Ziar de informare a cetãþenilor comunei ... · ºi unghii false, tel. 0720-760.351, 0741-020.405....

8
VLADIMIRESCU VLADIMIRESCU Despre prietenie…. „Nu da prietenilor sfaturi frumoase, ci folositoare...” „Prietenia unui singur om înþelept, este mai folositoare decât a tutzror proºtilor la un loc” „Nu avem nevoie de ajutorul prietenilor, cât mai ales de încrederea în ajutorul lor” „Nu am nevoie de un prieten care se schimbã în acelaºi timp cu mine ºi rãspunde înclinãrilor mele din cap, fiindcã acestea le face umbra mea cu mult mai bine” „La bine nu poþi rãsufla de prieteni. La greu rãmâi singur.” ªi alte cugetãri despre prietenie... „Gândeºte-te cã duºmanul tãu îþi poate deveni prieten” „Îndepãrteazã-te de duºmani, dar ia aminte la prieteni...” „Cui îi teamã sã-ºi facã duºmani, nu va avea niciodatã prieteni ade- vãraþi” „Este înþelept acela care dintr-un duºman poate sã-ºi facã un pri- eten” „Prietenului te vaietã, duºmanului te laudã” „Dacã ai bani, ai prieteni. Dar ºi duºmani” Despre duºmãnie… „Cel mai mare duºman, zace în noi înºine” „Duºmanii ascunºi sunt cei mai periculoºi” „Câte slugi hrãneºti, atâþia duºmani ai” „Omul duºmãnit de toþi, este pe jumãtate mort” „Duºmanul te face înþelept” Despre patrie... „Aparþii patriei tale,la fel cum aparþii mamei tale” „Cine n-a dormit pe pietrã între strãini, nu ºtie preþul rogojinii de acasã” „Nu cei de afarã, ci cei dinãuntru, þara o prãpãdesc, când legea nu o pãzesc” „Statul în care nu sunt nici cetãþeni bogaþi, nici cetãþeni sãraci, este cel mai bun stat” „Strâmbii mãnâncã þara, cã drepþii nu mai apucã” „Pentru þara ta sã te jertfeºti ºi sã te rãzboieºti, dar niciodatã pen- tru a supune þarã strãinã” „Vai de þara aceea în care legea cu biciul începe ºi cu ciomagul sfârºeºte” „Când omul nu se gândeºte la þara lui, nici þara nu are datorie faþã de el” „Fãrã patrie nu se poate închipui existenþa de naþiune ºi fãrã naþi- une patria e numai un cuvânt deºart” ... Eminescu... Ce-þi doresc eu þie, dulce, Românie Þara mea de glorii, þara mea de dor Braþele nervoase,arma de tãrie, La trecutul mare, mare viitor! Au fost culese pentru cititorii ziarului nostru de Criºan Ioan E D I T O R I A L VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã Sãrbãtoriþii sãptãmânii Poveºtile lui Bace Toghiere p. 3 p. 6 Ziar de informare a cetãþenilor comunei sãptãmânã de sãptãmânã Anul 3 Nr. 63 23 - 29 Martie 2008 8 pagini Tiraj: 3.500 ex. Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate, ºi HG 1723/2004 - Cugetãri... p. 2 Important de ºtiut C C u u p p r r i i l l e e j j u u l l s s ã ã r r b b ã ã t t o o r r i i i i P P a a º º t t e e l l u u i i , , p p e e n n t t r r u u t t o o þ þ i i c c e e t t ã ã þ þ e e n n i i i i c c o o m m u u n n e e i i V V l l a a d d i i m m i i r r e e s s c c u u d d e e r r e e l l i i g g i i e e c c a a t t o o l l i i c c ã ã , , p p r r i i m m a a r r u u l l I I o o a a n n C C r r i i º º a a n n , , î î m m p p r r e e u u n n ã ã c c u u î î n n t t r r e e g g u u l l p p e e r r s s o o n n a a l l a a l l P P r r i i m m ã ã r r i i e e i i º º i i C C o o n n s s i i l l i i u u l l u u i i L L o o c c a a l l l l e e u u r r e e a a z z ã ã : : H H r r i i s s t t o o s s a a Î Î n n v v i i a a t t ! !

Transcript of Ziar de informare a cetãþenilor comunei ... · ºi unghii false, tel. 0720-760.351, 0741-020.405....

VLADIMIRESCUVLADIMIRESCU

Despre prietenie….

„Nu da prietenilor sfaturi frumoase, ci folositoare...”„Prietenia unui singur om înþelept, este mai folositoare decât a

tutzror proºtilor la un loc”„Nu avem nevoie de ajutorul prietenilor, cât mai ales de încrederea

în ajutorul lor”„Nu am nevoie de un prieten care se schimbã în acelaºi timp cu

mine ºi rãspunde înclinãrilor mele din cap, fiindcã acestea le faceumbra mea cu mult mai bine”

„La bine nu poþi rãsufla de prieteni. La greu rãmâi singur.”

ªi alte cugetãri despre prietenie...

„Gândeºte-te cã duºmanul tãu îþi poate deveni prieten”„Îndepãrteazã-te de duºmani, dar ia aminte la prieteni...”„Cui îi teamã sã-ºi facã duºmani, nu va avea niciodatã prieteni ade-

vãraþi”„Este înþelept acela care dintr-un duºman poate sã-ºi facã un pri-

eten”„Prietenului te vaietã, duºmanului te laud㔄Dacã ai bani, ai prieteni. Dar ºi duºmani”

Despre duºmãnie…

„Cel mai mare duºman, zace în noi înºine”„Duºmanii ascunºi sunt cei mai periculoºi”„Câte slugi hrãneºti, atâþia duºmani ai”„Omul duºmãnit de toþi, este pe jumãtate mort”„Duºmanul te face înþelept”

Despre patrie...

„Aparþii patriei tale,la fel cum aparþii mamei tale”„Cine n-a dormit pe pietrã între strãini, nu ºtie preþul rogojinii de

acas㔄Nu cei de afarã, ci cei dinãuntru, þara o prãpãdesc, când legea nu

o pãzesc”„Statul în care nu sunt nici cetãþeni bogaþi, nici cetãþeni sãraci, este

cel mai bun stat”„Strâmbii mãnâncã þara, cã drepþii nu mai apuc㔄Pentru þara ta sã te jertfeºti ºi sã te rãzboieºti, dar niciodatã pen-

tru a supune þarã strãin㔄Vai de þara aceea în care legea cu biciul începe ºi cu ciomagul

sfârºeºte”„Când omul nu se gândeºte la þara lui, nici þara nu are datorie faþã

de el”„Fãrã patrie nu se poate închipui existenþa de naþiune ºi fãrã naþi-

une patria e numai un cuvânt deºart”

... Eminescu...

Ce-þi doresc eu þie, dulce, RomânieÞara mea de glorii, þara mea de dor

Braþele nervoase,arma de tãrie,La trecutul mare, mare viitor!

Au fost culese pentru cititorii ziarului nostru de Criºan Ioan

E D I T O R I A L

VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

Sãrbãtoriþii sãptãmâniiPoveºtile luiBace Toghiere

p. 3p. 6

Ziar de informare a cetãþenilor comunei

sãptãmânã de sãptãmânã

Anul 3 Nr. 63 23 - 29 Martie 2008 8 pagini Tiraj: 3.500 ex. Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate, ºi HG 1723/2004 -

Cugetãri...

p. 2

Important de ºtiut

CCCCuuuu pppprrrr iiii lllleeeejjjjuuuullll ssssããããrrrrbbbbããããttttoooorrrr iiii iiii PPPPaaaaººººtttteeeelllluuuuiiii ,,,,ppppeeeennnntttt rrrruuuu ttttooooþþþþ iiii cccceeeettttããããþþþþeeeennnniiii iiii ccccoooommmmuuuunnnneeeeiiii

VVVVllllaaaaddddiiiimmmmiiii rrrreeeessssccccuuuu ddddeeee rrrreeeellll iiiiggggiiiieeee ccccaaaattttoooollll iiiiccccãããã,,,,pppprrrr iiiimmmmaaaarrrruuuullll IIIIooooaaaannnn CCCCrrrr iiii ººººaaaannnn,,,, îîîîmmmmpppprrrreeeeuuuunnnnãããã ccccuuuu îîîînnnntttt rrrreeeegggguuuullll ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll aaaallll PPPPrrrr iiiimmmmããããrrrr iiiieeeeiiii

ºººº iiii CCCCoooonnnnssss iiii llll iiiiuuuulllluuuuiiii LLLLooooccccaaaallll lllleeee uuuurrrreeeeaaaazzzzãããã::::HHrr iiss ttooss aa ÎÎnnvv iiaatt !!

23 - 29 Martie 2008 INFORMAÞII UTILE

VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

Pag. 2

Pentru sãptãmâna aceastai-am ales pentru aceastã rubricãpe soþii Dörner Anton ºiElisabeta, care anul acesta – la 18noiembrie – vor aniversa 47 deani de cãsãtorie.

Dörner Anton s-a nãscut la11 iunie 1939, în localitateaVladimirescu, unde a ºi urmatcursurile ªcolii primare. Nevoiefiind de mânã de lucru calificatã,s-a angajat cãruþaº pentru comu-nitatea din Vladimirescu, lucrândmai bine de 30 de ani pe carulmortuar al localitãþii, de unde a ºiieºit la pensie.

Dörner Elisabeta s-a nãscutla 10 septembrie 1941, în locali-tatea Vladimirescu, fiind absol-ventã a 7 ani de învãþãmânt (cumera în acea perioadã), dupã cares-a angajat în construcþii, unde alucrat timp de 10 ani; a lãsatconstrucþiile pentru între-prinderea Tricoul Roºu din Arad,unde a lucrat alþi 28 de ani, deaici ieºind la pensie.

La 18 noiembrie 1961 cei doiºi-au unit destinele prin cãsãto-rie, iar din aceasta au rezultat doicopii – Helmuth ºi Hanelore –care, la rândul lor, le-au dãruit 4nepoþi: Jennifer ºi Melania,respectiv Caroline ºi Isabela. Înacest moment, atât copiii, cât ºinepoþii sunt stabiliþi în Germania.

Ce ne spun ei despre cãsni-cia lor? Pe parcursul cãsniciei,

au fost ºi momente bune ºimomente mai puþin bune, daram învãþat sã ne respectãmunul pe altul ºi sã încercãm sãne înþelegem, pentru a puteaoferi familiei condiþiile nece-sare de trai. Ne-am crescutcopiii în respect pentru muncã,iar acum aceºtia se bucurã deo situaþie foarte bunã înGermania.

Ce sfaturi le dau ei tinerilorcare doresc sã se cãsãtore-ascã? În primul rând, estenevoie de o bunã planificare,

sã se stabileascã de la începutcine va aduce bani în casã,pentru ca viitoarea familie sãnu aibã de suferit din cauzalipsurilor. Apoi, mai estenevoie de bunã înþelegere,respect reciproc ºi, bineînþe-les, multã iubire.

Noi le urãm soþilor DörnerAnton ºi Elisabeta sã se bucureîn continuare de sãnãtate, deveºti bune dinspre familie ºi leurãm La Mulþi Ani!

Doina Grozav

Soþii Dörner Anton ºi Elisabeta

Sãrbãtoriþii sãptãmânii

„Am învãþat sã ne respectãm

unul pe celãlalt”

NaºteriIftimie Ciprian-ªtefan

Pop Denisa-Lorena

Redacþia le ureazã Bun venit !

CãsãtoriiCorb Marian-Gabriel &

Pele AlinaRedacþia le ureazã tinerilor

miri Casã de Piatrã!

S-a întâmplat...* Aºa cum am promis, crucea (simbol al

creºtinãtãþii) de pe strada Gãrii a fost repusãpe soclu. O aveþi în imaginea de pe primapaginã. În culorile albastru-alb-auriu. Estefoarte frumoasã. Da. Este crucea noastrãsfântã. A tuturor creºtinilor.

* S-a finalizat asfaltarea strãzii paralele cuºoseaua principalã din localitateaMândruloc. De obicei, participam la slujbaSfântã de Înviere la biserica din localitate. Înacest an, însã, nu se poate. Îmi pare rãu, ar fiprofitat ºi primarul de o deplasare decentã laînconjurarea bisericii. Nu-i nimic, altã datã.

* Când veþi citi aceste rânduri, la Cicir ºiMândruloc vor fi finalizate reparaþia deprimãvarã a strãzilor. Eu zic cã nu aratã rãu.Dar important este, ce ziceþi dumneavoas-trã. Am amenajat ºi drumul care trece pelângã cazanul de fiert þuicã. Numai rod bogatla prune sã fie!

* A fost licitatã lucrarea de construcþie detrotuare în Horia. Bineînþeles, cu altã firmãdecât cea de pânã acum. În sãptãmâna careurmeazã vor începe lucrãrile.

* La ºcoala din Cicir se betoneazã o partedin curte. Nu toatã. Copiii au nevoie ºi dejocuri pe iarbã.

* La ºcoala din Mândruloc au fostreparate porþile ºi gardul. Apelãm la cetãþenisã respecte perimetrul ºcolii. Aici învaþãcopiii ºi nepoþii noºtri. Sã-i lãsãm sã se simtãbine. Pe cei care aþi furat gardul, vã vomcãuta în continuare!

* La Vladimirescu a fost predat amplasa-mentul pentru sala de sport. Primarul arecincisprezece zile pentru a strãmuta ºi barulde pe acest amplasament. Patronul o va facebenevol. Nu-i aºa, domnule Laurenþiu?

* Sãptãmâna trecutã am tras un semnalde alarmã, privind furturile produse pe razacomunei. Iatã cã au picat în plasã primii

hoþi. Cu multã pãrere de rãu, vã aduc lacunoºtinþã cã aceºtia sunt minori. Pãrinþi,supravegheaþi-vã copiii! De ce nu-i întrebaþide unde au bani? Ce fac noaptea pânã târziu,de nu vin acasã?

* Atunci spuneam ºi s-a confirmat cã celpuþin la fel de vinovat este ºi acela carecumpãrã, ca fiind fier vechi, ceea ce se furã:capace de cãmine sau schele de peºantierele din comunã. Domnilor carecumpãraþi ca fier vechi lucruri furate, nunenorociþi copiii, nu distrugeþi destinefragede, nu încurajaþi creºterea infractorilorde mâine! Referirea mea este valabilã ºi pen-tru cine cumpãrã, pe o bere, un pom furat ºipentru cine cumpãrã un sac de ciment, peun þoi de þuicã.

Se va întâmpla...* Cimitirul comunal din Vladimirescu va fi

reîngrãdit cu plasã de sârmã. Atenþie! La fel

ca ºi copacii, acesta va fi însemnat cu semnecare nu pot fi ºterse.

* La Cicir, strada care dã acces, corectez,care dãdea acces, la balastiera Agat ºi Edil vafi reparatã, prin plombarea gropilor cu asfalt.

* Marþi 25 martie, de la ora 13, se va þineºedinþa Consiliului Local. Ordinea de zi sepoate citi în cuprinsul ziarului.

* La dispensarul din Horia ºi Mândrulocvor continua lucrãrile de reabilitare exte-rioarã a clãdirilor. Urmeazã dispensarul dinVladimirescu ºi Centrul pentru vârstnici.

* Lucrãrile la trotuare vor continua, înCicir, pe urmãtoarele strãzi: în faþa BisericiiOrtodoxe ºi din faþa Bisericii Baptiste spreºosea. La Vladimirescu, pe strãzile N.Bãlcescu ºi ªtefan cel Mare. La Horia vomîncepe cu uliþa sãracã.

A consemnat,Primar, Ioan Criºan

Vând porci, 90-130 kg, str,Vasile Roaitã nr. 105, tel. 0742-038.200.

Persoanã fizicã autorizatãexecut montaj de parchet masiv,ºlefuit ºi lãcuit. De asemenea,ºlefuiesc ºi lãcuiesc podele vechi.Tel. 0747-891.142 ºi 0744-922.472.

Vând loc de casã, 1.000mp, în satul Mândruloc, tel. 0744-245.910.

Vând circular pentru tãiatscândurã, leaþuri ºi grinzi, cu masãextensibilã. Se poate purta ºiacþiona de pe orice tip de tractor,este adaptabil ºi la motor electricmono sau trifazic, tel.0257/514.620 sau la adresa, str.Vasile Roaitã nr. 11, localitateaVladimirescu.

Efectuez manichiurã cu gelºi unghii false, tel. 0720-760.351,0741-020.405.

Vând un covor persan, ocanapea extensibilã, o canapea,douã fotolii, tel. 0257/514.186.

Firmã de croitorie angajeazãconfecþionere cu experienþã, tel.0724-363.028.

Vând garsonierã confort 1,încãlzire centralã, gresie, faianþã,nou mobilatã, situatã în spatelestaþiei de tramvai de la moara dinVladimirescu, 30.000 euro, nego-ciabil, tel. 0720-312.991.

Îngrijesc copil mic în locali-tatea Vladimirescu, 6-8 ore pe zi,tel. 0749-893.214.

Vând vacã + junincã, rasaBãlþatã româneascã, ambele ges-tante - luna a treia, respectiv a 6-a. Informaþii la tel. 0724/060705sau Danciu Elena, str.V.Roaitãnr.117.

Vând casã în Vladimirescu,str. Vasile Milea nr. 84 A, com-pusã din 3 camere, sufragerie,bucãtãrie, baie, apã, gaz,canalizare, încãlzire centralã ºi cuo curte lângã, preþ 110.000 euro,negociabil, tel. 0751-909.373.

West Motel Vladimirescu

angajeazã urgent ospãtarã cu saufãrã experienþã, telefon:0257/515.500, 0357/423.901.

Vând încãlzitor de apã pen-tru bucãtãrie, pe gaz, de 5kW ºipoartã de metal 3x2 metri, cupoartã micã, tel. 0740-473.72,0257/541.361.

Cumpãr casã circa 70.000euro, din cãrãmidã, 1.000 mp,front stradal 18 metri, tel. 0741-491.854.

Meditez limbile germanã,englezã ºi francezã, pentru elevi ºiadulþi, cu metode moderne ºi lapreþuri convenabile. Tel. 0746-198.010.

Vând Ford Sierra comby,anul 1990, 1,8 Tdi, albastru, 2200euro, negociabil + un motor derezervã, tel. 0743-913.281.

Vând 1.000 þigle din cimentde culoare roºie, cu 800 lei(8.000.000 lei vechi), tel. 0741-491.854.

Efectuez manichiurã ºipedichiurã la domiciliul clientului,tel. 0747-468.539 ºi masaj, tel.0742-260.261.

Angajez tâmplari ºi munci-tori necalificaþi, tel. 0724-320.214.

Execut fotografii digitale ºifilmãri profesionale, pentrudiferite evenimente (nunþi,botezuri, aniversãri), tel. 0749-069.266.

Vând clãdire mare cu etaj(fostã moarã) cu teren, situatã înjudeþul Bihor, zonã turisticã, pemalul Criºului Negru. Ideal pentruagroturism. Informaþii la tel:0745/304504.

Vând case ºi terenuri intra-vilane în Bãtania, Ungaria, la celmai bun preþ al pieþei. Asigur ºiîntocmirea actelor necesare tran-scrieri. Informaþii la tel:0724/590747.

Execut cruci de diferitetipuri, cu plata ºi în rate. Informaþiila tel. 0742-038.200, str. VasileRoaitã nr. 105.

Mica publicitate

SC Decobloc Construct SRLTelefon 0751-955.234, Fax: 0257/0257/514.777

e-mail: [email protected]ã o gamã largã de construcþii: blocuri, hale, case în roºu

sau la cheie, finisaje interioare ºi exterioare, tencuieli mecanizate ºi pe bazã de ipsos.Instalaþii: electrice, sanitare, încãlzire centralã.Ferestre ºi uºi din PVC: profil Aluplast, sticlã Low-E+Argon, fer-

onerie Maco.

Începând cu luna ianuarie 2007 s-a aprobatdepunerea dosarului pentru trusoul nou-nãscutului,în baza Legii 482 din 2006, modificatã deOrdonanþa Guvernului nr. 3 din 2007. Trusoul seacordã la cererea scrisã a oricãruia dintre pãrinþii na-turali ai copilului sau prin împuternicit, la cerereareprezentantului legal al copilului, precum ºi decla-raþia pe propria rãspundere cã acesta nu a mai soli-citat ridicarea trusoului în altã localitate.

* Acte necesare pentru depunerea dosarului:- copie dupã certificatul de naºtere al copilului;- copie dupã buletinul/cardul de identitate al

unuia dintre pãrinþii copilului;- declaraþie-tip (care se gãseºte la sediul

Primãriei).Sumele reprezentând contravaloarea trusoului

(150 lei, respectiv 1.500.000 lei vechi) se plãtesc decãtre autoritãþile publice locale în termen de 30 de

zile de la depunerea cererii de cãtre solicitant. LaPrimãria Comunei Vladimirescu, acest lucru esteposibil dupã data de 20 a fiecãrei luni.

* Modul de lucru:Cererea de acordare a sumei se depune ºi se

înregistreazã la Primãria localitãþii de domiciliu. Lafiecare dosar se întocmeºte o dispoziþie aprobatã deprimar; pe baza acestei dispoziþii, se întocmeºte ºi osituaþie centralizatoare. Un exemplar se va trimiteDirecþiei Muncii, la sfârºitul fiecãrei luni, iar aceastava întocmi un borderou cu situaþiile centralizatoarela nivel de judeþ. Acestea vor fi transmise pe suportde hârtie ºi pe suport electronic.

Pentru anul în curs, 2008, trusoul de nou-nãscutse acordã în bani ºi nu în produse, aºa cum a fostpropus iniþial.

Amalia Coºarbã

Totul despre acordarea trusouluipentru nou-nãscuþi

23 - 29 Martie 2008 DIALOG CU CITITORII

VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

Pag. 3

„DUMNEAVOASTRÃ ÎNTREBAÞI,

PRIMARUL VÃ RÃSPUNDE“

“DUMNEAVOASTRÃ ÎNTREBAÞI, PRIMARUL VÃ RÃSPUNDE”Acest spaþiu vã este destinat dumneavoastrã, cititorilor noºtri, pentru a intra în dialog cu primarul comunei VLADIMIRESCU. Cum veþi face? Dupã

ce veþi completa cuponul de mai jos cu întrebãrile dumneavoastrã, decupaþi cuponul ºi îl trimiteþi la secretariatul Primãrei Vladimirescu cu specifi-caþia „PENTRU REDACÞIA ZIARULUI VLADIMIRESCU SÃPTÃMÂNà DE SÃPTÃMÂNÔ, str. Revoluþiei, nr. 4, Vladimirescu, tel: 0257/514.902,0257/514.101, fax: 0257/514.101.

Numele ºi prenumele ....................................................................... Adresa.........................................................................................

Întrebãri

1. ....................................................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................................................................

În momentul în care dumneavoastrã, capãrinþi, aveþi în mânã certificatul de naºtere alcopilului nou-nãscut, puteþi începe demersurilepentru a putea beneficia de alocaþiile oferite deStatul Român. Foarte important de reþinut estefaptul cã de alocaþia de stat pentru copii benefi-ciazã toate familiile care îºi depun dosar, indife-rent de numãrul de copii care fac parte dinrespectiva familie. Alocaþia de Stat se acordã înbaza Legii 61 din 2001, dupã trei luni de ladepunerea dosarului la sediul Primãriei de careaparþineþi.

* Acte necesare pentru alocaþia de stat pentrucopii:

- certificatul de naºtere al copilului nou-nãscut(original ºi copie);

- copie dupã actul de identitate al reprezen-tantului legal al mamei sau tatãlui (obligatoriu caaceºtia sã aibã domiciliul în localitatea unde soli-citã alocaþia);

- copie dupã livretul de familie, completat cuultima naºtere;

- în cazul în care copilul suferã de un handi-cap, este necesarã o copie a certificatului deîncadrare al acestuia într-un grad de handicap;

- în cazul unui divorþ, este necesarã hotãrâreajudecãtoreascã de încredinþare a copilului;

- acolo unde este cazul, hotãrârea judecãtore-ascã de încredinþare a copilului în vedereaadopþiei ºi de încuviinþare a adopþiei;

- hotãrârea judecãtoreascã sau dupã caz,hotãrârea comisiei pentru protecþia copilului,pentru mãsura de protecþie socialã a plasamentu-lui;

- dispoziþia directorului general al DirecþieiGenerale de Asistenþã Socialã ºi ProtecþiaCopilului sau, dupã caz, hotãrârea judecãtoreascãpentru mãsura de protecþie specialã a plasamen-tului în regim de urgenþã;

- hotãrârea judecãtoreascã de instituire atutelei sau, dupã caz, dispoziþia autoritãþii tute-lare emisã pânã la 31 decembrie 2004;

- dispoziþia autoritãþii tutelare de instituire acuratelei,

- actul de deces al unuia dintre pãrinþi (undeeste cazul);

- cerere-tip (se primeºte la sediul Primãriei);- dosar plic.Cererea pentru acordarea alocaþiei de stat

pentru copii se poate depune la sediul primãrieiîn raza de domiciliu în termen de 6 (ºase) luni dela data naºterii copilului, în orice zi lucrãtoare dinsãptãmânã. Dacã actele nu sunt depuse în acestinterval de timp, persoanele în cauzã nu mai be-neficiazã de alocaþia de stat ºi din urmã.

Persoanele care nu se încadreazã în termenulstabilit de 6 (ºase) luni, vor beneficia de alocaþiade stat doar începând cu luna în care au depusdosarul. Aceºtia au obligaþia de a scrie o declar-aþie pe propria rãspundere prin care sã precizezefaptul cã copilul nu a fost încredinþat într-un cen-tru de ocrotire minori ºi motivul pentru care nu

au depus actele în termenul precizat de lege.Valoarea alocaþiei de stat pentru copii este de

200 lei (2.000.000 lei vechi), pânã când copilulîmplineºte 2 ani. Dupã ce copilul depãºeºteaceastã vârstã, alocaþia va fi schimbatã din oficiude cãtre persoanele abilitate de la Direcþia Munciiºi va fi de 40 lei (400.000 lei vechi), fãrã a maitrebui sã depuneþi un alt set de acte. Aceastãsumã se modificã odatã cu modificãrile apãrute înlege.

În cazul în care pãrinþii nu sunt cãsãtoriþi legal,iar copilul este recunoscut de cãtre tatã, acestaare obligaþia sã-ºi dea acordul printr-o declaraþiepe propria rãspundere ca alocaþia de stat pentrucopii sã fie preluatã de cãtre mama copilului. Lafel este ºi în cazul în care tatãl solicitã acordareaalocaþiei de stat, mama trebuind sã-ºi dea acor-dul pentru ca acesta sã preia alocaþia de stat pen-tru copii.

Dacã se refuzã sã se scrie aceastã declaraþie,dosarul va fi incomplet ºi, ca atare, va fi respinsdin cauzã cã oricare dintre pãrinþii naturali aicopilului poate solicita certificatul de naºtere ºiare dreptul sã depunã dosarul pentru alocaþie.Declaraþia pe propria rãspundere se scrie în faþapersoanei care are aceste atribuþii.

În cazul în care copilul nu este recunoscut decãtre tatã, actele le va depune mama, fãrã nici oaltã declaraþie.

* Foarte important de reþinut: Beneficiazã dealocaþia de stat pentru copii ºi tinerii care audepãºit vârsta de 18 ani, dar care încã sunt elevi.

* Modul de lucruLa sfârºitul fiecãrei lumi se centralizeazã toate

dosarele primite în luna respectivã ºi se trimit laDirecþia Muncii, pe baza unui borderou în dubluexemplar, împreunã cu dosarele. Acest borderouse va verificã ºi în luna urmãtoare un exemplareste trimis înapoi Primãriei, cãtre compartimentulde specialitate.

Alocaþia de stat pentru copii poate fi acordatãfie prin cupon poºtal (la adresa din buletin alsolicitantului), fie într-un cont personal sau într-un cont de card, acest lucru fiind lãsat la alegereapãrintelui. Pentru ultimele douã opþiuni, estenevoie de numãrul contului sau card-ului ºinumele bãncii la care dumneavoastrã, ca pãrinþi,aveþi contul deschis sau card.

Amalia Coºarbã

* Doamnã Mariana P.:Am considerat sã vã respect

dorinþa ºi voi reþine în arhivãscrisoarea dumneavoastrã, dându-vã numai iniþialele. Am sã redauscrisoarea în întregime. Deci,citez: «Domnule primar al comuneiVladimirescu, mã numesc MarianaP. ºi sunt din comunaVladimirescu. Mã prezint «parþialanonimã», deoarece întrebarea pecare v-o pun este mai dificilã ºi nudoresc sã-mi gãsesc gardul ºipartea de la stradã pictatã cuzoaie, cum au mai pãþit unii. Vãdcã deja a început campania elec-toralã ºi, dupã pãrerea mea, estepresãratã cu lucruri nu tocmai orto-doxe. Întrebarea mea sunã în felulurmãtor: De ce domnul viceprimarMitrea face dosare la Legea15/2003 ºi umblã din casã în casãpentru completarea cererii ºiîntocmirea dosarelor, considerândcã în situaþia în care adunã voturi ºiajunge primar, le va da tuturorloturi de casã? Mã întreb de undepãmânt? Are dânsul suprafeþe deunde sã dea ºi noi nu ºtim, sau seapropie 1 aprilie ºi vrea sã fieprimul pãcãlici din com.Vladimirescu? Vã rog sã-mispuneþi pe ce bazã legalã, dacãeste adevãrat cu pãmântul pentrutineri, ca sã nu-mi irosesc votul pecine nu meritã. Cu stimã, aceeaºiMariana». Încheiat citatul.

Stimatã doamnã, am mai spusºi o repet: Domnul Mitrea estepentru mine o mare decepþie.Ceea ce îmi spuneþi confirmãaprecierea mea.

1. Domnul Mitrea ori nucunoaºte, ori nu vrea sã cunoascãºi sã spunã adevãrul celor cãrora lecere votul ºi le vinde „pielea ursu-lui din pãdure”, bãtându-ºi joc decetãþeni. Pãcat cã aceºtia sunttineri. ªi situaþia de necunoaºtereºi aceea de a înºela cetãþenii estefoarte gravã, cu atât mai mult cucât este fãcutã de un demnitarpublic.

Am spus-o ºi o repet, chiardacã rãnesc: trebuie sã secunoascã de cãtre toþi cei intere-saþi cã aplicarea Legii 15/2003este suspendatã pânã la punereaîn posesie a tuturor celor pe careStatul Român i-a expropriat înmod abuziv în perioada comunis-mului. Comuna noastrã nu faceexcepþie de la aceastã dispoziþie.Legea este lege pentru toþi, chiardacã nu place.

2. O altã precizare.Suspendarea s-a produs la dataintrãrii României în UE. Cunoaºtemcu toþii cã România s-a angajat calegile statului sã fie adaptatelegilor din UE. ªtie domnul Mitreace va fi dupã? Sigur, nu ºtie? Sauface pãcãleli de 1 aprilie ? Ambelesituaþii sunt nedemne pentru undemnitar.

3. Din câte cunosc ºi am aflatde la cititori, lotul primit de familiadomnului Mitrea a fost vândut.Deci, trageþi dumneavoastrã con-cluzia...

4. Nu ºtiu dacã domnul Mitreavrea sã fie primul pãcãlici, cumspuneþi dumneavoastrã, dar ºtiucã ceea ce face domnul Mitreaeste sigur o pãcãlealã.

5. Nu, domnul Mitrea, nu arenici o bazã legalã. Eu cred cã „vãirosiþi votul”.

Precizare Toþi cetãþenii caredoresc un loc de casã pe legea15/2003 pot depune cerere laprimãrie în acest scop. Cererilese depun la secretariatulprimãriei . Aici ve-þi primi toateexplicaþiile legale pe care Dvs.le solicitaþi.

* Domnului Calalb Ion, con-silier local:

Nu vi s-a publicat ºi nici nu vise va publica articolul dumneav-oastrã, pentru simplu motiv cãredacþia nu publicã injurii, nicicalomnii. Dialogul de acuze reci-proce nu foloseºte comunitãþii.Aºteptãm de la dumneaoastrã sãvã prezentaþi la rubrica Consilieriise prezintã. Pentru publicareaunor articole de genul celui trimisredacþiei, vã puteþi prezenta larubrica mica sau marea publicitatea cotidienelor arãdene. Nea Ioane,am sã parafrazez un mare poet alneamului: Am spus NU ºi punc-tum.

* Domnului Cozmuþa Ioan,Vladimirescu:

Deosebitã stimã ºi respect pen-tru viaþa dumneavoastrã nu tocmaiuºoarã. Veteran de rãzboi, disidentpe vremea regimului comunist,lovit ºi de soartã prin moarteasoþiei dumneavoastrã iubite. Vãînþeleg durerea. Spaþiul de publi-care este, totuºi, limitat, dar vãvom publica la aceastã rubricãsecvenþe din viaþa domniei voas-tre greu încercatã. Aþi venit peaceste meleaguri din Baia Mare, înanul 1980. Adaptarea a fost grea.Alte obiceiuri, alte persoane în jur.Membru al PNÞ-CD, atunci cândacest partid era semiclandestin, aþifost persecutat ºi considerat ca undisident, fapt adevãrat, de altfel.Peste toate acestea, soþia a trecutla cele veºnice când dumneavoas-trã nu vã aºteptaþi. Durere.Singurãtate. Dor. Toatã consider-aþia mea. Din lipsã de spaþiu, amsã citez o strofã din poezia trimisãspre publicare, dedicatã soþiei, decãtre dumneavoastrã:

Trec mereu pe lângã ea,venind de oriunde,

Vorbesc singur cu ea, dar eanu-mi rãspunde,

Speranþa mea s-a risipit,Veronica?... A murit.

Al Dumneavoastrã, Ioan Criºan

Cum se acordã alocaþiade stat pentru copii

Important de ºtiut...

23 - 29 Martie 2008 SPORT

VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

Pag. 4

Sâmbãtã, 15 martie 2008; stadionVladimirescu (112 spectatori); au mar-cat: Farcaº (min. 14) ºi ªtefeligã (min.82 ºi min. 90), respectiv M. Stoica(min. 58).

CS Vladimirescu 2003: Szabo -Boiþiu, Tomoiagã, George Iancu, Peia(min. 75 Nichituþ), Gyenge, Ionaºcu(min. 73 Ienãºescu), Rus, Dinu, ªtefe-ligã, Farcaº (min. 54 Huþanu). Pebancã: Carp, Boicu, Man ºi Boloº.Antrenor: Cristian Sculici.

ªoimii Lipova: Dina - Catrinoiu,Barna (min. 30 Costea), Banciu, Bimbo(min. 88 Trif), Negociu (min. 75Cãrãbaº), Aruxandrei, Stoica, Roºu,Dolomeþ, Braiþ. Pe bancã: Defert ºiDragoº. Antrenor: Dan Barna.

Arbitru principal: Paul Barta; arbi-tri asistenþi: Mihai Jivan jr. ºi EmilCriste. Observator AJF: Mircea To-derici. Cartonaºe galbene: Boiþiu(min.33) ºi Tomoiagã (min.80), res-pectiv Aruxandrei (min.86).

Venitã sub impresia rezultatuluifoarte bun obþinut în etapa trecutã,când a þinut în ºah liderul, pe terenpropriu, ªoimii Lipova a început me-ciul de la Vladimirescu în stil ofensiv,anunþându-ºi clar intenþia de aobþinute un alt rezultat bun, dupã

egalul cu Naþional Sebiº, iar timp demai bine de zece minute am asistat laun adevãrat asalt al oaspeþilor la poar-ta lui Szabo ºi se pãrea cã rezultatulobþinut în etapa trecutã nu avea sã fiedoar un simplu foc de paie pentruachipa antrenatã de Dan Barna.

Gazdele nu au acceptat presiuneaoaspeþilor ºi au ieºit la atac, iar în mi-nutul 14 reuºesc deshiderea scorului,oarecum împotriva cursului jocului,când Farcaº finalizeazã din 7 metri,trimiþând pe sub portar. Validareagolului a stat sub semnul întrebãrii,deoarece unul dintre tuºieri a semna-lizat poziþie de ofsaid, în vreme cearbitrul principal arãtase deja reluareajocului de la centrul terenului. A urmatun scurt dialog între cei doi arbitri, iarrezultatul este cã se valideazã, corect,golul: 1-0. Pânã la pauzã, gazdele vormai beneficia de câteva ocazii de amãri scorul, dar, pe rând, Dinu (min.38), Boiþiu (min. 41) ºi Gyenge (min.44) trec pe lângã gol.

La reluare, tot gazdele sunt celecare conduc jocul, iar ªtefeligã rateazão bunã ocazie de a marca (min. 47),când rateazã întâlnirea cu mingea tri-misã în adâncime de Dinu. Meciuldevine mai alert, cu faze la ambele

porþi, iar la una dintre puþinele acþiunide atac ale oaspeþilor, aceºtia resta-bilesc egalitatea, când, în min. 58, M.Stoica trimite din 8 metri pe sub por-tarul Szabo: 1-1. Odatã cu trecereatimpului, gazdele trec mai deciºi lacârma jocului, însã rateazã ocazii foartebune de a marca, spre disperareabãncii de rezerve ºi a spectatorilor.Rând pe rând, Ienãºescu (min. 74) ºiªtefeligã (min. 75) rateazã ocazii clarede gol. Din fericire pentru gazde,superioritatea teritorialã tot mai accen-tuatã se concretizeazã în minutul 82,când ªtefeligã urmãreºte atent mingea

respinsã de portar ºi din 3 metri trimitepe sub acesta: 2-1. Este scorul caremai liniºteºte spiritele în tribune, pre-siunea gazdelor continuã ºi acelaºiªtefeligã este lansat în adâncime (min.90) ºi trimite pe sub portar: 3-1.

* Sã mai spunem cã celelalte douãechipe ale CS Vladimirescu 2003 aujucat, în cadrul CampionatuluiJudeþean 2, pe teren propriu, obþinândvictorii la scoruri concludente: CSVladimirescu II - FC Variaºul Mare 8-0(în seria A) ºi CS Vladimirescu III -Olimpia Bocsig 8-1 (în seria B).

Claudiu Iacob

S-au impus spre final...CS Vladimirescu 2003 - ªoimii lipova 3-1 (1-0)

Al doilea meci consecutiv peteren propriu pentru MureºanaMândruloc s-a jucat în cadruletapei a XVIII-a, adversarã fiindu-iAS Romvest Arad, pe terenul dinMândruloc. Dupã victoria de sãp-tãmâna trecutã cu Cetate Sãvârºin,era de aºteptat, dupã valoareaadversarului, ca scorul sã nu maiaibã proporþiile celui obþinut înmeciul de duminica trecutã.Partida se anunþa una extrem dedificilã deoarece oaspeþii alcãtuiauo echipã tânãrã, ambiþioasã ºi dor-nicã de afirmare, deci orice rezul-tat era posibil... Filmul acestuimeci se prezintã astfel:

- min. 9: Catereniuc respingespectaculos un balon ºutat puter-nic de la 18 metri lateral dreapta;

- min. 16: Bîldescu M. se acci-denteazã grav ºi ajunge direct la

Urgenþã, de unde se întoarce cumâna în gips;

- min. 26: Ceh încearcã poartadin loviturã liberã, dar ºutul sãutrece peste poartã;

- min. 35: Sfîrlogea îl încearcãpe portarul arãdenilor, însã ºuteazãslab, pentru ca acelaºi jucãtor sãmai iroseascã o altã ocazie de adeschide scorul în min. 43;

- min. 57: Chipcea este gãsitexcelent în careu, face o piruietãlângã adversarul direct ºiºuteazã pe jos în dreapta por-tarului deschizând scorul: 1-0;

- min. 59: Sfârlogea îºi încearcãdin nou ºutul, dar ºuteazã din 10metri din nou... în portar;

- min. 86: ultima fazã a meciu-lui îl are în prin plan pe acelaºiSfîrlogea, care ºuteazã înºelãtor lacolþul scurt, portarul prinzând în

doi timpi.A fost o victorie muncitã, dis-

putatã ca urmare a unui jocinteligent din partea bãieþilor de laMureºana, cu un plus pentru com-partimentul defensiv, acestafãcând un joc exact, reuºind sã ani-hileze periculoºii atacanþi de laRomvest. În etapa viitoare,Mureºana se deplaseazã laZãdãreni, pentru meciul cuMureºul, care se anunþã unulechilibrat, deschis oricãrui rezultat.

Au evoluat pentru Mureºana:Catereniuc - Zãpuc, Covaci, Voina,Bîldescu M. (min.16 Sîrb), ChipceaL. (min.66 Pavel), Ceh, Cioncioiu,Rujescu, Chipcea C. (min.69Petrean), Sfîrlogea. Pe bancã:Sima, Maxim, Tãnase. Antrenor:Ciprian Ceh.

Claudiu Iacob

Gyenge (nr.11) trimite mingea spre poarta oaspeþilor, sub privirile lui ªtefeligã...

Victorie (foarte) muncitã !Mureºana Mândruloc - AS Romvest Arad 1-0 (0-0)

LIGA a IV-a:Rezultatele etapei a 23-a

CNM Pâncota - Progresul Pecica 1-0 ( 1-3)Naþional Sebiº - AS Dorobanþi 1-0 ( 4-0)CS Vladimirescu 2003 - ªoimii Lipova 3-1 ( 2-1)Pãuliºana Pãuliº - Unirea Sântana 3-0 ( 2-0)Criºul Ch. Criº - Regal Horia 1-1 (11-1)Înfrãþirea Iratoºu - Aqua Vest ªofronea 2-1 ( 0-2)Victoria Zãbrani - Partizan Satu Mare 0-1 ( 1-2)Frontiera Curtici - Unirea ªeitin 4-0 ( 2-3)Recolta Apateu - Voinþa Mailat 2-3 ( 2-3)

* în parantezã este trecut rezultatul de la meciul de junioriClasamentul la seniori:

1. Naþional Sebiº 23 21 1 1 77-14 64p2. CNM Pâncota 22 19 1 2 63-19 58p3. Unirea Sântana 23 16 1 6 51-27 49p4. Pãuliºana Pãuliº 23 11 3 9 45-42 36p5. CS Vladimirescu 2003 23 11 2 9 42-39 35p6. Frontiera Curtici 23 10 2 11 42-37 32p7. Aqua Vest ªofronea 23 10 1 12 43-53 31p8. Regal Horia 23 9 3 11 32-34 30p9. Voinþa Mailat 23 8 4 11 35-37 28p

10. Partizan Satu Mare 22 9 1 12 50-53 28p11. AS Dorobanþi 23 9 1 13 37-43 28p12. Unirea ªeitin 23 8 3 12 43-51 27p13. Înfrãþirea Iratoºu 23 7 6 10 27-38 27p14. Criºul Ch. Criº 23 8 3 12 27-44 27p15. Progresul Pecica 23 7 5 11 23-37 26p16. Victoria Zãbrani 23 7 3 13 30-42 24p17. ªoimii Lipova 22 6 5 11 31-51 23p18. Recolta Apateu 23 5 3 15 39-76 18p

Clasamentul la juniori:1. Unirea Sântana 23 19 0 4 76-16 76p2. Progresul Pecica 23 14 5 4 62-26 61p3. ªoimii Lipova 23 15 1 7 49-21 61p4. Naþional Sebiº 23 13 3 7 47-34 55p5. Partizan Satu Mare 23 13 2 8 56-36 54p6. Voinþa Mailat 23 12 4 7 55-32 52p7. Pãuliºana Pãuliº 23 12 3 8 54-19 51p8. Criºul Ch. Criº 23 12 3 8 42-28 51p9. CNM Pâncota 23 11 4 8 52-24 48p

10. Unirea ªeitin 23 11 4 8 39-34 48p11. Aqua Vest ªofronea 23 11 3 9 51-40 36p12. Frontiera Curtici 23 10 2 11 50-49 42p13. Recolta Apateu 23 7 6 10 38-41 34p14. CS Vladimirescu 2003 23 7 2 14 50-62 30p15. Victoria Zãbrani 23 6 4 13 35-61 28p16. Înfrãþirea Iratoºu 23 4 1 18 26-66 17p17. AS Dorobanþi 23 3 3 17 20-63 15p18. Regal Horia 23 1 2 20 9-159 6p* la juniori, se acordã 4 puncte pentru victorie.Etapa viitoare (22-23 martie 2008): Progresul Pecica - Pãuliºana Pãuliº (în tur 0-2),

Aqua Vest ªofronea - Naþional Sebiº (0-8), AS Dorobanþi - CS Vladimirescu 2003 (1-3),ªoimii Lipova - Recolta Apateu (2-5), Partizan Satu Mare - Criºul Ch. Criº (1-2), RegalHoria - CNM Pâncota (0-1), Unirea Sântana - Înfrãþirea Iratoºu (0-0), Voinþa Mailat -Frontiera Curtici (0-0), Unirea ªeitin - Victoria Zãbrani (1-2).

Regal Horia a pornit meciul de la Criº de lapremisa cã este unul abordabil la victorie, încondiþiile în care jocul se desfãºura pe un terenbun, care avantaja echipa lui Marcel Duºan, con-sideratã mai tehnicã. Oaspeþii se gândeau la vic-torie, mai ales din perspectiva meciului de sâm-bãtã, când la Horia va veni CNM Pâncota.

Numai cã socoteala de acasã nu s-a potrivit cucea de la Chiºineu-Criº, gazdele aflate fiind înlupta pentru evitarea retrogradãrii, au începutmeciul mai tare, cu intrãri la intimidare ºi cu multpeste limita regulamentului.

Cum era ºi firesc, acestea vor deschide scorul,în min. 12, dupã o fazã fixã, când Giulãu a respinsgreºit o mine recentratã, aceasta a ajuns la Faur,care a îndeplinit doar o formalitate, împingândmingea în plasã: 1-0. Dupã gol, gazdele s-auaºezat pe douã linii, în defensivã, mulþumindu-sedoar sã riposteze pe contre. De aici, a rezultat unmeci disputat între cele douã careuri, dar lipsit deocazii clare de poartã. În cele din urmã, egalareas-a produs în min. 82, când la o fazã care nuanunþa nimic, mingea ºutatã de Barna a fost scã-

patã printre picioare de portarul gazdelor: 1-1. ªi totuºi, gazdele au trecut pe lângã victorie, în

minutele de prelungire, dar Asmarandei a scosmingea de pe linia porþii, salvând egalul meritat aloaspeþilor.

A fost un rezultat echitabil în condiþiiledate. Îmi era teamã de accidentãri, în perspec-tiva meciului cu Pâncota. Sunt mulþumit deevoluþia echipei în acest miniretur. Am domi-nat jocurile în compania unor echipe aflate înlupta pentru evitarea retrogradãrii ºi am întâlnitechipe care acasã joacã la rupere ºi la intimi-dare, iar în deplasare nici nu conteazã.Obiectivul nostru rãmâne o clasare în primeleopt echipe, a precizat antrenorul Marcel Duºan.Regal Horia a evoluat în urmãtoarea formulã:Lingurar - Leuciuc, Miheþ, Asmarandei, Cosma,Þigan, Barna, Bãlan Giulãu, Haº, Lipitor. Au maievoluat: Pãºcãlãu, Trif ºi Belei. A arbitrat: CosminTrif, asistenþ: Robert Naghi ºi Daniel Bondar.Observator AJF: Dorin Vãtran.

Cosmin Gherman

O egalitate... dureroasã!Criºul Ch. Criº - Regal Horia 1-1 (1-0)

23 - 29 Martie 2008 ÎNVÃÞÃMÂNT

VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

Pag. 5

Primãvara este anotimpul care ajutãnatura sã-ºi arate frumuseþile, când totul setrezeºte din somnul adânc al iernii. Totulrevine la normal, mugurii copacilor începsã înmugureascã, pentru ca apoi livezile sãfie împodobite cu marame de flori col-orate, una mai frumoasã ca alta.

Primãvara readucem, de asemenea,culorile deschise, cele mai minunate pestetot, pentru ca ºi oamenii sã fie veseli ºi nutriºti; anotimpul vrea ca sã alunge tristeþeadin ochii oamenilor.

Fiecare vietate, în special furnicile, caresunt cele mai conºtiincioase, încep sãlucreze, deoarece ºtiu cã, încetul cu înce-tul, va veni un alt anotimp, friguros ºigreu. Albinele vesele, încântate ºi zglobii,zboarã din floare în floare, pentru a strângãpolenul necesar pentru iarnã. Cucul veselcântã într-una, zburând ºi el în copaciiîmbrãcaþi în straiul lor verde ºi strãlucitor.Soarele arde cu putere, împrãºtiind miilede raze pline cu galben pe pãmântul pecare-l muncesc oamenii cu mult drag ºispor.

Primãvara este un anotimp frumos ºicald care aduce numai bucurii tuturor!

Daniel Popi,elev în clasa a VII-a

ªcoala Generalã Mândruloc

Primãvara, anotimpul vietãþilor

Cu toþii am învãþat la ºcoalã cã unelecuvinte se scriu cu literã micã, iar altele culiterã mare (numitã ºi MAJUSCULÃ). DOOM 2aduce câteva noutãþi în ceea ce priveºtescrierea cu literã micã sau majusculã. Astfel,cuvintele care denumesc ocupaþii, funcþii ºiprofesii se scriu cu literã micã: director, sena-tor, profesor, diriginte, primar, doctor, etc.Dar în cereri, invitaþii sau scrisori, acestecuvinte se scriu cu literã mare, ca formã derespect deosebit, atunci când intrã în formulade adresare: Domnule Director, StimateDomnule Primar, Domnule Senator, StimatãDoamnã Prefect, etc.

Punctele cardinale, zilele sãptãmânii,lunile anului se scriu cu literã micã. Dar cândeste vorba de cuvinte care denumesc oregiune, se scriu cu majusculã: „A plecat înVest”, „S-a întâmplat în Orientul Apropiat”.

Epocile istorice care nu sunt bine individ-

ualizate, se scriu cu literã micã: neolitic,sclavagism, comunism, dar cele de impor-tanþã majorã se scriu cu literã mare:Antichitate, Evul Mediu, Renaºterea.

Se scriu cu iniþiale majuscule toate cuvin-tele care desemneazã numele marilor eveni-mente istorice (Primul Rãzboi Mondial,Rãzboiul de Independenþã, Revoluþia dinDecembrie), numele unor manifestãri ºtiinþi-fice, culturale sau politice (FestivalulInternaþional de Teatru, Congresul Naþional alPartidului X), numele oficial al clãdirilor pub-lice, al instituþiilor, al monumentelor ºi alesãlilor de spectacole (Arcul de Triumf, Muzeulde Artã, Administraþia Prezidenþialã, Liceul deArtã, Ministerul Finanþelor, Facultatea deDrept).

Se scriu cu iniþialã majusculã la primulcuvânt din denumire, cuvintele care desem-neazã: organisme de conducere, comparti-

mente ale instituþiilor (Adunarea generalã aacþionarilor, Catedra de limba românã,Consiliul de administraþie, Serviciul de con-tabilitate), titlurile publicaþiilor, ale operelorliterare, ale articolelor de presã, ale emisiu-nilor radio-TV, documente importante, mãrcide produse (Adevãrul literar ºi artistic,Amintiri din copilãrie, Dicþionar explicativ allimbii române, Tinere vedete).

În mod excepþional, când se urmãreºtesugerarea unor sentimente, atitudini sau cândeste vorba despre denumirea unui concept,unele cuvinte se pot scrie cu literã mare(Mama, Femeia, Binele, Adevãrul, Viitorul).

De asemenea, se permite scrierea cu literãmicã a unor nume de autori, conducãtori,titluri, pentru a obþine un efect stilistic, pecoperta unor cãrþi sau pe ecranul TV.

Prof. Maria Socaciu

Cum scriem ºi cum pronunþãm? Dulcea meaÞarã ºi Limbã

Românã!Vrut-au popoare sã ne învrãjbeascãªi cu a lor miºelie sã ne murdãreascã,Dar noi românii falnici, pe ei nu i-am lãsat,ªi-n secole întregi cu ei ne-am tachinat.ªi în lumea asta Dumnezeu sã þinãDulce, a mea Þarã, ºi Limba Românã!

Cu vorbe reci ºi grele vrut-au la noi sã sarãªi sã ne pierdem astfel Dragostea de þarã.ªi astãzi se întâmplã la fel cu România,Dar noi avem ºi dorul ºi încã, ciocârlia.ªi în lumea asta Dumnezeu sã þinãDulce, a mea Þarã, ºi Limba Românã!

În þara noastrã veºnic va dãinui frãþia,Eu strig un singur lucur: „Trãiascã România!”

Avem o þarã frumoasã, cu olimbã fermecãtoare; ºi înaceastã limbã dulce a poezieiam descoperit, ca devizã, într-un magazin, urmãtoarelecuvinte: „Nu Furaþi!”. Atât!

Daniel Popi,elev în clasa a VII-a

ªcoala Generalã Mândruloc

MamaMama este omul sfânt,Unicã e pe pãmânt.Noi, copiii, o iubimªi bucurii îi oferim.Ea ne creºte ºi ne-nvaþã,Cum sã ne purtãm în viaþã.

Noi îi mulþumim mereu,Cã nu ne lasã la greu.Ea pe noi mult ne iubeºteªi de rele ne fereºte.Mama ne-ajutã mereu,Oricât ne-ar fi de greu.Carmen Lazea

MamaSuflet de tãcere,

Aur, mângâiere,

Când te strânge-n braþe,

Cu zâmbetul pe faþã.

Caldã mângâiere

A mamei tãcere,

Blândã ºi duioasã.

Mama mea frumoasã,

Eºti razã luminoasã.

Rodica Popescu

Din inimã...

pentru mama

Grupa de copii a educatoarei Doina Ciule (Grãdiniþa PN Vladimirescu) a ieºit la plantat pomi în curtea grãdiniþei...

Pentru a mã dezvolta, am nevoiede foarte multe. Am nevoie de cine-va care sã mã punã într-un pãmântroditor. Pe lângã acest lucru, mai amnevoie de substanþe nutritive, deluminã ºi de apã. Dar aceste lucruri nusunt nimic pe lângã ce am eu nevoiecel mai mult: IUBIRE. Am nevoie deiubire din partea oamenilor, pe care îiîncânt cu frumuseþea mea. Ei trebuiesã vorbeascã cu mine, sã mã îngri-jeascã ºi sã-mi arate toate dragostealor. În aceste condiþii, mã voi dezvol-ta ºi îi voi încânta pe toþi cu fru-museþea mea.

Bulbii mei au fost puºi într-unparc, în faþa fostei întreprinderi. Amînceput sã cresc, sã mã dezvolt. Într-o zi, când tocmai mã pregãteam sãînfloresc, am simþit cã încep sã mãsufoc. Nu ºtiam ce se întâmplã. Amînceput sã discut cu suratele mele peaceastã temã. Nu puteam vorbi, pen-tru cã aerul era tot mai greu de respi-rat. Ne-am dat seama cã pe coºurileînalte ale fabricii ieºea un fum înecã-cios. M-am gândit cã s-a zis cu noi.Plângeam disperate, gândindu-ne cãnici nu am apucat sã înflorim.

Lângã noi s-a oprit o maºinã, dincare au coborât câþiva oameni dotaþicu tot felul de unelte ºi de ghivece.Au început sã ne scoatã din pãmânt ºisã ne punã în ghivece. Ne-au dusîntr-o florãrie mare, unde, timp decâteva zile, am fost îngrijite în moddeosebit. Aici ne-am simþit foartebine, pânã într-o zi când au intratfoarte mulþi oameni gãlãgioºi. Nuºtiam ce vor. In dreptul meu s-auoprit un domn ºi fetiþa lui. Fetiþa m-aluat în mâini, spunând cã-i place demine.

M-au dus acasã ºi în ziua urmã-toare m-au dat unei doamne fru-moase, care era mama fetiþei. Fetiþa i-a spus cã de Ziua Mamei mã oferã pemine. Doamna s-a bucurat foartemult. M-a pupat ºi m-a îngrijit cumultã rãbdare ºi dragoste în contin-uare.

Am rãmas în casa lor, bucurându-mã de toatã grija lor. La rândul meu,i-am rãsplãtit cu frumuseþea mea.

Iulia CristiClasa a VIII-a

ªcoala Generalã Horia

Sunt o lalea de primãvarã,foarte frumos coloratã

Cu ocazia zilei de 8 martie, elevii ªcoliiGenerale din Horia, conduºi de profesoaraFlorica Sabãu ºi de învãþãtorii Mihai ªumãndanºi Petru Cristi, au prezentat un frumos programartistic, închinat mamelor. În program s-auprezentat ºi creaþii originale ale unor eleve dinclasa a VI-a:

23 - 29 Martie 2008 VIAÞA LA ÞARÃ

VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

Pag. 6

Poveºtile lui Bace Toghierea (VI)

- Da tu ce bai ai dã stai aºe dã busum-flat? Gînghieºchi cã þ-o murit tutcacu ou-n cuibar – o zîs bace Mitru cîtãceal’ mic a lu’ Hãlãu.

- Apu cum ºi nu fiu?- o rãspunsceala – c-am înºirat lu’dom’vãþãtoruna altã dîn jografie, dã poartã numedî pã pachiechile dã þîgãri: Bucium,Rarãu, Carpaþî fãrã ºi cu, Mãrãºeºchi,Snagov, Litoral..., ºi-n loc ºi-mi deienotã mare, m-o peghiepsît.

- Las’, zîce nanã Cãtiþã, nu mai fibusumflat cã dacã-i creºchie marepoachie îi ajunje ºi vez’ locurile dãcare zîci ºi þî-i duce muierea ºi prunciipã Litoral, aghicã la mare. Pîn’atunci ieluaþ’ voi fiecare cît-o pancovã d-aci, cãnuma’ ce le-am copt ºi le-am încins înmniere rîjnitã.

- Eheheiii drajii mnei – zîce baceToghiere – fainie locuri îs p-aculu, pî lamare. Ce-am vãzut aculu n-am vãzutnicãrie-n lume.

- Doarã n-ai fost la mare? – amîntrebat noi pruncii. Vecinii mai bãtrîninu zãceu nimic numa rîghieu pã su’mustãþ’, sãmn cã iei ºchiau ceva.

- Darã n-am fost, fost-am ºi vãzut-am cum sã-ntîlnieºchie apa dîn bãltoa-ca aceie mare cu ceriu vînãt pãtat cupaseri mari ºi alboace.

- Povesteºchi-nie bace Toghiere –am strîgat noi pruncii într-on glas.

Poºtaºul cu lanþul neunsBace Toghiere, dupã ce închighie

ochii vo doauã, tri secunghie, îºirãghicã clopu’ uºor, cu doauã jejichie,îl dã câtã ceafã, îºi rãghicã privirea cîtãcer, apoi o scoboarã cîtã noi ºi zîce:

- Apãi drajii ’mnei cei dã buni, unaºi cu una fac doauã. Omu’ îi nãscut caºi umble ºi pasãrea ca ºi zboare.

Într-o bunã zî, ieram pîn ocol,numa aud cã mã strîgã cinieva dînuliþã. Cînd mã uit cîtã uºe la ocol, ce ºivez’? unu sã þînia cu brîncile dã scîn-dura dã sus a cãputului da nu sã vighiacine-i, numa on chipiu cu ceva pãrsu’iel.

- Stai pã loc, nu zbura pãstã cãputcã mi-l hãbuceºchi, bagãchie pã uºe caoamini ori îi pusã rigla dî la zar, am zîsio cîtã ceala.

Cînd ies în uliþã, ce ºi vez’? ierapoºtaºu cãlare pã biþiglã sã þînia dãcãput.

- Bunã zîua, zîce iel. - Bunã zîua, i-am rãspuns. – Iaca ai primit o carchiepîn poºtã, zîce iel, smulgînd-o dînjanta dã pchiele galbãnã prinsã într-ocurauã lungã pã dîpã grumaz. Dîpãcare închiotoarã capacu jenþî, bãsamãºi nu-i zboare penziile dîn iea pãdrum, îi dã avînt pã dîpã umãru dreptcîtã spachie, zîce tachie bunã ºi dus ofost.

Io rãmãsãi cu carchiea în brînci, n-apucai ºi-i zîc ºi aibe grije cã-s cãpu-turile mîncachie dã ani mulþ’. Tãt mãmnir cum nu s-onvãþat minchie, cãpîn-amu doarã patru o cinci cãputuri osfãrmat ºi vo’ doauã biþigle o-ngînjit.

Dã lanþ nici n-aveam dã gînd ºi zîc ºi-lungã. Las’ cã mai binie-i aºea, barem îlauzîm cînd vinie cîtã noi, dîn ceilaltãuliþã.

Curios nievoie mare am fujit încasã, am luat foarficile, am tãietcarchiea la on capãt, am scos uºorhîrchiea dîn plic, am dãspãturit-o ºiam cichit-o fãrã ºi-mi trag aier. (vezifacsimil)

Versuri, în piaþ la CriºMarþea ci-o vinit m-am dus la piaþ’

la Chiºinieu. Aculu, precum sã ºchie,

nãloagã, îmbulzalã, care vinghiau, carecumpãrau, alþî numa sã uitau. No darã,cum ºi nu chie uiþ’ c-aveai ce vighia:

Bere, colãcei / scroafe cu purcei; cîrnaþ cu muºtar / viþãi sus în car ;saci cu tenchi ºi grãu / muieri fainãrãu ; var stîns, oi ºi mniei / niamuridîn Cinchei ; vighiri ºi budace /croampe, cuie, ace ; mare vîn-zolealã / glume, pãcãlealã ; iepuri,cîini ºi mîþe / vaci cu lapchie-nþîþe…oai! Mã oamini buni, da opriþî-mã c-o luai în versuri.

- Dã-i mai dãparchie bace Toghierecã-i dai binie, o zîs unu dîntrã noi. Dãfapt sînguru care ºi-o revenit, cã noiciilalþ’ stãchiem tãþ’ gurã cascã º-ascul-tam.

- Apãi drajii mniei cei dã buni, în

tãtã buntuzala dîn piaþ’ numa-amvãzut cã so suit unu pã iliº la o cocie º-aculu, în picioare, strîga cît îl þîniagura: - Oamini buuuni! Puþînã atenþiec-am ºi vã spun lucru mareee! Aºe-icã-i nãloagã mare-n piaþ’? - Aºei, aºeio zîs lumea. – Haidaþ’, o zîs ceala, ºimerem întîi tãþ’ în dreapta cîtã intrareºi cine are dã cumpãrat ceva ºicumpere. Apoi merem tãþ’ în stînga ºicumpere ciilalþ’ ce n-or cumpãratnimic. Iac-aºea n-a mai fi nãloagãmããã!

S-or uitat ce s-or uitat oamini la iel,s-or scãrpãnat în cap, or dat mînînþãldîn buze ºi º-or vãzut dã treaba lor. Daunu l-o pus pã ceala la punct: Mããã!Daþîi pace nu vã luaþ’dîpã iel cã aistaface comerþ cu pchei dã cloºcã. Apoi ostrîgat la iel: Mããã! Nu umbla cumãºini aprinsã pî la gurã cã explodezimããã! – Bãsamã, m-am gînghit io, ieraafumat binie.

Tãchie ca tãchie da cum mã uitam

io-ncoaci ºi-nculu iaca mã-ntîlnii cucolegu dîn rãzboi. Mare bucurie,mare. Ni-am îmbrãþiºat, ni-am cinstitcu bere, am vorbit dã una dã alta dîpãcare am stabilit planu’ dã bãtaie înamãnunþîme. Duminica urmãtoareavea ºi fie zîua cei mare. Iel o zîs c-aduce vinu’, io rãchiea, º-amîndoiºoancã ºi cîrnaþ. No, nu chie poþ’ ducela om cu brînca goalã.

Plecarea la mareGreu o trecut vremea pînã-n zîua

plecãrii. În fiecare noapchie mã visamcu colejii mniei dî pã front. Ieramcãlãri, atãcam malu’ mãrii. Da pã cumnie apropiam, nici urmã dã inamic. Cadîn pãmînt ieºeau în calea nostã: birt

lîngã birt, cãfanã lîngã cãfanã ºi la unaiera ºef Cuþîtoi, la alta Mitru, la alta Ilieºi iac-aºea, fiecare vecin dî pã uliþanoastã avea cafana lui. Muzica cînta -benzî pãstã benzî. Noi dãscãlecasãm,mîncam, beiam ºi jucam într-una.Muierile jucau cu noi. Da ceva nu iera-n regulã, nu ierau a noaºchie. Ce ºifaci, barem în vis. ªi iac-aºea mãtrezeam diminiaþã dã diminiaþã tãtasudat. Nu-i uºor la mare, cãldurã nuglumã.

În noapchiea dîn ‘nenchiea plecãriino durmit nimea dî pã uliþa noastã. Dãsara mo pregãchit muierea bagajile:doauã cufere dîn nuiele împlechichieºi taºca dîn pchiele dã porc. În cufãrumai mare ierau pusã efectele person-ale: cîchieva pãrechi dã ºtrimfi; cîchie-va pãrechi dã gaci subþîrã; o pãrechiedã pãntãloni subþîri; patru chimeºi; onvizlic împãturit cu atenþie ºi nu sã-mboþascã ºi o pãrechie dã ºclarfeniegre dîn pchiele. În cufãru mai micierau: jumãtat’ dã ºoancã º-on dãrabdã clisã, îvãlichie în ziar; jumãtat’ dãpitã proaspãt coaptã; ciapã vînãtã dul-cie la gust învãlitã într-on dos þãsut,nou nouþ; on borcan cu mniere dãprunie; zece oauã fierchie tari; trirughie dã cîrnaþ uscat binie, d-onmetãr fiecare; cinci conzerve dã pãsulãcu cîrnãciori, cumpãrachie dî la coper-ativã ºi doauã dimijenie, una dã cincilitre cu rãchie dã prunie ºi alta dã trilitre cu apã. Taºca iera pusã în cufãrpãstã hanie º-aveam în iea: acchile,chipuri cu a ‘mnei, briºca ºi sculile dãras.

Cu bagajile fãcuchie, am stat tãtãnoapchiea treaz în pat aºchieptînd ºizuruie ciasu. Da no apucat c-o ºi bãtutîn obloacile dî cîtã uliþã paznicu’ dãnoapchie a satului, apoi o strîgat: -Scoalã bace Toghiere cã pchierz’motoru. Am zburat în picioare, m-amîmbrãcat dîn tri miºcãri, ca la armatãºi-am ieºit cu bagajile la uliþã inghiemã ºi aºchiepta on niepot cu hinchieu’sfatului. O vinit omu la þanc. Amutãchie ierau pregãchichie. Bani i-ampus cu buletinu în bughielar㺠º-apoiîn jebu dî la pchiept a vizlicului, înstînga, dîn’lontru închiotorîndu-l,apoi, co-n ac dã siguranþã.

M-am luat rãmas bun dî la a ‘mnei,apoi dî la vecini ºi vecinie ºi dus amfost. Oai, cã gînghieºchi cã meream înarmatã. Tãþ’ plînjeau dîpã minie. Io num-arîtam, da mã bucuram c-am ºi vãdlumea.

Drajii mniei cei dã buni, cam voar-bã lungã fusãi io-n sara asta ºi sã fãcunoapchie aci pã noi. Iac-aºe primii ioînvitaþîie la mare inghie dã altfel am ºiajuns. Dar dãspre asta cît ºi dãspremulchie alchile, mai vorbim mîiniesarã.

Pîn’atunci nu uitaþ’: Viaþa-I fru-moasã da-i scurtã, aºe cã ascltaþ’ ºiveghieþ’.

Gheorghe Hodrea

Sarã dã varã. Tãþ’ ieram la uliþã. Nimea nu iera amãrît. Bace Cuþîtoi ºi-o împlinitvisu’ cu pomana, amu fãcia planuri pãntru pãrãstas. La Ceapeu nici voarbã dã foc iarsatu’ iera mulþumit – avea brigadir.

Bace Toghiere iera sînãtos tun, bucuros nevoie mare cã i-o trecut tromna. Noipruncii, cu temile fãcuchie, ieram liniºchiþ’ cã n-or aflat a noºchi pãþania dî la ºcoalãcu duhãnitu’. ªi iac-aºe, aºchieptam ºi vie vacanþa cu trenu’dîn Franþa. Da, cum ºi vãspun, ani dã zîle ni-am întrebat dî ce nu poachie vini mai d-aproape, cã tare greumai ajunjia, cîtodatã.

Bace Toghierea ºi învitaþiea

Dicþionar : tutcã – curcã ; pancovã – un fel degogoºi dar în formã de romb ; mniere rîjnitã –zahãr mãcinat ; cãput – poartã ; hãbuceºchi – sfãrî-mi ; riglã dî la zar – piedicã, blocaj de la închizã-toarea uºii ; carchie – scrisoare ; închiotoarã –închide ; îngînjit – îndoit ; buntuzalã – ameþealã ;iliº – ºezut ; mãºini – chibrituri ; cufere – valize ;taºcã – geantã ; ºtrimfi – ciorapi ; gaci – izmene ;mniere dã prunie – gem de prune ; chipuri –fotografii ; zuruie – sunã ; motoru – tren formatdin douã vagoane ; hinchieu – un fel de caleaºcã; bughielar㺠– portofel.

23 - 29 Martie 2008 SPECIAL

VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

Pag. 7

Beneficiarii acestor fonduri:- persoanã fizicã autorizatã:

PFA;- asociaþie familialã autoriza-

tã: AF;- societate în nume colectiv:

SNC;- societatea în comanditã

simplã: SCS;- societate pe acþiuni: SA;- societate în comanditã pe

acþiuni: SCA;- societate cu rãspundere lim-

itatã: SRL;- societatea comercialã cu

capital integral privat;- societate agricolã;- societate cooperativã agri-

colã;- grup de producãtori, dar cu

condiþia ca investiþiile realizatesã deserveascã interesele propriimembrilor;

- cooperativa agricolã, doarcu condiþia ca investiþiile sãdeserveascã interesele propriilormembri.

Tipuri de investiþii care beneficiazã de aceste fonduri1. construirea ºi/sau moder-

nizarea clãdirilor utilizate pentruproducþia agricolã la nivel defermã, incluzându-le ºi pe celepentru protecþia mediului.

2. construirea ºi/sau modern-izarea infrastructurii rutiereinterne sau de acces din dome-niul agricol, inclusiv utilitãþi ºiracorduri identificate ca fiind

necesare prin studiul de fezabili-tate sau memoriul justificativ.

3. construirea ºi/sau moder-nizarea fermelor de taurine pen-tru producþia de lapte, care seîncadreazã în sistemul europeanal cotei de lapte, numai pentrucapacitatea care este la nivelulcotei de producþie deþinute debeneficiar.

4. construirea ºi/sau moder-nizarea serelor, inclusiv a cen-tralelor termice ºi a instalaþiilorde irigat, precum ºi asigurareautilitãþilor în vederea respectãriicondiþiilor de mediu.

5. cumpãrarea sau achi-ziþionarea în leasing de tractoarenoi, combine de recoltat, maºini,utilaje, instalaþii, echipamente ºiaccesorii, echipamente ºi soft-ware de specialitate, identificateca fiind necesare prin studiul defezabilitate sau memoriul justi-ficativ.

6. cumpãrarea sau achi-ziþionarea în leasing de noimijloace de transport special-izate, necesare activitãþii de pro-ducþie, identificate ca fiind nece-sare prin studiul de fezabilitatesau memoriul justificativ.

7. înlocuirea plantaþiilor viti-cole din soluri nobile ajunse lasfârºitul ciclului biologic de pro-ducþie (minim 25 ani) ºi care nusunt incluse în sistemul derestructurare, respectiv conver-sie al plantaþiilor de viþã-de-viesprijinit de FEGA în cadrul OCPvin ºi înfiinþarea plantaþiilor, pen-tru struguri de masã.

8. înfiinþarea plantaþiilor depomi, arbuºti fructiferi ºi cãpºuni.

9. înfiinþarea pepinierelor deviþã-de-vie, pomi fructiferi ºiarbuºti, precum ºi alþi arbori.

10. investiþii pentru produ-cerea ºi utilizarea durabilã aenergiei din surse regenerabile,în cadrul fermei.

11. investiþii pentru înfi-inþarea de culturi de speciiforestiere cu ciclu de producþiescurt ºi regenerare pe cale vege-tativã, în scopul producerii deenergie regenerabilã.

12. investiþii în apiculturã, cuexcepþia celor realizate prinProgramul Naþional Apicol.

13. investiþii pentru proce-sarea produselor agricole lanivelul fermei, cuprinzândechipamente pentru vânzareaacestora, inclusiv depozitare,rãcire, etc.

14. investiþii necesare adap-tãrii exploataþiilor pentru agricul-tura ecologicã.

15. investiþiile necesare real-izãrii conformitãþii cu standardelecomunitare.

16. construcþii noi ºi/saumodernizarea clãdirilor folositepentru procesul de producþie,inclusiv construcþii destinateprotecþiei mediului, infrastruc-turã internã ºi utilitãþi, precum ºibranºamente ºi racorduri nece-sare proiectelor.

17. construcþii noi ºi/saumodernizãri, pentru depozitareaproduselor, inclusiv depozitefrigorifice en-gross.

18. cumpãrarea sau achi-ziþionarea în leasing de noi utila-je, instalaþii, echipamente,aparate ºi costuri de instalare.

19. investiþii pentru îmbu-nãtãþirea controlului intern al cal-itãþii materiei prime, semifabri-catelor, produselor ºi subpro-duselor obþinute în cadrul uni-tãþilor de procesare ºi marketing.

20. investiþii în activitãþi non-agricole productive, cum ar fi: a)industria uºoarã (articole depielãrie, încãlþãminte, lânã, blanã,tricotaje, produse de uzgospodãresc, produse odo-rizante, etc); b) în activitãþi deprocesare industrialã a pro-duselor lemnoase, începând dela stadiul de cherestea (ex.mobilã); c) mecanicã finã, asam-blare maºini, unelte ºi obiectecasnice, producerea de amba-late, etc.

21. investiþii pentru dez-voltarea activitãþilor meºteºu-gãreºti, de artizanat ºi a altoractivitãþi tradiþionale non-agri-cole cu specific local (prelucrarea

fierului, a lânii, olãritul, brodatul,confecþionarea instrumentelormuzicale tradiþionale, etc), pre-cum ºi marketingul acestora(mici magazine de desfacere apropriilor produse obþinute dinaceste activitãþi).

22. servicii pentru populaþiaruralã, cum ar fi: a) servicii decroitorie, frizerie, cizmãrie; b)servicii de conectare ºi difuzareinternet; c) servicii demecanizare, transport (alteledecât achiziþia mijloacelor detransport), protecþie fitosanitarã,însãmânþare artificialã a ani-malelor; d) servicii de reparaþiimaºini, unelte ºi obiecte casnice.

23. investiþii în domeniul tur-ismului, cum ar fi: a) investiþii îninfrastructura de primire turisticã;b) investiþii în activitãþi recre-ative; c) investiþii în infrastructurala scarã micã, precum centrelede informare, amenajarea demarcaje turistice, etc; d) dez-voltarea ºi/sau marketingul ser-viciilor turistice legate de turis-mul rural.

24. investiþii în dezvoltareadurabilã a acvaculturii.

25. prima înfiinþare a plantaþi-ilor forestiere.

Intensitatea sprijinuluiPlafonul minim acceptat pen-

tru un proiect este de 5.000 deeuro, aceastã sumã reprezentândvaloarea eligibilã a proiectului.Sprijinul acordat din parteaUniunii Europene va fi între 50%ºi 70% din valoarea proiectului.Puteþi beneficia de un avans de20% din valoarea proiectului, înscopul demarãrii investiþiei.

Persoanele cu vârsta de pânãla 40 de ani pot beneficia de omajorare cu 5% a sumei acor-date.

Dacã sunteþi interesaþi defacilitãþile acordate de UniuneaEuropeanã, vã puteþi adresaPrimarului comunei Vladimi-rescu, fie la numãrul de telefon0257/514.101 (persoanã decontact Grozav Antoaneta), fiedirect, la numãrul 0723-640.621.

Cu deosebitã stimã, al dumneavoastrã

Primar, Ioan Criºan

Bani europeni pentru dezvoltarea RomânieiPrimãria comunei Vladimirescu se implicã în infor-

marea ºi ghidarea primilor paºi necesari pentru a puteabeneficia de fonduri nerambursabile, deoarece acestlucru va produce un efect benefic asupra dezvoltãriiîntregii comunitãþi, prin: creºterea nivelului de trai,crearea de noi locuri de muncã, promovarea valoriloristorice ºi culturale, precum ºi dezvoltarea turismului. Înacest moment, ºi dumneavoastrã puteþi beneficia deaceste fonduri...

Complex zootehnic dotat cu o instalaþie de muls vaci la standarde europene

Pepinierã de foioase aflatã în perioada de început

23 - 29 Martie 2008 MAGAZIN

VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

Pag. 8

Apare conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate, ºi HG 1723/2004

VLADIMIRESCUVLADIMIRESCUse aprinde din prima!

S ã p t ã m â n a l a r ã d e a n d e o p i n i i , d e z v ã l u i r i , p a m f l e t º i s p o r t

Arad, B-dul Revoluþiei Nr. 76Tel.: 0357/407 246, Fax: 0357/407 245

E-mail: [email protected]: ROMULUS DUBÃÞ

Vladimirescu, str. Revoluþiei, nr.4, jud. AradTel: 0257/514902, 0257/514.101. Fax: 0257/514.101

E-mail: [email protected] ªef: Cristian SculiciTehnoredactor: Claudiu IacobCoordonator: IOAN CRIªAN

Tipãrit la „LAPCOM“ Kft. Delmagyarorszag Kiado - SZEGEDISSN 1842 – 9947

Ziar de informare a cetãþenilor comunei

sãptãmânã de sãptãmânã

MÂNDRIA NOASTRÃ

Copiii ºi natura...

Ingrediente:Un kg de fãinã, 2 linguriþe de sare, 2 lin-

guriþe de zahãr, 200 ml de ulei de floarea-soarelui, 500 ml de lapte, 2 cubuleþe dedrojdie.

Mod de preparare:Se frãmântã aluatul format ºi se

porþioneazã în ºapte bucãþi rotunde, dedimensiuni apropiate, care se lasã la dospit.Apoi, fiecare din cele ºapte bucãþi deîntinde sub formã de cerc, iar fiecare dinaceste forme se taie în 8 triunghiuri. Apoi,fiecare din aceste triunghiuri se umplu cupesmet, finetti, brânzã – dupã preferinþelefiecãruia – apoi se ruleazã sub formã de cor-nuleþe, se aºeazã în tavã, se ung cu ouã, semai lasã 10 minute, pentru a creºte ºi apoise pune tava în cuptor la foc potrivit. Se potservi calde sau reci, iar dacã sunt pãstratebine, pot fi folosite pentru mult timp, fãrã ase usca.

Reþetã primitã de laDörner Elisabeta, 67 ani,

Vladimirescu

CornuleþeReþeta sãptãmânii

Berbec (21 martie – 19 aprilie):Berbecii au, din nou, un puseu

de energie pozitivã, care-i determinãsã analizeze rapid tot ce nu mergebine în viaþa lor ºi sã ia mãsuriurgente, fie cã este vorba de un ser-viciu nesatisfãcãtor, de o problemãde sãnãtate sau de relaþiile interu-mane.

Taur (20 aprilie – 20 mai): Veºti bune ºi pentru Tauri, în

domeniul relaþiilor sociale ºi de pri-etenie. Este foarte posibil sãprimeascã veºti de la un prietenvechi, sau sã poatã ajuta o persoanãapropiatã, care are necazuri. Oricum,sãptãmâna va sta sub semnul comu-nicãrii ºi al generozitãþii. Banii nu levor lipsi, dar se recomandã mareatenþie la datoriile oficiale.

Gemeni (21 mai – 21 iunie): Ca ºi cum n-ar fi, ca naturã astro-

logicã, ºi-aºa destul de instabili, peGemeni îi aºteaptã niºte drumuricare le-ar putea schimba viaþa. Poatevor întâlni la drum dragostea (ºichiar sunt ºanse mari sã se întâmpleaºa ceva) sau vor primi o propunereprofesionalã avantajoasã. Cert estecã aceste deplasãri nu vor fi în nici uncaz banale.

Rac (22 iunie – 22 iulie): Racii vor avea ceva motive de

îngrijorare din cauza sãnãtãþii, vizatefiind în special problemele respira-torii ºi cele digestive. Oferta de aparticipa la o investiþie financiarã tre-buie privitã cu oarecare rezerve,pentru cã este perioada favorabilãdeciziilor greºite.

Leu (23 iulie – 22 august): Sãptãmâna Leilor începe cu sur-

prize plãcute legate de situaþia finan-ciarã sau profesionalã. Poate fi vorbade o promovare, de o mãrire desalariu sau, pur ºi simplu, de oatmosferã mai destinsã ºi mai cor-dialã la locul de muncã. Spremijlocul perioadei, se preconizeazãcâteva discuþii mai aprinse cupartenerul de cuplu.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie):Cu toatã natura lor riguroasã,

Fecioarele riscã sã comitã niºte negli-jenþe foarte grave legate de acte saubani. O situaþie care le poate pãrea(ºi chiar poate fi) simplu de rezolvatacum, va avea consecinþe dramaticedacã este amânatã. Cu banii nu vorsta pe roze, dar nu pentru mult timp.

Balanþa (23 septembrie – 22 octombrie):Balanþele ar putea primi o sur-

prizã de la cineva din trecutul loramoros: un telefon neaºteptat sauchiar o vizitã. Pentru cei cuplaþi,chiar ºi o micã privire spre trecut le-ar putea destabiliza relaþia actualã,aºa cã este bine sã se gândeascã dezece ori dacã meritã. Cei singuri,însã, ar putea savura un micreminder de la o fostã sau un fost.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie):Toate ca toate, dar cu dragostea

nu-i de glumit! Acesta este aspectulcare le va da mare bãtaie de capScorpionilor pentru urmãtoarele zile.Nu este neaparat vorba de ceva neg-ativ, doar cã cea mai mare parte aenergiilor lor vor fi îndreptate spredomeniul sentimentelor.

Sãgetãtor (22 noiembrie – 21 decembrie):Sãptãmâna este destul de linearã

pentru Sãgetãtori, cu excepþia unor

discuþii încordate în familie, undevamai spre sfârºitul perioadei (niºtereproºuri sau ridicarea unor pretenþiiexagerate). Este un moment în careli se va cere o diplomaþie de genulSpun ca el ºi fac ca mine, deºi estebine sã nu dea apã la moarã unuiposibil conflict, chiar dacã li se parecã au dreptate.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie):Orice probleme ar avea,

Capricornii vor face tot posibilul sã leignore, mergând chiar pânã la lipsade responsabilitate. Problemele nuvor dispãrea în acest mod, ci se voracumula ºi se vor agrava, în specialdacã sunt legate de relaþiile cupãrinþii. Situaþia finaciarã se îndreap-tã spre bine, chiar dacã vor aveafoarte mult de muncã.

Vãrsãtor (20 ianuarie – 18 februarie):Vãrsãtorii vor avea niºte

nemulþumiri serioase legate de pro-fesie. Poate nu se vor simþi îndeajunsde apreciaþi, poate vor avea senti-mentul cã se irosesc într-un domeniusau loc de muncã nepotrivit, poatecã banii nu sunt suficienþi. La fel, vorfi iritaþi de niºte întârzieri ºi niºtepromisiuni neîndeplinite. Cert estecã randamentul ºi cheful de muncãvor scãdea aproape la zero.

Peºti (19 februarie - 20 martie): Peºtii riscã sã fie þinta unor bârfe,

dar nu a unora de genul colegilorcare pãlãvrãgesc în pauza de cafea,ci a unora care ascund intenþii rele. Lise recomandã sã se uite bine în jurullor ºi chiar sã supunã suspecþii unormici teste de încredere.

Horoscopul sãptãmânii

Inginer constructor(tânãr absolvent)