Turismul Rural Si Agroturismul

download Turismul Rural Si Agroturismul

of 26

Transcript of Turismul Rural Si Agroturismul

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  1/26

   

  Turismul rural şi agro-turismul

  Turismul rural cuprinde toate activităţile turistice desfăşurate în mediul rural,

  în afara zonelor destinate „turismului luminilor” (in oraşe), „turismul albastru” (pe litoral”,

  „turismul de sănătate” (in staţiuni balneoclimaterice) şi „turismului alb” (in staţiuni

  montane).

  O definiţie a turismului rural  spune că acesta este un concept care include

  toate activităţile turistice care se desfăşoară în mediul rural.O alta definiţie data în !"# de $enri %rolleau spune ca&”Turismul rural este

  un concept care cuprinde activitatea turistică or'anizată şi condusă de populaţia locală şi

  care are la bază o strnsă le'ătură cu mediul ambiant, natural şi uman”.

  Turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural,

  valorificnd resursele turistice locale (naturale, culturale şi economice) ca şi dotările şi

  ecipamentele turistice, inclusiv pensiunile şi pensiunile a'ro*turistice. +tilizează diverse

  spaţii de cazare& anuri şi oteluri rurale, adăposturi, sate de vacanţă, ferme şi îmbracăforme variate de seur, cu un spectru lar' de motivaţii& odină şi recreere, tranzit, cultură,

  cunoaştere, reli'ie, practicarea unor sporturi, etc.

  Turismul rural constituie o alternativă la turismul tradiţional, clasic,

  desfăşurat în staţiuni şi centre turistice, precum şi la oferta turistică „standard” - de tip

  industrial.

  n ceea ce priveşte „agro-turismul”  este un concept de dată mai recentă în

  +niunea /uropeană, cu referire la diferitele forme de turism aflate în le'ătură directă cu

  activităţile a'ricole şi0sau cu construcţiile care au avut alte destinaţii, dect a'ricole.

  1ceastă formă specifică de turism rural este susţinută de micii proprietari de la ţară - de

  obicei ca activitate secundară - activitatea desfăşurată în 'ospodăria proprie rămnnd,

  deci, principala ocupaţie şi sursă de venit.

  1'roturismul este o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare şi

  servirea mesei numai pensiunile turistice rurale şi pensiunile a'ro*turistice, beneficiind de

  un mediu nepoluat şi pitoresc, de atracţiile turistice naturale şi de valorile cultural*istorice,

  de tradiţiile şi obiceiurile prezente în mediul rural.

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  2/26

  n +niunea /uropeana piaţa turismului rural este estimata la peste 2#3

  milioane persoane, iar 456 din turiştii europeni îşi petrec concediile în spaţiul rural. 7u

  toate acestea statisticile +/ arata ca 5#6 din cei care*şi petrec vacanta în mediul rural nu

  au avut o sursa de informare în acest scop,, ceea ce arata ca posibilitatea petrecerii unei

  astfel de vacante este foarte puţin cunoscuta în ţările +/.7azarea în spaţiul rural cuprinde toate formele de cazare Turistică, de la

  ferme la oteluri rurale sau la camerele de oaspeţi, 'estionate direct şi personal de

   proprietari, persoane fizice, asociaţii sau comunităţi locale. 1'roturismul, ca forma a

  turismului rural, utilizează ca spatii de cazare şi servire a mesei fermele0pensiunile turistice

  rurale în +/, cat şi în 8omnia

  9a nivelul +/ în !!3 a fost creată /+8O%T/: - ;ederaţia /uropeană

   pentru 7azare Turistică la 9ocuitori (fermieri) în :paţiul 8ural, la fermă şi sat, care reuneşte44 de asociaţii

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  3/26

  meşteşu'uri tradiţionale, folclor şi obiceiuri ancenstrale, sărbători populare, etc., se

  completeaza cu numeroase monumente istorice şi de arta, vesti'ii areolo'ice, muzee, care

  amplifica inestimabilul tezaur cultural*istoric.

  Turismul rural cu componenta sa, a'roturismul, se practica emipiric, în

  8omnia, de peste A3 de ani. >ar abia după anul !!3, acesta a cunoscut o dezvoltare maiampla şi ciar o reo'anizare pe piaţa interna şi e@ternă.

    >in e@perienţa europeana şi, îndeosebi, 'ermana, austriaca, elveţiana şi franceza, se

  remarca faptul ca „turismul rural” cu componenta sa „a'roturismul”, sunt bine definite ca

  or'anizare şi promovare pe plan local, re'ional şi naţional, se înscriu în politica 'enerală a

  +niunii /uropene de amenaare şi dezvoltare a mediului rural şi de spriinire a populaţiei în

  acest spaţiu. >e asemenea, în activitatea Turistică locala sunt implicate comunităţile şi

  autorităţile locale, alte asociaţii, firme şi persoane fizice, care concura la desfăşurareaactivităţii de turism, fiecare avnd o contribuţie financiara la dezvoltarea şi promovarea

  acestuia.

  Turismul rural şi a'roturismul, ca activităţi economice şi socio*culturale, se

  înscriu în normele de protecţie a mediului înconurător natural şi umanizat, adică a

  turismului bazat pe principii ecolo'ice. >e aceea, consideram ca aceste doua forme de

  turism se înscriu în sfera turismului durabil.

  Bediul înconurător natural şi umanizat constituie „suportul” şi „materia

   prima” pentru dezvoltarea durabila a oricărei economii. ntre turism, cu precădere, cel rural,

  şi mediul înconurător este o relaţie comple@a, le'ăturile dintre ele manifestndu*se în

  ambele direcţii. Bediul natural şi moştenirea cultural*istorica a satelor, prin componentele

  lor& apa, aer, flora, fauna, relief, peisa montan, monumente istorice şi tradiţii etnofolclorice

  etc, reprezintă resursele de baza ale turismuluiC pe de alta parte activitatea Turistică, în

  comple@itatea sa, influenţează mediul ecolo'ic şi cultural, modificnd elementele

  componente enumerate.

  >e aceea dezvoltarea turismului face necesara acordarea unei atenţii

  deosebite mediului înconurător prin masuri de proteare şi dezvoltare a calităţii şi

  resurselor sale în ariile intrate în circuitul turistic sau în perspectiva de a fi valorifica prin

  turism, precum şi controlul consecinţelor acestei activităţi în vederea valorificării optime a

  ?otenţialului turistic.

  ?ornindu*se de la conceptul ca „dezvoltarea durabila, viabila şi susţinuta din

   punct de vedere ecolo'ic este considerata acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului

  fără a compromite capacitatea 'eneraţiilor viitoare de a*şi satisface propriile lor nevoi”,

  turismul, şi în special, turismul rural, ca activitate economica, se înscrie în acest demers

  2

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  4/26

  ştiinţific şi trebuie sa colaboreze cu celelalte industrii şi activităţi economice în asi'urarea

  calităţii mediului, a bazei de resurse şi a supravieţuirii sale. 7u att mai mult, devine

  necesara coparticiparea, în acest scop, a autorităţilor centrale şi locale, a comunităţilor 

  locale, 1lături de prestatorii de servicii cone@e, apărătorii mediului înconurător şi, nu în

  ultimul rnd, a turiştilor care beneficiază de oferta Turistică rurala şi de calitatea mediuluidestinaţiei turistice preferate

  >ezvoltarea turismului presupune e@istenţa unui patrimoniu turistic, care prin activitatea sa

  are menirea să incite şi să asi'ure inte'rarea unei zone, re'iuni cu vocaţie turistică în

  circuitele turistice interne şi internaţionale.

  ?rintre componentele patrimoniului turistic, trebuie menţionate, în primul

  rnd resursele naturale, ca& frumuseţile montane şi peisa'istice, plaele însorite de pe litoral,factorii de cură din staţiunile balneoclimaterice, centrele urbane, vesti'iile istorice, tradiţiile

  culturale, de artă, folclorul, clima, etc.

  ntr*un sens determinat, valorile naturale - aşa numita ofertă primară - 

  constituie baza ofertei turistice potenţiale a unei zone considerată ca aptă pentru a fi

  introdusă în circuitele turistice.

  Teritoriul 8omniei prezintă o mare varietate de valori culturale şi istorice,

  artă populară, etno'rafie, folclor, tradiţii, vesti'ii istorice - un cadru natural armonios

  îmbinat, cu un fond peisa'istic variat şi pitoresc. Toate acestea sunt valenţe ale turismului

  rural, romnesc în mod special.

  1părute şi dezvoltate pe cele mai variate forme de relief încă din vremea

  traco*'eţilor, aşezările rurale romneşti au păstrat şi mai păstrează încă în bună măsura

  datinile şi obiceiurile străveci, un bo'at şi variat folclor, elemente ori'inale de etno'rafie

  şi artizanat, ce pot fi valorificate turistic în cadrul unei strate'ii de or'anizare şi dezvoltare

  a turismului rural.

  Turismul rural în ţara noastră se practică dintotdeauna, dar spontan, sporadic,

  întmplător, şi mai ales, neor'anizat. ;orma sa de materializare o reprezintă, începnd cu

  anii !43*!23, cazarea la cetăţeni a vizitatorilor ocazionali a unei aşezări rurale.

  :curta perioadă de „oficializare” a turismului, nu a făcut posibilă or'anizarea

  activităţii de turism şi nici amenaarea corespunzătoare a satelor turistice. Dn multe localităţi

  nu s*au omolo'at 'ospodăriile care întruneau condiţiile de cazare (8ucăr, Eatra Boldoviţei,

  Eaideeni), în altele cazarea turiştilor romni se făcea neor'anizat şi fără o evidenţă (7rişan,

  Fo'dan Eodă, 8ucăr). 7u foarte mici e@cepţii, această situaţie a dăinuit pnă în anul !"!.

  =

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  5/26

   Totuşi, nu putem să nu menţionăm faptul că prin criza de sistem a economiei

  cu toate dezecilibrele şi tensiunile economico*sociale acumulate pnă în !"! şi faza

  e@plozivă, de ruptură şi salt a acestuia după !"!, au determinat fracturi şi discontinuităţi

  inclusiv în economia turismului din 8omnia, iar dislocările şi mutaţiile intervenite

  definesc noile coordonate ale acesteia în cadrul tranziţiei spre o economie liberă de piaţă.Dncepnd cu anul !!3, interesul pentru turismul rural renaşte, încet. *au naştere diverse

  asociaţii şi or'anisme care prin obiectivele propuse doresc afirmarea şi dezvoltarea

  turismului în zonele rurale.

  ?e parcursul anilor următori, 1

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  6/26

  Prezentare site

  Aceasta este o paging web care ofera informatii despreagroturismul rural, prezentand Cabana Mara, situata in Borsa, una dincele mai inalte localitati din Maramures, altitudinea medie ind de980 m.Cabana structurata pe trei nivele !"#"M$ dispune de %0& locuri decazare.!agina principala cuprinde mai multe sectiuni '

  Prima sectiune a proiectului « Pagina principala » cuprindeinformatii generale despre cabana Mara .

  Sectiunea a doua a proiectului « Amplasare », oferainformatii strict geograce ale amplasamentlui prezentat.

  A

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  7/26

  Sectiunea a treia a proiectului « album foto », cuprindeciteva fotograi ale cabanei si imprejurimilor realizatecu scopul clar de a atrage privirile cititorului si de aconvinge de potentialul turistic al zonei.

  Sectiunea a patra a proiectului «tarife », sintetizeaza inciteva randuri informatii concrete despre preturilepracticate in aceasta cabana.

  #

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  8/26

  Utima sectiune a proiectului « Contact », va pune ladispozitie informatiile de care aveti nevoie pentru a facerezervari pentru inchirierea cabanei .

  Intrand pe site, pe prima pagina sunt cincilinkuriinde!,album, amplasre,tarife si contact".#acand clic pe unul dintre ele veti putea accesameniul.

  $ucrarea a fost dezvoltata in %ava, &'M$. (esign)ul afost realizat in *(+- &+'+S&+.

  "

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  9/26

  CODUL SURSA

  H$TB9IH$/1>IHTT9/ITurism ruralH0TT9/I

  HB/T1

  contentJKTurism rural, cabaneK

  nameJ>/:78?TO::I

  HB/T1 contentJe*eraampCFirotec nameJ7O?M8%$TI

  HB/T1 ttp*ePuivJ7ontent*TQpe contentJKte@t0tmlC carsetJiso*""5!*KI

  HB/T1 ttp*ePuivJcontent*lan'ua'e contentJroI

  HB/T1 contentJinde@,folloR nameJrobotsI

  HB/T1 contentJK= daQsK nameJrevisit*afterI

  HB/T1 contentJeeraRebS'mail.com nameJautorI

  HB/T1 contentJTurism nameJclassificationI

  HB/T1 contentJ%lobal nameJdistributionIH9

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  10/26

  srcJKima'ini0nR.sK

  tQpeJte@t0avascriptIH0:78?TI

  H:78?T lan'ua'eJava:cript

  srcJKima'ini0slidesoR.sKtQpeJte@t0avascriptIH0:78?TI

  HB/T1 contentJKB:$TB9 A.33.5#23.K nameJ%/I

  HFO>M leftBar'inJ4 topBar'inJ4I

  HT1F9/ ei'tJ44A cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K b'7olorJUafaaaa

   borderJ3I

    HTFO>MI  HT8I

    HT> RidtJ35

   bacV'roundJima'ini0top.'ifI

    H>E ali'nJri'tIH0>EIH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ border7olorJU222222 cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K

   b'7olorJUafaaaa borderJ3I

    HTFO>MI

   HT8 ei'tJ23I

    HT> RidtJ433InbspCH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> v1li'nJcenter RidtJ"33I

    nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  [email protected]?a'ina principalaH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKamplasare.tmlKI1mplasareH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKalbum.tmlKI1lbum fotoH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKtarife.tmlKITarifeH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKcontact.tmlKI7ontactH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

  3

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  11/26

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

    HT> v1li'nJtop ali'nJmiddle RidtJ433 b'7olorJUfafafaIHF8IHB% ei'tJAsrcJKima'ini0cabana.p'K

  RidtJ#5 borderJIHF8IHF8IHB% ei'tJA

  srcJKima'ini0intcamera.p'K

  RidtJ#5 borderJIHF8IHF8IHB% ei'tJA

  srcJKima'ini0masaaranata.p'K

  RidtJ#5 borderJIHF8InbspCHF8IH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I  HT> v1li'nJtop RidtJ"33IHF8I

    H>E classJtitluInbspC7abana BaraH0>EIHF8I

    HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

    HT>I:e afla situata in Forsa, una din cele

  mai inalte localitati din Baramures, altitudinea medie

  fiind de !"3 m.HF8I7abana structurata pe trei nivele (?W/WB) dispune

  de 34 locuri de cazare.

  H?I9a parter, pe partea stan'a e@ista 4 camere cu A paturi, un

  livin' de 45 mp , bucatarie si baie. ?e partea dreapta e@ista o

  camera cu A paturi, un livin' de 55 mp, bucatarie si

   baie.HF8IHF8I/taul are pe partea stan'a un apartament cu 4 camere

  a cate 5 paturi si o baie. >e asemenea mai e@ista o camera cu A si o

  camera cu 5 paturi, fiecare dotata cu baie proprie. ?e partea

  dreapta a etaului e@ista apartament avand 4 camere cu =,

  respectiv 2 paturi si baie. >e asemenea e@ista 4 camere de A paturi

  fiecare, avand baie proprie. ;iecare dintre camerele situate la

  acest eta dispun de terase. HF8IHF8IBansarda dispune de patru

  apartamente cu cate 4 camere de 5 si respectiv A paturi, precum si

   baie proprie fiecarui apartament. Toate apartamentele de la mansarda

  au terase.H0?IH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IHF8I

    HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  12/26

    HTFO>MI

    HT8I

    HT>In afara cabanei mai e@ista o sala de mese, bucatarie, bar si

  doua toalete, acestea fiind folosite pe timp de vara. >e asemenea

  e@ista loc impremuit pentru oaca, teren de fotbal si teren devolei, 4 mese de pin'*pon', etc. HF8I7abana este dotata cu un

  automat de cafea IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IHF8I

    HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I  HT>I?utem or'aniza e@cursii pe trasee montane, partide de pescuit la

   pastrav, pe rau sau in lacuri de munte, focuri de tabara.HF8I9a noi

  se pot or'aniza mese festive, botezuri, conferinte si simpozioane.

  ?unem la dispozitie spatiu pentru sesiuni de trainin' sau orice alt

  eveniment la cerere. H0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IHF8InbspCHF8IH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ ei'tJ5! cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K

   bacV'roundJima'ini0bottom.'if

   borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

    HT> v1li'nJcenter ali'nJmiddle RidtJ433InbspCH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> classJcopQri't v1li'nJmiddle ali'nJcenter RidtJ"33I7opQri't Y 433# Turism

  8ural :89 nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

    HT>

   b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IH0FO>MIH0$TB9I

  H$TB9IH$/1>IHTT9/ITurism ruralH0TT9/I

  HB/T1

  contentJKTurism rural, cabaneK

  4

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  13/26

  nameJ>/:78?TO::I

  HB/T1 contentJe*eraampCFirotec nameJ7O?M8%$TI

  HB/T1 ttp*ePuivJ7ontent*TQpe contentJKte@t0tmlC carsetJiso*""5!*KI

  HB/T1 ttp*ePuivJcontent*lan'ua'e contentJroI

  HB/T1 contentJinde@,folloR nameJrobotsI

  HB/T1 contentJK= daQsK nameJrevisit*afterIHB/T1 contentJeeraRebS'mail.com nameJautorI

  HB/T1 contentJTurism nameJclassificationI

  HB/T1 contentJ%lobal nameJdistributionIH9E ali'nJri'tIH0>EIH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  2

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  14/26

  HT1F9/ border7olorJU222222 cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K

   b'7olorJUafaaaa borderJ3I

    HTFO>MI

   HT8 ei'tJ23I

    HT> RidtJ433InbspCH0T>I  HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> v1li'nJcenter RidtJ"33I

    nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  [email protected]?a'ina principalaH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKamplasare.tmlKI1mplasareH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnavrefJKalbum.tmlKI1lbum fotoH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKtarife.tmlKITarifeH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKcontact.tmlKI7ontactH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

    HT> v1li'nJtop ali'nJmiddle RidtJ433 b'7olorJUfafafaIHF8IHB% ei'tJA

  srcJKima'ini0cabananoaptea.p'K RidtJ#5

   borderJIHF8IHF8IHB% ei'tJA

  srcJKima'ini0ionica.p'K RidtJ#5

   borderJIHF8IHF8IHB% ei'tJA

  srcJKima'ini0cabanainfata.p'K RidtJ#5

   borderJIHF8InbspCHF8IH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> v1li'nJtop RidtJ"33IHF8I

    H>E classJtitluInbspC1mplasareH0>EI

    HF8I

    HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

    HTFO>MI

  =

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  15/26

    HT8I

    HT>IHpI>in centrul orasului Forsa, HbrI

  nbspC mer'and catre comple@ul turistic, HbrI

  nbspC la 4 Vm pe partea stan'a.nbspC HbrI

  HbrInbspC :tr. Ealea lei 301, ForsaHbrI

  nbspC ud. BaramuresH0pI

    H?InbspCH0?IH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IHF8InbspCHF8IH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ ei'tJ5! cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K

   bacV'roundJima'ini0bottom.'if

   borderJ3I  HTFO>MI

    HT8I

    HT> v1li'nJcenter ali'nJmiddle RidtJ433InbspCH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> classJcopQri't v1li'nJmiddle ali'nJcenter RidtJ"33I7opQri't Y 433# Turism

  8ural :89 nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

    HT>

   b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IH0FO>MIH0$TB9I

  H$TB9IH$/1>IHTT9/ITurism ruralH0TT9/I

  HB/T1

  contentJKTurism rural, cabaneK

  nameJ>/:78?TO::I

  HB/T1 contentJe*eraampCFirotec nameJ7O?M8%$TI

  HB/T1 ttp*ePuivJ7ontent*TQpe contentJKte@t0tmlC carsetJiso*""5!*KI

  5

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  16/26

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  17/26

    nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKamplasare.tmlKI1mplasareH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKalbum.tmlKI1lbum fotoH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnavrefJKtarife.tmlKITarifeH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKcontact.tmlKI7ontactH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  Htable classJKte@tK borderJK3K cellpaddin'JK3K cellspacin'JK3K

  RidtJK336KI  HtbodQIHtrI

    Htd ali'nJKcenterK b'colorJKUfafafaK vali'nJKtopK RidtJK433KI

  HbrIHim' srcJKima'ini0ducu.p'K borderJKK ei'tJKAK

  RidtJK#5KIHbrIHbrIHim' srcJKima'ini0carnaval4.p'K borderJKK ei'tJKAK

  RidtJK#5KIHbrIHbrIHim' srcJKima'ini0lafoc.p'K borderJKK ei'tJKAK

  RidtJK#5KIHbrInbspCHbrI

  H0tdI

  Htd RidtJK5KInbspCH0tdI

    Htd vali'nJKtopK RidtJK"33KIHbrI

  Hdiv classJKtitluKInbspC1lbum fotoH0divIHbrI

  Htable classJKte@tK borderJK3K cellpaddin'JKK cellspacin'JKK

  RidtJK336KIHtbodQIHtrIHtdIHa classJKnaviK

  refJKavascript&

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  18/26

   borderJK3K ei'tJK!3K RidtJK43KIH0aIH0tdIHtdIHa classJKnaviK

  refJKavascript&

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  19/26

  idJ4#Z,Zima'iniZ,ZA"3Z,Z543Z,ZcenterZ,ZfrontZ)CKIHim' srcJKima'ini0cabanaiarna.p'K

   borderJK3K ei'tJK!3K RidtJK43KIH0aIH0tdIHtdIHa classJKnaviK

  refJKavascript&

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  20/26

    HT> v1li'nJcenter ali'nJmiddle RidtJ433InbspCH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> classJcopQri't v1li'nJmiddle ali'nJcenter RidtJ"33I7opQri't Y 433# Turism

  8ural :89 nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IH0FO>MIH0$TB9I

  H$TB9IH$/1>IHTT9/ITurism ruralH0TT9/I

  HB/T1

  contentJKTurism rural, cabaneKnameJ>/:78?TO::I

  HB/T1 contentJe*eraampCFirotec nameJ7O?M8%$TI

  HB/T1 ttp*ePuivJ7ontent*TQpe contentJKte@t0tmlC carsetJiso*""5!*KI

  HB/T1 ttp*ePuivJcontent*lan'ua'e contentJroI

  HB/T1 contentJinde@,folloR nameJrobotsI

  HB/T1 contentJK= daQsK nameJrevisit*afterI

  HB/T1 contentJeeraRebS'mail.com nameJautorI

  HB/T1 contentJTurism nameJclassificationI

  HB/T1 contentJ%lobal nameJdistributionIH9

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  21/26

  tQpeJte@t0avascriptIH0:78?TI

  HB/T1 contentJKB:$TB9 A.33.5#23.K nameJ%/I

  HFO>M leftBar'inJ4 topBar'inJ4I

  HT1F9/ ei'tJ44A cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K b'7olorJUafaaaa borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

    HT> RidtJ35

   bacV'roundJima'ini0top.'ifI

    H>E ali'nJri'tIH0>EIH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IHT1F9/ border7olorJU222222 cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K

   b'7olorJUafaaaa borderJ3I

    HTFO>MI

   HT8 ei'tJ23I

    HT> RidtJ433InbspCH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> v1li'nJcenter RidtJ"33I

    nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  [email protected]?a'ina principalaH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKamplasare.tmlKI1mplasareH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKalbum.tmlKI1lbum fotoH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKtarife.tmlKITarifeH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKcontact.tmlKI7ontactH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

    HT> v1li'nJtop ali'nJmiddle RidtJ433 b'7olorJUfafafaIHF8IHB% ei'tJA

  4

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  22/26

    srcJKima'ini0intcamera.p'K RidtJ#5

   borderJIHF8IHF8IHB% ei'tJA

  srcJKima'ini0bucatar.p'K RidtJ#5

   borderJIHF8IHF8IHB% ei'tJA

  srcJKima'ini0la'ratar.p'K RidtJ#5 borderJIHF8InbspCHF8IH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> v1li'nJtop RidtJ"33IHF8I

    H>E classJtitluInbspCTarifeH0>EIHF8I

    HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I  HT>I9a noi puteti beneficia de pensiune completa. ?reparatele pe

  care vi le servim sunt in maoritate din produse naturale, preparate

  traditionale re'iunii in care se afla cabana. HF8IHF8IToate acestea

   pentru doar 25 8OIH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ ei'tJ5! cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K

   bacV'roundJima'ini0bottom.'if

   borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

  44

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  23/26

    HT> v1li'nJcenter ali'nJmiddle RidtJ433InbspCH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> classJcopQri't v1li'nJmiddle ali'nJcenter RidtJ"33I7opQri't Y 433# Turism

  8ural :89 nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IH0FO>MIH0$TB9I

  H$TB9IH$/1>IHTT9/ITurism ruralH0TT9/I

  HB/T1contentJKTurism rural, cabaneK

  nameJ>/:78?TO::I

  HB/T1 contentJe*eraampCFirotec nameJ7O?M8%$TI

  HB/T1 ttp*ePuivJ7ontent*TQpe contentJKte@t0tmlC carsetJiso*""5!*KI

  HB/T1 ttp*ePuivJcontent*lan'ua'e contentJroI

  HB/T1 contentJinde@,folloR nameJrobotsI

  HB/T1 contentJK= daQsK nameJrevisit*afterI

  HB/T1 contentJeeraRebS'mail.com nameJautorI

  HB/T1 contentJTurism nameJclassificationI

  HB/T1 contentJ%lobal nameJdistributionIH9

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  24/26

  srcJKima'ini0slidesoR.sK

  tQpeJte@t0avascriptIH0:78?TI

  HB/T1 contentJKB:$TB9 A.33.5#23.K nameJ%/I

  HFO>M leftBar'inJ4 topBar'inJ4IHT1F9/ ei'tJ44A cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K b'7olorJUafaaaa

   borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

    HT> RidtJ35

   bacV'roundJima'ini0top.'ifI

    H>E ali'nJri'tIH0>EIH0T>I  HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ border7olorJU222222 cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K

   b'7olorJUafaaaa borderJ3I

    HTFO>MI

   HT8 ei'tJ23I

    HT> RidtJ433InbspCH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> v1li'nJcenter RidtJ"33I

    nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  [email protected]?a'ina principalaH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKamplasare.tmlKI1mplasareH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKalbum.tmlKI1lbum fotoH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKtarife.tmlKITarifeH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH1 classJnav

  refJKcontact.tmlKI7ontactH01I

  nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

  4=

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  25/26

    HT> v1li'nJtop ali'nJmiddle RidtJ433 b'7olorJUfafafaIHF8IHB% ei'tJA

  srcJKima'ini0cabananoaptea.p'K RidtJ#5

   borderJIHF8IHF8IHB% ei'tJA

  srcJKima'ini0cabanainfata.p'K RidtJ#5

   borderJIHF8IHF8IHB% ei'tJAsrcJKima'ini0ionica.p'K RidtJ#5

   borderJIHF8InbspCHF8IH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> v1li'nJtop RidtJ"33IHF8I

    H>E classJtitluInbspC7ontactH0>EIHF8I

    HT1F9/ classJte@t cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K borderJ3I

    HTFO>MI  HT8I

    HT>IHpI/@ista multe posibilitati de a ne contacta. astfel ne puteti

  'asi la 7abana Barai, la tel0fa@& 34A4*52=."!C

  H0pI

    HpI?entru relatii suplimentare puteti contacte pe 1le@andra Fondici la tel&

  3#==.5!!.=55C H0pI

    H?InbspCH0?IH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IHF8InbspCHF8IH0T>I

    HT> b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/I

  HT1F9/ ei'tJ5! cell:pacin'J3 cell?addin'J3 RidtJK336K

   bacV'roundJima'ini0bottom.'if

   borderJ3I

    HTFO>MI

    HT8I

    HT> v1li'nJcenter ali'nJmiddle RidtJ433InbspCH0T>I

    HT> RidtJ5InbspCH0T>I

    HT> classJcopQri't v1li'nJmiddle ali'nJcenter RidtJ"33I7opQri't Y 433# Turism

  8ural :89 nbspCnbspCnbspCnbspCnbspCH0T>I

    HT>

   b'7olorJUddddddInbspCH0T>IH0T8IH0TFO>MIH0T1F9/IH0FO>MIH0$TB9I

  45

 • 8/18/2019 Turismul Rural Si Agroturismul

  26/26

  "#"#LO$RA%#&

  '. $heoghe Sta!iu ( ) România, cartea europeană a spaţiului rural”,

  &*itura Ceres+ "uureşti ',,

  . /iu R0*ulesu+ A*i!a Camar*a ( ) Managementul turismului 1+

  &*.Om!ia U!i S.A.S.T.+ "raşo2+ 334

  Teo*or Mol*o2a! ( )Turismul internaţional. Efecte multiplicative şi

   promovare1+ &*.