SFATUL POPULAR AL RAIONULUI MURGENI -...

220
© Arhivele Naţionale ale României SFATUL POPULAR AL RAIONULUI MURGENI (1950-1960) FOND NR. 10 INVENTAR NR. 10

Transcript of SFATUL POPULAR AL RAIONULUI MURGENI -...

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

SFATUL POPULAR AL RAIONULUI MURGENI

(1950-1960)

FOND NR. 10 INVENTAR NR. 10

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

2

PREFAŢĂ

Instaurarea regimului comunist, noua împărţire administrativ-teritorială,

coroborată cu o nouă organizare a aparatului de stat constituie o etapă în evoluţia

silită a României de la autoritarism la totalitarism.

Redefinirea politicii statale şi încercarea de a imita modelul sovietic a fost

evidenţiată prin reorganizarea aparatului de stat , reorganizare care în formă finală

viza impunerea controlului asupra întregii societăţi româneşti.

Preluarea puterii vechilor structuri locale a determintat reorganizarea

acestora pe criterii noi , sub forma iniţială de comitete provizorii. După aceeaşi

structură şi cu câteva adăogiri se reorganizeaza mai tirziu sfaturile populare

regionale şi raionale, organizare care reprezintă la scara mai mică însăşi structura

Comitetului Central.

Instrucţiunile pentru organizarea şi funcţionarea secţiunilor de resort ale

comitetelor provizorii de plasă reglementează aspecte ale structurii organizatorice

şi a atribuţiilor structurilor locale după cum urmează :

“Art. 1 – comitetele provizorii îşi îndeplinesc sarcinile prin următoarele organe:

Secretariatul, Secţiunea Cadrelor, Secţiunea Financiară, Secţiunea Agricolă,

Secţiunea Gospodăriei Locale de Drumuri, Secţiunea Învăţământ şi Cultură,

Secţiunea Sănătate, Secţiunea de Muncă şi Prevederi Sociale, Secţiunea de

Planificare”.

Fiecare structură avea atribuţii bine definite, din care vom aminti numai

câteva:

- Secţia Secretariat: se ocupă cu înregistrarea, repartizarea întregii

corespondenţe, executarea dispoziţiilor ,locale, organizarea şi controlarea

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

3

activităţii personalului însărcinat cu paza şi întreţinerea localurilor de

serviciu, pastrează şi organizează arhiva întregii structuri.

- Secţia Cadre – ţine evidenţa carelor celorlalte secţiuni, face propuneri de

numiri, avansări, mutări, trimiteri la şcoli, anchetează abaterile verifică pe

teren reclamaţiile şi face propuneri pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare.

- Secţia Financiară – întocmeşte şi execută bugetul, planul anual, contrurile de

execuţie , elaborează planuri financiare, emite ordine de plată , verifică

conturile lunare, controlează planurile financiare ale însituţiilor economice,

- Secţia Agricolă – întocmeşte planul de producţie vegetală şi animală şi ia

măsuri pentru executarea lui, organizează şi coordonează toate acţiunile

agricole şi zootehnice, execută măsurători, alinieri, grupări, regrupări de

terenuri, ţine evidenţa bunurilor proprietatea statului şi a terenurilor asolate.

- Secţia Gospodăriei Locale şi Drumuri- întocmeşte planuri de sistematizare şi

proiecte pentru lucrări edilitare, asigură păstrarea curăţeniei pe drumuri,

pieţe, oboare locale, asigură cazarea autorităţilor, îndrumă şi coordonează

lucrările privnd spaţiul locativ, resistematizare a imobilelor, nomenclatura şi

numerotarea străzilor.

- Secţia Învăţământ şi Cultură are ca principală atribuţie organizarea,

coordonarea, şi controlarea întregii activităţi educaţionale, întregului proces

de învăţământ.

- Secţia Sănătate conduce, coordonează întreaga acţiune de ocrotire a sănătăţii

publice , controlează reţeaua de unităţi sanitare, conduce activitatea de

prevenire şi combatere a bolilor.

- Secţia Muncă şi Prevederi Sociale – identifică şi analizează cazurile de

asistenţă determinate de dezorganizarea familiei, abandon, invaliditate,

vagabondaj, prostituţie, cerşetorie, face anchete sociale, înregistrează

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

4

angajamentele de ucenicie, ţine evidenţa şi repartizează braţele de muncă, se

ocupă cu organizarea dosarului de pensii sau de ajutor social.

- Secţia Planificare – îndeplineşte sarcinile ce-i revin în cadrul sarcinilor

Comisiunii de Planificare.

Comitetul provizoriu, după cum însăşi denumirea arată, a reprezentat o

formă intermediară între vechea structură administrativă şi sfaturile (consilile

populare), denumiri care au fost permanentizate pentru întreaga perioadă

comunistă.

Sfatul popular al raionului Murgeni, aşa cum este denumită în final

această instituţie, administra un număr de 18 comune : Aldeşti, Băseşti,

Blăgeşti, Berezeni, Bozia, Cârja, Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti,

Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoeşeşti, Şuletea , Ţuţcani . El s-a aflat

până în anul 1956 sub coordonarea Regiunii Bârlad, dar cu noua împărţire

administrativ-teritorială din acel an, raionul Murgeni a trecut sub directa

administrare a Regiunii Iaşi, în care s-a menţinut până la desfiinţarea sa în anul

1960.

Fondul arhivistic“Sfatul Popular al raionului Murgeni“ cuprinde un

număr de 1665 u.a. în cantitate totală de 37 m.l şi se află în custodia Direcţiei

Judeţene a Arhivelor Naţionale Vaslui din anul 1976 cand a fost preluată cea

mai mare parte, completată ulterior în anul 1981.

Documentele fondului arhivistic sunt extrem de reprezentative

cuprinzând informaţii unice referitoare la funcţionarea fostei structuri

administrative informaţii ce se încadrează în perioada existenţei sale

instituţionale : 1950-1960.

Numeroasele modificări pe plan statal în structura organizatorică a

instituţiilor comuniste au determinat numeroase alte schimbări şi în structura

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

5

organizatorică a instituţiei în sine, a Sfatului popular al Raionului Murgeni” ,

dintre care amintim:

- secţii nou apărute şi pentru scurt timp (Secţia Combustibil),

- structuri create prin specializarea unor birouri şi servicii ale unor secţii

existente, de exemplu Secţia Valorificare – s-a desprins din Biroul de

Valorificare al Secţiei Financiare,

- cumularea unor secţii, de exemplu Secţia Sănătate şi Secţia Prevederi Sociale

- apariţia unor secţii noi şi care se vor menţine în timp: Secţia Organizatorică,

Secţia Planificare.

- modificări ale atribuţiilor secţiilor care atrag după sine modificări ale

denumirii lor; de exemplu : Secţia Secretariat, începând cu anul 1958 , în

urma unei hotărâri ale instituţiilor superioare preia o parte din atribuţiile

Secţiei Financiare referitoare la prelucrarea bugetului şi întocmirea statelor

de plată ale tuturor structurilor raionale, motiv pentru care se va denumi, de

la această dată Secţia Secretariat Administrativ.

- apariţia unor birouri speciale : Biroul de Documente Secrete, Oficiul Juridic

etc.

- transformarea unor secţii : din anul 1954 Secţia Gospodărie Locală şi

Drumuri va deveni Secţia Drumuri şi Poduri.

Toate aceste modificări organizatorice au afectat şi modificat permanent

schema de ordonare a documentelor create de instituţie, motiv pentru care în

cursul anului 2008, asupra fondului s-au efectuat operaţiuni de reordonare,

recotare, reinventariere, selecţionare şi tehnoredactare a inventarului, acţiuni

motivate pe de o parte prin bogatul bagaj informaţional deţinut, iar pe de altă

parte prin nerespectarea de către creator atât a termenelor de păstrare dar şi a

structurii organizatorice a instituţiei.

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

6

Operaţiunile propuse a se efectua asupra acestui fond arhivistic au

constat în:

- ordonarea documentelor conform organigramei instituţiei pe ani

calendaristici şi pe secţii,

- stabilirea unor criterii pe cât se poate de uniforme în ordonarea documentelor

în cadrul secţiei (de exemplu: la Secţia Secretariat urmau să se constituie

anual următoarele categorii de dosare: 1. corespondenţă cu sfaturile populare

regionale şi raionale , 2. corespondenţă cu comitetele executive locale, 3.

corespondenţă secretă, 4. hotărâri, publicaţii, 5.decizii încadrări şi micşorări

de personal, 6. referate privind mişcarea de personal, 7- eliberarea

certificatelor pasapoartelor, 8. documente de stare civilă, 9. lucrări electorale,

10. diverse );

- ordonarea u.a. la anul de început al documentelor cuprinse în dosar şi nu de

sfârşit.

- dosarele cu state de plată au fost ordonate în totalitate la anii la care se referă

şi la sfârşitul documentelor create de Secţia Financiară,. Deoarece din anul

1958 atribuţia de întocmire a actelor de salarizare nu mai aparţine acestei

secţiii, începând cu această dată, toate documentele salariale s-au ordonat la

sfîrşitul Secţiei Secretariat Administrativ, pentru a se respecta organigrama

instituţiei creatoare de documente de la acea dată.

- numerotarea documentelor s-a efectuat de la 1 la “n” pentru fiecare an

calendaristic indiferent de secţie, pe de o parte respectând structura dată de

creator, iar pe de altă parte motivată prin numărul restrâns de documente

pentru fiecare secţie şi prin faptul că instituţia şi-a încheiat activitatea iar

fondul arhivistic este un fond închis.

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

7

Din punct de vedere al valorii documentar- ştiinţifice şi a valorificării

informaţiilor deţinute, fondul arhivistic Sfatul Popular al Raionului Murgeni

este reprezentativ pentru reconstituirea perioadei de început a regimului

comunist în Romania şi de ce nu, pentru reconstituirea , la o scară mai mică, a

înseşi structura de bază a organizaţiei comuniste: Comitetul Central al Partidului

Comunist Român.

Fondul cuprinde o varietate de genuri documentare de la hotărâri, decizii,

instrucţiuni ale forurilor superioare şi de la aşa zisa corespondenţă confidenţială

a secţiilor , la instrucţiuni locale, dări de seamă privind activitatea secţiilor în

domenii economice, agrare, cultural- educative, organizatorice, sanitare,

comerciale, sociale , politice, la situaţii statistice privind evoluţia procesului de

învăţământ, starea de sănătate a populaţiei şi aspecte demografice. La cererea

autorităţilor, au fost sintetizate numeroase informaţii cu privire la istoricul

comunelor cuprinse în raion, informaţii care pot fi oricînd utilizate cu real

succes la monografii sau studii de specialitate. Procesele –verbale ale şedinţelor

comitetului executiv reprezintă o bogată sursă de informaţii în toate domeniile

societăţii din acea perioadă.

Numeroase documente deţinute sunt utilizate practic de către specialişti

pentru eliberarea certificatelor şi extraselor necesare petenţilor, documente care

pot reconstitui drepturile legitime ale acestora : acte de stare civilă, documente

de vechime, acte de proprietate.

Privit în ansamblu, fondul arhivistic Sfatul Popular al Raionului Murgeni

cuprinde documente extrem de valoroase documentar- ştiinţific, ele putând ajuta

oricând la reconstituirea unui aspect sau a unei etape din istoria comunismului.

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

8

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 ANUL 1950

SECŢIUNEA SECRETARIAT

1 1/1951

Corespondenţă cu Sfatul Popular al Regiunii Bârlad referitoare la noua organizare a sfaturilor populare, aplicarea regulamentului de ordine interioară al Comisiei de Stat, schimbarea însemnelor oficiale: stampile şi titulatură; introducerea planurilor cincinale, ordine, instrucţiuni, decizii ale instituţiilor superioare pentru reglementarea activităţilor raionului în diverse domenii; statistică privind situaţia arhivelor deţinute de comune ş.a.

1950-1951

2 2 /1951 Corespondenţă confidenţială cu Sfatul Popular al Regiunii Bârlad, Miliţia Raionului Murgeni şi sfaturile populare locale referitoare la înregistrarea actelor de stare civilă, starea de spirit a populaţiei, imposibilitatea unor ţărani săraci de a îşi plăti cotele către stat; tabele nominale cu chiaburii din comunele plăşii Epureni, cu funcţionarii restanţieri la plata cotelor; măsuri de constrângere a producătorilor agricoli în cazul neîndeplinirii cotelor obligatorii; situaţii statistice referitoare la registrele de stare civilă ale comunelor care au fost distruse sau pierdute cu ocazia diferitelor evenimente.

1950-1951

3 3/1951

Instrucţiuni, dispoziţii, circulare ale instituţiilor superioare, referitoare la organizarea comisiilor permanente, rapoarte de activitate, dări de seamă trimestriale lunare şi planuri de muncă ale secţiilor Sfatului Popular Raional şi ale Comitetului Executiv Murgeni privind activitatea desfăşurată în cursul anului pe

1950-1951

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

9

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 domenii, instrucţiuni şi plan de muncă privind predarea şi preluarea arhivelor plăşilor desfiinţate.

P.1

4 5/1951

Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional Bîrlad referitoare la publicaţii, decizii şi afişe privind campaniile agricole, stabilirea zilelor de târg, prevenirea incendiilor; procese-verbale ale primelor sesiuni ale sfatului popular, planuri de muncă şi grafice de şedinţă ale Sfatului Popular şi Comitetului Executiv Murgeni.

1950-1952

153

SECŢIA PREVEDERI SOCIALE

5 31/1951

Buletine oficiale şi circulare colective ale Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale pe linie de învăţământ; instrucţiuni pentru încadrarea şi salarizarea personalului admi-nistrativ şcolar şi tabele nominale cu copii orfani de ambii părinţi sănătoşi sau bolnavi de TBC.

1950-1952

SECŢIA AGRICOLĂ

6 19/1952

Instrucţiuni ale Ministerului Agriculturii, dispoziţii şi decizii ale Sfatului Popular Regional, dări de seamă privind probleme sanitar-veterinare, repartizarea pentru montă a animalelor, îndeplinirea planurilor anuale, prepararea nutreţurilor după model sovietic.

1950-1952

7 20/1952

Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional privind activitatea apicolă a raionului., creşterea roiului de albine şi îngrijirea stupilor.

1950-1952

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

10

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA FINANCIARĂ

8 62/1951 State de salarii indemnizaţie dirigenţie şi director pentru cadrele didactice din comunele raionului. (iulie-decembrie).

1950 P.2

ANUL 1951

SECŢIA SECRETARIAT

1 4

Rapoarte confidenţiale şi note informative periodice referitoare la manifestări antisociale ale chiaburilor, abuzuri în serviciu, starea de spirit a populaţiei faţă de modificările politice ale vremii, tabel cu comunele care intra în componenţa Regiunii Bârlad prin noua lege administrativă, situaţia economică, socială şi politică a funcţionarilor raionali şi tabel cu chiaburii din raionul Murgeni.

1951- 1952

224

2 37 Procese-verbale ale sesiunilor sfaturilor populare comunale însoţite de dări de seamă şi rapoarte de activitate, cereri de reabilitare a unor chiaburi şi corespondenţă cu privire la predarea cotelor obligatorii; planuri de activitate ale Comitetului Executiv Raional Murgeni.

1951-1952

SECŢIA CADRE

3 6 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional Bârlad şi sfaturile populare comunale privind numiri, transferări, desfaceri contracte de muncă; cereri şi reclamaţii ale personalului referitoare la încadrări, concedii ş.a.

1951 312 P.3

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

11

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 4 7 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional

Bârlad şi sfaturile populare comunale privind numiri, transferări, desfaceri contracte de muncă; cereri şi reclamaţii referitoare la încadrări, concedii, nemulţumiri pe linie de personal ş.a.; decizia Sfatului Popular al Comunei Epureni de desfiinţare a satelor Gara Epureni şi Gara Suzana şi înglobarea lor în comuna Epureni.

1951 428

5 11 Instrucţiuni, dispoziţii ale Sfatului Popular Regional Bârlad referitoare la întocmirea unor statistici de cadre; corespondenţă cu sfaturile populare comunale privind numiri, transferări, desfaceri contracte de muncă; cereri şi reclamaţii ale personalului referitoare la încadrări, concedii, diverse nemulţumiri, ş.a.

1951 529

6 9 Decizii ale Comitetului Executiv Raional către Secţia Cadre privind numiri, destituiri, transferări de personal; schema de organizare a Secţiei Agricole , vol I.

1951 72

7 12 Decizii ale Comitetului Executiv Raional privind numiri, sancţionări, destituiri, transferări de personal, vol II.

1951 22

8 8 Decizii ale Comitetului Executiv Raional privind numiri, sancţionări, destituiri, transferări de personal, vol III.

1951 742 P4

9 10 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional Bârlad şi sfaturile populare comunale privind numiri, transferări, desfaceri contracte de muncă; cereri, referate, autobiografii necesare încadrării în muncă; reclamaţii asupra unor

1951-1952

369

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

12

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 cetăţeni cu privire la abuzuri în servici şi manifestări politice anticomuniste, referate de cadre.

SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT

10 35 Instrucţiuni şi dispoziţii ale Ministerului Învăţământului Public şi Sfatul Popular Regional Bârlad cu privire la coordonarea activităţii cultural-educative, planificarea materiilor, întocmirea orarelor de şcoală, notarea elevilor, folosirea cataloagelor; cereri de încadrare în muncă ş.a.

11 34 Corespondenţă cu Secţia Învăţământ a Sfatului Popular al Regiunii Bârlad şi ministerul de resort cu privire la aprovizionarea tehnico-materială a unităţilor şcolare, repartiţia burselor pentru manuale şi rechizite, instrucţiuni şi planuri de muncă privind activitatea bibliotecilor şi căminelor culturale, situaţia cadrelor didactice ; rapoarte de activitate pe luna februarie 1951 la diverse şcoli comunale.

1951-1959

P.5.

SECŢIA PREVEDERI SOCIALE

12 32 Buletine oficiale şi circulare colective ale Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale, referitoare la pensionări, tabele nominale cu beneficiarii AFS care au fost scoşi din drepturi, cu cei declaraţi inapţi medical pentru serviciul militar, anchete sociale, procese-verbale ale comisiei medicale; planul de cheltuieli pe anul 1952 al secţiei.

1951-1952

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

13

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 13 33 Decizii ale Comitetului Executiv al Sfatului

Popular Raional Murgeni cu privire la înfiinţarea Comisiei pentru stabilirea pensiei şi vechimii în muncă şi pentru aprobarea cererilor de AFS şi pentru încadrări de personal în cadrul Secţiei Prevederi Sociale.

1951- 1952

14 41/1952

Rapoarte de activitate şi dări de seamă ale Secţiei Prevederi Sociale.

1951-1952

SECŢIA SĂNĂTATE

15 46/1952

Corespondenţă cu sfatul popular regional , cadrele medicale privind revizuirea medicală a personalului, norme de educaţie sanitară, încadrări, pensionări, fişe de pensie ş.a.

1951-1952

16 30 Scheme de încadrare a personalului sanitar în raionul Murgeni pe categorii, persoane, salarii tarifare, sporuri.

1951

17 26 Rapoarte de activitate lunare şi trimestriale centralizate de Secţiunea Sănătate cu privire a executarea planului, aspecte demografice lunare, mişcarea naturală a populaţiei.

1951

18 27 Rapoarte lunare şi trimestriale ale unităţilor sanitare din raionul Murgeni şi instrucţiuni de completare a raportului de regiune lunar asupra executării planului secţiei Sănătale.

1951

19 29 Propuneri pentru întocmirea planului de activitate al Secţiei Sănătate în cursul an nului 1951, în conformitate cu planul cincinal 1951-1955.

1951 P.6

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

14

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 20 47/1952

Rapoarte şi dări de seamă cu privire la activitatea unităţilor sanitare raionale; instrucţiuni şi norme privind condiţiile igienico-sanitare al unor instituţii cultural-educative.

1951- 1952

21 28 Corespondenţă cu secţia Financiară a Sfatului Popular Regional Bârlad cu privire la întocmirea unor evidenţe contabile, lucrări pentru întocmirea bugetului, declaraţii de salarii lunare ş.a

1951

SECŢIA GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI INDUSTRIE LOCALĂ

22 22 Corespondenţă cu Sfatul Popular regional cu privire la evoluţia spaţiului locativ, instrucţiuni şi ordine ale M.A. I., decizii şi procese verbale privind trecerea în folosinţă şi raţionalizarea unor obiective, procese-verbale de sechestru şi inventare a averii confiscate a unor cetăţeni condamnaţi de tribunal.

1951

23 24 Instrucţiuni ale Secţiei Gospodărie Comunală a Sfatului Popular Regional Bârlad cu privire la completarea formularelor pentru planul local, memoriu şi situaţii statistice cu podurile şi drumurile din raion care necesită reparaţii.

1951

24 23 Procese–verbale ale sfaturilor populare locale referitoare la constituirea de comisii pentru electrificarea comunelor din cadrul raionului, tabele statistice privind planul de electrificare rurală în anii 1952-1955, satele electificate la 1 ianuarie 1951; schiţă – harta raionului Murgeni cu satele propuse pentru electrificare.

1951

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

15

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 25 25 Dări de seamă şi rapoarte de activitate lunare şi

trimestriale ale Secţiei Gospodărie Comunală şi ale Întreprinderii “23 August “.

1951

SECŢIA AGRICOLĂ

26

15 Ordine, circulare, instrucţiuni ale organelor superioare regionale cu privire la cultura plantelor industriale şi a planului anual de producţie vegetală şi animală; situaţii statistice operative referitoare la mersul lucrărilor agricole conform planului.

1951

27 13 Corespondenţă cu Secţia Agricolă a Sfatului Popular Regional şi sfaturile comunale cu privire la comasări, parcelări şi preluari şi donaţii de terenuri.

1951 79

28 19 Corespondenţă cu Societatea pentru Răspândirea Culturii şi Societatea de Ştiinţe AgricoleV.I.Miciurin cu privire la organizarea şi executarea unor consultaţii pe probleme agricole; în anexă teze cu privire la eficentializarea proceselor agricole.

1951

29 21

Situaţii statistice şi operative cuprinzând activităţile agricole de semănat şi treieris, planuri de culturi ale GAS.-urilor locale .

1951 37 P.7

30 17 Planul de producţie pe anul 1951 al Sectorului Sanitar Veterinar, în conformitate cu planul cincinal 1951-1955.

1951 5

31 68/1955 Planul de producţie agricol pe anul 1951 din planul cincinal 1951-1955.

1951

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

16

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 32 16 Instrucţiuni ale Ministerului Agriculturii cu

privire la organizarea şi executarea campaniei agricole şi întocmirea planului de cultură pentru însămânţările de toamnă.

1951

33 14 Procese verbale privind comasări de terenuri la GAS şi situaţii statistice cu privire la evoluţia terenurilor GAS.

1951

34 14/1952

Proiectul de comasare a terenurilor care au intrat în cadrul GAS Bogdana, tablou de locuitorii ce posedă terenuri în perimetrul noii gospodării de stat, şi repartizarea lor pe rezervele statului.

1951-1952

35 20 Planuri de muncă, dări de seamă şi rapoarte de activitate ale G.A.S.; alegeri şi construcţii la G.A.C.;referat cu privire la întărirea economico-organizatorică a G.A.C. în urma HCM din 17 ianuarie 1953 .

1951- 1953

36 18

Situaţia terenurilor GAS Murgeni în vara anului 1951, pe loturi, denumiri, foştii proprietari şi suprafeţele deţinute; schiţă cadastrală a suprafeţei trupului nr. 107 “Elan CFR” cu toţi foştii proprietari ai săi.

1951

SECŢIA COMERCIALĂ

37 36 Rapoarte de activitate, dări de seamă, planuri de muncă ale Secţiei Comerciale a sfatului popular raional pentru perioada 1951-1952.

1951-1952

38 140/ 1955

Procese-verbale pentru analiza activităţii Secţiei Comerciale şi de verificare gestionară a unor unităţi economice din raion, situaţii cu

1951-1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

17

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 necesarul de cartele de alimente pentru personalul instituţiilor din raion.

SECŢIA FINANCIARĂ

39 38 Declaraţii plan casă referitoare la încasarea veniturilor bugetului general al statului, pe trim I.

1951

40 39 Conturi lunare de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe trim. III.

1951 P.8

41 55-58

State de salarii personalul Secţiei Invăţământ ianuarie–decembrie 1951, bibliotecar Biblio-teca Centrală şi indemnizaţii instalare în funcţie cadre didactice.

1951

42 52-67

State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion: com. Aldeşti, Băseşti, Blăgeşti. -vol I.

1951

43 52-67

State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion- com. Berezeni, Bogdăneşti, Cârja vol II.

1951

44 52- 61

State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion -com. Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, vol III.

1951

45 62- 67

State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion- com.Fălciu, Găgeşti, Găneşti, vol IV.

P.9

46 53 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion- com. Măluşteni, Murgeni, Schineni Vol V.

1951

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

18

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 47 54 State de salarii cadre didactice şcoli şi

grădiniţe din raion- com. Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani, vol VI.

1951

48 41-44

State de salarii personalul Comitetului Executiv şi al Secţiilor: Secretariat, Cadre, Administrativă, Muncă şi Prevederi Sociale, Comercială, Artă şi Cultură, Fizică şi Sport şi salariaţilor cantinei raionului.

1951

49 63, 64,65, 66 68

State de salarii ale personalului Secţiei Sănătate şi a unităţilor sanitare din raionul Murgeni. – chenzina I. (ianuarie-decembrie)

1951 P.10

50 69 State de salarii ale personalului Secţiei Sănătate şi a unităţilor sanitare din raionul Murgeni. – chenzina II. (ianuarie-decembrie)

1951

51 40, 48-51

State de salarii personalul Secţiei Gospodărie Locală, picheri, cantonieri, zilieri .

1951

52 45-47 State de salarii personalul Secţiei Agricolă şi al circumscripţiei sanitar-veterinare.

1951 P.11

53 70 Registru rol impunere agricolă com. Blăgeşti.

1951-1952

54 71 Registru rol impunere agricolă com. Cârja

1951-1952

55 72 Registru rol impunere agricolă com. Dodeşti- tip rural.

1951-1952

56 73 Registru rol impunere agricolă com. Fălciu .

1951-1952

P.12

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

19

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 57 74 Registru rol impunere agricolă com. Măluşteni.

1951-1952

58 75

Registru rol impunere agricolă com. Măluşteni –sat Lupeşti.

1951-1952

59 76

Registru rol impunere agricolă com. Schineni .

1951-1952

60 77

Registru rol impunere agricolă com. Schineni –tip rural.

1951-1952

61 78

Registru rol impunere agricolă com. Şuletea.

1951- 1952

62 233/1956 Condica de salarii.

1951-1956

P.13

Anul 1952

SECŢIA SECRETARIAT

1 1 Corespondenţă confidenţială, hotărâri, ordine şi circulare ale Consiliului de Miniştri, Sfatul Popular al Regiunii Bârlad, referate, note informative cu privire la abateri în serviciu, îmbunătăţirea utilizării autoturismelor, instituţiilor centrale şi locale ş.a.

1952

2 2 Dări de seamă, rapoarte, planuri de muncă şi procese-verbale ale sedinţelor sfaturilor populare comunale către Sfatul Popular al Raionului Murgeni cu privire la îndeplinirea planurilor de activitate, campaniile agricole, probleme economice, financiare, organizatoric.

1952

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

20

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA CADRE

3 7 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional Iaşi

şi sfaturile populare comunale privind: controale sociale, referinţe, trimiterea unor dosare ale salariaţilor, instrucţiuni de completare a fişelor individuale ş.a.

1952-1953

P.14

4 6 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional Iaşi şi sfaturile populare comunale privind: trimiterea unor decizii de angajare, transfer şi îndepărtare a unor salariaţi din cadrul raionului.

1952

5 4 Corespondenţă cu secţiile Sfatului Popular Raional cu privire la încadrări, transferări, desfaceri contracte de muncă şi numiri în funcţie.

1952

6 3 Deciziile aprobate ale Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Raionului Murgeni privind încadrări, transferări şi desfaceri contracte de muncă.

1952

7 5 Cereri ale unor locuitori, autobiografii şi alte documente anexe, prin care solicită încadrarea în unele posturi în cadrul raionului.

1952 P.15

SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT

8 34 Instrucţiuni ale Ministerului Învăţământului Public şi ale Sfatului Popular Regional Bârlad privind organizarea şi desfăşurarea consfă-tuirilor raionale, coordonarea activităţilor în procesul cultural-educaţional, procese-verbale, referate, prezentate în şedinţele consfătuirilor.

1952 1953

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

21

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

9 37 Instrucţiuni ale Ministerului Învăţământului, corespondenţă cu sfatul popular regional şi şcolile din raion cu privire la reglementarea normelor de primire a copiilor la casele de copiii, obligativitatea inventarierii bunurilor aflate asupra instituţiilor şi întreprinderilor, sprijinirea campaniilor de colectare, însămâţare, evidenţa copiilor orfani de ambii părinţi ş.a.

1952

10 35 Planuri de organizare, programe pentru cercurile pedagogice şcolare, referate şi procese-verbale ale şedinţelor cercurilor.

1952-1953

P.16

11 38 Dări de seamă şi situaţii şcolare ale elevilor de la cursul de zi şi fără frecvenţă la sfârşitul anului şcolar 1951/1952. Tabel cu toate unităţile şcolare şi preşcolare existente în sectorul agricol al raionului.

1952

12 36 Rapoarte, dări de seamă ale unităţilor şcolare privind activitatea desfăşurată de cadrele didactice din raion pentru îmbunătăţirea condiţiilor din învăţământ.

1952 P.17

13

33 Corespondenţă cu sfatul popular regional privind întocmirea unor situaţii ale cadrelor didactice pe şcoli şi comune, încadrări, transferări, desfaceri contracte de muncă, abuzuri în serviciu, tabele nominale cu cadrele didactice care au în familie chiaburi sau condamnaţi, ghid autobiografic.

1952-1953

14 32 Corespondenţă cu sfatul popular regional, cereri ale persoanelor şi cadrelor didactice de

1952-1953

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

22

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 încadrare, transfer, numire, trimitere la cursuri, eliberări de adeverinţe ş.a; anexă certificat de absolvire a ciclului primar pe numele Butnălaie Ştefan, anul şcolar 1941/1942.

SECŢIA SĂNĂTATE

15 40 Corespondenţă cu instiţuţii sanitare regionale cu referitoare la aplicarea unor instrucţiuni, dispoziţii sau circulare privind igiena şi propaganda sanitară.

1952

16 43 Corespondenţă cu sfatul popular regional privind trimiterea salariaţilor şi pensionarilor în staţiuni balneo-climaterice .

1952

17 39 Procese-verbale de analiza muncii desfăşurate de unităţile sanitare din raion.

1952

18 42 Situaţii statistice şi baremuri privind aprovizionarea tehnico-materială a instituţiilor sanitare din raion.

1952 P.18

19 48 Fişa de înregistrare, planul forţelor de muncă şi state de fucţiuni pentru unităţile sanitare din raion.

1952

20 45 Tablele de salariaţii unităţilor sanitare raionale care au achitat cotizaţiile la sindicat, declaraţii de impozite ş.a.

1952

21 44 Fişa de înregistrare a fondului de salarii a Secţiei Sănătate pe luna ianuarie.

1952

22 27/1953 Corespondenţă cu sfatul popular regional privind încadrarea personalului medico-sanitar din raion.

1952-1953

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

23

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

SECŢIA GOSPODĂRIE LOCALĂ

23 22 Decizie de constituire a sectorului contabil la fiecare secţie a sfatului popular raional, tabele nominale cu situaţia unităţilor şi subunităţilor economice din raza raionului, corespondenţă cu Sfatul Popular Regional şi alte instituţii pe probleme de contabilitate, situaţii de personalul existent la secţie ş.a.

1952

24 26 Referate, decizii, dispoziţii ale secţiei Gospodărie Locală cu privire la probleme de personal la Întreprinderea “23 August”, schimbări de funcţii, concedii de odihnă, situaţia personalului secţiei ş.a.

1952

25 25 Planuri şi proiecte de investiţie şi construcţie şi reparaţie poduri, devizul pentru repararea drumului Murgeni- Găneşti, proiectul pentru construcţia căminului cultural şi cantinei ş.a.

1952 P.19

26 30 Dări de seamă şi rapoarte lunare şi trimestriale ale secţiei.

1952

27 24 Planul de cheltuieli al secţiei pe anul 1952.

1952

28 23 Corespondenţă cu secţia financiară cu privire la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli.

1952

29 27 Procese-verbale de verificare a situaţiei morilor particulare din raza raionului şi de predare în custodia sfatului popular a morilor unor chiaburi dispăruţi din localitate. Tabele nominale cu întreprinderile şi unităţile preluate de sfaturile populare comunale

1952

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

24

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 30 28 Procese-verbale de control a morilor

naţionalizate.

1952

31

29 Dispoziţii, instrucţiuni, decizii, procese-verbale, situaţii statistice cu privire la activitatea Întreprinderii “23 August” şi măsuri pentru creşterea producţiei.

1952

32 125/ 1958

Situaţii statistice, tabele cu privire la podurile şi conductele de beton de pe şosele raionului. Situaţia drumurilor comunale.

1952-1958

SECŢIA ADMINISTRATIVĂ

33 23/1954 Procese-verbale de recepţionare a unor cantităţi de furaje, predarea şi primirea bunurilor sfatului popular raional cu ocazia schimbărilor de personal .

1952-1954

SECŢIA AGRICOLĂ

34 10 Instrucţiuni de la Ministerul Agriculturii şi procese-verbale referitoare la campaniile agricole, aplicarea minimelor agrotehnice in raion, planul lecţiilor pentru cursul la seral cu personalul unităţilor socialiste şi agenţi agricoli.

1952

35 12 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regiunea Bârlad şi sfaturile populare comunale, instrucţiuni de la Ministerul Agriculturii cu privire la campaniile agricole, situaţia culturilor de bumbac din raion, irigări de terenuri ş.a.

1952 P.20

36 11 Corespondenţă, instrucţiuni, adrese către sfaturile populare şi GAC-urile comunale cu

1952

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

25

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 privire la îndeplinirea planului de producţie pe anul 1952 şi întocmirea planului pe anul următor, pe secţiuni componente.

37 15 Situaţii statistice, tabele cu suprafaţa terenurilor aflate în componenţa GAS Epureni.

1952

38 13 Proiectul de comasare a terenurilor care au intrat în cadrul GAS Murgeni, tablou de locuitorii ce posedă terenuri în perimetrul noii gospodării de stat, şi repartizarea lor pe rezervele statului.

1952

39 21

Tabele nominale cu chiaburii din comunele raionului Murgeni la 1 noiembrie 1952 (pe suprafaţă totală, arabilă, vii, livezi, păşuni, fâneţe.

1952

40 9 Tabele nominale cu locuitorii din satele Epureni şi Bârlăbeşti care au intrat în întovărăşiri agricole (pe categorii sociale, apartenenţă politică şi suprafeţe de teren), tabele cu schimburile pentru comasare la întovărăşirile agricole tip TOZ.

1952

41 8 Tabele nominale cu locuitorii care au intrat în întovărăşirile agricole şi averea pe care o posedă (pe categorii sociale, apartenenţă politică şi suprafeţe de teren).

1952

42 16 Procese-verbale, dări de seamă ale GAC-urilor, situaţii şi procese-verbale ale comisiilor de cenzori cu privire la împărţirea definitivă a produselor agricole şi vegetale .

1952

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

26

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 43 18 Procese-verbale de constatare a compromiterii

culturilor agricole datorită secetei, dăunătorilor agricoli, planul producţiei vegetale pe anul 1952.

1952 P.21

44 17 Rapoarte de activitate, dări de seamă, planuri de muncă ale GAC-urilor comunale, tabele cu situaţia culturilor compromise, a restanţelor de pe anul 1951, borderouri şi situaţii de calculare a avansului de 50% la diverse culturi agricole ş.a.

1952

45 1/1953 Tabele, referate şi situaţii statistice privind constituirea Gospodăriei Agricole Colective “ Drumul lui Lenin” – satul Peicani; actul de constituire al gospodăriei şi broşura “Statutul model al G.A.C.”; dări de seamă şi procese-verbale ale sedinţelor consiliului de conducere al gospodăriei.

1952-1953

46 56/1953 Dări de seamă, procese-verbale, instrucţiuni referitoare la aplicarea decretului 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, cele fără moştenitor sau stăpân şi cele care nu mai folosesc instituţiilor bugetare.

1952-1953

SECŢIA COMERCIALĂ

47 50 Corespondenţă cu instituţiile superioare regionale, rapoarte, situaţii privind apro-vizionarea cu legume şi zarzavaturi a populaţiei şi internatelor.

1952

48 51 Decizii şi corespondenţă primită de la sfatul popular regional privind stabilirea unor preţuri

1952 P.22

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

27

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 plafon de comercializare a produselor ali-mentare.

SECŢIA FINANCIARĂ

49 57 Bilanţuri trimestriale şi dări de seamă contabile pe semestrul II, privind execuţia bugetului local.

1952

50 56 Centralizator de venituri şi cheltuieli pentru întocmirea bugetului pe anul 1952.

1952

51 55 Cont de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli la comunele din raion pe perioada trim I şi II.

1952

52 54 Bugetul restructurat şi aprobat.

1952

53 53 Borderouri Ajutoare Familiale de Stat.

1952

54 59 Dare de seamă contabilă pe trim al III-lea.

1952

55 60 Dare de seamă contabilă a raionului şi comunelor pe trim. al III-lea

1952 P.23

56 61, 62 63

State de salarii pentru personalul secţiilor administrative ale raionului (Secretariat, Cadre, Prevederi Sociale) ianuarie-decembrie.

1952

57 71,72, 73 State de salarii personalul Secţiei Învăţământ, directorii căminelor culturale (ianuarie-decembrie) şi cadre didactice din raion pentru luna septembrie.

1952

58 74 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion (com. Aldeşti, Băsăşti,

1952 P.24

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

28

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 Berezeni, Blăgeşti, Bogdana, Bogdăneşti, Cârja, Cavadineşti - vol I.

59 75 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion (com. Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Tg. Murgeni, Ţuţcani,) – vol II

1952

60 76

State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion (com. Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea,Ţuţcani) - vol III

1952

61 49 State de salarii ale personalului Secţiei Sănătate şi a unităţilor sanitare din raionul Murgeni. – (ianuarie-decembrie)

1952 P.25

62 77,78 82/1954

State de salarii ale personalului Secţiei Sănătate şi a unităţilor sanitare din raionul Murgeni. (ianuarie-decembrie)- copii.

1952

63 68-69-70 State de salarii personalul Secţiei Gospodărie Locală, picheri, cantonieri, zilieri. (ianuarie-decembrie)

1952

64 31 State de salarii personalul Secţiei Gospodărie Locală, picheri, cantonieri, zilieri. (ianuarie-decembrie- copii.

1952

65 52 Stat de salarii Secţia Comercială –ianuarie .

1952

66 64,65 66

State de salarii personalul Secţiei Agricole şi al circumscripţiei sanitar-veterinare (ianuarie –decembrie)

1952

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

29

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 67 67 State de salarii personalul Secţiei Agricole şi

al circumscripţiei sanitar-veterinare – copii.

68 120/ 1954

Acte de vânzare cumpărare, de donaţie redactate de Notariatul de Stat, contracte de închiriere locuinţe, procese-verbale de declararea auten-ticităţii actelor, trimise Secţiei Financiare pentru a se plăti taxele de timbru.

1952-1955

P.26

69 80/1953 Registru rol agricol - comuna Blăgeşti (cu supraf. impusa şi cea iniţală).

1952

70 81/1953 Registru rol agricol - comuna Bogdăneşti (cu supraf. impusa şi cea iniţală).

1952

71 79/1953 Registru rol agricol - comuna Dodeşti (cu supraf. impusa şi cea iniţală).

1952

72 83/1953 Registru rol agricol - comuna Fălciu, vol I . nr. 1-400 (cu supraf. impusa şi cea iniţală).

1952

73 84/1953 Registru rol agricol - comuna Fălciu, vol II . (cu supraf. impusa şi cea iniţală).

1952-1953

P.27

74 80/1953 Registru rol agricol –comuna Măluşteni (cu supraf. impusa şi cea iniţală)

1952-1953

75 81/1953 Registru rol agricol –comuna Murgeni nr. 1-690. (cu supraf. impusa şi cea iniţală)

1952-1953

76 82/1953 Registru rol agricol –comuna Schineni nr. 1-518. (cu supraf. impusa şi cea iniţală)

1952 1953

P.28

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

30

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

Anul 1953

SECŢIA SECRETARIAT

1 14 Instrucţiuni şi dispoziţii confidenţiale ale instituţiilor de partid superioare, dări de seamă, note informative, referate, adrese privind: abuzuri în servici, reglementări pentru păstrarea secretului de stat, modificări ale unor articole din codul penal referitoare la infracţiuni de spionaj, trădare de patrie, subminarea economiei naţionale şi sabotajul contrarevoluţionar.

1953

2 13/1954 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi sfaturile populare comunale cu privire la încadrarea unor persoane în categoria de chiaburi, procese verbale ale Comisiei Raionale în urma plângerilor ţăranilor de a fi clasaţi nedrept drept chiaburi.

1953-1954

3 5/1954 Procese-verbale ale organizaţiilor comunale FDP pentru constituirea Birourilor FDP comunale, tabele cu membri comisiilor de votare.

1953-1954

4 9/1955 Procese verbale şi declaraţii privind propunerile birourilor electorale de candidaţi pentru alegerile de deputaţi în sfaturile populare în perioada 1953-1955.

1953-1955

5 7/1955 Tabele, situaţii statistice, schiţe privind delimitarea circumscripţiilor electorale cu privire la alegerile de deputaţi în sfaturile populare din 20 decembrie 1953.

1953

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

31

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 6 30/1956 Tabele şi situaţii statistice, decizii cu privire la

delimitarea circumscripţiilor electorale şi membrii comisiilor electorale şi consiliului FDP. Raional.

1953-1956

7 31/1957 Registru cu procese-verbale de îndrumare şi control la biroul de stare civilă a raionului.

1953-1957

SECŢIA CADRE

8 16 Referate ale secţiilor comitetului raional şi organizaţiilor comunale, însoţite de declaraţii ale locuitorilor şi referate ale Secţiei Cadre privind încadrări şi decizii de încadrare, sancţiuni, mustrări.

1953

9 15 Decizii ale comitetului executiv raional privind încadarea de personal, desfaceri contracte de muncă, însoţite de adrese ale Secţiei Cadre de confirmare a dispoziţiilor luate.

1953

SECŢIA GOSPODĂRIE LOCALĂ

10 18 Dări de seamă lunare, trimestriale şi anuale privind activitatea personalului secţiei din ultimul trimestru al anului 1952 şi în cursul anului 1953.

1953

11 17 Planul lucrărilor pe anul 1953 al Sectorului Drumuri şi Poduri.

1953

12 19 Planul forţelor de muncă şi fondul de plata muncii de la buget al Secţiei Gospodărie.

1953 P.29

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

32

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA PLANIFICARE

13 32 Instrucţiuni, dispoziţii ale instituţiilor ierarhic superioare privind înfiinţarea pe lângă comitetele executive raionale a secţiunilor de planificare cu scopul de a întări planificarea şi economia locală raională, de a îndruma şi sprijini efectiv şi operativ activitatea tuturor sectoarelor raionale instrucţiuni pentru metodologia întocmirii documentaţiilor necesare elaborării planului pe anul 1954, situaţia fondului de salarii ş.a.

1953

14 33 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional Bârlad privind planul forţelor de muncă şi al fondului de salarii, realizarea sarcinilor de plan, dări de seama ale secţiei.

1953

15 34 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional Bârlad privind planul forţelor de muncă şi al fondului de salarii.

1953

16 31 Corespondenţă cu sfaturile populare privind întocmirea planului forţelor de muncă al secţiilor şi organizatiilor comunale; harta raionului Murgeni.

1953

17 30 Planul forţelor de muncă şi fondul de salarii, planificări şi normări de lucru în diverse structuri industriale, planuri tehnice ş.a..

1953 P.30

SECŢIA SĂNĂTATE

18 26 Planul anual de dezvoltare al unităţilor sanitare şi situaţii privind gospodăriile anexe ale instituţiilor sanitare raionale.

1953

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

33

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 19 25 Planul de activitate sanitară pe anul 1953 şi

instrucţiuni pentru întocmirea lui.

1953

20 28 Decizii ale Comitetului Executiv Raion Murgeni cu privire la încadrări, transferări, desfaceri contracte de muncă pentru personalul sanitar; situaţie centralizatoare cu necesarul de cadre pentru anul în curs şi pentru anul 1954.

1953

21 24 Instrucţiuni şi situaţii financiar-contabile, planul forţelor de muncă, situaţia executiilor bugetare pe anul 1952, procese verbale CFI la diverse instituţii sanitare din raion.

1953

22 23 Situaţii statistice, dări de seamă, procese-verbale de recepţie a cerealelor reclatate de pe terenurile gospodăriilor anexe, planul forţelor de muncă pentru funcţionarea acestora.

1953

23 22 Acte necesare plăţii ajutoarelor băneşti achitate în contul asigurărilor sociale pe anul 1953.

1953-1955

P.31

SECŢIA AGRIGOLĂ

24 11 H.C.M.-uri însoţite de instrucţiuni de aplicare şi dispoziţii ale sfatului popular regional referitoare la trecerea unor terenuri agricole-rezerva de stat în folosinţa definitivă a unor GAC-uri; identificarea şi evidenţa funciară pe anul 1955, introducerea unor instrumente de evidenţă pentru fiecare plantaţie în parte, organizarea unor terenuri de aeronautică civilă.

1953-1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

34

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 25 12 Situaţia terenurilor rezerve de stat date în

proprietatea ţăranilor, conform HCM 3522/1953 (trecerea unor terenuri agricole –rezerva de stat în folosinţa GAC-urilor şi în proprietatea unor ţărani muncitori cu pământ puţin şi familie numeroasă.)

1953-1954

26 55 Rapoarte informative, referate ale secţiei către sfatul popular regional privind pregătirea şi realizarea sarcinilor în campaniile agricole din anul 1953.

1953

27 10 Corespondenţă cu sfatul popular regional, referate ale sfaturilor populare comunale privind comasări de terenuri, trecerea în folosinţa statului a terenurilor părăsite; cereri şi declaraţii ale locuitorilor privind reclamarea unor abuzuri, (cote mai mari, luarea pământului în mod abuziv, activitatea unor agenţi agricoli) cereri pentru cedarea pământului.

1953

28 3 Tabele, referate şi situaţii statistice privind constituirea întovărăşirii agricole Viaţa Nouă din satul Rânceni, tabele nominale cu locuitorii întovărăşiţi şi suprafeţele de pământ intrate în întovărăşire.

1953-1954

29 2 Tabele, referate şi situaţii statistice privind constituirea Gospodăriei Agricole Colective “ 1 Mai ” – satul Peicani; actul de constituire al gospodăriei şi broşura “Statutul model al G.A.C.”; dări de seamă şi procese-verbale ale sedinţelor consiliului de conducere al gospodăriei.

1953 P.32

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

35

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 30 4 Tabele, referate şi situaţii statistice privind

constituirea Gospodăriei Agricole Colective “Steagu Roşu” – Fălciu; actul de constituire al gospodăriei şi broşura “Statutul model al G.A.C.”; dări de seamă şi procese-verbale ale şedinţelor consiliului de conducere al gospodăriei.

1953

31 5 Tabele, referate şi situaţii statistice privind constituirea Gospodăriei Agricole Colective “ N. Bălcescu” – Cârja; actul de constituire al gospodăriei şi broşura “Statutul model al G.A.C.”; dări de seamă şi procese-verbale ale sedinţelor consiliului de conducere al gospo-dăriei.

1953

32 6 Tabele, referate şi situaţii statistice privind constituirea Gospodăriei Agricole Colective “Victoria Socialismului” – satul Bozia; actul de constituire al gospodăriei şi broşura “Statutul model al G.A.C.”

1953

33 116/ 1957

Tabele nominale şi procese-verbale privind comasarea de terenuri pentru amplasări de SMT crescătorii de păsări, înfiinţarea centrului de colectare a vinului; schiţă cuprinzând amplasarea SMT Bogdăneşti şi planul terenului.

1953-1957

34 8 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regional Bârlad şi sfaturile populare comunale cu privire la îndeplinirea planului de montă al comunelor, fixarea necesarului de reproducători pentru anul 1953.

1953

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

36

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 35 9 Planul de producţie vegetală pe anul 1953.

1953

36 7 Planul de perspectivă în agricultură.

1953

37 13 Acte de proprietate conform decretului 444/1953 şi H.C.M. 3522/1953 privind darea în proprietatea ţăranilor săraci a unor suprafeţe de terenuri agricole (com. Fălciu, Fălciu-Odaia Bogdana,Ţuţcani, Rânzeşti-Bogdăneşti, Schi-neni, Bogdăneşti, Berezeni, Blăgeşti, Cozmeşti, Găgeşti).

1953 P.33

38

41/1954 Instrucţiuni ale Ministerului Agriculturii pentru aplicarea statelor de funcţiuni la secţiilor agricole de pe lângă comitetele executive ale sfaturilor populare şi decizii de încadrare personal; schema personalului secţiei, regulamentul de ordine interioară.

1953-1954

SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT

39

39 Ordine, instrucţiuni şi dispoziţii ale Ministerului Învăţământului Public cu privire la controlul şi coordonarea procesului cultural-educativ, îmbunătăţirea educaţiei sanitare, studiul reţelei şcolilor şi extinderea sa în vederea intensificării procesului cultural.

1953 P.34

40 38 Situaţii cifre de control pentru şcolarizarea şi pregătirea cadrelor, liste nominale de unităţi şcolare finanţate din bugetul raionului, planul de cheltuieli, situaţia contrucţiilor efectuate în cursul anului 1953 la diverse unităţi şcolare.

1953-1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

37

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 41 37 Decizii încadrări a personalului didactic; tabel

cu cadrele care trec de la o categorie salarială la alta, cereri de reîncadrare.

1953

42 107/ 1955

Decizii de încadrare, transfer, desfacerea contractelor de muncă ale cadrelor didactice din raion, tabele nominale cu cadrele didactice din raion pentru perioada 1950-1952, situaţii privind construcţii şi reparaţii şcoli din autoimpuneri.

1953-1958

43 73/1954 Corespondenţă cu Sfatul Popular Regiunea Bârlad cu privire la încadrări, transferări de personal; tabele nominale cu cadrele didactice al comunelor din raion.

1953-1954

44 35 Planuri de şcolarizare, şi instrucţiuni cu privire la desfăşurarea planului de şcolarizare pe anul 1953/1954, tabele cu situaţia cadrelor didactice comunale la 1 august 1953.

1953 P.35

45 106/ 1955

Situaţii şi delaraţii salariale, dări de seamă privind stadiul lucrărilor de construcţiie la şcoli pentru perioada 1951-1955, memoriu explicativ pentru întocmirea planului şe şcolarizare şi reţea şcolară pentru anul 1956/1957 ş.a.

1953-1956

46 36 Caracterizări, referinţe şi anchete privind cadrele didactice din cadrul raionului în urma unor sesizări şi declaraţii.

1953

47 141/ 1958

Fişe personale ale cadrelor didactice din raion 1953-1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

38

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA COMERCIALĂ

48 43 Instrucţiuni ale Ministerului Finanţelor privind trecerea debitelor particulare de tutun la organizaţiile comerciale de stat şi procese- verbale de naţionalizarea acestora.

1953

49 46 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la reglementarea comerţului de întâmpinare, aprovizionarea oamenilor muncii cu alimente şi produse de consum.

1953

50 44 Referate, dări de seamă şi rapoarte privind activitatea secţiei în cursul anului 1953, aprovizionarea populaţiei cu produse de larg consum şi dezvoltarea comerţului cooperatist.

1953

51 45 Decizii, instrucţiuni ale sfatului popular regional cu privire la stabilrea preţurilor maximale la diverse produse: legume, fructe, zarzavaturi, cereale ş.a.

1953

SECŢIA MUNCĂ ŞI PREVEDERI SOCIALE

52 42 Instrucţiuni şi dispoziţiii ale sfatului popular regional privind îndeplinirea sarcinilor de plan ale secţiei; planul de activitate pe anul 1953 comparativ cu anul 1952.

1953

53 40 Rapoarte de activitate, note informative, dări de seamă ale secţiei privind activitatea desfăşurată în cursul anului.

1953

54 41 Corespondenţă cu sfatul popular comunal cu privire la acordarea ajutoarelor sociale.

1953-1954

P.36

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

39

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA FINANCIARĂ

55 53 Dări de seamă contabile, pe trimestrul I, bilanţul trimestrial de execuţia bugetului local.

1953

56 52 Dări de seamă financiare pe trimestrul I, centralizator pe comune cu veniturile şi cheltuielile la sfârşitul trimestrului.

1953

57 50 Dări de seamă financiare pe trimestrul II centralizator cu veniturile şi cheltuielile la sfârşitul lunii martie.

1953

58 49 Dări de seamă financiare pe trimestrul III, centralizator cu veniturile şi cheltuielile la sfârşitul trimestrului.

1953

59 51 Conturile lunare de debite şi încasări privind veniturile administrate de Direcţia Impozitelor pe Veniturile populaţiei.

1953

60 57 Procese-verbale ale inspectorilor de stabilirea impozitului şi tabele nominale cu întovărăşiţii din comune.

1953

61 47 Corespondenţa cu Secţia Financiară a Sfatului Popular al Regiunii Bârlad privind numiri, transferări personal.

1953

62 48 Formular unic pentru centralizarea cheltuielilor pe anul 1953.

1953

63 110/1954 Dare de seamă contabilă şi contul anual centralizat pe anul 1953.

1953-1954

64 58,59, 60,61

State de plata salariilor secţiile: Secretariat, Administrativă, Cadre, Comercială, Prevederi

1953 P.37

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

40

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 Sociale, Oficiul Juridic, Comitetul Executiv, biblioteca raională (ianuarie-decembrie)

65 86 State de plata salariilor secţiile: Secretariat, Administrativă, Cadre, Comercială, Prevederi Sociale, Oficiul Juridic, Comitetul Executiv, (ianuarie-decembrie)- copii

1953

66 21, 67 State de plată personalul interior al Secţiei Gospodărie Locală (ianuarie-decembrie)

1953

67 68,69, 70

State de plată Secţia Gospodărie comunală, personalul secţiei (copii) şi personalul exterior (cantonieri, picheri, zilieri).

1953

68 85 State de plată Secţia Raională a Rezervelor de Muncă (ian, febr, iunie, iulie, sept)

1953

69 29 State de salarii personalul Secţiei Sănătate şi unităţile sanitare din raion : Dispensarul TBC Murgeni, Circumscripţiile sanitare Băseşti, Berezeni, Cârja, Fălciu, Şuletea, Ţuţcani, spitalul Fălciu, spitalelele unificate Găneşti şi Murgeni.

1953 P.38

70 79,80, 81,82,83

State de salarii personalul Secţiei Sănătate şi unităţile sanitare din raion (copii).

1953

71 75,76, 77,78

State de salarii personalul Secţiei Învăţământ şi directorii căminelor culturale comunale- personalul exterior al Secţiei Culturale.

1953

72 62 State de salarii personalul Secţiei Agricolă şi al circumscripţiilor veterinare, staţiilor de montă, ciobani (ianuarie-decembrie)

1953

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

41

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 73 63, 64,

65, 66 State de salarii personalul Secţiei Agricolă şi al personalului exterior, unităţi veterinare, staţii de montă (copii).

1953

74 84 State de salarii personalul Secţiei Prevederi Sociale ianuarie–decembrie şi a alocaţiei cuvenite copiilor din plasament pe trim. IV.

1953 P.39

75 71 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion- vol I – ianuarie –martie chenz I. (com.Aldeşti, Băsăşti, Berezeni, Blăgeşti, Cârja, Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni,Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

1953

76 72 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion- vol II – mart chenz II- iunie chenz I. (com.Aldeşti, Băsăşti, Berezeni, Blăgeşti, Bogdăneşti, Cârja, Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

1953

77 73 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion- vol III iunie chenz II - septembrie chenz I (com. Aldeşti, Băsăşti, Berezeni,Blăgeşti,Bogdăneşti,Cârja,Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

1953 P.40

78 74 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion- vol IV septembrie chenz II -decembrie chenz I (com. Aldeşti, Băsăşti, Berezeni, Blăgeşti, Bogdăneşti, Cârja,

1953

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

42

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

79 90 Registru cu autorizaţii de meserii pentru sectorul particular

1953-1956

P.41

80 135/1954 Registru repertoar la impozite agricole, clădiri, profesii, comerţ – com Fălciu.

1953-1954

81 89 Registru rol agricol –comuna Cârja (1-612)

1953 P.42

Anul 1954

SECŢIA SECRETARIAT

1

15 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri, instrucţiuni de aplicare, dispoziţii privind: organizarea activităţii hidrotehnice în RPR, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Istorice, desfiinţarea bonurilor de benzină, acordarea bursei de stat în instituţiile de învăţământ.

1954

2 20 Afişe cuprinzând decizii raionale şi regionale cu privire la campaniile agricole, aprovizionarea cu produse industriale, colectarea unor produse animaliere ş.a.

1954

3 18 Dispoziţii, instrucţiuni, adrese ale Sfatului Popular Regiunea Bârlad referitoare la coor-donarea şi reglementarea unor activităţi din domeniile: agrar, economic, cultural, social, financiar, organizatoric, constituirea Procura-turii RPR, organizarea învăţământului agricol;

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

43

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 instrucţiuni pentru organizarea şi funcţionarea arhivelor diferitelor ministere şi organizaţii socialiste, instrucţiuni ale Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii privind măsurile urgente ce trebuie luate pentru ocrotirea monumentelor istorice, monumente distruse şi liste cu monumentele din cuprinsul Raionului Murgeni ş.a.

4 1 Referate, dări de seamă şi Procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv Raional însoţite de decizii privire la: activitatea de colectare, analiza muncii cultural-educaţionale şi problema analfabetizării, campaniile agricole, activitatea comisiei de femei ş.a.

1954

5 12 Decizii ale Comitetului Executiv Raional privind coordonarea activităţilor în domeniile agrare, financiare, economice, cultural-educative, sociale, vol I.

1954

6 11 Decizii ale Comitetului Executiv Raional privind coordonarea activităţilor în domeniile agrare, financiare, economice, cultural-educative, sociale, vol II.

1954 P.43

7 16 Decrete ale Prezidiului MAN privind regelementarea încasării veniturilor şi efectuarea cheltuielilor, trecerea în proprietatea statului a imobilului din Com. Berezeni proprietatea lui Stavarache Mihai; extras din decretul 308/1953 privind trecerea unor bunuri agricole în posesia statului.

1954

8 17 Dispoziţii ale Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri privind acţiunea de

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

44

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 aducere la zi a datelor necesare întocmirii registrelor agricole, instrucţiuni pentru expertiza materialului arhivistic ş.a.

9 2 Procesul-verbal al şedinţei de constituire a a Sfatului Popular Raional însoţit de planul de muncă, raportul de activitate privind situaţia colectărilor din anul 1953, tabele nominale cu participanţii şi proiectul de hotărâre aferent pentru înlăturarea lipsurilor dezbătute şi imbunătăţirea activităţii.

1954

10 3 Procesul-verbal al celei de a doua sesiuni a Sfatului Popular, însoţit de planul de muncă, rapoarte asupra bugetului local, realizarea planului pe anul 1953 şi expunerea planului pe anul 1954.

1954

11 4 Procesul-verbal al celei de a doua sesiuni a Sfatului Popular, însoţit de planul de desfăşurare, rapoarte cu privire la campaniile agricole, realizarea planului financiar, tabele nomnale cu invitaţii sesiunii.

1954

12 25 Procese-verbale ale Comisiei Raionale de Recenzare a hărţilor, planurilor şi documentelor topografice, şi de preluare de la Comisia Mixtă de Recesământ a unor dosare care conţin informaţii topografice secrete, clasate la Biroul Documente Secrete; memorii ale unor instituţii raionale pentru primirea sau împrumutarea unor hărţi necesare diverselor activităţi.

1954

13 24 Corespondenţă confidenţială cu Sfatul Popular al Regiunii Bârlad referitoare la: organizarea Birourilor Speciale, păstrarea documentelor

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

45

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 secrete, încredinţarea preşedinţilor şi secretarilor sfaturilor populare a unor arme, la cerere, pentru apărarea personală, aprobarea planulului de colectare la produse vegetale, organizarea activităţii voluntariatului, încorporarea tinerilor ş.a

14 9 Instrucţiuni pentru sarcinile comisiilor de votare pentru alegerile din 6 iunie, tabele cu membri comisiilor şi decizii privind aprobarea comisiilor vol I.

1954

15 6 Instrucţiuni pentru sarcinile comisiilor de votare pentru alegerile din 6 iunie, tabele cu membri comisiilor şi decizii privind aprobarea comisiilor vol II.

1954

16 19 Corespondenta Comitetului Executiv al Sfatului Popular Raional cu Sfatul Popular Regiunea Bârlad referitoare la prevederile decretului 308 privind trecerea în proprietatea statului a unor terenuri personale, tabele nominale şi borderouri cu cererile persoanelor pentru cedarea de terenuri în favoarea statului.

1954

17 22 Situaţii centralizatoare şi decizii ale Comitetului Executiv privind încadrarea unor persoane la categoria chiaburi; tabele nominale cu chiaburii din cuprinsul Raionului Murgeni.

1954

18 46/1955 Procese-verbale ale şedinţelor comitetului executiv şi sfatului popular raional cu privire la încadrarea sau scoaterea unor persoane din categoria chiaburilor.

1954-1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

46

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 19 6/1955 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale

referitoare la întocmirea unor referate cu privire la istoricul localităţilor din raion, scurte monografii ale localităţilor: Fălciu, Băseşti, Cavadineşti, Schineni, Berezeni, Blăgeşti, Găneşti, Murgeni, Şuletea Aldeşti, Epureni, Stoişeşti, Ţuţcani, Schineni.

1954

20 7 Caracterizări ale salariaţilor din cuprinsul raionului ce urmează a primi Medalia Muncii.

1954

21 8 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale şi decizii privind încadrări, transferări, eliberări din funcţii; cereri de încadrare.

1954 P.44

22 10 Referate ale Secţiei Cadre către Secretariat privind mişcarea personalului din cuprinsul raionului.

1954

23 14 Decizii ale Comitetului Executiv de încadrare, mişcare de personal, sancţiuni.

1954

24 21 Rapoarte de activitate şi dări de seamă ale secţiunilor sfatului popular raional privind îndeplinirea activităţii în anul în curs.

1954

25 26/1955 Dările de seamă ale secţiilor pentru trim IV 1954 şi planurile de muncă pentru trim. I 1955.

1954-1955

26 18/1955 Planul forţelor de muncă şi a fondului de salarii şi corespondenţă financiar-contabilă, procese verbale de control gestiuni ş.a.

1954-1955

27 24/1955 Procese-verbale ale sedinţelor sfaturilor populare comunale către Sfatul Popular al

1954 P.45

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

47

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 Raionului Murgeni cu privire la îndeplinirea planurilor de activitate, situaţia unor chiaburi, campaniile agricole, probleme economice, financiare, organizatorice, activitatea cursului de elfabetizare ş.a.

SECŢIA CADRE

28 30 Corespondenţa secţiei cu sfaturile populare comunale din raion referitoare la scheme şi decizii de încadrări, transferări desfaceri contracte de muncă., cereri de încadrare şi declaraţii privind abateri de servici.

1954

29 31 Corespondenţa secţiei cu sfaturile populare şi unităţi economice şi culturale din ţară privind completarea dosarelor de cadre ale salariaţilor plecaţi din comună.

1954

30 32 Referate de cadre şi cereri de încadrare, transfer personal.

1954

31

29 Corespondenţa secţiei cu instituţii din raion referitoare la salariaţii din raion şi sfatul popular raional; referate de cadre, propuneri de sancţionări, transferări, desfaceri contracte de muncă.

1954 P.46

32 35 Decizii de încadrări, transferări, desfaceri contracte de muncă trimise de diverse sfaturi populare comunale secţiei Cadre pentru confirmarea lor, vol I.

1954

33 33 Corespondenţa secţiei cu instituţii din raion referitoare la salariaţiii din raion şi sfatul popular raional; referate de cadre, propuneri de

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

48

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 sancţionări, transferări, desfaceri contracte de muncă, vol I.

34 34 Schema de încadrare a salariaţilor din sfaturile populare comunale din raion.

1954

35 36 Adresa confidenţială a Secţiei Cadre către Comitetul Executiv al Raionului Murgeni privind obligativitatea predării la Miliţie a armamentului din dotare în cazul preşedinţilor şi secretarilor comunali scoşi din muncă sau transferaţi; chestionar pentru caracterizarea unor ofiţeri în rezervă.

1954 P.47

SECŢIA GOSPODĂRIE LOCALĂ

36 116 Instrucţiuni speciale confidenţiale privind întocmirea unor documentaţii referitoare la gospodăria locativă, propuneri de construcţii pentru anul 1954.

1954

37 59 Corespondenţă confidenţială cu sfatul popular regional cu privire la spaţiul locativ din Târgul Murgeni

1954

38 146/ 1957

Planul târgului Murgeni- schiţă realizată în 1954.

1954-1957

39 58 Situaţii privind bunurile inventariate ale secţiei, cereri ale populaţiei de aprovizionare cu lemne şi alte produse.

1954

40 119 Planul forţelor de muncă şi fondul de plata muncii pentru salariaţii Sectorlui Drumuri şi Poduri.

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

49

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 41 117 Planul lucrărilor drumuri şi poduri din raion

pentru anul 1954 executate din buget.

1954

42 115 Planul forţelor de muncă pe anul 1954 pentru salariaţii din sectorul Construcţii.

1954

SECŢIA COMBUSTIBIL

43 26 Instrucţiuni de aplicare a HCM nr. 479/1954 privind separarea Sectorului Combustibil de Secţia Gospodărie Comunală şi crearea unei secţii distincte; corespondenţă confidenţială cu Întreprinderea “23 August” privind problema naţionalizărilor, combustibil şi lubrefianţi necesari şi întocmirea referatelor de cadre ale salariaţilor.

1954

SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT

44 80 Instrucţiuni ale Sfatului Popular Regional Bârlad cu privire la planul de şcolarizare pe anul 1954-1955, repartiţia burselor la internatele şcolare.

1954

45 108/ 1955

Corespondenţă cu şcolile din raion privind cursurile de perfecţionare rapoarte de activitate, procese-verbale, lista de înscriere a elevilor în clasa I, anul şcolar 1955-1956

1954-1955

46 72 Statul de funcţiuni şi tabele nominale de încadrare în învăţământ a cadrelor didactice ale secţiunii.

1954 P.48

47 109/ 1955

Cereri ale cadrelor didactice de încadrare, transfer concedii de odihnă ş.a.

1954-1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

50

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 48 110/

1955 Repartiţia absolvenţilor în instituţii de învăţământ, cereri de încadrare, tabele cu cadrele didactice ce au luat parte l a diferite reuninui profesionale, instrucţiuni pentru introducerea sistemului unic de evidenţă a personalului didactic.

1954-1955

SECŢIA PREVEDERI SOCIALE

49 106 Planuri de muncă şi bugetul secţiei pe anul 1954.

1954

50 105 Rapoarte de activitate lunare, note informative, planuri de muncă, dare de seamă privind activitatea desfăşurată de secţie în cursul anului.

1954

51 107 Decizii ale comitetului executiv raional privind numiri, încadrări de personal.

1954

SECŢIA SĂNĂTATE

52 83 Corespondenţă confidenţială a sfatului popular regional cu Secţia Sănătate privind combaterea unor epidemii, construirea de locuinţe pentru personalul sanitar, întocmirea planului forţelor de muncă ş.a.

1954

53 86 Rapoarte şi planuri lunare şi planul anual de activitate pentru unităţile sanitare din raion.

1954 P.49

54 90 Darea de seamă de stat trimestrială privind îndeplinirea planului de muncă şi salariii al unităţilor sanitare din cadrul raionului.

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

51

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 55 81 Proiecte de clasificare bugetară şi planul

muncii şi al forţelor de producţie al unităţilor sanitare; situaţii privind planificarea cu materiale necesare circumscripţiilor sanitare din raion.

1954

56 82 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1954 al Secţiei Sănătate.

1954

57 89 Procese verbale de consemnare a operaţiunilor de încadrare a personalului din unităţile sanitare şi tabele nominale cu cadrele sanitare din raion, conform noului sistem de salarizare.

1954

58 84 Corespondenţă cu Spitalul de Adulţi Murgeni privind unele drepturi băneşti cuvenite medicilor. Note de control ale delegaţilor Secţiei Financiare şi procese-verbale de predare-primire a lucrărilor de contabilitate a spitalului cu ocazia schimbului de personal.

1954

59 85 Decizii ale Secţiei Sănătate privind încadrarea, transferul de personal. Corespondenţă cu privire la unele drepturi băneşti ale medicilor.

1954

60 88 Corespondenţă cu circumscripţiile sanitare privind încadrarea de personal, transfer, desfacerea contractelor de muncă.

1954

61 91 Centralizator contul anual de execuţie a mijloacelor speciale pe anul 1954 la gospodăriile anexe ale unităţilor spitaliceşti.

1954

62 87 Conturile de execuţie lunare şi trimestriale, bugetul local de venituri extrabugetare.

1954 P.50

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

52

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA PLANIFICARE

63 98 Hotărâri şi instrucţiuni ale instituţiilor ierarhice superioare referitoare la: reglementarea livrărilor de materiale şi utilaje, lichidarea cauzelor care au determinat plăţi restante în economie, păstrarea şi regenerarea de uleiuri naturale ş.a.

1954

64 100 Rapoarte de activitate, dări de seamă privind îndeplinirea normelor de producţie a secţiunilor, schema de organizare a regiunii şi raionului cuprinzănd date geografice, climatologice, economice, demografice, sociale, culturale ş.a. ; schiţă monografică satul Vădeni – com. Cavadineşti; referat cu privire la situaţia Târgului Murgeni distrus după războiul mondial.

1954

65 96 Liste de materiale şi utilaje care sunt necesare pentru a fi planificate unităţilor economice şi sanitare din raion, instrucţiuni pentru întocmirea planului de stat de dezvoltare al economiei naţionale, planul de lucrări şi construcţii capitale pe anul 1955.

1954

66 101 Rapoarte, dări de seamă şi planuri de muncă privind îndeplinirea planului local de stat .

1954

67 97 Planul forţelor de muncă şi al fondului de salarii, planul de contractare şi achiziţii, al lucrărilor capitale ş.a.

1954

68 99 Decizii de încadrare, planificări de concedii ale personalului secţiei; dare de seamă de stat pe luna noiembrie asupra îndeplinirii planului de

1954 P.51

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

53

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 muncă şi salarii al secţiilor.

SECŢIA AGRICOLĂ

69 45 Instrucţiuni confidenţiale ale Sfatului Popular Regiunea Bârlad către Secţia Agricolă referitoare la întocmirea unor statistici necesare planului local de stat.

1954

70 38 Dări de seamă de stat, statistici, instrucţiuni ale instituţiilor ierarhice superioare cu privire la întocmirea şi îndeplinirea planurilor de colectare la plante tehnice şi produse vegetale.

1954

71 70/1955 Corespondenţă cu Secţia Agricolă a Sfatului Popular Regiunea Bârlad şi dări de seamă anuale ale secţiei privind activitatea depusă pentru preluari şi comasări de terenuri, modul de repartizare şi folosinţă a terenurilor provenite din 308/1953, comasări de terenuri.

1954-1955

72 44 Proiectul de comasare a întovărăşirii agricole tip TOZ – satul Lăţeşti com Schineni; tabele cu întovărăşiţii din iarna 1955.

1954-1955

73 43 Proiectul de comasare a întovărăşirii agricole tip TOZ – satul Vâltoteşti – com. Băseşti.; tabele nominale cu întovărăşiţii, cu cei dislocaţi şi cei care au facut schimburi de pământ, prin comasare.

1954-1955

74 42 Proiectul de comasare a întovărăşirii agricole tip TOZ “ Drum Nou”- com. Blăgeşti; tabele nominale cu întovărăşiţii, cu cei dislocaţi şi cei care au facut schimburi de pământ, prin comasare.

1954-1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

54

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 75 119/

1957 Decizii ale Sfatului Popular Regiunea Iaşi, acte de proprietate, procese-verbale, situaţii privind transferări de terenuri de la sfaturile populare în folosinţa Ministerului de Interne, dotarea unor cetăţeni cu suprafaţa de terenuri de la Ministerul Agriculturii, tabele nominale cu locuitorii care au predat pământul conform decretului 308/1953.

1954-1957

76 72/1955 Decizii ale comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale privind numirea delegaţilor de batoză, situaţii cu necesarul pieselor pentru repararea batozelor, situaţie cuprinzînd gradul de mecanizare al raionului .

77 40 Tabele de salariaţii care au cedat terenuri conform decretului nr. 308/1952, situaţia terenurilor din rezervă de stat, locuitorii com. Berezeni împroprietăriţi sau excluşi din GAC, cetăţenii care au primit pământ conform HCM 3522/1953

1954

78 39 Tabele suplimentare împroprietăriţi sau propuşi la împroprietărire, conform HCM 3522/1953, com. Schineni, Cârja, Băsăşti, Epureni, Găneşti, Găgeşti, Fălciu, Aldeşti, Stoişeşti.

1954 P.52

79 37 Planul de venituri şi cheltuieli al secţiei pe anul 1954 şi proiectul de buget pe anul 1955.

1954

SECŢIA COMERCIALĂ

80 103 Decizii ale Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regiunea Bârlad privind stabilirea preţurilor la produsele ce se contractează.

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

55

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 81 104 Dări de seamă trimestriale, rapoarte şi planuri

de muncă referitoare la activitatea desfăşurată de Secţia Comercială, dezvoltarea comerţului de întâmpinare.

1954

82 102 H.C.M.-uri trimise de Sfatul Popular al Regiunii Bârlad cu privire la înfiinţarea gospodăriilor anexe pe lângă instituţii şi întreprinderi, raţionalizarea alimentelor şi rotunjirea preţurilor.

1954

SECŢIA FINANCIARĂ

83 108 Dări de seamă contabile trimestriale, raport explicativ cu privire la execuţia bugetului şi conturi de execuţie buget pe anul 1954.

1954

84 109 Dare de seamă contabilă asupra executării bugetului local la sfărşitul anului 1954.

1954

85 163/ 1955

Planificări şi dări de seamă, rapoarte de activitate ale Serviciului Venituri de Stat.

1954

86 111 Formular unic centralizator pentru veniturile şi cheltuielile pe anul 1954.

1954

87 112 Bugetele de venituri şi cheltuieli al comunelor din raion pentru anul 1954

1954

88 113 Evaluări bugetare pe anul 1953 şi stabilirea cifrelor de control pe anul 1954

1954

89 114 Conturi lunare, trimestiale de execuţie, balanţe de verificare şi bilanţul de închidere contabilă la 31 decembrie 1954.

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

56

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 90 121 Registru de evidenţa nominală a plăţii

impozitului pe salarii pentru plătitori din sectorul particular ( meseriaşi, comercianţi)

1954 P.53

91 208/ 1956

Adrese, instrucţiuni referitoare la propuneri pentru corectări în schemă în cadrul fondului de salarii, acordarea insignelor de fruntaş în sistemul financiar ş.a.

1954-1956

92 147/ 1956

Situaţii salariale, venituri realizate în anii 1954-1956, premieri, state de funcţiuni ale cadrelor didactice din raion.

1954-1956

93 122,130 131,132 133,134

State de salarii pentru personalul secţiilor administrative ale raionului (Secretariat, Comitet Executiv, Cadre, Prevederi Sociale), cărăuşi ianuarie-decembrie.

1954

94 60-71 State de plată Secţia Gospodărie comunală, personalul secţiei şi personalul exterior (cantonieri, picheri).

1954 P.54

95 92,93, 94,95

State de salarii personalul Secţiei Sănătate şi unităţile sanitare din raion: Dispensarul TBC Murgeni, Circumscripţiile sanitare Băseşti, Berezeni, Cârja, Fălciu, Şuletea, Ţuţcani.

1954

96 46-57 State de salarii personalul Secţiei Agricolă şi al personalului veterinar din raion. Ianuarie-decembrie.

1954 P.55

97 123-129 State de salarii personalul Secţiei Financiare Ianuarie-decembrie

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

57

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 98 74

State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion, directorii căminelor culturale, zilieri – vol I – ianuarie –februarie chenz I. (com. Aldeşti, Băsăşti, Berezeni, Bogdăneşti, Blăgeşti, Cârja, Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni,Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

1954

99 75 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion,vol II –februarie chenz II-martie chenz. I (com.Aldeşti, Băsăşti, Berezeni, Bogdăneşti, Blăgeşti, Cârja, Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

1954

100 76 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion, vol III –martie chenz II-mai chenz I (com.Aldeşti, Băsăşti, Berezeni, Bogdăneşti, Blăgeşti, Cârja, Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni,Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

1954 P.56

101 77 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion, directorii căminelor culturale, vol IV - mai chenz II + ore suplimentare- iunie chenz I (com.Aldeşti, Băsăşti, Berezeni, Bogdăneşti, Blăgeşti, Cârja, Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

1954

102 78 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion, directorii căminelor

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

58

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 culturale vol V iunie chenz II + ore suplimentare- septembrie chenz I (com. Aldeşti, Băsăşti, Berezeni, Bogdăneşti, Blăgeşti, Cârja, Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

103 79 State de salarii cadre didactice şcoli şi grădiniţe din raion, directorii căminelor culturale vol. VI septembrie chenz.II – decembrie chenz II (com. Aldeşti, Băsăşti, Berezeni, Bogdăneşti, Blăgeşti, Cârja, Cavadineşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni, Stoişeşti, Şuletea, Ţuţcani).

1954 P.57

104 153 Registru cuprizând bugetul de venituri şi cheltuieli al raionului şi comunelor cuprinse pe anul 1954.

1954 P.58

105 136 Registru rol agricol, comuna Aldeşti.

1954

106 140 Registru rol agricol, comuna Băseşti.

1954

107 137 Registru rol agricol şi repertoar alfabetic comuna Blăgeşti, vol I nr. 1-598

1954

108 138 Registru rol agricol, comuna Blăgeşti, vol II nr.599-995.

1954

109 139 Registru rol agricol, comuna Blăgeşti, vol III.

1954 P.59

110 141 Registru rol agricol, comuna Bogdăneşti.

1954

111 143 Registru rol agricol şi repertoar alfabetic comuna Dodeşti.

1954

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

59

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 112 142 Registru rol agricol, comuna Epureni.

1954

113 145 Registru rol agricol, comuna Fălciu.

1954

114 146 Registru rol agricol, comuna Găgeşti.

1954 P.60

115 147 Registru rol agricol, comuna Măluşteni.

1954

116 148 Registru rol agricol, comuna Murgeni.

1954

117 149 Registru rol agricol, comuna Stoeşeşti.

1954

118 150 Registru rol agricol, comuna Şuletea.

1954

119 151 Registru rol agricol, comuna Ţutcani.

1954 P.61

120 140 Registru rol- persoane în întovărăşiri agricole, com Baseşti (cu supraf. de pamănt)

1954

121 152 Registru rol- persoane în întovărăşiri agricole, com Schineni, Şuletea, Vetrişoaia (cu supraf. de pamânt)

1954 P.62

Anul 1955

SECŢIA SECRETARIAT

1 27 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri, decrete ale M.A.N. referitoare la îmbunătăţirea activităţii ministerelor şi instituţiilor de partid regionale, raionale şi comunale, redistribuirea clădirilor şcolilor care şi-au restrâns activitatea conform HCM 2292/1954 (Bârlad: imobilul de pe str. N. Bălcescu nr. 25), exproprierea unor terenuri din Regiunea Bârlad necesare Ministerului Căilor Ferate (localitatea, suprafaţa, proprietarul, vecinii)

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

60

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

2 23 Corespondenţă cu sfatul popular regional, Tribunalul Murgeni, Notariatul de Stat, privind alegerea de asesori populari, situaţii privind aprovizionarea populaţiei cu produse de larg consum, proces verbal de control al delegatului Arhivei Regionale Bârlad şi a altor instructori regionali ş.a.

1955 P.63

3 21 Corespondenţă cu sfaturile populare regionale şi cu ministere referitoare la reglementarea şi îmbunătăţirea activităţilor în domeniul muncii cultural-educative, măsuri pentru păstrarea monumentelor istorice de arhitectură, formarea colectivelor de propagandă agricolă.

1955

4 12 Corespondenţă cu secţile raionale referitoare la: reglementări în vederea abţinerii avizelor de construcţie şi reparaţii imobile, instrucţiuni pentru organizarea şi funcţionarea arhivelor.

1955

5 14/1956 Corespondenţă cu sfatul popular regional, Academia RPR şi alte instituţii şi organizaţii de partid privind reglementarea unor activităţi economice, culturale, sociale; lista locurilor de interes arheologic din raion, lista comunelor şi satelor rămase în raion după noua împărţire administrativă.

1955-1956

6 8 Instrucţiuni şi decizii ale sfatului popular regional cu privire la alegerile de deputaţi în sfaturile populare.

1955 P.64

7 19 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la colectări contractări şi achiziţii; situaţia colectărilor la carne şi produse cerealiere.

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

61

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 8 25 Instrucţiuni, note informative ale Comitetului

Organizatoric Central A.V.S.A.P. (Asociaţia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei) referitoare la organizarea şi coordonarea activităţilor, a şedinţelor de instructaj, perfecţio-narea profesională, asigurarea securităţii sediilor, inventarierea bunurilor organizaţiei, regulamentul pentru concursul de înot al organizaţiei ş.a.

1955

9 10 Decizii regionale şi raionale, comunicate privind desfăşurarea planului de construcţii, pregătirea campaniiilor agricole, îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare, munca organiza-torică de masă ş.a.

1955

10 9/1956 Decizii şi publicaţii pentru afişare, privind îmbunătăţirea regimului colectărilor, com-baterea febrei aftoase, reglementarea executării în public a operelor dramatico-muzicale, stabilirea circumscripţiilor electorale vol I.

1955-1956

11 13 Decizii şi publicaţii pentru afişare privind campaniile agricole, prevenirea şi stingerea incendiilor, combaterea epidemiilor, vol II.

1955

12 11 Decizii ale comitetului executiv raional cu privire la repartiţia creditelor acordate ţăranilor, şcolarizări şi alfabetizare, măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii secţiilor ş.a.

1955 P.65

13 17 Dări de seamă ale comitetului executiv raional, referate cu privire la organizarea sesiunilor sfatului popular, pregătirea cadrelor prin şcolarizare, îmbunătăţirea activităţilor pe linie organizatorică, financiară economică.

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

62

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

14 16 Procese-verbale ale şedinţelor comitetului executiv referitoare la analiza muncii secţiilor raionale, campaniile agricole, problema contractărilor şi achiziţiilor, abateri vol I.

1955

15 12/1956 Procese-verbale ale şedinţelor comitetului executiv referitoare la analiza muncii secţiilor raionale, campaniile agricole, problema contractărilor şi achiziţiilor, abateri vol II.

1955-1956

16 30/1957 Registru cu procese-verbale ale sesiunilor raionale ordinare ale sfatului popular privind activitatea comitetului executiv, campaniile agricole, colectări, contribuţii voluntare.

1955-1957

P.66

17 45 Corespondenţă confidenţială pe probleme de personal, măsuri financiare pentru îmbunătăţirea executării bugetului de stat, tabel nominal cu şefii secţiilor în perioada 1952-1955, instrucţiuni pentru preluarea registrelor vechi de stare civilă de la comune, situaţia zonelor calamitate din raion de inundaţii şi măsuri luate pentru combaterea şi prevenirea efectelor lor, scutiri de taxe.

1955

18 77/1956 Corespondenţă confidenţială referitoare la componeţa social-politică a sfaturilor populare şi comitetelor executive, lista lucrărilor secrete şi strict secrete, salarizarea cadrelor didactice, instrucţiuni pentru întocmirea proiectului de şcolarizare, tabel cu decretele de exproprieri făcute în regiunea Iaşi în perioada 1951-1955 (nr.decret, suprafaţa, localitatea, raionul, bene-ficiarul, scopul)

1955-1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

63

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 19 1 Procesul-verbal al celei de a IV-a sesiuni

raionale din 23 ianuarie 1955, însoţit de planul de muncă, rapoarte informative şi de activitate dezbătute în şedinţă.

1955

20 2 Procesul-verbal al celei de a V-a sesiuni raionale din 9 aprilie 1955, însoţit de planul de muncă, rapoarte informative şi de activitate dezbătute în şedinţă.

1955

21 3 Procesul-verbal al celei de a VI-a sesiuni raionale din 12 iunie 1955, însoţit de planul de muncă, rapoarte informative şi de activitate dezbătute în şedinţă.

1955

22 4 Procesul-verbal al celei de a VII-a sesiuni raionale din 25 septembrie 1955, însoţit de planul de muncă, rapoarte informative şi de activitate dezbătute în şedinţă.

1955

23 5 Procesul-verbal al celei de a VIII-a sesiuni raionale din 18 decembrie 1955, însoţit de planul de muncă, rapoarte informative şi de activitate dezbătute în şedinţă.

1955

24 20 Planuri de muncă şi rapoarte de activitate ale comitetului executiv şi al secţiilor raionale.

1955 P.67

25 22 Situaţii statistice şi tabele nominale cu chiaburii din comune de la data de 25 iulie 1955, cu cei care au fost scoşi din aceasta categorie şi trecuţi la “foşti chiaburi” sau “ţărani mijlocaşi” pe comune: Aldeşti, Băseşti, Berezeni, Blăgeşti, Bogdăneşti, Cavadineşti, Cârja, Dodeşti, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Găneşti, Măluşteni, Murgeni, Schineni,

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

64

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 Stoeşeşti, Şuletea, Ţuţcani, tabel nominal cu cei care au fost trecuti de la alte categorii la “chiaburi”.

26 30 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Băsăşti.

1955-1958

27 31 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Berezeni.

1955-1959

28 32 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Blăgeşti.

1955-1958

29 33 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Bogdăneşti (Rânzeşti).

1955-1957

30 34 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Cârja.

1955-1957

31 35 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Dodeşti.

1955-1957

32 36 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Epureni .

1955-1957

33 37 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Fălciu.

1955-1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

65

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 34 38 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma

verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Găgeşti.

1955-1959

35 39 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Măluşteni.

1955-1957

36 40 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Murgeni.

1955-1959

37 41 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Schineni.

1955-1957

38 42 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Stoeşeşti.

1955-1957

39 43 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Şuletea.

1955-1957

40 44 Tabele nominale cu chiaburii rămaşi în urma verificărilor şi documentaţia aferentă : Comuna Ţuţcani.

1955-1957

P.68

41 15 Referate ale şefilor de secţii privind încadrări, transferări, sancţionări de personal.

1955

42 14 Decizii ale comitetului executiv de încadrare şi mişcare de personal.

1955

43 27/1957 Registru de evidenţa certificatelor de naştere.

1955-1957

P.69

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

66

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA CADRE

44 51 Corespondenţă confidenţială a secţiei cu privire la organizarea pregătirii ALA, probleme de cadre, comportamentul unor elevi, reglementări la frontiere, lucrări geodezice şi topografice, situaţia preoţilor care au devenit foşti chiaburi ş.a.

1955

45 53 Corespondenţă cu sfatul popular regional, privind solicitări de referinţe, mişcări de personal, vol I.

1955

46 61 Corespondenţă cu sfatul popular regional, privind solicitări de referinţe, mişcări de personal, vol II, decizii ale sfatului popular de încadrări, transfer, mustrări, vol II.

1955

47 52 Corespondenţa cu sfaturile populare comunale referitoare la mişcări de personal, cereri, autobiografii, referate.

1955

48 54 Corespondenţa cu sfaturile populare comunale privind situaţia politică, socială, economică a funcţionarilor plătiţi din bugetul statului, schema de încadrare a personalului sfatului popular raional la 1 aprilie 1955

1955 P.70

49 55 Referate ale inspectorilor de cadre privind controale inopinante la secţii, sancţionări, încadrări, transfer de personal, promovări, date biografice ale funcţionarilor.

1955

50 57 Referate şi decizii de încadrare pentru raion pe anul 1955.

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

67

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 51 56 Decizii de încadrare personal confirmate de

Sfatul Popular Regiunea Bârlad.

1955

52 60 Decizii de încadrare, mişcare de personal ale sfatului popular raional.

1955

53 59 Decizii de încadrare, mişcare de personal ale sfaturilor populare comunale confirmate de secţia Cadre, vol I.

1955

54 58 Decizii de încadrare, mişcare de personal ale sfaturilor populare comunale confirmate de secţia Cadre, vol II.

P.71

SECŢIA DRUMURI

55 92 Corespondenţă cu sfatul popular regional privind situaţia recensământului stocurilor, dări de seamă departamentale privind realizările lucrărilor de drumuri şi poduri.

1955

56 91 Corespondenţă cu sfatul popular regional, sfaturile populare comunale şi persoane fizice privind înfiinţarea de noi magazine, cereri de terenuri pentru a fi semănate pentru furaje, cereri de autorizaţii de construcţii, reparaţii locuinţe, clădiri naţionalizate şi preluate conform decretului 111, autorizaţie de demolare

1955

57 93 Decizii de încadrare, mişcare de personal ale Comitetului executiv al sfatului popular raional, în urma referatelor de control întocmite de inspectorii secţiei, tabele nominale cu salariaţii secţiei.

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

68

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 58 86 Planurile forţelor de muncă, şi fondului de

salarii, reparaţii capitale, întreţineri de drumuri şi poduri.

1955

59 85 Corespondenţă financiar contabilă, situaţiia necesarului de materiale şi de cheltuieli gospodăreşti, planul forţelor de muncă, angajamente de muncă, contracte de închiriere CFR Iaşi pentru terenul din incinta staţiei Murgeni.

1955

60 90 Decizii ale comitetului executiv raional, instrucţiuni, situaţii statistice referitoare la plantaţiile de pe marginea drumurilor raionale, reparaţii după inundaţiile din august, note de teren, situaţii de materiale necesare ş.a.

1955

61 89 Copii cu scop informativ a deciziilor comitetului executiv cu privire la analiza activităţii secţiilor raionale.

1955

62 83 Corespondenţă confidenţială a secţiei cu sfatul popular regional cu privire la situaţia realizărilor primului plan cincinal şi a propunerilor pentru al doilea cincinal, planul lucrărilor pe anul 1956.

1955

63 87 Planurile de muncă trimestriale şi lunare ale secţiei.

1955

64 88 Dările de seamă de stat trimestriale financiare.

1955 P.72

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

69

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA PLANIFICARE

65 147 Instrucţiuni ale Sfatului Popular Regiunea Bârlad şi Comitetul de Stat al Planificării referitoare la măsuri tehnice şi organizatorice pentru îndeplinirea planului de muncă, probleme de muncă şi salarii, modificări ale unor HCM ş.a.

1955

66 86/1956 Situaţii statistice, tabele, scheme privind indicatori de plan pentru anii 1955 şi 1956, planul fondurilor de salarii.

1955-1956

67 152 Recensământul materialor aflate în stoc la data de 1 ianuarie la diverse sfaturi populare şi unităţi culturale locale.

1955

68 151 Rapoarte, dări de seamă şi planuri de muncă asupra realizării planului de stat.

1955 P.73

69 149 Indicatorii planului de stat pentru sfatul popular raional, situaţia personalui bugetar din raion la data de 1 ianuarie.

1955

70 150 Propuneri plan de producţie exploatare şi aprovizionare, planul forţelor de muncă şi al fondului de salarii şi numărului de personal.

1955

71 146 Tematici asupra dezvoltării producţiei economice, şi agrare pentru perioada 1956-1960, comparativ cu 1951-1955.

1955

72 148 Situaţii privind realizarea planului de încasări şi plăţi din autoimpuneri şi lucrări ce se vor executa din aceste sume (construcţii, reparaţii poduri, sfaturi populare.şcoli)

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

70

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 73 153 Dări de seamă de stat asupra îndeplinirii

planului de muncă şi a fondului de salarii, proces-verbal de inventarieriere a arhivei secţiei pe anul 1954.

1955 P.74

SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT

74 144/ 1956

Corespondenţă cu sfatul popular regional, şcoli comunale, procese-verbale, decizii ale comitetului executiv raional, privind anul şcolar 1955-1956, cursurile de alfabetizare, organizarea cercurilor pedagogice, numiri, încadrări, transfer.

1955-1956

75 111 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la încadrarea cadrelor didactice rămase disponibile în urma restrângerii activităţii şcolare; instrucţiuni pentru folosirea şi eliberarea personaluluii didactic necalificat din învăţă-mântul mediu şi elementar, cereri de încadrare, adeverinţe vechime, autobiografii.

1955

76 142/ 1958

Schiţe, proiecte, situaţii de decont pentru lucrările executate pentru construcţia anexei la Şcoala elementară de 7 ani şi Grădiniţa de copii din Murgeni.

1955

77 156/ 1956

Cereri ale cadrelor didactice privind încadrări, transfer, solicitări concedii de odihnă, supliniri la catedră, schimbări de salarizare pentru anul şcolar 1955/1956.

1955

SECŢIA PREVEDERI SOCIALE

78 48 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi sfaturile populare comunale cu privire la

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

71

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 mişcarea pensionarilor I.O.V.R. ajutoare sociale, planul forţelor de muncă şi al fondului de salarii al secţiei.

79 49 Rapoarte de activitate, note informative, planuri de muncă şi dări de seamă asupra activităţii pe anii 1954-1955.

80 215/ 1956

Rapoarte de activitate, note informative, planuri de muncă şi dări de seamă asupra activităţii pe anii 1955, 1956.

1955-1956

P.75

SECŢIA SĂNĂTATE

81 117 Corespondenţă confidenţială cu sfatul popular regional cu privire la stabilirea planurilor de muncă, reparaţii, înzestrare, al forţelor de muncă şi al fondului de salarii.

1955

82 118 Planul de producţie anual pentru gospodăriile anexe ale secţiei.

1955

83 121 Proiectul de buget al secţiei pentru anul 1955.

1955

84 119 Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare din raion.

1955

85 122 Dări de seamă contabile pe anul 1955.

1955

86 123 Cereri ale cadrelor sanitare privind încadrări, transfer, probleme personale ş.a.

1955

87 120 Decizi ale secţiei privind încadrări şi transferări de personal.

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

72

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA AGRICOLĂ

88 73 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi cu instituţii agroozootehnice cu privire la întocmirea planurilor de muncă, planul cifric al acţiunilor, numiri în funcţii, situaţia vacilor sterpe din raion.

1955 P.76

89 71 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi locuitorii din comune referitoare la campaniile agricole, lucrările de arondare, situaţii ale întovărăşirilor agricole din raion şi data constituirii lor.

1955

90 74 Corespondenţă confidenţială a secţiei cu privind întocmirea situaţiilor, a dărilor de seamă de stat,îndeplinirea planului pe anul 1955.

1955

91

66 Referat şi proces-verbal de comasare a întovărăşirii agricole “ Al II-lea Congres “ satul Sipeni comuna Blăgeşti, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, situaţia social-politică şi animale deţinute.

1955

92 64 Referat şi proces-verbal de comasare a întovărăşirii agricole “ Al II-lea Congres “ satul Stoeşeşti comuna Stoeşeşti însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, situaţia social-politică şi animale deţinute.

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

73

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 93

65 Referat, proces-verbal de comasare şi act de

constituire a întovărăşirii agricole “Drumul Belşugului” satul Mânzăţeşti comuna Măluşteni însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, situaţia social-politică şi animale deţinute.

1955

94 63 Situaţii privind calcularea avansului în bani pentru membri GAC şi investiţiile propuse pe anul 1955.

1955

95 67 Planul de producţie vegetală al GAC-urilor pentru anul 1955 .

1955 P.77

96 62 Centralizator privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1954.

1955

97

69 Dare de seamă contabilă a secţiei pe anul 1955.

SECŢIA COMBUSTIBIL

98 142 Planuri de muncă, dări de seamă, procese verbale de verificare a gestiunii a secţiei raionului .

1955

SECŢIA COMERCIALĂ

99 145 Instrucţiuni ale sfatului popular regional cu privire la buna deservire a populaţiei în unităţile comerciale, prelucrarea orarului de funcţionare la toate magazinele, procese verbale de control la instituţii comerciale, magazine, restaurante.

1955

100 141 Corespondenţa confidenţială a secţiei cu sfatul popular regional cu privire la planul de

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

74

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 desfacere pe anul 1955, reorganizarea Ministerului Comerţului Interior, instrucţiuni pentru expedierea documentelor secrete şi strict secrete.

101 143 Dări de seamă, rapoarte de activitate, planuri de muncă ale secţiei, privind activitatea desfă-şurată, aprovizionarea şi consumul de produse alimentare ş.a.

1955

102

144 Decizii privind stabilirea preţurilor de achiziţii la diverse produse de larg consum, reţeaua comercială raională, amenajarea unor pieţe ş.a.

1955 P.78

SECŢIA FINANCIARĂ

103 172 Corespondenţă cu sfatul popular regional, ordine referitoare la aprobarea consfătuirilor secţiunilor financiare instrucţiuni pentru întocmirea rapoartelor lunare de activitate.

1955

104 176 Corespondenţă cu sfatul popular regional, instrucţiuni ale Ministerului de Finanţe privind încasarea şi vărsarea la buget a taxelor de păşunat, întocmirea bugetului şi a fondului nescriptic pe secţii, deschideri de credite ş.a.

1955

105 177 Procese verbale de control documente clasificate şi verificare gestiuni, sancţiuni. Retrogradări, situaţia salariaţilor şi a posturilor de pază la instituţii de stat şi schiţele imobilelor Secţiei Financiare, B.R.P.R., Banca Agricolă, CEC, LOTO, ADAS.

1955 P.79

106 171 Corespondenţă cu Secţiunea Financiară a Regiunii Bârlad, privind confirmarea de numiri

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

75

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 de agenţi fiscali şi crearea uniformelor acestora, nomenclatorul documentelor create de secţiile financiare.

107 173 Planuri anuale, trimestriale, lunare, planuri de muncă ale inspectorilor financiari, planuri de acţiune.

1955

108 32/1957 Registru de termene pentru judecata contestaţiilor unor contravenţii ale locuitorilor din raion.

1955-1957

109 178 Situaţii, tabele nominale pe comune cu contribuabilii care au predat teren la stat conform HCM 308/1953 şi 595/1955 (numele , numărul de animale, alte venituri, supraf de teren predată, impozitul)

1955-1956

110 156 Evaluări bugetare pe anul 1956.

1955

111 157 Dare de seamă contabilă trim I/1955

1955

112 175 Acte de vânzare-cumpărare, donaţie proprietăţi particulare (copii neautentificate pentru taxa de timbru)

1955

113 174 Registru cuprinzând evidenţa vânzărilor imobiliare sechestrate, conform unor sentinţe date de tribunalele populare (numele, comuna, procesul-verbal al sentinţei, situaţia imobilului.)

1955-1956

P.80

114 193 Procese-verbale ale inspectorilor secţiei de identificare şi de inventariere a bunurilor sfaturilor populare ce se încadrează în decretele 83/1949, 111/1951, 451/1955.

1955-1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

76

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

115 194 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Băseşti, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951.

1955-1959

116 182 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Blăgeşti procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951

1955-1960

117 183 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Bozia, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951

1955-1957

118 184 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Dodeşti, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951

1955-1959

119 192 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Fălciu,

1955-1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

77

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predare fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951.

120 185 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Găgeşti, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951

1955-1960

121 187 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Măluşteni, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951

1955-1959

122 186 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Murgeni, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951.

1955-1959

123 188 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Rânzeşti, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951.

1955-1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

78

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

124 189 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Schineni, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951.

1955-1956

125

191 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Stoeşeşti, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951.

1955-1959

126 190 Procese-verbale de sechestru, sentinţe, publicaţii de vânzare imobile ale unor contribuabili restanţieri din comuna Şuletea, procese-verbale ale inspectorilor secţiei de predarea fără plată sfaturilor populare a proprietăţilor care nu s-au vândut, conform decretului 224/1951.

1955-1959

P.81

127 181 Formulare pentru centralizarea cheltuielilor comunelor din raion pe anul 1955.

1955

128 179 Propuneri pentru proiectul de buget pe anul 1955.

1955

129 155 Bugetul de venituri şi cheltuieli al sfatului popular Raionul Murgeni.

1955

130 180 Bugetele de venituri şi cheltuieli al sfaturilor populare comunale.

1955 P.82

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

79

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

131 50 Corespondenţa Serviciului Venituri de Stat cu Regiunea Bârlad şi cu Tribunalul Raionului Murgeni cu privire la aplicarea decretului 111/1951 la locuitori ai raionului.

1955

132 217/ 1956

Dări de seamă lunare şi trimestriale referitoare la activitatea desfăşurată de serviciile secţiei: buget, venituri de stat, inspecţii ITP.

1955-1956

133 158 Dare de seamă contabilă şi contul de execuţie bugetară trim. I.

1955

134 159 Dare de seamă pe trim. II privind reţineri şi vărsări impozite pe salarii.

1955

135 160 Dare de seamă contabilă şi contul de execuţie bugetară trim. III.

1955

136 161 Dare de seamă contabilă de execuţia bugetului local pe trim. III

1955

137 162 Dare de seamă pe trim. III privind reţineri şi vărsări impozite pe salarii.

1955

138 169 Dare de seamă pe trim. IV privind reţineri şi vărsări impozite pe salarii.

1955

139 170 Dare de seamă contabilă asupra planului de muncă şi salarii pe trim IV.

1955 P.83

140 165 Dare de seamă contabilă pe anul 1955.

1955

141 164 Dare de seamă contabilă de execuţia bugetului local pe anul 1955.

1955

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

80

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 142 47 State de salarii şef Birou Special secţia

Administrativă (aprilie-decembrie)

1955

143 95-106 State de salarii Secţia Drumuri personal interior, exterior (cantonieri, picheri) tehnic şi zilieri. (ianuarie –decembrie)

1955

144 84 State de salarii Secţia Drumuri- copii. (ianuarie –septembrie, noiembrie-decembrie)

1955 P.84

145 125, 127-132, 134-137, 139

State de plată centralizate Secţia Sănătate personalul secţiei, dispensarul TBC Murgeni, Sanepid, circ. Băseşti, Berezeni, Cârja, Fălciu, Şuletea, Ţuţcani şi puncte sanitare raionale. (ianuarie-decembrie)

1955

146 125, 127-132, 134-137, 139

State de plată copii – întocmite de circ.sanitare, dispensarul TBC (ianuarie-decembrie)

1955

147 124 State de plată – Secţia Sănătate personalul Spitalelor Unificate Murgeni, Găneşti şi Fălciu (ianuarie-iunie, septembrie-decembrie)

1955

148 126,133,138

State de salarii personalul permanent şi zilieri ai gospodăriilor anexe ale Secţiei Sănătate (ianuarie-decembrie)

1955 P.85

149 75-82 State de salarii Secţia Agricolă, peronalul interior, circi agricole, lot zootehnic, agenţi agricoli, ajutoare boală (ianuarie-decembrie)

1955

150 113 State de salarii cadre didactice din raion, directori de cămine culturale, bibliotecari, vol I.(ianuarie-februarie)

1955 P.86

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

81

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 151 114 State de salarii cadre didactice din raion,

directori de cămine culturale, bibliotecari, vol II. (martie-iulie).

155

152 115 State de salarii cadre didactice din raion, directori de cămine culturale, bibliotecari, vol III.(iunie-septembrie).

1955 P.87

153 116,112 State de salarii cadre didactice din raion, directori de cămine culturale, bibliotecari, vol IV.(septembrie-decembrie).

1955 P.88

154 198,199,200, 201,

State de salarii personalul secţiilor Administrativă, C.C.F.S., Prevederi Sociale, Culturală, Organizatorică, Planificare, Combustibil, Comitet Executiv (ianuarie-decembrie).

1955

155 195-197, 202-210

State de salarii secţia Financiară (ianuarie-decembrie)

1955 P.89

156 232 Cereri, referate, decizii, încadrări, numiri, transfer.

1955 P.90

157 231 Registru matricola cladiri şi terenuri–raion Murgeni.

1955-1957

158 211 Registru conturi pentru impozitul şi circuitul produselor pentru întreprinderi care plătesc impozite.

1955

159 212 Registru pentru evidenţa nominală a amenzilor , imputaţiilor şi despăgubirilor

1955 P.91

160 216 Registru rol agricol, com. Băseşti, vol I nr. 1-548.

1955-1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

82

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

161 217 Registru rol agricol, com. Băseşti, vol II nr.549-908.

1955-1956

162 213 Registru rol agricol, com. Blăgeşti , vol I nr.1-499.

1955-1956

163 214 Registru rol agricol, com. Blăgeşti, vol II nr. 500-900.

1955-1956

164 215 Registru rol agricol, com. Bogdăneşti.

1955-1956

P.92

165 218 Registru rol agricol, com. Cârja.

1955-1956

166 229 Registru rol agricol, com. Dodeşti.

1955-1956

167 219 Registru rol agricol, com. Epureni , vol I nr.1-528

1955-1956

168 220 Registru rol agicol, com . Epureni , vol II nr. 529-936

1955-1956

P.93

169 222 Registru rol agricol, com.Fălciu , vol I nr.1-563

1955-1956

170 223 Registru rol agicol, com . Fălciu , vol II nr. 564-900.

1955-1956

171 230 Registru rol agricol, com. Găgeşti, vol I nr.1-499

1955-1956

172 221 Registru rol agicol, com .Găgeşti , vol II nr. 500-900.

1955-1956

P.94

173 224 Registru rol agricol, com. Măluşteni.

1955-1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

83

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 174 225 Registru rol agricol, com. Murgeni

1955-1956

P.95

175 226 Registru rol agricol, com. Schineni

1955-1956

176 227 Registru rol agricol, com. Şuletea

1955-1956

177 228 Registru rol agricol, com. Ţuţcani.

1955-1956

P.96

Anul 1956

SECŢIA SECRETARIAT

1 11 H.C.M., decrete ale Prezidiului MAN, decizii ale Sfatului Popular Regiunea Bârlad cu privire la reglementări bancare, îmbunătăţirea condiţiilor de salarizare, predarea unor unităţi de producţie şi prestări ale cooperaţiai de consum către sfaturile populare, cooperative meşteşugăreşti, GAC.

1956

2 1 Corespondenţă cu ministerele şi sfatul popular regional referitoare la: prevederi pentru noua împărţire administrativă, desfiinţarea Regiunii Bârlad, angajarea muncitorilor agricoli sezonieri în GAS, evidenţa posibilităţilor de recrutare a muncitorilor necalificaţi, recuperarea avansurilor acordate contrac-tanţilor, campaniile agricole, măsuri pentru exproprierea terenului proprietate personală pe care este construită piaţa Tg. Murgeni, tabel nominal cu salariaţii secţiei.

1956

3 7 Decizii ale Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Iaşi privind îmbunătăţirea activităţilor cultural educative, organizatorice, agrare, îndeplinirea planurilor de muncă,

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

84

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 normarea, repartizarea şi folosirea suprafeţei locative, desfiinţarea unor întreprinderi şi înfinţarea altora.

4 2 Decizia nr. 26886 a Sfatului Popular Regiunea Iaşi referitoare la consitituirea unor comisii raionale şi orăşeneşti pentru a îndeplini prevederile decretului 14889/1956 cu privire la reglementarea regimului câinilor proprietate-personală şi strângerea şi ecarisarea celor vagabonzi.

1956

5 24/1959 Cupuri de ziare “Glasul Patriei”, organ al Comitetului Român pentru Repatriere, apărut la Berlin, instrucţiuni pentru constituirea comisiilor de repatriere şi cereri de repatriere ale lui Neculai Nedelcu şi Pleşu Elena.

1956-1959

6 3 Corespondenţa cu comitetele executive ale sfaturilor populare comunale referitoare la închiderea registrelor pe anul 1955, eliberarea ceritificatelor de stare civilă, procese-verbale de îndrumare şi control privind rezolvarea cererilor şi petiţiilor ş.a.

1956 P.97

7 8 Decizii şi hotărâri ale comitetului executiv al sfatului popular raional cu privire la: stabilirea numărului membrilor comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale, campaniile agricole, stabilirea şi sancţiunile contra-venţiilor, deschiderea noului an şcolar ş.a.

1956

8 22/1959 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale privind schimbări de categorii sociale între chiaburi, foşti chiaburi şi ţărani mijlocaşi. Tabele nominale raional şi comunale cu

1956-1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

85

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 persoane care au trecut de la o categorie la alta în perioada 1956-1959.

9 13 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale privind schimbări de categorii sociale între chiaburi, foşti chiaburi şi ţărani mijlocaşi.

1956

10 80 Decizii raionale privind schimbarea categoriei sociale a unor locuitori.

1956

11 79 Referate privind situaţia unor chiaburi din comuna Rânceni, tabele nominale cu chiaburii rămaşi după schimbările de categorie socială din comună.

1956-1957

12 78 Referate privind situaţia unor chiaburi din comuna Vetrişoaia, tabele nominale cu chiaburii rămaşi după schimbările de categorie socială din comună .

1956-1958

13 76 Inventarul de predare a arhivei şi a bunurilor Biroului Special către Biroul Documente Secrete, conform HCM 1479/1956.

1956

14 81 Decizie privind stabilirea documentelor strict secrete şi secrete, referate, situaţii statistice confidenţiale privind întocmirea unor situaţii agricole, militare, planuri de cultură şi colectare.

1956

15 75 Corespondenţă secretă şi strict secretă a secţiei privind întocmirea planului de colectare la produse agricole şi animale, decrete privind trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din proprietate particulară sau cooperatistă, aprobarea unor reduceri şi amânări de cote.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

86

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 16 36/1957 Corespondenţă secretă a secţiei cu sfatul

popular regional şi secţiile raionale privind modificări şi completări de legi şi hotărâri, pregătirea şi organizarea campaniilor agricole, şi a impunerilor la produsele animale şi vegetale, istoricul raionului Murgeni. Tabel cu proprietarii raionului a căror bunuri imobile (clădiri, terenuri) se încadrează în prevederile decretului 111/1951, referat şi proces-verbal cu privire la verificarea contabilităţii morii proprietatea lui Toma Ştefan din comuna Epureni.

1956-1957

P.98

17 15 Proces-verbal al primei sesiuni a Sfatului Popular Raional Murgeni, însoţit de referate şi rapoarte privind validarea deputaţilor raionali, scurte caracterizări ale unora dintre aceştia.

1956

18 16 Proces-verbal al celei de a II-a sesiune raională ordinară din 20 mai 1956, însoţit de rapoarte, referate dezbătute.

1956

19 17 Proces-verbal al celei de a III a sesiune raională, însoţit de plan de măsuri, referate, discutate în şedinţă.

1956

20 18 Planul de muncă, programul de desfăşurare, procesul verbal şi referate dezbătute în cea de a IV a sesiune raională.

1956

21 31 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la alegerile de deputaţi în sfaturile populare, ordinul Dir. Gen. a Treburilor Consiliului de Miniştri nr.40855/536 în legătură cu dreptul de vot al unei categorii de cetăţeni.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

87

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

22 23/1957 Tabele nominale cu membri comisiei FDP comunale, instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, decizii privind stabili-rea circumscripţiilor şi a comisiilor electorale, liste de alegători.

1956-1957

23 15/1957 Procese-verbale ale şedinţelor satelor raionale cu privire la stabilirea comisiei electorale FDP pentru votarea de deputaţi în Marea Adunare Naţională din 3 febr. 1957, procese-verbale de numărare a voturilor şi telegrame de alegeri referitoare la prezentarea la vot.

1956-1957

24 190/ 1958

Tabele nominale şi propuneri de delimitare a secţiile de votare şi a circumscripţiilor electorale a satelor şi comunelor din raion, situaţia pregătirii alegerilor deputaţilor raionali şi regionali.

1956-1958

P.99

25 29 Tabele ale secţiilor de votare pentru alegerea deputaţilor în sfaturile populare, procese-verbale de stabilire a comisiilor electorale. (11 martie)

1956

26 28 Tabele nominale cu propunerile de candidaţi pentru deputaţi comunali (orig.socială apar-tenenţa politică, starea materială, domiciliu)

1956

27 27 Procese-verbale locale de stabilire a comisiilor electorale şi decizii de confirmarea lor pentru alegerea deputaţilor în sfaturile populare.

1956

28 26 Procese-verbale de constituirea Biroului FDP şi situaţii ale birourilor comunale electorale FDP pentru alegerile din 11 martie.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

88

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

29 25 Tabele ale comisiilor electorale comunale şi publicaţii de depunerea candidaturilor pentru alegerea deputaţilor în sfaturile populare.

1956

30 24 Tabele nominale cu membri ai comisiilor electorale raionale (orig.socială apartenenţa politică, starea materială, domiciliu)

1956

31 23 Tabele nominale cu membri ai comisiilor electorale regionale, procese-verbale de alegerea acestora.

1956

32 22 Lucrările de alegeri din 11 martie: instrucţiuni de organizare şi funcţionare a alegerilor, tabele nominale cu circumscripţiile electorale, situaţii şi rezultate ale alegerilor.

1956 P.100

33 32 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Bigu Gh. Iordachi, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 32.

1956

34 33 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Blănaru S. Gheorghe, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 11.

1956

35 34 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Bogatu Gheorghe, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 10.

1956

36 35 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Bularda C. Ilie , candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 37.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

89

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 37 36 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in

sfatul popular raional Butnaru Paraschiva, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 36.

1956

38 37 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Casleanu I. Maria, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 29.

1956

39 38 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Chiricuţa Ştefan, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 21.

1956

40 39 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Ciocârlan Mitriţă, candi-dat FDP pentru circumscripţia raională nr. 42.

1956

41 40 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Coatu Gheorghe, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 35 .

1956

42 41 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Coste Ştefan, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 40.

1956

43 42 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Cristea Nicolae candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 14.

1956

44 43 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Cucu Gheorghe, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 39

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

90

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

45 44 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Gavrilă Ion, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 7

1956

46 45 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Ghica Gh. Elena, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 39

1956

47

46 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Ghiroagă Ion, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 6.

1956

48 47 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Guţu N. Radu, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 2.

1956

49 48 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Hamza Constantin, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 22.

1956

50 49 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Horeangă Paraschiv, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 16.

1956

51 50 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Iftime Rădiţa, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 24

1956

52 51 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Iftimi I. Sava, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 34.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

91

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 53 52 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in

sfatul popular raional Ionescu Gh. Nicolae, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 44.

1956

54 53 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Mălăescu Iordana, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 19.

1956

55 54 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Maxim Petru, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 18.

1956

56 55 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Mazilu V. Aritina, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 45.

1956

57 56 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Mircioiu Voicu, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 1.

1956

58 57 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Moeşanu M. Maria, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 43.

1956

59 58 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Musteaţă Carp Vasile candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 59.

1956

60 59 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Obreja C. Ion, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 31.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

92

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

61 60 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Palimaru Gheorghe, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 30.

1956

62 61 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Pantalon Ioan, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 15.

1956

63 62 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Patrichi Ioan, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 1.

1956

64 63 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Pavlov Paul, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 38.

1956

65 64 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Picioroagă Gh. Petru, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 3.

1956

66 65 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Popa T. Vasile, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 17.

1956

67 66 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Roşca Marghioala candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 41.

1956

68 67 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Rogozan Gh. Ioan, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 4.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

93

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 69 68 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in

sfatul popular raional Rugină Vasile, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 9.

1956

70 69 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Sibierescu Nicolae, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 27.

1956

71 70 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Tender T. Ilie, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 12.

1956

72 71 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Teodorescu Constantin, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 8.

1956

73 72 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Vicol N. Neculai, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 28.

1956

74 73 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Zagaradniuc Smaranda, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 23.

1956

75 74 Acte de depunerea candidaturii ca deputat in sfatul popular raional Zamfir Gh. Gherorghe, candidat FDP pentru circumscripţia raională nr. 33.

1956 P.101

76 10 Dări de seamă de stat pe trim I., planuri de muncă şi ale fondului de salarii ale sfaturilor populare comunale.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

94

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

77 6 Planuri de muncă, referate, rapoarte informative şi dări de seamă cu privire la îndeplinirea activităţilor secţiilor raionale pe anul 1956.

1956

78 4 Referate ale secţiilor sfatului popular raional cu privire la mişcarea personalului, vol I. (încadrări, numiri, transfer, desfaceri contracte de muncă).

1956

79 4/1957 Referate ale secţiilor sfatului popular raional cu privire la mişcarea personalului, vol II. (încadrări, numiri, transfer, desfaceri contracte de muncă).

1956-1957

P.102

80 5 Decizii ale Comitetului Executiv al Sfatului Popular Raional cu privire la încadrări şi mişcări de personal).

1956

81 19 Corespondenţă cu Direcţia Regională a Arhi-velor Statului Iaşi referitoare la situaţia arhivei vechi şi a locurilorde arhivă din raion şi comune şi expertizarea materialului arhivistic.

1956

82 20 Inventare ale documentelor secţiilor raionale şi sfaturilor populare comunale (1919-1956) vol I.

1956

83 21 Inventare ale documentelor secţiilor raionale şi sfaturilor populare comunale (1919-1956) vol II.

1956

84 22/1960 Procese-verbale referitoare la distribuirea certificatelor de stare civilă la comună; dispoziţiile comitetului executiv regional către

1956-1960

P.103

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

95

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 comune şi raion de întocmire a unor situaţii privind lipsa unor registre de stare civilă din arhiva comunelor pentru perioada 1884-1920 şi împrumutarea acestora de la Direcţia Miliţiei Regiunii Iaşi- Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, pe termen de 6 luni, pentru copiere şi completare.

SECŢIA CADRE

85 60 Corespondenţă cu Sfatul Popular Raional Bârlad, şi Sfatul Popular Raional Negreşti şi cu secţiile raionului Murgeni privind încadrări, transfer, desfaceri contracte de muncă, înaintarea dosarelor de cadre şi acordarea de referinţe despre unii locuitori din raion.

1956

86 84 Corespondenţă cu Uniunea Cooperativelor, Colegiul Regional de Avocaţi, sfatul popular regional şi alte instituţii din ţară referitoare la trimiterea de dosare de cadre şi întocmirea unor referinţe despre unii locuitori din raion.

1956

87 83 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale referitoare la sancţiuni, transfer, desfacere contracte de muncă personal trimise secţiei Cadre pentru confirmarea deciziilor luate.

1956

88 82 Decizii ale Comitetului Executiv al Sfatului Popular Raional Murgeni de încadrare, mişcare de personal al sfaturilor populare comunale, confirmate de secţia Cadre, schema de organizare şi încadrare salarială a Secţiei Agricole.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

96

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 89 85 Referate ale Secţiei Cadre pentru încălcarea

disciplinii în muncă de către salariaţii sfaturilor populare comunale şi sfatul popular raional, mişcări, încadrări de personal.

1956 P.104

SECŢIA DRUMURI

90 127 Corespondenţa cu Sfatul Popular Regional, Tribunalul Raional Murgeni privind măsuri organizatorice în urma controalelor, schema de organizare a secţiei, demiteri, transferări, penalizări personal.

1956

91 129 Planul de lucrări (reparaţii capitale şi întreţinere drumuri şi poduri) şi al fondului de salarii pe anul 1956.

1956

92 128 Centralizator cuprinzând planul de reparaţii capitale şi întreţineri drumuri şi poduri în raion, anual şi pe trimestre.

1956

93 131 Dări de seamă anuale privind activitatea personalului secţiuni pe anul 1956.

1956

SECŢIA PLANIFICARE

94 190 Rapoarte, dări de seamă, planuri de muncă lunare şi trimestriale privind îndeplinirea planului de stat în sectoarele: agricol, industrie, construcţii, investiţii, referat privind investiţii–construcţii în raion, istoricul Târgului Murgeni (orig., relief, populaţie, economie, transporturi.

1956

95 187 Propuneri de plan pentru anul 1957 privind sectoarele: agricol, investiţii construcţii,

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

97

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 industrie, drumuri, calculul producţiei vegetale şi a necesarului de materiale ş.a.

96 189 Planul forţelor de muncă, al fondului de salarii şi al numărului de posturi pentru fiecare secţie în parte, situaţii statistice privind personalul care se mută în alt raion, schema de încadrare a unităţilor sanitare la data de 1 febr. 1956.

1956

97 188 Planul producţiei globale pe anul 1956, defalcat pe secţii, subunităţi şi trimestre.

1956 P.105

SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT

98 145 Corespondenţa cu Secţia Învăţământ a Sfatului Popular Regional Iaşi privind măsuri organizatorice, îmbunătăţirea activităţii cultural-educative; cereri ale cadrelor didactice de numiri, transfer, demisii.

1956

99 172/ 1957

Dări de seamă, procese-verbale ale şedinţelor cercului pedagogice şi referate privind activitatea desfăşurată şi planuri de lecţii la diferite materii.

1956-1958

100 171/ 1957

Dări de seamă de stat a şcolilor din raion cu privire la începutul şi sfârşitul anului şcolar.

1956-1957

101 146 Planul unităţilor şcolare, declaraţii de salarii şi plan casă.

1956

102 148 Planuri de repartizare a fondului nescriptic pe şcoli, dări de seamă statistice privind elevii bursieri, situaţii construcţii din autoimpunere.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

98

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 103 155 Situaţii privind încadrarea cadrelor didactice

din raion, conform HCM 387/1956 (numele, instituţia, localiatate, funcţia, studii, vechime , salarizare)

1956 P.106

104 176/ 1957

Decizii ale sfatului popular regional şi tabele nominale privind încadrarea şi salarizarea cadrelor didactice din raion, instrucţiuni pentru plata orelor de dirigenţie, state de funcţiuni şi dări de seamă contabile ale secţiei.

1956-1957

105 170/ 1957

Cereri ale cadrelor didactice privind transfer, încadrări, concedii, învoiri, reclamaţii, sesizări; tabele nominale de încadarea cadrelor didactice din raion, repartizarea absolvenţilor.

1956-1957

SECŢIA PREVEDERI SOCIALE

106 219 Procese-verbale, referate, decizii privind încadrarea personalului secţiunii.

1956 P.107

SECŢIA SĂNĂTATE

107 163 Corespondenţă cu Secţia Sănătate a Sfatului Popular Regional privind lucrări de planificare, planul forţelor de muncă, planul reparaţii capitale, schema de încadrare şi personalul din unităţile sanitare.

1956

108 159 Corespondenţă cu Secţia Sănătate a Sfatului Popular Regional Iaşi privind întocmirea dărilor de seamă contabile, situaţia gospodăriilor agricole anexe, repartizări de credite, mişcare de personal sanitar.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

99

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 109 161 Corespondenţa confidenţială a secţiei

referitoare la reglementarea circuitului şi a evidenţei documentelor secrete şi strict secrete, organizarea examenelor medicale ale recrutilor şi asigurarea tratamentului medical al recruţilor găsiţi bolnavi, repartizarea unor medicamente pentru Secţia Boli Venerice.

1956

110 170 Corespondenţă cu Secţia Sănătăţii Publice Iaşi şi procese-verbale de control ale revizorilor contabili C.F.I.

1956

111 168 Declaraţii de salarii, planul forţelor de muncă, state de funcţiuni şi fişa de înregistrare a secţiei şi a unităţilor centralizate din raion.

1956

112 167 Planul forţelor de muncă şi declaraţii de salarii, situaţii asupra consumului mişcării mate-rialelor .

1956

113 162 Proces-verbal şi instrucţiuni pentru consti-tuirea comisiei de protecţie a muncii.

1956 P.108

114 158 Dări de seamă trimestriale privind desfăşurarea activităţii, îndeplinirea planului de muncă, schema de încadrare a unităţilor sanitare din raion.

1956

115 169 Dări de seamă contabile trimestriale şi lunare şi centralizator de cheltuieli privind execuţia bugetară pe anul 1956.

1956

116 166 Planul de activitate sanitară pe anul 1956 şi al construcţiilor din ivestiţii.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

100

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 117 160 Corespondenţă cu sfatul popular regional

referitoare la mişcare de personal, salarizare, schema de încadare ş.a.

1956

118 165 Decizii ale comitetului exeutiv al sfatului popular regional cu privire la încadrări, numiri, transfer, desfaceri contracte de muncă personal sanitar din raion; dosar personal şi sanitar necesar înscrierii la planorism-Hurduceanu Sterian.

1956

119 164 Sesizări, cereri şi reclamaţii ale cadrelor sanitare din raion referitoare la încadrări în posturi vacante, înfiinţări de puncte sanitare, repartizarea cadrelor ş.a.

1956 P.109

SECŢIA AGRICOLĂ

120 111 Situaţii, referate, tabele nominale cu gospodăriile agricole din raion (denumire, localitate, data inaugurării, suprafaţa; tabele nominale cu locuitorii care au contestat măsurătorile la vii referitoare la impunerile pe anul 1956.

1956

121 100 Referat de comasare a întovărăşirii agricole “ 8 Martie “ satul Blăgeşti, comuna Blăgeşti, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ,

1956-1957

122 107 Referat de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “ 1 Mai“ satul Blăgeşti, comuna Blăgeşti, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri.

1956-1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

101

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 123 109 Referat de comasare a întovărăşirii agricole “

Drumul Belşugului“ satul Blăgeşti, comuna Blăgeşti, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri.

1956-1957

124 110 Referat de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “7 Noiembrie“ satul Igeşti comuna Blăgeşti, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri.

1956-1957

125 99 Situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri odată cu constituirea întovărăşirii agricole “ Pământ Desţelenit”, satul Copăceana, comuna Bozia.

1956

126 96,97 Situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri odată cu constituirea întovărăşirii agricole “ Ilie Pintilie”, comuna Cârja.

1956

127 104 Referat de comasare şi decizie de constituire a întovărăşirii agricole “23 August“ satul Cârja de Sus, comuna Cârja, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri.

1956

128 103 Situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

102

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri odată cu constituirea întovărăşirii agricole “ 7 Noiembrie”, satul Bursuci, comuna Epureni.

129 106 Situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri odată cu constituirea întovărăşirii agricole “ 1 Mai” satul Giurcani, comuna Găgeşti

1956

130 108 Referat de comasare a întovărăşirii agricole “ Scânteia“ satul Giurcani, comuna Găgeşti, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri.

1956

131 105 Situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri odată cu constituirea întovărăşirii agricole “ Drumul lui Lenin”, satul Peicani, comuna Găgeşti.

1956

132 101 Referat de comasare a întovărăşirii agricole “ Flacăra“ satul Peicani, comuna Găgeşti, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi, cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri.

1956

133 94 Referat de constituire a întovărăşirii agricole “ 8 Martie”, satul Stoeşeşti, comuna Stoeşeşti, însoţit de table nominale cu locuitorii întovărăşiţi şi cu cei care au teren în perimetrul comasării.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

103

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

134 95 Referat de comasare a întovărăşirii agricole “ Drumul Belşugului“ satul Ţifu, comuna Stoeşeşti, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi, cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri.

1956

135 98 Referat de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “ Drum Nou“ satul Ţuţcani, comuna Ţuţcani, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri.

1956-1957

136 102 Referat de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “ Calea Belşugului“ satul Vetrişoaia, comuna Vetrişoaia, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ, acte de schimb terenuri.

1956 P.110

137 87 Corespondenţă contabilă referitoare la: procese-verbale de inspecţii, decizii de încadrare, declaraţii privind salariile.

1956

138 97 Centralizator cuprinzând planul de producţie al GAS.-urilor din raion, pe anul 1956

1956

139 92 Centralizator cuprinzând planul de producţie al întovărăşirilor agricole din raion, pe anul 1956

1956

140 93 Planul cifric al acţiunilor zootehnice, situaţii privind realizarea planului de activitate, tabele nominale cu proprietarii mânjilor născuţi în 1956.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

104

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

141 112 Centralizatoare privind cota de lână şi situaţii statistice cu locuitorii din raion care au vaci sterpe.

1956 P.111

142 124/ 1957

Situaţii statistice, proiecte de plan şi planuri privind activitatea agricolă pe anii 1956-1957, forţele de muncă şi salarii, aprovizionări cu materiale ş.a

1956-1957

P.112

143 88 Planuri de aprovizionare pentru sectorul de protecţia plantelor şi devize estimative de venituri bugetar şi extrabugetare ale activităţilor agricole.

1956

144 89 Situaţii provind propunerile de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 1956

1956

145 90 Dări de seamă trimestriale, planuri de casă, cifre de buget pe anul 1956, state de plată compensaţii cartele.

1956

146 113 Dosar cu acte personale ale inginerilor şi tehnicienilor agricoli

1956-1958

P.113

SECŢIA COMERCIALĂ

147 186/ 1958

Instrucţiuni ale Ministerului Comerţului şi decizii ale sfatului popular regional cu privire la coordonarea activităţilor comerciale, stabilirea preţurilor la diferite produse achiziţionate; instrucţiuni privind înregistrarea şi arhivarea actelor şi nomenclator al dosarelor create de sfaturile populare comunale.

1956-1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

105

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 148 185 Borderouri de la cooperative referitoare la

propuneri de reduceri de preţuri la produse de larg consum.

1956

149 184 Planuri de muncă privind activitatea desfăşurată de secţie pe anul 1956; tabele nominale de salariaţii care au dreptul la tichete de pâine.

1956

150 226/ 1957

Dări de seamă, referate şi planuri de muncă ale secţiei pe anul 1956-1957.

1956

151 186 Decizii ale sfatului popular regional cu privire la stabilirea preţurilor de achiziţie la produse de larg consum.

1956

SECŢIA FINANCIARĂ

152 191 Tabele nominale cu chiaburii existenţi în raion şi care au fost verificaţi de comitetul executiv raional.

1956

153 209 Itinerare de lucru, planuri de muncă ale inspectorilor comisiei de impunere şi procese-verbale de control ale reprezentanţilor Secţiunii Financiare Regiunea Iaşi.

1956

154 156/ 1959

Corespondenţă cu sfatul popular regional privind normarea cheltuielilor, instrucţiuni rapoarte explicative şi memorii pentru întocmirea proiectelor de buget pe anii 1957 şi 1958.

1956-1958

P.114

155 291/ 1960

Lucrări privind clasificaţia bugetară pentru perioada 1956-1960; broşură editată de Ministerul Finanţelor intitulată “Cadrul general

1956-1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

106

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 al clasificaţiei veniturilor şi cheltuielilot bugetelor locale”.

156 211 Dări de seamă asupra realizărilor planului Inspecţiei Venituri de Stat, situaţii telegrafice ale încasărilor şi centralizatoare referitoare la îndeplinirea planului veniturilor de stat pe trimestre.

1956

157 213 Dări de seamă contabile, conturi de execuţia bugetului, procese-verbale ale comisiei de inventariere la bunurile mobile şi imobile ale sfaturilor populare comunale şi unităţilor cultural-educative din raion.

1956

158 204 Situaţii statistice şi dări de seamă pe anul 1956 privind cheltuielile secţiei şi reţinerea ratelor lunare pentru uniforme.

1956

159 200 Dare de seamă contabilă asupra executării bugetului local pe anul 1956.

1956

160 201 Situaţii confidenţiale privind planurile de încasări impozite şi taxe de la comunele raionului, lunare şi trimestriale.

1956 P.115

161 192 Formulare pentru centralizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trim. I /1956.

1956

162 198 Dare de seamă contabilă asupa executării bugetului local pe trim II/1956.

1956

163 197 Dare de seamă salarii sector particular, trim II/1956.

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

107

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 164 193 Conturi lunare şi trimestriale de execuţie a

bugetului pe trim II.

1956

165 199 Dare de seamă contabilă asupa executării bugetului local pe trim II/1956.

1956

166 194 Situaţii telegrafice ale încasărilor şi centralizatoare referitoare la îndeplinirea planului veniturilor de stat pe trim. III.

1956

167 203 Dări de seamă asupra reţinerii şi vărsării impozitului de salarii pe câştigul muncitorilor şi funcţionarilor pe trim III.

1956

168 196 Registru cu evidenţa nominală a plăţii impozitului de salarii pe anul 1956 în sectorul particular.

1956 P.116

169 206 Instrucţiuni privind repartizarea cifrelor de buget pe anul 1956.

1956

170 205 Situaţii, centralizatoare, note explicative referitoare la propuneri de buget pe anul 1956 pe comune, vol I.

1956

171 214 Situaţii, centralizatoare, note explicative refe-ritoare la propuneri de buget pe anul 1956 pe comune, vol II.

1956

172 212 Conturi lunare şi trimestriale de debite şi încasări privind veniturile administrate de Direcţia Impozitelor şi Taxelor, dare de seamă privind executarea planului de lucru pe trim. IV, sectorul particular (cazuri noi, clandestini descoperiţi şi verificări impuneri).

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

108

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 173 207 Bugetele sfaturilor populare comunale pe anul

1956.

1956

174 202 Formulare pentru centralizarea veniturilor şi cheltuielilor pe anul 1956, pe secţiuni.

1956 P.117

175 221-230 State de salarii personal administrav secţiile : Secretariat-Administrativ, Cadre, Organiza-torică, Culturală, Planificare, Comercială, Combustibil, C.C.F.S., Oficiu Juridic, Comitet Executiv (ianuarie-decembrie) Secţia Prevederi Sociale (ianuarie-iunie)

1956

176 157 State de salarii personalul Secţiei Prevederi Sociale (iulie-decembrie)

1956

177 81 State de salarii ale personalului Biroului Special (ianuarie-iulie).

1956

178 231-242 State de salarii secţia Financiară (ianuarie-decembrie)

1956 P.118

179 130 137-142

State de salarii Secţia Drumuri personal interior, exterior (cantonieri, picheri) tehnic şi zilieri. Vol I. (ianuarie –iunie, chenz I)

1956

180 132-136 143

State de salarii Secţia Drumuri personal interior, exterior (cantonieri, picheri) tehnic şi zilieri. Vol II (iunie chenzina II-decembrie)

1956 P.119

181 171-177 State de plată Secţia Sănătate personalul secţiei, dispensarul TBC Murgeni, Sanepid, circ. Băseşti, Berezeni, Cârja, Fălciu, Şuletea, Ţuţcani şi puncte sanitare raionale. Vol I. (ianuarie-iulie chenzina I)

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

109

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 182 178-182 State de plată Secţia Sănătate personalul

secţiei, dispensarul TBC Murgeni, Sanepid, circ. Băseşti, Berezeni, Cârja, Fălciu, Şuletea, Ţuţcani şi puncte sanitare raionale. Vol II. (iulie chenzina II-decembrie)

1956

183 158 State de plată – Secţia Sănătate personalul Spitalelor Unificate Murgeni, Găneşti şi Fălciu (ianuarie-martie, iulie-decembrie)

1956 P.120

184 115-126 State de salarii Secţia Agricolă, personalul interior, circ. agricole, lot zootehnic, agenţi agricoli, ajutoare boală (ianuarie-decembrie).

1956

185 220 State de salarii personalul cantinei (octombrie-decembrie)

1956

186 149 State de salarii cadre didactice din raion, vol I. (ianuarie-martie chenzina I.)

1956 P.121

187 150 State de salarii Secţia Învăţământ şi cadre didactice din raion, vol II. (martie-iunie)

1956

188 151 State de salarii Secţia Învăţământ, cadre didactice din raion, vol III.(iunie-august)

1956

189 154 State de salarii Secţia Învăţământ şi cadre didactice din raion vol IV. (augeust-septembrie)

1956 P.122

190 152 State de salarii Secţia Învăţământ, cadre didactice din raion vol V. (septembrie-noiembrie )

1956

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

110

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 191 153 State de salarii Secţia Învăţământ şi cadre

didactice vol VI (noiembrie-decembrie)

1956

192 54/1953 Repertoar rol agricol comuna Schineni 1956

1956 P.123

193 243 Registru cuprinzând bugetul de venituri şi cheltuieli al raionului pe anul 1956.

1956

194 249 Registru de salariii 1956-1958

195 244 Registru rol agricol- întovărăşiri agricole .

1956

196 246 Registru rol, clădiri, comerţ, meseriii din oraşul Murgeni.

1956

197 245 Registru rol agricol comuna Stoeşeşti.

1956 P.124

ANUL 1957

1 11 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri, decrete MAN şi instrucţiuni referitoare la coordonarea activităţilor agricole, decret privind desfiinţarea cotelor obligatorii la produsele agricole vegetale şi lapte şi stabilirea regimului de colectare la lână, legume, zarzavaturi, fructe.

1957

2 1 Dispoziţii, instrucţiuni, decizii ale sfatului Popular Regiunea Iaşi cu privire la îndeplinirea sarcinilor din planul pe anul 1957, desfăşurarea campaniilor agricole, alegerea de asesori populari, măsuri în urma controalelor financiare la diferite secţii, opisul dosarelor întocmite de sfaturile populare comunale.

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

111

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 3 2 Dispoziţii, instrucţiuni, decizii ale sfatului

Popular Regiunea Iaşi referitoare la luarea de măsuri pentru sprijinirea sectorului socialist, campaniile agricole, organizarea muncilor culturale, întocmirea unor documentaţii solicitate.

1957

4 34 Corespondenţă confidenţială a sfatului popular raional cu instituţii superioare referitoare la: lucrări geo-topogrametrice ale unor echipe militare, măsuri pentru folosirea terenurilor agricole rezerve de stat, provenite din aplicarea HCM 308/1953, situaţia registrelor de stare civilă ale comunelor aparţinând regiunii Iaşi (ex. 2) care se află la Serviciul Evidenţei Populaţiei Iaşi pentru perioada 1883-1950 – vol I.

1957 P.125

5 35 Corespondenţă confidenţială cu sfatul popular regional, Procuratura şi Miliţia Raionului Murgeni, prin care se ia la cunoştinţă şi se aplică HCM şi decrete ale MAN referitoare la: stabilirea atribuţiilor, organizarea şi func-ţionarea comisariatelor militare, relaţiile dintre sfaturile populare şi organele de miliţie; proces-verbal întocmit de Procuratura Reginii Iaşi cu ocazia controlului la sediul Comitetului Executiv al Sfatului Popular Raional, raport de activitate a Miliţiei Raionale, prezentat în şedinţa Comitetului Executiv din 5 nov. 1958, instrucţiuni şi ordine referitoare la regimul băuturilor alcoolice, vol.II.

1957-1958

6 36 Corespondenţă confidenţială cu sfatul popular regional şi Miliţia Raionului Murgeni privind situaţia socială şi politică, infracţiuni ale unor

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

112

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 cetăţeni, tabele cu situaţia imprumuturilor acordate ţăranilor între 1945-1956, tabele nominale cu foştii moşieri, ale căror terenuri au fost ridicate de GAS Murgeni, conform decretului 83 din 5 martie 1949, (pe persoane, localităţi, suprafaţa deposedată pe categorii), vol. III

7 37 Corespondenţă confidenţială cu sfatul popular regional referitoare la: situaţii centralizatoare privind dezvoltarea sectorului socialist, salariaţii raionului şi funcţia deţinută, planuri de muncă şi colectare, foşti moşieri deposedaţi de pământ, vol IV.

1957

8 3 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale, ordine, instrucţiuni, adrese cu privire la situaţia transformării socialiste în agricultură, procese-verbale pentru închiderea dosarelor şi inventare ale dosarelor create în anul 1956 de către sfaturile populare comunale.

1957

9 16 Instrucţiuni, ordine, adrese către instiţuţii locale şi cetăţeni din raion cu privire la întocmirea unor statistici, repartizări de sume de bani pentru premii, aprovizionarea cu diverse materiale, cereri de încadrare, transfer.

1957

10 9 Planuri de măsuri, instrucţiuni, adrese referitoare la organizarea alegerilor de deputaţi în Marea Adunare Naţională.

1957

11 8 Decizii ale Sfatului Popular Regional Iaşi cu privire la descentralizarea muncii secţiilor operative, aplicarea normelor interne de funcţionare a sfaturilor populare regionale, raionale şi orăşeneşti, trecerea din

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

113

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 administrarea comunelor Fălciu şi Vetrişoaia în administrarea M.A.I. a suprafeţei de 6,626 ha necesare companiilor de frontieră, activitatea comisiilor săteşti ale femeilor etc.

12 7 Decizii ale Comitetului Executiv Raional privind aprobări de viramente, combaterea unor epizotii, instituiri de carantine, prevenirea incendiilor.

1957

13 6 Decizii şi publicaţii pentru afişare ale Sfatului popular regional şi raional.

1957 P.126

14 24 Planuri de muncă, rapoarte de activitate ale secţiilor sfatului popular raional pe anul 1957 şi trim. IV/1956, activitatea Comisiei de împăciuire înfiinţată în 1957, inventarierea şi păstrarea arhivei acesteia.

1957

15 189/ 1958

Procese-verbale ale şedinţelor comitetului executiv local referitoare la desfăşurarea campaniei de însămânţare, dări de seamă, rapoarte de activitate şi planuri de muncă ale secţiilor pentru perioada 1957-1958.

1957-1958

16 10 Planul forţelor de muncă şi al fondului de salarii pe trimestrele I,II, III, IV 1957.

1957

17 5 Decizii ale sfatului popular raional şi regional privind încadrări, transferări, desfaceri contracte de muncă, sancţiuni, vol I.

1957

18 56/1959 Decizii ale sfatului popular raional şi regional privind încadrări, transferări, desfaceri contracte de muncă, sancţiuni, vol II.

1957-1959

P.127

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

114

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 19 14 Procese-verbale ale şedinţelor extraordinare

ale Comitetului Executiv Raion Murgeni însoţite de decizii cu privire la modificarea stării sociale a unor chiaburi, trecerea lor la categoria mijlocaşi sau invers, vol I.

1957

20 33 Decizii ale Comitetului Executiv Raional Murgeni de schimbări a categoriei sociale a unor cetăţeni din raion, vol II.

1957

21 28 Registre procese verbale ale şedinţelor comitetului executiv raional pentru perioada ianuarie-mai 1957.

1957

22 29 Registre concepte procese verbale ale şedinţelor comitetului executiv raional pentru perioada aprilie –septembrie 1957.

1957

23 12 Procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv Raional înaintate Sfatului Popular Regional Iaşi privind: analiza muncii secţiilor, campanile agricole, îndeplinirea planului de stat, contribuţia în muncă, vol I.

1957 P. 128

24 13 Procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv Raional înaintate Sfatului Popular Regional Iaşi privind: analiza muncii comisiei raionale de femei, activitatea comitetelor executive comunale, lucrări executate din contribuţia în muncă.

1957

25 20 Procesul-verbal al celei de a V-a sesiuni raio-nale din 3 martie 1957, însoţit de planul de muncă, rapoarte, situaţii statistice privind desfăşurarea campaniei agricole.

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

115

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 26 19 Procesul-verbal al celei de a VI-a sesiuni

raionale din 28 aprilie 1957, însoţit de cuvânt de deschidere, planul de muncă, rapoarte, situaţii statistice privind analiza şi execuţia bugetului, dezbătute în şedinţă.

1957

27 18 Procesul-verbal al celei de a VII-a sesiuni raionale din 14 iulie 1957 însoţit de planul de muncă, rapoarte, situaţii statistice privind analiza contribuţiei în muncă pe anii 1956, 1957, dezbătute în şedinţă.

1957

28 17 Procesul-verbal al celei de a VIII-a sesiuni raionale din 22 septembrie 1957, însoţit de dări de seamă, rapoarte, situaţii statistice privind analiza desfăşurării campaniei agricole de vară, dezbătute în şedinţă.

1957

29 21 Dare de seamă contabilă privind executarea planului de venituri şi chletuieli bugetare şi extrabugetare la 31 decembrie 1957, întocmită de Secţia Secretariat Administrativ.

1957

30 22 Bugetul suplimentar al secţiei odată cu trecerea secţiilor financiare la sfaturile populare şi finanţarea acestora din bugetele locale.

1957

SECŢIA CADRE

31 61 Corespondenţă cu secţiile din raion, cetăţeni şi salariaţi privind probleme de personal: încadrare, transfer, desfacere contracte de muncă, demisii, concedii; cereri ale oamenilor muncii, vol I.

1957

32 59 Corespondenţă cu secţiile din raion, cetăţeni şi 1957- P.129

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

116

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 salariaţi privind probleme de personal: încadrare, transfer, desfacere contracte de muncă, demisii, concedii; cereri ale oamenilor muncii, vol II.

1958

33 58 Corespondenţă cu secţiile din raion, cetăţeni şi salariaţi privind probleme de personal: încadrare, transfer, desfacere contracte de muncă, demisii, concedii; cereri ale oamenilor muncii, vol III

1957-1958

34 55 Decizii ale Sfatului Popular Raion Murgeni privind încadrări, transfer, sancţiuni, desfaceri contracte de muncă.

1957

35 56 Decizii către şi ale sfaturilor populare comunale privind încadrări, transfer, sancţiuni, desfaceri contracte de muncă, vol I.

1957

36 57 Decizii către şi ale sfaturilor populare comunale privind încadrări, transfer, sancţiuni, desfaceri contracte de muncă, vol II.

1957 P.130

SECŢIA PLANIFICARE

37 194 Instrucţiuni de la forurile superioare, decizii ale comitetlui executiv raional cu privire la măsuri fianciar-contabile,descentralizarea sistemulu de planificare a economiei locale, aprobarea sistemului de salarizarea personalului de la cantine, repartizări de materiale şi produse, planuri de producţie şi de muncă ş.a.

1957

38 193 Instrucţiuni, dispoziţii, circulare, adrese ale 1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

117

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 Sfatului Popular Regional Iaşi cu privire la: realizarea planului local pe anul 1957, împărţirea muncii administrative a secţiilor, dări de seamă de stat, planuri de muncă privind punerea în circulaţie a unor produse.

39 195 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la întocmirea planurilor de producţie şi livrare, cereri de materiale, proiectul planului de producţie globală pe anul 1958.

1957-1958

40 196 Corespondenţă cu secţiile raionale cu privire la întocmirea unor statistici referitoare la: parcul auto al instiituţilor din raion, efectul animalier, planul forţelor de muncă şi salarii pe anul 1957 şi propuneri de planuri de producţie ale diverselor instituţii economice pentru anul 1958, vol I.

1957

41 197 Corespondenţă cu secţiile raionale cu privire la întocmirea unor statistici referitoare la: parcul auto al instituţiilor din raion, efectul animalier, planul forţelor de muncă şi salarii ale sfaturilor populare comunale pe anul 1957 şi propuneri de planuri de producţie pentru anul 1958, vol II.

1957 P.131

SECŢIA DRUMURI

42 152 Corespondenţă confidenţială cu sfatul popular regional privind compunerea comandamentului pentru inundaţii, obiectivele şi măsurile luate contra acestora, utilizarea fondurilor din rezerva bugetară, sesizări, reclamaţii.

1957

43 149 Corespondenţă confidenţială cu sfatul popular 1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

118

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 regional privind reglementarea unor drepturi şi obligaţii ale agenţilor poştali, măsuri de intervenţie în caz de viscol şi ninsori abundente.

44 148 Adresa Sfatului Popular Regiunea Iaşi către Secţia Drumuri prin care trimite, spre luare la cunoştinţă, normele de timp şi tarifele de acord pentru prelucrarea pietrei.

1957

45 145 Dări de seamă statistice şi de stat lunare şi trimestriale privind îndeplinirea planului de muncă şi salarii şi realizarea lucrărilor specifice.

1957

46 147 Planul de muncă şi salarii pe anul 1957.

1957

47 154 Planul trimestrial al secţiei al forţelor de muncă.

1957

48 153 Indicatori, cifre de control şi memorii justificative privind planul de stat pe anul 1957.

1957

49 150 Hotărâri şi decizii ale sfatului popular raional cu privire la concedii, transferări, realizare de plan.

1957

50 151 Corespondenţă cu cetăţeni şi salariaţi pe probleme de personal, cereri de încadrare, demisii, tranfer.

1957

51 156 Decizii ale sfatului popular raional cu privire la sancţiuni, desfacere contracte de muncă, încadrări, transfer.

1957

52 155 Situaţii statistice privind stadiul lucrărilor, foi 1957 P.132

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

119

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 de lucru în acord, pontaje şi calculul drepturilor muncitorilor zilieri care au efectuat lucrări de reparaţii, construcţii pe anul 1957.

SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT

53 144/1958 Corespondenţă cu sfatul popular regional privind modificarea regulamentului de funcţionare a învăţământului de cultură generală fără frecvenţă, apariţii de lucrări, informare privind activitatea desfăşurată de şcolile din raion pe trim I-II /1957/1958, lucrări din autoimpunere, cereri, autobiografii ale oamenilor muncii privind încadrarea în învăţământ sau alte probleme de personal.

1957-1958

54 140/1958 Decizii ale Comitetului executiv raional privind încadrarea personalului didactic din şcoli pe anii 1957-1958.

1957-1958

55 139 /1958

Autobiografii şi copii de pe acte de studii şi stare civilă ale cadrelor didactice.

1957-1958

P.133

SECŢIA SANITARĂ

56 219 Instrucţiuni ale Ministerului Sănătăţii şi al Prevederilor Sociale privind organizarea şi funcţionarea asistenţei curativo-profilactică în timpul muncilor agricole de vară.

1957

57 220 Hotărâri ale comitetului executiv raional cu privire la aprovizionarea unităţilor sanitare săteşti cu medicamente, descoperirea de boli infecţioase şi deparazitarea generală a caselor şi instituţiilor din raion.

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

120

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 58 218 Corespondenţă cu sfatul popular regional

pentru întocmirea unor statistici privind decesele, naşterile şi bolile care au determinat morţile infantile în raion, planuri de activitate şi dări de seamă de stat privind protecţia muncii.

1957

59 214 Procese-verbale de îndrumare, constatare şi control întocmite de medicul responsabil curativ-profilactic cu ocazia controlului la unităţi sanitare, procese-verbale ale şedinţelor circumscripţiilor sanitare din raion privind activitatea desfăşurată, prelucrarea instrucţi-unilor noi, probleme specifice.

1957

60 177 Situaţia demografică a unităţilor sanitare din raion, populaţia circumscripţiilor comune componente, utilităţi, tabele nominale de posturile existente la spitalul Murgeni la 1 februarie, (nume, funcţie, sarariu tarifar), state de funcţie, lista tuturor salariaţilor sanitari din raion (nume, orig. socială, studii, apartenenţă politică, avere).

1957

61 216 Centralizator cu veniturile şi cheltuielile şi proiectul de buget al secţiei pe anul 1957, devize pentru justificarea cheltuielilor propuse.

1957

62 217 Planul forţelor de muncă, situaţia fondului de salarii, chestionar cu întrebări şi răspunsuri la aplicarea decretului 571 privind alocaţia de stat pentru copii.

1957

63 154/1958 Planul forţelor de muncă şi al fondului de salarii, situaţii privind salariaţii instituţiilor sanitare din raion înainte şi după HCM

1957-1958

P.134

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

121

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 1365/1957, state de funcţiuni, tabele cu repartizarea personalului pe grupe de salarii şi categorii de salariaţi.

64 179 Rapoarte şi dări de seamă statistice asupra activităţii medico-sanitare şi a stării de sănătate a populaţiei pe anul 1957, tabel cu populaţia Raionului Murgeni, pe comune .

1957

65 178 Dări de seamă contabile semestriale ale secţiei asupra executării planurilor de venituri bugetare şi extrabugetare.

1957

66 215 Corespondenţă cu sfatul popular regional, cetăţeni şi salariaţi pe probleme de personal, cereri de încadrare, demisii, transfer.

1957

67 180 Decizii ale Comitetului executiv raional privind încadarea personalului medico-sanitar.

1957 P.135

68 196/1958 Dări de seamă şi rapoarte de activitate ale Oficiului Prevederi Sociale de pe lângă secţia Sănătate, cu privire la activitatea desfăşurată în cursul anului. Planuri de muncă pentru anul 1958.

1957-1958

SECŢIA COMERCIALĂ

69 188/1958 Instrucţiuni ale Sfatului Popular Regiunea Iaşi cu privire la trecerea conducerii pieţelor, târgurilor şi oboarelor asupra comitetelor executive locale, decizii de stabilire a preţurilor la diverse produse alimentare, stabilirea taxelor pentru comercianţii ambulanţi, meseriaşi particulari, dări de seamă ale secţiei; în anexă: proiect pentru amenajarea

1957-1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

122

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 pieţii din Tg. Murgeni întocmit în anul 1955.

70 224 Situaţii, rapoarte comerciale, referate, dări de seamă privind : activitatea desfăşurată, aspecte manifestate în comerţul socialist, mişcarea alimentelor şi necesarul de produse pentru elevii din internat ş.a.

1957

71 225 Decizii ale comitetelor regional Iaşi şi raionale Huşi, Bârlad şi Murgeni de stabilire a preţurilor plafon de achiziţie la legume, zarzavaturi şi fructe pe anul 1957.

1957 P.136

SECŢIA AGRICOLĂ

72 121 Instrucţiuni ale Ministerului Agriculturii, Sfatului Popular Regional Iaşi privind trasformarea socialistă a agriculturii, situaţia întovărăşirilor şi a GAC-urilor din raion, întocmirea situaţiei fondului silvic, dare de seamă asupra activităţii Serviciului O.T.A. din raion.

1957

73 101/1958 Hotărâri, decizii, instrucţiuni ale Ministerului Agriculturii privind trecerea în folosinţa GAS a terenurilor situate pe zonele drumurilor şi căilor ferate, circulaţia bunurilor agricole.

1957-1958

74 123 Hotărâri, ordine, decizii regionale şi raionale cu privire la locuitorii care au terenuri în apro-pierea bălţilor proprietatea statului, prin HCM 184/1954, activitatea învăţământului agricol, desfăşurarea campaniilor agricole, dezvoltarea sectorului cooperatist, decret pentru comasarea şi circulaţia bunurilor agricole.

1957

75 126 Corespondenţă cu sfatul popular regional 1957-

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

123

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 privind aprovizionarea cu materiale de construcţii, proiect de plan pentru transformarea socialistă a agriculturii, executarea campaniilor agricole.

1958

76 128 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale şi GAC-uri referitoare la aprovizionarea cu materiale, trimiterea seminţelor pentru analiză, cereri ale oamenilor muncii pentru încadrare, transfer, demisie; referate de cadre.

1957 P.137

77 127 Referate ale Serviciului GAC privind transformarea economiei socialiste, stadiul cooperativizării şi colectivizării a raionului Murgeni.

1957-1958

78 118 Referate privind lichidarea unor focare de infecţie la animale, decizii ale sfatului popular raional de instituire şi ridicare a carantinei şi procese-verbale ale agenţilor veterinari de autopsie a animalelor afectate de epizotii.

1957-1958

79 122 Rapoarte asupra execuţiei bugetare anuale ale secţiei, liste nominale de debitorii din autoimpuneri 1952-1957.

1957-1958

80 120 Corespondenţă cu sfaturile populare regional şi comunale cu privire la cereri de angajări, transfer.

1957

81 218/1956 Dări de seamă de stat şi centralizatoare privind calculul producţiei vegetale, balanţa suprafeţelor şi stabilirea modului de folosinţă a terenurilor pe anul 1957.

1957 P.138

82 125 Dări de seamă statistice şi centralizatoare 1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

124

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 referitoare la suprafeţe cultivate şi terenuri, pe categorii de folosinţa, la închiderea campaniilor agricole.

83 105/1958 Referatul inginerului cadastral cu privire la constituirea întovărăşirii agricole “ Unirea “ -sat Băseşti, comuna Băseşti; tabele nominale cu întovărăşiţii ce posedă teren în perimetru în întovărăşirile agricole “Unirea”, “Tudor Vladimirescu”, “Ilie Pintilie “ din aceeaşi comună.

1957-1958

84 63 Proiecte de comasare a întovărăşirii agricole “ Ilie Pintilie”, sat Băseşti, com. Băseşti; tabele nominale cu întovărăşitii, locuitorii dislocaţi şi compensarea acestora, schimburi de teren prin comasare (nume, localitate, categ socială, teren); schiţă-proiect de comasare.

1957

85 64 Referat, proces-verbal de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “Ştefan cel Mare”, sat Băsăşti, com. Băsăşti, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi cu suprafeţele de pământ.

1957 P.139

86 68 Situaţii privind etapele comasării întovărăşirii agricole “Brazda Nouă” din Satul Nou, com. Berezeni; tabele nominale cu locuitorii întovărăşiţi, dislocaţi, cei care au făcut schimburi de teren (nume, localitate, suprafeţe de teren, apartenenţa politică).

1957

87 66 Referat, proces-verbal de comasare privind constituirea întovărăşirii agricole “Victoria Socialismului” satul Hrânceni, comuna

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

125

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 Berezeni; tabele nominale cu întovărăşiţii, cei care posedă teren în perimetru, locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren (nume, localitate, suprafeţe de teren, apartenenţa politică).

88 67 Referate şi schiţe-proiect de comasare a întovărăşirii agricole “23 August”, sat Berezeni, com. Berezeni; tabele nominale cu întovărăşiţii, cei care posedă teren în perimetru, locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren (nume, localitate, suprafeţe de teren, apartenenţa politică).

1957

89 107 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “Brazda Nouă”, sat Igeşti, com. Berezeni.

1957

90 65 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “2 Octombrie”, sat Blă-geşti, com. Blăgeşti, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare.

1957

91 106/1958 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “Pământ Desţelenit”, sat Copaciana, com. Bozia, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare.

1957-1958

92 62 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirile agricole “Pământ Desţelenit şi 1 Mai”, sat Copaciana, com. Bozia, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare.

1957-1959

P.140

93 70 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “1907, com. Cârja, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

126

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 comasare; schiţa proiectului de comasare.

94 71 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “23 August, com. Cârja, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare; schiţa suprafetelor socializate.

1957

95 72 Referate de comasare a întovărăşirii agricole “ Ilie Pintilie”, com. Cârja; tabele nominale cu întovărăşitii, locuitorii dislocaţi şi compensarea acestora, schimburi de teren prin comasare (nume, localitate, categ socială, teren); schiţă-proiect de comasare.

1957

96 69 Referate de comasare a întovărăşirii agricole “ Olga Bancic”, com. Cârja; tabele nominale cu întovărăşitii, locuitorii dislocaţi şi compensarea acestora, schimburi de teren; schiţă-proiect de comasare.

1957

97 73 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “Viaţa Nouă” com. Dodeşti, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare; schiţa proiectului de comasare.

1957

98 74 Etape ale comasării întovărăşirii agricole “Bogata”, com. Fălciu; tabele nominale cu întovărăşitii, locuitorii dislocaţi şi compensarea acestora, schimburi de teren prin comasare (nume, localitate, categ socială, teren)

1957

99 76 Comasările a VII a şi a VIII-a ale întovărăşirii agricole “2 Octombrie” com. Fălciu; tabele nominale cu întovărăşitii, locuitorii dislocaţi şi compensarea acestora, schimburi de teren prin

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

127

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 comasare

100 77 Comasările a VI a şi a VII-a ale întovărăşirii agricole “11 Martie” com. Fălciu; tabele nomi-nale cu întovărăşitii, locuitorii dislocaţi şi compensarea acestora, schimburi de teren prin comasare .

1957

101 75 Schite ale proiectului de comasare al întovărăşirii agricole “2 Octombrie” com. Fălciu; tabele nominale cu întovărăşitii, locuitorii dislocaţi şi compensarea acestora, schimburi de teren prin comasare.

1957

102 78 Comasarea a III-a al întovărăşirii agricole “Drumul lui Lenin” com. Fălciu; tabele nominale cu întovărăşitii, locuitorii dislocaţi şi compensarea acestora, schimburi de teren prin comasare

1957

103 79 Acte de comasare, tabele nominale de schimburi de terenuri prin comasare ale întovărăşirilor agricole “ 2 Octombrie”, “”Bogata”, “11 Martie”, “Drumul lui Lenin” din com. Fălciu (nume, locuinţă, suprafaţa dislocată, vecini

1957

104 81 Referat de comasare a întovărăşirii agricole “7 Noiembrie” com. Găgeşti; tabele nominale cu întovărăşiţii şi cu cei dislocaţi din perimetrul comasat.

1957

105 82 Referat de comasare a întovărăşirii agricole “Calea Fericirii” com. Găgeşti; tabele nominale cu întovărăşiţii şi cu cei dislocaţi din perimetrul comasat; schiţă-proiect de

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

128

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 comasare.

106 80 Referat de comasare a întovărăşirii agricole “agricultura Nouă” com. Găgeşti; tabele nominale cu întovărăşiţii şi cu cei dislocaţi din perimetrul comasat; schiţă-proiect de comasare.

1957

107 83 Etape ale comasării întovărăşirii agricole “Răsăritul ”, com. Găgeşti; tabele nominale cu întovărăşitii, locuitorii dislocaţi şi compensarea acestora, schimburi de teren prin comasare (nume, localitate, categ socială, teren)în anexă actele constituirii întovărăşirii în anul 1954.

1957

108 109 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “8 Martie” com. Mă-luşteni, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare.

1957

109 108 Referat, proces-verbal de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “1 Mai”, com. Măluşteni, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi, cu suprafeţele de pământ aferente.

1957

110 85 Referat, proces-verbal de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “30 Decembrie”, com. Măluşteni, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi, cu suprafeţele de pământ aferente.

1957

111 84 Referat, proces-verbal de comasare şi act de 1957 P.141

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

129

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 constituire a întovărăşirii agricole “Victoria”, com. Măluşteni, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi, cu suprafeţele de pământ aferente.

112 91 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “Progresu” com. Murgeni, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare, schiţe-proiect de comasare.

1957

113 86 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “30 Decembrie” com. Murgeni, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare, schiţe-proiect de comasare.

1957

114 87 Referat, proces-verbal de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “8 Martie”, com. Murgeni, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi, cu suprafeţele de pământ aferente.

1957

115 88 Referat, proces-verbal de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “Victoria”, com. Măluşteni, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale şi registre cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi, cu suprafeţele de pământ aferente.

1957

116 104/1958 Referat, proces-verbal de comasare şi act de constituire a întovărăşirii agricole “16 Februarie”, com. Măluşteni, însoţit de situaţii statistice, tabele nominale şi registre cu

1957-1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

130

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi, cu suprafeţele de pământ aferente.

117 89 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “9 Mai” com. Murgeni, cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare, schiţe-proiect de comasare.

1957

118 90 Referat al inginerului cadastral şi hotărârea comitetului executiv raional de constituire a întovărşirii agricole “Drumul Belşugului” , com. Murgeni; tabele nominale şi registre cu locuitorii înscrişi în întovărăşiri şi cei dizlocaţi, cu suprafeţele de pământ aferente.

1957

119 93 Referat al inginerului cadastral şi actul constitutiv al întovărăşirii agricole “Progresu” com. Rânceni; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

120 103 Referat al inginerului cadastral de constituire a întovărăşirii agricole “7 Noiembrie” com. Rân-ceni, tabele nominale cu membrii înscrişi şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

121 102 Etape ale constituirii întovărăşirii agricole “Brazda peste hotare” com. Rânzeşti; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

122 101 Etape ale comasării întovărăşirii agricole “Ştefan Gheorghiu”, com. Rânzeşti; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

131

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 123 112/

1960 Situaţii statistice privind evidenţa terenului arabil din com Schineni, tabele nominale cu membrii întovărăşirilor, GAC-urilor din comună şi cu suprafeţele deţinute.

1957-1960

124 92 Referat al inginerului cadastral de constituire a întovărăşirii agricole “30 Decembrie” com. Rânceni, tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

125 94 Etape ale comasării întovărăşirii agricole “Recolta com. Şuletea; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

126 95 Etape ale comasării întovărăşirii agricole “7 Noiembrie”, com. Şuletea; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

127 96 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “Zorile” com. Şuletea cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare.

1957

128 97 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “1 Mai” com. Şuletea cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare.

1957

129 100 Etape ale comasării întovărăşirii agricole “Aurel Şetu” com. Şuletea; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

132

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 130 98 Situaţii reprezentând etape ale comasării

întovărăşirii agricole “Nicos Boloianis” com. Şuletea; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

131 99 Tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşirea agricolă “8 Martie” com. Şuletea cu locuitorii dislocaţi şi schimburi de teren prin comasare.

1957 P.142

132 105 Situaţii reprezentând etape ale comasării întovărăşirii agricole“1907” com. Ţuţcani; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

133 104 Referat al inginerului cadastral şi actul constitutiv al întovărăşirii agricole “Drumul Belşugului” com. Ţuţcani; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

134 112 Referat al inginerului cadastral privind constituirea întovărăşirii agricole “al II-lea Congres” com. Vetrişoaia tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

135 111 Referat al inginerului cadastral şi actul constitutiv al întovărăşirii agricole “9 Mai” com. Vetrişoaia; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

1957

136 110 Situaţii reprezentând etape ale comasării 1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

133

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 întovărăşirii agricole “1 Mai” com. Vetrişoaia; tabele nominale cu membrii înscrişi în întovărăşire şi cei dislocaţi, acte de schimb terenuri.

137 117 Procese-verbale ale sedintei raionale pentru discutarea proiectului de comasare la GAS Murgeni; tabel nominal cu locuitorii ce posedă terenuri în perimetrul comasat (nume, localitate, categoria socială, suprafaţa), acte de schimb legalizate şi depuse la Notariatul de Stat raionul Murgeni încheiate între Ministerul Agriculturii şi locuitorii care fac schimb de teren.

1957

138 Acte de schimb şi tabelul nr. 4 nominal de schimbul terenului prin comasare la întovărăşirile agricole din comunele, Murgeni, Stoeneşti, Ţuţcani.

1957

139 114 Procese-verbale ale Secţiei Financiare a raionului cu privire la stabilirea impozitelor provenite din întovărăşirile agricole; tabele nominale cu membrii întovărăşirilor agricole din raion, suprafeţele aduse în întovărăşire şi impozitul stabilit pe anul 1957, vol I.

1957 P.143

140 115 Procese-verbale ale Secţiei Financiare a raionului cu privire la stabilirea impozitelor provenite din întovărăşirile agricole; tabele nominale cu membrii întovărăşirilor agricole din raion, suprafeţele aduse în întovărăşire şi impozitul stabilit pe anul 1957, vol II. s

1957

141 113 Acte de constituire a întovărăşirilor agricole 1957- P.144

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

134

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 din raion, tabele cu întovărăşiţii şi cei dislocaţi pentru perioada 1953-1957; procese verbale şi dări de seamă ale gospodăriilor şi întovărăşirilor agricole.

1958

SECŢIA FINANCIARĂ

142 213 HCM, ordine, hotărâri, instrucţiuni ale organelor CFI regionale privind: coordonarea activităţii de control cu celelalte strucţturi abilitate, situaţii ale controalelor efectuate, tabele cu instituţiile din raion verificate, ş.a.

1957

143 212 Corespondenţă cu secţia financiară regională cu privire la alocarea fondului nescriptic, statul de funcţiuni al secţiei, dări de seamă de stat asupra planului d e muncă şi salarii.

1957

144 223 HCM, ordine, instrucţiuni regionale, privind unele măsuri pentru folosirea terenurilor agricole rezervă de stat, provenite din decretul 308/1953, evidenţa colectărilor de produse vegetale şi animale, schimbarea situaţiei sociale ale unor chiaburi, tabel nominal cu agenţii colectori din comunele raionale, planuri de muncă.

1957

145 221 Procese-verbale de sechestru şi de revenire asupra hotărârii, referitoare la terenul proprietarului Marian Ştefan , din com. Cârja.

1957

146 185/1958 Procese-verbale şi dări de seamă de analiza muncii depuse de organele CFI în perioada 1957-1958.

1957

147 211 Planuri lunare şi trimestriale şi instrucţiuni ale 1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

135

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 sfatului popular raional către instituţii economice privind încasarea impozitelor.

148 204 Dare de seamă contabilă şi memoriu justificati privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiilor raionale.

1957

149 210 Dare de seamă asupra impunerilor pe venit pe anul 1957.

1957

150 209 Dare de seamă asupra impunerilor pe venit pe anul 1957 pentru veniturile neagricole impuse în trecut la agricol.

1957

151 202 Dare de seamă contabilă asupra executării bugetului local pe trim I/1957, vol I.

1957 P.145

152 206 Dare de seamă contabilă asupra executării bugetului local pe trim I/1957, vol II.

1957

153 207 Dare de seamă contabilă asupra executării bugetului local pe trim II/1957.

1957

154 203 Dare de seamă contabilă asupra executării bugetului local pe trim III/1957.

1957

155 222 Centralizatoare privind conturile de execuţie a planului de cheltuieli bugetare, balanţe de verificare la unităţile sanitare din raion ş.a.

1957 P.146

156 201 Dări de seamă contabile ale secţiilor privind executarea bugetului local.

1957

157 205 Situaţii financiare privind impozite şi taxe la 31 decembrie 1956 şi trim I /1957.

1957

158 198 Rapoarte şi situaţii financiare privind execuţia 1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

136

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 bugetului la 31 decembrie 1956 şi în trim I/1957.

159 208 Dări de seamă contabile de executarea bugetului local ale sfaturilor populare comunale.

1957

160 199 Bugetele de venituri şi cheltuieli ale sfaturilor populare comunale.

1957

161 200 Tabele centralizatoare privind calculul planului pe anul 1957 la impozitele pe veniturile populaţiei.

1957 P.147

162 228 Registru proiectul de buget al sfatului popular raional pe anul 1957.

1957

163 227 Registru cu bugetul de venituri şi cheltuieli al sfatului popular raional pe anul 1957.

1957 P.148

164 38,40, 43-54

State de salarii personal administrav secţiile : Secretariat-Administrativ, Cadre, Organizatorică, Culturală, Planificare, Comercială, Combustibil, C.C.F.S., Oficiu Juridic, Comitet Executiv (ianuarie-decembrie)

1957

165 39-54 State de salarii secţia Financiară (ianuarie-decembrie)

1957

166 229-240 State de salarii personalul cantinei (octombrie-decembrie)

1957 P.149

167 241 State de salarii personalul Secţiei Prevederi Sociale (ianuarie-martie)

1957

168 177 State de plată – Secţia Sănătate personalul 1957

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

137

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 Spitalelor Unificate Murgeni, Găneşti şi Fălciu (ianuarie-decembrie, lipsă oct. la Sp. Murgeni)

169 181-192 State de plată Secţia Sănătate personalul secţiei, dispensarul TBC Murgeni, Sanepid, circ. Băseşti, Berezeni, Cârja, Fălciu, Şuletea, Ţuţcani şi puncte sanitare raionale. (ianuarie-decembrie)

1957 P.150

170 157-163 State de salarii Secţia Drumuri personal interior, exterior (cantonieri, picheri) tehnic şi zilieri. Vol I. (ianuarie –iunie)

1957

171 163-169 State de salarii Secţia Drumuri personal interior, exterior (cantonieri, picheri) tehnic şi zilieri. Vol II (iulie-decembrie)

1957 P.151

172 173 State de salarii cadre didactice din raion şi pesonalul Secţiei Învăţământ – ianuarie

1957

173 174-175 State de salarii personalul secţiei Învăţământ (martie-decembrie)

1957

174 129-144 State de salarii Secţia Agricolă, personalul interior, circ. agricole, lot zootehnic, agenţi agricoli, ajutoare boală, zilieri (ianuarie-decembrie)

1957 P.152

175 287 Registru repertoar de rol agricol-comuna Băsăşti

1957-1958

176 280 Registru repertoar de rol agricol-comuna Blăgeşti.

1957-1958

177 290 Registru repertoar de rol agricol-comuna Cârja 1957-

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

138

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 1958

178 281 Registru repertoar de rol agricol-comuna Dodeşti

1957

179 288 Registru repertoar de rol agricol-comuna Epureni

1957-1958

180 282 Registru repertoar de rol agricol-comuna Fălciu

1957-1958

181 283 Registru repertoar de rol agricol-comuna Găgeşti

1957-1958

182 287 Registru repertoar de rol agricol-comuna Murgeni

1957-1958

183 284 Registru repertoar de rol agricol-comuna Schineni

1957-1958

184 285 Registru repertoar de rol agricol-comuna Şuletea

1957-1958

185 289 Registru repertoar de rol agricol-comuna Rânzeşti.

1957-1958

P.153

186 192/1958 Tabele şi situaţii statistice cu persoanele din cuprinsul raionului care au contractat cereale şi animale, producătorii restanţieri la muncile S.M.T., autorizaţie de funcţionare moara Mătăsaru Gheorghe din Băsăşti, procese-verbale de verificarea debitelor de muncă SMT, cereri ale locuitorilor, referat privind constituirea fondului central al statului pe anul 1959.

1957-1959

P.154

187 291 Registru de conturi personale pentru bunurile 1957-

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

139

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 vândute, conform decretului 111/1951.

1959

188 292 Registru matricol pentru evidenţa veniturilor stabilite comercianţilor, meseriaşilor şi industriaşilor.

1957-1959

189 263 Registru de intrare- ieşire scrisori şi sesizări.

1957-1960

P.155

190 247 Registru rol unic comuna Băseşti, vol I nr. 1-398

1957-1958

191 248 Registru rol unic comuna Băseşti, vol II nr. 399-798

1957-1958

192 249 Registru rol unic comuna Băseşti, vol III nr. 799-

1957-1958

P.156

193 242 Registru rol unic comuna Blăgeşti, vol I nr. 1-399

1957-1958

194 243 Registru rol unic comuna Blăgeşti, vol II nr. 400-802

1957-1958

195 244 Registru rol unic comuna Blăgeşti vol III nr. 803-1000

1957-1958

P.157

196 245 Registru rol unic comuna Bozia vol I nr. 1-403

1957-1958

197 246 Registru rol unic comuna Bozia vol II nr. 404-521

1957-1958

198 250 Registru rol unic comuna Cârja, vol I nr. 1-400

1957-1958

199 251 Registru rol unic comuna Cârja, vol II nr. 405-900

1957-1958

P.158

200 252 Registru rol unic comuna Dodeşti, vol I nr. 1-400

1957-1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

140

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 201 253 Registru rol unic comuna Dodeşti, vol II nr.

401-700

1957-1958

P.159

202 254 Registru rol unic comuna Epureni, vol I nr.1-410.

1957-1958

203 255 Registru rol unic comuna Epureni, vol II nr. 411-797.

1957-1958

204 256 Registru rol unic comuna Epureni, vol III nr. 798-1027

1957-1958

P.160

205 257 Registru rol unic comuna Fălciu vol I nr.1-400.

1957-1958

206 258 Registru rol unic comuna Fălciu, vol II nr. 401-802.

1957-1958

207 259 Registru rol unic comuna Fălciu, vol III nr. 803-1198

1957-1958

P.161

208 260 Registru rol unic comuna Găgeşti, vol I nr.1-400.

1957-1958

209 261 Registru rol unic comuna Găgeşti, vol II nr. 401-825.

1957-1958

210 262 Registru rol unic comuna Găgeşti, vol III nr. 826-960.

1957-1958

P.162

211 266 Registru rol unic comuna Măluşteni, vol I nr.1-403.

1957-1958

212 267 Registru rol unic comuna Măluşteni, vol II nr. 404-727.

1957-1958

213 268 Registru rol unic comuna Măluşteni vol III nr. 728-1000.

1957-1958

P.163

214 263 Registru rol unic comuna Murgeni, vol I nr.1- 1957-

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

141

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 399.

1958

215 264 Registru rol unic comuna Murgeni, vol II nr. 400-800.

1957-1958

216 265 Registru rol unic comuna Murgeni, vol III nr. 801-884.

1957-1958

P.164

217 269 Registru rol unic comuna Rânzeşti, vol I nr.1-352.

1957-1958

218 270 Registru rol unic comuna Rânzăşti, vol II nr. 353-700.

1957-1958

P.165

219 271 Registru rol unic comuna Schineni, vol I nr.1-404.

1957-1958

220 272 Registru rol unic comuna Schineni, vol II nr. 405-700.

1957-1958

221 273 Registru rol unic comuna Stoeşeşti, vol I nr.1-400.

1957-1958

222 274 Registru rol unic comuna Stoeşeşti, vol II nr. 401-800.

1957-1958

P.166

223 275 Registru rol unic comuna Şuletea, vol I nr.1-402.

1957-1958

224 276 Registru rol unic comuna Şuletea, vol II nr. 405-796.

1957-1958

225 277 Registru rol unic comuna Şuletea, vol III nr. 797-1119.

1957-1958

P.167

226 278 Registru rol unic comuna Ţuţcani, vol I nr.1-383.

1957-1958

227 279 Registru rol unic comuna Ţuţcani, vol II nr. 1957- P.168

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

142

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 384-600.

1958

ANUL 1958

SECŢIA SECRETARIAT

1 11 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri, decrete ale Marii Adunări Naţionale, instrucţiuni privind reglementarea şi controlul activităţilor din domeniile organizatorice, economice, finan-ciare, stabilirea preţurilor de achiziţie la diverse produse de consum, activitatea contribuţiei voluntare ş.a.

1958

2 1/1959 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi ministere de resort cu privire la: controale financiare ale inspectorilor regionali, întocmirea programului de preluare a vinurilor, referate şi procese verbale de verificare a capacităţii de măciniş a morilor particulare din raion, instrucţiuni pentru completarea registrelor agricole, copii ale unor autorizaţii de înstrăinare a terenului unor locuitori, notă de sinteză asupra rezultatelor acţiunii de control al inspectorilor C.F.I. la sfatul popular raional şi unităţi subordonate.

1958-1959

P.169

3 1 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi ministere de resort cu privire la: organizarea şi efectuarea alegerilor de asesori populari, reglementări în domeniul agricol, economic, financiar, verificarea gestiunilor întreprin-derilor din cuprinsul raionului ş.a.

1958

4 9 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi 1958 P.170

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

143

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 ministere de resort cu privire la: aprobarea regulilor generale de sistematizare şi construcţie în oraşe, desfăşurarea adunărilor generale la GAC, radioficarea unor localităţi raionale,tabele nominale cu comunele care au izvoare cu apă potabilă.

5 70 Corespodenţă confidenţială cu Miliţia Raionului Murgeni, Procuratura Regiunii Iaşi, Sfatul Popular Regional cu privire la: modificarea Codului Muncii, mobilizarea la lucru a funcţionarilor şi muncitorilor, desfăşurarea activităţii Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apărării Patriei, abuzuri în servici, activitatea de recrutare a tinerilor, aprovizionarea GAC-urilor cu produse şi materiale de construcţii, suprafeţele de teren al comunei Epureni pentru amplasarea depozitului DGRS şi cetăţenii deposedaţi de teren, condiţii de premiere a salariaţilor care depistează furt de energie electrică la instituţie ş.a.

1958-1959

6 3 Corespodenţă confidenţială cu Miliţia Raionului Murgeni, Procuratura Regiunii Iaşi, Sfatul Popular Regional cu privire la cunoaşterea şi aplicarea documentelor de partid, încălcarea acestora şi abuzuri în servici.

1958

7 8 Decizi ale comitetor executive regional şi raional şi publicaţii spre afişare privind: numirea unor comisii raionale, comunale, înfiinţarea unor GAC-uri, modificarea catego-riei sociale a unor chiaburi, procese-verbale de control gestionar la Şcoala de 7 ani Băseşti ş.a.

1958

8 72 Corespondenţa sfatului popular regional şi 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

144

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 raional cu privire la aplicarea decretului 144/1958 privind eliberarea autorizaţiillor de construcţii; schiţe, copii ale unor autorizaţii de construcţie sau vânzare, instrucţiuni privind sancţionarea contravenţiilor la regimul autorizaţiilor de construcţie.

9 6 Dispoziţii regionale cu privire la îndeplinirea planului de colectare, reglementarea regimului de cumpărare a produselor cerealiare la sate.

1958

10 69 Procese-verbale ale şedinţelor comitetului executiv raional privind analiza stării sociale a unor localnici şi decizii de modificare a categoriei sociale ale acestora, situaţia numerică şi nominală a chiaburilor din cuprinsul raionului la data de 1 septembrie 1958 (nume, localit, data şi nr. actului încadrării la chiaburi, teren, casa,vii, livezi, păşuni,moară, cazan de ţuică)

1958 P.171

11 7 Planuri de muncă, dări de seamă şi rapoarte de activitate ale secţiilor raionale privind activitatea desfăşuraţă pe anul 1958, vol. I.

1958

12 6/1959 Rapoarte de actitivate, dări de seamă cu privire la activitatea secţiilor raionale desfăşurată în perioada 1958-1959; în anexă dări de seamă şi grafice de şedinţe 1952-1957

1958-1959

13 197 Procesul-verbal al celei de a IX-a sesiuni raionale din 26 ianuarie 1958, însoţit de cuvânt de deschidere, planul de muncă, rapoarte, situaţii statistice privind analiza şi execuţia bugetului, dezbătute în şedinţă.

1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

145

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 14 198 Procesul-verbal al celei de a II-a sesiuni

raionale din 20 iulie 1958, însoţit de darea de seamă asupra acţiunii de contribuţie volunară şi raportul informativ privind stadiul lucrărilor agricole de vară.

1958

15 199 Procesul-verbal al celei de a III-a sesiuni raionale din 20 iulie 1958, darea de seamă cu privire la desfăşurarea campaniilor agricole, tabel cu asesorii populari care au fost propuşi în adunări generale ale oamenilor muncii.

1958

16 200 Procesul-verbal al celei de a IV-a sesiuni raionale din 11 octombrie 1958, însoţit de documentaţia anexă privind validarea man-datelor de deputaţi, revocarea unor membrii ai comitetului executiv raional, analiza muncii de contribuţie în muncă.

1958 P.172

17 12 Procese-verbale ale şedinţelor comitetului executiv raional pe anul 1958 referitoare la: analiza muncii secţiilor, înfiinţarea unor gospodării agricole, modificări de categorie socială a unor localnici, campaniile agricole, lucrări din contribuţiile agricole, dezbaterea unor documente de partid, vol I.

1958

18 13 Procese-verbale ale şedinţelor comitetului executiv raional pe anul 1958 referitoare la: analiza muncii secţiilor, realizarea planului la încasări, analiza activităţii inspectorilor CFI; educaţia patriotică a oamenilor muncii, campaniile agricole, lucrări din contribuţiile agricole, dezbaterea unor documente de partid, vol II.

1958 P.173

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

146

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 19 12/1959 Procese-verbale ale şedinţelor comitetului

executiv raional pe anii 1958, 1959 cu privire la: organizarea muncii P.C.I., analiza activăţii secţiilor, prelucrări de documente de partid, măsuri tehnice şi organizatorice de stimulare a agriculturii.

1958

20 43/1959 Corespondenţă financiar-contabilă privind analiza şi aprobarea bugetelor comunelor, sancţiuni financiare ale unor salariaţi, urmărirea unor debitori, abateri de servici.

1958

21 71 Decizii de numire în funcţii, procese-verbale de predare a gestiunii băneşti acte de garanţie, instrucţiuni pentru recuperarea pagubelor.

1958

22 65 Formulare centralizatoare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1958.

1958

23 64 Formulare pentru centralizarea veniturilor şi cheltuielilor comunelor din raion.

1958

24 66 Fişa de înregistrare a fondului de salriii, state de funcţiuni şi planul forţelor de muncă al secţiilor sfatului.

1958-1959

25 68 Dări de seamă contabile privind executarea planului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare pe anul 1958.

1958

26 9 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale privind reconstituirea de acte de stare civilă, confirmări de acte de naştere.

1958 P.174

27 10 Decizii regionale date în şedinţele comitetului 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

147

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 executiv cu privire la aprobarea planului forţelor de muncă, aplicarea plăcilor comemorative pe monumentele ieşene, ridicarea bustului Ştefan cel Mare în oraşul Vaslui, ridicarea unor monumente, transferări de bunuri în folosinţa altor instituţii, starea de sănătate a populaţiei.

28 5 Decizii ale sfatului popular raional cu privire la încadrări, transferări, trecerea la alte grile de salarizare a salariaţilor din raion.

1958

29 4 Referate ale Secţiilor Cadre, Drumuri, Agricolă, privind abateri de servici, cereri de încadrare personal.

1958

30 204 Corespondenţă cu oficiul PTTR Murgeni, publicaţii privind organizarea alegerilor de deputaţi în sfaturile populare.

1958

31 203 Decizii ale sfatului popular raional şi tabele nominale cu componenţa comisiilor electorale raionale şi comunale pentru alegerile de deputaţi, vol I.

1958

32 201 Decizii ale sfatului popular raional privind delimitarea circumscripţiilor electorale şi tabele nominale cu componenţa comisiilor şi candidaţii pentru alegerile de deputaţi, vol II

1958

33 94 Planuri de măsuri, situaţii, tabele privind delimitarea circumscripţiilor electorale, deputaţi raionali şi comunali.

1958

34 202 Situaţii statistice privind rezultatul alegerilor şi 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

148

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 prezenţa la vot, însoţite de tabele nominale cu candidaţii raionali şi comunali la alegerile de deputaţi din 2 martie 1958.

35 205 Procese-verbale cu rezultatele parţiale raionale de deputaţi în sfaturile populare.

36 191 Planuri de măsuri, dări de seamă, procese-verbale privind desfăşurarea adunărilor de propunere de asesori populari pentru Tribu-nalul Raional Murgeni şi tabele nominale cu candidaţii propuşi.

1958 P.175

37 14 Actele pentru depunerea candidaturii de depu-tat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 1 – candidat: Bunescu C. Maria

1958

38 15 Actele pentru depunerea candidaturii de depu-tat în sfatul popular– circumscripţia electorală raională nr. 2 – candidat: Stanciu V. Radu

1958

39 16 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 3 – candidat: Apostu I. Ioan

1958

40 17 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 4 – candidat:Patrichi T.Ioan

1958

41 18 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 4 – candidat: Gheorghiu Neculai Mihai

1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

149

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 42 19 Actele pentru depunerea candidaturii de

deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 5 – candidat: Ciochină P. Niculina

1958

43 20 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 6 – candidat: Chirogă L. Ioan

1958

44 21 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 7 – candidat: Ghiţă P. Gheorghe

1958

45 22 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 8 – candidat: Gavrilă Gh. Ioan

1958

46 23 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 9 – candidat: Bogatu I. Lucreţia

1958

47 24 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 10 – candidat: Horeangă I. Paraschiv

1958

48 25 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 11 – candidat: Blănaru S. Gheorghe

1958

49 26 Actele pentru depunerea candidaturii de 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

150

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr.12–candidat: Mărcuşanu I. Constantin

50 27 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 13 – candidat: Ghica Gh. Elena

1958

51 28 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 14 – candidat: Cocea V. Ecaterina

1958

52 29 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 15 – candidat: Iftimie D. Rădiţa

1958

53 30 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 16 – candidat: Pârvu Gh. Ioan

1958

54 31 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 17 – candidat: Popa P. Vasile

1958

55 32 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 18 – candidat: Groza V. Vasile

1958

56 33 Actele pentru depunerea candidaturii de 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

151

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 19 – candidat: Stoica A. Gheorghe

57 34 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 20 – candidat: Rogozan Gh. Ioan

1958

58 35 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 21 – candidat: Chiricuţă T. Ştefan.

1958

59 36 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 22 – candidat: Hamza P. Constantin

1958

60 37 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 23 – candidat: Gopşa I. Maria

1958

61 38 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 24 – candidat: Ciobotaru I. Manole

1958

62 39 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 25 – candidat: Ionescu Gh. Nicolae

1958

63 40 Actele pentru depunerea candidaturii de 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

152

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 25 – candidat: Fulga Neculai

64 41 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 26 – candidat: Popa F. Gheorghe

1958

65 42 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 26 – candidat: Popa F. Gheorghe , vol II.

1958

66 43 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 27 – candidat: Vicol N. Neculai

1958

67 44 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 28 – candidat: Maxim N. Gheorghe

1958

68 45 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 29 – candidat:Câşleanu Gh. Mariţa

1958

69 46 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 30 – candidat:Palimaru S. Gheorghe

1958

70 47 Actele pentru depunerea candidaturii de 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

153

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 31 – candidat: Miloş L. Neculai

71 48 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 32 – candidat: Bigu Gh. Iordache.

1958

72 49 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 33 – candidat: Pavlov S. Paul

1958

73 50 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 34 – candidat: Antohi S. Petru

1958

74 51 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 35 – candidat:Mihai P. Gheorghe

1958

75 52 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 36 – candidat: Butnaru I. Paraschiv

1958

76 53 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 37 – candidat: Coatu V. Casandra

1958

77 54 Actele pentru depunerea candidaturii de 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

154

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 38 – candidat: Plăcintă Gh. Tache

78 55 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 39 – candidat: Zamfir E. Ioan

1958

79 56 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 40 – candidat: Costa D. Ştefan

1958

80 57 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 41 – candidat: Vieru C. Ruxandra

1958

81 58 Actele pentru depunerea candidaturii de depu-tat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 42 – candidat: Vida M. Iancu

1958

82 59 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 43 – candidat: Moişanu N. Maria

1958

83 60 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 44 – candidat: Chelaru C. Nicolae

1958

84 61 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular–circumscripţia electorală raională nr. 45 – candidat: Fulga N.

1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

155

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 Nicolae

85 72 Actele pentru depunerea candidaturii de deputat în sfatul popular – circumscripţia electorală raională nr. 52 – candidat: Mustaţă Carp Vasile

1958-1959

86 58/1960 Dări de seamă, procese-verbale privind desfăşurarea adunărilor în vederea alegerilor de deputaţi regionali a sfatului popular raional.

1958-1960

P.176

87 73-92 State de salarii personal administrav secţiile: Secretariat-Administrativ, Cadre, Organizatorică, Culturală, Planificare, ALA, Comercială, CFI, Valorificare, Oficiu Juridic, Comitet Executiv (ianuarie-decembrie)

1958

88 126-132 State de salarii personalul administrativ al Secţiei Drumuri (ianuarie-decembrie).

1958

89 73-92 State de salarii personalul exterior, picheri cantonieri şi zilieri Secţia Drumuri.(ianuarie-decembrie)

1958

90

67, 92 State de salarii diriginte de şantier şi zilieri şi devize explicative (ianuarie-martie).

1958

91 73-92 State de salarii personalul administrativ al Secţiei Învăţământ şi Cultură (ianuarie-decembrie).

1958

92 73-92 State de salarii personalul administrativ al Secţiei Sanitară (ianuarie-decembrie).

1958

93 155-160 State de plată Secţia Sănătate : dispensarul 1958 P.177

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

156

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 TBC Murgeni, Sanepid, circ. Băseşti, Blăgeşti, Berezeni, Fălciu, Găgeşti, Murgeni, Şuletea, Ţuţcani şi Staţia de Salvare, vol I (ianuarie-iunie)

94 161-166 State de plată Secţia Sănătate : dispensarul TBC Murgeni, Sanepid, circ. Băseşti, Blăgeşti, Berezeni, Fălciu, Găgeşti, Şuletea, Ţuţcani şi Staţia de Salvare, vol II (iulie-decembrie)

1958

95 145 State de salarii ale personalului medical al Spitalului Unificat Murgeni şi Fălciu şi dări de seamă statistice privind îndeplinirea planului de muncă şi salarii.

1958

96 138 State de salarii personalul Secţiei Prevederi Sociale (ian, mart-iunie)

1958

97 73-90 State de salarii Secţia Financiară, personal administrativ, agenţi fiscali.

1958

98 73-92 State de salarii personal administrativ al Secţiei Agricole (ianuarie-decembrie)

1958

99 111-120 State de salarii personalul circumscripţiilor veterinare al Secţiei Agricole, zilieri (ianuarie-decembrie)

1958

100 86 State de plată delegaţi batoză-nesalariaţi (iulie-septembrie)

1958

101 209-217 State de salarii cantină (ianuarie-decembrie)

1958

102 93 State de plată zilieri

1958-1959

P.178

SECŢIA CADRE

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

157

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

103 95 Corespondenţa secţiei cu Sfatul Popular Raion Bărlad şi Galaţi privind trimiterea de referinţe, constatări, referate de care ale unor salariaţii, adeverinţe de salarizare.

1958

104 97 Referate de cadre şi decizii ale sfatului popular raional cu privire la încadrare, transferări, desfaceri contracte de muncă ale sariaţilor unor instituţii raionale.

1958

105 96 Decizii ale sfaturilor populare comunale pe anul 1958 privind încadrări, transfer, desfaceri contracte de muncă.

1958 P.179

SECŢIA DRUMURI

106 122 Planul lucrărilor de reparaţii capitale, întreţineri şi investiţii pe anul 1958 şi bugetul de venituri şi cheltuieli al secţiei.

1958

107 124 Corespondenţa cu sfatul popular regional cu privire la încadrări, transferări de personal, redistribuirea picherilor şi cantonierilor pe drumurile cu trafic important; cereri de încadrare.

1958

108 123 Raport explicativ şi dare de seamă contabilă cu privire la execuţia planului de venituri şi cheltuieli al secţiei la data de 31 martie 1958.

1958

109 121 Corespondenţă cu instituţii financiar bancare şi sfaturile populare comunale pe diverse probleme contabile.

1958 P.180

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

158

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ

110 97/1959 Dări de seamă statistice asupra activităţii instituţiilor cultural-educative, frecvenţa şi situaţia la învăţătură a elevilor.

1958-1959

111 100/1959 Corespondenţă cu secţiile şi instituţiile culturale locale cu privire la coordonarea procesului instructiv-educativ, planul de investiţii şi reparaţii capitale, situaţii statistice privind tinerii născuţi în anul 1939 şi sunt analfabeţi. s

1958-1959

112 143 Formular pentru centralizarea cheltuielilor, bugetul de venituri al secţiei.

1958

113 96/1959 Decizii ale comitetului executiv al sfatului popular raional cu privire la încadrare personal şi tabele nominale cu cadrele didactice din raion cu salariul aferent, în urma noilor legi de salarizare.

1958 P.181

SECŢIA SĂNĂTATE

114 150 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi cu Comisariatul Militar privind coordonarea activităţilor sanitare în raion, instrucţiuni pentru eliberarea certificatelor de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, trimiterea la tratamente balneo-climatice, regimul unor venituri realizate de instrucţiunile sanitare, determinarea grupelor sanguine ale recrutilor.

1958

115 147 Planul de aprovizionare cu materiale şi utilaje 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

159

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 pe anul 1958 pentru unităţile sanitare din raion, proiecte de investiţii şi reparaţii.

116 148 Conturi de execuţie şi dare de seamă contabilă centralizată, cu privire la execuţia planului de venituri şi cheltuieli al secţiei.

1958

117 146 Instrucţiuni şi dispoziţii privind reglementarea regimului salarial după noile legislaţii.

1958

118 149 Decizii ale comitetului executiv al sfatului popular raional cu privire la încadrare, transfer, detaşare, desfacere carte de muncă, mustrări personal al unităţilor sanitare din raion, vol I.

1958 P.182

119 151 Decizii ale comitetului executiv al sfatului popular raional cu privire la încadrare, transfer, detaşare, desfacere carte de muncă, mustrări personal al unităţilor sanitare din raion, vol II.

1958

120 153 Dări de seamă statistice cu privire la starea de sănătate a populaţiei din raion, activitatea circumscripţiilor sanitare locale.

1958

121 152 Decizia sfatului popular raional de aprobare de viramente de credite şi formular pentru centralizarea cheltuielilor, bugetul de venituri al secţiei.

1958

122 113/1959 Procese-verbale ale organelor CFI în domeniul alocaţiei de stat şi procese-verbal de predarea-primirea inventarulului Secţiei Sanitare cu ocazia schimbului de personal.

1958-1959

123 111/1959 HCM nr. 80/1958 cu privire la acordarea 1958-

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

160

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 indemnizaţiilor de periclitate personalului din unităţile sanitare şi de prevederi sociale, de cercetări-ştiinţifice şi de învăţământ medico-farmaceutic.

1959

124 177/1960 Fişa de înregistrare a fondului de salarii, state de funcţiuni, declaraţii de eliberarea salariilor.

1958-1960

OFICIUL PREVEDERI SOCIALE

125 195 Corespondenţă cu sfatul popular regional privind întocmirea dosarelor de ajutoare sociale pentru acordarea premiilor unice de stat mamelor cu mai mult de 10 copii.

1958

126 194 Situaţii statistice privind pensiile civile, IOVR şi sociale din cuprinsul raionului.

1958

SECŢIA AGRICOLĂ

127 100 Dări de seamă, situaţii, rapoarte privind transformarea socialistă a agriculturii şi măsu-rile ce s-au luat pentru întărirea economico organizatorică, situaţia construcţiilor din GAC şi a întovărăşirilor agricole.

1958 P.183

128 107 Situaţia economică şi politică a GAC-urilor din raion, pe anii 1955-1958.

1958

129 108 Proiect de comasare al bazinului Horii-Viticol Măluşteni-Ţuţcani-Schineni, tabele nominale cu persoanele ale căror terenuri vor fi deposedate pentru vii.

1958

130 109 Situaţii statistice privind evoluţia sectorului 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

161

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 socialist al comunelor din raion şi înscrierea în întovărăşiri a cetăţenilor din com. Ţuţcani.

131 55/1959 Instrucţiuni, planuri de măsuri şi procese-verbale ale comisiilor comunale locale pentru aplicarea lucrărilor de evidenţă funciară, reglementarea categoriilor de folosinţă a terenurilor agricole.

1958-1959

132 50/1959 Referat şi decizie de constituire a Gospodăriei Agricole Colective din comuna Vetrişoaia Satul Nou, însoţite de table nominale cu locuitorii întovărăşiţi (nume,prenume, profesie, supraf agr., vii, păşuni, făneţe, păduri, livezi, inventar)

1958-1959

133 102 Procese-verbale, decizii de atribuiri terenuri celor care nu au locuinţe, delimitarea hotarelor unor comune şi transfer de terenuri între intovărăşiri agricole, reclamaţii ale unor cetăţeni.

1958-1959

P.184

134 98 Buget şi dări de seamă pentru centralizarea cheltuielilor, balanţa de verificare contabilă.

1958

135 53/1959 Plan de măsuri pentru dezvoltarea şi consolidarea sectorului socialist pentru sporirea producţiei agricole vegetale şi animale pentru perioada 1958-1960.

1958

136 103 Memoriu justificativ (monografia raionului) şi propuneri pentru planul de perspectivă de dezvoltare a economiei raionului, perioada 1960-1965-1975.

1958-1959

137 62/1959 Planul forţelor de muncă şi al fondului de 1958-

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

162

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 salarii şi cheltuieli gospodăreşti.

1959

138 110 Procese-verbale de predare primire a materialelor ce se găsesc în gospodăria raionului.

1958

139 99 Cereri şi decizii de încadrare, transferare personal al Secţiei Agricole.

1958

SECŢIA COMERCIALĂ

140 187 Decizii ale Secţiei Comerciale Iaşi referitoare la stabilirea preţurilor plafon de cumpărare şi vânzare cu amănuntul a produselor de larg consum.

1958 P.185

SECŢIA FINANCIARĂ

141 159/1959 Rapoarte, referate privind activitatea secţiei, execuţia bugetului, construcţii executate din buget şi contribuţii voluntare pe 1958, îndeplinirea planului pe anul 1959.

1958-1959

142 184 Situaţii cifrice şi analitice lunare şi trimestriale privind activitatea Inspecţiei Venituri de Stat, îndeplinirea planului de încasări ş.a.

1958

143 179 Corespondenţă cu Secţia Financiară regiunea Iaşi cu privire la transmiterea unor cifre de control pentru întocmirea bugetului pe anul 1958.

1958

144 181 Propuneri pentru proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al sfatului popular raional, pe anul 1958.

1958

145 182 Bugetul de venituri şi cheltuieli al sfatului 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

163

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 popular raional.

146 180 Propuneri pentru bugetele de venituri şi cheltuieli ale sfaturilor populare comunale.

1958 P.186

147 178 Dări de seamă contabile, situaţii statistice solicitate de sfatul popular regional cu privire la repartizarea veniturilor şi cheltuielilor în bugetele comunale.

1958

148 175 Dare de seamă contabilă anuală privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiilor raionale.

1958

149 183 Dări de seamă contabile anuale ale sfaturilor populare comunale pe anul 1958.

1958

150 176 Dări de seamă contabile asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli; centralizator cuprinzând situaţia unităţilor instructiv–educative şi sanitare şi a populaţiei şcolare din raion.

1958

151 168 Dări de seamă contabile asupra impunerilor pe veniturile neagricole pe anul 1958.

1958

152 169 Raport explicativ şi dare de seamă contabilă asupra execuţiei bugetului raional.

1958 P.187

153 170 Dări de seamă contabile ale secţiilor sfatului popular raional, pe trim I/1958

1958

154 172 Dări de seamă contabile ale secţiilor sfatului popular raional, la data de 30 iunie 1958.

1958

155 171 Dări de seamă centralizate ale sfaturilor 1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

164

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 populare comunale privind execuţia bugetului pe trim I/1958

156 173 Dări de seamă centralizate ale sfaturilor populare comunale privind execuţia bugetului pe trim II/1958

1958

157 174 Dări de seamă centralizate ale sfaturilor populare comunale privind execuţia bugetului pe trim III/1958

1958

158 177 Dări de seamă privind reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii, sectorul particular pe anul 1958; state de plată ale personalului ate-lier de croitorie, com. Şuletea, moara ţărănescă D-tru Leonte, com. Măluşteni, atelier mecanic Murgeni.

1958

159 193 Registru partizi pentru evidenţa uiumului de mori, prese şi centre schimb de ulei pe anul 1958.

1958 P.188

160 221 Registru rol privind evidenţa impozitului pe circulaţia produselor.

1958

161 230 Registru centralizator privind impunerile agricole pe anul 1958.

1958

162 222 Registru cu tabele nominale de membrii înto-vărăşiţi com. Epureni, Măluşteni, Ţuţcani (cu supraf. arabile din reg. agricol şi întovărăşiri.

1958 P.189

163 228 Registru matricol Md1- tabel pentru impunerea gospodăriilor agricole pe anul 1958 (terenuri arabile, vii, fîneţe) – com. Măluşteni.

1958

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

165

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 164 225 Registru matricol Md1- tabel pentru impunerea

gospodăriilor agricole pe anul 1958 (terenuri arabile, vii, fîneţe) – com. Murgeni.

1958

165 227 Registru matricol Md1- tabel pentru impunerea gospodăriilor agricole pe anul 1958 (terenuri arabile, vii, fîneţe) – com. Rânzeşti.

1958

166 223 Registru matricol Md1- tabel pentru impunerea gospodăriilor agricole pe anul 1958 (terenuri arabile, vii, fîneţe) – com. Schineni.

1958

167 226 Registru matricol Md1- tabel pentru impunerea gospodăriilor agricole pe anul 1958 (terenuri arabile, vii, fîneţe) – com. Stoeşeşti.

1958

168 224 Registru matricol Md1- tabel pentru impunerea gospodăriilor agricole pe anul 1958 (terenuri arabile, vii, fîneţe) – com. Şuletea.

1958

169 229 Registru matricol Md1- tabel pentru impunerea gospodăriilor agricole pe anul 1958 (terenuri arabile, vii, fîneţe) – com. Ţuţcani.

1958 P.190

Anul 1959

SECŢIA SECRETARIAT

1 11 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri, decrete ale Prezidiului Mariii Adunări Naţionale pe anul 1959.

1959

2 25 Corespondenţă confidenţială cu sfatul popular regional privind aplicarea unor dispoziţii cu caracter organizatorci, economic, social, regimul comercializării unor mărfuri

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

166

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 industriale din comerţul de întîmpinare, abateri, abuzuri ale unor preoţi ş.a.

3 2 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi ministere privind: punerea în circulaţie a unui nou timbru mobil fiscal şi retragerea celui vechi, măsuri în urma unor controale de lucru, reglementări salariale ş.a.

1959 P.191

4 3 Corespondenţa confidenţială cu Procuratura Raionului Murgeni cu privire la abuzuri în servici, însuşiri ilegale de sume, măsuri pentru creşterea suprafeţelor arabile.

1959

5 15 Corespondenţă cu Direcţia Regională Iaşi, Depozitul de Petrol Bârlad privind urmărirea unor debitori, instalarea de telefoane ; procese-verbal de primirea arhivei de la Întreprinderea Recolta pe anii 1955-1959.

1959

6 7 Decizii ale comitetului executiv regional iaşi cu privire la transferarea unor bunuri din folosinţa şi administrarea secţiilor regionale la secţiile raionale, verificarea, înlocuirea unor cadre ale oficiilor de prevederi sociale, execuţia planului de investiţii, stimularea muncii educativ-sanitară, deschiderea noului an şcolar ş.a.

1959

7 8 Procese-verbale ale şedinţelor raionale şi decizii ale comitetului executiv raional cu privire la schimbarea categoriei sociale a unor locuitori, stimularea activitităţii educativ culturale, constituiri de comisii raionale, numiri, transferări, ordonanţă de închiderea procesului penal unor salariaţi de la Stoeşeşti

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

167

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 acuzaţi de fraude şi neglijenţă în serviciu.

8 20 Decizii ale comitetului executiv raional luate în urma şedinţelor ordinare şi extraordinare privind: îmbunătăţirea activităţii propagan-diste, a muncii culturale, îndeplinirea obiecti-velor din plan, întărirea economică şi organizatorică a sectorului socialist, stimularea contribuţiei voluntare ş.a.

1959

9 21 Decizii ale sfatului popular raional pe anul 1959 privind inventarierea bunurilor mobile şi imobile ale sfatului popular raional şi procese-verbale de scoatere din gestiune şi casare materiale, măsuri luate în urma analizei dărilor de seamă ale secţiilor.

1959

10 21/1960 Colecţia ziarului “Glasul Patriei”, organ al Comitetului Român pentru Repatriere.

1959-1960

P.192

11 9 Decizii şi publicaţii ale sfatului popular regional trimise pentru afişare.

1959

12 23 Procese verbale de preluarea ştampilelor ICS Recolta şi sentinţa civilă de desfinţare a instituţiei.

1959

13 26 Procese-verbale, decizii ale sfatului popular, referate privind schimbarea categoriei sociale a unor cetăţeni, tabele nominale cu chiaburii din diferite comune ale raionului.

1959

14 14 Procese-verbale privind situaţia socială a unor cetăţeni, tabele cu chiaburii existenţi în comunele din raion.

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

168

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 15 27/1960 Dări de seamă statistice trimestriale şi lunare

privind îndeplinirea planului de muncă, salarii, aprovizionare, construcţii, montaj.

1959

16 28/1960 Dări de seamă statistice pe trim IV/1959, I-III/1960.

1959-1960

P.193

17

16 Procesul-verbal al celei de a V-a sesiuni raionale din 10 februarie 1959, privind execuţia planului şi bugetului local, însoţit de rapoarte informative şi de activitate dezbătute în şedinţă.

1959

18 17 Procesul-verbal al celei de a VI-a sesiuni raionale din 23 mai 1959, însoţit de planul de muncă, rapoarte informative şi de activitate dezbătute în şedinţă.

1959

19 18 Procesul-verbal al celei de a VII-a sesiuni raionale din 12 septembrie 1959, privind realizarea campaniilor agricole, însoţit de rapoarte informative şi de activitate dezbătute în şedinţă.

1959

20 19 Procesul-verbal al celei de a VIII-a sesiuni raionale din 22 decembrie 1959, privind desfăşurarea procesului de învăţământ şi cultură, însoţit de rapoarte informative şi de activitate dezbătute în şedinţă.

1959

21 13 Procese-verbale ale şedinţelor de comitet executiv, pe anul 1959.

1959

22 4 Referate în legătură cu mişcarea personalului pe anul 1959.

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

169

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 23 5 Decizii de Comitet Executiv Raional privind

încadrări şi mişcarea de personal pe anul 1959.

1959 P.194

24 10 Corespondenţă cu sfatul popular raional privind alegerile parţiale de deputaţi.

1959

25

27-33-40, 101

State de salarii, ajutoare de boală, indemnizaţii de transferare personalul interior al secţiilor sfatului popular raional, (Secretariat-administrativ, Cadre, Organizatorică, Sanitară, Planificare, A.L.A., Agricolă, Comercială, Învăţământ, Valorificare, Control Intern, Financiară, Drumuri,) Comitetul Executiv, Oficiul Juridic –ianuarie-decembrie

1959

26 102-108 State de salarii personal auxiliar al Secţiei Învăţământ şi Cultură (martie-decembrie).

1959

27 109,110 State de salarii cadre didactice din raion (octombrie –decembrie).

1959 P.195

28 82-93 State de salarii picheri, cantonieri, zilieri Secţia Drumuri.

1959

29 119-124 State de plată Secţia Sănătate: dispensarul TBC Murgeni, circ. Băseşti, Blăgeşti, Berezeni, Fălciu, Găgeşti, Murgeni, Şuletea, Ţuţcani, Vetrişoaia şi Staţia de Salvare, vol I (ianuarie-iunie chenz. I )

1959 P.196

30 125-130 State de plată Secţia Sănătate: dispensarul TBC Murgeni, circ. Băseşti, Blăgeşti, Berezeni, Fălciu, Găgeşti, Murgeni, Şuletea, Ţuţcani, Vetrişoaia şi Staţia de Salvare, vol II (iunie chenz. II –decembrie).

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

170

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 31 147 State de plată Secţia Prevederi Sociale

(ianuarie-decembrie ).

1959

32 67-78 State de salarii personalul exterior al Secţiei Agricole, medici veterinari, tehnicieni agricolei, zilieri. (ianuarie-decembrie)

1959

33 173-184 State de salarii cantina sfatului popular raional. (ianuarie-decembrie)

1959 P.197

OFICIUL JURIDIC

34 53/1960 Corespondenţă cu oficiul juridic al sfatului popular regional cu privire la modalităţi de iniţiere a proiectelor de decrete de expropriere, modele de evaluare a construcţiilor ce urmează a trece în proprietatea statului, reglementări privind rezolvarea litigiilor de muncă.

1959-1960

SECŢIA ORGANIZATORICĂ

35 62/1960 Procese-verbale ale şedinţelor sfatului popular raional, referate prezentate şi decizii adoptate în urma şedinţelor, anii 1959-1960.

1959-1960

36 47 Procese-verbale ale şedinţelor sfatului popular raional şi decizii şi planuri de muncă adoptate în urma şedinţelor.

1959 P.198

SECŢIA CADRE

37 44 Cereri de muncă, declaraţii, autobiografii, referate ale inspectorilor secţiei şi decizii de încadrare, transfer , sancţiuni personal, vol I.

1959

38 45 Cereri de muncă, referate ale inspectorilor 1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

171

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 secţiei şi decizii de încadrare, transfer, sancţiuni personal, vol II.

39 46 Cereri de muncă, declaraţii, autobiografii, referate ale inspectorilor secţiei şi decizii de încadrare, transfer , sancţiuni personal, vol III

1959 P.199

SECŢIA PLANIFICARE

40 137 Ordine, dispoziţii, instrucţiuni ale ministerelor şi organelor regionale superioare privind regle-mentarea unor activităţi de planificare, stabilirea preţurilor de execuţie si de vânzare a unor produse industriale, folosirea raţională a carburantului şi lubrefianţilor, propuneri de modificarea dărilor de seamă statistice, instrucţiuni pentru întocmirea planului de investiţii şi reparaţii , vol I.

1959

41 136 Ordine, dispoziţii, instrucţiuni ale ministerelor şi organelor regionale superioare privind aprobarea planului de stat de dezvoltare a a economiei naţionale pe anul 1959, modalităţi de modificare a planului de investiţii, decontarea unor lucrări de construcţii, calculaţii de preţ, probleme de salarizare, vol II.

1959

42 145 Corespndenţă cu sfatul popular regional cu privire la probleme de muncă şi salarii, introducerea unor posturi în statele de funcţiuni, balanţa energiei electrice, stabilirea preţurilor de producţie şi achiziţie la unele produse industriale.

1959

43 24 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi privind aplicarea unor hotărâri ale Consiliului

P.200

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

172

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 de Miniştri referitoare la salarizări, nomen-clatorul funcţiilor şi salarii tarifare, state de funcţiuni pentru personalul auxilar al instituţiilor de învăţământ, indicatoare de pregătire şi stagiu,

44 138 Instrucţiuni privind aplicarea H.C.M. nr. 1051/1959 privind salarizarea unor categorii de angajaţi, state de funcţiuni ale instituţiilor sanitare, Întreprinderea “23 August”, tabele nominale cu personalul îndreptăţit să treacă la altă categorie de salarizare, procese –verbale de analiza îndeplinirii planului de producţie la mori din raion şi alte ramuri de activitate, vol I.

1959

45 140 Instrucţiuni privind aplicarea HCM nr. 1051/1959 privind salarizarea unor categorii de angajaţi, state de funcţiuni ale instituţiilor sanitare, posturi vacante, planul producţiei globale, vol II.

1959

46 139 Rapoarte informative lunare ale secţiei, referate şi dări de seamă privind îndeplinirea planului de producţie, investiţii şi reparaţii capitale, industrie locală, întreţineri drumuri şi poduri, probleme de muncă şi salarii.

1959

47 141 State de funcţiuni ale sfaturilor populare comunale, ale secţiilor sfatului popular raional, situaţia unor construcţii şcolare în curs de executare din contribuţia voluntară, memorii privind calculul necesar de salarii; raport asupra prezentării bugetului şi planului local pe anul 1959.

1959 P.201

48 143 Proiecte, memorii justificative şi referate 1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

173

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 pentru întomirea planului de lucru pe anul 1959, fişe de calcul a producţiei globale şi de marfă şi al livrărilor către comerţul socialist, vol I.

49 142 Proiecte, memorii justificative şi referate pentru întomirea planului de lucru pe anul 1959, fişe de calcul a producţiei globale şi de marfă şi al livrărilor către comerţul socialist, vol II.

1959

50 144 Indicatori de plan de stat şi planuri de producţie, investiţii, construcţii şi reparaţii capitale.

1959 P.202

SECŢIA DRUMURI ŞI PODURI

51 168 Corespondenţă cu sfatul popular regional, procese-verbale şi planuri de acţiune privind efectuarea unor controale de fond la secţie, planuri de muncă şi situaţii de materiale.

1959

52 79 Planul forţelor de muncă şi al fondului de salarii al secţiei, defalcat pe trimestre.

1959

53 80 Planul de investiţii şi reparaţii capitale al secţiei, defalcat pe trimestre.

1959

54 166 Dări de seamă şi balanţe contabile privind execuţia bugetului secţiei pe anul 1959.

1959

55 81 Cereri de muncă, declaraţii, autobiografii, referate ale secţiei şi decizii raionale de încadrare, transfer , sancţiuni personal.

1959 P.203

SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

174

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

56 152/1960 Corespondenţă cu sfatul popular regiona privind organizarea şi desfăşurarea învăţă-mântului ideologic, lucrările concursului de admitere în clasa a VIII-a la Şcoala Medie Murgeni, tematici, ideologii şi planuri de lecţii prezentate la cursuri, situaţii statistice privind evoluţia învăţământului ideologic pentru perioada 1959-1960.

1959/1960

57 155/1960 Dări de seamă statistice şi rapoarte privind evoluţia învăţământului rural, pe şcoli, activi-tatea caselor de cultură, a căminelor şi bibliotecilor.

1959/1960

58 151/1960 Planul activităţii instructiv-educative a şcolii Murgeni pe anul şcolar 1959/1960, tematica şi planuri de lecţii pentru ţinerea cursurilor cu cadrele didactice, procese-verbale ale cercurilor pedagogice, orare ale unor şcoli din raion.

1959

59 98 Dări de seamă contabile şi conturi privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei.

1959 P.204

60 94 Cereri de muncă, declaraţii, autobiografii, şi decizii de încadrare, transfer, sancţiuni, desfaceri contracte de muncă personal, vol I.

1959-1960

61

95 Cereri de muncă, declaraţii, autobiografii, şi decizii de încadrare, transfer, sancţiuni, desfaceri contracte de muncă personal, vol II

1959-1960

62 99 Copii de pe acte personale ale unor cadre didactice din raion.

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

175

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

63 171 Acte personale ale cadrelor didactice (autobiografii, acte de studiu , declaraţii)

1959 P.205

SECŢIA SANITARĂ

64 118 State de funcţii, referate privind aplicarea HCM nr. 1051/1959 pentru îmbunătăţirea sistemului de salarizare a sistemului sanitar, lista unităţilor sanitare din raion.

1959-1960

65 179/1960 Schema de încadrare şi state de funcţiuni ale unităţilor sanitare din raion cu începere de la 1 octombrie 1959.

1959-1960

66 115 Corespondenţă cu dispensarul TBC Murgeni, Cooperativa Progresul privind restituirea unor materiale împrumutate, litigii la arbitrajul de stat, balanţa de verificare anuală.

1959-1960

67 116 Procese-verbale de control financiar intern, aprobate şi puse în executare, conturi de execuţie bugetară şi planul de cheltuieli al secţiei, raport de activitatea secţiei pe anul 1958.

1959

68 112 Instrucţiuni privind modul de întocmire a dărilor de seamă contabile anuale şi lunare.

1959

69 117 Dări de seamă contabile privind execuţia bugetului secţiei pe anul 1959.

1959

70 114 Cereri de muncă şi decizii de încadrare, transfer, sancţiuni, desfaceri contracte de muncă personal secţie.

1959 P.206

SECŢIA AGRICOLĂ

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

176

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

71 59 Corespondenţă cu Ministerul Agriculturii şi Siviculturii privind cumpărări şi contractări de animale de reproducere. Decizii ale sfatului popular privind cumpărarea vitelor.

1959

72 52 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi GAS-uri privind aplicarea prevederilor decretului 115/1959, informare şi raport referitoare la activitatea GAC-urilor, instrucţiuni privind scoaterea din fondul forestier şi predarea către GAS a unor suprafeţe ce pot fi transformate în terenuri agricole.

1959

73 57 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi cu sfaturile populare comunale şi decizii ale comitetului executiv raional privind aplicarea unor dispoziţii de lucru, îndeplinirea planului de stat, îmbunătăţirea campaniilor agricole, combaterea unor dăunători ş.a.

1959

74 58 Decizii de imputaţii emise de comitetul executiv regional, dispoziţii şi procese-verbale încheiate de organele CFI cu privire la nereguli constatate în controalele efectuate la angajaţi ai secţiilor raionale.

1959-1960

75 51 Situaţii statistice cu terenurile arabile din raion, pe comune şi unităţi agricole, GAC-uri, întovărăşiri; situaţii, tabele privind trans-formarea socialistă a agriculturii.

1959

76 61 Procese-verbale încheiate de sfaturile populare comunale cu privire la predarea la GAS-uri şi

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

177

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 la sfatul popular raional a unor suprafeţe de teren.

77

64 Procese-verbale ale sedinţelor comitetului executiv raional privind analiza înfiinţării gospodăriilor agricole colective din satul Blăgeşti, com. Blăgeşti şi satul Bârlăleşti, com. Epureni, însoţite de documentaţia anexă: referat al inginerului cadastral, sinteză privind situaţia locuitorilor comunei Epureni; tabele nominale de membri înscrişi în întovărăşiri, cei dislocaţi şi cei cu schimburi de terenuri prin comasare com. Dodeşti.

1959 P.207

78 54 Tabele, situaţii statistice, centralizatoare privind transformarea socialistă a agriculturii în cursul anului 1959, aspecte ale colectivizării., vol I.

1959

79

48 Tabele, situaţii statistice, centralizatoare privind transformarea socialistă a agriculturii în cursul anului 1959, note explicative, rapoarte cu privire la întovărăşirile şi G.A.C.-urile din cuprinsul raionului, vol II.

1959

80 66 Memorii privind identificarea terenurilor pentru cultivarea viţei de vie, schiţa pepinierii viticole pe şoseaua Murgeni-Găgeşti, identificarea butaşilor pe soiuri de struguri, tabelul terenurilor degradate, planul însămân-ţărilor artificiale la vaci, pe anul 1959.

1959-1960

81 63 Rapoarte informative, planuri de măsuri situaţii operative, referate cu privire la desfăşurarea campaniilor agricole, raport infomativ asupra evaluării culturilor,

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

178

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 angajament pentru întîmpinarea zilei de 30 decembrie .

82 65 Planuri de muncă ale sfatului popular raional privind executarea campaniei de întreţinere a culturilor, recoltare, dezmiriştit, situaţia construcţiilor realizate la G.A.C.

1959 P.208

83

49 Centralizator plan de producţie al GAC-urilor din cuprinsul raionului Murgeni.

1959

84 81/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 al Gospodăriei Agricole Colective “ Partizanul” din com. Băsăşti.

1959

85

82/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “Drumul Belşugului”, com. Blăgeşti.

1959

86 68/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “8 Martie” –com. Berezeni.

1959

87 100/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ 16 Februarie”, – com. Berezeni.

1959

88 79/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ 7 Noiembrie”, com. Bozia.

1959

89 95/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “Scânteia”,

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

179

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 com. Fălciu.

90 97/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “Steagul Roşu” com. Fălciu.

1959

91 73/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ Drumul Belşugului” , com. Murgeni.

1959

92 99/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ Unirea “ , com. Măluşteni.

1959

93 103/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ Tudor Vladimirescu”, com. Măluşteni.

1959

94 78 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ 30 Decembrie”, com. Murgeni.

1959

95 77 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ Steaua Roşie”, com. Murgeni.

1959

96 101/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ 23 August” com. Murgeni.

1959

97 80/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “Tudor Vladimirescu”, com. Rânceni.

1959

98 98/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ Viaţă Nouă”,

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

180

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 com. Schineni.

99 76/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “Aurel Şeţu “, com. Şuletea.

1959

100

96/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ 9 Mai” com. Şuletea.

1959

101 102/1960 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959 – GAC “ 6 Martie”, com. Ţuţcani.

1959

102 116/1960 Planuri de perspectivă pentru dezvoltarea şi consolidarea agriculturii, tabel privind expertiza taurilor comunali, memorii referitoare la activitatea zootehnică în trim. I/1959.

1959

103 60 Dări de seamă contabile şi rapoarte explicative privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1959.

1959 P.209

SECŢIA COMERCIALĂ

104 132 Corespondenţă cu sfatul popular regional, cooperativele din raion, privind funcţionarea cantinelor, aprovizionarea oamenilor muncii cu legume şi zarzavaturi, norme de decontare, stabiliri de preţuri maximale la diverse produse.

1959

105 133 Decizii ale sfatului popular raional privind stabilirea preţurilor la unele produse de larg

1959-1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

181

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 consum.

106

135 Informări privind aprovizionarea de iarna cu produse de larg consum, stadiul lucrărilor la piaţa Murgeni, plan de acţiune pentru popularizarea indicaţiilor de reducere a preţului cu amănuntul la unele bunuri de consum.

1959

107 134 Lucrări pentru aplicarea HCM nr. 1772 din 1957 privind reduceri de preţuri la unele produse de consum.

1959-1960

108 131 Corespondenţă cu sfatul popular regional, privind aprovizionarea de iarna, cereri, declaraţii, reclamaţii şi referate de verificare cu privire la unele abuzuri în servici, ilegalităţi.

1959

SECŢIA VALORIFICARE

109

171 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri, circulare privind măsuri de dezvoltarea creşterii animalelor şi reglementarea tăierilor, aprobarea planurilor de colectare pe anul 1959, instrucţiuni tehnice pentru impunerea cotelor obligatorii de carne şi lână pe anul 1959.

1959

110 169 Corespondenţă cu sfatul popular regional, privind organizarea din timp a colectărilor şi recepţionării lânei din cota obligatorie şi contractări, plan de măsuri aferent.

1959

111 170 Corespondenţă cu sfatul popular regional, privind desemnarea salariaţilor secţiei care vor încheia procese-verbale de contravenţii, plan de măsuri al secţiei.

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

182

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

112 323/1960 Decizii ale sfatului popular raional şi referate, informări, dări de seamă cu privire la fondul central al statului pentru perioada 1959-1960.

1959-1960

P.210

SECŢIA FINANCIARĂ

113 160 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la aplicarea bugetului pe anul 1959, reglementarea stabilirii imputaţiilor pentru pagubele constatate de organele de control şi revizie, condiţii de clasificare a direcţiilor din administraţia centrală a Ministerului Finanţelor în cadrul concursului de inovaţii.

1959

114 167 Corespondenţă financiar-contabilă cu Secţia Drumuri, declaraţii privind eliberarea salariilor, procese-verbale de recepţie a unor lucrări.

1959

115 155 Decizii şi procese-verbale privind aprobarea bugetului pe anul 1960, însoţite de proiectul de buget aferent.

1959-1960

P.211

116 174 Situaţia realizărilor fizice asupra îndeplinirii execuţiei bugetare pe anii 1958-1959.

1959

117 172 Desfăşurări ale planului de încheieri contractate pe anul 1959 pe comune şi unităţi agricole.

1959

118 164 Propuneri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959.

1958-1959

119 163 Cifre de buget pentru planul de venituri şi cheltuieli pe anul 1959.

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

183

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

120 157 Contul de execuţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli al raionului pe anul 1959.

1959 P.212

121 154 Planuri lunare şi trimestriale privind încasările făcute la Secţia Financiară, dări de seamă şi rapoarte de activitate ale unor inspectori ai secţiei privind neîndeplinirea planului de încasări pe trim III.

1959

122 161 Dări de seamă contabile pe trim I/1959, centralizatorul tabelelor de venituri al bugetelor sfaturilor populare.

1959

123 150 Dări de seamă contabile pe trim I/1959, privind executarea planului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare.

1959

124 151 Dări de seamă pe trim II/1959 privind executarea planului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare.

1959

125 161 Dări de seamă contabile pe trim II/1959, centralizatorul tabelelor de venituri al bugetelor sfaturilor populare.

1959 P.213

126 146 Dări de seamă contabile pe trim II/1959 ale sfaturilor populare comunale.

1959

127 152 Dare de seamă contabilă a Secţiei Sanitare a raionului privind executarea planurilor de venituri şi cheltuieli la data de 30 septembrie 1959.

1959

128 153 Dare de seamă contabilă a Secţiei Agricole a raionului privind executarea planurilor de

1959

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

184

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 venituri şi cheltuieli la data de 30 decembrie 1959.

129 149 Dări de seamă privind execuţia planului de lucru sectorul particular trim IV/1958 – trim III-1959.

1959

130 148 Dări de seamă contabile pe anul 1959 ale sfaturilor populare comunale.

1959 P.214

131

187 Registru rol unic comuna Băseşti, vol I nr. 1-400

1959-1960

132 186 Registru rol unic comuna Băseşti, vol II nr. 401-800

1959-1960

133 185 Registru rol unic comuna Băseşti, vol III nr. 801-923

1959-1960

P.215

134 188 Registru rol unic comuna Bozia vol I nr. 1-400

1959-1960

135 189 Registru rol unic comuna Bozia vol II nr. 401-585

1959-1960

136 190 Registru rol unic comuna Blăgeşti, vol I nr. 1-400

1959-1960

137 191 Registru rol unic comuna Blăgeşti, vol II nr. 404-803

1959-1960

138 192 Registru rol unic comuna Blăgeşti vol III nr. 804-1204

1959-1960

P.216

139 193 Registru rol unic comuna Cârja, vol I nr. 1-400

1959-1960

140 194 Registru rol unic comuna Cârja, vol II nr. 401-700.

1959-1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

185

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

141 195 Registru rol unic comuna Dodeşti, vol I nr. 1-400.

1959-1960

142 196 Registru rol unic comuna Dodeşti, vol II nr. 401-597.

1959-1960

P.217

143 197 Registru rol unic comuna Epureni, vol I nr.1-400.

1959-1960

144 198 Registru rol unic comuna Epureni, vol II nr. 401-800.

1959-1960

145 199 Registru rol unic comuna Epureni, vol III nr. 801-1190

1959-1960

P.218

146 200 Registru rol unic comuna Fălciu vol I nr.1-400.

1959-1960

147 201 Registru rol unic comuna Fălciu, vol II nr. 401-805

1959-1960

148 202 Registru rol unic comuna Fălciu, vol III nr. 806-1205

1959-1960

149 203 Registru rol unic comuna Fălciu, vol IV nr. 1206-1307.

1959-1960

P.219

150 204 Registru rol unic comuna Găgeşti, vol I nr.1-399.

1959-1960

151 205 Registru rol unic comuna Găgeşti, vol II nr. 401-802

1959-1960

152 206 Registru rol unic comuna Găgeşti, vol III nr. 803-873

1959-1960

153 207 Registru rol unic comuna Măluşteni, vol I nr.1-399

1959-1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

186

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 154 208 Registru rol unic comuna Măluşteni, vol II nr.

400-797

1959-1960

155 209 Registru rol unic comuna Măluşteni vol III nr. 798-1020.

1959-1960

P.220

156 210 Registru rol unic comuna Murgeni, vol I nr.1-400.

1959-1960

157 211 Registru rol unic comuna Murgeni, vol II nr. 401-802.

1959-1960

158 212 Registru rol unic comuna Murgeni, vol III nr. 803-1256.

1959-1960

159 213 Registru rol unic comuna Rânzeşti, vol I nr.1-400.

1959-1960

160 214 Registru rol unic comuna Rânzăşti, vol II nr. 401-838.

1959-1960

P.221

161 217 Registru rol unic comuna Schineni, vol I nr.1-400.

1959-1960

162 218 Registru rol unic comuna Schineni, vol II nr. 401-838.

1959-1960

163 216 Registru rol unic comuna Stoeşeşti, vol I nr.1-400.

1959-1960

164 215 Registru rol unic comuna Stoeşeşti, vol II nr. 401-743.

1959-1960

P.222

165 219 Registru rol unic comuna Şuletea, vol I nr.1-400.

1959-1960

166 220 Registru rol unic comuna Şuletea, vol II nr. 401-800.

1959-1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

187

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 167 221 Registru rol unic comuna Şuletea, vol III nr.

801-1256.

1959-1960

168 222 Registru rol unic comuna Ţuţcani, vol I nr.1-400.

1959-1960

169 223 Registru rol unic comuna Ţuţcani, vol II nr. 401-603.

1959-1960

P.223

170 225 Registru repertoar alfabetic comuna Bozia.

1959-1960

171 224 Registru repertoar alfabetic comuna Cârja.

1959-1960

172 226 Registru repertoar alfabetic comuna Fălciu.

1959-1960

173 227 Registru repertoar alfabetic comuna Găgeşti.

1959-1960

174 228 Registru repertoar alfabetic comuna Măluşteni.

1959-1960

175 229 Registru repertoar alfabetic comuna Murgeni.

1959-1960

176 230 Registru repertoar alfabetic comuna Rânzeşti.

1959-1960

177 234 Registru repertoar alfabetic comuna Schineni.

1959-1960

178 231 Registru repertoar alfabetic comuna Stoeşeşti.

1959-1960

179 232 Registru repertoar alfabetic comuna Şuletea.

1959-1960

180 233 Registru repertoar alfabetic comuna Ţuţcani.

1959-1960

P.224

Anul 1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

188

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA SECRETARIAT-

ADMINISTRATIV

1 1 Dispoziţii, instrucţiuni ale instituţiilor ierarhic superioare, notă de sinteză cu privire la rezulatele controalelor efectuate la secţii, îndreptar pentru aplicarea regulilor generale de sistematizare şi construcţie, lista unităţilor balneoclimatice din regiune, vol I.

1960

2 2 Dispoziţii, instrucţiuni ale instituţiilor ierarhic superioare, corespondentţă cu Direcţia de Sistematizare şi Proiectarea Construcţiilor privind întocmirea documentaţiei pentru demolări, vânzarea unor terenuri proprietate personală.

1960

3. 33 Corespondenţă confidenţială a secţiei privind aplicarea unor HCM şi instrucţiuni pentru: vânzarea unor autocamioane la GAC, regimul indemnizaţiilor şi sporurilor, sancţionarea contravenţiilor savârşite în trasporturile pe calea ferată, auto, pe apele naţionale, desfăşurarea campaniilor agricole, instrucţiuni cu privire la circulaţia şi evidenţa documentelor, nomenclatorul documentelor cu caracter secret şi strict secret; opis al lucrărilor ce se află în dosar.

1960

4 32 Declaraţii, procese-verbale, referate, tabele nominale privind confirmarea foştilor chiaburi în GAC .

1960 P.225

5 25 Corespondenţă cu sfatul popular regional pentru întocmirea unor situaţii statistice, măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

189

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 contractare a produselor, planul de livrare al produselor contractate, situaţia realizării fondului central de stat.

6 26 Corespondenţă cu sfatul popular regional privind defalcarea cifrelor de buget pe anul 1960, decizii de încadrare, transfer.

1960

7 20 Corespondenţă cu sfatul popular regional şi sfaturile populare comunale privind: construcţii şi reparaţii la scoli din contribuţie voluntară, executarea devizelor de contrucţii, decizii de încadrări, transfer bunuri.

1960

8

24 Planuri de muncă ale comitetului executiv raional şi corespondenţă cu sfaturile populare comunale, situaţii statistice şi procese-verbale referitoare la trasformarea socialistă a agriculturii, campaniile agricole, situaţia întovărăşilor din raion.

1960

9 23 HCM nr. 1053/1959 în copie privind regimul indemnizaţiilor şi sporurilor ce se pot acorda salariaţilor nelocalnici trimişi la lucrări pe şantiere sau în locuri izolate.

1960

10 18 Corespondenţă cu comitetele populare comunale cu privire la organizarea activităţilor economice, culturale, agrare; broşură Instrucţiuni pentru organizarea şi funcţionarea arhivelor nr. 6720 din 27 nov. 1957.

1960 P.226

11 19 Dispoziţii şi instrucţiuni privind aplicarea decretului nr. 144 /1958, situaţii statistice pentru eliberararea autorizaţiilor de construcţii

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

190

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 şi încasarea taxelor sectorul particular, instrucţiuni de stabilire a taxelor de timbru.

12

8 Decizii şi publicaţii ale sfatului popular regional şi raional pentru afişare.

1960

13 6 Decizii ale comitetului executiv regional privind transferări de bunuri, încasarea sumelor din contribuţia voluntară, stabiliri de preţuri.

1960

14

7 Decizii ale comitetului executiv raional pe anul 1960 privind: organizarea şi desfăşurarea învăţământului, aprobarea cifrelor de plan şi de buget, transferări de bunuri, sancţiuni.

1960 P.227

15 5 Planuri de muncă, rapoarte de activitate şi rapoarte informative ale secţiei pe trim I-IV/1960.

1960.

16

30 Rapoarte explicative şi devize cu privire la aprobarea proiectului de planal secţiei pe anul 1961.

1960

17 4 Decizii de încadrări, numiri, transfer de personal.

1960

18 3 Referate ale inspectorilor secţiilor, declaraţii ale salariaţilor pentru încadrări, numiri personal.

1960

19 9 Instrucţiuni ale sfatului popular regional cu privire la organizările şi desfăsurarea alegerilor partiale electorale.

1960

20 15 Documente model pentru organizarea alegerilor electorale.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

191

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

21 16 Procese-verbale, note telefonice, planuri de măsuri privind desfăşurarea alegerilor partiale de deputati in sfaturile populare.

1960

22 17 Tabele nominale de componenţa comisiilor ale circumscripţiilor electorale din raion.

1960

23 31 Registru cu procese-verbale de îndrumare şi control al organelor regionale.

1960

24 300 Decizia nr. 348/1960 privind evidenţa şi circulaţia corespondenţei.

1960 P.228

25 29 Procesul-verbal al celei de a IX-a sesiuni raionale din 30 ianuarie 1960, planul de muncă, rapoarte, situaţii statistice privind analiza şi execuţia bugetului, dezbătute în şedinţă.

1960

26 12 Procesul-verbal al celei de a X-a sesiuni raionale din 13 iunie 1960, planul de muncă, rapoarte, situaţii statistice privind întreţinerea animalelor.

1960

27

13 Procesul-verbal al celei de a XI-a sesiuni raionale din 22 august 1960, planul de muncă, rapoarte, situaţii statistice privind executarea campaniilor agricole.

1960

28 14 Procesul-verbal al celei de a XII-a sesiuni raionale din 17 decembrie, planul de muncă, rapoarte, situaţii statistice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-educative din raion.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

192

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 29 10 Registru cuprinzând procese-verbale ale

şedinţelor comitetului executiv raional, vol I.

1960

30 11 Registru cuprinzând procese-verbale ale şedinţelor comitetului executiv raional, vol II.

1960 P.229

31 34-45, 159

State de salarii, ajutoare de boală, indemnizaţii de transferare personalul interior al secţiilor sfatului popular raional, (Secretariat-administrativ, Cadre, Organizatorică, Sanitară, Planificare, A.L.A., Agricolă, Comercială, Învăţământ, Valorificare, Control Intern, Financiară, Drumuri,) Comitetul Executiv, Oficiul Juridic (ianuarie-decembrie)

1960

32 135-147 State de salarii personalul secţiei Drumuri, picheri, cantonieri, zilieri

1960 P.230

33 271-276 State de plată Secţia Sănătate, dispensarul TBC Murgeni, circ. Băseşti, Blăgeşti, Berezeni, Fălciu, Găgeşti, Murgeni, Şuletea, Ţuţcani, Vetrişoaia şi Staţia de Salvare, vol I (ianuarie-iunie chenz. I )

1960

34 277-282 State de plată Secţia Sănătate, dispensarul TBC Murgeni, circ. Băseşti, Blăgeşti, Berezeni, Fălciu, Găgeşti, Murgeni, Şuletea, Ţuţcani, Vetrişoaia şi Staţia de Salvare, vol II (iunie chenz. II –decembrie).

1960

35 283 State de salarii secţia Sănătate - copii, (luni răzleţe)

1960 P.231

36 160-165 State de salarii cadre didactice ale şcolilor din raion (ianuarie-iunie), vol I.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

193

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 37 166-170 State de salarii cadre didactice din raion, vol II

(iulie –decembrie).

1960

38 117-124 State de salarii personalul Secţiei Agricole, medici veterinari, tehnicieni agricolei, zilieri. (ianuarie-decembrie)

1960

39 327-336_

State de salarii cantina sfatului popular raional. (ianuarie-decembrie)

1960 P.232

SECŢIA CADRE

40 48 Corespondenţa secţiei cu Miliţia Raionului Huşi, sfaturile populare comunale, instituţii, intreprinderi, referate, anchete ale secţiei cu privire la situaţia unor salariaţi.

1960

41 47 Cereri ale oamenilor muncii cu privire la încadrări, transfer, eliberări de acte, concedii; referate de anchetă.

1960 P.233

42 49 Referate de anchetă ale secţiilor, cereri ale oamenilor muncii, decizii ale comitetului executiv raional de încadrare, transfer, destituiri, sancţiuni, vol I.

1960

43 50 Referate de anchetă ale secţiilor, cereri ale oamenilor muncii, decizii ale comitetului executiv raional de încadrare, transfer, destituiri, sancţiuni, vol II.

1960 P.234

OFICIUL JURIDIC

44 46 Corespondenţă cu Secţia Secretariat- 1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

194

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 administrativ cu privire la activitatea comisiei pentru completarea carnetului de muncă.

45 52 Acte normative şi decizii ale comitetului executiv raional, vol I.

1960

46 51 Acte normative şi decizii ale comitetului executiv raional, vol II. (publicaţii spre afişare)

1960

47 54 Proce-verbale ale juriştilor sfatului popular raional întocmite în urma îndrumarii şi controlului efectuat la sfaturile populare comunale, cu privire la legalitatea deciziilor, activitatea comisiei de împăciuiere, rezolvarea corespondenţei, activitatea de stare civilă, lecţii profesionale pentru secretarii sfaturilor.

1960

SECŢIA ORGANIZATORICĂ

48 60 Procese-verbale cu decizii ale comitetului executiv al sfatului popular al raionului privind şedinţele de comitet executiv.

1960

49 59 Tabele, rapoarte informative, procese-verbale privind alegerile partiale în sfaturile populare ; tabel cu situaţia numerică a populaţiei din raion, pe comune şi sate.

1960

50 57 Procese-verbale, informări, tabele, situaţii ale sfatului popular raional privind activitatea deputaţilor raionali, vol I.

1960

51

56 Procese-verbale, informări, tabele, situaţii ale sfatului popular raional privind activitatea deputaţilor raionali, vol II.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

195

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

52 55 Situaţii statistice, informări privind trasformarea socialistă a agriculturii din cuprinsul raionului.

1960

53 61 Situaţii statistice ale Secţiei Valorificare privind asigurarea fondului centralizat al statului.

1960 P.235

54 304 Rapoarte informative, referate şi situaţii statistice privind angajamentele luate de sfaturile populare comunale în cinstea zilei de 23 august.

1960

SECŢIA DRUMURI

55 134 Situaţii, propuneri, planuri de muncă, norme zilnice privind planul de reparaţii capitale şi întreţineri de drumuri şi poduri.

1960

56

131 Fişe de investiţii pentru repararea podurilor şi drumurilor, statistică intitulată “Formularul de numărătoare” a situaţiei circulaţiei din 9 dec. 1960 pe drumul Murgeni-Găgeşti, postul de observaţie nr. 54, planul de construire a două sobe la şcolile Puricani şi Săseni.

1960

57 129 Planul forţelor de muncă al secţiei pe anul 1960.

1960

58 128 Planul lucrărilor de reparaţii capitale şi întreţinere poduri şi drumuri pe anul 1960.

1960

59

125 Instrucţiuni financiar contabile, conturi de execuţie şi propuneri pentru întocmirea bugetului.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

196

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

60 127 Proiectul de buget şi proiectul de plan de lucrări pe anul 1961.

1960

61 126 Proiectul de buget al secţiei pe anul 1960.

1960

62 130 Corespondenţă personal, referate privind încadrări de personal.

1960

63 133 Situaţii statistice privind îndeplinirea planului de activitate pe anul 1960.

1960

64 132 Situaţii şi formulare numărătoare privind circulaţia drumurilor raionale.

1960 P.236

SECŢIA PLANIFICARE

65 318 HCM, dispoziţii ale forurilor superioare şi decizii ale comitetului executiv al sfatului pe anul 1960, planuri de acţiune, instrucţiuni privind coordonarea şi dezvoltarea activiţăţilor în domeniile economice, organizatorice, educaţionale, sanitare, probleme de buget şi planuri de muncă dezbătute.

1960

66 320 Dispoziţii ale forurilor superioare, instrucţiuni, planuri de măsuri, tabele cuprinzănd funcţiile de muncă nenormate din cadrul instituţiilor de învăţământ.

1960

67 319 Corespondenţă cu sfatul popular regional, sfaturile populare comunale, planuri de acţiune, referate privind listele de preţuri la unele produse de larg consum; cereri de încadrare personal.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

197

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 68 311 Planuri de măsuri ale diferitelor secţiii,

indicatorii planului de stat pe anul 1960.

1960 P.237

69 313 State de funcţiuni şi planuri de muncă şi ale fondului de salarii ale secţiilor sfatului popular raional, vol I.

1960

70 321 Planuri de muncă şi salarii pe indicatori de plan ale secţiilor raionale, vol II.

1960

71 317 State de funcţiuni suplimentare şi planuri de muncă şi ale fondului de salarii ale secţiilor sfatului popular raional, vol III.

1960

72 312 Planuri de muncă economice si social culturale propuse pentru anul 1961.

1960 P.238

SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ

73 154 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la organizarea planului de investiţii şi de finanţare a investiţiilor şi construcţiilor pentru anul 1960.

1960

74 153 Corespondenţă cu Sanatoriul TBC Murgeni privind scoaterea unor cadre didactice din muncă, cereri ale oamenilor muncii, referate, acte personale, decizii, adeverinţe privind numiri, încadrări, transfer, destituiri cadre didactice.

1960

75 156 Declaraţii privind eliberarea salariilor aferente activităţii secţiei, planul forţelor de muncă şi salarii.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

198

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

76 158 Instrucţiuni, devize analitice, centralizatoare cheltuieli pentru propunerile pentru bugete ale secţiei pentru perioada 1960 şi 1961.

1960

77 148 Copii de pe acte de studii ale unor cadre didactice din raion; proces-verbal de îndrumare şi control la Şcoala Popeni pe Elan.- vol I.

1960 P.239

78

172 Copii de pe acte de studii ale unor cadre didactice din raion, vol II.

1960

79 149 Copii de pe acte de studii ale unor cadre didactice din raion, vol III.

1960

80 150 Copii de pe acte de studii ale unor cadre didactice din raion, vol IV

1960 P.240

SECŢIA SĂNĂTATE.

81 185 Corespondenţa confidenţială a secţiei cu privire la dotarea cu autosanitare, colaborare cu Comisariatul Militrar la încorporarea tinerilor în armată, tabel cu medicii şi farmaciştii existenţi în raion.

1960

82 306 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la întreţinerea aparatelor de fizioterapie, staţiuni baleneoclimaterice, internări în sanatoriu, aspecte ale stării de sănătate a populaţiei din judeţul Fălciu, instrucţiuni pentru organizarea şi funcţionarea cursurilor “Şcoala Mamei”

1960

83 307 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la depistarea, combaterea şi prevenirea

1960 P.241

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

199

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 bolilor transmisibile, fişe epidemiologice cu anchete pentru diferite boli: scarlatină, poliomelită, tifos ş.a.

84 305 Corespondenţă cu instituţiile sanitare din raion cu privire la probleme de muncă şi salarii.

1960

85 184 Planuri de muncă şi salarii, rapoarte de activitate, cereri de materiale, instrucţiuni pentru prevenirea şi combaterea gripei.

1960

86 183 Dări de seamă privind îndeplinirea planului de muncă şi salariii, state de funcţiuni, pe circumscripţii sanitare.

1960

87 186 Planul sanitar şi de prevederi sociale al raionului Murgeni pe anul 1960.

1960

88 176 Fise de înregistrare a fondului de salarii, declaraţii de eliberare a salariilor, planul fondului de muncă., state de funcţiuni.

1960

89 178 Conturi de execuţie şi dări de seamă contabile pe anul 1960.

1960

90 174 Devize şi proiectul planului de cheltuieli pe anul 1960.

1960

91 175 Proiectul de buget pentru anul 1960.

1960

92 182 Inventarierea stocurilor de medicamente cu preţurile care s-au redus, conform HCM 995/1960.

1960 P.242

93 178 Conturi de execuţie a planului de cheltuieli pe anul 1960.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

200

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

94 308 Liste de repartizare de materiale, imprimate, publicaţii la unităţile sanitare din raion.

1960

95 310 Cereri şi tabele privind aprobarea şi planificarea plecării în concedii de odihnă.

1960

96 180 Decizii ale comitetului executiv raion de încadrări personal în unităţi sanitare, vol I.

1960

97 181 Decizii ale comitetului executiv raion de încadrări personal în unităţi sanitare, vol II.

1960

98

309 Corespondenţă cu circumscripţa sanitară din raion, comisariatul Militar Murgeni privind tratamentul recruţilor bolnavi, repartizarea medicilor în comisia de recrutare.

1960

99 270 Corespondenţă cu privire la instruirea formaţiunilor ALA.

1960 P.243

SECŢIA COMERCIALĂ

100 286 Corespondenţă diversă, cu sfatul popular regional Iaşi, cooperative din raion privind evidenţa şi distribuirea tichetelor de alimente şi combustibil.

1960

101 285 Planuri de muncă, dări de seamă, rapoarte de activitate privind aprovizionarea populaţiei.

1960

102 284 Decizii ale sfatului popular raional privind stabiliri de preţuri la unele produse de larg consum pe anul 1960.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

201

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 SECŢIA AGRICOLĂ

103 108 Corespondenţă cu sfatul popular regional privind adunări ale GAC-urilor, cereri şi aprobări de transfer, plan de măsuri privind dezvoltarea şeptelului.

1960

104 107 Corespondenţă cu sfatul popular regional privind: întocmirea unor lucrări de evidenţă funciară reglementări ale donaţiilor conf. Decretului 478/1958, plan de sarcini pe trim II/1960.

1960

105 110 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale cu privire la organizarea şi desfăşurarea campaniilor agricole, situaţia unor debitori de cereale, grafice de lucru.

1960

106 109 Corespondenţă cu sfaturile populare comunale privind situaţia colectivizării gospodăriilor individuale; cetăţenii din com. Murgeni care sunt în afara GAC-urilor, tabele nominale cu sectorul individual, foşti chiaburi, cetăţenii care au fost condamnaţi pentru acţiuni contra orinduielilor, cu suprafeţele de teren şi atelaje pe care le posedă şi situaţia socială a acestora.

1960

107 63 Situaţii statisitce privind justificarea suprafeţelor de teren, situaţia GAC-urilor, propuneri pentru brigada CC al PCR.

1960

108 106 Sinteza cu analiza celor 7 GAC-uri revizii efectuate în cursul trimestrului I şi II, referat informativ privind realizarea cifrelor de plan.

1960 P.244

109 104 Planuri de muncă şi propuneri pentru planul de 1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

202

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 activitate, rapoarte cu privire la desfăşurarea campaniilor agricole, acţiuni în sectorul bazei furajere.

110 69 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Flacăra”, com. Blăgeşti.

1960

111 84 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Drum Nou”, com. Blăgeşti.

1960

112 83 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “24 Ianuarie” com. Băseşti.

1960

113 70 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Tudor Vladimirescu”, com. Băseşti, vol I.

1960

114 92 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Tudor Vladimirescu,” com. Băseşti, vol II.

1960

115 91 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Partizanul”, com. Băseşti.

1960

116 94 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Brazda Nouă” com. Dodeşti.

1960

117 93 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Bursuci”, com. Epureni.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

203

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

118 72 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Victoria Socialismului”, com. Epureni.

1960

119 87 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “7 Noiembrie” com. Epureni.

1960

120 74 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “30 Decembrie”, com. Măluşteni.

1960

121 75 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Steaua Roşie”, com. Epureni.

1960

122 86 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “30 Decembrie”, com. Murgeni

1960

123 90 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “23 August” com. Murgeni.

1960

124 89 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “9 Mai”, com. Stoeşeşti.

1960

125 88 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “2 Octombrie”, com. Şuletea.

1960

126 85 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Aurel Şeţu”, com. Şuletea.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

204

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 127 71 Planul de producţie şi bugetul de venituri şi

cheltuieli pe anul 1960 – GAC “Drumul Belşugului”, com. Ţuţcani.

1960

128 65 Baza de plecare a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 1960.

1960 P.245

129 113 Indici de plan şi situaţii statistice cu privire la sectorul zootehnic, cumpărări de animale pentru GAC.

1960

130 115 Situaţii statistice privind activitatea GAC-urilor din raion, suprafeţe de pământ, culturi, familii în GAC, propuneri de investiţii pe anul 1961.

1960

131 114 Situaţii statistice privind activitatea GAC-urilor din raion, execuţia bugetului, graficul adunărilor generale, ghid de întocmirea planului de muncă ş.a.

1960

132 105 Planuri de muncă, informări, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea campaniei de însămânţări de primăvară.

1960 P.246

133 66 Dări de seamă statitice, situaţii organizatorice ale GAC-urilor şi operative cu privire la execuţia bugetului pe anul 1960.

1960

134 67 Planuri de venituri şi cheltuieli şi cifre de buget pentru perioada 1960 şi 1961.

1960

135 64 Dări de seamă contabile ale secţiei pe anul 1960.

1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

205

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 136 111 Decizii ale comitetului executiv al sfatului

popular cu privire la sancţiuni, transferări încadrări personal secţie; plan de venituri şi de muncă si salarii pe anul 1960.

1960 P.247

SECŢIA FINANCIARĂ

137 299 Corespondenţă pe anul 1960 cu sfatul popular regional privind întocmirea unor situaţii contabile şi dări de seamă statistice, instrucţiuni cu privire la situaţia pagubelor materiale si a recuperărilor.

1960

138 297 Copie din Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea bunurilor supuse confiscării şi hotărârea ca o parte din aceste bunuri sa se atribuie fără plată Muzeului Militar Central pentru a înfiinţa la Constanţa un muzeu al marinei, sentinţe civile asupra confiscării averii unor condamnaţi.

1960

139 301 Rapoarte asupra realizării planului financiar şi a planului de investiţii şi reparaţii capitale pe anul 1960.

1960

140 303 State de funcţiuni ale secţiilor raionale, planul forţelor de muncă şi salarii pe anul 1960 şi indicativi de plan pe anul 1961.

1960 P.248

141 294 Dări de seamă contabile ale sfaturilor populare pe trim I/1960.

1960

142 295 Dări de seamă contabile ale sfaturilor populare pe trim II/1960.

1960

143 293 Dări de seamă contabile ale sfatului popular 1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

206

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 raional pe trim I/1960.

144 296 Dări de seamă contabile ale sfaturilor populare pe trim III/1960 şi note explicative.

1960

145 181 Corespondenţa cu Miliţia Raionului Murgeni cu privire la preluarea de către aceasta a unor acte cu autoimpuneri pe anul 1956, pentru efectuarea unor cercetări penale.

1960 P.249

146 298 Codul cifrat de transmitere a situaţiilor telegrafice de execuţie bugetară întocmite lunar de către secţiile financiare.

1960

147 165/1959 Propuneri pentru baza de plecare a proiectului de buget pe anul 1960.

1960

148 290 Instrucţiuni către sfaturile populare cu privire la întocmirea proiectelor de buget.

1960

149 292 Cifre de buget pentru raionul Murgeni pe anul 1960 comunicate de către Secţia Financiară a Regiunii Iaşi.

1960

150 287 Bugetul de venituri şi cheltuieli al sfatului popular raional pe anul 1960.

1960 P.250

151 173 Bugetul de venituri şi cheltuieli al secţiei sanitare pe anul 1961.

1960

152 289 Cifre de buget pentru raionul Murgeni pe anul 1961.

1960

153 288 Devize analitice ale calculelor de indicatori 1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

207

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 pentru proiectul de buget, anul 1961.

154 2/1961 Bugetul de venituri şi cheltuieli al sfatului popular raional pe anul 1961.

1960 P.251

SECŢIA VALORIFICARE

155 322 Corespondenţă cu sfatul popular regional cu privire la evidenţa şi folosirea imprimatelor cu regim special, realizarea planurilor de colectări, întocmirea unor situaţii privind încasările, instrucţiuni pentru curăţirea şi dezinsecţia morilor ş.a.

1960

OFICIUL PREVEDERI SOCIALE

156 324 Cercetări de teren şi certificate cu privire la situaţia materială a unor locuitori care solicită ajutor bănesc, borderoul de plata copiilor din plasamentul familial, state de plată- oficiul prevederi sociale (ianuarie-iunie).

1960

157 325 Cercetări de teren şi certificate cu privire la situaţia materială a unor locuitori care solicită ajutor bănesc, borderoul de plata copiilor din plasamentul familial, state de plată- oficiul prevederi sociale (iulie-decembrie).

1960

COMISIA DE LICHIDARE

158 302 Procese-verbale de predarea arhivei Sfatului Popular al Raionului Murgeni către Raionul Bârlad, întocmite de Comisia de Lichidare, în urma desfiinţării raionului Murgeni.

1960 P.252

159 338 Registru matricol, tabel pentru stabilirea 1960

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

208

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 impozitului agricol şi asigurări ADAS com. Cârja.

160 337 Registru matricol, tabel pentru stabilirea impozitului agricol şi asigurări ADAS com. Murgeni.

1960 P.253

DOSARE PERSONALE –AGENŢI SANITARI DIN RAION.

1 260 Admitrăcheoaie Gheorghe- Circ. Blăgeşti.

2 261 Antoche Enache- Circ. Găneşti.

3 213 Axenie Tinca- Spitalul Găneşti

4 190 Badiu Georgeta- Spitalul Ganesti

5 244 Bahrim Ioana –Circ. Şuletea

6 267 Bălan Gheorghe- Circ. Fălciu (Orig.)

7 193 Bejenaru Gheorghe- Circ. Şuletea

8 263 Bogatu Ioana – Circ. Vetrişoaia

9 234 Brânzan Elena- Circ. Berezeni

10 235 Bucur Niculai- Sanepid Murgeni

11 214 Bujoranu Spiridon – Circ.Blăgeşti

12 201 Bujoreni Spiridon–Circ. Cavadineşti

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

209

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 13 257 Butcovanu Virginia-Circ. Fălciu

14 206 Carp Iftimie –Circ Blăgeşti

15 253 Cioată Elena – Circ. Găgeşti

16 243 Cioată Elena- Circ. Găgeşti

17 191 Costăchescu Soltana –Circ. Cârja

18 203 Couatu Eugenia -Circ. Şuletea

19 189 Couatu Vasile-Circ. Şuletea

20 194 Crăciun Elena – Circ. Zorleni

21 254 Crăciun Ioana- Circ. Găgeşti

22 232 Croitoru Paulina- Sanepid Murgeni

23 239 Crudu Georgeta-Circ. Cârja

24 231 Donciu Sandor-Circ. Ţuţcani

25 236 Doros Mihai- Sanepid Murgeni

26 269 Emandache Gheorghe-Circ.Costeşti

27 240 Focşa Vasile- Circ. Băseşti

28 223 Forţu Natalia- Circ. Fălciu

29 252 Gheorghiu Ana – Spitalul Găneşti

30 215 Gherasim Ioan- Circ. Baseşti

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

210

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 31 226 Gherasim Ion- Circ. Băseşti

32 204 Ghica Elena – Circ. Berezeni.

33 225 Ghica Elena- Circ. Berezeni

34 230 Ghindă Elena-Circ. Vetrişoaia

35 266 Giurgea Tinca-Circ. Şuletea

36 228 Goanţă Valentina- Circ. Găgeşti

37 189 Grigoriţă Profira -Circ. Vetrişoaia

38 197 Haralambie Balaban- Circ. Ţuţcani

39 237 Harnagea Aneta- Circ. Vetrişoaia

P.254

40 247 Hriţcu Mihai- Circ. Berezeni

41 Huzum Grigore- Circ. Vetrişoaia

42 219 Iliaş Viorica-Circ. Berezeni

43 210 Ilie Constantin –Sanepid Murgeni

44 262 Ionescu Maria- Circ. Blăgeşti

45 241 Ionescu Niculai-Sanepid Murgeni

46 208 Lapteş Maria, Tbc Murgeni

47 206 Leonte Elena- Circ. Cârja.

48 255 Leonte Neculai- - Spitalul Bârlad

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

211

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 49 248 Modiga Maria- Circ. Băseşti

50 246 Moise Constantin- Circ. Fălciu

51 198 Moisuc Constantin- Spitalul Găneşti

52 212 Neagu Gheorghe – Gac Berezeni

53 242 Negoiţă Ion

54 220 Pârciu Maria- Circ. Băseşti

55 227 Pârciu Maria- Circ. Băseşti

56 250 Paşcanu Maria – Circ. Băseşti.

57 222 Păduraru Sanda- Sanatoriu Bârlad

58 202 Pena Enache- Circ. Vetrişoaia

59 251 Pintilie Sanda- Circ. Berezeni

60 209 Popa Aniţa Circ. Baseşti

61 264 Popa Simion – Circ. Şuletea

62 218 Popa Simion- Circ. Şuletea

63 233 Popa Sultana- Circ. Şuletea

64 249 Popa Tinca- Circ. Şuletea

65 221 Potop Aurelia- Circ. Blăgeşti

66 188 Puiu Petru-Circ Vetrişoaia

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

212

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 67 205 Puţoiu Gheorghe- Circ. Băseşti.

68 265 Răducu Didina –T.B.C. Murgeni

69 224 Răşcanu Neculai- Circ. Berezeni

70 196 Rebegea Ion- Circ. Băcani

71 207 Savin Gheroghe- Sanepid Murgeni

72 224 Siberescu Elena- Circ. Ţuţcani

73 259 Sibirescu Elena- Circ. Ţuţcani

74 268 Stamatoiu Eugeniu- T.B.C. Murgeni

75 217 Stenoiu Rada –Circ Găgeşti

76 216 Tillinger Max –Circ. Basesti

77 238 Ţiroiu Niculina-Circ. Ţuţcani

78 256 Vasilache Ion- Circ. Vetrişoaia

79 258 Veţu Nicolae- Circ. Cârja

80 192 Veţu Nicolae –Circ. Şuletea

81 211 Vicol Georgeta- Circ. Ţuţcani

82 199 Vicol Georgeta-Circ. Tuţcani

83 245 Zagorodnăi Aglaia- Spitalul Bârlad

84 229 Zambru Alexandru-Circ. Şuletea

P.255

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

213

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 COMISIA DE LITIGII DE MUNCĂ DE PE

LÂNGĂ SFATUL POPULAR RAIONAL MURGENI

1 Corespondenţa Comisiei de Litigiu de Muncă a raionului cu structuri similare de la unităţi economice, sindicate, secţiile raionale cu privire la soluţionarea sau respingerea unor dosare de litigii de muncă.; decizii ale sfatului popular raional de numire a membrilor comisiei, vol. I.

1957-1960

2 Corespondenţa Comisiei de Litigiu de Muncă a raionului cu structuri similare de la unităţi economice, sindicate, secţiile raionale cu privire la soluţionarea sau respingerea unor dosare de litigii de muncă, decizii de soluţionare a cauzelor. vol II.

3 Dosar litigiu de muncă –sentinţă comună gestionari lot zootehnic com. Schineni: Isac Grigore, Vesel Aurel, Ţicău Traian, Bulgaru Petrache.

4 Dosar litigiu de muncă: Ailenii Gheorghe, com Murgeni vol I

5 Dosar litigiu de muncă: Ailenii Gheorghe com Murgeni, vol II

6 Dosar litigiu de muncă: Ailenii Gheorghe com Murgeni, vol III.

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

214

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 7 Dosar litigiu de muncă: Albu Gheorghe , com

Fălciu.

8 Dosar litigiu de muncă: Apostu Frumuzache, com. Schineni

9 Dosar litigiu de muncă: Apostu Gheorghe,

10 Dosar litigiu de muncă: Artenie Mircea com. Băşăşti.

11 Dosar litigiu de muncă: Azoiţei Aurel, com. Blăgeşti.

12 Dosar litigiu de muncă: Balan Costantin

13 Dosar litigiu de muncă: Balan Ioan

14 Dosar litigiu de muncă: Balan Maria

15 Dosar litigiu de muncă: Balaşan Maria

16 Dosar litigiu de muncă: Balaeş Manole

17 Dosar litigiu de muncă: Balmuş Gheorghe

18 Dosar litigiu de muncă: Balmuş Gheorghe

19 Dosar litigiu de muncă: Baltag Margareta

20 Dosar litigiu de muncă: Bădiţă Dumitru

21 Dosar litigiu de muncă: Baratcaru Amibal

22 Dosar litigiu de muncă: Bărbieru Filareta

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

215

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 23 Dosar litigiu de muncă: Bărbieru Filareta

24 Dosar litigiu de muncă: Beldiman Adela

25 Dosar litigiu de muncă: Bediman Mihai

26 Dosar litigiu de muncă: Bogdan Andrei

27 Dosar litigiu de muncă: Bogdan Andrei

28 Dosar litigiu de muncă: Boros Ioan

29 Dosar litigiu de muncă: Bostan Pachiţa

30 Dosar litigiu de muncă: Bugan Alecu

31 Dosar litigiu de muncă: Butcovan Ioan

P.256

32 Dosar litigiu de muncă: Chiosa Ştefan

33 Dosar litigiu de muncă: Cichita Ioan

34 Dosar litigiu de muncă: Ciobanu Mircea

35 Dosar litigiu de muncă: Ciobotaru Gheorghe

36 Dosar litigiu de muncă: Ciuchilan Maria

37 Dosar litigiu de muncă: Ciuchilan Micu

38 Dosar litigiu de muncă: Ciuciu Anghel

39 Dosar litigiu de muncă: Cîrleanu Ioan

40 Dosar litigiu de muncă: Coman Ghenuţa

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

216

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6 41 Dosar litigiu de muncă: Condurache Mihai

42 Dosar litigiu de muncă :Constantinescu Constantin

43 Dosar litigiu de muncă: Constantinescu Constantin

44 Dosar litigiu de muncă: Costea Constantin

45 Dosar litigiu de muncă: Crăescu Ioan

46 Dosar litigiu de muncă: Cristea Ioan

47 Dosar litigiu de muncă: Cristea Teodoru

48 Dosar litigiu de muncă: Cristea Vasile

49 Dosar litigiu de muncă: Croitoru Dumitru şi Alecu Bugan

50 Dosar litigiu de muncă: Croitoru Dumitru

51 Dosar litigiu de muncă: Cruceanu Gheorghe

52 Dosar litigiu de muncă: Cucu Gheorghe

53 Dosar litigiu de muncă: Cucu Gheorghe

54 Dosar litigiu de muncă: Cuparenco Mihai

55 Dosar litigiu de muncă: Dediu Neculai

56 Dosar litigiu de muncă: Dimitriu Eugen

57 Dosar litigiu de muncă: Dorneanu Gavrilă

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

217

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

58 Dosar litigiu de muncă: Duhan Ioan

59 Dosar litigiu de muncă: Feraru Gheorghe

60 Dosar litigiu de muncă: Forţu Culina

61 Dosar litigiu de muncă: Ghica Elena

62 Dosar litigiu de muncă: Gîlea Tănase

63 Dosar litigiu de muncă: Gogoaşă Ştefan

64 Dosar litigiu de muncă: Gherase Ion

65 Dosar litigiu de muncă: Hamza Vasile

66 Dosar litigiu de muncă: Hrişcă Eugen

67 Dosar litigiu de muncă: Hriţuc Pintilie

68 Dosar litigiu de muncă: Iorga Vasile

69 Dosar litigiu de muncă: Ispas Nicolae

70 Dosar litigiu de muncă: Lazăr Iftimie

71 Dosar litigiu de muncă: Lefter Gh. Lefter

72 Dosar litigiu de muncă: Liga Ioana

73 Dosar litigiu de muncă: Luca Gavrilă

74 Dosar litigiu de muncă: Marcu Constantin

75 Dosar litigiu de muncă: Marcu Emil

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

218

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

76 Dosar litigiu de muncă: Marchidan Gheorghe

P.257

77 Dosar litigiu de muncă: Mihai V. Dumitru

78 Dosar litigiu de muncă: Mihăilă Gheorghe

79 Dosar litigiu de muncă: Miloş Neculai

80 Dosar litigiu de muncă: Nechita Gheorghe

81 Dosar litigiu de muncă: Nedelcu Iordache

82 Dosar litigiu de muncă: Negară Eracle

83 Dosar litigiu de muncă: Negară Ioniţă

84 Dosar litigiu de muncă: Negară Mihalache

85 Dosar litigiu de muncă: Nestian Toma

86 Dosar litigiu de muncă: Nohit Constantin

87 Dosar litigiu de muncă: Patrichi Ecaterina

88 Dosar litigiu de muncă: Pantalon Iancu

89 Dosar litigiu de muncă: Peptene Mircea

90 Dosar litigiu de muncă: Plăcintă Ioan

91 Dosar litigiu de muncă: Pomană Constantin

92 Dosar litigiu de muncă: Popa Gheorghe

93 Dosar litigiu de muncă: Popa Grigore

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

219

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

94 Dosar litigiu de muncă: Popa Ioan

95 Dosar litigiu de muncă: Popa Nicolae

96 Dosar litigiu de muncă: Popa Vasile

97 Dosar litigiu de muncă: Popescu Constantin

98 Dosar litigiu de muncă: Poroşnicu Vasile

99 Dosar litigiu de muncă: Profir Mircea

100 Dosar litigiu de muncă: Răileanu Gheorghe

101 Dosar litigiu de muncă: Rogozan Ioan

102 Dosar litigiu de muncă: Rotaru Petru

103 Dosar litigiu de muncă: Sailofschi Hascal

104 Dosar litigiu de muncă: Sandu Nicolae

105 Dosar litigiu de muncă: Savin Grigore

106 Dosar litigiu de muncă: Scărlătache Constantin

107 Dosar litigiu de muncă: Strungaru Gheorghe

108 Dosar litigiu de muncă: Ştefan Ioan

109 Dosar litigiu de muncă: Talpă Petrache

110 Dosar litigiu de muncă: Tănase Nicolae

111 Dosar litigiu de muncă: Tăşchină Gheorghe

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

220

Nr. crt.

Nr. vechi al unitatii

arhivistice

C U P R I N S U L U N I T Ã T I I

D E P Ã S T R A R E

Anul

sau anii extremi

Nr.

filelor Observ.

3 4 5 6

112 Dosar litigiu de muncă: Teleţeanu Ilie

113 Dosar litigiu de muncă: Tofan Vanghelie

114 Dosar litigiu de muncă: Tomescu Virgil

115 Dosar litigiu de muncă: Tomşa Constantin

116 Dosar litigiu de muncă: Tufă Gheorghe

117 Dosar litigiu de muncă: Ţicău Mitache

118 Dosar litigiu de muncă: Ţuţu Georgeta

119 Dosar litigiu de muncă Ursăcescu Valentin

120 Dosar litigiu de muncă: Vasilache Rodica

121 Dosar litigiu de muncă: Vîlcu Ioachim

122 Dosar litigiu de muncă: Vlasie Dragoş

123 Inventar vechi al sfatului popular Raion Murgeni

P.258