Download - Ex . Lucrare Licenta AMG III

Transcript
 • i,

  MTNISTERUL EDUCATIEI NATIONALEgcoArA postt,rcrcArA, canoi DAvr[,a,

  cAraN, JUDETUL HINEDoARA

  PROIECT DE CERTIFICARE

  ASISTENT MEDICAL GENERALIST

  PRoFESoR NnnunnAroR:AS.ffi

  ABSOLVENT:ffi

  2014

 • INGRIJIREA PACIENTILOR CUDISCOPATIE LOMBARA

 • CUPRINS

  ARGUMENTIVIEMORIU EXPLICATIV

  cAP.r NOTTUNI DE ANATOMIE $I FIZIOLOGIE A APARATULUIRESPIRATOR1.1. No{iuni de anatomie a aparatului respirator...........1.2. Fiziologia respira{iei.

  CAP.[ ABCESUL PULMONAR2.1. Defini{ie """""""""'82.2. Frecvenfa. """"""""82.3. Etiologie """""""""82.4. Etiopa1ogenie............. """"""""92.5. Anaiomie patologici. 'r""'--ir'r'- """""""102.6. Simptome. """""""102.7. Diagnostic paraclinic qi de laborator........... """"""' 11

  2.g. Compiicalii """"""122.10. Prognostic........ """122.11. Diagnostic '"""""""122.13. Dia[nosticul ^tliferenlial """""122.14. Profilaxie........... """""""""""132.L5. Tratamentul ""':"""""' """""13CAp.III ROLII NURSEI iN pV,q.LUAREA $I |NGRIJIREA PACIENTULU CUABCES PULMONAR """""""""""143.1. Supravegherea func{iilor vitale "-r"ro'o-""-r """"""""153.2. fntervenlii pentru mobilizarea secrefiilor....."""""' """""""""' 19

  3.4. nolut nursei in efectuarea investiga{iilor gi exploririlor funclionale """"'223.5. Rolul asistentei in educafia pentru prevenirea afec{iunilor respiratorii...-..........."""'283.6" Aspecte generale ate infrilirii pacientului cu afec{iuni ale aparatului respirator ..,....293.7. Procesul de nursing """"""""32CAP.IV PREZENTARE DE CAZIru4.1. Prezentare caz I4.2.Pr ezentare caz II.....

  LISTA ABREVIERI

  3333

  39

  46

  45

  BIBLIOGRAFIE 47

 • ARGUMENT/MEMORIU EXPLICATTV

  Abcesul pulmonar este o afecliune mai rar int6lnit[ dar care are totugi o deosebitlimportanld pentru intreg organismul deoarece deqi derivd din alte afecliuni (cu precdderecele din vecindtate: faringe, laringe, esofag) minorenu rareori se ajunge complicafiisevereqilsau recidive. Daci nu se intervine la timp sau nu se primesc informaliile gi educalia

  necesar[ unui echilibru bio-psiho-social necesar oricirui individ atunci asistenta nu-qiindeplinegte rolul.

  Toate afecliunile sunt importante pentru sdndtate gi bunul mers al vielii dar aparatulrespirator are cred, o deosebit[ importanld deoarece firi un pldmdn care sd asigure ooxigenare de calitate gi alte procese ce au loc in organism indiferent de pozilie, de ocupalie,

  de inteligenld qi de multe alte lucruri care nu au o mare importanld dacd un om nu poate

  avea o respiralie de calitate, aceasta fiind un fenomen vital.

  Partea teoreticd a acestei tucrlri cuprinde, alIturi de o scurt[ prezentare a anatomieiqi fiziologiei aparatului respirator qi un capitol rezervat acestei afecfiuni: defini1ie, tablouclinic, diagnostic, tratament etc. Partea practici a acestei lucrdri este alcdtuiti dinprezentarea a doul canti ce au fost diagnosticate cu abces pulmonar gi tratate in cadrulsecliei de Pneumologie in perioada stagiului clinic efectuat in cadrul acestei secfii, gicuprinde aldturi de prezentarea generald a caztrbti, culegerea de date gi planul de ingrijiri pecare le-am acordat celor doi pacien{i pe perioada interndrii.

  Depistarea precoce a abcesului pulmonar, instituirea unui tratament adecvat qi mai

  ales stabilirea qi indeplinirea unor obiective adecvate de ingrijire,depinde vindecarea,prevenirea recurenlelor sau a complicaliilor gi recuperarea pacienfilor cu aceastd patologie.

 • BIBLIOGRAFIE

  1. C" Aanastasiu s.a. - Medicind internd -

  vol I, Ed.Medical[, Bucuregti,19792. C Carp - Indreptar de diagnostic pi tratsment al bolilorpulmonare,Ed.Medical[,Bucuregti, 1 9893. R Cirmacius.a.- Anatomia Si fiziologia omului,Ed..Didacticd qi pedagogicd,Bucureqti, 1983

  4. GhDancius.a.- Semiologia aparatelor respirator Si cardiovascular,Ed. Didacticd gipedagogicd, Bucuregti, 198 1

  5. T. Ghilescu s.a. - Urgenle cardiovasculare,Ed.Medical6, Bucuregti, 19736. Ana Muregan s.a.-Chimie terapeuticd. Medicamente utilizate inafecliunicardiovas culare,Ed Accent, Cluj-N, 20027. A Restian - Bazele medicinii defamilie, Ed. Medicali, Bucureqti,20}l8. St. Suteanus.a.-Practica medicinii interne in ambulatoriu,id. Medicali, Bucureqti,1978

  9. L. M. Tyerneys.a- -Diagnostic Si tratament tn practica mbdicald, Ed. $tiingelormedicale, Bucuregti, 2001

  10. L. Titirc6- Ghid de nursing, Ed. Viala medicald romdneasca, Bucureqti, 199711. L. Toc- Corpul uman, Ed. Aquila, Oradea, 1993L2. L. Titirc6- Urgente medico

  - chirurgicale, Editlura Medicali Bucuregti, 1993

  13. L. Titirci - ingrijiri speciale acordate pacienlilor de cdtre asistenli medicali,Editura,,Viafa Medical6 Romdneascd" 2408

  14. L. Titirc[ -

  Ghid de nursing, Edirura ,, Yiala Medicald Romdneasc6" Bucuregti

  2008

 • Confinutul examenului de absolvire a ;colii postliceale sanitare

  Examenul de absolvire a qcolii postliceale consti intr-o probd practici, o probl scrisd qirealizarea qi suslinerea unui proiect dupl cum urmeazd:I. Proba practici

  Proba practicl const[ in:prezentarea qi suslinerea unui caiet de practici completat in timpul efectulriistagiului clinic la modulele studiate in anul III;extragerea unui bilet dintre cele pregltite de citre comisia de examen.

  Ex:

  BILET NR 11. Punc{ia abdominald.

  Cerinle : Defrnilie. Indicafii. Contraindicalii. Materiale necesare.

  2. Caiet de practic6.

  Rezultatul probei practice se apreciazi cu note de la 10 la 1, se afrqeazd in zi;ttasuslinerii probei gi nu poate fi contestat. Nota minim[ de promovare a probei practice este 6(gase). Promovarea probei practice d5 dreptul candidalilor si sus(in[ proba scris[, conformgraficului.

  II. Proba scrislProba scris5 dureazd 3 ore qi se defEqoard inainte de prezentarea Ei suslinerea

  proiectului. Subiectele pentru proba scrisi se elaboreazd avind in vedere standardul depregltire profesionald al fiecirei calificiri qi se stabilesc avdnd in vedere unit6tile decompetenle specifi ce califi clrii profesionale.

  Nota minimi de promovare a probei scrise este 5 (cinci)"

 • ilI. Sus{inereaproiectuluiExecutarea de cltre candidat a unui proiect care are ca scop evidenlierea activirii

  specifice, in funclie de tema proiectului, a unitdlilor de competenle tehnice specializate gi acelor cheie, semnificative pentru demonstrarea, in situalia de examen de certificare, adob6ndirii califrc[rii respective" Proiectul trebuie sd ofere posibilitatea candidalilor si iqiprezinte performanlele in utilizarea competenlelor dob0ndite pentru rezolvarea unor problemepractice privind organizarea qi desfEqwarea ac{iunilor qi activitililor din domeniul calific[rii,rezolvarea de studii de caz etc.

  Pot fi conducltori de proiect cadrele didactice de specialitate carc au in norma depredare module din curriculumul pentru calific6rile inv6limdntului postliceal pentru care seorgarizeazd,examenul de certificare. indrumatorul de proiect are urm[toarele obligafii:

  face cunoscute din timp temele pentru proiectele elevilor din ultimul an al qcoliipostliceale precum Ei competenlele care se au in vedere prin realizarea qisusfinerea proiectului, conform standardului de preg[tire profesionali pentrufiecare calificare;

  - oferl consultal6 qi sprijin candidalilor in alegerea temei pentru proiect;recomandl bibliografia, precum gi documentalia necesar[ executdrii proiectului,qi le discutd in detaliu cu candidatul;

  definitiveazd, impreund cu fiecare candidat al cdrui proiect il indrumi, planul gietapele de elaborare a proiectului, at0t pentru partea practicd, c0t qi pentruredactarea prezentdrii proiectului;

  oferd consultafii, indrumd gi monitorizeazdpe tot parcursul realizirii proiectului,progresul, precum gi modul de redactare a plrfii scrise a acestuia;se asigur[ ci fiecare candidat al cdrui proiect il coodoneazdrealizeazi un proiectpersonal qi original;

  completeazd, pentru fiecare candidat monitorizat, Figa de evaluare a proiectului' asum0ndu-Ei responsabilitatea pentru evaluarea qi pentru observaliile

  consemnate.

  Proiectul este elaborat individual. Pot fi realizate qi proiecte in echip[ dar in acest cazse vor stabili sarcini distincte, clar delimitate pentru fiecare candidat in parte, pebaza tematicii

 • stabilite gi discutate cu indrumitorul de proiect, etapd cu gtap[, conform planificlrii agreate decomun acord" Suslinerea proiectului se va face individual de cdtre fiecare candidat.

  Redactarea pdr,tii scrise a proiectului implic[ tehnoredactarea con]inutului curespectarea urmitoarei structuri (vezi model lucrare):

  - Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unit[lii de invi{imdnt, alecandidatului, ale indrumdtorului de proiect; anul de absolvire, calificareaprofesionalS;

  - Cuprinsul;

  - Argumentul care sintetizeazd aspectele teoretice qi pe cele practice pe care le

  abordeazd, in relalie directd cu utilitatea pentru calificarea respectivi;

  - Conlinutul propriu-zis, structurat astfel incdt si pund in valoare scopul qiobiectivele proiectului :

  g Un capitol care sd cuprindd noliuni de anatomie si fiziologie;o Un capitol care si cuprindd noliuni despre afecliunea la care face

  referire lucrarea;

  o Oplional un capitol care sI cuprind5: ingrijiri speciale acordatepacienfilor cu afecliunea respectivi de citre asistenta medical[,participarea acesteia la tehnici de investigalii, etcl

  o Ultimul capitol va cuprinde doul prezent[ri de caz, respectind etapeleprocesului de ingrijire pentru fiecare in parte: culegerea de date, analizaqi interpretarea datelor, planificarea ingrijirilor, execufia qi evaluareaacestora Op{ional acestea pot fi introduse intr-un tabel (mai pulinculegerea de date);

  - Bibliografia se trece la sfbrqitul lucrlrii. Cnrfile qi studiile se trec in ordinealfabeticI, criteriul fiind numele autorilor;

  - Anexele pot conline: desene, schile, fotografii, rezultatele determinlrilor delaborator, descrierea experimentelor, fiqele de observalie, statistici etc"

  - Minimul acceptat pentru o lucrare este 25-30 pagini (frr6 anexe);

  - Lucririle vor fi editate la calculator, folosindu-se editorul MS-Word:

  - Caracterul literelor va fi Times New Roman, mirimea de 12 pct,la un rdnd gijum[tate, aliniat st6nga-dreapta (ustify);

 • - Paginile se vor numerota cu cifre atabe, in ordine crescdtoare, la subsolulpaginii;

  - Marginile: st0nga 3 cm, iar dreapta, sus qi jos 2,5 cm;

  - Titlurile de capitol se scriu cu 14 pct. bold drept, majuscule gi centrat, la 5 cmde marginea de sus. Capitolul ?ncepe intotdeauna pe pagind nou5;

  Partea scris[ a proiectului, insotitI de Figa de evaluare a proiectului, completati, sedepun la secretariatul unit[fii de inv[!6m6nt cu o sdptimdni inainte de frnalizarea cursurilor.

  Proiectul se sus{ine in fala comisiei de examen care evalueazd global competenleledovedite qi consemnate privind: planificarea, orgarizarea qi progresul activitililor pentrurealizarea proiectului, calitatea activitdfilor desfllurate, calitatea proiectului qi calitateasusfinerii orale a proiectului. Membrii evaluatori completezi partea a fV-a a fiqei de aprecierea susfinerii orale a proiectului gi a risptrnsurilor candidatului la tntrebirile puse.

  Proiectul este notat cu note de la 10 la 1. Nota miniml de promovare este 6 (qase).Rezultatul suslinerii proiectului, in Fiqa de evaluare completatd pentruKezultatul sustrnenr prorectulul, consemnat rn ll$a de evaluare

  fiecare candidat, se afigeazi inzitasuslinerii probei gi nu poate fi contestat.