Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

16
(Adeno-hipofiza: anatomie, (Adeno-hipofiza: anatomie, embriologie, fiziologie, embriologie, fiziologie, imunocitochimie genetică, imunocitochimie genetică, imunologie, h. hipofizari, imunologie, h. hipofizari, structură, acţiuni) structură, acţiuni) Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

description

NEUROENDOCRINOLOGIE. (Adeno-hipofiza: anatomie, embriologie, fiziologie, imunocitochimie genetică, imunologie, h. hipofizari, structură, acţiuni). Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU. Definiţie: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

Page 1: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

(Adeno-hipofiza: anatomie, (Adeno-hipofiza: anatomie, embriologie, fiziologie, embriologie, fiziologie,

imunocitochimie genetică, imunocitochimie genetică, imunologie, h. hipofizari, imunologie, h. hipofizari,

structură, acţiuni)structură, acţiuni)

Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANUProf. Dr. CORINA GĂLEŞANU

Page 2: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

Definiţie:

“Ştiinţa care se ocupă cu studiul

morfologic şi clinic al gl.

endocrine, cu patologia,

fiziologia şi biochimia acestor

organe, care studiază aplicaţiile

teoretice şi produsele de

secreţie sau a extractelor lor”.

Page 3: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

SNCSNC – enkefaline, opiacee – enkefaline, opiacee reconsiderarea rolului reconsiderarea rolului neurotransmiţătorilor neurotransmiţătorilor fc. hormonală, fc. hormonală,

neurohormonii fc. locală neurohormonii fc. locală (intuită de Parhon)(intuită de Parhon) h. perifericih. perifericiconcept nou neuroendocrinconcept nou neuroendocrin

HIPOTALAMUSULHIPOTALAMUSUL = structură integrată: = structură integrată: fiz. fiz.

fiziopat. fiziopat. Liberinele H Liberinele H adenohipofizei: adenohipofizei: o patologie o patologie

diferitădiferităReglareaReglarea - cibernetic – 3 module: - - cibernetic – 3 module: -

neuroendocrinonneuroendocrinon “ “feed-back”feed-back” - endocrinon - endocrinon interglandularinterglandular

- endocrinon - endocrinon tisulartisular

Biologia moleculară1. – transferarea act. h. la nivelul structurilor intracelulare

- 1968 Sutherland – cAMP- sist. membranar receptor (adenil ciclaza) mecanismul de reglare a ţesuturilor periferice patogenia endocrinopatiilor, nosologia, terapia

2. – mecanismul de transport - h. peptidici- h. lipidici

- hipofizei = gl. endocrină

H h

Page 4: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

Hormonii corticali – capacitate de modulare corticală a fiziologiei subcorticale –

neuroendocrină nu numai H

ex. exteroceptorii – neuro-endocr. adaptarea organismului la

mediu

Sist. neuroendocrin = Sist. imunitar- Timusul

- hormonii - anticorpi

- stimulează limfocitoza

- conservarea imunităţii tisulare

Sist. imunitar reconsiderarea patogeniei

- B.B. – receptor TSH

- CSR

- diabet zaharat

Med. generală: - b. canceroasă

- b. reumatismală

- gastrite etc.

Page 5: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

SISTEMUL ENDOCRINSISTEMUL ENDOCRINSISTEMUL ENDOCRINSISTEMUL ENDOCRINGl. endo – sintetizează subst. chimice = hormoni sg/sp.

intracelular cel. ţintă controlează mc. morfofuncţionale ale cel. specializate

CELULELE S. ENDO

- cel. endocrină – producătoare de subst. chimice cu rol de mesager (purtător de informaţie) = hormon

- cel. ţintă – conţine receptor specific ce primeşte informaţia (h) şi răspunsurile printr-un anumit efect

HORMONUL: subst. chim. produsă de o celulă (gl. endo) specializată, cu rol de mesager, purtător al unei informaţii care determină răspunsurile a priori programate ale cel. ţintă, când sunt “recunoscute” şi legate de receptori relativ specifici, având ca rezultat un efect (efecte) biologic celular amplificat

S. ENDO = gl. endo - hormoni - căi de transport - cel. receptoare

Activitatea biologică rezidă în complexul h-R.

Page 6: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

RECEPTORUL: RECEPTORUL: moleculă specializată având locuri moleculă specializată având locuri (situsuri) cu stereospecificitate pentru hormon (pe (situsuri) cu stereospecificitate pentru hormon (pe membrana celulară sau în citoplasma şi nuclul cel. ţintă) membrana celulară sau în citoplasma şi nuclul cel. ţintă) care captează, concentrează şi leagă reversibil hormonul care captează, concentrează şi leagă reversibil hormonul şi activat de acesta transmite mesajul hormonal la şi activat de acesta transmite mesajul hormonal la sistemul de reglare celular producând un efect.sistemul de reglare celular producând un efect.

Rolul receptorului: distinge un semnal particular din Rolul receptorului: distinge un semnal particular din multitudinea semnalelor ce ajunge la celulă, de a-l multitudinea semnalelor ce ajunge la celulă, de a-l prelucra, transmite pentru a realiza un răspuns celular prelucra, transmite pentru a realiza un răspuns celular corespunzătorcorespunzător

Programul răspunsului este constituit în celula ţintă Programul răspunsului este constituit în celula ţintă printr-un proces genetic de diferenţiere.printr-un proces genetic de diferenţiere.

CONTROLUL HORMONAL: al cel. ţintă dependent de:CONTROLUL HORMONAL: al cel. ţintă dependent de:

- variaţiile plasmatice ale hormonului- variaţiile plasmatice ale hormonului

-modificările cantitative şi calitative ale receptorului.-modificările cantitative şi calitative ale receptorului.

Page 7: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

HORMONIIHORMONIIHORMONIIHORMONIICLASIFICARE (după str. chimice):1. peptide (+ glicoproteine)2. steroizi3. monoamine4. prostaglandine (derivaţi din lipide) = h. tisulari

H. naturali - sintetizaţi – analogi- analogi cu acţ. agonistă (slab – foarte

puternic)- h. sintetizaţi – antagonistă

METABOLIZARE: : sulfo-glicuronoconjugare/ficat, rinichiTRANSPORTUL – lg proteine specifice/reversibil/forma de

depozit- liber 5% = activi- în cel. ţintă - transformaţi în f. mai activă

- convertiţi în h. complet diferiţiELIMINARE: bila/urinăRECEPTORUL – CLASIFICARE 1. R. h. liposolubili

2. R. h. hidrosolubili

Page 8: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

HIPOTALAMUSULHIPOTALAMUSULHIPOTALAMUSULHIPOTALAMUSUL““placa turnantă” dintre SNC – sist. endocrinplaca turnantă” dintre SNC – sist. endocrin

NEUROHORMONIINEUROHORMONIII. ADH (VASOPRESINA)I. ADH (VASOPRESINA)

- structura =arginin – vasopresina - octapeptid- structura =arginin – vasopresina - octapeptid- specificitate de specie- specificitate de specie- induce şi secreţia ACTH- induce şi secreţia ACTH- - sintezăsinteză - SO + PV/dopamina, GABA, opioide, - SO + PV/dopamina, GABA, opioide,

TRH,somatostatine,CRHTRH,somatostatine,CRH- - sintezasinteza – genă codantă – genă codantă - prohormon- prohormon

scindarescindare prehormonprehormon

vasopresină + neurofizinăvasopresină + neurofizină

- - stocajstocaj – h. post. – h. post.

- - transporttransport – axa H-h - lob post.– axa H-h - lob post. - degradat- degradat- eliberat – sg. urină- eliberat – sg. urină

Dozare RIADozare RIA

Page 9: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

AcţiuneAcţiune – receptori – receptori

- V- V11(Ca(Ca++++) arteriale – PGE) arteriale – PGE22 - diminuă cAMP şi reabsorb. Na - diminuă cAMP şi reabsorb. Na++

scade efectul ADHscade efectul ADH

- V- V22(cAMP) – renal ansa ascendentă Henle reabsorbţia(cAMP) – renal ansa ascendentă Henle reabsorbţia tubi colectori facultativă a tubi colectori facultativă a

HH22OO- flux renal 120 ml/min – 85% reabs. tub proximal (172 l/24 h)- flux renal 120 ml/min – 85% reabs. tub proximal (172 l/24 h)

- diureza 1500 ml/24 h - diureza 1500 ml/24 h 25 l distal (ADH)25 l distal (ADH)--Reglare:Reglare:

1. osmolaritatea pl. – relaţie liniară între hiperosmolaritate – 1. osmolaritatea pl. – relaţie liniară între hiperosmolaritate – ADHADH

seteasetea2. baroreceptorii - 2. baroreceptorii - de presiune înaltăde presiune înaltă – aortă + carotidă – aortă + carotidă (sensibilă (sensibilă la la TA)TA)

- - de presiune joasăde presiune joasă – auricule – sens. – auricule – sens. variaţia variaţia volemieivolemiei3. cale nevoasă3. cale nevoasă4. alţi factori4. alţi factori - greţuri + vărsături- greţuri + vărsături

- hipoglicemie- hipoglicemie- stressul- stressul

Page 10: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

II. OXITOCINAII. OXITOCINA – PV. – octapeptid – PV. – octapeptid

AAcţiunecţiune - musculatura uterină – parturiţie, - eliberată - musculatura uterină – parturiţie, - eliberată

reflex prin dilat. colului uterin reflex prin dilat. colului uterin > >

amplitudinea amplitudinea + durata contracţiei uterine+ durata contracţiei uterine

- lactaţie- lactaţie

- stimularea mamelonului - stimularea mamelonului secreţie secreţie

OxOx

- contracţia cel mioepiteliale ale - contracţia cel mioepiteliale ale

ductelor ductelor mamare mamare ejecţia laptelui ejecţia laptelui

- stressul inhibă lactaţia prin - stressul inhibă lactaţia prin

inhibarea Oxinhibarea Ox

- alte acţiuni- alte acţiuni - natriuretic ?- natriuretic ?

- se eliberează în timpul orgasmului.- se eliberează în timpul orgasmului.

Page 11: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

HORMONII HIPOTALAMICI- stimulatori- inhibitori

- specificitate de specie- conc. > la nivelul eminenţei mediane- polipeptide cu lanţ scurt- acţionează de regulă Ca++/ ± cAMP

A. CRH- 41 aa - 1981- Acţiune cel. specifice ACTH

proopiomelanocortina (precursor ACTH)- alte efecte - > act. SNC

- blochează sinteza LH - stimulează respiraţia

- < GH - modif. comportamentul

- antipiretic- < scor. intestinală

- Reglare – feed-back – negativ – cortizol- interes clinic - test CRH dg ≠ Insuf. H-h

- B. Cushing

antehipofiză

Page 12: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

B. Gn-RH, LH-RH, LRH (Gonado-liberine) – 1971- 92 cc - 23 aa

- GnRH- 56 aa – act. inhibă PRL (antagonism LH-RH –

PRL)Secreţie: din 90 în 90 min = cant. fixă. T ½ - câteva minute

- agoniştii sintetici – o intensitate de durată de act.>

- reglare retrogradă desensibilizare cu nr. receptori hipofizari la GnRH blocaj

sinteză gonadotropine !!Acţiune: LH, FSHReglare “orologiul hipotalamic” – din n. arcuat- retrocontrol prin h. gonadici

- 17 estradiol I ½ ciclu – feed back negativ- folicul matur 17 E creşte brutal GnRH ovulaţie

= feed-back pozitiv- II ½ ciclu secrt. GnRH FSH şi LH

corp galben - progesteron- testosteron

- interes clinic: Dg. – dg. ≠ hipogon. H-h terapeutic – adm. ritmică trat. Hipo H + sterilitate H.

Page 13: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

C. TRH (tiroliberina) – 1969- 3 aa- Acţiune TSH- efect > TSH

> PRL- Reglare feed-back neg. H. tiroidieni- interes clinic – test TRHD. GH-RH = STH-RH = SRF = Somatoliberina - 1982- Guillemin izolată din tumoră pancreatică 3 peptide - 44 aa

- 40 aa precursor 107-108 aa- 37 aa

- Acţiune – elib. STH (GH) - interes clinic - test- Reglare - glicemia - tratamentul

- vasopresina nanismelor H

- stressul- arginina- ex. fizic- somnul (mec. serotonizare)

E. PRF – elib. PRF mamelonarăipoteze - TRH

- VIP- PRF- sucţiunea

Page 14: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

HORMONII HIPOTALAMICI INHIBITORIHORMONII HIPOTALAMICI INHIBITORIHORMONII HIPOTALAMICI INHIBITORIHORMONII HIPOTALAMICI INHIBITORIA. SOMATOSTATINA (SRIF)- Struct. - 14 aa

- 22 aa – prohormon activ intestinal- localizare: hipotalamus, SNC, tract digestiv, pancreas- Acţiune receptor membranar, blochează Ca++ intracel.

<cAMP < STH

- Efect – inhibă: TRH TSH - insulina CRH STH - glucagonul

ACTH- Reglare – autoreglare metabolică locală:

- adrenalina- Mg++ inhibă SRIF- opiacee- glucoza- arginina stimulează SRIF- Ca++K+

B. PIF = dopamina- inhibă PRL- secreţia – autoreglare - estrogenii

- neurolepticele inhibă PIF

- antidopaminergicele

Page 15: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

HORMONII HIPOFIZARIHORMONII HIPOFIZARIHORMONII HIPOFIZARIHORMONII HIPOFIZARI

Page 16: Prof. Dr. CORINA GĂLEŞANU

Acţiune- controlează fc. glandelor endocrine periferice: TSH,

ACTH, LH, FSH- h.h. autonomi: GH, PRL, MSHClasificare:- corticotrofina + peptide înrudite: ACTH,

LPH, MSH, endorfine- somatotropine: GH, PRL (proteine)- glicoproteine: LH, FSH, TSH