ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare...

of 58 /58
ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A HOTARARE privind aprobarea organigramei a statului de funcpi ale Spitalului Judetean de Urgenta ,Sfantul loan eel Nou" Suceava Consiliul Judetean Suceava; Avand in vedere: - Expunerea de motive nr. 14458/21.06.2019, a domnului Viorel SEREDENCIUC, al Consiliului Judetean Suceava, desemnat pentru a exercita atribupile Consiliului Judetean Suceava, in numele acestuia, prin Dispozitia Consiliului Judetean Suceava m. 186/20.06.2019; - Raportul nr. 14459/21.06.2019 al Serviciului resurse umane relatii cu institutiile publice din cadrul Directiei organizare a Consiliului Judetean Suceava; - Raportul Comisiei pentru invatfunant, cultura, cercetare sanatate, protectie sociaHi proteqia eopilului; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-fmante, societati comerciale, regii autonome servicii; - Adresele Spitalului Judetean de Urgenta ,S:ffi.ntul loan eel Nou" Suceava nr. 17838/04.06.2019 nr. 19758/20.06.2019; - Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 69/2018 privind aprobarea organigramei a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta ,S:f'antul loan eel Nou" Sueeava, cu modifidirile ulterioare Hotararea Consiliului Judetean Suceava m. 87/2019 privind aprobarea strueturii organizatoriee a Spitalului Judetean de Urgenta ,S:ffintul loan eel Nou" Suceava; - Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, ale art. 10 alin. (1) din Cap. II al Anexei nr. II Ia Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile eompletarile ulterioare, ale art.15 lit. a) c) din Normele metodologice de aplieare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atrihutii eompetente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobate prin Hotararea Guvernului Romfuriei nr. 56/2009, cu modificarile completarile ulterioare, ale Ordinului rninistrului sanatatii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum pentru modificarea completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, ale Hotararii Guvernului nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca, ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 1322/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare functionare a unitatilor de supraveghere tratament avansat al pacientilor cardiaci critici din unitaple sanitare cu paturi ale Ordinului ministrului sanatatii m. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea promovarea in functii, grade trepte profesionale a personalului contractual din unitaple sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile completarile ulterioare. in temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, Art. 1. - Se aproba organigrama statul de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta ,Sfantul loan eel Nou" Suceava, conform Anexelor nr. 1 - 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2.- Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 01.07.2019, in eonditiile respectarii normativelor de personal in vigoare ineadrarii in prevederile bugetare anuale aprobate.

Transcript of ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare...

Page 1: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A

HOTARARE privind aprobarea organigramei ~i a statului de funcpi ale

Spitalului Judetean de Urgenta ,Sfantul loan eel Nou" Suceava

Consiliul Judetean Suceava; A vand in vedere: - Expunerea de motive nr. 14458/21.06.2019, a domnului Viorel SEREDENCIUC,

Vicepre~edinte al Consiliului Judetean Suceava, desemnat pentru a exercita atribupile Pre~edintelui Consiliului Judetean Suceava, in numele acestuia, prin Dispozitia Pre~edintelui Consiliului Judetean Suceava m. 186/20.06.2019;

- Raportul nr. 14459/21.06.2019 al Serviciului resurse umane ~i relatii cu institutiile publice din cadrul Directiei organizare a Consiliului Judetean Suceava;

- Raportul Comisiei pentru invatfunant, cultura, cercetare ~tiintifica, sanatate, protectie sociaHi ~i proteqia eopilului;

- Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-fmante, societati comerciale, regii autonome ~i servicii;

- Adresele Spitalului Judetean de Urgenta ,S:ffi.ntul loan eel Nou" Suceava nr. 17838/04.06.2019 ~i nr. 19758/20.06.2019;

- Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 69/2018 privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta ,S:f'antul loan eel Nou" Sueeava, cu modifidirile ulterioare ~i Hotararea Consiliului Judetean Suceava m. 87/2019 privind aprobarea strueturii organizatoriee a Spitalului Judetean de Urgenta ,S:ffintul loan eel Nou" Suceava;

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile ~i

completarile ulterioare, ale art. 10 alin. (1) din Cap. II al Anexei nr. II Ia Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ~i

eompletarile ulterioare, ale art.15 lit. a) ~i c) din Normele metodologice de aplieare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atrihutii ~i eompetente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobate prin Hotararea Guvernului Romfuriei nr. 56/2009, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Ordinului rninistrului sanatatii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, ale Hotararii Guvernului nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca, ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 1322/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a unitatilor de supraveghere ~i tratament avansat al pacientilor cardiaci critici din unitaple sanitare cu paturi ~i ale Ordinului ministrului sanatatii m. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea ~i promovarea in functii, grade ~i trepte profesionale a personalului contractual din unitaple sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

in temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) ~i al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

Art. 1. - Se aproba organigrama ~i statul de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta ,Sfantul loan eel Nou" Suceava, conform Anexelor nr. 1 - 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.- Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 01.07.2019, in eonditiile respectarii normativelor de personal in vigoare ~i ineadrarii in prevederile bugetare anuale aprobate.

Page 2: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 69/2018 privind aprobarea organigramei ~i a statului de funetii ale Spitalului Judetean de Urgenta ,S!antul loan eel Nou" Sueeava, cu modifieari.le ulterioare,

Art. 4. - Servieiul resurse umane ~i relatii eu institutiile publiee din eadrul Direetiei organizare a Consiliului Judetean Suceava ~i Spitalul Judetean de Urgenta ,S:flintul loan eel Nou" Suceava vor aduee la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRE

Suceava, 27 iunie Nr. 121

~:: Contrasen;t\eaza:

recretaru~u~i,

Pet~ANASA

Page 3: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

\ ~ !!: "i .. 0

§.

"' lil· ... ;a

l> z

"' ~ z ;a

Page 4: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

CONSIUUL JUDETEAN SUCEAVA

STAT DE FUNCTII

SPITALUL JUOETEAN DE URGENT A "SFANTUL lOAN CEL NOU" SUCEAVA

Nr. Dcnumirea funcliei Studii Numar

crt

I de

de execuric de conducere specialitatc

COMITETUL DIRECTOR

l manager, gradulll s I

2 director medical, gradul 11 s 1

3 director linanciar contabil, gradulll s l

4 director de ingrijiri, gradul II s l

I director administraliv s

DEPARTAMENTUL DE CERCETARE :;!1 DEZVOLTARE

0

SECTIA 1\fEDICINA INTERNA: 59 PATURI (din care 5 Comp.Endocriuologic, 15 Comp.Hcmatologie)

I sef scctie gradulll s I

2 medic primar s I

3 medic primar s I

4 medic primar s l

5 medic primar - - --- s I

6 medic primar A~"j:j.JI S' 111>-. s I

7 medic specialist I .&.1:\l_ I ~ ~~\ s 1

8 medic specialist <1 _) 7;{ '/- -z_ ) 0' ~-'o \ s 1

z '>'f-'\'ii?-&. <:< . \)l IJ- --- <Sl • "' '<:::- o?..;, "'' . -7-- {)., ~_.. \V <J l ---::::.' :> O&t~• ·'c~

. - ~/- - ·

pag.1

Posturi

de

deserv .gen.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nume si prenume

RIMnU VASILE

MACOVEJ MlRCEA-ALEXANDRU

MARUSEAC PARASCHTVA

CHIRAPDOINA

I vACANT

DASCALU ROD!CA-COR!NA

FRA TEANU MIRELA

PANAIT PAULA-DANIELA

PURCARIU CARMEN

SAUCIUC AMALIA-!NGE

VICOVAN LILIANA

CORNEA DIANA-PETRONELA

SOFRON! LAURA

[coN'SiiiUCiUiiYfr~ ~~ _sunwA I

Af"EXA LA HOT:\1/t.>.' L\ Nr. ................. ../.9.1. JJO/' . _ ·---~- __ .. _____ l~l- __ f/-(/lL ...

ANEXA NR.2

Page 5: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

9 medic specialist s 1 0 STATE NICOLET A

10 asistent med. principal S sef s l 0 HUDEMA MARIA

II asistent med. principal PL PL l 0 BALANESEI RADA-LACRAM!OARA

12 asistent med. principal PL PL I 0 BARGAOANU MONICA-GAROFIT A

13 asistent med. principal PL PL I 0 BURIC MIHAELA

14 asistent med. principal PL PL I 0 CHIRIAC RODICA

15 asisteot med. principal PL PL 1 0 LAZAR LIVIA

16 asistcnt med. principal PL PL 1 0 NECHIFOR GABRIELA

17 asistent mcd. principal PL PL 1 0 NICHJTEAN CR!STINA-RODJCA

18 asistent med. principal PL PL 1 0 NUTUMIRELA

19 asistent med. principal PL PL I 0 PATZMARINA

20 asistent med. principal PL PL l 0 ROMANESCU ALINA-DANIELA

21 asistent med. principal PL PL l 0 RUSU VALERIA

22 asistent medical PL PL l 0 MAGAZIN MARINELA

23 asistent medical PL PL l 0 ODOCIUC ANGELA-MARIA

24 asistent medical PL PL l 0 STRATON MARIA-MANUELA

25 asistent medical PL PL l 0 VACANT.

26 infinniera G I 0 BAIT AN FLORENTINA-NICULJNA

27 infinniera G 1 0 ClOT RAH!LA

28 infinniera G 1 0 FLOREA NICOLET A

29 infinniera G 1 0 !ONESCU ILEANA

30 infinniera G 1 0 SMILENSCHIELENA

31 infinniera G I 0 TANASA LUCIA

32 ingrijitoare G I 0 GA VRIL ALINA-ALEXANDRA

33 ingrijitoare G I 0 GROSU MARIA-ROD!CA

SECTIA NEFROLOGIE: 18 PATURI (4 Comp.Dializa pcrltoneala)

I sef scctie gradull s I 0 VACANT.

2 medic primar s I 0 ARDELEANU MIHAl

3 medic primar s I 0 BOTEZAN ADR!AN-HORIA

4 asistent med. principal PL / ,/ V11~ PL I 0 HUT ANU CRISTINA

5 asistent med. principal PL ; ... ;s·_,! .·· '-o...: · :J •,.);._ PL I 0 MANALACHEOAIE CAMEL! A MARIA

6 asistent med. principal PL r'! .. ;,,; i/ _u .. -J\ PL I 0 MARTOLEA MIHAELA IRINA

7 asistent med. principal PL 0 r:.:: !l.lrJ! ~ .j ~ ·- ['fT PL I 0 MORARU DELINA

, .. ~~, .., il.l ,, .. .J ~ C) 0 vJ

~u.:. ",l-~ • . • • -P #

pag.2

Page 6: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

) )

8 asistent med. principal PL PL I 0 SAHLEAN VALENTINA

9 asistent med. principal PL PL I 0 TIMU CAT ALINA LACRAMIOARA

10 asistent med. principal PL PL I 0 VASCOVIC1 CARMEN-EUGENJA

11 infirmiera G I 0 AMARlUTEI ELENA DO !NITA

12 infirmiera G 1 0 COCARnJ AURICA

13 infirmiera G I 0 STRATU BRINDUSA

14 infirmiera G I 0 VACANT.

15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA

16 ingrijitoare G 1 0 VACANT.

SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI

I sef sectie gradul I s I 0 ACJ-UTEI DORIN

2 medic primar s I 0 VACANT .

3 medic specialist s I 0 BADEA M!RCEA-ALEXANDRU

4 medic specialist s 1 0 BUCATARU PAULA-SIDONIA

5 medic specialist s 1 0 JURA VLE FLORINA-MARIANA

6 asistent med. principal S sef s 1 0 LEONTE ELENA

7 asistent med. principal PL PL 1 0 BALTIC ALINA MARINELA

8 asistent med. principal PL PL 1 0 BINDnJ FLORENTINA-ALJS

9 asistent med. principal PL PL 1 0 CO CAR MIHAELA

10 asistent med. principal PL PL 1 0 DUBA TUFCA FLOREN TINA

II asistent med. principal PL PL 1 0 SOLONAR CARMEN

12 asistent medical PL PL 1 0 IVREA ANJSOARA

13 infirmiera G l 0 CIUBARA PARASCHIVA

14 infirmiera G I 0 COZLOVSCJ-U VERGINA

15 infirmiera G I 0 ROTARU LAVINlA

16 infirmiera G I 0 VACANT.

17 ingrijitoare G I 0 BURACMARIA

18 ingrijitoare G I 0 FRINCU ElENA

sef sectie gradul I 0 CRETEANU GABRIELA-ILEANA

Page 7: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

2 medic primar s 1 0 CAZIUC RAMONA-CAMELIA

3 medic primar s 1 0 LAZAR CORTNA

4 medic primar s 1 0 VACANT.

5 asistent med. principal PL seC PL 1 0 APETROAIE CORTNA DOJNA

6 asistent med. principal PL PL 1 0 DUTUC DANIELA-LACRAMIOARA

7 asistent med. principal PL PL 1 0 GANGA PAHON VERONICA

8 asistent med. principal PL PL 1 0 LARION FLO AREA

9 asistent med. principal PL PL 1 0 MACOVEJ MlHAELA

10 asistent med. principal PL PL 1 0 MOLDOVAN CRISTINA-ANGELICA

II asistent med. principal PL PL I 0 MURARJU LOREDANA GABRIELA

12 asistent med. principal PL PL 1 0 OBREJA IRINA

13 asistent med. principal PL PL 1 0 PASTRU CECILIA

14 asistent med. principal PL PL 1 0 RISCAELENA

15 asistent med. principal PL PL 1 0 TUCHLEI-PTNZARIU MUGUR MAR!US

16 asistent med. principal PL PL 1 0 TURCA RODICA-MARIA

17 asistent medical PL PL 1 0 MAGOPET ANA-ZAMFIRA

18 infirmiera G 1 0 BIVOL MAR!CICA

19 infirmiera G 1 0 GHIVNICI SIMONA-CATALTNA

20 infirmiera G 1 0 GRECU VICTORIA

21 infirmiera G 1 0 PASTRA V MARIANA

22 infirmicra G 1 0 TRATNOVSCHI MlNODORA

23 ingrijitoare G 1 0 VACANT .

24 ingrijitoare G 1 0 VACANT .

SECTIA CARDIOL.OGlE: 68 PATURI (din care 13 Comp.USTACC, 8 Comp.Cardiologie interventionala, 5 Comp.cronici)

I sef sectie gradul II s I 0 VACANT.

2 medic primar s I 0 COJOCARU TlTEL-RAZV AN

3 medic primar s 1 0 LUCA LACRAMJOARA

4 medic primar s I 0 POHOATA ALINA-MARIA

5 medic specialist s 1 0 TURCOMAN PAUL

6 medic specialist s I 0 VACANT.

7 medic specialist / "_. I~ s I 0 VACANT. g asistent med. principal PL /_ ,..,\ ~ < ''?- 'IT~ I~ PL I 0 CRJSTUREAN DOINITA-GENOVEVA

9 asistent med. principal PL I~ .;n;) ~- U' ~-~\ PL l 0 HOLBURA CARMINA-ELENA

["<'~ n::0 ~::;o:-o'<..JW ~ -....:: ( 1"...

\ 1~ 1.{ ( J . . 00 . .:.5 ~· 0 ,_§>

J;. "3 \ • .. :. .. __...., pag.4

Page 8: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

10 asistent med. principal PL PL I 0 NJCUTAJU LUMJNITA ELENA

11 asistent med. principal PL PL I 0 VACANT .

12 asistent medical PL PL I 0 BANDOL DELIA-ELENA

13 asistent medical PL PL I 0 CORNEA ANDREEA-MIHAELA

14 asistent medical PL PL I 0 !LETCHI FLORENTINA

)5 asistent medical PL PL I 0 !ONES! ALEXANDRA-ROXANA

16 asistent medical PL PL I 0 tv!IHAILESCU ANDALU1SA-RAMONA

17 asistent medical PL PL I 0 OPRISANU ANGELA

18 asistent medical PL PL I 0 PUJU RALUCA-PARASCHJVA

19 asistcnt medical PL PL 1 0 SUDUREAC ALEXANDRA-lOAN A

20 asistent medical PL PL I 0 SUTAC ALINA-MARIA

21 asistent medical PL PL 1 0 VACANT .

22 asistent medical PL PL 1 0 VACANT .

23 asistent medical PL PL 1 0 VACANT .

24 asistent medical PL PL 1 0 VACANT .

25 asistent medical PL PL 1 0 VACANT .

26 asistent medical PL PL 1 0 VACANT .

27 asistent medical PL PL 1 0 VARV AROl MIHAELA-MARJANA

28 infinniera G 1 0 BOICIUC RACHILA LACRAM!OARA

29 infinniera G 1 0 COSTENIUC ANGELA

30 inlinniera G 1 0 CRETU NJCOLETA

31 infinniera G 1 0 GAVRILESCU VERONICA

32 infim1iera G 1 0 MINDRESCU MARCELA

33 inlirmiera G I 0 POP AURELIA

34 infirmiera G I 0 POPESCU ANJSOARA

35 inlirmiera G 1 0 VATAMANU GIANINA-JOANA

36 ingrijitoare G I 0 CUSTRON ELENA

37 ingrijitoare G I 0 PETRISOR BOGDAN

COMP USTACC (Sec!Ja CardJOiog1e): 13 PATURI

38 medicprimar s J 0 RUSU RAMONA-IULlA

39 medic specialist s I 0 CALANCEA ALEXANDRU

40 medic specialist s I 0 JOVOAIA ALEXANDRA-LAURA

41 medic specialist s J 0 MITRIC CIPRlAN-tv!IHAI

42 asistent med. principal PL sef . - PL I 0 TUHLEJ DANJELA-IONELA

43 asistent med. principal S /.: tt-10- s I 0 MAXIMIUC GABRIELA LARJSA

44 asistent med. principal S J. ..,...... .$' -~ · ~'! 'I ~·: ~ s I 0 NlSTOR CARMEN .~ ( -i-J/LJ (<";' ( J l))

0 Q.'--' ti/C~ <' ~- z 0:: (/)S!.J_"d'c'? d._ <{ +-:::- - .-

~ ''uiJ. ?' C• . 0 (,. (1)- . 0 ~ ~)

1\;~~~:\U_ pag.5

Page 9: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

45 asistcnt med. principal PL PL I 0 APETRECHIOAIE NINA

46 asistent med. principal PL PL I 0 BLANARIU LACRAMIOARA

47 asistent med. principal PL PL I 0 BURLA AURJCA

48 asistent med. principal PL PL I 0 CIOBANU VERONICA

49 asistent med. principal PL PL I 0 CRETU MIHAELA-LOREDANA

so asistent med. principal PL PL I 0 OSTAFIANCA

51 asistent med. principal PL PL I 0 SAV!UC AURORA

52 asistent med. principal PL PL I 0 SIMIONEASA ELENA

53 asistent medical PL PL 1 0 BURICGINEL

54 infirmiera G I 0 BRADATAN AURELIA-MARICICA

55 inlinniera G I 0 IGNATDOMNICA RACHILA

56 infinniera G 1 0 ILETCH1 AGLAIA

57 infirmiera G 1 0 JILAV ANAMARIA

58 infinniera G I 0 MARGINEAN MARIUTA-IULIANA

59 infirmiera G I 0 MOROSAN RODICA

SECTIA R•:CUPERARE, I\IEDICINA FIZICA Sl BALNEO: 30 PATURI (din care 10 Comp.Recuperare medica Ia ortopedic-traumatologic)

1 sef sectie gradu11I s 1 0 VACANT .

2 medicprimar s I 0 DODU MIRCEA MIHAl

3 medic specialist s I 0 CALANCEASMARANDA

4 medic specialist, sef gradul II s I 0 JURCHIS-IRIMIE SMARANDA-1LEANA

5 kinetoterapeut principal s I 0 CERLINCA ALEXANDRU

6 kinetoterapeut principal s I 0 NISTOR ANISOARA

7 kinetoterapeut principal s I 0 SIMIAN PAUL

8 liziokinetoterapeut principal s I 0 DA VlD MARIUS

9 liziokinetoterapeul s I 0 VACANT .

10 fiziokinetoterapeut s I 0 VACANT .

II asistent med. principal PL sef PL I 0 ENICA GABRIELA

12 asistent med. principal PL PL I 0 ANlTULUI nJSTINA TEODORA

13 asistent med. principal PL PL I 0 CIOLPAN CRISTINA-GEORGEANA

14 asistent med. principal PL PL I 0 GHIVNICI LACRAMIOARA-MlliAELA

15 asistent med. principal PL -·- ---.. PL I 0 HRITUC CARMEN COR INA

16 asistent med. principal PL /1'- V/j~ PL l 0 !ONITA !LEANA-JULIANA

17 asistent med. principal PL I '<"' 0 _ "..,-!5."--: vv-?\ PL l 0 ONISIFOREANU MARJA-MIHAELA ~. ~- ;:::' 0 u u

~~~ -----===> ' · . ' '> 0 ..._I ·& . ' .

--;'J ] 0() <.(J ) ,tv,-:; n \..

pag.6 ... __

Page 10: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

18 asistent med. principal PL PL I 0 SCHIOPU ELENA-VIOLET A

19 asistent med.principal PL PL I 0 STEFAN MANUELA

20 asistent med. principal PL PL I 0 STRUGAR ELENA

21 asistent med. principal PL PL I 0 STRUGARU EUFROSINA

22 asistent med. principal PL PL I 0 VACANT .

23 asistent med.principal PL PL I 0 VACANT .

24 asistent med. principal PL PL I 0 VALEANU LETITIA GABRIELA

25 asistent med. princ.-maseur PL PL I 0 BORDEIANU MAR!US-FLORIN

26 asistent med. princ.-maseur PL PL I 0 CAZACIUC MARCEl~PETRICA

27 asistent med. princ.-maseur PL PL 1 0 CONSTANTIN MIHAl

28 asistent med. princ. -maseur PL PL I 0 NEMESNIC!UC JON-GHEORGHE

29 asistent medical PL PL 1 0 ANDRIES! DANIELA

30 asistent medical PL PL 1 0 BOBU-AXINTE MIHAELA FLORICA

31 asistent medical PL PL I 0 OROSANU T ATIANA

32 asistent medical PL PL I 0 TIMU VA SILICA

33 asistent medical PL PL 1 0 VACANT.

34 tehnician ut. med. princ. M 1 0 SPAC GARAFINA

35 inlinniern G 1 0 ANDRIUC MARIANA

36 infirmiera G 1 0 ATEODORESI GABRIELA

37 infirmiera G 1 0 BAIGEORGETA

38 infirmiera G 1 0 BAIT AN VTORICA

39 infirmiera G 1 0 POPESCU VIORICA

40 infirmiera G 1 0 ROMAN PARASCHIVA-ELENA

41 ingrijitoare G 1 0 FARTAIS MAR1A-DORINA

42 ingrijitoare G 1 0 HRECENIUC LACRAMIOARA-DORINA

43 ingrijitoare G I 0 PANTEA ROD!CA

44 baiesita G I 0 IEREMIA RODICA

45 baiesita G 1 0 PASCAN ELENA

46 baiesita G I 0 VACANT .

47 baiesita G I 0 VACANT .

SECTIA ORTOPgDfE-TRAUMATOLOGIE: 51/ PATURI

sef sectie gradull 0 BANDAC RAZVAN-CODRIN

medic primar 0 GRAMADA MARl US

Page 11: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

\

)

3 medic primar s I 0 VACANT

4 medic primar s I 0 PETRASUC MlHAI-SORIN

5 medic primar s I 0 PUHA CJPRJAN-CONSTANTIN

6 medic primar s I 0 TIMOFE!OV RADU ION

1 medic primar s I 0 VACANT

8 medic primar s I 0 VACANT

9 medic primar s I 0 VACANT .

10 medic specialist s I 0 LAZAREANU ANDREI-FLORIN

11 medic specialist s 1 0 VOINEA RARES

12 medic specialist s I 0 VACANT.

13 asistenl med. principal PL sef PL 1 0 MALOS LENUTA

14 asistent med. principal PL PL I 0 BUD!ANU CORNELIA

15 asislent mcd. principal PL PL I 0 CIUBOTARJU CORINA-ELENA

16 asislenl med. principal PL PL I 0 LUP MIHAELA NICOLET A

17 asislent med. principal PL PL I 0 MORARULJLI

18 asistent med. principal PL PL I 0 SAUCIUC ELENA

19 asistent med. principal PL PL I 0 VACANT

20 asistent med. principal PL PL I 0 ZAIT DANIELA AGLAIA

21 asistent rned. principal PL PL I 0 ZGIIAN ANISOARA-LILIANA

22 asistent medical PL PL 1 0 CIOFU ANDREEA-GABRIELA

23 asistent medical PL PL 1 0 GRIGORAS SORINA-LAURA

24 asistent medical PL PL I 0 PANTIRU ANA-MARIA

25 asistent medical PL PL 1 0 POPAPETRONELA

26 asistent medical PL PL I 0 REBENCIUC CATALINA

27 asistent medical PL PL I 0 TOFAN ANDREEA

28 infirmiera G I 0 CUSTRON LACRAMIOARA

29 infirmiera G I 0 DUMITRU YALERIA-AURICA

30 inlirrniera G l 0 GRIGOREAN EUGENIA

31 infirrniera G l 0 HURJUI ILEANA

32 inflrmiera G I 0 MARUNEAC VJORICA

33 infirmiera G I 0 SOLOVAN LACRAMIOARA MARITA

34 infirrniera G I 0 VASILA VSCHI MARIA

35 ingrijitoare --- - ------ G 1 0 BAIT AN ZENOVIA-CRIST!NA

36 ingrijitoare / \>- ' V/]P:_~ G I 0 HORBANIUC CORINA

37 ingrijitoare ;,:;: _) -1 f::· 4/ ?,\I G I 0 !GNAT PETRU-LUCIAN

38 ingrijitoare I~ / T ;..:_ ,~; ;:·, ~· z G I 0 VACANT

~d_,; •• ~ <u~.· ~-... . .) < ~0 -SQ. ,.:)

) \._\\.-

7 pag.8

Page 12: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

139 lingrijitoare G 0 I VASILOVICI LACRAMIOARA-BRANDUSA

SECTIA UROLOGIE: 35 PATURJ

I sef sec tie gradul I s 1 0 STOICAN NJCOLAE

2 medic primar s 1 0 LUCAN V ALERlAN-CIPRIAN-MIHAI

3 medic specialist s 1 0 FILIP ALEXEI

4 medic specialist s 1 0 JURCHJS-IRIMIE IONUT-MIRCEA

5 medic specialist s 1 0 MARDAR1 BOGDAN-CAT ALIN

6 asistent med. principal PL ser PL 1 0 CSUKAT ruuA

7 asistent medical principal S s 1 0 VACANT

8 asistent med. principal PL PL 1 0 BERARIU !ONELA MARlA

9 asistent med. principal PL PL 1 0 CALJNESCU LIVIA ANJSOARA

10 asistent med. principal PL PL 1 0 DRAGO! LAURA

11 asistent med. principal PL PL 1 0 DROBMARIA

12 asistent med. principal PL PL 1 0 GAlT AN LILIANA

13 asistent med. principal PL PL 1 0 MAZARACHE IONELA-DANIELA

I4 asistent medical PL PL I 0 CACIUC GABRIELA

I5 asistent medical PL PL I 0 STRACHINARIU ALEXANDRA

16 asistent medical PL PL 1 0 VACANT

17 infirmiera G 1 0 BUCHI MARIANA

18 infirmiera G 1 0 CIMBRU DOINA

19 infirmiera G 1 0 CIUHAN DOMNJCA

20 infirmiera G I 0 IANCU GABRIELA

21 ingrijitoare G I 0 BLANARru LILIANA

22 ingrijitoare G I 0 COSTEA EUGENIA

23 ingrijitoare G I 0 MARICI CARMEN

SECTJA CJIIRURGIE Sl ORTOPEDlE INFANTILA: 25 PATURI

I sefsectie gradul I s 1 0 FILIP FLORIN

2 medic primar s 1 0 J-IRUSTOVICI CRISTINA

3 medic primar ~ · - - --~ s 1 0 VACANT .

4 medic specialist ,.. ' IY;~ _, . ,,, > .'l' :y.._- s 1 0 BUNESCU OLGA - ·'' . ' 0 -?:\ . ~~ ~/:?_,;_i ( J (j)

\' -<' 0 (_? -~' I< ) t L ,>; ~~z ">' -:J -P < ..._ fJ-J ,~, ,~

~· "'t? -,J<::r lVSJUU\.. :1 pag .9 ....... _ -.

Page 13: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

5 medic specialist s I 0 HARJA ECATERINA-DIANA

6 asistent med. principal PL sef PL I 0 STANUT MARINELA STEFANIA

7 asistent med. principal PL PL I 0 ANGHELACHE ALINA

8 asistent med. principal PL PL I 0 COROCAESCU EUGENIA

9 asistent med. principal PL PL I 0 COSTJUG GINA

10 asistent med. principal PL PL 1 0 MORARJU ALBUMITA

II asistent mcd. principal PL PL 1 0 NEDELCU DINA

12 asistent medical PL PL 1 0 PETRJUC LAURA

13 asistent medical PL PL 1 0 TARADOINA

14 infirmiera G 1 0 CIORNEI VERONICA

I5 infinniera G 1 0 MAGHERAN VERONICA

16 infinniera G I 0 STANCIUC MARIA

17 infinniera G I 0 STAVOVEI LENUTA-MIRELA

I8 ingrijitoare G I 0 NICANAU FLORENTINA-MTHAELA

I9 ingrij itoare G I 0 OPRJS Mll-iAELA

20 ingrijitoare G I 0 ROTAR!U LACRAM!OARA-lOANA

21 ingrijitoare G I 0 VACANT

SECT lA OBSTETRICA-GINECOLOGIE: 85 PATURI (din care 10 Comp.obstctrica patologica/sarcina cu rise crescut)

1 sef sec tie gradulll s 1 0 VACANT

2 medic primar s I 0 VACANT

3 medic primar s 1 0 COCA LAURA

4 medicprimar s I 0 VICOVEANUPETRONELA

5 medic specialist s I 0 CRACIUN PETRU-MARIAN

6 medic specialist s I 0 CRJS TE SEBASTIAN -OCT A VlAN

7 medic specialist s 1 0 !GNAT SIMONA-RALUCA

8 medic specialist s 1 0 lOVOAlA ALEXANDRU

9 medic specialist s 1 0 NAIDA MARIANA

10 medic specialist s 1 0 ONOFRE! ANDREEA-CATALINA

II medic specialist s 1 0 VACANT

12 medic specialist s 1 0 VASILCOVICI ANAMARIA

13 asistent mcd. principal PL sef . ' 1:----.- PL 1 0 ONUT LACRAMIOARA-MARJUTA

14 asistent med. principal S h\~' ' . 1 17"lv~s 1 0 ANTON ANISOARA ILEANA

15 asistent med. principal S /:"< .. ::/ ~'" __:..~· i'' (J '·-;>_S, 1 0 BALAN LILIANA 1...:. ),_,l.i,, 'l 0 q,' Y.; ;: s:· ~ ~- '.?. I rr: (/) ~g.· ~ "' .;;: <t ~ ' .(_. 1,· .,

() /) . ~) ~- -(' ' . 0<)

- 311.1\.J\.. ~ .... ~ -- pag.10

Page 14: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

16 asistent med. principal S s I 0 CHIDOVET ELENA VIOLET A

17 asistent med. principal S s I 0 PALADI ELIZABETH

18 asistent med. principalS s I 0 TURCANU DANIELA

19 asistent med. principal PL PL I 0 ALBU CORNELIA

20 asistcnt med. principal PL PL I 0 BABIUC DANIELA NICOLET A

21 asistent med. principal PL PL 1 0 BRASOVANU MARIA

22 asistent mcd. principal PL PL I 0 BUTNARIU ELENA-PERS!DA

23 asistent med. principal PL PL I 0 ClOT ANGEUCA-OL T!TA

24 asistent med. principal PL PL I 0 COSOVANU NICULINA

25 asistent med. principal PL PL 1 0 DANILA MARIA

26 asistent med. principal PL PL 1 0 HANGANU RODICA VIORlCA

27 asistent med. principal PL PL 1 0 1-IANTEL MAR!OARA LENUTA

28 asistcnt med. principal PL PL I 0 HRENIUC CORINA

29 asistent med. principal PL PL I 0 IANOS FLORENTINA

30 asistent med. principal PL PL I 0 MONOR PAULA PARASCHJVA

31 asistent med. principal PL PL I 0 MURARlU LILIANA DANA

32 asistent med. principal PL PL I 0 PASCOV!Cl ROCSANA ELENA

33 asistent med. principal PL PL I 0 PETRESCU DANIELA-VERONJCA

34 asistent med. principal PL PL I 0 PRELUCA MIRELA

35 asistent med. principal PL PL I 0 ROTARU ELENA

36 asistent med. principal PL PL I 0 SCRlJOSCHI MIHAELA-DANIELA

37 asistent med. principal PL PL 1 0 SENCIUC ALrNA LACRAMIOARA

38 asistent med. principal PL PL 1 0 VARVARO! ANA-MANUELA

39 asistent medical PL PL I 0 APETREI ROXANA-JSABELA

40 asistent medical PL PL I 0 BALAN VICTORIA

41 asistent medical PL PL I 0 FARAON DAN!ELA-ESTERA

42 asistent medical PL PL I 0 N!CULIT A CRlSTrNA

43 asistent medical PL PL I 0 PETRIUC MARlA

44 asistent medical PL PL I 0 TCACIUC ESTERA

45 asistent medical PL PL I 0 VACANT

46 infirmiera G l 0 BIVOLELENA

47 infirmiera G I 0 BLANDU MARIA

48 infinniera G l 0 BUTUCEL ELENA ANGELA

49 infinniera G I 0 CIB!REAC ANISOARA

50 infinnicra * ..... ~

.. _____ G I 0 GORASDORUTA

51 infirmiera ~\[' .' . '7"~1>:~ G I 0 GULEI MIRELA

( .::.< ,} ~- !:;- v 0).\ ~[ ~n 0 (

f:::::::::::= [fY ,S ~'A: "< \ o:"~:!$~ ~· . 0 pag.11 o,v" ............. ... ~_.,1 ..

Page 15: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

52 infinniera G 1 0 MATEIC1UC RODICA

53 infinniern G 1 0 PERSIC - BOTEZA T TlNELA

54 infinniern G l 0 PISOSCHI LUCIA-VERGINEA

55 infinniern G I 0 SERBAN ROD!CA

56 infinniera G 1 0 TCAC!UC DANIELA

57 infinniern G 1 0 UNGUREAN MARIANA

58 infinniera G 1 0 VAS!LIU MARIANA

59 infinniera G l 0 VIERJU ELENA

60 ingrijitoare G l 0 BUTNAR ELISA VETA

61 ingrij ito are G I 0 FILIPCIUC ANA

62 ingrijitoare G I 0 GRAMADA MARIA

63 ingrijitoare G l 0 GRIGA ANCA-DANA

64 ingrijitoare G I 0 PINZARIU ELENA

65 ingrijitoare G I 0 POROCH LACRAMIOARA

66 ingrijitoare G I 0 STEFAN ROBERTA-PAULA

67 ingrijitoare G I 0 VACANT

68 ingrijitoare G I 0 VACANT

COl\1P.OBSTETRICA PATOLOG:ICAJSARCINA CU RISC CRESCUT(SECTIA OBSTETRICA-GINECOLOGIE}: 10 PATURI

169 I medic primar I I S I I 0 lMELINTE-POPESCU AL!NA-SINZIANA

SECTIA NEONATOLOGIE: 72 PATURI (din care 10 Comp.Terapie intensiva, 15 Comp. prematuri)

I sef sectie gradul II s 1 0 MURARIU GEORGETA-LAURA-DANA

2 medic primar s 1 0 CAZACHEV1CI MARILENA

3 medic primar s 1 0 COBUZ MAR1CELA

4 medic primar s 1 0 FILOTE CAMEL!A

5 medic primar s I 0 VACANT.

6 medic primar s I 0 POPOVIC! ANCA-RALUCA

7 medic specialist s l 0 BABL!UC MIHAELA

8 medic specialist s I 0 FRENTI ADINA-M!HAELA

9 asistent med. principal PL sef PL I 0 B!AL Y DOMNICA

10 asistent med. principal S s 1 0 BULINA VJCH1 CARMEN

II asistent med. principal S s 1 0 CHIPER MIRELA

12 asistent med. principal S s 1 0 CH!TEALA DORUTA

13 asistent med. principal S s 1 0 CUCU ZENOVIA-OANA-AURA -·

pag.12

Page 16: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

14 asistent med. principalS s 1 0 HOTINCEANU CRISTINA-MARINA

15 asistent rned. principal S s [ 0 OPRISAN ELENA-LACRAMIOARA

16 asistent rned. principal S s I 0 ZELENCnJC MARIA-GABRIELA

17 asistent med. principal PL PL I 0 ABRAMIUC !Ff!MIA

18 asistent mcd. principal PL PL [ 0 BANDOL ALINA

19 asi stent med. principal PL PL I 0 BL!NDU DOR INA DO INA

20 asistent rned. principal PL PL l 0 CnJCROD!CA

21 asistent med. principal PL PL I 0 COBZIE LARISA-MIHAELA

22 asistent med. principal PL PL 1 0 DUMITRASCIUC LUSA LILIANA

23 asistent med. principal PL PL 1 0 FANDACHE ALEXANDRINA SILVIA

24 asistent med. principal PL PL 1 0 FILIPOAIA LENUT A

25 asistent med. principal PL PL I 0 GULICIUC GABRIELA

26 asistent med. principal PL PL I 0 IACOBAN ELENA

27 asistent rncd. principal PL PL [ 0 IFTENIE ANA-MARIA

28 asistent rned. principal PL PL I 0 lONES! PETRONELA

29 asistent rncd. principal PL PL I 0 MAFTEI VALENTINA

30 asistent rned. principal PL PL I 0 POLOCOSER MIRELA

31 asistent med. principal PL PL I 0 SAUCA CRISTINA-FLORENTINA

32 asistent med. principal PL PL 1 0 SUIU ADINA

33 asistent med. principal PL PL I 0 SVED MARIANA-GABRIELA

34 asistent med. principal PL PL I 0 SVEDUNEAC DOINA

35 asistent med. principal PL PL I 0 T ABARCEA ADRIANA

36 asistent med. principal PL PL I 0 VJSAN ELENA-CAMELIA

37 asistent med. principal PL PL I 0 ZAHARIA MARIANA

38 asistent medical PL PL I 0 HAPENCIUC ZIRCA

39 asistent medical PL PL I 0 HEMERCA ELENA-MIHAELA

40 asistent medical PL PL I 0 NAHARNEAC GABRIELA

41 asistent medical PL PL I 0 VACANT.

42 asistent medical PL PL I 0 VACANT.

43 asistent medical PL PL I 0 VACANT.

44 asistent medical PL PL I 0 VACANT.

45 asistent medical PL PL I 0 VACANT.

46 asistent medical PL PL I 0 VACANT .

47 infirmiera .... ~-· - · - --...... G I 0 BOLEACU LIDIA

48 infirmiera /.::..""-' v ' · IT-'/ fy :\. G 1 0 BOROIANU JENICA

49 infirmiera / -~ .'{" t/} .. ->·0" ~\ G I 0 DZEN NICOLET A

~'" ' v-· ~~ ~)

~ -- ::::;> --

' //~ pag.13

Page 17: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

50 infinniera G I 0 LELIUC EL!SABETA

51 infinniera G I 0 LENESCHI VIORICA

52 infinnicra G I 0 PLACJNT A ELENA S!L VIA

53 infinniera G I 0 SPERLA CRISTINA

54 infinniera G I 0 VACANT

55 infirrniera G I 0 VACANT.

56 infirrniera G I 0 VACANT.

57 infim1iera G I 0 VACANT.

58 infirrniera G I 0 VACANT.

59 infirrniera G I 0 VACANT.

SECTIA O.R.L.: 26 PATURI (din care 6 Comp chirurgie maxilo-faciala)

I sef sectie gradul I s I 0 DUMITRESCU CORNELIU-ALEXANDRU

2 medic primar s I 0 AXINTE NICOLAE-SOR!N

3 medic primar s I 0 GRECU TEODOR LUCIAN

4 medic primar s I 0 lONES! CLAUDIA

5 medic primar s I 0 STOJCAN CRlSTINA-RAHILA

6 medic specialist s I 0 DUPRII GELU-VIOREL

7 asistent med. principal S sef s I 0 CUSNIR BRINDUSA

8 asistenl med. principal S s I 0 Mil-lAlLA ANGELICA

9 asistent med. principal PL PL I 0 COTURBAS DANIELA

10 asistent med. principal PL PL I 0 DANILIUC MAIUNELA CRISTINA

II asistent med. principal PL PL I 0 EPURE MIHAELA-LACRAMIOARA

12 asistent medical PL PL I 0 ANDRlAN LIDIA

13 asistent medical PL PL 1 0 RAICU DANIELA

14 asistent medical PL PL 1 0 VACANT

15 infirmiera G I 0 HUTANELENA

16 infirmiera G I 0 M!HALACHI DEZJNOVIA

17 infirrniera G I 0 SANDU AURORA IONELA

18 infirrniera G I 0 STEFANESCU BR!NDUSA

19 ingrijitoare G I 0 POROCH MARIA

20 ingrijitoare / " ---· ··~~ G I 0 VACANT

~~ '"· ""~ ''· _., v :.:y (<:~<..«:;~Jv ~~

~~ .. ~' .<Y. ~ - ~

'" 't';';·,uuL ·'· ........ _ ... .. pag.14

Page 18: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

>

SECTIA OFTALI\10LOGU:: 25 PATURI

I sef sectie gradul I s 2 medic primar s 3 medic specialist s 4 medic specialist s 5 asistent med. principal PL ser PL

6 asistent med. principal S s 7 asistent med. principal PL PL

8 asistent mcd. principal PL PL

9 asistent med. principal PL PL

10 asistent med. principal PL PL

11 asistent med. principal PL PL

12 asistent med. principal PL PL

13 infirmiera G

14 infirmiera G

15 infirmiera G

16 infirmiera G

17 ingrijitoare G

18 ingrijitoare G

SECTIA ONCOLOGIE MEDICA LA: 40 PATURI

l sef sectie gradul I s 2 medic primar s 3 medic specialist s 4 medic rezident s 5 psiholog specialist s 6 asistent med. principal PL sef PL

7 asistent med. principal PL PL

8 asistent med. principal PL PL

9 asistent med. principal PL PL

10 asistent med. principal PL ./<P- t>>-- PL

II asistent med. principal PL /,~r 0"'$· ''? 'I>~\ PL

12 asistcnt med. principal PL 0 :~·7/::!.~0· c'f-' ?, PL

l' c<>-',f.;)t.f·,s _:;.'< z) '50 ~ Or;} -'( ~~~~ - ~~~ ) 0u ~ . ~

0

:~/ i

J 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

J 0

l 0

l 0

l 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

1 0

1 0

I 0

1 0

1 0

I 0

1 0

pag.15

TRIHNA ANCA

MARTINIUC GEORGETA

NEACSU ANAMARIA

MIRON MII-IAELA

VIZ!TrU LUMINITA- LACRAMlOARA

CORDUNEANULOREDANA

APETROAIE EMANUELA JOANA

DASCALU LACRAMlOARA GABRIELA

DASCALU OANA-LORINA

DRAGOMIR OTJLIA

HLADI NARCISA MARIANA

VAS!L!U LUM!NIT A

BOCANET CAT ALINA-MARIA

MARG!NEAN ANA

PASCARI ELENA-DO!NA

STEFUREAC DO!NA

SOFRON ANGELA

VACANT

GANEA DO!NA-ELENA

GINGHINA SILVIA

ABABNEII-DUMITROVJCI ANCA

TINTILA ADELINE-ALEXANDRA

CIRLAN GEANINA-ELENA

MAMOLEA DO INA

APETRli AURA

BOTEZALJNA

CHIRILA MARIA

GHJA T A FLORINA-SJMONA

HINCEAN OANA-MlRELA

HR!T GABI-MIHAELA

t'JlNs1LTiii:TuoYf£.:t:\-5iZi'.-l\,r,f. Ai\'EXA L\ HOT.iR..\0L\

__ ~~~:. .......... ---- ----·lJ'- Jo' ~ - - ·· --·--- --·---r;_ t.. . ... I .·

Page 19: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

13 asistent med. principal PL PL

14 asistent med. principal PL PL

15 asistent med. principal PL PL

16 asistcnt med. principal PL PL

17 asistent medical PL PL

18 asistent medical PL PL

19 infirmiera G

20 infinniera G

21 infinniera G

22 infirmiera G

23 in!inniera G

24 in!inniera G

25 infirmiera G

26 ingrijitoare G

27 ingrijitoare G

SECTIA REUMATOLOGIE: 40 PATURI

I sef sectie gradui I s 2 medic primar s 3 medic specialist s 4 medic specialist s 5 asistent med. principal PL sef PL

6 asistent med. principal PL PL

7 asistent mcd. principal PL PL

8 asistent med. principal PL PL

9 asistent med. principal PL PL

10 asistent med. principal PL PL

II asistent medical PL PL

12 asistent medical PL PL

13 infim1iera G

14 infirmiera G

15 infirmiera .·- . --...... G

16 infirmiera / ,\\1",._, ' . D/jl>: !\_ G

17 ingrijitoare i> ~'f f:.·.tl;' ,~\ G ,_, Q'-' <.«'-c';f ..... ~ (/)

( 1Y. c-y .o «· sr' ,._\ -\'?· z " ) ,) () 0 " 5[.. --- . --

~"" Ti :...-- .--. " J !.,. · 1.! '

'-:0~ 0Q "-.!~0!~' ~- J pag.16

I

1 0

1 0

I 0

I 0

I 0

1 0

I 0

1 0

1 0

1 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

1 0

I 0

I 0

1 0

I 0

l 0

l 0

I 0

I 0

1 0

I 0

1 0

I 0

I 0

I 0

1 0

)

ONUT ELEONORA

RUSU CRISTINA-NICOLET A

SUHAN!-HRECEN!UC OANI\-CR!STINA

VA VR!CI SIMONA

PENCJUC ALINA-VASIL!CA

VACANT

CRISMARIU RODICA

GRECU JONELA-ELENA

IFTODI ILEANA-DOINA

PAULIUC MARIA-MIHAELA

ROBCIUC CRISTINA

SACALSCHI VIOLETTA SILVIA

TATAR ESTERA

CERNAUTAN MARIANA-ELENA

CERNAUTEAN AURELJA

BELIBOU GEORGETA-CORNELIA

PENT!LESCU DANIELA

BRAN lULIA-CODRUTA

VELNIC MARIA-CRISTINA

TODOSI MIHAELA

CHJT AN BRJNDUSA

CR!SCA ANA VALENTINA

DIMITR!U T ATIANA-PARASCHIVA

FLOREA MIHAELA-RAMONA

IACOBAN ALINA

COSMACIUC ANGELA

HRENTUC ANCA

BURCIU MARICICA

CANTIUC MARIA

CERLINCA ELENA

ONESIM LAURA CLAUDIA

MARTOLEA IONELA

l--·.·.-~-1·I·lrt·~ll"llit7tTi.'[:iGC{,i.'(~1 CONS.· · " - · ... · ·

ANI~XA L\ 1\0T,\~?JrJ}J. ___ ;.~ .. :_-::::·:·~:_-11Lp .... - -·- .

Page 20: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

I I

SECTIA PSIHIATRrE: 47 PATURI (din care 10 Comp.psihiatrie cronici)

I sef sec tie gradul II s I 0 BALAUTA IRINA-MANUELA

2 medic primar s I 0 DEMETRIU SJLYIU RADU

3 medicprimar s I 0 VACANT _

4 medic specialist s 1 0 DEMETRIU COSMIN-ALEXANDRU

5 medic specialist s 1 0 SPATARlU PAULA-BIANCA

6 psiholog specialist s I 0 LUCA DINU OCTA YIAN

7 asistent med. principal PL sef PL I 0 PRODAN NICULINA

8 asistent med. principal S s I 0 VACANT.

9 asistent med. principal PL PL I 0 ANTON CRISTINA

10 asistent med. principal PL PL I 0 ANTON MARtUS COSTEL

ll asistent med. principal PL PL I 0 DANlLA ANGELA-GABRIELA

12 asistent med. principal PL PL I 0 DRAGNEA LORENA-ELENA

13 asistent med. principal PL PL I 0 FELIC MIRELA

14 asistenl med. principal PL PL I 0 !ORGA MARfNELO

15 asislent med. principal PL PL I 0 !RJMIA MIRABELA SIMONA

16 asistent med. principal PL PL I 0 PARASCAN NARClSA ELENA

17 asistent med. principal PL PL I 0 TUDURACHE MARIA

18 asistent medical PL PL 1 0 SABADIS MARIA-MONlCA

19 asistent medical PL PL 1 0 VACANT .

20 infinmicra G 1 0 ANTON PETRONICA

21 infinmiera G 1 0 DEREMlA MARINA

22 infinmiera G J 0 HUCIU MARIANA

23 infinmiera G I 0 PETRIUC CEZAR-VASILE

24 infinmiera G I 0 RUSU MIRELA ANCA

25 infirmiera G I 0 VILCU ALEXANDRA

26 i ngrijitoare G 1 0 BOCAFIRUTA

27 ingrijitoare G 1 0 BUDEANU MIHAELA

28 ingrijitoare G I 0 CIUBOTARIU MARIA

29 ingrijitoarc G I 0 MIRON CORINA

30 preot gradulll s I 0 IEREMIE JOAN

/~~ ~- - ~~ . .:- s -<·~ · ~0 -9~~ :--.·· '-. / I

( n= (('::' -;;"' --"~.J_pJ ... /c

<)4."-CJ . J....J .0 ,_') 0' (' . 0 0

()lv. ~0 0'tL IU1- :.- a .17 p g

Page 21: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

COMP. DERMATOVENEROLOGIE: 20 PATURI

1 medic primar s I 0 HRECENIUC ELVIRA

2 medic primar s I 0 IONESCU CRISTINA

3 asistent med . principal PL PL I 0 BOTUSAN MARIA

4 asistent med. principal PL PL I 0 CORDUS IRINA

5 asistent med. principal PL PL I 0 NICULICA DELIA

6 asistent medical PL PL I 0 SERBAN MARIA ERIKA

7 asistent medical PL PL 1 0 TOFAN ANCA-NARCISA

8 infinniera G I 0 GHIUTA STEFANIA

9 infirmiera G I 0 GUSA LACRAMJOARA

10 infinniera G 1 0 UNGUREAN ELENA

II ingrijitoare G I 0 GORGAN LIDIA

12 ingrijitoare G I 0 SAI-WDAC VIOLET A

COMP.GERIA TRIE SJ GERONTOLOGIE: 8 PATURI

l medic primar s l 0 BOLDEANU GEORGETA-NICOLET A

2 asistent med.principal PL PL I 0 COSMO VIC! CLAUDIA

3 asistent med. principal PL PL I 0 URSU LENUTA

4 asistent medical PL PL I 0 BRINZA CRENGUTA

5 asistent medical PL PL I 0 POPOVIC! AGLAIA EUGENIA

6 infinnier G I 0 CHIRAP VALE RICA

7 ingrijitoare G I 0 VACANT

SECTIA NEUROLOGIE: 55 PATURI (din care 8 Comp.UAVCA, 10 Comp.ncurologie cronici)

I sef sec tie gradul II s 1 0 NEAGU DANIELA-BEATRICE

2 medic primar s I 0 BARD AN TA TIANA

3 medic primar s 1 0 BURCAANA

4 medic primar s I 0 FRANCJUC FLORIN-CALIN

5 medic primar s I 0 VACANT

6 medic specialist ,.,..,.. · -~ s I 0 NISTOR BOGDAN-JULIAN

7 medic specialist / ,-,'-. ·:,, :.. ., . · v~~ s I 0 NISTOR MIHAELA

I:/ 1/l~~J;" (~' ?n \ !0 ·,0·~,·~-· § ZJ--- :..> rr: (~ ;··) l l · ~ ;:, '<' -

.::;l .J 1(/ ·- .-\ I'-<-<-"''!, &·-· ···

(/) . ) <..

~11\::.,.~ ... pag.18 .. ~

Page 22: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

I )

8 medic specialist s 0 POPOVIC! FLORINA

9 medic specialist s 0 RADUSIMONA

10 medic specialist s 0 VACANT.

II psiholog s 0 MORARIU-MACOVEI ANCA

12 fiziokinetoterapeut s 0 BALTARnJ PARASCHIVA-MARIANA

13 asistent med. principal PL scf PL 0 ROTARru VALENTINA

14 asistent med. principal S s 0 HUTANU LUCICA

15 asisteot med. principal PL PL 0 BOJESCU ANCA NICOLETA

16 asistent med. principal PL PL 0 C!UHAN RODICA

17 asistent med. principal PL PL 0 DRAGOMIR RODICA

Ill asistcnt med. principal PL PL 0 I'ASOLA NADIA-SIMONA

19 asistent med. principal PL PL 0 LELCU ADRIANA NICOLET A

20 asistent med. principal PL PL 0 MlCHITEI SILVIA

2\ asistent med. principal PL PL 0 NITU DANIELA

22 asistent med. principal PL PL 0 ONICTIJC LILIANA

23 asistent med. principal PL PL 0 PLACINT A GHEORGHINA-!ONELA

24 asistent med. principal PL PL 0 SLUSARIUC MARIANA

25 asistcnt medical PL PL 0 13EJINARIU LUCIA

26 asistent medical PL PL 0 BLANARU MARIA-CORNELIA

27 asistent medical PL PL 0 MAGAZIN PAUL-ALEXANDRU

28 asistenl medical PL PL 0 MIHAIESCU MONICA-EUGENIA

29 asistent medical PL PL 0 MIRAUTI GEORGETA

30 asistent medical PL PL 0 NEGI-ITIJC ANDREEA-MAGDALENA

31 asistent medical PL PL 0 VACANT .

32 asistent medical PL PL 0 VACANT.

33 infirrniera G 0 AXINTE MARIA

34 infirmiera G 0 CROITOR ILEANA

35 infirmiera G 0 FARTAIS DOINA

36 infinniera G 0 GRAMADA LENUTA-AL!NA

37 infirmiera G 0 HRJSCA ELVIRA

311 infirmiera G 0 MAXEMIUC CRISTINA

39 infirmiera G 0 NASTASIUC OLGA

40 infinniera G 0 PALIE CRJSTINICA

41 infirmiera G 0 PlNZARru VIOLET A

42 infirmiera G 0 POPOVIC! ANA

43 infirmiera G 0 STAMATEANU ELENA

pag.19

Page 23: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

44 inlitmiera G I 0 VACANT

45 infinniera G I 0 VACANT

46 infirmiera G I 0 ZEBRENIUC MARIA

47 ingrijitoare G 1 0 VACANT

48 ingrijitoare G I 0 VOLOSENIUC MARIANA

SE(.'TJA CHJRURGIE GENERALA: 76 PATURl (din care 10 Comp.Chirurgie toracica)

I sef sectie gradul n s I 0 GA VRILOVICI VALERIU

2 medic primar s 1 0 AXINTE ADRIAN

3 medic primar s 1 0 BOSTAN MARCEL ADRIAN

4 medic primar s I 0 CRISTOF MIHAI-SIMUCA

5 medic primar s I 0 DIACONU OCT AVIAN

6 medic primar s I 0 DUMITRESCUL CONSTANTIN CORNEL

7 medic primar s I 0 NISTOR ADRIAN

8 medic primar s I 0 VACANT

9 medic specialist s 1 0 CORDOSIOAN

10 medic specialist s I 0 GAINARU BOGDAN-DUMITRU

II medic specialist s I 0 NASIE NELU-AMAN

12 medic specialist s I 0 PETRELIVJA

13 medic specialist s I 0 VELNIC PETRU

14 asistent med. principal PL sef PL I 0 CURELUSA V ALERICA

15 asistent med. principal PL PL I 0 AURSULESEI MIRELA

16 asi stent med. principal PL PL I 0 BALTUTA GABRIELA

17 asistent med. principal PL PL I 0 CIUBOTARIU SIMONA

18 asistent med. principal PL PL I 0 COJOCARI OANA

19 asistent med. principal PL PL I 0 COMBER MARIA

20 asistent med. principal PL PL I 0 CONDRIA CRISTINA

21 asistent med. principal PL PL I 0 CORA PARASCHIVA

22 asistent med. principal PL PL I 0 CROITOR Lll.!ANA-CRISTINA

23 asistent med. principal PL PL I 0 DODU ANGELICA

24 asistent med. principal PL PL I 0 DROBOT A MlHAELA-ALI NA

25 asistent med. principal PL /' t>. -~ PL I 0 GAL SINZIIANA-BEA TRICE

26 asistent med. principal PL -; \:: ,y -<· ·x· ''" . ' 'l>-,y'\ PL I 0 GIRIGAN ELENA-CARMEN

27 asistent med. principal PL 1.~; _,3-"~ 1./ ~-C.Y "? PL I 0 GfURCA ELISA VETA

1 rr: J.i sY-v_1:..,., -ie"" ... :s -\'(· z

~~,J ~'~ ~ '-. ~--·=---')

1 pag.20

Page 24: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

28 asistent med. principal PL PL I 0 MOROSANU GEORGETA-VIOLET A

29 asistent mcd. principal PL I'L I 0 OLTEANU VIORICA

30 asistent med. principal PL PL I 0 PASCAL CARMEN-MIHAELA

31 asistent med. principal PL PL I 0 STEFAN LEONTINA

32 asistent med. principal PL PL I 0 TURCANU LACRAMIOARA

33 asistent medical PL PL I 0 BADRAGAN ROXANA-JULIANA

34 asistent medical PL PL 1 0 LUCACI ANGELA-RODICA

35 asistent medical PL PL I 0 VACANT

36 asistent medical PL PL I 0 VACANT

37 infinniera G l 0 AXINIA CORNELIA

38 infirrniera 0 I 0 COZLOVSCHI AGLAIA

39 infirrniera G l 0 CROITOR MARIANA-ORTENZ!A

40 infinniera 0 I 0 DUCEAC VIORICA

41 infinnier G I 0 FLOREA SORIN

42 infinniera 0 I 0 IEREMIE ANISOARA

43 infinniera 0 1 0 NIT AN CRISTIANA-GEORGIANA

44 infinniera G I 0 SPA TAR VIORICA -CORINA

45 infimliera 0 I 0 SUTU ELENA

46 infinniera deb. 0 I 0 GRAMADA LOREDANA-IONELA

47 ingrijitoare G I 0 COBASCHI VIOLETA-MIHAELA

48 ingrijitoare G I 0 SPA TAR GHEORGHITA-MARCEL

49 ingrijitoare G I 0 VACANT

COMP. CHIRURGIE TORACICA (SECTIA CIIIRURGIE GENERA LA}: /0 PA TURI

s 0 BAICAN DENIS

medic specialist s 0 COJOCARU-ALDEA CAT ALINA

COMP. CHIRURGIE VASCULARA: B PATURI

I medic specialist s I 0 VACANT.

2 medic rezident s I 0 VACANT.

3 asistent medical PL PL I 0 CORDUS LAURENTIU-I'LORIN

4 asistent medical PL PL I 0 HAPECI RODICA-CORINA

5 asistent medical PL PL I 0 NICHTTEAN ELENA

6 asistent medical PL PL I 0 VACANT.

7 infinniera /·<~>- ~ G I 0 VASILENIUC MARIANA

jj'-<· -3' ~- ·~ ·~~ ~ y'v 0'{ -·~ ({"' L)

~/ ~ ,. ~· l ~---=-k )/,)~)'(~)~ <T~ '~ 0() ,. .::,- '

pag.21 ~~~!~l~L- jU \

Page 25: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

jingrijitoare G 0 jNICOARA OTILIA

SECTIA NEUROCHIRURGIE: 25 PAT URI

I medic primar sef sectie gradu I I s 1 0 BUZDUGAN ANATOLU

2 medic primar s 1 0 BLANARU T!CU-CATAL!N

3 medic primar s 1 0 SESTAC MANUELA

medic specialist s c 4 1 0 CALDARE CONSTANTIN

5 medic specialist s 1 0 CHIRJTA BOGDAN-CONSTANTIN

6 asistent med. principal PL sef PL 1 0 GORESCU GIAN!NA MARIANA

7 asistent med. principal PL PL 1 0 BEREGOI FLORENT!NA

8 asistent med. principal PL PL I 0 CIBEREAC EMILIA

9 asistent med. principal PL PL I 0 CRO!TOR MARIOARA

10 asistent med. principal PL PL I 0 GHERASfM M!HAELA

II asistent med. principal PL PL I 0 MACOVEI RODICA

12 asistent med.principal PL PL I 0 NASTASIUC MIHAELA-SIMONA

I3 asistent med. principal PL PL 1 0 NECULAEASA CONSUELA-STEl' ANIA

14 asistent medical PL PL 1 0 COJOC BENIAM!N-LAURENTIU

15 asistent medical PL PL 1 0 VACANT

16 infirmiera G I 0 A TOMEI FLOAREA

17 infinniera G I 0 DZIMINSCHJ VIRGINIA-ELENA

18 infinniera G I 0 MOLNAR RODICA-DANIELA

19 infinniera deb. G I 0 PUSCAS VIORICA

20 infinniera deb. G I 0 SELET AUREL!A-EUFROZ!NA

21 ingrijitoare G 1 0 VACANT

COMP. CHIRURGIE PLASTICA Sl MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIV A: 8 PATURI

I medic primar s I 0 BURLACIOC ANATOL

2 medic specialist s 1 0 RUSU OVID!U

3 asistent med. principal PL PL 1 0 ONUT MIHAELA-PUSA

4 asistent med. principal PL -··~ PL 1 0 PODARU MARILENA

5 asistent med. principal PL A~' f'- ~~ PL I 0 VACANT

6 asistent med. principal PL / """'(' ;l "~' :"" : ....., '>?_ ~\ PL I 0 ZAHARIA OL TEA

~ ().:... .{<; '·.--~'' "(J ·,-n CY. 'Q 0 9."" ' •' 'i'' ,) ·- 'i'' 'l ~ 2 ~;o(Y'?· -C ~) --"·c~<~ 1 r:=:---

0 . .

~ . ~ ~StLIU\. 0 pag.22 ~ .. ..... -

Page 26: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

7 asistent medical PL PL 1 0 MURARnJ LOREDANA-BIANCA

8 asistent medical PL PL I 0 VACANT

9 asistent medical PL PL l 0 VORNJCU ALINA-LOREDANA

10 inlirrniera G 1 0 GRAMADA ELENA

11 inlirrniera deb. G I 0 VACANT

SECTlA PEDlA TRIE: 87 I'ATURI (din careS Terapie Acuta, 7 Comp.Neurologic Jlcdi~trica, 7 Comp.Psihiatric pediatrica, 5 Comp.cronici) , __

I sef sec tie gradul II s I 0 TATARANU ELENA

2 medic primar s I 0 BJVOLEANU nJLIA

3 medic primar s I 0 DfMITRIU L!VIA-MIHAELA

4 medic primar s I 0 MOLDOVEANU IRINA

5 medic primar s I 0 VACANT.

6 medic specialist s l 0 AXINTE ROXANA

7 medic specialist s I 0 STEFANESCU DIANA

8 asistent med. principal PL sef PL 1 0 VLAD MARIOARA

9 asistent med . principal PL PL 1 0 CJUBOTARIU IUUANA LILJOARA

10 asistent med. principal PL PL 1 0 COJAN BRINDUSA CRISTINA

11 asistent med. principal PL PL I 0 DAMIAN CAMELIA VERONICA

12 asistent med. principal PL PL I 0 DEMEDIUC NADIA-MAGDALENA

13 asistent med. principal PL PL 1 0 HURJUI GAROFITA

14 asistent med. principal PL PL 1 0 LESNIAC SILVIA GABRIELA

15 asistent med. principal PL PL 1 0 MANDACHE GEORGETA

16 asistent med. principal PL PL 1 0 PETRARU NICOLET A-EUGENIA

17 asistent med. principal PL PL J 0 SOCOLIUC MARIA

18 asistent med. debulant PL PL 1 0 SOFA IOANA-GEORGIANA

19 asistent med. principal PL PL 1 0 SOROCIANU FLORENTINA

20 asistent med. principal PL PL 1 0 SOVEJA MIRELA-CRISTINA

21 asistent med. principal PL PL I 0 STRACHINARIU MARIANA-ANGELA

22 asistent med. principal PL PL I 0 TOCILA CRISTINA

23 asistent med. principal PL PL I 0 TOMACHA ERNA RENA Tl

24 asistent medical PL PL I 0 CHJRILA DOINA MELANIA

25 asistent medical PL - PL I 0 HOMIUC CRISTINA

26 asistent medical PL /..~\ " lr/1~ PL I 0 POPOI UVlOARA

27 asistent medical PL I,, ~ ,'): .:[',"'-" " . \))() \ PL I 0 SIRBU CRISTINA

0 !::- { ((_, (I (n ! ~ 4 0 ~,p "' •' ~ - - ) ~~ ~.· _______,

~ ~-!.~

~JU\.. ~ pag.23

Page 27: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

\

J

28 asistent med. debutant PL PL 1 0 BAIT AN MIRELA

29 infirmiera G I 0 ANTONESEI MARIANA

30 infirmiera G 1 0 BATINAS MARIANA LACRAMIOARA

31 infirmiera G I 0 BIRLEANU MIHAELA

32 infirmiera G I 0 DOCHlTA FLOAREA

33 infirmiera G I 0 GAFENCU DOINA

34 infirmiera G I 0 HA VRELIUC RACHILA

35 infirmiera G 1 0 HOSTIUC V!ORICA

36 infirmiera G 1 0 MAXINESJ STELA

37 infirmiera G I 0 MOLOCE CARMEN

38 infirmiera G I 0 POPOVlCI VlORICA

39 infirmiera G 1 0 RODINCIUC MARIA-CRENGUTA

40 infirmiera G I 0 ROTARIU CAMEL!A-CRISTINA

41 infirmiera G I 0 TANASA GETA-RODJCA

42 infirmiera deb. G I 0 REUTELENA

43 ingrijitoare G I 0 BURSUC ILEANA

44 ingrij itoare G I 0 FRANCIUC CRISTINA

45 ingrijitoare G l 0 LUPASCU !DANA-CRISTINA

COMP. NEUROLOGIE PEDIATRICA (Sectia Pediatrie): 7 PATURI

j46 I medic primar I s 0 IGHJATA ALINA GEORGETA

COMP PSIHIATRIE PEDIATRICA (Seclia Pediatric): 7 PATURI

47 medic specialist s 1 0 MTRONANA

48 psiho1og stagiar /deb. s 1 0 VACANT .

49 asistcnt med. debutant PL PL 1 0 CIRLAN MlHAELA

SECTIA BOLIINFECTIOASE: 70 PATURI (din care 10 Cornp.HIV/SIDA, 3 Cornp.terapic aeuta)

1 sef sectie gradu111 s 1 0 VACANT.

2 medic primar s I 0 CALIMAN-STURDZA OLGA-ADRIANA

3 medic primar s I 0 CORODESCU LOREDANA ELENA

4 medic primar s I 0 NICOLAE CHRISTINA

5 medic primar s I 0 VACANT.

6 medic specialist s I 0 TURTAELENA

7 medic specialist s I 0 VACANT.

8 psiholog principal , . . - ·- ~ s I 0 TUCALIUC EMANUELA , ._, "If>.~ I,. '\. ~·' •. ' I -:.y

1 c- ..._ ,"'- .( r . . .-· ?y v \ •.'·(:-/ <_)

__ . '(. ., /'<'~ ( v -?

\(<'"·'~ ' ~ ..... ()- - ~ 0 . ·"". . /j ;;:t• ~- "· • - ' ~ pag.24 1\t'" \-.jQ

u \..:.

Page 28: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

9 asistent social principal s l 0 CAPRARU ELENA

10 asistent med. principal S ~ef s 1 0 CORN!CIUC DOJNTTA

II asistent med. principal PL PL I 0 ALACI NICOLET A

12 asistent med. principal PL PL 1 0 ANDRUCHOVICI MARIA

13 asistent med. principal PL PL I 0 BABIUC ANGELA-GET A

14 asistent med. principal PL PL I 0 BALACIAN ELISA VETA

15 asistent med. principal PL PL I 0 C!OBANU M!HA.ELA

16 asistent med. principal PL PL I 0 COBZARU MONICA-GABRIELA

17 asistent med. principal PL PL I 0 COL TUNEAC LIVIU -18 asistent med. principal PL PL I 0 COZACIUC LILIANA-IONELA

19 asistent rned. principal PL PL I 0 CROITORU DORJNA-ELENA

20 asistent med. principal PL PL I 0 DAVID GEANINA

21 asistent med. principal PL PL I 0 GAVRILIUC DANIELA

22 asistent med . principal PL PL I 0 GAVR!LOVICI MIHAELA-IOANA

23 asistent rned. principal PL PL I 0 GEMEN!UC GEORGETA

24 asistent rned. principal PL PL I 0 HOLCAGINA

25 asistenl med. principal PL PL I 0 HOSTIUC MIHA.ELA-MIRELA

26 asistent rned. principal PL PL I 0 IONITAANCA

27 asistcnt med. principal PL PL l 0 PAICU MONICA-TATIANA

28 asistent rned . principal PL PL I 0 PETROVIC I ADELA

29 asistent med. principal PL PL l 0 ROBU NICOLET A GEORGETA

30 asistent med. principal PL PL I 0 RUMEGA GEANINA

31 asistent med. principal PL PL l 0 TIHULCA CECILIA NICOLET A

32 asistent med. principal PL PL I 0 VALASCIUC VICTORIA

33 asistent medical PL PL l 0 BALANRADU

34 asistent medical PL PL l 0 LATESMARIA

35 asistent medical PL PL I 0 LEBADA MARIANA

36 asistent medical PL PL I 0 LlVARARU FLORINA-M!HAELA

37 asistent medical PL PL I 0 RUSU ALEXANDRA

38 asistent medical PL PL l 0 VACANT .

39 asistent medical PL PL 1 0 VACANT.

40 infirrniera G l 0 BAJTAN MARCELA

41 infinniera G l 0 BOGHEAN GEORGETA

42 infimliera -· .. - G l 0 COCARI LACRAMIOARA

43 infirmiera /.\~· fy/]~ G I 0 COZMA AXINETA

44 inlirmiera ! :':< .;::,_ , :-, ·A...-y· v ~) G I 0 GORAS ANISOARA <..) ::_, t ':.0 (J (f) rY Q l ' ' . . )

( GJ ,~/ .~· 0,.) . ~Y :..,:

~~'?·, ~( ---() . ' ~

~ -

:~::~~-- ~.§> pag.25

Page 29: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

45 infinniera G 1 0 GRECU ILEANA

46 infinniera G I 0 LUPASCU DANIELA MANUELA

47 infinniera G I 0 NEGURA MARIA VIORICA

48 infinniera G I 0 OLTEAN ANGELA

49 infinniera G 1 0 POCREATA MARICICA

50 infinnicra G I 0 ROTARIU RODICA

51 infinniera G I 0 SACALIUC EUGENIA

52 infim1iera G I 0 VACANT.

53 infinniera G I 0 VARTENIUC VIORICA

54 ingrijitorue G I 0 LUNGU GET A-VIOLET A

55 ingrijitoare G 1 0 MARTUNEAC MARIA-MIRABELA

56 ingrijitoare G l 0 MIRON GHEORGHE

57 ingrijitorue G l 0 REUT VERONICA

58 ingrijitoare G I 0 TIPA PARASCI-IlVA

59 ingrijitoare G l 0 VIZITIU CRISTINEL-LIVIU

COMP.BOLIINFECTIOASE COPII: I 0 PATURI

lt lmedic primru l s 0 lTERTELlU MONICA

SECTIA PNEUMOLOGIE: 75 PA'l'URI (din care 23 Comp.TBC adulti, 2 Comp.TBC copii, 10 Comp.cronici)

I sef sectie gradul ll s I 0 MUHAMARJA

2 medic primru s I 0 BILHA NELl CLAUDIA

3 medic primar s I 0 GA VRILOVICI CAT ALfNA-EUGENlA

4 medic primar s I 0 MERCHEA LILIANA-CARMEN

5 medic primar s I 0 MONTIA TATIANA-IRINA-ELENA

6 medic primar s 1 0 NICOLAE SORIN

7 medic primar s l 0 SERDENCIUC VIOLET A FELICIA

8 medic specialist s 1 0 ARHIP ADRIANA-OANA

9 medic specialist s I 0 VACANT .

10 asistent med. principal PL sef PL I 0 MAWASLIVIA

II asistent med. principal PL PL I 0 BUCACIUC TAMARA MIRE LA

12 asistent med. principal PL PL 1 0 BUCESCHI MLHAELA DALY A

13 asistent med. principal PL PL 1 0 CIMPAN MARIANA

14 asistent med.principal PL • · · --.__ PL I 0 COJOCARJU PELICIA-LENUTA

15 asislent med. principal PL I 0 DANILA DOINA

Page 30: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

16 asistent med. principal PL PL 1 0 DOROFTEI OTILIA CAMELIA

17 asistent med. principal PL PL I 0 GONT ARIU ELENA VIORICA

18 asistent med. principal PL PL 1 0 GOREAELENA

19 asistent med. principal PL PL 1 0 HURJUI MIHAELA

20 asistent med. principal PL PL 1 0 MOROSAN ADRIANA

21 asistent med. principal PL PL 1 0 NEMTOC NICOLET A CATALINA

22 asistent med. principal PL PL 1 0 OLTEANDANA

23 asistent med. principal PL PL 1 0 ONUTU GABRIELA CARMEN

24 asistent med. principal PL PL I 0 ROZNOV AN BRINDUSA - NELICA

25 asistenl med. principal PL PL I 0 STEFAROI NICOLET A

26 asistent med. principal PL PL I 0 TABREAMARIA RODICA

27 asistenl med. principal PL PL 1 0 TURCAN ANGELICA

28 asistent medical PL PL I 0 CIMBRU VASILE

29 infinniera G 1 0 BEJENARI ALEXANDRA

30 infim1iera G I 0 BLAGAANA

31 infirmiera G 1 0 CIAPARII CLAUDIU

32 infinniera G I 0 CIAPARIIIONUT

33 infinniera G I 0 DUMITRJU FLORENTINA

34 infirmiera G I 0 FARCAL ADRIANA

35 infinniera G I 0 GRAMADA V ALENTIN-lLIE

36 inlirmiera G. I 0 MATEIMARIA

37 infirmiera G I 0 SIMINICARU VlORICA

38 infirmiera G I 0 SIRBUELENA

39 infinniera G I 0 TURCA VIORJCA

40 ingrij ito are G 1 0 BAHAN ELISA VETA

41 ingrijitoare G 1 0 BUTNARlU CARMEN JULIANA

42 ingrijitoare G I 0 COCLICI VIORICA

43 ingrijitoare G I 0 PASTRA V ANGELA

44 ingrijitoare G I 0 PUIU DOINA-ANGELA

LA BORA TOR ANALIZE MEDICALE 8K

I medic primar s I 0 FILIP ROXANA

2 chimist principal s I 0 BALAN ANTONELA MONICA

3 asistent med. principal S / .• ·-.., s I 0 UNGUREANU CRISTINA

4 asistent med. principal PL /.,~' V • . "'-'~~>-' PL I 0 LASLAU ALINA-CATALINA

5 asistent medical PL ;>~ r'y__0'?'_(-~0V ~ ~\ PL I 0 CIOBANU DANA-ARTEMIZA

( 0 , Q' · tv -r;,"' , Ill ) . r? ~) o c · ;:· , ~'? · L " s ~) ·)-) ·<f . '!< " c ( <l.'

~~;"''• < "-, ... ~· ~--~§) J

~

pag.27

Page 31: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

lasistcnt medical PL PL 0 jGANEA TUDOR-FILIP

f""'''''"n"'"i<."J"'c'-:wAI A:'il·.\.-1 L\ IIO'f~lE,\ 1 0 VACANT . , ____ __.::_~- :=:~:::./JI vJJi2_ I 0 IONUTA SVETLANA

SECTIE CRONICI (INGRIJlRI PALIATIVE): 25 PAT URI

sef sectie gradul II 1

2 medic primar

s s

3 medic specialist s I 0 IONUTA GRIGORE

4 medic specialist s I 0 VACANT.

5 psiholog s I 0 VACANT.

6 asistent social s I 0 VACANT.

7 kinetoterapeut s 1 0 VACANT.

8 asistent med. principal S sef s I 0 VACANT .

9 asistent med. principal S s 1 0 STANCIU DANA-LORENA

10 asistent med. principal PL PL I 0 AGHINITEI MIRELA

II asistent med. principal PL PL I 0 CIOMJRTAN ALINA-GENOVEVA

12 asistent mcd. principal PL PL 1 0 HUIANU ALINA-GEORGETA

13 asistent med. principal Pl. PL I 0 ILIE FLORENTINA

14 asistent med.principal PL PL I 0 NICOLAJCA-DAN DANA MIHAELA

15 asi stent med. principal PL PL 1 0 SCEPANSCHI ALINA CRISTINA

16 asistent med. principal PL PL I 0 SESERMAN MARIA-MIHAELA

17 asistent med. principal PL PL 1 0 STANUT HARETA

18 asistent medical PL PL 1 0 BANDOL SORIN-VASILE

19 asistent medical PL PL 1 0 CARP LAVINIA-JULIA

20 asistent medical PL PL 1 0 DUCA CRISTINA-ALINA

21 asistent medical PL PL 1 0 MARTOLEA MIRELA-MIHAELA

22 asistenl medical PL PL I 0 SLUSARJUC VASIL!CA

23 asistenl medical PL PL 1 0 TITARALUCA

24 infirmiera G I 0 BANDOLLENUTA

25 infinniera G I 0 BEJENAR ANGELICA

26 infirmiera G 1 0 CJUBOT ARU CAT ALINA-FLORIDA

27 infimliera G I 0 LELCU CAMELIA

28 infinniera G I 0 LUPU ILONA-MARIA

29 infirmiera ......... G 1 0 MARTINIAC LUCIA

30 infinniera /~\I' V-1/>,_ G I 0 SESERMAN GHEORGHE

31 infirmiera G I 0 SULEAP DOINA

pag.28

Page 32: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

32 infinniera G 1 0 TIBULEAC VIORJCA

33 infinniera G I 0 TIRON ANGELICA

34 i ngrij ito are G I 0 CHIRILA MARIA

35 ingrU ito are G I 0 1-!RENfiJC VJOLETA-LACRAMlOARA

36 ingrijitoare G 1 0 STOLER MAGDALENA

37 ingrijitoare G 1 0 VACANT .

38 ingrijitoare G 1 0 VACANT.

39 ingrij itoare G I 0 VACANT .

SECTIA A.T.I. : 40 PAT URI (din care 5 Comp.Toxicologie)

1 sef sectie gradul II s I 0 STANESCU DORIN-STELIAN

2 medic primar s I 0 BARBUNC DANUT

3 medic primar s I 0 BUCIU ALINA-VALERIA

4 medic primar s l 0 GORCEAG RUSLAN

5 medic primar s l 0 NISTOR ALINA-MARIA

6 medic primar s 1 0 STEFAN VIOLET A

7 medic primar s l 0 STREANGA LA V!NEA MIRELA

8 medic primar s I 0 TIRON CRlSTINA-MIHAELA

9 medic primar s I 0 VACANT .

10 medic specialist s I 0 !R!MESCU-KRUK OV!D!U-VAS!LE

11 medic specialist s 1 0 VASILCOVICI ADRIAN-GHEORGHE

12 bioinginer medical s 1 0 VACANT .

13 psiholog s 1 0 VACANT .

14 asistent mcd. principal S sef s 1 0 ROSU ELENA CRISTINA

15 asi stent me d. principal S s 1 0 COZORJCI-DOBJANSCHI GHEORGHE

16 asistent med. principal S s 1 0 GRECIUC-HAVRISCJUC MARICICA

17 asistent med. principal S s 1 0 GURfiJC DULC1NEIA SELENA

18 asistent med. principal S s 1 0 MATE! CATALINA

19 asistent med. principal S s I 0 MIRON PARASCHJVA-EUFROZINA

20 asistent med. principal PL PL I 0 ACASANDREI NICOLET A

21 asistent med. principal PL PL -. I 0 ADOCHJTEI AURA-IRINA

22 asistent med. principal PL /<f' ~>;.-;:. PL l 0 ANDRIESELAURA

23 asistent med. principal PL /:'?' S.)·;:_:r v .. '- .;'\ PL l 0 BAISAN IRINA-LAURA

24 asistent med. principal PL 0 !::'?' ,l~fi}, (I ' ', ) PL I 0 BALTA MIHAELA LACRAMJOARA

~- ,s -\" . 7. - - -t'>.:'?' -~ s· 1 1

" u . ' . 0

~9~0. pag.29

Page 33: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

25 asistent rned. principal PL PL

26 asistcnt med. principal PL PL

27 asistent med. principal PL PL

28 asistent med. principal PL PL

29 asistent med. principal PL PL

30 asistent med. principal PL PL

31 asistent nted. principal PL PL

32 asistent med. principal PL PL

33 asistent med. principal PL PL

34 asistent rned. principal PL PL

35 asistent med. principal PL PL

36 asistent med. principal PL PL

37 asistent med. principal PL PL

38 asistent med. principal PL PL

39 asistent med. principal PL PL

40 asistent rned. principal PL PL

41 asistent rncd. principal PL PL

42 asistent rned. principal PL PL

43 asistent med. principal PL PL

44 asistent med. principal PL PL

45 asistent med. principal PL PL

46 asistent med. principal PL PL

47 asistent med. principal PL PL

48 asistent med. principal PL PL

49 asistent rned. principal PL PL

50 asistent med. principal PL PL

51 asistent med. principal PL PL

52 asistent med. principal PL PL

53 asistent med. principal PL PL

54 asistent med. principal PL PL

55 asistent med. principal PL PL

56 asistent med. principal PL PL

57 asistent med. principal PL PL

58 asistent med. principal PL / .- ·\>, tr~ PL 59 asistent med. principal PL / :'?"" ~~~ >·;,_'! ·. ,y\ PL

60 asistent med. principal PL o' (.<".z.'«_.<' cY n PL

I . DJ ,-? .§;~'{"> ,s _{<- L VJ:::J(J ,, IJ -) ~ :.---::: 0

",~'TLIU\_:.

- pag.30

I 0

1 0

I 0

1 0

1 0

I 0

I 0

I 0

I 0

1 0

l 0

1 0

1 0

l 0

1 0

1 0

l 0

l 0

l 0

I 0

I 0

I 0

I 0

l 0

I 0

l 0

l 0

I 0

I 0

I 0

1 0

I 0

1 0

I 0

l 0

I 0

)

BENGHEAC LIVIU

BIDIREL HERMIN-LEONTINA

BILAN MARIANA

BOCANET LACRAMIOARA

BOJESCU ELENA-I'LORINA

BRANZA GEORGETA MARIA

BUJOREAN ELISA VETA

BUMBAC VALENTINA

BURLACU DOINA-MARJA

CAT ANA-STECJUC MARIA

CHIBICI LIDIA

CHIRIBUCA ELENA-LACRAMIOARA

CIORNEI ALINA

CONSTA NTINOVJCI T A TJA NA

CRIHAN MARIANA-MIHAELA

DUCEAC ANGELICA

GAITAN VERONICA

HORTOLOMEI MIHAELA

IOSUB MIRELA

IVAN DANIELA

LUCACIMARIA

LUCANU NICOLET A VIOLET A

LUPU MIHAELA-ILARIA

MARTINEAC FLORENTINA-EMILIA

MATES LUC!CA

MICUUC MIHAELA

MITU SILVIA-MARIA

NISTOR VlRONICA ANA

NITUDORINA

ONIGA ALEXANDRU

POPA TATIANA

POPESCU DANTELA

RIZNIC ELENA

ROPOTA MIHAELA

SANDRU-OLARIU VlOLETA-MAGDA

SAUC!UC MIHAELA

feox~:trn :r TfTiffV:\XFif~E~'""

,\.\LX .·\ I. \ 110 I AR.~Il .A _ >.: , ........ .. ... .... JJL ·.,~1"1?

... ... . . . . -. . ___ /J~J- -J;tl!ILf- --

Page 34: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

61 asistent med. principal PL PL I 0 SPATARIU GHEORGHINA

62 asistcnt med. principal PL PL I 0 STEFAN MARIA

63 asistent med. principal PL PL I 0 TATARU MARIA

64 asistent medical PL PL l 0 BARGHIER RAMONA-ARIANA

65 asistent medical PL PL l 0 HRECENJUC LAURA

66 asistent medical PL PL I 0 MAGA NICULINA-ANJSOARA

67 asistcnt medical PL PL l 0 TRIFAN MARIANA CRISTINA

68 asistent medical PL PL l 0 VACANT .

69 asistent medical PL PL l 0 VACANT.

70 Statistician med.pr. M I 0 BLAGA CRIST!NA-NICULINA

71 infinnicra G l 0 ANCHIDIN LILIA

72 inlirrniera G 1 0 BLANAR!U ELENA

73 infirmiera G l 0 BOZOMALA LACRAMIOARA-MAR!A

74 infirmiera G [ 0 CIRLAN VERONICA

75 infirmiera G l 0 CIUTAC VICA-VIORICA

76 inlirrniera G I 0 COCARl AN!SOARA

77 infirmiera G l 0 DUCEAC DOINA

78 infirmicra G I 0 FRINCU ELENA-CRISTINA

79 infinniera G I 0 MARTUNEAC ADELA AURORA

80 infirrniera G 1 0 MUNTEAN RODICA

81 infirmiera G 1 0 MURARIU MARJCJCA-LIL!ANA

82 infinniera G l 0 NlMIGEAN DOINA-RACHJLA

83 infinniera G l 0 STOLNICU NJCULINA

84 infirmiera G l 0 UNGUREANU MARIA

85 infirmiera G I 0 VACANT.

86 infirmiera G I 0 VACANT.

87 infirmiera G l 0 VACANT.

88 infinniera G [ 0 VACANT .

89 infirmiera G [ 0 VACANT .

90 infirmiera deb. G I 0 BLANARIU GLORIA-ILEANA

9[ infirmiera deb. G l 0 FLOREA ADRIANA

92 ingrij ito are G l 0 BANDUR MARIAN

93 ingrij ito are G I 0 COTRUTARADU

94 ingrijitoare G 1 0 HOTINCEA NU EU SEBIU-TRAIA N

95 ingrijitoare .. .. - -... G I 0 TROF!N DANIELA MART A

96 brancardier /~\~, ~ ~ G l 0 BAIT AN CONSTANTIN-VALERIAN

~v ",\ f./.; .-:::>

(/)

':,.'?. 2 ) ) - -

I I. \ <~?f \.C' . <Q ~ pag~31 ..,:u,'v~ ~,)

"'-- ...... \ )1 _.,.,. ..,.

Page 35: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

97 brancardier G I 0 BALAN CAT ALIN MARIAN

98 brancardier G I 0 CERLINCA GHJORGHITA

99 brancardicr G I 0 LUCAC! VlOREL-GHEORGHE

100 brancardier G l 0 REUT GHEORGHE

101 brancardier G I 0 SMILENSCH! DUM!TRU

UNIT ATE TRANSFUZII SANGUINE (AT I) " . .. l asistcnt med. principal S s I 0 COR!CIUC ANICA MINODORA

2 asistent med. principal S s I 0 G!G!CA DANIELA-LENUTA

3 asi stent med. principal PL PL 1 0 FEDnJC ANA MARIA

4 asistent med . principal PL PL 1 0 ION IT A ELENA CONSTANT INA

5 asistent med. principal PL PL 1 0 LEP ARDA CRISTINA

STATIE DE HEMODIALIZA: 4 APARATE

I medic primar s I 0 ANTON CARMEN ELENA

2 medic specialist s I 0 SAMOILA OANA-ANDREEA

3 asistent med. principal PL PL I 0 CRJSMARU VALERICA

4 asistent med. principal PL PL I 0 FLOREA IONELLA

5 asistent med. principal PL PL 1 0 HODOROABA ANA MARIA

6 asistent med. principal PL PL I 0 MOLNAR ELENA

7 asistent med. principal PL PL I 0 OLARIU MARTA-M!RELA

8 asistent med. principal PL PL [ 0 POPASIMONA

9 asi stent medical PL PL [ 0 PETRJSOR VICTORIT A

10 infirmiera G I 0 FARTAIS GHEORGHINA

11 infirmiera G I 0 TIPA DANIELA

12 inginer spec.gradul !A s I 0 VACANT.

BLOC OPERATOR

I asistent med. principal S sef s I 0 BALAN ROMICA

2 asistent mcd. principal S . ....__ s I 0 AXINTE ANISOARA

3 asistent med. principal S /~\·· ""lt0s I 0 BUMBU IOANA·LILIANA

4 asistent med. principal S (,y -..""":' \' . :' ·_</"' '?1\. I 0 CIOB!CA SIMONA ELENA "" ,<..._< J. ~. -~· \.... } \T

( 0 " it; '' "', ~ - z) (Y.Q(lQ_ C <{" _'J:·\ •

~ .J.QcJtlj.._l<t. ~ -t:rJ '< . -2' G-:c.,. ,_.

<::' () " \ , :0()

7/t:\~\..- ~ pag.32

Page 36: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

5 asi stent med. principalS s 6 asistent med. principal S s 7 asistent med. principal PL PL

8 asistent med. principal PL PL

9 asistent med. principal PL PL

10 asistent med. principal PL PL

II asistent mcd. principal PL PL

12 asistent med. principal PL PL

13 asistent med. principal PL PL

14 asistent mcd. principal PL PL

15 asistent med. principal PL PL

16 asistent med. principal PL PL

17 asistent med. principal PL PL

18 asistent med. principal PL PL

19 asistent med. principal PL PL

20 asistent med. principal PL PL

21 asistent med. principal PL PL

22 asistent med. principal PL PL

23 asistent med. principal PL PL

24 asistent med. principal PL PL

25 asistent med. principal PL PL

26 asistent med. principal PL PL

27 asistent med. principal PL PL

28 asistent med. principal PL PL

29 asistent med. principal PL PL

30 asistcnt med. principal PL PL

31 asistent mcd. principal PL PL

32 asistent med. principal PL PL

33 asistent med. principal PL PL

34 asistent med. principal PL PL

35 asislent med. principal PL PL

36 asistent med. principal PL PL

37 asistent mcd. principal PL PL

38 asistent med. principal PL PL

39 asistent med . principal PL __. ··~;: !>-... PL

' 40 asistent medical PL / "...._, '-'·' -2 ''( ~-)\ PL

I~ '1.'',0 .::· d (n \ /....;_ -... i/...1 I o Q' 0 (? ~ , \<- z l ~-c"f;:,i' ~.c -..:: 0 ((_J ,, C' '-C < - , - !----" \ OpJ , -.0

""Y: ~ .!_~ 1u_;- pag.33

1 0

I 0

1 0

l 0

I 0

1 0

1 0

I 0

l 0

I 0

I 0

1 0

1 0

1 0

I 0

I 0

l 0

l 0

l 0

I 0

l 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

1 0

1 0

I 0

I 0

1 0

l 0

I 0

I 0

)

DOROFTEl EMILIA

UNGUREANU PETRONELA-ALINA

AIOAN! FLORENT!NA

ANDRE!CA GEORGETA MIRELA

ARUSOAEI MARJA MIRELA

BANICA GIAN!NA-ELENA

BIZGAN ANCUTA

BOICULESE CORlNA SIMONA

CHISCAN MARINELA

CODAU MARIANA

DANILIUC VJORICA

DRINGU LACRAMIOARA-ELENA

DULA ANA-MARIA

GOLOFCA DANIELA-MARIA

HUIANU VIORICA

KLUSCORINA

LACATUS MONALISA M!RELA

LEONTE ELENA !UL!ANA

MAGAZ!N AURELIAN PETRISOR

MIHALESCU FLORICA VIOR!CA

MITEL ELISABET A

OLARIU MIRELA

ONICALUIZA

P ADURET LOREDANA-ECATER!NA

PAICU LILIANA

POPITANU NICOLET A

POSTEUCA NICOLET A

ROMAS Mll-IAELA

RUSU ROBERT CONSTANTIN

SAVIUC CRlSTINEL IONEL

SEMIAN MIRELA CORNELIA

SIMION!UC VASILE MARIAN

TROF!M COR IN LEONARD

VLAD ANCUT A-DANIELA

ZAl{ARIA GEORGET A DOMNICA

CRO!TOR ANDREEA

rfoNSifTiT:TiTilYfE.\N'SticL\ \'J

A;>.' F\.-\ lA IWT.~HAIH: \ No .. ........ ... ........ .. JJ_{~:~/)

---~ .~·-----19.- (9!.-!f-.

Page 37: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

41 asi stent medical PL PL 1 0 VACANT

42 asistent medical debutant PL PL 1 0 MANCAS ELENA-ANDREEA

43 infirmicra G I 0 COCA ADRIANA

44 infirmiera G I 0 COZUBAS VERONICA

45 infirmiera G I 0 IGNATELENA

46 infirmiera G I 0 MAZARACHE DOINITA

47 infirmiera G I 0 NETBAI CARMEN

48 infim1iera G I 0 POLOCOSERIU ELENA

49 infirmiera G I 0 POLOCOSERIU MAGDA

50 infim1iera G 1 0 SMUC CORNELIA-LILIANA

51 infirmiera debutanta G 1 0 STANCnJ JANINA

52 ingrijitoare G 1 0 AGACHE GABRIELA

53 ingrijiloare G 1 0 GRECU ANISOARA

54 ingrijitoare G 1 0 I-IRENIUC MIHAELA

55 ingrij itoare G I 0 IONESCU EMILIA

56 ingrij itoare G 1 0 MIHAILESCU HELENA-LOREDANA

57 ingrij itoare G 1 0 MIRON ILEANA

58 ingrijitoare G I 0 N!CANAU LOREDANA-CORJNA

59 ingrijitoare G I 0 PALANCANU M!HAELA

60 ingrijitoare G I 0 PTFTOR MIHAELA-CAMELIA

61 ingrijitoare G I 0 SEREDIUC LILIOARA DANA

SERV. STERILIZARE- SPITAL

I asistent med. principal S sef s I 0 SIMILEAC JULIANA

2 asistent med. principal PL PL I 0 BUCATAR CECILIA

3 asistent med. principal PL PL I 0 DANILA MARIA

4 asistent med. principal PL PL I 0 FLOREA LORETA

5 asistent med. principal PL PL I 0 HANCERIUC ANGELA

6 asistent med. principal PL PL I 0 MAXIMIUC PETRONELA-DIANA

7 asistent med. principal PL PL 1 0 VACANT .

8 asistent medical PL PL 1 0 CALINESCU IONELA-DIANA

9 asistent medical PL PL I 0 COROCAESCU PAULA-LOREDANA

10 asistent medical PL .. .--· ··~ PL I 0 CVASNIUC VIORICA

II asistent medical PL 1 0 POPIUC NARC IS-MIHAI

Page 38: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

12 asistenl medical PL PL I 0 SEMENIUC VALERIA-SILVIA

13 asistent medical PL PL 1 0 UJENIUC EL!ZA-CAMELIA

14 tehnician ut. med. princ. M I 0 MAICA VASILE

15 infinniera G 1 0 SAGH!N ALEXANDRA-ANA-MARIA

16 i ngrijitoare G I 0 VACANT .

LADORA TOR RADIO LOGIE SIIMAGISTICA MEDICA LA

/C'5F-1siTiiT:Ti.Tiiin0f0'ucF..:i:0. A.\D:A L\ IJOTAI~L\ 'ir ................... fJj_--~ ··---·---...... -_ .. ___ ,___ .

1 0 TATARANU ADRIAN seflaboralor gradu11l s I

2 medic primar s 1 0 GHEORGHE MIOARA-LILIANA

3 medic primar s 1 0 PETRESCU AGATA-EMIL!A

4 medicprimar s 1 0 VACANT.

5 medic specialist s 1 0 CIMPANU ILINCA

6 medic specialist s 1 0 JACOB COSM!NA-DANA

7 medic specialist s 1 0 OLARIU OVIDIU-IOAN

8 medic specialist s 1 0 REBENCIUC RALUCA-DANIELA

9 fizician medical s 1 0 DARIE-URZICEANU CIPRIAN

10 bioinginer medical s I 0 HUTANU ANCA-GEORGIANA

11 asistent med. principal PL sef PL 1 0 H!NCU SILVIA MIHAELA

12 asistent med. principal PL PL I 0 BURLACU MARIA

13 asistent med. principal PL PL 1 0 C!MPAN DUMJTRU

14 asistent med. principal PL PL 1 0 HUT ANU COR INA

15 asistenl med. principal PL PL l 0 LAURIC VASILE

16 asistent med. principal PL PL 1 0 MUNTEAN MARILENA-ANGELA

17 asistent med. principal PL PL I 0 ON1CIUC ELISABET A

18 asistent med. principal PL PL I 0 ROSCA TANIA-GABRIELA

19 asistent med. principal PL PL I 0 SMOCOT MlHAELA ELENA

20 asistent med. principal PL PL 1 0 SOLOVASTRU VASILE-OVJDIU

21 asistent med. principal PL PL 1 0 SUBC!NSCHl ALEXANDRU

22 asistent med. principal PL PL I 0 TINIUC ELISABET A

23 asistent med. principal PL PL I 0 VEZETEU IONELA

24 asistent medical PL PL 1 0 RAILEANU A LIN A-CAT ALINA

25 asistent medical PL 1 0 VACANT.

26 tehnician ut. med. princ. 1 0 ANTONESCU CARMENA-MARIA

27 tehnician ut. med. princ. 1 0 GEMANAR ELENA M!RELA

pag.35

Page 39: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

ingrijitoare G 0 ANDRIOAIE RODICA

ingrijitoare G 0 ZUZU ANAMARIA

COMPUTER TOMOGRAF

30 medic primar s I 0 HARABAGIU NICOLET A

31 medic rezident s I 0 COJOCARJU VLAD-MIHAJ

32 asistent med . principal PL PL 1 0 CH1MIAC PATRICEA BRINDUSA

33 asistent med. principal PL PL 1 0 CHIRA NICOLETA-LOREDANA

34 asistent med. principal PL PL I 0 ONUTDANA

35 asistent med. principal PL PL I 0 TERTELIU TAMARA NICOLET A

36 asistent med . principal PL PL I 0 URICEC EMILIA

COMPARTIMENT RADIOLOGIE INTERVENTIONALA

37 medic specialist s 1 0 CRETEANU MIHAl

38 medic specialist s I 0 GAVRIL!UC EMANUEL-ROBERT

39 medic specialist s I 0 VACANT.

40 asistent med. principal PL PL I 0 DUMITRIU CARMEN

41 asistent med. principal PL PL I 0 TARJTA MARILENA-IULIANA

42 asistent medical PL PL I 0 VACANT .

43 asistent medical PL PL I 0 VACANT .

44 asistent medical PL PL I 0 VACANT .

LAB. EXPLORARI FUNCTIONALE

j1 jasistent med. principal PL PL 0 jFECIORU MIRELA

LAB. ANA TOM IE PATOLOGICA (citologie)

l sef sectie gradulll s I 0 BOTEZAN ANDREIA

2 medic primar din A P si ML s l 0 PASCAL ALEXANDRINA

3 medic primar din AP si ML s l 0 VACANT.

4 medic specialist din AP si ML s I 0 IONASCU GEORGIANA-ISABELA

5 medic specialist din AP si ML s I 0 JI..1IREANU DJDINA-LUMINITA

6 asistent med.princ. din AP si ML _,. ·--........_ PL I 0 DUDICI ELENA

7 asistent med.princ. din AP si ML /._,1'· ' ·' ' l t>'_jl~ l 0 HOROMNEA VERONICA

/ '<:' ..J 'f "l.t.' "?)\ - '! l.t; -<.· (/ t0 ~ 1:3 /, _0 - . . .

~~ \ l 4. '""()' 0 _.0 ~

'7:2,tvGJt.l0': }'- pag .36

Page 40: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

8 asistent med.princ din AP si ML PL I 0 HRITAC AURELIA

9 asistent med.princ. din AP si ML PL 1 0 JALBA FLORINA

10 asistent med.princ. din AP si ML PL I 0 PRODAN VIOREL

II asistent med.princ. din AP si ML PL 1 0 TOFAN MIHAELA

12 autopsier principal M I 0 FICIUC MARIANA

13 autopsier principal M l 0 MATE! CONSTANTIN

14 autopsicr principal M l 0 VUL TUR MIHAl ALEXANDR U

IS autopsier debutant G I 0 VACANT.

16 registrator medical in AP M 1 0 HA VRICI ANDREEA-AUROARA

17 ingrijitoare din AP si ML G I 0 CAZIUCOLGA

18 ingrijitoare din AP si ML G I 0 CIOBICA LILIANA MIRELA

COMP.DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATEASJSTENTEI MEDICALE

I medic specialist s I 0 VACANT .

2 asistent medical principal PL PL I 0 CHIT AN ELENA-LUCICA

3 asistent medical principal PL PL I 0 MOLDOVAN RODJCA

4 asistent medical principal PL PL l 0 TURCU SIMONA-VASILICA

5 asistent medical P L PL I 0 !ONICA VALENTINA

6 asistent medical PL PL I 0 MIHAl VALENTINA

7 agentD DD G I 0 TIP A NlCULAl

8 agent D D D G 1 0 TRANDAFIR CONSTANTIN MARIAN

SERV. DE EVALUARE Sl STATISTICA MEDICA LA

1 sef serviciu gradul II s 1 0 OSTAFE ADRIANA

2 asistent social princ s I 0 PASTRAV LILIANA-TIT A

3 economist spec. lA s I 0 PALAMARIU CRISTINA MARIA

4 referent de spec. gradul ll S s I 0 OZARCHEVICI LIVIA

5 Statistician med.pr. M I 0 ACHITEI COSrNZEANA

6 Statistician med.pr. ~3~~" M l 0 BARBARASA GABRIELA

7 Statistician med,pr. / _J /( 'Vt l'\ M l 0 BIZUM-SUTU LACRAMIOARA

8 Statistician med.pr./ -z_ r::; l) ' -~- <" Y")\ M I 0 BOCANET ADINA

9 Statistician med.prj :; '? \}l_f') ';:{_ 0 'i) ~)I M I 0 MARTUNEAC MIHAELA ,4. ~ IV.~~ t0 ., /, \;::O '? . -J lgy ~ '? l'.l\~ ~

-·· _, () < '<::.~ ""

pag.37

Page 41: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

10 Statistician med . pr. M l 0 MERTICARIU CORINA-DANlELA

II Statistician med.pr. M l 0 MICTARIU PARASCHIVA

12 Statistician mcd.pr. M I 0 RUSU ELENA ' . 13 Statistician med.pr. M I 0 SCUTELNICU ANGELA :

14 Statistician med. pr. M I 0 SOLOVASTRU LAURA

I5 Statistician mcd. pr. M l 0 VACANT.

16 statistician medical M I 0 GAL VALERIA

17 statistician medical M I 0 LUNGU CfPRIAN-IONUT

18 statistician medical M I 0 NEOFET LAURENTIU-lONEL

19 statistician medical M I 0 VACANT.

20 statistician medical M I 0 VACANT.

21 statistician medical M l 0 VAT A VU TEODORA

22 statistician medical deb. M l 0 COLIBA ANAMARIA

23 statistician medical deb. M I 0 FEIER IONELA-MAGDALENA

STATIE CENTRA LA DE OXIGEN

1 munc.I(electrician) G 0 1 COZMEIGHEORGHE

2 munc.l(lacatus mecanic) G 0 I POROCI! PETRU

3 munc.l(lacatus mecanic) G 0 I TOFAN DANUT

4 munc.ll(lacatus mecanic) G 0 I VACANT

BUCATARIE DIETETICA

I asistent med. principal PL PL 0 lcHJTEALA VIORICA

BLOC ALIMENTAR

I munc.l(bucat.ar) G 0 l BADRAGAN MARIA SIMONA

2 munc.I(bucat.ar} G 0 l CHASOSCHJ MARlClCA-LACRAMIOARA

3 munc.l(bucat.ar) G 0 l CVASNTIJC LUCRETIA-DANIELA

4 munc.l(bucatar) G 0 l LAZURCA VALERIA

5 munc.l(bucatar) G 0 l MACOVEJCIUC ELENA

6 muncJ(bucatar) ~ --- G 0 I SANDU RODICA

7 munc.Il(bucatar) /,I' 1>'1~ G 0 1 CfUHAN JOANA BRINDUSA

8 munc.lll{bucat.ar} L:,.~ ,.::5 «".t-\;;' "'?;\ G 0 I FLOREA ELENA-CRISTINA

0 f.:;< J....':.l<t. u <0;} ( cr Q'o09.."=-~ ~ • ~"<· z

0-i' ._) 0~ 'C._ t'C.

~~ (• ~.~ 0 (J~~!!~IUL_ /

a .38 p g

Page 42: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

) )

9 munc.lll(bucatar) G 0 1 TALPALARIU-OLARIU CARMEN-MICUTA

IO munc.Ill(bucatar) G 0 I VACANT

II munc. J Il(bucatar) G 0 I VACANT .

I2 munc.lll(bucatar) G 0 1 VACANT .

13 muncitor necalificat l1 G 0 1 CIBOT ARIU MARIANA

14 muncitor necaliiicat II G 0 1 COZACIUC MARIA

15 muncitor necaiificat II G 0 I FROZINSCHI OL TEA

16 muncitor necalificat II G 0 1 HALITCHl CRISTINA

17 muncitor necal ificat l1 G 0 1 HRECENnJC OL TIT A

18 muncitor necalificat II G 0 I IEREMIE ELENA

19 muncitor neca1ificat II G 0 1 PANTEA RAMONA-LUCIA

20 muncitor necalificat II G 0 1 TODOS LILIANA

21 muncitor necalificat II G 0 1 TURCULET RODICA

22 muncitor necalilicat li G 0 1 VACANT

CAB. DIABET ZAHARAT, NUTRITIE Sl BOLl METABOLJCE

1 medic primar s I 0 CLUSSIMONA

2 medic primar s 1 0 COBUZ CLAUDIU

3 medic primar s 1 0 VACANT.

4 medic specialist s I 0 CHIT AN CRISTINA

5 medic specialist s 1 0 VACANT .

6 medic specialist s I 0 VACANT .

7 psiholog practicant s 1 0 VACANT.

8 asistent med. principal PL PL I 0 BREABAN IULIAN-MlliAl

9 asistent med. principal PL PL 1 0 CEAICOVSCHI LACRAMIOARA

10 asistent med. principal PL PL 1 0 GRADINARru VIOLET A

11 asistent med.principal PL PL 1 0 IATCU ELENA-CATALINA

12 ingrijitoare G 1 0 HRECENIUC Mll-lA.ELA-MARIA

CENTRUL .nJDETEAN DE DIABET ZAHARAT

lasistent medical PL PL 0 !VACANT .

Page 43: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

CAB. BOLIINFECTIOASE

1 medic primar s I 0 M!HAJLIUC ALINA DANIELA

2 medic primar s I 0 RUSU INGRID-ELENA

3 asistent med . principal PL PL I 0 POLEAC ALICE-DANIELA

CAB. ONCOLOGIE MEDICA LA

1 medic primar s I 0 VACANT

2 medic specialist s I 0 VACANT

3 medic rezident s 1 0 VACANT

4 asistent med. principal PL PL 1 0 RUSU MIOARA

5 asistent medical PL PL 1 0 BUCSA MARIOARA-CATALINA

6 prograrnator I s 1 0 TIBICHl MIHAELA

CAB. AMB.INTEGRA T MEDICINA INTERNA

II lasistent med. principal PL PL 0 JsuRLEA SILVIA

CAD.AMB.INTEGRA T ENDOCRINOLOGIE

II I asistent medical PL I PL 0 IREPCIUC PAULA

CAD.AMB. INTEGRA T GASTROENTEROLOGIE

I medic specialist s 0 ABABNEH DUMITROVICI RAMI

asistent medical principal PL PL 0 SANDUDOINA

CAB.AMB.INTEGRTAT NEFROLOGIE

1 medic specialist s 0 CORDOS MONICA

2 asistent medical princ.PL PL 0 LUCHIAN MARIA CORNELIA

CAB.AMB.INTEGRAT HEMATOLOGIE

CAB.AMB.INTEGRAT CUIRURGIE GENERA LA

asistent medical PL PL 0 PAUN IULIANA-CRlSTINA

pag.40

Page 44: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

CAB.AMB.INTEGRA T CHIRURGIE TORACICA

!1 [medic specialist s 0 !vACANT.

CAB.AMD.INTEGRA T ORTOPEDIE Sl TRAUMA TO LOGIE

[1 [asistent medical PL [ PL 0 !vACANT

CAD.AMB.INTEGRA T CHIRURGIE PLASTICA,MICROCUIRURGIE RECONSTRUCTIVA

s 0 VACANT .

asistent medical PL PL 0 ORHA GABRIELA

r"'srr:rm::mn.:rcwrucnvAI ,\:>.T\".-\ lA HOT,\J~EA

PL 0 IMAIOVSCHI ANGELA-LILIANA I_ . .\ .. ··--·--- .... ·:Jtf.· w(L

... . ~ ... ··· --- ---.... - · ......

CAB. AMD.INTEGRA T ODSTETRICA-GINECOLOGIE

[1 [asistent med. principal PL [

CAB.AMB.INTEGRA T O.R.L.

PL 0 PINCU LENUTA

CAD.AMB.INTEGRAT OFTALMOLOGIE

[1 [asistent medical PL PL 0 !BAIT AN DANIELA-ADRIANA

CAD.AMB.INTEGRA T CIIIRURGIE VASCULARA

s 0 VACANT.

asistent medical PL PL 0 VACANT

CAD.AMB.INTEGRA T UROLOGIE

I I [ asistent medical PL PL 0 IBAZGAN IUDlTA

CAB.AMB.INTEGRA T CUIRURGIE Sl ORTOPEDIE INFANTlLA

[1 [asistent med.principal PL [ PL 0 !MOLDOVAN CAMELIA

CAB.AMB.INTEGRA T CAIIDIOLOGIE

[1 [asistent medical PL PL 0 !vACANT .

CAB. AMB.INTEGRA T NEUROLOGIE

[1 [asistent mcd. principal PL 0 lvERME RALUCA

Page 45: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

) )

CAB. AMB.JNTEGRAT MEDICINA MUNCII

CAB.AMB.lNTEGRAT DERMATOVENEROLOGIE

ll lasistent medical PL l PL 0 lVACANT.

CAB. AMB.INTEGRAT REUMATOLOGIE

ll lasistent med. principal PL PL 0 lMACIUC LOREDANA GABRIELA

CAB.AMB.INTEGRA T NEUROCHIRURGIE

CAB.AMB.INTEGRA T PNEUMOLOGIE

ll lasistent med . principal PL PL 0 lLUCAN MARlA

CAB.AMB.INH:GRA T PEDIA TRIE/NEUROLOGIE PEDIATRICA

asistent med. principal PL PL 0 AMARIEI ELENA

medic primar s 0 VACANT.

CAB.AMB.INTEGRA T PEDIA TRIE/PSIIIIA TRIE PEDIATRICA

ll lmedic specialist l s 0 lVACANT.

CAB.AMB.INTEGRAT ALERGOLOGIE SIIMUNOLOGIE

CAB.AMB.INTEGRAT PSUIIATRIE

Loborator recuperare, mcdicina fizicA si balneologie (baza de tratamcnt)

FARMACIA SPITAL

I farmacist sef, gmdulll s l 0 APOPEI AUNA-NICOLET A

2 farmacist primar s I 0 NASTASI IOLANDA

3 farmacist primar , ·t~: It~ s l 0 VACANT.

4 farmacist primar /.,..~ .. 'Y ~· ;'< ~)\ s l 0 VACANT.

~,,/"<i;ci ~ ,._· (!.; ' •'•• _.., 'I'

8o,·,~r 004§. ""..:. >,~ f-.._

<-(; _J__ ~<~· '-.,~S/L _ a .42 p 9

Page 46: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

5 farmacist s 1 0 TIRON FLORIN

6 fam1acist s 1 0 VACANT.

7 asistent farm. principal PL PL 1 0 CARJAANCA

8 asistent farm. principal PL PL 1 0 DEMUTH ROBERT MIHAIL

9 asistent fann. principal PL PL 1 0 FOCSA NICOLETA

10 asistent farm. principal PL PL 1 0 FODOR FLORIAN ALFREDO

II asistent farm. principal PL PL I 0 GRAMADA MARIA

12 asistent farm. principal PL PL 1 0 MIRON MIHAELA

13 asistent farm. principal PL PL I 0 MUNTEAN ELENA-ADRIANA

14 asistent farm. principal PL PL l 0 PINZAR ADRIANA CARMEN

15 asistent farm. principal PL PL 1 0 RATA VIOLETA-LUMINITA

16 asistent farm. principal PL PL I 0 SFICHI CARMENICA

17 asistent farm. principal PL PL I 0 UNGUREANU CRISTIAN

18 asistent farm. PL PL I 0 VACANT .

19 Statistician med.pr. M I 0 BOLOHAN ANDA-CORINA

20 Statistician med.pr. M I 0 COZMAN AURELIA-LUCICA

21 Statistician med.pr. M 1 0 IACOBOAIE MIHAELA-MONICA

22 Statistician med.pr_ M I 0 PSEBILSCHI GETA

23 ingrij itoare G 1 0 VACANT .

SERV RUNOS

1 sef serviciu gradulll s I 0 JURA VLE EMIL-VASILE

2 economist spec. lA s 1 0 VACANT .

3 insp de spec.(res.um) gradull s 1 0 HUTANU CAMELIA CRISTINA

4 insp de spec.( res. urn) gradul I s I 0 STEFAN VALERIA

5 insp de spec.(res.um} gradul I s I 0 TUDOSA MARIA

6 insp de spec.( res. urn) gradul I s I 0 UNGUREANU MANUELA-MARIA

7 insp de spec.( res. urn) gradul Ill s 1 0 BALAN LUMINITA

8 insp de spec.(res.um) gradul III s I 0 BARSAN IONELA-FLORINA

9 referent !A M I 0 IIARASIM TEODORA

SERV JURIDIC RELATII CU PUBLICUL Sl SECURJTATEA MUNCH . 1 ~:~-.... sef serviciu gradulll s 1 0 MAMCIUC DANA-MIHAELA

2 consilier juridic grpdulrA ,I ~ !Vi>-':\ s 1 0 BURDA ANTONETA-NICOLETA

3 consilier juridic g'radul-}..1\::; 'o , ·~ .-Y s 1 0 CAT ANA CORINA JULIANA

5 '? ''\ \ll -11 6 \)>) '1- ~)) - ...l \)C) "- ' .) z .-t ..... \ If. 0 't'- ') -, ,d. r- 1b? -. <.fl ..,

' · 1-- o--_::, \)l ~ ,Y (J~tn ~•p, r:~

.. c :. pag.43

Page 47: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

COMP. RELA Til CU PUBLICUL

14 I referent de spec.( rei. pub) gradul I s 0 IGRADINARlU ADINA JOANA

inginer spec. gradul lA s 0 MURARIU LACRAMIOARA-MARIANA

inginer graduliA s 0 ACIBOTARITA DAN

SERV. FINANCIAR- CONTABILITATE

I sef serviciu gradulll s I 0 VACANT

2 economist spec. lA s I 0 HONCERIU JULIANA-NADIA

3 economist spec. lA s l 0 MACSIM OVIDIU

4 economist spec. lA s I 0 SIMADER RENATE

5 economist spec. lA s l 0 STANDOLARIU LACRAMIOARA

6 economist gradull s I 0 LUNGUIOANA

7 contabillA M I 0 SIDORJUC ELENA

BIROU I'INANCIAR

8 sef birou gradul II s I 0 CHIF AN DO INA

9 economist spec. lA s I 0 ADASCALITEI LILIANA

10 economist spec. lA s I 0 AJLOAIE SIMONA CATALINA

II economist spec. lA s I 0 POHOATA MARIA-LILIANA

12 referent de spec.( fin-c) gradull s I 0 ANCUTA DANJELA

13 easier M 1 0 BURLACU OTILIA

COMP.AUDIT INTERN

auditor gradull s 0 SILACHE MIHAELA

auditor gradul II s 0 VUL TUR MARIA-DOMNJCA

SERV APROVIZIONARE LICITATII ' I sef serviciu gradul Il s I 0 CRAP DANIELA

2 economist spec. lA s I 0 BALAN-CARLAN CARMEN

3 magaziner M I 0 BOCANET OUMITRU

4 magaziner M I 0 CHELER MIHAl

5 magaziner G I 0 TOF AN LUCIAN-BOGDAN

6 magaziner G I 0 VACANT .

s 0 CIBEREAC LOREDANA-MAFf A

s 0 ROTAR DANIELA

pag.44

Page 48: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

9 economist spec. lA s I 0 VACANT .

10 economist gradull s I 0 PAULIUC Mn-IAELA

II referent de spec.(aprov) gradull s I 0 GUSETU NICOLET A-ADRIANA

12 referent lA M I 0 LUNTRARIU IULIANA-RODICA

SERV. ADMINISTRA TIV Sl DESERVIRE

I sef serviciu gradulll s I 0 SIRETEAN SORINEL-TODER AS

2 inginer graduiiA s I 0 VACANT

3 referent de spec. gradulll S s I 0 MUNTEAN SEBASTIAN-AUGUSTIN

4 referent de spec. gradulll S s I 0 STUPIUC VIOLET A ANTONELA

5 referent de spec. gradul Ill S s I 0 HUMOREANU NICOLET A-ADRIANA

6 preot gradul II s I 0 D!ACONASU CONSTANTIN

7 referent lA PL I 0 ALBU GEORGETA

8 arhivar G I 0 SACALSCHI V AS!LE

COMP. DESERVlRE

9 garderobera G 0 I LIPAN GIANCNA

10 garderobera G 0 I VACANT

II ingrijitor G 0 I UNGUREANU PAULA-DORINA

12 curier G 0 I LUCA ELENA

COMP DESEURI PERICULOASE

13 ingrijitor G 0 I VACANT

14 ingrijitor G 0 I VACANT

15 ingrijitor G 0 I VACANT.

16 ingrijitor G 0 I VACANT.

17 ingrijitor G 0 I VACANT .

COMP.TEHNIC,ItEPARATII SI INTREliNERE APARATURA MEDICA LA

bioinginer medical s 0 GAFENCU DANIEL-MIHAI

bioinginer medical s 0 VACANT

SERV. DE MANAGEMENTAL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1 sef serviciu gradul n s I 0 PAV AL IOLANDA-GABRIELA

2 asistcnt med. principal S s l 0 VACANT.

3 referent specia.litate grd.ll s I 0 BADALUTA RALUCA-OANA

s 0 FORTUNA MARlA

s 0 MURARITA PETRU

pag.45

Page 49: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

6 programator lA s I 0 VACANT.

7 inginer de sistem grd.ll s I 0 BADALUTA ADRIAN-MARIUS

8 analist I s I 0 CUCOS GEORGETA-DANA

9 referent de specialitate grd.III s I 0 GHIA TA ADELINA-ELENA

CENTRA LA TELEFONICA

I munc.ll(telefonist) G 0 l ACIBOTARIT A MARIA-LACRAMIOARA

2 munc.II(telefonist) G 0 l PARASCAN OLGA

J munc.III(telefonist) G 0 I CIMBRU PANSELUTA-LACRAMIOARA

ATELIER DE INTRETINERE Sl REPARATII

1. ECIHPA DE INSTALATORJ SANITARI

I munc.l(inst. inaclz. centrala) G 0 1 VACANT .

2 munc.l(imt. sanitar si gaze) G 0 I DOMSA GHEORGHITA-DRAGOS

3 munc.l(instalator sanitar) G 0 I BJLAUCA CORNELIU

4 munc.J(inst. apa si canal) G 0 I VACANT.

5 munc.l(sudor) G 0 1 CJB!REAC ADRIAN

6 munc.Il(instalator sanitar) G 0 I CLENCIU CONSTANTIN

7 munc.!V(instalator sanitar) G 0 I COSMOVICI BOGDAN-JLIE

2 ECIUPA DE ELECTRICIENI

I Sef atelier, gradul II s 0 I LAHMAN BOGOAN-OORU

2 munc. I( electrician) G 0 I BONDAR VASILE

3 munc.l(electrician) G 0 I GRECU N1COLAE

4 munc.J(eleclrician) G 0 1 MANDACHE ADRIAN-CEZAR

5 munc. I( electrician) G 0 I MAZILU IOAN-MUGUREL

6 munc.l(electrician) G 0 1 MOROSAN IONUT

7 munc.J(electrician) G 0 I MORUZ CORNEL

3 ECHIPA DE LACATUSI MECANJCI

1 munc.I(Iacatus mecanic) G 0 I VACANT.

2 munc.ll(lacatus mecanic) G 0 I VACANT.

3 munc.IV(lacatus mecanic) G 0 I CHTBICI STEFAN

4 muncitor necalilicat II . ./"- ·:~ G 0 I BOCANET VASILE

~''""~y ''>~y ,-:), '{ !::-· t;j \.?-) ~--..'< :!:' 0 (J (

:-.... {.o ·,·,., ~ ...... Q () '-- -<: ' z ' ' ~"~ <:; ·~ ':" - 0 ,,

() ~ . ~ ~ , '? ..JQ "'p g.46

0 1VSII tU\. j

Page 50: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

Is I muncilor necalificalll

4 ECHIPA DE REPARATII CLADIRI

1 munc.1(zidar)

2 munc.111(zidar)

3 munc.IV(zidar)

4 munc.I{Iarnplar)

5 munc.lll(limplar)

S. ECHIPA DE LIFTIERI

1 munc. 1( eleclr. ascensoare)

2 munc.ll( electr. ascensoare)

J munc.l(lif\ier)

4 munc. l(lifiier)

5 munc.ll(liftier)

6 munc.ll(liftier)

7 munc.ll(lifiier)

8 munc.ll(lifiier)

9 munc.ll(liftier)

10 munc.II(Iif\ier)

II munc.ll(lif\ier)

12 munc.II(Iiftier)

13 munc.ll(lif\ier)

14 munc.ll(liftier)

15 munc.II(liftier)

16 munc.II(Iiftier}

17 munc. II(Iif\ier)

18 munc.Ill(lif\icr)

19 munc.UI(Iiftier)

20 munc.IV(Iifiier)

6. ECHIPA DE CALIFICARI DIVERSE

munc.lll(lenjereasa)

muncilor necalificat II

G 0

G 0 1

G 0 l

G 0 1

G 0 1

G 0 l

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 1

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 1

G 0 I

G 0 I

G 0 I

G 0 1

G 0 I

loUMENCU DORU

VACANT.

GA VRJLESC U CONSTANT IN

VACANT.

VACANT.

TOCARJU DUMITRU

BUBURUZAN DUMINTEAN

VACANT.

COTRUT A CORNEL!U

PETRARU ELENA

BOBU-AXINTE CORNEL

BODNARJU G1CA BEATR!S

BUBURUZAN AU RICA

BUJOR CONS ELlA

CONDURACHE RODICA

CURELET ALlN NELU

FRANCillC GHEORGHE-CATALIN

J-IANCEANU ANGELICA

!LIE ELENA

METEC IULIAN ZYGMUND

SUTU ECATERINA- BRINDUSA

VACANT .

V ALEAN ANGELA MARJOARA

FALIBOGA GABRIELA

VACANT .

SUTU BR!NDUSA

SPATARU SlNZIANA-CRISTINA

BACIUC ANDREI

rCo'Nsi'Lii.'1 . JCi'ifTi~~N}'liC1fA\i1 ANI'.\ A LA UCH>~~~i<l.l~.(\

I ___ ~'.. ·:·-- · ·- · ---/rl-1-, . .o!C/7 --· ~ -· . -. ----· - ·--·- ___ _ ........_ __

Page 51: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

3 muncitor necalilicat II G 0 I GEORGE lOAN

4 muncitor necalificat II G 0 I SAPARIUC CATALTN-BOGDAN

5 muncitor necalilicat II G 0 1 SAPARJUC MIHAl

6 muncitor necalificat II G 0 1 SOCOLIUC GHEORGI IE

7 muncitor necalificat II G 0 1 SOFIAN CATAL!N-CORNELIU

8 sofer autosanitara !! G 0 1 VACARASUGHEORGHE

9 sofer autosanitara !!I G 0 1 PLETOSU COSTACHE

10 sofer II G 0 I CHITEALA lOAN

11 sofer II G 0 I !SAC JULIAN

12 sofer ll G 0 I NICOLAIOV CORNELIU-IOAN

13 sofer 11 G 0 I TUHLEI MIHAl

UNIT A TEA DE PRIMIRE A URGENTELOR- UPU-SMURD rcON:,IITiTt'. :rom:-r~:\k}ncr.wx}

MO: I.'XA LA 110fA1l~U!f \ 1 '"' ..... ... ...... .lv -OJol ------ ··--- · -- -~~ --~-

1 sef sectie gradulll s 1 0 CIRLAN LIVIU

2 medic specialist UPU s I 0 BARSANIONUT

3 medic primar UPU s 1 0 BONDARUBOGDAN

4 medic primar UPU s I 0 BRADATAN ANCA MIRUNA

s medic primar UPU s I 0 BRADA TAN TlBERIUS-MARIUS

6 medic primar UPU s I 0 BUZA ARCADIE

7 medic primar UPU s I 0 DEMUTH PETRUTA-OANA

8 medic primar (pediatric) s I 0 GABOR MARIA-LILIANA

9 medic primar UPU s 1 0 LONGHER ECATERINA

10 medic primar UPU s 1 0 MATE! LOREDANA

11 medic primar (radiologie) s 1 0 NICA MARIA-IRINA

12 medic primar UPU s 1 0 VACANT .

13 medic primar UPU s I 0 VACAREANU AD!NA-IOANA

14 medic specialist UPU s I 0 DORNEANU ELENA-CATALINA

15 medic specialist UPU s 1 0 GULIGA N!CULINA

16 medic specialist UPU s 1 0 HARASEMIUC CRINA-PETRONELA

17 medic specialist UPU s I 0 MUNTEANU DIANA

18 medic specialist (radio1ogie) s I 0 Pl.n-!A MARIAN JULIAN

19 medic specialist (pediatric) ~s-- -- -......___ I 0 RUXANDAR ALINA

20 medic specialist (pediatrie) ~,t-- s 1>'1 G I 0 VRANCJU CRISTINA-ELENA

21 medic specialist UPU V~"?" ..)) \:; f:<t.t"": '~\ I 0 STIRBU LOREDANA-IULIANA

( 0 !:: t{;"':.-~ ' ,_u tJ V (Y. c2 {.._") Q.~- -::~"" • - 2

~~ ._) ~)· . ~ ('Zi Q(h"i< '- 5 ' .:~ t;-

' 0 0 "IVs 1\.J'- ~0 /

- pag."' 8

Page 52: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

22 medic specialist UPU s l 0 TEODOROVJCI DAN

23 medic specialist UPU s I 0 TIRON ROXANA-PETRONIA

24 medic specialist UPU s I 0 VACANT .

25 medic specialist UPU s I 0 VACANT .

26 medic specialist UPU s I 0 VACANT .

27 medic specialist UPU s 1 0 VACANT .

28 medic specialist UPU s I 0 VACANT .

29 medic specialist UPU s I 0 VACANT .

30 medicUPU s I 0 CURCA CONSTANTIN

31 medic UPU s 1 0 VACANT.

32 medic re1.ident UPU s 1 0 VACANT .

33 asistent social princ UPU s I 0 BUCACIUC STEFAN-MIRCEA

34 asistent med. principal PL UPU sef PL I 0 HRECENIUC MIHAIELA

35 asistent med. principal S UPU s I 0 BORZA VERONICA

36 asistent med. principal S UPU s l 0 DUCEAC V!ORICA

37 asistent med. principal S UPU s I 0 GROSU GABRIELA

38 asistcnt medical S UPU s I 0 COJOC ANA-CRIST rNA

39 asistent medical S U PU s I 0 ONUT SIMONA-NICOLET A

40 asistent med. principal PL UPU PL I 0 ANJTIJLUI LACRAMIOARA

41 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 ANTON MJHAELA-BRJNDUSA

42 asistent med. principal PL UPU PL l 0 ARNAUTU GETA-VICA

43 asistent med. principal PL UPU PL I 0 A VACARITEI MIHAELA

44 asistcnt med. principal PL UPU PL I 0 BALACIAN GABRIELA

45 asistent med. principal PL UPU PL I 0 BALAN NlCOLETA-MARCELA

46 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 BJLIUS LENUT A

47 asistent med. principal PL UPU PL I 0 BURLACU ELENA-MONICA

48 asistent med. principal PL UPU PL l 0 CAT ARGIU LUDOVIC-MARIUS-DUMJTRU

49 asistent med. principal PL UPU PL I 0 CHJRILA DOMNICA

so asistent med. principal PL UPU PL 1 0 COJOCARU AURICA-ADRIANA

51 asistent med. principal PL UPU PL I 0 COTRUTA MTHAIELA

52 asistent med. principal PL UPU PL I 0 CURPIN MIHAELA

53 asistent med. principal PL UPU PL .__.- -· . --~1 0 DAMIAN DANA NICOLET A

54 asistent med. principal PL UPU 1-tll \ . !;:>- ""'. <)~ 0 DASCALESCU LUMJNITA

55 asistent med. principal PL UPU I ,:i\ ~,~ l.t;· . :,- i~,\ 0 DUMJTREAN NICUSOR

56 asistent med. principal PL UPU {LJ P41,' ,,, . rY .~· .. ·. 1;::.;, § l :Z l 0 FEDIUCEL VALERICA

57 asistent med. principal PL UPU \ fii-s; .) ~ .:$' ·, .. '· l :. u 0 FELIC ADRIANA

~~p -~!Ll~

ag.49

Page 53: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

58 asistent med. principal PL UPU PL I 0 FLOREA ELVIRA

59 asistent med. principal PL U PU PL I 0 GAGIU VERONICA

60 asistent med. principal PL UPU PL I 0 GI IIVNICI GABRIELA-TEO DORA

61 asistent med. principal PL UPU PL I 0 GRECU NICOLET A MONICA

62 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 HAG!U MIHAELA-IULIANA

63 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 I-lANCER DELIA MIHAELA

64 asistent med. principal PL UPU PL I 0 HIRTlE LUYZA-MIHAELA

65 asistent med. principal PL UPU PL I 0 HODOROABA CRISTINEL

66 asistent med. principal PL UPU PL I 0 HORODENCIUC CARMEN CRISTINA

67 asistent med. principal PL U PU PL 1 0 HOSTIUC LUMINITA-SILVIA

68 asi stent rued. principal PL UPU PL 1 0 HRECENIUC ANDREI-IONUT

69 asistent med. principal PL UPU PL I 0 ICHIM V!ORICA

70 asistent med. principal PL UPU PL I 0 LUCAN M!HAELA

71 asistent med. principal PL UPU PL I 0 MACOVE! CRISTINA

72 asistent med. principal PL UPU PL I 0 MACSIM ADRIAN

73 asistcnt mcd. principal PL UPU PL 1 0 MIRAUT RODICA-DANIELA

74 asistent med. principal PL UPU PL I 0 MITREA MARIANA ELENA

75 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 MUNTEAN LOREADANA-ADINA

76 asistent med. principal PL UPU PL I 0 MUNTEANU CRISTINA-MARIA

77 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 MUNTIANU ADRIANA-ALINA

78 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 MURGOCI LENUTA

79 asistent med. principal PL UPU PL I 0 NICOLAIOV LAURA-VIOLETA

80 asistcnt med. principal PL UPU PL I 0 NUTUOVIDIU

81 asistent med. principal PL UPU PL I 0 ONIGA CRISTINA

82 asistent med. principal PL UPU PL I 0 POPA LILIANA

83 asistent med. principal PL UPU PL I 0 RADUM!RELA

84 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 SALGAU NUSA-LACRAMIOARA

85 asistent med. principal PL UPU PL I 0 SANDU ANA

86 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 STlRBU RODICA

87 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 TIRON DANJELA

88 asistent med. principal PL UPU PL I 0 TOMSA OVIDIU

89 asistent med. principal PL UPU PL I 0 TROFIN MAR!A-MARICA

90 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 TURCU MIHAELA AURELIA

91 asistent med. principal PL UPU -- PL 1 0 UNGUREANU ELENA

92 asistent med. principal PL UPU /.~ ~ 1 0 URSU DOINITA

93 asistent med. principal PL UPU /..;:."" ' -', 'Ve.J..~)~ <)..__ ';:.... I 0 VACANT.

~ ~ /:!t"f/ 0' . <11 ( o Q' 0 C? ~ ::., ~r . -

rr:: 0 ? .!}' ~- " -.:;· "' 0. . /:!.' tf0·" ' .;?-"00.

c: ·· 0~;0 tv:._~ .: ~~_;._ ag.5D

Page 54: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

94 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 VENTUNEAC DANA

95 asistent med. principal PL UPU PL 1 0 VLAD OVJDIU-DUMITRU

96 asistent med.principal PL UPU PL I 0 ZEBRENIUC ANCA

97 asistent med. principal PL UPU PL I 0 ZUGRA VU DANIELA

98 asistent medical PL UPU PL l 0 AGAVRJLOAEI CONSTANTIN-SIL VIU

99 asistent medical PL UPU PL 1 0 ASOFRONIE LOREDANA-CRISTINA

100 asistent medical PL UPU PL I 0 BARDAN IOANA-PETRUTA

101 asistent medical PL UPU PL I 0 BENJUGA DELIA-RAMONA

102 asistent medical PL UPU PL I 0 BOICU RALUCA-ANAMARIA

103 asistent medical PL UPU PL I 0 CATRINA DIANA-MARIA

104 asistent medical PL UPU PL I 0 CUMPARATU GABRIELA

105 asistent medical PL UPU PL I 0 DAMIAN MARIA-IONELA

106 asistent medical PL UPU PL I 0 FRANTUZU CLAUDJA-DUMITRJTA

107 asistent medical PL UPU PL I 0 HODOROABA LAURA-GIANINA

108 asistent medical PL UPU PL 1 0 lA COB ANDREEA-NICOLET A

109 asistent medical PL UPU PL 1 0 IRIMIA CAT ALINA-ALEXANDRA

110 asistent medical PL UPU PL I 0 MARGINEAN TEODORA-IONELA

Ill asistent medical PL UPU PL I 0 PRODAN MIHAl

112 asistent medical PL UPU PL I 0 SULEA ALEXANDRA-PAULA

113 asi stent medical PL UPU PL I 0 VACANT .

114 asistent medical PL UPU PL I 0 VLAD MIHAELA

115 asistent medical PL UPU PL I 0 ZEPCIUC MARICICA

116 asistent medical PL UPU PL I 0 ZETU GABRIELA-CORINA

117 tehnician ut. med. prioc. UPU M I 0 CIRLIG VIORICA

118 operator registrator med. de urg. pr. UPU M 1 0 ATEODORESI DANIELA LILIANA

119 operator registrator medical de urgenta pr.UPU M I 0 BARBA JULIANA-NICOLET A

120 operator registrator medical de urgenta pr. UPU M I 0 COZORJCI-DOBJANSCI-D JULIA CRIS

121 operator registrator medical de urgenta pr. UPU M I 0 GALAT AN MARlUS-COSTIN

122 operator registrator medical de urgenta pr.UPU M I 0 OSTAFE VJOREL-CONSTANT!N

123 operator registrator med. de urg. pr. UPU M l 0 PRODANIUC LACRAMIOARA-CRISTINA

124 operator registrator medical de urgenta pr. UPU M I 0 RADASANU EMILIAN-VALENTIN

125 operator registrator med. de urg. pr. UPU M I 0 VACANT.

126 operator registrator medical de urgcnta UPU M I 0 !SAC ALINA

127 operator registrator medical de urgenta UPU M I 0 PASCAN RALUCA

128 operator registrator medical de urgenta UPU ,.... -- - -:-----.. M I 0 PETREA MARIA

129 infirmiera UPU /_,S· - ' . 'lfy~~ 2' G I 0 BAIT AN VERONICA (;"<· -.) '<(-. f.--t;/ '? ~ :.Z.'/!:' t{j c) {fl

{o !::-0· <, ~z Q "(..) ,.-'-' (r'_ (<J J ) 0 0

') ~() 1-... \ - ~:s· (, "' 0 ~- " ~;..) pag.51 ~tvs tull'-

- .. - --

Page 55: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

130 infirmiera UPU G 1 0 BEJINARIU VALENTINA

131 infirmiera UPU G 1 0 BISCEADA ADRIANA-MIHAELA

132 infirmiera UPU G I 0 BOTUSAN ANGELA

133 infirmiera UPU G l 0 C!NT!UC ADRlANA VlCTORJT A

134 infinniera UPU G I 0 CIOBANU MIHAELA

135 infinniera UPU G I 0 GROZA DOfNA

136 infinniera UPU G 1 0 HOSTIUC DORINA

137 infirmiera UPU G 1 0 tRJMIA BRELUT A

138 infinniera UPU G I 0 LEIZERIUC CRISTINA

139 infirmiera UPU G I 0 LIBENCIUC ROZALIA f c--o:~srr~H[Ji.illf.Tq.R}fi ic:t~\~ 140 infirmicra UPU G I 0 LUCACI LACRAMIOARA ANL\A L\ 110 I AlV/JP~ 141 infirmiera UPU G I 0 MARO DANIELA-MARCELA i r\r . ................. /#/; , ___ ... ,_ · ---~-··-·- . ~ -- . -142 infinnier UPU G I 0 MIRON MlllAI-VASILE

143 infinniera UPU G I 0 GA VRILIUC TATIANA

144 infinniera UPU G I 0 NOROC NASTASI A

145 infinniera UPU G l 0 POPOVIC! MIHAELA

146 infirmiera UPU G I 0 BABASCU MARINELA

147 infinniera UPU G I 0 SAINIUC MARIA

148 infirmiera UPU G I 0 SEREDIUC FELICIA

149 infinniera UPU G I 0 SPOIALA MIHAELA-RODICA

ISO infirmiera UPU G I 0 VACANT.

151 infinniera UPU G l 0 NACUILEANA

152 ingrijitoare UPU G I 0 A TITIENE!-CRJSMARJU DANIELA

153 ingrijitoare UPU G I 0 BAIT AN GEORGETA

154 ingrijitoare UPU G I 0 BALAN VALENT IN

155 ingrijitoare UPU G I 0 BOTIRCA ELENA-ANGELICA

156 ingrijitoare UPU G I 0 CIAPARII !ONELA-MIRELA

157 ingrijitoare UPU G I 0 FARTAlS GEORGETA

158 ingrijitoare UPU G 1 0 GIRNET FANICA

159 ingrij itoare UPU G I 0 HODOROABA RODICA

160 ingrijitoare UPU G I 0 LUPUIONELA

161 ingrijitoare UPU G I 0 PAV AL PARASCHIVA

162 ingrijitoare UPU G I 0 SASUELENA

163 ingrijitoare UPU G I 0 UNGUREAN GABRIELA

164 ingrijitoare UPU G I 0 VACANT .

165 ingrijitoare UPU ,....... .. ~ -:----.. G I 0 VACANT.

~ pag.52 \__ (' . 9 )"'i

(JA in. .. "\\ .

Page 56: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

)

166 ingrijitoare UPU G I 0 VACANT.

167 ingrijitoare UPU G I 0 VACANT.

168 ingrijitoare UPU G I 0 V ARTENIUC ODORICA

169 ingrijitoare VPU G I 0 VARTENIUC VERONICA

170 ingrij ito are UPU G I 0 VOIVICIUC MARJOARA

171 brancardier UPU G 1 0 BOARJU BOGDAN-STEFAN

172 brancardicr UPU G 1 0 BODNARIU CONSTANTIN FLORIN

173 brancardier VPU G I 0 CIUBOTARIU M1HAI-IULIAN

174 bran card ier UPU G I 0 CREMENJTCHI EMILI AN

175 brancardier VPU G 1 0 DANILA TOADER

176 brancardier VPU G I 0 FAUBOGA lOAN

177 brancardier UPU G I 0 GULEI STEFAN-VASILE

178 brancardier UPU G I 0 HANCEANU VASILE

179 brancardier UPU G 1 0 HRENCIUC SlLVIU

180 brancardier UPU G 1 0 LUPU CRISTIAN

181 brancardier UPU G 1 0 MACOVEI Di\NUT DORINEL

182 brancardier UPU G I 0 MAZARACHE CONSTANTIN

183 brancardier UPU G I 0 OLOIERJ CRISTIAN

184 brancardier VPU G 1 0 PRODAN lONEL-OCT AVIAN

185 brancardier VPU G 1 0 SOFRONJEI VLAD

186 brancardier UPU G I 0 STAVOVEIILIE

187 brancardier U PU G I 0 STRATON ADRIAN-NICOLAE

188 brancardier UPU G I 0 VACANT.

189 brancardier UPU G I 0 VACANT .

190 brancardier UPU G I 0 VATAMANU MAR!NEL

191 brancardier UPU G I 0 ZAMA PAUL-CIPRIAN

192 prograrnator I VPU s I 0 ARICJUC HORATIU

193 referent de spec. gradullll S s I 0 FLOREA ELEONORA-AURORA

CAB. MEDICINA DENTARA DE URGENT A

I medic primar UPU s I 0 AIOANEI MANUELA-BRAND USA

2 medic primar VPU s I 0 !SAC VALERIU-DAN

3 medic UPU s 1 0 BEJAN MALINA

4 medic UPU s I 0 CRISTOF ANDREI-JONUT

5 medic rezident VPU ..--· ·-~ s I 0 VACANT.

6 asistent med. principal PL UPU /~'\\'· "I />;)'\., PL I 0 GLASER PETRONELA-MONICA

/;'y ';-' -<' :.-fi/ -:;> "'" ., ' .'<! ti; ( 1 - I ...

iJ rf4{'') ~:) . ~ ) ;:;· ' . 0 ., J.:.. '

~

I(/ f.(. ()-!;- 0. ()Q f J"" Q c . /) ~

pag.53 1V3 1 . \~ ... _ '

Page 57: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

DISPENSAR TBC

1 medic primar s I 0 GRAMADA MIRELA-CAMELIA

2 medic specialist s I 0 BAETU DANffiLA

3 asistent med. principal PL PL I 0 CUZUB ROXANA-ANCA

4 asistent med. principal PL PL 1 0 DUPOJ CRISTINA

5 asistent med. principal PL PL I 0 VARARU ELENA

6 asistent medical PL PL 1 0 VACANT

7 Statistician med.pr. M I 0 TIGANESCUL RODICA

8 ingrijitoare G I 0 VASILENIUC ANGELICA

CAB. PLANIFICARE FAMILIALA

I medic primar s I 0 BUCSINEANU MARIA

2 medic primar s I 0 DOBROMJR AURELIA

J asistent med. principal PL PL I 0 PETRARIU CAMELIA-ANCA

CENTRUt DE SANA TATE MINTALA(CSM)

MEDICI REZIDENTI

SERV. JUO. DE MEOIClNA LEGALA

sef sec tie gradul II s 0 BALAN LACRAMJOARA

2 medic primar din AP si ML _. --....._ s 0 CACINA-MARIAN IFT!ME

J medic primar din AP si ML / \'· V/j IY~ s 0 COROAMA ADA-MII!AELA

4 s 0 TRUSCAN RADU-IOAN

pag.54

Page 58: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A Consiliul …15 ingrijitoare G l 0 BILIC RODICA 16 ingrijitoare G 1 0 VACANT. SECTIA GASTROENTEROLOGIE: 25 PATURI I sef sectie gradul s I 0 ACJ-UTEI

5 medic specialist din AP si ML s I 0 HORECICA ALINA-EMILIA

6 medic specialist din AP si ML s I 0 SANDUELENA

7 chi mist din AP si ML s 1 0 FLOREA ROXANA-ELENA

8 chi mist din AP si ML s 1 0 TUGUI ANDREIA

9 asistent me d. princ. din AP si ML cu S s 1 0 ALEXANDROAE DANIELA

10 asistent med.princ. din AP si ML PL 1 0 BLEANCA RODICA

II asistent med.princ. din AP si ML PL 1 0 CEGUS DANIELA-ADRIANA

12 asistent med.princ. din AP si ML PL 1 0 DANTI..A ADRIAN

13 asistent med.princ. din AP si ML PL I 0 DEMUSCA CRIST!NA-MIRELA

14 asistent med.princ. din AP si ML PL I 0 ENE LILIANA

15 asistent med.princ. din AP si ML PL 1 0 ERHAN VALERIA

16 asistent med.princ. din AP si ML PL I 0 HR.ITCU STELA ROD!CA

17 asistent med .princ. din AP si ML PL 1 0 LUNCAN SORIN-DEMETR.IAD-LEONTIN

18 asistent med.princ. din AP si ML PL I 0 LUPU IONEL

19 autopsier principal M I 0 HAPURNE GHEORGHE

20 brancardier din AP si ML G 1 0 DOCHIA PETRU

LA BORA TOR ANALIZE 1\tEDICALE

1lextemalizat I

Manager, ~efServ. RUNOS, intocmit,

pag.55