ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL...

12
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 94.940 m.p., proprietate privata a ora§ului Breaza Avand in vedere referatul de aprobare nr.3882/12.03.2020 formulat de dl. Bercaroiu Gheorghe Tinand seama de: - raportul de specialitate nr.3883/12.03.2020, promovat de reprezentantul Biroului agricol cadastru din cadrul primariei Breaza ; -avizul Comisiei pentru prognoza ... buget-finante, administrarea domeniului public privat, comert servicii din cadrul Consiliului Local al Breaza -avizul nr.3884/12.03.2020 al secretarului general al Breaza; in conformitate cu prevederile: - art.332-348 art.362 alin.(1) alin.(3) din OUG nr. 57/2015 privind Codul administrativ; - art.129, alin.(6), lit."b" raportat la alin. (2), lit."c" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; -art.1777-1823 din Codul civil; In temeiul art.139 alin.(1), alin. (3) lit."g", coroborat cu art.196, alin.(1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al ora§ului Breaza adopta prezenta hotarare: Art.1.(1) Aproba inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 94.940 m.p, proprietate privata a Breaza, care face parte din terenul in suprafata totala de 102.002 mp, avand numar cadastral 23516, situat in zona Gara Breaza, pct.Moara mozaic - extravilan, in scopul intretinerii, amenajarii, imbunatatirii calitatii terenului folosirii acestuia pentru animalelor. (2) Imobilul se identifica prin schita de plan, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Se aproba Documentatia de atribuire pentru inchirierea imobilului mentionat la art. I, conform Anexei 2 la prezenta hotarare Art.3. Durata inchirierii este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii, prin act aditional. Art.4. Nivelul minim al chiriei care reprezinta pretul de pomire la licitatie este de 70 lei/luna pentru intreaga suprafata. Art.5. Aproba desemnarea reprezentanfilor Consiliului local al Breaza supleantii pentru fiecare dintre in Comisia de evaluare, dupa cum urmeaza: - dl.consilier Munteanu Ion - membru; - dl.consilier Bercaroiu supleant. Art.6. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului administratie publica locala: Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar- Contabil, gestionarului domeniului public. de Consilier local, Alexandru a._ Breaza, 26 martie 2020 Nr.29 Contrasemneaza, Secretar general Breaza, Maria

Transcript of ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL...

Page 1: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

ROMANIA

JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 94.940 m.p.,

proprietate privata a ora§ului Breaza

Avand in vedere referatul de aprobare nr.3882/12.03.2020 formulat de dl. Bercaroiu Gheorghe Drago~;

Tinand seama de: - raportul de specialitate nr.3883/12.03.2020, promovat de reprezentantul Biroului agricol ~i

cadastru din cadrul primariei or~ului Breaza ; -avizul Comisiei pentru prognoza ... buget-finante, administrarea domeniului public ~i privat,

comert ~i servicii din cadrul Consiliului Local al ora~ului Breaza -avizul nr.3884/12.03.2020 al secretarului general al ora~ului Breaza;

in conformitate cu prevederile: - art.332-348 ~i art.362 alin.(1) ~i alin.(3) din OUG nr. 57/2015 privind Codul administrativ; - art.129, alin.(6), lit."b" raportat la alin. (2), lit."c" din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ; -art.1777-1823 din Codul civil; In temeiul art.139 alin.(1), alin. (3) lit."g", coroborat cu art.196, alin.(1) lit. a din OUG nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al ora§ului Breaza adopta prezenta hotarare: Art.1.(1) Aproba inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 94.940 m.p,

proprietate privata a ora~ului Breaza, care face parte din terenul in suprafata totala de 102.002 mp, avand numar cadastral 23516, situat in zona Gara Breaza, pct.Moara mozaic - extravilan, in scopul intretinerii, amenajarii, imbunatatirii calitatii terenului ~i folosirii acestuia pentru cre~terea animalelor.

(2) Imobilul se identifica prin schita de plan, conform Anexei nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Documentatia de atribuire pentru inchirierea imobilului mentionat la art. I , conform Anexei 2 la prezenta hotarare

Art.3. Durata inchirierii este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii, prin act aditional. Art.4. Nivelul minim al chiriei care reprezinta ~i pretul de pomire la licitatie este de 70 lei/luna

pentru intreaga suprafata. Art.5. Aproba desemnarea reprezentanfilor Consiliului local al ora~ului Breaza ~i supleantii

pentru fiecare dintre ace~tia, in Comisia de evaluare, dupa cum urmeaza: - dl.consilier Munteanu Ion - membru; - dl.consilier Bercaroiu Gheorghe-Drago~- supleant.

Art.6. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului administratie publica locala: Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar- Contabil, gestionarului domeniului public.

Pre~edinte de ~edinta, Consilier local,

Alexandru Vintilo~u a._

'fv~~ Breaza, 26 martie 2020 Nr.29

Contrasemneaza, Secretar general ora~ Breaza,

Maria C'.it'.il~

Page 2: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

Nr i x I r~1 Pct. fml 40 qu·t JYl ,l YO ; ))4JllJ.:U I

_1L 407331.781 i 554325.344 17 ··---w1294:y:i2 .. -554347.25o 18 : d(1714l.U9 5543113.&i.5 19 407200.000 554406.000 20 - ~QD. .5_7.60~ . . ·--·5·5~J 8.986 - ---- ., :? l ! 407110.586 554426 69(1 2"2 ! 407064.055 554437.915 .23 407039.3$5 i 55d460.090 2J 4(11()(13.2~ l ' S54463.7dJ

• 2~ 10~!')9.17~ . 551·177.)63 -·-26-- - . __ ._.:..:..:c:...J __ , _ - · .. --

40691 ng6 55-1-11184g 1 - 27 40o$96.9J6 , 554496.7 18 ·· --28 406872.555 ; 5545 10.339 29 406829.R48 5545 14.001

30 4067$5.517 : 554523.505 ... 31 406762086 I 554533.958 32 40(,740. 71;! SS4$40.?n

33 4()(\J2J.~90 I 554542.841 )4 40668 1.67·1 : 554543.633 3.S 4066.SJ.492 ! 554544. 742

-· :\6 40664L1 af1··- '554548~466 . 37 406618.649 ; 554551.687

._18 406S96.4J6 ! 554561.026 J? 406SOJ. 802 · 55-4558.127

40 ··- ~06S6S.430 : 554543.636 H 406539.524 554531.36~

32- 36521 111µ

Sistem de pro1edie :STEREO 70

Ll!:Ct:ND:I.:

~JU ,\ () J lJ(,0 :S" ({)1061 mp

/ "//C~ L..(

Pl.an de situatie. Sooro 1 :6000

\ \ / • J

I I

·_;· :::.:...-: .. . ...- . . / ,. '

.'i "o< .. >_,..J~c.,C re/"~1/ QJ/ <..?S) , .. ...:;..;;....::-' c. , / I ft I

(2, O /() YJ (2;/o 11~ C:,

~. '"''""'" ,, "''"''"'" 07 Pct.

'12 ~:;.fJlR , 11)4

<J >Ol.~Ol -<01 H4506000

4065~7.5 1 ?

o 101011.ro~

7 • 011J1.;no

lO 4lf/!>.)J.:tQ'l ),)Clf YJ./~ f

I I •10768092.< 5~ 1~.791

12 • 071;-10.IJ5 554 1~.• :.l

1 J 4075Q.l.5J? :. ~ ... ::J~.· • l•

4a1.t 1.t ,GJ I 5542Rl.8Jl

S 1=56419 mp

Si:sltom 1..h:: µ ruie.:tie .STEREO 70

Zona de protectie aductlun0

-.

Page 3: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA JUDETUL PRAHOV A

Anexa 2 la HCL nr. 29/26.03.2020

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A.CAIETUL DE SARCINI AL INCIDRIERII

I OBIECTUL lNCHIRIERII 1.0ra§ul Breaza, reprezentat prin primar - dl. Richea Gheorghe, cu sediul 1n Breaza, str.

Republicii, nr. 82B, cod fiscal 2845486 scoate la licitatie publica un imobil (teren) 1n vederea 1nchirierii.

2.0biectul 1nchirierii consta 1n transmiterea obligatiei §i a dreptului de exploatare a unui teren 1n suprafata de 94.940 mp situat in zona Gara Breaza, Pct.Moara mozaic, extravilan, jud. Prahova, proprietate privata a ora§ului Breaza ill vederea mtretinerii, amenajarii, imbunatatirii calitatii terenului §i folosirii acestuia pentru cre§terea animalelor.

3.Imobilul este identificat in schita care constituie Anexa 1 la HCL nr. 29/26.03.2020.

II MOTIVELE CARE JUSTIFICA INCHIRIEREA 2.1.Motivele de ordin legislativ, economic, financiar §i social care impun inchirierea imobilului:

prevederile art. 333 348, art.362 alin.(1) ~i alin.(3) ditt OUG m.5712019 privind Codul administrativ care reglementeaza ca bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ teritoriale pot face obiectul unei inchirieri;

- administrarea eficienta a domeniului privat al Ora§ului Breaza pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, crearea unor locuri de munca, administrare judicioasa a domeniului privat in scopul dezvoltarii sociale §i economice a ora§ului;

-mcasarea chiriei aferenta imobilului 1nchiriat, ca pret al inchirierii.

III. CONDITII GENERALE ALE INCHIRIERII 3.1.Regimul bunurilor utilizate de chiria~ in derularea inchirierii

3 .1.1 .in derularea contractului de inchiriere se va utiliza imobilul pus la dispozitie chiria§ului in starea fizica prevazuta in procesul verbal de predare.

3.1.2.Terenul in suprafata de 94.940 mp apaqine domeniului privat al ora§ului Breaza. 3 .1.3. Chiria§ul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului imobil

proprietate privata in ceea ce prive§te protectia mediu)ui stabilite conform legislatiei in vigoare. 3 .1.4. Chiria§ul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate §i de

permanenta a imobilului proprietate privata a ora§ului Breaza ce face obiectul 1nchirierii, potrivit obiectivelor stabilite de catre proprietar.

3.1.5. Chiria§ul nu poate subinchiria bunul ce face obiectul inchirierii. 3.1.6. Chiria§ul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului imobil

proprietate privata (materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia muncii, conditii privind folosirea §i conservarea patrimoniului, etc.).

3.2. Durata inchirieri.i 3 .2.1 .inchirierea se transmite pe o perioada de 5 ani, incepand cu data semnarii contractului.

inchirierea poate fi prelungita prin acordul partilor, prin act aditional, in baza hotararii Consiliului Local Breaza.

3.3.Pretul de inchiriere 3 .3. l .Pretul minim de pomire la licitatie este de 70 lei/luna pentru 1ntreaga suprafata . 3.3.2.Valoarea chiriei se poate modifica prin hotararea Consiliului Local Breaza §i se va

actualiza 1n luna ianuarie a fieciirui an cu indicele de inflatie comunicat de INS. in cazul 1n care dupa aplicarea indicelui inflatiei, ar rezulta o valoare anuala a pretului pentru anul in curs mai mica decat cea stabilita pentru anul anterior, pretul inchirierii nu se va modifica.

Page 4: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

3.4. Garantia 3 .4 .1. Garantia este obligatorie pentru ofertantul declarat ca~tigator ~i se stabile~te la nivelul

contravalorii a doua chirii minime. 3.4.2. Garanfia se achita prin Ordin de plata, in contul proprietarului sau prin numerar depus la

casieria institufiei. 3.4.3. Garantia se restituie ofertantilor declarati neca~tigatori. 3 .4.4. Ofertantul declarat ca~tigator este obligat sa reintregeasca garanfia la nivelul a doua chirii

rezultate in urma adjudecarii licitafiei, dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii comunicarii referitoare la atribuirea contractului, conform punctului 1.18 din Instruqiunile privind organizarea ~i desr~urarea licitatiei.

3.4.5. Ofertantul declarat c~tigator pierde garanfia constituita, in situatia in care refuza incheierea contractului, contravaloarea acesteia reprezentand daunele-interese stabilite in acest sens.

3.4.6. Pentru ofertantul declarat ca~tigator garanfia se restituie la incetarea contractului, daca proprietarul nu ~i-a exercitat dreptul legal de a beneficia de aceasta, in condifiile reglementate prin contract.

IV.MODALITATEA DE INCHIRIERE

4.1 .inchirierea are loc prin licitatie publica , potrivit prevederilor art. 333-348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

V. INCHEIEREA CONTRACTULUI 5.1. Primaria ora~;ului Breaza are obligatia de a stabili oferta ca§tigatoare pe baza

criteriului/criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire. 5.2. Contractul se incheie dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data

realizarii comunicarii prevazute la punctul 1.18 din Instrucfiunile privind organizarea ~i des!a~urarea licitatiei, dar nu mai tarziu de 40 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii catre ofertant a deciziei referitoare la atribuirea contractului, sub sanqiunea platii de daune interese.

5.3. Refuzul ofertantului declarat ca~tigator de a incheia contractul atrage dupa sine plata daunelor-interese stabilite conform punctului 3.4.5.

5.4. In cazul in care ofertantul declarat ca§tigator refuza 1ncheierea contractului, procedura de licitatie se anuleaza, iar Primaria Ora~ului Breaza reia procedura, in conditiile legii, documentatia aprobata pastrandu-~i valabilitatea.

5.5. In cazul in care Primaria Ora§ului Breaza nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat d.§tigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, Primaria ora§ului Breaza are dreptul sa declare ca§tigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este admisibila.

5.6. In cazul in care, in situatia prevazuta la punctul 3.4.5 nu exista o oferta clasata pe locul doi, admisibila, se aplica prevederile punctului 3. 4.4.

VI. CONDITIILE DE V ALABILIT ATE OFERTE 6.1 Conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le 1ndeplineasca ofertele sunt prevazute in

Instructiunile privind organizarea §i des!a~urarea licitatiei.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI 7 .1. Incetarea contractului de inchiriere po ate av ea Joe in urmatoarele situatii:

A. la expirarea duratei stabilita in contractul de inchiriere, daca pfiltile nu convin in sens prelungirea acestuia, in conditiile legii ; B. 1n cazul 1n care interesul naiional sau local o impune, prin denuntare un.ilaterala de catre proprietar, cu plata unei despagubiri juste §i prealabile in sarcina acestuia, 1n caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata ; C. in cazul nerespecarii obiectivului 1nchirierii ~i obligatiilor contractuale de catre chiria~, prin reziliere de catre proprietar, cu plata unei despagubiri 1n sarcina chiria~ului ; D. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre proprietar, prin reziliere de catre chiria~,

cu plata unei despagubiri in sarcina proprietarului ;

Page 5: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

E. la disparitia, dintr-o cauza de foqa majora, a bunului inchiriat sau in cazul imposibilitatii obiective a chiria§ului de a-1 exploata, prin renuntare, rara plata unei despagubiri; F. in cazul neplatii chiriei pe o perioada de 3 luni contractul de inchiriere se reziliaza;

7.2 La incetarea contractului de inchiriere, din orice cauza, chiria§ul este obligat sa restituie bunurile ce au fost utilizate de acesta in derularea inchirierii.

B. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ~I DESF A~URAREA LICIT ATIEI

l .Conditii de transparenta 1.1. in cazul procedurii de licitatie, autoritatea contractanta - Primaria Ora§ului Breaza - are obligafia de a intocmi ~i publica anuntul de licitatie, respectand conditiile reglementate de lege.

1.2. Persoanele interesate pot obtine documentatia de atribuire in baza unei solicitari adresate in acest sens pe suport de hartie ~i/sau pe suport magnetic.

1.3. Primaria Or~ului Breaza are obligatia de a pune la dispozitia persoanele interesate documenta;ia de atribuire conform pct.1.2., contra cost, cu conditia achitarii taxei prevazuta la pct. 7 .1.

1.4. In cazul prevazut la pct.1.2. autoritatea contractanta are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia persoanei interesate cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depa§easca 4 zile lucratoare de la primirea unei solicitari din partea acesteia.

1.5. Persoana interesata are obligatia de a depune diligen~ele necesare, ascfel fnclll respectarea de catre Primaria Ora§ului Breaza a perioadei prevazute pct.1.4. sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa, cu mai putin de 5 zile lucratoare inainte de data­limita pentru depunerea ofertelor.

1.6. Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. 1. 7. Primaria Ora§ului Breaza are obligatia de a raspunde in mod clar, complet §i rara ambiguitati,

la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depa§easca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.

1.8 . Primaria Ora§ului Breaza, are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre toate persoanele interesate care au obtinut, in conditiile prezentei sectiuni, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.

1. 9. Fara a aduce atingere prevederilor pct. I. 7, Primaria Ora§ului Breaza are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

1.10. in cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punand astfel . Primaria Ora§ului Breaza in irnposibilitatea de a respecta tennenul prevazut la pct.1 .9, acesta din unna

are totu§i obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare, in masura in care perioada necesara pentru elaborarea §i transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia, de catre persoanele interesate inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

1.11. Procedura de licitatie se poate des:fa§ura numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse eel putin doua oferte valabile.

1.12. Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta di§tigatoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire.

1.13. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari §i, dupa caz, cornpletari ale docurnentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.

1.14. Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare §i se transmite de catre autoritatea contractanta ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la prirnirea propunerii cornisiei de evaluare.

1.15. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.

1.16. Autoritatea contractanta nu are dreptul ca, prin clarificarile ori completarile solicitate, sa determine aparitia unui avantaj in favoarea wmi ofertant.

1.17. Comisia de evaluare va derula procedura licitatiei conform prevederilor le gale care reglernenteaza inchirierea bunurilor proprietate publica/privata a unitatilor administrativ teritoriale.

Page 6: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

1.18. Autoritatea contractantii are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, in scris, cu confirmare de primire, nu mai tfuziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.

1.19. In cadru1 comunicarii prevazute la pct.1 .18 autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantul/ofertantii ca~tigator/c~tigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

1.20. in cadrul comunicarii previizute la pct.1.18 autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii care au fost respin~i sau a caror oferta nu a fost declaratii ca~tigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

1.21. Autoritatea contractanta poate sii incheie contractul numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute Ja pct.1.18.

2. Reguli privind of erta 2.1. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de

atribuire. 2.2. Ofertele se redacteaza in Iimba romana. 2.3. Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante, in douii plicuri sigilate, unul exterior ~i

unul interior, care se inregistreaza la registratura Primariei Ora~ului Breaza, in ordinea primirii lor, in registrul de intrare-ie~ire, precizandu-se data ~i ora.

2.4. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa oferta. Plicul extenor va trebm sa contma:

a) 0 fi~ii cu informatii privind ofertantul ~i 0 declaratie de participare, semnatii de ofertant, rara ingro~ari, ~tersaturi sau modificari;

b) acte doveditoare privind calitatile ~i capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor autoritatii contractante;

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini. 2.5. Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea

ofertantului, precum ~i domiciliul sau sediul social al acestuia, dupii caz. 2.6. Oferta va fi depusii intr-un numar de exemplare stabilit de catre Primiiria Ora~ului Breaza ~i

prevazut in anuntul de licitatie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie sii fie semnat de catre ofertant. 2. 7. Fiecare participant poate depune doar o singurii oferta. 2.8. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe o perioada de 90 de

zile. 2.9. Persoana interesatii are obligatia de a depune oferta la adresa ~i panii la data-limita pentru

depunere, stabilite in anuntul procedurii de licitatie. 2.10. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei

interesate. 2.11. Oferta depusii la o altii adresii a autoritatii contractante decat cea stabilita ~i mentionata in

anuntul de licitatie sau dupa expirarea datei-limita pentru depunere se returneazii nedeschisii. 2.12. Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru

deschiderea acestora, Primaria Ora~ului Breaza urmand a lua cuno~tinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.

2.13. Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal prevazut la punctul 2.15, de catre toti membrii comisiei de evaluare ~i de catre ofertanti.

2.14. Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriul/criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini al licitatiei.

2.15. in urma analizarii ofertelor, de catre comisia de evaluare, pe baza criteriului/criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocme~te un proces-verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate ~i motivele excluderii acestora din urmii de la procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.

2.16. in baza procesului-verbal care indepline~te conditiile prevazute la punctul 2.15, comisia de evaluare intocme~te, in termen de o zi lucriitoare, un raport pe care ii transmite autoritatii contractante.

2.17. in termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, Primaria Ora~ului Breaza informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.

Page 7: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

2.18. In cazul in care in unna publiciirii anuntului de licitatie nu au fost depuse eel putin doua oferte valabile, Primaria Ora§ului Breaza este obligatii sii anuleze procedura §i sa organizeze o noua licitatie, cu respectarea procedurii previizute la punctele 2.1 - 2.13.

3.Comisia de evaluare 3.1.La nivelul autoritatii publice contractante se organizeaza o comisie de evaluare, componenta

acesteia fiind aprobata prin dispozitia primarului. 3.2.Comisia de evaluare este compusa dintr-un numar impar de membrii, care nu nu poate fi mai mic de 5, din componenta acesteia Ia.cand parte ~i reprezentanti ai Consiliului Local al ora§ului Breaza, desemnati prin hotararea de aprobare a i'nchirierii. 3.3. Fiecaruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant. 3.4.Pre~edintele comisiei de evaluare ~i secretarul acesteia sunt numiti dintre reprezentantii acestuia in comisie prin dispozitie a primarului.

4.Condifiile de participare la licitafie 4.1. Are dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, romana sau striiina,

care i'ndepline§te cumulativ urmatoarele conditii: a) a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia stabilita, prin caietul de

sarcini; b) a depus oferta sau cererea de participare la licitat1e, impreuna cu to ate documentele sohc1tate

in documentatia de atribuire, in termenele prevazute in documentatia de atribuire; c) are indeplinite la zi toate obligafiile exigibile de platii a impozitelor, a taxelor. ~i a

contributiilor catre bugetul consolidat al statului §i catre bugetul local; d) nu este in stare de insolvenfii, faliment sau lichidare. 4.2. Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata ca§tigatoare la o

licitatie publica anterioara privind bunurile ora§ului Breaza in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept ca§tigatoare Ia Iicitatie.

5. Documente obligatorii 5.1. Ofertantii var depune, impreuna cu oferta, urmiitoarele documente obligatorii:

I.pentru persoane juridice: a) cerere de participare Ia licitatie; b) copie certificat de inregistrare fiscalii; c) ordinul de platii sau chitanta, dupii caz, in original, a taxei de participare ~i a taxci pentm obtinerea documentatiei ;

d) chitanta sau ordinul de platii vizat de bancii pentru garantia obligatorie stabilita prin caietul de sarcini, in original;

e) certificat fiscal din care sa rezulte ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat, eliberat de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului;

f) certificat fiscal din care sii rezulte ca nu inregistreazii datorii la bugetul local, eliberat de Primaria Ora§ului Breaza; g) dovada de la compartimentul juridic din care sa sa rezulte ca ofertantul nu se afla in litigiu cu UAT §i autoritatile publice locale Breaza, litigiu care are ca obiect pretentii; h) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte ca desfii§oara activitate de cre§terea animalelor; i) certificat constatator eliberat de ORC prin care se certificii ca nu a fost publicat nici un act de procedurii in Buletinul Procedurilor de Insolventa; j) declaratie din care sa rezulte ca nu se afla in situatia in care a fost desemnata ca§tigatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de Ia desemnarea persoanei respective drept ca§tigatoare la licitatie.

k) modelul de contract insu§it de ofertant pe care acesta va ~entiona : "Am citit §i sunt de acord :Iara rezerve cu termenii §i conditiile contractuale §i consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind ca§tigiitoare sa semniim contractul in conformitate cu prevederile din

Page 8: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

Documentatia de atribuire $i cu necesitatile autoritatii contractante"; II. pentru persoane fizice

a) cerere de participare la licitafie; b) copie CI;

c) ordinul de plata sau chitanfa, dupa caz, in original, a taxei de participare ~i a taxei pentru obfinerea documentatiei;

d) chitanta sau ordinul de plata vizat de banca pentru garantia obligatorie stabilita prin caietul de sarcini, in original;

e) certificat fiscal din care sa rezulte ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat, eliberat de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului;

f) certificat fiscal din care sa rezulte ca nu 1nregistreaza datorii la bugetul local, eliberat de Primaria Ora§ului Breaza; g) dovada de la compartimentul juridic din care sa sa rezulte ca ofertantul nu se afla in litigiu cu UAT $i autoritatile publice locale Breaza, litigiu care are ca obiect pretentii; h) adeverinta de la medicul veterinar din care sa rezulte ca detine in proprietate animale; i) declaratie din care sa rezulte ca nu se afla in situatia in care a fost desemnata ca§tigatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept ca§tigatoare la licitatie;

j) modelul de contract insu~it de ofertant pe care acesta va menfiona : "Am citit §i sunt de acord f'ara rezerve cu termenii $i conditiile contractuale $i consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind ca$tigatoare sa semnam contractul in conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire $i cu necesitatile autoritatii contractante".

6. Criterii de atribuire a contractului de inchiriere 6.1. Criterii de atribuire al contractului de inchiriere sunt:

A) 40% eel mai mare nivel al chiriei; B) 20% protectia mediului inconjurator; C) 40% conditii specifice impuse de natura bunului inchiriat. Modalitatea de stabilire a punctajului: A) pentru oferta cu eel mai mare nivel a chiriei ofertat se aplica pundajul maxim, iar pentru celelalte niveluri ofertate, punctajul se aplica proportional; B) pentru oferta cu cele mai multe masuri mentionate se acorda punctajul maxim, iar pentru celelate, punctajul se aplica proportional . C) pentru oferta cu cea mai multe masuri ce vor fi luate in vederea intretinerii, amenajarii, imbunatatirii calitatii terenului $i folosirii acestuia pentru cre$terea animalelor.

7. Taxe instituite in vederea organizarii ~i desra$urfilii licitafiei 7 .1. Se stabile~te o taxa in cuantum de 16 lei ( calculata la nivelul taxei eliberare fotocopii

documente raportant la numar de pagini ale documentafiei) pentru punerea la dispozitia persoanelor interesate a documentafiei de atribuire, pe suport de hartie, respectiv 50 lei pe suport electronic.

7.2. in vederea participarii la licitafie a persoanelor interesate se stabile~te o taxa de participare in valoare de I 00 lei.

Pre§edinte de $edinta, Consilier local,

Alexandro Vintil,(>iu

~~~

·--·

Contrasemneaza, Secretar general ora$ Breaza,

Maria Catali a

Page 9: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

CONTRACT - CADRU DE INCHIRIERE

CAPITOL UL I: P ARTILE Art.1

Nr. I

Ora~ul Breaza, cu sediul in Breaza, str. Republicii, nr.82B, prin primar, in calitate de proprietar ~i

S.C./A.S./C.S./P.F.A./I.I. cu sediul in _____ , reprezentatii de --~~--' in calitate de chiria~,

In baza: H.C.L. nr.29/26.03.2020 privind aprobarea mchirierii prin licitatie publica a unui teren in

suprafatii de 94.940 mp, proprietate privatii a ora~ului Breaza.

Avand in vedere procesul-verbal de adjudecare al licitatiei nr. incheiem prezentul contract de inchiriere

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI

! ___ , intelegem sii

Art.2 (1) - Obiectul contractului il reprezintii inchirierea terenului in suprafatii de 94.940 mp situat in zona Gara Breaza, Pct.Moarii mozaic, extravilan, jud. Prahova, proprietate privatii a ora~ului Breaza in vederea intretinerii, amenajiirii, imbuniitatirii calitiitii terenului ~i folosirii acestuia pentru cre~terea animalelor.

(2) - Predarea imobilului se face in termen de maxim 3 zile de la data incheierii contractului , pe baza procesului - verbal de predare-primire, incheiat intre proprietar ~i chiria~.

CAPITOLUL Ill: DESTINATIA Art.3.(1) - Imobilul inchiriat va fi folosit de chiria~ in vederea intretinerii, amenajiirii,

imbuniitiitirii calitatii terenului ~i folosirii acestuia pentru cre~terea animalelor. (2) - Destinatia imobilului inchiriat nu va putea fi schimbatii.

CAPITOLUL IV: DURATA Art.4.(1) - Termenul de inchiriere este de 5 ani, incepand cu data de semniirii contractului de

ambele piifti. (2) - Cu 60 de zile inainte de expirarea contractului, la cererea chiria~ului, proprietarul

poate prelungi contractul, prin act aditional, in baza hotiirarii Consiliului Local Breaza.

CAPITOLUL V: CHIRIA Art.5. (1) Chiria lunarii este de __ lei/mp/lunii ~i se pliite~te panii in ultima zi lucriitoare a lunii, pentru luna in curs. (2) Plata chiriei se face in contul ora~ului Breaza, sau in numerar la casieria Primiiriei ora~ului Breaza. (3) Valoarea chiriei se poate modifica prin hotiirarea Consiliului Local Breaza ~i se va actualiza in luna ianuarie a fieciirui an cu indicele de inflatie comunicat de INS. in cazul in care dupii aplicarea indicelui inflatiei, ar rezulta o valoare anualii a pretului pentru anul in curs mai micii decat cea stabilitii pentru anul anterior, pretul inchirierii nu se va modifica.

CAPITOLUL VI: DREPTURI $1 OBLIGATII Art.6. - Proprietarul are urmatoarele drepturi ~i/sau obligafii:

a) sii predea terenul, pe bazii de proces - verbal, incheiat dupii semnarea contractului; b )sa incaseze chiria, in conformitate cu dispozitiile contractului de inchiriere; c)sa beneficieze de garantia constituitii de chiri~; d)sa asigure folosinta netulburatii a terenului pe tot timpul inchirierii;

Page 10: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

e)sa controleze executarea obligatiilor chiria~ului §i respectarea conditiilor inchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este nevoie, fara a stanjeni folosinta terenului de catre chiria§ ~i destinatia in care este folosit.

Art.7. (1)- Chiria~ul are urmatoarele drepturi ~i/sau obligafii: (a) sa nu aduca atingere dreptului de proprietate privata prin faptele §i actele juridice.savar§ite b) sa achite chiria pentru terenul inchiriat, in cuantumul §i la termenele stabilite prin contract; c) sa foloseasca terenul conform destinatiei sale; d) sa exploateze terenul inchiriat ca un bun proprietar; e) sa efectueze lucriiri de intretinere, arnenajare §i imbunatatire a calitatii terenului inchiriat; f) sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la incetarea, din orice cauza, a contractului de

inchiriere;

CAPITOLUL VII: RASPUNDEREA CONTRACTUAL~ Art.8. (1) - in cazul in care chiria§ul nu achita proprietarului chiria datoratii la termenele

prevazute in prezentul contract, el datoreaza majoriiri de intarziere calculate, conform legislatiei referitoare la creantele bugetare care in prezent sunt in cuantum de 1 %/luna sau fractiune de luna, din cuanturnul chiriei neachitate in termen, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta ~i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. (2) In cazul in care chiria§Ul folose§te terenul contrar destinatiei stabilite, contractul de inchiriere se reziliaza de plin drept, in baza unei notificari transmisa in acest sens. (3) Neplata chiriei, folosirea terenului in alt scop decat eel pentru care a fost inchiriat, precum §i orice alta incalcare a obligatiilor contractuale de catre chiria§ dau dreptul proprietarului sa retina contravaloarea garantiei. Titularul dreptului de inchiriere este obligat sa reintregeasca garantia.

( 4) - Neindeplinirea, in parte sau in tot, a conditiilor stabilite prin prezentul contract §i la termenele fixate, da dreptul proprietarului, in baza unei notificiiri transmise, rara interventia instantei de judecata sa considere contractul reziliat.

(5) Notificarile prevazute la acest capitol se transmit cu 30 de zile anterior luarii masurilor.

CAPITOLUL VIII: CESIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE Art.9. - Locatarul nu poate sa incheie o sublocatiune in tot sau in parte pentru terenul inchiriat.

CAPITOLUL IX: FORT A MAJOR.A Art.10.(1) - Forta majora exonereaza de raspundere paqile, in cazul neexecutiirii partiale sau

totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. (2) - Prin foqa majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor,

imprevizibil §i insurmontabil, apiirut dupa incheierea contractului §i care impiedica paqile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

(3) - Partea care invodi forta majora are obligatia sa o aduca la cuno§tinta celeilalte paqi, in scris, in maximum 5(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie.

( 4) - Data de referinta este data §tarnpilei po§tei de expediere. (5) - Partea care invoca foqa majora are obligatia sa aduca la cuno§tinta celeilalte parti

incetarea cauzei acesteia in maximum 15 ( cincisprezece) zile de la incetare. (6) - Daca aceste imprejuriiri §i consecintele lor dureaza mai mult de 6

(§ase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din paqi nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-§i onora toate obligatiile pana la aceasta data.

CAPITOLUL X: INCETAREA CONTRACTULUI Art.11. - (1) Contractul de inchiriere inceteaza in cazurile urmatoare:

A. la expirarea duratei stabilita in contractul de inchiriere, daca paqile nu convin in scris prelungirea acestuia, in conditiile legii ;

Page 11: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren

B. i'n cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilateralii de catre proprietar, cu plata unei despagubiri juste ~i prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata; C. in cazul nerespecarii obiectivului inchirierii ~i obligatiilor contractuale de catre chiria~, prin reziliere de catre proprietar, cu plata unei despagubiri in sarcina chiria~ului ; D. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre proprietar, prin reziliere de catre chiria~, cu plata unei despagubiri 1n sarcina proprietarului ; E. la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului inchiriat sau in cazul imposibilitatii obiective a chiria~ului de a-1 exploata, prin renuntare, :f'arii plata unei despagubiri; F. in cazul nepliitii chiriei pe o perioada de 3 luni contractul de inchiriere se reziliaza; (2) in cazurile prevazute la lit. B-E rezilierea opereazii in termen de 10 zile de la data primirii

notificarii scrise. (3) La incetarea contractului de inchiriere, din orice cauza, chiria~ul este obligat sii restituie bunurile ce au fast utilizate de acesta in derularea inchirierii. ( 4) in cazurile prevazute la lit. B, C ~i D valoarea despiigubirii se calculeazii prin aplicarea unui pro cent de 0,1 % din valoarea chiriei lunare, pentru fiecare lunii riimasii pana la expirarea contracului.

CAPITOLUL XI: CLAUZA DE NESCHIMBARE Art.12.(1) - Prezentul contract contine un numar de 13 (treisprezece) capitole si un numar de 13

(treisprezece) articole, ultimul capitol fiind intitulat "Solutionarea litigiilor" ~i are un articol. (2) - PB.rtile cunosc continutul contractului ~i ale prezentei clauze ~i semneaza. (3) - Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decat cu acordul partilor,

consemnat intr-un act adi tional.

CAPITOL UL XII: SOLUTIONAREA LITIGIILOR Art.13. - Orice litigiu decurgand din sau in legaturii cu acest contract, inclusiv referitor la

validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea Jui, se va solutiona pe cale amiabila sau de catre instantele judeciitore~ti competente.

Prezentul contracts-a incheiat ~i semnat astiizi ..................... in ......... exemplare.

PROPRIET AR,

Pre~edinte de ~edinta, Consilier local,

Alexandru Vintiloiu

~

... -~ . . .

CHIRIA~,

Contrasemneaza, Secretar general qra~ Breaza,

MariaCii~n

Page 12: ROMANIA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE · 2020. 3. 31. · ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren