studenţesc brâncovenesc - univcb.ro Monet/ziar lansare JM.pdf · cercetare stiintifica SPACE ......

of 4 /4
Desfăşurarea evenimentului: Ziua 1 deschiderea conferinţei, prezentare lucrări în plen şi pe secţiuni. Ziua 2 - workshop cercetare ştiinţifică – reteaua de cercetare stiintifica SPACE Lector Anabela Mesquita Presedinte SPACE (detalii in pagina 4) In cadrul conferintei din 5-6 noiembrie s-au inscris peste 70 de lucrari transmise realizate de un numar de aproximativ 80 de cercetatori din trei tari de la 9 universitati si centre de cercetare. Mulțumim participantilor! Scopul conferinţei: Identificarea soluţiilor cu privire dezvoltarea economico-socială în noul context global; fundamentarea unor noi modele şi strategii de dezvoltare. Tema conferinței: “Perspective ale dezvoltării economico-sociale în context global” Secţiuni: 1. Politici şi strategii de dezvoltare regională şi globală 2. Politici financiare, contabile şi guvernanţă corporativă în context global 3. Drept internaţional şi politici publice 4. Management strategic şi antreprenoriat 5. Marketing şi turism 6. Politici sociale 7.Politici şi strategii educaţionale Parteneri : Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto Institutul Regiunilor din Europa Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale Primăria Municipiului Piteşti N A R G Pagina 2 Workshop despre Workshop despre Internaţionalizarea Internaţionalizarea Învăţământului Învăţământului Superior Superior Pagina 4 Sãptãmânal editat de Universitatea Constantin Brâncoveanu în colaborare cu Brio Star. Se distribuie GRATUIT în cotidianul CURIERUL ZILEI Pitesti, Calea Bascovului nr. 2A, tel.: +40 248 21 26 27 Râmnicu Vâlcea, Str. Nicolae Balcescu nr. 39, tel.: +40 250 73 91 22 Braila, Str. Rubinelor nr. 16 - 18, tel.: +40 239 61 33 08 DIALOG studenţesc brâncovenesc Produse românești Produse românești de succes: de succes: Fabrica de pantofi Fabrica de pantofi GUBAN GUBAN Pagina 3 JOI // 12 NOIEMBRIE 2015// ANUL XI // NR. 708 Cea de-a treia editie a Conferinței Internaționale Cea de-a treia editie a Conferinței Internaționale “Knowledge Economy - Challenges of the 21 “Knowledge Economy - Challenges of the 21 st st Century” Century” Lansarea oficială Lansarea oficială a Modulului a Modulului Jean Monnet Jean Monnet ERP2020 ERP2020

Embed Size (px)

Transcript of studenţesc brâncovenesc - univcb.ro Monet/ziar lansare JM.pdf · cercetare stiintifica SPACE ......

 • Desfurarea evenimentului:

  Z i u a 1 d e s c h i d e r e aconfer ine i , prezentare lucrr i nplen i pe sec iuni .

  Z i u a 2 - w o r k s h o pcercetare t i in i f ic reteaua dec e r c e t a r e s t i i n t i f i c a S P A C E L e c t o r A n a b e l a M e s q u i t aP r e s e d i n t e S P A C E ( d e t a l i i i np a g i n a 4 )

  In cadrul conferintei din 5-6 noiembrie s-au inscris peste 70 de lucrari transmise realizate de un numarde aproximativ 80 de cercetatori din trei tari de la 9 universitati si centre de cercetare.

  Mulumim participantilor!

  Scopul conferinei:Identificarea soluiilor cu privire dezvoltarea economico-social n noul context global; fundamentarea

  unor noi modele i strategii de dezvoltare.

  Tema conferinei:Perspective ale dezvoltrii economico-sociale n context global

  Seciuni: 1. Politici i strategii de dezvoltare regional i global2. Politici financiare, contabile i guvernan corporativ n context global3. Drept internaional i politici publice 4. Management strategic i antreprenoriat5. Marketing i turism 6. Politici sociale 7.Politici i strategii educaionale

  Parteneri : Instituto Superior de Contabilidade e Administrao do Instituto Politcnico do Porto Institutul Regiunilor din Europa Institutul de Prognoz Economic al Academiei Romne Asociaia Romn de tiine Regionale Primria Municipiului Piteti

  N A

  RG

  Pagina 2

  Workshop despreWorkshop despreInternaionalizareaInternaionalizarea

  nvmntuluinvmntuluiSuperiorSuperior

  Pagina 4

  Sptmnal editat de Universitatea Constantin Brncoveanu n colaborare cu Brio Star. Se distribuie GRATUIT n cotidianul CURIERUL ZILEI

  Pitesti, Calea Bascovului nr. 2A,tel.: +40 248 21 26 27

  Rmnicu Vlcea, Str. NicolaeBalcescu nr. 39,

  tel.: +40 250 73 91 22

  Braila, Str. Rubinelor nr. 16 - 18,tel.: +40 239 61 33 08

  DIALOGstudenesc brncovenesc

  Produse romneti Produse romneti de succes: de succes:

  Fabrica de pantofiFabrica de pantofiGUBANGUBAN

  Pagina 3

  JOI // 12 NOIEMBRIE 2015// ANUL XI // NR. 708

  Cea de-a treia editie a Conferinei InternaionaleCea de-a treia editie a Conferinei InternaionaleKnowledge Economy - Challenges of the 21Knowledge Economy - Challenges of the 21st st CenturyCentury

  Lansarea oficialLansarea oficiala Modulului a Modulului

  Jean MonnetJean MonnetERP2020ERP2020

 • Ce este un Modul Jean Monnet?Aciunile Jean Monnet sunt proiecte co-finanate de Uniunea European prin programul

  Erasmus+ care vizeaz promovarea excelenei n predare i cercetare n domenilul studiilorprivind Uniunea European la nivel mondial. n mod specific, un Modul Jean Monnet este unprogram de predare de scurt durat n domeniul studiilor privind Uniunea European, care sedesfoar ntr-o instituie de nvmnt superior.

  Ce i propune Modulul Jean Monnet ERP2020?Scopul principal al Modulului Jean Monnet 'Politica Regional European n Aciune'

  (ERP2020) este acela de a promova studiile economice regionale n spaiul Uniunii Europeneca domeniu de formare, cercetare i reflecie la Universitatea Constantin Brncoveanu.

  Perioada de implementare1 Septembrie 2015 31 August 2018

  Beneficiari 300 de studeni ai Universitii Constantin Brncoveanu din Piteti i Rm. Vlcea, cadre

  didactice i profesioniti n domeniu, comunitatea local, publicul general.

  Valoarea adugat O parte important a valorii adugate a acestui proiect este dat de angajamentul echipei

  de a promova VOCALIZAREA i LOCALIZAREA n studiul dezvoltrii regionale n UE, genernd,pe de o parte, o legtur mai pronunat ntre teorie i practic i, pe de alt parte, o ancoraremai profund n realitile locale.

  www.univcb.ro

  2 Sptmnal editat de Universitatea Constantin Brncoveanu.Se distribuie gratuit n cotidianul CURIERUL ZILEI

  J o i , 5 n o i e m b r i e 2 0 1 5 , M o d u l u l J e a n M o n n e t E u r o p e a nRegional Pol icy in Act ion ERP2020 a fost lansat of ic ia l ncadrul ce le i de-a t re ia Confer ine Interna ionale KnowledgeEconomy Chal lenges for the XXIst Century , organizat inp a r t e n e r i a t d e U n i v e r s i t a t e a C o n s t a n t i n B r n c o v e a n u d i nPitet i , Inst i tuto Super ior de Contabi l idade e Administ racao doPorto ( ISCAP) , Inst i tute of the Regions of Europe, Inst i tutul dePrognoz Economic a l Academiei Romne, Asocia ia Romnde t i ine Regionale i Pr imr ia Munic ip iu lu i P i tet i .

  n prezena a peste 100 de part ic ipan i i inv i ta i cadredidact ice d in ar i d in st r intate , cercettor i , s tuden i ir e p r e z e n t a n i a i m a s s - m e d i a p r o f . u n i v . d r . O v i d i u P u i u ,r e c t o r u l U n i v e r s i t i i C o n s t a n t i n B r n c o v e a n u ic o o r d o n a t o r u l t i i n i f i c a l a c i u n i i i c o n f . u n i v . d r . C r i s t i n a e r b n i c , c o o r d o n a t o r u l M o d u l u l u i J e a n M o n n e t a uprezentat obiect ivele i rezultate le ateptate n per ioada 2015 2018, precum i pos ibi l i t i le de a deveni benef ic iar i d i rec ia i a c t i v i t i l o r d e r u l a t e l a U n i v e r s i t a t e a C o n s t a n t i nBrncoveanu.

  LLaannssaarreeaa ooffiicciiaall aa MMoodduulluulluuii JJeeaann MMoonnnneett EERRPP22002200

  CURSUL Dezvoltare regional n Uniunea European va fi introdus n planul denvmnt al studenilor de la nivel licen i va fi predat n dou centre ale UniversitiiConstantin Brncoveanu, la Piteti i Rmnicu Vlcea. Durata unui curs este 42 de ore (28 orecurs i 14 ore seminar).

  SUPORTUL DE CURS: Dezvoltare economic i politici regionale n UniuneaEuropean va fi creat pentru a susine obiectivele de nvare ale cursului nou-introdus ncurricula universitar.

  CERCETRI DE GRUP: 1) Dezvoltarea regional n statele din Europa Central i de Est (2016-2017) 2) Specializarea inteligent n regiunile din Europa Central i de Est (2017-2018).Ambele studii i propun s aduc evidene legate de eficiena politicii regionale a Uniunii

  Europene n zona amintit, relevnd bune practici i lecii de urmat.

  CONFERIN INTERNAIONAL SUB PATRONAJUL JEAN MONNET (2016)Conferina Internaional anual a Universitii Constantin Brncoveanu Knowledge

  economy Challenges of the 21st century, ediia a IV-a (2016) va include o seciune special- Politici i strategii de dezvoltare regional n Europa Central i de Est, care se va desfurasub patronajul Jean Monnet.

  SEMINARII JEAN MONNET (2016, 2017, 2018)Cele trei seminarii Jean Monnet propuse n cadrul Modului ERP2020 au scopul de a aduce

  mpreun mediul academic, mediul de afaceri, administraia public, societatea civil ipublicul general i de a stimula interaciunile n cutarea de soluii la provocrile regionaleactuale.

  Diseminarea rezultatelor obinute prin website-ului proiectului, flyer-e, newsletter-e,articole de pres, evenimentele proiectului, Erasmus Dissemination Platform .a.

  ERP2020ACTIVITI I REZULTATE ATEPTATE

  Coordonator tiinific:Prof.univ.dr. Ovidiu PUIU

  Coordonator Modul:Conf.univ.dr. Cristina SERBANICA

  Adresa: Calea Bascovului, nr. 2 A, RO-110095 PITESTITelefon/ fax: +40 248 221098

  Website proiect: http://univcb.ro/p-145-modul.jean.monnet.html

 • www.univcb.ro

  3 Sptmnal editat de Universitatea Constantin Brncoveanu.Se distribuie gratuit n cotidianul CURIERUL ZILEI

  1935Fabr ica ncepe t imid n 1935 cu un s ingur angajat i o crem

  de pantof i , inventat de B laz iu Guban, un br bat cu or igin imodeste, nscut n comuna Ubediu, judeul B ihor, n 1904.B laz iu Guban a pus bazele societ i i mpreun cu doi asocia i .M a e s t r u l G u b a n , c u o e x p e r i e n d e c h i m i s t i n d u s t r i a l imaestru de f in i la multe fabr ic i de ncl minte, a s tudiat t impde 25 de ani inf luena cremei de ghete asupra durabi l i t i ipantof i lor i v ine pe pia cu o crem de ghete de caal i tatesuper ioar fabr icat n ara noastr , care pre lungete cu 50-100% durabi l i tatea pantof i lor.

  1 9 5 2B l a z i u G u b a n d o n e a z

  s o c i e t a t e a s t a t u l u ir o m n , o b i n n d u ncontrac t pr in care statulse obl iga s investeascm a s i v n d e z v o l t a r e antrepr inder i i . S e schimb i d e n u m i re a d i n G u b a nUzina Chimic Timioara nntreprinderea I ndustr ia l

  de Stat Fabr ica de Produse Chimice i ncl minte B ela Bre inerTimioara . ntrepr inderea i sporete ac t iv i tatea de produc iepr in numeroase repar t izr i de loca i i i insta la i i , autocamioanei lucrr i de construc i i .

  1 9 5 9Fabr ica are 475 angaja i , d intre care 394 muncitor i (sursa :

  Ar hivele na ionale) .

  1 9 6 3Fir ma i schimb denumirea n Fabr ica de ncl minte i

  M ase Plast ice Vic tor ia , produc ia se d ivers i f ic , fabr ica avndu n i t i i s e c i i d e : m a s e p l a s t i c e , c o n f e c i i , i m p r i m e r i e ,tmplr ie, accesor i i metal ice, b lnr ie, ncl minte, o magaziede pie le ar t i f ic ia l i un laborator.

  1 9 9 5S ocietatea se pr ivat izeaz pr in metoda MEBO.

  2 0 0 9Compania nregistreaz dator i i de peste 1 ,5 mi l euro la bnci ,

  f i ind pre luat de fondul de invest i i i amer ican New Centur zHoldings, reprezentat n R omnia pr in NCH Advisors . Dator i i leau fost achitate i noul propr ietar a invest i t 200 000 euro nr e t e h n o l o g i z a r e , t r a i n i n g p e n t r u a n g a j a i , c a m p a n i i d epromovare.

  2 0 1 3S e deschide un magazin Guban n Bneasa Shop ping M al l .

  2 0 1 4

  n fabr ic lucreaz c i rca 100 de oameni . Fabr ica produceanual 50 000 perechi de pantof i , iar 5% din produc ie merge laexpor t n B elgia , Polonia , Spania , Canada. Ci f ra de afacer i esten jur de 7 mi l ioane le i fa de 6 mi l ioane le i anul t recut .

  S u r s a : B u s i n e s s M a g a z i n n r. 4 8 9 / 2 0 1 4

  PPRROODDUUSSEE RROOMMNNEETTII DDEE SSUUCCCCEESSPPaarrtteeaa IIVV

  FFaabbrriiccaa ddee ppaannttooffii GGuubbaann

 • N A

  RG

  Sptmnal editat de Universitatea Constantin Brncoveanu n colaborare cu Brio Star. Se distribuie GRATUIT n cotidianul CURIERUL ZILEI 4 www.univcb.ro

  Internaionalizarea, proces de integrare a dimensiunii globale sau/i interculturale n

  obiectivele i funciile nvmntului superior (nvare, predare, cercetare i servicii),

  reprezint o preocupare constant a Universitii Constantin Brncoveanu din Piteti.

  Workshop-ul Internationalization of Higher Education and Access to European Educational

  Networks, susinut de prof. Anabela Mesquita, preedinte SPACE (Reeaua European de Studii

  n domeniul Afacerilor i Limbilor Strine), i organizat de Universitatea Constantin

  Brncoveanu din Piteti cu ocazia Conferinei Internaionale Economia Cunoaterii

  provocrile secolului XXI, 5-6 noiembrie 2015, a evideniat multiple perspective ale dezvoltrii

  educaionale i, implicit, economice i sociale, n context global.

  Motivaia organizrii acestui workshop deriv din faptul c, de-a lungul ultimilor ani,

  internaionalizarea nvmntului a evoluat ntr-un ritm accelerat, iar astzi studenii nva n

  strintate n numr tot mai mare, ceea ce adaug educaiei o dimensiune internaional care

  trebuie integrat n strategiile i politicile de educaie ale universitilor din ntreaga lume.

  Printre obiectivele de internaionalizare n domeniul educaional au fost enumerate:

  stimularea schimburilor de studeni, outgoing i incoming, prin mobiliti de studii, precum

  i susinerea studenilor n activiti de instruire practic, prin programe internaionale, cu

  scopul de a dezvolta abiliti transversale i de a crete gradul de absorbie a absolvenilor n

  piaa muncii.

  De asemenea, s-a discutat despre promovarea imaginii universitii n cadrul unor reele

  internaionale, n parteneriate cu universiti sau firme din afara rii, mbuntirea

  experienei de predare i cercetare a cadrelor didactice prin promovarea mobilitilor la nivel

  internaional, mbuntirea procesului de predare-nvare, stimularea activitilor de predare

  interactiv.

  Participanii au fost cadre didactice ale Universitii Constantin Brncoveanu i ale unor

  instituii din nvmntul preuniversitar, care au mprtit din experiena lor i au identificat

  noi mijloace prin care pot contribui la internaionalizarea instituiei pe care o reprezint. La

  finalul workshop-ului, participanii au primit un chestionar de evaluare a activitii de

  internaionalizare din instituiile educaionale n care lucreaz i au fost invitai s gseasc

  strategii de promovare a ofertei educaionale la nivel internaional i de cretere a nivelului de

  internaionalizare n urmtorii 5 ani.

  Doamna conf. univ. dr. Mihaela

  Asandei, decan al Facultii de

  Management-Marketing n Afaceri

  Economice: Este al treilea an al

  seminarului organizat dup conferina

  Internaional Knowledge Economy-

  Challenges of 21st Century la UCB si am

  participat cu acelai interes de a

  descoperi noi metode, noi tehnici de

  cercetare tiinific, ateptnd noi

  provocri, noi deschideri de drum.....M

  bucur c d-na prof. Anabela Mesquita a

  avut timpul, dorina i energia s ne mprteasc din vasta experien de cercetare tiinific,

  dar i de networking. Fiecare dintre colegii participani a neles necesitatea de a cuta noi ci

  spre internaionalizarea educaiei universitare, de a ne angrena noi nine n acest proces de

  internaionalizare. Studenii notri pleac n fiecare la programe de studii sau stagii de practic,

  ntorcndu-se cu o experien internaional care le va folosi pe ntreg parcursul carierei lor

  profesionale, dar i n relaiile interumane. Nou cadrelor didactice ne folosete mobilitatea

  internaional a studenilor pentru a schimba abordarea activitilor, a competenelor, pentru

  a ine cursuri mai interactive, mai legate de viaa practic. ...A fost un seminar care mi-a punctat

  lucruri de care voi ine cont n activitile viitoare i doresc s le transmit prerea de ru

  colegilor care nu au reuit s participe la aceast provocare.

  Multumesc, prof. Anabela Mesquita!

  Doamna conf. univ. dr. Mihaela Savu,

  director Departamentul de tiine

  Economice: Doamna prof. Anabela Mesquita

  a propus participanilor un workshop

  interactiv n care informaiile furnizate

  despre internaionalizarea n nvmntul

  superior permit utilizarea acestora de ctre

  instituiile interesate n a deveni vizibile la

  nivel internaional.

  Exemplele concrete oferite au permis

  participanilor s contientizeze importana

  mobilitilor internaionale ntr-o instituie

  de nvmnt superior.

  La finalul workshop-ului, s-a lucrat n echipe pentru a evidenia ceea ce exist din punct de

  vedere al internaionalizrii la nivelul instituiei n care participanii lucreaz. n acelai timp,

  echipele formate au stabilit inte de atins la nivelul anului 2020 privind internaionalizarea i au

  elaborat o strategie pentru atingerea acestora.

  Mulumim d-nei Anabela Mesquita pentru informaiile oferite!

  Lect.univ.dr. Camelia Rizea

  Workshop despre Internaionalizarea nvmntului SuperiorWorkshop despre Internaionalizarea nvmntului Superiorla Universitatea Constantin Brncoveanu din Pitetila Universitatea Constantin Brncoveanu din Piteti