Download - farmacie drajeuri

Transcript
Page 1: farmacie drajeuri

CCCCCCCCapsuleleapsuleleapsuleleapsuleleapsuleleapsuleleapsuleleapsulele

Cursuri Romeo T. CristinaCursuri Romeo T. Cristina®®

Page 2: farmacie drajeuri

• îîîînvelinvelinvelinvelişuri destinate acoperirii unor medicamente solide, uri destinate acoperirii unor medicamente solide, uri destinate acoperirii unor medicamente solide, uri destinate acoperirii unor medicamente solide, moi sau lichide.moi sau lichide.moi sau lichide.moi sau lichide.

Clasificare:Clasificare:Clasificare:Clasificare: capsule de hârtie capsule de hârtie capsule de hârtie capsule de hârtie şi i i i capsule medicinalecapsule medicinalecapsule medicinalecapsule medicinale....

Capsulele de hârtie (Capsulele de hârtie (Capsulele de hârtie (Capsulele de hârtie (Capsulele de hârtie (Capsulele de hârtie (Capsulele de hârtie (Capsulele de hârtie (Capsulae pappiraceaeCapsulae pappiraceaeCapsulae pappiraceaeCapsulae pappiraceaeCapsulae pappiraceaeCapsulae pappiraceaeCapsulae pappiraceaeCapsulae pappiraceae))))))))

Ambalaj pt. pulbeAmbalaj pt. pulbeAmbalaj pt. pulbeAmbalaj pt. pulberi divizate care reprezintă doze individuale ri divizate care reprezintă doze individuale ri divizate care reprezintă doze individuale ri divizate care reprezintă doze individuale şi se i se i se i se îîîîndepărtează după utilizarea conndepărtează după utilizarea conndepărtează după utilizarea conndepărtează după utilizarea conţinutului. inutului. inutului. inutului.

ConfecConfecConfecConfecţionate din hârtie de calitateionate din hârtie de calitateionate din hârtie de calitateionate din hârtie de calitate ( ( ( (velinăvelinăvelinăvelină, c, c, c, ceratăeratăeratăerată, , , , parafinată sau pergaminatăparafinată sau pergaminatăparafinată sau pergaminatăparafinată sau pergaminată). ). ). ).

Ambalarea cantităAmbalarea cantităAmbalarea cantităAmbalarea cantităţilor se pot ilor se pot ilor se pot ilor se pot îîîîntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinţa pungile de hârtiea pungile de hârtiea pungile de hârtiea pungile de hârtie

((((pugillumpugillumpugillumpugillum).).).).

Page 3: farmacie drajeuri

• SubstanSubstanSubstanSubstanţele higroscopice, eflorescente sau sensibile la ele higroscopice, eflorescente sau sensibile la ele higroscopice, eflorescente sau sensibile la ele higroscopice, eflorescente sau sensibile la dioxid de carbon sunt protejate prin ambalaje impermeabiledioxid de carbon sunt protejate prin ambalaje impermeabiledioxid de carbon sunt protejate prin ambalaje impermeabiledioxid de carbon sunt protejate prin ambalaje impermeabile((((hârtie parafinatăhârtie parafinatăhârtie parafinatăhârtie parafinată). ). ). ). ÎÎÎÎn acelean acelean acelean aceleaşi scopuri se mai utilizeazăi scopuri se mai utilizeazăi scopuri se mai utilizeazăi scopuri se mai utilizează::::

---- pergaminatăpergaminatăpergaminatăpergaminată sau sau sau sau siliconatăsiliconatăsiliconatăsiliconată....• ÎÎÎÎn capsule din n capsule din n capsule din n capsule din hârtie ceratăhârtie ceratăhârtie ceratăhârtie cerată se pot elibera:se pot elibera:se pot elibera:se pot elibera: pulberea de pulberea de pulberea de pulberea de digitalădigitalădigitalădigitală, p, p, p, pepsinăepsinăepsinăepsină, , , , cărbune medicinalcărbune medicinalcărbune medicinalcărbune medicinal, compu, compu, compu, compuşii pe bază de ii pe bază de ii pe bază de ii pe bază de brom, iod, clor, carbonabrom, iod, clor, carbonabrom, iod, clor, carbonabrom, iod, clor, carbonaţi, diuretina, salolul, mentolul, i, diuretina, salolul, mentolul, i, diuretina, salolul, mentolul, i, diuretina, salolul, mentolul, camforul etc.camforul etc.camforul etc.camforul etc.

Page 4: farmacie drajeuri

Capsule medicinale (Capsule medicinale (Capsule medicinale (Capsule medicinale (Capsule medicinale (Capsule medicinale (Capsule medicinale (Capsule medicinale (Capsulae medicinalisCapsulae medicinalisCapsulae medicinalisCapsulae medicinalisCapsulae medicinalisCapsulae medicinalisCapsulae medicinalisCapsulae medicinalis))))))))

Capsulele din amidon (capsulae amilaceae)Capsulele din amidon (capsulae amilaceae)Capsulele din amidon (capsulae amilaceae)Capsulele din amidon (capsulae amilaceae) denumite denumite denumite denumite şiiiicacacacaşete, bulineete, bulineete, bulineete, buline sau sau sau sau hostiahostiahostiahostia. . . .

Prepararea caPrepararea caPrepararea caPrepararea caşetelor se face industrial etelor se face industrial etelor se face industrial etelor se face industrial îîîînnnn cuptoare de hostii.cuptoare de hostii.cuptoare de hostii.cuptoare de hostii.

Page 5: farmacie drajeuri

Introducerea pulberilor Introducerea pulberilor Introducerea pulberilor Introducerea pulberilor îîîîn capsule se face:n capsule se face:n capsule se face:n capsule se face:• manualmanualmanualmanual

• industrialindustrialindustrialindustrial

Controlul capsulelor amilaceeControlul capsulelor amilaceeControlul capsulelor amilaceeControlul capsulelor amilaceeControlul capsulelor amilaceeControlul capsulelor amilaceeControlul capsulelor amilaceeControlul capsulelor amilaceeCapsulele trebuie să aibăCapsulele trebuie să aibăCapsulele trebuie să aibăCapsulele trebuie să aibă: : : :

�formă regulatăformă regulatăformă regulatăformă regulată; ; ; ;

�suprafasuprafasuprafasuprafaţă lucioasăă lucioasăă lucioasăă lucioasă; ; ; ;

�marginile marginile marginile marginile îîîîntregi, ntregi, ntregi, ntregi,

�rezistente la manipulare; rezistente la manipulare; rezistente la manipulare; rezistente la manipulare;

�fără gustfără gustfără gustfără gust; ; ; ;

�de culoare albăde culoare albăde culoare albăde culoare albă....

Page 6: farmacie drajeuri

Capsule gelatinoase (capsulae gelatinosae)Capsule gelatinoase (capsulae gelatinosae)Capsule gelatinoase (capsulae gelatinosae)Capsule gelatinoase (capsulae gelatinosae)

• Sunt Sunt Sunt Sunt îîîînvelinvelinvelinvelişuri de gelatină care sunt utilizate pentru uri de gelatină care sunt utilizate pentru uri de gelatină care sunt utilizate pentru uri de gelatină care sunt utilizate pentru îîîînchiderea nchiderea nchiderea nchiderea şi administrarea unor medicamente cu gust i administrarea unor medicamente cu gust i administrarea unor medicamente cu gust i administrarea unor medicamente cu gust şi/sau i/sau i/sau i/sau miros neplăcutmiros neplăcutmiros neplăcutmiros neplăcut....

ÎÎÎÎn funcn funcn funcn funcţie de modul de preparare, capsulele gelatinoase ie de modul de preparare, capsulele gelatinoase ie de modul de preparare, capsulele gelatinoase ie de modul de preparare, capsulele gelatinoase sunt clasificate sunt clasificate sunt clasificate sunt clasificate îîîîn:n:n:n:

• capsule obcapsule obcapsule obcapsule obţinute prin scufundare (imersie);inute prin scufundare (imersie);inute prin scufundare (imersie);inute prin scufundare (imersie);

• capsule capsule capsule capsule ştantantantanţate (perforate, presate);ate (perforate, presate);ate (perforate, presate);ate (perforate, presate);

• capsule cu capac;capsule cu capac;capsule cu capac;capsule cu capac;

• capsule obcapsule obcapsule obcapsule obţinute prin picurareinute prin picurareinute prin picurareinute prin picurare

Page 7: farmacie drajeuri

Capsule gelatinoase moi (elastice sau flexibile)Capsule gelatinoase moi (elastice sau flexibile)Capsule gelatinoase moi (elastice sau flexibile)Capsule gelatinoase moi (elastice sau flexibile)Capsule gelatinoase moi (elastice sau flexibile)Capsule gelatinoase moi (elastice sau flexibile)Capsule gelatinoase moi (elastice sau flexibile)Capsule gelatinoase moi (elastice sau flexibile)

Poartă denumirea de Poartă denumirea de Poartă denumirea de Poartă denumirea de capsulae mollescapsulae mollescapsulae mollescapsulae molles, a, a, a, au formă ovoidalău formă ovoidalău formă ovoidalău formă ovoidală, , , , sferică sau alungităsferică sau alungităsferică sau alungităsferică sau alungită....

Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:• posibilitatea administrării amestecurilor eutecticeposibilitatea administrării amestecurilor eutecticeposibilitatea administrării amestecurilor eutecticeposibilitatea administrării amestecurilor eutectice, a, a, a, a pulberilor care lichefiazăpulberilor care lichefiazăpulberilor care lichefiazăpulberilor care lichefiază;;;;

• administrarea de lichide, uleiuri;administrarea de lichide, uleiuri;administrarea de lichide, uleiuri;administrarea de lichide, uleiuri;

• administrarea medicamentelor cu gust neplăcut administrarea medicamentelor cu gust neplăcut administrarea medicamentelor cu gust neplăcut administrarea medicamentelor cu gust neplăcut, f, f, f, fiind iind iind iind totodată posibilă dirijarea locului de absorbtotodată posibilă dirijarea locului de absorbtotodată posibilă dirijarea locului de absorbtotodată posibilă dirijarea locului de absorbţie a ie a ie a ie a medicamentului. medicamentului. medicamentului. medicamentului.

Page 8: farmacie drajeuri

DezavantajeDezavantajeDezavantajeDezavantaje

•Nu se pot administra Nu se pot administra Nu se pot administra Nu se pot administra substansubstansubstansubstanţe care dizolvă sau e care dizolvă sau e care dizolvă sau e care dizolvă sau reacreacreacreacţionează cu gelatinaionează cu gelatinaionează cu gelatinaionează cu gelatina (solu(solu(solu(soluţii apoase, clorhidrat, hexilii apoase, clorhidrat, hexilii apoase, clorhidrat, hexilii apoase, clorhidrat, hexil----rezorcinol etc.).rezorcinol etc.).rezorcinol etc.).rezorcinol etc.).

Prepararea capsulelor gelatinoase elastice prin imersiePrepararea capsulelor gelatinoase elastice prin imersiePrepararea capsulelor gelatinoase elastice prin imersiePrepararea capsulelor gelatinoase elastice prin imersie

OperaOperaOperaOperaţiunea are loc iunea are loc iunea are loc iunea are loc îîîîn 4 faze de lucru:n 4 faze de lucru:n 4 faze de lucru:n 4 faze de lucru:

• prepararea masei gelatinoase;prepararea masei gelatinoase;prepararea masei gelatinoase;prepararea masei gelatinoase;

• obobobobţinerea capsulei;inerea capsulei;inerea capsulei;inerea capsulei;

• umplerea capsulei;umplerea capsulei;umplerea capsulei;umplerea capsulei;

• îîîînchiderea capsulei, acestea pot fi executate manual nchiderea capsulei, acestea pot fi executate manual nchiderea capsulei, acestea pot fi executate manual nchiderea capsulei, acestea pot fi executate manual sau semiautomat folosind forme metalice.sau semiautomat folosind forme metalice.sau semiautomat folosind forme metalice.sau semiautomat folosind forme metalice.

Page 9: farmacie drajeuri

Prepararea masei gelatinoase Prepararea masei gelatinoase Prepararea masei gelatinoase Prepararea masei gelatinoase şi obi obi obi obţinerea inerea inerea inerea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor

• Pentru reuPentru reuPentru reuPentru reuşita acestei operaita acestei operaita acestei operaita acestei operaţiuni trebuie să se iuni trebuie să se iuni trebuie să se iuni trebuie să se ţină cont de ină cont de ină cont de ină cont de următoarele următoarele următoarele următoarele regulireguliregulireguli::::

� îîîîncălzirea masei gelatinoase se face la temperatura ncălzirea masei gelatinoase se face la temperatura ncălzirea masei gelatinoase se face la temperatura ncălzirea masei gelatinoase se face la temperatura de de de de 75757575°°°°C;C;C;C;

�periodic să se controleze vâscozitatea masei periodic să se controleze vâscozitatea masei periodic să se controleze vâscozitatea masei periodic să se controleze vâscozitatea masei şi greutatea i greutatea i greutatea i greutatea specificăspecificăspecificăspecifică;;;;

�dacă masa este prea fierbinte masa va fi prea fluidădacă masa este prea fierbinte masa va fi prea fluidădacă masa este prea fierbinte masa va fi prea fluidădacă masa este prea fierbinte masa va fi prea fluidă;;;;

�amestecarea se va face foarte lent pentru a evita amestecarea se va face foarte lent pentru a evita amestecarea se va face foarte lent pentru a evita amestecarea se va face foarte lent pentru a evita introducerea de bule de aerintroducerea de bule de aerintroducerea de bule de aerintroducerea de bule de aer ;;;;

�spuma spuma spuma spuma ce se formează de obicei deasupra masei fluidificate ce se formează de obicei deasupra masei fluidificate ce se formează de obicei deasupra masei fluidificate ce se formează de obicei deasupra masei fluidificate

se se se se îîîîndepărteazăndepărteazăndepărteazăndepărtează;;;;

Page 10: farmacie drajeuri

� masa omogenă masa omogenă masa omogenă masa omogenă ce se obce se obce se obce se obţine se va lăsa ine se va lăsa ine se va lăsa ine se va lăsa îîîîn repaus la n repaus la n repaus la n repaus la temperatura de 60temperatura de 60temperatura de 60temperatura de 60°°°°C, timp de 45C, timp de 45C, timp de 45C, timp de 45----60 de minute, pentru 60 de minute, pentru 60 de minute, pentru 60 de minute, pentru degajarea bulelor de aer;degajarea bulelor de aer;degajarea bulelor de aer;degajarea bulelor de aer;

� masa fluidă masa fluidă masa fluidă masa fluidă se va trece printrse va trece printrse va trece printrse va trece printr----un strat dublu de tifon, un strat dublu de tifon, un strat dublu de tifon, un strat dublu de tifon, pentru ca să se evite impurităpentru ca să se evite impurităpentru ca să se evite impurităpentru ca să se evite impurităţile mecanice sau bucăile mecanice sau bucăile mecanice sau bucăile mecanice sau bucăţi de i de i de i de gelatină nedizolvategelatină nedizolvategelatină nedizolvategelatină nedizolvate;;;;

� suprafasuprafasuprafasuprafaţa formelor metalice a formelor metalice a formelor metalice a formelor metalice trebuie să fie perfect trebuie să fie perfect trebuie să fie perfect trebuie să fie perfect netede, lucionetede, lucionetede, lucionetede, lucioase, ase, ase, ase, fără zgârieturi sau urme de rugină care fără zgârieturi sau urme de rugină care fără zgârieturi sau urme de rugină care fără zgârieturi sau urme de rugină care ar putea ar putea ar putea ar putea îîîîmpiedica scoaterea capsulei de pe formămpiedica scoaterea capsulei de pe formămpiedica scoaterea capsulei de pe formămpiedica scoaterea capsulei de pe formă....

Umplerea capsulelorUmplerea capsulelorUmplerea capsulelorUmplerea capsulelor

Se face Se face Se face Se face îîîîn funcn funcn funcn funcţie de ie de ie de ie de starea de agregare a substanstarea de agregare a substanstarea de agregare a substanstarea de agregare a substanţei ei ei ei active active active active şi de numărul capsulelor preparatei de numărul capsulelor preparatei de numărul capsulelor preparatei de numărul capsulelor preparate....

Page 11: farmacie drajeuri

Controlul capsulelorControlul capsulelorControlul capsulelorControlul capsulelorControlul capsulelorControlul capsulelorControlul capsulelorControlul capsulelor

• Capsulele gelatinoase elastice trebuie să prezinte Capsulele gelatinoase elastice trebuie să prezinte Capsulele gelatinoase elastice trebuie să prezinte Capsulele gelatinoase elastice trebuie să prezinte următoarele calităurmătoarele calităurmătoarele calităurmătoarele calităţi:i:i:i:

� să prezinte o elasticitate bună să prezinte o elasticitate bună să prezinte o elasticitate bună să prezinte o elasticitate bună;;;;

� să fie relativ transparente să fie relativ transparente să fie relativ transparente să fie relativ transparente, cu excep, cu excep, cu excep, cu excepţia celor opace;ia celor opace;ia celor opace;ia celor opace;

� îîîînchiderea capsulelor trebuie să fie netedănchiderea capsulelor trebuie să fie netedănchiderea capsulelor trebuie să fie netedănchiderea capsulelor trebuie să fie netedă, r, r, r, rotunjităotunjităotunjităotunjită;;;;

� temperatura de topire a peliculei trebuie să fie cuprinsă temperatura de topire a peliculei trebuie să fie cuprinsă temperatura de topire a peliculei trebuie să fie cuprinsă temperatura de topire a peliculei trebuie să fie cuprinsă îîîîntre 42ntre 42ntre 42ntre 42----48484848°°°°C;C;C;C;

� solusolusolusoluţia apoasă a capsulelor nu trebuie să aibă miros ia apoasă a capsulelor nu trebuie să aibă miros ia apoasă a capsulelor nu trebuie să aibă miros ia apoasă a capsulelor nu trebuie să aibă miros neplăcutneplăcutneplăcutneplăcut;;;;

� proba de dizolvare pentru capsule se face proba de dizolvare pentru capsule se face proba de dizolvare pentru capsule se face proba de dizolvare pentru capsule se face îîîîntrntrntrntr----o soluo soluo soluo soluţie ie ie ie formată din acid clorhidric diluat formată din acid clorhidric diluat formată din acid clorhidric diluat formată din acid clorhidric diluat 2ml, 2ml, 2ml, 2ml, pepsină pepsină pepsină pepsină 0,25g 0,25g 0,25g 0,25g şi i i i

98ml a98ml a98ml a98ml apăpăpăpă, men, men, men, menţinute la 37inute la 37inute la 37inute la 37----38383838°°°°C, timp de 2 ore.C, timp de 2 ore.C, timp de 2 ore.C, timp de 2 ore.

Page 12: farmacie drajeuri

• Ambalarea capsulele Ambalarea capsulele Ambalarea capsulele Ambalarea capsulele se eliberează se eliberează se eliberează se eliberează îîîîn cutii, straturile fiind n cutii, straturile fiind n cutii, straturile fiind n cutii, straturile fiind separate prin foiseparate prin foiseparate prin foiseparate prin foiţe de hârtie pentru a e de hârtie pentru a e de hârtie pentru a e de hârtie pentru a îîîîmpiedica topirea mpiedica topirea mpiedica topirea mpiedica topirea îîîîn n n n cazul variacazul variacazul variacazul variaţiilor de temperaturăiilor de temperaturăiilor de temperaturăiilor de temperatură....

• Conservarea Conservarea Conservarea Conservarea ---- păstrarea se va face la loc uscat unde păstrarea se va face la loc uscat unde păstrarea se va face la loc uscat unde păstrarea se va face la loc uscat unde temperatura să nu depătemperatura să nu depătemperatura să nu depătemperatura să nu depăşească ească ească ească 30303030°°°°C. C. C. C.

Conservarea Conservarea Conservarea Conservarea îîîîn mediu umed n mediu umed n mediu umed n mediu umed şi i i i îîîîn ambalaje neetann ambalaje neetann ambalaje neetann ambalaje neetanşe e e e determină supradetermină supradetermină supradetermină supraîîîînsămânnsămânnsămânnsămânţarea cu fungi, opacifierea area cu fungi, opacifierea area cu fungi, opacifierea area cu fungi, opacifierea şi i i i

gonflarea gelatinei.gonflarea gelatinei.gonflarea gelatinei.gonflarea gelatinei.

Page 13: farmacie drajeuri

Alte metode de obAlte metode de obAlte metode de obAlte metode de obAlte metode de obAlte metode de obAlte metode de obAlte metode de obţţinere a capsulelorinere a capsulelorinere a capsulelorinere a capsulelorinere a capsulelorinere a capsulelorinere a capsulelorinere a capsulelor

• Prepararea capsulelor prin Prepararea capsulelor prin Prepararea capsulelor prin Prepararea capsulelor prin ştantantantanţare are are are

Capsulele obCapsulele obCapsulele obCapsulele obţinute prin acest procedeu, pot fi recunoscute inute prin acest procedeu, pot fi recunoscute inute prin acest procedeu, pot fi recunoscute inute prin acest procedeu, pot fi recunoscute prin prezenprin prezenprin prezenprin prezenţa unei linii mediane circulare (a unei linii mediane circulare (a unei linii mediane circulare (a unei linii mediane circulare (care reprezintă care reprezintă care reprezintă care reprezintă locul de sudare). Delocul de sudare). Delocul de sudare). Delocul de sudare). De asemenea asemenea asemenea asemenea, e, e, e, ele se recunosc prin faptul că le se recunosc prin faptul că le se recunosc prin faptul că le se recunosc prin faptul că sunt umplute doar pe jumătatesunt umplute doar pe jumătatesunt umplute doar pe jumătatesunt umplute doar pe jumătate....

• Prepararea capsulelor obPrepararea capsulelor obPrepararea capsulelor obPrepararea capsulelor obţinute prin presare inute prin presare inute prin presare inute prin presare

Sunt mai dure Sunt mai dure Sunt mai dure Sunt mai dure şi de regulă mai mici decât cele preparate i de regulă mai mici decât cele preparate i de regulă mai mici decât cele preparate i de regulă mai mici decât cele preparate prin imersie fiind preparate prin prin imersie fiind preparate prin prin imersie fiind preparate prin prin imersie fiind preparate prin îîîînchiderea substannchiderea substannchiderea substannchiderea substanţei ei ei ei medicamentoase medicamentoase medicamentoase medicamentoase îîîîntre două plăci de gelatină care apoi sunt ntre două plăci de gelatină care apoi sunt ntre două plăci de gelatină care apoi sunt ntre două plăci de gelatină care apoi sunt supuse presăriisupuse presăriisupuse presăriisupuse presării....

Page 14: farmacie drajeuri

ÎÎÎÎn n n n ţara noastră capsulele gelatinoase ara noastră capsulele gelatinoase ara noastră capsulele gelatinoase ara noastră capsulele gelatinoase se obse obse obse obţin prin:in prin:in prin:in prin:

---- metoda Colton; metoda Colton; metoda Colton; metoda Colton;

---- metoda Upjohn; metoda Upjohn; metoda Upjohn; metoda Upjohn;

---- metoda Scherer (cu matrimetoda Scherer (cu matrimetoda Scherer (cu matrimetoda Scherer (cu matriţe rotative).e rotative).e rotative).e rotative).

Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor gelatinoase prin metoda Colton.gelatinoase prin metoda Colton.gelatinoase prin metoda Colton.gelatinoase prin metoda Colton.

Page 15: farmacie drajeuri

Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor gelatinoase prin metoda Upjohn.gelatinoase prin metoda Upjohn.gelatinoase prin metoda Upjohn.gelatinoase prin metoda Upjohn.gelatinoase prin metoda Upjohn.gelatinoase prin metoda Upjohn.gelatinoase prin metoda Upjohn.gelatinoase prin metoda Upjohn.

Modul de funcModul de funcModul de funcModul de funcţionare al ionare al ionare al ionare al aparatului Schereraparatului Schereraparatului Schereraparatului Scherer

Page 16: farmacie drajeuri

Prepararea prin picurarePrepararea prin picurarePrepararea prin picurarePrepararea prin picurarePrepararea prin picurarePrepararea prin picurarePrepararea prin picurarePrepararea prin picurare

• Metoda se foloseMetoda se foloseMetoda se foloseMetoda se foloseşte pentru prepararea capsulelor mici te pentru prepararea capsulelor mici te pentru prepararea capsulelor mici te pentru prepararea capsulelor mici şi i i i a perlelor, ea a perlelor, ea a perlelor, ea a perlelor, ea îîîînglobând fazele de preparare, umplere nglobând fazele de preparare, umplere nglobând fazele de preparare, umplere nglobând fazele de preparare, umplere şi i i i îîîînchidere.nchidere.nchidere.nchidere.

• La noi, La noi, La noi, La noi, procedeul se realizează cu ajutorul maprocedeul se realizează cu ajutorul maprocedeul se realizează cu ajutorul maprocedeul se realizează cu ajutorul maşinilorinilorinilorinilorGlobexGlobexGlobexGlobex ((((dezavantaj: nu se pot obdezavantaj: nu se pot obdezavantaj: nu se pot obdezavantaj: nu se pot obţine capsule mai mari de ine capsule mai mari de ine capsule mai mari de ine capsule mai mari de 0,60 g.)0,60 g.)0,60 g.)0,60 g.)

• ÎÎÎÎn acest tip de capsule se introducn acest tip de capsule se introducn acest tip de capsule se introducn acest tip de capsule se introduc medicamente medicamente medicamente medicamente

uleioase (de obicei vitamine liposolubile).uleioase (de obicei vitamine liposolubile).uleioase (de obicei vitamine liposolubile).uleioase (de obicei vitamine liposolubile).

Page 17: farmacie drajeuri

Capsule gelatinoase tari Capsule gelatinoase tari Capsule gelatinoase tari Capsule gelatinoase tari Capsule gelatinoase tari Capsule gelatinoase tari Capsule gelatinoase tari Capsule gelatinoase tari (Capsulae operculatae)(Capsulae operculatae)(Capsulae operculatae)(Capsulae operculatae)(Capsulae operculatae)(Capsulae operculatae)(Capsulae operculatae)(Capsulae operculatae)

denumite denumite denumite denumite şi:i:i:i:

rigide, rigide, rigide, rigide, cu capac, cu capac, cu capac, cu capac, operculateoperculateoperculateoperculate sau sau sau sau

gelulegelulegelulegeluleformate din două semicapsule cu formate din două semicapsule cu formate din două semicapsule cu formate din două semicapsule cu diametre care diferă foarte pudiametre care diferă foarte pudiametre care diferă foarte pudiametre care diferă foarte puţin, in, in, in, cel cu diametrul mai mare servind cel cu diametrul mai mare servind cel cu diametrul mai mare servind cel cu diametrul mai mare servind ca ca ca ca şi capac.i capac.i capac.i capac.

Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor Schema preparării capsulelor gelatinoase prin picurare (Globex).gelatinoase prin picurare (Globex).gelatinoase prin picurare (Globex).gelatinoase prin picurare (Globex).gelatinoase prin picurare (Globex).gelatinoase prin picurare (Globex).gelatinoase prin picurare (Globex).gelatinoase prin picurare (Globex).

Page 18: farmacie drajeuri

Prepararea capsulelor tariPrepararea capsulelor tariPrepararea capsulelor tariPrepararea capsulelor tari

• Din foi de masă gelatinoasă prin comprimare cu ajutorul Din foi de masă gelatinoasă prin comprimare cu ajutorul Din foi de masă gelatinoasă prin comprimare cu ajutorul Din foi de masă gelatinoasă prin comprimare cu ajutorul tiparelor sau prin metoda imersiei tiparelor sau prin metoda imersiei tiparelor sau prin metoda imersiei tiparelor sau prin metoda imersiei îîîîn masa fluidă de gelatină n masa fluidă de gelatină n masa fluidă de gelatină n masa fluidă de gelatină îîîîn n n n condicondicondicondiţii speciale.ii speciale.ii speciale.ii speciale.

• Pentru identificarea capsulelor se practică colorarea cu Pentru identificarea capsulelor se practică colorarea cu Pentru identificarea capsulelor se practică colorarea cu Pentru identificarea capsulelor se practică colorarea cu ajutorul pigmenajutorul pigmenajutorul pigmenajutorul pigmenţilor: ilor: ilor: ilor:

amarant (verde)amarant (verde)amarant (verde)amarant (verde), , , ,

ponceau, eritriponceau, eritriponceau, eritriponceau, eritrizină zină zină zină (roz(roz(roz(roz----rorororoşu), u), u), u),

indigotină indigotină indigotină indigotină (violet), (violet), (violet), (violet),

patent bleu (albastru), patent bleu (albastru), patent bleu (albastru), patent bleu (albastru),

negru boillant (negrnegru boillant (negrnegru boillant (negrnegru boillant (negru), u), u), u),

galben F, tartgalben F, tartgalben F, tartgalben F, tartrazină razină razină razină (galben). (galben). (galben). (galben).

Pentru opacifiere sunt utilizaPentru opacifiere sunt utilizaPentru opacifiere sunt utilizaPentru opacifiere sunt utilizaţi pigmeni pigmeni pigmeni pigmenţi anorganici: i anorganici: i anorganici: i anorganici:

oxid de fier (rooxid de fier (rooxid de fier (rooxid de fier (roşu) u) u) u) şi i i i

bioxid de titan (alb) (44 de nuanbioxid de titan (alb) (44 de nuanbioxid de titan (alb) (44 de nuanbioxid de titan (alb) (44 de nuanţe care pot da multe asocieri).e care pot da multe asocieri).e care pot da multe asocieri).e care pot da multe asocieri).

Page 19: farmacie drajeuri

Umplerea capsulelor tariUmplerea capsulelor tariUmplerea capsulelor tariUmplerea capsulelor tariUmplerea capsulelor tariUmplerea capsulelor tariUmplerea capsulelor tariUmplerea capsulelor tari

•folosirea unui material cu umiditate redusăfolosirea unui material cu umiditate redusăfolosirea unui material cu umiditate redusăfolosirea unui material cu umiditate redusă;;;;

•U.R. a U.R. a U.R. a U.R. a îîîîncăperii unde se desfăncăperii unde se desfăncăperii unde se desfăncăperii unde se desfăşoară operaoară operaoară operaoară operaţiunea de iunea de iunea de iunea de umplere să nu depăumplere să nu depăumplere să nu depăumplere să nu depăşească ească ească ească 40404040----50%;50%;50%;50%;

•substansubstansubstansubstanţele să aibă particulele omogene pentru a se ele să aibă particulele omogene pentru a se ele să aibă particulele omogene pentru a se ele să aibă particulele omogene pentru a se umple uniform capsulele;umple uniform capsulele;umple uniform capsulele;umple uniform capsulele;

•tratamentul prealabil al materialului tratamentul prealabil al materialului tratamentul prealabil al materialului tratamentul prealabil al materialului îîîîn cazul formelor n cazul formelor n cazul formelor n cazul formelor complexe, granulacomplexe, granulacomplexe, granulacomplexe, granularea (grrea (grrea (grrea (granulatele să nu depăanulatele să nu depăanulatele să nu depăanulatele să nu depăşească ească ească ească 0,50,50,50,5----1111µµµµm). m). m). m).

•adăugarea lubrifianadăugarea lubrifianadăugarea lubrifianadăugarea lubrifianţilor (talc 3ilor (talc 3ilor (talc 3ilor (talc 3----5%, aerosil 0,5% sau 5%, aerosil 0,5% sau 5%, aerosil 0,5% sau 5%, aerosil 0,5% sau stearat de magneziu 2%) pentru ameliorarea curgerii stearat de magneziu 2%) pentru ameliorarea curgerii stearat de magneziu 2%) pentru ameliorarea curgerii stearat de magneziu 2%) pentru ameliorarea curgerii substansubstansubstansubstanţelor medicamentoase.elor medicamentoase.elor medicamentoase.elor medicamentoase.

Page 20: farmacie drajeuri

ÎÎÎÎÎÎÎÎnchiderea capsulelornchiderea capsulelornchiderea capsulelornchiderea capsulelornchiderea capsulelornchiderea capsulelornchiderea capsulelornchiderea capsulelor

•ManualManualManualManual:::: îîîînainte de a anainte de a anainte de a anainte de a aşeza capacul, marginea capsulei se eza capacul, marginea capsulei se eza capacul, marginea capsulei se eza capacul, marginea capsulei se umectumectumectumecteeeează cu apă sau se lipesc cele două părază cu apă sau se lipesc cele două părază cu apă sau se lipesc cele două părază cu apă sau se lipesc cele două părţi ale capsulei i ale capsulei i ale capsulei i ale capsulei după după după după îîîînchidere, pe pornchidere, pe pornchidere, pe pornchidere, pe porţiunea exterioară cu o pensulă iunea exterioară cu o pensulă iunea exterioară cu o pensulă iunea exterioară cu o pensulă îîîînmuiată nmuiată nmuiată nmuiată îîîîn masa gelatinoasă topită sau n masa gelatinoasă topită sau n masa gelatinoasă topită sau n masa gelatinoasă topită sau îîîîn colodiu.n colodiu.n colodiu.n colodiu.

• ÎÎÎÎn industrien industrien industrien industrie: : : : prin aplicarea automată a capacului cu prin aplicarea automată a capacului cu prin aplicarea automată a capacului cu prin aplicarea automată a capacului cu ajutorul aerului comprimat. Capsulele au tendinajutorul aerului comprimat. Capsulele au tendinajutorul aerului comprimat. Capsulele au tendinajutorul aerului comprimat. Capsulele au tendinţa să se a să se a să se a să se deschidă dacă sunt supuse vibradeschidă dacă sunt supuse vibradeschidă dacă sunt supuse vibradeschidă dacă sunt supuse vibraţiilor sau unor miiilor sau unor miiilor sau unor miiilor sau unor mişcări cări cări cări

brubrubrubruşte (inevitabile te (inevitabile te (inevitabile te (inevitabile îîîîn cadrul operan cadrul operan cadrul operan cadrul operaţiunii de numărareiunii de numărareiunii de numărareiunii de numărare).).).).

Page 21: farmacie drajeuri

Schema umplerii automate a Schema umplerii automate a Schema umplerii automate a Schema umplerii automate a capsulelor operculate.capsulelor operculate.capsulelor operculate.capsulelor operculate.

Aparat industrial pentru umplerea Aparat industrial pentru umplerea Aparat industrial pentru umplerea Aparat industrial pentru umplerea automată a capsulelor operculateautomată a capsulelor operculateautomată a capsulelor operculateautomată a capsulelor operculate....

Page 22: farmacie drajeuri

Avantajele capsulelor operculate:Avantajele capsulelor operculate:Avantajele capsulelor operculate:Avantajele capsulelor operculate:Avantajele capsulelor operculate:Avantajele capsulelor operculate:Avantajele capsulelor operculate:Avantajele capsulelor operculate:

•se se se se îîîînchid ermetic;nchid ermetic;nchid ermetic;nchid ermetic;•sunt destul de usunt destul de usunt destul de usunt destul de uşor de or de or de or de îîîînghinghinghinghiţit;it;it;it;•au pereau pereau pereau pereţii mai subii mai subii mai subii mai subţiri decât cele elasticeiri decât cele elasticeiri decât cele elasticeiri decât cele elastice (pentru a se (pentru a se (pentru a se (pentru a se asigura elasticitatea asigura elasticitatea asigura elasticitatea asigura elasticitatea şi a pentru a se evita friabilitatea lor li i a pentru a se evita friabilitatea lor li i a pentru a se evita friabilitatea lor li i a pentru a se evita friabilitatea lor li se adaugă glicerină sau sorbitol se adaugă glicerină sau sorbitol se adaugă glicerină sau sorbitol se adaugă glicerină sau sorbitol îîîîn proporn proporn proporn proporţie de 0,3ie de 0,3ie de 0,3ie de 0,3----1%;1%;1%;1%;

• se desfac se desfac se desfac se desfac îîîîn stomac n stomac n stomac n stomac îîîîn general n general n general n general îîîîn acelan acelan acelan acelaşi timp ca i timp ca i timp ca i timp ca şi i i i capsulele amilacee capsulele amilacee capsulele amilacee capsulele amilacee şi mai rapid decât cele gelatinoasei mai rapid decât cele gelatinoasei mai rapid decât cele gelatinoasei mai rapid decât cele gelatinoase moi moi moi moi sau decât comprimatele (2,5 sau decât comprimatele (2,5 sau decât comprimatele (2,5 sau decât comprimatele (2,5 –––– 5 min). 5 min). 5 min). 5 min).

Page 23: farmacie drajeuri

Dezavantajele:Dezavantajele:Dezavantajele:Dezavantajele:

•sunt cele ale capsulelor gelatinoase moi. sunt cele ale capsulelor gelatinoase moi. sunt cele ale capsulelor gelatinoase moi. sunt cele ale capsulelor gelatinoase moi.

•îîîîn cazul capsulelor tari se cunosc capsule n cazul capsulelor tari se cunosc capsule n cazul capsulelor tari se cunosc capsule n cazul capsulelor tari se cunosc capsule enterosolubile (enterosolvente), gelodurate sau enterosolubile (enterosolvente), gelodurate sau enterosolubile (enterosolvente), gelodurate sau enterosolubile (enterosolvente), gelodurate sau glutoide, glutoide, glutoide, glutoide, acoperirea lor făcânduacoperirea lor făcânduacoperirea lor făcânduacoperirea lor făcându----se cu o peliculă de se cu o peliculă de se cu o peliculă de se cu o peliculă de cheratină cheratină cheratină cheratină (dizolva(dizolva(dizolva(dizolvată tă tă tă îîîîn acn acn acn ac.... acetic sau acoperite cu acetic sau acoperite cu acetic sau acoperite cu acetic sau acoperite cu şerlac), fie cu soluerlac), fie cu soluerlac), fie cu soluerlac), fie cu soluţii de formol ii de formol ii de formol ii de formol îîîîn concentran concentran concentran concentraţii de 5%.ii de 5%.ii de 5%.ii de 5%.

Page 24: farmacie drajeuri

Capsule specialeCapsule specialeCapsule specialeCapsule specialeCapsule specialeCapsule specialeCapsule specialeCapsule speciale

• SpansuleleSpansuleleSpansuleleSpansulele sunt capsule operculate sunt capsule operculate sunt capsule operculate sunt capsule operculate îîîîn interiorul n interiorul n interiorul n interiorul cărora se găsecărora se găsecărora se găsecărora se găseşte un amestec de granule cu strat te un amestec de granule cu strat te un amestec de granule cu strat te un amestec de granule cu strat enterosolubil enterosolubil enterosolubil enterosolubil şi granule fără acest strati granule fără acest strati granule fără acest strati granule fără acest strat. E. E. E. Ele le le le solubilizează solubilizează solubilizează solubilizează ((((îîîîn virtutea acestui lucru) n virtutea acestui lucru) n virtutea acestui lucru) n virtutea acestui lucru) îîîîn diferite locuri n diferite locuri n diferite locuri n diferite locuri ale tractului intestinal ale tractului intestinal ale tractului intestinal ale tractului intestinal şi asigură astfel o aci asigură astfel o aci asigură astfel o aci asigură astfel o acţiune iune iune iune prelungităprelungităprelungităprelungită....

• Microcapsulele Microcapsulele Microcapsulele Microcapsulele sunt capsule mai mici cu dimensiuni sunt capsule mai mici cu dimensiuni sunt capsule mai mici cu dimensiuni sunt capsule mai mici cu dimensiuni de 2000 de 2000 de 2000 de 2000 ---- 16000160001600016000µµµµm m m m şi sunt forme farmaceutice i sunt forme farmaceutice i sunt forme farmaceutice i sunt forme farmaceutice constituite din substanconstituite din substanconstituite din substanconstituite din substanţe active acoperite cu un film din e active acoperite cu un film din e active acoperite cu un film din e active acoperite cu un film din gelatină sau din polimeri gelatină sau din polimeri gelatină sau din polimeri gelatină sau din polimeri (naturali sau sintetici).(naturali sau sintetici).(naturali sau sintetici).(naturali sau sintetici).

Page 25: farmacie drajeuri

SpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulă

Microcapsule EfaMicrocapsule EfaMicrocapsule EfaMicrocapsule EfaMicrocapsule EfaMicrocapsule EfaMicrocapsule EfaMicrocapsule Efa--------Caps Caps Caps Caps Caps Caps Caps Caps chasts et chiens (Virbac)chasts et chiens (Virbac)chasts et chiens (Virbac)chasts et chiens (Virbac)chasts et chiens (Virbac)chasts et chiens (Virbac)chasts et chiens (Virbac)chasts et chiens (Virbac)

Page 26: farmacie drajeuri

Microcapsule de Difloxacin Microcapsule de Difloxacin Microcapsule de Difloxacin Microcapsule de Difloxacin Microcapsule de Difloxacin Microcapsule de Difloxacin Microcapsule de Difloxacin Microcapsule de Difloxacin îîîîîîîînglobate nglobate nglobate nglobate nglobate nglobate nglobate nglobate îîîîîîîîn n n n n n n n tabletă palatab tabletă palatab tabletă palatab tabletă palatab tabletă palatab tabletă palatab tabletă palatab tabletă palatab (palatabi(palatabi(palatabi(palatabi(palatabi(palatabi(palatabi(palatabilălălălălălălălă) ) ) ) ) ) ) )

Dicural (FoDicural (FoDicural (FoDicural (FoDicural (FoDicural (FoDicural (FoDicural (Forrrrrrrrt Dodge).t Dodge).t Dodge).t Dodge).t Dodge).t Dodge).t Dodge).t Dodge).

Panalog Capsules Panalog Capsules Panalog Capsules Panalog Capsules Panalog Capsules Panalog Capsules Panalog Capsules Panalog Capsules oftalmiques (Novartisoftalmiques (Novartisoftalmiques (Novartisoftalmiques (Novartisoftalmiques (Novartisoftalmiques (Novartisoftalmiques (Novartisoftalmiques (Novartis))))))))

Page 27: farmacie drajeuri

• Nanocapsulele Nanocapsulele Nanocapsulele Nanocapsulele ---- sunt preparate foarte mici (20 sunt preparate foarte mici (20 sunt preparate foarte mici (20 sunt preparate foarte mici (20 ----200nm) care con200nm) care con200nm) care con200nm) care conţin soluin soluin soluin soluţie apoasăie apoasăie apoasăie apoasă

• Capsulele oftalmiceCapsulele oftalmiceCapsulele oftalmiceCapsulele oftalmice ---- sunt capsule mici, elsunt capsule mici, elsunt capsule mici, elsunt capsule mici, elastice, cu astice, cu astice, cu astice, cu peretele din plastibazăperetele din plastibazăperetele din plastibazăperetele din plastibază....

• Capsulele de uz extern Capsulele de uz extern Capsulele de uz extern Capsulele de uz extern ---- sunt sunt sunt sunt îîîîntâlnite rar, ntâlnite rar, ntâlnite rar, ntâlnite rar, îîîîn mn mn mn m....v.v.v.v. (ex. (ex. (ex. (ex. dispozitivele vaginale tip Prid dispozitivele vaginale tip Prid dispozitivele vaginale tip Prid dispozitivele vaginale tip Prid –––– SanofiSanofiSanofiSanofi conconconconţin progesteron in progesteron in progesteron in progesteron îîîîntrntrntrntr----un elastomer siliconat inert (1,55g) un elastomer siliconat inert (1,55g) un elastomer siliconat inert (1,55g) un elastomer siliconat inert (1,55g) şi benzoat de i benzoat de i benzoat de i benzoat de estradiol (10mg), estradiol (10mg), estradiol (10mg), estradiol (10mg), îîîîn gelule de gelatinăn gelule de gelatinăn gelule de gelatinăn gelule de gelatină. . . .

Se utilizează pe Se utilizează pe Se utilizează pe Se utilizează pe cale intravaginalăcale intravaginalăcale intravaginalăcale intravaginală (cu un aplicator (cu un aplicator (cu un aplicator (cu un aplicator special).special).special).special).

Page 28: farmacie drajeuri

Dispozitive vaginale (elastice Dispozitive vaginale (elastice Dispozitive vaginale (elastice Dispozitive vaginale (elastice Dispozitive vaginale (elastice Dispozitive vaginale (elastice Dispozitive vaginale (elastice Dispozitive vaginale (elastice şşi spirale) Prid (Sanofi) i spirale) Prid (Sanofi) i spirale) Prid (Sanofi) i spirale) Prid (Sanofi) i spirale) Prid (Sanofi) i spirale) Prid (Sanofi) i spirale) Prid (Sanofi) i spirale) Prid (Sanofi) şşi aplicator vaginali aplicator vaginali aplicator vaginali aplicator vaginali aplicator vaginali aplicator vaginali aplicator vaginali aplicator vaginal

Page 29: farmacie drajeuri

••Vă mulVă mulVă mulVă mulVă mulVă mulVă mulVă mulțțumesc pentru atenumesc pentru atenumesc pentru atenumesc pentru atenumesc pentru atenumesc pentru atenumesc pentru atenumesc pentru atențție!ie!ie!ie!ie!ie!ie!ie!