Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

56
Lucrarea : EXTINDERE CANALIZARE COMUNA TUZLA, JUDEȚUL CONSTANȚA Beneficiar : COMUNA TUZLA Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L. Proiectant de specialitate: S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L. Faza de proiectare : Documentaţie obţinere Acord de Mediu Titlul documentaţiei : MEMORIU TEHNIC necesar obţinerii Acordului de Mediu pentru investitia EXTINDERE CANALIZARE COMUNA TUZLA, JUDEȚUL CONSTANȚAS.C. DOMINO SMART CONS S.R.L. DIRECTOR, ing. Tudorel Nica RESPONSABIL LUCRARE, ing. Adrian PERIVERZOV Bucuresti Data: 2017

Transcript of Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Page 1: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Lucrarea :

EXTINDERE CANALIZARE COMUNA TUZLA, JUDEȚUL

CONSTANȚA

Beneficiar : COMUNA TUZLA

Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L.

Proiectant de specialitate: S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L.

Faza de proiectare : Documentaţie obţinere Acord de Mediu

Titlul documentaţiei :

MEMORIU TEHNIC necesar obţinerii Acordului de Mediu

pentru investitia ”EXTINDERE CANALIZARE COMUNA TUZLA,

JUDEȚUL CONSTANȚA”

S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L.

DIRECTOR, ing. Tudorel Nica

RESPONSABIL LUCRARE, ing. Adrian PERIVERZOV

Bucuresti

Data: 2017

Page 2: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

MEMORIU TEHNIC

pentru obtinerea

Acordului de Mediu

- A.N.P.M.-

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM)

Constanta

Pentru investiţia din cadrul proiectului

” EXTINDERE CANALIZARE COMUNA TUZLA, JUDEȚUL

CONSTANȚA”

SATUL: TUZLA

COMUNA: TUZLA

BENEFICIAR Consiliul Local al comunei TUZLA

Page 3: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

CUPRINS

A. PARTEA SCRISĂ

PAGINA DE TITLU Cuprins

1 DATE GENERALE ................................................................................................................. 8

2 DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI ................................................................................... 8

2.1 Localizarea obiectivului ....................................................................................................... 8

2.2 Necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi comunitătii din zonă .. 9 2.2.1 Scopul si importanta obiectivului de investitie: ......................................................................................... 9

2.3 Date generale ........................................................................................................................ 9

2.4 Date societate beneficiară .................................................................................................. 10

2.5 Scopul lucrărilor ................................................................................................................. 10

2.6 Încadrarea lucrarilor in clasa de importanta cu privire la asigurarea sursei de apa si la

apararea impotriva inundatiilor, impreuna cu fundamentarea tehnico-economica a incadrarii

respective; ...................................................................................................................................... 10

2.7 Perioada de executie ........................................................................................................... 10

3 DESCRIEREA PROIECTULUI .......................................................................................... 11

3.1 Elemente privind profilul si capacitatile investitiei, in functie de care se dimensioneaza

lucrarile ce fac obiectul avizului .................................................................................................. 11

3.2 Necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi comunitătii din zonă 12

3.3 Precizarea sursei de apă şi calitatea necesară pentru scopul avizat şi a receptorului

apelor uzate şi meteorice; ............................................................................................................. 13

3.4 Regimul de funcţionare a folosinţei de apă, permanent sau sezonier. .......................... 13 3.4.1 Cerinţa ca: debitul maxim, mediu şi minim al zilei - Qs zi max, Qs zi med, Qs zi min - exprimate în metri

cubi pe zi şi în litri pe secundă - cu cerinţa de la sursa de apă. Pot fi determinate conform standardelor în vigoare,

specificându-se totodată şi calitatea necesară; ........................................................................................................... 13 3.4.2 Evacuarea ca: debitul maxim, mediu al zilei şi debitul maxim orar ce se poate evacua în receptor - Quz zi

max, Quz zi med, Quz orar max - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă, ţinând cont şi de situaţia

evacuării în corpuri de apă nepermanente, fără debit de diluţie asigurator. Debitele pot fi determinate conform

standardelor în vigoare; ............................................................................................................................................. 14 3.4.3 Pentru unităţile industriale, parametrii funcţionali se vor prezenta în două situaţii: ..... Eroare! Marcaj în

document nedefinit.

3.5 Descrierea obiectivelor care formează sistemul de canalizare al folosinţei,. ................ 14 2.5.1 Prezentarea sistemului .............................................................................................................................. 14 2.5.2 Descrierea constructivă a sistemului de canalizare menajeră ................................................................... 15

3.5.1.1 Descrierea constructivă a reţelei de canalizare menajere care se executa in cadrul prezentei investitii16 3.5.1.2 Execuţia lucrărilor ................................................................................................................................ 29 3.5.1.3 Modul de refacere a zonelor afectate; .................................................................................................. 29

3.5.2 Intersectii cu alte retele ............................................................................................................................ 29

Page 4: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

3.5.3 Elemente componente ale reţelei de canalizare ........................................................................................ 30 3.5.3.1 Cămine de vizitare din beton ............................................................................................................... 30 3.5.3.2 Camine de schimbare de directie si/sau schimbare de panta................................................................ 30 3.5.3.3 Camine de rupere de panta ................................................................................................................... 30 3.5.3.4 Camine de spalare ................................................................................................................................ 31

3.5.4 Staţii de pompare apă uzată (SPAU) ........................................................................................................ 31 3.5.4.1 Descriere staţii de pompare ape uzate menajere .................................................................................. 31 3.5.4.2 Construcţii şi arhitectură staţii de pompare SPAU .............................................................................. 31 3.5.4.3 Instalaţii hidraulice staţie de pompare SPAU ...................................................................................... 31 3.5.4.4 Conducte de refulare de la statiile de pompare ape uzate SPAU ......................................................... 31

4 SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU ......................... 32

4.1 Protectia calitatii apelor ..................................................................................................... 32 4.1.1 Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; .............................................................. 32 4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. .......................................... 32

4.2 Protectia aerului ................................................................................................................. 33 4.2.1 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; .................................................................................................. 33 4.2.2 Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. ............................................................ 34

4.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .................................................................. 34 4.3.1 Sursele de zgomot şi de vibraţii; .............................................................................................................. 34

4.4 Protecţia împotriva radiaţiilor. ......................................................................................... 35 4.4.1 Sursele de radiaţii; .................................................................................................................................... 35 4.4.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. ................................................................. 35

4.5 Protectia solului si subsolului ............................................................................................ 35 4.5.1 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; .............................................................................. 35 4.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. .................................................................... 35

4.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice ...................................................................... 36 4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; ................................................................... 36 4.6.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.36

4.7 Protectia asezarilor umane şi a altor obiective de interes public ................................... 37 4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente

istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

37 4.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes

public. 37

4.8 Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament ....................................................... 38 4.8.1 Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate; ....................................................................... 38 4.8.2 Modul de gospodărire a deşeurilor. .......................................................................................................... 39

4.9 Gospodarirea substantelor şi preparatelor chimice periculoase ................................... 39 4.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; .................................................. 39 4.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de

protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. ............................................................................................ 39

5 PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI .............................................. 41

5.1 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. .............. 41

6 LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER. ................................................. 42

6.1 Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; ................................................... 42 6.1.1 Organizare de şantier. ............................................................................................................................... 42

Page 5: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

6.1.2 Organizarea platformei incintei. ............................................................................................................... 42 6.1.3 Măsuri de protecţia contra incendiilor ...................................................................................................... 42

6.2 Localizarea organizării de şantier; ................................................................................... 44

6.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; ................ 44

6.4 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în

mediu în timpul organizării de şantier; ....................................................................................... 44

6.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. .............. 45

7 LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI ...................... 46

7.1 Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de

accidente şi/sau la încetarea activităţii; ....................................................................................... 46

7.2 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări

accidentale; .................................................................................................................................... 46

7.3 Situatii de risc ..................................................................................................................... 46

7.4 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; ......................... 46

7.5 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului. ........................................................................................................................................ 47

8 ANEXA 1 - BREVIARE DE CALCULE ............................................................................. 47

8.1 Breviar de calcule hidraulice ............................................................................................. 47 8.1.1 Generalităţi ............................................................................................................................................... 47 8.1.2 Necesarul de apa si Debite de calcul ........................................................................................................ 47 8.1.3 Date de baza pentru comuna Tuzla, jud. Constanta. ................................................................................ 49 51 8.1.4 Debite caracteristice ale apelor uzate menajere ........................................................................................ 53 8.1.5 Dimensionarea reţelei de canalizare ......................................................................................................... 54 8.1.6 Schema tehnologica.................................................................................................................................. 54 8.1.7 Reţea de canalizare menajeră ................................................................................................................... 54 8.1.8 Date de calcul conducte de canalizare ...................................................................................................... 54 8.1.9 Calculul conductelor de canalizare ........................................................................................................... 55 8.1.10 Rezultatul dimensionarii sistemului de canalizare ................................................................................... 55

B. PARTEA DESENATA

Denumire plansa Desen nr. Plan N°

PLANURI GENERALE

1 PLAN AMPLASARE SISTEM DE CANALIZARE

COMUNA TUZLA.

VL-CA-G-001-16 G/01

PLANURI DE SITUATIE

1 RETEA DE CANALIZARE COMUNA TUZLA - ALINIAMENT

DJ563A. PLAN DE SITUATIE PS1. VL-CA-PS-001-16 PS/01

2 RETEA DE CANALIZARE COMUNA TUZLA -ALINIAMENT

DJ563A. PLAN DE SITUATIE PS2. VL-CA-PS-002-16 PS/02

3

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT TUZLA.

STRAZILE: FN5, FN6, FN7, FN9 SI DC94.

PLAN DE SITUATIE PS 3.

VL-CA-PS-003-16 PS/03

4 RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT TUZLA.

STRAZILE: FN11 SI DC94. VL-CA-PS-004-16 PS/04

Page 6: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Denumire plansa Desen nr. Plan N°

PLAN DE SITUATIE PS 4.

5

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT TUZLA.

STRAZILE: FN6, FN7, FN8, FN9, FN10 SI DC94.

PLAN DE SITUATIE PS 5.

VL-CA-PS-005-16 PS/05

6

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT TUZLA.

STRAZILE: FN9 SI FN10.

PLAN DE SITUATIE PS 6.

VL-CA-PS-006-16 PS/06

7

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT ALMAJEL.

STRAZILE: FN12, FN13 SI FN 4.

PLAN DE SITUATIE PS 7.

VL-CA-PS-007-16 PS/07

8

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT ALMAJEL.

STRAZILE: FN14, FN15 SI FN16.

PLAN DE SITUATIE PS 8.

VL-CA-PS-008-16 PS/08

9

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT ALMAJEL.

STRAZILE: FN16, FN17, FN18, FN19 SI FN20.

PLAN DE SITUATIE PS 9.

VL-CA-PS-009-16 PS/09

10

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT

STIRCOVITA. STRAZILE: FN1, FN2 ,FN3, FN4 SI DC94.

PLAN DE SITUATIE PS 10.

VL-CA-PS-010-16 PS/10

11

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT

STIRCOVITA. STRAZILE: FN8 SI DC94.

PLAN DE SITUATIE PS 11.

VL-CA-PS-011-16 PS/11

12

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT SCORILA.

STRAZILE: FN21, FN22, FN23, FN24 SI DC94.

PLAN DE SITUATIE PS 12.

VL-CA-PS-012-16 PS/12

13 RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA - SAT SCORILA.

STRADA: DC94. PLAN DE SITUATIE PS 13. VL-CA-PS-013-16 PS/13

15

RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA. PLAN DE

SITUATIE STATII DE POMPARE APE UZATE COMUNA

TUZLA.

VL-CA-PS-015-16 PS/15

16 RETEA CANALIZARE COMUNA TUZLA.

PLAN DE SITUATIE SUBTRAVERSARI DJ 563A VL-CA-PS-016-16 PS/16

PROFILE TRANSVERSALE

1 PROFILE TRANSVERSALE COMUNA TUZLA.

SUBTRAVERSARI DJ 563A VL -RC-PT-001-16 PT/01

2 PROFILE TRANSVERSALE COMUNA TUZLA.

ALINIAMENT DJ 563A VL -RC-PT-002-16 PT/02

3 PROFILE TRANSVERSALE. STRAZI COMUNA TUZLA. VL -RC-PT-003-16 PT/03

4 PROFILE TRANSVERSALE. STRAZI COMUNA TUZLA. VL -RC-PT-004-16 PT/04

STATII DE POMPARE APE UZATE

1 RETEA DE CANALIZARE COMUNA TUZLA

STATII POMPARE APE UZATE. DISPOZITIE GENERALA. VL-SPAU-C-001-16 C/01

2 RETEA DE CANALIZARE COMUNA TUZLA

STATIE POMPARE SPAU SP_1. INSTALATII HIDRAULICE. VL-SPAU-IH-001-16 IH/01

3 RETEA DE CANALIZARE COMUNA TUZLA

STATIE POMPARE SPAU SP_2. INSTALATII HIDRAULICE. VL-SPAU-IH-002-16 IH/02

4 RETEA DE CANALIZARE COMUNA TUZLA

STATIE POMPARE SPAU SP_4. INSTALATII HIDRAULICE. VL-SPAU-IH-003-16 IH/03

5 RETEA DE CANALIZARE COMUNA TUZLA

STATIE POMPARE SPAU SP_5. INSTALATII HIDRAULICE. VL-SPAU-IH-004-16 IH/04

6 RETEA DE CANALIZARE COMUNA TUZLA

STATIE POMPARE SPAU SP_6. INSTALATII HIDRAULICE. VL-SPAU-IH-005-16 IH/05

DETALII TIP

1 DETALIU TRANSEE TIP. DTC-001-16 DTC/01

2 CAMINE DE VIZITARE DIN BETON.

DISPOZITIE GENERALA. DTC-002-16 DTC/02

3 CAMINE DE VIZITARE SI RACORD DIN BETON.

PLACA PREFABRICATA CAMINE DE VIZITARE. PLAN DTC-003-16 DTC/03

Page 7: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Denumire plansa Desen nr. Plan N°

COFRAJ/ARMARE.

4 DETALIU CAMINE DIN PE PE RETEAUA DE CANALIZARE.

SOLUTII CONSTRUCTIVE. DTC-004-16 DTC/04

5 DETALIU CAMIN RACORD DIN PVC. DISPOZITIE

GENERALA. DTC-005-16 DTC/05

6 CAMINE DE REFULARE. DISPOZITIE GENERALA. DTC-006-16 DTC/06

7 CAMIN DE SPALARE. DISPOZITIE GENERALA. DTC-007-16 DTC/07

8 DETALIU TIP IMPREJMUIRI, DRUMURI SI RIGOLE. DTC-008-16 DTC/08

9 RETEA DE CANALIZARE. CAMIN PE DE GOLIRE - CG.

INSTALATII HIDRAULICE. DTC-009-16 DTC/09

10 RETEA DE CANALIZARE. CAMIN PE DE AERISIRE - CA.

INSTALATII HIDRAULICE. DTC-010-16 DTC/10

Page 8: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

MEMORIU TEHNIC OBŢINERE AVIZ

1 DATE GENERALE

- DENUMIREA OBIECTIVULUI:” EXTINDERE CANALIZARE COMUNA TUZLA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

-Amplasament: sat Tuzla Com. Tuzla, jud. Constanta -Proiectant general: S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L. Bucuresti -Proiectant de specialitate: S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L. Bucuresti -Beneficiar: CONSILIUL LOCAL al com. Tuzla jud. Constanta -Proiect Faza: Proiect Tehnic -Valoarea estimativa a lucrarilor 13.245.211,00 lei, -din care investitia Primariei. 435.401,00 lei -Perioada de executie propusa. 12 luni

2 DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI

2.1 Localizarea obiectivului

Obiectivul de investiţie este amplasat în comuna Tuzla, în aria de administrare a

comunei Tuzla, pe raza de activitate a Județului Constanța.

Județul Constanța este situat în extremitatea SE a României.

Comuna Tuzla este situată în partea de Sud-Est a Județului Constanța, pe malul

Mării Negre, la 20km distanță de municipiul Constanța și la 20km distanță de

Mangalia, ocupând o suprafață de 6270 ha.

Căi de acces către Comuna Tuzla: E 87 și DN 39

Din punct de vedere teritorial, Comuna Tuzla se învecinează cu urmăroarele

localităţi:

Comuna Tuzla se învecinează:

la nord cu orașele Techirghiol și Eforie Sud;

la vest cu cu comuna Topraisar;

la sud-vest cu comuna 23 August;

la sud-est cu Costinești

la est cu apele Mării Negre; Principalele cai de comunicatie rutiera care strabat comuna sunt:

- E 87 – care strabate localitatea dinspre Eforie Sud catre Mangalia În Comuna Tuzla, jud Constanta se va executa extinderea reţelei de canalizare menajera. Retelele de canalizare propuse prin prezentul proiect sunt amplasate in localitatea Tuzla, pe drumurile comunale locale, terenuri domeniu public, aflate in administrarea primăriei. Reţelele de canalizare vor fi pozate pe străzile localitatii in conformitate cu planurile de situatie, pe terenuri aflate in proprietatea si administrarea Primăriei Tuzla.

Page 9: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Judeţul: Constanta Comuna: Tuzla Adresa poştală : Adresa: Comuna Tuzla, Localitate: Tuzla, Str. Constantei nr. 80 A, cp. 907295, judetul Constanta. Cea mai importanta şi apropiata apă prezenta în vecinătatea obiectivului de investiţie este Marea Neagră. 2.2 Necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi comunitătii din

zonă

2.2.1 Scopul si importanta obiectivului de investitie:

Pentru buna funcționare a obiectivului, rețeaua de canalizare menajera a fost proiectată astfel încât transportul apei uzate să se facă gravitațional, mai puțin pe strada 12 la intersecție cu strada Televiziunii, pe strada Farului la intersecție cu strada Costinești și pe strada Aviatorilor in apropiere de strada Cerealelor (lângă vechiul stadion) 3 stații de pompare: 1 tip cheson (SPAU1 de la intersecție cu străzile Costinești și Farului) și 2 stații de pompare ape uzate menajere pentru transportul apei uzate datorită conficurației terenului. Aceste stații vor fi legate la rețeaua electrică din zonă. Mărimea gradului de dezvoltare a localităţii impune extinderea retelei de canalizare menajera pentru ca sa se asigure evacuarea controlata a apelor uzate menajere si sa se asigure racordarea tuturor consumatorilor de apa potabila. Prin asigurarea infrastructurilor minimale, se sprijina, de asemenea, activitatile comerciale incipiente, dezvoltarea micilor exploatatii agricole ecologice, ateliere de prelucrare superioara a produselor agricole proprii, precum si ameliorarea, in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico - sanitare ale locuitorilor si activitatilor productive desfasurate. De asemenea, promovarea acestui tip de obiectiv de investitie duce la ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. Prin prezenta investiţie, Beneficiarul, Consiliul Local al Comunei Tuzla, doreste realizarea unui sistem de canalizare optim pentru asigurarea infrastructurii minimale din cadrul spatiului rural, imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca si mentinerea populatiei in spatiul rural. Proiectul respectă reglementările tehnice în vigoare pentru evitarea impactului asupra mediului şi va urmari principiile şi elementele strategice ale legii mediului. 2.3 Date generale

Beneficiarul / Titularul investiţiei: Comuna Tuzla, cod de indentificare fiscala: 4707625 Adresa: Comuna Tuzla, Localitate: Tuzla, Str. Constantei nr. 80 A, cp. 907295, judetul Constanta. Telefon:+40 0241-747178, fax: +40 0372-000626 Sursele de finanţare: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, strada Mircea Vulcanescu nr. 109, sector 2, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13666/2015, avand C.U.I. RO35208218, Tel/Fax +4 031/107 49 55, e-mail: [email protected]

Page 10: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

2.4 Date societate beneficiară

Denumire completă a societaţii beneficiare: PRIMĂRIA COMUNEI TUZLA Forma de proprietate: administraţie publică Profilul de activitate: Activitatea principala: administraţie publică Cod CAEN: CUI: 4707625 Atribut fiscal: Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: Adresa sediului principal: Comuna Tuzla, cod de indentificare fiscala: 4707625 Adresa: Comuna Tuzla, Localitate: Tuzla, Cod postal: 907295, judetul Constanta. Telefon:+40 0241-747178, fax: +40 0372-000626 Adresa punctului de lucru pentru care se solicită avizul: Comuna Tuzla, cod de indentificare fiscala: 4707625 Adresa: Comuna Tuzla, Localitate: Tuzla, Cod postal: 907295, judetul Constanta. Telefon:+40 0241-747178, fax: +40 0372-000626 Cod poştal: 907295 Cod IBAN: RO88TREZ23624870271XXXXX Bancă: Trezoreria EFORIE Reprezentant: PRIMAR: RESIT TANER 2.5 Scopul lucrărilor

În Comuna Tuzla, jud Constanta se vor executa reţele de canalizare menajera. Retelele de canalizare propuse prin prezentul proiect sunt amplasate in localitatea Tuzla, pe drumurile comunale locale, terenuri domeniu public, aflate in administrarea primăriei. Reţelele de canalizare vor fi pozate pe străzile localitatii in conformitate cu planurile de situatie, pe terenuri aflate in proprietatea si administrarea Primăriei Tuzla.

2.6 Încadrarea lucrarilor in clasa de importanta cu privire la asigurarea sursei de

apa si la apararea impotriva inundatiilor, impreuna cu fundamentarea tehnico-

economica a incadrarii respective;

În conformitate cu STAS 4273/1983, construcţia se încadrează în clasa IV de importanţă specifică (construcţii definitive de importanţă principală). Din punct de vedere al criteriilor:

Social economice, categoria de importanţă este 4 (canalizare localit. rurale)

Durata de exploatare, construcţia este definitivă (permanentă)

Rolul funcţional, construcţia este de importanţă principală

2.7 Perioada de executie

Perioada de execuţie a lucrărilor este de 12 luni

Page 11: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

3 DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1 Elemente privind profilul si capacitatile investitiei, in functie de care se dimensioneaza lucrarile ce fac obiectul avizului

Lucrările prevăzute in prezentul proiect au ca scop imbunatatirea sistemului centralizat de colectare a apelor uzate menajere pentru comuna Tuzla, jud Constanta. Prin proiect vor fi deserviti 6816 locuitori. Retelele de canalizare propuse prin prezentul proiect sunt amplasate in satul Tuzla, pe drumurile comunale locale, terenuri domeniu public, aflate in administrarea primăriei. Reţelele de canalizare vor fi pozate pe străzile localitatii in conformitate cu planurile de situatie, pe terenuri aflate in proprietatea si administrarea Primăriei Tuzla. Din punct de vedere tehnologic, lucrarile prevazute in prezentul proiect au ca scop colectarea integrala a apelor uzate menajere din comuna Tuzla, jud Constanta, transportul si tratarea acestora in statia de epurare Eforie Sud care apartine RAJA Constanta.

Sistemul de canalizare este prevazut in sistem divizor. Canalizarea proiectata este de tip menajer, apele metorice fiind preluate in continuare prin santuri si rigole stradale si conduse spre vaile de pe teritoriul comunei, respectiv in emisarii naturali din zona.

Reteaua de canalizare are o functionare in sistem gravitational si prin pompare in zonele de teren unde conditiile sau cotele de teren nu permit functionare gravitationala spre statia de epurare Eforie Sud care apartine RAJA Constanta.

Apele uzate menajere colectate din comuna sunt transmise la reteaua de canalizare Eforie Sud.

Sistemul de canalizare propus pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la populație și agenți economici din satul Tuzla, comuna Tuzla este de tip divizor și anume, preia doar apele uzate menajere ce corespund încărcărilor impuse de NTPA 002/2002, apele meteorice putând fi evacuate direct în mediul natural, fără epurare (exceptând cazurile în care apele de ploaie spala suprafețe impurificate cu produse petroliere, diverse minereuri, substante nocive, etc.). Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut conform STAS 1846-1/2006 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 70%. Reteaua de canalizare menajera, a fost propusa a se realiza pentru un numar de 704 de consumatori casnici (aproximativ 2.456 de locuitori) din totalul de 6.816 de locuitori ai comunei Tuzla și circa 20 de consumatori publici (gradinițe, biserică, dispensar, etc.) și agenți economici, cu mențiunea că, rețeaua este dimensionata în perspectiva Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare independenta alcatuita din tuburi din PVC-KG (conform standardelor SR EN 13476-1 si SR EN 13476-2) SDR 34, SN 8 cu diametrul De 250 mm respectiv De 400mm. Transportul apeu uzate menajere de la stațiile de pompare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, SDR26, PN6, De 75 mm respectiv De 90mm, montate sub adancimea de inghet de 0,80 m. Adancimea de pozare a colectoarelor realizate variaza in functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autocuratire de 0,7 m/s. Lungimea totala a conductelor cu curgere gravitationala, proiectată, din comuna Tuzla, insumeaza 10.650 m, incIuzand si lungimea subtraversarilor. Lungimea totala a conductelor de refulare proiectate, pentru transportul apei uzate menajere din SPAU-ri catre camine este de 2232 m. Diametrul conductelor de refulare este de De 75 mm respectiv De 90mm, toate conductele urmând a fi realizate din PEID PE100, PN6, SDR26. O parte de reteaua de canalizare din cadul comunei Tuzla nu este preluata de operatorul regional datorita deficientelor rezultate in urma executarii anumitor tronsoane. De aceea,

Page 12: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

pentru o functionare optima a intregului sistem de apa uzata menajera sunt necesare modificari ale retelei existente, modificari sugerate de operatorul regional, dupa cum urmeaza: Existenta unui colector pe strada Teilor tronson cuprins intre strada Mecanizarii si strada Costinesti cu Dn 250mm, a necesitat o redimensionare deoarece in amonte colectorul de pe strada Mecanizarii are un diametru Dn 400mm si in aval colectorul de pe strada Costinesti are un diametru Dn 400mm. Pe portiunea dintre strada Mecanizarii si strada Costinesti exista o strangulare de diametru si nu poate sa suporte intregul debit. Se recomanda inlocuirea acestuia pe o lungime de 86m cu un diametru Dn 400mm. Executia unei statii de pompare SPAU1 proiectata, pozitionata pe domeniul public, la intersectia strazii Farului cu strada Costinesti, cu refulare in colectorul Dn 600mm de pe strada Rasaritului. Atat colectorul redimensionat cat si colectoarele de menajere de pe strada Farului si strada Pietei se vor racorda la viitoarea statie de pompare SPAU1 tip cheson. Executia unei statii de pompare SPAU2 proiectata, pozitionata pe domeniul public la intersectia strazii Televiziunii cu strada 12, cu refulare in chesonul SPAU1 proiectat. Executia unei statii de pompare SPAU3 proiectata, pozitionata pe domeniul public, la intersectia strazii Aviatorilor (zona Stadion) cu strada Cerealelor, cu refulare in SPAU1. Pentru realizarea refularii debitului de la statiile de pompare SPAU2 si SPAU3 in SPAU1 proiectata este necesara realizarea unei subtraversari a conductelor sub presiune cu Dn 75mm, PEID, PE100, PN6, SDR26 pe o lungime de 20m in tub de protectie DN 168.3 x 6mm. Pentru refularea de la SPAU1 proiectata catre colectorul de pe strada Rasaritului din PAFSIN Dn 600mm, este necesara subtraversarea liniei de cale ferata in dreptul strazii Morii pe o lungime de 20m in tub de protectie Dn 168.3 x 6mm. 3.2 Necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi comunitătii din

zonă

In comuna Tuzla exista un sistem centralizat de alimentare cu apa. In unele zone apele uzate sunt deversate în bazine de acumulare, care datorită exfiltraţiilor produc infestarea pânzei freactice. In prezent sunt strazi unde oamenii folosesc pentru satisfacerea nevoilor fiziologice latrine care constituie un permanent focar de infecţie si de transmitere a bolilor. Rareori sunt amenajate la proprietati fose vidanjabile construite etanş. Dispunerea acestora în incinta proprietăţilor conduce mai ales in perioadele cu precipitaţii abundente la deversări ale materiilor fecale si ale dejecţiilor de la animale, atât în incinta proprietăţilor, cât şi pe arterele de circulaţie, situaţia respectivă generând un puternic impact negativ asupra condiţiilor de viaţă ale comunităţii.

Prin prezenta investiţie, Beneficiarul, Consiliul Local al Comunei Tuzla, doreste realizarea unui sistem de canalizare complet care să conţină reţeaua de colectare, vehiculare si staţia de procesare a debitului de ape uzate, pentru asigurarea infrastructurii minimale din cadrul spatiului rural, imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca si mentinerea populatiei in spatiul rural.

Lucrările proiectate pentru sistemul de canalizare sunt situate pe teritoriul comunei Tuzla din judeţul Constanta. Lucrările pentru reteaua de colectoare vor fi amplasate in intravilanul comunei Tuzla, pe terenuri aflate in proprietatea primăriei. Reţelele de canalizare si statiile de pompare ape uzate vor fi pozate pe străzi in conformitate cu planurile de situatie.

Page 13: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Canalizarea este in sistem separativ, apele pluviale fiind colectate in rigole si descarcate natural.

Investiţia este oportună înscriindu-se în strategia actuală de renovare şi dezvoltare a mediului rural, strategie dezvoltată pe trei categorii principale:

- dezvoltarea infrastructurii de bază;

- îmbunătăţirea calităţii mediului social, economic şi natural în zonele rurale;

- conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural.

Soluţiile alese vor include necesităţile de conformare cu cerinţele directivelor UE relevante. Acestea includ în particular, Directiva pentru apă potabilă (98/83), noua Directivă Cadru a Apei şi Directiva pentru tratarea apelor uzate.

3.3 Precizarea sursei de apă şi calitatea necesară pentru scopul avizat şi a

receptorului apelor uzate şi meteorice;

Sistemul de canalizare prevăzut este realizat în sistem separativ. Schema tehnologica a sistemului de canalizare a apelor uzate cuprinde reteaua de canalizare, cu colectoare principale menajere, pe care sunt amplasate camine de vizitare, de intersectie, de spalare, statii de pompare ape uzate cu conductele de refulare, etc; alimentare cu energie electrica a statiilor de pompare apa uzata. Apele meteorice se vor colecta si evacua in continuare prin rigole stradale si sunt evacuate in receptori naturali din zona. 3.4 Regimul de funcţionare a folosinţei de apă, permanent sau sezonier.

Regimul de functionare al sistemului de canalizare este permanent.

3.4.1 Cerinţa ca: debitul maxim, mediu şi minim al zilei - Qs zi max, Qs zi med, Qs zi min - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă - cu cerinţa de la sursa de apă. Pot fi determinate conform standardelor în vigoare, specificându-se totodată şi calitatea necesară;

Pentru sistemul de alimentare cu apa: Comuna Tuzla Cerinta de apa Etapa II

Qs zi med =

340,48 mc/zi = 3,94 l/s

Qs zi max = 425,91 mc/zi = 4,93 l/s

Qs orar max = 45,35 mc/h = 12,60 l/s

Necesarul de apa. Pentru întreaga comuna rezulta urmatoarele debite caracteristice de apa potabila, pentru etapa de perspectiva, conform breviare de calcule pentru apa potabila: Qzi med = 340,48 mc/zi = 3,94 l/s Qzi max = 425,91 mc/zi = 4,93 l/s Qor max = 45,35 mc/h = 12,60 l/s

Page 14: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

3.4.2 Evacuarea ca: debitul maxim, mediu al zilei şi debitul maxim orar ce se poate evacua în receptor - Quz zi max, Quz zi med, Quz orar max - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă, ţinând cont şi de situaţia evacuării în corpuri de apă nepermanente, fără debit de diluţie asigurator. Debitele pot fi determinate conform standardelor în vigoare;

Apele uzate rezultate din consumul apei potabile va fi colectat intr-un sistem centralizat de canalizare. Cand vor fi conectati toti consumatorii, debitele caracteristice de apa sunt urmatoarele: Coef rest 1.00

P 0.10

CANAL Comuna Tuzla

Qu zi med Qu zi max Qu or max

m3/zi l/s m

3/zi l/s m

3/h l/s

340,48 3,94 425,91 4,93 45,35 12,60

3.5 Descrierea obiectivelor care formează sistemul de canalizare al folosinţei,.

3.5.1 Prezentarea sistemului

Lucrările prevăzute in prezentul proiect au ca scop colectarea apelor uzate menajere din comuna Tuzla, satul Tuzla si tratarea acestora in statia de epurare Eforie Sud care apartine RAJA Constanta.

Sistemul de canalizare este prevăzut în sistem divizor. Canalizarea proiectată este de tip menajer, apele metorice fiind preluate in continuare prin şanţuri si rigole stradale si conduse spre văile de pe teritoriul comunei,

Reţeaua de canalizare are o funcţionare în sistem gravitaţional şi prin pompare în zonele de teren unde condiţiile sau cotele de teren nu permit funcţionare gravitaţională.

Apele uzate menajere colectate vor fi tranferate prin intermediul statiilor de pompare ape uzate SPAU1, SPAU2, SPAU3, si a conductelor de refulare aferente fiecarui SPAU in colectoarele principale existente.

Rețeaua de canalizare din aglomerarea Tuzla este realizată ca și canalizare menajeră, însă colectorul care transportă apa uzată provenită din aglomerarea Costinești și care preia cea mai mare parte din apa uzată menajeră colectată în Tuzla, transportă atât apă uzată cât și apă meteorică. Lungimea totală a rețelei de canalizare din localitea Tuzla este de 36,87 km, colectoarele fiind realizate din conducte de azbociment, PVC si PREMO cu diametre cuprinse între 200 mm si 800 mm. Sistemul de colectare a apelor uzate din aglomerarea Tuzla cuprinde 2 stații de pompare apă uzată dupa cum urmează:

- SPAU 1 – statie de pompare cu separare de solide, situată pe strada Eternității, staţia are diametrul de 3,00 m și adâncimea de 6,00 m. Conducta de refulare aferentă are lungimea de 353,00 m și este realizată din oțel, cu diametrul de 150 mm. Stația este echipată cu (1+1) pompe submersibile, fiecare având următoarele caracteristici: Q = 45.00 m3/h; H = 17,50 m.

- SPAU 2 – cu separare de solide, situată pe strada Eternității, lângă SPAU 1, staţia este realizată prin POS MEDIU, are diametrul de 3,00 m și adâncimea de 6,66 m. Conducta de refulare aferentă are o lungime de 477,00 m și este realizată din PEID, PE 100, PN 6 având diametrul de 160 mm. Stația este echipată cu (1+1) pompe submersibile, fiecare având urmatoarele caracteristici: Q = 72.00 m3/h; H = 27,00 m.

- SPAU 3 – cu separare de solide, situată la sfarsitul strazii Dealului, staţia este realizată prin POS MEDIU, are diametrul de 3,00 m și adâncimea de 6,00 m.

Page 15: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Conducta de refulare aferentă are o lungime de 430,00 m și este realizată din PEID, PE 100, PN 6 având diametrul de 160 mm. Stația este echipată cu (1+1) pompe submersibile, fiecare având urmatoarele caracteristici: Q = 7.20 m3/h; H = 11,00 m.

Apa uzată menajeră colectată în aglomerarea Tuzla, împreună cu apa uzată colectată în aglomerarea Costinești, este transportată în rețeaua de canalizare existentă din aglomerarea Eforie Sud, urmând a fi epurată în stația de epurare existentă Eforie Sud.

3.5.2 Descrierea constructivă a sistemului de canalizare menajeră

SITUATIA PROIECTATA

Reteaua de canalizare propusa prin prezentul proiect se va realiza in comuna Tuzla, satul Tuzla. Reteaua de canalizare menajera este configurata pe zone cu curgere gravitationala, insa cand panta terenului nu permite, apele uzate sunt colectate si refulate prin intermediul statiilor de pompare spre tronsoanele adiacente cu curgere gravitationala, astfel ca adancimea de pozare a conductelor sa fie in general sub 3,00 m. Obiectele principale ale sistemului de canalizare proiectat sunt reprezentate de retelele de canalizare si statiile de pompare ape uzate.

Sistemul de canalizare este prevăzut în sistem divizor. Canalizarea proiectată este de tip menajer, apele metorice fiind preluate in continuare prin şanţuri si rigole stradale si conduse spre văile de pe teritoriul comunei.

Reţeaua de canalizare are o funcţionare în sistem gravitaţional şi prin pompare în zonele de teren unde condiţiile sau cotele de teren nu permit funcţionare gravitaţională. Apele uzate menajere ajung in colectoarele principale existente cu ajutorul a trei statii de pompare ape uzate (SP1, SP2 si SP3). In final, apele uzate menajere colectate ajung gravitational in reteaua de canalizare Eforie Sud care apartine RAJA Constanta.

Schema tehnologica a sistemul de canalizare a apei menajere: Ţinând cont de particularităţile locale şi de cerinţele temei de proiectare, prin derularea acestui obiectiv de investitii se propune realizarea unui sistem centralizat de colectare şi tratare a apelor uzate menajere ce va cuprinde urmatoarele obiecte:

Reţeaua de canalizare, care va cuprinde: o Colectoarele principale si secundare; o Camine de vizitare; o O staţie de pompare ape uzate SPAU 1şi o conducta de refulare cu

descarcare in reteaua de canalizare existenta a satului Tuzla. o O staţie de pompare ape uzate SPAU 2 şi o conducta de refulare cu

descarcare in SPAU 1. o O staţie de pompare ape uzate SPAU 3 şi o conducta de refulare cu

descarcare in SPAU 1.

Staţia de tratare a apelor uzate, care va cuprinde:

o Treapta de pre-tratare – tratare mecanica

o Treapta de tratare mecano/biologica

o Treapta de sterilizare

o Treapta de prelucrare si deshidratare a namolului

Canal descărcare SE – Emisar si gura de varsare. Din punct de vedere constructiv, sistemul de canalizare cuprinde:

Reţea de canalizare în sistem separativ. Reţeaua de canalizare se realizeaza din conducte PVC-KG (conform standardelor SR EN 13476-1 si

Page 16: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

SR EN 13476-2) SDR 34, SN 8 cu diametrul De 250 mm respectiv De 400mm si au o lungime de 36.870 m.

o Reţea de canalizare si conductele de transfer cu curgere gravitaţională cu nivel liber spre reteaua Eforie Sud este alcatuita din conducte PVC-KG (conform standardelor SR EN 13476-1 si SR EN 13476-2) SDR 34, SN 8. Pe colectoare au fost prevazute un numar de 354 camine.

o Conductele de refulare sub presiune de la staţiile de pompare ape uzate SPAU, in lungime de 6,820.21 m sunt alcatuite din conducte PEHD PE100 De 90 mm Pn6, SDR 26.

Staţii de pompare ape uzate – SPAU. Cand panta terenului nu permite, apele uzate sunt colectate si refulate prin intermediul statiilor de pompare spre tronsoanele adiacente cu curgere gravitationala. Pomparea apei uzate prin intermediul a trei staţii de pompare ape uzate SPAU1, SPAU2 si SPAU3, echipate cu 1A+1R pompe submersibile. SPAU 1 are prevazute pompe submersibile cu tocator, fiecare pompa avand caracteristicile Q=5.5.0 l/s, Hp=36 m, conducta refulare L=353 m PEHD PE100 De 90 mm, Pn10/ Pn 6. SPAU 2 are prevazute pompe submersibile cu tocator, fiecare avand caracteristicile Q=2.0 l/s, Hp=18 m, conducta refulare L=477 m PEHD PE100 Dn 75 mm, Pn 6. SPAU 3 are prevazute pompe submersibile cu tocator, fiecare avand caracteristicile Q=2.0 l/s, Hp=11 m, conducta refulare L=135.7 m PEHD PE100 Dn 75 mm, Pn 6.

3.5.2.1 Descrierea constructivă a reţelei de canalizare menajere care se executa in cadrul

prezentei investitii

Reteaua de canalizare va fi realizata din tuburi PVC Multistrat SN 4 Dn 250 mm cu mufa si etansate cu inel de cauciuc. Pentru evitarea pierderilor din retea, cu efecte asupra calitatii apelor subterane si a mediului, se va urmari o buna etansare a imbinarilor. Tabelul urmator urmareste dispunerea conductelor de canalizare cu curgere gravitationala cat si a conductelor de refulare in functie de lungime.

Nr.Crt.

Denumire strada

Tronson Lungime [m]

Material

Diametru

OBSERVATII - RETEA ALIMENTARE CU APA

[mm] Extindere

Reabilitare

Existent

1 Str. Alexandru Ioan Cuza

Tronson 1.

51,5 PVC-KG

DN 250 - - ×

Tronson 2.

219,7 PVC-KG

DN 250

2 Str.Belsugului - 200 PVC-KG

DN 250 - ≈ 493 m

x

3 Str.Biruintei

Tronson 1.

140,8 PVC-KG

DN 250

- ≈ 1102 m

x Tronson 2.

321 PVC-KG

DN 250

Tronson 3.

93,3 PVC-KG

DN 250

4 Str.Brigadierului

Tronson 1.

112,7 PVC-KG

DN 250 -

≈ 163 m

x Tronson 152,3 PVC- DN 250

Page 17: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

2. KG

Tronson 3.

87,1 PVC-KG

DN 250

5 Str.Cerbului - 136,6 PVC-KG

DN 250 - - x

6 Str.Cerealelor

Tronson 1.

378,4 PVC-KG

DN 250

- - ×

Tronson 2.

165,9 PVC-KG

DN 250

Tronson 3.

50 PVC-KG

DN 250 - - x

7 Str.Cismelei

Tronson 1.

143 PVC-KG

DN 250

- - x Tronson 2.

86,4 PVC-KG

DN 250

8 Str.Crinului - 258,9 PVC-KG

DN 250 - ≈ 270 m

x

9 Str.Dealului - 136 PVC-KG

DN 250 - - x

10 Str.Farului - 131 PVC-KG

DN 250 ≈ 167 m

≈ 19 m

x

Nr.Crt.

Denumire strada

Tronson Lungime [m]

Material

Diametru

OBSERVATII - RETEA ALIMENTARE CU APA

[mm] Extindere Reabilitare

Existent

1 Str. Alexandru Ioan Cuza

Tronson 1.

51,5 PVC-KG

DN 250 - - ×

Tronson 2.

219,7 PVC-KG

DN 250

2 Str.Belsugului - 200 PVC-KG

DN 250 - ≈ 493 m x

3 Str.Biruintei

Tronson 1.

140,8 PVC-KG

DN 250

- ≈ 1102 m

x Tronson 2.

321 PVC-KG

DN 250

Tronson 3.

93,3 PVC-KG

DN 250

4 Str.Brigadierului

Tronson 1.

112,7 PVC-KG

DN 250

- ≈ 163 m x Tronson 2.

152,3 PVC-KG

DN 250

Tronson 3.

87,1 PVC-KG

DN 250

5 Str.Cerbului - 136,6 PVC-KG

DN 250 - - x

6 Str.Cerealelor Tronson 1.

378,4 PVC-KG

DN 250

- - ×

Page 18: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

11 Str.Fermei

Tronson 1.

365 PVC-KG

DN 250

- - -

Tronson 2.

153 PVC-KG

DN 250

- - ×

Tronson 3.

100 PVC-KG

DN 250

- - -

Tronson 4.

150 PVC-KG

DN 250

- - -

12 Str.Gradini - 549 PVC-KG

DN 250

- - x

13 Str.Grindului - 203,1 PVC-KG

DN 250

- ≈ 892 m

x

14 Str.Inului - 234 PVC-KG

DN 250

- - x

15 Str.Ioan Voda - 68,4 PVC-KG

DN 250

- - x

16 Str.Izvorului

Tronson 1.

89 PVC-KG

DN 250

- ≈ 321 m

x

Tronson 2.

120,2 PVC-KG

DN 250

Tronson 3.

150 PVC-KG

DN 250

17 Str.Jupiter

Tronson 1.

28,3 PVC-KG

DN 250

- - x

Tronson 2.

74,2 PVC-KG

DN 250

Tronson 2.

165,9 PVC-KG

DN 250

Tronson 3.

50 PVC-KG

DN 250 - - x

7 Str.Cismelei

Tronson 1.

143 PVC-KG

DN 250

- - x Tronson 2.

86,4 PVC-KG

DN 250

8 Str.Crinului - 258,9 PVC-KG

DN 250 - ≈ 270 m x

9 Str.Dealului - 136 PVC-KG

DN 250 - - x

10 Str.Farului - 131 PVC-KG

DN 250 ≈ 167 m ≈ 19 m x

Page 19: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

18 Str.Labirint+ Aleea Labirint

Tronson 1.

218,6 PVC-KG

DN 250

- ≈ 81 m x

Tronson 2.

40,6 PVC-KG

DN 250

19 Str.Lebedei - 120 PVC-KG

DN 250

- ≈ 791 m

x

20 Str.Liliacului

Tronson 1.

98,6 PVC-KG

DN 250

- ≈ 138 m

x

Tronson 2.

161,1 PVC-KG

DN 250

21 Str.Mircea cel Batran

- 43,6 PVC-KG

DN 250

- - x

22 Str.Navigatorilor - 177,3 PVC-KG

DN 250

- ≈ 178 m

x

23 Str.Neptun - 94,4 PVC-KG

DN 250

- - x

24 Str.Nicolae Balcescu

- 66,8 PVC-KG

DN 250

- - x

25 Str.Nicolae Iorga

- 30 PVC-KG

DN 250

- - x

26 Str.Olimp - 151,6 PVC-KG

DN 250

- - x

27 Str.Pescarilor

Tronson 1.

65 PVC-KG

DN 250

≈ 247 m ≈ 472 m x

Tronson 2.

100 PVC-KG

DN 250

Tronson 3.

211 PVC-KG

DN 250

Tronson 4.

113,5 PVC-KG

DN 250

28 Str.Pinului - 200,6 PVC-KG

DN 250

- - x

29 Str.Plopului

Tronson 1.

200 PVC-KG

DN 250

- - ≈ 100 m

Tronson 2.

309,6 PVC-KG

DN 250

30 Str.Saturn

Tronson 1.

30 PVC-KG

DN 250

- - x

Tronson 2.

35 PVC-KG

DN 250

31 Str.Scolii

Tronson 1.

50 PVC-KG

DN 250

- ≈ 380 m x

Tronson 2.

150 PVC-KG

DN 250

32 Str.Soarelui - 170 PVC-KG

DN 250

- - x

33 Str.Stanii Tronson 1.

358 PVC-KG

DN 250

- ≈ 299 m x

34 Str.Stefan cel mare

Tronson 1.

97,3 PVC-KG

DN 250

- - x

Page 20: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Tronson 2.

64,1 PVC-KG

DN 250

35 Str.Trandafirului

Tronson 1.

240,9 PVC-KG

DN 250

- - x

Tronson 2.

130,3 PVC-KG

DN 250

36 Str.Uzinei

Tronson 1.

80,7 PVC-KG

DN 250

- - x

Tronson 2.

160,5 PVC-KG

DN 250

37 Str.Venus - 369,6 PVC-KG

DN 250

- - x

38 Str.Viilor - 110 PVC-KG

DN 250

- ≈ 177 m x

39 Str.Violetei - 66,5 PVC-KG

DN 250

- - x

41 Str.Zambilei - 229,4 PVC-KG

DN 250

- - x

42 Str.Zefirului - 190 PVC-KG

DN 250

- - x

43 Str.Interioara - 118,8 PVC-KG

DN 250

- - x

44 Str.Macesului - 165 PVC-KG

DN 250

- - x

45 Str.Crivatului - 300 PVC-KG

DN 250

- - x

46 Str.12 - 97 PVC-KG

DN 250

- - -

47 Str. Teilor - 86 PVC-KG

DN 400

- - -

48 Str. Costinesti - 140 PVC-KG

DN 400

- - -

Pentru a se putea realiza racordarea gospodariilor pozitionate in rambleu fata de reteaua de canalizare proiectata, a fost necesar ca adancimea de pozare a conductelor sa fie marita. A rezultat astfel o adancime medie de sapatura pe intregul traseu al conductelor de canalizare cu valoarea H=1.75 m. De-a lungul reteiei de canalizare s-au prevazut camine de vizitare/intersectie/schimbare de directie cu diametrul interior Dn 1000 (cu camera de lucru). S-a prevazut un numar total de 354 astfel de camine. Caminele de vizitare si intersectie se vor realiza in conformitate cu SR EN 1917: 2003 si SR EN 588-2: 2002 , din elemente prefabricate de beton cu forma circulara. Caminele se vor amplasa la distante de maxim 60 m, unul fata de celalalt, conform prevederilor STAS-ului 3051/1991 si vor fi prevazute cu gol de acces cu capac tip carosabil, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte pentru accesul in camin. În tabelul nr. 2 sunt prezentate cotele teren si radier ale caminelor si denumirea acestora conform profilelor longitudinale.

Page 21: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Denumire strada

Tronson Nume camin

Cota teren CT

Cota radier CR

Adancime camin (m)

Nr. camine (buc)

Str. 12 -

CM295 13,75 10,05 3,71

3 CM296 11,95 9,74 2,22

SPAU2 PR

11,33 9,05 2,28

Str. Al. Ioan Cuza

Tr. 1

CM271 17,16 15,41 1,75

3 CM272 16,96 15,2 1,75

CM257 17,43 15,08 2,35

Tr. 2

CM337 22,97 19,12 3,85

8

CM338 22,16 18,74 3,42

CM339 21,08 18 3,08

CM340 19,32 17,26 2,06

CM284 18,62 16,66 1,96

CM1 18,33 16,52 1,8

CM298 17,84 16,05 1,79

Str. Biruintei

Tr. 1

CM192 25,69 24,44 1,25

4 CM191 24,25 23 1,25

CM190 22,55 21,3 1,25

CMex16 21,65 20,2 1,45

Tr. 2

CM31 24,46 23,01 1,45

10

CM30 24,15 22,7 1,45

CM29 23,35 22,07 1,28

CM28 22,56 21,23 1,33

CM27 21,82 20,27 1,55

CM26 20,43 19,07 1,36

CM25 19,93 18,34 1,59

CM24 18,39 16,63 1,75

CM23 17,43 15,96 1,46

CMex20 16,75 15,2 1,55

Str. Biruintei

Tr. 3

CM67 17,18 16,13 1,05

4 CM59 17,78 16,02 1,76

CM45 17,64 15,87 1,77

CMex29 17,5 15,85 1,65

Str. Brigadierului

Tr. 1

CM203 25,67 21,69 3,98

4 CM202 25,22 21,62 3,6

CM201 23,55 21,36 2,18

CMex10 22,27 20,05 2,22

Tr. 2

CM171 21,74 19,49 2,25

5

CM172 19,32 17,37 1,95

CM173 17,84 16,09 1,74

CM174 16,73 15,07 1,66

CMex11 16,36 14,76 1,6

Tr. 3

CM167 15,69 14,44 1,25

4 CM168 14,34 12,09 2,25

CM169 14,15 11,76 2,39

CMex12 14,08 11,48 2,6

Str. Cerbului - CM155 21,25 19,7 1,55 4

Page 22: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

CM156 19,73 18,46 1,27

CM157 18,47 16,42 2,05

CMex15 17,84 15,59 2,25

Str. Cerealelor

Tr. 1

CM261 27,14 24,59 2,55

11

CM262 25,42 23,08 2,34

CM263 24,06 21,56 2,5

CM264 22,43 20,05 2,38

CM265 20,79 18,04 2,75

CM266 20,14 17,65 2,49

CM267 19,6 17,31 2,29

CM268 17,91 15,66 2,25

CM269 17,92 15,44 2,48

CM270 17,68 15,29 2,39

CM257 17,43 15,08 2,35

Str. Cerealelor

Tr. 2

CM257 17,43 15,08 2,35

7

CM256 16,73 13,98 2,75

CM258 15,96 13,35 2,61

CM253 15,63 12,38 3,25

CM259 15,53 12,03 3,5

CM260 15,54 11,83 3,71

CM234 15,44 11,74 3,71

Tr. 3

CM236 15,91 13,16 2,75

3 CM235 15,69 12,79 2,9

CM234 15,44 11,74 3,71

Str. Cismelei

Tr. 1

CM163 21,06 19,81 1,25

4 CM164 19,35 18,1 1,25

CM165 18,09 16,84 1,25

CMex13 17,45 16,2 1,25

Tr. 2

CM159 16,24 14,99 1,25

4 CM160 15,42 13,67 1,75

CM161 15,01 12,79 2,22

CMex14 15,05 12,5 2,55

Str. Crinului -

CM38 23 21,45 1,55

8

CM39 22 19,94 2,06

CM40 20,09 18,44 1,65

CM41 18,93 17,39 1,54

CM42 18,21 16,81 1,4

CM43 16,75 15 1,75

CM44 15,22 14,06 1,17

CMex23 15,12 13,87 1,25

Str. Crivatului

-

CM21 23,74 22,49 1,25

7

CM20 23,28 22,03 1,25

CM19 22,56 21,31 1,25

CM18 21,9 20,65 1,25

CM17 21,33 20,08 1,25

CM16 20,53 19,28 1,25

CMex22 19,83 18,58 1,25

Str. Dealului - CM229 8,71 6,95 1,75

4 CM228 7,06 4,31 2,75

Page 23: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

CM227 4,73 3,19 1,54

CMex3 3,16 1,91 1,25

Str. Farului -

CM334 24,66 20,41 4,25

4 CM335 23,98 19,99 3,99

CM336 23,54 19,57 3,97

CM337 22,97 19,12 3,85

Str. Fermei Tr. 1

CM136 32,4 30,85 1,55

9

CM137 31,67 30,45 1,22

CM138 31,41 30,17 1,24

CM139 31,25 29,7 1,55

CM140 30,57 29,11 1,45

CM141 30,03 28,52 1,51

CM142 29,31 27,93 1,38

CM143 28,59 26,67 1,92

CM126 27,17 22,92 4,25

Str. Fermei

Tr. 2

CM126 27,17 22,92 4,25

5

CM127 24,48 22,23 2,25

CM128 23,21 20,86 2,35

CM129 23 20,8 2,2

CM113 23,64 20,74 2,9

Tr. 3

CM125 27,74 25,49 2,25

3 CM124 25,38 23,13 2,25

CM113 23,64 20,74 2,9

Str. Fermei Tr. 4

CM98 30,42 29,17 1,25

4 CM99 30,11 28,5 1,61

CM100 29,58 27,84 1,74

CM101 28,42 27,17 1,25

Str. Gradinii

-

CM113 23,64 20,74 2,9

13

CM114 24,34 20,6 3,74

CM115 25,03 20,53 4,5

CM116 25,69 20,47 5,23

CM117 25,66 20,4 5,26

CM118 24,98 20,34 4,64

CM119 23,64 20,27 3,36

CM120 22,87 20,21 2,66

CM112 22,34 20,16 2,18

CM121 22,84 20,1 2,74

CM122 22,63 20,03 2,59

CM123 22,31 19,98 2,32

CM39 22 19,94 2,06

Str. Grindului

-

CM144 33,46 32,21 1,25

6

CM145 32,65 31,4 1,25

CM146 32,28 31,03 1,25

CM147 31,23 29,97 1,25

CM148 30,01 28,76 1,25

Page 24: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

CMex26 29,48 28,23 1,25

Str. Interioara

-

CM309 29,42 27,87 1,55

4

CM310 29,03 27,39 1,64

CM311 28,02 26,42 1,6

CM312 26,93 25,44 1,49

CMex4 26,54 25,04 1,5

Str. Inului -

CM176 27,41 26,16 1,25

6

CM177 26,21 24,96 1,25

CM178 25,15 23,9 1,25

CM179 24,38 23,33 1,04

CM180 23,8 22,77 1,03

CMex17 24,18 22,63 1,55

Str. Ioan Voada

-

CM283 20,13 18,23 1,9

3 CM282 19,41 17,81 1,6

CM284 18,62 16,66 1,96

Str. Izvorului

Tr. 1

CM134 24,1 23,05 1,05

3 CM135 26,15 22,97 3,18

CM126 27,17 22,92 4,25

Tr. 2

CM86 20,34 19,09 1,25

4 CM85 20,25 19 1,25

CM84 19,99 18,74 1,25

CM83 19,33 18,08 1,25

Tr. 3

CM48 19,16 17,91 1,25

3 CM47 18,89 17,59 1,3

CM46 18,88 17,28 1,61

CM42 18,21 16,81 1,4

Str. Jupiter

Tr. 1 CM345 28,34 27,09 1,25

2 CM346 27,91 26,16 1,75

Tr. 2

CM320 27,78 26,18 1,6

3 CM321 27,42 25,39 2,04

CM322 27,47 25,01 2,46

Str. Labirint

Tr. 1 + Aleea Labirint

CM184 26,08 24,83 1,25

6

CM185 25,27 24,02 1,25

CM186 24,18 22,63 1,55

CM187 23,24 21,87 1,36

CM188 22,41 21,08 1,33

CMex16 21,65 20,2 1,45

Tr. 2 CM182 22,38 21,13 1,25

2 CM183 21,21 19,96 1,25

Str. Lebedei

-

CM233 8,24 6,99 1,25

4 CM232 7,85 6,6 1,25

CM231 7,74 6,39 1,34

CMex2 7,74 6,19 1,55

Str. Tr. 1 CM242 18,9 17,65 1,25 4

Page 25: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Liliacului CM243 18,99 16,66 2,33

CM244 17,82 15,95 1,87

CMex8 17,25 15,7 1,55

Tr. 2

CM237 17,74 16,49 1,25

5

CM238 17,15 15,9 1,25

CM239 16,34 14,89 1,45

CM240 15,72 14,38 1,34

CMex9 14,99 13,54 1,45

Str. Macesului

-

CM14 19,37 17,92 1,45

5

CM13 18,88 17,62 1,26

CM12 17,9 16,65 1,25

CM11 16,88 15,63 1,25

CMex21 16,12 14,87 1,25

Str. Mircea cel Batran

- CM279 19,32 17,77 1,55

2 CM277 19,15 17 2,16

Str. Navigatorilor

-

CM218 11,56 10,31 1,25

6

CM217 11,84 10,12 1,72

CM216 11,45 9,64 1,81

CM215 10,75 9,16 1,59

CM214 10,13 8,68 1,45

CMex7 9,86 8,61 1,25

Str. Neptun -

CM315 25,9 24,65 1,25

3 CM316 24,41 23,16 1,25

CM317 23,02 21,29 1,73

Str. Nicolae Balcescu

-

CM280 21 19,05 1,95

3 CM281 20,07 18,52 1,55

CM282 19,41 17,81 1,6

Str. Nicolae Iorga

- CM2 18,16 16,61 1,55

2 CM1 18,33 16,52 1,8

Str. Olimp -

CM341 27,2 25,65 1,55

5

CM342 26,26 24,66 1,6

CM343 24,78 23,39 1,4

CM344 23,59 22,41 1,19

CM331 23,04 20,99 2,05

Str. Pescarilor

Tr. 1

CM37 15,32 14,07 1,25

3 CM36 15,41 14,01 1,41

CM35 15,56 13,91 1,65

Tr. 2

CM34 16,34 15,09 1,25

3 CM33 15,46 14,21 1,25

CM32 15,24 13,99 1,25

Str. Pescarilor

Tr. 3

CM94 21,84 20,59 1,25

5 CM93 20,37 19,12 1,25

CM83 19,33 18,08 1,25

CM92 18,28 17,02 1,25

Page 26: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

CM91 17,08 15,83 1,25

CM90 16,67 15,42 1,25

Str. Pescarilor

Tr. 4

CM15 26,34 24,59 1,75

4 CM110 25,11 23,4 1,71

CM111 23,94 22,33 1,62

CM112 22,34 20,16 2,18

Str. Pingului

-

CM299 17,29 15,46 1,83

11

CM300 16,84 15,03 1,8

CM301 16,48 14,73 1,75

CM302 16,06 14,38 1,69

CM303 15,97 14,24 1,74

CM304 15,96 14,11 1,85

Str. Pingului

CM305 15,99 13,99 2

CM306 15,82 13,9 1,92

CM307 15,56 13,71 1,85

CM308 15,51 13,63 1,88

CM289 15,58 13,28 2,3

Str. Plopului

Tr. 1

CM207 23,94 22,69 1,25

5

CM206 24,73 22,44 2,29

CM205 25,51 22,19 3,32

CM204 25,82 21,94 3,88

CM203 25,67 21,69 3,98

Str. Plopului

Tr. 2

CM193 25,77 24,22 1,55

8

CM194 25,77 24,01 1,76

CM195 25,51 23,87 1,64

CM196 25,21 23,63 1,58

CM197 24,93 23,38 1,55

CM198 24,61 23,14 1,47

CM199 24,45 22,95 1,5

CM186 24,18 22,63 1,55

Str. Saturn

Tr. 1 CM314 26,17 24,92 1,25

2 CM315 25,9 24,65 1,25

Tr. 2 CM318 26,06 24,81 1,25

2 CM319 25,91 24,04 1,87

Str. Scolii

Tr. 1 CM4 12,02 10,77 1,25

2 CMex18 10,92 9,67 1,25

Tr. 2

CM9 16,68 15,43 1,25

5

CM8 16,18 14,43 1,75

CM7 15,76 14,14 1,62

CM6 14,8 12,75 2,05

CMex19 13,03 11,78 1,25

Str. Soarelui - CM346 27,91 26,16 1,75

5 CM347 26,62 24,99 1,63

Page 27: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

CM348 25,33 23,78 1,54

CM349 24,15 22,57 1,57

CM332 23,8 20,72 3,08

Str. Stanii -

CM101 28,42 27,17 1,25

10

CM102 28,39 26,72 1,68

CM103 27,96 26,15 1,81

CM104 27,13 25,7 1,43

CM80 26,72 25,47 1,25

CM105 26,45 25,2 1,25

CM106 26,18 24,93 1,25

CM107 26,4 24,77 1,63

CM108 26,37 24,65 1,73

CM15 26,34 24,59 1,75

Str. Stefan cel Mare

Tr. 1

CM276 19,83 17,58 2,25

5

CM277 19,15 17 2,16

CM275 18,14 16,08 2,06

CM278 17,42 15,58 1,84

CM272 16,96 15,2 1,75

Tr. 2

CM273 18,58 17,03 1,55

3 CM274 18,11 16,49 1,61

CM275 18,14 16,08 2,06

Tr. 1

CM234 15,44 11,74 3,71

7

CM290 14,08 11,33 2,75

CM291 13,83 11,08 2,75

CM292 13,55 10,82 2,73

CM293 13,61 10,56 3,05

CM294 13,76 10,3 3,46

CM295 13,75 10,05 3,71

Str. Trandafirului

Tr. 2

CM285 17,4 15,54 1,86

6

CM286 17,07 15,16 1,92

CM287 16,34 14,35 1,99

CM288 15,81 13,93 1,88

CM289 15,58 13,28 2,3

CM234 15,44 11,74 3,71

Str. Uzinei

Tr. 1

CM221 5,91 4,66 1,25

3 CM220 5,65 4,28 1,37

CM219 5,3 4,05 1,25

Tr. 2

CM225 9,1 7,85 1,25

5

CM224 8,06 6,81 1,25

CM223 6,79 5,54 1,25

CM219 5,3 4,05 1,25

CMex6 5,01 3,76 1,25

Str. Venus -

CM322 27,47 25,01 2,46

15 CM323 27,06 24,75 2,3

CM324 26,69 24,45 2,24

CM319 25,91 24,04 1,87

Page 28: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

CM325 24,56 22,71 1,85

CM326 23,7 22,1 1,6

Str. Venus

CM327 23,52 21,98 1,54

CM328 23,4 21,88 1,52

CM329 22,99 21,39 1,6

CM317 23,02 21,29 1,73

CM330 22,99 21,18 1,81

Str. Venus

CM331 23,04 20,99 2,05

CM332 23,8 20,72 3,08

CM333 24,26 20,57 3,69

CM334 24,66 20,41 4,25

Str. Viilor -

CM89 22,55 21,3 1,25

4 CM88 22,33 21,08 1,25

CM87 21,04 19,79 1,25

CM86 20,34 19,09 1,25

Str. Violetei -

CM254 16,28 14,53 1,75

3 CM255 15,94 14,2 1,74

CM256 16,73 13,98 2,75

Str. Zambilei

-

CM246 16,4 14,25 2,15

8

CM247 15,65 13,67 1,99

CM248 15,46 13,29 2,16

CM249 14,54 12,99 1,55

CM250 14,25 12,7 1,55

CM251 14,47 12,56 1,91

CM252 15,33 12,42 2,91

CM253 15,63 12,38 3,25

Str. Zefirului

-

CM212 12,03 9,28 2,75

5

CM211 9,96 7,55 2,41

CM210 7,77 5,02 2,75

CM209 5,67 3,04 2,63

CMex5 4,01 1,46 2,55

Str. Teilor -

CM350 9,58 7,6 1,98

3 CM351 9,42 7,46 1,96

CMex30 9,85 7,32 2,53

Str. Costinesti

-

CM352 6,69 3,9 2,79

5

CM353 5,74 3,32 2,41

CM354 4,72 2,75 1,97

CM355 4,55 2,29 2,27

SPAU1 PR

4,51 1 3,51

Caminele de vizitare au fost prevazute cu urmatoarele roluri:

camine de vizitare si inspectie

in punctele de schimbare a dimensiunilor;

in punctele de schimbare a pantei;

in punctele de schimbare a directiei;

Page 29: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

camine in punctele in care apele de canalizare necesita control calitativ din partea organelor de exploatare.

In general la retelele de canalizare in zonele unde viteza apei nu depaseste 0,7 m/s (in zonele de capat al colectoarelor unde si debitul colectat este mai mic) trebuie prevazute camine de spalare pentru a realiza curatarea colectoarelor. Spalarea si curatirea retelei de canalizare sunt doua operatii foarte importante pentru buna functionare a retelei. Pe zonele in care exista tronsoane cu viteza mai mica decat viteza de autocuratire se impune solutia de a se echipa caminele incipiente ale fiecarui tronson cu piesele speciale pentru camin de spalare (clapeta care permite acumularea apei si descarcarea brusca a acestei). Racordarea abonatilor la reteaua de canalizare stradala se va face:

in caminele de vizitare amplasate pe reteaua stradala, sau

in camine de racord noi care se amplaseaza pe reteaua stradala in punctul de racord sau

prin prevederea de piese in „Y” pe reteaua de canalizare stradala in punctul de racord.

Un racord de canalizare menajera (sau pluviala) consta din urmatoarele componente:

Conducta de iesire canalizare din cladire (Dn 150 mm) si cu caminul de racord al cladirii

Conducta de racord la caminul de racord al proprietatii (Dn 150 mm)

Caminul de racord al proprietatii. Acest camin poate fi amplasat in afara proprietatii (recomandat, pentru a avea acces permanent nerestrictionat) sau in interiorul proprietatii.

La fel ca si in cazul retelei de alimentare cu apa potabila, exista un punct clar definit de limitare a retelei de canalizare publice si a celei private. Racordul de canalizare este partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale abonatului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord. Racordul de la caminul de racord spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare. Exploatarea, intretinerea si repararea lor sunt in sarcina operatorului de apa/canal. Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatia interioara a abonatului se face prin caminul de racord care este ultima componenta a retelei publice de canalizare. Dupa acest camin de racord, incepe instalatia interioara a imobilului. Abonatul intretine si repara instalatia interioara de apa uzata pana la caminul de racord. In cazul in care caminul de racord se afla pe proprietatea abonatului, acesta este obligat sa mentina curatenia si sa-l intretina in stare corespunzatoare.

3.5.2.2 Execuţia lucrărilor

Lucrările de subtraversare a drumului se vor executa de o întreprindere specializată în execuţia lucrărilor de foraje orizontale dirijate şi vor respecta măsurile şi prevederile în vigoare privind garantarea circulaţiei pe drumurile publice.

3.5.2.3 Modul de refacere a zonelor afectate;

În cadrul lucrărilor, zonele afectate sunt situate în zona rigolelor laterale drumului judetean. Terenul şi rigolele vor fi refăcute la starea iniţială.

3.5.3 Intersectii cu alte retele

Pe raza localitatii exista retea de apa potabila, retea de electricitate, retea de telefonie fixa si mobila.

Page 30: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

La incrucisari cu alte retele edilitare: cabluri electrice, cabluri telefonice, etc se vor respecta distantele minime si conditiile de protectie prevazute in STAS 8591/97 - „Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare" in avize si reglementari in domeniu. Inaintea de inceperea lucrarilor, beneficiarul va inmina cu proces verbal avizele obtinute de la proprietarii retelor din zona lucrarilor. Antreprenorul va lua legatura cu proprietarii de retele afectate de lucrare si vor stabili impreuna un program de lucru pentru depasirea acestor intersectii in timpul executiei lucrarilor.

3.5.4 Elemente componente ale reţelei de canalizare

Caminele de vizitare sunt suprapuse sectiunii transversale a canalelor (sectiunea transversala a canalului este inclusa in camine). Caminele prevazute sunt camine din beton.

3.5.4.1 Cămine de vizitare din beton

Caminele de vizitare de trecere sau de intersectie (curente) sunt conform STAS 2448, alcatuite dintr-o camera de lucru de 2 m inaltime, un racord intre camera de lucru si cosul de acces format dintr-o piesa tronconica 1000/800 mm si un cos de acces cu diametrul de 800 mm, prevazut cu scari metalice de coborare. Sunt constructii din beton, prefabricate. Pe locul de amplasare se toarna doar fundatia din beton simplu. Formele si dimensiunile radierelor caminelor de vizitare sunt prevazute de STAS 2448. Fundatiile caminelor de vizitare se executa din beton simplu clasa C20/25. Se pot executa şi prefabricate, în ateliere centralizate. La caminele in care se face schimbarea directiei canalului unghiul intre cele doua directii

trebuie sa fie maximum 90. Camera de lucru va avea inaltimea maxima de 2 m si latimea de 1 m masurata in sensul axului canalului la care se face accesul, simetric fata de axul canalului de acces. In camera este prevazut un spatiu de adapostire, largit in afara cosului de acces pe toata latimea camerei, cu inaltimea de 2 m si latimea de minimum 0,2 m. Peretii interiori ai caminelor se tencuiesc cu un strat de 2 cm de mortar de ciment. Imbinarea tuburilor prefabricate se face cu mortar de ciment. Prima treapta a scarii de acces, la caminele de vizitare se aseaza la 50 de cm distanta de capac, iar ultima la maximum 30 de cm deasupra banchetei. Se pot utiliza si camine de plastic pentru caminele de vizitare.

3.5.4.2 Camine de schimbare de directie si/sau schimbare de panta

Caminele de schimbare de directie si/sau panta prevazute sunt asemanatoare cu cele de vizitare si permit o schimbare de directie atat in plan vertical cat si in plan orizontal. Acesta presupune ca intrarile si iesirile conductelor de canalizare nu sunt dispuse pe acelasi ax. La caminele de schimbarea directiei unghiul dintre cele doua directii trebuie sa fie de maxim 90o.

3.5.4.3 Camine de rupere de panta

Caminele de rupere de panta prevazute sunt asemanatoare cu cele de vizitare si permit o diferenţă de cote de radier in plan vertical a conductelor de intrare şi ieşire. Acesta asigură ca intrarile si iesirile conductelor de canalizare să fie decalate pe verticală cu o diferenţă maximă de 80 cm. În cazul când aceasta diferentă este mai mare este necsar proiectarea unor cămine speciale de rupere de panta.

Page 31: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

3.5.4.4 Camine de spalare

Camine de spalare sunt camine dispuse pentru spalarea retelelor de tip divizor pentru diametre mici. Caminele de spalare sunt asemanatoare cu cele de vizitare si au prevazute sisteme de retentie a apei in camin sau in conductele si caminele amonte de camin. Aceste sisteme permit retentia apei pana la umplerea caminului sau tronsonului de canalizare amonte iar prin deschiderea brusca a sistemului de retentie se creaza un debit de apa in aval care permite curatarea si antrenarea depunerilor de pe conductele de canalizare. Uzual, sistemele de retinere sunt realizate cu clapete de retinere de fonta, actionate de un lant, de la suprafata terenului.

3.5.5 Staţii de pompare apă uzată (SPAU)

3.5.5.1 Descriere staţii de pompare ape uzate menajere

Statiile de pompare apa uzata SPAU sunt destinate transportului apelor uzate dintr-o zona de colectoare cu curgere gravitationala in alta zona de colectoare cu curgere gravitationala si apoi spre reteaua de canalizare Eforie Sud. Reteaua de canalizare menajera a comunei este configurata pe zone cu curgere gravitationala; din cauza topografiei terenului, pentru ca apele uzate colectate sa ajunga la reteaua de canalizare Eforie Sud este nevoie de statii de pompare ape uzate (SPAU) care sa transfere apele uzate colectate din unele zone cu curgere gravitationala spre alte zone cu curgere gravitationala spre reteaua de canalizare Eforie Sud (pompare si eventual repompare). Statiile de pompare ape uzate sunt de tip prefabricat, au diametrul de minim 1.0 m si inaltimea totala cuprinsa intre 3,0 – 5.0 m.

Statiile de pompare de pe reteaua de canalizare se vor amplasa pe marginea drumului, pe zona dintre limita de proprietate si rigola existenta sau carosabilul drumului.

3.5.5.2 Construcţii şi arhitectură staţii de pompare SPAU

O staţie de pompare apa uzata (SPAU), complet echipata (“la cheie”), este realizată într-un modul prefabricat avand urmatoarea componenta: a) Statia de pompare, confectionata din fibra de sticla armata cu polymeri. b) Doua bucati electropompe de ape uzate, în configuraţia 1A+1R c) Accesoriile din statia de pompare: 2 buc coturi de refulare pentru pompe, conducte din otel inox, 2 buc vane sertar, doua buc. clapeti cu bila, bare de ghidaj si lant de ridicare pentru pompe. d) Tablou de control si automatizare pentru cele doua electropompe, care include 4 bucati electrozi de nivel.

3.5.5.3 Instalaţii hidraulice staţie de pompare SPAU

Statia de pompare este echipata cu pompe de apa uzata, prevazute cu tocator, in sistem 1A + 1R De la statia de pompare SPAU, apele sunt transportate printr-o conducta de refulare PEID pana in primul camin al retelei de canalizare menajera in care deverseaza.

3.5.5.4 Conducte de refulare de la statiile de pompare ape uzate SPAU

Conducte de refulare sub presiune de la staţiile de pompare ape uzate SPAU sunt prevazute din conducte PEHD PE100 Pn6.

Page 32: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

4 SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

4.1 Protectia calitatii apelor

Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale. Proiectarea lucrărilor de infrastructură se va face astfel încât contaminarea potenţială a cursurilor de apă, lacurilor, pânzei freatice, să fie evitată. Limitele maxime admise pentru concentraţiile indicatorilor sunt stabilite prin H.G. 188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, MODIFICATA SI COMPLETATA prin H.G. 352/11.05.2005 Legislatie privind calitatea apei:

H.G. 188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, MODIFICATA SI COMPLETATA prin H.G. 352/11.05.2005

Legea 107/1996–Legea apelor cu completarile si modificarile ulterioare (Legea nr. 310/2004);

4.1.1 Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe durata executiei lucrarilor Deoarece volumul lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului nu este mare, iar amplasamentul este situat intr-o zonă izolată, la distanta mare de zone protejate, afectarea mediului inconjurator in timpul executiei va fi minima. În timpul perioadei de execuţie va fi necesar consum de apă pentru producerea betonului utilizat la turnarea constructiilor. Betonul va fi prelucrat în staţiile de betoane şi adus la punctul de lucru cu ajutorul autotransportoarelor speciale tip CIFA. Apa necesară consumului personalului muncitor pe parcursul perioadei de realizare a lucrărilor de modernizare va fi adusă la punctele de lucru în butelii tip PET. Şantierele organizate vor fi dotate obligatoriu cu WC-uri ecologice. Singura sursă de poluare a apelor freatice ar putea-o constitui scurgerile accidentale de carburanţi de la utilajele vehiculele folosite. Pentru a se evita aceste situaţii se vor folosi doar utilaje performante şi fiabile, toate operaţiile de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto urmând a se realiza doar în locaţii special destinate acestiu scop. În perioada de realizare a obiectivului s-a prevăzut amplasarea şantierelor de lucru cat mai departe de cursurile de apă (Barcău), pentru a se exclude riscul oricărei poluări accidentale. În condiţiile organizării de şantier la parametrii menţionaţi, impactul lucrărilor asupra calităţii apelor este nesemnificativ.

Pe durata functionarii sistemului de canalizare Sursele de poluanti pentru ape, de suprafata sau freatice, sunt evacuarile de apa uzata provenite de la gospodariile populatiei si de la agentii economici care isi desfasoara activitatea in localitate. In cadrul prezentei investitii, aceste surse de poluare a apelor de suprafata si subterane sunt eliminate, prin preluarea apelor uzate prin reteaua de canalizare si transportate catre reteaua de canalizare Eforie Sud.

4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Scopul proiectului este realizarea unui sistem de colectare ape uzate si tratarea acestora intr-o statie de epurare Eforie Sud care apartine RAJA Constanta.

Page 33: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

4.2 Protectia aerului

Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi a bunurilor materiale. Pe perioada de proiectare-execuţie-întreţinere se vor respecta următoarele obligaţii în domeniu:

protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici, atunci cand este cazul;

soluţii proiectate care să confere performanţe tehnologice în scopul reducerii emisiilor poluante

Legislatie privind calitatea aerului:

STAS 12.574/87 - “Condiţii de calitate a aerului din zonele protejate”;

OUG nr.243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari din Legea nr.655/2001

HG nr.893/2005 pentru modificarea si completarea HG nr.568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M prin care se aproba “Conditiile tehnice privind protectia atmosferei”, precum si “Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare”;

HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptatã a evacuãrilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011 şi are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.

Legea nr.104/15.06.2011 asigură transpunerea: - Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L152 din data de 11.06.2008. - Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L23 din data de 26.01.2005

4.2.1 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Pe durata executiei lucrarilor Substanţele pasibile de a infesta atmosfera, ca urmare a desfăşurării lucrărilor de realizare a investiţiei sunt gazele de ardere, provenite de la motoarele utilajelor care vor fi utilizate pentru realizarea lucrărilor propuse, precum şi de la mijloacele auto, care vor fi folosite pentru transportul materialelor. Valorile concentraţiilor poluanţilor gazoşi, generaţi în aerul ambiental, ca urmare a desfăşurării proiectului se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul 592/2002. Pe durata functionarii sistemului de canalizare Caracteristicile climei sunt influenţate în general de circulaţia atmosferei,a maselor de aer, de poziţia geografică şi de particularităţile reliefului. Sistemul de canalizare a localitatii va reprezenta o sursa de poluare atmosferica, dar fara efecte cuantificabile si cu influenta nesemnificativa asupra calitatii factorului de mediu " AER ".

Page 34: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

4.2.2 Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Deoarece factorul de mediu AER este afectat in limite admise, fara a se depasi concentratiile maxim admise nici la emisii si nici la imisii nu s-au prevazut instalatii pentru epurarea gazelor reziduale.

4.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot în mediul înconjurător sunt stabilite în funcţie de caracteristicile activităţilor în aer liber sau din clădirile din zonele funcţionale respective, considerate ca protejate sau ca sursă de zgomot. Reglementări din România privind zgomotul şi vibraţiile:

STAS 10009-88: Acustică urbană: Limite admisibile ale nivelului de zgomote; privitor la stabilirea valorilor maxime admisibile ale zgomotului pentru zona locuita;

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 stabileşte limitele maxim admisibile ale nivelelor de zgomot (Leq) în locuinţe.

Manual in vederea aplicarii Directivei IPPC in Romania (OUG 152/2005) - Ghidul tehnic pentru protecţia împotriva zgomotului,

NORMATIV PRIVIND ACUSTICA ÎN CONSTRUCŢII ŞI ZONE URBANE Indicativ C125-2012, Partea I – Prevederi generale privind protecţia împotriva zgomotului. Indicativ C 125/1- 2012

SR ISO 1990 - 1,2,3 - referitor la caracterizarea si măsurarea zgomotului din mediul inconjurator;

Ordinul nr. 756/1997- aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului”;

SR 12025/1-94: Efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri. Metode de măsurare:

STAS 12025/- 94 stabileşte metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor aferenţi produse de traficul rutier, propagate prin străzi şi care afectează clădiri sau părţi de clădiri.

SR 12025/2-94: Acustica în construcţii: Efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de clădiri. (Limite admisibile):

STAS-ul SR 12025-2/94 stabileşte limitele admisibile pentru locuinţe şi clădiri socio-culturale precum şi pentru ocupanţii acestora, care pot fi afectate de vibraţii produse de utilaje interne/externe sau de vibraţii propagate ca urmare a traficului rutier de pe străzile din apropiere.

4.3.1 Sursele de zgomot şi de vibraţii;

Pe durata executiei lucrarilor Pe perioada realizării investiţiei se va produce o creştere a nivelului de zgomot şi vibraţii, datorită funcţionării utilajelor şi a deplasării mijloacelor auto. Zgomotele rezultate în urma activităţii desfăşurate în cadrul obiectivului au un efect local şi nu afectează semnificativ potenţialii receptori sensibili, datorită metodei şi tehnologiilor de exploatare folosite. Sursele de zgomot şi vibraţii vor fi active o perioadă de maximum 10 ore/zi. Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua următoarele măsuri: - menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei indicaţi în cărţile tehnice; - reducerea la minim a timpilor de funcţionare a utilajelor; - dotarea cu amortizoare de zgomot a utilajelor folosite. La apariţia oricărui zgomot suspect şi deranjant, se vor lua măsurile necesare de oprire a utilajelor şi de remediere a defecţiunilor şi a surselor de zgomot. Pentru minimizarea efectului vibraţiilor cauzate de mijloacele de transport se vor adopta următoarele măsuri: - se va impune o limită de viteză de 5 km/oră;

Page 35: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

- transportul materialului excavat se va realiza doar în timpul zilei, în perioada când locuitorii sunt angrenaţi în activităţi economico-sociale.

Pe durata functionarii sistemului de canalizare Reţeaua de canalizare nu produce zgomote. 4.4 Protecţia împotriva radiaţiilor.

4.4.1 Sursele de radiaţii;

In cadrul prezentei investitii nu exista surse de radiatii

4.4.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

4.5 Protectia solului si subsolului

Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru proiectarea lucrărilor de construcţii. La execuţia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp.

4.5.1 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Sursele de poluanti pentru sol, subsol şi ape freatice pot provenii din activitatea de executie a lucrarilor sau din exploatarea lucrarilor.

4.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pe durata executiei lucrarilor Pentru reducerea sau diminuarea impactului produs asupra solului, vor fi prevăzute următoarele măsuri : - dimensiunile lucrărilor de excavatie vor fi limitate la strictul necesar atingerii obiectivului; - in cazul lucrărilor de descopertare, pătura superficială de sol va fi extrasă si depozitată separat (in halda de sol vegetal), urmand ca la refacerea ecologică obligatorie a amplasamentului (după terminarea lucrarilor obiectului) să fie folosita pentru resolificari; - se vor efectua operaţiunii de conservare a depozitului de sol vegetal unde este cazul (in scopul prevenirii fenomenelor de depreciere, impurificare, imprăstiere si alterare) constand din: compactarea si nivelarea materialului descopertat depus, realizarea de pante de scurgeri si drenuri, inierbare sau plantare temporara cu lăstăris, aerare, fertilizare. - pentru diminuarea răspandirii prafului si pulberilor in atmosferă si depunerea acestora pe terenurile invecinate lucrarilor (afectand solul si vegetaţia), materialul incărcat in mijloacele de transport vor fi udate cu un autostropitor, ori de cate ori se va considera necesar (in perioada de vară, zilnic). - drumurile care vor fi amenajate vor fi prevăzute cu sanţuri de scurgere, ale căror taluzuri vor fi inierbate impotriva eroziunii; - in cadrul organizării de santier, conteinerele cu deseuri reciclabile vor fi amplasate pe o platforma betonată. - solul impregnat (accidental) cu hidrocarburi va fi recuperat, depozitat in conteinere metalice si transportat la puncte de tratare . - depozitarea materialelor de construcţie se va face în condiţii care să asigure protecţia factorilor de mediu şi se va urmări ca acestea să nu blocheze căile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale); - se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii; Pe perioada realizării investiţiei morfologia solului va fi afectată datorită excavării terenului, excavatie ce va fi utilizat în parte pentru umplerea şanţurilor, în parte pentru aducerea unor terenuri la cotă în scopul obţinerii planeităţii platformelor.

Page 36: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

În scopul evitării producerii unor poluări accidentale a solului datorită scurgerilor de carburanţi sau uleiuri, în locaţiile propuse ca şi şantiere nu se vor realiza lucrări de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto.

La finalizarea lucrărilor de execuţie zonele amenajate ca şi şantiere temporare de lucru vor fi supuse unor lucrări de aducere la starea initiala astfel încat terenul să aibă aceeaşi destinaţie ca şi cea iniţială.

Calitatea solului şi a subsolului nu va fi afectată semnificativ de lucrările de realizare a investiţiei.

Pe durata functionarii sistemului de canalizare - deşeurile rezultate se vor colecta separat pe categorii şi coduri de deşeuri şi depozitate controlat pe suprafeţe betonate şi în recipienţi corespunzători; -se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversărilor accidentale prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiile anterioare producerii deversărilor; -verificarea periodică a etanşeităţii structurilor subterane (reţeaua de canalizare, conducte) şi remedierea neconformităţilor în situaţia constatării acestora. -se vor lua măsuri pentru prevenirea emisiilor accidentale de produse petroliere pe sol.

4.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Realizarea investiţiei nu va afecta flora şi fauna locală, lucrările urmând să se desfăşoare numai în intravilan, cu afectarea temporară a unor suprafeţe de teren, complet antropizate. Prin proiect se prevede ca după finalizarea tuturor lucrărilor să se realizeze înierbarea suprafeţelor afectate pe suport din strat vegetal. Odată cu finalizarea investiţiei se vor crea condiţiile îmbunătăţirii stării de calitate a apelor din zona comunei, datorită sistării evacuării necontrolate de ape uzate. Măsurile menţionate anterior referitor la reducerea poluării factorilor de mediu se constituie ca şi măsuri de protecţie a biodiversităţii.

4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Prin prezentul proiect nu au fost identificate areale sensibile care pot fi afectate de executia lucrarilor sau exploatarea investitiei.

4.6.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Pe durata executiei lucrarilor

Pentru diminuarea impactului produs de praful, emisiile de noxe si zgomotul rezultat in urma activitatii desfasurate de constructii si transport, se vor lua o serie de măsuri si se vor folosi : - tehnici de executie eficiente; - utilaje si autovehicule dotate cu motoare performante care au consum mic si emisii reduse de noxe; - Va fi interzis capturarea, distrugerea sau uciderea prin orice mijloace a faunei sălbatice care ar putea ajunge pe amplasamentul destinat investiţiei. - Se vor indepărta formaţiunile vegetale si/sau arbustii numai in locaţia propriu-zisă a obiectelor investitiei si doar dacă este necesar acest lucru. Se interzice distrugerea formaţiunilor ierboase de pe restul suprafeţei si in vecinătatea acestuia. Este interzisă arderea vegetaţiei. - Va fi interzis să se depoziteze deseuri de orice fel pe suprafaţa sau in vecinătatea lucrarilor, in alte locuri decat cele special amenajate.

Page 37: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Pe durata functionarii sistemului de canalizare

Se interzice plantarea coniferelor sau a altor specii ornamentale, pentru a nu perturba ecosistemul.

4.7 Protectia asezarilor umane şi a altor obiective de interes public

NU sunt afectate construcţiile şi aşezările umane din vecinătate. Prin natura şi structura fluxurilor tehnologice de producţie desfăşurate în cadrul perimetrului ocupat de investiţie, nu se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. De asemenea, în timpul procedeelor tehnologice nu sunt manipulate substanţe toxice sau periculoase, iar maşinile, utilajele care vor realiza investiţia nu prezintă vreun risc semnificativ de producere de accidente majore sau avarii în exploatare.

4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

Reteaua de canalizare se realizeaza pe teritoriul intregii comune.

4.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Factorul de mediu peisaj Realizarea investiţiei propuse nu va afecta peisajul zonei. Factorul de mediu populatie Pentru diminuarea impactului produs de praful, emisiile de noxe si zgomotul rezultat in urma activitatii desfasurate de constructii si transport, se vor lua o serie de măsuri si se vor folosi : - tehnici de executie eficiente; - utilaje si autovehicule dotate cu motoare performante care au consum mic si emisii reduse de noxe; Peisajul Realizarea investiţiei propuse nu va afecta peisajul zonei. Mediul social şi economic: Realizarea lucrarilor pentru sistemele centralizate de apa si de canalizare, pe linga oportunitatea ecologica, va fi utila comunitatii locale, creând posibilitatea racordarii unui numar cit mai mare de consumatori la utilitati tehnico-edilitare. Protecţia siturilor arheologice şi istorice In cazul in care se vor gasi vestigii arheologice si istorice, se va respecta legislatia in vigoare. Legislatia in vigoare privind protectia siturilor arheologice si istorice:

Ordonanţă privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. (Ordonanţa Guvernului nr. 43 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 45/31.01.2000)

LEGE nr. 378 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

Legea 258 M.Of 603/ 12 iul 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arhitectural şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

Page 38: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

4.8 Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Legislatie privind gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase

Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor

HG 1470/2004-Planul National de etapa privind gestiunea deseurilor;

LEGEA nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

LEGEA nr. 431/2003 privind aprobarea OUG nr. 61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art. 7 din OUG nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

LEGEA nr. 139/2002 pentru aprobarea OUG nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor

LEGEA nr. 515/2002 pentru aprobarea OUG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

HOTARARE nr. 441/2002 pentru modificarea si completarea HG nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate

HOTARARE nr. 1159/2003 pentru modificarea HG nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate

HOTARARE nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase

HOTARARE nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor;

HOTARARE nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

HOTARARE nr.268/2005 pentru modificarea si completarea HG nr.128/2002 privind incinerarea deseurilor

HOTARARE nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

HOTARARE nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

HOTARARE nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Hotărârea de Guvern 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurilor, inclusiv deşeurile periculoase

Hotarire nr. 932 /2004 modificarea si completarea H.G. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase

4.8.1 Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

Pe durata executiei lucrarilor Principalele produse generate de activitatea de constructie a retelei de canalizare, ce pot fi clasate ca deseuri, sunt materialele rezultate din decaptari de sol vegetal si din sapaturi. Deseurile menajere rezultate din activitatea de constructii vor fi colectate in puncte stabilite si vor fi evacuate periodic de o firma de salubritate. In activitatea de constructie a sistemului de canalizare menajera, se va tine seama de reglementarile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si recircularea deseurilor. Deşeurile rezultate vor fi colectate de constructor şi transportate la sediul firmei pentru sortare şi preluare de către o societate de colectare a deşeurilor, în baza unui contract de prestări servicii de preluare/valorificare deşeuri.

Pe durata functionarii sistemului de canalizare Fluxul tehnologic de tratare a apei uzate va produce namol deshidratati si materii solide, colectate la gratarul cu curatire manuala, care vor fi evacuate la groapa de gunoi a localitatii.

Page 39: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Tipurile şi cantităţile de deşeuri se vor raporta conform cerinţelor impuse de legislaţia în domeniu (se va realiza fişa fiecărui deşeu, precum şi planul anual de gestiune al deşeurilor). Nămolul este clasificat în mod oficial ca şi deşeu însă în conformitate cu ierarhia gestionării deşeurilor, politica acceptată este de a utiliza nămolul în mod benefic ori de câte ori este fezabil, fie ca şi fertilizator organic pe terenuri, fie ca şi sursă de energie recuperată prin combustie. Există un număr mare de directive şi reglemetări ale CE cu implicaţii directe sau indirete asupra gestionării nămolului ce au fost transpuse în legislaţia românească. Utilizarea nămolului în agricultură este privită ca fiind una dintre cele mai durabile opţiuni de gestionare a nămolului însă preferinţa pentru agricultură este reiterată în legislaţia CE (Directiva 91/271/EEC si Directiva 86/286/EEC) dat fiind faptul că standardul de calitate al nămolului îndeplineşte anumite cerinţe iar utilizarea sa este coontrolată şi monitorizată pentru a minimiza potenţialul impact asupra mediului şi al sănătăţii umane. Legislaţia principală în România în acest sens este MO 344/2004 ce transpune directiva CE 86/278/CEE pentru protecţia mediului şi în special a solului, atunci când nămolul este utilizat în agricultură.

4.8.2 Modul de gospodărire a deşeurilor.

Pe durata executiei lucrarilor

In activitatea de constructie a sistemului de canalizare menajera, se va tine seama de reglementarile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si recircularea deseurilor.

Deşeurile rezultate vor fi colectate de constructor şi transportate la sediul firmei pentru sortare şi preluare de către o societate de colectare a deşeurilor, în baza unui contract de prestări servicii de preluare/valorificare deşeuri.

Pe durata functionarii sistemului de canalizare

Tipurile şi cantităţile de deşeuri se vor raporta conform cerinţelor impuse de legislaţia în domeniu (se va realiza fişa fiecărui deşeu, precum şi planul anual de gestiune al deşeurilor).

Deşeurile vor fi depozitate pe platformă betonată, în containere speciale pentru fiecare tip de deşeu, etichetate.

4.9 Gospodarirea substantelor şi preparatelor chimice periculoase

4.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Pe durata executiei lucrarilor Nu se utilizeaza la executie substante clasificate ca toxice si periculoase. Pe durata functionarii sistemului de canalizare Nu se utilizeaza substante clasificate ca toxice si periculoase.

4.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Pe durata executiei lucrarilor

Nu se utilizeaza la executie substante clasificate ca toxice si periculoase.

Page 40: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Pe durata functionarii sistemului de canalizare

Achiziţionarea substanţelor periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fişa tehnică de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse dc legislaţia de protecţie a muncii. Substanţele chimice utilizate vor fi depozitate în încăperi betonate, acoperite şi închise, ventilate gestionate de personal instruit;

Page 41: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

5 PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

5.1 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Monitorizarea factorului de mediu apa va fi monitorizat în activitatea curentă de construcţie şi postconstrucţie şi va urmări: comportarea în timp a acestor lucrări în vederea preîntâmpinării poluării apelor freatice sau a surselor potabile existente în vecinătate (sisteme potabile, fântâni, etc). Considerăm la această etapă că acest factor nu este afectat în mod direct de construcţia investiţiei. Monitorizarea calităţii apelor subterane pe durata investitiei se va realiza, daca este cazul, prin prevederea unui puţ de monitorizare lângă bazinul de omogenizare. Poluanţii specifici vor fi analizaţi prin prelevarea de probe periodice. Monitorizarea calităţii apei pluviale ce sunt colectate de rigolele din incinta şi evacuate în Canalul de desecare alaturat, daca este cazul, se va face periodic înainte de deversare, conform cerinţelor autorizaţiei de gospodărie a apelor. Monitorizarea factorului de mediu aer se va putea realiza în cooperare sau pe bază de contract cu societăţi dotate cu aparatură şi personal specializat, urmărindu-se impactul emisiilor de gaze aparţinând maşinilor, utilajelor, asupra zonei. Monitorizarea factorului de mediu sol se va realiza atât în etapa de construcţie cât şi întreţinere a lucrărilor prin mijloace proprii şi va urmări: cantitatea şi calitatea materiei prime depozitate. Tipurile şi cantităţile de deşeuri se vor raporta conform cerinţelor impuse de legislaţia în domeniu (se va realiza fişa fiecărui deşeu, precum şi planul anual de gestiune al deşeurilor). Monitorizarea deşeurilor - se va face prin evidenţa deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fară a se amesteca. Beneficiarul va deţine un registru care va conţine detalii cu privire la: cantităţile şi codurile deşeurilor, sursele deşeurilor, numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia, înregistrarea documentelor dc transport prevăzute de către reglementările in vigoare, confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului, detalii privind expediţiile respinse şi detalii privind orice amestecare voluntară a deşeurilor.

Page 42: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

6 LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER.

6.1 Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

6.1.1 Organizare de şantier.

O organizare de şantier constă în organizare de şantier tehnologică şi organizare de şantier socială. Având în vedere amploarea mică a investiţiei, în cadrul prezentei investiţii s-au prevăzut numai organizări de şantier tehnologice. Forţele de muncă necesare pentru realizarea lucrărilor proiectate s-au determinat conform graficului de eşalonare a lucrărilor. Cazarea şi hrana personalului nu sunt prevăzute întrucât angajaţii vor face naveta până la amplasamentul lucrarilor. Antreprenorul asigură transportul dinspre sediul societatii şi înapoi. Organizarea de şantier (tehnologică) cuprinde spaţii de lucru precum şi spaţii de depozitare a materialelor care vor fi puse în operă. Organizarea de şantier centrală (sediul şantierului) va fi amplasata pe terenul primariei, in cartierul Sinistrat pe strada Parului fara numar. La capitolul spaţii de lucru pentru personal se prevăd birouri, vestiare, magazii materiale si platforme depozitare. Pe lângă spaţiile de depozitare centralizate la sediul şantierului, vor fi distribuite şi altele pe lângă punctele importante de lucru:

În vederea montării conductelor de canalizare, conductelor de refulare de la statiile de pompare, depozitarea temporara a acestora şi a utilajelor folosite se va face imediat în apropierea amprizei drumurilor care se înscriu în traseu.

6.1.2 Organizarea platformei incintei.

Lucrările de organizare de şantier ale Antreprenorului vor cuprinde în principal:

Birou Manager Proiect

Vestiar muncitori

Magazie materiale

Magazie deserv-scule

WC ecologic

Platforme depozitare

6.1.3 Măsuri de protecţia contra incendiilor

În execuţie şi organizare vor fi respectate măsurile PSI prevăzute de normativele în vigoare. Dintre măsurile prevăzute se menţionează:

- respectarea distanţei de siguranţă între construcţiile provizorii şi cele existente, - instruirea şi formarea unei echipe dintre cei care vor lucra la obiectiv cu privire la

măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, - menţinerea liberă a căilor de acces a autospecialelor, - asigurarea unui spaţiu special pentru fumat.

Lista de dotări PSI pentru şantier: a. Stingator cu pulbere presurizat permanent de 5 kg, 4 bucăţi, dispuse astfel:

- 3 bucăti lângă barăcile de la platforma Antreprenorului, - o bucată lângă barăcile de la platforma facilitatilor Inginerului,

b. Punct PSI de exterior ,cu toate dotările: lada cu nisip, târnăcop, găleată etc. 6.1.4 Modul de amplasare a constructiilor. Construcţiile care se vor amplasa sunt de tipul baracă metalică. Ele vor fi amplasate pe fundaţii din dale de beton prefabricate, pentru a fi aşezate peste cota terenului amenajat.

Page 43: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Împrejurul barăcilor se vor prevedea trotuare perimetrale, pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor şi pentru a permite circulaţia pietonală indiferent de vreme. Barăcile vor fi amplasate în paralel, cu intespaţii între ele de cca, 2,0 m pentru a permite circulaţia. Se vor respecta distanţele de siguranţă între construcţiile provizorii şi cele existente. 6.1.5 Amenajari. Principalele amenajări ale organizarii de santier tehnologice sunt urmatoarele:

• panou identificare lucrare; • Drumul de acces la platforma organizării de şantier • Platforma generală amenajata • Platforma pentru depozitare conducte şi echipamente • Gardul de protectie al incintei organizării de şantier, prevăzut cu poartă acces • Magazii şi barăci, birouri administrative (baraci metalice) • Trotuare împrejurul barăcilor • pichet PSI (stingătoare, lada cu nisip, târnăcop, găleţi etc); • tablou electric de organizare de şantier, cu contor pentru înregistrarea

consumurilor; • în incinta organizării de şantier va fi prevăzut un WC ecologic pentru personalul

constructorului; • Iluminat perimetral

Se vor amenaja si mentine pe toata durata derularii Contractului spatii de lucru suficiente in fiecare localitate unde se implementeaza contractul. Antreprenorul va asigura pe toată perioada de execuţie a Lucrărilor şi va menţine curăţenia unor facilităţi suficiente de W.C. şi spălare pentru angajaţii săi. Contractantul va curăţi întreg şantierul ulterior ocupării acestuia cu lucrări, redându-l la starea initiala. Contractantul va menţine şantierul într-o stare curată, ordonată şi igienică, pe întreaga perioadă cât el este răspunzător de lucrare. El se va asigura că angajaţii săi nu au o comportare incorectă pe şantier sau pe proprietăţile din vecinătate. 6.1.6 Depozite de materiale. Depozitele principale pentru materialele ce se pun în operă sunt prevazute în incinta organizării de şantier principale (sediul şantierului). Pentru lucrările de betoane şi terasamente, posibilităţile de aprovizionare sunt următoarele:

Staţii de betoane: - oraş Constanta, etc

Balastieră: - judet Constanta 6.1.7 Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente; Asigurarea şi procurarea materialelor şi echipamentelor se va face centralizat de la sediul societatii sau de la furnizori. Unele din echipamente şi materiale vor fi livrate direct de la furnizor la punctele de lucru. 6.1.8 Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru

lucrări provizorii; Se folosesc utilităţile existente la nivelul local şi anume reţelele de energie electrică şi de telefonie. Din punct de vedere al telecomunicaţiilor, acestea se realizează folosind sistemul de telefonie la care este racordată localitatea şi sistemul de telefonie mobilă.

Page 44: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

6.2 Localizarea organizării de şantier;

Organizarea de şantier centrală (sediul şantierului) va fi amplasata pe terenul primariei in cartierul Sinistrat pe strada Parului fara numar. Pe lângă spaţiile de depozitare centralizate la sediul şantierului, vor fi distribuite şi altele pe lângă punctele importante de lucru.

6.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Deoarece volumul lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului nu este mare, iar amplasamentul este situat intr-o zonă izolată, la distanta mare de zone protejate, afectarea mediului inconjurator in timpul executiei va fi minima. Pe perioada realizării investiţiei morfologia solului va fi afectată datorită excavării terenului, excavatie ce va fi utilizat în parte pentru umplerea şanţurilor, în parte pentru aducerea unor terenuri la cotă în scopul obţinerii planeităţii platformelor. În scopul evitării producerii unor poluări accidentale a solului datorită scurgerilor de carburanţi sau uleiuri, în locaţiile propuse ca şi şantiere nu se vor realiza lucrări de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto.

6.4 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Substanţele pasibile de a infesta atmosfera, ca urmare a desfăşurării lucrărilor de realizare a investiţiei sunt gazele de ardere, provenite de la motoarele utilajelor care vor fi utilizate pentru realizarea lucrărilor propuse, precum şi de la mijloacele auto, care vor fi folosite pentru transportul materialelor. Valorile concentraţiilor poluanţilor gazoşi, generaţi în aerul ambiental, ca urmare a desfăşurării proiectului se vor încadra în limitele impuse prin OM 592/2002 şi STAS 12574/87. Singura sursă de poluare a apelor freatice ar putea-o constitui scurgerile accidentale de carburanţi de la utilajele vehiculele folosite. Pentru a se evita aceste situaţii se vor folosi doar utilaje performante şi fiabile, toate operaţiile de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto urmând a se realiza doar în locaţii special destinate acestiu scop. În perioada de realizare a obiectivului s-a prevăzut amplasarea organizarii de santier cat mai departe de cursurile de apă, pentru a se exclude riscul oricărei poluări accidentale. În condiţiile organizării de şantier la parametrii menţionaţi, impactul lucrărilor asupra calităţii apelor este nesemnificativ. Pe perioada realizării investiţiei se va produce o creştere a nivelului de zgomot şi vibraţii, datorită funcţionării utilajelor şi a deplasării mijloacelor auto. Zgomotele rezultate în urma activităţii desfăşurate în cadrul obiectivului au un efect local şi nu afectează semnificativ potenţialii receptori sensibili, datorită metodei şi tehnologiilor de exploatare folosite. Sursele de zgomot şi vibraţii vor fi active o perioadă de maximum 10 ore/zi. Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua următoarele măsuri: - menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei indicaţi în cărţile tehnice; - reducerea la minim a timpilor de funcţionare a utilajelor; - dotarea cu amortizoare de zgomot a utilajelor folosite. La apariţia oricărui zgomot suspect şi deranjant, se vor lua măsurile necesare de oprire a utilajelor şi de remediere a defecţiunilor şi a surselor de zgomot. Pentru diminuarea impactului produs de praful, emisiile de noxe si zgomotul rezultat in urma activitatii desfasurate de constructii si transport, se vor lua o serie de măsuri si se vor folosi:

Page 45: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

- tehnici de executie eficiente; - utilaje si autovehicule dotate cu motoare performante care au consum mic si emisii reduse de noxe; - Va fi interzis capturarea, distrugerea sau uciderea prin orice mijloace a faunei sălbatice care ar putea ajunge pe amplasamentul destinat investiţiei. - Se vor indepărta formaţiunile vegetale si/sau arbustii numai in locaţia propriu-zisă a obiectelor investitiei si doar dacă este necesar acest lucru. Se interzice distrugerea formaţiunilor ierboase de pe restul suprafeţei si in vecinătatea acestuia. Este interzisă arderea vegetaţiei. - Va fi interzis să se depoziteze deseuri de orice fel pe suprafaţa sau in vecinătatea lucrarilor, in alte locuri decat cele special amenajate.

6.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

In cadrul organizării de santier, conteinerele cu deseuri reciclabile vor fi amplasate pe o platforma betonată. - solul impregnat (accidental) cu hidrocarburi va fi recuperat, depozitat in conteinere metalice si transportat la puncte de tratare .

Deşeurile rezultate vor fi colectate de constructor şi transportate la sediul firmei pentru sortare şi preluare de către o societate de colectare a deşeurilor, în baza unui contract de prestări servicii de preluare/valorificare deşeuri.

Pentru a se evita scurgerile accidentale de carburanţi de la utilajele vehiculele folosite se vor folosi doar utilaje performante şi fiabile, toate operaţiile de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto urmând a se realiza doar în locaţii special destinate acestiu scop.

Page 46: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

7 LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

7.1 Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Lucrarea şi apoi utilizarea investiţiei nu presupune deteriorarea mediului înconjurător, deci nu se pune problema realizării unor lucrări speciale de reconstrucţie ecologică. Investitia are caracter permanent si nu se pune problema abandonarii terenului in caz de accident sau la incetarea activitatii. Investitia va fi modernizata sau extinsa in viitor, datorita tehnologiilor noi care vor apare si/sau datorita sporului de populatie. Amplasamentele afectate de investiţie sunt:

- Reţeaua de canalizare menajera - traseul conductelor este amplasat pe carosabilul străzilor comunale, carosabil care va fi refăcut, după terminarea lucrărilor, la starea iniţială.

La sfarsitul perioadei de executie, lucrările de refacere a mediului cu cea mai mare pondere vor fi cele de la nivelul organizarii de santier si vor consta in lucrări de ecologizare ale suprafeţei afectate: - curăţarea terenurilor folosite ca amplasamente pentru organizare de santier si depozite de combustibil, de uleiuri si alte resturi de materiale - retragerea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din zona de lucrari; - depozitarea deşeurilor industriale în locuri special amenajate; - dezafectarea utilităţilor şi constructiilor din cadrul organizării de şantier (au caracter provizoriu si sunt reprezentate prin construcţii nedurabile cu parter, de tip camp standardizat). - dezafectarea terenului de platforme betonate si fundatii; fierul beton se recicleaza iar betoanele se concaseaza si se recicleaza; - drumurile care nu se vor inchide vor fi amenajate cu sanţuri de scurgere, ale căror taluzuri se vor inierba pentru a nu fi erodate. 7.2 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări

accidentale;

Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. In caz contrar, se vor elimina deversările accidentale prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiile anterioare producerii deversărilor; Verificarea periodică a etanşeităţii structurilor subterane (reţeaua de canalizare, conducte) şi remedierea neconformitaţilor în situaţia constatării acestora. Se vor lua măsuri pentru prevenirea emisiilor accidentale dc produse petroliere pe sol. Se va deţine în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale.

7.3 Situatii de risc

Zona seismică de calcul conform P100-1/2013 se înscrie în următoarele caracteristici:

Valori de vârf ale acceleraţiei terenului ag=0,20 g

perioada de control (colţ) Tc=0.7 s Zonele de intravilan a satelor sunt neinundabile, fara pericol de alunecari de teren. Domeniul de activitate nu implica pericolul aparitiei unor accidente tehnice cu impact semnificativ asupra mediului. 7.4 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul, investitia este permanenta.

Page 47: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

7.5 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul, investitia este permanenta.

8 ANEXA 1 - BREVIARE DE CALCULE

8.1 Breviar de calcule hidraulice

8.1.1 Generalităţi

Datele de bază sunt cele din Studiul de Fezabilitate, cele furnizate de către Primăria comunei Tuzla si date din surse publice.

8.1.2 Necesarul de apa si Debite de calcul

La dimensionarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru localitati rurale AU FOST in vigoare urmatoarele principale standarde si normative, aparute in ani diferiti (iar cele referitoare la dimensionarea sistemelor de apa in mediul rural au fost anulate incepand cu data de 01.01.2014): Normative:

P66-2001 - Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural (anulat cu 01.01.2014)

GP 106-04 - Reglementare tehnică "Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural" (anulat cu 01.01.2014, raman in vigoare unele prevederi privind volume de incendiu rezervoare la localitati sub 5000 locuitori))

SR 1343/1-2006 - Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale.

SR 1846/1-2006 - Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare

SR 1846/2-2007 - Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice

STAS 4165-88 - Alimentări cu apă. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. Prescriptii generale.

GE 052-04 - Reglementare tehnica �”Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile”

Incepand cu 01.01.2014, urmatoarele normative au fost abrogate, ceea ce are ca efect principal ca nu mai exista diferente intre modul de calcul si dimensionare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din mediul rural sau urban: La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 639/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a II-a: Treapta biologică", indicativ NP-088-03*1), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 noiembrie 2003, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 640/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a III-a: Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q ≤ 50 l/s) şi foarte mică (Q ≤ 5 l/s)", indicativ NP-089-03*2), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 noiembrie 2003, şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 163/2005 privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate", indicativ NP 107-04*3), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 şi 337 bis din 21 aprilie 2005, se abrogă, iar Ordinul ministrului

Page 48: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 23/N/1997 privind aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare. Indicativ ST 021-1997"*4), Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 78/N/1998 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei. Indicativ NP 028-1998"*5), Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 60/N/1999 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea I: Treapta mecanică. Indicativ NP 032-1999"*6), Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 23/N/1999 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor. Indicativ I 22-1999"*7) şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.214/N/2001 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural. Indicativ P 66-2001"*8) îşi încetează aplicabilitatea. _____________ *1) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a II-a: Treapta biologică", indicativ NP-088-03, a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 4-5/2004, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti. *2) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a III-a: Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q ≤ 50 l/s) şi foarte mică (Q ≤ 5 l/s)", indicativ NP-089-03, a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 4-5/2004, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti. *3) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate", indicativ NP 107-04, a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 2/2005, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti. *4) Reglementarea tehnică "Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare. Indicativ ST 021-1997" a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 13/2001, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti, precum şi în Buletinul Informativ PROED SA. *5) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei. Indicativ NP 028-1998", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 78/N/1998, a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 6/2000, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti. *6) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea I: Treapta mecanică. Indicativ NP 032-1999" a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 4-5/2004, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti. *7) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor. Indicativ I 22-1999" a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 13/1999, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti. *8) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural. Indicativ P 66-2001" a fost

Page 49: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 11/2001, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti. Pentru dimensionarea unui sistem de alimentare in mediu rural este necesar aplicarea prevederilor standardelor si normativelor în vigoare, inclusiv cele conexe, care implică următoarele modificări fata de prevederile P66-2001 si GP 106-04:

SR 1343/1-2006 modifică modul de calcul al necesarului de apa, fata de P66-2001, in sensul că introduce detaliat consumuri, norme de consum si coeficienti, prevederi cu aplicabilitate atat pentru mediul urban cat si pentru mediul rural.

SR 1343/1-2006 modifică modul de calcul al rezervoarelor, fata de P66-2001 si STAS 4165-88, in sensul că introduce obligativitatea celor 3 volume de stocare: volum de compensare, volum de avarie si volum de incendiu. GP 106-04 are prevăzute aceste volume, dar fara caracter de obligativitate.

SR 1343/1-2006 modifică modul de calcul al debitelor de dimensionare pentru obiectele după rezervor, fata de P66-2001, in sensul că introduce obligativitatea considerarii debitelor pentru hidrantii interiori. GP 106-04 are prevăzute aceste debite de dimensionare, cu observatia ca este gresit prevederea lui Ks si nu este prevăzut Kp la debitul hidrantilori interiori.

Pentru dimensionarea unui sistem de canalizare in mediul rural este necesar aplicarea prevederilor standardelor si normativelor în vigoare, respectiv:

NTPA-011 - Norma tehnica din 28/02/2002 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20/03/2002 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti,

NTPA-002/2002- Normativul din 28 februarie 2002 (Normativul din 2002) privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare,

NTPA-001/2002 - Normativ din 28 februarie 2002 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali,

HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - M.Of. nr. 398/11.05.2005

NP 133-2013 - "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2013", care contine :

a) "Partea I-a: Sisteme de alimentare cu apă a localităţilor. Indicativ NP 133/1-2013"; b) "Partea a II-a: Sisteme de canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133/2-2013".

8.1.3 Date de baza pentru comuna Tuzla, jud. Constanta.

Datele considerate sunt date furnizate de primăria comunei Tuzla, date din Studiul de Fezabilitate si date din surse publice:

Page 50: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Nr.Crt. U.M.

1.

1.1 locuitori

capete

capete

capete

capete

capete

2.

loc.

pers.

loc.

pers.

scaun

pers.

pers.

pers.

pers.

pers./zi

pers.

pers./zi

pers.

pers

3.

3.1 mc/zi

GP 106:2004 - Ghid de proiectare,executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural

2.10

Nota 1 - Valorile privind tipul si numarul consumatorilor specificati in Tabelul 1 au fost furnizate de reprezentatii

300

2.9

- porcine

2.1

Categorie consumatori

- numar de locuri

STAS 10898:1985 - Alimentari cu apa si canalizari - Terminologie

0

0

30

0

- numar de angajati 0

Biserici

STAS 1343-1:2006 - Alimentari cu apa - Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale

2.7

12000

Camine culturale

Populatie

- numar de angajati

130

Animale

- bovine

245

15

SR 4163-2:1996 - Alimentari cu apa - Retele de distributie - prescriptii de calcul

SR 6819:1997 - Alimentari cu apa - Aductiuni - prescriptii de proiectare si de executie

STAS 4165:1988 - Alimentari cu apa - Rezervoare de beton armat si beton precomprimat - Prescriptii generale

STAS 1478-90 - Instalatii sanitare -Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale - Prescriptii fundamentale de

proiectare

TABELUL 1- DATE DE BAZA PRIVIND CONSUMATORII

2

0

120

130

- clienti

Consumatori agenti economici

Dispensare si cabinete veteriare

Primarie

2.4

2.5

2.6

- numar de angajati

- numar de angajati

Agenti economici 10

0

beneficarului investitiei.

ANEXA - BREVIAR DE CALCULE SISTEM DE CANALIZARE

1. STANDARDE SI NORMATIVE

2. DATE DE BAZA PENTRU INTOCMIREA BREVIARULUI DE CALCUL

2.3

2463

Consumatori care utilizeaza apa pentru nevoi gospodaresti (Ng)

2.2

850

- numar de locuri

1.2

- pasari (gaini, fazani,curci,gaste,rate )

- numar de locuri

2150

Consumatori publici si economici (Np)

Centre ingrijire batrani

150

- ovine/caprine

urmatoarelor standarde si normative in vigoare :

La elaborarea breviarului de calcul pentru sistemul centralizat de alimentare cu apa s-au avut in vedere si respectat prevederile

- cabaline

NP133:2013 - Normativ privind proiectarea, executatia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

- numar de angajati

Scoli si gradinite

Cantitate

Oficii Postale

- Vizitatori

2.8

Biblioteca

Magazine mici, baruri si bufete

- clienti

- numar de angajati

Pensiuni

- numar de angajati 0

- locuri

Page 51: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Conform STAS 1343-1:2006, necesarul de apa este definit ca suma cantitatilor de apa livrate prin bransament tuturor

beneficarilor/ utilizatorilor.

Debitele caracteristice ale necesarului de apa se calculeaza cu formulele :

a) Debitul mediu zilnic - notat Q zi.med. ;aceasta reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic in decursul unui an

,in mc/zi si se calculeaza cu formula :

Vol. an - volumul total de apa consumat intr-un an

N(i) - numarul de consumatori de o anumita categorie

q s (i) - este debitul specific ; cantitatea de apa necesara unui anumit tip consumator de apa exprimata

in [l/consumator,zi]

b)Debitul zilnic maxim - notat Q zi.max. ;acesta reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum maxim in decursul

unui an masurat in mc/zi si se calculeaza cu formula :

N(i),q s (i) - au aceeasi semnificatie ca si la punctul a)

Kzi - este coeficient de variatie zilnica;se exprima sub forma abaterii valorii consumului zilnic fata de

medie - adimensional; valorile acestuia se adopta astfel

- valorile acestuia se adopta confom STAS 1343-1:2006,Tabelul 1, pentru

populatie si consumatori publici

c)Debitul orar maxim - notat Q or.max. ;reprezinta valoarea maxima a consumului orar din ziua (zilele)de consum

maxim ,exprimat in mc/h

N(i),q s (i),Kzi - au aceeasi semnificatie ca si la punctuele a) si b)

Kor - este coeficient de variatie orara;se exprima sub forma abaterii valorii abaterii maxime orare ale

consumului fata de medie in zilele de consum maxim - adimensional. Acest coeficient se calculeaza

astfel:

- pentru populatie valoarea se calculeaza conform STAS 1343-1:2006, pct. 5.2., Tabel 3

prin interpolare pentru valori intermediare ale numarului de locuitori

- pentru consumatorii publici, pe ansamblul zonei zonei sau localitatii se stabileste ca o

medie ponderata a coficientilor de variatie orara al fiecarei categorii de utilizatori cu

formula :

Nota2: in relatiile de mai sus indicii k si i din sume se refera la categoria de necesar de apa(nevoi gospodaresti,publice)

respectiv la tipul de consumatori si debitul specific pe tip de consumator

In tabelele de mai jos(2,3,4) este prezentat calculul debitelor caracteristice ale necesarului de apa in functie de categoria de consum

conform formulelor de mai sus pentru etapa finala (cand toata localitatea va beneficia de sistemul de alimentare cu apa )

3. NECESARUL DE APA PENTRU INTREAGA LOCALITATE

:)],()([1000

1

365

.

11..

undeixqiNxanVol m

is

n

kmedzi

Q

:],)()([1000

1

11.max.

undexKixqiNxzi

m

is

n

kzi

Q

)],()()()([24

1

1000

1

11.max.

ixKixKixqiNxxorzi

m

is

n

kor

Q

)(

)()(

iTf

ixTfiKorKormed

Page 52: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

TABELUL 2 -Calculul debitelor caracteristice ale consumatorilor care utilizeaza apa pentru nevoi gospodaresti

qs (i) Q zi med. Q zi max Q or.max.

[l/unitate,zi] [mc/zi] [mc/zi] [mc/h]

0 2 3 4 5 6 7 8 9

loc. 2463 110 1.30 2.67 270.93 352.209 39.21

capete 130 50 1.10 2.00 6.5 7.15 0.60

capete 2150 10 1.10 2.00 21.5 23.65 1.97

capete 850 33 1.00 2.00 28.05 28.05 2.34

capete 150 50 1.10 2.00 7.5 8.25 0.69

capete 12000 0.5 1.10 2.00 6 6.60 0.55

340.48 425.91 45.35

2.

2.1 Institutii publice(educatie,cultura, sanatate etc)

elev 245 25

pers. 15 40

copil 0 100

pers. 0 40

scaun 120 5

pers. 2 30

pers. 0 30

pers. 0 20

pers. 0 20

2.2

pers./zi 300 5

angajat 30 40

2.2

pers./zi 0 100

angajat 0 50

2.2

pers./zi 130 5

3 1.20 1.50 10.00 12.00 1.13

361.22 451.86 47.93

kor(i) coeficient de neuniformitate orara

N(i) populatia totala actuala

j,j+1 -indici care reprezinta valorile din tabel intre care se incadreaza investitia ca nr de locuitori si coeficient

de neuniformitate orara

-numar angajati

1.30 2.50

Pensiuni

-numar de locuri

-numar de locuri

Centre ingrijire batrani

1

13.96

Cantitate

-numar de locuri

pasari (gaini,

fazani,curci)

Camine culturale

Debite caracteristice ale consumatorilor care utilizeaza apa pentru nevoi gospodaresti (Ng)

1.2. Animale

Biblioteca

1.4510.74

Nr. crt.

cabaline

KziKor

kormed*

ovine/caprine

Categorie

consumator

Total debite caracteristice nevoi gopodaresti

porcine

1.

Calculul coeficentului de neuniformitate orara pentru populatie s-a calculat prin interpolare liniara intre valorile din Tabelul 3 cu

formula de mai jos:

-clienti

-numar angajati

Biserici

-persoane

Dispensare si cabinete veteriare

Total debite caracteristice

Primarie

Oficii postale

-vizitatori

Magazine mici, baruri

si bufete

Agenti economici

-numar angajati

Scoli si gradinite fara internat

1.1. Populatie

-numar angajati

Centre comert si servicii

-numar angajati

U.M.

bovine

Debite caracteristice ale consumatorilor publici (Np)

-numar angajati

undeNN

NNKorKorKorKor

jj

ijjj

ji,

)(

))((

)()1(

)()1()1()(

)1()(

Page 53: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

8.1.4 Debite caracteristice ale apelor uzate menajere

Pentru întreaga comuna rezulta urmatoarele debite caracteristice de apa potabila, pentru etapa de perspectiva, conform breviare de calcule pentru apa potabila: APA Necesar Qzi med = 340.48 mc/zi = 3.94 l/s Qzi max = 425.91 mc/zi = 4.93 l/s Qorar max = 45.35 mc/h = 12.60 l/s Conform SR 1846/1-2006, se admite principiul: cantitatile de apa uzata sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apa. Pentru calculul debitelor de ape uzate s-a considerat coeficientul de restitutie egal cu 1. Debitele de dimensionare ale obiectelor sistemului de canalizare menajeră s-au considerat conform SR 1343-1:2006 şi STAS 1846-1/06.:

Q u zi med = 1x Q zi med Q u zi max = 1x Q zi max Q u orar max = 1x Q or max

Pentru calculul debitului orar minim de ape uzate s-a ales coeficientul p = 0,1, corespunzător unui număr de locuitori cuprins între 1001 şi 10000. Pentru întreaga comuna rezulta urmatoarele debite caracteristice de ape uzate, conform breviare de calcule pentru apa potabila: Qzi med = 340.48 mc/zi = 3.94 l/s

Tabelul 3

Nr.

Crt(j) Kor(j)

1 3.00

2 2.90

3 2.80

4 2.60

5 2.40

6 2.20

7 2.00

Valoarea rezultata este :

kor(i)= 2.67

Tabelul 4

Nr. Crt. K or pub.(i)

1 2.50

2 2.50

3 2.50

4 2.50

2 2.50

3 2.50

4 2.50

5 2.50

2.50

Camin cultural

Biserica 14

Timp functionare

Tf(i)

8

Oficiu Postal 12

Categorie consumatori

Scoli si gradinite fara internat

K or med(public)=

Dispensare (umane si veterinare)

8

14Magazine mici, baruri si bufete

24Centre ingrijire batrani

Primarie 12

3000

500

10

Numarul de locuitori ai localitatii/ zonei

de presiune considerate(Nj)

1000

1500

5000

7500

10000

Coeficentului de neuniformitate orara pentru consumatorii publici s-a calculat prin interpolare conform formulei de mai jos si Tabelului

4

)(

)()(

iTf

ixTfiKorKormed

Page 54: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Qzi max = 425.91 mc/zi = 4.93 l/s Qorar max = 45.35 mc/h = 12.60 l/s Qu orar min = 4.535 mc/h = 1.26 l/s În tabelul următor se prezintă în mod centralizat debitele care au rezultat:

Tabelul 1

Coef rest 1.00

P 0.10

CANAL Comuna Tuzla

Debite caracteristice de canalizare

Qu zi med Qu zi max Qu or max Qu or min

m3/zi l/s m

3/zi l/s m

3/h l/s m

3/h l/s

340.48 3.94 425.91 4.93 45.35 12.60 4.53 1.26

8.1.5 Dimensionarea reţelei de canalizare

8.1.6 Schema tehnologica

Lucrările prevăzute in prezentul proiect au ca scop colectarea integrala a apelor uzate menajere din comuna Tuzla, jud. Constanta si tratarea acestora in statia de epurare Eforie Sud care apartine RAJA Constanta.

Sistemul de canalizare este prevăzut în sistem divizor. Canalizarea proiectată este de tip menajer, apele metorice fiind preluate in continuare prin şanţuri si rigole stradale si conduse spre văile de pe teritoriul comunei, respectiv in emisarii naturali din zona.

Reţeaua de canalizare are o funcţionare în sistem gravitaţional şi prin pompare în zonele de teren unde condiţiile sau cotele de teren nu permit funcţionare gravitaţională spre reteaua de canalizare Eforie Sud.

Apele uzate menajere colectate din comuna sunt transmise gravitational si prin pompare la reteaua de canalizare Eforie Sud.

8.1.7 Reţea de canalizare menajeră

Pentru reţeaua de canalizare s-a prevăzut utilizarea conductelor din tuburi de canalizare din PVC-KG SDR 34, SN 8 cu diametrul De 250 mm.

8.1.8 Date de calcul conducte de canalizare

Dimensionarea si proiectarea retelei de canalizare s-a realizat cu un program specializat de calcul retele de canalizare, Canalis, vers. 9. S-au considerat diametrele interioare după următoarea corespondenţă:

Tip conducta Diametru interior

[mm]

PVC-KG SDR 34, SN8, Dn 250 mm 237,6

Pentru transport apa uzata, rugozitatea de calcul care s-a luat in considerare este 0,6 mm valoare absolută corespunzatoare unor conducte din PVC. Conform recomandărilor producătorilor, la canale normale (tronsoane complete cu conducte, camine, racorduri, etc): kb = 0,60 mm, la canale drepte (conducte): kb = 0,25 mm. Canale normale sunt reteaua de canalizare. Canale drepte sunt conductele simple sau refulari de canalizare. Calculul hidraulic în program se bazează pe formula Prandtl-Colebrook pentru curgere în conducte circulare. Pentru conductele necirculare, calculul se bazează, de asemenea, pe

Page 55: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

formula Prandtl-Colebrook, dar în loc de diametrul țevii, este introdus în formula de patru ori raza hidraulica. Calculul hidraulic se bazează pe ecuatia Darcy-Weisbach şi ecuaţia Colebrook-White pentru debit de apă în conducte pline.

8.1.9 Calculul conductelor de canalizare

In paginile urmatoare sunt redate rezultatele calculului de dimensionare ale conductelor de canalizare. Rezultatele calculelor sunt prezentate pentru fiecare tronson de conducta (sectiuni) si pentru fiecare nod de calcul (cămin de vizitare). În calculul reţelelor de canalizare s-a luat în calcul viteza minimă care trebuie asigurată, de 0,7 m/s, pentru autocurăţirea reţelei de canalizare şi viteza maximă, de 3 m/s pentru conductele de PVC, viteză maximă conform producători de conducte. Pentru viteze de sub 0,7 m/s trebuiesc prevăzute cămine de spălare. Pentru a nu se depăşi viteza maximă, este necesar sa se limiteze panta conductelor şi sa se prevada cămine de rupere de panta. În general se folosesc cămine de rupere de panta cu o diferenţă de nivel de maxim 0,8 m, pentru a nu se complica constructia caminelor. In cazul de fata, panta terenului nu a impus prevederea de camine de rupere de panta, acestea au fost prevazute datorita configuratiei terenului, fiind de fapt camine de racord ale unor colectoare secundare cu radierele canalelor la alte cote. Reţeaua a fost proiectata avându-se în vedere Planul Urbanistic General şi ridicările topometrice întocmite. Împărţirea pe tronsoane a fost dictată de configuraţia naturală a terenului, tronsoanele fiind reprezentate de colectoare de canalizare care au o curgere gravitaţională.

8.1.10 Rezultatul dimensionarii sistemului de canalizare

Dimensionarea unui sistem de canalizare la o comuna trebuie realizata, pe cat posibil, pentru intreaga comuna, pentru a tine cont de toate retelele de canalizare care vor fi executate si pentru a nu fi ulterior nevoie de stații de pompare deoarece nu s-au luat in considerare unele strazi. De asemeni, este preferabil prevederea de tronsoane de canalizare pozate mai adanc sau mai la suprafata (eventual cu conducte de protectie sau conducte din materiale mai rezistente) care sa permita executarea unei retele de canalizare cu cat mai putine statii de pompare. La acest criteriu trebuie tinut cont si de marimea zonei analizate. In general, costurile de exploatare la statiile de pompare ape uzate dintr-o comuna nu sunt mari, dar un factor important in aceste localitati este pericolul intreruperilor de curent, care afecteaza functionarea acestor statii de pompare si respectiv functionarea retelei de canalizare din amonte de statia de pompare. Concluzii privind dimensionarea sistemului de canalizare din comuna Tuzla:

In unele zone, pentru a putea racorda gravitational o anumita strada, a fost necesar ridicarea cotei radierului unor tronsoane de canalizare pana la limita maxima, respectiv radier pozat la 1,2 m sub cota terenului natural.

Din punct de vedere al dimensionarii hidraulice, reteaua de canalizare a fost prevazuta in prezenta investitie cu conducte Dn 250 mm.

La aceste diametre au rezultat viteze in conducte in general sub 0,70 m/s. Ca urmare, este necesar ca la capetele de retele stradale (uzual primul camin din amonte) sa se prevada posibilitatea retentiei de apa si golirea instantanee (camine de spalare).

Datorita topografiei terenului s-au pozat conducte de canalizare gravitationale pana la cota radierului de 5.30m sub cota terenului natural, pentru a nu intervenii si alte statii de pompare ape uzate.

Page 56: Proiectant general : S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L ...

Întocmit,

ing. Adrian PERIVERZOV