Precizia prelucrarii mecanice

download Precizia prelucrarii mecanice

of 24

Transcript of Precizia prelucrarii mecanice

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  1/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  Capitolul 2

  2. PRECIZIA PRELUCR ĂRILOR MECANICE

  2.1. Generalităţi

  Prin precizie de prelucrare  se înţelege gradul de apropiere a

  dimensiunilor, a formei geometrice şi a poziţiei reciproce a suprafeţelor prelucrate

  faţă  de valorile nominale înscrise pe desenul de execuţie al piesei. Aprecierea

   preciziei de prelucrare se face cu ajutorul erorilor de prelucrare care reprezintă 

  abaterile caracteristicilor considerate faţă de cele nominale respective. Pentru ca

   piesa să corespundă  cerinţelor funcţionale trebuie ca erorile de prelucrare să  se

  înscrie în limitele câmpurilor de toleranţă  admise la proiectare, cerinţă  care se

  realizează prin adoptarea unei tehnologii corespunzătoare de prelucrare, deoarece

  fiecare metodă  tehnologică  este caracterizată  de o precizie limită  (mărimea

  minimă a toleranţelor în care se pot încadra erorile de prelucrare) şi o precizie

  economică, ce se poate obţine în condiţii uzuale de lucru; dificultatea definirii

  “condiţiilor uzuale” face ca precizia economică să aibă un caracter relativ.

  Erorile de prelucrare apar ca urmare a influenţei unui număr mare de

  factori atât la instalarea semifabricatului în vederea prelucr ării cât şi în timpul

   procesului de aşchiere, astfel că o sistematizare a tipului de erori trebuie să  ţină seama de mai multe criterii.

  Dacă  se ţine seama de  frecven ţ a de apari ţ ie, de modul de varia ţ ie a

  mărimii  şi sensului  erorile de prelucrare se împart în: erori sistematice

  (constante, a căror mărime direcţie şi sens r ămân neschimbate pe durata

   prelucr ării, sau  variabile, a căror mărime direcţie şi sens se modifică  după  o

  legitate cunoscută) şi erori aleatoare cu mărimi şi sensuri variabile, la care se pot

  cunoaşte numai limitele domeniului în care iau valori şi legea statistică  dedistribuţie. Încadrarea erorilor de prelucrare în aceste categorii depinde şi de

  21

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  2/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  metoda de cercetare utilizată. de exemplu, eroarea datorată  uzurii este o eroare

  sistematică variabilă, şi poate fi evidenţiată ca atare dacă piesele sunt măsurate în

  ordinea obţinerii; dacă  măsurarea pieselor se face la sfâr şitul prelucr ării lotului

  f ăr ă  să  se ia în consideraţie ordinea prelucr ării, toate erorile de prelucrare au

  caracter aleator.

  După  modul în care se produc  şi cauzele care le genereaz ă  erorile de

   prelucrare pot fi: erori de instalare (de aşezare), erori de prelucrare propriu-

  zise, erori de reglare şi erori de măsurare.

  Cercetarea preciziei prelucr ării se poate realiza fie prin metode analitice 

  fie prin metode statistice. 

  Metoda analitică  se bazează  pe stabilirea dependenţelor dintre factorii

  tehnologici şi erorile elementare de prelucrare, şi determinarea erorii totale de

   prelucrare prin însumarea erorilor elementare; metoda presupune efectuarea de

  încercări de laborator şi modelarea procesului de aşchiere pentru stabilirea

  legităţilor care controlează  apariţia erorilor; se aplică  în cazul cercetării

   prelucr ărilor mecanice şi proiectarea proceselor tehnologice.

  Metoda statistică  se bazează  pe observaţii şi măsur ători asupra pieselor

   prelucrate în condiţiile unui proces tehnologic dat, şi prelucrarea statistică  a

  rezultatelor măsur ătorilor; se aplică  în industrie pentru controlul proceselor

  tehnologice de prelucrare mecanică 

  2.2. Erorile de instalare (de aşezare)

  Erorile de instalare depind de metoda de obţinere a dimensiunilor.

  In cazul prelucr ării prin metoda a şchiilor de probă, eroarea de instalare ε i 

  este eroarea de verificare ε v a poziţiei semifabricatului (εi = εv); valorile erorilor

  εv depind de tipul semifabricatului, tipul dispozitivului de fixare, metoda de

  verificare şi se găsesc în literatura de specialitate sub formă tabelar ă.

  In cazul prelucr ării prin metoda regl ării la dimensiune, eroarea de instalare

  εi este formată din: eroarea de orientare (bazare) ε o  şi eroarea de fixare ε  f  ;

  Cele două componente ale erorii de instalare au cauze independente, astfel

  că sumarea lor se face probabilistic:

  22 f oi   ε ε ε  +=   (2.1)

  Eroarea de orientare o  la rândul său este compusă  din eroarea

  22

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  3/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  dispozitivului de bazare  şi fixare εd  şi eroarea de bazare εb .

  Eroarea dispozitivului de bazare şi fixare d   este o eroare sistematică 

  constantă şi este generată de:

  ●  schema constructivă de principiu a dispozitivului (eroare metodică);●  precizia de fabricare a dispozitivului de bazare şi fixare;

  ●  gradul de uzare a elementelor dispozitivului de bazare şi fixare.

  Erorile de bazare b depind de schema de orientare a piesei în raport cu

  sculele de prelucrare şi se determină  prin calcul. Pentru stabilirea algoritmului

  general de calcul se definesc următoarele noţiuni:

  ●  baz ă de referin ţă Br  este baza de mă surare pentru dimensiunea ce se

  ob ţ ine la prelucrarea pe suprafa ţ a considerat ă Sp;

  ●  dimensiunea de baz ă  este dimensiunea semifabricatului de care

  depinde pozi ţ ia bazei de referin ţă la prelucrarea considerat ă; rezult ă că eroarea

  de bazare este eroarea generat ă de varia ţ ia dimensiunilor de baz ă. 

   Dacă  baza de referin ţă  Br   coincide cu baza tehnologică  de reazem la

   prelucrarea considerat ă  eroarea de bazare este nul ă , deoarece Br   va avea

  aceea şi pozi ţ ie pe durata prelucr ării lotului respectiv de piese.

  Pentru calculul erorii de bazare se procedează astfel:

  1. Se stabileşte lan ţ ul de dimensiuni ce include dimensiunea de obţinut a,

  dimensiunile de bază  corespunzătoare  xi, dimensiuni caracteristice ale

  dispozitivului c j (dacă este cazul) şi dimensiunea de reglare C rg  (constantă)

  2. Din ecuaţia acestui lanţ de dimensiuni se obţine dimensiunea de obţinut

  considerată ca element de închidere:

  a = φ( xi ,c j,C rg ) (2.2)

  3. Eroarea de bazare εba este egală cu variaţia ∆a = φ(∆ xi); ţinând seama

  că ∆ xi = T  xi  − toleranţa la dimensiunea xi, rezultă:

  )(i xba

  T a   φ ε  =∆=   (2.3)

  In cazul sistemelor de bazare uzuale, funcţia φ( xi ,c j) este liniar ă şi deci:

  ∑= 2i xiba T  K    α ε  , (2.4)

  unde K  este coeficientul de împr ăştiere relativă a cărei valoare depinde de curba

  de distribuţie (pentru distribuţia normală  K  = 1), iar αi sunt coeficienţi care depind

  de orientarea dimensiunii  xi  faţă  de dimensiunea de obţinut a  şi de valorile

  23

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  4/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  caracteristicilor dimensionale sau unghiulare ale dispozitivului de bazare.

  In cazul lanţurilor de dimensiuni cu număr mic de elemente se poate face

  sumarea aritmetică:

  ∑=

  i xibaT α ε    (2.5)

  In cele ce urmează se vor examina câteva cazuri tipice de bazare

  A. Bazarea pe suprafaţă plană. Se consider ă prelucrarea pe suprafaţa Sp 

   pentru obţinerea dimensiunii a1 a piesei din figura 2.1; conform notaţiilor, rezultă 

  ecuaţia lanţului de dimensiuni: x1 − x2− a1− C rg  = 0

   

  Fig. 2.1.Bazarea pe suprafaţă plană 

  De aici, a1 = x1 – x2 – C rg   şi deci εba1 = ∆a1 = T  x1 +T  x2

    Considerând (T 2,0 1,01 80+−= x 80  = 0,3), (T 

  01,02 30−= x 10  = 0,1) 201 =a ,

  rezultă  C rg   = 50 (dimensiunea nominală  de reglare) şi eroarea de bazare la

  dimensiunea a1,

  ε b20 = T 80 + T 30 =0,3 + 0,1 = 0,4 mm

  In general, în cazul prelucr ărilor mecanice se admite ca eroarea de bazare

  εb să fie maxim 20…30% din toleranţa T a la dimensiunea respectivă; dacă valorile

  obţinute prin calcul pentru o anumită  schemă  de bazare nu respectă  această 

  cerinţă, se iau măsuri pentru reducerea erorilor de bazare; aceste măsuri pot fi:

  - reducerea toleranţelor la dimensiunile de bază  xi, ceea ce are ca efect

  scumpirea prelucr ărilor anterioare;

  - creşterea toleranţei T a la dimensiunea considerată, dacă este posibil din

   punct de vedere funcţional ;

  - schimbarea schemei de bazare astfel încât să  se reducă  lungimea

  24

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  5/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  lanţului de dimensiuni sau chiar să se ajungă  la eliminarea erorii de bazare prin

  alegerea unei scheme de instalare ce conduce la coincidenţa bazelor de referinţă 

   Br   cu bazele tehnologice de reazem  B.t.rz .; pentru piesa din fig. 2.1a, se poate

  folosi schema din fig.2.1b, realizată  prin utilizarea unui dispozitiv cu pene, şi

  atunci ε b20 = T 30 = 0,1 mm; în acest caz se observă că se complică dispozitivul de

   bazare şi fixare.

  B. Bazarea pe suprafaţă cilindrică.  Se consider ă cazul prelucr ării unui

  canal de pană  prin metoda reglării la dimensiune, utilizând schema de instalare

   prezentată în figura 2.2a, din care se constată că baza de referinţă  Br  a dimensiunii

  a1 care trebuie respectată la această prelucrare nu coincide cu baza tehnologică de

  reazem B.t.rz., ceea ce conduce la apariţia erorilor de bazare εb. Pentru prelucrarea

  lotului de piese respectiv se reglează  poziţia frezei (scula cu care se face

   prelucrarea canalului) la distanţa C ct   = c1  + c2  faţă  de masa maşinii şi se

   prelucrează  toate piesele din lot fixate pe prisma cu unghiul α  f ăr ă  a se reface

  reglarea; deoarece poziţia bazei de referinţă  Br   (v. fig. 2.2a) depinde de valoare

  efectivă a diametrului D, acesta constituie dimensiune de bază pentru prelucrarea

  considerată.

  In aceste condiţii din lanţul de dimensiuni L = a1 +c2  rezultă că eroarea de

   bazare ε ba1  va fi egală  cu variaţia ∆ L  (c2  este constantă). Conform schiţei din

  figura 2.2a, rezultă:

  )

  2sin

  11(

  2   α +=+=

   DOC OA L , (2.6)

  unde singura mărime variabilă este D – dimensiunea de bază  pentru care ∆ D = T  D 

  toleranţa la diametru, astfel că rezultă:

  ⎟⎟⎟⎟

   ⎠

   ⎞

  ⎜⎜⎜⎜

  ⎝ 

  ⎛ +=

  2sin

  11

  21 α ε   Dba

  T   (2.7)

  In cazul în care pentru aceeaşi piesă se cere respectată dimensiunea a2, din

  fig 2.2b se constată că:

  2sin

  1

  2   α  D

  OC  L == , (2.8)

  şi deci:

  25

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  6/24

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  7/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  trebuie să se stabilească mărimea segmentului OA în funcţie de dimensiunea de

   bază şi elementele geometrice ale dispozitivului (dornului):

   D

  d  D

   D

  tg 

   DOA =

  −==

  22

    α , (2.11)

  unde k  este conicitatea dornului si respectiv a alezajului.

  Din lanţul de dimensiuni a1= OA−c1, rezultă  că  eroarea de bazare la

  dimensiunea a1 va fi:

  T OA  Dba =∆=1ε    (2.12)

  Fig. 2.3. Bazarea pe suprafaţă conică 

  Dacă în cazul aceleaşi prelucr ări se cere respectată dimensiunea a2 (v. fig.

  2.3b) poziţia bazei de referinţă este dată de mărimea segmentului OB = OA –  l , iar

  din lanţul de dimensiuni a2 = c1−OB = c1 – OA + l  şi pe baza relaţiei (2.4) rezultă 

  eroarea de bazare:

  2

  2

  2 l  D

  ba T k 

  T OB +⎟ ⎠ ⎞⎜

  ⎝ ⎛ =∆=ε  , (2.13)

  deoarece dimensiunile de bază  D  şi l   se obţin în prelucr ări separate, astfel că 

  toleranţele T  D şi T l  sunt mărimi aleatoare independente, ceea ce permite sumarea

  lor cu relaţia (2.13).

  Eliminarea erorii de bazare în cazul dimensiunii a1  şi reducerea acestei

  erori în cazul dimensiunii a2 se poate obţine adoptând schema de instalare din fig.

  2.3c, pentru care bazarea se face pe suprafaţa frontală pentru dimensiunile axiale,iar dornul mobil împins de un resort are numai rol de centrare pentru dimensiunile

  27

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  8/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

   pe direcţie radială. Se observă cu uşurinţă că în acest caz 01 =baε   iar l ba T =2ε   

  In general, reducerea erorilor de bazare se poate realiza şi prin alegerea

  convenabilă  a bazelor tehnologice de reazem ( B.t.rz .); în acest scop se au în

  vedere cele de mai jos.In cazul  B.t.rz . neprelucrate prin aşchiere se aleg următoarele tipuri de

  suprafeţe:

  • suprafeţe care r ămân neprelucrate şi la piesa finită;

  • suprafeţe ce se pot obţine cu precizie bună  la fabricarea

  semifabricatului;

  • suprafeţe cu întinderea suficient de mare.

  In cazul utilizării ca B.t.rz . a suprafeţelor prelucrate se recomandă:• utilizarea ca  B.t.rz . a suprafeţelor ce constituie baze de referinţă  la

   prelucrarea considerată  (baze fundamentale);

  • schimbarea bazelor la trecerea de la o aşezare la alta să  asigure

  creşterea preciziei f ăr ă să complice construcţia dispozitivelor de bazare şi fixare.

   Erorile de fixare. Fixarea semifabricatului în timpul prelucr ării prin

  aşchiere are drept scop asigurarea poziţiei piesei corespunzătoare schemei de

   bazare. For ţele de strângere dezvoltate de elementele dispozitivului de fixare

  trebuie să echilibreze: for ţele de aşchiere, greutatea proprie a semifabricatului şi

  for ţele de iner ţie. La determinarea for ţelor de strângere (implicit a dimensiunilor

  elementelor dispozitivului de fixare) se utilizează  coeficienţi de siguranţă 

  supraunitari pentru evitarea desprinderii piesei, modificarea poziţiei sau

  deformarea elementelor dispozitivului sub acţiunea unor for ţe suplimentare

  accidentale ce apar în procesul de aşchiere.

  Erorile de fixare se datorează:

  a) deformării elastice a piesei ;

   b) deformării plastice a stratului superficial al piesei.

  Erorile datorate deformării elastice a piesei  pot fi exemplificate prin

  situaţia prelucr ării la interior a unui inel cu pereţi subţiri, fixat în universal

  (v. fig 2.4); datorită  rigidităţii mici, inelul se deformează  elastic în momentul

  strângerii conform schiţei; prelucrarea circular ă  la interior va conduce la

  obţinerea unei grosimi neuniforme a pereţilor (fig.2.4b), astfel că  după 

  desprindere suprafaţa interioar ă va avea abateri de la circularitate (fig.2.4c).

  28

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  9/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  Reducerea sau eliminarea erorilor de acest tip se realizează prin utilizarea

  unor dispozitive cu mai multe puncte de reazem sau prinderea în bucşă elastică ce

  asigur ă o strângere uniformă pe circumferinţă.

  Fig. 2.4. Apariţia erorilor de fixare datorate deformării elastice a piesei

  Erorile de fixare datorate deformării stratului superficial  pot apare în

  cazul în care for ţele de strângere acţionează după o direcţie care face un unghi α ≠ 

  90o cu dimensiunea de obţinut; în zona de contact a elementelor dispozitivului cu

  suprafaţa piesei stratul superficial al acesteia se deformează  elasto-plastic în

  timpul strângerii, astfel că după desprindere r ămâne o deformaţie plastică  y pl   ce

  depinde de mărimea for ţei de strângere  F  s, şi de starea suprafeţei (rugozitate şi

  duritate); pe baza cercetărilor experimentale s-a stabilit că  eroarea de fixarecorespunzătoare este :

  )cos(α ε  n s f  CF = , (2.14)

  unde C este un coeficient ce depinde de rugozitatea şi duritatea suprafeţei, n 

  exponent ce depinde de caracteristicile de plasticitate ale materialului, iar α este

  unghiul dintre direcţia for ţei de strângere  F  s şi direcţia dimensiunii de obţinut; în

   practică, pentru eliminarea acestor erori se utilizează dispozitive astfel concepute

  încât α = 90o.

  2.3. Erorile de prelucrare mecanică propriu-zise

  In funcţie de influenţa procesului de aşchiere asupra preciziei, erorile de

   prelucrare propriu-zise se pot grupa în două  categorii: erori ce nu depind de

  încărcarea sistemului tehnologic şi erori ce depind de încărcarea sistemului

  tehnologic).

  29

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  10/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  2.3.1. Erorile care nu depind de încărcarea sistemului tehnologic

  Sunt erori care se datorează  nepreciziei maşinii unelte şi dispozitivelor.

  Precizia acestor componente este dată de următoarele:

  •  precizia de fabricare a elementelor componente;•  precizia de montarea maşinii unelte sau dispozitivului;

  • gradul de uzare a diferitelor elemente.

  Influenţa nepreciziei maşinii unelte depinde şi de direcţia după  care se

  înregistrează  abaterile respective; vor avea influenţă  maximă  abaterile care au

  aceeaşi direcţie cu dimensiunea de obţinut. De exemplu, în cazul strungurilor

  abaterile ∆z după  direcţie verticală  vor influenţa într-o mică  măsur ă  valoarea

  diametrului  D obţinut prin prelucrare: se poate ar ăta că abaterea ∆ y  la diametru

  este D

   z  y

  22∆=∆ , şi ţinând seama că ∆ z   este de ordinul 0,1 mm iar D este de

  ordinul 10…100 mm, rezultă că ∆y este de ordinul de mărime 10-3 mm.

   Neprecizia maşinilor unele şi SDV-urilor pot genera şi abateri de formă şi

   poziţie reciprocă  a suprafeţelor; acest tip de abateri apar în special în cazul

  maşinilor cu uzuri mari şi neuniforme ale elementelor componente.

  Precizia maşinilor unelte şi a dispozitivelor este reglementată  prinstandarde şi se determină  în cadrul verificărilor de recepţie la punerea în

  funcţiune sau după lucr ările de mentenanţă corectivă. Erorile datorate nepreciziei

  acestor elemente sunt erori sistematice constante pentru un lot de piese şi pot

  ajunge până la 10…20% din eroarea totală.

  2.3.2. Erorile care depind de încărcarea sistemului tehnologic

  2.3.2.1. Erorile de prelucrare mecanică datorate deformaţiilor elastice alesistemului

  Capacitatea oricărui sistem mecanic de a se opune for ţelor care tind să-l

  deformeze se numeşte rigiditate. In cazul sistemului tehnologic maşină unealtă -

  dispozitiv – sculă  - piesă  (MUDSP) din punct de vedere al precizie prelucr ării

  interesează  deformaţiile  y  la vârful cuţitului, pe direcţia dimensiunii de obţinut

  (perpendicular pe suprafaţă); în aceste condiţii rigiditatea R  va putea fi exprimată  prin:

  30

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  11/24

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  12/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  deplasarea datorită cedării W  sf  a semifabricatului; cu acestea, eroarea εde va fi:

  )(  sf  s y sf  sr de W W  F  y yt t  +=+=−=ε    (2.20)

  Pentru a stabili influenţa diferiţilor factori asupra mărimii acestei erori, se

  scrie expresia semiempirică uzuală pentru for ţa de aşchiere F  y:, (2.21)n

   y x

   Fy y  HB st C  F  Fy Fy=

  unde depinde de materialul păr ţii active a sculei şi de starea de uzare a

  acesteia, t  – adâncimea de aşchiere, s- avansul de aşchiere , HB – duritatea Brinell

  a materialului piesei, iar  x

   FyC 

   Fy,  y Fy şi n  exponenţi stabiliţi prin prelucrarea datelor

  experimentale.

  Fig. 2.5. Schema deformaţiilor elastice ale sistemului MUDSP în timpul prelucr ării mecanice

  Relaţiile (2.20) şi (2.21) arată  că  eroarea εde  depinde de: construcţia

  maşinii unelte, rigiditatea piesei şi duritatea materialului acesteia, tipul şi starea

  sculei, parametrii regimului de aşchiere.

  La prelucrarea unui lot de piese există o variabilitate inerentă a unor factori

  (starea sculei, adâncimea de aşchiere, duritatea piesei), astfel că eroarea εde poate

  fi considerată ca o eroare aleatoare al cărei câmp de împr ăştiere ∆εde va fi:

  ( ) sf  sn y x

   Fy

  n y x

   FydeW W  HB st C  HB st C   Fy Fy Fy Fy +−=∆

  minminminmaxmaxmaxε 

    (2.22)Pentru aprecierea creşteri preciziei prin prelucrarea mecanică a unei piese

  în condiţii precizate, se mai foloseşte şi coeficientul de reducere a erorilor  K ε 

  definit prin raportul dintre câmpul de împr ăştiere deε ∆  şi variaţia dimensiunilor

  suprafeţei înainte de prelucrare ∆ sf  = t max – t min:

  ( sf  s

   x x

  n y

   Fy

   sf 

  de W W t t 

  t t  HB sC  K 

   Fy Fy

   Fy +−−

  =∆∆

  =minmax

  minmaxε ε 

    )  (2.23)

  Dacă se ţine seama de faptul că pentru o piesă C  Fy şi HB pot fi considerate

  32

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  13/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  constante, iar pentru majoritatea cazurilor de prelucrare x Fy ≅ 1, din (2.23) rezultă:

  ( ) sf  s

  n y

   Fy W W  HB sC  K  Fy +≅ε    (2.24 )

  Relaţia (2.24) pentru coeficientul de reducere a erorilor K ε stă la baza unei

  metode de determinare a cedării W  s a strungurilor; aceasta constă din prelucrarea

  unei suprafeţe a unui arbore cu rigiditate foarte mare, astfel încât se poate

  considera W  sf   0 şi determinarea experimentală  a factorului  K ≅ ε  corespunzător

  unui ∆ sf  cunoscut. In acest scop suprafaţa ce se prelucrează dintr-o singur ă trecere

  are două diametre  D1 şi  D2  (v. fig.2.6a) şi lăţime redusă pentru ca toţi ceilalţi

  factori să r ămână constanţi; în momentul în care cuţitul trece de la zona cu  D2 la

  zona cu D1, are loc o creştere bruscă a for ţei de aşchiere, creşte eroarea εde, astfel

  că după prelucrare suprafaţa va avea d 1 ≠ d 2 (v. fig.2.6b) . Cu valorile măsurate ale

  acestor diametre rezultă:

  21

  21

   D D

  d d  K 

   sf 

  de

  −−

  =∆

  =  ε 

  ε    (2.25)

  Tinând seama de cele precizate anterior, din (2.24 ) rezultă:

  n y

   Fy

   s HB sC 

   K W 

   Fy

  ε ≅   (2.26 )

  Alegând în mod convenabil forma şi dimensiunile piesei şi suprafeţei

   prelucrate metoda poate fi aplicată şi la determinarea cedării altor tipuri de maşini

  unelte.

  Fig. 2.6. Schema determinării coeficientului de reducere a erorilor

  La prelucrarea pieselor cu lungime mare vor apare şi abateri de formă 

  datorită  variaţiei cedării (şi implicit variaţii ale erorilor datorate acesteia) înfuncţie de poziţia sculei. Pentru exemplificare se consider ă prelucrarea pe strungul

  33

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  14/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  normal conform schemei din figura 2.7; cu  y pf   deplasarea pă puşii fixe,  y pm 

  deplasarea pă puşii mobile,  y sp  deplasarea suportului port-cuţit şi căruciorului, l

  lungimea piesei şi x distanţa de la pă puşa fixă la cuţit rezultă deplasarea totală la

  vârful cuţitului y s:

   x y

   xl  y y y  pm pf  sp s +

  −+=   (2.27)

  ţinând seama că: ; y s s  F W  y =  y sp sp  F W  y =  ;  y pf  pf   F l 

   xl W  y

  −=  ;  y pm pm  F 

   xW  y =  

  rezultă:

   sp pm pf  s W W l 

   xW 

   xl W  +⎟

   ⎠

   ⎞⎜⎝ 

  ⎛ +⎟ ⎠

   ⎞⎜⎝ 

  ⎛  −=22

    (2.28)

  Studiul dependenţei W  s( x) arată  că  se obţin valori minime ale cedărilor

  (implicit ale erorilor de prelucrare) dacă toate subsistemele au cedări egale şi cât

  mai mici; în cazul prelucr ării pe un strung normal, maximul cedării W  s  se

  înregistrează  atunci când cuţitul se află  la jumătatea distanţei dintre cele două 

   pă puşi ( x = l /2).

  Fig. 2.7. Schema determinării variaţiei cedării strungului în funcţie de poziţia cuţitului

  Pe baza celor ar ătate rezultă  că  pentru reducerea erorilor datorate

  deformaţiilor elastice ale sistemului trebuie să se aibă în vedere următoarele:

  • utilizarea unor maşini unelte cu rigiditate mare (cedare W  s  mică);

  creşterea rigidităţii se realizează  prin creşterea rigidităţii pieselor componente,

  reducerea suprafeţelor de contact, reducerea jocurilor, îmbunătăţirea calităţii

  montajului etc.;

  • creşterea rigidităţii semifabricatelor (reducerea cedării W  sf    prin

  utilizarea unor dispozitive adecvate (de exemplu lunete la prelucrarea pieselor

  34

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  15/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  lungi pe strung);

  • utilizarea unor semifabricate adecvate ca formă, precizie şi calitate a

  materialului, astfel încât să  se reducă  variaţia adâncimii de aşchiere

  ∆ sf 

   = t max

   – t min

    şi variaţia durităţii;

  • utilizarea unor scule ascuţite corect şi neuzate pentru reducerea

  coeficientului C  Fy;

  • alegerea unor regimuri de aşchiere cu avans şi adâncime de aşchiere

  reduse;

  • utilizarea unor maşini unelte cu control adaptiv al parametrilor

  regimului de aşchiere ceea ce permite menţinerea constantă a for ţei de aşchiere şi

   pot fi compensate deformaţiile piesei.

  2.3.2.2. Erorile de prelucrare mecanică datorate uzurii sculelor

  Uzarea sculelor în timpul prelucr ării mecanice are loc datorită frecărilor pe

  suprafaţa de aşezare şi pe suprafaţa de degajare a păr ţi active. Din punct de vedere

  al precizie prelucr ării interesează  uzura u  măsurată  pe direcţia normală  la

  suprafaţa de prelucrat deoarece aceasta generează  eroarea de prelucrare εu, care

  este o eroare sistematică a cărei variaţie se înscrie în legităţile generale ale uzării,

  aşa cum se observă  din figura 2.8a în care s-a reprezentat variaţia uzurii u  în

  funcţie de drumul l  = vτ  parcurs de vârful cuţitului, unde v este viteza de aşchiere

  iar τ durata prelucr ării. Se constată existenţa celor trei zone cunoscute; zona I a

  uzurii de rodaj, zona II a uzurii normale (variaţie liniar ă) şi zona III a uzurii

  accelerate (de distrugere). Aprecierea comportării la uzare a sculelor (şi deci a

  erorilor datorate acesteia) se face cu ajutorul uzurii relative u0 ce reprezintă panta

   por ţiunii liniare a curbei de uzare (zona uzurii normale).

  Pentru utilizarea unei relaţii liniare la calculul uzurii se echivalează uzura

  din prima perioadă  cu o uzur ă  iniţială ui  (v. fig.2.8a ); dacă  se ţine seama şi de

  faptul că u0 se dă în tabele în µm/1000 m, rezultă uzura u în µm:

  10000l uuu i +=  , (2.29)

  unde l  este distanţa parcursă de vârful sculei, în m.

  In cazul strunjirii cu un avans  s în mm/rot a unei suprafeţe cu diametrul D şi

  35

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  16/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  lungimea L, în mm, rezultă :

   s

   DLl 

  1000

  π =   (2.30)

  Eroarea la diametrul D  determinată de uzura sculei va fi:

  ⎟ ⎠

   ⎞⎜⎝ 

  ⎛ +==

   s

   DLuuu oiu 610

  22  π 

  ε    (2.31 )

  Valorile uzurilor relative u0  şi a uzurilor iniţiale ui  depind atât de

  materialul păr ţii active a sculei cât şi de materialul de prelucrat, aşa cum rezultă 

  din tabelul 2.3. în care se prezintă câteva cazuri tipice pentru operaţia de strunjire

  de finisare.

  In cazul pieselor ce se prelucrează  în condiţiile producţiei de serie,

  momentul în care se reface reglarea poziţiei sculei sau reascuţirea acesteia se

  stabileşte pe baza unei diagrame de tipul celei prezentate în figura 2.8b;

  cunoscând toleranţa T   la dimensiunea respectivă, se stabileşte valoarea uzurii

  admisibile uad  ca o fracţiune kT  (k 

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  17/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  Tabelul 2.3 Uzura relativă u0 şi uzura iniţială ui   la strunjirea de finisare

  Materialul de prelucratMaterialul par ţii active a

  sculeiu0, µm/1000m

  ui,

  µm

  Oţel carbon şi slab aliat Carburi metalice (P10) 2…10 2…8

  Oţel carbon şi slab aliat Materiale ceramice 3…12 1…3

  Fontă cenuşie stare recoaptă  Carburi metalice (K30, K40) 2…12 3…10

  Fontă călită izoterm la 400 HB Materiale ceramice 8 10

  Aliaje neferoase Diamant 0,0005…0,001 -

  2.3.2.3. Erori de prelucrare mecanică datorate deformaţiilor termice

  Incălzirea sistemului MUDSP are loc datorită  transformării lucrului

  mecanic consumat la aşchiere în căldur ă  şi datorită  unor surse exterioare;

  încălzirea sculei are loc în special datorită procesului de aşchiere, iar încălzirea

  maşinii unelte şi dispozitivelor auxiliare datorită  frecărilor în mecanismele

  acestora. Starea termică  a sistemului este nestaţionar ă  la începutul prelucr ării,

  ajungându-se la starea staţionar ă  atunci când se atinge echilibrul între căldura

  degajată  şi cea transmisă  mediului exterior; în starea staţionar ă  temperaturile

  elementelor sistemului se stabilizează  şi deformaţiile termice corespunzătoare

  r ămân constante.

  Asupra preciziei prelucr ării influenţează: deformaţiile termice ale sculei,

  deformaţiile termice al maşinii–unelte şi deformaţiile termice ale piesei

  Deformaţiile termice ale sculei sunt cele mai importante deşi cantitatea de

  căldur ă care trece în sculă este redusă ( 4…5% din căldura degajată în procesul de

  aşchiere în cazul suprafeţelor exterioare, ajungându-se până  la 20% în cazul

  suprafeţelor interioare prelucrate cu scule dimensionale). Determinarea prin calcul

  analitic a deformaţiei termice este dificilă datorită numărului mare de factori careinfluenţează  transferul de căldur ă  la vârful sculei şi complexităţii sistemului

  termodinamic avut în vedere. Pentru scopuri practice se apreciază  deformaţia

  termică  maximă  a sculei ∆ xmax  la atingerea condiţiilor de echilibru cu ajutorul

  unor relaţii semiempirice care ţin seama de dimensiunile sculei, materialul

   prelucrat şi parametrii regimului de aşchiere; una dintre aceste relaţii utilizată 

  frecvent este:

  5,075,0max )(45,0 vts R

   F  L x m

   sc=∆ , (2.33)

  37

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  18/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  în care: L sc este lungimea liber ă (partea care se dilată) a sculei în mm,  F  -

  secţiunea păr ţii care se dilată  a sculei în mm2,  Rm  – rezistenţa la rupere a

  materialului prelucrat în N/mm2, t , s şi v  parametrii regimului de aşchiere.

  Până la atingerea stării staţionare deformaţia termică a sculei (şi implicit

  eroarea de prelucrare generată) este dependentă de timp; în cazul prelucr ării f ăr ă 

  lichid de r ăcire, deformaţia termică ∆ xt  la un moment dat τ este:

  )1( 1maxce x xt 

  τ 

  τ 

  −∆=∆  , (2.34 )unde τc1  este constanta de timp a procesului a cărei valoare depinde de

  dimensiunile sculei, materialul acesteia şi coeficientul de transfer de căldur ă prin

  conducţie între aşchie şi sculă ; experimental s-a stabilit τc1 = 3…6 min.In momentul opririi prelucr ării începe procesul de r ăcire al sculei.

  Deformaţia ∆ xtr  putând fi exprimată de relaţia:

  2

  maxce x xtr 

  τ 

  τ −

  ∆=∆ , (2.35)

  unde τc2 este constanta de timp a procesului a cărei valoare care depinde de

  suprafaţa de schimb de căldur ă  a sculei cu mediul şi de coeficientul global de

  transfer (prin conducţie şi prin convecţie); deoarece τc2> τc1, r ăcirea se produce

  mai lent decât încălzirea.

  Variaţia cu timpul a deformaţiilor ∆ x  la încălzire şi la r ăcire este

  reprezentată în figura 2.9 ; în cazul pieselor de dimensiuni mici durata prelucr ării

  este redusă şi nu se ajunge la starea staţionar ă, astfel că în perioada de oprire până 

  la începerea prelucr ării unei noi piese scula se r ăceşte, procesul desf ăşurându-se

  după  o curbă  paralelă  cu por ţiunea corespunzătoare a curbei de r ăcire; la piesa

  următoare procesul de încălzire continuă dar după o curbă paralelă cu por ţiunea

  corespunzătoare a curbei de încălzire. In acest mod, după un anumit timp se atinge

  o stare cvasistaţionar ă  căreia îi corespunde o deformaţie maximă 

  (v. fig.2.9), ce poate fi calculată cu relaţia:

  'max x∆

  r k  x x max'max ∆=∆  , (2.36)

  unde k r  este coeficientul de întreruperi definit în funcţie de timpul de maşină τm şi

  timpul de întreruperi τi prin :

  38

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  19/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  im

  mr k 

  τ τ 

  τ 

  +=   (2.37)

  Fig. 2.9. Deformaţia termica a sculei în regim de lucru intermitent

  Eroarea datorată  deformaţiei termice εt   se stabileşte în funcţie de tipul

   prelucr ării; pentru suprafeţele de revoluţie εt  = 2∆ xt  iar pentru celelalte tipuri de

  suprafeţe εt  = ∆ xt . In cazul pieselor de dimensiuni mari, deformaţiile termice pot

   produce abateri de formă  până  la atingerea stării staţionare; trebuie precizat că 

  existenţa acestor abateri este condiţionată  şi de mărimea erorilor datorate uzuriicare acţionează în sens contrar

  Deformaţiile termice ale maşinii 

  unelte  sunt generate de căldura

  degajată în sistem şi de existenţa unor surse exterioare. Complexitatea sistemului

  face imposibilă determinarea prin calcul a mărimii şi direcţiei erorilor generate de

  deformaţiile termice ale elementelor sistemului; precizia prelucr ării se asigur ă din

  acest punct de vedere prin măsuri care reduc deformaţiile termice şi limitează 

  influenţa lor, cum ar fi:• reducerea dimensiunilor pieselor ale căror deformaţii termice influenţează 

  asupra preciziei prelucr ării (de exemplu lungimea şurubului pentru avansuri);

  •  plasarea surselor de căldur ă (motoare ) în afara maşinii –unelte;

  • dirijarea deformaţiilor după direcţii care nu influenţează asupra preciziei ;

  • r ăcirea for ţată prin asigurarea circulaţiei mediului de r ăcire din cutiile de

  viteze ale maşinii;

  • folosirea unor dispozitive de compensare şi a materialelor cucoeficienţi mici de dilatare;

  39

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  20/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  •  prelucrarea pieselor ce necesită  precizii ridicate după  atingerea stării

  staţionare (la 4…5 ore după pornire) ;

  • reducerea influenţei surselor exterioare de căldur ă: izolarea fundaţiei,

  termostatarea spaţiului de lucru, evitarea amplasării maşinilor în apropierea unor

  surse concentrate de căldur ă , protejarea de radiaţia solar ă directă etc.

  Deformaţiile termice ale piesei sunt generate de căldura degajată  în

   procesul de aşchiere, astfel că  ele depind esenţial de parametrii regimului de

  aşchiere de materialul, forma şi dimensiunile piesei. Încălzirile pot fi uniforme sau

  neuniforme; cele uniforme produc abateri dimensionale, iar cele neuniforme

   produc şi abateri de formă  ale suprafeţei prelucrate. Erorile datorate încălzirii

   piesei devin importante în cazul prelucr ărilor cu scule abrazive datorită frecărilor

  mai intense şi datorită faptului că aceste prelucr ări sunt operaţii finale, ce trebuie

  să asigure precizia cerută.

  Micşorarea influenţei deformaţiilor termice ale piesei în aceste cazuri se

  realizează  prin r ăcire abundentă  şi/sau compensarea deformaţiilor în timpul

   prelucr ării.

  2.3.2.4. Erori de prelucrare mecanică datorate tensiunilor reziduale

  Tensiunile reziduale sunt tensiuni mecanice prezente în piese chiar şi în

  absenţa solicitărilor exterioare şi care sunt generate în materialul piesei de

   procesele tehnologice de obţinere a semifabricatelor (turnare, deformare plastică 

  la cald sau la rece, sudare) sau procesele de prelucrare mecanică. Relaxarea

  acestor tensiuni datorită înlătur ării de material prin prelucrarea mecanică produce

  deformaţii ale piesei sau chiar fisurarea acesteia.

  Deoarece determinarea prin calcul a mărimii tensiunilor reziduale şi a

  deformaţiilor pe care le vor produce este dificilă, asigurarea preciziei prelucr ării

  se face prin operaţii tehnologice de detensionare care conduc la reducerea

  tensiunilor reziduale. Detensionarea se realizează prin tratamente termice (cazul

  uzual), prin vibraţii controlate sau menţinere îndelungată  în aer liber a

  semifabricatelor (se aplică în special pieselor turnate de dimensiuni mari).

  La fabricarea pieselor cu precizii ridicate se aplică  tratamente de

  detensionare şi între operaţiile de prelucrare mecanică  deoarece chiar procesul de

  formare şi îndepărtare a aşchiilor induce tensiuni în piesă.

  40

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  21/24

  Capitolul 2 Precizia prelucrărilor mecanice

  2.4. Determinarea erorii totale la prelucrarea mecanică 

  Determinarea erorii totale de prelucrare mecanică εtot  este necesar ă pentru

  operaţiile de prelucrare finale, deoarece trebuie îndeplinită condiţia εtot  < T , unde

  T   este toleranţa la dimensiunea sau corelaţia respectivă. Eroarea totală  poate fi

  determinată prin calcul analitic sau prin metode statistice.

  Metoda analitică. La determinarea analitică a erorii totale se însumează 

  algebric erorile sistematice variabile şi constante (se ţine seama de sensul în care

  influenţează  dimensiunea respectivă), şi se adună  aritmetic câmpurile de

  împr ăştiere ale erorilor aleatoare. Componentele erorii totale depind de metoda de

   prelucrare:

  In cazul prelucr ării  prin treceri de probă componentele erorii totale sunt:

  • eroarea datorată uzurii sculei εu;

  • eroarea datorată deformaţiilor termice εt;

  • eroarea datorată cedării sistemului εde ;

  • eroarea de verificare εv = εvs + εvf , unde εvs este eroarea de verificare a

   poziţiei sculei la ultima trecere de probă, iar εvf   este eroarea de verificare la

  fixarea semifabricatului

  • erorile la dimensiune generate de abaterile de formă  şi poziţie

  determinate de neprecizia maşinii unelte şi SDV-urilor εmu; 

  Eroarea totală va fi:

  εtot  = εv + εu + εt + εde + εmu  (2.38)

  La prelucrarea cu scule dimensionale eroarea totală se determină pe baza

  schemei din figura 2.10 în care Dmin, Dmax sunt dimensiunile limită ale suprafeţei

   prelucrate, T  s = d max - d min − toleranţa sculei, εu – uzura sculei cu diametrul minim,

  amin - creşterea diametrului suprafeţei prelucrate datorită bătăii radiale a sculei cu

  diametrul minim uzată, amax  - creşterea diametrului suprafeţei prelucrate datorită 

   bătăii radiale a sculei cu diametrul maxim.

  εtot  = amax + T  s + εu − amin  (2.39)

  Deformaţiile termice şi deformaţiile elastice ale piesei pot conduce în acest

  caz la obţinerea unei suprafeţe cu diametrul mai mic decât al sculei.

  In cazul prelucr ării  prin reglare la dimensiune  a unui lot de piese

  41

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  22/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  componentele erorii totale sunt:

  • eroarea datorată uzurii sculei εu;

  • eroarea datorată deformaţiilor termice εt ; în anumite cazuri practice se

   poate neglija, pe baza observaţiei că nu depăşeşte 10…15% din eroarea totală;• câmpul de împr ăştiere al erorilor datorate deformaţiilor elastice ale

  sistemului ∆εde;

  • câmpul de împr ăştiere al erorilor de instalare (aşezare)

  22 f oi   ε ε ε  +=∆  (v. scap. 2.2 );

  Fig. 2.10 Determinarea erorii totale la prelucrarea alezajelor cu scule dimensionale

  • câmpul de împr ăştiere al erorilor de reglare ∆regl, care se determină în

  funcţie de metoda de reglare după cum urmează:

  a) reglarea după piesă etalon:

  22rgset regl  ∆+∆=∆ , (2.40)

  unde ∆et  este abaterea piesei etalon, iar ∆rgs este eroarea la reglarea sculei;

   b) reglarea după piese de probă:222dmrgsmasregl  ∆+∆+∆=∆ , (2.41)

  unde ∆mas câmpul de împr ăştiere al erorii de măsurare a pieselor de probă, iar ∆dm 

  este eroarea cu care se determină prin calcul dimensiunea de reglare;

  • erorile la dimensiune generate de abaterile de formă  şi poziţie

  determinate de neprecizia maşinii unelte şi SDV-urilor εmu;  se poate neglija

  deoarece unele componente ale sale se compensează reciproc

  Eroarea totală de prelucrare în aceste condiţii este dată de relaţia:

  42

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  23/24

 • 8/19/2019 Precizia prelucrarii mecanice

  24/24

  TEHNOLOGII DE FABRICATIE 2

  • deformaţiile termice pot conduce la erori ce reprezintă până la 15% din

  eroarea totală dacă se lucrează f ăr ă r ăcirea sculei;

  • erorile de reglare reprezintă  20…30% în cazul prelucr ărilor de

  degroşare iar în cazul prelucr ărilor de finisare 30…40% din eroarea totală.

  Tendinţa fabricaţiei moderne este aceea de a se reduce influenţa factorilor

  subiectivi prin utilizarea prelucr ării prin reglare la dimensiune şi obţinerea

  automată  a dimensiunilor. Creşterea preciziei în aceste cazuri se realizează  în

   principal prin:

  • creşterea rigidităţii maşinilor unelte prin simplificarea şi reducerea

  numărului de elemente ale lanţurilor cinematice şi îmbunătăţirea construcţiei

  lagărelor şi ghidajelor;

  • echilibrarea for ţelor din sistemul MUDSP prin utilizarea unor

  dispozitive hidrostatice;

  • creşterea preciziei semifabricatelor şi uniformizarea adaosurilor de

   prelucrare;

  • utilizarea sculelor cu rezistenţă mare la uzare, compensarea uzurii prin

  reglare automată, stabilirea corectă  a momentului schimbării sculelor

  dimensionale;

  • limitarea influenţei deformaţiilor termice prin r ăcirea sculei, utilizarea

  sistemelor de compensare, termostatarea spaţiului în care lucrează maşina;

  • introducerea sistemelor de control automat al dimensiunilor şi reglarea

  maşinii unelte după rezultatele prelucr ării.