PROBLEME DE IMPLEMENTARE PRIVIND - rndr.ro · risc” dincadrulcererilor definanțarepentru...

37

Transcript of PROBLEME DE IMPLEMENTARE PRIVIND - rndr.ro · risc” dincadrulcererilor definanțarepentru...

PROBLEME DE IMPLEMENTARE PRIVIND SUBMĂSURILE 19.2 ȘI 19.4

I. ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SUBMĂSURII 19.2

În cazul în care un solicitant care depune un proiect în domeniul non – agricol -aferent unei măsuri SDL elaborată în baza art. 19, alin. 1 lit. a), prin care îșipropune finanțarea unei vulcanizări auto (cod CAEN 4520) și are autorizat șicodul CAEN de transport rutier de mărfuri, se consideră că cele două activitățisunt complementare?

Proiectul trebuie analizat în ansamblul său, ținând cont de toate prevederile Cererii definanțare și ale Planului de afaceri. În cazul în care solicitantul poate demonstra faptulcă activitatea de vulcanizare și activitatea de transport rutier de mărfuri pot fi verificateși monitorizate distinct, iar societatea comercială poate realiza cifra de afaceriindependent de activitatea desfășurată anterior, cele două activități nu sunt încadrateca fiind complementare.

În cazul unui proiect finanțat în cadrul unei măsuri SDL care atinge obiectiveleart. 19 alin. 1, lit. a) pct. (ii), beneficiarul și-a prevăzut ca obiectiv specificrealizarea unui site web prin externalizare. În etapa de implementare aproiectului, beneficiarul a realizat personal site-ul web, plătind exclusiv cheltuielide găzduire site, neexternalizate. În acest caz, obiectivul prevăzut în Planul deafaceri se va considera a fi îndeplinit, deși nu vor fi depuse ca documentejustificative de plată dosarul de achiziții și factura?În cazul în care beneficiarul și-a realizat singur site-ul web și în Planul de afaceri aprevăzut realizarea acestuia prin achiziție, beneficiarul trebuie să solicite modificareaPlanului de afaceri. În cadrul Planului de afaceri, în legătură cu îndeplinirea obiectivuluispecific privind construcția site-ului web, beneficiarul va preciza că acesta serealizează „în regie proprie”, iar documentele suport vor viza „documente contabileaferente găzduirii site-ului”, fără a se menționa documente suport aferente achizițieipentru construcția web site-ului.Conform prevederilor procedurale, nu poate fi acceptată o declarație pe proprierăspundere a reprezentantului legal privind realizarea site-ului web, în vedereaîndeplinirii obiectivului specific. Beneficiarul trebuie să obțină modificarea Planului deafaceri înainte de împlinirea termenului maxim de depunere a tranșei a doua de plată(tranșă finală).

Verificarea preluării integrale a exploatației în cazul proiectelor cu obiective carese încadrează în prevederile art. 19 alin. 1, lit. a) pct. (iii)

Verificarea preluării integrale a exploatației se realizează doar în situația în careexploatația se preia de la propria persoană fizică sau de la soț/soție. În cazul în careexploatația se preia de la o terță persoană (diferită de propria persoană fizică și desoț/soție), preluarea integrală nu este obligatorie în vederea îndeplinirii condițiilor deeligibilitate.

Verificarea preluării integrale a exploatației în acest caz se realizează doar dacăaceasta reprezintă un criteriu de selecție stabilit de către GAL (similar abordării de pesubmăsura clasică 6.1), în conformitate cu prevederile fișei măsurii din SDL și Ghidulsolicitantului elaborat de către GAL.

Un beneficiar selectat de GAL are în derulare un proiect care vizează investiții în domeniul non-agricol. Proiectul prevede activități specifice anumitor coduri CAEN secundare ale beneficiarului.Beneficiarul intenționează să își modifice codul CAEN principal, din motive independente deimplementarea proiectului aferent submăsurii 19.2. Acest lucru afectează implementareaContractului încheiat cu AFIR?În cadrul Declarației pe propria răspundere (Secțiunea F a Cererii de finanțare), solicitantul își asumăfaptul că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în fișa măsurii și Ghidul solicitantului și seangajează să le respecte pe perioada de valabilitate a Contractului de finanțare și monitorizare ainvestiției, inclusiv criteriile de selecție pentru care proiectul a fost punctat. De asemenea, în conformitatecu prevederile art. 3(1) din cadrul Anexei I la Contractul de finanțare, beneficiarul se obligă să respectepe toată durata de valabilitate a Contractului criteriile de eligibilitate și de selecție înscrise în Cererea definanțare, aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție. De asemenea, în perioada demonitorizare, Beneficiarul se obligă să nu modifice substanțial obiectivele prevăzute în Planul de afaceri,parte integrantă din Cererea de finanțare, să nu înstrăineze investiția parțial sau integral și să nu îșiînceteze activitatea pentru care a fost finanțat.

În contextul celor prezentate mai sus, în situația în care proiectul vizează activități specifice anumitorcoduri CAEN secundare ale beneficiarului, nu există restricții procedurale privind modificarea coduluiCAEN principal al acestuia în perioada de valabilitate a Contractului de finanțare, cu condiția respectăriicriteriilor de eligibilitate și de selecție în baza cărora proiectul a fost selectat.

Cum se procedează în cazul unui proiect cu construcții montaj (ex. atelier tâmplărie) pentrucare se dorește, în etapa de implementare a proiectului, schimbarea punctului de lucruprevăzut în Cererea de finanțare?

În toate situațiile de schimbare amplasament pentru proiectele cu construcții-montaj trebuieîntocmit act adițional și efectuată vizită în teren, modificarea realizându-se în următoarele condiții:•Proiectul nu poate fi implementat pe amplasamentul inițial din cauze independente de beneficiar;•Nu au fost decontate de AFIR cheltuieli cu lucrări aferente obiectivului respectiv de investiții;•Nu sunt afectate condițiile de implementare a proiectului;•Nu se creează un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unei colectivități publice;•Nu modifică natura proprietății, sunt respectate condițiile impuse prin PUG-ul aprobat;•Se menține scopul principal al proiectului, necesitatea si oportunitatea investiției propuse conformcererii de finanțare și studiului de fezabilitate;•Se respectă criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat(toate criteriile de eligibilitate trebuie să fie îndeplinite, iar punctajul total nu trebuie să fie mai micdecât al ultimului proiect selectat în sesiunea aferentă);•Bugetul indicativ actualizat conform devizului general la faza PT, se încadrează în valoareaeligibilă aprobată prin raportul de selecție/soluționare a contestațiilor.

În cadrul unui proiect care corespunde obiectivelor art. 17, alin. 1, lit. a), soluțiatehnică propusă de proiectant este achiziția unui sistem de panouri fotovoltaicemodular mobil, care se poate amplasa la nivelul solului și care funcționează ca osursă independentă de generare a curentului electric. Pentru o investiție deacest tip, este necesară obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizațiide construcție?

Având în vedere caracteristicile tehnice ale sistemului de panouri fotovoltaice descris ,cât și faptul că solicitantul propune încadrarea acestuia pe linia bugetară 4.4 „Achizițiiechipamente fără construcții montaj”, nefiind necesare lucrări de construcții pentrumontajul echipamentului, nu este necesară obținerea unui certificat de urbanism și aunei autorizații de construcție.

În cazul unui proiect finanțat în cadrul submăsurii 19.2, care respectă obiectiveleart. 20, lit. f), care vizează achiziții de dotări și servicii, care sunt cheltuielilepentru care se acceptă plata în numerar?

Dosarele de achiziții trebuie să fie întocmite pe fiecare articol bugetar?Conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementare, secțiunea II -Autorizare plăți, pentru cheltuielile neexternalizate privind închirierea spațiilor pentruderularea activităților proiectului, cazarea, transportul rutier/feroviar/ aerian se acceptăplata în numerar.

Dosarele de achiziții pot include mai multe articole, eventual defalcate pe loturi.

În cazul proiectelor de servicii care vizează elaborarea de studii, este eligibilădecontarea cheltuielilor cu masa, cazarea și transportul persoanelor care nu audomiciliul pe teritoriul GAL?

În ceea ce privește proiectele de servicii care vizează exclusiv elaborarea de studii șicare ating obiectivele art. 20 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, în Manualul deprocedură pentru implementarea submăsurii 19.2 nu există prevederi legate deeligibilitatea organizării de evenimente în scopul desfășurării proiectului, cuparticiparea unor persoane din afara sau de pe teritoriul GAL.

Pentru acest tip de proiecte, în cazul în care activitatea de elaborare a studiuluipresupune și deplasări pe teritoriul GAL, sunt eligibile cheltuielile cu transportul,cazarea și masa personalului implicat în organizarea și realizarea proiectului (experțicheie, manager de proiect și alte categorii de personal).

În cazul proiectelor de servicii care se încadrează în măsuri SDL elaborate în baza articolelor dinRegulamentul 1305/2013, altele decât articolul 14, este necesar ca solicitantul să demonstrezecapacitatea financiară necesară derulării activităților specifice? O entitate juridică nou înființatăeste eligibilă pentru a primi finanțare pentru un proiect de servicii depus în cadrul submăsurii19.2?

Conform prevederilor procedurale în vigoare, „în cazul proiectelor cu obiective care se încadrează înprevederile art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, pentru verificarea capacității financiare vor fi analizatesituațiile financiare pentru solicitant înregistrate la Administrația Financiară – bilanț – formularele 10 și 20pentru anii ultimii trei ani fiscali”. Această verificare se realizează în contextul în care o entitate juridică, încalitate de solicitant, este selectată în cadrul acestei submăsuri pentru implementarea mai multorproiecte de servicii care prevăd acțiuni de formare profesională/activităţi demonstrative/acţiuni deinformare.În ceea ce privește proiectele de servicii ale căror obiective se încadrează în prevederile art. 15, 16, 20alin. (1), lit. a și f, art. 35 și alte încadrări în conformitate cu prevederile art. 4-5 din Reg. nr. 1305/2013, lanivelul AFIR, evaluarea criteriului de eligibilitate „Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiarănecesare derulării activităților specifice” se realizează prin verificarea Declarației pe propria răspundereasumată de către solicitant la momentul depunerii cererii de finanțare.Prin urmare, exceptând proiectele care prevăd acțiuni de formare profesională/activităţidemonstrative/acţiuni de informare, pentru implementarea cărora solicitantul (furnizorul de formare)trebuie să facă dovada faptului că are capacitate financiară, precum și experiența necesară, în cazulcelorlalte tipuri de proiecte de servicii, beneficiarii pot să fie entități nou înființate, sub rezerva asumăriiîndeplinirii acestui criteriu de eligibilitate prin bifarea căsuței corespunzătoare din anexa 2 a cererii definanțare.

Care este modelul de Memoriu justificativ care se va utiliza pentru operațiunilecare vizează achiziții simple, bunuri fără montaj, propuse spre finanțare încadrul submăsurii 19.2?

Nu există un format-cadru pentru Memoriul justificativ care poate fi utilizat pentruoperațiunile care vizează achiziții simple, bunuri fără montaj, propuse spre finanțare încadrul submăsurii 19.2. Acesta urmează să fie adaptat în funcție de tipul proiectelor,sub rezerva respectării cerințelor solicitate prin cererea de finanțare utilizată lamomentul depunerii proiectului privind prezentarea condițiilor economice pentrurealizarea investiției.

Pe pagina de internet a AFIR există poate fi consultat, ca model orientativ, memoriuljustificativ pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj întocmite desolicitanți publici, disponibil în secțiunea Investiții PNDR >> sM 7.6.

Sunt încălcate prevederi procedurale în cazul în care, din motive obiective(concediu medical al unuia dintre evaluatorii angajați), pe fișa de verificare aeligibilității unui proiect, întocmită la nivelul GAL, un angajat GAL semneazăatât în calitate de evaluator (verificare) cât și în calitate de manager (aprobare)?În conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementareasubmăsurii 19.2, „toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiulde verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți angajați în cadrulGAL“.

Având în vedere aceste aspecte, dacă managerul GAL are prevăzute în fișa postuluiși atribuții de evaluare, acesta poate semna fișele de verificare ale proiectelor caevaluator. Astfel, în cazul în care modelul de fișă de evaluare a proiectului impuneaprobarea acesteia de către managerul GAL, semnarea acesteia de către un angajatGAL atât în calitate de evaluator (verificare) cât și în calitate de manager (aprobare)nu contravine prevederilor procedurale.

Aspecte privind potențiale situații de creare a condițiilor artificiale

Verificarea potențialelor situații de creare a condițiilor artificiale se realizează la nivelulAFIR în baza Fișelor de verificare a eligibilității proiectelor E1.2L, disponibile în cadrulSecțiunii III a Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2.

Crearea de condiții artificiale presupune existența unei încercări de eludare, de cătreun beneficiar real, a unui criteriu de eligibilitate/selecție prin folosirea unui beneficiarformal în procesul de obținere a unei finanțări nerambursabile, respectiv, o persoanăjuridică care nu este eligibilă/ se încadrează la un scor mai mic/la un procent mai mical sprijinului financiar nerambursabil etc.

Menționăm că verificarea eventualei încadrări în condiții artificiale a unui proiect serealizează în toate etapele parcurse de acesta (evaluare, contractare, implementare,monitorizare) și că, în oricare din aceste etape, chiar în situația în care la o etapăanterioară nu s-a constatat încadrarea în condiții artificiale, dacă apar elemente noicare duc către o astfel de concluzie, încadrarea proiectului se poate schimba.

Care sunt secțiunile din Cererile de finanțare în format editabil disponibile pe pagina de internet aAFIR în secțiunea dedicată submăsurii 19.2, obligatoriu a fi preluate de GAL în modelele de Cereride finanțare care vor fi puse la dispoziția solicitanților în vederea accesării măsurilor din SDL?

Modelele de cereri de finanțare pentru proiectele de investiții și cele cu sprijin forfetar, în format editabil,pot fi accesate pe pagina de internet a AFIR la secțiunea „Investiții prin PNDR/LEADER/sM19.2”. Modelulde cerere de finanțare pentru proiectele de servicii este cel disponibil în Secțiunea II – Formulare aManualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2. Toate modelele de cereri de finanțaremenționate mai sus cuprind secțiuni, sub-secțiuni și anexe. Suplimentar secțiunilor/sub-secțiunilor șianexelor existente în modelele de pe pagina de internet a AFIR, GAL-urile au posibilitatea de a adăuganoi secțiuni sau anexe, în funcție de cerințele specifice prevăzute în fișa măsurii din SDL și în Ghidulsolicitantului aferent.

Cererile de finanțare puse la dispoziția solicitanților de către GAL trebuie să cuprindă toatesecțiunile/sub-secțiunile și anexele din modelul editabil disponibil pe site, cu excepția secțiunii „Factori derisc” din cadrul cererilor de finanțare pentru măsurile de investiții/cu sprijin forfetar (după caz), întrucâtaceastă secțiune nu este relevantă pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul submăsurii 19.2.

De asemenea, precizăm faptul că secțiunea „Indicatori de monitorizare” trebuie să facă parte din toatecererile de finanțare, cu mențiunea că tabelul indicatorilor nu va fi cel specific măsurii naționale, ci va ficompletat în funcție de obiectivele, prioritățile, domeniile de intervenție, măsurile și indicatorii de rezultatidentificați în SDL.

O parte dintre beneficiarii selectați de GAL, care au încheiat Contracte definanțare cu AFIR în cadrul submăsurii 19.2, nu vor respecta unul sau mai multedintre criteriile de selecție pentru care au primit punctaj în etapa de evaluare aproiectelor. Cum se va proceda în acest caz la verificare ultimei Cereri de plată?În ceea ce privește verificarea respectării criteriilor de selecție pe durata deimplementare a contractelor de finanțare, menționăm că, în conformitate cu prevederile„Manualului de procedură pentru implementare” (cod manual 01 – 02) – Secțiunea IIAutorizare Plăți, în cazul proiectelor de investiții, aceasta se realizează princompletarea formularului AP 1.5.1 „Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate șide selecție”, la tranșele care fac obiectul vizitei la locul investiției/controlului la fațalocului/unice depuse de beneficiari.

În cazul în care, în această etapă procedurală, se va constata neîndeplinirea unuia saumai multor criterii de selecție, experții AFIR vor analiza punctual situația fiecărui proiect,raportându-se la contextul existent la momentul desfășurării sesiunii de selecție lanivelul GAL. Decizia privind implementarea fiecărui proiect urmează a fi luată dupărealizarea acestei analize punctuale, ținând cont de toate elementele relevante pentruproiectele respective.

În cazul în care Baza de date cu prețuri de referință a AFIR a fost actualizată de lamomentul întocmirii Cererii de finanțare aferentă unui proiect de investiții, iar oparte dintre bunurile propuse a fi achiziționate prin proiect au fost introduse înBaza de date, beneficiarul poate aplica procedura de achiziție directă prevăzută lapct. 4.1.3 din Instrucțiunile de achiziții?Conform prevederilor Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014- 2020 art. 4.1.3 „Achiziție directă utilizând Baza de date cu prețuri de referință - AFIR:În cazul în care beneficiarul privat dorește să achiziționeze un produs care se regăseșteîn Baza de date cu prețuri de referință (produsul să se regăsească în baza de date ladata semnării contractului de furnizare), disponibilă pe pagina de Internet a AFIR,acesta va putea să-l achiziționeze direct, fără a mai realiza procedura de selecție deoferte.” Prin urmare, beneficiarul are posibilitatea de a achiziționa direct produsele carese regăsesc în Baza de date cu prețuri de referință în momentul încheierii contractuluide furnizare.

Totodată, la art. 4.1.3 se precizează: „Pentru achizițiile descrise mai sus nu estenecesară întocmirea unui dosar pentru avizarea achiziției. Toate documentele vor fiprezentate direct la plată și atașate dosarului cererii de plată.”

Pentru achizițiile efectuate de beneficiarii privați înainte de semnareaContractelor de finanțare (ex. servicii de consultanță) care este procedura deavizare? Certificatul constatator prezentat în vederea avizării dosarului deachiziții poate fi emis cu o dată ulterioară semnării contractului de achiziție?Toate dosarele de achiziții (care nu intră sub incidența art. 4.1.3 din cadrulInstrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014 - 2020) se publicăon-line pe site-ul www.afir.info. Acestea se verifică și se avizează on-line la OJFIR/CRFIR.

Certificatele ONRC fac parte din dosarul achiziției și se vor prezenta atât pentruofertanți, cât și pentru subcontractanți. Acestea nu trebuie să aibă o vechime mai marede 6 luni de la data depunerii ofertelor. În concluzie, se acceptă certificate ONRCemise numai înaintea semnării contractelor de achiziție.

O măsura SDL încadrată pe art. 14 al Regulamentului UE nr. 1305/2013 poate aveaca beneficiar un parteneriat informal (neconstituit juridic)?Conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea măsurii 19 -submăsura 19.2, „solicitanții/ beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prinLEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL,autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare. Sunt acceptateca solicitanți/beneficiari eligibili formele de asociere neconstituite juridic (parteneriateinformale) doar în cazul măsurilor din SDL elaborate în baza art. 35 al Regulamentului(UE) nr. 1305/2013”.

Astfel, dacă fișa măsurii elaborată de GAL este încadrată pe art. 14 din RegulamentulUE nr. 1305/2013, beneficiarul proiectului nu poate fi un parteneriat informal, adică celpuțin două entități care au un acord de parteneriat pentru implementarea unui proiect.Beneficiarul proiectului este entitatea care depune o cerere de finanțare și care areresponsabilitatea derulării activităților propuse și gestionării resurselor financiaremenționate în bugetul proiectului.

În Lista proiectelor eligibile și nefinanțate - anexă la Raportul de selecție emis deun GAL, se regăsesc două proiecte. Valoarea primului proiect, cu punctajsuperior, depășește alocarea financiară pe sesiune, în timp ce valoarea celui de-al doilea, cu punctaj mai mic, se încadrează în valoarea disponibilă. Dacă primulproiect din listă este retras de către solicitant, poate GAL-ul să îl selecteze pe celde-al doilea, fără să lanseze o nouă sesiune de selecție? Care sunt pașii de urmatîn acest caz?

În această situație, decizia aparține GAL. Având în vedere prevederile Manualului deprocedură pentru implementarea submăsurii 19.2, GAL poate opta pentru una dintreurmătoarele variante:- întocmirea unui Raport de selecție suplimentar, în baza căruia cel de-al doileaproiect să fie declarat „eligibil și selectat” și să fie depus ulterior la OJFIR;- lansarea unei noi sesiuni de selecție pentru măsura din SDL, pentru sumarămasă disponibilă în urma întocmirii Raportului de selecție.

II. ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SUBMĂSURII 19.4

Care este valoarea maximă eligibilă pentru decontarea cheltuielilor cu diurnaangajaților GAL în cadrul submăsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli defuncționare și animare”?

Având în vedere faptul că Grupurile de Acțiune Locală (organizate în baza OG26/2000) sunt entități de drept privat, conform prevederilor Codului Fiscal, valoareadiurnei pentru angajații acestora pentru care nu se plătește impozit este de 2,5 ori fațăde nivelul stabilit pentru instituțiile publice (conform HG nr. 1860/2006 până la 31decembrie 2018, HG nr. 714/2018 începând cu 1 ianuarie 2019 și HG nr. 518/1995).În acest sens, pentru un salariat angajat în cadrul GAL valoarea maximă eligibilă dinFEADR a diurnei, în cadrul submăsurii 19.4, va fi de exemplu, în cazul deplasărilor peteritoriul României până la 31.12.2018 2,5x17 lei = 42,5 lei, iar după 01.01.20192,5x20lei = 50 lei. În cazul unei deplasări în Franța, valoarea maximă eligibilă a diurneiva fi 2,5x35 euro (valoare conform Anexei la HG 518/1995 cu modificările șicompletările ulterioare) = 87,5 euro.

În cazul deplasărilor externe, indemnizațiile de cazare primite de angajații GAL sejustifică pe bază de documente la întoarcerea în țară?

Sumele reprezentând indemnizația de cazare aferentă deplasărilor în străinătate suntexceptate de la obligativitatea prezentării de documente justificative, în conformitate cuprevederile art. 12 (2) al Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, cu modificările șicompletările ulterioare.

Cheltuielile cu organizarea unui turneu de fotbal între primăriile care fac partedin teritoriul GAL (inclusiv achiziționarea de echipamente sportive și mingi defotbal cu sigla GAL), promovat de către o televiziune locală sunt eligibile încadrul submăsurii 19.4?Conform prevederilor Ghidului de implementare a submăsurii 19.4, în cadrulCapitolului VI – Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri deproduse tradiționale și alte evenimente prin care se promovează teritoriul acoperit deGAL „este eligibilă organizarea pe teritoriul GAL (fie de către GAL, fie în cadrul unuieveniment realizat de către o entitate terță, GAL având calitatea de co-organizator) aevenimentelor de animare de tipul sărbătorilor locale, festivaluri tematice, târguri deproduse tradiționale prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL.”

În contextul celor prezentate mai sus, organizarea unui turneu de fotbal între primăriilecare fac parte din teritoriul GAL (inclusiv achiziționarea de echipamente sportive șimingi de fotbal cu sigla GAL), promovat de către o televiziune locală nu sunt eligibileîn cadrul implementării submăsurii 19.4.

Salariile prevăzute în baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADERde la secțiunea „Informații utile/Baze de date cu prețuri de referință” de pe site-ul AFIR se aplicăîn cazul angajaților GAL, remunerați în cadrul submăsurii 19.4?Conform prevederilor Capitolului I – Cheltuieli cu personalul din Ghidul de implementare a submăsurii19.4 „Salariul brut (format din salariul net și contribuția angajatului către bugetul de stat), cumulat cuvaloarea tichetelor de masă nominale, după caz, acordate angajaților GAL va fi de maximum 8 salariiminime brute pe economie pe lună pentru managerul GAL, maximum 7 salarii minime brute pe economiepe lună pentru experții cu studii superioare și până la 5 salarii minime brute pe economie pe lună pentrupersonalul cu studii medii (la data efectuării plății de către GAL), nefiind eligibile costuri legate deprestarea orelor suplimentare sau de prime/salarii suplimentare aferente angajaților GAL. Salariul maximpoate fi acordat numai pentru personalul angajat cu normă întreagă. Pentru persoanele care nu lucreazăcu normă întreagă, salarizarea maximă va fi stabilită corespunzător perioadei lucrate, raportându-se lasalariile maximale (exemplu: pentru ½ normă de lucru - maximum 4 salarii minime brute peeconomie/lună, pentru manager)”.

Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER de la secțiunea „Informațiiutile/Baze de date cu prețuri de referință” de pe site-ul AFIR, vor fi utilizate în perioada de programare2014-2020, pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER.

În contextul celor prezentate mai sus, prețurile maximale din baza de date menționată mai sus nu seaplică pentru remunerarea angajaților GAL cu atribuții în funcționarea și animarea acestuia, ci pentrupersonalul cu atribuții în implementarea proiectelor de servicii aferente implementării submăsuriloraferente Măsurii 19 LEADER.

Este eligibilă în cadrul submăsurii 19.4 participarea liderilor locali la cursuri de instruirecu tematica „întocmirea cererilor de plată și a dosarelor de achiziții”?Conform prevederilor Ghidului de implementare a submăsurii 19.4 „Domeniile în care seorganizează instruiri pentru liderii locali trebuie să fie legate de implementarea SDL și să fie înconformitate cu un plan de pregătire stabilit de GAL, astfel încât să acopere domeniile în careactivează liderii locali în implementarea SDL. Organele de conducere ale GAL auresponsabilitatea stabilirii listei liderilor locali care vor lua parte la instruiri și au obligația de a ținecont de relevanța și justificarea nominalizării persoanelor. Acestea trebuie să asigure un aport înimplementarea SDL. Pentru fiecare persoană nominalizată, se va preciza încadrarea acesteia încategoria de „lider local”.

Începând cu versiunea 02 a Ghidului de implementare a submăsurii 19.4 aprobat prin OMADRnr. 336/17.10.2017, conform prevederilor Capitolul IV – Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltareade competențe privind implementarea SDL, întocmirea cererilor de plată și a dosarelor deachiziții aferente costurilor de funcționare și animare (inclusiv verificarea conformității cererilor deplată pentru proiectele selectate, cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar) sunt exclusivatribuții ale angajaților GAL și prin urmare, cheltuielile cu instruiri de acest tip sunt eligibile doarpentru aceștia.

Este eligibilă achiziția de laptopuri pentru personalul GAL angajat cu timpparțial de muncă?Conform prevederilor Ghidului de implementare a submăsurii 19.2 Capitolul III –Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL, pentrudotarea sediului administrativ al GAL este eligibilă „achiziția/ închirierea și mentenanțaechipamentelor IT/actualizări software/creșterea performanțelor sistemelor/echipamentelor deja existente – corelat cu inventarul existent, nr. de angajați."

Posturile prevăzute în organigrama GAL pot fi ocupate în funcție de necesitățile GALprin contracte individuale de muncă sau prin contracte de voluntariat, cuobligativitatea respectării criteriului de selecție CS 4.3, aplicat la evaluarea SDL.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, se pot achiziționa laptop-uri pentrutoți angajații GAL, neexistând restricții legate de timpul de muncă (parțial/cu normăîntreagă).

Cum se procedează în cazul contractelor de achiziție încheiate pentru serviciide contabilitate/expertiză contabilă/audit care depășesc 3,5% din valoarea totalăa primului Contract de finanțare subsecvent, în cazul în care acestea au fostsemnate înainte de intrarea în vigoare a versiunii 02 a Manualului de procedurăpentru implementarea submăsurii 19.4?În situația în care contractele de achiziție pentru servicii de contabilitate, expertizăcontabilă și de audit au fost avizate și încheiate înainte de intrarea în vigoare aGhidului de implementare aferent implementării Sub-măsurii 19.4 (începând cu vers.02), cheltuielile aferente acestora pot fi solicitate la plată până la epuizarea valorilormenționate în acestea, nu mai târziu de data limită a Contractului de finanțaresubsecvent nr. 1.

Menționăm că, în conformitate cu prevederile procedurale, costurile aferentecontractelor de achiziții trebuie să respecte principiul rezonabilității prețurilor.

Începând cu al doilea Contract de finanțare subsecvent aferent implementăriisubmăsurii 19.4, vor fi respectate procentele prevăzute în Ghidul de implementare învigoare.

Căsătoria a doi angajați GAL care se află într-o relație de colaborare sausubordonare generează un potențial conflict de interese?În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a submăsurii 19.4, angajareapersonalului GAL trebuie să se realizeze având în vedere evitarea conflictului deinterese, conform prevederilor legale în vigoare. Acest principiu trebuie respectat petoată durata de implementare a SDL. În cadrul Manualului de procedură pentruimplementarea submăsurii 19.4 nu există cerințe suplimentare legate de acest aspect.

Astfel, reprezentantului legal al Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu îi revineresponsabilitatea de a se asigura de faptul că angajarea personalului se va face înconformitate cu prevederile Codului Muncii, ale legislației în materie privind conflictulde interese, precum și cu respectarea regulamentului intern al asociației.

Existența unei relații de rudenie între un angajat GAL și Președintele GALreprezintă o situație generatoare de conflict de interese, dacă cele douăpersoane semnează/avizează fișele de verificare a proiectelor?Prevederile Manualului de procedură și ale Ghidului de implementare a submăsurii19.2 vizează potențialele conflicte de interese create ca urmare a existenței unorlegături patrimoniale sau de rudenie între evaluatori și solicitanți, neexistând restricțiilegate de relațiile de rudenie dintre un evaluator și președintele GAL. Prin urmare,avizarea aceleiași fișe de verificare a proiectului de către un angajat GAL șipreședintele GAL (ex. persoane cu calitatea de soț – soție), nu contravine prevederilorprocedurale în vigoare și nu se încadrează în categoria situațiilor generatoare deconflicte de interese.

Pentru stabilirea valorii achiziției tichetelor de masă pentru personalul GAL sevor lua în calcul numai costurile aferente emiterii biletelor de valoare sau șivaloarea nominală a acestora?Conform prevederilor Ghidului de implementare a submăsurii 19.4: „Salariul brut(format din salariul net și contribuția angajatului către bugetul de stat) este cumulat cuvaloarea tichetelor de masă nominale. Cheltuielile cu tichetele de masă pentrupersonalul GAL necesită aplicarea unei proceduri de achiziții conform prevederilorlegislației naționale în vigoare."

Prin urmare, cheltuielile cu tichetele de masă reprezintă serviciile de emitere atichetelor de masă care necesită aplicarea unei proceduri de achiziție, nucontravaloarea acestora.

Când va organiza AFIR sesiunile de instruire pentru GAL-uri și care vor fi tematicile abordate?

În a doua parte a anului 2018 AFIR a publicat în platforma SICAP anunțul de participare aferent proiectului cutitlul „Organizarea de întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport informațional”. În cadrul Lotului 2 alacestui proiect - „Organizarea sesiunilor de instruire tematica GAL” - sunt preconizate a se desfășura instruiridedicate reprezentanților GAL-urilor autorizate. În prezent, ofertele depuse în cadrul procedurii de achizițiepublică se află în faza de evaluare tehnică. Termenul estimat pentru semnarea acordului – cadru este luna aprilie2019.

În ceea ce privește aspectele care urmează să fie abordate în cadrul sesiunilor de instruire, precizăm că în cadrulCaietului de sarcini a fost inclusă o listă orientativă a tematicilor, care include următoarele: funcționarea GAL,managementul proiectelor finanțate prin LEADER, susținerea dezvoltării rurale, cooperarea dintre GAL-uri,administrarea judicioasă a resurselor financiare pentru asigurarea dezvoltării durabile a teritoriului, teme deactualitate privind implementarea proiectelor finanțate prin PNDR, schimbările climatice, dezvoltare rurală și zonemontane, promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor, sprijinpentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale.

De asemenea, menționăm faptul că, în luna februarie 2018, AFIR a solicitat tuturor GAL-urilor să comunicetemele de interes pentru aceste evenimente, jumătate dintre acestea transmițând propuneri, care au fost ulteriorcentralizate. Precizăm că, în vederea organizării cursurilor, după semnarea contractului de achiziție publică,urmează să fie realizată o listă actualizată a tematicilor de instruire, cu consultarea tuturor GAL-urilor autorizate.

GAL a încheiat un contract de furnizare de servicii telefonie fixă și internet înanul 2013, cu prelungire la fiecare doi ani. În baza prevederilor versiunii învigoare a Ghidului de implementare a submăsurii 19.4, pentru achiziția acestuitip de servicii se realizează obligatoriu un dosar de achiziții, avizat de CRFIR. Sepoate prelungi prin act adițional contractul aflat în derulare sau este nevoieîncheierea unui nou contract de achiziție, care să fie avizat de CRFIR?Începând cu data intrării în vigoare a versiunii 02 a Ghidului de implementare asubmăsurii 19.4 (17.10.2017), pentru cheltuielile cu servicii de telefonie și interneteste obligatorie aplicarea procedurii de achiziție, în conformitate cu prevederilelegislației naționale în domeniul achizițiilor publice (Legea nr. 98/2016, respectiv HGnr. 395/2016).

În acest context, în situația încheierii unui contract privind cheltuielile menționate maisus înainte de 17.10.2017, prelungirea respectivului contract se va putea realizaconform prevederilor acestuia (prin act adițional în speță), aplicarea procedurii deachiziție nefiind obligatorie. Precizăm însă că, la încheierea unor noi contracte de tipulcelor menționate în solicitarea transmisă va fi necesară aplicarea procedurii deachiziție, conform prevederilor procedurale și legislației naționale incidente.

Care sunt pașii de urmat în cazul în care data – limită de implementare a primului Contractde finanțare subsecvent, prevăzută la art. 2, este anterioară datei de 31.12.2019?

În conformitate cu prevederile art. 2(2) al Acordului – cadru de finanțare, încheiat între GAL șiCRFIR pentru submăsura 19.4, „primul Contract de finanțare va viza o perioadă deimplementare cuprinsă între data semnării și data de 31.12.2019, la care se vor adăugamaximum 30 de zile calendaristice pentru depunerea ultimului dosar de plată și, suplimentaracestora, 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plății”.

Subliniem faptul că toate cheltuielile aferente unui Contract de finanțare încheiat în cadrulsubmăsurii 19.4 sunt eligibile dacă sunt efectuate în perioada de implementare a acestuia. Înacest context, în situația în care GAL intenționează să solicitate la plată cheltuieli care vizeazăîntregul an calendaristic curent, este obligatoriu ca durata de implementare a primului Contractde finanțare să cuprindă perioada până la data de 31.12.2019.

În acest context, dacă primul Contract subsecvent a fost încheiat pentru o perioadă mai scurtădecât cea menționată mai sus, în conformitate cu prevederile Ghidului de implementare asubmăsurii 19.4, GAL poate solicita CRFIR prelungirea duratei de implementare a Contractuluipână la data limită de 31.12.2019. Modificarea duratei de implementare a Contractului definanțare se încadrează în cazurile care fac obiectul întocmirii unui Act adițional la Contract, fiindnecesară depunerea de către beneficiar la OJFIR a unei Note explicative C3.1L.

GAL a înregistrat economii în implementarea primului Contract de finanțare subsecvent șidorește să le realoce către Contractul următor. Care sunt pașii procedurali de urmat înacest caz?

1. În situația în care întreaga valoare a avansului acordat în cadrul primului contract,reprezentând 50% din valoarea acestuia, este justificată, sumele rămase neutilizate în cadrulcontractului pot fi dezangajate prin act adițional, conform prevederilor procedurale, astfel încât săpoată fi incluse în formularul cadru de buget aferent celui de-al doilea contract de finanțare.Totodată, în această situație se impune modificarea în prealabil a Acordului-cadru de finanțare,respectiv a Anexei I privind modificarea valorilor globale aferente contractelor de finanțare.Precizăm că toate etapele antemenționate trebuie să se realizeze până la momentul încheieriicelui de-al doilea contract de finanțare, respectiv până cel târziu în luna decembrie 2019.

2. În cazul în care sumele neutilizate nu sunt dezangajate înainte de semnarea celui de-al doileaContract de finanțare subsecvent, valoarea acestuia poate fi crescută în etapa de implementare,după finalizarea procesului de dezangajare a sumelor respective. Această modificare impuneîncheierea unui Act adițional la Acordul – cadru și a unui Act adițional la Contractul de finanțaresubsecvent nr. 2.