Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

27
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA JUDEŢUL MARAMUREŞ PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2013-2017 2013-2017 Ediţie revizuită Discutat în CONSILIUL PROFESORAL din 09.09.2016 Aprobat în CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE din 12.09.2016 Nr. 841/12.09.2016 Director, prof. Turda Irina

Transcript of Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

Page 1: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

JUDEŢUL MARAMUREŞ

PROIECT

DE

DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

2013-2017

2013-2017

Ediţie revizuită

Discutat în CONSILIUL PROFESORAL din 09.09.2016

Aprobat în CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE din 12.09.2016

Nr. 841/12.09.2016

Director,

prof. Turda Irina

Page 2: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

2

ARGUMENTUL PROIECTULUI

Proiectul de dezvoltare instituţională al Şcolii Gimnaziale Săpânţa pentru perioada 2013-

2017 s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care

activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mij-

loacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activi-

tăţii unităţii.

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea „punctelor slabe”, a cauzelor

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea „ameninţărilor” sau atenuarea efectelor acestora.

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea „punctelor tari” (care reprezintă

capitalul de referinţă) şi a „oportunităţilor” oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.

Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii

şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate.

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut

pe baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului

economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de

Consiliul Local Săpânţa, Primăria Comunei Săpânţa şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramu-

reş.

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi

comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii,

propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii

economici – parteneri tradiţionali ai instituţiei.

Programele Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice, ale Guvernului României pri-

vind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dez-

voltare instituţională în perioada 2015-2020.

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala noastră trebuie să promoveze incluziunea, va-

lorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împli-

nirea în viaţa privată şi publică.

Page 3: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

3

CONTEXT LEGISLATIV

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.

Acest Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte

normative:

Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu toate modificările şi completările ulterioare;

Metodologia formării continue aprobată prin OMECTS nr 5561/07.10.2011 cu modificările și

completările ulterioare

Planul managerial pentru anul școlar 2014-2015 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj;

Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice

Programul de Guvernare pe perioada 2012-2016, capitolul Politica în domeniul Educaţiei;

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţă-

mânt preuniversitar din 15.12.2014

Raportul I.S.J. Gorj, privind starea învăţământului în județul Gorj în anul şcolar 2013/2014;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările şi completă-

rile ulterioare

HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unită-

ţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr. 38/18.01.2007

HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, publicată în MO nr.

822/08.12.2008

M.S. nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea,

educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor

G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avi-

zării/autorizării privind securitatea la incendiu

Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă

OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de mana-

gement/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control in-

tern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi completările ulterioare

G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare periodică

a unităţilor de învăţământ preuniversitar

M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în evaluare

şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autoriză-

rii, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în MO nr.

59/25.01.2007

OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităţilor de învăţă-

mânt preuniversitar

OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi

al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

Page 4: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

4

CUPRINS

Argument ………………………………………………………………… 2

Context legislativ ………………………………………………………… 3

I. Viziunea şcolii ………………………………………………………… 5

II. Diagnoza mediului intern şi extern al Şcolii Gimnaziale Săpânţa …… 5

1.Informaţii de tip cantitativ …………………………………………. 5

2.Informaţii de tip calitativ ………………………………………….. 6

3.Cultura organizaţională ……………………………………………. 7

4.Analiza Pest ……………………………………………………….. 7

5.Analiza Swot ……………………………………………………… 10

III. Misiunea …………………………………………………………… 14

IV. Ţinte strategice …………………………………………………….. 14

V. Opţiuni strategice …………………………………………………... 15

VI. Rezultate aşteptate ………………………………………………… 17

VII. Programe de dezvoltare …………………………………………... 18

VIII. Mecanisme şi instrumente de monitorizare şi evaluare …………. 20

Page 5: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

5

I. VIZIUNEA ŞCOLII

Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din județul Maramureş, aprecia-

tă de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative,

asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii

şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru

ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

II.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE

1.INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

a) Titulatura oficială a şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ

b) Adresa: şcoala este situată în Săpânţa, pe strada Principala Nr.513, telefon/fax 0262372111, e-

mail [email protected] şi oferă servicii educaţionale comunităţii situate pe raza comunei.

c) Scurt istoric al şcolii: Începuturile şcolii noastre se pierd în negura timpurilor, primele infor-

maţii despre existenţa ei fiind, prima atestare din anul 1899 şi următoarea din anul 1920 aşa cum

reiese din documente şi arhivă. Mai târziu în anul 1961 a fost construită şcoala din centru (parte-

rul) care era formată din 5 săli de clasă , două birouri , o magazie pentru materiale şi un coridor.

In anul 1972 s-a construit etajul acestei clădiri care cuprindea 4 săli de clasă ,un laborator de fizi-

că-chimie,o bibliotecă,două săli pentru material didactic şi un coridor. S-a mai construit prin pro-

gramul PHARE o clădire nouă cu patru săli de clasă şi grupuri sanitare care pe o perioadă de 4 ani

a funcţionat ca şcoală pentru ciclul primar , iar actualmente funcţionează ca şi grădiniță pentru cele

patru grupe de preşcolari. La începuturi s-a numit ,,Şcoala greco-catolică “, apoi ,,Şcoala Gimnazi-

ală“, ,,Şcoala cu clasele I-VIII”, ,,Şcoala de arte şi meserii”, iar acum din nou se numeşte ,,Şcoala

Gimnazială”.

Aici au crescut şi s-au format oameni de seama ca Tite Gheorghe – fost ministru, Turda

Gheorghe-artist al poporului şi mulți alți intelectuali ai satului care îşi desfășoară activitatea pe în-

treg cuprinsul patriei noastre sau peste hotare.

Resurse umane

Elevi

În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 50 de preşcolari şi 233 elevi provenind din comună, repar-

tizaţi în 3 grupe,5 clase la ciclul primar şi în 4 clase la ciclul gimnazial.

În ultimul an numărul de elevi este în scădere faţă de anii trecuţi, acest fapt se datorează .

Rata abandonului şcolar: 0%.

Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune: 85%.

Page 6: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

6

Promovabilitatea la tezele cu subiect unic: 80%.

Rezultatele la concursurile şcolare sunt doar la ciclul primar şi acestea numai la nivel local.

Cadre didactice

Şcoala are în încadrare 19 de cadre didactice, dintre care 18 sunt titulare, un cadru didactic

este detaşat şi 1 un suplinitor calificat.

Din cele 18 cadre didactice titulare, 6 cadre didactice au gradul didactic I, 8 au gradul di-

dactic al II-lea, şi 4 au gradul didactic definitiv.

Personal didactic auxiliar

Este format dintr-un secretar , un administrator de reţea şi un contabil.

Personal nedidactic

Activitatea de administraţie este asigurată de 2 îngrijitoare, un muncitor fochist şi un şofer .

Resurse materiale

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară într-o singură clădire de doi ani,

iar în corpul B,dat în folosinţă în anul 2008, îşi desfăşoară activitatea grădiniţa în cele 4 săli de

clasă (grupă ), în corpul C avem amenajată biblioteca şcolii ,unde elevii pot să găsească linişte

pentru lectură. În corpul A al şcolii avem cele 9 săli de clasă, un laborator AEL, sala profesorală,

secretariat şi grupuri sanitare noi .

Şcoala este prevăzută cu apă curentă, aceasta nefiind potabilă, iar din acest motiv am achi-

ziţionat pe bază de contract dozatoare cu apă potabilă de la ,,Fântâna”; şcoala are şi canalizare, în-

călzire centrală, iluminat natural şi artificial.

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier corespunzător, iar procesul de predare-învăţare se

desfăşoară prin folosirea unui material didactic bogat, a 25 de calculatoare, un copiator, videopro-

iector cu ecran, flipchart, 5 imprimante.

Şcoala este dotată cu telefon fix , fax şi internet .

Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local Comunal, venituri extrabugetare reali-

zate din donaţii şi sponsorizări, precum şi sprijinul financiar primit de la Composesoratul Nobil

Săpânţa şi Asociaţia de Părinţi a şcolii.

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din familii cu pregătire medie şi supe-

rioară.

Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe în activitatea didactică

60%.

Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.

Page 7: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

7

Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, ca-

dre didactice, părinţi, director, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de în-

grijire, precum şi o bună circulaţie a informaţiei în ambele sensuri.

Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată

prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.

3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

La Şcoala Gimnazială Săpânţa cultura organizațională se caracterizează printr-un ansamblu

de trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamen-

tul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.

Sunt însă şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, rutină, conservatorism

şi automulţumire.

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor intere-

saţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea şi Funcţionare a Unităţilor de

Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme

privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidac-

tic.

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracte-

rizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reci-

proc.

Directorul şcolii colaborează bine cu personalul din şcoală, ţine seama de sugestiile acesto-

ra şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste as-

pecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

4. ANALIZA PEST

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de facto-

rii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta

îşi desfăşoară activitatea.

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică

şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul

social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea

de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ

şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului

în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care

Page 8: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

8

trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.

Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcolii Gimnaziale Să-

pânţa.

CONTEXTUL POLITIC

Şcoala se află în contextual politic actual, într-o societate în schimbare, în căutarea şi

promovarea valorilor reale;

Instituţia pune în aplicare politicile implementate de M.E.N.C.Ș., I.S.J. , la nivelul sis-

temului şi la nivel local.

CONTEXTUL ECONOMIC

Contextul economic actual este caracterizat prin criza ce influenţează cerinţa pe piaţa

forţei de muncă;

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra inte-

resului acestora faţă de şcoală;

Deosebit de utilă în acest context este extinderea programelor sociale din domeniu:

acordarea suplimentului gratuit de hrană constând în produse de panificaţie, lactate şi

fructe, asigurarea manualelor şcolare gratuite, acordarea rechizitelor şcolare gratuite,

acordarea burselor de ajutor social şi ajutorul financiar în vederea achiziţionării de cal-

culatoare “Programul Euro 200”.

CONTEXTUL SOCIAL

Unitatea de învăţământ are o populaţie şcolară mixtă care nu întâmpină probleme de-

osebite în iniţierea şi menţinerea legăturii cu familiile elevilor. Există şi familii care lo-

cuiesc în condiţii la limita nivelului de trai şi care nu colaborează cu şcoala pentru a

sprijini aceşti elevi şi de a-i integra într-un proces de educare şi de instruire coerent şi

continuu.

Un alt aspect identificat este existenţa unui număr mare de elevi care provin din familii

monoparentale - 11% sau elevi părăsiţi temporar/definitiv de părinţii plecaţi la muncă

în străinătate sau părăsiţi în plasament.

CONTEXTUL TEHNOLOGIC

Acces la rețeaua de telefonie mobilă şi fixă

Pătrunderea tehnologiei moderne – cablu TV şi Internet

Page 9: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

9

Creşterea numărului de familii care au acces la Internet

Serviciul BIBLIONET in cadrul Bibliotecii comunale

CONTEXTUL ECOLOGIC

Demersuri constante ale autorităţilor de protejarea a mediului şi a lacului

Serviciu de salubritate; colectarea selectivă a deşeurilor

Colaborări, parteneriate ale şcolii cu diferite instituţii locale privind protecţia mediului

Page 10: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

10

5. ANALIZA SWOT

A. CURRICULUM

PUNCTE TARI

Şcoala noastră dispune de docu-

mente curriculare oficiale: planuri-

cadru, programe şcolare, metodolo-

gii de aplicare a programelor, ghi-

duri şi standarde de evaluare.

Avem în şcoala noastră curriculum

la decizia şcolii diversificat, care ţi-

ne cont de dorinţele elevilor, baza

materială şi încadrare ;

În şcoală cadrele didactice sunt pre-

ocupate în direcţia predării cunoş-

tinţelor prin introducerea softului

educaţional ;

Dispunem în şcoală de surse infor-

maţionale bogate : manuale , auxili-

are didactice,, bibliotecă, internet,

televiziune prin cablu;

PUNCTE SLABE

Oferta CDŞ a şcolii nu satisface în

totalitate nevoile educaţionale ale

elevilor şi nu constituie întotdeauna

o activitate atractivă pentru aceştia.

OPORTUNITĂŢI

Majoritatea părinţilor colaborează

cu cadrele didactice în vederea pro-

curării de auxiliare şi materiale ne-

cesare la lecţii

Din oferta mare de auxiliare didac-

tice se permite o selecţie riguroasă

în vederea achiziţionării acestora

Părinţii sunt exigenţi faţă de servici-

ile pe care le oferă şcoala, dar pre-

zintă disponibilitate la colaborare

AMENINŢĂRI

Nu toţi elevii au posibilitatea să-ţi

procure auxiliare şcolare şi în unele

cazuri manuale ;

Existenţa unor necorelaţii între pro-

gramele şcolare de la învăţământul

primar cu cele de la învăţământul

gimnazial;

Starea fizică precară a manualelor

la unele obiecte.

Page 11: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

11

B. RESURSE UMANE

PUNCTE TARI

Personal didactic din şcoala noastră

este titular calificat, majoritatea cu

gradul didactic II şi I;

Personal didactic auxiliar este bine

pregătit la toate compartimentele;

Personal nedidactic este conştiin-

cios şi disciplinat;

Elevii noştri sunt dotaţi pentru acti-

vitatea de performanţă;

Cadrele didactice din şcoala noastră

au participat la cursuri de formare

pe o tematică diversă;

Toate cadrele didactice au abilităţi

în domeniul IT şi se preocupă pen-

tru predarea lecţiilor asistate pe cal-

culator.

PUNCTE SLABE

Se observă conservatorism în utili-

zarea metodelor activ-participative

de predare-învăţare-evaluare la ci-

clul gimnazial;

Datele obţinute în urma monitoriză-

rii şi controlului activităţii didactice

au fost insuficient valorificate.

OPORTUNITĂŢI

Legislaţia muncii permite angajarea

de către şcoală a personalului califi-

cat pentru compartimentele deficita-

re;

Părinţii solicită şi manifestă interes

pentru o pregătire de calitate;

A fost alocată o sumă importantă de

la bugetul de stat pentru formarea

continuă a cadrelor didactice.

AMENINŢĂRI

Prin scăderea numărului de copii

din comună se creează probleme de

încadrare cu personalul didactic.

A crescut numărul de elevi prove-

niţi din familii monoparentale sau

din familii emigrate în ţările UE;

Din lipsa de timp a părinţilor este o

slabă implicare a familiei în viaţa

şcolii.

Page 12: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

12

C. RESURSE MARTERIALE

PUNCTE TARI

Şcoala deţine autorizaţie de funcţi-

onare;

Şcoala dispune de un local nou,

spaţios,amenajat cu toate utilităţile

necesare;

Baza materială bună în continuă

modernizare;

Realizarea de venituri extrabugetare

din donaţii şi sponsorizări;

Şcoala dispune de o bază didactică

bună, înnoită permanent prin efor-

turi proprii, de manuale, auxiliare

didactice;

Avem conectare la Internet şi la te-

leviziune prin cablu;

Se menţine şcoala în stare de func-

ţionare prin activităţi de întreţinere

şi reparaţii periodice.

PUNCTE SLABE

Nu există o evidenţă clară şi a un

control în vederea recuperării pagu-

belor realizate de către elevi;

Unele cadre didactice nu îşi asumă

responsabilitatea gestionării şi între-

ţinerii bunurilor din sala de clasă;

Lipseşte la nivelul şcolii un proiect

cu finanţare externă;

În şcoală sunt utilizate incorect uti-

lităţile de către elevi.

OPORTUNITĂŢI

Prin descentralizarea finanţării şi

autonomia instituţională se permite

o gestionare mai eficientă a fonduri-

lor;

Şcoala noastră primeşte sprijin din

partea Consiliului Reprezentativ al

Părinţilor/Asociaţiei de Părinţi pen-

tru rezolvarea problemelor materia-

le curente

Solicitările de închiriere a spaţiilor

şcolare în condiţii avantajoase pen-

tru şcoală;

Primăria alocă fonduri financiare ne-

cesare în vederea asigurării de condiţii

AMENINŢĂRI

Fluctuaţiile monedei naţionale în

raport cu valutele de referinţă

afectează contractele de achiziţii

pe termen mediu şi lung;

Bugetul comunităţii locale este

limitat faţă de nevoile şcolii.

Page 13: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

13

materiale decente;

Dorim să participăm la programe

naţionale de dotări cu material di-

dactic pentru laborator şi cu carte

şcolară pentru bibliotecă.

D. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

PUNCTE TARI

Şcoala Noastră colaborează cu Pri-

măria, Poliţia comunei, Poliţia sani-

tară, Inspectoratul Teritorial de

Muncă, Grupul de pompieri, Oficiu

pentru protecţia consumatorului;

Avem o colaborare bună cu preoţii

Bisericii ortodoxe şi ai Bisericii

greco-catolice;

Am încheiat parteneriat cu Asocia-

ţia de Părinţi a Şcolii Gimnaziale

Săpânţa;

Avem înnoite parteneriate cu Dis-

pensarul medical din Săpânţa şi

Cabinetul Stomatologic Săpânţa

PUNCTE SLABE

Număr mic de proiecte de partene-

riat cu şcoli din judeţ şi din ţară;

Inconsecvenţa în promovarea ima-

ginii şcolii în comunitate.

OPORTUNITĂŢI

La nivelul şcolii există o paletă lar-

gă de oferte pentru proiectele de

parteneriat;

Cadrelor didactice li se acordă asis-

tenţă de specialitate în realizarea de

proiecte de parteneriat;

Se face lobby din partea părinţilor

AMENINŢĂRI

Timpul limitat al părinţilor conduce

la o slabă implicare a acestora în

viaţa şcolii;

Perceperea eronată de către o parte

din comunitate a problematicii

vaste din activitatea şcolii.

Page 14: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

14

privind realizările şi performanţele

şcolii;

Şcoala noastră este deschisă spre

colaborare cu instituţiile şi organi-

zaţiile din comunitatea locală.

III. MISIUNEA

Şcoala Gimnazială Săpânţa este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principi-

ilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor

şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie

transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei di-

dactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin

educaţie.

IV. ŢINTE STRATEGICE

1. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţi-

lor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;

2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi

interesat de perfecţionare şi formare continuă;

3. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare,

creşterea performanţei şcolare.

4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului şcolii, dezvoltarea acestu-

ia prin accesarea de fonduri UE.

5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi au-

tonomie instituţională.

Page 15: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

15

V. OPŢIUNI STRATEGICE

Ţinta strategică

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

Opţiunea

cuurriculară

Opţiunea financi-

ară a dotărilor

materiale

Opţiunea inves-

tiţiei în resursa

umană

Opţiunea relaţii-

lor comunitare

1.Diversificarea

curriculum-ului

la Decizia Şcolii

prin consultarea

elevilor şi a pă-

rinţilor şi cu-

prinderea tutu-

ror elevilor într-

o formă de edu-

caţie

extracurriculară

- Aplicare de

chestionare

elevilor şi pă-

rinţilor;

- Creşterea

atractivităţii si

aplicabilităţii

opţionalelor;

- Activităţi

extracurriculare

complementare.

- Achiziţionarea

materialelor nece-

sare prevăzute în

programele disci-

plinelor opţionale;

- Identificarea sur-

selor de finanţare;

- Folosirea eficien-

tă a dotărilor exis-

tente.

- Stimularea ma-

terială a cadrelor

didactice care

realizează disci-

pline opţionale şi

activităţi

extracurriculare

de calitate;

- Extinderea par-

teneriatului cu

părinţii şi impli-

carea acestora în

pregătirea şi des-

făşurarea activită-

ţilor

extracurriculare;

- Extinderea par-

teneriatului cu

instituţii şi ONG-

uri

2.Încadrare cu

personal didac-

tic cu înaltă pre

gătire ştiinţifică

şi metodică, re-

ceptiv la nou şi

interesat de per-

fecţionare şi

formare conti-

nuă.

- Eficientizarea

procesului de

predare-

învăţare prin

utilizarea me-

todelor activ-

participative;

- valorificarea

oportunităţilor

oferite de paleta

largă de cursuri

de formare.

- Asigurarea sume-

lor necesare pentru

perfecţionare cu

plata de la bugetul

local;

- Înnoirea calcula-

toarelor pentru fo-

losirea sistemului

electronic informa-

tizat în condiţii mai

bune;

- Consultarea ca-

drelor didactice în

vederea completării

materialului didac-

tic.

- participarea la

programe de

formare în speci-

alitatea cadrelor

didactice de la

gimnaziu;

- perfecţionarea

cadrelor didactice

în problematica

managementului

clasei;

- elaborarea de

materiale şi ghi-

duri metodice în

comisiile de spe-

cializare.

- Colaborarea cu

Casa Corpului

Didactic pentru

participarea la

cursuri de forma-

re în specialitate

şi metodica pre-

gătirii specialită-

ţii;

3.Prevenirea

eşecului şcolar ,

creşterea per-

formanţelor

elevi lor supra-

dotaţi şi inclu-

derea tuturor

elevilor într-o

formă superioa-

ră de şcolariza-

re;

- Realizarea

învăţământului

diferenţiat pen-

tru asigurarea

incluziunii co-

piilor cu deza-

bilități şi pre-

venirea eşecu-

lui şcolar ;

- Creşterea

aportului disci-

plinelor opţio-

nale le asigura-

rea pregătirii de

bază a elevilor ;

- Realizarea de

programe de

pregătire su-

plimentară a

- Folosirea eficien-

tă a materialului

didactic şi a mij-

loacelor de învă-

ţământ din dotare;

- Asigurarea fondu-

rilor necesare pen-

tru achiziţionarea

de noi mijloace de

învăţământ şi mate-

rial didactic ;

- Motivarea şi

stimularea mate-

rială a cadrelor

didactice ai căror

elevi obţin rezul-

tate la competiţii-

le naţionale.

- Transmiterea

către licee şi şco-

lile profesionale a

fişei de caracteri-

zare

psihopedagogică

a absolvenţilor ;

- Activităţi de

parteneriat cu

licee şi şcoli pro-

fesionale în vede-

rea cuprinderii

tuturor absolven-

ţilor clasei a VIII-

a într-o formă de

învăţământ

Page 16: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

16

elevilor capa-

bili de perfor-

manţă.

4.Gestionarea,

întreţinerea şi

menţinerea

funcţionalităţi

patrimoniului

şcolii, dezvolta

rea acestuia

prin accesarea

fondurilor UE.

- Tematica ore-

lor educative va

cuprinde aspecte

ce ţin de păstra-

rea şi întreţine-

rea bazei mate-

riale a şcolii;

- Includerea în

cadrul lecţiilor

a elementelor

educative de

păstrarea şi în-

treţinerea bazei

materiale a şco-

lii ;

- Realizarea

unor investiţii

în cadrul Pro-

gramului Ope-

raţional Regio,

axa prioritară

privind îmbu-

nătăţirea infra-

structurii socia-

le.

- Proiecte de buget

fundamentate care

să acopere cheltu-

ielile de întreţinere

şi reparaţii;

- Realizarea unei

execuţii bugetare

echilibrate;

- procurarea de

fonduri extrabuge-

tare;

- Realizarea pro-

gramului de achizi-

ţii de bunuri şi ser-

vicii în condiţiile

legii;

- Aplicarea preve-

derilor regulamen-

tului şcolar pentru

recuperarea pagu-

belor produse de

elevi.

- Asumarea răs-

punderii persona-

lului didactic pri-

vind păstrarea

patrimoniului

şcolii;

- Implicarea

membrilor Consi-

liului de Admi-

nistraţie în gesti-

onarea bunurilor

şi recuperarea

pagubelor;

- Instituirea unui

premiu în bani

pentru motivarea

elevilor şi cadre-

lor didactice pri-

vind păstrarea

bunurilor materi-

ale ale şcolii.

- Colaborarea cu

comitetele de pă-

rinţi ale claselor;

- Implicarea Aso-

ciaţiei Părinţilor

în identificarea

de noi surse de

finanţare.

5. Promovarea

imaginii şcolii în

comunitate

- Implicarea

elevilor şi ca-

drelor didactice

în populariza-

rea rezultatelor

şcolii în rândul

părinţilor;

- Se vor edita

pliante şi afişe

care vor cu-

prinde informa-

ţii despre reali-

zările şcolii;

- Se va asigura

informarea co-

munităţii locale

prin interme-

diul mass-

media locală;

- Realizarea de

parteneriate

pentru desfăşu-

rarea de activi-

tăţi culturale în

- Identificarea de

resurse extrabuge-

tare pentru realiza-

rea materialelor

promoţionale;

- Asigurarea logis-

ticii necesare pen-

tru desfăşurarea

activităţilor de me-

diatizare şi disemi-

narea a informaţii-

lor;

- Proiectul de buget

va prevedea fon-

duri pentru premie-

rea elevilor şi for-

maţiilor câştigătoa-

re.

- Popularizarea

prin mass-media

a factorilor im-

plicaţi în activită-

ţile de parteneri-

at;

- Motivarea par-

ticipanţilor prin

acordarea de

premii.

- Implicarea pă-

rinţilor în acţiuni

de promovare a

imaginii şcolii;

- Realizarea unor

activităţi

extracurriculare

în parteneriat cu

Consiliul Repre-

zentativ al Părin-

ţilor/ Asociaţia de

Părinţi a Şcolii

Gimnaziale Să-

pânţa.

Page 17: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

17

comunitate.

VI. REZULTATE AŞTEPTATE

A). CURRICULUM

1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de

peste 80%.

2. Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfă-

şoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală.

B). RESURSE UMANE

1. 90% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferen-

ţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev;

2. 40% din numărul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel puţin

un stagiu de formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a

asigura managementul eficient al clasei.

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE

1. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă;

2. Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară;

3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţiona-

le sau internaţionale.

D).RELAŢII COMUNITARE

1. Creşterea cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile

şcolare din judeţ;

2. Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derula-

rea de proiecte pe diferite componente educaţionale.

Page 18: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

18

VII. PROGRAME DE DEZVOLTARE

Nr.

Crt.

Domeniul

funcţional

Obiective propuse 2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

1. CURRRICUL

UM ŞI VIA-

ŢA ŞCOLA-

Realizarea şi aplicarea unui

chestionar pentru cunoaşterea

intereselor elevilor şi părinţi-

lor pentru disciplinele opţio-

nale;

Elaborarea programelor pen-

tru disciplinele opţionale ale-

se de elevi;

Proiectarea activităţilor

extracurriculare şi cuprinde-

rea tuturor elevilor într-o

formă de activitate

nonformală.

2. RESURSE

UMANE

Participarea cadrelor didacti-

ce la programe de formare;

Creşterea calităţii procesului

de predare-învăţare şi asigu-

rarea educaţiei de bază pentru

toţi elevii;

Perfecţionarea cadrelor didac-

tice privind managementul

clasei;

Implicarea cadrelor didactice

în activităţi de cercetare pe-

dagogică în vederea elaborării

de materiale metodice şi in-

strumente de activitate didac-

tică (fişe, teste);

Perfecţionarea cadrelor didac-

tice în utilizarea calculatoru-

lui şi creşterea numărului de

lecţii în Sistemul Educaţional

Informatizat.

3. RESURSE

MATERIALE

ŞI

FINANCIA-

RE

Asigurarea condiţiilor materi-

ale optime pentru desfăşura-

rea procesului instructiv-

educativ;

Asigurarea finanţării pentru

activităţi de întreţinere şi

dezvoltare a patrimoniului;

Procurarea de fonduri extra-

bugetare pentru achiziţiona-

rea de materiale şi pentru

acordarea de stimulente mate-

riale şi premii pentru perfor-

manţe şcolare şi didactice.

Creşterea funcţionalităţii la-

Page 19: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

19

boratorului AEL;

Gestionarea de către învăţă-

tori, diriginţi şi comitetele de

părinţi ale claselor a patrimo-

niului din sălile de clasă;

Identificarea de programe de

finanţare externă şi scrierea

de proiecte.

4. RELAŢII

COMUNI-

TARE

Identificarea de noi sponsori

pentru finanţare in vederea

realizarea împrejmuirii curţii

şcolii cu un gard , astfel să se

asigure siguranţa copiilor;

Înfiinţarea unei reviste școla-

re,, Cuvânt si culoare;

Realizarea de campanii de

strângere de fonduri în parte-

neriat cu Consiliul Reprezen-

tativ al Părinţilor.

Page 20: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

20

VIII. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

1. MONITORIZAREA INTERNĂ

NR. ACŢIUNEA RESPON-

SABIL

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA

REZULTATELOR

INSTRUMETE INDICATORI

1. Elaborarea şi afişarea

proiectului de dezvolta-

re instituţională

Director - şefii comisiilor şi

catedrelor;

- comisia pentru eva-

luarea şi asigurarea

calităţii

Sept 2013

Sept.2014

- produsul final - fişă de aprecie-

re

- criteriile de

realizare a PDI

2. Curriculum la Decizia

Şcolii: proiectare şi

aplicare

Consilier

educativ

- şefii comisiilor şi

catedrelor;

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

- proiect CDŞ pe

şcoală - pe clase

- fişe de evalua-

re

- standardele de

evaluare

3. Înscrierea la cursuri de

formare

Director - responsabil de for-

mare continuă

Pe parcursul

derulării pro-

iectului

- în baza de date a

şcolii

- liste de prezen-

ţă la cursuri.

- număr de cadre

didactice înscri-

se

4. Starea de funcţionalita-

te a clădirilor

Director - învăţători, diriginţi,

elevi, personal admi-

nistrativ

- săptămânal - registrul de eviden-

ţă a reparaţiilor

- analize, ra-

poarte

Volumul cheltu-

ielilor pentru

reparaţii curente.

5. Proiecte de parteneriat

în derulare sau în pre-

gătire

Director - responsabil cu pro-

iecte şi programe

educaţionale şi cadre-

le didactice

- lunar/anual - în baza de date a

şcolii

- analize, fişe de

evaluare

- număr proiecte

6. Imaginea şcolii reflec-

tată în mass-media

Consilier

educativ

- responsabil cu pro-

movarea imaginii şco-

lii

- semestrial/

anual

- în baza de date a

şcolii

- situaţii statisti-

ce

2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.

Page 21: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

21

3. EVALUARE INTERNĂ

NR. ACŢIUNEA RESPON-

SABIL

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA

REZULTATELOR

INSTRUMENTE INDICATORI

1. Disciplinele opţionale rea-

lizate în urma chestionării

elevilor şi părinţilor

Consilier

educativ

- comisia pentru asi-

gurarea şi evaluarea

calităţii , şefii comisi-

ilor şi catedrelor

- la finalul

acţiunii

- în baza de date a

şcolii

- chestionare, fişe

de apreciere, fişe

de analiză a do-

cumentelor

- descriptori de per-

formanţă, număr

persoane chestiona-

te, număr discipline

opţionale realizate

2. Creşterea calităţii procesu-

lui de predare învăţare re-

flectată în rezultatele ele-

vilor

Director - comisia pentru asi-

gurarea şi evaluarea

calităţii , şefii comisi-

ilor şi catedrelor

- semestrial - în baza de date a

şcolii

- analize, statis-

tici

- numărul cadrelor

didactice formate,

numărul elevilor

promovaţi, mediocri

şi cu rezultate de

performanţă

3. Situaţia spaţiilor de învă-

ţământ şi a clădirilor şco-

lare

Director - comisia pentru asi-

gurarea şi evaluarea

calităţii

- semestrial - în baza de date a

şcolii

- analize, rapoarte - creşterea/scăderea

cheltuielilor de în-

treţinere

4. Proiecte de parteneriat

realizate

Director - responsabil cu pro-

iecte şi programe

educaţionale.

- semestrial - în baza de date a

şcolii

- analize - Numărul de pro-

iecte de parteneriat

aprobate

5. Realizări ale şcolii reflec-

tate în mass media locală

sau naţională

Consilier

educativ

- responsabil cu pro-

movarea şcolii

- semestrial - în baza de date a

şcolii

- statistici, ra-

poarte

- numărul de apariţii

pozitive în mass-

media

4.EVALUARE EXTERNĂ

Va fi realizată de reprezentanţii ISJ/ MEN DIRECTOR,

Prof. TURDA IRINA

Page 22: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

22

PLAN OPERAŢIONAL

DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

AN ŞCOLAR 2016-2017

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

ŢINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI SURSE

DE FINANŢARE

1.Aplicarea de chestionare pă-

rinţilor şi elevilor referitoare la

oferta de discipline opţionale

din anul şcolar trecut şi propu-

neri pentru anul şcolar în curs -

- realizarea unui

CDŞ care să ţină

seama de propu-

nerile elevilor şi

părinţilor.

Oct. 2016 - director

- învăţători

- diriginţi

- elevi

- părinţi

- cadre didac-

tice

- chestionare

- cel puţin 4 propu-

neri vor fi incluse

în CDŞ

- bugetul şcolii are

asigurate sumele nece-

sare pentru perfecţio

nare cu plata de la bu-

getul local.

2.Prelucrearea datelor oferite

de chestionare, prezentarea

proiectului CDŞ în Consiliul

profesoral, în şedinţele cu pă-

rinţii şi în orele de dirigenţie

- proiect CDŞ

unanim apreciat

de către elevi,

părinţi şi cadre

didactice.

Nov. 2016 - director

- baza de date

- învăţători

- diriginţi

- proiectul CDŞ va

fi aprobat cu peste

90% din voturi

3.Testarea opţiunilor elevilor

privind şi părinţilor CDŞ 2017

- 2018

- paleta largă a

disciplinelor op-

ţionale oferă

elevi lor posibili-

tatea alegerii op-

ţionalului dorit

Ian. 2017 - director

- învăţători

- diriginţi

- tabele no-

minale cu op-

ţiuni

- toţi elevii vor op-

ta pentru minium

un opţional din

oferta CDŞ

Page 23: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

23

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE

ŢINTĂ STRATEGICĂ: ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC CU O ÎNALTĂ PREGĂTIRE ŞTIINŢIFICĂ SI METODICĂ, RE-

CEPTIV LA NOU ŞI INTERESAT DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI SURSE

DE FINANŢARE

1.Identificarea cadrelor didac-

tice care nu au participat la

cursuri de perfecţionare în spe-

cialitate şi metodica predării.

- existenţa în co-

lectiv de cadre

didactice care nu

au participat la

perfecţionare în

ultimii 5 ani

Sept 2016 - director

- responsabilul cu

formarea continuă

cadre didacti-

ce

-50% dintre profe-

sori optează pentru

participarea la un

curs de formare

- bugetul şcolii are

asigurate sumele nece-

sare pentru perfecţiona

re cu plata de la buge-

tul local.

2.Informarea cadrelor didactice

cu oferta de formare a CCD.

- cadre didactice

care îşi manifes-

tă interesul de

participa la per-

fecţionare.

Oct. 2016 - director

- responsabilul cu

formarea continuă

Cadre didac-

tice

-50% dintre profe-

sori îndeplinesc

condiţiile de parti-

cipare la cursuri de

formare

3.Participarea cadrelor didacti-

ce la activităţi de formare con-

tinuă

-40% dintre pro-

fesori vor parti-

cipa la un stagiu

de formare în

specialitate

Ian. - Iun.

2017

- director

Cadre didac-

tice

- toate cadrele în-

scrise vor absolvi

stagiul de formare

4.Organizarea a nivelul unităţii

şcolare a unu – două cursuri de

formare

- participarea

cadrelor didacti-

ce din şcoală şi

din comunele

limitrofe

Ian. - Iun.

2017

- director

- responsabilul cu

formarea continuă

Cadre didac-

tice

70-80% din profe-

sori vor opta pentru

participarea la cur-

suri

Page 24: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

24

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE

ŢINTĂ STRATEGICĂ:PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR SUPRADOTAŢI ŞI

INCLUDEREA TUTUROR ELEVILOR ÎNTR-O FORMĂ SUPERIOARĂ DE ŞCOLARIZARE

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI SURSE

DE FINANŢARE

1.Aplicarea diferenţiată a sar-

cinilor de lucru pentru elevii cu

probleme în învăţare, elabora-

rea şi realizarea planului de

intervenţie personalizat, pre-

cum şi a curriculum-ului adap-

tat

- promovarea

reală a tuturor

elevilor

Sept. 2016-

Iunie 2017

- director

- şefi comisii şi

cadre didactice

- elevi

- părinţi

- cadre didac-

tice

- scăderea cu 80%

a numărului de co-

rigenţi

2.Organizarea, planificarea şi

realizarea pregătirii pentru per-

formanţă

- elevi foarte

bine pregătiţi,

capabili să

obţină rezulta-

te de perfor-

manţă la con-

cursurile şi

olimpiadele

şcolare

Sept. 2016-

Iunie 2017

- director

- şefi comisii şi

cadre didactice

- elevi

- părinţi

- cadre didac-

tice

- creşterea cu 25%

a numărului de

premii

- performanţe aprecia-

te cu premii în bani

din fondul de premie-

re prin Asociaţia de

Părinţi a şcolii

Page 25: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

25

PROGRAMUL DE REPARAŢII ŞI ACHIZIŢII

ŢINTĂ STRATEGICĂ: GESTIONAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI MENŢINEREA FUNCŢIONALITĂŢII PATRIMONIULUI ŞCOLII

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI SURSE

DE FINANŢARE

1.Gestionarea şi întreţinerea

patrimoniului din clase

- ambient şcolar

igienic şi plăcut 2016-2017 - învăţători

- diriginţi

- elevi

- părinţi

- personal admi-

nistrativ

- scăderea cu 50%

a pagubelor reali-

zate de către elevi

- Asociaţia de Părinţi

a şcolii

2. Zugrăvirea sălilor de clasă,

a holurilor şi grupurilor sani-

tare

- crearea de

condiţii igienice

în spaţiul şcolar

Iun. -

Aug.

2016

- director - fochistul

- personal adm.

- mediu ambiant

igienic şi estetic

- Consiliul local

- sponsorizări

3.Repararea gardului provizo-

riu din jurul şcolii pentru si-

guranţa elevilor

- securizarea

curţii şcolii

Aug.2016 - director - părinţii elevi-

lor

- fochistul

- securizarea curţii

şi a şcolii

- bugetul şcolii

4.Achiziţionarea de mobilier

pentru 2 clase de gimnaziu şi

o clasă de primar

- creşterea cali-

tăţii actului di-

dactic

Sept.2016-

Mai 2017

- director - scaune, dula-

puri

- creşterea cu 80%

a numărului de

scaune si dulapuri

- sponsorizări Com-

posesoratul Nobil Să-

pânţa

5.Pregătirea spaţiului de joacă

pentru preşcolari - în curtea

şcolii

- creşterea cali-

tăţii actului di-

dactic

Sept.2016-

- director - pers. admin.

- spaţiu îngrijit şi

igienizat pentru

jocurile copiilor

- Asociaţia de Părinţi

a şcolii

Page 26: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

26

PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI LOCALE , NAŢIONALE, EUROPENE

ŢINTĂ STRATEGICĂ: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI SURSE

DE FINANŢARE

1. Dezvoltarea de

relaţii de parteneriat

cu instituţii din co-

mună

- integrarea activită-

ţilor elevilor şi ca-

drelor didactice în

viaţa spirituală a

comunităţii

Sem I - director

- consilier proiecte

şi programe educa-

tive

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- creşterea cu 30% a

numărului de pro-

iecte de parteneriat

2. Popularizarea

prin intermediul

mass-media a facto-

rilor implicaţi în

activităţi de partene-

riat

- comunitatea face

cunoştinţă cu reali-

tăţile şi preocupările

şcolii

2016-2017 - director

- consilier proiecte

şi programe educa-

tive

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- minimum o apari-

ţie pe semestru în

mass media locală

3. Implicarea părin-

ţilor în acţiuni de

promovare a imagi-

nii şcolii, realizarea

de serbări, carnava-

luri, tombole

- dezvoltarea relaţiei

şcoală-familie Sem II - director

- consilier proiecte

şi programe educa-

tive

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- organizarea unor

activităţi lunare

- bugetul Asociaţiei

de Părinţi a şcolii

4. Continuarea apa-

riţiei revistei şcolii

,, Cuvânt şi culoare”

- realizarea unei re-

viste

- distribuirea în rân-

Dec. 2016-

Iun. 2017

- director

- redactorul revistei

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- participarea la

concurs şi câştigarea

unui premiu

- bugetul Asociaţiei

de Părinţi a şcolii

6.Redistribuirea meselor şi a

calculatoarelor în AEL

- creşterea cali-

tăţii actului di-

dactic

Oct.–Dec.

2016

- director - fochistul

- administratorul

de reţea

- desfăşurarea ore-

lor în laboratorul

AEL în cele mai

bune condiţii

- Consiliul local

Page 27: Scoala Gimnaziala Sapanta (2013-2017)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

27

Nr. 1 dul elevilor

5. Realizarea unor

relaţii de parteneriat

cu şcoli din zona de

N-V a Transilvaniei

(3 judeţe)

- schimb util de cu-

noştinţe şi experien-

ţă

Ian. - Mai 2017

- director - elevi

- părinţi

- cadre didactice

- un spectacol literar

muzical

-200 participanţi

- bugetul Asociaţiei

de Părinţi a şcolii

- sponsorizări agenţi

economici

DIRECTOR,

PROF. TURDA IRINA