primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246....

75
HOTĂRÂREA NR.246 Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă potabilă, industrială şi canalizare - epurare consolidat şi armonizat conform legislaţiei în vigoare al operatorului SC MORANI IMPEX SRL Zărneşti, CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010; Analizând referatul prin care se propune aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă potabilă, industrială şi canalizare - epurare consolidat şi armonizat conform legislaţiei în vigoare al operatorului SC MORANI IMPEX SRL Zărneşti, Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti; În baza prevederilor art.50 alin.2 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi ale art.6 şi 40 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006, art.10 alin. 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală – A.N.R.S.C nr.373/2002 cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1.Se aprobă Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă potabilă, industrială şi canalizare - epurare consolidat şi armonizat conform legislaţiei în vigoare al operatorului SC

Transcript of primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246....

Page 1: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.246 Din 29.09.2010

- privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă potabilă, industrială şi canalizare - epurare consolidat şi armonizat conform legislaţiei în vigoare al operatorului SC MORANI IMPEX SRL Zărneşti,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă potabilă, industrială şi canalizare - epurare consolidat şi armonizat conform legislaţiei în vigoare al operatorului SC MORANI IMPEX SRL Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.50 alin.2 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi ale art.6 şi 40 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006, art.10 alin. 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală – A.N.R.S.C nr.373/2002 cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă potabilă, industrială şi canalizare - epurare consolidat şi armonizat conform legislaţiei în vigoare al operatorului SC MORANI IMPEX SRL Zărneşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Regulamentele aprobate prin HCL nr.196/18.12.2003 şi HCL nr.200/18.02.2003 îşi încetează aplicabilitatea începând cu data aprobării prezentului regulament.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 15 voturi favorabile valabil exprimate, 2 abţineriRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Compartiment Audit

Page 2: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.260Din 29.09.2010

-privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri în sumă de (791,94 lei), dlui Bloj Marian , domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Grui, bl.4, sc.C, ap.4,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri în sumă de (791,94 lei), dlui Bloj Marian , domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Grui, bl.4, sc.C, ap.4,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 19.08.2010 de către Biroul Public de Asistenţă socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art. 125 alin.2 lit. d) din O.G nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, precum şi art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri perioada 2005-2010, în sumă de 791,94 lei, dlui Bloj Marian , domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Grui, bl.4, sc.C, ap.4, cu condiţia achitării debitului restant.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 15 voturi favorabile valabil exprimate, 2 împotrivăRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 3: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.259Din 29.09.2010

-privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri în sumă de (148 lei), dnei Scorţea Vaida Maria, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Zorilor, bl.1, sc.C, ap.12,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri în sumă de (148 lei), dnei Scorţea Vaida Maria, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Zorilor, bl.1, sc.C, ap.12,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 17.09.2010 de către Biroul Public de Asistenţă socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art. 125 alin.2 lit. d) din O.G nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, precum şi art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri perioada 2008 – 2010, în sumă de 148 lei, dnei Scorţea Vaida Maria, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Zorilor, bl.1, sc.C, ap.12, cu condiţia achitării debitului restant.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 4: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.239Din 29.09.2010

-privind aprobarea în principiu a cumpărării construcţiei - Cabana Gura Bârsei + anexe, situat în zona Plaiul Foii, de către oraşul Zărneşti, de la constructorul cabanei R.N.P – Romsilva Direcţia Silvică Braşov,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea în principiu a cumpărării construcţiei - Cabana Gura Bârsei + anexe, situat în zona Plaiul Foii, de către oraşul Zărneşti de la constructorul cabanei R.N.P – Romsilva Direcţia Silvică Braşov,

Luând în considerare extrasul CF nr.9872 Zărneşti, nr. cad.10058, ram de cultură fânat, în suprafaţa de 4446 mp, proprietar comuna Tohanul Nou, act.1337/2007 oraşul Zărneşti ,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.492, art.494 alin.3) din Codul civil,

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă în principiu cumpărarea construcţiei - Cabana Gura Bârsei + anexe, situat în zona Plaiul Foii, U.P.VIII, Bârsa lui Bucur, u.a. 1 C. de către oraşul Zărneşti, de la constructorul cabanei R.N.P – Romsilva Direcţia Silvică Braşov.

Construcţiile sunt edificate pe terenul înscris în CF nr.9872 Zărneşti, nr. cad.10058, ram de cultură fânat, în suprafaţa de 4446 mp, proprietar comuna Tohanul Nou, act.1337/2007, oraşul Zărneşti.

Art.2. Preţul de cumpărare nu va depăşi valoarea de inventar a construcţiei sau preţul din raportul de evaluare al construcţiei + anexe.

Art.3. Documentaţia în vederea cumpărării construcţiei şi preţul va fi supus spre aprobare şi dezbatere Consiliului Local.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica SchiopuIniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Urbanism- Sistematizare

Page 5: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.249 Din 29.09.2010

- privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T - oraşul Zărneşti şi Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov, cu sediul în Braşov, str.Mihail Sadoveanu, nr.3, etj.II, reprezentată de Elena Mihaela Cârstea, în calitate de coordonator al proiectului „Transparenţa şi bună guvernare în cheltuirea banilor publici în judeţul Braşov ”,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T - oraşul Zărneşti şi Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov, cu sediul în Braşov, str.Mihail Sadoveanu, nr.3, etj.II, reprezentată de Elena Mihaela Cârstea, în calitate de coordonator al proiectului „Transparenţa şi bună guvernare în cheltuirea banilor publici în judeţul Braşov ”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor 36 alin.2 lit.e), alin.7 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între U.A.T - oraşul Zărneşti şi Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov, cu sediul în Braşov, str.Mihail Sadoveanu, nr.3, etj.II, reprezentată de Elena Mihaela Cârstea, în calitate de coordonator al proiectului „Transparenţa şi bună guvernare în cheltuirea banilor publici în judeţul Braşov ”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei.

Art.2.Acordul de parteneriat face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Relaţii Publice

Page 6: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.250 Din 29.09.2010

- privind aprobarea acordării unui aport constând în material lemnos (răşinoase) în cantitate de 100 metri cubi prelucrat, din fondul forestier al U.A.T - oraşul Zărneşti, în vederea construirii a cinci clădiri cu destinaţie locuinţe sociale pentru familii defavorizate, conform Parteneriatului cu nr.797 din 08.10.2008 încheiat între Primăria oraşului Zărneşti şi ADRA România, în programul „ Integrare prin muncă ”,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune acordarea unui aport constând în material lemnos (răşinoase) în cantitate de 100 metri cubi prelucrat, din fondul forestier al U.A.T - oraşul Zărneşti, în vederea construirii a cinci clădiri cu destinaţie locuinţe sociale pentru familii defavorizate, conform Parteneriatului cu nr.797 din 08.10.2008 încheiat între Primăria oraşului Zărneşti şi ADRA România, în programul „ Integrare prin muncă ”,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor 36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct.2 şi 8 din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă acordarea unui aport constând în material lemnos (răşinoase) în cantitate de 100 metri cubi prelucrat, din fondul forestier al U.A.T - oraşul Zărneşti, în vederea construirii a cinci clădiri cu destinaţie locuinţe sociale pentru familii defavorizate, conform Parteneriatului cu nr.797 din 08.10.2008 încheiat între Primăria oraşului Zărneşti şi ADRA România, în programul „ Integrare prin muncă ”,

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Relaţii Publice

Page 7: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

ROMÂNIAJUDEŢUL BRASOVCONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI

PROIECT DE HOTĂRÂREDin 29.09.2010

-privind aprobarea scutirii de la plata impozitului, a redevenţei şi a majorărilor de întârziere aferente contractului de concesiune nr.679/28.07.2005, pentru terenul situat în oraşul Zărneşti, str.Brazilor, f.n , în suprafaţa de 500 mp, începând din anul 2008 până la atribuirea unui alt teren, dlui Brezuică Ionel, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Saturn, nr.3,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 09.06.2010,

Analizând referatul prin care se propune aprobarea scutirii de la plata impozitului, a redevenţei şi a majorărilor de întârziere aferente contractului de concesiune nr.679/28.07.2005, pentru terenul situat în oraşul Zărneşti, str.Brazilor, f.n , în suprafaţa de 500 mp, începând din anul 2008 până la atribuirea unui alt teren, dlui Brezuică Ionel, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Saturn, nr.3,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art. 125 alin.2 lit. d din O.G nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, precum şi art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului, a redevenţei şi a majorărilor de întârziere aferente contractului de concesiune nr.679/28.07.2005, pentru terenul situat în oraşul Zărneşti, str.Brazilor, f.n , în suprafaţa de 500 mp, începând din anul 2008 până la atribuirea unui alt teren, dlui Brezuică Ionel, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Saturn, nr.3.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Vizat pentru legalitate, Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului Zărneşti

Page 8: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.261Din 29.09.2010

-privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 353.75 lei aferente anilor 2008 - 2009 datorate de către d-na Ilie Elena, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Aleea Uzinei, nr.2, bl.2, ap.515, conform contractului de închiriere nr.608/01.06.2007,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 353.75 lei aferente anilor 2008 - 2009 datorate de către d-na Ilie Elena, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Aleea Uzinei, nr.2, bl.2, ap.515, conform contractului de închiriere nr.608/01.06.2007,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 30.08.2010 de către Biroul Public de Asistenţa socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art. 125 alin.2 lit. d) din O.G nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, precum şi art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 353.75 lei aferente anilor 2008 - 2009 datorate de către d-na Ilie Elena, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Aleea Uzinei, nr.2, bl.2, ap.515, conform contractului de închiriere nr.608/01.06.2007.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 16 voturi favorabile valabil exprimate, 1 împotrivăRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 9: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.262Din 29.09.2010

-privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 8353.63 lei aferente anilor 2008 - 2009 datorate de către d-na Dan Mihaela, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Vînători, nr.10, conform contractului de închiriere nr.607/01.06.2007,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 8353.63 lei aferente anilor 2008 - 2009 datorate de către d-na Dan Mihaela, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Vînători, nr.10, conform contractului de închiriere nr.607/01.06.2007,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 31.08.2010 de către Biroul Public de Asistenţa socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art. 125 alin.2 lit. d din O.G nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, precum şi art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 8353.63 lei aferente anilor 2008 - 2009 datorate de către d-na Dan Mihaela, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Vînători, nr.10, conform contractului de închiriere nr.607/01.06.2007.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 13 voturi favorabile valabil exprimate, 4 împotrivăRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 10: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.263Din 29.09.2010

-privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 2134 lei aferente anilor 2007 - 2010 datorate de către d-na Popa Maria, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Aleea Uzinei, nr.2, bl.2, camera 508, conform contractului de închiriere nr.592/01.04.2007,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 2134 lei aferente anilor 2007 - 2010 datorate de către d-na Popa Maria, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Aleea Uzinei, nr.2, bl.2, camera 508, conform contractului de închiriere nr.592/01.04.2007,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 13.08.2010 de către Biroul Public de Asistenţa socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art. 125 alin.2 lit. d din O.G nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, precum şi art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 2134 lei aferente anilor 2007 - 2010 datorate de către d-na Popa Maria, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Aleea Uzinei, nr.2, bl.2, camera 508, conform contractului de închiriere nr.592/01.04.2007.Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 15 voturi favorabile valabil exprimate, 3 împotrivăRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 11: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.264Din 29.09.2010

-privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 503.32 lei aferente anilor 2007 – 2009 datorate de către d-nul Bucşoiu Ioan, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Grui, bl.9, ap.7 , conform contractului de închiriere nr.634/01.12.2008,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 503.32 lei aferente anilor 2007 – 2009 datorate de către d-nul Bucşoiu Ioan, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Grui, bl.9, ap.7, conform contractului de închiriere nr.634/01.12.2008,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 19.08.2010 de către Biroul Public de Asistenţa socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art. 125 alin.2 lit. d din O.G nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, precum şi art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 503.32 lei aferente anilor 2007 – 2009 datorate de către d-nul Bucşoiu Ioan, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Grui, bl.9, ap.7 , conform contractului de închiriere nr.634/01.12.2008.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 15 voturi favorabile valabil exprimate, 3 împotrivăRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 12: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.265Din 29.09.2010

-privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 528.96 lei aferente anilor 2009 – 2010 datorate de către d-nul Bratu Ion Cătălin, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Aleea Uzinei, nr.2, bl.2, camera 207 şi 221 conform contractelor de închiriere nr.636/31.12.2008,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 528.96 lei aferente anilor 2009 – 2010 datorate de către d-nul Bratu Ion Cătălin, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Aleea Uzinei, nr.2, bl.2, camera 207 şi 221 conform contractelor de închiriere nr.636/31.12.2008,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 23.08.2010 de către Biroul Public de Asistenţa socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art. 125 alin.2 lit. d din O.G nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, precum şi art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 528.96 lei aferente anilor 2009 – 2010 datorate de către d-nul Bratu Ion Cătălin, pentru imobilul situat în oraşul Zărneşti, str.Aleea Uzinei, nr.2, bl.2, camera 207 şi 221 conform contractelor de închiriere nr.636/31.12.2008.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 15 voturi favorabile valabil exprimate, 3 împotrivăRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 13: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.266Din 29.09.2010

- privind modificarea art.1 pct.3 din H.C.L nr.46/24.02.2010 privind atribuirea spre închiriere a unor spatii de locuit persoanelor enumerate în Procesul verbal încheiat la data de 09.02.2010, în urma întrunirii comisiei sociale de aplicare a Legii nr. 114/1996,

CONSILIUL LOCAL ZARNESTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită azi 29.09.2010

Analizând referatul prin care se propune modificarea art.1 pct.3 din H.C.L nr.46/24.02.2010 privind atribuirea spre închiriere a unor spatii de locuit persoanelor enumerate în Procesul verbal încheiat la data de 09.02.2010, în urma întrunirii comisiei sociale de aplicare a Legii nr. 114/1996,

Având in vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1,2,3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.c), alin.5, lit. b) din Legea nr. 215/2001- privind

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.114/1996 - privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b - din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:Art.1.Se aprobă modificarea art.1 pct.3 din H.C.L nr.46/24.02.2010 privind atribuirea spre

închiriere a unor spatii de locuit persoanelor enumerate în Procesul verbal încheiat la data de 09.02.2010, în urma întrunirii comisiei sociale de aplicare a Legii nr. 114/1996, după cum urmează:

1.Camera 102 situatã în incinta Grupului Şcolar Industrial Zărneşti , str. Aleea Uzinei nr.2 , bl.2, sc.A, Etj I , se atribuie spre închiriere ca titular de contract dlui Mihai Victor.

2.Camera 112 situatã în incinta Grupului Şcolar Industrial Zãrneşti, str. Aleea Uzinei nr.2 bl.2, sc.A, Etj I , se atribuie spre închiriere ca titular de contract d-lui Teleanu Andrei.

3.Camera 321 situatã în incinta Grupului Şcolar Industrial Zãrneşti, str. Aleea Uzinei nr.2 bl.2, sc.A, Etj III , se atribuie spre închiriere ca titular de contract dnei Ghira Terezia.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimate, 1 abţinereRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 14: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.267Din 29.09.2010

- privind atribuirea spre închiriere camera 312 situată în incinta Grupului Şcolar Industrial Zărneşti, str.Aleea Uzinei nr.2, bl.2 Sc.A, etj III, ca titular de contract d- nul Bortos Petre, conform Procesului verbal încheiat la data de 29.07.2010 în urma întrunirii comisiei sociale de aplicare a Legii nr.114/1996,

CONSILIUL LOCAL ZARNESTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune atribuirea spre închiriere camera 312 situată în incinta Grupului Şcolar Industrial Zărneşti, str.Aleea Uzinei nr.2, bl.2 Sc.A, etj III, ca titular de contract d- nul Bortos Petre, conform Procesului verbal încheiat la data de 29.07.2010 în urma întrunirii comisiei sociale de aplicare a Legii nr.114/1996,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.c), alin.5, lit. b) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.114/1996 - privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b - din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă atribuirea spre închiriere camera 312 situată în incinta Grupului Şcolar Industrial Zărneşti, str.Aleea Uzinei nr.2, bl.2 Sc.A, etj III, ca titular de contract d- nul Bortos Petre, conform Procesului verbal încheiat la data de 29.07.2010 în urma întrunirii comisiei sociale de aplicare a Legii nr.114/1996.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 18 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 15: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

ROMÂNIAJUDEŢUL BRASOVCONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI

PROIECT DE HOTĂRÂREDin 29.09.2010

- privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţa de 6 mp, situat în oraşul Zărneşti, în vederea instalării unor echipamente de radiocomunicaţii pe acoperişul spitalului Dr.Tiberiu Caius Spârchez, str.Policlinicii nr.12 ,

CONSILIUL LOCAL ZARNESTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţa de 6 mp, situat în oraşul Zărneşti, în vederea instalării unor echipamente de radiocomunicaţii pe acoperişul spitalului Dr.Tiberiu Caius Spârchez, str.Policlinicii nr.12 ,

Având in vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1,2,3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.b), art.123 alin.1 şi 2 din Legea

215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b - din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţa de 6 mp, situat în oraşul Zărneşti, în vederea instalării unor echipamente de radiocomunicaţii pe acoperişul spitalului Dr.Tiberiu Caius Spârchez, str.Policlinicii nr.12 , pe o perioadă de 4 ani.

Art.2.Preţul de pornire pentru licitaţie va fi de 200 Euro/lună plătiţi la cursul B.N.R din ziua facturii la care se va adăuga TVA.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Vizat pentru legalitate, Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului Zărneşti

Page 16: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

ROMÂNIAJUDEŢUL BRASOVCONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI

PROIECT DE HOTĂRÂREDin 29.09.2010

- privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-economice în vederea concesionarii prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţa de 40 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Mare, nr.173,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-economice în vederea concesionarii prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţa de 40 mp, teren ce se regăseşte în CF nr.100230, nr. cad. 100230 în suprafaţa de 572 mp, proprietar Statul Român,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c ) si d), alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.11, art.123 alin.2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si art.13 alin.1 din Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor, actualizată şi republicată,

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă întocmirea documentaţiei tehnico-economice în vederea concesionarii prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţa de 40 mp, înscris în CF nr.100230, situat în oraşul Zărneşti, str.Mare, nr.173.

Art.2.Documentatia tehnico- economica va fi supusă spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Zărneşti.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Vizat pentru legalitate,

Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului Zărneşti

Page 17: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.275Din 29.09.2010

-privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F nr.103433- Zărneşti, str.Brebina, f.n nr.top.8515/1/2/2/b/2/2/1/2/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţa de 2.491.684 mp, proprietatea oraşului Zărneşti, conform documentaţiilor cadastrale nr.11/2010 şi nr.12/2010, întocmite şi anexate de SC S.L.L. CAD SRL – Zărneşti,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;Analizând referatul prin care se propune aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F nr.103433 -

Zărneşti, str.Brebina, f.n, nr.top.8515/1/2/2/b/2/2/1/2/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţa de 2.491.684 mp, proprietatea oraşului Zărneşti, conform documentaţiilor cadastrale nr.11/2010 şi nr.12/2010, întocmite şi anexate de SC S.L.L. CAD SRL – Zărneşti,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si d), alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.11 şi art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.5, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.42 şi 43 din Legea nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată,

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă dezlipirea terenului înscris în C.F nr.103433 – Zărneşti, str.Brebina, f.n, nr.top.8515/1/2/2/b/2/2/1/2/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţa de 2.491.684 mp, proprietatea oraşului Zărneşti, conform documentaţiilor cadastrale nr.11/2010 şi nr.12/2010, întocmite şi anexate de SC S.L.L. CAD SRL – Zărneşti, în patru loturi respectiv:

- Lotul1- 2490284,00 mp, nr top 8515/1/2/2/b/2/2/1/2/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietar orasul Zarnesti,

- Lotul 2- 1000,00 mp, top 8515/1/2/2/b/2/2/1/2/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, prorietar orasul Zarnesti,- Lotul 3- 300,00 mp, top 8515/1/2/2/b/2/2/1/2/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, proprietar orasul Zarnesti.- Lotul 4- 100,00 mp, top 8515/1/2/2/b/2/2/1/2/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4, proprietar orasul Zarnesti.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 15 voturi favorabile valabil exprimate, 3 abţineriRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Compartiment Urbanism -Sistematizare

Page 18: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.258Din 29.09.2010

-privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F nr.101964 – Zărneşti, str.Ciucaş nr.27A ( provenit din conversia de pe hârtie a C.F nr.5739- Tohanul Vechi) , nr.top.7973/12, proprietatea Statului Român,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F nr. 101964 – Zărneşti, str.Ciucaş nr.27A ( provenit din conversia de pe hârtie a C.F nr.5739- Tohanul Vechi) , nr.top.7973/12, proprietatea Statului Român,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate, nr.1; 2; 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si d), alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.11 şi art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.13 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, republicată, art.42 şi 43 din Legea nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată,

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă dezlipirea terenului înscris în C.F nr. 101964 – Zărneşti, str.Ciucaş nr.27A ( provenit din conversia de pe hârtie a C.F nr.5739- Tohanul Vechi) , nr.top.7973/12, proprietatea Statului Român, în două loturi:

- lotul 1 - 3961,00 mp - nr.top.7973/12/1- lotul 2 - 28,00 mp - nr.top.7973/12/2Art.2.Se propune întăbularea în Cartea Funciară a lotului nr.2 în suprafaţa de 28,0 mp, lot ce

va trece în proprietatea oraşului ZărneştiArt.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Urbanism- Sistematizare

Page 19: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.257Din 29.09.2010

-privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F nr.102817 – Zărneşti, str.Pompiliu Dan, nr.28 (provenit din conversia de pe hârtie a C.F nr.5662- Tohanul Vechi) , nr.top.8301/24, proprietatea Statului Român,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F nr.102817 – Zărneşti, str.Pompiliu Dan, nr.28 (provenit din conversia de pe hârtie a C.F nr.5662- Tohanul Vechi) , nr.top.8301/24, proprietatea Statului Român,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate, nr.1; 2; 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si d), alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.11 şi art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.13 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, republicată, art.42 şi 43 din Legea nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată,

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă dezlipirea terenului înscris în C.F nr. 102817 – Zărneşti, str.Pompiliu Dan, nr.28 (provenit din conversia de pe hârtie a C.F nr.5662- Tohanul Vechi) , nr.top.8301/24, proprietatea Statului Român, în două loturi:

- lotul 1 - 1215,00 mp - nr.top.8301/24/1- lotul 2 - 133,00 mp nr.top.8301/24/2

Art.2.Se propune întăbularea în Cartea Funciară a lotului nr.2 în suprafaţa de 133,00 mp, lot ce va trece în proprietatea oraşului Zărneşti.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Urbanism- Sistematizare

Page 20: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.256Din 29.09.2010

- privind aprobarea revocării H.C.L nr.90/28.04.2010 privind întocmirea documentaţiei tehnico-economice în vederea concesionarii prin încredinţare directă, către dna Mirea Cristina, a terenului în suprafaţa de 53 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Pompiliu Dan, nr.28, şi modificarea art.1 din contractul de concesiune nr.654 din 08.02.2005 încheiat între Mirea Cristina şi oraşul Zărneşti,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea revocării H.C.L nr.90/28.04.2010 privind întocmirea documentaţiei tehnico-economice în vederea concesionarii prin încredinţare directă, către dna Mirea Cristina, a terenului în suprafaţa de 53 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Pompiliu Dan, nr.28, şi modificarea art.1 din contractul de concesiune nr.654 din 08.02.2005 încheiat între Mirea Cristina şi oraşul Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c ) si d), alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.11, art.123 alin.1 din Legea

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si art.15 alin.1 lit.e) din Legea nr.50/1991- actualizata si republicata;

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă revocarea H.C.L nr.90/28.04.2010 privind întocmirea documentaţiei tehnico-economice în vederea concesionarii prin încredinţare directă, către dna Mirea Cristina, a terenului în suprafaţa de 53 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Pompiliu Dan, nr.28.

Art.2. Se aprobă modificarea art.1 din contractul de concesiune nr.654 din 08.02.2005 încheiat între Mirea Cristina şi oraşul Zărneşti, care va avea următorul cuprins:

„ Obiectul contractului de concesiune este constituit din darea, respectiv primirea în concesiune a terenului situat în oraşul Zărneşti, str.Pompiliu Dan, nr.28, în suprafaţa de 133,00 mp, identificat în CF nr.102817 – Zărneşti, nr.top.8301/24/1 în condiţiile Legii nr.50/1991 – republicată şi modificată .”

Art.3.Restul articolelor din contractul de concesiune rămân neschimbate.Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 15 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Urbanism- Sistematizare

Page 21: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.254Din 29.09.2010

-privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru concesionarea prin încredinţare directă, către dl.Dochiţa Vasile, a terenului în suprafaţa de 40 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Ciucaş, nr.4A,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 24.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru concesionarea prin încredinţare directă, către dl.Dochiţa Vasile, a terenului în suprafaţa de 40 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Ciucaş, nr.4A, pentru extindere locuinţă existentă,

Luând în considerare HCLnr.93/28.04.2010 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-economice în vederea concesionarii prin încredinţare directă, către dl.Dochiţa Vasile, a terenului în suprafaţa de 40 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Ciucaş, nr.4A şi HCL nr.212/04.08.2010 privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 40 mp ce va avea număr cadastral 104806,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c) şi d), alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.11, art.123 alin.1 din Legea

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, republicată,

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru concesionarea prin încredinţare directă, către dl.Dochiţa Vasile, a terenului în suprafaţa de 40 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Ciucaş, nr.4A, nr. cadastral 104806, pentru extindere locuinţă existentă.

Art.2 Se aprobă:Valoarea minimă a redevenţei de 0,36 euro/mp, respectiv 14,40 euro/an, plătiţi în lei la

cursul BNR din ziua plăţii, conform Raportului de evaluare nr.76/septembrie 2010 întocmit de evaluator Cezar Petrescu.

Durata concesiunii : 49 ani: Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 15 voturi favorabile valabil exprimate, 2 împotrivăRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Urbanism- Sistematizare

Page 22: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.255Din 29.09.2010

- privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în vederea vânzării cu drept de preemţiune a terenului concesionat, cu contract de concesiune nr.428/14.06.1999, înscris în CF nr.104680 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.4987 Tohanul Vechi), nr.top.8515/12/1/2/13/2/5/1/1/1/1 garaj şi mansarda cu teren de 52 mp şi nr.top.8515/12/1/2/13/2/5/1/1/1/2 teren de 36 mp situat în oraşul Zărneşti, str.Pompiliu Dan, nr.10A,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Luând în considerare HCL nr.95/25.04.2010 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-economice în vederea vânzării cu drept de preemţiune a terenului concesionat, cu contract de concesiune nr.428/14.06.1999 şi înscris în CF nr.4987- Tohanul Vechi, nr.top.8515/12/1/2/13/2/5/1/1/1/1/1 şi nr.top. nr.8515/12/1/2/13/2/5/1/1/1/2 în suprafaţa de 88 mp,

Având in vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1,2,3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c ) si d), alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.11, art.123 alin. 3 şi 4 din

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si art.13 alin.1 din Legea nr.50/1991- actualizată si republicată;

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă documentaţia tehnico – economică în vederea vânzării terenului proprietatea privată a oraşului Zărneşti înscris în CF nr.104680 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.4987 Tohanul Vechi), nr.top.8515/12/1/2/13/2/5/1/1/1/1 garaj şi mansarda cu teren de 52 mp şi nr.top.8515/12/1/2/13/2/5/1/1/1/2 teren de 36 mp situat în oraşul Zărneşti, str.Pompiliu Dan, nr.10A.

Art.2.Se aprobă preţul de vânzare astfel:- pentru suprafaţa de 88 mp, înscris în CF nr.104680 (provenită din conversia de pe hârtie a CF

nr.4987 Tohanul Vechi), proprietar oraşul Zărneşti, situat pe str.Pompilu Dan, nr.10A, preţul de vânzare este de 700 euro, plătiţi în lei la cursul BNR din ziua plăţii, plus TVA, conform Raportului de evaluare nr.46/iunie 2010, întocmit de expert evaluator Cezar Petrescu.

Art.3.Dl.Tutuianu- Tecar Costel în calitate de proprietar al construcţiilor beneficiază de dreptul de preemţiune pentru cumpărarea terenului, urmând să-şi exprime opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Urbanism- Sistematizare

Page 23: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.253Din 29.09.2010

-privind aprobarea trecerii imobilului teren în suprafaţă de 1598 mp, înscris în CF nr.100685 - Zărneşti (provenită din conversia pe hârtie a CF nr.8456 – Zărneşti ) nr. top.952, situat în oraşul Zărneşti, str.13 Decembrie nr.15, din proprietatea Statului Român în proprietatea oraşului Zărneşti ,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea trecerii imobilului teren în suprafaţă de 1598 mp, înscris în CF nr.100685 - Zărneşti (provenită din conversia pe hârtie a CF nr.8456 – Zărneşti ) nr. top.952, situat în oraşul Zărneşti, str.13 Decembrie nr.15, din proprietatea Statului Român în proprietatea oraşului Zărneşti,

Imobilul construcţie cu destinaţie baie orăşenească este înscris în CF nr.100685, proprietate oraşul Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate, nr.1; 2; 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si d), alin.5 lit.c), alin.6 lit.a) pct.11 şi art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.3 alin.1 şi alin.4 din Legea nr.213/1998 republicată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă trecerea imobilului teren în suprafaţă de 1598 mp, înscris în CF nr.100685 - Zărneşti (provenită din conversia pe hârtie a CF nr.8456 – Zărneşti ) nr. top.952, situat în oraşul Zărneşti, str.13 Decembrie nr.15, din proprietatea Statului Român în proprietatea oraşului Zărneşti.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Urbanism- Sistematizare

Page 24: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.269Din 29.09.2010

-privind aprobarea acordării unui ajutor în natură constând în 12 mc material lemnos pentru încălzirea locuinţei, d-lui Marin Marius Gabriel, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Saturn, bl.5, sc.A, ap.3, în fapt str.Crişan nr.1,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09. 2010,

Analizând referatul prin care se propune acordarea unui ajutor în natură constând în 12 mc material lemnos pentru încălzirea locuinţei, d-lui Marin Marius Gabriel, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Saturn, bl.5, sc.A, ap.3, în fapt str.Crişan nr.1,

Luând în considerare Ancheta socială efectuată în data de 17.09.2010, de către Biroul Public de Asistenţă socială, din cadrul Primăriei Oraşului Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin. 2 lit d), alin. 6 lit.a) pct 2 şi 8 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.57 şi 59 din HG nr.1010/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.416/2001, art.28 alin.2 şi 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,

În temeiul art. 45 alin 1 şi 115, alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor în natură constând în 12 mc material lemnos pentru încălzirea locuinţei, d-lui Marin Marius Gabriel, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Saturn, bl.5, sc.A, ap.3, în fapt str.Crişan nr.1.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului Zărneşti prin Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 14 voturi favorabile valabil exprimate, 4 împotrivăRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov

Page 25: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.268Din 29.09.2010

-privind aprobarea acordării unui ajutor în natură constând în 5 mc material lemnos pentru foc în mod gratuit, d-nei Ivan Mariana, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Râului, nr.68,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09. 2010,

Analizând referatul prin care se propune acordarea unui ajutor în natură, constând în 5 mc material lemnos pentru foc în mod gratuit, d-nei Ivan Mariana, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Râului, nr.68,

Luând în considerare Ancheta socială efectuată în data de 17.09.2010, de către Biroul Public de Asistenţă socială, din cadrul Primăriei Oraşului Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin. 2 lit d), alin. 6 lit.a) pct 2 şi 8 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.57 şi 59 din HG nr.1010/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.416/2001, art.28 alin.2 şi 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,

În temeiul art. 45 alin 1 şi 115, alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor în natură constând în 5 mc material lemnos pentru foc în mod gratuit, d-nei Ivan Mariana, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Râului, nr.68.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului Zărneşti prin Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Schiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 16 voturi favorabile valabil exprimate, 2 împotrivăRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov

Page 26: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.245Din 29.09.2010

- privind aprobarea modificării art.1 şi art.2 din HCL nr. 189/04.08.2010 ,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită azi 29.09.2010;

Având în vedere Avizul Direcţiei pentru Evidenţa persoanelor şi Administrarea Bazelor de date nr.2111837/19.08.2010, precum şi adresa acestora prin care solicită că din proiectul de HCL să reiasă în mod clar raportul de subordonare a Serviciului Public de Evidenţa Persoanelor faţă de Consiliul Local Zărneşti, adresa Instituţiei Prefectului judeţului Braşov, înregistrată cu numărul 9705/12.07.2010 privind numărul de posturi, Avizul favorabil al ANFP cu nr.489227/22.07.2010,

În baza prevederilor art.107, art.111, art.112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.VI din OUG nr..63//2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, art. 36 alin.2 lit.a) alin. 3 lit. b) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În considerarea dispoziţiilor art.4 alin1 din OG nr.84/2001 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4 alin.1 din metodologia aprobată prin HG nr.2104/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :Art.1 . Se aprobă modificarea art.1 şi art.2 din HCL nr. 189/04.08.2010 , după cum urmează:

„ Se aprobă organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Zărneşti şi a serviciilor publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local Zărneşti:

- Serviciul Public Comunitar de Evidenţa persoanelor- Compartimentul public de Asistenţă socială ” conform Anexei 1 care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.”Art.2. „Se aprobă Statul nominal de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului Oraşului

Zărneşti şi al serviciilor publice fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local Zărneşti:- Serviciul Public Comunitar de Evidenţa persoanelor- Compartimentul public de Asistenţă socială ” conform Anexei 2 care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.”Art.3 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti .

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 11 voturi favorabile valabil exprimate, 7 abţineriRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Compartiment Managementul Resurselor Umane

Page 27: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

ROMÂNIAJUDEŢUL BRASOVCONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI

PROIECT DE HOTĂRÂREDin 01.10.2010

-privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, d-nei Luca Ionela Vandana, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Şos.Branului, nr.25,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 01.10.2010,

Analizând referatul prin care se propune acordarea unui ajutor financiar în sumă 500 lei , d-nei Luca Ionela Vandana, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Şos.Branului, nr.25, pentru repararea locuinţei,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

Luând în considerare Ancheta socială efectuată în data de 11.08.2010, de către Biroul Public de Asistenţă socială, din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

In baza prevederilor art.36.alin. 2 lit d) , alin 6 pct 2 şi 8 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.57 şi 59 din HG nr.1010/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.416/2001, art.28 alin.2 şi 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,

În temeiul art. 45 alin 1 şi 115, alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cuantum de _____ din bugetul local aprobat pe anul 2010 Cap.68.02 – Asigurări şi Asistenţă socială, d-nei Luca Ionela Vandana, domiciliată în oraşul Zărneşti, str. Şos.Branului, nr.25

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului Zărneşti prin Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă, Vizat pentru legalitate,

Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului Zărneşti

Page 28: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.242Din 29.09.2010

- privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei

Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului RA

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului R.A. privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului RA Zărneşti în sensul modificării Cap.II pct.1 lit.f – Cheltuieli cu prestaţiile externe – cu suma de 58.550 lei respectiv de la 1.780.709 lei la 1.839.259 lei,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a), b), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001- republicată -privind administraţia publică locală, Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale,

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. - Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului RA Zărneşti în sensul modificării Cap.II pct.1 lit.f – Cheltuieli cu prestaţiile externe – cu suma de 58.550 lei respectiv de la 1.780.709 lei la 1.839.259 lei.

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti prin Regia Publice Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 16 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

Page 29: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.243Din 29.09.2010

-privind aprobarea modificării Organigramei Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra

Craiului RA,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară egal constituită azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune modificarea Organigramei Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului RA, în sensul transformării unui post de contabil din cadrul Compartimentului economic, în post de Economist, astfel încât să poată fi ocupat de o persoană cu studii economice,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a), alin.3 lit.b) din Legea nr.215/2001- republicată privind administraţia publică locală, Legea nr.15/1990 modificată prin O.G nr.15/1993, art.3 si 4 din Legea nr.276/2006;

În temeiul art.45, alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă modificarea Organigramei pentru Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA prin transformarea unui post de contabil în post de Economist în cadrul Compartimentului economic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 11 voturi favorabile valabil exprimate, 6 abţineriRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

Page 30: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.244Din 29.09.2010

- privind aprobarea volumului de masă lemnoasă pe picior aferentă anului de producţie 2011, volum ce urmează a se valorifica din fond forestier proprietate publică a oraşului Zărneşti către agenţi economici şi populaţie,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea valorificării a 44.242 mc masa lemnoasă pe picior producţia 2011 din fond forestier proprietate publică a oraşului Zărneşti, din care: 38.000 mc se vor valorifica către agenţi economici şi 6.242 mc se vor valorifica către populaţie;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor a HG nr.85 din 2004 -privind aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publica către agenţii economici si art.36 alin.2 lit.a), alin.3 lit.c) din Legea nr.215/2001- republicată - privind administraţia publică locală;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă valorificarea a 44.242 mc masa lemnoasa pe picior producţia 2011 din fond forestier proprietate publică a oraşului Zărneşti, din care:

- 38.000 mc se vor valorifica către agenţi economici- 6.242 mc se vor valorifica către populaţie.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

Page 31: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

PROIECT DE HOTĂRÂREDin 29.09.2010

- privind aprobarea modificării „Obiectivelor şi criteriilor de performanţă specifice ” programate pentru anul 2010 la nivelul prevederilor actuale ale BVC,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea modificării„Obiectivelor şi criteriilor de performanţă specifice ” programate pentru anul 2010 la nivelul prevederilor actuale ale BVC,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a),b), c), alin.3 lit.c), alin. 4 lit.a) din Legea nr.215/2001-republicată -privind administraţia publică locală, Legea nr.15/1990 –modificata prin O.G nr.15/1993, art.7 din Legea nr.276/2006;

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă modificarea „Obiectivelor şi criteriilor de performanţă specifice ” programate pentru anul 2010 la nivelul prevederilor actuale ale BVC, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Vizat pentru legalitate, Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului Zărneşti

Page 32: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.247Din 29.09.2010

- privind aprobarea încheierii unui nou contract de comodat pentru spaţiul în care işi are sediul Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea încheierii unui nou contract de comodat pentru spaţiul în care işi are sediul Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA, situat în oraşul Zărneşti, str.Postăvarului, nr.5, etj.1 pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de 01.10.2010,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă încheierea unui nou contract de comodat pentru spaţiul în care işi are sediul Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA, situat în oraşul Zărneşti, str.Postăvarului, nr.5, etj.1 pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de 01.10.2010.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 11 voturi favorabile valabil exprimate, 6 abţineriRed.Oana Bercea, 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

Page 33: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.248 Din 29.09.2010

-privind aprobarea Statutului asociaţiei sportive „ Asociaţia sportivă de fotbal Zărneşti ” ,

CONSILIUL LOCAL ZARNESTI , întrunit în şedinţa ordinara legal constituita azi, 29.09.2010, Analizând referatul prin care se propune aprobarea Statutului asociaţiei sportive „ Asociaţia sportivă de fotbal Zărneşti ” ,

Având în vedere HCL nr.168/07.07.2010 privind aprobarea asocierii oraşului Zărneşti cu Asociaţia Sportiva de Fotbal Zărneşti în vederea constituirii unei asociaţii sportive care să susţină echipa de fotbal ce reprezintă oraşul Zărneşti pentru obţinerea de performante sportive,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.d), alin. (6) lit. a) pct.6, alin. 7 lit.a) precum şi O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii modificata prin O.G. nr.37/2003,

În temeiul art 45 alin.1 si art. 115 alin 1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă STATUTUL „ Asociaţiei sportive de fotbal Zărneşti ” care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti .

Preşedinte de şedinţă, Contrasemneaza, Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile, valabil exprimate

Page 34: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

Red.Oana Bercea, 3 ex.-Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Compartiment juridic

HOTĂRÂREA NR. 241Din 29.09.2010

-privind aprobarea rectificării bugetului fondului de rulment pe anul 2010 al Primăriei oraşului Zărneşti,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi, 29. 09.2010,

Analizând referatul prin care se propune rectificarea bugetului fondului de rulment pe anul 2010, al Primăriei oraşului Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor art. 5 şi 19 din Legea nr. 273/2006, a Finanţelor Publice Locale precum şi

art. 36, alin 2 lit. b şi alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art 45 alin.1 si art. 115 alin 1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se aprobă rectificarea bugetului fondului de rulment al Primăriei oraşului Zărneşti, pe anul 2010, astfel:

TOTAL VENITURI = 814 mii lei

La partea de cheltuieli astfel:Cap.54.11-acoperirea golurilor de casa = retragerea cu 50 mii leiCap.66.11-suplimentare cu 50 mii lei pentru Reabilitare Spital ambulatoriu TOTAL CHELTUIELI = 2018 mii leiArt. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului Zărneşti,

prin Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemneaza, Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 11 voturi favorabile, valabil exprimate, 5 abţineri şi un vot împotrivă Red.Oana Bercea, 3 ex.-Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 35: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.240Din 29.09.2010

-privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09. 2010,

Analizând referatul prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2010,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor art. 5 şi 19 din Legea nr. 273/2006 a Finanţelor Publice Locale, art. 36, alin

2 lit. b) si art.5 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare adresa nr.2109/02.09.2010 a Ministerului Finanţelor Publice,În temeiul art 45 alin.1 si art. 115 alin 1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica

locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, astfel:

La partea de venituri:Retragerea cu 1453 mii lei din trim IV, astfel:Cod 03.02.18- Impozit venit transf. propr.imobiliare- suplimentarea cu 20 mii leiCod 04.02.04 – Cote defalcate din impozitul pe venit 22% pentru echilibrarea bugetelor locale – retragerea cu 47mii lei.Cod 11.02.02- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizatela nivelul oraselor- retragerea cu 1326 mii lei .Cod 11.02.06- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - retragerea sumei de 419 mii lei. Cod 33.02.08- Venituri din prestări sevicii-suplimentarea cu 10 mii lei .Cod 37.02.01- Donaţii şi sponsorizări-suplimentarea cu 2 mii lei .Cod 39.02.03- Venituri din vânzarea locuinţelor-suplimentarea cu 7 mii lei .Cod 42.02.13-Subvenţii finanţate programelor multianuale mediu-suplimentarea cu 300 mii lei.

La partea de cheltuieli:Retragerea cu 1453 mii lei din trim IV, astfel:Cap 51.02 – Autorităţi –suplimentarea cu 71,3 mii lei, astfel:

Titlul 20 – Bunuri şi servicii – suplimentarea cu 68 mii lei la 20.03.01”Hrană pentru oameni”şi retragerea cu 10 mii lei de la 20.01.30”Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare”şi suplimentarea cu 5

Page 36: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

mii lei la 20.06.02”Deplasări în străinătate”şi suplimentarea cu 3,3 mii lei la 20.30.30”Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” şi suplimentarea cu 5 mii lei la 20.01.05”Carburanţi şi lubrefianţi”

Cap 54.02 – Alte servicii publice generale-suplimentarea cu 4,1 mii lei astfel :Titlul 10 – Cheltuieli de personal- retragerea cu 0,19 mii lei de la 10.01.01 „Salarii de baz㔺i suplimentarea cu 0,19 mii lei la 10.01.09 „Primă de vacanţă”Titlul 20 – Bunuri şi servicii – suplimentarea cu 4,1 mii lei la 20.03.01”Hrană pentru oameni”.

Cap 61.02 – Ordine publica si siguranta-suplimentarea cu 53,50 mii lei, astfel:Titlul 20 – Bunuri si servicii – suplimentarea cu 53,50 mii lei, astfel: –Poliţia Comunitară – suplimentarea cu 44,50 mii lei : cu 33,50 mii lei la 20.03.01”Hrană pentru oameni”,cu 6 mii lei la 20.01.30”Alte bunuri si servicii pentru întreţinere, funcţionare”, cu 2 mii lei la 20.05.01”Uniforme şi echipament”, cu 1 mii lei la 20.05.30”Alte obiecte de inventar” şi cu 2 mii lei la 20.01. 06 „Piese de schimb”. -Protecţie civilă -suplimentarea cu 9 mii lei la 20.02”Reparţii curente”pentru refacerea instalaţiei termice.

Cap 65.02 – Învăţământ retragerea cu 1426 mii lei, astfel:Titlul 10-Cheltuieli de personal-retragerea de la articolul 10.01.01”Salarii de bază”cu 1326 mii lei, astfel:65.02.03.01-suma de 303,38 mii lei65.02.03.02-suma de 748,22 mii lei65.02.04.01-suma de 72,66 mii lei65.02.04.02-suma de 201,74 mii leiTitlul 20-Bunuri şi servicii, astfel:

Cap 54.02 – Alte servicii publice generale-suplimentarea cu 4,1 mii lei astfel :Titlul 10 – Cheltuieli de personal- retragerea cu 0,19 mii lei de la 10.01.01 „Salarii de baz㔺i suplimentarea cu 0,19 mii lei la 10.01.09 „Primă de vacanţă”Titlul 20 – Bunuri şi servicii – suplimentarea cu 4,1 mii lei la 20.03.01”Hrană pentru oameni”.

Cap 61.02 – Ordine publica si siguranta-suplimentarea cu 53,50 mii lei, astfel:Titlul 20 – Bunuri si servicii – suplimentarea cu 53,50 mii lei, astfel: –Poliţia Comunitară – suplimentarea cu 44,50 mii lei : cu 33,50 mii lei la 20.03.01”Hrană pentru oameni”,cu 6 mii lei la 20.01.30”Alte bunuri si servicii pentru întreţinere, funcţionare”, cu 2 mii lei la 20.05.01”Uniforme şi echipament”, cu 1 mii lei la 20.05.30”Alte obiecte de inventar” şi cu 2 mii lei la 20.01. 06 „Piese de schimb”. -Protecţie civilă -suplimentarea cu 9 mii lei la 20.02”Reparţii curente”pentru refacerea instalaţiei termice.

Cap 65.02 – Învăţământ retragerea cu 1426 mii lei, astfel:Titlul 10-Cheltuieli de personal-retragerea de la articolul 10.01.01”Salarii de bază”cu 1326 mii lei, astfel:65.02.03.01-suma de 303,38 mii lei65.02.03.02-suma de 748,22 mii lei65.02.04.01-suma de 72,66 mii lei65.02.04.02-suma de 201,74 mii leiTitlul 20-Bunuri şi servicii, astfel:Retragerea cu 19,50 mii lei de la articolul 20.30.30 astfel:65.02.03.02- Învăţământ primar- 6 mii lei, 65.02.03.01-Învăţământ preşcolar -cu 10,50 mii lei şi de 65.02.04.01-Învăţământ secundar inferior- cu 3 mii lei ;Suplimentarea cu 19,50 mii lei la 65.02.04.02- Învăţămînt secundar superior mii lei la articolul 20.01.30” Alte bunuri si servicii pentru întreţinere, funcţionare”

Page 37: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

Titlul 71-Alte active nefinanciare- retragerea cu 100 mii lei de la 71.01.01”Construire post transformare” 65.02.04.02- Învăţământ secundar superior.

Cap 66.02 – Sănătate- suplimentarea cu 20 mii lei, astfel:Titlul 10-Cheltuieli de personal- retragerea cu 0,40 lei de la 10.01.01„Salarii de bază” şi suplimentarea cu 0,40 mii lei la 10.01.08 „Fond de premii”.Titlul 51-Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale - suplimentarea cu 20 mii lei la transferuri curente.

Cap 67.02 – Cultura-suplimentarea cu 15,20 mii lei, astfel:Titlul 20 – Bunuri şi servicii – suplimentarea cu 2,70 mii lei la 20.03.01”Hrană pentru oameni” Casa de cultură, şi suplimentarea cu 12,50 mii lei la 20.06.02”Deplasări în străinătate” pentru deplasarea copiilor în Franţa, alte acţiuni privind cultura..

Cap 68.02 - Asistenţă socială-suplimentarea cu 3 mii lei, astfel:Titlul 20 – Bunuri şi servicii – suplimentarea cu 3 mii lei la 20.03.01”Hrană pentru oameni”, la alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale.Cap.70.02 –Locuinţe, servicii şi dezvoltare-retragerea cu 304,80 mii lei , astfel:Titlul 20 - Bunuri şi servicii –iluminat public- retragerea cu 164,80 mii lei la 20.01.30 ”Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare” şi suplimentarea cu 70 mii lei la 20.01.03 „Încălzit, iluminat şi forţă motrică”.Titlul 55 – Alte transferuri-retragerea cu 200 mii lei de la 70.02.03.01” Dezvoltarea sistemului de locuinţe”Titlul 71- Active nefinanciare- suplimentarea cu 90 mii lei la 70.02.05.01”Reabilitare reţele alimentare cu ap㔺i retragerea cu 100 mii lei de la 70.02.50 „Realizare P.U.G. Zărneşti”.Cap 56.02 – Transferuri cu caracter general dif niv adm = 325,40 mii leiCap 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională = 1.259,18 mii leiCap 65.02 – Învăţământ =8.604,23 mii leiCap 66.02 – Sănătate = 621,28 mii leiCap 67.02 – Cultură = 2.493,30mii leiCap 68.02 – Asistenţă socială = 2.698,16 mii leiCap 70.02 – Servicii şi dezvoltare publică = 2.642,00 mii leiCap 74.02 – Protecţia mediului = 1399,70 mii leiCap 84.02 – Transporturi = 4.137,60 mii lei

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului Zărneşti, prin Direcţia economică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Manea Ioan Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 11 voturi favorabile, valabil exprimate şi 6 abţineriRed.Oana Bercea, 3 ex.-Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 38: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.251Din 29.09.2010

-privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local aprobat pe anul 2010, Ansamblului folcloric Piatra Craiului din oraşul Zărneşti, pentru deplasare, în vederea participării la Festivalul de cultură şi tradiţie –România, ce va avea loc în perioada 19-28 octombrie 2010 în oraşul LURE din Franţa,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09. 2010,

Analizând referatul prin care se propune alocarea unei sume de bani din bugetul local aprobat pe anul 2010, Ansamblului folcloric Piatra Craiului din oraşul Zărneşti, pentru deplasare, în vederea participării la Festivalul de cultură şi tradiţie –România, ce va avea loc în perioada 19-28 octombrie 2010 în oraşul LURE din Franţa,

Luând în considerare propunerile din plenul Consiliului Local privind plata asigurărilor de sănătate a elevilor participanţi la Festivalul de cultură şi tradiţie -România, ce va avea loc în perioada 19-28 octombrie 2010 în oraşul LURE din Franţa.

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;În baza prevederilor art.36 alin. 2 lit.d), alin.6 lit.a) pct. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 45 alin 1 şi 115, alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă decontarea deplasării grupului folcloric Piatra Craiului Zărneşti la Festivalul de cultură şi tradiţie -România, ce va avea loc în perioada 19-28 octombrie 2010 în oraşul LURE din Franţa.

Art.2. Se aprobă decontarea asigurărilor de sănătate a elevilor participanţi la Festivalul de cultură şi tradiţie -România, ce va avea loc în perioada 19-28 octombrie 2010 în oraşul LURE din Franţa.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului Zărneşti prin Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 18 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 3 ex.-Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 39: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.252 Din 29.09.2010

-privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.495/16.12.2009, prin adăugarea punctului 18 la anexa 4, privind taxele speciale conform Legii nr.273/2006 finanţele publice locale,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09. 2010,

Analizând referatul prin care se propune aprobarea modificării HCL nr.495/16.12.2009, prin adăugarea punctului 18 la anexa 4 privind taxele speciale conform Legii nr.273/2006 finanţele publice locale,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin. 2 lit b), alin.4 lit.c) privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 45 alin 1 şi 115, alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea HCL nr.495/16.12.2009, prin adăugarea punctului 18 la anexa 4 privind taxele speciale conform Legii nr.273/2006 finanţele publice locale, ce va avea următorul conţinut:

Contravaloarea biletului de călătorie pentru pensionari şi eleviRuta Zărneşti - Tohan Blocuri - 0,50 lei Zărneşti - Tohanul Vechi - 0,50 lei Zărneşti - Tohanul –Nou - 0, 50 leiArt.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului

Zărneşti prin Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Manea Ioan Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 16 voturi favorabile valabil exprimate, 2 abţineriRed.Oana Bercea, 3 ex.-Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 40: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

ROMÂNIAJUDEŢUL BRASOVCONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI

PROIECT DE HOTĂRÂREDin 29.09.2010

- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Zărneşti,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând Dispoziţia nr.1610/24.09.2010 emisă de către primarul oraşului Zărneşti, privind convocarea Consiliului Local al oraşului Zărneşti în şedinţa ordinară la data de 29.09.2010,

Având în vedere art.43 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alin.1 lit.a) din secţiunea a -III - a din Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Zărneşti,

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.unic. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Zărneşti din data de 4.08.2010.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului Zărneşti

Page 41: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.238Din 29.09.2010

- privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Zărneşti din data de 01 septembrie 2010,

CONSILIUL LOCAL ZARNEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară legal constituita, azi 29.09.2010,

Analizând procesul- verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local a Oraşului Zărneşti din data de 01 septembrie 2010;

Având în vedere art.42 alin (5) din Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.1 lit b din Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. unic – Se aprobă procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Zărneşti din data de 01 septembrie 2010.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 16 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov

Page 42: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.237

Din 29.09.2010

- privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Zărneşti din data de 4 august 2010,

CONSILIUL LOCAL ZARNEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară legal constituita, azi 29.09.2010

Analizând procesul –verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local a Oraşului Zărneşti din data de 4 august 2010;

Având în vedere art.42 alin (5) din Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.1 lit b din Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. unic – Se aprobă procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Zărneşti din data de 4 august 2010.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 16 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov

Page 43: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.270Din 29.09.2010

- privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţa de 10 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Mitropolit Ion Meţianu, nr.17 (spaţiu salvamont), pentru a desfăşura activităţi de asigurări,

CONSILIUL LOCAL ZARNESTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţa de 10 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Mitropolit Ion Meţianu, nr.17 (spaţiu salvamont), pentru a desfăşura activităţi de asigurări ,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 si 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.b), art.123 alin.1 şi 2 din Legea 215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.15 din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b - din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţa de 10 mp, situat în oraşul Zărneşti, str.Mitropolit Ion Meţianu, nr.17 (spaţiu salvamont), pentru a desfăşura activităţi de asigurări .

Art.2.Preţul de pornire pentru licitaţie va fi de 8 lei/mp/lună.Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului

Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 18 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 44: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.272Din 29.09.2010

-privind aprobarea acordării unui ajutor în natură constând în 5 mc material lemnos pentru foc în mod gratuit, d-lui Ştiubeiu Ştefan Corneliu, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Râului, nr.45,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09. 2010,

Analizând referatul prin care se propune acordarea unui ajutor în natură, constând în 5 mc material lemnos pentru foc în mod gratuit, d-lui Ştiubeiu Ştefan Corneliu, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Râului, nr.45,

Luând în considerare Ancheta socială efectuată în data de 24.09.2010, de către Biroul Public de Asistenţă socială, din cadrul Primăriei Oraşului Zărneşti,

În baza prevederilor art.36 alin. 2 lit d), alin. 6 lit.a) pct 2 şi 8 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.57 şi 59 din HG nr.1010/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.416/2001, art.28 alin.2 şi 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,

În temeiul art. 45 alin 1 şi 115, alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor în natură constând în 5 mc material lemnos pentru foc în mod gratuit, d-lui Ştiubeiu Ştefan Corneliu, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Râului, nr.45.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului Zărneşti prin Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 13 voturi favorabile valabil exprimate, 2 împotrivăRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 45: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.271Din 29.09.2010

-privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, dlui Munteanu Ştefan, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Piatra Craiului, nr.157,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09. 2010,

Analizând referatul prin care se propune acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 500 lei dlui Munteanu Ştefan, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Piatra Craiului, nr.157, pentru repararea locuinţei,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 28.09.2010 de către Biroul Public de Asistenţa socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

În baza prevederilor art.36 alin. 2 lit d), alin 6 lit.a) pct 2 şi 8 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.28 alin.2 şi 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, art.57 şi 59 din HG nr.1010/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.416/2001,

În temeiul art. 45 alin 1 şi 115, alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 500 lei din bugetul local aprobat pe anul 2010, Cap.68.02 – Asigurări şi Asistenţă socială, dlui Munteanu Ştefan, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Piatra Craiului, nr.157, pentru repararea locuinţei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului Zărneşti prin Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 14 voturi favorabile valabil exprimate, 4 împotrivăRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 46: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.273Din 29.09.2010

-privind acordarea unui ajutor financiar sau în natură, d-nei Ciubotariu Anca, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Turcului, nr.7,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune acordarea unui ajutor financiar sau în natură constând în 10 mc material lemnos, dnei Ciubotariu Anca, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Turcului, nr.7, necesar refacerii gospodăriei distruse în urma incendiului ca a avut loc la data de 07.08.2010, conform procesului verbal de intervenţie nr.51/07.08.2010, eliberat de Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă Subunitatea Secţia Pompieri Zărneşti şi a anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor a căror gospodarii au fost distruse ,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 09.08.2010 de către Biroul Public de Asistenţa socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct.2 şi 8 din Legea nr.215/2001-republicată- privind administraţia publică locală, art.28 alin. 2 şi 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , actualizată şi art.57 şi 59 din HG nr.1010/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.416/2001,

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.000 lei din bugetul local aprobat pe anul 2010, Cap.68.02 – Asigurări şi Asistenţă socială şi 15 mc material lemnos în mod gratuit, dnei Ciubotariu Anca, domiciliată în oraşul Zărneşti, str.Turcului, nr.7, necesar refacerii gospodăriei distruse în urma incendiului produs de trăznet, ce a avut loc la data de 07.08.2010, conform procesului verbal de intervenţie nr.51/07.08.2010, eliberat de Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă Subunitatea Secţia Pompieri Zărneşti şi a anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor a căror gospodarii au fost distruse .

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimate, 1 împotrivăRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 47: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.274Din 29.09.2010

- privind acordarea unui ajutor financiar sau în natură, dlui Petrişor Costel, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Turcului, nr.9,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând referatul prin care se propune acordarea unui ajutor financiar sau în natură constând în 9 mc material lemnos, dlui Petrişor Costel, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Turcului, nr.9, necesar refacerii gospodăriei distruse în urma incendiului ca a avut loc la data de 07.08.2010, conform procesului verbal de intervenţie nr.51/07.08.2010, eliberat de Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă Subunitatea Secţia Pompieri Zărneşti şi a anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor a căror gospodarii au fost distruse ,

Luând în considerare ancheta socială efectuată la data de 09.08.2010 de către Biroul Public de Asistenţa socială din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct.2 şi 8 din Legea nr.215/2001-republicată- privind administraţia publică locală, art.28 alin. 2 şi 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , actualizată şi art.57 şi 59 din HG nr.1010/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.416/2001,

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.000 lei din bugetul local aprobat pe anul 2010, Cap.68.02 – Asigurări şi Asistenţă socială şi 15 mc material lemnos în mod gratuit, dlui Petrişor Costel, domiciliat în oraşul Zărneşti, str.Turcului, nr.9, necesar refacerii gospodăriei distruse în urma incendiului produs de trăznet, ce a avut loc la data de 07.08.2010, conform procesului verbal de intervenţie nr.51/07.08.2010, eliberat de Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă Subunitatea Secţia Pompieri Zărneşti şi a anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor a căror gospodarii au fost distruse .

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 17 voturi favorabile valabil exprimate, 1 împotrivăRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Direcţia Economică

Page 48: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.236Din 29.09.2010

- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Zărneşti,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând Dispoziţia nr.1610/24.09.2010 emisă de către primarul oraşului Zărneşti, privind convocarea Consiliului Local al oraşului Zărneşti în şedinţa ordinară la data de 29.09.2010,

Având în vedere art.43 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alin.1 lit.a) din secţiunea a -III - a din Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Zărneşti,

În temeiul art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.unic. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Zărneşti din data de 29.09.2010.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 15 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov

Page 49: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA NR.276Din 29.09.2010

- privind participarea Consiliului Local Zărneşti în cadrul Consiliului Consultativ de Administrare al celor două situri „ Natura 2000 ”,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 29.09.2010;

Analizând adresa Administraţiei SCI „Munţii Făgăraş ”şi SPA „ Piemontul Făgăraş ” înregistrată cu nr. 14579/21.09.2010 precum şi propunerea formulată în plenul Consiliului local a dlui viceprimar privind participarea Consiliului Local Zărneşti în cadrul Consiliului Consultativ de Administrare ale celor două situri „ Natura 2000 ” şi desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Zărneşti care să facă parte din Consiliul Consultativ de Administrare,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.e) şi art.37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere disp.art.19 alin.2 şi 3 din OUG nr.57/2007 precum şi anexa 1 la Ordinul MMDD nr.1.964/2007 şi anexa 1 la HG nr.1.284 ,

În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă participarea Consiliului Local Zărneşti în cadrul Consiliului Consultativ de Administrare al celor două situri „ Natura 2000 ”.

Art.2.Se desemnează dnul Banciu Ionuţ inginer silvic în cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului RA să participe la şedinţele Consiliului Consultativ de Administrare şi să reprezinte interesele Consiliului Local Zărneşti.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Manea Ion Secretar, Valerica Şchiopu

Iniţiator- Primarul oraşului ZărneştiHotărârea a fost adoptată cu 18 voturi favorabile valabil exprimateRed.Oana Bercea, 2 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

Page 50: primaria-zarnesti.roprimaria-zarnesti.ro/.../hcl_29_sept_2010.docx · Web viewHOTĂRÂREA NR.246. Din 29.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă