Plantele cunoscute de poporul român

of 399 /399
8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul român http://slidepdf.com/reader/full/plantele-cunoscute-de-poporul-roman 1/399 PLA N TELE CU NOSCUTE D E PO PO R U L ROM RN dacoromanica.ro

Embed Size (px)

Transcript of Plantele cunoscute de poporul român

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  1/399

  P L A N T E L E C U N O S C U T ED E P O P O R U L R O M R N

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  2/399

  P L A N T E L EC U N O S C U T E D EP O P O R U L R O M A N

  V O C A B U L A R B O T A N I CC U P R I N Z A N D N U M I R I L E R O M . A . N E , F R A N C E Z E ,

  G E R M A N E $ 1 $ T 1 I N T I F I C ED E

  Z A C H . C . P A N T U

  B U C U R E T II n s t i t u t u l d e A r t e G r a f i c e i E d i t u r i t M I N E R V A "

  S T R A D A R E G A L A , 61 9 0 6

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  3/399

  g m a a L ig o / e t l a r ( 9 7 k k a d ( 6 ) M d e a c a

  c p i r i n t : d r a a Z 5 z d i z a q i t z n e i p a d d c ei r z c l e r n a i r t a d a d a i r t 1 i z e c r t n a g l i n t a

  , , L i c z t e z Z

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  4/399

  I N T R O D U C E R EC e e a c e m ' a d e t e r m i n a t s a i n t r e p r i n d a c e a s t l u c r a r e i n t i t u l a t a :P l a n t e l e c u n o s c u t e d e p o p o r u l r o m a n . V o c a b u l a r b o t a n i c c u p r i n z d n d n u -m i r i l e r o m d n e , f r a n c e z e , g e r m a n e p i p t i i n t i f i c e , a f o s t p e d e o p a r t e c as e u q u r e z e q ' t s a s e v u l g a r i z e z e s t u d i u l f r u m o a s e i q t i i n t e a b o t a n i c e i ,p e c a r e n e m u r i t o r u l L I N N t o n u m i a : c S c i e n t i a a m a b i l i s q i c a r ee s t e E l l a d e p u t i n c u n o s c u t q i i u b i t a d e c a r t u r a r i i n o q t r i i ; i a r p ed e a l t a p a r t e , p e n t r u c v e d e a m i n l e x i c o g r a f i a n o a s t r a n u m e r o a s en e e x a c t i t a t i d e n u m i r i l e p l a n t e l o r , s a u i n c a z u l c e l m a i b u n e x p l i -c a t i u n i c u t o t u l v a g e . S p r e a c e s t s c o p a m c r e z u t d e c u v i i n t r t , c a s a

  p o r n e s c d e l a n u m i r i l e c u n o s c u t e p o p o r u l u i n o s t r u , a d u n a t e d i n d i -f e r i t e l e l o c a l i t t i l o c u i t e d e r o m a n i i d i s p u s e i n o r d i n ea d a u g a n d l a f i e c a r e p l a n t a n u m i r e a f r a n c e z a , g e r m a n a i q t i i n t i f i c a( l a t i n f t ) , n u m e l e f a m i l i e i d i n c a r e f a c e p a r t e , p r e c u m q i o s c u r t ad e s c r i e r e a p l a n t e i , i n d i c a n d u - s e l a f i e c a r e d u r a t a , l o c u l u n d e c r e q t e( s t a t i u n e a ) , t i m p u l i n f l o r i r e i , i n t r e b u i n t r i l e e c o n o m i c e , a g r i c o l e ,a l i m e n t a r e , i n d u s t r i a l e , t i n c t o r i a l e q i m e d i c i n a l e , a r a t a n d u - s e a d e s e ac r e d i n t e l e p o p u l a r e . I n a c e l a q t i m p a m m e n t i o n a t d a c a p l a n t e l ep o s e d p r o p r i e t a t i t o x i c e s a u d a c s t i n t m e l i f e r e ; i a r p e n t r u c e l ee x o t i c e a m a r a t a t p a t r i a i s c o p u l c u l t u r e i l o r .C e l e v r e - o 3 6 0 0 d e n u m i r i p o p u l a r e , c u p r i n s e i n a c e a s t l u c r a r e ,s e r e f e r a l a a p r o a p e 1 6 0 0 s p e c i i d e p l a n t e , d i n t r e c a r e c e l e m a im u l t e c r e s c p r i n p a r t i l e n o a s t r e , i m p o d o b i n d c a m p i i l e , v a i l e im u n t i i n o q t r i , i a r a l t e l e m u l t m a i p u t i n e , e x o t i c e , s u n t c u n o s c u t ep o p o r u l u i n o s t r u d i n c u l t u r a , s a u n u r n a i c a p r o d u c t e v e g e t a l e , d i nb a c a n i i i d r o g u e r i i p r e c u m : B a c a n , C a t e a , C e a i , P i p e r , S c o r t i p o a r a ,A o f r a n , F r u n z i p o a r a , N u c p o a r a , P o p a z , S a b u r , S a l c e , S a n g e - d e - n o u a -f r a t i , e t c . , e t c .P o p o r u l n o s t r u , d i n f i r e a d m i r a t o r a t o t c e e s t e f r u m o s , a f o s tt o t d e a u n a a t r a s d e f r u m s e t i l e n a t u r e i q i i n s p e c i a l d e f l o r i . N u m a ia s t f e l n e p u t e m e x p l i c a n u m e r o a s e l e c u n o q t i n t e , c e a r e e l d e s p r ep l a n t e , n u m a i a s t f e l n e p u t e m e x p l i c a f a p t u l , c a r o m a n u l n o s t r ua r e a t a t d e i n t e r e s a n t e q i f r u m o a s e n u m i r i d e p l a n t e . C a t d e f r u -m o a s e s u n t d e p i l d . n u m i r i l e : L a c r a m i o a r e , S u f l e t e l e , V i n e t e l e , A l b u -m e a l a , A l b a s t r i t a , M a s a - r a i u l u i , S a n g e l e - v o i n i c u l u i , C h i c a - v o i n i c u l u i , P a -l a r i a - c u c u l u i , D o a m n a - c o d r u l u i , C o n d u r u l - D o a m n e i , D i m i t r i f e , C r u c e a -v o i n i c u l u i , S m e u r i f e t , T a m d i o a r e , F l o a r e a - f l o r i l o r , T o p o r a p i q i m u l t e a l t e l e .dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  5/399

  V I I I I N T R O D U C E R EU n e l e n u m i r i p o p u l a r e s u n t i n l e g a t u r c u c r e d i n t e l e , l e g e n d e l e ,C u i n t r e b u i n t a r i l e s a u e a p r o p r i e t a t i l e v i n d e a t o a r e , c e s e a t r i b u ed e p o p o r u l n o s t r u d i f e r i t e l o r p l a n t e ; a a u n e l e p o a r t a n u m e l eb o a l e i c e c r e d e c a v i n d e c . p r e c u m : F r i g u r i c a , A r m u r a r i u , M a s e t l a r i f a ,D a m ' , P o j a r n i f t i , A o a l d i t t e t , B r a n c a , S a m c a , B u e d e a - c i u m e i , N i g e l a r i f a ,O r b a l f , T r e i n j i e t c . , e t c . ; a l t e l e s u n t i n l e g i i t u r a c u c r e d i n t e l e p o -p o r u l u i n o s t r u p r e c u m : I a r b a - f i a r e l o r , C i u r u l - z d n e l o r , C o a d a - p r i c u l i c i l o r ,N a v a l n i c , P a n a - s b u r a t o r u l u i , P r a f u l - s t r i g o i l o r , C o a d a - s m e u l u i , . D e - c l e i n s e l e ,P a r u l - z e i n e l o r e t c . , e t c .C u r i o s 0 i n t e r e s a n t e s t e f a p t u l , c a s u n t m u l t e n u m i r i p o p u l a r e ,c a r e s e a m i i n c u c e l e q l - i i n t i f i c e a a a u n t : F a g , F a s o l e , F r a s i n e l ,F r a s i n , C e r , U l m , N u f a r , C a r p i n , P i n , P r u n , G a s t a n , C i c o a r e , U r n ,A i u , C e a p a , T r i f o i , V d s c , M i n t e t , I e d e r a , U r z i c a , L i f i a n , e t c .M u l t e d i n n u m i r i l e p o p u l a r e , c u p r i n s e i n a c e a s t . l u c r a r e , s u n tp u b l i c a t e a i c i p e n t r u p r i m a o a r d . A c e s t e a s u n t m a i t o a t e c e l e c a r ea u i n d i c a t a m a i d e t a i l a t l o c a l i t a t e a , a 0 t d e p i l d a : A u r i c a , B r a d u -c i u m e i , C o l f a r i , C o l f u - l u p u l u i , C o r n a c i , F l o a r e - c u - d o u a - c o z i , G r a b a r , H i l i -m o a c a , M o r a r i i e t , O b r a z u - f e t e i , S c h i n d u c , S f o i a g , S o r o c i n a , S p o i t o r i , S t u -d e n i f a , S a p u n u l - p o p e i , U r z i c u f e , e t c . M a r a d e a c e s t e a s u n t u n e l en u m i r i p o p u l a r e d i n M a c e d o n i a , a d u n a t e q i c o m u n i c a t e m i e c u

  m u l t a b u n a v o i n t a d e d . M . D I M O N E E , p r o f e s o r i n S a l o n i c 0 d e f r a t e l ed - s a l e I . D I M O N I E , p e n t r u c a r e i i r o g , s a p r i m e a s c a c a a c e a s t ao c a s i u n e m u l t u m i r i l e n - i e l e c o r d i a l e . D i n t r e a c e s t e n u m i r i m e n t i o n a m :A l i u , A r g a v a n , A r i g a n , A f i q , B u r f i , C i n a r , C i r i c i , B a n g i u , G h i a z t n a ,G o r f u , G o a r f e , H i c , R i c a , R i m a n i c , L i g o a c e , M a c h e a d o n , M a l a g a , M a s i n ,M i s u r , M u l o a c h a , P a p a r i f e , A i a r c h i n , e t c .P e n t r u c a a c e a s t a l u c r a r e , s a f i e u t i l a u n u i r n a i m a r e n u m a r d ec i t i t o r i , a m . c r e z u t d e c u v i i n t a s a - i a d a u g u r m a t o a r e l e t r e i i n d i c e :1 . i n d i c e a l f a b e t i c d e n u m i r i l e F t i i n f i f i c e . 2 . I n d i c e a l f a b e t i c d e n u m i r i l ef r a n c e z e q i 3 . I n d i c e ( d i a b e t i c d e n u m i r i l e g e r m a n e .D i n c e l e c e p r e c e d r e i e s e , c a c e a s t a l u c r a r e e s t e d e u n v a d i ti n t e r e s p e n t r u v u l g a r i z a r e a q t i i n t e i , f i i n d i n a c e l a t i m p u t i l a p e r -s o a n e l o r , c a r i s e o c u p c u s t u d i u l b o t a n i c e i , a l l i m b e i g i f o l k l o r u l u ir o m a n .

  A u t o r u l .

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  6/399

  E S P L I C A T I U N E A S E M N E L O R * I P R E S C U R T A R I L O RI N T R E B U I N T A T E I N A C E A S T A L U C R A R E .O . a n u a / a : p l a n t r t c a r e n u i n f l o r e q t e d e c f i t o s i n g u r a d a t a ' , g e r m i n e a z i( i n c o l t e g t e ) p r i m i l v a r a q i m o a r e i n a i n t e a i e r n e i d i n a c e l a g a n . 0p l a n t a a n u a l l i e s t e c a r a c t e r i z a t a i n g e n e r a l p r i n r a d f i c i n i l e s a l el u n g i 0 s u b t i r i 0 m a i c u s a m i p r i n l i p s a u n e i t u l p i n i s u b t e r a n ed e s v o l t a t e ( r i z o m ) .b i s a n u a l a : p l a n t a c a r e t r a i q t e d o i a n i , n u i n f l o r e g t e c l e a t o d a t a , g e r -m i n e a z i l p r i m a v a r a q i s e d e s v o l t a i n a n u l c a r e p r e c e d e p e a c e l ac a n d i n f l o r e 0 e , f r u c t i f i c 0 m o a r e ; s a u c u a l t e c u v i n t e i n p r i m u la n f o r m e a z a o t u l p i n a s c u r t a , f r u n z e q i r a d a c i n i , i a r i n a n u l a ld o i l e a p r o d u c e f l o r i q i f r u c t e 0 a p o i m o a r e .2 I _ . p e r e n a s a u v i v a c e : p l a n t c u r i z o m ( t u l p i n a s u b t e r a n a ) e r b a c e u s a ul e m n o s , c a r e c o n t i n u a ' a t r a i m a i m u l t i a n i d e a r a n d u l , p r o d u c a n di n f i e c a r e a n t u l p i n i e r b a c e e , c a r e s e d i s t r u g i n a i n t e a i e r n e i , d u p ac e a u a v u t f l o r i 0 f r u c t e .p l a n t a l e m n o a s a : t u l p i n a l e m n o a s c o n t i n u a a t r a i m a i m u l t i a n i d e ar a n d u l 0 p o a r t a f l o r i 0 f r u c t e i n f i e c a r e a n , i n a c e a s t c a t e g o r i ei n t r . & a r b o r i i 0 a r b u q t i i . L a a r b u s t ( f r u t e x ) r a m i f i c a t i a i n c e p ed e l a b a z a t u l p i n e i ; l a a r b o r e ( a r b o r ) r a m i f i c a t i a i n c e p e m a i s u sl a o o a r e c a r e i n a l t i m e .f a m . f a m i l i a d i n c a r e f a c e p a r t e p l a n t a .f r . n u m i r e f r a n c e z a .

  g . n u m i r e g e r m a n a .j . j u d e t u l .M e l i f , p l a n t a m e l i f e r a , a d e c a p e c a r e o v i z i t e a z i a l b i n e l e .s y n . s i n o n i m s a u e g n l , a d e c i i n u m i r e a t i i n t i f i c a ( l a t i n a ) t i p a r i t a c u r s i v m i c ,c e u r m e a z a e s t e e q u i v a l e n t & c u n u m i r e a q t i i n t i f i c a a n t e r i o a r a t i -p r i t a c u r s i v m a r e .v a r . v a r i e t a t e .N u m e l e l u n i l o r a r a t a t i m p u l a n d i n f l o r e g t e p l a n t a .N u m i r e a d e t a r a p r e c u m : ( B a n a t ) , ( B u c o v i n a ) , s a u p r e s c u r -t a r e a n u m i r e i d e t a d . p r e c u m : ( M a c e d . ) p e n t r u M a c e d o n i a ,( M o l d . ) p e n t r u M o l d o v a 0 ( T r a n s . ) p e n t r u T r a n s i l v a n i a c a r eu r m e a z a d u p t i o n u m i r e p o p u l a r a , n e i n d i c i t a r a u n d e p l a n t ap o a r t a a c e a s t a n u m i r e .D u p d n u m e l e q t i i n t i f i c ( l a t i n ) a l p l a n t e i u r m e a z i n u m e l e p r e s -c u r t a t a l a u t o r u l u i , c a r e a s t a b i l i t s p e c i a , a q a d . e . L . ( L i n n ) ,D C . ( D e C a n d o l l e ) , f u s s . ( J u s s i e u ) , L a m . ( L a m a r l c . ) , B o i v s . ( B o i s -s i e r ) , J a c g . ( J a c g u i n ) , W . e t K i t . ( W a l d s t e i n e t K i t a i b e l ) , e t c . , e t c .

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  7/399

  V O C A B U L A R B O T A N I C

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  8/399

  A b a n o s , [ f r . t b n e ; g . E b e n h o l z ] ,s e n u m e s t e u n l e m n d u r a b i l , d e n s ,g r e u , f r u m o s s i d e o r d i n a r n e g r u ,c a r e p r o v i n e d i n m a i m u l t e s p e c i id e a r b o r i e x b t i c i : c a f r u n z e a l -t e r n e , c o r i a c e , c u f l o r i a l b e s i f r u c t es u c u l e n t e , c e a p a r t i n g e n u l u i D i -o s p y r o s L . , d i n f a m . E b e n a c e a e . D i -o s p y r o s E b e n u m R e t z . , o r i g i n a r d i nI n d i a o r i e n t a l a s i p e n i n s u l a M a l a -i e z a d i i a b a n o s u l c e l m a i f r u m o sd e o c o l o a r e n e a g r i , d a r a c e s t a r -b o r e e s t e d e t o t r a r . M a r i d e a -c e a s t a s p e c i e m a i i n s e m n i m : D .m e l a n i d a P o i r . , o r i g i n a r d i n i n s u -l e l e M a s c a r e n s e s i D . d i s c o l o r W i l l d .d i n i n s u l e l e P h i l i p i n e . A b a n o s u l d i nc a u z a c a l i t l i t i l o r s a l e s u p e r i o a r ee s t e i n t r e b u i n t a t i n t m p l r i a f i n as i i n s t r u n g a r i e , c o n s t i t u i n d a s t f e lu n i m p o r t a n t a r t i c o l d e c o m e r t .A c a e i u ( T r a n s . ) , R o b i n i a P s e u d a c a c i aL . , v e z i S a l c a r n .A e a j u , [ f r . A c a j o u ; g . M a h a g o n i -b a u m ] . S w i e t e n i a M a h a g o n im a r e s i f r u m o s a r b o r e d i n f a m .M e l i a c e a e ; f r u n z e l e a l t e r n e p e n a t i -c o m p u s e c u 8 f o l i o l e o v a l - l a n c e o -

  l a t e , l u n g - a c u m i n a t e , i n t r e g i s i p e -t i o l u l a t e ; f l o r i l e m i c i , g a l b i n e - r o -s i e t i c e , d i s p u s e i n p a n i c u l e l a s u b -t i o a r a f r u n z e l o r s a u l a v r f u l r a -m u r i l o r , c a l i c i u l c u 5 l o b i ; c o r o l ac a 5 p e t a l e , s t a m i n e 1 0 c o n c r e s -c u t e l a b a z a ; f r u c t u l c a p s u l o v o i d a ,l e m n o a s i i d e m a r i m e a u n u i p n m n .A c e s t a r b o r e c r e s t e i n A m e r i c ac e n t r a l a s i i n A n t i l e . L e m n u l s a i l

  A .c o m p a c t , f i n , t a r e , c o l o r a t i n r o s us i o d o r a n t ; t o a t e a c e s t e c a l i t a t i ,f a c c a a c e s t l e m n s k i f i e c l u t a tp e n t r u c o n f e c t i o n a r e a m o b i l e l o rf i n e , c o n s t i t u i n d a s t f e l u n p r e t i o sa r t i c o l d e c o m e r t . S c o a r t a a c e s t u ir a r a r b o r e a r e p r o p r i e t a t i a m a r e ,a s t r i n g e n t e , f e b r i f u g e s i a n t i p u -t r i d e , c e e a c e f a c e s i t f i e i n t r e -b u i n t a t i n m e d i c i n a c a s u c c e d a n e ua l s c o a r t e i d e Q u i n q u i n a .A e a t ( T r a n s . ) , R o b i n i a P s e u d a c a c i a L . ,v e z i S a l a r n .A e r l d , V i t i s n i n i f e r a L . , v e z i V i t i i - d e - v i e .A c e s , R i b e s G r o s s u l a r i a L . , v e z i A g r i s .A e r i s - r o s u ( T r a n s . ) , B e r b e r i s v u l g a r i sL . , v e z i D r a c i l d .A e u - D o a m n e l , [ f r . A i g u i l l e - d e - b e r -

  g e r , A i g u i l l e t t e ; g . N a d e l k e r b e l ,V e n u s k a m m . ] . S c a n d i x P e c t e nV e n e r i s L . . p l a n t a e r b a c e e d i n f a m .U m b e l l i f e r a e , t u l p i n a f i n - s t r i a t a , r a -m i f i c a t a , a c o p e r i t c u p e r i m o i s is c u r t i ; f r u n z e l e d e 3 o r i p e n a t i -p a r t i t e , f o l i o l e l e c u s e g m e n t e m u l -t i p a r t i t e e a l o b i i l i n e a r i , i n g u s t i ,a s c u t i t i ; f l o r i l e a l b e , d i s p u s e i nu m b e l e c u 1 - 3 r a d i i , i n v o l u c r u ll i p s e s t e s a u a r e n u m a i o f o l i o l i , i n -v o l u c e l u l m a i a d e s e a c u 5 f o l i o l el a n c e o l a t e i n t r e g i s a u l a v a r f b i -t r i f i d e ; f r u c t u l c u r o s t r a ( c i o c )f o a r t e l u n g , a c o p e r i t c u 2 r A n d u r id e p e r i r i g i z i . C r e s t e p e c i m p u r ip r i n s a m a n a t u r i , c u d e o s e b i r e p ep a m a n t c a l c a r o s . M a i I u l i e .A e u - p i n l l i n t u l u i , A s p l e n i u m T r i c h o -m a n e s L . , v e z i S t r a s n i c .

  1dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  9/399

  ' 2 Z A C H . C . P A N T I TA d o r m i t e l e , A n e , n o n e P u l s a t i l l a L . ,v e z i D e d i t e i .A e r e l , [ f r . A s e f t i d e ; g . T e u f e l s -d r e c h . ] , e s t e o g o m - r e s i n e x t r a s i

  d i n r A d a c i n a p l a n t e i F e r u l a A s af o e t i d a L . 4 . p l a n t e r b a c e ef e m . 1 z b e l l i f e r a e , t u l p i n a f i s t u -l o a s a ; f r u n z e l e r a d i c a l e p e n a t i s e -c a t e , c u s e g m e n t e s i n u a t e , C u l o -b u o b l o n g i i o b t u s i ; f l o r i l e m i c i ,g a l b i n e . O r i g i n a r . d i n P e r s i a s iA f g h a n i s t a n . A e r e l u l e s t e o s u b -s t a n t a l b s a u b r u n c u x n i r o su r a t s i g u s t g r e t o s , i n t r e b u i n t a t i n m e d i c i n a s u b n u r n i r e a d e : A s af o e t i d a d i n c a u z a p r o p r i e t t i t i l o rs a l e d i g e s t i v e s i a n t i s p a s m o d i c e .A f i n g h i ( M a c e d . ) . [ f r . A b r A t i e r ,A i r e l l e - n o i r e , M y r t i l l e ; g . H e i d e l -b e e r e , B i c k b e e r e ] . V a c c i n i u mM y r t i l l u s L . D . m i c a r b u s t d i n f a m .E r i c a c e a e - V a c c i n i o i d e a e , r a m u r i l ea n g u l o a s e ; f r u n z e l e o v a l e , d e n t i c u -l a t e , v e r z i p e a m b e l e f e t e ; f l o r i l ev e r z u i - r o s i e t i c e ; f r u c t e l e b a c c e g l o -b u l o a s e d e o c o l o a r e a l b a s t r I n -c h i s s a u n e a g r t i c u a s p e c t b r u -m r i u . P f i s u n i p i e t r o a s e i n r e g i u n e aa l p i n g i p r i n l o c u r i l e s t n c o a s es i u m e d e d i n p f i d u r i l e m o n t a n e f ; is u b a l p i n e . M a i I u n i e . M e l i f . F r u c -t e l e d u l c i p u i n a c r i s o a r e , c u n o s -c u t e s u b n u m e l e d e A f i n e s u n tc o m e s t i b i l e , d i n e l e s f a c c o n -s e r v e s i s i r o p u r i r i i c o r i t o a r e . S u c u lr o s u i n c l a i s a l a c e s t o r f r u c t ei n t r e b u i n t e a z a s p r e a c o l o r a s t o f ee t c . s i p e n t r u c o l o r a r e a a r t i f i c i a l i i av i n u r i l o r . V a c c i n i u m u l i g i n o s u mL . [ f r . A i r e l l e - d e s - m a r a i s ; g .R a u s c h b e e r e , T r u n k e l b e e r E h ] ,s e d e o s e b e s t e d e s p e c i a p r e c e d e n t p r i n f r u n z e o b o v a l e , o b t u s e , i n -t r e g i , p e p a r t e a i n f e r i o a r a a l b f i s -t r u i - v e r z i i ( g l a u c e ) s i r e t i c u l a t e ;r a m u r i l e c i l i n d r i c e r o t u n z i t e ; f l o -r i l e a l b e s a u r o s i e t i c e , I n g r a m &d i t e m a i m u l t e l a u n l o o ; f r u c t e l en e g r i i , n u m i t e A f i n e s u n t c o m e s -t i b i l e . C r e s t e p r i n p a s u n i l e u m e d es i p i e t r o a s e , p r i n l o c u r i m r s t i -n o a s e - t u r f o a s e i n r e g i u n e a a l p i n i .M a i I u l i e .

  A f i n e , f r a c t e l e c o m e s t i b i l e d e V a c c i -w h i m M y r t i l l u s L . s i V a c c i n i u mu l i q i n o s u m L . , v e z i A f i n .A f i n g h i ( M a c e d . ) , V a c c i n i u m M y r t i l -l u s L . , v e z i A f i n .A l t o n , P a p a v e r s o m n i f e r u m L . , v e z iM a c .A g i m i t ( M o l d . ) , . A l l i u m A s c a l o n i c u mL . , v e z i H a s m e .A g n a t , A g l i c i , B a r b a - c a p r e i , F e r e c i -a l b , F e r i c e , F e r i g e - a l b e ( T r a n s . ) ,F e r i g e a , F e r i g e a - a l b , F l o a r e a -s o a r e l u i - d e - c m p , O g l i c e , T e i s o r t f r .F i l i p e n d u l e ; g . M d e s i i s s , W e i n -b 1 u m S p i r a e a F i l i p e n d u l aL . , s y n . F i l i p e n d u l a h e x a p e t a l a G i l i b .2 . p l a n t e r b a c e e d i n f a m . R o s a c e a e ,f i b r e l e r i f t e r c i n i l o r s p r e v r f t u b e r -c u l o a s e ; t u l p i n a s i m p l a s i d r e a p t i l ,f r u n z e l e i n t r e r u p t - p e n a t e , f o l i o l em i c i , o b l o n g e i n c i s - p e n a t i f i d e ;f l o r i l e a l b e s a u p u t i n r o s e e s u n to d o r a n t e , d i s p u s e i n c o r i m b e ? r e -u n i t e I n p a n i c u l e l a v r f u l t u l p m e i ;f r u c t e l e c a p s u l e p u b e s c e n t e . P A -s u n i u s c a t e i p r i n p o e n i l e d i nu n e o r i c u l t i v a t i c a o r n a -m e n t a l . M a i I u l i e .R a d a c i n l e t u b e r c u l o a s e p r o a s p e t ee x h a l a u n m i r o s d e f l o r i d e p o r t o -c a l e , e l e c o n t i n a m i d o n i t a n i n d i nc a r e c a u z a s u n t a l i m e n t a r e s i a d -s t r i n g e n t e .

  A g l i c e t ( T r a n s . ) , P r i m u l a o f f i c i n a l i sJ a c q . , v e z i C i u b o V c a - c u c u l u i .A g l i e i , S p i r a e a F i l i p e n d u l a L . , v e z iA g l i c .A g r e ( O l t . ) , R i b e s G r o s s u l a r i a L . ,v e z i A g r i s .R i b e s G r o s s u l a r i a L . , v e z iA g r i s .A g r 4 , A c r i s , A g r e s ( O l t e n i a ) , A g r i j ,A g r i * - s l b a t i c , B o r b o a n , B o r b o a -n e ( T r a n s . ) , B u r b o a n t i , B u r b o a n e ,C o a c a z t i - s l b a t i c , R e z c h i e , R e -S t r u g u r i - s p i n o s i .[ f r . G r o s e i l l i e r - - m a q u e r e a u ; g .S t a c h e l b e e r e ] . R i b e s G r o s s u -/ a r i a L . I ) . a r b u s t d i n f a m . S a x i -f r a g a c e a e - R i b e s i o i d e a e , f r u n z e l el o b a t e p f i r o a s e s a u f t i r t i p e r i ; b r a e -t e e l e r a m u r i l o r t r a n s f o r m a t e i n

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  10/399

  P L A N T E L E C U N O S C U T E D E P O P O R U L R O M A N 3s p i n i s i m p l i s a u t r i f u r c a t i f l o r i l em i c i s u n t v e r z u i s a u r o s i e t i c ef r u c t e l e s u n t b a c c e o v o i d e v e r z i ,g a l b i n e s a u r o i i , p r i m a s e , f r p e r is a u c u p e r i g l a n d u l o s i . L o c u r i s t a n -c o a s e i n p a d u r i l e s u b a l p i n e , a d e s e ac u l t i v a t p r i n g r a d i n i . A p r i l i e M a i u .M e l i f .F r u c t e l e n u m i t e A g r j f e , A e r i f e ,B o r b o a n e s u n t c o m e s t i b i l e , n e c o a p -t e s u n t a c i d e , a d s t r i n g e n t e , c o a p t es u n t d u l c i , r a c o r i t o a r e s i l a x a t i v e .A g r i k i - r o u , B e r b e r s v u l g o * L . , v e z iD r a c i l a . R i b e s G r o s s u l a r i a L . ,v e z i A g r i s .A g r i e , f r u c t e l e c o m e s t i b i l e d e R i -b e s G r o s s u l a r i a L . , v e z i A g r i s .A g u d , M o r o s a l b a L . , v e z i D u d - a l b .M o r u s n i g r a L . , v e z i D u d - n e g r u .A g u d - a l b , M o r u s a l b a L . , v e z i D u d - a l b .A g u d - n e g r u , M o r u s n i g r a L . , v e z iD u d - n e g r u .A g u r i d t s , f r u c t e l e n e c o a p t e d e V i t i s

  v i n i f e r a L . , v e z i V i t a - d e - v i e .A g u r i d a r , i t i s v i n i f e r a L . , v e z iA g u r i j o a r a , P o r t u l a c e . [ f r . C h e v a l i e r -d ' o n z e - h e u r e s , P o u r p i e r - f l e u r i ; g .P o r t u l a k . ] . P o r t u l a c a g r a n d j -f l o r a L i n d l . O . m i c a p l a n t a e r b a c e e ,s u c u l e n t a d i n f a m . P o r t u l a c a c e a e , t u l -p i n a c a r n o a s a , r a m i f i c a t a , c u l c a t a p o i e r e c t a ; f r u n z e l e c a r n o a s e ,

  l i n e a r - l a u c e o l a t e , c i l i n d r i c e , a s e n -t i t e , p a r o a s e s a u a p r o a p e g l a b r e ;f l o r i l e m a r i , f r u m o a s e , g a l b i n e , a l b e ,r o s e e s a u r o s i i s u n t s o l i t a r e s a ur e u n i t e c a t e 3 - 4 l a v a r f u l r a m u -T i l o ; e l e s e d e s c h i d n u m a i l a s o a r e ,c a l i c i u l c u 2 s e p a l e c a d u c e , p e t a -l e l e 4 - 6 o v a l - r o t u n z i t e , p u t i n c o n -. c r e s c u t e l a b a z a ' , s t a m i n e l e c u a n -t e r e l e g a l b i n e . A c e a s t a p l a n t a o r i -

  g i n a r a d i n B r a s i l i a s i C h i l e s ec u l t i v a a d e s e a c a p l a n t a d e c o r a t i v a ,m a i c u s e a m p r i i t r e p i e t r i i . I u n i e -S e p t e m b r i e . P r i n c u l t u r a s ' a u o b -t i n u t v a r i e t a t i c u f l o r i l e i n v o a l t e ,p e s t r i t e s i n u m e r o a s e v a r i e t a t i d ec o l o r i .A . h r e a n ( M a c e d . ) , C o c h l e a r i a A r m o -r a c i a L . , v e z i H r e a n .

  A i i t ( M a c e d . ) , V i t i s v i n i f e r a L . , v e z iV i t a - d e - v i e .A i o r , B u r u i a n t i d e n e g e i , E u r d i a n a -m a g a r e a s c A , L a p t e l e h a n e l u i , [ f r .E s u l e ; g . S c h a r f e W o l f s -l u n c h ] . E u p h o r b i a E s t i l a L . 2 1 . .p l a n t a ' e r b a c e e d i n f a m . E u p h o r b i a -c e a e c a f r u n z e l e i n d e p a r t a t e l i n a r -l a n c e o l a t e s a u l a n c e o l a t e , s p r eb a z a c u n e a t - i n g u s t a t e ; f l o r i l e g a l -b i n e d i s p u s e i n u m b e l e m u l t i r a -d i a t e . C r e s t e p r i n f a n e t e u m e d e .I u n i e A u g u s t .A i o r , E u p h o r b i a h e l i o s c o p i a 1 . , v e z iL a p t e l e - c u c u l u i .A i o a r i t , A l i j a r a o f f i c i n , a l i s A n d r z . ,v e z i U s t u r o i t a .A i * o r , A l i j a r a o f f i c i n a l i s A n d r t . ) v e z iU s t u r o i t a . G a l a n t h u s n i v a l i s L . ,v e z i G h i o c e i , L i l i u m M a r t a g o n L . ,v e z i C r i n - d e - p r i d u r e .A 4 o r ( B u c o v i n a ) , P a r i s 4 i i a c l i i f o l i av e z i D a l a c .A m , A l l i u n t r o t u n d u 2 n t i . , v e z i P u r .A i u ( T r a n s . ) , A l l i u m s a t i v u m L . , v e z iU s t u r o i .A i n - d e - W u r e ( T r a n s . ) , A l t i u d z u r s i -n u n s L . , v e z i L e u r d a .A i u - d e - p l i d u r e , L i l i u m M a r t l i g o i t L . ,v e z i C r i n - d e - p a d u r e .A i u - d e - t o a n i n i t ( T r a n s : ) , A l i j a n ; s a t i -v u m L . , v a r . O p h i o s c o r d o n D o u . ? v e z iU s t u r o i - d e - t o a i n n a .A i u - d e - v e a r i ( T r a n s . ) , A l l i t a i t s a t i -

  v u m L . , v e z i U s t u r o i .P u r . [ f r . A i l - j a u u a t r e ;g . L a u c h ] . . A l l i u m o c h r o l e u c u mW . e t K i t . 2 1 - m i c a p l a n t a e r b a c e eb u l b o a s a d i n f a m . L i l i a c e a b , b u l b u la l u n g i t c u t u n i c a n e g r i c i o a s i i ,v i z a t a l a v a r f i n l i b r e s u b t i r i , t u l -p i n a r o t u n d a , f o i l e l i n e a r e p e p a r t e ai n f e r i o a r t i a s c u t i t - c a r i n a t e , f l o r i l eg a l b i n e s a u p a l i d - g a l b i n e , d i s p u s ei n u m b e l a g l o b u l o a s i i , c u s t a m i -n e l e i e q i t e d i n l i b a r e ( e x e r t e ) , i n -t r e c f i n d p e r i g o n u l C u j u m a t a t e d i nl u n g i m e a l o r , s p a t u l b i v a l v m a is c u r t d e c t p e d u n c u l i i . S t a n dp a s u n i i n r e g i u n e a m o n t a n a s i s u b -a l p i n a . I u l i e A u g u s t .A i n - s i t l b a t i e ( T r a n s . ) . [ f r . A i l - p o t a -g e r ; g . G e m l i s e - L a u c h . ] .

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  11/399

  4 Z A C H . C . P A N T UA l l i u m o l e r a c e u n i L . 2 1 . . p l a n t a e r -b a c e e b u l b o a s d i n f a m . L i l i a c e a e ,f r u n z e l e l i n e a r e p e p a r t e sm u l t i e o s t a t e ; f o r t e a l b e -v e r z u i s a u r o s i e t i c e s u n t d i s p u s ei n u m b e l e c a n u m e r o a s e b u l b i l e ,s t a m i n e l e s i m p l e c a m d e l u n g i m e af o l i o l e l o r o b t u s e a l e p e r i a n t u l u i .C r e s t e p r i n v i i , g r i d i n i s i l o c u r ia r i d e . I u n i e I u l i e .A i u l i e r p e l u i ( T r a n s . ) , P r a z u l - i e p u -r e l u i , P u r . ( f r . R o e a m b o l e ; g .S c h l a n g e n l a u c h , S a n d -l a u c h ] . A l l i a r n S c o r o d o p r a s u mL . 2 1 - . p l a n t a e r b a c e e b u l b o a s d i nf a m . L i l i a c e a e , t u l p i n a i n v r t i t as p i r a l a e s t e c i l i n d r i c t i ; f r u n z e l ep l a n e , c u m a r g i n e a f i n - d i n t a t ia s p r i ; f l o r i l e r o s i i - p u r p u r i u - i n c h i s e ,d i s p u s e i n u m b e l e C u n u m e r o a s eb u l b i l e , s t a m i n e l e m a i s c u r t e d e -c A t f l o r a l . C r e s t e p r i n l i -v e z i , f n e t e , p r i n t u f i s u r i s i p em a r g i n e a p i d u r i l o r . I u n i e I u l i e .i n t r e b u i n t a t i l l a b u c a t a r i e d i n c a r ec a u z i i s a s i c u l t i v a .A i u o a r i k , A l i j a r - l a o f i c i n a l i s A n d r z . ,v e z i U s t u r o i t a .A i u t i o r , A l i j a r a o f i c i n a l i s A n d r z . , r e z iU s t u r o i t i ,A l a , C a p l a g e a ( j u d e t e l e d e p e m a r -g i n e a D u n i i r e i ) , G r a u - g o l , S e c a r a -a l b a . [ f r . E p e a u t r e ; g . S p e l z ,D i n k e l ] . T r i t i c u m S p e l t a L . O .s i a p l a n t a i e r b o a s i l d i n f a m .G r a m i n e a e , t u l p i n a s u b t i r e , f i s t u -l o a s A s i m a i a d e s e a c e n u s i u - v e r z i e ;f r u n z e l e g l a b r e s a u i m p r a s t i a t - p i l -r o a s e ; s p i c u l l u n g s i s u b t i r e , p u -t i n p a t r u n g h i u l a r , l a x ( s p i c u l e l ei n d e p a r t a t e ) s i c u r a c h i s u l f r a g i l ,s p i c u l e l e m a i a d e s e a c u 4 f l o r i ,g l u m e l e o b o v a l e l a v r f t r u n c h i a t e ,g l u m e l a i n f e r i o a r l o v a l i i , o b t u s ac u u n d i n t e m e d i a n o b t u s i s c u r ts a u c u o l u n g a a r i s t a I n 3 m u c h i .S p i c u l e l e c u 2 - 3 f r u c t e s u n t a p r o -p i a t e d e p o r t i u n e a r a c h i s u l u i c uc a r e c a d e l a m a t u r i t a t e . G r a u n t e l el ' u v a t e d e g l u m e l e l e s a l e s u n t r o -s i e t i c e , p u t i n l a t e r a l - c o m p r i m a t es i c u o a d n c i l t u r a i n g u s t a . S az i c e c i l a c e a s t a p l a n t a a r f i o r i g i -

  n a v a d i n P e r s i a . A l a c u l e s t e u n ad i n c e r e a l e l e c e l e m a i v e c h i , e ae r a c u l t i v a t a i n E g i p e t , i n G r e c i aI n t o t i m p e r i u l r o m a n . A c e a s t p l a n t a e s t e m a i p u t i n p r o d u c t i v ad e c a t c e l e l a l t e s p e c i i d e g r a u , d a rr e s i s t a m a i m u l t c o n t r a d i v e r s i l o rp a r a s i t i s i e s t e m a i r u s t i c , d i n c a r ec a u z i s a c u l t i v a d e o b i c e i I n r e -g i u n i l e m u n t o a s e . S e c u n o s c m a im u l t e v a r i e t a t i . F a m a o b t i n u t a d i ng r a u n t e l e d e A l a c e s t e a l b a f r u -m o a s a . I u n i e I u l i e .A l f u n a l i , C i t r u s L i m o n i u m R i s s o . , v e z iL a m i a . [ f r . C i t r o n ; g . Z i t r o n e ] .F r u c t e l e c o m e s t i b i l e d e C i t r a sL i t u a n i a ; R i s s o . , v e z i L m i .A l i i m l t o a r e , C y d o n i a v u l g a r i s P e r s . ,v e z i G u t u i u .A l a u r , D a t u r a S t r a m a n i u m L . , v e z iC i u m a f a i e .A l b a , v a r i e t a t e d e V i t i s v i n i f e r a L . ,v e z iA l b a s t r A , C e n t a u r e a C y a n u s L . , v e z iV i n e t e l e .A l b l i s t r e a , C e n t a u r e a C y a n u s L . , v e z iV i n e t e l e .A l b i s t r i t , C e n t a u r e a C y a n u s L . , v e z iV i n e t e l e .A l b i n a ( S c r i e n i , j u d e t u l P r a h o v a ) .[ f r . O p h r y s ; g . F r a u e n t h r n e ,R a g w u r z 1 . O p h r y s c o r n u t a S t e v .f o r m a b a n a t i c a R c h b . 2 I . f r u m o a s ap l a n t a e r b a c e e d i n f a m . O r c h i d a c e a e ,t u b e r c u l e a p r o a p e g l o b u l o a s e ; t u l -p i n a c i l i n d r i c a s p r e v r f a n g u l o a s ;f r u n z e l e g l a u c e s c e n t e s u n t o b l o n g -l a n c e o l a t e s a u l a n c e o l a t e ; f o r t ef r u m o a s e , d i s p u s e i n t r ' u n s p i c l a x ,s e a m n a f o a r t e m u l t c u o a l b i n a ,d e u n d e s i n u m i r e a p o p u l a r a a a c e s -t e i r a r i p l a n t e , f o l i o l e l e p e r i a n t u l u i

  v i o l a c e e , l a b e l u l d e c o l o a r e b r u n as i v e l u t i n - p a r o s e s t e t r i l o b a t , l o b u lm e d i a n e l i p t i c - o b o v a l , s e a m a n a c ma b d o m e n u l u n e i a l b i n e , l o b i i l a t e -r a l i b r u s c p r e l u n g i t i a u a s p e c t u l a2 c o a r n e , c a r i s i m u l e a z a p i c i o a r e l ep o s t e r i o a r e a l e a l b i n e i . C r e s t e p el o c u r i a r g i l o a s e , p e c o a s t e i r t i p eC u i a r b a , s a u p e m a r g i n e n p i d a -r i l o r . M a i I u n i e .dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  12/399

  P L A N T E L E C O N O S C U T E D E P O P O R U L R O 3 J A N 6A l b [ p e r i l , v a r i t a t e d e v i n i f e r aL . , v e z i V i t i - d e - v i e .C i u c u s o a r e , D i s c u l e t . [ f r .A l y s s o n c a l i c e p e r s i s t a n t ; g .K e l c h - S c h i l d k r a u t ] . A l y s -

  d i t t n c a l y c i n u m L O . m i c p l a n t ae r b a c e e d i n f a m . C r u c f e r a s , f r u n -z e l e v e r z i - c e n u s i i , l a n c e o l a t e , c e l ei n f e r i o a r e o b o v a l e ; f l o r i l e g a l b i n e ,d e v e n i n d m a i t a r z i u a l b e , s u n t d i s -p u s e i n r a c e m e t e r m i n a l e , c o r o l a c up e t a l e l e b i f i d e ; f r u c t u l o s i l i c u l i o r -c e n u s i u - s t e l a t - p a r o a s s ii n s o t i t a d o c a l i c i u l p e r s i s t e n t . C r e s t ep r i n c a m p i i s t e r i l e , c o l i n e a r i d e 1 0 ip r i n l o c u r i p i e t r o a s e . M a i I u n i e .A l b i t d , A l y s s u m i n c a n u m L . , v e z i C i u -c u s o a r i i .A l b u m e a 1 4 , F l o a r e a D o a m n e i , F l o a ,r e a - D o m n i t e i ( P i a t r a - C r a i u l u i ) ,F l o a r e a - R e g i n e i ( B u c e g i , C e a h l i i u ) ,F l o c o s e l e , T u d e l i t i ( M o l d . C e a -h l i t u ) . [ f r . P a t t e - d e - l i o n , P i e d - d e -l i o n ; g . E d e l w e i s s ] . G n a -p h a l i u m L e o n t o p o d i u m S c o p . , s y n .L e o n t o p o d i u n t a l p i n u n i C a s s . 2 1 - .m i d i , p l a n e d e r b a c e ed i n f a m . C o n z p o s i t a e , t u l p i n ap i a ; f r u n z e l e l i n e a r - l a n c e o l a t e , a s -c u t i t e , i n f l o r e s c e n t al b - g a l b u e ,c o m p u s i d i n m u l t e c a p i t u l e c u n u -m e r o a s e f l o r i u a a s c u l e s i f e m e l e ,b r a c t e e l e a l b - f l o c o n o a s e d i s p u s er a d i a l , d a n d a s t f e l i n f l o r e s c e n t e ia s p e c t u l u n e i s i n g u r e f l o r i , d i s p o -s i t i u n e n a t u r a l t i , p e n t r u c a s i a -t r a g i i a t e n t i u n e a i n s e c t e l o r a s u p r aa d e v i r a t e l o r f l o r i p u t i n a p a r e n t e .P u n i s t a n c o a s e i n r e g i u n e a a l -p i n . I u l i e A u g u s t .A l l o r , A r i o r , L a p t e l e - C a n e l u i , L a p -t e l e - c u c u l u i ( M u n t . ) . [ f r . R h u b a r -b e - d e s - p a y s a n s ; g . C y p r e s s e n -W o l f s m i l e 1 1 ] . E u p h o r b i a C y -p a r i . s s i a s L . 4 . p l a n t i e r b a c e e d i nf a m . E u p h o ; b i a c e a e , f r u n z e l e i n g u s t -l i n e a r e , i n t r e g i , g l a b r e c u o s i n -g u r i n e r v u i l i s u n t n u m e r o a s e s ii n g r i m i d i t e ; f l o r i l e g i l b u i s u n td i s p u s e i n u m b e l e m u l t i r a d i a t e ;c a p s u l a f i n - p u n c t a t i . C r e s t e p ec o l i n e a r i d e , c a m p u r i n i s i p o a s e , p el a n g i d r u m u r i . A p r i l i e I u n i e .

  A l i o r , E u p h o r b i a h e l i o s c o p i a L . , v e z iL a p t e l e - c u c u l u i .A l i u ( M a c e d . ) , . A l l i u m s a t i v u m L . , v e z iU s t u r o i .A l i u - d i - c u r i e ( M a c e d . ) , . A l l i u m u r s i -n u m L . , v e z i L e u r d a .A l u n , T u f i i . [ f r . C o u d r i e r , N o i s e t t i e r , ;g . H a s e l n u s s , H a s e l s t r a u c h ] .C o r y l u s A v e l l a n a , L . 1 ) . a r b u s td i n f a m . B e t u l a c e a e , f r u n z e l e c u p e r ia s p r i i s u n t r o t u n d e - c o r d i f o r m el a v f i r f a s c u t i t e ; f l o r i l e m o n o i c e ,c e l e m a s c u l e g a l b i n e - c e n u s i i , d i s -p u s e i n a m e n t e ( m a t i s o r i ) p e n d e n t e ,c e l e f e m e l e c u s t i g m a t e p u r p u r i i ,c a t e 1 - 4 i n c o n j u r a t e d e f o l i o l ei m b r i c a t e ; f r u c t e l e i n s o t i t e d e u ni n v o l u c r u f o l i a c e u , c a m p a n u l a t p a -r o s , m a i m u l t s a u m a i p u t i n d e s c h i s ,l a c i n i a t p e m a r g i n e s i c a m d e a c e i a s il u n g i m e c u f r u c t u l ; f r u c t e l e n u -m i t e A l u n e s u n t c o m e s t i b i l e . C r e s t ep r i n p i d u r i i t u f i s u r i , u n e o r i c u l -t i v a t . F e b r u a r i e M a r t i e .C u s m i c e l e d e a l u n s e d e s a l t - a l l ;m u g u r i i d e a i o n s e p u n i n a p n e -i n c e p u t i i , s e d e s c a n t a i a p o i s e s p a l ac u e a p e n t r u m u s a t t u r a d e s a r p e .C u b i i t u l d e a l u n , c e c r e s t e I n t e u na u , c u c a r e s ' a b a t u t s e a r p e l e c a r es u g e a o b r o a s c A , s c a p a n d i s a r p e l eb r o a s c a , p o p o r u l n o s t r u c r e d es e p o t a l u n g a c u e l n o r i i . C u 1 : 4 0 1d e a l u n v e r d e , I n f i e r b A n t a t I n s p u z af o c u l u i s e f r i g p t I d u c e i i d e p e t a l -p e l e p i c i o a r e l o r .A l u n , C o r y l u s C o l u r n a L . s i C . t u b u -l o s a W i l l d . , v e z i A l u n t u r c e s c .A l u n - t u r c e s c , A l u n . [ f r . C o u d r i e r e na r b r e , N o i s e t i e r d e B y z a n c e ; g .K r e t i s c h e N u s s ] . C o r y l u s C o -l u r n a L . t . m i c a r b o r e d i n f a n a . B e t u -/ a c m e , c u s c o a r t a s u b e r o a s i c r e p a t i ;f l o r i l e c a c e l e d e l a C . A v e l l a n a i n s im u l t m a i l u n g i i m a i m a r i , i n v p -l u c r u l f r u c t i f e r d u b l u c u l a c i n i ig u s t e , i n c o n j o a r l i f r u c t u l n u m a i i np a r t e a s a i n f e r i o a r i l ; f r u c t e l e s c u r t e ,g l o b u l o a s e , s a u m a i l a t e d e c a l l u n g i ,c u n o s c u t e s u b n u m e l e d e : A l u n e ,A l u n e t u r e e f t i s u n t c o m e s t i b i l e . C r e s t ep r i n p i d u r i l e d e p e c o l i n e l e d i n r e -

  g i u n e a m o n t a n i ; s e c u l t i v a u n e o r idacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  13/399

  6 Z A C H . C . P A N T UM a r t i e . C o r y l u s t u b u l o s a W i l l d .1 ' ) . [ f r . N o i s e t i e r - f a t n e ; g . L a m -b e r t s n u s s ] . A r b u s t c a r e s e a -m i n g m u l t C u C . A v e l l a n a d e c a r es e d i s t i n g e p r i n f r u c t e l e g e m i n a t es a u t e r n a t e o b l o n g i , m a r i , b r u n -r o s e a t e c u c o a j a s u b t i r e s i p r i ni n v o l u c r u l f r u c t i f e r a l u n g i t I n t u b ,a d e s e a d e 2 o r i m a i l u n g d e c tf r u c t u l , l a ' A d n e e g a l - l a c e r a t , m a im u l t s a u m a i p u t i n g l a n d u l o s - p r o s .F r u c t e l e c o m e s t i b i l e n u m i t e : A l u n e ,A l u n e - t u r e e f t i . P i i d u r i p e d e a l u r i l em o n t a n e , u n e o r i c u l t i v a t . M a r t i e .A l u n e , f r u c t e l e c o m e s t i b i l e d e C o r y -l u s A v e l l a n a L . , v e z i A l u n . C o -r y l u s C o l u r n a L . s i d e C . t u b u l o s aW i l l d . , v e z i , A l u n - t u r c e s c .A l u n e a m e r i c a n e , i f r . A r a c h i d e ,P i s t a c h e - d e - t e r r e ; g . E r d n u s s ,E r d p i s t a z i e l . S e m i n t e l e o l e a g i -n o a s e c o m e s t i b i l e d e A r a c h i s h y -

  p o g e a e L . 0 . p l a n t i e r b a c e d i n f a m .L e g u m i n o s a e - P a p t t i o n a c e a e , f r u n z e l ea l t e r n e , i m p a r i p e n a t e C u 2 p e r e c h id e f o l i o l e , o v a l e , o b t u s e , p e t i o l u -l a t e ; f l o r i l e g a l b i n e , r e u n i t e 1 - 7l a s u b t i o a r a f r u n z e l o r ; f r u c t e l e l e -g u m e o v o i d e , c u 2 r a r 3 - 4 s e -m i n t e , s u n t u m f l a t e l a s u p r a f a t C u z b r c i t u r i r e t i c u l a t e . O v a r u l l ai n c e p u t a p r o a p e s e s i l , d e v i n e d u p t if e c u n d a t i u n e l u n g - p e d u n c u l a t ,c u r b e a a I n j o s s i f r u c t u l s i n -g r o a p h I n p m n t , u n d e a j u n g e l am a t u r i t a t e . O r i g i n a r k d i n A m e r i c am u l t c u l t i v a t i i p e n t r u s e -m i n t e l e s a l e o l e a g i n o a s e s i c o m e -s t i b i l e . I u l i e A u g u s t .D i n s e m i n t e s a e x t r a g e u n o l e u ,i n t r e b u i l i t a t l a b u c a t a r i e s i i n i n -d u s t r i e p e n t r u f a b r i c a t i u n e a s a p u -n u l u i .A l u n e - t u r c e s t i , f r u c t e l e c o m e s t i b i l ed e G o r y l u s C o l u m n a L . s i d e C o r y -l u s t u b u l o s a W i l l d . , v e z i A l u n - t u r -c e s c .A l u n e l e ( B a n a t ) , A c h i l l e a M i l l e f o -l i u m L . , v e z i C o a d a s o r i c e l u l u i .A l u n e l e ( M u n t . ) , M n d l a c i , M n -& t i n s e l . [ f r . T e r r e - n o i x ; g . A c k e r -n u s , E r d k a s t a n i e ] . C a -

  r u m B u l b o c a s t a n u m K o c h . , s y n .B u n i u m B u l b o c a s t a n u m I A . 2 1 . p l a n t &e r b a c e e d i n f a m . U n z b e l l i f e r a e ,d c i n i l e t u b e r c u l o a s e , a p r o a p e r o -t u n d e ; f r u n z e l e a p r o a p e d e 3 o r ip e n a t i s e c a t e c u s e g m e n t o l i n e a r e ;f l o r i l e a l b e , d i s p u s e i n u m b e l e m u l -t i r a d i a t e , i n s o t i t e d e i n v o l u c r u s ii n v o l u c e l c u n u m e r o a s e f o l i o l e ;f r u c t e l e l u n g i r e t e c u 5 c o a s t e f i l i -f o r m e . C r e s t e p r i n p d u r i , t u f i s u r i ,p e c a m p u r i s i p r i n v i i , m a i c us e a m t i i n p i l m a n t a r g i l o s s i c a l -c a r o s . I u n i e I u l i e .R a d a c i n i l e t u b e r c u l o a s e c o n t i ns u b s t a n t e n u t r i t i v e , d i n c a r e c a u z as u n t i n t r e b u i n t a t e l a b u c a t a r i e .

  A l u n e l e ( T r a n s . ) , C h a e r o p h y l l u m b u l fb o s u m L . , v e z i B a r a b o i .A m a r a l u t a , A m r u t i i . [ f r . C i c e n d i e -f i l i f o r m e ; g . B i t t e r b l a t t ] . C i -c e n d i a f i l i f o r m i s D e l a r b r e . , s y n . G e n -t i a n a f i l i f o r m i s L . l f i c r o c a l am i e L i n k . a m i c a p l a n t e r b a c e ed i n f a m . G e n t i a n a c e a e , t u l p i n a r a -m i f i c a r c h i a r d e l a b a z ' a ; f r u n z e l el a n c e o l a t e ; f l o r i l e g a l b i n es u n t m i c i , s o l i t a r e s i t e r m i n a l e ,c a l i c i u l s c u r t , c a m p a n u l a t c u 4d i n t i , c o r o l a c u 4 d i v i z i a n i . C r e s t ep r i n l o c u r i u m e d e , p r i n p d u r i .I u l i e S e p t e m b r i e .A c e a s t a p l a n t a c o n t i n e u n s u c a -m a r c u p r o p r i e t a t i t o n i c e , s t o m a -c h i c e s i f e b r i f u g e .A n a r e a l l , I a r b i i - l p t o a s , S e r p a r i t ,S o p r l i t . [ f r . L a i t i e r c o m m u n ;g . K r e u z b l u m e , M i l c h k r a u t ] .P o l y g a l a v u l g a r i s L . 2 1 - m i c a p l a n t e r b a c e e d i n f a m . P o l y g a l a c e a e ; f r u n -

  z e l e s e s i l e i n g u s t - l a n c e o l a t e ; f l o r i l em a i a d e s e a a l b a s t r e , r o s e e , m a ir a r a l b e , d i s p u s e I n r a c e m e t e r m i -n a l e m u l t i f l o r e , b r a c t e e l e t o a t ep e j u m d t a t e m a i s c u r t e d e a l t p e -d u n c u l e l e ; f r u c t u l o c a p s u l c o m -p r i m a t i t c o r d i f o r m . C r e s t e p r i nf n e t e l e u s c a t e , p r i n l o c u r i l e n i -s i p o a s e d e l a c a m p , c o l i n e s i d i nm u n t i . M a i A u g u s t . D i n c a u z a p r o -p r i e t t i l o r s a l e t o n i c e , e x p e c t o -dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  14/399

  P L A N T E L E C I I N O S C U T E D E P O P O R T I L R O M i N 7r a n t e i s u d o r i f i c e , i n t r e b u i n t a t c o n t r a a f e c t i u n i l o r p u l m o n a r e , m u l tm a i a c t i v a e s t e f r i s a P . a m a r a L . -P O 4 / g a l a c o m o s a S c h k u h r . 2 1 _ . s e d e o -s e b e q t e d e P . v u l g a r i s n u m a i p r i nf l o r i l e n e d e s v o l t a t e m a i s c u r t e d e -c A t b r a c t e e l e s u p e r i o a r e , c a r i l ei n t r e c C u m u l t ; f l o r i l e m a i a d e s e ar o s e e s a u a l b e , r a r a l b a s t r e , d i s -p u s e i n t e u n s p i c m u l t i f l o r t e r m i -n a l . M a i l u n i e .A m r i r n , C i c e n d i a f i l i f o r m i s D e l a r -b r e . , v e z i A m r l u , i P i c r i s h i e -r a c i o i d e s L . , v e z iA m o r , P l u m b a g o c a p e n s i s T h u n b gv e z i F l o a r e a a m o r u l u i .A m u r a % ( M a c e d . ) , R u b u s f r u t i c o s u sL . , v e z i M u r .A n a n a s e s t e u n f r u c t c o m p u s d i nf r u c t e l e b a c c i f o r m i d i n b r a c -t e e l e , d e v e n i t e s u c u l e n t e i c o n -c r e s c u t e i n t e u n f e l d e c o n d a m o s ,d e A n a n a s s a t i v u s L i n d l . , s y n P r o -i n d i a A n a n a s L . 2 1 - . p l a n t a e r b a c e ed i n f a m . B r o m e l i a c e a e , f r u n z e l e l i -n e a r e , l u n g i c u d i r r t i r i g i z i , d i s -p u s e i n r o s e t ; f l o r i l e p u r p u r i u -v i o l a c e e , d i s p u s e i n t e u n s p i c d e n s ,t e r m i n a t p r i n t r ' u n b u c h e t d e f r u n z e .O r i g i n a r a d i n A m e r i c a t r o p i c a l ,a z i c u l t i v a t i n m a i ' t o a t e r e g i u -n i l e c a l d a a l e g l o b u l u i c h i a ri n E u r o p a i n f l o r a r a a n u m e c o n s -t r u i t e . F i b r e l e f r u n z e l o r s u n t t e x -t i l e . F r u c t u l d e c o l o a r e g l b u e -r o i e t i c . e r e c t q i p r e v z a t l a v r fc u i m b u c h e t d e f r u n z e , e s t e u n u ld i n t r e c e l e m a i d e l i c i o a s e f r u c t ec o m e s t i b i l e , e l e s t e d u l c e a c r i p ra r e o a r o m a . ' c e s e a s e a r n t i n g i na c e l E w t i m p c u a r o m a d e p i e r s i c e ,d e m e r e g i d e f r a g iA n a s o n , F o e n i c u l u m m i g a r e M i l l . , v e z i

  M o l a r .A n a s o n , A n a s o n - r o n a t i n e s c , A n i s , A -n i s o n , B d e a n ( T r a n s . ) . [ f r . A n i s ,A n i s v e r t ; g . A n i s ] . P i n p i n e l l aA n i s u m L . ( : ) . p l a n t e r b a c e e a r o -m a t i c i d i n f a m . U m b e l l i f e r a e , t u l -p i n a c i l i n d r i c , f i s t u -l o a * r a m i f i c a t q i a c o p e r i t k c up e r i m o i i s c u r t i ; f r u n z e l e i n f e -r i o a r e , n e d i v i z a t e , o r b i c u l a r - c o r -

  d i f o r m e , i n e i s - s e r r a t - d e n t a t e , c e l em i j l o c i i p e n a t e , c e l e m a i d e s u st r i f i d e s a u n e d i v i z a t e ; f l o r i l e m i c ia l b e , d i s p u s e i n u m b e l a ; f r u c t e l eo v o i d e , p a r o a s e s u n t c e n i n i u - v e r z u i .O r i g i n a r d i n O r i e n t , s e c u l t i v q i p r i n p a r t i l e n o a s t r e . I u l i e A u -g u s t . M e l i f .F r u c t e l e i n t r e b u i n t a t e c a c o n d i -m e n t i i n m e d i c i n a d i n c a u z a p r o -p r i e t a t i l o r a r o m a t i c e , s t i m u l a n t ec a r m i n a t i v e .A n a s o n - f r a n t u z e s e , B l i c i u m a n i s a -t u m L . , v e z i A n a s o n - s t e l a t .A n a s o n - m a r e , F o e n i c u l u m v u l g a r ev e z i M a l u r a .A n a s o n - r o m a n e s e , P i m p e n e l l a A n i -s u m L . , v e z i A n a s o n .A n a s o n - s t e l a t , A n a s o n - f r a n t u z e s c ,A n i s o n - s t e l a t , B a d i a n , B i l d i a n . [ f r .A n i s - t o i l , B a d i a n ; g . S t e r n a -n i s ] . F r u c t u l a r o m a t i c d e B U -

  - c i t a n a n i s a t u m L . t . a r b u s t d i n f a m .M a g n o l i a c e a e , f r u n z e a l t e r n e p e r s i s -t e n t e , p r e v i z u t e c a p u n c t u a O u n is e m i - t r a n s p a r e n t e a r o m a t i c e ; f l o -r i l e g a l b i n e - v e r z u i s u n t e r e c t e , s o -l i t a r e , r e g u l a t e i h e r m a f r o d i t e ;f r u c t u l c o m p u s d i n 8 f o l i c u l e l e m -n o a s e , c o r i a c e , c o m p r i m a t e q i d i s -p u s e i n f o r m d e s t e a i n j u r u l c o -l o a n e i c e n t r a l e , f i e c a r e f o l i c u l i c uC a t e - o s t i m n t r o i e t i c , e l i p t i c i ,t u r t i t l a t e r a l i c u s u p r a f a t a n e -T o a t e p r i l e a c e s t u i f r u m o sa r b u s t r t i s p n d e s c u n m i r o s a r o -m a t i c p l t i c u t . C r e S e p r i n l o c u r iu m e d e i n A s i a q i c u d e o s e b i r e i nC h i n a q i J a p o n i a , u n d e s f o a r t e m u l t . I n s u d u l E u r o p e i s ep o a t e c u l t i v a s u b c e r u l l i b e r . M a i -I u l i e .

  A n a s o n u l - s t e l a t d i n c a u z a m i r o s u -l u i s a u a r o m a t i c p l a c u t s a i n t r e b u i n -t e a z a p e n t r u a r o m a t i s a r e a m a n c a -r u r i l o r p r e c u m i p e n t r u f a b r i c a t i u -n e a l i q u e r u r i l o r f i n e , l a m e d i c i n ai n t r e b u i n t a t c a s t o m a c h i c q i c a r m i -n a t i v .A l i e n a d ( T r a n s . ) , P r i m u l a o f f i c i n a l i sJ a c q . , v e z i C i u b q i c a - c u c u l u i .

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  15/399

  8 Z A C H . C . P A N T UA n g e l i c a , A r c h a n g e l i c a o f f i c i n a l i sH o f f m . , v e z i A n g h e l i c i .A n g e l i n a ( T r a n s . ) , A r c h a n g e l i c a o f f i -c i n a l i s H o f f m . , v e z i A n g h e l i c i i .A n g e l i n a - s a l b u t i c a ( T r a n s . ) . [ f r . A n -g l i q u e - s a u v a g e ; g . W a l d - B r u s t -w u r z . ] . A n g e l i c a s i l v e s t r i s L . 4 .p l a n t a e r b a c e e d i n f a m . U m b e l -l i f e r a e , t u l p i n a f i s t u l o a s af r u n z e l e m a r i t r i p e n a t i s e c a t e , f o -l i o l e l e o v a l e a c u t - d i n t a t e , n e d e c u -r e n t e , c e l e t e r m i n a l e a d e s e a n e d i -v i z a t e , c e l e l a t e r a l e a p r o a p e s e -

  s i l e , v a g i n a f o a r t e m a r e s i u m -f l a t / ; f l o r i l e n u m e r o a s e a l b e - r o -s i e t i c e , d i s p u s e i n u m b e l e c o m -p u s e . C r e 4 t e p r i n f r i n e t e l e s i l o -c u r i l e u m e d e d i n p a d u r i . I u l i e -S e p t e m b r i e . M e l i f .A n g l i e l i e l i , A n g e l i c a , A n g e l i n a( T r a n s . ) , B u c i n i s . [ f r . A n g l i q u e -c u l t i v e , A n g l i q u e - d e s - j a r d i n s ,H e r b e - d u - S a i n t - E s p r i t ; g . E n g e l -w u r z d . . A r c h a n g e l i c a o f f i c i n a l i sH o f f n i . , s y n . A n g e l i c a A r c h a n g e l i c aL . 4 . p l a n t a e r b a c e e a r o m a t i c a d i nf a m . U m b e l l i f e r a e , r a d c i n a g r o a s ,t u l p i n a c i l i n d r i c k s u l c a t , f i s t u l o a s ar o s i e t i c a p o a t e a j u n g e p a n a l a 2m . i n l t i m e ; f r u u z e l e m a r i , b i p e n a t i -s e c a t e c u f o l i o l e l e c o r d i f o n n - o v a l e ,n e e g a l - s e r r a t - d e n t a t e , c e l e t e r m i -n a l e 3 l o b a t e , c e l e l a t e r a l e m a i a -d e s e a c u 2 l o b i , p e t i o l u l c i l i n d r i c ,f i s t u l o s c u 2 m a r i e x p a n s i u n i l ab a z a ; f l o r i l e n u m e r o a s e , a l b e - v e r -z u i ; f r u e t u l o v o i d a n g u l o s . C r e s t ep e l a n g a t o r e n t e l e , p a r a e l e i r a n -r , i l e d i n p i d u r i l e m o n t a n e s i s u b -a l p i n e . I u l i e A u g u s t .

  S e m i n t e l e , f r u n z e l e s i m a i e u s e a m ir a d a c i n a e s t e i n t r e b u i n t a t a I n m e d i -c i n a , d i n c a u z a p r o p r i e t a . t i l o r s a l es t i m u l a n t e , t o n i c e , s t o m a c h i c e , c a r -m i n a t i v e . e t c . P o p o a r e l e d i n n o r d u lE u r o p e i m a n a n c a v l a s t a r e l e t i n e r ed e A n g h e l i c a .A n g h e n a r e , C y n a r a S c o l y m u s L . , v e z iA n g h i n a r .A n g h i n a r , A n g h e n a r e . [ f r . A r t i c h a u t ;g . A r t i s c h o c k e ] . C y n a r aS c o l y m u s L . 2 1 . . p l a n t a e r b a c e e s p i -

  n o a s a d i n f a i n . C o m p o s i t a e , t u l p i n ad r e a p t n e a r i p a t a s i f o a r t e r a m i -f i c a t a ; f r u n z e l e m a r i s p i n o a s e , d i v i -z a t e , d e o c u l o a r e v e r d e - a l b i c i o a s i lp e p a r t e a s u p e r i o a r t i , t o m e n t o a s ep e p a r t e a i n f e r i o a r a ; f l o r i l ev i o l a c e e , d i s p u s e i n m a r i c a p i t u l ea p r o a p e g l o b u l o a s e , i n v l i t e d es o l z i m e m b r a n o s i , i m b r i c a t i i c a r -n o s i l a b a z a . O r i g i n a r a d i n r e g i u -n e a m e d i t e r a n i a n a , c u l t i v a t a c ap l a n t a e u l i n a r a d i n c a u s a s o l z i l o re a r n * s i a r e c e p t a c u l u l u i f l o r a l ,c a r i c o n s t i t u i e s c o e x c e l e n t a l e -A n g h i n a r u l s a p o a t e c u l t i v a i c a p l a n t a o r n a m e n t a l a p e n t r up o r t u l s a u m a j e s t o s q i p e n t r u f r u n -z e l e s a l e f r u m o a s e , c a r i d a u u na s p e c t p i t o r e s c . I u l i e A u g u s t .A n g l i c e l ( T r a n s . ) , P r i m u l a o f f i c i n a l i sJ a c q . , v e z i C i u b o t i c a - c u c u l u i .A n g l i e i n , P r i m u l a o f f i r i n a l i s J a c q . ,v e z i C i u b o t i c a - c u c u l u i .

  A n g u l i e e ( M a c e d . ) , P r i m u l a o f f i c i n a l i sJ a c q . , v e z i C i u b u t i c a - c u c u l u i .A n i n , A l n u s g l u t i n o s a G a e r t n . , v e z iA r i n - n e g r u .A n i n - a l b , A l n u s i n c a n a D C . , v e z iA r i n - a l b .A n i a - c e n u s i u ( M u n t . ) , A l n u s i n c a n aD C . , v e z i A r i n - a l b .A n i n - n e g r u ( M u n t . ) , . A l n u s g l u t i n o e aG a e r t n . , v e z i A r i n - n e g r u .A n i n - r o s u ( j . B u z a u , D m b o v i t a ,P r a h o v a ) , A l n u s i n c a n a D C . , v e z iA r i n - a l b .A n i n a s i , A b a t i s v i r i d i s D C . , v e z i L i -l i a c - d e - m u n t e .A n i n e ( j . B u z a u , D a m b o v i t a , P r a -h o l m ) , a m e n t e l e f e m e l e d e A l n u sg l u t i n o s a G a e r t n . s i d e A l n u s i n c a n aD C . , v e z i A r i n - a l b i A r i n - n e g r u .A n i s , P i m p i n e l l a f l i a S U M L . , v e z i

  A n a s o n .A n i s o n , P i m p i n e l l a A n i s u m L . , v e z iA n a s o n .A n i s o n - d u l e e , F o e n i c u l u m v u l g a r ev e z i M o l u r b i .A n t s o n - s t e l a t , l i l i c i u m a n i s a t u m L . ,v e z i A n a s o n - s t e l a t .A n t o n i a ( B u c o v i n a ) , A n t o n i g i i ( B u -c o v i n a ) . B o r s e r ( B u c o v i n a ) , C r a s -t a v a n ( T r a n s . - c o m i t a t u l F a g a r a s ) .dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  16/399

  P L A N T E L E C U N O S C U T E D E P O P O R U L R O M A N 9[ f r . C h r o p h y l l e a r o m a t i q u e ; g .G e w i i r z h a f t e r K l b e k r o p f . ] .C h a e r o p h y l l u m a r o m a t i c u m L . 2 1 - ,

  p l a n t a ' e r b a c e e d i n f a m . U m b e l l i f e -r a e , t u l p i n a u m f l a t s u b a r t i c u l a t i i ;f r u n z e l e t r i t e r n a t e - t r i p e n a t e , c af o l i o l e l e n e d i v i z a t e , o v a l - o b l o n g e ,s e r r a t - d e n t a t e ; f i o r i l e a l b e , d i s -p u s e i n u m b e l e c o m p u s e ; f r u c t e l ea r o m a t i c e . C r e q t e p r i n t u f i q u r i ,p r a i e , i p r i n p o i e n i l e u m e d e d i nW a f f l e m o n t a n e . I u l i e A u g u s t .A l l t o n i g i l ( B u c o v i n a ) , C h a e r o p h y l -l u m a r o m a t i c u m L . , v e z i A n t o n i a .A p r t o a r e , S o m n i q o r ( B u c o v i n a ) .[ f r . P i e d - d e - l i t , G r a n d - B a s i l i c - s a u -v a g e ; g . W i r b e l d o s t , W i r t e l -b o r s t e . ] . C l i n o p o d i u m v u l g a r eL . 2 1 . . p l a n t a e r b a c e e d i n f a m .L a b i a t a e , t u l p i n a e r e c t a , v i l o s -p a r o a s i ; f r u n z e l e p e t i o l a t e , o v a l e ,o b t u s e ; f l o r i I e p u r p u r l i , d i s p u s ei n v e r t i c i l e m u l t i f l o r e , i n s o t i t e d e

  b r a c t e e s e t i f o r m e , c i l i a t e d e l u n -g i m e a c a l i c i u l u i . C r e q t e p r i n t u -t i q u r i , m a r g i n i d e p f i c l u r e , p r i np o i e n i , l i v e z i , l o c u r i n e c u l t i v a t e ,p r i n v i i q i p e l a n g a g a r d u r i . I u l i e -A u g u s t .A p i t r i t o a r e , M e n t h a P u l e g i u m L . , v e z iB u s u i o c u - c e r b i l o r .A r a p e ( M a c e d . ) , R a p h a n u s s a t i v u sL . , v e s i R i d i c h e .L i m b a - c a n e l u i ,P l e r a i t a - r o q a ( B u c o v i n a ) . [ f r . L a n -g u e - d e c h i e n , H e r b e d ' A n t a l ; g .H u d s z u n g e ] . O p t o g l o s s u n t o f f i c i -n a l e L . ( : ) . p l a n t a e r b a c e e , c a m i r o sg r e u , d i n f a m . B o r r a y i n a c e a e ;c a r n o a s f u s i i o r m A , t u l p i -n a d r e a p t a , r a m i f i c a t i l q i a c o p e r i t ac a p e r i m o i d e o c o l o a r e c e n u q i e ;f r u n z e l e v e r z i - a l b i c i o a s e , a c o p e r i t ec a u n p u f f i n , c e l e i n f e r i o a r e e l i p -t i c e , p e l e s u p e r i o a r e ] a n c e o l a t es e s i l e q i p u t i n a m p l e x i c a u l e ; f l o -r i l e , I n c h i s - r o q i e t i c e m a i r a r a l b e .C r e q t e p r i n l o c u r i i n c u l t e , s t e r i l eq i p i e t r o a s e , p e c o l i n e u s c a t e , p eI t i n g a d r u m u r i q i c u d e o s e b i r e p eu n p a m f i n t c a l c a r o s . M a i I u l i e .M e l i f .A r t e l , B o r r a g o o f f i c i n a l i s L . , v e z i

  L i m b a m i e l u l u i . C y n o g l o s s u m o f i -c i n a t e L . , v e z i A r A r i e l .A r b a g l e ( T r a n s . ) , A r p a c i c i i ,r a n , H a r p a c i a , P u r i ( T r a n s . - M -s / 4 r d . ) . [ f r . C i b o u l e t r e , C i v e t t e ; g .S c h n i t t l a u c h ] . A l l i u m S c h o e n o -p r a s u m L . 2 1 _ . p l a n t e r b a c e e b u l -b o a s a d i n f a m . L i l i a c e a e ; t u l p i n au n i c i i s c a p i f o r m i ; f r u n z e l e l i n e a r ec i l i n d r i c e s u n t m a i t o a t e b a z i l a r e ,f i s t u l o a s e q i i n g u s t a t e s p r e v r f ;f l o r i l e p u r p u r i i , d i s p u s e i n u m b e -l a g l o b u l o a s , m u l t i f l o r a q i f r i tb u l b i l e , f o l i o l e l e p e r i g o n u l u i l a n -c e o l a t e , m a i l u n g i d e a d s t a m i n e l en e d e n t a t e . C r e q t e c u l t i v a t p r i ng r a d i n i p e n t r u t r e b u i n t e c u l i n a r e .l u n i e I u l i e . M e l i f .A r b o r e - p u t u r o s , A i l a n t h u s g l a n d u -l o a n D e s f . , v e z i C e n u q e r .A r b o r e l e - v i e t i i ( B a n a t ) , T u i e . [ f r .A r b r e - d e - l a - v i e ; g . L e b e n s b a u m ]7 h u j a o c c i d e n t a l i s L . D . f r u m o s

  a r b o r e d i n f a m . C o n i f e r a e - P i n a c e a e ,t u l p i n a p i r a m i d a l a a j u n g e u n e o r iO a l a 1 5 i n . i n a l t i m e , r a m u r i l ei n t i n s e o r i z o n t a l , f r u n z e l e i m b r i -c a t e d e c o l o a r e v e r d e - i n c h i s , a up e p a r t e a d o r s a l o u m f l a t u r a r e -c a r a c t e r c a r e f a c e s i t s ed e o s e b e a s c d e T h u . * o r i e n t a l i s L .F r u c t e l e s u n t c o n u r i o v o i d e d eo r d i n a r c a G s o l z i t r u n c h i a t i , s e -m i n t e l e s u n t a r i p a t e . O r i g i n a r d i nA t u e r i c a n o r d i c a i c u l t i v a t i np a r t i l e n o a s t r e p r i n p a r c u r i q i m a ic u s e a m p r i n c i m i t i r e . M a i .A r e l i t q , J u n i p e r a s c o m m u n i s L . , v e z iI e n u p a r .A r e h i t , C l e m a t i s V i t a l b a L . , v e z ia l b a .A r e l a r , A c e p l a t a n o i d e s L . , v e z iA r t a r .A r d e i , B g i c i ( M a c e d . ) , C h i p a r g ,C h i p a r g i i , P a p a r i t e ( M a c e d . ) , P a -p r i c k ( T r a n s . ) , P i p a r c a , P i p / 4 . g ,P i p a r i q a , P i p a r g i i , P i p e r g e a ( B u -c o v i n a ) , P i p e r - r o q u , P i p e r - t u r c e s c .[ f r . P i m e n t , P o i v r e - l o n g ; g . P a -p r i c a , S p a n i s c h e r P f e f f e r ,C a y e n n e - P f e f f e r . ] . C a p s i c u ma n n u u m L . G . p l a n t a e r b a c e e d i nf a m . S o l a n a c e a e , t u l p i n a c i l i n d r i c i ;

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  17/399

  1 0 Z A C I I . C . P A N T Uf r u n z e l e o v a l e a s c u t i t e ; f l o r i l ea l b e s o l i t a r e ; f r u c t e l e e r e c t e , d er e g u l o b l o n g e - c o n i c e , v a r i a z i i n s if o a r t e m u l t I n f o r m i , m r i m e ic o l o a r e , c i i c i e l e p o t f i : c i l i n d r i c e ,o b t u s e , g l o b u l o a s e , r o s i i , v e r z i ,g a l b i n e e t c . O r i g i n a r d i n A m e -r i c a t r o p i c a l . ( B r a s i l i a s i M e x i c o ) ,i n t r o d u s i l p r i n s e c o l u l a l 1 V I - l e as i i n E u r o p a , s i c u l t i v i a s t f i z if o a r t e m u l t i p r i n p r t i l e n o a s t r ec a p l a n t c u l i n a r d . I u l i e A u g u s t .F r u c t e l e i n t r e b u i n t a t e l a b u c i t i -r i e c a c o n d i m e n t s i p e n t r u s a l a t e ,e l e a u p r o p r i e t a t i s t i m u l a n t e i r u -b e f i a n t e .

  A r e t e l ( B i i n a t ) , B o r r a g o o f f i c i n a l i s L . ,v e z i L i m b a - m i e l u l u i .A r e a ( M a c e d . ) , E u p h o r b i a h e l i o s c o p i aL . , E . p l a t y p h y l l o s L . , E . E s u l a L . ,E . C y p a r i s s i a s L . , v e z i L a p t e l e - c -n e l u i .A r g a v a n ( M a c e d . ) , S y r i n g a v u l g a r i sL . , v e z i L i l i a c .A r g i n t i e i t , C e r e n c e l , C e r e n t e l . [ f r .D r y a d e - - h u i t - p t a l e s ; g . S i I b eu r z ] . D r y a s o c t o p e t a l a L . t .m i c - a r b u s t d i n f a m . R o s a c e a e ; f r u n -z e l e c o r i a c e , v e r z i l u c i t o a r e p ep a r t e a s u p e r i o a r t i , a l b - t o m e n t o a s ep e p a r t e a i n f e r i o a r s i c r e n a t e p em a r g i n e ; f l o r i l e m a r i a l b e , d e r e -

  g u l c u 8 p e t a l e a l b e , s t a m i n e n u -m e r o a s e g a l b i n e . C r e s t e p e s t i l l -c i l e c a l c a r e d i n v i r f u r i l e m u n t i l o rn o s t r i c e l o r m a i ' M a t t i . I u n i eA u g u s t . A c e a s t p l a n t e s t e f o a r t em u l t r i s p n d i t i n r e g i u n i l e d i ns p r e p o l u l n o r d i c , i n I s l a n d a , G r o e n -l a n d a , S p i t z b e r g . e t c .A r k i n ( B n a t . ) , E c h i n o p s s p h a e r o c e -p h a l u s L . , v e z i R o s t o g o l .A r i e o r , C e r a t o c e p h a l u s o r t h o c e r a s D C . ,v e z i P l o s n i c a r .A r l g a n ( M a c e d . ) , O r i g a n u m y u l g a r eL . , v e z i S o v i r v .A r i a , A l n u s g l u t i n o s a G a e r t n . , v e z iA r i n - n e g r u .A r i n - a l b ( M o l d . s i T r a n s . ) , A n i n ,A n i n - a l b , A n i n - c e n u s i u ( M u n t . ) ,A n i n - r o s u ( M u n t . ) , A r i a ( M o l d . s iT r a n s . ) , A r i n - r o s u ( M o l d . ) . [ f r . A u n e ,

  A u n e - d e - i n o n t a g n e ; g . E r l e , E l l e r ,G r a u e r l e , W e i s s e r l e ] .i n c a n a D C . t . a r b o r e d i nf a m . B e t u l a c e a e f r u n z e l e o v a l e a s - .c u t i t e l a v r f , d u b l u s i a s c u t i td i n t a t e p e m a r g i n e , p e f a t a i n f e -r i o a r i c e n u s i u - g l a u c e i a c o p e r i t ee a p e r i m o i , c u 8 - 1 0 n e r v u r es e c u n d a r e ; f o r t e u n i s e x u a l e , m o -n o i c e v e r z u i - r o s i e t i c e , d i s p u s e i na m e n t e , c e l e m a s c u l i n e i n l u n g ia m e n t e , c e a t r n i i n j o s , a p a rt o a m n a s i p e r s i s t i p e s t e i a r n i , c e l ef e m e l e i n a m e n t e s c u r t e , o v a l e ,a p a r p r i m i v a r a ; a m e n t e l e f e m e l en u m i t e A n i n e s a u A r i n e . C r e s t e p r i nl u n c i l e s i p e m a l u r i l e t o r e n t e l o r s ir u r i l o r d e l a m u n t e . F e b r u a r i eA p r i l i e . A c e s t a r b o r e s e a f l i i nr e g i u n i l e t e m p e r a t e a l e e m i s f e r e ib o r e a l e p a n g i n F i n l a n d a s i L a -p o n i a , c u l t i v a t u n e o r i c a p l a n t .o r n a m e n t a l .S c o a r t a i n t r e b u i n t a t a l i i i n d u s t r i ec a t i n c t o r i a l a .

  A r i n - n e g r a ( M o l d . q i T r a n s . ) , A n i n( M u n t . ) , A n i n - n e g r u ( M u n t . ) ' A r i n( M o l d . s i T r a n s . ) . [ f r . A u n e , A n n e -c o m m u n e , V e r n e ; g . E r 1 e , E 1 -l e r , S c h w a r z e r l e . ] . A b a t e s g l u -t i n o s a G a e r t n . 1 ) . a r b o r e d i n f a m .B e t u l a r e a e , f r u n z e l e r o t u n d e , c u n e i -f o r m e l a b a z i , f o a r t e o b t u s e l av i t a n e e g a l d i n t a t e p e m a r g i n e ,e a 7 r a r 8 n e r v u r e s e c u n d a r e , l i -p i c i o a s e ( g l u t i n o a s e ) p e p a r t e a s u -p e r i o a r t i , g l a b r e s i p r o a s e n u m a il a u n g h i u r i l e n e r v u r e l o r d e p e f a t ai n f e r i o a r l i ; f l o r i l e m o n o i c e , v e r z u i -r o s i e t i c e , c e l e b a r b i t e s t i , d i s p t i s eI n l u n g i a m e n t e c i l i n d r i c e s i p e n -d e n t e , a p a r t o a m n a s i p e r s i s t i p e s t ei a r n , c e l e f e m e l e i n m i c i a m e n t es c u r t e , o v a l e , c a r i s t a u p e a r b o r id u p i c i d e r e a s e m i n t e l o r . O r e s t ep r i n l u n c i , p e l n g i t o r e n t e l e s ir u r i l e d i n m u n t i i p r i n p d u r i l eu m e d e d i n s e s u r i . F e b r u a r i eM a r t i e . M e l i f .A c e s t a r b o r e c r e s t e r e p e d e d i nc a r e c a n z a e s t e p r e t i o s p e n t r u i m -

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  18/399

  p a d u r i r e a t e r e n u r i l o r u m e d e . C us c o a r t a s i a m e n t e l e f e m e l e n u m i t e :A n i n e s a u U r i n e , v o p s e s c r o m a n -c e l e n o a s t r e d i v e r s e l e l o r l a n u r i .A r i n - r o u ( M o l d . j . S u c e a v a ) , A l n u si n c a n a D C . , v e z i A r i n - a l b .A r i n e ( B u c o v i n a , M o l d . s i T r a n s . ) ,a m e n t e l e f e m e l e d e A l n u s q i u t i n o s aG - a e r t n . i A l n u s i n c a n a D C . , v e z iA r i n - a l b i A r i n - n e g r u .A r i o r , . E u p h o r b i a C y p a r i s s i a s L . , v e z iA l i o r . s i E u p h o r b i a h e l i o s c o p i a L . ,v e z i L a p t e l e - c u c u l u i .A r i o r - d e - b a l t i i . [ f r . E u p h o r b e d e sm a r a i s ; g . S u m p f - W o 1 f s m i lE u p h o r b i a p a l u s t r i s L . 2 1 . . p l a n t ae r b a c e e d i n f a m . E u p h o r b i a c e a e ;t u l p i n a f o a r t e r a m i f i c a t i l ; f r u n z e l ea l t e r n e , l a n c e o l a t e a p r o a p e i n t r e g is i g l a b r e ; f l o r i l e g a l b i n e s a u b r u n es u n t d i s p u s e i n u m b e l e ; b r a c t e e l eo v a l e o b t u s e s i s e s i l e ; f r u c t e l es u n t c a p s u l e a c o p e r i t e c u m i d t u -b e r c u l e n e e g a l e . C r e s t e p r i n l o -c u r i m l a . s t i n o a s e , p e m a l u r i l e a p e -l o r . M a i I u n i e .A r i p a n e ( M a c e d . ) , R a p h a n u s s a t i v u sL . , v e z i R i d i c h e .A r i z ( M a c e d . ) , O r y z a s a t i v a L . , v e z iO r e z .A r m u r a r e , S i l y b u m M i t r i a n u n tG a e r t n . , v e z i A r i n u r a r i u .A r m u r a r i u , A r m u r a r e . [ f r . C h a r d o n -d e - N o t r e - D a m e , C h a r d o n - M a r i e ; g .F r a u e n d i s t e l , M a r i e n d i s -t e l ] . S i l y b u n t i l l a r i a n u m G a e r t n . ,s y n . C a r d u u s M a r i a n u s L . Q . s i O .p l a n t i i e r b a c e e d i n f a m . C o m p o s i t a e ,t u l p i n a d r e a p t i i , r a m i f i c a t a p u b e s -c e n t a ; f r u n z e l e a l t e r n e , m a r i , l u -c i t o a r e , g l a b r e s i c u v i n i s o a r e a l -

  b u r i l , c e l e i n f e r i o a r e l u n g r e t e ,s i n u a t e , c o l t u r o a s e , d i n t a t e i s p i -n o a s e , c e l e m i j l o c i i s e s i l e , a m p l e -x i c a u l e s i p e n a t i f i d e ; f l o r i l e p u r -p u r i i , t o a t e f e r t i l e s i d i s p u s e i nc a p i t u l e g l o b i l l o a s e ; f r u c t e l e a -c h e n e a n g u l o a s e , c o m p r i m a t eg l a b r e . O r i g i n a r a d i n r e g i u n e a m e -d i t e r a n i a n ( s u d u l E u r o p e i ) , i n p a r -t i l e n o a s t r e c u l t i v a t a p r i n g r a d i n is a l b i i t a c i t a . I u l i e A u g u s t .

  P r o p r i e t a t I l e m e d i c i n a l e ( a p e r i t i -v e s i e m e n a g o g e ) i d e s o e s t e i p l a n t es ' a r d a t o r i , c l u p a o v e e h e s u p e r s t i -t i u n e , p i c a t u r i l o r d e l a p t e , c e a r f ic a z u t d e l a s a n u l F e e i o a r e i M a r i a s ia r f i p a t a t f r u n z e l e a c e s t e i p l a n t e ,( f r u n z e l e A r m u r a r i u l u i a u p e t e a l b ee a l a p t e l e ) . P o p o r u l n o s t r i l i n t r e -b u i n t e a z a a c e a g t A b u r u i a n i i p e n t r ua v i n d e e a a r m u r a r i u l ( a r m u r a r i t a )o b o a l i i l a v i t e .A r n i c a , C a r u l - p a d u r i l o r ( B a n a t ) ,C a r u l - z i n e l o r ( B a n a t ) , P o d b a l - d e -

  m u n t e , P o d b e a l - d e - m u n t e ( T r a n s . ) .[ f r . A r n i c a , P l a n t a i n . d e s - A l p e s ,T a b a c - d e s - S a v o y a r d s , T a b a c - d e s -V o s g e s ; g . A r n i k a , W o l f e r l e iW o l f v e r l e i h . ] . A r n i c a m o n t a n a L .4 . p l a n t a e r b a c e e g l a n d u l o s - p u -b e s c e n t , d i n f a m . C o m p o s i t a e , t u l -p i n a c i l i n d r i c a c u 1 - 5 c a p i t u l e ;f r u n z e l e c o r i a c e e , n e t e d e , m a i t o a t er a d i c a l e , f o r m a n d o r o s e t a s u n to b l o n g - o b o v a l e , c e l e c a u l i n a r e m e -d i a n a o p u s e s u n t o v a l - o b l o n g e ;f i o r i l e g a l b i n e - p o r t o c a l i i , r e u n i t ei n m a r i i f r u m o a s e c a p i t u l e , c e l ed e l a p e r i f e r i e l i g u l a t e i f e m e l e ,c e l e d e l a c e n t r u t u b u l o a s e s u n th e r m a f r o d i t e ; f r u c t e l e s u n t a c h e -n e o v a l e n e g r i c i o a s e . C r e s t e p r i nf a n e t e l e i p a s u n i l e u m e d e d i n r e -g i u n e a s u b a l p i n A . I u n i e A u g u s t .R a d a c i n a , f r u n z e l e s i m a i c u s a m af l o r i l e c F l o r e s A r n i e u e s u n t t n t r e b u i n -t a t e , i n m e d i e i n a c a s t i m u l a n t e , f e b r i -f u g e t o n i c e s i v u l n e r a r e . P o p o r u ln o s t r u i n t r e b u i n t e a z a A r n i c a p e n t r uv i n d e c a r e a r a n i l o r .A r o n ( T r a n s . ) , A r u m m a c u l a t u m L . ,v e z i R o d u - p i i m a n t u l u i .A r p a e i e f s , A n i t a ) ; S c h o e n o p r a s u m L . ,

  v e z i A r b a g i c .A r s i n i e , C r u c i u l i t e , F l o a r e - d e - s t e a .[ f r . C r o i x - d e - J r u s a l e m , C r o i x - d e -M a l t e ; g . B r e n n e n d e - L i e b e ,F e u e r - N e l k e ] . L y c h n i s c h a l -c e d o n i c a L . 4 . p l a n t a e r b a c e e d i nf a m . C a r y o p h y l l a c e a e ; f r u n z e l e o v a l -l u n g a r e t e , c e l e s u p e r i o a r e c o r d i -f o r m e s i a m p l e x i c a u l e ; f l o r i l e r o s i i ,r a r a l b e s a u p e s t r i t e , s t i n t d i s p u s ei n f a s c i c u l e u m b e l a t e ; c a l i c i u l t u -

  P L A N T E L E C U N O S C U T E D E P O P O R U L R O M I N I L

  dacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  19/399

  1 2 Z A C H . C . P A N T Ub u l o s - c l a v i f o r m , o r a r u l c u 6 s t i l e ;f r u c t u l c a n s u l a d e h i s c e n t i l . O r i g i -n a r a d i n O r i e n t ( A s i a m i c a , J a -p o n i a ) , s a c u l t i v a p r i n g r a d i n i c ap l a n t a o r n a m e n t a l r a u n i e A u g u s t .A r t a r , A r c i a r , A t a r . [ f r . P l a n e , F a u x -S y c a m o r e ; g . S p i t z a h o r n ] .A m t . p l a t a n o i d e s L . 6 . a r b o r e d i nf a m . A c e r a c e a e , f r u n z e l e c o r d i f o r m e ,l u c i i , p a l m a t s i n u a t - l o b a t e c u 5l o b i c u d i n t i l u n g i i f o a r t e a s -c u t i t i ; f l o r i l e p o l i g a m e ( p e a c e i a s ip l a n t a s t i n t f l o r i m a s c u j e , f l o r i f e -m e l e s i f l o r i h e r m a f r o d i t e ) , g a l b i n e -v e r z u i s u n t d i s p u s e i n c o r i m b ep e d u n c u l a t e , e r e c t e ; s t a m i n e l e f l o -r i l o r m a s c u l e s u n t d e a c e i a s i l u n -g i m e c u c o r o l a ; f r u c t u l a r i p a t e s t eo s a m a r a , m e m b r a n o a s r t c u a r i p e l ed i v e r g e n t e . C r e s t e p r i n p a d u r i l ed i n r e g i u n e a m o n t a n a ; a d e s e a c u l -t i v a t c a p l a n t a o r n a m e n t a l , o b -

  t i n a n d u - s e p r i n c u l t u r a n u m e r o a s ev a r i e t a t i . A p r i l i e M a i . M e l i f .A i a i u ( M a c e d . ) , P a p a v e r s o m n i f e -r u m L . , v e z i M a c - d e - g r a d i n i .A s t r a t u i , H a s m a t u c h i , H a t m a t u c h i ,T u r b u r e ( T r a n s . ) , T u r b u r e a . [ f r .C e r f e u i l ; g . G a r t e n k e r b e l ] .. A n t h r i s c u s C e r e f o l i u m H o f f m . O .p l a n t a e r b a c e e o d o r a n t a d i n f a m .U m b e l l i f e r a e ; t u l p i n a f i s t u l o a s i i , a -c o p e r i t a C u p e r i m o i i n r e g i u n e an o d u r i l o r ; f r u n z e l e a l t e r n e d e 3o r i p e n a t i - s e c a t e , f o l i o l e l e a d a n cp e n a t i f i d e c u l o b i i o b t u s i s c u r t -m u c r o n a t i ; f l o r i l e a l b e s u n t d i s p u s ei n u m b e l e ; f r u c t e l e l i n e a r e n e t e d ed e 2 o r i m a i l u n g i d e c a t r o s t r u l l o r .C r e s t e p r i n t u f i s u r i , l i v e z i , p e l a n g ag a r d u r i , p e m a r g i n e a p a d u r i l o r ia v i i l o r ; u n e o r i c u l t i v a t a c a p l a n t d

  M a i I u n i e .A s m a t u i - m l i g a r e s c , T o n u s A n t h r i s -N i s G m e l . , v e z i H a t m a t u c h i u l - m a -g a r u l u i .A s m a t u i - s a l l b a t i e , A n t h r i s c u s t r i c h o s -p e r m a S c h u l t . 0 . p l a n t i e r b a c e ev e n i n o a s i l d i n f a m . U m b e l l i f e r a e ,d u p a u n i i b o t a n i s t i n u m a i v a r i e t a t ed e l a . A n t h r i s c u s C e r e f o l i u m H o f f m .d e c a r e d i f e r a p r i n f r u c t e l e l i n e a r es e t u l o s - p a r o a s e n u g l a b r e s i n e t e d e .

  C r e s t e p r i n p d u r i i d u m b r a v e .M a i I u n i e .A s p i c ( T r a n s . ) , L a v a n d u l a S p i c a L . ,v e z i L e v e n t i c a .A s p r i * o a r ( B a n a t ) , G a l i u t n A p a r i n eL . , v e z i T u r i t a .A s u d u l e a l t t l u l ( T r a n s . ) , O n o n i s h i r -c i n a J a c q . i O n o n i s s p i n o s a L . , v e z iO s u - i e p u r e l u i .A s u d u l - e a p u l u i ( T r a n s . ) , O n o n i s h i r -c i n a J a c q . i O n o n i s s p i n o s a L . ,v e z i O s u - i e p u r e l u i .A t a - a p e i ( B a n a t ) , [ f r . P h i l o n o t i s -d e s f o n t a i n e s ; g . S t e r n m o o s ,S t r e i f k o p f ] . P h i l o n o t i s f o n -t a n a B r i d . , s y n . M n i w n f o n t a n u m L .M u s c h i a c r o c a r p d i n f a m . B a r t r a -m t a c e a e , m i c a p l a q t r i d e 4 - 1 0 c m .i n a l t i m e , f o r m e a d i t u f e i n t i n s e d eo c o l o a r e v e r d e - g r i l b u e ; c a p s u l ao v a l i - g l o b u l o a s i t , s t r i a t a c u o p e r -c u l m i c ; f r u c t i f i c a i n t i m p u l v e r e i .C r e s t e p e m a r g i n e a p r a i e l o r s ii s v o a r e l o r , I n c a m p i i l e m l a s t i n o a s es i p e s t a n c i u m e d e .A t a - a p e i v e z i M r t t a s a - b r o a s t e i .A t a r , A c e r p l a t a n o i d e s L . , v e z i A r a r .A t m a t u e l t i , A n t h r i s c u s C e r e f o l i u mH o f f m . , v e z i A s m i t u i .A ( 1 V I a c e d . ) , f r u c t e l e c o m e s t i b i l ed e V i t i s r i n i f e r a L . , v e z i V i t a - d e -v i e .

  A i t i t - f r i t a t e a s c h ( M a c e d . ) , R i b e s r u -b r u i n L . , v e z i C o a c r i z a .A u r a t a , M a r g a r i t a ( M u n t . ) , O c h i u -b o u l u i ( T r a n s . ) , R o m a n ( T r a n s . ) ,R o m o n i t a - m a r e , T a t a i s e ( B u c o v i -n a ) , T a t i l i s i . [ f r . G r a n d e M a r g u -r i t e ; g . K s e b l u m e , G r o s -s e M a s s l i e b e ] . L e u c a n t h e -m u m v u l g a r e L a m k . , s y n . C h r y s a n t h e -m u m L e u e a n t h e m u m L . 2 1 . . p l a n t r t e r -b a c e e d i n f a m . C o m p o s i t a e , t u l p i n ad r e a p t i l p u t i n r a m i f i c a t r i , m a i a d e -s e a c u u n s i n g u r c a p i t a l ; f r u n z e l eb a z i l a r e o b o v a l - s p a t u l a t e , l u n g - p e -t i o l a t e s i c r e n a t e , c e l e s u p e r i o a r es e s i l e , a m p l e x i c a u l e , l i n e a r - o b l o n g e* i s e r r a t - d i n t a t e p e m a r g i n e ; f l o -r i l e d i s p u s e i n c a p i t u l e , c e l e m a r -g i n a l e l i g u l a t e s u n t a l b e i f e m e l e ,c e l e c e n t r a l e t u b u l o a s e , h e r m a f r o -

  d i t e f o r m e a z a u n d i s c g a l b i n . C r e s t edacoromanica.ro

 • 8/7/2019 Plantele cunoscute de poporul romn

  20/399

  P L A N T E L E C U N O S C U T E D E P O P O R U L R O M I N 1 3p r i n f n e t e l e v i p r i n p o e n i l e d i np d u r i ; u n e o r i c u l t i v a t c a p l a n t ad e c o r a t i v a . l u n i e A u g u s t .A m i c a l . [ f r . C a m a r a - c o m m u n e , L a n -t a n a - i - f e u i l l e s - d e - M l i s s e , g . G e -m e i n e W a n d e l b l i i t h e , W a n -d e l r d s c h e n ] . L a n t a n a C a m a r aL . , s y n . L . a c u l e a t a L . , L . s c a b r i d aA i t . 1 ) . a r b u s t d i n f a r n . V e ) b e n a c e a e ,t u l p i n a r o b u s t t i , m a i m u l t s a u m a ip u t i n g h i m p o a s c u n u m e r o a s e r a -m u r i t e t r a g o n a l e , r i g i d e s a u p r e -v t i z u t e c a m i c i g h i m p i ; f r u n z e l eo p u s e , o v a l e s a u o b l o n g e , a s c u t i t e ,s e r r a t - d e n t a t e , r e t i c u l a t - r u g o a s e ,s c u r t - p e t i o l a t e , s c a b r e ( a s p r e ) p e f a t as u p e r i o a r i t , a l b u r i i p e c e a i n f e r i o a r t i ,f r e c a t e i n m n d r d s p t i n d e s c u nm i r o s p e n e t r a n t n e p l a c u t ; f l o r i l eg a l b i n e - p o r t o c a l i i , d e v e n i n d m a ia p o i r o v i i , v a r i i n d a s t f e l c o l o a r e ad e l a p l a n a l a p l a n t a , d i s p u s e i nc a p i t u l e s e m i g l o b u l o a s e , l a v f i r f u lp e d u n c u l e l o r e g a l i d e l u n g i c u f r u n -z e l e , c a l i c i u l c u t u b u l s c u r t c a 4

  B a b i t a ( M i a n t . ) , M a n e ( M o l d . ) , B u -r e t e - d e - i a s c d , C o p i t t i ( T r a n s . ) , U s a ,W i c i l l i e ( B u c o v i n a v i M o l d . ) . [ f r .A m a d o u , A m a d o u v i e r ; g . Z u n -d e r s c h w a m m , F e u e r -s c h w a m m ] . ! l ' o r n e s f o m e n t a -r i u s F r . , s y n . P o l y p o r u s f o m e n t a -r i u s L . C i u p e r e d d i n f a m . P o l y p o -r a c e a e , p t i l d r i a d e f o r m a u n e i c o -p i t e d e c a l c u s u l c u r i c o n c e n t r i c e ,l a i n c e p u t d e c o l o a r e a f u n i n g i n e i ,d e v e n i n d a p o i a l b u r i e , e s t e g l a b r v i a c o p e r i t a t d e o c o a j e l u c i t o a r ef o a r t e t a r e ; i n l i u n t r u a r e u n r n i e zb r u n - r o v i e t i c , m o a l e c a b u m b a c u l ,p o n i s u n t l u n g i , s u b t i r i v i d ec o l o a r e b r u n i n c l u s a . C r e v t e p ef a g i b l i t r d n i * i p e m e s t e a c r t n i .l ' o r n e s i g n i a r i u s F r : , s y n . P o l y p o r u si g n i a r i u s L . C i u p e r c d c a r e s e d i s -t i n g e d e p r e c e d e n t a p r i n p r i l d r i aa c o p e r i t l a i n c e p u t d e u n s t r a td e p e r i a l i p i t i , c a r e ' i d a u u n a s -p e c t a l b , d e v e n i n d m a i t r z i u b r u n

  B .

  d i n t i , c o r o l a c u t u b u l c u r b a t , u m -f l a t l a m i j l o c v i t e r m i n a t p r i n 4m i c i l o b i , s c u r t i v i n e e g a l i ; s t a -m i n e 4 ; f r u c t u l