€¦ · Web viewPalatul Național al Copiilor/Palatul Copiilor În atenţia d-nei/d-lui inspector...

2
Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Nr. …………….../……………….2019 Aprob. SECRETAR DE STAT, Ionel-Florian LIXANDRU Către Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București Palatul Național al Copiilor/Palatul Copiilor În atenția d-nei/d-lui inspector școlar general În atenția d-nei/d-lui inspector responsabil cu activitatea educativă d-nei/d-lui director al palatului copiilor În perioada martie – iulie 2019 se va desfășura în țara noastră Concursul european „Tineri în Pădurile Europei”, organizat de Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS și Ministerul Educației Naționale. Obiectivele concursului sunt: - conștientizarea în rândul elevilor și a cadrelor didactice din România a valorilor cadrului natural european; - educarea elevilor în ceea ce privește gestionarea durabilă a pădurilor și a conservării biodiversității; - implicarea tinerilor în proiecte comunitare. Toate materialele educaționale necesare pentru pregătirea echipajelor sunt disponibile pe pagina web a concursului (link http://www.rosilva.ro/articole/concursul_international_ypef- tineri_in_padurile_europei__p_2129.htm). Concursul se regăsește în Calendarul concursurilor naționale educative 2019, finanțate de Ministerul Educației Naționale. Conform regulamentului, etapa județeană este coordonată de directorului palatului copiilor/Palatului Național al Copiilor. Vă rugăm să precizați participanților că pentru etapa județeană, pentru preselecția națională și pentru etapa națională bibliografia este constituită din legislația selectată și broșura concursului, numai capitolele referitoare la pădurile din Europa și România. Calendarul etapelor concursului, ediția 2019, este următorul: - martie 2019: diseminarea informațiilor în unitățile de învățământ; - 1-12 aprilie 2019: înscrierea participanților; - 15-21 aprilie 2019: etapa I, organizarea concursului la nivel județean - coordonată de directorul palatului copiilor/Palatului Național al Copiilor în colaborare cu responsabilul cu educația forestieră de la nivelul Direcției Silvice județene. Data și ora

Transcript of €¦ · Web viewPalatul Național al Copiilor/Palatul Copiilor În atenţia d-nei/d-lui inspector...

Page 1: €¦ · Web viewPalatul Național al Copiilor/Palatul Copiilor În atenţia d-nei/d-lui inspector școlar general În atenția d-nei/d-lui inspector responsabil cu activitatea educativă

Direcția Generală Educație Timpurie,

Învățământ Primar și Gimnazial

Nr. …………….../……………….2019

Aprob. SECRETAR DE STAT,

Ionel-Florian LIXANDRU

Către Inspectoratul colar Jude ean/Inspectoratul colar al Municipiului Bucure tiȘ ț Ș șPalatul Na ional al Copiilor/Palatul Copiilorț

În atenţia d-nei/d-lui inspector colar generalșÎn aten ia d-nei/d-lui inspector responsabil cu activitatea educativăț

d-nei/d-lui director al palatului copiilor

În perioada martie – iulie 2019 se va desfă ura în ara ș ț noastră Concursul european „Tineri în Pădurile Europei”, organizat de Regia Na ională a Pădurilor – ROMSILVA, în parteneriat cu Asocia iaț ț pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS i Ministerul Educa iei Na ionale.ș ț ț

Obiectivele concursului sunt:- con tientizarea în rândul elevilor i a cadrelor didactice din România a valorilor cadruluiș ș

natural european; - educarea elevilor în ceea ce prive te gestionarea durabilă a pădurilor i a conservăriiș ș

biodiversită ii;ț- implicarea tinerilor în proiecte comunitare. Toate materialele educa ionale necesare pentru pregătirea echipajelor sunt disponibile pe paginaț

web a concursului (link http://www.rosilva.ro/articole/concursul_international_ypef-tineri_in_padurile_europei__p_2129.htm). Concursul se regăse te în Calendarul concursurilor naţionaleș educative 2019, finan ate de Ministerul Educa iei Na ionale. Conform regulamentului, etapa jude eanăț ț ț ț este coordonată de directorului palatului copiilor/Palatului Na ional al Copiilor. Vă rugăm să preciza iț ț participan ilor că pentru etapa jude eană, pentru preselec ia na ională i pentru etapa na ionalăț ț ț ț ș ț bibliografia este constituită din legisla ia selectată i bro ura concursului, numai capitolele referitoare laț ș ș pădurile din Europa i România. Calendarul etapelor concursului, edi ia 2019, este următorul:ș ț

- martie 2019: diseminarea informa iilor în unită ile de învă ământ;ț ț ț- 1-12 aprilie 2019: înscrierea participan ilor;ț- 15-21 aprilie 2019: etapa I, organizarea concursului la nivel jude ean - coordonată deț

directorul palatului copiilor/Palatului Na ional al Copiilor în colaborare cu responsabilul cuț educa ia forestieră de la nivelul Direc iei Silvice jude ene. Data i ora exacta a desfă urăriiț ț ț ș ș acestei etape va fi comunicată de către directorul palatului;

- 11 mai: etapa II – preselec ia na ională (ț ț organizată la sediul Direc iilor Silvice jude ene dinț ț cadrul RNP - Romsilva);

- 9-12 iulie 2019: etapa III – na ională (organizată în raza Parcului Na ional Retezat, aflat înț ț administrarea RNP-Romsilva).

Directorul palatului va comunica inspectorului pentru activită i educative, la finalul etapeiț jude ene, lista cu echipajele participante, pentru eliberarea adeverin elor de participare.ț ț

Pentru facilitarea procesului, vă rugăm să transmite i cât mai urgent în teritoriu datele de contactț ale coordonatorului, termenul limită pentru înscrierea echipajelor i data de organizare a etapeiș jude ene.ț

Vă mul umim!ț

Director GeneralMihaela Tania IRIMIA

Inspector de specialitate

Page 2: €¦ · Web viewPalatul Național al Copiilor/Palatul Copiilor În atenţia d-nei/d-lui inspector școlar general În atenția d-nei/d-lui inspector responsabil cu activitatea educativă

Direcția Generală Educație Timpurie,

Învățământ Primar și Gimnazial

Nr. …………….../……………….2019Cătălina Chendea