Una din variantele ordonantei ANC

download Una din variantele ordonantei ANC

of 22

Embed Size (px)

description

Una din variantele ordonantei de urgenta prin care guvernul Romaniei intentioneaza sa desfiinteze/reinfiinteze arbitrul pietei telecom.

Transcript of Una din variantele ordonantei ANC

  • 1. w I NOTA DE FUNDAMENTARE ~re:j Sectiunea 1 Titlul proiectului actului normativ infiintare~j~:~~~~~__~tionale pentru Adminis~rare ~i Sec,truneaa 2-a ;' quot;'v,quot; 1 . M iivul emiterii actului normativ i 1. Ij)escrierea Domeniul comunicatiilor electronice ~i al tehnologiei informatiei reprezinta situatiei una dintre prioritatile de interes public pentru Romania, stat membru al Uniunii actuale Europene, in conditiile necesitatii sustinerii ~i dezvoltarii societatii informationale actuale. Prioritatile de urmarit in sectorul comunicatiilor el.ectronice ~i tehnologiei informatiei (dezvoltarea pietei de coll1unicatii electronice, facilitarea tranzitiei catre ! noile tehnologii de banda larga in S PUI asigurarii accesului la internet la viteze sporite, adoptarea de masuri pentru pr movarea unei piete de comunicatii electronice unice la nivel comunitar, management I ~i gestionarea eficienta a resurselor limitate, adoptarea de masuri pentru pregat~rea societatii informationale la schimbarile dinamice din economie, adoptarea d~ masuri pentru atingerea unui nivel optim de garantare a continuitatii serviciilor de qomunicatii electronice etc.) reprezinta elemente importante ce trebuie luate in calc91 in scopul atingerii obiectivelor Guvernului prevazute inProgramul de guvernare 2P09-2012. Cadrul legislativ in domeniuI comunicatiilor electronice a fast permanent modificat ~i completat, inclusiv pentru a realiza armonizarea cu reglementarile comunitare in materie. Raportandu-ne,1a acesteadin urma, organizarea ~i functionarea autoritatii de reglementare in domeqiu reprezinta un element important in intreg contextul actual, independenta arbftrului pietei de comunicatii electronice, a administratorului de resurse limitate ip domeniul comunicatiilor e1ectronice,fiind un subiect ce trebuie clarificat cat mai curand cu putinta. Solutiile legislative adoptate pana in prezent au consfintit infiintarea autoritatii de reglementare in subordinea Guvernului. Aceasta abordare legislativa, prevazuta incepand cu adoptarea cadrului de reglementare in domeniu, respectiv anul 2002, a fast mentinuta ~i in legislatia aferenta organizarii ~i functionarii autoritatii de reglementare, adoptata in anu12006, respectiv 2008. Urmare a interventiilor legisl,tive numeroase, a rezultat 0 legislatie instabila privita din per~pectiva org~nizarii ~i fFctiona~ii autori~atii de r~gl~mentare,revizuirea in ceea ce pnve~te solutla de fond I adoptata devemnd 0 pnontate pentru actuala guvernare. i Mai mult, solutia legislativa a~easa prilejul adoptarii ultimului act normativ cu care dispune asupra infiintarii, orgadizarii ~i functionarii autoritatii de reglementare (Ordonanta de urgenta a Guvernulu~ nr. 106/2008) prevede in sarcina autoritatii de reglementare ~i competente in ceea ~e prive~te administrarea la nivel national a TLD (top level domain) quot;.roquot; ~i a SLD I(second level domain) quot;.euquot; pentru numele de domenii rezervate de Romania. Abo~darearetinuta in cadrul actului normativ amintit poate fi in masura sa creeze 0 serie disfunctionalitati ale activitatilor desfa~uratein cadrul autoritatii de reglementare d.n domeniul comunicatiilor electronice, largirea sferei atributiilor acestei institutii ~efiind corelata cu specificul ori specializarea reclamata pentru indeplinirea atributtilor unei autoritati de reglementare independente in domeniul comunicatiilor electronfce. Astfel, actualul cadru legislativ nu este inca implementat, acordare~ de DUffie qe domenli fiind facuta in continuare de catre lnstitutul National de Cercetare-D~zvolt~~ In Informa1ica -I.C.!. Bucure~ti de~i
  • 2. ~tributiarevine ex~~~~_: A~t?rit~tii .~~~l~ ~~~ni~ Comunkatii. (A~C). ~? lipsa mstrumentelor necesare transferulul I actIvltapl, In coutextul IdentIficanl unor impedimente ~i incompatibilitati intrel modul de organizare ~i functionare al unei institutii publice ~i logica actuala a administrarii numelor de domenii acordate pentru Romania, situatia de rapt este in afara icadrului legal ~i nu poate fi indreptata fara ca activitatea sa fie oprita. Din acestemotive, administrarea la nivel national a TLD (top level domain) quot;.roquot; ~i a SLD (second level domain) quot;.euquot; pentru numele de domenii rezervate de Romania de caire ANC n~ este solutia optima ~i este de maxima urgenta rea~ezarea cadrului legal astfel incat acordarea de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica.. I.C.I. Bucure~ti a numelor de domenii sa indeplineasca rigorile legale in vederea~arantarii exercitarii dreptului de a Ie utiliza. Pentru obtinerea unor rezult*e maxime in ceea ce prive~te activitatea autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice este necesar,inainte de toate, sa se stabileasca un cadru institutional. adecvat unei autoritati de reglementare independente, astfel incat, pe de 0 parte, sa fie asigurata coerenta, stabilitatea ~i predictibilitatea cadrului de reglementare adoptat in temeiullegislatiei de specialitate, jar pe de alta parte, sa se asigure respectarea cerintelor clar exprimate la nivel european. Solutiile anterioare adoptateI referitoare la organizarea autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice au condus la declan~area caire de Comisia Europeana a procedurilor de sanctionare a Romaniei pentru incalcarea normelor comunitare referitoare la independentaautoritatii de reglementare. Astfel, in scrisoarea de punere in intarziere din data de 29 ianuarie 2009 (cauza nr. 2008/2366), Comisia Europeanaatrage atentia asupra faptului ca prill reorganizarile repetate la care a fast supusa autoritatea de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice au fast incalcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru re{elele ~i ~erviciile de comunica{ii electronice (Directiva cadru). ' Comisia Europeana sustine ca prill adoptarea celor doua ordonante de urgenta care au reorganizat autoritatea de reglementare Guvernul Romaniei a incalcat prevederile articolului 3 din Directiva cfdru deoarece: 1. Prill adoptarea ordonantelor! a fast lipsit de efecte mecanismul de control jurisdictional prevazut de reglementatile in vigoare care contribuia la garantarea independentei ~i impartialitatii autoritatii de reglementare. Prill urmare, independenta autoritatii de reglementare in domeniu a fast afectata deoarece nu au fast aplicate deciziile judecatore~ti de suspendarea 4emiterilor fo~tilor pre~edinti. De asemenea, aducerea la ind~plinire a hotararilor judecatore~ti reprezinta 0 conditie inerenta a dreptului la un pfoces echitabil, drept fundamental protejat de Conventia Europeana a Drepturilor O~ului ~i asupra carora vegheaza ~i Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene. ! 2. Nu se asigura protectia aJtoritatii nationale de reglementare Impotriva interventiilor externe (politice, econ~mice etc.), ceea ce poate pune In pericol independenta acesteia. ! I OUG ill. 106/2008 restrangei utonomia autoritatii de reglementare intrucat conform prevederilor acesteia condu erea poate fi demisa daca incalca orice acte normative In vigoare In domeniul sau e competenta, fara vreo referire la tipul acestora sau la importanta prevederilor Incalcat~, ~i independent de gravitatea incalcarilor. De asemeneaadoptarea OUG qr. 106/2008 nu era justificata deoarece nu s-a schimbat modelul organizatoric prevazut de OUG nr. 134/2006, autoritatea ramanand In coordonarea primului-ministru. Guvernul Romaniei este invitat sa raspunda la scrisoarea de unere In Intarziere
  • 3. din cadrul actiunii declan~ate pana in data de 2 aprilie 2009 ~i, in aceste conditii, elaborarea unui act normativ care sa consfinteasca lnfiintarea, organizarea ~i functionarea autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice sub controlul Parlamentului este 0 solutie ce va aduce stabilitate institutional a autoritatii nationale de reglement