UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile...

15
1 UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2013-2016 GHID PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Transcript of UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile...

Page 1: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

2013-2016

GHID

PENTRU STUDII UNIVERSITARE

DE LICENŢĂ

Page 2: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

2

PREZENTAREA FACULTĂŢII

Adresa

Şoseaua Berceni, nr. 24, sector 3, Bucureşti

Telefon/Fax 021. 317.19.00

Email : [email protected]

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT este una dintre facultăţile

componente ale Universităţi Spiru Haret, fiind autorizată să funcţioneze prin Hotărârea de Guvern

nr. 696 /18.08.2000.

Actul normativ prin care facultatea a fost acreditată este Legea nr. 443/05.07.2002 publicată

în Monitorul Oficial Partea I, nr. 675/11.09.2002. Programele de studiu din cadrul Facultății de

Educație Fizică și Sport corespund principiilor și idealurilor înscrise în Magna Charta

Universitarium, adoptată la Bologna, la care a aderat și Universitatea Spiru Haret.

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 916/11.08.2005 a fost aprobată structura instituţiilor

de învăţământ superior acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu şi specializările acestora, în

noua formă de organizare a învăţământului universitar (3 – 2 – 3, licenţă, masterat, doctorat) în

concordanţă cu prevederile Legii 288/2004, în care Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a

Universităţii Spiru Haret funcţionează conform anexei 2 la Hotărâre, cu specializările: Educaţie

fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială.

Începând cu anul universitar 2005-2006, urmare a prevederilor Legii nr. 288/2004 privind

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii

Guvernului nr. 916/11.08.2005, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii

Spiru Haret organizează în domeniul Educaţie fizică şi sport studii universitare la următoarele

cicluri de învăţământ superior:

CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA, 3 ani/6 semestre (180 credite), cu

programele:

- Educaţie fizica şi sportivă – IF, program acreditat, conform OM 5483 publicat în MO nr.

697/01.10.2011/domeniu de licenta Educatie fizica si sport;

- Educaţie fizica şi sportivă – IFR, program autorizat, conform HG 707/18.07.2012

- Sport şi performanţă motrică – IF, program autorizat, conform HG 493/22.07.2013,

publicat în MO nr. 447/22.07.2013, domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport;

- Kinetoterapie si motricitate specială – IF, program acreditat, conform OM 5483,

publicat în MO nr. 697/01.10.2011/domeniu de licenta Kinetoterapie.

Page 3: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

3

CICLUL II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, 2 ani/4 semestre (120 credite), curs

de ZI cu programele:

- Educaţie fizica şi antrenament sportiv, program acreditat, conform OM 5224 publicat în

MO nr. 617/31.08.2011;

- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, program acreditat, conform OM 5224 publicat

în MO nr. 617/31.08.2011.

PREZENTAREA PROGRAMELOR

În cadrul programului Educaţie fizică şi sportivă sunt pregătiţi specialişti cu înaltă

calificare: profesor de educaţie fizică pentru învăţământ; referent de specialitate învăţământ,

asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport; organizator al activităţilor şi manager al structurilor

și activităților sportive, publice sau private, oficial sportiv pentru organizarea şi administrarea

activităţii sportive; organizator, monitor- manager al activităţii sportive de agrement, recreative şi

turistico-sportive, pentru activităţile Sportul şcolar, Sportul pentru toţi-Sport loisir, Sportul

adaptat pentru copii cu cerinţe educative speciale.

În cadrul programului Kinetoterapie şi motricitate specială sunt pregătiţi specialişti cu înaltă

calificare: kinetoterapeuţi cu o pregătire fundamentală şi de specialitate; kinetoterapeuţi pentru

unităţile şcolare de învăţământ special, pentru instituţiile medicale, baze sportive, baze de

tratament şi reeducare din policlinici şi spitale, în staţiuni balneoclimaterice, ca şi în instituţii de

ocrotire şi asistenţă socială, cabinete şi servicii private de kinetoterapie, cabinete de recuperare din

cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă.

ADMITEREA LA STUDII

Admiterea la studii se desfăşoară în cadrul facultăţii pe baza metodologiei de admitere

aprobată de Senatul Universităţii Spiru Haret.

Documente necesare pentru înscriere la studii de licenţă:

- diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă

eliberată de liceu, în original pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul

2013 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care

Page 4: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

4

candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere,

însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să

cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul

de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

- copie după foaia matricolă;

- certificatul de naştere, în copie (xerox);

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie (xerox);

- copie după cartea de identitate/buletin care să cuprindă codul numeric personal;

- 3 fotografii tip buletin de identitate;

- adeverinţă medicală cu specificaţia „apt pentru efort fizic”;

- un dosar plic .

Concursul de admitere constă în:

a. Proba practică: traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice – admis/ respins.

b. Media generală la examenul de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală.

Facilităţi la înscriere :

Fiii de ţărani, cadre didactice, pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi

de plata taxei de înscriere pentru admitere.

Această facilitate se acordă:

- candidaţilor fii de ţărani, în baza adeverinţei eliberate de primăria comunei unde

domiciliază părinţii lor, care să ateste că unica sursă de venit a acestora este agricultura;

- candidaţilor fii de cadre de didactice, în temeiul unei ade-verinţe eliberate de şcoala unde

funcţionează părintele;

- candidaţilor fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună;

- candidaţilor fii de şomeri, în temeiul unei adeverinţe care să ateste statutul de şomer al

părintelui;

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport perioada de studii este de 3 ani. Anul universitar

are două semestere, durata unui semestru fiind de 14 săptămâni, cu excepţia ultimului semestru al

anului terminal, care are durata de 12 săptămâni, având în vedere pregătirea pentru examenul de

licenţă.

Page 5: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

5

ACTIVITĂȚI Semestrul 1

(nr. Sapt.)

Semestrul 2

(nr. Sapt.)

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4

Activitate didactică 7 7 - -

Sesiune examene iarnă 3

Stagiu schi 1

Vacanța iarnă 1

Activitate didactică - - 7* 7*

Vacanța de Paște 1

Sesiune examene vară 4

Sesiune examene restanță 2

* Semestrul 6 (Anul III) Modulul 4 se desfăşoară în 6 săptămâni.

PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Conţinutul instruirii este conceput conform experienţei învăţământului de profil din ţara

noastră şi din alte ţări şi răspunde cerinţelor actuale ale pieţii. Procesul de învăţământ se

desfăşoară în baza unei abordări interdisciplinare, în care se îmbină cunoştinţe teoretice şi

practico-metodice actuale, în scopul realizării unei pregătiri profesionale superioare a

absolvenţilor.

Actul didactic este focusat pe interesele formative complexe ale studentului. Astfel, planurile

de învăţământ la ambele programe sunt alcătuite conform sistemului de credite transferabile şi

ţintesc pregătirea temeninică a absolventului, prin studierea unor discipline fundamentale, de

specialitate, în domeniu şi discipline opționale.

La începutul fiecărui an universitar, studenţii iau cunoştinţa de disciplinele prevăzute în planul de

învăţământ în anul respectiv de studiu, formele de evaluare a cunoştinţelor (examen, colocviu,

verificare pe parcurs etc.), precum şi structura anului universitar.

Activitaţile didactice se organizează pe baza planurilor de învăţământ.

În cadrul fiecărei discipline pentru studenţii se cuantifică următoarele activităţi:

- activităţi de curs (C);

- activităţi de seminar (S);

- activităţi aplicative - laborator (Lp, L);

- proiect (P), practică;

- verificare pe parcurs (Vp);

- evaluare finală (E, Cv).

Page 6: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

6

Titularii de disciplină elaborează fişa disciplinei şi formează echipa care elaborează

materialele didactice (manuale de studiu, ghiduri, lucrări de laborator, culegeri tematice, materiale

multimedia etc.).

Conţinutul fiecărei discipline este prezentat în cadrul fişei disciplinei.

Evaluarea pregătirii studentului se efectuează pe întregul parcurs al semestrului în seminarii,

lucrări practice, referate, teste, probe de control precizate în fişa disciplinei.

Încheierea activităţii la o disciplină de învăţământ se realizează prin examen (E) sau colocviu

(Cv). De regulă, colocviile se desfăşoară în ultima săptămână de cursuri a semestrului.

Modul de susţinere a examenelor şi colocviilor, precum şi modul de stabilire a notei finale se

fixează de către titularul de disciplină şi se comunică studenţilor, prin afişare la avizierul fiecărei

discipline din cadrul facultăţii.

SUPORTUL DE STUDIU

Materiale didactice pe care studenţii le au la dispoziţie sunt următoarele:

- cursuri pe suport tipărit;

- variante electronice ale cursurilor, postate pe site-ul facultăţii la Bibloteca virtuală;

- materiale, prezentări Power Point postate pe platforma e-Learning Blackboard;

- materialele auxiliare însoţitoare (caiete de lucrări practice, caiete de practică de

specialitate);

Studenţii de la Facultatea de Educaţie Fizică și Sport pot urmări programele postului de

Televiziune TVH2.0, care difuzează emisiuni speciale, cum este Tele Amfiteatru, în care sunt

prezentate teme aferente disciplinelor de studiu din cadrul specializării.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII STUDENŢILOR

În Universitatea Spiru Haret se organizează 3 sesiuni de examene: sesiunea din iarnă, sesiunea

din vară şi sesiunea din toamnă. Volumul şi nivelul cunoştinţelor cerute la examene şi colocvii se

stabilesc în concordanţă cu fişa disiplinei respective. Condiţiile de promovare la o disciplină sunt

cele specifice sistemului de evaluare, cu notare. Nota minimă de promovare este 5 (cinci), pentru

ca studentul să obţină numărul de credite prevăzut la o disciplină de studiu. Este promovat în anul

Page 7: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

7

următor, studentul care a obţinut numărul minim de credite prevăzut, pentru fiecare an de studiu,

în conformitate cu Regulamentul de credite transferabile. Este integralist studentul care a obţinut

un număr de 60 de credite corespunzătoare disciplinelor obligatorii şi opţionale dintr-un an de

studiu.

EXAMENUL DE LICENŢĂ

Finalizarea studiilor universitare de licenţă, Ciclul I şi se desfăşoară conform metodologiei

aprobate de Senatul Universităţii Spiru Haret, pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate

specială. Examenul se desfăşoară în luna iulie şi constă în 2 probe:

- Proba 1 - Susţinerea examenului pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de

specialitate;

- Proba 2 - Susţinerea lucrării de licentă.

Admiterea la susţinerea examenului de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor

creditelor (180) aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al

programului de studiu, cât și a certificatului de competenţă lingvistică.

PREGĂTIREA PRACTICĂ A STUDENŢILOR

Studenţii beneficiază de cele mai bune condiţii de pregătire practică şi metodică având la

dispoziţie Complexul sportiv al Universităţii Spiru Haret, baza didactică din cadrul sediului

facultăţii. Activităţile teoretice şi practico - metodice la alte discipline cuprinse în planul de

învăţământ desfăşoară în amfiteatre, laboratoare, săli de kinetoterapie, cabinete de masaj, cabinete

metodico – didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Practica de specialitate:

- stagiu de practică în unităţi de învăţământ;

- stagiu de practică în baze de agrement;

- stagiu de în activităţi de turism;

- unităţi speciale de educaţie pentru copii cu cerinţe educative speciale;

Page 8: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

8

- centre de refacere şi recuperare se desfăşurată, în principal, în unităţi sanitare

care au secţii de kinetoterapie (recuperare medicală);

- practica în centre de asistenţă socială se desfăşoară în unităţi de

instituţionalizare a copiilor şi a adulţilor;

- practica în staţiuni balneare se desfăşoară în staţiunea Felix – Oradea, pe bază

de contract stabilit cu S.C.SIND România.

Toate aceste tipuri de practică de specialitate sunt prevăzute în Planul de învăţământ.

ACCESUL LA SURSELE DE ÎNVĂŢARE

Biblioteca Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport este amenajată în incinta facultăţii şi

cuprinde peste 9000 de titluri de carte, majoritatea lucrări de specialitate din domeniul Educaţiei

Fizice şi Sportului. De asemenea, pentru studenţi sunt amenajate şi sălile de studiu (lectură).

Studenţii din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică și Sport au acces la Biblioteca virtuală a

facultăţii și a Universităţii Spiru Haret.

Accesul la Internet se face prin pagina web: www.spiruharet.ro/fefs. Studenţii îşi crează contul

personal de accesare a Bibliotecii virtuale şi a platformei de înăţare eLearning Blackboard.

PREGĂTIREA PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

Concomitent cu studiile universitare de licenţă de specialitate, Facultatea în colaborare cu

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), entitate academică distinctă a

Universităţii, abilitată să asigure pregătirea viitorilor profesori, oferă tuturor studenţilor interesaţi şi

Programul de pregătire pentru cariera didactică. Programul se realizează potrivit reglementărilor legale

în vigoare, în conformitate cu Planul naţional unitar de formare iniţială a personalului didactic, care

prevede studiul psihologiei educaţiei, fundamentelor pedagogiei, teoria şi metodologia curriculum-

ului, instruirii şi evaluării în învăţământ, metodica specialităţii, managementul clasei de elevi, instruire

asistată de calculator, cât şi practica pedagogică.

Studenţii înscrişi au obligaţia de a participa la cursurile, seminariile şi celelalte activităţi

didactice, de a îndeplini sarcinile specifice disciplinelor de studiu şi de a promova probele de

Page 9: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

9

evaluare la toate disciplinele din planul de învăţământ, precum şi proba de evaluare finală cu care

se încheie Programul.

Absolvirea Programului se finalizează cu:

obţinerea unui număr de 30 de credite transferabile suplimentare, pe baza cărora studenţii

dobândesc o a doua calificare, pe lângă cea de specialitate;

obţinerea Certificatului de absolvire însoţită de o anexă cuprinzând situaţia şcolară şi

competenţele absolventului, act oficial de studii fără de care nu este posibilă practicarea profesiei

didactice şi ocuparea de posturi didactice în învăţământ.

Înscrierea şi înmatricularea la Program se face anual, la secretariatele facultăţilor sau la

secretariatul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Page 10: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

10

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL I 2013-2014

PROGRAMUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Page 11: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

11

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II 2014-2015

Page 12: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

12

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL III 2015-2016

Page 13: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

13

PROGRAMUL KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL I 2013-2014

Page 14: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

14

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II 2014-2015

Page 15: UNIVERSITATEA SPIRU · PDF file- Kinetoterapia în afectiunile locomotorii, ... cluburile sportive de performanţă; kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanţă. ADMITEREA

15

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL III 2015-2016