Download - Ghid Infiintare Asociatii Si Fundatii

Transcript

Infiinarea asociaiilor si fundatiilor non-profit

Infiintarea asociatiilor si fundatiilor non-profit

3PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT

PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE)4a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii.4b) constituirea unui patrimoniu.4c) determinarea organelor de conducere si control.5d) redactarea actului constitutiv.5e) redactarea statutului.7f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.9g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.11h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor.12

PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT

Pasul I. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei - Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG.

In acest sens se depune o cerere, conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50.000 lei. Taxa se achita in contul bugetului de stat nr. 20210130 - "Alte venituri de la institutii publice", de catre persoanele fizice, imputernicite de asociatie, la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si Consemnatiuni, indiferent de domiciliu.

Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. Apolodor nr.17 sector 5 Bucuresti, trebuie sa contina chitanta in original, si un plic auto-adresat cu tibru. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire

Pasul II. Redactarea statutului

Pasul III. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public. In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii. Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii.Pasul IV. Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort

Conform Ordonantei 37/2003

Pasul V. Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul.

Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:

cerere, conform modelului prevazut in anexa actul constitutiv si statutul - un exemplar autentic si doua copii legalizate

dovada privind disponibilitatea denumirii

dovada existentei sediului asociatiei

taxa de timbru, in cuantum de 150.000 lei si timbru judiciar de 1.500 lei.PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE)

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor . in prezent, infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii.

Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri, ci numai de 3.

Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie definitoriu pentru acest tip de persoana juridica. Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane, dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii;

Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare atingerii lui. Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil, obtinerea de profit, in cazul organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate, avand insa intotdeauna caracter nelucrativ. Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite.

Astfel, asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. Dimpotriva, fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial - al fondatorilor lor.

Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist, determinat, licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta. El poate fi de interes general sau comunitar.b) constituirea unui patrimoniu.

Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociatiei.

In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2.500.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, aceasta presupune un patrimoniu minim de 5.000.000 lei. Limita este fundamental diferita de minimul patrimoniului fundatiilor (250.000.000 lei), ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta elementul decisiv in constituirea unei asociatii;

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

Potrivit Hotararii Guvernului nr. 101/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 62 din 11 februarie 2000/ salariul minim brut pe tara este de 700.000 lei. Ca urmare, constituirea unei fundatii este legala numai daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70.000.000 lei. Cum insa Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000, decurge ca fundatiile constituite pana la acea data sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. 21/1924, putand dobandi personalitate juridica si cu un patrimoniu mai mic.

c) determinarea organelor de conducere si control.

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz, comisia de cenzori. Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa se afle detaliat organizata;

Potrivit art. 28 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000, organele fundatiei sunt:

A. Consiliul director;

B. Cenzorul sau, dupa caz, Comisia de cenzori.

Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia.

Spre deosebire de asociatii, fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala, ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

d) redactarea actului constitutiv.

Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000, dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata, intre altele, de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea.Practic, aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii, fundatii, sindicat etc.: determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o alcatuiesc.

1. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice:

a) are natura contractuala, in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti. El nu poate avea caracter de act unilateral, deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei asociatii. Au, de asemenea, caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit cu natura asociativa. De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual;

b) are caracter solemn. Ordonanta Guvemului nr. 26/2000 prevede, in art. 6, ca actul constitutiv se incheie in forma autentica sub sanctiunea nulitatii absolute".

In opinia noastra, aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca, in cazul in care actul nu a fost autentificat la notariat, asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica.

Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice, ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului constitutional la asociere) - un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat. Ca urmare, credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat (care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte), ci doar faptul ca el nu va putea duce la dobandirea personalitatii juridice;

c) are caracter constitutiv, in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior. Mai mult, prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, el va putea fi considerat a fi constituit o noua entitate juridica, si anume asociatia;

d) se incheie inter vivos (intre vii), adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui;

e) are un continut prestabilit de lege.

Art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor:

- datele de identificare a. asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

- exprimarea vointei de asociere si a scopului propus ;

- denumirea asociatiei .

Potrivit Ordinului ministrului de stat, ministrul justitiei nr.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr. 214 din 16 mai 2000, dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul Justitiei, in baza unei cereri adresate de catre asociatie. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate. 0 copie de pe aceasta dovada ramane in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei.

- sediul asociatiei ;

- durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

- patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.

In prezent, salariul minim brut pe economie este de 2.700.000 lei. 0 problema o poate constitui ipoteza in care, dupa autentificarea actului constitutiv, intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul salariului minim brut pe economie. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/ sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie, in sensul ca dobandirea personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data anterioara. Cu alte cuvinte, data constituirii", este data dobandirii personalitatii juridice, nu data autentificarii actului constitutiv;

- componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

-persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

2. Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice:

a) are caracter unilateral, si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective.

Intr-adevar, chiar daca sunt mai multi fondatoi , ei exercita aceeasi vointa juridica. Fundatia nu are caracter asociativ, deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor reciproce ale partilor, ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop;|

b) are caracter solemn, fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. Deoarece legea nu distinge, decurge ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare, deci nu s-ar putea constitui o fundatie prin testament olograf. In ceea ce ne priveste, avem rezerve fata de aceasta optiune a legiuitorului;

c) are caracter constitutiv;

d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte), dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului;

e) are un continut prestabilit de lege .

Potrivit art. 16 alin. 2 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000, actul constitutiv al fundatiei

cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

- datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele si denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

- scopu/ fundatiei ;

- denimurea fundatiei. Ca si in cazul asociatiilor, va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii;

- sediul f undatiei ;

- durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a ter-menului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

- patrimoniul initial al fundatiei. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri, care vor putea avea un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie;

- componenta nominala a celor dintai organe de conducere, adimnistrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

- persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice,

- semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.

Atat actul consntutiv al asociatiei, cat si al fundatiei va putea cuprinde, alaturi de continutul legal obligatoriu, si alte clauze, corespunzator intereselor semnatarilor. Cererea de inscriere a organizatiei non-profit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora. Asadar, la infiintare, atat in cazul asociatiilor, cat si in cel al fundatiilor, va fi necesara si redactarea statutului acestora . Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/ in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind, de altfel, si semnat de catre acestea), statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei.

in mod firesc, se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi, daca asociatii sau fondatorii s-au inteles, se va trece la formularea statutului.

Nu mai putin, socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act, care sa raspunda ambelor obiective (dupa cum prevedea, de altfel, legea anterioara). In cazul altor organizatii non-profit, cum sunt partidele si sindicatele, nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului.

e) redactarea statutului.

Ca si actul constitutiv, statutul se redacteaza in forma autentica. El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus:

explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei.

modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune. Se enumera faptele ce se sanctioneaza prin excludere;

drepturile si obligatiile asociatilor;

categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor.

Potrivit art. 46 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000, veniturile asociatiilor pot proveni din:

cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil; spre exemplu, prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati);

dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;

venituri realizate din activitati economice directe. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei;

donatii/ sponsorizari sau legate. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala;

resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

alte surse legale;

atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. Se prevede procedura transmiterii bunurilor ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator scopului asociatiei.

in afara acestor elemente obligatorii, statutul poate cuprinde si alte prevederi, cum ar fi:

detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice; forma de organizare a acestora; conducere si decizie economica;

posibilitatea constituirii de filiale. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000/ filialele au la randul lor un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama, care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor;

Statutul fundatiei va fi, de asemenea, redactat in forma autentica si va cuprinde:

a) elementele cuprinse in actul constitutiv, cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor;

b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. Acestea se vor preciza, indiferent daca fundatia este tipica sau este specializata in colectarea de fonduri.

Potrivit art. 46 si art. 47 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din urmatoarele surse:

- dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

- dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii;

- veniturile realizate din activitati economice directe. Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei.

d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;

e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;

f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor de catre persoane fizice; de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu scop lucrativ. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act gratuit si irevocabil.

Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute. In plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi, spre exemplu:

- procedura de constituire de filiale.

Filialele, ca structuri teritoriale, au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul Consiliu director, alcatuit din minimum 3 membri.

Filiala este o entitate cu personalitate juridica, care poate incheia acte juridice de administrare si conservare, in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei. In vederea dobandirii personalitatii juridice, dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul filiala, se aplica in mod corespunzator;

- procedura de desemnare a lichidatorilor, in cazul lichidarii fundatiei;

- conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale;

- conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc.

f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.

Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit, in conditiile prevazute de lege, semnicatia de a individualiza persoana juridica.

Decretul nr. 31/1954 prevede, cu privire la denumire, ca persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut. Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice, se va trece in registru si denumirea ei".

Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele:

a) are caracter public;

b) are caracter obligatoriu. Organizatia nu va putea utiliza, in actele pe care le intocmeste, o alta denumire decat cea cu care s-a constituit;

c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa;

d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire;

e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat.

Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul firma", care este specific comerciantilor.

Alegerea denumirii este, ca principiu, libera. Cu toate acestea, exista o conditie esentiala la alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila, adica nici o alta organizatie sa nu figureze in Registrul special cu denumirea respectiva.

Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobat prin regle Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000, prevede o serie de dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei:

O denumire este susceptibila de a fi apropriata, daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel - asociatie, fundatie sau federatie - prin inscrierea ei anterioara in Registrul national. Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri. Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.

Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei, fundatiei sau, dupa caz, federafiei. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii.

Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. In plus, este variabila dovada disponibilitatii si rezervarii. Pana la dovada de constituire a Registrului national , dovada disponibilitatii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei.

In termen de 3 zile de la data primirii cererii, directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, va elibera dovada disponibilitatii denumirii, valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii, perioada in care denumirea este rezervata.

Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare, asemanatoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii.

O copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.

Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise.

Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi, obligatie a carei indeplinire se constata prin dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei, o organizatie non-profit trebuie sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte. Astfel, denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei.

De exemplu, daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau intemational, sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia evenimentului, respectiv activitatea personalitatii evocate, si obiectul de activitate al fundatiei sau asociatiei in discutie.

De asemenea, nu se vor putea face, in denumire, mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei, sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie, sau la caracterul nelucrativ al acesteia.

In plus fata de aceste conditii, care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante, in acordarea personalitatii juridice, Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o noua conditie.

Incepand cu 1 februarie 2003, este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii.

In cazul nerespectarii acestei cerinte, Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de disponitate. Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii, trebuie facute urmatoarele precizari:

a) interdictia nu vizeaza si fundatiile, legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale;

b) la acordarea personalitatii juridice ,nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea acestei cerinte (cum ar fi fost firesc), ci Ministerul Justitiei. Certificatul de disponibilitate atesta caracterul de noutate al denumirii; drept urmare, nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta.

Remarcam, de altfel, ca Ordonanta Guvemului nr. 37/2003 este gandita, ca nota generala, pentru a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile non-profit. Pe de o parte, constituirea acestora este conditionata de avizul ministerului de resort; pe de alta parte, Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa de viitoarea organizatie.

Initial, se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizati non-profit: institut", national" si roman". Organizatiile non-profit au reactionat imediat, aratand ca simpla utilizare a termenului de institut" sau de roman" nu conduce automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. De altfel, pretutindeni in lume functioneaza, de exemplu, institute private de cercetari, care se numesc ca atare.

Observam ca, in textul final al Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 nu au mai fost expres enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale, dar cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate.

Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care, la data de 1 februarie 2003, aveau deja personalitate juridica - isi vor mentine actuala denumire, fara a fi obligate la operarea vreunei modificari.

g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.

Ordonanta Guvemului nr. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort , ce confera puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca:

Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, deoarece un asemenea aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu respectate prevederile legii), ci pe criterii de oportunitate.

h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin actul constitutiv. Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente:

- actul constitutiv;

- statutul ong;

- actul doveditor al sediului (titlu de proprietate, titlu doveditor al unui alt drept real, contract de comodat sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta, contract de inchiriere, contract de leasing imobiliar);

- actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate).

- avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.In termen de 3 zile de la depunerea acestor documente, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si:

dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor;

ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru.

constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris sa remedieze neregularitatile constatate. Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana.

- Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

- Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat, judecatorul dispune respingerea cererii.

Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore, prin incheiere, si se redacteaza in scris in maximum 48 de ore de la pronuntare. Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare, pentru cei care au fost prezenti, si de la comunicare, pentru cei absenti.

O ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art. 37 alin. (2) din Constitutie. Potrivit acestora: organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza impotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale". in acest caz, judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei.

Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie. in urma abrogarii Legii nr. 21/1924, in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu mai este necesara prezenta procurorului.

Inscrierea in evidenta fiscalaPotrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000, odata cu inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inscriere in registru .

La cerere, reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, care va cuprinde:

- denumirea ong;

- sediul acestuia;

- durata de functionare;

- numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Acest certificat reprezinta, in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului

(art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000).Anexa nr.1

CERERE

pentru acordarea disponibilitatii denumirii

1. Solicitantul:

- Numele:

________________________________________________________________________

- Domiciliul

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE

3. Denumirea a carei verificare se solicita :

_____________________________________________________________

4. Temeiul juridic al cererii:

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr.37/2003

5. Tariful achitat 50.000 lei, conform chitantei anexate.

_____________________________________________________________

6. Data: _______________________

7. Semnatura solicitantului

_____________________________________________________________

Anexa nr.2

Cerere

pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr.37/2003

1.Persoana imputernicita sa efectueze procedura:

Numele ____________________________________________

Domiciliul ___________________________________________________________

2. Denumirea: ____________________________________________

3. Forma juridica: Asociatie

4. Sediul:

judetul _____________________________ localitatea _________________________ adresa ______________________________________________________

5. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr. __________ din ____________

6. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr. __________ din ____________

7. Domiciliul ales pentru transmitere raspuns:

______________________________________________________________________

pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal

8. Data _________________________

9. Semnatura _________________

Anexa nr.3

CERERE DE INSCRIERE

in vederea dobandirii personalitatii juridice

1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura:

Numele _________________________________________________

Domiciliul ______________________________________________________________________

2. Asociatii:

- Numele/Denumirea _______________________________

- Domiciliul/Sediul ___________________________________

-Numele/Denumirea ___________________________________

- Domiciliul/Sediul _____________________________________

- Numele/Denumirea ______________________________________

- Domiciliul/Sediul ________________________________________

3. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial

___________________________________________________________________

4. Sediul:

- judetul _________________________________________

- localitatea ______________________________________

- adresa _________________________________________

- telefon _________________________________________

- fax ________________________________

- e-mail _______________________________5. Patrimoniul initial _________________________________________________________

6. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.__________ din data de _______________

7. Statutul autentificat de __________________________________

sub nr. ____________ din data de ___________________

8. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 modificata prin OG nr.37/2003

9. Inscrisuri doveditoare:

-statutul autentificat de notar public______________________________________ nr.________

-actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________-dovada sediu;

-dovada patrimoniu;

-avizul Ministerului Tineretului si Sportului.

10. Taxa judiciara de timbru ________________ lei, conform _______________________

11. Timbru judiciar ______________________ lei

12. Data ___________________

13. Semnatura _________________________________

Anexa nr.4

INSTANTA ..............

CERTIFICAT

de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial

Nr. ........... din data de ............

1. Denumirea ________________________________________

Modificare: ___________________________________________

Judecator, Stampila

2. Sediul _______________________________________________

Modificare:______________________________________________

Judecator, Stampila

3. Durata de functionare ______________________________________

Modificare: _________________________________________________

Judecator, Stampila

4. Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________

5. Semnatura si stampila

Anexa nr.5

CERERE

pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului

1. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii:

- Numele/Denumirea ___________________________________________________

- Domiciliul/Sediul _____________________________________________________

2. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________

3. Sediul:

- judetul ____________________________________

- localitatea _________________________________

- adresa ____________________________________

- telefon ____________________________________

- fax _______________________________________

- e-mail ____________________________________

4. Modificarea se refera la ____________________________________________________

5. Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr. ____________ din data de __________________________________

6. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000

7. Inscrisuri doveditoare:

- Actul aditional _____________ exemplare

- Alte acte ___________________________________________

8. Taxa judiciara de timbru _______________ lei, conform ________________________

9. Timbru judiciar ___________________ lei

10. Data _________________________

11. Semnatura _________________________________

Pasul 1: Numele asociaiei i nregistrarea acestuiaPe scurt, trebuie s obii o dovad c denumirea aleas nu este folosit de altcineva i nu contravine legii. Dovada aceasta se primete de la Ministerul Justiiei, ctre care trebuie s adresezi o cerere. O poi descrca de AICI.Alturi de cerere trebuie s prezini o chitan n original. E vorba de chitana pe care o primeti n schimbul sumei de 5 lei, pltit la Trezoreria Statului de care aparii.

Cererea i chitana trebuie depuse la registratura Ministerului Justiiei (strada Apolodor, nr.1, sect 5, Bucureti). Dac nu eti din Bucureti, va trebui s mergi la Trezoreria oraului i s plteti 5 lei n contul Ministerului Justiiei. Apoi, s pui ntr-un plic timbrat chitana i cererea i s o trimii la adresa de mai sus (Str. Apolodor ...).

Vei primi un rspuns de la Minister n 5-10 zile. Poi merge s ridici cererea sau poi opta ca aceasta s i fie trimis prin pot. Aceast dovad este valabil trei luni de la data emiterii. n acest interval, trebuie s nfiinezi ONG-ul.

Pasul 2: Sediul organizaieiOrice ONG trebuie s aib un sediu. Poi folosi ca sediu locuina personal sau cea a unuia dintre membri (varianta uoar) sau poi nchiria un sediu (varianta mai grea, ai nevoie de mai multe acte).

Sediul nu trebuie neaprat s coincid cu punctul de lucru. Dac locuieti la bloc, vei avea nevoie de acordul scris al vecinilor (tabel cu semnturi) i de o adeverin de la asociaia de proprietari. n cazul sediului nchiriat, ai nevoie, suplimentar, de contractul de nchiriere i acordul proprietarului.

Pentru sediu, trebuie s completezi declaraia de AICI. Actul va fi autentificat de un notar (ar trebui s i ia cteva zeci de lei). Cei care i fac sediu ntr-un spaiu nchiriat au nevoie de contractul de comodat de AICI.

Pasul 3: Actul constitutiv i statutulPentru a tii ce trebuie s scrii n actul constitutiv, mergi mai nti la Legea 246/2005, articolul 6, aliniatul 2. Apoi, poi descrca un exemplu de act constitutiv de AICI. Actul este primul pas pentru dobndirea personalitii juridice.

Pentru a tii ce s incluzi n statut, mergi la acelai articol de lege, dar la aliniatul 3. Actul (un exemplu descarci de AICI) va anuna scopul organizaiei i drepturile membrilor, printre altele.

Este bine s ai ct mai multe copii ale acestor acte, i vor fi de mare folos.

Pasul 4: Primul drum la banc, pentru patrimoniuMergi la banc cu documentele, cu buletinele tuturor membrilor fondatori i cu o sum de bani egal cu salariul minim brut pe economie (n prezent, 670 de lei). Vei plti i o tax de deschidere de cont (15-20 de lei).

Pe lng aceti bani, mai ai nevoie de un bun sau de bunuri a cror valoare s se ridice la 100Xsalariul minim brut pe economie. Aceste bunuri trebuie s aparin unuia sau unora dintre membrii fondatori (locuin, mobilier, calculatoare, automobil etc).

Vei avea de completat un formular. n el, vei numi oamenii care pot efectua operaiuni de cont. La final, persoana de la banc trebuie s v dea un extras de cont doveditor, de care vei avea nevoie mai trziu.

Pasul 5: Cazierul fiscalDe acest act au nevoie toi membrii fondatori ai ONG-ului. l poi obine de la Administraia Financiar de care aparine domiciliul tu. Actul i va fi eliberat n schimbul a 20 de lei.

Pasul 6: Personalitatea juridicMergi la Judectoria de care aparine sediul stabilit al organizaiei. Trebuie s ai la tine urmtoarele acte:

1. dovada disponibilitii denumirii (vezi Pasul 1);

2. actul constitutiv i statutul autentificate n original + cte 3 copii de fiecare (Pas 3);

3. cazierul fiscal al asociailor (Pas 5);

4. dovada sediului social (Pas 2);

5. dovada patrimoniului iniial (Pas 4);

6. un timbru judiciar n valoare de 1 leu (la sediul Administraiei Financiare sau la CEC);

7. chitana doveditoare ca ai achitat taxa de timbru judiciar.

Apoi, vei completa cererea de nscriere n vederea dobndirii personalitii juridice.

Veii primi un numr de nregistrare i vei afla termenul. La data termenului, trebuie s te prezini la tribunal, dis-de-diminea. La avizier, afli sala i numrul de ordine. Cnd i auzi numele, trebuie s te ridici, s spui prezent i s adaugi solicitm admiterea aciunii i acordarea personalitii juridice a Asociatiei X, conform cu cererea depus la dosar. Dac actele sunt OK, n cteva zile vei primi prin pot o copie a actului judectoresc de nscriere n Registrul Asociaiilor i Fundaiilor.

Pasul 7: nscrierea n registrul Asociaiilor i FundaiilorLa dou sptmni dup pronunare, depui o cerere pentru eliberarea Sentinei civile i a Certificatului de nscriere n Registrul Asociaiilor i Fundaiilor, aflat la grefa Judectoriei. Cere 5 copii autentificate de fiecare! Vei plti 2 lei pentru un exemplar, la CEC sau Judectorie.

Pasul 8: Obinerea Codului FiscalLa Administaia Finanelor de care aparine sediul depui un dosar cu urmtoarele acte

1. Statut

2. Act constitutiv

3. ncheierea judectoreasc

4. Certificatul de nscriere n Registrul Asociaiilor i Fundaiilor(copii)

5. timbru fiscal 3 RON

6. 2 formulare cod 010 completate (de la Fisc)Vei avea codul fiscal n 10 zile.Pasul 9: Din nou la banc, pentru contul ONG-uluiMergi la orice banc cu urmtoarele acte:Statut Act Constitutivncheierea judectoreasc Certificat de nregistrare fiscala (n original i copie)Se pltete o sum de bani (15-20 de lei) i toi membrii-fondatori semneaz. Odat ce ai contul deschis, transfer patrimoniul (acel salariu minim brut) prin ordin de plat. Practic, din acest moment ONG-ul e n regul. Mergi pe site-ul www.just.ro i verific numrul de nregistrare n Registrul Naional al ONG.Pasul 10: tampila i hrogreala de zi cu ziActele emise de asociaie trebuie nsoite de semntur i tampil. Aa c ai nevoie de una. La comand, ai nevoie doar de copii dup codul fiscal i cartea de identitate. Sfatul e s faci minimum trei tampile (una pentru contabil, una care s rmn la sediu i una de buzunar). Apoi, va trebui s ai un chitanier i un facturier.1. Disponibilitatea denumiriiPrimul pas in infiintarea unei organizatii non-profit este obtinerea dovezii ca denumirea aleasa este conforma cu legea si ca nu a fost deja folosita sau rezervata de altcineva. Dovada disponibilitatii denumirii se obtine de la Ministerul Justitiei, in baza unei cereri, platind o taxa de 5 lei la unitatea Trezoreriei Statului de care apartii.

Cererea poate fi completata la registratura Ministerului Justitiei (nr. 954/2000) sau o poti trimite prin posta. Primesti dovada disponibilitatii denumirii de la Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG al Ministerului. Pentru cine nu e din Bucuresti, mergeti la Trezoreria orasului de unde apartineti, platiti 5 lei in contul Ministerului Justitiei si chitanta in original impreuna cu cererea, le puneti intr-un plic timbrat adresat Ministerului Justitiei. Termenul de trimitere a raspunsului este de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii, in cazul in care mergi personal sa ridici cererea, sau 10 zile lucratoare, daca ai optat pentru raspunsul prin posta. Valabilitatea dovezii este de 3 luni de la data emiterii.

2. Sediul Conform legii, pentru infiintarea unei asociatii este nevoie sa ai un sediu social. Daca nu detii un sediu inchiriat, poti stabili drept sediu locuinta unuia dintre membrii fondatori (cu conditia sa fie in proprietatea acestuia). Apoi, in functie de obiectul de activitate, veti putea cauta un alt sediu, in care sa va puteti desfasura activitatea. Proprietarul imobilului stabilit ca sediu autentifica la notar o declaratie prin care pune la dispozitie spatiul respectiv ca sediu pentru asociatie. Sau puteti folosi pentru justificarea sediului un Contract de imprumut de folosinta, numit Contract de Comodat. Acestanu este necesar sa fie autentificat daca imobilul este proprietatea unuia dintre fondatori. Valabilitatea lui nu poate fi mai mare de 12 luni dupa care se reinoieste daca este cazul.

Ce trebuie sa mai stiti: Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de inchiriere, in copie autentificata, si de acordul proprietarului. In cazul imobilelor aflate sub ipoteca, se cere acceptul oficial al bancii creditoare. Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati cu destinatie rezidentiala (bloc, vila), se mai cer urmatoarele:- Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu- Acordul Asociatiei de Proprietari. Acordul se da pe un formular tip, care este pus la dispozitie de Uniunea Nationala a Asociatiilor de Proprietari. Adresati-va administratorului imobilului Unele instante nu cer dovada acordului vecinilor sau/si asociatiei de proprietari pe motiv ca acele dispozitii sunt prevazute expres numai in cazul legislatiei privind agentii economici, nu si in cea privind ONG-urile, sau/si pe motiv ca prevederile Legii Locuintei nu sunt aplicabile, daca asociatia declara ca nu va desfasura nici un fel de activitate la sediu si ca sediul declarat ramane in continuare locuinta si deci nu se produce schimbarea destinatiei care ar necesita, conform Legii Locuintei, acordul Asociatiei de Proprietari.

3. Intocmirea actelor (Act Constitutiv si Statut)Statutul si Actul Constitutiv Actele sunt actele in baza carora veti cere acordarea personalitatii juridice asociatiei caritabile. Actele se incheie in forma autentificata de notar sau atestata de un avocat, in mai multe exemplare (preferabil, cate 5-6 din fiecare).4. Constituirea patrimoniul initialUrmatorul pas este constituirea patrimoniul initial minim necesar infiintarii ONG-ului. Aceasta se face prin deschiderea unui depozit bancar si are, pentru o asociatie non-profit, un cuantum egal cu un salariu minim brut pe economie.

Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara sub forma de patrimoniu initial. Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei. Bunul sau bunurile ce vor servi ca patrimoniu initial trebuie sa apartina cel putin unuia dintre membrii fondatori. Avrti de completati un formular, trebuie sa aveti la voi cartile de identitate, copii dupa statut si actul constitutiv, un proces verbal prin care asociatia/ fundatia decide deschiderea contului si persoanele imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont. Trebuie sa mai achitati o taxa de deschidere de cont in valoare de 15 lei si sa aveti asupra voastra si actele originale ca sa nu faceti doua drumuri.

5.Cazierul fiscal al fondatorilorIn calitate de fondatori ai organizatiei voastre trebuie sa obtineti si cazierul fiscal personal. Obligativitatea prezentarii acestuia este mentionata de OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal. Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul solicitantului.

Cererea de obtinere a cazierului fiscal (o completati la fata locului) va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate si taxa de eliberare a cazierului fiscal, in valoare de 20 de lei. Valabilitatea cazierul fiscal este de 30 zile de la data eliberarii!

6. Dobandirea personalitatii juridice Pentru a dobandi personalitate juridica, pregatiti un dosar cu urmatoarele acte: - cererea de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice, conform Anexei 8 la Ordinul Ministerului Justitiei nr. 945/2000;- dovada disponibilitatii denumirii;- actul constitutiv si statutul autentificate in original si cate 3 copii de fiecare;- cazierul fiscal al asociatilor;- dovada sediului social;- dovada patrimoniului initial;- un timbru judiciar in valoare de 1 leu;- chitanta doveditoare ca ati achitat taxa de timbru judiciar.

Dosarul se depune la Judecatoria pe raza careia se afla sediul si care urmeaza sa va acorde personalitatea juridica. Inainte ca dosarul sa fie depus la registratura va sfatuim sa il rugati pe judecatorul de serviciu sa va verifice actele. Odata cu depunerea dosarului veti primi un numar de inregistrare si tot acum ar trebui sa vi se comunice termenul; daca nu, il puteti afla de la portal.just.ro, sectiunea Portalul instantelor de judecata de pe siteul Ministerului de resort.

7. Eliberarea copiei de pe sentinta civila si inscrierea in registrul Asociatiilor si Fundatiilor In maxim 2 saptamani dupa pronuntare, depuneti o cerere pentru eliberarea Sentintei civile (incheierea judecatoreasca pronuntata in sedinta publica de judecator) si a Certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei. Cereti 4-5 copii autentificate de fiecare.

8. Certificatul de inregistrare fiscalaPentru a putea desfasura orice fel de operatiuni financiare aveti nevoie de un certificat de Inregistrare Fiscala (Cod Fiscal). La Administratia Finantelor Publice unde aveti sediul depuneti un dosar cu urmatoarele acte:Statut, Act constitutiv, incheierea judecatoreasca, Certificatul de inscrierein Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (copii), timbrul fiscal, 2formulare cod 010 (pe care vi le da inspectorul fiscal) completate. Eliberarea Codului Fiscal (act autentic) dureaza 10 zile. ONG-urile nu primesc numar de inregistrare.

9. Deschiderea contului bancarCand deschideti contul la orice banca, vi se va cere Statutul si Actul Constitutiv, incheierea judecatoreasca, Certificatul de Inregistrare Fiscala (in original sau copie legalizata) care se inapoiaza si o fotocopie (care se retine). Trebuie ca impreuna cu asociatii (desemnati sa exercite operatiuni bancare)sa semnati si sa stampilati documentele. Costul este de 20 de lei.

Dupa ce contul este deschis, transferati patrimoniul initial prin ordin de plata si il puteti utiliza pentru nevoile curente. Pentru autentificarea actelor, membrii fondatori pot sa imputerniceasca o singura persoana prin act notarial sa se ocupe de obtinerea personalitatii juridice.

10.Stampila si imprimate cu regim specialCertificarea actelor emise de organizatie se face prin semnatura persoanelor autorizate si parafarea cu o stampila. La comandarea stampilei trebuie sa prezentati o copie de pe Codul Fiscal si dupa C.I. Veti mai avea nevoie de un chitantier si un facturier pentru activitati comerciale. Imprimatele sunt persoanlizate si e trecut in ele si contul bancar, deci lasati-le la urma. Costurile sunt in jur de 150 de ron.

11. Modificare Statut si Act Constitutiv Puteti aduce modificari acestor acte ori de cate ori doriti, fie ca intentionati sa schimbati denumirea, sediul, scopul si obiectivele.Toate modificarile adusetrebuie sa fie revizuite mai intaide unnotar sau avocat. Apoi trebuie sa convocati AGA (in cazul unei asociatii) sau Consiliul Director (in cazul unei fundatii), conform regulamentului intern al organizatiei, pentru a lua la cunostiinta modificarile ce vor fi aduse.

Procesul verbal se va intocmi in 5 exemplare, semnate de toti participantii. De asemenea, in procesul verbal, trebuie mentionata persoana din conducere care se va ocupa de legalizarea acestor modificari.Autentificati la notar noile acte, dar si procesele verbale, dupa care platiti o taxa de timbru la trezorerie si depuneti chitanta la dosar (pastrati o copie pentru contabilitate) impreuna cu timbrele judiciare.

Dosarul depus trebuie sa contina:- noul statut si/sau noul act constitutiv sau actul aditional autentificat si 4 exemplare;- procesul verbal autentificat;- chitanta doveditoare a platii taxei de timbru;- timbrele judiciare (veti fi informat de la judecatorie de valoarea lor);- copie dupa vechile acte;- copie hotarare judecatoreasca;- certificatul de inscriere in original;- cerere tip completata pe loc.

1522