Podoabe de Craciun. Bradul de Craciun - Peste 120 ... de Craciun. Bradul de آ  qi toli ceilalli

Podoabe de Craciun. Bradul de Craciun - Peste 120 ... de Craciun. Bradul de آ  qi toli ceilalli page 1
Podoabe de Craciun. Bradul de Craciun - Peste 120 ... de Craciun. Bradul de آ  qi toli ceilalli page 2
Podoabe de Craciun. Bradul de Craciun - Peste 120 ... de Craciun. Bradul de آ  qi toli ceilalli page 3
Podoabe de Craciun. Bradul de Craciun - Peste 120 ... de Craciun. Bradul de آ  qi toli ceilalli page 4
download Podoabe de Craciun. Bradul de Craciun - Peste 120 ... de Craciun. Bradul de آ  qi toli ceilalli

of 4

 • date post

  06-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Podoabe de Craciun. Bradul de Craciun - Peste 120 ... de Craciun. Bradul de آ  qi toli ceilalli

 • *Tatt, tati, lasi-md pe mine sd pun stelula in vdrf! se ruga Ariana, dansdnd fericitd in jurul bradului de Criciun, minunat impodobit de pdrintii ei. Fie- care globule!, fiecare clopoJel era aSezat la locul lui, cu exceptia stelutei de aur.

  - Nu, nu! Tu ai pus steluta anul trecut! E r6ndul meu acum! Nu-i aqa, tati? strigd Bogdan, sdrind cdt putea de sus tocmai pentru a demonstra cd poate ajunge la vdrf.

  - Nu-i corect! sdri Ariana. Tocmai ce ai pus ultimul glob argintiu. E rdndul meu acum.

  $Xq! ii liniqti mama cAnd intrb in camerd. Crdciunul inseamnd sd fii bun. ingdduitor pi sd ajufi. Dacd sunte{i neastAmpdrafi gi vd certaJi, Mogul v[ r a taia de pe lista lui gi nu veli primi niciun cadou anul acesta.

  - Hei... mi-a venit o idee, interveni tat51. Dacd ne ajutd gi mami, putem face asta impreund. Familiile adevdrate impart totul. chiar gi stelele de pe cer! zdmbi ta61. il ridicd apoi pe Bogdan, in bra1e. \{ama fEcu acelagi lucru cu'. -\riana. a;a cd cei doi copii au putut '

  un minunat spectacol de lumind gi culoare, infa\a cdruia cei doi copii gi plrinJii lor au rdmas muti de uimire.

  - E minunat! gopti Ariana. De-a dreptul emolionant!

  -E at?tt de strdlucitor! spuse gi Bogdan. Pare o magie! Mogui va fi cu siguranld impresionat de opera noastrd de arti. Abia aqtept s[ vind gi sd ne stre- coare darurile sub pom.

  *** Departe, foarte departe de casa

  copiilor, in Jinutul zdpezilor, Moq Criciun era foafte ocupat. incd mai avea de citit milioane de scrisori, jucSriile nu erau toate gata, iar lista copiilor din intreaga lume era departe de a fi verificatd. Ajunul Cr[ciunului bdtea insd la ugd.

  - Ofl Mai am atdt de multe de fbcut! qopti el in barba-i albd qi deas6. Capul mi-e iariqi plin de tot felul de gAnduri qi planuri. Ce bine mi-ar prinde o discuJie cu Rudolf! Nu qtiu cum face, dar intotdeauna reu$eqte sd-mi trans- mitd o lstaJe de lini$te.

  i. \a re bulrul sdu

  a$eza impreun{ ste}q1a in:v4dRrl bradului!;

  Pentn-r a se b'ry{eplin de fru- muselea bradului im pbfi$i:"^qaqa. + l-.*\. =:stins e lumin a. i""ge* qffi-""d@:tir\--< -\,,

  t

  F

 • in drumul sdu, Moqul saluti politi- cos sumedenia de spiriduqi abra zdrr[t printre cadourile care umpleau ochi sania moqului.

  Mogul fu intdmpinat cu bucurie de Rudolf, care ii zdmbi larg, pentru ca mai apoi sd mugte pofticios din mdrul intrns de mAna inmdnuqatd.

  Se apropie clipa! qopti Mog Crdcrun ingrijorat, in timp ce-l scdrpina pe Rudolf intre coarne.

  - Da, ;efu'! Ajunul Crdciunului este aproape, r[spunse Rudolf, cu nasul sirSlucind de pl6cere. Deja nu mai am ribdare I Va f,r atafi de distractiv!

  - Da, chiar va fi! rdse Moqul. $i r-om reugi, ca de fiecare datd, sd ducem toate darurile la timp. Oh! intotdeauna m-ai incurajat, Rudolf! iti mullumesc!

  *** in sfArqit, NOAPTEA -cEA MARE

  sosil Calatoria magicq.a1ui Moq Crdciun era pe punctul sd inceapS.

  ,, minunatul briduf. induig;at, tatdl a mai amdnat pulin momenful sarxa*i*i;-. incepAnd o scurtd poveste despre brazir gi plantele vegnic verzi, gdzduite de Crdciun in rnajoritatea caselor, ca un

  i r simbal al primdverii ce urmeazd.me{eu

  Apoi...

  - Pe locun, f\r gata... start! strigd Mogul. Cdliuzeqte-ne zborul, Rudolf! in uralele vesele ale spiriduqilor, sania se ridica deasupra norilor. AtAt de tare se departa de PdmAnt. incAt, in scurt timp, der-eni un puncr nedefinit. gravitdnd in r ecrnA.alea imensei 1uni.

  Bogdan gi AliarLa ,-au asteptat nerdbddtori pe Mog Cre.cirl toard seara de Ajun. Nu o singurd data. panntii i-au rugat sd se linigteascd:

  - $X;... faceli linigte. Nu vd mai agitali.

  aruncattrmtzi o ultim6

  Brddulii au devenit simbol ai magiei acestei sdrb[tori inci de prin anii 1500. De atunci, in fiecare an,Ia majoritatea popoarelor gi in cele mai multe case, bradul este un accesoriu festiv nelipsit.

  - A$a se face cd bradul a incdntat privirile a ge

  Spiridqii il aju[au pe Mog sa ]' r:carce in sanie ultimelp pach-gts""cu ,

  -- - l:r . . Ren ii bat[toreau nerbbddtori z::;ia. agteptAad pleB.area. Din ndr{ie .:: -:;::riiande ieg.eart: a!_u11 in aeryil :;--;. -;: ;i.'oo:eii rasunau criStalih, in :.:-.: -. J,1:-ru1 tlcea ultimele pr.egatiri

  ' -:':--,r- 1.. . j:::-:-: -:-::,:,fl€

 • incd din cele mai ?ndepdrtate timpuri. interveni mama.

  - Darrr..., dacd nu fugili la nani ACUM, veJi incdlc a tradr]:ra Mo gului, purtdndu-vi asemenea copiilor care acum mai bine de cinci sute de ani nu sdrbdtoreau Crdciunul. Cu cdt adormi{i mai devreme, cu atdtmai repede va veni Mogul la voi.

  - Dar cum va putea oare Mogul sd se strecoare pe hornul casei noastre? Nu ziceali cd e mare gi rotofei? intrebd nedumeritd Ariana.

  - Moqul este un fel de magician! ii rdspunse prompt tatdl. El poate face orice gi poate cdldtori oriunde igi doregte. Poate cdra toate cadourile destinate copiilor cuminJi in sania lui - care nici mdcar nu e prea mare - gi mai poate potoli orice furtund de zdpaddin noaptea de Ajun. $i asta pentru ca voi qi toli ceilalli copii sd primili in noap- tea aceasta sfhntd darurile pe care le

  meritali. Nu trebuie decdt sd ciipeascd din ochi ;i totul der-ine ma_sie. Ia sd r-edem. daci r-oi inchidefl ochii. cAt de repede puteli ajunge pe tdramul magic al viselor?

  intr-un final. Bogdan si -\riana s-au ldsat convingi, adormind repejor ;i pldsmuind fanteztt despre reni

  9i brdduli de Criciun. CAnd Mogul a poposit in casa 1or, dormeau atAt de profund, inc6t nu au auzit nici mdcar zurgdldtt de la sanie. Nu l-au vdzutpe oaspetele mult-aqteptat nici cind le-a umplut cioripeii cu daruri gi nici cdnd l-a mdngAiat pe Rudolf pe n[suc, con- vingdndu-l astfel, prin acest legdmdnt tacit, s6-gi continue periplul.

  Dupd vtzita la prietenii noqtri de poveste, Bogdan qi Ariana, Mog Crdciun s-a fbcut nevdzut, zburdnd ca prin vis spre alte zdri, pettru a aduce bucurie in casele tuturor copiilor

  5ninti din lume.

 • ffid ffi@

  i --,

  ^4.

  & Q @ A ^4. A .4.