ilor i elementelor de construcie i a instalaiilor demontate, recuperareacomponentelor i a produselor refolosibile i sortarea lor pe categorii;

  - transportul deeurilor nefolosibile i nereciclabile n zonele destinate pentru utilizarea ca materiibrute sau pentru reintegrarea n natur .

  Art. 33 - Recondiionarea, reciclarea i refolosirea produselor i materialelor de construcie,rezultate din demontarea i demolarea construciilor proprietate public , cuprind urm toarele faze:

  - recondiionarea produselor de construc ie recuperate din demontare, n vederea refolosirii, prinopera iuni simple, executate n ateliere;

  - reciclarea materialelor rezultate din demolare, n secii de producie specializate, prin folosireaacestor materiale ca materii prime n vederea producerii de materiale de construc ii;

  - preg tirea refolosirii produselor i materialelor de construcii, rezultate din recuperare,recondiionare i reciclare, prin verificarea calit ii acestora i prin organizarea desfacerii lor ndepozite de materiale de construc ii.

  Art. 34 - Reintegrarea n natur a de eurilor nefolosibile i nereciclabile cuprinde urm toarelefaze:

  - utilizarea deeurilor de materiale brute pentru umpluturi;

  - refacerea peisajului natural n zonele de folosire a de eurilor, prin taluz ri adecvate i lucr ri deprotecie aferente, inclusiv refacerea stratului vegetal i a plantaiilor.

  Obligaii i r spunderi privind postutilizarea construc iilor

  Art. 35 - Proprietarii au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) s asigure fondurile necesare pentru proiectarea i executarea lucr rilor;

  b) s obin avizele necesare i autorizaia de desfiinare de la autorit ile competente;

  c) s ncredineze executarea lucr rilor din etapa de postutilizare a construciilor unor persoanefizice sau juridice autorizate n construcii;

  d) s urm reasc respectarea condi iilor de calitate stabilite, precum i recondiionarea ireciclarea n grad ct mai ridicat a materialelor i a produselor rezultate din demontarea idemolarea construc iei.

  Art. 36 - Proiectanii au urm toarele obligaii i r spunderi:

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  24/35

  a) s elaboreze, pe baz de contract ncheiat cu proprietarii, documentaia tehnic aferent lucr rilor de demolare, reciclare i utilizare a materialelor rezultate;

  b) s asigure, prin soluiile tehnice i tehnologice de demontare i demolare adoptate,respectarea prevederilor din avize i din autorizaia de desfiinare, a condi iilor tehnice de calitatecorespunz toare, precum i un grad ct mai ridicat de recuperare, recondiionare i reciclare amaterialelor i a produselor rezultate din demontare i demolare;

  c) s asigure asisten a tehnic solicitat de proprietar pentru aplicarea soluiilor din proiect.

  Art. 37 - Executanii au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) s nceap executarea lucr rilor de demolare numai pe baza autorizaiei de desfiinare i adocumenta iei tehnice verificate;

  b) s respecte prevederile din documenta ia tehnic aferent i din autorizaia de desfiinare;

  c) s realizeze condiiile de calitate prevzute n documenta ia tehnic ;

  d) s instruiasc personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor iopera iunilor, precum i asupra msurilor de protecie a muncii;

  e) s ia msurile de protecie a vecin t ilor, prin evitarea de transmitere a vibraiilor puternicesau a ocurilor, a degaj rilor mari de praf, precum i prin asigurarea accesului necesar la acestevecin t i.

  Cap. V

  Dispoziii finale

  Art. 38 - Activitatea de urm rire a comport rii n exploatare a construciilor i intervenii n timp icea privind postutilizarea construciilor se vor executa cu respectarea reglement rilor tehnice nvigoare. Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului va lua msuri pentru mbun t ireareglement rilor existente privind:

  a) instruciunile-cadru pentru urm rirea comport rii n exploatare i interveniile n timp asupraconstruciilor;

  b) instruciunile tehnice pentru urm rirea comport rii n exploatare i interveniile n timp privinddiferite categorii de construcii, alc tuite din diferite materiale;

  c) ndrum toare tehnice privind metode, procedee, aparatur i echipamente specifice,recomandate pentru activit ile de urm rire a comport rii n exploatare a construciilor i intervenii n timp asupra acestora;

  d) instruciuni tehnice privind demolarea par ial sau total a construciilor.

  Art. 39 - Organele administraiei publice centrale vor lua msuri ca unit ile specializate de profils revizuiasc instruciunile tehnice n vigoare privind urm rirea comport rii n exploatare a

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  25/35

  construciilor i intervenii n timp, pentru categoriile de construcii i lucr ri de construcii specificedomeniului lor de activitate.

  Art. 40 - Urm rirea aplic rii i controlul respect rii prevederilor prezentului regulament se fac dec tre Inspecia de stat n construc ii, lucr ri publice, urbanism i amenajarea teritoriului.

  Art. 41 - Finanarea activit ilor prevzute n acest regulament se face potrivit prevederilor legale.

  Art. 42 - nc lcarea dispoziiilor prezentului regulament atrage r spunderi i sanciunicontravenionale i/sau penale, conform legilor n vigoare.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  26/35

  Anexa 5

  REGULAMENT

  privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi n construc ii

  Cap. I

  Prevederi generale

  Art. 1 - Agrementul tehnic este aprecierea tehnic favorabil , concretizat ntr-un document scris,asupra aptitudinii de utilizare, n conformitate cu cerinele legii calit ii n construcii, a unor noiproduse, procedee sau echipamente, denumite n continuare produse, pentru care nu exist i nupot fi nc elaborate standarde na ionale sau alte reglement ri tehnice oficiale sau pentru careexist astfel de standarde i reglement ri, dar produsele nu se ncadreaz n cerinele acestora,diferena influennd una dintre cerinele prevzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea

  n construcii.

  Art. 2 - Prezentul regulament stabile te cadrul normativ general, principalele elemente deconinut, metodologice i de organizare privind agrementul tehnic.

  Art. 3 - Existena agrementului tehnic, elaborat conform prevederilor prezentului regulament,constituie o condiie obligatorie pentru furnizarea i utilizarea produselor noi pentru construcii.

  Produsele care provin din ri dezvoltate industrial i au la baz reglement ri tehnice sauagremente tehnice na ionale vor fi tratate corespunz tor n cadrul aciunii de elaborare aagrementelor tehnice, prin luarea n considerare a prevederilor din documentele respective, cuadapt rile impuse de condiiile seismice, climatice sau de alt natur din ara noastr .

  Art. 4 - Agrementele tehnice se elibereaz de organismele abilitate, stabilite prin prezentulregulament, la solicitarea fabricanilor sau a furnizorilor mputernicii de ace tia, la care se potasocia i ageni economici executani de lucr ri de construcii.

  Agrementele tehnice se elibereaz numai pentru produse bine definite sub aspectul alc tuirii,formei i caracteristicilor i ale c ror realizare i punere n oper pot fi asigurate de c tre fabricani i executani n condiii de garantare a men inerii n timp a caracteristicilor respective, dac utilizarea i modul de punere n oper sunt conforme cu cele precizate de solicitani i cuprinse n agrementultehnic.

  Prin produse pentru construcii se nelege produsele ncorporate n construc ii (inclusiv instalaiileaferente acestora), dar nu i cele ncorporate n instalaii i echipamente tehnologice de producie.

  Art. 5 - Nu pot forma obiectul unor agremente tehnice simple descrieri sau chiar documentaiitehnice de concep ie - proiecte - ale unor produse, f r a fi nsoite de rezultate i dovezi obiectiveale realiz rii fizice, ncerc rii i experiment rii lor, care s demonstreze ndeplinirea cerinelor specificate.

  Art. 6 - Elaboratorii agrementelor tehnice r spund de exactitatea datelor nscrise n agrementultehnic i de ncerc rile sau testele care au stat la baza acestor date.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  27/35

  Agrementele tehnice nu i absolv pe furnizori i/sau pe utilizatori de responsabilit ile ce le revinconform reglement rilor legale n vigoare.

  Art. 7 - Produsele pentru care s-au eliberat agremente tehnice sunt supuse i activit ii decertificare de conformitate, conform reglement rilor n vigoare, sistemul de certificare fiind precizatexplicit n agrementul tehnic.

  Art. 8 - Agrementele tehnice se acord pe o perioad de valabilitate limitat , de regul pn la 5ani, n funcie de natura i de gradul de noutate al produselor respective n conformitate cu regulilede procedur stabilite.

  Art. 9 - Prevederile prezentului regulament se aplic , dup caz, tuturor agen ilor economici carefabric , furnizeaz sau comercializeaz noi produse pentru construcii provenite din produciaintern sau din import, precum i investitorilor, proiectanilor, executanilor, proprietarilor iutilizatorilor construciilor la care se prevede folosirea produselor respective.

  Pentru recunoa terea, n rile membre ale Uniunii Europene de Agrement Tehnic n construcii, aagrementelor tehnice romne ti, acestea trebuie s fie eliberate n condiiile precizate de acestorganism european.

  Art. 10 - Definiiile principalilor termeni utilizai n textul regulamentului sunt conforme cu cele dinGlosarul de termeni privind sistemul calit ii n construcii.

  Cap. II

  Elemente principale de con inut ale agrementului tehnic

  Art. 11 - La elaborarea agrementelor tehnice se au n vedere urm toarele obiective principale:

  a) fundamentarea agrementului tehnic prin:

  - analizarea documentelor de referin ale produselor, sub aspectul definirii caracteristicilor acestora, precum i al stabilirii modului i a condiiilor de utilizare necesare satisfacerii cerinelor pentru domeniul prevzut:

  - aprecierea, pe baza cunoa terii tiinifice i practice - examin ri, calcule, experiment ri delaborator i in situ - a aptitudinii la utilizare i a durabilit ii produselor respective.

  b) furnizarea, prin documentele agrementului tehnic, a unei opinii autorizate i a unor informaiipertinente i corecte asupra modului de fabricare, de punere n oper i de utilizare, precum iasupra comport rii previzibile n exploatare a noilor produse folosite la construciile realizate cuacestea, care s permit persoanelor juridice i persoanelor fizice implicate s ia decizii i s - iasume responsabilit i n deplin cuno tin de cauz , pentru alegerea i utilizarea produselor respective;

  c) evaluarea fabricanilor n ceea ce prive te dotarea, experien a acestora i organizareacontrolului pe fluxul de fabricaie, ca premise pentru garantarea calit ii i constanei caracteristicilorcerute pentru produsele livrate;

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  28/35

  d) asigurarea obiectivit ii i neutralit ii n acordarea agrementului tehnic, printr-o apreciereechilibrat , inndu-se seama de interesele tuturor p r ilor implicate;

  e) promovarea progresului tehnic n construcii, n condiiile respect rii cerinelor de performan pentru construciile n care se folosesc produsele ce formeaz obiectul agrementului tehnic.

  Art. 12 - Documentele agrementului tehnic sunt:

  a) Agrementul tehnic propriu-zis, care cuprinde trei p r i:

  - definirea succint a produsului - descriere i identificare;

  - agrementul tehnic - domeniile de utilizare acceptate; aprecieri asupra produsului; condiii privindconcep ia, fabricarea i punerea n oper ; condiii privind asigurarea calit ii; concluzii, durata devalabilitate;

  - remarci complementare ale grupei specializate.

  b) Dosarul tehnic, care cuprinde:

  - documentaia de referin privind produsul, inclusiv piese desenate, ntocmit de solicitant iverificat de elaborator;

  - documentele privind rezultatele activit ilor de apreciere a produsului: buletine de ncerc ri,rapoarte privind experiment rile;

  - documente privind evaluarea unit ii produc toare, dac este cazul;

  - extrase din procesul-verbal al edinei de deliberare a grupei specializate.

  c) Anexe, dup caz.

  Art. 13 - La elaborarea agrementelor tehnice se va avea n vedere modul n care fabricarea ipunerea n oper a produselor respective condiioneaz calitatea lucr rilor, astfel:

  a) dac un produs este fabricat n mai multe unit i de producie ale aceleia i firme, se elibereazun singur agrement tehnic acelei firme, ca titular, urmnd ca gradul de extindere a evalu riiprevzute la art. 11 lit. c) s fie stabilit de grupa specializat , dup caz;

  b) dac punerea n oper a produsului sau condiiile legate de o anumit lucrare condiioneaz calitatea lucr rilor i, deci, trebuie s fac obiectul agrementului tehnic, titulari vor fi att fabricantulsau furnizorul mputernicit de acesta, ct i executantul, cu precizarea lucr rii la care se utilizeaz produsul, dac este cazul, fiind necesar extinderea agrementului tehnic pentru un alt executantsau, dup caz, pentru o alt lucrare;

  c) dac punerea n oper a produsului se face cu mijloace tradiionale, care nu fac obiectulagrementului tehnic, executantul nu este implicat n agrementul tehnic, titularul avnd libertatea de aimpune condiii acestuia.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  29/35

  Cap. III

  Elemente metodologice i de organizare privind agrementul tehnic n construc ii

  Art. 14 - Activitatea privind agrementul tehnic n construcii este condus de Comisia de agrementtehnic n construcii, nfiinat pe baza prevederilor prezentului regulament, i se desf oar ncadrul grupelor specializate ale acestei comisii i al organismelor de agrement tehnic, atestate nacest scop.

  Art. 15 - Activitatea privind agrementul tehnic n construcii se desf oar n conformitate cuprevederile prezentului regulament i ale documentelor interne specifice privind:

  a) organizarea i funcionarea Comisiei de agrement tehnic n construc ii i a grupelor specializate;

  b) instrumentarea solicit rilor de agrement tehnic i procedurile de elaborare i acordare aagrementelor tehnice sau de schimbare a statutului acestora;

  c) atestarea organismelor de agrement tehnic i a grupelor specializate.

  Art. 16 - Comisia de agrement tehnic n construcii este alc tuit din reprezentani ai tuturor p r ilor interesate, avnd componena, num rul i modul de reprezentare stabilite n anexa laprezentul regulament.

  Art. 17 - Grupele specializate, nfiinate prin decizia Comisiei de agrement tehnic n construcii, caformaiuni ale acesteia, se organizeaz pe domenii de specialitate corespunz toare unor familii deproduse.

  Grupele specializate sunt alc tuite din speciali ti din domeniul de specialitate aferent. Acestegrupe funcioneaz n cadrul organismelor de agrement tehnic, care sunt unit i de cercetare-proiectare sau alte unit i cu profil similar, atestate de Comisia Naional de Agrement Tehnic nConstrucii, pentru domeniile de specialitate corespunz toare profilului grupelor specializaterespective.

  Art. 18 - Grupele specializate realizeaz activit ile legate de elaborarea agrementelor tehniceconform prevederilor menionate la art. 11, precum i supravegherea privind meninerea calit iiproduselor respective i urm rirea comport rii n exploatare a acestora.

  Art. 19 - Agrementele tehnice se elaboreaz pe baza procedurilor i a ghidurilor pentruagremente tehnice, avizate de grupele specializate, pe domenii, i aprobate de Comisia deagrement tehnic n construcii.

  Ghidurile pentru agremente tehnice i alte documente normative n domeniu, elaborate n cadrulUniunii Europene, vor putea fi folosite numai cu condiia adapt rii la situaiile specifice din Romniamai ales n ceea ce prive te protecia antiseismic i condiiile climatice.

  Art. 20 - ncerc rile necesare pentru elaborarea agrementelor tehnice se stabilesc de grupelespecializate care instrumenteaz solicit rile de agrement tehnic i se efectueaz n laboratoareautorizate sau acreditate conform prevederilor legale.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  30/35

  n unele cazuri justificate, aprecierea aptitudinii pentru utilizare poate fi condiionat de realizareaprealabil a unei lucr ri experimentale, n condiiile stabilite de grupa specializat i precizate navizul tehnic de experimentare elaborat de aceasta.

  Lucrarea experimental se poate executa de c tre solicitantul agrementului tehnic n baza unuiaviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizeaz obiectivele urm rite n cadrul experiment rii,condiiile de remediere a eventualelor neconformit i ap rute n timpul execuiei i modul de utilizarea lucr rii dup perioada de experimentare. Avizul tehnic de experimentare va avea termen devalabilitate de 1 - 2 ani i se refer la realizarea unei singure lucr ri experimentale.

  Art. 21 - Grupa specializat poate efectua, dup caz, inspec ii la produc tor, cu acordul acestuia,pentru a constata condi iile de fabricaie a produselor care fac obiectul solicit rii de agrement tehnic

  Art. 22 - Dup acordarea agrementelor tehnice, n perioada de valabilitate, n statutul acestorapot interveni urm toarele schimb ri:

  a) prelungirea valabilit ii, care trebuie cerut de de in tor cu cel puin 3 luni nainte de expirareaperioadei de valabilitate;

  b) modificarea agrementului tehnic, la iniiativa dein torului - determinat de modific rile aduseprodusului, tehnologiei de fabricaie, domeniului de utilizare - sau a grupei specializate care l-aelaborat, ca urmare a constat rii unor neconformit i;

  c) extinderea agrementului tehnic, care reprezint nominalizarea i a unui alt titular sau a altuidomeniu, cu acordul titularului, pentru un produs pentru care s-a elaborat un agrement tehnic;

  d) suspendarea agrementului tehnic, la ini iativa grupei specializate sau la propunerea altor factori implicai, cu avizul grupei specializate i cu aprobarea Comisiei de agrement tehnic nconstrucii, n cazul n care se constat nerespectarea caracteristicilor, a condi iilor de fabricaie ide utilizare sau comportarea necorespunz toare n exploatare a produselor. Suspendarea senotific n scris dein torului, care poate supune Comisiei de agrement tehnic n construcii, dup eliminarea cauzelor de suspendare, ntr-un interval de timp rezonabil, o cerere de reexaminare acazului, care s conduc la revizuirea agrementului tehnic respectiv;

  e) retragerea agrementului tehnic, la iniiativa grupei specializate, n cazul n care, cu ocaziarevizuirii sau reexamin rii dup suspendare, se constat situaii care conduc la aceast decizie.Retragerea se supune aprob rii Comisiei de agrement tehnic n construcii.

  Lucr rile la care s-au utilizat produse avnd agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii n oper vor fi analizate de proiectant, care va decide men inerea lor sau schimbareasoluiei.

  Art. 23 - Dein torul agrementului tehnic i grupa specializat care l-a elaborat vor urmricomportarea n exploatare a produsului respectiv pentru a putea fundamenta propunerea de areglementa ca tradiional produsul n cauz sau de a prelungi ori de a schimba statutul aceluiagrement tehnic.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  31/35

  Cap. IV

  Obligaii i r spunderi

  Art. 24 - Comisia Naional de Agrement Tehnic n Construcii i desf oar activitatea subcoordonarea Ministerului Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuinei i are urm toarele atribuii iobligaii:

  a) nfiinarea grupelor specializate i atestarea organismelor de agrement tehnic;

  b) stabilirea strategiei generale privind agrementul tehnic n construcii;

  c) elaborarea i aprobarea documentelor interne specifice, prevzute la art. 15, i publicareacelor privind instrumentarea solicit rilor de agrement tehnic;

  d) aprobarea ghidurilor pentru agremente tehnice, n urma aviz rii acestora n grupelespecializate pe domenii;

  e) asigurarea colabor rii cu Institutul Romn de Standardizare pe linia elabor rii standardelor pentru produsele confirmate sub aspectul aptitudinii la utilizare n perioada de valabilitate aagrementelor tehnice;

  f) evaluarea periodic a activit ii n raport cu strategia stabilit i cu evoluia pe plan european iluarea de msuri n consecin ;

  g) pstrarea secretului profesional asupra informaiilor legate de agrementele tehnice;

  h) publicarea listei grupelor specializate, a organismelor de agrement tehnic, a agrementelor tehnice, precum i a documentelor prevzute la lit. b) i d);

  i) reprezentarea na ional n relaiile cu organisme de profil din str in tate.

  j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizultehnic;

  k) documentele elaborate de Comisia Na ional de Agrement Tehnic n Construcii n exercitareaobligaiilor prevzute la lit. a) - d), f), i) i j) sunt supuse aprob rii conducerii Ministerului Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuinei.

  Art. 25 - Cheltuielile privind exercitarea atribuiilor Comisiei de agrement tehnic n construcii sesuport , conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, din fondurile pentru controlul statului.

  Art. 26 - Fabricanii i furnizorii, mputernicii de ace tia, de produse care intr sub incidenaacestui regulament, au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) s solicite Comisiei de agrement tehnic n construcii elaborarea agrementului tehnic pentruproduse noi, n condiiile prezentului regulament;

  b) s furnizeze grupelor specializate care elaboreaz agrementele tehnice toate datele iinformaiile necesare privind produsele respective;

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  32/35

  c) s faciliteze i s asigure grupelor specializate i organismelor de agrement tehnic condiiilepentru desf urarea tuturor activit ilor necesare n elaborarea agrementului tehnic, ntre care:

  - examinarea i evaluarea unit ilor de producie sub aspectul dot rii, al stpnirii proceselor defabricaie, precum i al asigur rii calit ii produselor;

  - efectuarea verific rilor i ncerc rilor sau, dup caz, a lucr rilor experimentale, conformprevederilor art. 20;

  - efectuarea urm ririi comport rii n exploatare pe durata de valabilitate;

  d) s r spund solidar cu executanii lucr rilor, conform legii, pentru viciile ascunse cauzate decalitatea necorespunz toare a produselor furnizate, puse n lucrare, cu respectarea condi iilor stabilite de fabricani sau furnizori;

  e) s suporte cheltuielile generate de elaborarea agrementelor tehnice, n conformitate cuprevederile legale.

  Art. 27 - Investitorii, proiectanii, executanii de lucr ri de construcii, proprietarii i utilizatorii au,dup caz, obligaia de a prevedea n proiecte i de a utiliza produsele care intr sub incidenaprezentului regulament, numai dac acestea au agremente tehnice valabile i n conformitate cuprevederile din acestea.

  Art. 28 - Organismele de agrement tehnic atestate au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) s ndeplineasc n permanen criteriile organizatorice, tehnice i deontologice pe bazac rora au fost atestate, n conformitate cu documentele i cu procedurile aplicabile;

  b) s asigure funcionarea grupelor specializate i s realizeze activit ile legate de elaborareaagrementelor tehnice i de urm rire a comport rii produselor n exploatare, pe baz de contracte

  ncheiate cu solicitanii acestora.

  Art. 29 - Grupele specializate au urm toarele obligaii i r spunderi:

  a) s ndeplineasc n permanen criteriile organizatorice, tehnice i deontologice avute nvedere la nfiinare;

  b) s asigure colaborarea speciali tilor sau a unor unit i specializate pentru rezolvareacompetent a activit ilor de elaborare a agrementelor tehnice;

  c) s participe la aciunile de evaluare privind produsele pentru care au elaborat agrementetehnice.

  Cap. V

  Dispoziii finale

  Art. 30 - Urm rirea aplic rii i controlul respect rii prevederilor prezentului regulament lafabricanii i furnizorii menionai la art. 26 se efectueaz de c tre Ministerul Lucr rilor Publice i

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  33/35

  Amenaj rii Teritoriului, prin Inspecia de stat n construc ii, lucr ri publice, urbanism i amenajareateritoriului.

  Art. 31 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage r spunderi i sanciunicontravenionale sau penale, dup caz, conform legilor n vigoare.

  Art. 32 - Agrementul tehnic nu acord titularului dreptul exclusiv de producere ori decomercializare a produsului pentru care a fost eliberat.

  Art. 33 - Referirea la un agrement tehnic n corespondena comercial , n anunuri publicitare sau n contracte va men iona num rul i data aprob rii lui.

  Reproducerea agrementului tehnic nu se va face dect integral.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  34/35

  Anex

  COMPONENA

  Comisiei Na ionale de Agrement Tehnic n Construc ii

  1. Comisia Naional de Agrement Tehnic n Construcii se compune din:

  preedinte;

  vicepreedinte;

  secretar;

  membri:

  - 3 reprezentan i ai Ministerului Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuinei;

  - 1 reprezentant al Inspectoratului de Stat n Construc ii;

  - 2 reprezentan i ai Ministerului Industriei i Resurselor;

  - 1 reprezentant al Ministerului Apelor i Proteciei Mediului;

  - 1 reprezentant al Ministerului Educaiei i Cercet rii;

  - 1 reprezentant al Asociaiei de Standardizare din Romnia;

  - 1 reprezentant al Ageniei Naionale pentru Protecia Consumatorilor;

  - 1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen ;

  - 1 reprezentant al Institutului de Sn tate Public Bucure ti;

  - 1 reprezentant al institutelor de nv mnt superior;

  - 7 reprezentan i ai organismelor de agrement tehnic atestate;

  - 2 reprezentan i ai asociaiei patronale i profesionale n construcii;

  - 6 reprezentan i ai produc torilor de materiale de construcii, executanilor i ai proiectanilor

  de construcii.

  2. Preedintele, vicepreedintele, secretarul i membrii comisiei sunt numii prin ordin alministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuinei.

  3. Secretariatul tehnic al Comisiei Naionale de Agrement Tehnic n Construcii este asigurat deMinisterul Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuinei i este format din 3 membri numii prin ordial ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuinei.

 • 7/31/2019 HG 766 97 Categorii Importanta Cladiri

  35/35

  Anexa 6

  REGULAMENT

  privind autorizarea i acreditarea laboratoarelor de analize i ncerc ri n construc ii

  *** Abrogat de H.G. Nr. 102/2003

  Anexa 7

  REGULAMENT

  privind certificarea de conformitate a calit ii produselor folosite n construc ii

  *** Abrogat de H.G. Nr. 102/2003

  _____________